Sunteți pe pagina 1din 37

Legea 241/2005 Capitolul II - Infractiuni Art. 3 Constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de la 50.000.000 lei la 300.000.

000 lei fapta contribuabilului care, cu intentie, nu reface documentele de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control, desi acesta putea sa o faca. Art. 4 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la luni la 3 ani sau cu amenda refu!ul ne"ustificat al unei persoane de a pre!enta organelor competente, dupa ce a fost somata de 3 ori, documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale. Art. 5 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la luni la 3 ani sau cu amenda impiedicarea, sub orice forma, a organelor competente de a intra, in conditiile preva!ute de lege, in sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale. Art. 6 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de !ile de la scadenta, a sumelor repre!entand impo!ite sau contributii cu retinere la sursa. Art. 7 #1$ Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la % ani si inter!icerea unor drepturi punerea in circulatie, fara drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipi!ate, utili!ate in domeniul fiscal, cu regim special. #2$ Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani si inter!icerea unor drepturi tiparirea sau punerea in circulatie, cu stiinta, de timbre, banderole sau formulare tipi!ate, utili!ate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate. Art. 8 #1$ Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si inter!icerea unor drepturi stabilirea cu rea&credinta de catre contribuabil a impo!itelor, ta'elor sau contributiilor, avand ca re!ultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat. #2$ Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani si inter!icerea unor drepturi asocierea in vederea savarsirii faptei preva!ute la alin. #1$. #3$ (entativa faptelor preva!ute la alin. #1$ si #2$ se pedepseste. Codul vamal art 2%0&2%3 )rt. 2%0. * +ntroducerea ,n sau scoaterea din tar-, prin orice mi"loace, a bunurilor sau m-rfurilor, prin alte locuri dec.t cele stabilite pentru control vamal, constituie infractiunea de contraband- si se pedepseste cu ,nchisoare de la 2 la % ani si inter!icerea unor drepturi.

)rt. 2%1. * +ntroducerea ,n sau scoaterea din tar-, f-r- drept, de arme, munitii, materiale e'plo!ibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substante radioactive, substante to'ice, deseuri, re!iduuri ori materiale chimice periculoase constituie infractiunea de contraband- calificat- si se pedepseste cu ,nchisoare de la 3 la 12 ani si inter!icerea unor drepturi, dac- legea penal- nu prevede o pedeaps- mai mare. )rt. 2%2. * /olosirea, la autoritatea vamal-, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refer- la alte m-rfuri sau bunuri ori la alte cantit-ti de m-rfuri sau bunuri dec.t cele pre!entate ,n vam- constituie infractiunea de folosire de acte nereale si se pedepseste cu ,nchisoare de la 2 la % ani si inter!icerea unor drepturi. )rt. 2%3. * /olosirea, la autoritatea vamal-, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infractiunea de folosire de acte falsificate si se pedepseste cu ,nchisoare de la 3 la 10 ani si inter!icerea unor drepturi.

%0/2000 Sectiunea 3 - Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie Art. 10 1unt pedepsite cu inchisoare de la 5 la 15 ani si inter!icerea unor drepturi urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite2 a$ stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand agentilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privati!are sau cu oca!ia unei tran!actii comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatilor publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de van!are a acestora, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare sau de gestionare3 b$ acordarea de subventii cu incalcarea legii, neurmarirea, conform legii, a destinatiilor subventiilor3 c$ utili!area subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, precum si utili!area in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmea!a sa fie rambursate din fonduri publice. 4444444444 Literele b$ si c$ au fost modificate prin art. unic din Legea nr. 5/200%. Art. 11 #1$ /apta persoanei care, in virtutea functiei, a atributiei ori a insarcinarii primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a indeplini pentru acesta vreo insarcinare, de a intermedia sau de a inlesni efectuarea unor operatiuni comerciale sau financiare de catre agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, daca fapta este de natura a&i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la % ani. #2$ 6aca fapta preva!uta la alin. #1$ a fost savarsita intr&un interval de 5 ani de la incetarea functiei, atributiei ori insarcinarii, aceasta se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani. Art. 12 1unt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul

obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite2 a$ efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tran!actii financiare, utili!and informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale3 b$ folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautori!ate la aceste informatii. Art. 13 /apta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr&un partid, intr&un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane "uridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. 4444444444 )rticolul a fost modificat prin art. + pct. % din Legea nr. 1 1/2003. Art. 131 +nfractiunea de santa", preva!uta la art. 154 din Codul penal, in care este implicata o persoana dintre cele preva!ute la art. 1, se pedepseste cu inchisoare de la % la 12 ani. 4444444444 )rticolul a fost introdus prin art. + pct. 0 din Legea nr. 1 1/2003. Art. 132 +nfractiunea de abu! in serviciu contra intereselor publice, infractiunea de abu! in serviciu contra intereselor persoanelor si infractiunea de abu! in serviciu prin ingradirea unor drepturi, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avanta" patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani. 4444444444 )rticolul a fost introdus prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 521/2004. Art. 14 6aca faptele preva!ute la art. 12 si 13 sunt savarsite in conditiile art. 5, ma'imul pedepsei preva!ute de lege se ma"orea!a cu 3 ani. Art. 15 (entativa la infractiunile preva!ute in pre!enta sectiune se pedepseste. Art. 16 6aca faptele preva!ute in pre!enta sectiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infractiuni mai grave, acestea se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile stabilite in aceste legi. Sectiunea 4 - Infractiuni in le atura directa cu infractiunile de coruptie Art. 17 +n intelesul pre!entei legi, urmatoarele infractiuni sunt in legatura directa cu infractiunile de coruptie sau cu infractiunile asimilate acestora, preva!ute la art. 10&132 a$ tainuirea bunurilor provenite din savarsirea unei infractiuni preva!ute in sectiunile a 2&a si a 3&a, precum si favori!area persoanelor care au comis o astfel de infractiune3

b$ asocierea in vederea savarsirii unei infractiuni preva!ute in sectiunile a 2&a si a 3&a sau la lit. a$ din pre!entul articol3 c$ falsul si u!ul de fals savarsite in scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infractiunile preva!ute in sectiunile a 2&a si a 3&a sau savarsite in reali!area scopului urmarit printr&o asemenea infractiune3 d$ abu!ul in serviciu contra intereselor publice, abu!ul in serviciu contra intereselor persoanelor si abu!ul in serviciu prin ingradirea unor drepturi, savarsite in reali!area scopului urmarit, printr&o infractiune preva!uta in sectiunile a 2&a si a 3&a3 d1$ santa"ul, savarsit in legatura cu infractiunile preva!ute in sectiunile a 2&a si a 3&a3 e$ infractiunile de spalare a banilor, preva!ute in Legea nr. 5 /2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, atunci cand banii, bunurile sau alte valori provin din savarsirea unei infractiuni preva!ute in sectiunile a 2&a si a 3&a3 f$ contrabanda cu bunuri provenite din savarsirea unei infractiuni preva!ute in sectiunile a 2&a si a 3&a sau savarsita in reali!area scopului urmarit printr&o asemenea infractiune3 g$ infractiunile preva!ute in Legea nr. 0%/1554 pentru combaterea eva!iunii fiscale, cu modificarile ulterioare, savarsite in legatura cu infractiunile preva!ute in sectiunile a 2&a si a 3&a3 h$ infractiunea de bancruta frauduloasa si celelalte infractiuni preva!ute in Legea nr. 31/1550 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsite in legatura cu infractiunile preva!ute in sectiunile a 2&a si a 3&a3 i$ traficul de droguri, traficul de substante to'ice si nerespectarea regimului armelor de foc si al munitiilor, savarsite in legatura cu o infractiune preva!uta in sectiunile a 2&a si a 3&a3 "$ infractiunile de trafic de persoane, preva!ute in Legea nr. %0/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, savarsite in legatura cu o infractiune preva!uta in sectiunile a 2&a si a 3&a3 7$ infractiunea preva!uta in 8rdonanta de urgenta a 9uvernului nr. 155/2001 pentru prevenirea si combaterea utili!arii sistemului financiar&bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 4 /2002, savarsita in legatura cu o infractiune preva!uta in sectiunile a 2&a si a 3&a. 4444444444 Litera d1$ a fost introdusa prin art. + pct. 5 din Legea nr. 1 1/2003. & Litera e$ a fost modificata prin art. + pct. 10 din Legea nr. 1 1/2003. & Litera g$ a fost modificata prin art. + pct. 11 din Legea nr. 1 1/2003. & Litera i$ a fost modificata prin art. + pct. 12 din Legea nr. 1 1/2003. & Literele "$ si 7$ au fost introduse prin art. + pct. 13 din Legea nr. 1 1/2003. & Litera d$ a fost modificata prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 521/2004. Art. 18 #1$ +nfractiunile preva!ute la art. 1% lit. a$&d1$ se sanctionea!a cu pedepsele preva!ute in Codul penal pentru aceste infractiuni, al caror ma'im se ma"orea!a cu 2 ani. #2$ +nfractiunile preva!ute la art. 1% lit. e$ se sanctionea!a cu pedepsele preva!ute in Legea nr. 5 /2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, al caror ma'im se ma"orea!a cu 3 ani. #3$ +nfractiunile preva!ute la art. 1% lit. f$ se sanctionea!a cu pedepsele preva!ute in Legea nr. 141/155% privind Codul vamal al :omaniei, al caror ma'im se ma"orea!a, in ca!ul contrabandei simple, cu 3 ani, iar in ca!ul contrabandei calificate, cu 5 ani. #4$ +nfractiunile preva!ute la art. 1% lit. g$ se sanctionea!a cu pedepsele preva!ute in Legea nr. 0%/1554 pentru combaterea eva!iunii fiscale, cu modificarile ulterioare, al caror ma'im se ma"orea!a cu 2 ani. #5$ +nfractiunile preva!ute la art. 1% lit. h$ se sanctionea!a cu pedepsele preva!ute in Legea nr.

31/1550, republicata, al caror ma'im se ma"orea!a cu 2 ani. # $ +nfractiunile preva!ute la art. 1% lit. i$ privind traficul de droguri se sanctionea!a cu pedepsele preva!ute in Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, al caror ma'im se ma"orea!a cu 2 ani, infractiunea privind traficul de substante to'ice se sanctionea!a cu pedeapsa preva!uta la art. 312 din Codul penal, al carei ma'im se ma"orea!a cu 2 ani, iar infractiunea de nerespectare a regimului armelor si munitiilor se sanctionea!a cu pedepsele preva!ute la art. 2%5 din Codul penal al caror ma'im se ma"orea!a cu 2 ani. #%$ +nfractiunile preva!ute la art. 1% lit. "$ privind traficul de persoane se sanctionea!a cu pedepsele preva!ute in Legea nr. %0/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, al caror ma'im se ma"orea!a cu 2 ani. #0$ +nfractiunea preva!uta la art. 1% lit. 7$ se sanctionea!a cu pedeapsa preva!uta in 8rdonanta de urgenta a 9uvernului nr. 155/2001 pentru prevenirea si combaterea utili!arii sistemului financiar&bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 4 /2002, al carei ma'im se ma"orea!a cu 2 ani. 4444444444 )lineatele #1$ si #2$ au fost modificate prin art. + pct. 14 din Legea nr. 1 1/2003. & )lineatul #4$ a fost modificat prin art. + pct. 15 din Legea nr. 1 1/2003. & )lineatul # $ a fost modificat prin art. + pct. 1 din Legea nr. 1 1/2003. & )lineatele #%$ si #0$ au fost introduse prin art. + pct. 1% din Legea nr. 1 1/2003. Legea 0/155 !I!"#" I $reptul de autor %A&!'A I $ispo(itii enerale CA%I!)"#" I $ispo(itii introducti*e )rt. 1 #1$ 6reptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut si garantat in conditiile pre!entei legi. )cest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial. #2$ 8pera de creatie intelectuala este recunoscuta si prote"ata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al reali!arii ei, chiar in forma nefinali!ata. )rt. 2 :ecunoasterea drepturilor preva!ute in pre!enta lege nu pre"udicia!a si nu e'clude protectia acordata prin alte dispo!itii legale. CA%I!)"#" II Su+iectul dreptului de autor )rt. 3 #1$ ;ste autor persoana fi!ica sau persoanele fi!ice care au creat opera. #2$ in ca!urile e'pres preva!ute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele "uridice si persoanele fi!ice, altele decat autorul. #3$ Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile legii. )rt. 4 #1$ 1e pre!uma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica.

