Sunteți pe pagina 1din 107

V

HOPU

GH, MOIAN

= e

Lu -a-ea contine r{tv',d ex,rut6Jea si intrF I'rcr(i.oLelor de c', .r . , ,t, r{r.ur,, ti @te prr.nJ |,.r+ ,.,.' ,..' ii, rtJrtetrac| 1n,r'.'rc'ur.rofd- I ,!pf.i_ In legaruri.-u lr!i,,.!i,.,r rnlpxtc, ln Irum sfr.r xcfesare rr(. sobori g .cralj. cum srnt noli!'nile de lfhot.lirir ,' (il t r!,lir ,r,. rjt dc propag re a caldurii. e.r.)i nol.un.t6

t,tar:t.A.l,A

asem.l!!, |oliunite necesare de paze 'tdr in.p.,dr.. ,, ,, Jc rrrote lie ti se. uiLar 'o"ri a mli. i la lr '. i .i ..i r,,' l ri !o$r.r. ' i L.L !Ltt r,'Ir,!trrr!or ca.e se caljti.d tn meseriile dr sobr, |LL'rrjtofilor.alilicati ln acesle mese i, p.ntlr firl'r r" I L\r:L,lr't lr,f Irote6lona.l,
De

!\(r

L. | ,"

Oor"^ naa*rd, pe tinia pporrrltu,t suslrnute pentru tmbuln .ontinuar? o eo\ttiliil^r Ja t,.,ti, otp oon attitor munril, a de?D.lhrii otczolrint.lor ,lc .ulturd. d Dt...,tli, \rii nnt.wilar d; o--rot.tre a snnntdlii $i pPD?tt, ritLr sociaLp....,..r,r.tir d. Io^uinLp $t .le .l1dirl sociel..cutturcle cunoo>te o antptoarp n, natntilnha. ' ' O mare pefte (Iintre aceste clitdiri stnt (Lotale cu sobe. Astlel, d.in ..r.etarca,ctatclot sta|i\'ice r.zuLta ed, d. cRmp. in tlc , Lacut.nte, orntre ccL? apraapc guA0AA dparLarrL.nle reaLizaLc "ontrinia pein riadJ.l lgil- t96cj, srnl in.alilc cu sol,i cirea CA.o, o"""tio'riir"_ lu.uintele nou canst ruitc Ia sate >i cel? ind.iDiJuate rcat:2..re "entind -.1.:. nototzrea

Dintre Locuinlele ce se oar realiza in conLinuare, d.in lonl.uriLe slatului, ea Si Jintre .ele parl it urare lardle+iordne, pelhr;at sotd de Dir,cuD,lc .cLui d. al t^ Lea t ongrcs oL f .c.ti., tn p"riioi t946. t!,0. un nuxtir intpafla Lor Jt ncrl.iLc I u sub?. Aior,tc {otum al lu.rrritor cle soLe up"psare tinpul scun de reali2a.h a tiljlora, pt-tun $i nulrrnLtl ma.te at Si tucriritur tJx tntre. yp::..: :ot '.tot ,i .uluriror .impu4 utiti.arc,r unui numd, inrparranr se nutkzLori soLofi fj , olor;. dc .dlt)L.a.e .urespunzdLare. U" lolLt so situca.a pe tinn a, p,tui tre-id, ral !!",t,"" sa +i tato.)at6 urmate$t" cvmp|,,ze partiat tip"a d.c mot,tiat u.,.r'.,...ntar r. PrtsLo tn prc.enL it literaturd nas rLt lctnicu,J. n t)a-pc.ra.rate, npnluL exee:tdrii $t intretinerii sobeior, ca ,i i1r accld aI int;erineril co$utuar d.e Jum. cu ,toliunile pro.ctice priLrind t,tcrbrtlr d.e spcaialirste. ln , AJa:6. ur.ratp stnt trutatc de asctL,n-.o td!.t..tiut.tt,\, prio ;are la dine+_ nona,rca sobcLot ri a evtitrr ,J| Jut , ta ttlnoroAid );abricaliei nate_ ttaLctor u:.rpcc141itrt., La _rJuti:u ta ,!t/nlt)iaa a murl{ii, t4 nnsu 4 de p.roleclie ,i dc tthniJ a sr.tn.Lnt muncil t da pzd. corL|ra tn-

j'

Prin d.ezxoltorea materialului dh .tl)r l,rs s d tr"L')lrit Permanent .tt lucrarea de Jafn st lie de ud uI lnt\ | t'tt:trx(t1)rilor in rnunca lor cle Jiecare zi. Cu aceastd. oco.zie se ad t: nttLlltttttiti t')t4t1tilt't mai$tri sobari Pop losit $i Tanase Marin .arr. l)ti,r I t' tiilt .14te, au ,itlut sd nnreascd interesul cititorilor Pt tLtru d ,r I I I'ir ," r' Cartea se atlrcseazd celor (:ar( :t , 1li t, ) tr n. \tliile d.e sobari $I cogari, preattn ;t Wrsonalulut tr/r,ri, ,Ii,r 'l"'rr"'riul executiel con'
strucriilar.

I'A'I1'I'A IN'I'II

EXECUTATUIA

$r INTIItr'IINIIIIEA
Copitolul,

SOBETOB

NOTIUNI DE TERMOTDIINICA

A. Producelea ctrldurii. Coryurile inconjurdtoare prczintl dite te Ettrri de incalzrrei unere sinl reci (de cxemplu, ztoul, nlolrila (lc.), iar allele sinl cdde (de exemplu, bccul apr]1$, soba in timpul lu[ceste proousl oe diler'rte sursc cle. mela; soarcle, elecincitatea elc.

blalile .rrferite ale corpurilor sint cauzate de cd.ldurA. Cildura duF; prlllire aceslca se poi cnu-

Ual(ura nccesard pe4"r'u rncilzirea construcliilor se producc in mod curcnt prur ardefe; in acesl scop se ard aDurnrle marctrarc, num\Lc cambusttDlli. f\roer-ca are loc ill instalalii sau aparate oe iLrcalzrt, consLfultc specral, in vcoerca prcducefu caldrrlrl. Pentru ca ar'uerea sa poara alea loc esLc necesal se existe crrigen, OxilFlT 6-d L'ris'd$1i. iii;6i'; in-amestec cii al|e taze; l dste gaZrir. cel mar rmportanr care inlra in alcaturea aerulur, lind strict neccsar meoliD1]rri vielii. Arderea combllstibilului in scopul producedi clldudi consti in combma.ea acesrui corp cu oxigeDul clin aer, in anumite coilclilii, fenon.(r, , Jmlt ori,lar.. In I9!ur't cJ (a rLlla'ed -( o|' hen db/"nF Lr q u.n a. r ,- , Lr nr.-ra ' um-ii.lirbl]|.rl.u -L.rr' a.. a' cJnd a.ru re pur[ ti n.rr s.ar, lau mai ou.efl,i. -. sF por.e 'r' i , J .fla Jra mcr mul' sxu m-al pLr.iire si cr. urepr i.,,ul.ar producclta 'aldurrr' l,' r-'pu. ai.cr.r "; irwou( o "cr.J Lle 9d.p l-.tnjte gaze Jt artt.rc, chlniice carc alr ]oc. llnui cliul.rc accsle ca urmare a comlrina{iror combmarea lncompleli a carbonului diD combuslirezullat din 8aze, bil cu oxigenul din aer, cste oxitlul de carbon. Accsl gaz csle incd avid de oxigen, ctl care cauti sa se combinc, absol.bindu-i fie din aer, fie diD singele omulii ti din acesl motiv oridlli de carbon estQ.

Prin arderca compLeti a carbonului djn conlbLlstibil se produce bio:ti<[ul de carbon, ni alt gaz cle ardclc; a(rsL gaz este mai putid
Gazele de ardere {iind Iicrbinli (la temperatud inalte) prodlrc incilzirca sobei, cle ccdind pclclikn acestcia ada mai-mare partr din cantilatca lor de c:ildurii. Cind ar'dcrea sc face complct, existind

in trcl moduri: prin conduclie, prtn Conduitia. ln .azul,ondu"liei lcrmi'e, .)ldu.a trec. d' la un corp inciLlt la altul mai pulin incilzit, prin contact direct intre parliculele corpllri of \i lafd a^p arar. a a e5lora lfis. 2) A"sL{eno_ .en s' p-oLlu.' .a urmarP a propri' eiii corpurilo. de a primi ii conducc cildura, expdmati
Propagarea c6ldurii se face .onvectie 5i Prin radiatie.

6
Fig. 2. ln.abirea prin

pfin caeiicientul de cand.uctie tcimicd, specific ficcerui nralerial. Din punctul de vedere al conduclici termlce, nraterialcle sc pot clasifica astfel: cu conduc'lic mare, de exrmplu, metalele, - s inc;lzesc repede, dar se ricesc tot atlt care
de repcde;

teracote. cir;mizilc, argila rcfrachre etc.; de cu conductie micd, de cxcmplu, sticla, cerbunele, rumegutul, Iemnul elc., carc sini

cu conductie mijlocie, de cxemplu plxcile

0 1rjg. 3. In.reLirca

matcdale termoiTolanlc. Un alt IIte al cLt cordLl(ti" mici estc fur inq.n, d. a " l t,ri | | jr' - "Lr) .b^i. fd.F condu(ie lermi.:i. ca randam.ntnl ac.slcia si se rcducr"i, ceea c conduce la obljliativilalca curalirii periodice a sobei dc funineine. Convectia. ln cazul convea'liei termicc, cSldura se prcpage pdn deplasarea particulelor unuia dintre corpuri, mi$care .are se proglucc datoritd diferentei dc densitat intre particulele calde 9l ceLe reci ale aerului. Particulele calde, mai u$oare, au tendinta de a .p "idi, a. o|Lrl -,,r f: rd ludr n. orfl.. Lrl^ p r", i. n ai er, la ll d. 3). In' el,,ir. a i|l -e.ulLri vu,um Ll- a^r r intr o i..ap. re crpli.: prin

prin .onve.lie l.Dnr r\l pdr ('rv':llo:

"-

R a d i a li a. In cazul radialiei tcrmice, propagarca cildurii s,e face sub formi de raze calodce emise de ficcare punct al corpului tncSlzit (fig.4). Corpudle carc .rin in conLact cu razelc calorice absorb o cantilatc oarecarc de cildurd radianti, ln raport cu materialul din care se compun. Aparatul de inceLirc estc un corp emititor dc raze calodce. E. ,Acumularea !i transferul dc cildurS, Unele materiale au pm' prietatea de a rctine calcLurs primit:r un snumit timp, propaetate specifici fiecerti material. Acumula]'ea de celduri sti la baza utilizArii majod$tii aparatelor de incilzire. Accstca, reiinind cildura in materialul pcretilor, dupe oprirea funciionlrii lor asigurd inceizirca ln continuare a inceperilor, un anumit timp. 8

+,\l
,.s1
nb
6

- tncdl,rrea

Fir.4. ln.ilzifen Drir radiiiie

prln lldntiea

termica:

r-

su!6d de oal-

general, lnaterialele cu concluclie mare. ca metalcle, nu acu_ muleaTtr Linc ciklura. Iie accea, sobcle so executd din materialc cu

ln

bine celduraDo multc od, d Dd acumul:r'.a cilduril. ccclarea acestcia se im_ bunitifesto p n utiiizarca parrlal,l a inchizitorutui de tir.i. car opresre petrund.rca aerului rc.r, in sobi si deci ricirea interioartr a per^ri o" r-. - a do- e..acr.r t., . ut p4 n rur. .p -onhuuibilut o ars.atrpl.l i o tmo" jar t1 la , tn:i (anri a,ca ,r^ c.r de erdere poatc ii mi.sor'ali. Altriuri de a.umularea de cil.lnfi lransfcrul dc cil.luttr are un rol irnportant in in. zirea cucliril,n. l,rln lransfer. cilalura se transmite intre materiale cu ste dc i ,itlir1, {tifcrite. ln cazul sobctor, ceA mai rrar parte din cantitaioa,1, .:il,tLrf;i a eaz.tor fierbintri din int.riorul sobei. ca urrnare a transl,'frLlrrt ,1,. (it.lurd. se transmite, prin perctii sobei. acrul'ri din inc)in|r, .\,,.r.,r .onqtitu'c. in finat, fenomcnul de l-a"5 pcniru incilzirc-a in,;it) | i 1,r' (lin clidiri (v. cap. I, D. Propagarea cdl.ludi). Transferul de cildur:i se proc[x]c F.li ,l ,1, ,.1ll rrrai intens, in raport cu caracterislicile materiaLi:lor ulilizrLtL

cn'du.i6 mijlo.jp (plI.ija de r--..o1; ,irEm:da)..a1 a.umutpa.l

de joastr picsiune, aoul (.lrl .l(.),. rjLrrofLrl aparatelor (radtatoa, relor) nronlatc In i r'il-.fi, 1,)r t)fin rn(liirli. si i,,,rrc.itc. l)csi rfai (rrsli.it,,rr, , r ir\cstilji ,l,r ll sisLcrrIrl (l', in.Ilzire 10cala, i,(ilrif,,r r,,r1f Li t,r1lin1:i avaIraic imp.r'i,,r!,,fi1 ceeA ce pri!,,:1, ( \rrlliirl,rf r. I irjrhnrntul si urili/area spaljLrl,rl (lirr fi1cdp.ri. n lD(nlr;r.r l,nxlii. Ulilirarca in"ilzilii locale {, 1( irdi.ati in carol irL' iLl , fil,,f ( rrl pol {i incdlzi'c in mod jndcFon(1,.r1 lrrrol" fatd dc ilr, , .i,LL I Ll,,fnrilc,lii .lc asenenea, ac.asti ttrcilzirc.r pli{.i in caTrfil,,ir ltrrc rcalizarea incSlzirii centrale ar condu.. Lr ir!(sliiii

Catit.lrl tt INCALZIRIA cr,At )lt|It,olt

de cetre per.tit sol:ei. In cozul incdlzirii cerrrdi, produ,!r{a (arl(lulii sc face ccntralizat, intr-un sinqur loc (lntr-o centrali). p.n1ru uD Arup de consumatori. Distributia cildurii sa realizcazd prin intermedjul unui agent purtAtor de celdud (care poate fi apa caldd, apa ficrbinte, aburul

A. Sisteme de incElzire. In.it7if, l ,lr,lirilor se realizeaze cu ajutorul instalatiilor destinate ac,riliri ,,r)t', in (arc are loc pro{lucerca celdurii, urmati de distributin r.i Acosto insfalaiii funcl,ioneazi {t,Ll)iL (t,)ull sistcme de incalzirc: locali Si cntrali. In cazul i,rdlzirii localc, frodu.,,rr,rt ,;l ,li,itfil)utin .r"il.tudi sc rcaliz.azA ln aceiasi loc (in inciperca f ,,tr! 1i\,i). ,. ai ro11rl sobclor. Cildura se producc dc obicei prin rr(1,,f,.a Nriri (!)rr)lnrslibil in focarul sobei, iar distdbutia caldurii sc In(l'pfin !,)rrvcclic $i radialie,

(} alfi cedntd esle aceca ca soha sl corcspundl ca merime $i constrlr.li-a incire-rii pe carF . fn.6hcqte. c^a. .c s- i,aallz.az:i print?-o huni dirnansionare. Astfel. o sortr suhdimensionatx nrl Doate asi"r'.a incil"irea in.ir^rii dc.it pr:nr.r-o Frdcre prea intcnsi sau pdn rai mult^ in.nl?jri in tirrJul unei ziLe ce". .e .on.lucc la dete orara mnidi a sob.i. Tn ."rlimb. sohcle srrnradinensional^ sint 4ec.ononj.e prin consuml)l mirit de corhrlstjbil. jar ft1 ca?rrl .ind sint l,riliTate nrlmai narl,al. nu cla,r rezuliatele a;tcptat., dcoarece lncllzir"a sohei duraz'i foarte mult timD. C. Dime$ionaren sobelor. In scopul a-sigurlrii nlcllznii rationale a unei incipcri este necesar si so faci .limcnsion.r-c.r sob.i, adic5 6e 3e stalileascE prin calcut mirimea srlprarcl i cl (1. ln.dlztt. In conformiiate cu prcvederile din STASI) 3607-52, la dimension6ree sobelor trebuic se se aibi ln !.{lcrL'o sclic de elemente (fact STAS - slandird d. Sinr. pfin ..r. $: r.slementeazl ln mod oficjal o prolrleftA (de ex, t. .^zul dc htn. ff n ST'1S 3607-5t se reglementeaza pr* .rriptiile pcnlru n'npln{u.cd si dtDrnslonrre. sobelor, p.ecum 9t peAtru ditrnstonarea o$uf ilor)

A.,t (.Lrn1 s-a aritat, in".ilzirea locall se realizcaze de ohi,{icrl solr. Jn mod c1rr.nt. "o utilizcazi sobe de teracot!, uneor.i dc .rir:L ,ni.lii. iar rarcori metaliceSobel^ sc erecuii. in ge aral. din matcriale care au proprietal.ca do a acu-ul. .eldrrra si dc a o ce.la in.;p^rii. prin transfer. Toto,-tarii, prin constru.lia interioad e sotielor este asiqurati circulatia qazetor fierhinti, lnco{ill d. cc.larea .ildurii acestora .!tre elementcle sobei. Aqrf^l da7^l^ fi.rhinfi arl (lea<jlnra +o-aruhri r^",lperatura dc circa +4n0dc iar la iesi.ea in .os. nu-ai circa +100'C. lnr,'rP n "ir|.l- :nouqe :^bpr^r . a '.ai ir-Dodanri ^"te s,^pa d. a a.,e Lr' randar' I rc-'lri. ridi.' (or' u ili ir-a ptetl a cildudi degaiatc de combustibili qi .le a asiliura o incelzire uniformi pe irltreaqa ei suprafat5. De a"emcnea, sobeie trcbule sa aibd o funclionarc curat; si o lntrctin.re simplI.

'

lo

ll

it

ti

ii

,rl

to ) de baze qi anume: caracteristicile inclpe lor, orientarea acestora, temperatura inielioali urmdriti (dorit5) $i combustibilul ulilizat. Pe baza unora dinlre acestc elcmente Si a unor anumite Cara.leri.li, ile rn.aljc'ilor'. ln mftl cur. n . in.;perile se considcri ci au dimensiuni l.aliind intre 2,5 Ei 6,0 m la un zid exterior Ei intre 3,0 Fi 6,0 m Ia celilalt zid; ineltimea se considerS ca fiird de 3,0 m. Perelii exteriod se considerd cd au grosimea de l1l, c:irimnlir normale ptnd (3?,5 cm) sau o grcsime echivalenti accstei zicl:uii. Plantecle dintre elaje Si de ta pod sc considere de lemn cu umpluturi sau de beton a.mat ku tcrmoizolatie Ia pod). Incipcrile se considera d sint prevezute cu {crcstrc de lemn dubte, lar supralata lor tol,ali cste de Y6-1l0 din supralata pardoselii inconsideratii s-au intocmit tabele, aratate reze dimensionarea sobelor.

in continuare, care sa u$u-

{dDerii resDcctive-

Caractcdsticile si olienlarea inctrperllor deLcrr]],jl\l pierderile de cnld&'i1 din audiri. ln tinpul ienlii, ctrldura din interic;r s plerde prin elcmentcle.lc (!,|l,,1fu.fie a1.: in.Iperii. Accsle pierded sint mai mari in cazul p, f, lil,r' , xtcriori subtid, ai golurilor de fercstre mari, al fcresir('lof il,ril)l, krr Lrr sin'lur rind de gcamuri), precum $i Ia inrip.filc r Lr ofl, rrlrrrcx spr. nord. Tempr'fnt1lf a irr]f f ioarn. Sc considerA cI tcmperatu"a mcdj. ilin jnl, fiofrl ir( ht)('fjl,ir .stc .lo +20"C, iar cea exterioar; de -.20"C. Aflrdar. difcr{lrla (1o lr$pcratL i dintre interior $i cxtedor esto in mcdie de 40''C. Combustibilul utilizal.. ln {cncral, clldura cedat5 de o sohl clepinde cle tipul de combustil)il lolosit $i decl de Futeiia calo" rifici a acestuia; Slstemril constrnctiv al sobcl. Ilstc necesar de ase- ,. menea si iie cunoscute o se e de .lemente car. privesc constructia lj soh"i. si arurrc:."rslruc(ia {a"arului. a r''nuril.r.l . "un 'l ma- l lcrirl" a .lin .a-^ s6 p\^iu,e soba. ca: ple,i de lcrJ.^ll sn-el{ult5.ii pl5ci nesmiltuite, cdrimlzi tc.

c
/v

4.

l,;,

Tabele de dimensionare a sobelor. J,a dimenslonarea sobolor de teracotl se utilizeazl tabelele din STAS 3607-52; acest tabele sint intocmite pe baza consideratriilor aretat, cum $i ln baza urndtoarclor conditti pdncipale : supralata sobei trebuie astfel dimensionatl incit aceasta se poatS caala o cantitate de c5ldurd echivalenta cu pierderile de c5l_ durtr din incApere; tn (ursul unei zile (24 ore), soba nu functioneazd neintrerupt, cl s fac doutr focuri de clte I 2 ore fiecare, socotindu-se .d soba o dat[ tnln)r'btntattr cadeaz, c5ldur; suficinti in inctrpere timp de
ln aceasH ipolczi, la sol)el('obi$nuite executato din plici de teracote srnlltuiie, coeficicnlul mediu.lc ccdare a ci\t.lurii prntru I mr de suprafati dc incilzire a sol)ci il iD lirnp (lc o or5 este de 480 kcallm,.h. In tabelele 1,2,3,4 $i 5 se dau suprafetele de inctrlzire necesa.e ale sobelor de teracotd smrllfuiltr ln functie de dimensiunile camerei, pozitia ei de colt (C) sau de mljloc (n4 9i de odenlarca geografic!. Tabdele 1 5 sint calculate in baza urmdtoaret rclalii:
6 or9,

Fig. 5. Oienlard nrciperiLor:

c - canera de c.\i D 4, z, - lrnEi^i

.rNr'I d': mtlroci z,

Orien!area in.eperilor (1,J. 5). ln mod cur^nl. tn vederea diiniisi6ndrii sobelor, se iau in considerare orientdr;Ie nord si itnd; adia6 A-ziii-t1e *- -'- extreme, iar pentru alte otietltari se iau valori htermediai.
t2

.r

n'!

480

;.1,
l3

ti

ii

este 6uprafala de incAtzirc a sobei, in mt; I slnt pierderilc de cAldui diD i4capere, exprimate ln kcal,&, care se fcduc cu coeficientul u,6 corespunzator plefddi de celdufi calculald peDLfLl temperar,ura medie a lunil ceLei mai liiguroase; 480 este coericicnlr.1t r eoru oe cedare a c61dudi, in kcal pe metru parra[ tr orA (kcdl/m-.h). "1

76Z6ZqZ6Z .,.i6iii tii.i

6Z aZ 6Zq t.icii-;,;.,:

1a:33"- .
-,, o"

- 1'-"--S-14"'" o--N-

2 ,!

1d"F^6. ;^ 19

16-d-

6^ o^

--

g
6
.3

.^.Camerele .iaDeL

carc au aceleali caractedstici sint grupate

in

acelaFi

Cunoscindu-se suprafata de incalzit a 5obc1, in me, cu ajutorul , , iabelutur o se deter:ldna utrnnshn{e sobrr; atccs,ea sint ururcat pfln lumarul cle pldcr, iar tnalr,mca !s!e uaru ir rn meu:r,
m4l93l1e:

;
6 c

^.

\ 1:'."-. 1'--qr-o-.-"o-'--o-oo"

s
h d
E

1 q 1 i:

c^

o^@"

11r: v"o

F-

La dlmensiouarea sobelor l,rcDute

sA se maL aLDa iD

veciere,i ur_

o"6^o. - -"-"----"?-,-iqE^d-,
6"

_ 6_

o.s.an(3 lnlre spatele soLei ii perete 15i1,,....,.i pJ\jrl lJ cm, , riu drstatrla d- Li-Lara,,Ll lrs aperx le r ql,uli (t .JJJ. -.) --J.r, uc mrlrlmLm iu cml LitlJ t.,.te ipd,!te soLer ir pc_r,., ,r...,r.r\d Lsru suD I!, cm. sLlPlata,a l.bLrr a:u-er oin ac.L.r. !Jf.,,,.,,,,.ulrJruerdra mai mrca cu zc 70; rnaltrmea oe calcul rcznltati este considor.atii (lc La loca! pind sub -(upoia -uoer;

\e-

-.1r^

1no"'1 n \

d-

=^o"

o-

& "-'

i!i
E

6^o.b"o.4.o-6.o.

n.:
3

,: Fil

carJl iobelor erccutate din trr!,, .,, ..,-.rn..llui(J, supra_ - dern Jata incaat a soDei se ra cu 10rr/0 mar DrrfL,rt({.LL:rceca rezuruatS
difercnla intre temperalura iril,.fi,Jufl li . - cilrd noara este duertta ue 4u"c, oarcle luuclc
aceea extese inmulles.c cidercnla de

6zqz a Z qZ6ZaZ qZq 1-"1 =.11.1o.


\. j'i
ri ,i ,.t

li- :"

o_o--"1-- n
<j

.!

E.
,5

u laporrul cunu:e oderenra rcala uc tr.ljlrr,r.rtur.a


'.Lt

-i
E

dj

fj ,:

Jj

d rt ;j

in cazul camerclor cu iulillLnrc mare de:1,0 m, supra- extrase letele d]n tabele se slrof(5c 'r)ai ploccntcie irorcate toL in
pentru cu alte orii,Ilirfi, sc iau vaiori intermediare - \alorrLe camerele Intxe corcspunzaloarc r(rru tr suu. Sobele de zid se dlmeDsroneaza r u)od unulog_ ln cazul acestor sobe insa, lroelrcientul mdru (]e c(rraLu u (;rluJu vanazd inlre 400 ii bUU kcalimr.h, in raport cu grosllca pcreflor.sobcr; ca al;are. daLele din bbele se redifrcd prin u,mu-lirca cu raporrul {0q:0.83

l?-doo-oefo6$---., di.i-:f,t;;'ji"i6 d.io ,,-9 ' ,":toJ-,6o45---@..,o ct"toi; i ; !i ri r: ri ri,ri do 'd

.! .!
E

: f'3: s : * : l'; : :";-'":g.


\6
l

f-r,

i - o d.o- - d o^ 6,cr-5

@_

8'0 .^_
I4

4au

r3-33*-39-B

ig
$

Tabclal
C!.i c! ltar nulte
Supbrala de rncilznd,

li

.nre.

P.nenr

in or, a .otIor lcniru camd6 cu ioirliEe, de 3 n

pedru came'e de cot


zjd

i, m

plnhu

c.n.E l

rrroc

L!,!l6i.iluilal(

cxbrl.r,

,.'1,,'
1,3 3,0
I

.,']'.".'l'.' '.'l*x
I

:,5
2,1

2,I

2,i

2,7; 3,1 :,5 2,8 i:;, J,t i,l I,j :i I, il !ir

3,3

t,2
3,0

j,5

r':

t,r;
I,l

3.t
3,il
3,0 5,0

:r
3

3.ti i.3l
J!j

l,;l J.!5 .i,:5 i,; J,ii

i,, i:i'
4,;

\ s \ \
5

t,l
t,J
t.rj

I,5

l,6i
I,t'a
2.1

t,;
r,9

1,65 1,1

j
I
t:,i

l,r

l,i

1.)

:.1
1,0

t:
:,t
2,,1

3,t
3,1 3,5 4,2 3,8

5 3,il

4.1

:i,7

:l
2.8

2,t
2,2 2,3 3,1

l,l 2,t :.r


2,'r5 2,6

I,L
2,4

N s N

N s N

s
3,0 2,7
3,,1

I5

4,!5
6,0

1.0 l,t
.1,7 I 5,r
4,1j

o,l
4,6

\
5

1t
,,8i i 3,i 1,6 I ,,8
6,!
9.2 3,1

t,8i
2,6

3,?

a,.l
3,,1

s,l
1,0 3,6

t,5
3.1 3,85 3,5

3,1

s
N

3,'i
3,1

4,0 I 4,3 |

2,s

4,\
3,7

s N

3,0

3,1

3,3

Notd, Peniru fiecare 0,5 m innlfime in

plu

Not'd. Peni.u fiecare 0,5 m se adauca 89*

inattine in

Dlus

T.betul
cnsa

.! aai Eulte laje. Etalete internEdiare dintre


supcrara dc inc,Lne, tu

parter
ilirtroea

g utlidd
de 3 m
d

eral

o:, s $bero, p.iiru 6-e$

ou

. - pcito eEeI.
LtrDsi@ca

do

co\

lr - p!trbu (mere

bllc

r.tun,n zrd errsjor, n

i"l"l"
9,t
3,0 2,2 2,0 2.2 2,7 2,1 2,4 2,2 4,1

'" I
N
5

,'1,'l;l;
1,2
1,1

",
I,g t,2
1,5 1,4

'i;'.1
S

,,3
2,1 2,1 2,2 2,7 2,1 2,9 2,6 3,1 3.3 3,0

2,i t..l
:,9
3,1
2,rJ

1,4

!,9
3,1.

2,9 2,6 s,1


2,E 3,S

3,0

3,2

t,q
1,1 3,0

r,2

s,4

s,l
3,.1

s
N s N N

t,3
1,2

1,3 1,2

I,l
1,5

1,3

3,7 3,9

t,2 ).4 r,9


1,4

I,l
1,2 1,3

I,3
1,2

\
s

3,0

!,1 !,6
3,3
3,1

i5
3,0
3,-1

i,0
3,1 8,7 5,9

3,3

3,,1

5,0

3,1 3,7 3,9 3,9

3,1 3,7 9,3 3,9 3,7

i,3

4,0

t,8
1,65 2,1 1,9 2,3 2,1

I,l
1,8 1,65

t'9
1,9 1,7 2,0 2,2
2,Q

1,8

2,t
1,9 2.7 2,35

t,7
2,2
9,0 9,0 2.2 9,0

1,8 2,3

2,0 1,8

s s

3,1 9,3

3,1 3,7 3.3

4,0

4,\
4,7 4,3

s9
,l,L 4,4 4,3

N s N s
N

2,!
t,3
2,4

9,r
2,7 2,4

5,5
6,0

2,6
2,35 2,8

2,7
2,9

t,j

?.!.

2,i
,,0
4,,-

:,s
1,5 3,0

6,0

3.?

3,7

!,9

2,a

2,9

s N

Notd, Peniru iie.are 0.t m

i'rillihe

iD plul

Nola. Pentru tie. a.. 0,5

n i.,;liin. in plus

Tablul
Casn cu mai mDlte elaje" Ultimtrl etaj cu tavaD de lemn slpnfrla c - pedu
caEcre
de

,t

inciDnc, in ng,

sobelor pelrro canora co

lnilljDea

da 3

re

co&

"l
2,85 3,0
2,1'

3,0

x,i
5.il
3,0 3,s 3,0

3,9

3.2 2.9 3,5

s,5 8,2

s,4
3,?

3,6

j.5

3,t
Ln

3,7; il,1

4.0

3,j
:j,:
3,.1

S:
3,5

3,!i

rl9
4,7 5,1

N s N s

1,3 3,0 3,5 4,0

1,4

t,7
1,0
1,9

l.f
4,0

l,i
.1,1

2,r
2,0
.2,3

1,7 2.1
2,O

1.6 1.5 1,0 1,8 2,2

1J
2,4 1,6 2,0

1,8 2,1 2,3

1,!
2,3 2,2 2,8 2,2

!,0
s,8 3,0
3,1

N N s N s N s N
S

.1.i
.1.1

3,j
5,0

.t,i
.1,4

32
3,t'5
8,4 4,1 3,? 4,0

.t,l
.1,1

t,8
1,7 4,3

5l
1,6

-,i
r,9

1,7
5.1 1,6 5,4 4,9

5,1

5.t
5,E

\ \ s \
l
s 5

1,8 2,2
2,L

2,)
2,5

2,2 2,6

!,3
2.7

!,8 3,t
2,8 3,1 2,7 3,0 3,3 9,9 3,6

5,0

:l,i I,j
3,0

2,3

:,!
3,1 2,9

t,9
2,7 3,2 8,0 3,6

3,.1

s,5
3,2

4.t)

6,0

4,1

;,r
4.6

4,9 5,8 5,3

5,3 6,2 5,6

5i
5,!

3,7 3,4

s,8
3,5 3,6

s
s

6,0

9,7

N
3,7

3,2

Notii. Pe.,rru liccafc

C,5nnliLllim.hplus

rnoln. Perliru fie.are 0,t m

inilliihe in plus

b.lul

..s; ru md: nulle eldle, Ullinul eldj (u ldvdr de belon a@at


iu, oar.F .u flt,n."
d6

Jd

rmcrDesl

-ll I 3,0 ",


3,j
3,I
8,0 3,5 4,0 3,4 3,2 3,? 3,5
3,S 1,1
3_e

i,t |
4,0 5,3

5,0

"1"
4,6

;o t..5 t!,0 t1,,


N

4,8 5,8 5,5

4,1 5,6

s
N N
s N

2,5 3,0

2.O

2,1

l,tt,1
2,O

29
3,0 3,4

2,3 2,2 9,0 3.3 3,1 3,7

2,6

2,3 3,2

\
s

2,S

6,!
5,9 8,7 7.4 7,0 ?,9 7.1 8,1

13

2,2 2,7

a8

3,9

2,8 9,0 3,9 3.0 3,6 3,3 3,9 3,3


3,1

6,t
5,1 5,9 6,0 6,8 6,0 6,8 6,0 7,.\ 7,0 ?,0 6,a 6,5 7,4 7,0 8,0 7,6 8,1 8,0

3,5 3,3 e,9

3,0 3,8 s,6

N
S

t,:l
!1,6
.1.6

4,1 5,0 5,0 6,0

5,1

s N s N s

!,:
3,6

SJ 4,\
s,9
4,8

N s s
N 5,4

4,i
4.6

4S
4,/-

49
5,1

N
s

i,5
6,7 8,0

1,t
7,5

9,t
8,6

46
NotA-

N s N

Notd. Peniru fi.ca.e 0.5 m

inillime in

PenlN fi..are

0,5 n:

j.::..i:-e in plus

T ab Dimenslunll sobeto! drepte obi$luite din pies d6


(DupE STAS 3607-52)

elul

t.ncoti srAs

l?08-5a

In cazul cird. in lrrttt.t!ri,)tl(I.. prTd0rilc l(, ( iklurd depesesc limitcl(. luatc ln.or,i(t, frlir t;r { alcul, sr vo! lace lrt,i sau mai multe focuri hr limp rl.:ll ,,r"
{

Numiirut pt{o or

tn id,ttiE

rfb

'(tu

ji

cupoli)

soplarala do

lnciLno a obei, tn nt

llr, rpl! ,1,. , xt, rl. Sir se dimensiurerc o sobt dc lrfrt otn pentru in.::!Lin:r ||,.i , Ur!r'. rl,, rnijloci situai5 ta ctajul I ( (pa.rff rt'r (tr(i.r (^mcra liind orienhtn spre ual u.ri lrnllfi p+2 '1rl,J, . i,1, , , r'.t , J u-a F\16r:oa A dc _26"C, 1ar camera k .. tircvede s! ..s , Ir ,l,rr,' tI Ito!c'. (,'|,',,,,vi.'.1 p.re.ele axt.ror d- 4,00 n ji ldrrc nec de r.0n r,r. din rlralr .l .]t ! drdu,p o-r'ru soba suprafala de t,?o m2. D"oare"" ir., rlnca
as lr'l Llfllrf \uprafatd a sobej:

2,S3 13,35 13,?7

1,7X1,06:1,8 m1

g',1"

4,28
4,67

4,76

'i,1ru!ir di F?r ra dp prpprcrura rrir4 i \r--:o. ci i, terio.ut ,.1mpr4_ ecte d .46'c..a|aba-e de dimer"iolar- 6 sobeto. .i. in.o -ire rr u 'poi.zi dilerenle de tempdai,uri de 40.C, este necesar sE se aplice coeficieniur re_ "i zultat adice

*
4

5,25

Jn Iinal se obline suprafala sobei:


5,H4

-:1,15.

1,8X1,15-2,07 mr.

5,10

5,7N
rr,c0

6,42

4'/,

--

5,it0

|
|

6,98

| 6 "e ileg" .oba -L sup.6trt I apropi.iz (2.tt m:), avrnd l, :X3 , Din,rabel prici si indltinea de 5 plari 0.47 o). In cazul ond a.ceasi camecii csh de ( ii arp lo or'pnlara udL6 rorosrnd .opju- t ( ce obl ne.-pra.a(c "ob-i doll
3,1X1,075X1,15_3,83 mr.

4'h
5

0,00

.80

7,:A

Di. tdretul

+ i"

. dlo,r.

sobei

Fd cp-opidr; dF n. sin,:2\3r! plc,i )i3,vJ rra.limea dp ? pt". (t.95 m)

0,55

7,34

8,tg

I,00
5,,18

| |

I.ut
{J,r!ll

4,92

7,76 18,61 1 e,45


8,3C

'1,4A

I |

9,25

Innlfimea roboi (irclusie roclul ji cupola), b D


Nord. Se

r,7r J

r,95

2,19

2,43

2,61

bun stibilitarq ti lepdiike

lecdDrrD tubbuinrare

sobelor

p-levtnte in chdu, pdtro

Eai

20

S:t:r, o conditie imporranti penhu funclionarea co-^^-D.'.-SIiil a .obe'or e"re recplr/aroas ri.i;'Jii -"i"ili. ".igu'.i.." il,t'leea , ir' Lrlalia aeru ui ;'r .obi, d. ra utile sprc {l' 11f3,, -'" gl:,.,,:^:":1:r., id ,.n"i .\o.. ;;; si aenilui ":::: "ece. mai ir.r, , ai. ii ia lo.ut. "" ;jd;; a, (iorFbla a"up a fu clio,raj-l| n,t, ta. :.. rnir .Tirajul fp_ , ru.r. As e,. odara . u acrut care cir.L,, da..ri,. i_Jrr,lui. nutte pa.runde in lo,aruL 5ooei o\jg nul din ct. (a. a r{.r..r t,*, .omou(liDr utur. pri 1._o ard^c. ,. ntt,,r., , ,rnbu.libilut " ""-pf"i"l troduc .nr"eaga cantita,p dF , ori !t) .ir :Lr iJr^ pulcr:i iui calorifi.e. ";ldu"i. u4 pra.lr,a . a,orr.,i,di ,i. iL,r,ut ,jr.,t ..a.1.ilatpa da oioyid de . arDol rlrn oolet ,1" Jr,t,f,.,s, .t., Lum3r 200. res ul fiind oyid de corDon..a urmaf. J rr.l..rir ir,.,,mptnt,.. sF piprde 90% din purerea .alontr.a a.ombr5Li',itulJr. cr.,..?t^-.a pro.entuLui ct- iji"x:a de car_
2l

bon la 150/0, printr-o ardere bun5, reduce pielderea putedi calorifice a combustibilului numai la 12%. Pe de alta parte, timjul aclioneaza asupra circulatiei gazclor tierbinii in inreriorul sobej. Accasta (:rcriialic Fsie d^o"ebil de im' Dortanti. dF^a_ e ca a5ieura conia.'ul elemen'^lol. sobei (Lr gal'le iierbinti a1e ardadi, permilind astfel efectuarea transferului de cdldurd de ta az la sob6. Este bine ca ufilele de la focar Ei de la cenu$ar sA fie amplasate jntrar"e In I r^;p.re: a.eac i m;sur; .onlibuia la a'ti"alrF u-d d\arba lirajlrlui, daloril; .urentu ui dire". de a r {arp s^ poale forma in acest c;z db Ia u$a inctpedi cdtrc sobE. Acest curent activeaze totodatd $i convectia care se produce ln incepere, prin funclionarea sobei, conducind in ccle din urmd la inceLirea mai bund a incdperii. Evacuarea in atmosfere a gazelor rezultate din ardere 9i a lumului se lace prin intermediul-co$ului. In acelali timp coEul are un rol imir(rrtant in ralizarea tirajului sobei, deoarece, prin eracuarea eazeloi este antrenaH si circulatia aerului proaspet in sobe. Datotitl faptului cd glitarul focarului Fi sbatul de combustibil opun o rezistenta marc la trecerea acrului, este necesar ca $i colul sd aib6 un tiraj sulicicnt de putcrnic, ceea ce se obtine pdnlr-o juste dimensionare a cosului, ln general, tirajul co$ului fiind determinat dc difrcnta de grcutate a;erdlui rece extedor ii a gazelor ficrbinli care ur4eaze a Ii evacuate in atmosfer5. acesta va fi cr.1 alit nlai mare cu cit co$u1 va fi mai inalt. In fie.6 se arati srhcma dc fifculatic a acrului Ei gazelor arderii, sub actriunca liraiului sobei si aL cosului. In afard de inltiimca coEului, 1a reaLizara tiiajului ne-ccsar trebuie si se tin; seama de asemenea de seciiunea coFului In conformitate cu prevederile STAS 3ti07-52, dimensiunile sectiunii transvcrsale a cosului, determinate in raport cu suprafata de incilzire a sobei. sint t]xmitoarele:

dar numai pcnl rLrlli|l)ul ,1rj a1 ir(:ip(r'il{)r. 1|l faport cu lungimea canal( 1,)r dc gar,. ,lih ir)1, ri,,ful sobr,i, lnnllitncfl o( livr'r a cosului |Iebuic sr', iic dc,r I t)1rllr 1,1-) orl mai nrar. lLirll,iln.a ir,! li\.r r ,1,ijului (prelungirca in j,i.i r ,l)iului de la fa(r, Il|l sl)l! i I'rLr |' utila de curalirc), adice inillin! r .l(' colctare

Fig. 6. Formtuea lirajutui sobei Si al co;!lui.

il l: li.

lsupralala de incilzire a

t.-,

sobei

Se4ntnea minimn
13X13 13X19 19X1e 1SXr6

cogului

sub

5,5-J.5 psle 7,5

a-5,5

InIllimea activd a cogului, considcratA de la suprafata grdtaru_ Dina la oartea lLri suoFioa,d. rabrio si lip de ,'l pulin 5,00 m p.ni." u.iq"rur"u u'lu i raj sari"fa.Jl-r: se admi j :jliini rrai mi"i.

lui
22

de la baza olifi.riului de cudlire pine h baza gurii canalului de {um, trebuie si fie egaH cu 110 din in5ltimca adivi a cosului; in cazul cind acest lucru nu este posibil, pc a{lasir"r poxliune s. va mlxi sectiunea coEnlui, pentru a s-. asiSura un volum egal .u acela rezullal p^n _u jndlrinFx jna i\a. Orificiul de curilire se a$azi de .lricc'i la inaltimea de 0,80 m dea.upra pard^c lii. In practid, tirajul coslrlui sc vcrifjcn de sobar sau cosar fi prin introducerea miinii in oriii{i l (lo curifire a coqului, fie prin aqezarca unei luminarri aprinsi: irl accst loc; in ambelc moduri se poate conbola intensitaha lirajului.
23

III COMBUSTIBIII
Capitofut

. Combustibil-ii sint materiarf prin arderea cirora se obtine cel_ dura necesara indilzidi .lIdirilo. Pentru ca uD .rombustibit se ajtr'r un raBdamcnt bun, producind pdn ardere o cantitate mare de .arLduld, el trebuie se c;nfne.in compozitie cit nai mult carbon. Dc a(cci combustibilii sint maie dale cu coniinut important de carl)ol. Cdldura se obtinc deci pfin ar.lcr1,l (trmbustibilitor. Fenomenul ardedi constd ir\ odd.area carbonlLLlrl (tn dicarea temDeraturii acestuia pine h temperatura de aprind.r'o), ldice in combin;ea car_ bonului cu oeigenul dl]r aer. Carbonul c:rl(, o substanE avidd de oxigcn, combinlndu se puternic cu acesia. n r(lorea, a.tict oxidarea rarbonului, arc loc cu mare intensitatc, (t(r1ir.jirl{lu-se o mare cantitate de cdldurd. In afard de carbon. combustibilii .onli| ,lL, lscmenea alte substante; unele dintre acestea cohtdbuic la a, li\ lri,ll lrdcrii, iar altele, dimpotriver o impiedici. C a r a c t e r i s t i c i I e combustib j lil ,, f. ttns .lintrc caracteristicile pdncipale ala combustibililor t t,. t'1tt.t.a .:o.Ioriti,:d.. Puterea calodfici a unui combustibil esli (;r,ti1,rt(,ll (l(.(.rilduri, exprimate in kilocalorii (kcal), care se dcgajiL l'fi[ llr(lqta unui kitogram din acel combusXibil. Putrea cal(n.ili ,' vlriazi dupi natura combustibilului si crcste pe mesurd cc (rr..r, ,L{, oscmcnea cantitatea de carbon care inll5 ln compozitia cor|l)u.,til)iluhri. Combustibilii se caracterizeazd de ascr)!.rL(,,r t,tit\ temperatura cle aprin l,ere. U|]il combustibili se apdnd liL ,j 1,.llrln,raturi mai cobodt; (de ex. hirtia, lemnul de blad), iaf tlri rlu o Lcmperaiud de apdnderc ridicatd (de cx- cirbunii); ]a Lrlli,rLri ,r)Drbusti6i[ sint l]e ccsare mesuri spciale de aprinderc. Combustibilii utilizati la incilzirea (r)rr,,t r, tiil(,f sint vaxiaii. in raport cu starea lor fizici (combustibili !,,ti7i, ti( tri,,i, {azo$i)! cu pro_ 1'enienla lor (combustibili naturali, altjti( ilti) ,.1,. A. CombustibiI solizi. Cei.rai u'i /.lr ,, r,bu.riLiti \,,iizi Denrru in,;1,/i" a ,lduiri ,r ci r' tF*tjlete d- t, , LI i. 1. Lemncle de foc. Un colrrtnsti])it solici natural ste d" fo.. obl:ru orin exploa a p.,tufiiur. IJ, uar-.c ir.a ]"nnd " ir ',,du"rfi", e. .ons,il-m uL are uriliTSri deo"eLir d" imp rJ " rioare, u.it:,dfFa tJi ,uir,o un mal.ria- destina, \a ori[ !f.i sLp, penfu ardere in sobe se face numai pr.intr-o sortare ingrijitd. Acest combustibil prezinti uncle inco.!'cnientc in ceea ce pr"ive$te apxo-

vizionarfa, transportul. spatiile necesare pentru depoziiare etc.; de aceea, irl locul l($nolrD dc foc sht preferali alli combustibili mai efn n,rli. Cltriili.:arca bntrlot tl. Joc. Lmnde .le foc sc (.lasiticd astfel: - L',nlnc d(,,sLnlLi l.arc: fag. stejar, calpcn, sal(im, ulm, Irasin,

pallir.

l,r' rc (lc
ir iirr.

