Sunteți pe pagina 1din 31

1.

PROIECT DE LEGE TRANSPUNEREA DIRECTIVEI 2010/31/UE


(amendamente propuse la Legea nr. 372 / 2005 privind performan!a energetic" a cl"dirilor)

2. Ordonan!a de Urgen!" a Guvernului nr. 69/2010


privind reabilitarea termic" a cl"dirilor de locuit cu finan!are prin credite bancare cu garan!ie guvernamental", aprobat" cu modific"ri #i complet"ri prin Legea nr. 76/2011 (principale prevederi)

3. PROGRAM PILOT
de reabilitare termic" a cl"dirilor publice finan!at din Fondul Elve!ian de Contrapartid" #i cofinan!at din venituri proprii ale Ministerului Dezvolt"rii Regionale #i Turismului #i bugetele administra!iei publice locale (2003-2012) (sinteza etapelor I - III)

PROIECT DE LEGE TRANSPUNEREA DIRECTIVEI 2010/31/UE


(amendamente propuse la Legea nr. 372 / 2005 privind performan!a energetic" a cl"dirilor)

Legea nr. 372 / 2005 privind performan!a energetic" a cl"dirilor a transpuns Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European
Pentru stabilirea unor ac!iuni mai concrete de reducere a consumurilor energetice n cl"diri, n 19 mai 2010, a fost aprobat" Directiva 2010/31/CE privind performan!a energetic" a cl"dirilor (reformarea Directivei 2002/91/CE). S c o p : Prezentul proiect de lege de modificare #i completare a Legii nr. 372/2005 transpune integral n legisla!ia na!ional" prevederile Directivei 31/2010/CE a Parlamentului European #i a Consiliului privind performan!a energetic" a cl"dirilor (reformare), publicat" n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 153 din 18 iunie.

Legea 372/2005 stabile#te condi!ii cu privire la: a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performan!a energetic" a cl"dirilor #i a unit"!ilor acestora; b) aplicarea cerin!elor minime de performan!" energetic" la cl"dirile noi #i la noile unit"!i ale acestora; c) aplicarea cerin!elor minime de performan!" energetic" la cl"dirile existente, inclusiv la unit"!ile de cl"dire #i/sau elementele de cl"dire, care sunt supuse unor lucr"ri de renovare major", precum #i n cazul instal"rii/ nlocuirii/ moderniz"rii/ sistemelor tehnice ale cl"dirilor; d) certificarea energetic" a cl"dirilor #i a unit"!ilor acestora; e) inspec!ia sistemelor de nc"lzire #i a sistemelor de climatizare din cl"diri; f) sistemul de control al certificatelor de performan!" energetic", al rapoartelor de audit energetice, precum #i al rapoartelor de inspec!ie a sistemelor tehnice ale cl"dirilor. Avnd n vedere modific"rile #i complet"rile aduse prin reformarea Directivei 2002/91/ CE a Parlamentului European #i a Consiliului privind performan!a energetic" a cl"dirilor de Directiva 31/2010/UE este necesar" modificarea #i completarea Legii nr. 372/2005 privind performan!a energetic" a cl"dirilor, cu modific"rile ulterioare. 3

Amendamente
1. Obligativitatea, prin certificatul de urbanism emis n vederea ob!inerii autoriza!iei de construire pentru cl"diri, de ntocmire a unui studiu privind posibilitatea utiliz"rii sistemelor alternative de energie din surse regenerabile, att la construirea cl"dirilor noi, ct #i n cazul renov"rii majore a cl"dirilor existente, n func!ie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic #i al mediului nconjur"tor;
Art. 10. (1) Pentru cl"dirile noi, prin certificatul de urbanism emis de autorit"!ile administra!iei publice locale/ jude!ene competente, n vederea ob!inerii, n condi!iile legii, a autoriza ! iei de construire pentru cl " diri, pe lng " obligativitatea respect"rii cerin!elor minime de performan!" energetic", se va solicita ntocmirea unui studiu privind posibilitatea utiliz"rii unor sisteme alternative de eficien!" ridicat", n func!ie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic #i al mediului nconjur"tor.

Amendamente
2. Respectarea cerin!elor referitoare la instalarea corect", dimensionarea, reglarea #i controlul sistemelor tehnice ale cl"dirilor nc"lzire, ap" cald" de consum, ventilare-climatizare;
Art. 121 (1) n cazul cl"dirilor noi, precum #i n cazul renov"rii majore a cl"dirilor existente, se respect" cerin!ele referitoare la sistemele tehnice ale cl"dirilor prev"zute n reglement"rile tehnice specifice, n vigoare la data ntocmirii proiectelor, cu privire la instalarea corect " , dimensionarea, reglarea #i controlul sistemelor tehnice #i vizeaz", cel pu!in urm"toarele: a) sistemele de nc"lzire; b) sistemele de preparare a apei calde de consum; c) sistemele de climatizare/condi!ionare a aerului; d) sistemele de ventilare de mari dimensiuni, e) combina!ie a acestor sisteme. (2) Cerin!ele se aplic" n m"sura n care, prin proiect, se stabile#te c" acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, func!ional #i economic.

