Sunteți pe pagina 1din 7

CERTIFICATUL DE URBANISM

Indrumator:

Prof. Univ.Dr. RADULESCU GHEORGHE

Masterand: MICLAUS ANAMARIA

MPE II

CUPRINS . Notiuni teoreti!e . . Definitii a"e !ertifi!atu"ui de ur#anism .$. Do!umente ne!esare %entru o#tinerea !ertifi!atu"ui de ur#anism .&. 'ermenu" de va"a#i"itate a" !ertifi!atu"ui de ur#anism $. Studiu de !a( %rivind !ertifi!atu" de ur#anism o#tinut in Mun. )aia Mare %entru e*tindere de "o!uinta

1. NOTIUNI TEORETICE
1.1. Definitii ale certificatului de urbanis

Le+is"atia amena,arii teritoriu"ui si ur#anismu"ui -in s%e!ia" Le+ea nr. &./0$// 1 sta#i"este !on!e%tu" de teritoriu si nuantea(a a!est !on!e%t definind teritoriu" administrativ2 intravi"an2 e*travi"an2 metro%o"itan2 %eriur#an s.a. A!easta "e+e sta#i"este atri#utii"e administratiei !entra"e2 ,udetene si "o!a"e2 in %rivinta amena,arii teritoriu"ui si a ur#anismu"ui si %revede !a a%"i!area dis%o(itii"or "e+a"e2 !onform do!umentatiei s%e!ia"i(ate de amena,are a teritoriu"ui si de ur#anism2 se asi+ura %rin e"i#erarea !ertifi!atu"ui de ur#anism. A!tu" de informare !u !ara!ter o#"i+atoriu %rin !are autoritatea administra3iei %u#"i!e ,ude3ene sau "o!a"e fa!e !unos!ute re+imu" ,uridi!2 e!onomi! 4i te5ni! a" imo#i"e"or 4i !ondi3ii"e ne!esare 6n vederea rea"i(7rii unor investi3ii2 tran(a!3ii imo#i"iare ori a a"tor o%era3iuni imo#i"iare2 !onform "e+ii. -Le+ea nr. &./ 0$// %rivind amena,area teritoriu"ui 4i ur#anismu"1 $&AM'RANS A/ 0 Mode" !on!e%tua" 4i metodo"o+i! G5id termeni de s%e!ia"itate A!tu" de informare %rin !are autorit73i"e %rev7(ute %rin "e+e2 6n !onformitate !u %revederi"e %"anuri"or ur#anisti!e 4i a"e re+u"amente"or aferente a!estora ori a"e %"anuri"or de amena,are a teritoriu"ui2 du%7 !a(2 avi(ate 4i a%ro#ate !onform "e+ii2 fa! !unos!ute so"i!itantu"ui e"emente"e %rivind re+imu" ,uridi!2 e!onomi! 4i te5ni! a" terenuri"or 4i !onstru!3ii"or e*istente "a data so"i!it7rii 4i sta#i"es! !erin3e"e ur#anisti!e !are urmea(7 s7 fie 6nde%"inite 6n fun!3ie de s%e!ifi!u" am%"asamentu"ui2 %re!um 4i "ista !u%rin(8nd avi(e"e 4i a!orduri"e "e+a"e2 ne!esare 6n vederea autori(7rii. CU se e"i#erea(7 ori!7rei %ersoane fi(i!e sau ,uridi!e interesate2 6n urma unei !ereri. -Le+ea nr. 9.& 0$// %entru modifi!area 4i !om%"etarea Le+ii nr. ./ 0 :: %rivind autori(area e*e!ut7rii "u!r7ri"or de !onstru!3ii 4i une"e m7suri %entru rea"i(area "o!uin3e"or1

