Sunteți pe pagina 1din 34

back

O R D I N nr. 1267 / 2005


pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea materialului de inmultire vegetativa a vitei de vie
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 / 09.01.2006

Ministrul agriculturii, padurilor si dez oltarii rurale, in !aza pre ederilor art. 12 din "egea nr. 266/2002 pri ind producerea, prelucrarea, controlul si certi#icarea calitatii, co$ercializarea se$intelor si a $aterialului saditor, precu$ si inregistrarea soiurilor de plante, luand in considerare necesitatea ar$onizarii legislatiei ro$anesti cu Directi a %onsiliului nr. 6&/1'(/%)) pri ind co$ercializarea $aterialului de in$ultire egetati a a itei de ie, pu!licata in *urnalul O#icial al %o$unitatii )uropene nr. " '(/17.0+.1'6&, ulti$a data a$endata prin Directi a %o$isiei 2005/+(/%) pu!licata in *urnalul O#icial al ,niunii )uropene nr. " 16+/2+.06.2005, azand re#eratul de apro!are a proiectului de ordin pentru apro!area Regulilor si nor$elor te-nice pri ind producerea in ederea co$ercializarii, controlul, certi#icarea calitatii si co$ercializarea $aterialului de in$ultire egetati a a itei de ie nr. &7+5( din 1& noie$!rie 2005, in te$eiul pre ederilor .otararii /u ernului nr. 155/2005 pri ind organizarea si #unctionarea Ministerului 0griculturii, 1adurilor si Dez oltarii Rurale, cu $odi#icarile si co$pletarile ulterioare, e$ite ur$atorul

ORDIN2
Art.1. 1! "e a#roba Re$ulile %i normele te&nice #ri'in( #ro(ucerea in 'e(erea comerciali)arii, controlul, certificarea calitatii %i comerciali)area materialului (e inmultire 'e$etati'a a 'itei (e 'ie (in #re)entul or(in. 2! Pre)entul or(in %e a#lica #ro(ucerii in 'e(erea comerciali)arii, #relucrarii, controlului, certificarii calitatii %i/%au comerciali)arii materialului (e inmultire 'e$etati'a a 'itei (e 'ie (enumit in continuare *material (e inmultire+! in ca(rul ,omunitatii -uro#ene (enumita in continuare ,,,omunitate..!. /! Pre)entul or(in tran%#une 0irecti'a ,on%iliului nr. 68/19//,-- (in 9 a#rilie 1968 #ri'in( comerciali)area materialului (e inmultire 'e$etati' al 'itei (e 'ie, ultima (ata mo(ificata #rin 0irecti'a ,omi%iei nr. 2001/2//,- (in 2/ iunie 2001. Art.2. 3 1! In cu#rin%ul #re)entului or(in termenii folo%iti %e (efine%c a%tfel4 0) vita de vie4 #lante (in $enul 5iti% 6.! (e%tinate #ro(ucerii (e %tru$uri %au folo%irii ca material (e inmultire #entru a%tfel (e #lante7 a3 soi (sinonim varietate!4 un $ru# (e #lante a#artinan( unui ta8on botanic (e cel mai (e 9o% ran$ cuno%cut, care #oate fi4 i! (efinit (e e8#re%ia caracterelor re)ultate (intr3un $enoti# %au (intr3o combinatie (e $enoti#uri7 ii! e%te (i%tinct fata (e oricare alt $ru# (e #lante #rin e8#re%ia a cel #utin unui %in$ur caracter7 iii! e%te con%i(erat ca o entitate in ceea ce #ri'e%te #ro#rietatea %a (e a fi inmultit fara a %e mo(ifica. !3 clona4 e%te o (e%cen(enta 'e$etati'a a unui %oi conforma unui butuc (e 'ita (e 'ie ale% #entru i(entitatea %a 'arietala, caracterele %ale fenoti#ice %i %tarea %a %anitara7

