Sunteți pe pagina 1din 26

CODUL VAMAL

LEGE privind Codul vamal al Romniei Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispozitii generale


Sectiunea I Domeniul de aplicare Art. 1. - (1) Codul vamal se apli !n mod uni"orm si nedis riminatoriu pe !ntreg teritoriul #om$niei. (%) Prevederile uprinse !n prezentul od se apli tuturor &unurilor introduse sau s oase din tar de tre persoane "izi e sau persoanelor 'uridi e. Art. %. - (1) Introdu erea sau s oaterea din tar a mr"urilor( a mi'loa elor de transport si a ror alte &unuri este permis numai prin pun tele de ontrol pentru tre erea "rontierei de stat. (%) La tre erea "rontierei de stat( mr"urile( mi'loa ele de transport si ori e alte &unuri sunt supuse vmuirii de tre autorittile vamale. ()) *n pun tele de ontrol pentru tre erea "rontierei de stat si pe teritoriul trii sunt organizate &irouri vamale are "un tioneaz potrivit legii. Sectiunea a II-a Definitii de baz Art. ). - *n apli area prevederilor prezentului od( prin termenii de mai 'os se !ntelege+ a) reglementri vamale - dispozitiile uprinse !n prezentul od( !n regulamentul vamal de apli are a a estuia( pre um si !n alte a te normative are uprind prevederi re"eritoare la domeniul vamal, &) persoan - persoan "izi sau 'uridi , ) persoan stabilit n Romnia - o persoan "izi u domi iliul !n #om$nia sau o persoan 'uridi rom$n, d) autoritate vamal - autoritate !nvestit pentru apli area reglementrilor vamale, e) birou vamal si punct vamal - unitti ale autorittii vamale !n are pot "i !ndeplinite( !n totalitate sau !n parte( "ormalittile prevzute de reglementrile vamale, ") statut vamal - !n adrarea unei mr"i a mar" rom$neas sau strin, g) mrfuri romnesti - mr"uri o&tinute u respe tarea onditiilor de origine prevzute !n prezentul od, -) mrfuri strine - altele de $t ele de"inite la lit. g), i) drepturi de import - ta.ele vamale( ta.a pe valoarea adugat( a izele si ori e alte sume are se uvin statului la importul de mr"uri, ') drepturi de export - ta.ele vamale si ori e alte sume are se uvin statului la

e.portul de mr"uri, /) tarif vamal - ta&el are uprinde nomen latura om&inat a mr"urilor( ta.ele vamale e.primate !n pro ente( pre um si ele rezultate din apli area msurilor tari"are pre"erentiale prevzute !n reglementrile legale, l) datorie vamal - o&ligatia unei persoane de a plti drepturile de import sau de e.port, m) debitor vamal - titularul unei datorii vamale, n) supraveghere vamal - ori e a tiune a autorittii vamale pentru asigurarea respe trii reglementrilor vamale !n a est domeniu, o) control vamal - !ndeplinirea de tre autoritatea vamal a operatiunilor de veri"i are a mr"urilor( a e.istentei si autenti ittii do umentelor, e.aminarea evidentelor "inan iar- onta&ile si a altor !ns risuri ale titularilor de operatiuni, ontrolul mi'loa elor de transport, ontrolul &aga'elor si al altor mr"uri transportate sau a"late asupra persoanelor, e"e tuarea de an -ete administrative si alte a tiuni similare( u s opul de a asigura respe tarea reglementrilor vamale si a altor norme apli a&ile mr"urilor a"late su& supraveg-ere vamal, p) elemente de taxare - nivelul otei pro entuale prevzute !n tari"ul vamal( metodele de determinare a valorii !n vam si regulile de origine apli a&ile, r) destinatia vamal a mrfurilor - plasarea mr"urilor su& un regim vamal( introdu erea lor !ntr-o zon li&er sau antrepozit li&er( ree.portul a estora !n a"ara teritoriului #om$niei( distrugerea sau a&andonul !n "avoarea statului, s) declaratie vamal - a tul unilateral u ara ter pu&li ( prin are o persoan mani"est( !n "ormele si !n modalittile prevzute !n reglementrile vamale( vointa de a plasa mr"urile su& un regim vamal determinat, t) declarant - persoana are !nto meste si depune de laratia vamal !n nume propriu sau persoana !n numele reia este !nto mit de laratia vamal de tre mandatar sau omisionar, u) liber de vam - a tul prin are autoritatea vamal las la dispozitia titularului de laratiei vamale mr"urile vmuite( !n s opul prevzut de regimul vamal su& are a estea au "ost plasate, v) vmuire - ansam&lul de operatiuni e"e tuate de autoritatea vamal de la prezentarea mr"urilor( a mi'loa elor de transport si a ori ror alte &unuri p$n la a ordarea li&erului de vam, .) decizie vamal - ori e a t al autorittilor vamale( privind reglementrile vamale( adoptat de a estea( are produ e e"e te 'uridi e asupra uneia sau mai multor persoane, 0) bunuri - mr"uri( vietti( ori e alte produse( pre um si mi'loa e de transport.

CAPITOLUL II Sistemul institutional al autorit tii vamale


Sectiunea I Structura organizatoric a autorittii vamale Art. 1. - (1) A tivitatea autorittii vamale se e.er it prin+ a) 2ire tia 3eneral a 4milor,

&) dire tiile regionale vamale, ) &irourile vamale. (%) *n adrul &irourilor vamale se pot !n"iinta pun te vamale. ()) 5tru tura 2ire tiei 3enerale a 4milor se apro& de tre 6inisterul 7inantelor( iar ea a dire tiilor regionale( a &irourilor si a pun telor vamale( de tre 2ire tia 3eneral a 4milor. (1) Autoritatea vamal va avea o sigl ale rei ara teristi i se sta&ilese de tre 2ire tia 3eneral a 4milor. Art. 8. - (1) 2ire tia 3eneral a 4milor are personalitate 'uridi . Organizarea si "un tionarea a esteia se "a prin -otr$re a 3uvernului. (%) 5alarizarea personalului din adrul 2ire tiei 3enerale a 4milor se sta&ileste la nivelul prevzut pentru 6inisterul 7inantelor. ()) 7un tiile spe i"i e utilizate !n 2ire tia 3eneral a 4milor( !n dire tiile regionale( !n &irourile si !n pun tele vamale se sta&iles prin -otr$re a 3uvernului. Art. 9. - (1) 2ire tiile regionale( &irourile si pun tele vamale sunt su&ordonate 2ire tiei 3enerale a 4milor. (%) :irourile vamale de "rontier se !n"iinteaz prin -otr$re a 3uvernului. ()) 2ire tiile regionale si &irourile vamale de interior se !n"iinteaz prin de izia 2ire tiei 3enerale a 4milor. Art. ;. - Autorittile vamale !si des"soar a tivitatea !n sedii proprii sau( atun i $nd a est lu ru nu este posi&il( !n spatii puse la dispozitie "r plat de tre detintorii legali( are( potrivit legii( sunt autorizati s "un tioneze !n pun tele de ontrol pentru tre erea "rontierei de stat. Sectiunea a II-a Atributiile autorittii vamale Art. <. - (1) Autoritatea vamal e.er it( !n adrul politi ii vamale a statului( atri&utiile on"erite prin reglementri vamale( pentru realizarea vmuirii &unurilor introduse sau s oase din tar. (%) Operatiunea de vmuire se e"e tueaz la &irourile si pun tele vamale de tre personalul operativ al autorittii vamale( su& !ndrumarea si ontrolul dire tiilor regionale vamale si al 2ire tiei 3enerale a 4milor. ()) *n azurile si !n onditiile prevzute de regulamentul vamal( operatiunea de vmuire se poate e"e tua si !n alte lo uri de $t !n ele prevzute la alin.(%). Art. =. - (1) Autoritatea vamal are dreptul s e"e tueze ontrolul vamal al mi'loa elor de transport si al mr"urilor( pre um si al &unurilor si valorilor apartin$nd persoanelor "izi e( prezentate la introdu erea sau la s oaterea lor din tar. (%) *n azul !n are se re"uz prezentarea( autoritatea vamal are dreptul s e"e tueze ontrolul vamal( din proprie initiativ( "r a ordul titularului. ()) Controlul vamal orporal al persoanelor se poate e"e tua( !n azuri e. eptionale( atun i $nd e.ist in"ormatii sau prezumtii se !n ear !n l area reglementrilor vamale. Cazurile( onditiile si pro edurile se sta&iles prin regulamentul vamal. Art. 1>. - (1) Autoritatea vamal( atun i $nd are in"ormatii u privire la persoanele are( la tre erea "rontierei de stat( ar transporta su&stante stupe"iante as unse

!n orpul lor( poate( pe &aza onsimtm$ntului a estora( s le supun unui e.amen de investigare medi al. (%) *n az de re"uz( agentul vamal va soli ita par -etului !n a rui raz de ompetent se a"l &iroul vamal autorizarea pentru e.aminarea medi al si retinerea persoanei. #ezultatele e.aminrii medi ale se prezint par -etului( !n s opul apli rii pro edurilor penale. Art. 11. - Autoritatea vamal are dreptul de a opri mi'loa ele de transport( "olosind semnale "ormale spe i"i e. C$nd ondu torii mi'loa elor de transport re"uz s opreas ( pot "i utilizate( pentru imo&ilizare( si alte modalitti prevzute de lege. Art. 1%. - (1) Agentul vamal are dreptul a( !n vederea e"e turii ontrolului vamal !n onditiile legii( s ur e la &ordul ori ror nave( in lusiv al elor militare( a"late !n porturile maritime sau "luviale( pre um si !n rada a estora. (%) Comandantul sau( !n a&senta sa( se undul navei omer iale sau militare( este o&ligat s primeas autorittile vamale( s le !nsoteas !n timpul ontrolului si s le reeze posi&ilitatea de a veri"i a ori e lo de pe nav sus epti&il de a as unde &unuri sau valori supuse vmuirii. ()) Prevederile alin. (1) si (%) se apli si aeronavelor omer iale sau militare a"late !n aeroporturi( la sosirea sau la ple area din tar. Art. 1). - (1) Autoritatea vamal poate ontrola &unurile supuse vmuirii( !n ori e lo s-ar a"la pe teritoriul trii. (%) *n a est s op( autoritatea vamal poate+ a) veri"i a( !n onditiile legii( ldiri( depozite( terenuri si ori e alte o&ie tive, &) preleva( !n onditiile legii( pro&e pe are le analizeaz !n la&oratoarele propii sau agreate( !n vederea identi"i rii si e.pertizrii mr"urilor, ) e"e tua investigatii( supraveg-eri si veri"i ri !n azurile !n are sunt semnalate situatii de !n l are a reglementrilor vamale, d) e.er ita ontrolul ulterior la sediul agentilor e onomi i asupra operatiunilor de omert e.terior( !n s opul veri"i rii respe trii reglementrilor vamale, e) identi"i a( pe &az de do umente( persoanele are se a"l !n raza de a tivitate a &iroului vamal. Art. %=. - La anga'area !n servi iu( personalul vamal depune urmtorul 'urm$nt+ ?@ur s respe t Constitutia si legile trii( s !ndeplines u devotament atri&utiile de servi iu si s apli "erm si impartial reglementrile vamale.? Art. )>. - 2ire tia 3eneral a 4milor va organiza ursuri de initiere !n vederea anga'rii personalului vamal( pre um si ursuri de spe ializare si per"e tionare pentru personalul vamal !n adrat.