A!tu" de informare %rin !are se fa! !unos!ute so"i!itantu"ui e"emente"e %rivind re+imu" ,uridi!2 e!onomi! 4i te5ni! a" imo#i"u"ui2 !ara!teristi!i"e (onei 6n !are se +7se4te imo#i"u" -am%"asamentu"12 !erin3e"e ur#anisti!e !are urmea(7 s7 fie 6nde%"inite2 %re!um 4i "ista avi(e"or 4i a!orduri"or ne!esare 6n vederea autori(7rii e*e!ut7rii "u!r7ri"or de !onstru!3ii. -Ordin nr. :9&0$// ; Ordin a" ministru"ui "u!r7ri"or %u#"i!e2 trans%orturi"or 4i "o!uin3ei %entru a%ro#area Norme"or metodo"o+i!e de a%"i!are a Le+ii nr../ 0 :: 2 %rivind autori(area e*e!ut7rii "u!r7ri"or de !onstru!3ii2 re%u#"i!at72 !u modifi!7ri"e 4i !om%"et7ri"e u"terioare1

1.!.

D"cu ente necesare #entru "btinerea certificatului de urbanis

Pentru emiterea !ertifi!atu"ui de ur#anism so"i!itantu"2 ori!e %ersoana fi(i!a sau ,uridi!a2 tre#uie sa de%una o do!umentatie !u%rin(and: a1 !erere<ti% -formu"aru"<mode" =. < >Cerere %entru emiterea !ertifi!atu"ui de ur#anism>1 !om%"etata in !onformitate !u %re!i(ari"e %rivind !om%"etarea a!esteia2 !u e"emente"e de identifi!are a"e so"i!itantu"ui si imo#i"u"ui2 %re!um si !u %re!i(area s!o%u"ui so"i!itarii a!tu"ui? #1 %"anuri to%o+rafi!e sau !adastra"e "a s!ari"e :.//2 :$./// sau : /.///2 du%a !a( < vi(ate de Ofi!iu" de !adastru si %u#"i!itate imo#i"iara a" ,udetu"ui sau a" muni!i%iu"ui )u!uresti2 du%a !a( < !u indi!area imo#i"u"ui < teren si0sau !onstru!tii? -$ e*em%"are1 -%"anuri"e se o#tin !ontra<!ost de "a unitatea teritoria"a s%e!ia"i(ata !are "e +estionea(a1 !1 do!umentu" de %"ata a ta*ei de e"i#erare a !ertifi!atu"ui de ur#anism -in !o%ie1. d1 memoriu ,ustifi!ativ e1 a!te de %ro%rietate

Certifi!atu" de ur#anism se into!meste in !onformitate !u %revederi"e do!umentatii"or de ur#anism -P.U.G.2 P.U.@.2 P.U.D. si R.G.U.12 iar %entru investitii"e !are de%ases! "imita unei unitati administrativ<teritoria"e se %oate into!mi si %e #a(a %"anuri"or de amena,are a teritoriu"ui -P.A.'.N.2 P.A.'.@.2 P.A.'.A.12 a%ro#ate %otrivit "e+ii.

In !a(u" in !are terenu" este in e*travi"an2 este ne!esar avi(u" %rimariei %e teritoriu" !areia se am%"asea(a noua investitie2 !ertifi!atu" de !a"itate a" so"u"ui emis de Ofi!iu" de Studii Pedo"o+i!e si A+ro(oote5ni!e si a!ordu" de %rin!i%iu a" Ofi!iu"ui de Cadastru si Or+ani(area 'eritoriu"ui.

In !a(u" in !are unitatea administrativ<teritoria"a %e teritoriu" !areia se am%"asea(a noua investitie nu are %"anu" de amena,area teritoriu"ui si %"anuri"e ur#anisti!e +enera"e a"e "o!a"itati"or a%ro#ate2 administratia %u#"i!a emitenta va so"i!ita o do!umentatie te5ni!a minima"a din !are sa re(u"te in!adrarea in (ona a o#ie!tivu"ui2 situat inainte si du%a !onstruirea nou"ui o#ie!tiv atat din %un!t de vedere te5ni! !at si e!onomi!.

