Sunteți pe pagina 1din 3

ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN INGRIJIREA BOLNAVILOR CU PANCREATITA ACUTA

Rolul asistentei medicale este de a a uta !e"soana #olna$a sau sanatoasa sa% si mentina sau sa "ecasti&e sanatatea 'sau sa%l asiste in ultimele cli!e() !"in inde!lini"ea sa"cinilo" !e ca"e le%a" *i inde!linit sin&u" daca a" *i a$ut ca!acitatea sau cunostintele necesa"e si sa inde!lineasca aceste *unctii ast*el incat acesta sa% si "ecasti&e inde!endenta cat mai "e!ede !osi#il+ Ra!o"tat la e*ectele !e ca"e !anc"eatita acuta le a"e asu!"a *i,icului si !si-icului #olna$ului) "olul asistentei medicale este deose#it de im!o"tant+ Acti$itatea asistentei medicale t"e#uie sa aco!e"e totalitatea ne$oilo" *undamentale ale !acientului 'cu a uto"ul ec-i!ei de in&"i i"e sau sin&u"a() &-idandu%se du!a un !lan de in&"i i"e ca"e este in *unctie de sta"ea !acientuli) in$esti&atiile necesa"e dia&nostica"ii) inte"$entiile c-i"u"&icale si t"atamentul !"esc"is de medic+ Acest !lan de in&"i i"e a !acientuui !oate necesita o "e$i,ui"e ,ilnica sau sa!tamanala in *unctie de e$olutia sta"ii !acientului+ De la se"$iciul de inte"na"i !acientul cu !anc"eatita acuta este dus in sectia de te"a!ie intensi$a) *a!t ca"e dete"mina c"este"ea nelinistii #olna$ului) al ca"ui !si-ic este de a ma"cat de sim!tomatolo&ia ,&omotoasa a #olii 'intole"anta alimenta"a) $a"satu"i) du"e"e) etc+(+ Asistenta medicala t"e#uie sa caute sa linisteasca !acientul e.!licandu%i necesitatea su!"a$e&-e"ii !e"manente) im!o"tanta acesteia !ent"u e$olutia #olii) !ent"u sta#ili"ea conduitei medicale+ Pacientului) odata cu inte"na"ea i se *ace o se"ie de e.!lo"a"i utile !"eci,a"ii dia&nosticului) e.!lo"a"i ca"e !ot *i t"aumati,ante '*i#"o&ast"osco!ia) "ecolta"ea san&elui !"in !unctie $enoasa() da" ca"e sunt a#solut necesa"e+ Bolna$ului i se instalea,a o sonda na,o%&ast"ica !ent"u a%i !une in "e!aus tu#ul di&esti$) !ent"u limita"ea sec"etiei en,imelo" !anc"eatice) "es!ectand "e&ulile de ase!sie si as!i"a sec"etia+ U"ma"este com#ate"ea du"e"ilo" !"in administ"a"e !a"ente"ala a medicatiei !"esc"ise de medic+ /+ Sa a uti sa "es!i"e Res!i"atia #olna$ui este a*ectata de sonda de o.i&en instalata) de aceea) !o,itiile #olna$ului t"e#uie alese ast*el incat sa !e"mita o e.!ansiune ma.ima a cutiei to"acice+ Asistenta t"e#uie sa sesi,e,e o"ice modi*ica"e a "es!i"atiei si sa inte"$ina "a!id) cand este ne$oie+ 0+ Sa a uta #olna$ul sa se alimente,e si -id"ate,e In t"atamentul !anc"eatitei acute unul din !"inci!iile de #a,a este !une"ea in "e!aus total a tu#ului di&esti$ 'u"ma"ind "educe"ea la minim a sec"etiei !anc"eatice( !"in !ost total si) cum am mai s!us) !"in instala"ea sondei de as!i"atie+ Alimenta"ea si -id"ata"ea #olna$ului se $a *ace !a"ente"al !"in !e"*u,ii a ca"o" com!o,itie) $olum) "itm de administ"a"e se sta#ilesc in *unctie de ne$oi) elimina"i) $a"sta) &"eutate) etc+ 1+ Sa a uti #olna$ul sa elimine

