Sunteți pe pagina 1din 81

CUPRINS

1. Cadrul legislativ general referitor la securitate i sntate n munc...2 2. Concepte de baz referitoare la sntate i securitate n munc...14 3. Notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor ......1 4. No!iuni despre riscuri specifice si prevenirea lor in sectorul corespunzator activitatii intreprinderii si"sau unitatii............4# $. %cordarea primului a&utor.4 '. (ibliografie................................................................................................................................)

1. CADRUL LEGISLATIV GENERAL REFERITOR LA SECURITATE I SNTATE N MUNC

*ecuritatea i sntatea n munc se realizeaz prin msuri+ - &uridice, - te-nico . organizatorice, - tiin!ifice. *copul snt!ii i securit!ii n munc l constituie+ asigurarea confortului fizic, psi-ic i social/ lipsa accidentelor de munc i a bolilor profesionale. Ca membr a 0rganiza!iei 1nterna!ionale a 2uncii 30.1.2.4, 5om6nia particip activ la elaborarea reglementrilor interna!ionale n domeniul muncii 3conven!ii i recomandri4 i are, totodat, obliga!ia de a asigura implementarea, la nivel na!ional, a conven!iilor ratificate de statul rom6n. 7e men!ionat c reglementrile 0.1.2., fiind instrumente &uridice interna!ionale, ratificarea lor solicit din partea statului interesat o e8aminare atent a legisla!iei i practicii na!ionale, a posibilit!ilor de adaptare n vederea acceptrii normelor respective 9niunea :uropean 39.:.4 constituie organiza!ia cea mai activ de integrare multisectorial a statelor semnatare ale tratatelor de constituire, n domeniile economic, social, politic, al drepturilor cet!eneti i al rela!iilor e8terne. Ca etape importante n constituirea i func!ionarea 9niunii :uropene amintim ;ratatul de la <aris din 1 $1, de constituire a Comunit!ii :uropene a Crbunelui i a 0!elului, ;ratatul de la 5oma din 1 $), de constituire a Comunit!ii :conomice :uropene bazat pe libera circula!ie a mrfurilor, serviciilor i for!ei de munc 3<ia!a Comun4, =%ctul 9nic :uropean= din 1 >), adoptarea = 7irectivei Cadru= n 1 > i a primelor trei directive specifice i ;ratatul de la 2aastric-t din februarie 1 2 de nfiin!are a 9niunii :uropene. 1n 1 )4 prin decizia Consiliului Comunit!ii a fost creat Comitetul Consultativ pentru securitate, igien i protec!ia snt!ii la locul de munc, forum privilegiat de consultare a partenerilor sociali, privind lansarea unor programe de ac!iune n domeniul snt!ii i securit!ii n munc i de elaborare de msuri legislative. 5evizuirea ;ratatului de la 5oma, prin ?%ctul 9nic :uropean@ i introducerea articolelor 1##% i 11>% a nsemnat constituirea bazei &uridice specifice a pie!ei interne i realizrii securit!ii i snt!ii n munc. <rin =%ctul 9nic :uropean= sAa convenit ca dezvoltarea politicilor armonizate s fie realizat prin reglementri te-nice i standarde i c n domeniul snt!ii i securit!ii n munc se impune =armonizarea reglementrilor referitoare la sntate i securitate n munc pe baza unui nivel ridicat de protec!ie= 3art. 1##%/ directivele derivate se refer la asigurarea unui nivel ridicat de securitate al produselor4 i stabilirea =cerin!elor minime n scopul securit!ii i protec!iei snt!ii salaria!ilor n timpul muncii= 3art. 11>%/ directivele derivate sunt directive =sociale= i se refer la aspecte ce vizeaz mbunt!irea progresiv a condi!iilor de munc4. 7irectivele de securitate a produselor, derivate din art.1##%, au ca obiectiv protec!ia utilizatorilor fa! de riscurile ce pot s apar la utilizarea produselor i stabilesc cerin!ele de securitate pe care trebuie s le ndeplineasc produsele, informa!iile ce trebuie s le nso!easc pentru libera circula!ie i comercializare n 9.:, precum i procedurile pe care productorul sau comerciantul trebuie s le urmeze pentru a certifica ndeplinirea condi!iilor obligatorii cerute i pentru a le putea identifica cu marca ?C:@. %stfel sAa creat baza &uridic specific asigurrii securit!ii i snt!ii n munc a lucrtorilor, sistemul legislativ instituit av6nd caracter de ?sistem de prescrip!ii minimale@ ce las libertate statelor membre de a impune reguli mai severe dec6t cele legiferate prin dreptul comunitar. <entru nceperea aplicrii art.11>%, sAa lansat n 1 >) cel de al 111Alea program de ac!iune n domeniu, av6nd de aceast dat un caracter imperativ pentru toate !rile membre. 0biectivele acestui program au fost+ A mbunt!irea continu a securit!ii i snt!ii muncitorilor n domenii multiple, A prote&area lucrtorilor mpotriva riscurilor de accidentare n munc i mbolnviri profesionale, A contribu!ia, prin realizarea <ie!ei 9nice, la garantarea unui bun nivel de securitate i sntate n munc. *trategia Comisiei sAa bazat pe adoptarea, la 12 iunie 1 > , a Directivei Cadr !"#$"1#CEE, directiv de baz a 9niunii :uropene ce are ca obiectiv acoperirea tuturor aspectelor privind securitatea i sntatea n munc i asigurarea unui nivel de protec!ie ridicat i egal tuturor lucrtorilor din *tatele membre. Pri%ci&ii'e (e%era'e de prevenire ale 7irectivei Cadru se refer la+ 2

prevenirea apari!iei riscurilor profesionale/ evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, odat evaluate, combaterea acestor riscuri la surs, adaptarea muncii la om, ac!ion6nd asupra concep!iei, organizrii i metodelor de lucru, realizarea acestor obiective !in6nd seama de progresul te-nic, nlocuirea a ceea ce este periculos prin ceea ce este mai pu!in sau deloc periculos, prioritatea msurilor de protec!ie colectiv i recurgerea la protec!ia individual numai n cazul riscurilor reziduale, instruirea adecvat n domeniul securit!ii i snt!ii n munc. 7intre sc-imbrile fundamentale pe care le solicit 7irectivaAcadru n legtur cu obliga!iile patronatului, poate c cea mai important este formularea cerin!ei de a adapta munca la om. :ste vorba de proiectarea ergonomic a locurilor de munc, alegerea ec-ipamentului de lucru, a metodelor de munc i de protec!ie, mai ales pentru uurarea muncii monotone i a celei cu ritmuri predeterminate. Noua orientare denot, pe de o parte, o aten!ie tot mai mare acordat de societate prote&rii omului, ca urmare a progresului general 3material, social, filozofic etc.4. <e de alt parte, ea deriv din gradul de dezvoltare a te-nicii i te-nologiei, care permite, la ora actual, o multitudine de solu!ii pentru ma&oritatea proceselor productive. Ba 05 aprilie 1993 a fost promulgat Legea pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere ntre 5om6nia, pe de o parte, i 9.:. i statele membre ale acesteia, pe de alt parte. Ba nivel european, preocuprile privind asigurarea unui mediu de munc sigur i sntos sAau concretizat n cuprinderea n acCuisAul comunitar a unui mare numr de directive europene n domeniul securit!ii i snt!ii n munc. 0 mare parte dintre acestea au fost transpuse recent n legisla!ia rom6n, determin6nd modificri importante ale modului de abordare a problematicii prevenirii la nivel de ntreprindere. Begisla!ia privind securitatea i sntatea n munc este o component a sistemului na!ional de reglementri, care stabilete responsabilit!ile institu!iilor implicate, cadrul de nfiin!are i organizare a activit!ii n domeniu i asigur respectarea principiilor de prevenire a accidentelor de munc i bolilor profesionale. Caracteristica ei fundamental este aceea c se afl ntrAun proces de armonizare cu prevederile directivelor europene n domeniu. ;ranspunerea Directivei !"#$"1#CE n legisla!ia rom6neasc a fost fcut prin+ - Le(ea $1"#)**+, Le(ea -ec rit./ii 0i -.%.t./ii 1% 2 %c. / - N3r2e'e 2et3d3'3(ice de a&'icare a legii 31 "2##', aprobate prin 4.G. %r. 15)6#)**+. <rin transpunerea 7irectivei Cadru 3> "3 1"C:4 n Begea nr. #"1 ' a <rotec!iei 2uncii, republicat, i n Normele Denerale de <rotec!ie a 2uncii au fost preluate principiile prevenirii, precum i o serie de msuri care vizau mbunt!irea securit!ii i snt!ii n munc. Begea #"1 ' i normele metodologice de aplicare a acesteia, au reglementat, pe o perioad de 1# ani, cadrul organizatoric al protec!iei muncii i atribu!iile organismelor statului privind coordonarea i controlul acestei activit!i. En 5om6nia, pornind de la elementul generator al legisla!iei n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, Constitu!ia, e8ist o structur a sistemului legislativ pe trei niveluri+ a. 'e(i-'a/ia &ri2ar. 7. 'e(i-'a/ia -ec %dar. c. 'e(i-'a/ia ter/iar.. a. Legislaia primar de protec!ia muncii cuprinde Legea securitii i sntii n munc , precum i legi, -otr6ri guvernamentale, ordine ale ministrului muncii i ministrului snt!ii, etc., care au caracter de obligativitate pentru ntreaga economie na!ional, ele stabilind cadrul general, principiile i regulile de baz pentru domeniul respectiv. b. 7in categoria legislaiei secundare fac parte sistemul de norme generale i specifice, normele metodologice i sistemul de standarde de securitatea muncii. %ceste reglementri sunt emise de ministerul muncii i sunt obligatorii pentru toate unit!ile economice. Normele de igien a muncii din cadrul normelor generale de protec!ie a muncii, care au ca obiect asigurarea condi!iilor de protec!ie a integrit!ii fizice i psi-ice a omuAlui n procesul de munc din punct de vedere medical, sunt elaborate de ministerul snt!ii. 7in aceeai categorie, a legisla!iei secundare, face parte i Normativul-cadru de acordare i utilizare a echipamentului individual de protecie, care stabilete criteriile generale de acordare i utilizare a ec-ipamentului individual de protec!ie n func!ie de factorii de riscde accidentare i mbolnvire e8isten!i la fiecare loc de munc. <entru detalierea unor aspecte organizatorice care necesit o reglementare unitar i nu sunt incluse n legi, ministrul muncii poate emite ordine cu autoritate na!ional. c. En fine, nivelul ter!iar al legisla!iei cuprinde instruciuni proprii de securitatea muncii, standarde de firm i profesionale, regulamente etc., care se elaboreaz de ctre utilizatorul lor i au caracter de obligativitate numai pentru unitatea care leAa emis. Begisla!ia privind condi!iile generale de securitate i sntate n munc+ 3

locul de munc A FD 1# 1"2##', 7> "'$4"C:, semnalizarea de securitate A FD )1"2##', 7 2"$>"C:, ec-ipamente de munc A FD 114'"2##', 7> "'$$"C:, ec-ipament individual de protec!ie A FD 1#4>"2##', 7> "'$'"C:

Begisla!ia care reglementeaz prevenirea riscurilor specifice+ A zgomot A FD 4 3"2##', 72##3"1#"C:, A vibra!ii A FD 1>)'"2##$, 72##2"44"C: A c6mpuri electromagnetice A FD 113'"2##', 72##4"4#"C: A manipulare manual A FD 1#$1"2##', 7 #"2' "C: A ecrane de vizualizare A FD 1#2>"2##', 7 #"2)#"C: A agen!i c-imici A FD 121>"2##', 7 >"24"C: A agen!i cancerigeni A FD 1# 3"2##', 7 #"3 4"C: A agen!i biologici A FD 1# 2"2##', 72###"$4"C: A azbest A FD 1>)$"2##3, 72##3"1>"C: Begisla!ia care reglementeaz activit!i specifice+ - antiere temporare sau mobile A FD 3##"2##', 7 2"$)"C:, - atmosfere e8plosive A FD 1#$>"2##', 7 " 2"C:, - asisten!a medical la bordul navelor A FD 1##)"2##', 7 2"2 "C:, - industria e8tractiv de fora& A FD 1#$#"2##', 7 2" 1"C: - industria e8tractiv de suprafa! i n subteran A FD 1#4 "2##', 7 2"1#4"C: - nave de pescuit A FD 113$"2##', 7 3"1#3"C: LEGISLA8IE CONE9 LEGISLA8IE DE :A; EMITENT

ELEMENT GENERATOR= CONSTITU8IA

PARLAMENT

CODUL MUNCII

LEGISLA8IA PRIMAR PRINCIPII LEGEA NR.$1"#)**+ LEGISLA8IA SECUNDAR MSURI DE PREVENIRE< REGULI DE APLICARE

PARLAMENT

LEGEA SNT8II LEGEA MEDIULUI ETC.

NORME METODOLOGICE

STANDARDE DE SECURITATE DE PRODUS

MINISTERUL MUNCII MINISTERUL SNT8II, ETC. AGEN8I ECONOMICI

LEGISLA8IA TER8IAR MSURI DE PREVENIRE DETALIATE INSTRUC8IUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII

Le(ea -ec rit./ii 0i -.%.t./ii 1% 2 %c. %v6nd ca surs generatoare prevederile Constitu!iei 5om6niei, Legea securitii i sntii n munc nr 319 ! 1" iulie #00$, reprezint legea fundamental n baza cAreia se realizeaz securitatea muncii n economia na!ional. :a traseaz cadrul general pentru ntregul sistem legislativ de protec!ie a muncii din !ara noastr, precum i pentru modul de organizare i desfurare a activit!ii de prevenire a accidentelor i mbolnvirilor. Ba constituirea noului sistem de norme de securitatea muncii sAa avut n vedere creterea eficien!ei activit!ii de prevenire, prin urmtoarele obiective+ - caracterul e%haustiv al reglementrii proteciei muncii . %ccidentele de munc i bolile profesionale nu constituie o fatalitate. %ctivitatea preventiv poate i trebuie astfel organizat i dus la ndeplinire nc6t 4

s e8clud pe c6t posibil pericolele de accidentare sau mbolnvire profesional. <entru aceasta se cere, n primul r6nd, ca reglementarea prevenirii acestora s fie complet, fr omisiuni, s aib n vedere situa!iile periculoase i duntoare posibile i toate verigile n care obiectivul prevenirii se poate materializa, ncep6nd cu proiectarea utila&elor i te-nologii lor i termin6nd cu selec!ia i instruirea personalului, precum i cu ndrumarea i supraveg-erea procesului de munc. - creterea gradului de securitate a muncii . <entru a se e8clude la ma8im periAcolul de accidentare i mbolnvire profesional, reglementarea securit!ii muncii trebuie s fie nu numai complet 3fr omisiuni4, ci i la un nivel calitativ corespunztor. :vident, se are n vedere asigurarea integrit!ii corporale i a strii de sntate a celor care particip la procesul de produc!ie. 7e aceea, trebuie s se aleag ca punct de plecare nsuirile semnificative pentru securitate ale factorului uman, astfel nc6t la crearea condi!iilor te-nicoAorganizatorice ale desfurrii procesului de munc i la stabiliArea sarcinilor de munc s se ia n considerare at6t capacit!ile preventive, c6t i posibilele ac!iuni accidentogene ale acestuia. Ca structur, Legea proteciei muncii cuprinde 11 capitole, respectiv+ Cap.1 &ispoziii generale Cap.11 &omeniu de aplicare Cap.111 '(ligaiile anga)atorilor Cap.1G '(ligaiile lucrtorilor Cap.G *upravegherea sntii Cap.G1 +omunicarea, cercetarea, nregistrarea i raportarea evenimentelor Cap.G11 -rupuri sensi(ile la riscuri Cap.G111 .n/raciuni Cap.1H +ontravenii Cap.H 0utoriti competente i instituii cu atri(uii n domeniu Cap.H1 &ispoziii /inale Capitolul 1 precizeaz e8pres -c3& ' legii,precum i &ri%ci&ii'e (e%era'e referitoare la+ prevenirea riscurilor profesionale protec!ia snt!ii i securitatea lucrtorilor, eliminarea factorilor de risc i accidentare, informarea, consultarea, participarea ec-ilibrat potrivit legii, instruirea lucrtorilor i a reprezentan!ilor lor, precum i direc!iile generale pentru implementarea acestor principii. Capitolul 2 este consacrat d32e%i ' i de a&'icare al legii i definirii unor termenii specifici. Capitolul 3 se ocup de 37'i(a/ii'e a%(a>at3ri'3r+ %nga&atorul are obliga!ia de a asigura securitatea i sntatea lucrtorilor n toate aspectele legate de munc. En cazul n care un anga&ator apeleaz la servicii e8terne, acesta nu este e8onerat de responsabilit!ile sale n acest domeniu. 0bliga!iile lucrtorilor n domeniul securit!ii i snt!ii n munc nu aduc atingere principiului responsabilit!ii anga&atorului. En cadrul responsabilit!ilor sale, anga&atorul are obliga!ia s ia msurile necesare pentru+ a4 asigurarea securit!ii i protec!ia snt!ii lucrtorilor/ b4 prevenirea riscurilor profesionale/ c4 informarea i instruirea lucrtorilor/ d4 asigurarea cadrului organizatoric i a mi&loacelor necesare securit!ii i snt!ii n munc. %nga&atorul are obliga!ia s urmreasc adaptarea msurilor de securitatea i sntatea lucrtorilor n toate aspectele legate de munc, !in6nd seama de modificarea condi!iilor, i pentru mbunt!irea situa!iilor e8istente. %nga&atorul are obliga!ia s implementeze msurile de securitatea i sntatea lucrtorilor n toate aspectele legate de munc, pe baza urmtoarelor principii generale de prevenire+ evitarea riscurilor/ evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate/ combaterea riscurilor la surs/ adaptarea muncii la om, n special n ceea ce privete proiectarea posturilor de munc, alegerea ec-ipamentelor de munc, a metodelor de munc i de produc!ie, n vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat i a diminurii efectelor acestora asupra snt!ii/ adaptarea la progresul te-nic/ nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai pu!in periculos/ dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s cuprind te-nologiile, organizarea muncii, condi!iile de munc, rela!iile sociale i influen!a factorilor din mediul de munc/ 5

adoptarea, n mod prioritar, a msurilor de protec!ie colectiv fa! de msurile de protec!ie individual/ furnizarea de instruc!iuni corespunztoare lucrtorilor. Iin6nd seama de natura activit!ilor din ntreprindere i"sau unitate, a%(a>at3r ' are 37'i(a/ia+ s evalueze riscurile pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, inclusiv la alegerea ec-ipamentelor de munc, a substan!elor sau preparatelor c-imice utilizate i la amena&area locurilor de munc/ ca, ulterior evalurii prevzute la lit. a4 i dac este necesar, msurile de prevenire, precum i metodele de lucru i de produc!ie aplicate de ctre anga&ator s asigure mbunt!irea nivelului securit!ii i al protec!iei snt!ii lucrtorilor i s fie integrate n ansamblul activit!ilor ntreprinderii i"sau unit!ii respective i la toate nivelurile ierar-ice/ s ia n considerare capacit!ile lucrtorului n ceea ce privete securitatea i sntatea n munc, atunci c6nd i ncredin!eaz sarcini/ s asigure ca planificarea i introducerea de noi te-nologii s fac obiectul consultrilor cu lucrtorii i"sau reprezentan!ii acestora n ceea ce privete consecin!ele asupra securit!ii i snt!ii lucrtorilor, determinate de alegerea ec-ipamentelor, de condi!iile i mediul de munc/ s ia msurile corespunztoare pentru ca, n zonele cu risc ridicat i specific, accesul s fie permis numai lucrtorilor care au primit i iAau nsuit instruc!iunile adecvate. %tunci c?%d 1% ace'a0i '3c de 2 %c. 10i de-@.03ar. activitatea ' cr.t3ri di% 2ai 2 'te 1%tre&ri%deri i"sau unit!i, anga&atorii acestora au urmtoarele obliga!ii+ s coopereze n vederea implementrii prevederilor privind securitatea, sntatea i igiena n munc, lu6nd n considerare natura activit!ilor/ s i coordoneze ac!iunile n vederea protec!iei lucrtorilor i prevenirii riscurilor profesionale, lu6nd n considerare natura activit!ilor/ s se informeze reciproc despre riscurile profesionale/ s informeze lucrtorii i"sau reprezentan!ii acestora despre riscurile profesionale. 2surile privind securitatea, sntatea i igiena n munc nu trebuie s comporte n nicio situa!ie obliga!ii financiare pentru lucrtori. En caA de &eric3' (rav 0i i2i%e%t anga&atorul are urmtoarele obliga!ii+ s ia msurile necesare pentru acordarea primului a&utor, stingerea incendiilor i evacuarea lucrtorilor, adaptate naturii activit!ilor i mrimii ntreprinderii i"sau unit!ii, !in6nd seama de alte persoane prezente/ s stabileasc legturile necesare cu serviciile specializate, ndeosebi n ceea ce privete primul a&utor, serviciul medical de urgen!, salvare i pompieri/ s informeze, c6t mai cur6nd posibil, to!i lucrtorii care sunt sau pot fi e8pui unui pericol grav i iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum i despre msurile luate ori care trebuie s fie luate pentru protec!ia lor/ s ia msuri i s furnizeze instruc!iuni pentru a da lucrtorilor posibilitatea s opreasc lucrul i"sau s prseasc imediat locul de munc i s se ndrepte spre o zon sigur, n caz de pericol grav i iminent/ s nu impun lucrtorilor reluarea lucrului n situa!ia n care nc e8ist un pericol grav i iminent, n afara cazurilor e8cep!ionale i pentru motive &ustificate/ s se asigure c pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci c6nd eful ierar-ic imediat superior nu poate fi contactat, to!i lucrtorii sunt ap!i s aplice msurile corespunztoare, n conformitate cu cunotin!ele lor i cu mi&loacele te-nice de care dispun, pentru a evita consecin!ele unui astfel de pericol. A'te 37'i(a/ii ale anga&atorilor s realizeze i s fie n posesia unei evaluri a riscurilor pentru securitatea i sntatea n munc, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice/ s decid asupra msurilor de protec!ie care trebuie luate i, dup caz, asupra ec-ipamentului de protec!ie care trebuie utilizat/ s !in eviden!a accidentelor de munc ce au ca urmare o incapacitate de munc mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum i a accidentelor de munc, astfel cum sunt definite la art. $ lit. g4/ s elaboreze pentru autorit!ile competente i n conformitate cu reglementrile legale rapoarte privind accidentele de munc suferite de lucrtorii si. En vederea asigurrii condi!iilor de securitate i sntate n munc i pentru prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale, a%(a>at3rii a urmtoarele 37'i(a/ii+ 1B s adopte, din faza de cercetare, proiectare i e8ecu!ie a construc!iilor, a ec-ipamentelor de munc, precum i de elaborare a te-nologiilor de fabrica!ie, solu!ii conforme prevederilor legale n vigoare 6

privind securitatea i sntatea n munc, prin a cror aplicare s fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare i de mbolnvire profesional a lucrtorilor/ )B s ntocmeasc un plan de prevenire i protec!ie compus din msuri te-nice, sanitare, organizatorice i de alt natur, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care s l aplice corespunztor condi!iilor de munc specifice unit!ii/ $B s ob!in autoriza!ia de func!ionare din punctul de vedere al securit!ii i snt!ii n munc, nainte de nceperea oricrei activit!i, conform prevederilor legale/ 5B s stabileasc pentru lucrtori, prin fia postului, atribu!iile i rspunderile ce le revin n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, corespunztor func!iilor e8ercitate/ 6B s elaboreze instruc!iuni proprii, n spiritul prezentei legi, pentru completarea i"sau aplicarea reglementrilor de securitate i sntate n munc, !in6nd seama de particularit!ile activit!ilor i ale locurilor de munc aflate n responsabilitatea lor/ +B s asigure i s controleze cunoaterea i aplicarea de ctre to!i lucrtorii a msurilor prevzute n planul de prevenire i de protec!ie stabilit, precum i a prevederilor legale n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, prin lucrtorii desemna!i, prin propria competen! sau prin servicii e8terne/ CB s ia msuri pentru asigurarea de materiale necesare informrii i instruirii lucrtorilor, cum ar fi afie, pliante, filme i diafilme cu privire la securitatea i sntatea n munc/ !B s asigure informarea fiecrei persoane, anterior anga&rii n munc, asupra riscurilor la care aceasta este e8pus la locul de munc, precum i asupra msurilor de prevenire i de protec!ie necesare/ "B s ia msuri pentru autorizarea e8ercitrii meseriilor i a profesiilor prevzute de legisla!ia specific/ 1*B s anga&eze numai persoane care, n urma e8amenului medical i, dup caz, a testrii psi-ologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munc pe care urmeaz s o e8ecute i s asigure controlul medical periodic i, dup caz, controlul psi-ologic periodic, ulterior anga&rii/ 11B s !in eviden!a zonelor cu risc ridicat i specific prevzute la art. ) alin. 344 lit. e4/ 1)B s asigure func!ionarea permanent i corect a sistemelor i dispozitivelor de protec!ie, a aparaturii de msur i control, precum i a instala!iilor de captare, re!inere i neutralizare a substan!elor nocive dega&ate n desfurarea proceselor te-nologice/ 1$B s prezinte documentele i s dea rela!iile solicitate de inspectorii de munc n timpul controlului sau al efecturii cercetrii evenimentelor/ 15B s asigure realizarea msurilor dispuse de inspectorii de munc cu prile&ul vizitelor de control i al cercetrii evenimentelor/ 16B s desemneze, la solicitarea inspectorului de munc, lucrtorii care s participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor/ 1+B s nu modifice starea de fapt rezultat din producerea unui accident mortal sau colectiv, n afar de cazurile n care men!inerea acestei stri ar genera alte accidente ori ar periclita via!a accidenta!ilor i a altor persoane/ 1CB s asigure ec-ipamente de munc fr pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor/ 1!B s asigure ec-ipamente individuale de protec!ie/ 1"B s acorde obligatoriu ec-ipament individual de protec!ie nou, n cazul degradrii sau al pierderii calit!ilor de protec!ie/ )*B alimenta!ia de protec!ie se acord n mod obligatoriu i gratuit persoanelor care lucreaz n condi!ii de munc ce impun acest lucru i se stabilete prin contractul colectiv de munc i"sau contractul individual de munc/ )1B materialele igienicoAsanitare se acord n mod obligatoriu i gratuit. .nstruirea lucrtorilor %nga&atorul trebuie s asigure condi!ii pentru ca fiecare lucrtor s primeasc o instruire suficient i adecvat n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, n special sub form de informa!ii i instruc!iuni de lucru, specifice locului de munc i postului su. Capitolul 4 este destinat n 37'i(a/ii'3r ' cr.t3ri'3r Jiecare lucrtor trebuie s i desfoare activitatea, n conformitate cu pregtirea i instruirea sa, precum i cu instruc!iunile primite din partea anga&atorului, astfel nc6t s nu e8pun la pericol de accidentare sau mbolnvire profesional at6t propria persoan, c6t i alte persoane care pot fi afectate de ac!iunile sau omisiunile sale n timpul procesului de munc, n scopul realizrii acestor obiectivelor, lucrtorii au urmtoarele obliga!ii+ a4 s utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substan!ele periculoase, ec-ipamentele de transport i alte mi&loace de produc!ie/ b4 s utilizeze corect ec-ipamentul individual de protec!ie acordat i, dup utilizare, s l napoieze sau s l pun la locul destinat pentru pstrare/ 7

c4 s nu procedeze la scoaterea din func!iune, la modificarea, sc-imbarea sau nlturarea arbitrar a dispozitivelor de securitate proprii, n special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instala!iilor te-nice i cldirilor, i s utilizeze corect aceste dispozitive/ d4 s comunice imediat anga&atorului i"sau lucrtorilor desemna!i orice situa!ie de munc despre care au motive ntemeiate s o considere un pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, precum i orice deficien! a sistemelor de protec!ie/ e4 s aduc la cunotin! conductorului locului de munc i"sau anga&atorului accidentele suferite de propria persoan/ f4 s coopereze cu anga&atorul i"sau cu lucrtorii desemna!i, at6t timp c6t este necesar, pentru a face posibil realizarea oricror msuri sau cerin!e dispuse de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari, pentru protec!ia snt!ii i securit!ii lucrtorilor/ g4 s coopereze, at6t timp c6t este necesar, cu anga&atorul i"sau cu lucrtorii desemna!i, pentru a permite anga&atorului s se asigure c mediul de munc i condi!iile de lucru sunt sigure i fr riscuri pentru securitate i sntate, n domeniul su de activitate/ -4 s i nsueasc i s respecte prevederile legisla!iei din domeniul securit!ii i snt!ii n munc i msurile de aplicare a acestora/ i4 s dea rela!iile solicitate de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari. Capitolul 6 se ocup de aspecte legate de c32 %icarea, cercetarea, 1%re(i-trarea 0i ra&3rtarea eve%i2e%te'3r 0rice eveniment, va fi comunicat de ndat anga&atorului, de ctre conductorul locului de munc sau de orice alt persoan care are cunotin! despre producerea acestuia. %nga&atorul are obliga!ia s comunice evenimentele, de ndat, dup cum urmeaz+ a4 inspectoratelor teritoriale de munc, b4 asigurtorului, potrivit Begii nr. 34'"2##2 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporar de munc, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora/ c4 organelor de urmrire penal, dup caz. En cazul accidentelor de circula!ie produse pe drumurile publice, n care printre victime sunt i persoane aflate n ndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poli!ie rutier competente vor trimite institu!iilor i"sau persoanelor fizice"&uridice, n termen de $ zile de la data solicitrii, un e8emplar al procesuluiAverbal de cercetare la fa!a locului. Cercetarea evenimentelor este obligatorie i -e e@ect eaA. dup cum urmeaz+ a4 de ctre anga&ator, n cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar de munc/ b4 de ctre inspectoratele teritoriale de munc, n cazul evenimentelor care au produs invaliditate evident sau confirmat, deces, accidente colective, incidente periculoase, n cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar de munc lucrtorilor la anga&atorii persoane fizice, precum i n situa!iile cu persoane date disprute/ c4 de ctre 1nspec!ia 2uncii, n cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau e8ploziile/ d4 de ctre autorit!ile de sntate public teritoriale, respectiv a municipiului (ucureti, n cazul suspiciunilor de boal profesional i a bolilor legate de profesiune. 5ezultatul cercetrii evenimentului se va consemna ntrAun procesAverbal. Capitolul se refer la Gr & ri -e%-i7i'e 'a ri-c ri Drupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi+ femeile gravide, le-uzele sau femeile care alpteaz, tinerii, precum i persoanele cu dizabilit!i, trebuie prote&ate mpotriva pericolelor care le afecteaz n mod specific. %nga&atorii au obliga!ia s amena&eze locurile de munc !in6nd seama de prezen!a grupurilor sensibile la riscuri specifice. Capitolul ! stabilete I%@rac/i %i'e Neluarea vreuneia dintre msurile legale de securitate i sntate n munc de ctre persoana care avea ndatorirea de a lua aceste msuri, dac se creeaz un pericol grav i iminent de producere a unui accident de munc sau de mbolnvire profesional, constituie infrac!iune i se pedepsete cu nc-isoare de la un an la 2 ani sau cu amend. Japta sv6rit din culp se pedepsete cu nc-isoare de la 3 luni la un an sau cu amend. Nerespectarea de ctre orice persoan a obliga!iilor i a msurilor stabilite cu privire la securitatea i sntatea n munc, dac prin aceasta se creeaz un pericol grav i iminent de producere a unui accident de munc sau de mbolnvire profesional, constituie infrac!iune i se pedepsete cu nc-isoare de la un an la 2 ani sau cu amend. 7ac nerespectarea const n repunerea n func!iune a instala!iilor, mainilor i utila&elor, anterior eliminrii tuturor deficien!elor pentru care sAa luat msura opririi lor, pedeapsa este nc-isoarea de la un an la 2 ani sau amend. 8

Capitolul " se refer la C3%trave%/ii Constituie contraven!ie i se sanc!ioneaz cu amend de la $.### lei la 1#.### lei nerespectarea reglementrilor de securitate i sntate n munc privind+ a4 fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substan!elor ori preparatelor c-imice periculoase i a deeurilor rezultate/ b4 prevenirea prezen!ei peste limitele ma8ime admise a agen!ilor c-imici, fizici sau biologici, precum i suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman/ c4 darea n e8ploatare sau repunerea n func!iune, par!ial ori total, a construc!iilor, ec-ipamentelor de munc noi sau reparate, precum i pentru aplicarea proceselor te-nologice/ d4 ntocmirea i respectarea documenta!iilor te-nice pentru e8ecutarea lucrrilor care necesit msuri speciale de siguran!/ e4 folosirea surselor de foc desc-is i fumatul la locurile de munc unde acestea sunt interzise/ f4 prevenirea accidentelor prin electrocutare la e8ecutarea, e8ploatarea, ntre!inerea i repararea instala!iilor i a ec-ipamentelor electrice, precum i pentru prevenirea efectelor electricit!ii statice i ale descrcrilor atmosferice/ g4 asigurarea i folosirea instala!iilor electrice de construc!ie adecvate la locurile de munc unde e8ist pericole de incendiu sau de e8plozie/ -4 asigurarea celei deAa doua surse de alimentare cu energie electric a ec-ipamentelor de munc/ i4 transportul, manipularea i depozitarea ec-ipamentelor de munc, materialelor i produselor/ &4 delimitarea, ngrdirea i semnalizarea zonelor periculoase/ K4 semnalizarea de securitate i"sau de sntate la locul de munc/ l4 asigurarea e8ploatrii fr pericole a recipientelorAbutelii cu gaze comprimate sau lic-efiate, a instala!iilor mecanice sub presiune i a celor de ridicat, a conductelor prin care circul fluide sub presiune i a altor asemenea ec-ipamente de munc/ m4 utilizarea, ntre!inerea, revizia i repararea periodic a ec-ipamentelor de munc/ n4 asigurarea, marcarea i ntre!inerea cilor de acces i de circula!ie/ o4 asigurarea iluminatului de siguran!/ p4 organizarea activit!ii de pstrare, ntre!inere i denocivizare a ec-ipamentului individual de protec!ie/ C4 ntocmirea documentelor de urmrire a parametrilor func!ionali ai ec-ipamentelor de munc i a rapoartelor de serviciu pentru instala!iile cu regim special de e8ploatare/ r4 aplicarea metodelor de e8ploatare minier, e8ecu!ia, e8ploatarea i ntre!inerea lucrrilor miniere, realizarea i func!ionarea sistemului de aera&, corespunztor clasificrii minelor din punctul de vedere al emana!iilor de gaze/ s4 amena&area locurilor de munc pentru lucrul la nl!ime, n spa!ii nc-ise i n condi!ii de izolare. Constituie contraven!ie i se sanc!ioneaz cu amend de la $.### lei la 1#.### lei neprezentarea de ctre serviciile e8terne a raportului semestrial de activitate. Constatarea contraven!iilor i aplicarea amenzilor se fac de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari din cadrul 2inisterului *nt!ii <ublice i al unit!ilor subordonate. %nga&atorii rspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru pre&udiciile cauzate victimelor accidentelor de munc sau bolilor profesionale, n msura n care daunele nu sunt acoperite integral prin presta!iile asigurrilor sociale de stat. Capitolul 1# se refer la A t3rit./i c32&ete%te 0i i%-tit /ii c atri7 /ii 1% d32e%i = A Mi%i-ter ' M %cii Fa2i'iei 0i E(a'it./ii de a%-e este autoritatea competent n domeniul securit!ii i snt!ii n munc. <rincipalele atribu!ii n acest domeniu sunt urmtoarele+ a4 elaboreaz politica i strategia na!ional n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, n colaborare cu 2inisterul *nt!ii <ublice i prin consultarea cu alte institu!ii cu atribu!ii n domeniu/ b4 elaboreaz proiecte de acte normative n vederea implementrii unitare a strategiei na!ionale i a acCuisAului comunitar din domeniu/ c4 avizeaz reglementrile cu implica!ii n domeniu ini!iate de alte institu!ii, potrivit legii, i particip, dup caz, la elaborarea unor astfel de reglementri/ d4 monitorizeaz aplicarea legisla!iei pe baza datelor, a informa!iilor i a propunerilor transmise de institu!iile aflate n subordine sau coordonare, precum i ale celor cu care colaboreaz n desfurarea activit!ii/ e4 abiliteaz persoane &uridice i fizice pentru a presta servicii de protec!ie i prevenire n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, denumite n prezenta lege servicii e8terne, la care se face referire la art. > alin. 344/ f4 recunoate, desemneaz, notific i supraveg-eaz laboratoare de ncercri, precum i organisme din domeniul su de competen!, n condi!iile legii/ g4 coordoneaz, n colaborare cu 2inisterul :duca!iei i Cercetrii, elaborarea programelor de cercetare de interes na!ional n domeniul securit!ii i snt!ii n munc/ -4 organizeaz, mpreun cu 2inisterul :duca!iei i Cercetrii, activitatea de pregtire general i"sau de specialitate n domeniul securit!ii i snt!ii n munc pentru institu!iile de nv!m6nt/ i4 desfoar activit!i de informareAdocumentare, potrivit legii/ 9

