Sunteți pe pagina 1din 11

Referitor la: Taxa de poluare Temei legal: 1. Legea nr.

9 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (publicat n Monitorul Oficial nr. 17 din 10 ianuarie 01 ! " data intrarii in vi#oare : 1$.01. 01 % 2. Hotararea de Guvern nr. 9 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea &ormelor metodolo#ice de aplicare a 'e#ii nr. () 01 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (publicata in n Monitorul Oficial nr. ( din 1$ ianuarie 01 !" data intrarii in vi#oare : 1$.01. 01 % 3. Ordinul ANA nr. 2! din 13 ianuarie 2012 pentru aprobarea *rocedurii privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (publicat n: Monitorul Oficial nr. $1 din 1$ ianuarie 01 !" data intrarii in vi#oare: 1$.01. 01 .s 1. "# $N$T$$ " autovehicul nou " orice autovehicul care nu a mai fost nmatriculat% " organ fiscal competent " or#anul fiscal teritorial n a crui eviden+ este nre#istrat contribuabilul ca pltitor de impo,ite -i taxe% " autovehicul rulat " autovehiculul care a mai fost nmatriculat% " nmatriculare " opera+iunea administrativ ce const n nscrierea n eviden+ele autorit+ilor competente. potrivit le#ii. a dob/ndirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de ctre primul proprietar din Rom/nia -i atribuirea unui certificat de nmatriculare. precum -i a numrului de nmatriculare% " prima transcriere a dreptului de proprietate " primul transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. reali,at dup intrarea n vi#oare a pre,entei le#i. n condi+iile art. 11 alin. ( ! lit. b! din Ordonan+a de ur#en+ a 0uvernului nr. 1(1) 00 privind circula+ia pe drumurile publice. republicat. cu modificrile -i completrile ulterioare% % scoatere din parcul auto naional - orice ac+iune care are ca re,ultat radierea autovehiculului nmatriculat. cu excep+ia casrii -i de,membrrii " taxa special pentru autoturisme i autovehicule " taxa prev,ut la art. 1231 " 123$ din 'e#ea nr. 171) 00$ privind 4odul fiscal. cu modificrile -i completrile ulterioare. n vi#oare p/n la data de 1 iulie 005 (incepand cu data de 01.01. 007!% " taxa pe poluare pentru autovehicule " taxa a-a cum a fost prev,ut de Ordonan+a de ur#en+ a 0uvernului nr. 10) 005 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule(in vi#oare incepand cu data de 1 iulie 005!. aprobat prin 'e#ea nr. 120) 011% " taxa " repre,int suma datorat de ctre contribuabil pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele din cate#oriile M1. M . M$ -i &1. & . &$. 2. & #'A "# A(L$)A'# 2.1. Norme de apli*are a Lg. 9+2012: ,1- 6axa re#lementata de 'e#ea nr. () 01 se aplica. in conditiile pct. .$. autovehiculelor din cate#oriile M1. M . M$ si &1. & . &$. autovehicule in ca,ul carora in rubrica 1 74ate#oria7 din cartea de identitate a vehiculului este inscris unul dintre codurile: M 1. M10. M . M 0. M$. M$0. &1. &10. & . & 0. &$ sau &$0. ,2- *entru autovehiculele inmatriculate dupa 1 ianuarie 007. pentru care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania. taxa se achita si in ca,ul in care nu a fost achitata

taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu fac parte din cate#oria autovehiculelor exceptate ori scutite de la plata acestor taxe. potrivit re#lementarilor le#ale in vi#oare la momentul inmatricularii. 2.2. )ui N. /e apli*a o0ligatia de a plati taxa: a- autovehiculelor apar+in/nd misiunilor diplomatice. oficiilor consulare -i membrilor acestora. precum -i altor or#ani,a+ii -i persoane strine cu statut diplomatic. care -i desf-oar activitatea pe teritoriul Rom/niei% 0- autovehiculelor special modificate n scopul conducerii de ctre persoanele cu handicap . precum -i n scopul prelurii -i transportrii persoanelor cu handicap #rav sau accentuat. astfel cum aceste persoane sunt definite n 'e#ea nr. 225) 008 privind protec+ia -i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. republicat. cu modificrile -i completrile ulterioare% Atentie1 0.1.-9ceasta exceptie se aplic numai pentru un sin#ur autovehicul achi,i+ionat n decurs de 1 ani -i atunci c/nd autovehiculul este n proprietatea persoanei cu handicap. 0.2.- Modificrile speciale aduse autovehiculelor se nscriu de ctre Re#ia 9utonom 7Re#istrul 9uto Rom/n7 n cartea de identitate a vehiculului. 0.3.-'ista modificrilor speciale aduse autovehiculelor este cea prev,ut n R&6R 7. 0.2- 9utovehiculele dotate cu cutie de vite,e care poate func+iona n re#im automat. de+inute de ctre persoanele cu handicap. conform lit. b!. intr n cate#oria celor exceptate de la plata taxei. cu condi+ia respectrii prevederilor pct. b. !. *- autovehiculelor destinate a fi utili,ate de for+ele armate. for+ele de securitate a statului. de poli+ie. de :andarmerie. de poli+ia de frontier -i de pompieri% d- autovehiculelor definite conform R&6R destinate serviciilor de ambulan+ -i medicin. autovehiculelor speciale echipate corespun,tor pentru acordarea a:utorului de ur#en+. precum -i autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare -i de stin#ere a incendiilor. ;n cate#oria autovehiculelor prev,ute la lit. d! se ncadrea, numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efecturii serviciilor de ambulan+. medicin. descarcerare sau stin#ere a incendiilor care sunt nscrise n eviden+a sta+iilor de ambulan+. a serviciilor mobile de ur#en+ -i de reanimare. precum -i a inspectoratelor pentru situa+ii de ur#en+. ;n aceea-i cate#orie intr -i autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efecturii serviciilor de ambulan+. medicin sau pentru stin#erea incendiilor. de+inute de operatorii economici. Atentie1 Norme de apli*are a Lg. 9+2012: (1! Exceptiile de la plata taxei, prevazute la pct. 2.2., se acorda pe baza mentiunilor speciale inscrise in cartea de identitate a vehiculului. ( ! *entru exceptia preva,uta la pct. . . lit. b!. in ca,ul autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap #rav sau accentuat. precum si in scopul preluarii si transportarii acestora. la rubrica 7Modificari ce nu afectea,a performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului7 este mentionat tipul dispo,itivului cu care este echipat autovehiculul. Re#ia 9utonoma 7Re#istrul 9uto Roman7 inscrie textul in cartea de identitate a vehiculului numai daca dispo,itivul este certificat si numai dupa verificarea modului de fixare si functionare a acestuia. <n sensul pct. . . lit. b.2!. echiparea autovehiculului cu o cutie de vite,e care poate functiona in re#im automat nu constituie o modificare speciala a acestuia si nu determina sin#ura exceptarea de la plata taxei. ($! *entru exceptiile preva,ute la pct. . . lit. d!. mentiunile speciale inscrise de Re#ia 9utonoma 7Re#istrul 9uto Roman7 in cartea de identitate a vehiculului sunt. dupa ca,: a! la rubrica 1 74ate#oria7 este inscris textul 79utovehicul special7. iar la rubrica 74aroseria7 este inscris textul 7=4 ambulanta7%