43 material de inmultire multi#licare!4 e%te materialul utili)at #entru multi#licare 'e$etati'a %au #entru #lantare in 'e(erea obtinerii #ro(uctiei (e %tru$uri7 a3 plante tinere de vita de vie4 i! 'ite inra(acinate 4 fra$mente nealtoite (e coar(e (e 'ita (e 'ie %au la%tari erbacei, inra(acinate, (e%tinate #lantarii (irecte nealtoite %au folo%irii ca #ortaltoi #entru altoire7 ii! 'ite altoite4 fra$mente (e coar(e (e 'ita (e 'ie %au la%tari erbacei, altoite, a caror #arte %ubterana are ra(acini7 !3 parti ale plantei de vita de vie4 i! coar(e (e 'ita4 coar(e (e un an lemnificate7 ii! la%tari erbacei4 la%tari nelemnificati7 iii! buta%i #ortaltoi #entru altoire4 fra$mente (e coar(e (e 'ita %au la%tari erbacei, (e%tinate %a forme)e #artea %ubterana (u#a altoire7 i'! buta%i coar(e! altoi #entru altoire4 fra$mente (e coar(e (e 'ita %au la%tari erbacei, (e%tinate %a forme)e #artea aeriana (u#a #re$atirea #entru altoire %au (u#a altoirea #e loc7 '! buta%i #entru inra(acinare4 fra$mente (e coar(e (e 'ita %au la%tari erbacei, (e%tinate #ro(ucerii (e buta%i inra(acinati. %3 plantatie mama de vita de vie 4 cultura (e #lante mama (e%tinata #entru #ro(uctia (e buta%i #ortaltoi #entru altoire, buta%i #entru inra(acinare %au buta%i coar(e!altoi7 D3 pepiniere (scoli de vita34 culturi (e%tinate #ro(ucerii (e 'ite #e ra(acini #ro#rii %au altoite7 )3 material de inmultire Initial e%te materialul (e inmultire care4 a! a fo%t #ro(u% %ub re%#on%abilitatea amelioratorului %au mentinatorului conform meto(elor acce#tate in 'e(erea mentinerii i(entitatii %oiului %i, (aca e%te ca)ul, a clonei, %i #entru #re'enirea infectiilor cu or$ani%me (aunatoare7 b! e%te (e%tinat #ro(ucerii (e material (e inmultire :a)a %au ,ertificat7 c! %ati%face con(itiile a#licabile materialului (e inmultire :a)a %tabilite in ane8ele nr. 1 %i 2 la #re)entul or(in. Ace%te ane8e #ot fi amen(ate in conformitate cu #roce(ura ,omunitatii in %co#ul %tabilirii unor con(itii %u#limentare %au mai %e'ere #entru certificarea materialului (e inmultire Initial7 (! in urma e8aminarii oficiale %ati%face con(itiile (e mai %u%7 53 material de inmultire Baza e%te materialul (e inmultire care4 a! a fo%t #ro(u% %ub re%#on%abilitatea amelioratorului, mentinatorului %au culti'atorului conform meto(elor acce#tate in 'e(erea mentinerii i(entitatii %oiului %i, (aca e%te ca)ul, a clonei, %i #entru #re'enirea infectiilor cu or$ani%me (aunatoare %i care a fo%t obtinut #rin inmultire 'e$etati'a (irect (in material (e inmultire Initial7 b! e%te (e%tinat #ro(ucerii materialului (e inmultire ,ertificat7 c! %ati%face con(itiile a#licabile materialului :a)a %tabilite in ane8ele 1 %i 2 la #re)entul or(in7 (! in urma e8aminarii oficiale %ati%face con(itiile (e mai %u%7 /3 material Certificat e%te materialul (e inmultire care4 a!a fo%t obtinut (irect (in material (e inmultire :a)a %au (in material (e inmultire Initial7 b! e%te (e%tinat #entru4 3 #ro(ucerea (e #lante tinere (e 'ita (e 'ie %au #arti (e #lanta utili)ate #entru #ro(uctia (e %tru$uri, %au 3 #ro(uctia (e %tru$uri7 c! %ati%face con(itiile a#licabile materialului ,ertificat %tabilite in ane8ele nr. 1 %i 2 la #re)entul or(in7 (! in urma e8aminarii oficiale %ati%face con(itiile (e mai %u%7 .3 material Standard e%te materialul (e inmultire, care4

