Sunteți pe pagina 1din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

PROGRAMUL OPERA!IONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Num"rul de referin#" al programului (CCI): 2007RO051PO001

GHIDUL SOLICITANTULUI
Mediul rural mai mult dect agricultur$ ANEXE

AXA PRIORITAR! 5 Promovarea m!surilor active de ocupare DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN#IE 5.2 Promovarea sustenabilit!"ii pe termen lung a zonelor rurale n ceea ce prive#te dezvoltarea resurselor umane #i ocuparea for"ei de munc!

Aprilie 2008
Pagina 1 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

19. ANEXE

Lista anexelor Ghidului Solicitantului:


Anexa 1: Cererea de finan%are Anexa 2: Declara%ie de conformitate Anexa 2 a cererii de finan%are Anexa 3: Declara%ie de angajament Anexa 3 a cererii de finan%are Anexa 4: Declara%ie de eligibilitate Anexa 4 a cererii de finan%are Anexa 5: Declara%ie privind respectarea principiului egalit$%ii de &anse Anexa 5 a cererii de finan%are Anexa 6: Declara%ie privind respectarea cerin%elor de informare &i publicitate Anexa 6 a cererii de finan%are Anexa 7: Acord de parteneriat model recomandat Anexa 8: Verificarea eligibilit$%ii &i grila de selec%ie Anexa 9: Formular CV Anexa 10: Formular nregistrare grup %int$ Anexa 11: Contract standard Anexa 12: Cerere de prefinan%are Anexa 13: Formular de identificare financiar$ Anexa 14: Grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare Anexa 15: Cerere de rambursare Anexa 16: Notificare pentru modificarea contractului Anexa 17: Act adi%ional Anexa 18: Raport tehnico-financiar Anexa 19: Previziuni actualizate Anexa 20: Garan%ia de returnare a prefinan%$rii

Pagina 2 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 1: CEREREA DE FINAN!ARE Format electronic


Not$: Aceast! anex! reprezint! un model. Completarea cererii de finan"are se realizeaz! online. n acest sens v! rug!m s! accesa"i pagina de internet www.fseromania.ro, sec"iunea Cerere de propuneri de proiecte. Formular electronic

1.

INFORMA#II PRIVIND SOLICITANTUL

1.1. NREGISTRARE Nume utilizator Parola

Denumire organiza%ie (max. 350 caractere) Cod de nregistrare fiscal$ (max. 100 caractere) Num$r de nregistrare n Registrul Comer%ului (max. 100 caractere) Nr. de la Registrul Asocia%iilor &i Funda%iilor (max. 100 caractere) Anul nfiin%$rii: Adresa po&tal$ (max. 1.000 caractere): Cod: Localitate: Jude%/Sector: Adresa po&t$ electronic$ (max. 150 caractere) 1.2. TIPUL SOLICITANTULUI Persoane juridice de drept public Persoane juridice de drept privat Persoane juridice de drept privat &i utilitate public$ Persoane juridice de drept privat f$r$ scop patrimonial

1.3. REPREZENTANTUL LEGAL (V! rug!m s! completa"i datele de contact ale persoanei care are dreptul s! semneze #i s! reprezinte organiza"ia) Prenume &i Nume Func%ie Pagina 3 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Num$r de telefon Num$r de fax Adres$ po&t$ electronic$

1.4. ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR Sunt de acord ca datele cuprinse n prezenta nregistrare #i n formularele referiroare la solicitant #i la proiect s! fie utilizate n conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protec"ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal #i libera circula"ie a acestor date cu modific!rile #i complet!rile ulterioare : DA NU 1.5. ALTE INFORMA$II V! rug!m s! completa"i urm!toarele informa"ii privind organiza"ia:

Anul n*-2 Num$r de angaja%i Cifra de afaceri Rezultatul net din bilan%/ Profitul din activitatea de baz$ n ultimii 2 ani

Anul n*-1

n anul depunerii cererii de finan"are

1.6. ASISTEN$% FINANCIAR% NERAMBURSABIL% PRIMIT% N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE A"i beneficiat de asisten"! nerambursabil! din fonduri publice sau de mprumut din partea Institutelor Financiare Interna"ionale n ultimii 3 ani relevant! pentru domeniul proiectului? DA NU Daca da, v! rug!m s! specifica"i urm!toarele informa"ii (proiectele vor fi selectate n ordinea descresc!toare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul). Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are din Ghidul Solicitantului. Scurt! descriere a proiectului $ara de interven"ie #i linia bugetar! Suma Anul ob"inerii

Pagina 4 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

2.

PARTENERII IMPLICA#I N DERULAREA PROIECTULUI Implementarea proiectului se face n parteneriat? DA NU Dac! DA, v! rug!m s! descrie"i partenerii. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are #i Capitolul 10 Contribu"ia proiectului la promovarea temelor #i obiectivelor orizontale din Ghidul Solicitantului. 6.1 Partener na!ional Partener na%ional 1 Denumire organiza%ie (max. 1.000 caractere) Num$r nregistrare (max. 250 caractere) Adresa po&tal$ (max. 1.000 caractere) Persoana de contact (max. 250 caractere) Descrierea activit$%ii partenerului (max. 2.000 caractere) Experien%a relevant$ pentru domeniul proiectului (max. 2.000 caractere) Activitatea/activit$%ile din cadrul proiectului n care este implicat (max. 2.000 caractere) Partener na%ional 1 Num$r de angaja%i Cifra de afaceri Rezultatul net din bilan%/ Profitul din activitatea de baz$ n ultimii 2 ani n reprezint" anul depunerii cererii de finan!are Anul n*-2 Anul n*-1

6.2 Partener transna!ional Partener transna%ional 1 Denumire organiza%ie (max. 1.000 caractere) Num$r nregistrare (max. 250 caractere) Adresa po&tal$ (max. 1.000 caractere) Persoana de contact (max. 250 caractere) Descrierea activit$%ii partenerului (max. Pagina 5 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

2.000 caractere) Experien%a relevant$ pentru domeniul proiectului (max. 2.000 caractere) Activitatea/activit$%ile din cadrul proiectului n care este implicat (max. 2.000 caractere) Partener transna%ional 1 Num$r de angaja%i Cifra de afaceri Rezultatul net din bilan%/ Profitul din activitatea de baz$ n ultimii 2 ani n reprezint" anul depunerii cererii de finan!are Anul n*-2 Anul n*-1

3.

PROIECTUL

3.1. Titlul proiectului (max. 500 caractere):

3.2. Datele de contact ale persoanei desemnate pentru managementul proiectului Prenume &i Nume (max. 150 caractere) Func%ie (max. 1.500 caractere) Num$r de telefon Num$r de fax Adres$ po&t$ electronic$ 3.3. OBIECTIVUL PROIECTULUI V! rug!m s! specifica"i contribu"ia proiectului la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare #i domeniului major de interven"ie, precum #i la realizarea obiectivului general1 al POS DRU (max. 1.500 caractere)

3.4. Domeniul major de interven%ie: Domeniul major de interven"ie

Obiectivul general al POS DRU l constituie dezvoltarea capitalului uman !i cre!terea competitivit"#ii, prin corelarea educa#iei !i nv"#"rii pe tot parcursul vie#ii cu pia#a muncii !i asigurarea de oportunit"#i sporite pentru participarea viitoare pe o pia#" a muncii modern", flexibil" !i inclusiv" a 1.650.000 de persoane.
Pagina 6 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

3.5. Tipul proiectului o o o o o Na"ional Sectorial Multi-regional Regional Local

3.6. Clasificarea domeniilor Rural Urban Rural #i urban 3.7. Loca%ia Proiectului

Romnia Regiunile Jude"ele Localit!"ile Text liber (specificati)__________

3.8. Obiective orizontale ale POS DRU V! rug!m s! indica"i obiectivele orizontale ale proiectului (sunt posibile mai multe variante).

Egalitate de #anse Dezvoltare durabil! Inova"ie #i TIC mb!trnire activ! Abordare transna"ional! Abordare interregional!

3.9. DURATA PROIECTULUI V! rug!m s! preciza"i durata implement!rii proiectului, exprimat! n luni. n estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua n calcul activit!"ile preliminare: studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execu"ie, autoriza"ii, acorduri, studii de impact, etc. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are #i Capitolul 14 Eligibilitatea cheltuielilor din Ghidul Solicitantului. Durata n luni

4.

INDICATORI V! rug!m s! completa"i valoarea prognozat! pentru finalul proiectului a indicatorilor (de realizare imediat! (output) #i de rezultat) din tabel.

Pagina 7 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Indicatori

Valoare

V! rug!m s! descrie"i #i s! cuantifica"i al"i indicatori adi"ional de realizare imediat! sau de rezultat care nu sunt inclu#i n tabelul de mai sus, dar care pot aduce valoare ad!ugat! pentru proiect (include"i maxim 5 asemenea indicatori). Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are din Ghidul Solicitantului. Indicatori Valoare

Lista indicatorilor variaz$ n func%ie de formular

5.

GRUP #INT!

V! rug!m s! completa"i valoarea prognozat! pentru finalul proiectului a indicatorilor din tabel: Grup %int$ Num$r

Lista grupului %int$ variaz$ n func%ie de formular

6.

DATE FINANCIARE

V! rug!m s! prezenta"i bugetul cererii de finan"are, conform tabelului urm!tor. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 14 Eligibilitatea cheltuielilor #i Capitolul 15 Bugetul cererii de finan"are din Ghidul Solicitantului.

Pagina 8 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

An 1 1 2 3 Resurse umane Participan"i Alte tipuri de costuri FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6) Total costuri directe (1 + 2 + 3) Total cheltuieli generale de administra"ie VALOAREA ELIGIBIL! A PROIECTULUI (5 + 6) Din care activit!"i transna"ionale CONTRIBU$IA SOLICITANTULUI ASISTEN$% FINANCIAR% NERAMBURSABIL% SOLICITAT% (7 - 9) VALOAREA NEELIGIBIL% A PROIECTULUI VALOAREA TOTAL% A PROIECTULUI (7 + 11)

An 2

An 3

TOTAL

5 6 7 8 9 10 11 12

Pagina 9 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Anexa 1 - Cererea de Finan%are


Format Word

1.

DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

ID de proiect V! rug!m s! introduce"i codul ID al proiectului. (V! rug!m s! asigura"i confiden"ialitatea acestui cod pn! la ncheierea contractului de finan"are) Titlul proiectului (V! rug!m s! copia"i con"inutul acestei rubrici n formularul electronic la sec"iunea Titlul proiectului) (max. 500 caractere)

2. OBIECTIVE, ACTIVIT!#I "I REZULTATE

2.1 OBIECTIVUL PROIECTULUI V! rug!m s! specifica"i #i s! detalia"i obiectivul general #i obiectivele specifice ale proiectului. De asemenea, v! rug!m s! explica"i contribu"ia proiectului la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare #i domeniului major de interven"ie, precum #i la realizarea obiectivului general al PO2. (v! rug!m s! corela"i con"inutul acestei rubrici cu informa"iile men"ionate n formularul electronic la sec"iunea Obiectivul proiectului) (max 5.000 caractere)

2.2. CONTEXTUL PROIECTULUI V! rug!m s! explica"i relevan"a proiectului fa"! de politicile #i strategiile europene #i na"ionale (pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 2 Cadrul strategic din Ghidul Solicitantului); V! rug!m s! descrie"i grupul/grupurile "int! pe care inten"iona"i s! le include"i n activit!"ile proiectului propus, necesit!"ile specifice ale grupului "int! #i metoda prin care au fost identificate aceste necesit!"i specifice, precum #i modalitatea previzionat! de identificare/implicare/recrutare a persoanelor din grupul "int! n proiect. (v! rug!m s! ave"i n vedere nevoile specifice ale grupului "int! men"ionate n POS DRU). (max 5.000 caractere)

2.3 JUSTIFICAREA NECESIT%$II IMPLEMENT%RII PROIECTULUI V! rug!m s! explica"i #i s! detalia"i necesitatea proiectului #i relevan"a acestuia fa"! de nevoile specifice ale grupului/ grupurilor "int!: v! rug!m s! explica"i care este justificarea proiectului, de ce este necesar, precum #i modalitatea n care activit!"ile #i obiectivele proiectului contribuie la solu"ionarea necesit!"ilor specifice ale grupului "int!. De asemenea, v! rug!m s! descrie"i valoarea ad!ugat! a proiectului: v! rug!m s! indica"i #i s! descrie"i valoarea ad!ugat! a proiectului, ce aduce n plus fa"! de situa"ia deja existent!. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 11 Valoarea ad!ugat! a proiectului din Ghidul Solicitantului. (max. 5.000 caractere)
2

Obiectivul general al POS DRU l constituie dezvoltarea capitalului uman !i cre!terea competitivit"#ii, prin corelarea educa#iei !i nv"#"rii pe tot parcursul vie#ii cu pia#a muncii !i asigurarea de oportunit"#i sporite pentru participarea viitoare pe o pia#" a muncii modern", flexibil" !i inclusiv" a 1.650.000 de persoane.
Pagina 10 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

2.4 ACTIVIT%$ILE PROIECTULUI V! rug!m s! prezenta"i sintetic activit!"ile #i sub-activit!"ile proiectului. V! rug!m s! corela"i activit!"ile proiectului cu datele completate la subsec"iunea 2.6. Resursele alocate pentru implementarea proiectului #i cu subsec"iunea 2.5. Graficul activit!"ilor proiectului. Activit!"ile proiectului trebuie s! includ! #i m!suri specifice pentru respectarea cerin"elor privind informarea #i publicitatea (consulta"i Capitolul 13 Informare #i publicitate din prezentul Ghid). V! rug!m s! preciza"i activit!"ile proiectului care urmeaz! a fi subcontractate, precum #i s! preciza"i achizi"iile ce urmeaz! a fi realizate n cadrul proiectului. n cazul n care previziona"i realizarea unor achizi"ii de echipamente, bunuri etc., trebuie s! include"i o activitate distinct! Achizi"ii. (max 5.000 caractere)

2.5 GRAFICUL ACTIVIT%$ILOR PROIECTULUI V! rug!m s! completa"i tabelul de mai jos cu activit!"ile previzionate a se realiza n vederea implement!rii proiectului, precum #i durata acestora, corelate cu metodologia de implementare a proiectului. Completarea graficului de implementare a proiectului trebuie s! nceap! de la semestrul I, luna 1 acestea reprezint! primul semestru #i prima lun! de implementare a proiectului. Activit!"ile incluse n grafic trebuie s! fie identice cu activit!"ile descrise n subsec"iunea anterioar!. Anul 1 Activitatea Luna 1 2 Semestrul 1 3 4 5 6 7 8 Semestrul 2 9 10 11 12 Organiza"ia care implementeaz! (se va men"iona doar sintagma solicitant sau partener 1, 2 etc. na"ional sau transna"ional etc.) Exemplu Solicitantul

Exemplu exemplu Preg!tirea activit!"ii 1 (titlul) se va completa doar n cazul n care este necesar! preg!tirea activit!"ii Realizarea activit!"ii 1 (titlul) Preg!tirea activit!"ii 2 (titlul) Etc. Anul 2 Activitatea Luna 1 2 Semestrul 1 3 4 5 6 7 8 Semestrul 2 9 10 11 12

Partener 1 na"ional Partener transna"ional 2

Exemplu exemplu Preg!tirea activit!"ii 1 (titlul) se va completa doar n cazul n care este necesar! preg!tirea activit!"ii Realizarea activit!"ii 1 (titlul) Preg!tirea activit!"ii 2 (titlul) Etc. Pagina 11 din 60

Organiza"ia care implementeaz! (se va men"iona doar sintagma solicitant sau partener 1, 2 etc. na"ional sau transna"ional etc.) Exemplu Solicitantul

Partener 1 na"ional Partener transna"ional 2

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

2.6 RESURSELE ALOCATE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI V! rug!m s! specifica"i loca"ia/loca"iile existente pentru desf!#urarea activit!"ilor prev!zute n proiect, dot!rile #i echipamentele existente, inclusiv informatice, sau loca"ia, dot!rile #i echipamentele care urmeaz! a fi nchiriate sau achizi"ionate pentru implementarea proiectului propus. V! rug!m s! prezenta"i lista achizi"iilor previzionate a fi realizate n cadrul proiectului. (max 3.000 caractere)

2.7 REZULTATE ANTICIPATE V! rug!m s! descrie"i rezultatele anticipate, corelate cu activit!"ile men"ionate n sec"iunea 2.4 Activit!"ile proiectului din acest formular #i cu indicatorii de realizare imediat! (output) #i de rezultat preciza"i n sec"iunea 4 Indicatori din formularul electronic. n acest sens, v! rug!m s! specifica"i indicatori de realizare imediat! (output) pentru fiecare rezultat anticipat al proiectului. (max 5.000 caractere)

2.8 MANAGEMENTUL PROIECTULUI &I METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE V! rug!m s! indica"i #i s! descrie"i echipa de management #i exper"ii (pe termen lung #i pe termen scurt) responsabili pentru realizarea unei activit!"i sau unor activit!"i n cadrul proiectului (v! rug!m s! ave"i n vedere activit!"ile men"ionate la sec"iunea 2.4 Activit!"ile proiectului). n acest sens v! rug!m s! specifica"i num!rul persoanelor avute n vedere pentru implementarea proiectului, atribu"iile #i rolul fiec!rui membru din echipa de implementare a proiectului, calific!rile #i experien"a profesional! relevant! necesar! pentru rolul propus f!r! a fi men"ionate datele personale de identificare ale acestora. De asemenea v! rug!m s! descrie"i metodologia de implementare a proiectului (modul n care ve"i implementa activit!"ile propuse pentru realizarea obiectivelor, precum #i modul n care vor fi organizate resursele disponibile n vederea ob"inerii rezultatelor asumate). Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are din Ghidul Solicitantului. (max 10.000 caractere)

2.9 PROIECT GENERATOR DE VENIT Proiectul pentru care solicita"i finan"are nerambursabil! este generator de venit? Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are din Ghidul Solicitantului. DA NU 2.10 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

! ! !

