Sunteți pe pagina 1din 3

Norme metodologice la O.G.

15/1996 privind platile cu numerar (22-12-2004)

.G. nr. 21!5/2004" privind apro#area Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 $i 6 din Ordonan%a Guvernului nr. 15/1996 privind &nt'rirea di(ciplinei )inanciar-valutare" pu#licata in *.O. nr. 1224 din 20/12/2004

+rt. 1. - ,e apro#' Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 $i 6 din Ordonan%a Guvernului nr. 15/1996 privind &nt'rirea di(ciplinei )inanciar-valutare" apro#at' cu modi)ic'ri $i complet'ri prin -egea nr. 1.1/1996" cu modi)ic'rile ulterioare" prev'/ute &n ane0a care )ace parte integrant' din pre/enta 1ot'r2re. +rt. 2. - 3e data intr'rii &n vigoare a pre/entei 1ot'r2ri (e a#rog' punctul 45 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan%ei Guvernului nr. 15/1996 privind &nt'rirea di(ciplinei )inanciar-valutare" apro#ate prin ot'r2rea Guvernului nr. 92/1996" pu#licat' &n *onitorul O)icial al 6om2niei" 3artea 4" nr. .4 din 16 )e#ruarie 1996" cu modi)ic'rile ulterioare.

+N789

NO6*7 *7:O;O-OG4<7 pentru aplicarea prevederilor art. 5 $i 6 din Ordonan%a Guvernului nr. 15/1996 privind &nt'rirea di(ciplinei )inanciar-valutare

1. Opera%iunile de &nca('ri $i pl'%i &ntre per(oanele =uridice (e e)ectuea/' numai prin in(trumente de plat' )'r' numerar" cu e0cep%iile prev'/ute la art. 5 alin. 2 lit. a)" #) $i c) din Ordonan%a Guvernului nr. 15/1996 privind &nt'rirea di(ciplinei )inanciar-valutare" apro#at' cu modi)ic'ri $i complet'ri prin -egea nr. 1.1/1996" cu modi)ic'rile ulterioare" denumit' &n continuare ordonan%'. 2. 3rin pla)on /ilnic ma0im de pl'%i" prev'/ut la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonan%'" (e &n%elege totalitatea pl'%ilor e)ectuate &n numerar de o per(oan' =uridic' &ntr-o (ingur' /i" re(pectiv 100.000.000 lei. .. ;e la prevederile art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonan%' (unt e0ceptate urm'toarele

