Sunteți pe pagina 1din 27

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane !!" # !$% Axa prioritar nr.

1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere !omeniul major de intervenie 1.". !ezvoltarea resurselor umane n educaie i formare profesional &itlul proiectului' #ormarea continu a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne n predarea eficient a limbii en$leze i evaluarea la nivel european a competenelor lin$vistice %ontract nr.& '()!*+,-.,1.",),/0//1 2'roiect cofinanat din #ondul )ocial European prin 'ro$ramul (peraional )ectorial !ezvoltarea *esurselor +mane 033.4 031"2 4 25nvestete n oameni62

Manual de utilizare Portal

Cuprins
Cuprins........................................................................................................................................ 2 1.Introducere............................................................................................................................... 3 2.Prezentarea portalului............................................................................................................... 3 Prima Pagin ........................................................................................................................... 3 Despre proiect.......................................................................................................................... 3 Parteneri................................................................................................................................... 4 Activitatile proiectului................................................................................................................ 4 Forum....................................................................................................................................... 4 Contact.................................................................................................................................... 4 3.Accesare sectiunea de inscriere...............................................................................................5 4.Autenti icare.............................................................................................................................. ! 5.Accesare Formulare................................................................................................................. " !.Accesare plat orma e#$earning.................................................................................................% ".Instrumente de evaluare competente lingvistice.....................................................................1& Accesare modulului................................................................................................................ 1& Continutul modulului............................................................................................................... 11 1.'ectiunea Prezentare (enerala.......................................................................................11 2.'ectiunea Antrenament...................................................................................................12 3.'ectiunea )odelare Formular..........................................................................................15 4.'ectiunea *i+lioteca........................................................................................................ 2& ,.-oluri de utilizatori................................................................................................................. 21 %.Alocare utilizatori.................................................................................................................... 21 1&.Descarcare si vizualizare cursuri..........................................................................................23 11..ploadarea de catre cursant a unui isier pe orum...............................................................24 2

$( Intro)ucere
Portalul /Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor in ormatice moderne 0n predarea e icienta a lim+ii engleze 1i evaluarea la nivel european a competen2elor lingvistice3 permite utilizatorilor de a#si creea conturi prin intermnediul unou ormulare4 pe care acestia le pot completa online.

( Prezentarea portalului
Prima Pagin Pe Prima pagin sunt prezentate in orma2ii generale despre proiect. Printre in ormatiile disponi+ile pe prima pagina se regasesc5 o sectiune comunicate de presa4 evenimente si lin6#uri utile din cadrul proiectului.

Despre proiect 'ectiunea Despre proiect prezinta in ormatii despre proiect si va i structurata ast el5 1. Despre proiect5 vor i prezentate in ormatii generale despre proiect. 2. Conte7tul proiectului5 va i prezentat conte7tul proiectului. 3. (rupul tinta5 vor i prezentate in ormatii despre grupul tinta al proiectului. 4. 8+iectivele proiectului5 vor i prezentate o+iectivele principale din cadrul proiectului.

Parteneri 'ec2iunea Parteneri cuprinde in orma2ii despre +ene iciar si partenerii

proiectului. 9a pune la dispozi2ie lin6#uri ctre paginile partenerilor pentru ca utilizatorii s poat cunoa1te 1i alte activit2i de care pot +ene icia4 derulate de parteneri 0n a ara o+iectului prezentului proiect. Activitatile proiectului Aceast sec2iune cuprinde in ormatii generale si speci ice re eritoare la activitatile des asurate in cadrul proiectului precum si logistica asociata acestora. Activitatile vor i accesate prin intermediul modulului implementat in cadrul acestei pagini Forum In aceasta sesiune utilizatorii autenti ica2i pot pu+lica sau comenta discu2iilor legate de proiect 1i de scopul acestuia. .tilizatorii autenti icati pot vizualiza 4 comenta si posta posturi noi. In cadrul Forumului utilizatorilor cu drepturi de Formator le este asociat un grup de utilizatori autenti icati4 ast el mesa:ele postate de catre cei din grupul respectiv pot i vizualizate doar de utilizatorii acestuia. Contact 'ec2iunea Contact prezint datele de contact ale unor e7per2i pe acest proiect ai 'olicitantului4 capa+ili s o ere in orma2iile solicitate re eritoare la proiect. De asemenea in cadrul paginii Contact utilizatorii pot trimie mesa: persoanelor de contact prin intermediul Formularului de contact5

%( Accesare sectiunea )e inscriere


Pentru a accesa sectiunea de inscriere4 utilizatorul va selecta lin6#ul din cadrul sectiunii /9reau sa ma inscriu3 a lata in dreapta primei pagini a portalului5

Dupa selectarea lin6#ului4 se va desc;ide pagina /Formulare online3 in care utilizatorul are acces la Formularul electronic pentru preinscriere. Pentru comopletarea ormularului se va selecta lin6#ul /Formular electronic pentru preinscriere34 iar aplicatia va desc;ide ormularul.