#2$ Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se e'ercita de persoana fi!ica sau "uridica ce o face publica avand consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu isi de!valuie identitatea. )rt. 5 #1$ ;ste opera comuna opera creata de mai multi coautori, in colaborare. #2$ 6reptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia, intre care unul poate fi autorul principal, in conditiile pre!entei legi. #3$ in lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot utili!a opera decat de comun acord. :efu!ul consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie sa fie temeinic "ustificat. #4$ in ca!ul in care contributia fiecarui coautor este distincta, aceasta poate fi utili!ata separat, cu conditia sa nu se pre"udicie!e utili!area operei comune sau drepturile celorlalti coautori. #5$ in ca!ul utili!arii operei create in colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor in proportiile pe care acestia le&au convenit. in lipsa unei conventii, remuneratia se imparte proportional cu partile de contributie ale autorilor sau in mod egal, daca acestea nu se pot stabili. )rt. #1$ ;ste opera colectiva opera in care contributiile personale ale coautorilor formea!a un tot, fara a fi posibil, data fiind natura operei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create. #2$ in lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fi!ice sau "uridice din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia a fost creata. CA%I!)"#" III )+iectul dreptului de autor )rt. % Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de e'primare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt2 a$ scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator3 b$ operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi2 comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice3 c$ compo!itiile mu!icale cu sau fara te't3 d$ operele dramatice, dramatico&mu!icale, operele coregrafice si pantomimele3 e$ operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovi!uale3 f$ operele fotografice, precum si orice alte opere e'primate printr&un procedeu analog fotografiei3 g$ operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi2 operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utili!ari practice3 h$ operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formea!a proiectele de arhitectura3 i$ lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general. )rt. 0 /ara a pre"udicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere pree'istente, si anume2 a$ traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aran"amentele mu!icale si orice

alte transformari ale unei opere literare, artistice sau stiintifice care repre!inta o munca intelectuala de creatie3 b$ culegerile de opere literare, artistice sau stiintifice, cum ar fi2 enciclopediile si antologiile, colectiile sau compilatiile de materiale sau date, prote"ate ori nu, inclusiv ba!ele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creatii intelectuale. )rt. 5 <u pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor urmatoarele2 a$ ideile, teoriile, conceptele, descoperirile stiintifice, procedeele, metodele de functionare sau conceptele matematice ca atare si inventiile, continute intr&o opera, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de e'plicare sau de e'primare3 b$ te'tele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa, "udiciara si traducerile oficiale ale acestora3 c$ simbolurile oficiale ale statului, ale autoritatilor publice si ale organi!atiilor, cum ar fi2 stema, sigiliul, drapelul, emblema, bla!onul, insigna, ecusonul si medalia3 d$ mi"loacele de plata3 e$ stirile si informatiile de presa3 f$ simplele fapte si date. CA%I!)"#" I, Continutul dreptului de autor )rt. 10 )utorul unei opere are urmatoarele drepturi morale2 a$ dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica3 b$ dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei3 c$ dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica3 d$ dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca pre"udicia!a onoarea sau reputatia sa3 e$ dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este ca!ul, pe titularii drepturilor de utili!are, pre"udiciati prin e'ercitarea retractarii. )rt. 11 #1$ 6repturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. #2$ 6upa moartea autorului, e'ercitiul drepturilor preva!ute la art. 10 lit. a$, b$ si d$ se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata. 6aca nu e'ista mostenitori, e'ercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile autorului sau, dupa ca!, organismului cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie. )rt. 12 )utorul unei opere are dreptul patrimonial e'clusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utili!ata opera sa, inclusiv de a consimti la utili!area operei de catre altii. )rt. 13 =tili!area unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte si e'clusive, ale autorului de a autori!a sau de a inter!ice2 a$ reproducerea operei3 b$ distribuirea operei3 c$ importul in vederea comerciali!arii pe piata interna a copiilor reali!ate, cu consimtamantul autorului, dupa opera3 d$ inchirierea operei3 e$ imprumutul operei3 f$ comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mi"loace, inclusiv prin punerea operei la dispo!itia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public3

g$ radiodifu!area operei3 h$ retransmiterea prin cablu a operei3 i$ reali!area de opere derivate. )rt. 14 >rin reproducere, in sensul pre!entei legi, se intelege reali!area, integrala sau partiala, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mi"loc si sub orice forma, inclusiv reali!area oricarei inregistrari sonore sau audiovi!uale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mi"loace electronice. )rt. 14?1 #1$ >rin distribuire, in sensul pre!entei legi, se intelege van!area sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum si oferirea publica a acestora. #2$ 6reptul de distribuire se epui!ea!a o data cu prima van!are sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata interna, de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia. )rt. 14?2 >rin import, in sensul pre!entei legi, se intelege introducerea pe piata interna, cu scopul comerciali!arii, a originalului sau a copiilor legal reali!ate ale unei opere fi'ate pe orice fel de suport. )rt. 14?3 >rin inchiriere, in sensul pre!entei legi, se intelege punerea la dispo!itie spre utili!are, pentru un timp limitat si pentru un avanta" economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere. )rt. 14?4 #1$ >rin imprumut, in sensul pre!entei legi, se intelege punerea la dispo!itie spre utili!are, pentru un timp limitat si fara un avanta" economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului in acest scop. #2$ imprumutul efectuat prin biblioteci nu necesita autori!area autorului si da dreptul acestuia la o remuneratie echitabila. )cest drept nu poate face obiectul unei renuntari. #3$ :emuneratia echitabila preva!uta la alin. #2$ nu se datorea!a in ca!ul in care imprumutul este reali!at prin bibliotecile institutiilor de invatamant si prin bibliotecile publice cu acces gratuit. #4$ imprumutul unor opere fi'ate in inregistrari sonore sau audiovi!uale nu poate avea loc decat dupa luni de la prima distribuire a operei. #5$ 6reptul de imprumut nu se epui!ea!a odata cu prima van!are sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata, efectuat sau consimtit de titularul de drepturi. )rt. 14?5 6ispo!itiile pre!entei legi privind inchirierea si imprumutul nu se aplica2 a$ constructiilor re!ultate din proiecte arhitecturale3 b$ originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata, utili!ate pentru reali!area produselor de consum3 c$ originalelor sau copiilor operelor, reali!ate in scopul comunicarii publice ori pentru a caror utili!are e'ista un contract3 d$ lucrarilor de referinta pentru consultare imediata sau pentru imprumut intre institutii3 e$ operelor create de autor in cadrul contractului individual de munca, daca acestea sunt utili!ate de catre cel care a anga"at autorul, in cadrul activitatii obisnuite. )rt. 15 #1$ 1e considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, reali!ata direct sau prin orice mi"loace tehnice, facuta intr&un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si

al cunostintelor acesteia, inclusiv repre!entarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de e'ecutie ori de pre!entare directa a operei, e'punerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhitectura, proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovi!uale, inclusiv a operelor de arta digitala, pre!entarea intr&un loc public,prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovi!uale, precum si pre!entarea intr&un loc public, prin intermediul oricaror mi"loace, a unei opere radiodifu!ate. 6e asemenea, se considera publica orice comunicare a unei opere, prin mi"loace cu fir sau fara fir, reali!ata prin punerea la dispo!itie publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces la aceasta din orice loc sau in orice moment ales in mod individual. #2$ 6reptul de a autori!a sau de a inter!ice comunicarea publica sau punerea la dispo!itia publicului a operelor nu se considera epui!at prin nici un act de comunicare publica sau de punere la dispo!itia publicului. )rt. 15?1 in sensul pre!entei legi, prin radiodifu!are se intelege2 a$ emiterea unei opere de catre un organism de radiodifu!iune ori de televi!iune, prin orice mi"loc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a repre!entarii acestora, inclusiv comunicarea ei publica prin satelit, in scopul receptionarii de catre public3 b$ transmiterea unei opere sau a repre!entarii acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, cu e'ceptia retelelor de calculatoare, in scopul receptionarii ei de catre public. )rt. 15?2 >rin retransmiterea prin cablu, in sensul pre!entei legi, se intelege retransmiterea simultana, nealterata si integrala, de catre un operator, prin mi"loacele preva!ute la art. 15?1 lit. b$ sau printr&un sistem de difu!are prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de catre public, a unei transmisii initiale, cu sau fara fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifu!iune sau de televi!iune, destinate receptionarii de catre public. )rt. 1 >rin reali!area de opere derivate, in sensul pre!entei legi, se intelege traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta transformare a unei opere pree'istente, daca aceasta constituie creatie intelectuala. )rt 1%&20 )brogate )rt. 21 #1$ )utorul unei opere originale de arta grafica sau plastica ori al unei opere fotografice beneficia!a de un drept de suita, repre!entand dreptul de a incasa o cota din pretul net de van!are obtinut la orice revan!are a operei, ulterioara primei instrainari de catre autor, precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa. #2$ 6reptul mentionat la alin. #1$ se aplica tuturor actelor de revan!are a unei opere originale de arta grafica sau plastica ori a unei opere fotografice care implica, in calitate de van!atori, cumparatori sau intermediari, saloane, galerii de arta, precum si orice comerciant de opere de arta. #3$ in sensul pre!entei legi, copiile operelor originale de arta sau fotografice, care au fost facute intr&un numar limitat de catre insusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de arta originale. #4$ 1uma datorata in temeiul alin. #1$ se calculea!a conform urmatoarelor cote, fara a putea depasi 12.500 euro sau contravaloarea in lei2 a$ de la 300 la 3.000 euro & 5@3 b$ de la 3.000,01 la 50.000 euro & 4@3 c$ de la 50.000,01 la 200.000 euro & 3@3

d$ de la 200.000,01 la 350.000 euro & 1@3 e$ de la 350.000,01 la 500.000 euro & 0,5@3 f$ peste 500.000 euro & 0,25@. #5$ Aan!atorul trebuie sa ii comunice autorului informatiile preva!ute la alin. #1$, in termen de doua luni de la data van!arii, raspun!and de retinerea procentelor sau cotelor din pretul de van!are, fara adaugarea altor ta'e, si de plata catre autor a sumei datorate conform prevederilor alin. #4$. # $ Beneficiarii dreptului de suita sau repre!entantii acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revan!arii, persoanelor preva!ute la alin. #2$ informatii necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor alin. #4$. #%$ 6reptul de suita nu poate face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. )rt. 22 >roprietarul sau posesorul unei opere este dator sa permita accesul autorului operei si sa o puna la dispo!itie acestuia, daca acest fapt este necesar pentru e'ercitarea dreptului sau de autor si cu conditia ca prin aceasta sa nu se aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. in acest ca!, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului operei o garantie suficient pentru securitatea operei, asigurarea acesteia la o suma ce repre!inta valoarea pe piata a originalului, precum si o remuneratie corespun!atoare. )rt. 23 #1$ >roprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga inainte de a o oferi autorului ei la pretul de cost al materialului. #2$ 6aca nu este posibila returnarea originalului, proprietarul va permite autorului sa faca o copie a operei, intr&o maniera corespun!atoare. #3$ in ca!ul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei si de a solicita proprietarului trimiterea reproducerii proiectelor. CA%I!)"#" , $urata protectiei dreptului de autor )rt. 24 #1$ 6reptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice se naste din momentul crearii operei, oricare ar fi modul sau forma concreta de e'primare. #2$ 6aca opera este creata, intr&o perioada de timp, in parti, serii, volume si in orice alte forme de de!voltare creativa, termenul de protectie va fi calculat, potrivit alin. #1$, pentru fiecare dintre aceste componente. )rt. 25 #1$ 6repturile patrimoniale preva!ute la art. 13 si 21 durea!a tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de %0 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusa la cunostinta publica in mod legal. 6aca nu e'ista mostenitori, e'ercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva mandatat in timpul vietii de catre autor sau, in lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie. #2$ >ersoana care, dupa incetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cunostinta publica, in mod legal, pentru prima oara, o opera nepublicata inainte beneficia!a de protectia echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. 6urata protectiei acestor drepturi este de 25 ani, incepand din momentul in care a fost adusa pentru prima oara la cunostinta publica in mod legal. )rt. 2

#1$ 6urata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta publica in mod legal, sub pseudonim sau fara indicarea autorului, este de %0 de ani de la data aducerii la cunostinta publica a acestora. #2$ +n ca!ul in care identitatea autorului este adusa la cunostinta publica inainte de e'pirarea termenului preva!ut la alin. #1$ sau pseudonimul adoptat de autor nu lasa nici o indoiala asupra identitatii autorului, se aplica dispo!itiile art. 25 alin. #1$. )rt. 2% #1$ 6urata drepturilor patrimoniale asupra operelor reali!ate in colaborare este de %0 de ani de la moartea ultimului coautor. #2$ +n ca!ul in care contributiile coautorilor sunt distincte, durata drepturilor patrimoniale pentru fiecare dintre acestea este de %0 de ani de la moartea fiecarui coautor. )rt. 20 6urata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de %0 de ani de la data aducerii operelor la cunostinta publica. +n ca!ul in care aceasta nu se reali!ea!a timp de %0 de ani de la crearea operelor, durata drepturilor patrimoniale e'pira dupa trecerea a %0 de ani de la crearea operelor. )rt. 25 & abrogat )rt. 30 6repturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator durea!a tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de %0 de ani. )rt. 31 Codificarile neesentiale, adaugarile, taieturile sau adaptarile aduse in vederea selectiei ori aran"arii, precum si corectarea continutului unei opere sau colectii, care sunt necesare pentru continuarea activitatii colectiei in modul in care a intentionat autorul operei, nu vor e'tinde termenul de protectie a acestei opere sau colectii. )rt. 32 (ermenele stabilite in pre!entul capitol se calculea!a incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator mortii autorului sau aducerii operei la cunostinta publica, dupa ca!. CA%I!)"#" ,I "imitele e-ercitarii dreptului de autor )rt. 33 #1$ 1unt permise, fara consimtamantul autorului si fara plata vreunei remuneratii, urmatoarele utili!ari ale unei opere aduse anterior la cunostinta publica, cu conditia ca acestea sa fie conforme bunelor u!ante, sa nu contravina e'ploatarii normale a operei si sa nu il pre"udicie!e pe autor sau pe titularii drepturilor de utili!are2 a$ reproducerea unei opere in cadrul procedurilor "udiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguranta publica3 b$ utili!area de scurte citate dintr&o opera, in scop de anali!a, comentariu sau critica ori cu titlu de e'emplificare, in masura in care folosirea lor "ustifica intinderea citatului3 c$ utili!area de articole i!olate sau de scurte e'trase din opere in publicatii, in emisiuni de radio sau de televi!iune ori in inregistrari sonore sau audiovi!uale, destinate e'clusiv invatamantului, precum si reproducerea pentru invatamant, in cadrul institutiilor de invatamant sau de ocrotire sociala, de articole i!olate sau de scurte e'trase din opere, in masura "ustificata de scopul urmarit3 d$ reproducerea pentru informare si cercetare de scurte e'trase din opere, in cadrul bibliotecilor, mu!eelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor institutiilor publice culturale sau stiintifice, care functionea!a fara scop lucrativ3 reproducerea integrala a e'emplarului unei opere este permisa, pentru inlocuirea acestuia, in ca!ul distrugerii, al deteriorarii grave sau al

