Sunteți pe pagina 1din 23

Curtea European a Drepturilor Omului Hotrre din 12/10/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.

778 din 22/11/2 1 !n Cau"a Maria #tana$iu %i al&ii !mpotri'a (om)niei C*(+E# E*(OPE#,- # D(EP+*(I.O( OM*.*I /EC0I# # +(EI# 1O+-(2(E# din 12 octombrie 2 1 !n Cau"a Maria #tana$iu %i al&ii !mpotri'a (om)niei 3Cererile nr. 4 .757/ 6 %i 44.8 / 57

#cea$t 8otr)re 'a rm)ne definiti' !n condi&iile pre'"ute de art. 99 : 2 din Con'en&ie. Ea poate fi $upu$ unor modificri de form. ;n Cau"a Maria #tana$iu %i al&ii !mpotri'a (om)niei, Curtea European a Drepturilor Omului 3/ec&ia a treia7, $tatu)nd !n cadrul unei camere formate din< =o$ep Ca$ade'all, pre%edinte, Eli$abet >ura, Corneliu ?!r$an, #l'ina @AulumAan, EBbert MACer, Ineta Diemele, #nn PoEer, Cudectori, %i /antiaBo Fue$ada, Brefier de $ec&ie, dup ce a deliberat !n camera de con$iliu la datele de 8 iunie %i 21 $eptembrie 2 1 , pronun& urmtoarea 8otr)re, adoptat la acea$t din urm dat< P(OCED*(# 1. .a oriBinea cau"ei $e afl dou cereri 3nr. 4 .757/ 6 %i 44.8 / 57 !ndreptate !mpotri'a (om)niei, prin care 4 cet&eni ai ace$tui $tat 3reclamantele7, doamnele Maria #tana$iu %i Ileana Iuliana Poenaru 3Cererea nr. 4 .757/ 67 %i doamna Ileana >lorica /olon 3Cererea nr. 44.8 / 57, au $e$i"at Curtea la data de 11 auBu$t 2 6 3Cererea nr. 4 .757/ 67 %i, re$pecti', 9 auBu$t 2 5 3Cererea nr. 44.8 / 57 !n temeiul art. 49 din Con'en&ia pentru aprarea drepturilor omului %i a libert&ilor fundamentale 3Con'en&ia7. 2. Doamnele #tana$iu %i Poenaru $unt repre"entate de ctre C.G.. Pope$cu %i C.G(. Pope$cu, a'oca&i !n ?ucure%ti. Doamna /olon e$te repre"entat de ctre (.G#. ,icule$cuG@orpin %i M. ,icule$cuG@orpin, a'ocate !n ?ucure%ti. @u'ernul rom)n 3@u'ernul7 e$te repre"entat de aBentul $u, domnul ("'anG1ora&iu (adu, de la Mini$terul #facerilor EHterne. 4. Cererile au fo$t comunicate @u'ernului la data de 25 mai 2 5 3Cererea nr. 4 .757/ 67 %i la data de 27 noiembrie 2 8 3Cererea nr. 44.8 / 57. #t)t reclamantele, c)t %i @u'ernul au depu$ ob$er'a&ii $cri$e 3art. 6I : 1 din (eBulament7. >iecare parte a trimi$ comentarii $cri$e cu pri'ire la ob$er'a&iile celeilalte. De a$emenea, $Gau primit ob$er'a&ii %i din partea #$ocia&iei pentru Proprietatea Pri'at %i din partea a$ocia&iei (e$(o Intere$$en'ertretunB (e$titution in (umJKnien, crora pre%edintele leGa permi$ $ inter'in !n procedura $cri$ 3art. 45 : 2 din Con'en&ie %i art. 99 : 4 din (eBulament7. 9. .a data de 8 iunie 2 1 a a'ut loc o audiere public la Palatul Drepturilor Omului, la /tra$bourB 3art. 6I : 4 din (eBulament7. #u participat< G pentru @u'ern< domnul (.G1. (adu, aBentL doamnele< I. CambreaL #.GM. MalicaL domnul D. Dumitrac8e, con$ilieriL G pentru reclamante< a'oca&ii< C.G.. Pope$cuL C.G(. Pope$cuL (G#. ,icule$cuG@orpinL M. ,icule$cuG@orpin.

6. Curtea a a$cultat declara&iile domnului C.G.. Pope$cu %i ale doamnelor (.G#. ,icule$cuG@orpin %i M. ,icule$cuG@orpin, pentru reclamante, %i ale domnului (.G1. (adu, pentru @u'ern. (eclamanta Ileana Iuliana Poenaru a fo$t, de a$emenea, pre"ent la audiere. ;, >#P+ I. Circum$tan&ele cau"ei 5. Primele dou reclamante, doamnele Maria #tana$iu %i Ileana Iuliana Poenaru, $Gau n$cut !n anul 1I12 %i, re$pecti', 1I47 %i locuie$c !n ?ucure%ti. # treia reclamant, doamna Ileana >lorica /olon, $Ga n$cut !n anul 1I46 %i locuie%te !n ?ucure%ti. #. ConteHtul Beneral 7. Dup in$taurarea reBimului comuni$t !n (om)nia !n anul 1I97, $tatul a procedat la na&ionali"area pe $car larB a imobilelor %i a terenurilor aBricole. 8. *nul dintre decretele de na&ionali"are aplicate !n materie de imobile a fo$t Decretul nr. I2/1I6 pentru na&ionali"area unor imobile, !n ba"a cruia au fo$t na&ionali"ate imobilele care apar&ineau unor fo%ti indu$tria%i, mari proprietari de terenuri, banc8eri %i mari comercian&i. De%i ace$t decret nu $e referea la imobilele muncitorilor, func&ionarilor, intelectualilor %i pen$ionarilor, numeroa$e imobile ce apar&ineau ace$tor cateBorii $ociale au fo$t, de a$emenea, na&ionali"ate. ;n perioada 1I9IG1I52, aproape toate terenurile aBricole au fo$t tran$ferate !n patrimoniul cooperati'elor aBricole. I. Dup cderea reBimului comuni$t, $tatul a adoptat o $erie de leBi !n $copul reparrii atinBerilor adu$e drepturilor de proprietate de ctre ace$t reBim. 1 . .eBea nr. 112/1II6 pentru reBlementarea $itua&iei Curidice a unor imobile cu de$tina&ia de locuin&e, trecute !n proprietatea $tatului %i .eBea nr. 1 /2 1 pri'ind reBimul Curidic al unor imobile preluate !n mod abu"i' !n perioada 5 martie 1I96 G 22 decembrie 1I8I au con$acrat principiul re$tituirii imobilelor na&ionali"ate %i al de$pBubirii !n ca"urile !n care re$tituirea nu mai era po$ibil. .eBea nr. 112/1II6 a in$taurat plafonarea de$pBubirii, !n$ .eBea nr. 1 /2 1 a eliminatGo. 11. ;n ceea ce pri'e%te terenurile aBricole, .eBea fondului funciar nr. 18/1II1, .eBea nr. 15I/1II7 pentru modificarea %i completarea .eBii fondului funciar nr. 18/1II1 %i .eBea nr. 1/2 pentru recon$tituirea dreptului de proprietate a$upra terenurilor aBricole %i celor fore$tiere, $olicitate potri'it pre'ederilor .eBii fondului funciar nr. 18/1II1 %i ale .eBii nr. 15I/1II7 au maCorat $ucce$i' $uprafa&a terenurilor $u$ceptibile de a fi re$tituite. *ltima leBe enumerat a dat dreptul la de$pBubire pentru terenurile a cror re$tituire nu mai era po$ibil. 12. .eBea nr. 297/2 6 pri'ind reforma !n domeniile propriet&ii %i Cu$ti&iei, c)t %i unele m$uri adiacente a unificat procedurile admini$trati'e pentru re$tituirea bunurilor 'i"ate de leBile men&ionate mai $u$. 14. Conform unei e$timri par&iale !ntocmite de @u'ern, au fo$t !nreBi$trate mai mult de dou milioane de cereri formulate !n temeiul leBilor de repara&ie, 'aloarea e$timat pentru finan&area de$pBubirilor pre'"ute de ace$te leBi ridic)nduG$e la 21 miliarde euro. ?. Circum$tan&ele particulare ale cererilor de fa& 1. >aptele referitoare la Cererea nr. 4 .757/ 6 introdu$ de doamnele Maria #tana$iu %i Ileana Iuliana Poenaru 19. ;n anul 1I6 , !n ba"a Decretului nr. I2/1I6 , $tatul a na&ionali"at mai multe imobile ce !i apar&ineau domnului #tana$iu, $o&ul primei reclamante %i tatl celei deGa doua reclamante. Printre ace$te imobile fiBura unul $ituat la nr. 18I din Calea Doroban&ilor din ?ucure%ti. a7 Demer$urile !n 'ederea ob&inerii re$tituirii imobilului $ituat !n Calea Doroban&ilor 16. .a data de 16 mai 1II5, in'oc)nd pre'ederile .eBii nr. 112/1II6, domnul #tana$iu a $olicitat comi$iei locale !n$rcinate cu aplicarea ace$tei leBi $ !i re$tituie imobilul. /olicitarea $a a rma$ fr r$pun$. .a data de 26 octombrie 1II5, domnul #tana$iu a decedat, iar reclamantele au fo$t recuno$cute ca $inBurele $ale mo%tenitoare. 15. Prin contracte !nc8eiate !n temeiul .eBii nr. 112/1II6, $ocietatea care admini$tra imobilul leGa ')ndut c8iria%ilor cele nou apartamente $ituate !n imobil. 17. PrintrGo ac&iune introdu$ la data de 16 noiembrie 1III, reclamantele au cerut !n fa&a in$tan&elor interne re$tituirea imobilului. Ele in'ocau pre'ederile de drept comun pri'itoare la re$pectarea dreptului de proprietate %i $u$&ineau c na&ionali"area fu$e$e ileBal !n ceea ce !l pri'e%te pe domnul #tana$iu. *lterior, ba")nduG$e pe o adre$ a Primriei ?ucure%ti, prin care $e $u$&inea c 4 dintre apartamente nu fu$e$er ')ndute, reclamantele %iGau limitat cererea la acea$t parte a imobilului. 18. PrintrGo $entin& din data de 29 martie 2 , =udectoria /ectorului 1 ?ucure%ti a admi$ ac&iunea %i a di$pu$ re$tituirea pr&ii men&ionate mai $u$ a imobilului. In$tan&a a apreciat c imobilul fu$e$e na&ionali"at ileBal din moment ce domnul #tana$iu nu fcea parte din cateBoriile $ociale 'i"ate de decretul de na&ionali"are %i c, prin urmare, $tatul nu $e putea pre'ala de un titlu de proprietate 'alabil. ;n urma apelului %i apoi a recur$ului primriei, acea$t $entin& a fo$t confirmat %i a rma$ definiti'. 1I. Prin ac&iuni !n Cu$ti&ie $eparate, reclamantele au $olicitat re$tituirea celorlalte apartamente. ;n total, ele au ob&inut 6 8otr)ri definiti'e, %i anume deci"iile Cur&ii de #pel ?ucure%ti din data de 1 iunie 2 1, 1I mai 2 9,

1 mai 2 6, 6 mai 2 6 %i 4 octombrie 2 7, care obliBau cumprtorii %i autorit&ile locale $ le re$tituie 7 apartamente. Pentru un alt apartament, ele beneficia" de o 8otr)re, !nc $u$ceptibil de apel, pronun&at la data de 4 noiembrie 2 I de ctre +ribunalul ?ucure%ti, prin care autorit&ile locale au fo$t obliBate $ le pltea$c o de$pBubire. *ltimul apartament din imobil face obiectul pre"entei cereri. >iecare dintre 8otr)rile men&ionate mai $u$ era !ntemeiat pe con$tatarea ileBalit&ii na&ionali"rii imobilului. b7 Demer$urile efectuate !n temeiul dreptului comun !n 'ederea re$tituirii apartamentului nr. 1 2 . .a data de 5 aprilie 2 1, reclamantele au $e$i"at +ribunalul ?ucure%ti cu o ac&iune !n re'endicare a apartamentului nr. 1 !ndreptat !mpotri'a municipiului ?ucure%ti, a $ociet&ii care admini$tra imobilul %i a $o&ilor @., care cumpra$er apartamentul. Ele au cerut %i anularea contractului de ')n"areGcumprare !nc8eiat la data de 1I decembrie 1II5. 21. PrintrGo $entin& din data de 9 iunie 2 2, in$tan&a a admi$ ac&iunea, a con$tatat nulitatea ')n"rii %i a obliBat p)r)&ii $ le re$tituie reclamantelor apartamentul. In$tan&a a con$tatat c na&ionali"area imobilului fu$e$e ileBal %i c contractul de ')n"areGcumprare nu era 'alabil. 22. PrintrGo deci"ie din data de 19 noiembrie 2 2, Curtea de #pel ?ucure%ti a admi$ apelurile introdu$e de municipalitate %i de $o&ii @. #$tfel, acea$ta a re$pin$ ac&iunea reclamantelor, apreciind c na&ionali"area fu$e$e leBal %i c contractul de ')n"areGcumprare era 'alabil !n m$ura !n care re$pecta$e condi&iile impu$e de .eBea nr. 112/1II6. (eclamantele au formulat recur$. 24. PrintrGo deci"ie ire'ocabil din data de 11 martie 2 6, ;nalta Curte de Ca$a&ie %i =u$ti&ie a re&inut recur$ul pentru anali", !n$ a re$pin$ arBumentele reclamantelor %i a declarat ac&iunea lor inadmi$ibil. #cea$ta a con$iderat c reclamantele introdu$e$er ac&iunea dup data intrrii !n 'iBoare a .eBii nr. 1 /2 1 3paraBrafele 26G27 de mai Co$7 %i c, !ncep)nd cu acea$t dat, ele nu mai puteau $olicita re$tituirea apartamentului !n litiBiu dec)t !n condi&iile %i conform procedurii $tabilite prin .eBea nr. 1 /2 1. 29. ;n ceea ce pri'e%te cererea de anulare a contractului de ')n"areGcumprare, ;nalta Curte a confirmat moti'area cur&ii de apel, !n$ a $tatuat c, din cau"a re$pinBerii captului de cerere principal referitor la re$tituirea apartamentului, ace$t capt de cerere era %i el inadmi$ibil. c7 Demer$urile efectuate !n temeiul .eBii nr. 1 /2 1 !n 'ederea re$tituirii apartamentului nr. 1 26. .a data de I auBu$t 2 1, in'oc)nd pre'ederile .eBii nr. 1 /2 1, reclamantele au $olicitat Primriei ?ucure%ti re$tituirea !ntreBului imobil $ituat !n Calea Doroban&ilor. 25. ;n lip$a unui r$pun$ !n termenul leBal de 5 de "ile, ele au introdu$, la data de 25 iulie 2 2, o ac&iune !mpotri'a primriei. PrintrGo deci"ie din data de 1 noiembrie 2 4, Curtea de #pel ?ucure%ti a admi$ ac&iunea %i a obliBat primria $ emit o deci"ie pri'ind cererea reclamantelor. ;n urma recur$ului introdu$ de primrie, ;nalta Curte de Ca$a&ie %i =u$ti&ie a !nlturat arBumentul ace$teia conform cruia !nt)r"ierea $e datora atitudinii reclamantelor, care omi$e$er $ !%i complete"e do$arul. Prin Deci"ia definiti' din data de 18 aprilie 2 6, acea$ta a confirmat obliBarea primriei %i a $tatuat c !mpotri'a reclamantelor nu putea fi re&inut nicio culp de natur $ Cu$tifice acea$t !nt)r"iere. 27. ;ntrGo adre$ din data de 24 martie 2 1 trimi$ aBentului Bu'ernamental, primria a men&ionat c anali"a cererii era $u$pendat !n a%teptarea probelor lip$. 2. >apte referitoare la Cererea nr. 44.8 / 5 introdu$ de doamna Ileana >lorica /olon 28. ;n anul 1I6 , a fo$t na&ionali"at un teren ce le apar&inea prin&ilor reclamantei, $ituat !n Craio'a. *lterior, o parte a terenului a fo$t amenaCat ca Brdin botanic %i alocat *ni'er$it&ii din Craio'a, in$titu&ie public de !n'&m)nt $uperior. 2I. .a data de 28 iunie 2 1, !ntemeinduG$e pe .eBea nr. 1 /2 1, reclamanta a $olicitat *ni'er$it&ii din Craio'a $ fie de$pBubit pentru terenul na&ionali"at. Ea a artat c Brdina botanic a *ni'er$it&ii din Craio'a acoperea o $uprafa& de 1.I6 m2 din $uprafa&a total de 2.19 m2 din terenul !n di$cu&ie. 4 . Prin Deci"ia nr. 5 /#/2 1 din 1 iulie 2 1, *ni'er$itatea din Craio'a a re$pin$ cererea reclamantei pe moti'ul c buBetul $u nu di$punea de fonduri care $ poat fi alocate ace$tui tip de de$pBubiri. #cea$ta a trimi$ cererea reclamantei ctre Prefectura =ude&ului DolC. a7 #c&iunea !n Cu$ti&ie introdu$ de reclamant 41. .a data de 18 iulie 2 1, reclamanta a c8emat !n Cudecat *ni'er$itatea din Craio'a %i a cerut $ fie de$pBubit pentru terenul !n $uprafa& de 2.19 m 2, pe care !l e'alua la 7 dolari americani 3*/D7 pe metru ptrat. 42. .a cererea *ni'er$it&ii din Craio'a, +ribunalul DolC a di$pu$, prin ;nc8eierea de %edin& din data de 6 decembrie 2 2, ca $tatul, repre"entat de Mini$terul >inan&elor, $ fie, de a$emenea, introdu$ !n cau", !n calitate de p)r)t. 44. PrintrGo $entin& din data de 14 februarie 2 4, +ribunalul DolC iGa re$pin$ preten&iile reclamantei, ca premature !n opinia $a, pe moti'ul c partea intere$at ar fi trebuit $ a%tepte ca prefectura $ $tatue"e cu pri'ire la cererea $a de de$pBubire. Cu toate ace$tea, in$tan&a a apreciat c reclamanta do'edi$e dreptul de proprietate al prin&ilor $i, precum %i na&ionali"area abu"i'. 49. (eclamanta a introdu$ apel !mpotri'a ace$tei $entin&e. 46. .a data de 21 noiembrie 2 4, Curtea de #pel Craio'a a admi$ apelul reclamantei, a infirmat $entin&a pronun&at !n prim in$tan& %i a anulat Deci"ia nr. 5 /#/2 1. #cea$ta $Ga ba"at pe o adre$ din data de 14 noiembrie 2 4 trimi$ de *ni'er$itatea din Craio'a ctre Prefectura =ude&ului DolC, prin care prima $e arta