L(

r)rr( (l(.fscrli moale: brad, molid; csentrd loarte moale: plop, tei, salcie, mfsli acln,

I)ul.cfca (alorifici a lemnului de foc binc uscat v.lriaza! de la 4 ll00 h( al/kg la esente tari, pine la 3 000 kcal/kg, ]a scnle foalo moi. 'l'r'mpelatura de aprindere vadaz;. dc la 300"C la lemnul de .senfi iare, pin5 ]a 230oC la lemnul de es.nti foarte moale. Lemnul dc foc cu ccl mai mare mndament este {apul. care arde

liZa dccsle csente de ljmn trebuie sd aiba fdcar mard. I-emnld de esenl5 moale. degi degaj! iepede cildud, aceasta inceteazi imediat ce sc termind ardaroa cu flacird; de aceea se recomandd utilizarea acestor esente in combina{ie cu csenle tari sau cu cSrbuni. In pLu,s, datoriti uzirii rapide a sobclor de tcracote in cazul utili2irii lemnelor de csenti moale, aceste lemne sint indicate pcitru sobele de cdr5midS. Lemnele de esentd foarte moale avind o elicicntd scizuti, prin puterca calolifice reduse, se recomande utilizarea lor numai in combinalie cu cdrbuni. IJe asem.nea, pentru a avea eficientd maximi, lemnelc dc fo.r trcbuie utilizate numai bine uscate. 2. C i. r b u n i i. Cirbunii sint combustibili solizi ce pot fi de provenienfil naturald sau artificialS. Clrbunii naturali s-au format in dccursul timp lui, priD carbonizarea lenti a plantelor sau animalclor a.!pcri|r' .lc p:rmint, ca llnr,are a unor fnomene nalurale. Ei sc exlfar{ (lin pimint. Dintxe cirbunii naturali, ]a inc6lzir(.a siil).1(,r' sc utilizeazi: huiia, lignitul, cSrbunele de piatr;r ti lufl)ll. l)utexea calodfici a acestor c;rbuni vadaza intre 7 000 ti ;J l)l)0 l(cal,r'kg; temperatura Ior de apdndere cste dc 3ll0 2lJ0"(i. Dintre cdrbunii ar'lifi,.iali, lu ir!irllirra sobelor sc utilizeazi mangalul (cirbun(,lc .1,, lorDr). ,,!sul ti brichelelc. Pr-rtcrca calorifici a accslr| sortu|i (lf ( rifl)uri lariazd intre 7 800 $i 5 000 kcal/ke.
25

,. tla,dra lu'..r -i p..dLr.- pulin jar:,? aars. "ub, l" rn,ar".e 3rd laa rFbui' .d aibn to aful mi . iar rn al,,ir"d or "e lare dc Cel-lal e l-mne d ee n(a tar^ ard cr lla,;ra s, urra :,i orodJc jar mulr. are rddia,.! . d.lura: r a,arp. .obcle la .ar' .e !o- uli. '

Utilizarea cerbunilor la sobete de teracote prezint5 unele ne_ 91nl si,]r:u/arpaJ.1di -apida a sobpur. d. eajarea d- aaze 1J.-i:!l unr r11r-usjtoarc s. toyi.e. i,,dr.area pcrplitor i ,"riori ai sob. i cu rrlar nuJ'r Lurrn .1. d-,.i1 te r,.mne \i prooui dfFr ur,or.an.itoti n_ad op .anu5a, p, nrru a pr.vcn: u/area sobe or tl .a-e se ard cdrbuni ,u Duterp,,ato iIi,; marF ( J:ta. .:rburp d. piarra.,o,"y, to, a-"t" a.esr^r soDA .h ionjt"uipci i mod .p..ial, pcnlru a avcd o tenli_miritd ta temperaturitc inalte ce se lroauc prh ara"."a "cri_ u"""_

acrisette soba timp de minimum 15 min, pdn deschidesceperi de rea rr,iil|i focaruLui, in scopul eliminirii evcr)lualalor pazt. l,a stingcrea foiului ;e tine dcschis! r\rr ( cduFrului circa iio rrrirr. pentrii eliminarca complete a gazelor dirl sl)l)ii l)c asemenea zi|ii, sc aeriseste lnc5perca respectivi, tot pentru I linrlnarea even_ iurrLflLn scaniri de eaze

tocului

tor cdrbuni

_ De ascmenea se recomande ca ardcrea c:irbunilor se se faci tot_ d rLna i,,onoinati^.u L, m e^. 8.. Combrxtilili lichizi. La incitzirea sobelor, combustibilii !F ulili: ii,.;in mi,i nd.Lrri: a.,fp. sp p,are uliii,a p:.ura. lichizi moLo. nni, -cr p,rct tarpan. pIccpa cato-ifi,d a a..stoi corrbr^s ibiti ,:lp dr.,ir.a 9000 l0,rru k.a. kf )i.hidr mai -rarp. A.,ci com_ ou-r.r.or1r nu .p pot uiir.,.a d ,rr .r i||ja .r. clc ard, ret darorir:i mdrii_lor pul-ri caloriti, e. a.-s'i ,ombu.r .,iti * u.tri,-a,;'",r-"1 aaoru\: u,-firizi r-rra,ra-a, , c ,. p,.. tL.. .n jnousrr. . r .....,,r prodJ.p. Drlori ;-mu,lipleror uriti tri ,. uli io. dr, p'.orrbu,tib,l per,rrr rr.at,,.r ...t..r ,r7a_.4 f,,li,.r,a1 pJLura ':-19*"".1,uotodrp.a|n.^bo p.11_ru a re-\ta la lpmppra,Lri' . narj
se utiiizeazd

A'est :j. Calul pei.nlier ri h.l:al (ar.e r 'rl) (propan d' doud $r tmul am'' prin t'Fr.a t)/' li.h ,/ s" obtjnc '' la ' '' dc pp ,','."r o- s21" i"nu.rriara ti. din saTele de ' r lL r''r' r "t"a"J Llinilar;a fitpiLrluj. LL "P i\-'7i rn buralij PJl^fFa r'ului s:mirare r'lor ut s'nr ard'rp dP .ir""rr. i'l;rrrp".r".aI .pc.ial , un Qaz r f;l.r1lr'' ,3' i'1.d al]r^.1 'u fii"a -mifu-' -"i'-. ce 'aLor, "p'.ifi'. orice s, Jparp J^ sa,' sc pndre idanrrlria LU'r''rLr imetliati
mdsuri de aprisile

" ::;;:"lli;" L. )ploaar?a r.i-..r'.u 9r..nra, r.oui.. .r !.rr u).-emd sLU. ob rda'o.;i ). dc., -1, I jri ,.\ .r rr Jor J,.io,r,L_ A.tit. se ve lici etanleirata conducrei cl. gaz, iar inainte a" ipif"J"."l
r) \c7:: ..No.ni \ pp r.r J n i,u.i" i ur''./ar d gs:eo.-d.L,qp(:.o.L d 02) pub[rt rd Bx]etinut Csc;s ir.i:,-l rs":"1,: ,".lnuu,"'' ';,bi','';"..:ff_ "i'.,ri,1.","r
carrv

in special la incilzirca cenrlata_ C..CoDrbu\ribili gazoci. Ta-a rois :. rl:..t)ur-^ dc zr.rninrF bogar6dFga ^ratura^. p-.,...n ::,t, ;., .t. .. I,,J. 1. Gazele naLural.. A(csl(,gazc, cunoscute sub numete de gaz melan au o pui..ro (at(n.iIi(i (lc circa g500 kcalmi. Astfel. I m dp dal rnpta .',i\ .tn..J ,.u 2 ir kH mr e d to" u.(aLe si cu l_l d__pa^ufa Tn,np^161s.6 .j" aprind-ri a qa Lrlui m Lrzut t..lclal JrLt, ln ir' .jin-, faf; o Iasr "":,;;; urrne sau r- iduLui. Da ori j ara',rd'elo- p. .a." r- p-c,iri. ac..r ia. .- uri_ rr:6a,/o pp la.5 larp;:n In.d-i"iL" locala si .entrala a ,ljLlirit^r, Prccum Si in industrie. Ta urjli,/ar-d ga Llui .re an o- .u .n.Jtzi.,r lo.a I p.r6 bine "ob- d. o..rl.r.li "o.,iarn. bi, n36,1,; *.,u

D. lnlocuito de combustibili. In a.taxa combustibililor cr'lnosculi' recurge uneori Fi la alte formc de .+aai.itnt "" lenni- se a Cx urma a p_ogre'ului 'le.rri -r jn I ri, a dt'cpl il Lo'ala. rn sd dr ,"a/3 .or-j er-ia . -le. 'rre uLjli "LU qcea' i-' 5^ aplici e i''a ;;;;;;-J"-;ili,' ti" "p-"i;r; -;; a" cionsrru, ."Ju-", ai' (aula 'oslLlLri ridi'ct al en"rciei ".; ';";;;;"", eleitrice. --iI".reia s,, larJ ln s raini'al saJ la ul n'er'ari de oelirrzi 'pr'iale ir "'opul *"i;;; ;;"".^' I col..re ' u ajurorul u'or fn;nlzirii ctediiilor. dar rcaliztui]e de pind acum au caracter expe-

p""l*-i;;;i;i";; ' _i-n-c.eia

rimental.
o\pitofutr

Iv
AC1CESORIT

MA'IEIiIAI,E qI

PDNTRU NXECUTA.REA SOBELOR,

cahie, utilizate af,lile --'i" arse.

A. flncile

de teracoli. PHcile de

la

exccutarea sobelor,

teracoti dcnumite de asemenea shl r)rrlcliale labdcaiir din

r'ii-';

'l-li;

26

e"";*f, o placl dc tera(rotil pr17irrlr-i in 'llcituirea ei mai multe slraturi, si anumc (fig. 7): ' l,a-a oli.ii...;" , , l' ,1 i'r 'nlFaga ei ; o"ir'neli- .i . r^'1 r-r' i' brul. 'ard' erilal or:r poro .. r nrl r u ', ni5arj on'liltrr" cLL..l ,,'r',ri aJf'1. deoarP.e /ira "a uii .]ea e'tL denurnr' n ' dusut pto?li' n, ll ul.rparl al p.i,:i: 'l d
27

"?i#lli":?.*it'li; a L ra .*"':li l:,q;ffj:iT,:,:;o:i:: i:l':a,,'|a,pra,J, a", if.li ridi rezistenrci *,*r*i r..p" iii""' li"'" l-*'ll-di.ir* l!-pj.t".-'ii.":;iilii.,::i":?i"".'f j,'# "i,t " :i:;
tului ;.:"ffH de
:

li?i:9

-""'"""

cu raia poroasa, nerinisatd,

glazurai constituie st tratul de -. :r p"rr, care rr u,s.rJ 1r. a te!-i pldc;tor d" .c_ ri colorar:r 16''n;".j;ral5. I:":3.ji^"^.1 , p4aiF fi rran"oal!_nri (d"_ ji::":l_1.. :,, .::,,,,,:-;,,,:: ,. cli , pac. (d..run]i,a s/?c/r san srndt orh).

!r^ as"m^t pa tata p/d.,j, dp.ar(.J. cu .a^F\L .rrdr djspu\ il";ll: la fata err.rioara ^.., a so-deil

:i.,!r.lr

T.?!f"i

Produsele {asonate din argiu 9i apoi uscate se ard ]a anumite iemperaruri. obfnnrdu-* materiale lezistente, numile mateltdie cra@ice. ca.e preziDti unele insuqiri importante, sint poroase ti au multiple utilizEri. ?emperatua la .are e oblin acesie produse se Eunegte pxnct de codcere siL aeriaze de obni lntrc 900 Si 1400oC {cu cit plaslicilalea argjlci cste mai mare, cu atit puctul de coacere esl,e mai cobofi). Conlinuind arderea peste punclul de .oacere, .1a icmperaturi pind ta 1600'C, se obiine xltrlJierea arlilei, adicE realizarea unui amestec de argitE .oapt, .ll argild topitA, Ftudusul vitliJiat esle u9or, lipsit dc pori ti foarte

Pentru a cobori iemperatura de vildliere a argilei, aceasia se amestecd u maltriala d-rur 'le Lndapr, rde er. var. I siD . , .). In slirlil, sup.dnd p odus'l L -i .,!-n | ,onlinu6rF, l. 'pmpprururi d. peste 1600eC, se obFre ltziLned arsilei, realiziDdu-se topirca compleia
,

Iig. 7. Slraiudle
:,r.

nente ale unei pt6ci

conDo_ _de

!#i; :,1i,'i, lt,, ;::,1: ",:-^-u^:*,,-"r * ".,'r i: I'i"".i:' ,,,:' :i,"::-':T-^":-;! .?i:;,:;:r:, ' "::, , i;;"o,:tu"r ' , , ; |. 'il:;#lb.r:r',,' tili;tf ta*a. dp" ;;:;i ,' , 'r''n!r'
estc mar," ,, ,",,, ,r ,tr. h,z. --. A/gtid idb,i arFa bia.i or .,. . ,'; ,'ri ,"i I,i'_ ,1 , s, .:"i:"1"::';:
Aa+ste adincimi v- :-h,-

pr,c4; J"l;1:X"l,ili; erazL;ri

l'-"

i;

ln nature arsila se giseqte amestecatA cu diierite roci, fapt care du.e la mai multe soriuri de arcile, ii a me: caolinul, care .ontine cel mai mde procert de ro,eie agiloas6 - culoarea pui; caolinului curat esle albe, in ceul unor adaGuri de impu.jtati, prezinie nuante gdlbui sau cenusii; dgi are o plasticiiate mai mica declt arsila obiinuita, este folosit la fab.icdea produselor de ceramicd fine; .are cons6 din argi16 arestecatd cu nisip, fiind foa e poios, - toessul permeabil, Bf6rimicios si pulin plasiic; are cutoarea galben6 sau cenusie; este o argi16 cu conlinut de piatra de var, avind cdoa.ea cenusie sau alburie, esie s{erimicioase, moalc 9i nu este ptasiic6; esie uiilizata la fablicarea cimentulli;

;:T,Xi#1.'

y;i.l::"'D;;:;fi.l1f"?:,;j,i"t:,,:l"ji','i,,:111";;i:l'.".r,", 'ii:'i i':,,ljill:J'i1'"iJil,,l;, llii j,: 9i?1 f;"Hiall:;il,l;i ;-:' i;; "tl,l "","._. I;ii.X",fJi".lt:j"i1l i1il";i;:",":,;.,1r,ji",: ro" "'.,; i" a."u^"r ii-p".'a-#:'""Tti;li,ll, ,*"j"ii;ii,l";"i,
:i,'i,,lllll:i$:i,fli1'fiJ.ii:

i:"i,lr *Tlllljll ,r'^r,rnt^ . u .afdl; ,' ;:., -\ajale, :-,:, -:t. "'t,",., rEristi.j ,,,,,, ,,,i,,,.i,,u1.

|,,,rr,,(.

(rirorire roc,,

ar_

luiul care const6 din arsih amestecatd cu nisip grdunlos, avind culoagalbene; se utilize&d 1a fabricarea cn.amizilor $i a altor mateiale cerarea care este alcatuitd din argili amestecain cu praf dine.at 9i a.e - humq culoarea cenusie sau vinetd; senette la confe.tionarea vaselor. Din pun.iul de vedere al {:ompor|erii 1or la ardere, argilele se poi clasilica in mai multe crupe si anume: arsilete fuzibile, care au lemperalura de topire relativ joasd (circa

- aceste areile lint mai putin curate, au culoarea Calbena pin6 ]a 1250'C)t ro9ic ai siDt uiilizate ta iabricdea cnramizilor Fi a altor produse poroasei in amestec cu arsili curatA se lolosesc la fabricarea phcilor de teracota penlru

ru-irir*t,'i,i*.;i# ;
*U;
28

i,

r,u*,:,;;$x

ffi iitrffi f*:1r


l';lq,*t"*li ai;ili; ";::rli

j:r#

il;r *#:*lf
ii:ir, ;1r r:.

vilriliabile (c.eu futb e), care se topesc la tehperai,uri mai - arAil{te (1250-1s80'C), iinrd argile curatei ele servesc la iabricarea iuburidicatc rilor pcnlN irsldlolii, tr pla.ilor de Eresie etc, (produse tilrifiale); rcr.a.trf., .r.c a! l.mpefai{.a dc iopne dc pesle 1580"C; - a.gilele acestea sial argilele (llc nni Durc ti clf scrvcs. la l.bfi.afca porlelanului, a laianlei eic. (produse rct'a,larc). lvisipzl provjne din cfoziun.a fo( i1.f. sul) a.in1n.d apclor 9i a agenlilor h raport cu mnrimea bobului, nisipirl sc .l.siln ri .siiel:
mic, cu bobui variind inr'r 0,2 J'i I mnr; - aisip hijlociu, al cErli bob est. d. 1 il mm; - nisip nisip mare, cu bobll inl.e 3 $i 7 rrn. Mafcrialele cu bobul dc p.slr 7 nri|onlliiuie pietriSll, iar

lrobul de pesle 70 mm.

bolovanji au care proun, 29

Exisi6 numerorsc sorluri

(lr risil), dupA nathra ro.rilor din

.i. sanr.tir .( t;"111|;i, ti,,,r'lllji",'t,,,lit,,ll'jil"iililli,j;'91\11 t ,, ., ,. .r,,tt...,. ,ilor de , Ad;Loa-.F .1o ,.,..i .. ..,o "-!eJ -i L^o: r"oa ii i: ,',''::, '1:;1,1 ,.'.i , ''*""'ru" '; ""1.,, ho.tarul de ars'a ur'!za| la execu,..":xT".:il,:i.l.l?:i;:,si".Ji:ff:*

:f"fjj;iJj1""r.iliri #fl"li:,

,:#::":i:"1;.: rii. #;l:"'"": -; ' ' :i:,:-1'";;,:","i;;",i;*" Datorita


caractcristi.ilor

:;;,lll;"1i;,:: ""'# :it'' ;"''# j;il'f:f;:T;ii:ti*j: ::"".*lt ro.l.Jr_I,.oborild ror /,dr r"mp""r, ,,t \ filier"" p-",,", ,i-it.r*-_ - _ I r^ '{;1T,',T"; i.i;;'fi,'".ij:.-"::.;i '' ".'q:'d ir ra ia'p u ri.lri od ori b. . , ir pr 5e ,i i/p..i Il:rTl,i '"";."-i::"1 "il'i,;": :i::'""':'""J;'f i:aJi;iit''i***? :d;:::i'ir'r"l'ta aigloa"a "li'p'li'i"ri"ii t;.-j..r:ii;#;;'a;::i',Ji'ii'""i"1;'T"::j:,i Li'lll ii;""i:"i*,ii j"ii.iil Itanutd se obti.c pri. afdered arailci t; d:''': - j"'.i,i'r i: ;'
Jeid

t; i:+:! ;#:ir":"; ; sri" :,:u rir*,,r; lj*1i,, r.r; '"::! yi"""?;: :: : ;a-;:i: lt;itt ir i,:"'"' 5i"" i T il' I i"i"-i fl Un alt sori
I

. U.Ll dirlrc nForilc d-.riitp < rpp.ior-j ps. nisiai aarla, .:rc.."_ ;: ;" ";l;f" j,'lii:*l;',"":'--;vru": iili *f :.:l-13,;:'8"'.'.;,i: :',,1",1,'' di- s.a;Lr ,:r r Hr#i:i' iilfi "t.

:t*l;i

"-i;;

*r**i

de njsip e6ti 4jr,trl

- oxid dc cobalt, de culoare albasrrii - oxid oxid de mangd, de .uloare bruna. .t'o,,rs, uri.izeal6 a.ojt. i:o1 ra1 I,r'ior pFr'. r f'br: 'rpa ole,i-o. d. ,r,-ro- Alest na."- '. se "br:,j dr 'r J dp LhiD.. "r" dupa.p.e c^ r--! d:n DdminL 5i s. Ta in, e s d" . rl oJre "op rl l, re. pera uri Dr. ii 300'C. apor pr odustil obtrnut se fra.iri I 1Jrfe_j "lo' ,' J 6r''l p:^rd;!.i apFi p_in P!aoor-"i..e ii"_F p I rr" I'p?in; ;dF.i*F lp,o-ul " plFl"l . Da-r'.lc ref il". Tn,\Jr" aceastA caracteristicE poarte numele de liortt. ln industrie 3e labrici ipsos d,e .anstrtctii ri i],sas d.e modelat did ipsos fioa.ele Dentru iabicarea placilor de trarolrl sc conle.fjoneazi :le mo{lelat. Acesia ee culoalea atbd Fi se uiili2eazir de asemenea 1a .xftutarea Droiilelor. a o.namentelor si a placilor plclabficale de ipsos. ipiosul de const.u.l,ii, a cnNi ruloare est. albi rcnusi sau thbuie se utilizeaze h executarea rcn@ielilor,
Pro.esul tehnotogic de labricare pfid.ipale indicale in lig. 8.

(upros, de cu1@e loiie;

;'': :"'
'-,

'1Y;:'Tll,."li"l:i":

zi.inintele ln .are se eisesle. dgila se extraqe lic manual, cu casmaua' qi tirndcopul, Iie mccanic, lotosjrd!_se uliraje, ca: elcavaloare, grauere /'/n ..ca t tTstola/ 5 Pqtu-?.Gt '/

eirraeer.a.

a Ple.ilo. d. icracotd .omporti lazele argilei- Din lranspoilului 9i pregiiirea lopaia


erc

|"-"".

4no p.c

, i,i..r-

l" prepar."d o..

"

Li

o'""',3-i'

i''' Ji-::i:

" ,:' i

:Sli:J..';;"*'

A?o ap.pa-!rn- mor'.rIu p-,ru,rp . "r,, "obeio irpbr.. q;.o-FLDU' d: a,. rorc.i .-ri, lpo-,a.,e OJi: ii mdoli: .F I iri.pali ppnr. I i o o-,r, 1 p F a! ppr, u at,/.r. i a e..:. provrr d.n oxrdarel arr, io m,ria ro,t dr,, a,-.o,r.u orfnrr -i a! , oa d rer:rF, dupi nclatul din -are s! ol r'n L,rabilrpap.::o dere'aoasp..ri .., .rmro ,o\.,i m\ ali.-: o! d dc plul b,.i rrgd). dp, Lto" p d"tbui" .a.sparan,a; - ox q qe /.4 odre a'ba,rol- ora, .; _ or'd d.tiF,..-dp.u poc,- Ii op, utos,c E..o", d 5- rosie: - ox d da u an. oF , rtoa-- Batbpr.- .dir por o.ati(:

uh /'r4 aodi onl ri,J clifr d-'mp.. itali In,.nri,".i rai n:ri d-,-r .ere nar nr-c d- r' 20; d' 4. "p'i ' u' o ri u' d

"q::

":";;

r'6iodradir de.p tdbri1DL-. 'f.,.:",111;'":; ' .:","": ::' ,: :

'p

Irig.3. Ir.rllo r[or,rrLlli t, l|'!)1.!1i. do labfi.a.e a pla.ilor de tera.oti

30

n5"?i"q;ii,i39l;"S,1}""il1:.*#.

tiliJi'ii,i;*'Ti"

#.",ii"|*-i,i1

:;,i,,;;:';"";Tfu

":"l;lliT#.:*:'*i'llgi?",:stj::"ffi *T##,f;l1

raJ, a.casa margne se re;

piolecloare (denumiid de asemena tz/zng), caie consti din - ma.ginea iesihrra de 5 mm de pe pelimeirul bazei pliiii de tera.ou, p.ev6zu16 in scopul de a impiedica, in limpul arderji, scugerea glnzurii de pc lala plecilor; ]a m@-

rotunjirea (denumiti de asemenea Jo;eld), cale finiscazi, {afa plicii pe perimetrul acesteia si are rolul de a asig!.r buna imbnLa.. i placilor ia

k;l5i,$:htri,tr*;i-:#:;li[l:;:;*$ir*[tr-;+,r:.#
;l*Ti+: :i",g;

i5#;;;furrrq":.[ii,.flilffi

*,*1:{i

*l;j.-;;j;.r,*:*':,*li, l*:,","ii,llil'":1,;,'i'i'"':.'I:"ti.:';-:il {#:


""""';""!*i#:"" -s:"",u," .Hfl i,';,ili;.i:" T:ff :i"fi ff ?i1," L! ak . ,u., , n ,r. ,o, pa .r,F ma . .i'"1,1 :j":iilX:" ":"iJHf:^,,i-:l:t" ;:!:r;J; ;"1; -:",;' .;;J:\ii il,'::; :.i,""i,:.*:::.-"".1:::t,-,j:n",.;'o:, jf::..":::::t: ;;^; ;.r;;*";,,.i. ;l;i"ir', ":Tl,rri,ii: ?"T:. ;:-;;; j:;,:,.; "":6;;: ;."." ;:;. iJ"'";, ;'::'1i":,,,' l,l' ii;ri.; ;; ;; ";Jj ili,i i'.J'l;!1:"3:''f; ;ii:,';?,iif ":;1,,1i":jr.:,", ;"'"'"':";:;lT, ; I l, *,::^'f : ii Ll lill ::?"{:

jtji'::

li' ""i:;:l#:.": ;d ;,;;;:l-*i; ir'"'':;rir'i,'.';'.iil,1:",:'1X1*."'


consislenlei Decesa.e.

l;t

;i

Fjg. 0. Pn4ile unei pl6ci de ieracoial


lasona.ea pldcilor se poale executa manual sau mecanic.
aFazA

1' ',ri"i,f''r,o'"tr"' ':;': ;.;;;H,lit";

::1,::lir"".;";";txli,iirH"l L':lx"#ij?.91rj.,""#

"i\iirr?"1r:e:

*1t,:t;*-vtl**.it;i:q#l"'"t-:pi-{ffi

*biffi;dd';*l: ['it{i*'lrl;T*{i#}+$fi
**;::,:i:''"s*4:* *-rr,=*.r,,;ri+tlij*
32

*$*t

in tipa. slb lormi de loi subtid, iniii pasta pentru aneoba, apoi acea pentru lra% plecii. cola.ll se lasoneazE separat .u ajuto iu1 urei prese de mina, apoi se apli.6 cu mina pe lpaiete plicilof din in rJl r' fason;-ii rccrl .F. .pll rr d ;i p'-!a ea pd{Fi drgiloas -. ta e in i.'r"m,rJti ",,L8lu,qLl t'orpre+ sp4.ra e. Uscafoa. plAcilor- Drpe fasorare, pidcile se rase in tipafe pini se inlircsc, (n rrrmare a cvapo.arii unei pirii a apei din.rontinui; apoi se executi s.oalcr.r Dl:i.ilor din tipa.e, operali.are se face cu d.oscbiu g.ija. Cu a.easli o.a7i. s( rx.(!li' vofili.a.ea ti eventuala .etusafc a pti(ilo., duii Fatra ple.ilor sc prrqiii.iif iri v.dfr.a aplnnfii Alrzurii Dfin n.lezirea cu o piesa de calcnrr $i (rL.ii1if,,r r onfri (u ririorrLl ur).i pcnsrle .u par fi4 Usctrea plecilor in[ri]c \. h,r' li,. irL r.r lln\, ir .are caz .antitatea de api de tusonare a pasiei s.a{]. (lr' tr :ts-,rortir) DirLiL ta !r B%, Iie jn usce, lodi speciale, care asiguri eliminarcr lotl,L I rr).i diu pasia dgitoasd. Pentru a se inllttra crdpa..a plii( ilo., lr.orrsuL dc uscare trebui se s.
ndrii ranuale se
Cele mai bune rezultate se obinr jn .a2ll ca.e scadeiea volumului .ste d. 6-101110.

In

cazur 160-

,:,{ri

g*{';T

Co urmare a uscArii, pasta arAilorsri

s. (..1fa(1,i,

df/tilclor.u ptastjcitate mijtocie, ta

reducindu-si volumul.

.oliaa{io ate dn arsl. m,.: nl.,:e. tr-rrtd o reli.'-rlb maj r".. a.pc,,or plo.rred:,,r-i r, n,rr' pt-. i.. 3
c4rca sobadui ,i coFrulni

lii-

r*ri. p.,

l.

.m, .Lre>i .jo1.i. ll'"i1. 1,,,re, d.,r

'.

i1

.rl

meran,

i---o-:l .,: up oarF l? da rl \

,.-,.... , r. i.or D,!. ,- dp ,.d.oir \. -fl l" . - 5. Doo' !, t . A p, o, Ou, ,o,r, , rz r "'q < tiouri t_ .iouri. lemn, .d.bun. .tc.
(

5....r

I rr

tr

^',:d,:,,i', : j'lJ,l^*;ir r':;i:r"T:, i' ;L;;l':":1.i,illi'..; "" i";;;,, l"'i'"- ' . :'; ;,.,',:' i.:,,T"1.,."j;.,::;:- "'!d;;;: ;;,i;l
::,..*i#iril.lll#$,',!:l;l,,,tli"'1i".."i,:flff..i* l"".['#T:i: ;:,f::]

120 C- .e clim|E lfilT":f n i:i-:l:*:.:'i: rnir.ejm; ita ".",,'*.:1T51.i'i;";lli.i ,lil:,ti:.,it .,_ll.",ll":^i", ;,i.i.'.--'4",i,' "'1!.t':t''i ...'.':J:',,l;' s:-si pjardi apa .le offtjhiie.

"" -,a,,.".,"p1 , , i",j .d- 1 l-r"r. s- .^, j,':"1""i:."-"". i""..:J;'"'.,


' --u" | (t,t ,.6d6,.6.' A rFL. r'BD o.io.art nur-" din
.
.

,''"'l.l:1,';:j'j'.';i.."'.o.o'.'".'

r1: \"'ri ' de snli' l lir i pucrt Ei 'ardr'r'i:i tornrnau se !tr \rrrr' i" r,'r.i l,;'',:"ii.,i'i ceia ic, L :r'.E ,, udseobl ,-oP'--.; d, b11 -l a. a" r"r.irar, dz.Lri I,. r".,.- i-Lcd :r '-d-.r'," '.i srbstanle, or,l I I r! I '-''1 uner cu lriia dc EraJ, de ulei sau ..te alte sl uri neunilorme Penlm a se obtine un strat de glazur6 uniform, PUcile se aia/iL i I'iDlor astfel'.a directia de sctrgere a glazurii sd fie dispusa in sus La rfr/rr.^ in cupior a pfoduselor pe care s-a dpli.at gtazura, se urmare$te gtupa'f. Lol in raporl .u.lloarea care trebuie oblinlti. ln.upto. se asazd numai lil.ri avind culori apropiate- La fudut cuplorului se agaz5 pEcile cu culo.i rFpLrl
2. Forme 9i dimensiuni. In coniormitate clr prevederile STAS de teracota penfu sobe se fabricd in mai mr.rlte folnre ri dimensiuniPIdciLe (tablele) ({ig. 10) au dimensiunile de 220X240 mm Si grosimea de 14 16 mm. La sobelc dc inceLit, inaltima coLacului este de 30-40 mm, iar 1a cele de gitit, dc 10-15 mm. Marginile se finiscaze fie cu muchie, fi,: teFite la 45" (cu Hlimea teFiturii de 8 mm), fie rottiniite. La sobcle de getit, marginile sint numai. rotunjitc. Coltu,rile \1:(.. 11) sint alcdtuit dintr-o placd de 220X240 lnm, continuatl in unghi drept cr1 o jundtatc de placd (110X240 mm) Ere se executd numai cu muchii rotunjite ii prezinta aceleaii caractexis tice in ce pdvcste grosimea $i ineliimea colacului ca Fi placile. Accste piese sc utilizeazd la enecutarea coliudlor sobei. Piesele pentru socl& (fie. 12) sc fabdcd in doui forme:
1?98 58, piesele

',,1, i'

L'

de glazuaie e.onomn .sn' -uru d' r r''r' ,a-riri " onL ooLi u.i p

t*'l:j'9'

,;i'"li'i":l?","1--;'
'

:t, ,ll:
o

,. ' " -i . ,.

. I.a."c pt" i.o" d. rp,.

'

1 r;;

;'",

,;.:,i,r:

t,, i . O, /

;:]r"",j,:t,';; ;il".fl:.l,.j L:; :?.#i ji :j,;:;..;.; o LL'; .d iL ' i


,In.dF L n.llor o .n 'o, J {lrlrprJ -t,/u rin bp.r 'i,, oo.rp8 l. -ur i !, i, i i, iL. r. .,t.r..,,., :-dd: ,11 .Du'. ,,. r ." rrJ 1.,. r

-";,,, .
'.

t, bt- i Drc?tn , i ,.. f i.d Lp ,i... , uil .ir., ...,,..i !rrded.r.r.

r',' l:;rt j ;; il"t";, "" .r' ir'' . .. ie


'r.' "

sfi.Eit, in pasta penlru glazru.i jr,t,Lr 1,,.,1 r, rkt,nrli,(lc temeDea unete ,

il"i., i::.'",

Tl nod,L-

l.ii Jc oD:r.e ,., it, ,irr o. ,c onJ, , ,.t.,..., rJcpo ,J.u^d.leor n..-.i"c .. ,r.,.., ,.,, ,,,...!a,.11.a.o. ^a.pd g,3 , i. JF .- rd\r t.,,,.i.r.f,J .I. ptdno ttitargt) a.pete _
,... i, r,F. te -e d\i;u,_

.... I

*.Ifilii,;.""
raTa

o. mrl: jd r . v,t.i , ..r,., bi- ui ulL . v lanr" ra butc. jl_:pa-,,, r'r ro ..rsp8r, . . 8 a/Ii d , o" J t, ,,t.rmw 5c ma nur. ..- .. ru,r. l ori rp! ili.6rz; o "1,/ . . r,...rJ,tr din a"id dp zn;, Ao a rlzrur-. r. - i t000.. ,. ,. 1.to".- d.b,_ o/ >i a,re oD! a_ a.trJ uo"'e ri\ ' L',i: 8al"rc oba. "" m;i 'b\ddi l,;,;":L;;i, 'un' obline alie curori, in lasrn pentru erazurd se ailausa direi!!

,r.:.: .11 i: "...:l:^;,i";iii,"?:":,':''""Ii:: a r.nedid a,ec,c ,-rjur.uri, s" prpveda strdrul de ad:oba ra
.. rL a ie apti J cla/ur a, ob(ir.;Fd I bune re^lraLe. "e q,ururdarpa Pasra pen' u glcru,d .p aori.A te pr.1 bisuilLlu: ". repr. ip i.rF1 pd\,e:'a frra o"odL.uui nu prin p rtve-iza.p. 34

tiii"i,,1,,i,.i",1f,,iJi,..'3; in
oa"Ld

piese laterale de soclu, cu dimensiunile dc 225 qi 445X 150 mm; - inferioad care se monteazd pe pardoseaE are mtunjirea cu muchia raza de 8 mm, iar cea superioari. cu mza de 20 mm; coltrui de soclu, constind dintr-o placd cu dincnsiunile de 245X150 mm, continuatd in unghi drept cu o placd avind dimensiunile de 135X150 mm; rotuniirea muchiilor se face la {el ca la picsele laterale de soclu. Cornisele (fie. 13), care s{,r monteazi ]a partca supe oare a sobei, se fabrici de asemenea in doud forme (fig. 13): pise Iaterale de comi$6, cu dimcnsiunile de 225 $i 445X - mm, avind rctunjirea muchiei infcrioare cu raza de 8 mm. Xl20 iar xotuniirea muchiei superioare cu raza dc 20 mm; coltu de .orni$i, la carc o portiune are dimensiunilc 235X120 mm, iar po4iunea dispuse ln unghi drept, de 125X120 mm; mllchiile snrt rotunjite la fel ca la piesele laterale de cornigi 35

ffiffiffi
Fig. 10.

Plici

de iera.ota pentru sobel

de

a6d1,

Iig-

11.

collrri de ieracoii pentru o - de lncAtzi{: b - de gaiii

sobe:

Fig. 12. So.tu.i de ieracoli,


b

co4 de ,oc1u.

;ffi

Hpiesn Lai.rari

Fig. 13. Cornise dc tcra.oti, d. co.niti; t, - coLl de corni;i.

Burlanele lLE. .t4) au Iungimjlc de t50 .i 55n mm. jar tarula esrF rLU mm. urosrmpa peretelui psle d.. 15 mm. burtancl. .c LtiF zeazd la racordarea sobei cu cosut de fum. Copoc.lp \fiE. l5). uare sn urjlizeazA Ia astupar-a Eeuri'or orcva,ulF pentru curorirca sobe.r, "e tabri,.d .u ctiame rut ae rSO inm.

. qc

Pe baza de comenzi se fabrice de asemenea piese de teracote de te forme, carc se utilizeaz! mai ales drcpt elcmente ornamentale: dinlre c, ec'Fa. (clF mai Ir. r vcnt. sinr aratare in (onlinuare. Stilpi,i (Ilg. 16), care sc utitizeaze drept tementc decorative la {ollLrrile sub-lor: se pot fabri(a placj dc ioll prev;7uta cu srrlp sar.r stilpi dc8ajali (separati). PId.le penh-u J"izd (riC. I7) sp (xe.ur djn ptdcj {drepte ,i dF .orl).J ornamenkj..are sa a)a.d dp obi,ei la partea sus-rioari a sube'..clcdesubtul cupolei. avind o",,bi,..i dimensiuniie ptE,ilor Pldail? penttu briu (tig. 18) se utitjzea/a la sobete at ciiror pre7lnta la parrea de sus a sobei o rerras..re fala dp partea model de ios

Fig. 16. Siilpi de iemcoti: prici de colti cu slltp; b - stlrD deg4at

13epar.0,

Fig. 14, Bu.tan de

teracota.

Fig. 15. Capac de teraco|a,

@ffi

o
Pl5ci pent.u friz6:
de co4.

Fig.

a acesteia; bdul (din pldci drepte $i de cott) se monteaz; Ia tocul acestei retmgeri. Aceste pldci sint rotunjite diferit $i pot fi simplc sau cu otnamente. pla.ilt ppnyu Ltaj"rn tti{. l9) s- p.t ulilirr i to, ul unutui. ELa. . prczinra je"a fafa d^ dedsupra i,"ir- 1ir,a 2LJL| mm), r, raporr cu

Pl:clk:u nira (fig. z0) pre,/inra adin.irufi in raport cu tala.oo"i. ^. ylTl;:H,:l a, estor pre, i. variar:t ;n rapon , u dimensiu'lite pta. itor
40

pe"eter. sobcr

ri

Fslp

d.

obi, Ai ofjrolrrtrt.,.

ffiR

- rate.lri; b

17,

r"i4. 10. lJlll(i pcntru briui

o_Id1e.a],;b_']eco{'

#*'li'iJ"l;l'.";"*J:i" ""
:;;";;;;,
,

Banchetele {fig. 22) sint utjtizate ta

T:'i1"ff

crrept e'-'mentc decoxatlvc $i

;3'*i

;il ; ;r' .:, iji;i:"""ii#I;,'ii: "": 3;,.:i6. H;

Standardui indicat prcvede urmitoarele conditii principale peniru pldcile de teracotd: si aibd forma regulat:i, f6I5 ronvexlleti cripdturi; - sd aibd fete perfect plane, admltindu-se o9icurbriri dc ceL mult 1.5 mm la pldcilc de calitatea I $i de ce1 mult 3 mm la cele de calitatea II;

Fig. 10. Pleci penl,ru .ta.j.ri: dreapG si de

co1!.

Ipa vt=4)

\s/

l-ig. 21. Medatioane (doui

modele).

Fig. 22. Ban.held de te.acott, pldc;le d" ca italea I nlr lr' buie sii aiba porliuni n"'mdlluire LJ-i.i Gvenlual pina la 5 bu"..i.u diamclrul pina la 5 mm). "mal( netopit, scurged, pete, colturi rupte; ia pEcile de calitatea II, acesle dcl(\rtc se admit, dar in numar tmitat: uDghitlrile trebuie si fie perfect drepte, cu abated dc cel - 1Yo; mult cstc irlffzisi existcnta granulelor de var in struciura pHcilor; - l.;Jrurr rliulr. cmall $i ang b5. 'a .i a,e'a dinlrc anq.bi li na,,a plJ,ii lr'.,ri" ",r li rc/i"r r, ,: la ir'Fr'ar^a Lle dacp-inderF cu briieagul ru lf(n)ui(' sii sc dcsra( ir portiuni mai mari decit 1 cm'i phcile lr-clruic sar fi( afsc L|riform, iar la lovire cu ciocanul - un sunct clar, I)(xl,)gil. sA dea Un indicio privin(l .ali1ul(tl plti(ilot cstc Ai uqurinta slefuirii, pla:..ir'r .l .rlrlt l.uri. Pldcite de teracot;r pf('zinlir (alaclcristici importante, care le asiguri folosirca eficicnti la cxc(:uLarea sobelor. Ifiind confeclionatc din argili, aceasta dupd arderc, capatd im-

I.ig, 20. ptEci cu niFe de djierite fo.me.


a r a r e r i 5 t i , ilp pla, ilor .l- t"fa, ora. Tacon-.3. . _C * "prevedol.it, srAs tZe8 " .r"lni"" b8. piFn '-"11,:i,". .ora pcnlru sobe.sc fabri.a jn douj.atirdli: te , *rn". a-..i#_ J" sparF. prin s'ampilare.u,,-ncat;,r"ta,abi.;, "t,, c-;tet, "ra plScite de caiitatea I, cu citua 1: - pldcile de calitatea II, cu cifra Z; -

pldci necorespunzatoarc. cu litera D.

portantc inslr$ir'i; astfcl, accsle pldci all o rezistentd necanicd b'r,rd.

Ptacjle _6" i"ru"ora sint insa porcrasc s .ar-a- srazurii. rer"re r^r a-ii.i. ,ip*i"

p.i'ilifl,lf;;j1; n.'" .oti-

',.tll'l"Hl'il,''ji?l

ardere pra' i'e a" 1e1' o1o ^f

ii',''"1
t

'n'u-

1. Fabricarea .dremizilor. CE.emiril se fabrici djn argila .mcstcale cu nisip qi apei pasta 4 el obtinuta se afd. in (uptoare. Cardmida se poate confctiona fle pe (ale manuah, id (a.e caz esie denur'tA.drdh:dd de n,:r{i (sT \S 4608 55J, 1: p" Iiindo

caracreristic'e rermice aro pr6cror

".t:":*'

'rri " .ordmida prcsoft (STAS 45?-66). Pro.esul tehnoiogic de Iabricare a caremizilor consl:r din operatiile prinripale indicate in Jig. 23.

t
%

i
$

s n
300-i100

s$

Phci de

Ilici

ile
75

e81li alba Plici de

Ptnci de

400-500 300-400
800

6 7 13 90

90

55
75

*i*,iE".tfl"i*i,-f=f u"ir*,,"g;l*,"*fi{5ir'{,:,',1-*$
ff

Fig. 23. Fazele procesului tehnologic de fabricare a .6ldmizilor.

#::qi jx:i:?ii!{itqir&:iri:#i;i"xilrt""3",",i"}*i

:ir,,+*r;*;1td;#eJri$rfi'ffi
*ffi iliilrFj#: $.i"*:ir;i*i' *i ti.
44

*3t

Exiiaserea drCilei. Arcila se exlrase cu uiilaje mecanjce (exca\aloar, graife.e etc.) qi se lranspode mecdizat la fabrica. Se utilizeazd de asemeDea argiln oisipoasa Gut), care poate coniine pina la 5rri var sub rorme sling ulterior, de pral Este interzisA existenla granlletor de cauziDd detiorarea ceremizilor zidiie in pereti sau in sobc,

fl$:ilii$;ii

*"f;,:'.1*ff;":u:i#i::f :T',i",X":ix':,:sil1"""r:?,Jffl#;#jl;

Prepararea pastei. Din dgila sfa.inarn bine.u malaxoare se p.epda pasta, adnueindu-se n:sip ii apa iD.anlititritc slabilile ionform dozajutui. Pasta se amste.i cu laminorul .u vaiJud. nasonaiea .drdmizilo.. PasLa sc rrazn fic in tipale, fie se lasoneazn pe cale mecanici. cu ajlLlo.ll p.es.l.. ri .l lili.felo.. Us care a . nri m i zi I o r (lr-!rimizil,. iasonale sint t.dsporiatc in us.liiorii, care poi Ji sub lofnri (lf -rot,rorr( a(op..ile sau sub formd de uscelorii spe.ial. DrevaiTrie , rL frm(r. dc Lrs(rLrc. f.1..cI ( if:rnriTilor rlrsl.ri tuzi a pro.csului telDologic, deosebit dc impoflrIlri, s| d(slir)rrr li. iri r !Dtoa.. de cimp, fie ln cuptoare de .onslrvJi. sp{r'irr,i (l{ fx. ('rDlorrl .ifiular). Arderea c6rAmizilo. se tace la o 1mp.ratrurl dri too I 000"c
45

r***l#*r;*r*nrn*+[$T#,rffi

tenti buni la

Cadmizile rezisG la temperaturi dc circa 1000oC;

eLe

cit Ei ta cole de teracote; la ultimelc, irentru executarea postarneLrtului, a cenusarolui, a retragerii sobei 1a peretc ii chiar la calpt \jilea focarului sobclor mad. Pe $antier ciremnilc sc depozit.azar in sti\e. Ele trebuic protcjate de intempe i qi sd fic minuite cu griji, dooarece la re.iutarea sobelor', ulilizarea cirdmizilor cu defectc este irlterzisd. C. Cddmi?ile s{btiri pentlu sobe. Cir;mizile subtiri constituie sodimente d., (.ir;midd de min; carc se produc cu dimemiunitc rlc ,. . 140X280 mm, in grosimi de 20 sau dc 40 mm. Utilizindu-sc 1a exc- j..

Eocud termice. Cdrdmizile sc utilizeazd atil la executarea sobelor.(lo zid,

au o rezis-

la
t.jg.

cutarea rnor lu.rdri de completare a sobcLor de tlracoti sau de zid. I dozarca pastci utilizatc pentru conieclionarea acestor cir:'rmizi trebuic si se urmdreasc5 obtinerea unor caracteristici asemdndLoare celor ale plicilor de teracoti sau alc cirdmizilor din care sc executd

DirlJjsiirj jtr ^:4. letrtof r(i,,|,ir /, t)| rj,,:


1,,,:r1,ii.

l,;,'t;"j"i.,,i;iti'lr',llli,,;,,,1,,

*:*::*
,

3.

