Sunteți pe pagina 1din 10

ICS 67.060.

10

SR 13355-7 STANDARD ROMN


Bere Metode de analiz Determinarea culorii
Iulie 2005 Indice de clasificare N 85

Beer. Analysis methods. Colour determination

Bi re. ! thodes d"analyse. #$termination de la couleur A%&'BA&(

A)ro*at de #irectorul +eneral al AS&' la ,0 iulie 2005 -nlocuie.te S& 1,,55/702000

C'&(S%'N#(N12

3a data a)ro*4rii )re5entului standard nu e6ista nici un standard interna7ional sau euro)ean care s4 se refere la acela.i su*iect 'n the date of this standard a))ro8al there is no International or (uro)ean Standard deallin9 :ith the same su*;ect A la date d"a))ro*ation de la )resente norme il n"e6iste )as de Norme internationale ou euro)eenne traitant du meme su;et

ASOC A! A D" STANDARD #AR" D N ROMN A $ASRO% Str. !endelee8 nr. 21/25< cod 010,62< Bucure.ti #irector +eneral0 =el.0 >?0 21 ,16 ,2 @6< Aa60 >?0 21 ,16 08 70 #irec7ia Standardi5are0 =el. >?0 21 ,10 17 ,0< >?0 21 ,10 ?, 08< >?0 21 ,12 ?7 ??< Aa60 >?0 21 ,15 58 70 #irec7ia %u*lica7ii/ Ser8. BCn54riDA*onamente0 =el. >?0 21 ,16 77 25< Aa6 > ?0 21 ,17 25 1?< >?0 21 ,12 @? 88 Ser8iciul &edac7ie/!arEetin9< #re)turi de Autor > ?0 21 ,16.@@.7?

F AS&'

&e)roducerea sau utili5area inte9ral4 sau )ar7ial4 a )re5entului standard Gn orice )u*lica7ii .i )rin orice )rocedeu Helectronic< mecanic< fotoco)iere< microfilmare etc.I este inter5is4 dac4 nu e6ist4 acordul scris al AS&'

&ef.0 S& 1,,55/702005

(di7ia 2

S& 1,,55/702005

&ream'ul
S& 1,,55/7 Bere. !etode de anali54. #eterminarea culorii< a fost ela*orat ini7ial Gn anul 2000 .i este re8i5uit Gn anul 2005. %re5entul standard descrie metoda de determinare a culorii la *ere< care este un )arametru im)ortant )entru caracteri5area acestui )rodus. Aa74 de edi7ia )recedent4< )re5entul standard aduce urm4toarele modific4ri0 s/a actuali5at indica7ia 9eneral4 .i referin7eleJ s/a actuali5at metoda s)ectrofotometric4J s/a introdus re)roducti*ilitatea metodei s)ectrofotometriceJ s/a actuali5at forma de )re5entare.

3a ela*orarea standardului au fost studiate metodele de anali54 (BC HCon8entia (uro)ean4 de BereI .i metodele de anali54 !(BAK HComisia =ehnic4 a (uro)ei Centrale< )entru Anali5a BeriiI.

S& 1,,55/702005

1 (eneralit)i
1*1 O'iect +i domeniu de a,licare
%re5entul standard sta*ile.te metodele de determinare a culorii *erii.

1*- Metode
Culoarea *erii se determin4 )rin0 metoda 8i5ual4 utili5Cnd o solu7ie de iodJ metoda 8i5ual4 utili5Cnd com)aratorul de culoareJ metoda s)ectrofotometric4.

-n ca5 de liti9iu se folose.te metoda s)ectrofotometric4.

1*3

ndica)ie .eneral

A)a folosit4 Gn cursul determin4rilor tre*uie s4 res)ecte S& IS' ,6@6. #ac4 nu sunt alte s)ecifica7ii se folosesc numai reacti8i de )uritate analitic4.