&4 avizeaz materiale de informare i instruire, cum ar fi suporturi de curs, brouri, pliante, afie elaborate de alte persoane &uridice sau fizice, n sensul asigurrii concordan!ei mesa&elor pe care acestea le con!in cu prevederile legisla!iei n vigoare/ K4 reprezint statul n rela!iile interna!ionale din domeniul su de competen!. D Mi%i-ter ' S.%.t./ii P 7'ice, ca organ de specialitate al administra!iei publice centrale, este autoritatea central n domeniul asisten!ei de sntate public i are urmtoarele atribu!ii n domeniul snt!ii lucrtorilor la locul de munc+ a4 coordoneaz activitatea de medicin a muncii la nivel na!ional/ b4 elaboreaz sau avizeaz reglementri pentru protec!ia snt!ii n rela!ie cu mediul de munc, pentru promovarea snt!ii la locul de munc, precum i pentru medicina muncii/ c4 supraveg-eaz starea de sntate a lucrtorilor/ d4 asigur formarea i perfec!ionarea profesional n domeniul medicinii muncii/ e4 coordoneaz activitatea de cercetare, declarare, nregistrare i eviden! a bolilor profesionale i a celor legate de profesiune/ f4 autorizeaz"avizeaz i controleaz calitatea serviciilor medicale acordate lucrtorilor la locul de munc/ g4 colaboreaz cu alte institu!ii implicate n activit!i cu impact asupra snt!ii lucrtorilor/ -4 ndeplinete i alte atribu!ii, conform competen!elor sale n domeniu, reglementate prin legi speciale. D I%-&ec/ia M %cii reprezint autoritatea competent n ceea ce privete controlul aplicrii legisla!iei referitoare la securitatea i sntatea n munc i are, n principal, urmtoarele atribu!ii+ a4 controleaz realizarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale/ b4 solicit msurtori i determinri, e8amineaz probe de produse i de materiale n unit!i i n afara acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situa!ii de pericol/ c4 dispune sistarea activit!ii sau scoaterea din func!iune a ec-ipamentelor de munc, n cazul n care constat o stare de pericol grav i iminent de accidentare sau de mbolnvire profesional i sesizeaz, dup caz, organele de urmrire penal/ d4 cerceteaz evenimentele conform competen!elor, avizeaz cercetarea, stabilete sau confirm caracterul accidentelor/ e4 coordoneaz, n colaborare cu 1nstitutul Na!ional de *tatistic i cu celelalte institu!ii implicate, dup caz, sistemul de raportare i eviden! a accidentelor de munc i a incidentelor, iar, n colaborare cu 2inisterul *nt!ii <ublice, sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie/ f4 analizeaz activitatea serviciilor e8terne i propune retragerea abilitrii, dup caz/ g4 raporteaz 2inisterului 2uncii, *olidarit!ii *ociale i Jamiliei situa!iile deosebite care necesit mbunt!irea reglementrilor din domeniul securit!ii i snt!ii n munc/ -4 furnizeaz informa!ii celor interesa!i despre cele mai eficace mi&loace de respectare a legisla!iei din domeniul securit!ii i snt!ii n munc. D A-i( r.t3r ', stabilit de lege, reprezint autoritatea competent n domeniul asigurrii pentru accidente de munc i boli profesionale are atribu!ii pentru+ a4 spri&inirea activit!ii de prevenire n domeniul securit!ii i snt!ii n munc a anga&atorilor/ b4 reabilitarea medical i, dup caz, psi-ologic, precum i compensarea victimelor accidentelor de munc i ale bolilor profesionale/ c4 raportarea ctre 2inisterul 2uncii a situa!iilor deosebite care necesit mbunt!irea reglementrilor din domeniul securit!ii i snt!ii n munc. A I%-tit t ' Na/i3%a' de Cercetare D DeAv3'tare &e%tr Pr3tec/ia M %cii fundamenteaz tiin!ific msurile de mbunt!ire a activit!ii de securitate i sntate n munc i promoveaz politica stabilit pentru acest domeniu. N3r2e'e 2et3d3'3(ice de a&'icare a &revederi'3r Le(ii -ec rit./ii 0i -.%.t./ii 1% 2 %c. *unt structurate in apte capitole+ C%<.1 7ispozi!ii generale C%<.11 %utorizarea func!ionrii din punct de vedere al securit!ii n munc C%<.111 *ervicii de prevenire i protec!ie C%<.1G 0rganizarea i func!ionarea comitetului de securitate i sntate n munc C%<.G 1nstruirea lucrtorilor n domeniul securit!ii i snt!ii n munc C%<.1G <ericol grav i iminent i zone cu risc ridicat i specific C%<.G11 Comunicarea i cercetarea evenimentelor, nregistrarea i eviden!a accidentelor de munc i a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea i raportarea bolilor profesionale Capitolul $$$ stabilete cerin!ele minime pentru activit!ile de prevenire a riscurilor profesionale din ntreprindere i protec!ia lucrtorilor la locul de munc, cerin!ele minime de pregtire n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, organizarea activit!ilor de prevenire i protec!ie n cadrul ntreprinderii i"sau unit!ii, a 10

serviciilor e8terne de prevenire i protec!ie, stabilirea criteriilor de evaluare i a procedurii de abilitare a serviciilor e8terne, precum i reglementarea statutului de reprezentant al lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securit!ii i snt!ii n munc. 0rganizarea activit!ilor de prevenire i protec!ie este realizat de ctre anga&ator, n urmtoarele moduri+ protec!ie/ prin asumarea de ctre anga&ator a atribu!iilor pentru realizarea msurilor prevzute de lege/ prin desemnarea unuia sau mai multor lucrtori pentru a se ocupa de activit!ile de prevenire i prin nfiin!area unui serviciu intern de prevenire i protec!ie/ prin apelarea la servicii e8terne de prevenire i protec!ie.

%ctivit!ile de prevenire i protec!ie desfurate n cadrul ntreprinderii i"sau al unit!ii sunt urmtoarele+ 1. identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor pentru fiecare component a sistemului de munc, respectiv e8ecutant, sarcin de munc, mi&loace de munc"ec-ipamente de munc i mediul de munc pe locuri de munc"posturi de lucru/ 2. elaborarea i actualizarea planului de prevenire i protec!ie/ 3. elaborarea de instruc!iuni proprii pentru completarea i"sau aplicarea reglementrilor de securitate i sntate n munc, !in6nd seama de particularit!ile activit!ilor i ale unit!ii"ntreprinderii, precum i ale locurilor de munc"posturilor de lucru/ 4. propunerea atribu!iilor i rspunderilor n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, ce revin lucrtorilor, corespunztor func!iilor e8ercitate, care se consemneaz n fia postului, cu aprobarea anga&atorului/ $. verificarea cunoaterii i aplicrii de ctre to!i lucrtorii a msurilor prevzute n planul de prevenire i protec!ie, precum i a atribu!iilor i responsabilit!ilor ce le revin n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, stabilite prin fia postului/ '. ntocmirea unui necesar de documenta!ii cu caracter te-nic de informare i instruire a lucrtorilor n domeniul securit!ii i snt!ii n munc/ ). elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicit!ii adecvate pentru fiecare loc de munc, asigurarea informrii i instruirii lucrtorilor n domeniul securit!ii i snt!ii n munc i verificarea cunoaterii i aplicrii de ctre lucrtori a informa!iilor primite/ >. elaborarea programului de instruireAtestare la nivelul ntreprinderii i"sau unit!ii/ . asigurarea ntocmirii planului de ac!iune n caz de pericol grav i iminent, conform prevederilor art. 1#1A1#), i asigurarea ca to!i lucrtorii s fie instrui!i pentru aplicarea lui/ 1#. eviden!a zonelor cu risc ridicat i specific prevzute la art. 1#1A1#)/ 11. stabilirea zonelor care necesit semnalizare de securitate i sntate n munc, stabilirea tipului de semnalizare necesar i amplasarea conform prevederilor Fotr6rii Duvernului nr. )1"2##' privind cerin!ele minime pentru semnalizarea de securitate i"sau sntate la locul de munc/ 12. eviden!a meseriilor i a profesiilor prevzute de legisla!ia specific, pentru care este necesar autorizarea e8ercitrii lor/ 13. eviden!a posturilor de lucru care necesit e8amene medicale suplimentare/ 14. eviden!a posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesit testarea aptitudinilor i"sau control psi-ologic periodic/ 1$. monitorizarea func!ionrii sistemelor i dispozitivelor de protec!ie, a aparaturii de msur i control, precum i a instala!iilor de ventilare sau a altor instala!ii pentru controlul no8elor n mediul de munc/ 1'. verificarea strii de func!ionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgen!, precum i a sistemelor de siguran!/ 1). informarea anga&atorului, n scris, asupra deficien!elor constatate n timpul controalelor efectuate la locul de munc i propunerea de msuri de prevenire i protec!ie/ 1>. ntocmirea rapoartelor i"sau a listelor prevzute de -otr6rile Duvernului, inclusiv cele referitoare la azbest, vibra!ii, zgomot i antiere temporare i mobile/ 1 . eviden!a ec-ipamentelor de munc i urmrirea ca verificrile periodice i, dac este cazul, ncercrile periodice ale ec-ipamentelor de munc s fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Fotr6rea Duvernului nr. 1.14'"2##' privind cerin!ele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a ec-ipamentelor de munc/ 2#. identificarea ec-ipamentelor individuale de protec!ie necesare pentru posturile de lucru din ntreprindere i ntocmirea necesarului de dotare a lucrtorilor cu ec-ipament individual de protec!ie, conform prevederilor Fotr6rii Duvernului nr. 1.#4>"2##' privind cerin!ele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a ec-ipamentelor individuale de protec!ie la locul de munc/ 21. urmrirea ntre!inerii, manipulrii i depozitrii adecvate a ec-ipamentelor individuale de protec!ie i a nlocuirii lor la termenele stabilite, precum i n celelalte situa!ii prevzute de Fotr6rea Duvernului nr. 1.#4>"2##'/ 22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competen!elor prevzute la art. 1#>A1))/ 23. ntocmirea eviden!elor conform competen!elor prevzute la art. 1#>A1))/ 11

24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munc suferite de lucrtorii din ntreprindere i"sau unitate, n conformitate cu prevederile art. 12 alin. 314 lit. d4 din lege/ 2$. urmrirea realizrii msurilor dispuse de ctre inspectorii de munc, cu prile&ul vizitelor de control i al cercetrii evenimentelor/ 2'. colaborarea cu lucrtorii i"sau reprezentan!ii lucrtorilor, serviciile e8terne de prevenire i protec!ie, medicul de medicina muncii, n vederea coordonrii msurilor de prevenire i protec!ie/ 2). colaborarea cu lucrtorii desemna!i"serviciile interne"serviciile e8terne ai"ale altor anga&atori, n situa!ia n care mai mul!i anga&atori i desfoar activitatea n acelai loc de munc/ 2>. urmrirea actualizrii planului de avertizare, a planului de protec!ie i prevenire i a planului de evacuare/ 2 . propunerea de sanc!iuni i stimulente pentru lucrtori, pe criteriul ndeplinirii atribu!iilor n domeniul securit!ii i snt!ii n munc/ 3#. propunerea de clauze privind securitatea i sntatea n munc la nc-eierea contractelor de prestri de servicii cu al!i anga&atori, inclusiv la cele nc-eiate cu anga&atori strini/ 31. ntocmirea unui necesar de mi&loace materiale pentru desfurarea acestor activit!i. En cazul ntreprinderilor cu &?%. 'a " ' cr.t3ri inclusiv a%(a>at3r ' &3ate e@ect a activit./i'e di% d32e%i ' -ec rit./ii 0i -.%.t./ii 1% 2 %c., dac se ndeplinesc cumulativ urmtoarele condi!ii+ a4 activit!ile desfurate n cadrul ntreprinderii nu sunt dintre cele prevzute n ane8a nr. $ b4 anga&atorul i desfoar activitatea profesional n mod efectiv i cu regularitate n ntreprindere i"sau unitate/ c4 anga&atorul ndeplinete cerin!ele minime de pregtire n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, corespunztoare cel pu!in nivelului de baz. En cazul ntreprinderilor care au 1%tre 1* 0i 5" de ' cr.t3ri inclusiv, a%(a>at3r ' &3ate e@ect a activit./i'e di% d32e%i ' -ec rit./ii 0i -.%.t./ii 1% 2 %c. , dac se ndeplinesc cumulativ urmtoarele condi!ii+ a4 activit!ile desfurate n cadrul ntreprinderii nu sunt dintre cele prevzute n ane8a nr. $/ b4 riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecin!e grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate/ c4 anga&atorul i desfoar activitatea profesional n mod efectiv i cu regularitate n ntreprindere i"sau unitate/ d4 anga&atorul ndeplinete cerin!ele minime de pregtire n domeniul securit!ii i snt!ii n munc corespunztoare cel pu!in nivelului de baz. En cazul ntreprinderilor i"sau unit!ilor 1%tre 6* 0i 15" de ' cr.t3ri , anga&atorul trebuie s desemneze % ' -a 2ai 2 '/i ' cr.t3ri sau s organizeze -ervici i%ter% de &reve%ire 0i &r3tec/ie pentru a se ocupa de activit!ile de prevenire i protec!ie din cadrul ntreprinderii. En cazul ntreprinderilor i"sau unit!ilor care au &e-te 16* de ' cr.t3ri, anga&atorul trebuie s organizeze -ervici ' i%ter% de &reve%ire 0i &r3tec/ie. Nivelurile de pregtire n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, necesare pentru dob6ndirea capacit!ilor i aptitudinilor corespunztoare efecturii activit!ilor de prevenire i protec!ie, sunt urmtoarele+ a4 nivel de baz/ b4 nivel mediu/ c4 nivel superior. Capitolul $% se ocup de organizarea i func!ionarea C32itet ' i de Sec ritate 0i S.%.tate 1% M %c. Comitetul de securitate i sntate n munc se constituie n unit!ile care au un numr de cel pu!in $# de lucrtori, inclusiv cu capital strin, care desfoar activit!i pe teritoriul 5om6niei. Comitetul de securitate i sntate n munc e-te c3%-tit it di% reprezentan!ii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securit!ii i snt!ii lucrtorilor, anga&ator sau reprezentantul su legal i"sau reprezentan!ii si n numr egal cu cel al reprezentan!ilor lucrtorilor, medicul de medicina muncii i ' cr.t3r ' de-e2%at sau reprezentantul serviciului intern de prevenire i protec!ie care este -ecretar ' comitetului de securitate i sntate n munc. A%(a>at3r ' sau reprezentantul su legal este &re0edi%te'e comitetului de securitate i sntate n munc. %nga&atorul are obliga!ia s asigure ntrunirea comitetului de securitate i sntate n munc cel pu!in o dat pe trimestru i ori de c6te ori este necesar. Capitolul % se ocup de i%-tr irea ' cr.t3ri'3r n domeniul securit!ii i snt!ii n munc 1nstruirea n domeniul securit!ii i snt!ii n munc are ca scop nsuirea cunotin!elor i formarea deprinderilor de securitate i sntate n munc. 1nstruirea lucrtorilor n domeniul securit!ii i snt!ii n munc la nivelul ntreprinderii i"sau al unit!ii se efectueaz n timpul programului de lucru. 1nstruirea lucrtorilor n domeniul securit!ii i snt!ii n munc cuprinde 3 faze+ a4 instruirea introductivAgeneral/ 12

b4 instruirea la locul de munc/ c4 instruirea periodic. Capitolul %$$ se ocup de c32 %icarea 0i cercetarea eve%i2e%te'3r, nregistrarea i eviden!a accidentelor de munc i a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea i raportarea bolilor profesionale. Enregistrarea accidentelor de munc i a incidentelor periculoase se face n baza procesuluiAverbal de cercetare. En baza procesuluiAverbal de cercetare ntocmit de persoanele mputernicite prin lege, anga&atorul la care se nregistreaz accidentul va completa J1%2, se completeaz pentru fiecare persoan accidentat n c6te 4 e8emplare care se nainteaz spre avizare dup cum urmeaz+ a4 inspectoratului teritorial de munc care a avizat dosarul de cercetare ntocmit de comisia anga&atorului, n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea avizului/ b4 inspectoratului teritorial de munc care a efectuat cercetarea, n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea procesuluiAverbal de cercetare. %nga&atorul va !ine eviden!a evenimentelor n+ a4 5egistrul unic de eviden! a accidenta!ilor n munc, conform modelului prevzut n ane8a nr. 1$/ b4 5egistrul unic de eviden! a incidentelor periculoase, conform modelului prevzut n ane8a nr. 1'/ c4 5egistrul unic de eviden! a accidentelor uoare, conform modelului prevzut n ane8a nr. 1)/ d4 5egistrul unic de eviden! a accidenta!ilor n munc ce au ca urmare incapacitate de munc mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevzut n ane8a nr. 1>. En registru se va !ine eviden!a accidenta!ilor n munc pentru care perioada de incapacitate temporar de munc este de minimum 4 zile de lucru, fr a lua n calcul ziua producerii accidentului. 5egistrele de eviden! trebuie s fie actualizate.

13

). CONCEPTE DE :A; REFERITOARE LA SNTATE I SECURITATE N MUNC 1) securitate A o stare fr pericol 3a fi la adpost de orice pericol4/ 2) securitatea muncii A absen!a pericolului de accidentare i mbolnvire profesional la locul de
munc/

3) securitate i sntate n munc A ansamblul de activit!i institu!ionalizate av6nd ca scop asigurarea celor mai bune condi!ii n desfurarea procesului de munc, aprarea vie!ii, integrit!ii fizice i psi-ice, snt!ii lucrtorilor i a altor persoane participante la locul de munc/ 4) pericol A proprietatea intrinsec, a materialelor, a surselor de energie, a ec-ipamentelor de munc, a metodelor de munc n a cauza daune/ 5) risc A probabilitatea ca dauna s se realizeze n condi!iile e8punerii n anumite condi!ii de gravitate/ 6) lucrtor A persoan anga&at de ctre un anga&ator, potrivit legii, inclusiv studen!ii, elevii n perioada efecturii stagiului de practic, precum i ucenicii i al!i participan!i la procesul de munc, cu e8cep!ia persoanelor care presteaz activit!i casnice/ 7) anga&ator A persoan fizic sau &uridic ce se afl n raporturi de munc ori de serviciu cu lucrtorul respectiv i care are responsabilitatea ntreprinderii i"sau unit!ii/ 8) al!i participan!i la procesul de munc A persoane aflate n ntreprindere i"sau unitate, cu permisiunea anga&atorului, n perioada de verificare prealabil a aptitudinilor profesionale n vederea anga&rii, persoane care presteaz activit!i n folosul comunit!ii sau activit!i n regim de voluntariat, precum i omeri pe durata participrii la o form de pregtire profesional i persoane care nu au contract individual de munc nc-eiat n form scris i pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale i a presta!iilor efectuate prin orice alt mi&loc de prob/ 9) reprezentant al lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securit!ii i snt!ii lucrtorilor A persoan aleas, selectat sau desemnat de lucrtori, n conformitate cu prevederile legale, s i reprezinte pe acetia n ceea ce privete problemele referitoare la protec!ia securit!ii i snt!ii lucrtorilor n munc/ 10) prevenire A ansamblul de dispozi!ii sau msuri luate ori prevzute n toate etapele procesului de munc, n scopul evitrii sau diminurii riscurilor profesionale/ 11) eveniment A accidentul care a antrenat decesul sau vtmri ale organismului, produs n timpul procesului de munc ori n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, situa!ia de persoan dat disprut sau accidentul de traseu ori de circula!ie, n condi!iile n care au fost implicate persoane anga&ate, incidentul periculos, precum i cazul susceptibil de boal profesional sau legat de profesiune/ 12) accident de munc A vtmarea violent a organismului, precum i into8ica!ia acut profesional, care au loc n timpul procesului de munc sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu i care provoac incapacitate temporar de munc de cel pu!in 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces/ 13) accident uor A eveniment care are drept consecin! leziuni superficiale care necesit numai acordarea primelor ngri&iri medicale i a antrenat incapacitate de munc cu o durat mai mic de 3 zile/ 14) accident care produce incapacitate temporar de munc 31;24 A accident care produce incapacitate temporar de munc de cel pu!in 3 zile calendaristice consecutive, confirmat prin certificat medical/ 15) accident care produce invaliditate 31NG4 A accident care produce invaliditate confirmat prin decizie de ncadrare ntrAun grad de invaliditate, emis de organele medicale n drept/ 16) invaliditate A pierdere par!ial sau total a capacit!ii de munc, confirmat prin decizie de ncadrare ntrAun grad de invaliditate, emis de organele medicale n drept/ 17) invaliditate evident A pierdere a capacit!ii de munc datorat unor vtmri evidente, cum ar fi un bra! smuls din umr, produse n urma unui eveniment, p6n la emiterea deciziei de ncadrare ntrAun grad de invaliditate de ctre organele medicale n drept/ 18) accident mortal 374 A accident n urma cruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau dup un interval de timp, n baza unui act medicoAlegal/ 19) accident colectiv A accidentul n care au fost accidentate cel pu!in 3 persoane, n acelai timp i din aceleai cauze, n cadrul aceluiai eveniment/ 20) accident de munc de circula!ie A accident survenit n timpul circula!iei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dac persoana vtmat se afla n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu/ 21) accident de munc de traseu+ a. accident survenit n timpul i pe traseul normal al deplasrii de la locul de munc la domiciliu i invers i care a antrenat vtmarea sau decesul/

14

b. accident survenit pe perioada pauzei reglementare de mas n locuri organizate de anga&ator, pe traseul normal al deplasrii de la locul de munc la locul unde ia masa i invers, i care a antrenat vtmarea sau decesul/ c. accident survenit pe traseul normal al deplasrii de la locul de munc la locul unde i ncaseaz salariul i invers i care a antrenat vtmarea sau decesul/ 22) accident n afara muncii A accident care nu ndeplinete condi!iile prevzute la art. $ lit. g4 i la art. 3# din lege/ 23) into8ica!ie acut profesional A stare patologic aprut brusc, ca urmare a e8punerii organismului la no8e e8istente la locul de munc/ 24) boal profesional A afec!iunea care se produce ca urmare a e8ercitrii unei meserii sau profesii, cauzat de agen!i nocivi fizici, c-imici ori biologici caracteristici locului de munc, precum i de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, n procesul de munc/ (olile profesionale sunt i afec!iunile suferite de elevi i studen!i n timpul efecturii instruirii practice. 25) boal legat de profesiune A boala cu determinare multifactorial, la care unii factori determinan!i sunt de natur profesional. 26) cercetare a bolilor profesionale A procedur efectuat n mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate/ 27) semnalare a bolilor profesionale A procedur prin care se indic pentru prima oar faptul c o boal ar putea fi profesional/ 28) raportare a bolilor profesionale A procedur prin care se transmit informa!ii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul na!ional de coordonare metodologic i informare privind bolile profesionale i la Centrul Na!ional pentru 0rganizarea i %sigurarea *istemului 1nforma!ional i 1nformatic n 7omeniul *nt!ii (ucureti. 29) ec-ipament de munc A orice main, aparat, unealt sau instala!ie folosit n munc/ 30) ec-ipament individual de protec!ie A orice ec-ipament destinat a fi purtat sau m6nuit de un lucrtor pentru aAl prote&a mpotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea s i pun n pericol securitatea i sntatea la locul de munc, precum i orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a ndeplini acest obiectiv/ 31) loc de munc A locul destinat s cuprind posturi de lucru, situat n cldirile ntreprinderii i"sau unit!ii, inclusiv orice alt loc din aria ntreprinderii i"sau unit!ii la care lucrtorul are acces n cadrul desfurrii activit!ii/ 32) pericol grav i iminent de accidentare A situa!ia concret, real i actual creia i lipsete doar prile&ul declanator pentru a produce un accident n orice moment/ <rin loc de munc cu pericol deosebit se n!elege locul de munc ce are un nivel ridicat de risc de accidentare sau de mbolnvire profesional care poate genera accidente cu consecin!e grave, ireversibile 3deces sau invaliditate4. <ersoanele &uridice i fizice sunt obligate s identifice, s eviden!ieze locurile de munc cu pericol deosebit din activitatea proprie i s ntocmeasc, pentru fiecare loc de munc cu pericol deosebit, o fi care va cuprinde date concrete privind criteriile care stau la baza stabilirii locurilor de munc cu pericol deosebit. Bista locurilor de munc identificate i fiele acestora vor fi !inute n eviden! i vor fi reactualizate ori de c6te ori intervin modificri ale proceselor i parametrilor care caracterizeaz locul de munc respectiv. Jiele se ntocmesc n 2 e8emplare, dintre care un e8emplar la conducerea unit!ii i un e8emplar, la conductorul locului de munc respectiv. Ba stabilirea locurilor de munc cu pericol deosebit se vor avea n vedere urmtoarele criterii+ identificarea factorilor de risc de accidentare i de mbolnvire profesional, precum i consecin!ele ac!iunii acestora asupra organismului uman 3deces sau invaliditate4 nivelul cantitativ al factorilor de risc n cazul mbolnvirilor profesionale/ durata de e8punere la ac!iunea factorilor de risc/ nivelul morbidit!ii prin accidente i boli profesionale. Bocurile de munc cu pericol deosebit se caracterizeaz prin e8isten!a unuia sau a mai multor factori de risc prezenta!i n continuare+ A factori de risc care pot genera e8plozii+ A pulberi n suspensie n aer/ A gaze sau vapori e8plozivi/ A substan!e e8plozive/ A recipiente sub presiune/ A al!i factori/ A factori de risc care genereaz incendii+ A gaze sau vapori inflamabili/ A substan!e inflamabile/ A al!i factori/ A factori de risc mecanic i termic+ 15

A surpare, prbuire, scufundare/ - scurgere"deversare" &et de fluide 3temperaturi"presiuni ridicate4/ - corpuri cu temperaturi ridicate din domeniile+ metalurgie, siderurgie, deformare plastic la cald, tratament termic, fabricarea sticlei i a produselor ceramice, fabricarea produselor refractare i altele/ A factori de risc c-imic+ A substan!e to8ice, caustice, cancerigene/ A gaze, vapori, aerosoli to8ici sau caustici/ A factori de risc fizic+ A zgomot i vibra!ii/ A radia!ii electromagnetice i ionizante/ A pulberi pneumoconiogene/ A factori de risc biologic+ A microorganisme patogene/ A plante periculoase/ A animale periculoase/ A factori de risc datora!i caracterului special al mediului+ A subteran/ A acvatic/ A subacvatic/ A aerian/ A factori naturali de risc+ A avalane/ A trsnet/ A viitur/ A factori de risc psi-ic+ A ritm mare de munc impus de te-nologie/ A monotonia muncii. 1dentificarea locurilor de munc cu pericol deosebit se face n unitate de ctre o coAmisie mi8t format din specialiti desemna!i de conductorul unit!ii, reprezentan!i ai sindicatelor sau"i reprezentan!i ai salaria!ilor. Ba stabilirea locurilor de munc cu pericol deosebit, unit!ile pot solicita, dup caz, asisten! te-nic de la institutele de specialitate 31NC7<2 (ucureti, 1N*:2:H <etroani etc.4 sau e8per!i abilita!i n acest sens. Ba locurile de munc cu pericol deosebit se iau una sau mai multe dintre urmtoarele msuri de protec!ie a muncii, organizatorice sau te-nice+ adoptarea te-nologiilor de lucru cu risc minim/ dotarea cu aparatur de control, semnalizare i avertizare a depirii parametrilor de securitate/ selec!ia personalului de decizie i operativ pe baza verificrii pregtirii profesionale i a e8aminrii medicale i psi-ologice/ elaborarea programelor de lucru specifice pe baza fielor te-nologice i a instruc!iunilor de lucru/ instruirea i testarea personalului cu privire la cunotin!ele de protec!ia muncii specifice locurilor de munc/ repartizarea sarcinilor i supraveg-erea ndeplinirii acestora conform instruc!iunilor te-nologice/ verificarea dotrii i folosirii ec-ipamentului individual de protec!ie/ dotarea cu sisteme de protec!ie colectiv 3e8emplu+ ventila!ie, captare no8e4/ organizarea sistemului informa!ional i luarea deciziei de prevenire/ alte msuri. 2surile de prevenire care se stabilesc vor fi adaptate specificului locului de munc i vor fi aprobate i avizate o dat cu lista locurilor de munc cu pericol deosebit. *itua!ia locurilor de munc cu pericol deosebit de accidentare i mbolnvire profesional i msurile de prevenire aferente constituie prioritate pentru controalele preventive. :viden!a locurilor de munc cu pericol deosebit constituie obliga!ia persoanelor &uridice i a persoanelor fizice. <rin pericol iminent de accidentare se n!elege situa!ia concret, real i actual, creia i lipsete doar prile&ul declanator pentru a deveni realitate n orice moment.

16

Constatarea strii de pericol iminent se face de ctre e8ecutant sau de ctre conducAtorul procesului de munc n raport cu prevederile normelor specifice, normativelor, stanAdardelor, instruc!iunilor te-nice, precum i de ctre persoanele care au atribu!ii de control n domeniul protec!iei muncii. Ba constatarea strii de pericol iminent se vor lua imediat una sau mai multe dintre urmtoarele msuri de securitate, dup caz+ oprirea instala!iilor i"sau a activit!ii/ evacuarea personalului din zonele periculoase/ anun!area conductorilor ierar-ici/ eliminarea strii care a condus la oprirea instala!iilor i"sau a activit!ii.

33) zone cu risc ridicat i specific A acele zone din cadrul ntreprinderii i"sau unit!ii n care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecin!e grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate/ 34) stagiu de practic A instruirea cu caracter aplicativ, specific meseriei sau specialit!ii n care se pregtesc elevii, studen!ii, ucenicii, precum i omerii n perioada de reconversie profesional/ 35) securitate i sntate n munc A ansamblul de activit!i institu!ionalizate av6nd ca scop asigurarea celor mai bune condi!ii n desfurarea procesului de munc, aprarea vie!ii, integrit!ii fizice i psi-ice, snt!ii lucrtorilor i a altor persoane participante la procesul de munc/ 36) incident periculos A evenimentul identificabil, cum ar fi e8plozia, incendiul, avaria, accidentul te-nic, emisiile ma&ore de no8e, rezultat din disfunc!ionalitatea unei activit!i sau a unui ec-ipament de munc sau"i din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrtorii, dar ar fi fost posibil s aib asemenea urmri i"sau a cauzat ori ar fi fost posibil s produc pagube materiale/ 37) servicii e8terne A persoane &uridice sau fizice din afara ntreprinderii"unit!ii, abilitate s presteze servicii de protec!ie i prevenire n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, conform legii/ 38) autorizare a func!ionrii din punct de vedere al securit!ii i snt!ii n munc A asumarea de ctre anga&ator a responsabilit!ii privind legalitatea desfurrii activit!ii din punct de vedere al securit!ii i snt!ii n munc/ 39) serviciu intern de prevenire i protec!ie A totalitatea resurselor materiale i umane alocate pentru efectuarea activit!ilor de prevenire i protec!ie n ntreprindere i"sau unitate/ 40) comitet de securitate i sntate n munc A organul paritar constituit la nivelul anga&atorului, n vederea participrii i consultrii periodice n domeniul securit!ii i snt!ii n munc, n conformitate cu art. 1> alin. 314A334 din lege/ 41) ndatoriri de serviciu A sarcini profesionale stabilite n+ contractul individual de munc, regulamentul intern sau regulamentul de organizare i func!ionare, fia postului, deciziile scrise, dispozi!iile scrise ori verbale ale conductorului direct sau ale efilor ierar-ici ai acestuia/ 42) comunicare A procedura prin care anga&atorul comunic producerea unui eveniment, de ndat, autorit!ilor/ 43) eviden! A mi&loacele i modalit!ile de pstrare a informa!iilor referitoare la evenimentele produse/ 44) sistemul de munc reprezint ansamblul constituit de unul sau mai mul!i e8ecutan!i i mi&loace de produc!ie care, av6nd un scop de realizat, interac!ioneaz pe baza unui circuit informa!ional, n anumite condi!ii ale mediului de munc/ 45) mediul de munc A component a sistemului de munc, format din totalitatea condi!iilor fizice, c-imice, biologice i psi-osociale n care e8ecutantul i desfoar activitatea/ 46) e8ecutant A anga&atul " salariatul " lucrtorul care realizeaz sarcina de munc/ 47) mi&loace de produc!ie+ A mi&loace prin intermediul crora e8ecutantul realizeaz sarcina de munc. A totalitatea mi&loacelor de munc 3cldiri, instala!ii, unelte, maini, mi&loace de transport, ec-ipamente te-nice etc.4 i a obiectelor muncii 3materii prime, produse intermediare etc.4 utilizate n procesul de produc!ie a bunurilor materiale, 48) sarcina de munc A totalitatea ac!iunilor care trebuie efectuate de ctre e8ecutant, prin intermediul mi&loacelor de produc!ie, pentru a realiza scopul sistemului de munc/ 49) factori de risc A nsuiri, stri, procese, fenomene, comportamente proprii elementelor implicate n procesul de munc i care pot provoca accidente de munc i"sau mbolnviri profesionale, cauze poten!iale ale accidentelor de munc i"sau bolilor profesionale/ 50) protec!ia individual A msur de protec!ie a muncii prin care se previne sau se diminueaz ac!iunea factorilor de risc asupra unei singure persoane. <rotec!ia individual reprezint o modalitate de prevenire a accidentelor de munc i a mbolnviri lor profesionale, la care se apeleaz n cazurile c6nd au fost epuizate, at6t c6t este rezonabil posibil, orice alte mi&loace te-nice i organizatorice de protec!ie a muncii sau c6nd nu pot fi avute n vedere asemenea mi&loace.
17

<rotec!ia individual se realizeaz cu a&utorul mi&loacelor individuale de protec!ie 321<4, prin intermediul ei se poate combate un numr limitat de factori de risc / 51) mi&loc individual de protec!ie . este destinat protec!iei unui singur muncitor i care este purtat de acesta. 21< fac parte din categoria protectorilor a cror particularitate o reprezint faptul cAi ndeplinesc func!ia de protec!ie prin interpunerea ntre factorul de risc i organismul uman. En unele situa!ii, 21< au o func!ie de protec!ie indirect, n sensul c utilizarea lor previne declanarea unor fenomene care ar putea conduce la accidente de munc 3e8emplu . len&eria de corp din fibre naturale, care se acord ca 21< n cazul lucrului cu substan!e e8plozive, nu prote&eaz mpotriva efectelor unei e8plozii, dar previne posibila ini!iere a unei e8plozii, ca urmare a ncrcrilor electrostatice ce sAar putea acumula pe o len&erie care con!ine fibre sintetice4. 52) func!ie de protec!ie A func!ia realizat de un 21< prin care se combate ac!iunea unui factor de risc asupra organismului uman sau numai se semnalizeaz e8isten!a unui factor de risc. 53) protector A obstacol destinat a fi interpus ntre un factor de risc i organismul uman pentru a realiza o func!ie de protec!ie prin mpiedicarea contactului dintre acetia. 54) ec-ipament individual de protec!ie 3:1<4 A totalitatea 21< cu care este dotat lucrtorul n timpul activit!ii. :1< trebuie s asigure protec!ia muncitorului mpotriva tuturor factorilor de risc care ac!ioneaz asupra lui n timpul ndeplinirii sarcinii de munc. 55) ec-ipament individual de lucru 3:1B4 A totalitatea 21< utilizate n procesul de munc pentru prote&area mbrcmintei personale a muncitorilor mpotriva uzurii i murdririi e8cesive. :1B nu ndeplinete func!ii de protec!ie mpotriva accidentelor de munc i bolilor profesionale. 56) sortiment 37: 21<4 A grup specific de 21< care asigur protec!ie aceleiai pr!i anatomice, caracterizat prin aceeai for m general i caracteristici func!ionale 3e8emplu . ncl!minte de protec!ie4. tip 37: 21<4 A grup specific de 21< din cadrul unui sortiment, caracterizate prin faptul c realizeaz protec!ia mpotriva aceluiai factor de risc 3e8emplu . ncl!minte de protec!ie cu bombeu metalic, rezistent la foc.

