Sunteți pe pagina 1din 151

Prefat

,
a
Lucrarea de fat
,
a s
,
i propune s a ofere student
,
ilor din
universit at
,
ile tehnice un ghid privind elementele de baz a ale
aplicat
,
iilor cursului de Fiabilitate. Prin cont
,
inutul s au pronunt
,
at
aplicativ, cursul permite prezentarea metodelor matematice fo-
losite frecvent n domeniul analizelor probabilistice de risc s
,
i
performabilitate ale infrastructurilor de producere, transport s
,
i
distribut
,
ie a energiei.
Fiecare capitol al lucr arii cont
,
ine att aplicat
,
ii rezolvate ct s
,
i
aplicat
,
ii propuse, care reiau principalele tipuri de probleme prac-
tice ale temei abordate.
Referitor la bibliograe, aceasta cont
,
ine att surse istorice, lu-
cr ari utile pentru demonstrt
,
ii, ct s
,
i puncte de plecare spre noi
metode.
Autorul este recunosc ator colegilor ingineri sau matemati-
cieni pentru orice sugestie de natura conferirii unui plus de
adaptare la specicul preg atirii viitorilor ingineri din domeniul
infrastructurilor critice, cu prec adere cel al energiei.
Bucures
,
ti, Iunie 2010
5


Cuprins
Cuprins 7
Lista figurilor 11
Lista tabelelor 14
1 Evenimente, probabilit at
,
i s
,
i distribut
,
ii 15
Aplicat
,
ii rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.1 Operat
,
ii cu evenimente aleatoare . . . . . . . . 15
1.2 Distribut
,
ii discrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.3 Distribut
,
ia exponent
,
ial a . . . . . . . . . . . . . . 44
1.4 Distribut
,
ia uniform a . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.5 Distribut
,
ia normal a . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1.6 Distribut
,
ia lognormal a . . . . . . . . . . . . . . . 53
Aplicat
,
ii propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2 Estim ari statistice 63
Aplicat
,
ii rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Aplicat
,
ii propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3 Fiabilitate s
,
i mentenant
,
a 71
Aplicat
,
ii propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Aplicat
,
ii propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4 Analiza sistemelor 81
7

8 CUPRINS
Aplicat
,
ii rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.1 Diagrame logice s
,
i de decizie binar a . . . . . . . 81
4.2 T aieturi s
,
i trasee minimale . . . . . . . . . . . . . 112
4.3 Arbori de evenimente . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.4 Arbori de defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.5 Graful starilor, procese markoviene . . . . . . . 127
4.6 Indicatori de performabilitate . . . . . . . . . . 130
Aplicat
,
ii propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Bibliografie 153

Principalele notat
,
ii
Abrevieri
AdD Arbore de defect
AdE Arbore de evenimente
C
k
n
Combin ari de n luate cte k
C
k
n
= n!/(k!(n k)!)
MUT timpul mediu de bun a funct
,
ionare
MDT timpul mediu de reparare
MTTF timpul mediu de funct
,
ionare pn a la primul defect
MTTR timpul mediu de nl aturare al primului defect
MTBF timpul mediu ntre dou a defecte consecutive
SAIFI System Average Interruption Frequency Index -
frecvent
,
a as
,
teptat a de ntrerupere la nivel sistem;
SAIDI System Average Interruption Duration Index -
durata as
,
teptat a de ntrerupere la nivel sistem -
CAIDI Customer Average Interruption Duration Index -
durata as
,
teptat a de ntrerupere la nivel consumator
Notat
,
ii
F funct
,
ia de repartit
,
ie a unei variabile aleatoare (v.a.)
f funct
,
ia densitate de probabilitate a unei v.a.
R(t) funct
,
ia de abilitate la momentul de timp t
A(t) funct
,
ia de disponibilitate la momentul de timp t
M(t) funct
,
ia de mentenabilitate la momentul de timp t
Q, P
TOP
probabilitatea evenimentului TOP
(t) intensitatea de defectare la momentul de timp t
(t) intensitatea de reparare la momentul de timp t
T durata de viat
,
a a unui sistem (component a)

10 CUPRINS
durata misiunii unui sistem (componente)
funct
,
ia de structur a a unui sistem
K
i
a i-a t aietur a minimal a a unui sistem
T
i
al i-lea traseu minimal al unui sistem
x vectorul de stare al componentelor unui sistem
cu n componente, x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
)
min(A) minimul valorilor din mult
,
imea A
max(A) maximul valorilor din mult
,
imea A
E[X] valoarea medie (as
,
teptat a) a v.a. X
[X] abaterea standard a v.a. X
Exp[] distribut
,
ia exponent
,
ial a de parametru
N[, ] distribut
,
ia normal a de parametrii s
,
i
LogLN[a, b] distribut
,
ia lognormal a de parametrii a s
,
i b
reuniune de dou a evenimente
intersect
,
ie de dou a evenimente
operat
,
ia logic a S
,
I
operat
,
ia logic a SAU
operat
,
ia logic a SAU EXCLUSIV

Lista figurilor
1.1 Reprezentarea operat
,
iilor cu evenimente (dia-
gram a Venn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2 Ret
,
ea bayesiana pentru 3 evenimente . . . . . . . . 18
1.3 Reprezentare prin diagram a Venn . . . . . . . . . . 19
1.4 Ret
,
ea bayesian a pentru 3 evenimente . . . . . . . . 22
1.5 Reprezentare prin diagram a Venn . . . . . . . . . . 23
1.6 Denit
,
ia s
,
i densit at
,
ile de probabilitate ale v.a. X s
,
i Y 47
1.7 Probabilitatea de ntlnire ca funct
,
ie de momentul t 49
1.8 Probabilitatea condit
,
ionat a . . . . . . . . . . . . . . 50
1.9 Cele dou a v.a. X, Y s
,
i trei cazuri analizate . . . . . . 52
1.10 Intensitatea de reparare . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.11 Intensitatea de reparare - reprezentare n coordo-
nate logaritmice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.12 Calculul grac al probabilit at
,
ii . . . . . . . . . . . . 59
2.1 Densitatea apriori de probabilitate a v.a. p . . . . . . 64
2.2 Densitatea aposteriori de probabilitate a v.a. p . . . . 65
2.3 Densitatea apriori de probabilitate a v.a. p . . . . . . 66
2.4 Densitatea aposteriori de probabilitate a v.a. p . . . . 66
3.1 Diagrama Venn pentru forma normal a disjunct a a
evenimentului E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.2 Diagrama Venn pentru forma normal a disjunct a a
evenimentului F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
11

12 LISTA FIGURILOR
3.3 Diagrama Venn pentru forma normal a disjunct a a
evenimentului G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.1 Ret
,
ea electric a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.2 Sistemul electric analizat . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.3 Schema de calcul (pasul 2). Sursele de energie c-
tive de la nivelul barelor B
3
, respectiv B
4
au indi-
catorii calculat
,
i la nivelul acestor bare . . . . . . . . 104
4.4 Schema de calcul - cazul x
7
= 0 . . . . . . . . . . . . 105
4.5 Modelarea succesului (nod 1), respectiv insuccesu-
lui (nod 0) n punctul de racord R1 printr-o Dia-
gram a de Decizie Binar a - cazul x
7
= 0 . . . . . . . 105
4.6 Schema de calcul - cazul x
7
= 1 . . . . . . . . . . . . 106
4.7 Modelarea succesului (nod 1), respectiv insuccesu-
lui (nod 0) n punctul de racord R1 printr-o Dia-
gram a de Decizie Binar a - cazul x
7
= 1 . . . . . . . 107
4.8 Modelarea succesului (nod 1), respectiv insuccesu-
lui (nod 0) n punctul de racord R2 printr-o Dia-
gram a de Decizie Binar a- cazul x
4
= 1 . . . . . . . . 110
4.9 Modelarea succesului (nod 1), respectiv a insucce-
sului (nod 0) n punctul de racord R2 printr-o Dia-
gram a de Decizie Binar a - cazul x
4
= 0 . . . . . . . 110
4.10 Sistemul electric analizat . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.11 Arborele de evenimente . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.12 Determinarea disponibilit at
,
ii sistemului de securi-
tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.13 Probabilitatea de aparit
,
ie a evenimentului TOP . . . 124
4.14 Sistemul de detectare a sc ap arilor de gaze . . . . . . 125
4.15 Arbore de defect pentru sistemul de detectare a
sc ap arilor de gaze -1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4.16 Arbore de defect pentru sistemul de detectare a
sc ap arilor de gaze -2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4.17 Sistemul radial de distribut
,
ie a energiei electrice . . 130
4.18 Diagrama de succes a sistemului . . . . . . . . . . . 138

LISTA FIGURILOR 13
4.19 Sistem echivalent pentru calculul aproximativ al
probabilit at
,
ii de succes . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4.20 Diagrama de succes a sistemului . . . . . . . . . . . 140
4.21 Diagrama de succes a sistemului . . . . . . . . . . . 140
4.22 Ret
,
ea electric a (varianta 1) . . . . . . . . . . . . . . . 144
4.23 Ret
,
ea electric a (varianta 2) . . . . . . . . . . . . . . . 145
4.24 Sistemul electric analizat (varianta 1) . . . . . . . . . 145
4.25 Sistemul electric analizat (varianta 2) . . . . . . . . . 146
4.26 Graful st arilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Lista tabelelor
1.1 Valorile funct
,
iei de repartit
,
ie binomiale F(n, q)
pentru q = 0, 001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1 Tabela de adev ar pentru evenimentul E . . . . . . . 74
3.2 Tabela de adev ar pentru evenimentul F . . . . . . . 75
3.3 Tabela de adev ar pentru evenimentul G . . . . . . . 75
4.1 Tabela de adev ar pentru evenimentul SUCCES . . . 83
4.2 Tabela de adev ar pentru evenimentele S
3
, S
4
, res-
pectiv SUCCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.3 Datele de intrare pentru calculul indicatorilor la ni-
velul barei B3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.4 Calculul frecvent
,
ei as
,
teptate de ntrerupere punct
de racord R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.5 Calculul frecvent
,
ei as
,
teptate de ntrerupere punct
de racord R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.6 Indicatorii de abilitate pentru componentele sis-
temului radial de distribut
,
ie din gura 4.17 . . . . . 131
14

1
Evenimente, probabilit at
,
i
s
,
i distribut
,
ii
Aplicat
,
ii rezolvate
1.1 Operat
,
ii cu evenimente aleatoare
1. Fie A, B s
,
i C trei evenimente aleatoare. Propunet
,
i o form a sim-
plicat a pentru urm atoarele evenimente :
1)(A B) (A C);
2)(A B) (A C);
3)(A B) (A B);
4)(A B) (A C).
Solut
,
ie.
1) Se noteaz a cu N
X
num arul de cazuri favorabile evenimen-
tului X. Avem urm atoarele relat
,
ii :
N
AB
= N
ABC
+ N
ABC
(1.1)
N
AC
= N
ABC
+ N
ABC
(1.2)
15

16 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
Fig. 1.1 Reprezentarea operat
,
iilor cu evenimente (diagram a
Venn)
Rezult a :
N
(AB)(AC)
= N
ABC
+ N
ABC
+ N
ABC
(1.3)
2) Similar, (A B) (AC) = A(B C) = A(A B C).
3) Avem A B = A (A B), respectiv
A B = A (A B).
Fie evenimentul imposibil, respectiv E evenimentul sigur
E = .
Avem relat
,
iile : A A = , A = A, A E = E respectiv
A = .
Rezult a : (A (A B)) (A (A B)) = (A B) (A B)
4) Avem (A B) (A C) = (A (A B)) (A C).
Rezult a : (A (A B)) (A C) = (A C) (A B).
2. Exprimat
,
i evenimentele urm atoare cu ajutorul evenimentelor
A, B, C s
,
i a operat
,
iilor de reuniune, intersect
,
ie, respectiv com-
plementaritate :
1) Cele trei evenimente A, B s
,
i C sunt realizate ;
2) A s
,
i B sunt realizate, dar nu s
,
i C;
3) A s
,
i C sunt realizate, dar nu s
,
i B;
4) B este realizat, dar nici unul din celelalte dou a ;

1.1. OPERAT
,
II CU EVENIMENTE ALEATOARE 17
5) A este realizat s
,
i cel put
,
in unul din celelalte dou a eveni-
mente ;
6) Cel put
,
in unul din cele trei evenimente este realizat ;
7) Exact unul dintre evenimente este realizat ;
8) Cel mult unul dintre evenimente este realizat.
Solut
,
ie.
A B C (1.4)
A B C (1.5)
A B C (1.6)
A B C (1.7)
A (B C) (1.8)
(A B C) (1.9)
(A B C) (B A C) (C A B) (1.10)
(A B) (B C) (A C) (1.11)
3. Fie p probabilitatea de realizare a oric aruia din evenimen-
tele A, B sau C, considerate trei evenimente independente.
Exprimat
,
i probabilit at
,
ile de mai sus.
R aspuns.
1) P(A B C) = p
3
;
2) P(A B C) = p
2
(1 p) ;

18 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
3) P(A B C) = p
2
(1 p) ;
4) P(A B C) = p(1 p)
2
;
5) P(A (B C)) = p(2p p
2
) ;
6) P(A B C) = 1 (1 p)
3
= p
3
3p
2
+ 3p ;
7) P((A B C) (B A C) (C A B)) = 3p(1 p)
2
;
8) P((A B) (B C) (A C)) = 2p
3
3p
2
+ 1.
4. Fie 3 evenimente aleatoare A, B, C. A reprezint a "Diferent
,
a
dep as
,
it a de temperatur a superioar a / inferioar a carcas a tur-
bin a ", B reprezint a "Temperatur a neadecvat a ulei ungere
lag are turbin a". Evenimentele A s
,
i B sunt independente. C re-
prezint a evenimentul "Vibrat
,
ii dep as
,
ite turbin a".
Dac a A s
,
i B sunt ap arute, atunci probabilitatea aparit
,
iei lui C
este 0, 6 - respectiv P(C[A B) = 0, 6.
Dac a A este ap arut, dar B nu este ap arut, atunci probabilitatea
aparit
,
iei lui C este 0, 2 - respectiv P(C[A

B) = 0, 2, aceeas
,
i n
cazul A nu este realizat, B este realizat, respectiv P(C[

AB) =
0, 2.
Dac a att A ct s
,
i B nu sunt realizate, atunci se consider a c a C
nu poate apare, respectiv P(C[

A

B) = 0.
Dependent
,
a ntre C s
,
i evenimentele A s
,
i B este prezentat a n
gurile 1.2 s
,
i 1.3.
Fig. 1.2 Ret
,
ea bayesiana pentru 3 evenimente

1.1. OPERAT
,
II CU EVENIMENTE ALEATOARE 19
Fig. 1.3 Reprezentare prin diagram a Venn
S a se calculeze, n ipoteza probabilit at
,
ii aparit
,
iei evenimentu-
lui A de 0, 1 respectiv a probabilit at
,
ii aparit
,
iei evenimentul B
de 0, 2 :
a) probabilitatea aparit
,
iei evenimentului C;
b) dac a evenimentul C a ap arut, care este probabilitatea ca
evenimentul B s a e ap arut ?
c) dac a evenimentul C a ap arut, care este probabilitatea ca
evenimentul A s a e ap arut ?
d) dac a evenimentul C a ap arut, care este probabilitatea ca
att evenimentul A ct s
,
i B s a e ap arute ?
Solut
,
ie.
a) T
,
innd seama de relat
,
ia logic a ntre evenimentele A, B s
,
i C
reprezentat a n gura 1.3, rezult a

20 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
P(C) = P(A B) P(C[A B) + P(

A B) P(C[

A B) +
+ P(A

B) P(C[A

B)
P(C) = 0, 1 0, 2 0, 6 + 0, 9 0, 2 0, 2 + 0, 1 0, 8 0, 2 = 0, 064
b) Avem relat
,
ia
P(B[C) = P(B C)/P(C) = P(B)P(C[B)/P(C)
n condit
,
iile n care B este realizat, atunci C se poate realiza
mpreun a cu A sau f ar a a se realizat A :
P(C[B) = P(A) P(C[A B) + P(

A) P(C[

A B)
Numeric, se obt
,
ine :
P(C[B) = 0, 1 0, 6 + 0, 9 0, 2 = 0, 24
Rezult a
P(B[C) = 0, 2 0, 24/0, 064 = 0, 75
c) Avem P(A[C) = P(A C)/P(C) = P(A)P(C[A)/P(C)
n condit
,
iile n care A este realizat, atunci C se poate realiza
mpreun a cu B sau f ar a a se realizat B :
P(C[A) = P(B) P(C[A B) + P(

B) P(C[

B A)
Numeric, se obt
,
ine :
P(C[A) = 0, 2 0, 6 + 0, 8 0, 2 = 0, 28
Rezult a
P(A[C) = 0, 1 0, 28/0, 064 = 0, 4375

1.1. OPERAT
,
II CU EVENIMENTE ALEATOARE 21
d) Avem relat
,
ia
P(AB[C) = P(ABC)/P(C) = P(AB)P(C[AB)/P(C)
unde :
P(A B) = 0, 1 0, 2 = 0, 02
P(C[A B) = 0, 6
P(C) = 0, 064
Rezult a
P(A B[C) = 0, 02 0, 6/0, 064 = 0, 1875
Remarc a.
Prin enunt
,
avem P(C[A B) = 0. Reciproc P(A B[C) = 0.
Cum A B = A B, rezult a n acest caz P(A B[C) = 1.
Se veric a as
,
adar pe baza rezultatelor obt
,
inute, relat
,
ia
P(A[C) + P(B[C) P(A B[C) = 1.
5. Fie 3 evenimente aleatoare A, B, C.
A reprezint a "Presiune sc azut a ulei ungere lag are turbin a",
B reprezint a "Temperatur a neadecvat a ulei ungere lag are tur-
bin a". Evenimentele A s
,
i B sunt dependente.
Dac a evenimentul B este ap arut, atunci evenimentul A apare
cu o probabilitate egal a cu 0, 15 iar dac a evenimentul B nu este
ap arut, atunci evenimentul A apare cu o probabilitate egal a cu
0, 05.
C reprezint a evenimentul "Vibrat
,
ii dep as
,
ite turbin a".

22 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
Dac a A s
,
i B sunt ap arute, atunci probabilitatea aparit
,
iei lui C
este 0, 5 respectiv P(C[A B) = 0, 5.
Dac a A este ap arut, dar B nu este ap arut, atunci probabilitatea
aparit
,
iei lui C este 0, 2 - respectiv P(C[A

B) = 0, 2 - aceeas
,
i n
cazul A nu este realizat, B este realizat, respectiv P(C[

AB) =
0, 2.
Dac a att A ct s
,
i B nu sunt realizate, atunci P(C[

A

B) = 0, 1.
Dependent
,
a ntre C s
,
i evenimentele A s
,
i B este prezentat a n
gurile 1.4 s
,
i 1.5.
Fig. 1.4 Ret
,
ea bayesian a pentru 3 evenimente
n ipoteza probabilit at
,
ii aparit
,
iei evenimentului A egal a cu
0, 1 s a se exprime :
a) probabilitatea aparit
,
iei evenimentului C;
b) dac a evenimentul A nu a ap arut, care este probabilitatea ca
evenimentul B s a e ap arut ?
c) dac a evenimentul C a ap arut, care este probabilitatea ca
evenimentul B s a e ap arut ?
d) dac a evenimentul C a ap arut, care este probabilitatea ca
evenimentul A s a e ap arut ?
e) dac a evenimentul C a ap arut, care este probabilitatea ca att
evenimentul A, ct s
,
i B s a e ap arute ?
f) dac a evenimentul C a ap arut, care este probabilitatea ca
evenimentul A s a e ap arut, dar B s a nu e ap arut ?

1.1. OPERAT
,
II CU EVENIMENTE ALEATOARE 23
g) dac a evenimentul C a ap arut, care este probabilitatea ca
evenimentul B s a nu e ap arut, dar A s a e ap arut ?
h) dac a evenimentul C a ap arut, care este probabilitatea ca
evenimentul B s a nu e ap arut, iar A s a nu e ap arut ?
Solut
,
ie.
Fig. 1.5 Reprezentare prin diagram a Venn
a) T
,
innd seama de relat
,
ia logic a ntre evenimentele A, B s
,
i C
reprezentat a n gura 1.5, rezult a
P(C) = P(A B) P(C[A B) + P(

A B) P(C[

A B) +
+ P(A

B) P(C[A

B) + P(

A

B) P(C[

A

B)
Evenimentul A se poate realiza e mpreun a cu evenimentul
B, e mpreun a cu evenimentul

B, rezult a :
P(A) = P(B)P(A[B) + P(

B)P(A[

B)

24 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
Pentru datele din enunt
,
avem :
P(B) = (P(A) P(A[

B))/(P(A[B) P(A[

B)) =
= (0, 1 0, 05)/(0, 15 0, 05) = 0, 5
Avem relat
,
ia
P(B[A) = P(B)P(A[B)/P(A)
unde :
P(A) = 0, 1 ; P(A[B) = 0, 15 ; P(B) = 0, 5.
Rezult a :
P(B[A) = 0, 5 0, 15/0, 1 = 0, 75
Similar, avem
P(

B[A) = P(

B)P(A[

B)/P(A)
unde :
P(A) = 0, 1 ; P(A[

B) = 0, 05 ; P(

B) = 0, 5.
Rezult a :
P(

B[A) = 0, 5 0, 05/0, 1 = 0, 25
Rezult a P(C) = 0, 175
b) Avem relat
,
ia
P(B[

A) = P(B)P(

A[B)/P(

A)
unde :
P(A) = 0, 1 ; P(

A[B) = 0, 85 ; P(B) = 0, 5.
Rezult a :
P(B[

A) = 0, 5 0, 85/0, 9 = 0, 472222

1.1. OPERAT
,
II CU EVENIMENTE ALEATOARE 25
c) Avem relat
,
ia
P(B[C) = P(B C)/P(C) = P(B)P(C[B)/P(C)
n condit
,
iile n care B este realizat, atunci C se poate realiza
mpreun a cu A sau f ar a a se realizat A :
P(C[B) = P(A[B) P(C[A B) + P(

A[B) P(C[

A B)
Numeric, se obt
,
ine :
P(C[B) = 0, 15 0, 5 + 0, 85 0, 2 = 0, 245
Rezult a
P(B[C) = 0, 5 0, 245/0, 175 = 0, 7
d) Avem P(A[C) = P(A C)/P(C) = P(A)P(C[A)/P(C)
n condit
,
iile n care A este realizat, atunci C se poate realiza
mpreun a cu B sau f ar a a se realizat B :
P(C[A) = P(B[A) P(C[A B) + P(

B[A) P(C[

B A)
Numeric, se obt
,
ine :
P(C[A) = 0, 75 0, 5 + 0, 25 0, 2 = 0, 425
Rezult a
P(A[C) = 0, 1 0, 425/0, 175 = 0, 242857
e) Avem relat
,
ia
P(A B[C) = P(A B C)/P(C) =
= P(A B)P(C[A B)/P(C)

26 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
unde :
P(A B) = 0, 1 0, 75 = 0, 075 ; P(C[A B) = 0, 5 ;
P(C) = 0, 175.
Rezult a
P(A B[C) = 0, 075 0, 5/0, 175 = 0, 214286
f) Avem relat
,
ia
P(A

B[C) = P(A

B C)/P(C) =
= P(A

B)P(C[A B)/P(C)
Numeric, se obt
,
ine :
P(A

B) = P(

B)P(A[

B) = 0, 5 0, 05 = 0, 025
Rezult a
P(A

B[C) = 0, 025 0, 2/0, 175 = 0.028571
g) Avem relat
,
ia
P(

A B[C) = P(

A B C)/P(C) =
= P(

A B)P(C[

A B)/P(C)
Numeric, se obt
,
ine :
P(

A B) = P(

A)P(B[

A) = 0, 9 0, 472222 = 0, 425
Rezult a
P(

A B[C) = 0, 425 0, 2/0, 175 = 0, 485714

1.2. DISTRIBUT
,
II DISCRETE 27
h) Avem relat
,
ia
P(

A

B[C) = P(

A

B C)/P(C) =
= P(

A

B)P(C[

A

B)/P(C)
Numeric, se obt
,
ine :
P(

A

B) = P(

B)P(

A[

B) = 0, 5 0, 95 = 0, 475
Rezult a
P(

A

B[C) = 0, 475 0, 1/0, 175 = 0, 271429
Remarc a. n relat
,
ie direct a cu gura 1.5 s
,
i cu rezultatele
obt
,
inute, se veric a relat
,
iile :
P(A B[C) + P(A

B[C) = P(A[C)
P(A B[C) + P(B

A[C) = P(B[C)
P(A[C) + P(B[C) P(A B[C) + P(

A

B[C) = 1
1.2 Distribut
,
ii discrete
6. O banc a are L = 1000 de client
,
i, ecare cu un depozit de 1000
de lei. Probabilitatea ca un client s a-s
,
i retrag a cei 1000 lei ntr-o
zi este de q = 0, 001. Care este nivelul minim de lichiditate pe
care banca trebuie s a-l aib a disponibil ntr-o zi oarecare pentru
a satisface cererile cotidiene de retragere ? Managementul b an-
cii impune un nivel de 99, 9% de satisfact
,
ie a client
,
ilor. Altfel
spus, 999 de client
,
i din 1000 s a aib a s
,
ansa de a avea un r aspuns
pozitiv la cererea lor. Premiz a : client
,
ii b ancii au o viat
,
a linis
,
tit a,
nu se preocup a unul de cel alalt s
,
i nu intr a n panic a.