-proiectul include opera"iuni #i activit!"i pentru a asigura continuarea, valorizarea, abordarea integrat! a rezultatelor dup! finalizarea proiectului -rezultatele proiectului pot fi transferate la diferite niveluri (sectorial, regional, local, institu"ional) -structurile proiectului vor func"iona dup! finalizarea proiectului din punct de vedere institu"ional #i financiar

V! rug!m s! descrie"i modalitatea prin care este asigurat! sustenabilitatea proiectului. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 12 Sustenabilitatea proiectului din Ghidul Solicitantului. (max 4.000 caractere)

Pagina 12 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

3. DATE STATISTICE PRIVIND GRUPUL #INT!

V$ rug$m s$ estima%i num$rul participan%ilor la opera%iunea finan%at$ din Fondul Social European pe care inten%iona%i s$ i implica%i n proiect pentru ntreaga perioad$ de implementare. Pentru completarea acestei sec%iuni v$ rug$m s$ consulta%i Capitolul 6 Cum se completeaz$ cererea de finan%are din Ghidul Solicitantului. Grupul %int$ trebuie n mod obligatoriu s$ fie cel specificat n Ghidul Solicitantului, Subcapitolul 3.4 Grupuri %int$ eligibile &i corelat cu datele completate n sec%iunea Grup %int$ din formularul electronic al cererii de finan%are (informa%iile completate on-line). Necorelarea acestor date va conduce la respingerea proiectului n cadrul procesului de evaluare, grupul %int$ constituind un criteriu de eligibilitate a proiectului. Estima%i cte persoane din urm$toarele categorii vor participa la activit$%ile proiectului Elevi Studen"i Doctoranzi Persoane ocupate (angaja"i), din care: -peste 55 ani -persoane ocupate n agricultura de subzisten"! Persoane fizice autorizate ntreprinz!tori (patroni) Persoane inactive, din care: -peste 55 ani -din mediul rural &omeri3, din care: -#omeri nregistra"i, din care: -peste 55 ani -#omeri nenregistra"i, inclusiv persoane n c!utarea unui loc de munc!, din care: -peste 55 ani -#omeri de lung! durat!, din care: -tineri (15-24 ani) -peste 55 ani Persoane apar"innd grupurilor vulnerabile, din care: -persoane de etnie roma -persoane cu dizabilit!"i -persoane aflate n deten"ie -tineri peste 18 ani post-institu"ionaliza"i -alte grupuri vulnerabile (de specificat) B$rba%i (num$r) Femei (num$r) Total (num$r)

Aten%ie: pe ntreaga durat! a implement!rii proiectului, beneficiarul trebuie s! pun! la dispozi"ia Autorit!"ii de Management informa"ii privind participan"ii n conformitate cu reglement!rile europene n vigoare (n acest sens v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are din Ghidul Solicitantului.

Datele despre participan"i vor fi tratate confiden"ial, n conformitate cu Legea 677/2001 privind protec"ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal #i libera circula"ie a acestor date cu modific!rile #i complet!rile ulterioare.

n conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigur!rilor pentru #omaj #i stimularea ocup!rii for"ei de munc!, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, art. 5: -persoan# n c#utarea unui loc de munc# - persoana care face demersuri pentru a-#i g!si un loc de munc!, prin mijloace proprii sau prin nregistrare la agen"ia pentru ocuparea for"ei de munc! n a c!rei raz! teritorial! #i are domiciliul sau, dup! caz, re#edin"a ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat n condi"iile legii; -$omer - persoana care ndepline#te cumulativ urm!toarele condi"ii: a) este n c!utarea unui loc de munc! de la vrsta de minimum 16 ani #i pn! la ndeplinirea condi"iilor de pensionare; b) starea de s!n!tate #i capacit!"ile fizice #i psihice o fac apt! pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de munc!, nu realizeaz! venituri sau realizeaz!, din activit!"i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dect salariul de baz! minim brut pe "ar! garantat n plat!, n vigoare; d) este disponibil! s! nceap! lucrul n perioada imediat urm!toare, dac! s-ar g!si un loc de munc!. -$omer nregistrat - persoana care ndepline#te cumulativ condi"iile prev!zute la art. 5 pct. IV #i se nregistreaz! la agen"ia pentru ocuparea for"ei de munc! n a c!rei raz! teritorial! #i are domiciliul sau, dup! caz, re#edin"a ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care func"ioneaz! n condi"iile prev!zute de lege, n vederea ob"inerii unui loc de munc!.

Pagina 13 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

4. OBIECTIVE ORIZONTALE

V! rug!m s! indica"i obiectivele orizontale ale proiectului: 4.1 EGALITATEA DE &ANSE V! rug!m s! detalia"i modul n care principiul privind egalitatea de #anse a fost integrat n elaborarea #i implementarea proiectului, att n realizarea activit!"ilor, ct #i n managementul proiectului, men"ionnd orice component! specific! care contribuie la asigurarea egalit!"ii de #anse #i a egalit!"ii de gen. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 10 Contribu"ia proiectului la promovarea temelor #i obiectivelor orizontale din Ghidul Solicitantului. (max. 4.000 caractere)

4.2 ALTE OBIECTIVE ORIZONTALE Dezvoltare durabil! Inovare #i TIC mb!trnire activ! Abordare transna"ional! Abordare interregional!

V! rug!m s! explica"i modul n care proiectul contribuie la promovarea obiectivelor orizontale selectate anterior. Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 10 Contribu"ia proiectului la promovarea temelor #i obiectivelor orizontale din Ghidul Solicitantului. (max. 4.000 caractere)

4.3 ALTE INFORMA$II RELEVANTE V! rug!m s! specifica"i orice alte informa"ii pe care le considera"i relevante pentru evaluarea #i selectarea proiectului dumneavoastr!. (max. 4.000 caractere)

5. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE STRATEGII/PROGRAME/PROIECTE

V! rug!m s! indica"i complementaritatea proiectului propus cu alte strategii/programe/proiecte relevante (dac! este cazul). Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 6 Cum se completeaz! cererea de finan"are din Ghidul Solicitantului. STRATEGIE/PROGRAM/PROIECT Complementaritate

Pagina 14 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

6. DETALIEREA BUGETULUI CERERII DE FINAN#ARE

Pentru completarea acestei sec"iuni v! rug!m s! consulta"i Capitolul 14 Eligibilitatea cheltuielilor #i Capitolul 15 Bugetul cererii de finan"are din Ghidul Solicitantului. Pentru proiectele de grant, coloana aferent! anului 3 nu se completeaz!. n conformitate cu Ghidul Solicitantului, Capitolul 1, durata maxim! de implementare este 2 ani. De asemenea, v! rug!m s! detalia"i cheltuielile specificate de dumneavoastr! n bugetul cererii de finan"are formular electronic (informa"ii completate on-line).

Pentru fundamentarea bugetului, v$ rug$m s$ respecta%i datele completate n sec%iunea Date financiare (Pachetul de finan%are a proiectului) din formularul electronic al Cererii de Finan%are informa%ii completate on-line.

Categorii/subcategorii 1. Resurse umane 1.1. Cheltuieli cu personalul

Costuri directe An 1 An 2 An 3 TOTAL

1.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul &i diurna (aferente personalului)

2. Participan%i 2.1. Cheltuieli cu cazarea, transportul &i diurna (aferente participan"ilor)

2.2. Subven%ii &i burse

3. Alte tipuri de costuri 3.1. Cheltuieli aferente managementului de proiect

3.2. Taxe

3.3. Cheltuieli financiare &i juridice

3.4. Cheltuieli pentru nchirieri, amortiz$ri &i leasing

3.5. Cheltuieli de informare &i publicitate

3.6. Cheltuieli de tip FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6)

Pagina 15 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

4. TOTAL COSTURI DIRECTE (1+2+3) Total cheltuieli generale de administra%ie (15% din total costuri directe 4) 5. VALOAREA ELIGIBIL! A PROIECTULUI Din care activit$%i transna%ionale

V! rug!m s$ justifica%i cheltuielile specificate de dumneavoastr! n bugetul cererii de finan"are. (max. 5.000 caractere)

Pagina 16 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 2: DECLARA!IE DE CONFORMITATE


Anexa 2 a cererii de finan%are Not$: Aceast! anex! reprezint! un model. Completarea cererii de finan"are #i a declara"iilor se realizeaz! on-line. n acest sens v! rug!m s! accesa"i pagina de internet www.fseromania.ro, sec"iunea Cerere de propuneri de proiecte.
Nr. nregistrare: ..(la solicitant) ID proiect Titlul proiectului: Denumire organiza%ie Cod de nregistrare fiscal$ Num$r de nregistrare n Registrul Comer%ului Nr. de la Registrul Asocia%iilor &i Funda%iilor Anul nfiin%$rii Adresa po&tal$: Cod: Localitate: Jude%/Sector: Adres$ po&t$ electronic$ Anexa 1 a formularului cererii de finan"are a fost ata#at! formularului electronic Prin prezenta confirm!m c! informa"iile incluse n aceast! cerere # i detaliile prezentate n documentele anexate sunt corecte # i asisten"a financiar! nerambursabil! este necesar! pentru implementarea proiectului. De asemenea, confirm!m c! nu cunoa#tem nici un motiv pentru care proiectul ar putea s! nu se deruleze sau ar putea fi ntrziat. Prin prezenta declar c! proiectul propus nu face obiectul unei alte finan"!ri din fonduri publice na"ionale sau comunitare #i c! nu a mai beneficiat de finan"are din alte programe na"ionale sau comunitare. n"elegem c! dac! cererea de finan"are nu este complet! # i nu cuprinde toate detaliile # i informa"iile solicitate, cererea de finan"are va fi respins!. Data Func%ia ocupat$ n organiza%ie

Prenume &i Nume

Semn$tura

"tampila
Not": Aceast" declara!ie va fi tip"rit", datat", semnat" #i #tampilat" de c"tre reprezentantul legal al solicitantului n numele organiza!iei sistemul informatic va introduce automat datele privind organiza!ia #i proiectul propus. Pagina 17 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 3: DECLARA!IE DE ANGAJAMENT


Anexa 3 a cererii de finan%are Not$: Aceast! anex! reprezint! un model. Completarea cererii de finan"are #i a declara"iilor se realizeaz! on-line. n acest sens v! rug!m s! accesa"i pagina de internet www.fseromania.ro, sec"iunea Cerere de propuneri de proiecte.
Nr. nregistrare: ..(la solicitant) ID proiect Titlul proiectului: Denumire organiza%ie Cod de nregistrare fiscal$ Num$r de nregistrare n Registrul Comer%ului Nr. de la Registrul Asocia%iilor &i Funda%iilor Anul nfiin%$rii Adresa po&tal$: Cod: Localitate: Jude%/Sector: Adres$ po&t$ electronic$ Prin prezenta, n calitate de viitor beneficiar, m! angajez: " s! furnizez contribu"ia proprie aferent! costurilor eligibile ale proiectului, n valoare de ............. Lei, reprezentnd ...% din valoarea total! eligibil! a proiectului; " s! finan"ez toate costurile neeligibile aferente proiectului; " s! asigur resursele financiare necesare implement!rii optime a proiectului n condi"iile ramburs!rii/decont!rii ulterioare a cheltuielilor; " s! men"in proprietatea proiectului # i natura activit!"ii pentru care s-a acordat finan"are nerambursabil!, pe o perioad! de cel pu"in 3 ani dup! finalizare # i s! asigur exploatarea #i mentenan"! n aceast! perioad!; " s! asigur folosin"a echipamentelor # i bunurilor achizi"ionate prin proiect pentru scopul declarat n proiect. De asemenea, declar c! sunt de acord # i voi respecta to"i termenii # i condi"iile prev!zute n Ghidul Solicitantului, precum # i n legisla"ia comunitar! # i na"ional! n vigoare, cu modific!rile # i complet!rile ulterioare. Data Func%ia ocupat$ n organiza%ie Prenume &i Nume Semn$tura "tampila
Not": Aceast" declara!ie va fi tip"rit", datat", semnat" #i #tampilat" de c"tre reprezentantul legal al solicitantului n numele organiza!iei sistemul informatic va introduce automat datele privind organiza!ia #i proiectul propus.

Pagina 18 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 4: DECLARA!IE DE ELIGIBILITATE


Anexa 4 a cererii de finan%are Not$: Aceast! anex! reprezint! un model. Completarea cererii de finan"are #i a declara"iilor se realizeaz! on-line. n acest sens v! rug!m s! accesa"i pagina de internet www.fseromania.ro, sec"iunea Cerere de propuneri de proiecte.
Nr. nregistrare: .. (la solicitant) n calitate de <functie/reprezentant legal/mputernicit> al <denumirea solicitant>, subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI/BI seria <seria> nr. <nr.>, eliberat(!) de <organismul emitent>, cunoscnd c! falsul n declara"ii este pedepsit n conformitate cu Art. 292 din Codul Penal, declar pe propria r!spundere c!: <denumire solicitant> depune Cererea de finan"are, din care aceast! declara"ie face parte integrant!, n cadrul POS DRU 2007-2013 att <denumire solicitant> ct # i partenerii implica"i n proiect nu se afl! n nici una din situa"iile de mai jos: o solicitan"ii sau partenerii acestora sunt n stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de c!tre tribunal, au nceput proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendat!, sunt subiectul oric!ror proceduri care se refer! la astfel de situa"ii, sau sunt n orice situa"ie analog! provenind dintr-o procedur! similar! prev!zut! n legisla"ia #i reglement!rile na"ionale n vigoare; o au suferit condamn!ri definitive pentru o infrac"iune privind conduita profesional! de c!tre o instan"! judec!toreasc! cu putere de res judicata (ex: condamnare mpotriva c!reia nici un apel nu mai este posibil); o sunt vinova"i de grave gre#eli profesionale pe care Autoritatea Contractant! (AMPOSDRU/OI) le poate dovedi prin orice mijloace; o nu #i-au ndeplinit obliga"iile de plat! a contribu"iilor la asigur!rile sociale sau au datorii fiscale, datorii la contribu"iile pentru fondul de asigur!ri pentru # omaj # i pentru fondul asigur!rilor de s!n!tate, conform prevederilor legale ale statului n care sunt nregistra"i sau cele ale statului n care se afl! Autoritatea Contractant! (Romnia) sau cele ale statului unde urmeaz! a fi implementat proiectul; o au fost subiectul unei judec!"i de tip res judicata pentru fraud!, corup"ie, implicare n organiza"ii criminale sau orice alte activit!"i ilegale n detrimentul intereselor financiare ale Comunit!"ilor; o sunt declara"i a fi ntr-o situa"ie grav! de nc!lcare contractual! prin nendeplinirea obliga"iilor provenind dintr-o procedur! de achizi"ii sau de alt! finan"are nerambursabil! din fondurile Comisiei Europene. o sunt subiect al unui conflict de interese; o sunt vinova"i de inducerea grav! n eroare a Autorit!"ii Contractante (AMPOSDRU/OI) prin furnizarea de informa"ii incorecte n cursul particip!rii la selec"ia de proiecte sau nefurnizarea informa"iilor solicitate; o au ncercat s! ob"in! informa"ii confiden"iale sau s! influen"eze comitetul de evaluare sau Autoritatea Contractant! (AMPOSDRU/OI) n timpul procesului de selec"ie din cadrul selec"iilor publice de proiecte prezente sau anterioare. Data Func%ia ocupat$ n organiza%ie Prenume &i Nume Semn$tura "tampila
Not": Aceast" declara!ie va fi tip"rit", datat", semnat" #i #tampilat" de c"tre reprezentantul legal al solicitantului n numele organiza!iei sistemul informatic va introduce automat datele privind organiza!ia #i proiectul propus. Pagina 19 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 5: DECLARA!IE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALIT%!II DE &ANSE


