Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Limba si literatura romana Clasa a V- a

PROFESOR : SCOALA NR. ,

PROIECT DIDACTIC
Data : 14 noiembrie 2006 Obiectul :Limba si literatura romana Clasa :a V-a A Subiectul :Categoria gramaticala a cazului.Cazurile nominativ si acuzativ. Tipul lectiei :Doban ire e noi !unostinte"Le!tie mi#ta. Obiective funda entale : - oban irea e noi !unostinte si $ormarea e%rin erilor e a e%ista substanti&ele in !a'urile nominati& si a!u'ati& ( - !a%a!itatea e a re!unoaste $un!tiile sinta!ti!e ale substanti&elor in a!este oua !a'uri" Obiective !pe"ati!nale : CO#NITI$E : Ele&ii &or $i !a%abili sa : O% - rea!tuali'e'e !unostinte oban ite anterior es%re notiunile e subatanti& si arti!ol( O& ' i enti$i!e arti!olele unor substanti&e( O( ' $a!a o !one#iune ra%i a intre notiunea noua e prepozitie su !ea &e!)e e cuvant de legatura(

O) ' i enti$i!e subst" !are stau in !a'ul nominati& si a!u'ati& si intrebarile le !are a!estea ras%un ( O* * re!unoas!a rolul %re%o'itiilor in te#t" AFECTI$+ ATIT,DINALE : O% ' sa $ie is%usi sa %rimeas!a in$ormatii noi( O& ' sa mani$este interes in re'ol&area sar!inilor e in&atare" PSI-O ' .OTORII : O% * sa res%e!te ritmul !erut e es$asurarea a!ti&itatilor ( CONDITII PREALA/ILE : - ele&ii sa aiba !unostinte teoreti!e es%re substanti&" RES,RSELE SI .ANA#E.ENT,L TI.P,L,I : - !a%a!itate normala e in&atare ale ele&ilor ( - !unostinte anterioare ( - tim% e lu!ru +0 e min" ( - resurse materiale : !aiete , manuale , !reta , $ise e lu!ru" TE-NOLO#II DIDACTICE : a0.et!dele si te1nicile de invata ant : !on&ersatia , es!o%erirea , e#%li!atia,%roblemati'area, es!o%erirea, e#er!itiul ( b0.i2l!ace : manualul , $ise e lu!ru " c0.ate"ial bibli!3"afic : manualul - Limba si literatura romana %entru !lasa a V-a , E " Petrion. , DOO/2"

FOR.E DE OR#ANI4ARE : - $rontal - in i&i ual - lu!ru i$erentiat." E$AL,AREA : +initiala -orala la in!e%utul orei . , c!ntinua 5%e tot %ar!ursul orei , %rin anali'a ras%unsurilor si stimularea !reati&a a ele&ilor. , finala -%rin a%re!ieri asu%ra reali'arii obie!ti&elor %ro%use."

0r" 1e!&entele !rt le!tiei


0 1

CONTIN,T INFOR.ATIONAL

/eto e si %ro!e ee

A!ti&itatea %ro$esorului 1 2 .! ent 1alutul , !"3ani6at!"ic notarea absentelor" Pre3atirea ele&ilor %entru le!tie" Actuali6a"ea Pro$esorul cun!stintel!" urmareste !a invatate ele&ii sa-si ante"i!". reaminteas!a notiuni re$eritoare la substanti& si arti!ol" Capta"ea Pro$esorul atentiei s!rie la tabla un te#t literar si %ro%une ele&ilor sa obser&e le3aturile lo3i!e intre !u&inte" Ele&ii sunt ru3ati sa $ormule'e i$erite %ro%o'itii in !are un subst" sa aibe mai multe $un!tii sinta!ti!e si sa

A!ti&itatea ele&ului 2 1aluta si isi %re3ates! materialele ne!esare es$asurarii le!tiei" Ele&ii isi a!tuali'ea'a !unostintele oban ite anterior es%re substanti&e si es%re arti!ol"

4 Con&ersatia"

Con&ersatia e#%li!ati&a"e#er!itiul oral"

Ele&ii as!ulta , E#%li!atia, !on!entran uemonstratia se asu%ra e#%li!atiei" Ele&ii $ormulea'a %ro%o'itiile si obser&a $ormele,

obser&e $ormele %e !are a!esta le !a%ata" P"e6enta"ea 1e anunta sa"cinil!" de !ontinutul luc"u si in&atarii"1e di"i2a"ea !rea'a invata"ii pe moti&atia !biective in&atarii" Di"i2a"ea n!ii Pro$esorul invata"i iri4ea'a si f!" a"ea in&atarea %rin de p"icepe"i e#%li!area mai si dep"inde"i. intai a notiunii e !a'" Prin numeroase e#em%le %re'inta !a'urile nominati& si a!u'ati& !u intrebarile si $un!tiile sinta!ti!a s%e!i$i!e" Pro%une ele&ilor s%re e'le3are un e#er!itiu !are soli!ita a%li!area !unostintelor asimilate " Pro$esorul a resea'a ele&ilor intrebari re$eritoare la

Ele&ii re!e%tea'a, s!riu titlul le!tiei in !aiete" Ele&ii re'ol&a e#er!itii" "

Con&ersatia"

Con&ersatia $rontala, ar3umentarea"

Al3oritmi'are Ele&ii re'ol&a sar!ina e lu!ru in i&i ual" Obser&a , re!unos!, ras%un soli!itarilor $ormulate"

A!ti&itate $rontala, in i&i uala"

Asi3u"a"ea feed+bac7+ ului

Re!e%tea'a, e$e!tuea'a sar!ina"

Demonstratia"

!a'urile in&atate si re'ol&a mi!i teste $inale"


5

Evalua"ea pe"f!" antei

Asi3u"a"ea "etentiei si a t"ansfe"ului

Pe tot %ar!ursul in&atarii %ro$esorul $e!e a%re!ieri &erbale" 0otea'a ras%unsurile !ore!te ale ele&ilor" Pro$esorul in i!a ele&ilor tema %entru a!asa"

Re'ol&area ,%e Con&ersatia, %ar!ursul a!ti&itatea $rontala si le!tiei , a in i&i uala" sar!inilor !u%rinse in $isele e lu!ru"

Intre3ul !ole!ti& notea'a tema ata e %ro$esor %entru a!asa"

Con&ersatia $inala"