Amendamente
3. ncepnd cu 31 decembrie 2020, cl"dirile nou construite vor fi cl"diri al c"ror consum de energie este aproape egal cu zero, cu excep!ia cl"dirilor noi din proprietatea / administrarea autorit"!ilor administra!iei publice pentru care prevederea se aplic" dup" 31 decembrie 2018;
Art. 123 (1) Cl"dirile noi, pentru care recep!ia la terminarea lucr"rilor se efectueaz" ncepnd cu data de 31 decembrie 2020, vor fi cl"diri al c"ror consum de energie este aproape egal cu zero. (2) Prin excep!ie de la prevederile alin. (1), cl"dirile noi din proprietatea/ administrarea autorit"!ile administra!iei publice care urmeaz" a fi recep!ionate dup" 31 decembrie 2018, vor fi cl"diri al c"ror consum de energie este aproape egal cu zero. (3) Nivelul necesarului de energie pentru cl"dirile al c"ror consum de energie este aproape egal cu zero, inclusiv cel asigurat din surse regenerabile, se stabilesc prin reglement"ri tehnice, diferen!iat pe zone cu poten!ial de energie din surse regenerabile #i se actualizeaz" periodic func!ie de progresul tehnic. Art. 124 - Prevederile art. 123 se aplic" n m"sura n care investi!iile respective se justific" din punct de vedere tehnico-economic, n baza analizei de rentabilitate pe durata normal" de func!ionare a cl"dirii. 6

Amendamente
4. Obligativitatea afi#"rii certificatelor de performan!" energetic" la cl"dirile aflate n proprietatea/administrarea autorit"!ilor publice sau a institu!iilor care presteaz" servicii publice, cu o suprafa!" util" de peste 500 mp. Dup" 9 iulie 2015, obligativitatea afi#"rii certificatului de performan!" energetic" se aplic" #i acelor cl"diri cu o suprafa!" util" de peste 250 mp;
Art. 14. (1) n cazul cl"dirilor cu o suprafa!" util" de peste 500 m2, aflate n proprietatea/ administrarea autorit"!ilor publice, precum #i n cazul cl"dirilor n care func!ioneaz" institu!ii care presteaz" servicii publice, prin grija proprietarului/ administratorului cl"dirii, dup" caz, certificatul, n valabilitate, se afi#eaz" ntr-un loc accesibil #i vizibil publicului. (2) ncepnd cu data de 9 iulie 2015, prevederile alin. (1) se aplic" cl"dirilor cu o suprafa!" util" total" de peste 250 m2 aflate n proprietatea/ administrarea autorit"!ilor publice sau n care func!ioneaz" institu!ii care presteaz" servicii publice. (3) n aplicarea prevederilor alin. (1) #i (2), conduc"torii institu!iilor publice, astfel cum sunt definite n Legea 500/2002 privind finan!ele publice, cu modific"rile #i complet"rile ulterioare #i Legea 273/2006 privind finan!ele publice locale, cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, proprietari sau administratori ai cl"dirilor de interes #i utilitate public" vor ac!iona, cu prioritate, pentru afi#area certificatului. (4) Prevederile alin. (1) #i (2) se aplic" n mod corespunz"tor #i de c"tre ceilal!i proprietari sau administratori ai cl"dirilor definite ca fiind de interes sau de utilitate public" n sensul prezentei legi.

