Sunteți pe pagina 1din 3

61989J0213_rezumat IER 61989J0213 Cauza C-213/89 The Queen mpotriva Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd

i al#ii Drepturi care decurg din dispozi iile dreptului comunitar Protejare de c!tre instan ele na ionale Competen a instan elor na ionale cu privire la dispunerea unor m!suri provizorii n cazul ac iunii pentru pronun area unei hot!rri preliminare Tipul i obiectul: cerere de pronun are a unei hot!rri preliminare privind interpretarea dispozi iilor dreptului comunitar referitoare la ntinderea competen ei instan elor na ionale de a dispune m!suri provizorii atunci cnd sunt n cauz! drepturi care ar fi conferite de dreptul comunitar, introdus!, n temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, de House of Lords (Regatul Unit al Marii Britanii $i Irlandei de Nord) Situa#ia de fapt Societatea Factortame Ltd $i alte societ! i aveau n proprietate sau exploatau 95 de nave de pescuit care erau nscrise n registrul navelor britanice n conformitate cu Merchant Shipping Act 1894 (Legea privind naviga ia comercial! din 1894). Regimul juridic privind nmatricularea navelor britanice de pescuit a fost modificat radical n 1988 prin Merchant Shipping Act 1988 (legea naviga iei comerciale) $i prin Merchant Shipping (Registration of Fishing Vessels) Regulations 1988 (regulamente din 1988) privind nmatricularea navelor de pescuit. Regatul Unit a procedat la aceast! modificare pentru a pune cap!t practicii a$a-zisei quota hopping, adic! practicii constnd, n opinia Guvernului Regatului Unit, n pr!darea cotelor de pescuit atribuite Regatului Unit de c!tre nave care arboreaz! pavilion britanic, dar care nu sunt n mod real britanice. Legea din 1988 a prev!zut nfiin area unui nou registru n care trebuia s! fie nmatriculate toate navele de pescuit britanice, inclusiv cele care erau deja nmatriculate n vechiul registru, dar care trebuia s! ndeplineasc! anumite condi ii. La momentul ini ierii procedurii care a dat loc litigiului, cele 95 de nave de pescuit ale reclaman ilor din ac iunea principal! nu ndeplineau nici m!car una dintre condi iile de nmatriculare prev!zute de legea din 1988 $i nu puteau, prin urmare, s! fie nmatriculate n noul registru. Dat fiind c! aceste nave urmau s! fie lipsite de dreptul de a pescui ncepnd cu 1 aprilie 1989, societ! ile n cauz! au contestat, printr-o ac iune introdus! n fa a High Court of Justice, Queen's Bench Division, compatibilitatea p!r ii a II-a din legea din 1988 cu dreptul comunitar. De asemenea, au solicitat acordarea unor m!suri provizorii pentru toat! perioada n care nu se va fi luat o hot!rre definitiv! cu privire la cererea lor de revizuire judiciar!. Divisional Court of the Queen's Bench Division a hot!rt s! amne luarea unei decizii $i s! adreseze Cur ii o cerere pentru pronun area unei hot!rri preliminare, n conformitate cu articolul 177 din Tratatul CEE, $i a dispus, ca m!sur! provizorie, suspendarea aplic!rii p!r ii a II-a din lege $i a regulamentelor din 1988 n ceea ce i prive$te pe reclaman i. n 1989, Secretary of State for Transport a introdus apel mpotriva ordonan ei date de Divisional Court cu privire la m!surile provizorii. Prin Hot!rrea din martie 1989, Court of Appeal a apreciat c! n conformitate cu dreptul na ional instan ele nu aveau competen a s! suspende provizoriu aplicarea legilor. n consecin !, ea a anulat ordonan a dat! de Divisional Court.