1*/ Re0erin)e
S& ?2,00200? S& 1,,55 / , 0 1@@@ S& IS' 5725/101@@7 Bere Bere. !etode de anali54. #eterminarea concentra7iei alcoolice (6actitatea H;uste7ea .i fidelitateaI metodelor de m4surare .i a re5ultatelor m4sur4rilor. %artea 10 %rinci)ii 9enerale .i defini7ii S& (N IS' ,6@602002 A)4 utili5a*il4 )entru la*oratoare analitice. S)ecifica7ii .i metode de anali54

- "+antionare
Conform S& ?2,0 Ha se 8edea ,.2.,.1I.

3 Metoda 1izual utiliz2nd o 3olu)ie de iod


3*1 &rinci,iul metodei
Com)ararea< cu ochiul li*er< a culorii )ro*ei de anali5at< cu cea a unei solu7ii de iod.

3*- A,aratur +i materiale


3*-*1 Base conice< de 250 ml. 3*-*- Biuret4< cu 8aloarea di8i5iunii de 0<1 ml. 3*-*3 !icro*iuret4< cu 8aloarea di8i5iunii de 0<01 ml. 3*-*/ Cilindrii 9rada7i< de 100 ml. 3*-*5 LCrtie de filtru< cantitati84< cu )oro5itate fin4. 3*-*4 Centrifu94< cu tura7ia motorului de minimum 5000 rota7iiDminut 3*-*7 %Clnie. 3*-*5 Kiesel9ur de )uritate analitic4.

S& 1,,55/702005
3*-*6 Ailtru cu mem*ran4< cu )oro5itatea de 0<?5 m.

3*3 Reacti1i
3*3*1 Iod< solu7ie 0<1N.

3*/ &re.tirea e+antionului ,entru analiz


Conform S& 1,,55 / , Ha se 8edea ca)itolul ,I. -n ca5ul *erii )uternic o)ale.cente sau cu )articule Gn sus)ensie< se recomand4 urm4toarele tratamente< Gn 8ederea unei lim)e5iri cores)un54toare0 aI =ratarea e.antionului de anali5at cu Eiesel9ur< Gn cantitate de 5 9 la 100 ml *ere .i a9itarea 8asului conic ce con7ine e.antionul. Se las4 a)oi Gn re)aus tim) de 5 min .i se filtrea54 )e un filtru cu )oro5itate fin4. %rima )or7iune de filtrat se arunc4 H,0 M ?0 mlI. *I Centrifu9area e.antionului< Gntr/o centrifu94 Ha se 8edea ,.2.6I.
N'=A 1 / -n ca5ul Gn care e.antionul a)are Gnc4 o)alescent du)4 tratare )rin una din cele dou4 metode< se reali5ea54 o filtrare )rintr/un filtru< )re845ut cu mem*ran4 Ha se 8edea ,.2.@I. %rima )or7iune de filtrat se arunc4 H,0 M ?0 mlI.

3*5 Mod de lucru


-ntr/un 8as conic< se introduc 100 ml *ere de anali5at< )re94tit4 conform ,.?. -ntr/un 8as conic identic cu )rimul< se introduc 100 ml a)4 .i se las4 s4 cur94< dintr/o micro*iuret4 sau *iuret4< iod< solu7ie 0<1N Ha se 8edea ,.,I< )ic4tur4 cu )ic4tur4< a9itCnd )ermanent 8asul conic< )Cn4 cCnd culoarea )ro*ei de anali5at de8ine identic4 cu cea a solu7iei de iod.
N'=A 2 / %entru )ro*e de *ere sla* colorate< se folose.te micro*iureta< iar )entru )ro*e de *ere mai intens colorate< se folose.te *iureta. N'=A , / -n ca5ul *erii intens colorate< )ro*a de *ere de anali5at se diluea54 )Cn4 la o concentra7ie care s4 )ermit4 o*ser8area intensit47ii culorii din cele dou4 8ase conice.