Ca

raLtcri! i

1;ll'

:'::'';'i'"; i;l'#";' :; " ::'^;':9'l;;$ii

r ,. i

-n-i

n., utiioill,i, "'-'

resula, retele piane si netede, iar muchiite

*n,," ., :.:'::' J; i;,:.1 ;d: 1,",,:o:;i'i,.,:"" " ";.:",; -- 'i J L aibd paro/iiare ma;*.": "il::: deoarF e ab"orb o.d'ltirar. ,r.
ce.: re arc drept rezuuar pro :::p:r pn f Fr re so bci : *..,.'p"-", il'"
F

In cazul sobelor de teracolS, cdptu$ilca plicilor ca ;i complerarca sp"ljilor,.r. rr-.. la.ii c. -to.a p a .u,i,r.m.id 20 rm g"osime. P.retii care separi canalclc de fum se executS, la sobele mici, din cadmizi de 20 mm, iar la sobele mari, din dilimizi de 40 mm. . rrini/i ) rbri i. De r\-menFr, din a.c.t Fo. arLrl \- ,;pl ma -riat sp , re, Lr" bot1it". La sobelc 9i cuptoarele de zicl;rie, exccutarea cdptuletilor, ca qi a boltilor, se face in unelc cazuri din cdremizi subtid. Consumul de cdrimizi necesar la enecutarea sobelor de teracot5, se di in tabelul 8. TaLelul 8
cods{mul de cirimizi necesar la executarea sobelor

rnare

1i i"".'r"::i:i,,,..".,r:,
.

fetele aspre, rasi"J p.-mii,ri urme colorate usor in ,*i:T.:,]" c-onslirlie un mareriat j-.zjc,eni ta ,ompresiune ." ue au o conductivitate si ta tuL. termici rp,l #l}.'i'ii"'H.'J":: '",":::i,iil: f;f;".il.T1f y ":;1,

.ourr. "u

'"'r*1T ::";* JiT'::.:::lr;r?15jli;:::i:?j:; uton


;;;" ;:1ffi

-_

si

aiba . urtoarea rosip in,hisa:

f ll.. :? "iii: Sob6

te teracolS

nici

(pinn

b u0
1,10

0,50 0,?0

0,20 0,60

1r0
Soho

(ili,rirxi (r'sto 130 t)lii.i)

ii 190 plici) '.rri ( rslc 100

t,ito
1,50 1,00

0,70
1,00

030 050 47

46

,i
{

""""'"".""ff

';51ii'',";::'?J" j",,:$,

ll"iii""3#f ':i,:,f lTi":::'j,ffJi;

::

:lr#iiii:
:

i:T[l,"i,

.E?:,:'.'H:;fi

.i:#

H.",t"l?:,"ti';i,i,:

- ciremizi nomale, de tipurile N1-N1a, cu dimensiuni variind intrr'230-350 $i 114 250 mm Si erosimi de 32.,-100 mrn; pene lungi, de tipurile PL1-PIar, cu dimcnsiuni variind intre 114-250 mm $i 230-350 mm $i grosimi, la part.a superioarE de 65-73 mm, iar la padea infedoare d 35-62 mm; a(i,sre cdrdmizi
penc scurtc, de tipurile pS1 psro, cu climcnsiunile variind intre_^230-350 Si 114-150 mm Ei grosimi, ta partea superioard de 65-73 mm, iar la partea inferioara dc 35-57 mm: accste cir;mizi art forma d- pana dispu.i pe ori/ontaia. Se fabrica de asemenea cErdmizi refractarc de samoti {STAS 136-54) Si produse retuactare silic5 (STAS 135-66). Datodti caracteristicilor pe care lc prezinte, (edmizile refractarc se utilizeaze h executarea loaarelox sobelof cii mare debit caloric. a cuptoarclor speciate etc. Culoarea acdsior c5radizi elte patbenxaurie. El..lrebuh sa i.rdeplin.as.a ,w.d,(ii F dts .aLitate ,.r r ., p..
au forma de pan6 dispusi pe vefticaLd:

i*,'*-::t+'.4+*hi,,,6
;iii "f.fi

ffi ".i,#i,f ?ih:ll i";."n:;, "ii:i:rff ";

nry;g*pir' $#

. E. Mofiarul de argih. Acest mortar se pxepare din argiti, nisip $i ap;, amestecate in cantitdlile stabilite p n dozaj $i se foloseite la zidfuea plicilor de tcracotd sau a cddmizilor la s;bArgila avind proprietatea de tiant Fi fiind utjiizaie sub formd de pasti, dup; intirir permite legarea materialelor puse in opcd (pHci de telacot: si dlemizi). Spre dao"ebira de aili lianti. ar6ila isi mentine .ara.t-rj.ti.ite do llanl .hjar in.a/dJ in ;lzidi la tempFraruri ridi,a,. (J00 400"C). Dp an. a. n,r'ar'Jl de argila.srp.inguru,rroftar lLrli,,a la, yF,ulaiFa sobolur dp Iera.oli ri dp,/id. .Nisipul $i apa care intre in componcnla mortarrilui de argild t.ob{ie si indplineasci .erintelc indicate anterior (v. cap. IV, A). Utilizarea moltaruld de argili se face in conformitata cu pre\ed.rile STAS 5583 57. Prepamrea acestui moftar se descrie in capitoluruIl.
Fig. :5, Sorrihentete de prcdusc .efra.tare d c.ranidi normar! l

.u

.timensiunite tor:

lerlpFrd'LUj foar p :nair. (D.st,. I b8n"r-t. d"p o mar^ re_ /rsl-n15 n..anr.i :i..la .,, u|"j tprr-i, - ji pr. ?in d md.. pulFrc d. acumukre si de radiatie a .;tdu i. ^ .ontorrnitaj tn .u prev.deitp STAS IJ'.66, se fabri.a L]]nitoa_ - sortimente dc produse rele xeftaciare normatc (fig. 25):
48

r ,isla.la

amcstec dc mamd argiloasi qi argild, ars in cuptoarc speciale in jurul temperaturii de 1 400"C $i apoi micinat foarte {in. Cimentul consta dintr-un praf de ciuloare cenuqie, din carc, pdn amestecarea cu nisip, pietris si apd, se obtine o past6 ptastic5, care sp intireste si ,ap; I o rFlislenl; rrrr". Se fabricd numeroase soduri de ciment. dintre care cele mai utiliz..tl( slnt: cimentul portland (STAS 388-49) si cimentul metallLrgic rjl'As t202-02). lIr,|l.r1fu(1ii, ( imcniul se ul.ilizcaz:l pe scari foartc larai. La L, ,r ', :r.rr ,Lir !"a,i,;rn. ir r p.eparar-a n,:a-u.
49

F. CimEntul. Cimnhil este un liant care se tabricd dintr-un

1r

:l;:,,i3"-

p-nrru , xe, ul-ar, d , a :i la I onrp.lionarea b.ro l-ll, i",:". "9!"1".. rrurul pen'ru e\e.u,area lutdaliiLor pen,ru sobc, dc argild destinat execut6rii sobelor, se adaugd une_ ^_,11 T:-t111"1 G. Varul. Un alL lianr rs(e varuJ (STAS t46-61). Din Diarra de var din pjmint-si ar:d in (uproar. la lempFrrlura Lle , ir, a ^e\lrasa r uuu r..s. ool'ne oot butgdr (\ar npstin.)- A(.e(,a !6 a.ne\l ..ar .u apa, oDtlnrndu-\e dr s/irs, \rb forma de ldpre dp Dar, carc, prin c\apurarca-parliale a appi marirea concisr..rtFi, s tran.forma in Dar.pa<to. De as.melrea .c "i li\rcazi si Dar md.ina1, in,r.buin{bri I umeroa<e ta tuffd-iLe oc consLru, ser .,--Yilrl :r" pararca mnrrar.tor dcsrinare e\-curarii ridariiror {ii! si ren La executarca sobelor se utilizeazi var la prcpararea mortarului De asemenea' sobere de zid se

cld'nP (1g.26). Djn srr.nA aramila.c.onle.{ionPa.; ogrojP 'au ce mi'i m^nr4a/; pe (icsLina,e lar;-ii pl5.ilo- de 'ra.nta. ASrat']c gauri e\'in firra/i ma.i iar,.1' , lacii a doi5 pltc; dlarLral "P pHcilor. colacii .utate ln r,a execularea sobelor de zid se ut izeazi sirrni. neagrd; aceasta sirma e"i" -oate, putindu_se indoi si resuci cu u$urintd' in scopul

r::=11
U

3il*t:iT}l3f""ll:i:"n',i:Yl".

Colorantii. Cotorantii sint produse de odgine variatl (veEe_ . ,,H.ani"nala. 1ali,. minerar.). .a-^ "erie". ta obljnere; air"rireioi ,urJri. r-l arara o\t,/iIof mp,ali.i crre spr\es. la prepararea slazurii , tv. cap. l.v. A). .n nod "oioranri: alb rlp 7ir.. atb de ritan. dr culoarp atb5i - n:gru de ium (sTAs 101-b6), negru de oasc; - :iiix dF pLunb rsTAs 12e 60). ro>u u" rrg]i,"ra; - alDaJlru ul'ramarin. alba.,ru d,.prJ"ia: - galbFr d-- rom (STAS Z4dBJ.l). o,.ru gatben: .v.r.l^ J s, na. pamin' d,, umbr:J. dp ,.utoar. , e-u)ic.

a
b

Fig.26, Agrale din silme aiamita: Iepddi rinalufilor de cdramizi care alcetuiesc soba, pe mdsua zidirii aristeia: de oblcei se utilizeazl sinnd au diametrele de 0,80, 1,00 Ei Sirma se livreazd si se clepoziteaz5 sub formi de colaci J. Accesorii pentru sobe. ln scopul ur,ei bune funcriondri a sobelor, la acestei se monteaza diferite acacsorii metalice' lJsa Dpntru focar (STAS 3585 66), (onfo'lionara din lonre li\r'ndu-se f;; r.slefujro, Iip sletujLa. tip nichelal4 sau croma er <' fabrita
1,50 mm.

obisnuir,^ mai urit;,,eal; urnraLorii

.oiorantr sa ob(rn allF .utori sau nuanle. dupd

:::: :" :iJ::;: ;Tl$1::jiiJ, Jliii prepara .u (nu


ap; L Sirrna.
!

. Colorantii se tiweazi sub iormd de praf foarte iln. La executarea

.u ulei). prin .omoinarea a cloi .evoi.

:t ;:*ti;mJ*iii"*llr

tt't

,","?";:":t"$"T#:","i
or, ,uLLi

:;',Ji'J;.i:li, "ii",:iTi,::^:ll,i'?r:fl ,f jji'*xa,"l"J'::'l;ll

u conrinu, mi" de , arbon. ,, ';F':;ui,b"i'#t.il,l.,lJXq::f rara. rn i onlormita,, cu prevederj.e STAS 899_60. ( u aju'orul sjrmci sp efcctueaTa legarea pl;, itor de lera.otii sau a (ara]1}/ltor. ta onslruirea sobeior: jn acFst ra7 se ulilizFaze sirma '

Sirana este

# ;::,:jff lo$;ffi n;,siidldu'a $i se aibs


un Drodus ll

;ffi ;;,5I"J Ji#f 'frff ", :I?''i:iik


50

i,iliii:1.!"" t" ix%,;,"1

A. la care usa proprju-zise e'te simpLd sau tlelurlai Lrsi tio B. ru uta pr"piitt /jsA dublata de o Pla'a de Snchidere , u r'artirri penrru .ir_ula(ia aerului :i da o pla'e din ionri pievazura d:n azbe"l: 'oroLectoari u$i tip C, Ia care u$a propriu_zisd conste dintr-o place deco- din f;nte qlefuite Fi apoi nichelate sau cromat6; placa decomtivi rativi este de asemenea ciublirte de placa de inchidere' cu circulatje (1,.a(r. Drc.um c: dF placa proiccloare din aTbeqt. t:.ii- rip A si lip B au dimensiunilc de 215/ 235 mm (-espe'li\ :J2i i275 mff dimensiunil" rumei) U$i . lip C la 'are pla'd decofrlivi arcpcri $i rama, au dimensiunile de 255X2?5 mm. It'r|l pcirtru Iocar sc compune din unrldtoarele piese: uFa propriu2i..,. ,rui lll r)il, rip n 5i tlp C esle dub]aLi dF pla.a de inchid' re: rurnu, .',lltrr'1, ,1" fixBra: !reiarul protF.lor' prevezut cu gdur'

"irrr,,o

5l

ti||l ||l
-ilNfi{

l ]l

[|0|| tffill
Eig, 28, Grdtar protector la uqa Peniru lbca'

Fig. 2?, Usi pentru tocar:

".:,"?'":.a,ti,

:'

ili;i3"i,i;il;:l:1' I --,i1**, j";,".J1n".

l ir, 2t, lr( lrizrlof ( | t!ner: 1' . nr'r.r drr porlelat

azbe\l): lnchiziiocul ,u n|ar (fig.29),,onf^.i-o ar din jonLd rla Lqile iro A) sau dir po reldn sa I nateriat p acLic lermorp-i.Le;l (la uEile tip B ti tip C). P, bazb dc.om;-4i spp ialp se por fab.ica si alL. iDuri usi ppnrru lo.arp (fig. 3n). La sobcle dF zid lara celu ar ." p"L de mon,a uFi pentru focar prevazute cu geuri reglabile, care ;sigurd activarea

{tig 28) ri monlar ,n spai le q:i, d.scni,,rnou se separa rla u:ile rip s si tip-C. in lo.ul gldrarLtui se prFvpde o ptaca r;rol" .,,rfp;in

uso pentru ..enu,ar (STAS 3585-Lj6) (tig. Jt) e. e .onf-, . a.anF"-a \io,a j de din Io'lri. purrnd Ii ne..ruirt. itetuira, ni, h-lara .au .rumala: ca lirc,aT; .u drrnen.iunit, dp 251 <I00 nm (rpspFcti\ 255X140 mm dimcnsiunile ramci).

..

:io

,65 \gv
3
C

Fig.30. Usi pe.rN tocar, nestan.tardiar.;


a' F '1''n |'| ,''':'
i

id arn ',,r rrci ,ioui(A.n:i (l . -l -, ". .orpun din L 'nj'oa-arp pi." : u: a p.npfiu "i, r.ma .i .n .r,.

i:''t

'l

Usa pcntru nis" {lig. 331 F.rp t^t. - a la cll niser se oor "aolo rrc'lra u)r de , omand; so. .ia .. d^ obicei p. rforare. , are poi ti r jch"_
rare! ardmrle sau bronzafc

iiili fi,. "

Ld,u,el-.sub. sp, iatp .c po mo'lrd garniruri ornamFnralp at ji " pent'u rocar 'j p- rru Fn-carrixare'a a'eea<j ram;

Grdtsrul (fie. 35), care se monteaz[ la vatra focarului, este confectionai de obicei din fontt; la sobe speciale sau la cuptoare se utiI)imcnsiunile grehrelor se aleg in funclie dc mirimea focarului de combustibilul utilizat (tabelul 9). Si

'l'.beItrl I
Dinensiunile grdtarelor pent.u locaro

ruru
ornamentali alLirLui ,a din usi pcnh.u Io,

Fig. 32. carnir.u.i

llg. illl.

LIisi penlru

njti.

r00xr40x5
100x280xr5
100x300x10

Utila. cle curdlbe ltie..}4) este de di{edte forme . ii la coquri; este de dimcnsiuni reduse se
Si

se monteaTi inchide ermetic.

Regutatorul de tiraj salr fuberul (fig. 36) poate li conleclionai din tabli sau din fonti $i se poatc minui fie pdn alunecare intr-o ramd, fie prin rotire cu ajutorul unui miner. Aceste regulatoarc se

iltN
Fig 34 trfile de cujtirc.
56

rililil

Iig,

36,

l'orme de regulaioa.c (indr1?Lilosfc) de liraj,

I'ig.

35.

Gdtar de lonta.

construiesc astiel incit si nu irlchi(l:l complct drumul gazelor ars, sprc a nu se produ.re accj(l('rri.c prin asfixic cu o:{id de carbon, in cazul manevrd i lor de citrc ne$tiutod, inainte de arderea com

pletd a combuslibilului (v. lig.

118). 57

, '!r9ll,,!.* i;,"%f

Dentilatip,s- u itizeaza Ia unFle riouri de sobe; .t ^"1" monlpaz; r 1 irr. riorul sooei. a"ieu"ind cir, ulaiia a..ru-

Cruto,ttl de c.ntiloti" f';.37) d.n m. a ni.lrptat sau alam I se monlea/a la.dpFr^lF tubu ilor dc \-. tia\ie sau tU;illfilp dc \prti_ latie previzute la unele sobe.

Caz&nul pentu dpA. caldd, folosit de obicei La sobelc de getit, esie ale aliverse tipuri Si mirimi (Jig. 39), con{eclionat din table ino\idabil5 sau de zinc. K. Materiale lezistente la foc. Aceste materialo au drept scop si

izoleze elemcnte de constructje cxpuse pericolului de incendiu din cauza sobci sari a cosului de fum. AzbestuL este un material care sc livreazd in foi sl care nu arde. Cu azbest se cdptuqesc u$iLe pentru locar $i se izoleaza elementcle de lemn care vin in conlact cu soba san cu coluL de fum, Addueindu-sc fire de azbest in modarul pentru exccularea ten cuieliior aplicate 1a sobele de zid, rezistenta acestor tencuieli creftc Pisld imbibati cu mortar de argild se utiti^azI in acelaii scop ca deqi est mai putin rezislenfi la foc azbstul, $i

Ca9itolul

Fig. t7. Gr;fa.c de vertilati,

Fig. 38, Cuptor de

lab1d.

UNELTE qI DISPOZITIVtr PENTRU E'XECUTAN,EA SOBELOR

, \enliaL:..1.,cp.L, '^entilalie de
vcnlralr-.

Utit1.d:

s\: f(,tosctlc ta Lrncl. sotrc,

l,

r'r

,ufi,o t.

in locul gfitarului ...r,Lita(rc ,d.r td g'aurite de

A. Unelte de trasat. La executarea tras5rii $i a m;suretorilor' in timpul lucrului se utilizeaza difcrite dispozitive. Metrul Ei rigla pentru mdsurat pIici. In afara -metrului se foloseqte riela pentru misurat pleci (fie. 40). Cr1 aju torul cursorilol mctalici prev5zuti pe cele doui fete ahturate gradat' ale liglci, se misoari dimcnsiunile pldcilor Fi a celorlalte piese de lcracoti. Tolodati, stabiLindu se cu ajutorul cursorului climnsiunea neccsard, se poaic exccuia tiicrca pldcilor.
ncesare col-tar (echcr, vinclu, gbiunie) confeclionat din metal sau din 1emn. Trasarca unghiului de 135" (eherung), necesari, de exemplui la

Coltarele.

Trasarea unghiului drept (90') se xecut[ cu un

aig.

39_

Ca2anc dc

api de diterite tipu.i g mirimi.

mobi ri alr o ram: l\ Plirele "in pre\./u pti , i. (STAS 400b 66). de.li ,a d .non.er.i^.J.,.r,:uf: Cuptol'ul este de ascmenea fotosit ta sobele de gxtit; cste confeclionat din tabii de otel ei esta prevlzut cu inihidcre ermeticd
(lis.38).
5B

Ptirc.,.tc folocid ta.LbctpopgJ ir.L. p,rin I r,ra{STAS J4S5_D5) . ar._ \ar:abil .: ir irFdi" J m..n.l| ni - cr r d^ 400X :t-dirnpnsluni 792a)0

.recutarea sobolor in cinci coLtdi, so face cu un ()Ltar la 135" (fie. 41, a). Verificarca si tiierca in unghi drcpl a plnfilor de tcracotS, ca Ei verilicarea unghiurilor drepte 1a ex({ularca lu(ririlor de monLare, in cele trei plane alc felelor sohci. s( cft'.tucazi cu ajutorul collan Iui cu talpd (fig.41,b). TIasorul. In.azul if .lr( ,slc nocesar:i t.iierea plicilor dc teracotd. insemnarea pe plar( i a lirliilor' (lc idierc se {acr cu un trasor (fig.42). Accsta.stc (onil.cliNral din tabli de a.luminiu do 1mm E{r'osimc ti pclmirc rgirierea linici de tiiere pe glazura placii.
59

Nivela 0 olobocui). Stabilirea poziliei odzontale sau verticale a muchiilor si fetelor sobelor, in timpul executidi acestora, se e{cctueazi eu ajutorul nivelei (bolobocului), confeclionati din lemn (fig- 43,4) sau din metal (Iig 43,b) Nivela este prevdzuta la capetr ti la mijloc cu tubud de sticH umplute cu lichid, in care se (::

Fig, 43. Nivelc:

llrt .lr.

Colia.e:

Fig. 10. Rigln peatuu masurat pllcj.

;_

t00

/20 -)
de

afH o buLe de acr. Nivela cste a;ezatd in pozilie orizontald sau vcrticali, cind bula de aer se aFazi exact intre reperele de pc tuburi' Firul cu plumb (cumpdna). Poziiia verticah a r]1uchii1or ii a feletor s;bei se controleazd de asemenea cu ajutorul flruhd de plumb (fig. 44). Dreptarul. Cu ajutorul dreptarului se controleaTi dacd mu.hiilc sobei sint drepte 9i fIe1c ei perlect plane DrcplaruL sc confcgrosime' bine uscate, lioneazii cu mare grij5, din scinduri de 2 5 cm ;i are lungimca de 0,80-1,20 m. B. Unelte qi dispozitive de cxctulic. La executarea sobelor de temcotd sint utilizate unclre li (lispozilivc va ate, ln raport cu operatiile ole lucru.

Fig. 42. Tmsor

moflrrului, ca $i iDDruirfoa prealabili a argilei in vederea prIxrdrii nn)rLafulLri. sc I xd ulii in liglx anc (1a lu(firi mici) sau in butoaie sall

\rasc ponllrr prcPatarca mortarului.

Prepararea

. ."1."r'_" de prepararp a mor,arului. ourgarrLoc de argiu se execuiS I .au


a maiul d" lpm,
Fig. 44. irir cu prumb (cmpanA).

culii cr] capacitatea dc circa 100 l, confectionate din lemn sau din (la lucriri mari de mai multe sobe) Platforme de mortar, Mortarul se prepari ale asemenea pF plarlor-n- dp no-la.. clr din- siunile.Lnente de 1.20x1.50 m_ conte.(ionaLc dir c.inourj $i morratF p- pamin .
tabLe

Cutitul sobarului (fig. 46). Acesta cste un dispozitiv utilizat la prelucrarea plAcilor (lnlitu.rarea marginii de protectie, t5ierea Ia dimensiuni); el conste dintr-o lami de otel dur de 1 mm grosime, cdlit si flexibil, avind o latffe bine asculitn Ei ;1efuitd, astfel Incit sE se evite $tirbira plicii $i detedoraiea glazudi.

sfticrmar a

.Lr loDcrr- care

Fig, 45. Lopa de lemn.

Fig.

.16.

Cuiirul

soba

!ig.,17.

Clest1c so-

Cleqtele sobarului (Iig. 47). Acest cleite este prevxzut cu adincitura la 1ocul de imbinare a bratelor, servind la t5ierea Fi faFig. 48. Dornuri: 4 - c{ scliune Deimia;

sp ulili,,eaze Ia ameste, arca morLarului. Lopata de lenn itF.. 4S\. pre\d7ute ,Lr dinii, permi,. alit stanmarca buledritof de arpiid. cit si prepararea. mortarlrlui. asigurjnd fapjdi.al,pa iu.rutui $i ob;iinerea unur mortar orne DteDarat. lnainte de preparaiea mofiafului, argila sfefimati sc cerne printr-un cA1r, constind dintr-o phse de sirm5 cu ochiuri mai mari de I mm, montat5 pe o ram6 de lenm. Cemerea nisipului care se adaugd Ia mortar se executE cu ajutorul unei sil cu ocLi ri mai mici deciit 1mm.
62

Fic 49. Piatli d! tLfur. sonarea pldcilor de teracote, ca Si a cdremizilor pntru sobe; tot cu ajutorul acestui cle$te se executi risucirea ii tiicrca sifirrei, la montarea pl[cilor. Dornul Pentru tiierca pllcilor ii exccutarea glurilor se lolosesc dornud dife ie (fig. 4ll), conlcclionate dintr-o bar5 de otel cu diametrul de 1 cm ni lungimca de circa 15 cm; dornu le au seqiuni va atc, carc pormit cx('cularea giurilor de dilerite forme $i merimi.
c

63

este utilizatd ]a $lefuirea pldcilor, ln v derea montirii acestora. In cazul uzirii, indreptarea pietrci de slefuit se face pdn frccarea ei cu mi$Ari cirulare pe o labld pe care se punc pilituiS de olcl. Pietrcle subtiri sau cele spaxtc se pot lipi cu adcziv pe o plac5 de teracoti sau pe o scinduld netcda.

siiical sau din carborund

Piatra dc $lefuit

(fig.49). Accasta estc confeclionatd din

{i

,ia*iiii

Ztdirea cxremizilor $i cioplirea acestora se executd cu crocond scop 1tig. 54), car are gieutatea clc circa 1 kg ln aceiasi 51)' (v. fig. cs oarJ se utilizeiide asemenea cioconul

Fie. 51. Ciocan cu virl,

pinn

Ciocanui sobarului
1a 250

nitivi:

(IiS. 50). Accst ciocan are greutatea g $i cu cl se cxecutd montarea plicilor in pozitia 1or defiacest ciocan estc utilizat de asemenea Ia $ierea pldcitor de

l.ig. 53. Pelle pentd finisalea sobelor,

tdicrea $i potrivirea pldcitor sau a ceremizilor, iar utilizat pentru dcmontarea sobelor. Bu r e t e I e. In timpul montddi pldcilor de teracote, acestea se ude cu ajutorul unui burete. Cu buretele infeiurat in cirpi sc exccuta netezirea mortarului lipit in inl,criorul sobei. Tot cu butelc se

Ciocanul cu virf (fig. 51). Acest ciocan are forma unui tirnacop Si cintare$te de asemenea pine h 250 g. Partea lui cu tdif
s. utilizeazt la
virful
este

rd; in'timpul zididi

Cu aiutorut mistriei (tig.55) se poate executa intinderea morta_ cerd-mizilo!, precum Fi incircarea mortarului la tencuirea sobelor.

spau soba la fata exterioari. Pensula (fig. 52). Ea cste utilizate h chituirea $i finisarea rostudlor dintre plicile de teraco, la fata exterioad a sobei. Peria (fig. 53). Cudtirea sobei, dupi finisarea r6sturilor, sc face cu o perie carc trebuie se fie aspri, Iiind confeclionate din per dc porc sau iar.be de mare.
cutarea sobelor de zid se intrcbuinlead dc asemenea uneLe unclte Si dispozitive pe care le foloseFte zidarul.
64

Alte unelte $i dispozitive

d.e

executie.

La

exe

fi8, t - cdb'

54. Cio.anul zi-

Fig. 55, Mist e

darului

sobaNrui

cotdrur!.

Tot la tencuirea sobelor s utilizeazi

::1,::;i;iJff l:";it""..;;,:i- ''"

119""^:.gir

,,r.i

,,.-

c.\ ," ",:,:I:i':,':"1')q;#';::[lT. a.cm'n"a cu drip"a


de

din

11;g 14.

,",1,"::Tdiii:i*"T:Tjiti'"; t'-ot

ruc{rrui este utilizar un

coamS de cal, matriale la carc funinginea nu aderi, ceea cp asigure curitiretr rapidd ii buni a funinginci; ca s utilizeaze de asemenca la curtr'lirra co$urili)r. Curlfirea soL]or se poatc execuLa de ascmerl.a cu ajutorul lingurii de cwarlat (fig. 59), .onfeclionali din tablii qi previzuti cu miner. Lingura se inlrodr-1ce pe la partea supcrloara a sobei, dupi ce s-a dcmorrtat cupola acestcia. D. tlnlic ti dispezilive ale transport. Peirtru efctuarea transporturilor neces.rc in timpul lucrului, sobarul utllizeazi gdle&ta, roaba, tatgd penk'u martar Ej. scripetele.

Fig. 56, Ilahala, linisarca

Fig. 57.

Driqcd.

sobr,lor de zid sc face.cu o m.dtuncd, sali en . Oinyi?lt""u Ut si di\pozitivc dc intrclincrc. E\ecul.,rea tu!,;ritor de . C. Unehe a sol_ror ne"..;r ., rr.r.zrrrla , a:r. .i" i_.r,_ ,i,iip")itii! l?1lll[."

CdpltalL! VI

ORGANIZAITEII LUCRARILOR DE EXECUTII: 9I DE INTII,ETINEIiE A SONELOB

A. Structun p(ocesului ile conslruclii. ln scopul organizlrii giinli{icc a rnlLncii sale, sobaruL trcbuie s5 cunoasci st.uctura prode cun"rrL, lii. , .alru .a ura sint .up"rns- )i lu rarita de '.sulJi executie Si de intretincr.e a sobelor. Prin proces de constructii se inlelege totalitatea lucrddlor care
c ciectueazd pe Sanlicr de construclii. se divide $r mrlcarl oe rucru.

in scopul realizarii unci constructii. pmcesul in: procese de lucru, operalii, faze de lucru

Fis. 58. Perie de curAFr curaFr sobe. sooe,

FiC,c

Sg.llinCurn de

_- Cu.ajulorui, cio.a|ulLli cu virf, al darnului ,i al ddllii so executa fffi :ii ."i,ir tli, :," ilt"l*".'1il:i.*#x.:",,,: rilor se face cu ddltd 9i cu barosul, carc csre uD crocan cu gleutatea

;-:,H3i:":i
ke.

li

de

3-4

Pcntru cllleiirca de funineine a sobelor wtilizeaze peria ile rurdlat (Iig. 58). Aceasta se e;ntectioneaza din iarbi de mare sau
66

lucru. Procesul de lucru este alcetuit din mai multe operotiii de exem, pllr. procesul d. iunru ,,axenut,rrca sob-]. r d,' r"ri, n i , on. a din urmitoarele operatii: prcgetirea locuiui de muncar, prepararca mortarului, Fegittuea placilor de iracoti, cxecutarfa sobei Fi probaria (in.Fr, arca) :ooei. Tiecarc operalie s subdivido i^ laze dc lucru. De exemplu, operalia ,,executarea sobci" se .rompuDo din urmitoarele faze de lucru: tmsarea sobci, exccutarca so( luLLli, .xccutarca cenusarului. executarea focalului, monlar.ea rirr(lufilor dc plJrci, cxccutarea canalelor de gazq cxcculafra capa( ului sol)ci ii {inisarea sol}ei. La rirdul hr, fazelc dc lucru constau diD nit.a;ri ile lucru san minuiri; de exemplu, {aza de lucr-u ,,montaFoa rindudlor d,i pLdci,,
69

Lucrnrilc de diferite specialitdti care se execut; in wedcrea realiconstNctiei constitric procese d.e lucru. Ifc exemplu, er.ec,rtarea sobelor de telacotdr executarea sobelor de zid etc. sint procese de

dfii

comporte efebtuarca udndtoarelor mi$edri de lucru: aaezar'ea pldcilor Ia boloboc, incheicrea rindurilor de plIci, zidirea plecilor $i legarea cu agrafe a plec or. B. Formatii de munci. Un element important pentru ridicarca productivitStii il constituie organizarea rationali a formaliilor de munci, pe baz cooperirii !i diviziunii muncii. In constructii sc utilizeaTl dC' obicei urnitoarele forme orqaniza_ torice ale fodelor de munce: formaiia minime de munc5, echipa $i
bdgada.

trei. Dintre cei sase murcitori auxiliari, doi execute prepararea moltarului, 're: . ri uLJ lrancpocturil'. ier unul 'l's^r\e?'F locurilc d-e a lu"rului, briSada lucrcazd simul_ rnun.; Oarorita trarc; rapidiLi(i tan la ex.' ularcx lna: mullor s^bn. C. Locul de munci. Locul de munci al sobarului se imparte ln
zone.

Existi r.rmatoarele zonc: clc munci, constind din spatiut destinat formatiei de - azona pcn .r a ri dc"f ?urJ a'1ivi1a" a: mur' z.ona ae materialc, care este spaliut aldturat zonei de munce Si destinat depoziliii materialeLor ulilizaie in timpul lucrulrri; zionirii locului de muncd. Por;unea lo' u 'ri L'mu_c;, rcparli/ari p""ru cx culi'unei formalii oc mu_.4. p dura a ur,ui s.himb al'jruiF+ " Jrontut dc PIun'd ln s,opul repifi.acii o.ul r: d" m-nca pc. cr-l ip' cau pc brigizt' in rcderti e:'r'.r ar:i .u J ilor, a' e.la sP suLdivide in r^lalilalea l'ri
zona

d;

transport, destlnat: transporturilor necesare aprovi

tori (uneori chiar un singur mun.itor), carc pot executa lucrarea, realizind o ..tiiat coresDunz.;itoarc a .xecutri.i si o productivitate bune a muncii; de exemplu, {ormntia minini de muncd pentru xc-

Forr.ntia minimaL ile ,1z?rci corlstii din numdrul minim de munci-

cutarea sobelor constd dintr-un sobar (categoria IV sau V) 9i un mun_ cjror auxiliar (.al c^r'a II). ln mod curent. cxecutarca lrt( r:ifilor sc ii.rcdinteaz5 unei echipe, alcetuiti dintr-un num5r niai m..c .lc muncitori. orqanizatii in mod clt mai rational ca numir si califi( arc, car^ au dc .xecutat un volum anumit de lucru. intr un tcrm.n .lat ti in con.litiilc rcalizerii unei pro,lrr.li.i iri ri, :, r. i -r ,_ ii. IJe exempllr, la cxecutarca sobelor de teracot5 se utilizead echipa aliturati dintr-un sobar (cateqoria IV sau V). un aiutor (cateqoria III) st un muncitor auxiliar (cateqoria II), $eful de .chipi fiind sobarul- In afars Dreocupirilor de orqanizare a echipei. dc creare a conditiilor optime de lucru si dc aDlicare a.clei mai potrivite metode de munci. sobaNl executl efectiv fucrdrile corespunzitoare caIfi(|nrii lui. qi anume: tmsarea $i montarea etectivi a plicilor $i a pieselor accesoriit totodate, sobarul are in sarcine verificarea executiei si realizarea caliHtii bune a executici, conform cerintelor normativelor si a standardclor ln vigoare. Sobarul aiutor execute pregetirca pucilor Si aiutn pe sobar la efectuarea lucrArilor de montare a sobei. Muncitorul auxjliar prcpad mortarul Si aprovizioneaze locul de munca cu materiale $i utilaje. O formi inaintattr de organizare a formatiilor de muncar este btigodo. l-a executarea sobelor s pot ltllliza briga)zi de specialitate, al.Atuito din muncitori de aceeafi specialitate, care au in sarcind exccutarea sobelor dintr-o clddire; de exempL! b bdgada orgarizate ln U-R.S.S. este alcituiti din I membri: un sobar (categoria v sari IV), un ajutor (categoda III) Si Ease muncitori ar.(iliari (categoria 1I)- Sobarr.rl. care cste totodata seful echipei, executa soba impreune cu ajutonrl, repaltizindu-$i sarcinile ca tn cazul echipei de
68

ssi,'
Br-'' z (J)O
.qg

Fig. 60. Schema de dganizare a loalui de mrncd al soba.ului:


c5piutrea per[or

ln sectoare sau in etaje ale munce. Sectoarele de mt'acd se obtin prin diviziunea unui etai, iar etaple de luctu se obfin pdn diviziunea pe lnellime a locului de munca. tn {ig. 00 s^ d;. .lrepl "romplu, qlr'rna de organiTarc a locului dF munc.i al soLarurui, , u i',di(rn r p{r/iliei ralionale a maLeflalelor SI s unclt.lor ncc -rrc 5rr timpul lucrului.
69

Un rol imporlant in organizarea loculul de munc5 ll au dispo,rtiyele de lucru. In alara cutiei de moltar, a geletii sau a caprei ulillzate in mod cucnt, se utilizeazd de ascmenea unele diepoiilive de constructie speciaH, cu manevratu simpLe $i rspidtE.

In U.R.S.S., sobarii utllizeazl cu succes Eabloane penfu execufarea sobclor (iie. 64). Acl'slca constau din panouri de scindud .cHrl..ti.,. t- to dr ner 'u-i . f,f-,. ,- .^op:,,ar. .. -:,ri.d p. ml_ sLrd /,i,.fl. .oo-i. . ri, nJu- ^ pp .,l ar. d :" I Irrj Colldf.t^ ", iixeaza la colturile sobc'i, stabilindu-li se pozitria periect 1'edicatd $1

rig. flxindu-se

62. Schcli d consid.tie sovieli.,E:

in acrasti pozifie. Panouriie tablonr-rlui se fixeazi prin sBpendaxca in cuie sau pene, montate in giudle prc\,izute in coltare, la distante de 0,50 m. AvantajeLe acestor Fabloanc constau in rapiditatea $i exactitatea cxecutiei.
!.jg. 61. S.a.i

peni{

e{ecuiraa sobet.r,

Asdel se poate folosi scara din iig.61, cu inittimea de l,zb m, cafe se poate muta cu u$urinti. De asemenea, schela din fq. &2, de con!rr iie sovi i.d. a.p r\J raj^ i.l po-rar'". .J., a.p ^ p-nzinm o nud: i f, in;lrinFi d 1.0 n i ii.. tr injr i-..a dc 1.40 m, ceea cc asigure executarea sobclo pe intrcaga lor inl1time. Pentru depozilarca materialelor in timput lu.rlrtui s utilizeaza masule de constructie u$oara (fig. 63), care se mutd in timput tu.rului, dup:i nevoie.
,70

Filr

{r:1.

Mlsuli p.ntru

maicriale.

7l

"""3;, i., ..,. u

Y:':o;

: ;"j:1"':;:;i-i"'j jf-:i?"1 i"* : 1tir",',"*".11 ;'ii"l: i"'i'.j:'lil, "1"'l; ': .;";'l: H'r:*:::i"i,r,",ft1i!.tit{$::*FJ[i#i;f;*T:,m*']; ;erFsiia o orAanizarc atFntii pcntru a
,".:'.i

:nor ':rr "*u "il;;*tt:;.;;'ll

;:il'Jt:'9^f il;::l i;,r:iJi;l:XiT::,lJ:'.r:*i" l3le ru rl' bunb a


'

:"l"il

":

Ioler\ai

sc poate lucra la alta

soDa

jm#"i."{'ki"**,::5i"1'mlliti"l":::'"1"-"'*:liis;
:;:n?,.-*i. eo, 'r
r*.p".-1, ."'':r'
o.,n r. soba .- rx.,-d di( ti* .;'r; r,.'['u l I a /" lp pi do"Flll:

dc

r-

pa-do.-ara

t'

'

4 ais. 65. Dxecutarea sbetd

de drrra E::*1;l:li'zata in U.R.S.S. de o brigad6

r.t.n, lnire 0,70 9r -!n1re 1,50 eL 2,r0 !d;


dar n sobdr''l --o ' ' J pe plrdos(ElA mql' ,,;;,':.;";:,i11-:ijpirq nn.,r4.,;..., i '..,,.1 ll; -l l .i'.' i. ., r ;; pe s he . De ca-e se .''i "-*rl :."ilo"-,'.' o' i.l'

2'
Fjg.64. Sabl@ne

- Ia na,".,*,;::
.onstructie sovieticd) peDttl exNlara

in.:lfmea do 0.70 l.5O


.a,e pe

I - col(rrr | 72

cnurl;

mate r,,10-!.70 m, soba.ur ru-eaza iot pe shern' dar "u"ltiJi'liii*""t1'." p" Disuk' monlare pe scheh'

o.r"r"

"i,.i "ri,"r.

,"

,*;,;*u

:i

t:'r'

tiu {r'i i firi':1";:,;


Capitatltt VrI
sob.rt,

gula cerRr+aruIui, la care se monteazi t,ld ce,i,forttiuC, sr\..1e Lr a.eurreJ rifd .l ri i lo 5 ualpr'a 'pnl-rl: . 'or,.cJ'r. ir rr,t"i L sob"i !r' bcoprl uc ga/ -ficrbinli -..,ai".gazelor rczultate din arderea corxbustibilului; cisculatiei coaslituind un etemeDt foarte impo(ant al sobci, ac4te caDale slnt

CATtrCORII DE SOEE

:l;. ;'.tl ; r-ii;


A

PriF sistemui constru(tiv al

i;::l;i

:, i J' i:":1,: :;;: :1 .: l"tl, " li,. ?:li; "'i ;l i;: :::,i :;:","ilri, ,r ;;i:,

;, l:
"llirll

fiiiJ?j{:h"'il:{#liT,"rjlii lii
r]ispo,jljvul ile pforhr(1,rc

Elemenl,Jte coilrponenre atc lrctrr

iJ''l',';i.,ilI J'ft1:'x3'"i:1

d;.:'i'!i.:'lll'[x; jil.'jt ;;,:;,igu:;l':l

(.:ii(r rii. .,)nstirui|.1 J.,carrt sobeii

:l;**,itg"*t*i
Fig- 60. El-^mcntet conporentc ale und
sob cu .arale de grzei

;,;"; jt i:'"11-,';fi;: l.r;;:;::,,qrl"-, ll i.;T:i; ,.**lii;11,"ii"#'"".1j*i.i1,:*-*. rrocarurui pe care se a;azd

::;

"r,"i.;i:i::r.?i;:,*nente lo:: r] q ' .i ..,- j uin , rn3'i.r'


,

are uDei sobe cu canare de saze (fis. 66)

ji

14

- culorn

(acopedsur s.be4

-;'fiil? ll#jl'ii"l"J,:ii"l:1,:i"""' ra'aha rocarl,rui, asi'" focarl ui. carc se o\e.uta ta ^. --_bolta il,'''1ili" "::i.5:i?i'j'":',;:'ill.:"1:i.ii:
gaTe:

;"'$iifiiiJlfl!li"iXii,;1*."
i,'t:il

arimcntarea cu combustib* si
par.roa

sup.noag a focarului

,,|l".,,"1
7A

h"':[; : lil;_. ,t,ifi;,:,,,, o .'i.a' Lo,p.(e,ii

i "":;:* ",:: i":;:h,:x

alit ca sceliune cit Ei ca l'rngime, incit sA asigure eficienta maxirnl a sobei; canalelc de gaze pot avea o consrrlrclle rr'ariatd (verticale, in zig zag etc.); d. gaze se p.evcde la un.lc s.b. nl lo(ul ..nnleld-de gaze, -.atue.a a..easi lln.titnci .a este !s.z.i;i delstpfa h.llii ror irului 9i ste dimen_ avin.l siodate de asemcnea ir scopd GiCuririi randam..luLni maxim al rcbeij
d:imensionale

- racordul tabli), ce prrmit( cirnmicli.


tate in co\ul dc fun);

cu co$ul. car. rorrsli dirllr-un burlan (de teracoid, gaTflor lj('rbinli ti fumului sa fie colec75

. .- postamentul (sodul), care constiiuie ssportut sobei, situat dedesubtul cenuQarului; cupola (capacul sau acoperigul sobi), Ia pafl.ea supe oare a , B. Clasificarea sobelor. Pcntru clas:f:carea sobelor s-au cons:derat citeva cr.iterii de clasificarc aratate in continuare. pot .ln rapofi cu materialele din care se e:ecuu peretii tor, se jint utiliza
.

di{eritc categodi de sobe, dintre care ccle mai frecventc

, .... prna;

diror pereti sint conteclionati din pleci "obc dc zid, (u perclii ..,.l rliona\i din cjr;mida normala
sobe de teracote, ale sobe

- folositc, tn cea mai narc parr.,, materiale ccramice (plici.te sint

metalicc, conlectioDate .tin metal. Sobcle cu cca mai targi utilirar.c sint acclca la a ciror constru;fe

In lig. 6? se amti aicHtutea peretilor la sobele de teracote uqoare' mijlocii $i grele. ln ritport cu constnrcfilJ lor interioard, cel mai frecvent utilizate sint urmitoarele: sob^ cu cona.. d( gare (fi: 68). ld .ac' in'al/ir'3 pPr?tilor soLci s- rea i. -dzr cu ajuroruL (rnaleior inLeriorr^ p'ir' ( arr' ' rr' ura gazele fierbinti; 6 sobe (u .an_.rd de ga/e (fig ug). pcFV!,/'L 'u un Iomparlr_ asller aciglrrin'lLr'se garele tierbjnli, .are'e adlrna erior in i'1 ment incelzirea pereiilor sobei.

mi.d"irLr.2m:o..t..:.,1.,t. ,,isLr.t,.vnfe..lionaLe dinpl''iJ-r'r...r- -r . ,,.r sirr m,,Jti,^. s int:crDnra r.o^i.. u - ur' ll^,. : ,:l.l' tJ ii,,- a at.,,5e I.i,c.c toL slit de rcpedc
dupi il]cctaroa arclerii combustibilutui;

teracota sau car;mizi). ln raport cu elicacitatca tor, a(ti( r-! cu rapiclital.ea inf5rii in funcliune la incelzirca incaperilor., sob(,]c s. pot ctasifica asrfel: sob firi aeumul:irc (1. (al(tufai, la rarc volumul supus inc5l_ . .- (pJtiu.,! ,irii dc "or,; ,. ,,.,.1,r ..f,.,rJluj ',,trrutuiic"re mai

sobc cu acumulale de cdlduri, Ia care volumul supus incdlzirii .este mai marc decit 0,2 mr; acesle sobe, confeclionate din materiale

ln celelaltc pirti alc sobei.


In raport
astfel:

.cramir.. sc ircilzc"c ma: incel: a, u.nu, aza cildura oulinuri orin a"d"r.a .orbu"ribi'uLui, pa"tr"i-d-o $i .edrnd-o in. rpcrrioc .nri_un limp mai mJll sau mar pu(in rndetun8at 0n frport cu gro"rm.a Dere_ lrlor), dup; iir.eLarFa aro-cii combu. jrilului. La soL,le ru a(umulare de ,atdurr. .crp sint sobele uriliTate cu rezurLarctc .ptc mal bui-c, rosimea per.,ilor, nec^sar5 a.unularii .aldur.i. lrebJia se fie de ceL pu.in 6.m i.r zona focarului dc 4.m >i
cu grosimea perctilor, sobele de teracoti se pot clasifica

M
Alcitui.ea Perelilor la 30bele de teraetii o - n9o6.e; D - 6tl1@it; . - e.t4

ng.

0?.

I18. 68. Schema unei sobe cu Dale de gazr:

ca_

' sobF Jp lerdcotd uioare. la .are per.lii au gro5imca dc 3 4 cm, exe.ula{i din .pld.i dc l.racoU n- aprubi e , u , iri.nizi subliri, ci avind c;rimi,,i subliri numai rn sparijt. m--6jnirc,l" cota ut pl5cilor; sobe dc teracoti mijlocii, cu peretii dc b-8 cm grosime; - sobF de tera.oui grele, avind pr. tii dc 7 10 cm grosjme. la care pracrLe de lcracota se cjptuiesc cu Lirimlzi de 4 cm gmsime.

ceLire cu gaze. 1n raport cu amptasat ao sobelor in incdpefi, sobele se pot clasifica astfel (fig. 70): sobe aqczatc liber la pcrete, care au fatra parable cu un percte al lnceperii, iar uta focarulul este montati pe aceastd fal.d;

In rdport at comb|atibilul utilizat pentrl) oblinerca celdurii' so_ incilzirc cu lcmnc; pentru lncdlzire cu cerbuni; pntru incelzirc mixti (cu lem c Fi cirbuni) Si pentu inbele se ciasifici astfel: peBtru

, '-i

irciiFcre, clar' in schimb ocupi mai nrulr. loc; :obc ateratc iI pcrcte, care perrnil infelzirea simutan:i a celor - iir.-;r-eri irivccinatet aceste doui s.bc s| lilize..rzi de obicci :n cazurit in care nu eslc pernisi arderea locului in una din in.jiperi (d ex. s;li .le clasi, sdli de expozilie, at(.licle de rimpErie ctc.).

de coll, avind {ata sub un unghi d 45o in rapo c - sobe incdpcrii, usa {ocarului fiind montaii pe accasur faid; aceste lcreiii sobe asilltri o irn.:l7ile mai bulla a inciperii cl.,cit sobcle libere ta pcr.te, clroarccc uquicazd tr-aLenilcrea .ildurii prin conveciic in

CGPitolLl \tIlI

EXECUTAREA SOEELOB DE TER,ACOTA

t.l
rig.
6C.

.l'
!n.i
sobe

S(h.ma

.u .d@.t

de eoze:

priDcipaLel. operatii componenle aLe acestui pro.cs de lucru. A. Citirea planudlor de executic a sobelor. .ln ptanuxiie de execulie a sobeior sc indice cu exactilale forma, dimensiunilc, sistemul consfuctiv al sobei, ca si amplasarea ac.rsteia r incipere, inclusiv pozilia coiuLui de {um 9i racordul sobei ia accsta. Drcpt cxemplu 6c dau in fig.71 planuriLc de execuiie ale unei sobe clc teracoli cu cinci canale vcrticaLe. I igura cuprindc urmStoaIele desene calackristice a] sobel: r'eprezentiri in plan, adici yedcd ale sobci pdvitc dc sus in jos;- de ex. vederea I-I, care rcpr.zirlti soba pdliti dc dcasupra cupolei, scctiunea orizontald II II indicind vcderea sobei tiriati printr unul din rinduli (.indul al ?-Iea) Si, in sfi1!it, sectriun.a orizontali III-III indicind o tiieLur; pdn focaruL sobci; reprczenl.iri in elevalie, adici vedcri aLe lcielor \( r'ticate ale - (dc sobei ex. ale fellor LateralS $i tuontala); s.cliuni verticale, adicd lede aLe sobci .ind cslL' tdiati cu - vefiicale (de ex. sectilrnea A A rcpfc/cnlj.rl soba tiiati cu plane un plan pal-alel cu fata ci frontsl:r $i sc(1iLrn.ir \1,fti(ali B.-B, in carc sc reprezinti soba seclionati cu urr pltllr pa]'alel cu fata ei lateraH); In alara aceslor rcpr'oz.niiifj, (l( nrullc ol'i sc mai dau fi urmitoarckr descne, (.arc pcrmil irl( lc/l{,fca rit nrai complet5 a consbucalc s(nr.i, adi(:r roprczcltiri apropiate de aspctul sobei - vcd(ri executatc (dc cx. sc poal.!: i&lica vcderea cxterioard a sobei, vederea

P{occsri de lucru la cxecutarca sobelor .lc teracoti csto alcdtuit dintr o serie de operatii succcsive. In ceLe c. urmeazi sc vor dscde

liei

sob(.i:

' - l'#l 'i:.:1;;;",:"",#'l;":",,1-,i1 ,*

Fig, 70. AFza.a sobetor in incdpert:

sectionati' Pre_ intc oard a acesteia, reprezentate ca fi cum ar {i sc,hemaiici, in care se rcprezlnti in mod simplilicat ""a*" $i mo.Lul de functionare a soLei): ""r- "i"componente odrtiLi
.

a anu-'- a"-t"rii, care rcprezinia in aminunt modul de execulie de execulre dftatii pot reprczenla (cle cx sc sotci nf" *it* "i"-""i" aLc DeretjLor snbel) --- pt--,.,r" d' 'r' \erial' ln dc i-..rti. arp c 'b' lor pol .Lrpfir'J^ 1 a ooul cobd n a s .u r^pro,' ipuL d^ 'r plJ rurr enc a'eid raD('rl " a. a.. r.prez n'a ri mai 'laf sobtr. in 'opul e\6cu\ror 'or4(Ie a

M'
t
I'j9.71, Planurile dc exec'riie o unei sob. dp ler..orl

ra. ?2, Anpd'r'i


(anate verricate:

Junr. avldll tBcuid!l:

sob"i i

riDotl .u o rl
1. nljlocfl

de

sobcrl

.u.n!i

secliunc orizsnl.ti

r_rj

ln plaru-rl".rp .\' Lr.ic :rli i rr" ;il | ' ir l: i d a'Fmenea ') an,,Iciar"a "o . r 'n i rp rr ( c'_crru llcl se r' |'r'u(r^at E\i"i.a u.i I af "fr b^r: dr,_e <run e n ilia r ', inar,r ru..: ,r'."t p'al'"sldolrl | :.i|| I ' f.r'ti'i iobar-ul si .|.| 'l rl' l".lt; tz lum t' ili'l i.,';-.,., .' i.r r \ .r', ' ,J " 'ofuLur lrm cu corlll i i'r raporl r s .l uf ,. JI l,a t"J 'iP ',.r' ' ""
0

a0

- cdt.