Amendamente
5. Obligativitatea prezent"rii certificatului de performan!" energetic" la vnzarea-cump"rarea sau nchirierea cl"dirilor/ unit"!ilor de cl"dire existente (precum apartamentele din blocurile de locuin!e), precum #i prezentarea acestuia la recep!ia la terminarea lucr"rilor, n cazul cl"dirilor noi. Contractele de vnzare cump"rare precum #i cele de nchiriere ncheiate f"r" punerea acestora la dispozi!ia poten!ialului cump"r"tor sau chiria#, anterior perfect"rii contractului, sunt anulabile, n condi!iile codului civil.
Art. 13. - (1) Certificatul de performan!" energetic" a cl"dirii, se elaboreaz" pentru: a) categoriile de cl"diri prev"zute la art. 7 alin. (1) #i unit"!ile acestora, care se construiesc, se vnd, se nchiriaz" sau sunt supuse renov"rilor majore; b)cl"dirile aflate n proprietatea/administrarea autorit"!ilor publice sau a institu!iilor care presteaz" servicii publice. -------------Art. 131 (1) Pentru cl"dirile sau unit"!ile de cl"dire care se vnd sau se nchiriaz", investitorul/ proprietarul/ administratorul este obligat s" pun" la dispozi!ia poten!ialului cump"r"tor sau chiria#, dup" caz, anterior perfect"rii contractului, o copie a certificatului, astfel nct acesta s" ia la cuno#tin!" despre performan!a energetic" a cl"dirii/ unit"!ii de c"dire pe care urmeaz" s" o cumpere/ nchirieze, dup" caz. (2) La ncheierea contractului de vnzare-cump"rare, proprietarul are obliga!ia de a transmite certificatul, n original, noului proprietar. (3) La data nregistr"rii contractului de vnzare-cump"rare, respectiv de nchiriere, proprietarul are obliga!ia de a depune la autoritatea fiscal" competent" o copie a certificatului energetic, iar originalul va r"mne n posesia proprietarului. (4) Contractele de vnzare cump"rare precum #i cele de nchiriere ncheiate f"r" respectarea prevederilor alin. (1) sunt anulabile, n condi!iile codului civil.

Amendamente
6. Certificatul cuprinde, anexat, att recomand"ri de reducere a consumurilor de energie ale cl"dirii, cu excep!ia cazurilor n care nu exist" poten!ial de reducere semnificativ", ct #i estimarea economiei de energie;
Art. 13 - (5) Certificatul cuprinde valori calculate, n conformitate cu reglement"rile tehnice n vigoare, cu privire la consumurile de energie #i emisiile de CO2, care permit investitorului/ proprietarului/ administratorului cl"dirii/ unit"!ii de cl"dire s" compare #i s" evalueze performan!a energetic" a cl"dirii/ unit"!ii de cl"dire. (6) Certificatul cuprinde, anexat, recomand"ri de reducere a consumurilor de energie ale cl"dirii, cu excep!ia cazurilor n care nu exist" poten!ial de reducere semnificativ" al acestora comparativ cu cerin!ele minime de performan!" energetic" n vigoare la data elabor"rii certificatului, precum #i estimarea economiei de energie prin realizarea lucr"rilor de mbun"t"!ire a performan!ei energetice a cl"dirii. (7) Forma #i con!inutul cadru al certificatului de performan!" energetic" se aprob" prin ordin al ministrului dezvolt"rii regionale #i turismului.

Amendamente
7. Instituirea obligativit"!ii ca n anun!urile de vnzare sau nchiriere a cl"dirilor/unit"!ilor de cl"dire investitorul/proprietarul/administratorul s" precizeze, informa!ii cu privire la indicatorii de performan!" specifica!i n certificat

Art. 133 n anun!urile de vnzare sau nchiriere a cl"dirilor/ unit"!ilor de cl"dire prev"zute la art. 7 alin. (1) investitorul/ proprietarul/ administratorul cl"dirii/ unit"!ii de cl"dire va preciza, obligatoriu, informa!ii cu privire la indicatorii prev"zu!i la art. 5, specifica!i n certificat.

10

Amendamente
8. Instituirea obligativit"!ii pentru investitori #i proiectan!i s" ia toate m"surile ca, ncepnd cu 31 decembrie 2020, cl"dirile noi s" fie cl"diri al c"ror consum de energie este aproape egal cu zero;

Art. V. De la data intr"rii n vigoare a prezentei legi, investitorii #i proiectan!ii vor lua toate m"surile pentru ca, ncepnd cu data de 31 decembrie 2020, cl"dirile pentru care se organizeaz" recep!ia la terminarea lucr"rilor, n condi!iile legii, vor fi cl"diri al c"ror consum de energie este aproape egal cu zero.