.tilizatorul va completa ormularul si va apasa +utonul /<rimite3.

*( Autenti+icare
Dupa ce utilizatorul a completat ormularul si la trimis4 un responsa+il din grupul tinta va veri ica datele din ormular si va valida inscrierea utilizatorului. In urma validarii ormularului de catre responsa+ilul grupului tinta4 utilizatorul va primi un emnil4 in care se vor gasi userul si parola acestuia pentru logarea pe portal dar si pe plat orma e#$earning A=$. .tilizatorul4 va selecta +utonul de Autenti icare din dreapta primei pagini a portalului5

Aplicatia va desc;ide pagina de autenti icare4 in care se va completa campul />ume de utilizator 3 si /Parola3 dupa care se va apasa +utonul /Autenti icare3

,( Accesare Formulare
Pentru accesare Formularului de inscriere si Formularului de inregistrare a grupului tinta4 utilizatorul autenti icat va selecta lincul din sectiunea /9reau sa ma inscriu3 a lata in dreapta primei pagini a portalului4 iar aplicatia va desc;ide pagina /Formulare online3 in care se vor regasi toate ormularele.

"

Dupa a isarea paginii Formulare online se va selevta lin6#ul Formularului de inregistrare in grupul tinta4 iar aplicatia va desc;ide pagina cu acest ormular. .tilizatorul va completa ormularul si va apasa +utonul trimite de la inalul ormularului. Campurila marcate cu ? sunt o+ligatorii4 iar in cazul in care unul din aceste camuri nu a ost completat sau a ost completat gresit aplicatia va a isa un mesa: de eroare indicand utilizatorului canpul care este necompletat. Pentru ca utilizatorul sa ie inscris la cursurile care au loc in cadrul proiectului acesta va tre+ui sa completaze si Formularul pentru inscriere la cursuri. .tilizatorul va selecta lin6#ul /Formular electronic pentru inscriere34 aplicatia va desc;ide pa ina acestui ormular iar utilizatorul in va completa tinand cont de campurile o+ligatorii. .tilizatorii tre+uie sa completeze toate Formularele pentru a se inscrie la cursuri.
,

-( Accesare plat+orma e#Learning


Dupa completarea ormularelor utilizatorul poate accesa olosind numele de utilizator si parola din email#ul primit4 cursurile din plat orma e#$earning A=$. Aceste cursuri vor i accesi+ile in urma selectarii lin6#ului e#$earning din sectiunea /Contul meu3 a lat in partea dreapta a paginilor portalului.

In urma selectarii lun6#ului se va desc;ide plat orma A=$ in care utilizatorii pot accesa cursurile.

"( Instrumente )e evaluare competente lingvistice


Acest este dezvoltat in cadrul sectiunii Activitatile proiectului si permite utilizatorilor sa creeze c;estionare in scopul ormarii continue a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor in ormatice moderne 0n predarea e icienta a lim+ii ranceze 1i evaluarea la nivel european a competen2elor lingvistice. Accesare modulului

.tilizatorul se autenti ica prin intermediul sectiunii Autenti icare.

Dupa ce sa realizat autenti icare utilizatorul poate accesa )odulul Instrumente de evaluare conpetente lingvistice4 accesand pagina Activitatile proiectului. In sectiunea Activitatile proiectului se va selecta optiunea /Instrumente de evaluare =uroPass3

1&

Continutul modulului

)odulul Instrumente de evaluare competrente lingvistice cuprinde urmatoarele sectiuni5 1. Prezentare (enerala 2. Antrenament 3. )odelare ormulare 4. *i+lioteca

1. Sectiunea Prezentare Generala

11

In cadrul sectiunii Prezentare generala sunt prezentate >ivelele de pregatire pentru urmatoarele a+ilitati5 Intelegere 9or+ire 'criere

2. Sectiunea Antrenament

12

In sectiunea Antrenament sunt prezentate o serie de C;estionare realizate de ormatori. .tilizatorul va selecta A+ilitatea din cadrul careia doreste sa vizualizeze c;estionarele cu a:utorul meniului din aceasta sectiune.