18

$. NOTIUNI DESPRE RISCURI GENERALE SI PREVENIREA LOR


En baza rela!iei biunivoce /actor de risc 1 msur de prevenire , cel mai lucrativ criteriu, pentru identificarea factorilor de risc ce trebuie elimina!i"ani-ila!i, este cel careAi mparte dup elementul generator din cadrul sistemului de munc. En func!ie de acest criteriu, se detaliaz n continuare fiecare categorie de factori de risc, e8plicit6nduA se modul n care, ac!ion6nd asupra e8ecutantului, pot constitui cauze de accidentare i mbolnvire profesional. Bistele complete de factori de risc se vor regsi dup cum urmeaz+ - factori de risc proprii e8ecutantului/ - factori de risc proprii sarcinii de munc/ - factori de risc proprii mi&loacelor de produc!ie/ - factori de risc proprii mediului de munc. 1. FACTORI DE RISC PROPRII E9ECUTANTULUI *tudiile i analizele efectuate privind fenomenele de accidentare i mbolnvire profesional au relevat inciden!a ma&or a factorilor de risc proprii e8ecutantului. 1ndiferent de reparti!ia sarcinilor ntre om i main, activitatea de munc pe care o desfoar e8ecutantul cuprinde 4 secven!e principale+ recep!ionarea i constituirea informa!iei/ elaborarea i adoptarea deciziilor/ e8ecu!ia/ autoreglarea. 7in punct de vedere al securit!ii muncii distingem un comportament normal care nu conduce la periclitarea snt!ii sau integrit!ii anatomoAfunc!ionale a e8ecutantului i un comportament inadecvat care poate favoriza sau declana un accident sau o mbolnvire profesional. Comportamentul normal presupune dou componente+ - evitarea riscurilor, prin respectarea prescrip!iilor te-nice i a reglementrilor de protec!ia muncii, referitoare la modul n care trebuie ndeplinit sarcina de munc/ - neutralizarea situa!iilor de risc create, ceea ce implic sesizarea rapid a acestora 3c-iar anticiparea lor4, a elementelor critice, prelucrarea rapid a informa!iilor, decizia i e8ecu!ia ei prompte i rapide. Comportamentul inadec&at sub aspectul securit!ii muncii se manifest prin conduite nesigure sau necorespunztoare situa!iilor obinuite sau neobinuite de munc. %ltfel spus, el reprezint abaterea e8ecutantului de la modul ideal de ndeplinire a celor patru secven!e ale activit!ii prin care se realizeaz sarcina de munc, abatere care poate consta ntrAo omisiune sau ac!iune greit. En consecin!, factorii de risc de accidentare i mbolnvire profesional proprii e8ecutantului se pot subsuma unei erori la nivelul verigilor de baz ale activit!ii de munc+ - erori de recep!ie, prelucrare i interpretare a informa!iei/ - erori de decizie/ - erori de e8ecu!ie/ - erori de autoregla&. +apacitatea de munc reprezint o rezerv poten!ial de munc mobilizat la un nivel mai sczut sau mai ridicat n func!ie de cerin!ele ndeplinirii sarcinii de munc prin intermediul anumitor mi&loace de produc!ie i n anumite condi!ii de mediu. Capacitatea de munc are un caracter dinamic, variaz de la un e8ecutant la altul i c-iar la acelai individ la momente diferite. <e parcursul desfurrii activit!ii, principalele faze ale dinamicii capacit!ii de munc sunt+ - /aza de nclzire , caracterizat printrAo capacitate cresc6nd de munc i valori relativ sczute ale rapidit!ii i preciziei opera!iilor i aten!ia instabil 3deci faza prielnic producerii accidentelor4/ - /aza capacitii optime de munc A nivel ma8im i relativ constant al performan!ei/ probabilitatea comiterii unei erori este minim/ - /aza scderii treptate a capacitii de munc , caracterizat prin apari!ia oboselii, ceea ce favorizeaz producerea accidentelor. %celeai faze se nregistreaz pe parcursul sptm6nii i al lunii. 19

7iferen!ele individuale prezentate la nivelul capacit!ii de munc depind de factori ca+ - nivelul cunotin!elor i deprinderilor profesionale/ - nsuiri i capacit!i individuale+ temperament/ aptitudini/ caracter/ v6rst, e8perien! profesional/ stare de sntate etc. Capacitatea de munc individual, la r6ndul ei, nu este constant, depinz6nd de factori de moment, cu ac!iune temporar, respectiv+ oboseal/ boala/ emo!iile/ interesele de moment/ strile de depresiune/ conflicte familiale sau profesionale/ influen!a alcoolului/ factorii alimentari/ efortul voluntar de moment. 7eci se poate face o distinc!ie ntre capacitatea de munc potenial 3permanent4 i cea actual 3de moment4. <rima este dependent de variabile individuale cvasistatice 3cum sunt aptitudinile, e8perien!a4, dar i de variabile de moment, ca oboseala. C %30ti%/e'e 0i de&ri%deri'e &r3@e-i3%a'e En cursul perioadei de pregtire profesional, viitorii e8ecutan!i i conductori i nsuesc cunotin!ele profesionale necesare e8ecutrii meseriei i i formeaz deprinderile de munc pe baza crora vor putea realiza totalitatea opera!iilor care alctuiesc sarcina de munc. En acelai interval, ei trebuie sAi nsueasc cunotin!ele privind riscurile specifice activit!ii respective i sAi formeze deprinderi de securitate n raport cu situa!iile de risc specifice. %- 0iri'e 0i ca&acit./i'e i%divid a'e En afara unor nsuiri, capacit!i general umane i a unor posibilit!i i limite fizice i psi-ofiziologice caracteristice fiin!ei umane, e8ist i nsuiri, capacit!i particulare, prin care oamenii se deosebesc unii de al!ii. %ceste nsuiri individuale pot fi cunoscute i evaluate ca nivel de dezvoltare. %nsamblul tuturor trsturilor psi-ice i fiziologi ce particulare, caracteristice pentru un anumit individ, formeaz personalitatea acestuia. ;rsturile care alctuiesc personalitatea se pot clasifica n trei categorii+ temperament/ aptitudini/ caracter. ). FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC 'arcina de munc reprezint ansam(lul aciunilor pe care tre(uie s le e/ectueze e%ecutantul prin intermediul mi)loacelor de producie pentru a realiza scopul sistemului de munc . :a se ncadreaz printre no!iunile cu a&utorul crora se definete orice activitate de munc+ func!ii, sarcini, activitate, opera!ii, procese, comportament, cerin!e etc. 7intre acestea, func!iile constituie unit!i ma&ore ale muncii, pot cuprinde una sau mai mulAte sarcini i sunt foarte variate, corespunztor scopului proceselor de munc. 9n e8ecutant poate ndeplini singur o func!ie sau mpreun cu maina. Junc!ia implic responsabilitatea n raport cu scopurile sistemului, are o anumit frecven! n ciclul de munc, include sarcini i opera!ii care cer cunotin!e, deprinderi specifice, realizeaz unul sau mai multe scopuri, prin folosirea unor metode, procedee, strategii i n cadrul unor cerin!e de vitez, precizie, cantitate, calitate etc. 'arcina este reprezentat de un grup de aciuni legate temporar i realizate cu aceleai elemente in/ormaionale i mi)loace de munc2 este o unitate su(ordonat /unciei, are o anumit /recven, un scop 3su(ordonat scopului /unciei4, necesit anumite cunotine i deprinderi i tre(uie s se ncadreze unor cerine restrictive5 vitez, precizie etc (peraia este cea mai mic unitate a muncii i este su(ordonat sarcinii / se poate caracteriza n raport cu+ con!inutul+ obiecte, reguli, procedee, obiective/ structura+ modul de organizare a elementelor componente/ cerin!e impuse+ ansamblul condi!iilor care trebuie respectate de operator pentru a atinge obiectivele muncii 3parametrii ac!iunii+ vitez, precizie, adecvare la reguli4. 20

)etoda de munc re/lect modul n care se realizeaz sarcina i operaiile n condiiile tehnologice concrete i de nzestrare tehnic / cuprinde, n general, ordinea de suc cesiune eficient a elementelor opera!iei, alctuirea ra!ional a m6nuirilor i micrilor n condi!iile te-nicoAorganizatorice precizate. En raport cu aceste no!iuni definitorii ale activit!ii de munc se desprind factorii de accidentare i mbolnvire profesional proprii sarcinii de munc+ 1B con!inut sau structur necorespunztoare a sarcinii de munc n raport cu scopul sistemului de munc sau cu cerin!ele impuse de situa!iile de risc, respectiv+ opera!ii, reguli, procedee greite/ absen!a unor opera!ii/ metode de munc necorespunztoare 3succesiunea greit a opera!iilor, m6nuirilor, micrilor4/ )B cerin!e sub"supradimensionate impuse e8ecutantului, respectiv necorespunztoare posibilit!ilor acestuia. <rima categorie de factori are la baz o insuficient cunoatere a te-nologiilor i metodelor prin care se poate a&unge la realizarea scopului procesului de munc. 2odul n care pot conduce la accidentare i"sau mbolnvire profesional este evident, deoarece determin eroarea la nivelul e8ecutantului. % doua grup de factori provine din neluarea n considerare a variabilei umane, respectiv din stabilirea nera!ional a parametrilor ac!iunilor umane. En consecin!, dificultatea i comple8itatea sarcinii fie se situeaz sub posibilit!iAle e8ecutantului, fie le depete, provoc6nd sub sau suprasolicitarea organismului su. En ambele situa!ii are loc scderea capacit!ii de munc datorit oboselii, ntrAun interval mai mic dec6t cel normal, cu efectele descrise la subcapitolul precedent. $. FACTORI DE RISC PROPRII MIELOACELOR DE PRODUC8IE 7up natura ac!iunii lor, factorii de risc de accidentare i mbolnvire profesional proprii mi&loacelor de produc!ie se pot mpr!i n patru mari categorii+ 1B factori de natur fizic/ )B factori de natur c-imic/ $B factori de natur biologic/ 5B sub"suprasolicitare psi-ofiziologic a e8ecutantului. 1. Fact3rii de ri-c de %at r. @iAic. include la r6ndul lor+ a. *actori de natur mecanic 6icrile periculoase. *tatisticile arat c cele mai multe accidente de munc, av6nd cauze de natur obiectiv, se datoreaz organelor n micare ale mainilor. En func!ie de rolul lor n cadrul procesului de munc, micrile mainilor, mecanismelor, organelor de maini, pieselor etc. pot fi+ A. func!ionale+ normale n intervalul de timp de func!ionare fr restric!ii n legtur cu declanarea, ntreruperea, dozarea vitezei/ cu pericolul autodeclanrii sau declanrii contraindicate 3autopornire prin autoaprindere, contact electric etc./ prin ac!ionare involuntar sau din greeal4/ cu pericolul ntreruperii imprevizibile/ cu momente de pericol n cazul n care nu pot fi sau nu sunt controAlate n sensul declanrii, ntreruperii sau dozrii vitezei/ :. nefunc!ionale+ A devieri de la traiectoriile normale/ recul/ balans/ ocuri la pornire sau oprire/ desprinderea i proiectarea de corpuri i"sau particule/ ruperea unui element de legtur/ desprinderea " desfacerea unei legturi. ;oate aceste categorii de micri constituie surse poten!iale de accidentare put6nd produce vtmri sub form de striviri, tieturi, contuzii, strpungeri etc. 21

7in cele prezentate rezult c riscurile mecanice sunt reprezentate, n general, de purttorii de energie cinetic ai unui ec-ipament te-nic, respectiv de elementele aflate n micare ale acestuia, numite Lelemente periculoase@. %ccidentarea se produce prin contactul e8ecutantului cu un element periculos. *pa!iul situat n interiorul sau mpre&urul unui ec-ipament te-nic n care prezen!a oricrei persoane o e8pune pe aceasta la riscul de accidentare mecanic este numit Lzon de risc mecanic@ sau Lzon de pericol mecanic@. ;ot din categoria factorilor de natur mecanic proprii mi&loacelor de produc!ie mai fac parte+ *upra/ee sau contururi periculoase, respectiv+ n!eptoare, tioase, alunecoase, abrazive, adezive. <rin contactul fizic dintre e8ecutant i diverse pr!i ale mi&loacelor de munc sau obiecte ale muncii care prezint asemenea caracteristici se pot produce vtmri prin alunecare i cdere 3fracturi, lu8a!ii4, tiere, n!epare etc.

b. +tila,e sub presiune sau &id -risc de e.plo/ii i implo/ii0 0 serie ntreag de opera!ii i procese industriale se efectueaz fie la presiune ridicat, fie n condi!ii de vid. En ambele situa!ii e8ist riscul producerii unor accidente+ n primul caz 3presiune4 se pot declana e8plozii, iar n cel deAal doilea 3vid4, implozii. <rincipalele utila&e i instala!ii care lucreaz sub presiune sunt compresoarele, autoclavele, recipientele i buteliile de gaze comprimate. <ericolul de e8plozie, n cazul recipientelor i buteliilor sub presiune, este deosebit de mare la temperaturi ridicate 3n cazul amplasrii acestora n apropierea unor surse de cldur4. 7e asemenea, dac n recipientele sub presiune se depoziteaz substan!e puternic corosive, e8ist riscul producerii unor neetaneit!i care pot duce la e8plozii. <rincipalele cauze poten!iale ale accidentelor la utila)ele su( presiune sunt+ dimensionarea necorespunztoare a utila&elor, n raport cu condi!iile de lucru/ umplerea necorespunztoare a autoclavelor, buteliilor i recipientelor 3lipsa unui spa!iu de siguran! suficient de mare, necesar n cazul dilatrii con!inutului, ca urmare a unor creteri necontrolate ale temperaturii4/ lipsa aparatelor de msur i control a presiunii i temperaturii 3manometre, termometre4/ lipsa dispozitivelor de siguran! 3discuri de e8plozie, supape de siguran!, membrane de siguran!, capace de protec!ie etc.4/ manevrarea necorespunztoare a recipientelor, lovirea unuia de cellalt sau de obiecte tari, rsturnarea, supunerea lor la trepida!ii/ pstrarea buteliilor la soare, n apropierea surselor de cldur sau n locuri cu substan!e corosive/ depozitarea n aceeai ncpere a buteliilor sau recipientelor care con!in substan!e incompatibile 3o8igen i -idrogen/ o8igen i amoniac/ amoniAac i clor/ clor i -idrogen/ clor i o8igen, etc.4/ desc-iderea brusc a ventilului buteliilor i recipientelor/ introducerea gazelor comprimate n butelii sau recipiente, n vase de sticl sau n alte recipiente ce func!ioneaz la presiuni mai reduse/ defec!iuni ale reductoarelor de presiune/ ungerea ventilelor i a manometrelor de la recipientele ce con!in o8igen cu uleiuri sau grsimi. .nstalaiile, utila)ele i aparatura care lucreaz su( vid pot, de asemenea, s constituie factori de risc de accidentare. 5iscurile de implozie la utila&ele care lucreaz sub vid apar cel mai frecvent n urmtoarele cazuri+ defecte ale materialului 3tensiuni remanente"neregularit!i structurale4/ neetaneit!i ale instala!iilor, n special c6nd se lucreaz cu produse care, n contact cu aerul, formeaz amestecuri e8plozive/ lipsa unor paravane sau couri de protec!ie n caz de implozie/ reducerea brusc a presiunii n instala!ie/ vibra!ia puternic a recipientelor sub presiune redus/ varia!ii brute de temperatur i presiune n instala!ii/ nclzirea cu flacr a aparatelor de distilare n vid. %t6t n cazul e8ploziilor, c6t i al imploziilor, vtmrile produse constau, n general, n mutilri par!iale sau totale ale victimei. c. %ibraiile e.cesi&e ale sculelor, utila,elor, instalaiilor, cldirilor etc. 9n sistem material scos din pozi!ia de ec-ilibru, prin aplicarea " suprimarea unei for!e, ncepe s se mite. 7ac micarea sistemului fa! de starea de referin! este alternativ, se numete vi(raie sau oscilaie. 22

Gibra!iile nt6lnite n te-nic sunt variate i pot fi clasificate dup varii criterii+ 1. 7up for!ele care ac!ioneaz n timpul micrii sistemului material+ a4 vibra!ii neamortizate . for!a rezistent este nul/ b4 vibra!ii amortizate . for!a rezistent este negativ/ c4 vibra!ii autontre!inute . for!a rezistent este pozitiv/ d4 vibra!ii libere . for!a perturbatoare este nul/ e4 vibra!ii for!ate . for!a perturbatoare este diferit de zero. 2. 7up numrul gradelor de libertate ale sistemului+ a4 vibra!ii cu un grad de libertate/ b4 vibra!ii cu dou sau mai multe grade de libertate. 3. 7up felul micrii+ a4 vibra!ii de transla!ie/ b4 vibra!ii de rota!ie/ c4 vibra!ii de torsiune. 4. 7up evolu!ia n timp+ a4 vibra!ii periodice/ b4 vibra!ii aperiodice/ c4 vibra!ii aleatoare. Caracterizarea nivelului vibra!iilor poate fi fcut prin intermediul deplasrii, vitezei sau accelera!iei micrii. 7eoarece ele sunt mrimi interdependente, legate prin simple opera!ii de derivare sau integrare, cunoaterea uneia dintre ele este suficient pentru determinarea celorlalte. En prezent se folosete n special msurarea accelera!iei, datorit unor multiple avanta&e privind construc!ia i caracteristicile te-nice ale traductoarelor de accelera!ie. 2ai mult dec6t at6t, accelera!iile constituie un indicator direct al mrimii for!elor masice generate de vibra!ii. <utem spune c ac!iunea vibra!iilor poate fi caracterizat de+ nivelul de accelera!ie 3valori eficace4/ con!inutul n frecven! 3analiz spectral4/ locul de contact al corpului cu sursa de vibra!ii 3vibra!ii globale sau vibra!ii transmise sistemului m6n . bra!4/ durata total de e8punere. 5olul nociv al vibra!iilor se traduce prin modificri numeroase, disparate sau asociate n sindroame generale, neurologice i psi-ice, atrofii musculare progresive etc., alctuind tabloul clinic al (olii de vi(raie. Jactorii care influen!eaz efectul vibra!iilor asupra organismului uman sunt+ intensitatea oscila!iilor/ distan!a dintre individ i sursa de vibra!ii/ pozi!ia corpului/ modul i durata de e8punere/ spectrul de frecven! i direc!ia de ac!iune a vibra!iilor. :fectele cele mai intense le au vibra!iile de frecven! apropiat cu vibra!iile proprii ale organismului uman M ' . Fz. 7omeniul de percepere a vibra!iilor de ctre organismul uman este mrginit de 2 limite+ pragul limit in/erior i pragul de nocivitate. %cestea variaz n func!ie de caracteristicile vibra!iilor 3frecven! i amplitudine4, pozi!ia corpului i organul afectat. Ba o frecven! de 1 Fz., pragul limit inferior corespunde amplitudinii de #,##> cm, iar pragul de nocivitate, amplitudinii de ># cm/ la 1## Fz., pragul limit inferior corespunde amplitudinii de numai $ cm. <ropagarea prin corp a vibra!iilor este amortizat sau favorizat de anumi!i factori morfoAfunc!ionali. %stfel, articula!iile membrelor amortizeaz n mare msur oscila!iile cu frecven! mai mic de 4# Fz., n timp ce ncordarea muc-ilor 3pozi!ia rigid4 favorizeaz propagarea lor, mai ales n !esutul osos i muscular. 7ei este prevzut cu un sistem de reglare i adaptare la vibra!ii mecanice, omul percepe vibra!iile de la 1 la 1.$## Fz., dar cu senza!ii subiective diferite. %stfel, pragul de percep!ie variaz de la un subiect la altul i depinde de condi!iile de msurare. En benzile de frecven! pentru ma8imum de sensibilitate 3i anume 4A> Fz. pentru vibra!iile longitudinale i 1A2 Fz. pentru vibra!iile transversale4 pragul este situat la apro8imativ 4,#1 m"s 2. 0rganismul uman nu posed un sim! al vibra!iei/ acest sim! este suplinit de mecanoreceptorii fusurilor musculare, care percep at6t presiunea static, c6t i pe cea dinamic variabil. *Aa stabilit, de asemenea, c percep!ia automat la om este asigurat de dou categorii de receptori, i anume+ receptorii de la suprafa!a pielii, sensibili la frecven!e de la 4# la '# Fz., i receptorii din profunzime, sensibili la frecven!e de p6n la 2$# Fz. %stfel, se poate considera c vibra!iile ac!ioneaz asupra organismului, av6nd o in fluen! general sau local, cu predominan!a uneia sau alteia, n func!ie de parametrii vibra!iei. d. *actori de risc de natur termic 23

En numeroase ramuri industriale e8ist locuri de munc unde, prin natura sarcinii de munc, e8ecutantul poate intra n contact cu obiecte sau suprafe!e cu temperaturi e8cesive+ ridicate sau cobor6te. Contactul cu obiectele sau suprafe!ele cu temperaturi e8cesiv de cobor6te este posibil, de e8emplu, pentru cei care lucreaz n instala!ii frigorifice pentru conservarea produselor alimentare, pentru personalul care e8ecut lucrri de repara!ii ale liniilor de tensiune n perioada de iarn, mai ales la altitudine ridicat. :fectul asupra victimei l reprezint leziunile patologice provocate de degerturi localizate, n special, la e8tremit!ile membrelor superioare. Cazul temperaturilor ridicate este specific industriilor siderurgic, metalurgic, materiale de construc!ii 3fabricarea sticlei4, constructoare de maini, pentru meserii ca+ o!elar, strungar, laminator, trefilator s6rm, turntorAformator, sudor, for&or, cocsar, aAmotor etc. <entru opera!iile specifice e8ecutate se eviden!iaz drept riscuri de accidentaAre de natur termic at6t contactul cu obiectele prelucrate fierbin!i, c6t i cu stropi de material incandescent . metal, sticl etc. En multe dintre situa!iile precizate poate aprea drept risc de accidentare i contactul cu flcrile . la lucrul cu foc desc-is+ turntor metale, turntorAtopitor sticl, sudor la sudarea o8iacetilenic sau n cazul incendiilor, precum i cu flame produse de instala!ii electrice defecte, arcul de sudur etc. 1ndiferent de caz . contact cu obiecte sau suprafe!e cu temperaturi e8cesiv de ridicate, cu flcri sau flame . efectul asupra victimei este arsura termic -cutanat0. En func!ie de intensitatea i profunzimea leziunii, arsurile cutanate se clasific astfel+ arsuri de gradul . 3eritem4, caracterizate prin apari!ia unei zone eritematoase, sensibil, dureroas, situat pe o zon de edem/ arsuri de gradul .. 3flicten4, caracterizate prin apari!ia pe tegumente a unei zone eritematoase situate pe o baz de edem masiv, acoperit cu flictene cu con!inut serocitrin/ arsuri de gradul ... 3escar4/ n aceast grup intr arsurile ce afecteaz ntreaga grosime a tegumentului, uneori i !esuturile subtegumentare+ muc-i, vase, nervi/ zona ars se prezint indurat, cu aspect cartonat, insensibil la palpare/ arsuri de gradul .7 , caracterizate prin carbonizarea !esuturilor. En func!ie de gravitatea arsurii i de ntinderea suprafe!ei afectate, se produc totodat i alte tulburri+ durere, insuficien! respiratorie, cardiocirculatorie, tulburri de reodinamic, de coagulare, metabolice, -idroionice, etc., traduse n starea de oc sau decesul victimei. e. Curentul electric 2a&oritatea instala!iilor, utila&elor i mainilor sunt ac!ionate electric. Curentul electric poate constitui factor de risc de accidentare n munc n dou situa!ii+ realizarea contactului dintre organismul uman i pr!ile componente ale mi&loacelor de munc aflate sub tensiune . /actor de risc direct 3/inal4/ creterea brusc a energiei termice radiate datorit rezisten!ei conductorului . /actor indirect 3intermediar4. <rima situa!ie apare n cazul+ atingerilor directe, respectiv contactul cu elementele conductive ale instala!iei electrice care+ se afl normal sub tensiune/ este scoas de sub tensiune, dar a rmas ncrcat cu sarcini electrice datorit capacit!ii, prin omiterea descrcrii acestora dup deconectare/ a fost scoas de sub tensiune, dar se afl sub o tensiune indus pe cale electromagnetic de alte instala!ii, prin omiterea legrii la pm6nt a elementelor deconectate/ atingerilor indirecte, produse prin contactul cu un element conductiv ca re n mod normal nu este sub tensiune, dar care a intrat accidental sub tensiune 3deteriorarea izola!iei, contacte electrice cu alte elemente aflate sub tensiune etc.4, prin el trec6nd Lcuren!i de defect@ 3curen!i care circul pe alte ci dec6t cele destinate trecerii curentului electric4/ tensiunii de pas, respectiv la atingerea simultan a dou puncte de pe sol 3considerate la o distan! de #,> m4 aflate la poten!iale diferite ca urmare a scurgerii prin pm6nt a unui curent electric/ tensiunile de pas pot aprea n apropierea unui conductor czut la pm6nt, unei linii aflate sub tensiune sau n apropierea unei prize de pm6nt de e8ploatare sau de protec!ie prin care trece un curent electric. % doua situa!ie se produce atunci c6nd rezisten!a conductorului nu este corespunztoare intensit!ii curentului careAl parcurge, fie din construc!ie, fie datorit unei varia!ii nt6mpltoare a intensit!ii curentului 3curen!ii suplimentari indui4 sau creterii rezisten!ei datorit degradrii conductorului. En toate cazurile, are loc o cretere a radia!iei ca lorice, suficient de mare pentru a provoca aprinderea mbrcmintei e8terioare a conduc torului. En func!ie de celelalte condi!ii de munc 3mai ales dac sunt prezente n cantitate mare substan!e inflamabile sau e8plozive4 se produc incendii i"sau e8plozii. Curentul electric, n calitate de factor direct de accidentare n munc, poate provoca dou tipuri de leziuni+ electrotraumatismul, care const n arsuri i metalizri ale pielii datorit cldurii dezvoltate de arcul electric format la punctele de contactul sau la trecerea curentului electric/ electrocutarea, respectiv trecerea curentului electric prin organism. Curentul electric ac!ioneaz asupra sistemului nervos i muscular, produAc6nd contrac!ii musculare 3la curen!i de 1# . 1$ m% este 24

mpiedicat controlul voluntar al sistemului muscular4, oprirea respira!iei 3prin ac!iunea asupra centrilor nervoi ai respira!iei4, fibrila!ii, pierderea cunotin!ei. Bimita de periculozitate a curentul electric este greu de stabilit, deoarece depinde de numeroi factori+ drumul urmat de curent n corp/ intensitatea curentului/ durata contactului/ condi!iile fizice ale subiectului/ faza ciclului cardiac la nceputul electrocutrii/ frecven!a i forma undei curentului.

7ei e8perimentrile pe organismul uman sunt limitate, sAau stabilit, totui, prin e8trapolare limitele de periculozitate ale curentului electric+ p8n la 10 m0 accidentatul poate, n general, s se desprind de contact/ c-iar n cazul c6nd nu reuete s o fac, electrocutarea nu este mortal/ ntre 10 i 50 m0 curentul nu este mortal, dac durata contactului nu deApete $ secunde/ peste acest timp, se produc crampe n muc-ii respiratori care pot provoca moartea prin asfi8ie/ ntre 50 i 500 m0 , pericolul pe care l prezint curentul electric este func!ie cresctoare de timp, n intervalul # . $ secunde/ peste $ secunde intervine fibrila!ia cardiac, urmat de decesul victimei/ peste 500 m0, posibilitatea de fibrila!ie se reduce, dar crete pericolul de deces prin paralizia centrilor nervoi i prin fenomene secundare. Galorile indicate se refer la frecven!ele industriale. 0dat cu creterea frecven!ei fenomenele se modific, p6n la cazul limit al curen!ilor cu frecven! foarte nalt i cu intensit!i care la frecven!a industrial ar fi mortale, folosi!i n electroterapia medical. 1ntensitatea curentului electric ce trece printrAun corp depinde de tensiunea de atingere i de rezisten!a electric a corpului c6nd intr n contact cu elementul aflat sub tensiune. 7in acest motiv, o alt caracteristic pentru care se stabilesc valori limit prin norme este tensiunea de atingere a instala!iilor electrice. :fectul curentului electric asupra organismului este amplificat de condi!iile de mediu+ umezeal e8cesiv, temperatur ridicat, prezen!a unor fluide care micoreaz rezisten!a electric a corpului uman. Curentul continuu este mai pu!in periculos dec6t curentul alternativ cu frecven! industrial de $# Fz. Curen!ii av6nd frecven!ele n intervalul $# . 2.### Fz. sunt la fel de periculoi. Ba frecven!ele nalte, pericolul de electrocutare scade, dar arsurile cauzate de curen!ii de frecven! nalt sunt mai grave. ). Fact3ri de ri-c de %at r. cFi2ic. <este $#.### de substan!e i preparate c-imice poten!ial duntoare a&ung la locurile de munc. %nual sunt introdui n fabrica!ie al!i $## de agen!i c-imici noi deoarece, pentru a fi competitiv, industria are n permanen! nevoie de materiale noi. En general, c6nd un agent c-imic nou este introdus pe pia!, este greu de apreciat unde, de ctre cine i n ce scop va fi folosit/ astfel, into8icarea poate avea loc la cele mai imprevizibile locuri de munc. 1at c6teva produse de larg consum care con!in agen!i c-imici periculoi+ petrol, buturi alcoolice, acidul de baterii auto, adezivi, vopsele, produsele de cur!are 3detartran!i de baie, degresan!i pentru aragaz etc.4 pesticidele, !igrile, vopselele de pr, pasta corectoare, umplutura cartuelor de imprimant sau 8ero8 etc. :8punerea la agen!ii c-imici este de multe ori pltit scump. 012 estimeaz c din totalul de peste 2 milioane de decese care au loc anual, 43 de mii sunt cauzate de c-imicale, iar din cele 1'# milioane de cazuri de boli profesionale, 3$ de milioane, de asemenea, sunt provocate de e8punerea la agen!ii c-imici. <entru a preveni mbolnvirea sau accidentarea lor, prevederile legale impun controlul e8punerii lucrtorilor la agen!ii c-imici periculoi. 0gentul chimic periculos este orice substan! sau preparat care, datorit propriet!ilor fizicoAc-imice, c-imice sau to8icologice i modului de folosire sau prezen!ei acestora la locul de munc, prezint risc pentru securitatea i sntatea lucrtorilor. <este 2.$## de substan!e sunt de&a clasificate la nivelul 9niunii :uropene ca fiind periculoase. <entru aproape '## de substan!e sunt stabilite valori limit de e8punere profesional 3GB:4 care nu pot fi depite n nici o situa!ie. En func!ie de propriet!ile c-imice datorit crora diverse substan!e utilizate n procesul de munc devin surse generatoare de accidente de munc i mbolnviri profesionale, distingem n principal+ substan!e to8ice/ substan!e caustice/ substan!e inflamabile/ substan!e e8plozive/ substan!e mutagene/ substan!e cancerigene. 25

+um pot ptrunde agenii chimici n organism9 I%Fa'area, inspirarea substan!elor sub form de vapori, gaze, pulberi/ C3%tact ' materialelor i ec-ipamentelor individuale de protec!ie contaminate c &ie'ea 0i 2 c3a-e'e/ I%(e-tia accidental, din neaten!ie sau nerespectarea normelor de securitate i sntate n munc.

inhalare

ingerare

contact

+e e/ecte pot avea agenii chimici asupra sntii lucrtorilor 9 0genii chimici periculoi pot provoca unul sau mai multe din urmtoarele e/ecte5 into%icaii iritaii arsuri chimice leziuni incendii mecanice 3e%plozii4 alergii cancer, genetice mutaii

:nele m(olnviri, cauzate de e%punerea la ageni chimici periculoi n mediul de munc, au loc rapid 3into%icaii acute4, altele apar dup un timp lung de e%punere 3(oli pro/esionale cronice4 *u(stanele to%ice sunt cele care, ptrunz6nd n organism, au o ac!iune duntoare perturb6nd func!iunile acestuia i provoc6nd into8ica!ii acute sau cronice. 1nto8ica!ia acut are loc atunci c6nd substan!a to8ic ptrunde n organism n cantitate mare i ntrAun interval de timp scurt, gener6nd tulburri intense i imediate/ n situa!ia contrar . cantit!i mici n interval de timp mare . apare into8ica!ia cronic. *ubstan!ele to8ice pot ptrunde n organism pe cale respiratorie 3in-alare4, prin piele 3cutanat4 sau prin tubul digestiv 3ingerare4. %c!iunea to8icelor asupra organismului poate fi local, numai asupra anumitor organe 3de e8emplu, benzenul ac!ioneaz asupra sistemului nervos central4 sau general, c6nd afecteaz toate !esuturile i organele 3de e8emplu, acidul cian-idric sau o8igenul sulfurat4. Nu se poate face ns o delimitare precis dup criteriul tipului de ac!iune, deoarece ma&oritatea substan!elor to8ice au, n acelai timp, i o ac!iune general i una local asupra organismului. Ba determinarea influen!ei substan!elor to8ice asupra organismului este necesar s se !in seama at6t de ac!iunea individual a fiecrei substan!e, c6t i de ac!iunea simultan, combinat, a mai multor substan!e. En al doilea caz efectul poate fi cumulativ 3sinergism4 sau, dimpotriv, cele dou substan!e se neutralizeaz reciproc, micor6nduAi to8icitatea 3antagonism4. 1ntensitatea efectului substan!elor to8ice asupra organismului depinde de natura i de cantitatea substan!ei, precum i de particularit!ile organismului. En func!ie de efectul lor asupra organismului, - 7-ta%/e'e t3Gice se pot clasifica astfel 3 clasi/icarea /iziopatologic4+ a4 su(stane to%ice neuroparalitice, care ac!ioneaz asupra sistemului nervos central i, n concentra!ii mari, provoac moartea. 7in aceast categorie fac parte substan!e pu!in utilizate n industrie, cum ar fi deriva!ii -alogenoAfosfona!i ai -idrocarburilor alifatice 3e8emplu+ metilAfluorAfosfona!ii de izoApropil i pinacolil, eto8iAmetilAfosfonatul de dimetilAaminoAtioAetil4/ b4 su(stane to%ice as/i%iante, care afecteaz mai ales aparatul respirator, mpiedic6nd fie intrarea o8igenului n cantit!i suficiente n plm6ni, fie asimilarea acestuia la nivel celular datorit blocrii circula!iei s6ngelui, prin formarea unei combina!ii stabile 3carbo8iA-emoglobina, cian-emo globina etc.4. 7in aceast categorie fac parte+ o8idul de carbon, compuii cianici, -idrogenul arseniat, clorul, cloraceta!ii, fosgenul, difosgenul etc./ c4 su(stane to%ice iritante, care produc inflamarea i iritarea !esuturilor i mucoaselor. 9nii compui din aceast categorie au ac!iune lacrimogen 3e8emplu+ triclorAnitroAmetanul, acetoAfenona, amoniacul4, altele irit cile respiratorii, provoc6nd strnutul 3e8emplu+ adamista4, iar altele produc senza!ia de vom 3e8emplu+ clorura de fenilAcarbilAamin4/ d4 su(stane to%ice narcotice, care, ptrunz6nd n organism, ac!ioneaz asupra sistemului nervos, provoc6nd narcoz. 7in aceast categorie, fac par te proto8idul de azot, deriva!ii -alogena!i ai -idrocarburilor, alcoolii, alde-idele, esterii, anilina, nitrobenzenul. En concentra!ii mari, unele narcotice pot provoca c-iar tulburri psi-ice 3dietilAamida acidului dAliserAgic, trimeto8iAfenilAetilAamina etc.4/ 26

e4 su(stane to%ice diverse, care nu pot fi ncadrate n nici una din grupele anterioare/ compuii volatili ai unor metale . mercur, plumb, fosfor, combina!iile organice ale arsenului i stibiului etc. *u(stanele caustice sunt substan!e care n contact cu organismul provoac arsuri. %rsurile c-imice constituie accidente de munc i se caracterizeaz prin leziuni organice de intensitate diferit, n func!ie de natura, concentra!ia i durata contactului cu substan!a caustic. Ba nivelul de contact al !esuturilor cu substan!e caustice se produce plaga de arsur, caracterizat prin modificri structurale i func!ionale ale vaselor sale, substan!ei fundamentale i celulei. 2odificrile pot fi reversibile sau ireversibile. Carbonizarea nu se nt6lnete dec6t rar n arsurile c-imice, fiind provocat de substan!e deosebit de caustice 3acid sulfuric, alc-ilide, alumin4 sau asociat cu arsuri termice. En contact cu !esuturile, substan!ele caustice prezint+ ac!iunea de des-idratare, determinat de -igroscopicitatea substan!ei caustice/ ac!iunea fizicoAc-imic de degradare a proteinelor tisulare/ ac!iunea biologic de inactivare prin degradarea enzimelor celulare esen!iale proceselor vitale. 5eac!iile c-imice care au loc la contactul dintre substan!a caustic i !esuturi sunt e8treme, cantitatea de cldur dega&at put6nd produce uneori i arsuri termice. 7up localizarea lor, arsurile c-imice sunt+ cutanate/ oculare/ arsuri ale cilor respiratorii/ arsuri ale tubului digestiv/ arsuri ale altor organe. Cele mai frecvente sunt arsurile cutanate, iar cele mai grave arsurile cilor respiratorii i ale tubului digestiv.