Certifi!atu" de ur#anism se emite in termen de !e" mu"t &/ de (i"e de "a data inre+istrarii !ererii2 mentionandu<se in mod o#"i+atoriu s!o%u" emiterii a!estuia. Certifi!atu" de ur#anism nu !onfera dre%tu" de a e*e!uta "u!rari de !onstru!tii. In situatia in !are s!o%u" emiterii !ertifi!atu"ui de ur#anism este o#tinerea autori(atiei de !onstruire0desfiintare2 a!esta va fi insotit de formu"are"e fise"or te5ni!e stri!t ne!esare in vederea emiterii a!ordu"ui uni!. >A!ordu" uni!> este a!tu" de avi( !onform emis de Comisia de a!orduri uni!e din !adru" Consi"iu"ui Lo!a" sau %rimariei2 !are insumea(a avi(e"e si a!orduri"e favora#i"e e*%rimate %rin fise"e te5ni!e !om%"etate de %roie!tant %entru: uti"itati ur#ane -a"imentare !u a%a2 ener+ie e"e!tri!a2 termi!a2 +a(e natura"e2 te"efonie2 sa"u#ritate si trans%ort ur#an12 %revenirea si stin+erea in!endii"or2 a%arare !ivi"a2 %rote!tia mediu"ui si sanatate %u#"i!a. In do!umente"e ane*a "a !ertifi!atu" de ur#anism emitentu" are o#"i+atia de a in!unostinta so"i!itantu" !u %rivire "a ta*e"e "e+a"e ne!esare avi(arii do!umentatiei in vederea autori(arii. In a!est s!o%2 so!ietati"e furni(oare de uti"itati au o#"i+atia !a2 %e #a(a de %roto!o" in!5eiat !u autoritatea administratiei %u#"i!e "o!a"e2 sa !omuni!e !uantumu" ta*e"or %entru avi(e

-%e ti%uri de "u!rari si !a%a!itati < !onform re+"ementari"or %ro%rii12 moda"itatea de %"ata si !onturi"e in !are a!estea tre#uie a!5itate. 'a*a %entru CU se !a"!u"ea(a de !atre referentu" de s%e!ia"itate din !adru" !om%artimentu"ui de ur#anism sau amena,area teritoriu"ui din !adru" administratiei %u#"i!e !om%etente -!onsi"iu ,udetean2 muni!i%a"2 orasenes! sau !omuna"1 6n fun!tie de su%rafata de teren !are se %ro%une a fi afe!tata de noua !onstru!tie. Pentru a!e"asi imo#i" se %ot e"i#era !ertifi!ate de ur#anism mai mu"tor so"i!itanti.

1.$.

TERMENUL DE %ALABILITATE AL CERTIFICATULUI DE URBANISM

Certifi!atu"ui de ur#anism este va"a#i" %entru un interva" de tim% !u%rins intre B si $9 "uni de "a data emiterii2 in fun!tie de: . s!o%u" %entru !are a fost so"i!itat? $. !om%"e*itatea investitiei si !ara!teristi!i"e ur#anisti!e a"e (onei in !are se af"a imo#i"u"? &. mentinerea va"a#i"itatii %revederi"or do!umentatii"or ur#anisti!e si a %"anuri"or de amena,are a teritoriu"ui a%ro#ate2 %entru imo#i"u" so"i!itat. Pre"un+irea termenu"ui de va"a#i"itate a !ertifi!atu"ui de ur#anism se %oate fa!e numai de !atre emitent2 "a !ererea titu"aru"ui formu"ata !u !e" %utin . (i"e inaintea e*%irarii a!estuia2 %entru o %erioada de tim% de ma*imum $ "uni2 du%a !are2 in mod o#"i+atoriu2 se emite un nou !ertifi!at de ur#anism. Pentru %re"un+irea va"a#i"itatii !ertifi!atu"ui de ur#anism se !om%"etea(a si se de%une "a emitent o !erere<ti% insotita de !ertifi!atu" de ur#anism emis2 in ori+ina". O data !u de%unerea !ererii de %re"un+ire a va"a#i"itatii !ertifi!atu"ui de ur#anism2 so"i!itantu" va fa!e dovada a!5itarii ta*ei de %re"un+ire a a!esteia.

!. STUDIU DE CA& 'RI%IND CERTIFICATUL DE URBANISM OBTINUT IN MUN. BAIA MARE 'ENTRU E(TINDERE DE LOCUINTA