Sunteți pe pagina 1din 5

Delta Dunrii

Delta Dunrii (3446 km), aflat n mare parte n Dobrogea, Romnia, i parial n U raina, e!te a "oua a mrime i ea mai bine on!er#at "intre "eltele europene$ Delta Dunrii a intrat n patrimoniul mon"ial al U%&'() n *++*, e!te la!ifi at a re,er#aie a bio!ferei la ni#el naional n Romnia i a par naional n ta-onomia internaional a .U(%$ /ei!a0 "in Delta Dunrii Delta Dunrii e!te limitat la !u"1#e!t "e po"iul Dobrogea2Dobrogei, la nor" "e el al 3a!arabiei, iar n e!t !e #ar! n 4area %eagr$ Delta Dunrii e!te tra#er!at "e paralela "e 456 latitu"ine % i "e meri"ianul "e 7+6, longitu"ine &$ 8a nor", braele (9ilia i 4u!ura formea, grania u U raina$ Delta o up, mpreun u omple-ul lagunar Ra,im1'inoe 5:5: km, "in are ;37 km aparin U rainei, Deltei romneti re#enin"u1i o !uprafa "e 754: km$ &!te n a"rat "e limane i la uri a"ia ente i uprin"e !ute "e la uri ntre brae, "intre are te#a ,e i "e mari "imen!iuni$ Datorit elor 6; milioane "e tone alu#iuni a"u!e "e Dunre, Delta Dunrii rete anual u apro-imati# 4: m$ Dunrea, a0un! la /tlgean a !e bifur < 3raul (9ilia la nor" i 3raul =ul ea la !u", bra are mai apoi, la >ur a 'fntu ?9eorg9e (n tur ete @atal @e"Arle, uneori tran! ri! n romn B(eatal 'f$1?9eorg9eC) !e "e!parte n 3raul 'ulina i 3raul 'fntu ?9eorg9e$ 3raul (9ilia, formea, grania u U raina, i tran!port pe ur!ul !u "e o lungime "e *:4 km, 6:D "in apele i alu#iunile Dunrii$ 3raul 'ulina e!te !ituat n mi0lo ul Deltei, i !pre "eo!ebire "e (9ilia, are un ur! re tiliniu, fiin" permanent "ragat i ntreinut pentru na#igaia #a!elor maritime$ Ere o lungime "e ;* km i tran!port *FD "in #olumul "e ap al Dunrii$ (ur!ul 3raului 'fntu ?9eorg9e e!te orientat !pre !u"1e!t, i !e "e!foar pe **7 km, tran!portn" 77D "in "ebitul Dunrii$ 8a #r!are formea,a in!ulele 'a alin on!i"erate un n eput "e "elt !e un"ar$ Delta Dunrii ( u e- epia "eltei !e un"are a braului (9ilia) fa e tra"iional parte "in Dobrogea, "ar n Enti 9itate i &#ul 4e"iu, litoralul !e afla mult mai la apu! (ntre (9ilia Ge 9e i 4urig9iol pe #remea lui 'trabon, ntre /eripra#a i 8a ul Drano# n epo a bi,antin), a!tfel n t 9rile i!tori e are repre,int Dobrogea uprin,n" toat Delta a tual, !unt geomorfologi fal!e$

Delta Dunrii (7:*:)