CAPITOLUL III Relatii si in!ormatii privind reglement rile vamale


Art. )1. - (1) Persoanele interesate au dreptul s soli ite( !n s ris( autorittii vamale( relatii si in"ormatii privind apli area reglementrilor vamale( 'usti"i $nd interesul o&tinerii a estora prin pre izarea operatiunii de omert e.terior e urmeaz a "i realizat. (%) La erere se ane.eaz( da este azul( do umentatia uprinz$nd prin ipalele ara teristi i te-ni e si omer iale ale &unurilor are "a o&ie tul tranza tiei( pre um si analizele de la&orator.

()) Autoritatea vamal va da relatiile si in"ormatiile erute( !n el mai s urt termen( dar nu mai mult de 1> zile. Art. )%. - (1) In"ormatia s ris privind apli area tari"ului vamal o&lig autoritatea vamal numai !n privinta lasi"i rii tari"are( da "ormalittile vamale sunt !ndeplinite ulterior datei la are s-a omuni at in"ormatia( iar mr"urile sunt identi e u ele mentionate !n in"ormatie. Autoritatea vamal eli&ereaz rspunsul s ris( "r plat. In"ormatia dat va uprinde temeiul legal si este vala&il at$t timp $t reglementarea vamal invo at este !n vigoare. (%) *n azurile $nd in"ormatia "urnizat este eronat( autoritatea vamal este o&ligat a( de !ndat s o revo e sau s o modi"i e( omuni $nd a easta soli itantului.

CAPITOLUL I4 Prin"ipii de #az pentru apli"area reglement rilor vamale


Art. )). - :unurile se introdu sau se s ot din tara numai prin &irourile vamale. A este mr"uri sunt supuse operatiunii de vmuire si rm$n su& supraveg-ere vamal p$n la a ordarea li&erului de vam. Art. )1. - (1) :unurile intrate !n tar se !ns riu( !n ordinea sosirii la "rontier( !n registrul de evident( pe &aza do umentelor de transport si a elor omer iale. (%) *n lipsa do umentelor de !nsotire( !ns rierea mr"urilor se "a e pe &aza onstatrilor autorittii vamale sau a altor do umente prezentate organelor vamale de tre ei interesati( din are s rezulte mr"urile are urmeaz s "ie supuse vmuirii. Art. )8. - (1) 6r"urile si &unurile !nregistrate( dup intrarea !n tar( sunt !ndrumate ast"el+ a) tre &iroul vamal sta&ilit de autoritatea vamal san !n alt lo desemnat de a easta, &) spre o zon li&er( $nd mr"urile sunt destinate a esteia. (%) *n az de "ort ma'or sau de az "ortuit( la s -im&area destinatiei sta&ilite potrivit alin. (1)( transportatorul este o&ligat s sesizeze imediat autoritatea vamal( in"orm$nd totodat despre eventualele pierderi partiale sau totale ale mr"urilor. ()) C$nd o nav sau o aeronav a"lat !n situatia prevzut la alin. (1) este o&ligat( din motive de "ort ma'or san de az "ortuit( s "a o es al sau s stationeze temporar pe teritoriul #om$niei( transportatorul este o&ligat s in"ormeze "r !nt$rziere autoritatea vamal asupra situatiei intervenite( a easta sta&ilind msurile de supraveg-ere a navei sau a aeronavei( pre um si a &unurilor transportate de a estea. Art. )9. - Prevederile art. )8 nu se apli &unurilor apartin$nd persoanelor "izi e( pre um si mr"urilor a"late la &ordul navelor sau al aeronavelor are traverseaz marea teritorial si apele teritoriale sau spatiul aerian al #om$niei( "r a avea a destinatie un port sau un aeroport rom$nes .

CAPITOLUL 4 Etape ale operatiunii de v muire


Sectiunea I Operatiuni prealabile vmuirii

Art. );. - 6r"urile sosite la vama de destinatie sau la lo ul sta&ilit de autoritatea vamal( potrivit art. )8 alin. (1) lit. a)( se prezint autorittii vamale de tre transportator sau de tre titularul operatiunii omer iale ori de tre reprezentantul a estuia. Art. )<. - (1) 6r"urile prezentate &iroului sau pun tului vamal se a"l su& supraveg-ere vamal pn la sta&ilirea regimului vamal si intr !n depozit ne esar u ara ter temporar. (%) Autoritatea vamal poate ere depozitarului s onstituie o garantie are s asigure plata drepturilor de import. Art. )=. - 6r"urile a"late !n depozit ne esar u ara ter temporar pot "i manipulate numai !n s opul onservrii lor !n starea initial( "r s se modi"i e ara teristi ile sau aspe tele te-ni e si omer iale. Art. 1>. - *n azurile !n are( on"orm legii( autorittile ompetente -otrs distrugerea mr"urilor a"late !n depozit ne esar u ara ter temporar( a east operatiune se va e"e tua pe -eltuiala titularului operatiunii omer iale( su& supraveg-erea autorittii vamale. Art. 11. - 6r"urile intr !n depozitul ne esar u ara ter temporar( pe &aza unei de laratii sumare. Art. 1%. - 2e laratia sumar se ompleteaz de tre depozitar pe "ormulare-tip si se depune la autoritatea vamal are o !nregistreaz !n registrul de evident. Art. 1). - Prevederile art. 11 si 1% nu se apli &unurilor apartin$nd ltorilor( pre um si elor e.pediate prin olete postale. Art. 11. - (1) 6r"urile are au " ut o&ie tul de laratiei sumare pot "i trans"erate numai !n azurile si !n lo urile sta&ilite de autoritatea vamal. (%) *n az "ortuit sau de "ort ma'or( are impune de !ndat trans"erul( !n total sau !n parte( al mr"ii( operatiunea se poate "a e u !nstiintarea ulterioar( !n a eeasi zi( a autorittii vamale. Art. 18. - Autoritatea vamal poate( ori $nd si !n ori e !mpre'urare( s e"e tueze ontrolul mr"urilor sau al mi'loa elor de transport( er$nd des r area si dezam&alarea mr"urilor. Art. 19. - Titularul operatiunii omer iale sau reprezentantul a estuia este o&ligat a( !n termen de )> de zile de la depunerea de laratiei sumare( s soli ite autorittii vamale plasarea mr"urilor su& un regim vamal. Sectiunea a II-a Stabilirea regimului vamal al mrfurilor Art. 1;. - (1) La introdu erea sau la s oaterea din tar a mr"urilor prezentate la vam( autoritatea vamal sta&ileste un regim vamal. (%) #egimul vamal uprinde totalitatea normelor e se apli !n adrul pro edurii de vmuire( !n "un tie de s opul operatiunii omer iale si de destinatia mr"ii. Art. 1<. - (1) #egimurile vamale sunt de"initive sau suspensive. (%) 2in ategoria regimurilor vamale de"initive "a parte+ a) importul( are onst !n introdu erea mr"urilor !n ir uitul e onomi , &) e.portul( are onst !n s oaterea mr"urilor din tar, ) introdu erea si s oaterea din tar de &unuri apartin$nd ltorilor sau altor persoane "izi e( ne omer ianti.

()) #egimurile vamale suspensive sunt urmtoarele+ a) tranzitul mr"urilor, &) antrepozitul mr"urilor, ) per"e tionarea a tiv a mr"urilor, d) trans"ormarea su& ontrol vamal a mr"urilor, e) admiterea temporar a mr"urilor, ") per"e tionarea pasiv a mr"urilor. Art. 1=. - *n "un tie de "elul mr"urilor si de regimul vamal are poate "i utilizat( 2ire tia 3eneral a 4milor poate de ide a numai unele &irouri vamale s "ie ompetente s pro edeze la e"e tuarea vmuirii. 2e izia 2ire tiei 3enerale a 4milor se pu&li !n 6onitorul O"i ial al #om$niei. Sectiunea a III-a Dispozitii comune privind regimurile vamale Art. 8>. - (1) 6r"urile destinate a "i plasate su& un regim vamal "a o&ie tul unei de laratii vamale orespunztoare a elui regim. (%) 2e laratia vamal se ompleteaz si se semneaz( pe "ormulare tipizate( de tre titularul operatiunii sau de tre reprezentantul su( !n "orm s ris sau utiliz$nd un pro edeu in"ormati agreat de autoritatea vamal. ()) 2e laratia vamal se depune la &iroul sau pun tul vamal !mpreun u do umentele prevzute de reglementrile vamale( !n vederea a eptrii regimului vamal soli itat. Art. 81. - (1) 2e laratia vamal este a eptat de autoritatea vamal numai da sunt !ndeplinite onditiile prevzute la art. 8> si se !nregistreaz !n registrul de evident. (%) 2ata de laratiei vamale a eptate este data !nregistrrii ei si determin sta&ilirea si apli area regimului vamal. Art. 8%. - Autoritatea vamal poate apro&a titularului operatiunii sau reprezentantului a estuia( la erere( s e"e tueze( !nainte de depunerea de laratiei vamale( veri"i area "elului si a antittii mr"ii si s preleveze pro&e( !n vederea !nto mirii si depunerii ore te a de laratiei vamale. Art. 8). - 2e larantul are dreptul s ree ti"i e sau s retrag de laratia vamal depus si a eptat de autoritatea vamal numai p$n !n momentul !n eperii ontrolului "izi al mr"urilor. Art. 81. - #e ti"i area sau retragerea de laratiei vamale se poate "a e ulterior !n eperii ontrolului "izi al mr"urilor( din initiativa si pe rspunderea de larantului( da a esta( !n on"ormitate u prevederile art. 8%( a erut veri"i area "elului si a antittii mr"urilor( iar ererea a "ost re"uzat( sau da detine a te onstatatoare( !nto mite de organismele neutre prevzute de lege. Art. 88. - 2up a eptarea de laratiei vamale( autoritatea vamal pro edeaz la ontrolul do umentar al a esteia si al do umentelor !nsotitoare si poate ere de larantului s prezinte si alte do umente ne esare veri"i rii e.a tittii elementelor !ns rise !n de laratie. (%) Autorititatea vamal poate pro eda la ontrolul "izi al mrturilor( total sau partial( pre um si( da este azul( la prelevarea de pro&e pentru e.pertize sau analize de la&orator.