28 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
Solut
,
ie.
Fie N num arul de client
,
i care doresc s a-s
,
i retrag a depozitul de
1000 lei n aceeas
,
i zi. n premizele expuse n enunt
,
, N urmeaz a
o distribut
,
ie binomial a Bin(L, p) de parametrii L = 1000 s
,
i
q = 0, 001 :
P(N = 0) = p
L
= (1 0, 001)
1000
= 0, 367695
P(N = 1) = C
1
L
q(1 q)
L1
= 0, 368063
.....
P(N = k) = C
k
L
q
k
(1 q)
Lk
.....
Fie S
min
nivelul minim de lichiditate cerut n enunt
,
s
,
i e S
suma dorit a de c atre client
,
i a retras a ntr-o zi oarecare.
Conform enunt
,
ului, dorim ca n 99, 9% din cazuri s a avem
acoperit a suma dorit a, respectiv S < S
min
:
P(S < S
min
) = 0, 999
Pe de alt a parte, ecare client de acest tip ar dori s a retrag a
1000 lei, deci S = N 1000.
Avem :
P(N [S
min
/1000]) = 0, 001
respectiv
P(N < [S
min
/1000]) = 0, 999
unde N Bin(L, q).

1.2. DISTRIBUT
,
II DISCRETE 29
Tabel 1.1 Valorile funct
,
iei de repartit
,
ie binomiale F(n, q)
pentru q = 0, 001
n F(n, q) n F(n, q)
0 0,367695 1 0,735758
n F(n, q) n F(n, q)
2 0,91979 3 0,981072
n F(n, q) n F(n, q)
4 0,9963619 5 0,9994107
Pentru un num ar ntreg n dat, e :
F(n, q) =
n1

k=0
C
k
L
(1 q)
k
q
Lk
= Prob(N < n)
Se caut a valoarea lui n, astfel nct n este parte ntreag a din
F
1
(0, 999, q = 0, 001) plus 1. Dupa cum se observ a n tabelul
1.1, valoarea cautat a a lui n este 5.
n concluzie, nivelul minim de lichiditate este S
min
este 5000
lei.
Observat
,
ie. n Mathematica urm atoarele linii calculeaz a direct
valoarea cerut a a cuantilei :
<< StatisticsDiscreteDistributions
BD=BinomialDistribution[1000,0.001] ;
Nmin=Quantile[BD,0.999] ;
7. Cum se modic a suma minim a de mai sus, dac a banca ar avea
L = 10000 de client
,
i ?
Solut
,
ie. BD2=BinomialDistribution[10000,0.001] ;
Nmin2=Quantile[BD2,0.999] ;
Smin2=21000 lei.
8. Cum se modic a suma minim a de mai sus, dac a banca ar avea

30 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
L = 1000000 de client
,
i, iar nivelul de semnicat
,
ie ar scade la
99%?
Solut
,
ie.
BD3=BinomialDistribution[1000000,0.001] ;
Nmin3=Quantile[BD3,0.99] ;
Smin3=1074000 lei.
Remarc a. Pentru valori mari ale lui L se poate utiliza relat
,
ia :
C
k
L
p
k
(1 p)
Lk
e


k
/k! pentru orice k 0, cu = L q.
= L q = 10
6
10
3
= 10
3
PD = PoissonDistribution[] ;
Nmin4=Quantile[PD,0.99] ;
Smin4=1074000 lei.
9. n ecare an, independent de alt
,
i ani, un s
,
ofer are probabili-
tatea p de a avea un accident (dac a este un b arbat), respectiv
q dac a este o femeie. O companie de asigur ari are un num ar
egal de s
,
oferi asigurat
,
i b arbat
,
i, respectiv femei. Un asigurat
este ales aleator.
i) Care este probabilitatea ca acel asigurat s a avut un
accident ntr-un an?
ii) Ar atat
,
i c a probabilitatea ca acest asigurat s a avut
doi ani consecutivi accident este (p
2
+ q
2
)/2 ;
iii) Din lista celor care au avut un accident n anul res-
pectiv, se extrage aleator un nume. Care este proba-
bilitatea ca acel asigurat s a avut un accident s
,
i n
cel de-al doilea an?
iv) Care este probabilitatea ca un s
,
ofer care a avut n
accidente anuale consecutive s a e b arbat ? Dar fe-
meie ?
Solut
,
ie.
Compania de asigurari are un num ar egal de asigurat
,
i femei
/ b arbat
,
i. n consecint
,
a, probabilit at
,
ile de a alege aleator un

1.2. DISTRIBUT
,
II DISCRETE 31
b arbat, respectiv o femeie din lista celor asigurat
,
i sunt egale
ntre ele s
,
i egale cu 0,5 adic a P(F) = P(B) = 0, 5.
Din teorema probabilit at
,
ilor totale rezult a probabilitatea ca
asiguratul ales aleator s a avut un accident n anul respec-
tiv :
P(A) = P(B) P(A[B) + P(F) P(A[F) = 0, 5 (p + q) (1.12)
Fie A
1
evenimentul "asiguratul ales a avut un accident n pri-
mul an", respectiv A
2
evenimentul "asiguratul respectiv a avut
un accident n al doilea an". Se dores
,
te evaluarea probabilit at
,
ii
P(A
1
A
2
).
Conform teoremei probabilit at
,
ilor totale avem relat
,
ia :
P(A
1
A
2
) = P(A
1
A
2
[B) P(B) + P(A
1
A
2
[F) P(F)
(1.13)
unde
P(A
1
A
2
[B) = P(A
1
[B) P(A
2
[B) (1.14)
respectiv
P(A
1
A
2
[F) = P(A
1
[F) P(A
2
[F) (1.15)
P(A
1
A
2
) = 0, 5 (p
2
+ q
2
) (1.16)
n acest caz se dores
,
te evaluarea probabilit at
,
ii P(A
2
[A
1
).
Avem :
P(A
2
[A
1
) = P(A
1
A
2
)/P(A
1
) = (p
2
+ q
2
)/2 2/(p + q)
(1.17)
Rezult a :
P(A
2
[A
1
) = (p
2
+ q
2
)/(p + q) (1.18)

32 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
10. ntr-o zi sunt planicate s a funct
,
ioneze n Sistemul Energetic
Nat
,
ional un num ar egal de hidrogeneratoare, respectiv turbo-
generatoare. n ecare or a, independent de alte ore, probabili-
tatea de a avea o avarie la un grup hidrogenerator este aceeas
,
i
q
1
= 0, 005 - respectiv aceleas
,
i premize pentru un grup turbo-
generator, dar q
2
= 0, 01. La sfrs
,
itul unui zile, un grup este
ales aleator din lista respectiva programat a s a opereze n SEN.
i) Care este probabilitatea de a ales un grup care a
suferit o avarie n respectiva zi ?
ii) Care este probabilitatea ca grupul ales s a aib a o ava-
rie n primele 12 ore din ziua respectiv a ?
iii) Care este probabilitatea ca un grup care a avut o
avarie n ziua respectiv a s a e hidrogenerator ?
iv) Care este probabilitatea ca un grup care a avut o
avarie n ziua respectiv a s a e turbogenerator ?
v) ntr-un minut oarecare, care este probabilitatea de a
avea o avarie la un turbogenerator ?
vi) ntr-un minut oarecare, care este probabilitatea de a
avea o avarie la un hidrogenerator ?
Solut
,
ie.
i) Fie H evenimentul "grupul ales este hidrogenerator", respec-
tiv T evenimentul "grupul ales este turbogenerator". Evident,
H s
,
i T sunt dou a evenimente mutual exclusive (incompati-
bile) : H T = .
Fie A evenimentul "grupul ales a suferit o avarie n respectiva
zi". Acest eveniment se poate realiza e mpreun a cu H, e
mpreun a cu T :
A = (A H) (A T)
Evident, evenimentele A H s
,
i A T sunt mutual exclusive.

1.2. DISTRIBUT
,
II DISCRETE 33
Aplicnd teorema probabilit at
,
ilor totale, rezult a :
P(A) = P(H) P(A[H) + P(T) P(A[T)
Dat a ind ipoteza unui num ar egal de hidrogeneratoare / tur-
bogeneratoare, avem P(H) = P(T) = p = 0, 5
Pe de alt a parte, probabilitatea ca ntr-o zi un hidrogenerator
s a funct
,
ioneze cu succes este dat a de relat
,
ia :
P(A[H) = (1 q
1
)
24
= 0, 886653
respectiv, disponibilitatea unei zile la nivelulul unui turboge-
nerator este :
P(A[T) = (1 q
2
)
24
= 0, 785678
Rezult a :
P(A) = p ((1 P(A[H)) + (1 P(A[T)))
Numeric se obt
,
ine :
P(A) = 0, 5 ((1 0, 886653) + (1 0, 785678)) = 0, 1638345
ii) Probabilitatea ca n primele 12 ore un hidrogenerator s a
funct
,
ioneze cu succes este dat a de relat
,
ia :
P
12
(A[H) = (1 q
1
)
12
= 0, 941623
respectiv, disponibilitatea similar a la nivelulul unui turboge-
nerator este :
P
12
(A[T) = (1 q
2
)
12
= 0, 886385
Rezult a :
P
12
(A) = p ((1 P
12
(A[H)) + (1 P
12
(A[T)))

34 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
Numeric se obtine :
P
12
(A) = 0, 5 ((1 0, 941623) + (1 0, 886385)) = 0, 085996
iii) Probabilitatea ca un grup care a avut o avarie n ziua res-
pectiv a s a e hidrogenerator este probabilitatea condit
,
ionat a
P(H[A).
Aceasta se poate calcula cu relat
,
ia urm atoare ce deriv a din
aplicarea teoremei intersect
,
iei s
,
i cea a probabilit at
,
ilor totale :
P(H[A) =
P(A H)
P(A)
= P(A[H) P(H)/P(A)
Numeric se obt
,
ine :
P(H[A) = (1 0, 886653) 0, 5/0, 1638345 = 0, 3459192
iv) Probabilitatea ca un grup care a avut o avarie n ziua res-
pectiv a s a e turbogenerator este probabilitatea condit
,
ionat a
P(T[A).
Aceasta se poate calcula, de asemenea, cu relat
,
ia urm atoa-
rea ce deriv a din aplicarea teoremei intersect
,
iei s
,
i cea a
probabilit at
,
ilor totale :
P(T[A) =
P(A T)
P(A)
= P(A[T) P(T)/P(A)
respectiv :
P(T[A) = (1 0, 785678) 0, 5/0, 1638345 = 0, 6540808
Se veric a relat
,
ia P(T[A) + P(H[A) = 1. Dac a un grup este
avariat, atunci e este turbogenerator, e este hidrogenerator.
v) La nivelul unui minut oarecare i = 1, 2, . . . 60, e B
i
eveni-
mentul "funct
,
ionare cu succes a unui hidrogenerator", respec-
tiv e p
i
probabilitatea de funct
,
ionare cu succes a hidrogene-
ratorului :

1.2. DISTRIBUT
,
II DISCRETE 35
P(B
i
) = p
i
La nivelul unei ore, disponibilitatea unui astfel de hidrogene-
rator se poate exprima sub forma unui S
,
I logic :
B =
60

i=1
B
i
n premiza independent
,
ei evenimentelor B
i
, avem relat
,
ia :
1 q
1
= p
60
i
Rezult a p
i
= (1 q
1
)
1/60
= 0, 995
1/60
= 0, 999916
Indisponibilitatea unui minut la nivelul unui hidrogenerator
rezult a
q
Hi
= 1 p
i
= 8, 4 10
5
vi) La nivelul unui minut oarecare i = 1, 2, . . . 60, e C
i
eveni-
mentul "funct
,
ionare cu succes a unui turbogenerator", respec-
tiv e r
i
probabilitatea de funct
,
ionare cu succes a turbogene-
ratorului :
P(C
i
) = r
i
La nivelul unei ore, disponibilitatea unui astfel de turbogene-
rator se poate exprima sub forma unui S
,
I logic :
C =
60

i=1
C
i
n premiza independent
,
ei evenimentelor C
i
, avem relat
,
ia :
1 q
2
= r
60
i

36 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
Rezult a r
i
= (1 q
2
)
1/60
= 0, 99
1/60
= 0, 999832
Indisponibilitatea unui minut la nivelul unui turbogenerator
rezult a
q
Ti
= 1 r
i
= 1, 68 10
4
11. Fie dou a grupuri Diesel de alimentare de securitate a servi-
ciilor vitale clas a III dintr-o central a nuclear a. Fie
1
probabi-
litatea de succes la o solicitare de demarare a grupului Die-
sel 1, respectiv
2
probabilitatea de succes la o solicitare de
demarare a grupului Diesel 2. Se consider a valabil a ipoteza
independent
,
ei : la orice solicitare de demarare, probabilitatea
de succes este aceeas
,
i, indiferent cte es
,
ecuri s-au nregistrat
apriori. Fie X o variabil a aleatoare discret a semnicnd num a-
rul de solicit ari ale grupului Diesel 1 pn a la pornire (succes),
respectiv Y o variabil a aleatoare discret a semnicnd num arul
de solicit ari ale grupului Diesel 2 pn a la pornire (succes) s
,
i
e Z = minX, Y.
i) Care este distribut
,
ia v.a. X ?
ii) Care este distribut
,
ia v.a. Z?
iii) Care este probabilitatea de a avea cel put
,
in un grup
Diesel pornit cu succes de la prima solicitare ?
iv) Care este probabilitatea a avea ambele grupuri Diesel
pornite cu succes de la prima solicitare ?
R aspuns.
i) n premizele date, X urmeaz a o distribut
,
ie geometric a de
parametru
1
:
X =
_
1 2 . . . n . . .

1
(1
1
)
1
... (1
1
)
n1

1
. . .
_
Similar, Y urmeaz a o distribut
,
ie geometric a de parametru
2
:
Y =
_
1 2 . . . n . . .

2
(1
2
)
2
... (1
2
)
n1

2
. . .
_

1.2. DISTRIBUT
,
II DISCRETE 37
ii)
Avem
P(Z = 1) = P(X = 1 Y = 1) =
= P(X = 1) + P(Y = 1) P(X = 1 Y = 1) =
=
1
+
2

2
P(Z = 2) = P((X = 2 Y 2) (Y = 2 X 2)) =
= P(X = 2 Y 2) + P(Y = 2 X 2)
P(X = 2 Y = 2) =
= (1
1
)
1
(1
2
) + (1
2
)
2
(1
1
)

1

2
((1
1
)(1
2
) =
= (1
1
)(1
2
)(
1
+
2

2
)
Prin induct
,
ie matematic a se obt
,
ine c a Z urmeaz a o distribut
,
ie
geometric a de parametru =
1
+
2

2
.
iii) Probabilitatea cerut a este P(Z = 1). Conform ii), avem
P(Z = 1) =
1
+
2

2
.
iv) Probabilitatea cerut a este P(X = 1 Y = 1) =
1

2
.
12. Fie un supermarket care este vizitat ntr-o zi de n persoane.
O persoan a oarecare are probabilitatea p de a cump ara ceva
din magazin, respectiv 1 p de a pleca f ar a a cump ara ni-
mic. La sfrs
,
itul zilei, soft-ul este n imposibilitate de a furniza
ct
,
i client
,
i au trecut pe la casele de marcat. Fie N num arul de
client
,
i care au cump arat cel put
,
in un produs din magazin s
,
i
deci au trecut pe la vreo cas a de marcat.
a) Propunet
,
i o distribut
,
ie discret a pentru v.a. N ;
b) Propunet
,
i o distribut
,
ie discret a aproximativ a pentru
v.a. N - n cazul unui num ar mare de client
,
i ;

38 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
c) Pentru p = 0, 9 s
,
i n = 70 calculat
,
i probabilitatea de a
avea cel put
,
in 50 de client
,
i care s a s
,
i fac a cump ar a-
turi de la respectivul supermarket n ziua dat a.
Solut
,
ie.
a) Fiecare client are probabilitatea p de cump ara independent
de decizia celorlalt
,
i client
,
i. Din acest motiv, N urmeaz a o
distribut
,
ie binomial a de parametrii n s
,
i p : N Bin(n, p).
b) n acest caz, distribut
,
ia binomial a poate aproximat a prin
distribut
,
ie Poisson de parametru = np.
c) Probabilitatea cerut a se poate exprima sub forma
P(N 50) = 1 P(N 49) = 1
49

i=0

i
i!
e

Pentru = 0, 9 70 = 63, se obt


,
ine P(N 50) = 0, 959584.
13. Un punct material P se deplaseaz a prin salturi succesive n
vrfurile A, B, C s
,
i centrul de greutate G al unui triunghi echi-
lateral. La momentul de timp t = 0 el se g ases
,
te n centrul de
greutate G. Apoi sare - de o manier a echiprobabil a - spre unul
dintre vrfurile triunghiului A,B,C. n continuare sare echipro-
babil la orice moment de timp t = n (n=1,2,...) spre oricare din
cele trei puncte conexe n raport cu punctul unde se a a.
a) Calculat
,
i probabilitatea ca el s a revin a pentru prima
dat a la t = n n G;
b) Calculat
,
i probabilitatea ca el s a revin a n G.
Solut
,
ie.
a) Dac a la t = 0 punctul material se a a n centrul de greutate
G, atunci la t = 1 poate - de o manier a echiprobabil a ntr-
unul din vrfurile triunghiului A, B sau C (probabilitate 1/3).
Deci, probabilitatea de revenire n G pentru prima dat a are sens
pentru n 2.

1.2. DISTRIBUT
,
II DISCRETE 39
Fie A
k
evenimentul "P revine pentru prima dat a n G la momen-
tul t = k".
Atunci, probabilitatea cerut a se poate exprima sub forma :
P(A
1
A
2
. . . A
n1
A
n
) (1.19)
Pornind de la teorema intersect
,
iei, aceast a probabilitate se
poate scrie sub forma :
P(A
1
) P(A
2
[A
1
) P(A
n
[A
1
A
2
. . . A
n1
) (1.20)
La t = 1, avem P(A
1
) = 1 deoarece P se g ases
,
te sigur ntr-unul
din vrfurile triunghiului, deci sigur nu n punctul G.
Pe de alt a parte, dac a la t = k 1, P se a a ntr-unul din vrfu-
rile triunghiului, atunci sunt 2/3 s
,
anse s a evite G la momentul
urm ator de timp t = k :
P(A
k
[A
1
A
2
. . . A
k1
) = 2/3
n consecint
,
a, avem :
P(A
k
[A
1
A
2
. . . A
k1
) = 1/3
Deci, probabilitatea cerut a este :
P(A
1
A
2
. . . A
n
) = 1 2/3 2/3 1/3 = 1/3 (2/3)
n2
b) Fie B evenimentul "Punctul material P revine n G".
Evident, B se poate realiza dac a A
2
se realizeaz a sau A
3
se
realizeaz a sau ... A
k
se realizeaz a ...
B =

_
k=2
A
k

40 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
Evenimentele A
k
sunt dou a cte dou a incompatibile.
P(B) =

k=2
P(A
k
) = 1/3

k=2
(2/3)
n2
Seria

k=2
(2/3)
n2
se poate scrie sub forma 1/(1 2/3). Re-
zult a c a P(B) = 1. Evenimentul B este cert ; punctul material
va reveni n G de o manier a sigur a.
14. ntr-o central a electric a, dou a evenimente A s
,
i B pot apare
aleator n aceeas
,
i zi dintr-o lun a, independent unul de celal alt.
Zilele n care pot apare evenimentele respective sunt nume-
rotate de la 1 la n 2. Oricare din cele dou a evenimente de
mai sus r amne activ nc a 2 zile de la ziua aparit
,
iei, dup a care
este resetat. Rezult a c a zilele n care putem avea ambele eveni-
mente realizate (ap arute sau active) sunt de la 1 la n.
a) Calculat
,
i probabilitatea de a avea cele dou a eveni-
mente ap arute - n aceeas
,
i zi ;
b) Calculat
,
i probabilitatea de a avea cele dou a eveni-
mente ap arute - cu o zi diferent
,
a ntre ele ;
c) Calculat
,
i probabilitatea de a avea ambele eveni-
mente ap arute active - n cel put
,
in o zi.
Solut
,
ie.
a) Fie A
k
evenimentul "A apare n ziua k", respectiv B
k
eveni-
mentul "B apare n ziua k".
Fie E evenimentul "A s
,
i B apar n aceeas
,
i zi" :
E =
n2
_
k=1
(A
k
B
k
)
Pentru orice k, (1 k n 2), evenimentele A
k
B
k
sunt
incompatibile dou a cte dou a, ntruct ele pot apare mpreun a
e n prima ziua, e n a doua zi, ..., e n a (n 2)-a zi.

1.2. DISTRIBUT
,
II DISCRETE 41
Pe de alt a parte, dat a ind independent
,
a evenimentelor n
discut
,
ie, avem :
P(A
k
B
k
) = P(A
k
)P(B
k
)
Rezult a :
P(E) =
n2

k=1
P(A
k
)P(B
k
)
Dac a se alege o distribut
,
ie echiprobabil a (uniform a), avem
P(A
k
) = 1/(n 2), respectiv P(B
k
) = 1/(n 2), cu k =
1, 2, . . . n 2.
Rezult a :
P(E) =
n2

k=1
1/(n 2)
2
= (n 2)/(n 2)
2
= 1/(n 2)
b) O zi diferent
,
a ntre aparit
,
ii implic a faptul c a unul dintre
urm atoarele evenimente realizate : A
k
B
k+1
, cu 1 k n 3,
respectiv evenimentul A apare cu 1 zi naintea lui B sau
B
j
A
j+1
, cu 1 j n 3, respectiv evenimentul B apare cu
1 zi naintea lui A.
Fie F evenimentul c autat :
F =
_
n3
_
k=1
(A
k
B
k+1
)
_
_
_
_
n3
_
j=1
(B
j
A
j+1
)
_
_
Evenimentele A
k
B
k+1
cu 1 k n 3 s
,
i B
j
A
j+1
cu 1
j n 3 formeaz a 2 (n 3) evenimentele incompatibile dou a
cte dou a, respectiv de la A apare n prima zi s
,
i B apare n a
doua zi, ..., pn a la A apare n a (n 3)-a zi s
,
i B apare n a
(n 2)-a zi respectiv (n 3) situat
,
ii. B apare n prima zi s
,
i A
apare n a doua zi, ..., pn a la B apare n a (n 3)-a zi s
,
i A
apare n a (n 2)-a zi, respectiv (n 3) situat
,
ii.

42 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
n total 2(n 3) cazuri.
Rezult a :
P(F) =
n3

k=1
P(A
k
B
k+1
) +
n3

j=1
P(B
j
A
j+1
)
respectiv
P(F) =
n 3
(n 2)
2
+
n 3
(n 2)
2
=
2(n 3)
(n 2)
2
c) Fie G evenimentul "A s
,
i B apar la dou a zile diferent
,
a" :
G =
_
n4
_
k=1
(A
k
B
k+2
)
_
_
_
_
n4
_
j=1
(B
j
A
j+2
)
_
_
Evenimentele A
k
B
k+2
cu 1 k n 4 s
,
i B
j
A
j+2
cu 1
j n 4 formeaz a 2 (n 4) evenimentele incompatibile dou a
cte dou a, respectiv de la A apare n prima zi s
,
i B apare n a
treia zi, ..., pn a la A apare n a (n 4)-a zi s
,
i B apare n a
(n 2)-a zi, respectiv (n 4) situat
,
ii. B apare n prima zi s
,
i
A apare n a treia zi, ..., pn a la B apare n a (n 4)-a zi s
,
i A
apare n a (n 2)-a zi, respectiv (n 4) situat
,
ii.
n total 2(n 4) cazuri.
Rezult a :
P(G) =
n4

k=1
P(A
k
B
k+2
) +
n4

j=1
P(B
j
A
j+2
)
respectiv
P(G) = 2(n 4)/(n 2)
2
Fie H evenimentul "A s
,
i B sunt active cel put
,
in o zi", respectiv
H = E F G.

1.2. DISTRIBUT
,
II DISCRETE 43
n termen de probabilit at
,
i, avem :
P(H) = P(E) + P(F) + P(G)
Se obt
,
ine :
P(H) = (5n 16)/(n 2)
2
15. O familie cu doi copii, avnd copilul cel mare b aiat, este aleas a
aleator. Care este probabilitatea de a o fat a cel de-al doilea
copil al acestei familii ?
Solut
,
ie.
Fie p probabilitatea ca un copil s a se nasc a b aiat, respectiv q
probabilitatea ca un copil s a se nasc a fat a. Se poate presupune
independent
,
a acestor dou a evenimente, respectiv indiferent
ct
,
i b aiet
,
i sau cte fete sunt ntr-un es
,
antion dat, probabili-
tatea ca urm atorul copil care se va nas
,
te s a e b aiat / fata este
aceeas
,
i / neschimbat a, indiferent ct
,
i b aiet
,
i / fete existau la
acel moment n respectivul es
,
antion. De asemenea, se poate
presupune c a p = q = 0, 5.
Lista familiilor cu doi copii cuprinde combinat
,
iile : (B, B),
(B, F), (F, B) s
,
i (F, F), unde prima liter a se refer a la primul
copil n ascut n familie, respectiv a doua liter a se refer a la cel
de-al doilea copil n ascut.
Din aceast a list a au fost selectate ulterior n vederea extragerii
aleatoare specicate n enunt
,
numai familiile cu (B, B), (B, F).
Rezult a c a exist a un caz favorabil din dou a, deci probabilitatea
cerut a este 1/2.
16. O familie cu doi copii, avnd cel put
,
in un b aiat, este aleas a
aleator. Care este probabilitatea ca, n aceste condit
,
ii, aceast a
familie s a aib a o fat a ?
Solut
,
ie.
Ca s
,
i n enunt
,
ul de mai sus, lista familiilor cu doi copii cu-
prinde combinat
,
iile : (B, B), (B, F), (F, B) s
,
i (F, F).