b! la rubrica 1 74ate#oria7 este inscris textul 79utovehicul special7. la rubrica 74aroseria7 este inscris textul 7=0 alte activitati7. iar la rubrica 7Modificari ce nu afectea,a performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului7 este inscris textul 7>chipament servicii de medicina7% c! la rubrica 1 74ate#oria7 este inscris textul 79utovehicul special7. la rubrica 74aroseria7 este inscris textul 7=0 alte activitati7. iar la rubrica 7Modificari ce nu afectea,a performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului7 este inscris textul 7>chipament a:utor de ur#enta7% d! la rubrica 1 74ate#oria7 este inscris textul 79utovehicul special7. la rubrica 74aroseria7 este inscris textul 7=0 alte activitati7. iar la rubrica 7Modificari ce nu afectea,a performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului7 este inscris textul 7>chipament descarcerare7% e! la rubrica 1 74ate#oria7 este inscris textul 79utovehicul special7. la rubrica 74aroseria7 este inscris fie textul 7=0 pompiera7. fie textul 7=0 alte activitati7. iar la rubrica 7Modificari ce nu afectea,a performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului7 este inscris textul 7>chipament de stin#ere a incendiilor7. 2.3. ,1- Taxa nu /e pl3te4te atun*i *5nd autove6i*ulele /unt: a! ncadrate n cate#oria vehiculelor istorice. definite conform prevederilor le#ale n vi#oare% b! acordate institu+iilor de nv+m/nt. sntate -i cultur. ministerelor. altor or#ane ale administra+iei publice. structurilor patronale -i sindicale repre,entative la nivel na+ional. asocia+iilor -i funda+iilor de utilitate public. de ctre #uverne strine. or#anisme interna+ionale -i or#ani,a+ii nonprofit -i de caritate. prin dona+ii sau finan+ate direct din mprumuturi nerambursabile. precum -i din pro#rame de cooperare -tiin+ific -i tehnic% c! confiscate sau intrate. potrivit le#ii. n proprietatea privat a statului -i acordate cu titlu #ratuit n conformitate cu prevederile le#ale n vi#oare% d! destinate competi+iilor sportive. definite conform prevederilor le#ale n vi#oare. ,2- Atentie1 7n *a8ul autove6i*ulelor e*6ipate *u motor die/el prev38ute *u 9iltru de parti*ule: 9apt *on9irmat de 'egia Autonom3 ;'egi/trul Auto 'om5n;: *uantumul taxei /e redu*e *u 2<=. 2.2.)and intervine o0liga>ia de plat3 a taxei: a- cu oca,ia nscrierii n eviden+ele autorit+ii competente. potrivit le#ii. a dob/ndirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de ctre primul proprietar din Rom/nia -i atribuirea unui certificat de nmatriculare -i a numrului de nmatriculare% 0- la repunerea n circula+ie a unui autovehicul dup ncetarea unei exceptri sau scutiri prev,ute la pct. .1. -i pct. .$.% *- la reintroducerea n parcul auto na+ional a unui autovehicul. n ca,ul n care. la momentul scoaterii sale din parcul auto na+ional. i s"a restituit proprietarului pltitor valoarea re,idual a taxei. d- Atentie1 Obli#a+ia de plat a taxei intervine -i *u o*a8ia primei tran/*rieri a dreptului de proprietate: ?n 'om5nia: a/upra unui autove6i*ul rulat 4i pentru *are nu a 9o/t a*6itat3 taxa special pentru autoturisme -i autovehicule (conform art. 1231 din 4odul fiscal ? ce a avut aplicabilitate in perioada 01.01. 007 ? $0.08. 005!. sau taxa pe poluare pentru autovehicule (conform O@0 10) 005" in vi#oare incepand cu data de 01.07. 005! 4i *are nu 9a*e parte din *ategoria autove6i*ulelor ex*eptate /au /*utite de la plata a*e/tor taxe . potrivit re#lementrilor le#ale n vi#oare la momentul nmatriculrii. Atentie1 *otrivit prevederilor art. 2 A0 () 01 privind normele de aplicare a 'e#ii nr. () 01 :