3*4 "7,rimare rezultate


3*4*1 Culoarea *erii se e6)rim4 Gn mililitri iod< solu7ie 0<1N< folosi7i )entru a o*7ine o colora7ie identic4 cu cea a )ro*ei de *ere de anali5at. &e5ultatul este media aritmetic4 a dou4 determin4ri efectuate Gn )aralel< dac4 sunt Gnde)linite condi7iile de la ,.6.,.
N'=A ? / In ca5ul )ro*elor de *ere intens colorate< la care s/a reali5at o diluare Ha se 8edea N'=A ,I< la e6)rimarea culorii se 7ine seama de factorul de dilu7ie.

3*4*- (6)rimarea culorii *erii Gn unit47i (BC< Gn func7ie de culoarea *erii sta*ilit4 conform ,.6.1< se face utili5Cnd ta*elul din ane6a A. 3*4*3 &e)eta*ilitatea nu tre*uie s4 fie mai mare de0 0<05 ml iod< solu7ie 0<1N< )entru 8alori ale culorii mai mici de 1<0 ml iod< solu7ie 0<1 NJ 0<1 ml iod< solu7ie 0<1 N< )entru 8alori ale culorii mai mari de 1<0 ml iod< solu7ie 0<1 N.

/ Metoda 1izual utiliz2nd com,aratorul de culoare


?

S& 1,,55/702005 /*1 &rinci,iul metodei


!4surarea culorii )ro*ei de anali5at< cu a;utorul unui com)arator )re845ut cu discuri de sticl4 colorat4< cores)un54toare unei colora7ii de H2 M 27I unit47i (BC.

/*- A,aratur +i materiale


/*-*1 Com)arator de culoare< care )ermite fi6area discurilor .i com)ararea colora7iei sticlei< cu cea a )ro*elor de *ere din cu8e. /*-*- #iscuri de sticl4 colorat4 H2 M 27I unit47i (BC. /*-*3 Cu8e cu 9rosimea stratului o)tic de 5 mm< 10 mm< 25 mm< ?0 mm. /*-*/ Ailtru cu mem*ran4< cu )oro5itatea de 0<?5 m. /*-*5 Balon cotat< de 1000 ml. /*-*4 Kiesel9ur de )uritate analitic4. /*-*7 #icromat de )otasiu< HK2Cr2'7I. /*-*5 Nitro)rusiat de sodiu dihidrat< HNa2NAeHCNI5N'O 2L2'I.

/*3 &re.tirea e+antionului ,entru analiz


Conform ,.?.

/*/ Mod de lucru


AT"N! "8 M3urrile tre'uie 3 3e 0ac la lumin arti0icial* Com,aratorul de culoare 3e utilizeaz a3t0el 9nc2t anali3tul 3 nu 0ie e7,u3 unei lumini inten3e* /*/*1 Ptili5area cu8elor Gn func7ie de culoarea *erii. -n ca5ul )ro*elor de *ere *lond4< cu 8alori ale culorii de H10 M 20I unit47i (BC< se folosesc cu8e cu 9rosimea stratului o)tic de 25 mm sau ?0 mm. -n ca5ul )ro*elor de *ere intens colorate< se folosesc cu8e cu 9rosimea stratului o)tic de 5 mm sau 10 mm< sau se diluea54 )ro*a de *ere .i se folosesc acelea.i cu8e ca .i )entru )ro*ele de *ere *lond4< astfel GncCt 8aloarea Gnre9istrat4 )entru culoare s4 se Gncadre5e Gn inter8alul H2 M 27I unit47i (BC. /*/*- (fectuarea s4)t4mCnal4 a controlului culorii< cu a;utorul unei solu7ii etalon. /*/*-*1 %re)ararea solu7iei etalon0 se di5ol84 Gn a)4 0<100 9 dicromat de )otasiu .i ,<500 9 nitro)rusiat de sodiu. Se aduc la semn< Gn *alon cotat de 1000 ml. -nainte de )re)ararea solu7iei< sticl4ria se cur474 cu acid o6idant< )entru a Gnde)4rta e8entualele urme de su*stan7e or9anice. Solu7ia se las4 Gn re)aus tim) de 2? h< la Gntuneric. -n aceste condi7ii< solu7ia este sta*il4 tim) de o lun4.