pierderii e'emplarului unic din colectia permanenta a bibliotecii sau a arhivei respective3 e$ reproducerile specifice reali!ate de bibliotecile accesibile publicului, de institutiile de invatamant sau de mu!ee ori de catre arhive, care nu sunt reali!ate in scopul obtinerii unui avanta" comercial sau economic, direct ori indirect3 f$ reproducerea, cu e'cluderea oricaror mi"loace care vin in contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea catre public a imaginii unei opere de arhitectura, arta plastica, fotografica sau arta aplicata, amplasata permanent in locuri publice, in afara ca!urilor in care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicari si daca este utili!ata in scopuri comerciale3 g$ repre!entarea si e'ecutarea unei opere in cadrul activitatilor institutiilor de invatamant, e'clusiv in scopuri specifice si cu conditia ca atat repre!entarea sau e'ecutarea, cat si accesul publicului sa fie fara plata3 h$ utili!area operelor in timpul celebrarilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organi!ate de o autoritate publica3 i$ utili!area, in scopuri publicitare, a imaginilor operelor pre!entate in cadrul e'po!itiilor cu acces public sau cu van!are, al targurilor, licitatiilor publice de opere de arta, ca mi"loc de promovare a evenimentului, e'clu!and orice utili!are comerciala. #2$ +n conditiile preva!ute la alin. #1$, sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifu!area sau comunicarea catre public, fara un avanta" direct sau indirect, comercial sau economic2 a$ de scurte e'trase din articole de presa si reporta"e radiofonice sau televi!ate, in scopul informarii asupra problemelor de actualitate, cu e'ceptia celor pentru care o astfel de utili!are este, in mod e'pres, re!ervata3 b$ de scurte fragmente ale conferintelor, alocutiunilor, pledoariilor si ale altor opere de acelasi fel, care au fost e'primate oral in public, cu conditia ca aceste utili!ari sa aiba ca unic scop informarea privind actualitatea3 c$ de scurte fragmente ale operelor, in cadrul informatiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai in masura "ustificata de scopul informarii3 d$ de opere, in ca!ul utili!arii e'clusiv pentru ilustrare in invatamant sau pentru cercetare stiintifica3 e$ de opere, in beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv. #3$ 1unt e'ceptate de la dreptul de reproducere, in conditiile preva!ute la alin. #1$, actele provi!orii de reproducere care sunt tran!itorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop unic este sa permita transmiterea, in cadrul unei retele intre terti, de catre un intermediar, sau utili!area licita a unei opere ori a altui obiect prote"at si care nu au o semnificatie economica de sine statatoare. #4$ +n toate ca!urile preva!ute la alin. #1$ lit. b$, c$, e$, f$, i$ si la alin. #2$ trebuie sa se mentione!e sursa si numele autorului, cu e'ceptia ca!ului in care acest lucru se dovedeste a fi imposibil3 in ca!ul operelor de arta plastica, fotografica sau de arhitectura trebuie sa se mentione!e si locul unde se gaseste originalul. )rt,34 #1$ <u constituie o incalcare a dreptului de autor, in sensul pre!entei legi, reproducerea unei opere fara consimtamantul autorului, pentru u! personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu contravina utili!arii normale a operei si sa nu il pre"udicie!e pe autor sau pe titularul drepturilor de utili!are. #2$ >entru suporturile pe care se pot reali!a inregistrari sonore sau audiovi!uale ori pe care se pot reali!a reproduceri ale operelor e'primate grafic, precum si pentru aparatele concepute pentru reali!area de copii, in situatia preva!uta la alin. #1$, se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere, conform prevederilor pre!entei legi.

)rt. 35 (ransformarea unei opere, fara consimtamantul autorului si fara plata unei remuneratii, este permisa in urmatoarele ca!uri2 a$ daca este o transformare privata, care nu este destinata si nu este pusa la dispo!itia publicului3 b$ daca re!ultatul transformarii este o parodie sau o caricatura, cu conditia ca re!ultatul sa nu cree!e confu!ie in ce priveste opera originala si autorul acesteia3 c$ daca transformarea este impusa de scopul utili!arii permise de autor. d$ daca re!ultatul transformarii este o pre!entare re!umativa a operelor in scop didactic, cu mentionarea autorului. )rt 3 & abrogat )rt. 3% #1$ +n scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricarii sau van!arii, societatile comerciale care produc ori vand inregistrari sonore sau audiovi!uale, echipament pentru reproducerea ori comunicarea publica a acestora, precum si echipament pentru receptarea de emisiuni de radio si de televi!iune pot reproduce si pre!enta e'trase din opere, cu conditia ca aceste operatiuni sa fie reduse la dimensiunile necesare testarii. #2$ >entru supravegherea utili!arii repertoriului propriu de catre terti, organismele de gestiune colectiva pot monitori!a prin orice mi"loace activitatea utili!atorilor, fara a fi necesara autori!area acestora si fara plata, putand solicita in acest scop si informatii de interes public, detinute, potrivit legii, de institutiile publice competente. )rt. 30 #1$ Cesiunea dreptului de radiodifu!are a unei opere catre un organism de radiodifu!iune sau de televi!iune da dreptul acestuia sa inregistre!e opera pentru nevoile propriilor emisiuni, in scopul reali!arii, o singura data, a radiodifu!arii autori!ate. +n ca!ul unei noi radiodifu!ari a operei astfel inregistrate, este necesara o noua autori!are din partea autorilor, in schimbul unei remuneratii care nu poate face obiectul unei renuntari. 6aca in termen de luni de la prima radiodifu!are nu se solicita aceasta autori!are, inregistrarea trebuie distrusa. #2$ +n ca!ul inregistrarilor temporare ale unor opere reali!ate prin mi"loace proprii de organismele de radiodifu!iune sau de televi!iune pentru propriile emisiuni, conservarea acestor inregistrari in arhivele oficiale este permisa in ca!ul in care pre!inta o valoare documentara deosebita. CA%I!)"#" ,II Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor 1ectiunea +2 6ispo!itii comune )rt. 35 #1$ )utorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale. #2$ Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitata la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu si pentru o anumita durata. #3$ 6repturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune e'clusiva ori nee'clusiva. #4$ +n ca!ul cesiunii e'clusive, insusi titularul dreptului de autor nu mai poate utili!a opera in modalitatile, pe termenul si pentru teritoriul convenite cu cesionarul si nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul e'clusiv al cesiunii trebuie sa fie e'pres preva!ut in contract. #5$ +n ca!ul cesiunii nee'clusive, titularul dreptului de autor poate utili!a el insusi opera si poate transmite dreptul nee'clusiv si altor persoane. # $ Cesionarul nee'clusiv nu poate ceda dreptul sau unei alte persoane decat cu

consimtamantul e'pres al cedentului. #%$ Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, daca nu s&a convenit altfel. #0$ Consimtamantul mentionat la alin. # $ nu este necesar in ca!ul in care cesionarul, persoana "uridica, se transforma prin una dintre modalitatile preva!ute de lege. )rt. 40 +n ca!ul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se pre!uma ca dreptul la distribuirea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu e'ceptia dreptului la import, daca nu se prevede altfel prin contract. )rt. 41 #1$ Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise si sa mentione!e, pentru fiecare dintre acestea, modalitatile de utili!are, durata si intinderea cesiunii, precum si remuneratia titularului dreptului de autor. )bsenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere re!ilierea contractului. #2$ Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominali!ate sau nenominali!ate, este lovita de nulitate absoluta. )rt. 42 ;'istenta si continutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisa a acestuia. /ac e'ceptie contractele avand drept obiect opere utili!ate in presa. )rt. 43 #1$ :emuneratia cuvenita in temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileste prin acordul partilor. Cuantumul remuneratiei se calculea!a fie proportional cu incasarile provenite din utili!area operei, fie in suma fi'a sau in orice alt mod. #2$ Cand remuneratia nu a fost stabilita prin contract, autorul poate solicita organelor "urisdictionale competente, potrivit legii, stabilirea remuneratiei. )ceasta se va face avandu&se in vedere sumele platite u!ual pentru aceeasi categorie de opere, destinatia si durata utili!arii, precum si alte circumstante ale ca!ului. #3$ +n ca!ul unei disproportii evidente intre remuneratia autorului operei si beneficiile celui care a obtinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor "urisdictionale competente revi!uirea contractului sau marirea convenabila a remuneratiei. #4$ )utorul nu poate sa renunte anticipat la e'ercitiul dreptului preva!ut la alin. #3$. )rt. 44 #1$ +n lipsa unei clau!e contractuale contrare, pentru operele create in indeplinirea atributiilor de serviciu preci!ate in contractul individual de munca, drepturile patrimoniale apartin autorului operei create. +n acest ca!, autorul poate autori!a utili!area operei de catre terti, numai cu consimtamantul anga"atorului si cu recompensarea acestuia pentru contributia la costurile creatiei. =tili!area operei de catre anga"ator, in cadrul obiectului de activitate, nu necesita autori!area anga"atului autor. #2$ +n ca!ul in care clau!a preva!uta la alin. #1$ e'ista, aceasta urmea!a sa cuprinda termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. +n absenta preci!arii termenului, acesta este de trei ani de la data predarii operei. #3$ 6upa e'pirarea termenelor preva!ute la alin. #2$, in lipsa unei clau!e contrare, anga"atorul este indreptatit sa ii pretinda autorului plata unei cote re!onabile din veniturile obtinute din utili!area operei sale, pentru a compensa costurile suportate de anga"ator pentru crearea operei de catre anga"at, in cadrul atributiilor de serviciu. #4$ La e'pirarea termenului mentionat la alin. #2$ drepturile patrimoniale revin autorului. #5$ )utorul unei opere create in cadrul unui contract individual de munca isi pastrea!a dreptul e'clusiv de utili!are a operei, ca parte din ansamblul creatiei sale. )rt. 45

#1$ +n lipsa unei conventii contrare, titularul dreptului de autor asupra unei opere aparute intr& o publicatie periodica pastrea!a dreptul de a o utili!a sub orice forma, cu conditia sa nu pre"udicie!e publicatia in care a aparut opera. #2$ +n lipsa unei conventii contrare, titularul dreptului de autor poate dispune liber de opera, daca aceasta nu a fost publicata in termen de o luna de la data acceptarii, in ca!ul unui cotidian, sau in termen de luni, in ca!ul altor publicatii. )rt. 4 #1$ +n ca!ul contractului de comanda pentru opere viitoare, in lipsa unei clau!e contrare, drepturile patrimoniale apartin autorului. #2$ Contractul de comanda a unei opere viitoare trebuie sa cuprinda atat termenul de predare, cat si termenul de acceptare a operei. #3$ >ersoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul daca opera nu indeplineste conditiile stabilite. +n ca! de denuntare a contractului, sumele incasate de autor ii raman acestuia. 6aca, in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contrat de comanda, s& au e'ecutat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate. )rt. 4% #1$ )utorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial in ca!ul in care cesionarul nu il utili!ea!a sau il utili!ea!a intr&o masura insuficienta si daca, prin aceasta, interesele "ustificate ale autorului sunt afectate considerabil. #2$ )utorul nu poate solicita desfiintarea contractului de cesiune, daca motivele de neutili!are sau de utili!are insuficienta se datorea!a propriei culpe, faptei unui tert, unui ca! fortuit sau de forta ma"ora. #3$ 6esfiintarea contractului de cesiune, mentionata la alin. #1$, nu poate fi solicitata inainte de e'pirarea a doi ani de la data cesionarii dreptului patrimonial asupra unei opere. +n ca!ul operelor cedate pentru publicatiile cotidiene, acest termen va fi de trei luni, iar in ca!ul publicatiilor periodice, de un an. #4$ >roprietarul originalului unei opere de arta plastica sau fotografica are dreptul sa o e'puna public, chiar daca aceasta nu a fost adusa la cunostinta publica, in afara ca!ului in care autorul a e'clus in mod e'pres acest drept prin actul de instrainare a originalului. #5$ )utorul nu poate renunta anticipat la e'ecitarea dreptului sau de a solicita desfiintarea contractului de cesiune mentionat la alin. #1$. # $ 6obandirea proprietatii asupra suportului material al operei nu confera prin ea insasi un drept de utili!are asupra operei. 1ectiunea ++2 Contractul de editare )rt. 40 #1$ >rin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedea!a editorului, in schimbul unei remuneratii, dreptul de a reproduce si de a distribui opera. #2$ <u constituie contract de editare conventia prin care titularul dreptului de autor il imputerniceste, pe cheltuiala sa, pe un editor, pentru a reproduce si, eventual, a distribui opera. #3$ +n situatia preva!uta la alin. #2$ se aplica prevederile de drept comun referitoare la contractul de antrepri!a. )rt. 45 (itularul dreptului de autor poate ceda editorului si dreptul de a autori!a traducerea si adaptarea operei. )rt. 50 Cesiunea catre editor a dreptului de a autori!a alte persoane sa adapte!e opera sau sa o utili!e!e in orice alt mod trebuie sa faca obiectul unei prevederi contractuale e'prese. )rt. 51