11

Amendamente

9. Realizarea b"ncilor de date specifice eficien!ei energetice n cl"diri, n vederea fundament"rii planurilor na!ionale de economisire a energiei #i de reducere a dioxidului de carbon, de utilizare a surselor alternative de energie, etc
Art. 191 (1) Auditorii energetici pentru cl"diri #i exper!ii tehnici au obliga!ia nscrierii datelor de identificare ale documentelor ntocmite, respectiv ale certificatelor #i rapoartelor de audit energetic, precum #i ale rapoartelor de inspec!ie a sistemelor de nc"lzire/climatizare, dup" caz, n Registrul propriu de eviden!" al activit"!ii. (2) Certificatele de performan!" energetic", precum #i sintezele rapoartelor de audit energetic #i ale rapoartelor de inspec!ie a sistemelor de nc"lzire #i climatizare, se transmit, n format electronic, la MDRT n termen de maximum 30 zile de la data ntocmirii acestora. (3) MDRT, transmite la INCD "URBAN-INCERC, toate datele primite n vederea realiz"rii monitoriz"rii performan!ei energetice a cl"dirilor/unit"!ilor de cl"dire pentru care au fost ntocmite certificate, rapoarte de audit energetic #i/sau rapoarte de inspec!ii la sistemele de nc"lzire #i/sau climatizare pentru cl"dirile/unit"!ile de cl"dire #i constituirii #i gestion"rii b"ncilor de date specifice n domeniu. La solicitarea autorit"!ilor administra!iei publice responsabile cu fundamentarea planurilor na!ionale de eficien!" energetic", MDRT va pune la dispozi!ia acestora datele tehnice pe care le de!ine referitoare la eficien!a energetic" n cl"diri. -------------------Art. 211. (1) Documentele prev"zute la art. 191, puse la dispozi!ia INCD "URBANINCERC" n condi!iile prezentei legi, sunt documente confiden!iale, datele #i informa!iilor tehnice cuprinse n acestea se utilizeaz" n scopul constituirii b"ncilor de date specifice performan!ei energetice a cl"dirilor, iar rezultatele sunt informa!ii de interes public.

12

Amendamente
10. Introducerea unor prevederi prin care autorit"!ile administra!iei publice centrale competente pot aproba programe na!ionale de sprijin financiar care au n vedere utilizarea adecvat" a fondurilor structurale, utilizarea eficient" a fondurilor atrase de la institu!ii financiare publice sau coordonarea utiliz"rii fondurilor UE cu cele na!ionale;
Art. 125. n scopul reducerii consumurilor energetice, al mbun"t"!irii performan!ei energetice a cl"dirilor, precum #i n scopul tranzi!iei c"tre cl"diri al c"ror consum este aproape egal cu zero, autorit"!ile administra!iei publice centrale competente pot aproba programe na!ionale de sprijin financiar ce au n vedere, n special urm"toarele aspecte: a) utilizarea adecvat" a fondurilor structurale n vederea re#terii eficien!ei energetice a cl"dirilor, n special a locuin!elor; b) utilizarea eficient" a fondurilor atrase de la institu!ii financiare publice; c) coordonarea utiliz"rii fondurilor de la Uniunea European" cu cele na!ionale precum #i alte forme de sprijin, n vederea stimul"rii investi!iilor n eficien!a energetic", n scopul realiz"rii obiectivelor na!ionale.
Posibilitatea finan!"rii de c"tre autorit"!ile publice locale a elabor"rii certificatului de performan!" energetic" #i a raportului de audit energetic pentru unele categorii de cl"diri blocuri de locuin!e, cl"diri de nv"!"mnt, spitale, cl"diri ale serviciilor publice deconcentrate, incluse n programe de reabilitare termic" finan!ate par!ial sau integral din fonduri publice n limita fondurilor aprobate anual cu aceast" destina!ie n bugetele locale.

13

Amendamente
11. Instituirea, prin Inspectoratul de Stat n Construc!ii, din subordinea Ministerului Dezvolt"rii Regionale #i Turismului, a controlului certificatelor de performan!" energetic", a rapoartelor de audit energetic #i a rapoartelor de inspec!ie ale sistemului de nc"lzire #i/sau climatizare, n ceea ce prive#te modalitatea de elaborare a acestora #i punerea acestora la dispozi!ia proprietarilor. Prin actul normativ se precizeaz" faptele contraven!ionale #i modalitatea de sanc!ionare a acestora.
Art. 201 (1) Inspectoratul de Stat n Construc!ii din subordinea MDRT exercit" controlul statului cu privire la aplicarea unitar" a prevederilor legale privind performan!a energetic" a cl"dirilor #i inspec!ia sistemelor de nc"lzire/climatizare, n baza unei proceduri aprobat" prin ordin al ministrului dezvolt"rii regionale #i turismului, n scopul realiz"rii #i men!inerii cerin!ei esen!iale de economie de energie #i izolare termic", precum #i a celorlalte cerin!e esen!iale prev"zute de Legea nr. 10/1995, cu modific"rile ulterioare. (2) Controlul vizeaz": a) verificarea afi#"rii certificatului la cl"dirile aflate n proprietatea/ administrarea autorit"!ilor administra!iei publice, precum #i la cl"dirile institu!iilor care presteaz" servicii publice, conform prevederilor art. 14; b) verificarea, prin sondaj, a certificatelor #i a rapoartelor de audit energetic, precum #i a rapoartelor de inspec!ie a sistemelor de nc"lzire #i climatizare. --------------