44 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
Din aceast a list a au fost selectate ulterior n vedere extragerii
aleatoare specicate n enunt
,
numai familiile avnd cel put
,
in
un b aiat, respectiv (B, B), (B, F), (F, B).
Rezult a c a exist a dou a cazuri favorabile din trei, deci probabi-
litatea cerut a este 2/3.
17. Probabilitatea de a avea un accident ntr-un minut oarecare
ntr-o sect
,
iune dat a a unei autostr azi este q = 10
5
. Care este
probabilitatea P de a nu avea nici un accident ntr-un an n
sect
,
iunea respectiv a, n aceste condit
,
ii ?
Solut
,
ie.
Probabilitatea de a nu avea nici un accident n sect
,
iunea dat a,
ntr-un minut oarecare este p = 1 q = 0, 99999.
ntr-un an sunt N = 8760 60 = 525600 minute.
Probabilitatea cerut a este
P = p
N
= 0, 99999
525600
= 5, 216 10
3
1.3 Distribut
,
ia exponent
,
ial a
18. Pentru enunt
,
ul de mai sus, n ipoteza unei distribut
,
ii
exponent
,
iale a v.a. T "durata ntre dou a accidente conse-
cutive n sect
,
iunea dat a a autostr azii" (variabil a numit a s
,
i
interval de recurent
,
a), s a se exprime :
a) Intensitatea a producerii unui accident ;
b) Calculat
,
i valoarea as
,
teptat a a intervalului de
recurent
,
a.
Solut
,
ie.
a) n cazul distribut
,
iei exponent
,
iale T Exp(), probabilita-
tea de succes, respectiv t = 1 an f ar a nici un astfel de eve-
niment rutier este :
R(t) = e
t

1.4. DISTRIBUT
,
IA UNIFORM

A 45
Impunnd
R(t) = p
N
se obt
,
ine dup a logaritmare o intensitate exprimat a n h
1
:
= N/t ln(1/p) =
8760 60
8760
ln(1/0, 99999) 6 10
4
b) Valoarea as
,
teptat a a intervalului de recurent
,
a este media
variabilei aleatoare T.
E[T] =
_

0
t f (t)dt =
_

0
t ()R
/
(t)dt
Integrnd prin p art
,
i, se obt
,
ine :
E[T] =
_

0
R(t)dt = 1/
Valoarea as
,
teptat a este deci E[T] = 1/ = 1666, 666 h, respec-
tiv 69, 4 zile.
1.4 Distribut
,
ia uniform a
19. Problema ntlnirii. Domnul X are un rendez-vous cu
Doamna Y azi ntre orele 17 s
,
i 18. Fiecare dintre ei se de-
cide de a nu l as
,
tepta pe cel al alt mai mult de t = 10 minute,
nici unul nu cunoas
,
te momentul de timp la care cel al alt va
ajunge. Se presupune c a ecare dintre ei soses
,
te independent
unul de cel alalt s
,
i c a avem o distribut
,
ie uniform a a timpului
la care se ajunge la rendez-vous.
a) Determinat
,
i probabilitatea unei ntlniri ;
b) Doamna Y ajunge la momentul de timp t ntre orele
17 s
,
i 18. Care este probabilitatea ca s a l ntlneasc a
pe Domnul X?

46 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
c) Sosind la momentul de timp t, Doamna Y nu g ases
,
te
pe nimeni. Care este probabilitatea de a-l ntlni pe
Domnul X n aceste condit
,
ii ?
Solut
,
ie.
a) Fie X o v.a. continu a reprezentnd timpul scurs de la ora
17 : 00 pn a la sosirea Domnului X la locul de rendez-vous. Fie
Y o v.a. continu a reprezentnd timpul scurs de la ora 17 : 00
pn a la sosirea Doamnei Y n acelas
,
i loc. Cele dou a v.a. X s
,
i
Y sunt independente. X poate s a ia valori n intervalul [0, 1].
Astfel, X = 0 dac a soses
,
te la ora 17 : 00, respectiv X = 1
dac a soses
,
te la ora 18 : 00. Mai mult, X urmeaz a o distribut
,
ie
uniform a X Uni f (0, 1). Cu alte cuvinte, apriori nu exist a
nici o preferint
,
a n alegerea momentului de sosire a Domnului
X, toate valorile ind la fel de probabile. Similar, Y = 0 dac a
Doamna Y soses
,
te la ora 17 : 00, respectiv Y = 1 dac a Doamna
Y soses
,
te la ora 18 : 00. Y urmeaz a , de asemenea, o distribut
,
ie
uniform a Y Uni f (0, 1). Cum X, respectiv Y vin sigur la n-
tlnire, integralele densit at
,
ilor de probabilitate sunt respectiv
egale cu 1.
Din punct de vedere matematic, condit
,
ia de a avea loc ntlni-
rea este exprimat a sub forma inegalit at
,
ii [X Y[ 1/6, res-
pectiv 1/6 X Y 1/6.
Probabilitatea unei ntlniri rezult a :
P[X Y[ 1/6 =
_
1
0
g(y)
_
y+1/6
y1/6
f (x)dx
Cum funct
,
ia densitate de probabilitate f(x) este egal a cu 1 pen-
tru orice x [0, 1], respectiv 0 n rest, rezult a :
_
y+1/6
y1/6
f (x)dx = (y + 1/6) (y 1/6) = 1/3
Similar, funct
,
ia densitate de probabilitate g(y) este egal a cu 1
pentru orice y [0, 1], respectiv 0 n rest.

1.4. DISTRIBUT
,
IA UNIFORM

A 47
Fig. 1.6 Denit
,
ia s
,
i densit at
,
ile de probabilitate ale v.a. X s
,
i Y

48 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
Rezult a :
P[X Y[ 1/6 = 1/3
b) Dac a cunoas
,
tem momentul t [0, 1] , condit
,
ia de a avea loc
ntlnirea este exprimat a sub forma inegalit at
,
ii [X t[ 1/6,
respectiv 1/6 X t 1/6.
Probabilitatea unei ntlniri rezult a :
I = P[X t[ 1/6 =
_
t+1/6
t1/6
f (x)dx
Aceasta se exprim a astfel :
- pentru t [0, 1/6] : I =
_
t+1/6
0
f (x)dx = 1/6 + t ;
- pentru t [1/6, 5/6] : I =
_
t+1/6
t1/6
f (x)dx = 2/6 = 1/3 ;
- pentru t [5/6, 1] : I =
_
1
t1/6
f (x)dx = 7/6 t.
n gura 1.7 este exprimat a probabilitatea de ntlnire ca
funct
,
ie de momentul de timp t.
Se remarc a faptul c a este de dorit ca Doamna Y s a nu soseasc a
mai devreme de ora 17 : 10 , respectiv mai trziu de ora 17 :50.
c) S
,
i n acest caz, condit
,
ia de a avea loc ntlnirea este expri-
mat a sub forma inegalit at
,
ii [X t[ < 1/6. Aceast a condit
,
ie
trebuie coroborat a cu faptul c a la momentul t al sosirii sale,
Doamna Y nu a g asit pe nimeni. Fie X soses
,
te mai trziu
(X > t), e X a sosit deja s
,
i a plecat (X < t 1/6).
Rezult a c a se dores
,
te evaluarea unei probabilit at
,
i
condit
,
ionate :
P[X t[ < 1/6[(X > t) (X < t 1/6)
Fie evenimentele :
A = X < t + 1/6 ;
B = X > t 1/6 ;

1.4. DISTRIBUT
,
IA UNIFORM

A 49
Fig. 1.7 Probabilitatea de ntlnire ca funct
,
ie de momentul t
C = X > t ;
D = X < t 1/6.
Probabilitatea condit
,
ionat a de mai sus se exprim a astfel :
PA B[C D = PA B (C D)/PC D
Exprimnd logic, obt
,
inem :
A B (C D) = (A B C) (A B D)
Evenimentele B s
,
i D sunt mutual exclusive (incompatibile). De
asemenea, B C = C. Rezult a c a A B (C D) = A C.
Probabilitatea evenimentului A C este :
I1 = P(X > t) (X < t + 1/6) =
_
t+1/6
t
f (x)dx
Probabilitatea evenimentului C D este :
I2 = P(X > t) (X < t 1/6) =
= 1 P(X < t) (X > t 1/6)

50 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
n gura 1.8 este exprimat a probabilitatea cerut a ca funct
,
ie de
momentul de timp t.
Fig. 1.8 Probabilitatea condit
,
ionat a
Prima integral a se exprim a astfel :
- pentru t [0, 5/6] : I1 =
_
t+1/6
t
f (x)dx = 1/6 ;
- pentru t [5/6, 1] : I1 =
_
1
t
f (x)dx = 1 t.
Similar, P(X < t) (X > t 1/6) se poate exprima astfel :
- pentru t [1/6, 1] :
_
t
t1/6
f (x)dx = 1/6 ;
- pentru t [0, 1/6] :
_
t
t1/6
f (x)dx = t.
Rezult a cea de-a doua integral a :
- pentru t [1/6, 1] : I2 = 1
_
t
t1/6
f (x)dx = 5/6 ;
- pentru t [0, 1/6] : I2 = 1
_
t
t1/6
f (x)dx = 1 t.
Raportul ntre cele dou a integrale este probabilitatea cerut a :
P[X t[ < 1/6[(X > t) (X < t 1/6) = I1/I2

1.5. DISTRIBUT
,
IA NORMAL

A 51
exprimat astfel :
- pentru t [0, 1/6] : I1/I2 = 1/6/(1 t) ;
- pentru t [1/6, 5/6] : I1/I2 = 1/6/5/6 = 0, 2 ;
- pentru t [5/6, 1] : I1/I2 = (1 t)/5/6 ;
1.5 Distribut
,
ia normal a
20. ntr-o stat
,
ie de metrou, garniturile se succed din zece n zece
minute. O garnitur a este programat a s a soseasc a la ecare 10
minute, ncepnd cu orele 5 : 00. Timpul de stat
,
ionare al unei
garnituri la peroanele stat
,
iei este de 1 minut.
Perturbat
,
iile din trac pot provoca o abatere stardard de 2 mi-
nute, n raport cu ora programat a de sosire n stat
,
ie, respectiv
o distribut
,
ie normal a a timpului de intrare n stat
,
ie al garnitu-
rii, cu o valoare as
,
teptat a egal a cu ora s
,
i minutul programat,
respectiv = 2 minute.
Un c al ator poate sosi aleator n stat
,
ie ntre orele 7 : 54 s
,
i 8 : 06.
Care este probabilitatea ca acest c al ator s a g aseasc a deja un
tren n stat
,
ie ?
Solut
,
ie.
Fie X o v.a. continu a desemnnd momentul de timp la
care c al atorul intr a pe peronul stat
,
iei respective. Conform
enunt
,
ului, distribut
,
ia lui X este uniform a X Uni f (7H :
54min, 8H : 06min).
Fie Y o v.a. continu a desemnnd timpul de intrare n stat
,
ie al
garniturii de metrou programat a s a soseasc a la ora 7H :50min.
Distribut
,
ia lui Y este normal a Y N( = 7H : 50min, =
2min).
Fie Z = X Y. X s
,
i Y sunt dou a v.a. independente. Sosi-
rea c al atorului pe peron nu modic a (cres
,
te / scade) proba-
bilitatea ca metroul s a soseasc a la timp n stat
,
ie s
,
i reciproc.

52 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
Cerint
,
a din enunt
,
se exprim a astfel : 0 < Z < 1min, respectiv
0 < Z < 0, 0167h.
Fig. 1.9 Cele dou a v.a. X, Y s
,
i trei cazuri analizate
Fie f
1
(x) densitatea de probabilitate a v.a. X, respectiv
f
2
(y) densitatea de probabilitate a v.a. Y. Atunci, funct
,
ia
de repartit
,
ie a v.a. Z este dat a de relat
,
ia :
F(z) =
_ _
0<xy<z
f
1
(x) f
2
(y)dxdy (1.21)
Probabilitatea cerut a n enunt
,
este :
P = F(z = 0, 0167h) F(z = 0) (1.22)
Avem :
f
1
(x) = 5h
1
pentru 7, 9h x 8, 1h.
f
1
(x) = 0 n rest.
respectiv
f
2
(y) = 1/(0, 033

2)e
0,5((y7,92)/0,033)
2
(1.23)

1.6. DISTRIBUT
,
IA LOGNORMAL

A 53
Fie schimbarea de variabil a u = x y ; v = y. Rezult a :
F(z) =
_
z

du
_

f
1
(u + v) f
2
(v)dv (1.24)
respectiv
F(z) =
_
z

du
_
8,1
7,9
5/(0, 033

2)e
0,5((v7,92)/0,033)
2
dv (1.25)
Integrnd n Mathematica se obt
,
ine :
P = F(z = 0, 0167h) F(z = 0) = 0, 0500 (1.26)
1.6 Distribut
,
ia lognormal a
21. Fie o component a avnd o distribut
,
ie lognormal a a timpului
s au de reparat
,
ii (indisponibilitate) LogLN(a = 2; b = 1, 2).
a) Calculat
,
i durata as
,
teptat a (medie) a timpului de
reparat
,
ii ;
b) Calculat
,
i abaterea standard a timpului de reparat
,
ii ;
c) Dac a la momentul de timp egal cu 75% din du-
rata as
,
teptat a de mai sus, componenta era nc a n
reparat
,
ii, care este probabilitatea ca reparat
,
ia s a
se ncheie n termenul as
,
teptat (100% din valoarea
as
,
teptat a) ?
d) Indicat
,
i abcisa pentru care densitatea de probabili-
tate are un maxim;
e) Indicat
,
i abcisa pentru care intensitatea de reparare
are un maxim.
R aspuns.
a) Durata as
,
teptat a (medie) a timpului de reparat
,
ii este E[T
r
] =
_

0
t f (t)dt = e
a+b
2
/2
= 15, 18h;

54 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
b) Abaterea standard a timpului de reparat
,
ii este [T
r
] =
_
E[T
2
r
] E
2
[T
r
] = e
a+b
2
/2
_
e
b
2
1 = 27, 24h;
c) P11, 385 < T
r
< 15, 18[T
r
> 11, 385 = 0, 236715 ;
d) T
r
= 1, 7 h;
e) Intensitatea de reparare este (t) = f (t)/(1 F(t)). Repre-
zent arile grace sunt prezentate n gurile 1.10, respectiv 1.11
(ultima n coordonate logaritmice).
Fig. 1.10 Intensitatea de reparare

1.6. DISTRIBUT
,
IA LOGNORMAL

A 55
Fig. 1.11 Intensitatea de reparare - reprezentare n coordonate
logaritmice
Aplicat
,
ii propuse
22. Fie 3 evenimente aleatoare A, B, C. Evenimentele A s
,
i B sunt
independente.
Dac a A s
,
i B sunt ap arute, atunci probabilitatea aparit
,
iei lui C
este 0, 4 - respectiv P(C[A B) = 0, 4.
Dac a A este ap arut, dar B nu este ap arut, atunci probabilitatea
aparit
,
iei lui C este 0, 2 - respectiv P(C[A

B) = 0, 2, aceeas
,
i s
,
i
n cazul A nu este realizat, B este realizat, respectiv P(C[

A
B) = 0, 3.
Dac a att A ct s
,
i B nu sunt realizate, atunci P(C[

A

B) = 0.1
Dependent
,
a ntre C s
,
i evenimentele A s
,
i B a fost prezentat a n
gura 1.2 (Aplicat
,
ii rezolvate).
S a se calculeze, n ipoteza probabilit at
,
ii aparit
,
iei evenimentu-
lui A de 0, 8 respectiv a probabilit at
,
ii aparit
,
iei evenimentul B
de 0, 7 :
a) probabilitatea aparit
,
iei evenimentului C;
b) dac a evenimentul C a ap arut, care este probabilitatea ca

56 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
evenimentul B s a e ap arut ?
c) dac a evenimentul C a ap arut, care este probabilitatea ca
evenimentul A s a e ap arut ?
d) dac a evenimentul C a ap arut, care este probabilitatea ca
att evenimentul A ct s
,
i B s a e ap arute ?
e) dac a evenimentul C nu a ap arut, care este probabilitatea ca
evenimentul B s a nu e ap arut ?
f) dac a evenimentul C nu a ap arut, care este probabilitatea ca
evenimentul A s a e ap arut ?
g) dac a evenimentul C nu a ap arut, care este probabilitatea ca
att evenimentul A ct s
,
i B s a e ap arute ?
23. ntr-o central a electric a, trei evenimente A, B s
,
i C pot apare
aleator n aceeas
,
i zi dintr-o lun a, independent unul de celal alt.
Zilele n care pot apare evenimentele respective sunt numero-
tate de la 1 la n 3. Oricare din cele trei evenimente de mai
sus r amne activ nc a 3 zile de la ziua aparit
,
iei, dup a care este
resetat. Rezult a c a zilele n care putem avea trei evenimente
realizate (ap arute sau active) sunt de la 1 la n.
a) Calculat
,
i probabilitatea de a avea cele trei eveni-
mente ap arute - n aceeas
,
i zi ;
b) Calculat
,
i probabilitatea de a avea cele trei eveni-
mente ap arute - cu o zi diferent
,
a ntre ele ;
c) Calculat
,
i probabilitatea de a avea trei evenimente
ap arute active - n cel put
,
in o zi.
24. ntr-o zi sunt planicate s a funct
,
ioneze n Sistemul Energe-
tic Nat
,
ional un num ar de 25 hidrogeneratoare, respectiv 15
turbogeneratoare. n ecare or a, independent de alte ore, pro-
babilitatea de a avea o avarie la un grup hidrogenerator este
aceeas
,
i q
1
= 0, 005 - respectiv aceleas
,
i premize pentru un grup
turbogenerator, dar q
2
= 0, 01. La sfrs
,
itul unui zile, un grup

1.6. DISTRIBUT
,
IA LOGNORMAL

A 57
este ales aleator din lista respectiva programat a s a opereze n
SEN.
i) Care este probabilitatea de a ales un grup care a
suferit o avarie n respectiva zi ?
ii) Care este probabilitatea ca grupul ales s a aib a o ava-
rie n primele 12 ore din ziua respectiv a ?
iii) Care este probabilitatea ca un grup care a avut o
avarie n ziua respectiv a s a e hidrogenerator ?
iv) Care este probabilitatea ca un grup care a avut o
avarie n ziua respectiv a s a e turbogenerator ?
v) ntr-un minut oarecare, care este probabilitatea de a
avea o avarie la un turbogenerator ?
vi) ntr-un minut oarecare, care este probabilitatea de a
avea o avarie la un hidrogenerator ?
25. O sucursal a de distribut
,
ie a energiei electrice are L = 1000 de
client
,
i, ecare cu o putere instalat a de 20 kW. La orice moment
de timp al unei zile, probabilitatea ca un client s a solicite pute-
rea instalat a este p1 = 0, 3 pentru 50% din puterea sa instalat a
probabilitatea este p2 = 0, 5 respectiv probabilitatea de a nu
solicita putere este p3 = 0, 2. Care este nivelul minim de pu-
tere pe care sucursala trebuie s a-l aib a disponibil ntr-o zi oa-
recare pentru a satisface solicit arile cotidiene ? Managementul
sucursalei impune un nivel de 99, 9% de satisfact
,
ie a client
,
ilor.
Altfel spus, 999 de client
,
i din 1000 s a aib a nivelul de putere
solicitat. Premiz a : client
,
ii sucursalei au o cerere independent a de
putere, unul fat
,
a de cel alalt.
26. Fie o component a avnd o distribut
,
ie lognormal a a timpului
s au de funct
,
ionare (disponibilitate) LogLN(a = 6; b = 1, 2).
a) Calculat
,
i durata as
,
teptat a (medie) a timpului de
funct
,
ionare ;

58 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
b) Calculat
,
i abaterea standard a timpului de
funct
,
ionare ;
c) Dac a la momentul de timp egal cu 50% din durata
as
,
teptat a de mai sus, componenta era n funct
,
ionare,
care este probabilitatea ca aceast a component a s a e
n aceast a stare s
,
i la momentul t = 100% din valoa-
rea as
,
teptat a ;
d) Indicat
,
i abcisa pentru care densitatea de probabili-
tate are un maxim;
e) Indicat
,
i abcisa pentru care intensitatea de defect are
un maxim.
27. O familie cu trei copii, avnd copilul cel mare b aiat, este aleas a
aleator. Care este probabilitatea de a o fat a cel de-al doilea
copil (mijlociu) al acestei familii ?
28. n ecare an, independent de alt
,
i ani, un s
,
ofer are probabili-
tatea p de a avea un accident (dac a este un b arbat), respectiv
q dac a este o femeie. O companie de asigur ari are un num ar
N1 = 1000 asigurat
,
i b arbat
,
i, respectiv N2 = 500 asigurat
,
i fe-
mei. Un asigurat este ales aleator.
i) Care este probabilitatea ca acel asigurat s a avut un
accident ntr-un an?
ii) Care este probabilitatea ca acest asigurat s a avut
doi ani consecutivi accident ?
iii) Din lista celor care au avut un accident n anul res-
pectiv, se extrage aleator un nume. Care este proba-
bilitatea ca acel asigurat s a avut un accident s
,
i n
cel de-al doilea an?
iv) Care este probabilitatea ca un s
,
ofer care a avut n
accidente anuale consecutive s a e b arbat ? Dar fe-
meie ?

1.6. DISTRIBUT
,
IA LOGNORMAL

A 59
29. Dou a persoane pot sosi ntr-un anumit loc, cu aceeas
,
i proba-
bilitate, n orice moment din intervalul [0, T]. S a se determine
probabilitatea ca intervalul de timp dintre sosirile lor s a nu e
mai mare dect t (0 < t < T).
R aspuns. Probabilitatea cerut a este 1 (1 t/T)
2
.
30. Dou a garnituri A, B nc arcate cu p acur a trebuie desc arcate la
aceeas
,
i ramp a a unei centrale termoelectrice. Momentele sosi-
rii celor dou a garnituri sunt independente s
,
i uniform distri-
buite, n decursul unei zile (24 de ore). Timpul de desc arcare
al garniturii A este de 1 or a, respectiv pentru B este de 2 ore.
Care este probabilitatea ca a doua garnitur a care soses
,
te s a
g aseasc a rampa ocupat a ?
R aspuns. Fie x momentul sosirii garniturii A, respectiv y mo-
mentul sosirii garniturii B. Probabilitatea cerut a este dat a de
integrala f (x, y) pe domeniul , has
,
urat n gura 1.12. Nume-
ric, probabilitatea cerut a este 0, 121.
Fig. 1.12 Calculul grac al probabilit at
,
ii
31. Pentru enunt
,
ul problemei ntlnirii, se propune o alt a
distribut
,
ie, n sensul c a X urmeaz a o distribut
,
ie normal a
X N(
1
= 1/2h,
1
= 1/6h), respectiv Y urmeaz a o

60 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
distribut
,
ie normal a Y N(
2
= 1/3h,
2
= 1/5h). X s
,
i
Y sunt, de asemenea, independente. Celelalte date r amn
neschimbate.
a) Determinat
,
i, n acest caz, probabilitatea unei intl-
niri ;
b) Doamna Y ajunge la momentul de timp t ntre orele
17 s
,
i 17 :30. Care este probabilitatea ca s a l ntl-
neasc a pe Domnul X?
c) Sosind la ora t, Domnul X nu g ases
,
te pe nimeni.
Care este probabilitatea de a o ntlni pe Doamna Y
n aceste condit
,
ii ?
32. Cum se modic a valoarea probabilit at
,
ii cerute n problema
metroului, dac a c al atorul sos
,
este aleator n stat
,
ie ntre orele
7 : 56 s
,
i 8 : 04 ? Dar ntre orele 6 : 00 s
,
i 6 : 10 ?
33. Fie n variabile aleatoare independente distribuite exponent
,
ial
X
1
Exp[], X
2
Exp[], . . . X
n
Exp[]. Atunci s a se arate
c a :
a) min(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) Exp[] ;
b) max(X
1
, X
2
, . . . , X
n
) Exp[/

n
i=1
(1/i)] ;
c) Demonstrat
,
i c a prima variant a este cazul distribut
,
iei
duratei de viat
,
a a unui sistem serie de n componente
independente, avnd respectiv intensit at
,
ile de defec-
tare egale
1
=
2
= . . . =
n
= ;
d) Demonstrat
,
i c a a doua variant a este cazul
distribut
,
iei duratei de viat
,
a a unui sistem para-
lel de n componente independente, avnd respectiv
intensit at
,
ile de defectare egale
1
=
2
= . . . =

n
= ;
e) S a se generalizeze pentru cazul
1
,=
2
,= . . . ,=
n
.