#1$ Contractul de editare trebuie sa cuprinda clau!e cu privire la2 a$ durata cesiunii3 b$ natura e'clusiva sau nee'clusiva si intinderea teritoriala a cesiunii3 c$ numarul ma'im si minim al e'emplarelor3 d$ remuneratia autorului, stabilita in conditiile pre!entei legi3 e$ numarul de e'emplare re!ervate autorului cu titlu gratuit3 f$ termenul pentru aparitia si difu!area e'emplarelor fiecarei editii sau, dupa ca!, ale fiecarui tira"3 g$ termenul de predare a originalului operei de catre autor3 h$ procedura de control al numarului de e'emplare produse de catre editor. #2$ )bsenta oricareia dintre clau!ele preva!ute la lit. a$, b$ si d$ da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului. )rt. 52 #1$ ;ditorul care a dobandit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are, fata de alti ofertanti similari, la pret egal, dreptul prioritar de publicare a operei in forma electronica. ;ditorul trebuie sa opte!e in scris, in cel mult 30 de !ile de la primirea ofertei scrise a autorului. #2$ 6reptul mentionat la alin. #1$ este valabil timp de 3 ani de la data publicarii operei. )rt. 53 ;ditorul este obligat sa permita autorului sa aduca imbunatatiri sau alte modificari operei in ca!ul unei editii noi, cu conditia ca aceste imbunatatiri sau modificari sa nu mareasca esential costurile editorului si sa nu schimbe caracterul operei, daca in contract nu se prevede altfel. )rt. 54 ;ditorul va putea ceda contractul de editare numai cu consimtamantul autorului. )rt. 55 ;ditorul este obligat sa inapoie!e autorului originalul operei, originalele operelor de arta, ilustratiile si orice alte documente primite pentru publicare, daca nu s&a convenit altfel. )rt. 5 #1$ +n lipsa unei clau!e contrare, contractul de editare va inceta dupa e'pirarea duratei stabilite sau dupa epui!area ultimei editii convenite. #2$ 1e considera epui!ate editia sau tira"ul al caror numar de e'emplare nevandute este mai mic de 5@ din numarul total de e'emplare si, in orice ca!, daca este mai mic de 100 de e'emplare. #3$ 6aca editorul nu publica opera in termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune pentru nee'ecutare. +n acest ca!, autorul pastrea!a remuneratia primita sau, dupa ca!, poate solicita plata remuneratiei integrale preva!ute in contract. #4$ 6aca termenul pentru publicarea operei nu este preva!ut in contract, editorul este obligat sa o publice in termen de cel mult un an de la data acceptarii acesteia. #5$ +n ca!ul in care editorul intentionea!a sa distruga copiile operei, ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii, si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului. )rt. 5% #1$ +n ca!ul distrugerii operei datorita fortei ma"ore, autorul este indreptatit la o remuneratie care ii va fi platita numai daca opera s&a publicat. #2$ 6aca o editie pregatita este distrusa total, datorita fortei ma"ore, inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua, iar autorul va avea drept de remuneratie numai pentru una dintre aceste editii. #3$ 6aca o editie pregatita este distrusa partial, datorita fortei ma"ore, inainte de a fi pusa in

circulatie, editorul este indreptatit sa reproduca, fara plata remuneratiei catre autor, numai atatea copii cate au fost distruse. 1ectiunea +++2 Contractul de repre!entare teatrala sau de e'ecutie mu!icala )rt. 50 #1$ >rin contractul de repre!entare teatrala ori de e'ecutie mu!icala titularul dreptului de autor cedea!a unei persoane fi!ice sau "uridice dreptul de a repre!enta ori de a e'ecuta in public o opera actuala sau viitoare, literara, dramatica, mu!icala, dramatico&mu!icala, coregrafica ori o pantomima, in schimbul unei remuneratii, iar cesionarul se obliga sa o repre!inte ori sa o e'ecute in conditiile convenite. #2$ 1e pot incheia contracte generale de repre!entare teatrala sau de e'ecutie mu!icala si prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, in conditiile preva!ute la art. 130 alin. #1$ lit. c$. )rt. 55 #1$ Contractul de repre!entare teatrala sau de e'ecutie mu!icala se incheie in scris, pe o durata determinata ori pentru un numar determinat de comunicari publice. #2$ Contractul trebuie sa prevada termenul in care va avea loc premiera sau singura repre!entare ori e'ecutie a operei, dupa ca!, caracterul e'clusiv sau nee'clusiv al cesiunii, teritoriul, precum si remuneratia autorului. #3$ +ntreruperea repre!entarilor sau e'ecutiilor timp de 2 ani consecutivi, daca nu s&a preva!ut un alt termen prin contract, da dreptul autorului de a solicita re!ilierea contractului si daune pentru nee'ecutare, potrivit dreptului comun. #4$ Beneficiarul unui contract de repre!entare teatrala sau de e'ecutie mu!icala nu il poate ceda unui tert, organi!ator de spectacole, fara consimtamantul scris al autorului sau al repre!entantului sau, in afara de ca!ul cesiunii concomitente, totala sau partiala, a acestei activitati. )rt. 0 #1$ Cesionarul este obligat sa permita autorului sa controle!e repre!entarea sau e'ecutarea operei si sa sustina in mod adecvat reali!area conditiilor tehnice pentru interpretarea lucrarii. 6e asemenea, cesionarul trebuie sa trimita autorului programul, afisele si alte materiale tiparite, recen!ii publice despre spectacol, daca nu este preva!ut altfel in contract. #2$ Cesionarul este obligat sa asigure repre!entarea sau e'ecutarea publica a operei in conditii tehnice adecvate, precum si respectarea drepturilor autorului. )rt. 1 #1$ Cesionarul este obligat sa comunice periodic titularului dreptului de autor numarul de repre!entatii sau de e'ecutii mu!icale, precum si situatia incasarilor. +n acest scop, contractul de repre!entare teatrala sau de e'ecutie mu!icala trebuie sa prevada si perioadele de comunicare, dar nu mai putin de o data pe an. #2$ Cesionarul trebuie sa plateasca autorului, la termenele preva!ute in contract, sumele in cuantumul convenit. )rt. 2 6aca cesionarul nu repre!inta sau nu e'ecuta opera in termenul stabilit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune pentru nee'ecutare. +n aceasta situatie, autorul pastrea!a remuneratia primita sau, dupa ca!, poate solicita plata remuneratiei integrale preva!ute in contract. 1ectiunea +A2 Contractul de inchiriere )rt. 3 #1$ >rin contractul de inchiriere a unei opere, autorul se anga"ea!a sa permita utili!area, pe timp determinat, cel putin a unui e'emplar al operei sale, in original sau in copie, in special

programe pentru calculator ori opere fi'ate in inregistrari sonore sau audiovi!uale. Beneficiarul dreptului de inchiriere se anga"ea!a sa plateasca o remuneratie autorului pe perioada cat foloseste acel e'emplar al operei. #2$ Contractul de inchiriere a unei opere este supus dispo!itiilor de drept comun privind contractul de locatiune. #3$ )utorul pastrea!a dreptul de autor asupra operei inchiriate, cu e'ceptia dreptului de distribuire, daca nu s&a convenit altfel. %artea a II-a $ispo(itii speciale Capitolul ,III )perele cinemato rafice si alte opere audio*i(uale )rt. 4 8pera audiovi!uala este opera cinematografica, opera e'primata printr&un procedeu similar cinematografiei sau orice alta opera constand dintr&o succesiune de imagini in miscare, insotite sau nu de sunete. )rt. 5 #1$ :egi!orul sau, dupa ca!, reali!atorul operei audiovi!uale este persoana fi!ica care, in contractul cu producatorul, isi asuma conducerea crearii si reali!arii operei audiovi!uale, in calitate de autor principal. #2$ >roducatorul unei opere audiovi!uale este persoana fi!ica sau "uridica ce isi asuma responsabilitatea producerii operei si, in aceasta calitate, organi!ea!a reali!area operei si furni!ea!a mi"loacele necesare tehnice si financiare. #3$ >entru reali!area unei opere audiovi!uale, forma scrisa a contractului dintre producator si autorul principal este obligatorie. )rt. 1unt autori ai operei audiovi!uale, in conditiile preva!ute la art. 5, regi!orul sau reali!atorul, autorul adaptarii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul mu!icii special create pentru opera audiovi!uala si autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, cand acestea din urma repre!inta o parte importanta a operei. +n contractul dintre producatorul si regi!orul sau reali!atorul operei partile pot conveni sa fie inclusi ca autori ai operei audiovi!uale si alti creatori care au contribuit substantial la crearea acesteia. )rt. % #1$ +n ca!ul in care unul dintre autorii preva!uti la art. refu!a sa definitive!e contributia sa la opera audiovi!uala sau se afla in imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia in vederea definitivarii operei audiovi!uale. )cest autor va avea dreptul la remuneratie pentru contributia avuta. #2$ 8pera audiovi!uala se considera finita, cand versiunea definitiva a fost stabilita de comun acord intre autorul principal si producator. #3$ ;ste inter!isa distrugerea suportului original al versiunii definitive a operei audiovi!uale in forma copiei&standard. #4$ )utorii operei audiovi!uale, altii decat autorul principal, nu se pot opune aducerii la cunostinta publica, precum si utili!arii specifice a versiunii definitive a operei, integral sau partial. )rt. 0 #1$ 6reptul la adaptarea audiovi!uala este dreptul e'clusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere pree'istente de a o transforma sau de a o include intr&o opera audiovi!uala. #2$ Cesiunea dreptului preva!ut la alin. #1$ se poate face numai pe ba!a unui contract scris intre titularul drep&tului de autor si producatorul operei audiovi!uale, distinct de contractul de editare a operei.

#3$ >rin incheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei opere pree'istente transfera unui producator dreptul e'clusiv de transformare si de includere a operei respective intr&o opera audiovi!uala. #4$ )utori!area acordata de titularul dreptului de autor asupra operei pree'istente trebuie sa prevada e'pres conditiile productiei, difu!arii si proiectiei operei audiovi!uale. )rt. 5 6repturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor stabiliti potrivit art. din pre!enta lege. )rt. %0 #1$ >rin contractele incheiate intre autorii operei audiovi!uale si producator, in lipsa unei clau!e contrare, se pre!uma ca acestia, cu e'ceptia autorilor mu!icii special create, ii cedea!a producatorului drepturile e'clusive privind utili!area operei in ansamblul sau, preva!ute la art. 13, precum si dreptul de a autori!a dublarea si subtitrarea, in schimbul unei remuneratii echitabile. #2$ +n lipsa unei clau!e contrare, autorii operei audiovi!uale, precum si alti autori ai unor contributii la aceasta, isi pastrea!a toate drepturile de utili!are separata a propriilor contributii, precum si dreptul de a autori!a si/sau de a inter!ice utili!ari in afara celei specifice a operei, integral sau partial, cum ar fi utili!area unor fragmente din opera cinematografica pentru publicitate, alta decat pentru promovarea operei, in conditiile pre!entei legi. )rt. %1 #1$ +n lipsa unei clau!e contrare, remuneratia pentru fiecare mod de utili!are a operei audiovi!uale este proportionala cu incasarile brute re!ultate din utili!area operei. #2$ >roducatorul este obligat sa remita autorilor, periodic, situatia incasarilor percepute dupa fiecare mod de utili!are. )utorii primesc remuneratiile cuvenite fie prin intermediul producatorului, fie direct de la utili!atori, fie prin organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor, pe ba!a contractelor generale incheiate de acestea cu utili!atorii. >entru dreptul de inchiriere, autorii primesc remuneratia conform prevederilor art. 111?1. #3$ 6aca producatorul nu finali!ea!a opera audiovi!uala in timp de cinci ani de la incheierea contractului sau nu difu!ea!a opera audiovi!uala intr&un an de la finali!area acesteia, coautorii pot cere re!ilierea contractului, daca nu s&a convenit altfel. CA%I!)"#" I. %ro ramele pentru calculator )rt. %2 #1$ >rin pre!enta lege, protectia programelor pentru calculator include orice e'presie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, e'primate in orice fel de limba", fie in codsursa sau cod&obiect, materialul de conceptie pregatitor, precum si manualele. #2$ +deile, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice si principiile care stau la ba!a oricarui element dintr&un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la ba!a interfetelor sale, nu sunt prote"ate. )rt. %3 (itularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficia!a in mod corespun!ator de drepturile preva!ute de pre!enta lege, in partea + a pre!entului titlu, indeosebi de dreptul e'clusiv de a reali!a si de a autori!a2 a$ reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mi"loc si sub orice forma, inclusiv in ca!ul in care reproducerea este determinata de instalarea, stocarea, rularea sau e'ecutarea, afisarea sau transmiterea in retea3 b$ traducerea, adaptarea, aran"area si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum si reproducerea re!ultatului acestor operatiuni, fara a pre"udicia drepturile