a! #o%e(a i(entitate %i #uritate 'arietala7 b! e%te (e%tinat #entru4 3 #ro(ucerea (e #lante tinere (e 'ita (e 'ie %au #arti (e #lanta utili)ate #entru #ro(uctia (e %tru$uri, %au 3 #ro(uctia (e %tru$uri7 c! %ati%face con(itiile a#licabile materialului "tan(ar( %tabilite in ane8ele nr. 1 %i 2 la #re)entul or(in7 (! in urma e8aminarii oficiale %ati%face con(itiile (e mai %u%. I3 masuri oficiale4 ma%uri luate (e Mini%terul A$riculturii, Pa(urilor %i 0e)'oltarii Rurale #rin autoritatile oficiale re%#on%abile4 a! autoritatea oficiala centrala re%#on%abila #ri'in( calitatea %emintelor %i materialului (e inmultire %tabilita #rin 6e$ea nr. 266/2002 e%te In%#ectia ;ationala #entru ,alitatea "emintelor, (enumita in continuare I;,"7 b! autoritatile oficiale re%#on%abile %tabilite la ni'el teritorial, in %ubor(inea autoritatii nationale centrale 3 In%#ectoratele teritoriale #entru calitatea %emintelor %i a materialului %a(itor, (enumite in continuare I<,"M" %i 6aboratorul ,entral #entru ,alitatea "emintelor %i a Materialului "a(itor, (enumit in continuare 6,,"M"7 c! autoritatile oficiale fito%anitare care actionea)a in ba)a le$i%latiei fito%anitare7 (! (e o alta #er%oana 9uri(ica (e (re#t #ublic %au #ri'at, actionan( %ub re%#on%abilitatea %tatului7 %au e! in ca)ul unor acti'itati au8iliare care %unt (e a%emenea %ub controlul %tatului, (e o #er%oana fi)ica acre(itata #entru ace%t %co#7 #re'a)an( ca #er%oanele mentionate la lit.(! %i e! nu 'or (oban(i nici un ca%ti$ #er%onal necu'enit in urma ace%tor ma%uri oficiale. *3 comercializare4 'an)area, #a%trarea in 'e(erea 'an)arii, oferirea %#re 'an)are %au orice ce(are, furni)are %au tran%fer al materialului (e inmultire catre o terta #arte, care e%te remunerata %au nu, in 'e(erea unei e8#loatari comerciale. a!;u fac obiectul comerciali)arii %c&imburile (e material (e inmultire care nu au ca %co# e8#loatarea comerciala a %oiului, (u#a cum urmea)a4 i! furni)area (e material (e inmultire autoritatilor oficiale (e te%tare %i in%#ectie7 ii! furni)area (e material (e inmultire #re%tatorilor (e %er'icii #entru #roce%are %au ambalare, a%tfel incat #re%tatorul (e %er'icii nu obtine titlu (e #ro#rietate a%u#ra materialului (e inmultire furni)at. b!Re$ulile #entru a#licarea #re'e(erilor (e la lit.=! 'or fi a(o#tate in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii. 2! Autoritatile oficiale #re'a)ute la alin. 1! lit.I! 'or lua ma%urile nece%are %a %tabilea%ca #e o #erioa(a tran)itorie #ana la 1 au$u%t 2006, , (aca materialele (e inmultire folo%ite la infiintarea #lantatiilor mama %au a #e#inierelor e8i%tente la (ata intrarii in 'i$oare a #re)entului or(in %unt ec&i'alente cu materialele (e inmultire certificate %au controlate in conformitate cu 0irecti'a 68/19//,--, (aca inaintea utili)arii lor ace%te materiale au oferit acelea%i $arantii ca %i cele #re'a)ute #entru materialul (e inmultire certificat %au 'erificat in conformitate cu 0irecti'a 68/19//,-- %i, re%#ecti' a #re)entului or(in. Art./. 3 1! Materialul (e inmultire al 'itei (e 'ie #oate fi intro(u% #e #iata numai (aca4 a! a fo%t certificat oficial ca material (e inmultire Initial, material (e inmultire :a)a %au material (e inmultire ,ertificat %au, b! in ca)ul materialului (e inmultire care nu e%te (e%tinat utili)arii ca #ortaltoi, a fo%t controlat oficial ca material "tan(ar(, %i c! %ati%face con(itiile #re'a)ute in Ane8a nr.2 la #re)entul or(in. 2! a! Prin (ero$are (e la alin. 1! lit.b! e%te #ermi%a ca o ma%ura (e tran)itie #ana la 1 iunie 2006, comerciali)area materialului "tan(ar( (e%tinat utili)arii ca #ortaltoi %i #ro'enit (in #lantatiile mama e8i%tente care au fo%t infiintate anterior anului 200/.

