Sunteți pe pagina 1din 5

Studiul si ingineria materialelor sesiunea de iarna 2013 PARTEA NTI 1. Proprietati fizice ale metalelor: definiii; obs.

i exemple (acolo unde sunt precizate) 2. Proprietati chimice ale metalelor: definiii; obs. i exemple (acolo unde sunt precizate) 3. Proprietati mecanice ale metalelor: definiii; obs. i exemple (acolo unde sunt precizate) . Proprietati tehnolo!ice ale metalelor: definiii; obs. i exemple (acolo unde sunt precizate) ". #tructura cristalina a metalelor: ir reticular$ plan cristalo!rafic$ reea cristalin%$ celul% elementar% & cu definiii i reprezent%ri !rafice; '. #isteme cristaline: reprezent%ri !rafice$ caracteristici (laturi i un!hiuri)$ propriet%i; (. )mperfectiuni cristaline punctiforme simple (*acant%$ atom de substituie$ atom interstiial) si complexe (#chott+,$ -ren+el): definiii$ reprezent%ri !rafice; .. /urbe de r%cire: histerezis termic; 0. 1ransform%ri alotropice: alotropie$ transformare alotropic2$ cauza transformarii$ notatii$ curba de r%cire a -e; 13. 4lia5e -e6/: 4mestecul mecanic eutectic 6 definiie; 4mestecul mecanic eutectoid 6 definiie; -erita: definitie$ caracteristici$ reprezentarea celulei elementare; 4ustenita: definitie$ caracteristici$ reprezentarea celulei elementare; 11. -orme de separare ale / 7n alia5ele -e6/: cementita$ !rafitul$ caracteristicile (propriet2ile) lor; 12. 8ia!rama -e6-e3/; #emnificatia curbelor de pe dia!ram%; 8efinitia transform%rii eutectice; 8efinitia transform%rii eutectoide; 13. Proprietatile oelurilor (rezult% din cele ale constituenilor); 1 . Proprietatile fontelor albe; 1". #imbolizarea otelurilor 7n funcie de: punctul #(3.((9/); 8upa tratamentul termic; 8upa modalitatea de prelucrare (turnare$ deformare) ; 1'. -onte cenusii: caracteristici i simbolizare; 1(. -onte maleabile: caracteristici si simbolizare; 1.. -onta cu !rafit lamelar: caracteristici si simbolizare; 10. -onta cu !rafit nodular: caracteristici si simbolizare;

23. :teluri aliate: simbolizare; 21. /u si alia5ele sale: a) 4lamele: propriet%i$ utiliz%ri$ simbolizare; b) ;ronzurile: cu staniu si f%r% staniu$ propriet%i$ utiliz%ri$ simbolizare 22. 4l si alia5ele sale (siluminuri i duraluminiu): propriet%i$ utiliz%ri$ simboliz%ri 23. Puncte critice 7n oeluri: identificarea lor pe dia!ram%; transform%rile corespunzatoare punctelor 4c 1$ 4c3$ 4c cem; 4r1$ 4r3$ 4r cem. 2 . 1ratamente de baza 7n oeluri: definiia i caracteristicile martensitei; 2". 1ratamente de recoacere f%r% transform%ri de faz% 7n stare solid% (re!im termic$ scopuri): <ecoacere de omo!enizare; <ecoacere de detensionare; <ecoacere de cristalizare. 2'. 1ratamente de recoacere cu transform%ri de faz% 7n stare solid% (re!im termic$ aplicatii); <ecoacerea clasic% (obisnuit%$ complet%); <ecoacerea de normalizare; <ecoacerea de !lobulizare; <ecoacere izoterm%. 2(. 1ratamente de c%lire; a) c%liri patrunse: /%lirea clasic%: scopuri (caracteristici obinute)$ aplicaii; /%lirea 7ntrerupt%: scopuri (caracteristici obinute)$ aplicaii; /%lirea izoterm%: scopuri (caracteristici obinute)$ aplicaii; /%lirea bainitic%: scopuri (caracteristici obinute)$ aplicaii ; /%lirea sub 3=/. 2.. 1ratamente de c%lire; b) /%liri superficiale; /%lirea de flac%r% oxiacetilenic%: scop i caracteristici; /%lirea cu /)-: scop i caracteristici. 20. 1ratamente de re*enire: definitie$ tratament de imbun%t%ire; <e*enire 5oas%: scop (caracteristici obinute)$ aplicaii; <e*enirea medie: scop (caracteristici obinute)$ aplicaii; <e*enirea inalt%: scop (caracteristici obinute)$ aplicaii; 33. 1ratamente termo6chimice: definiie$ caracteristici$ aplicaii$ scopuri (*. informaiile de la taratamente termice) pt cementare (carburare)$ nitrurare$ carbonitrurare (cianizare)$ alitare$ cromizare$ sulfizare$ silicizare$ sulfocianizare$ scherardizare (zincare);