1.6. DISTRIBUT
,
IA LOGNORMAL

A 61
34. Fie X
1
s
,
i X
2
dou a variabile aleatoare independente distribuite
exponent
,
ial X
1
Exp[
1
], X
2
Exp[
2
]. Se denes
,
te v.a.
S = X
1
+ X
2
. S a se determine densitatea de probabilitate a
distribut
,
iei v.a. S. Indicat
,
ie. Se vor trata cazurile :
1
=
2
,
respectiv
1
,=
2
.
35. Fie X o v.a. distribuit a Bernoulli X B(p).
Parametrul distribut
,
iei Bernoulli este, la rndul lui, o v.a. dis-
tribuit a Beta : p Beta(, ). S a se exprime valoarea as
,
teptat a
a variabilei aleatoare X.
Aplicat
,
ie numeric a pentru evaluarea incertitudinii estim arii
indisponibilit at
,
ii la pornire a unui grup Diesel alimentare ser-
vicii de securitate la o central a nuclear a. Se consider a : = 1,
= 10 ; X = 1 dac a grupul Diesel demareaz a cu succes, res-
pectiv X = 0 n caz contrar.
36. Fie X s
,
i Y dou a variabile aleatoare independente distribuite
binomial X Bin(n = 2, p = 0, 9), Y Bin(n = 3, p = 0, 8).
Fie Z = X + Y. S a se exprime s
,
i s a se calculeze probabilitatea
ca Z s a e mai mic a sau egal a dect 2.
37. Fie X s
,
i Y dou a variabile aleatoare independente distribuite bi-
nomial X Bin(n = 2, p = 0, 9), Y Bin(n = 3, p = 0, 8). Fie
Z = (X +Y)/2. S a se exprime s
,
i s a se calculeze probabilitatea
ca Z s a e mare strict dect 1.
38. Fie X s
,
i Y dou a variabile aleatoare independente distribuite
binomial X Bin(n = 2, p = 0, 9), Y Bin(n = 3, p = 0, 8).
Fie Z = X Y. S a se exprime s
,
i s a se calculeze probabilitatea
ca Z s a ia valori n mult
,
imea 1, 2, 3, 4.
39. Fie X s
,
i Y dou a variabile aleatoare independente distribuite
binomial X Bin(n = 2, p = 0, 9), Y Bin(n = 3, p = 0, 8).
Fie Z = X/Y. S a se exprime s
,
i s a se calculeze probabilitatea
ca Z s a ia valori n intervalul [0, 1].
40. Fie X s
,
i Y dou a variabile aleatoare independente distribuite bi-
nomial X Bin(n = 2, p = 0, 9), Y Bin(n = 3, p = 0, 8). Fie

62 CAP. 1. EVENIMENTE, PROBABILIT

AT
,
I S
,
I DISTRIBUT
,
II
Z = maxX, Y. S a se exprime s
,
i s a se calculeze probabilitatea
ca Z s a ia valori n mult
,
imea 0, 1, 2, 3, 4.
41. Fie X s
,
i Y dou a variabile aleatoare independente distribuite
binomial X Bin(n = 2, p = 0, 9), Y Bin(n = 3, p = 0, 8).
S a se exprime s
,
i s a se calculeze probabilitatea ca X s a ia valori
mai mici sau egale dect Y.
42. O structur a de rezistent
,
a dintr-o central a electric a este supus a
la dou a tipuri independente de solicit ari :
- static a (S) ;
- dinamic a (D).
Fie dou a variabile aleatoare independente caracteriznd cele
dou a solicit ari, respectiv dou a cazuri de studiu propuse :
i) S N(
S
,
S
), respectiv D N(
D
,
D
) ;
ii) S Exp(
S
), respectiv D Exp(
D
).
S a se exprime n cele dou a cazuri media s
,
i abaterea standard a
solicit arii totale a structurii T = S + D. n ipoteza c a rezistent
,
a
R a structurii este o variabila aleatoare distribuit a normal R
N(
R
,
R
), s a se evalueze riscul ruperii structurii de rezistent
,
a.
Aplicat
,
ie numeric a :
S
= 6MPa,
S
= 1MPa,
D
= 8MPa,

D
= 2MPa,
R
= 21MPa,
R
= 3MPa,
D
= 1/6MPa
1
,

S
= 1/8MPa
1
.

2
Estim ari statistice
Aplicat
,
ii rezolvate
43. O moned a este b anuit a c a nu e perfect a, n sensul c a proba-
bilitatea de aparit
,
ie p a fet
,
ei cap este diferit a de 0, 5. Apriori,
distribut
,
ia pentru p este din clasa distribut
,
iilor Beta, avnd
densitatea de probabilitate proport
,
ional a cu p
10
(1 p)
14
pe
intervalul [0, 1]. Pentru a obt
,
ine o mai mare certitudine asu-
pra lui p, moneda este aruncat a de 5 ori : de 3 ori a ap arut
fat
,
a cap, respectiv de 2 ori cealalt a fat
,
a. Exprimat
,
i distribut
,
ia
aposteriori pentru p.
Solut
,
ie.
I. Apriori.
n cazul distribut
,
iei Beta, densitatea de probabilitate este dat a
de relat
,
ia :
f (p) = 1/B(11, 15) p
10
(1 p)
14
(2.1)
unde B( = 11, = 15) este integrala Beta (Euler de primul
tip) :
B(, ) =
_
1
0
x
1
(1 x)
1
dx
Funct
,
ia de repartit
,
ie este dat a de relat
,
ia :
F(p) =
_
p
0
f (x)dx (2.2)
63

64 CAP. 2. ESTIM

ARI STATISTICE
Fig. 2.1 Densitatea apriori de probabilitate a v.a. p
II. Aposteriori.
Fie N v.a. discret a semnicnd num arul de aparit
,
ii ale fet
,
ei
cap din n arunc ari.
Atunci, probabilitatea de a avea k aparit
,
ii ale fet
,
ei cap la arun-
carea unei astfel de monezi este :
P(N = k) =
_
1
0
n!
k! (n k)!
p
k
(1 p)
nk
dp (2.3)
De asemenea, referitor la evenimentul de a avea "probabilita-
tea p de aparit
,
ie a acestei fet
,
e n intervalul (a, b) s
,
i N = k"
avem relat
,
ia :
P(a < p < b

N = k) =
_
b
a
n!
k! (n k)!
p
k
(1 p)
nk
dp
(2.4)
Se noteaz a funct
,
ia aposteriori de repartit
,
ie a lui p cu

F(p).
T
,
innd seama de relat
,
iile de mai sus s
,
i de teorema
probabilit at
,
ilor condit
,
ionate, avem :

F(p) =
_
p
0
n!
k!(nk)!
x
k
(1 x)
nk
F(x)dx
_
1
0
n!
k!(nk)!
x
k
(1 x)
nk
F(x)dx
(2.5)

65
Densitatea aposteriori cerut a este derivata acestei funct
,
ii

F(p)
s
,
i este reprezentat a grac n gura alaturat a.
Fig. 2.2 Densitatea aposteriori de probabilitate a v.a. p
III. Remarc a.
Dac a apriori nu este disponibil a nici o informat
,
ie tehnic a,
atunci distribut
,
ia pentru p este uniform a. Orice valoare a lui
p este posibil a s
,
i echiprobabil a. Entropia informat
,
ional a este
maxim a n acest caz.
Urmnd aceeas
,
i abordare ca mai sus, este sucient s a re-
marc am c a n acest caz avem distribut
,
ia apriori Beta, dar cu
parametrii = 1, respectiv = 1.
Densitatea apriori de probabilitate este reprezentat a grac n
gura 2.3.
Comparativ, densitatea aposteriori n acest caz este reprezen-
tat a grac n gura 2.4.
44. O component a n as
,
teptare refuz a solicitarea de a demara de
m = 2 ori n n = 10 teste independente. Indicat
,
i estimatorul
de verosimilitate maxim a pentru probabilitatea de refuz p.
Solut
,
ie.

66 CAP. 2. ESTIM

ARI STATISTICE
Fig. 2.3 Densitatea apriori de probabilitate a v.a. p
Fig. 2.4 Densitatea aposteriori de probabilitate a v.a. p

67
Fie p probabilitatea de refuz la solicitare s
,
i N o v.a. discret a
semnicnd num arul de refuzuri nregistrate din n teste in-
dependente. n aceste condit
,
ii, N urmeaz a o distribut
,
ie bino-
mial a, de parametrii n = 10 s
,
i p.
N Bin(n, p) (2.6)
Fie m = 2 num arul nregistrat de refuzuri.
Funct
,
ia de verosimilitate este L(p[n, m) = C
m
n
p
m
(1 p)
nm
.
Logaritmul acestei funct
,
ii de verosimilitate este :
ln(L(p[n, m)) = ln(C
m
n
) +m ln(p) + (n m) ln(1 p) (2.7)
Din condit
,
ia de extrem n raport cu p se obt
,
ine anularea deri-
vatei nti a logaritmului funct
,
iei de verosimilitate, respectiv
m/p (n m)/(1 p) = 0
Estimatorul de verosimilitate maxim a al lui p rezult a :
p = m/n (2.8)
45. Se arunc a o moned a de n = 20 ori. Fat
,
a cap a ap arut de 14 ori.
Se dores
,
te s a se testeze statistic - cu un prag de semnicat
,
ie
de 1% - dac a moneda este perfect a.
Solut
,
ie.
Fie ipoteza H
0
: moneda este perfect a (probabilitatea de
aparit
,
ie a fet
,
ei cap p = 0, 5).
Dac a prelucr am datele n aceast a ipoteza, cel mai probabil ar
s a observ am 10 rezultate favorabile (aparit
,
ia fet
,
ei cap, respec-
tiv 10 rezultate nefavorabile). Faptul c a s-a observat 14 aparit
,
ii
se poate explica astfel :
moneda este perfect a (H
0
este adev arat a), rezultatul este pus
pe seama intmpl arii ;

68 CAP. 2. ESTIM

ARI STATISTICE
moneda nu este perfect a. Putem respinge H
0
?
R aspunsul la ntrebare este dat de pragul de semnicat
,
ie ales.
Practic, un prag de 1% este echivalent cu acceptarea ca ntr-
un caz din 100 de repet ari ale experimentului s a punem pe
seama ntmpl arii / s
,
ansei faptul c a moneda este perfect a -
dar observ am N 14 sau N 6.
Etapele necesare valid arii / invalid arii ipotezei init
,
iale sunt
urm atoarele :
(a) n ipoteza c a H
0
este adev arat a, se evalueaz a probabilita-
tea evenimentului (N 14)

(N 6) ;
(b) dac a probabilitatea obt
,
inut a este mai mic a dect pragul
de semnicat
,
ie, atunci ipoteza init
,
iala poate respins a,
un asemenea rezultat observat nu poate acceptat numai
pe seama ntmpl arii ;
(c) dac a probabilitatea obt
,
inut a este mai mare dect pragul
de semnicat
,
ie, atunci ipoteza init
,
iala nu poate re-
spins a, un asemenea rezultat poate pus pe seama n-
tmpl arii, nu avem motive s a credem c a moneda nu este
corect a - numai pe seama observat
,
iilor prelucrate.
Probabilitatea ca N 6 este dat a de relat
,
ia :
P(N 6) =
6

k=0
C
k
20
0, 5
k
0, 5
20k
Probabilitatea ca N 14 este dat a de relat
,
ia :
P(N 14) =
20

k=14
C
k
20
0, 5
k
0, 5
20k
Fie integrala Beta incomplet a :
I
x
(, ) = 1/B(, )
_
x
0
z
1
(1 z)
1
dz (2.9)

69
pentru orice x [0, 1], respectiv 0, 0.
Avem urm atoarele relat
,
ii de calcul utilizate curent n practica
estim arilor de acest tip :
I
p
(m, n m + 1) =
n

k=m
C
k
n
p
k
(1 p)
nk
(2.10)
m

k=0
C
k
n
p
k
(1 p)
nk
= 1
n

k=m+1
C
k
n
p
k
(1 p)
nk
= 1 I
p
(m + 1, n m)
1 I
p
(m + 1, n m) I
1p
(n m, m + 1) (2.11)
n cazul nostru, avem urm atoarele relat
,
ii de calcul :
6

k=0
C
k
20
0, 5
k
0, 5
20k
= I
0,5
(20 6, 6 + 1) = 0, 0576591 (2.12)
20

k=14
C
k
20
0, 5
k
0, 5
20k
= I
0,5
(14, 20 14 + 1) = 0, 0576591
(2.13)
Rezult a probabilitatea cerut a 0, 1153182. Cum aceasta dep a-
s
,
este pragul de semnicat
,
ie propus, rezult a c a ipoteza init
,
ial a
nu poate respins a.
Aplicat
,
ii propuse
46. O component a n as
,
teptare refuz a solicitarea de a demara de
m = 2 ori n n = 10 teste independente. Indicat
,
i un interval de
ncredere pentru estimarea probabilit at
,
ii de refuz p. Pragul de
semnicat
,
ie este de 5%.

70 CAP. 2. ESTIM

ARI STATISTICE
47. Dintr-un es
,
antion de N = 100 componente identice, exploatate
n condit
,
ii similare, k = 5 componente s-au defectat. Indicat
,
i
un interval de ncredere pentru probabilitatea de defectare a
unui componente. Pragul de semnicat
,
ie este de 1%.
48. n operatia de calibrare a unui traductor de nivel este nece-
sara determinarea valorii nivelului cu o precizie de 1cm, cu
un nivel de ncredere de 99%. Dintr-un studiu preliminar a
rezultat c a abaterea standard a erorii de m asur a a nivelului
este = 3, 5 cm. Presupunnd c a toate observat
,
iile sunt inde-
pendente :
a) determinat
,
i num arul minim de observat
,
ii de operat
,
ii de
calibrare ;
b) dac a 150 de operat
,
ii de calibrare au fost repetate, care este
nivelul de ncredere asociat ?

3
Fiabilitate s
,
i
mentenant
,
a
Aplicat
,
ii propuse
49. Timpul de operare al unei pompe de ret
,
ea termocare este o
v.a. continu a distribuit a exponent
,
ial de valoare medie 24 de
luni. Programul de inspect
,
ie al unei astfel de pompe prevede
o intervent
,
ie de acest gen la ecare 5 luni.
a) Care este probabilitatea ca o pomp a de termocare s a aib a
nevoie de o reparat
,
ie nainte de prima inspect
,
ie programat a ?
b) Dac a o astfel de pomp a nu s-a defectat nainte de prima
inspect
,
ie programat a, care este probabilitatea de a o g asi
operat
,
ional a s
,
i la a doua inspect
,
ie programat a ?
c) Un punct termic are cinci astfel de pompe identice n ope-
rare. Presupunnd c a timpii lor de operare sunt v.a. identice
s
,
i independent distribuite, s a se calculeze probabilitatea de a
avea cel mult o pomp a care s a aib a nevoie de reparare nainte
de data xat a pentru inspect
,
ie.
d) Care ar trebui s a e periodicitatea inspect
,
iilor, dac a se im-
pune ca probabilitatea de sus s a nu dep as
,
easc a valoarea 0, 1 ?
Solut
,
ie.
a) Intensitatea de defectare a unei pompe este = 1/24 luni
1
71

72 CAP. 3. FIABILITATE S
,
I MENTENANT
,

A
Rezult a probabilitatea cerut a :
q = ProbT
f
< 5luni = 1 e
5
= 1 e
5/24
= 0, 188.
b) Probabilitatea de a nu g asi pompa operat
,
ional a nainte de
cea de-a doua inspect
,
ie programat a este :
P5 < T
f
10[T
f
> 5 =
P5 < T
f
10
PT
f
> 5
=
=
e
5
e
10
e
5
= 0, 253
n consecint
,
a, probabilitatea cerut a este
PT
f
> 10[T
f
> 5 = 1 P5 < T
f
10[T
f
> 5 = 0, 747
c) n condit
,
iile date, num arul de pompe N n stare de succes
(operare) urmeaz a o distribut
,
ie binomial a de parametrii n = 5,
respectiv p = 1 q = 0, 812.
Probabilitatea cerut a este
PN 4 =
5

k=4
C
k
5
p
k
(1 p)
nk
= 5p
4
(1 p) + p
5
= 0, 7616
50. Fie 3 evenimente aleatoare independente A, B, C.
S a se g aseasc a o form a normal a disjunct a pentru :
- evenimentul E = (A C) (B C) ;
- evenimentul F = (A B) C;
- evenimentul G = @(A, B, C, 2), respectiv cel put
,
in 2 eveni-
mente realizate din mult
,
imea A, B, C.
S-a notat cu - operat
,
ia SAU EXCLUSIV (XOR).

73
Solut
,
ie.
Din tabelul 3.1 rezult a o form a normal a disjunct a pentru eve-
nimentul E :
E = (A B C) (

A B C) (A B

C)
(A

B

C) (

A

B C)
Fig. 3.1 Diagrama Venn pentru forma normal a disjunct a a
evenimentului E
Din tabelul 3.2 rezult a o form a normal a disjunct a pentru eve-
nimentul F :
F = (

A B C) (A

B

C)
Evenimentul G se realizeaz a dac a cel put
,
in 2 din cele 3 eveni-
mente propuse A, B, C sunt realizate. n consecint
,
a, tabela de
adev ar asociat a evenimentului G este prezentat a n tabelul 3.3.
Din tabelul 3.3 rezult a o form a normal a disjunct a pentru eve-
nimentul G :
G = (A B C) (

A B C) (A

B C) (A B

C)

74 CAP. 3. FIABILITATE S
,
I MENTENANT
,

A
Fig. 3.2 Diagrama Venn pentru forma normal a disjunct a a
evenimentului F
Tabel 3.1 Tabela de adev ar pentru evenimentul E
A B C A C B C E
1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 1
1 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 1
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

75
Tabel 3.2 Tabela de adev ar pentru evenimentul F
A B C A B F
1 1 1 0 0
0 1 1 1 1
1 0 1 1 1
1 1 0 0 0
1 0 0 1 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0
Tabel 3.3 Tabela de adev ar pentru evenimentul G
A B C G
1 1 1 1
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 0 0 0

76 CAP. 3. FIABILITATE S
,
I MENTENANT
,

A
Fig. 3.3 Diagrama Venn pentru forma normal a disjunct a a
evenimentului G
51. Fie un sistem cu 2 componente binare s
,
i independente A, B,
opernd n dou a faze consecutive de durate
1
, respectiv
2
.
Structura logic a a sistemului n cele dou a faze este
urm atoarea :
- Faza 1 : A B;
- Faza 2 : A B.
S a se exprime probabilitatea insuccesului sistemului. Aplicat
,
ie
numeric a pentru
1
= 100 h,
2
= 100 h,
A
= 0, 001 h
1
,

B
= 0, 002 h
1
.
Solut
,
ie.
Probabilitatea ca sistemul s a e n stare de insucces la cap atul
primei faze este :
Q
1
= 1 e

1
e

1
Probabilitatea ca sistemul s a e n stare de insucces la cap atul
celei de-a doua faze este :
Q
2
= 1 (1 Q
1
) (e

2
+ e

2
e
(
A
+
B
)
2
)

77
Pentru datele din enunt
,
avem : Q
1
= 0, 25918, respectiv Q
2
=
0, 27196.
52. Fie X num arul de grupuri energetice care sunt n funct
,
ionare
ntr-o zi dat a n cadrul SEN. Ne interesez a probabilitatea
P(50 < X < 70) n urm atoarele cazuri :
a) Num arul mediu (as
,
teptat) de grupuri este
E[X] = 60
dispersia acestui num ar este
Var[X] = E[(X 60)
2
] = 4
b) Num arul mediu (as
,
teptat) de grupuri este
E[X] = 60
momentul centrat de ordin 4 este
E[(X 60)
4
] = 625
Solut
,
ie.
Pentru orice distribut
,
ie a lui X, este adev arat a inegalitatea
Markov :
P([X[ )
k
E[[X[
k
]
pentru orice > 0, cu condit
,
ia ca momentul de ordinul k al
v.a. X s a existe.
Un caz particular se obt
,
ine pentru k = 2, lund [X [ n loc
de [X[, unde = E [X[ :
P([X [ )
2
E[(X )
2
] =
2
Var(X).
Aceast a inegalitate este cunoscut a sub numele de inegalitatea
lui Cebs
,
ev.

78 CAP. 3. FIABILITATE S
,
I MENTENANT
,

A
a) Avem = 60 s
,
i Var(X) = 4. Probabilitatea cerut a se poate
scrie astfel : P(50 < X < 70) = P([X60[ < 10) = 1 P([X
60[ 10).
Aplicnd inegalitatea lui Cebs
,
ev pentru = 10 s
,
i Var(X) = 4,
obt
,
inem :
P([X 60[ 10) 10
2
4 = 0, 04
n consecint
,
a, P(50 < X < 70) 0, 96. Probabilitatea ca
num arul de grupuri s a e ntre 50 s
,
i 70 este cel put
,
in egal a cu
96%.
b) n acest caz, se aplic a inegalitatea lui Markov :
P([X 60[ 10) 10
4
625 = 0, 0625.
n consecint
,
a, P(50 < X < 70) 0, 9375. Probabilitatea ca
num arul de grupuri s a e ntre 50 s
,
i 70 este cel put
,
in egal a cu
93, 75%.
53. Fie X num arul de grupuri energetice disponibile dintr-o cen-
trala electric a . Num arul mediu (as
,
teptat) este = E[X] = 2,
iar dispersia acestui num ar este
2
= Var[X] = E[(X 2)
2
] =
1. Care este probabilitatea P(X < 3) ?
Solut
,
ie
n acest caz, pentru > 0 inegalitatea lui Cebs
,
ev se scrie sub
forma :
P((X )/ ) 1/(1 +
2
).
respectiv
P((X )/ < )
2
/(1 +
2
).
Probabilitatea cerut a corespunde valorii = 1.
Rezult a :
P(X < 3)
2
/(1 +
2
) = 0, 5

79
Probabilitatea ca num arul de grupuri s a e mai mic dect 3
este cel put
,
in egal a cu 50%.
54. Fie X o v.a. distribuit a binomial X Bin(n = 4, p = 0, 5). Se
veric a c a n acest caz E[X] = n p = 2, respectiv Var[X] =
n p (1 p) = 1. Care este probabilitatea P(X < 3) ?
Solut
,
ie.
Probabilitatea este dat a de relat
,
ia :
P(X < 3) =
2

k=0
C
k
4
(1 p)
k
p
k
=
= (1 p)
4
+ 4p(1 p)
3
+ 6p
2
(1 p)
2
= 0, 6875
55. Fie X o v.a. distribuit a gaussian X N( = 2, = 1). Care
este probabilitatea P(X < 3) ?
Solut
,
ie.
Probabilitatea cerut a este data de relat
,
ia
P(X < 3) = 1/(

2)
_
3

e
(x)
2
/(2
2
)
dx
Pentru datele din enunt
,
, se obt
,
ine P(X < 3) = 0, 84134.
Aplicat
,
ii propuse
Timpul de operare al unei pompe de ap a alimentare dintr-o
central a electric a de termocare este o v.a. continu a distri-
buit a exponent
,
ial de valoare medie 48 de luni. Programul de
inspect
,
ie al unei astfel de pompe prevede o intervent
,
ie de
acest gen la ecare 12 luni.
a) Care este probabilitatea ca o pomp a s a aib a nevoie de o
reparat
,
ie nainte de prima inspect
,
ie programat a ?
b) Dac a o astfel de pomp a nu s-a defectat nainte de primele

80 CAP. 3. FIABILITATE S
,
I MENTENANT
,

A
dou a inspect
,
ii programate, care este probabilitatea de a o g asi
operat
,
ional a s
,
i la a treia inspect
,
ie programat a ?
c) Centrala electric a de termocare are trei astfel de pompe
identice n operare. Presupunnd c a timpii lor de operare
sunt v.a. identice s
,
i independent distribuite, s a se calculeze
probabilitatea de a avea cel mult o pomp a care s a aib a nevoie
de reparare nainte de data xat a pentru inspect
,
ie.
d) Care ar trebui s a e periodicitatea inspect
,
iilor, dac a se
impune ca probabilitatea de sus s a nu dep as
,
easc a valoarea
0, 05 ?
56. Fie 3 evenimente aleatoare independente A, B, C.
S a se g aseasc a o form a normal a disjunct a pentru :
- evenimentul E = (A C) (B C) ;
- evenimentul F = (A C) B;

4
Analiza sistemelor
Aplicat
,
ii rezolvate
4.1 Diagrame logice s
,
i de decizie binar a
57. Fie ret
,
eaua de transport al energiei electrice din gura 4.1. Este
format a din stat
,
iile 1, 2, 3 s
,
i 4, respectiv liniile A, B, C s
,
i D. Sis-
temul este n stare de insucces dac a ambii receptori conectat
,
i
respectiv la stat
,
iile 3, respectiv 4 nu sunt alimentat
,
i. Liniile
sunt considerate c a au capacitate innit a de transport. Stat
,
iile
sunt considerate noduri ideale (f ar a defect).
Liniile au urm atoarele indisponibilit at
,
i : q
A
= 0, 05 ; q
B
= 0, 07 ;
q
C
= 0, 06 ; q
D
= 0, 03 respectiv q
E
= 0, 02. Intensit at
,
ile de de-
fectare sunt :
A
= 0, 001h
1
,
B
= 0, 002h
1
,
C
= 0, 003h
1
,

D
= 0, 0005h
1
, respectiv
E
= 0, 0005h
1
.
S a se calculeze :
a) Indisponibilitatea sistemului ;
b) Factorii de important
,
a structurali ;
c) Factorii de important
,
a probabilis
,
ti ;
d) Timpul mediu de succes MUT;
e) Timpul mediu de insucces MDT.
Solut
,
ie.
81

82 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Fig. 4.1 Ret
,
ea electric a
a) Pentru stat
,
ia 3 avem urm atoarele trasee minimale : T
1
=
A, C, T
2
= B, E, T
3
= A, D, E s
,
i T
4
= B, C, D. Pen-
tru stat
,
ia 4 avem urm atoarele trasee minimale : T
5
= B,
T
6
= A, D, respectiv T
7
= A, C, E. Sistemul este n stare
de succes dac a cel put
,
in una din cele dou a stat
,
ii 3, respectiv 4
este alimentat a :
SUCCES =
7
_
i=1
T
i
n baza regulilor de reducere boolean a, avem urm atoarele
relat
,
ii :
T
2
T
5
= T
5
T
4
T
5
= T
5
Rezult a c a starea de succes este dat a de relat
,
ia :
SUCCES = T
1
T
3
T
5
T
6
T
7
Se mai pot scrie, de asemenea, urm atoarele relat
,
ii de reducere
logic a :
T
3
T
6
= T
6

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 83
Tabel 4.1 Tabela de adev ar pentru evenimentul SUCCES
A B C D A C A D SUCCES
1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 1
0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 0 0 1
1 0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
T
1
T
7
= T
1
n consecint
,
a, starea de succes este dat a de relat
,
ia :
SUCCES = T
1
T
5
T
6
nainte de a scrie o form a disjunct a normal a a acestei funct
,
ii, s a
remarc am faptul c a linia E nu este n acest caz o component a
esent
,
ial a . Oricare ar starea ei (succes / insucces), probabili-
tatea de a asigura starea de succes considerat a a sistemului nu
este afectat a .
Prin nsumarea probabilit at
,
ilor de aparit
,
ie ale ec arei
combinat
,
ii disjuncte ce contribuie la insuccesul sistemului,

84 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
respectiv liniile 6, 12, 14, 15, respectiv 16 din tabelul 4.1
rezult a indisponibilitatea sistemului :
Q = q
A
q
B
p
C
p
D
+ p
A
q
B
q
C
q
D
+ q
A
q
B
p
C
q
D
+
+ q
A
q
B
q
C
p
D
+ q
A
q
B
q
C
q
D
nlocuind cu valorile din enunt
,
rezult a Q = 0, 0036197.
Prin nsumarea probabilit at
,
ilor de aparit
,
ie ale ec arei
combinat
,
ii disjuncte ce contribuie la succesul sistemului,
respectiv liniile 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, respectiv 13 din
tabelul 4.1 rezult a disponibilitatea sistemului :
P = p
A
p
B
p
C
p
D
+ q
A
p
B
p
C
p
D
+ p
A
q
B
p
C
p
D
+
+ p
A
p
B
q
C
p
D
+ p
A
p
B
p
C
q
D
+ q
A
p
B
q
C
p
D
+
+ p
A
q
B
q
C
p
D
+ p
A
p
B
q
C
q
D
+ p
A
q
B
p
C
q
D
+
+ q
A
p
B
q
C
q
D
nlocuind cu valorile din enunt
,
rezult a P = 0, 9963803.
Se veric a relat
,
ia P + Q = 1.
Funct
,
ia de structur a a sistemului ce modeleaz a insuccesul
acestuia este :
(x
A
, x
B
, x
C
, x
D
) = x
A
x
B
x
C
x
D
+ x
A
x
B
x
C
x
D
+ x
A
x
B
x
C
x
D
+
+ x
A
x
B
x
C
x
D
+ x
A
x
B
x
C
x
D
unde x
i
= 1 dac a componenta i A, B, C, D este n stare
de succes, respectiv x
i
= 0 dac a componenta i este n stare de
insucces.