Art. 89. - (1) Transportul mr"urilor la lo ul ontrolului "izi si manipularea a estora sunt e"e tuate de de larant pe ris ul si pe -eltuiala sa. (%) 2e larantul are dreptul s asiste la ontrolul "izi aI mr"urilor si la prelevarea pro&elor. La ererea autorittilor vamale( de larantul este o&ligat s prezinte mr"urile pentru ontrol( s le manipuleze si s le dezam&aleze( s le ream&aleze( pre um si s asigure onditii pentru prelevarea pro&elor. ()) C-eltuielile privind e.pertizele si analizele de la&orator 'usti"i ate( pre um si ostul pro&elor prelevate se suport de tre de larantul vamal. Art. 8;. - 2a ontrolul "izi al mr"urilor se e.e ut partial( rezultatele a estuia pot "i luate !n onsiderare pentru !ntreaga partid de mar" !ns ris !n de laratia vamal. 2e larantul vamal are dreptul s ear e"e tuarea ontrolului total al mr"urilor( $nd onsider rezultatul ontrolului partial nu este on ludent. Art. 8<. - (1) Autoritatea vamal poate lua msuri de mar are sau de sigilare a mr"urilor( pre um si a ompartimentelor din mi'loa ele de transport !n are se a"l mr"urile. (%) 6ar a'ele sau sigiliile nu pot "i !nlturate de $t de autoritatea vamal sau u permisiunea a esteia( u e. eptia azului "ortuit sau de "ort ma'or( $nd operatiunea este ne esar pentru a salva integritatea mr"urilor sau a mi'loa elor de transport. *n a east situatie( autoritatea vamal va "i !nstiintat !n a eeasi zi( 'usti"i $ndu-se( prin ori e mi'lo de pro&( msura luat. Art. 8=. - (1) Autoritatea vamal a ord li&erul de vam dup e"e tuarea vmuirii dar poate dispune eli&erarea mr"ii si dup depunerea do umentelor de plat. (%) C$nd regimul vamal prevede plata unor drepturi de import ori depunerea unei garantii( li&erul de vam se a ord numai dup !ndeplinirea a estor o&ligatii( !n onditiile si modalittile prevzute !n prezentul od. Art. 9>. - Autoritatea vamal poate utiliza o pro edur simpli"i at pentru prezentarea si de lararea mr"urilor !n azurile si !n onditiile sta&ilite !n regulamentul vamal. Art. 91. - (1) Autoritatea vamal are dreptul a( !ntr-o perioad de 8 ani de la a ordarea li&erului de vam( s e"e tueze ontrolul vamal ulterior al operatiunilor. (%) *n adrul ontrolului vamal ulterior( autoritatea vamal veri"i ori e do umente( registre si evidente re"eritoare la mr"urile vmuite. Controlul se poate "a e la ori are persoan are se a"l !n posesia a estor a te sau detine in"ormatii !n legtur u a estea. 2e asemenea( poate "i " ut si ontrolul "izi al mr"urilor( da a estea mai e.ist. ()) C$nd ontrolul vamal ulterior onstat s-au !n l at reglementrile vamale apli ate( datorit unor date uprinse !n de laratia vamal( autoritatea vamal( dup determinarea ta.elor vamale uvenite( ia msuri de !n asare( respe tiv de restituire a a estora. 2i"erentele !n minus se omuni titularului operatiunii omer iale si urmeaz a "i a -itate !n termen de ; zile de la data omuni rii. Aeplata di"erentei datorate de titularul operatiunii omer iale !n a est termen atrage suportarea de ma'orri de !nt$rziere a"erente a estei di"erente( !n uantumul sta&ilit prin lege( pre um si interzi erea e"e turii altor operatiuni de vmuire( p$n la a -itarea datoriei vamale. (1) 2i"erentele !n plus se restituie titularului !n termen de )> de zile de la data onstatrii. (8) 2i"erentele !n plus sau !n minus privind alte drepturi de import se solutioneaz

potrivit normelor are reglemementeaz a este drepturi. (9) C$nd !n l area reglementrilor vamale onstituie( dup az( ontraventie sau in"ra tiune( autoritatea vamal este o&ligat s apli e san tiunile ontraventionale sau s sesizeze organele de urmrire penal. (;) 2e laratia vamal !n detaliu si a tele onstatatoare !n -eiate de autoritatea vamal onstituie titlu e.e utoriu pentru urmrirea si !n asarea drepturilor de import si e.port. Sectiunea a IV-a Comisionari n vam Art. 9%. - (1) Operatiunile de prezentare a mr"ii( depunerea de laratiei vamale sumar si !n detaliu -( pre um si pstrarea si manipularea mr"urilor !n depozit pot "i e"e tuate( u autorizarea 2ire tiei 3enerale a 4milor( si de persoanele 'uridi e rom$ne are au alitatea de omisionar !n vam. (%) Comisionarii !n vam pot avea !n o&ie tul lor de a tivitate si operatiuni de e.peditii si transport international de mr"uri supuse vmuirii. Art. 9). - Conditiile de autorizare si de "un tionare se sta&iles prin regulamentul vamal.

CAPITOLUL 4I
Regimurile vamale de!initive Sectiunea I Importul Art. 91. - (1) Importul onst !n intrarea !n tar a mr"urilor strine si introdu erea a estora !n ir uitul e onomi . (%) La importul mr"urilor( autoritatea vamal realizeaz pro edura de vmuire si de !n asare a datoriei vamale a"erente drepturilor de import( apli $nd si msurile de politi omer ial. Art. 98. - Ta.ele vamale de import se determin pe &aza Tari"ului vamal de import al #om$niei( are se apro& prin lege. Art. 99. - (1) Tari"ul vamal de import al #om$niei se ela&oreaz pe &aza nomen laturii om&inate a mr"urilor. (%) Ta.a vamal este e.primat !n pro ente si se apli la valoarea !n vam a mr"urilor( e.primat !n lei. Art. 9;. - (1) Ta.ele vamale apli a&ile sunt ele prevzute la data !nregistrrii de laratiei vamale de import. (%) *n situatia !n are( ulterior !nregistrrii( !n timpul e"e turii pro edurii de vmuire( p$n la a ordarea li&erului de vam( intervin ta.e vamale pre"erentiale( titularul operatiunii omer iale sau reprezentantul a estuia va soli ita autorittii vamale apli area ta.ei vamale orespunztoare regimului pre"erential. Art. 9<. - (1) Unele ategorii de mr"uri pot &ene"i ia de un tratament tari"ar "avora&il( !n "un tie de "elul mr"ii sau de destinatia lor spe i"i ( potrivit reglementrilor vamale sau a ordurilor si onventiilor internationale la are #om$nia este parte.

(%) Prin tratament tarifar favorabil se !ntelege o redu ere sau o e. eptare de drepturi vamale( are poate "i apli at si !n adrul unui ontingent tari"ar. Art. 9=. - Prin lege se sta&iles azurile !n are( din motive si !mpre'urri spe iale( se a ord s utiri de drepturi la importul de mr"uri. Art. ;>. - (1) 3uvernul( !n azuri temeini 'usti"i ate( la propunerea 6inisterului 7inantelor si a 6inisterului Industriei si Comertului poate apro&a( u ara ter temporar( e. eptri sau redu eri de ta.e vamale pentru unele ategorii de mr"uri. (%) B. eptrile si redu erile de ta.e vamale( apro&ate potrivit alin. (1)( se sta&iles !n mod nedis riminatoriu "at de importatori sau de &ene"i iari( indi $ndu-se !n mod e.pres odul tari"ar al mr"urilor. Art. ;1. - Importatorii sau &ene"i iarii importului de mr"uri destinate unei anumite utilizri( !n azul !n are( ulterior de laratiei vamale( s -im& utilizarea mr"ii( sunt o&ligati s !nstiinteze !nainte autoritatea vamal( are va apli a regimul tari"ar vamal orespunztor noii utilizri. Art. ;%. - #egulile generale si notele e.pli ative de interpretare a nomen laturii mr"urilor prevzute !n Tari"ul vamal de import al #om$niei sunt ele din Conventia international a 5istemului armonizat de des riere si odi"i are a mr"urilor( !n -eiat la :ru.elles la 11 iunie 1=<)( la are #om$nia este parte. Art. ;). - 2ire tia 3eneral a 4milor( tin$nd seama de pra ti a international !n materie( sta&ileste regulile spe i"i e apli a&ile lasi"i rii mr"urilor prevzute !n nomen latura om&inat. Art. ;1. - (1) *n vederea apli rii ore te a tari"ului vamal( autoritatea vamal onstat originea mr"urilor importate( pe &aza urmtoarelor riterii+ a) mr"uri produse !n !ntregime !ntr-o tar, &) mr"uri o&tinute printr-o prelu rare sau trans"ormare su&stantial !ntr-o tar. (%) Apli area riteriilor se "a e pe &aza regulilor de origine prevzute de reglementrile vamale sau de a ordurile ori de onventiile internationale la are #om$nia este parte. Art. ;8. - *n apli area regimului tari"ar pre"erential( regulile si "ormalittile ne esare pentru determinarea originii mr"urilor sunt ele sta&ilite !n a ordurile si onventiile internationale la are #om$nia este parte. Art. ;9. - 4aloarea !n vam reprezint a ea valoare are onstituie &aza de al ul al ta.elor vamale prevzute !n Tari"ul vamal de import al #om$niei. Art. ;;. - (1) Pro edura de determinare a valorii !n vam este ea prevzut !n A ordul privind apli area arti olului 4II al A ordului general pentru tari"e si omert (3.A.T.T.)( !n -eiat la 3eneva la 1 noiem&rie 1=;=( la are #om$nia este parte. (1) La valoarea !n vam( !n msura !n are au "ost e"e tuate( dar nu au "ost uprinse !n pret( se in lud+ a) -eltuielile de transport al mr"urilor importate p$n la "rontiera rom$n, &) -eltuielile de !n r are( de des r are si de manipulare( one.e transportului( ale mr"urilor din import a"erente par ursului e.tern, ) ostul asigurrii pe par ursul e.tern. ()) Trans"ormarea !n lei a valorii !n vam se "a e la Cursul de s -im& sta&ilit si omuni at de :an a Aationala a #om$niei. A est urs de s -im& se utilizeaz pe toat durata sptm$nii urmtoare( pentru de laratiile vamale !nregistrate !n ursul a elei sptm$ni.

