Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul 1. Erori.

Numere aproximative
1.1. Erori
Fie a R =i a * R un num[r apropiat de a. Num[rul a se nume=te valoare exact[ iar a * R , aproxima\ie a lui a. }n aceast[ situa\ie vom nota: a a * . Se nume=te eroare, m[rimea a = a a * . Se nume=te eroare absolut[ m[rimea:

= a = a a *

(1.1)

Deoarece valoarea exact[ a este ]n general necunoscut[, eroarea absolut[ este =i ea ]n general necunoscut[. Se nume=te margine superioar[ a erorii absolute orice num[r a R care majoreaz[ eroarea absolut[:
= a a* a

(1.2) (1.3)

Avem evident:
a* a a a* + a

Dac[ a R , a 0 , se nume=te eroare relativ[ m[rimea:


* a a = = a a

(1.4)

Se nume=te margine superioar[ a erorii relative orice num[r a R care verific[ rela\ia:
a

(1.5) (1.6)

Avem evident:

a = a * (1 a )

Dac[ se cunoa=te o margine superioar[ a erorii absolute a atunci: a = cunoa=te a , atunci: a =


a a . 1 a

a . Analog, dac[ se a a

1.2. Surse principale de erori


Erorile care afecteaz[ un calcul numeric pot fi clasificate ]n cinci categorii. Erori ale metodei Studiul unui fenomen real se face pe baza unui model matematic asociat fenomenului. }n stabilirea modelului matematic se fac anumite aproxim[ri sau idealiz[ri ale fenomenului care vor genera erori ale metodei. Erori de trunchiere Apar atunci c`nd modelul matematic con\ine procese de trecere la limit[ sau calculul sumelor unor serii. Deoarece un algoritm trebuie s[ con\in[ un num[r finit de pa=i, calculul sumei unei serii, de exemplu, se ]nlocuie=te cu suma unui num[r finit de termeni, gener`nd astfel o eroare de trunchiere.

1.1

Capitolul 1. Erori. Numere aproximative Erori ini\iale Sunt datorate prezen\ei ]n modelul matematic a unor parametri care nu pot fi estima\i exact. Cazul tipic ]l constituie majoritatea constantele fizice. Erori de rotunjire Apar din cauza bazelor de numera\ie diferite, utilizate ]n reprezentarea extern[ respectiv intern[ a datelor. Reprezentarea extern[ utilizeaz[ ]n general baza 10. Reprezentarea intern[ a datelor este ]ntotdeauna ]n baza 2. Conversia din format extern ]n format intern conduce la apari\ia erorilor de rotunjire. Erori propagate Apar ]n rezultatele opera\iilor cu operanzi numere aproximative. Este evident c[, ]ntr-un calcul cu numere aproximative, erorile ini\iale ale operanzilor se propag[ ]n rezultat.

1.3. Reprezentarea numerelor aproximative


Dac[ a R , reprezentarea sa ]n baza 10 este de forma: unde i {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} cu i Z , sunt cifrele num[rului a.
m 0 se nume=te cifra rangului superior.

a = m10 m + m110m1 + ... + mn +110 mn +1 + ...

(1.7)

O aproxima\ie a * a num[rului a p[streaz[ un num[r finit de cifre din reprezentarea (1.7):

a * = m10m + m110m1 + ... + mn +110mn +1 , m Z , n N


mn +1 se nume=te cifra rangului inferior.