$bdurrr n mtaru'u

8l

.ute fie ta fetcle latl{ale ate sobci, i, Iie Ii in mi locul accsteia, a{oslei. fie, fi. in ih slirqit, la coltui sobei.

j:,.t:"*:ll1il"-.-,9: a racordurui sobci ra cos, lil;:3,'-"::: sobarul poat"c.stabili pozitia soLei :i":yr* astfcl ca racordut ra la cos sa s; se exc,

,*i*,frj,Trxll"-x"f

il":"l

:': ;i,.""';" ll,ii.;t,:" jii,iir"."?"],.


'""'

iff 1;,1\:.::y".it":::?:1,,T1":.::;i:;l#:?:: --ii,,

::,i,:11 ;'.;r5:y iir,i"lj..r",r,ill;r: I l:::," .. i"J,:i: j:l,,.ii. oi.i,',,'ii,o il" d rc a- a ",ba,.. i:i,T;l r'i,'i1,.'."'.,,:i: ::1, :-:; :.,"j;.i. i: i:,i,;:,1 ,,;r1
,t

bat in zidirie. Pentru a se stabili dimcnsiunile socluiui se consider5 Gindul so.lulr.rl ale ciic 2 cn-I de fiecare parle a sobci; retragcrea minimi a sobei estc de 13 cm. dc 2X3 PLarci, dimensiuiilc socLutui sinl dc 59X70 cm' i,i o astfell stabilitc "ota 2 DLiciX2z cm+13 cm reiragerc+2 ijn iclin'L= 59 ur]r; 3 Dlir:x22 I 2^2 . I rr J r.; lu m lr-5a-oE. 1..'u iurorrr\: lu uj f c^''^ ti' I aOo'Lr Derclele incapelii. ' Sobe de colt (fis. ?a) In cazuL ln calc cciul:ste inglobal irca zid:;'ie, La o sobi cie zi3 plecj' clioensiunile soclului stabjlitc r'in r'eclere- <le asemenca iesirdurilr so':iului si ."i,lau*" -.i ""!. sobci de la ambii percti' slnt do 59X81 cm' traeeril;

fJ-f?XtJ:ffii]'sc

stabileste cre ascmenca pozilia uEii rocarul*

r.ig_ Zt. Trasarea unei sobe a$e2ate

liber la pe.cte, de 2X3 ptd;i, c; co_srl instobar in zjdaric (di;en, siunilc in .etr1imctd),

Fie. /4.

Tr.!rd

obtrr JF rol Ll" z I q.I' a lP'!l o-:

".

Itl 't,"*s:i",.1i:",

r'-.ol r'lJI ('!F tunsrl . solrei esrc

a rra aii cot a Lt u iti : m. trLt. cfFionut t: .rcta, . La erecular. nrveli si fjr cu plumb. cottar ru dj\ ers"dz r(n,ru ,.a.ar,a cer^uri ar. cr ,,,,",,,' illr,llil";l;f i,111:,,;:iiij
^

"

J"-

s ;-'1, ;"r;";y: "j",

ils"

il :, ;i:,:T i: ; : ;
;,

J,,:"

gxi

, sorra are
82

Sob^ 6Enr"1" lioFr ta p-r.e.. (tig. Zj). h o singuni


[a{5 ara,urata p"ierutui inc}p?rii.

,":"1 l"Cii:

""i a.pcr caz

Cinct perelii inciperii nu sint in unghi.h.pt, soba se trascazi cu fala lungi Farateli cu unul din pcrcli l sl.c inio.zisi in acest caz trasarea sobei cu {etcle palalele Ia ambii pfrclil irr ,4,'uL 'o'uldi icsil ln f;:. 75 .. ar-la .rr 1r " .n.l _ 'l ,1 2 fr" \3 pli'i. Inlr' co:.ti h tatc I r" ir.or. S^ .n ',1'aslfel .pu-ibili- ', " t," t,'t ,li{ir,lJ , " :' 'l , r, J\rJu-inou_" (oDer. lr\ aL rLrpa r''1 lr' , l ir rtrl i. x ulirir I.r '1'llrlui 'azur '1 sobei' coiur.l ,r d 'lirn, ,,ri,.ri r''1u.., .\,5u1 s inglobea/e tn so'lul

iar ln cazul co$udlor de dimensiuni mari, soctul sobi se opreete

Sobe in cinci colturi. La o sob; de 11/,X3 pGci, tm_ eic{:ut; ca in fig. 76, a. In ri s^ lra"eaza ,Fl. Lloud l:r ii (AE ri .tf' paratat- .u p.rp! i, Ia , drstanlc dF la per^(i egat^ !u relrcJ. fea so r-r (m . mr: lungimile
sarea se

",: I

..

FiC. 75. Trasarea sobelor d .o]i, de 2X3 ptdci, cu coaul iesit peretitor, in .azut .osu.itor:

la

tata

!,:
,t
"\
!l'9

"

.ce.rur linii s.. jau e"gl , , u LJjr,.nsju I, a rc pp..i\:i a ...tului sober (t5-.rr1'._cu compa!ul -au .u qloara .i macuf. rd a.^;a i di..anld ("q .4L.) ry ' clp duLrd linii rra.ar.. "p 5rabit, c r.dc-ut b_cp.,uarei unr,nrurur lormdL de p^rpljj i..ip..rii. urili,'ld dj.tr I,pl. cga p (l,u cu). ln .a ul pcr 'l:lor irr Jnqiri .tfepr. x... a. i LiLe.,.ara se poate trasa direct, cu ccherut ]a 15". in coliudle basate E 9i ,f ale soclului. se dLr. p^rpcn,-licular^ p^ t i.1,.7:ou.:.., (LC fi F//i, a ind rurgrm.icFsalc,u Lil, l 2 pla,i (11,m). l.||rJ,,//.afe r /ulta. Dcf_ pl '1qif'l arJ pp bis.,.oa-c. .r.Lrir sii I c,J.r , u rala siu.i (3 pli.iy22.m+2 <2 (n jF|irllrri 7n.r). Ia,l:cranlr esatd cu o pla, i (22 c.n). sc rrasl a,a tata s.n.i (iJ C,,J 70 cm). La colturi se obtin unghiuri de 13b. $i dc 90". l'rasarea unei sobe in cinci coUuri in cazul co$ului iefit ta fetete peretilor se de in fig. ?6, b.
&4

3r

De reguli, Ia sobele tn cirrci -iolluri, spatele sobei are dimensiur]ca mai mi.e cu 1/, placi decit fata sobci. De cxempir_r: o sobd de 11/,X3 phci, spatelc aro 2112 p]Aci; - -. la 11 n .,,1r tl l, rXJ. . ptu,:. .pr - dr, J ta, i. . I " 5, b, e\ago' -1.. lra.d Fr Ln-i a | | ^ !4 e s. .rraLr rrr fig. 77. De asti dati, callrulind lalura soclului sobei, se traseaza un cel.' cu lrza egali cu aceasti lalurd, in carc se inscdc un exagon Iegulat. La sobete circulare, cunoscindu-sc numirul Dticilor dlnlr-un rind, se stabileste clrcumferinla cercului. Impirtrind aceasta la 2X3.1.1:6,28, se dtermini razaj 1a care trcbuie ;diugate iesin, durile so.luluiC. Ltcrari I}regilitoarc. Exerutarca sobelor sc incp.- numai dupe f., , au cf. llrdl lu.-3ri . pr6 d rtodf. ,or-,ou,/i , cro. Asrf t. .\e 'a,r' cprovr r.,..a.ca ,n u'ur cl,. mur.i . u ma,^f rt. ,r .anriaii.F neccsare: plici de tcracoli $i accesorii, sirm;r pentru montaj, mofiar de_ ar-qild. Totodatd, ]a locul .]c muncir se aduc unettete ti dispozitivele de lucru.

lui\

corltroluL cu Luminarea aprinsd (fig.78); se inclind cetre ln oriticiuL uqi(ei dc curdlire sub ur unghi de circa 45'.
se recomande a se lace

cazul unr.ri

tiraj bun al coqului, flacira luminirii

ti

D. hepararca mortarului.ln .onlormitate cu prevederile l/ormatiDului C.S.A.C. in.licattu 16.(J1-5511, la exccutarea sobclor de telacot; ti zid se l.a utiliza moltar do argil;t cu proporlia argil:i-nisip de 1r1, slabiliti in volumc.

0bc
4

- ti.:j

Fig. 78. Proharea lirajului cosului: slabi {, - riraj lrea marci c - iiraj

calb-r; roqali .ru fldlb"nj.rlbi.ioa.i. \i"ipul urilj/aL rrebui' sA iie.urlor si ,u boc[" prna a ls rm: c^ aLlm r' 'i ':"ip obri Jt

Se recomandi ca mortarul sd se prepare din

argili de

culoare

din piatr[ sfdrimati. Este intcuisi utilizarea nisipu]ui clt pamlnt sau a chiFaiuluiIn peneral. lil pr'.Darafea r.n_larultrr. rn'a.re ul dp a.q'ld.i nisip se Lonlro_ a a ar pipd:re i ainr ' d- a adauea api S' 'on"id^ri (a arn(.,l^cul t':e bin <lozal. .n,a4ul c,nLl 13 sl"i ir^:r a.^cruia printxe degete, se simte un strai aspru, iar nu o pelicul'j de argiH aluneioasi. a."ind citcva boabe de nisip pe ca Prcpararea moltarylui se poate executa fic in butoi. fie pe platIomi.-tn cazul prepdrdrii in b?rtot, se introduce in acesla argila, apoi se aclaued apd. in buioiul de 100 1, se introduc cle obicei 50

Fig. ?7. Trasarea unei sobe elagoDaie.

Inaintc de a incepe lucrul. sobarul trebuie si cercetcze toate datele din proiect pdvind dimcnsionarca $i sistemut consrructiv aI sobci, precum Fi amplasarea acesrcia. El irebuio s:i controlezc dimensiunile- sobei in raport cu m5rimea rci olicntarca irxriperii, locul sobei fali de co$, de u$i Si de fcrcstre, precum ii starca in care se afl: pardoseala acolo unde esk amplasati soba. O alen{ic dFo.cbiLa rrebui. .r te a.ord.. tirajurui .oiului. 1n afa.a de conrrolul (u mi.]a inrroduji frin u9i(o J-,ur;tire a co$u86

oDrrr. oi r; 'e ei'"Li d- areila :i 20 I dc apal c rtras c d hin .u ..:f a,,i roalc oU '*c o pa- a rr ,a1". h tinf.ul arr..L arii c. i_ 1 _1.' p^Jri .rfdi e ( pi'"' rdri ''') cr, eunoa'., coroL i" 'ui^. ' pala P, nrru a obli p rnorlar d ,onc:cl6nt t'Lr',J. r "'lau a 'r o; nisip, in proportia amintiti, continulndu-sc amcsl..rarea cu lopata iimp de 10-15 min. be consideri ci mortarul are o (ansjsl.rrtr'L bun:r, in cazul cind
acesta s desface

liber dc po o
11

lopal.r-L (1.

ln('taf iar la zidirc, surplur.r_i


rp 5S Ldiru

(tji^(. Nrrn r;l r 'rj' i' \" 1- '1 . 'lli i lclti, 195C (in curs dc rcvizuir.)

",

ir

'li

r\ Id0l

ipl .'8_pa oru a e\ri i Bu u-

g|

de calitate mai bund decit acela Dreparal ir butoi. V lldru da argi-d s. p,dr/ pr. I;1. de r" Tc. a pp .orc mc.ad,.L ajut _uL n ala\or- u: d, m, r-r. ln a esL ..r/. am,sre,area se ',i u.o i, tw cj\c ui ul iir. I lLr... .c.t opc a., si\. nta. Pe mSsura utiLizirii, in accastl past:i dcscircatd iniutiile d mortar Si transportali la locui dc mun.d, se adaugi apa necesali pntru oblinerea consistcnlci corespuuzatoare a mor-taruLui de arqili-. E. Pregalirer Dlxcilor .le reracota. t1 ccopuL urjt.-arji rdrionale a pld, ilur o" rFrr ora. inair, d" n on r. i or. a,", "r l.."brie vedficate cu mare atentie. !-iecarc placd fi picsi de tcraco|e trebuie si indeplineasci condiliiLe de calitare. prcvezute in STAS 1i98-58.

sul de mortar poate pdtrunde cu ugurint5 in rosturi, la apisarda plicilor de teracoti sau a cirimizilor. ID ca^)l prepqrdrii pe platlonnd, se confcctioneaz5 in acest lcoD o platformd de scinduri de circa 1,50X1,50 m; pe aceasta, se aiaze un sl.rat de nisip cerrut, care se adidce$te, in vederea aqezirii argilei. Peste argiid sc toarne apd in canriteti rcduse (de obicei. ;ir"ca o gilcatd apd ]a patru gAleti argite). Dupi ce amestecul se tasd minimum 12 orcr protejirdu se cu carton asfaltat, se amestedr de 3 4 ofi .u.e.',. pr-r rai,rer.u loparJ (inLrr. L poli\, \er.i,ata. AmcJF ul. c>za cuL rn_nd ,. Ari.naud .o i,d! s^ a,op, rd tot cu cdf'on aslallJl. La u'li/rrc. c iau.an ir.\: c n. . ecarp, caf. " . amc,tecd scurt timp cu nisip, tot pe pla ormS, obtinirdu-sc ast{et mortar dc consistenti corespunzSl.oare. Niortarul prcparat pe platlormi este

Darcloseali pLdcile ate coll ii cele inlermediare, in ordinea succesive de asemenea perpen; rinduiloisobei. Cu aceastd ocazi, se verilic5 t^(clur c' 'rrora' pld'lrlilLAe dicu-a_i a-a mLr'1.ilof pl '_:'or..l $i forn; dc pl.,(:'e d'e,r" li small admrln ".ea L^ pri.e.i'u lor Ia spatele montirii vedcrea in voi ri'partiza ie i.="t"a

"iUii". i. Ppn,ru soo

t ^lp \i/ibr " al sob-r s alcg plecilc cclc mai bune fi cu asp"t

Existi Si plici care prezint[ dcfecte de micd imDorlant:i. care s ar putea indepiria ,.ror uh n,uj.S admr'"a ac.^ Pld^i mo"i"rc in jurul ufiLor sobci (4ig. sa "e unde acestc mici dclecte pol fi ulor 80), mascale sau chial indp5rtate, cu ocaaa montSrii u$ii focdrului sau a ccnularulul Se atrage atenlia ci sorlar'ea li coloratul sobei l.rcbuie si se e)iecute cu mare a i c''of 'P ra'ii griji. d. bu a.p d,p.n. rno 'gii . b' sJ f ' '" pl.ici dc col[ ca rccitel'a mandi a pislra 'u, zervd, pentru inloclrirea evcntuaicLor coL-

'whh"
Fjg. 80. Folosirea Ptacilor dc lera.oti .u defecle mr.i nl jurui usilor sobel:

turi {or' " rr pr'cJ .l 'r iJfd 'n I Lr'ul op".r]t' ". "" , ' 'p :' "eu Ll' a: r" p r' cllor, neccsarc monlarii Cioplirea plicilor' Plecilc sortate urmazir a fi supuse op".ot, . J. cr' p-''" 1'.;' .ropli_' 4 r'roepdr''a/i rarg'rPa p_ut 'rea to"r, a p., jl r, cl ."r 'r'opdlor J.ad r impied'a 'ug inn'afg A'e''a p. IrLe rr'or1 rji rrnpu. arJ razuli' ir' _pic.t'ru .on r:o U"r,a a p.r jl . 'rrn a"c , -Lrza "a rrcbur" rrrd'ptulati prin ciopljre
Crool;r'ed n

Fig, 70- Iniinderea ptd.ilo. de lerarotn pc pardoseala,

in

vederca sorGrii

ri cotorarllui

6obci_

Coloratui sobei. Odati cu sortarca plicjlor se executa colomtul solei. CoLoraiul sobei csie operatia da atogerc ii a;ezare in uscal a piicilor de ieracotA, dupi duanteLe lor. Astjel, se vor alege plecile de nuante mai inchisc iu vederea monririi lor La partea ie. jos a sobei, trecindu-se treptat in rinduritc supcrioare It ptici Ce nuantrc mai deschise. Sortarea plicilor. Operatia de sortarc a pldcitor se executa prirl agczarea acestora pe o suprafatd olizorltalri, adic6 in mod curent pc pardoseala inciperii (fig. 79). In a.est mod, se intind pe
8B

lr^ir,.i pr.rdL ocrc sc ex^'u a ' J ajulorul ' u\iului jn sobaruiui .i a. J "a'.r-ui cu(rLr' rfeoLr" "3 ljp Lrn^ a''d1 t c pc_un J.a.J Derr:r,,enrd. In rco,.r.ed -x..u "r,i .iop.rrji. sol,,fJ icaLn.L si rlne pla.a pc s, ru .rr, cJ IaLa -n; ('r'ri rr"u' lrnind urr ul .u m'na-". nga el L' asr', , d lama LrL ur' - rb ri d 55 60" ' in xaport cu tala gla;ulii (fig. SL). Execular.a (ioPlirii trebuie ficut;

cu m;rc grijd, de;arece glazula sc poaLc tisLrra l{rar'le uFor; in acest r'r ' Lrlil lJLrpi lie'ace s.op. -c i"i,p,: o r"vr u,: 'r. "r nJ l'm ;ar re5LuL l'm'r lorirurS, r,Ltul .L\j'ului ,I ran inF lif|LI nr.r. Jt1r' Ir,n '1'l . rr' h a"sr moJ 'on rolrr,,.,r s" ir. lr r,.,.'r. r,l r ' r, t .:r'.r. rr,..r. r""/i pe fiasura crooirrrl suc(icsivo a mar'grrii pr'ottrctoar'c. Sc rccomancld a se executa numal
8S

cioplirea marginil protectoale. Cioptindu-se o fisie mai late dccit aceasta, Ec poate ciocni sau fisura gtazura, iar cioplindu se o fiFie mai lngustS, va fi nccesar si se slefulasci mai mutt marginile pl5cilor. . La colturile marginii protcctoare trebuie cjoptirc bucili tot mai mici, spre a ctita detcriorarea pldcii; de asemenca trebuie evitate cioplirea sub un unghi prea ascutit.

lle-a luneui liniei trasate se erecute spalerea glazuii iru'i Lr,orr' tr "i'ful 'io anului' rfi!. 8:.d). pt; ' apli'a""" u o l^ 1,,","" I.rd.., d. ; t". Lt a.e ja,j ' ii c. c\a Ja o ddrn,irrri de 3 4 mm in glosimea ptacli (fig 83,b), apli(ind de asemenea lovi-

a cc, Inl'dr'apaa u oalurJ i'r jo :i sp-e\^cua ul'i 'ci 'ra a'' Ina'ast riurir.a a.ului pra.ii rli Sl'). ]n Llr'p ii clpi c.oc'ulLr]. L,au_ li" a"ul i J'fn'rl. ai.op. )^ u iil.a a rr.,jo ad^-'d Lr o--B,'rr ldJi Ld\ea uo rl-c s "x,
DLrr _uI

tu

usoare de ciocan.

Fig, 33. Execular.a riierii pticilor .le tera.ol4: spargirea sr.tutur de eraarli; d

Iig.81, l,oziiia ldmei cui;itutui dc scDar ta cx.cula.ca ('opLn.ii ma.gi_ njj protertoa.c a p!a.ilo. de iera, In geneml, sobar.ii cu expcdenti execute ciopLirca pldcilor simut, tan cu montarea acestora. ln ceea ce privcgte sobarii cu experientd mai puline, se rccomandd ca aceEtia si execut cioplirca tuturor plecilor inainte de a incepc montarea; rn acest ', rnod 1'oI fi posibile eventuale inlocuiri ale unor pHci detedorete prirl cioplirc. ?dierea p15cilor. In scopul montddj pU 'lor le ra p prrlj al .oLai, eqte n ,.eqa-a taierea acesbra la anumito dimensiunl Ei forme. Astfel, este necesard tdierea phcllor din jurul uiilor sobei. a plecihr de ta capacet. de curdFig. 82. Trasarea li- tire si a acelora de thgi racordul sobei la co$. niei in vede.ea ti- De asemcnea, esle necesari teierea unol pldcj iedi pucilor de terair cazul sobelor care au formc speciale_ Tiicrea pl5cilor de tcra({)l.i se executd de obicei intr-o anurniti or(lin,r, ar:itati in con-

4 r=.=o.=_-=\..I La=-rr -.\ t^ t, / ,-'-,': LL_---J,/


,

(//,/,/./

e'
Luc nd a<ttel in continuarc, s. cxc(uli liierca colacului si a bazei pt:cii (Iig.83.d). astfel ci iiiciuta pilrunde pind la adincitura execuiaii pe faia pl;icii. La sfir.til. aDli,iD(l lovituri in plnci ne una din laturile tdie- pla.a sc d.sta.c r'n (louir bucalli (tig. 83,?). turii,
9.1

lnlii se traseazi pe fala plicii tinia .le tarierc. Aceaste opc_ .raqe se exccutS cu ajutorut cottarului sau al rlglei ti cu trasoiut (fig- 82). Pdn
sla,,ura p.,cii.
90

zgiricrea cu trasorut, tinia cte tiiere rlmine rrasate pe

ffiliri""i".-'.{*ii

"";;lr:il'-f
i'"

:r",i'"",:,'1,'if

','e

-'""-u'"'"''"''

:illh';

ii:I

J"xii "':'

:;
"".

Ti,:T:

iT

#': f Tiiffii

tru-**."fl r*::rru;$$$r:3{jffi #dffi5 j:",",#t*:h:$T'?":;",:::'i"i'."fi '#"Jlt'Ji.$ii# ::?:


fitl.'i :iil l
1l:];:

de asemenca prin $lefuire; ln acest mod se asigurd imbinarea perfcctd a plecilor. Existd insi cazud cind pl:icilc nu se imbine perleci, datorilS unor dcfeclc, ca: unghiul muchiilor nu csie pedcct drept, muchiile au nereeularitlii c1c. In acestc cazuri, se facc ojastoieo plicilor p n slefuirc, inldtudn.l din plSci porliunile care impiedice lipirea lol perfecta 1a montajI,a slefuire trebuie si se urmir'easce obtinerea fic de muchii &epte, Iie de muchii tesite. N{uchiile drepte sint acelea Ia care

;+l'.i,,il[*,"m-iri[x'ir

li*?r:

il'ffi:1p;il.1,.'4J,"f#serea

"ij:::

"

tr "Y, : ;;;:i,li :'l i.',1; ""i :i:J"-h i,, pierrei a" n"ruit ai""pi"'""-ip"i"a'i "''i;

aig, 84, Slefuirea pdn ncgerea pict ei de tterurr cJne.o.pxl


sobaDrr_

FiC,. 85. .Slctun.er prin rmpngerea prerrei de thruit dinsp.c co.pll

, -

rsta

!$.n:: _

!-ra1a Dlrciji ?_Dta,


r

Fig. 8c. $leluirea mo.hiilor pli.iJor de i.ra.oti la imbinarea rosiurilor:

92

"'r"',,!

:'.l?'r.,:f :l'J 1]:tp".jsl5 u'rnr' ^' u -i' :1,?i'XlilT, ff.fil'Ji"'i"i,iil;,I" " ""'""* i'"' [1.ffi A 3.iili."ri :,"]i,"i# j,";.?""i*
carrc, aosur p

z're

La $lefuirc se exccuti miscdri ale

i.i:.

jnd.pa,, in.ru-":l

r.a sta,urji

(coreco

'

il;.,*,l":\*:

csntul sle{uit face unghi ilf(lt. (n lala pLa(ii de teracotl. Muchiile tcsite sint trc.lca l:L (af, .arrlul tlciuit lacc unghi asculit cu fala pli(ii ti sc utiliT.aTi la s(rb( lf rlc Iofmc spei:iale, la carc feiele sobei form.azi difoitc unglrilrri unel( in raport cu celelalte.
9S

na. lii r'l rd nlrr a: pfi - o s rfujl . r. .la !^ poa... acr. ura a tli ilo.. . fl" ,,es,t- , a upp|o 'l a, . t, tuiri .; 5-.c',uj' u J o.L:ra rr. r..t L o.nr,".\r .u...ut, ! i, -o a"a o^ p obJ c ptd,rtiir r- rL al , .n,put ""ui .t Slcluirli ircbuic si se acordc o.Inare atcnlie mo_ . .Tot_cu_ocazia plall,.i:. 1 ., ,p, e,,rar i .\, n uat I, r ii.u r.j dulL ,r' .l L:r. c ,r r.6 norrilr lAi-uI p. srfr pi.,Aa Ft..ra d ata. r'r . i ;ro r.a d.r.tLi ..ra. {fi!. Bor: rn
imb.ndrFJ bLn:
.

Bctonul este matcdalul conlectionat din cimcnt, in amestcc cu aeregate (pietriq qi nisip) ti api. i\fatcriaiul astfcl obiinut, prin in. tirilc, capitd o mare rezistcnli. La prcpararca b.tonului, materialele componcDte sc' amesteci in cantilaili stabilitc in cod{ormitate cu

.,1. 1. .iul d . rrbrir,a pr, jt. ".= . rorut.L..t tra/uri >i a. f, .. ritu.. p

ibi

i.,r-- d tr.u.rre a

rn,r"rL.o ..a

| .a"c "n in-.obdr.. Ifundatiile sobclor trebuie sd se executc in teren sindtos sau in tercn consolidat, mergind cu minin]um 0,b0 m sub nivelui acestuia din urmi. Fundaliile vo. a\.ea ctimcnsiuni cu cet pulin 5 cm mai mari decit dimensiunile so!.tului sobei rcspective. Aceste fundafii trebuie si se cxecule pine ta circa 15.m ctedesubtul niveluhd parclo_ solii finite a inciperli in care sc exccuta soba. Iundaliile sobelor si fundatiile perefilor trebuie si se prc_ _1.tre vadi un spatiu de ccl pulin 5 cm, care sc ulnplc cu iisip. Fundatiil sobalor se executi diD acetcati mal.erialc ca fun_ . Fi daliile clddirii, didi din beton, Tidi{ie de carimidd, dc piatd, sar, ziddrnr mixti, dupi caz.
perptilo
rl Vezi nutr ra cap. 94

cazol pardosciilor de lemn. .. In sfir;it, prin prevcdcrea fundalillor ta sobe, se asigurd posibi_ litalea de demontare si rclaccrc a paldosclii i|.iperii, f:ir5 si fie ne' .ar; i dpmor,.r,.d p..,tr .i.J tr ...,r" i. Fundaiiile sobelor se executi in conlormirate cu prevederile ,\ or, mati|ulLi C.S.A.C. iildicatiu 16.01-551). Astfel, sobeL din incepe le situalc la s?,bsol sau La parterul clAdirilor Itud sulbsol, vor^avea ioL'l Irnd I'Lldri. prop-:i (fi . B7). fr F\.cpri- o.ct6 p.e.n/ rL I' parpl.i 3 '.'or i I, ite-i. , ar- \.r ralc'lla pF I j,joalirl- a-S,tc al"

F. Elecutara fundatiei sol,.c;. Fundatrh se executi in s.oDul prcluerii incircirii.laie de greurakra sobei. In acest morl se eriiti l,ransmrterea rccstei sar.ini pardosctii incdp.ii in care se executi sotra, cleoarece in g..neral pardoscata nu estc astfel dimensionati, inciL s;r poali prelua $i greutatea sotei. . Un alt rol al fundatiitor este acela de a izola par.toscala fati alc sobaj ceca ce asiguri evitarea pedcoluLui de incendiu, in speciat in
Sectlunc

zrn

A-A

Fig. B?. Fundaiia uei sobe de ta subsol sar dc la partrrl unei.Li! diri {irn sribsct:

vltr, D (pag,

B7).

dozajul corespunzetor. In mod cuf.nt, ln I mj de beton destinat cxecutirii fundaiiilor pentrLr sobc, s(, ulili/o.r7i: cinrent in cantitate dc 100 200 kg, pjerrit 0,800 nr:r ri r;^ip 0,400 m3, iar opii in cantilaloa dc 10(l :l{10 l, irl fapor'| (rL (I)nsislonla betonului pxeparat. Amcslc(:ul sc poal(.prcprfa lio maDual, pc o platformd de lemn, fie mecanizat, cu bot( icfa.
95

La fundaliile sobelor, bctonul se toanfi in straturi, iar fiecar-e strat se compacteazi fic prin indesarea cu o Sipcl de lcmn sau vergea metalici li prin baterea cu maiu1, fie cu ajutorul vibra-

sobelc se executi pe acestca; in cazul plan$eelor din gdnzi metalice sau din grinzi de beton armat prefabricat. este necesar ca sub sobele grele si se prevadi grinzi supLimcntare, plecule de beto'l armat sau

In mod curent, Iundatiile dc beton se consideri dupe 21 zilc de la turnarea 1or.

intirite complet
't

beton de umplutur:i. ln toate aazurile indicaie, cste intcrzisd insd cxccutarea sobelol direct pe padoselilc sau planiee'lc inllamabile (de lemn), Jiind

I
I

OD
Fig.
88-

,{,
Fundatij pentru $be

dir zidirie:

*
lqi piairS.

mixri de crdmrdj

Fundatiile .lin zidari(' dc c5rimidi se executi .lup.tr regulile de cxecutarc a zidiriei. car.(: sc arate in capitolul X. Dupa acelea$i reguli se execr.rti.lc asemenea fundatiile din zidirie rte piatr5, conleclionatc dc obicei din piatri bruti sau cioptite (fig. 88.;). Pentru sobe se cxecuti dc ascmenea lundatii din zidiric mixt5, alcituiii de obicei din piatri sau cerimkli in amestcc cu treton ori cirimidS cu piatri (fig. 88, b). FulrCatiile de beton cele de piatri se rtilizcaz:i in cazul ter!,nufitor umede, iar cete de9i cdramida, exclusiv in cazul terenruilor uscate. ln r,d.r"a.ntirJrarii p,.-:.,tu ri intit .ar,(i ap of. funJa,iile sobFlor 'r.hLi^ :; ., p|a a,ri , u i/,.tatii t,:.trotuEa .or ..p,.n.,or"ar". t1 a. .' s oo. p" le\d .up.rioara a tu rua i": n . , .c ao,\!. LluD5 ca.. unul:au iiur d.rraru ir', ..a-r , acta r'. p.i", al"p..rir-;u bitum. Peslc a(easle izolafie hidrotuli sr. apticd o gapi cte irote.tie. constind dintr-un strat de mortar l.le cim{,nt de 1.0 1.5 cm-qrosime, deasupm cdruia sc atazS minimum ciou:r rinduri tte cnrdmizi pe lat. La sobele clin inc:tperi siiuate io.rol, carc urmcazl deci a se cxecuta pc plansa. fundatiile trcbuie sr-, s. preladi numai in anumite cazuli. Prescriptiile tehnice indic:i urrniioafclc cazu : sobele u$oare (ar.ind grcutat-"a sub ?,.)11 lrr) sc cxecuti chiar pe pardoscal!, dupS cc se vcrifici in prcalabil rczistL.nla plan$eului $i a pardoselii; sobele grelc (avind greulat.'a peste 750 kg) se vor amplasa direct pe elemcntelc de rczistenta ale plan$eelor, dup[ vedficarea rezistcntei accstora; in cazui planseclor de beton armat monolit.
96

r {

OU
'' ''a5:

ais. 89. F ndatii pentru sobe amplasale ta ctaj {in cazul Dlanselor .u e.inzi de tmn sau metalice):
b f nd lis r''
L

nrc^car .i .e pr' \cdi dpd \rb ul "obclor g-inzi -n"ldl;' c >j porliurl de paraloseli incombustibilc (de ciment, de mozaic, de tabLd etc.). fn fig.09 sc clau doui e:(emplc de fundatrii pentru. sobc-. amplasate ]a eiaj. in cazuL plan:ec1or cu grinzi de l.mn sau metalice' In mod curent, grinzile melaLice care sc prevdd dedesubtul sobelor de la ctaj se inzidcsc pe peretii alSturati circa 30 cm, pe reazclne,

sul ,dp-r'lr a.. r g inzi - n 'llr-\p pi'u(p d:n o( r rr.,are a: rolul d" a rnl"iL|r po"ioilital a s ri';rii z:dului d'- crJ J Afcutetii

Execularea eoclului. Soclul sobei se executd din pli.i pentru pilci au un icsind in raport cu pldcile dc teracoti care constituic felele sobei; ca atare, dimensiunile soclului sint mai mad decit ccle a1e sobei !i despre aceasta s a tinut seama la ttasarea

c.

sobei.

soc1lr. Aceste

vcdcrea cxccutirii soclului, s-a cxccutal in prealabil sortarea pli iPcl' si.olorJrul pla :lor p. rru o lu. I r . . f, r' ,l- rr: d.csror pcnl_u co rlr' p.r um ne.esa_.i ^ han"rrrar"ad p_ '-l!" monta in rindul de p1eci dc de tera.oti $i a pldcilorb-r ru a, ^a.tr, ,. r' , ,.fn , Lr r' /rrpa. p .lF o'a^a p nlrLr Desic so.lu io lLr. a cr'"i r i . 'll .l' '',: l {'r Jju 'rJ' IrasorulJi d^ alLrminiL' s" ln. "rr'. po,/rrii r\r'lJ r pl5 ri primului rind al sobei pe s7 ? - cdba $bdului n .o$duld

sobei.

ln

plr"a d^.soclu (fi8. 9n). Apoi. pr:i .iopt re 5i dup5 liniile astfel trasate toaG Dh.jt ." .'.; I f ,,,.,..:..'p: ;"r'" :"'.1",',0'-',

,t tujr., r

"

(n6.

s""- 1a executarca propriu-zis5 a soclului. Fece gdj:r a sobarului estc aceca ctc a ved{ica exactitatca _ .Prii'a tra sdrii sodului sotrei, cea ce constituie . i_p*to"it-p.r,lil Esrgurarea exe.:utarii unor tuclirn de caLitate "n"ai6" t u"e, aeo*i* a,, *:. ii su,'u Lri dFp_i.d monrarp,l , r.,ra a i.rrro.;i sob. if oDr\.r. ll,"-." \^rjt..ar-a tfacrrii se Ja,e prjn r,,F mi.uro-ea drat"ona, tor

'|fi,;:iiiJj Numd dupi ajustar.a Fi gtcluirca tuturor pticitor soclului

;., i.t; ljJ.';:":T,;li' inLinr'"c a'F ^rr ri 'u pri"ir' i:'tr'il'' '-',-

;'orriv,.

exacte, diagonalele trebuie

vr). cu rjulorul In-i stori saLr at -cjru..ri. t. ,czui ra rrir sI {ie egalo. In cazul au torr"u
"ntr"ro"

orltilii. Pldcile dc teracotd ale soclului absorb rapcde aDa din aceestA t,I.r:,. J\rlol ,d * .b(inp l.-a"ca pld.ilo-.u ar;ilr ta r."rLr-i. l)upi aceea sc execuli impiiriorea sa\t sJi.uirea pl5cilor. Aceas6 ,,t)(.r'afre cons in zidirea cu mortar a unor bucei de cidmidd, dc louna ii dirncnsiuni potrilite, in spaliile dintre coLacii plirilor, in sp.itclc.rostu Lor dintre pl5ci. Bucilile de ciremizi ui.iLizaLe ]a impiinare hbuie si fic mai nici decit spaliul dillre coiacii pliicilor, l,(rmil,nd anl.. zr"rr' a I r , Lr moriar ( jj. 92t: e.. sF a+a/" du r,lr,(id"rf I r-.r. .a Idlriri,J(, s" i^ 1",'r.". I nprnar, . .e . .,,c . i Buccesiv, la cile 2 3 spalii dintre colaci, lintudu se seama ci pldcile dc rcra.^.i ab5orL r. re.t- apa .rir, m" tarLrl ,io or6ilj. ia i np; ,ar. a iD rnortar de algili din carc mare parLe dc api a fosl absorbili s cxecuti greu. in acest caz, este nevoie ca penele si fic inzidite prin impingere fortatd, ccea ce cauzeaze deplasarea plicilor d. teralotd ale soclului. DimpotrivS, impinarea se executi mult mai bin p n aiezarea $i milcarca u$oad a cdrdmizilor-peDe in morLar

Dupi sficuire, se excute iegored pUcilor de teracoti ate soclulul. Lgarea se face cu agraie d sirma. Acesl.e agrafe se conteclio-

ii'

Iig.
poligonale, se prcccdeazi sirnilar. Drir iiag-onare'a1e Dupe ce pld.rile soclului au fosl asf

-.2. Legarea cu silmA

a pidcilo. e.htui:

ris.,.ris""-"t'*;'i"i;l,J;ilt';:':XJ::iTr[:,1ff:

p;.rLnoj .n rujruritL Ll;nlre ptd.i.

*..tni.,a" o;girt-ir.,ii-;'

;;.;i*'::hi',,ff

't:"1:';:",,::'ti

D..obil-ei. rrorta-ut o,.arq:rii fluid sc preparj pe r;curd Jr.ruiu,i. o gil"dta ,ir.a 3 I de ar8 td bi.p frq-nrntarii 5j cir.d D I de apa, apor ama\lA.ind bjne, pina be ob{inc o pasu moaje,{
9A

neaz: de nArimea necesarS, tein.lu-se sirrna la Jaia tdjulul, cu ctcrkie Si linind seama de capctcle carr) sf indoaie sub un unghi.lc 90.. Sirma iiiatS sc indoaie la un capit ia 90', pc Lunginoa de circa 1 crn, apoi se aiazi dupd colacul Urx'i plalci ti sc lipeslc dc cola.ul plScii al;turate, trecindu se pcslc por{iunea impdnali dintrc colaci. DLipi aceca, se ind.aie la 110', fu ajutorul clertelui Ai celjlalt capit al agrafci, trecindFsc dupi colacul plicii allturate (fig. 92); in acest {el, placitc s au lcgat .u sirmd.
c0

ti

".,pd iu. ", 'i .ar.a .i tc..oarj a s..ILlui. Iq Diu.. .dma. "."i,;"";.;t*. pp irrd,iimca io-rurur c. u1u.i d.,jrir,njdr laro, dp la d-nolari. lar r:l sup'rtata <c n.lc st, t-i , .i ," JDl "i , un sr.a. .1., morta- dL. rrva rr: ta .\p, urar^a c e.. i un p uturi \p \o- In.irurr r' .uril- nr..a i, ., are cr Du1. a , or.du.e la dprFr:orar. r "o turri sobei oupa oar..are hmp. r:ii fonu.aru_rui Tr .a_ur s,h or .u so ru ira[, .. usa.rru.arutur "";^.ll:liL|c1 s^ non,-azi in prir,it. ppn.ru,o.tL. La .obelc cu u:a ' enuiJru ui r' buiF 'J pr:rl"ur rind in i?: ii"lf'" fig. 93 se indicd modut cte:ticzarc a uin .tnuiarutui. A$ezarea ..ln .,. usarLrh-i in r-o .insur.t p'a,., n. /:nt.r urii f"r... , .;"f , i r,ru.u i Li-a-Lpra ace,i. i-u i nu q:9I. ,i,,; ,i .a a.ar^ i. :: a.e". 99 ^ .ir. :r, ri\?rc'cn(a n^.c.ar5 D. r-.-n,.. nI ;r Lrt r, .t^j ar! .jriu"i to"a.ulrri.,arp urm-a,i a..c -or, r d,.a.upra, a,r;:, rn-;D;; r,.i<,r, acrr.l .a. in rinpJ.u'tr J-ii -obai! g.-a\.i;,"-;";it; (aoa: :r, ecre,r^za\a-lajn sinl Int.rurare r r (.r/LLt nonrdrii usii, pnu_ in duui plici de teracot; 'arulur 100

;"":"i;;ii, :";:f";"d"j?',:l;, :: "-.f ll.": ;T il:;" ;- [;!:i so lLlui s. I'La urJ prin u oa.a irnp .a": 5i .",,iti"r., re.rc, 1i\-: nur.3i dup, a,""r ,or .r..t . .. ,i, uir .., " ."ori,i"i ur"u l;di.r"l D!p; '5p'u.ir. in,-ioru ,trui "ob,i.e tip.-.c,.r rro.rar de argrla, nelezrndu-se brne ia suprdtata . rn p^r':, rtui .t. .r , , iu, .d.- .^ poa,c oro_ . j1 .prl irldr,r'dri' a r, fri,,, ,l :^ i 1, | . ,: i ii put lyll !rn"arDrrtr ut I t , rr. .,, i,1u | .u,: 1...,,u ;:.,rora ,.. "-d.r.ir ut .:. "onbu= -ar..I lr rnoIclr-I'.. .j o, Lrt .6.rd.urd p,itr,.rp Js:red Dli. ,il-. ld..'apl. lo-.,u ur r'^.i-.,rni.: udt;,.i ;^:;;; i 5.; ',,J oLi.r,,rj ,o:r :. 1a-1 ! ui n-d.lp.arJni./i

lffF":?i,?,,p:"iYl:li""i',,lii:"';::ill;"y,.. ,, 1;:lti,i::]::ri";J; i::i ;:" t',ill1" :.x iit: i :, :..:[_

i;"iiT:,,:j""* "" . ,P-n r.r,d rnq^.af.mi/i :,"a fi.,ze, -n.: h..-. ec,.np e.a.;

care se cxecuti la montarea soclului este - Ultima operalie cntrrrfir.l? pla.ilor. C.tplusirpa -" F\...-.j .u . a--r-.7i sobelor - rbti i care in cpatiit^ rjn sl.a,el, pla, itor. nirainire clp co_

;;:,iil;

ln (a.:uj so,lului sobei. leFar. a ,u $irmd cau armdred s. c\a(ull in spcrer ' fie drui rosr v(r'ic:)r ar socruiui, pF

:"jffli:]"

La montarea uFii cenu$arului se a$aze intii, in golul previzut, usa. pa u!,al, fari J se pLrni pr ,oniui'mo_lar de argila. L g:lur';1. uisii s"'rO.a:-{"u 180") sprc rlLrile ulii apoi sP lPagd rle ' o a'ii oli"cilur .o.l-lLri. dL,p, "^, cu .l'cLel. sobarLrlui se apasd indoiLura pen,fu (a sirma dc le6rrp .a posrr inlfa ln indailura

;utii^nl

ob ne prin

t%):
OD
Fig. 93. Montarea usii ccbu$afurul:

(Iis. 94). Cf,parul "upcrior al I qd.ur'i d. .rrn a ' la"a de 5 C cm iuiein-. ap"i "c baG ., carura p^ , o a.ul pl-.ii ri !. indoaF inapoi Iariea rtirio:ri a lpgalLr-ii. a' tet in"i1 s nu p^aia alur'!a dc la locul ei.
|l

['rrl tttl
TTT'|
b

r-T1

11

Fig. 94. Modut dc lixare a le-

giiruii u$ii

cenuFarului,

Flg. 05. Aqezarea pldcilor de teracou in ndlril. sobci:

LFealu_ilp u)i: .eiru afului ii RolJri-, rimrse rr, '" u.: !i pcr.lele ,,ur; ,l ' Jrd"nidii, sobei ir buie sd s6 rmprne/a uln" cu mor,ar ti iar apoi si se cdptuscasci cu atenlie, asigulin.lu-sc asllcl montarea rczistenti a uqii. L Montarea plicilor in rindudle sobci ln rindudle sobei' p15cile de teracotd se pot a;eza in ctouar Dr( uri (Iig. 95): tos, pe rost El cu Legd.turit (cu rosturi allcrnatc) Afczarca pliciLor rost pe rost n".e.iL. p o"-o pcr,' 1,. i i,n'a ur. r p,J'i l:"i delec'c (dimen.iuni pxa,1c, lcl. t.'..1 plJ, si urrll,iuri perlccL drepLc ra (or' iuri), iar pe dc alti parlc, o cxeculic {oarie exacti.
101

il

rnod- . ur.nr. s^ ulili.,ealJ as, zrrea pld itor , u lpgorirrii. di.Do.In.3.c la c -a u.r^le dcr.,.te si .rea.j n-ob(aflaL 1Io rr,?a lic . rui r' d dp plJ, i Jn rn-cp. ro.dpdu ra ,.u ascrarc3 pl,: iln' d.oll c l^ palr I p j. i dp .o r aiu ta.e si il.tui,., "e n.rn_ r.a7l ra ro.ul lor. Jpai s6. La./'. pl:,il- ir1,-rn,.Jiare. , ,lpcclc .r.,11 tarui r 5, rr,p a - s^bci (fij'. 9C) iar apoi p^ trt,; doui ".-.

7r(rF

Penfu a se asigura rczistcnta pereielui sobei, se execLrtd lcgarea agrafe de sirmi sau almarea sobel. 1n fig. 9B se indic; modul de legare cu agrafe a Flecil.r. irr rn.rl cureni si pl.e\'.1.1 .it'r dord agra{e la fiecare rost vcrtical. Pldcile din spatcle sobclor se leagi numai cu cite o agrafi, iar in fiecare dnd, o incheieture se lasi liberS.
c1!

latud. La letele pticilor de coltr se lixeaz6 cu legituri de sirmd dreptare de ten]n, carc serv.sc la perfecta alitliere a pllcilor

!'ig.

96. Moniarea unui

rind
Dricn

r - phca de corti 2 _

Jmbinarea pla. i_n-. lr. 1u "1 aco-d" ,rar^ arcn!ic mdu_ . . La "" tul rr .arF _c lJ . irr. h , r .r I ",r. tr st.fu.rF ljrindu_c^ "ea_na de a, is'a A^rfal. pli.: . q,tutu: "i ,at. al^,uput.i "^ ir.h.ip h roc_ rur rd vFrr-at . , .r-i t^ i,urt. pri . pir..a lo- p"rf^",j Eta rrcbuip sa se ctat rz.r,p arr.^. .^.ir,tu . nu..ai o.a/ura pa prn<imed ei_ spr^ a .^ .\j,d ^\ n, rlol^ li.uriri ala ela. rrii. Dtar^i au 'r tmotnrr^d tor o.F$irur; dn.ircs . n^ ori.pi.,.lFtat,p z,mr-l. ohrirrr; p.in sl^luire. A...c.p,.situri sa s,.fui6s. (u marL a'l.au "F in v.dc- .a p're la rindut cin i at "ob"i. r *irLriii. Tijl. .r. la Dar.laa d. suq a p';, ilor. car^ rdn i|l \rzibil-. si rip rtr mat Drna cy6 u'a'e: d- la riadut , r.i at sohei tn sus, a-.ea\i rfiia irc_ bric 1,^rdal5 I..irurilor dc a pofl.c infari.arj api.ilor,iaie sirt

rectifi(.area uDor pHci.