Anexa 5 a cererii de finan%are Not$: Aceast! anex! reprezint! un model. Completarea cererii de finan"are #i a declara"iilor se realizeaz! on-line. n acest sens v! rug!m s! accesa"i pagina de internet www.fseromania.ro, sec"iunea Cerere de propuneri de proiecte.
Nr. nregistrare: .. (la solicitant) ID proiect Titlul proiectului: Denumire organiza%ie Cod de nregistrare fiscal$ Num$r de nregistrare n Registrul Comer%ului Nr. de la Registrul Asocia%iilor &i Funda%iilor Anul nfiin%$rii Adresa po&tal$: Cod: Localitate: Jude%/Sector: Adres$ po&t$ electronic$

Solicitantul se oblig! s! respecte prevederile legisla"iei n vigoare cu privire la egalitatea de #anse #i de tratament ntre femei #i b"rba!i n domeniul ocup"rii #i al muncii, precum #i egalitatea de #anse #i nediscriminarea (Constitu"ia Romniei, art. 4 alin. 2 #i art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicat! privind prevenirea #i sanc"ionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de #anse ntre femei #i b!rba"i; OUG 96/2003 pentru protec"ia maternit!"ii #i Legea 210/1999 privind concediul paternal), #i va lua n considerare n implementarea proiectului toate politicile #i practicile prin care nu va realiza nicio deosebire, excludere, restric"ie sau preferin"!, pe baz! de: # ras!; # na"ionalitate; # etnie; # limb!; # religie; # categorie social!; # convingeri; # sex; # orientare sexual!; # vrst!; # handicap; # boal! cronic! necontagioas!; # infectare HIV; # apartenen"! la o categorie defavorizat!; # precum #i orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrngerea, nl!turarea recunoa#terii, folosin"ei sau exercit!rii, n condi"ii de egalitate, a drepturilor omului #i a libert!"ilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, n domeniul politic, economic, social #i cultural sau n orice alte domenii ale vie"ii publice. Data Func%ia ocupat$ n organiza%ie Prenume &i Nume Semn$tura "tampila Not": Aceast" declara!ie va fi tip"rit", datat", semnat" #i #tampilat" de c"tre reprezentantul legal al solicitantului n numele organiza!iei sistemul informatic va introduce automat datele privind organiza!ia #i proiectul propus. Pagina 20 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 6: DECLARA!IE PRIVIND RESPECTAREA CERIN!ELOR DE INFORMARE &I PUBLICITATE


Anexa 6 a cererii de finan%are Not$: Aceast! anex! reprezint! un model. Completarea cererii de finan"are #i a declara"iilor se realizeaz! on-line. n acest sens v! rug!m s! accesa"i pagina de internet www.fseromania.ro, sec"iunea Cerere de propuneri de proiecte.
Nr. nregistrare: .. (la solicitant) ID proiect Titlul proiectului: Denumire organiza%ie Cod de nregistrare fiscal$ Num$r de nregistrare n Registrul Comer%ului Nr. de la Registrul Asocia%iilor &i Funda%iilor Anul nfiin%$rii Adresa po&tal$: Cod: Localitate: Jude%/Sector: Adres$ po&t$ electronic$ Solicitantul, n calitate de viitor beneficiar, se oblig! s! respecte prevederile legisla"iei n vigoare cu privire la informare #i publicitate, prin mijloacele de informare prev!zute la art.8 #i art.9 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale ale Fondului European de Dezvoltare Regional!, Fondului Social European #i Fondului de Coeziune. Solicitantul se angajeaz! s!: " asigure vizibilitate adecvat!, transparen"a #i promovarea corespunz!toare a proiectului, a obiectivelor, a rezultatelor ob"inute etc.; " asigure informarea publicului prin mijloace de informare adecvate privind asisten"a financiar! ob"inut! din fondurile europene #i s! informeze toate persoanele implicate n proiect n ceea ce prive#te finan"area nerambursabil! primit!; " notifice clar #i prin mijloace adecvate faptul c! proiectul implementat a fost selectat n cadrul POS DRU cofinan"at de FSE; " asigure c! orice document, inclusiv certificate de participare sau diplome, realizate n cadrul proiectului vor include un paragraf sau o men"iune care s! fac! referire la faptul c! POS DRU este cofinan"at din FSE. " asigure #i s! furnizeze resursele bugetare corespunz!toare pentru activit!"ile #i produsele de informare #i comunicare. De asemenea, solicitantul declar! c! este de acord #i c! va respecta to"i termenii #i condi"iile prev!zute n Ghidul Solicitantului, precum #i n legisla"ia comunitar! #i na"ional! n vigoare, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare. Data Func%ia ocupat$ n organiza%ie Prenume &i Nume Semn$tura "tampila

Not": Aceast" declara!ie va fi tip"rit", datat", semnat" #i #tampilat" de c"tre reprezentantul legal al solicitantului n numele organiza!iei sistemul informatic va introduce automat datele privind organiza!ia #i proiectul propus.

Pagina 21 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 7: ACORD DE PARTENERIAT


- Model recomandat Nr. de nregistrare: .. (la solicitant) Art. 1. P$r%ile 1. (numele complet al organiza"iei) ., cu sediul n (adresa sediului nregistrat pentru companii # i asocia"ii) ., codul TVA sau codul fiscal, unde este cazul, partener principal (numele complet al companiei) ., cu sediul n (adresa sediului nregistrat pentru companii # i asocia"ii) , codul TVA sau codul fiscal, unde este cazul, partener 1...(a se ad"uga num"rul de parteneri propu#i n parteneriat).

2.

au convenit urm!toarele: Art. 2. Obiectul Obiectul acestui parteneriat este de a implementa mpreun! proiectul: ....(titlul proiectului), num!rul (codul proiectului), care este depus n cadrul cererii de propuneri de proiecte: (num!rul #i titlul cererii de propuneri de proiecte). Din punctul de vedere al contractului de finan"are, parteneriatul nu este o rela"ie de afaceri, ci o rela"ie ntre dou! sau mai multe organiza"ii, care implic! distribuirea responsabilit!"ilor ap!rute n timpul dezvolt!rii unui proiect. Cererea de finan"are #i anexele sale sunt parte integrant! acestui acord. Art. 3. Roluri &i responsabilit$%i n implementarea proiectului 3.1. Rolurile & i responsabilit$%ile sunt descrise n tabelul de mai jos & i corespund prevederilor cererii de finan%are care reprezint$ documentul principal n stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului: Organiza"ia Roluri #i responsabilit!"i n proiect Partener principal Partener 1 Partener 2. Not!: Se vor descrie rolurile #i responsabilit!"ile fiec!rui partener pe durata implement!rii proiectului. 3.2. Cofinan%area opera%iunilor Partenerii vor asigura contribu"ia la acest proiect a#a cum este precizat n cererea de finan"are # i n prezentul acord. Partenerul principal va furniza lei, partenerul 1 va furniza lei, partenerul 2 va furniza . lei (se adaug" num"rul de parteneri prev"zu!i n parteneriat). Organiza"ia Partener principal Partener 1 Partener 2. (se adaug" num"rul de parteneri prev"zu!i n parteneriat) Total 3.3. Pl$%i Partenerul principal va deschide un cont separat pentru proiect. Toate contribu"iile (finan"area nerambursabil! # i cofinan"area adus! de fiecare partener) vor fi transferate
Pagina 22 din 60

Contribu"ia la proiect LEI

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

n acest cont. Toate pl!"ile pentru proiect vor fi f!cute de c!tre partenerul principal din acest cont. Pl!"ile c!tre parteneri pentru activit!"ile lor, cu excep"ia cheltuielilor cu salariile # i asimilate acestora #i contribu"iilor sociale aferente, vor fi f!cute pe baz! de facturi emise c!tre partenerul principal. Toate facturile vor avea nscrise urm!toarele informa"ii: a) Activitatea ntreprins! corespunz!tor proiectului; b) Linia de buget din proiect corespunz!toare activit!"ii. Art. 4. Durata acordului. Durata acordului este de . ncepnd cu data (data transmiterii electronice a cererii de finan!are). Art. 5. Drepturi &i obliga%ii ale partenerilor 5.(1). Partenerul principal va semna cererea de finan"are #i contractul de finan"are. 5.(2). Partenerul principal va consulta partenerii cu regularitate, i va informa despre progresul ac"iunii #i le va furniza copii ale rapoartelor narative #i financiare. 5.(3). Propunerile pentru modific!ri importante ale proiectului (de exemplu: activit!"i, parteneri, etc.), trebuie s! fie convenite cu partenerii naintea solicit!rii aprob!rii de c!tre Organismul Intermediar Regional . Cnd nu se ajunge la un acord asupra modific!rilor, partenerul principal va indica acest lucru cnd va solicita aprobarea Organismului Intermediar Regional .. 5.(4). Costurile angajate de parteneri sunt eligibile n acela#i fel ca # i costurile angajate de c!tre beneficiarul finan"!rii nerambursabile (partenerul principal corespunz!tor rolurilor avute n proiect). Art. 6. Proprietatea 6.(1). nainte de sfr#itul proiectului, partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a echipamentelor #i bunurilor achizi"ionate din finan"area nerambursabil! ntre parteneri. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ata#ate raportului final. Art 7. Dispozi%ii finale 7.(1). Orice modificare a prezentului acord va fi valabil! numai atunci cnd este convenit! de toate p!r"ile. 7.(2). Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau n leg!tur! cu el, pe care p!r"ile nu le pot solu"iona pe cale amiabil!, vor fi solu"ionate de instan"ele competente. 7.(3). P!r"ile sunt de acord c! prezentul acord este guvernat de legea romn!. ntocmit n .. exemplare, n limba romn!, cte unul pentru fiecare parte #i unul pentru AMPOSDRU/OI. Semn$turi Partener principal Numele #i func"ia persoanelor autorizate s! semneze . . Numele #i func"ia persoanelor autorizate s! semneze . . Numele #i func"ia persoanelor autorizate s! semneze Semn!tur! Data #i locul

Partener 1

Semn!tur!

Data #i locul

Partener 2

Semn!tur!

Data #i locul

(tabelul se poate completa n continuare, acolo unde sunt mai mult de doi parteneri)
Pagina 23 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 8: VERIFICAREA ELIGIBILIT%!II &I GRILA DE SELEC!IE


Criterii de eligibilitate solicitan%i Solicitantul trebuie s! fie o organiza"ie legal constituit! n Romnia. Solicitantul trebuie s! apar"in! categoriilor de beneficiari eligibili n conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a POS DRU #i cu Ghidul Solicitantului. Solicitantul nu se afl! ntr-una dintre situa"iile prev!zute de art. 93 (1), art. 94 #i art. 96 (2) din Regulamentul CE nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunit!"ilor Europene, cu modific!rile # i complet!rile ulterioare # i s! ndeplineasc! condi"iile prev!zute de art. 93 (2) al aceluia#i Regulament. Solicitantul trebuie s! fie direct responsabil pentru preg!tirea #i managementul proiectului. Solicitantul #i/sau partenerii acestuia trebuie s! demonstreze c! au capacitate financiar! #i opera"ional!. n acest sens se va evalua: - Existen"a resurselor administrative; - Existen"a surselor de finan"are stabile pentru implementarea proiectului (rezultatul net din bilan"ul contabil al ultimilor 2 ani). Evaluarea capacit!"ii financiare nu se aplic! pentru institu"iile administra"iei publice centrale #i locale. Criterii de eligibilitate proiecte Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare #i domeniului major de interven"ie. Grupul/grupurile "int! # i activit!"ile proiectului sunt n concordant! cu condi"iile specifice ale axei prioritare #i domeniului major de interven"ie #i ale cererii de propuneri de proiecte. Bugetul proiectului respect! limitele prev!zute de cererea de propuneri de proiecte. Proiectul respect! prevederile comunitare #i na"ionale privind informarea #i publicitatea. Proiectul respect! perioada de implementare (minimum 6 luni #i maximum 2 ani), data limit! #i modalitatea de transmitere a cererilor de finan"are. Proiectul este implementat n Romnia. Da Nu

Da

Nu

Criterii de selec%ie
1. Relevan%$ 1.1. Proiectul propus este n conformitate cu politicile #i strategiile europene #i na"ionale n domeniul educa"iei, al form!rii profesionale, al nv!"!rii pe tot parcursul vie"ii, al ocup!rii #i al incluziunii sociale, transpuse n POS DRU 1.2. Adecvarea activit!"ilor proiectului la nevoile grupului/grupurilor "int! 1.3. Grup/grupurile "int! sunt definite clar #i cuantificate 1.4. Proiectul contribuie la promovarea egalit!"ii de #anse #i asigur! tratament egal #i non-discriminatoriu

Punctaj maxim 100 puncte Punctaj maxim 40 puncte 3

3 3 3

Pagina 24 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

1.5. Proiectul abordeaz! una sau mai multe teme orizontale relevante: dezvoltare durabil!, inova"ie #i TIC, mb!trnire activ!, abordare trans-na"ional! #i interregional! 1.6. Indicatorii proiectului contribuie la atingerea indicatorilor de realizare imediat! (output) #i de rezultat ai axei prioritare 1.7. Proiectul con"ine elemente de valoarea ad!ugat! (ex. : proiectul contribuie la cre#terea nivelului de calificare, a gradului de ocupare etc.) 1.8. Experien"a solicitantului #i a partenerilor acestuia n managementul de proiect, inclusiv capacitatea de a gestiona bugete 1.9. Competen"ele profesionale #i calific!rile necesare pentru domeniul n care se ncadreaz! proiectul propus, ale solicitantului #i partenerilor acestuia 1.10. Promovarea re"elelor #i parteneriatelor ntre agen"ii de ocupare a for"ei de munc!, administra"ie public!, autorit!"i locale #i institu"ii publice, organiza"ii sindicale, patronate, institu"ii de educa"ie #i formare profesional!, ONG-uri 1.11. Contribu"ie la dezvoltarea capacit!"ii institu"ionale, administrative #i financiare a sistemului de suport pentru popula"ia din mediul rural, n domeniul ocup!rii #i dezvolt!rii resurselor umane 1.12. Contribu"ie la cre#terea competen"elor #i capacit!"ii de ocupare a popula"iei din mediul rural n domenii non-agricole 2. Metodologie 2.1. Coeren"a proiectului, expunere clar! #i complet! 2.2. Activit!"i realiste #i fezabile n corela"ie cu resursele proiectului 2.3. Planificarea coerent! a activit!"ilor (claritatea #i fezabilitatea planului de ac"iune al proiectului) 2.4. Abordare adaptat! #i instrumente personalizate n func"ie de nevoile specifice ale fiec!rui grup "int!. Proiectul propune instrumente diverse, n concordan"! cu cerin"ele de implementare 2.5. Existen"a partenerilor #i nivelul de implicare a fiec!ruia (descrierea clar! a activit!"ilor desf!#urate de fiecare partener) 2.6. Formularea rezultatelor n termeni cuantificabili, m!surabili #i verificabili #i a indicatorilor suplimentari cantitativi, calitativi, m!surabili #i verificabili 2.7. Existen"a m!surilor de informare #i publicitate corespunz!toare activit!"ilor desf!#urate 3. Sustenabilitate 3.1. Proiectul include opera"iuni #i activit!"i pentru a asigura continuarea, valorificarea #i integrarea rezultatelor dup! finalizarea proiectului, din punct de vedere financiar #i institu"ional 3.2 Capacitatea de transferare a rezultatelor la diferite niveluri (sectorial, regional, local, institu"ional) 4. Cost-eficien%$ 4.1. Justificarea cheltuielilor propuse n rela"ie cu rezultatele a#teptate 4.2. Nivel realist al costurilor, inclusiv cea mai bun! utilizare a banilor

3 3 3

3 5 4 4 Punctaj maxim 20 puncte 2 3 3 3

3 3 3 Punctaj maxim 15 puncte 5

10 Punctaj maxim 25 puncte 15 10

Pagina 25 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 9: FORMULAR CV Formular electronic

Curriculum vitae Europass Informa%ii personale Nume / Prenume Adres!(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Na"ionalitate(-t!"i) Data na#terii Sex Locul de munc$ vizat / Domeniul ocupa%ional Experien%a profesional$ Perioada

Insera"i fotografia. (rubric! facultativ!)