persoanei care transforma programul pentru calculator3 c$ distribuirea si inchirierea originalului sau ale copiilor, sub orice forma, ale unui program pentru calculator. #2$ >rima van!are a copiei unui program pentru calculator pe piata interna de catre titularul drepturilor sau cea facuta cu consimtamantul acestuia epui!ea!a dreptul e'clusiv de autori!are a distribuirii acestei copii pe piata interna. )rt. %4 +n lipsa unei clau!e contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai multi anga"ati in e'ercitarea atributiilor de serviciu ori dupa instructiunile celui care anga"ea!a, apartin acestuia din urma. )rt. %5 #1$ +n lipsa unei clau!e contrare, printr&un contract de utili!are a unui program pentru calculator se pre!uma ca2 a$ utili!atorului i se acorda dreptul nee'clusiv de utili!are a programului pentru calculator3 b$ utili!atorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utili!are a programului pentru calculator. #2$ Cesiunea dreptului de utili!are a unui program pentru calculator nu implica si transferul dreptului de autor asupra acestuia. )rt. % +n lipsa unei clau!e contrare, nu sunt supuse autori!arii titularului dreptului de autor actele preva!ute la art. %3 lit. a$ si b$, daca acestea sunt necesare pentru a permite dobanditorului legitim sa utili!e!e programul pentru calculator intr&un mod corespun!ator destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor. )rt. %% #1$ =tili!atorul autori!at al unui program pentru calculator poate face, fara autori!area titularului dreptului de autor, o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utili!arii programului. #2$ =tili!atorul autori!at al copiei unui program pentru calculator poate, fara autori!area titularului dreptului de autor, sa anali!e!e, sa studie!e sau sa teste!e functionarea acestui program, in scopul de a determina ideile si principiile care stau la ba!a oricarui element al acestuia, cu oca!ia efectuarii oricaror operatiuni de instalare, afisare, rulare sau e'ecutare, transmitere ori stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efectue!e. #3$ 6ispo!itiile art. 10 lit. e$ din pre!enta lege nu se aplica programelor pentru calculator. )rt. %0 )utori!area titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci cand reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii2 a$ actele de reproducere si de traducere sunt indeplinite de o persoana care detine dreptul de utili!are a unei copii a programului sau de o persoana care indeplineste aceste actiuni in numele celei dintai, fiind abilitata in acest scop3 b$ informatiile necesare interoperabilitatii nu sunt usor si rapid accesibile persoanelor preva!ute la lit. a$ a pre!entului articol3 c$ actele preva!ute la lit. a$ a pre!entului articol sunt limitate la partile de program necesare interoperabilitatii. )rt. %5 +nformatiile obtinute prin aplicarea art. %02 a$ nu pot fi utili!ate in alte scopuri decat la reali!area interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent3 b$ nu pot fi comunicate altor persoane, in afara ca!ului in care comunicarea se dovedeste

necesara interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent3 c$ nu pot fi utili!ate pentru definitivarea, producerea ori comerciali!area unui program pentru calculator, a carui e'presie este fundamental similara, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor titularului dreptului de autor. )rt. 00 6ispo!itiile art. %0 si %5 nu se aplica, daca se cau!ea!a un pre"udiciu titularului dreptului de autor sau utili!arii normale a programului pentru calculator. )rt. 01 6ispo!itiile cap. A+ din pre!entul titlu nu se aplica programelor pentru calculator. CA%I!)"#" . )perele de arta plastica/ de ar0itectura si foto rafice )rt. 02 >ersoana fi!ica sau "uridica organi!atoare a e'po!itiilor de arta raspunde de integritatea operelor e'puse, luand toate masurile pentru inlaturarea oricarui risc. )rt. 03 #1$ Contractul de reproducere a unei opere de arta trebuie sa contina indicatii care sa permita identificarea operei, cum ar fi o descriere sumara, o schita, un desen, o fotografie, precum si referiri la semnatura autorului. #2$ :eproducerile nu vor putea fi puse in van!are fara ca titularul dreptului de autor sa fi aprobat e'emplarul ce i&a fost supus spre e'aminare. #3$ >e toate e'emplarele trebuie sa figure!e numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit care sa permita identificarea acestuia. #4$ Codelele originale si alte elemente ce au servit celui care a facut reproducerile trebuie sa fie restituite detinatorului cu orice titlu al acestora, daca nu s&a convenit altfel. #5$ +nstrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie sa fie distruse sau facute inutili!abile, daca titularul dreptului de autor asupra operei nu le achi!itionea!a si daca nu s&a convenit altfel. )rt. 04 #1$ 1tudiile si proiectele de arhitectura si urbanism e'puse in apropierea santierului operei de arhitectura, precum si constructia reali!ata dupa acestea trebuie sa poarte scris numele autorului, la loc vi!ibil, daca prin contract nu s&a convenit altfel. #2$ Construirea unei opere de arhitectura, reali!ata total sau partial dupa un alt proiect, nu poate fi facuta decat cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect. )rt. 05 #1$ 1unt considerate opere fotografice si fotogramele peliculelor cinematografice. #2$ <u pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice si altele asemenea. )rt. 0 #1$ 6reptul autorului unei opere fotografice de a utili!a propria opera nu trebuie sa pre"udicie!e drepturile autorului operei de arta reproduse in opera fotografica. #2$ 6repturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creata in e'ecutarea unui contract individual de munca sau la comanda, se pre!uma ca apartin, pentru o perioada de 3 ani, celui care anga"ea!a sau persoanei care a facut comanda, daca prin contract nu s&a preva!ut altfel. #3$ +nstrainarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia, daca prin contract nu s&a preva!ut altfel. )rt. 0% #1$ /otografia unei persoane, atunci cand este e'ecutata la comanda, poate fi publicata, reprodusa de persoana fotografiata sau de succesorii sai, fara consimtamantul autorului, daca

nu s&a convenit altfel. #2$ 6aca numele autorului figurea!a pe e'emplarul original al fotografiei, el trebuie sa fie mentionat si pe reproduceri. CA%I!)"#" .I %rotectia portretului/ a destinatarului corespondentei si a secretului sursei de informare )rt. 00 #1$ =tili!area unei opere care contine un portret necesita consimtamantul persoanei repre!entate in acest portret. )utorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sa o reproduca sau sa o utili!e!e fara consimtamantul persoanei repre!entate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani dupa moartea persoanei repre!entate. #2$ +n lipsa unei clau!e contrare, consimtamantul nu este necesar daca persoana repre!entata in portret este de profesie model sau a primit o remuneratie pentru a po!a. #3$ Consimtamantul preva!ut la alin. #1$ nu este necesar pentru utili!area unei opere care contine portretul2 a$ unei persoane general cunoscute, daca portretul a fost e'ecutat cu oca!ia activitatilor sale publice3 b$ unei persoane a carei repre!entare constituie numai un detaliu al unei opere ce pre!inta o adunare, un peisa" sau o manifestare publica. )rt. 05 =tili!area unei corespondente adresate unei persoane necesita consimtamantul destinatarului, iar dupa moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor sai, daca persoana destinatara nu si&a e'primat o alta dorinta. )rt. 50 >ersoana repre!entata intr&un portret si persoana destinatara a unei corespondente pot e'ercita dreptul preva!ut la art. 10 lit. d$, in ceea ce priveste utili!area operei ce contine portretul sau a corespondentei, dupa ca!. )rt. 51 #1$ ;ditorul sau producatorul, la cererea autorului, este obligat sa pastre!e secretul surselor de informatii folosite in opere si sa nu publice documentele referitoare la acestea. #2$ 6e!valuirea secretului este permisa cu consimtamantul persoanei care l&a incredintat sau in ba!a unei hotarari "udecatoresti, definitive si irevocabile. !I!"#" II Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis CA%I!)"#" I $ispo(itii comune )rt. 52 #1$ 6repturile cone'e dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor. <ici o dispo!itie a pre!entului titlu nu trebuie interpretata in sensul unei limitari a e'ercitiului dreptului de autor. #2$ 6repturile patrimoniale recunoscute in pre!entul titlu pot fi cesionate, in tot sau in parte, in conditiile preva!ute la art. 35&43, care se aplica prin analogie. )ceste drepturi pot sa faca obiectul unei cesiuni e'clusive sau nee'clusive. )rt 53 & abrogat )rt. 54 1unt recunoscuti si prote"ati, ca titulari de drepturi cone'e dreptului de autor, artistii interpreti sau e'ecutanti, pentru propriile interpretari ori e'ecutii, producatorii de inregistrari sonore si

producatorii de inregistrari audiovi!uale, pentru propriile inregistrari, si organismele de radiodifu!iune si de televi!iune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe. CA%I!)"#" II $repturile artistilor interpreti sau e-ecutanti )rt. 55 +n sensul pre!entei legi, prin artisti interpreti sau e'ecutanti se intelege2 actorii, cantaretii, mu!icienii, dansatorii si alte persoane care pre!inta, canta, dansea!a, recita, declama, "oaca, interpretea!a, regi!ea!a, diri"ea!a ori e'ecuta in orice alta modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete. )rt. 5 )rtistul interpret sau e'ecutant are urmatoarele drepturi morale2 a$ dreptul de a pretinde recunoasterea paternitatii propriei interpretari sau e'ecutii3 b$ dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul sau sa fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol si la fiecare utili!are a inregistrarii acestuia3 c$ dreptul de a pretinde respectarea calitatii prestatiei sale si de a se opune oricarei deformari, falsificari sau altei modificari substantiale a interpretarii ori e'ecutiei sale sau oricarei incalcari a drepturilor sale, care ar pre"udicia grav onoarea ori reputatia sa3 )rt. 5% #1$ 6repturile preva!ute la art. 5 nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. #2$ 6upa moartea artistului interpret sau e'ecutant, e'ercitiul drepturilor preva!ute la art. 5 se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata. 6aca nu e'ista mostenitori, e'ercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile artistului interpret sau e'ecutant ori, dupa ca!, organismului cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv. )rt. 50 #1$ )rtistul interpret sau e'ecutant are dreptul patrimonial e'clusiv de a autori!a ori de a inter!ice urmatoarele2 a$ fi'area interpretarii sau a e'ecutiei sale3 b$ reproducerea interpretarii sau a e'ecutiei fi'ate3 c$ distribuirea interpretarii sau a e'ecutiei fi'ate3 d$ inchirierea interpretarii sau a e'ecutiei fi'ate3 e$ imprumutul interpretarii sau al e'ecutiei fi'ate3 f$ importul in vederea comerciali!arii pe piata interna a interpretarii sau a e'ecutiei fi'ate3 g$ radiodifu!area si comunicarea publica ale interpretarii sau ale e'ecutiei sale, cu e'ceptia ca!ului in care interpretarea ori e'ecutia a fost de"a fi'ata sau radiodifu!ata3 g1$ in situatia specificata la lit. g$ au dreptul numai la remuneratie echitabila3 h$ punerea la dispo!itia publicului a interpretarii sau a e'ecutiei sale fi'ate, astfel incat sa poata fi accesata, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public3 i$ retransmiterea prin cablu a interpretarii sau a e'ecutiei fi'ate. #2$ +n sensul pre!entei legi, se considera fi'are incorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a repre!entarii digitale a acestora pe suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publica a lor, cu a"utorul unui dispo!itiv. #3$ :emuneratia echitabila preva!uta la alin. #1$ lit. g$ se stabileste si se colectea!a conform procedurii preva!ute la art. 131, 131?1, 131?2 si 133. #4$ 6efinitiile preva!ute la art. 14, 14?1, 14?2, 14?3, 14?4, art. 15 alin. #1$, art. 15?1 si 15?2 se aplica in mod corespun!ator si drepturilor preva!ute la alin. #1$. )rt. 55 #1$ +n sensul pre!entei legi, e'ecutia sau interpretarea unei opere este colectiva, in ca!ul in care interpretarile ori e'ecutiile individuale formea!a un tot, fara a fi posibil, data fiind natura

