Sunteți pe pagina 1din 12

Drenajul interior al cl\dirilor

Separatoare de gr\simi Guri de scurgere din font\ Sisteme liniare de drenaj [i guri de scurgere din inox

Gama de produse ACO Sport pentru stadionul din Sydney

ACO a pus la punct pentru prima dat\ `n lume sistemele liniare prefabricate simple pentru captarea [i scurgerea apelor de suprafa]\, produse din azbest, pentru ca `n anul 1970, s\ inoveze sistemele de rigole prin crearea re]etei betonului cu polimeri utilizat\ `n prezent `n toat\ lumea.

Sisteme de drenaj ACO Drain Passavant `n Potsdamer Platz

Ca produc\tor, ACO s-a concentrat pe utilizarea calit\]ilor unice ale betonului cu polimeri [i a inoxului pentru a dezvolta elemente de construc]ii durabile, pentru a oferi clien]ilor no[tri cele mai bune produse.

Grupul ACO 3.100 angaja]i `n 28 de ]\ri (Europa, America, Asia, Australia) 25 de fabrici `n 12 ]\ri Cifra de afaceri `n anul 2002: 420 Mil. Euro

Sediul central al Grupului ACO la Bdelsdorf / Rendsburg

Drenajul interior al cl\dirilor

Separatoare de gr\simi de mici dimensiuni


ECO - Mobil este realizat din polietilen\ de `nalt\ densitate, are capac etan[, este mic [i usor, instalarea [i pozi]ionarea f\cndu-se sub chiuvet\. Domeniul de aplicare: baruri buc\t\rii mici bufeturi mobile LIPU - Mobil are acela[i domeniu de aplicare ca [i ECO - Mobil, dar este realizat din o]el inox ceea ce `i confer\ un grad mai mare de igien\, rezist\ la temperaturi mai `nalte [i rezist\ la solven]i organici.

Separatoare autoportante
Separatoarele din polietilen\ ECO - Jet [i HYDROJET au capace etan[e [i sunt autoportante. Sunt necesare acolo unde exist\ flux mare de ape infestate cu gr\simi organice. Aceste separatoare pot fi dotate cu fereastr\ de inspec]ie [i sisteme de autocur\]ire [i autogolire. Domeniul de aplicare: restaurante moteluri

Drenajul interior al cl\dirilor

Separatoarele LIPUREX [i LIPURAT sunt realizate din o]el inox care le confer\ un grad `nalt de igien\, rezist\ la temperaturi `nalte, comportament bun `n contact cu solven]ii organici. Aceste separatoare pot fi complet automatizate cu sisteme de autocur\]ire [i autogolire.

Domeniul de aplicare: industria alimentar\ abatoare hoteluri spitale

LIPATOR [i LIPATOMAT sunt de asemenea realizate din otel inox [i sunt autoportante. Colectarea gr\simii [i a sedimentelor se face `n flux continuu. Gr\simea [i sedimentele se depoziteaz\ `n butoaie de plastic etan[e prin sistem automatizat de autocur\]ire [i autogolire. Unele dintre principalele avantaje ale acestui produs sunt asamblarea [i manipularea u[oar\, separatorul putnd fi segmentat `n mai multe elemente componente.

Domeniul de aplicare: restaurante buc\t\rii mari `mpreun\ cu instala]ii de epurare a apei

ACO Passavant - Polietilen\ Manevrare u[oar\ Conductibilitate sc\zut\ Procesare f\r\ tratare ulterioar\ Rezisten]\ ridicat\ la ac]iunea agen]ilor chimici Suprafa]\ u[or de cur\]at

ACO Passavant - Inox Rezisten]\ la temperaturi ridicate Material igienic Rezisten]\ la ultraviolete Rezisten]\ mecanic\ ridicat\ Rezisten]\ la ac]iunea agen]ilor chimici

Drenajul interior al cl\dirilor

Separatoare de gr\simi `ngropate


Prin producerea separatoarelor de gr\simi `ngropate, ACO Passavant ofer\ o instala]ie ideal\ care `mbin\ costurile reduse [i func]ionalitatea. Separatoarele ECO FPI se monteaz\ `n exterior `ngropate, fiind realizate din polietilen\ de `nalt\ densitate. Aceste separatoare pot fi montate [i puse `n func]iune `ntr-o perioad\ scurt\ de timp, f\r\ s\ implice preg\tiri speciale.

