Sunteți pe pagina 1din 12

CONSTRUCTOR

OBIECTUL
ADRESA

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

Intocmita:

Diriginte Santier

CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

FISA DE DATE SINTETICE


1.Obiectul de constructie:
Denumire
Adresa
2.Investitorul:
Denumire
Adresa
3.Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei:
Numele, prenumele
FunctiiDiriginte SantierAut.
Atributia
Verificarea calitatii cf. legislatie si normative..
4.Proiectantul lucrarii:
a)Unitate proiectant general
Denumire
Adresa
Unitate proiectanta de specialitate
Specialitatea
Denumire
Adresa
b) Sef proiect
Numele, prenumele
c)Proiectanti de specialitate
Specialitatea
Numele, prenumele
Unitatea de care apartine
Denumire
Adresa
Specialitatea
Numele, prenumele
Unitatea de care apartine
Denumire
Adresa.
5.Verificatori de proiecte atestati, pe specialitati
Numele, prenumele
Nr. Certificate de
Numele, prenumele .
Nr.Certificate de atestare
6.Executantul constructiei
a)Antreprenor

CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA
Antreprenor general
Denumire
Adresa.
Subantreprenor de specialitate
Specialitate
Denumire
Adresa.
Subantreprenor de specialitate
Specialitate
Denumire
Adresa.
b)Sef santier
Numele, prenumele.
c)Sef punct lucru
Numele, prenumele...
7).Modificari intervenite in datele de la punctele 1-6

(Se va scrie modificarea si data la care se efectueaza.)


8).Experti tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea
constructiei
Numele, prenumele..
Nr. Certificate de atestare..
Numele, prenumele..
Nr.Certificate de atestare..
9).Comisia de receptie la terminarea lucrarilor
Numele, prenumele
Calitatea ..Unitatea de care apartine.
Numele, prenumele
Calitatea ..Unitatea de care apartine.
Numele, prenumele
Calitatea ..Unitatea de care apartine.
Numele, prenumele
Calitatea ..Unitatea de care apartine.
Numele, prenumele
Calitatea ..Unitatea de care apartine.
10) Comisia de receptie la expirarea perioadei de garantie
Numele, prenumele

CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA
Calitatea ..Unitatea de care apartine.
Numele, prenumele
Calitatea ..Unitatea de care apartine.
Numele, prenumele
Calitatea ..Unitatea de care apartine.
Numele, prenumele
Calitatea ..Unitatea de care apartine.
Numele, prenumele
Calitatea ..Unitatea de care apartine.
11) Data inceperii executiei
12) Data aprobarii receptiei la terminarea
lucrarilor
13) Data aprobarii receptiei la expirarea perioadei de
garantie
14Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei
Ks;Tc
15)Alte date

CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

ORDIN INCEPERE LUCRARI


Nr._________din___________

1.Valoare contract
2.Investitor
3.Executant
4.Proiect nr.__ ___din____intocmit de __
5.Contract nr.__________din ___________finantat de banca:____________________
6.Data inceperii executiei_________________________________________________
7.Termen de executie
8.Inceperea executiei se va comunica I.S.C. ,titulari de avize, autorizatii
9.Responsabil tehnic cu executia atestat MLPTL___________________nr._________
Angajat cu contract de munca __________________________

Participanti
Numele
Constructor ...
Beneficiar ___ ...

Prenumele

Functia

Semnatura

CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPERE
Nr.__________Data________________
1.Delimitarea terenului conf.plan nr_________ pr.________ si Plan de incadrare in
zona______ avand Coordonatele (axele):
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Plansa nr.____________Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Indicativul bornei de referinta____________________Cota________________________
Cota absoluta___________________________
borna 1
borna 2
borna3
borna 4
x___________
_______
______
___________
Coordonata y___________
_______
______
___________
( Axa )
z___________
_______
______
___________
2.Constructii-instalatii existente pe amplasament sau in subsol:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.Alte mentiuni:
CONSTRUCTORUL se obliga:
a)sa transporte cantitatea de ______mc
moloz existent pe amplasament
b)sa demoleze volumul de fundatii
existent pe amplasament pentru
a fi transportate _______mc.
4.PREDAT:
Numele

BENEFICIARUL se obliga:
a)sa plateasca constructorului
costul incarcarii si
transporturilor comandate
b)sa plateasca constructorului
valoarea lucrarilor comandate