b! Prin (ero$are (e la #re'e(erile alin. 1! %e #ermite, ca o ma%ura (e tran)itie #ana la /1 (ecembrie 2006, certificarea %i comerciali)area #e teritoriul Romaniei a materialului (e inmultire al 'itei (e 'ie obtinut (in #lantatiile mama altoi care nu in(e#line%c con(itiile #re)entului or(in, %i #entru care %e #ot acor(a, cu con(itia re%#ectarii le$i%latiei fito%anitare in 'i$oare, urmatoarele ec&i'alari ale cate$oriilor (e material (e inmultire4 i! materialul (in cate$oria -lita #oate fi ec&i'alat cu material cate$oria :a)a7 ii! materialul (in cate$oria "electionat #oate fi ec&i'alat cu material cate$oria ,ertificat7 iii! materialul (in cate$oria Autentic #oate fi ec&i'alat cu material cate$oria "tan(ar(. c! Materialul (e inmultire #re'a)ut la lit.a! %i b! #oate fi certificat %i comerciali)at cu etic&ete (e culoare bruna conform #re'e(erilor art. 12 alin. 2!, cu e8ce#tia materialului "tan(ar(. /! a!Prin e8ce#tie (e la #re'e(erile alin. 1! #ro(ucatorii (in Romania #ot intro(uce #e #iata, cu autori)area autoritatii oficiale #re'a)uta la art.2 alin. 1! lit.I! #ct.b!, (u#a ca), cu re%#ectarea le$i%latiei fito%anitare in 'i$oare, cantitati re)onabile (e material (e inmultire (e%tinate4 i! #entru %co#uri (e incercare %au %tiintifice7 ii! muncii (e %electie7 iii! ma%urilor #entru con%er'area (i'er%itatii $enetice. b!,on(itiile in care #oate fi acor(ata autori)atia #re'a)uta la lit.a! #ot fi %tabilite in conformitate cu #roce(ura ,omunitatii. c!In ca)ul materialului mo(ificat $enetic autori)area #re'a)uta la lit.a! #oate fi acor(ata numai (aca toate ma%urile a(ec'ate au fo%t luate %a elimine ri%curile #entru %anatatea omului %i me(iului. Pentru e'aluarea ri%cului (e me(iu 'or fi efectuate %i alte 'erificari cu a#licarea core%#un)atoare a #re'e(erilor art. 1. alin. 1, 6 %i >! 2! a!In ca)ul materialul (e inmultire #ro(u% #rin te&nicile (e inmultire ,,in 'itro.. %e #ot a(o#ta in conformitate cu #roce(ura ,omunitatii urmatoarele #re'e(eri4 i! (ero$ari (e la #re'e(erile %#ecifice (in #re)entul or(in7 ii! con(itii %#ecifice #entru a%tfel (e material (e inmultire7 iii! (e%tinatia #entru care #oate fi folo%it a%tfel (e material (e inmultire7 i'! con(itiile care %a $arante)e ca autenticitatea 'arietala a fo%t mai intai 'erificata. b!Pana la a(o#tarea #re'e(erilor (e mai %u% %e a#lica #re'e(erile (in Ane8a nr.9. 1! ,omi%ia ,omunitatii -uro#ene (enumita in continuare ?.,omi%ia..! in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii, #oate #re'e(ea, ca (u#a o anumita (ata, materialul (e inmultire, altul (ecat cel utili)at ca #ortaltoi, #oate fi intro(u% #e #iata numai (aca a fo%t certificat oficial ca *material (e inmultire Initial+, *material (e inmultire :a)a+ %au *material (e inmultire ,ertificat+4 a! #e teritoriul ,omunitatii, in ca)ul unor anumite %oiuri (e 'ita (e 'ie #entru care nece%arul ,omunitatii #oate fi aco#erit, tinan( %eama (e (i'er%itatea $enetica, (aca e nece%ar %ub un #ro$ram %tabilit, #rin material (e inmultire certificat oficial ca *material (e inmultire Initial+, *material (e inmultire :a)a+ %au *material (e inmultire ,ertificat+, %i b! in ca)ul materialului (e inmultire a altor %oiuri (ecat cele #re'a)ute la lit. a!, (aca e%te (e%tinat #entru utili)are #e teritoriul %tatelor membre care %olicita ace%t lucru, in conformitate cu 0irecti'a 68/19//--,, ca materialul "tan(ar( %a nu mai #oata fi comerciali)at. Art.2. 1! Ane8ele nr. 1 3 12 %tabile%c cerinte %u#limentare %au mai ri$uroa%e #entru certificarea materialului (e inmultire %au #entru controlul materialului "tan(ar( #ro(u% #e teritoriul Romaniei, cu #ri'ire la con(itiile #re'a)ute in ane8ele 1%i 2 la #re)entul or(in.