de acord cu acordarea unei de$pBubiri reclamantei. ;n di$po"iti'ul 8otr)rii $ale, acea$ta a e'aluat de$pBubirea datorat reclamantei la 7 */D pe metru ptrat, conform con'en&iei !nc8eiate de pr&i !n timpul procedurii. De a$emenea, in$tan&a a men&ionat !n con$iderentele deci"iei $ale c reclamanta urma $ beneficie"e de acea$t repara&ie odat ce 'a fi adoptat leBea $pecial care 'a reBlementa modalit&ile, cuantumul %i procedura de de$pBubire. 45. #t)t reclamanta, c)t %i *ni'er$itatea din Craio'a %i Mini$terul >inan&elor au formulat recur$ !mpotri'a ace$tei 8otr)ri pe moti'ul c !ntre pr&i nu fu$e$e !nc8eiat nicio con'en&ie. (eclamanta mai $u$&inea %i c 8otr)rea atacat nu men&iona care dintre cele dou pr&i p)r)te G *ni'er$itatea din Craio'a $au $tatul rom)n G era debitoarea obliBa&iei de plat. 47. PrintrGo deci"ie ire'ocabil din data de 4 martie 2 5, ;nalta Curte de Ca$a&ie %i =u$ti&ie a re$pin$ recur$urile %i a confirmat 8otr)rea Cur&ii de #pel Craio'a din 21 noiembrie 2 4. #cea$ta a con$iderat c, !n temeiul art. 29 din .eBea nr. 1 /2 1, *ni'er$itatea din Craio'a, care folo$ea terenul re'endicat de reclamant, a'ea obliBa&ia, !n ca"ul !n care re$tituirea terenului nu putea fi fcut, $ pre"inte o ofert de de$pBubire care $ core$pund 'alorii imobilului %i $ !i comunice deci"ia $a Prefecturii =ude&ului DolC. 48. ;nalta Curte de Ca$a&ie %i =u$ti&ie a mai ob$er'at c, !n timpul procedurii, *ni'er$itatea din Craio'a trimi$e$e #dre$a din data de 14 noiembrie 2 4, prin care informa$e Prefectura =ude&ului DolC de$pre faptul c era de acord cu acordarea unei de$pBubiri !n fa'oarea reclamantei, !n cuantumul $olicitat de acea$ta din urm. In$tan&a a apreciat c, prin con&inutul $u, acea$t comunicare repre"enta o ofert fcut conform art. 29 %i 45 din .eBea nr. 1 /2 1, ofert pe care, de altfel, reclamanta o accepta$e. Conform ;naltei Cur&i de Ca$a&ie %i =u$ti&ie, o a$tfel de ofert din partea *ni'er$it&ii din Craio'a !n$emna recunoa%terea de ctre p)r)t a preten&iilor reclamantei. Prin urmare, curtea de apel $Ga limitat $ con$tate faptul c *ni'er$itatea din Craio'a lua$e, !n cadrul procedurii, m$uri pentru re$pectarea obliBa&iilor $ale decurB)nd din leBe. 4I. De a$emenea, ;nalta Curte de Ca$a&ie %i =u$ti&ie a preci"at c nu fu$e$e $tabilit nicio obliBa&ie concret !n $arcina $tatului rom)n, parte la procedur, acordarea efecti' a unei repara&ii !n cuantumul $tabilit urm)nd $ $e fac potri'it procedurii $peciale reBlementate de .eBea nr. 297/2 6. b7 *rmrile admini$trati'e ale procedurii Cudiciare 9 . PrintrGo deci"ie din data de 27 ianuarie 2 5, *ni'er$itatea din Craio'a a propu$ Prefecturii =ude&ului DolC $ !i acorde reclamantei, pentru terenul !n $uprafa& de 2.19 m 2, de$pBubirea $tabilit prin Deci"ia din data de 21 noiembrie 2 4 a Cur&ii de #pel Craio'a. Deci"ia era !ntemeiat pe .eBea nr. 1 /2 1. 91. >iind in'itat de ctre #utoritatea ,a&ional pentru (e$tituirea Propriet&ilor 3#,(P7, printrGo adre$ din data de 29 decembrie 2 8, $ adopte o deci"ie !ntemeiat pe .eBea nr. 297/2 6, *ni'er$itatea din Craio'a a propu$ Prefecturii =ude&ului DolC, la data de 29 martie 2 I, $ !i acorde reclamantei de$pBubirea !n di$cu&ie. Ea a preci"at c do$arul urma $ fie tran$mi$ Comi$iei Centrale pentru /tabilirea De$pBubirilor 3Comi$ia Central7. 92. Comi$ia Central nu a informat reclamanta de$pre urmrile ace$tei deci"ii. P)n !n pre"ent, pr&ii intere$ate nu iGa fo$t pltit nicio de$pBubire. 94. .a audierea din data de 8 iunie 2 1 , @u'ernul a preci"at c cererea reclamantei urmea" $ fie tratat cu prioritate. II. Dreptul %i practica pertinente #. (e"umatul principalelor pre'ederi leBi$lati'e referitoare la re$tituirea imobilelor na&ionali"ate !nainte de 1I8I $au, !n lip$a re$tituirii, de$pBubirea aferent 99. Principalele pre'ederi leBi$lati'e !n materie au fo$t de$cri$e !n 8otr)rile ?rumre$cu !mpotri'a (om)niei NMCO, nr. 28.492/I6, :: 49G46, CEDO 1IIIGMIIL /trin %i al&ii !mpotri'a (om)niei, nr. 67. 1/ , : 1I, CEDO 2 6GMIIL Pduraru !mpotri'a (om)niei, nr. 54.262/ , :: 24G64, CEDO 2 6GPII 3eHtra$e7L Mia%u !mpotri'a (om)niei, nr. 76.I61/ 1, :: 4 G9I, I decembrie 2 8L >aimblat !mpotri'a (om)niei, nr. 24. 55/ 2, :: 15G17, 14 ianuarie 2 IL Qat" !mpotri'a (om)niei, nr. 2I.74I/ 4, : 11, 2 ianuarie 2 IL +udor +udor !mpotri'a (om)niei, nr. 21.I11/ 4, : 21, 29 martie 2 I, %i Matie% !mpotri'a (om)niei, nr. 14.2 2/ 4, :: 14G17, 8 iunie 2 1 . Ele pot fi re"umate dup cum urmea". 1. Cadrul Beneral 96. .eBea nr. 18/1II1 leGa recuno$cut fo%tilor proprietari %i mo%tenitorilor ace$tora dreptul la re$tituirea par&ial a terenurilor aBricole. Cea mai important modificare a ace$tei leBi a fo$t introdu$ prin .eBea nr. 1/2 care a cre$cut $uprafa&a de teren ce putea fi re$tituit p)n la 6 de 8ectare de per$oan pentru terenurile arabile %i p)n la 1 de 8ectare de per$oan pentru p%uni. ;n lip$a re$tituirii, beneficiarii a'eau dreptul la de$pBubire. 95. ;n ceea ce pri'e%te imobilele na&ionali"ate, !n lip$a unei leBi$la&ii $peciale care $ definea$c reBimul Curidic al ace$tor bunuri, in$tan&ele $Gau con$iderat, !ntrGo prim fa", competente $ anali"e"e problema leBalit&ii actelor de na&ionali"are %i $ di$pun, !n ca"ul !n care con$tat ileBalitatea lor, re$tituirea bunurilor !n di$cu&ie. 97. Intrarea !n 'iBoare a .eBii nr. 112/1II6 pentru reBlementarea $itua&iei Curidice a unor imobile cu de$tina&ia de locuin&e, trecute !n proprietatea $tatului, a permi$ ')n"area ace$tor imobile ctre c8iria%i. (e$tituirea lor ctre fo%tii proprietari $au ctre mo%tenitorii ace$tora nu era po$ibil dec)t dac locuiau acolo !n

calitate de c8iria%i $au dac ace$te locuin&e erau libere. ;n lip$a re$tituirii, fo%tii proprietari puteau $olicita o de$pBubire care era plafonat. 98. ;n ceea ce pri'e%te imobilele care apar&inu$er orBani"a&iilor minorit&ilor na&ionale %i cultelor reliBioa$e, Ordonan&a de urBen& a @u'ernului nr. 84/1III pri'ind re$tituirea unor bunuri imobile care au apar&inut comunit&ilor cet&enilor apar&in)nd minorit&ilor na&ionale din (om)nia %i Ordonan&a de urBen& a @u'ernului nr. I9/2 pri'ind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar&inut cultelor reliBioa$e din (om)nia pre'edeau re$tituirea lor $au, !n ca" contrar, acordarea unei repara&ii. 9I. .eBea nr. 1 /2 1 a con$fin&it principiul re$tituirii imobilelor !n di$cu&ie. ;n ca"ul !n care re$tituirea nu mai era po$ibil, fo%tii proprietari $au mo%tenitorii lor puteau $olicita o repara&ie neplafonat. 6 . .eBea nr. 1/2 I pentru modificarea %i completarea .eBii nr. 1 /2 1 pri'ind reBimul Curidic al unor imobile preluate !n mod abu"i' !n perioada 5 martie 1I96 G 22 decembrie 1I8I pre'ede c imobilele ')ndute !n ba"a .eBii nr. 112/1II6 nu mai pot face obiectul unei re$tituiri, ci numai al altor m$uri de repara&ie. Po$ibilitatea de a aleBe !ntre ac&iunea !n re'endicare %i procedura $pecial de re$tituire pre'"ut de .eBea nr. 1 /2 1 a fo$t eliminat !n fa'oarea ace$tei din urm proceduri. 61. Pe l)nB bunurile 'i"ate de pre'ederile leBi$lati'e men&ionate mai $u$, $tatul $e obliB $ !i de$pBubea$c pe fo%tii proprietari $au pe mo%tenitorii lor care au pierdut imobile, terenuri ori recolte abandonate pe anumite teritorii !n urma modificrilor Brani&elor $ur'enite !nainte %i !n timpul celui deGal Doilea ("boi Mondial. Pre'"ut de leBile nr. I/1II8 pri'ind acordarea de compen$a&ii cet&enilor rom)ni pentru bunurile trecute !n proprietatea $tatului bulBar !n urma aplicrii +ratatului dintre (om)nia %i ?ulBaria, $emnat la Craio'a la 7 $eptembrie 1I9 , nr. 2I /2 4 pri'ind acordarea de de$pBubiri $au compen$a&ii cet&enilor rom)ni pentru bunurile proprietate a ace$tora, $ec8e$trate, re&inute $au rma$e !n ?a$arabia, ?uco'ina de ,ord %i 0inutul 1er&a, ca urmare a $trii de r"boi %i a aplicrii +ratatului de Pace !ntre (om)nia %i Puterile #liate %i #$ociate, $emnat la Pari$ la 1 februarie 1I97 %i nr. 4I4/2 5 pri'ind acordarea de compen$a&ii cet&enilor rom)ni pentru bunurile trecute !n proprietatea fo$tului (eBat al /)rbilor, Croa&ilor %i /lo'enilor, !n urma aplicrii Protocolului pri'itor la c)te'a in$ule de pe Dunre %i la un $c8imb de comune !ntre (om)nia %i IuBo$la'ia, !nc8eiat la ?elBrad la 29 noiembrie 1I24, %i a Con'en&iei dintre (om)nia %i (eBatul /)rbilor, Croa&ilor %i /lo'enilor, relati' la reBimul propriet&ilor $ituate !n "ona de frontier, $emnat la ?elBrad la 6 iulie 1I29 %i coordonat de #,(P, procedura admini$trati' de de$pBubire pentru ace$te bunuri e$te diferit de cea pre'"ut pentru bunurile imobile na&ionali"ate, iar fondurile nece$are pro'in de la buBetul de $tat. 2. Procedura pre'"ut de .eBea nr. 297/2 6 pentru $tabilirea cuantumului de$pBubirilor 62. .eBea nr. 297/2 6 pri'ind reforma !n domeniile Cu$ti&iei %i propriet&ii, aflat !n pre"ent !n 'iBoare, a modificat $ub$tan&ial leBile anterioare referitoare la de$pBubiri, $tabilind !n mod $pecial o procedur admini$trati' unificat pentru cererile referitoare la bunuri ce intr $ub inciden&a leBilor nr. 1/2 %i nr. 1 /2 %i a ordonan&elor de urBen& ale @u'ernului nr. 84/1III %i nr. I9/2 . 64. #cea$ta pre'ede c, !n lip$a re$tituirii, beneficiarii m$urilor de repara&ie pot aleBe !ntre compen$area crean&ei lor prin bunuri %i $er'icii %i plata unei de$pBubiri calculate conform Rpracticii %i $tandardelor interne %i interna&ionale !n materie de de$pBubire pentru imobile %i ca$e preluate abu"i' de ctre $tatR. 69. (olul principal !n punerea !n aplicare a ace$tei leBi a fo$t !ncredin&at celor dou $tructuri nouG!nfiin&ate< Comi$ia Central pentru /tabilirea De$pBubirilor 3Comi$ia Central7 %i #utoritatea ,a&ional pentru (e$tituirea Propriet&ilor 3#,(P7. 66. #u fo$t acordate noi termene pentru introducerea cererilor de re$tituire $au de de$pBubire, %i anume 5 de "ile pentru terenurile aBricole %i 5 luni pentru bunurile imobile care au apar&inut cultelor reliBioa$e %i orBani"a&iilor minorit&ilor na&ionale. 65. Deci"iile autorit&ilor locale prin care $e acord $au $e propune acordarea de de$pBubiri trebuie $ fac obiectul unui control al leBalit&ii din partea prefectului, care e$te !n$rcinat apoi cu tran$miterea lor ctre Comi$ia Central. 67. Pre'ederile ce reBlementea" controlul leBalit&ii au fo$t preci"ate prin 1otr)rea @u'ernului nr. 128/2 8. Potri'it ace$tor pre'ederi, dac prefectul con$ider c deci"ia primarului $au a celorlalte autorit&i admini$trati'e locale e$te ileBal, o poate conte$ta pe calea contencio$ului admini$trati' !n termen de un an de la data deci"iei. 68. .a primirea do$arului, Comi$ia Central trebuie $ 'erifice leBalitatea refu"ului de re$tituire a bunului imobil, apoi $ tran$mit do$arul la Re'aluatori aBrea&iR pentru ca ace%tia $ $tabilea$c cuantumul de$pBubirii. Pe ba"a raportului de e'aluare, Comi$ia Central eliberea" un Rtitlu de de$pBubireR $au trimite do$arul la autorit&ile locale pentru reeHaminare. 6I. .eBea nr. 297/2 6 nu $tabile%te nici termenele, nici ordinea !n care Comi$ia Central trebuie $ eHamine"e do$arele. .a data de 28 februarie 2 5, Comi$ia Central a 8otr)t ca ordinea de anali"are a do$arelor $ fie aleatorie. .a data de 15 $eptembrie 2 8, acea$ta a re'enit a$upra 8otr)rii $ale %i a $tabilit c do$arele trebuie eHaminate !n ordinea !nreBi$trrii lor. 4. Mecani$mul introdu$ prin .eBea nr. 297/2 6 pentru plata de$pBubirilor 5 . ;n 'ederea pl&ii de$pBubirilor $tabilite de Comi$ia Central, a fo$t !nfiin&at un orBani$m de pla$ament colecti' de 'alori mobiliare numit >ondul RProprietateaR. MaCoritatea capitalului $u e$te con$tituit din acti'e ale $tatului !n diferite !ntreprinderi.

51. .eBea nr. 297/2 6 $tabilea c, !n termen de 4 de "ile de la crearea $a, >ondul RProprietateaR trebuie $ ia m$urile nece$are, !n 'ederea cotrii ac&iunilor $ale la bur$, pentru ca beneficiarii deci"iilor de de$pBubire emi$e !n ba"a leBilor de re$tituire $ !%i poat 'inde ac&iunile %i $ !nca$e"e pre&ul !n orice moment. 52. ;ncep)nd din luna iulie 2 6, .eBea nr. 297/2 6 a fo$t modificat de mai multe ori, at)t !n ceea ce pri'e%te func&ionarea %i finan&area >ondului RProprietateaR, c)t %i !n ceea ce pri'e%te modalit&ile de calcul %i procedurile de acordare a de$pBubirilor. 54. .a data de 28 iunie 2 7, @u'ernul a adoptat Ordonan&a de urBen& a @u'ernului nr. 81/2 7 pentru accelerarea procedurii de acordare a de$pBubirilor aferente imobilelor preluate !n mod abu"i', care a modificat orBani"area %i func&ionarea >ondului RProprietateaR. Printre alte m$uri, acea$t ordonan&, confirmat ulterior de .eBea nr. 192/2 1 pri'ind aprobarea Ordonan&ei de urBen& a @u'ernului nr. 81/2 7 pentru accelerarea procedurii de acordare a de$pBubirilor aferente imobilelor preluate !n mod abu"i', le acord beneficiarilor de titluri la >ondul RProprietateaR po$ibilitatea $ !nca$e"e o parte din $um !n numerar. 59. Conform 1otr)rii @u'ernului nr. 128/2 8 pri'ind modificarea %i completarea ,ormelor metodoloBice de aplicare a titlului MII R(eBimul $tabilirii %i pl&ii de$pBubirilor aferente imobilelor preluate !n mod abu"i'R din .eBea nr. 297/2 6 pri'ind reforma !n domeniile propriet&ii %i Cu$ti&iei, precum %i unele m$uri adiacente, aprobate prin 1otr)rea @u'ernului nr. 1. I6/2 6 referitoare la punerea !n aplicare a Ordonan&ei @u'ernului nr. 81/2 7, dup emiterea Rtitlului de de$pBubireR de ctre Comi$ia Central, partea intere$at are po$ibilitatea $ aleaB !ntre a primi o parte din $um !n numerar N!n limita a 6 . lei rom)ne%ti 3(O,7O %i re$tul !n ac&iuni %i a primi !ntreaBa $um !n ac&iuni. #cea$t aleBere trebuie fcut la #,(P, care trebuie $ !nlocuia$c Rtitlul de de$pBubireR cu un Rtitlu de platR core$pun"tor cuantumului $umei de plat !n numerar %i un Rtitlu de con'er$ieR core$pun"tor re$tului $umei ce 'a fi con'ertit !n ac&iuni la >ondul RProprietateaR. 56. #cea$t aleBere $e poate face !ntrGun termen de 4 ani de la data emiterii de ctre Comi$ia Central a Rtitlului de de$pBubireR. Cererile de op&iune trebuie anali"ate !n ordine cronoloBic, !n$ nu $Ga $tabilit !n mod eHpre$ niciun termen !n ace$t $en$. 55. Plata $umelor !n numerar mai mici $au eBale cu 26 . (O, trebuie efectuat !ntrGun termen de un an de la data emiterii titlului de plat %i !ntrGun termen de 2 ani pentru $umele cuprin$e !ntre 26 . %i 6 . (O,. 57. Prin Ordonan&a de urBen& a @u'ernului nr. 52/2 1 pentru modificarea %i completarea .eBii nr. 221/2 I pri'ind condamnrile cu caracter politic %i m$urile admini$trati'e a$imilate ace$tora, pronun&ate !n perioada 5 martie 1I96 G 22 decembrie 1I8I, %i pentru $u$pendarea aplicrii unor di$po"i&ii din titlul MII al .eBii nr. 297/2 6 pri'ind reforma !n domeniile propriet&ii %i Cu$ti&iei, precum %i unele m$uri adiacente, plata $umelor !n numerar a fo$t $u$pendat pentru o perioad de 2 ani, pentru ca ec8ilibrul buBetar $ poat fi men&inut. ;n acea$t perioad, Rtitlurile de de$pBubireR nu pot fi con'ertite dec)t !n ac&iuni la >ondul RProprietateaR. B. Rezumatul practicii judiciare interne pertinente 1. Po"i&ia Cur&ii Con$titu&ionale 58. .a cererea parlamentarilor, Curtea Con$titu&ional a anali"at, !n cadrul controlului de con$titu&ionalitate efectuat !naintea intrrii lor !n 'iBoare, conformitatea cu Con$titu&ia a leBilor nr. 112/1II6, 1/2 , 1 /2 1 %i 297/2 6. Prin deci"iile pronun&ate la datele de 1I iulie 1II6, 27 decembrie 1III, 7 februarie 2 1 %i 5 iulie 2 6, ea a $tatuat c ace$te leBi $unt conforme cu Con$titu&ia, cu eHcep&ia pre'ederilor .eBii nr. 112/1II6, care confirmau dreptul de proprietate al $tatului a$upra imobilelor tran$ferate !n patrimoniul $u fr titlu %i care condi&ionau acordarea m$urilor de repara&ie de aducerea do'e"ii c $olicitantul a'ea re%edin&a permanent !n (om)nia. 5I. ;n cadrul controlului de con$titu&ionalitate efectuat dup intrarea lor !n 'iBoare, Curtea Con$titu&ional a fo$t c8emat $ $e pronun&e din nou a$upra con$titu&ionalit&ii unora dintre pre'ederile lor. #cea$ta a re$pin$ maCoritatea eHcep&iilor de necon$titu&ionalitate ridicate !n fa&a in$tan&elor interne %i a confirmat conformitatea ace$tor leBi cu Con$titu&ia. 7 . Prin Deci"ia nr. 84 din 8 iulie 2 8, Curtea Con$titu&ional a $tatuat c toate per$oanele care au introdu$ !n termenul leBal o cerere !n temeiul .eBii nr. 1 /2 1 puteau pretinde m$uri de repara&ie %i, !n mod $pecial, re$tituirea bunurilor lor !n ca"ul !n care na&ionali"area a fo$t ileBal. 2. =uri$pruden&a cur&ilor %i a tribunalelor interne, inclu$i' cea a ;naltei Cur&i de Ca$a&ie %i =u$ti&ie 71. Dup intrarea !n 'iBoare a .eBii nr. 112/1II6, practica in$tan&elor interne a $uferit din cau"a lip$ei unui cadru leBi$lati' $tabil. =uri$pruden&a a oferit mai multe interpretri cu pri'ire la no&iuni precum< Rtitlul de proprietateR al $tatului, RbunaGcredin&R a cumprtorului, Raparen& !n dreptR, precum %i la raporturile dintre ac&iunea !n re'endicare %i procedurile de re$tituire pre'"ute de leBile $peciale 3a $e 'edea Pduraru, men&ionat mai $u$, : I57. 72. ;n ceea ce pri'e%te po"i&ia ;naltei Cur&i de Ca$a&ie %i =u$ti&ie referitoare la competen&a in$tan&elor interne pentru a $tatua a$upra cererilor de re$tituire a bunurilor na&ionali"ate, !n lip$a unui r$pun$ din partea