PARTEA A DOUA 31. Prelucrarea prin sudare: 8efiniia sud2rii; definitia arcului electric (4>); /lasificarea arcurilor electrice pe desene date; P%rile componente ale 4> i caracterizarea lor; 1ipuri de polarit%i: definire$ caracterizare$ utiliz%ri; 32. #udarea cu 4> descoperit si electrod 7n*elit: identificarea p%rilor componene pe schema de principiu dat%; explicarea procesele care au loc; 33. 1ehnolo!ia sud%rii manuale cu arc electric: >tapele realiz%rii sud%rii manuale cu 4>; 1ipuri de suduri: realizarea schemelor (fi!. .3 6 poz electrodului$ mic efectuate de ed.; sud pe direcie *ertical%$ dup% direcie orizontal% (fi!. .3); fi!. ." sud tablelor 7n funcie de lun!imea i !rosimea lor; fi!. .' sud 7n ?; fi!. .( & sud 7n @) i explicatii; toate ig!le men"ionate la sudare le re#re$enta"i sau le %om#leta"i &du#' %a$( )oi la e*amen+ #udarea cu arc electric 7n atmosfera de !aze protectoare: a) (A)B$ C)B): realizareaDcompletarea schemelor (fi!. .0; fi!. .13) E explicaii; #ud. cu 4> acoperit sub strat de flux: explic pe fi! dat% cu identificarea p%rilor componente. 3 . #udarea cu flac%r% oxiacetilenic%: )dentificarea zonelor fl%c%rii (pe desenul dat) i caracterizarea lor; 1ipurile de fl%c%ri 7n functie de F G :2D/2H2 i caracterizarea lor; 3". 1ehnolo!ia sud%rii cu flac%r%: realizareaDcompletarea schemelor E explicaii; #udarea la stIn!a (fi!. .13); #udarea la dreapta (fi!. .1 ); 3'. #ud prin deform plast la rece: mat pt care se recomand% metoda$ fenomene care au loc 7n structura materialelor i ce operaii implic% acestea; explic fi! .1" cu precizarea p%rilor componente$ realizarea i explicarea fi! .1'. #ud cu ultrasunete: explic pe fi! dat% cu identificarea p%rilor componente #ud prin presiune cu 7nc%lzire electric% de contact: explic fi! .23 dat% cu identificarea p%rilor componente$ realizarea i explicarea fi! .10. 3(. Jipirea: definiie$ caracteristici$ etape de realizare$ clasificare; tehnolo!ia lipirii moi i tari. 3'. Prelucrarea prin laminare: definiia lamin%rii$ caracteristici$ discuii pe schema de principiu dat% i identificarea elementelor notate;