/*/*-*- Se efectuea54 determinarea culorii )entru solu7ia etalon< Gntr/o cu84 cu 9rosimea stratului o)tic de ?0 mm. Baloarea Gnre9istrat4 tre*uie s4 fie de 15 unit47i (BC.

S& 1,,55/702005
-n ca5ul Gn care 8aloarea Gnre9istrat4 )entru solu7ia etalon nu este de 15 unit47i (BC< re5ultatele cores)un54toare )ro*elor de *ere anali5ate se corectea54 Gn func7ie de a*aterea de la aceast4 8aloare.

/*5 Calcul +i e7,rimare rezultate


/*5*1 Culoarea *erii< C< e6)rimat4 Gn unit47i (BC< se calculea54 cu rela7ia0

C=
Gn care0 Cm 25 d l

Cm 25 d l

Nunit47i (BCO

H1I

culoarea m4surat4< unit47i (BCJ factor de multi)licareJ factor de dilu7ieJ 9rosimea stratului o)tic al cu8ei< Gn milimetri.

-n ca5ul 8alorilor mai mici de 10 unit47i (BC< re5ultatul se e6)rim4 Gn unit47i (BC< cu o 5ecimal4< din 0<5 Gn 0<5 unit47i (BC. -n ca5ul 8alorilor mai mari de 10 unit47i (BC< re5ultatul se e6)rim4 Gn unit47i (BC< Gn numere Gntre9i. Ca re5ultat se ia media aritmetic4 a dou4 determin4ri efectuate Gn )aralel< dac4 sunt Gnde)linite condi7iile de la ?.5.2. /*5*&e)eta*ilitatea nu tre*uie s4 fie mai mare de0 0<5 unit47i (BC< )entru *ere a8Cnd culoarea mai mic4 de 10 unit47i (BCJ 1 unitate (BC )entru *ere a8Cnd culoarea cu)rins4 Gntre 10 unit47i (BC .i 100 unit47i (BCJ 10 unit47i (BC )entru *ere a8Cnd culoarea mai mare de 100 unit47i (BC.

N'=A 5 - #eterminarea culorii *erii )rin metoda colorimetric4 se )oate face utili5Cnd .i a)arate automate )entru determinarea culorii< ca5 Gn care 8aloarea cores)un54toare culorii *erii se cite.te direct Gn unit47i (BC. -n acest ca5< modul de lucru este conform cu indica7iile )roduc4torului.

5 Metoda 3,ectro0otometric
5*1 &rinci,iul metodei
Se cite.te e6tinc7ia *erii la o lun9ime de und4 de e6act ?,0 nm< utili5Cnd cu8e cu 9rosimea stratului o)tic de H5 M 10I mm 9rosime.

5*- Domeniu de a,licare


!etoda instrumental4 re)re5int4 metoda oficial4 de referin74 .i )oate fi utili5at4 )entru toate ti)urile de *ere.

5*3 A,aratur +i materiale


5*3*1 Aotometru sau s)ectrofotometru< a8Cnd cu8e cu 9rosimea stratului o)tic de H5 M 10I mm. S)ectrofotometrul tre*uie s4 )ermit4 a;ustarea lun9imii de unda de ?,0 nm cu o acurate7e de minimum Q 0<5 nm< iar acest a;usta; s4 )oat4 fi 8erificat utili5Cnd un filtru de o6id de holmiu. 5*3*- Ailtru cu mem*ran4< cu )oro5itatea de 0<?5 m. 5*3*3 Kiesel9ur de )uritate analitic4.