autorit&ilor admini$trati'e la notificrile adre$ate !n temeiul .eBii nr. 1 /2 1, /ec&iile *nite, $tatu)nd a$upra unui recur$ !n intere$ul leBii, au 8otr)t, prin Deci"ia nr. PP din 1I martie 2 7, publicat !n Monitorul Oficial al (om)niei, Partea I, nr. 759 din 12 noiembrie 2 7, c in$tan&ele interne $unt competente $ $tatue"e a$upra fondului cererilor %i $ di$pun, dac e$te ca"ul, re$tituirea bunurilor $au acordarea de$pBubirilor pre'"ute de leBe. 74. Prin dou deci"ii, nr. .III 3647 din 9 iunie 2 7 %i 44 din I iunie 2 8, publicate !n Monitorul Oficial al (om)niei, Partea I, nr. 75I din 14 noiembrie 2 7, re$pecti' nr. 1 8 din 24 februarie 2 I, /ec&iile *nite ale ;naltei Cur&i de Ca$a&ie %i =u$ti&ie, $tatu)nd tot cu pri'ire la dou recur$uri !n intere$ul leBii, au 8otr)t c, dup intrarea !n 'iBoare a .eBii nr. 1 /2 1, ac&iunile !n re'endicare ale bunurilor eHpropriate $au na&ionali"ate !nainte de 1I8I, introdu$e !n paralel cu procedura de re$tituire reBlementat prin .eBea nr. 1 /2 1, $unt inadmi$ibile. Cu toate ace$tea, !n mod eHcep&ional, ;nalta Curte de Ca$a&ie %i =u$ti&ie a $tatuat c per$oana care de&inea un RbunR, !n $en$ul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Con'en&ie, putea introduce o ac&iune !n re'endicare, cu condi&ia ca acea$ta $ nu aduc atinBere drepturilor de proprietate dob)ndite de ter&i de bunG credin&. 79. Prin Deci"ia nr. 62 din 9 iunie 2 7, publicat !n Monitorul Oficial al (om)niei, Partea I, nr. 19 din 22 februarie 2 8, /ec&iile *nite ale ;naltei Cur&i de Ca$a&ie %i =u$ti&ie, $tatu)nd de a$emenea a$upra unui recur$ !n intere$ul leBii, au apreciat c procedura admini$trati' pre'"ut de .eBea nr. 297/2 6 nu $e aplic !n ca"ul cererilor de re$tituire $au de de$pBubire deCa $olu&ionate de autorit&ile admini$trati'e locale !n temeiul pre'ederilor .eBii nr. 1 /2 1. 76. ;n ceea ce pri'e%te deci"iile autorit&ilor admini$trati'e locale de admitere a unei cereri de re$tituire $au de de$pBubire !n temeiul .eBii nr. 1 /2 1, ;nalta Curte de Ca$a&ie %i =u$ti&ie a $tatuat c ace$tea au dat na%tere la drepturi patrimoniale pentru per$oana !ndrept&it %i c, prin urmare, ele nu puteau fi re'ocate $au anulate de autoritatea admini$trati' local ori de Comi$ia Central 3deci"iile nr. 5.724 din 17 octombrie 2 7 %i nr. 5.812 din 1 noiembrie 2 8 ale /ec&iei ci'ile a ;naltei Cur&i de Ca$a&ie %i =u$ti&ie7. 75. ;n ceea ce pri'e%te cererile tran$mi$e Comi$iei Centrale !n temeiul .eBii nr. 297/2 6 %i care nu au fcut obiectul unei 8otr)ri, ;nalta Curte de Ca$a&ie %i =u$ti&ie a declarat c in$tan&ele nu $e puteau $ub$titui Comi$iei Centrale pentru $tabilirea de$pBubirilor 3deci"iile nr. 9.8I9 din 27 aprilie 2 I %i nr. 6.4I2 din 11 mai 2 I ale /ec&iei ci'ile a ;naltei Cur&i de Ca$a&ie %i =u$ti&ie7. ;n $c8imb, acea$ta a con$iderat c, !n ciuda lip$ei unui termen leBal impu$ Comi$iei Centrale pentru adoptarea deci"iei $ale, acea$ta din urm are obliBa&ia de a $e pronun&a a$upra cererilor de re$tituire $au de de$pBubire !ntrGun Rtermen re"onabilR, a%a cum e$te interpretat de Curi$pruden&a Cur&ii Europene a Drepturilor Omului 3deci"iile nr. 4.867 %i 4.87 din 9 noiembrie 2 8 ale /ec&iei de contencio$ admini$trati' %i fi$cal a ;naltei Cur&i de Ca$a&ie %i =u$ti&ie7. C. Date $tati$tice pri'ind >ondul RProprietateaR %i plata de$pBubirilor 77. /tati$ticile comunicate de #,(P !n luna mai 2 1 %i furni"ate de @u'ern $unt urmtoarele< G !n ceea ce pri'e%te .eBea nr. 1 /2 1, la autorit&ile locale au fo$t !nreBi$trate 2 2.782 de cereri. 11I. 22 de do$are au fo$t anali"ate %i !n 65. din ca"uri $Ga propu$ acordarea unei de$pBubiriL G 95.7 1 de do$are con$tituite !n temeiul .eBii nr. 1 /2 1 %i 476 de do$are con$tituite !n temeiul Ordonan&ei de urBen& a @u'ernului nr. 84/1III %i al Ordonan&ei de urBen& a @u'ernului nr. I9/2 au fo$t tran$mi$e Comi$iei Centrale, care a eliberat 1 .496 de Rtitluri de de$pBubireR. Celelalte do$are $unt !n cur$ de $olu&ionareL G !n ceea ce pri'e%te leBile nr. 18/1II1 %i nr. 1/2 referitoare la terenurile aBricole, conform unei e$timri par&iale referitoare la 8 din cele 91 de Cude&e, autorit&ilor locale leGau fo$t adre$ate aproape un milion %i Cumtate de cereri de re$tituire $au de de$pBubire. 66.271 de do$are con$tituite !n temeiul ace$tor leBi au fo$t tran$mi$e Comi$iei Centrale, care a re&inut 21.27I dintre ele %i a eliberat 1 .I16 Rtitluri de de$pBubireR. Celelalte do$are $unt !n cur$ de eHaminareL G !n ceea ce pri'e%te cererile de re$tituire a terenurilor $au de de$pBubire !n temeiul .eBii nr. 297/2 6, pe$te 8 . de cereri au fo$t !nreBi$trate la autorit&ile locale, din care circa 172. au fo$t admi$e cu propunere de de$pBubireL G din totalul beneficiarilor de Rtitluri de de$pBubireR, 16. 6I au ale$ $ primea$c o parte din $um !n numerar, pentru un cuantum total de circa 2 miliarde (O,, adic circa 9 milioane euro. 4.86 de per$oane au primit pl&i pentru un total de circa 46 milioane (O,, adic circa 8 milioane euro. 78. In$tituite !n decembrie 2 6, ac&iunile la >ondul RProprietateaR !nc nu $unt cotate la bur$. Cu toate ace$tea, din anul 2 7, >ondul RProprietateaR plte%te di'idende ac&ionarilor $i %i, din martie 2 8, ')n"area ac&iunilor fondului e$te permi$ pe calea unor tran"ac&ii directe, controlate de autoritatea de reBlementare bur$ier. De eHemplu, !n luna mai 2 1 au fo$t !nreBi$trate 2 5 ce$iuni. 7I. Potri'it informa&iilor publicate la data de 9 iunie 2 1 de >ondul RProprietateaR, Mini$terul >inan&elor Publice e$te ac&ionarul maCoritar, de&in)nd 65S din ac&iunile fondului. ;n plu$, 1 4 ac&ionari $unt per$oane Curidice care de&in, !n total, 12S din ac&iunile fondului, iar 4.522 de ac&ionari $unt per$oane fi"ice care de&in, !n total, 41,9S din ac&iunile fondului. 8 . Conform unei e$timri a'an$ate de @u'ern, $uma nece$ar pentru plata de$pBubirilor pre'"ute de leBile referitoare la de$pBubiri $e ridic la 21 miliarde euro.

D. +eHtele Con$iliului Europei 81. ;n Rezoluia sa Res(2004)3 privind otrrile care ridic o pro!lem structural su!secvent , adoptat la 12 mai 2 9, Comitetul Mini%trilor a artat urmtoarele< RComitetul Mini%trilor, !n temeiul articolului 16.b din /tatutul Con$iliului Europei 3...7 in'it Curtea< I. !n m$ura po$ibilit&ilor, $ identifice !n 8otr)rile !n care con$tat o !nclcare a Con'en&iei ceea ce, !n opinia $a, ridic o problem $tructural $ub$ec'ent %i oriBinea ace$tei probleme, !n $pecial atunci c)nd ea e$te $u$ceptibil a da na%tere unor numeroa$e cereri, a$tfel !nc)t $ aCute $tatele $ B$ea$c $olu&ia potri'it %i Comitetul Mini%trilor $ $upra'eB8e"e eHecutarea 8otr)rilorL II. $ $emnale"e !n $pecial orice 8otr)re care cuprinde indica&ii cu pri'ire la eHi$ten&a unei probleme $tructurale %i la oriBinea ace$tei probleme nu numai $tatului !n cau" %i Comitetului Mini%trilor, ci %i #dunrii Parlamentare, $ecretarului Beneral al Con$iliului Europei %i comi$arului pentru drepturile omului din cadrul Con$iliului Europei, %i $ $emnale"e !ntrGun mod adec'at ace$te 8otr)ri !n ba"a de date a Cur&ii.R

82. Recomandarea "omitetului #ini$trilor Rec(2004)% privind &m!untirea cilor de recurs interne , adoptat la data de 12 mai 2 9, are urmtorul con&inut< RComitetul Mini%trilor, !n temeiul articolului 16.b din /tatutul Con$iliului Europei 3...7 recomand $tatelor membre, lu)nd !n con$iderare eHemplele de bune practici men&ionate !n aneH< I. $ $e a$iBure, printrGo ob$er'are con$tant, !n lumina Curi$pruden&ei Cur&ii, c eHi$t recur$uri interne pentru orice per$oan care in'oc !ntrGun mod Cu$tificabil o !nclcare a Con'en&iei %i c ace$te recur$uri $unt efecti'e, !n m$ura !n care ele pot conduce la o deci"ie pe fondul pl)nBerii %i la un remediu adec'at al oricrei !nclcri con$tatateL $ reanali"e"e, !n urma 8otr)rilor Cur&ii care con$tat deficien&e $tructurale $au Benerale !n dreptul $au practica $tatului, caracterul efecti' al recur$urilor interne eHi$tente %i, dac e$te ca"ul, $ cree"e recur$uri efecti'e, pentru a e'ita aducerea !n fa&a Cur&ii a cau"elor repetiti'eL $ acorde o aten&ie deo$ebit, !n cadrul punctelor I %i II de mai $u$, eHi$ten&ei recur$urilor efecti'e !n ca"ul unei afirma&ii Cu$tificabile pri'ind durata eHce$i' a procedurilor Curi$dic&ionale 3...7.R

II.

III.

84. Partea rele'ant din aneHa la (ecomandarea Comitetului Mini%trilor (ec32 975 pre'ede urmtoarele< R3...7 14. Dup ce o 8otr)re a Cur&ii care rele' deficien&e $tructurale $au Benerale !n dreptul $au !n practica $tatului 3T8otr)reGpilotU7 a fo$t adoptat, iar un numr mare de cereri pri'itoare la aceea%i problem 3Tcau"e repetiti'eU7 $unt pe rol $au $u$ceptibile de a fi introdu$e la Curte, statul prt tre!uie s se asi'ure c potenialii reclamani dispun de un recurs e(ectiv care s le permit s se adreseze unei autoriti naionale competente, recur$ care ar putea fi, !n eBal m$ur, utili"at de reclaman&ii actuali. *n a$tfel de recur$ rapid %i eficient leGar permite $ ob&in deCa o repara&ie la ni'el intern, !n conformitate cu principiul $ub$idiarit&ii $i$temului Con'en&iei. 19. Introducerea unui a$tfel de recur$ intern ar putea contribui, de a$emenea, !n mod $emnificati', la reducerea 'olumului de munc al Cur&ii. De%i eHecutarea rapid a 8otr)riiGpilot rm)ne e$en&ial pentru $olu&ionarea problemei $tructurale %i pre'enirea !n ace$t fel a cererilor 'iitoare pri'ind aceea%i problem, poate eHi$ta o cateBorie de per$oane care au fo$t deCa afectate de acea$t problem !nainte de re"ol'area $a. Pentru ace$te per$oane, eHi$ten&a unui recur$ menit $ Barante"e o repara&ie la ni'el intern ar permite Cur&ii $ le in'ite $ utili"e"e noul recur$ %i, dac e$te ca"ul, $ declare inadmi$ibile cererile lor. 16. Pot eHi$ta mai multe op&iuni pentru a atinBe ace$t obiecti', !n func&ie, printre altele, de natura problemei $tructurale !n di$cu&ie %i dup cum per$oana afectat de acea$t problem a introdu$ $au nu o cerere la Curte. 15. ;n $pecial, !n urma unei 8otr)riGpilot care a rele'at o problem $tructural $pecific, ar putea fi, de eHemplu, adoptat o abordare ad 8oc, prin care $tatul 'i"at $ eHamine"e oportunitatea introducerii unui recur$ $pecific $au a eHtinderii unui recur$ eHi$tent pe cale leBi$lati' $au Curi$pruden&ial. 17. ;n cadrul ace$tei eHaminri de la ca" la ca", $tatele ar putea pre'edea, dac ace$t lucru $e do'ede%te oportun, po$ibilitatea rede$c8iderii procedurilor $imilare celor dintrGo cau"GTpilotU care a $tabilit o !nclcare a Con'en&iei, pentru a deBre'a Curtea de ace$te cau"e %i, dac e$te ca"ul, pentru a pune la di$po"i&ia per$oanei 'i"ate un remediu mai rapid. Criteriile enumerate !n (ecomandarea (ec32 72 a Comitetului Mini%trilor pot $er'i drept $ur$ de in$pira&ie !n ace$t $en$. 18. ;n ca"ul !n care a$tfel de recur$uri $pecifice au fo$t create ca urmare a unei 8otr)riGpilot, Bu'ernele ar trebui $ informe"e rapid Curtea, pentru ca acea$ta $ le poat lua !n con$iderare !n eHaminarea cau"elor repetiti'e.

1I. Cu toate ace$tea, nu 'a fi nece$ar $au adec'at $ $e cree"e recur$uri noi pentru orice cau" !n care o 8otr)re a Cur&ii a identificat o problem $tructural $au $ $e acorde ace$tora un anumit efect retroacti'. ;n anumite ca"uri, poate fi preferabil $ $e la$e Cur&ii $arcina de a eHamina ace$te cau"e, !n $pecial pentru a e'ita obliBarea reclamantului $ $uporte $arcina $uplimentar a epui"rii din nou a recur$urilor interne care, !n plu$, nu ar fi !nfiin&ate dec)t dup adoptarea modificrilor leBi$lati'e 3...7.R 89. .a data de 2 martie 2 1 , cu oca"ia celei deGa 1. 78Ga reuniune, deleBa&ii mini%trilor care $upra'eB8ea" eHecutarea 8otr)rilor Cur&ii au reamintit cu pri'ire la cau"ele /trin, Mia%u %i cu pri'ire la pe$te o $ut de alte cau"e rom)ne%ti de ace$t tip c a$pectele pe care ace$tea le ridic $e refer la o problem $i$temic important, leBat !n $pecial de lip$a re$tituirii $au a de$pBubirii pentru bunurile na&ionali"ate, apoi re')ndute de $tat unor ter&i. #ce%tia au luat act de un plan de ac&iune pre"entat la data de 26 februarie 2 1 de ctre autorit&ile rom)ne, pe care leGau in'itat $ pre"inte un calendar e$timati' pentru adoptarea m$urilor luate !n con$iderare. E. Drept comparat !n materie de re$tituire $au de de$pBubire pentru bunurile na&ionali"ate !nainte de 1I8I !n Europa Central %i de E$t 86. ;n anii de dup cel deGal Doilea ("boi Mondial, reBimurile comuni$te din numeroa$e &ri din Europa Central %i de E$t au na&ionali"at %i eHpropriat ma$i' imobilele, precum %i $tructurile indu$triale, bancare, comerciale %i, cu eHcep&ia Poloniei, pe cele aBricole. 85. .a !nceputul anilor 1II , au fo$t adoptate m$uri de re$tituire !n multe dintre ace$te &ri, ale cror $itua&ii politice %i Curidice erau diferite. Modalit&ile %i !ntinderea re$tituirilor difereau de la o &ar la alta %i $Ga ob$er'at o mare di'er$itate !n formele de de$pBubire $tabilite de $tate. 87. #numite $tate nu au adoptat m$uri leBi$lati'e cu pri'ire la re$tituirea $au de$pBubirea pentru bunurile na&ionali"ate ori confi$cate 3#"erbaidCan, ?o$niaG1er&eBo'ina %i @eorBia7. 88. .eBi$la&ia polone" nu pre'ede re$tituirea $au de$pBubirea Beneral pentru bunurile confi$cate ori na&ionali"ate. /inBura eHcep&ie $e refer la reBiunea ?uBului %i $e limitea" la a pre'edea un drept la de$pBubire. #ce$t drept $e poate concreti"a, la aleBerea creditorului< prin deducerea 'alorii indeHate a bunurilor abandonate din pre&ul bunurilor publice ac8i"i&ionate prin intermediul unei proceduri de licita&ie $au prin plata unei de$pBubiri pecuniare ce pro'ine din fondul de de$pBubire. Cuantumul indemni"a&iei ce i $e poate plti creditorului e$te plafonat prin leBe la 2 S din 'aloarea actual a bunurilor pierdute !n reBiunea ?uB. 8I. .eBi$la&ia unBar pri'itoare la de$pBubirea par&ial a daunelor cau"ate de $tat bunurilor cet&enilor pre'ede o de$pBubire $ub forma unei $ume de bani $au a unor cupoane de de$pBubire. .eBea $tabile%te %i un plafon. I . MaCoritatea &rilor !n cau" limitea" dreptul la re$tituire $au la de$pBubire la anumite cateBorii de bunuri ori de per$oane. #numite $tate fiHea" !n leBi$la&ia lor termene, uneori foarte $curte, pentru pre"entarea cererilor. I1. #numite &ri 3#lbania, ?ulBaria, >o$ta (epublic IuBo$la' a Macedoniei %i .ituania7 pre'd di'er$e forme de re$tituire %i/$au de de$pBubire prin leBile numite Rde re$tituireR. #ltele au inclu$ problema re$tituirii bunurilor !n leBi de reabilitare 3@ermania, Moldo'a, (epublica Ce8, (u$ia, /lo'acia %i *craina7. ;n fine, problema e$te tratat %i !n leBile propriet&ii 3@ermania, ?ulBaria, E$tonia, (epublica Ce8 %i /lo'enia7. I2. ;n toate ca"urile, re$tituirea nu e$te un drept ab$olut %i poate fi $upu$ unor condi&ii $au limitri numeroa$e. #cela%i lucru e$te 'alabil %i pentru dreptul la o de$pBubire. 1. Condi&iile ratione per$onae I4. (e$tituirea bunurilor confi$cate ori na&ionali"ate $au de$pBubirea poate $ !i pri'ea$c fie pe fo%tii proprietari, fie pe $ucce$orii ace$tora 3mo%tenitori leBali !n #lbania7. #numite leBi$la&ii, precum cele din E$tonia, .ituania, Moldo'a, (epublica Ce8, /lo'acia %i /lo'enia, le impun $olicitan&ilor condi&ia $ fi a'ut calitatea de cet&ean !n momentul confi$crii $au $ aib calitatea de cet&ean !n momentul formulrii cererii de re$tituire, iar uneori c8iar ambele condi&ii. ;n plu$, dreptul /lo'aciei %i al E$toniei impunea condi&ia ca $olicitantul $ fi a'ut re%edin&a permanent !n &ara re$pecti' !n momentul intrrii !n 'iBoare a leBii %i !n momentul formulrii cererii de re$tituire $au de de$pBubire. Pentru $i$temele care pre'd procedura de reabilitare, numai per$oanele reabilitate conform leBii pot $olicita re$tituirea bunurilor lor. #%a $e !nt)mpl !n @ermania, Moldo'a, (epublica Ce8, (u$ia, /lo'acia %i *craina, &ri !n care dreptul la re$tituire $au la de$pBubire decurBe, inteBral ori par&ial, din reabilitarea 'ictimelor repre$iunii politice. 2. CateBoriile de bunuri eHclu$e de la re$tituire I9. #numite leBi$la&ii eHclud de la re$tituire $au de la de$pBubire mai multe cateBorii de bunuri. I6. ;n anumite $tate $unt eHclu$e terenurile %i cldirile al cror a$pect a fo$t modificat 3@ermania7, bunurile care %iGau pierdut a$pectul ini&ial 3E$tonia7 $au bunurile care au di$prut ori care au fo$t precum %i bunurile care au fo$t pri'ati"ate 3Moldo'a, (u$ia %i *craina7. I5. De altfel, !n E$tonia, bunurile militare, bunurile culturale $au $ociale ori obiectele aflate $ub $tatului, precum %i cldirile admini$trati'e ale autorit&ilor de $tat $au locale nu pot fi re$tituite.