14

A m e n d a m e n t e - Sanc!iuni
Art. 203 (1) Constituie contraven!ii urm"toarele fapte: a) nerespectarea obliga!iei auditorului energetic pentru cl"diri #i a expertului tehnic de a nscrie n registrul propriu de eviden!" al activit"!ii prev"zut la art. 191 alin. (1), a documentelor men!ionate;
b) nerespectarea obliga!iei auditorului energetic pentru cl"diri #i a expertului tehnic de a transmite, n format electronic, la termenul stabilit prin lege, a con!inutului documentelor prev"zute la art. 191 alin. (2), sau transmiterea incomplet" a acestora; c) nerespectarea obliga!iei de afi#are a certificatului de c"tre proprietarii/ administratorii cl"dirilor, prev"zute la art. 14; d) nendeplinirea, la termenul stabilit, a m"surilor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construc!ii la controlul anterior; e) ntocmirea #i eliberarea de certificate #i/sau rapoarte de audit energetic, precum #i rapoarte de inspec!ie, pentru care auditorul energetic pentru cl"diri #i respectiv expertul tehnic, nu are competen!e de elaborare, semnare #i #tampilare, conform prevederilor legale n vigoare.

15

Contraven!iile prev"zute la alin. (1), lit. a) e), se sanc!ioneaz" cu amend" dup" cum urmeaz": - de la 500 lei la 1.000 lei, cele prev"zute la lit. a); - de la 250 lei la 500 lei, cele prev"zute la lit. b); - de la 500 lei la 1.000 lei, cele prev"zute la lit. c) #i d); - de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prev"zute la lit. e).

Existen!a n alte acte normative a unor prevederi referitoare la stimulente financiare LEGE Nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modific"rile ulterioare: Art. 286 - Scutiri #i facilit"!i stabilite de consiliile locale (8) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cl!diri sau o reducere a acestuia pe o perioad! de minimum 7 ani, cu ncepere de la data de nti ianuarie a anului fiscal urm!tor finaliz!rii lucr!rilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuin"e #i ai imobilelor care au executat lucr!ri de interven"ie pe cheltuial! proprie, pe baza procesului-verbal de recep"ie la terminarea lucr!rilor, ntocmit n condi"iile legii, prin care se constat! realizarea m!surilor de interven"ie recomandate de c!tre auditorul energetic n certificatul de performan"! energetic! sau, dup! caz, n raportul de audit energetic, astfel cum este prev!zut n Ordonan"a de Urgen"! a Guvernului nr. 18/2009 privind cre#terea performan"ei energetice a blocurilor de locuin"e, aprobat! cu modific!ri #i complet!ri prin Legea nr. 158/2011.

16

Ordonan!a de Urgen!" a Guvernului nr. 69/2010


privind reabilitarea termic" a cl"dirilor de locuit cu finan!are prin credite bancare cu garan!ie guvernamental", aprobat" cu modific"ri #i complet"ri prin Legea nr. 76/2011
(principale prevederi)
S c o p : Pentru reducerea consumului de energie #i a costurilor cu nc"lzirea locuin!elor

OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termic" a cl"dirilor de locuit cu finan!are prin credite bancare cu garan!ie guvernamental", con!ine prevederi, n principal, cu privire la:

1. Cine poate beneficia de acest Program


!! asocia!iile de proprietari; !! persoane fizice proprietari ai cl"dirilor de locuit unifamiliale. Decizia pentru reabilitarea termic" a cl"dirilor de locuit se ia de c"tre: proprietarii locuin!ei unifamiliale sau, n cazul asocia!iei de proprietari, cu votul a minimum 90% dintre membrii acesteia. Hot"rrea adun"rii generale a asocia!iei de proprietari se aduce la cuno#tin!a tuturor proprietarilor din bloc.

2. Cine realizeaz" documenta!ia


Expertizarea tehnic" a cl"dirii, auditul energetic, documenta!ia pentru autorizarea lucr"rilor de interven!ie, proiectul tehnic #i detaliile de execu!ie, inclusiv verificarea proiectelor, cad n sarcina beneficiarului

18

OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termic" a cl"dirilor de locuit cu finan!are prin credite bancare cu garan!ie guvernamental", con!ine prevederi, n principal, cu privire la:

3. Ce lucr"ri se pot executa prin intermediul acestui Program


!! !! !! !! !! !! !! !!
19

izolarea termic" a anvelopei cl!dirii; nlocuirea tmpl"riei exterioare cu tmpl!rie performant!; termo-hidroizolarea acoperi#ului tip teras! sau termoizolarea #arpantei; termoizolarea plan#eului peste subsol, n cazul n care parterul cl!dirii, prin proiectare, are func"iunea de locuin"!; repararea/nlocuirea instala!iei de nc"lzire #i ap" cald" de consum, parte comun! a blocului de locuin"e; repararea #i/sau nchiderea, dup" caz, a balcoanelor/logiilor blocurilor de locuin"e; repararea, nlocuirea/achizi!ionarea cu montaj a centralei termice de bloc/scar!, respectiv a centralei termice aferente locuin"ei unifamiliale, precum #i a instala"iilor aferente acesteia; introducerea unor sisteme alternative pentru asigurarea par"ial!/total! a energiei pentru ap! cald! de consum, iluminat #i/sau nc!lzire.

OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termic" a cl"dirilor de locuit cu finan!are prin credite bancare cu garan!ie guvernamental", con!ine prevederi, n principal, cu privire la:

4. Cum se finan!eaz" executarea lucr"rilor

!! minimum 10% din valoarea total! a cheltuielilor din sursele beneficiarilor; !! maximum 90% din valoarea total! a cheltuielilor din credite bancare, n lei, cu garan"ie guvernamental! #i cu dobnd! subven"ionat!

5. Care sunt facilit"!ile financiare


!! Creditul este garantat n procent de 100% de Fondul Na"ional de Garantare a Creditelor
!! !! pentru ntreprinderile Mici #i Mijlocii; Dobnda este subven!ionat" de la bugetul de stat; Valoarea creditului nu poate dep"#i: - echivalentul n lei, inclusiv TVA, a 1.850 EUR/camer" de locuit pentru creditul solicitat de asocia"ia de proprietari; - echivalentul n lei, inclusiv TVA, a 7.400 EUR pentru cl!direa tip locuin"! unifamilial!. Durata maxim! a creditului: 5 ani. solicitarea asocia"iilor de proprietari, autorit"!ile administra!iei publice locale pot finan!a maximum 30% din valoarea total" a cheltuielilor pentru: - executarea lucr"rilor, n care poate fi inclus #i cuantumul de min. 10% din sursele asocia"iei de proprietari; - elaborarea documenta!iilor necesare pentru executarea lucr!rilor.

!! La

20

OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termic" a cl"dirilor de locuit cu finan!are prin credite bancare cu garan!ie guvernamental", con!ine prevederi, n principal, cu privire la:

6. Alte facilita!i
!! certificatul de urbanism #i autoriza!ia de construire pentru executarea lucr"rilor de reabilitare termic! se elibereaz" n regim de urgen!", cu scutire de tax"; !! autoriza!ia de construire se emite f"r" prezentarea titlului asupra imobilului, teren #i/sau construc!ie, a extrasului de plan cadastral #i a extrasului de carte funciar" de informare; !! executarea lucr"rilor de interven!ie se realizeaz" cu scutire de la virarea cotei de 0,5% c"tre Casa Social" a Constructorului.

7. Care sunt condi!iile de eligibilitate pentru contractarea creditelor


Proprietarii persoane fizice ai locuin!elor unifamiliale #i asocia!iile de proprietari care nu nregistreaz" mai mult de dou" rate scadente #i neachitate la plata facturilor la utilit"!i n ultimele 3 luni calendaristice anterioare evalu " rii condi!iilor de acordare a creditelor.
21

OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termic" a cl"dirilor de locuit cu finan!are prin credite bancare cu garan!ie guvernamental", con!ine prevederi, n principal, cu privire la:

8. Care sunt documentele necesare contract"rii creditelor


!! statutul asocia!iei de proprietari #i acordul de asociere, din care trebuie s" rezulte calitatea de reprezentant a pre#edintelui, n cazul n care beneficiarul este o asocia!ie de proprietari, respectiv actul de identitate, titlul de proprietate #i/sau extrasul de carte funciar", n cazul n care beneficiarul este persoan" fizic", proprietar al unei locuin!e unifamiliale; !! hot"rrea adun"rii generale a asocia!iei de proprietari pentru realizarea lucr"rilor de reabilitare termic", precum #i pentru contractarea creditului bancar n vederea realiz"rii lucr"rilor de reabilitare termic", nso!it" de tabelul nominal al proprietarilor; !! documenta!ia tehnic" n copie.