Delta Dunrii e!te pla!at, "in pun t #e"ere geologi , ntr1o regiune mobil a ! oarei tere!tre numit /latforma Deltei Dunrii (regiunea pre"obrogean)$ /latforma Deltei Dunrii #ine n onta t n partea "e !u"1#e!t u )rogenul %or" Dobrogean, prin falia )an ea1'f$ ?9eorg9e, are e!te apro-imati# paralel u braul 'fntu ?9eorg9e$ 'tru tura geologi a a e!teia e!te al tuit "intr1un fun"ament ri!talin pe!te are !e "i!pune tran!gre!i# o u#ertur !e"imentar repre,entat printr1o !u e!iune "e "epo,ite paleo,oi e, tria!i e, 0ura!i e, reta i e, neogene i uaternare, "erminate prin fora0ele "e mare i mi a"n ime efe tuate n ,on$ Depo,itele "e #r!t /aleo,oi , e aparin eta0elor 'ilurian1/ermian (43F173: milioane "e ani), !unt al tuite "in al are, "olomite, !iltite, gre!ii liti e, u inter alaii "e tufuri #itro la!ti e$ Depo,itele "e #r!t =ria!i (74F17*3 milioane "e ani) !unt al tuite, la ba,, "in !iltite feruginoa!e, argilite, gre!ii, mi ro onglomerate, u inter alaii "e porfire fel"!pati e, "iaba,e i melafire, iar tran!gre!i# apar "olomite, gre!ii al aroa!e, !iltite, marne $a$, e onin !pe ii #egetale ('triatoabietite! !p$, )#alipolli! o#ali! $a$), foraminifere (?lomo!pirella !p$, 'pirillina !p$ $a$), ono"on"e (?on"olella na#i ula, ?la"iogon"olella tet9H"i! $a$)$ Depo,itele "e #r!t Iura!i (epo ile Dogger14alm J *;61*47 milioane "e ani) !unt al tuite n prin ipal "in al are (la ba,), argile al aroa!e, gre!ii, pre um i al are enuii i glbui (la partea !uperioar), u fo!ile "e foraminifere (=e-tularia 0ura!!i a, 'pirillina orbi ula $a$), "inofagelate (%anno e eratop!i! !pi ula, %$ pellu i"a, (teni"o"inium panneum $a$) et $ Depo,itele "e #r!t (reta i e aparin eta0elor Epian1'enonian (*7*165 milioane "e ani) !unt al tuite, n prin ipal, "in argile i !iltite feruginoa!e, u inter alaii "e gre!ii fine !au "olomite gip!ifere, e onin o fito eno, !ra u =rilobo!porilite! api#eru atu!, (la#ifera triple- et $ Depo,itele "e #r!t %eogen (eta0ele 'armaian1Romanian J *3,51*,F milioane "e ani) !unt al tuite "intr1o !u e!iune "e !trate u al are lumaeli e, ni!ipuri, !iltite i argile, u 4a tra !p$, ni!ipuri, !iltite i argile ro ate, u Do!inia maeoti a, ni!ipuri fine enuii ( u Drei!!ena rime!tien!i!, 8imno ar"ium !p$, ni!ipuri u 'tHlo"a na orientali! i ni!ipuri u inter alaii "e argile, e onin !pe imene "e Gi#iparu! bifar inatu!, Drei!!ena polHmorp9a et $ Depo,itele "e #r!t (uaternar ("epo,ite "eltai e e aparin eta0elor /lei!to en1Kolo en J *,F1:,:* milioane "e ani) !unt al tuite, la ba,, "intr1un !trat "e argile roii1 armi,ii urmate "e o !u e!iune "e !trate "e pietriuri, ni!ipuri, !iltite, argile i !trate "e loe!!, iar la partea !uperioar !e "i!pun alu#iuni "e origine flu#iatil i flu#io1 la u!tr$ (4uti9a G$, *++:L .one!i 8, *++4)M*NM7N Delta Dunrii 1 8an"!at (7:::) 456*:O% 7+6*FO&

?olful gurilor Dunrii a um 6::: ani, "up ?rigore Entipa< la apu! "e grin"urile Iibrieni, 8etea, (araorman, (ra!ni ol i /erior !1a format "elta flu#ial, la r!rit "e ele "elta maritim$