interpretarii sau e'ecutiei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre artistii participanti asupra ansamblului interpretarii sau e'ecutiei. #2$ +n vederea e'ercitarii drepturilor e'clusive privind autori!area preva!uta la art. 50, artistii interpreti sau e'ecutanti care participa, in mod colectiv, la aceeasi interpretare ori e'ecutie, cum ar fi membrii unui grup mu!ical, ai unui cor, ai unei orchestre, ai unui corp de balet sau ai unei trupe teatrale, trebuie sa mandate!e, in scris, dintre ei, un repre!entant, cu acordul ma"oritatii membrilor. #3$ 1unt e'ceptati de la prevederile alin. #2$ regi!orul, diri"orul si solistii. )rt. 100 +n ca!ul unei interpretari sau e'ecutii efectuate de un artist, in cadrul unui contract individual de munca, drepturile patrimoniale preva!ute la art. 50, care sunt transmise anga"atorului, trebuie sa fie e'pres preva!ute in contractul individual de munca. )rt. 101 +n lipsa unei clau!e contrare, artistul interpret sau e'ecutant, care a participat la reali!area unei opere audiovi!uale, a unei inregistrari audiovi!uale ori a unei inregistrari sonore, se pre!uma ca cedea!a producatorului acesteia, in schimbul unei remuneratii echitabile, dreptul e'clusiv de utili!are a prestatiei sale astfel fi'ate, prin reproducere, distribuire, import, inchiriere si imprumut. )rt. 102 #1$ 6urata drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau e'ecutanti este de 50 de ani de la data interpretarii sau e'ecutiei. (otusi, daca fi'area interpretarii sau e'ecutiei in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. #2$ 6urata preva!uta la alin. #1$ se calculea!a incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi. CA%I!)"#" III $repturile producatorilor de inre istrari sonore )rt. 103 #1$ 1e considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul pre!entei legi, fi'area sunetelor provenite dintr&o interpretare ori e'ecutie sau a altor sunete ori a repre!entarii digitale ale acestor sunete, alta decat sub forma unei fi'ari incorporate intr&o opera cinematografica sau in alta opera audiovi!uala. #2$ >roducatorul de inregistrari sonore este persoana fi!ica sau "uridica ce are initiativa si isi asuma responsabilitatea organi!arii si finantarea reali!arii primei fi'ari a sunetelor, fie ca acestea constituie sau nu o opera in sensul pre!entei legi. )rt. 104 +n ca!ul reproducerii si distribuirii inregistrarilor sonore, producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi materiale de ambalare, pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau e'ecutant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum si numele ori denumirea producatorului. )rt. 105 #1$ +n conditiile preva!ute la art. 52 alin. #1$, producatorul de inregistrari sonore are dreptul patrimonial e'clusiv de a autori!a sau de a inter!ice urmatoarele2 a$ reproducerea prin orice mi"loc si sub orice forma a propriilor inregistrari sonore3 b$ distribuirea propriilor inregistrari sonore3 c$ inchirierea propriilor inregistrari sonore3 d$ imprumutul propriilor inregistrari sonore3

e$ importul, in vederea comerciali!arii pe piata interna, a copiilor legal reali!ate ale propriilor inregistrari sonore3 f$ radiodifu!area si comunicarea publica a propriilor inregistrari sonore, cu e'ceptia celor publicate in scop comercial, ca! in care are dreptul doar la remuneratie echitabila3 g$ punerea la dispo!itia publicului a propriilor inregistrari sonore, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public3 h$ retransmiterea prin cablu a propriilor inregistrari sonore. #2$ 6efinitiile de la art. 14, 14?1, 14?2, 14?3, 14?4, art. 15 alin. #1$, art. 15?1 si 15?2 se aplica, prin analogie, si drepturilor preva!ute la alin. #1$. #3$ >roducatorul de inregistrari sonore are dreptul de a impiedica importul de copii ale propriilor inregistrari sonore reali!ate fara autori!area sa. #4$ 6ispo!itiile alin. #1$ lit. e$ nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fi!ica, fara scopuri comerciale, in baga"ul personal legal admis. )rt. 10 #1$ 6urata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari sonore este de 50 de ani de la data primei fi'ari. (otusi, daca inregistrarea in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. #2$ 6urata preva!uta la alin. #1$ se calculea!a incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi. CA%I!)"#" III11 $repturile producatorilor de inre istrari audio*i(uale )rt. 10 ?1 #1$ 1e considera inregistrare audiovi!uala sau videograma, in sensul pre!entei legi, orice fi'are a unei opere audiovi!uale sau a unor secvente de imagini in miscare, insotite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda si suportul utili!ate pentru aceasta fi'are. #2$ >roducatorul unei inregistrari audiovi!uale este persoana fi!ica sau "uridica ce are initiativa si isi asuma responsabilitatea organi!arii si reali!arii primei fi'ari a unei opere audiovi!uale sau a unor secvente de imagini in miscare, insotite ori nu de sunet si, in aceasta calitate, furni!ea!a mi"loacele tehnice si financiare necesare. )rt. 10 ?2 +n ca!ul reproducerii si distribuirii propriilor inregistrari audiovi!uale, producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi materiale de ambalare, numele ori denumirea producatorului, pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau e'ecutant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum si numele ori denumirea producatorului. )rt. 10 ?3 #1$ >roducatorul unei inregistrari audiovi!uale are dreptul patrimonial e'clusiv de a autori!a sau de a inter!ice urmatoarele2 a$ reproducerea prin orice mi"loc si sub orice forma a propriilor inregistrari audiovi!uale3 b$ distribuirea originalului sau a copiilor propriilor inregistrari audiovi!uale3 c$ inchirierea propriilor inregistrari audiovi!uale3 d$ imprumutul propriilor inregistrari audiovi!uale3 e$ importul, in vederea comerciali!arii pe piata interna, a propriilor inregistrari audiovi!uale3 f$ radiodifu!area si comunicarea publica a propriilor inregistrari audiovi!uale3 g$ punerea la dispo!itia publicului a propriilor inregistrari audiovi!uale, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public3 h$ retransmiterea prin cablu a propriilor inregistrari audiovi!uale. #2$ 6efinitiile de la art. 14, 14?1, 14?2, 14?3, 14?4, 15 alin. #1$, art. 15?1 si 15?2 se aplica, prin analogie, si drepturilor preva!ute la alin. #1$.

)rt. 10 ?4 #1$ 6urata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari audiovi!uale este de 50 de ani de la data primei fi'ari. (otusi, daca inregistrarea in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. #2$ 6urata preva!uta la alin. #1$ se calculea!a incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi. CA%I!)"#" I, $ispo(itii comune autorilor/ artistilor interpreti sau e-ecutanti si producatorilor de inre istrari sonore si audio*i(uale )rt. 10 ?5 #1$ >entru utili!area directa sau indirecta a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifu!are sau prin orice modalitate de comunicare catre public, artistii interpreti sau e'ecutanti si producatorii de fonograme au dreptul la o remuneratie unica echitabila. #2$ Cuantumul acestei remuneratii se stabileste prin metodologii, conform procedurii preva!ute la art. 131, 131?1 si 131?2. #3$ Colectarea remuneratiei unice se efectuea!a in conditiile preva!ute la art. 133. #4$ 8rganismele de gestiune colectiva beneficiare stabilesc, printr&un protocol, care se depune la 8ficiul :oman pentru 6repturile de )utor, proportia reparti!arii remuneratiei intre cele doua categorii de beneficiari. +n ca!ul in care beneficiarii nu depun protocolul la 8ficiul :oman pentru 6repturile de )utor, in termen de 30 de !ile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor, remuneratia se imparte, in mod egal, intre cele doua categorii de beneficiari. )rt. 10 ? 6reptul de distribuire se epui!ea!a o data cu prima van!are sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei inregistrari sonore sau audiovi!uale pe piata interna, de catre titularul de drepturi ori cu consimtamantul acestuia. )rt. 10% #1$ )utorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin inregistrari sonore sau audiovi!uale pe orice tip de suport, precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hartie, direct ori indirect, in conditiile preva!ute la art. 34 alin. #1$, au dreptul, impreuna cu editorii, producatorii si cu artistii interpreti sau e'ecutanti, dupa ca!, la o remuneratie compensatorie pentru copia privata, conform art. 34 alin. #2$. 6reptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor. #2$ :emuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de fabricantii si/sau importatorii de suporturi de aparate, preva!ute la art. 34 alin. #2$, indiferent daca procedeul folosit este unul analogic sau digital. #3$ +mportatorii si fabricantii de suporturi si aparate, preva!ute la art. 34 alin. #2$, sunt obligati sa se inscrie la 8ficiul :oman pentru 6repturile de )utor, in :egistrul <ational al Copiei >rivate, si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la 8ficiul :oman pentru 6repturile de )utor a certificatului de inregistrare. )cest certificat se eliberea!a de 8ficiul :oman pentru 6repturile de )utor, pe ba!a dove!ilor privind obiectul de activitate declarat legal si a Certificatului unic de inregistrare la registrul comertului, in termen de 5 !ile de la depunerea acestora. #4$ Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datorea!a remuneratia compensatorie pentru copia privata, precum si cuantumul acestei remuneratii se negocia!a din 3 in 3 ani, daca una dintre parti o cere, in cadrul unor comisii constituite din2

a$ cate un repre!entant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functionea!a pentru cate o categorie de drepturi, pe de o parte3 b$ cate un repre!entant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de suporturi si aparate, numit de respectivele structuri asociative, si cate un repre!entant al primilor 3 fabricanti si importatori ma"ori de suporturi si aparate, stabiliti pe ba!a cifrei de afaceri si a cotei de piata din domeniul respectiv, cu conditia ca acestea sa fie declarate in acest scop la 8ficiul :oman pentru 6repturile de )utor pe propria raspundere, pe de alta parte. #5$ +n vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor preva!ute la art. 131 alin. #2$ &#4$, organismele de gestiune colectiva sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si aparate vor depune la 8ficiul :oman pentru 6repturile de )utor o cerere continand lista suporturilor si aparatelor, cerere ce va fi publicata in Conitorul 8ficial al :omaniei, >artea +, prin deci!ie a directorului general al 8ficiului :oman pentru 6repturile de )utor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmea!a sa fie negociate. Lista se elaborea!a in mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovi!ual si pentru aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negocia!a in doua comisii. # $ :emuneratiile sunt procentuale si se calculea!a la valoarea in vama, in ca!ul importatorilor, si, respectiv, la valoarea fara (A), cu oca!ia punerii in circulatie a produselor de catre producatori, si se plateste in luna urmatoare importului sau datei de facturare. #%$ :emuneratiile negociate de parti sunt procentuale si sunt datorate pentru aparatele si suporturile preva!ute la art. 34 alin. #2$, inclusiv pentru coli de hartie pentru copiator format )4 si suporturi digitale. #0$ :emuneratia compensatorie pentru copia privata repre!inta o cota procentuala din valoarea specificata la alin. # $, dupa cum urmea!a2 a$ coli de hartie pentru copiator, format )42 0,1@3 b$ alte suporturi2 3@3 c$ pentru aparate2 0,5@. #5$ <egocierile pentru stabilirea listei aparatelor si suporturilor pentru care se datorea!a remuneratia compensatorie se convoaca de 8ficiul :oman pentru 6repturile de )utor, in termen de 15 !ile de la publicarea in Conitorul 8ficial al :omaniei, >artea +, a cererii de negociere, si se desfasoara potrivit procedurilor preva!ute la art. 131?2. )rt. 10%?1 :emuneratia compensatorie pentru copia privata se colectea!a de catre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore si audiovi!uale si de catre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie, in conditiile preva!ute la art. 133 alin. # $&#0$. Cele doua organisme de gestiune colectiva, cu atributii de colector unic, sunt desemnate prin obtinerea votului ma"oritatii organismelor de gestiune colectiva beneficiare, la prima convocare, sau prin obtinerea celui mai mare numar de voturi la o a doua convocare, indiferent de numarul celor pre!enti. 8rganismele de gestiune colectiva desemnate prin vot vor depune la 8ficiul :oman pentru 6repturile de )utor procesul&verbal prin care au fost desemnate. +n termen de 5 !ile lucratoare de la data depunerii, 8ficiul :oman pentru 6repturile de )utor va numi colectorul unic prin deci!ie a directorului general, care se publica in Conitorul 8ficial al :omaniei, >artea +. )rt. 10%?2 #1$ :emuneratia compensatorie pentru copia privata incasata de organismele de gestiune colectoare unice se reparti!ea!a beneficiarilor, astfel2 a$ in ca!ul suporturilor si aparatelor pentru copii inregistrate sonor, prin procedeu analogic, 40 @ din remuneratie revine, in parti negociabile, autorilor si editorilor operelor inregistrate, 30 @ revine artistilor interpreti sau e'ecutanti, iar restul de 30 @ revine producatorilor de inregistrari sonore3 b$ in ca!ul suporturilor si aparatelor pentru copii inregistrate audiovi!ual, prin procedeu analogic, remuneratia se imparte in mod egal intre urmatoarele categorii2 autori,