2! Pre'e(erile (e la alin. 1! nu %e a#lica, in ca)ul altoirii, la materialul #ro(u% in alt %tat membru al ,omunitatii -uro#ene (enumit in continuare ?.%tat membru..! %au o tara terta recuno%cuta ca ec&i'alenta conform art.11 alin. 2!. Art.1. 3 1! "oiurile (e 'ita (e 'ie inre$i%trate in ,atalo$ul oficial al %oiurilor %unt oficial a(mi%e #entru certificare ca material (e inmultire Initial, :a)a %au ,ertificat %i #entru control ca material "tan(ar( %i #entru comerciali)are. ,atalo$ul oficial al %oiurilor e%te (e%c&i% la in%#ectiile #ublice. ,atalo$ul oficial al %oiurilor (etermina #rinci#alele caractere morfolo$ice %i fi)iolo$ice #rin care %oiurile #ot fi (i%tin%e unul (e celalalt. Pentru %oiurile acce#tate #ana la /1 (ecembrie 19>1 referinta #oate fi facuta la (e%crierile (in #ublicatiile am#elo$rafice oficiale. 2! "oiurile %au clonele inre$i%trate in cataloa$ele altor %tate membre %unt (e a%emenea a(mi%e la certificare ca material (e inmultire Initial, :a)a %au ,ertificat %au #entru control in ca)ul materialului "tan(ar( , fara a a(uce atin$ere #re'e(erilor 6e$ii 'iei %i 'inului in %i%temul or$ani)arii comune a #ietei 'iti3'inicole nr.222/2002, cu referire la re$ulile #entru cla%ificarea %oiurilor (e 'ita (e 'ie. /! a! ,atalo$ul oficial al %oiurilor cu#rin(e %i li%ta clonelor (e 'ita (e 'ie a(mi%e oficial #entru certificare. b! ,lonele acce#tate #entru certificare in alt %tat membru %unt (e a%emenea ace#tate #entru certificare #e teritoriul Romaniei. 2! "e a(mit #entru inre$i%trare in ,atalo$ul oficial al %oiurilor numai %oiurile care %unt (i%tincte, %uficient (e uniforme %i %tabile conform #re'e(erilor art.10 (in Or(inul mini%trului a$riculturii, alimentatiei %i #a(urilor nr.82/200/ #ri'in( a#robarea Re$ulamentului (e te%tare %i inre$i%trare a %oiurilor (e #lante. 1! "oiurile mo(ificate $enetic #ot fi acce#tate #entru te%tare, inmultire %au comerciali)are numai (aca au fo%t luate toate ma%urile nece%are #entru e'itarea ri%curilor a%u#ra %anatatii umane %i a me(iului incon9urator conform #re'e(erilor art.21 alin. 6! (in 6e$ea nr.212/2002. 6! ,u #ri'ire la %oiurile mo(ificate $enetic in %en%ul alin. 1! %e #reci)ea)a urmatoarele4 a! in ceea ce #ri'e%te ri%cul #entru me(iu e%te nece%ara o e'aluare ec&i'alenta cu cea #re'a)uta in 6e$ea nr.212/2002 %i in concor(anta cu #rinci#iile #re'a)ute in Ane8a nr. 121 %i in ba)a informatiilor %#ecificate in Ane8a nr.8 a le$ii (e mai %u% 7 b! #roce(urile (e%tinate %a a%i$ure ec&i'alenta e'aluarii %#ecifice a ri%cului %i a altor cerinte rele'ante, in #articular acelea care #ri'e%c mana$ementul ri%curilor, etic&etarea %i orice monitori)are ceruta, informarea #ublicului %i o clau)a (e %i$uranta, cu acea %tabilita #rin 0irecti'a 2001/18/,- 'or fi intro(u%e in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii. Pana la intrarea in 'i$oare a ace%tor #roce(uri, %oiurile mo(ificate $enetic nu %unt a(mi%e in cataloa$ele nationale (ecat (u#a ce au fo%t a(mi%e #entru comerciali)are in concor(anta cu 6e$ea nr.212/2002. >! a! Atunci can( #ro(u%ele (eri'ate (in materialul (e inmultire al 'itei (e 'ie %unt (e%tinate utili)arii ca aliment %au in$re(ient