Sunteți pe pagina 1din 4

25.

Care sunt caracterele juridice ale patrimoniului:


1. patrimoniul este o universalitate juridica
2. patrimoniul este alienabil
3. patrimoniul este indivizibil
ANS: 1
26.Ce este dreptul de urmarire:
1. este un drept real accesoriu
2. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a pretinde restituirea bunului de
la orice persoana la care acesta s-ar afla
3. ste posibilitatea recunoscuta titularului unui drept de creanta de a pretinde restituirea
bunului de la orice persoana la care acesta s-ar afla
ANS: 2

27.Ce sunt obligatiile reale :


1. reprezinta o categorie juridica intermediara între drepturile reale si drepturile de creanta
2. se caracterizeza prin faptul ca au o opozabilitate mai mare decât drepturile de creanta
3. se caracterizeza prin faptul ca au o opozabilitate mai restransa decât drepturile de
creanta, dar mai mare decât drepturile reale
ANS: 1

28.Sunt drepturi reale principale :


1. dreptul de uzufruct
2. dreptul de gaj
3. dreptul de retentie
ANS: 1

29.Ce este posesia :


1. se aplica drepturilor reale si drepturilor de creanta
2. este stapânirea de fapt a unui bun care, din punct de vedere al comportarii posesorului,
apare ca fiind manifestarea exteriora a unui drept real
3. este o stare de drept care creeaza prezumtia de proprietate
ANS: 2

30.Care sunt atributele dreptului de proprietate:


1. corpus si animus
2. dreptul de a culege productele bunului
3. dreptul de a dispune de lucru
ANS: 3

31.Care sunt drepturile copărtaşilor în cazul proprietăţii comune pe cote – părţi obişnuite sau
temporare:
1. fructele civile revin copartasului care a depus diligente pentru producerea lor, numai daca
ceilalti copartasi nu au fost împiedicati sa participe la producerea si culegerea lor
2. regula unanimitatii se aplica tuturor actelor materiale si juridice efectuate cu privire la
întregul bun
3. fiecare copartas poate sa exercite atributul dispozitiei cu privire la întregul bun numai cu
respectarea regulii unanimitatii
ANS: 3

32. Ce bunuri intra în alcatuirea domeniului public:


1. numai bunurile de uz sau interes public
2. bunurile ce sunt destinate uzului sau interesului public
3. bunurile mobile si imobile aflate în circuitul civil
ANS: 2

33.Formele proprietatii comune pe cote – parti sunt:


1. proprietatea comuna pe cote – parti fortata si perpetuua
2. proprietatea în devalmasie
3. proprietatea rezolubila
ANS: 1

34.Cum se ia nastere proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara :


1. dintr-un contract translativ de proprietate având mai multi dobânditori
2. printr-o hotarâre judecatoreasca declarativa pronuntata într-o actiune având ca obiect
partajul de bunuri
3. printr-un testament
ANS: 1

35. Ce este partajul conventional sau voluntar:


1. pentru validitatea conventiei de partaj este necesara prezenta tuturor copartasilor
2. presupune capacitatea restransa de exercitiu a tuturor copartasilor
3. reprezinta acordul de vointa exprimat de toti coproprietarii în sensul încetarii proprietatii
comune
ANS: 3

36.Caror acte juridice li se aplica regula unanimitatii:


1. actelor de conservare
2. actelor de dispozitie
3. tuturor actelor juridice facute cu privire la un bun detinut în coproprietate
ANS: 2

37.Actiunea în revendicare prezinta urmatoarele caractere juridice:


1. este o actiune petitorie
2. este o actiune posesorie
3. este o actiune personala
ANS: 1

38.În cazul actiunii în revendicare imobiliara, daca reclamantul are titlu, el va câstiga
procesul daca :
1. titlul emana de la un tert
2. data titlului este posterioara posesiei pârâtului
3. titlul reclamantului este un act autentic
ANS: 1

39.Cheltuielile necesare sunt :


1. acea categorie de cheltuieli care constau în sumele de bani sau munca depusa pentru
conservarea bunului
2. acea categorie de cheltuieli care constau în sumele de bani sau munca depusa pentru
sporirea valorii bunului
3. acea categorie de cheltuieli care constau în ameliorarile aduse bunului
ANS: 1