!n altele, di$tru$e, protec&ia Conform

leBi$la&iei din Moldo'a, terenurile, pdurile, planta&iile plurianuale $au bunurile care au fo$t confi$cate din moti'e fr nicio leBtur cu repre$iunea politic $unt, de a$emenea, eHclu$e de la re$tituire. I7. ;n (u$ia %i !n *craina, bunurile care au fo$t na&ionali"ate conform leBi$la&iei !n 'iBoare la data re$pecti' $unt eHclu$e de la re$tituire $au de la de$pBubire. I8. ;n .ituania, re$tituirea e$te po$ibil numai pentru imobilele cu de$tina&ia de locuin&. ;n /erbia, leBea nu pre'ede dec)t re$tituirea par&ial a terenurilor aBricole. ;n fine, !n (epublica Ce8 %i !n ?ulBaria, leBile de re$tituire $pecific bunurile crora li $e aplic. 4. .imitrile temporale II. #numite leBi$la&ii impun limitri temporale pentru introducerea unei cereri de re$tituire $au de de$pBubire. E$te ca"ul #lbaniei %i al E$toniei 3!n care fo%tii proprietari au beneficiat de mai pu&in de un an pentru aG%i depune cererea7, al >o$tei (epublici IuBo$la'e a Macedoniei, al (epublicii Ce8e %i al /lo'aciei 3un an de la data intrrii !n 'iBoare a leBii pri'ind reabilitarea7. 1 . #lte leBi$la&ii limitea" re$tituirea $au de$pBubirea la bunurile na&ionali"ate $au confi$cate !ntrGo anumit perioad. De eHemplu, leBi$la&ia Berman limitea" de$pBubirea la bunurile na&ionali"ate dup anul 1I9I, !n$ pre'ede o de$pBubire pentru bunurile na&ionali"ate !n perioada 1I96G1I9I !n "ona de ocupa&ie $o'ietic. 9. >ormele de de$pBubire %i limitrile lor 1 1. Mai multe &ri au ale$ o de$pBubire $ub forma unui bun ec8i'alent, de aceea%i natur cu bunul na&ionali"at $au confi$cat 3#lbania, @ermania, ?ulBaria, >o$ta (epublic IuBo$la' a Macedoniei %i MunteneBru7. 1 2. #tunci c)nd $c8imbul e$te impo$ibil, leBi$la&iile pre'd po$ibilitatea de a oferi un bun de alt natur, o $um de bani, bonuri de compen$are 3?ulBaria %i *nBaria7, titluri $au obliBa&iuni de $tat 3>o$ta (epublic IuBo$la' a Macedoniei, /lo'enia7 $au pr&i $ociale !ntrGo !ntreprindere public 3#lbania %i ?ulBaria7. 1 4. Calcularea cuantumului de$pBubirii pltite $e ba"ea" !n principal pe 'aloarea de pia& a bunului la momentul deci"iei de re$tituire $au de de$pBubire 3#lbania, .ituania, Moldo'a, MunteneBru, Polonia %i /erbia7 ori la momentul confi$crii 3>o$ta (epublic IuBo$la' a Macedoniei7 $au pe $uma $tabilit printrGo leBe. 1 9. #numite &ri adauB alte con$iderente la cel al pre&ului pie&ei. Dac de$pBubirea con$t !n pr&i $ociale, cuantumul e$te eBal cu 'aloarea bunului la momentul deci"iei $au cu 'aloarea bunului public pri'ati"at 3#lbania7. 1 6. ;n $tabilirea cuantumului de$pBubirii pot inter'eni %i al&i factori. De eHemplu, !n @ermania $e &ine cont de 'aloarea bunului !nainte de eHpropriere, ce 'a fi !nmul&it cu un coeficient pre'"ut de leBe. 1 5. #numite leBi$la&ii $tabile$c plafoane pentru de$pBubire 3@ermania, (u$ia, *craina7 $au pl&i e%alonate 3Moldo'a7. 6. #utorit&ile competente $ decid cu pri'ire la re$tituire $au la de$pBubire 1 7. #utorit&ile !n$rcinate $ $tatue"e cu pri'ire la re$tituire $au la de$pBubire pot fi de natur Cudiciar $au de natur admini$trati'. Printre cele mai frec'ente $e numr comi$ii $peciale de re$tituire %i de de$pBubire 3#lbania, ?ulBaria, Moldo'a, MunteneBru7, orBane admini$trati'e 3.ituania7, mini$terul de finan&e $au mini$terul Cu$ti&iei %i c8iar in$tan&e 3(epublica Ce87. ;n toate $tatele, deci"iile orBanelor admini$trati'e pot fi conte$tate !n fa&a in$tan&elor admini$trati'e $au ci'ile. ;, D(EP+ I. #$upra coneHrii cererilor 1 8. Curtea con$ider !n primul r)nd c, !n intere$ul unei bune admini$trri a Cu$ti&iei, aplic)nd art. 92 : 1 din reBulamentul $u, $e impune coneHarea cererilor !nreBi$trate $ub nr. 4 .757/ 6 %i 44.8 / 5, deoarece faptele ce $tau la oriBinea celor dou cau"e pre"int $imilitudini. Cadrul leBi$lati' %i practicile admini$trati'e fiind $imilare, Curtea aprecia" c prin coneHarea celor dou cereri $Gar permite o mai bun anali" a lor. II. #$upra pretin$ei !nclcri a art. 5 : 1 din Con'en&ie 1 I. Primele dou reclamante, doamnele #tana$iu %i Poenaru, pretind c re$pinBerea ac&iunii lor !n re'endicarea apartamentului nr. 1 %i !n anularea contractului de ')n"areGcumprare a ace$tuia leGa !nclcat dreptul de acce$ la o in$tan&. Cea deGa treia reclamant, doamna /olon, $u$&ine c durata procedurii de re$tituire a fo$t eHce$i'. +oate trei in'oc art. 5 : 1 din Con'en&ie, care pre'ede urmtoarele< ROrice per$oan are dreptul la Cudecarea !n mod ec8itabil, !n mod public %i !ntrGun termen re"onabil a cau"ei $ale, de ctre o in$tan& 3...7 care 'a 8otr! 3...7 a$upra conte$ta&iilor cu pri'ire la drepturile %i obliBa&iile $ale cu caracter ci'il 3...7.R 11 . Curtea ob$er' !nc de la !nceput c principalul capt de cerere al doamnei /olon $e refer la lip$a de eficien& a mecani$mului de de$pBubire, care ar fi contribuit %i mai mult la prelunBirea procedurii de

10

de$pBubire. Problema duratei procedurii fiind $ub$ec'ent celei a eficien&ei mecani$mului de de$pBubire, Curtea $e 'a apleca a$upra ace$tui capt de cerere din per$pecti'a dreptului la re$pectarea bunurilor 3paraBrafele 16 G1I9 de mai Co$7. #. #$upra admi$ibilit&ii 111. Curtea con$tat c ace$t capt de cerere, pe care doamnele #tana$iu %i Poenaru !l !ntemeia" pe art. 5 : 1 din Con'en&ie %i care $e refer la pretin$a lip$ de acce$ la o in$tan&, nu e$te 'dit ne!ntemeiat !n $en$ul art. 46 : 4 din Con'en&ie. Curtea con$tat c ace$ta nu pre"int niciun alt moti' de inadmi$ibilitate. Prin urmare, el trebuie declarat admi$ibil. ?. #$upra fondului 1. #rBumentele pr&ilor a7 (eclamantele 112. Doamnele #tana$iu %i Poenaru con$ider c prin refu"ul de a le anali"a ac&iunea !n re'endicare a apartamentului !n litiBiu pe moti'ul c ar fi trebuit $ urme"e !n prealabil procedura admini$trati' pre'"ut !n ace$t $cop de .eBea nr. 1 /2 1, in$tan&ele interne leGau !nclcat dreptul de acce$ la o in$tan&. Ele adauB c, pentru a ob&ine re$tituirea apartamentului, au utili"at toate cile de recur$ oferite de dreptul intern, %i anume ac&iunea !n re'endicare %i procedurile admini$trati'e reBlementate prin leBile nr. 112/1II6 %i nr. 1 /2 1, fr a ob&ine 'reodat o 8otr)re pe fond. b7 @u'ernul 114. @u'ernul $u$&ine c re$pinBerea ac&iunii doamnelor #tana$iu %i Poenaru nu a adu$ atinBere dreptului de acce$ al pr&ilor intere$ate la o in$tan&, ci c a fo$t moti'at de preocuparea in$tan&elor interne pentru p$trarea coeren&ei procedurilor de re$tituire reBlementate prin .eBea nr. 1 /2 1. #ce$ta con$ider c, !n orice ca", reclamantele puteau $ $e bucure pe deplin de dreptul de acce$ la o in$tan& !n cadrul cilor de atac pu$e la di$po"i&ia lor prin .eBea nr. 1 /2 1. 2. #precierea Cur&ii 119. Curtea reaminte%te c art. 5 : 1 din Con'en&ie Barantea" oricrei per$oane dreptul ca o in$tan& $ $e pronun&e a$upra oricrei conte$ta&ii referitoare la drepturile %i obliBa&iile $ale cu caracter ci'il. #rticolul con$fin&e%te a$tfel Rdreptul la o in$tan&R, cu pri'ire la care dreptul de acce$, %i anume dreptul de a $e$i"a in$tan&a !n materie ci'il, nu con$tituie dec)t unul dintre a$pecte. 116. Dreptul de acce$ la in$tan&e, recuno$cut de art. 5 : 1 din Con'en&ie, nu e$te ab$olut< el $e pretea" la limitri admi$e implicit deoarece, prin !n$%i natura $a, impune o reBlementare de ctre $tat. /tatele contractante $e bucur, !n materie, de o anumit marC de apreciere. Cu toate ace$tea, Cur&ii !i re'ine obliBa&ia de a $tatua !n ultim in$tan& cu pri'ire la re$pectarea cerin&elor Con'en&ieiL ea trebuie $ $e con'inB c limitrile implementate nu re$tr)nB acce$ul oferit indi'idului !ntrGun a$emenea mod $au !ntrGo a$emenea m$ur !nc)t dreptul $ fie !nclcat !n !n$%i $ub$tan&a lui. ;n plu$, o a$tfel de limitare nu e$te conform cu art. 5 : 1 dec)t dac urmre%te un $cop leBitim %i dac eHi$t un raport re"onabil de propor&ionalitate !ntre miCloacele utili"ate %i $copul urmrit. 115. ;n acea$t pri'in&, trebuie reamintit faptul c $copul Con'en&iei e$te $ proteCe"e nu drepturi teoretice $au ilu"orii, ci concrete %i efecti'e. (emarca e$te 'alabil !n $pecial pentru dreptul de acce$ la in$tan&e, a')nduG$e !n 'edere locul eminent pe care !l ocup dreptul la un proce$ ec8itabil !ntrGo $ocietate democratic 3Prin&ul 1an$G#dam II de .iec8ten$tein !mpotri'a @ermaniei NMCO, nr. 92.627/I8, :: 94G96, CEDO 2 1GMIII7. 117. ;n ceea ce le pri'e%te pe doamnele #tana$iu %i Poenaru, Curtea con$tat c ele au formulat un recur$ !ntemeiat pe pre'ederile .eBii nr. 1 /2 1, !n$ deci"ia rma$ definiti' din data de 18 aprilie 2 6 prin care primria era obliBat $ le r$pund nu a fo$t niciodat eHecutat, de%i cererea lor data din 2 1. Prin urmare, Curtea nu poate accepta arBumentul @u'ernului con$t)nd !n afirma&ia c reclamantele au putut $ beneficie"e pe deplin de dreptul de acce$ la o in$tan& !n cadrul cilor de recur$ pre'"ute de leBile $peciale de repara&ie. 118. ;n ceea ce pri'e%te ac&iunea !n re'endicare !ntemeiat pe pre'ederile ci'ile de drept comun, Curtea aprecia" c re$pinBerea $a moti'at de nece$itatea de a a$iBura aplicarea coerent a leBilor de repara&ie nu rele', !n $ine, o problem din per$pecti'a dreptului de acce$ la o in$tan& Barantat de art. 5 : 1 din Con'en&ie, cu condi&ia ca procedura pre'"ut de .eBea nr. 1 /2 1 $ fie pri'it ca o cale de drept efecti' 3>aimblat, men&ionat mai $u$, : 447. 11I. Or, din practica na&ional reie$e c, la data e'enimentelor, autorit&ile competente !%i !nclcau !n mod repetat obliBa&ia ce le re'enea de a r$punde la cererile de re$tituire $au de de$pBubire !n termenul leBal de 5 de "ile. Problema $i$temic ce a !mpiedicat func&ionarea procedurii in$tituite prin .eBea nr. 1 /2 1 leGa pu$ pe per$oanele intere$ate !n impo$ibilitatea de a $upune deci"iile admini$trati'e controlului Curi$dic&ional pre'"ut de leBe. 12 . ;n ceea ce pri'e%te po$ibilitatea de a $anc&iona !nt)r"ierea autorit&ilor admini$trati'e !n anali"area cererilor, Curtea ob$er' c, prin deci"ia din data de 1I martie 2 7, /ec&iile *nite ale ;naltei Cur&i de Ca$a&ie %i =u$ti&ie au 8otr)t ca, !n lip$a unui r$pun$ din partea autorit&ilor admini$trati'e !n termenul leBal, in$tan&ele $ fie abilitate $ $tatue"e !n locul lor a$upra fondului cererilor %i $ di$pun, dac e$te ca"ul, re$tituirea

11

bunurilor. #ce$t recur$ a de'enit efecti' la data de 12 noiembrie 2 7, la data publicrii $ale !n Monitorul Oficial 3>aimblat, men&ionat mai $u$, : 927. 121. ;n lumina con$iderentelor de mai $u$, Curtea conclu"ionea" c, !nainte ca recur$ul introdu$ prin deci"ia din 1I martie 2 7 a /ec&iilor *nite ale ;naltei Cur&i de Ca$a&ie %i =u$ti&ie $ de'in efecti', doamnele #tana$iu %i Poenaru $Gau aflat !n impo$ibilitatea de a $olicita !n fa&a in$tan&elor interne re$tituirea apartamentului !n litiBiu. 122. Curtea admite c, !n conteHtul compleH %i $en$ibil din punct de 'edere $ocial, !n$o&it de con$ecin&ele economice $erioa$e ale tran"i&iei (om)niei ctre un reBim democratic %i ale repara&iei nedrept&ilor trecutului, e$te po$ibil ca implementarea cadrului leBi$lati' $ fi !nt)mpinat dificult&i %i $ fi !nreBi$trat !nt)r"ieri 3a $e 'edea, mutati$ mutandi$, ?ronioE$Vi !mpotri'a Poloniei NMCO, nr. 41.994/I5, : 152, CEDO 2 9GM7. 124. Cu toate ace$tea, lip$a de r$pun$ al autorit&ilor admini$trati'e la cererile de re$tituire introdu$e !n temeiul leBilor nr. 112/1II6 %i nr. 1 /2 1, la care $e adauB lip$a, !n perioada men&ionat mai $u$, a unei ci de atac, leGa fcut pe doamnele #tana$iu %i Poenaru $ $ufere o $arcin di$propor&ionat, aduc)nd a$tfel atinBere $ub$tan&ei !n$e%i a dreptului lor de acce$ la o in$tan&. 129. (e"ult c a a'ut loc !nclcarea art. 5 : 1 din Con'en&ie !n ceea ce le pri'e%te pe doamnele #tana$iu %i Poenaru. III. #$upra pretin$ei !nclcri a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Con'en&ie 126. (eclamantele con$ider c impo$ibilitatea !n care $e afl de a ob&ine re$tituirea bunurilor lor imobile na&ionali"ate $au de a fi de$pBubite con$tituie o !nclcare a dreptului la re$pectarea bunurilor, a$tfel cum e$te ace$ta recuno$cut de art. 1 din Protocolul nr. 1, care pre'ede urmtoarele< ROrice per$oan fi"ic $au Curidic are dreptul la re$pectarea bunurilor $ale. ,imeni nu poate fi lip$it de proprietatea $a dec)t pentru cau" de utilitate public %i !n condi&iile pre'"ute de leBe %i de principiile Benerale ale dreptului interna&ional. Di$po"i&iile precedente nu aduc atinBere dreptului $tatelor de a adopta leBile pe care le con$ider nece$are pentru a reBlementa folo$in&a bunurilor conform intere$ului Beneral $au pentru a a$iBura plata impo"itelor ori a altor contribu&ii $au a amen"ilor.R #. #$upra eHcep&iei preliminare !ntemeiate pe incompatibilitatea ratione materiae cu pre'ederile Con'en&iei a captului de cerere formulat de doamnele #tana$iu %i Poenaru 1. #rBumentele pr&ilor a7 @u'ernul 125. @u'ernul $u$&ine c doamnele #tana$iu %i Poenaru nu de&in un RbunR !n $en$ul definit de Curi$pruden&a Cur&ii. 127. ;n ceea ce pri'e%te dreptul de a ob&ine re$tituirea imobilelor na&ionali"ate $au de a fi de$pBubite !n temeiul leBi$la&iei interne, @u'ernul $ublinia" c leBile de repara&ie nu au re$tabilit !n mod automat dreptul de proprietate al fo%tilor proprietari a$upra imobilelor na&ionali"ate. 128. #ce$ta $u$&ine c nici con$tatarea ileBalit&ii na&ionali"rii unui imobil, nici depunerea unei cereri de re$tituire $au de de$pBubire nu $unt $uficiente pentru a con$tata eHi$ten&a unei crean&e care $ atraB dup $ine protec&ia oferit prin art. 1 din Protocolul nr. 1. ;n ace$t $en$, @u'ernul arat c dreptul de a fi de$pBubit e$te condi&ionat de re$pectarea cerin&elor procedurale %i materiale enun&ate de leBile de repara&ie %i, !n mod $pecial, de .eBea nr. 1 /2 1. 12I. Or, !n opinia @u'ernului, anali"a conformit&ii cererilor cu eHiBen&ele men&ionate mai $u$ e$te atributul eHclu$i' al autorit&ilor admini$trati'e %i Curi$dic&ionale competente. Mai eHact, @u'ernul con$ider c recunoa%terea unei crean&e ire'ocabile %i $uficient de bine $tabilite !n dreptul intern nu are loc dec)t !n urma controlului de leBalitate eHercitat de prefect a$upra deci"iilor autorit&ilor locale care au anali"at !n prim in$tan& cererile de repara&ie introdu$e !n ba"a .eBii nr. 1 /2 1. 14 . #rt)nd c autorit&ile admini$trati'e $au in$tan&ele interne nu leGau recuno$cut doamnelor #tana$iu %i Poenaru !n niciun moment un drept la re$tituirea apartamentului !n litiBiu $au la o de$pBubire, @u'ernul conclu"ionea" c ace$te reclamante nu erau nici titularele unui bun, nici ale unei crean&e fa& de $tat !n ba"a creia $ poat pretinde c au cel pu&in o R$peran& leBitimR de a ob&ine beneficiul efecti' al unui bun. b7 (eclamantele 141. Doamnele #tana$iu %i Poenaru $e opun arBumentului @u'ernului. 142. Ele con$ider c, !n circum$tan&ele $pecifice ale leBi$la&iei rom)ne referitoare la re$tituirea imobilelor na&ionali"ate, eHi$ten&a unui RbunR, !n $en$ul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Con'en&ie, re"ult din !ntrunirea a trei condi&ii< intrarea !n 'iBoare a .eBii nr. 1 /2 1, 'oin&a per$oanei intere$ate de a beneficia de ea, eHprimat prin depunerea unei cereri admini$trati'e, %i lip$a unui r$pun$ din partea autorit&ii admini$trati'e !n termenul leBal. 144. ;n ceea ce pri'e%te $itua&ia lor $pecial, doamnele #tana$iu %i Poenaru reaminte$c faptul c numeroa$e 8otr)ri definiti'e au con$tatat ileBalitatea na&ionali"rii !ntreBului imobil %i au di$pu$ re$tituirea celorlalte apartamente. Prin urmare, ele con$ider c recunoa%terea ileBalit&ii na&ionali"rii e$te 'alabil %i pentru