Nume, Prenume Num!r imobil, nume strad!, cod po#tal, localitate, "ar! Mobil:

Men"iona"i separat fiecare experien"! profesional! relevant!, ncepnd cu cea mai recent! dintre acestea.

Func"ia sau postul ocupat Activit!"i #i responsabilit!"i principale Numele #i adresa angajatorului Tipul activit!"ii sau sectorul de activitate Educa%ie &i formare Perioada Men"iona"i separat fiecare forma de nv!"!mnt #i program de formare profesional! absolvite, ncepnd cu cel mai recent.

Calificarea / diploma ob"inut! Disciplinele principale studiate / competen"e profesionale dobndite Numele #i tipul institu"iei de nv!"!mnt / furnizorului de formare Nivelul n clasificarea na"ional! sau interna"ional!

Aptitudini &i competen%e personale


Pagina 26 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Limba(i) matern!(e)

Preciza%i limba(ile) matern$(e) (dac! este cazul specifica"i a doua limb! matern!)

Limba(i) str!in!(e) cunoscut!(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin"# Pentru Limbi Str#ine Competen"e #i abilit!"i sociale Competen"e #i aptitudini organizatorice Competen"e #i aptitudini tehnice Competen"e #i aptitudini de utilizare a calculatorului Competen"e #i aptitudini artistice Alte competen"e #i aptitudini Permis(e) de conducere Informa%ii suplimentare Descrie"i aceste competen"e #i indica"i contextul n care au fost dobndite. Descrie"i aceste competen"e #i indica"i contextul n care au fost dobndite. Descrie"i aceste competen"e #i indica"i contextul n care au fost dobndite. Descrie"i aceste competen"e #i indica"i contextul n care au fost dobndite. Descrie"i aceste competen"e #i indica"i contextul n care au fost dobndite. Descrie"i aceste competen"e #i indica"i contextul n care au fost dobndite. Men"iona"i dac! de"ine"i un permis de conducere #i categoria. Include"i aici orice alte informa"ii utile, care nu au fost men"ionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referin"e etc. Enumera"i documentele anexate CV-ului. n%elegere
Ascultare Citire

Vorbire
Participare la conversa"ie Discurs oral

Scriere
Exprimare scris!

Anexe

Pagina 27 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 10: FORMULAR NREGISTRARE A GRUPULUI !INT%

Formular individual de nregistrare

(a se completa n prima etap$ de implementare a proiectului)


Cod proiect: ________________________________________________________________ Titlu proiect: ________________________________________________________________ Reprezentant legal/Coordonator proiect: _________________________________________ Axa Prioritar$: ______________________________________________________________ Domeniu Major de Interven%ie: _________________________________________________ Not$: Datele cuprinse n acest formular vor fi tratate confiden"ial, n conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protec"ia persoanelor fizice n ceea ce prive#te prelucrarea datelor cu caracter personal #i libera circula"ie a acestor date, transpus! prin Legea nr. 677/2001 privind protec"ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal # i libera circula"ie a acestor date cu modific!rile # i complet!rile ulterioare, precum # i prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal #i protec"ia vie"ii private n sectorul comunica"iilor electronice, transpus! prin Legea nr. 506/2004. I. Informa%ii personale: I.1. Nume participant (nume $i prenume) ____________________________________________ CNP ______________________, adresa: ______________________________________________ _______________________________________________________________________________ Telefon:_________________________E-mail:_________________________ I.2. Gen: Masculin romn! Feminin alta(specifica"i)_________________

I.3. Na%ionalitate:

I.4. Vrst$ (vrsta n ani mplini"i): sub 15 ani 15 24 ani 25 45 ani 45 54 ani 55 64 ani I.5. Locul de re&edin%$: rural urban

II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei institu"ii de nv#"#mnt absolvite):

Institu%ie de nv$%$mnt superior de lung$ durat$ (4-6 ani)4

n cadrul acestei categorii se nscriu persoanele care declar! c! au absolvit universit!"i, institute #i academii de studii cu facult!"i #i specializ!ri autorizate sau acreditate, cu profil: tehnic, universitar, #tiin"e economice, #tiin"e juridice, medico-farmaceutic, artistic #i alte profiluri. n aceast! categorie sunt asimila"i #i absolven"ii institu"iilor de nv!"!mnt cu grad de nv!"!mnt superior cu o durat! de studii de 2-3 ani care ob"inuser! diploma echivalent! cu cea de licen"!. La nv!"!mntul superior se includ att absolven"ii care au promovat

Pagina 28 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

de scurt$ durat$ (2 sau 3 ani)5 Institu%ie de nv$%$mnt postliceal &i de mai&tri6 Institu%ie de nv$%$mnt secundar nv$%$mnt secundar superior o o Liceu7 "coal$ de art$ &i meserii &i de ucenici8

nv$%$mnt secundar inferior 9 (gimnazial) Institu%ii de nv$%$mnt primar10 F$r$ &coal$ absolvit$11

III. Statutul pe pia%a muncii: Persoan$ activ$12 Persoan$ ocupat$13

examenul de licen"! sau de diplom! ct #i cei care nu au promovat acest examen, dar care de"in un certificat de studii superioare #i o copie de pe foaia matricol!.

Care asigur! o specializare superioar! celei ob"inute n sistemul de nv!"!mnt liceal #i la care au acces absolven"ii de liceu, cu sau f!r! diplom! de bacalaureat. n aceast! categorie se includ att absolven"ii #colilor postliceale #i de mai#tri cu profil tehnic, de informatic!, economic, administrativ, comer", coopera"ie #i servicii, pedagogic, sanitar, artistic #i educa"ie fizic!, seminarii teologice postliceale ct #i absolven"ii #colilor postliceale independente, ai grupurilor #colare #i #colilor speciale.

n cadrul acestei categorii se nscriu persoanele care declar! c! au absolvit colegii universitare din cadrul institutelor de nv!"!mnt de lung! durat! cu profil: tehnic, politic #i administrativ, economic, medico-farmaceutic, sportiv, juridic #i alte profiluri, inclusiv informatic!. n aceast! categorie sunt asimila"i #i absolven"ii fostelor facult!"i/sec"ii de subingineri, precum #i conductorii arhitec"i.

Cu profil tehnic, economic, administrativ, comer", coopera"ie #i servicii, sanitar, de art! #i alte #coli profesionale, n care s-au inclus absolven"ii nv!"!mntului de zi sau seral al #colilor profesionale sau ai nv!"!mntului de ucenici organizat pe lng! #colile profesionale. n aceast! categorie au fost inclu#i #i cei care au absolvit ucenicia la locul de munc!, cu preg!tire teoretic! prin cursuri de calificare cu durata de #colarizare de 1-3 ani, care a fost asimilat! cu #coala profesional!. Cuprinde clasele V-VIII care func"ioneaz! n #colile cu clasele I-VIII sau n cadrul liceelor #i grupurilor #colare, precum #i treapta I a fostelor licee real-umaniste sau de specialitate; clasele I-IV ale cursului inferior din fostele licee teoretice; clasele V-VII/VIII din #colile cu 7 clase #i respectiv cu 8 clase; clasele V-X din #colile cu nv!"!mnt obligatoriu de 10 ani, precum #i alte #coli din Nomenclatorul institu"iilor de nv!"!mnt, inclusiv cursurile gimnaziale ale grupurilor #colare. n aceast! categorie sunt inclu#i #i absolven"ii #colilor speciale pentru copii cu deficien"e.
10

Cu profil teoretic (inclusiv informatic!), tehnologic (tehnic, agromontan, agricultur!, piscicultur! #i veterinar, silvic, economic, administrativ, juridic, alte profiluri), voca"ional (sportiv, de art!, pedagogic, militar, teologic, sanitar, alte profiluri), n care se includ absolven"ii nv!"!mntului de zi, seral, cu frecven"! redus! sau la distan"!. n nv!"!mntul liceal sunt cuprin#i #i absolven"ii fostelor #coli medii de cultur! general!, #colilor medii de specialitate, precum #i absolven"ii liceelor care au func"ionat cu 10 clase.

11

n cadrul acestei categorii se nscriu absolven"ii #colilor primare (elementare) de 4 clase #i ai #colilor speciale cu nivel de absolvire primar, precum #i absolven"ii cursurilor de alfabetizare. De asemenea, n aceast! categorie se nscriu #i absolven"ii #colilor primare speciale pentru copii cu deficien"e.

12

n aceast! categorie sunt incluse persoanele care declar! c! #tiu s! citeasc! #i s! scrie de#i n-au absolvit nici o #coal!, cele care #tiu doar s! citeasc!, precum #i persoanele care declar! c! nu #tiu s! scrie #i s! citeasc!. Dintre persoanele f!r! #coal! absolvit!, cele care nu #tiu s! scrie #i s! citeasc! sau numai citesc sunt considerate persoane analfabete. Aceast! categorie cuprinde toate persoanele apte de munc! n vrst! de 14 ani #i peste care constituie for"a de munc! disponibil! pentru producerea de bunuri #i servicii. Aceast! categorie cuprinde persoanele n vrst! de 14 ani #i peste care au o ocupa"ie aduc!toare de venit pe care o exercit! ntr-o activitate economic! sau social!, n baza unui contract de munc! sau n mod independent (pe cont propriu); au lucrat cel pu"in o or! ntr-o ramur! neagricol! sau cel pu"in 15 ore n activit!"i agricole, n scopul ob"inerii unor venituri sub form! de salariu, plat! n natur!, c#tig sau beneficii, indiferent dac! la momentul nregistr!rii erau prezente sau lipseau temporar de la lucru (fiind n concediu - de odihn! sau f!r! plat!, de studii, de boal!, de maternitate etc.-, la cursuri de calificare, recalificare sau specializare, n grev! sau nu lucrau datorit! ntreruperii temporare din diverse motive a activit!"ii unit!"ii).

13

Pagina 29 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

-salariat (angajat)14 -ntreprinz$tor privat (patron)15 -lucr$tor pe cont propriu16 -membru al unei societ$%i agricole/cooperative17 -lucr$tor familial n gospod$ria proprie18 -alt$ situa%ie19 (de specificat) "omeri20, din care: -&omeri nregistra%i, din care: -&omeri de lung$ durat$ -&omeri nenregistra%i, inclusiv persoane n c$utarea unui loc de munc$, din care: -&omeri de lung$ durat$

III. Statutul pe pia%a muncii (continuare): Persoan$ inactiv$21, din care: -elevi22

14

15 16

Aceast! categorie cuprinde persoanele care #i exercit! activitatea ntr-o unitate economic! sau social! (indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de munc!, n schimbul unei remunera"ii sub form! de salariu pl!tit n bani sau n natur!, sub form! de comision etc. n aceast! categorie se includ persoanele care: sunt ncadrate permanent ntr-o unitate economic# sau social#, pe baza unui contract (angajament) de munc! sau lucreaz! n mod independent, chiar dac! la momentul nregistr!rii lipsesc temporar de la lucru; nu sunt ncadrate permanent ntr-o activitate economic# sau social#, dar n ultima lun! naintea nregistr!rii au lucrat, n mod excep"ional sau ocazional, cel pu"in o or! (respectiv 15 ore n activit!"i agricole), pentru ob"inerea unui venit sau au ajutat un membru al gospod!riei sau o rud! n activitatea pe care aceasta o desf!#ura n unitatea proprie, chiar dac! nu au fost remunerate pentru aceasta; sunt ncadrate n munc# pe baza unei conven"ii civile; elevii, studen"ii, persoanele casnice, precum $i pensionarii care n momentul nregistr!rii desf!#oar! o activitate economicosocial! n mod regulat, ocazional sau excep"ional; n aceast! categorie se includ persoanele care #i exercit! activitatea n unitatea proprie avnd unul sau mai mul"i salaria"i (angaja"i).

n aceast! categorie se includ persoanele care #i exercit! activitatea n unitatea proprie sau n mod independent ca meseria#i, liber profesioni#ti, comercian"i etc., f!r! a angaja nici un salariat, putnd fi ajutate n activitate doar de membrii gospod!riei sau de rude, care nu sunt, ns!, remunerate. n aceast! categorie se includ persoanele care sunt membri ai unei societ!"i agricole, ai unei cooperative me#te#ug!re#ti, de consum sau de credit #i care #i desf!#oar! activitatea n cadrul acestora, realiznd venituri nesalariale.
18 17

19

n aceast! categorie se includ persoanele care, n mod obi#nuit, ajut! un membru al gospod!riei, fie c! acestea lucreaz! n societatea comercial! proprie, fie c! lucreaz! pe cont propriu #i care nu primesc o remunera"ie pentru activitatea desf!#urat! (ajutor familial neremunerat). Persoanele active care nu au putut fi ncadrate n niciuna din situa"iile anterioare.

20

n aceast! categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vrst!, care declar! c! nu desf!#oar! o activitate o activitate economico-social!. n aceast! categorie se includ elevii care n momentul nregistr!rii nu exercit! o activitate economic! sau social! #i care declar! c! frecventeaz! o institu"ie de nv!"!mnt de stat sau particular!, n vederea instruirii, sau dobndirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul #i felul unit!"ii de nv!"!mnt. n aceast! categorie se includ #i elevii care se ntre"in numai din pensia de urma# sau din burs!. Nu se includ n aceast! categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani #i peste care urmeaz! cursurile unei institu"ii de nv!"!mnt #i care, n acela#i timp, desf!#oar! o activitate economic! sau social! din care realizeaz! un venit.

21

n conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigur!rilor pentru #omaj #i stimularea ocup!rii for"ei de munc!, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, art. 5: -persoan# n c#utarea unui loc de munc# - persoana care face demersuri pentru a-#i g!si un loc de munc!, prin mijloace proprii sau prin nregistrare la agen"ia pentru ocuparea for"ei de munc! n a c!rei raz! teritorial! #i are domiciliul sau, dup! caz, re#edin"a ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat n condi"iile legii; -$omer - persoana care ndepline#te cumulativ urm!toarele condi"ii: a) este n c!utarea unui loc de munc! de la vrsta de minimum 16 ani #i pn! la ndeplinirea condi"iilor de pensionare; b) starea de s!n!tate #i capacit!"ile fizice #i psihice o fac apt! pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de munc!, nu realizeaz! venituri sau realizeaz!, din activit!"i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dect salariul de baz! minim brut pe "ar! garantat n plat!, n vigoare; d) este disponibil! s! nceap! lucrul n perioada imediat urm!toare, dac! s-ar g!si un loc de munc!. -$omer nregistrat - persoana care ndepline#te cumulativ condi"iile prev!zute la art. 5 pct. IV #i se nregistreaz! la agen"ia pentru ocuparea for"ei de munc! n a c!rei raz! teritorial! #i are domiciliul sau, dup! caz, re#edin"a ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care func"ioneaz! n condi"iile prev!zute de lege, n vederea ob"inerii unui loc de munc!.