(1) Atun i $nd determinarea de"initiv a valorii !n vam nu se poate e"e tua imediat( importatorul are dreptul de a ridi a mr"urile din vam( la erere( u onditia s onstituie o garantie &neas sau &an ar( a eptat de autoritatea vamal. (8) *n azul !n are( !n termen de )> de zile de la ridi area mr"ii( importatorul nu prezint do umente on ludente privind determinarea valorii !n vam( autoritatea vamal pro edeaz la e.e utarea garantiei( operatiunea de vmuire "innd onsiderat !n -eiat. Art. ;<. - 4aloarea !n vam se determin si se de lar de tre importator( are este o&ligat s depun la &iroul vamal o de laratie pentru valoarea !n vam( !nsotit de "a turi sau de alte do umente de plat a mr"ii si a -eltuielilor pe par urs e.tern( a"erente a esteia. (%) 2e laratia de valoare !n vam poate "i depus si prin reprezentant( !n a est az rspunderea "iind solidar. Art. ;=. - (1) *n azul !n are nu s-a apli at un tratament tari"ar pre"erential( deoare e importatorul nu a prezentat erti"i atul de origine a mr"urilor( titularul operatiunii are dreptul s soli ite restituirea ta.elor !n asate !n plus. (%) Cererea de restituire este a eptat( da a "ost depus !n termenul de vala&ilitate a erti"i atului de origine prevzut !n a ordurile internationale prin are s-a sta&ilit regimul tari"ar pre"erential la are #om$nia este parte. ()) Certi"i atele de origine a mr"urilor( are sunt prezentate autorittii vamale dup e.pirarea termenului la are "a e trimitere alin. (%)( pot "i a eptate( da titularul operatiunii dovedeste nerespe tarea termenului este datorat unor ir umstante e. eptionale. (1) Autoritatea vamal poate a epta erti"i atele de origine a mr"urilor( da termenul de pres riptie a datoriilor statului nu a "ost !mplinit( iar mr"urile respe tive au "ost prezentate autorittii vamale si au " ut o&ie tul unei de laratii vamale !nainte de e.pirarea termenului prevzut la alin. (%). Art. <>. - 5unt e. eptate de la plata ta.elor vamale de import+ a) produsele de pes uit maritim si o eani si alte produse e.trase din marea teritorial a unei terte tri de navele !nmatri ulate !n #om$nia si are navig-eaz su& pavilion rom$n, &) &unurile o&tinute din produsele prevzute la lit. a) la &ordul unei nave-"a&ri e !ndeplineste onditiile de !nmatri ulare !n #om$nia si de navigatie su& pavilion rom$n. Sectiunea a II-a Exportul Art. <1. - (1) #egimul de e.port onst !n s oaterea de"initiv a mr"urilor rom$nesti de pe teritoriul #om$niei. (%) 5unt admise la e.port mr"urile produse !n tar( pre um si ele importate anterior( u e. eptia mr"urilor are sunt supuse unor msuri de pro-i&itie sau de restri tie !n adrul politi ii omer iale. ()) #egulile de lasi"i are tari"ar prevzute la importul de mr"uri se apli si la e.port. Art. <%. - B.portatorul de mr"uri s oase de"initiv sau tempoar din tar este o&ligat s depun o de laratie vamal de e.port la &iroul vamal !n raza ruia se a"l sediul e.portatorului sau la lo ul unde mr"urile sunt am&alate ori !n r ate pentru a "i

e.portate. *n azuri temeini 'usti"i ate( de laratia vamal poate "i depus si la un &irou vamal de "rontier. Art. <). - La e.portul de mr"uri nu se !n aseaz ta.e vamale. Art. <1. - Li&erul de vam la e.port se a ord u onditia a mr"urile !n auz s prseas teritoriul #om$niei !n a eeasi stare !n are a estea se a"lau !n momentul !nregistrrii de laratiei vamale de e.port. Art. <8. - (1) 6r"urile rom$nesti( pre um si ele strine are au "ost indigenate pot "i e.portate temporar( !n situatia !n are urmeaz a "i reintroduse !n tar( "r a "i su"erit o modi"i are( u e. eptia uzurii lor normale. (%) Autoritatea vamal "i.eaz un termen !n adrul ruia mr"urile tre&uie s "ie reintroduse sau s primeas o alt destinatie vamal. Termenul apro&at tre&uie s permit a s opul utilizrii s "ie realizat. ()) Autoritatea vamal( u a ordul titularului regimului de e.port( poate s urta sau( !n azuri e. eptionale( temeini 'usti"i ate( poate prelungi termenul initial. Sectiunea a III-a Pro ibitii si restrictii la import si la export Art. <9. - (1) 5unt onsiderate pro-i&ite toate mr"urile al ror import sau e.port este( potrivit reglementrilor legale( interzis u ori e titlu. (%) 5unt onsiderate a restri tionate mr"urile al ror import sau e.port este supus unor onditii sau !ndeplinirii unor "ormalitti spe iale. ()) Atun i $nd importul sau e.portul nu este permis de $t u prezentarea unei autorizatii spe iale sau a unei li ente( mr"urile sunt pro-i&ite( da nu sunt !nsotite de un ast"el de titlu sau da a esta nu este vala&il. (1) Prevederile alin. (1)-()) se apli !n mod orespunztor si regimurilor vamale suspensive. Art. <;. - Li entele de import sau de e.port sunt nominale( transmiterea lor u ori e titlu atrg$nd nulitatea lor a&solut. Sectiunea a IV-a !egimul vamal aplicabil cltorilor si altor persoane fizice Art. <<. - Cltorii si alte persoane "izi e u domi iliul !n tar sau !n strintate pot introdu e si s oate din tar &unurile a"late !n &aga'ele personale ori are !i !nsotes ( "r a "i supusi ta.elor vamale( !n onditiile si !n limitele sta&ilite prin -otr$re a 3uvernului. A east -otr$re va tine seama de a ordurile si de onventiile internationale la are #om$nia este parte. Art. <=. - Prevederile art. << se apli si oletelor primite sau trimise persoanelor "izi e. Art. =>. - (1) Pentru &unurile are nu se !n adreaz !n limitele antitative si valori e prevzute !n -otr$rea 3uvernului se apli ( la import( tari"ul vamal de import( iar la e.port( o ta. vamal uni de %>C apli at la valoarea !n vam. (%) 3uvernul( la propunerea 6inisterului 7inantelor si a 6inisterului Industriei si Comertului( poate apro&a redu eri sau e. eptri de la ta.ele vamale prevzute la alin. (1).

()) Prin -otr$re a 3uvernului( prevzut la art. <<( se vor sta&ili si normele privind determinarea valorii !n vam a &unurilor introduse sau s oase din tar de tre persoanele "izi e a"late !n situatia mentionat la alin. (1).

CAPITOLUL 4II Regimurile vamale suspensive


Sectiunea I Dispozitii comune Art. =1. - #egimurile vamale suspensive sunt operatiuni u titlu temporar( are au drept e"e t suspendarea pltii ta.elor vamale. Art. =%. - (1) #egimul vamal suspensiv se soli it !n s ris de tre titularul operatiunii omer iale. Autoritatea vamal apro& ererea numai !n azul !n are poate asigura supraveg-erea si ontrolul regimului vamal suspensiv. C-eltuielile suplimentare o azionate de a ordarea regimului vamal suspensiv vor "i suportate de titularul operatiunii. (%) Prin apro&area emis se "i.eaz termenul pentru !n -eierea regimului vamal suspensiv. ()) Prelungirea termenului pentru !n -eierea regimului vamal suspensiv se "a e la ererea e.pres si 'usti"i at a titularului operatiunii( u apro&area autorittii vamale. Art. =). - Titularul apro&rii este o&ligat s in"ormeze de !ndat autoritatea vamal asupra ori ror modi"i ri are in"luenteaz derularea operatiunii su& regimul vamal apro&at. Art. =1. - Autoritatea vamal ere onstituirea unei garantii are s asigure !n asarea drepturilor de import e ar putea "i datorate. Art. =8. - (1) #egimul vamal suspensiv apro&at se !n -eie atun i $nd mr"urile primes un alt regim vamal. (%) Autoritatea vamal poate dispune( din o"i iu( !n -eierea regimului vamal suspensiv atun i $nd titularul nu "inalizeaz operatiunile a estui regim !n termenul apro&at. ()) 2ispozitiile alin. (1 ) si (%) se apli si !n azul produselor ompensatoare sau trans"ormate( o&tinute !n adrul regimurilor de per"e tionare a tiv sau pasiv si de trans"ormare su& ontrol vamal. Art. =9. - Titularul regimului vamal suspensiv poate esiona( u a eptul proprietarului mr"urilor si u a ordul autorittii vamale( drepturile si o&ligatiile a"erente regimului vamal respe tiv. Sectiunea a II-a "ranzitul vamal Art. =;. - (1) Tranzitul vamal onst !n transportul mr"urilor strine de la un &irou vamal la alt &irou vamal( "r a a estea s "ie supuse drepturilor de import sau msurilor de politi omer ial. (%) 6r"urile vmuite la un &irou vamal de interior( !n vederea e.portului( sunt !n tranzit p$n la &iroul vamal de "rontier.