Delta Dunrii, !ituat n partea "e %1G a 4rii %egre (ntre 44P46Q::C lat$ % J platforma 3ugea , 45P4:Q::C lat$ % i 7FP4:Q74C long$ & J )rogenul %or" Dobrogean, re!pe ti# 7+P4:Q5:C long$ & J platforma 4rii %eagre), repre,int "in pun t "e #e"ere geomorfologi un relief "e a umulare "e,#oltat la gura "e #r!are a Dunrii n 4area %eagr$ ((ote /$, *+;3, Romane! u ?9, *++5)M3NM4N (onform la!ifi rii >E) (')=&R J /ro e"ure 4anual, *++3)M5N, Delta Dunrii e!te in lu! la ategoria formelor "e relief regionale "e tip mpie ume" pe "epo,ite alu#iale flu#iatile u un gra" ri"i at "e fragmentare$ Delta Dunrii e!te ara teri,at prin forme "e relief po,iti#e numite grin"uri i forme "e relief negati#e repre,entate prin "epre!iuni umplute u ap (la uri)$ Rn pre,ent, "elta !e pre,int !ub forma unei !uprafee plane u o pant "e :,::6 S, !trbtut "e un pien0eni "e ape< brae "e flu#iu, anale i grle, pun tat "e la uri i 0ape$ Diferenele "e altitu"ine, fa "e ni#elul mrii, !unt "e F1*: m n ,ona grin"urilor i 17 1 14 m n ,ona "epre!iunile la u!tre$ ((ote /$, *+;3L 'oil of t9e Romanian Danube Delta 3io!p9ere Re!er#e, *++6)M6N =eritoriul Deltei Dunrii !e mparte n "ou !ubregiuni geografi e i anume< Delta propriu1,i! e o up o !uprafa "e 4$75: km7, aflat ntre braele flu#iului,i ,ona omple-ului Ra,im, u o !uprafa "e ++: km7$ Din pun t "e #e"ere fi,i o1geografi Delta !e mparte tran!#er!al pe braele flu#iului n "ou mari !ubregiuni naturale< "elta flu#ial i "elta maritim$ Delta flu#ial o up pe!te 65D "in !uprafaa total a "eltei i !e ntin"e "e la eatalul .,mail, !pre a#al, pn la grin"urile 8etea i (araorman, pe linia /eripra#a (pe braul (9ilia) J (rian (pe braul 'ulina) J .#an ea (pe braul 'f$ ?9eorg9e) J (ra!ni ol J /erior$ E ea!t !ubregiune a Deltei Dunrii e!te mprit n mai multe uniti naturale um ar fi< Depre!iunea 'irea!a, Depre!iunea Tontea1>urtuna, Depre!iunea /ar"ina, Depre!iunea 4atia14er9ei, ?rin"ul (9ilia, ?rin"ul 'tipo , )!tro#ul =taru, )!tro#ul 3abina, )!tro#ul (erno# a, Depre!iunea 8it o#, Depre!iunea &ren iu , Depre!iunea Ro a13u9aio#a, 8un a =ul ea14urig9iol i Depre!iunea Drano#1Duna#, et $ Delta maritim o up mai puin "e 35D "in !uprafaa Deltei Dunrii, la r!rit "e linia /eripra#a1(rian1.#an ea1(ra!ni ol1/erior$ Rn a ea!t !ubregiune, a i n a,ul "eltei flu#iale, ntlnim ,one u relief po,iti# i negati# "ar, !pre "eo!ebire "e prima !ubregiune, fun"ul "epre!iunilor e!te !ub ni#elul mrii n ele mai multe a,uri$ ('oil of t9e Romanian Danube Delta 3io!p9ere Re!er#e, *++6)

4oar tipi "e la 8etea Delta Dunrii !e n a"rea, n !paiul u limat temperat !emiari" !pe ifi !tepelor ponti e$ 'paiile a #ati e plane i foarte ntin!e, a operite n "iferite gra"e u #egetaie, ntrerupte "e in!ulele ni!ipoa!e ale mpurilor marine, al tuie! o !uprafa a ti# !pe ifi "eltei i lagunelor a"ia ente, u totul "iferit "e ea a !tepelor ponti e$ Delta

