Sunteți pe pagina 1din 15

Planul de conturi Clasa 1 - Conturi de capitaluri (conform cu Directiva a IV-a a CEE)

10 Capital si rezerve
101 Capital social 1011 Capital social subscris nevarsat (P) 1012 Capital subscris varsat (P) 1015 Patrimoniul religiei (P) 1016 Patrimoniul public (P) 104 Prime de capital 1041 Prime de emisiune (P) 1042 Prime de fuziune (P) 1043 Prime de aport (P) 1044 Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P) 105 ezerve din reevaluare (P) 106 ezerve 1061 ezerve legale (P) 1063 ezerve statuare (P) 1064 ezerve de valoare !usta (P) (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate") 1065 ezerve reprezent#nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 106$ %lte rezerve (P) 10& ezerve din conversie (') 10$ (nterese minoritare (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate") 10$1 (nterese minoritare ) rezultatul e*ercitiului financiar (%+P) 10$2 (nterese minoritare ) alte capitaluri proprii (%+P) 10, %ctiuni proprii 10,1 %ctiuni proprii detinute pe termen scurt (%) 10,2 %ctiuni proprii detinute pe termen lung (%)

11 Rezultatul reportat
11& ezultatul reportat (') 11&1" ezultatul reportat reprezent#nd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (%+P) 11&2" ezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a (%-. mai putin (%- 2,) (%+P) (%cest cont apare doar la agentii economici care au aplicat eglementarile contabile aprobate prin /01P nr" ,4+2001 si pana la inc2iderea soldului acestui cont") 11&4" ezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (%+P) 11&6" ezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea eglementarilor contabile conforme cu 3irectiva a patra a Comunitatilor 4conomice 4uropene (%+P)

12 Rezultatul exercitiului

121 Profit si pierdere (') 12, epartizarea profitului (%)

13 Subventii pentru investitii


131 -ubventii pentru investitii (P) 132 (mprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P) 133 3onatii pentru investitii (P) 134 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P) 13$ %lte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)

15 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


151 Provizioane pentru riscuri si c2eltuieli 1511 Provizioane pentru litigii (P) 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P) 1513 Provizioane pentru dezafectare de imobilizari (P) (%cest cont apare doar la agentii economici care au aplicat eglementarile contabile aprobate prin /01P nr" ,4+2001 si pana la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale in valoarea carora au fost incluse aceste provizioane" Ca urmare. aceste provizioane nu se mai pot constitui in baza prezentelor reglementari") 1514 Provizioane pentru restructurare (P) 1515 Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P) 1516 Provizioane pentru impozite (P) 151$ %lte provizioane pentru riscuri si c2eltuieli (P)

1 !"pru"uturi si datorii asi"ilate


161 (mprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) 1614 (mprumuturi e*terne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P) 1615 (mprumuturi e*terne din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P) 161& (mprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P) 161$ %lte 5mprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) 162 Credite bancare pe termen mediu si lung (P) 1621 Credite bancare pe termen mediu si lung (P) 1622 Credite bancare pe termen mediu si lung nerambursate la scadenta (P) 1623 Credite e*terne guvernamentale (P) 1624 Credite e*terne garantate de stat (P) 1625 Credite e*terne garantate de banci (P) 1626 Credite de la trezoreria statului (P) 162& Credite bancare interne garantate de stat (P) 166 3atorii ce privesc imobilizarile financiare (P) 1661 3atorii fata de entitatile afiliate (P) 1663 3atorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) 16& %lte imprumuturi si datorii asimilate (P) 16$ 3obanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate

16$1 3obanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni (P) 16$2 3obanzi aferente creditelor bancare pe termen mediu si lung (P) 16$5 3ob#nzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) 16$6 3obanzi aferente datoriilor legate de participatii (P) 16$& 3obanzi aferente altor imprumuturi si datorii assimilate (P) 16, Prime privind rambursarea obligatiunilor(%)

20 !"obilizari necorporale
201 C2eltuieli de constituire (%) 203 C2eltuieli de cercetare si dezvoltare (%) 205 Concesiuni. brevete si alte drepturi si valori similare (%) 20& 1ond comercial(%) 20&1 1ond comercial pozitiv (%) (acest cont apare. de regula. in situatiile financiare anuale consolidate) 20&5 1ond comercial negativ (P) (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate) 20$ %lte imobilizari necorporale(%)