Art. =<. - (1) #egimul de tranzit vamal se !n -eie atun i $nd mr"urile si do umentele orespunztoare sunt prezentate la &iroul vamal de destinatie. (%) *n azul !n are a esta este un &irou vamal de interior( la ererea de larantului vamal( mr"urile primes o alt destinatie vamal. Art. ==. - Titularul regimului de tranzit este o&ligat s prezinte &iroului vamal de destinatie mr"urile !n stare inta t( u msurile de mar are si sigilare apli ate potrivit art. 8<( !n termenul sta&ilit de autoritatea vamal. Art. 1>>. - *n azul !n are e.ist do umentele !nto mite potrivit onventiilor si !ntelegerilor internationale la are #om$nia este parte( autoritatea vamal le a ept "r s mai emit do umente interne. Sectiunea a III-a Antrepozitul vamal Art. 1>1. - (1) Prin antrepozit vamal se !ntelege lo ul apro&at de autoritatea vamal( a"lat su& ontrolul a esteia( !n are mr"urile pot "i depozitate. *n apro&area dat de autoritatea vamal se sta&ileste si termenul !n adrul ruia titularul de antrepozit este o&ligat s soli ite a ordarea unui nou regim vamal. (%) *n antrepozitul vamal se permite intrarea mr"urilor strine( !nainte a ele s "ie supuse o&ligatiei de plat a datoriei vamale sau unor msuri de politi omer ial( pre um si a mr"urilor rom$nesti vmuite( are sunt depozitate p$n la e.pedierea lor !n strintate. Art. 1>%. - (1) Antrepozitul vamal poate "i pu&li sau privat. (%) Antrepozitul pu&li este destinat depozitrii de mr"uri de tre ori e persoan. ()) Antrepozitarul este titularul de laratiei vamale prin are mr"urile sunt plasate !n regimul de antrepozit vamal. (1) Antrepozitul privat este destinat depozitrii mr"urilor de tre el ruia !i apartine depozitul. Art. 1>). - (1) Antrepozitele vamale pot "i !n"iintate numai de persoane 'uridi e rom$ne( pe &aza apro&rii date de autoritatea vamal. (%) Autoritatea vamal sta&ileste( prin apro&are( si onditiile de organizare si de "un tionare a antrepozitului vamal autorizat. Art. 1>1. - 2etintorul antrepozitului vamal este administratorul si gestionarul mr"urilor depozitate !n a esta si are( "at de autoritatea vamal( urmtoarele o&ligatii+ a) s !ndeplineas onditiile de organizare si de "un tionare a antrepozitului vamal( sta&ilite !n apro&are, &) s asigure supraveg-erea mr"urilor( ast"el !n $t s nu "ie posi&il sustragerea a estora de su& ontrolul vamal, ) s respe te normele privind onservarea mr"urilor depozitate. Art. 1>8. - Autoritatea vamal poate ere detintorului de antrepozit s onstituie o garantie are s asigure plata drepturilor de import pentru mr"urile nevmuite( a"late !n antrepozit. Art. 1>9. - (1) 2etintorii de antrepozite si antrepozitarii sunt o&ligati s tin o evident operativ( !n "orma sta&ilit de autoritatea vamal( a mr"urilor a"late !n antrepozit.

(%) *ns rierea !n evidenta operativ se "a e imediat e mr"urile au "ost introduse !n depozit. Art. 1>;. - *n antrepozitele vamale pot "i depozitate si mr"uri are sunt supuse operatiunilor spe i"i e regimului de per"e tionare a tiv sau de trans"ormare su& ontrol vamal. A este mr"uri "a o&ie tul regimurilor vamale orespunztoare si nu al regimului de antrepozit vamal. Art. 1><. - (1) *n perioada de antrepozit vamal nu pot "i e"e tuate alte operatiuni de $t ele de am&alare( de mar are sau de testare !n vederea pregtirii pentru v$nzare( are( !n preala&il( au "ost apro&ate de autoritatea vamal. (%) *n vederea e"e turii operatiunilor mentionate la alin. (1)( mr"urile pot "i s oase temporar din antrepozitul vamal. Art. 1>=. - Autoritatea vamal poate permite a mr"urile a"late !ntr-un antrepozit vamal s "ie trans"erate !n alt antrepozit vamal. Art. 11>. - Pentru mr"urile s oase din antrepozitul vamal si vmuite la import( -eltuielile de antrepozitare( in lusiv ele de onservare( nu se adaug la valoarea !n vam. Sectiunea a IV-a Perfectionarea activ Art. 111. - (1) #egimul de per"e tionare a tiv onst !n supunerea( pe teritoriul #om$niei( la una sau mai multe operatiuni de trans"ormare sau prelu rare a+ a) mr"urilor strine destinate a "i ree.portate !n a"ara teritoriului vamal al #om$niei( su& "orm de produse ompensatoare( "r a "a e o&ie tul !n asrii drepturilor de import sau al msurilor de politi omer ial, &) mr"urilor importate( introduse !n ir uitul e onomi ( da ele sunt e.portate !n a"ara teritoriului #om$niei su& "orm de produse ompensatoare. (%) #egimul de per"e tionare a tiv prevzut la alin. (1) lit. &) se e"e tueaz u !n asarea drepturilor de import si restituirea a estora la e"e tuarea e.portului. Art. 11%. - *n regimul de per"e tionare a tiv se pot "a e urmtoarele operatiuni+ a) prelu rarea mr"urilor( in lusiv monta'ul( asam&larea si adaptarea lor la alte mr"uri, &) trans"ormarea mr"urilor, ) repararea mr"urilor( in lusiv remontarea !n "orma initial, d) utilizarea unor mr"uri( are( desi nu se regses !n produsele ompensatoare( permit sau "a iliteaz o&tinerea a estor produse( -iar da ele dispar total sau partial !n timpul "olosirii lor. Art. 11). - (1) Produsele ompensatoare sunt rezultatul o&tinut !n urma pro esului de per"e tionare. (%) 6r"urile e -ivalente sunt mr"urile rom$nesti utilizate !n lo ul mr"urilor de import pentru "a&ri area produselor ompensatoare. ()) #ata de randament reprezint antitatea sau pro enta'ul de produse ompensatoare o&tinute !n urma pro esului de per"e tionare a tiv a unor antitti determinate de mr"uri importate.

Sectiunea a V-a "ransformarea sub control vamal Art. 111. - #egimul de trans"ormare su& ontrol vamal permite "olosirea( pe teritoriul #om$niei "r plata drepturilor de import si "r apli area de msuri de politi omer ial( de mr"uri strine pentru a "i supuse unor operatiuni are le trans"orm "elul sau starea initial. Produsele rezultate( numite produse transformate( se introdu !n ir uitul e onomi ( u plata drepturilor de import. Art. 118. - Apro&area de trans"ormare su& ontrol vamal se a ord de autorittile vamale( la ererea persoanei are e"e tueaz operatiunea. Art. 119. - (1) Pentru mr"urile netrans"ormate sau a"late !ntr-un stadiu intermediar de trans"ormare( are se import( elementele de ta.are sunt ele !n vigoare !n momentul !nregistrrii de laratiei vamale. (%) Prevederile alin. (1) se apli si !n azul !n are termenul de !n -eiere a operatiunii de trans"ormare a mr"urilor( sta&ilit !n apro&are( nu este respe tat. Art. 11;. - (1) 2repturile de import la are sunt supuse produsele trans"ormate se al uleaz potrivit unui tratament tari"ar pre"erential( nu numai atun i $nd a esta este prevzut !n momentul importului i si da a esta era prevzut pentru mr"urile are urmau a "i trans"ormate la data !nregistrrii de laratiei vamale de plasare su& regimul vamal. (%) Tratamentul pre"erential la are se "a e re"erire !n alin. (1) se apli si !n azul !n are a esta este prevzut pentru produse identi e u produsele trans"ormate. ()) Prevederile alin. (1) se apli si !n azul ontingentelor tari"are si al pla"oanelor tari"are( dar numai da a estea sunt prevzute pentru produsele trans"ormate( nu si pentru produsele identi e u a estea. Art. 11<. - Lista mr"urilor are pot "i plasate !n regim de trans"ormare su& ontrol vamal este sta&ilit prin -otr$re a 3uvernului. Sectiunea a VI-a Admiterea temporar Art. 11=. - #egimul de admitere temporar permite utilizarea pe teritoriul #om$niei( u e.onerare total sau partial de drepturi de import si "r apli area msurilor de politi omer ial( a mr"urilor strine destinate a "i ree.portate !n a eeasi stare( u e. eptia uzurii lor normale. Art. 1%>. - (1) Autoritatea vamal "i.eaz un termen !n adrul ruia mr"urile tre&uie s "ie ree.portate sau s primeas o nou destinatie vamal. Termenul apro&at tre&uie s permit a s opul utilizrii s poat "i realizat. (%) Autoritatea vamal( u a ordul titularului regimului de admitere temporar( poate s urta sau( !n azuri e. eptionale( temeini 'ustiti ate( poate prelungi termenul initial. Art. 1%1. - (1) *n azul mr"urilor plasate su& regim de admitere temporar u e.onerare partial de ta.e vamale( uantumul ta.elor vamale se !n aseaz !n proportie de )C din suma are se datora( da mr"urile ar "i "ost importate. Cuantumul se al uleaz pentru "ie are lun sau "ra tiune de lun a duratei !n are mr"urile se a"l su& regim de admitere temporar( "r a putea depsi uantumul datorat !n azul !n are a eleasi