*u(stane in/lama(ile 1nflamarea este o ardere de scurt durat a amestecului de vapori al unui lic-id combustibil cu o8igenul din aer i se produce n urma creterii locale a temperaturii datorit unei surse e8terne de cldur. No!iunea de inflamare este legat deci numai de lic-idele combustibile, spre deosebire de aprindere, care este comun tuturor substan!elor combustibile, indiferent de starea de agregare. Caracteristic fenomenului de inflamare este faptul c arderea se produce i nceteaz brusc, deoarece cldura dega&at nu este suficient pentru nclzirea ntregii cantit!i de lic-id care s asigure formarea n continuare a vaporilor. <unctul de inflamabilitate 3;i4 este reprezentat de temperatura minim la care vaporii unei substan!e formeaz cu aerul un aspect inflamabil. En func!ie de punctul de inflamabilitate, lic-idele pot fi grupate n urmtoarele categorii+ lichide in/lama(ile ;i < #=0+ 3e8emplu+ benzen, eter, sulfur de carbon, aceton4/ lichide uor in/lama(ile #=0+ < ;i < "50+ 3e8emplu+ petrol lampant, gazolin, terebentin, alcool metilic4/ lichide com(usti(ile ;i > "50+ 3e8emplu+ fenol, anilin, pcur, motorin, uleiuri, acizi grai etc.4. <e l6ng pericolul de incendiu datorat substan!elor inflamabile, n industrie se pot produce incendii ca urmare a autoaprinderilor produse de acumulri de cldur provenite din procese c-imice sau bioc-imice care au loc n nsi masa substan!elor. Jenomenul de autoaprindere se manifest at6t la substan!ele inflamabile, c6t i la cele combustibile. %utoaprinderea de natur c-imic are la baz fenomenul de o8idare i se poate produce n cazul substan!elor care au o capacitate intens de combinare cu o8igenul din aer. <entru ca n timpul reac!iei de o8idare s se ating temperatura de autoaprindere, e necesar ca substan!a combustibil s aib o suprafa! mare de contact, iar mediul ambiant s prezinte o temperatur ridicat. %utoaprinderea de natur bioc-imic se datoreaz acumulrii de cldur n interiorul masei de substan!, ca urmare a activit!ii biologice a microorganismelor. *u(stane e%plozive :8ploziile de natur c-imic sunt rezultatul unei reac!ii c-imice foarte rapide, c6nd, ntrAun timp foarte scurt, rezult produi noi, cu dega&are de cldur. :8plozia, n sensul cel mai restr6ns al cuv6ntului, este un fenomen c-imic 3un proces de transformare c-imic a materiei4 care se desfoar rapid nso!it de o dega&are tot at6t de rapid a unor cantit!i apreciabile de cldur i gaze sau vapori puternic nclzi!i, care produc un lucru mecanic de deplasare sau distrugere. 27

*ubstan!ele e8plozive se descompun sub ac!iunea temperaturii, cu formare de cantit!i mari de gaze. Numeroase substan!e, n contact cu aerul, formeaz amestecuri e8plozive. %mestecurile e8plozive sunt caracterizate de limite de e8plozie . superioare sau inferioare . care reprezint cantitatea ma8im, respectiv minim, de substan!, e8primat n procente, ce formeaz cu aerul un amestec e8ploziv. En afara acestor limite, sau n lipsa unei surse de cldur care s o declaneze, e8plozia nu poate avea loc. *ub limita inferioar, amestecul e8ploziv nu poate e8ploda din cauza unui e8ces de aer, iar peste limita superioar, declanarea fenomenului este mpiedicat de lipsa de aer. Bimitele de e8plozie nu au valoare constant, deoarece amestecul e8ploziv este supus ac!iunii urmtorilor factori+ temperatura amestecului/ odat cu creterea temperaturii, limita inferioar de e8plozie scade, amestecul e8ploziv devenind mai periculos/ la scderea temperaturii, limita inferioar de e8plozie crete, iar intervalul dintre limite se reduce, put6nd a&unge la pierderea caracterului e8ploziv/ presiunea la care este supus amestecul/ odat cu creterea presiunii, intervalul dintre limitele de e8plozie se mrete, deci crete posibilitatea producerii e8ploziei/ scderea presiunii sub o anumit limit 3presiunea critic de e%plozie4 anuleaz posibilitatea declanrii e8ploziei/ capacitatea de o%idare a amestecului/ limitele de e8plozie cresc, iar presiunea critic scade odat cu creterea capacit!ii de o8idare a amestecuAlui e8ploziv. En cazul a2e-tec ri'3r eG&'3Aive &ra@Daer, pericolul de e8plozie depinde de urmtorii factori+ omogenitatea amestecului/ cu c6t omogenitatea este mai mare, cu at6t pericolul de e8plozie crete/ gradul de dispersie a particulelor de pra/ / cu c6t dispersia este mai mare, o8igenul are acces mai uor spre particula de praf i intervalul de e8plozie se mrete/ compoziia chimic a pra/ului/ pericolul este mai accentuat dac praful con!ine substan!e volatile/ compoziia, temperatura i umiditatea aerului/ prezen!a unor cantit!i determinate de gaze inerte n aer micoreaz sau nltur pericolul de e8plozie/ temperatura nalt a aerului mrete pericolul, iar umiditatea l micoreaz, n afar de cazurile n care substan!a respectiv reac!ioneaz c-imic cu apa. *u(stane mutagene *unt cele care pot provoca apari!ia brusc a unui caracter genetic nou, ce reflect o modificare corespunztoare a materialului ereditar. Conform unei alte defini!ii s u(stanele mutagene sunt su(stane care au proprietatea de a reaciona cu materialul genetic sau de a aciona asupra acestuia, produc8nd mutaii. *ubstan!ele mutagene con!in molecule electrofile i deci pot reac!iona cu structuri le nucleofile, cum ar fi moleculele de %7N. Cercetrile recente au pus la punct te-nici i metodologii pentru identificarea unor astfel de substan!e i evaluarea activit!ii mutagene poten!iale. *Aa constatat c ># . #N din compuii c-imici carcinogeni 3care pot provoca apari!ia unor tumori maligne constituite din celule epiteliale4 au i efect mutagen. *u(stanele cancerigene sunt cele care genereaz tumori maligne, caracterizate printrAo nmul!ire e8cesiv a !esuturilor unor organe. En numeroase legisla!ii na!ionale se interzice complet utilizarea unor astfel de substan!e, al cror efect este sigur cancerigen. %nga&atorii au obliga!ia legal, i nu numai, de a str6nge informa!ii asupra riscurilor c-imice i a mi&loacelor de prevenire consult6nd+ etic-eta/ fia te-nic de securitate a agentului c-imic/ medicul de medicina muncii/ al!i specialiti n domeniu/ internet. aB EticFeta EticFeta de &e a27a'a>e ofer informa!ii scrise despre pericole 3Jraze de risc sau Jraze 54 i avertismente 3Jraze de securitate sau fraze *4, iar fondul portocaliu al semnelor grafice arat c substan!a este periculoas. %cest tip de etic-et se aplic pe produsele utilizate, depozitate sau v6ndute.

28

Hn ?%emplu de etichet5 TOLUEN

<:51C9B0* B% 1NF%B%5: % se evita contactul cu oc-ii. % nu se arunca la canalizare. % se pstra departe de sursele de aprindere A Jumatul interzis. % se lua msuri de protec!ie mpotriva descrcrilor de electricitate static. Con!ine+ toluen 2#3A'2$A marca& C: Numele, adresa i numrul de telefon ale productorului, importatorului sau furnizorului

EticFete'e &e%tr tra%-&3rt sunt etic-ete lipite sau ataate coletelor i plci etic-ete amplasate pe mi&loacele de transport, rombice, mpr!ite n dou. En general, &umtatea superioar este rezervat e8clusiv semnului conven!ional, iar &umtatea inferioar, numrului clasei. Clasificarea mrfurilor periculoase fcut din punct de vedere al transportului lor este mai sever dec6t cea pentru utilizatori pentru c se consider c la locurile de munc lucrtorii sunt instrui!i, pe c6nd n cazul unui accident la transport pot s fie afectate persoane neinformate i neinstruite. @rei e%emple de etichete de transport5

EticFete'e &e%tr -e2%a'iAarea '3c ri'3r de 2 %c. sunt panouri de avertizare, afiate la locurile de munc, pe rezervoare, conducte, utila&e. *unt triung-iulare cu o pictogram neagr pe fond galben i bordur neagr.

7epozitarea mai multor substan!e i preparate periculoase poate fi indicat prin panouri de avertizare ?pericol general@/ acestea trebuie nso!ite dup caz de un panou suplimentar care s e8pliciteze pericolul specific, determinat de caracteristicile substan!elor. *emnalizarea riscurilor c-imice este de avertisment. 7e multe ori este completat cu semnalizarea de interdic!ie 3de e8. Jumatul interzis, 1nterzis foc desc-is sau 1nterzis fumatul4, de obligativitate 3de e8. protec!ie obligatorie a m6inilor, picioarelor, oc-ilor, vederii etc.4, de identificare a mi&loacelor de salvare sau de primAa&utor.

29

7B Fi0a teF%ic. de -ec ritate %nga&atorul trebuie s verifice dac agen!ii c-imici periculoi ac-izi!iona!i sunt nso!i!i de fia te-nic de securitate a furnizorului, importatorului sau distribuitorului. 7ac nu trebuie s o solicite acestuia. :ste bine s solicite Jis te-nic de securitate nc nainte de ac-izi!ionarea produsului pentru a face o evaluare a riscului c-imici si a posibilit!ilor companiei sale de a asigura managementul acestui risc. Jia te-nic de securitate trebuie s ofere informa!ii complete privind riscurile i mi&loacele de protec!ie i trebuie s cuprind cele 1' rubrici prezentate mai &os. *e pot folosi ca material de informare i instruire i stau la baza realizrii evalurii de risc. cB Medic ' de 2edici%a 2 %cii %nga&atorul poate solicita medicului de medicina muncii informa!ii referitoare la riscurile pe care le implic un anumit agent c-imic periculos, mi&locele de prevenire i organizarea supraveg-erii strii de sntate a anga&a!ilor e8pui. dB A'/i -&ecia'i0ti 1% d32e%i %nga&atorul poate solicita de la %gen!ia Na!ional pentru *ubstan!e i <reparate C-imice <ericuloase o list cu substan!ele i preparatele c-imice periculoase e8istente pe pia! sau poate consulta Aegistrul Naional al *u(stanelor ;otenial @o%ice . 1nstitutul Na!ional de Cercetare A 7ezvoltare pentru <rotec!ia 2uncii . (ucureti a elaborat i pune la dispozi!ia anga&atorilor fie te-nice de securitate pentru peste 4$# de substan!e i preparate c-imice. eB I%ter%et ' reprezint o imens baz de date despre agen!ii c-imici periculoi.

<51NC1<%B:B: ;1<951 7: <:51C0B: O1 *12(0B951B: B05


Si273' avertiAare ;P (ra@ic de De-crierea ri-c ri'3r F3arte t3Gice A substan!ele i preparatele care prin in-alare, ingestie sau penetrare cutanat n cantit!i foarte mici pot cauza moartea sau afec!iuni cronice ori acute ale snt!ii/ ?%emple5 acid cianhidric, anhidrid arsenioas, ;aration T3Gice A substan!ele i preparatele care prin in-alare, ingestie sau penetrare cutanat n cantit!i reduse pot cauza moartea sau afec!iuni cronice ori acute ale snt!ii/ ?%emple5 metanol, (enzen, /enol N3cive A substan!ele i preparatele care prin in-alare, ingestie sau penetrare cutanat pot cauza moartea sau afec!iuni cronice ori acute ale snt!ii/ ?%emple+ etilenglicol, %ilen %ceste substan!e &3t &r3v3ca, 1% @ %c/ie de ca%titate, e@ecte irever-i7i'e d &. 3 -i%( r. eG& %ere, e@ecte (rave a- &ra -.%.t./ii d &. eG& %ere re&etat. -a &re' %(it., c?t 0i e@ecte 2 ta(e%e ca%ceri(e%e -a terat3(e%e &ri% i%Fa'are, 1%(Fi/ire -a &.tr %dere &ri% &ie'e. 9nul din cele trei simboluri se poate utiliza i pentru substan!ele i preparatele sensibilizante, cancerigene, mutagenice sau to8ice pentru reproducere.

Joarte to8ic ;

;o8ic Hn

Nociv C

Coroziv Hi

C3r3Aive A substan!ele i preparatele care n contact cu !esuturile vii e8ercit o ac!iune distructiv asupra acestora din urm/ ?%emple5 acid clorhidric cu concentraie mai mare de #5 B, hidro%id de sodiu 3soda caustica4 cu concentraie peste # B Irita%te A substan!ele i preparatele necorozive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reac!ie inflamatorie/ P3t &r3v3ca 3 reac/ie i%@'a2at3rie a te( 2e%te'3r, 2 c3a-e'3r, c.i'3r re-&irat3rii, a'er(ii H- 7-ta%/e -e%Ai7i'iAa%teB, ecAe2e ?%emple5 amoniac ntre 5 i 10 B, acid clorhidric ntre 10 i #5 B, acrilai

1ritant

30

JP

:8trem inflamabil

Joarte inflamabil

1nflamabil :

:8ploziv 0

EGtre2 de i%@'a2a7i'e+ substan!ele i preparatele c-imice lic-ide cu un punct de aprindere foarte sczut i cu un punct de fierbere sczut, precum i substan!ele i preparatele gazoase care sunt inflamabile n contact cu aerul la temperatura i la presiunea mediului ambiant/ Se &3t a&ri%de - 7 ac/i %ea %ei - r-e de e%er(ie H@'ac.r., -c?%teie etc.B cFiar 'a te2&erat ri - 7 * 3C ?%emple5 hidrogen, acetilena, eter etilic F3arte i%@'a2a7i'e= substan!ele i preparatele care pot s se nclzeasc i apoi s se aprind n contact cu aerul la temperatura ambiant, fr aport de energie/ sau substan!ele i preparatele solide care se pot aprinde cu uurin! dup un scurt contact cu o surs de aprindere i care continu s ard sau s se consume i dup ndeprtarea sursei/ sau substan!ele i preparatele lic-ide cu un punct de aprindere foarte sczut/ sau substan!ele i preparatele care n contact cu apa sau cu aerul umed eman gaze foarte inflamabile n cantit!i periculoase/ ?%emple5 acetona, alcool etilic I%@'a2a7i'e A substan!ele i preparatele lic-ide cu un punct de aprindere sczut/ P3t -. -e a&ri%d. - 7 ac/i %ea %ei - r-e de e%er(ie H@'ac.r., -c?%teie etc.B ?%emple5 Chite-spirit EG&'3Aive+ substan!ele i preparatele solide, lic-ide, pstoase sau gelatinoase, care pot s reac!ioneze e8oterm n absen!a o8igenului din atmosfer, produc6nd imediat emisii de gaze, i care, n condi!ii de prob determinate, detoneaz, produc o deflagra!ie rapid sau sub efectul cldurii e8plodeaz c6nd sunt par!ial nc-ise/ P3t eG&'3da @ie 1% &reAe%/a %ei @'.c.ri, @ie &ri% '3vire -a @recare. ?%emple5 nitroglicerin OGida%te+ substan!ele i preparatele care n contact cu alte substan!e, n special cu cele inflamabile, prezint o reac!ie puternic e8oterm/ P3t e'i7era 3Gi(e%, & t?%d &r3v3ca -a 1%tre/i%e arderea - 7-ta%/e'3r c3r3Aive. ?%emple5 clorai, acid azotic peste D0 B, pero%izi Peric '3a-e &e%tr 2edi ' 1%c3%> r.t3r A substan!ele i preparatele care, introduse n mediul ncon&urtor, ar putea prezenta sau prezint un risc imediat ori nt6rziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului ncon&urtor/ %tr?%d 1% 2edi , &3ate &reAe%ta % &eric3' i2ediat -a 1% ti2& &e%tr 2edi ' acvatic, -3', at23-@er. -a %at r. 1% (e%era' ?%emple5 lindan

08idant QQN

<ericulos pentru mediul ncon&urtor

Conclu/ie1 ;oate aceste substan!e pot reprezenta factori de risc de accidentare i mbolnvire profesional, n condi!iile n care ele sunt utilizate n procesul de munc drept mi&loace de munc sau, cel mai frecvent, ca obiecte ale muncii supuse unor m6nuiri, prelucrri, opera!ii de transport etc. $. Fact3ri de ri-c de %at r. 7i3'3(ic. %gen!ii biologici se gsesc n multe sectoare industriale i de munc. 7eoarece acetia rar sunt vizibili, riscurile implicate nu sunt mereu apreciate. %stfel c dispozi!iile legale au ca scop diminuarea riscului de a intra in contact cu agen!ii biologici. %gen!ii biologici contaminan!i sunt considera!i agen!ii biologici 3bacterii, virusuri, ciuperci, parazi!i4 prezen!i la locurile de munc i care ac!ioneaz asupra lucrtorilor ca urmare a manipulrii unor produse patologice sau a unor materiale contaminante. %ceti agen!i biologici se pot transmite n mod direct de la bolnavii care primesc ngri&iri medicale, sau indirect, prin obiectele contaminate cu produsele biologice 3s6nge, urin, materii fecale4 sau patologice 3e8+ puroi4 provenite de la bolnavi sau animale de laborator. En categoria agen!ilor biologici sunt incluse i culturile celulare i endoparazi!ii umani care pot provoca infec!ie, alergie sau into8ica!ie. 2icroorganism M entitate microbiologic celular sau nu, capabil s se produc sau s transfere material genetic. :8emple+ (acterii 3tuberculoza,leptospiroza 4 Girui 3-epatit, gripe, *17%, turbare4 <arazi!i 3to8oplasmoze, ec-inococoze4 Ciuperci 3candidoze4 Cultura celular M rezultatul creterii ?in vitro@, n afara organismului, a celulelor izolate din organisme multicelulare. :ndoparazit uman M un parazit care triete n interiorul unui organism uman. En func!ie de importan!a riscului de infectare pe care l prezint, agen!ii biologici se mpart n patru grupe+
Clasa 1 %gen!i biologici care nu pot provoca mbolnvirea DDD :8emple+ :sc-eric-ia coli R 12

31

Clasa 2

%gen!i biologici care pot provoca mbolnvirea i constituie un pericol pentru anga&a!i. <ropagarea n colectivitate nu este probabil. %gen!i biologici care pot provoca mbolnvirea grav i constituie un pericol serios pentru anga&a!i. <ot s prezinte risc de propagare n colectivitate. %gen!i biologici care pot provoca mbolnviri grave i constituie un pericol serios pentru anga&a!i. <ot s prezinte risc ridicat de propagare n colectivitate

:8ist profila8ie i tratament eficace, metode de prevenire eficiente" tratamente disponibile. :8ist profila8ie i tratament eficace. Nu e8ist profila8ie i tratament eficace.

:8emple+ virusul ru&eolei, virusul -epatitei % :8emple+ virus F1G / -epatita C

Clasa 3

Clasa 4

:8emple+ virus :bola

%ctivit!ile unde sunt identifica!i agen!ii biologici sunt+ %ctivit!i n instala!iile de produc!ie alimentar/

%ctivit!i profesionale n care e8ist contact cu animale i"sau produse de origine animal/

%ctivit!i n serviciile de sntate de toate tipurile inclusiv n unit!ile de izolare i e8aminare post mortem/ %ctivit!i n laboratoare clinice, veterinare i de diagnostic, laboratoarele de cercetare, inclusiv laboratoarele de microbiologie de diagnostic/

%ctivit!i de eliminare a deeurilor/ %ctivit!i n instala!iile de transport i epurare a apelor uzate 7e asemenea, e8ist procese de munc unde se lucreaz cu plante periculoase 3de e8emplu+ ciuperci otrvitoare4, precum i cu animale periculoase 3erpi veninoi .a.4, care pot provoca accidente de 32

munc, into8ica!ii acute profesionale, rniri, decese etc. 2icroorganismele sunt prezente n mediul ncon&urtor deci implicit i n mediul de munc. %gen!ii patologici pot s ptrund n organism pe+ aB Ca'e re-&irat3rie= reprezint calea cea mai probabil de infectare microbian. EntrAadevr, un numr mare de manopere, obinuite n mediul spitalicesc, produc aerosoli care pot fi infec!ioi. %cetia sunt produi la manevrarea lic-idelor, desc-iderea fr precau!ie a flacoanelor vidate, mprocri, sc-imbarea aternutului bolnavilor, manipularea animalelor de laborator 3 de e8. tuberculoza4. 7B Ca'e di(e-tiv.= una din cile de contaminare pe cale digestiv este pipetarea cu gura, n laboratoare. Jrecvent se produc contaminri pe cale digestiv datorit nerespectrii regulilor de igien 3 e8. de boli cu transmitere digestiv+ enterocolitele acute, -epatita viral % . ?boli ale m6inilor murdare@4. cB Ca'e c ta%at.= trecerea microorganismelor prin piele se poate face prin ptrunderea accidental 3rni, n!epturi, mucturi4 i apare destul de frecvent n cursul diferitelor activit!i medicale3tratamente stomatologice, splarea instrumentarului, n cursul interven!iilor c-irurgicale4. Fepatitele acute virale de tip ( sau C apar frecvent la c-irurgi sau stomatologi. dB M c3a-a c3%> %ctiva'.= oc-iul fiind foarte vascularizat reprezint o cale important de contaminare, mai ales prin mprocare ocular 3e8. con&unctivite, infec!ii oculare, micoze oculare4. En cazul activit!ii desfurate n abatoare, pot aprea unele boli denumite zoonoze, care fac parte din categoria bolilor profesionale 3vezi tabelul alturat4. En timpul procesului de lucru, transmiterea agen!ilor biologici de la animale la om, se poate face n diferite forme+ <rin folosirea m6inilor murdare/ <rin mprocare n oc-i/ <rin rnire . tieturi, n!epturi/ <rin neprote&area unei rni de&a e8istent/ 5espir6nd particule fine n suspensie n aer 3aerosoli4. *ursele de infectare, pot fi+ %nimale 0ameni *ol, apa (olnav, simptomatic sau nu <urttor sntos

<entru toate activit!ile n care se utilizeaz agen!i biologici ce constituie un risc pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, anga&atorul este obligat s ia 2.- ri adecvate+ <rincipiul nlocuirii 3substitu!iei4+ Enlocuirea unui agent biologic periculos printrAun agent deloc sau mai pu!in periculos pentru sntatea lucrtorilor. 7ac acest lucru nu este posibil, anga&atorul trebuie s reduc riscul de e8punere la cel mai sczut nivel, prin aplicarea unor msuri de protec!ie colectiv+ limitarea numrului lucrtorilor e8pui sau susceptibili de a fi e8pui/ evitarea sau limitarea riscului de rsp6ndire la locul de munca 3procesul muncii, control te-nic, izolare4/ semnalizare de securitate/ luarea masurilor de protec!ie colectiv i furnizarea de :1< pentru riscurile care pot interveni ulterior msuri de igien adecvate/ elaborarea unui plan de urgen! n caz de accidente cu agen!i biologici patogeni/ detectarea prezen!ei agen!ilor biologici patogeni n afara incintei de izolare sau detectarea ruperii izolrii/ prevederea procedurilor i mi&loacelor pentru+ trierea, colectarea, depozitarea, transportul i eliminarea deeurilor 3n special + recipiente sigure i uor identificabile4/ msuri care se permit manipularea i transportul agen!ilor biologici la locul de munc.

33

Pe%tr 3rice activitate care i2&'ic. a(e%/i 7i3'3(ici &at3(e%i , anga&atorul trebuie s ia urmtoarele msuri+ stabilirea unor reguli de securitate 3interzicerea butului, m6ncatului, fumatului, n locul in care e8ist un risc de contaminare4/ acordarea de ec-ipament individual de protec!ie, depozitate ntrAun loc special, dezinfectate i verificate 3daca este :1< de unic folosin! M deeu contaminat4/ instala!ii sanitare speciale+ splarea oc-ilor, antiseptice etc. dispozi!ii speciale n cazul manipulrii de eantioane de origine uman sau animal. %gen!ii biologici pot cauza trei tipuri de 73'i+ 1nfec!ii cauzate de parazi!i, virui i bacterii %lergii cauzate de e8punerea la mucegai, praf organic 3praful de fin4, enzime. 0trvirea sau alte efecte to8ice 9nii agen!i biologici pot cauza cancer sau pot face ru fetuilor. 5. Caracteri-tici'e 2i>'3ace'3r de &r3d c/ie care pot provoca - 7#- &ra-3'icitarea &-iF3D @iAi3'3(ic. a e8ecutantului reprezint ultima categorie de factori de risc de accidentare i mbolnvire profesional proprii acestor elemente. *u(!suprasolicitatea /izic <rin modul de func!ionare al mi&loacelor de munc, precum i datorit caracteristicilor acestora i ale obiectelor muncii, e8ecutantul este obligat ca, n decursul realizrii procesului de munc, s presteze un anumit efort fizic i psi-ic. *olicitarea fizic se manifest n cazul necesit!ii e8ecutrii unui efort fizic, a men!inerii unei anumite viteze n realizarea m6nuirilor, a efecturii opera!iilor ntrAo postur de lucru necorespunztoare etc. En efortul predominant muscular 3fizic4, capacitatea de munc difer n func!ie de tipul de activitate muscular+ static sau dinamic. En activit!ile statice, capacitatea de munc e8primat prin lucrul mecanic depinde de timpul ma8im n care o for! muscular poate fi men!inut. 9n e8ecutant nu poate dezvolta pentru un timp mai ndelungat dec6t cel mult 2#N din for!a sa ma8imal. Capacitatea de munc n activit!ile dinamice reprezint raportul ntre lucrul mecanic i timpul alocat e8ecutrii unei micri i se apreciaz prin puterea muscular cu care se realizeaz opera!ia. %ctivitatea muscular dinamic este limitat de aportul energetic. En ambele situa!ii, dac regimul critic a fost depit, apare oboseala, tradus prin fenomene mecanice 3scderea for!ei musculare4 i prin fenomene energetice particulare 3glicoliz anaerob crescut4. Ba acelai efort, activit!ile care antreneaz n micare un numr mai redus de mase musculare sunt mai obositoare dec6t acelea la care particip un numr mai mare de muc-i. 7e asemenea, la acelai consum energetic, efortul static este mai obositor dec6t efortul dinamic. En timpul efortului fizic, n organismul uman apare o serie de modificri i fenomene de adaptare i readaptare, ca urmare a solicitrii diferitelor organe interne, a !esuturilor i a sistemelor muscular, osos i nervos. Cele mai importante modificri sunt+ creterea func!iei respiratorii, accelerarea activit!ii cardiace nso!ite de o cretere ini!ial a debitului sangvin, dilatarea vaselor cardiace i a muc-ilor solicita!i i modificarea sistemului vascular cu efecte pozitive pentru alimentarea !esuturilor cu o8igen i substan!e -rnitoare, creterea presiunii sangvine, creterea cantit!ii de za-r pe care ficatul o cedeaz corpului, ceea ce favorizeaz transformarea energiei c-imice n energie mecanic, intensificarea sc-imburilor sangvine ale pielii i prin transpira!ie. <ozi!iile de lucru for!ate sau vicioase reprezint o solicitare fizic static, care deAtermin &en n circula!ia sangvin n func!ie de gradul de contrac!ie a grupelor musculare, mialgii i artralgii la nivelul coloanei vertebrale, al centurii scapulare sau al altor elemente ale sistemului osos. <utem considera, deci, dou tipuri de sub"suprasolicitare fizic+ static+ efort fizic static minim"e8cesiv, pozi!ii de lucru for!ate"vicioase/ dinamic+ efort fizic dinamic minim"e8cesiv, vitez de e8ecu!ie prea mi c"prea mare, dificultatea efecturii micrilor. 1ntensitatea oboselii fizice este direct propor!ional cu intensitatea i durata efortului depus i invers propor!ional cu rezisten!a i robuste!ea organismului. Bimita e8trem a oboselii fizice o reprezint epuizarea total a for!elor, c6nd individul, practic, nu mai poate continua lucrul i nici nu se mai poate men!ine n picioare. *ubsolicitarea fizic, la r6ndul ei, conduce la fenomenul de oboseal, cu toate consecin!ele ei asupra comportamentului n munc. *u(!suprasolicitarea psihic poate fi, la r6ndul ei, de trei tipuri+ a4 mental . de e8emplu+ c6nd e8ecutantul este obligat de modul de func!ionare a mainii s ia decizii dificile ntrAun timp scurt/ b4 senzorial . de e8emplu+ n cazul monotoniei muncii, specific liniilor te-nologice automate sau semiautomate/ c4 psihomotorie . de e8emplu+ precizia mare de e8ecu!ie necesitat de lucrul cu instala!ii laser. 34