21 !"obilizari corporale
211 6erenuri(%) 2111 6erenuri(%) 2112 %mena!ari de terenuri(%) 212 Constructii 213 (nstalatii te2nice. mi!loace de transport. animale si plantatii(%) 2131 4c2ipamente te2nologice(%) (utila!e) 2132 %parate de masura. control si reglare(%) 2133 0i!loace de transport(%) 2134 %nimale de munca si plantatii(%) %ctive imobilizate 214 0obilier. birotica. ec2ipamente de protectie si altele(%)

23 !"obilizari in curs
231 (mobilizari corporale in curs(%) 232 %vansuri acordate pentru imobilizari corporale(%) 233 (mobilizari necorporale in curs(%) 234 %vansuri acordate pentru imobilizari necorporale(%)

2 !"obilizari #inanciare
261 6itluri de participare detinute in cadrul grupului(%) 263 (mobilizari sub forma de interese de participare(%) 264 6itluri puse 5n ec2ivalenta (%) (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate) 265 %lte titluri imobilizate (%)

26& Creante imobilizate 26&1 -ume datorate de filiale(%) 26&2 3obanzi aferente sumelor datorate de filiale(%) 26&3 (mprumuturi acordate pe termen lung(%) 26&4 3obanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (%) 26&5 (mprumuturi acordate pe termen lung (%) 26&6 3ob#nda aferenta 5mprumuturilor acordate pe termen lung (%) 26&$ %lte creante imobilizate(%) 26&, 3obanzi aferente altor creante imobilizate (%) 26, 7arsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare(P) 26,1 7arsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P) 26,2 7arsaminte de efectuat privind interesele de participare (P) 26,3 7arsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)

2$ %"ortizari privind i"obilizarile


2$0 %mortizari privind imobilizarile necorporale 2$01 %mortizarea c2eltuielilor de constituire(P) 2$03 %mortizarea c2eltuielilor de cercetare si dezvoltare(P) 2$05 %mortizarea concesiunilor. brevetelor si altor drepturi si valori similare(P) 2$0& %mortizarea fondului commercial (P) (acest cont apare. de regula. in situatiile financiare anuale consolidate") 2$0$ %mortizarea altor imobilizari corporale(P) 2$1 %mortizari privind imobilizarile corporale 2$11 %mortizarea amena!arilor de terenuri(P) 2$12 %mortizarea constructiilor(P) 2$13 %mortizarea instalatiilor. mi!loacelor de transport. animalelor si plantatiilor(P) 2$14 %mortizarea altor imobilizari corporale(P)

2& Provizioane pentru deprecierea i"obilizarilor


2,0 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale(P) 2,03 %!ustari pentru deprecierea c2eltuielilor de dezvoltare (P) 2,05 %!ustari pentru deprecierea concesiunilor. brevetelor. licentelor. marcilor comerciale. drepturilor si activelor similare (P) 2,0& %!ustari pentru deprecierea fondului comercial (P) (acest cont apare. de regula. in situatiile financiare anuale consolidate) 2,0$ %!ustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P) 2,1 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale(P) 2,11 %!ustari pentru deprecierea terenurilor si amena!arilor de terenuri (P) 2,12 %!ustari pentru deprecierea constructiilor (P) 2,13 %!ustari pentru deprecierea instalatiilor. mi!loacelor de transport. animalelor si plantatiilor (P) 2,14 %!ustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P) 2,3 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs(P) 2,31 %!ustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de e*ecutie (P) 2,33 %!ustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de e*ecutie (P) 2,6 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare(P)

2,61 %!ustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P) 2,62 %!ustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) 2,63 %!ustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 2,64 %!ustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P) 2,65 %!ustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare (P) 2,66 %!ustari pentru pierderea de valoare a 5mprumuturilor acordate pe termen lung (P) 2,6$ %!ustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)

30 Stocuri de "aterii si "ateriale


301 0aterii prime(%) 302 0ateriale consumabile 3021 0ateriale au*iliare(%) 3022 Combustibili(%) 3023 0aterial pentru ambalat(%) 3024 Piese de sc2imb(%) 3025 -eminte si materiale de plantat(%) 3026 1ura!e(%) 302$ %lte materiale consumabile(%) 303 0ateriale de natura obiectelor de inventar(%) 30$ 3iferente de pret la materii prime si materiale(%)