Prenumele

Functia

Semnatura

Prenumele

Functia

Semnatura

BENEFICIAR
PROIECTANT
PRIMIT:
Numele
CONSTRUCTOR

CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

PROCES-VERBAL
de trasare a lucrarilor de

Nr.________Data_____________

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr____________ din


proiectul nr._______________________ .
Elementul de reper si verificare este (borna, constructia invecinata etc.)
_________________si limitele de proprietate,au fost verificate si se respecta prevederile
proiectului privind amplasarea cladirii si distantele fata de vecini
Avand coordonatele X __________________
Y __________________
Z __________________
Cota: ______________________________

Executat trasarea,
Numele
Prenumele
Semnatura

Verificat,

CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

PROCES-VERBAL
de receptie a terenului de fundare
Nr.___________Data___________

SUBSEMNATII:
___________________________-in calitate de delegat colectiv geotehnic
__________________________ -in calitate de constructor
__________________________ -in calitate de beneficiar
am constatat urmatoarele:
1.Este intocmit PV trasare
2.Este intocmit PV verificare a cotei de fundare
3.Sapaturile de fundatii s-au executat_________________________________________
_______________________________________________________________________
fata de cota +/- 0.00 a constructiei de _________
4.La cota de fundare se gaseste un strat de ______________________________________
________________________________________________________________________
5.Sub cota de fundare s-au / NU s-au intalnit accidente locale constand din ____________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6.Sunt/ NU mai sunt necesare verificari din partea colectivului geotehnic______________
________________________________________________________________________
7.Din punct de vedere geotehnic , la cotele din proiect de _________________________
dirigintele poate dispune continuarea aplicarii proiectului.
8.Observatii speciale_______________________________________________________
________________________________________________________________________

DELEGAT GEOTEHNIC
Numele
Prenumele
Semnatura

CONSTRUCTOR

BENEFICIAR

CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE


CALITATIVA
Nr.________Data__________
Cu ocazia verificarii efectuate la :
_______________________________________________________________________
____elementele de identificare (sector,portiune, ax, cota etc): ______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Au stat la baza verificarilor urmatoarele elemente :
__proiectul nr___________, plansele nr_______________, dispozitia de santier
nr. _____din data de _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
- Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat
urmatoarele:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- Au fost stabilite urmatoarele masuri:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- Mentiuni speciale:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Numele
BENEFICIAR
PROIECTANT
CONSTRUCTOR

Prenumele

Semnatura

CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA


NrData
Investitor
Privind lucrarea
Autorizata cu nr

1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ..-..fiind


formata din :
1.Numele..Prenumele..
Calitatea.
Unitatea de care apartine
Denumirea..
2.Numele..Prenumele..
Calitatea.
Unitatea de care apartine
Denumirea..
3.Numele..Prenumele..
Calitatea.
Unitatea de care apartine
Denumirea..
4.Numele..Prenumele..
Calitatea.
Unitatea de care apartine
Denumirea..
3.In urma examinarii lucrarii si a documetelor, comisia a costatat urmatoarele :

CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA
4. Valoarea lucrarilor este de ..euro, conform listei anexate.
5.In baza costatarilor facute comisia propune :

6.Prezentul proces-verbal, continand .... file si anexe numerotate, cu un total


de . file, a fost incheiat astazi la (locul) : ...,
in exemplare.
COMISIA
Investitor (proprietar) :
Nume
Prenume
Semnatura

Delegat al administratiei : Nume


Prenume
Semnatura
locale

CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

CONDICA PENTRU EVIDENTA BETOANELOR TURNATE

Nr.
Crt.

Data

Obiectul

Elemente

--

Tipul
elem.
betonat

identificare
( nivel,ax,
travee )

schimb

Cant.
de
beton
(mc)

Marca
de
beton

Temperatura
(C)

Ext.

Beton
proaspat

Statia
furnizoare
a
betonului
marfa

Prelevat
cuburi de
proba cu
borderou nr.
,
pozitia..

Supravegheat
betoane
Semnatura
laborant

Rezistente
obtinute pe
cub

Rezultatele
incerc.
nedestr.

(cub nr.
;
daN/cm3)

(cub nr. .)

Data
decofrarii

Nume si
prenume
(evenimente
intervenite in
timpul
betonarii)

Semnatura