22

OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termic" a cl"dirilor de locuit cu finan!are prin credite bancare cu garan!ie guvernamental", con!ine prevederi, n principal, cu privire la:

9. Ce cuprinde documenta!ia tehnic"


!! !! !! !! !! !! sinteza raportului de expertiz" tehnic"; sinteza raportului de audit energetic; devizul general #i devizele pe obiecte; autoriza!ia de construire, dac" este cazul; hot"rrea consiliului local de participare la finan!are, dup" caz; contractul ncheiat cu constructorul pentru executarea lucr"rilor, inclusiv documentele care au stat la baza ncheierii contractului, respectiv documentele de eligibilitate #i oferta financiar", precum #i hot"rrea de adjudecare a ofertei n cazul n care, potrivit legii, s-a aplicat o procedur" de achizi!ie public"; !! conven!iile de fidejusiune ncheiate de c"tre membrii asocia!iei de proprietari; !! dovada constituirii contribu!iei proprii de minimum 10% din valoarea total" a cheltuielilor prev"zut" n devizul general; !! devizul pentru executarea lucr"rilor, defalcat pe fiecare proprietar, propor!ional cu cota-parte de!inut" din proprietatea comun".

23

PROGRAM PILOT
de reabilitare termic" a cl"dirilor publice finan!at din Fondul Elve!ian de Contrapartid" #i cofinan!at din venituri proprii ale Ministerului Dezvolt"rii Regionale #i Turismului #i bugetele administra!iei publice locale (2003-2012)
(sinteza etapelor I - III)
S c o p : Pentru realizarea ac!iunilor de reducere a consumurilor energetice n cl"diri prin aplicarea m"surilor de cre#tere a performan!ei energetice a cl"dirilor reabilitarea termic" a fondului construit de cl"diri, avnd ca efect reducerea costurilor de ntre!inere cu nc"lzirea locuin!elor, mbun"t"!irea confortului termic #i mbun"t"!irea aspectului urbanistic al localit"!ilor.

Program pilot - etapa I (2003-2004), aprobat prin H.G. nr.964/2003


Fizic: - 12 obiective finalizate blocuri de locuin!e cu destina!ia de locuin!e aflate n proprietatea administra!iei publice locale Valoric: Total: 8.458.343,97 lei - din care pe surse de finan!are: 6.359.598,20 lei din Fondul elve!ian de contrapartid", 2.098.745,77 lei din venituri proprii MDRT.
Nr. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Adresa blocului de locuin!e Buhu#i, Str. 9 Mai 2, jud. BAC$U Boto#ani, Calea Na!ional" 4, jud. BOTO%ANI Br"ila, Str. Odessa 14, jud. BR$ILA Sf. Gheorghe, Str. R. Cioflec 7, jud. COVASNA Trgu Jiu, Str. Ciocrl"ului. Bl4, jud. GORJ Ia#i, Str. Tabacului 7, jud. IA%I Tg. Mure#, Str. Srguin!ei 18, jud. MURE% Cmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei 64, jud. SUCEAVA Zimnicea, Str. Imp"ratul Traian, jud. TELEORMAN Brlad, Str. V.I.Popa 8, jud. VASLUI Baia Mare, Str. Uranus 2, jud. MARAMURE% Slatina, Aleea Castanilor 5, jud. OLT

sociale

25

Program pilot - etapa II (2005-2010), aprobat prin H.G. nr.1868/2005


Fizic: - 18 obiective finalizate cl"diri din domeniul public, cu func!iunea de asisten!" social" #i/sau ocrotirea s"n"t"!ii, aflate n administrarea autorit"!ilor administra!iei publice locale Valoric: Total: 12.858.370,88 lei, din care pe surse de finan!are: 9.465.257,77 lei din Fondul elve!ian de contrapartid", 2.253.884,44 lei din venituri proprii MDRT, 1.139.228,67 lei din bugetele autorit"!ilor administra!iei publice locale.
Nr. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Obiectiv Pavilion medico-chirurgical - Bac"u, jud. BAC$U Centru de plasament copii - Tileagd, jud. BIHOR Spital psihiatrie - Lehliu sat, Jud. C$L$RA%I Centru de plasament - Re#i!a, Jud. CARA% SEVERIN C"min persoane vrstnice - H"ghig, Jud. COVASNA Spital pneumoftiziologie- Com Runcu, jud. GORJ C"min cre#" #i c"min persoane handicap Gheorghieni, jud. HARGHITA Spital jude!ean - Slobozia, jud. IALOMI&A C"min b"trni -Baia Sprie, jud. MARAMURE% Complex servicii sociale - Strehaia, jud. MEHEDIN&I 18 17 14 15 16 Nr. crt 11 12 13 Obiectiv C"min de b"trni - Sighi#oara, Jud. MURE% Centru asisten!" social" - Caracal, jud. OLT Centru #colar pentru copii institu!ionaliza!i Gura Humorului, jud. SUCEAVA Centru asisten!" social" persoane cu handicap - Videle, jud. TELEORMAN C"min elevi cu deficien!e mentale - Timi#oara, jud. TIMI% C"min copii institu!ionaliza!i SPERAN&A Tulcea, jud. TULCEA Centru de ngrijire #i asisten!" persoane vrstnice - com. Milcoiu, jud. VLCEA Spital -Vidra, jud. VRANCEA