33 Productia in curs de executie


331 Produse in curs de e*ecutie(%) 332 8ucrari si servicii in curs de e*ecutie(%)

3' Produse
341 -emifabricate(%) 345 Produse finite(%) 346 Produse reziduale(%) 34$ 3iferente de pret la produse(%+P)

35 Stocuri a#late le terti


351 0aterii si materiale aflate la terti(%) 354 Produse aflate la terti(%) 356 %nimale aflate la terti(%) 35& 0arfuri in custodies au consignatie la terti(%) 35$ %mbala!e aflate la terti(%)

3 %ni"ale

361 %nimale si pasari(%) 36$ 3iferente de pret la animale si pasari(%)

3( )ar#uri
3&1 0arfuri(%) 3&$ 3iferente de pret la marfuri(P)

3$ %"bala*e
3$1 %mbala!e(%) 3$$ 3iferente de pret la ambala!e (%)

3& %*ustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de expeditie


3,1 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime(P) 3,2 Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile(P) 3,21 %!ustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 3,22 %!ustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) 3,3 Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de e*ecutie(P) 3,4 Provizioane pentru deprecierea produselor(P) 3,41 %!ustari pentru deprecierea semifabricatelor (P) 3,45 %!ustari pentru deprecierea produselor finite (P) 3,46 %!ustari pentru deprecierea produselor reziduale (P) 3,5 Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti(P) 3,51 %!ustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P) 3,52 %!ustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P) 3,53 %!ustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P) 3,54 %!ustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P) 3,56 %!ustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti (P) 3,5& %!ustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P) 3,5$ %!ustari pentru deprecierea ambala!elor aflate la terti (P) 3,6 Provizioane pentru deprecierea animalelor(P) 3,& Provizioane pentru deprecierea marfurilor(P) 3,$ Provizioane pentru deprecierea ambala!elor(P)

'0 +urnizori si conturi asi"ilate


401 1urnizori(P) 403 4fecte de platit(P) 404 1urnizori de imobilizari(P) 405 4fecte de platit pentru imobilizari(P) 40$ 1urnizori ) facturi nesosite(P) 40, 1urnizori ) debitori(%) 40,1 1urnizori)debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (%)

40,2 1urnizori)debitori pentru prestari de servicii si e*ecutari de lucrari (%)

'1 Clienti si conturi asi"ilate


411 Clienti(%) 4111 Clienti(%) 411$ Clienti incerti(%) 413 4fecte de primit(%) 41$ Clienti ) facturi de intocmit(%) 41, Clienti creditori(P) datorie comerciala

'2 Personal si conturi asi"ilate


421 Personal ) salarii datorate (P) 423 Personal ) a!utoare materiale datorate (P) 424 Participarea personalului la profit (P) (se utilizeaza atunci cand e*ista baza legala pentru acordarea acestora) 425 %vansuri acordate personalului(%) 426 3repturi de personal neridicate(P) 42& etineri si remuneratii datorate tertilor(P) 42$ %lte datorii si creante in legatura cu personalul 42$1 %lte datorii in legatura cu personalul(P) 42$2 %lte creante in legatura cu personalul(%)

'3 %si,urari sociale- protectia sociala si conturi asi"ilate


431 %sigurari sociale 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale(P) 4312 Contributia personalului pentru pensia suplimentara(P) 4313 Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate(P) 4314 Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate(P) 43& %!utor de soma! 43&1 Contributia unitatii la 1ondul de soma!(P) 43&2 Contributia personalului la fondul de soma!(P) 43$ %lte datorii si creante sociale 43$1 %lte datorii sociale(P) 43$2 %lte creante sociale(%)

'' .u,etul statului- +onduri speciale si conturi asi"ilate


441 (mpozitul pe profit(P) 4411 (mpozitul pe profit (P) 441$ (mpozitul pe venit (P) (se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor. definite conform legii) 442 6a*a pe valoare adaugata