40.Codul civil reglementeaza urmatoarele cazuri de accesiune mobiliara:


1. insulele si prundisurile
2. adjunctiunea
3. aluviunile
ANS: 2
41.Ce bunuri pot forma obiectul uzufructului:
1. titlurile la purtator
2. terenurile proprietate publica si proprietate privata
3. intotdeauna numai bunuri neconsumptibile
ANS: 1

42.Cum se defineste dreptul de abitatie :


1. este un drept de uzufruct care are ca obiect o locuinta
2. este un drept real imobiliar conform caruia titularul are posibilitatea de a exercita atributele
posesiei si folosintei asupra unui imobil cu destinatie de locuinta, apartinând altei
persoane, dar numai pentru satisfacerea nevoilor personale de locuit si ale familiei sale
3. este un drept care confera titularului dreptul de proprietate asupra locuintei pentru el si
familia sa
ANS: 2

43.Care dintre următoarele servituţi sunt servituţi legale:


1. servitutea privind distanta plantatiilor
2. servitutea de scurgere a apelor naturale
3. servitutea izvoarelor
ANS: 1

44. Dreptul de superficie are urmatoarele caractere juridice:


1. drept real mobiliar
2. drept perpetuu
3. drept prescriptibil
ANS: 2

45.Cum se exercită dreptul de superficie:


1. superficiarul are un drept de proprietate asupra construcţiilor, plantaţiilor sau
altor lucrări
2. superficiarul exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia materială şi juridică asupra
terenului
3. superficiarul poate să transmită dreptul de proprietate asupra terenului pe care
se află construcţiile, plantaţiile sau alte lucrări
ANS: 1

46. Care este regimul juridic al terenurilor proprietate privată conform Titlului X din Legea nr.
247/2005:
1. cu sau fara constructii, situate în intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de
întinderea lor, pot fi înstrainate si dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în forma
autentica
2. nerespectarea formei autentice a actului juridic de înstrainare sau dobândire se
sanctioneaza cu nulitatea relativa
3. înstrainarile realizate sub orice forma în temeiul acestei legi valideaza titlurile de
proprietate ale înstrainatorilor si dobânditorilor daca acestea erau lovite de nulitate ca
urmare a încalcarii dispozitiilor legale în vigoare la data încheierii lor
ANS: 1

47.Care este regimul juridic al terenurilor proprietate privată conform Titlului X din Legea nr.
247/2005:
1. cu sau fara constructii, situate în intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de
întinderea lor, pot fi înstrainate si dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în forma
autentica
2. nerespectarea formei autentice a actului juridic de înstrainare sau dobândire se
sanctioneaza cu nulitatea relativa
3. înstrainarile realizate sub orice forma în temeiul acestei legi valideaza titlurile de
proprietate ale înstrainatorilor si dobânditorilor daca acestea erau lovite de nulitate ca
urmare a încalcarii dispozitiilor legale în vigoare la data încheierii lor
ANS: 1

48. Ce bunuri formeaza obiectul proprietatii comune pe cote-parti fortata si perpetua:


1. bunuri principale
2. bunuri proprietate publica
3. bunurii accesorii
ANS: 3

49. Care sunt drepturile uzufructuarului:


1. daca uzufructul s-a constiuit prin legat, pentru a cere predarea în folosinta a bunului,
uzufructuarul are la îndemâna actiunea confesorie
2. sa efectueze acte de dispozitie asupra bunului
3. sa intenteze actiunea în revendicare pentru apararea uzufructului
ANS: 1

50. Care sunt efectele stingerii uzufructului:


1. uzufructuarul este obligat, în toate cazurile, să restituie nudului proprietar
bunul ce a făcut obiectul dreptului de uzufruct
2. uzufructuarul are dreptul să pretindă nudului proprietar restituirea sumelor de
bani pe care le-a plătit pentru el, precum şi pentru îmbunătăţirile pe care le-a
adus lucrului
3. dacă bunul a pierit sau s-a deteriorat din culpa uzufructuarului, va fi obligat să
plătească despăgubiri pentru daunele produse
ANS: 3