mr"uri ar "i "ost importate. (%) *n azul !n are titularul regimului de admitere temporar esioneaz operatiunea( "ie are titular a -it drepturile de import a"erente perioadei de utilizare a &unului. C$nd( !n azul a eleiasi luni( utilizarea s-a " ut de tre am&ii titulari( drepturile de import se a -it de tre edent. Art. 1%%. - (1) *n azul !n are mr"urile a"late !n regim de admitere temporar u e.onerare total de drepturi de import sunt importate( elementele de ta.are sunt ele !n vigoare la data !nregistrrii de laratiei vamale de import. (%) Pentru mr"urile plasate !n regim de admitere temporar u e.onerare partial de drepturi de import si are ulterior( se import( uantumul onst !n di"erenta dintre sumele !n asate potrivit art. 1%1 si sumele al ulate potrivit alin. (1). Sectiunea a VII-a Perfectionarea pasiv Art. 1%). - (1) #egimul de per"e tionare pasiv permite e.portul temporar de mr"uri rom$nesti !n a"ara teritoriului trii( !n vederea supunerii a estora unor operatiuni de trans"ormare sau de prelu rare si( ulterior( a importului produselor ast"el rezultate( u e.onerarea total sau partial de drepturi de import. (%) B.portul temporar de mr"uri rom$nesti( !n vederea per"e tionrii pasive( este supus a elorasi msuri de politi omer ial are se apli e.portului de"initiv de mr"uri. Art. 1%1. - Au pot "i plasate su& regim de per"e tionare pasiv mr"urile are+ a) prin e.portul lor ar da nastere la ram&ursri sau restituiri de drepturi de import, &) !naintea e.portului( au "ost importate( !n e.onerare total de drepturi de import( pentru a "i utilizate !ntr-un anumit s op. Art. 1%8. - (1) Autoritatea vamal "i.eaz termenul !n are produsele ompensatoare vor "i reimportate. La ererea titularului apro&rii( autoritatea vamal( !n azuri temeini 'usti"i ate( poate prelungi termenul initial. (%) *n apro&are( autoritatea vamal sta&ileste rata de randament sau metoda de determinare a a esteia. ()) Produsele ompensatoare sunt produsele rezultate !n urma pro esului de per"e tionare pasiv. (1) #ata de randament reprezint antitatea sau pro enta'ul de produse ompensatoare( o&tinut dintr-o antitate determinat de mr"uri supuse pro esului de per"e tionare pasiv.

CAPITOLUL 4III Alte destinatii vamale


Sectiunea I #one libere Art. 1%9. - (1) *n zonele li&ere( mr"urile strine sunt onsiderate( din pun t de vedere al apli rii drepturilor de import si al msurilor de politi omer ial la import( a mr"uri are nu sunt situate pe teritoriul #om$niei at$t timp $t nu sunt importate.

A estea nu pot "i plasate su& un alt regim vamal si ni i nu pot "i "olosite sau onsumate !n alte onditii de $t ele prevzute de reglementrile vamale. (%) 6r"urile rom$nesti pot "i introduse !n zonele li&ere( u respe tarea onditiilor sta&ilite pentru e.portul de mr"uri. ()) 5tationarea mr"urilor !n zonele li&ere nu este limitat !n timp. Art. 1%;. - Intrarea si iesirea din zonele li&ere sunt permise numai prin pun tele sta&ilite de autoritatea vamal. B"e tuarea de onstru tii de ori e "el !n zona li&er este onditionat de autorizatia preala&il a autorittii vamale. Art. 1%<. - (1) Perimetrele zonelor li&ere( pun tele de intrare si de iesire ale a estora( pre um si persoanele si mi'loa ele de transport are intr sau ies sunt supuse ontrolului si supraveg-erii vamale. (%) A esul !ntr-o zon li&er poate "i interzis de autoritatea vamal( da persoanele "izi e sau 'uridi e nu 'usti"i interesul lor de a des"sura o a tivitate li it !n a ea zon. ()) Autoritatea vamal are dreptul de a ontrola mr"urile are intr !n zonele li&ere sau are stationeaz ori ies din a estea( pe &aza do umentelor de transport !nsotitoare. 6ar"a se prezint autorittii vamale( la ererea a esteia( de tre titularul operatiunii. Art. 1%=. - 6r"urile peri uloase( mr"urile a ror detinere sau ir ulatie este sta&ilit prin reglementri spe iale( mr"urile sus epti&ile de a se altera( pre um si ele are ne esit instalatii spe iale de depozitare sunt admise !n zonele li&ere numai u onditia s e.iste spatii sau in inte spe ial e -ipate pentru primirea si depozitarea lor. Art. 1)>. - (1) 6r"urile strine introduse !n zonele li&ere( pre um si mr"urile rom$nesti si strine a"late !n zonele li&ere si are se s ot din tar nu sunt supuse o&ligatiei de depunere a de laratiei vamale. (%) Pentru mr"urile rom$nesti are se introdu !n zonele li&ere( pre um si pentru mr"urile rom$nesti sau strine a"late !n zonele li&ere si are intr !n tar se depun de laratii vamale. Art. 1)1. - Administratia zonelor li&ere este o&ligat+ a) s omuni e autorittii vamale mr"urile a"late !n zona li&er( are sunt supuse drepturilor de import sau de e.port ori are "a o&ie tul unor reglementri privind politi a omer ial, &) s in"ormeze autoritatea vamal despre a tivittile industriale( omer iale si despre ori e alt a tivitate are se des"soar !n zonele li&ere( !n onditiile prevzute de lege. Art. 1)%. - (1) Pe timpul stationrii !n zonele li&ere( mr"urilor strine li se poate a orda unul dintre urmtoarele regimuri vamale+ a) importul pentru onsum sau utilizare !n zona Ii&er, !n a est az( -eltuielile de depozitare si de manipulare e"e tuate !n zona li&er nu se in lud !n valoarea !n vam, &) per"e tionare a tiv, ) trans"ormare su& ontrol vamal, d) admitere temporar. (%) 6r"urile strine stationate !n zonele li&ere nu pot "i a&andonate sau distruse de $t !n onditiile legii. Art. 1)). - 6r"urile strine pentru are nu s-au !ndeplinit prevederile art. 1)% nu pot "i onsumate sau utilizate !n zonele li&ere.

Art. 1)1. - (1) Persoana "izi autorizat sau persoana 'uridi are e.er it o a tivitate de prelu rare( de trans"ormare( de v$nzare( de umprare sau de sto are de mr"uri( !n zona li&er( este o&ligat s !n"iinteze si s tin o evident operativ a mr"urilor( !n "orma apro&at de autoritatea vamal( si s o pun la dispozitia a esteia pentru ontrol. 6r"urile se !nregistreaz !n a este evidente !n momentul !n are sunt introduse !n lo urile sau !n in intele detinute de o ast"el de persoan. (%) C$nd !n interiorul unei zone li&ere mr"urile se trans&ordeaz dintr-un mi'lo de transport !n altul( do umentele re"eritoare la o ast"el de operatiune se pun la dispozitia autorittii vamale. Sectiunea a a II-a !eexportul mrfurilor strine de pe teritoriul !om$niei Art. 1)8. - (1) 6r"urile strine a"late pe teritoriul #om$niei( are nu au "ost vmuite( pot "i ree.portate. (%) #ee.portul onst !n s oaterea din tar( prin depunerea de laratiei vamale de ree.port( !n vederea vmuirii( u e. eptia azului !n are msurile de politi omer ial interzi operatiunea. ()) *n azuri temeini 'usti"i ate( mr"urile strine nevmuite pot "i a&andonate( u a ordul autorittii vamale. 4alori"i area mr"urilor a&andonate si intrarea lor !n ir uitul e onomi se "a potrivit normelor apli ate mr"urilor on"is ate( vir$ndu-se autorittii vamale drepturile de import a"erente. Art. 1)9. - (1) 6r"urile strine nevmuite( !n temeiul dispozitiei date de autoritatea ompetent( sunt distruse su& supraveg-ere vamal. (%) 2eseurile si resturile re"olosi&ile rezultate din distrugerea mr"urilor strine nevmuite primes un regim vamal orespunztor. Art. 1);. - Aormele privind valori"i area si distri&uirea venitului o&tinut prin a east operatiune a mr"urilor a&andonate a deseurilor si a resturilor re"olosi&ile din mr"urile distruse se sta&iles prin regulamentul vamal. Sectiunea a III-a %rfurile exportate si returnate n !om$nia Art. 1)<. - (1) 6r"urile rom$nesti are( dup e au "ost e.portate !n a"ara teritoriului #om$niei( sunt returnate si importate !ntr-un termen de ) ani( la ererea titularului( sunt e. eptate de la plata datoriei vamale( numai da la returnare sunt !n a eeasi stare !n are au "ost e.portate. (%) Termenul prevzut la alin. (1) !n epe s urg de la data !nregistrrii de laratiei vamale de e.port. Art. 1)=. - (1) 6r"urile vmuite la import( are ulterior au "ost e.portate si sunt returnate !n #om$nia( &ene"i iaz de prevederile art. 1)<. (%) *n azul !n are( la import( mr"urile prevzute la alin. (1) au &ene"i iat de s utiri sau de ta.e vamale reduse( prevederile a estui alineat se apli ( numai da la returnare intr !n tar !n a eleasi onditii a la importul initial. Art. 11>. - Prevederile art. 1)< se apli si la returnarea mr"urilor e.portate !n

regim de per"e tionare pasiv( da a estea revin !n tar !n a eeasi stare !n are au "ost e.portate.

