Sunteți pe pagina 1din 195
eet opera de: DANIEL NICOLESCE: eproaveere dupa ANDREW WYETH — Lames Cristie) ~ Mireea Eliade LUCRURILE DE TAINA eseuri Eaitio tngeiita, note sh pret de EME MANU 1996 EDITURA EMINESCU TT4ESDB Cubes bbera ao + hoe nfeidia do Ministerut Cultuett spy 975-22-0700-8 Raut ae ee ea at Pork, 14 septembrie 977 STIMATE DOMNULE MANU, Multe multumiri pentru scrisoatea din 17 Aug. si fotodat iertare cé-t? scriu repede, gré: bit si, mi-e teamé.... indescifrabil (cé sutér de © ..crampé a scriftorului" ; de sapte sapt. © criza de naturé artriticd). Ifi_ sunt recunoscator pentru interesul pe care-| ordi fo} de incepu- turile mele critice. Si-mi pore rau cd fi-ai dat osteneala (ca sé nu mai vorbesc do cheltuelile...) de a transcrie atétea articole de mult uitote {cel putin de autorul for...). Ca sé fiu sincer ‘ti marturisesc, c& nu sper s& vad publicaté car- fea pe care ai pregalit-o cu atata dragoste, Poate mai térziu, cénd mé voi muta intr-o alté galaxie.,, Nu e mare paguba : izolate de ce-am scris dupa 1940, textele nu au prea mult in: teres. In orice coz, iti comunic aceste céteva servatii : 9) piesele Ill, 8; Iil-ll, 3. 4 cu fost retipé. rite in Insula lui Euthonasius b) sCetind pe N. lorga* ar trebui completat cu celdfalt articol .De Ia Nicolse lorga la Hermes Trismegist” saw precedot de .,lorgo". publicat in Viéstorul (Revista Liceului ,,Spiru Haret", 1924). : ) ti, 5 cuprinde cele doud articole, retipé- rite in extras sub ttlul ,Limbojele secrete". d) V, 1a fost republicat in ,,Santier’ Mé oprese aici Vea sof mullumesc pentru articolele din Séptamina pe care le cunosteam, ce al'fel o-ow trimis pretont) i Evident, as fi fericit sd primesc copia acestor scfet din prims tinerele Fasiesa mea (din Oct pana in Mai, aproape in fiecare an) : Chicago, iinois, 67376 University of Chicago. lg Paris, dacé nu ma gisesti (dar ce réu mi-ar real), pachetul poate fi depus fa Mlle J asjerdin 18, rue Lamarck, Paris 18 saw lo Alain Guillérmou. Cu sincard secunostinta, af D-tale, MIRCEA ELIADE ISTORIE_LITERARA $i COMPARATISTICA IN ESEISTICA LUl MIRCEA ELIADE Ateroon Made a fost unw din marite personalitast ale culturit mondiale : Istoric al religiilor, gdnditor, eseist ‘de argh deschidere temuticd, comparatist ets. Operele lo speciatitate ce $1 edrtile sale Uterare (acestea din tir= ‘nut seruin vmiat in vomvineste) stint traduse in timbi de curewlatie universald, numele sau e trecut in marile cneiclopedie si dictionaré, intreaga sa activitate este con- semnati in Iueriri bibliografice de prestigin, Cemeraiorid care parcurge agaste bibliografi este init sto intensitatea operei eliadesti, de registrul.poli- valent. preoruparitor, de eferveseenta epirituald feno- meenalt « omului de idet $1 de liter Se uor scvie, desigur, si chiar s-au seris, exegeze asu- Prk operei salé cunosciute, spunem cunoscute, deoarece © exe parte din aceasta opera a rimas in sumarete re estelor ‘si ziarclor romdnesti interbelice (Yremea, Uni= versul Titerse, Cuvintul, Romdinia literara, Criterion, Re- Vista Fundatillor Regale, Mesterul Manole, Viafa Miera- Fi, Familia, Credinta, Rampa, Floatea de foc, Gandires, Sinteza, Adewirut Iiterar si artistic, Poala tinerimli, Orie zontal,” Revista universitard, tot, Ziaral_stlinfelor bopttire si al ealitorilor, Cuvintul studentese, Lumea Lhazar saptamanal ete.)’ Materia cuprinsd in’ paginile pericibcelor mac sus eitate (si lista nu este epuizatd) ar putea mntra in economia « cel putin zece volume (tema- ‘ie sau cronolonice) si ar reltefa si mai Dine presenta rotewd a acestut mare creator. Murces Eliade apare in aceste eseuri (intr-o micd parte selertate de noi) ev tin erudit (ined din tinerefe], istoric

S-ar putea să vă placă și