En cazul sub"suprasolicitrii psi-ice se instaleaz oboseala neuropsi-ic. *imptomele acesteia se concretizeaz n stri tensionate, nce!oarea privirii, usturimea oc-ilor, fuga sau stagnarea privirii 3iner!ia perceptiv4, ame!eli, dureri de cap. Dradul ei de intensitate poate fi evaluat obiectiv prin probe de aten!ie, de calcul, de memorare etc. *pre deosebire de cea fizic, oboseala neuropsi-ic se remediaz mai ncet i rm6ne, de regul, un postefect care se poate amplifica n timp. En condi!iile unei suprasolicitri ndelungate, oboseala neuropsi-ic se cumuleaz, put6nd deveni o stare patologiAc 3mbolnvire profesional4. *ubsolicitarea psi-ic determin mai ales dezinteresul i lipsa de aten!ie fa! de opera!iile e8ecutate, premise ale unui comportament riscant, posibil generator de accidente de munc. 5. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC 2ediul de munc este cea deAa patra component a sistemului de munc. Entreaga activitate productiv se desfoar n timp i spa!iu, n cadrul unor condi!ii de mediu. 2ediul de munc include, pe de o parte, mediul fizic ambiant 3condi!iile de micro climat, iluminat, zgomot, vibra!ii, radia!ii, no8e c-imice, presiunea mediului, factori biologici etc.4, iar pe de alt parte, mediul social 3rela!iile, atitudinile, interac!iunile, moduri le de comportament etc. care se stabilesc4. 1nfluen!a condi!iilor de mediu asupra celorlalte elemente poate s fie considerabil. 2ai ales asupra e8ecutantului pot produce at6t efecte fiziologice, c6t i psi-ologice, sub form de vtmri sau stri patologice. Fact3rii de ri-c &r3&rii 2edi ' i @iAic de 2 %c. *e clasific dup cum urmeaz+ A. <rima grup de factori din aceast categorie poate fi desemnat generic drept factori de natur fi/ic i include 12 subgrupe+ <rimele trei . temperatura e%cesiv a aerului 3ridicat"sczut4/ umiditatea necorespunztoare a aerului 3ridicat"sczut4/ viteza mare a curenilor de aer . definesc microclimatul locului de munc. En procesul de munc, factorii de microclimat ac!ioneaz asupra mi&loacelor de produc!ie 3factori de risc indirec!i4 i a e8ecutantului 3factori de risc direc!i4. En calitate de factori de risc indirec!i, influen!a lor se concretizeaz n ansamblul transformrilor termoAc-imice ce se produc la nivelul mi&loacelor de produc!ie, transformri care perturb func!ionarea normal a acestora i pot genera accidente sau boli profesionale. 1nfluen!a asupra e8ecutantului se traduce ntrAo serie de transformri fiziologice. ;emperatura mediului ambiant determin fenomenul de termoreglare a organismului, care are drept rol men!inerea strii de ec-ilibru termic a acestuia. 1ntrarea n ac!iune a mecanismelor termoreglrii este determinat de cauze e8terne, care tind s produc fie rcirea, fie supranclzirea organismului. En general, tempera tura membrelor, a pielii, a e8tremit!ilor este mai mic dec6t temperatura intern care, n condi!ii normale de microclim, se men!ine constan! n &urul valorii de 3',$ . 3)#C. Constan!a temperaturii interne a organismului condi!ioneaz desfurarea normal a tuturor proceselor vitale. En cazul n care microclima provoac modificarea temperaturii interne, se declaneaz mecanismele de compensare, care permit men!inerea acesteia la o valoare constant. %stfel, dac temperatura mediului ambiant crete, se intensific procesul de cedare a cldurii spre e8terior, prin intermediul glandelor sudoripare 3transpira!ie4. 7ac, dimpotriv, scade, se declaneaz procesul de termogenez, care se realizeaz fie prin intensificarea activit!ii musculare 3tremurturi4, fie prin amplificarea o8idrii la nivel celular 3creterea ratei metabolice bazale4. Cldura i frigul e8cesiv mpiedic procesul normal de termoreglare, provoc6nd modificri patologice. En primul caz, depirea limitelor de e8punere la cldur determin apari!ia dureri lor cutanate i a acumulrilor de cldur. <e msur ce timpul de e8punere la radia!iile termice crete, pe suprafa!a epidermei apar vezica!ii de dimensiuni din ce n ce mai mari/ pragul de durere, n cazul e8punerii permanente la radia!ii termice, e8primat n densitate de flu8 de cldur, se situeaz n &urul valorii de #,#$ . #,#' cal"cm 2"s 32.1## . 2.$## S"m24. En cazul mediilor foarte calde, se pot produce arsuri datorate creterii e8cesive a temperaturii cutanate locale. %cumulrile de cldur din organism conduc la perturbarea sistemului nervos central, pro duc senza!ia de vom i ame!eli. C6nd temperatura central depete valoarea de 4#,'TC survine moartea. ;emperatura sczut produce at6t dereglri cu caracter patologic, localizate n special la e8tremit!i 3reac!ii acute inflamatorii, degerturi, congelri4, c6t i tulburri de orAdin general+ tulburri de nutri!ie ale epiteliului, dereglri ale func!iei respiratorii, diminuarea fagocitozei i scderea puterii imunologice a organismului. :fectul temperaturii sczute este accentuat de umiditatea relativ mrit a aerului i de vitezele mari ale curen!ilor de aer, deoarece se diminueaz termoreglarea. 7ac se ia n considerare durata de e8punere a organismului la temperaturi sczuAte, se deosebesc+ e%punerea cronic 3atenuat, de lung durat4, care produce modificri patologice generale nc insuficient studiate/ 35

e%punerea acut 3sever, de scurt durat4, care favorizeaz apari!ia vasodilata!iei la rece i n consecin! creterea temperaturii pielii 3mai ales n zona palmar i n degete4. En general, starea de disconfort termic, urmat de modificrile prezentate, este cu at6t mai repede perceput, cu c6t temperatura se ndeprteaz de la limitele Lbunei stri@ fiziologice, limite care variaz de la o activitate la alta n func!ie de solicitarea fizic 3;ab. 2.4.4. ;ab. 2.4. G%B051B: ;:2<:5%;9511 7: C0NJ05; <:N;59 71J:51;: %C;1G1;UI1 Te2&erat ra H IC B Ti& ' activit./ii 2i%i2. 3&ti2. 2aGi2. 2unc de birou 1! )1 )5 2unc V4 uoar n pozi!ie ez6nd 1! )* )5 2unc V4 uoar n pozi!ie ortostatic 1C 1! )) 2unc V4 grea 16 1C )1 2unc V4 foarte grea 15 1+ )* V4 +ategoria de munc . uoar"grea . se stabilete n func!ie de consumul de energie, de repartizarea efortului asupra maselor musculare i de gradul de solicitare static a muc-ilor 9miditatea relativ a aerului, la r6ndul ei, poate afecta direct organismul uman. *cderea acesteia sub 3#N produce uscarea mucoaselor oculare i respiratorii. 2unca n aer uscat sporete riscul de mbolnvire, datorit scderii capacit!ii de aprare a organismului fa! de flora microbian din aer. Creterea umidit!ii relative peste )#N devine duntoare prin mpiedicarea eliminrii normale a transpira!iei, perturb6nd procesul de termoreglare. Giteza curen!ilor de aer are o influen! deosebit asupra strii de confort termic/ la aceeai temperatur, n func!ie de viteza lor, curen!ii de aer pot provoca disconfort, iar la depirea anumitor limite, perturb termoreglarea. En condi!ii de lucru n pozi!ie ez6nd, viteza curentului de aer nu trebuie s depeasc #,3 m"s n sezonul rece, respectiv #,' m"s n sezonul cald/ pentru pozi!ia ortostatic, valoarea ma8im pentru sezonul cald este de 1,$ m"s. 0eroionizarea necorespunztoare %eroionii sunt particule foarte mici ncrcate pozitiv sau negativ, care se gsesc permanent i concomitent n aer, determin6nd conductibilitatea electric a acestuia. :i se formeaz din atomi i molecule de gaze sub influen!a unor factori e8terni ionizatori . radia!iile radioactive, cosmice i ultraviolete 3dure4, precum i prin aducerea la incandescen! a corpurilor solide sau prin pulverizarea apei 3ac!iune mecanic asupra structurii apei4. Di% & %ct de vedere cFi2ic, aeroionii se pot clasifica astfel+ + + ioni gazoi insta(ili, genera!i de ctre radia!ii prin smulgere de electroni 3 N 2 , N 2 , O 2 , O 2 ,
NO + , NO , CO + e etc.4/ 2 , CO 2 ,

ioni gazoi de structur, proveni!i din evaporarea apei 3 OH , H 3 O 4/ ioni lichizi de structur, rezulta!i din condensarea ionilor gazoi de ap sub form de picturi microscopice, con!in6nd un numr inegal de ioni OH i H 3 O . En ceea ce privete starea fizic sunt utilizate mai multe clasificri i anume n raport cu dimensiunile efective i n func!ie de mobilitatea n c6mp electric. D &. di2e%-i %ea '3r, ionii pot fi+ mici, de ordinul angstrWmilor, din care fac parte ionii gazoi instabili i ionii gazoi de structur, realiza!i de toate sursele de ionizare/ mi)locii, de ordinul micronilor, care rezult din condensarea vaporilor de ap sub form de picturi ultrafine/ mari, de ordinul zecilor de microni, forma!i tot din condensarea vaporiAlor, dar pe un cristal microscopic de g-ea! sau particul de praf, ce are rolul de nucleu de condensare. 7e regul, o parte din ionii mici se asociaz, datorit atrac!iei electrostatice natura le, i formeaz ionii mi&locii, din care se nasc apoi ionii grei i ultragrei. Clasificarea d &. 237i'itate are drept criteriu viteza de circula!ie a ionilor ntrAun c6mp electric etalon cu valoarea de 1 volt"cm 3sau 1## G"m4, care se poate nscrie n urmtoarele limite+ #,1 . 2 cm"s M ionii mici/ #,##1 . #,1 cm"s M ionii mi)locii uori i medii/ sub #,##1 cm"s M ionii grei i ultragrei.
+

36

7in cele prezentate se poate observa c i3%ii 2ici au propriet!i net diferen!iate fa! de ionii mi&locii sau mari, i anume+ structur c-imic divers/ dimensiuni de ordinul angstrWmilor/ mobilitate mare n c6mp electric. %semenea propriet!i confer ionilor mici posibilitatea de a se comporta de cu totul alt manier dec6t moleculele neutre, inerte din punct de vedere electric, sau dec6t ionii mi&locii i grei, ce au dimensiuni mari, sunt foarte len!i i provin n e8clusivitate din moleculele de ap. + Entre elementele din atmosfer care furnizeaz cu prioritate ioni mici figureaz o8igenul 3 O 2 , O 2 4 i apa 3 OH , H 3 O 4, aceasta din urm tot datorit o8igenului. <e baza acestei constatri sAa demonstrat c ionii mici din atmosfer afecteaz procesul din !esuturile organismului uman n care o8igenul atmosferic este direct implicat i anume metabolismul energetic. Cantit!ile mici de ioni din volumul total de o8igen atmosferic ce ptrunde n celulele organismului reprezint centrele active care declaneaz i de la care se propag apoi n lan! procesul de generare a moleculelor de tip %;<, necesare ini!ierii travaliului celular i tisular curent. <entru a putea efectua o departa&are a propriet!ilor aerului n raport cu varia!iile concentra!iei de ioni mici se ia ca etalon evolu!ia natural a concentra!iei de ioni mici n aerul de la sol n actualul secol, aa cum rezult aceast evolu!ie din msurtorile efectuate sistematic de centrele de specialitate. 5eferitor la cantitate, se poate afirma c valoarea normal a con!inutului de ioni mici din aerul natural la nivelul solului oscileaz ntre 1.$## . 2.### ioni"cm 3 3concentra !ie ce corespunde mediei lunilor de var, c6nd organismul se afl n plenitudinea capacit!ilor sale func!ionale4. Galorile sub aceast limit se consider c dau mediului un caracter subncrcat i anume moderat subncrcat pentru concentra!iile cuprinse ntre >## . 1.$## ioni"cm 3 i sever subncrcat, c6nd con!inutul de ioni scade sub >## ioni"cm3. Galorile peste limita normal se apreciaz c imprim mediului un caracter suprancrcat, i anume moderat suprancrcat pentru cantit!i de p6n la 1##.### ioni"cm 3 i sever suprancrcat la peste 1##.### ioni"cm3. 5eferitor la cantitate, sAa constatat c raportul normal natural ntre cantitatea de ioni pozitivi i negativi n aerul natural la nivelul solului variaz ntre limitele %J#% D M 1,2 . 1,4 3medie de referin! stabilit pentru aceeai perioad ca mai sus4, ceea ce indic un e8ces moderat de ioni pozitivi. <ropriet!ile aerului func!ie de cantitatea i raportul dintre tipurile de ioni sunt prezentate n Ta7. ).6. :8cesul mic de ioni pozitivi, ca stare normal natural a aerului atmosferic, este considerat ca fiind stimulul electroc-imic natural ce asigur rezerva mini m de molecule macroergice. ;ab. 2.$. <50<51:;UI1B: %:59B91 EN J9NCI1: 7: ;1<9B 7: 10N1 EN :HC:* sever pentru %J#%D K *,! (azic moderat pentru %J#%D L *,! M 1,) 6ediu electrochimic normal c6nd %J#%D L 1,) M 1,5 moderat pentru %J#%D L 1,5 M ) acid sever pentru %J#%D N ) Dolirea aerului de con!inutul su natural de ioni mici are drept consecin! diminuarea sever a eficien!elor o8idrilor tisulare, creia organismul i face fa! numai at6ta timp c6t poate compensa deficitul de energie prin reac!ii c-imice ec-ivalente n secven! anaerob, dup care apar perturbri grave ce conduc la instalarea unei stri morbide. *uprancrcarea aerului cu unul din cele dou tipuri de ioni are la r6ndul ei efecte importante asupra organismului uman, care se manifest la nivelul !esuturilor, sistemului nervos central, endocrin, asupra aparatului respirator, cardiovascular i a s6ngelui. 7e e8emplu, n cazul !esuturilor, consecin!ele apar sub form de+ cretere, respectiv scdere, a randamentului procesului de generare a moleculelor macroergice 3e8ces de ioni pozitivi, respectiv negativ4/ modificarea 3acidifierea sau alcalinizarea4 pFAului mediului intracelular p6n la alterarea structurii comple8elor moleculare i supramoleculare i, implicit, la alterarea func!iilor celulare/ intensificarea func!iilor celulelor al cror ec-ipament enzimatic i crete capacitatea de ac!iune n mediu acid, respectiv bazic i in-ibarea func!iilor celulelor al cror ec-ipament enzimatic i diminueaz capacitatea de sintez n acelai mediu. Bipsa de ioni mici din ncperea industrial face ca organismul s nu mai aib condi!ii electroc-imice de refacere a energiei n ritmul consumului/ spre sf6ritul programului 3considerat de > ore4 apare i se instaleaz o oboseal progresiv, simultan cu senza!ia de sa!ietate fat de munc, deci crete probabilitatea erorii de comportament. - :8ist procese te-nologice care faciliteaz golirea aerului de con!inutul su natural de ioni mici p6n la limite care nu se ating dec6t n mod e8cep!ional n natur 3de e8emplu+ n slile cu aparate de 37

reproducere tip H:50H, unde at6t aparatura, c6t i -6rtia trecut prin aparate colecteaz aeroioni, concentra!ia se men!ine curent sub $# perec-i"cm 34. *imptomele acute de personal n acest caz sunt+ paloare accentuat, senza!ia de sf6real suprtoare, cefalee persistent, sete acut, poliurie, dureri n regiunea rinic-iAlor, a ficatului, diminuarea sever a apetitului se8ual, stare depresiv. - :8ist procese te-nologice care nlesnesc generarea unui e8ces permanent de ioni pozitivi, care poate depi mult concentra!ia natural 3de e8emplu+ n industria te8til4. (olile i strile maladive manifestate de personalul care lucreaz timp ndelungat ntrAo asemenea atmosfer sunt iritabilitate nemotivat, insomnii, indigestii, constipa!ii, ntreruperi ale ciclului menstrual, gastrite, ulcere, bloca&e renale, poten! se8ual ridicat, stres cu manifestri agresive etc. C-iar dac nu provoac mbolnvire profesional, e8cesul de ioni de un semn sau altul din atmosfera de lucru rm6ne un factor generator de erori de comportament n special datorit afectrii sistemului nervos central, n gradele descrise 3treapta a 11Aa i a 111Aa pentru ambele tipuri de suprancrcari4. ;resiunea e%cesiv a aerului 3ridicat!sczut42 suprapresiunea n ad8ncimea apelor . En condi!ii normale, presiunea atmosferic e8ercitat asupra organismului uman este ec-ilibrat de contrapresiunea din interior 3a plasmei sangvine, !esuturilor, a cavit!ilor organismului4 i de ea depind sc-imburile de gaze dintre organisme i atmosfer. Ba creterea sau scderea presiunii atmosferice propor!ia gazelor din aer nu se modific, n sc-imb variaz numrul moleculelor pe unitatea de volum 3crete la presiuni ridicate i scade la presiuni reduse4. %ceste modificri au consecin!e asupra solubilit!ii gazelor n !esuturile organismului, gener6nd tulburri specifice. En cazul presiunii sczute 3la mare altitudine4 are loc o scdere considerabil a presiunii par!iale a o8igenului, paralel cu srcirea organismului de cantitatea de bio8id de carbon fiziologic necesar. <6n la altitudini de 3.$## . $.### m, organismul reuete s compenseze lipsurile prin creterea amplitudinii i frecven!ei micrilor respiratorii. <este acest prag nu se mai poate compensa lipsa de o8igenare, apr6nd tulburri de transmitere a influ8ului nervos i de coordonare a activit!ii musculare. 7e asemenea, apar tulburri de percep!ie, dispari!ia aten!iei, ncetinirea alterarea procesului de g6ndire. <resiunea crescut cu numai c6teva atmosfere fa! de normal este compensat prin accelerarea func!iilor organismului i nu provoac dec6t tulburri minore+ sc-imbaArea timbrului vocii, scurtarea inspira!iei i prelungirea e8pira!iei, rrirea pulsului, modificarea vitezei de coagulare a s6ngelui. Ba presiuni mai mari, i mai ales n cazul suprapresiunii din ad6ncimea apelor, cresc propor!ional i cantit!ile de gaz din aer dizolvate n s6nge i !esuturi. En cazul azotului, creterea este mai mare dec6t la o8igen A la 4 atmosfere 22,)N fa! de 1#N A ceea ce conduce la saturarea organismului cu azot, mai ales a !esuturilor adipoase, fenomen numit L(oala de cheson@. ;impul de sta!ionare n condi!ii de suprapresiune este -otr6tor+ la 1$ min se atinge $#N din capacitatea de satura!ie a organismului cu azot, dup 3# min . '$N i dup circa 3 ore se a&unge la satura!ia complet. Egomotul e%cesiv2 ultrasunetele 7in punct de vedere al perceperii lor de ctre organul auditiv, oscila!iile acustice se clasific n+ infrasunete 3cu frecven!e Q 1' Fz4, sunete 3cu frecven!e ntre 1' . 1'.### Fz4 i ultrasunete 3cu frecven!e peste 1'.### Fz4. En mediul industrial, infrasunetele, sunetele i ultrasunetele se suprapun at6t n ce ea ce privete componen!a spectrului oscila!iilor generate de maini i utila&e, c6t i n privin!a ac!iunii lor asupra organismului e8ecutan!ilor. Numai n mod e8cep!ional se nt6lnesc e8clusiv oscila!ii cu frecven!a sub 1' Fz sau peste $## Fz, frecven! care reprezint limita superioar de percepere a analizatorului cutanat. ;otui, la fiecare loc de munc predomin o anumit gam imprim6nd caracteristici specifice mediului fizic ambiant. Egomotul este definit, cel mai des, ca un sunet nedorit. *unetul este senza!ia auditiv provocat de vibra!ia acustic 3deci n domeniul audibil4 a particulelor unui mediu elastic n &urul unei pozi!ii de ec-ilibru. %pr6nd ca urmare a vibra!iilor unui corp, sunetele sonore pot fi grupate, n raport cu natura for!elor care produc aceste vibra!ii, n mai multe categorii i anume+ - surse productoare de zgomot prin aciune aerodinamic , n aceast grup fiind cuprinse curgerile laminare de fluid prin orificii sau curgerile turbulente/ - surse productoare de zgomot prin aciune electromagnetic / - surse productoare de zgomot prin aciune termic . Jenomenul ondulatoriu generator de zgomot este dinamic i variaz n timp, ceea ce determin introducerea no!iunii de /recven. Jrecven!a sunetului reprezint numrul de perioade din unitatea de timp i se msoar n Fz. 7omeniul de frecven! audibil este cuprins ntre 2# i 2#.### Fz. 9nitatea de msur a zgomotului este deci(elul 3dF4. 0 modificare a nivelului zgomotului cu 1d( poate fi detectat de urec-ea uman. 0 dublare a triei zgomotului determin o cretere a nivelului cu 'd(, n timp ce o scdere cu 'd( semnific o n&umt!ire a intensit!ii sonore. 9n alt parametru important, mai ales atunci c6nd ac!iunea zgomotului constituie un factor de risc, este durata zgomotului. Junc!ie de durata sau de varia!ia n timp, pot fi distinse mai multe categorii de zgomote+ - /gomot impulsi&/ 38

- /gomot stabil/ - /gomot fluctuant/ - /gomot intermitent. En rezumat se poate spune c cele trei caracteristici fundamentale ale unui zgomot sunt+ - nivelul n decibeli/ - con!inutul n frecven!/ - durata total i varia!ia nivelului n timp. En func!ie de nivelul de intensitate, apar mai multe tipuri de efecte ale zgomotului asupra e8ecutantului+ a4 ?/ectul de mascare A se produce atunci c6nd sunt emise simultan mai multe sunete, unul din ele, cel mai intens, ngreun6nd sau mpiedic6nd perceperea celorlalte/ efectul se men!ine constant pe toat perioada c6t sunetele sunt emise simultan. b4 '(oseala auditiv se traduce printrAo cretere temporar a pragului de percep!ie a sunetului la frecven!a de 4.### Fz, n urma e8punerii la ac!iunea unui zgomot intens. 0boseala auditiv este un fenomen de uzur reversibil, dar revenirea este din ce n ce mai dificil, dac o persoan este e8pus un timp mai ndelungat ac!iunii zgomotului. %re loc astfel o trecere lent, insesizabil, din domeniul tulburrilor func!ionale n acela al modificrilor organice ilustrate de apari!ia surditii de percepie. c4 *urditatea pro/esional este rezultatul e8punerii la ac!iunea zgomotului, dar nu se cunoate nc, n ntregime, modul ei de producere. d4 @ul(urri generale ale /unciilor organismului uman / primul semn care marc-eaz starea de e8cita!ie datorat zgomotului este cefaleea, nso!it de grea!, mai ales pe fondul unei distonii neurovegetative. Entre simptomele cele mai frecvente este oboseala. *tarea de oboseal, ne &ustificat de alte cauze, persist n absen!a oricror alte semne clinice. e4 ?/ecte asupra sistemului nervos+ tulburri ale somnului, tulburri vizuale, modificri n func!ionarea sistemului nervos central. f4 ?/ecte asupra /unciei vizuale . :8punerea la zgomot nu modific componen!a fizic a sim!ului reliefului 3stereoscopie4, n sc-imb se degradeaz capacitatea de apreciere real a distan!ei. *toparea e8punerii permite reAvenirea complet a capacit!ii stereoscopice la normal dup o or. 9n caz particular al oscila!iilor acustice l reprezint infrasunetele, care sunt percepute ca vibra!ii, prin intermediul unor analizatori ca pozi!ia spa!ial, analizatorul cutanat sau motor/ dei inaudibile, ele sunt prezente frecvent la locurile de munc. Ca efecte generale asupra organismului se constat+ instalarea rapid a unei oboseli marcate/ scderea tensiunii arteriale cu 1# A 2# mm Fg, manifestat de&a dup primele 3 minute de e8punere/ accelerarea ritmului cardiac cu $ . 3# pulsa!ii pe minut/ accelerarea ritmului respirator 3cca. 4 respira!ii suplimentare"minut4/ tremurturi i frisoane ale muc-ilor, bra!elor i picioarelor, diminuarea tonusului muscular. +ltrasunetele, av6nd o frecven! ridicat 3peste 1'.### Fz4, nu provoac senza!ii auditive. %c!iunea lor biologic variaz n func!ie de caracteristicile proprii 3frecven!, intensitate, durat de ac!iune4 i de natura elementelor sau a !esuturilor e8puse. Cele mai periculoase sunt ultrasunetele de intensitate mare i frecven! &oas, care se amortizeaz pu!in n aer i se rsp6ndesc n toat ncperea de lucru/ cele de intensitate mic i frecven! ridicat practic nu sunt nocive pentru om. %c!iunea ultrasunetelor poate s fie general, interes6nd ntregul organism, sau par!ial, afect6nd numai anumite organe ori sisteme+ organul auditiv, sistemul nervos, endocrin, muscular, sangvin etc. Ba intensitate foarte mare, efectul este moartea instantanee 3frecven!a critic este considerat cea de 22 . 2$,$ Fz la intensit!i de 1'# . 1'$ d(4. :8punerea ndelungat la ultrasunete conduce la surditate profesional. Cele de intensitate mare produc modificri ale sistemului nervos central i periferic, traduse prin+ apatie, com, crize epileptiforme, -emoragii i degenerescen!. .luminatul necorespunztor Cercetrile e8perimentale au demonstrat c >#N din solicitarea nervoas se poate atribui e8cita!iilor optice. Cantitatea cea mai mare de informa!ii primite de ctre un om n procesul muncii o formeaz semnalele luminoase recep!ionate de analizorul optic, respectiv p6n la 1# )"s. Entruc6t purttorul de mesa& n transmiterea i recep!ionarea semnalelor optice l constituie semnalele luminoase, calitatea transmisiei i recep!iei informa!ii lor este condi!ionat de calitatea iluminatului. En timpul lucrului, la modificarea direc!iei de privire de la un punct la altul se poate asocia i micarea capului i c-iar a ntregului corp. *e pot efectua deplasri de la o zon la alta a unei ncperi. ;oate aceste modificri de pozi!ie produc o redistribuire a luminan!elor din c6mpul vizual i, ca atare, influen!eaz nivelul de adaptare local i general a retinei ambilor oc-i. 5eadaptarea pentru fiecare situa!ie n parte se face cu efort pentru acele pr!i din structura oc-iului care asigur limitele ntre care nivelul de ec-ilibru al substan!elor fotoc-imice impresionate de lumin se poate realiza. Cercetrile efectuate pe parcursul unei perioade de un secol, din diferite !ri, au permis evaluarea efecte lor modificrilor de luminan! din c6mpul 39

vizual asupra capacit!ii i disconfortului vizual i stabilirea anumitor valori pentru parametrii care caracterizeaz ambian!a luminoas a unui spa!iu de lucru. %ceste valori constituie baza prescrip!iilor privind calitatea luminii n spa!iile de lucru. 7intre factorii fizici care influen!eaz capacitatea vizual cei mai importan!i sunt+ - dimensiunea detaliului/ - contrastul dintre luminan!a detaliului i cea a fondului pe care se vede acesta/ - luminozitatea fondului.

5. NO8IUNI DESPRE RISCURI SPECIFICE SI PREVENIREA LOR IN SECTORUL CORESPUN;ATOR ACTIVITATII INTREPRINDERII SI#SAU UNITATII
<rocesul de prevenire a accidentelor de munc i mbolnvirilor profesionale ncepe cu reducerea i, acolo unde este posibil, eliminarea n totalitate a riscurilor poten!iale, fiind urmat de implementarea msurilor de protec!ie colectiv i, n final, de implementarea msurilor de protec!ie individual. :valuarea riscurilor este procesul prin care+ 40

se identific pericolele/ se identific lucrtorii poten!ial e8pui riscurilor cauzate de pericole/ se evalueaz riscurile/ se apreciaz dac riscurile pot fi eliminate sau nu/ se decid msurile de prevenire necesare n scopul eliminrii sau reducerii riscurilor.

<rin identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor, anga&atorul trebuie+ a. s decid msurile de protec!ie necesare, lu6nd n considerare prevederile legale relevante/ 7. s verifice dac msurile aplicate sunt adecvate/ c. s stabileasc ordinea de prioritate a msurilor necesar a fi aplicate/ d. s urmreasc dac sAau nregistrat progrese n ceea ce privete nivelul de securitate i sntate a lucrtorilor. Sc3& ' &ri%ci&a' al evalurii riscurilor profesionale este prote&area snt ii i securitii a lucrtorilor. :valuarea riscurilor a&ut la diminuarea posibilit ii de vtmare a lucrtorilor i de afectare a mediului ca urmare a activitilor legate de munc. :valuarea riscurilor a&ut, de asemenea, la men inerea competitivit!ii i productivit!ii companiei. Conform prevederilor legislaiei din domeniul securitii i sntii n munc, toi anga&atorii trebuie s dein i s efectueze o evaluare a riscurilor pentru securitatea i sntatea n munc, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice. :valuarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat i cuantificarea dimensiunii lor pe baza combina!iei dintre doi parametri+ gravitatea i frecven!a consecin!ei ma8ime posibile asupra organismului uman. *e ob!in astfel niveluri de risc par!iale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru ntregul sistem analizat 3loc de munc4. %cest principiu de evaluare a riscurilor este inclus de&a n standardele europene 3 CEI !1)#1"!6, respectiv EN )")#1""1, EN 1*6*#1""+4 i st la baza diferitelor metode cu aplicabilitate practic. %stfel, SR EN )")D1#1""+, preluat n 5om6nia dup standardul european, se precizeaz c factorii ce trebuie lua!i n considerare la evaluarea riscului sunt+ a4 <robabilitatea producerii unei leziuni sau afectri a snt!ii/ b4 Dravitatea ma8im previzibil a leziunii sau afectrii snt!ii. En terminologia de specialitate, securitatea omului n procesul de munc este considerat ca acea stare a sistemului de munc n care este e8clus posibilitatea de accidentare i mbolnvire profesional. 7ac lum n considerare sensurile uzuale ale acestor termeni, se poate defini securitatea ca starea sistemului de munc n care riscul de accidentare i mbolnvire este zero. <rin urmare, securitatea i riscul sunt dou no!iuni abstracte, contrare, care se e8clud reciproc. En realitate, datorit trsturilor oricrui sistem de munc, nu se pot atinge asemenea stri cu caracter de absolut. Nu e8ist sistem n care s fie e8clus complet pericolul poten!ial de accidentare sau mbolnvire/ apare ntotdeauna un risc rezidual, fie i numai datorit imprevizibilit!ii ac!iunii omului. 7ac nu se fac interven!ii corectoare pe parcurs, acest risc rezidual crete, pe msur ce elementele sistemului de munc se degradeaz prin m(tr8nire. En consecin!, sistemele pot fi caracterizate prin niveluri de securitate, respectiv niveluri de risc, ca indicatori cantitativi ai strilor de securitate" risc. 7efinind securitatea ca o func!ie de risc, rezult+ , unde i se poate afirma c un sistem va fi cu at6t mai sigur, cu c6t nivelul de risc va fi mai mic i reciproc. %stfel, dac riscul este #, din rela!ia dintre cele dou variabile rezult c securitatea tinde ctre O, iar dac riscul tinde ctre O, securitatea tinde ctre #.

y = f ( x)

y=

1 x

JO

Sec ritate

X M f384 41

* Re'a/ia ri-c M -ec ritate

Ri-c

JO

En acest conte8t, n practic trebuie admise o limit de risc minim, respectiv un nivel al riscului diferit de *, dar suficient de mic pentru a se considera c sistemul este sigur, ca i o limit de risc ma8im, care s fie ec-ivalent cu un nivel at6t de sczut de securitate, nc6t s nu fie permis func!ionarea sistemului. 5iscul a fost definit, n literatura de specialitate n domeniul securit!ii muncii, ca fiind posibilitatea cu care, ntrAun proces de munc, intervine un accident sau o mbolnvire profesional, cu o anumit frecven! i gravitate a consecin!elor. <utem atribui unor cupluri gravitate 1 pro(a(ilitate diferite acelai nivel de risc. %stfel, riscul de producere a unui eveniment, cu consecin!e grave, dar frecven! foarte mic, situat sub curba de acceptabilitate, este considerat acceptabil, iar riscul evenimentului, cu consecin!e mai pu!in grave, dar cu o probabilitate mai mare de apari!ie, ale crui coordonate se situeaz deasupra curbei, este inacceptabil. 7e e8emplu+ En cazul unei centrale atomice se iau astfel de msuri nc6t riscul unui eveniment nuclear A fie el riscul evenimentului % A este caracterizat printrAo gravitate e8trem a consecin!elor, dar de o probabilitate de producere e8trem de mic. 7in cauza frecven!ei foarte redus de apari!ie, activitatea este considerat sigur i riscul acceptat de societate. En sc-imb, dac pentru riscul evenimentului ( lum ca e8emplu accidentul rutier din activitatea unui conductor auto, dei acest tip de eveniment provoac consecin!e mai pu!in grave dec6t un accident nuclear, probabilitatea de producere este at6t de mare 3frecven! foarte ridicat4, nc6t locul de munc al oferului este considerat nesigur 3risc inacceptabil4. 0rice studiu de securitate are drept obiectiv stabilirea riscurilor acceptabile. 0 asemenea tratare a riscului ridic dou probleme+ A cum se stabilesc coordonatele riscului 3cuplul gravitate . probabilitate4/ A ce coordonate ale riscului se vor alege pentru a delimita zonele de acceptabilitate de cele de inacceptabilitate. <entru a le rezolva, premisa de la care sAa pornit n elaborarea metodei de evaluare a fost rela!ia risc 1 /actor de risc. *e tie c e8isten!a riscului ntrAun sistem de munc este datorat prezen!ei factori lor de risc de accidentare i mbolnvire profesional. <rin urmaAre, elementele cu a&utorul crora poate fi caracterizat riscul, deci pot fi determina coordonatele sale, sunt de fapt probabilitatea cu care ac!iunea unui factor de risc poate conduce la accident i gravitatea consecin!ei ac!iunii factorului de risc asupra victimei. En consecin!, pentru evaluarea riscului"securit!ii este necesar parcurgerea urmtoarelor etape+ a4 identificarea factorilor de risc din sistemul analizat/ b4 stabilirea consecin!elor ac!iunii asupra victimei, respectiv gravitatea lor/ c4 stabilirea probabilit!ii de ac!iune a lor asupra e8ecutantului/ d4 atribuirea nivelurilor de risc func!ie de gravitatea i probabilitatea consecin!elor ac!iunii factorilor de risc. a. 2odelul teoretic al genezei accidentelor de munc i bolilor profesionale elaborat n cadrul 1.N.C.7.<.2., abord6nd sistematic cauzalitatea acestor evenimente, permite elaborarea unui instrument pragmatic pentru identificarea tuturor factorilor de risc dintrAun sistem. En condi!iile unui sistem de munc real, aflat n func!iune, nu e8ist suficiente resurse 3de timp, financiare, te-nice etc.4 pentru ca s se poat interveni simultan asupra tuturor factorilor de risc de accidentare i mbolnvire profesional. C-iar dac ar e8ista, criteriul eficien!ei 3at6t n sensul restr6ns, al eficien!ei economice, c6t i al celei sociale4 interzice o astfel de ac!iune. 7in acest motiv, nici n cadrul analizelor de securitate nu se &ustific luarea lor integral n considerare. 7in multitudinea factorilor de risc a cror nln!uire se finalizeaz poten!ial cu un accident sau o mbolnvire, factorii care pot prezenta cauze finale, directe, sunt cei a cror eliminare garanteaz imposibilitatea producerii evenimentului, deci devine obligatorie orientarea studiului asupra acestora. 7. 7iferen!ierea riscurilor n raport cu gravitatea consecin!ei este uor de realizat. 1ndiferent de factorul de risc i de evenimentul pe careAl poate genera, consecin!ele asupra e8ecutantului pot fi grupate dup categoriile definite prin lege+ incapacitate temporar de munc, invaliditate i deces. 2ai mult, pentru fiecare factor de risc se poate afirma cu certitudine care este consecin!a ma8im posibil. 7e e8emplu+ consecin!a ma8im posibil a electrocutrii va fi ntotdeauna decesul, n timp ce consecin!a ma8im posibil a depirii nivelului normat de zgomot va fi surditatea profesional . invaliditate. Cunosc6nd tipuArile de leziuni i vtmri, ca i localizarea poten!ial a acestora, n cazul accidentelor i 42

bolilor profesionale, aa cum sunt ele precizate de criteriile medicale de diagnostic clinic, func!ional i de evaluare a capacit!ii de munc elaborate de 2inisterul *nt!ii i 2inisterul 2uncii i <rotec!iei *ociale4, se poate aprecia pentru fiecare factor de risc n parte la ce leziune va conduce in e8tremis, ce organ va fi afectat i,n final, ce tip de consecin! va produce+ incapacitate, invaliditate sau deces. Ba r6ndul lor, aceste consecin!e se pot diferen!ia n mai multe clase de gravitate. 7e e8emplu+ invaliditatea poate fi de gradul 1, 11 sau 111, iar incapacitatea+ mai mic de 3 zile 3limita minim stabilit prin lege pentru definirea accidentului de munc4, ntre 3 i 4$ zile i ntre 4$ i 1># zile. Ca i n cazul probabilit!ii de producere a accidentelor i mbolnvirilor, putem stabili i pentru gravitatea consecin!elor mai multe clase+ - clasa 1 + consecin!e negli&abile 3incapacitate de munc Q 3 zile4/ - clasa # + consecin!e mici 3incapacitate M 3. 4$ zile, care necesit tratament medical4/ - clasa 3 + consecin!e medii 3incapacitate M 4$.1># zile, tratament medical i spitalizare4/ - clasa " + consecin!e mari 3invaliditate gradul 1114/ - clasa 5 + consecin!e grave 3invaliditate gradul 114/ - clasa $ + consecin!e foarte grave 3invaliditate gradul 14/ - clasa D + consecin!e ma8ime 3deces4. c. 5eferitor la frecven!, este cunoscut c accidentul sau boala sunt evenimente aleatorii. <rin urmare, factorii de risc se vor diferen!ia ntre ei, prin faptul c fiecare conduce cu o alt probabilitate la producerea unui accident " mbolnvire. %stfel, probabilitatea de producere a unui accident datorit micrii periculoase a organelor n micare ale unei foreze este diferit fa! de cea a producerii, la acelai loc de munc, a unui accident datorit trsnetului. 7e asemenea, acelai factor va putea fi caracterizat printrAo alt frecven! de ac!iune asupra e8ecutantului, n diverse momente ale func!ionrii unui sistem de munc sau n sisteme analoge, n func!ie de natura i de starea elementului generator. :8emplu+ probabilitatea de electrocutare prin atingere direct la manevrarea unui aparat ac!ionat electric este mai mare dac acesta este vec-i i are uzat izolarea de protec!ie a conductorilor dec6t n cazul n care aparatul este nou. 7in punct de vedere al operativit!ii, nu se poate lucra ns cu probabilit!i determinate strict pentru fiecare factor de risc. En unele cazuri, ele nici nu pot fi calculate, cum se nt6mpl cu factorii proprii e8ecutantului. <robabilitatea de a ac!iona ntrAo anumit manier generatoare de accident nu poate fi dec6t apro8imativ. En alte situa!ii, calculul necesitat de determinarea riguroas a probabilit!ii de producere a consecin!ei este at6t de laborios, nc6t ar fi mai costisitor i mai ndelungat dec6t aplicarea efectiv a msurilor de prevenire. 7e aceea ar fi mai indicat s se stabileasc probabilit!ile, de regul, prin apreciere i s se grupeze pe intervale. :ste mai uor i mai eficient pentru scopul urmrit s se apro8imeze c un anumit accident este probabil s fie generat de ac!iunea unui factor de risc cu o frecven! mai mic de o dat la 1## de ore. 7iferen!a fa! de nite valori riguroase de 1 la >$ ore sau 1 la ) ore este nesemnificativ, evenimentul put6nd fi caracterizat n toate cele trei cazuri ca fiind foarte frecvent. 7in acest motiv, dac utilizm intervalele precizate n +?.1=1#!19=5, ob!inem ' grupe de evenimente, pe care le putem ordona astfel+ e%trem de rare /oarte rare rare puin /recvente /recvente /oarte /recvente P K 1* M C # F 1* K P K 1* M 6 # F 1* M 6 K P K 1* M 5 # F 1* M 5 K P K 1* M $ # F 1* M $ K P K 1* M ) # F P N 1* M ) # F
MC

*e atribuie fiecrei grupe o clas de probabilitate 31. '4, aa nc6t vom spune c evenimentul : 1 3a crui frecven! probabil de producere este de < 1Q1# . )" -4 este de clasa 1 de probabilitate, iar evenimentul :' 3cu frecven!a <' Y1# . 2" -4 este de clasa a 'Aa de probabilitate. 0b!inem o scal de cotare a probabilit!ii. d. %v6nd la dispozi!ie aceste dou scale . de cotare a probabilit!ii i gravit!ii consecin!elor ac!iunii factorilor de risc . putem s asociem fiecrui factor de risc dintrAun sistem un cuplu de elemente caracteristice, gravitate 1 pro(a(ilitate, pentru fiecare cuplu stabilinduAse un nivel de risc. 2ai nt6i, deoarece gravitatea este un element mai important din punct de vedere al finalit!ii protec!iei muncii, sAa admis ipoteza c are o inciden! mult mai mare asupra nivelului de risc dec6t frecven!a. En consecin!, corespunztor celor ) clase de gravitate sAau stabilit ) niveluri de risc, n ordine cresctoare, respectiv ) niveluri de securitate, dat fiind rela!ia invers propor!ional ntre ceAle dou stri 3risc . securitate4+ N1 . nivel minim de risc Z S1 . nivel ma8im de securitate N) . nivel foarte mic de risc Z S) . nivel foarte mare de securitate N$ . nivel mic de risc Z S$ . nivel mare de securitate N5 . nivel mediu de risc Z S5 . nivel mediu de securitate N6 . nivel mare de risc Z S6 . nivel mic de securitate N+ . nivel foarte mare de risc Z S+ . nivel foarte mic de securitate NC . nivel ma8im de risc Z SC . nivel minim de securitate 43

7ac lum n considerare toate combina!iile posibile ale variabilelor specificate, c6te dou, ob!inem o matrice M (.& cu ) linii . (, care vor reprezenta clasele de gravitate i ' coloane . &, care vor reprezenta clasele de probabilitate.