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 85
b) Pentru o component a i a sistemului, factorul de important
,
a
structural a Birnbaum este dat de relat
,
ia :
I

B
(i) =
n

(i)
2
N1
unde N este num arul de componente esent
,
iale ale sistemului ;
n

(i) este num arul de vectori critici ai componentei i. n acest


caz, N = 5.
Din tabelul 4.1 rezult a vectorii critici pentru ecare compo-
nent a analizat a. La schimbarea st arii componentei i din succes
n insucces (respectiv x
i
= 1 n x
i
= 0) starea sistemului din 1
(eveniment SUCCES realizat) comut a n 0 (eveniment SUCCES
nerealizat). Din cele 16 st ari ale sistemului evident
,
iate n ta-
belul 4.1, ecare component a i A, B, C, D are 8 cazuri n
care ea se a a n stare de succes, respectiv 8 cazuri n care
componenta nu se a a n stare de succes. Spre exemplu, pen-
tru componenta A avem liniile 1,3,4, 5,9,10,11, respectiv 12 din
tabelul 4.1 pentru care aceasta se a a n stare de succes. Linia
12 corespunde unei st ari de insucces a sistemului. Analiznd
cele 7 st ari r amase, avem urm atoarele rezultate :
- (1, 1, 1, 1) SUCCES (0, 1, 1, 1) SUCCES ;
- (1, 0, 1, 1) SUCCES (0, 0, 1, 1) SUCCES - vector critic ;
- (1, 1, 0, 1) SUCCES (0, 1, 0, 1) SUCCES ;
- (1, 1, 1, 0) SUCCES (0, 1, 1, 0) SUCCES ;
- (1, 0, 0, 1) SUCCES (0, 0, 0, 1) SUCCES - vector critic ;
- (1, 1, 0, 0) SUCCES (0, 1, 0, 0) SUCCES ;
- (1, 0, 1, 0) SUCCES (0, 0, 1, 0) SUCCES - vector critic.
n consecint
,
a n

(A) = 3, respectiv I

B
(A) = 3/16.
Similar, pentru componenta B avem urm atorii vectori critici :
(0, 1, 1, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (1, 1, 0, 0), (0, 1, 0, 0).

86 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Avem n

(B) = 5, respectiv I

B
(B) = 5/16.
Pentru componenta C un singur vector critic : (1, 0, 1, 1).
Avem n

(C) = 1, respectiv I

B
(C) = 1/16.
De asemenea, pentru componenta D avem un singur vec-
tor critic (1, 0, 0, 1). n consecint
,
a, n

(D) = 1, respectiv
I

B
(D) = 1/16.
Un alt factor de important
,
a structural este cel propus de Bar-
low s
,
i Proschan. Pentru o component a i a unui sistem coerent
(pentru care funct
,
ia sa de structur a (x) este monoton a)
avem :
I

BP
(i) =
_
1
0
(Q/q
i
)
q
j
q
dq =
_
1
0
(Q[q
i
= 1] Q[q
i
= 0])
q
j
q
dq
unde Q este probabilitatea de insucces a sistemului, iar q
i
este
probabilitatea de insucces a componentei i, iar j este orice alt a
component a a sistemului diferit a de i.
T
,
innd seama c a P s
,
i Q sunt legate prin relat
,
ia P + Q = 1,
factorul de important
,
a propus se poate scrie / calcula s
,
i sub
forma :
I

BP
(i) =
_
1
0
(P/p
i
)
p
j
p
dp
=
_
1
0
(P[p
i
1] P[p
i
0])
p
j
p
dp
Pentru componenta A avem :
Q/q
A
= p
C
p
D
q
B
+ p
D
q
B
q
C
+ p
C
q
B
q
D
respectiv :
(Q/q
A
)
q
j
q
= (1 q)
2
q + 2(1 q)q
2
= q q
3

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 87
Relat
,
ia de mai sus se veric a :
Q[q
A
1]
q
j
q
= q
respectiv :
Q[q
A
0]
q
j
q
= q
3
Aceast a relat
,
ie se poate verica, de asemenea, ntr-o manier a
foarte simpl a .
Atunci cnd linia A este disponibil a 100% din timp (q
A
= 0),
traseele sistemului analizat devin urm atoarele : T
1
= C,
T
5
= B, respectiv T
6
= D.
Indisponibilitatea sistemului n acest caz este cea a unui sistem
paralel 3 100% :
Q[q
A
0]
q
j
q
= q
3
Atunci cnd linia A este indisponibil a 100% din timp (q
A
= 1),
sistemul are un singur traseu T
5
= B.
Q[q
A
1]
q
j
q
= q
Indisponibilitatea sistemului n acest caz este cea a unui sistem
1 100% :
Rezult a
I

BP
(A) =
_
1
0
(q q
3
)dq = (q
2
/2 q
4
/4)|
q=1
q=0
=
= 1/2 1/4 = 1/4
Pentru componenta B avem :
Q/q
B
= p
C
p
D
q
A
+ p
D
q
A
q
C
+ p
C
q
A
q
D
+ p
A
q
C
q
D
+ q
A
q
C
q
D

88 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
respectiv :
(Q/q
B
)
q
j
q
= (1 q)
2
q + 3(1 q)q
2
+ q
3
= q + q
2
q
3
Un simplu calcul de vericare arat a c a atunci cnd linia B este
disponibil a 100% din timp (q
B
= 0), sistemul va tot timpul
n stare de succes, ntruct stat
,
ia A este conectat a prin aceast a
linie sigur a cu cel put
,
in un nod receptor.
Deci, indisponibilitatea sistemului n acest caz este :
Q[q
B
0]
q
j
q
= 0
Evident, atunci cnd linia B este indisponibil a 100% din timp
(q
B
= 1), sistemul are urm atoarele trasee minimale : A, C,
A, D. Indisponibilitatea sistemului n acest caz este cea a
unui sistem serie format din linia A n serie cu cuplul (C, D) :
Q[q
B
0] = q
A
+ q
C
q
D
q
A
q
C
q
D
respectiv : Q[q
B
0]
q
j
q
= q + q
2
q
3
Rezult a
I

BP
(B) =
_
1
0
(q + q
2
q
3
)dq
= (q
2
/2 + q
3
/3 q
4
/4)|
q=1
q=0
= 7/12
Pentru componenta C avem :
Q/q
C
= p
D
q
A
q
B
+ p
A
q
B
q
D
+ q
A
q
B
q
D
respectiv :
(Q/q
C
)
q
j
q
= 2(1 q)
2
q + q
3
= 2q 4q
2
+ 3q
3
Rezult a
I

BP
(C) =
_
1
0
(q 4q
2
+ 3q
3
)dq = 5/12

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 89
Similar, pentru componenta D avem :
Q/q
D
= p
C
q
A
q
B
+ p
A
q
B
q
C
+ q
A
q
B
q
C
respectiv :
(Q/q
D
)
q
j
q
= 2(1 q)
2
q + q
3
= 2q 4q
2
+ 3q
3
Rezult a
I

BP
(D) =
_
1
0
(q 4q
2
+ 3q
3
)dq = 5/12
c) Pentru o component a i a sistemului, factorul de important
,
a
marginal a (probabilist a tip Birnbaum) se poate calcula cu una
din urm atoarele relat
,
ii :
I
B
(i) =
Q
q
i
= Q[q
i
1] Q[q
i
0]
respectiv
I
B
(i) =
P
p
i
= P[p
i
1] P[p
i
0]
unde P este probabilitatea de succes a sistemului, Q este pro-
babilitatea de insucces a sistemului (P + Q = 1), respectiv p
i
este probabilitatea de succes a componentei i, q
i
este probabi-
litatea de insuccces a componentei i (p
i
+ q
i
= 1).
Factorul de important
,
a structural a Barlow-Proschan se poate
calcula cu relat
,
ia :
I
BP
(i, t) =
_
t
0
I
B
(i, ) f
i
()d

n
j=1
_
t
0
I
B
(j, ) f
j
()d

90 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
unde t este momentul de timp considerat, f
i
() este densitatea
de probabilitate asociat a v.a. timpul de succes al componentei
i. De exemplu, pentru o distribut
,
ie exponent
,
ial a avem densi-
tatea de probabilitate f
i
() =
i
e

.
La nivelul sistemului format din cele n componente, pentru
orice moment de timp t :
- pentru orice component a i a sistemului este adev arat a inega-
litatea :
0 I
BP
(i, t) 1
- pentru sistem :
n

i=1
I
BP
(i, t) = 1
Pentru t , factorul de important
,
a structural a Barlow-
Proschan devine :
I
BP
(i) =
_

0
I
B
(i) f
i
()d
58. Fie, din nou, ret
,
eaua de transport al energiei electrice din
gura 4.1. Sistemul este n stare de insucces dac a cel put
,
in unul
din cei doi receptori conectat
,
i respectiv la stat
,
iile 3, respectiv
4 nu sunt alimentat
,
i. Liniile sunt considerate c a au capacitate
innit a de transport.
Stat
,
iile sunt considerate noduri ideale (f ar a defect). Liniile
au urm atoarele indisponibilit at
,
i : q
A
= 0, 05, q
B
= 0, 07,
q
C
= 0, 06, q
D
= 0, 03, respectiv q
E
= 0, 02. Intensit at
,
ile de de-
fectare sunt :
A
= 0, 001h
1
,
B
= 0, 002h
1
,
C
= 0, 003h
1
,

D
= 0, 0005h
1
, respectiv
E
= 0, 0005h
1
.
S a se calculeze n acest caz :
a) Indisponibilitatea sistemului ;
b) Factorii de important
,
a structurali ;

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 91
c) Factorii de important
,
a probabilis
,
ti ;
d) Timpul mediu de succes MUT;
e) Timpul mediu de insucces MDT.
Solut
,
ie
a) Ca s
,
i n exercit
,
iul precendent, pentru stat
,
ia 3 avem
urm atoarele trasee minimale : T
1
= A, C, T
2
= B, E,
T
3
= A, D, E s
,
i T
4
= B, C, D. Pentru stat
,
ia 4 avem
urm atoarele trasee minimale : T
5
= B, T
6
= A, D respec-
tiv T
7
= A, C, E. Sistemul este n stare de succes dac a ambele
stat
,
ii 3, respectiv 4 sunt alimentate :
SUCCES = S
3
S
4
unde S
3
=

4
i=1
T
i
, respectiv S
4
=

7
i=5
T
i
.
nainte de a scrie o form a disjunct a normal a a acestei funct
,
ii,
s a remarc am faptul c a linia E este n acest caz o component a
esent
,
ial a.
Prin nsumarea probabilit at
,
ilor de aparit
,
ie ale ec arei
combinat
,
ii disjuncte ce contribuie la insuccesul sistemului,
respectiv liniile 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,28,
29, 30, 31 respectiv 32 din tabelul 4.2 rezult a indisponibilitatea
sistemului :
Q = q
A
q
B
p
C
p
D
p
E
+ p
A
p
B
q
C
p
D
q
E
+ q
A
q
B
q
C
p
D
p
E
+
+ q
A
q
B
p
C
q
D
p
E
+ q
A
q
B
p
C
p
D
q
E
+ p
A
q
B
q
C
q
D
p
E
+
+ p
A
q
B
q
C
p
D
q
E
+ p
A
q
B
p
C
q
D
q
E
+ p
A
p
B
q
C
q
D
q
E
+
+ q
A
p
B
p
C
q
D
q
E
+ q
A
p
B
q
C
p
D
q
E
+ q
A
q
B
q
C
q
D
p
E
+
+ q
A
q
B
q
C
p
D
q
E
+ q
A
q
B
p
C
q
D
q
E
+ q
A
p
B
q
C
q
D
q
E
+
+ p
A
q
B
q
C
q
D
q
E
+ q
A
q
B
q
C
q
D
q
E
.

92 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Tabel 4.2 Tabela de adev ar pentru evenimentele S
3
, S
4
, res-
pectiv SUCCES
Nr. crt. A B C D E S
3
S
4
SUCCES
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 0 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 1 1
4 1 1 0 1 1 1 1 1
5 1 0 1 1 1 1 1 1
6 0 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 1 1 1 0 0 0
8 0 1 0 1 1 1 1 1
9 0 1 1 0 1 1 1 1
10 0 1 1 1 0 1 1 1
11 1 0 0 1 1 1 1 1
12 1 0 1 0 1 1 1 1
13 1 0 1 1 0 1 1 1
14 1 1 0 0 1 1 1 1
15 1 1 0 1 0 0 1 0
16 1 1 1 0 0 1 1 1
17 0 0 0 1 1 0 0 0
18 0 0 1 0 1 0 0 0
19 0 0 1 1 0 0 0 0
20 1 0 0 0 1 0 0 0
21 1 0 0 1 0 1 0 0
22 1 0 1 0 0 0 0 0
23 1 1 0 0 0 0 1 0
24 0 1 0 0 1 1 1 1
25 0 1 1 0 0 0 0 0
26 0 1 0 1 0 0 0 0
27 0 0 0 0 1 0 0 0
28 0 0 0 1 0 0 0 0
29 0 0 1 0 0 0 0 0
30 0 1 0 0 0 0 0 0
31 1 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 93
nlocuind cu valorile din enunt
,
rezult a Q = 0, 00487684, fat
,
a
de 0, 0036197 n exercit
,
iul precedent.
Prin nsumarea probabilitatilor de aparit
,
ie ale ec arei
combinat
,
ii disjuncte ce contribuie la succesul sistemului, res-
pectiv liniile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, respectiv
24 din tabelul 4.2 rezult a disponibilitatea sistemului :
P = p
A
p
B
p
C
p
D
+ q
A
p
B
p
C
p
D
+ p
A
q
B
p
C
p
D
+
+ p
A
p
B
q
C
p
D
+ p
A
p
B
p
C
q
D
+ q
A
p
B
q
C
p
D
+
+ p
A
q
B
q
C
p
D
+ p
A
p
B
q
C
q
D
+ p
A
q
B
p
C
q
D
+
+ q
A
p
B
q
C
q
D
nlocuind cu valorile din enunt
,
rezult a P = 0, 9963803.
Se veric a relat
,
ia P + Q = 1.
Funct
,
ia de structur a a sistemului ce modeleaz a insuccesul
acestuia este :
(x
A
, x
B
, x
C
, x
D
) = x
A
x
B
x
C
x
D
+ x
A
x
B
x
C
x
D
+ x
A
x
B
x
C
x
D
+
+ x
A
x
B
x
C
x
D
+ x
A
x
B
x
C
x
D
unde x
i
= 1 dac a componenta i A, B, C, D este n stare
de succes, respectiv x
i
= 0 dac a componenta i este n stare de
insucces.
b) Pentru o component a i a sistemului, factorul de important
,
a
structural a Birnbaum este dat de relat
,
ia :
I

B
(i) =
n

(i)
2
N1

94 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
unde N este num arul de componente esent
,
iale ale sistemului ;
n

(i) este num arul de vectori critici ai componentei i.


Din tabelul 4.2 rezult a vectorii critici pentru ecare componen-
t a analizat a. La schimbarea st arii componentei i din succes n
insucces (respectiv x
i
= 1 n x
i
= 0) starea sistemului din 1
(eveniment SUCCES realizat) comut a n 0 (eveniment SUCCES
nerealizat). Din cele 16 st ari ale sistemului evident
,
iate n ta-
belul 4.2, ecare component a i A, B, C, D are 8 cazuri
n care ea se aa n stare de succes, respectiv 8 cazuri n
care componenta nu se a a n stare de succes. Spre exemplu,
pentru componenta A avem liniile 1,3,4, 5,9,10,11, respectiv 12
din tabelul 4.2 pentru care aceasta se aa n stare de succes.
Linia 12 a tabelului 4.2 corespunde unei st ari de insucces a
sistemului. Analiznd cele 7 st ari r amase, avem urm atoarele
rezultate :
- (1, 1, 1, 1) SUCCES (0, 1, 1, 1) SUCCES ;
- (1, 0, 1, 1) SUCCES (0, 0, 1, 1) SUCCES - vector critic ;
- (1, 1, 0, 1) SUCCES (0, 1, 0, 1) SUCCES ;
- (1, 1, 1, 0) SUCCES (0, 1, 1, 0) SUCCES ;
- (1, 0, 0, 1) SUCCES (0, 0, 0, 1) SUCCES - vector critic ;
- (1, 1, 0, 0) SUCCES (0, 1, 0, 0) SUCCES ;
- (1, 0, 1, 0) SUCCES (0, 0, 1, 0) SUCCES - vector critic.
n consecint a n

(A) = 3, respectiv I

B
(A) = 3/8.
Similar, pentru componenta B avem urm atorii vectori critici :
(0, 1, 1, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (1, 1, 0, 0), (0, 1, 0, 0).
Avem n

(B) = 5, respectiv I

B
(B) = 5/8.
Pentru componenta C, un singur vector critic : (1, 0, 1, 1).
Avem n

(C) = 1, respectiv I

B
(C) = 1/8.
De asemenea, pentru componenta D avem un singur vec-

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 95
tor critic (1, 0, 0, 1). n consecint
,
a , n

(D) = 1, respectiv
I

B
(D) = 1/8.
Un alt factor de important
,
a structural este cel propus de Bar-
low s
,
i Proschan. Pentru o component a i a unui sistem coerent
(pentru care funct
,
ia sa de structura (x) este monoton a)
avem :
I

BP
(i) =
_
1
0
(Q/q
i
)
q
j
q
dq =
=
_
1
0
(Q[q
i
1] Q[q
i
0])
q
j
q
dq
unde Q este probabilitatea de insucces a sistemului, iar q
i
este
probabilitatea de insucces a componentei i, iar j este orice alt a
component a a sistemului diferit a de i.
T
,
innd seama c a P s
,
i Q sunt legate prin relat
,
ia P + Q = 1,
factorul de important
,
a propus se poate scrie / calcula s
,
i sub
forma :
I

BP
(i) =
_
1
0
(P/p
i
)
p
j
p
dp =
=
_
1
0
(P[p
i
1] P[p
i
0])
p
j
p
dp
Pentru componenta A avem :
Q/q
A
= p
C
p
D
q
B
+ p
D
q
B
q
C
+ p
C
q
B
q
D
respectiv :
(Q/q
A
)
q
j
q
= (1 q)
2
q + 2(1 q)q
2
= q q
3
Relat
,
ia de mai sus se veric a :
Q[q
A
1]
q
j
q
= q

96 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
respectiv :
Q[q
A
0]
q
j
q
= q
3
Aceast a relat
,
ia se mai poate verica, de asemenea, ntr-un
mod foarte simplu.
Atunci cnd linia A este disponibil a 100% din timp (q
A
= 0),
traseele sistemului analizat devin urm atoarele : T
1
= C,
T
5
= B, respectiv T
6
= D.
Indisponibilitatea sistemului n acest caz este cea a unui sistem
paralel 3 100% :
Q[q
A
0]
q
j
q
= q
3
Atunci cnd linia A este indisponibil a 100% din timp (q
A
= 1),
sistemul are un singur traseu T
5
= B.
Q[q
A
1]
q
j
q
= q
Indisponibilitatea sistemului n acest caz este cea a unui sistem
1 100% :
Rezult a
I

BP
(A) =
_
1
0
(q q
3
)dq = (q
2
/2 q
4
/4)|
q=1
q=0
= 1/4
Pentru componenta B avem :
Q/q
B
= p
C
p
D
q
A
+ p
D
q
A
q
C
+ p
C
q
A
q
D
+ p
A
q
C
q
D
+ q
A
q
C
q
D
respectiv :
(Q/q
B
)
q
j
q
= (1 q)
2
q + 3(1 q)q
2
+ q
3
= q + q
2
q
3

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 97
Un simplu calcul de vericare arat a c a atunci cnd linia B este
disponibil a 100% din timp (q
B
= 0), sistemul va tot timpul
n stare de succes, ntruct stat
,
ia A este conectat a prin aceast a
linie sigur a cu cel put
,
in un nod receptor.
Indisponibilitatea sistemului n acest caz este, deci :
Q[q
B
0]
q
j
q
= 0
Evident, atunci cnd linia B este indisponibil a 100% din timp
(q
B
= 1), sistemul are urm atoarele trasee minimale : A, C,
A, D . Indisponibilitatea sistemului n acest caz este cea a
unui sistem serie format din linia A n serie cu cuplul (C, D) :
Q[q
B
0] = q
A
+ q
C
q
D
q
A
q
C
q
D
respectiv : Q[q
B
0]
q
j
q
= q + q
2
q
3
Rezult a
I

BP
(B) =
_
1
0
(q + q
2
q
3
)dq
= (q
2
/2 + q
3
/3 q
4
/4)|
q=1
q=0
= 7/12
Pentru componenta C avem :
Q/q
C
= p
D
q
A
q
B
+ p
A
q
B
q
D
+ q
A
q
B
q
D
respectiv :
(Q/q
C
)
q
j
q
= 2(1 q)
2
q + q
3
= 2q 4q
2
+ 3q
3
Rezult a
I

BP
(C) =
_
1
0
(q 4q
2
+ 3q
3
)dq = 5/12
Similar, pentru componenta D avem :
Q/q
D
= p
C
q
A
q
B
+ p
A
q
B
q
C
+ q
A
q
B
q
C

98 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
respectiv :
(Q/q
D
)
q
j
q
= 2(1 q)
2
q + q
3
= 2q 4q
2
+ 3q
3
Rezult a
I

BP
(D) =
_
1
0
(q 4q
2
+ 3q
3
)dq = 5/12
c) Pentru o component a i a sistemului, factorul de important
,
a
marginal a (probabilist a tip Birnbaum) se poate calcula cu una
din urm atoarele relat
,
ii :
I
B
(i) =
Q
q
i
= Q[q
i
1] Q[q
i
0]
respectiv
I
B
(i) =
P
p
i
= P[p
i
1] P[p
i
0]
unde P este probabilitatea de succes a sistemului, Q este pro-
babilitatea de insucces a sistemului (P + Q = 1), respectiv p
i
este probabilitatea de succes a componentei i, q
i
este probabi-
litatea de insuccces a componentei i (p
i
+ q
i
= 1).
Factorul de important
,
a structural a Barlow-Proschan se poate
calcula cu relat
,
ia :
I
BP
(i, t) =
_
t
0
I
B
(i, ) f
i
()d

n
j=1
_
t
0
I
B
(j, ) f
j
()d
unde t este momentul de timp considerat, f
i
() este densitatea
de probabilitate asociat a v.a. timpul de succes al componentei
i. De exemplu, pentru o distribut
,
ie exponent
,
ial a avem densi-
tatea de probabilitate f
i
() =
i
e

.