Avantajele ECO - FPI Costuri sc\zute de instalare cantitate redus\ de sol excavat nu necesit\ macara de mare tonaj Economie de spa]iu design inteligent U[or de asamblat desc\rcare [i montare f\r\ probleme `n spa]iul destinat

Polietilena este solid\, rezistent\ la ac]iunea agen]ilor chimici [i anticoroziv\ Astfel, acest material este rezistent la ac]iunea acizilor gra[i din interior [i la mediul agresiv din exterior.

Separatorul de gr\simi `ngropat ACO Passavant ECO-FPI poate fi instalat [i conectat `ntr-un timp foarte scurt [i f\r\ probleme.

Drenajul interior al cl\dirilor

Guri de guri de scurgere din font\ SELECTA

Gama de guri de scurgere din font\ ACO Passavant SELECTA este un sistem modular care, `n lume, a devenit unul din elementele fundamentale ale proiectelor din ultimii ani.

Din punctul de vedere al constructorilor, arhitec]ilor [i contractorilor, fonta r\mne materialul de top acolo unde func]ionalitatea [i siguran]a sunt prioritare.

Avantajele fontei: are acela[i coeficient de dilata]ie ca [i betonul are durata de via]\ mare este complet reciclabil\ nu este inflamabil\

Avnd domenii de aplicare care acoper\ de la drenajul b\ilor de hotel, cl\dirilor de locuin]e, spitalelor [i internatelor, pn\ la `ntreprinderi industriale, gama de guri de scurgere cu sifon a fost folosit\ cu succes de-a lungul timpului.

6 Concept Gama de guri de scurgere din font\ ACO Passavant `[i are originea `n nevoia dezvolt\rii unei flexibilit\]i a drenajului cl\dirilor `n conformitate cu principiul modular. Noutatea acestei game const\ `n sifonul adaptabil mai multor tipuri de conect\ri (DN 50, DN 70 [i DN 100), `n diferitele alternative de instalare (ie[iri verticale sau orizontale) [i `n sistemul de blocaj care `i confer\ siguran]a `n exploatare [i etan[are optim\.

Gurile de scurgere din gama SELECTA sunt identice pentru dimensiunile nominale DN 50 [i DN 70.

Drenajul interior al cl\dirilor

Avantaje gamei SELECTA: 1. Gura de scurgere standardizat\ Pentru a respecta principiul unui sistem modular, ACO Passavant a creat o gur\ de scurgere standardizat\ pentru dimensiunile nominale de DN 50, DN 70 [i DN 100. Elementele componente ale sistemului de guri de scurgere ACO Passavant pot fi folosite `n mai multe scopuri [i pot fi combinate `ntre ele. Datorit\ standardiz\rii gamei de guri de scurgere, sifoane [i accesorii, SELECTA permite flexibilitate `n proiectare [i utilizare. 7

Drenajul interior al cl\dirilor

Guri de scurgere din font\ SELECTA

2. Parte superioar\ telescopic\ (`n\l]\tor) Utilizarea standardizat\ a `n\l]\torului din inox sau plastic cu rama de 110 x110 mm pn\ la 200 x 200 mm completeaz\ no]iunea principiului de sistem modular. Chiar dac\ gura de scurgere de DN 50, DN 70 sau DN100 a fost deja montat\, `n\l]\toarele pot fi folosite pentru toate cele trei dimensiuni.
Noua flan[\ cu nervuri SELECTA cu 5

3. Etan[are optim\ Pentru a ob]ine o etan[are optim\, a fost creat\ o nou\ flan[\ cu nervuri, care elimin\ practic orice infiltra]ii. Spre deosebire de flan[ele folosite `n prezent, noul element este asigurat prin cinci [uruburi `n loc de [ase, ceea ce simplific\ instalarea.