(1,1) ( 2,1)
M(.& M

(1,2) ( 2,2) ( 3,2) ( 4,2) ( 5,2) ( 6,2) ( 7, 2)

(1,3) ( 2, 3 ) ( 3, 3 ) ( 4, 3 ) ( 5, 3 ) ( 6, 3 ) ( 7 , 3)

(1,4) ( 2,4) ( 3,4) ( 4,4) ( 5,4) ( 6,4) ( 7 ,4 )

(1,5) ( 2 ,5 ) ( 3 ,5 ) ( 4 ,5 ) ( 5 ,5 ) ( 6 ,5 ) ( 7 ,5 )

(1,6) ( 2,6) ( 3,6) ( 4 ,6 ) ( 5 ,6 ) ( 6 ,6 ) ( 7 ,6 )

( 3,1) (4,1) (5,1) (6,1) ( 7,1)

Nivelul de risc 1 . cuplurile g . p+ 31,14 31,24 31,34 31,44 31,$4 31,'4 32,14 Nivelul de risc 2 . cuplurile g . p+ 32,24 32,34 32,44 33,14 33,24 34,14 Nivelul de risc 3 . cuplurile g . p+ 32,$4 32,'4 33,34 33,44 34,24 3$,14 3',14 3),14 Nivelul de risc 4 . cuplurile g . p+ 33,$4 33,'4 34,34 34,44 3$,24 3$,34 3',24 3),24 Nivelul de risc $ . cuplurile g . p+ 34,$4 34,'4 3$,44 3$,$4 3',34 3),34 Nivelul de risc ' . cuplurile g . p+ 3$,'4 3',44 3',$4 3),44 Nivelul de risc ) . cuplurile g . p+ 3','4 3),$4 3),'4 Jiecrui nivel de risc i corespunde cel pu!in o submatrice din matricea M(.&+

M 2, p
p =2 2

(2,2) (2,3) (2,4)


i elementul H5,1B<

Nivelul 2 +

M 3, p M
p =1 6

(3,1) (3,2)

M 2, p M
p =5 4

(2,5) (2,6)

Nivelul 3 +

M 3, p M
p =3 7

(3,3) (3,4)
(5,1) (6,1) (7,1)

i elementul H5,)B/

M g ,1 M
g =5

M 3, p M
p =5 4

(3,5) (3,6)

Nivelul 4 +

M 4, p
p =3 3 p =2 7

(4,3) (4,4)

M 5, p M M g ,2 M
g =6

(5,2) (5,3) (6,2) (7,2)

44

M 4, p M
p =5 5

(4,5) (4,6)

Nivelul $ +

M 5, p M
p =4 7

(5,4) (5,5) (6,3) (7,3)

M g ,3 M
g =6 5

Nivelul ' +

M 6, p M
p =4

(6,4) (6,5)

i elementele H6,+B, HC,5B/

Nivelul ) +

elementul H+,+B i submatricea

M 7, p M
p =5

(7,5) (7,6)

7in rela!ia risc . securitate definit se deduce imediat c nivelul ) de risc reprezint un nivel critic, la care securitatea sistemului este minim. 7incolo de aceast limit, securitatea tinde ctre *, deci desfurarea procesului de munc nu mai poate avea loc, deoarece ea ar fi ec-ivalent cu producerea accidentului " mbolnvirii. 7espre factorii de risc caracteriza!i prin cuplurile H+,+B HC,6B HC,+B se poate afirma c ei vor conduce, rapid i cu certitudine, la producerea evenimentului e8trem . decesul 3pericol iminent4. 5eglementrile normative din ma&oritatea !rilor nu permit ns atingerea stadiului critic. <entru aceasta, n general, se stabilesc pentru fiecare factor de risc fie limite ma8ime sub form de valori 3n cazul factorilor a cror form de manifestare poate fi caracterizat prin elemente msurabile4, fie interdic!ii 3factorii la care msurtorile nu sunt posibile4. Normele respective corespund unui nivel de risc ma8im acceptabil, care difer de la o !ar la alta, n func!ie de condi!iile economice i sociale. <lec6nd de la aceste premise, sAa elaborat metoda de evaluare a riscurilor"securit!ii muncii. 2etoda are ca scop determinarea cantitativ a nivelului de risc pe loc de munc, pe baza analizei sistemice i evalurii riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional. %plicarea metodei se finalizeaz cu dou documente+ A Gia de evaluare a locului de munc, ce cuprinde+ A nivelurile de risc par!iale/ A nivelul de risc global pe loc de munc. A Gia de msuri de prevenire, ce cuprinde totalitatea msurilor te-nice i organizatorice prevzute de normele n vigoare, pentru fiecare factor de risc n parte. Jia locului de munc astfel ntocmit constituie baza fundamentrii programului de prevenire a accidentelor de munc i mbolnvirilor profesionale pentru locul de munc, sectorul, sec!ia sau ntreprinderea analizat. Nive' ' de ri-c ('37a' 3Nr4 pe locul de munc se calculeaz ca o medie ponderat a nivelurilor de risc stabilite pentru factorii de risc identifica!i. <entru ca rezultatul ob!inut s reflecte c6t mai e8act posibil realitatea, se utilizeaz ca element de ponderare rangul factorilor de risc, care este egal cu nivelul de risc. En acest mod, factorul cu cel mai mare nivel de risc va avea i rangul cel mai mare. *e elimin astfel posibilitatea ca efectul de compensare ntre e8treme, pe care l implic orice medie statistic, s masc-eze prezen!a factorilor cu nivel ma8im de risc. Jormula de calcul al nivelului de risc global este urmtoarea+ Nr M
i =1

ri R i
i =1

ri
M nivelul de risc global pe loc de munc/ L rangul factorului de risc Li@/ M nivelul de risc pentru factorul de risc Li@/ M numrul factorilor de risc identifica!i la locul de munc.

n care+ Nr ri Ri %

Nivelul de risc global se nscrie n Gia locului de munc 45

Eta&e'e eva' .rii ri-c ri'3r+ 14 C0B:C;%5:% informa!iilor 24 17:N;1J1C%5:% pericolelor 34 :G%B9%5:% riscurilor a4 *tabili!i cine ar putea fi afectat i n ce mod b4 *tabili!i gravitatea i probabilitatea 44 7eterminarea modului de ac!iune+ a4 :liminarea pericolelor, msuri de !inere sub control, msuri de protec!ie colectiv, instruire, msuri de protec!ie individual 3:1<4 $4 '4 )4 >4 4 *tabilirea <51051;UI1B05 de ac!iune, pe termen scurt, mediu, lung 12<B:2:N;%5:% 2U*951B05 5:G1[915:% i luarea de msuri suplimentare 12<B1C%5:% for!ei de munc, furnizarea de informa!ii despre rezultate evalurii :laborarea documentelor evalurii riscurilor.

Eva' area -ec rit./ii -i-te2e'3r de 2 %c. <rin securitate, n general, se n!elege o stare fr pericol. *ecuritatea muncii preAsupune absen!a pericolelor de accidentare i mbolnvire profesional n procesul de munc. :liminarea total a acestor pericole, respectiv a consecin!elor lor . accidentele de munc i bolile profesionale . este, n mod practic, imposibil. *ecuritatea muncii este, deci, o stare ipotetic, ideal, spre care se tinde n toate demersurile preventive. En realitate, e8ist %ive' ri de -ec ritate a muncii, a cror punere n eviden! necesit eforturi serioase de apreciere calitativ i ncercri de evaluare cantitativ. En principiu, e8ist dou posibilit!i de evaluare a nivelului de securitate a muncii ntrAun sistem+ evaluarea postaccident " boal profesional/ evaluarea preaccident " boal profesional. a. Eva' area &3-taccide%t # 73a'. &r3@e-i3%a'. %cest mod de evaluare permite aprecierea gradului de securitate a muncii a unui sistem de produc!ie, e8clusiv pe baza accide%te'3r de 2 %c. 0i a 1273'%.viri'3r &r3@e-i3%a'e &r3d -e n sistemul respectiv, ntrAo anumit perioad de timp. 2etodele de evaluare utilizate . denumite n literatura de specialitate i L 2et3de a &3-teri3ri@ . se bazeaz pe analiza statistic a accidentelor de munc i a bolilor profesionale, iar criteriile de evaluare utilizate sunt ratele morbidit!ii prin accident sau boal profesional, respectiv coeficien!ii de frecven! i gravitate. 7ei difer, de la o !ar la alta, n ceea ce privete forma, analizele statistice cuAprind, n esen!, urmtoarele etape+ - completarea formularelor tip de nregistrare a accidentelor de munc i a bolilor profesionale/ - centralizarea formularelor/ - verificarea completrii corecte/ - prelucrarea automat a datelor/ - prezentarea rezultatelor. 7atele cuprinse n formularele tip sunt grupate astfel+ localizarea teritorial, administrativ, economic i n timp/ identitatea victimei+ v6rst, se8, meserie, vec-ime n munc " meserie/ ramura de activitate/ felul activit!ii/ agentul material care a provocat leziunea/ cauzele principale i favorizante/ leziunea 3vtmarea4 produs/ localizarea leziunii. <entru evaluarea comparativ a gradului de securitate a muncii n sistemul analizat, se utilizeaz dou categorii de indicatori statistici+ absolu!i i relativi. I%dicat3rii a7-3' /i e8prim, n mrime absolut, numrul de accidente"boli profesionale produse, fr s se realizeze raportarea lor la alte mrimi. :i indic, deci, ntrAo perioad dat, nivelul, dinamica i structura accidentelor de munc i"sau bolilor profesionale la nivelul sistemului analizat. 46

7in aceast categorie fac parte+ - numrul total de accidente"boli produse 3mortale, cu invaliditate, cu inAcapacitate temporar de munc4/ - numrul total de accidente de munc colective/ - numrul total de zile de incapacitate temporar de munc/ - costul a&utoarelor pentru incapacitate temporar de munc etc. 1ndicatorii absolu!i permit caracterizarea situa!iei globale a securit!ii muncii, fr a da posibilitatea efecturii unor evalurii i compara!ii mai profunde. I%dicat3rii re'ativi e8prim numrul de accidente"boli profesionale produse la nivelul unui sistem, raportat la alte mrimi, permi!6nd astfel efectuarea unor compara!ii mai concludente. 7intre indicatorii relativi, cei mai utiliza!i sunt+ - pentru accidente de munc + A i%dice'e de @recve%/. indic numrul de accidenta!i care revin la 1### de persoane i se calculeaz astfel+ IFL

N AM 1.000 . NS
A i%dice'e de (ravitate indic numrul de zileAom de incapacitate de munc ce revine la 1### de persoane i se calculeaz astfel+

IGL

N ZIM 1.000 . NS
pentru bolile profesionale + A i%dice'e de @recve%/. se calculeaz raport6nd numrul certificatelor medicale pentru boal profesional la numrul mediu scriptic de personal din aceeai perioad i din aceeai ntreprindere+ -

IFL

N CM 100 . NS
A i%dice'e de (ravitate se calculeaz raport6nd numrul de zile pierdute din cauza bolilor profesionale la numrul mediu scriptic de personal din aceeai perioad i din aceeai ntreprindere+

IGL

N ZCM 100 . NS

En concluzie, no!iunile fundamentale utilizate n evaluarea postaccident a securit!ii muncii ntrAun sistem sunt accidentele de munc i bolile profesionale de&a produse/ criteriile de evaluare se refer, n principal, la rata frecven!ei i gravit!ii acestora, iar metoda utilizat este analiza statistic a accidentelor i bolilor profesionale. Bimitele principale ale evalurii postaccident pot fi sintetizate astfel+ - nu ia n considerare situa!iile poten!iale de accidentare i mbolnvire profesional/ - nu poate fi aplicat n faza de proiectare a sistemelor de produc!ie/ - nu permite caracterizarea strii de securitate a muncii n obiectivele noi, date n e8ploatare relativ recent, n care nu au loc nc accidente de munc sau mbolnviri profesionale, dar care pot prezenta un poten!ial de pericol foarte mare 3e8+ centrale nucleare, fabrici de e8plozivi4/ - scopul evalurilor postaccident este unul de constatare a unor stri de fapt petrecute i nu de prevenire a lor/ utilizarea lor poate fi e8tins la ac!iuni preventive cel mult pentru alte sisteme similare. 7. Eva' area &reaccide%t # 73a'. &r3@e-i3%a'. :sen!a evalurii preaccident" boal o constituie luarea n considerare a posibilit!iAlor de producere a accidentelor"bolilor profesionale ntrAun sistem, respectiv a riscurilor profesionale. *pre deosebire de evalurile postaccident, ea are o deosebit valoare predictiv i preventiv, oferind informa!ii i solu!ii de eliminare a pericolului nainte de a se produce evenimentele nedorite. No!iunea fundamental utilizat n evalurile preaccident este riscul de accidentaAre i"sau mbolnvire profesional, iar criteriile de evaluare se bazeaz pe estimarea calitativ sau cantitativ a riscului. 2etodele de evaluare denumite i L 2et3de a&ri3ri@ constau n identificarea c6t mai complet a riscurilor i ncercarea de cuantificare, respectiv de ierar-izare a lor n vederea stabilirii priorit!ilor preventive. 47

%v6nd n vedere importan!a lor preventiv, n cele ce urmeaz vom prezenta principalele metode de analiz aprioric a riscurilor, utilizate n diverse !ri. :volu!ia metodelor apriorice a fost determinat de modul de conceptualizare a fenomenelor de accidentare i mbolnvire profesional, dar i de finalitatea practic ce a fost urmrit. *ub acest al doilea aspect se pot identifica dou categorii de metode+ A 2et3de'e ('37a'e practicate n scopul verificrii conformit!ii cu prescrip!iile normative n domeniul securit!ii muncii/ A 2et3de'e de deta'i 3a%a'itice4 utilizate n proiectarea, organizarea i conducerea sistemelor de munc i materiale. <rima categorie de metode se aplic, de regul, agen!ilor economici n ansamblul lor 3ntreprinderi, sec!ii, ateliere4, iar cea de a doua, locurilor de munc. En cadrul primei direc!ii, controlul inspecie reprezint practica cea mai vec-e de analiz a riscurilor i apreciere a nivelului de securitate pentru un sistem de munc. 0biectivul urmrit const n identificarea, prin observare vizual direct i msurtori simple, a anomaliilor sau insuficien!elor prezentate de maini, instala!ii, construc!ii etc. n raport cu reglementrile n vigoare n domeniul securit!ii muncii 3norme, stan darde, instruc!iuni etc.4 5iscul apare, n aceste analize, ca fiind ec-ivalent cu o deficien! de aplicare a reglementrii, susceptibil de a provoca un accident sau mbolnvire profesional. <rin opozi!ie, nivelul de securitate este considerat satisfctor atunci c6nd prevederile reglementrilor specifice sunt respectate. Dradul de abatere de la reglementri reprezint un criteriu calitativ pentru evaluaArea securit!ii sistemului analizat/ cu c6t abaterile sunt mai mari, cu at6t securitatea sistemului este considerat mai mic. En practic, aceste metode se aplic de ctre inspec!ii specializate, pe baza unor metodologii, la diverse niveluri+ - unitate economic/ - sec!ie sau atelier/ - loc de munc/ - instala!ie, main/ - risc deosebit. 1ndiferent de sistemul luat n considerare, procedurile utilizate sunt apropiate ca principiu 3constatarea deficien!elor n raport cu norma4, dar difer de la o !ar la alta prin modul diferit de formalizare. 1nstrumentul minim necesar pentru control este un c-estionar care s nregistreze, de o manier mai mult sau mai pu!in detaliat, puncteleAc-eie care trebuie observate i un sistem de referin! 3prevederile legale4. Junc!ie de nivelul de aplicare, tematica controalelor, respectiv con!inutul c-estionarelor, variaz. La %ive' ' 1%tre&ri%derii, controalele iau n considerare urmtoarele aspecte+ - e8aminarea riscurilor comune diferitelor sec!ii " ateliere/ - reparti!ia riscurilor pe sec!ii " ateliere/ - identificarea sec!iilor " atelierelor care necesit analize mai aprofundate/ - analiza posibilit!ilor ntreprinderilor de a realiza cerin!ele de securitate/ - stabilirea priorit!ilor n privin!a msurilor generale de prevenire. En practic, aceste opera!ii se realizeaz adesea n mod empiric, e8perien!a inspectorilor sau inginerilor de securitate compens6nd lipsa de metod. C-estionarele utilizate sau g-idurile pentru inginerii de securitate au caracter loAcal i, rareori, pot fi generalizate. 9n astfel de g-id 3TF3%P, Fra%/a, 1"!+4 cuprinde ' grupe de riscuri posibile 3comune ntreprinderii4+ riscuri de incendiu 3depistarea zonelor periculoase, a sectoarelor vulnerabile, a tipurilor de incendii posibile4/ riscuri electrice 3identificarea materialelor i dispozitivelor care necesit msuri de prevenire specifice4/ riscuri legate de circulaia oamenilor i mainilor 3amplasarea locurilor de munc, gradul de ncrcare a mainilor, starea cilor de acces, iluminatul locurilor de munc4/ riscuri legate de activitile de manipulare i depozitare a materialelor / riscuri de poluare Completarea c-estionarelor permite inventarierea locurilor de munc periculoase, respectiv a riscurilor e8istente. Cu a&utorul unui plan al ntreprinderii, se trece apoi la eviden!ierea riscurilor pe sec!ii " ateliere, stabilinduAse locurile de munc ce necesit o analiz mai aprofundat. Ba desemnarea acestora se au n vedere situa!iile statistice ale accidentelor de munc, respectiv bolilor profesionale, de&a nregistrate n activit!ile respective. En final, pe baza analizei efectuate se ntocmete o fi de apreciere a ac!iunilor de prevenire n domeniul securit!ii muncii, care constituite un instrument de evaluare i orientare. La %ive' ' '3c ' i de 2 %c., controalele sub aspectul securit!ii muncii includ analize detaliate care, de regul, se fac pe baza unor ghiduri de o(servaie. 9nul dintre cele mai complete instrumente de 48

acest fel a fost elaborat n cadrul Re(iei Na/i3%a'e a UAi%e'3r Re%a 't M Fra%/a . D-idul cuprinde 1' pagini referitoare la riscurile de accidentare, care se deduc trec6nd, printrAo gril, caracteristicile fizice direct msurabile sau observabile ale locului de munc 3spa!iul de lucru P main4. La %ive' ' %ei 2a0i%i -a i%-ta'a/ii , controalele beneficiaz de mare varietate de instrumente de lucru 3grile, c-estionare, instruc!iuni etc.4. :le se deosebesc n ceea ce privete nivelul de detaliu al riscurilor studiate, d6nd posibilitatea alegerii i adaptrii lor dup necesit!i. 0 alegere pertinent va depinde, nainte de toate, de nivelul de securitate de&a atins. En situa!iile deosebit de periculoase, o gril care s pun n eviden! aceste riscuri i s stabileasc priorit!ile de ac!iune preventiv este suficient. <e msur ce situa!ia securit!ii muncii la o main sau instala!ie se mbunt!ete, controalele vor necesita instrumente mai precise i mai e8-austive, care s permit deducerea tuturor riscurilor posibile. %ceste analize progresive au, fr ndoial, limite de fezabilitate i eficien!, determinate . n special . de considerente economice. %pare, astfel, evident faptul c analiza i corec!ia unor situa!ii din ce n ce mai pu !in periculoase, n mod parado8al, necesit eforturi 3timpPcosturi4 din ce n ce mai mari. En consecin!, nivelul de detaliere i aprofundare a controalelor la maini i instala!ii !iAne seama de cerin!ele de securitate impuse prin norme i standarde. 7in considerente economice i politice, privind condi!iile de munc, aceste reglementri difer de la o !ar la alta, fiind fundamentate pe baza unor riscuri acceptabile diferite. C3%tr3' ' 'a %ive' ' % i ri-c D multe activit!i prezint particularitatea c se caracterizeaz, sub aspectul securit!ii muncii, prin riscuri dominante+ riscuri mecanice n cazul prelucrrii metalelor la rece, cderi de la nl!ime n construc!ii, surpare n cazul e8cava!iilor de teren, riscuri termice n o!elrii, cocserii, prelucrarea sticlei, riscuri de e%plozii n minerit, riscuri chimice, radiaii etc. Controlul unui risc particular se limiteaz la activitatea caracterizat prin riscul dominant respectiv i se face, de regul, n detaliu, la punerea n func!iune a obiectivului industrial sau a unor noi te-nologii. Jazele parcurse de analist sunt urmtoarele+ - descompunerea activit!ii n linii de fabrica!ie, procese te-nologice i opera!ii/ - stabilirea punctelor de observa!ie la principalele opera!ii/ - observarea direct i deducerea locurilor unde se manifest riscul/ - descrierea formelor concrete de manifestare a riscului 3posibilitatea interac!iunii main . om4/ - aprecierea riscului 3comparare cu norma prestabilit4.

49

6. ACORDAREA PRIMULUI AEUTOR

2aterial preulat de pe siteAul *2957 Ftt&=##QQQ.Qe7i%terde-i(%.ca#-2 rd#&a(e-#&a(ed+.Ft2' Ftt&=##QQQ.Qe7i%terde-i(%.%et#-2 rd# 1 C%<1;0B9B 1 1.1 Lantul supra&ietuirii Bantul supravietuirii este alcatuit din verigile de baza necesare pentru a salva cel mai mare numar posibil de pacienti aflati n stop cardioArespirator 3*C54 n faza prespitaliceasca. <uterea acestui lant este afectata direct de cea mai slaba veriga, astfel ca pentru salvarea unui numar mare de victime cu *C5, verigile acestui lant trebuie aplicate corect si n totalitate n faza prespitaliceasca. Componentele lantului supravietuirii sunt urmatoarele+ 1. %CC:*9B 5%<17 2. *9<05; G1;%B 7: (%[% 3(B*4 <5129B %\9;05 7: (%[% <5:C0C: 3. 7:J1(51B%5:% <5:C0C: 4. *9<05;9B %G%N*%; <5:C0C: %B G1:;11 3%B*4

1.1.1 ACCESUL RAPID <rin acesta se ntelege declansarea sistemului de urgenta de catre populatie n cazul unui *C5. %cest acces trebuie sa fie rapid, usor si neconditionat. En *tatele 9nite accesul se face printrAun numar de telefon unic al serviciilor de urgenta ? 11@, iar n :uropa acest model a fost preluat abia n anii # introduc6nd un numar de telefon unic pentru toate serviciile de urgenta L112@. En 5om6nia numarul de telefon care poate fi apelat n caz de urgente medicale este '1. 7e amintit ca la ora actuala mai e8ista numerele de urgenta >1 A pompieri, $$ A politie, $' A &andarmeria, >2 A protectia civila. 1.1.) PRIMUL AEUTOR DE :A;A PRECOCE %cesta este de importanta ma&ora dovedita n cazul unui *C5. <rognosticul pacientilor cu *C5 la care sAa efectuat corect resuscitarea cardioApulmonara de baza de la nceput este mult mai favorabil comparativ cu cel al pacientilor la care nu sAau efectuat manevrele de 5C< 3resuscitarea cardio A pulmonara4 si au ramas o perioada de timp neasistati pina la sosirea ec-ipei medicale. <opulatia si personalul de interventie din cadrul serviciilor specializate cum ar fi pompierii, politia, etc. trebuie sa fie instruite n acest domeniu si sensibilizate de importanta ma&ora a acestui act, n asteptarea sosirii ec-ipelor medicale. 1.1.$ DEFI:RILAREA PRECOCE 2a&oritatea situatiilor de stop cardiac la adult au initial la baza o fibrilatie ventriculara 3JG4. 9nicul tratament eficient al fibrilatiei ventriculare este defibrilarea. Cu c6t trece timpul, fibrilatia ventriculara devine mai rezistenta la defibrilare p6na se instaleaza asistola. %stfel o defibrilare efectuata imediat la apritia JG are sansa de reusita de peste >$N, nsa o defibrilare efectuata la $A> minute de la aparitia JG are sansa de reusita variabila fara sa depaseasca $#N si care de obicei necesita multiple defibrilari cu energie mare. <entru a face defibrilarea accesibila personalului nemedical a fost creata o categorie de defibrilatoare numite defibrilatoare semiautomate. %ceste defibrilatoare n tari cum ar fi *tatele 9nite, Jranta, 2area (ritanie, etc. se afla n dotarea pompierilor, a politiei, a sefilor de gara, a ste]ardeselor la bordul avioanelor care transporta un numar mare de pasageri, astfel facind defibrilarea posibila ct mai precoce, naintea sosirii ec-ipa&ului medical calificat. 1.1.5 SUPORTUL AVANSAT PRECOCE AL VIETII %ceasta veriga este de mare importanta n cazul pacientilor aflati n stop cardiac si care necesita ngri&iri de terapie intensiva, administrare de medicamente specifice si aplicare de manevre speciale n timpul resuscitarii. ;impul optim de sosire al acestor ec-ipe trebuie sa fie sub 1# minute, cu conditia nceperii 5C< de baza de la aparitia evenimentului sau n cel mult $A' minute daca lipsesc verigile 2 si 3 din lantul supravietuirii. *tudiile efectuate de *erviciul 2obil de 9rgenta, 5eanimare si 7escarcerare 50

;g.2ures 3*29574 au aratat ca victimele resuscitate n prespital care au plecat n viata de la terapie intensiva sunt cele la care ec-ipa&ul de interventie a sosit n sub $A' minute. Gictimele resuscitate n prespital dar la care ec-ipa&ul de interventie a sosit n mai mult de ' minute de la instalarea stopul cardiac au suferit leziuni cerebrale ireversibile. %ceasta n conditiile n care verigile 2 si 3 din lantul supravietuirii nca lipsesc la ;g. 2ures si n 5om6nia. 1.2 2otiuni de anatomie 1.).1 N3ti %i de a%at32ie a -i-te2 ' i re-&irat3r %paratul respirator este format din totalitatea organelor care contribuie la realizarea sc-imburilor de gaze dintre organism si mediul e8tern. %cest aprarat are rolul de a asigura preluarea o8igenului din aer si eliminarea dio8idului de carbon din organism. En plus la nivelul acestui aparat se percepe mirosul 3partea superioara a cavitatii nazale4 si se realizeaza fonatiaAvorbirea 3la nivelul laringelui, corzilor vocale4. %paratul respirator este alcatuit din+ ^__caile aerieneArespiratorii prin care aerul patrunde si iese din organism ^__plaminii sunt organele la nivelul carora are loc sc-imbul de gaze. Caile aeriene se mpart n cai aeriene superioare si inferioare. Cele superioare sunt alcatuite din cavitatea nazala si faringe iar cele inferioare sunt alcatuite din laringe, tra-ee si bron-ii. +avitatea nazala este primul segment al cailor respiratorii si este divizata de septul nazal n doua cavitati numite fose. Josele nazale sunt captusite cu o mucoasa umeda, care are rolul de a ncalzii aerul. ;ot aici se gaseste mucusul, cu rol de a retine impuritatile din aer. 7eci nasul are rolul unui adevarat filtru. Garingele este un organ comun pentru calea aeriana si digestiva 3alimentara4. Laringele este organul vorbirii, este format din mai multe cartila&e mobile, cel mai mare fiind asezat n fata ca o proeminenta av6nd forma unei carti desc-ise, cunoscuta si sub denumirea de L2arul lui %dam@. En laringe se gasesc si doua perec-i de cute 3pliuri4 numite corzi vocale, cele situate inferior au rolul n producerea sunetelor. @raheea continua laringele, este situata n fata esofagului. *e ramifica la partea sa inferioara n doua ramuri care se numesc bron-ii principale. Fronhiile sunt ultimele segmente ale cailor aeriene inferioare si fiecare din ele patrund n cite un plamin. ;laminii sunt organe perec-e asezati n cutia toracica si cuprind ntre ei inima. Re-&iratia %erul patrunde n plamini pe caile respiratorii cu a&utorul contractiei musc-ilor cutiei toracice numiti musc-i respiratori. %cesta este actul respiratiei. %poi musc-ii respiratori se rela8eaza si se contracta musc-ii e8piratori, ca urmare o parte din aerul din plamini se elimina/ acesta este procesul e8piratiei. 1nspiratia si e8piratia se repeta n ritm de 14A1>"minut n functie de nevoile organismului. Garieaza n functie de virsta si se8 3este mai accelerata la copii si la femei4. Galori normale ale frecventei respiratorii+ NouAnascuti M 4#"min Copii M 2# A 3#"min %dulti M 14 A 1>"min 2asurarea frecventei respiratiilor se face timp de un minut av6nd m6na asezata pe toracele pacientului, se numara e8pansiunile toracice fara ca pacientul sa constientizeze acest lucru. 1.).) N3ti %i de a%at32ie a -i-te2 ' i circ 'at3r %paratul cardioAcirculator este format dintrAun organ central A inima A si un sistem nc-is de vase, format din artere A capilare A vene. 1nima este un organ musculos, cavitar, de apro8imativ 3## g cu un volum care a fost comparat cu volumul pumnului drept al unui adult. :ste alcatuit din doua &umatati complet separate, dreapta si st6nga, despartite printrAun perete vertical. Jiecare &umatate este la r6ndul ei mpartita de un perete transversal n c6te doua camarute, care comunica ntre ele. Camarutele din partea de sus se numesc atrii, iar cele din partea de &os se numesc ventriculi. %rborele circulator este format din artere, capilare si vene. 0rterele sunt vase sangvine prin care circula s6ngele de la inima n ntreg organismul. Calibrul arterelorscade de la inima spre periferie. 7enele sunt vase care aduc s6ngele la inima. Calibrul lor creste de la periferie spre inima. +apilarele sunt vase cu calibru mic, prin care se face sc-imbul nutritiv ntre s6nge si celule. *6ngelecircula ntrAun singur sens+ artereAcapilareAvene. %rterele si venele poarta diferite denumiri, dupa regiunea si organul pe careAl iriga. En structura arborelui circulator e8ista+ circulatia mare circulatia mica. Circulatia mare transporta o8igen spre tesuturi si organe, aduce C02 de la tesuturi si organe spre inima,av6nd traseul+ inimaartereA organeAveneAinima. Circulatia mica asigura transportul s6ngelui neo8igenat de la cord spre plam6ni si a celui ncarcat cuo8igen napoi la inima. Circulatia s6ngelui prin artere se face prin mpingerea s6ngelui ca urmare a contractiei ventriculelor.*6ngele este mpins cu intermitenta prin contractii, dar el curge n curent continuu, datorita elasticitatii peretilorarteriali. <eretii arterelor opun rezistenta, ceea ce face, ca s6ngele sa fie 51

sub o anumita presiune sau tensiune.%ceasta se numeste presiune sau tensiune arteriala 3;%4. 7eci ;% reprezinta presiunea e8ercitata de s6ngeasupra peretilor arterelor. ;% variaza n functie de vrsta, se8, ora din timpul zilei si gradul de activitate. Galori normale+ %dult+ 11$A14# " )#A # mmFg, mai mica la femei. En copilarie 1A11# " '#A'$ mmFg.Galori peste cele normale poarta numele de -ipertensiune. Galori sub cele normale poarta numele de -ipotensiune. *istolaMcontractie, diastolaMrela8are. 2asurarea ;%+ pozitia pacientului+ decubit dorsal, dupa un repaus de 1# minute/ la 1"3 inferioara a bratului se aseaza mansonul tensiometrului/ stetoscopul se pune pe proiectia arterei bra-iale 3 marginea inferioara a bratului4/ se umfla mansonul tensiometrului p6na pe la 1>#" 2## mmFg, ca apoi sa se nceapa dezumflarea lenta/ valorile ;% reprezinta prima si ultima bataie care se aud cu a&utorul stetoscopului n timpul dezumflarii mansonului/Cu fiecare contractie se mpinge n aorta un val de s6nge, care izbeste s6ngele e8istent n vas si se propagaca o unda, d6nd pulsul. <ulsul se masoara prin comprimarea unei artere pe un plan osos, cu 2A3 degete, cel mai frecvent la arteraradiala, se masoara timp de 1 minut. Galori normale+ adult '#A># " minut/ copii #A1## " minut/ nou nascut 13#A14# " minut/Cresterea frecventei peste valorile normale se numeste ta-icardie, scaderea frecventei sub valorile normalepoarta numele de bradicardie. 1.3 'ec&entele resuscitarii cardio3respiratorii %cest termen include toate elementele de resuscitare fara ec-ipament, efectuata de o persoana sau depersoanele care acorda primul a&utor la o victima aflata n stop cardioArespirator. %ceste elemente includ evaluarea primara, asigurarea li(ertatii cailor aeriene, ventilatia arti/iciala cuaer e%pirat si masa)ul cardiac e%tern *copul suportului vital de baza este mentinerea unei circulatii si a unei ventilatii adecvate nepermit6ndinstalarea starii de moarte biologica p6na la sosirea personalului medical calificat. Cu alte cuvinte resuscitareacardioApulmonara de baza este un ansamblu de manevre care incearca sa mentina perfuzia si o8igenareaorganelor vitale 3creier,cord4. C6teodata aceasta operatiune poate sa necesite un timp ndelungat depinz6nd decauza care a dus la instalarea stopulu cardiac. 0rice nt6rziere reduce sansa victimei de aAsi reveni. 7e aceeatrebuie actionat rapid si conform protocolului. 1.$.1 1.$.1. Eva' area &ri2ara= *iguranta salvatorului+ *alvatorul evalueaza situatia generala asigur6nduAse de lipsa oricarui pericol.%siguratiAva ca nici victima si nici dvs. nu sunteti n pericol. 5iscurile ma&ore pentru salvator pot fi+ traficintens, curentul electric, structuri instabile n care sau sub care se afla victima, substante to8ice, gaze, bolitransmisibile care necesita o protectie speciala n timpul efectuarii ventilatiei artificiale. Nivelul de constienta+ *e evalueaza starea victimei+ este constient sau inconstient` El scuturam cu gri&a deumar si l ntreabam cu voce tare+ LCe sAa nt6mplat` Ga simtiti bine`@ sau ncercam saAl determinam saraspunda la comenzi ca de e8emplu+ L7esc-ideti oc-ii.@ 7aca raspunde sau se misca, deci victima este constienta, se lasa n pozitia n care a fost gasita,3asiguratiAva nca odata ca nu este n pericol4 si incercati sa identificati motivul pentru care pacientul se afla npozitia respectiva. *e c-eama a&utor calificat anunt6nd situatia la '1. *tarea victimei se reevalueaza periodicp6na la sosirea ec-ipei calificate. En cazul n care victima nu raspunde, deci este inconstienta+

52

1.$.) A:CD ' re- -citarii= 5espectati etapele de actiune n evaluarea functiilor vitale+ %. %ir]aX. . :liberarea cailor aeriene. 2entin6nd desc-ise si libere caile aeriene se permite circulatia aeruluintre organism si mediul ncon&urator. (. (reat-ing . 5espiratia A <rocesul prin care patrunde aerul n plam6ni si se elibereaza dio8idul de carbonn aerul atmosferic. C. Circulation A Circulatia A Circulatia s6ngelui prin organism. A. AirQaP. M E'i7erarea cai'3r aerie%e :liberati caile respiratorii prin ridicarea barbiei si -ipere8tensia capului apas6nd pe frunte. <uneti unadintre m6ini pe fruntea pacientului 3astfel nc6t degetul mare si cel aratator sa ram6na libere pentru a puteapensa nasul victimei c6nd i se face respiratie gura la gura.4 En acelasi timp cu doua degete de la m6na cealaltaridicati barbia victimei. En cazul victimei inconstiente este posibil ca limba saAi cada n spate spre faringeleposterior bloc6nd astfel

caile aeriene superioare. 53

Jac6nd o -ipere8tensie a capului si ridic6nd barbia, limba se ridica si elibereaza caile aeriene. :liberatig6tul de eventualele -aine str6nse. Endepartati orice cauza de obstructie evidenta din gura. %ceasta pot fi+dantura rupta, proteze dentare rupte, saliva, s6nge etc. Nu pierdeti timpul caut6nd obstructii ascunse. :. :reatFi%( M Re-&iratia <astr6nd caile respiratorii libere ascultati, simtiti si observati daca victima respira adecvat. Ne aplecamasupra victimei cu fata catre torace si ascultati la nivelul cavitatii bucale a victimei zgomotele respiratorii,simtiti daca e8ista sc-imb de aer apropiind obrazul de nasul si gura victimei, observati miscarile pieptului.