22

Pagina 30 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

-studen%i23 -persoane casnice24 -ntre%inu%i de alte persoane25 -ntre%inu%i de stat sau de alte organiza%ii private26 -alte situa%ii27 (de specificat) IV. Apartenen%a la un grup vulnerabil: Persoane de etnie roma Persoane cu dizabilit$%i Tineri peste 18 ani care p$r$sesc sistemul institu%ionalizat de protec%ie a copilului Familii care au mai mult de 2 (doi) copii Familii monoparentale Copii n situa%ii de risc Persoane care au p$r$sit timpuriu &coala Femei Persoane aflate n deten%ie Persoane anterior aflate n deten%ie Delincven%i juvenili Persoane dependente de droguri Persoane dependente de alcool Persoane cu dizabilit$%i mintale Persoane f$r$ ad$post Victime ale violen%ei n familie Persoane afectate de boli care le influen%eaz$ via%a profesional$ &i social$ (HIV/SIDA, cancer etc.) Imigran%i Refugia%i Persoane care solicit$ azil Persoane care tr$iesc din venitul minim garantat Persoane care locuiesc n comunit$%i izolate Victime ale traficului de persoane Persoane afectate de boli ocupa%ionale Altele (de specificat)

n aceast! categorie se includ studen"ii care n momentul nregistr!rii nu exercit! o activitate economic! sau social! #i care declar! c! frecventeaz! o institu"ie de nv!"!mnt de stat sau particular!, n vederea instruirii, sau dobndirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul #i felul unit!"ii de nv!"!mnt. n aceast! categorie se includ #i studen"ii care se ntre"in numai din pensia de urma# sau din burs!. Nu se includ n aceast! categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani #i peste care urmeaz! cursurile unei institu"ii de nv!"!mnt #i care, n acela#i timp, desf!#oar! o activitate economic! sau social! din care realizeaz! un venit. n aceast! categorie se includ persoanele n vrst! de 14 ani #i peste care n momentul nregistr!rii desf!#oar! numai activit!"i casnice (prepararea hranei, men"inerea cur!"eniei, ngrijrea #i educarea copiilor) n gospod!ria proprie sau a unei rude (de exemplu: so"iile casnice sau p!rin"ii care nu sunt pensionari #i fac menajul n gospod!ria copiilor sau ngrijesc nepo"ii), neavnd o surs! proprie de venit. n aceast! categorie se includ persoanele care n momentul nregistr!rii nu aveau o ocupa"ie aduc!toare de venit, nu beneficiau de pensie sau de alt! surs! de existen"!, fiind n ntre"inerea unor persoane fizice (a p!rin"ilor, rudelor sau altor persoane fizice), nu urmau o institu"ie de nv!"!mnt #i nu se ncadrau n rndul persoanelor casnice. n aceast! categorie sunt inclu#i: copiii pre#colari (chiar dac! nu primesc pensie de urma#), b!trnii, persoanele cu disabilit!"i #i invalizii afla"i n ntre"inerea unor persoane fizice. De asemenea, sunt incluse #i persoanele de vrst! #colar! de sub 14 ani, care nu urmeaz! o institu"ie de nv!"!mnt, nu beneficiaz! de pensie de urma# dar desf!#oar! activit!"i casnice. n aceast! categorie se nscriu persoanele aflate n ntre"inerea unor institu"ii publice (c!mine de b!trni, c!mine spital, case de copii etc.) sau a unor organiza"ii private (O.N.G.-uri), precum #i persoanele a c!ror singur! surs! de existen"! era ajutorul social (de exemplu persoanele cu disabilit!"i ntre"inute de rude sau de alte persoane #i pentru care statul pl!te#te o aloca"ie sau un salariu celor care le ntre"in). n aceast! categorie nu sunt inclu#i: copiii #colari din casele de copii; elevii/studen"ii care se ntre"in numai din bursa de stat; persoanele din c!mine care beneficiaz! de o pensie sau o alt! surs! de venit. n aceast! categorie se include persoanele care n momentul nregistr!rii nu exercitau o activitate economic! sau social! # i care au declarat ca unic! surs! de existen"! veniturile provenite din nchirieri, dobnzi, rente, dividende, arend!. n aceast! categorie au fost incluse #i persoanele care la momentul nscrierii se aflau n deten"ie precum #i persoanele care nu s-au ncadrat n nici una din categoriile anterioare.

23

24

25

26

27

Pagina 31 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 11: CONTRACT STANDARD


CONTRACT DE FINAN#ARE MODEL ORIENTATIV Num!rul de identificare al contractului: RO ..- POSDRU-AP .. DMI ..- PS-AM/PS -OI Titlul proiectului: Nr. de nregistrare responsabil: AMPOSDRU/OI

Cererea de finan"are nr. , din data de ., a fost aprobat! n data de .., pentru o finan"are nerambursabil! n valoare de .., de la data de pn! la data de . Preambul Baza legal! pentru acordarea finan"!rii : Programul Opera"ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia CE 5811/22.11.2007, denumit n continuare POS DRU; Regulamentul CE 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune cu modific!rile #i complet!rile ulterioare; Regulamentul CE 1081/2006 privind Fondul Social European (FSE); Regulamentul CE 1828/2006 pentru stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului CE 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune #i a Regulamentului CE 1080/2006 al Parlamentului European #i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional!; Regulamentul financiar CE 1605/2002 aplicabil bugetului general al Comunit!"ilor Europene cu modific!rile #i complet!rile ulterioare; Regulamentul CE 2342/2002 privind stabilirea normelor de aplicare Regulamentului financiar CE 1605/2002 cu modific!rile #i complet!rile ulterioare; a

Ordonan"a Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinan"!rii #i a cofinan"!rii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul na"ional de dezvoltare, n bugetul institu"iilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale #i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen"! cu modific!rile #i complet!rile ulterioare; Celelalte reglement!ri comunitare #i na"ionale aplicabile.

Sursele de finan%are nerambursabil$ Contribu"ia public! na"ional! la finan"area acordat! Contribu"ia comunitar! la finan"area acordat! - FSE
Pagina 32 din 60

..Lei .Lei

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

CONDI#II GENERALE "I SPECIALE Ministerul Muncii, Familiei &i Egalit$%ii de "anse (MMFES), Direc%ia General$ Autoritatea de Management pentru Programul Opera%ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, denumit$ n continuare AMPOSDRU/ OI responsabil, cu sediul n strada , nr., sector...., Bucure&ti/.., Romnia, cod po&tal:.., telefon:.., fax:, po&ta electronic$: , cod fiscal..., prin reprezentant legal, [prenume, nume], directorul general al AMPOSDRU/director OI responsabil, pe de o parte #i [Persoana juridic$] ..........................................nfiin%at$ la data de ............................., cod de nregistrare fiscal$ ................................................., nr. de nregistrare..........: J...../......./..........., cu sediul n localitatea ......................................... str. ..............................,jude%ul.....................,cod po&tal: ............................. tel: .., fax: .., po&t$ electronic$: .., n calitate de Beneficiar, prin reprezentant legal [prenume, nume], [func!ie], pe de alt$ parte, au convenit urm$toarele: Articolul 1 - Obiectul contractului (1) Obiectul acestui contract l reprezint! acordarea finan"!rii nerambursabile de c!tre AMPOSDRU/OI responsabil pentru implementarea Proiectului intitulat: <titlu>.., a#a cum este descris n Anexa 1 Cererea de finan"are, denumit n continuare Proiect. (2) Beneficiarului i se va acorda finan"area nerambursabil! n termenii #i condi"iile stabilite n prezentul contract #i anexele acestuia pe care Beneficiarul declar! c! le cunoa#te #i le accept!. (3) Cererea de finan"are depus! de beneficiar, aprobat! ca urmare a procesului de evaluare #i selec"ie, devine Anexa 1 la prezentul contract. (4) Beneficiarul accept! finan"area nerambursabil! #i se angajeaz! s! implementeze proiectul pe propria r!spundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul contract #i cu legisla"ia comunitar! #i na"ional!. Articolul 2 - Durata contractului (1) Acest contract intr! n vigoare la data semn!rii de c!tre reprezentantul legal al AMPOSDRU/OI responsabil, dup! ce contractul a fost semnat, n prealabil, de c!tre reprezentantul legal al Beneficiarului. (2) Data de ncepere a implement!rii Proiectului va fi prima zi din luna urm!toare intr!rii n vigoare a contractului. (3) Perioada de implementare a Proiectului este de ..luni. (4) Dup! expirarea perioadei de implementare se men"ine obliga"ia beneficiarului, n conformitate cu art.90 din Regulamentul CE 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European pentru Dezvoltarea Regional!, Fondul Social European #i Fondul de Coeziune, de a p!stra pn! la data de 31.12.2021 #i de a pune la dispozi"ia AMPOSDRU, [OI responsabil], Autorit!"ii de Certificare #i Plat!, Autorit!"ii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Lupt! Anti - Fraud!, Cur"ii Europene de Conturi, precum #i oric!rui alt organism abilitat s! efectueze verific!ri asupra modului de utilizare a finan"!rii nerambursabile, toate documentele corespunz!toare utiliz!rii finan"!rii, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pn! la nchiderea oficial! a Programului Opera"ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Pagina 33 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Articolul 3 - Finan%area proiectului (1) Valoarea total! a proiectului este estimat! la,00 Lei (f!r! TVA), dup! cum urmeaz!: Valoarea total! a proiectului Valoarea Valoarea Valoarea eligibil! Contribu"ia total! eligibil! a a finan"!rii eligibil! a eligibil! a finan"!rii nerambursabile Beneficiarului proiectului, nerambursabile acordat! din din care: acordat! din bugetul na"ional FSE (Lei) (Lei) (%) (Lei) (%) (Lei) (%) 2 = 3 + 5+7 3 4 5 6 7 8 Valoarea ne-eligibil! a proiectului

(Lei) 1=2+9

(Lei) 9

(2) AMPOSDRU/OI responsabil finan"eaz! o sum! maxim! de ,00 Lei (f!r! TVA), echivalent! cu % din valoarea total! eligibil! prev!zut! la art.3(1). (3) Valoarea cheltuielilor generale de administra"ie va fi acordat! n procent de .% din valoarea total! a costurilor directe eligibile. (4) La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, finan"area nerambursabil! acordat! de AMPOSDRU/OI responsabil va fi limitat! la valoarea ob"inut! prin aplicarea procentului prev!zut la art.3(2) cheltuielilor totale eligibile certificate. Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor efectuate n cadrul proiectului Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului sunt eligibile n condi"iile stabilite de: Hot!rrea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul opera"iunilor finan"ate prin programele opera"ionale, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, de Ordinul comun nr.3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate #i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul opera"iunilor finan"ate prin POSDRU, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, de Ghidul Solicitantului, de prezentul contract, de instruc"iunile AMPOSDRU/OI responsabil, precum #i de alte dispozi"ii legale aplicabile. Articolul 5 Acordarea prefinan%$rii (1) Beneficiarul poate depune la [AMPOSDRU sau OI responsabil] o cerere de prefinan"are, potrivit formatului standard stabilit n Anexa 2 - Cerere de prefinan"are. (2) Prefinan"area se acord! n tran#e anuale n procent de ..% din valoarea total! eligibil! a contractului de finan"are aferent! fiec!rui an de implementare al proiectului stabilit n Anexa 3 Bugetul proiectului. (3) Prefinan"area se va pl!ti n lei n contul special deschis n conformitate cu prevederile prezentului contract #i utilizat exclusiv pentru proiect de c!tre beneficiar, conform Anexei 4 Formular de identificare financiar!. (4) Plata prefinan"!rii este condi"ionat! de constituirea garan"iei de returnare a prefinan"!rii, n conformitate cu dispozi"iile legale n vigoare, care va fi acoperitoare att pentru recuperarea integral! a prefinan"!rii, ct #i pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice n cazul nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunz!toare a obliga"iilor contractuale ce deriv! din acordarea prefinan"!rii n conformitate cu Anexa 5 Garan"ia de returnare a prefinan"!rii. (5) Institu"iile publice #i organiza"iile non - guvernamentale nu au obliga"ia constituirii unei garan"ii de returnare a prefinan"!rii

Pagina 34 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

(6) Garan"ia de returnare a prefinan"!rii, constituit! n contextul prevederilor art.5(4) va fi deblocat! propor"ional pe m!sura recuper!rii prefinan"!rii, dup! verificarea de c!tre AMPOSDRU/OI responsabil a documentelor justificative privind cheltuielile efectuate n cadrul proiectului. (7) O nou! tran#! anual! de prefinan"are va putea fi acordat! dup! recuperarea a cel pu"in 70% din tran#a anual! de prefinan"are anterioar!. (8) Suma total! a tran#elor anuale de prefinan"are se acord! n procent de maximum 20% din valoarea eligibil! a contractului de finan"are. (9) Prevederile art.5 alin. 1 8 se vor aplica din momentul intr!rii n vigoare a modific!rii Ordonan"ei Guvernului nr. 29/2007, ce vizeaz! autorizarea AMPOSDRU pentru acordarea prefinan"!rii f!r! prezentarea de c!tre Beneficiar a unui contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execu"ie de lucr!ri ncheiat ntre acesta #i un operator economic. AMPOSDRU va informa Beneficiarul, n timp util, cu privire la aceast! modificare legislativ!. Articolul 6 Recuperarea prefinan%$rii (1) Prefinan"area anual! se va recupera prin deducerea unui procent de .....% din cheltuielile totale eligibile certificate de c!tre AMPOSDRU/OI responsabil din fiecare cerere de rambursare intermediar! solicitat! (excluznd contravaloarea TVA), astfel nct suma aferent! prefinan"!rii s! fie recuperat! integral nainte de depunerea cererii finale de rambursare. (2) Dac! prefinan"area nu a fost recuperat! integral nainte de depunerea cererii finale de rambursare, diferen"a r!mas! nerecuperat! trebuie pl!tit! de c!tre Beneficiar n contul AMPOSDRU, n termen de 15 de zile calendaristice de la notificarea transmis! de c!tre AMPOSDRU. Beneficiarul este obligat s! transmit! o copie a ordinului de plat! c!tre AMPOSDRU, n termen de 5 zile lucr!toare de la data efectu!rii pl!"ii. (3) n cazul acord!rii unei noi tran#e anuale de prefinan"are n condi"iile prev!zute la art. 5 alin. (7), recuperarea noii tran#e anuale de prefinan"are se va realiza numai dup! recuperarea integral! a tran#ei de prefinan"are acordate anterior. (4) Prefinan"area anual! se restituie dac! nici o cerere de rambursare intermediar! nu a fost depus! de c!tre Beneficiar n termen de 6 (#ase) luni de la data primirii acesteia de c!tre Beneficiar. (5) n situa"ia nerespect!rii prevederilor art.6(4), AMPOSDRU/OI responsabil poate dispune rezilierea contractului. (6) Prefinan"area va fi utilizat! exclusiv n scopul pentru care a fost acordat!. Articolul 7 - Rambursarea cheltuielilor efectuate n cadrul proiectului &i rambursarea final$ (1) Beneficiarul are obliga"ia de a completa #i transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil] graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare, odat! cu depunerea cererii de prefinan"are, conform formatului standard stabilit n Anexa 6 - Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare. (2) Beneficiarul trebuie s! transmit! prima cerere de rambursare intermediar! n maxim 6 luni de la data primirii tran#ei anuale de prefinan"are, iar valoarea cheltuielilor angajate #i pl!tite de c!tre Beneficiar specificate n cererea de rambursare trebuie s! reprezinte cel pu"in .....% din valoarea eligibil! a proiectului aprobat! pentru fiecare an de implementare, cu excep"ia ultimei cereri de rambursare intermediare. n cazul n care Beneficiarul nu solicit! prefinan"are, acesta trebuie s! transmit! prima cerere de rambursare intermediar! n maxim 6 luni de la data nceperii implement!rii proiectului, iar valoarea cheltuielilor angajate #i pl!tite de c!tre Beneficiar specificate n cererea de rambursare trebuie s! reprezinte cel pu"in .....% din
Pagina 35 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