La #olna$ul cu !anc"eatita acuta o!e"at) t"e#uie u"ma"ite *oa"te atent elimina"ile din tu#u"ile de d"en ce se instalea,a int"ao!e"ato") notand2 cantitaea 'in ml() culoa"e '&al#en $e"de) -emo"a&ic() calitate 'se"os) -emo"a&ic) se"o%-emo"a&ic) #ila( e$entual mi"osul si continutul 'c-ea&u"i) sec-est"e(+ La indicatia medicului se *ac "ecolta"i din lic-idele d"enate sau c-ia" din !la&a !ent"u cultu"i sau cont"olul amila,elo"+ Aceste "ecolta"i se *ac in conditii de ase!sie) !ent"u a e$ita denatu"a"ea "e,ultatelo" anali,elo"+ Se u"ma"esc elimina"ile !e sonda de as!i"atie ca $olum) continut ) culoa"e+ O ma"e im!o"tanta o a"e u"ma"i"ea elimina"ilo" !"oduselo" de e.c"etie '*ecale) u"ina(+ Se $a incu"a a #olna$ul sa ai#a o !o,itie *i,iolo&ica !ent"u a *a$o"i,a elimina"ea no"mala+ Ca!atul !atului se !oate "idica in tim!ul *olosi"ii #a,inetului) ia" !icioa"ele !ot *i s!"i inite in !o,itie *lectata+ Sa a uti #olna$ul sa !ast"e,e o #una !ostu"a cand se misca sau sta Pacientul t"e#uie ase,at in !at ast*el incat sa *ie asi&u"ata o "e!a"titie co"ecta a &"eutatii si o alinie"e co"ecta) indi*e"ent de !o,itie2 decu#it late"al) $ent"al) do"sal sau se,and+ Asistenta t"e#uie sa a uta !acientul sa%si modi*ice !o,itia in *unctie de ne$oi+ P"e$eni"ea esca"elo" la #olna$ii imo#ili,ati se *ace !"in sc-im#a"ea *"ec$enta a !o,itiei la 0 o"e+ Sa a ute #olna$ul sa se odi-neasca si sa doa"ma Re!ausul si somnul de!ind !a"tial de "ela.a"ea muscula"a+ Su!"ima"ea cau,elo" i"itati$e2 ,&omot) mi"osu"i) luc"u"i de,a&"ea#ile) !"ecum si su!"ima"ea *oamei) !ot sa a ute #olna$ul sa ai#a un somn "e!a"ato"+ Mu,ica) lectu"a) contactul cu o alta !e"soana !ot induce somnul+ P"e,enta asistentei medicale in momentul culca"ii !oate cont"i#ui mult la diminua"ea tensiunii ne"$oase a !acientului+ Sa a uti #olna$ul sa%si alea&a im#"acamintea) sa se im#"ace si sa se de,#"ace Li!sa de im#"acaminte "e!"e,inta o !ie"de"e a li#e"tatii !ent"u multi) acelasi luc"u se intam!la daca !oa"ta ceea ce nu%i *ace !lace"e+ T"e#uie "ema"cat *a!tul ca inte"esul !acientilo" *ata de im#"acaminte este inte"!"etat ca un semn *a$o"a#il+ Sa a uta #olna$ul sa%si !ast"e,e tem!e"atu"a in limite no"male Tem!e"atu"a co"!ului omenesc este mentinuta int"e limite no"male !"in conditiile de mediu si !"in !o"tul im#"acamintii adec$ate+ Nu"sin&ul de #a,a t"e#uie sa includa !ast"a"ea unei tem!e"atu"i no"male in came"a #olna$ului) a unei