Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" TIMIOARA CATEDRA (DEPARTAMENTUL) ELECTROENERGETIC SYLLABUS pentru disciplina:

Anul univ. 2008 - 2009

IDENTIFICAREA I MODELAREA ELEMENTELOR DE SISTEM de la


FACULTATEA DE ELECTROTEHNIC I ELECTROENERGETIC

DOMENIUL ! INGINERIE ENERGETIC SPECIALI"AREA2: MASTER - MONITORIZAREA SI CONDUCEREA E ICIENTA A RETE!E!OR SI SISTEME!OR E!ECTROENER"ETICE A#$% &' ()$&**: #I S'+'(),$% : 2
T*)$%-, &*(.*/%*#0! P,123 &,3 *#43 URIANU FLAVIUS DAN C1%-51,-)1,*: 6#.-&,-,'- &*(.*/%*#'* 7# /%-#$% &' 7#8090+:#)! numr total de ore (pe semestru), credite C,'&*)' Disciplinele $nrudite pe care le c%ntinu& C S L P E;3<C '() *(+) E Anali,a asistat& de calculat%r a re-i.uril%r de /unc0i%nare a S.E.E.

A3 OBIECTIVELE DISCIPLINEI
1rin acest curs se ur.&re2te apr%/undarea cun%2tin0el%r de specialitate cu privire la repre,entarea .ate.atic& e principalel%r ele.ente c%nstitutive ale unui siste. ener-etic( de la instala0iile pri.are ter.%- 2i 3idr%- ale centralel%r electrice clasice p4n& la c%nsu.at%rii electrici( precu. 2i $nsu2irea te3nicil%r de identi/icare a ele.entel%r respective. M%delele .ate.atice pre,entate repre,int& .i5l%ace utile( de%se6it de e/iciente( pentru studiul re-i.uril%r de /unc0i%nare ale siste.el%r electr%ener-etice 7SEE8 at4t $n st&ri sta0i%nare( c4t 2i $n pr%cese dina.ice pe di/erite intervale de ti.p. B3 CON=INUTUL CURSULUI Cap. ': C%nsidera0ii -enerale privind .%delarea 2i identi/icarea ele.entel%r unui siste. electric de putere. '.'1ertur6a0ii 2i pr%6le.e de sta6ilitate a SEE. '.2 Met%de de identi/icare ( anali,& 2i .%delare a ele.entel%r c%.p%nente 2i a ansa.6lului unui SEE $n st&ri sta0i%nare 2i $n pr%cese dina.ice. Cap. 2: M%dele .ate.atice pentru instala0iile pri.are ale unei centrale electrice. 2.'M%delarea .ate.atic& a instala0iil%r pri.are ale centralei ter.%electrice.. 2.2 M%delarea .ate.atic& a instala0iil%r pri.are ale centralei 3idr%electrice. 2.9 M%dele .ate.atice pentru siste.ul de re-lare tura0ie : /recven0&. 2.; M%dele pentru ansa.6lul instala0iil%r pri.are ter.% : 2i 3idr% : 2i si.ularea pe calculat%r a c%.p%rt&rii acest%ra. Cap. 9: Repre,entarea .ate.atic& a re0elel%r electrice. 9.' Calculul /recven0ei $n SEE. 9.2 Repre,entarea .ate.atic& a trans/%r.at%arel%r 2i aut%trans/%r.at%arel%r. 9.9 M%dele .ate.atice pentru liniile electrice. 9.; M%delul de ansa.6lu al re0elei electrice 2i calculul re-i.uril%r sta0i%nare. Cap. ;: M%delarea .ate.atic& a -enerat%rului sincr%n 2i a canalel%r de in/luen0& electr%.a-netic& 2i electr%.ecanic&. ;.' M%dele .ate.atice pentru -enerat%rul sincr%n. ;.2 C%nsiderarea /en%.enel%r din .ie,ul /er%.a-netic al -enerat%rului sincr%n. ;.9 Ecua0iile -enerat%rului sincr%n pentru re-i.uri dina.ice ale SEE. ;.; M%delarea .ate.atic& a siste.ului de e<cita0ie 2i de re-lare a tensiunii. Cap. ): M%delarea .ate.atic& a c%nsu.at%ril%r electrici ca ele.ente active ale unui SEE. ).' Anali,a 2i sinte,a c%nsu.at%ril%r. ).2 In/luen0a .%dului de repre,entare a c%nsu.at%ril%r asupra ev%lu0iei $n ti.p a pr%cesel%r dina.ice $n SEE. C3 CON=INUTUL PR=II APLICATIVE (%-51,-)1,> ('+*#-,> /,1*'.) 1. Studiul pe calculator a rspunsului instalaiilor primare ale unei centrale termoelectrice la un oc de putere electric la bornele generatorului. 2. Studiul pe calculator a modelului centralei hidroelectrice. 3. Simularea pe calculator a di eritelor modele matematice pentru consumatorii electrici. D3 BIBLIOGRAFIE (E;),-() '. =urianu .( D. !omportarea generatoarelor sincrone interconectate "n procese tran#itorii de lung durat, te,& de d%ct%rat( !it%-ra/ia I.1.T. Ti.i2%ara( '>?+ 2 =urianu .( D. $nsulari#area grupurilor generatoare !%& 2 i !%& 3 pentru asigurarea continuitii "n alimentarea cu energie electric a consumatorilor 'itali din !ombinatul Siderur-ic @uned%ara( c%ntract de cercetare( Ti.i2%ara('>?> 9. =urianu .( D. ( possible )athematical )odel o the Simulation o the *+namical ,or- .egimes o the /+dro-po0er 1lant, 1r%ceedin-s %/ t3e ;-t3 SA.p%siu. AnalAsis and Si.ulati%n( Berlin( '>>2 E3 MODUL DE EVALUARE A CUNOTIN=ELOR %2amen scris "n sistem 3ril, cu trei rspunsuri dintre care, unul este corect. 4ota la e2amen repre#int 556, iar nota la acti'ittile pe parcurs repre#int 376 din nota inal. Data: 2' *> 2**? DIRECTOR<SEF DEPARTAMENT<CATEDRA TITULAR DE DISCIPLIN>

P,123 &,3 *#43 $,*-#$ F%-8*$( D-#


' 2

P,123 &,3*#43 $,*-#$ F%-8*$( D-#

IN"INERIE ENER"ETICA( IN"INERIE E!ECTRICC(sau ECONOMIC E!ECTROENER"ETICCD E!ECTROTE@NICC "ENERA!CD IN"INERIE DE A ACERID sau STUDII A1RO UNDATEE MASTER

S-ar putea să vă placă și