<entru a decide prezenta sau absenta respiratiei %*C9B;%;1, *12;1;1 *1 G:7:;1 timp de minimum$A1# secunde. C. Circ 'ati3% D Circ 'atia Circulatia este realizata de cord. :valuarea acesteia se face prin verificarea pulsului. <ulsul se poate simticel mai bine pe artera carotida care este situata n santul format de unul din musc-ii g6tului si marul lui %dam.7egetele aratator si mi&lociu localizeaza marul lui %dam si vor aluneca lateral pe g6t p6na se simte bataia nv6rful acestora. <ulsul poate fi palpat pe ambele parti ale g6tului dar niciodata n acelasi timp. %ceasta etapapoate fi e8ecutata simultan cu verificarea respiratiei, de asemenea timp de $A1# secunde.

En urma evaluarii unui pacient inconstient ne putem confrunta cu una din situatiile descrise in capitolul urmator. 1.4 4rotocoale de inter&entie 5 4rim3a,utor de ba/a 1.5.1 Victi2a % re-&ira -i % are & '-= 54

<rimul gest n aceasta situatie este anuntarea situatiei la '1 solicit6nd a&utorul ec-ipei medicale calificatesi cu dotare corespunzatoare dupa care ncepem resuscitarea cardioApulmonara. 7aca victima nu respira, nu arepuls si esti sigur ca va sosi a&utor profesionist calificat, ncepe ventilatia artificiala si compresiunile toracice.:le se e8ecuta succesiv. En cazul n care sunteti singurul salvator raportul ventilatie masa& cardiac trebuie sa fie de 2+1$, acest lucrurepet6nduAse timp de un minut En cazul n care sunteti doi salvatori acest raport trebuie sa fie de 1+$. *e e8ecuta 1# cicluri dupa care se facereevaluarea pacientului.Jiecare ciclu se ncepe cu ventilatia artificiala si se termina cu ventilatie. 6e7nica &entilatiei artificiale Engenunc-eati l6nga pacient. Cu capul victimei n -ipere8tensie se mentine gura usor ntredesc-isa cu o m6na,n timp ce cu cealalta se sustine fruntea si se penseaza nasul.

1nspirati profund aer aseazaAti etans gura pe gura victimei, si insuflati aer timp de 2A3 secunde. En acelasi timp se verifica daca toracele se ridica atunci c6nd noi insuflam .

Jiecare respiratie trebuie sa fie suficient de puternica astfel nc6t toracele sa se ridice. ;ineti capul n-ipere8tensie cu barbia ridicata ndepart6nd gura de la gura victimei si lasati ca toracele pacientului sa revina.Golumul de aer pe care l insuflam este mai important dec6t ritmul n care l administram. 6e7nica masa,ului cardiac e.tern Cu victima asezata pe spate pe un plan dur se localizeaza punctul de compresie situat n partea inferioara asternului. 7egetul inelar merge deAa lungul rebordului costal p6na la apendicele 8ifoid 3locul de nt6lnire acoastelor4. Ba acest nivel l6nga acest deget se aseaza alte doua degete, respectiv degetul mi&lociu si cel aratator,dupa care asezam podul palmei celeilalte m6ini, tangent la cele doua degete plasate pe piept, aceasta este loculn care trebuie facute compresiunile toracice.

55

Engenunc-eati l6nga victima, faceti doua ventilatii, dupa care gasiti punctul de reper cu degetul inelar,pornind din partea inferioara a rebordului costal, catre apendicele 8ifoid 3locul de nt6lnire a coastelor4.%&ung6nd cu degetul inelar la apendicele 8ifoid, asezati degetul mi&lociu si aratator l6nga el, apoi asezampodul palmei celeilalte m6ini, acesta fiind locul n care trebuie facute compresiunile. %seazam cealalta m6na 3cea cu care am reperat apendicele 8ifoid4, peste m6na situata pe stern fara cadegetele sa se spri&ine pe torace.

Cu coatele ntinse, cu bratele perpendicular pe stern, linia umerilor sa fie paralela cu linia longitudinala apacientului se fac compresiunile astfel nc6t sa nfundam sternul cu o ad6ncime de apro8imativ 4A$ cm3numar6nd cu voce tare, si 1 si 2 si 3 si 4 si $aa4. Jrecventa compresiunilor e8terne trebuie sa fie de >#A1##"min.

56

1.5.) Victi2a % re-&ira dar are & '-= En acest caz prima etapa de actiune consta din efectuarea unui numar de 1# ventilatii artificiale dupa carevom anunta '1 solicit6nd a&utor medical calificat. Ne rentoarcem, reevaluam starea pacientului si vom actionan functie de ceea ce vom constata. En cazul n care situatia va fi nemodificata vom continua ventilatiapacientului verific6nd periodic pulsul pacientului.

1.5.$ Victi2a re-&ira -i are & '-= 7aca victima respira si are puls, dar este inconstienta o vom aseza n pozitia laterala de siguranta. Engenunc-ind l6nga victima vom elibera caile aeriene prin -ipere8tensia capului si ridicarea barbiei.%sezam bratul cel mai apropiat al victimei n ung-i drept fata de corp, iar antebratul se ndoaie n sus. Gom trece celalalt brat al victimei peste torace asez6nd dosul palmeipe obrazul victimei.

57

*e ridica genunc-iul 3 cel opus fata de salvator4 victimei, trag6nduAl n sus si mentin6nd piciorul pe pam6nt.Cu o m6na vom prinde umarul opus fata de salvator si cu cealalta m6na genunc-iul pacientului.El vom ntoarce lateral spre salvator/ ne asiguram ca se spri&ina pe genunc-i si pe cot, rearan&am capul n-ipere8tensie si desc-idem gura.

%nuntam la '1 solicit6nd a&utor medical calificat. Ne rentoarcem apoi la victima, reevaluam situatia si supraveg-em pacientul p6na la sosirea ec-ipa&ului medical. 1.8 9e/obstructia cailor aeriene superioare 1.6.1 Pacie%t c3%-tie%t= 0bstructia cailor aeriene nseamna blocarea cailor aeriene superioare cu un bol alimentar sau un corp strain.Gictima se va sufoca. 0bstructia poate fi incompleta sau completa. 7aca victima este constienta va indica acest lucru prin prinderea g6tului cu o m6na sau cu doua m6ini. 58

En cazul obstructiei incomplete respiratia este zgomotoasa, pacientul este aplecat n fata si ncura&at sa tuseasca. 7aca aceasta nu da rezultate va trebui sa ncercati o alta manevra , numita 2a%evra 4ei2'icF/ se aplica atunci c6nd obstructia devine completa. %propiatiAva de victima din spate, cuprindetiAl pe sub brate, ndepartati picioarele, aseazaAti o m6na la mi&locul distantei dintre ombilic si apendicele 8ifoid, cu cealalta m6na prindetim6na nclestata si faceti miscari bruste nauntru si n sus.

59

%ceste miscari vor comprima diafragmul care la r6ndul lui va comprima plam6nii si presiunea creata nbron-ii va arunca corpul strain n cavitatea bucala. Jaceti aceste miscari p6na eliberati caile aeriene. 1.6.) Pacie%t i%c3%-tie%t= 7aca victima devine inconstienta, ntindetiAo pe pam6nt si aplicati aceeasi manevra, ncalec6nd picioarelevictimei. 5eperati locul, asez6nd podul palmei la mi&locul distantei dintre ombilic si apendicele 8ifoid. %sezaticealalta m6na peste aceasta 3ca la masa&ul cardiac4 si faceti compresiuni cu miscari bruste n ad6ncime si n sus.

5epetati aceste miscari de 4A$ ori dupa care, ntorc6nd capul victimei ntrAo parte, verificati cavitateabucala a acesteia pentru a ndeparta bolul alimentar sau corpul strain. 7aca acesta nu este vizibil, ncercati dinnou sa ventilati, observ6nd daca intra sau nu aerul. En caz de insucces repetati manevra Feimlic- p6na c6ndcaile aeriene vor fi libere. 1.6 Aspiratia cailor aeriene 7in punct de vedere anatomic, caile aeriene sunt mpartite n cai respiratorii superioare si inferioare,limita de separare fiind corzile vocale. Cauzele comune de obstructie a cailor repiratorii superioare includ+ limba, tesuturile moi, s6ngele, voma,corpii straini si laringospasmul. Ba nivelul cailor aeriene inferioare, obstructia poate fi cauzata de secretii, edem, bro-ospasm, s6nge sicontinut gastric aspirat. :liberarea cailor respiratorii superioare se face utiliz6nd un aspirator si o sonda de aspiratie dura de tipbanKauer n cazul n care cauza obstructiei este un lic-id, iar n cazul n care cauza obstructiei este un corpstrain dur, cum ar fi un bol alimentar, atunci eliberarea cailor respiratorii se face cu a&utorul manevrei Feimlic-. 1. %entilatia pe balon si masca En cazul resuscitarii cardioApulmonare materialele de care putem dispune pentru asigurarea avansata acailor respiratorii si a ventilatiei adecvate includ+ Pi&e G ede' -a ca'e 3r3D@ari%(ia%a de di@erite 2ari2i= <ipa Duedel poate fi folosita la orice pacient inconstient, rolul ei fiind mentinerea libera a cailor aerienesuperioare. <ipa de marime corespunzatoare si corect introdusa va apasa baza limbii mpiedic6nd cadereaacesteia n spate, spre faringele posterior. %legerea marimii corespunzatoare pentru pipa se face prin masurarea distantei de la comisura bucala laung-iul mandibulei.

1ntroducerea pipei Dedel n cavitatea bucala se face tin6nd pipa cu concavitatea n sus. C6nd v6rful pipei atingebolta palatina 3cerul gurii4 se roteste 1># de grade si se continua naintarea p6na ce capatul e8tern a&unge lanivelul arcadelor dentare. 60

2astile de ventilatie gura la masca de diferite marimi, asigura protectia salvatorului n timpul ventilatiei.Ba folosirea mastii se asigura o marime corespunzatoare fetei bolnavului.

Cu capul asezat n -ipere8tensie se aplica partea ngusta a mastii pe baza nasului, plasam ferm masca pefata si o mentinem ferm cu degetele de o parte si de alta a orificiului mastii cu ridicarea concomitenta amandibulei cu celelalte degete. :a'3% ' de ve%ti'atie

(alonul de ventilatie ofera posibilitatea ventilarii eficace si suplimentarea cu o8igen. Jolosind balonulfara rezervor concentratia o8igenului n aerul ventilat nu depaseste '# N, iar cu rezervor suplimentar de o8igen3care se ataseaza la partea inferioara a balonului4 se asigura o ventilatie cu o8igen de # N sau c-iar peste. 2 C%<1;0B9B 11 2.1 4rincipii de ba/a 7efibrilarea reprezinta utilizarea n scop terapeutic a curentului electric administrat in doze mari, ntruninterval foarte scurt de timp. *ocul electric depolarizeaza instantaneu un cord cu activitate electrica si mecanicaineficienta permit6nd reluarea unei activitati contractile eficiente. %rgumentele defibrilarii precoce rezulta din urmatoarele+ A ritmul cel mai frecvent ntlnit n *C5 este fibrilatia ventriculara A singurul tratament eficient al JG este defibrilarea. A succesul defibrilarii depinde de rapiditatea efectuarii manevrei. A JG tinde sa se degradeze trec6nd n asistola n c6teva minute.2ulti dintre pacientii aflati n fibrilatie ventriculara au sansa supravietuirii fara sec-ele neurologice c-iardaca defibrilarea sAa efectuat tardiv 3'A1# minute4, cu conditia initierii si efectuarii 5C< p6na la sosireadefibrilatorului. 2anevrele de 5C< pot mentine JG si contribuie la mentinera perfuziei cerebrale si cardiace,n acelasi timp nsa nu pot,singure converti JG la un ritm normal. Giteza efectuarii defibrilarii este factorul determinant al succesului manevrelor resuscitarii. *tudiile auaratat prezenta ta-icardiei ventriculare ca ritm initial la persoanele care au facut *C5 n prespital n conditii cee8clud traumatismele. %cest ritm dureaza nsa foarte putin, trec6nduAse rapid n JG, iar pentru JG singurasansa de resuscitare este defibrilarea. En continuare proportia pacientilor care ram6n n JG descreste n fiecareminut, concomitent cresc6nd procentul asistolei, cu mult mai putine sanse de 61

resuscitare. ;imp de 4 p6na la> minute apro8imativ $#N din pacientii n colaps sunt nca n JG. 5epet6nd ca viteza efectuarii defibrilariiram6ne factorul determinant, eforturile se vor concentra pentru a scurta timpul de la aparitia *C5 p6na ladefibrilare. %cest lucru se poate face si implement6nd utilizarea pe scara larga a defibrilatoarelor semiautomate. 2.2 6ipuri de defribrilatoare :le sunt de doua tipuri+ A manuale, unde este necesara o persoana calificata cu pregatire medicala, pentru operarea lor A semiautomate, care au aparut recent, permit6nd personalului fara pregatire medicala sa foloseasca aparatul cu succes. 2.3 9efibrilatorul semiautomat %vanta&ul defibrilatoarelor semiautomate este faptul ca, personalul care le opereaza, necesita mai putinae8perienta, nefiind necesare cunostinte pentru interpretarea ritmurilor cardiace. %cest lucru permite unei game largi de persoane 3politie, pompieri etc.4, sa efectueze actul de defibrilarenaintea sosirii ec-ipa&elor medicale. *uccesul defibrilarii depinde de trecerea unui curent adecvat n vederea depolarizarii miocardului, acestlucru fiind conditionat de pozitia electrozilor, impedanta transtoracica, volumul corpului pacientului si energiafolosita la soc. 0peratorul va lipi electrozii de defibrilare de singura folosinta pe toracele pacientului si va apasa pebutonul de analiza al defibrilatorului care la r6ndul sau va efectua monitorizarea si interpretarea automata aritmului. 7aca ritmul detectat necesita defibrilare, defibrilatorul se va ncarca automat, iar operatorul va primiinstructiuni scrise si auditive pentru efectuarea socului apas6nd pe un buton special aflat pe defibrilator si nu peelectrozii de defibrilare. :nergia utilizata la prima defibrilare la adult este de 2## \, n cazul insuccesului se repeta nca o data cu2## \, iar restul socurilor n timpul resuscitarii vor fi efectuate cu o energie de 3'# \. Nu e8ista limita lanumarul de socuri care poate fi efectuat. 7efibrilarile vor fi efectuate n grupuri de c6te trei. 7eoarece cele trei socuri pot fi efectuate rapid nu estenecesara ntreruperea secventei de soc pentru efectuarea masa&ului cardiac si a ventilatiei. 7upa cel de al treileasoc, aparatul analizeaza din nou ritmul cardiac si va indica verificarea pulsului de catre salvator si continuareamanevrelor de resuscitare n cazul n care salvatorul nu identifica prezenta pulsului. ).$.1 Pri%ci&ii'e de@i7ri'arii &rec3ce *tabilesc ca tot personalul instruit n (B* trebuie sa stie sa utilizeze un defibrilator. Conceptul a fost rapidacceptat si aplicat. <ersonalul care efectueaza manevrele de (B* include+ personal medical care lucreaza n spital sauprespital, pompieri, politisti, alte categorii care pot interveni ca primi intervenienti n locuri si situatii n carepoate apare stopul cardioArespirator 3salvatori marini, montani, personal de nsotire sau ngri&ire, ec-ipe deprim a&utor de pe platformele industriale, de fora&, etc.4. <ractic defibrilarea trebuie considerata parte integrantaa (B*. 7efibrilatorul este un dispozitiv care descarca controlat soc elctric n vederea ntreruperii unei aritmii.Gorbim de defibrilare c6nd aritmia este JG si de cardioversie c6nd este vorba de alte aritmiifibrilatie atriala,flutter atrial, ta-icardie ventriculara. <rincipalele componente ale unui defibrilator sunt+ potentiometru variabil pentru selectarea nivelurilor deenergie, un transformator de conversie a curentului alternativ n curent direct, un capacitor pentru stocareaenergiei, un buton pentru comanda ncarcarii si altul pentru descarcare nc-iz6nd astfel circuitul dintre capacitorsi electrozi. 7efibrilatoarele semiautomate prezinta c6teva caracteristici+ legatura cu pacientul se efectueazaprin electrozi adezivi de defibrilare atasati la cabluri fle8ibil, deasemenea aparatul contine un sistem de detectiesi analiza a ritmului programat pentru JG";G. Ba detectarea unui asemenea ritm defibrilatorul ,,indica@ operatorului sa administreze socul. Componenta ,,automata@ se refera la detectarea ritmului de catre aparatsi nu de catre operator. E%er(ie, i%te%-itate, te%-i %e <9;:5:%3S%;;4M93G0B;14 8 13%2<:514 :N:5D1%3\09B14M<3S%;;4 8 ;12<3*:C9N7:4 :N:5D1%3\09B14M93G0B;14 8 13%2<:514 8 ;12<3*:C9N7:4 13%2<:514M93G0B;14 " 530F214 7esi operatorul selecteaza nivelul de energie, totusi flu8ul de curent masurat n amperi este cel caredefibrileaza. Cu o cantitate fi8a de energie stocata n capacitor curentul administrat depinde de impedanta3rezistenta4 dintre electrozii defibrilatorului. I2&3rta%ta de@i7ri'at3are'3r -e2ia t32ate 9tilizarea defibrilatoarelor a fost mult timp rezervata personalului medical. Ba ora actuala aceasta manevratinde sa devina parte componenta a (B*, motiv pentru care trebuie nsusit de personalul instruit n acestemanevre. ;ermenul de semiautomat implica e8istenta unui sistem de detectie si analiza a ritmului .9nele dintreacestea sunt complet automate, altele fiind doar semiautomatr. ;oate prezinta doi electrozi adezivi cu dublu rol+culegerea informatiilor despre ritmul cardiac si administrarea socului electric. 0peratorul este cel care ataseaza cei doi electrozi, comanda aparatului sa analizeze ritmul si n situatia ncare se impune, comanda administrarea socului. :ste importanta aceasta ultima decizie a operatorului. 62

<asii operationali+ ^__<orniti aparatul ^__%tasati electrozii ^__Comandati analiza ritmului ^__9rmariti instructiunile aparatului ^__Comandati descarcarea socului. 3 C%<1;0B9B 3 3.1 2otiuni de anatomie a sistemului osteo3articular Corpul omeneesc este mpartit n 4 segmente+ Cap D6t ;runc-i 2embre +apul reprezinta segmentul superior si este format din craniu si oasele fetei. -8tul este segmentul care leaga capul de trunc-i. @runchiul cuprinde trei regiuni+ toracele abdomenul bazinul @oracele este regiunea superioara a trunc-iului, delimitata napoi de coloana vertebrala, nainte de stern,lateral de cele 12 perec-i de coaste si n &os de musc-iul diafragm. Cutia toracica contine plam6nii, inima,vasele mari, tra-eea, bron-iile si esofagul. 0(domenul este regiunea de mi&loc a trunc-iului, contine organele digestiei+ ficat, stomac, intestin subtiresi gros, pancreasul precum si splina si rinic-ii. Fazinul este regiunea inferioara a trunc-iului, cuprinde vezica urinara, organele genitale interne. <ortiuneainferioara a bazinului este pelvisul. 6em(rele sunt parti ale corpului legate de trunc-i, care se clasifica n membre superioare si inferioare. 6em(rele superioare cuprind patru segmente+ umar bratul este partea dintre umar si cot antebratul reprezinta sectiunea dintre cot si m6na m6na este partea terminala a membrului superior.Centura membrului superior formeaza sc-eletul umarului si asigura legatura dintre oasele membrului liber sitoracele osos. :a este constituita din doua oase+ clavicula si scapula. 6em(rele inferioare cuprind+ coapsa este portiunea dintre sold si genunc-i gamba reprezinta portiunea dintre genunc-i si picior piciorul este partea terminala a membrului inferior.Centura membrului inferior se compune din doua oase co8ale. 0asele co8ale se unesc inainte ntre ele, napoicu sacrul si coccigele, formtnd peretele osos al unei cavitati importante numita pelvis. 0paratul locomotor ndeplineste functiile de miscare ale diverselor parti ale corpului. :ste alcatuit dinsistemul osteoAarticular specializat pentru functia de sustinere si sistemul muscular pentru functia de miscare.0asele au rol n sustinerea musc-ilor si mentin pozitia verticala a corpului. %rticulatiile permit miscarile0aselor. :le sunt mobile, semimobile si fi8e. 0 articulatie este formata dintrAo cavitate articulara fi8a si un caparticular mobil, ncon&urate de o capsula articulara. 2usc-ii efectueaza miscarile. :le sunt nserati pe oase siproduc miscarea lor prin contractii. 7eosebim doua categorii de musc-i+ 2usc-ii sc-eletici fi8ati pe oase sau musc-i striati, care dau contractii si care servesc pentru miscarile corpului.2usc-ii viscerali sau musc-ii netezi, sunt musc-ii organelor interne. *cheletul omului este alcatuit din peste 2## de oase de diverse forme+ A lungi, late, scurte. *cheletul capului este format din oasele cutiei craniene si oasele fetei *cheletul trunchiului cuprinde coloana vertebrala, sternul si coastele. +oloana verte(rala este alcatuita din 33A34 de vertebre+ ) vertebre cervicale, 12 vertebre dorsale,$ vertebre lombare, $ vertebre sacrale sudate ntre ele 3sacrul4 si 4A$ vertebre coccigiene sudate ntre ele. *cheletul mem(relor cuprinde sc-eletul membrului superior, sc-eletul membrului inferior. *c-eletul membrului superior este alcatuit din osul bratului sau -umerus, oasele antebratului+ cubitus sauulna 3nauntru4, radius 3n afara4 si oasele m6inii. *c-eletul umarului este constituita din doua oase+ clavicula si scapula. *c-eletul membrului inferior este alcatuit din osul coapsei sau femurul, oasele gambei+ tibia 3nauntru4 siperoneul 3 n afara4, rotula naintea genunc-iului, oasele piciorului. 0asele bazinului cuprind ilionul, isc-ionul si pubis. 3.2 :&aluarea primara a pacientului traumati/at 1n cazul pacientilor traumatizati foarte important este sa stim e8act ce trebuie si ce nu trebuie sa facem.0rice greseala comisa poate agrava starea bolnavului pun6nduAi viata n pericol. 0biectivul principal urmarit n cazul pacientilor traumatizati consta n asigurarea tratamentului precoce sicorect pentru ca acest lucru poate mbunatatii semnificativ ulterior reabilitarea bolnavului. 7eci principiulfundamental care trebuie sa conduca comportamentul nostru n timpul unei urgente este+ A NU AGRAVA STAREA VICTIMEI R *ecventele urmarite n cazul acestor situatii sunt similare cu cele nt6lnite la pacientii fara traumatisme. :valuarea zonei si siguranta salvatorului ram6n n atentia noastra. *a devina sigur locul accidentului+ semnalizare, stationarea ve-iculelor Endepartarea accidentatului de pericolul iminent sau de cauza accidentului evit6nd riscurile si " sau agravareasituatiei.eliberarea cailor aeriene A n acest caz nu se face -ipere8tensia capului ci sublu8atia mandibulei. verificarea respiratiei prin+ simt A vad A aud verificarea pulsului7aca este necesar se ncep imediat manevrele de resuscitare e8ceptie fiind situatia n care se constatae8istenta unei -emoragii masive, situatie c6nd se realieaza -emostaza apoi se vor ncepe manevrele deresuscitare. En toate cazurile de trauma se are n vedere posibilitatea e8istentei leziunii de coloana cervicala. *uspiciunea e8istentei leziunii de coloana cervicala apare+ la orice pacient politraumatizat 3pacientii 63

care au mai mult de doua leziuni din care cel putin unul pune viatan pericol4. la orice pacient care a suferit un traumatism la nivelul capului la orice pacient care prezinta traumatism la nivelul toracelui n apropierea capului la orice pacient constient, care acuza dureri la nivelul g6tului la orice pacient care prezinta crepitatii sau deformari la nivelul g6tului pacientului la orice pacient care prezinta un status mental alterat 3aflati sub influenta alcoolului...41nfirmarea suspiciunii de leziune la nivelul coloanei cervicale se poate face numai pe baza e8amenuluiradiografic. %tentie sporita trebuie acordata imobilizarii coloanei vertebrale cervicale. <entru acest lucru folosimgulere cervicale. Dulerele cervicale pot fi de mai multe tipuri+ rigide, moi, dintrAo bucata, din doua bucati.

<entru fi8area gulerului cervical ntotdeauna este nevoie minimum de doua persoane. 9n salvator se aseazala capul pacientului, va fi8a capul si cu o miscare ferma va aseza capul n a8,

cel deAal doilea salvator vAa fi8a gulerul cervical. 1mportant este sa se ndeparteze toate -ainele din &urul g6tuluipacientului. *e ncepe cu introducerea gulerului dinspre partea posterioara a g6tului fara al mai misca.

3.3 :&aluarea secundara a pacientului traumati/at 0data verificate si asigurate functiile vitale se efectueaza o evaluare secundara, care consta dintrAo evaluaremai detailata, din cap p6na n v6rful picioarelor, caut6nduAse alte posibile leziuni. <entru a realiza o e8aminare amanuntita se dezbraca complet pacientul av6nd totusi gri&a saAl prote&am de-ipotermie. :valuarea secundara urmeaza verificarea urmatoarelor puncte+ EGa2e% %e r3'3(ic de 7aAa A nivel de constienta cel mai simplu realizat conform *calei Dlasgo] 1. 7esc-iderea oc-ilor A spontan................................................... 4 puncte A la cerere..................................................3 puncte A la durere..................................................2 puncte A nu desc-ide..............................................1 punct 2. Cel mai bun raspuns motor A la ordin...................................................' puncte A localizeaza stimulii durerosi..................$ puncte A retrage la durere................................... 4 puncte A fle8ie la durere..................................... 3 puncte A e8tensie la durere..................................2 puncte 64

A nici un raspuns.....................................1 punct 3. Cel mai bun raspuns verbal A orientat................................................. $ puncte A confuz ..................................................4 puncte A cuvinte fara sens .................................3 puncte A zgomote................................................2 puncte A nici un raspuns....................................1 punct A dimensiunea pupilelor si reactia la lumina 3trebuie sa fie egale si saAsi modifice dimensiunea simultan, diminu6nduAse la lumina si marinduAse la ntuneric. A evaluarea sensibilitatii si capacitatea de miscare a membrelor superioare si inferioare. Eva' area -i trata2e%t ' 'eAi %i'3r ca& ' i, (?t ' i rani, contuzii, -emoragii se e8amineaza urec-ea, nasul, gura leziuni oculare leziuni osoase

Eva' area -i trata2e%t ' 'eAi %i'3r 'a %ive' ' t3race' i evaluarea durerii si " sau a dificultatii respiratiei rani, contuzii, -emoragii leziuni osoase

Eva' area -i trata2e%t ' 'eAi %i'3r 'a %ive' ' a7d32e% ' i -i 7aAi% ' i a se evalua daca e8ista durere abdominala rani, -emoragii leziuni osoase, fracturile la acest nivel sunt deosebit de grave, ele pot afecta organele genitale interne, vase mari, rectul. Eva' area -i trata2e%t ' 'eAi %i'3r 'a %ive' ' eGtre2itati'3r rani, contuzii sau -emoragii a se evalua e8istenta durerii se palpeaza pulsul periferic

3.4 6raumatisme osteo3articulare ;raumatismele osteoAarticulare apar ca atare sau n cadrul unor politraumatisme. $.5.1 Fract ri -i i237i'iAarea '3r Jracturile sunt leziuni ce apar n urma actiunii unui traumatism puternic asupra osului, const6nd nntreruperea continuitatii acestuia. En functie de modul de actiune a agentului vulnerant, de intensitatea luifracturile pot fi de mai multe feluri+ /racturi nchise A tegumentele n &urul focarului de fractura sunt intacte /racturi deschise A focarul de fractura comunica cu e8teriorul printrAo plaga /racturi directe A n care agentul traumatizant actioneaza c-iar la locul de producere a fracturii /racturi indirecte A traiectul de fractura apare la distanta de la locul de actiune al agentului vulnerant. 7e asemenea, traiectul fracturii poate avea aspecte foarte variate, dupa mecanismul de producere+ fracturispiroide, fracturi cu nfundare, deplasate. Ba fel pot fi fracturi complete, interes6nd ntreaga circumferinta aosului sau incomplete 3partiale4. Ba batr6ni sau la persoane cu diverse afectiuni osoase pot apare fracturi nurma unor traumatisme minore, sau c-iar la efectuarea unui pas gresit. <entru recunoasterea unor fracturi sunt doua grupe de semne+ *emne de probabilitate A durere spontana sau ntruAn punct fi8, e8acerbata la palpare sau mobilizare A 65

impotenta functionala a membrului afectat A deformarea si scurtarea regiunii A ec-imoze tardive A tumefactie, edem, cresterea temperaturii locale*emne de certitudine 3semne sigure4 A mobilitate anormala n focar A perceperea palpatorie de crepitatii osoase A netransmiterea miscarilor distal de focarul de fractura A ntreruperea evidenta 3 la inspectie sau palpare 4 a continuitatii osoase 2:;07% C:% 2%1 *1D95% 7: 71%DN0*;1C EN C%[9B *9*<1C10N%511 9N:1 J5%C;951:*;: :J:C;9%5:% 5%710D5%J1:1. Jracturile se pot nsotii de o serie de complicatii+ +omplicatii imediate5 A transformarea unei fracturi nc-ise ntrAo fractura desc-isa A lezarea vaselor sau a nervilor aflate n vecinatate A infectia focarului de fractura +omplicatii tardive 3nt8rziate45 A cicatrizarea anormala a plagii osoase 3n unele boli cronice4 A pseudartroza 3nt6rzierea consolidarii fracturii4 A calusul vicios. 1mobilizarea provizorie a fracturilor se face n scopul mpiedicarii miscarilor fragmentelor osoasefracturate, pentru evitarea complicatiilor care pot fi provocate prin miscarea unui fragment osos. 2i&loacele deimobilizare sunt atelele speciale sau cele improvizate, de lungimi si latimi variabile, n functie de regiunile lanivelul carora se aplica. <entru a avea siguranta ca fractura nu se deplaseaza nici longitudinal si nici lateralimobilizarea trebuie sa cuprinda n mod obligatoriu articulatiile situate deasupra si dedesubtul focarului defractura. Enainte de imobilizare se efectueaza o tractiune usoara, nedureroasa a segmentului n a8.%cest lucru este valabil numai n cazul fracturilor nc-ise. Jracturile desc-ise se imobilizeaza n pozitia gasita,dupa pansarea plagii de la acel nivel, fara a tenta reducerea lor prin tractiune. ;ipuri de atele speciale+ A atele Rramer 3confectionate din s6rma4 A atele pneumatice 3gonflabile4 A atele vacuum A atele improvizate+ din sc6ndura, crengi de copac... Jracturile membrului superior+ Gracturile claviculei se produc mai frecvent prin traumatisme indirecte si mai rar directe, sediul de predilectieconstituindAul zona medie a claviculei. <ozitia n care trebuie sa se efectueze imobilizarea provizorie este cucotul de partea bolnava mpins catre spate si n sus. Gracturile humerusului 3bratului4 se produc mai frecvent prin traumatism direct. Ba imobilizarea fracturii dreptatela putem folosi c-iar toracele de care se fi8eaza segmentul fracturat cu a&utorul unei esarfe. Gracturile ante(ratului se produc mai frecvent prin traumatism direct. 1mobilizarea fracturii se poate face cuoricare tip de atela speciala sau folosind atele improvizate.