5*/ &re.tirea e+antionului ,entru analiz


5*/*1 (.antionul de anali5at se filtrea54 )rin mem*ran4. #ac4 este necesar< Gnainte de filtrarea )rin mem*ran4< se tratea54 cu Eiesel9ur< Gn ra)ort de 0<1R fa74 de cantitatea de *ere .i se )refiltrea54. 6

S& 1,,55/702005
5*/*- +radul de lim)e5ire a )ro*ei de *ere se )oate a)recia )rin m4surarea e6tic7iei la lun9imea de und4 de 700 nm .i de ?,0 nm. %ro*a de anali5at res)ecti84 este considerat4 lim)ede< cCnd este Gnde)linit4 condi7ia urm4toare0

A700 0,039 A430


Gn care0 A700 A?,0 e6tinc7ia la 700 nmJ e6tinc7ia la ?,0 nm.

H2I

5*/*3 -n ca5ul Gn care condi7ia de la 5.?.2 nu este Gnde)linit4< se re)et4 filtrarea )rin mem*ran4 )Cn4 se o*7ine re5ultatul dorit. 5*/*/ -n 8ederea anali5ei< )ro*a de *ere lim)ede se diluea54< astfel GncCt a*sor*an7a la lun9imea de und4 de ?,0 nm s4 ai*4 8aloarea de ma6imum 0<800.

5*5 Mod de lucru


Se 8erific4 dac4 lun9imea de und4 a fost re9lat4 la ?,0 nm Q 0<5 nm. Se fac a;ust4rile necesare< dac4 este ca5ul. Se introduce a)a Gn cu84 .i se re9lea54 e6tinc7ia la 0<00. Se cl4te.te cu8a< du)4 care se introduce )ro*a de *ere. Se cite.te e6tinc7ia.
N'=A 6 - -n ca5ul *erii intens colorate< )ro*a de anali5at se diluea54 cores)un54tor< iar la e6)rimarea culorii se 7ine seama de factorul de dilu7ie.

5*4 Calcul +i e7,rimare rezultate


5*4*1 Culoarea *erii< C< e6)rimat4 Gn unit47i (BC< se calculea54 cu rela7ia0

C = 25 d A430
Gn care0 25 d A?,0 sau Gn care 50 d A?,0 factorul de multi)licareJ factorul de dilu7ieJ factorul de multi)licareJ factorul de dilu7ieJ

Nunit47i (BCO

H,I

e6tinc7ia la ?,0 nm< citit4 Gn cu84 de 10 mm.

C = 50 d A430

Nunit47i (BCO

H?I

e6tinc7ia la ?,0 nm< citit4 Gn cu84 de 5 mm.

5*4*- &e5ultatul se e6)rim4 Gn unit47i (BC< cu dou4 5ecimale. Ca re5ultat se ia media aritmetic4 a dou4 determin4ri efectuate Gn )aralel< dac4 sunt Gnde)linite condi7iile de la 5.6.,. 5*4*3 &e)eta*ilitatea nu tre*uie s4 fie mai mare de0 7

S& 1,,55/702005
- 0<1 unit47i (BC< )entru *ere a8Cnd culoarea mai mic4 de 10 unit47i (BCJ - 1 unitate (BC )entru *ere a8Cnd culoarea cu)rins4 Gntre 10 unit47i (BC .i 100 unit47i (BCJ - 10 unit47i (BC )entru *ere a8Cnd culoarea mai mare de 100 unit47i (BC. 5*4*/ &e)roducti*ilitatea a fost determinat4 )e *a5a datelor o*7inute Gn urma unor anali5e com)arati8e or9ani5ate de c4tre Comitetul (BC Gn 1@@@. 3a aceste anali5e com)arati8e au )artici)at 1, la*oratoare< anali5Cnd )ro*e de must de *ere de 5 cate9orii. #omeniul Gntre 7 .i 16 &@5 1<52> 0<12m

unde m S 8aloarea medie.