Atezarea pidcilor in ficcare rind se face pe uscat, plicile trebuind si Iie cureFre dc praf $i ilefuite. So va {la o mare aterltie tuturor in.heicturilor pucitor, care trc, buie sa s. rmbin. p.r''c.t. ln a.Fst s.op, se h" , venru,l l^ st.ruiri. ner.qafe p.nrr.Lr

I.ig. 9?- Verilicaa poziliei pldcilo. c11 ajutolul dreptarulur: co4i 2 - placr intefmedianr
.Fea .F pFrmitp c\^rrualcr' dilarlri a ^ pll.ilor. .a urmar^ a lncblsobei. Aceastd incheietud nelcgatd se lasd alternativ in rlndrL Iile aldturat ale sobei Ei numai la spatele sobei.

zi i

vizibile.

fixarea phcilor lntre cele dc co1t. se aplice mortar flujal & .DxpX argil5, care petrunde ta rosturila ctintre pleci. R;sturite fi dc naximum 1,5 mm grosime, iar acle orizontale, "Jt""i" ae c"f "..

-uii

1 rg"il"i qp m:i \erili.i oozi :r pl.r, 't.r trin oti, ar^a dfepra_ f.rlui la lararor (f;9.97). Ev.-,ua.pt. ciFvi^ri y r...riti,d prin;pti_ carea unor lovituri usoarc in dreptar. In continuarc, se exe.iute impenarea sau sficuirea spaljilor dintre _ .$lacii plicilor, intii intrc cotacii odzontaii, apoi intra cei verticali.
. a|..

Tn.atrrr.v"rifi irii fie. arci Dti, i. in ti-.iDrt rno..tirii. .u aiu,orul nlvcji'l (r ai ..lortaltd inst.umenr ,t. v.r.fi.at. iTadiat dupri apli_

prevad Fi agmfe mari, care se lixeazi in gaiuri executate cu dornrl ln colacii placilorIn 1ig. vv cP arara modLir o^ lcgarp a p.r.rrar o^ oontinuare, plicile de teracotd se ciptu$esc cu cdrinizi subtid. A$ cum s a arital, cdptuFeala se aplicd intii in spal.e1. pltrcilor, in spa[iul riirginit dc colaci. Cerdmizilc pentru ciptug.ali se udd cu ape. se in.arci cu moriar, .lupl care se zidesc cu o mini, iar cu cea laltd se lin pldcik, pentru a nu se deplasaIn uhele cazud, peretele din pliici sc ciplutcfte la iata inle rioartr cu un stra1. dc cdrdmizi sulrlifi. netczindu se biDc cu burcl(,lc ir)v.lil in (lrpl umedd. l,a cxc(ularc.r carptutclii lr($uie sI sc aibd in vedcre ca ln m." tar si nu fi. corpuri strinre. l)c ascm{:nea se va evita aplicarca ur_,rr

In .a7ul u :li-dr:i a;rat l f d:r, s; n a "ub(ire {"ub 3 mm).

La urmi sc aplici noftar Ia tala intcrioari a peretelui srb.l.

t02

t03

strat prea gros de argild sau existenla de spaiii neumplute bine c$ mortari cale pot rcduce cficienta sobei La plicilt de colt, cdptu:eala se apfica pe partea lor lung6; in prrrea nur'r s^ p-e Jd p rrF (liA. 100) Tn moct obiEnuit sobclc se prevdd cu relmgcre, adic5 cu incepere dc la rindul al doilea in sus, perctelc lor estc depertat de peretele

Fig. 98. Legarea plicilorl

cotui; I

ac.ar.

Fie- 100, Cipru'sna pldciior de coli:

- :.r ,' ""::,,*


incipcrii cu cel putin 10 cm (ln cazul cind perctele incdpcrii este executat din maieriale neinllamabile). ln accst mod sc asigura ii
radialia fetei de la perete a sobci. In Jiq. 101 se aratd modul in care se er'ecu1d retragerca sobelPentru ; bund iegaturi cu peretele, pliciie alipite dc acesta 'tu muchia flefuitd cu te$ituri. Pine La 5 cm sub nivelul refagcrii' se cxecutd o ciptuicalS de cdrimidi alipiti de perete Rtraierea se acopori cu pfa.i taint" la climensiunil necesalel care sc Elefuiesc prin ' tenire la 45"J. Monbrea ugii focarului lnainte de a li montati u$e {o'arului' ee se verifid controlindu-se toate picsele componcnic, penlru a se monia Ei demonta bine, precum $i inchiderca clr|lir a u$ii Se atrage aienlia cn montarea unei ugi cu dofcci'' va plrt('a cauza iunclionarca a sobel necorcsFunzitoare '---U*i,,""r"i.i p"rte fi monlati Ii' intr-o placa' fie in doui pLeci' (razril uiii conu$arului, montarea intr-o placd dupS caz. Ca $i in lntxeagi est(' mai r.zisl.crlt
105

Fie.99, Legarea cu agrafe a ptdcilor monlale in ri.durile


cenusaruru;,

h sroput fixdrii u$oar.! u$ii focaruLui ei at cvjt6rii dephse j pl iior alliurare, .Lr o.a7iaa rntroclucelji u./ji, plarile alatffate sc
ajusteaze pe adincimea de 1,5 cm! aFa cum se \.ede in fi{. 102. De obicei u5a focarului sL, monteaz:l in rindrrt a} doitca de pHci.

Nlontajul usij se in.repe ctupA cxecurarca sficuil.ii rindului de ptict,

Numai dupa ce s-a montat u$a locarului se executl legarea plac{lor cu agrale de sirmd; pntN legare se previd li agrale mad Rama ugii estc legaiS La parlea ei supedoare ctl o agra{d mare K. E-{ecutarca cenuqarului. Cenuqarul se executi de obicei dil1 cardmizi normale. De asemenea, la partea lui inferioard se pr_'vedc

FL8. 103. Monlarea

utii locaruhi:

1O4. Execularea cenlsarului unei sobe dc k;a@ta cu .aiale de aaze mcreind pind ld

!'ir,

s..]u:

Fig. 102. Anrstarea placilor in vede.ea montifii usii locarnlui.


dar inainte de legrea pticilor cle teracoti. Dupi scoatcrca $urubu lor seun.u pasr6 o^,drpili o,r- :i. caf . "p .o. i,,.,I apoi s" in,rodu,e rasar.i. r. pJ,i. i. .i,-, rooj ." a.a.a usa e i^::-,lq.iyl 9". ra.e--mpanarea "i ae LL,j{i Ce,.|.1r'tr I .i r:,ia,. tn iormi "r.u pani..A --re.p nF s^ i I rodu . n|in brt,.r.a .u .iu. anut, inlre rams u.trr g1 coLacul pla. or (fia 103).
t06

10

sPrJlu penrN dn.iarea cliiaruLui

(3i

rnn)

un strai. de cidmizi. Dimensiunile cenu$arului depind de cele ale grdtarului focarului. Datoritl faptului ci gr5tarul se a$azd deasupra cenu9arului, de obicei pcretii cenu$arului trebuie si stlstini grdtarul Ca aiare, dimensiuniLe cenu$arului sint mai mici decit aLe grilan ui t.r: spatiul necesar rezemirii giStarulul, adici cu 6 mm in lungime 1r ,r :17 6 12 mm in lalim.
t07

_lnaltimea cenutarului este de circa 20 cm. Datoriti faptulul " tn;ltimFe_ urlui r,no de pa,i csr^ 24 (m, rczutri arlfei

ca

FJ:j:Jijur . In 1ig. I04 se arati modul de execurare a cenuqarului unei sobe cu canale de gaze mergind pini la soclu.

;H?:T.lf

esrc c,r 3

^ejnf;_ _r.s .m mai jos decil pa, ca

fala

Frc.

106,

Captutrea

fo,

alului la
b

so_

a - secttlnc o. zorrri-l

Fig.

105. Montarca

griLarulli:

olr

L. _Mintarca gxitarului sollei, la monlarea gritaruiui trebuie sa a:bd io \eo rF lapLul ,.. .uo I liur..r.aLduc:i ."rrtrcr; i; rl;D;'i aroerl.rorrDuLlrbrtului. !-;j.rul .e ,. lata. c. urma., la mon irc n JL-ut qf.- af. u ur, sr r(:u d,. 3 4 rnm p.. tiecacc
sp

.1.6.

.. ul::a' ng. tub.


sobLi.

ir, 'r a drta,'r:i tui {v. i\.


rr

t04).

Iului asigure o mdiatic maximi a fldcarii. Din Facticl s a stabilit cd in cazul unei sobe mijlocii (de circa 3_ m,) a\r .d drcpl co.nbu,ri | | m e. i .t,im. a f"clrut.ri e.rc Je (.jrc'_0.C0 n. SJbCe mj,i (cu., r m-J pu ar.a fu,arul Lu Lri.llirrea d 0.5., m. rar, ^l- -ari (pcr. 3 i ?r. Je, ct pulin0,70m. Fo a.ul .c execu a dupj (p c r to(u, ., n a-ea flnouri or 2 si 3 d^.pla.i de i ra. or;. Pp-rrll a rs,qJ-a r. .i. ^r,lr n rard rr .drul ". u|l|7arr tdrnnptoc. p^-pl, ]e f^.a ul-i .i.,rptu..)1...u ,-rJmiTi de cm. (arirri 4 Inlri sc la.a rostLr.r p r, f, dilata-^. cpea (p permi,. sa se evite criparca sobei, ca urmarc a degaji.ilor mari de cildurd ce au loc in focar. Cll5mizile cu carc se cipiu;eite 1ocarul se a$azd
108

(ilzirrr sobpir 'o' Ll- a.estc oepr.lde Llc a<rn .a "r,ti Io- ra focair,tui. In scopul erecutirii unui focar corespunzetor, este necesar sd se c-bd in.\,Jer^. in pfimut r tt. ca prin it Iui cun.r-u-.i., "isr".n locai ur lr.bu e s; .-. ic-c la o I. nppral rra Ltc , eL pulin 600 C. Dc ascmcnea focarul trebuie sd aibi dimensiuni suficieite, pentru a se asi-qurc ane...ul aerutLr- .x ga .Le d. ardere. in rediea in,rc1i_ rerii u p. ardc i bu,r^: r. prrs. dmai o i,,dt,imc sLti.:-n,i a fo.;_

M. Execularea focarului, La stabilirea dimensiurilor l.ciaru1ui lr.bui a -e aib rr v. d^rc , omLu-ribituL a p"iii, in_

Fie, 107, Executaiea {rnptusclii !1ii Io.arului:

ir1

I'iE. 108. Botti d.eapt{


aeasupra Iocarului.

i --,:::*\t

:.,.iJ,,';''

i"{lfi

"*"'i"

:]r l:Sd.tu+ $i.se

:ii:;:1""r" fi

I *.:,t-;'i l!;La parlea supe oafi a focarului jiii;H:;;'dii: i", i.iii i; :'i# i,: rri :j,ri li ;:,ri"r; ilill;:., l'l :i;:i, ;* t;lr:*i":il.sfi[] poziljir
se

.li[ ^,]'';":l; :: ?_; ;"".;I:;.,' "" ,. I".j: l:,: ; ::i-l l;,:ll :; '"x":tll.. .". L?-lq-" utii for:,rului c.ramj/itc r'''"-'"' ; i"i ; Iil

zidcsc clr mortar de argite. La urmd, focarul ss a a-c"'Fir e e' .'1, i;

sc,

ro,aru,L,i u .;rn.r..i

Petltru inlai',uralca ac.sl"Lri {l.Tavanlai se uiiltzeazi 6ob arind aA ifi.j. lrn) In cazul sobelol destinalc aldelii ca,rlrunilor sau gazclor, iocaful rrebuic si se c;rptuieasca cu cr.iir:imid:! de $amoti sau cu cdrlmidS ft:{raciar!. Acest ir.1cr-u se aplicd 5i in (3zul sobclor rnixte (cu lcmne

'o.ar) u \arr.i i,'


cnrbuni).

li;:i """'"i;;l:i';""i.".

ri .u

\afiarrire

in

raporr crl sistelnut constructiv

Fig.

1:11.

Fo.ar pexr.u trd.ra cirblni


lor:
pfreie sobcii 5

clu! r

crlirruFeard

dtr

Fig. 1r9. troc.r

p.lrllu
lor:

arderea lenne

Fle. 110. l'oc.r .u varfa nnlindrj. Penlru af.l.rca lemDctor: i"- i:'i.1,,,,' ' '; I'iij'":tt

Focaru1 sobelor in care se ard clrbuni se cxeculi cu perelii inclinati (fig. 111). ccca ce asiguri arderea continui a cirburilor, carc aluneci pe gr:i1ar. De multc ori, la aceste focare se prevdc un gritar cale poate fi rniica'L (fig. 112). (.ea cc pelmjte scuturlrea c(lrl.lii, in scopul

,.

actillrii

arderii.

"J;

N. Exc{{taxea canatclor dc sale. C:,iulolc de gaze au rot!!1 c"l a asigura cnculatia gazelar iD irtc\iorLrl sobfi. conducindu Ie .itre !!$ul de fu]n. in drumul lor gazclc .f(lcazi ciklura perefilor sobei, rare in acesl mod se iDcdlzesc ti aInJi, cc{li|](l cdldura, lncdlzesc

fliE;5;g;,i;[$5Es]H$1,:'i
110

ti

combinate. Sislemul clc canale adoptai, dim.:nsicnarea

Existi mai multe feluri de canale de gazr: verticak', ol'iz,rirlale justi a aiies' l

tora, ca $i materialcle din care se executS, consXituie elemente hoti_ ri oare p. )lru burc tun. {io are a sob. i LJ srab;lir"a s . tiu ii -' lunqinii ,.analctor o. Aa/^. tr.bu:e si s^ a'rr n \pd-r^'i'cju .. . ": at 'o.ulLi. ln ca,,u ..,t etof.u |rai putermc se vor construi canale de gaze cu rczistenti mai mare. adici arind num(:roase sdrimb:rri dc directii, In cazul sobetor (u tiraj slab trebuie si se construiasce. dimDo,!ri1.i. canale de gaz cu rezistcnla mici. In mod curcnt secliunea urui canal do o" , lr Lrri, .5 I de rl0 r'0 .nr, odi.i cl.' circa 20X20 cm. Ori{iciu1 de iesire a gaz.lor dft Iocar ca Si primul canal vor alea secl,iurlea aproximativ dubli dccit a fig. 112, Gritrf .u nin.f, ultimelor canalc A.icasta sc datorettc {a!. utilizat la lo.areie penlr! iuLui cd prirl primul caraL rre.i gazele inard.rca ca.bunilor. cilzitc 1a o tempelaturi foarte mare, care a oi r'Lal .! rd p-,c^d. d."ldu r ."b. i Se rccomandd ca sectiunea pdmului canat dc gaze si lie aDroximaliv de doui ori mai rare decit sccliunaa girii Eeiniidiului, in timp ce seciiunca ull.imului canal ile gazc va fi egald -cf fccd-

'9 ,

orificii, carc se F.vdd atit la partca infedoari cit Fi la partca supe_ rioari a canaLelor, dcpinde dc combustibilul utilizat. in caznl utilzerii lemnelor. sc lnsi la paltca iniericard a canalelor un oriliciu de r/{ cir.imidi! iar La padea superioarij dc th cala partca rlmidi. In cazul cilbunilor, o ficir.tl dc cornunicare de jnf.doard arc l cerimidi $i ccl d. l3 partea superioarir i/1 ceramid;r' In cazul lolbsirii gazelor naturalo, aiil orificiul injcriin cit fi cel cut -r ,r ar r, ,3":r Ll r, iar p I r- a ioLra -a r"ri 'a i il mai i'_ o^.U,r;:le d Ld,,.lor i;^ro:n i r. . i. Lr rr'J, Ll "' : qL, r'il i pp junetate. ' Canalele de Eaze se cxccutd in mod curent .lin cdrimizi subtid asezate De cant $i zidite cu mortar de argili. Pdmul canal se xecutil cu pcrcti mai groti. Porliunile care vin ln contact cu flacira se exccutn din cdrdmida de gamote sau din cerimid:i normali l,a c{ecuiarea canalclor dc gaze zidirca cirimizilor trelruie si sc faci cu lcgituld. Se atrrge atentia in mod speciai asupra conclillei ca supralata intcrload a canaleior de gaze, ta Fi accea a focaruLui, sd fie nctezile pedect cu bureteLe in{:igurat in cirpa umedd, sprc a se indepirta to:ire aspedtltile care favodzeazi depulerea funinginii 9i a zgurei,

Lrr.., nr a.r'u': I.r^lar i .,pul ai.r,lri .. r:u.,1 utrirl,tu ,r...lLl- ra/. ;^1,i. \J ti.
m.ai mare

b.li djn pd',d. p" t.u sob. l^,u I.m. l.-en^! md"ina J. 0.00 n. jc- p. .tfu.et ..Ll .arbur i. a.^a ro lu !i"r..^ aLL.p tc 7.00 r^. In ,47 dp u .im.. pr"a rnrr:. gaz-,. ", -,...c mult pe parcursul lor, ajunglnd $ condenscze. Drcpt rczuttat Frea ( .^. .lr'r , I pla.iie d.. ll pedea sup^-,.J,a - .ob.i in. o .a.1p,r,. o culoarc mai deschisd, se piteazi ii trcptat sc dete oreaz6, tr.,buind si fie inlocuilc- A.est fenomen se datorestc Eitrundcrii aDci do cond n'p-; p-- "l s. ei. s.b.:z , ol.., or. u,.1 p.oJr.. d.oorarea, pltarea $i chiar fisurarea accstora. In cazul unor secliiuni a canalclor de gazc mai mari decit scctiur..r " ^sari.;r,.lc fi"rbi||rj I rJLnrp d pr.r r.uper.odr'J a "ob-i, pro/lu,' d i|'.il r, d d.., ejo , r".u Lr, fd Jdl . ,t riou.. i I.irnb, sobele alc ciror canale au scrtiunca mai rri(i .lccit cea nccesal.i nu sc pot incllzi la paltea sup.fioara, cleoafc.c gazele nu pot pitrunde in canale; ca urmarc, soba va scoale gazc;i fum in incAPer-..

in

...r ,-t p.iii, t0;o sccliunea cosului de Ium. ceea cc prive$te Lungimea totale a canalcLor de Aaze, s-a sta-

Jnui rii;iLbn,

d.(it

'

ln

\,edea
112

scopul bunei dirijiri a gazelor fierbinti, se recomandi a prco ficii de comunicarc intre canalcle dc gaze. NlSrimca accslior

.onducind la infundarea deasi a sobei. o. Elecutarea racordului la co5. In mod curent, sobele de teracodr se racordeazd la coq printr-un burlan de teracoti. Acesta se arazd pe de-o parte in ultimui rind de plici al sobei, iar pc de alti parle in gaura prevazuti in accsl scop in coEul de lum ln cazul cind gaura rlin co$ nu cste cxecutat!, sobarur trcbuia s o traseze p n insemnarca cu creionul sau creta a pozitiei acestei giuri Si a dimensiunilor ei exacte (de obicei 18X18 cm) La basarc ie va avca in vedere ca gaula din co$ sa fie la acelaEi rivel orizontal cu gaura respecti\.e de la partea superioar: a sobci sau putin mai sus, calculindu-se in acest al doilea caz pentru o inciinare de circa 20 cm la I m. Cioplirea gdurii de racord in peretele coiului se cxecutd cu dalta bine asculitd $i cu ciocanul. Toaie dirimiturile rezulialc trebuie sd se curcte'plin uiita dc cur;tirc dc la partea clc jos a coiuLui. ln caz contrar este poslbili functionarea defectuoasi a colulrii reducindu-i-se tirajuL. utilizind proBurLanul de teracotd sc taie la lungim.a 'rc({sari, ],a l1lngimii plicilor Llc lftacoti. siabilirea ccclenL aplicat la tiierca burlanulur cle racorrl se vi avoa iD vcll|ff (a a(:csl.a si nu dcptieascd fata canalului de fum al coiullri (tig- 11:]), deoarece in acest caz secliuuea carlalului cl( Iulr rftlur ir(lr.r sc, fumrd se va intoarce
I - cure. $bdului rr tu$nr!
I

l3

AFa cum s-a aretat, burlanul de teracotd trcbuie sd pitrundS in {l)5Lrl dc ium Iic ped'-l . i/on'd (tiq Il4,d). fre oulin ir'lira1 in su- (lie. Il4. b): "e i-,"r lc- .oDorired a.Pc uia ' I a eluL d. lum al coEului (fig. 114,c), dcoarcce in acest caz iumul nu va mai putea fi eliminat cu usulinld pe la partea de sus a co$ului Montarea burlanului de teracoti se exccuti astfel:

laterale alc odficiilor pre\'dzutc in ullimul rind de plSci al sobei Ei in (osul de lum (fig. 115,{r). Dupe aceea se aplice mortar dc argil5 pc fata suporioari a burlanului de teracota, h Locul monterii Ird in cos. intloducinclu sc in gaura din cos (fig. 115,b). Burlarul aFezat in gaula din coq trebuie sE se impeneze bine cu bucniele de cerdmidd. alindu-se in$ gdj! ca acestea sd nu deplEeascE Jala canaluiui

Intii sc aplice mortar de argil! pe fata superioare ;i

pe letcle

Dup:i aFezarea Si impdnarea burlanului se finiseazd locul racord cu co5ul, pdn apdsarea cdtre budan $i netezirea argilei din aceasti zona cu mina sau cu cirpa umedi (fig. 116). lig ll:r, Slabitifca luDgimii burlanrdui
.te

*r!

rL'.acotii:

qb
Iig.
115.

Montara burlanului de teracoid:

dn .oj i b

I-ig. 116. Finisarea racorddiii burlanului .tr


mort.r im!:'nai ctr
bucEli

'nkndu..re.

ob.
Fig. 114. Pozilia burtanului de l.racoti o - dronlari, (.ore() ; (rncorccL);
ros

lali
,

.1. co_sul de Jum:

cot d fud_

La locui de racord a1 budanului cu sotra sc ajL$Leazd pLdcile rin(lului respcctiv al sobei prin lAit'rca lor, alit {iL (rste necesar penlru petn-rnderea burlanuLui. Dup:r nontafca pl:Lcilor cupolei sau ale rin.lului rcspectiv al sobfi, so rx(rul.ir slicuirca, icgarea Si cdptu_ 6irca pl:icilor. Sc rcconrrd:r a sc cxccuta ciptu$irea cu cerdmizi intregi (tig. 117,o), iar nLr clr lruciili cle cirimizi (fig. 117,b), deoa8.

lt5

rece
sobp
_

cazul in care este necesar si se racordezc la n co; doue d. ld r'.la.i -rai. di.,dnla oc \-ni..atJ jnrre ...lp doua ra, or.luri 1r".Lu.c 5a fi6 d- .^r pLli , r.U0 -n: rr .az (onL,ar, lum.l dc la ., soDa va rctl pr'ir ceilalti soba

tenti.

in

accst caz imbinarca burlanului nu eslie solicient de rezis-

ln

P. f.lecutarea gEudlor de curilil a soltei Giurile de curdlire necesarc pcntru scoatcrea luninsinii sau a altor -" o't;;;i;'i;;ii; prc'rid capace Ele se lasi ccl pulin 1a E; -i"l"r" de ii"-""ua "u "e Dartea ios si la cea de sus a sooel * P;'i."'; l.ii-'" u'"" ^u-r irF a <ob^i "p iad urrlaloar'le misud: 6/es;l

tig. U7,

' - - 1;;3i;1;ii"(r'i3t*i.-*"'i.'i:l$"':" '' "'


Execuiarea racordirii burtanului cu

Fig

119 Exe.ula.ea burlar']or din labla cu coturi:

i;.3.$f}"-;ii:1i,#,:iiiilil'Jy"""1"i;";;",';";;"i?-:"i,,:litl x1;.jit,s:
Cind cclc doui sobc care se mcor.ieazi la acetaqi canal si'1t sjruatp lr eraj., LIif.ri n. di.1an(a ornrrF ra.ocuLll.lJ . , de furn elor dor soD.. md.Jrat; pe r. rii.aU. ,rebur- .a Jie dp .el purin t0.nn m. La bu.."telc de t-rd, ord so por m.n,a rFg.r , rarore de lrrij..onfe lionare oc obi. idin abtJ Acestca so introduc in Jante executate in bur, ianul dc teracoti (iig. 118). Uneori, racordul sobei la co$ se face cu burlane de tabli. Dacd este necesar ca burlanete rr.buic .\^ urc' d6 ro"ma It,,.,'l:.,..yi1 'n1ur r-BJr ro u ui d r.i .urDa ,",;,;il. . (lrs. ^,._Lcp d)i admiL- ,i .ul e\F,urJt dirl r burlab;r;_ FubaNlui) ta 1"ur,",uru,r tronsoane ]a 45' (tig. 119, b), dar nu cste per_ mis ca acest cot se se exccute ta 90" (fie. 119, c). In cazul executirii racordutui sobei la coi cu burlan; ;e ta;t;, trbuie_si se rcspecte regula cunoscutd ca burlanul sA nu patrundd in canalul cosutui (fig. 120). Racordul a doui burlane de tabti de la acetasi etaj, la un singur canal de Jum, febuie sd se faci la o difemld de minimum 1,0dm pe inittima (fig. 121).
L

lltimut rind de plici ,t

sobei:

taz'. se prp\5d in d'^pLul capaIn parl, a de jo. a 'rna PLor de -p' n r,r s' oa 'r'a IL'nin.inii .Nuz to-uri i ."r;';"-',;"i;.i';'i" fun'1i dc nurndtuI ccna]_lor rn \'arja/d po/iiia a,e_tora mirul ri /rtofett Coftat f,orcat 0es11

i::1

i'g. l2O. Rr'o-dul burn.,ri dc ('bl" r'o'l: rrta c.n.tuui ..ruri (.or.cr;

b-

L:d Ill llr_ rdu i 'lo -i I ' 11 r r' " in dra1 d'a'

ll6

lrimuL J|rd sc.'ufil; ':rul L la lro'la a ooua sc pr: apr'ut ,." ti,'.l'n' j | ' lrr' ir irr ofiti'ilrr li'"ar.-e 'ur;li ':I .-r...' .'..r'1,,nf "" s. asiuPi cu o cdr;midi scoasi .,itnitr Ar.r1 ,,,",,r4. i ii',":i,r,,ir,,' rr7
.t carc. D- e\^-rplr, 'a . l- r ' ."r '
itr' f

:: x'iff :"9:?"":."i;"illii" ""1"tili'i1,".:&,1*f #f i,ji,l?ilJ


1.,,ff*,11ff::::^q1.yt*^t="1,1r*: j;j, ::i,' : ^*,:l if il"il:l:i" rl, I ;'f l;l'T n,,.1-:*,:F:l-.: ''r,,JarF,u
"1"

se preved

";"i" ;,";:,1"i ."r,-i pii- g"i,ir. d .u"j,.,^ ::"Tj:y^",^_T,,l,llir , uritdL arsi,a. l,u-a, s.au
oe , aramr.: -r rrr. rna'cr.ale ,-7ure in i ,;-r.,Jrui .ober r. LrmPUl rurrului,
L

; ;i.:l l-, l; :,""J:il.i"yj


J"

in timpul

mon_

p^ (afa-i/i p^ lar. A -ul p^al. o. f , ,ir.ula r. 'e ;riTizile pc dou' pfe'd't'li ,t .a ri ierjn,l pii. f-rar'rrc'di^ l/rrpa pr'n '"r.ni.-. tdtr^ri .pu. al" , upor' i I f. uj 3 rd c\l' a, li alJ din incdpercconver:tie a acrul-Lri sobelor de tcraco(a. Dupd r'rm 1ar'a n'onlajulJi i. ii";"; pla-ilor L- r' fa" J 'i

,-e

e o^ pla.".i

iepror sobei. Aceasli curitrire se face

::i "i"-,

:::

:i ",bi:fil; l; "Ji.;:; ,i,;: ffi .J[..:I,:: n^.,ca/d ,


zute ia

m"rra ,j.

sobd_

"ieil. i;,i.,ii: p.","_

,;yl"lT:ii"_iiL.:"rf'-:":i:",1 :1t, i.;ij;; ":;\: :ib;,;"":: :_ ii#: i""j";:y.: ,*'ff."l; ?,"; ;l :" U:l: .,:, :* :: ,1:l,J

cu peria, iar locr.rrile uncle estc necesali ' ' -Pa'a ru u un bel,i;or se rnLatura qurplusuL clc mortar din rosturi. ln Daralcl cu aceasta s-' .urili focaIcstulile ru]. aiatarul ri .e]lusaruL dc jar a' olo rte areiU, ptaci Laramizi t tc nou nclec din sr fa' rrnde istc Lecesar zira cu cirpa umedat sau cu buretele

inv" i, in , ripd um"di

Fig l2t

Exe.ularea cupolci

sol lor'

"--;"r,;;: : :j:i:liJ,:
,",J:*T*

Cele mai hune rezuttarc sc lbLin

i. ;" :Y\;l I olill 1.n." "o-u."" ."0-'

!.,p i*,p"i la.o. u'i. u o rr.ula. ' ": .. "'r. T ii,:r ii' .h:r ol.rd . no obi . i ,hi,L -" pr' l";,J.b" : p':,l,-1 ."i: DarI clin algili fin! amest(atd "n,. L:.i;.,?l*t l imi*f ;lj; "" ia care sc adaued un colorant poldvii
De exeml)lu. la sobcle de culoale cafclr, uup."" r"ci . pLrLina \op "a -a o a 'i.u ;i". ; ;":i'. _rrr,aLo / pPoa'a olord' ".iu*o .t l I tun n".rLr a c lirare 'ri "ob'l' L'efl 'r's'nrsd ,Lin c.r i .r 31n , zi.' Soo- ' arl ' neagra' culoarea are care aluniniu, .,hit .le cu "" "r'iiiir""il-1"1."t..t I

[::".1:.:': "#",ffi !]:,1ffi?,:]i:ii:i:: 1,"j,?;,g"ff;:i Incil :: r;nin. u, spdriu'tjb-- ;;-;.r,nrr,, .n { r!. r2.r). oini.a Drr,pa sup^-ioa-a a u ' ,n-urrr rird dp p-:,. d. .ra, o,j tr:norl ,:p p d i t]p cupol!). Primul rin.t d, ,.rir:i,ta.are a ip6.d \.ba .rc p.ipr:i .nL-i ,a si de p,.reqii :.1:-,-y:!",!, .anar, 'or dc ba,^ ale c, ecreia. A, doilca r.no 5c
I

inte-rzis ca acopeiirea

i apli.: o lipi urj oin " mofldr dp arp: i ftujd. ,.a"c s. ,a.i .tO tS _i. apo; s-' nctezeste bhe cu cirpa.ume{l;. oupa allll i"":$:J:"::"' sublire de nisip'

* ;.1:..y**.;*rmii ji{';i!i.#;i ilitt'F:",'r}r pJfl"!^^spF io.r D^:,.,p|r upo. .c


il"i-"i'pl.i,?i"t"'ri.]i?l

i:""ji"l^":l: fllT"l

rind de c.irdmizi (fis. i24).

Este

Fig. 124. Cupoli, (rr v,'r


,r

rL(L

ri

qrr'[rlrc.

h#?,i,"ri'nTk?{'{j.:11[:""'.:#Jxir?!";*ir11?
ll8

' '. il.': r . . r" " ',..;'".; accasta, finisaf( l s,)Ii s.r 1(r'ririrrirl
Dup;r

i'.' t t \ l" sob r "u -irpd cr r', 'u ' p -iF n"d'
1I9

:""; ;;"8,t

5j:li":i;f 1$"ir::'T:i,ffi t:i':


""i:

i: il"!:1i;.f

; j:

:i

::Jl

Ll illf,i,l l ; ,1';:;"f".':%.F',."

il';:,:.: .: ;i;,ni: : ;:l:,i,;l l, t mpcrar'ra a" p" p-1a1- *!"i


:

".1"i#'9. i'o i. "",'; "1T.,.;,

j"?.,:"*"

j::'Jin:?:

lr,l: r r,;.; :s;


:":r

mxrimea 1or. l1-I cele ce urmcazi se desr:rtu sobele de teracot6 drepie utiLizale in mo.1

obd cu canaie verticale. ln \e.nP'u o '!Li u ,r i 'a canale v"r i.-l . l a I p' Lip d' soLi.
fis.
S

126 se da

t l f;

:=qi:' -ii

il,

lrill:i:"ir.': ::i': i;.i

rr:i

J:r.l

::';"i :i ;"' i.;1.l:j: -"oc ": '.r'i . a'r la p ol,a .o, .i ,. Lujc ,j fi . ram.Liare. ii]1,.1:.; ". t" ;;,; i: ;":l"lJt; ii il:;i:it:ri:ir;;i"Iari

jli;'i " ;'"ll [.i.;* i:"i:,'" "a I: ""oi mi' ;isri:::i ;'"::".,-., ." ; *r:l.T,i -":l-,; ; l:i :"'fgl;l*" ^" : i;":ii'"' i" ill",l; Ti,:'ff ,T : :: ;': lli;;; "t.,1: :1.1" ::'*.p:i"il: fi; ;T ::.t:.::r:;;. :1,,i,'",', I ;iaa."" :i' aDrind"r; ,:ir.
A-10-66 din In

r,r,,i d Fr ,.] p-oL.r ." ,6p.161.3ro I cnri,oar.Lel 1r'bJie a""'.

ill'.::il'f' dl'l#fi:'a
.

+3,.'.?}

IX TIPUEI DE SOBE DE TEA'4COTA


Cdpitotul

i'",i: "::: ,iJifl"*..0,: d-,ra..d.- ".t o-o... ". pri., nu,,,,. ; .-..;,::\'i-;; ll I.^l":l i! (ap. vrrT, D (prs. f,l. :, ;r1:,X; ;"1"i:i'u, ;,1.',; i,lr',ilit ::l I,lil',1;o:",;ir
"i'i_J;;."
120

. A. Sohc tucl,ie. In eenerat denum cnb^r^,o-.1 a-o.rrr"r.iir..:..' di, :

.,

sazeie fierbinli sc ddicE pe primuL canal, dezvoltat oe una din latudle s{urte ale sob"t. ln oi inuar", eJ,,e,. .i- J a i o. si in sus. succesiv, prin celeLalte palru canaie vcrticale. aie clror sectiuni sint cgale cr.1 iumdtatea sectiunii primuLui canal. Ultimul canal conduce gazele la racordul sobci cu coqul, 1a partea supe oari a acesteia Lrn alt exemplu este soba cu patru 'anale verticale, aritate in fig. 127 La acest tiD dc sob5, sazele fierbinti ulc5 din locar' pii" .lou. .-, \ Frti 3 ^ sjl Ja P p la J / iit" "ob ', p" i ' doa arirc t a." arr. T,l continuare gazele coboaie plna deasupra boltii tocarului, pdntr un canal vertical, a cerui sectiune este iumdlate clin seclirinea Drimelor doui canale. LILtimr.rI canal 1,'crtiial, legat deasupra boltii focarulti cu canaiul preccdent, urcl gazelc la ra.ordul cu coiul de {um. ln cazul sob!:lor de dimensiuni n,ali (de eremplu. sobe de 3X6 plict, utilizaie la i"t-.n :r,l"ri eJ i '. i,J ii ( o . a d_ ': etc.) Ei prevazute cu un singur focar. sc executd 2 bolti. Pdma bolte, previzute pcste focar. osle alcEtuili din 2 rinduri de cirimizi dispuse pe lat ,cj sustinute de consolc din c;r:imrzl i."za c r pj. joar'. lr o:"'d a J- Lr; midi. numite ciocuri llig 128). A doua bolti consti din 2 nduri de c'arimizi rs. zate pe lat, sus(inute dc cir-arniTi 'isl)'r{ sub formi de T. aqezalc pe lninrl l'rllrL AEacum s a ar:riat, l)lt rii 1rr ir lrrr ii'f :l sobei d.pin(lo iir nrrr, rrr,r\lrrir rl(' rrirr)' rr sionarea jurrli a , r, ,;Ll, l,,r ,I ilir." l , rL r'!

I irr. l2li. Sobi cu .inci


(

r - seciiu.d

rruLe vdticale:

onzontara

,rLcfjoarr in pe..pe.1i!i;

t2l

u.l .aral prin,rregal, 16 -u, ir.u.t. Llprunir ,alal .a.rIr)natu.tn r-rur acecla. (et6la le.anatF Ltp ga,p s(- r.du. td "e.{iunil" n-...a-c

sobelor dc dimensiuni mari, este necesar a tua mdsuri pentru reducc-Aa \^rJmului de ga/^..ar .ir utr prin ,dnatp, td \olu"nL n^.c.cr. rr1 a.rest scop, o misuri este aceea d a prevedea in intedorul sobei

Fig. 128. Execularca bollilor la sobele de dimensiuni maf.:

W
c

t.ig. 1?7. soba cu patru.anale v.rti.,al.;


d

\e.1irn. orrToriate

cidenjsub.aco.dlr]a

]esrnn.t inrie

In fig. 129 se aratd modul de excculie a ranaiutui orb ta o sobi cu 7. canalc verti.alc. In cazul cotului .le fum sitrjat la co1!, peste canalul 6 trebuie si sc erccute o bolti din cdrdmizi subtiii, ^care asigurd circulatia gazelor de la canatr-1] 7 la cos. Acest tip de sobi
t22

Fk.

129. Sob6

cu qaple.aral. \fr(nir11,ir .rr rrnrl orb (secljuni o.i2ontalc): .trdi.1ra eazeror

se utilizeazd cu rezultatc bune .a gazelor natlualc.

in cazul utilizlrii Iemnclor dc foc

sau

Sobcle in carc se ar'd lemne cu cirbuni Ei care au de asemenea, climensiuni mari, se rccomandd sd fie prev[zute cu 9 canale vcr ticale. Sobi cu canale orizor'rtate in zig_zag_ Accst tip dp sobi esle previzut in intcr.iol cu mai muLic cana[ odzontai suprapuse, dezvollate pe inireaga htime a sobei (fig. 130). Ilr inte_ dorul_acstei sobe gazcle fierbinti circuti in zie-zag; dintr-un canal intr-altul, fiind astIel conduse la partea supedoare a sobci, la racor_ dul cu coFuL de fum. Fiecare canaj de Ium este acoperit cu o bolt; dreap6, prev;zut! cu citc un orificiu.pentru dirijarca gazelor; aceste orificii sint asezate altemaliv la c e o {ate a sobei.

orificiilc prev:zute ln bollile care mirginesc fumurile situate alternativ, gazele fierbinii sint dirijate cilrc racordul cu coEul, cilculind rn spirali. incipri spalioase Si ca atare de a se exccula sobe de dimcnsiuni mari, tipuriLe dc sobo descrise nu se poi in(:rlzi in intregime. -A.ceasta sa datore$te {aptului cd gazcle Iic|binl,i au de parcurs un circuii lung, pierzind aaniitdti mari dc celdr1rar Si nemaiavind deci randament suficient pentru a incilzi loate soba

SoLit' u doui lo,ar.

ln,"ulr.":r"!:id'5'^','i

tjp de solr6 "u cu canaLe orizontale esrc accla la care gazele fierbinli ilcuH in spi.ald (fig. 131). ln accsl scop, canalcle odzontate sint
al,

s. La

.a' -lu o.i,,o. 6tp In spira r. Ur

pini la

separate printr un perere vcrtical, coNtruit de pe bolta focarului cupold, carc imparlc soba in jumatate, pe verticaH. pdn

!ig,
c

13C. Sobd

.u

D secituro vcnicauj sclcma crcutdlet cazer.r rerbhir.

ziE zaEl

candLc orizonlalc ln

!'ig. 131. Solrt (rL .ariirt, .fizolilrl! ,n spirali: dcr'rLrrr bnliL or:rulul; b sectiur '..."i11]'i..;''li''lchonjacfcuhtieicazelol
12.5

^24

$:ilT;fi1X1*3.i:"i."';11"i'.ii;l;:1,'la:""*";l*lg;lj

i ,r t:p da r4bl] u itil-. .u .u..es ,r a.6.\rr i.a/u.i Fr e ':i, :i:l:":ji: :il fi ; :t" li : ]il

i[

"'

l::;:"f gr".;5r;13t

sobo

Racodul gazelor si al funului se poaie efeclua fie in ultimut canal de gaze, fie in canalul cotuiui dc fum. Este necsar a se lua mdsuri pentru ca intilniloa gazclor si a fumului se se producd in mod lent, climinindu-se astfeL posiLiLitatea d a sL. crea curcnli in sens invers, care pot conduce ia ielirea fumului ilr inclperc- De
2

/,,

il'
['
Fjg.
133.

'.!j
]a sobel cu

Racordul gazelor lierbinii

p -

d . o""l.:, _ 3 Fereic dc sc!3ratre.

dor: lb rre:

ti lumului

aceea ]a execular.a racordului gazelor si {umulr.ri se va prevedea un perctc de separatie intre acestea, pe o ineltmc de 0,50 0,70 m

-0

i.

Fi!.

t:12.

Sobr

T:1,1

rr

dourl lorafe:

.."::. ,''.,r;.i.

-.,.: in .arF F\icrr doua ,.r,,rt .J,, rur aD. pia.., .obct,.c :: ] a7j ra, or1r. f'F.ar tarul o,n atc o" tr...,ruo,i ,,,_ut r. rrc,a'.alur .o-ului d" Iurl a..e,,.,J. pst ,nre-punTaror. avird ti-aj
doui burianc al. \.o. s- pot rd.orda rs g"-16"j 5a:_ .rr.1

'

Intre locarele si canalele dc gaze alc celor doui sobe aLipite, ta locul racordului 1or se recomandi sA se prcvadi. un spatiu libel de circa 10 cm. Acest spaliu se obiine axecutind doi pcrcti de cnr6mid.l aliturali, de pe postamcntuL sobei, piri la cupoli. Pc iniltime.l focarelor aceqti pcreti se er.ccuti in grosime dc o ciremidl (12,5 cm), iar mai sus, ln grosime de o clremidd pe rnuchic (7,5 .rm). De ascmenea accili doi pere{i se ceptutesc astfel: pc inaltimea locarr ui, cu cirdmizi de 4 cm, iar deasupra, cu cdrimizi.le 2.rm. Pcnlru circulatia aerului dintre cei doi pereti. so pr.evid jos $i sus gritare de ventilatic. Sc va alea giji ca eritarul supcrii)r se se no.tcze in penultimuL rind dc pli.ii der tcla(lrl.ri, spf. a se cvita posibilitatea antrendrii prafului carc sr d.pun( p. fupola sobei. Sobele cu doui focarc cale au spafiul (lc a(! spccificat, au un randament mai bun decit (1lc liiri n(r'aslri pfcv.,clel'e. Acest lucru se explicd p n faprul (.:r a(\,sl sl)rlilr. prc!:izlrl cu gritarc, asiguri crearea unui (ur'cnl, (l(. act |a , (.rrL, Iavofizcazd produccrea coltvccliei, inbunililir(l if ( iilTir.or aL'r.ulLri dirl incipere.

(lig

133).

126

127

Sobe cu c amcre de aer. Tot in cazul sobelor cu ctimen, siuni mari se utilizeaz:i cu succes prevederea, in interiordl sobei. a unui spaliu de aer care se lncSlzetk $i iese in incdpere. activind a,rl.t,,n.,1 lio.i.nrens;li Ind r.arl:r J dFful ri air -r a!p-e. In fig. 134 sc di cxcmplul unei sobc cu cameri de aer_ CameG de acr sc cxecufr dcasupra bollii iocarului sobei, intre canalele dc A .ul ,F.o pd r-no p.i'l canal^ -J'. o' i u ., qo. u suoai,.af.r r.di.a dp' i r,pa u,r p 16 r al a. stFia >i deou..r i la pa J infer odr: I al'lF-e: J. acr. Arul rece ajuns astteL ir aceasti camera sc inceLe;lc, ca umare a actilrnii gazelor fierbinli din focar Si a
Accst aer. incilzindu-se, iese in incipere prin orilicii situate la partea supeIioar.i a camcrei de aer, pe un pereic
cam e

In scopul montdrii utilor, se prevede h perete un gol avind dc obicei ldlimea de 40 cm (2 pldcix22 cm 2X2 cm) $i ln5liimea de 70 cm (3 plicix24 cm-2 cm) (fie. 135). In acest gol se rnonlcazi pldcile dr teracoti, avindu-se grijd (.a acestea sA iie aszatc la minim 2 cm fald de planul cdrdmizilor.

I
I I

' 'I | .df- .o jorrt, ,an--a

Lle aer.

<
I

dirtre cele dou.i

Sobi care incelze$te douE r e. ln acest caz, in peretele


camere se prevede un

eol, ale cdrui dimensiuni sint, pe cele 3 laturl, cu circa 10 cm mai mari decit dimensiunile sobei. Dc obicei, in accsr gol se e)recuu o sob5 dreapti, dupi 2 unul din sistemele descrise. Spal.iul liFig. 134. SobA .u camerA de ber din jurul sobei se zide$te cu cdrimizi subtid (de 2 cm). Prin uiilizarea cardmizilor subtir-i $i executarea acestei compleidri la una din lelcle perel,etui, sc inlitud in cea mai mare mesuri re.lu(or('a suprafetei dc incSlzit a sobei. Completarea zidiriet cu riifiimiTi subliri se poate exccuta o dati cu montarea sobei, x_ete. La acest tlp de soLd, utitizar ta i[stitulii Si uneori la locui;te, almentarea cu combustibil ii .ufilir.a .enu:joi se etccrueaze din alte inciperi (dc excmptu, (lr.idoarej oticii crc.), ceoa ce asiguri conditii de curitenie la enpl{)atar.a sobeLor $i totodat::i reduce pericolul de inccndiu in incipcri (siLi de c1as6, camere pentru bolnavi,

t= ti6=
Fig. 1t5. xloltarca usilo. pentru fo.ar .enutar in prete:

si

i
pentru asigurara siabilitalii. ln cazul pcrerilor cu grosimea maj mare de 1/, cirimidS, sc ciopleste un Eanf pe adincimca dc 1/, cedmid5, d.stjnat unci fix5ri bune a pl5cilor de teracoti. Spaliul dintre pcrei.e Ei pleci se tncuiestc cu mortar de var. Odate.u montarca pldcilor se fineaze u$a pentru focar $i cea pentru ccnutar. Dupi montarca u$ilor, se trece la exccutarea sobci. In cazul cind soba arc utile pe latura mici (a(!asla avind m&{imum 21,/, pl5ci), soclul $i primele trei dn.turi al. sobci sc leag6 cu perctele, iar inccpind de la findul 4 in sus sc cx..uti retragerea reglemcnrare (minimum i3 cm). Iu cazul sobei cu uSile pc lalLira nraf, (a(ras1.a avind peste zrtu pl5ci), pcnlru a sc lnllitul.a lcqrfcr s(nri.u perctele pe intrcaga latud, ceea.c.sk ncc.ofomic, pr(\.um iii penlrLt a prclungi locarul, tn scopul asirluli.ii un.i ardcri.orcspunzitoare! soba se executd cu ,,toLa-h. re", a tf, ll
I - Gn6 sbj*itrl
sr cora.trr!'

