Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA ECONOMICA DISCIPLINA: SISTEME INFORMATICE INTELIGENTE

AN UNIVERSITAR 2011/2012

PROGRAMA ANALITIC 1. 2. Probleme generale legate de Inteligena artificial (IA). 1.1. Obiectul IA 1.2. Istoricul IA. Teoria logic a propoziiilor 2.1. ogica simbolic 2.2. Abordarea semantic. 2.2.1. imba!ul de descriere a formulelor corecte ("ff) din calculul propoziiilor. 2.2.2. #ecanismul de raionament $i de reprezentare a consecinelor logice. 2.2.%. Principiile teoriei logice. 2.%. Abordarea sintactic a teoriei propoziiilor. 2.%.1. Operaiile algebrei &ooleene. 2.%.2. egea lui de #organ. 2.%.%. 'orme normale. 2.%.(. Operatorul de implicaie. 2.%.). egile interferenei (modus ponens $i lanuri de interferene). 2.%.*. +c,i-alene. 2.%... /isteme formale ale logicii propoziiilor ( u0asie-icz1 2ilbert3Ac0ermann1 Alonso 4,urc,). 2.(. 4onsecin $i completitudine. 2.). /trategii de demonstrare. 2.).1. 5emnostrarea prin adaptarea unei premize. 2.).2. 6educere la absurd. 2.).%. 5emonstrarea prin rezol-are (rezoluie). ogica predicatelor de ordinul I ('OP ). %.1. /emantica 'OP . %.2. /inta7a 'OP . %.%. 4alificare $i comutarea calificatorilor1 calificarea mi7t. %.(. +lementele uni-ersului discursului. %.). #odelul teoriilor mulimilor. %.*. 8tilizarea 9n calificarea datelor. %... +c,i-alena diferitelor "ff. %.:. 8nificarea termenilor1 algoritmul de unificare. %.;. Principiul demonstrrii prin rezol-are 9n 'OP . %.;.1. 6ezol-area binar %.;.2. 6ezol-area liniar %.;.%. 6ezol-area prin intrri liniare %.1<. 4on-ertirea la forma clauzal %.11. 8nificarea $i algoritmul de unificare 4uno$tine $i reprezentarea lor (.1. =atura cuno$tinelor (.2. 4ondiii impuse cuno$tinelor (.%. 6afinarea definiiei clasice a cuno$tinelor (.(. 6eprezentarea cuno$tinelor (.). 8ni-ersul 2erbrand. (.).1. Arbori semantici

%.

(.

(.).2. Teoremele lui 2erbrand (.).%. #etoda 5a-is Putman $i regula scindrii (.).(. /ubstituia $i unificarea (.*. Aplicarea principiului rezoluiei 9n problema >mon0eu? and banana@. ). #etode de reprezentare a cuno$tinelor ).1. 6eprezentarea procedural ).2. 6eelele semantice ).%. 'rame3uri (forme) ).(. /cript3uri (emulare cogniti-). ).). 6eguli de producie ).*. Producii $i frame3uri fuzz? *. &aze de date $i baze de cuno$tine *.1. #ulimi $i relaii fuzz? *.2. Interogri fuzz? $i domeniul bazelor de date *.%. egturi 9ntre relaii $i frame3uri. *.(. Accesul la baze de date $i inferene *.). 4omunicarea cu bazele de date 9n limba!ul natural. .. Incertitudine $i teoria mulimilor fuzz?. ..1. /ursele de incertitudine ..2. 6eprezentarea ba?esian ..%. Incertitudinea $i ingineria cuno$tinelor ..(. 5ez-oltarea formal $i informal a teoriei mulimilor fuzz?. ..). /trategii infereniale fuzz?. :. /isteme e7pert. :.1. Ar,itectura sistemelor bazate pe reguli. :.2. Incertitudinea 9n cazul sistemelor e7pert. :.%. Ac,iziionarea cuno$tinelor $i -alidarea lor. :.(. Instrumente de construire a sistemelor de cuno$tine. :.). Proiectarea $i implementarea sistemelor e7pert. :.*. 8tilizarea /+ 9n probleme economice $i de afaceri. :... Aeneratoare de sisteme e7pert #IB+. ;. 6eele neuronale. ;.1. /tructura neuronal. ;.2. Perceptronii $i 9n-area liniar. ;.%. 6eele multi3strat cu 9n-are prin propagare 9nainte $i 9napoi. ;.(. 6elaia dintre reelele neuronale $i sistemele fuzz?. ;.). Aplicaiile reelelor neuronale 9n economie $i afaceri. 1<. 8tilizarea algoritmilor genetici 9n economie $i afaceri. 11. 8tilizarea sistemelor mi7te 9n economie $i afaceri. 12. +lemente legate de te,nicile de 9n-are inducti- $i deducti-C mac,ine learning. 1%. Probleme legate de limba!ul natural. 1(. Turboprolog. =otD =otarea se -a realiza astfelD teoria reprezint ( p. problema reprezint %p. proiectul reprezint 2p. BIBLIOGRAFIE 1. =egne-its0i #.1 Artificial Intelligence1 Addison Eesle?1 2<<2. 2. uger A.'. Artificial Intelligence1 Addison Eesle?1 2<<21 +diia (3a. %. =iels. F.=ilson1 Artificial InteligenceD A =e" /?nt,esis1 #organ Baufmann Pub. Inc.1 1;;:. (. F.2ertz1 A. Brog,1 6.A.Palmer1 Introduction to t,e t,eor? of neural computing1 Addison3Eesle? Pub. 4omp.1 1;;1. ). 6. a0es1 5.#ac01 4omputer based Training on! =eural =ets1 /pringer1 1;;(. *. F. eibo"itz1 T,e 2andboo0 of Applied +7pert /?stems1 464 Press1 1;;:.

.. E.&enner1 6. Garne0o-1 2.Eitting1 Intelligent /oft"are Agents1 /pringer1 1;;:. :. A. Eagner1 'oundationms of Bno"ledge s?stems1 Blu"er1 1;;:. ;. 5.E.Patterson1 Introduction to Artificial Intelligence1 Prentice32all International1 1;;<. 1<. I. Ara,am1 P. . Fones1 +7pert /?stems1 Bno"ledge1 8ncertainit? and 5ecision1 4,apmann 2all1 1;::. 11. /.F.6ussel1 P. =or-ig1 Artificial Intelligence1 A #odern Approac,1 Prentice 2all1 1;;).

T!"#$%& '!()!*$!+,C.+/ '& C!%)% M.+!)%

DIRECTOR DE DEPARTAMENTC.+/ #+!0 '& G12.&312 SILAG4I