" ;n ca,ul n care se solicit prima transcriere a dreptului de proprietate n Rom/nia pentru un autovehicul nmatriculat dup 1 ianuarie 007 -i p/n la data de 1$.01. 01 . iar proprietarului pl3titor al taxei /pe*iale pentru autoturi/me 4i autove6i*ule+taxei pe poluare pentru autove6i*ule nu i /%a re/tituit *uantumul a*e/teia /au valoarea re8idual3 prev,ut la pct. 1. organul fiscal competent elibereaz un document care evideniaz aceast situaie. " Bocumentul prev,ut se pre,int la =erviciul public comunitar re#im permise de conducere -i nmatriculri vehicule odat cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate. " *rocedura de ntocmire -i eliberare a documentului prev,ut la alin. (1!. precum -i forma acestuia se aprob prin ordin comun al ministrului mediului i pdurilor, al ministrului finanelor publice i al ministrului transporturilor i infrastructurii se vor emite instruciuni privind aplicarea normelor metodologice prevazute in H nr. !"2#$2. *ana la data intocmirii pre,entului material informativ a fost publicat doar O*9&9C nr. 5) 01 ? care nu cuprinde o astfel de procedura. <nca nu s"a publicat un ordin comun al ministrului mediului -i pdurilor. al ministrului finan+elor publice -i al ministrului transporturilor -i infrastructurii care sa cuprinda instruc+iuni privind aplicarea normelor metodolo#ice preva,ute in A0 nr. () 01 . 3. O'GAN.L $&)AL )O@(#T#NT 6axa se calculea, de or#anul fiscal competent din subordinea 9&9C. respectiv: a! n ca,ul persoanelor fi,ice " organul fiscal n a crui raz teritorial persoana fizic i are domiciliul fiscal% b! n ca,ul celorlal+i contribuabili " organul fiscal n a crui eviden contribuabilul este nregistrat ca pltitor de impozite i taxe. 2. ('O)#".'A "# &TAA$L$'# A TAB#$ 2.1. Or#anul fiscal competent /ta0ile4te taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru urm3toarele /itua>ii reglementate de lege: a! ca urmare a solicitrii primului proprietar din Rom/nia al autovehiculului. care inten+ionea, s efectue,e nscrierea n eviden+ele autorit+ii competente a dob/ndirii dreptului su de proprietate asupra autovehiculului respectiv% b! ca urmare a solicitrii persoanei fi,ice ori :uridice de repunere n circula+ie a unui autovehicul dup ncetarea exceptrii sau scutirii prev,ute la pct. . . si .$.% c! ca urmare a reintroducerii n parcul auto na+ional a unui autovehicul. n ca,ul n care la momentul scoaterii sale din parcul auto na+ional i s"a restituit proprietarului pltitor valoarea re,idual a taxei% d! cu oca,ia primei transcrieri a dreptului de proprietate n Rom/nia asupra unui autovehicul rulat. cu respectarea urmtoarelor condi+ii: d1! pentru acest autovehicul nu a fost achitat taxa special pentru autoturisme -i autovehicule. prev,ut la art. 1231 " 123$ din 'e#ea nr. 171) 00$ privind 4odul fiscal. cu modificrile -i completrile ulterioare. n vi#oare n perioada 1 ianuarie 007 " $0 iunie 005. sau taxa pe poluare pentru autovehicule. prev,ut de Ordonan+a de ur#en+ a 0uvernului nr. 10) 005. cu modificrile -i completrile ulterioare. n vi#oare ncep/nd cu data de 1 iulie 005 p/n la 1 ianuarie 01 % d ! autovehiculul nu face parte din cate#oria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata taxei speciale pentru autoturisme -i autovehicule sau a taxei pe poluare pentru autovehicule. potrivit re#lementrilor le#ale n vi#oare la momentul nmatriculrii autovehiculului n Rom/nia. 2.2. )e tre0uie /a *ontina "O&A'.L pentru *al*ularea taxei: % *erere tip (potrivit modelului anexat! " urmatoarele do*umente % in copie si in ori#inal:

a- cartea de identitate a vehiculului% 0- documente care atesta dobandirea autovehiculului pentru care se solicita plata taxei de catre contribuabil% *- in ca,ul autovehiculelor rulate achi,itionate din alte state. un document din care sa re,ulte data primei inmatriculari a acestora si. dupa ca,. declaratia pe propria raspundere (potrivit modelului anexat!. precum si re,ultatul experti,ei tehnice efectuate de Re#ia 9utonoma 7Re#istrul 9uto Roman7 ori re,ultatul evaluarii individuale efectuate potrivit prevederilor art. 8 alin. ( 0! din O*9&9C nr. 5)1$.01. 01 . 9rt. 8 alin. ( 0! din O*9&9C nr. 5)1$.01. 01 <n situatia in care contribuabilul considera ca deprecierea autovehiculului sau este mai mare decat deprecierea re,ultata pe ba,a cotei initiale de reducere si)sau a cotei suplimentare de reducere a taxei. acesta poate contesta taxa in ba,a re,ultatului unei experti,e privind evaluarea individuala a autovehiculului in cau,a. <n acest sens. contribuabilul va solicita efectuarea experti,ei de catre un expert al 4orpului expertilor tehnici. care in raportul de experti,a privind evaluarea individuala a autovehiculului va inscrie si cota reala de reducere a taxei corespun,atoare acelui autovehicul. Atentie1 <n ca,ul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasin#. in locul cartii de identitate a vehiculului. preva,uta la lit. a!. se vdepune la or#anul fiscal competent o cerere tip(potrivit modelului anexat! care con+ine elementele necesare calculului taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. 4ererea privind autovehiculele n leasin# se depune la or#anul fiscal competent n format electronic. nso+it de formularul editat. 2.3. Daloarea n lei a taxei se determin pe ba,a cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit n prima ,i lucrtoare a lunii octombrie din anul precedent -i publicat n Eurnalul Oficial al @niunii >uropene. 2.2.6axa se plte-te de ctre contribuabil ntr"un cont distinct deschis la unit+ile 6re,oreriei =tatului. pe numele 9dministra+iei Condului pentru Mediu. iar dovada pl3>ii a*e/teia va 9i pre8entat3 *u o*a8ia ?nmatri*ul3rii /au tran/*rierii dreptului de proprietate a/upra autove6i*ulului . <. ('O)#".'A "# '#&T$T.$'# A CALOA'$$ '#D$".AL# pentru autovehiculul care s"a platit taxa)taxa pe poluare si este ulterior scos din parcul auto na+ional <.1. ;n situa+ia n care un autovehicul pentru care s"a pltit n Rom/nia taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa prev,ut de le#e este scos ulterior din parcul auto na+ional. contribuabilul care a pltit taxa poate solicita restituirea valorii re,iduale a acesteia <.2. Daloarea re,idual a taxei repre,int taxa care ar fi pltit pentru respectivul autovehicul dac acesta ar fi nmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto na+ional. <.3. =uma prev,ut la pct. 1.1. se restituie. la cererea contribuabilului. persoan fi,ic sau :uridic. n conformitate cu prevederile art. 117 din 4odul de procedura fiscala. <.2. Restituirea se efectuea, la cererea contribuabilului. n ba,a urmtoarelor documente: a! cererea de restituire (conform modelului anexat! b! copia le#ali,at a cr+ii de identitate a autovehiculului% c! documentul eliberat de or#anele de poli+ie competente. din care s re,ulte c autovehiculul a fost scos din parcul auto na+ional. n ori#inal -i copie% d! documentul care atest faptul c autovehiculul a fost transferat n alt stat membru. respectiv factura)contractul de v/n,are"cumprare sau declara+ia vamal de export. dup ca,. n ori#inal -i copie% e! dovada pl+ii taxei)taxei pe poluare pentru autovehicule. n copie -i n ori#inal. Bocumentele ori#inale prev,ute la lit. c!. d! -i e! se restituie dup verificarea acestora.