12

apartamentul nr. 1. Ele $u$&in c !n pre"ent di$pun de un bun actual $au, cel pu&in, de o R$peran& leBitimR de a ob&ine re$tituirea lui $au o de$pBubire. 2. #precierea Cur&ii a) )rincipii ce decur' din jurisprudena "urii 149. Curtea reaminte%te c un reclamant nu poate pretinde o !nclcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 dec)t !n m$ura !n care 8otr)rile pe care le critic $e refer la RbunurileR $ale !n $en$ul ace$tei pre'ederi. ,o&iunea RbunuriR poate cuprinde at)t Rbunuri actualeR, c)t %i 'alori patrimoniale, inclu$i' crean&e, !n ba"a crora un reclamant poate pretinde c are cel pu&in o R$peran& leBitimR de a ob&ine beneficiul efecti' al unui drept de proprietate 3@rat"inBer %i @rat"inBero'a !mpotri'a (epublicii Ce8e 3dec.7 NMCO, nr. 4I.7I9/I8, : 5I, CEDO 2 2GMII7. 146. Curtea reaminte%te, de a$emenea, c art. 1 din Protocolul nr. 1 nu poate fi interpretat !n $en$ul c ar impune $tatelor contractante o obliBa&ie Beneral de a re$titui bunurile ce leGau fo$t tran$ferate !nainte $ ratifice Con'en&ia 3=antner !mpotri'a /lo'aciei, nr. 4I. 6 /I7, : 49, 9 martie 2 47. 145. ;n $c8imb, atunci c)nd un $tat contractant, dup ce a ratificat Con'en&ia, inclu$i' Protocolul nr. 1, adopt o leBi$la&ie care pre'ede re$tituirea total $au par&ial a bunurilor confi$cate !ntrGun reBim anterior, $e poate con$idera c acea leBi$la&ie Benerea" un nou drept de proprietate aprat de art. 1 din Protocolul nr. 1 !n beneficiul per$oanelor care !ntrune$c condi&iile de re$tituire 3QopecVA !mpotri'a /lo'aciei NMCO, nr. 99.I12/I8, : 46, CEDO 2 9GIP7. 147. Dac intere$ul patrimonial !n cau" e$te de ordinul crean&ei, el nu poate fi con$iderat o R'aloare patrimonialR dec)t dac are o ba" $uficient !n dreptul intern, de eHemplu atunci c)nd e$te confirmat printrGo Curi$pruden& bine $tabilit a in$tan&elor 3QopecVA, men&ionat mai $u$, : 627. b7 #plicarea principiilor men&ionate mai $u$ 148. Curtea con$tat c pr&ile au puncte de 'edere di'erBente !n ceea ce pri'e%te interpretarea pre'ederilor leBilor de repara&ie %i, !n mod $pecial, !n ceea ce pri'e%te momentul de la care per$oana care $Ga pre'alat de ace$te leBi de'ine titularul unui drept la re$tituirea bunului $au la de$pBubire. 14I. Curtea nu con$ider nece$ar $ $olu&ione"e acea$t contro'er$, care &ine de teoria %i de practica intern. 19 . #$tfel, Cur&ii !i e$te $uficient $ con$tate, &in)nd cont de $en$ul autonom al no&iunii RbunuriR %i de criteriile re&inute !n Curi$pruden&a Cur&ii, c eHi$ten&a unui Rbun actualR !n patrimoniul unei per$oane e$te !n afara oricrui dubiu dac, printrGo 8otr)re definiti' %i eHecutorie, in$tan&ele iGau recuno$cut ace$teia calitatea de proprietar %i dac !n di$po"iti'ul 8otr)rii ele au di$pu$ !n mod eHpre$ re$tituirea bunului. ;n ace$t conteHt, refu"ul admini$tra&iei de a $e conforma ace$tei 8otr)ri con$tituie o inBerin& !n dreptul la re$pectarea bunurilor, care &ine de prima fra" a primului alineat al art. 1 din Protocolul nr. 1 la Con'en&ie 3a $e 'edea, mutati$ mutandi$, Pduraru, men&ionat mai $u$, :: 56 %i 767. 191. Curtea con$tat c, de la intrarea !n 'iBoare a leBilor nr. 1/2 %i nr. 1 /2 1 %i mai ale$ a .eBii nr. 297/2 6, dreptul intern pre'ede un mecani$m care trebuie $ conduc fie la re$tituirea bunului, fie la acordarea unei de$pBubiri. 192. Prin urmare, Curtea aprecia" c tran$formarea !ntrGo R'aloare patrimonialR, !n $en$ul art. 1 din Protocolul nr. 1, a intere$ului patrimonial ce re"ult din $impla con$tatare a ileBalit&ii na&ionali"rii e$te condi&ionat de !ntrunirea de ctre partea intere$at a cerin&elor leBale !n cadrul procedurilor pre'"ute de leBile de repara&ie %i de epui"area cilor de atac pre'"ute de ace$te leBi. 194. ;n $pe&, Curtea ob$er' c nicio in$tan& $au autoritate admini$trati' intern nu leGa recuno$cut doamnelor #tana$iu %i Poenaru !n mod definiti' un drept de a li $e re$titui apartamentul !n litiBiu. 1otr)rile in'ocate de reclamante 3paraBraful 1I de mai $u$7, de%i toate con$tat c na&ionali"area !ntreBului imobil a fo$t ileBal, nu con$tituie un titlu eHecutoriu pentru re$tituirea ace$tui apartament. 199. (e"ult c ace$t apartament nu repre"int un Rbun actualR !n $en$ul art. 1 din Protocolul nr. 1, de care reclamantele $Gar putea pre'ala. 196. +otu%i, dac con$tatarea Cudiciar a na&ionali"rii abu"i'e a imobilului nu atraBe dup $ine !n mod automat un drept de re$tituire a bunului, Curtea ob$er' c ea d dreptul la o de$pBubire din moment ce din 8otr)rile in$tan&elor interne ce au dob)ndit autoritate de lucru Cudecat reie$e c condi&iile leBale impu$e pentru a beneficia de m$urile de repara&ie, %i anume na&ionali"area ileBal a bunului %i do'ada calit&ii de mo%tenitor a fo$tului proprietar, erau !ntrunite. Curtea acord importan& %i faptului c Primria ?ucure%ti refu" !nc $ $e conforme"e deci"iei ire'ocabile a ;naltei Cur&i de Ca$a&ie %i =u$ti&ie din data de 18 aprilie 2 6, fr a oferi o Cu$tificare 'alabil. 195. Prin urmare, trebuie conclu"ionat c, !n ciuda faptului c primria nu a emi$ p)n !n pre"ent o deci"ie, reclamantele $unt cel pu&in beneficiarele unui drept de a fi de$pBubite. #')nd !n 'edere 8otr)rile Cudectore%ti interne, care repre"int, !n $en$ul 8otr)rilor anterioare ale Cur&ii, Ro Curi$pruden& bine $tabilit a in$tan&elorR, acea$t crean& con$tituie un Rintere$ patrimonialR $uficient de bine $tabilit !n dreptul intern %i care &ine de no&iunea RbunR la care $e refer art. 1 din Protocolul nr. 1 3a $e 'edea, mutati$ mutandi$, QopecVA, men&ionat mai $u$, : 627.

13

197. (e"ult c eHcep&ia @u'ernului nu poate fi re&inut. 198. ;n fine, Curtea con$tat c ace$t capt de cerere nu e$te 'dit ne!ntemeiat !n $en$ul art. 46 : 4 din Con'en&ie. De altfel, acea$ta con$tat c nu pre"int niciun alt moti' de inadmi$ibilitate. Prin urmare, el trebuie declarat admi$ibil. ?. #$upra admi$ibilit&ii captului de cerere formulat de doamna /olon 19I. Curtea con$tat c ace$t capt de cerere nu e$te 'dit ne!ntemeiat !n $en$ul art. 46 : 4 din Con'en&ie. Pe de alt parte, acea$ta con$tat c nu pre"int niciun alt moti' de inadmi$ibilitate. Prin urmare, el trebuie declarat admi$ibil. C. #$upra fondului 1. #rBumentele pr&ilor a7 @u'ernul 16 . @u'ernul arat c reclamantele au utili"at po$ibilitatea de a $e adre$a autorit&ilor admini$trati'e pentru a li $e acorda o de$pBubire !n temeiul .eBii nr. 1 /2 1, a$tfel cum a fo$t modificat prin .eBea nr. 297/2 6. 161. ;n opinia @u'ernului, mecani$mul implementat de acea$t din urm leBe %i care $e refer la !nfiin&area >ondului RProprietateaR e$te de natur $ le ofere per$oanelor !ndrept&ite de$pBubiri !n cuantum eBal cu 'aloarea de pia& a bunurilor. Conform ultimelor modificri ale .eBii nr. 297/2 6, o parte a de$pBubirii ar putea fi pltit !n numerar dac crean&a nu dep%e%te 6 . (O,. @u'ernul arBumentea" c o anumit !nt)r"iere la plat e$te ine'itabil, dat fiind compleHitatea proce$ului de de$pBubire. 162. ;n ceea ce pri'e%te proBre$ele fcute pentru ca >ondul RProprietateaR $ de'in func&ional, @u'ernul arat, !n ob$er'a&iile $ale $cri$e din data de 29 aprilie 2 I, c procedura de e'aluare a acti'elor fondului aproape c a aCun$ la final, la fel ca %i procedura de $elec&ie a admini$tratorului fondului. 164. ;n ob$er'a&iile $ale pre"entate !n cadrul audierii, @u'ernul arat c, din anul 2 7, >ondul RProprietateaR plte%te di'idende ac&ionarilor $i. De altfel, la data de I $eptembrie 2 1 , @u'ernul a preci"at c ac&ionarii >ondului RProprietateaR au 8otr)t reparti"area di'idendelor pentru perioada 2 8/2 I %i c admini$tratorul fondului a fo$t mandatat $ fac demer$urile nece$are !n 'ederea cotrii ac&iunilor la bur$ !nainte de 22 decembrie 2 1 . 169. @u'ernul face trimitere la planul de ac&iune trimi$ Comitetului Mini%trilor la data de 26 februarie 2 1 %i care trebuie $ permit identificarea celor mai bune $olu&ii pentru a eficienti"a proce$ul de re$tituire. Printre $olu&iile luate !n con$iderare $e numr !nfiin&area unei comi$ii intermini$teriale, modificarea leBi$la&iei !n materie %i orBani"area de di$cu&ii cu a$ocia&ii %i cu $ocietatea ci'il. 166. In'oc)nd $tati$ticile furni"ate, @u'ernul arat c cererile de de$pBubire $unt numeroa$e 3paraBraful 77 de mai $u$7 %i c 'aloarea total a de$pBubirilor aprobate repre"int o $arcin buBetar important. 165. ;n ceea ce pri'e%te Cau"a /olon, @u'ernul con$ider c, pe calea conte$ta&iei !ndreptate !mpotri'a deci"iei admini$trati'e, dreptul reclamantei de a fi de$pBubit nu a putut fi confirmat dec)t la data de 4 martie 2 5 3paraBraful 47 de mai $u$7L de altfel, ace$ta $u$&ine c perioada care $Ga $cur$ p)n la deci"ia admini$trati' dat de *ni'er$itatea din Craio'a la data de 29 martie 2 I nu a fo$t eHce$i'. 167. ;n plu$, @u'ernul $u$&ine c eficien&a mecani$mului de de$pBubire prin intermediul >ondului RProprietateaR nu intr !n di$cu&ie !n Cau"a /olon, a')nd !n 'edere 'aloarea de$pBubirii, care nu ar dep%i plafonul de 6 . (O,. b7 (eclamantele 168. (eclamantele $u$&in c lip$a re$tituirii $au a de$pBubirii, p)n !n pre"ent, e$te de natur $ !ncalce dreptul la re$pectarea bunurilor lor. Ele con$ider c mecani$mul de de$pBubire $tabilit de leBi$la&ia intern nu e$te eficient. 3i7 #rBumentele doamnelor #tana$iu %i Poenaru 16I. (eclamantele in$i$t a$upra compleHit&ii leBilor de re$tituire %i a$upra incoeren&elor leBi$lati'e %i Curi$pruden&iale care ar fi con$ecin&a nenumratelor modificri ce au a'ut loc !ntrGo perioad de aproape 2 de ani. 15 . Ele $u$&in o dubl !nclcare a art. 1 din Protocolul nr. 1. Pe de o parte, ele con$ider c a a'ut loc o !nclcare a ace$tei pre'ederi din punct de 'edere $ub$tan&ial din cau"a ')n"rii ileBale %i cu reaGcredin& a apartamentului nr. 1, de%i $tatul era la curent cu cererea de re$tituire introdu$ de proprietarul leBitim. Pe de alt parte, ele $u$&in c a a'ut loc o !nclcare procedural a dreptului la re$pectarea bunurilor din moment ce toate procedurile admini$trati'e %i Cudiciare utili"ate pentru a recupera bunul $Gau do'edit ineficiente din cau"a deficien&elor mecani$mului de re$tituire %i de de$pBubire implementat de $tat. 3ii7 #rBumentele doamnei /olon 151. (eclamanta in$i$t pe lip$a total de de$pBubire. Dup prerea ei, @u'ernul nu a demon$trat eHi$ten&a niciunei circum$tan&e eHcep&ionale capabile $ Cu$tifice !nt)r"ierea !n punerea !n aplicare a leBilor de repara&ie. Ea declar c >ondul RProprietateaR nu func&ionea" !nc !n a%a fel !nc)t $ conduc la acordarea efecti' a unei de$pBubiri. Ea con$ider c acea$t $itua&ie !i e$te imputabil eHclu$i' $tatului, care !nt)r"ie !n mod neCu$tificat $ ia m$urile leBale %i admini$trati'e nece$are pentru a face ca eHercitarea dreptului la re$tituire $au la de$pBubire $ fie efecti' %i rapid.