opera%iuni> a) depunerile de numerar )'cute de per(oane =uridice &n conturile )urni/orilor de #unuri $i (ervicii" &n #a/a documentelor =u(ti)icative legal &ntocmite? #) c1eltuielile de depla(are &n intere( de (erviciu" &n limita (umelor cuvenite pentru plata tran(portului" a diurnei" a indemni/a%iei $i a ca/'rii pe timpul depla('rii" precum $i a c1eltuielilor neprev'/ute e)ectuate &n ace(t (en( de c'tre (alaria%ii a)la%i &n depla(are? c) c1eltuielile de protocol oca/ionate de organi/area de con)erin%e" (impo/ioane $i de alte a(emenea ac%iuni" &n condi%iile #aremurilor (ta#ilite de normele legale &n vigoare. 3l'%ile enumerate la lit. a)-c) nu intr' &n pla)onul /ilnic ma0im de pl'%i. 4. 3l'%ile &n numerar c'tre per(oane =uridice (unt acceptate &n limita unui pla)on /ilnic ma0im de 100.000.000 lei" pl'%ile c'tre o (ingur' per(oan' =uridic' )iind admi(e &n limita unui pla)on de 50.000.000 lei. ,unt inter/i(e pl'%ile )ragmentate &n numerar c'tre )urni/orii de #unuri $i (ervicii" pentru )acturile a c'ror valoare e(te mai mare de 50.000.000 lei. 3er(oanele =uridice pot ac1ita )acturile cu valori care dep'$e(c pla)onul de 50.000.000 lei c'tre )urni/orii de #unuri $i (ervicii a(t)el> 50.000.000 lei &n numerar" (uma care dep'$e$te ace(t pla)on put2nd )i ac1itat' numai prin in(trumente de plat' )'r' numerar. @acturile cu valori (u# 50.000.000 lei nu intr' (u# inciden%a ace(tor prevederi. ,unt inter/i(e pl'%ile )ragmentate &n numerar c'tre re%elele de maga/ine de tipul <a(1A<arrB" care )unc%ionea/' pe #a/a legi(la%iei &n vigoare" pentru )acturile a c'ror valoare e(te mai mare de 100.000.000 lei. 3er(oanele =uridice pot ac1ita )acturile cu valori care dep'$e(c pla)onul de 100.000.000 lei c'tre ace(t tip de maga/ine a(t)el> 100.000.000 lei &n numerar" (uma care dep'$e$te ace(t pla)on put2nd )i ac1itat' numai prin in(trumente de plat' )'r' numerar. @acturile cu valori (u# 100.000.000 lei nu intr' (u# inciden%a ace(tor prevederi. @acturile cu valori mai mari de 50.000.000 lei" re(pectiv 100.000.000 lei &n ca/ul maga/inelor de tipul <a(1A<arrB" care nu au )o(t ac1itate integral p2n' la data intr'rii &n vigoare a Ordonan%ei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor m'(uri )inanciare" (e ac1it' numai prin in(trumente de plat' )'r' numerar. 5. 3entru )acturile (tornate" a)erente produ(elor returnate" cu valori mai mari de 50.000.000 lei" re(pectiv 100.000.000 lei &n ca/ul re%elelor de maga/ine de tipul <a(1A<arrB" re(tituirea (umelor a)erente poate )i e)ectuat' a(t)el> 50.000.000/100.000.000 lei &n numerar" (umele care dep'$e(c ace(te pla)oane put2nd )i re(tituite numai prin in(trumente de plat' )'r' numerar. 6. Cnca('rile /ilnice &n numerar ale unui agent economic (unt nepla)onate.

Cnca('rile /ilnice &n numerar nu pot dep'$i pla)onul de 50.000.000 lei de la o (ingur' per(oan' =uridic'. D. ,umele acordate de per(oanele =uridice anga=a%ilor proprii cu titlu de avan(uri pentru aprovi/ion'ri diver(e vor avea regimul pl'%ilor c'tre per(oane =uridice $i (e vor &ncadra &n limita pla)onului de 100.000.000 lei" prev'/ut la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonan%'. -a data pl'%ii avan(urilor (pre decontare" (umele a)erente intr' &n calculul pla)onului /ilnic ma0im. !. 7(te inter/i(' acordarea unor )acilit'%i de pre% clien%ilor" per(oane =uridice" care e)ectuea/' plata &n numerar. 7(te permi(' acordarea unor di(conturi $i/(au reduceri de pre% &n diver(e perioade ale anului (au cu oca/ia lan('rii unor promo%ii de produ(e" dac' ace(te )acilit'%i vi/ea/' to%i agen%ii economici" &n calitate de clien%i" $i (e acord' )'r' di(criminare &n ceea ce prive$te modalitatea de plat'. 9. ,u#unit'%ile economice ale per(oanelor =uridice" re(pectiv (ucur(ale" )iliale" agen%ii" puncte de lucru" prev'/ute &n actul con(titutiv al per(oanelor =uridice" care au de(c1i( cont &ntr-o (ocietate comercial' #ancar' $i ca(ierie proprie" aplic' individual prevederile art. 5 din ordonan%'. 10. +(ocia%iile de proprietari con(tituite ca entit'%i cu per(onalitate =uridic'" &n rela%iile cu alte per(oane =uridice" vor aplica prevederile ordonan%ei. 11. 3er(oanele )i/ice" per(oanele )i/ice autori/ate (au per(oanele care e0ercit' pro)e(ii li#ere" produc'torii agricoli" per(oane )i/ice" nu intr' (u# inciden%a prevederilor ordonan%ei. 12. 3l'%ile e)ectuate cu card nu (unt con(iderate pl'%i &n numerar $i nu (unt luate &n calculul pla)onului /ilnic ma0im de pl'%i. 1.. Opera%iunile de &nca('ri $i pl'%i &n valut' nu intr' (u# inciden%a prevederilor ordonan%ei.