CAPITOLUL ID Datoria vamal


Sectiunea I &ormarea datoriei vamale Art. 111. - (1) *n azul mr"urilor importate pentru are legea prevede drepturi de import( pre um si !n azul plasrii mr"urilor !ntr-un regim de admitere temporar u e.onerarea partial de drepturi de import( datoria vamal ia nastere !n momentul !nregistrrii de laratiei vamale. (%) 2e&itorul datoriei vamale este onsiderat titularul de laratiei vamale a eptate si !nregistrate. ()) Poate "i de&itor vamal( solidar u titularul de laratiei vamale a eptate si !nregistrate( si persoana are( din ulp( a "urnizat date nereale( !ns rise !n a ea de laratie( e au determinat sta&ilirea in ore t a datoriei vamale. Art. 11%. - (1) 2atoria vamal ia nastere si !n azul !n are mr"urile au "ost introduse !n tar u nerespe tarea prevederilor art. )8 si ale art. 1)> alin. (%). (%) Prevederile alin. (1) se apli si la introdu erea mr"urilor !n tar dintr-o zon li&er a"lat pe teritoriul #om$niei. ()) *n situatiile prevzute la alin. (1) si (%)( devine de&itor persoana are a introdus !n tar mar"a. (1) #spund solidar u a esta si+ a) persoanele are parti ip la a easta( unos $nd sau are tre&uiau s unoas a este neregularitti, &) persoanele are do&$ndes sau detin mr"urile !n auz( are unosteau sau tre&uia s unoas a este neregularitti !n momentul do&$ndirii sau detinerii. Art. 11). - (1) 2atoria vamal ia nastere( !n azul !n are mar"a a "ost sustras de la supraveg-erea vamal( din a el moment. (%) Persoana are a sv$rsit "apta de sustragere devine de&itor. #spund solidar u a esta si+ a) persoanele are au parti ipat la a east sustragere si are unosteau sau are tre&uia s unoas mr"urile au "ost sustrase de la supraveg-erea vamal+ &) persoanele are au do&$ndit ast"el de mr"uri si are unosteau sau tre&uia s unoas ( la data do&$ndirii sau primirii( mr"urile au "ost sustrase de la supraveg-erea vamal. ()) C$nd sustragerea priveste mr"urile are se a"lau !n depozit ne esar u ara ter temporar( rspunde solidar si gestionarul mr"urilor. Art. 111. - (1) 2atoria vamal ia nastere si !n urmtoarele azuri+ a) nee.e utarea unor o&ligatii are rezult din pstrarea mr"urilor !n depozit temporar ne esar( pentru are se datoreaz( drepturi de import, &) ne!ndeplinirea uneia dintre onditiile sta&ilite prin regimul vamal su& are au "ost plasate, ) utilizarea mr"urilor !n alte s opuri de $t ele sta&ilite pentru a &ene"i ia de

s utiri( e. eptri sau redu eri de ta.e vamale. (%) 2atoria vamal se naste !n momentul !n are s-au produs situatiile prevzute la alin. (1) lit. a)( &) si ). ()) 2e&itorul este titularul depozitului ne esar u ara ter temporar sau al regimului vamal su& are a "ost plasat mar"a. Art. 118. - (1) Pentru mr"urile a"late !ntr-o zon li&er are dispar( se onsum sau sunt utilizate !n alte onditii de $t ele prevzute !n reglementrile vamale apli a&ile !n a ea zon( datoria vamal ia nastere din a el moment. (%) Persoana are a sv$rsit vreuna dintre "aptele prevzute la alin. (1) devine de&itor. #spunde solidar si persoana are a unos ut sau tre&uia s unoas nu s-au respe tat reglementrile vamale apli a&ile. ()) Atun i $nd nu se pot identi"i a persoanele prevzute la alin. (%)( se onsider de&itor ultima persoan unos ut de autoritatea vamal are a avut posesia mr"ii. Art. 119. - (1) C$nd( potrivit art. 11) si 111 din prezentul od( datoria vamal a luat nastere pentru o mar" are &ene"i iaz sau ar "i putut &ene"i ia la import de ta. vamal redus( suma de plat este ea are rezult din apli area ta.ei vamale reduse. (%) Prevederile alin. (1) se apli si datoriei vamale are se naste pentru deseurile sau resturile rezultate din distrugerea mr"urilor are &ene"i iau de ta.e vamale reduse. Art. 11;. - (1) 2atoria vamal ia nastere si !n azul $nd se re"er la mr"urile pro-i&ite sau u restri tie( de ori e natur( la import. (%) 2ispozitiile prevzute la alin. (1) nu se apli !n azul introdu erii de monede sau &an note "alse( pre um si de stupe"iante si su&stante psi-otrope( are urmeaz a "i distruse. ()) *n azul in"ra tiunilor vamale( datoria vamal serveste la determinarea temeiului de pornire a urmririi penale si a pedepselor penale. (1) 2ispozitiile prevzute la alin. ()) se apli !n mod orespunztor si ontraventiilor vamale. Art. 11<. - (1) Cuantumul drepturilor de import se sta&ileste pe &aza elementelor de ta.are din momentul nasterii datoriei vamale. (%) 2a nu este posi&il sta&ilirea u e.a titate a momentului !n are se naste datoria vamal( momentul luat !n onsiderare pentru sta&ilirea elementelor de ta.are proprii mr"urilor !n auz este a ela !n are autoritatea vamal onstat mr"urile se a"l !ntr-o situatie are "a e s se nas o datorie vamal. C$nd( la data onstatrii( autorittile vamale dispun de in"ormatii din are rezult datoria vamal s-a ns ut !ntrun moment anterior( uantumul drepturilor de import se determin pe &aza elementelor de ta.are e.istente la data ea mai !ndeprtat e poate "i sta&ilit pe &aza a elor in"ormatii. Art. 11=. - 2atoria vamal ia nastere la lo ul !n are s-au produs "aptele are au generat-o. 2a nu se poate detemina lo ul !n are a luat nastere datoria vamal( se onsider a esta este lo ul !n are autoritatea vamal onstat mr"urile se gses !n situatia de a genera a east datorie. Art. 18>. - (1) *n azul !n are o mar" de origine rom$n este s oas din tar !n regim de per"e tionare pasiv( pentru mr"urile de origine strin !n orporate !n a ea mar"( are nu &ene"i iaz de un tratament tari"ar pre"erential !n #om$nia( se naste o datorie vamal la importul !n #om$nia al produselor ompensatoare. 6omentul !n are se naste datoria vamal este momentul !nregistrrii la vam a de laratiei vamale de e.port

initiale a mr"urilor de origine rom$n. (%) Prevederile art. 111 alin. (%) si ()) se apli si !n azurile reglementate de alin. (1). ()) Cuantumul drepturilor de import se determin !n onditiile prevzute pentru mr"urile importate provenind din regimul de per"e tionare pasiv. Sectiunea a II-a 'arantarea datoriei vamale Art. 181. - (1) Autoritatea vamal are dreptul s ear onstituirea unei garantii pentru asigurarea pltii datoriei vamale. (%) 3arantia se depune de tre de&itorul vamal sau( u a ordul autorittii vamale( de tre o tert persoan. ()) *n azuri temeini 'usti"i ate( pe &aza metodologiei ela&orate de 2ire tia 3eneral a 4milor si apro&at de ministrul "inantelor( autoritatea vamal poate a orda s utire de la o&ligatia garantrii datoriei vamale. Art. 18%. - (1) 3arantia poate "i onstituit printr-un depozit &nes sau printr-o s risoare de garantie &an ar( emis de o &an agreat de autoritatea vamal. (%) 3arantia &neas se realizeaz prin depunerea sumei !n lei sau prin remiterea unor instrumente de de ontare si titluri de valoare( a eptate de autoritatea vamal. Art. 18). - (1) Cuantumul garantiei reprezint suma e.a t a datoriei vamale( !n azul !n are a easta poate "i determinat !n momentul !n are este dat garantia. (%) *n azul !n are a est uantum nu poate "i determinat( se ia !n onsiderare suma ea mai ridi at a datoriei vamale e ar rezulta din operatiunea de vmuire. Art. 181. - (1) Autoritatea vamal( la ererea de&itorului vamal( peate permite onstituirea unei garantii glo&ale are s asigure plata mai multor datorii vamale. (%) Cuantumul garantiei glo&ale date pentru a operirea unor datorii vamale a ror sum variaz !n timp va asigura( !n momentul realizrii a estor datorii( suma total de !n asat. Art. 188. - Atun i $nd( !n ursul derulrii regimului vamal( autoritatea vamal onstat modalitatea de garantie dat nu mai asigur plata datoriei vamale( poate ere onstituirea unei alte garantii. *n az de re"uz( autoritatea vamal are dreptul s onsidere pe el !n auz a ru-platni si s interzi e"e tuarea altor operatiuni de vmuire( p$n la a -itarea datoriilor vamale. Art. 189. - 2e&itorul vamal poate soli ita restituirea garantiei disponi&ile( dup e datoria vamal a "ost a -itat( sau poate s onsimt a a easta s "ie "olosit la alt operatiune de vmuire. Sectiunea a III-a Evidenta si plata datoriei vamale Art. 18;. - Autoritatea vamal evidentiaz( !n registrele onta&ile sau !n alt suport e -ivalent( drepturile de import si de e.port rezultate din datoriile vamale( potrivit planului de onturi si metodologiei !n vigoare. Art. 18<. - (1) 2e&itorul datoriei vamale ia unostint despre uantumul a estei datorii prin de laratia vamal a eptat si !nregistrat de autoritatea vamal.

(%) *n azul unor di"erente ulterioare sau !n situatia !n -eierii din o"i iu( "r de laratie vamal( a unui regim vamal suspensiv( de&itorul vamal ia unostint despre a ea nou datorie pe &aza a tului onstatator !nto mit de autoritatea vamal. ()) 2e laratia vamal si a tul onstatator sunt titluri e.e utorii are se onoreaz de tre so ietatea &an ar( "r a ept( poprire si validare. Art. 18=. - (1) 2atoria vamal se a -it !nainte de li&erul de vam( !n azul regimurilor vamale de"initive( pre um si !n azul $nd regimul varnal suspensiv se !n -eie !n termen. (%) Pentru regimul vamal suspensiv are nu se !n -eia !n termen( datoria vamal devine e.igi&il si se stinge prin e.e utarea de tre autoritatea vamal a garantiei onstituite. Art. 19>. - Pentru datoriile vamale onstatate ulterior li&erului de vam 2ire tia 3eneral a 4milor poate a orda am$nri si esalonri de plat !n termenul legal de pres riptie( potrivit reglementrilor e.istente !n domeniu. Art. 191. - *n azul mr"urilor retinute de autoritatea vamal sau al elor are pentru are s-a soli itat restituirea datoriei vamale a"erente( a -itarea datoriei vamale se suspend p$n la sta&ilirea de"initiv a regimului 'uridi al a elor mr"uri. Art. 19%. - Pe &aza depunerii !n avans( de tre de&itorul vamal( a unui depozit la vedere !n ontul autorittii vamale( a easta poate( !n limita valori a a estui depozit( s !n aseze datoriile vamale. Art. 19). - (1) 2atoria vamal poate "i a -itat si de o tert persoan pentru si !n numele de&itorului( din dispozitia a estuia. (%) 2e&itorul vamal poate s e"e tueze ori $nd plata anti ipat a datoriei vamale. Art. 191. - *n az de nea -itare a datoriilor vamale la s adent( autoritatea vamal va "olosi toate mi'loa ele de e.e utare silit( !n as$nd si ma'orrile de !nt$rziere prevzute de lege. Sectiunea a IV-a Stingerea datoriei vamale Art. 198. - (1) 2atoria vamal se stinge prin+ a) plata a esteia, &) renuntarea la !n asare( atun i $nd se onstat este nedatorat, ) anularea a o onse int a anulrii de laratiei vamale, d) !mplinirea termenului de pres riptie e.tin tiv, e) insolva&ilitatea de&itorului( onstatat pe ale 'ude toreas , ") on"is area de"initiv a mr"urilor, g) distrugerea mr"urilor din dispozitia autorittii vamale sau a&andonarea a estora !n "avoarea statului, -) distrugerea sau pierderea mr"urilor( datorit "ortei ma'ore sau azului "ortuit, i) s derea antitativ a mr"urilor( datorit unor "a tori naturali( pentru partea orespunztoare pro entului de s dere. (%) 5tingerea datoriei vamale !n azurile prevzute la alin. (1) lit. g) - i) opereaz numai da situatiile s-au produs !nainte de a ordarea li&erului de vam.