tipuri de semifabricate laminate; tipuri de produse laminate; /ilindrii de laminare: caracteristici dimensionale$ materiale$ p%ri componente (identificare pe desen dat)$ forme ale t%bliilor (identificare pe desen dat); /lasificarea laminoarelor dup% diferite criterii$ reprezentarea schemelor pentru criteriul Knum%rul cilindrilor din ca5a de lucru K; 1ehnolo!ia lamin%rii la cald: materii prime$ produse finite; 1ehnolo!ia lamin%rii la rece: materii prime$ produse finite. 3(. Prelucrarea prin tra!ere: definiie$ caracteristici$ identificarea elementelor de pe schema de principiu; Prelucrarea prin trefilare: definiie$ caracteristici$ identificarea elementelor de pe schema de principiu; P%rile componente ale filierei: identificare pe desenul dat; P%rile componente ale matriei: identificare pe desen; -iliere i matrie: caracteristici$ materiale; 3.. Caina de trefilare: identificarea p%rilor componente pe desenul dat$ desf%urarea procesului de prelucrare. 30. 8efiniia tratamentului de patentare a sIrmelor. 3. 1ra!erea e*ilor (fi!. 3.1 ): identificarea schemelor date i notaiilor utilizate$ calitatea pieselor rezultate$ tipuri de e*i rezultate. 1. >xtrudarea: definiie$ a*anta5e$ deza*anta5e$ calitatea i precizia pieselor; 2. 1ipuri de extrudare (fi!. 3.1" & 3.10): identificarea schemelor date$ caracteristici$ tipuri de piese obinute; . >tapele deform%rii semifabricatului la matriare (identificare pe desen$ fi!. 3. ); ". /lasificarea matrielor (identificare pe desen$ fi!. 3."); .. Prelucrarea tablelor: definiie$ clasific%ri$ caracteristici$ calitatea i precizia prelucr%rilor; 0. 1%ierea la foarfeca cu lame paralele: identificarea p%rilor componente pe schema de principiu$ tipuri de semifabricate supuse prelucr%rii; "3. 1%ierea la foarfeca cu lame 7nclinate: identificarea p%rilor componente pe schema de principiu$ tipuri de semifabricate supuse prelucr%rii; "1. 1%ierea la foarfeca cu cuite disc: identificarea p%rilor componente pe schema de principiu$ tipuri de semifabricate supuse prelucr%rii; "2. 1%ierea prin stanare: identificarea p%rilor componente pe schema de principiu$ definirea tan%rii;

"3.

:peratii de tanare: definirea lor$ identificarea p%rilor componente pe schemele de principiu (fi!. 3.2 & 3.2'); " . Lndoirea 7n ?: realizarea schemei i identificarea p%rilor componente (fi!. 3.2(); "". Lndoirea 7n M: realizarea schemei i identificarea p%rilor componente (fi!. 3.2.); "'. Profilarea: definire$ realizarea schemei (fi!. 3.33); "(. /urbarea prin presare$ laminare$ cu role: definire$ realizarea schemelor i identificarea p%rilor componente (fi!. 3.20$ fi!. 3.31$ fi!. 3.32); ".. 4mbutisarea: definiie$ identificarea p%rilor componente pe schema de principiu (fi!. 3.33)$ tipuri de piese$ caracteristici; "0. 1urnarea: a*anta5e$ deza*anta5e$ caracteristici; '3. 1urnarea 7n forme temporare: identificarea p%rtilor componente ale formei pe schema de principiu (fi!. )).1); '1. <eeaua de turnare: p%ri componente (identificare pe fi! )).2)$ clasificare (identificare pe fi! )).3); '2. 1urnarea 7n cochilie: a*anta5e i deza*anta5e$ despre formele de turnare i miezuri$ etapele de obinere a pieselor$ calitatea i precizia pieselor; '3. 1urnarea prin aspiraie: identificarea p%rilor componente ale schemei din fi! )). $ explicarea proceselor care au loc$ tipuri de piese obinute; ' . 1urnarea centrifu!al%: identificarea p%rtilor componente ale schemei din fi! ))."$ explicarea proceselor care au loc$ tipuri de piese obinute; '". 1urnarea sub presiune: formele utilizate$ calitatea i precizia pieselor$ tipuri de materiale folosite la acest procedeu$ tipuri de piese obinute.