(1.8)

Se nume=te cifr[ semnificativ[: orice cifr[ diferit[ de zero; un zero ]ncadrat de cifre semnificative; orice zero p[strat. Toate cifrele reprezent[rii (1.8) se numesc cifre exacte (]n sens strict) dac[ eroarea absolut[ a aproxim[rii nu dep[=e=te jum[tate din rangul inferior al aproxima\iei: 1 = a a * 10 mn +1 (1.9) 2 Cifrele reprezent[rii (1.8) se numesc exacte ]n sens larg dac[:

= a a * 10mn +1

(1.10)

1.4. Rotunjirea numerelor aproximative


Rotunjirea const[ ]n reducerea num[rului de cifre semnificative din reprezentarea zecimal[ a unui num[r exact sau aproximativ. Pentru a se ob\ine o eroare de rotunjire minim[, rotunjirea se face pe baza urm[toarelor reguli: dac[ prima cifr[ eliminat[ este mai mic[ dec`t 5, cifrele p[strate r[m`n nemodificate; dac[ prima cifr[ eliminat[ este mai mare dec`t 5, se adug[ o unitate la cifra rangului inferior; dac[ prima cifr[ eliminat[ este 5 =i printre celelalte cifre eliminate exist[ cifre nenule, se adug[ o unitate la cifra rangului inferior; dac[ prima cifr[ eliminat[ este 5 iar restul sunt nule, atunci (regula cifrei pare): dac[ ultima cifr[ p[strat[ este par[, cifrele p[strate r[m`n nemodificate; dac[ ultima cifr[ p[strat[ este impar[, se adug[ o unitate la cifra rangului inferior. 1.2

Capitolul 1. Erori. Numere aproximative Leg[tura ]ntre eroarea relativ[ =i num[rul de ciftre exacte Se poate demonstra c[ dac[ toate cifrele reprezent[rii (1.8) sunt exacte, atunci:

=
Pentru n 2 , rela\ia anterioar[ devine:

a a* a

101n m

(1.11)

a a* a

101n 2 m

(1.12)

Dac[ cifrele sunt exacte ]n sens larg, estim[rile din rela\iile (1.11) =i (1.12) se dubleaz[.

1.5. Erori propagate


}n acest paragraf sunt prezentate erorile propagate ]n cazul unor opera\ii elementare. 1.5.1. Eroarea unei sume Fie u = x i unde x i R , i = 1, n .
i=1 n

O margine superioar[ a erorii absolute este: u = xi .


i=1

Pentru eroarea relativ[ avem: u =

x
i=1 n

i xi

x
i=1

1.5.2. Eroarea unei diferen\e Dac[ u = x y , atunci u = x + y =i u =

x + y xy

Ultima rela\ie arat[ c[, pe c`t posibil, trebuie evitat[ sc[derea a dou[ numere foarte apropiate. De exemplu, s[ consider[m diferen\a: u = 2 1,99 = 0.00353996K Pentru a aproxima u cu 3 cifre semnificative, termenii diferen\ei trebuie calcula\i cu cel pu\in 6 cifre semnificative:

2 1,41421 , 1,99 1,41067 deci u 0,00354 .


Dac[ ]ns[ se scrie: u =

0,01 , calculul se poate efectua cu doar 4 cifre semnificative: 2 + 1,99

0,01 = 0,00353982K 0.00354 . 1,414 + 1.411


1.5.3. Eroarea unui produs

Fie u = x i unde x i R , x i 0 , i = 1, n .
i =1

Eroarea relativ[ este dat[ de u = xi


i =1

1.3

Capitolul 1. 1.5.4. Eroarea unui c`t Dac[ u =

Erori. Numere aproximative

x , x , y R , y 0 atunci u = x + y y
1.5.5. Eroarea unei puteri

Fie u = x m , x R , m N . Eroarea relativ[ este dat[ de: u = m x . 1.5.6. Eroarea unui radical Fie u = m x , x R , m N . Eroarea relativ[ este dat[ de: u =

x . m

1.5.7. Formula general[ a erorii Fie u = f ( x1 , x 2 ,K, x n ) unde f este o func\ie diferen\iabil[ =i fie xi = x i , i = 1, n erorile absolute ale argumentelor func\iei. O margine superioar[ a erorii absolute a valorii func\iei, pentru xi suficient de mici, este:
u =
i =1 n

f xi x i

(1.13)

iar o margine superioar[ a erorii relative este dat[ de:


u =
i =1 n

ln f xi x i

(1.14)

1.4