valoarea eligibil! a proiectului aprobat! pentru fiecare an de implementare, cu excep"ia ultimei cereri de rambursare intermediar!. Cererea de rambursare intermediar! a cheltuielilor va fi transmis! [AMPOSDRU sau OI responsabil], conform formatului standard prezentat n Anexa 7 Cerere de rambursare a cheltuielilor. (3) Beneficiarul are obligatia de a transmite cererile de rambursare purtnd semn!tura #i #tampila unui expert contabil/contabil autorizat, membru al Corpului Exper"ilor Contabili #i Contabililor Autoriza"i din Romnia, care s! certifice completitudinea, corectitudinea #i realitatea informa"iilor con"inute n cererile de rambursare, precum #i a nregistr!rii n sistemul contabil propriu a tuturor opera"iunilor declarate n cererile de rambursare. (4) AMPOSDRU va face transferul fondurilor n contul special deschis de c!tre Beneficiar, n sistemul Trezoreriei Statului. (5) Dobnda net! acumulat! n acest cont va fi rambursat! AMPOSDRU prin deducerea ei din cererea de rambursare final!. (6) Suma prefinan"!rii/prefinan"!rilor #i a pl!"ilor intermediare nu poate s! dep!#easc! 90% din valoarea eligibil! a contractului. (7) Beneficiarul va transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil] cererile de rambursare nso"ite de documentele justificative tehnice #i financiare care atest! cheltuielile angajate #i pl!tite. (8) Cererea final! de rambursare va fi transmis! [AMPOSDRU sau OI responsabil] n termen de 30 zile de la finalizarea perioadei de implementare. (9) Beneficiarul va transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil], la sfr#itul fiec!rui an de implementare al proiectului, un certificat eliberat de c!tre un auditor independent #i autorizat n condi"iile legii, sau n cazul institu"iilor publice de un auditor public independent #i autorizat n condi"iile legii. (10) Certificatul emis de auditor va atesta c! toate cheltuielile declarate n cererile de rambursare, n baza c!rora se ntocmesc situa"iile financiare anuale sunt reale, corect nregistrate n contabilitate #i eligibile, n conformitate cu contractul de finan"are nerambursabil!. Articolul 8 - Informarea &i publicitatea proiectului (1) Beneficiarul are obliga"ia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare #i legisla"iei na"ionale n vigoare cu privire la m!surile de informare #i publicitate. (2) Beneficiarul are obliga"ia de a: " asigura vizibilitatea adecvat!, transparen"a #i promovarea corespunz!toare a proiectului, a obiectivelor #i rezultatelor ob"inute; " asigura informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asisten"a financiar! nerambursabil! ob"inut! din fondurile europene #i de a informa toate persoanele implicate n proiect n ceea ce prive#te finan"area nerambursabil! primit!; " notifica n mod clar # i prin mijloace adecvate faptul c! proiectul implementat a fost selectat n cadrul POS DRU cofinan"at din FSE; " asigura c! orice document, inclusiv certificatele de participare sau diplomele, ob"inute n cadrul proiectului vor include un paragraf sau o men"iune care s! fac! referire la faptul c! POS DRU este cofinan"at din FSE; " asigura resursele bugetare corespunz!toare pentru activit!"ile, produsele de informare #i comunicare. (3) Toate m!surile de informare #i publicitate care vor fi implementate n cadrul proiectului, vor include urm!toarele:
Pagina 36 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

a) emblema Uniunii Europene, n conformitate cu standardele grafice prev!zute de regulamentele comunitare; b) sigla Ministerului Muncii, Familiei #i Egalit!"ii de &anse; c) emblema Fondul Social European POS DRU 2007 2013; d) emblema Instrumente Structurale 2007 2013; e) declara"ia Proiect finan"at din Fondul Social European nso"it! de expresia Investe#te n oameni!. Articolul 9 Obliga%iile p$r%ilor A. Obliga%iile Beneficiarului (1) Beneficiarul trebuie s! asigure managementul #i implementarea proiectului n concordan"! cu prevederile acestui contract, ale legisla"iei comunitare #i na"ionale #i cu instruc"iunile emise de AMPOSDRU/OI responsabil, cu maximum de profesionalism, eficien"! #i n conformitate cu cele mai bune practici n domeniu. (2) Beneficiarul va fi singurul r!spunz!tor n fa"a AMPOSDRU/OI responsabil pentru implementarea proiectului att pentru ac"iunile sau inac"iunile sale, ct #i ale partenerului/partenerilor. Schimbarea partenerilor n cursul implement!rii proiectului nu este permis!. (3) Beneficiarul are obliga"ia de a solicita punctul de vedere oficial al [AMPOSDRU sau OI responsabil], cu privire la orice aspect survenit n implementarea proiectului de natur! s! afecteze buna implementare a acestuia, precum #i n orice situa"ie n care apar neclarit!"i cu privire la clauzele prezentului contract. (4) Beneficiarul este obligat s! respecte prevederile cuprinse n cererea de finan"are referitoare la asigurarea conformit!"ii cu politicile Uniunii Europene #i na"ionale, n special cele privind achizi"iile publice, egalitatea de #anse #i nediscriminarea, informarea #i publicitatea, dezvoltarea durabil! #i ajutorul de stat, acolo unde este cazul. (5) Beneficiarul are obliga"ia de a deschide un cont special de proiect prin care va efectua toate pl!"ile aferente implement!rii proiectului, inclusiv pl!"ile efectuate din contribu"ia proprie. (6) Beneficiarul va deschide contul special de proiect n sistemul Trezoreriei Statului. (7) Beneficiarul este obligat s! utilizeze fondurile din contul special al proiectului exclusiv pentru pl!"ile necesare implement!rii activit!"ilor proiectului, n conformitate cu Anexa 1 Cererea de finan"are. (8) Beneficiarul trebuie s! "in! o eviden"! contabil! analitic! a proiectului, utiliznd conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor opera"iunilor referitoare la implementarea proiectului, n conformitate cu dispozi"iile legale. (9) n situa"ia n care implementarea proiectului presupune achizi"ionarea de bunuri, servicii sau execu"ia de lucr!ri, Beneficiarul are obliga"ia de a respecta prevederile legisla"iei na"ionale n vigoare n domeniul achizi"iilor publice. (10) Beneficiarul are obliga"ia de a notifica n scris [AMPOSDRU sau OI responsabil], cu cel pu"in 15 (cincisprezece) zile nainte de data la care dore#te ca modificarea s! produc! efecte, n urm!toarele situa"ii: a) modific!ri intervenite n bugetul estimat al proiectului n limita a 15% ntre capitole bugetare, cu excep"ia cheltuielilor generale de administra"ie #i a cheltuielilor de tip FEDR, cu justificarea detaliat! a motivelor care au condus la aceasta; b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului; c) schimbarea contului special deschis pentru proiect; d) nlocuirea sau introducerea de membri n echipa de implementare a proiectului;
Pagina 37 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

e) nlocuirea reprezentantului legal; f) nlocuirea auditorului. (11) Orice notificare transmis! de Beneficiar c!tre [AMPOSDRU sau OI responsabil], n conformitate cu art.9 A(10) va fi considerat! valabil! numai dac! a fost f!cut! n scris n conformitate cu Anexa 8 - Notificare pentru modificarea contractului, semnat! de c!tre reprezentantul legal #i #tampilat! corespunz!tor. Beneficiarul va considera notificarea aprobat! tacit dac! n termen de 15 (cincisprezece) zile de la data nregistr!rii la sediul [AMPOSDRU sau OI responsabil], nu sunt formulate obiec"iuni cu privire la modificarea solicitat!. (12) Beneficiarului are obliga"ia de a solicita ncheierea unui act adi"ional, n conformitate cu Anexa 9 Act adi"ional n urm!toarele situa"ii: a) orice modificare intervenit! n bugetul estimat al proiectului care dep!#e#te limita a 15% ntre capitole bugetare, cu excep"ia cheltuielilor generale de administra"ie #i a cheltuielilor de tip FEDR, cu justificarea detaliat! a motivelor care au condus la aceasta; b) modificarea planului de implementare a activit!"ilor; c) includerea de noi activit!"i eligibile care s! contribuie la atingerea rezultatelor #i obiectivului specific al proiectului; d) modificarea listei de achizi"ii publice aprobate ini"ial n cadrul proiectului; e) modificarea duratei de implementare a proiectului n conformitate cu prevederile art.2(3). (13) Beneficiarul va solicita AMPOSDRU/OI responsabil ncheierea unui act adi"ional pentru aspectele men"ionate la art.9(12) cu cel pu"in 30 (treizeci) de zile nainte de data la care dore#te ca modificarea s! produc! efecte. Actul adi"ional va fi considerat valabil numai dac! a fost f!cut n conformitate cu Anexa 9 - Act adi"ional, semnat de c!tre reprezentantul legal #i #tampilat corespunz!tor. Un act adi"ional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimb!ri n contract care ar pune n discu"ie decizia de acordare a finan"!rii nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitan"ilor. (14) n orice alt! situa"ie care nu a fost enun"at! la art.9 A(10) #i art.9 A(12) beneficiarul are obliga"ia de a solicita [AMPOSDRU sau OI responsabil], un punct de vedere oficial. (15) Beneficiarul are obliga"ia de a raporta stadiul implement!rii proiectului prin transmiterea de rapoarte tehnico - financiare n conformitate cu Anexa 10 Raport tehnico - financiar. (16) Beneficiarul are obliga"ia de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protec"ia persoanelor fizice n ceea ce prive#te prelucrarea datelor cu caracter personal #i libera circula"ie a acestor date, transpus! n legisla"ia na"ional! prin Legea nr.677/2001, precum #i prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal #i protec"ia vie"ii private n sectorul comunica"iilor electronice, transpus! n legisla"ia na"ional! prin Legea nr.506/2004. Beneficiarul va informa persoanele din grupul "int! al proiectului despre obligativitatea sa de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozi"iilor legale men"ionate. n acest sens, participan"ii vor semna o declara"ie prin care #i dau acordul privind utilizarea #i publicarea datelor personale. (17) Pe toat! perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil], la fiecare 3 (trei) luni, previziuni actualizate privind cheltuielile care urmeaz! a fi efectuate n trimestrul urm!tor, n conformitate cu Anexa 13 Previziuni actualizate. (18) Beneficiarul are obliga"ia de a pune la dispozi"ia [AMPOSDRU sau OI responsabil], Autorit!"ii de Certificare #i Plat!, Autorit!"ii de Audit, Departamentului de Lupt! Anti-fraud!, Comisiei Europene, Cur"ii Europene de Conturi #i/sau oric!rui alt organism abilitat s! verifice modul de utilizare a finan"!rii nerambursabile, la cerere #i n termen, documentele #i/sau informa"iile solicitate #i s! asigure toate condi"iile pentru efectuarea verific!rilor la fa"a locului.
Pagina 38 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

(19) n vederea efectu!rii verific!rilor prev!zute la art.9(18), Beneficiarul se angajeaz! s! acorde dreptul de acces la locurile #i spa"iile unde se implementeaz! sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice #i s! pun! la dispozi"ie documentele solicitate privind gestiunea tehnic! #i financiar! a proiectului, att pe suport de hrtie, ct #i n format electronic. Documentele trebuie s! fie u#or accesibile #i arhivate conform dispozi"iilor legale n vigoare, astfel nct s! permit! verificarea lor. Beneficiarul este obligat s! informeze AMPOSDRU/OI responsabil cu privire la loca"ia arhiv!rii documentelor, n termen de 3 (trei) zile de la trimiterea solicit!rii. (20) Beneficiarul are obliga"ia de a p!stra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activit!"ile #i cheltuielile eligibile n vederea asigur!rii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu regulamentele comunitare #i na"ionale. Toate documentele vor fi p!strate pn! la 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen pn! la nchiderea oficial! a POSDRU. (21) Beneficiarul este obligat s! declare pe proprie r!spundere c! finan"area ob"inut! pentru implementarea proiectului nu se suprapune cu alte finan"!ri primite din bugetul de stat sau alte bugete ale Comunit!"ii Europene, conform Anexei 11 Declara"ie privind evitarea dublei finan"!ri. (22) Beneficiarul se oblig! s! men"in! exploatarea #i mentenan"a echipamentelor achizi"ionate #i lucr!rilor efectuate n cadrul Proiectului pe o perioad! de cel pu"in 3 (trei) ani dup! finalizarea proiectului. (23) Beneficiarul #i va asuma integral r!spunderea pentru prejudiciile cauzate ter"ilor din culpa sa pe parcursul implement!rii Proiectului. AMPOSDRU/OI responsabil va fi degrevat! de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate ter"ilor din culpa Beneficiarului. (24) Beneficiarul va asigura n implementarea proiectului respectarea prevederilor privind m!surile de informare #i publicitate. B. Obliga%iile [AMPOSDRU sau OI responsabil] (1) AMPOSDRU/OI responsabil are obliga"ia de a informa Beneficiarul, n timp util, cu privire la orice decizie luat! care poate afecta implementarea proiectului. (2) AMPOSDRU/OI responsabil are obliga"ia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile #i recomand!rile care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de c!tre Comisia European! #i orice alt! autoritate competent!. (3) [AMPOSDRU sau OI responsabil] are obliga"ia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informa"iilor sau clarific!rilor pe care acesta le consider! necesare pentru implementarea proiectului. (4) AMPOSDRU/OI responsabil va efectua transferul prefinan"!rii n termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data nregistr!rii cererii de prefinan"are la [AMPOSDRU sau OI responsabil]. (5) AMPOSDRU/OI responsabil va efectua rambursarea cheltuielilor n termen de maxim 45 (patruzeci #i cinci) de zile de la data nregistr!rii cererii de rambursare la AMPOSDRU/OI responsabil. (6) n vederea valid!rii cheltuielilor, [AMPOSDRU sau OI responsabil] are obliga"ia verific!rii tuturor opera"iunilor efectuate pentru implementarea proiectului, a cererilor de prefinan"are/rambursare/rambursare final! #i a documentelor suport, a rapoartelor tehnice #i a rapoartelor financiare, transmise de c!tre Beneficiar.
Pagina 39 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