4 Buletin de analiz
-n *uletinul de anali54 se men7ionea54 cel )u7in urm4toarele0 datele necesare )entru identificarea lotului .i e.antionuluiJ metoda de anali54 utili5at4< conform S& 1,,55/7J re5ultatul o*7inut.

Ane7a A $normati1%
Corela)ia dintre culoarea 'erii: e7,rimat 9n 1olum de iod: 3olu)ie ;:1 N +i culoarea e7,rimat 9n unit)i "BC 8

S& 1,,55/702005

Mililitri iod: 3olu)ie ;:1 N: la 1;; ml 'ere 0<06 0<08 0<10 0<12 0<1? 0<16 0<18 0<20 0<22 0<2? 0<26 0<28 0<,0 0<,2 0<,? 0<,6

Culoare: unit)i "BC 1<0 1<? 1<8 2<1 2<? 2<8 ,<2 ,<? ,<8 ?<2 ?<? ?<8 5<0 5<? 5<6 6<0

Mililitri iod: 3olu)ie ;:1 N: la 1;; ml 'ere 0<,8 0<?0 0<?2 0<?? 0<?6 0<?8 0<50 0<52 0<5? 0<56 0<58 0<60 0<62 0<6? 0<66 0<68

Culoare: unit)i "BC 6<2 6<6 6<@ 7<2 7<5 7<8 8<2 8<? 8<7 @<0 @<2 @<6 @<8 10<0 10<, 10<7

Mililitri iod: 3olu)ie ;:1 N: la 1;; ml 'ere 0<70 0<72 0<7? 0<76 0<78 0<80 0<82 0<8? 0<86 0<88 0<@0 0<@2 0<@? 0<@6 0<@8 1<00

Culoare: unit)i "BC 11<0 11<2 11<5 11<8 12<0 12<, 12<5 12<8 1,<0 1,<, 1,<6 1,<8 1?<1 1?<, 1?<6 1?<8

!em*rii Comitetului =ehnic C= ,67 T Bere .i materii )rime )entru fa*ricarea *erii U care au )artici)at la ela*orarea )re5entului standard sunt0

%re.edinte0

Corneliu Bifor Ber.escu

%SI%B& %atronatul Societ47ilor Inde)endente %roduc4toare de Bere din &omCnia %SI%B& %atronatul Societ47ilor Inde)endente %roduc4toare de Bere din &omCnia AS&' =PB'&+ SC Bere Satu !are SA SC Soufflet !al7 &omCnia SA %ite.ti ICA ICA Autoritatea Na7ional4 )entru %rotec7ia Consumatorului SC &o*ema SA SC !artens SA !A%#& SC Bere !ure. SA SC +eneris %rodim)e6 S&3 Pni8ersitatea +ala7i Pni8ersitatea +ala7i

Secretar 0

Nicolau +a*riel

(6)ert standardi5are 0 !em*ri 0

Bisti9 !ioara !arin !inodora Alorescu =raian An9hel +heor9he Baron (lena !u.u Stela Boicu Balerica Ne9rea (lena Aoc.a Vana !anciulea (lena !oldo8an !ariana An9helescu !ihai Stoicescu Antoneta Lo)ulete =raian

Pn standard romCn nu con7ine nea)4rat totalitatea )re8ederilor necesare )entru contractare. Ptili5atorii standardului sunt r4s)un54tori de a)licarea corect4 a acestuia. (ste im)ortant ca utili5atorii standardelor romCne s4 se asi9ure c4 sunt Gn )osesia ultimei edi7ii .i a tuturor modific4rilor. Informa7iile referitoare la standardele romCne sunt )u*licate Gn Catalogul Standardelor Romne .i Gn Buletinul Standardizrii.