Sunteți pe pagina 1din 2

INS

Foc~ani ,str. Longinescu nr. 2A; codpoytal:620107; Telefon: 0237/223864,fax: 0237/223864 ;e-mail tele @ vmncea.insse. ro, site :www.vrancea.insse.ro

Comunicat de presa Nr. 125 din 16 februarie 2012 Turism - luna decembrie
in luna decembrie 201 1, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent sosirile in structurile de primire turistica cu funcfiuni de cazare au inregistrat o cregtere cu 28,49% la fel ca gi innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare care au inregistrat cregteri cu 5,13%.

Decembrie 201 1 comparativ cu noiembrie 201 1


Sosiri Vrancea Nov.2011 -numIir31 19 2937 182 -numIir3676 3552 124 InnoptIiri

Dee* 201 fat5 de nov. 2011 -%117,86 120,94 68,13

Nov.2011 -numIir4970 4642 328

Dec.2011 -numir5 148 49 13 235

Dec. 2011 fat5 de nov. 2011 -%103,58 105,84 7 1,65

Total turigti Turigti romiini Turigti striini

Sosirile inregistrate in structurile de primire turistici in luna decembrie 201 1 au insumat 3676, in cregtere cu 17,86% fais de cele din luna noiembrie 201 1. innoptirile inregistrate in structurile de primire turistici in luna decembrie 201 1 au insumat 5148, in cregtere cu 3,58% fat2 de cele din luna noiembrie 201 1. Indicele de utilizare neti a locurilor de cazare in luna decembrie 201 1 a fost de 11,4% pe total structuri de cazare turistici, aviind aceeagi valoare ca cel din luna noiembrie 201 1.

Decembrie 2011 comparativ cu Decembrie 2010


Sosiri Vrancea Dec.2010 -num5rDec.2011 -numirDec. 2011 fat5 de DecdOlO %-

innopt5ri Dec.2010 -numHrDecdOll -num5rDec. 2011 fat5 de Dec.2010 %-

Total turi~ti Turi~ti romiini Turi~ti straini

286 1 2788 73

3676 3552 124

128,49 127,40 169,86

4897 47 14 183

5148 49 13 235

105,13 104,22 128,42

Sosirile inregistrate in structurile de prirnire turistica in luna decembrie 201 1 au insumat 3676 in creStere cu 28,49 % fat3 de cele din luna decembrie 2010. Sosirile turiStilorromiini in structurile de primire turisticg cu functiuni de cazare au reprezentat in strgini au reprezentat 3,4% din luna decembrie 201 1,96,6% din numgrul total de sosiri, in timp ce turi~tii numarul de sosiri. hnopt8rile inregistrate in structurile de primire turistica in luna decembrie 201 1 au insumat 5 148 in cre~tere cu 5,13 % fata de cele din luna decembrie 2010. innoptkile turi~tilor romiini in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat, strgini au reprezentat in luna decembrie 201 1,95,4% din numgrul total de innoptari, in timp ce turi~tii 4,6%. Indicele de utilizare netg a locurilor de cazare in luna decembrie 201 1 a fost de 11,4 % pe total structuri de cazare turistica, in scadere cu 2,9% fat5 de luna decembrie 2010.
P R E C I ~ ~ ?METODOLOGICE I 1. Sursa datelor o constituie cercetarea statistics lunar3 referitoare la "Frecventarea structurilor de prirnire turistica cu functiuni de cazare" ( TURISM 1 A) pentru sosirile gi innoptarile in structurile de prirnire turistica cu functiuni de cazare, in conforrnitate cu Directiva Consiliului European nr. 5711995 referitoare la colectarea inforrnatiilor statistice i n dorneniul turisrnului. Datele referitoare la sosirile vizitatorilor straini i n Romania gi la plecarile vizitatorilor rornini i n strainatate, inregistrate la punctele de frontiers, se obtin lunar din surse administrative - lnspectoratul General al Politiei de Frontiers, din cadrul Ministerului Adrninistratiei gi Internelor. 2. Definiiii Sosirea unui turist intr-o structura de prirnire turistica cu functiuni de cazare turisticase inregistreazs c i n d o persoan3 este inscrisa i n registrul structurii respective, pentru a fi g3zduita una sau rnai rnulte nopti. In fiecare structura de prirnire turistic3 cu functiuni de cazare turisticg se considerg o singurg sosire pe turist, indiferent de nurnarul de innoptari rezultate din gederea sa neintrerupt3. innoptarea reprezint3 intewalul de 24 de ore, incepind cu ora hoteliers, pentru care o persoana este inregistrata i n evidenta structurii de cazare turistica gi beneficiaza de gazduire i n contul tarifului aferent spaliului ocupat, chiar dace durata de geder'e efectiva este inferioara intewalului mentionat. Sunt incluse aici gi innoptarile aferente paturilor instalate suplirnentar (platite de turigti). Din punct de vedere statistic, "vizitator interna!ionalM insearnna orice persoan3 care cilatoregte catre o tar& alta deciit aceea i n care igi are in mod obignuit regedinia, pentru o perioada care s3 nu depageasca 12 luni, scopul principal al vizitei fiind altul deciit exercitarea unei activitati remunerate in tars vizitata. "Sosiri" reprezinta unitatea de rnasura pentru vizitatorii straini inregistrati la intrarea i n tar8; "Plec3riM reprezinta unitatea de rnasur8 pentru vizitatorii rornini care ciiliitoresc in strainatate inregistrali la iegirea din tar& Nurnarul de sosiri sau plecari ale vizitatorilor este diferit de nurnarul persoanelor care intra in tar& respectiv ies din tara. Aceeagi persoana dinastrainatatepoate realiza rnai rnulte cal3torii i n tar& i n perioada respectiva, fiind inregistrate de fiecare data ca o nou3 sosire. In acelagi mod se procedeaza la plecarile vizitatorilor rornini i n strainatate. Categoriile urrnatoare de c3l3tori sunt excluse din sosirile gi plecarile vizitatorilor internationah: - irnigraniii gi ernigrantii; - diplornatii, reprezentantii consulari gi rnernbrii foqelor arrnate c i n d se deplaseaza spreldinspre locul unde trebuie s3-gi exercite rnisiunea, intr-o alt3 tara; - refugiatii gi nornazii. Tara de origine a vizitatorului international se stabilegte dupa cetatenia inscrisa i n pagaportul vizitatorului. 3. Din anul 2010, cercetarea statistics referitoare la "Frecventarea structurilor de prirnire turistica cu functiuni de cazare" se adreseaza tuturor structurilor de prirnire turistica cu o capacitate de cazare de minim 10 locuri pat care funclioneaza i n luna de referinta. 4. Datele sunt provizorii ~i periodic pot fi revizuite pe baza rectifichrilor ce se efectueaza retroactiv de catre operatorii econornici.