(7) [AMPOSDRU sau OI responsabil] monitorizeaz! din punct de vedere tehnic #i financiar implementarea proiectului care face obiectul prezentului contract de finan"are. (8) [AMPOSDRU sau OI responsabil] are obliga"ia de a efectua verificarea la fa"a locului, asigurnd cel pu"in o vizit! de monitorizare pentru fiecare an de implementare a proiectului. (9) [AMPOSDRU sau OI responsabil] are obliga"ia de a r!spunde la o solicitare prev!zut! la art.9 A(14) n termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la primirea acesteia. (10) AMPOSDRU/OI responsabil va informa despre data nchiderii oficiale/par"iale a POSDRU prin intermediul mijloacelor publice de informare. Articolul 10 - Subcontractarea &i cesiunea (1) n cazul subcontract!rii unor activit!"i din cadrul proiectului, responsabilitatea total! revine n exclusivitate Beneficiarului, n conformitate cu dispozi"iile legale. (2) Valoarea maxim! care va face obiectul subcontract!rii nu poate dep!#i 30% din valoarea contractului. (3) Prezentul contract, precum #i toate drepturile #i obliga"iile decurgnd din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii. Articolul 11 Nereguli (1) Prin neregul! se n"elege orice abatere de la legalitate, regularitate #i conformitate, precum #i orice nerespectare a prevederilor Contractului de finan"are #i a legisla"iei comunitare #i na"ionale n domeniu, rezultat! dintr-o ac"iune sau omisiune a Beneficiarului care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Comunit!"ii Europene, bugetelor administrate de aceasta ori n numele acesteia sau a bugetelor din care provine finan"area public! na"ional!. (2) Constatarea neregulilor #i recuperarea sumelor pl!tite necorespunz!tor se realizeaz! conform prevederilor legale n domeniu, respectiv Ordonan"a Guvernului nr.79/2003 privind controlul #i recuperarea fondurilor comunitare, precum #i a fondurilor de cofinan"are aferente utilizate necorespunz!tor, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, #i a Hot!rrii Guvernului nr.1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan"ei Guvernului nr.79/2003. (3) n cazul sumelor pl!tite necorespunz!tor de c!tre AMPOSDRU/OI responsabil, Beneficiarul are obliga"ia de a restitui sumele respective n termen de 15 (cincisprezece) zile de la data transmiterii referatului de restituire de c!tre AMPOSDRU/OI responsabil n conformitate cu dispozi"iile legale. ncepnd cu ziua a 16-a (#aisprezecea) se vor calcula dobnzi #i penalit!"i n procentul stabilit conform dispozi"iilor legale n vigoare la data respectiv! pentru fiecare zi de ntrziere. Articolul 12 Modific$ri &i complet$ri la contract (1) Orice modificare a Contractului se va face cu acordul ambelor p!r"i prin aprobarea unei notific!ri sau prin ncheierea unui act adi"ional cu excep"ia modific!rilor determinate de schimb!ri n legisla"ia na"ional! #i european! care vor fi efectuate de AMPOSDRU/OI responsabil f!r! a fi necesar n prealabil acordul beneficiarului. (2) Beneficiarul trebuie s! informeze AMPOSDRU/OI responsabil despre orice situa"ie care poate determina ntrzierea execut!rii Contractului n termen de 5 (cinci) zile de la data lu!rii la cuno#tin"! despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, cu cel pu"in 60 de zile nainte de sfr#itul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei Contractului cu respectarea duratei maxime de implementare a proiectului specificat! n Ghidul solicitantului f!r! a afecta bugetul proiectului. Beneficiarul va transmite solicitarea nso"it! de documente justificative.
Pagina 40 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Articolul 13 For%a major$ (1) Prin for"! major! se n"elege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil #i imposibil de nl!turat independent de voin"a p!r"ilor intervenit dup! data semn!rii Contractului, care mpiedic! executarea n tot sau n parte a Contractului #i care exonereaz! de r!spundere partea care o invoc!. (2) Pot constitui cauze de for"! major! evenimente cum ar fi: calamit!"ile naturale (cutremure, inunda"ii, alunec!ri de teren), r!zboi, revolu"ie, embargo. (3) Partea care invoc! for"! major! are obliga"ia de a notifica celeilalte p!r"i cazul de for"! major!, n termen de 5 (cinci) zile de la data apari"iei #i de a dovedi existen"a situa"iei de for"! major!, n termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile n baza unui certificat eliberat de autorit!"ile competente. De asemenea, are obliga"ia de a comunica data ncet!rii situa"iei de for"! major!, n termen de 5 (cinci) zile. (4) P!r"ile au obliga"ia de a lua orice m!suri care le stau la dispozi"ie n vederea limit!rii consecin"elor ac"iunii de for"! major!. (5) Dac! partea care invoc! for"a major! nu procedeaz! la notificarea nceperii #i ncet!rii cazului de for"a major!, n condi"iile #i termenele prev!zute, va suporta toate daunele provocate celeilalte p!r"i prin lipsa de notificare. (6) Executarea Contractului va fi suspendat! de la data apari"iei cazului de for"! major! pe perioada de ac"iune a acesteia, f!r! a prejudicia drepturile ce se cuvin p!r"ilor. (7) n cazul n care for"a major! #i/sau efectele acesteia oblig! la suspendarea execut!rii prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, p!r"ile se vor ntlni ntr-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului. Articolul 14 ncetarea &i suspendarea contractului (1) n situa"ia n care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a nceput implementarea Proiectului n termen de 3(trei) luni de la data prev!zut! la art.2(2), contractul se consider! reziliat de drept. (2) AMPOSDRU/OI responsabil va rezilia Contractul dac! se constat! neconcordan"a ntre starea de fapt dovedit! #i cele declarate de c!tre Beneficiar n cererea de finan"are, referitor la faptul c! proiectul nu face obiectul unei alte finan"!ri din fonduri publice na"ionale #i/sau comunitare #i/sau nu a mai beneficiat de finan"are din alte programe na"ionale sau comunitare. n acest caz, Beneficiarul este obligat s! restituie integral sumele primite. (3) n cazul nc!lc!rii prezentului Contract de c!tre Beneficiar, AMPOSDRU/OI responsabil poate dispune rezilierea contractului dup! notificarea prealabil! a Beneficiarului. n situa"ia rezilierii, Beneficiarul va fi obligat la restituirea n ntregime a sumelor deja primite n cadrul Contractului din asisten"a financiar! nerambursabil! #i la plata de dobnzi, penalit!"i de ntrziere, alte penalit!"i #i costuri bancare dup! caz. (4) Anterior rezilierii Contractului, AMPOSDRU/OI responsabil poate suspenda pl!"ile ca o m!sur! de precau"ie, dup! notificarea prealabil! a Beneficiarului. (5) n cazul n care prezentul contract este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta va fi exclus de la participarea la selec"ia public! de proiecte #i neacordarea finan"!rii nerambursabile pentru o perioad! de 2(doi) ani. (6) Acest contract este condi"ionat de primirea de c!tre AMPOSDRU/OI responsabil din partea beneficiarului a documentelor suport n timp de 30 de zile calendaristice dup! data semn!rii de c!tre ambele p!r"i ale contractului. Dac! beneficiarul #i/sau partenerul nu furnizeaz!
Pagina 41 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

documentele suport solicitate n timp de 30 de zile de la data semn!rii, AMPOSDRU/OI responsabil poate decide s! declare contractul de finan"are nul #i neavenit. Articolul 15 - Legea aplicabil$ (1) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, n"elese #i aplicate n conformitate cu legisla"ia comunitar! #i/sau cea na"ional! n vigoare. (2) Contractul este guvernat de legea romn!. Articolul 16 - Anexele contractului (1) Urm!toarele documente sunt anexate la prezentul Contract #i constituie parte integrant! a Contractului: Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Anexa 10 Anexa 11 Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14 Anexa 15 Anexa 16 Cererea de finan"are; Cerere de prefinan"are (model); Bugetul proiectului; Formular de Identificare Financiar! (model); Garan"ie de returnare a prefinan"!rii (model); Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (model); Cerere de rambursare a cheltuielilor (model); Notificare pentru modificarea contractului (model); Act adi"ional (model); Raport tehnico-financiar (model); Declara"ie privind evitarea dublei finan"!ri (model); Ghidul de identitate vizual!; Previziuni actualizate (model) Acord de Parteneriat Lista de achizi"ii publice n cadrul proiectului CV-urile echipei de implementare a proiectului

(2) n cazul unui conflict ntre prevederile Anexelor #i cele din Contract, prevederile Contractului prevaleaz!. Articolul 17 - Dispozi%ii finale (1) Proprietatea, titlurile #i drepturile de proprietate intelectual! #i industrial! privind rezultatele Proiectului, raport!rile #i alte documente legate de acesta vor r!mne Beneficiarului. Beneficiarul va acorda AMPOSDRU/OI responsabil dreptul de a utiliza gratuit #i dup! cum consider! necesar toate documentele rezultate n urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dac! nu se ncalc! drepturile existente de proprietate industrial! #i intelectual!. (2) AMPOSDRU/OI responsabil #i rezerv! dreptul de a aproba o solicitare de modificare a procentului stabilit la art.10(2) numai n situa"ia n care consider! acest lucru ca fiind oportun. (3) AMPOSDRU/OI responsabil #i rezerv! dreptul de a reduce par"ial sau total finan"area dac! aceast! diminuare este cauzat! de dificult!"i n cadrul bugetului de stat. n acest sens, semnarea contractului de finan"are nu reprezint! n mod automat obliga"ia necondi"ionat! a AMPOSDRU/OI responsabil de a finan"a pn! la finalizarea proiectului, valoarea angajat! n cazul men"ionat mai sus. Riscul financiar asumat de beneficiar va fi luat n calcul la semnarea contractului, la modificarea sau prelungirea acestuia. Acordarea prezentei finan"!ri nu
Pagina 42 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

presupune obligativitatea AMPOSDRU/OI responsabil de a acorda #i alte finan"!ri similare n viitor. (4) n cazul n care una dintre prevederile prezentului Contract nu mai produce efecte juridice, celelalte prevederi r!mn valabile, p!r"ile semnatare vor proceda n a#a fel nct s! nlocuiasc! clauza f!r! efecte juridice cu una permis! de lege, care s! aib! scopul avut de clauza ce nu mai produce efecte juridice. (5) Termenul de zi reprezint! zi calendaristic! dac! nu se specific! n mod distinct. (6) n eventualitatea unui litigiu ntre AMPOSDRU/OI responsabil #i Beneficiar, survenit n executarea acestui Contract, se vor depune toate diligen"ele pentru solu"ionarea acestuia pe cale amiabil!. n situa"ia n care nu se poate ajunge la o n"elegere pe cale amiabil! n termen de 30 (treizeci) zile de la data solicit!rii uneia dintre p!r"ile semnatare, litigiul va fi dedus spre solu"ionare instan"ei judec!tore#ti competente din Romnia. (7) Prezentul Contract constituie titlu executoriu. (8) Prezentul contract a fost ncheiat, n 2 (dou!) exemplare originale n limba romn!, un exemplar pentru AMPOSDRU/OI responsabil #i un exemplar pentru Beneficiar. AMPOSDRU/OI responsabil Reprezentant legal Nume &i prenume Semn$tura Beneficiar Reprezentant legal Nume &i prenume Semn$tura

Data

Data

Pagina 43 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 12: CERERE DE PREFINAN!ARE


-anex" a contractului de finan!areNr. nreg. (Beneficiar)/ Data ./. Nr. nreg. (AMPOSDRU/OI)/ Data ./. CERERE DE PREFINAN#ARE NR. ............. Numele Beneficiarului: Adresa Beneficiarului: . Subsemnatul/a, .................... (nume reprezentant legal), prin prezenta cerere solicit plata prefinan"!rii n cadrul contractului nr. .......................... . Suma cerut! este n valoare de ... lei reprezentnd ..... % din valoarea eligibil! a contractului de finan"are pentru anul de implementare nr. ....... S-au anexat urm!toarele documente suport: contractul de finan"are ncheiat ntre AMPOSDRU/OI #i Beneficiar; graficul estimativ de depunere al cererilor de rambursare; formularul de identificare financiar!; garan"ia financiar! (dac# este cerut#); bilete la ordin (dac# sunt cerute). Plata trebuie f!cut! n contul bancar:...........................28 deschis la: ..................................................... . Cu stim!, [semn"tura] [#tampila] [nume #i prenume] [func!ia]

28

Indica"i codul IBAN al contulului precizat n formularul de identificare financiar!. Pagina 44 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 13: FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIAR%


-anex" a contractului de finan!are-

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIAR! DE#IN!TORUL CONTULUI NUME oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ADRES! ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ORA" ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo COD PO"TAL oooooo CONTACT FAX #AR! oooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo E-MAIL oooooooooooooooooo

TELEFON ooooooooooooooo ooo COD TVA ooooooooooooooo BANCA NUME ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ADRES!ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ORA" ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo COD PO"TAL IBAN oooooo #AR! oooooooooooo CONT BANCAR oooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooo ooooooooooooooooo

"TAMPILA B!NCII SEMNATURA REPREZENTANTULUI B!NCII (Ambele obligatorii)

DATA SEMN!TURA DE#IN!TORULUI DE CONT (Ambele obligatorii)

Pagina 45 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 14: GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE


-anex" a contractului de finan!areInveste&te n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU Romnia POS DRU - Axa prioritar!............. POS DRU Domeniul major de interven"ie............... Num!rul de identificare al contractului: ROYY- POSDRU-AP-DMI..-PS-AM/PS OI. Titlul proiectului: .............

GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE


Cerere de rambursare Cheltuieli efectuate de la data Cheltuieli efectuate pn$ la data Suma estimata a fi solicitat$ n cererea de rambursare % din din valoarea eligibil! a contractului de finan"are pentru fiecare an de implementare Data depunerii cererii de rambursare la AMPOSDRU/OI

Num!r

Luna / An

Luna / An

Luna / An

ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 1 1 2 3 4 TOTAL x ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 2 5 6 7 8 TOTAL x ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 3 9 10 11 12 Cerere finala de ramburare TOTAL x [semn#tura] [$tampila] [nume $i prenume] [func"ia]

100

100

100

Pagina 46 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 15: CERERE DE RAMBURSARE


-anex" a contractului de finan!areInveste&te n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013 POS DRU - Axa prioritar!............. POS DRU Domeniul major de interven"ie............... Num!rul de identificare al contractului: ROYY- POSDRU-AP-DMI..-PS-AM/PS OI. Titlul proiectului: .............

Nr. nreg. (Beneficiar)/ Data ./.

Nr. nreg. (AMPOSDRU/OI)/ Data ./.

CERERE DE RAMBURSARE
NR. .............
Numele Beneficiarului: Adresa Beneficiarului: . Nr. telefon: Nr. fax: .. Adres! e-mail: . Perioada de referin%$: de la ...../...../...... pn! la ...../....../...... Tip cerere: intermediar! / final! Subsemnatul/a, .................... (nume reprezentant legal), prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de29 .............. lei, reprezentnd cheltuieli eligibile.

Valoarea eligibil$ a cererii de rambursare30 1

din care: Valoare eligibil$ rambursabil$ din FSE 2 = 1*%FSE Valoare eligibil$ rambursabil$ din bugetul na%ional 3 = 1*%BN Cofinan%area beneficiarului 4 = 1*%CP Deducerea prefinan%$rii

Cheltuieli eligibile solicitate spre rambursare 6=145

5 = 1*30%

Plata trebuie f!cut! ..................................................... .

contul

bancar:...........................31

deschis

la:

In calitate de Beneficiar declar urm$toarele: A) Cererea de rambursare se bazeaz! doar pe cheltuieli efectuate; B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile #i au survenit n perioada de eligibilitate; C) Contribu"ia pentru cofinan"are este determinat! n conformitate cu prevederile Contractului de finan"are; D) Proiectul nu este finan"at prin alte instrumente ale Comisiei Europene #i nici prin alte instrumente na"ionale de cofinan"are dect cele precizate n Contractul de finan"are; E) Toate tranzac"iile sunt nregistrate n sistemul contabil si suma cerut! corespunde cu datele din documentele contabile; F) Cerin"ele n ceea ce prive#te publicitatea au fost ndeplinite n conformitate cu prevederile din Contractul de finan"are;

29
30 31

Se preia suma din tabel, coloana 6 Cheltuieli eligibile solicitate spre rambursare . Se preia suma din Raportul financiar, coloana 8 Valoarea cheltuielii eligibile . Indicati codul IBAN al contului precizat in formularul de identificare financiara. Pagina 47 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

G) Regulile privind achizi"iile publice #i oportunit!"i egale au fost respectate; H) Suma solicitat! este n conformitate cu prevederile Contractului de finan"are #i a contractelor de achizi"ie public!; I) Progresul fizic #i financiar al proiectului face obiectul monitoriz!rii, incluznd verific!rile la fa"a locului; J) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legisla"iei na"ionale. K) Declar ca prezenta Cerere de rambursare a fost completata cunoscnd prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul n declara"ii. L) Declar c! toate documentele originale a#a cum sunt definite n lista de anexe sunt p!strate de institu"ie, #tampilate, semnate #i sunt la dispozi"ia consult!rii n scopul auditului. M) Sunt con#tient de faptul c!, n cazul nerespect!rii prevederilor contractuale sau n cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de rambursare, este posibil s! nu se pl!teasc!, s! fie corectate sau s! se recupereze sumele pl!tite nejustificat. n calitate de Beneficiar, certific faptul c$ totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de rambursare sunt eligibile &i sunt realizate n vederea ndeplinirii scopului proiectului &i n concordan%$ cu legisla%ia n vigoare. Totodat$, se certific$ faptul c$ documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informa%ie descoperit$ ca fiind incorect$ sau fals$, va atrage dup$ sine re%inerea sumelor sau neplata acestora. Lista anexe Num$r Raport tehnic Raport financiar Facturi/Documente justificative Extrase de cont Titlul Anexei

[semn"tura] [#tampila] [nume #i prenume] [func!ia]

A se completa de c$tre institu%ii oficiale:

Data primirii de c#tre AMPOSDRU /OI: Observa!ii:

Nume / Semn tura: Responsabil ........................................(data.........) Verificat i aprobat ..................................(data.........)

Pagina 48 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 16: NOTIFICARE PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI


-anex" a contractului de finan!areInveste&te n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera"ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar!............. Domeniul major de interven"ie............... Nr. / zz.ll.aaaa32 n aten"ia: Ministerului Muncii, Familiei &i Egalit$%ii de "anse Autoritatea de Management pentru Programul Opera"ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane NOTIFICAREA NR. PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI Num!rul de identificare al contractului: RO ..- POSDRU-AP .. DMI ..- PS-AM/PS -OI Titlul proiectului: Nr. de nregistrare AMPOSDRU:

Prin prezenta v! notific!m urm!toarea modificare / urm#toarele modific#ri la contractul mai sus men"ionat. Men"ion!m c! modificarea / modific#rile nu afecteaz! scopul #i obiectivele proiectului, rezultatele estimate sau bugetul contractului #i respect! prevederile Art. 9A(10) din Contract. a. Modificarea solicitat! (v# rug#m detalia"i) b. Motiva"ie (v# rug#m detalia"i) c. Documente justificative33 1. 2. . 3. . 4. Cu stim!, <numele si prenumele reprezentantului legal n clar / semnatarul contractului > <semn!tura> <#tampila >

32 33

Referin"a / nr. de nregistrare din secretariatul beneficiarului In 2 exemplare


Pagina 49 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 17: ACT ADI!IONAL


-anex" a contractului de finan!areInveste&te n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera"ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar!............. Domeniul major de interven"ie...............