26

Program pilot - etapa III (2011-2012), aprobat prin H.G. nr.765/2010


Fizic: - 3 obiective n curs de execu!ie lucr"ri de reabilitare termic" cl"diri proprietate public", din domeniul asisten!ei sociale #i ocrotirii s"n"t"!ii, aflate n administrarea autorit"!ilor administra!iei publice locale Valoric: Total: 9.414.157 lei, din care pe surse de finan!are: 6.104.275 lei din Fondul elve!ian de contrapartid", 2.482.411 lei din venituri proprii MDRT. 827.471 lei din bugetele autorit"!ilor administra!iei publice locale
Nr. crt 1 2 3 Obiectiv Spital or"#enesc, ora# Abrud, jude!ul Alba Spital jude!ean, municipiul Bistri!a, jude!ul Bistri!a N"s"ud Spital clinic jude!ean de urgen!", municipiul Bra#ov, jude!ul Bra#ov

27

REGLEMENT$RI TEHNICE
n domeniul performan!ei energetice a cl"dirilor

Reglement"ri tehnice - pentru atingerea !intelor UE pentru 2020


Pentru realizarea de cl"diri noi cu consumuri reduse de energie, precum #i pentru reducerea consumului de energie n cl"dirile existente, Ministerul Dezvolt"rii Regionale #i Turismului a sus!inut activ att programul de cercetare prenormativ" aferent" eficien!ei energetice n cl"diri, ct #i programul de elaborare/revizuire reglement"ri tehnice n domeniu. Cl"diri noi cu consumuri reduse de energie: "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc!ie ale cl"dirilor, indicativ C 107-2005, modificat prin Ordinul MDRT 2513/2010. Se prev"d noi niveluri de performan!" termic" ale elementelor anvelopei cl"dirii, aplicabile cl"dirilor proiectate n baza contractelor de proiectare ncheiate dup" 01 ianuarie 2011.
ELEMENTUL DE CONSTRUC!IE Pere"i exteriori (exclusiv suprafe"ele vitrate, inclusiv pere"ii adiacen"i rosturilor deschise) Tmpl#rie exterioar# Plan$ee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri Plan$ee peste subsoluri nenc#lzite $i pivni"e R'min [m2K/W] 1,8 0,77 5 2,90 U'max [W/ m2K] 0,56 1,30 0,20 0,35

29

Cl"diri existente
Cre#terea performan!ei energetice a cl"dirilor #i utilizarea surselor alternative de energie din surse regenerabile. Elaborare/revizuire reglement"ri tehnice privind diverse solu!ii de reabilitare termic" a cl"dirilor: "!Diversificarea referen!ialelor energetice pe categoriile de cl"diri prev"zute de Legea nr. 372/2005; "!Ghid privind proiectarea #i executarea lucr"rilor de reabilitare termic" a locuin!elor colective ; "!Catalog de pun!i termice la cl"diri; "!Parametrii climatici necesari determin"rii performan!ei energetice a cl"dirilor noi #i existente, dimension"rii instala!iilor de climatizare a cl"dirilor #i dimension"rii higrotermice a elementelor de anvelop" ale cl"dirilor; "!Ghid privind proiectarea, montarea #i exploatarea instala!iilor solare de preparare a apei calde menajere;

30

STUDII/CERCET$RI PRENORMATIVE
#!n aplicarea cadrului metodologic comparativ elaborat de c"tre Comisia European" pentru identificarea nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerin!elor minime de performan!" energetic" pentru cl"diri #i pentru elementele cl"dirilor: "!Cadrul metodologic de calcul al nivelurilor de cost optim al cerin!elor minime de performan!" energetic" pentru cl"diri #i elementele de anvelop" ale acestora. #!n aplicarea cerin!ei prev"zut" la art. 9 din Directiva 2010/31/Uniunea European": "!Identificarea #i definirea cerin!elor privind proiectarea / renovarea major" a cl"dirilor pentru realizarea de cl"diri al c"ror consum de energie este aproape egal cu zero. #!Pentru cre#terea performan!ei energetice a cl"dirilor: "!Solu!ii, metode #i tehnologii de reconversie a anvelopei cl"dirilor n unit"!i de generare-acumulare de energie din surse regenerabile, n vederea cre#terii gradului de autonomie energetic" a acestora, "!Materiale locale tradi!ionale, prelucrate industrial, utilizate ca produse termoizolante ecologice pentru reabilitarea termoenergetic" a cl"dirilor. 31