Dunrii e!te on!i"erat lo ul u ele mai puine pre ipitaii "in Romnia$ E ea!t !uprafa a ti# rea ionea, fa "e ra"iaia total re epionat i "e ir ulaia general a atmo!ferei re,ultn" un mo,ai "e mi ro limate$ Ra"iaia total #aria, ntre un minim "e 3,5 U alV mp nregi!trat n lunile "e iarn i un ma-im "e *; U l$V mp, n luna iulie$ Rn fun ie "e inte!itatea a ti#itii entrilor bari i prin ipali !e in!talea, on"iii !pe ifi e "e #reme< ,ile "e iarn bln"e ( n" a ti#ea,a entrul bari nor"1e!t european), ,ile "e iarn geroa!e, u #nturi puterni e ( n" a ionea, anti i lonii nor"1 atlanti i), ,ile "e #ar al"e i u! ate ( n" a ionea, anti i lonii tropi ali atlanti i), ,ile "e #ar ploioa!e ( n" intera ionea, aerul "in ba,inul me"iteranean u el re e "in nor"1#e!tul &uropei)$ Durata "e !trlu ire a !oarelui e!te mare, me"ia multianual fiin" "e 775: ore, "ar poate a0unge la 76:: ore n anii u nebulo,itate re"u!$ =emperatura !e "i!tribuie neuniform pe !uprafaa "eltei$ 4e"iile multianuale in"i reterea temperaturii "e la #e!t !pre e!t$ 8a ni#elul #rfului "eltei (=ul ea) temperatura me"ie multianual e!te "e *:,+4 (, n "elta flu#ial (?orgo#a), "e *:,+6 (, pe rmul mrii ('ulina), "e **,:5 (, iar n largul 4arii %egre (/latforma ?loria), "e **,F6 ($ Emplitu"inile me"ii ,ilni e refle t "iferenele mari "atorate naturii !uprafeei a ti#e < la ?orgo#a #aria, ntre un ma-im "e + ( (n iulie) i un minim "e 3,F ( (n "e embrie), la 'ulina ntre 7,F ( (n iulie) i *,4 ( (n noiembrie), iar la !taia ?loria ntre 7,3 ( (n iulie) !i * ( (n "e embrie i februarie)$ 'umele anuale ale temperaurilor me"ii ,ilni e efe ti#e !e apropie "e *6:: ($ Ume,eala aerului nregi!trea, ele mai mari #alori "e pe teritoriul Romniei$ Ume,eala relati# a aerului #aria, iarna ntre FF 1 F4D la ?orgo#a i F+ F5D la 'ulina i 'fntu ?9eorg9e, iar #ara, ntre 6+ 1 ;*D la ?orgo#a i ;; 1 F:D, la 'ulina i 'fntu ?9eorg9e$ /re ipitaiile !unt re"u!e antitati# i ! a" "e la #e!t !pre e!t "atorit efe tului !uprafeei a ti#e !pe ifi e "eltei, pre um i al 4rii %egre$ 8a intrarea n Delta Dunrii (=ul ea) !e nregi!trea, o antitate me"ie multianual a pre ipitaiilor "e 45: mm, iar la 'ulina, "e 36: mm$ Rn ea mai mare parte a "eltei a" ntre 35: !i 4:: mm ploaie, iar pe litoralul "eltai i ea mai mare parte a lagunelor, !ub 35: mm$ 'tratul "e ,apa" e!te !ubire i !e menine perioa"e ! urte "e timp, numai n iernile mai a!pre$ E!emenea !ituaii !1au petre ut n anii *+7F1*+7+, *+531*+54, *+4*1*+47, *+F41*+F5, n" apele mrii lng rm au ng9eat timp "e 45 1 6: ,ile$ Gnturile "ominante bat "in !e torul nor"i alternati# u !e torul !u"i , ele mai inten!e a elerri "e #nt nregi!trn"u1!e iarna i n !e,oanele "e tran,iie$ 'e,oanele !unt "i!tribuite foarte neuniform n !paiul Deltei Dunrii$ 8a intrarea n "elt, la =ul ea, me"iile pe +: ani rele# a !unt *47 ,ile "e #ar i 6: ,ile "e iarn, iar prim#erile au "urata aproape egala u toamnele$ 8a 'ulina a eleai me"ii multianuale in"i *45 ,ile "e #ar i numai *5 ,ile "e iarn, iar prim#erile !unt mai lungi (*77 ,ile) "e t toamnele (F3 ,ile)$ >lor

Gegetaia Deltei e!te repre,entat n mare parte "e o #egetaie !pe ifi mlatinilor (!tuful, papura, rogo,ul, n ame!te u !al ia piti ) i o up ;FD "in totalul !uprafeei$ W#oaiele o up 6D "in !uprafaa "eltei, fiin" p"uri "e !al ie, fra!in, arin, plop, are re! pe grin"urile flu#iatile, fiin" perio"i inun"ate, , iar o 9iurile "e ap !unt a operite "e o #egetaie a #ati i plutitoare, o upn" 7D "in !uprafaa "eltei$ De a!emenea, e-i!t p"uri pe mpurile 8etea i (araorman i !unt al tuite "in !te0ar brumriu, !te0ar pe"un ulat, fra!in, plop tremurtor, ulm, plante agtoare$ >aunM

/eli ani "in Delta Dunrii Delta Dunrii onine mai mult "e 36: "e !pe ii "e p!ri i 45 "e !pe ii "e pete "e ap "ul e n numeroa!ele !ale la uri i 0apeMne e!it itareN$ E e!ta e!te lo ul un"e milioane "e p!ri "in "iferite oluri ale /mntului (&uropa, E!ia, Efri a, 4area 4e"iteran) #in ! uibrea! $ 'pe iile ma0ore "e peti n a"rul Deltei Dunrii !unt tiu a i !omnul$

'tru tura etni a regiunii Dunrii "e Io!(*+3:) /opulaia

/opulaia "eltei a fo!t tot"eauna r,lea, me"iul !emi1a #ati nepermin" "en!iti importante ("en!itatea me"ie e!te "e 5 lo uitoriVkm7)$ Gara, aflu-ul "e turiti triplea, populaia, are la re en!mntul "in 7::7 !e meninea la *4$5F3 lo uitori, "intre are *7$666 romni (F;D), *43F lipo#eni (*:D), 7++ u raineni "i#eri alii (*D)M;N$ Delta a fo!t "intot"euna un me"iu1refugiu pentru populaiile iniial gre eti (gre ii ponti i erau n 7:5+ n *+*:, mai numeroi "e t lipo#enii), ulterior romneti ("i ienii, "enumire are pro#ine poate "e la Gi ina), apoi "in (lipo#enii)$ E e!te populaii !1au ame!te at, lu ru "o#e"it "e #o abularul limbilor #orbite n "elt, n"eo!ebi pe! re! $