<.<. 4ererea de restituire se depune la or#anul fiscal competent. <.6. ;n situa+ia n care valoarea re,idual a taxei este mai mare dec/t taxa achitat la momentul nmatriculrii autovehiculului n Rom/nia. se restituie valoarea re,idual n limita taxei achitate. 6. ('O)#".'A "# )ONT#&TA'# A TAB#$ 6.1. =uma repre,ent/nd taxa poate fi contestat atunci c/nd persoana care urmea, s nmatricule,e sau s transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada c autovehiculul su s"a depreciat ntr"o msur mai mare dec/t cea indicat de #rila prev,ut n anexa nr. 2 la 'e#ea nr. () 01 . 6.2. ;n ca, de contestare. caracteristicile autovehiculului rulat se stabilesc. la cererea contribuabilului. prin experti, tehnic efectuat contra cost de Re#ia 9utonom 7Re#istrul 9uto Rom/n7. 6.3. Re,ultatul experti,ei tehnice se consemnea, ntr"un document eliberat de Re#ia 9utonom 7Re#istrul 9uto Rom/n7. care cuprinde informa+iile corespun,toare fiecruia dintre elementele prev,ute -i cota de reducere care decur#e din acestea. 6.2. Bocumentul privind re,ultatul experti,ei tehnice eliberat de Re#ia 9utonom 7Re#istrul 9uto Rom/n7 se pre,int de ctre pltitorul taxei or#anului fiscal competent. 6.<. 'a primirea documentului prev,ut lapct. 8.$.. or#anul fiscal competent va proceda la recalcularea sumei de plat repre,ent/nd taxa. care poate conduce la restituirea diferen+ei de tax fa+ de cea pltit cu oca,ia nmatriculrii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat. 6.6. ;n ca,uri bine ntemeiate. or#anul fiscal competent poate solicita efectuarea unei contraexperti,e. 6.E. *ersoana nemul+umit de rspunsul primit la contesta+ie se poate adresa instan+elor de contencios. competente potrivit le#ii. 6.!. *entru restituirea sumelor repre,ent/nd diferen+ de tax re,ultate in urma contestarii. contribuabilul va depune: a! o cerere de restituire la or#anul fiscal competent (conform modelul anexat!% b! n ori#inal -i n copie dovada pl+ii taxei% c! n ori#inal -i n copie documentul eliberat de Re#ia 9utonom 7Re#istrul 9uto Rom/n7 privind re,ultatul experti,ei tehnice sau documentul eliberat de 4orpul >xper+ilor 6ehnici privind re,ultatul evalurii individuale a autovehiculului. E. '#&T$T.$'#A &.@#L# '#('#D#NTFN" "$ #'#NGA "# TABH (LHT$TH E.1. <n ca,ul n care taxa pe poluare pentru autovehicule achitat de ctre contribuabili ncep/nd cu 1 iulie 005 p/n la data de 1$.01. 01 . potrivit prevederilor O@0 nr. 10) 005 este mai mare dec/t taxa re,ultat din aplicarea prevederilor 'e#ii () 01 . calculat n lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul nmatriculrii n Rom/nia. /e pot re/titui /umele repre8ent5nd di9eren>a de tax3 pl3tit3: numai *3tre titularul o0liga>iei de plat3. E.2. =umele prev,ute la pct. 7.1. se restituie. la cererea contribuabilului. persoan fi,ic sau :uridic. n conformitate cu prevederile art. 117 din 4odul de procedur fiscal E.3. (ro*edura de re/tituire: E.3.1. 4ontribuabilul va depune la or#anul fiscal competent urmatoarele documente: a! o cerere de restituire (conform modelului atasat!. b! n ori#inal sau n copie. documentul doveditor al pl+ii taxei pe poluare pentru autovehicule)taxei speciale pentru autoturisme -i autovehicule. respectiv chitan+a fiscal)ordinul de plat -i extrasul de cont. dup ca,. care s ateste efectuarea pl+ii acesteia. c! copia cr+ii de identitate a vehiculului -i a certificatului de nmatriculare. cu pre,entarea n ori#inal a acestora. E.3.2. Restituirea sumelor prev,ute la pct. 1 se face de ctre or#anul fiscal competent n contul bancar indicat de ctre solicitant prin cererea sa de restituire.

E.3.3. ;n vederea restituirii sumelor repre,ent/nd diferen+a dintre taxa special pentru autoturisme -i autovehicule pltit n perioada 1 ianuarie 007 " $0 iunie 005)taxa pe poluare pentru autovehicule pltit n perioada 1 iulie 005 " 1 ianuarie 01 . compartimentul de specialitate al or#anului fiscal competent procedea, la calcularea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule(numita in continuare taxa!. 4alcularea taxei se efectuea, de compartimentul de specialitate la solicitarea compartimentului cu atribu+ii n domeniul colectrii crean+elor fiscale. 'a solicitare se anexea, -i documenta+ia depus de contribuabil odat cu cererea de restituire. *entru stabilirea taxei. compartimentul de specialitate ntocme-te Referatul privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. n dou exemplare. Referatul se verific -i se vi,ea, de -eful compartimentului de specialitate -i se naintea, mpreun cu documenta+ia. spre aprobare. conductorului ad:unct al unit+ii fiscale. ;n termen de cel mult 1 ,ile de la primirea solicitrii de ctre compartimentul de specialitate. un exemplar al referatului de calcul aprobat mpreun cu documenta+ia depus de contribuabil odat cu cererea de restituire se transmite compartimentului cu atribu+ii n domeniul colectrii crean+elor fiscale. n vederea solu+ionrii cererilor de restituire. potrivit dispo,i+iilor le#ale n vi#oare. iar al doilea exemplar rm/ne la compartimentul de specialitate. n vederea arhivrii. Anexam pre8entului material in9ormativ urmatoarele 9ormulare: % Beclara+ie pe propria rspundere (9nexa 1 la normele metodolo#ice! " pentru ca,ul autovehiculelor rulate achi,itionate din alte state " 4erere de restituire (9nexa la normele metodolo#ice! % 4erere privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule % 4erere privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