4423 67% de plata(P) 4424 67% de recuperat(%) 4426 67% deductibila(%) cumparare cu factura 442& 67% colectata(P) vanzare cu factura 442$ 67% nee*igibila(') cumparare. vanzare fara factura 444 (mpozitul pe salarii(P) 445 -ubventii(%) 4451 -ubventii guvernamentale (%) 4452 9mprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (%) 445$ %lte sume primite cu caracter de subventii (%) 446 %lte impozite. ta*e si varsaminte asimilate(P) 44& 1onduri speciale(P) 44$ %lte datorii si creante cu bugetul statului 44$1 %lte datorii fata de bugetul statului(P) 44$2 %lte creante fata de bugetul statului(%)

'5 /rup si asociati


451 3econtari in cadrul grupului 4511 3econtari in cadrul grupului(') 451$ 3obanzi aferente decontarilor in cadrul grupului(') 453 3econtari privind interesele de participare 4531 3econtari privind interesele de participare (%+P) 453$ 3ob#nzi aferente decontarilor privind interesele de participare (%+P) 455 %sociati ) conturi curente(P) 4551 %sociati ) conturi curente(P) 455$ 3obanzi ) conturi asociati(P) 456 3econtari cu asociatii privind capitalul(') 45& 3ividende de plata(P) 45$ 3econtari din operatii in participare 45$1 3econtari din operatii in participare ) activ(%) 45$2 3econtari din operatii in participare ) pasiv(P)

' 0ebitori si creditori diversi


461 3ebitori diversi(%) 462 Creditori diversi(P)

'( Conturi de re,ularizare si asi"ilate


4&1 C2eltuieli inregistrate in avans(%) 4&2 7enituri inregistrate in avans(P) 4&3 3econtari din operatii in curs de clarificare(')

'$ 0econtari in cadrul unitatii

4$1 3econtari intre unitate si subunitati(') 4$2 3econtari intre subunitati(')

'& %*ustari pentru deprecierea creantelor


4,1 Provizioane pentru deprecierea creantelor ) clienti (P) 4,5 Provizioane pentru deprecierea creantelor ) decontari in cadrul grupului. unitatii si cu asociatii (P) 4,6 Provizioane pentru deprecierea creantelor ) debitori diversi (P)

50 !nvestitii pe ter"en scurt


501 (nvestitii financiare in cadrul grupului(%) 505 /bligatiuni emise si rascumparate(%) 506 /bligatiuni(%) 50$ %lte titluri de plasament si creante asimilate 50$1 %lte titluri de plasament(%) 50$$ 3obanzi la obligatiuni si titluri de plasament(%) 50, 7arsaminte de efectuat pentru titluri de plasament(P) 50,1 7arsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P) 50,2 7arsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)

51 Conturi la banci
511 7alori de incasat 5112 Cecuri de incasat(%) 5113 4fecte de incasat(%) 5114 4fecte remise spre scontare(%) 512 Conturi curente la banci 5121 Conturi la banci in lei(') 5124 Conturi la banci in devize(') 5125 -ume in curs de decontare(%) 51$ 3obanzi 51$6 3obanzi de platit(P) 51$& 3obanzi de incasat(%) 51, Credite bancare pe termen scurt 51,1 Credite bancare pe termen scurt(P) 51,2 Credite bancare pe termen scurt nerambursate le scadenta(P) 51,3 Credite e*terne guvernamentale(P) 51,4 Credite e*terne garantate de stat(P) 51,5 Credite e*terne garantate de banci(P) 51,6 Credite la trezoreria statului(P) 51,$ 3obanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt(P)

53 Casa

531 Casa 5311 Casa in lei(%) 5314 Casa in devize(%) 532 %lte valori 5321 6imbre fiscale si postale(%) 5322 'ilete de tratament si odi2na(%) 5323 6ic2ete si bilete de calatorie(%) 532$ %lte valori(%)

5' %creditive
541 %creditive 5411 %creditive in lei(%) 5412 %creditive in devize(%) 542 %vansuri de terzorerie (%) (in acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de card)uri)

5$ 1ira"ente interne
5$1 7iramente interne(%)

5& Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie


5,0 Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament(P) 5,1 %!ustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P) 5,5 %!ustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P) 5,6 %!ustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P) 5,$ %!ustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P)