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 99
La nivelul sistemului format din cele n componente :
- pentru orice component a i a sistemului este adev arat a inega-
litatea :
0 I
BP
(i, t) 1
- pentru sistem
n

i=1
I
BP
(i, t) = 1
Pentru t , factorul de important
,
a structural a Barlow-
Proschan devine :
I
BP
(i) =
_

0
I
B
(i) f
i
()d
59. Fie un sistem de transport al energiei electrice din gura 4.2
format din 8 linii de transport s
,
i 7 stat
,
ii de interconexiune.
Dou a surse de energie G1 s
,
i G2 sunt disponibile, ecare avnd
o putere disponibil a de 600 MW, disponibilitatea stat
,
ionar a
este p
G
= 0, 95 egal a la ambele surse, de asemenea, timpul
mediu egal de indisponibilitate MDT
G
= 24h. n punctele de
racord R1 s
,
i R2 se solicit a cte 300MW. Liniile 1, 2 s
,
i 8 au e-
care cte o capacitate de transport de 600MW, celelalte linii
avnd cte o capacitate de transport 300MW. Toate liniile au
timpul mediu de indisponibilitate egal MDT = 12h, iar indis-
ponibilitatea stat
,
ionar a este egal a q = 0, 01.
S a se calculeze n aceste premize : disponibilitatea p
B3
, res-
pectiv frecvent
,
a as
,
teptat a a ntreruperilor
B3
la nivelul barei
(stat
,
iei) B3. Similar pentru bara B4.
Solut
,
ie.
Fie x
i
variabila indicatoare pentru o component a i a sistemului
de transport din gura 4.2.
Astfel, i G1, G2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Prin convent
,
ie, x
i
= 1, dac a component a i este disponibil a,
respectiv x
i
= 0, dac a componenta i este indisponibil a.

100 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Fig. 4.2 Sistemul electric analizat

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 101
n premizele din enunt
,
, la nivelul barei B3, exist a dou a trasee
minimale, n raport cu nivelul de succes considerat.
T1 = G1, 8, respectiv T2 = G2, 1, 8.
Urm atoarea ecuat
,
ie logic a leag a nivelul de succes de mai
sus de disponibilitatea a cel put
,
in unui traseu din cele dou a
ment
,
ionate T
1
, T
2
:
x
B3
= x
T1
x
T2
Descompunnd n produse disjuncte, ecuat
,
ia se poate scrie
sub forma :
x
B3
= x
T1
x
T1
x
T2
cu x
T1
= x
G1
x
8
.
Rezult a x
T1
x
T2
= x
G1
x
G2
x
1
x
8
x
8
x
G2
x
1
x
8
= x
G1
x
G2
x
1
x
8
.
Ecuat
,
ia logic a devine :
x
B3
= x
G1
x
8
x
G1
x
G2
x
1
x
8
Probabilitatea de succes la nivelul barei B3 devine
p
B3
= p
G1
p
8
+ (1 p
G1
)p
G2
p
1
p
8
= p
G
p + (1 p
G
)p
G
p
2
Similar, din condit
,
ii de simetrie a schemei electrice s
,
i a datelor
de disponibilitate, probabilitatea de succes la nivelul barei B4
este
p
B4
= p
G2
p
2
+ (1 p
G2
)p
G1
p
1
p
2
= p
G
p + (1 p
G
)p
G
p
2
Pentru calculul frecvent
,
ei as
,
teptate de ntrerupere
B3
se par-
curg urm atoarele etape :
- se evalueaz a factorii de important
,
a probabilis
,
ti Birnbaum I
Bk
pentru ecare component a k cu relat
,
ia :
I
Bk
= p
B3
/p
k
= (p
B3
[p
k
= 1) (p
B3
[p
k
= 0)

102 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
- se calculeaz a frecvent
,
ele as
,
teptate de ntrerupere ale compo-
nentelor k :

k
= 1/(MUT
k
+ MDT
k
) = p
k
/MUT
k
= q
k
/MDT
k
- se calculeaz a frecvent
,
a as
,
teptat a de ntrerupere
B3
:

B3
=

k
I
Bk
Se obt
,
in urm atorii factori de important
,
a probabilis
,
ti Birn-
baum :
- pentru generatorul G1 :
I
BG1
= p
B3
/p
G1
= p
8
p
G2
p
1
p
8
= p p
G
p
2
- pentru generatorul G2 :
I
BG2
= p
B3
/p
G2
= (1 p
G1
)p
1
p
8
= (1 p
G
)p
2
- pentru bara 1 :
I
B1
= p
B3
/p
1
= (1 p
G
1)p
G2
p
8
= (1 p
G
)p
G
p
- pentru bara 8 :
I
B8
= p
B3
/p
8
= p
G1
+ (1 p
G1
)p
G2
p
1
= p
G
+ p
G
(1 p
G
)p
Valorile calculate pentru indicatorii de mai sus sunt prezentate
n tabelul 4.3 :
Rezult a frecvent
,
a as
,
teptat a de ntrerupere
B3
= 1, 075259
10
3
h
1
De asemenea, probabilitatea de succes la nivelul barei B3 este
p
B3
= p
G
p + (1 p
G
)p
G
p
2
.
Numeric, se obt
,
ine : p
B3
= 0, 987055.

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 103
Tabel 4.3 Datele de intrare pentru calculul indicatorilor la
nivelul barei B3
Componenta I
B
I
B
- h
1
- h
1
G1 2, 08333 10
3
0, 0495 1, 031248 10
4
G2 2, 08333 10
3
0, 049005 1, 020936 10
4
1 8, 33333 10
4
0, 047025 3, 918748 10
5
8 8, 33333 10
4
0, 997025 8, 308538 10
4
Timpul mediu de succes (as
,
teptat ntre dou a ntreruperi conse-
cutive) la nivelul barei B3 este
MUT
B3
= p
B3
/
B3
= 917, 97 h
Timpul mediu de insucces la nivelul barei B3 este
MDT
B3
= q
B3
/
B3
= 12, 04 h
Similar, din motive de simetrie a schemei electrice s
,
i a datelor
de intrare, frecvent
,
a as
,
teptat a de ntrerupere la nivelul barei
B4 este

B4
= 1, 075259 10
3
h
1
.
De asemenea, probabilitatea de succes la nivelul barei B4 este
p
B4
= 0, 987055.
Timpul mediu de succes (as
,
teptat ntre dou a intreruperi conse-
cutive) la nivelul barei B4 este
MUT
B4
= p
B4
/
B4
= 917, 97h.
Timpul mediu de insucces la nivelul barei B4 este
MDT
B4
= q
B4
/
B4
= 12, 04h.
60. Fie sistemul de transport al energiei electrice din gura 4.2
format din 8 linii de transport s
,
i 7 stat
,
ii de interconexiune
prezentat n enunt
,
ul precedent. Ambele puncte de racord R
1
,
R
2
au prioritate egal a.
S a se calculeze n aceste premize : disponibilitatea p
R1
, respec-
tiv frecvent
,
a as
,
teptat a a ntreruperilor
R1
la nivelul punctului
de racord R1.

104 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Solut
,
ie.
n acord cu premizele prezentate, schema electric a de calcul
este cea prezentat a n gura 4.3.
Fig. 4.3 Schema de calcul (pasul 2). Sursele de energie ctive
de la nivelul barelor B
3
, respectiv B
4
au indicatorii calculat
,
i la
nivelul acestor bare
Fie vectorul de stare x = (x
B3
, x
B4
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
, x
7
).
Pentru evaluarea indicatorilor, se apeleaz a la tehnica de facto-
rizare, bazata pe teorema lui C.E. Shannon, scris a n raport cu
o variabila indicatoare aleas a judicios, de exemplu x
7
:
(x) = x
7
(x
B3
, x
B4
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
, 1)
x
7
(x
B3
, x
B4
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
, 0)
Cazul x
7
= 0.
n acest caz, pentru succesul n nodul de racord R1, Diagrama
de Decizie Binar a (BDD) este prezentata n gura 4.5.

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 105
Fig. 4.4 Schema de calcul - cazul x
7
= 0
Fig. 4.5 Modelarea succesului (nod 1), respectiv insuccesului
(nod 0) n punctul de racord R1 printr-o Diagram a de Decizie
Binar a - cazul x
7
= 0

106 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Pentru succesul n punctul de racord R1 exist a dou a secvent
,
e
/ produse disjuncte care parcurg BDD de la r ad acin a (root)
c atre nodul 1 :
x
B3
x
6
x
B3
x
B4
x
4
x
5
x
6
Cazul x
7
= 1.
n acest caz, pentru succesul n nodul de racord R1, Dia-
grama de Decizie Binar a (BDD) este prezentat a n gura 4.7,
iar schema electric a este prezentat a n gura 4.6.
Fig. 4.6 Schema de calcul - cazul x
7
= 1
Pentru succesul n punctul de racord R1 exist a patru secvent
,
e
/ produse disjuncte care parcurg BDD de la r ad acin a (root)
c atre nodul 1 :
x
B3
x
6
x
B3
x
5
x
6

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 107
Fig. 4.7 Modelarea succesului (nod 1), respectiv insuccesului
(nod 0) n punctul de racord R1 printr-o Diagram a de Decizie
Binar a - cazul x
7
= 1
x
B3
x
B4
x
4
x
5
x
6
x
B3
x
B4
x
4
Probabilitatea de succes se exprima, de asemenea, pe baza teo-
remei C.E. Shannon, scris a n raport cu variabila indicatoare
x
7
:
p
R1
= p
7
P(x
B3
, x
B4
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
, 1)
+ (1 p
7
) P(x
B3
, x
B4
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
, 0)
unde din produsele disjuncte exprimate mai sus rezultate din
parcurgerea BDD, se pot scrie urm atoarele relat
,
ii de calcul :
P(x
B3
, x
B4
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
, 0) = p
6
p
B3
+ p
B4
(1 p
B3
)p
4
p
5
p
6

108 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Tabel 4.4 Calculul frecvent
,
ei as
,
teptate de ntrerupere punct
de racord R1
Componenta I
B
I
B
- h
1
- h
1
B3 1, 075259 10
3
0, 0229078 2, 463182 10
5
B4 1, 075259 10
3
0, 0129097 1, 388127 10
5
4 8, 33333 10
4
0, 0128713 1, 072604 10
5
5 8, 33333 10
4
0, 000348182 2, 901515 10
7
6 8, 33333 10
4
0, 0102187 8, 51558 10
6
7 8, 33333 10
4
0, 01012 8, 43333 10
6
respectiv
P(x
B3
, x
B4
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
, 1) = p
B3
p
6
+ p
B3
p
5
(1 p
6
) +
+ p
B3
p
B4
p
4
(1 p
5
)(1 p
6
)
+ (1 p
B3
)p
B4
p
4
Numeric, rezult a :
P(x
B3
, x
B4
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
, 0) = 0, 989582
P(x
B3
, x
B4
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
, 1) = 0, 999702
Probabilitatea de succes n nodul de racord R1 rezult a :
p
R1
= 0, 99 0, 999702 + 0, 01 0, 989582 = 0, 999601
Pentru calculul frecvent
,
ei as
,
teptate de ntrerupere la nivelul
punctului de racord R1, n tabelul 4.4 se prezint a factorii de
important
,
a probabilist a Birnbaum I
B
.
Rezult a frecvent
,
a as
,
teptat a de ntrerupere la nivelul punctului
de racord R1 :

R1
=

iB3,B4,4,5,6,7

i
I
Bi
= 6, 647823 10
5
h
1
Timpul mediu de succes (as
,
teptat ntre dou a ntreruperi conse-
cutive) la nivelul racordului R1 este :
MUT
R1
= p
R1
/
R1
= 0, 999601/(6, 647823 10
5
) = 15036, 5 h

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 109
Timpul mediu de insucces la nivelul racordului R1 este :
MDT
R1
= q
R1
/
R1
= (1 0, 999601)/(6, 647823 10
5
) = 6 h
61. S a se calculeze indicatorii de performabilitate pentru sistemul
de transport al energiei electrice prezentat n gura 4.2 la ni-
velul punctului de racord R2.
Solut
,
ie.
Schema electric a de calcul este cea din gura 4.3. Fie vectorul
de stare x = (x
B3
, x
B4
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
, x
7
).
Pentru evaluarea indicatorilor, se apeleaz a, de asemenea, la
tehnica de factorizare, bazata pe teorema lui C.E. Shannon,
scris a n raport cu o variabila indicatoare aleas a judicios, de
exemplu x
4
:
(x) = x
4
(x
B3
, x
B4
, x
3
, 1, x
5
, x
6
, x
7
)
x
4
(x
B3
, x
B4
, x
3
, 0, x
5
, x
6
, x
7
)
Diagramele de decizie binare sunt prezentate n gurile 4.8,
respectiv 4.9.
Cazul x
4
= 1.
n acest caz, pentru succesul n nodul de racord R2, Diagrama
de Decizie Binar a (BDD) este prezentat a n gura 4.8.
Pentru succesul n punctul de racord R2 exist a trei secvent
,
e /
produse disjuncte care parcurg BDD de la r ad acin a (root) c atre
nodul 1 :
x
B4
x
3
x
B4
x
B3
x
3
x
5
x
B4
x
B3
x
3
x
5
Cazul x
4
= 0.
n acest caz, pentru succesul n nodul de racord R2, Diagrama
de Decizie Binar a (BDD) este prezentat a n gura 4.9.

110 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Fig. 4.8 Modelarea succesului (nod 1), respectiv insuccesului
(nod 0) n punctul de racord R2 printr-o Diagram a de Decizie
Binar a- cazul x
4
= 1
Fig. 4.9 Modelarea succesului (nod 1), respectiv a insuccesului
(nod 0) n punctul de racord R2 printr-o Diagram a de Decizie
Binar a - cazul x
4
= 0

4.1. DIAGRAME LOGICE S
,
I DE DECIZIE BINAR

A 111
Pentru succesul n punctul de racord R2 exist a o singur a
secvent
,
a / produs disjunct care parcurge BDD de la r ad acin a
(root) catre nodul 1 :
x
B4
x
3
Probabilitatea de succes se exprim a, de asemenea, pe baza teo-
remei C.E. Shannon, scris a n raport cu variabila indicatoare
x
4
:
p
R2
= p
4
P(x
B3
, x
B4
, x
3
, 1, x
5
, x
6
, x
7
) +
+ (1 p
4
) P(x
B3
, x
B4
, x
3
, 0, x
5
, x
6
, x
7
)
unde, din produsele disjuncte exprimate mai sus rezultate din
parcurgerea BDD, se pot scrie urm atoarele relat
,
ii de calcul :
P(x
B3
, x
B4
, x
3
, 1, x
5
, x
6
, x
7
) = p
3
p
B4
+ p
B3
p
B4
(1 p
3
)p
5
+
+ p
B3
(1 p
B4
)p
5
respectiv
P(x
B3
, x
B4
, x
3
, 0, x
5
, x
6
, x
7
) = p
3
p
B4
Pentru calculul frecvent
,
ei as
,
teptate de ntrerupere la nivelul
punctului de racord R2, n tabelul 4.5 se prezint a factorii de
important
,
a probabilist a Birnbaum I
B
.
Rezult a frecvent
,
a as
,
teptat a de ntrerupere la nivelul punctului
de racord R2 :

R1
=

iB3,B4,3,4,5

i
I
Bi
= 1, 319468 10
4
h
1
Timpul mediu de succes (as
,
teptat ntre dou a ntreruperi conse-
cutive) la nivelul racordului R2 este :
MUT
R2
= p
R2
/
R2
= 0, 999257/(1, 319468 10
4
) = 7573, 18 h
Timpul mediu de insucces la nivelul racordului R2 este :
MDT
R2
= (1 0, 999257)/(1, 319468 10
4
) = 5, 63 h

112 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Tabel 4.5 Calculul frecvent
,
ei as
,
teptate de ntrerupere punct
de racord R2
Componenta I
B
I
B
- h
1
- h
1
B3 1, 075259 10
3
0, 0223615 2, 40444 10
5
B4 1, 075259 10
3
0, 0322615 3, 468947 10
5
3 8, 33333 10
4
0, 0321656 2, 680465 10
5
4 8, 33333 10
4
0, 022295 1, 857916 10
5
5 8, 33333 10
4
0, 033395 2, 782915 10
5
4.2 T aieturi s
,
i trasee minimale
62. Fie un sistem de alimentare cu energie format din dou a c ai
de curent L
1
s
,
i L
2
. Ies
,
irea din funct
,
iune a c aii de curent L
1
conduce la supranc arcarea L
2
s
,
i poate produce ies
,
irea din
funct
,
iune a acesteia prin efectul de domino, dac a calea de
curent L
1
nu este repus a n funct
,
iune n mai put
,
in de 10 min.
Ies
,
irea din funct
,
iune a c aii de curent L
2
conduce la su-
pranc arcarea L
1
s
,
i poate produce ies
,
irea din funct
,
iune a aces-
teia prin acelas
,
i efect de domino, dac a calea de curent L
2
nu
este repus a n funct
,
iune n mai put
,
in de 20 min.
Sistemul este indisponibil dac a ambele linii sunt indisponibile.
S a se exprime s
,
i s a se calculeze indisponibilitatea acestui sis-
tem.
Se cunosc :
- distribut
,
ia timpului de restabilire L
1
: Exp[
1
= 1/10] min
1
;
- distribut
,
ia timpului de restabilire L
2
: Exp[
2
= 1/15] min
1
;
- distribut
,
ia timpului de funct
,
ionare L
1
: Exp[
1
= 1/800] h
1
;
- distribut
,
ia timpului de funct
,
ionare L
2
: Exp[
2
= 1/600] h
1
.
Solut
,
ie.

4.2. T

AIETURI S
,
I TRASEE MINIMALE 113
- Indisponibilitatea stat
,
ionar a a liniei L
1
este
q
1
=
1
/(
1
+
1
) = 1/800/(1/800 +1/10 60) = 2, 0829 10
4
- Indisponibilitatea stat
,
ionar a a liniei L
2
este
q
2
=
2
/(
2
+
2
) = 1/600/(1/600 +1/15 60) = 4, 1649 10
4
Sistemul este indisponibil atunci cnd L
1
este indisponibil a s
,
i
L
2
nu se restabiles
,
te nainte de timpul critic impus (20 min)
sau atunci cnd L
2
este indisponibil a s
,
i L
1
nu se restabiles
,
te
nainte de timpul critic impus (10 min). Sistemul este indispo-
nibil practic numai datorit a aparit
,
iei efectului de domino.
Q = q
1
(1 e
1/1520
) + q
2
(1 e
1/1010
) = 4, 1665 10
4
63. Un exemplu de sistem necoerent. Fie o intersect
,
ie dirijat a cu se-
mafor. Un automobil A se apropie de intersect
,
ie, avnd culoa-
rea ros
,
ie. Un al doilea automobil B este n urma lui A. Auto-
mobilul C are prioritate, avnd culoarea verde. Fie evenimen-
tele urm atoare : a - automobilul A nu reus
,
este s a opreasc a ; b -
automobilul B nu opres
,
te ; c - automobilul C reus
,
este s a evite
neacordarea de prioritate. S a se construiasc a arborele de eveni-
mente care s a caute condit
,
iile n care poate apare un accident
(evenimentul TOP).
Solut
,
ie.
Cauzele evenimentului TOP sunt urm atoarele :
- e automobilul A stopeaz a s
,
i automobilul B nu poate frna
la timp;
- e automobilul A nu poate frna s
,
i se ciocnes
,
te cu C;
Rezult a ecuat
,
ia logic a a evenimentului TOP :
TOP = (a c) (a b)

114 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
O form a disjunctiv a normal a a funct
,
iei de structur a este
urm atoarea :
TOP = (a, b, c) = (a b c) (a b c)
(a b c) (a b c)
n primul termen de mai sus avem cazul n care att A ct s
,
i B
nu opresc, n condit
,
iile n care C nu reus
,
este s a evite acest fapt ;
n al doilea termen A nu reus
,
este s a opreasc a, B se opres
,
te, iar
C nu reus
,
este s a evite ; n cel de-al treilea termen B nu reus
,
este
s a se opreasc a la timp, A s
,
i C opresc ; n ultimul termen, C nu
reus
,
este s a l evite pe B.
Remarc a. n cazul unui sistem necoerent cei patru termeni din
relat
,
ia de mai sus se numesc prim implicant
,
i. Termenul de
t aieturi minimale este caracteristic numai sistemelor coerente.
64. S a se exprime probabilitatea de aparit
,
ie a evenimentului TOP
de mai sus. Se cunosc probabilit at
,
ile de aparit
,
ie ale evenimen-
telor : p
a
= 0, 05 ; p
b
= 0, 1 ; p
c
= 0, 01.
65. Fie un sistem cu 3 componente binare, identice s
,
i indepen-
dente. Probabilitatea de succes a unei componente este p = 0, 9
iar intensitatea sa de defectare este = 0, 01 ore
1
. Funct
,
ia de
structura a sistemului este (x
1
, x
2
, x
3
) = (x
1
x
2
)

+(x
1
x
3
).
S a se calculeze :
- probabilitatea P de succes a sistemului ;
- frecvent
,
a as
,
teptat a de aparit
,
ie a st arii de insucces a siste-
mului ;
- timpul mediu de succes MUT al sistemului ;
- timpul mediu de insucces MDT al sistemului.
Solut
,
ie.
Funct
,
ia de structur a a sistemului este
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
(x
2

+x
3
)

4.2. T

AIETURI S
,
I TRASEE MINIMALE 115
Sistemul are dou a trasee minimale : (1, 2) s
,
i (1, 3).
Aceast a funct
,
ie se poate descompune, conform teoremei Shan-
non :
(x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
(1, x
2
, x
3
) + x
1
(0, x
2
, x
3
)
unde :
(1, x
2
, x
3
) = x
2

+x
3
;
(0, x
2
, x
3
) = 0.
n acord cu descompunerea de mai sus a funct
,
iei de structur a
a sistemului, probabilitatea P de succes a sistemului este :
P = p
1
P
(1,x
2
,x
3
)
+ q
1
P
(0,x
2
,x
3
)
Avem :
P
(1,x
2
,x
3
)
= p
2
+ p
3
p
2
p
3
;
P
(0,x
2
,x
3
)
= 0.
Probabilitatea P de succes a sistemului devine :
P = p
1
(p
2
+ p
3
p
2
p
3
) + (1 p
1
) 0,
nlocuind cu datele din enunt
,
, se obt
,
ine P = p (2p p
2
) =
0, 891 .
Frecvent
,
a as
,
teptat a de aparit
,
ie a st arii de insucces a siste-
mului se exprim a :
=
3

i=1

i
I
B
(i)
Pentru o component a i 1, 2, 3 avem

i
= 1/(MUT
i
+ MDT
i
) = (
i

i
)/(
i
+
i
)

116 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Timpii medii de succes, respectiv insucces sunt urm atorii :
MUT = 1/ = 100 ore, iar MDT = (1 p)/(p ) =
0, 1/(0, 9 0, 01) = 11, 11 ore.
Frecvent
,
a as
,
teptat a de aparit
,
ie a st arii de insucces a unei com-
ponente este :

1
=
2
=
3
= 1/111, 11 = 9 10
3
ore
1
Pentru componenta i, factorul de important
,
a probabilist a Birn-
baum este dat de relat
,
ia :
I
B
(i) = P/p
i
= P
(x
i
:=1)
P
(x
i
:=0)
Avem urm atorii factori de important
,
a probabilist a Birnbaum :
I
B
(1) = P/p
1
= p
2
+ p
3
p
2
p
3
= 2 p p
2
= 0, 99 ;
I
B
(2) = P/p
2
= p
1
(1 p
3
) = p
1
q
3
= 0, 09 ;
I
B
(3) = P/p
3
= p
1
(1 p
2
) = p
1
q
2
= 0, 09.
Rezult a frecvent
,
a as
,
teptat a de aparit
,
ie a st arii de insucces a
sistemului :
= (0, 99 + 0, 09 + 0, 09) 9 10
3
= 1, 053 10
2
ore
1
Timpul mediu de succes al sistemului este :
MUT = P/ = 0, 891/(1, 053 10
2
) = 84, 61 ore ;
Timpul mediu de insucces al sistemului este :
MDT = Q/ = (1 0, 891)/(1, 053 10
2
) = 10, 35 ore.