[uruburi `n loc de 6, permite o instalare mai rapid\

Sifonul cu dispozitiv de blocare

~n\l]\toarele de plastic din gama de guri de scurgere ACO Passavant sunt reglabile pe `n\l]ime, fiind astfel perfect adaptabile la cota pardoselei.
~n\l]\toarele reglabile pe `n\l]ime care permit adaptarea la cota pardoselei

Drenajul interior al cl\dirilor

Sisteme liniare de drenaj [i guri de scurgere din inox


~n cadrul grupului nostru exist\ fabrici cu dot\ri [i tehnologie de ultim\ or\ `n ceea ce prive[te prelucrarea o]elului inox, tehnologie folosit\ pentru realizarea unor produse ce au fost incluse `n sute de proiecte `n toat\ lumea, inclusiv `n Romnia, standardul fiind `n concordan]\ cu certificatul de calitate ISO 9001.

De[i exist\ dimensiuni standard (de catalog) la fabricarea componentelor, practic, se poate realiza, `n func]ie de cerin]ele proiectului, orice sistem de drenaj din inox.

Domeniul de aplicare: buc\t\rii comerciale sau industriale abatoare zone de procesare a alimentelor distilerii [i instala]ii de `mbuteliere spitale hoteluri restaurante industria chimic\ industria farmaceutic\ industria textil\ zone de agrement etc. 9

Apele uzate cu con]inut de substan]e organice trebuie evacuate eficient [i sigur, altfel apar probleme de igien\, iar suprafe]ele devin alunecoase [i pot produce accidente.

Gama de produse ACO INOX cuprinde rigole cu gr\tar, rigole de scurgere [i capace etan[e de vizitare.

Rigolele [i gurile de scurgere ACO INOX sunt fabricate din o]el inox austenitic cu grad ridicat de rezisten]\ la coroziune. Toate piesele componente se trateaz\ prin pasivare, rezultnd astfel suprafe]e dure, lucioase, cu reten]ie sc\zut\, ce favorizeaz\ curgerea [i cur\]area. Forma sec]iunilor rigolelor [i gurilor de scurgere ACO INOX au fost studiate [i proiectate pentru a m\ri capacitatea hidraulic\, pentru cre[terea coeficien]ilor de desc\rcare. Unghiurile au fost rotunjite, `mbin\rile concepute astfel `nct s\ nu re]in\ sedimente [i s\ poat\ fi cur\]ate u[or.

Drenajul interior al cl\dirilor

Sisteme liniare de drenaj [i guri de scurgere din inox

Rigolele cu gr\tar se recomand\ `n zonele cu debite mari. Gama de gr\tare este divers\ [i exist\ solu]ii pentru orice clas\ de `nc\rcare.

10

Gurile de scurgere sunt realizate `ntr-o gam\ divers\ de dimensiuni, `ntr-un corp sau dou\ (telescopice), cu sau f\r\ racord la hidroizola]ie [i sunt prev\zute cu sit\, co[ de impurit\]i [i sifon, toate demontabile pentru a facilita cur\]area.

Toate aceste componente men]ionate mai sus pot fi combinate pentru realizarea unui sistem de drenaj. ~mbinarea se face prin sudare realizat\ de produc\tor sau, `n cazul lungimilor mai mari de 6 m, tronsoanele sunt prev\zute cu flan[e de montaj cu garnitur\ din neopren. Produsele ACO INOX au prev\zute mai multe posibilit\]i de racordare la pardoseal\, `n func]ie de finisarea folosit\ (gresie, vopsea epoxi, vinyl).

Separatoare de gr\simi Guri de scurgere din font\ Sisteme liniare de drenaj [i guri de scurgere din inox

ACO Componente de Construc]ii S.R.L. 8244 Afuma]i, jud. Ilfov {os. Bucure[ti - Urziceni nr. 31 Tel.: + 4 021 310 05 72 / 310 05 76 Fax: + 4 021 491 35 67 E-mail: aco@aco.ro www.aco.ro