0 Cheltuieli privind stocurile


601 C2eltuieli cu materii prime(%) 602 C2eltuieli cu materiale consumabile 6021 C2eltuieli cu materiale au*iliare(%) 6022 C2eltuieli privind combustibilii(%) 6023 C2eltuieli privind materialele pentru ambalat(%) 6024 C2eltuieli privind piesele de sc2imb(%) 6025 C2eltuieli privind semintele si materialele de plantat(%) 6026 C2eltuieli privind fura!ele(%) 602$ C2eltuieli privind alte materiale consumabile(%) 603 C2eltuieli privind obiectele de inventar(%) 604 C2eltuieli privind materialele nestocate(%) 605 C2eltuieli privind energia si apa(%) 606 C2eltuieli cu animale si pasari(%) 60& C2eltuieli cu marfurile(%)

60$ C2eltuieli cu ambala!ele(%)

1 Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti


611 C2eltuieli de intretineresi reparatii(%) 612 C2eltuieli cu revedentele. locatiile de gestiune si c2iriile(%) 613 C2eltuieli cu primele de asigurare(%) 614 C2eltuieli cu studiile si cercetarile(%)

2 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti


621 C2eltuieli cu colaboratorii(%) 622 C2eltuieli cu comisioane si onorarii(%) 623 C2eltuieli de protocol. reclama si publicitate(%) 624 C2eltuieli cu transportul de bunuri si persoane(%) 625 C2eltuieli cu deplasari. detasari si transferari(%) 626 C2eltuieli postale si ta*e de telecomunicatii(%) 62& C2eltuieli cu serviciile bancare si asimilate(%) 62$ %lte c2eltuieli cu serviciile e*ecutate de terti(%)

3 Cheltuieli cu i"pozitele- taxele si varsa"intele asi"ilate


635 C2eltuieli cu alte impozite. ta*e si varsaminte utilizate(%)

' Cheltuieli cu personalul


641 C2eltuieli cu remuneratiile personalului(%) 642 C2eltuieli cu tic2etele de masa acordate salariatilor 645 C2eltuieli privind asigurarile si protectia sociala(%) 6451 C2eltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale(%) 6452 C2eltuieli privind contributia unitatii pentru a!utorul de soma!(%) 6453 C2eltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale de sanattate(%) 645$ %lte c2eltuieli privind asigurarile si protectia sociala(%)

5 %lte cheltuieli de exploatare


654 Pierderi din creante(%) 65$ %lte creante de e*ploatare(%) 65$1 3espagubiri. amenzi si penalitati(%) 65$2 3onatii si subventii acordate(%) 65$3 C2eltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital(%) 65$$ %lte c2eltuieli de e*ploatare(%)

Cheltuieli #inanciare
663 Pierderi din creante legate de participatii(%) 664 C2eltuieli privind investitii financiare(%) 6641 C2eltuieli privind imobilizari financiare cedate(%) 6642 C2eltuieli privind investitii financiare cedate(%) 665 C2eltuieli din diferente de curs valutar(%) 666 C2eltuieli privind dobanzile(%) 66& C2eltuieli privind sconturile acordate(%) 66$ %lte c2eltuieli financiare(%)

( Cheltuieli extraordinare
6&1 C2eltuieli privind calamitatile si alte evenimente e*traordinare

$ Cheltuieli cu a"ortizarile- provizioanele si a*ustarea la in#latie


6$1 C2eltuieli de e*ploatare cu amortizari si provizioane 6$11 C2eltuieli cu amortizarea imobilizarilor(%) 6$12 C2eltuieli cu provizioane pentru riscuri si c2eltuieli(%) 6$13 C2eltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor(%) 6$14 C2eltuieli cu provizioane pentru deprecierea activelor circulante(%) 6$6 C2eltuieli financiare cu amortizari si provizioane 6$63 C2eltuieli cu provizioane pentru deprecieri(%) 6$64 C2eltuieli financiare privind a!ustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6$6$ C2eltuieli cu amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor(%) 6$$ C2eltuieli din a!ustarea la inflatie(%)

& Cheltuieli cu i"pozitul pe pro#it


6,1 C2eltuieli cu impozitul pe profit(%) 6,$ C2eltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar 5n elementele de mai sus (se utilizeaza conform reglementarilor legale)

(0 Ci#ra de a#aceri neta


&01 7enituri din vanzarea produselor finite(P) &02 7enituri din vanzarea semifabricatelor(P) &03 7enituri din vanzarea produselor reziduale(P) &04 7enituri din lucrari e*ecutate si servicii prestate(P) &05 7enituri din studii si cercetari(P) &06 7enituri din revedente. locatii de gestiune si c2irii(P) &0& 7enituri din vanzarea marfurilor(P) &0$ 7enituri din activitati diverse(P)