4.3. ARBORI DE EVENIMENTE 117
4.3 Arbori de evenimente
66. Fie sistemul de alimentare cu energie din gura 4.10 a unor
consumatorilor vitali (pompe de ulei ungere lag are, pompe
ulei etans
,
are H
2
, etc.) ai unui turbogenerator.
n regim normal, bara B de 0, 4kV este alimentat a din ret
,
ea,
prin transformatorul TR. La pierderea aliment arii normale, un
grup Diesel este solicitat s a demareze s
,
i s a asigure alimenta-
rea serviciilor vitale. S a se construiasca arborele de evenimente
pentru urm atoarele date :
Eveniment init
,
iator IE : "Pierderea aliment arii din ret
,
ea"
Evenimente semnicative :
RD1 : "Refuz deschidere ntreruptor I
1
"
RI2 : "Refuz nchidere ntreruptor I
2
"
RDDiesel : "Refuz demarare grup Diesel"
D : "Grupul Diesel se opres
,
te n avarie"
S a se calculeze p
E
probabilitatea aparit
,
iei evenimentului E
"Pierderea aliment arii consumatorilor vitali" s
,
i
E
frecvent
,
a
as
,
teptat a de aparit
,
ie a acestui eveniment. Intensitatea pierderii
aliment arii din ret
,
ea
R
= 1/12000 ore ;
Durata as
,
teptat a a restabilirii aliment arii din ret
,
ea
R
= 8 ore ;
Probabilitatea aparit
,
iei evenimentului RD1 :
RD1
= 0, 001 ;
Probabilitatea aparit
,
iei evenimentului RI2 :
RI2
= 0, 0005 ;
Probabilitatea aparit
,
iei evenimentului RDDiesel :
D
= 0, 01 ;
Intensitatea de defectare a grupului Diesel :
D
= 0, 001 ore.
Solut
,
ie.
Dupa cum se observ a n gura 4.11, sunt 4 secvent
,
e care
conduc la evenimente nedorite EN
1
, EN
2
, EN
3
, respectiv EN
4
,
disjuncte dou a cte dou a. Probabilitatea aparit
,
iei evenimentu-
lui E este, as
,
adar, suma acestor probabilit at
,
i :
p
E
=
4

i=1
P(EN
i
) = 1 P
SUCCES

118 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Fig. 4.10 Sistemul electric analizat
Fig. 4.11 Arborele de evenimente

4.4. ARBORI DE DEFECT 119
Pe de alt a parte, p
E
se poate exprima n funct
,
ie de probabili-
tatea de succes
p
E
= 1 P
SUCCES
unde
P
SUCCES
= (1
RD1
)(1
RI2
)(1
D
)exp(
D

R
)
Numeric, se obt
,
ine :
P
SUCCES
= 0, 999 0, 9995 0, 99 exp(0, 001 8) = 0, 980639.
Rezult a p
E
= 1 p
SUCCES
= 0, 019361.
Frecvent
,
a asteptat a de aparit
,
ie a evenimentului E este :

E
= p
E

R
= 1, 6134 10
6
ore
1
Deci, este de as
,
teptat ca o dat a la 70 ani s a apar a o pierdere
a aliment arii normale a consumatorilor vitali, urmat a de o in-
disponibilitate a aliment arii de securitate din grupul Diesel (e
refuz de demarare, e demarare reus
,
it a, dar indisponibilitate
ulterioar a a grupului Diesel - pe perioada as
,
tept arii restabilirii
aliment arii normale (din ret
,
ea).
4.4 Arbori de defect
67. Un sistem de securitate detecteaz a orice scurgere de gaze n-
tr-o cl adire s
,
i izoleaz a alimentarea prin nchiderea unei elec-
trovalve n caz de necesitate.
Probabilitatea ca sistemul de detect
,
ie s a funct
,
ioneze corect la
solicitare este p
S
= 0, 95 iar probabilitatea ca electrovalva s a
izoleze corect urmare a solicit arii este p
EV
= 0, 999. ntr-o
zi oarecare, probabilitatea de a avea o scurgere de gaze este
q = 10
4
. Pentru o durat a de timp de calcul de T = 10 ani,
respectiv N = 3650 zile :

120 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
a) Calculat
,
i probabilitatea de aparit
,
ie P a cel put
,
in unei
scurgeri de gaze ;
b) Calculat
,
i num arul cel mai probabil N de evenimente
/ solicit ari ale sistemului de securitate ;
c) Calculat
,
i probabilitatea P
TOP
de aparit
,
ie a evenimen-
tului TOP "Scurgere de gaze n cl adire f ar a un r as-
puns adecvat din partea sistemului de securitate".
Solut
,
ie.
a) Fie p probabilitatea de a nu avea ntr-o zi oarecare o scurgere
de gaze, respectiv o stare de succes :
p = 1 q = 0, 9999
Fie M o v.a. discret a semnicnd num arul de zile pe perioad a
supus a analizei T = 10 ani, respectiv N = 3650 zile n care
au avut loc scurgeri de gaze (detectate sau nu), evenimente
considerate independente. Rezult a c a M urmeaz a o distribut
,
ie
binomial a de parametrii N, respectiv q = 1 p.
M Bin(N, q)
M
_
0 1 ... k ... N
p
N
Nqp
N1
... C
k
N
q
k
p
Nk
... q
N
_
Probabilitatea cerut a n enunt
,
este P = Prob(M 1) = 1
P(M = 0) = 1 (1 q)
N
. Pentru N = 3650 zile s
,
i q = 10
4
,
se obt
,
ine P = 1 0, 9999
3650
= 0, 305816.
b) Num arul cel mai probabil N de evenimente / solicit ari ale
sistemului de securitate este valoarea v.a. M cu cea mai mare
probabilitate de aparit
,
ie, respectiv moda acestei v.a. Pentru a
g asi aceast a valoare se studiaz a monotonia s
,
irului :
p
N
, Nqp
N1
, . . . , C
k
N
q
k
p
Nk
, ..., q
N

4.4. ARBORI DE DEFECT 121
Termenii s
,
irului ind pozitivi, este sucient a calcularea rapor-
tului P(M = k +1)/P(M = k) s
,
i compararea acestui raport cu
1. n cazul nostru, se obt
,
ine :
C
k+1
N
q
k+1
p
Nk1
C
k
N
q
k
p
Nk
=
q
p

N k
k + 1
Rezult a necesar a comparat
,
ia q(Nk) cu p(k +1), pentru q, p,
respectiv N date, k parametru, cu valori naturale n mult
,
imea
0, 1, 2, . . . , N.
Primul k care satisface k qN p este valoarea (moda)
c autat a. Cu observat
,
ia c a dac a qN p este o valoarea ntreag a
s
,
i pozitiv a, atunci v.a. M are dou a mode, respectiv qN p s
,
i
qN p + 1. n cazul nostru, qN p = 0, 6349. Deci, M = 0
este valoarea cea mai probabil a, cel mai probabil ne as
,
tept am
c a n 10 ani s a nu existe nici o scurgere de gaze.
Discut
,
ie. Dac a instalat
,
ia mb atrnes
,
te n cei 10 ani s
,
i q cres
,
te
la 10
3
, atunci moda devine qN p = 2, 6501. n acest caz,
cel mai probabil ne-am as
,
tepta la 3 solicit ari ale sistemului de
securitate n perioada de timp supus a analizei.
c) Neaparit
,
ia evenimentului TOP n cei T = 10 ani presupune
ca la orice eventual a solicitare, sistemul de securitate s a e
disponibil.
Fie n num arul de solicit ari ale acestui sistem de securitate.
Disponibilitatea la solicitare a sistemului de securitate A(n) va
egal a cu (p
S
p
EV
)
n
.
Rezult a urm atoarele posibilit at
,
i de neaparit
,
ie a evenimentului
TOP :

122 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
n A(n)
0 1
1 p
S
p
EV
2 (p
S
p
EV
)
2
... ...
k (p
S
p
EV
)
k
... ...
Rezult a
P
TOP
= P(M = 0) +P(M = 1)p
S
p
EV
+P(M = 2)(p
S
p
EV
)
2
+. . .
(4.1)
cu
P(M = 0) = p
N
= 0, 694184
P(M = 1) = N(1 p)p
N
= 0, 253102
P(M = 2) = N(N 1)/2(1 p)
2
p
N2
= 0, 046238 =
P(M = 3) = N(N 1)(N 2)/6 (1 p)
3
p
N3
= 5, 623 10
3
. . .
Deci, probabilitatea de neaparit
,
ie a evenimentului TOP este :
P
TOP
= 0, 694184 +0, 253102 0, 94905 +0, 046238 0, 94905
2
+. . .
Probabilitatea de aparit
,
ie a evenimentului TOP este :
P
TOP
= 1 P
TOP

= 0, 018871 (4.2)
68. Pentru enunt
,
ul de mai sus, se impune prin normele de auto-
rizare a funct
,
ion arii ca P
TOP
s a e cel mult egal a cu 10
4
pe
perioada analizat a, respectiv la 10000 de client
,
i n 10 ani s a
existe cel mult 1 eveniment de tip TOP. Estimat
,
i care trebuie

4.4. ARBORI DE DEFECT 123
s a e disponibilitatea sistemului de securitate p
S
p
EV
n acest
caz, pentru q = 1 p = 0, 0001.
R aspuns.
Probabilitatea de aparit
,
ie a evenimentului TOP exprimat a prin
relat
,
ia 4.1, pentru o precizie de M = 6 termeni calculat
,
i
conduce la reprezent arile grace din gurile 4.12 s
,
i 4.13. Se
remarc a c a disponibilitatea sistemului de securitate trebuie s a
e de cel put
,
in 0, 999725. Ambele sisteme trebuie s a s
,
i creasc a
disponibilit at
,
ile.
n condit
,
iile n care electrovalva ar avea p
EV
= 0, 9999 re-
zult a c a sistemul de detect
,
ie trebuie s a aib a cel put
,
in p
S
=
0, 999725/0, 9999 = 0, 999825.
Fig. 4.12 Determinarea disponibilit at
,
ii sistemului de securi-
tate

124 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Fig. 4.13 Probabilitatea de aparit
,
ie a evenimentului TOP
69. Fie un sistem de detectare a sc ap arilor de gaze ntr-un spat
,
iu
nchis. Doi detectori D
1
s
,
i D
2
transfer a impulsul c atre o uni-
tate logic a (UL). n eventualitatea aparit
,
iei a cel put
,
in unui
semnal de la cei doi detectori, sistemul are trei funct
,
ii :
- izoleaz a alimentarea cu gaze (releul R
1
) ;
- informeaz a operatorul printr-o semnalizare acustic a s
,
i optic a
(lampa L) ;
- izoleaz a consumatorii electrici din spat
,
iul protejat.
n condit
,
iile n care operatorul este informat, acesta poate
interveni manual - dac a izolarea automat a nu se realizeaz a.
Evenimentul TOP are loc dac a cel put
,
in una dintre izol ari nu
se realizeaz a (automat / manual).
70. S a se construiasc a arborele de defect pentru evenimentul TOP
s
,
i s a se evident
,
ieze t aieturile minimale / implicant
,
ii.

4.4. ARBORI DE DEFECT 125
Fig. 4.14 Sistemul de detectare a sc ap arilor de gaze
Fig. 4.15 Arbore de defect pentru sistemul de detectare a
sc ap arilor de gaze -1

126 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Fig. 4.16 Arbore de defect pentru sistemul de detectare a
sc ap arilor de gaze -2

4.5. GRAFUL STARILOR, PROCESE MARKOVIENE 127
4.5 Graful starilor, procese markoviene
71. Fie T temperatura la intrarea ntr-o turbin a cu abur. Acest pa-
rametru este monitorizat minut cu minut, ind dou a praguri
critice : t
1
pragul minim admis, respectiv t
2
pragul maxim
admis n exploatare. Fie A evenimentul : temperatura aburu-
lui ntre t
1
s
,
i t
2
(operare normal a), B : temperatura aburului
sub pragul critic t
1
, respectiv C temperatura aburului peste
pragul critic t
2
. Evident, A, B s
,
i C sunt mutual exclusive.
La pasul n + 1 de timp dat, probabilit at
,
ile evenimentelor
respective sunt condit
,
ionate de starea la pasul anterior de
timp, astfel : P(A
n+1
[A
n
) = 0, 99 ; P(B
n+1
[A
n
) = 0, 005 ;
P(C
n+1
[A
n
) = 0, 005 ; P(B
n+1
[B
n
) = 0, 05 ; P(A
n+1
[B
n
) = 0, 95 ;
P(A
n+1
[C
n
) = 0, 9 ; P(C
n+1
[C
n
) = 0, 1. La n = 0, evenimentul
A este prezent.
S a se calculeze :
- probabilitatea ca la momentul n = 60 turbina s a se ae n
starea A;
- probabilitatea pn a la momentul n = 60 turbina s a se ae
nentrerupt n starea A;
- frecvent
,
a as
,
teptat a de intrare n starea B;
- frecvent
,
a as
,
teptat a de intrare n starea C;
- timpul mediu de operare nentrerupt a ;
- timpul mediu de sejur n starea B;
- timpul mediu de sejur n starea C.
Solut
,
ie.
Matricea probabilit at
,
ilor de tranzit
,
ie este :
=
_
_
0, 99 0, 05 0, 05
0, 95 0, 05 0
0, 9 0 0, 1
_
_

128 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Probabilit at
,
ile de stare la pasul de timp n sunt date de ecuat
,
ia :
p(n) = p(0)
n
unde p(n) = (p
A
(n), p
B
(n), p
C
(n)).
Probabilitatea ca la momentul n = 60 turbina s a se ae n
starea A este data de relat
,
ia :
p
A
(n) = p(0)
n
1
3,1
Aceast a probabilitate reprezint a disponibilitatea turbinei la
momentul de timp considerat.
Probabilitatea ca pn a la momentul n = 60 turbina s a se ae
nentrerupt n starea A reprezint a abilitatea acestui echipa-
ment :
r
A
(n) = p
1
(0)
n
11
1
1
= 0, 99
60
= 0, 5471566
Pn a la pasul n, num arul as
,
teptat de intr ari n starea B n in-
tervalul considerat este :

B
(n) = (1, 2)
n1

k=0
p
A
(k)
Avem (1, 2) = 0, 05 s
,
i
n1

k=0
p
A
(k) = p(0) (I ++
2
+
3
+ . . . +
n1
) 1
3,1
=
= p(0) (
n
I) (I)
1
1
3,1
cu I matricea unitate s
,
i 1
3,1
= (1, 0, 0)
T
.

4.5. GRAFUL STARILOR, PROCESE MARKOVIENE 129
Pn a la pasul n, num arul as
,
teptat de intr ari n starea C n
intervalul considerat este :

C
(n) = (1, 3)
n1

k=0
p
A
(k)
Avem (1, 3) = 0, 05 s
,
i
n1

k=0
p
A
(k) = p(0) (I ++
2
+
3
+ . . . +
n1
) 1
3,1
=
= p(0) (
n
I) (I)
1
1
3,1
Frecvent
,
a asimptotic a de intrare n starea B rezult a :

B
= lim
n

B
(n)/n = p(0) (I)
1
1
3,1
Timpul mediu de operare nentrerupt a reprezentat de timpul
as
,
teptat de sejur n starea A este dat de relat
,
ia :
MUT = p
A
/(p
A
((1, 2) +(1, 3))) =
= 1/((1, 2) +(1, 3)) = 1/0, 1 = 10
Timpul mediu de sejur n starea B este :
MDT
1
= p
B
/(p
B
(2, 1)) = 1/(2, 1) = 1/0, 95 = 1, 05
Timpul mediu de sejur n starea C este :
MDT
2
= p
C
/(p
C
(3, 1)) = 1/(3, 1) = 1/0, 9 = 1, 11

130 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
4.6 Indicatori de performabilitate
72. S a se calculeze indicatorii de performabilitate pentru sistemul
radial de distribut
,
ie prezentat n gura 4.17. Se cunosc indi-
catorii pentru liniile n cablu A, B s
,
i C prezentat
,
i n tabelul
4.6.
Fig. 4.17 Sistemul radial de distribut
,
ie a energiei electrice
Pentru un sistem serie cu N componente, relat
,
iile de calcul ale
indicatorilor de abilitate sunt urm atoarele :
- intensitatea anual a de defectare a sistemului [an
1
] :
=
N

i=1

i
- disponibilitatea sistemului :
A = 1/(1 +
N

i=1

i
MDT
i
/8760)
- timpul mediu de succes al sistemului [an] :
MUT = 1/ = 1/
N

i=1

i
- timpul mediu de insucces al sistemului [h] :
MDT =
N

i=1
(
i
MDT
i
)/
N

i=1

i

4.6. INDICATORI DE PERFORMABILITATE 131
Tabel 4.6 Indicatorii de abilitate pentru componentele siste-
mului radial de distribut
,
ie din gura 4.17
Componenta
i
MDT
i
i an
1
h
A 0, 20 6, 0
B 0, 10 5, 0
C 0, 15 8, 0
- frecvent
,
a medie anual a de defectare a sistemului [an
1
] :
= A/MUT
- indisponibilitatea anual a a sistemului [h/an] :
U = MDT =
N

i=1
(
i
MDT
i
)
La nivelul racordului R1 din gura 4.17 avem :
- intensitatea anual a de defectare [an
1
] :

R1
=
A
= 0, 20
- disponibilitatea n asigurarea aliment arii :
A
R1
= 1/(1 +
A
MDT
A
/8760)
= 1/(1 + 0, 2 8760/6) = 0, 999863
- timpul mediu de succes (ntre dou a ntreruperi consecutive)
[an] :
MUT
R1
= 1/
R1
= 5

132 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
- timpul mediu de insucces (ntrerupere) [h] :
MDT
R1
=
R1
MDT
R1
/
R1
= 6, 0
- frecvent
,
a medie anual a de ntrerupere a aliment arii [an
1
] :

R1
= A
R1
/MUT
R1
= 0, 1999726
- indisponibilitatea anual a a serviciului de alimentare cu ener-
gie [h/an] :
U
R1
=
R1
MDT
R1
= 0, 20 6 = 1, 2
La nivelul racordului R2 din gura 4.17 avem :
- intensitatea anual a de defectare [an
1
] :

R2
=
A
+
B
= 0, 20 + 0, 10 = 0, 30
- disponibilitatea n asigurarea aliment arii :
A
R2
= 1/(1 +
A
MDT
A
/8760 +
B
MDT
B
/8760)
= 0, 999806
- timpul mediu de succes (ntre dou a ntreruperi consecutive)
[an] :
MUT
R2
= 1/
R2
= 3, 333
- timpul mediu de insucces (ntrerupere) [h] :
MDT
R2
= (
R1
MDT
R1
+
R2
MDT
R2
)/
R2
= 5, 667

4.6. INDICATORI DE PERFORMABILITATE 133
- frecvent
,
a medie anual a de ntrerupere a aliment arii [an
1
] :

R2
= A
R2
/MUT
R2
= 0, 2999718
- indisponibilitatea anual a a serviciului de alimentare cu ener-
gie [h/an] :
U
R2
=
R2
MDT
R2
= 0, 30 6 = 1, 8
La nivelul racordului R3 din gura 4.17 avem :
- intensitatea anual a de defectare [an
1
] :

R3
=
A
+
B
+
C
= 0, 20 + 0, 10 + 0, 15 = 0, 45
- disponibilitatea n asigurarea aliment arii :
A
R3
= 1 /(1 +
A
MDT
A
/8760 +
B
MDT
B
/8760
+
C
MDT
C
/8760) = 0, 999669
- timpul mediu de succes (ntre dou a ntreruperi consecutive)
[an] :
MUT
R3
= 1/
R3
= 2, 222
- timpul mediu de insucces (ntrerupere) [h] :
MDT
R3
= (
R1
MDT
R1
+
R2
MDT
R2
+
R3
MDT
R3
)/
R3
= 6, 444

134 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
- frecvent
,
a medie anual a de ntrerupere a aliment arii [an
1
] :

R3
= A
R3
/MUT
R3
= 0, 449896
- indisponibilitatea anual a a serviciului de alimentare cu ener-
gie [h/an] :
U
R3
=
R3
MDT
R3
= 0, 45 6, 444 = 2, 8998
Indicatorii de performabilitate sunt :
SAIFI / System Average Interruption Frequency Index /
Frecvent
,
a as
,
teptat a de ntrerupere la nivel sistem;
SAIDI / System Average Interruption Duration Index / Du-
rata as
,
teptat a de ntrerupere la nivel sistem;
CAIDI / Customer Average Interruption Duration Index /
Durata as
,
teptat a de ntrerupere la nivel consumator.
Fie N num arul de puncte de racord ale schemei electrice, cu
i = 1, 2, . . . N s
,
i C
i
num arul de consumatori alimentat
,
i n punc-
tul de racord i. Fie q
i
indisponibilitatea n asigurarea energiei
n punctul de racord i, respectiv MDT
i
timpul as
,
teptat de n-
trerupere n punctul de racord i.
Cei trei indicatori de performabilitate de mai sus sunt estimat
,
i
e n sensul valorii as
,
teptate din punct de vedere probabilistic, e
evaluat
,
i postcalcul, dup a ncheierea unei perioade de timp de
referint
,
a (un an), aces
,
tia ind estimat
,
i din punct de vedere sta-
tistic.
De remarcat c a, pentru un num ar mare de ani observat
,
i, indi-
catorul statistic tinde spre valorile estimate n sens probabilist.
Din punct de vedere statistic, SAIFI reprezint a num arul total
de consumatori ntrerupt
,
i ntr-un an divizat la num arul total
de consumatori deservit
,
i de sistem.

4.6. INDICATORI DE PERFORMABILITATE 135
Din punct de vedere probabilistic, SAIFI este media ponderat a
a frecvent
,
elor de ntrerupere :
SAIFI =
N

i=1

i
C
i
/
N

i=1
C
i
Din punct de vedere statistic, SAIDI reprezint a suma duratelor
de ntrerupere a consumatorilor ntr-un an divizat a la num a-
rul total de consumatori deservit
,
i de sistem. Este exprimat n
minute/an.
Din punct de vedere probabilistic, SAIDI este media ponderat a
a indisponibilit at
,
ilor n alimentarea consumatorilor deservit
,
i
de sistem :
SAIDI =
N

i=1
q
i
C
i
/
N

i=1
C
i
Din punct de vedere statistic, CAIDI reprezint a suma dura-
telor de ntrerupere a consumatorilor ntr-un an divizat la
num arul de consumatori afectat
,
i / ntrerupt
,
i.
Din punct de vedere probabilistic, CAIDI este media ponde-
rat a a duratelor de ntrerupere :
CAIDI =
N

i=1
q
i
C
i
/
N

i=1

i
C
i
= SAIDI/SAIFI
Aplicat
,
ii propuse
73. Fie sistemul de transport al energiei electrice din gura 4.2 for-
mat din 8 linii de transport s
,
i 7 stat
,
ii de interconexiune. Dou a
surse de energie G1 s
,
i G2 sunt disponibile, ecare avnd o
putere disponibil a de 300 MW, disponibilitatea stat
,
ionar a este
p
G
= 0, 95 egal a la ambele surse, de asemenea, timpul mediu
egal de indisponibilitate MDT
G
= 24h. n punctele de racord

136 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
R1 s
,
i R2 se solicit a cte 300MW. Toate liniile au cte o capa-
citate de transport 300MW, respectiv un timp mediu de indis-
ponibilitate egal MDT = 12h, iar indisponibilitatea stat
,
ionar a
egal a cu q = 0, 01. n regim normal de operare, R1 este consi-
derat alimentat din sursa G1, respectiv R2 este considerat ali-
mentat din sursa G2. R1 s
,
i R2 au acelas
,
i nivel de prioritate.
Dac a o surs a devine indisponibil a, atunci cealalt a surs a poate
eventual prelua alimentarea punctului de racord devenit in-
disponibil dac a s
,
i numai dac a alimentarea punctului s au de
racord nu mai poate realizat a datorit a indisponbilit at
,
ilor li-
niilor de transport c atre acel racord.
S a se calculeze n aceste premize : disponibilitatea p
R1
, res-
pectiv frecvent
,
a as
,
teptat a a ntreruperilor
R1
la nivelul barei
punctului de racord R1. Similar pentru racordul R2.
74. Fie, din nou, sistemul de transport al energiei electrice din -
gura 4.2. Cele dou a surse de energie G1 s
,
i G2 sunt disponibile,
ecare avnd o putere disponibil a de 300 MW, disponibilita-
tea stat
,
ionar a este p
G
= 0, 95 egal a la ambele surse, de ase-
menea, timpul mediu egal de indisponibilitate MDT
G
= 24h.
n punctele de racord R1 s
,
i R2 se solicit a cte 300MW. Toate
liniile au cte o capacitate de transport 300MW, respectiv un
timp mediu de indisponibilitate egal MDT = 12h, iar indis-
ponibilitatea stat
,
ionar a egal a cu q = 0, 01. n regim normal de
operare, R1 este considerat alimentat din sursa G1, respectiv
R2 este considerat alimentat din sursa G2. R1 are un nivel de
prioritate mai mare dect R2.
Dac a o surs a devine indisponibil a, atunci cealalt a surs a preia
alimentarea punctului de racord prioritar R1, cu condit
,
ia
existent
,
ei a cel put
,
in unei c ai de curent c atre acest racord.
S a se calculeze n aceste premize : disponibilitatea p
R1
, res-
pectiv frecvent
,
a as
,
teptat a a ntreruperilor
R1
la nivelul barei
punctului de racord R1. Similar pentru racordul R2.
75. Fie, din nou, sistemul de transport al energiei electrice din -

4.6. INDICATORI DE PERFORMABILITATE 137
gura 4.2. Cele dou a surse de energie G1 s
,
i G2 sunt disponibile,
ecare avnd o putere disponibil a de 300 MW, disponibilita-
tea stat
,
ionar a este p
G
= 0, 95 egal a la ambele surse, de ase-
menea, timpul mediu egal de indisponibilitate MDT
G
= 24h.
n punctele de racord R1 s
,
i R2 se solicit a cte 300MW. Toate
liniile au cte o capacitate de transport 300MW, respectiv un
timp mediu de indisponibilitate egal MDT = 12h, iar indis-
ponibilitatea stat
,
ionar a egal a cu q = 0, 01. n regim normal de
operare, R1 este considerat alimentat din sursa G1, respectiv
R2 este considerat alimentat din sursa G2. R2 are un nivel de
prioritate mai mare dect R1.
Dac a o surs a devine indisponibil a, atunci cealalt a surs a preia
alimentarea punctului de racord prioritar R2, cu condit
,
ia
existent
,
ei a cel put
,
in unei c ai de curent c atre acest racord.
S a se calculeze n aceste premize : disponibilitatea p
R1
, res-
pectiv frecvent
,
a as
,
teptat a a ntreruperilor
R1
la nivelul barei
punctului de racord R1. Similar pentru racordul R2.
76. Fie un sistem cu 3 componente binare s
,
i independente A, B s
,
i
C opernd n dou a faze consecutive de durate
1
, respectiv
2
.
Structura logic a a sistemului n cele dou a faze este
urm atoarea :
- Faza 1 : A B C;
- Faza 2 : A B C.
S a se exprime probabilitatea insuccesului sistemului. Aplicat
,
ie
numeric a pentru
1
= 100 h,
2
= 100 h,
A
= 0, 001 h
1
,

B
= 0, 002 h
1
,
C
= 0, 0025 h
1
.
77. Fie un sistem cu 3 componente binare, identice s
,
i inde-
pendente. Sistemul are urm atorii vectori critici : (

1, 2, 3),
(1,

2, 3),(1, 2,

3), respectiv (1,

2,

3). Probabilitatea de succes a
unei componente este p = 0, 9. S a se calculeze :
- probabilitatea P de succes a sistemului ;
- factorii de important
,
a structural a ai ec arei componente ;

138 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
- frecvent
,
a as
,
teptat a de aparit
,
ie a st arii de insucces a siste-
mului ;
- timpul mediu de succes MUT al sistemului ;
- timpul mediu de insucces MDT al sistemului.
78. Fie un sistem cu 7 componente binare, identice s
,
i indepen-
dente, a c arui diagrama de succes este reprezentat a n gura
4.18. Probabilitatea de succes a unei componente este p = 0, 99
iar probabilitatea de insucces este q = 0, 01.
Fig. 4.18 Diagrama de succes a sistemului
a) S a se arate c a traseele minimale ale acestui sistem
sunt 1, 2, 3, 4, 6, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 7, 1, 5, 6 s
,
i
1, 4, 6, 7 ;
b) S a se arate c a t aieturile minimale ale acestui sis-
tem sunt 1, 3, 2, 6, 2, 4, 5, 1, 4, 7, 1, 5, 6, 7
s
,
i 2, 3, 5, 7 ;
c) S a se calculeze probabilitatea de succes a sistemului
P - bazat a pe lista de trasee minimale ;
d) S a se calculeze probabilitatea de insucces a sistemu-
lui Q - bazat a pe lista de t aieturi minimale ;
e) S a se verice relat
,
ia P + Q = 1.