artisti interpreti sau e'ecutanti si producatori3 c$ & abrogat d$ in ca!ul copiilor inregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remuneratia se imparte in mod egal intre beneficiarii corespun!and fiecareia dintre cele trei categorii preva!ute la lit. a$, b$ si c$, iar, in interiorul fiecarei categorii, conform celor stabilite la literele amintite. #1?1$ +n ca!ul copiilor inregistrate, prin procedeu analogic, pe hartie, remuneratia se imparte in mod egal intre autori si editori. 1umele cuvenite editorilor se reparti!ea!a acestora numai prin asociatiile de editori, pe ba!a unui protocol incheiat intre acestea, continand criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecarei asociatii. >ot participa la negocierea protocolului de reparti!are numai asociatiile de editori care indeplinesc conditiile stabilite prin deci!ie a directorului general al 8ficiului :oman pentru 6repturile de )utor. )rt 10%? 2& abrogat )rt. 100 :emuneratia compensatorie pentru copia privata nu se plateste in ca!ul in care suporturile audio, video sau digitale neinregistrate, fabricate in tara sau importate, se comerciali!ea!a angro catre producatorii de inregistrari sonore si audiovi!uale sau catre organismele de radiodifu!iune si televi!iune, pentru propriile emisiuni. )rt. 105 & abrogat )rt. 110 6ispo!itiile art. 10% nu se aplica importului de suporturi si aparate ce permit reali!area de copii, efectuat fara scop comercial, in baga"ul personal legal admis. )rt. 111& abrogat )rt. 111?1 #1$ +n ca!ul in care un autor sau un artist interpret sau e'ecutant a transferat ori a cedat dreptul sau de inchiriere sau imprumut, in ceea ce priveste o fonograma ori o videograma, unui producator de fonograme sau de inregistrari audiovi!uale, acesta pastrea!a dreptul de a obtine o remuneratie echitabila. #2$ 6reptul de a obtine o remuneratie echitabila pentru inchiriere nu poate face obiectul unei renuntari din partea autorilor sau artistilor interpreti ori e'ecutanti, in calitate de beneficiari. #3$ )utorii si artistii interpreti sau e'ecutanti vor primi remuneratiile cuvenite fie direct de la producatori, conform contractelor incheiate cu acestia, fie de la utili!atori, numai prin organismele de gestiune colectiva, conform contractelor dintre beneficiarii remuneratiei si producatori. )rt. 112 6ispo!itiile privind limitele e'ercitarii drepturilor preva!ute la art. 33&30 se aplica in mod corespun!ator si titularilor de drepturi cone'e dreptului de autor. )rt. 112?1 +n ca!ul in care titularii de drepturi beneficia!a, prin efectul legii, de o remuneratie obligatorie, acestia nu se pot opune utili!arilor care o generea!a. Capitolul , )r anismele de radiodifu(iune si de tele*i(iune 1ectiunea + 6repturile organismelor de radiodifu!iune si de televi!iune )rt. 113 8rganismele de radiodifu!iune si de televi!iune au dreptul patrimonial e'clusiv de a autori!a sau de a inter!ice, cu obligatia pentru cel autori!at de a mentiona numele organismelor, urmatoarele2 a$ fi'area propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifu!iune sau de televi!iune3

b$ reproducerea prin orice mi"loc si sub orice forma a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifu!iune sau de televi!iune fi'ate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost transmise prin fir sau fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit3 c$ distribuirea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifu!iune sau de televi!iune fi'ate pe orice fel de suport3 d$ importul, in vederea comerciali!arii pe piata interna, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifu!iune sau de televi!iune fi'ate pe orice fel de suport3 e$ retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifu!iune sau de televi!iune prin mi"loace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum si prin orice alt mod de comunicare catre public, inclusiv retransmiterea pe +nternet3 f$ comunicarea publica a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifu!iune sau de televi!iune in locuri accesibile publicului, cu plata intrarii3 g$ inchirierea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifu!iune sau de televi!iune, fi'ate pe orice tip de suport3 h$ imprumutul propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifu!iune sau de televi!iune fi'ate pe orice fel de suport3 i$ punerea la dispo!itia publicului a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifu!iune sau de televi!iune fi'ate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost emise prin fir sau fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel incat sa poata fi accesate in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public. )rt. 113?1 #1$ >rin reemitere, in sensul pre!entei legi, se intelege emiterea simultana, de catre un organism de radiodifu!iune, a unui program al altui organism de radiodifu!iune. #2$ 6efinitiile de la art. 14, 14?1, 14?2, 14?3, 14?4, 15 alin. #1$, 15?1, art. 15?2 si 50 alin. #2$ se aplica, prin analogie, si drepturilor preva!ute la art. 113. )rt. 113?2 #1$ 8rganismele de radiodifu!iune si de televi!iune au dreptul e'clusiv de a impiedica importul de copii ale propriilor programe de radiodifu!iune sau de televi!iune, reali!ate fara autori!area lor si fi'ate pe orice tip de suport. #2$ 6ispo!itiile art. 113 lit. d$ nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fi!ica, fara scop comercial, in baga"ul personal legal admis. )rt. 114 6urata drepturilor preva!ute in pre!entul capitol este de 50 de ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc prima radiodifu!are a emisiunii sau a serviciului de programe ale organismului de radiodifu!iune ori de televi!iune. )rt. 115 6reptul de distribuire a unui program de radiodifu!iune ori de televi!iune, fi'at pe orice fel de suport, se epui!ea!a o data cu prima van!are sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor acestuia, pe piata interna, de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia. )rt. 11 6ispo!itiile cuprinse in art. 33, 34 si 3% se aplica, prin analogie, si organismelor de radiodifu!iune si de televi!iune. 1ectiunea ++2 Comunicarea publica prin satelit )rt. 11% #1$ 8rganismele de radiodifu!iune si de televi!iune, care au ca obiect de activitate comunicarea publica a unor programe prin satelit, trebuie sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dreptului de autor si a drepturilor cone'e prote"ate prin pre!enta lege. #2$ +n sensul pre!entei legi, prin comunicare publica prin satelit se intelege introducerea, sub

controlul si responsabilitatea unui organism de radiodifu!iune sau de televi!iune situat pe teritoriul :omaniei, a semnalelor purtatoare de programe destinate captarii de catre public, intr&un lant neintrerupt de comunicare ce conduce la satelit si revine la pamant. #3$ +n sensul pre!entei legi, prin satelit se intelege orice satelit care operea!a pe ben!i de frecventa re!ervate, conform legislatiei privind telecomunicatiile, pentru radiodifu!area semnalelor in scopul receptionarii de catre public sau pentru comunicarea individuala privata. +n acest din urma ca! este totusi necesar ca receptia individuala sa se poata face in conditii comparabile celor din primul ca!. )rt. 110 #1$ +n ca!ul in care semnalele purtatoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difu!ate sub o forma codificata, introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica, daca dispo!itivul de decodificare a emisiunii este pus la dispo!itia publicului de catre organismul respectiv sau cu consimtamantul sau. #2$ :esponsabilitatea comunicarii publice, in ca!ul in care semnalele purtatoare sunt transmise de un organism situat in afara :omaniei sau intr&un stat care nu este membru al =niunii ;uropene si care nu asigura nivelul de protectie preva!ut de pre!enta lege, este asigurata astfel2 a$ daca semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legatura ascensionala, responsabilitatea revine persoanei care, situate pe teritoriul :omaniei sau al unui stat membru al =niunii ;uropene, utili!ea!a statia3 b$ daca nu se apelea!a la o statie de legatura ascensionala, dar comunicarea catre public a fost autori!ata de un organism cu sediul principal in :omania sau pe teritoriul unui stat membru al =niunii ;uropene, responsabilitatea revine organismului care a autori!at&o. )rt. 115 #1$ (itularii dreptului de autor pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea publica prin satelit unui organism de radiodifu!iune sau de televi!iune, numai printr&un contract incheiat fie prin intermediul unui organism de gestiune colectiva, fie individual. #2$ Contractul&cadru incheiat intre un organism de gestiune colectiva si un organism de radiodifu!iune sau de televi!iune, pentru comunicarea publica prin satelit a unei categorii de opere apartinand unui anumit domeniu, isi poate produce efectele e'tinse si fata de titularii de drepturi care nu sunt repre!entati de organismele de gestiune colectiva, daca aceasta comunicare catre public prin satelit are loc simultan cu radiodifu!area terestra efectuata de catre acelasi organism emitator. (itularul de drepturi nerepre!entat are posibilitatea in orice moment sa inlature producerea efectelor e'tinse ale contractului&cadru, printr&un contract individual sau colectiv. #3$ >revederile alin. #2$ nu se aplica operelor audio&vi!uale. 1ectiunea +++2 :etransmiterea prin cablu )rt 120 & abrogat )rt. 121 #1$ (itularii drepturilor de autor sau ai drepturilor cone'e isi pot e'ercita drepturile lor pentru autori!area sau inter!icerea retransmisiei prin cablu numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiva. #2$ Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile cone'e se stabileste printr&o metodologie negociata intre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor cone'e si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor preva!ute la art. 131 si 131?1, cu e'cluderea de la calcul a programelor a caror retransmitere prin cablu este obligatorie conform legii. $eclarat neconstitutional prin $eci(ia Curtii Constitutionale 571 din 22 Aprilie 2010 pu+licata in 3onitorul )ficial pu+licat in 3onitorul )ficial 43042010. #3$ +n ca!ul in care partile nu pot stabili metodologii prin negociere, inainte de initierea

procedurii de arbitra" preva!ute de art. 131?2 alin. #3$ acestea pot conveni sa recurga la o procedura de mediere facultativa. )ceasta mediere este efectuata de unul sau mai multi mediatori alesi de parti in asa fel incat independenta si impartialitatea lor sa nu poata fi puse la indoiala. Cediatorii au ca sarcina sa a"ute negocierile si pot sa notifice o propunere partilor. #4$ +n termen de 3 luni de la pre!entarea propunerii de catre mediatori, partile vor notifica mediatorilor si la 8ficiul :oman pentru 6repturile de )utor respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologii le. <otificarea propunerii, precum si a acceptarii sau respingerii acesteia se face in conformitate cu regulile aplicabile notificarii actelor "uridice. )cceptarea de catre toate partile este pre!umata in ca!ul in care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii in acest termen. #5$ 6aca unii titulari de drepturi nu au incredintat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune colectiva, organismul care gestionea!a drepturile din aceeasi categorie este considerat de drept a fi si gestionarul drepturilor lor. 6aca e'ista in acelasi domeniu mai multe organisme de gestiune colectiva, titularul de drepturi poate opta intre acestea. :evendicarea drepturilor de catre acesti titulari se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii. )rt. 121?1 #1$ >revederile art. 121 alin. #1$ nu se aplica drepturilor e'ercitate de organismele de radiodifu!iune sau de televi!iune cu privire la propriile emisiuni si servicii de programe, indiferent daca drepturile in cau!a le apartin ori le&au fost cesionate de alti titulari de drepturi de autor sau de drepturi cone'e. +n acest ca!, e'ercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de catre un organism de radiodifu!iune sau de televi!iune se face prin contracte incheiate cu distribuitorii prin cablu, cu e'ceptia ca!urilor in care retransmiterea prin cablu este obligatorie prin lege. )rt 122 & abrogat CAPITOLUL VI Drepturile sui-generis ale fabricantilor bazelor de date )rt. 122?1 #1$ 6ispo!itiile pre!entului capitol privesc protectia "uridica a ba!elor de date, in orice forma a lor. #2$ +n sensul pre!entei legi, prin ba!a de date se intelege o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, prote"ate ori nu prin drept de autor sau cone', dispuse intr&o modalitate sistematica ori metodica si in mod individual accesibile prin mi"loace electronice sau printr&o alta modalitate. #3$ >rotectia preva!uta in pre!entul capitol nu se aplica programelor pentru calculator utili!ate la fabricarea sau functionarea ba!elor de date accesibile prin mi"loace electronice. #4$ +n sensul pre!entei legi, fabricantul unei ba!e de date este persoana fi!ica sau "uridica ce a facut o investitie substantiala cantitativa si calitativa in vederea obtinerii, verificarii sau pre!entarii continutului unei ba!e de date. )rt. 122?2 #1$ /abricantul unei ba!e de date are dreptul patrimonial e'clusiv de a autori!a si de a inter!ice e'tragerea si/sau reutili!area totalitatii sau a unei parti substantiale din aceasta, evaluata calitativ sau cantitativ. #2$ +n sensul pre!entei legi, se intelege prin2 a$ e'tragere2 transferul permanent sau temporar al totalitatii ori al unei parti, evaluata calitativ sau cantitativ, substantiale din continutul ba!ei de date pe un alt suport, prin orice mi"loc sau sub orice forma3 b$ reutili!are2 orice forma de punere la dispo!itia publicului a totalitatii sau a unei parti substantiale a continutului ba!ei de date, evaluata calitativ sau cantitativ, prin distribuirea de