Dupa selectarea unei a+ilitati aplicatia va a isa c;estionarele din cadrul acesteia.

.tilizatorul va selecta c;estionarul dorit iar aplicatia va a iza continutul acestuia. Dupa a isarea c;estionarului4 utilizatorul poate descarca documentele atasate in cadrul c;estionarului si poate completa C;estionarul dupa care va apasa +utolu <rimite iat c;estionarul se va salva intr#o +aza de date.

13

C;estionarele din sectiunea Antrenament au ost realizate de catre ormatori si sunt date drept e7emple.

14

3. Sectiunea Modelare Formular


In cadrul sectiunii Modelare Formular utilizatorii au posi+ilitatea de a realiza c;estionare de test. Dupa accesarea sectiunii )odelare Formular va i a isata pagina pentru /Creeare test nou3.

.tilizatorul completeaza campurile necesare si apasa +uton 'alveaza. Campurile marcare cu ? sunt o+ligatorii. In cazul in care4 campurile o+ligatorii nu au ost completate4 aplicatia va a isa un mesa: de eroare.

15

Dupa completarea corecta a campurilor si apasarea +utonului de salvare se va dec;ide o pagina in care utilizatorii pot aduga intre+ari si isiere pentru completarea c;estionarelor.

1!

.tilizatorii completeaza campul Titlu intrebare cu intre+area dorita4 dupa care are posi+ilitatea de a alege tipul de raspuns al intre+arii prin selectarea optiunii dorite din campul Tip intrebare.

8ptiunile de raspuns sunt5 Continut @<)$ A se poate adauga te7t si poze

'elect Bc;ec6+o7CradioD o -aspunsuri multiple Bc;ec6+o7D A aceste intre+ari pot avea mai multe raspunsuri

o .n singur raspuns BradioD A la aceste intre+ari se poate selecta doar un singur raspuns

1"

-aspuns li+er Bcamp te7tareaD A raspunsil va i intr#un te7t aria Bmai multe randuri de caractereD -aspuns simplu Bcamp te7tD A raspunsul va i intr#un sigur rad de caractere

Dupa adugarea tipului de intre+are dorita4 se va completa campul Adauga raspuns la intre+arile de tip Select. 'e va apasa +utonul aduga iar intre+area va i adugata in ta+el.

<ot in aceasta pagina utilizatorul are dreptul de a incarca documete olosind +utonul Browse pentru selectarea documetului dorit. Pentru incarcarea documetului se va apasa +utonul Incarca4 iat documetul a isat va i adugat in ta+elul cu documente.

1,

Dupa completare intre+arilor dorite in c;estionar si atasrea documentelor utilizatorul poate sa vizualizeze c;estionarul realizat apasand +utonul izualizeaza c!estionar di partea dreapta sus a pagini4 iar aplicatia va a isa C;estionarul.

.tlizatorul poate completa c;estionarul realizat. C;estionarul poate i printat olosind +utonul .

Dupa completare se va apasa +utonul Trimite iar c;etionarul se va salva in +aza de date.
1%

4. Sectiunea Biblioteca
In pagina Biblioteca sunt prezentate c;estionarele realizate de catre utilizatori. Pentru desc;iderea unu c;estionar utilizatorul tre+uie sa selecteze c;estionarul dorit olosind mediul din pagina *i+lioteca.

Dupa selectarea aptitudinii dorite aplicatia va a isa ista c;estionarelor realizate din sectiunea selectata.

.tilizatorul va selecta c;estionarul dorit iar aplicatia va a iza continutul acestuia. Dupa a isarea c;estionarului4 utilizatorul poate descarca documentele atasate in cadrul c;estionarului si poate completa C;estionarul dupa care va apasa +utolu <rimite iat c;estionarul se va salva intr#o +aza de date.

