Sunteți pe pagina 1din 3

Blaborat ile:

MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCTIILORDE MA$INI-UNELTE $r ELECTROTEHNICTT - Institutul de cercetaregi proiectare pentru industria electrotehnicir

(r.c.P.E.)

Responsabilii proiectului: ing. Constantin Crucerugi Arlina Gliicknann Cobboratori:


r' ^abluri gi matcriale elcctloizolantc (F.C.II.E.) rcettrri pentru sccuritate minierd.- Petrogani :ercet5,rielectroenergetice gi pentru termoficare (ICENERG) rergiei Electrice - Centrala industriall pentru transportul energiei electrice nnsporturilor gi Telecomunicaliilor

'

Rodactat final:

INSIITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE Servciiul electrotehnictr,mijloace de mdsurare gi automatizar.c Ing. Cecilia Lefter
Comisia de standardizare pentru automatizare

Avlzzt dez

electrotehnicd, mijloace de mtrsurare gi

Ap'robat ile:

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

NOTI, Standardul a fost elaborat inifial tn 1959 revizuit In 1973.

NOTICE The standard was initially drawn up in 1959 and revised' on 7973.-

INSAruruL ROMAN DE STANDARDIZARE Str. Edgar Quinet nr. 6. BUCURE$Tt


TElex. 01.13.12 BUC. 9TIINTROM

C.Z. : 62r.315.213: 656.25

REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

STANDARD DE STAT
CABLURI gI CONDUCTE ELECTRICB

coNsrl.rul, NATIONAL PENTRU $TIINTA $r TEHNOLOGTE INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE


Electrical cables.

CABLURI DE SEMNALIZARE, COMANDA CONTROL . Ctasificare gi simbolizare


Cdbles dlectriques CABLES DE SIGNALISATIoN, coMMANDE ET CONTROLE. Classificationet symbolisation

STAS 943615-73
Energetici gi electrotehnicl F32

9.nexrpurecmc xa6enr E npoBoAa NPOBOAA NIA CWT1J/.JI1ISATN4I,,,, YNPABJIEHI4' U KOHTPON'


Klaccn([nraqys Il o6olsaqetue

SIGNALLING AND CONTROL CABLES Classification and designation

E
I 'G 'G

Prezentul standard stabilcate clasificarea qi simbolizarea cablurilor ce servescla transmiterea la distanfi..a unei md.rimi elcctricecontinue sau alternative cu frecvenle de pind la 100 Hz,ln refelele de semnalizare, centralizale gi blocare ale cdilor ferate, semnalizare de inccnclii, e"u,tomatizrarj, centrale electricesi altc instalaJii similare.

I .l

cn

(!

1. CLASIFICARE Cablurile de semnalizare, comandi gi control se clasificd. in: - cabluri de comandd control cu izolafie de hlrtie in manta cle plumb, ;i - cabluli de semnalizare, cu izolafie de hirtie impregnatd, in inanta de plumb; - cabluri de semnalizare cu izolalie ;i manta de- PVC.

c a
I

rc

a)

2. SIMBOLTZAP.E 2.1. Semnificalialiterelor din simboluri este urmd,toarea! CC - cabluri de comandtr gi control, CS- cabluri 6u "smnalizare H -izolafie de hlrtie Y -izolafie sau manta de PVC P -manta de plumb E - ecran din folie de alurniniu sau hlrtie metalizatl Ah - armd.turd. din benzi de ofel .4r - armdturil din slrm[ rotund[ de otel / * lnvelig exterior de protecfie din matLrial fibros impregnat 2.2' Denumirile princiqalelor constructivegi simbolurile diferitelortipuri de -ca.racteristici cabluri dt' semnalizare, centralizare, blocalegi control fabricatelh prezcntsint cuprinscln tabclul urrnitor.

Drte rprobirii: u.0s.t973

STAS 943615-73 Cabluri

pi conducte electrice _ CABLURI DE SEMNALTZARE, COM}\NDA gr CONTROL Clasilicar.cq i s i n r b o l i z z r r c

Pag. +

Nr. crt.
l

Denumirci-r

Descrierea construcfiei

Cabluri dc comandd gi control cu izolalia de hlrtic ln rnanta rk: plumb

a) Cabluri de comandtr qi control cn izolafic dc hirtic de plumb

in nrtntit

CCI{P CCI{PI

D,) Cabluri dc comantllr gi control cu izollrlic rlc hlrtic itr ruarrta <le plumb, cu lnvelig cxtcrior clc protecf ic c) Cabluri dc comand2t gi control cu izolafic rltl hirtic iunranttr dc plurnlt, cu a.rmilturl din bcnzi rlc olcl d) Ca"bluri dc colnitndil gi control cu izolafic rlc hirtic in rnantir de plumb, crr ernr?lturii din bcnzi dc ofel 5i invelig cxterior de protecfie

CCI{Pib

CCi'lP-'\t)I

Cabluri ,lc :;crnr:rL- a/ Cabluri de scnrnalizare cu izolirlic tlr.l hirtic irr nrrnta tlc plumb lizar,: r:u izolit\.i<: dr: hirtir: irr rrr:rntlr. rlc plunrb b ) C i J ' ) u r i c l c : ; t : r n n a l i z l u . cc u i z t - r l a f i c t l e h i r . l i c i n n l r n t l t l c plumtr, cu invclig cxtcrior de protccfic c/ Cabluri clc scrnnalizare cu izolafie clc hirtic plumb, cu armi.turd, din benzi de otel in nranta de

CSI iI'

csill,l

CSI.IPAb CSH-{,I'bI

d)

Cabluri rle scmnalizare cu izolalie de hirtie in manta dc plurub, cu arm?ltur?1. din bcnzi de olel qi irrvelig erterior- tic protecfic

3.

Cabluri de semnalizare cr izolalie gi manta dc PVC

a,/ Cabluri

de semnalizarc cu izolafic

gi manta

tlc P\/C

CSYY CSYEY CSTAbY CSY.\rY cs\-E.-\bY


CSYll-.\r\

b/ Cabluri de semnalizare cu izolalie de PVC, ecranate, in manta de PVC c,) Cabluri dc semnalizare cu izolafie de PVC, cu armlturl benzi dc olel, in manta de PVC d) Cabluti dc sernnalizare cu izolafic de l'VC s i r m t r r o t r r n r l i ' r .d c o f c l , i n t n a n t a t l c l ' \ ' C rlin

cu arrnritturll din

r:) Citltluri tlc scrnntrliz:r.r'ctr izolaf ic tlc PVC, ccntruLtt.,crr :lrt r t i r t u r h r i i n l r c r r z ir l c o f c l , i u l n a n t a r l c l ) \ ' ( l f) Citlinri rlc scrnn;rlizarc cu izr>lafie tlc l'\'C, ccr:rrr:rtt, crr irrntl.trrri. din sirlnl rotundf clc otel, irr ntanta tle I'\'C

I t

PRETUL Lei 1,00