14

2. *precierea "urii a) )rincipiile 'enerale ce decur' din jurisprudena "urii 152. Curtea con$ider nece$ar $ reamintea$c !n primul r)nd principiile care $e de$prind din Curi$pruden&a $a !n materie. 154. Pri'area de un drept de proprietate $au de un alt drept real con$tituie, !n principiu, un act in$tantaneu %i nu creea" o $itua&ie continu de Rpri'are de dreptR NMal8ou$ !mpotri'a (epublicii Ce8e 3dec.7 NMCO, nr. 44. 71/I5, CEDO 2 GPIIO. 159. #%a cum art. 1 din Protocolul nr. 1 nu Barantea" un drept de a dob)ndi bunuri, el nu le impune $tatelor contractante nicio re$tric&ie cu pri'ire la libertatea lor de a $tabili domeniul de aplicare a leBilor pe care le pot adopta !n materie de re$tituire a bunurilor %i de a aleBe condi&iile !n care accept $ re$tituie drepturile de proprietate per$oanelor depo$edate NMan der Mu$$ele !mpotri'a ?elBiei, 24 noiembrie 1I84, : 98, $eria # nr. 7 L /li'enVo !mpotri'a .etoniei 3dec.7 NMCO, nr. 98.421/II, : 121, CEDO 2 2GII, %i =antner, men&ionat mai $u$, : 49O. 156. ;n $c8imb, art. 1 din Protocolul nr. 1 cere ca inBerin&a autorit&ii publice !n eHercitarea dreptului la re$pectarea bunurilor $ fie leBal 3>o$tul reBe al @reciei %i al&ii !mpotri'a @reciei NMCO, nr. 26.7 1/I9, : 7I, CEDO 2 GPII, %i Iatridi$ !mpotri'a @reciei NMCO, nr. 41.1 7/I5, : 68, CEDO 1IIIGII7. Principiul leBalit&ii pre$upune %i eHi$ten&a unor norme de drept intern $uficient de acce$ibile, preci$e %i pre'i"ibile !n aplicarea lor 3?eAeler !mpotri'a Italiei NMCO, nr. 44.2 2/I5, :: 1 IG11 , CEDO 2 GI7. 155. ;n plu$, orice inBerin& !n eHercitarea unui drept $au a unei libert&i recuno$cute de Con'en&ie trebuie $ urmrea$c un $cop leBitim. De a$emenea, !n cau"ele care pre$upun o obliBa&ie po"iti', trebuie $ eHi$te o Cu$tificare leBitim pentru inac&iunea $tatului. Principiul RCu$tului ec8ilibruR, inerent !n$u%i art. 1 din Protocolul nr. 1, pre$upune eHi$ten&a unui intere$ Beneral al comunit&ii. Datorit unei cunoa%teri directe a $ociet&ii lor %i a ne'oilor ace$teia, autorit&ile na&ionale $unt, !n principiu, mai bine pla$ate dec)t Cudectorul interna&ional pentru a determina ceea ce e$te de Rutilitate publicR. ;n mecani$mul de protec&ie in$tituit de Con'en&ie, ace$tora le re'ine, a%adar, obliBa&ia de a $e pronun&a primele a$upra eHi$ten&ei unei probleme de intere$ Beneral ce Cu$tific m$uri aplicabile !n domeniul eHercitrii dreptului de proprietate, inclu$i' m$uri ce pre$upun pri'ri %i re$tituiri de bunuri. Prin urmare, ele $e bucur aici de o anumit marC de apreciere, ca !n alte domenii a$upra crora $e eHtind Baran&iile Con'en&iei. ;n plu$, no&iunea Rutilitate publicR e$te ampl prin natura $a. ;n mod $pecial, deci"ia de a adopta leBi referitoare la pri'area de proprietate $au care pre'd o de$pBubire din fonduri publice pentru bunuri eHpropriate pre$upune, de obicei, anali"a unor c8e$tiuni politice, economice %i $ociale. Con$ider)nd c e$te normal ca leBi$latorul $ di$pun de o larB marC !n politica $a economic %i $ocial, Curtea a declarat c re$pect modul !n care ace$ta concepe imperati'ele Rutilit&ii publiceR, cu eHcep&ia ca"ului !n care Cudecata $a $e do'ede%te a fi 'dit lip$it de temei re"onabil 3=ame$ %i al&ii !mpotri'a (eBatului *nit, 21 februarie 1I85, : 95, $eria # nr. I8, >o$tul reBe al @reciei %i al&ii, men&ionat mai $u$, : 87, %i ?ronioE$Vi, men&ionat mai $u$, : 19I7. 157. #t)t atinBerea adu$ re$pectrii bunurilor, c)t %i ab&inerea de la ac&iune trebuie $ p$tre"e un Cu$t ec8ilibru !ntre cerin&ele intere$ului Beneral al comunit&ii %i imperati'ele aprrii drepturilor fundamentale ale indi'idului. ;n mod $pecial, trebuie $ eHi$te un raport re"onabil de propor&ionalitate !ntre miCloacele utili"ate %i $copul urmrit prin orice m$ur aplicat de $tat, inclu$i' m$urile care pri'ea" o per$oan de proprietatea $a. ;n fiecare cau" ce pre$upune pretin$a !nclcare a ace$tei pre'ederi, Curtea trebuie $ 'erifice dac, din cau"a ac&iunii $au inac&iunii $tatului, per$oana !n cau" a fo$t ne'oit $ $uporte o $arcin di$propor&ionat %i eHce$i' 3/porronB %i .onnrot8 !mpotri'a /uediei, 24 $eptembrie 1I82, : 74, $eria # nr. 627. 158. Pentru a aprecia conformitatea conduitei $tatului cu art. 1 din Protocolul nr. 1, Curtea trebuie $ $e dedice unei anali"e Blobale a diferitelor intere$e !n cau", &in)nd cont c $copul Con'en&iei e$te $ proteCe"e drepturi Rconcrete %i efecti'eR. Ea trebuie $ mearB dincolo de aparen&e %i $ cercete"e realitatea $itua&iei litiBioa$e. #cea$t apreciere poate $ $e refere nu numai la modalit&ile de de$pBubire aplicabile G dac $itua&ia e$te $imilar cu o pri'are de libertate G ci %i la conduita pr&ilor, inclu$i' la miCloacele utili"ate de $tat %i la punerea lor !n aplicare. ;n ace$t $en$, trebuie $ubliniat c incertitudinea G fie ea leBi$lati', admini$trati' $au leBat de practicile aplicate de autorit&i G e$te un factor ce trebuie luat !n con$iderare pentru a aprecia conduita $tatului. ;ntrGade'r, atunci c)nd !n cau" e$te o c8e$tiune de intere$ Beneral, puterile publice $unt obliBate $ reac&ione"e !n timp util, !n mod corect %i cu cea mai mare coeren& 3Ma$ile$cu !mpotri'a (om)niei, 22 mai 1II8, : 61, CuleBere de 8otr)ri %i deci"ii 1II8GIII7. b7 #plicarea principiilor men&ionate mai $u$ !n cau"ele referitoare la m$uri de repara&ie !ntrGun conteHt de reform politic %i economic 15I. Curtea a $tabilit c principiile men&ionate mai $u$ $unt 'alabile, de a$emenea, !n $itua&ia unor modificri fundamentale ale $i$temului unei &ri, precum cele pe care le repre"int tran"i&ia de la un reBim totalitar la o form democratic de Bu'ernare %i reforma $tructurii politice, Curidice %i economice a $tatului, fenomene ce conduc ine'itabil la adoptarea unor leBi economice %i $ociale pe $car larB 3?ronioE$Vi, men&ionat mai $u$, : 19I7.

15

17 . ;n materie de re$tituire de propriet&i, o leBi$la&ie de mare an'erBur, mai ale$ dac eHecut un proBram de reform economic %i $ocial, nu poate a$iBura o dreptate complet !n fa&a 'ariet&ii de $itua&ii !n care $e afl numeroa$ele per$oane !n cau". E$te !n primul r)nd obliBa&ia autorit&ilor interne, !n $pecial a Parlamentului, de a c)ntri a'antaCele %i de"a'antaCele inerente diferitelor $olu&ii dintre care $ $e poat aleBe, %tiut fiind faptul c e$te 'orba de o aleBere politic 3a $e 'edea =ame$ %i al&ii, men&ionat mai $u$, :: 58G5I, %i, mutati$ mutandi$, Olaru %i al&ii !mpotri'a Moldo'ei, nr. 975/ 7, 22.64I/ 6, 17.I11/ 8 %i 14.145/ 7, : 66, 28 iulie 2 I7. 171. Curtea a recuno$cut deCa c punerea !n balan& a drepturilor !n cau" %i a c)%tiBurilor %i pierderilor diferitelor per$oane afectate de proce$ul de tran$formare a economiei %i a $i$temului Curidic al $tatului con$tituie un eHerci&iu de o dificultate deo$ebit. 172. ;n ace$te circum$tan&e, autorit&ile na&ionale trebuie $ beneficie"e de o larB marC de apreciere, nu numai pentru a aleBe m$urile care $ reBlemente"e raporturile de proprietate din &ar, ci %i pentru a a'ea la di$po"i&ie timpul nece$ar pentru punerea lor !n aplicare. 174. +otu%i, acea$t marC, oric)t de mare ar fi ea, nu e$te nelimitat, iar eHercitarea puterii di$cre&ionare a $tatului, c8iar %i !n cadrul celei mai compleHe reforme a $tatului, nu poate determina con$ecin&e incompatibile cu normele $tabilite prin Con'en&ie 3?ronioE$Vi, men&ionat mai $u$, : 1827. 179. Conform art. 1 din Protocolul nr. 1, $tatul are dreptul de a eHpropria bunuri G inclu$i' orice drepturi la de$pBubire con$fin&ite de leBe G %i de a reduce, c8iar foarte mult, ni'elul de$pBubirilor prin miCloace leBi$lati'e. Ceea ce pre'ede art. 1 din Protocolul nr. 1 e$te ca 'aloarea de$pBubirii acordate pentru o pri'are de proprietate operat de $tat $ fie R!n mod re"onabil !n raportR cu 'aloarea bunului. O lip$ total de de$pBubire nu poate fi con$iderat ca fiind compatibil cu art. 1 din Protocolul nr. 1 dec)t !n ca"uri eHcep&ionale 3?ronioE$Vi, men&ionat mai $u$, : 1857. 176. #rt. 1 din Protocolul nr. 1 nu Barantea" un drept la o compen$a&ie inteBral !n orice circum$tan&e, o compen$a&ie numai par&ial nefc)nd pri'area de proprietate neleBitim eo ip$o !n toate ca"urile. ;n mod $pecial, ni%te obiecti'e leBitime Rde utilitate publicR, precum cele care urmre$c m$uri de reform economic $au de dreptate $ocial pot milita pentru o rambur$are mai mic dec)t 'aloarea de pia& inteBral N=ame$ %i al&ii, men&ionat mai $u$, : 69L .it8BoE %i al&ii !mpotri'a Marii ?ritanii, 8 iulie 1I85, : 12 , $eria # nr. 1 2, %i /cordino !mpotri'a Italiei 3nr. 17 NMCO, nr. 45814/I7, :: I6 %i urmtoarele, CEDO 2 5GMO. 175. #$tfel, Curtea a admi$ !n mod eHplicit !n cau"ele ?ronioE$Vi %i WolVenberB c reforma radical a $i$temului politic %i economic din Polonia, precum %i $itua&ia finan&elor $ale puteau $ Cu$tifice limitri draconice la de$pBubirea repatria&ilor de dincolo de ?uB N?ronioE$Vi, men&ionat mai $u$, : 184, %i WolVenberB %i al&ii !mpotri'a Poloniei 3dec.7, nr. 6 . 4/II, : 54, CEDO 2 7GPIM 3eHtra$e7O. 177. ;n plu$, din Curi$pruden&a $a reie$e clar c, !n $itua&ia !n care Curtea a putut $ con$idere c leBile de re$tituire pu$e !n aplicare pentru a atenua con$ecin&ele !nclcrilor ma$i'e ale drepturilor de proprietate, cau"ate, de eHemplu, de reBimurile comuni$te, urmreau un $cop leBitim, acea$ta a con$iderat totu%i nece$ar $ fac !n a%a fel !nc)t atenuarea !nclcrilor din trecut $ nu cree"e noi nedrept&i di$propor&ionate 3a $e 'edea, de eHemplu, Pinco'a %i Pinc !mpotri'a (epublicii Ce8e, nr. 45.698/I7, : 68, CEDO 2 2GMIII7. c7 #plicarea !n $pe& a principiilor men&ionate mai $u$ 178. Curtea ob$er' !n primul r)nd c, pun)nd !n aplicare o leBi$la&ie $pecial de re$tituire %i de de$pBubire, $tatul rom)n a optat G $pre deo$ebire de alte $tate care au $uferit o $c8imbare $imilar de reBim politic !n 1I8I 3paraBrafele 86G1 7 de mai $u$7 G pentru principiul de$pBubirii inteBrale pentru pri'rile de proprietate care au a'ut loc !n perioada reBimului comuni$t. #$tfel, pentru pri'ri de proprietate $uferite acum circa 5 de ani, cum e$te ca"ul reclamantelor, leBi$la&ia rom)n pre'ede, !n lip$a unei po$ibilit&i de re$tituire, acordarea unei de$pBubiri !ntrGun cuantum eBal cu 'aloarea de pia& pe care bunul na&ionali"at ar a'eaGo a$t"i. 17I. Curtea face trimitere la Curi$pruden&a referitoare la !nclcrile dreptului la re$pectarea bunurilor per$oanelor !ndrept&ite $ primea$c o repara&ie pentru imobilele a cror re$tituire nu mai e$te po$ibil 3a $e 'edea, !n $pecial, /trin, men&ionat mai $u$L Matac8e %i al&ii !mpotri'a (om)niei, nr. 48.114/ 2, 1I octombrie 2 5L Mia%u, men&ionat mai $u$, %i Qat", men&ionat mai $u$7. 18 . Curtea reaminte%te !n mod $pecial faptul c, !n cau"a Mia%u 38otr)rea men&ionat mai $u$, :: 6IG5 7, a apreciat c o deci"ie admini$trati' a autorit&ii locale competente prin care i $e recunoa%te pr&ii intere$ate un drept la repara&ie e$te $uficient pentru a crea un Rintere$ patrimonialR aprat de art. 1 din Protocolul nr. 1 %i c, prin urmare, neeHecutarea unei a$tfel de deci"ii con$tituie o inBerin& !n $en$ul primei fra"e din primul alineat al ace$tui articol 3a $e 'edea %i Marin %i @8eorB8e (dule$cu !mpotri'a (om)niei, nr. 16.861/ 5, :: 2 G22, 27 mai 2 1 7. 181. De a$emenea, neeHecutarea unei deci"ii admini$trati'e care recunoa%te dreptul la o de$pBubire !ntrG un cuantum pe care acea$ta !l $tabile%te repre"int o inBerin& !n $en$ul primei fra"e din primul alineat al ace$tui articol 3Elia$ !mpotri'a (om)niei, nr. 42.8 / 2, : 21, 12 mai 2 I7. 182. Cu at)t mai mult, neeHecutarea unei 8otr)ri Cudectore%ti ce recunoa%te un drept la de$pBubire, c8iar dac $uma nu a fo$t $tabilit, con$tituie o inBerin& !n dreptul de proprietate !n $en$ul primei fra"e din primul alineat al art. 1 din Protocolul nr. 1 3Dene% %i al&ii !mpotri'a (om)niei, nr. 26.852/ 4, :: 95G97, 4 martie 2 I7.

16

184. Curtea a aCun$ la con$tatarea !nclcrii dreptului de proprietate al reclamantului !n Cau"a Mia%u, &in)nd cont de ineficien&a $i$temului de re$tituire %i !n $pecial de !nt)r"ierea !nreBi$trat !n procedura de plat a de$pBubirii. 189. ;n mod $pecial, Curtea a con$tatat c pr&ilor intere$ate nu le era oferit nicio Baran&ie !n ceea ce pri'e%te durata $au re"ultatul procedurii !n fa&a Comi$iei Centrale. Ea a ob$er'at !n plu$ c >ondul RProprietateaR nu func&ionea" !ntrGo manier care $ permit acordarea efecti' a unei de$pBubiri tuturor beneficiarilor leBilor de repara&ie care ale$e$er $ primea$c ac&iuni 3a $e 'edea, printre altele, Mia%u, :: 71G 72, %i Matac8e %i al&ii, : 92, men&ionate mai $u$7. #$tfel, acea$t inac&iune a $tatului nu era Cu$tificat !n mod leBitim prin urmrirea unui $cop de intere$ public, !n conformitate cu principiile enun&ate !n paraBrafele 152G 158 de mai $u$. 186. ;n $pe&, Curtea ob$er' !n ceea ce le pri'e%te pe doamnele #tana$iu %i Poenaru c, !n ciuda faptului c ele au ob&inut, prin mai multe 8otr)ri Cudectore%ti rma$e definiti'e 3paraBraful 1I de mai $u$7, o con$tatare a ileBalit&ii pri'rii lor de proprietate %i c, prin deci"ia rma$ definiti' din data de 18 aprilie 2 6, autoritatea admini$trati' local a fo$t obliBat $ pronun&e o deci"ie a$upra cererii lor, ace$te 8otr)ri nu au fo$t pu$e !n eHecutare nici p)n a$t"i. 185. Curtea mai ob$er', !n ceea ce o pri'e%te pe doamna /olon, c !n ciuda faptului c a ob&inut, la data de 4 martie 2 5, o 8otr)re Cudectorea$c definiti' ce $tabilea cuantumul de$pBubirii %i c, ulterior, la data de 29 martie 2 I, o deci"ie admini$trati' a confirmat ace$t drept, ace$te deci"ii nu au fo$t !nc eHecutate. 187. @u'ernul in'oc !n principal numrul mare de cereri de de$pBubire $imilare celor introdu$e de reclamante, lucru care a condu$ la !nBreunarea procedurilor admini$trati'e, la prelunBirea termenelor de $olu&ionare %i de plat, precum %i la o $arcin buBetar important. 188. Curtea $e 'ede, a%adar, confruntat cu cau"e dificile, ce rele' o compleHitate politic, i$toric %i faptic &in)nd de o problem ce ar fi trebuit $ fie re"ol'at de toate autorit&ile care au r$punderea deplin de a B$i o $olu&ie adec'at. #cea$t realitate trebuie $ B8ide"e Curtea !n interpretarea %i !n aplicarea Con'en&iei, care nu trebuie $ fie nici riBide, nici opace fa& de circum$tan&ele faptice concrete. 18I. Moti'ele de ordin faptic a'an$ate de @u'ern nu pot fi pu$e la !ndoial. +otu%i, Curtea aprecia" c ace$te con$tatri nu au fo$t !n mod $uficient !n$o&ite de m$uri leBi$lati'e %i admini$trati'e capabile $ ofere tuturor pr&ilor intere$ate !n proce$ul de re$tituire o $olu&ie coerent, pre'i"ibil %i propor&ional cu $copurile de intere$ public urmrite. 1I . ;n ceea ce pri'e%te planul de ac&iune pre"entat de @u'ern, Curtea ob$er' c nu a fo$t trimi$ Comitetului Mini%trilor dec)t la !nceputul anului 2 1 . De%i ace$ta propune c)te'a $olu&ii intere$ate, ace$tea nu $unt !n$o&ite !nc de un calendar de adoptare 3paraBraful 169 de mai $u$7. 1I1. (eferitor la recentele proBre$e !nreBi$trate !n ceea ce pri'e%te >ondul RProprietateaR, in'ocate de @u'ern, Curtea ob$er' c, la ora actual, din cei pe$te 58. de creditori !nreBi$tra&i la Comi$ia Central numai circa 4.6 au beneficiat de tran$formarea crean&ei !n ac&iuni la ace$t fond, a cror tran"ac&ionare nu e$te !nc po$ibil pe pia&a bur$ier. 1I2. Dup ce a anali"at !n lumina principiilor enun&ate !n Curi$pruden&a $a toate elementele aflate !n po$e$ia $a, Curtea con$ider c @u'ernul nu a eHpu$ niciun fapt $au arBument care $ poat Cu$tifica inefecti'itatea dreptului reclamantelor la de$pBubire. 1I4. Curtea aprecia" c, !n $pe&, faptul c reclamantele nu au primit !nc o de$pBubire %i nu au nicio Baran&ie cu pri'ire la data la care o 'or putea primi leGa impu$ o $arcin di$propor&ionat %i eHce$i', incompatibil cu dreptul la re$pectarea bunurilor lor, Barantat de art. 1 din Protocolul nr. 1. 1I9. Prin urmare, !n $pe& a a'ut loc !nclcarea ace$tei pre'ederi. IM. #$upra aplicrii art. 95 din Con'en&ie 1I6. Conform ace$tor pre'ederi< R1. ;naltele pr&i contractante $e anBaCea" $ $e conforme"e 8otr)rilor definiti'e ale Cur&ii !n care ele $unt pr&i. 2. 1otr)rea definiti' a Cur&ii e$te tran$mi$ Comitetului Mini%trilor care $upra'eB8ea" eHecutarea ei.R #. #rBumentele pr&ilor %i ale ter&ilor inter'enien&i 1. #rBumentele pr&ilor 1I5. (eclamantele $u$&in c, de%i proce$ul de adoptare a m$urilor de repara&ie pentru pri'rile de proprietate $uferite !nainte de anul 1I8I a !nceput acum dou"eci de ani, !nc nu $Ga !nc8eiat. ;n ace$t $en$, ele ob$er' c leBi$la&ia rele'ant a fo$t modificat de mai multe ori, ceea ce a a'ut drept con$ecin& complicarea tot mai mare a proce$ului. 1I7. Prin urmare, ele con$ider c lip$a de reac&ie adec'at din partea autorit&ilor na&ionale dup con$tatrile fcute de Curte !n 8otr)rile Mia%u, Qat" %i >aimblat, men&ionate mai $u$, e$te de natur $ aduc atinBere caracterului $ub$idiar al mecani$mului de control in$taurat de Con'en&ie. 1I8. @u'ernul arat c o $erie de probleme dintre cele mai Bra'e a condu$ la !ncetinirea proce$ului de re$tituire %i de de$pBubire pentru bunurile na&ionali"ate. #ce$ta $ublinia" amploarea fenomenului na&ionali"rilor $ub reBimul comuni$t, precum %i 'arietatea bunurilor ce fac obiectul leBilor de re$tituire.