ACTUL ADI#IONAL NR. ... Num!rul de identificare al contractului: RO ..- POSDRU-AP .. DMI ..- PS-AM/PS -OI Titlul proiectului: Nr. de nregistrare AMPOSDRU:

Ministerul Muncii, Familiei &i Egalit$%ii de "anse (MMFES), Direc%ia General$ Autoritatea de Management pentru Programul Opera%ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, denumit$ n continuare AMPOSDRU, cu sediul n strada , nr., sector , Bucure&ti, Romnia, cod po&tal:.., telefon:.., fax:, po&ta electronic$: .. , cod fiscal 4266669, prin reprezentant legal, directorul general al AMPOSDRU, pe de o parte #i [Persoana juridic$] ..........................................nfiin%at$ la data de ............................., cod de nregistrare fiscal$ ................................................., nr. de nregistrare..........: J...../......./..........., cu sediul n localitatea ......................................... str. ..............................,jude%ul.....................,cod po&tal: ............................. tel: .., fax: .., po&t$ electronic$: .., n calitate de Beneficiar, prin reprezentant legal ., pe de alt$ parte, au convenit urm$toarele: Urm!toarele prevederi ale Contractului de finan"are RO- POSDRU-AP .. DMI ..- PSAM/PS -OI . se modific!/completeaz!, dup! cum urmeaz!: Articolul < num!rul > : < titlul > < textul noului articol, a#a cum se modific!/completeaz! > Anexa < num!rul > : < titlul > Noua versiune a Anexei < num!rul > : < titlul > este ata#at! la prezentul act adi"ional.34 Toate celelalte condi"ii generale #i speciale ale Contractului de finan"are #i ale actului adi"ional anterior/ actelor adi"ionale anterioare 35 r!mn nemodificate. Prezentul act adi"ional intr! n vigoare la data semn!rii de c!tre AMPOSDRU.

34

Noua versiune a Anexei < num#rul > : < titlul > este ata$at# la prezentul act adi"ional - se utilizeaz# numai atunci cnd se modific# una sau mai multe anexe ale contractului.
Pagina 50 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Prezentul act adi"ional a fost ncheiat n 2 (dou!) exemplare originale n limba romn!, un exemplar pentru AMPOSDRU #i un exemplar pentru Beneficiar. AMPOSDRU Reprezentant legal Nume &i prenume Semn$tura Beneficiar Reprezentant legal Nume &i prenume Semn$tura

Data

Data

Instruc"iuni de completare: (1) Dup! completarea prezentului document, aceste instruc"iuni #i toate notele de subsol se vor elimina. (2) Cmpurile eviden"iate cu galben vor fi nlocuite/completate cu informa"iile corespunz!toare, f!r! a mai fi eviden"iate cu nici o culoare. (3) Con"inutul actelor adi"ionale va fi ncadrat n pagin! astfel: (a) pagina cu semn!turile s! con"in! #i referiri la modific!rile aduse sau (b) fi#ierul se va imprima fa"!-verso.

35

Expresia $i ale actului adi"ional anterior/ actelor adi"ionale anterioare nu se aplic# pentru Actul Adi"ional nr. 1. Pentru Actul Adi"ional nr. 2, se va utiliza expresia $i ale actului adi"ional anterior. Pentru Actul Adi"ional nr. 3 ($i urm#toarele) se va utiliza expresia $i ale actelor adi"ionale anterioare.
Pagina 51 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 18: RAPORT TEHNICO-FINANCIAR


-anex" a contractului de finan!areInveste&te n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera"ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar!............. Domeniul major de interven"ie............... Contract RO- POSDRU-AP .. DMI ..- PS-AM/PS -OI . RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE NR. . A) aferent cererii de rambursare nr. B) final
Titlul proiectului: Codul proiectului: Valoare: Data nceperii proiectului: Data finaliz!rii proiectului: AMPOSDRU Adres!: Persoan! de contact: Nr. telefon: Nr. fax: E-mail:

Organism Intermediar Adres!: Persoan! de contact: Nr. telefon: Nr. fax: E-mail:

[Beneficiar] Adres!: Persoan! de contact: Nr. telefon: Nr. fax: E-mail:

Raport elaborat de: Semn!tur! / Data:

Pagina 52 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului: [] Domeniul major de interven%ie: [] Tipul proiectului: Na"ional Sectorial Multi-regional Regional Local Clasificarea domeniilor: Rural Urban Rural #i urban Loca%ia proiectului: Romnia Regiunea/regiunile: . Jude"/jude"e: Altele: . (inclusiv transna"ional) Obiective orizontale ale POS DRU (descrie"i contribu"ia proiectului la temele #i obiectivele orizontale): Egalitate de #anse Dezvoltare durabil! Inovare #i TIC mb!trnire activ! Abordare transna"ional! #i interregional! Indicatori atin&i n perioada raportat$: Indicatori de realizare Valoare prognozat$ imediat$ (output) .. Indicatori de rezultat Indicatori adi%ionali ..

Valoare realizat$

Grup %int$ n perioada raportat$: Grup %int$

Valoare prognozat$ Femei B$rba%i

Valoare realizat$ Femei B$rba%i

Not$: fiecare raport va avea anexat formularul de nregistrare a grupului %int$ (Anexa 10 a Ghidului Solicitantului) pentru fiecare persoan$ nou introdus$ n proiect.

Pagina 53 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

2. PROGRESUL PROIECTULUI 2.1. Aspecte administrative [] 2.2. Alte aspecte contractuale [acte adi"ionale] 2.3. Calendar de raportare [Informa"ii cu privire la rapoartele produse de la nceputul proiectului $i pn# la sfrsitul perioadei de raportare datele transmiterii, comentarii dup# caz num#rul de versiuni]

3. Progresul proiectului n perioada raportat$

3.1. Activit"!i implementate pe parcursul perioadei de raportare [Prezentare detaliat# activit#"ilor implementate pe parcursul perioadei de raportare. Activit#"ile prezentate n cadrul acestui capitol trebuie s# fie corelate cu cele prezentate n cererea de finan"are. Beneficiarul va men"iona codul activit#"ii / subactivit#"ii $i ac"iunile ntreprinse. 3.2 Abateri de la planificarea ini!ial" #i motive Dac# exist# modific#ri n cadrul Planului de Implementare al activit#"ilor, acestea trebuie prezentate $i justificate. Dac# exist# activit#"i planificate $i nerealizate, Beneficiarul trebuie s# le men"ioneze, mpreun# cu motivele ntrzierilor $i perioada pentru care au fost reprogramate. Mai mult dect att, dac# exist# activit#"i planificate ini"ial $i derulate n avans, Beneficiarul trebuie s# le men"ioneze $i s# prezinte cauzele/motivele pentru aceast# re-planificare. 3.3 Rezultate / realiz"ri atinse pe perioada de raportare Se vor men"iona rezultatele / realiz#rile atinse pe perioada de raportare. Chiar dac# rezultatele finale nu sunt atinse pe parcursul perioadei de implementare, Beneficiarul va prezenta stadiul rezultatelor n conformitate cu activit#"ile implementate. Aceast# sec"iune trebuie corelat# cu sec"iunea 3.1. 3.4 Abateri / ntrzieri n atingerea rezultatelor / realiz"rilor a#teptate Dac# exist# abateri / ntrzieri n atingerea rezultatelor, acestea trebuie men"ionate $i justificate. 3.5 Sinteza implement"rii urm"toarelor activit"!i (dup! caz): Ac"iuni care au ca scop cre#terea particip!rii imigran"ilor pe pia"a muncii # i consolidarea integr!rii lor sociale; Ac"iuni care au ca scop intensificarea integr!rii pe pia"a muncii # i, prin urmare, mbun!t!"irea incluziunii sociale a minorit!"ilor; Ac"iuni care au ca scop consolidarea integr!rii pe pia"a muncii #i incluziunea social! a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilit!"i; Ac"iuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor # i a rezultatelor acestor ac"iuni, diseminarea #i abordarea integratoare a acestora; Ac"iuni transna"ionale #i/sau interregionale.

3.6 Informare #i publicitate Descrie"i activit#"ile $ i m#surile de informare $ i publicitate desf#$urate n cadrul proiectului n perioada de raportare. 4. Progresul proiectului pentru perioada urm$toare de raportare 4.1 Activit"!i planificate pentru urm"toarea perioad" de raportare
Pagina 54 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

Descriere detaliat# a activit#"ilor planificate pentru urm#toarea perioad# de raportare. Activit#"ile prezentate n cadrul acestui capitol trebuie s# fie corelate cu cele prezentate n cererea de finan"are. 4.2 Rezultate / realiz"ri pentru urm"toarea perioad" de raportare [...]

5. Observa%ii importante pentru succesul proiectului

TABELE TABEL 1: Anul 1 Activitatea Exemplu Activitatea 1.1 [] Activitatea 1.2 [] Activitatea 1.3 [] Etc. Semestrul 1 4 5 6 Semestrul 2 10 11 12 Luna 1 2 3 Semestrul 1 4 5 6 7 8 9 Semestrul 2 10 11 12 Organiza"ia care implementeaz! GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Activitatea Exemplu Activitatea 2.1 [] Activitatea 2.2 [] Activitatea 2.3 [] Etc. Anul 3 Activitatea Exemplu Activitatea 3.1 [] Activitatea 3.2 [] Activitatea 3.3 [] Etc.

Luna 1 2

Luna 1 2

Semestrul 1 4 5 6

Semestrul 2 10 11 12

Pagina 55 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR Perioada de raportare:

Componente / Activit!"i

Rezultate planificate

Rezultate atinse

Procent de realizare

Stadiul (nceput, n curs, realizat) #i, dup! caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrngeri #i riscuri

Componenta 1 [] Activitatea 1 [...] Activitatea 1.1 [] %

Activitatea 1.2 []

Activitatea 1.3 [] Activitatea 2 [] Activitatea 2.1 [] Activitatea 2.2 []

% %

TABEL 3:

PLANIFICAREA ACTIVIT!#ILOR PROIECTULUI PENTRU URM!TOAREA PERIOAD! DE RAPORTARE Perioada de raportare

No 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1

PRINCIPALELE ACTIVIT%$I Luna 7 COMPONENTA 1: [] [] [] [] COMPONENTA 2: [] [] [] COMPONENTA 3: [] []


Pagina 56 din 60

Luna 8

Luna 9

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

3.2 3.3

[] []

RAPORT FINANCIAR Perioada de referin%$: de la ...../...../...... pn! la ...../....../......


Descriere activit$%i &i achizi%ii Categorii de cheltuieli 36 eligibile ACTIVIT!#I BENEFICIAR Factura/Alte documente justificative (acolo unde este cazul) Valoare docume nt Num$r/ justifica Data tiv (f$r$ TVA) 3 4 x ACTIVIT!#I SUBCONTRACTATE Factura/Alte documente justificative (acolo unde este cazul) Valoare document justificativ (f$r$ TVA) 6

Num$r/ Data

OP (num$r/ data) sau alt document justificativ

Valoarea cheltuielii 37 eligibile (f$r$ TVA)

Suma aprobat$ de AMPOSDRU/OI


38

(f$r$ TVA)

1 TOTAL RESURSE UMANE Din care: Total cheltuieli cu personalul Total cheltuielile cu cazarea, transportul #i diurna aferente personalului TOTAL PARTICIPAN #I Din care: cheltuieli cu cazarea #i transportul aferente participan"ilor subven"ii #i burse TOTAL ALTE TIPURI DE COSTURI Din care: cheltuieli aferente managementulu i de proiect taxe cheltuieli financiare #i juridice

2 x

5 x

8=4+6

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Se precizeaza!denumirea capitolelor bugetare din bugetul aprobat al contractului de finan"are #i categoriile de cheltuieli din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei #i egalit!"ii de #anse #i al ministrului economiei #i finan"elor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate #i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul opera"iunilor finan"ate prin POSDRU. 37 Valoarea cheltuielilor solicitate de c!tre beneficiar pentru rambursare n cererea de rambursare. 38 Se completeaz! de AMPOSDRU/OI. n cazul n care AMPOSDRU/OI aprob! la plat! suma solicitat! de beneficiar atunci se bifeaz! cu !, n cazul n care AMPOSDRU/OI nu este de acord cu suma solicitat! de beneficiar, se scrie suma aprobat!. Pagina 57 din 60

36

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

cheltuieli pentru nchirieri, amortiz!ri #i leasing cheltuieli de informare #i publicitate cheltuieli de tip FEDR I. TOTAL COSTURI DIRECTE ELIGIBILE II. Cheltuieli generale de administra%i e III. TOTAL COSTURI ELIGIBILE PROIECT (I + II) IV. VENITURI NETE DIN PROIECT IV. SUM! ELIGIBIL! (III IV) din care costuri activit$%i transna%iona le

x x

x x

x x

x x

x x

Copiile certificate sunt ata#ate ca documente justificative [semn"tura] [#tampila] [nume #i prenume] [func!ia]

Pagina 58 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 19: PREVIZIUNI ACTUALIZATE


-anex" a contractului de finan!areInveste&te n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU Romnia POS DRU - Axa prioritar!............. POS DRU Domeniul major de interven"ie............... Num!rul de identificare al contractului: ROYY- POSDRU-AP-DMI..-PS-AM/PS OI. Titlul proiectului: .............

Nr. nreg. (Beneficiar)/ Data ./.

Nr. nreg. (AMPOSDRU/OI)/ Data ./.

PREVIZIUNI ACTUALIZATE

Numele Beneficiarului: Adresa Beneficiarului: .

Perioada de previziune: de la ...../...... pn! la ....../......


Costuri eligibile declarate n cererile de rambursare intermediar$ anterioare Din care: Luna 1

Costuri potrivit bugetului cererii de finan%are

Costuri eligibile potrivit contractului de finantare

Cheltuieli previzionate a fi efectuate n trimestrul urm$tor

Luna 2

Luna 3

Resurse umane Participan"i Alte tipuri de costuri FEDR I. TOTAL COSTURI DIRECTE II. Cheltuieli generale de administratie III. TOTAL COSTURI (I+II)

[semn#tura] [$tampila] [nume $i prenume] [func"ia]


Pagina 59 din 60

UNIUNEA EUROPEAN!

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI "I EGALIT!#II DE "ANSE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013

ANEXA 20: GARAN!IE DE RETURNARE A PREFINAN!%RII


-anex" a contractului de finan!areANTETUL B!NCII ........................... (denumirea)

Data #i locul emiterii .. Scrisoare de garan%ie bancar$ pentru returnarea prefinan%$rii Nr. . C!tre .................................................................................... (denumirea ordonatorului de credite $i adresa complet#) Denumirea contractului: ........................................................... n conformitate cu prevederile contractului men"ionat mai sus, (denumirea $i adresa contractantului) ........... are obliga"ia de a constitui o garan"ie bancar! n valoare de .......... (suma)........., pentru garantarea returnarii prefinan"!rii #i repararii prejudiciilor ce ar putea ap!rea ca urmare a utiliz!rii necorespunz!toare a acesteia. Prin prezenta, noi, (denumirea b#ncii $i adresa) . ne oblig!m n mod necondi"ionat #i irevocabil s! pl!tim n favoarea dumneavoastr!, la prima cerere, orice sum! pn! la concuren"a sumei de (n cifre $i litere)., la primirea de c!tre noi a cererii dumneavoastr! scrise de plat! nso"it! de declara"ia dumneavoastr! c! (denumirea contractantului) ........... nu #i-a ndeplinit obliga"iile contractuale, specificnd obliga"iile nendeplinite. Plata se va efectua f!r! nici o alt! formalitate suplimentar! din partea dumneavoastr!, n termen de 5 (cinci) zile lucr!toare dup! data primirii de c!tre noi a cererii #i declara"iei dumneavoastr! ca mai sus. Ne angaj!m c! nu vom opera nici o modificare a acestei garan"ii f!r! acordul dumneavoastr! scris. Prezenta garan"ie este valid! de la data pl!"ii prefinan"!rii #i r!mne n vigoare pn! la data ndeplinirii integrale de c!tre (denumirea contractantului) ........... a obliga"iilor contractuale care deriv! din acordarea prefinan"!rii, dar nu mai tarziu de data de . (24 luni de la data emiterii scrisorii de garan"ie bancar#), dat! dup! care devine n mod automat nul! #i neavenit!. Semn!turi autorizate #i #tampil!

Pagina 60 din 60