copii, prin inchiriere sau sub alte forme, inclusiv prin punerea la dispo!itia publicului a continutului ba!ei, astfel incat oricine sa poata avea acces la aceasta in locul si la momentul alese in mod individual. >rima van!are pe piata interna a unei copii a ba!ei de date de catre titularul dreptului sui&generis sau cu consimtamantul acestuia epui!ea!a dreptul de a controla revan!area acestei copii. #3$ +mprumutul public al unei ba!e de date nu este un act de e'tragere sau de reutili!are. #4$ 6reptul preva!ut la alin. #1$ se aplica in mod independent de posibilitatea de a prote"a ba!a de date sau continutul acesteia prin dreptul de autor sau alte drepturi. >rotectia ba!elor de date prin dreptul preva!ut la alin. #1$ nu pre"udicia!a drepturile e'istente cu privire la continutul lor. #5$ <u este permisa e'tragerea sau reutili!area, repetata si sistematica, de parti nesubstantiale ale continutului ba!ei de date daca aceasta ar presupune acte contrarii unei utili!ari normale a acestei ba!e sau ar cau!a un pre"udiciu ne"ustificat intereselor legitime ale fabricantului ba!ei de date. )rt. 122?3 #1$ /abricantul unei ba!e de date, care este pusa la dispo!itia publicului prin orice modalitate, nu poate impiedica utili!area legitima a acesteia prin e'tragerea sau reutili!area de parti nesubstantiale din continutul sau, oricare ar fi scopul utili!arii. +n ca!ul in care utili!atorul legitim este autori!at sa e'traga sau sa reutili!e!e numai o parte a ba!ei de date, dispo!itiile pre!entului alineat se aplica acestei parti. #2$ =tili!atorul legitim al unei ba!e de date, care este pusa la dispo!itia publicului in orice modalitate, nu poate efectua acte care intra in conflict cu utili!area normala a acestei ba!e de date sau care le!ea!a in mod ne"ustificat interesele legitime ale fabricantului ba!ei de date. #3$ =tili!atorul legitim al unei ba!e de date, care este pusa la dispo!itia publicului in orice modalitate, nu poate sa aduca pre"udicii titularilor unui drept de autor sau cone' care se refera la opere ori la prestatii continute in aceasta ba!a de date. #4$ =tili!atorul legitim al unei ba!e de date, care este pusa la dispo!itia publicului prin orice modalitate, poate, fara autori!area fabricantului ba!ei de date, sa e'traga sau sa reutili!e!e o parte substantiala a continutului acesteia2 a$ in ca!ul in care e'tragerea se face in scopul utili!arii private a continutului unei ba!e de date neelectronice3 b$ in ca!ul in care e'tragerea se face in scopul utili!arii pentru invatamant sau pentru cercetare stiintifica, cu conditia indicarii sursei si in masura "ustificata de scopul necomercial urmarit3 c$ in ca!ul in care se face o e'tragere sau reutili!are avand ca scop apararea ordinii publice si a sigurantei nationale ori in cadrul unor proceduri administrative sau "urisdictionale. #5$ =tili!atorul legitim al unei ba!e de date sau al unei parti dintr&o ba!a de date poate efectua, fara consimtamantul autorului acesteia, orice act de reproducere, distribuire, comunicare publica sau transformare, necesar utili!arii normale si accesului la ba!a de date sau la o parte din aceasta. )rt. 122?4 #1$ 6repturile fabricantului ba!ei de date iau nastere o data cu definitivarea ba!ei de date. 6urata protectiei este de 15 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator definitivarii ba!ei de date. #2$ +n ca!ul in care ba!a de date a fost pusa la dispo!itia publicului in orice modalitate inainte de e'pirarea perioadei preva!ute la alin. #1$, durata protectiei se calculea!a incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator celui in care ba!a de date a fost pusa la dispo!itia publicului pentru prima oara. #3$ 8rice modificare substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, a continutului unei ba!e de date, constand, in special, in adaugari, suprimari sau schimbari succesive si pentru care se

poate considera ca s&a efectuat o noua investitie substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unei durate de protectie proprii ba!ei de date re!ultate din aceasta investitie. Legea 11/1551

Art. 1. Comerciantii sunt obligati sa isi e'ercite activitatea cu buna&credinta, potrivit u!antelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerintelor concurentei loiale. 44444444444 )rt. 1. a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 250/2001 incepand cu 12.0 .2001.

Art. 11. +n intelesul pre!entei legi2 a$ este considerata ca fiind contrara u!antelor comerciale cinstite utili!area in mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul nee'ecutarii unilaterale a contractului sau utili!arii unor proceduri neloiale, abu!ului de incredere, incitarii la delict si achi!itionarii de secrete comerciale de catre tertii care cunosteau ca respectiva achi!itie implica astfel de practici, de natura sa afecte!e po!itia comerciantilor concurenti pe piata3 b$ constituie secret comercial informatia care, in totalitate sau in cone'area e'acta a elementelor acesteia, nu este in general cunoscuta sau nu este usor accesibila persoanelor din mediul care se ocupa in mod obisnuit cu acest gen de informatie si care dobandeste o valoare comerciala prin faptul ca este secreta, iar detinatorul a luat masuri re!onabile, tinand seama de circumstante, pentru a fi mentinuta in regim de secret3 protectia secretului comercial operea!a atata timp cat conditiile enuntate anterior sunt indeplinite3 c$ constituie fond de comert ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale #marci, firme, embleme, brevete de inventii, vad comercial$, utili!ate de un comerciant in vederea desfasurarii activitatii sale. 44444444444 )rt. 11. a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 250/2001 incepand cu 12.0 .2001.

Art. 2. Constituie concurenta neloiala, in sensul pre!entei legi, orice act sau fapt contrar u!antelor cinstite in activitatea industriala si de comerciali!are a produselor, de e'ecutie a lucrarilor, precum si de efectuare a prestarilor de servicii. 44444444444 )rt. 2. a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 250/2001 incepand cu 12.0 .2001.

Art. 3. +ncalcarea obligatiei preva!ute in art. 1 atrage raspunderea civila, contraventionala ori penala, in conditiile pre!entei legi.

Art. 4. Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni2 a$ oferirea serviciilor de catre salariatul e'clusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte3 b$ divulgarea, achi!itionarea sau folosirea unui secret comercial de catre un comerciant sau un salariat al acestuia, fara consimtamantul detinatorului legitim al respectivului secret comercial si intr&un mod contrar u!antelor comerciale cinstite3 c$ incheierea de contracte prin care un comerciant asigura predarea unei marfi sau e'ecutarea unor prestatii in mod avanta"os, cu conditia aducerii de catre client a altor cumparatori cu care comerciantul ar urma sa incheie contracte asemanatoare3 d$ comunicarea sau raspandirea in public de catre un comerciant de afirmatii asupra intreprinderii sale sau activitatii acesteia, menite sa induca in eroare si sa ii cree!e o situatie de favoare in dauna unor concurenti3 e$ comunicarea, chiar facuta confidential, sau raspandirea de catre un comerciant de afirmatii mincinoase asupra unui concurent sau asupra marfurilor/serviciilor sale, afirmatii de natura sa daune!e bunului mers al intreprinderii concurente3 f$ oferirea, promiterea sau acordarea & mi"locit sau nemi"locit & de daruri ori alte avanta"e salariatului unui comerciant sau repre!entantilor acestuia, pentru ca prin purtare neloiala sa poata afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaste sau a folosi clientela sa ori pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana in dauna unui concurent3 g$ deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legaturilor stabilite cu aceasta clientela in cadrul functiei detinute anterior la acel comerciant3 h$ concedierea sau atragerea unor salariati ai unui comerciant in scopul infiintarii unei societati concurente care sa capte!e clientii acelui comerciant sau anga"area salariatilor unui comerciant in scopul de!organi!arii activitatii sale. Contraventiile preva!ute la lit. a$&c$ se sanctionea!a cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele preva!ute la lit. d$&h$, cu amenda de la 15.000.000 lei la 150.000.000 lei. )ctuali!area cuantumului amen!ilor se face prin hotarare a 9uvernului, in functie de rata inflatiei. 1anctiunea poate fi aplicata si persoanelor "uridice. Contraventiile se constata, la sesi!area partii vatamate, a camerelor de comert si industrie sau din oficiu, de catre personalul de control imputernicit in acest scop de Consiliul Concurentei, care aplica si amenda. 44444444444 )lineatul a fost modificat prin alineatul #4$ din Lege nr. 21/155 incepand cu 14.0%.2011. +n ca!urile de concurenta neloiala ce afectea!a in mod semnificativ functionarea concurentei pe piata relevanta afectata 8ficiul Concurentei va sesi!a Consiliul Concurentei pentru solutionarea ca!ului in conformitate cu dispo!itiile Legii concurentei nr. 21/155 . Consiliul Concurentei va transmite camerelor de comert si industrie teritoriale actele de deci!ie adoptate pentru ca!urile de concurenta neloiala care constituie contraventie, conform prevederilor pre!entei legi. >revederile alin. 1 se completea!a cu dispo!itiile Legii nr. 32/15 0 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu e'ceptia art. 13 si art. 25&2%. (ermenul de prescriptie este de 3 ani. 44444444444 )rt. 4. a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 250/2001 incepand cu 12.0 .2001.

Art. 5. Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la luni la 2 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei2 a$ folosirea unei firme, inventii, marci, indicatii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambala" de natura sa produca confu!ie cu cele folosite legitim de alt comerciant3 b$ punerea in circulatie de marfuri contrafacute si/sau pirat, a caror comerciali!are aduce atingere titularului marcii si induce in eroare consumatorul asupra calitatii produsului/serviciului3 c$ folosirea in scop comercial a re!ultatelor unor e'perimentari a caror obtinere a necesitat un efort considerabil sau a altor informatii secrete in legatura cu acestea, transmise autoritatilor competente in scopul obtinerii autori!atiilor de comerciali!are a produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care contin compusi chimici noi3 d$ divulgarea unor informatii preva!ute la lit. c$, cu e'ceptia situatiilor in care de!valuirea acestor informatii este necesara pentru protectia publicului sau cu e'ceptia ca!ului in care s&au luat masuri pentru a se asigura ca informatiile sunt prote"ate contra e'ploatarii neloiale in comert, daca aceste informatii provin de la autoritatile competente3 e$ divulgarea, achi!itionarea sau utili!area secretului comercial de catre terti, fara consimtamantul detinatorului sau legitim, ca re!ultat al unei actiuni de spiona" comercial sau industrial3 f$ divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de catre persoane apartinand autoritatilor publice, precum si de catre persoane imputernicite de detinatorii legitimi ai acestor secrete pentru a&i repre!enta in fata autoritatilor publice3 g$ producerea in orice mod, importul, e'portul, depo!itarea, oferirea spre van!are sau van!area unor marfuri/servicii purtand mentiuni false privind brevetele de inventii, marcile, indicatiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte tipuri de proprietate intelectuala cum ar fi aspectul e'terior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mi"loacele publicitare si altele asemenea, originea si caracteristicile marfurilor, precum si cu privire la numele producatorului sau al comerciantului, in scopul de a&i induce in eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari. >rin mentiuni false asupra originii marfurilor, in sensul alin. 1 lit. g$, se intelege orice indicatii de natura a face sa se creada ca marfurile au fost produse intr&o anumita localitate, intr&un anumit teritoriu sau intr&un anumit stat. <u se socoteste mentiune falsa asupra originii marfurilor denumirea unui produs al carui nume a devenit generic si indica in comert numai natura lui, in afara de ca!ul in care denumirea este insotita de o mentiune care ar putea face sa se creada ca are acea origine. 44444444444 )rt. 5. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 250/2001 incepand cu 12.0 .2001.

Art. 6. >ersoana care savarseste un act de concurenta neloiala va fi obligata sa incete!e sau sa inlature actul, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa ca!, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite, conform legislatiei in vigoare. 44444444444 )rt. . a fost modificat prin punctul . din Lege nr. 250/2001 incepand cu 12.0 .2001.

Art. 7. )ctiunile i!vorind dintr&un act de concurenta neloiala sint de competenta tribunalului locului savirsirii faptei sau in a carui ra!a teritoriala se gaseste sediul piritului sau inculpatului3 in lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului piritului sau inculpatului. La cererea detinatorului legitim al secretului comercial instanta poate dispune masuri de inter!icere a e'ploatarii industriale si/sau comerciale a produselor re!ultate din insusirea ilicita a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. +nterdictia incetea!a atunci cand informatia prote"ata a devenit publica. 44444444444 )lineatul a fost introdus prin punctul %. din Lege nr. 250/2001 incepand cu 12.0 .2001.

Art. 8. )ctiunea penala in ca!urile preva!ute la art. 5 se pune in miscare la plangerea partii vatamate ori la sesi!area camerei de comert si industrie teritoriale sau a altei organi!atii profesionale ori la sesi!area persoanelor imputernicite de Consiliul Concurentei. 44444444444 )lineatul a fost modificat prin alineatul #4$ din Lege nr. 21/155 incepand cu 14.0%.2011. +n aplicarea pre!entei legi Consiliul Concurentei va avea puterile de investigatie preva!ute la art. 35&4 din Legea concurentei nr. 21/155 . 44444444444 )rt. 0. a fost modificat prin punctul 0. din Lege nr. 250/2001 incepand cu 12.0 .2001.

Art. 2. 6aca vreuna dintre faptele preva!ute de art. 4 sau 5 cau!ea!a daune patrimoniale sau morale, cel pre"udiciat este in drept sa se adrese!e instantei competente cu actiune in raspundere civila corespun!atoare. 6aca fapta preva!uta de aceasta lege a fost savirsita de un salariat in cursul e'ercitarii atributiilor sale de serviciu, comerciantul va raspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, afara de ca!ul in care va putea dovedi ca, potrivit u!antelor, nu era in masura sa previna comiterea faptei. >ersoanele care au creat impreuna pre"udiciul raspund solidar pentru actele sau faptele de concurenta neloiala savirsite. >entru luarea unei masuri ce nu sufera aminare se pot aplica dispo!itiile art. 501 si art. 502 din Codul de procedura civila. Art. 10. >rin hotarirea data asupra fondului, instanta poate dispune ca marfurile sechestrate sa fie vindute, dupa distrugerea falselor mentiuni. 6in suma obtinuta in urma vin!arii se vor acoperi mai intii despagubirile acordate. Art. 11.

8 data cu condamnarea ori obligarea la incetarea faptei ilicite sau repararea daunei, instanta poate obliga la publicarea hotaririi, in presa, pe cheltuiala faptuitorului. Art. 12. 6reptul la actiune preva!ut de art. 5 se prescrie in termen de un an de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna si pe cel care a cau!at&o, dar nu mai tir!iu de 3 ani de la data savirsirii faptei. Art. 13. 6ispo!itiile pre!entei legi se completea!a cu prevederile Codului de procedura civila sau, dupa ca!, ale Codului de procedura penala. Art. 14. 6ispo!itiile pre!entei legi se aplica si persoanelor fi!ice sau "uridice straine care savirsesc acte de concurenta neloiala pe teritoriul :omaniei. Art. 15. >re!enta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Conitorul 8ficial al :omaniei. )ceasta lege a fost adoptata de 1enat in sedinta din 23 ianuarie 1551.