17

1II. El mai preci"ea" c $e confrunt cu un mare numr de cereri de re$tituire $au de de$pBubire pro'enite de la fo%ti proprietari $au de la mo%tenitorii ace$tora. 2 . #poi arat c la numrul mare de cereri de de$pBubire $e adauB cerin&a unei de$pBubiri inteBrale impu$ de leBile !n 'iBoare. Conform unei e'aluri aproHimati'e, $uma nece$ar pentru a plti ace$te de$pBubiri $e ridic la 21 de miliarde de euro. @u'ernul preci"ea" !n ace$t $en$ c PI?Gul (om)niei pentru anul 2 I a fo$t de 12 de miliarde de euro. /uma de$pBubirilor pltite efecti' p)n !n pre"ent ar fi de circa 89 de milioane de euro. 2 1. ;n ceea ce pri'e%te po$ibilitatea pre'"ut de leBe de a acorda bunuri $au $er'icii drept compen$a&ie, @u'ernul $u$&ine c ea nu poate a'ea dec)t o aplicare foarte re$tr)n$ din cau"a lip$ei de bunuri %i a caracterului limitat al re"er'elor publice de terenuri ce apar&in comunelor. 2 2. @u'ernul mai $emnalea" ca $ur$ de dificultate pentru punerea !n aplicare a mecani$mului de re$tituire %i de de$pBubire lip$a de informa&ii cada$trale %i lip$a unui in'entar al bunurilor $tatului. 2 4. ;n ceea ce pri'e%te m$urile ce trebuie luate din per$pecti'a art. 95 din Con'en&ie, @u'ernul admite c $i$temul de re$tituire trebuie $ de'in mai eficient. ;n ace$t $en$, ace$ta arat c !n anul 2 I a fo$t creat un Brup de lucru ce reune%te repre"entan&i ai #Bentului Bu'ernamental, ai >ondului RProprietateaR, ai #,(P, ai Mini$terului de >inan&e %i ai Mini$terului de =u$ti&ie. ;n plu$, la data de 26 februarie 2 1 , Comitetului Mini%trilor al Con$iliului Europei iGa fo$t pre"entat un plan de ac&iune. #ce$ta cuprinde urmtoarele puncte< G !nfiin&area unei comi$ii intermini$teriale a')nd ca obiect identificarea celor mai bune $olu&ii pentru finali"area proce$ului de re$tituire a propriet&ilorL G modificarea leBi$la&iei !n materie de re$tituire a bunurilor na&ionali"ate !n $en$ul $implificrii ace$teia %i al a$iBurrii unei eficien&e mai mari. Cele mai importante propuneri $e refer la $tabilirea de termene pentru toate etapele admini$trati'e ale procedurii %i la pre'ederea de $anc&iuni !n ca" de nere$pectare a ace$tor termene, eHtinderea $uprafe&elor de teren ce ar putea fi re$tituite %i cre%terea per$onalului admini$trati' implicat !n procedurile de re$tituireL G aprobarea de ctre Parlament a Ordonan&ei de urBen& a @u'ernului nr. 81/2 7 pentru accelerarea procedurii de acordare a de$pBubirilorL G orBani"area de di$cu&ii cu a$ocia&iile fo%tilor proprietari %i cu repre"entan&ii $ociet&ii ci'ile. 2 9. ;n ceea ce pri'e%te o e'entual reform a ni'elului de$pBubirilor, @u'ernul $e arat con%tient de faptul c R$olu&ia polone"R adoptat dup 8otr)rea ?ronioE$Vi ar putea con$titui o ipote" de lucru, $ubliniind !n$ faptul c o a$tfel de abordare ar putea pro'oca nemul&umiri !n r)ndul per$oanelor intere$ate. 2 6. ;n fine, @u'ernul con$ider c, !n $itua&ii precum cea a (om)niei, caracteri"at printrGun di$po"iti' leBi$lati' cu con$ecin&e $erioa$e %i al crui impact economic a$upra !ntreBii &ri e$te con$iderabil, autorit&ile na&ionale trebuie $ beneficie"e de o larB putere di$cre&ionar pentru a aleBe m$urile ce 'i"ea" Barantarea re$pectrii drepturilor patrimoniale %i trebuie $ poat beneficia de timpul nece$ar punerii !n aplicare a ace$tora. ;n ca"ul de fa&, $e pare c $tatul a de'enit 'ictima propriilor $ale bune inten&ii. 2 5. Prin urmare, @u'ernul roaB Curtea $ !i ofere $priCin !n re"ol'area ace$tei probleme, indic)nduGi c)t mai clar po$ibil direc&iile de urmat %i 8otr)nd $u$pendarea tuturor cau"elor aflate pe rol, care au un obiect $imilar, pentru aGi permite $ pun !n aplicare m$uri potri'ite. 2. #rBumentele ter&ilor inter'enien&i 2 7. #$ocia&ia pentru Proprietatea Pri'at con$ider c $i$temul de repara&ie in$taurat de $tatul rom)n pentru bunurile imobile na&ionali"ate !nainte de 1I8I pre"int deficien&e maCore at)t la ni'el leBi$lati', c)t %i la ni'el Cudiciar, admini$trati' %i buBetar. #cea$ta con$ider c leBile de Rrepara&ieR $unt inutile !n m$ura !n care dreptul comun, %i anume ac&iunea !n re'endicare, a oferit !ntotdeauna $olu&ii mai $imple %i mai pre'i"ibile. 2 8. #$ocia&ia con$ider c o reducere a ni'elului de$pBubirilor nu poate fi Cu$tificat de pretin$a in$uficien& a re$ur$elor buBetare %i ar fi de natur $ compromit $peran&a leBitim pe care leBi$la&ia actual leGo ofer pr&ilor intere$ate. De a$emenea, acea$t reducere ar aduce atinBere principiului neretroacti'it&ii leBii %i principiului nedi$criminrii, dat fiind faptul c mii de per$oane aflate !ntrGo $itua&ie $imilar cu cea a per$oanelor care a%teapt !nc $ fie de$pBubite au fo$t deCa de$pBubite la 'aloarea de pia& a bunurilor ce leGau apar&inut. 2 I. #$ocia&ia (e$(o Intere$$en'ertretunB (e$titution in (umanien, care pre"int arBumente $imilare !n cea mai mare parte, mai arat c mecani$mul de de$pBubire %i de re$tituire actual e$te foarte lent, ceea ce !l face ineficient. ;n plu$, ea $u$&ine c autorit&ile admini$trati'e implicate !n ace$t proce$ refu" $ publice rapoarte de acti'itate, a$tfel !nc)t proce$ul e$te lip$it de tran$paren&. ?. #precierea Cur&ii 1. Principii Benerale 21 . Curtea reaminte%te c, !n conformitate cu art. 95, !naltele pr&i contractante $e anBaCea" $ $e conforme"e 8otr)rilor definiti'e pronun&ate de Curte !n litiBiile !n care ele $unt parte, Comitetul Mini%trilor fiind !n$rcinat $ $upra'eB8e"e eHecutarea ace$tor 8otr)ri. De aici re"ult, !n $pecial, c, atunci c)nd Curtea con$tat o !nclcare, $tatul p)r)t are obliBa&ia Curidic nu numai de a le plti pr&ilor intere$ate $umele alocate ca repara&ie ec8itabil pre'"ut de art. 91, dar %i $ aleaB, $ub controlul Comitetului Mini%trilor, m$urile

18

Benerale %i/$au, dac e$te ca"ul, indi'iduale, ce trebuie inteBrate !n ordinea $a Curidic intern pentru a pune capt !nclcrii con$tatate de Curte %i pentru aGi !nltura pe c)t po$ibil con$ecin&ele. 211. /tatul p)r)t rm)ne liber, $ub controlul Comitetului Mini%trilor, $ aleaB miCloacele prin care $ !ndeplinea$c obliBa&ia $a Curidic !n pri'in&a art. 95 din Con'en&ie, !n m$ura !n care ace$te miCloace $unt compatibile cu conclu"iile cuprin$e !n 8otr)rea Cur&ii 3/co""ari %i @iunta !mpotri'a Italiei NMCO, nr. 4I.221/I8 %i 91.I54/I8, : 29I, CEDO 2 GMIII, C8ri$tine @oodEin !mpotri'a (eBatului *nit NMCO, nr. 28.I67/I6, : 12 , CEDO 2 2GMI, .uVenda !mpotri'a /lo'eniei, nr. 24. 42/ 2, : I9, CEDO 2 6GP, %i /. %i Marper !mpotri'a (eBatului *nit NMCO, nr. 4 .652/ 9 %i 4 .655/ 9, : 149, 9 decembrie 2 87. 212. 1otr)nd c o anumit cau" trebuie tratat conform Rprocedurii 8otr)riiGpilotR, Curtea caut $ facilite"e repararea cea mai rapid %i cea mai efecti' po$ibil a unei di$func&ionalit&i ce afectea" protec&ia dreptului con'en&ional !n cau" !n ordinea Curidic intern. *nul dintre factorii lua&i !n con$iderare de Curte atunci c)nd a conceput %i a implementat acea$t procedur e$te amenin&area tot mai mare pe care o repre"int pentru $i$temul Con'en&iei numrul mare de cau"e repetiti'e, dintre care unele re"ult din aceea%i problem $tructural $au $i$temic. 214. Procedura 8otr)riiGpilot are, !nainte de toate, $copul de a aCuta $tatele contractante $ !%i !ndeplinea$c rolul ce le re'ine !n $i$temul Con'en&iei, re"ol')nd ace$t tip de probleme la ni'el na&ional, recuno$c)nduGle a$tfel per$oanelor !n cau" drepturile %i libert&ile definite !n Con'en&ie, a%a cum pre'ede art. 1, oferinduGle un remediu mai rapid, u%ur)nd !n acela%i timp $arcina Cur&ii N?ronioE$Vi !mpotri'a Poloniei 3$olu&ionare amiabil7 NMCO, nr. 41.994/I5, : 46, CEDO 2 6GIP, %i 1uttenGC"ap$Va !mpotri'a Poloniei NMCO, nr. 46. 19/I7, :: 241G249, CEDO 2 5GMIIIO. 219. Procedura 8otr)riiGpilot pre$upune c aprecierea de ctre Curte a $itua&iei denun&ate !ntrGo a$tfel de cau" $ $e eHtind !n mod nece$ar dincolo de intere$ele reclamantului de$pre care e$te 'orba. Ea !i impune Cur&ii $ identifice, pe c)t po$ibil, cau"ele problemei $tructurale %i $ anali"e"e cau"a din per$pecti'a m$urilor Benerale ce trebuie luate !n intere$ul celorlalte per$oane e'entual afectate 3WolVenberB %i al&ii, men&ionat mai $u$, : 46, %i, mutati$ mutandi$, Olaru %i al&ii, men&ionat mai $u$, : 697. 2. #plicarea principiilor men&ionate mai $u$ !n cau"a de fa& a7 #plicarea procedurii 8otr)rii pilot !n cau" 216. Curtea ob$er' c, $pre deo$ebire de cau"ele ?ronioE$Vi %i 1uttenGC"ap$Va, men&ionate mai $u$, !n care deficien&ele din ordinea Curidic intern au fo$t identificate pentru prima dat, Curtea $e pronun& !n cau"ele de fa& dup mai multe 8otr)ri !n care a con$tatat deCa !nclcarea art. 5 : 1 din Con'en&ie %i art. 1 din Protocolul nr. 1 din cau"a deficien&elor $i$temului rom)n de de$pBubire $au de re$tituire Na $e 'edea, !n acela%i $en$, ?ourdo' !mpotri'a (u$iei 3nr. 27, nr. 44.6 I/ 9, :: 12I, CEDO 2 IG..., XuriA ,iVolaAe'ic8 I'ano' !mpotri'a *crainei, nr. 9 .96 / 9, : 84, CEDO 2 IG... 3eHtra$e7O. 215. Curtea con$tat c din cau"ele de fa& re"ult c ineficien&a mecani$mului de de$pBubire $au de re$tituire continu $ fie o problem recurent %i pe $car larB !n (om)nia. #cea$t $itua&ie per$i$t !n ciuda adoptrii 8otr)rilor Mia%u, >aimblat %i Qat", men&ionate mai $u$, !n care Curtea iGa indicat @u'ernului c $e impun m$uri Benerale pentru a permite reali"area efecti' %i rapid a dreptului la re$tituire. 217. Dup adoptarea ace$tor 8otr)ri, numrul con$tatrilor de !nclcare a Con'en&iei din ace$t punct de 'edere a cre$cut ne!ncetat %i pe rolul Cur&ii $e afl alte c)te'a $ute de cereri $imilare. Ele ar putea da na%tere pe 'iitor unor noi 8otr)ri care con$tat !nclcarea Con'en&iei. #ce$ta nu e$te numai un factor aBra'ant !n ceea ce pri'e%te r$punderea $tatului fa& de Con'en&ie din cau"a unei $itua&ii trecute $au actuale, ci %i o amenin&are pentru eficien&a 'iitoare a di$po"iti'ului de control implementat de Con'en&ie Na $e 'edea, mutati$ mutandi$, ?ourdo' 3nr. 27, men&ionat mai $u$, :: 12IG14 , %i XuriA ,iVolaAe'ic8 I'ano', men&ionat mai $u$, : 85O. 218. >a& de acea$t $itua&ie, Curtea aprecia" c pre"entele cau"e $e pretea" la aplicarea procedurii 8otr)riiGpilot, a%a cum e$te definit !n 8otr)rile ?ronioE$Vi, 1uttenGC"ap$Va, men&ionate mai $u$, precum %i !n 8otr)rile ?ourdo' 3nr. 27, men&ionat mai $u$, :: 12IG14 , XuriA ,iVolaAe'ic8 I'ano', men&ionat mai $u$, : 81, %i Olaru %i al&ii, men&ionat mai $u$, : 6I. b7 EHi$ten&a unei practici incompatibile cu Con'en&ia 21I. 1otr)rile deCa pronun&ate permit identificarea anumitor cau"e ale di$func&ionalit&ilor din leBi$la&ia %i din practica admini$trati' care, aduBate la dificult&ile eHpu$e de @u'ern, au afectat %i pot !nc $ afecte"e !n 'iitor un numr mare de per$oane 3paraBrafele 1I8G2 2 de mai $u$7. 22 . Printre ace$te cau"e, cea mai important pare $ fie eHtinderea treptat a aplicrii leBilor de repara&ie aproape a$upra tuturor bunurilor imobile na&ionali"ate, la care $e adauB lip$a unei plafonri a de$pBubirilor. 221. CompleHitatea pre'ederilor leBi$lati'e %i $c8imbrile ce leGau fo$t adu$e $Gau tradu$ printrGo practic Cudiciar necon$tant %i au Benerat o incertitudine Curidic Beneral !n ceea ce pri'e%te interpretarea no&iunilor e$en&iale referitoare la drepturile fo%tilor proprietari, ale $tatului %i ale ter&ilor dob)nditori ai bunurilor imobile na&ionali"ate 3Pduraru, men&ionat mai $u$, :: I9 %i urmtoarele7.

19

222. Curtea ob$er' c, !n fa&a multitudinii procedurilor de re$tituire, autorit&ile interne au reac&ionat prin adoptarea .eBii nr. 297/2 6 care a $tabilit o procedur admini$trati' de de$pBubire comun tuturor bunurilor imobile re'endicate. 224. #cea$t unificare, care merBe !n direc&ia bun prin faptul c implementea" proceduri $implificate, ar fi eficient dac autorit&ile competente, %i !n $pecial Comi$ia Central, ar fi dotate cu miCloace umane %i materiale core$pun"toare ni'elului $arcinilor ce trebuie !ndeplinite. 229. ;n ace$t $en$, Curtea ia not de faptul c, fiind confruntat !nc de la !nfiin&area $a cu un 'olum important de lucru, Comi$ia Central a eHaminat do$arele !n ordine aleatorie. De%i criteriul de eHaminare a fo$t modificat, !n luna mai 2 1 , dintrGun total de 58.466 de do$are !nreBi$trate la Comi$ie, numai !n 21.25 dintre ele $Gau emi$ deci"ii de acordare a unui Rtitlu de de$pBubireR %i mai pu&in de 9. de pl&i au fo$t efectuate 3paraBraful 77 de mai $u$7. 226. .ip$a unor termene pentru anali"area do$arelor de ctre Comi$ia Central con$tituie un alt punct $lab al mecani$mului intern de de$pBubire, care a fo$t deCa identificat de Curte !n 8otr)rea >aimblat men&ionat mai $u$ %i a fo$t recuno$cut de ;nalta Curte de Ca$a&ie %i =u$ti&ie. #cea$ta din urm a criticat lip$a de diliBen& a Comi$iei Centrale %i a obliBatGo pe acea$ta $ anali"e"e do$arele !ntrGun Rtermen re"onabilR 3paraBraful 75 de mai $u$7. 225. +otu%i, !n lip$a unui termen leBal con$tr)nBtor, Curtea aprecia" c obliBa&ia men&ionat mai $u$ ri$c $ fie teoretic %i ilu"orie %i c dreptul de acce$ la o in$tan& pentru a denun&a !nt)r"ierea acumulat !n fa&a Comi$iei Centrale amenin& $ fie Bolit de con&inutul $u. 227. ;n fine, Curtea ia not de $arcina foarte important pe care leBi$la&ia !n materie de bunuri imobile na&ionali"ate o impune buBetului de $tat %i referitor la care @u'ernul recunoa%te c e$te dificil de $uportat. Cu toate ace$tea, Curtea e$te $urprin$ de lentoarea cu care !naintea" procedura de cotare la bur$ a >ondului RProprietateaR, de%i acea$t cotare a fo$t pre'"ut !nc din anul 2 6, iar lan$area tran"ac&iilor ar fi de natur $ oriente"e o parte din beneficiarii Rtitlurilor de de$pBubireR $pre pia&a bur$ier, ceea ce ar $cdea pre$iunea buBetar. 228. #')nd !n 'edere acumularea de di$func&ionalit&i ale mecani$mului de re$tituire $au de de$pBubire, ce per$i$t dup adoptarea 8otr)rilor Mia%u, >aimblat %i Qat", Curtea aprecia" c e$te imperati' ca $tatul $ ia de urBen& m$uri cu caracter Beneral, care $ poat conduce la reali"area efecti' a dreptului la re$tituire $au la de$pBubire, p$tr)nd un Cu$t ec8ilibru !ntre diferitele intere$e !n cau". c) #suri cu caracter 'eneral 22I. ;n ceea ce pri'e%te m$urile de$tinate Barantrii eficien&ei mecani$mului $tabilit prin Con'en&ie, Curtea atraBe aten&ia a$upra (e"olu&iei (e$32 974 %i a (ecomandrii (ec32 975 ale Comitetului Mini%trilor al Con$iliului Europei, adoptate la data de 12 mai 2 9 3paraBrafele 81G84 de mai $u$7. 24 . De%i, !n principiu, nu !i re'ine Cur&ii $ definea$c remediile adec'ate pentru ca $tatul p)r)t $ $e poat ac8ita de obliBa&iile $ale decurB)nd din art. 95 din Con'en&ie, pentru a acorda $priCinul pe care !l $olicit $tatul p)r)t, ea trebuie $ $uBere"e, cu titlu pur orientati', tipul de m$uri pe care $tatul rom)n leGar putea lua pentru a pune capt $itua&iei $tructurale con$tatate. 241. #%a cum a artat deCa Curtea !n 1otr)rea Mia%u men&ionat mai $u$, $tatul p)r)t trebuie, !nainte de toate, $ !nlture orice ob$tacol din calea eHercitrii efecti'e a dreptului numeroa$elor per$oane afectate de $itua&ia con$iderat de Curte a fi contrar Con'en&iei, a%a cum e$te ca"ul reclamantelor, $au, !n ca" contrar, $ ofere un remediu adec'at 3a $e 'edea, mutati$ mutandi$, XuriA ,iVolaAe'ic8 I'ano', men&ionat mai $u$, : I97. 242. /tatul p)r)t trebuie, a%adar, $ Barante"e prin m$uri leBale %i admini$trati'e adec'ate re$pectarea dreptului de proprietate al tuturor per$oanelor aflate !ntrGo $itua&ie $imilar celei a reclamantelor, &in)nd cont de principiile enun&ate !n Curi$pruden&a Cur&ii cu pri'ire la aplicarea art. 1 din Protocolul nr. 1 3paraBrafele 152G177 de mai $u$7. #ce$te obiecti'e ar putea fi atin$e, de eHemplu, prin modificarea mecani$mului de re$tituire actual, cu pri'ire la care Curtea a con$tatat anumite lip$uri, %i prin implementarea urBent a unor proceduri $implificate %i eficiente, !ntemeiate pe m$uri leBi$lati'e %i pe o practic Cudiciar %i admini$trati' coerent, care $ poat men&ine un Cu$t ec8ilibru !ntre diferitele intere$e !n cau" 3Mia%u, men&ionat mai $u$, : 847. 244. Punerea !n balan& a drepturilor !n cau" %i a c)%tiBurilor %i pierderilor diferitelor per$oane afectate de proce$ul de tran$formare a economiei %i a $i$temului Curidic al $tatului con$tituie un eHerci&iu de o dificultate deo$ebit, pre$upun)nd inter'en&ia di'er$elor autorit&i interne. Prin urmare, Curtea aprecia" c $tatului p)r)t trebuie $ i $e la$e o marC larB de apreciere pentru a aleBe m$urile de$tinate $ Barante"e re$pectarea drepturilor patrimoniale $au $ reBlemente"e raporturile de proprietate din &ar %i pentru punerea lor !n aplicare 3paraBrafele 15IG177 de mai $u$7. 249. Curtea ia act cu intere$ de propunerea a'an$at de @u'ern !n planul $u de ac&iune ce 'i"ea" $tabilirea unor termene con$tr)nBtoare pentru toate etapele admini$trati'e. O a$tfel de m$ur, cu condi&ia $ fie reali$t %i dublat de un control Curi$dic&ional efecti', ar putea a'ea un impact po"iti' a$upra eficien&ei mecani$mului de de$pBubire. 246. ;n acela%i timp, Curtea aprecia" c alte eHemple de bune practici %i de m$uri de modificare leBi$lati', ce re$pect principiile impu$e de Con'en&ie %i de protocoalele $ale, oferite de alte $tate $emnatare