ANEXA 1 la normele metodologice DECLARAIE pe propria rspundere Subsemnatul, ................................., reprezentant al Societii Comerciale .........................................., cu domiciliul/sediul n udeul ......................, municipiul/ora!ul/comuna ...................., satul ........................, sectorul ........., codul po!tal ............, str. .................. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ....., tele"on/"a# ...................., e$mail ........................., posesor al %&'/C'( ............... seria ............... nr. ................., cunosc)nd pre*ederile art. +,+ din Codul penal pri*ind "alsul n declaraii, declar pe propria rspundere c auto*e-iculul marca ...................., tipul/*arianta ................., numrul de identi"icare ..............., culoarea ........, are un rula mediu anual, la data la care inter*ine una din situaiile pre*zute la art. . din /egea nr. ,/+01+ pri*ind ta#a pentru emisiile poluante pro*enite de la auto*e-icule, n 1om)nia de ............. 2m, calculat potri*it pre*ederilor art. 3 din normele metodologice de aplicare a /egii nr. ,/+01+ pri*ind ta#a pentru emisiile poluante pro*enite de la auto*e-icule. 4au prezenta declaraie n *ederea calculului ta#ei pentru emisiile poluante pro*enite de la auto*e-icule. 4ata Semntura

...............

..............

ANEXA + la normele metodologice CERERE DE RESTITUIRE Ctre ........................................... %organul "iscal competent( Subsemnatul/Subscrisa ............................................................................., %numele !i prenumele persoanei "izice/denumirea contribuabilului( cu domiciliul/sediul n localitatea .............................., str. .................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., udeul/sectorul ................, a*)nd C.N.5./C.6.'. ......................, n temeiul pre*ederilor /egii nr. ,/+01+ pri*ind ta#a pentru emisiile poluante pro*enite de la auto*e-icule, coroborate cu pre*ederile art. 117 alin. %1( din 8rdonana 9u*ernului nr. ,+/+00: pri*ind Codul de procedur "iscal, republicat, cu modi"icrile !i completrile ulterioare, solicit/solicitm restituirea sumei reprezent)nd;1(< %( di"eren ntre suma ac-itat anterior, cu titlu de ta# pe poluare pentru auto*e-icule, !i cuantumul rezultat din aplicarea pre*ederilor pri*ind ta#a pentru emisiile poluante pro*enite de la auto*e-icule= %( di"eren ntre suma ac-itat anterior, cu titlu de ta# special pentru autoturisme !i auto*e-icule, !i cuantumul rezultat din aplicarea pre*ederilor pri*ind ta#a pentru emisiile poluante pro*enite de la auto*e-icule= %( *aloarea rezidual a ta#ei pentru auto*e-iculul care a "ost scos din parcul auto naional !i pentru care s$a pltit ta#a pe poluare pentru auto*e-icule sau ta#a pentru emisiile poluante pro*enite de la auto*e-icule= %( di"erene calculate n urma contestrii ta#ei pentru emisiile poluante pro*enite de la auto*e-icule. 4eclar/4eclarm c suma ac-itat iniial, cu titlu de ta# special pentru autoturisme !i auto*e-icule/ta# pe poluare/ta# pentru emisiile poluante pro*enite de la auto*e-icule, prin c-itana/ordinul de plat la >rezoreria Statului nr. ............/..........., n cuantum de ............... lei, a "ost ac-itat ca urmare a inter*enirii uneia dintre situaiile pre*zute de Codul "iscal, 8rdonana de urgen a 9u*ernului nr. 30/+00? pentru instituirea ta#ei pe poluare pentru auto*e-icule, aprobat prin /egea nr. 1.0/+011, sau art. . din /egea nr. ,/+01+, n cazul nmatriculrii autoturismului/auto*e-iculului marca ................, tipul/*arianta .................., "abricat n anul ......., a*)nd numrul de nmatriculare ...................., numrul de identi"icare ............................., seria crii de identitate ................;+(. @a de acestea, * rog/rugm s procedai la calcularea di"erenei/*alorii reziduale, con"orm pre*ederilor /egii nr. ,/+01+, cu meniunea c am luat cuno!tin de "aptul c pentru suma de restituit se aplic pre*ederile art. 117 din 8rdonana 9u*ernului nr. ,+/+00:, republicat, cu modi"icrile !i completrile ulterioare. Solicit/Solicitm ca restituirea e"ecti* a sumelor cu*enite n continuare s se e"ectueze;:(< %( n contul bancar nr. ....................., desc-is la ...............=

%( n numerar, la g-i!eul unitii >rezoreriei Statului, n baza notei pri*ind restituirea. Solicitantul/1eprezentantul legal al contribuabilului, ......................... %numele !i prenumele( Semntura ............... /.S. ............... 4ata ............... $$$$$$$$$$$$ ;1( Se bi"eaz situaia n cauz. ;+( Nu se completeaz n situaia n care se solicit *aloarea rezidual a ta#ei. ;:( Se indic modalitatea agreat pentru restituire.