(1 1ariatia stocurilor
&11 7ariatia stocurilor(P)

(2 1enituri din productia de i"obilizari


&21 7enituri din productia de imobilizari necorporale(P) &22 7enituri din productia de imobilizari corporale(P)

(' 1enituri din subventii de exploatare


&41 7enituri din subventii de e*ploatare(P) &411 7enituri din subventii de e*ploatare aferente cifrei de afaceri (se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri) &412 7enituri din subventii de e*ploatare pentru materii prime si materiale consumabile &413 7enituri din subventii de e*ploatare pentru alte c2eltuieli e*terne &414 7enituri din subventii de e*ploatare pentru plata personalului &415 7enituri din subventii de e*ploatare pentru asigurari si protectie sociala &416 7enituri din subventii de e*ploatare pentru alte c2eltuieli de e*ploatare &41& 7enituri din subventii de e*ploatare aferente altor venituri &41$ 7enituri din subventii de e*ploatare pentru dob#nda datorata

(5 %lte venituri din exploatare


&54 7enituri din creante reactive(P) &5$ %lte venituri din e*ploatare(P) &5$1 7enituri din despagubiri. amenzi si penalitati(P) &5$2 7enituri din donatii si subventii primite(P) &5$3 7enituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital(P) &5$4 7enituri din subventii pentru investitii(P) &5$$ %lte venituri din e*ploatare(P)

( 1enituri #inanciare
&61 7enituri din imobilizari financiare(P) &611 7enituri din actiuni detinute la entitatile afiliate &613 7enituri din interese de participare &62 7enituri din investitii financiare pe termen scurt(P) &63 7enituri din creante imobilizate(P) &64 7enituri din investitii financiare(P) &641 7enituri din imobilizari financiare cedate(P) &642 7enituri din investitii financiare cedate(P) &65 7enituri din diferente de curs valutar(P) &66 7enituri din dobanzi(P)

&6& 7enituri din sconturi obtinute(P) &6$ %lte venituri financiare(P)

(( 1enituri extraordinare
&&1 7enituri din subventii pentru evenimente e*traordinare(P)

($ 1enituri din provizioane si a*ustarea la in#latie


&$1 7enituri din provizioane privind activitatea de e*ploatare &$12 7enituri din provizioane pentru riscurisi c2eltuieli(P) &$13 7enituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor(P) &$14 7enituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante(P) &$15 7enituri din fondul comercial negativ (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate) &$6 7enituri financiare din provizioane &$63 7enituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare(P) &$64 7enituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante(P)

$0 Conturi in a#ara bilantului


$01 %nga!amente acordate $011 :iruri si garantii acordate $01$ %lte anga!amente acordate $02 %nga!amente primite $021 :iruri si garantii primite $02$ %lte anga!amente primite $03 %lte conturi in afara bilantului $031 (mobilizari corporale luate cu c2irie $032 7alori materiale primite spre prelucrare sau reparare $033 7alori materiale primite in pastrare sau custodie $034 3ebitori scosi din activ. urmariti in continuare $036 edevente. locatii de gestiune. c2irii si alte datorii asimilate $03& 4fecte scontate nea!unse la scadenta $03$ %lte valori in afara bilantului $04 %mortizarea aferenta gradului de neutilizare a mi!loacelor fi*e $045 %mortizarea aferenta gradului de neutilizare a mi!loacelor fi*e $05 3obanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate. nea!unse la scadenta $051 3obanzi de platit $052 3obanzi de incasat

$& .ilant
$,1 'ilant de desc2idere $,2 'ilant de inc2idere

&0 0econtari interne


,01 3econtari interne privind c2eltuielile ,02 3econtari interne privind productia obtinuta ,03 3econtari interne privind diferentele de pret

&2 Conturi de circulatie


,21 C2eltuielile activitatii de baza ,22 C2eltuielile activitatilor au*iliare ,23 C2eltuieli indirecte de productie ,24 C2eltuieli generale de administratie ,25 C2eltuieli de desfacere

&3 Costul productiei


,31 Costul productiei obtinute ,33 Costul productiei in curs de e*ecutie