2&

.( Roluri )e utilizatori
.n utilizator poate i 0ncadrat 0n unul sau mai multor roluri. Fiecare rol mo1tene1te toate drepturile rolului precedent4 la care se adaug permisiuni noi. 1. utilizator anonim A =ste vizitatorul portalului care nu s#a autenti icat. Are dreptul de a vizualiza con2inutul pu+lic al portalului4 0ns nu poate aduga nici un el de con2inut. Acesta poate completa doar ormularul electronic pentru preinscriere. 2. utilizator autenti icat A Are acelea1i drepturi ca 1i utilizatorul anonim4 plus adugarea de mesa:e 0n orum4 adugarea de comentarii la articolele la care are dreptul si completarea tuturor ormularelor. 3. administrator A Are drepturi depline asupra con2inutului portalului. 4. )anager A Are drepturi de administra portalul din Front end#ul portalului. 5. Formator A Are acelea1i drepturi ca 1i utilizatorul autenti icat.

/( Alocare utilizatori

21

Formatorii din cadrul poriectului4 pot aloca utilizatori la grupele ormate4 prin intermediul sectiunii Seteaza utilizatori4 al at in partea dreapta a paginii su+ sectiunea Contul meu.

Formatorul selecteaza lin6#ul 'eteaza utilizatori4 iar aplicatia desc;ide pagina Aloca "tilizatori5

Din pagina Aloca utilizatori ormatorul va selecta grupa in care doreste sa adauge utilizatorii4 dupa care va selecta utilizatorii din lista a isata pe pagina4 selectand +i a din dreptul utilizatorului dorit. Dupa selectarea (rupei si utilizatorilor4 ormatorul va selecta +utonul 'alvare de la s arsitul listei de utilizatori.

22

.tilizatorii selectati vor i adaugati in ta+elul din pagina Alocare utilizatori4 unde va i speci icat .serul4 =mailul utilizatorului si grupa la care a ost alcat.

Din ta+elul a isat ormatorii pot sterge .serii introdusi olosind lin6#ul Delete din coloana 8ptiuni. .tilizatorii stersi din ta+el se vor regasi in linsta utilizatorilor4 acestia putand i adaugati unei alte grupe. In cadrul Forumului4 utilizatorii selectati de catre un anumit ormator4 vor avea dreptul sa vizualizaze si sa participe doar la su+ectele ormatorului care a ost asociat grupei respective.

$!(Descarcare si vizualizare cursuri

23

Descarcarea si vizualizarea cursurilor de catre Formatori4 se poate realiza prin intemediul sectiunii C"#S"#I4 a lata su+ sectiunea Activitate site4 din dreapta pagini. Prima varianta acursurilor sunt pentru vizualizare. Formatorul va selecta cursul dorit4 iar aplicatia il va desc;ide online. Pentru descarcarea cursurilor ormatorul selecteaza lin6#ul cursului dorit. 'e va desc;ide o ereastra in care ormatorul va selecta +utonul 864 iar cursul se va salva in ormat zip pe statia de lucru. Formatorul va accesa isierul ar;ivat prin operatiunea de du+lu cli+64 dupa care se va desc;ide o erestra in care va vizualiza isierele din interiorul ar;ivei respective. 9a selecta documentul dorit din isiet si va apsa +utonul =7tract4 se va dec;ide o ereastra in care se va selecta locatia in care se doreste salvat documentul4 iar dupa selectarea cesteia si va apsa +utonul 8E. Dupa aceasta operatiune documetul se va regasi in locatia selectata.

$$(Uploa)area )e catre cursant a unui +isier pe +orum


.ploadarea unui isier de catre un cursant se realizeaza accesand meniu FForum3. *roGser#ul va a isa vieG#ul urmator5

Dupa selectarea orumului BFForum 13 sau FForum23D 4 +roGser# ul va a isa un vieG asemanator cu cel de mai :os5

24

Cursantul va alege unul din su+iectele de pe orum 4 iar in cadrul su+iectului va olosi +utonul 3Adauga comentariu nou3 sau Freplica3 pentru a posta replica dorita.

25

*roGser# ul va a isa urmatorul vieG 4 din care vom selecta optiunea F Atasamente de tip isier 3

In continuare cursantul va atasa un nou isier olosind *utonul F *roGse3 .

2!

Dupa selectarea isierului ce tre+uie atasat4 cursantul utilizeaza +utonul FAtaseaza3

Cursantul va utiliza +utoanele 3Previzualizeaza3 si F'alveaza3 pentru inaliza adaugarea isierului dorit impreuna cu comentariul. In inal +roGser#ul va a isa un vieG asemanator cu urmatorul5

2"