CAPITOLUL D Plngeri si "ontestatii vamale


Sectiunea I Pl$ngeri Art. 199. - *n adrul apli rii reglementrilor vamale( atun i $nd autoritatea vamal emite a te are pot leza drepturile si interesele legitime ale persoanelor "izi e sau 'uridi e are e"e tueaz operatiuni supuse vmuirii( a estea se pot adresa u pl$ngeri !mpotriva a elui a t. Art. 19;. - (1) Pl$ngerea se adreseaz autorittii vamale are a emis a tul prevzut la art. 199( iar a easta este o&ligat s analizeze si s omuni e petitionarului rezultatul. (%) Autorittile vamale sesizate u pl$ngerea sunt o&ligate s o solutioneze si s omuni e rezultatul !n termen de )> de zile de la data !nregistrrii pl$ngerii. Sectiunea a II-a Contestatii Art. 19<. - Persoanele "izi e sau 'uridi e are sunt nemultumite de solutionarea pl$ngerii de tre autoritatea vamal se pot adresa u ontestatii la dire tia regional vamal ierar-i superioar( !n termen de 18 zile de la omuni area solutionrii pl$ngerii. Art. 19=. - (1) La solutionarea ontestatiei( dire torul dire tiei regionale vamale va tine seama de avizul emis de o omisie de spe ialisti( "ormat din+ a) un onsilier 'uridi al dire tiei regionale vamale, &) un spe ialist !n pro&leme vamale din dire tia regional vamal, ) un spe ialist !n operatiuni de omert e.terior( desemnat de presedintele amerei 'udetene de omert si industrie. (%) 2e izia va "i dat !n termen de )> zile de la data !nregistrrii ontestatiei. Art. 1;>. - 2e izia dire torului dire tiei regionale vamale poate "i ontestat la 2ire tia 3eneral a 4milor( !n termen de 18 zile de la omuni are. Art. 1;1. - (1) La solutionarea ontestatiei( dire torul general al 2ire tiei 3enerale a 4milor va tine seama de avizul emis de o omisie "ormat din+ a) un onsilier 'uridi al 2ire tiei 3enerale a 4milor, &) un spe ialist !n pro&leme vamale din 2ire tia 3eneral a 4milor, ) un reprezentant al Aso iatiei Aationale a B.portatorilor si Importatorilor din #om$nia. (%) 2e izia va "i dat !n termen de )> de zile de la data !nregistrrii ontestatiei. Art. 1;%. - 2e izia dire torului general al 2ire tiei 3enerale a 4milor poate "i ata at la instanta de onten ios administrativ ompetent. Art. 1;). - (1) 5e retariatul omisiilor va "i asigurat de tre dire tiile regionale vamale( respe tiv de tre 2ire tia 3eneral a 4milor. (%) *n &ugetul anual al 2ire tiei 3enerale a 4milor se vor prevedea( la apitolul ? -eltuieli?( sumele ne esare pltii daunelor ivile si a -eltuielilor de 'ude at. Art. 1;1. - Ta.ele de tim&ru pentru ontestatiile si ile de ata !n materie vamal sunt de 1C din uantumul ta.elor vamale( dar nu mai putin de 1>.>>> lei.

CAPITOLUL DI San"tiuni
Sectiunea I Infractiuni Art. 1;8. - Tre erea peste "rontier prin alte lo uri de $t ele sta&ilite pentru ontrolul vamal de mr"uri sau de alte &unuri onstituie in"ra tiunea de ontra&and si se pedepseste u !n -isoare de la % la ; ani si interzi erea unor drepturi. Art. 1;9. - Tre erea peste "rontier( "r autorizatie( a armelor( munitiilor( materiilor e.plozive sau radioa tive( produselor si su&stantelor stupe"iante si psi-otrope( pre ursorilor si su&stantelor -imi e esentiale( produselor si su&stantelor to.i e onstituie intra tiunea de ontra&and ali"i at si se pedepseste u !n -isoare de la ) la 1% ani si interzi erea unor drepturi( da legea penal nu prevede o pedeaps mai mare. Art. 1;;. - 7olosirea( la autoritatea vamal( a do umentelor vamale( de transport sau omer iale( are se re"er la alte mr"uri sau &unuri de $t ele prezentate !n vam( onstituie in"ra tiunea de "olosire de a te nereale si se pedepseste u !n -isoare de la % la ; ani si interzi erea unor drepturi. Art. 1;<. - 7olosirea( la autoritatea vamal( a do umentelor vamale de transport sau omer iale "alsi"i ate onstituie in"ra tiunea de "olosire de a te "alsi"i ate si se pedepseste u !n -isoare de la ) la 1> ani si interzi erea unor drepturi. Art. 1;=. - 7aptele prevzute la art. 1;8-1;<( sv$rsite de una sau de mai multe persoane !narmate ori onstituite !n &and( se depses u !n -isoare de la 8 la 18 ani si interzi erea unor drepturi. Art. 1<>. - 2a "aptele prevzute la art. 1;8-1;= sunt sv$rsite de anga'ati sau reprezentanti ai unor persoane 'uridi e are au a o&ie t de a tivitate operatiuni de import-e.port ori !n "olosul a estor persoane 'uridi e se poate apli a si interdi tia e.er itrii o upatiei( potrivit art. 91 din Codul penal( repu&li at. Art. 1<1. - Tentativa la in"ra tiunile prevzute la art. 1;8-1;= se pedepseste. Art. 1<%. - *n azul !n are tre erea peste "rontier a unor anumite mr"uri sau &unuri onstituie in"ra tiuni uprinse !n alte legi( "apta se pedepseste !n onditiile si u san tiunile prevzute !n a ele legi( da sunt mai aspre. Art. 1<). - C$nd mr"urile sau alte &unuri are au " ut o&ie tul in"ra tiunii nu se gses ( in"ra torul este o&ligat la plata e -ivalentului lor !n &ani. Sectiunea a II-a Contraventii Art. 1<1. - 7aptele are onstituie ontraventii la reglementrile vamale( pro edura de onstatare si de san tionare a a estora se sta&iles prin regulamentul vamal apro&at de 3uvern. Art. 1<8. - (1) Contraventiile vamale sv$rsite !n in intele vamale si !n lo urile unde se des"soar operatiuni su& supraveg-ere vamal se onstat si se san tioneaz de tre autoritatea vamal. (%) *n azul !n are ontraventiile vamale sunt onstatate de organele de politie sau de alte organe u atri&utii de ontrol( !n alte lo uri de $t ele prevzute la alin. (1)(

a estea au o&ligatia de a prezenta de !ndat a tele onstatatoare la autoritatea vamal ea mai apropiat( !mpreun u &unurile are "a o&ie tul ontraventiei. ()) 2up veri"i area !n adrrii "aptei !n reglementrile vamale( autoritatea vamal apli ( da este azul( amenda si dispune retinerea &unurilor !n vederea on"is rii. (1) 5an tiunea ontraventional a amenzii poate "i apli at si persoanelor 'uridi e. Art. 1<9. - *n msura !n are !n prezentul od si !n alte reglementri vamale nu se dispune alt"el( ontraventiilor vamale li se apli normele si dispozitiile generale privind sta&ilirea si san tionarea ontraventiilor( u e. eptia elor privitoare la redu erea amenzii( !n azul pltii ei pe lo sau !ntr-un anumit termen.

CAPITOLUL DII Dispozitii !inale si tranzitorii


Art. 1<;. - (1) Termenul de pres riptie a dreptului de a ere plata ta.elor vamale este de 8 ani si urge de la data a eptrii si !nregistrrii de laratiei vamale de import. (%) Termenele prevzute !n prezentul od si alte reglementri vamale se al uleaz potrivit normelor prevzute !n Codul de pro edur ivil. Art. 1<<. - Operatiunile vamale initiate su& regimul prevzut de reglementrile vamale anterioare intrrii !n vigoare a prezentului od se "inalizeaz potrivit a elor reglementri. Art. 1<=. - 3uvernul( la propunerea 6inisterului 7inantelor( va apro&a( prin -otr$re( #egulamentul de apli are a Codului vamal( are va intra !n vigoare la a eeasi dat u prezentul od. Art. 1=>. - *n termen de => de zile de la pu&li area prezentului od !n 6onitorul O"i ial al #om$niei( 3uvernul va prezenta Parlamentului( spre adoptare( legea privind statutul personalului vamal. Art. 1=1. - Prezentul od intr !n vigoare !n termen de 9> de zile de la data pu&li rii lui !n 6onitorul O"i ial al #om$niei. Pe a eeasi dat se a&rog+ Codul vamal al #epu&li ii 5o ialiste #om$nia( apro&at prin Legea nr. )> din %% de em&rie 1=;<( u modi"i rile ulterioare, art. %( )( 1( <-)9 si pun tul I din ane.a nr. % la Ordonanta 3uvernului nr. %9E1==) privind Tari"ul vamal de import al #om$niei( apro&at si modi"i at prin Legea nr. 1>%E1==1( pre um si ori e alte prevederi ontrare prezentului od.