atmos*e"e con*o"ta#ile+ Ale&e"ea im#"acamintii se *ace in *unctie de mediu tinand cont de in*luenta !e ca"e o a"e asu!"a tem!e"atu"ii co"!ului+ Sa a uti #olna$ul sa%si !ast"e,e co"!ul cu"at) in&"i it) sa ai#a te&umente cu"ate 3ieca"e !acient t"e#uie sa #ene*icie,e de conditiile si a"ticolele necesa"e cat si de a uto"ul necesa" !ent"u in&"i i"ea co"!ului sau+ 3"ec$enta toaletei &ene"ale este sta#ilita in *unctie de ne$oile si do"intele #olna$ului si ast*el incat sa ai#a o in*atisa"e cu"ata) sa se !"e$ina o"ice mi"osu"i de,a&"ea#ile sau o"ice *o"ma de i"ita"e a !ielii+ Deose#it de im!o"tant) la !acientii o!e"ati) este mentine"ea !la&ii cu"ata !"in cont"ola"ea !e"iodica a !ansamentului si 'la ne$oie( sc-im#a"ea lui in conditiile de ase!sie !ent"u a e$ita su!"ain*ecta"ea+ Sa a ute #olna$ul sa e$ite !e"icolele

Boala ii !"i$ea,a) !a"tial) !e !acient de ca!acitatea de a e$ita !e"icolele+ Pacientii cu deli" sau !si-o!ati t"e#uie su!"a$e&-eati in mod deose#it !ent"u a !"eintam!ina suicidul) automutila"ea sau le,a"ea celo" din u"+ Tot in cad"ul ne$oi de a e$ita !e"icolelel se include si !"eintam!ina"ea su!"ain*ecta"ii Sa a uti #olna$ul sa comunice Se!a"a"e de *amilie) scoate"ea din mediul de $iata !ot induce !acientului o sta"e de an.ietate) de teama+ Acestea se adau&a la nelinistea !"odusa de #oala+ Asistenta t"e#uie sa incu"a e,e #olna$ul sa%si e.!"ime ne$oile) nelinistele) sa%si e.te"io"i,e,e sentimentele e.!licandu%i ca ea nu !oate actiona con*o"m do"intelo" sale 'ale !acientilo"( dacat daca le cunoaste+ Sa a uti #olna$ul sa%si !"actice "eli&ia in *unctie de $alo"ile sale de #ine sau "au T"e#uie "es!ectate toate !"inci!iile "eli&iilo" 'inte"dictii alimenta"e) ,ile de !ost in ca"e este inte",isa munca) etc+(+ a$and in $ede"e ca luc"ea,a cu oamenii) cad"ele medicale nu t"e#uie sa ai#a !"e udecati le&ate de "eli&ie si "asa+ Sa a uti #olna$ul in munca sau ocu!atii !"oducti$e 3oa"te im!o"tanta este "einte&"a"ea !acientului in societate) "ecu!a"a"ea lui com!lecta+ Acest luc"u t"e#uie a$ut in $ede"e inca de la inte"na"ea in s!ital u"ma"ind ca !acientul sa%si !ast"e,e sau "ecasti&e inde!endenta tutu"o" *unctiilo" sale co"!o"ale+ Sa a uti #olna$ul in acti$itati "ec"eati$e Selectiona"ea acti$itatilo" "ec"eati$e se *ace in *unctie de se.) $a"sta) &"ad de inteli&enta) e.!e"ienta si &ustu"i) de conditiile si se$e"itatea im#olna$i"ii) de !lace"ea cu ca"e !acientul !a"tici!a la modul de "ec"ee"e su&e"at+ Sa a uti #olna$ul sa in$ete Pacientul si *amilia sa) t"e#uie inst"uiti in le&atu"a cu #oala si "e&imul de $iata !e ca"e t"e#uie sa%l ai#a !acientul du!a $indeca"e !ent"u a !"eintam!ina "emisu"ile sau com!licatiile ta"di$e+