9&>F9 CERERE privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule Subsemnatul/Subscrisa ............................................................................., %numele !i prenumele persoanei "izice/denumirea contribuabilului( cu domiciliul "iscal n localitatea ........................, str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., udeul/sectorul ........................., a*)nd C.N.5./C.'.@. ..................., n temeiul pre*ederilor art. . din /egea nr. ,/+01+ pri*ind ta#a pentru emisiile poluante pro*enite de la auto*e-icule, solicit/solicitm calculul ta#ei pentru emisiile poluante pro*enite de la auto*e-icule pentru auto*e-iculul categoria ............. marca ..............., tipul/*arianta .............., "abricat n anul ........, a*)nd seria !asiului/numrul de identi"icare .................., numrul de omologare ............, seria crii de identitate ............... . Ane#ez/Ane#m, n copie !i n original, urmtoarele documente< .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Solicitantul/1eprezentantul legal al contribuabilului, ............................. %numele !i prenumele( Semntura ..................... /.S. ..................... 4ata ..................... Cod 1..1:.0+.30/c

ANEXA :
CERERE privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care ac obiectul contractelor de leasin! Subscrisa ..............................................................., %denumirea contribuabilului( cu domiciliul "iscal n localitatea ..............., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., udeul/sectorul ........................, a*)nd C.6.'. ............................., n temeiul pre*ederilor art. . din /egea nr. ,/+01+ pri*ind ta#a pentru emisiile poluante pro*enite de la auto*e-icule, solicitm stabilirea ta#ei pentru emisiile poluante pro*enite de la auto*e-icule, pentru auto*e-iculele nscrise n centralizatorul ane#at. 1eprezentantul legal al contribuabilului, ............................. %numele !i prenumele( Semntura ..................... /.S. ..................... 4ata ..................... Cod 1..1:.0+.30/c.l 4enumirea contribuabilului ......................... Codul de identi"icare "iscal ...................... 4omiciliul "iscal .................................. Centralizator pri*ind auto*e-iculele n leasing %ane# la cererea nr. ....../..........( Semni"icaia coloanelor din tabelul de mai os este urmtoarea< A $ 4ata primei nmatriculri & $ Capacitatea cilindric %cmc( C $ Aotor diesel ec-ipat cu "iltru de particule 4 $ 4otare %aer condiionat/A&S/airbag( BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB CNr. CCategoriaCAarcaC>ipul/ CSeria CNumrul C A C & CDaloarea C C C 4 C Ccrt.C C CDariantaC!asiului/ Cde C C CcombinatC C C C C C C CNumrul de ComologareC C Ca emisieiC C C C C C C Cidenti"icareC C C Cde C8+ C C C C C C C C C C C C %g/2m( C C C CBBBBCBBBBBBBBBCBBBBBCBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBCBBBCBBBCBBBBBBBBBCBBBCBBBC C 0 C 1 C + C : C . C 3 C E C 7 C ? C , C 10C CBBBBCBBBBBBBBBCBBBBBCBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBCBBBCBBBCBBBBBBBBBCBBBCBBBC C C C C C C C C C C C C CBBBBCBBBBBBBBBCBBBBBCBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBCBBBCBBBCBBBBBBBBBCBBBCBBBC C C C C C C C C C C C C CBBBBCBBBBBBBBBCBBBBBCBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBCBBBCBBBCBBBBBBBBBCBBBCBBBC C C C C C C C C C C C C CBBBBCBBBBBBBBBCBBBBBCBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBCBBBCBBBCBBBBBBBBBCBBBCBBBC C C C C C C C C C C C C CBBBBCBBBBBBBBBCBBBBBCBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBCBBBBBBBBBCBBBCBBBCBBBBBBBBBCBBBCBBBC

10

@igura 1/e#< Centralizator pri*ind auto*e-iculele n leasing

11