Pagina 1 din 3

61989J0213_rezumat IER Sesizat! cu privire la acest litigiu, House of Lords a considerat ntemeiate afirma iile reclaman ilor din ac iunea principal! privind prejudiciul ireparabil pe care ei l-ar suferi n cazul neacord!rii m!surilor provizorii solicitate $i al reu$itei ac iunii lor principale. Dar, considernd c! litigiul ridica o problem! de interpretare a dreptului comunitar, House of Lords a suspendat judecarea cauzei $i a adresat Cur ii urm!toarele ntreb!ri preliminare: 1) Atunci cnd, i) ntr-o procedur! angajat! n fa a unei instan e na ionale, una din p!r i pretinde c! poate s! invoce n mod legitim, n temeiul dreptului comunitar, drepturi avnd efect direct n dreptul na ional (drepturile invocate), ii) aplicarea unei dispozi ii na ionale explicite lipse$te automat aceast! parte de drepturile invocate, iii) exist! argumente solide, att favorabile, ct $i nefavorabile pentru existen a drepturilor invocate $i atunci cnd instan a na ional! a cerut s! fie pronun at! o hot!rre preliminar! n conformitate cu articolul 177 cu privire la existen a sau inexisten a drepturilor invocate, iv) dreptul na ional prezum! c! dispozi ia na ional! n cauz! este compatibil! cu dreptul comunitar, cu excep ia cazului cnd se constat! incompatibilitatea sa $i atta timp ct aceasta nu este constatat!, v) instan a na ional! nu are competen a s! acorde m!suri provizorii de protec ie a drepturilor invocate suspendnd aplicarea dispozi iei na ionale atta timp ct nu s-a luat o hot!rre preliminar!, vi) hot!rrea preliminar! este n cele din urm! favorabil! drepturilor invocate, partea care poate s! invoce aceste drepturi va fi suferit probabil un prejudiciu ireparabil, cu excep ia cazului n care s-au acordat deja aceste m!suri provizorii de protec ie, dreptul comunitar a) oblig! instan a na ional! s! acorde aceast! protec ie provizorie a drepturilor invocate, sau b) d! instan ei puterea de a acorda aceast! protec ie provizorie a drepturilor invocate? 2) n cazul unui r!spuns negativ la ntrebarea 1, litera (a), $i afirmativ la ntrebarea 1, litera (b), care sunt criteriile care trebuie aplicate pentru a hot!r dac! este necesar s! se acorde sau s! se refuze m!surile provizorii de protec ie men ionate n favoarea drepturilor invocate? Motivarea instan#ei comunitare Curtea a declarat c! normele cu aplicabilitate direct! ale dreptului comunitar trebuie s! se aplice pe deplin $i n mod uniform n toate statele membre, de la intrarea n vigoare a acestora $i pe toat! durata valabilit! ii lor $i c!, n temeiul principiului suprema iei dreptului comunitar, dispozi iile din tratat $i actele direct aplicabile ale institu iilor au ca efect, n raporturile lor cu dreptul intern al statelor membre [...] s! fac! inaplicabil! de drept, prin ns!$i intrarea lor n vigoare, orice dispozi ie contrar! din legisla ia na ional!. 1 n conformitate cu jurispruden a Cur ii, instan ele na ionale sunt acelea c!rora le revine, prin aplicarea principiului cooper!rii enun at la articolul 5 din Tratatul CEE, s! asigure protec ia juridic! care decurge pentru justi iabili din efectul direct al dispozi iilor dreptului comunitar. Curtea a considerat c! s-ar diminua deplina eficien ! a dreptului comunitar dac! o norm! de drept na ional ar putea s! mpiedice instan a sesizat! ntr-un litigiu care intr! sub inciden a dreptului comunitar s! acorde m!suri provizorii cu scopul de a garanta deplina eficien ! a
1

Hot!rrea din 9 martie 1978, Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal SpA, 106/77.

Pagina 2 din 3

61989J0213_rezumat IER hot!rrii pronun ate cu privire la existen a drepturilor invocate pe baza dreptului comunitar. Rezult! c! instan a care, n aceste mprejur!ri, ar acorda m!suri provizorii dac! nu s-ar lovi de o norm! de drept na ional, este obligat! s! nl!ture aplicarea acestei norme. Curtea a considerat c! s-ar diminua deplina eficien ! a dreptului comunitar dac! o norm! de drept na ional ar putea s! mpiedice instan a sesizat! ntr-un litigiu care intr! sub inciden a dreptului comunitar s! acorde m!suri provizorii. Solu#ia instan#ei comunitare Dreptul comunitar trebuie s! fie interpretat n sensul c! instan a na ional! care, sesizat! ntrun litigiu privind dreptul comunitar, consider! c! singurul obstacol care se opune ca ea s! dispun! m!suri provizorii este o norm! a dreptului na ional, trebuie s! nl!ture aplicarea acestei norme.

Pagina 3 din 3