Sobd cu utile pcntru

ocar ti cenu$ar in

pe_

siii

de adunare etc.),

r28

t29

Ie.:.rJu.sc dc pprcl f^ larur- maf^ a sol ci.iiaaru-J ..o t-.itoi,li .prp"r.to, p,lr-urilc 2.si J \^ m.ncca jun. at: J ptJ.i Ji.pr"F i, u e i drFD tr.i 4e p erp Si i .dr^, I c,c.jta. t1 C "", noj. r" obtin- irr
elcment ie$it (tabachorc), avirld tStrimea redus5 cu minimum 1 placd fata ,lr latura mare a subci, rlement (ere prcLuDgesle to:odala Iurarut (fig.

Dup.i

.-

sF , xecu,d

so.lLl

p-jrnLl r,nd oe ptJ, j.

circularl pot avea aceeali construclio intcrioad ca soleic

C. Sobe poligcnal sau circularc. Sobele de formd poligonali

6au

h fi:.

I4n .p

oi

ca .xpmp u o so5a

d. l.ra, o .

drepte. in urdra. ' "u in, :

IncepiDd cu nalul 4, soba sc exe cuta cu retr'agcr.e. In Lrzul Lind s,,ba car', incllleite .loui Lamerc are dimrnsiuni mafi, se prelede cu 1-2 sau trei bolti, in r.aport cu indllim-.a (care variazd de la 6 1a 1s rindl1ri). Bollil: se executi dupi rcEu lile-dale antcrior (v. Jig. 128). In cazul cind la aceste sobc sc utiti zeazi lemne Fi cirbuni, se recomand; ca ccnu$arui sI aibd tunsimea dubti fatl cle cea obisnuiti, pr..aum $i sir se Fi. 136. L\^,r,1brr, I. fr-e 2 ( Jrar . ," l,"pr. i,i:"i,iri_ I - % pr.cri: 2 - pra.a dc cort; cirii tirajului. B. Sote dc colt. Sobel de colt poi area dr] asemcnea consiruclia inte, rioari, formele Fi dimensiunite variate. ln continuare se descriu (iteva tipuri utilizate in mod obi$nuit.
exemplu dc solr6 de coli, ln fig. 137 sc arati o sobi in cinci cottud. Corslructia sobei cste similard cu aceea a sobclor ctrcpte cu canale ','orlicale. In cxemplul dat, soba are cinci canate verticale prtn care 6int conduso gazeLe dc la focar la cot_ Forna canateLor.cte gaze este determinati de lorma sobei. Racordul la cos se face pc c-olt-'ul sobei. La'o\u.i.Jl i..so<1, fuie- r.. u- ri.fl ! j. a,.za - t. 1:rt "o ,ri an 60 monr a.r f, cl p. r.o . U"d lo "r .Llui ".r a c-nu,arul-i .,c Ii\' a,,. runJi , r I ^r. r.. d .r fr(a at ,oci. Un a| \^mplr.:L. col a:- iin,i.otlur:,.J,a aL. vefl,.at- L .ir.Llr(ie p- am e- lrturi al, cob"i (fi6 tJB). 'FSj-"t Jii fo.a.. g:iz]e se.ridic:at)b hmllile ]dtufi.ale soljei, apoi coboafi piin canalelc di , Ll a. . c;c .i u-.i "pr" "o. n loa. .r .oUi i" r .zut,a'e 'nijlo. bun. in . ul u.r'iliri: l.mn I, r -Jr a ,i-bu1 lo- sau c gar.tor. UD alt tid de sobe in c'inci coLturi cste aceta din tig. i39, cu carale \'rli,a^Si, L,ir.u.airo.peoldrlrjtp4al a a sobai. A.'-acti sobJ are uo raodamcnt modiocrlr.
130

D. C;mino si vetre. Ctminele qi vetrele sint in gnetal sobe du inSltime micn, dezvoltate muit pe lxtimea lor. care pe llr\gi lncilzi.ca hceperilor au fi un rol dccorativ. Cileva tipuri uzuaLe dc cirdne Fi

In fig.
c.are

141 se dii ca er(cmp1u un cemh cu fuduri ycrlicalc, Ia circulatia gazelor se face de pe o lature p. alta a ]ui. Acest

Sobe cu cinci colluri, cu canale verticate.

Ca

Jr.l
ri

,a Ill -{.Al
t)

(\

h{ rit.

ir

ng 137. S.b.l in cln.1 .ollurt, ,n .anale vrrti.dle: s4irun. on4nhLn rrLn 6cdri D $hcma d.currtret gaze,.r: t

t3l

's,h
\/
0

)tl

),)

{aw \l
urerrL

dc

.<ll
i i
o
@

in . I o t.|, I I u-i a c soL,et_ f- arLcte r- orl70 "5 p ,oar: ^6--ctluna s:.:: " : ,,Tr. . _ ,mna c,rcJ,q,;i !"-.,.,:;..1r _ ;";",J'
FlR. tJ8. Sob5.

.r-

ri6.
;::,"""'"'

139. SobA

9.: "1 " o ,." ara :,]'1| o: cr]


"I

t. Lrl

ll-t. ru ranal" !F-,..a.e, d pe a d a sobi:

9" 3

EX ^

.t

q93 ? a

*1;3: rS

3i
l!. n.

.c-

9:

.!

Pen ru a se reali/a o rn,Alzirp .orespunzatoar. ,l in,aDcrti_ -. pre\ed d^ trul e o-i p. Ina di1 a urre !p rei. folcr si.e;usar,j, jn L1\ile. l'1ier.aac cu !aralul rFrrager.. cjenumit cotlor, carr.ua duce gazcle $i fumul vetrei djrcct la cof, se preved canale vcrtical,, de gaze, carc asigurd circulaiia gazelor ficrbinli produse prin aralc-

I
d

tlrl

t-ITt=::=tmtrEInl
lc

ilLiarol

lll-.ltlFltrl .-_6ii llr


I

lll,lLrrlju.ti . _ ,"..." ;rL.leschi ),


}ia. t4l VatfA dfi ple(i
2 de re'a'nra:

:* rDl r--Ffig.
d
1,13,

i mm lLJl

Carnin dc colt, cu lumuri veriicale ii lalurd pn al'a:


d.

.! cir.utalia

gazLor de

p.

sdcti.

(.',1r"!ier e3.el {

rearca combustibilului in locarul lateral al vetrei. Ca al.are, vatra este astfel previzuti cu o sobd care asigur; incebirea corespunze_ ioarc a indperii. DeSl sint alipite unui peretc, vebete au un spaiiu izolator liber d oinimum 10 cm intre perctale lor $i peretelc inclperii, ceea ce asiguli evitarea pericolului de incendiu. E. Sobe dc g;tit. Sobele de teracotd destinate a fi utilizate la 45lil sint prcvezub cu pliti, cuptoare, cazan de inceLzit apa etc.
t36

'

n'. i. :

l'l!.

145. s.l),1

'lirr . , ,. ', ,; ',,,, :i,.' "o'"-

{lt !l1il

l"rfola:

HTlil:ii';,:i$: i't;;,;;::,'i:,1:

ntu ,iv

sL s

abj,e$,n rap

I ; .itliii;Ti#l; i{! ti:+it ;:,1; ru ;ri i "'' "'"'"


I

j'r$;ih-"lii]::l;i

i"T::.,i, i::,:i

=;:

Canalcle de gaze se executi astlet ir

"

mai ral lnF. Alte tipuri {fc aobe de tcmcotS Aceste sobe Elnt i1' !lln ""J.1, se pot executa unele tuburi de ventilalie dispozitivc maresc "" .le teracottr plcvdzute 'ru i"rJor care tio,ii i" *f." !'ud'Lr Ipf Ll 'ora ,]f,-i,," " "r.', t:g. tlefo'rtl "e a-rr1 ' Lc ruLu-: 'u r liunrr dr' oLA^ a"-*,'ri"1'" i"Uui 'li'1 ir u af ' s' m'n''a-a pe 15 rr r' rs i J" "du ' l 'le d'" upr1 ' Lului p:n4.la '""1-,-irr":. #."r" j.'".: .ic to"arului. | "pi rnrrr ri"irL+ J"pi; Lt, a"r n'1'e pr-aLr"n rrr"urFnL d'aer'a'p

;tr'*::gi,{f;r"..;i:q:;'iii}H$;*;"'-in"r"'m,

:l';:,"f il,iT"ii;'!;; i.:'i''l:;i':ix'; iLll';iniLrr' "l j.


lncipe

Fig,

146.

Sobr de teracotn cu tuburi d. venLjialic din Ionta:

Fjs. rlT SobA de.1ra{!Ld d' Ntie

de

::i

:;","ii:,;
.41

iifl*(,,:l;1;i:i:
sobr dinlr_. In.apeF

.obr J. ; I jr sp | .:red .u , In rr.ulte.ca/urj. alaturat;. Soba de gatit,


arc cL c,bicei

*_:.:rl;,*: I#[:":;ieii;ff:li il:in: I cgar.a sobFtor .^ o.,:ne orin


:;,lT#,lill:j
r38

::.: i*:,ir,*T

din ftg 147 Sobe cu cutic de ar'ierc soba 'le t(rracottr cerbuJliardcrea o cutic mctalici in carc are loc **"*"-"lr"ia

.i

:,,a,, d"

;i- a"rO,m

rt .aI'.se p".\ed, :n zjd. eeal soba se prevedo in a est

"t de circa 30X40 cm ti iniLlimea de c,irca ij.. d"u" """ ai-.i"iunilc ei superroara se n" ." monteaza in locarul sobei Prin uEita irii De asemenea csmt$a jos sc scoate "-. i**1"" "ait""i, iar prin uaqita permite reglarea arderii circare .""p."""ae un grdtir totativ,'le
bunilor.
139

Ff

r*l.i,,'*.:'

# iilrfl iillln*i lilil,ffi


e'mn u rF a arn'ime

coPttoltl I
EXECUTAN,LA.
'

SOBELOR Dtr ZID

;,+t i+ ..lil1i;'+n'i*r i:'hTiii'i"i;: ,"Trf $l"5,iji31i1ii; l:::"'1,"1,: "j,fJi".""* "" "i""'".."p*J'"':


"l ;;:i::;s i;loii:"ri:i;b:J;:e{
il.;i'
.",3""

.Yk:1":^';;11;:l

ijfilrJj';i g:',i:j';:1i.fi'j':.:",:#'j
d'o-.:

r,.,.":;::;-.li;jf";li;i:i:
Tr

jr*,:;
p,.dus
u

de

n{r11i*nii#itrlii#:"lt$"f**:ff*}i
1,,-l:i*,,,1i*,-':.;:1:;,:",i,,"tiii':
"i*

"

"*""

so-ba este scunda,

o".o;i"""1"'T"ii"i!!:#,iii.,i:ii'i;iJl"il"."!,f",i,T.li:ri.i fflJl'i,."": ,^.ar


ca*rid(ii mai.r.tun

ir.""*1:,qi[, lhl:,, v'lr " -;l;,t":''ll :1"':";" ]l?H:,::';"'1 i;lii '''?;:;JJ;i,j: . * o-r,i a r .un c-a a,i,., in 'ap \rrr'
nl - *f i u'ig1i;';*, f ;l" rii*i[i";' fi :, :i,;":i; = i'^' "" p'"i':-"'", i-.' I j:,r i;.: i i'.j*'i lr *ilt
,

Cupola sobei se execur! din c;dmizi tcgate cu mortar de argi]; Si sustinutc de citeva vergele
cjp soDr, r.6

r 1, Pl!, tl, d- I, ra.otr se non,.ald Ia un sche_ r. oin u{e i or'lidr Dp oLi..: ornen"iun:t" .obct (14^4r<90 m salr 2<z/3 plici), :-]'"':,9"', i rris. tqs). tn ,,, r,or, se I\F. a bojfa,""porr+i rt t,rruLL...ar"un ^ri i,":,,i""1".1 Fc r.8 sobr d^ :::a.lln.r rer-^o,, .u qhc- rr..ar.. r3,o"dut Ja,", s^ [".e,u br-larr d- ldbl;. let melalic. G. Modele de sobe de teracoti.
n

rpr ma arir rio ,^l-:!i-ll.sch, u'ili.^a/; p-j rL jr.J /if a ir^.p1 . pFr;tor

l*T*+l**ruitl;q]:*g'li{;fir#
q*l* :r;ir,iir * i'ir:;i rrrit.*i;; l:;:iir ;"i,?;,,1,': A
";:):,';?i; x;

Asa cum

s_a

.--fn-nra tica Jparc n.psirdtea dp a s,.cx.,.u.a rooe d,te.dcola sobdri, .,r in a.Li\ i' a' pa ror ;i;::i:;':' J,i ; ;;:,'.,'1,"1il:,t, 1"r," 1;;;;;. ..i -"""r" a" ""::,ij' J,:':oll::y; ";,j"'#

. #:,'ilr::"",1i"1;i?.ttx,l":,f"",?,.1T",'t^t*:j :l::t?.:.:tJ,, cnnstructjv al s.beli,r. sc 6te{ jn raDo ;J' i:f i:":i":l ;"i'l:H:' : .:i i;'i;i"i : :* n l'

;,1;i ; " xr . ,i,ii


,
':

b^i

eac a

:;;llli

"

ni5;
[$i";
r
]

j;

il,i;,;l:li'

*.;t1: lff#:''

APoi s"barLrl face a5ezarea $r

:l,1+]4ilii,,'it;tf jtr,' l jj,' '1;t*1[* l*!t,


' t,
:i
;'

.t]r**j'*
:T:r,",

1,,,

o,

""

"-

Jt

"""

)yi":

t'.":l

't40

[it{*-*ir""";"""*"":x#:#..

:i;1.

i;, ii,".it,".flil:,i de,erac.,a


,4,

:,,,oti?-:::ir:i!.?:':2,::Tr ?l ru ririro. ,r. -^r"'^'' "'";T:,:":T'l: ,iri,,r.,i ::i:: fi :,: .,i.; .. ,i li ",)iil. i"",i Jl,,; i,,,,^L ,!1,n!!._:Ipi,;, ;_1"l)ii" ; il''' :;-l':;;;p, " ll';l::," ;:1.: " : {r-j1 1,"1 n'"i''l'"li,l;.,j'''"1^ l'-1:':': ,.:;:l-llll: "l il''i';'i;3i'';
se.
I

.d: zid

execut. dups anumite

-rnd . il a p. lar I lunqul il',i.''..'". a {'r i.a-c..a. d1.red a5c_ :,:1:'!1 ,o p,. tr,. . ,,iz.ru-s. 1f d. _r .u-mp,,jsul
oD rrl:

*ulitrlgx*,":lffi*f$'ffi -i;:hii,T*j.**#?i.,",.,ro,ip...a.a_iaa*.,_
Hffjf

p\

,t

r-

p(]

r'

/idiri. r../ic,, n ., ^, ,.rii r-^i ,- ! : "e, d.ru".||p. ,-a^lilic s^ acala I li_.i".:! n I u, f occt al a. ln a"-sL nuO
rc.oura li s

Ll.

'

'.l,,uJ .:fimj

as":trii mirLe, j1 a.ela,, rlnd I a.,3, . srrt rn tLng .;. -i

rin-

mu_nr

Itxisti Zidardi de diirrite erosimi (fig. 150)r . ljdgr' d^ d, . .ajr.1mid,J "..fc/l, d. .r.rory;Jd sau. t. pp ntrhip. c ;rri frucifp a.-L (1e /,5 cm; ,idd,.i JunoLate Lta r"ftmio,t,,u .a" a groslmea ^_ .;. de 12,5 cml
fi'xuli",,fu."i;fi:,,:n,;1::

ilill Ji,**n,.0

rpr.. r.n,/ r in,,:Jrci-, ao."6 I,f d ,t.,rJ .n-r'.ni i a ipitc din.r_un pri,,uc: i., r;,.ru-j e irre.

.";",t#.L|"

o car6.miLtd, a cdrei erosime o";1,'o*'oo jum.it,,te, a\ind

1,;; ",

iiiiJ,,l ;

11

re rrgura

se Foate \edoa modul

zi.lirie de Llaud cij,rilmizi, de b0 cm gr,cin]c.

*-;:X'il'rt; _ ;;": i:ii:'ff


cl

,',J";,'"";'',TT;*"til J i"::'#: se inp ' ' L'i i ar^a -d-J,n, :l"x ;i i:n'l:1":i ;i; ti* ;ii'i:* x i i:;#i':: I':r' 3;

i;flX,r;;";

,'.; i"

"i:"i:;,;,; ) ,_.i,.l1i;ii,,",

*n; Jir;

,' l*l x ;::*ijriii','[il' Tj.'l' "1';;"fil"":'i - litt; ri iii:

:i,::i.ih1f-m : i; #;. ;:''i;,;t, : ;:i

*..

" a,i "'1.":;:,

FrP.

e 1!r' Cro'tr kc zidlriil": r. -

""-'.;i

i,; i;;e:

'a''

'*
143

tarul de pe pslme. C:rimida este a$ezatl apoi cu mina stinge p patul de mortar ti lndesati cu atenlie pe locul ci. Mortarut ietit dtn rcst- in urma accstei operalii este adunat prin trecerea miinii drept pe laia zidiriei ti deprB in targa de morlar. Datoriti porilor sii, c;rimida uscati asezat5 pe mortar ar absorbi _apid aoa a,..iuia..c r,^ cr fa,^,a morrarut .i.ru lIai nr^/:nu. reziilpnla rrF e.arr. Pa^ r i a s^ i ..urr a .5 n-aiu'ls. eit ne!.esdr a se uda fiecare carimid:r cu mar. g j! inainte dc a fi ziditl ln acest scop cirimizik se scufund:i intr-un butoi de aFA. mentinin_ dus.'Dnr,inn -u .p nai \:l bul^ d,, aar ld fJta,urari ii tdF oL-i.. i 5 s^ ur,16r. . fJ-i ilo , u oor^. ilrt. r.du,:. 6:a .u n sinl -10 c.le refraclare. se uda numai Fc f.1elc br. O atentie deosebiti trcllrio sir sc acorcle consistentei mortarului dea'.rli..d"i .a. rol'i,. irirni rd Jr \ ./J.rna . id:riL.
La executarca sobelor dc zid so loloscijio mortar a cerui consistcnta

Inaintea liecdrei veriJicdri, sobarul iFi spal5 miinile cu cirpa ud6 sau bidineaua. Dupi zidirca fiedrui dnd, se e:<ecutx legarea ceremizilor cu siim:r neagra avind grosimca de 8 15 mm. O dati cu zidirea perctilor sobei se execute de asemenea: cenu$arul, {oca|lrl, boltile drepte din intedoml sobei, fumudle etc. La e).ecutarea tutumr accstor elcmente alc sobei se aDlici reoulile rlc Ir"ru di .a-Ll "obcl;r d" rc.r'()1:; ,l.lr' nrp d:n inlc,iocui *ob-lor din ziderie de r/r cirdmicli sau de V2 cirlmida, dc zid se execu dupa caz. La exccutarea zidiriei sobelor de c.irimid:l, se impune respectarea cu strictele a regulilor carc asigurd buna calitate a lucrului. Astf-.l este obligatoriu ca rosturile zidiriei si fic petfect umplute cu mortar, iar mortarul se fie de calitate bun;. In acest fel se obline o ziderie rezistentd qi in acelaEi timp se inlil.ur:r pcricolul ca fumul Si gazete fierbinti rezultind din arderea combustibilului sd iasd plin rosturile zidiriei in incipcre sau sd comunicc inlr'o canai.'le de fom, cea ce conduce ]a functionarea nccorespunzitoarc a sobei Ai la pedcol cle incendiu. La fokrsirea cerimizilor ciopllte trebuie si sc acor.le marc grije. Se inkrrzicc a$ezarca acestor cerdmizi cu portiunile lor cioplite cltre intcriorul locarului sau al canalelor de fum. daloriti faDtului cA le.r rr . r'oi., Luri gi 1, 1- ,iuprir- pr^zinra o po.oTitar. a.,.Dllrrtj. neregu1ad1a1i, care conduc la micinarea c;rImizii. sub actiunca temperaturji rirlicale din sobd. Tot asilcl se i tcuice ungera cu argili a 2idirn'i pc fata interioare a el.mcnlclor sobelor, .lcoar.ece aceasti ar!ai]i. sub actiunea ieinp^ra uri fidr,a p.:. d-.fJ,, \Lrb t. rmd,J^ b r. j lr , d f . p.r , n-

fundr

soba.

Flg.

151. Ve.iJica.ea sobelor

timpul exe.ut2lrii zidiriei;

d zid

in

moflarului suptimentar Si realizares rosturilor de {rcl mult 5 mm grosime. In cazul in care soba are rostud mai groasc. in urma inceLjrii sobci, mortarul care formeazd rostudle sc sfairimd Si sc formeazd goluri idtre c5rdmizi. In timpul lucrului, sobarul verifici la ficcarc 3 4 rinduri d cdgmidi exactitatea cxecutiei, cu ajutorul nivelci, firului cn plumb si ,lreprarului (fig. l5l).
144
i

sa permite inl:rlurarea usoard a

Se atrage dc asc.menea atentia ce la exe.utarca zi.larriei sobclor qi a elemcntclo. lor intedoare tr-^buie sd se respccte in mod obli,tatoriu regulile de atczare a cerdmizilor cu lcgdtur:i. lD Iig. 152 se dd un exemplu cle aplicare a ziddriei cu iegdturi la cx( utanra canaleIor de fum. Se atragc alentia cn lesefea rosturilor lcrticatc trebuie si se faci la V, cidmide Ei numai lareori se admil.e sA se fad la 1/! ce.emidi. Este de asemenea interzisi prevederea dc el(mente metalice (grinzi, barc) sau dc beton (buiandrugi, pHci) in scopul suslinerii cer5mizilor deslinate acopedrii focaruiui, a (amcrelor de gaze sau a cadalelor de fum, dcoarece metalul ti bcior-rul, sub actiunea cildulii, lucreazi in mod diferit in comparaiic cu cirimida, ceea ce conduci in cele din urmd Ia apadtia de fisuri in acele pArti ale sobei. Ilc aceca, accste porliuni ale sobei se vor cxecuta numai din
l0 - cdtoa
.obdurnr

,t

costrddi

145

cer5mid; zidit[ dc obicei sub Jormd de botli clrepte, afa cum s_a aritat la sobele de teracotS. Monta.rea garniturilor nptalice ale sobei se face chiar la cxecu_ taree sobei, iar nu dupi ce s-a terminat zjdirca acesteia. In acesi fel sc a"igurd o ljxre rezi. ^n'r !: bura lor lur.riona-e. Tn sereral. a . e pi "e s leapa! .u sirnrl bino inljnsd ..a e . jdcrle i; ro.lLr"e rile dintrc ciraimizi.
r--T--T----r

Deasupra u$itelor de la sobe se executi de obic.i arce drpte, dupa re!:ulile indicate aici. Golul dcstinat uqitci trebui-' si fie cu 5 10mm mti mare decit dimcnsiunile al]estcia; in acest fel se asigurd spaliul necesar dilatirii metaluhd, evitindu-se fisurarea sobei in jurttl uEiie_

rHTI T--1 t--1

rrFl rT-1I
HfITI IrT.-t
Tr-T-la
l

f--T--T-]

J
2

T,

lrig, 153. Ar.e de zidirie:

ig. 15r. Teserca

exccutarea canalelor dc

caramizilor

r - bollari: t
se asigura fixarea ci rezistenti qi a inlilura posibilitatea deslacerii in urma loviturllor ce s: pro.luc cr o.azia tolosirii sobei, qiia (fig. 154) se prcvede cu ancorc dc tabl-! carc sc

tor n'etalice. Pcnhu a


Se intevice ca zidiria de deasupra ulitetor se rczeme direct pe rama u$itei. I--e asemenea, estc interzise rczemarea acestei ziddrii be o barl sau gdndd metaiicd, din motivele expuse anterior in Ieseturd cu -\ ' u arca len, nrclof d,. i, arp a op.rir'i f. "a.ului. J caherelor dc eazc crc. ln aieste cazuri, prescdptiile tehnice cer ca zidaria sa se .xecute "ub forrnd d ar,. Ar", Lp (t.e. t5Jr poL f: .u.bp sar drpprp. per.\ii tdt. rart al g, l llui o.... ,l-- c p\,.u1; a'i u \^ , Jrxd\. rao:o,,J, iar distania intre rcazeme este denumitd descnidele; locurile de sDrij:r clo arnuluj p i-. r./eme sp r,um^., no)r,,r;. Ar. el- cin a., rruire din cilnmizi aiczate pe muchie fi cioplite aslfel ca fetetc tor lerticak' s6 se inlilncascd in cenlrxl arcului: accste cirlmizi se mai numesc boliari, iar cdrdmida din mijLocul arcului cste denumiti cheje. In timpul zidirii arcelor, cdrdmizilc rcazemd pe un tipar din scinduri nl, numl' si ,;rrru). sJ"iinu JF popt. C.lrdmi,,.:r . ar, eLor se /idesc cle la nasted spr cheie, simultao pe ambcte pirti, iar'la urmd se ziderte cheia, impinindu s-. bine. Cintr.ul se demonteaze dup; intdrirea zid;rici.
146
I

15'1. llcv.dcft ! an.ore (l) l!

Fig.

uiiLl(rof

'

fixcazi in zid6rie. Rama usitei sc lcagi d. ascmciea cu sirmd pensolre, care se inzide$te inlrc cirarmizi. l,u monlare st invcl ite ra!,a uir4t cu ur) inaterial rczislcnt la foc (de obicei, d:best), care se indeasi binc ln spafiul rarnas in jurul u\i!ei.

tru
10"

t41

tencuielii. Pentrlr cr,,itarea acestui lucru se recomandd sd se utitizeze mortar cu rompozilia urmitoare: 1par1e argili, 2 pdrli nisip $i 0.1 parte fire dc azbesl,; uncori se poaie adiuga Ei 0,1 parte cimcntj, care sporesle r.zislenta tencuielii. Mortarul se prcparA cu api adiugatd in cantitatea necesard penlr..r a + ob|n u pcsli .o lsis'cntb. Pentru a spori aderenia tencullii 1a zidn.ia sobei, inci la executarea solei s adaugi ciiti ir nortarul cu care se zidesc cdrimizilc, ci}l:i caro se aflS in rosturile zidirici. TercuiaLa se aplici in doud stratud succesive. primul strat, denumif strat de bazd, se executi cu mortar mai fluid, denumit gr?!?d. Acest s'rral are grosimfa do circa I cm $i asigurd buna legeiurd a tencuicl;i cu felele rir.imizilor Si .u rosturile zid5riei. peste grund se aplici stratul ?riz;bil, executat cu mortar mai consistent, dctlumit.
148

La montarea gdtarului sobei sc iau de asemenea mdsuri pentru a asigu.a dilatarea acestuia. Astfel, in jurul grdtarului se l;s! un spatiu gol egal cu circa 1/24 din lungimca lui, desrinat dilatdfii. cr5tarul se agazd la fala vetrei, rimllfnd liber (nefixat). Acopcrigul sobei Ei racordarca Ia coEul de fum se executi ta fei ca in cazul sobclor de lcracoti. Tot ca la sobele de tcracotd se monteazi de asemcnca rcgulalorr. de tiraj. ti"jsareo sobetor dc zid s-. poate executa in mai multe feluri, Astfel, so):elc so iasd dc multe ori cu cArdmiziic vizibile pc feleLe lor exlefioarc, adici cte se executi cu tetele di:fl cand.micld apo.rentd. lntrucil zid:iria rrmiDc vizibili. se iau mesuri pcntru a se asigura un asp.ct ingrijit al sobei. ln accst scop. cArdmizile se cur5F La Iala loi rNioari si se Slcfuicsr pdn frccarea cu o bucati de c5limidd uscati. Prtir Slefuirc se inlitllri nereguladtSlile lclelor sobei $i s-obtinc o culoare uniformar. In cazul sobclor din (rirlimi(Li aparcntE, rrebuie sA se exccute o zidirie foartc nrglijitr'r, , u 11rsruri ogalc. perfect orizonrale $i umplute cu morlal' in txod cgaL. Ir f(.lnl ir1s1a, Ia linisarc se obilne un aspcct ingrijil al I{l0lor solr.i. {n numcr'.,.rsc (..r,urj, i(1(.lc (.xlcrioafc at., s(nn,Lo. se iiniseazd prin ten.riic. T1I)(uia1a ronsln dintr-o irnbr:rciminlc subtire alc6tuila'.lin nlorlar,.arf sc apLici la supralala soDli, rn sroput de a o ploleja ii a se rcaliza un aspe.t lrumos. 1n generat, tencuietite sint excculatc (lin mortar. La tcncuirea sobclor, esl"e indicatd utilizarca mori.arului de ariii; mortarul de var sau dc ciment nu reziste la acliunca temperalurii ridi(ate La care este supusd zidaria sobei in iirDpul lncalzrii, ceea ce are drcpt urmare fisurarea si desfacerea

,inci. ln Erosime dc circa 0,5 cm. Acest strat sc niveleazi cu drisca, realizindi-se astfcl o lencuiali bine ncteziti, cu aspect ingrijiL Grosimea tcncuielii aplicate Ia sobe nu trcbuie se dcpiFeasca
1,5 cm.

La

1or tor. Faianta se monteaze cu mortar. Accst finisaj permitc obtiner.a unui asDect frumos. In plus, pldcilc de falanld contribuic 1a mirira putefi de radiatie a cildurii. Finisarca sobelor dc 7id prin placar!:a cu faianii prezintd insd dczavantajul unui prel dc cost ddicat. Dup[ terminara executiei, se efectueazd p?obo sobei de zid, Ia lel ca in cazul sobelor dc temcota.

r.rrm5, Ia fata tencuielii se aplic5 de obicci spoieli. Sobele se pot firisa de asemenea rtrin plocarea cu 'laiantd a

lc\e-

c.tpitolur

x!

TIPURI DE SOBE PI CUPTOARE DE ZII)


Ex c i nun.foa"p tipuri d" snbc si .uoioarp d. 7id. tn . '. urn ^i/a cc de...riu tipufilp cer- mai r'lr/a a. pp bc/a ,;r '.r:,,t,Jrul poatc .xecuta Fi altc feLuri de sobe 5i cuptoare. A. Sobe cq canrle de fum ln fiq. 155 se di ca exampru o ':obi de zid cu Ease canale dc fum verticale. denumite sobd olanrll zar. Uncri soclul este prcvdzut cu canale dc aerjsirc, care ajutr'r la inlntnat_ Htirca tirajului, datodtE pltrunderii aerului pdn grilaf in fo(ar' unde csiie activati arderea combuslibilului Deasupra soclului se ej<ecute renularul, ai cirui P( flli alr {rosrmea de 1rh sau 2 cerEmizi (dupd cum rezr.lll:r iri rl]P'fl (tr ilim'nsiunilc cenu-"arului). Perelii to.iarului au grrJsiDr"ir rlt ri (rifnmi.ldDeasuDra ccnusarnlui ii focarului se crc(\llir lr(Jlli rl" 'i, {:'fimidn' de obicei drepte. r contjnuare, pcreiii sobei au {rri(i ' c!1, 11 ,n|inii.lar, iar cana1c1c de fum au p.retii de 1/r (arfrinrirLi srilir 1r'lnrtrlo exccula cu ri l Ii"r IJq rsrsura o Drl 1_Dn'la apl^ 'ar 'l I i.r iu.r'" a-bu aa",t ,i ,..,,,., t., , , , {, . l.',.,,,,r. so "."' 'lard5 ca lunqimea to'a i ;t ilrrrl, l,,f rl hrrrr :rr fi, rt)lri micd de(it 9.00 m. ln.rx,ul ur!.i llrrrjirri nrri n,rri. (if(irl,LLlr 114/cl.r ti.rbinti si a Iumului prir < arrrrli , ,ri. jrIIIL rIIiirIit, irr rnra nrr mai functioneaze bine. PenrILi a s, r\il|frt,, (if(11ltrli. Lrir{)lfii a !a7.lor fierbinti, La oriticiilc
149

-.

il

de trecero dintr-un fum intFaltul, canalelor se rotunjesc, prin cioplirca cedmizii. Se rccomand5 de asemenea ca leqitura uitimului canal cu cosul sl se face h pada infcdoari a acestuia. ln zona de racorrl a sobei la co$ se poate monta regulatorui de tiraj, prccum 9i u$iia pentru curllirea sobei $i a cosului.

rczistentl la tempcratudle mari ce se pot produce in cazul acestui

tip de

LEdtura dintre canera de gaze Si coqul de lum se lace pe Ia partca dt jos a co;ului, prin intermediuL canaielor verticalc, previzute pe laturile camerci de gaze.

sob5.

lEnoo-r
rig.
155.

Sobi de

verticalc:
.ir.j

z_id

.u s;sc
d . co)j

canale

de

tum

tffi |g=;l rEq lr lllnlll lffil lotrool lhltjHI ln!rFnl


Fig,
156.

Sobi de zid cu came.;r llr' ,lirzf:


?

- regutaior dc ijnl

.rnsrei d -

cos;

supcrioa|d a sob.j. dea"upra ,.analcl,,r de lum. sc ore_ op-fl>ut (on. ind dirlr_o bot,r ae obi, ci dceapr5. 3,;no ,ro_ simca de t/, cirdmidi. Toatc elementcle sobei se executi dupd rcgulite indicate in capitolu1 X. B. Sobc cu camd de gaze. Acesl tip de sobd are un randament flc'marc J., r .obcl- "u.anrte d. iu.r'r. In a-cJ .az (tig. l56), dca_ supra focarului.se prevede un spal.iu denumit camcia-ae gize, a crrui comuni.ratie cu locarul se reatizeazi prin orlficiul previzui in bolia focarului. S recomalda."pluiir,a peretilor >i a bol!ii to-arutui .d,irbmizi relrd.rar '. ceea ce asjgura o a,umu,arL spofi,d a calducii 9i

\Fce

la par.a
a.

Datoritd constnrciiei sobei, gazele {j(rbi ti, carc se ridic; ta partea superioari a acesteia, lovindu-s( (lc acopcriiul sobei, sint obligate sd coboare spre co$ prin .analcl( vcl'li(alc, ccdind astfel clldura acoperiqului Si pcrelilor soln i. ncrul f.(c cafc ar mai petrunde in focar, prin grdtarul cenuiirrulrri, iiirxl rnai gfer.r decit gazete fierbhli din sob5, nu se poate ri(li{r, (i f:rminr la partea inferioarA a sobci Ei poale p5trunde in (!\, lirfir , Lr solra sat fic rdcii6. Regulatorul de tiraj ti r.rtilr (k ( ufirlifc sc monteaze h parlea de
C. Sobe ru plitS fi ctlntor. Accslc s{rbe se utilizeazi h inceLirea incipedlor $i ii acolati iimp la gillit, folosind acelaqi combustibil. In aiesi scop, sobclc clc accsl tip sint dolate cu ptta, cuptor Si une-

150

t5l

ori de.aspnrcnca cd .aza pentru i .dlzlrea apci. ln timpul verii a.est rp d- soba \e poate Lllilira nunai pen ru gd ir. In fig. 157 se dA ca exemplrr o sobe de acest-titr. a1 cirei cuDtor este montat deasupra plitei. DouA canate conduc g;zele fierbinli de la_focar dcdesubtuL crjptorului, dc unde accstea sini conduse pe latu_ rile cuptorului fi apoi pin; sub acoped$ul sofei. printr-ui canat

i
I

D. Sobo de gntit. Un tip obiinuit de sob5 de getit de zid este reprezentat in fig. 158, prevdzut cu plte de fonte, cuptor de tabh si cazan miaLic peniru inc;lzit apa. Din to, af. oi ual lxt"ral, gozcl. fiprbinli Ir." pe.l dpsubru' plirei. apoi coboard sub cuptor, trec pc la spatele acestuia Fi pdtrund in co$ ln clrunut ior gazele inconjoari in acela$i timp cazanul pentru lncdizirca apei. Usita focarului csl.c protejatd de o uiiti dc tabl[ montatd la I 2 cnr distantd de accasta, iar grdtarul se monteazi Ia 2-3 cm

jI
.4

Fig.

157.

Sobi de zid cu ptita qi cuplor:

Fig

158. Sobd

de ge1ii, de zi't:

d,il:l pF i||rr-eara talime a sob.i sa,"le,oboar:i pine rc ll:,.,1"]", in-o"r'uar:r,.a.anul .u apa. a,"_ca. ridi.i prtn_ so.Lu. rardupa.p lr u1 , a'lal v^rrhar ii srnr dir;jor" Ia , o . Regu aroruL ,J" lirai';;; mo- ar ra parraa d" .us a (o. .. ri: da ori.d a.e"l .i po. iLii a repula_ lorLrl ri... c.po"ioil .a. in linpu i -nii. pcin ir,,t,jLl-r gr/ e If rbi li s;.oboarc p,in jr,,. un ",.:eul",;r';i;i, p,i,: to so"tLri "ala. \^r..at. sol er. pa "un7; d in , o? p. tr p.rler inipri.arit r a..-.tuia. A"c""la a:ioL'a in,;J7i"La suplimen'ara r.oL.i :n li,npul i-rnjj. Vara. prin dschiderea_ regutatorului, gazele jierbinti trcc direct in co;, ceei ce are ca r,.zultat ci incdlzirea sobci este reclusd.
152

sub marginea inferioard a uqitei. Suprafata lrilafLrltli sc ia egal' cu Vro 1/,, din suprafaia plitei. Pentru a asigura un randament lnrrr Lr s1,l!t( (lc g:rlit, se reco_ mandd ca in grosimea zialSdci a(('!ll)r'rt sji s| pffvada canalc sau goluti dc aer, care miresc.apa(ilrtl(l (lf i ! r''11ir( a sobei. De obicei, in timp l ltl|r( li,)iiifii, Lrtiltr l,r'arului sc mentine irF chisi, iar reglar.a tilajulrri s( i:r(1 (Lr .tjlrloful uiitrei cenuiarului. In vcdcrea curailifii s, pr( \i(l t apa(l (lc lable. Dedesubtul cupto' rului, undc s('(lopo7ilcr7at o (l'rlil.ric rralc Ce funingine, se prevede o gaura cl( ( rfr-'lirt, asluPali t u o r'arr':rmidd demontabiLe.
153

Sobelc de getit se lecomand! _ luminale pe latura tor lucnr.

se se amptaseze astfel incit se fic stingi, cea ce asigure condilii optime de

La cantine sau la restaurante se utilizeazd sobe de gdtit de dituensiuni mali, previzute cu cuptoarc. La accstea, araerea_se tacc cu rnjcctoare de pdcurd, care, datorite randamentului ior ti a lungil]ii mari a Tla, arii. a- r_:rr o n, !l,,irp , or. .pun/a,oarc ii o bu a arrua.e a gazetor ircrbrnti. Sobele de acest tip se pot executa fie din cdrdmidd, fie din tera_ cotd. EIe pot fi de dou! felud: cu cuptoarcle asezate in irootinuarea ptitci (modet * cu cuptoarele a$ozate sub ptiti (modct ,,mase,,). ,,cizmd,,):

La modeLul ,,cizme", circulaiia gazelc'r se face ca la sobeie dc' ,rari. obi>rui -. La n od'luL . ma'a . ea/FlF o otpq . up oar'l^. ci Jdr' ;ub ol;rei (tia. 159). A cs mod L .. u rli/' a/a ;n . a/ul bu'a ;riilnr mar',. ,a,"r" sob-t. dp jri.ir "e.on.,rui c" rn mij o ul ii,,dperii. ei'acuarea gazelor fiirbinli $i racorduL La coF se reaiizeazd pdlltr-un canaL de cerimidd executat sub pardoseala inciperii ln cazul DardoseLitor din matcdale combustibitc, se prevede termoizolalia iorespunziioare (vata dc sticld, pisli minemld etc). Sobele de gatit cu injcctor de plcr.1re se prevdd la partea supedoare cu un sistcm de absorblic a vapodlor (de obicci, hotl cu cana] de labli racordat 1a coDuri de ventilatie). E. Sobe de g51it cu cazan ti cortoane. la unele cantine, ur,le este neccsarS prepararea unor canlitdti mari de mincare, se pot utiliza sobe dc gitit prel.dzute cu 1 2 cazanc de gdtit. In fie. 160 sc dd drept exemplu o astfel de sobi de geLit. Perlru a asigura o ar.l.re cit mai puternici, focarul are dimensiuni mai mari decit la sobcLe dc g;llit cu pliti. Gazele fierbinti trcc prin canale situate h jurul

Fig. 159, Sobd de gntit

prevazuu cu inje:rof

ct

d. piicuri

(uptoare sub ptit6 (modet ,.mase..]. (rede.e schem;fice): " .,d .1 i.rur3t d La. ,o, fFrD,nr..

Fig.

160. Soba de

zid dc Cilil ,r' ';rlrIri

Jnje(loful de palu,rJ F1- rmpta.ar ,.,,n oflti,irr prevazur in .ungim,a fu,.aru ui. Lr -"oout o" a "o l:miLa fla.Jnr. r, ntp"r4"Lrt .ob.i .e , \cr. a un r.raD din ,.]rjmizi rcIra._ tare_sau.de $amotd, de circa 40X40 cm, care asigur! dirijarea gaze_ lor fierbinti cltre canatete sobci. Cuptoarelc sint susJinuie de iche_ lete din otrel comier.

pfrclple^.\lpri,,r a'.

cazanului. Fundut cazanului lca/i nri In' 1x)11a f,r'arului. Din motivele indicate mai inaintc, zi(l:rfia,slc pr1lar/ulai cle asemenea cu goiud de aer. ln scopuri casnnc srLr l.r rl,li.f, Lc (l( (!,fciiric, se utilizeazi de asemenea soh d( lcfa(1)li srrrr rL zirl, prcviiTute cu cazan fi denu_

154

rcprczentind inelbmea focarului. In razul colloan-l-r dir, pj.i dc t"rr,ol.i. pla.i c s^,jp,urcs(. cu ra].a.nr/r nornrdl pL-ne a:e./dte p- mu hip. cr.toanHle cl. ,,idarte s. ).c.utd dirl cerimizi normale plinc aSczate pe lat. l^nLI arp ta e\rpri^r lorma par.l_elipi;edi, j. Et se pre\edp cu -,-coppr tru locar u,r(e "; oertru ci nL.a-. (.u (enurrr ti cL e;;rar. Aooi ce nonleazi u4:n^l d:n ore- ro.ni. r. pra\aru, cu pn ioar; \j d"( inal <ucr:rn fr caranulur (tjS. ttjl). piL;oa e]- irrctutui s" Jixcaz5 rn ,/id;_ ria de ciremide. Irlcriorul .orlonului_!p len-ui,rrF,u m.irar d6 argiU, nploTi _ , sc du ru bu.etele um. d. Dcs upfJ , o r-nL,L.: - aiazr un s.rat de mortal de ciment bine netezit, care asjguri rezistenla la actiunea apei care s-ar putea scurge la partea srJperioar! a co onului.

.Djmensiunile cotlonului sa stabilesc in raport cu aliametrul caza_ nului, previzind in jurut cazanutui un\spatiu de circa 10 cm. desti_ nat circulatiei gazelor fierbinli, iar dedes:u5tul acestuia, circa 2,;;,

!t**.t',fl T$*#:ffi *i"i.i::ffi ::l':,i#di{# [{rll?i!ii$"* ]s*i"irri!'i,"- ,,, iiil'irli:'ri;ilnqrfl;


cuno;cute: reazemc, nanieri' dcschidere

Fig, 161. Inel


pcnrru co

0c
metalic

oaDe,

Fig, 162, Cuptor

rusesc:

Fig

163'

ru\e:ii, Cuploa-el^ ru es r. des:naro g;lirutui, coa,.1 dr. Sup,o"t. r el^r pr^Ju,p {p,in.. ... n. -,-.). u..drii u"or .ercalc. 'cnr. .a:r ||'dt7rr.i ir,.jp.-ilo.. du o |on_t-Lr.lie.:mpti. In afara spaliu_ .rprc,, In , ire s.. ta.. , oa,. rea., up,or"t (fid. tC2) mal este prevezut cu i.atr5, ta cara este monlatd ptita pentiLl"getit;
precum Fi cu cotloa[e boltite utilizate pentnr uscarea unor pro.tuse.
rl56

I
I

;,,"'l'' "lj;llilL: : -X1:1";T:";'Pcnfu ca bollile si se poalir su'lir[ ci' irr:il(' {loasupra golului respcctiv. ele se exc.uta (liLr ( iif,rrr)i/i t i'rl)lilt irr f(t'mA de- boltdti' ' irr 'L'l rul bollii i"-'".* pr"*', I l ,,r lr''r l l\',' .. \' '' zr.^ dinspe Fa.i ucI.-, 1,. .. 'l 'rmijlocul ' ac"steia se' l'r iaf (iig l(il)' l,ollii rnijl,trul r.i"r.."
"p,," boltii zide;tc cheia
t57

Tjpufi de boltril J.'Je':";'1''ljrlilr,,ji

t'

Spdjinirca bollilor in jrimpul zidirii 1or se Iace cu ajutorul tiparelor consiind de obicei din scinduri. care se monteazl pe cintre confeclionate din s.induri t:iiate dupi profilul bollii si suslinute cu popi. In timpul lucrului se fixeazd in cuie numai citeva scinduri de la marginile tiparului; scindudle de Ia mijlocul tipamlui se aFazd libere pe cinlre ii se demonteazi pc misura executnrii boLtii.

mizi obisnuite, dar a9ezate pc lali Compartimentul supedor are vatra erccu'ala oin arrmi,i Ll' 4 I m a)',/ar^ pc lal. Focarul cuptorului este situat latcraL. Gazele fierbinli circuld prin ranale verticale executate pe Iatudte compartirentelor cuptoruiui, olc"um si pri" canale ori,'nntale previzule inire boLtilc Fi vetrele .i.-"rrtii*ilt"l"t. Gazele Fi fumuliint colcctate prin canaLele oblice

{
I I
d

x-:\''1.")
4:/ti\,

Fig.

164, Zidirea unei

parr

tolli curbe: ,-popir 1- bollari.

La cuploarele ruscfti sc executi de obicci bolti cu grosimea de jumitate de cArdmidS. La partca superioard a cuptorului se pre.,Jid 'canaLe olizonlale, pdn care circule gazele fierbinti, indreptindu-sc spre cosLri de fum. Datoriti acestor fu iuri, cuptorul p5strcazi bine
celdura. Cuptorul Si cotloanele se prel''dd cu uFitc simplc metalice sau cu dispozili\Je de reglare. Secliurrea coFului dc fum este de 1/2X1 sau 1X1 cardmidi. Vatra cuptorului se executi din cirimide aLease. binc arsi si fird de{cctc, aFzatd pe un Fat de nisip griunios cu.at, in grosime cle

2-4

cIJ,.