20

ale Con'en&iei, ar putea con$titui o $ur$ de in$pira&ie pentru Bu'ernul p)r)t 3a $e 'edea !n $pecial cau"ele ?ronioE$Vi %i WolVenberB, men&ionate mai $u$7. #$tfel, refacerea total a leBi$la&iei, care $ conduc la reBuli de procedur clare %i $implificate, ar face $i$temul de de$pBubire mai pre'i"ibil !n aplicarea $a, $pre deo$ebire de $i$temul actual, ale crui pre'ederi $unt di$per$ate !n mai multe leBi, ordonan&e %i 8otr)ri. Plafonarea de$pBubirilor %i e%alonarea lor pe o perioad mai lunB ar putea $ repre"inte, de a$emenea, m$uri capabile $ p$tre"e un Cu$t ec8ilibru !ntre intere$ele fo%tilor proprietari %i intere$ul Beneral al colecti'it&ii. 245. 0in)nd cont de numrul mare de per$oane 'i"ate %i de con$ecin&ele importante ale unui a$tfel de di$po"iti', al crui impact a$upra !ntreBii &ri e$te con$iderabil, autorit&ile na&ionale rm)n $u'erane pentru a aleBe, $ub controlul Comitetului Mini%trilor, m$urile Benerale ce trebuie inteBrate !n ordinea Curidic intern pentru a pune capt !nclcrilor con$tatate de Curte. d7 Procedura de urmat !n cau"ele $imilare 247. Curtea reaminte%te c procedura 8otr)riiGpilot are menirea de a permite ca remediul cel mai rapid po$ibil $ fie oferit la ni'el na&ional tuturor per$oanelor afectate de problema $tructural identificat prin 8otr)reaGpilot. #$tfel, !n 8otr)reaGpilot $e poate decide am)narea tuturor cererilor $imilare !n e$en& pentru perioada de timp nece$ar punerii !n aplicare a m$urilor cu caracter Beneral menite $ re"ol'e re$pecti'a problem $tructural 3XuriA ,iVolaAe'ic8 I'ano', men&ionat mai $u$, : I6, ?ronioE$Vi, men&ionat mai $u$, : 1I8, %i Penide$G#re$ti$ !mpotri'a +urciei, nr. 95.497/II, : 6 , 22 decembrie 2 67. 248. ;n ace$t $en$, Curtea a con$iderat nece$ar, !n unele dintre 8otr)rile $ale pilot anterioare, $ adopte o abordare diferen&iat !n func&ie de momentul introducerii cererilor !n fa&a $a, %i anume dup $au !nainte de pronun&area ace$tor 8otr)ri N?ourdo' 3nr. 27, men&ionat mai $u$, :: 194G195, %i Olaru %i al&ii, men&ionat mai $u$, : 5 O. 24I. Pentru prima cateBorie, Curtea a apreciat c reclaman&ii ar putea fi in'ita&i $ formule"e capetele de cerere, !n primul r)nd, !n fa&a autorit&ilor na&ionale. ;n ceea ce pri'e%te a doua cateBorie, acea$ta a con$iderat c ar fi nedrept $ li $e cear reclaman&ilor $ $e$i"e"e din nou autorit&ile na&ionale cu capetele de cerere re$pecti'e, &in)nd cont de faptul c $ufereau deCa de mai mul&i ani con$ecin&ele !nclcrii drepturilor lor Barantate prin Con'en&ie. 29 . ;n toate ca"urile, anali"a cau"elor $imilare a fo$t am)nat, !n a%teptarea punerii !n aplicare a m$urilor cu caracter Beneral, pentru un an N?ourdo' 3nr. 27, men&ionat mai $u$, : 194, XuriA ,iVolaAe'ic8 I'ano', men&ionat mai $u$, : I5, %i Olaru %i al&ii, men&ionat mai $u$, : 51O $au pentru 5 luni 3/ulCaBic !mpotri'a ?o$nieiG1er&eBo'ina, nr. 27.I12/ 2, : 56, 4 noiembrie 2 I7. 291. #')nd !n 'edere numrul foarte mare de cereri !ndreptate !mpotri'a (om)niei, referitoare la acela%i tip de contencio$, "urtea otr$te s suspende pentru o perioad de +, luni- &ncepnd de la data rmnerii de(initive a prezentei otrri- analiza tuturor cererilor rezultate din aceea$i pro!lematic 'eneral- &n a$teptarea adoptrii de ctre autoritile romne a unor msuri capa!ile s o(ere un remediu adecvat tuturor persoanelor a(ectate de le'ile de reparaie. 292. Deci"ia de $u$pendare nu afectea" po$ibilitatea Cur&ii de a declara inadmi$ibil orice cau" de ace$t tip $au de a lua act de o $olu&ionare amiabil la care 'or fi aCun$ e'entual pr&ile, !n aplicarea art. 47 $au art. 4I din Con'en&ie N?ourdo' 3nr. 27, men&ionat mai $u$, :: 199G195, %i Olaru %i al&ii, men&ionat mai $u$, : 51O. IM. #$upra aplicrii art. 91 din Con'en&ie 294. Conform art. 91 din Con'en&ie< RDac Curtea declar c a a'ut loc o !nclcare a Con'en&iei $au a protocoalelor $ale %i dac dreptul intern al !naltei pr&i contractante nu permite dec)t o !nlturare incomplet a con$ecin&elor ace$tei !nclcri, Curtea acord pr&ii le"ate, dac e$te ca"ul, o repara&ie ec8itabil.R #. PreCudiciu 299. Primele dou reclamante, doamnele Maria #tana$iu %i Ileana Iuliana Poenaru, $olicit re$tituirea apartamentului !n litiBiu $au acordarea $umei de 82. euro 3E*(7 pentru preCudiciul material pe care lGar fi $uferit, repre"ent)nd 'aloarea apartamentului, $tabilit !n luna octombrie 2 5 de ctre un eHpert imobiliar. Pentru preCudiciul moral ele $olicit $uma de 8.2 E*(. 296. # treia reclamant, doamna Ileana >lorica /olon, $olicit pentru preCudiciul material $uma de 842.589 E*(, adic ec8i'alentul 'alorii de pia& a terenului la care $e refer cererea $a de repara&ie. Pentru $u$&inerea preten&iilor $ale, acea$ta a trimi$ Cur&ii dou rapoarte de e'aluare, !ntocmite de 2 eHper&i imobiliari, ce datea" din ianuarieGfebruarie 2 I. Primul raport e$timea" 'aloarea de pia& a bunului la 4.4I7.786 lei rom)ne%ti 3(O,7, adic 8 2.6 E*(, conform con'er$iei reali"ate !n acela%i raport, !n timp ce al doilea raport e$timea" bunul la 4.5II.862 (O,, adic 85 .28 E*(. Partea intere$at $u$&ine c !nclcrile in'ocate iGau creat o $tare de incertitudine %i de fru$trare. Ea $olicit $uma de 7. E*( pentru preCudiciul moral. 295. @u'ernul conte$t ace$te preten&ii. 297. ;n ceea ce pri'e%te cererea doamnelor #tana$iu %i Poenaru, ace$ta $ublinia" c nicio in$tan& $au autoritate admini$trati' nu leGa recuno$cut pr&ilor intere$ate un drept la re$tituirea apartamentului !n litiBiu. ;n

21

ceea ce pri'e%te 'aloarea ace$tui apartament, ba")nduG$e pe conclu"iile unei eHperti"e imobiliare efectuate !n luna noiembrie 2 5, ace$ta $u$&ine c 'aloarea $a de pia& e$te de 4I.5 4 E*(. 298. ;n ceea ce pri'e%te cererea doamnei /olon, @u'ernul reaminte%te c de$pBubirea $tabilit prin Deci"ia din data de 21 noiembrie 2 4 a Cur&ii de #pel Craio'a, apoi prin cea din data de 4 martie 2 5 a ;naltei Cur&i de Ca$a&ie %i =u$ti&ie era de 7 dolari americani 3*/D7 pe metru ptrat. ;n plu$, @u'ernul ob$er' c, !n timp ce ace$te deci"ii fceau referire la un teren !n $uprafa& de 2.19 m 2, reclamanta a preci"at !n formularul $u de cerere c terenul !n di$cu&ie a'ea o $uprafa& de numai 1.I42 m 2. @u'ernul con$ider, prin urmare, c reclamanta %iGa limitat a$tfel obiectul cererii $ale la 'aloarea $uprafe&ei de 1.I42 m2 de teren. 29I. Cu pri'ire la preCudiciul moral pe care !l $u$&in cele 4 reclamante, @u'ernul con$ider c $impla con$tatare a !nclcrii ar putea con$titui o repara&ie ec8itabil $uficient. 26 . Curtea reaminte%te c a con$tatat !nclcarea art. 5 : 1 din Con'en&ie %i art. 1 din Protocolul nr. 1 din cau" c autorit&ile nu au $tatuat cu promptitudine a$upra cererilor reclamantelor, calcul)nd %i pltind de$pBubirile datorate. 0in)nd cont de natura !nclcrilor con$tatate, Curtea con$ider c reclamantele au $uferit un preCudiciu material %i moral. 261. ;n ceea ce pri'e%te cererea doamnelor #tana$iu %i Poenaru, Curtea ob$er' diferen&a $ub$tan&ial dintre e$timarea reclamantelor %i cea a'an$at de @u'ern cu pri'ire la 'aloarea apartamentului. 262. ;n ceea ce pri'e%te cererea doamnei /olon, Curtea con$tat c reclamantei i $Ga recuno$cut printrGo deci"ie rma$ definiti' o crean& calculat la pre&ul de 7 */D pe metru ptrat ca de$pBubire pentru terenul !n $uprafa& de 2.19 m2. 264. 0in)nd cont de ineficien&a $i$temului actual de re$tituire %i a')nd !n 'edere !n $pecial ')r$ta reclamantelor %i faptul c ace$tea au !nceput procedurile admini$trati'e acum mai bine de nou ani, Curtea, fr a $pecula a$upra e'olu&iei pe care o 'a putea !nreBi$tra !n 'iitor mecani$mul de de$pBubire, con$ider re"onabil $ le aloce pr&ilor intere$ate o $um ce ar con$titui o $olu&ionare definiti' %i complet a cau"elor de fa&. 269. Pe ba"a elementelor aflate !n po$e$ia $a %i $tatu)nd !n ec8itate, a%a cum pre'ede art. 91 din Con'en&ie, Curtea aloc, pentru toate preCudiciile, $uma de 56. E*( doamnelor #tana$iu %i Poenaru %i $uma de 116. E*( doamnei /olon. ?. C8eltuieli de Cudecat 266. Doamnele #tana$iu %i Poenaru au $olicitat $uma de 1.46 (O, pentru c8eltuielile de Cudecat anBaCate !n fa&a Cur&ii, din care onorariul $imbolic de circa 1 E*( al a'ocatului lor, domnul C.G.. Pope$cu, care le apr pro bono. .a data de 6 aprilie 2 1 , ace$tea au cerut %i rambur$area $umei de 577,25 (O,, repre"ent)nd c8eltuieli po%tale oca"ionate de trimiterea ob$er'a&iilor complementare !n 'ederea audierii din data de 8 iunie 2 1 . 265. Doamna /olon a $olicitat $uma de 5.5I5,18 E*( pentru c8eltuielile de Cudecat anBaCate !n fa&a Cur&ii. #cea$ta pre"int documente Cu$tificati'e pentru onorariul a'ocatei $ale, !n 'aloare de 5. E*(, precum %i pentru c8eltuielile po%tale %i de traducere %i pentru onorariile eHper&ilor imobiliari, !n 'aloare total de 5I5,18 E*(. .a data de 2 iunie 2 1 , acea$ta a cerut %i rambur$area c8eltuielilor de Cudecat anBaCate pentru audierea &inut de Curte la data de 8 iunie 2 1 , %i anume 2.16 E*( pentru onorariul a'ocatei $ale %i un total de 1.441,62 E*( pentru acoperirea c8eltuielilor de depla$are %i de ca"are ale ace$teia. 267. @u'ernul nu $e opune rambur$rii c8eltuielilor de Cudecat, cu condi&ia $ fie reale, Cu$tificate, nece$are %i re"onabile. 268. +otu%i, ace$ta con$ider eHce$i' onorariul a'ocatei doamnei /olon %i $u$&ine c acea$ta nu a pre"entat o $itua&ie recapitulati' care $ permit e'aluarea numrului de ore de lucru ale aprtoarei $ale. ;n plu$, el con$ider c onorariile eHper&ilor imobiliari ce au fo$t anBaCa&i nu au leBtur cu obiectul pre"entei cau"e, dat fiind faptul c reclamanta nu putea pretinde un drept de crean& al crui mod de calcul a fo$t deCa $tabilit printrG o 8otr)re Cudectorea$c rma$ definiti'. 26I. Curtea, conform Curi$pruden&ei $ale, trebuie $ cercete"e dac c8eltuielile de Cudecat a cror rambur$are $e $olicit au fo$t anBaCate !n mod real, dac core$pund unei nece$it&i %i dac $unt !ntrGun cuantum re"onabil 3a $e 'edea, de eHemplu, ,il$en %i =o8n$en !mpotri'a ,or'eBiei NMCO, nr. 24.118/I4, : 52, CEDO 1IIIGMIII7. 25 . ;n ceea ce pri'e%te $uma $olicitat de doamnele #tana$iu %i Poenaru, $uma de 1.77 ,55 E*( pltit de Con$iliul Europei pe calea a$i$ten&ei Cudiciare acoper c8eltuielile de Cudecat $olicitate. Prin urmare, Curtea 8otr%te $ re$pinB cererea reclamantelor !n acea$t pri'in&. 251. ;n ceea ce o pri'e%te pe doamna /olon, a')nd !n 'edere criteriile $tabilite de Curi$pruden&a $a %i !n lip$a unui decont detaliat al orelor de lucru ale a'ocatei care a repre"entatGo, Curtea !i acord 6. E*( cu titlu de c8eltuieli de Cudecat. Din acea$t $um trebuie $c"ut $uma de 1.898,15 E*( pltit de Con$iliul Europei pe calea a$i$ten&ei Cudiciare, ceea ce reduce la 4.161,89 E*( $uma rma$ de plat. C. Dob)n"i moratorii 252. Curtea con$ider potri'it ca rata dob)n"ii moratorii $ $e ba"e"e pe rata dob)n"ii facilit&ii de !mprumut marBinal a ?ncii Centrale Europene, maCorat cu 4 puncte procentuale. PE,+(* #CE/+E MO+IME,

22

;n unanimitate, C*(+E# 1. 8otr%te $ coneHe"e cererileL 2. declar cererile admi$ibileL 4. 8otr%te c a a'ut loc !nclcarea art. 5 : 1 din Con'en&ie !n ceea ce le pri'e%te pe reclamantele Maria #tana$iu %i Ileana Iuliana PoenaruL 9. 8otr%te c nu $e impune $ anali"e"e $eparat captul de cerere !ntemeiat pe art. 5 : 1 din Con'en&ie !n ceea ce o pri'e%te pe reclamanta Ileana >lorica /olonL 6. 8otr%te c a a'ut loc !nclcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Con'en&ie !n ceea ce le pri'e%te pe toate reclamanteleL 5. 8otr%te ca $tatul p)r)t $ ia m$urile care $ Barante"e protec&ia efecti' a drepturilor enun&ate de art. 5 : 1 din Con'en&ie %i art. 1 din Protocolul nr. 1, !n conteHtul tuturor cau"elor $imilare cu cau"a de fa&, conform principiilor con$acrate de Con'en&ie 3paraBrafele 22IG245 de mai $u$7. #ce$te m$uri 'or trebui $ fie pu$e !n practic !n termen de 18 luni de la data la care pre"enta 8otr)re 'a rm)ne definiti'L 7. 8otr%te $ $u$pende pentru o perioad de 18 luni de la data rm)nerii definiti'e a pre"entei 8otr)ri anali"a tuturor cererilor re"ultate din aceea%i problematic Beneral, fr a preCudicia po$ibilitatea Cur&ii de a declara inadmi$ibil oricare dintre cau"ele de ace$t tip $au de a lua act de o $olu&ionare amiabil la care 'or fi aCun$ e'entual pr&ile, !n aplicarea art. 47 $au art. 4I din Con'en&ieL 8. 8otr%te< a7 ca $tatul p)r)t $ le pltea$c !mpreun reclamantelor Maria #tana$iu %i Ileana Iuliana Poenaru, !n termen de 4 luni de la data rm)nerii definiti'e a pre"entei 8otr)ri conform art. 99 : 2 din Con'en&ie, $uma de 56. E*( 3%ai"eci %i cinci mii euro7, pentru toate preCudiciile, plu$ orice $um ce ar putea fi datorat cu titlu de impo"it, ce 'a fi con'ertit !n moneda na&ional a $tatului p)r)t la cur$ul de $c8imb 'alabil la data pl&iiL b7 ca $tatul p)r)t $ !i pltea$c reclamantei Ileana >lorica /olon, !n termen de 4 luni de la data rm)nerii definiti'e a pre"entei 8otr)ri conform art. 99 : 2 din Con'en&ie, urmtoarele $ume, ce 'or fi con'ertite !n moneda na&ional a $tatului p)r)t la cur$ul de $c8imb 'alabil la data pl&ii< 3i7 116. E*( 3una $ut cinci$pre"ece mii euro7, pentru toate preCudiciile, plu$ orice $um ce ar putea fi datorat cu titlu de impo"itL 3ii7 4.161,89 E*( 3trei mii una $ut cinci"eci %i unu euro %i opt"eci %i patru cen&i7, plu$ orice $um ce ar putea fi datorat cu titlu de impo"it de ctre reclamant, pentru c8eltuielile de CudecatL c7 ca, !ncep)nd de la eHpirarea termenului men&ionat mai $u$ %i p)n la efectuarea pl&ii, ace$te $ume $ $e maCore"e cu o dob)nd $impl a')nd o rat eBal cu cea a facilit&ii de !mprumut marBinal a ?ncii Centrale Europene 'alabil !n acea$t perioad, maCorat cu 4 puncte procentualeL I. re$pinBe cererea de repara&ie ec8itabil !n re$t. (edactat !n limba france", apoi comunicat !n $cri$ la data de 12 octombrie 2 1 , !n aplicarea art. 77 :: 2 %i 4 din (eBulament. Josep Casadevall, preedinte Santiago Quesada grefier

23