Jracturile oaselor m6inii se imobilizeaza pe fata palmara de la cot la degete. Jracturile membrului inferior+ Gracturile /emurului se produc prin traumatism direct sau indirect. <entru imobilizare se folosesc doua atele inegale. %tela mai lunga se aplica pe fata laterala e8terna a membrului inferior si se ntinde de deasupra oaselorbazinului p6na la calc6i. %tela mai scurta se aplica pe partea interna si se ntinde de la regiunea ing-inala p6nala calc6i. C6nd femurul este fracturat n apropierea genunc-iului imobilizarea se poate realiza folosind osingura atela trecute prin partea din spate a membrului din regiunea fesiera p6na la calc6i. Gracturile gam(ei sunt foarte frecvente iar imobilizarea poate fi facuta cu orice tip de atela. Gractura de rotula se produce prin cadere n genunc-i, se imobilizeaza n atele posterioare.

66

Gracturile costale nu se imobilizeaza. :8ceptie situatia voletului costal Goletul costal este minimum dublafractura la doua coaste nvecinate. 1mobilizarea se face prin nfundarea zonei respective mpiedic6nd astfelmiscarile segmentelor la acest nivel. *emnele si simptomele constau n dificultatea respiratiei, miscareaparado8ala a segmentului 3n inspir c6nd toracele se destinde fragmentul se nfunda/ la e8pir c6nd toracele semicsoreaza fragmentul se deplaseaza spre e8terior4, durere, cianoza.

Gracturile la nivelul (azinului 0data depistata fractura la acest nivel pacientul ram6ne nemiscat, nu se maipermite mobilizarea lui si se tine pe un plan dur n pozitie culcat pe spate. $.5.) E%t3r-a Jorma minora a traumatismelor articulare, n care nu se pierde contactul permanent ntre suprafetelearticulare si consta din ntinderea sau ruptura unuia sau mai multor ligamente ale unei articulatii. <rimul a&utorconsta n imobilizarea provizorie acest lucru vAa ameliora durerea, care este de o mare intensitate. $.5.$ L Gatia :ste leziunea care consta din pierderea contactului normal dintre suprafetele articulare ale oaselor careformeaza o articulatie 3deplasarea capetelor osoase ale unei articulatii4. 7upa modul de producere lu8atiile potfi complete sau incomplete. <rimul a&utor consta din imobilizarea provizorie a membrului afectat fara a tentareducerea lu8atiei. %ccidentatul se transporta la spital. 3.8 6raumatismele partilor moi En functie de starea tegumentului traumatismele pot fi nc-ise A contuzii A sau desc-ise A plagi. $.6.1 C3%t Aii'e *unt traumatisme ce rezulta din actiunea unui agent vulnerant mecanic, care produce leziuni tisulare,pastr6nd nsa integritatea tegumentelor. En fuctie de forta de actiune al agentului vulnerant, contuziile pot fisuperficiale, profunde sau mi8te. :c-imoza este forma cea mai simpla de contuzie, ce apare datorita ruperii vaselor sangvine din tesutulsubcutanat 3apare ca o zona rosie albastruie, care n c6teva zile si modifica culoarea, devenind v6nata, apoigalbenAverzuie4. Fematomul este o tumefiere dureroasa, de volum variabil, ce apare din cauza acumularii ntre tesuturi sauorgane, a unei cantitati variabile de s6nge, prin ruperea accidentala a unor vase sangvine mai mari. $.6.) P'a(i'e <lagile sunt leziuni produse de agenti mecanici, fizici, c-imici. En cazul plagilor, o mare importantaprezinta intervalul dintre producerea lor si momentul aplicarii primului tratament. %stfel, se considera o plagarecenta aceea careia i se aplica tratament ntrAun interval de 'A> ore de la producere 3plaga neinfectata4, pesteacest interval ma&oritatea plagilor fiind infectate. *ubiectiv plagile sunt marcate prin durere, obiectiv remarcam alaturi de prezenta plagii si -emoragie deintensitate variabila, care o nsoteste. ;ratamentul plagilor urmareste prevenirea complicatiilor si obtinerea unei vindecari c6t mai rapide si debuna calitate. Consta din toaleta locala a plagii si pansarea lor. $.6.$ 4e23ra(ii 67

Femoragia reprezinta scurgerea s6ngelui n afara sistemului vascular printrAuna sau mai multe solutii decontinuitate. 7upa tipul vasului lezat poate fi+ A arteriala+ n care s6ngele este de culoare rosu desc-is, bine o8igenat si t6sneste ritmic, sincron cu bataile inimii/ A venoasa+ s6ngele de culoare rosu nc-is 3mai putin o8igen, mai mult C024, se e8teriorizeaza cu presiuneconstanta, relativ modesta/ A capilara+ este o -emoragie difuza, fara a se identifica un vas de calibru mai mare ca sursa principala a-emoragiei/En functie de sediul s6ngerarii+ A e8terna+ s6ngele se scurge n afara, printrAo solutie de continuitate tegumentara 3 plaga 4 A interna+ s6ngele se acumuleaza ntrAuna din cavitatile normale ale organismului/ A e8teriorizata+ caracterizata prin -emoragie interna ntrAun organ cavitar, urmata de eliminarea s6ngelui lae8terior pe cai naturaleepista8is+ -emoragia mucoasei nazale/ -ematemeza+ eliminarea pe gura, prin varsatura, de s6nge amestecat cu c-eaguri si eventual resturialimentare/ En -emoragii puternice poate fi s6nge rosu, proaspat, nealterat, sau n s6ngerari reduse poate fi varsaturacu aspect de zat de cafea 3c6nd s6ngele stagneaza n stomac4. melena+ e8teriorizarea s6ngelui acumulat n tubul digestiv, prin defecatie. *caunul este lucios, negru,moale, de aspectul si culoarea pacurei. -ematuria+ reprezinta -emoragia la nivelul aparatului urinar, e8teriorizat prin mictiune/ 7upa cantitatea de s6nge pierdut, -emoaragia poate fi+ A mica+ se pierde o cantitate de s6nge p6na la $## ml A medie+ se pierde $##A1### ml de s6nge si apar urmatoarele semne+ agitatie, ameteli n ortostatism/ A mari+ cantitea de s6nge pierduta 1###A1$## ml iar semnele clinice sunt urmatoarele+ paloare, ta-icardie,transpiratii reci, -ipotensiune arteriala, ta-ipnee/ A cataclismice+ pierderi de s6nge de peste 1$##A2### ml, ;% nemasurabila, pacient inconstient/ $.6.5 4e23-taAa 0prirea s6ngerarii poarta denumirea de -emostaza.. :a poate fi spontana n cazul unor -emoragii mici,prin interventia mi&loacelor proprii organismului, dar de cele mai multe ori este necesara interventia altorpersoane, care sa realizeze -emostaza. Femostaza poate fi provizorie sau definitiva. Femostaza proviorie se poate realiza prin+ compresiune digitala pansament compresiv garou+ompresiunea digitala Compresiunea corect e8ecutata pe vasul ranit trebuie sa se aplice deasupra ranii ncazul unei -emoragii arteriale si sub plaga n cazul unei -emoragii venoase, tin6nd cont de sensul circulatiei.C6nd -emoragia nu poate fi stap6nita prin compresiune e8ercitata la distanta, se poate folosi compresiunedirecta n care caz compresiunea vasului ce s6ngereaza se face cu degetul introdus direct n plaga. %ceastametoda nu poate fi dec6t de scurta durata, trebuind sa recurgem la alta care sAo suplineasca si sa o completeze. C6teva e8emple de posibilitati de compresiune digitala+

;ansamentul compresiv este una din cele mai eficiente metode folosite pentru a realiza o 68

-emostazaprovizorie. En lipsa unui pansament steril se poate folosi pentru a pune pe plaga o batista, o c6rpa curata, pestecare se str6nge pansamentul circular 3fasa4.

%plicarea garoului este ultima varianta la care apelam. Daroul poate fi improvizat folosind curea, cravata,fular, sfoara, etc. *e foloseste doar n cazuri e8treme si n situatia n care -emoragia nu se putea controla prinalte metode 3amputatie de membru4. 1mportant este oprirea -emoragiei fara a comprima e8cesiv tesuturile.Daroul, odata cu oprirea s6ngerarii, produce oprirea circulatiei s6ngelui n portiunea de membru situatadedesubtul lui. 7in aceasta cauza mentinerea sa mai mult de 2 ore poate duce la complicatii deosebit de grave.;otdeauna la montarea unui garou trebuie atasat un bilet, care nsoteste bolnavul, si pe care se noteazaobligatoriu urmatoarele date+ nume, prenume, ora e8acta a aplicarii garoului. 7in 3#A3# minute se slabesteputin garoul pentru a permite irigarea segmentului de membru subiacent. 5idicarea garoului se face doar n conditii de spital si de personal competent. Femostaza definitiva se obtine prin obliterarea permanenta si definitiva a vasului care s6ngereaza.Cel mai folosit procedeu fiind prin ligatura cu fire. $.6.6 Pa%-a2e%te *e aplica diferentiat dupa regiunea anatomica+ La cap, pansamentele se realizeaza cu a&utorul feselor, tipica pentru acest segment fiind capelina carencepe cu 2 ture circulare trecute pe frunte, deasupra spr6ncenelor, pavilioanelor urec-ii dupa care se trecesuccesiv nainte si napoi 3spre radacina nasului si spre ceafa4, de mai multe ori, p6na c6nd acopera tot capul.Capetele feselor se fi8eaza apoi cu c6teva ture circulare.

;entru nas, (ar(ie, ochi si urechi se realizeaza asa numitul pansament cn prastiea, cu a&utorul unei f6siide tifon de 3#A$# cm, despicata la capete, cu o parte centrala nedespicata, care se aplica la nivelul plagii,leg6nd capetele taiate ncrucisate.

69

La nivelul toracelui si a(domenuluise face n functie de tipul plagii si localizare. En cazul plagilorpenetrante 3ad6nci4 aflat la nivelul toracelui folosim comprese de dimensiuni mai mari dec6t plaga siAl vomfi8a cu benzi de leucoplast pe trei laturi. % patra latura se lasa liber, nefi8ata, permit6nd pansamentului safunctioneze ca o supapa. En timpul inspirului, c6nd toracele se destinde, pansamentul se vAa lipi de toracenepermit6nd intrarea aerului. En timpul e8pirului, c6nd toracele revine, pansamentul se departeaza de pereteletoracelui, permit6nd iesirea aerului si la acest nivel.

7aca avem o plaga abdominala vom folosi pansament pe care de aceasta data l vom fi8a pe toate celepatru laturi. 7aca plaga este complicata cu evisceratia 3iesirea organelor abdominale n e8terior4 vom folosi unpansament umed.

La mem(re pansamentele se realizeaza cu a&utorul feselor circulare, n spirala.

70

7aca plaga este produsa de un corp contondent, care se afla nca n plaga, se lasa acolo, va fi imobilizat npozitia gasita si se transporta de urgenta la spital.

3.6 )obili/area traumati/atului $.+.1 De(a>area &acie%t ' i tra 2atiAat Ba locul accidentului se face doar n scopul prevenirii pericolului iminent care poate sa apara.7ega&area victimei se face de persoane bine instruite stiind faptul ca o mobilizare incorect efectuata poateagrava foarte mult situatia pacientului. 9rmatoarele situatii pot impune dega&area pacientului+ A pacientul se afla ntrAo ncapere cu fum sau foc A pacientul se afla ntrAo masina instabila, ce urmeaza a se rasturna A pacientul se afla ntrAo masina cu pericol iminent de e8plozieEnainte de a ncepe dega&area victimei se verifica sa nu fie prinse picioarele pacientului de pedale, se desfacecentura de siguranta.

*alvatorul introduce o m6na sub bratul victimei si va mentine capul n a8,

71

iar cealalta m6na se introduce prin spatele victimei, se agata de cureaua victimei si cu miscari usoare sencearca scoaterea ei din autoturism, av6nd permanent gri&a de mentinerea capului imobilizat de umarulsalvatorului.

0data scoasa din masina, asezarea ei pe sol impune de asemenea respectarea anumitor reguli cu foarte marestrictete si anume+ capul va fi mentinut n permanenta n a8.

En cazul n care victima este gasita culcata pe burta, e8aminarea nu se poate face dec6t dupa asezarea lui ndecubit dorsal 3culcat pe spate4. <entru acest lucru este nevoie de minimum trei persoane. 9nul 72

dintre salvatorise aseaza la capul victimei, l vAa pune n a8 si l vAa imobiliza comand6nd ntreaga operatiune de ntoarcere.Ceilalti salvatori se vor aseza lateral de victima, c6t mai aproape de ea, ridic6nd bratul dinspre salvatori n sus,l6nga capul victimei. Ba comanda celui aflat la cap, toti salvatorii vor efectua ntoarcerea n acelasi timp,mentin6nd n permanenta coloana pacientului n a8.

0 data asezat pe spate se poate efectua e8aminarea primara si secundara a pacientului iar pentru transportse poate folosi targa metalica, de lemn sau vacuum. $.+.) Tra%-&3rt ' tra 2atiAati'3r &e tar(i <entru asezarea pacientului pe targa de lemn se cunosc minimum trei modalitati+ 9na din variante ar fi prin asearea targii l6nga victima, la comanda celui care fi8eaza capul victimei, aceastase ntoarce lateral si un salvator va mpinge targa sub pacient. <entru a ne a&uta de aceasta metoda este nevoiede minimum patru salvatori. 9nul din salvatori se aseaza la capul pacientului mentin6nduAl n a8, ceilalti treisalvatori se vor aseza lateral de pacient astfel+ un salvator se pozitoneaza n dreptul toracelui asez6nd o m6nape umarul victimei si cealalta m6na la nivelul soldului, al doilea salvator se pozitioneaza n dreptul solduluiasez6nd o m6na la nivelul toracelui ncrucis6nd m6na lui cu cea a salvatorului asezat n dreptul toracelui.Cealalta m6na o va aseza pe coapsa victimei. Cel de al treilea salvator se aseaza n dreptul picioarelor victimei.

0 alta varianta consta din ridicarea pacientului de cei patru salvatori, ridicare efectuata la comanda celui carefi8eaza capul victimiei. *alvatorii si vor introduce m6inile sub pacient cu palma orientata n sus, ei fiindasezati la acelasi nivel descris mai sus. Cea deAa treia varianta necesita de asemenea minimum patru persoane. 9nul asezat la capul victimei, fi8eazacoloana si comanda miscarile. Ceilalti se vor aseza calare peste victima siAl vor ridica din aceasta pozitie.7upa ce este ridicat o alta persoana vAa mpinge targa sub pacient.

73

;arga metalica are avanta&ul ca este format din doua piese ceea ce usureaza foarte mult folosirea lui.*e poate regla lungimea targii n functie de lungimea victimei. <entru a utiliza targa este nevoie de asemeneade minimum trei persoane. Cel care sta la capul victimei si tine capul imobilizat vAa conduce operatiunea.Ceilalti salvatori vor ntoarce victima lateral odata pe partea stg apoi pe partea dreapta, astfel nc6t sa se poatepozitiona targa sub pacient.

;arga vacuum este poate cea mai optima varianta de imobilizare ce se poate recomanda a se folosi pentrutransportul pacientului traumatizat. ;arga vacuum fiind de fapt o saltea din care se e8trage aerul, ea poate fimodelata dupa forma corpului victimei. %cest lucru asigura o imobilizare suplimentara a coloanei cervicale,nepermit6nduAi nici miscarea de lateralitate miscare care era totusi posibila prin simpla folosire doar a guleruluicervical. 4 C%<1;0B9B 1G 4.1 Arsuri %rsurile sunt accidente provocate de caldura sub diferite forme, agenti c-imici, electricitate si iradiatii. %rsurile termice se datoresc caldurii, care poate actiona prin+ flacara, lic-ide cu temperatura nalta, metalencalzite, gaze sau vapori suprancalziti, corpi solizi incandescenti. %rsurile c-imice sunt produse de unii acizi ca+ acid azotic, clor-idric, sulfuric, o8alic, etc sau de substantealcaline+ -idro8id de sodiu, de potasiu, de calciu, amonia gazos, etc. %rsurile electrice se datoresc contactului cu un conductor electric aflat sub tensiune. %rsurile prin radiatii A produse de razele solare, raze ultraviolete, etc. (ilantul lezional al pacientului ars se face n functie de suprafata arsa si de gradul de profunzime al arsurii.<entru calcularea suprafetei arse se foloseste regula lui Sallace numita si regula lui .

74

<rin aceasta regula se poate e8prima n procente suprafata arsa a fiecarui segment de corp, care sunte8primate cu cifra sau multiplu de noua. 7e e8emplu+ arsura unui brat reprezinta N iar a ntregului membru inferior este de 1>N. ;otal arsura a afectat2)N din suprafata corpului. :valuarea suprafetei arse la nouAnascuti si copii este mult diferit deoarece laaceasta categorie de pacienti capul reprezinta suprafata cea mai mare si anume 1>N, iar membrele inferioaresunt reprezentate de un procenta& mai mic comparativ cu adultul. Bocalizari periculoase si arsuri grave sunt+ fata, g6tul pentru ca arsurile la acest nivel pot fi urmate de complicatii la nivelul aparatului respirator toate arsurile care sunt n apropierea fetei 3pleoape4, m6inii, peroneului, zonele de fle8ie ale membrelor, leziunicirculare la nivelul membrelor. arsurile care depasesc mai mult de 3#N din suprafata arsa indiferent de gradul de arsura arsurile de gradul 111 si care depasesc 1# N din suprafata corpului arsurile complicate cu fracturi si cu distrugeri masive de tesuturi moi arsuri profunde cauzate de substante acide sau de curent electricEn functie de gradul de distrugere al tesuturilor si profunzimea arsurii se descriu patru grade+

75

0rsura de grad . intereseaza numai stratul superficial al pielii, epidermul. *e manifesta prin roseata pielii,edem local, durere, frisoane. %rsura tipica de gradul 1 este eritemul solar, produs prin e8punerea ndelungatasi nerationala la soare. 7ureaza 3A4 zile, dupa care roseata scade fiind nlocuita de o pigmentatie bruna urmatade descoamatie. 0rsura de grad .. intereseaza epidermul pe careAl decoleaza de derm provoc6nd aparitia flictenelor,vezicule 3basici4 pline cu lic-id galbui, care nu este altceva dec6t plasma sangvina e8travazata. %cest tip dearsura este provocat de lic-ide fierbinti sau metale incandescente, care au actionat o durata scurta asupra pielii.:ste cea mai dureroasa pentru ca sunt atinse terminatiile nervoase de la acest nivel. 0rsura de grad ... intereseaza dermul n totalitatea lui. Jlictenele au continut sangvinolent. 7urerea nu maieste at6t de intensa, poate sa si lipseasca deoarece terminatiile nervoase pot fi sau sunt distruse complet. 0rsura de grad .7 intereseaza toate straturile pielii, apare necroza 3moartea celulelor4.

<rimul a&utor n cazul pacientilor care au suferit o arsura respecta princiipiile de&a discutate. *igurantasalvatorului este primul lucru de care trebuie sa ne asiguram. Controlul nivelului de constienta si evaluareafunctiilor vitale conform protocolului %(C sunt si ele valabile. Caracteristici+ En cazul arsurilor provocate de flacara. 1mportant n aceste situatii este oprirea c6t mai rapida a arderii cu&et de apa. %cest lucru este valabil si pentru situatiile c6nd flacara este de&a stinsa, deoarece n acest momentarsura se poate propaga n continuare n profunzime. *e ndeparteaza -ainele pacientului cu conditia ca acesteasa nu fie lipite de piele iar manevra de dezbracare sa produca distrugeri tisulare. 0data cu dezbracareapacientului se va asigura protectia acestuia de -ipotermie.

76

En cazul arsurilor provocate de substante c-imice. *palarea suprafetei arse cu &et de apa n aceste situatiitrebuie sa fie de o durata mai mare, pentru a fi siguri ca se ndeparteaza orice urma de substanta cauzatoare.<rofunzimea arsurii este direct proportionala cu timpul de contact, de concentratia substantei si proprietatilesubstantei. En cazul arsurilor provocate de curentul electric important este ndepartarea pacientului de sursa de curent3sau invers4. ;otdeauna se are n vedere posibilitaea leziunii la nivel de coloana cervicala 3datorita mecanismului actiunii4. %rsurile electrice produc leziuni at6t la suprafata c6t si n profunzimea organismului.;esuturile sunt distruse prin mecanism termic. *e cauta poarta de intrare si poarta de iesire a curentului electric.%cest lucru este important pentru ca ne furnizeaza informatii privind traseul urmat de curent prin organism.7istrugerea tisulara este ma8ima la punctul de intrare. 7aca sunt interesate vase importante apar gangrene iardaca traseul intersecteaza inima pot aparea tulburari n activitatea inimii deosebit de grave c-iar moartea. Deneralitati+ \etul de apa trebuie folosit numai pentru regiunile afectate :ste interzisa folosirea cremelor, ungventelor, substantelor uleioase *e folosesc pe c6t posibil pansamente sterile sau c6rpe foarte curate, umezite. Nu se pune g-eata n contactdirect cu tegumentul. *e acopera pacientul pentru a preveni pierderea de caldura. 4.2 ;ipotermia 0 temperastura centrala mai mica de 3$# C se numeste -ipotermie. Galoarea normala a temperaturiicorpului este cuprinsa ntre 3'A3)#C Categoriile de persoane cu risc la -ipotermie sunt+ batr6ni, copii mici, traumatizatii, alcoolicii, drogatii,necatii. ;emperatura corpului se pierde mai repede n apa dec6t n aer. En functie de severitatea -ipotermieisemnele pot fi+ puls slab palpabil, bradicardie, tensiunea arteriala scazuta sau nemasurabila, nivelul deconstienta alterata sau coma. <rimul a&utor n aceste situatii respecta principiile de evaluare si %(C. *pecific cazului este atentiadeosebita ce trebuie acordata la mobilizarea -ipotermicului. 0rice miscare mai brusca sau necoordonata poateagrava situatia sau poate duce la stop cardiac. En cazul pacientilor aflati n stop cardiac masa&ul cardiac estemai dificil de efectuat deoarece toracele -ipotermicului este mai rigid. 4IPOTERMICUL NU POATE FI DECLARAT DECEDAT PSNA CE NU ESTE RENCAL;IT. 5encalzirea -ipotermicilor se face lent, 1#C " ora. 7in acest motiv resuscitarea acestor pacienti este dedurata mai lunga, p6na la atingerea temperaturii normale a corpului. 7efibrilarea nu poate fi folosita dec6t dupace temperatura corpului este peste 3# de grade C. 2etode cunoscute si folosite pentru rencalzire sunt+ A rencalzire e8terna pasiva, consta din nvelirea pacientului cu paturi si pastrarea lui n mediu ambiant cald.%cest tip de rencalzire se foloseste pentru pacientii cu -ipotermii usoare sau eventual medii cu temperaturacentrala de peste 32 grade C. A rencalzirea e8terna activa, se efectueaza prin imersia totala a pacientului n baie cu apa ncalzita la 4# grade Csau prin folosirea de paturi ncalzite sau pungi cu apa calda. %ceasta te-nica este potrivita pentru pacientiiaflati n -ipotermie medie cu o temperatura centrala p6na la 31 grade C sau cel mult 3# grade C. 1mersia n apacalda se foloseste atunci c6nd dorim sa rencalzim pacientul rapid, acest lucru fiind aplicabil la cei care aupierdut temperatura n mod rapid. A rencalzirea activa centrala A folosite n unitati spitalicesti. 4.3 $nec Enecul poate fi asociat cu alcoolul, -ipotermia, tentativa de suicid, trauma, criza de epilepsie, etc. *iguranta salvatorului capata aspecte deosebit de importante n aceste situatii. *alvatorul trebuie sa eviteorice fel de risc n cazul n care nu stie sa noate sau n cazul n care nu detine ec-ipamentul potrivit pentruintrarea n apa rece. 0rice pacient nnecat este suspicionat de e8istenta leziunii de coloana cervicala, victimase pastreaza n pozitie orizontala, fara a ncepe manevrele de resuscitare 77

naintea scoaterii victimei din apa.1ndiferent carui fapt se datoreaza necul, din punct de vedere fiziologic nti se instaleaza stopul respirator apoiapare stopul cardiac. %cest lucru apare ca urmare a nc-iderii cailor aeriene 3spasm laringian4 ceea ce duce lastop respirator si ca urmare a -ipo8iei se instaleaza stopul cardiac. Ca urmare a acestui mecanism plam6niipacientilor nu sunt inundati de apa. 7in punct de vedere al primului a&utor nu are importanta faptul ca neculeste n apa dulce sau n apa sarata. En cazul n care victima revine complet la starea de constienta dupa scoatereaei din apa, ea trebuie sa fie transportata la spital, indiferent daca la momentul respectiv este farasimptomatologie semnificativa, aici se tine sub observatie pentru minimum ' ore. 4.4 $nto.icatii .nto%icatiile cu +' 2ono8idul de carbon este un gaz incolor, inodor, fara gust, dega&at de toate combustiile incomplete.:ste o into8icatie de cele mai multe ori colectiva si de obicei accidentala. %cuzele prezentate de pacienti sunt+ astenie, cefalee, ameteli, greturi, varsaturi, pierderea constientei,aspect visiniu al pielii. Conduita de urmat+ siguranta salvatorului. Nu este permisa intrarea n zona cu emanari de gaze faraec-ipament de protectie. En toate cazurile pacientul trebuie scos imediat din mediul to8ic, transportat c6t mai rapid la o unitatespitaliceasca. 7aca este posibil administram o8igen c6t mai precoce n concentratii mari. .nto%icatiile cu medicamente %par n doua circumstante+ accidental mai ales la v6rstele e8treme si voluntar cel mai frecvent fiindinto8icatii polimedicamentoase. *emne generale prezentate+ agitatie sau somnolenta, tulbari de constienta, poate e8ista o -alena specifica,dureri abdominale, varsaturi, diaree. Conduita de urmat+ <rotocolul de evaluare al nivelului de constienta si al functiilor vitale 3%(C4 alepacientului se respecta. ;otdeauna se cauta cutiile de medicamente, flacoane, folii din &urul pacientului si elevor fi transportate mpreuna cu pacientul la spital. 7aca pacientul este constient se poate tenta provocarea devarsatura, iar n cazul victimei inconstiente se va transporta n pozitia laterala de siguranta. .nto%icatia cu su(stante caustice En grupul substantelor caustice sunt cuprinse o serie de acizi 3azotic, clor-idric, sulfuric, etc.4 sau bazeputernice 3amoniac4, sau mai slabe 3amoniu4, care pot produce n raport cu natura lor si gradul de to8icitateleziuni ale mucoaselor de la simplul eritem la necroza. 2anifestari clinice 3dupa ingestie4+ constau din senzatia de arsura a mucoasei bucale, dureri la ng-itire,varsaturi mucoase apoi sangvinolente, colici abdominale, dureri retrosternale. *tarea de soc se poate instalafoarte rapid, c-iar la c6teva ore dupa ingestie. Conduita de urmat+ <rotectia personala este deosebit de importanta. :valuarea nivelului de constienta si a functiilor vitale3%(C4. En cazul stopului cardio respirator la efectuarea ventilatiilor gura la gura se evita contactul direct dintregura salvatorului si gura pacientului. *e poate folosi o bucata de tifon sau batista salvatorului. :ste interisaprovocarea de varsaturi si neutralizarea substantei corozive. :8emplu+ n cazul into8icatiei cu acizi nu seadministreaza lapte sau uleiuri. .nto%icatia cu ciuperci %pare cel mai frecvent n mod accidental. 2anifestari clinice+ colici abdominale, greturi, varsaturi, stare generala alterata. Conduita de urmat+ <rezentare c6t mai rapid la medic. Cu c6t se nt6rzie nceperea tratamentului adecvatsituatiei, cu at6t urmarile pot fi mai grave. *e tenteaza provocarea de varsaturi, se administreaza substantepurgative 3sare amara4. .nto%icatia cu /um 7eseori integrate ntrAun tablou asociat cu arsuri si traumatisme, into8icatia cu fum de incendiu este cauzacea mai frecventa de mortalitate si morbiditate a victimelor de incendiu. 2anifestari clinice+ cefalee, agitatie, tulburari de constienta, depozite de funingine la nivelul orificiilor nazale, a gurii si a faringelui, tuse, dispnee, voce ragusita. Conduita de urmat+ <rotectia personala este deosebit de importanta. :valuarea nivelului de constienta si afunctiilor vitale 3%(C4, dupa ce victima a fost scoasa din mediul to8ic. ;ransportul c6t mai urgent la spital cuadministrare de o8igen ,precoce, in concentratii crescute. <acientii inconstienti se transporta n pozitia lateralade siguranta. 4.8 :lectrocutarea %ccidentele datorate curentului electric apar n urma trecerii acestuia prin corpul uman sau ca urmare aproducerii unui arc electric. En raport cu intensitatea curentului pot apare urmatoarele manifestari+ A senzatie de tremuratura a corpului A contracturi musculare generalizate A pierderea constientei si c-iar moartea. Ba locul de contact al curentului, victima prezinta arsura, a carei ntindere , profunzime si gravitate se datoresctransformarii la e8teriorul sau interiorul corpului a energiei electrice n energie calorica. Golta&ul arde siintensitatea omoara. Conduita de urmat+ *iguranta salvatorului. Nu atingeti victima nainte de a ntrerupe curentul electric. *e ntrerupe sursa decurent. *e ndeparteaza victima de sursa de curent utiliz6nd un obiect uscat ca de e8emplu o coada 78

de matura,-aine uscate, av6nd gri&a sa va plasati pe o zona uscata. :valuarea nivelului de constienta si a functiilor vitale3%(C4 este pasul urmator cu mentiunea ca se considera posibilitatea e8istentei leziunii de coloana cervicala.7aca victima nu respira si nu are puls se ncep imediat manevrele de resuscitare cardioApulmonara dupa ce afost solicitat a&utorul unui ec-ipa& calificat. ;oti pacientii electrocutati se transporta la spital.

79

:I:LIOGRAFIE ^ Constitutia 5omaniei A republicata ^ Begea $3"2##3, Codul muncii. Completata si modificata ^ Begea 31 "2##' privind sanatatea si securitatea in munca ^ Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.31 "2##' A Fotararea nr 142$"2##' ^ Begea 12'"1 $ A privind regimul materialelor e8plozive, 20 nr. 2 >"12"1 $, completata si modificata / ^ Begea nr.13#"1 A privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca republicata / ^ 0rdonanta nr.2"2##1 privind regimul &uridic al contaventiilor , modificata si completata / ^ Begea 34'"2##2 privind asigurarea pt. %ccidente de munca si boli profesionale, modificata si completata/ ^ Begea nr.1 "2### privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si completata/ ^ 0.D nr.4"1 $ A privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pt. Combaterea bolilor daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, modificata si completata. ^ 09D nr. "2### A privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi e8ttreme pt. <rotectia persoanelor incadrate in munca / ^ Norma metodologica de aplicare a prevederilor 09D nr. '"2##3 privind protectia maternitatii la locurile de munca ^ Begea 3$ "2##4 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanleor fizice. ^ Begea 3'#"2##3 privind regimul substantelor si preparatelor c-imice periculoase , modificata si completata/ ^ FD 2"2##3 privind aprobarea normelor metodologice pt. *ubstante si preparate c-imice periculoase / ^ F.D nr.3##"2##' privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile / ^ F.D nr.4 3"2##' privind cerintele minime de securitate si sanatate refritoare la e8punerea lucratorilor la riscurile care genereaza zgomot / ^ FD.nr. )1"2##' privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru semnalizarea de securitate si"sau de sanate la locul de munca / ^ FD 1#2>"2##' A modificata si completata A privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea ec-ipamentelor cu ecran de vizualizare / ^ FD 1#4>"2##' A modificata si completata A privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a ec-ipamentelor de protectie la locul de munca / ^ FD 1#4 "2##' A modificata si completata A privind cerintele minime de securitate si sanatate pt. %sigurarea securitatii si sanatatii din industria e8tractiva de suprafata sau subteran / ^ FD 1#$#"2##' A pt.asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria e8tractiva de fora&/ ^ FD 1#$1"2##' A privind cerintele minime de sanatate si securitate pt. 2anipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pt. lucratori, in special de afectiuni dorsolombare / ^ FD nr.1#$>"2##' A privind cerintele minime privind imbunatatirea securitatii si sanatatii lucratorilor care sunt e8pusi uni potential risc datorat atmosferelor e8plosive / ^ FD. nr. 1# 1"2##' A privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru locul de munca / ^ FD nr. 1# 2"2##' A privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de e8punerea la agenti biologici in munca / ^ FD nr. 113$"2##' priivnd cerintele minime de sanatate in munca la bordul navelor de pescuit / ^ FD nr.113'"2##' privind cerintele minime de sanatate si securitate referitoare la e8punerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice / ^ FD 1>)$"2##$ privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorat e8punerii la azbest / ^ FD.nr.1>)'"2##' privind cerintele minime de **2 la e8punerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii / ^ F0;%5%5: nr. 1.# 3 din 1' august 2##' privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de e8punerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca ^ FD nr.121>"2##' privind cerintele minime lucratorilor e8pusi la factorii de risc agenti c-imici / ^ 0rdin nr.1##)"2##' privind aprobarea normelor de reglementare a nivelurilor de referinta admisibile de e8punere a populatiei generale la campuri electromagnetice cu frecventele de la # -z la 3## -z / ^ FD nr.114'"2##' privind cerintele minime de **2 pt. utilizarea in munca de catre lucratori a ec-ipamentelor de munca /

80

^ 0rdinul )$4"2##' pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor e8terne de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter te-nic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca / ^ F0;%5%5: nr.'##"2##) privind protectia tinerilor la locul de munca/ ^ 0571N nr.242"2##) pentru aprobarea 5egulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si"sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile/ ^ F0;%5%5: nr.'#1"2##) pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca/ ^ F0;%5%5: nr.3$$"2##) privind supraveg-erea sanatatii lucratorilor/ ^ F0;%5%5: nr.24'"2##) privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, modificata si completata/ ^ 0571N nr.3"2##) privind aprobarea Jormularului pentru inregistrarea accidentului/ ^ F.D. nr. 24'"2##) privind metodologia de reinnoire a vizelor de incadrare a locurilor de munca in conditi deosebite/ -ttp+""]]].inpm.ro 1nstitutul Na!ional de Cercetare A 7ezvoltare pentru <rotec!ia 2uncii ?%le8andru 7arabont@ -ttp+""os-a.europa.eu %gen!ia :uropean pentru *ecuritate i *ntate n 2unc 5evista =5isc si *ecuritate in 2unca=

81

S-ar putea să vă placă și