G. Cuptoarc de cofetdrie. In lig. 165 se de ca exemplu un cuptor de cof.tirie de construciie simpti. Acest cuptor este aldtuit din 1rc'i compartimente suprapusc in innllime. Bollilc sint dreptc. Bolta conpafiimentului infcrior este erecutatl din cerdmidi normalS si atc grosimea de o cer5ni.li. Cchlalte compairimente au bollile xe cutale din cidmir:i dc 4 cm montate pe lat. Vatra compartimentului de jos sc crcculi din cdremizi obiqnuite a$czate pc muchie, iar vatra compartimcntului mijlociu, tot din cArS158

Fig, 165 Cuptor de 'otclr)r!:

rro4i

t
,

in spalelc compartimont(l,r'(rrpl,)r'rlLri ii ies ln co9 pe la partea supedoara. Perelii cuplorului aLr fr(,sir (a rl(',, (rifirlriih'r' T{. Cuptoarc dc sinri,lcric. (:'rl,l,rLrl d( iirlligerie indicat in fig. 166 este previzut rLr bollr'r s(nrisf(r'i(i], (u ll|r)simca de o ceremidi, alcituil"S din rirnlrtri ()riz()rr1rl. (lc ( aLfnntili Tidite succesiv pe tipare'
aEezate
159

Deasupra camcrei de ccdcrF ca exer utd valra I uplorului. cu oro_ simea d- doui .ardmizi di\pusc pc lar. Ca,,ate fierbinri circuta;r;n (analul (arp in, onjua,a boLra , uplorului, indreglindu-se sDre'cos PenLru in alTi-ca prea.abil. a cuprorujui. inainte; in, dl,,irii tcltii la

A. Ulilizruea ralionalx a sobelor" ln scopul evitiru unor deterio_ rdri ate sobei, ca urmare a proastei xploatAri, trebuie respectate Dres(rroliile pri'jnd uli izerea ralionali a sobelor'

'

..

l6C.

c ro,of d- s:n ge i-:

l.n rcrdrura d:. vatfa e-t. ofe\:r:urr,u ta"ri. prin aare "9?,:.'-, pitrund !a/c lFrbi r1i din ,a rpra d- ard6f4. Dupi incrilzirea cun_ lorul.ui la ^mpefa'urJ :ndi.ali. ac.,lc gauri .int in.hj"- cu ajutorul

u'(are i r(omplet. Esle bine ca eles; tisindu-se dcschisd u$a foca_ ce se realizeaze ceea treptat. se usuce nrlui. Penti.r a accelera uscarea, se fac in sobe fimp de 2-3 zile de la terminare, focuri de cite maximr.rm 5 kg lemne uscate, care trebtlie se arde cu flacdr5. lnainte d-. fiecare utilizare se inldtur5 cenuqa din Jocar si cenwar' curitindu-se Pritarul bine. in cazul utilizerii lemnelor drept comuLrstibit. lotuise ap-inda (u jar, a?,hii. ralaj sau hrrlie: 'irbunii "c ard rumai ,u jar. lrlr,\incr,a .ore"L.i a lo'utri are marc impor' tantd. Acest lucru se obiine printr-o alimentare treptati cu combustibil, ca ii printr-un tiraj bine reglat. L:ilc sooei - rn.hid numci dupa ardcr'a comple'i a cumbus'ibilului. P. r,tru buna p."rrarc a (i-durii " p.ale uliliza in'hi/rilofLrl dc liraj; acesta trebuie sA lie inchis numai 1a o ori dupA terminar'Ja focului, misurd carc asiguri cvitarea emanatiilor de gaze otrivil,oare 'in inciperc. O masure importanta este accea de a mentine sobele cwate la suprafaLa. d-oara.. pfafLrl d"p.rt p" felcle soo'i se rdqprnLlor'c in ,n,'up .", ,u urlrar' a radialiei ?i 'on\e. iei. int'c inJ aerul Sobele alc tracotd se curdtd la supralatd prin sp5iare cu apt ,l(ra si -'Llr: Lluol .urb1if. se apLj t' 'u p^n ula chit-la-fo't'rri i:rr .lLpr us ".'.'rrpr3l"ei. ai':rrla se cqrcd (Lr p^r:a ii IirpJ s'U'1" de zid se spoiesc p.rndic. B. Cudtirea sobelor. Se interzice utilizara sobelor infundatc de funingine. Ca urmarc a infunclaiii; siiba sCdate luia. De ascrncnca' tiraiul ,oL,"i " ",.i111. nu s^ r,lri po3- ra-c ardpr^a 'o'nol' r'' I" nb ni,oil,rlui, .crx .e ' onJu_' ld .': lcc - ranoamen ulu: I I 'L odat5. rand;mentul sobei scade datorid iaptului ci funilllin( 4, avind o conductie termid rcdus5, lmpiedici acumularca 'il(lLrfii (lo (atre peretii sobei. In plus, depuncrea Juninginei Poal(' pfrxlucc rlrSe interzice utiLiza|ea sobelor

'

cendii.
.Japttalal,

xtl

TNTRETINER,EA SOBELOE
sooa

lLl.'clronf,16. Ua al:lre ert^.,.,esari utilizar.a ralionat6 a sobelor, prccum $i executarea periodicd a urmitoarelor lucriri: curetirea sobelor, repararea lor, demontarea 9i rcmontarea sobelor.
160

ouna

rr

or ara drepl c.op asigurar-a . o'ldiliilor pentru

Curitilea sobclor trebuie sA se {ad pqnnli( 'linrPul dc 'ttrilire variazi in raport cu combustibilul utiliz.rl. asll( l: i.r ca,ul _F n r-lor, cu-cl:r, ' .,l' l,f ll.1. ri .i "^ 3-4 ani; in cazul brichetelor iii :rl (1r'srrl ri, .rrfli{ir('.t se face }a 1 an" in cazul lignitului fi al l.urlifi, ( Lrfllir,'n solnii irebuie ficutd la iar 3 luni; sobda la c.r. s. rrlilir, xTi-i t{lzo s( p,)t curiti la 5 ani, cu con_ - de a sc vcritila pr'(rlurtJca s(arpririlor dc gaze; dilia
11- c{rd rcb.ri, ! n),Ldi

l6l

.ar'. .. ardr pcrrot la,npJr,r rFbric.Lro,ir. la I luna *!" ; "'" 1^Jc.cJ ,,r.ali"ii turi-g:n i. "obpi.. sr I pre!h/1r.6 fip . Lr o sjr,_ 'n f'u''r u r\d sru.aod.. tj^ (r Jo|lj a.tfFl dF u.i{e .du ,.rpa... c 1r ri bLr,.] ur.rir^ \. fJ.. | ,a.rt ,r,,t .,.. .r-d.p S'1, c d. uco- u..ir..tF.,.u ( Jdda per :ci,t-., 1,ioLt u:te.aLr ;';i i.. cpor e,||al' Jo, tr,inoirIr i I pFrio. a,r d.p..p.re.,i.ob ",ir ".r, i rii s,.lp p. ,anall" d- d ". fu,,:reir,FJ r-lLt.a a .; s,odr cu t:-purd da.uc.-(a. a;r p,;, ,rp L' .. , r':or. .rj -: pr:n c.t i,,f-r:or. g rea de ra partea in{eioard a solrei se scoate pdn fccar Iu;in_ fi pdn
Operatia de curilire se face cu marc atentic. spro a se evita rc r d. ila ._ d u r4r .,r.xn ; :. ,.r^ ar ,nfrrr,,d .,.ba. I Lrilir..J "\'-. s^ je.^ J. a.arrpa.a t3 r.. ut Llp J JrL at ,ob^i . u , o.ut. La.sobele, iiri cat acc de curiiiire s {l.nurtea,f cupola ,cobci si se cnccuta curdtirea. Dupi ce s-a cxe.utat curdlirea co)rptcti a funinginei, se vcrific; slar a inr-fiorului s4b^i .i a ,1r,r.t .. ,t q. ^, foto.irr.t ,.\Frrur. u I ,rr',,4 i J . .' .coo llrr nr , fi, I Apoi se .r. hid,apac,.te 3a! .se montcazl cupola sob.i, clt m,trlar.le argiti. Culitir.a sobel{)r poatc fi cxc(uia,i (lc sob;r sau de co$ar. C. Iiepnurea r,oLclor, ru dcmorrriri p:rrtixtc. Ii!.murea !.betor este n{ !'sarii ir cazul urlr)r dcf(r1o carc inlpicdn.i buna tcr funciio_ nare. In:thte d. a lua miisud esrc mccesai sji se st:rlril.,as.i .u atentic cauza deft.cliunii, pentru o se putea execu[a reparaliile nccesarc. In unele cazuri sola scoale fum datoritd r;sturilor dintre plici sau fisurilor rnor.plrci. Cind a.j.ste dclectc sintlareite aJ-i,,a i*_ porianl,i, sf astupd cu rnortar rostnrilc sau fisurite cluD5 Drcalabila rllir- d D-i :l ,. ".p. i.-. iJ. , upd u.,ar. .nba s" Iir,;., ai, , u , hir

Laliai| A:t_ p.oa""e creparea pereiehd adiacent primului "" sobei. canalul sc ciptuic$te sau se deviazi' .anal. so desface Deretile ie rerace Fer:clele sobei, inliturind matclialele deteriorate' aDoi ' Existe cazr.;i in .arc soba scoaic fum, iar in un.le tocuri se produc pete cauzate ale aparitia unui lichid girlbui. Acest dcfcct cste irtilrcsc porrrodlls de farrtuL ci in acel lccuri, gazLe fierbinti p onul l l: i,ur icqia' .oba'. cJ prurd po {iJ 'i ' oplp ;.' ". *'." rn a'"l , L,tl qaze stricatc La parLea supcr;oara dc sint .ranaLelc el, cind Tot as cupola ln cazul se demonteazi dup:i ce se rcfac acestca solJci, a canal.lor de gazc detcriorate la Faftea lor inferioari. soba trcbuio d.montat:i 9i reficuli de la acel ioc in suir.
fel. in cazuL'cind
Canalele pentru gaz pot cauza dc ascmenea delecle
L

p.odu Ll 1 e r n'a fu-n 'i Sla_-fF|.rud'p1JlabulJruui : pi. r. .'l s- r' tJrJ I d'r " I ,1. ru. n -- p d'f "r: '. "c caz P.nlru aceasta dupi fie inlocuinclu-l, burlanuL, si remonlin.l
c r:; este n.cesar a (t.monta

c,o L.Fo,,.'1," tI.r. ,i/u.i.

I-rad grdlarul este spart sau dclcct, sc inlocuieste_ Atteori sri_ larul se rcnionteazi, in cazul cind este nedelcriorat. reficintlu-sc'sau .o:rpletindu-se vatra f ocarului.
162

a... /r: u:".au, o ..oxtn'ur la,ori . r,ior d,pla.atp cau.j,'fecte. U9i1e deptasale si. demonr..!?::i. se curiie cu;ientie buceriie dHf rlp. rpoi ., , u tr,".ndu- .. . omp .rj -it^ , .1 e$.-. u..t6,16lp.,... i, :lu i. ,,tn ",.ji Li ,dLr_s ru Lt .oi. mulrc ori carimizile care dLptugesc fo.arut sint sparte sau - Lro a. A^ .,i. ril,' p porl:l,-i rns. ..2.1 1-,.1, lnl- 6p -_ Ii, r,le. ,.ld bir" 1., J . .. uu,, apoi ,. r./i,'" , ..L.afrr. i i no:.

arc pHci de{cc,ie. acfst.a se idocuiesc. In accst scop . r pr t- pt5, i d. fp I e.jrindL_..rl- .:ocarnr c"lor ^ dr||JL_. Pl.i. rL'- a^6.o.p.. ri oj.r r.,ri ,., r, 1.. ,,i e.r n.
sotra

Chd

fi porliunea din cupoli a.Liaccnti burlaruLui, remontind o o dati cu montarea acestuia. ToLodali sc va face o irnpinare rit mai buni a burtarului in.io,c si in locuL de racord cu soba' D. Demontarea ti remontarea sobelor. Demrctarea s{"b31or se face lie.latodi; iaptului ci sint ptca uzatc, fic cE ctrr trebriie nutaic Le dcmontarc trcbuie si se lecuperezo cit n1ai mull material llo aceea deslacerea pliciior sau a cdrarmizilor sc facf ( marc aicnsn sifma (ll fixafc apoi udi'1lic. inl:rtofif.hl s, la in..pnl .lam.l. ( du se mofi.rflrl si (l( :,fair irr(lrr sc arl)irrf"rn:r ( u ( j(! anul cu rirf Se demoL11.a7,'r piIli ILr t)lrkii si ,iiiiirrrirli ('r ( iiri-urirl'r' h cazul l(nona!'liozilA#5- itl t;di soLclof: iirLrri,l,, L'll i ,irrrr! n)1(.vir' l'l:'cilc se Ll; r' Lr Fala Ll prii:t. a ,tt r'' ., l' r '
ln cazul .lcmorl":irji sobelor se utilizeaza plicile vechi, aompletindu-se cr'le .lolfl'ioraL.i malcrialcLe audliarc (Dortar, parfal c:i] 'in-.jzile qi sirma) trebuie sn fie insi noi La r'montarea sobelor se lucleezd la {e1 ca 1n cazul scbelor noi FlSciLe lrebuie alese fi asortate cu gdji, iar pLecile 'rcl' l'llai plrtin uzate sc afazi Ia fa{l. liainte de montarc. pLdcile' se udi penlru asigurarea bunei ades' mar ziuni a mortarului. Cioplir.a si slefuift'a plicilor vechi nu jmbin:rj urci s'opuL in ajustiri uEoare ur-retc excculi; se iac mrmai bune. Dupe inchaierea ficcerr-ii rlnrl. se udi cu buretele plic"le dc culoare d..schisi, spre a inlitura pitarea lor.
11"

ir:a'r''r' r:";. f '1-ar "' ducorce in ;pJ. (lcortf({ c rtl cxisti pericol dc a se pita Iir". p"-r' Ir'.'J.r" u'

'l uoJ_P

"

-'j,-..

Lui

l6:J

In locurile cxpuse la inceLiri puternice, plicilc se Icage numai cu cjte o clami, ceea cc asiguri eventualele dilatdri sub influenla indlzirii. Plicile uzate sc leage cu clamc curbe PrimLrI r'aral do lum..are emir. o.ar.ti.a.. rra.:e da caldure, trebui ,;pru:i .u (drjmioa sub\;re. p.n ru proreJar a pldci,or dc
tL

r3.,oti.

.
A.

Capitolll XllI MASURI DE PAZA CONTRA INCLNDIII]OR, FI DD PROTECTIE A MUNCII LA EXETJUTAREA FI INTRETINEEEA SOBELOR
Paza contra incendiilor.

In cazul cind peretele inJlamabil se izoleaze cu un material igni{us. rerrapcr-a sobci poale li ndu"a cu 0,10 m, fiind de mininum 0.21 m. Lc sob"le mcta-lj, e, in calul izolarii ignifugL a ppre elui inllama'il. distanla dirlrp sirbi ri perero poar^ fi de mi'r nun 0.70 m. Izolarea ignifugi a peretilor inflamabili trcbuie cxe.utatd cel outin pe nrrpa a la(ime ii insl\irn. a solr, ir pcntr.r nai muha siguia'rtr, (<,. bin; (3 .uprarcra i.,o'ala ienitdg si d.pJ ea'.d .u .ite o,25 m hiimea ii ineltimea sobei.

In scopul prevenirii pericotului de incendii, la executarea sobelor cste niesara respectaree cu stdctete o m.su.i'or dc p-,,i .. l.J In,, ,oiit r. A.est. md<uri sinL de ff.P.C.I. 1961') $i clc Norm.aliu C..S.A.C. ind.icatirJ 16.A1 "taorLiie 55.2) '.a -x'a u a_ i .i | ,.r'li f"J .., I r :c \,.r lLra urr irJrr.te rndsuli cle pazd ccnlra incondiilor: Rctragcr.a sol)cl(x dc 1r'1.a( otil sau zi(l ialii (lc perclii cx.cutali din malerlai{ irrflan biLc tl{ lcmri) Lrcbui(] si li(. dc cr.L pu,,in 0.30 m

obc

Fig. 168. Distanta sobeior nr.tali.e feta de pereiii pefelno. r.rianabnl neizoiali; lerclror ncinllan?.rrili; LolatF ien[uce.
se

obc
Fig. 167. Retragcrea sobetor d tbra.ota sau dc z,d:

"3 (fig. 167). In a.rest lcl se poalc evita aplinderea pcretclui ca urmare a cildurii dcgajati de sobe. In cazul sobc'lor metalic.. distanla iirfe sobi qi p.ret.le inllamabil tr.buie si fie de minimurn 1,00 m, iar ilr fata fo.arului aceastd dislanli este de mlnimum 1.25 m (fie. 1ri8)"

"-",*.

..;"s'tj3tll,

;,:1,""H1,d"":"*.

jndanabi,i nejzohlr;

rzolatici igniluge cxeculatc .u atbc'si sau cu pisl6 imbibat5 in argiu se cxecuti un percle plolo(1(x <lin zidalrie de clrimida pe muchie. Pentru a se asigura incilzirfa bund a in.eperii, intre pcretele protector $i sobd sc las! un spaiiu clc aer, de 0,13 nl, ptevdzindu-se jos Si sus o ficii pentru (i.culalia aerului. Distanta minimi iitrc cupola sobelor de teracotl sau zid tavan, .in cazrl cind acesla ste crecutat din materiale in{lamabile.Fitrebuie sI fie de 0.:15 m la sobele cu capacitate mice de incelzire Fi 0,45 m la cele crr capacitate mare de inceLire. La sobele metalice, aceasti distantl este de 1.00 m. Prin izolarea ignifuge a tavanului, aceste distanto sc pot reduce la 0,30 m in cazul sobelor de teracol.S sau zid qi La 0,70 m la sobcle
metalice.

execute cu o loaic de aTbcst sau cu doud straturi de pisli imbibate ilr argiH, deasupra cdrora sc aplici lablS sau se tencuie$te. In acest caz rebagerea sobei se las6 deschisi. in cazut in care se cxecul:r rctragerc' inclisi (fig. 169), deasuFa

Se recomandi ca izolarca ignifugl a peretelui inflamabil sd

si exe.utarea consiruciiilor din punct de vede.e al prev.nirij in.endiilor (N.P.C.l.). M,A.1, ti C.S.C.A.S., ind-caiiv C- 57-6iL tdiftra iehnir a. I]u(uf.sti. ]t64.
)Vezi Dola de la {rap. VIII, D-

r) NofdaLiv peniru proiectarea

.a

Izolarea ignilugi a tavanelor inflamabitc se poatc executa la Jel izolarea peretilor, cu azbest sau pisld imbibata in argild, peste care se aplice table sau tencuialE. Este ncesari izolarca unei por_ iiuni a tavanului cet putrin egala cu Iata cupolei sobei.
165

!64

Sobclc de tcracoti sau zid se pr.evdd cu postamcnt din beton, sau zidide. Acest postamenl asiguri protectia impotriva incendiilor a planEeului Ei a rardoselilor! in cazul cind acesica sint excculate din lratriale ueinflamabile. ln cazul pardoseliLor exccutate din materiale inflamabiLe, intre fata pardosclii $i fundul cenuEarului trcbuie sd se a$eze cel puiin Lr.i ri'rd.ri ,1. /ir'i,-i-,le,dramid; p.i'la.

pialri

derea combustibiLului in locar. . bustibilutui, deoarce aceasta t;erbinti. ccea ce poate cauza a cornbustibiLului poate cauza

Unele mlsuli pentru pleYcnirea incendiilor trebuic luate la aprinSe interrice aprinderca forlati a comconduce la o mare diLatare a gazclor expiozia sobei. AriLerea prea vioiente iesilea focuLui in incdpere, la cel mai

in cazul utiiizerii Jtazului matan sau a gazeior Licltefiate, inainte dc a se arrrinde combustibiiul estc obligatorie lri{icarea bunei inchideri a robinctulrii. Totodate. timp de circa 15 mirute' inaintea aprindedi gazului, trobuir se se aeriseasc; inciperea, pentru elimi_ nafea eventrlalelof scdpiri de gazc. Se interzice aprinclerea tocului cu benzinS. Depunerea fu;inginei in soba lavodzeaze producerea incendiilo"r. De acaea trebuie sd se evite cit mai mult d.pun-'rea funinginei. ln acesi scoD, interiorul sobelor lrebuic si se finiseze cu griji- FeteLc canalclor ti pcretii sobei se netercsc peife.t, ln timpul lucrului fue_ cindu sc cu cirpa sa peria Ia Iiecare 0,40 m iniLlime, spre a sc indepirta toate aspelitiiiLe. ln p1us. sobele trebuic cuitite de luningine 1a daicle stabilite; cur5lirea se va face cr.r marc gdid, in scopul scutudrii totale a funinginei.

1rig.

lr;r. I1r..ulir.. r.'1r.Aerii in(his. ]a \olre dr t.ra.oli s.u d. zrd: d. lcmni 3 jiotrlic isnrrtrsai
(

Tot in cazul pardosclilor inflamabile, in fata focarului sobei se va Frevedea o ioaie dc tabid de circa 0,50 m li{ime, fixati pe prdo,
metali.e amplasate pe pardoseli il]flamabile trebuie si ai-hi picioarc cu iniLlimca minlmai de 0,25 m; in ptus, in acest caz pardoseaLa inflamabili de sub solrd trebuie si so proicjeze lie cu uD strat de zidir-e .le .erimicii plini atezaie pe lat ti ziclitd cu mortar d. argili, fie cu dou: slr'alllri de pisl5 illlbibat: in argili sau cu azbcst, pcste carc se fircazi o foaie de tabli. Pardoseala sc protej.'azi pc o supralatA car. trebuie si depi$easci soba cu 0,25 m lateral !i cu 0,50 m in dfcplul {ocarului. l,a sobelc metalice' fdra picioare, protcctia pardosetii inftamabile se obline prin exccutarea unui postamcnt alcetult din pairu dnduri de celdmioii plini zidita cu mortar de argild; celc doui rindud inferioare se pot xecuta cu goluri sau umFiuturd de nisip.
Sobe'le

li
f,

In apropicrea sobelor nu este permisi dcpozitarea maierialelor' inflamabile (patrol, benzin;, talaE etc ). B. Ieiena muncii. ln scopul proLej5.rii mun.itodLor de acliunea factofil(' vil'rmi1ori, iir l.illrpul ffectuilii artivitilii lor produciive' trebuic s:r s. ia o sffi0 ilc m:rsuli col cspunzAtoar(:. Obligativitatea apLicirii ar.slol misuri cst( s1rl)ilili plin legislalia nluncii din R.SR. Nlisurile cclc nlai ilnporla|tc pcntru asigurarca igienei muncii ia executarea Fi intretineirea sobeLor sint urmetoarcle: in timFul tucrului sobarut trebuie si foloseasca echipament do protcctic Ei sd aibi capul acoperit, pentru a fi apirat de pra{ Fi dc
In .razul Lucririlor la temp.raturi sub +6'C, locul de munci tre_ bui-. incilzit. La t!'nperaturi sub +10"C, se lucreaTi cu apa caLde' La sobele sau cuptoarcle incdlzile, se pot cxecuta lucrdri numai .ind iemperatura accrstora nu dcpi!(rFte +50'C. In timpul lucrului, sobarul lrebuie s; aib:l o gdleati cu apa penlru a " "pr Lr t 'rrin: "ri o i'^ uri ^'ra rr'\oia LJterminarea lucrului, sobar'ul sc va splla pind la briu sau va
de praJ- (dcpoarte speci'rl:' i'rr masc; si trebuie molari, demontdri tc.), s.rband

misurile indicatc nu se mai aplicd.


166

In cazul executerii urrei pardoseli incombustibile in zona

sobei,

ln timpul execuEdi iucridLor insotitc de emanalii

167

in iipsa acesteia el trebde se fie legat la nas Si la gurd. Totodati, pentru a indepdrta praful, la efectuarea acestor lucr5ri sobarul trebuie sa se spel. pe fa.i la liecdr"e doui orp $i prna La briu ta iiecare patru ore, iar la terminarea iucl5rii cu emanatii de praf, trebuie sa
Minuirea pllcilor, a altor matedale ai a uneltelor trebuie sA se face cu mare gdjd, pentru evitarea rinidi sau zeirie i. Se interzice a s^ lucra ( u mrini ra"rilc sau leiriate. Tol asrfel, la p|cpararea morrarului. sobarul lr.buic s:r aLeagi cu er:ji $i sa s^ indep:rr pzp ,orpdri c !Atamaloar" tcute. bLr^iii oe sliLl; e ^.). aril din mat.riale ci. si d;n buroi. targj sau grit a.ii. Uneltcle trebrde se fie bine ascutitc $i bine i;trcti11u--te. in scoout reducerii efodu lor si al evitirii r;nirilor C. Tehnica secudtnui. Leeislalia muncii din R.S.R. stabile$t de ascmenea obligativitatea respctirii tuturor misurilor destinate cre;rii conditiilor pentru ca munca sr-i sc poai.: desldqura in deplind siguranid, prin inliturarea accidcntelor fi a .tjvcrselor situalii pc'ricu-

INTRETINEREA COSUBII,OF
capi,tolul

{aci

du$.

Xlv

DATE CU PRIVIRE LA COFUIiII,E DE FIJM

A. Genenlititi. A$a cum s-4 aretat, cosurile de fum au rclul de a asigura evacuarea fumului fi gazelor rezultate prin arderea combustibilului nccesar incllzirii sobelor' In scopul unei bune funcliondri, co$ud1e de lum trcbuie s[ indeplineasc5 urmitoarele conditii pdnciparc: str asigue tirajul necesar bunei functiondri a sobei' ceea ce prin dimen;ionarea corcspunz5loare a sectiunii Si induimii sc obline
co9ului;

de sursele dlr locStivele sau vracurile dc materiale nu vor depd$i indltimea de 2.00 m. spre a se cvita surparea 1or. P n ru lransporturi se \o- pravpd-a spalii suljcie"l d^ Larsi. ln ,a:ul I ran sporl Ll rilor cu roaba. panla planelo- in.li-ate nu trcbui" sA depiieasce 2%. In caz contrar, roabele se vor trage de .ite dot muncitori. De asemenea, transportudle cu roatra febiie sd se efectueze numai pe podinc din dulapi, late de minimum 0.20 m si birF curatite. Cind acestc transporturi au ioc Ia indltime, podinete trcbuie s5 aibi lltimea de minimum 1,00 m Fi s; aibi parapete de siguranl5. Schelele febuie si aibd supoduri bine fixate. podinele care dep65esc lelimea de 0,70 m trebuie se se prevadl cu parapete de siguranli. Pe podine nu trebuie si se depoziteze cantitiii mari dc materiale, deoarcce s-ar putca rupe. Rampeie de acces la dileritele nivele ale schelelor trcbuie si lie bine fixate, sd nu aibe o inclinare rnare $i se aibd parapete de siguranlx. Toli muncitodi de pe Eantier trebuic s5 cunoascd $i se minuiasc5 dispozitivele de stins incendii ale $antierului. Sobarul trebuic si respecte cu strictele mdsurile de paze ca]irfta jnccndiilor la executare4 intrelinerea Si utilizarea sobelor.
t6B

. Pc fantier, sobarul trobuio sii apli(r, nr;isurilc obligatorii in {:lomeniul thnicii sccurititii. Di.ltrc a"e.teJ. .cl" rr.i i||po.l:1 ,..Inr Lrrn,.r,orr.to: Mrrelialol- inrlamdr.it, rr, ,ui,. c.r c^ L,.p,./rr/.., tI nrai deparle

la dimensionarea co;urilor trebuie si se iind seama Si de combustibilut iotrebtlintat la incalzirea sobelor; si Iie per{ect etanl, spre a nu se produce ie$irea fumului in lnciperi; si lie xecutat din materiale rczistente' care sA asigurc totodatd

direct al sobelor ]a co$, cit $i o c{ecutie utoara a strepungerii acoperisului B. Clasilicarea co$u lor de fumUxistd numeroase tipuri de coqu , care se pot clasilica dupi dilerite clitedi. ln cele ce urmeaze se vor indica tipurile care ar1 rispindirea cea mai large

r,lidirii, care si asigurc atit racoldul

w
0

w4
l6s

1iig. 170. Tjplri de cosuit, dupi sistemut lor consfucuvl cce hdepcndPii (izo .r): . ra faLa "id.fler; c - cog llclobai h zidirLc

llin punctul de vedere al constructiei lor, co;urite pot fi (fig. l?0)l indepenclente sau izolate; icEi:e la fata zidirici; inglotrate in tiddrie.

In raport cu lofma (analclor dc. fum, coqurilc pot pdtrate ti dreptunghiulare (fig. 171).

fi:

circulare,

lr'il I."'I
b Fig.
171.

l-+1

tffi

Dupa modul de finisare a canalelor de fum, se pot executa: coturi i.ltencuite, la care rosturilc trebuie si lie executatc loate coiect ti bine umplute cll mortar; in fig. 174 se arati modul de exe.utrrc c ro"lrr:or c;nale'or de lurn;

'fipuri dc co$uri, dlpit lofma .analetor


1!nr:

de

0bc
Fig. 1tl. Modut dc oxe.ltaf a roslurilor .analelor de luml
Lia ga'eror

Dintre acestea, cosulile circularc asiguri cea mai bund circulatie a gazlor si fumului, Iird s:r s. pro(tucir curenti circulari la colturi. care impiedic5 tirajul (oi,ului (Iil]. 1?2).

ti a

ruduruL.

tencuite; in fig. 175 se arati modul de executare a coIa interior' U al d,tJ.iti,ar" a,u.u ito".p poJt. face dupl combustibilul $i sistemul de inciLzire utilizar., ast{el: co$uri pentm inceLzirea locali cu: Iemne, cirbuni, gaze;
cosuri Surilor tcncuitc

r=\ v/
o

00
I'r -Yi lr ll

Kl !l

fjg. U5. Mod!] de cxe.uiare a canallor dr lun reocuite:

hdra

cncurata

vers:5

cizul:i (incoreci);
(corec.)

sage,n

cu

Fig. 172. Cir.ulaiia gazelor ii lumulli in coiurii

Fig,

173. C.rs de ciremidt .aplusit cu olane:


(noLoz sau ntip).

ptcura,

pentru incilzirea centraE (coturi dc caloriler) cui


gaze.

unrFlurrfi

Dupi materialele din carc se execulS, cosurile se ctasilici astfel: co$ud de cdl.imiddi cosu de cddmjdd c.'rptusite cu otane (Iig. l?g)i cosuri de bazalt; cosuri cic beton.
170

rapor-t cu natura construc{iilor la care se ulilizeazi, coqurile se pot clasifica astfel (lig. 1?6): coquri obisnuite, utilizete la locriinte ti cHdid social-cuLturale; coEuri inclustdale, ulilizalc la cLddid industriale $i avind foj:mc speclaie. diinensiuni Si

ln

tvt

C. Mesud conslnrclive. ln conformiLate cu prevederile NormdtixJulri C.S.A.C. indicatitJ 16.01,551), ale Initrucliunilor tehnice C.S.CA.S. itLdicatiD C-56-66 (fascicula A. 13-66), ate STAS 7d0-54 Si
ale STAS d793-63, la executarca coFuriLor dc lum treblde se se aplice

unele mesuri constructirre care au rolul de a asigura buna lunctionarc si rezistenta cosurilor. ln continuare se dau mlsudle constructivc DrinciDale care trebuie rcspectate la executarea coEuriLor de fum' Cosurill je.ir'1a tdra 7;d"rici ii ce e rnglobal. rn riddr:e lrcbuie se r.arem- p" fu rda:ia z:dulri respe"li\. .af. se l.,rqr$r^ In n od roresoun?atoi. Co:urilc idependel'e rrebuie s; reazeme pe Jundatii proprii, exccutate din beton, piatre sau cdrdmidi.

1?7. Izolatia teriicA a .osuriamplasaie in peretii xtedorj. Drin prev.dcrea unui spaiiu umplui dr material izolant tcrmic:

!'rs.

loi

run; ?

spaliu izoranl

Fig.

176.

fipuri de co$uri in raport cu natura construcljilor: b .ot ildErial.

t) vezi nota la cap. VIII, D.


T?2

C.riurile se vor am|tasa in perctii intcriori ai clididi Cind se amolo ^J.: .n p -lii x ^r.ri, ti- -a "e p' v"d spr^ .' r:ur LI'1 ,idr fru e hi\al" ldin pur'r 'l' v^' p,re r, !oim.'.lr,'ir ;l"r ",, i. ). "i^ .. J r L'r 'prriu u,] p'L' , r u"r md' rial -r" sa ac uf r/nrlia arm' 5 n ' I a a '3 rd' Lor d lur Ir- L/ir' In r azul <!5ulikrr (:!r scctiufea alrcptungliulari' raporlul laturilor secliunii 1r{'lrLric sr-r ti. ccl nuli 1i1.5 Canal, l, (l,, h1rr tLlilrn:rtc tr'l)uic s(pafric (u un pcrdi: dc cel putin 1/! rif:ilrlnli Ilfr):iinr('. La corLuj[ (r,(Lrirl, (lir|,ifirriri,lri. 1f(l)Lri. ]i,-L sc aplitc r. gulile dc legitur:r olrli! 1r,r i, rr ( rLfirr)ril l1)f irr 7illnfi{ . ln cr:ca cc pri\(.:rl, :t\ \irrr)' I' , it|irl( 11,f lll ir'rn, s a ardtat ca aceasta se slabilcftc pl.jrr (rtl,rrl. 1)rrl)LrLrrlt n/Lrllrrlc din practici s-a stabilit cd s!.clilmea nrrui {lrrri {lt hrri (trt (L|scr'\olle o soba este de 80 cm' (circa 8X10 cm), iaf lu rrrral('I, (lo lum cat.r deservesc un cazan dcl spilarc sau o vaLr';r. r,1illlii s( ( iirrii cstc dubln (160 cm', acli(i circa 10X16 cm). ne fxcmpllr. i (rtzLrl Lrnui coq care trebuic sd deservcasci irei sobe Fi cloui v.Lrc, sfci,iurrca cste dc 3XBo cm'g+

+2X160 cm,:560 cm,, adice circa 30X20 cm. ln practic!, cel mai mic caral dc fum are seciiun-"a de 14X14:196 cm'. In scopul realizerii de economie de spatiu se execut[ canale de {um cupLale. Co,:urile cu canale dc fum cuplate se mai numesc rosuri in baterie. IL acest caz canalele de fum trebuie sd fie separale cu poreii de cel Fulin 1/, rftinid:i grosime, La a cdror execulie se intrzicc utilizarca sfefludlor dc cirdmidd.

lnillimea coEurilor pcate Paraloseala ultimului nivel este in mod de 5,00 ?,00 m curert '- i" ."" l'al Scr"Tandd ,ir. r anal ^dc fum lf'bLricsl l /ersi lic de cel mult 8"' verticala dc laln .^ ri,ii ri"ir"i'i,i.i,l"Lor lG ium

:t

c Fig.
1?9.

Esuill@ndieriiJ.ld

de vdticale

'f iiil Fig. lJ8. Racordlr.a a L1.ni sobc ]a acelasi .anal


de
de la et.je direfte.

i;i

";

ixift b [ir;:"r

I"'J,

-';

lun: scksreLRj;b-ilcazur

O deosebiti atentie trebuic si se acordc execut;di ri tencuirii pe]'elilor extedori ai co.urilor (denumiti de asemenca bcl?gun), penr'rcs o.'tsurao iola ip 'rmi.d buci Ia mod curent, ficcare sobi trebuie sd aibe canal de fum propriu. Se admite legarea a doui sobe Ia ac.Iati canal de fun1 dar numal cu indeplinirea urmdtoareLor condiiii (fie. 178): in cazul a dou5 sobe de la a.eLati ctaj, racordudle sobelor la canaLul de fum trebuie sn se {a{ri la ccl pulin 1,00 m distanli pe verilcali intre cle; in cazul sobelol situate la e'taje difcrite, inlrc racorclurile acestola, distanta pe lcrticaii trebuie s:i fie de cel pulin 10,00 m. CuriLe de conhol ;i curilire a cosuriLor trebuic si sc prcvadi la iiecarc nivel, situindu-se 1a circa 0,80 m deasupra pardoselii. {lrificiile de meturarc din pod trcbuie se se prcvadi cu usilc dublc de tabti sau cu pliculc sp.ciaLe de belon. Poriiunea de coS sit'ratd deasupra odiiciilor de milur'are lrebuie sA fie dc cel mult 5,00 m.
174

lig. lB0 lniltina. coslrilo'


a.oDrtF:

uDa

peste

j:ia

i"'i",rf.'i*

;. ; d"h"l. il;." ,; .'i,i'iii iX iii"r,':


"*",1*i

ln fis.

deficrii caualelor dc Ium pe vcrlicale' rr un blo' dc b ton ;"f.rl ;..1";i "" ppved' I c ol'l ro'u rJ tro ' i' trTpuL u-; lo'i ploFica/a 3'r1 pi.rrrd. ,are 'ura -rrl sau "l '
1?9 se arate executarea

ru" t-i J'\F i1]i ;;"riti. S' a"m:''.'ii,ea d' 'el nulproieclie orizontal!' nl in mult 1,00 p"'tl"ni au niil-.i-p"
"eL

'rar

t75

La sate se utilizeaze uneori coEuri de cvacuarc s fumului in pod, La accste cosuri denumite si bob?.,ri. canalul de fum se executi in pod, pe un strat izolator de cerdmidd, ir pozilie orizontalL Capul canalului se tnall5 cu 0,20 0,30 m, riminind in pod- La accst tip de coFuri tlebuie si se acordc mare atenlie misurilor de prevenire a incendiilor. ID scopul asiguririi unui tiraj corespunzitor, inlltimca cosului .lcasupra acoperigului, in cazui acoperi$udLor plane, t&rbuie si depiqeasci cu 1.50 m pirlile cele mai inalle ale acope iului. T,a acoperifurile inclinate (Iig. 180), cofr trebuic sI depd$easci .u cel pulin 0,50 m nivelul coamei, daci cste situat la o distanld pin! la 1.50 m dc ]a roami. Coqurile siluale la o distanF de 1,50 3,00 m de ]a ('oami, nu trcbuie sd coboare sub nivelul coanei, iar iniliimea lor pini la fata acopcriir.rlui lrebuic s5 fie dc ccl pulin

Pentru accesuL Ia capetd cogdtd de dimensiuni mad (dc obicei (osud indlrqlrial-). in \ed.r-a e\F.u drii lLrcrrilor d" inlrelin re. s^ r.reJcde In,ana, cau Ia Fxlaa:or o s.arf, d6 a.r4s, A.6sl4 to uri se ;ai numF-c.ofuri,rcabile liberc Alleori. ]a (o'uril' ur' ab;le'P prc'

IriC. 132 Excuiarea capuhi cosului: -: - or' !' ? d 1 ' 'u"Dn' 'o-

cd
lnnltar.a .oqurilo. pc acopcrii in cazul a doli clidifi alipite: de c.r.o (cor.ci) i b -- id.m (Ln.o.e!t j caroan aorecr)| d - id.m (inr!f..t): cur.nllor dc rcr,
Fig.
181.

1,00 m. In sfi$it, coEurile situate la peste 3,00 rn disfa t:l .kr la coanij vor alea iniltinrca lot de minimum 1,00 m pine la lala aco-

periEului, trebuind s:i d.pigeasca inAltimea Llnci iirii care'Iace 10" cu orizontala coamei. In fig. 181 se aratii citela cazui de inihare a co$urilot pe acoped; la .iorld clirliri alipite.
176

\edc la cafl.3 super:orrj . plalforli dp aft's. In v.der' a ' uralirii si mtrctir' fli lo'i d.."lF , Liufi sa ma: nu'n^)c coguri uffabil" p 'Ji!eioate ciementele destinate accesuhi ]a coE trebuie si fic erecutate astfel incit sd asigure deplina securitate a lucririlor de intretincre a colului respectiv. CaDclflo cosuril,,f 1r'obuic s:i fic su{n'icnt de rciistr,rrtr la a(1irrr(r irrlcnrpcl.iil,ir' ln acesl srop, Ii( s. ( \c( Lrlii ,) (!'rr1uf.'L (lo b.1orr cu panlar (lc sru|r+rt a oPLi. iic sL pl.r'!rrli' un prolil i(til. (liu. lll!j). Se Ic.omandi a ex(\\rla capul co$ului lalAit, scolind cirirni(la sub {olmd de prolil ieqit (fis. 1B3). ln acest lcl se evit; vcntuaFig rB3. Dxerutarea .aIele scidcri dc tiraj. pului de .o,s lirgit: .ja , .roul de ":':,:;,.1 ., ."':i . o uLui Llc a.prn ln " lput , actiunea dclavorabiH a intemt e ilor, care aos! 2 - a;;ctia cu'oljror conduce la reducer-.a tirajului .:osului. in li'1f '"?-;"lli::!? 3'H: cazul cLedtuilor expuse (clddiri inalte, cHdiri siluate in locuri expuse la curenti putemici e{(.) 'spul Lt".ai,u Jante. h aLe\l c17 pa'l'a cu' "e ulii.,"a-a ocrioera a (osului se acopera (u o phri o_iTonrala de beLon su do cb-;m:d;, jar p nrru cri,uafa n mului. se pr,{ad lanre rr p-r' \ii Iaterali ai cos;lui, sub placa de acoperire. In acest fel, co$ul este protejat impotriva jntemperiilor, asiguriadu-se tiraiul lui unifolm.
t2 - cera solaorui ri .oeellui
177

Capitalul Xv

UNELTE 9I DISPOZITIVE PENTRU INTRETINER,EA COFIJ&II.oB

La cxecutarea lucrdrilor de intrelinere a coFurilor sc utilizeaz; citeva unelte Si dispozitive de lucru specifice. Slrma de otel rAsucitS. Pentru curdtirca coFurilor se lnircbuinteaze sirma de otel rdsucitd, care are grosimea de 1 2 cm $i lunqir4, a de 5.00 I;.00 lr. dupi .az. Dispozitivul de curltrat cosuri. La.capitul sirmei de otel rdsucite se fixeazi dispozitivul de curdlat co$uri (fig. 184); accsla estc prevezut cu un a-r, la care sint ataEate patru discuri. Cele dou6 discuri exterioarc, Depcrfomte, susiin doui discud intelioare, prelezutc cu ctte opt {nuri ir carc pitrund buloanc cu diametrul de 5 mm. Cu ajutorul acestor buloane, discurile intedoare sint menlinute la distanla de circa 3 cm unul dc altul. Axul dispozitivului se monteaze h capitul sirmei de curilat prin introducerea acesteia in golul Iui 9i stringerea turubului prc!5zut in acest scop. Discul infedor estc sudat de ax. seNnrd astfel la lczemarea celorlalte discuri. Cu ajutorul piulitci de ]a capiilul axului, trfi din cclc patru discud se pot demonta si apoj relln)nia. In ac.sl nxxl sc introduc in dispozitiv

cLrr:itirc. Ficru1 co$amlui (Iig 185) estc confeclionat din otel avind lorma arcuite Si fiind previzut cu miner. infunGIobul (bila) cu fringhie Cwilirea coFurilor Globul globul (bila) cu fringhie cu date cu diverse obiecie se executi globuri este confeclionat din olel Si are forma slericd Se utilizeaze l}insau I kg 6 greutatea de 4' cm 10 I sau de 6, Si cu aliametNl

Fig,

185.

Fierul co$rurui.

Fig.

184, Dispozitiv

de curAllt coturi,

.u arcuri

spirale:
. .r,

dd ! urdta,.

1: arcuri spirale, pe trci rinduri, pefccute pe dupd buioanele de {lislantare fi dispusi altcrnativ in findul II fatd de dndurilo I Si I1I. ln locul arcu lor spiraLe se poate monta pAr de cal. Fierul cosaruiui. Cu ajutorul acestui fier se executi ra_ zuirea peretilor cosului in cazul cind dispozilivul de curaiat nu asF pur; cicali_ea r onp rd a co$ului. Tol a'ed(t; urpalli se '\c' ure 'u .uralal colu din lcoarerea r"ziduuri_or ti de la !u-ril' lrqileitr de
174

shia '^ lea'; de .ifl:gut pre\j'7ul la oili l unpimea Jrilohipi esl^ de lLl mul' I; m, lcr ii. opur .or.eriarii ei. a casta'^ irnuilra 'Lr selr -<au cu Pa].afini. Suportul cu s.ripcte. R'nlru buna minuire a globului cu lrinrir;c, so riiilizur/a' sup(ntu1 cu s(ripcte. Acest suport (tig. 186) estc (onfr'( li(trat (ljrr (,1cI (t).r1icl li consti dinlr-o ramd dreptunghiu1ari. pr-ovizut:' la capfic cll (lou.i cadre triunghiulare carc suslin axul scriPcl( lui. DispozilivuL de ars co$uri. Arderea funinginei der]usar in iDlcriorul cosurilor sc execut; cu dispozitivul dc ars co urr' lcesia {fis. 187) cons6 dintr-un vas in intedorul ciruia se g5seste o tiji (orban) cu cLopot. la al rirci capit infedor sint montatc doui Dal;te ilisranNate la circa 10 cm rma dc alta, inlre care este in{iqurat ;n fitil dc azbest. ln vederea aprinderii, azbestul se imbilJn cu petrolul introdus in vas. Chei tubulare. Pcnhu deschiderea uioard a u$itclor de ur'5tirc a coiudlor, coEarul utilizcazd chei lubulare (fig lBB) Acesrea sint confectionate clin olel $i sint prviTute cu lo('asuri de diferite mirimi (6; b; 10: t2; t4; 16; 20 nm), care permit deschrderea diversctor uFile.

t2'

t79

.o$tm'ia buna culatrire a canalelor de fum,

Lamp a de buzunar. Penhu a luhina coEuriLc in interior sau alte locuri iDtunecoase, in timpul lucrului, cosaruL utilizeazd o lrmoi d" blrzunar. Oslinda. In sc.orrul \.erificirii lucr[rilor executate, spre a se
se

inFebuinteaze o oglinde-

fl
W
Fig. 186. Suporl .u s.ripetq Fent.u mlnuirea !ilci (gf.utdiii) .u lringhie:
4rruu!e; 3

bra cu

frinEhie,

(LJ]
Fig. 188. Chei

(n)
penlru. deschidcrea usilelor de ta

Dalorita pcricolului la care este Ia indltime' este necesara lucrarilor cr.pus coqarul in cazul executddi de siguran!';. unei centuri ulilizarea Ochelarii de prol-cctie Pentlu a-$i apera oihii de rczi duffile rczultate in timpul lucrului, co$and trcbuie si fie dotat cu ochetari dc protectie. indusMasca'de funingine. In cazul cudtirii $Furilor puternici culeniilor funingine mad de fi lriale. datoriti cantititii din interiorul aceslora, oste necesarl rltiliTa-ea ) L. mr"i d^ lu-:r eir^. ' a'F i^igure protectia ririlor r.spilatorii in limpul iucrului. lt4asca cstc fonrcclir)nal:r (lin pinzd cauciricald $i prcziirtii la fa ('a inierioari un cartus flllrant, Irlrccsal' rospF ratiei. In timpul foLosirii m:lstii, la ochi se aplici ochelari de proteclioFig- 187. Dispoziliv de ars (osunl iijr\ n.rali.i cn cropoi: 3 azbcsti 5 - minerut djei. 180

Centufa de sigurantd-

un.r o ie"e n ..a"p I r rinpu'ui lu rului se face in geanta co$arului (fig. 1Bg) confectionata din pinzd, pielc sau matedal
plastic.

Geanta coEarului.

Pastrarea

l8l

estc necesard de multe ori o scad, (onfectionata din Lemn de escn!5 tare, dar care si poatd fi trans" portald cu ufutinfd. Lungimea obignuiti a scerii este de 3,00 m

Scara. In timpul lucrului

RcDartizarea sarcinitor fiecirui cosal sc facc in baza normelol de mun"i il\igoaro. La baza a.-.1or nnrmo se ia un cos.Flaon cur4it (prin co$-elalon se intelege un coS normal, cu un canal

de rum).

Cdliitolul XV)

La baza organizdrii muncii coDariLor' sti planul operativ. care se intocmeste individual, La inceputul fiecdrei luni. Ficcare punct de lucru est.. repartizat unui coEar. Sc urmirette ca punclele de lucru si aibl pe cit posibil, acelaqi numtu de coiuri.

ORGANIZAREA LUCIIARILOR DE trNTRETINENN A CO$UII,ILOR Proccsul de lucru la cxecutarca inheiinerii co;udlor este alc;trdt dinlr-o seric de faze de lucru, opcratii de ]ucru fi misc5ri, a ciror descriere se va face in capitolul XVII, in ordinea succesiunii

In cadrul organizirii muncii Ia lucrdrile de] intrelinere a coEurilor, un rol deosebit de important il prczintl schimburil' d'. e)inedenli intre puncicle de lucru, ca gi organizarea unor lucrari de-

In scopul erecutdrii lucre lor de intretrinerc a cotu lor la termenele fixate, de (.alita'.e bund Ei in condi,iile unei productivitdli a murcii corespunz5toare, coiarul lrcbuie sd-Ei organizeze in condilij optime locul de munce. Astlcl este neccsari aprovizionarca la timp e uncltelor ii clispozitivelor la locul de munce. Acstea vor fi dcpozitate la indemina co\arului, urm:nin(lu-se ca accsta s; le poatd utiliza in ordine, in timpul tk slarrufa ii lrL( firilor sale. in general, Iomratia dc muri(ir la c\ccutarea Lucddlor de inhelincre a coFurilor esle alcdtuiti dinlr-un coiar rqi un ajutor. In cazul unor lucriri speciale, ca de exempllt. curatirea co$urilor indusffiale, tormatia dc munci se compune din doi coFari ii un ajutor. In.azul executdrii lucrdrilor de irrtfelincre a cosudLor la constructrii importante, cu un numlr mare de co$uri, se pot organiza bdgdzi de spe.jialitate, carc executd iucririLe pe un front marc de
ncesar sd se organizeze puncte dc lucru cdrora s:i

monsbative, cu echipe sau cu brigazi dc lucru. O alti mlsurd organizatorice deoscbit de irnportantl este legStura permanenta cu organele P.C.I., in scopul sesizSlii situaliiLor pcriculoase qi aI evitirii urmdriLor acestora, prin luarca de mesuri
corespunzatoarc.