4.6. INDICATORI DE PERFORMABILITATE 139
79. S a se exprime grac variat
,
ia probabilit at
,
ii de succes a sistemu-
lui de mai sus funct
,
ie de parametrul p [0, 1].
80. S a se exprime o aproximare de tip majorant / minorant a pro-
babilit at
,
ii de succes P a sistemului de mai sus. Se va considera
un sistem echivalent format dintr-un paralel din cele 6 trasee
minimale.
Fig. 4.19 Sistem echivalent pentru calculul aproximativ al pro-
babilit at
,
ii de succes
81. S a se exprime o alt a aproximare de tip majorant / minorant
a probabilit at
,
ii de succes P. S a se propun a n acest sens un
alt sistem echivalent format dintr-un paralel din cele n = 6
t aieturi minimale necesare n evalu arii probabilit at
,
ii de in-
succes Q s
,
i apoi s a se aplice P = 1 Q.
82. S a se exprime grac variat
,
ia probabilit at
,
ii de succes P s
,
i a celor
dou a aproximari obt
,
inute - funct
,
ie de parametrul p [0, 1].
83. Fie un sistem cu 7 componente binare, identice s
,
i indepen-
dente, a c arui diagram a de succes este reprezentat a n gura
4.20. Probabilitatea de succes a unei componente este p = 0, 99
iar probabilitatea de insucces este q = 0, 01.
a) S a se g aseasc a traseele minimale ale acestui sistem;

140 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Fig. 4.20 Diagrama de succes a sistemului
b) S a se g aseasc a t aieturile minimale ale acestui sistem;
c) S a se calculeze probabilitatea de succes a sistemului
P - bazat a pe lista de trasee minimale ;
d) S a se calculeze probabilitatea de insucces a sistemu-
lui Q - bazat a pe lista de t aieturi minimale ;
e) S a se verice relat
,
ia P + Q = 1.
84. Fie un sistem cu 7 componente binare, identice s
,
i indepen-
dente, a c arui diagrama de succes este reprezentat a n gura
4.21. Probabilitatea de succes a unei componente este p = 0, 99
iar probabilitatea de insucces este q = 0, 01.
Fig. 4.21 Diagrama de succes a sistemului

4.6. INDICATORI DE PERFORMABILITATE 141
a) S a se g aseasc a traseele minimale ale acestui sistem;
b) S a se g aseasc a t aieturile minimale ale acestui sistem;
c) S a se calculeze probabilitatea de succes a sistemului
P - bazat a pe lista de trasee minimale ;
d) S a se calculeze probabilitatea de insucces a sistemu-
lui Q - bazat a pe lista de t aieturi minimale ;
e) S a se verice relat
,
ia P + Q = 1.
85. Fie un sistem cu 3 componente binare s
,
i independente.
Probabilit at
,
ile de succes ale componentelor sunt : p
1
= 0, 99 ;
p
2
= 0, 9 ; p
3
= 0, 95. Intensit at
,
ile de defectare ale com-
ponentelor sunt :
1
= 0, 0001 ore
1
,
2
= 0, 002 ore
1
,

3
= 0, 005 ore
1
. Probabilitatea de insucces a unei compo-
nente i 1, 2, 3 este notat a cu q
i
= 1 p
i
. Dac a componenta
1 a sistemului este n stare de succes, atunci probabilitatea de
succes a sistemului este p
3
+ q
3
p
2
, iar dac a componenta 1 a
sistemului este n stare de insucces, atunci probabilitatea de
succes a sistemului este 0. S a se exprime :
- diagrama de abilitate a sistemului ;
- probabilitatea P de succes a sistemului ;
- factorii de important
,
a structural a ai ec arei componente ;
- frecvent
,
a as
,
teptat a de aparit
,
ie a st arii de insucces a siste-
mului ;
- timpul mediu de succes MUT al sistemului ;
- timpul mediu de insucces MDT al sistemului.
86. Fie un sistem cu 3 componente binare s
,
i independente.
Probabilit at
,
ile de succes ale componentelor sunt : p
1
= 0, 99 ;
p
2
= 0, 9 ; p
3
= 0, 95. Intensit at
,
ile de defectare ale com-
ponentelor sunt :
1
= 0, 0001 ore
1
,
2
= 0, 002 ore
1
,

3
= 0, 005 ore
1
. Probabilitatea de insucces a unei compo-
nente i 1, 2, 3 este notata cu q
i
= 1 p
i
. Dac a componenta
1 a sistemului este n stare de succes, atunci probabilitatea de

142 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
succes a sistemului este p
2
+ q
2
p
3
, iar dac a componenta 1 a
sistemului este n stare de insucces, atunci probabilitatea de
succes a sistemului este p
3
. S a se exprime :
- diagrama de abilitate a sistemului ;
- probabilitatea P de succes a sistemului ;
- factorii de important
,
a structural a ai ec arei componente ;
- frecvent
,
a as
,
teptat a de aparit
,
ie a st arii de insucces a siste-
mului ;
- timpul mediu de succes MUT al sistemului ;
- timpul mediu de insucces MDT al sistemului.
87. Fie un sistem cu 3 componente binare s
,
i independente.
Probabilit at
,
ile de succes ale componentelor sunt : p
1
= 0, 99 ;
p
2
= 0, 9 ; p
3
= 0, 95. Intensit at
,
ile de defectare ale com-
ponentelor sunt :
1
= 0, 0001 ore
1
,
2
= 0, 002 ore
1
,

3
= 0, 005 ore
1
. Probabilitatea de insucces a unei compo-
nente i 1, 2, 3 este notata cu q
i
= 1 p
i
. Dac a componenta
1 a sistemului este n stare de succes, atunci probabilitatea de
succes a sistemului este p
3
+ q
3
p
2
, iar dac a componenta 1 a
sistemului este n stare de insucces, atunci probabilitatea de
succes a sistemului este p
2
p
3
. S a se exprime :
- diagrama de abilitate a sistemului ;
- probabilitatea P de succes a sistemului ;
- factorii de important
,
a structural a ai ec arei componente ;
- frecvent
,
a as
,
teptat a de aparit
,
ie a st arii de insucces a siste-
mului ;
- timpul mediu de succes MUT al sistemului ;
- timpul mediu de insucces MDT al sistemului.
88. Fie un sistem cu 3 componente binare s
,
i independente.
Probabilit at
,
ile de succes ale componentelor sunt : p
1
= 0, 99 ;
p
2
= 0, 9 ; p
3
= 0, 95. Intensit at
,
ile de defectare ale com-
ponentelor sunt :
1
= 0, 0001 ore
1
,
2
= 0, 002 ore
1
,

4.6. INDICATORI DE PERFORMABILITATE 143

3
= 0, 005 ore
1
. Probabilitatea de insucces a unei compo-
nente i 1, 2, 3 este notata cu q
i
= 1 p
i
. Dac a componenta
1 a sistemului este n stare de succes, atunci probabilitatea de
insucces a sistemului este q
2
+ p
2
q
3
, iar dac a componenta 1
a sistemului este n stare de insucces, atunci probabilitatea de
insucces a sistemului este 1. S a se exprime :
- diagrama de abilitate a sistemului ;
- probabilitatea P de succes a sistemului ;
- factorii de important
,
a structural a ai ec arei componente ;
- frecvent
,
a as
,
teptat a de aparit
,
ie a st arii de insucces a siste-
mului ;
- timpul mediu de succes MUT al sistemului ;
- timpul mediu de insucces MDT al sistemului.
89. Fie ret
,
eaua de transport al energiei electrice din gura 4.22.
Este format a din stat
,
iile 1, 2, 3 s
,
i 4, respectiv liniile A, B, C
si D. Sistemul este n stare de insucces dac a ambii receptori
conectat
,
i respectiv la stat
,
iile 3, respectiv 4 nu sunt alimentat
,
i.
Liniile sunt considerate c a au capacitate innit a de transport.
Stat
,
iile sunt considerate noduri ideale (f ar a defect).
Liniile au urm atoarele indisponibilit at
,
i : q
A
= 0, 05, q
B
= 0, 07,
q
C
= 0, 06, q
D
= 0, 03, respectiv q
E
= 0, 02. Intensit at
,
ile de de-
fectare sunt :
A
= 0, 001h
1
,
B
= 0, 002h
1
,
C
= 0, 003h
1
,

D
= 0, 0005h
1
, respectiv
E
= 0, 0005h
1
.
S a se calculeze :
a) Indisponibilitatea sistemului ;
b) Factorii de important
,
a structurali ;
c) Factorii de important
,
a probabilis
,
ti ;
d) Timpul mediu de succes MUT;
e) Timpul mediu de insucces MDT.
90. Fie ret
,
eaua de transport al energiei electrice din gura 4.23.
Este format a din stat
,
iile 1, 2, 3 s
,
i 4, respectiv liniile A, B, C

144 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
Fig. 4.22 Ret
,
ea electric a (varianta 1)
s
,
i D. Sistemul este n stare de insucces dac a ambii receptori
conectat
,
i respectiv la stat
,
iile 3, respectiv 4 nu sunt alimentat
,
i.
Liniile sunt considerate c a au capacitate innit a de transport.
Stat
,
iile sunt considerate noduri ideale (f ar a defect).
Liniile au urm atoarele indisponibilit at
,
i : q
A
= 0, 05 ; q
B
= 0, 07 ;
q
C
= 0, 06 ; q
D
= 0, 03 respectiv q
E
= 0, 02. Intensit at
,
ile de de-
fectare sunt :
A
= 0, 001h
1
,
B
= 0, 002h
1
,
C
= 0, 003h
1
,

D
= 0, 0005h
1
, respectiv
E
= 0, 0005h
1
.
S a se calculeze :
a) Indisponibilitatea sistemului ;
b) Factorii de important
,
a structurali ;
c) Factorii de important
,
a probabilis
,
ti ;
d) Timpul mediu de succes MUT;
e) Timpul mediu de insucces MDT.
91. Fie un sistem de transport al energiei electrice din gura
4.24 format din 8 linii de transport s
,
i 7 stat
,
ii de interco-
nexiune. Dou a surse de energie G1 s
,
i G2 sunt disponibile,
ecare nc arcate la 300 MW, disponibilitatea stat
,
ionar a este
p
G
= 0, 95, egal a la ambele surse, de asemenea, timpul mediu
egal de indisponibilitate MDT
G
= 24h. n punctele de racord

4.6. INDICATORI DE PERFORMABILITATE 145
Fig. 4.23 Ret
,
ea electric a (varianta 2)
Fig. 4.24 Sistemul electric analizat (varianta 1)

146 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
R1 s
,
i R2 se solicit a cte 300MW. Fiecare linie de transport are
urm atoarele caracteristici : capacitatea de transport 300MW,
timpul mediu de indisponibilitate MDT = 12h, iar indisponi-
bilitatea stat
,
ionar a q = 0, 01. S a se calculeze : disponibilitatea
p
R1
, respectiv frecvent
,
a as
,
teptat a a ntreruperilor
R1
la nivelul
punctului de racord R1.
92. Fie un sistem de transport al energiei electrice din gura
4.25 format din 8 linii de transport s
,
i 7 stat
,
ii de interco-
nexiune. Dou a surse de energie G1 s
,
i G2 sunt disponibile,
Fig. 4.25 Sistemul electric analizat (varianta 2)
ecare nc arcate la 300 MW, disponibilitatea stat
,
ionar a este
p
G
= 0, 95, egal a la ambele surse, de asemenea, timpul mediu
egal de indisponibilitate MDT
G
= 24h. n punctele de racord
R1 s
,
i R2 se solicit a cte 300MW. Fiecare linie de transport are
urm atoarele caracteristici : capacitatea de transport 300MW,
timpul mediu de indisponibilitate MDT = 12h, iar indisponi-

4.6. INDICATORI DE PERFORMABILITATE 147
bilitatea stat
,
ionar a q = 0, 01. S a se calculeze : disponibilitatea
p
R2
, respectiv frecvent
,
a as
,
teptat a a ntreruperilor
R2
la nivelul
punctului de racord R2.
93. Fie sistemul de transport din gura 4.25. S a se calculeze : dis-
ponibilit at
,
ile p
R1
,p
R2
, respectiv frecvent
,
a as
,
teptat a a ntrerupe-
rilor
R1
,
R2
la nivelul punctelor de racord R1, respectiv R2,
n ipoteza c a linia 1 este retras a din exploatare.
94. Pentru sistemul de alimentare prezentat n gura 4.11, s a se
calculeze frecvent
,
ele de aparit
,
ie ale evenimentelor nedorite,

EN1
,
EN2
,
EN3
, respectiv
EN4
. Care este cel mai frecvent eve-
niment nedorit ?
95. Fie sistemul de detectare a sc ap arilor de gaze ntr-un spat
,
iu
nchis din gura 4.14. Doi detectori D
1
s
,
i D
2
transfer a impul-
sul c atre o unitate logic a (UL). n eventualitatea aparit
,
iei de
semnale de la ambii detectori, sistemul are trei funct
,
ii :
- izoleaz a alimentarea cu gaze (releul R
1
) ;
- informeaz a operatorul printr-o semnalizare acustic a s
,
i optic a
(lampa L) ;
- izoleaz a consumatorii electrici din spat
,
iul protejat.
n condit
,
iile n care operatorul este informat, acesta poate in-
terveni manual - dac a izolarea automata nu se realizeaz a. Eve-
nimentul TOP are loc dac a cel put
,
in una dintre izol ari nu se
realizeaz a (automat / manual).
S a se construiasc a arborele de defect pentru evenimentul TOP
s
,
i s a se evident
,
ieze t aieturile minimale / implicant
,
ii.
96. Fie, din nou, sistemul de detectare a sc ap arilor de gaze ntr-un
spat
,
iu nchis din gura 4.14. Doi detectori D
1
s
,
i D
2
transfer a
impulsul c atre unitatea logic a UL. n eventualitatea aparit
,
iei
de semnale de la cel put
,
in unul dintre detectori, sistemul are
trei funct
,
ii :
- izoleaz a alimentare a cu gaze (releul R
1
) ;
- informeaz a operatorul printr-o semnalizare acustic a s
,
i optic a

148 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
(lampa L) ;
- izoleaz a consumatorii electrici din spat
,
iul protejat.
Sistemul de avertizare acustic a s
,
i optic a (lampa L) se poate de-
fecta, dar aceast a defectare poate detectat a numai la o even-
tual a solicitare a acestuia.
n condit
,
iile n care operatorul este informat, acesta poate in-
terveni manual - dac a izolarea automata nu se realizeaz a. Eve-
nimentul TOP are loc dac a cel put
,
in una dintre izol ari nu se
realizeaz a (automat / manual).
S a se construiasc a arborele de defect pentru evenimentul TOP
s
,
i s a se evident
,
ieze t aieturile minimale / implicant
,
ii.
97. Fie un sistem format din trei componente : B, C s
,
i S. Com-
ponenta S are dou a moduri mutual exclusive de defectare S
1
s
,
i
S
2
. De exemplu : S
1
: componenta S refuz a deschiderea ; S
2
:
componenta S refuz a nchiderea. Aceste dou a moduri de de-
fectare nu pot apare simultan. Sistemul analizat cuprinde alte
dou a componente B s
,
i C. Aceste dou a componente B, C se pot
defecta independent una de cealalt a. Sistemul este indisponi-
bil dac a este satisf acut a relat
,
ia logic a : (B S
1
) (C S
2
). Fie
probabilit a t
,
ile de aparit
,
ie ale evenimentelor descrise mai sus :
P(B) = 0, 0010 ;
P(C) = 0, 0008 ;
P(S
1
) = 0, 0006 ;
P(S
2
) = 0, 0004.
S a se exprime :
a) Arborele de defect (eveniment TOP : indisponibilita-
tea sistemului) ;
b) Probabilitatea de insucces a sistemului.
98. Fie un sistem format din trei componente : B, C s
,
i S. Com-
ponenta S are dou a moduri mutual exclusive de defectare S
1
s
,
i
S
2
. De exemplu : S
1
: componenta S refuz a deschiderea ; S
2
:
componenta S refuz a nchiderea. Aceste dou a moduri de de-
fectare nu pot apare simultan. Sistemul analizat cuprinde alte

4.6. INDICATORI DE PERFORMABILITATE 149
dou a componente B s
,
i C. Aceste dou a componente B, C se pot
defecta independent una de cealalt a. Sistemul este indisponi-
bil dac a este satisf acut a relat
,
ia logic a : (B S
1
) (C S
2
). Fie
probabilit at
,
ile de aparit
,
ie ale evenimentelor descrise mai sus :
P(B) = 0, 0010 ;
P(C) = 0, 0008 ;
P(S
1
) = 0, 0006 ;
P(S
2
) = 0, 0004.
S a se exprime :
a) Arborele de defect (eveniment TOP : indisponibilita-
tea sistemului) ;
b) Probabilitatea de insucces a sistemului.
99. Fie un sistem format din trei componente : B, C s
,
i S. Com-
ponenta S are dou a moduri independente de defectare S
1
s
,
i S
2
.
Aceste dou a moduri de defectare pot apare simultan. Sistemul
analizat cuprinde alte dou a componente B s
,
i C. Aceste dou a
componente B, C se pot defecta independent una de cealalt a.
Sistemul este indisponibil dac a este satisf acut a relat
,
ia logic a :
(BS
1
) (CS
2
). Fie probabilit at
,
ile de aparit
,
ie ale evenimen-
telor descrise mai sus :
P(B) = 0, 0010 ;
P(C) = 0, 0008 ;
P(S
1
) = 0, 0006 ;
P(S
2
) = 0, 0004.
S a se exprime :
a) Arborele de defect (eveniment TOP : indisponibilita-
tea sistemului) ;
b) Probabilitatea de insucces a sistemului.
100. Fie un sistem format din trei componente : B, C s
,
i S. Com-
ponenta S are dou a moduri independente de defectare S
1
s
,
i S
2
.
Aceste dou a moduri de defectare pot apare simultan. Sistemul
analizat cuprinde alte dou a componente B s
,
i C. Aceste dou a

150 CAP. 4. ANALIZA SISTEMELOR
componente B, C se pot defecta independent una de cealalt a.
Sistemul este indisponibil dac a este satisf acut a relat
,
ia logic a :
(BS
1
) (CS
2
). Fie probabilit at
,
ile de aparit
,
ie ale evenimen-
telor descrise mai sus :
P(B) = 0, 0010 ;
P(C) = 0, 0008 ;
P(S
1
) = 0, 0006 ;
P(S
2
) = 0, 0004.
S a se exprime :
a) Arborele de defect (eveniment TOP : indisponibilita-
tea sistemului) ;
b) Probabilitatea de insucces a sistemului.
101. Fie T temperatura la intrarea ntr-o turbin a cu abur. Acest pa-
rametru este monitorizat continuu, ind dou a praguri critice :
t
1
pragul minim admis, respectiv t
2
pragul maxim admis n
exploatare. Fie A evenimentul : temperatura aburului ntre t
1
s
,
i t
2
(operare normal a), B : temperatura aburului sub pragul
critic t
1
, respectiv C temperatura aburului peste pragul cri-
tic t
2
. Evident, A, B s
,
i C sunt mutual exclusive. Intensit at
,
ile
de tranzit
,
ie ntre cele trei evenimente sunt urm atoarele :

AB
= 0, 005 min
1
,
AC
= 0, 005 min
1
,
BA
= 0, 95 min
1
,

CA
= 0, 9 min
1
. La t = 0, evenimentul A este prezent (tur-
bina n stare de operare normal a).
S a se calculeze :
- probabilitatea ca la momentul t = 60 min turbina s a se ae
n starea A;
- probabilitatea pn a la momentul t = 60 min turbina s a se
ae nentrerupt n starea A;
- frecvent
,
a as
,
teptat a de intrare n starea B;
- frecvent
,
a as
,
teptat a de intrare n starea C;
- timpul mediu de operare nentrerupt a ;
- timpul mediu de sejur n starea B;

4.6. INDICATORI DE PERFORMABILITATE 151
Fig. 4.26 Graful st arilor
- timpul mediu de sejur n starea C.
102. Pentru aplicat
,
ia de mai sus, s a se calculeze :
- probabilitatea n regim stat
,
ionar ca turbina s a se ae n starea
A;
- probabilitatea n regim stat
,
ionar ca turbina s a se ae n starea
B;
- probabilitatea n regim stat
,
ionar ca turbina s a se ae n starea
C;
- probabilitatea pn a la momentul t = 360 min turbina s a se
ae nentrerupt n starea A;


Bibliografie
Bibiograe selectiv a
1. Barlow, R.E., Proschan, F. - Statistical Theory of Reliability
and Life Testing. Probability Models, Holt, Rinehart and Wins-
ton, Inc. N.Y. , 1975
2. Barlow, R.E., Proschan, F. - Mathematical Theory of Relia-
bility, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM),
N.Y. , 1996
3. Billion, R., Allan, R.N. - Reliability Evaluation of Power Sys-
tems, Plenum Press, 1994
4. C atuneanu, V.M., Mihalache, A. - Reliability Fundamentals,
Elsevier, 1989
5. Constantinescu, J. - Transelectrica det
,
ine s
,
i opereaz a infra-
structura piet
,
ei de energie s
,
i a SEN, revista Energetica nr. 3 /2003
6. *** - Codul tehnic al Ret
,
elei Electrice de Transport,
www.transelectrica.ro
7. Eremia, M. et al. - Electric Power Systems. Vol. I Electric
Networks. Ed. Academiei Romne, 2006

154 Bibliograe
8. Gheorghe, A.V. - Applied System Engineering, Ed. Acade-
miei, Bucures
,
ti, J.Wiley & Sons, N.Y., 1982
9. Gheorghe, A.V. - Critical Infrastructures at Risk. Securing
the European Electric Power System, Springer, 2006
10. Ionescu, D.C., Limnios, N. (Eds.) - Statistical and Proba-
bilistic Models in Reliability, Birkhauser Publisher, 1999
11. Iosifescu, M., Grigorescu, S., Opris
,
an, Gh., Popescu, Gh. -
Elemente de modelare stochastic a. Ed. Tehnic a, 1984
12. Limnios, N. - Fault Trees, Ed. Hermes, 2006
13. Lisnianski, A., Levitin, G. - Multi-state System Reliability,
Imperial College Press, London, 2003
14. Mihalache, A. - Cnd calculatoarele gres
,
esc... Fiabilitatea
software. Editura Didactic a s
,
i Pedagogic a, 1995
15. Nitu, V.I. s
,
. a. - Fiabilitatea instalat
,
iilor energetice. Cule-
gere de probleme pentru energeticieni. Ed. Tehnic a, 1979
16. Stein, M. s
,
. a. - PE 013. Normativ privind metodele s
,
i ele-
mentele de calcul ale sigurant
,
ei n funct
,
ionarea instalat
,
iilor
energetice, RENEL-ISPE, 1994
17. Stein, M., B arbulescu, C., Vlcereanu, A., Molnar, A. - Contri-
butions for Applying the RCM (Reliability Centered Mainte-
nance) in Power Installations, CIRED, Birminghan, June 1997
18. Ulmeanu, A.P., Limnios, N. - Uncertainty estimation for
binary and monotone systems. Safety, Reliability and Risk Ana-

Bibliograe 155
lysis. Theory, Methods and Applications 2009 (pp. 2167-2172)
19. Vod a, V. Gh., Petrescu, E. - Managementul abilitat
,
ii. Editura
Asab, 2008
20. Villemeur, A. - Reliability, Availability, Maintainability and
Safety. John Wiley & Sons, 1993