In scopul imbogeiidi continue a cuno$tinielor tchnice-profesionale ale co$arilor este nccesari organizarea de cursuri de calificare Ei specializare, de confcrinlc pe teme tehnice, de comuniciri axatc pe diversele pedeclioDdri aFdrute Ia lucrirjlc de intretinere a coiurilorCalitalttl xv
1I

EXmUTAREA LUCnAnn,OR DE INTIiIr"IINERE A COSUEII,on.

Pntru asiguarea bunei desfdqurdri a lucririlor de co$erit, cste

A. Lucdri de intretinerc r cogrrilor. Principalel lucreri de lntrclinere a co-"ud1or sint ulmetoarelel cure[ilea cosurilor;
iocuinte, denumite coiuri menajcre, l.rclidlc de intrctinerc menlionatc se execute dc asemcnea la co91]_ rile instituliilor, alc r.rstaurantelor $i cantinelor, La coFurile bdilor

executarea lucririlor de intretinere a coqurilor pe un anumit teritodu. Organizarca punctelor de lucru, ca si repartizarea sarcinilor acestora, se efectueazi in baza cunoaiterii situaliei reaLe a necesitalilor dc inlrelinere dc pe acei tetitorilt. Astfel, pe bazi dc evidntd, se stabilcsc: numirul co$urilor, distanta de parcurs, posibiliAlile de 4eplasare, sarcinile ce rcvin fiecerui membru al lormaliilor' Cvidenta co$udlor se intocme$te pcntru toate tipuriLc de coEuti: cosudle iocuintelor, ccle ale instituliilor, co$udle industriale etc In aceasdr evidentd se specificl Ei alte datc necesare: combuslibilul rtilizat, starea co$urilor etc.
LA2

li

se rcpartizeze

- arderca coFririLor, Pe lingi coFurile de la

publicc, la co$urite instatatiiLor de incilzirc ccntrale (coiiuri de caLo;tfer), prccum si Ia cosuri industriale. Lucririle de intretinere a cotudlor susmentionate fac parte dir ategoria lucrdrilol cu caracter obligalorju care intd in sarcina
cogarului.

In afara lucrerilor cu caractcr obligatoriu, se cxecut[ de asemenea lucrdri la cererea clientilor. Printre acestea, se mentioneazd citeva l,rcrari lre, \enle.
183

Astlel co$aNl executi, la cererq cltrdtirea cazanelor de la fablicile de pr:n" sau .el^ afprc'1Lc co$urilo. industfiale. Acec c ca,eLnc sr1 d- ooi.ei pr.\azu.e rn inFrior,u e rnF.ra meai./.ubLrtarc di.. puse in Jorme de fagure, denumitc tuteu.ri san tipie, a ctuor cu{itire sc lace o dati cu curelirea cuptoarelor de piine 9i a coEurilor in
dustriale'.

Tot astfel, la cercre, sa executi curilirca cuptoarelor de zid cu tobe, instalate la cofetSrii sau 1a buc5t5liile cantinetor. Tobere sinl. cutii metalice prevdzute cu uSilc, carc sint instalatc in perelii cup, toarelor Ei in carc se iutroduc dilerite produsc (de patiscde, de cofet5de) pentru a Ii coapte. Tot la cererca clientului se executd de asemenea cudiirea oo6,ur'ilor industriale, de mare iniltime, prevazute cu scir:i intcrioare sau exledoare, din care motiv se mai numesc +i. coquri urcabite. E. Pedoadele de intrelinele a colurilor. Din practica de exploatarc a co$urilor s-a stabiliir c! in generaL curitir-.a cosurilor trebuie se se faci la urmiloarcle t.rmcne: co$uri menajc.rej o dat5 pe lune; ' .o:uri Llc lr in'li ul '. u dara p. u.5 - coFuri de la r.estaurante sau cantine, o dati pe luni; -- cosuri .te la brii publice, la dou! Iuni; * cosuri cle la bti menaj.re, ]a trei ludi -- coFurj dc calorifer, la ;ase luni; * cosuri jndustrialc, o clata pe aD. Cind intervin necesititri rlale, ca de exemplu utilizarea unui combuslibil de caliialc inferioari sau umed, cureiirea co$ulitor trebuie executatl mai des. Arder.a co$urilor lrobuie s;i se execule, in mod curent. o dat8
Perioadele dc intrtinere a cosurilor variaze de 1a regiune Ia reqiunc. Acestea sint stabilite de obicci dc citra secliile da co$erit, la indicatiile forurilor tutelare regionale. ln gencral. aceste lucrili se executd in p.rioada de vari, asli.rl incit co$urile s; fic pregitite pentru pcdoada dc toamnd si iami. ,r .tuud Ftao. p^,,i Lr sal- ei bir' ,alucrul .^ .1.. 'r.r.. '. })arru ore dimineala si patru ore spro s-.ar5, clrd locuitorii se intorc dc ia muncile agri.role, astfel j^ncit lucriirile de coscr]t sa se poati

Se rccomandd ca arderea coqurilor si se execule numai toamna. larna sau primdvard, cind umiditatea $i zdpada impiedici pfoducerea incendiilor. Prin respectarea strictd a termenelor ti pedoadeLol stabilite pentru tntietinerea coEurilor, se vor putea evita pedcolle de inccndii. c. Curitirea coguritor. ln vederea executerii llrcranlor de cur5lire a coiulilor, coFarul se deplascaz; cu uneltele ti dispozitivele de lucru la uiila ccntralS a co9uLui, in pod. Uneltele sint depozitate la o

distanie potriviti de locul de munca pcntru a pulca fi luate Si manipulate cu u$udnt5. Cu ajutoruL unei clrei tubulare potrivite, coqarul deschide utita orificiului de cutltire aL coiului. Oheile tubularc sint agSlaie de soldul drept al coiatului. Dcschiderca uEitelot cu alkr miiloace nu cste recomandab A, deoarece acest lucru poate conduc-' descod la io4area uqilelor Si provoaca pierdcri de timp Sirm.a pentru co;ud. previzuld cu dispozitiv de curltit. est'r infi;uratd in form6 de spirald Fi purtat! de cosar pe umerul seu drcpt. Dupi deschiderea r.qilei, sirma se apucd cu mina dreapte qi se introduce in co$, iar cu mlna stingi se destiioard spirala numai atit cil estc necesar. Deslequrarea silmei pe inteaqa lungime nu este recomanalabilS, deoarcce sLinjenefte pe cosar in tirnpul lucruiui. X'Iai ales in cazul curiiirii coiudlor din interiorul incdpedlor, nu exist6 nici spatiul nccesar desfiFur5rii tolale a silmci. Inlii sirma estc introdusd in cos c6tre partea supedoare a accs1uia. Pe m;sua introducerii sirmei, perciii canaLului co$ului se bcace cu dispozitivul Ce curltit, astfel ce intreaga tuningine estc

lllriliti.

scoasd

Curitirea co$urilor industdaie se rccomandE a se erecuta vara ioan-'a. id| nu ic| ra. La irrr. p-jr,ocr,- la .brp. p"in sp.- iticJl fJbri.atie:. , u ati,ca co u-:Lo" nu ." poar. c"ec.ra rjt"t" a" 'n lucdri lucru, pentru a nu se stinjeni plocesul de produclie, aceste sc vor executa in cursul duminicii,

"i

Dupi curdtirea atcntd a p:i{ii superi{)ar a cosului, sirma este tot cu mina dreaptl Fi infisuratn treptat pe spirala dc F. uindrul drept aL coFarului. Apoi sirma cste introduse din nou it1 canalul co$ulr"li. de asli datd ciitre paftea inferioari a acesluia, .xe.uti[du-sc cureiirca funiig;nci ca qi la parlea supclioa];i. Operalia de curatire a funinginci se lepeii sirnilal df la u$ita cle cul;{ire amplasald la partea infedoari a cofului. {!)iarul lucrind 1a fel si utilizind tot -cirma cu dispoziiiv d. rlrrarlrll coiu . Dupe ce s-a exccutat astlcl cur'arliroa inlf(gului canal de fum. sc vlrificd daci a tost bino cu:ilil. lrr a( (,sl s(op sc utilizcazi ogllnda Vcrificarea sc exocul.ar (lt la uiila (l( la p.rrlea inlelioard a coEului. Aiezind oglnrila in a(esl oriti(iLr ti (,fn' rlincl-o in poz;tia necesara, cotarul poatr'!!(l(a ilac:l irt(xnx.trl ( anaLuLui de Jum a lost bine .J-i tir p ,rlf.a:., r ,;,llir" 3 x ,- Lrir.

184

ln cazul cind, pr.in verificarea cu oglinda se consbtA cI pe anumite po{iuni funinginea nu a fost inci inleturatd total, coFarul repeti oplyalia de curSlire a calalu]ui de fum pc acelc portiuni. Dupi ce s-a execulat curilira c.\ului pe intleaga lui inALEme. se fece la evacuarea funinginei curelite. ln acest scop se inchide la loc uqila de curdlire de la partea superioard a coEutii, se string unltele Si dispozitivele de lu.rru, apoi cogarut coboari la partc,-a inferioari a cosului. Se deschide utila de ta partea inferioard a co$ului. Scoatcrea funinginci Si a r'cziduurilor adunatc la partea ;nferjoare a co$ului se executi cu ajutorul ficrutui coFarutui. Dato riti formei concave a acestuia, scoatcrea rcziduul.ilor curette se poate face cu uEurin15. Furringinea scoasi cu gdje, pentni a se evita imprd$ticrea ei, sc aduDi intr-nD vas pregitit in ac.st scop. Dupi etiminarea intrcgii cantititi de funingine $i reziduud, se curiti uitimele reziduud cu ajutorul pe ci de curitit si sc fterge bine u$ifa de La odliciut de curilile aL cosului. Dup6 o ultimi lcrificare a iucrului cu ajutorul oglinzii, se inchid definitiv u$it.rle co$ului,.ru cheile tubutare po-

Curetirca coFurilor industriale se execut:i de cdtre o echipd compusa din 2-3 cosari. Inaintc de incepr'ea lucrului este necesari aprovizionarca uneltelor Si dispozitivelor la locul dc munci. Tot inainte de inccpcrea luclerilor de cureule, coEul industrial trebuie ricil, astfel incit tempcratura din intriorul canaL.rlof de

l,a atacar.a Ludului se efectucazi controlul atent al s.lrii din intedonrl coqului, pe intrcaga ci indltime, pentrr-l a fi asigurarii

fum s[ fie sub

40'C.

i
t
!

securitatea muncii; mcdiezc imediat.

in cazul unor

defecte, acestea trcbuie

si

sc re-

echipeazl clr cenlrird de siguranid, cu ocheLari de protcctie sau masce de Juninginc, luindu-ii de ascmcnea uneltele Fi dispoziljvel. de lucru necesare. In scopul semnalizirii in timpul lucrulr.ri, co;arul

Dupd terminarca tuturor operatiilor progititoarc. coiadi

se

t
I

carc

asemenea

intr; in interiorlrl coi.rlui industrial trebuio sa fi. dotat de cu cablu de sinna, pe carc I va folosi in caz de pericoi

sau de asfixie.

Bu anele de table se cur5t; prin demontarea lor ingdjite $i scuiurarea funingirei in exteriorul clddirii. Dupi cudtirca lor atent5, burlanele se rcmontcaz:i la fcl cum au fost moftate inainte dc a se culdli. La montarc trebuic sd se acorde mare aLenlie, urmirin.tu-sc ca imb;narea lor si s,-! IacI numai in sensul circulaliei fumdui. L1 cazul curillilii burlanclor cu capace trebuie si se inontcze cu griji toate capacele, pentru a s. .vita ieEirea iumului. Toroatat! se vor monta crL mare atenlie burlancle r'f britirite sj inetete lor de
Pentru curitirea coiuriLor de lum cu canakr targi, co$arul pitrunde in intcriorul ranalelor Fi :recuti rizuirea peretitor cu aju, torul fierului cosarului.. Pentru a usura desp nderea funinginei Si a zgurii depusc pc perelii canalului, aceqtia se stropcsc in preatabil cu lapte de var. Curdtirea coEurilor cu canale largi sc mai poate executa cu ajutorul mlturii de nuiele. Acest procedeu se aplid in cazul in carc luningfuea nu este lipiti tare de peretii canalului, astfel ca desprinderca ei sc poate face cu usurinle. Execularca lucririlor de curdtire a co$urilor industr.iale necesitd in prc'alabil o serie de lucfiri pregdtitoale. Ziua de efcctuare a Iucrerilor irebuie s:i fie stabitte dinainte, de comun acord cu intreprinderca. Acest lucru este sXrict dccesar, deoarece co$ul rcspectiv trebuie sd fic scos din functiune penhu duata lucririlor de
curatire.

trivite.

Cudtirea cotului industrial se exacuLd dc jos in sus, po4iune cu poriiunc. in timpul iucrului, co$arul trebuie si fic fixai bilrc de sc:oar:a scerii cu centura de siguranti. Dupi .ruritirca fiecirei zone pe intreg pcrimetrul coiului, cosarul se urc; in zona imediat supfioar5, lucrind in acelaEi mod pine }a partea superioar: a coFului. Dupi cur:iiirea coslrlui industrial propriu-zis Fi inldturarea reziduurilor rezultate, sc trece 1a curitfuea cazanelor Fi a c.-lorlalte clerncnl.r do la Farlca ir{.r'ioari a cosurilor industriale. Tn limpul ]u.r'Lrlui, fofafii rlirl e(bipe pclt cxecuta aLtelnalil. dlleIite opcralii. D. Desfundarca coqurilor. Dc multc ori, canalele de fu]n sint inJundatc fio dc pisili, fnr de uncLe materiate (cdrilnizi, pietre, Iemne etc.) c6zutc in cot. In aceste cazuli, cofurile nu mai luncliG. neazd, asllel incit nu s,: mai poatc face eliminarca {umului. Desfundaica cosudhr se cxecuti.lc obicei cu ajutorul globuLl (bilci) cu fringhie. Pntru buna manevrare a acestuia, se utilizeaza suportul cu scripetc. In accsl scop se montazi acest suport pe gulerul cotuLui. PcnLru uEurinta minuirii scripetelui. se unge in prealalll cu seu sau parafini lrirglia globului. Dindu-sc drumul pe scripet la globul cu fringlie. se aplic; succcsiv cileva lovituri cu globul. astfel incit canalul de fum sa se desfundo. In cazul cind materlalul care infundd canalul de Jum nu poate fi inlSturat astfel, se recurge ia siraa de crurdtat co$u]. Introducipd de jos in sus cap.dtul liber al sirmei Ei presindu-sc puternic. se poate inLetura matcrialuL care a inlundat canalul de fum.
187

l8b

la par'lea srparioard sau jnl.rioa"., a.^.LrtJi pjnd la lL,.ut intlr,rdat. ID acest"loc se _sparge peretete canalului de fum, practicinau_se o cauri .uficieft de ma . per .u a .e Intat rra n-a eriaiut .ar^ a rnfun_ da' ,enalul. DLoa i,rr'urar-a a,estui mar.-ial. sp rr,/idei1 .gaura practicatd in peretele co;ului. La rczidire se utilizeazd cddmidd si mortar de var. Mortarul sc p|epald de obimi.djn o partc va. pasta ti rrei parli .are c s" u ili/p12, .a1^ci.i-j 9il",u .pi. La -.c.u'a. a r-.jdif:i, ":.ip;;;;rl. unFIe !e ?,idari6 ii in spe"iaL mi.lria zidarului. f. Ardere-a coSUr;lor. Jn zurr'^ c:rd can{i,at^a de fuoinqin^ de_ pu.a p6 .a'lar.i6 .oqrr,tor e. aLurd.ntd. :ar .ur.alirea ereoaic"sLe \c fa.. .U.der a luni rqinpi din .a rrt .t- .J.. "um. Ard(rea .o u-i , - .n , \p. uri ,.u ailrr ,.ul dicp,, iii\ u ui .i . a|s .n a,rcr ' p c^ inrrodu. p" rol r.l rJ,ur di.po,/iri\ului. ln :r:u,rr rFru a .s1a qarnilura Ll. a b^.r : Ji,t, i.\u.ui se i.r6:ba ru Deirot. .ij-i si :^ - oar. din lispn_ }P cpu.i apoi , u n n,d ,l|?dp,-, mi "rr rca--l ; pp l11(ut ., ,,9. p.n.ru a cp .ntj.turJ ., urp;.ea ;a ro'uLur. Dupr a,^ a s. in rodu - Lli.po,iri\Lrr i. ,a atut de lum .i "_ ro.ir,d". c. u.T;r'^..rrirpi, -x di*, i..",".i"li,r ,a""r,:ui oa l m s. ap.ina^. rr,,irr,l p| i ,. se lpr."r' i. tot limput cif dlrca;i arclerea cofului, cofarut rrebuie se fie . In rl. h :i si sup"J\F h.,,^ rr't Fa. "orp J.p p rr I cvrta.vpntuatete inra n.lii F. Rem(dierca unor dcf,,cle ta corur;. Funclionarca nFcorcsDun_ ?arJaf6 a rosuri o. d., f.r,n .ru,,dra dp Inftjnda-.a t.r cu lunin ".,qine,.zgud si alte reziduuri rczultate aLe arderii $i circui;iiei l;_ mr1lui, precum Fi dc iDfundarea cu uncle materiale cizute in cana_

Eyisr; ins; .a7uri jr ca"c ni.i prin a,csr procedcu nu e\l- poci_ ... o|a oeqlundar*a , ^)utui. In a.eq.p siua(ii. <e m:50a"5 dinanl; dc

O alti ulmare defavorabili a lisurilor este aceea cd tiraiul coFu1ui sc reduce, datoritd aeruIui rece care pitrunde in canalul inci]zit. Reducerea tirajului co;ului cauzeazl totodati micEorarea tirajului sobei. Acest Japt are drept rczultat arderea incomple6 a combustibi lului in focar, ceea ce nu numai ci reduce puterca de inceLire a sobei, dar cauzeazd degajeri de gaze toxice (oxid dc calbon). Pentru a controLa existenta fisurilor se procedeazd astfeL: Se face focul in sob5 Ei se deschide u$ita de cur:tire a canalului de fum Ia carc este legati soba respective. Cind fumul inccpe si ja.a .jin abuJd,nra pp a pafl.a "uop iaard c ,.tului. sa a.opefJ ,oSlrl d pa-t.a lui rupFr'oard ti . i r' hid- uri(r o^ curarire. h a:ul ieEirii fumului prin canalul de fum aliturat, rezultd cd cxisti fisrui intre cele doun canale ale co$ului. Este posibil ca, fdcind aceastd probi, ca urmarc a astup;rrii coSului la partea lui superioara, tirajul sobei si se opreascd qi locul si nn mai arde. In acest caz cotul estc corespundtor Fi nu exis'"6 fisuf

in perctii lui.

Astuparoa Jisudlor de la coFuri se execut[ cu deosebitd grijd. Dupd ce s-a stabilit intii pozitia acestora, se inl5tud restr-1dle dc ou d\:l- oe, a-a.ni,,i fisLua.li ..e upa gdur:1" cu mar. atentie. La urmd se apllcd pe porliudle respeciive o tencuiaLd ingrrJrta.

i
I
t.

d. a !a.,a. Iun, tioner6a nn-or jpur/j.oal a.onurito_ s.. . -]lifafl 4a_nr^.r ' de ac rlarFr Lrnor ctelp,,c al. a.esLot,a. frnul clintre cete mai frecvcnte ctefecte ate cosulitor il constittlie iisurarea peretilor acestora. La ctedirile vechi pr".d"; ;.";;;; f-.r'-i li i', per rii ,o u.; or ti i- p.rF'ii ,dr !^pd.d "" ,anat..lc o. ru"n. re n^uttr orr. pe- ,et..cra..pr,.a un.ana r. fum In.dl,iL de J'u, rr^in,5r.it lisur(a,,a. Da,ori..t dita.^ iei oirrrrp gr-ur3,, a.pF lifici a gazelor "^ de ardere care circuli prin canalut inJ:1zit qi griu_ lalea spccifici a aerului rece din canalul neincdlzit, prin toc;ile tiquralc p5trunde aerul rece in canatul incilzit. prcducind cncutatia i,, 1n..i',v r. a !J.,et^r .i. rDi, i : a tuDului. Drept con.,.inla iumul $i gazele fierbinti ies in inciperr.
lBS

lele de fum.

Un alt delcct al co$urilor conste in legarca gre$iti 1a cori a tubu1ui dc fum a1 sobei (a recorduhd sobei). Daci in cazul probei indicate mai inainte, ca urmare a astupirii co$ului de fum la parlea lui "uoLrioarE. tulrul c.- pri'l al,; so a sad p.:- al ,o, ar ,lad:f:i. rezulfi ce leEitula sobei la coS nu este e.xecutatd colect. In acest caz este posibilA iie nerespectarca distan-telor vrticale oL,l:ga orii lr ra n"Jrc. a a doud ob" la a la i "o , greiiti a racordului tubului de fum al sobei cu canalul coEului, care tub pitrunde prca adinc in co$. Dup:l cc s-a slabilit intii bcul defectului, sc excclrtI rcmedierca lui pdn demootaf.a tuburilol de fum nontale greEit ii remontarea

lor

corectS.

fumulrd

A1t5 cauzi a lip.rei do

'I

lI

elidirl alipite. In accst caz, remcdierca sc poal.c face numai prin mdrtuea indliimii co$ului, in conformiiate cu prcscriptiiLe t-.hnice. In mod frecvent existi cosuri care nu sint previzule cu uiilrj
de curilire. Acest defect important trebuie remediat de urgenti, prin executarca de giu.ri fi monlarca de uiitc acolo unde lipsesc.

coquLui dcasupra coamei acopcri$uLui sau dcasupra coamelor unor

in incipcri, esto laplul .i nu

lifaj a (riului, avind ca urmare i.sir.ea

estc asigr.rratd inaltimea

18Sl

cdpitarttr

xvlll

tI

MASURI DE PAZA coNTEA INCENDIIIoB DE PR,OTECTIA MUNCII L.S. INTIi,E"IINER,EA CO$IIEILOB

A. Paza contn incen,iliilor. In conformitatc cu prvededle N.P.C]=1964 si ale NomntiDului C.S,A.C. inclicatb fi.Al-S;rt, ta er.ecutarea 9i intretinerca co$udlor trebuie si sc aplice urmltoarele mdsuri de pazi contm incendiilor: Datorite faptului c[ incendiitc ta cosuri se produc de obicei ca urmarc a depunerii funingiDei pe canalele de fum, trcbuie luatc mi_ suri pentru evitarea dcpunedi funinginei. pdrtr-o buni dimensionarp a , anrt^ or d^ fu-n sc rFdu. p^sibitira(i.c d- oepun. fe r funi'l_ g;r,-i. Tnr a-'ln. p-in ti ,:sar.a inJrijiri s ,a1al;t., sp elrmine -arcEr drilili-p .are cr fa\ori,a d,pJI'r.a tu)-nei ta;: l\ a.pst sens se rcomandA cosurile tencuite fa interior. In slir$it. curdtirea ,o urilo" srr a.der e luringinei t-.bu:e sa e cx...ule .u r.gularirale, la Lc-mencle slabilile.

lui inlelitoarea lrebuie sd fie bine etanFate. ln dlcplul co$urilor, tarpanta acoperiEului va fi prev5zr.rt! cu juguri (fig. 191), asigurindu-se astfel distantra minimi de 0,10 m pini la pereiii co$ului. Daci grosimea peretilor co$ului este mai marc de 12,5 cm, aceasta distant5 se poate rcduce la 3 cm, astfel ca elementele inflamabile sA nu fie liDite de cos.

191. Jrg lingA cos la elcmentL. inllamabile ale sarpantei acoperj-

lris.

sutui.

Fig. 100. Dislanla iltre cos si el,

n i'r I ir ' I

dl,

. rr(

., operi.u.

FuLur

l fi
s,

ln(ndiile la cosud pot fi cauzate de asemcnea de cdpdturi in co$, de rostud neumplutc, de uFite de curilire neinchisc ermctic, .are fdvorizeazd produccrea curenlilor ii provocarea incendiilor. Ca atarc, se .ror remdia aceste defecte. In cazul cind acoperisul este inflamabil, distanta de la clementele acestuia (panc, ciFriori, astereali, invelitoaro) pin[ la zideria cosului trebuie se fie de cel puiin 0,10 m (fig. 190). In juu] co$u
r) Vea nora ia Lap.
190

t
x 'l

lr,Br,)crr Tidi-i^' ,^:rdui i, d"eplu pa. Fl.|. i.llomab:t. cc executi pe toate lifmea coiului. Se intcricc reze:narca grinzilor planFeului inflamabil pe ziddria cosului, exccutindu-se in acesl
scop juguri. La treccrea coFurilor prin pereli inflamabili, trebuie se se execute pe intreaga indltime a acstora, elemente de proteclie din zidirie r9t

ln cazul invelitorilor inflamabile, co$u.ile trebuie s5 se prevadi .leasupra cu dispozitive de proteclie contra inccndiilor, constind din gdtare de sirme cu ochiu de maximuryi 5 mm. Elementele planseelor inflanrabilc (de lemn sau metal) trebuie si fie la distanta de cel pulin 2i cm de la canalcle cosului, ccca ce se realizcaze de obicei prin ingrosarca zidiriei coqurilor in dreptul plan;eelor (fig. 192, a). La co$urilc sobclor cu ardere de durate lungi (pcste 21/, ore), ca de 'xemplu la sobe de cantin!, la cuptoare etc.. ingrosarea zidiriei co$ului in dr.'ptul planteelor inflamabila trcbuie si lic de 37,5 cm (fig. 192,b). lngrogarea se erccutd cu console de ceremidi sau beton. Inirc aceasti ingroqarc qi elementele plan$eului inflamabil se prcvede un spatiu de circa 2 cm, care se umple cu rateriaL igniiug (azbcst sau doue stmturi de pislx imbibatd cu argi16). Ingrorjarea zideriei cosului trcbuie se se execute pini la 2 3 cm deasupra nivelului pardoselii in{lamabiLe, iar pardoseBla ii umpluiur'a nu trebuie alipite dc aceste ingro95ri.

\'III,

D.

tt.

',i,.i1;i=r
ii

;*i';t*r**t
'',

:, r'' 1 ; ,,,,";ii-i; *i ;i ;*i#,'.t:;']j;1i",'";r'iri

iti, t+*i-*;
o
'

lt
I
!-rg, 192. hlfolrfea
(l .t,lL'L Itat,sr.lo

!rd

Iig.

194,

D\e,!tr ea i,ollrii in'ht_ r !nrliDol,rLi id dicP'u (oir:


r

Fip. _ 193. lzoLcra .otolilor Lat. ,


192

srre_

J :Lr: '' | 'r' t' fie amDlasale ro: r-urire p rrflr 'Lt'Jlir Li rr-l n r" rr''r:rmalil6 are a'olzL'n ra.r'i,ri't,i.-'pi ou: , r";r' auri 'dcctrc'' rcr lr."u nu. iJ-' c ,i.i "i"i: f,i carur i:nd (rPn(uidlb' azbFsr' ie i olati' u (ac u rt' ' i] ,'ii'r';"

'"'' "t;;:; *;: :'

"

- -'' . - "i"j'",.'$:ilj.

bat

DeretiL Inflamahili:

".-r:. cu argrra)' " pisli imbibat;' tabla,


l3 - ckrc. $barulul rr
.ostrru'ui

193

,i
qr','or d u'J aa''cuf lcir'amfe Sejr'ri. .1. o.U; ,.lor ." 1:r. pi r i l:"n'1:. L: aj' 3Lr r'r"rppfi i ar1 se at]A nl]t.rialc inflamabile sau alimerltc' o" u o ufil r^l u'" :'' l: )l' ' 'rl 1r , - " l puti., ^. ' r D a i p | -' 'u'r'l I I p'r6ra' .Llr" o n^' re ".:1,'ri'.1; rl.'re1 i,,-aqe.i... . u.Jdn. \.1ter I i- "l l lr -rr1 \ f ar^ u a lDu.'n proljatc' abile sinl ilfla parilosclil' in cazui-cinrl'plari.c1e san sobelor ia tr,l cr.r burlanc dc tablir. distanla i" r "u""t.o.n.,rotui ," , i,, dna,'.,' or 'i1r rrrLo a r. .i"ra".". ',"r l ' purir' irrlarr'ri ja.i.^r ''r" o ." ^ Du_ l.ar. 0.70 nl. tin '-I"-""., t'r i'r'iLIu:1 'lLr 'l J'! - \a r-'rFa rFdi1 a"n Ioiiri 1 .'li' ia- 'r'' trulri r,u pfin :1' J r'- f a t-,i . u.. i i': . "r. -i-,:*. :,' 11 4 I J'' u r : 'ricel pulin rerLlii ':1' ',]a si tlcaci trebui( tsurlanelc Li,]ii""- :l .m ldli]ll(' r'1"" l'' ll n: rr "um 070 r, .' .. .-.. ir"-. pr'r"j ' i Lr '' L-rT lh'lp r,'ii 0.50;." ' ',, s'iitcilor' cnciu1a. |are 3:r opr,-as.ar irnpriliicrca Se inlerzi(r'-.i sc tLcpozii:eze in po.luri nlaterialc inllamabilc in p'd dc roz:lt'rare' Lh matl pcfi(.1 pfr:Tintir ealcliili ficn''e ( ( (r)ffspLrLr(l cosuLui' consti_ arralclc .are in mai,)|i1r](.1 ,:irlun1or (au7a incerilbr-1drir'a ti pLriirr(l i"ira"ii,li rnspilLifl a s(irrLcilo. diilof. O atdrli:,t,r,srbiti lrctruiL' a(or{lat''u ocazia cxe'ulirii lucr'5ri pericol r". a" i,:A!'', .1 ( orurilor. clcoarc'ce in arlrast:r situalic 'xistit timp perioade de in co$ufiLor a" i"""tai". Eslt inteft:isii al'd(lea se.reios ii clr \:nrt Ii Puterni(r'. on' .ril I'oain''ndi Tnr-'...'' il cen ( alaLP lmeolar | l' i^ d. fllor 'qJ'' u o 5la.ar(' ' -/:1 '^_ ' pc .tnn""L,r. l""of. P.CI, in \'eclcr'ea luilii d!'misuri urgcnte Tol l'elilicerii organizarea in un miiloc efnrace 'ronsti rr,il. ",:*"t". in pr|roada de toamni:ii iarnd, la care se parti'ripe coDaf'oqurilor rul ii un P' mP l r oLuntat' B- teiena mdn{ii J a , r"cL" r'o lrr' ra_ l'r de inlrclinPre a co}ucosanlor' riLol eiisti rondidi carc pot pture it1 p' col sdniratea prelederr urmitoareLc apLife Datodlil acesi.LLi fapl est( necesar si se
'in:rltime. Aceste lucrilri nu pot ii ei.'c'tuaie, dacl slarea s:inetirtii cosarului nu este corespunzitoarc. In maiorilatea caTrrrilor, cosarul trcbuie sd clectucze lucriri la coiuri in carc se g:rscsc gaze tonice (oxi.] de carbon ti bioJ.id de carbon). De aceca este ne.csar ca inaint!: de incp-"rea luc]'uiui. ca 9i in timpul lucru]ui, si se asigtlrc aerisirca $respurrzdtoarc a .analelor

Pentru asigurarea condiiiiLor de igiena a muncii, prezinti mare importanli utilizarea eclipameniului d-'proteclie ii a echipamentului de lucru. Legislatia nuD(ii djr RS.R stabilc;te ca argajaiiIor carc lu.reazi in conditii care pot avea urmiri diun:'ttoarc asu pra sinntitii tor. si li sc acorde echipame.t dc protec,ic. in 'icderea inliturdrii posibilitdlilor de imboLiivir. prolcsionali salr accidcnllchipameniul Ce protectie sc acordi in coLrditiile stabilite pdn ;r. ?95 rth 2 irilie 1960. Ac.st echipamcnt aparlinc unititii care trcbuie s:i i ctea in Iolosinli gratuiti angajatilor respccli'ri. Unitatea ost{r obtigaid se pistreze ftrhipamentul in perfecti star-' .de utilizarc, iar angajalii au drcptul dc a-l folosi nrmai in iimpul inmuncii lentu care estc prclizut echipamentul' deplinirii -Ca echipamenf cle protcctie, coiaruLui i sc acor'{]i: centuri de siguranle, ;ch.tad dc'proteclie, masci contra prafuLui Ei papuci de Doslav Dcntru lricriri int.rioare. i" cazul r,ina coiarul trebuic sd tucrcze la co;ud incilzit' (peste 40'(l) ii tiiri pocil)ililili (1. acrisirc. ca de cxcmplu la coiurile industrial,,. r'sr, rrr:r.sar sii fir.',tripal (Lrr combinfTon clc azbcst cu glug6' apriril,,ri (l, g(rtLIr(tri (liri I)il 1.. {lri1c (u i:llpi dc lemn mA uEi rli,arl)l,t, lrrrtunr:ii mar..t r'LL aparal de oxigcn L'rislalia It.S.R. slal)ilctlc dc asem.rnea c! angajatilor pcrmaD.nli hr(rind in condilii care pot cauza uzrBa plematuri sau dcpunc la rla(lafca imbrlceminlii sau inciltdmintei Foprii' li sesus mfnFI C.\'l -xLui iiispozilie cchipament dc lucru, in condiliiie iar angar'mitate cetre procurd de lucru se tionat. Rhipamcntul de nLrmai jurld rL. 'li.l n lut lui 'i.,til'uporlJ Ca -, t ipam"nt ,l^ lu ru. .ot3_ilor I s^ prot ur; la 2 ani 'o'tunl rli coiar $i la 4 ani vesti vituiti Datoriti acliunii ddrrnatoare pc .ar' o are_ fxnjnqinca asupra pielii. la lucrerile din interiorul canaletor' cotutl.li, colaml l rcDure si Iie imbdical asUel incii corpuL siu se vini cit mai putin in contact cu luninginca. C. Tehnica securiutii murcii. ln scopul executerii lucrer or de intrelinere a .\r;urilor tn deplini sigrrantrS 9i al inldturerii eYcn-

co$ului.

II.C.li.

privihoare la igieL,d rnLrtrcLr: ' t" ,.""_ ,' , r.l.,r Lr'rdr l t 'l r,rilrre a 'o:urilor I pr"i 'uil u rui exanF I med;cat lr^u ,r. .o Jfii oris ". ir sLrpuri i 1 " :'rnuiu: nFc'o\ p^r rfu lu.iJ la ire v' rifr.ar , "nr.m r'r'i
194

l3'

ts5

tualeLor accidanle, c'ste necesare aplicar.a unor mdswi aretatu ii),

Inainle dc a trece Ia efectualea Lucrerllor pe acope ; hebuic sd se 1'cdfice cu deosebiti ateitie starea $i rezistenta scdrilor de acccs, a platlormeLor de lucru, a parapetelor de protectie. a tabacher10r $i chiar a cosurilor.

se aqaza simehic in raport cu coFul (fie. r96)i nivelul platformci r.ebuie s6 {ie cu 0,70-1,00 m sub nivelul piriii superioare a coiului In fig. 19? se di un excmplu de pLatlormi dc acles la coi, rezematd dc acoperii i.i dc .oF. Accesul la cos se iace in muLte cazuri prin tabacheli, care tre buia se fie situate in apropierea cofului (fig 198)

fig. l!5.

Scare d acces de pe a.opri9 la

.q:

mulle ori nu cristi mijLoace de acces la.vlur:i sau (:tle - Dc sint necorspunzitoare. In fi8. 195 este indicat5 o scar5 dc cxistentc acces de pe acoperiF ]a co$, conlectionati din metal ;i bine ancorat5,

la

timpul - In fixate de acop.rif. In

coD.

lucrului, cosarul trebuie se stea pe plaifoln1e bine' cazut coturilor situate ]a coame, platformele

Fig. 198 A..esul la cos prin tabachere lre vizutn in acopcds: , - coe: 3 - uFa !en1.u .ullilire! 6 tteaPti Peni.u colaf

#,+
}rig. 196. Plal,{orml de lucN la rn coi situat la coamal r co ? - DLrlrormi.
196

.- In r,imput circLrlaliei pe acopelt, trebuie s:i so a(ordc mare atentie el,.mentclor de pc acopclif (anter)e, paral.rizncte, .lifcdti conducto etc.), p!:ntru a se evita inpie.licarca de acestca ti posibili
Pe timp dc ploi $i vinl.uri puternico cste intcrTis:! efcctuqrca pe acopeds. De asencnea csle intorzisl urcarea pc acopelucr:irilor ri$ in starc de cbdetate. Nu eslc permisi urcarea pe acopcr'li a ajuloriLor coEarului, fir; sriplavegllrrea atentd a acestuia. In cazul cind bila dc curelit se b|xrhcari in caralul dc fum, trentxu a se evita accidentele priil ifoat(rca ci {ortald. se dctefmini
147

Flq. 1!7. l'latforfta de aees l .osi

distanla dc la locul de blocare pind la gura coQului, dupl care se practici o deschizlturi in canalul de fum, scoiindu-se bila. La efectirarea lucrdrilor in canale de fum incilzite $i cu dega jiri- de gaze toxice este ne(esar s:r existe gi un lucriior in cxterior, .rare si tinl permanent legitura cu co;arul din interiorl canalului. De obicei ei vor sla in Legdtud p ntr-un cablu de semnalizarc $i sallare, carc si asigure scoaterea din canal a coqarului in caz dc

ANEXA

Modcle dc sobe de tcracotal)

ln cazul curitirii coiului prin ori{iciul prevlzut in pod, tre- sd se ia mdsuri impotriva unor accidente cauzate cle eventuala buic (jd re a .r' .:.li'or .cu o^"la af-a /iLlariai. Dat fiind faptul cA executarca curdtirii co$udlor in acelea$i locu are loc 1a intcn'a1e de timp mad si de citre coqari diferitri. ccea ce conduce Ia necunoaslrca locurilor de munce, este nccesar s! se organizczc lunar instruclaje ln problemele de tehnica secr.lfi|alii.

i !

dimensionare dupd iabelel.

1Me.lmile supralelelor de in.alzire vor {i cel rezuliale dir calculele de

t-6.

199

-_-

l
*
rrr
soba dreapte cu Patru etai're
lasimetrjce).

I
I

-T*
3L

l,

v. sobi

dreapta .u relragcre, cu lrei elajere si medaljon.

l'l Sobl

drexpG {ar fe||ager.. .rr lfei elaj.re si nisa

\11 So|i ru doui .laicr!. tsr' d,ri !i m.dalior1

!ltI

Soba rr,i.irlerc $i i.tnrdu.i.

lX.

SobA cu doui eiajere d coli, o el,ajerA-corsoti si ieiindlri.

x.

jeri-.onsou, ieqhduri,

Sobir

doud elajcre de .oli, o ela nitt li medalion

xI

sobE

.u

retragerc, siilpi

ii

bancbeie

xll

sob; cu etajeri si banchcta.

XlIl. Sobr cu nei

elajre,

i.inrd ii

barchcid.

XIV. Sobi cu pal.u elajerc, i6jnd 9i balcheta,

X-4. Sobe de

coli .r paln

eralere.

xvr. sob, d coll c.r trci


nisi

erejere

si

XVIL Sobe d. @ll. cu trei etajere ti


resrrourr.

XvIlt Sobi a 6lt ru trei

etajere.

I
I

XIX

Soba de

coll c1l trei orajere dbpue f. irepte

XX. Cdnnn cu retragere $i

banchere

XxL

Sobar

de sirit,

.! doui .taiere ri o eiajqe d. .^rl.

],
, !

, *! , uui u, . . , t i . * . ; i *; *i . t i -; , = = ; = _i ;i:I;:= ' ; i ; ; ; : , : i ' i ; tr: ;1 I,iIiiiI

ii:liitii i;=i:i iii'ui:.i.. ::;u;i lilii;i'i i ii,r =li i,i;:l:-:i*:u ::l;."i i ! iiri ;,r ir;,tii ;l'li t:i,: i i l ,=?l ;i: :,': =l ,,..;i ii i:i;iiti ,:.i=:,; .'i; ::ii ii:'r,;i iitiliii =.i

--.-'--.

18.

" "f[:i-:L;:.]:.,:;!H,"" ,* orenbo,er (ManMtur sabatutui). r.ei_ ' ' iij i"".Ll,l").";."1,iil,';.,y;"i:1ii::. ?:1: i' ii ,i xent't'irii (t ^d din
Sekaop,,Ii. Mijh1e., X.

tn'

Brandxertuche an E@ssctbrnsteinen aus tvond uJtrk Ln.t Farn:td,ktn ttn.rcai "#it d ; ; ; ;"::' t ;':'' ;i" : :' :": J: i;l #

!'#,

.'til',''

"t:":;'":

;";

"'.il.i,i.iJ ,h0."

Pe(:inoe otaptenie (tncdlzircd cu sobe). Mos.ova. cos-

TABI"A DE MATESII

PATTEA
Cdp.

'iN|ii-

SO]JDLOR EXECUTAREA SI INTRETINEREA


5 a

t. Noliuni de terfloihnicA

B Drtdtarea LoTPUI Llof C M;suralca cJKurx D Propagarea caLdurrr


.6ldurd

l'roducerca caldurii

6
7

tL lncllzirea chdirilor A. Sisleme de inlzire

10

ts. Incnlzirea localE C. DrmerLSi!na' eo sobelor

lr ll

24

Cop. II1. Comb{saibili

A. Comb6tibLli soLizi 1. Lemnlc de to'


B. Combustibili ]ichizi
c_

25 26 26 27 21

Combrslibili

2. Cazul Petrolier Lrtlrenar D- lnlo(uiiorr de combus Lbrr

Gazete

naturaF .

gazoqr

peniru executarea sdtclor Co!. lV. Materiale 9i sccesorii PlAcile de te.aco15 _ .- '

2i
21

il'iarriicaei Ptacrtor oe t"mota 'ca.acieristicite Puotor oe i. si dePoaia'ca


4, l'.ansporlu1

23

;lt
42

Calamr? le 1. Fabficarca';ridrrrbr

15

t. Forme si

dimensiuni CaracteristrciLe ca ri mrzr lor

2tl

a. (ririrnizilc subliri penh u sobe D, ariremizile relractare


]ti.

17

Sobli cu catreri de
SobE

Nlo.ta.!] de arsiln

loc
Caar. 1,.

51

A. Ur.Ll. {lc lrasat

Unltc 9i disrroziiiac pcnlru execubra ,obelor

B 5obc ..br 'ol..r. .I.u', r. 'r \ " C- Sobe polis.Dale sau circulare D- cdmfie s'i ve.rc E. Sobe ile sdlil F. Aite lipuri dc sobe de l.ltco1a Sobe cu tub d dc lenlilalic metalic c. Modele de sobe de tcracotE Cop, X. Ex.cutarea sobelor de zid .dt. X/ ripuri de \obc .i cuplorre d" /iJ A. Sobe cu carale dc fun B. Sobc cu canera .1e gaze al. Sobc cu pliti :"i cuplor D. Sobe de salil lj- Sobe de gaiii, (( cazan ii
Soba cu sclrlel

car. iDceLsi,. doue canerc Sobi .u ui!]e pentru tocar ii cenuqar monl,atc in per.le

acr

128 128 128

l3r

ll'l

131 131 13!i

13i
139

59 59

Sobt cu (utic c1e arder. Sobd penrru ard.a Paiclor

|19

tilll

11ll
l{11

67

Ca1i.

//.

Exccularcs

tuc6rilor
d

rte cxecuiie

A. Slrucilra procesutui de

D F,n,'

de irtrlincre a conslruci,,

ti

sobclor

l'll
149 140

6i
ti.l
73 .t1
,11

D. Xtetode de

Lirt.I'tt.

Cateeotii

nun.A dc sobe

l5l

1t3 15t
156 15B 159 1rl0 161

A. irremcrtel. ..mpone.tc at sob.jor B. Clasrfnrar.a sobclcr Cor. V/I/. Dxe.uiarea sobetor de teraroj:i . '\ t: , p.da' nto. oL. i

?6

F, Cuptoare Ns--iti C. Cuptoarc .te coletifie H- Cupioare d simigeric

/9

pfcljalitoare D. arepararea mortaruirli E. lree irca pld.ttor dc ie.a.or,i n..i.1, lt_." .r,. .o. rl'. ' "\' ",* usil ceDusaru\ri Il. -xloD|area L ilorlaFa plicilor in rindurilc sobci
C. l,ucrdri

'

Cd!, -\/1. lDirclineiea sobclor A. Utiiizarea fatlonali a


ts.

d6
Erl

D. Demonrara ni remonlarea sobolor


Cd]r.

c- Rcpararaa sob.lor, cu deuoniiri pafiiale

curdlirea sobelo.

. '
muncii

tc1

lti.l
163 1ti4 16+ 167 1ri8

-IIIL Misuri dc parar .ont.a i'rcendiilor ni de prolcclie a Ia cxecutarcr si inlrelntcrea sobelor


A.

10rl

roi
I

Iad.u' "

lr

li l',
.-

b..

lll.lixecutarca lo.arutLri -

l.!r, '^ .,,.t. ,L, . .^ ". 1 n * ' , ,o J^ . ...,d


-'
Ca?r. 1,1.

, ir,r, , bF. ,.r"r.a,'i,,", r,,du' i.o

i..., L

r._.

tr,

I|. tt

1,,
.

secuililii Farl.a r doua. INIRIITINEREA COSURILO| , ot. l/V. Dalc ru pririrc l. (ogurile de lum A. ie'..r rl _orur'lr d L .,,..l
C. Tehnica construciive C. Nlasuri 'r",

;69
169
1,T2

ll,l t-o
r:0
t24

Tipuri de solc de {era(oti 4. Sob. drcpio SobA cu canale !e.ti.a1e sub.: . .. ,,.Sobi .rL (analc orizonlale ii spirah Soba cu do!.] Iocor

cal. ,aI;. Unelte ti dispoziiiae pcntru intr4nretea coiurilor Cop. -lvl Orgauizdea lu.rArilor de inirolinere a cotur or Ca!. XVIL Exocuiarea lucraribr do infroliner. a coSuritot A, L'. r;ri de :nrr":.,.-re c .o,Lrrlor B. l,erioaCele de inlreiinere a coturilor c, Curdlirea coturilor
D. Desfundarca coiurilor

1?0 182 183 183

212

:/t3

---:----fF.Remedjereaunordetecret..o$u"i ., . : . . . . . . . .-oe XVli r,ari:yi-.dl paza .oDr.e incondiitor )i de p.ore.tia tuuncii ra


A. Paza
B. Isiena muncii c. Tetrnica securt6iii Inrre!'nere cosr.ito. .o\lra incendiiior
E- Arderea cosuritor
188 186

Anexd, Mo<lele de sobe de temcotd

. : . . . ' -un"ii . . : , . : : . : : : : . ,

190 194
.

t95

209

Va apdrea:

A. Sinonelti

INSTALATII IN CLADIET

ii
I

TNSTALATIILOR TEHNICO-SANTTASD

MATEEIALE SI APABATE COMUNE

i
i

IA

f
't,

,i