alimentar care intra %ub inci(enta art. / %au in fura9e %ub inci(enta art.11 (in Re$ulamentul ,- nr. 1829/200/ a Parlamentului -uro#ean %i a ,on%iliului (in 22 %e#tembrie 200/ #ri'in( alimentele %i fura9ele mo(ificate $enetic, %oiul (e 'ita (e 'ie in cau)a 'a fi acce#tat, numai (aca a fo%t autori)at conform Re$ulamentului (e mai %u%. b! un %oi (e 'ita (e 'ie mo(ificat $enetic (e la care #ro(u%ele (eri'ate (in materialul (e inmultire %unt (e%tinate #entru utili)are ca aliment %au fura9 conform art.2 %i / (in Re$ulamentul ,- nr. 1>8/2002 a Parlamentului -uro#ean %i a ,on%iliului (in 28 ianuarie 2002 care %tabile%te #rinci#iile $enerale %i cerintele le$ii alimentului, %tabilin( Autoritatea -uro#eana a "i$urantei Alimentare, %i #roce(urile in materie a %i$urantei alimentare, 'a fi acce#tat, numai (aca %oiul a fo%t autori)at conform le$i%latiei %#ecifice.

8! "oiurile %i, (u#a ca), clonele 'enite (in alte %tate membre %unt %u#u%e acelora%i cerinte ca cele care %e a#lica %oiurilor %au clonelor nationale, in #articular cu #ri'ire la #roce(ura (e acce#tare. Art.6. 3 1! "oiurile mo(ificate $enetic inre$i%trate in catalo$ 'or fi clar in(icate. Orice #er%oana fi)ica %au 9uri(ica 'a in(ica in #ro#riul catalo$ (e 'an)are a materialului (e inmultire a 'itei (e 'ie un *%oi mo(ificat $enetic %i (eclara %co#ul mo(ificarii $enetice+. 2! "oiurile %i, (u#a ca), clonele a(mi%e in catalo$ %unt mentinute #rin %electie con%er'ati'a. /! Mentinerea %oiurilor %i clonelor trebuie %a fie orican( 'erificabila #e ba)a inre$i%trarilor facute (e mentinatorul %oiului %au clonei in Re$i%trul #lantatiei mama. 2! -%antioanele #ot fi cerute mentinatorului %oiului %au clonei, iar can( e%te nece%ar e%antioanele #ot fi #rele'ate oficial. 1! Atunci can( mentinerea e%te efectuata intr3un %tat membru, altul (ecat cel in care %oiul a fo%t inre$i%trat, %tatele membre in cau)a trebuie %a %e a%i%te a(mini%trati' in ceea ce #ri'e%te controlul. Art.>. 3 In tim#ul culti'arii, recoltarii %au (eta%arii (e #e #lanta mama, con(itionarii, ambalarii, #a%trarii %i tran%#ortului, materialul (e inmultire 'a fi tinut #e loturi %e#arate %i marcat cu (enumirea %oiului, %au, in ca)ul materialului (e inmultire Initial, :a)a %i ,ertificat, cu (enumirea clonei. Art.8. 3 1! Materialul (e inmultire 'iticol #oate fi comerciali)at numai in loturi omo$ene %i in ambala9e %au le$aturi #ac&ete! %i$ilate #rintr3un %i%tem (e inc&i(ere %i marcare conform #re'e(erilor (e la art.9 %i 10. Ambalarea trebuie %a core%#un(a #re'e(erilor (in Ane8a nr./ la #re)entul or(in. 2! Prin (ero$are (e la alin. 1! cu #ri'ire la ambalare, %i$ilare %i marcare, in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii, %e 'or %tabili #re'e(eri a#licabile 'an)arii (e mici cantitati catre con%umatorul final %i (e a%emenea 'an)arii materialului (e inmultire al 'itei (e 'ie in $&i'ece, la)i %au cutii. Art.9. 3 1!Ambala9ele %i le$aturile (e material (e inmultire %e %i$ilea)a oficial %au %ub %u#ra'e$&ere oficiala a%tfel incat %a nu #oata fi (e%c&i%e fara a (eteriora %i$iliul %au etic&eta oficiala la care %e refera art.10 alin. 1! %au, in ca)ul ambalarii, fara ca ambala9ul %a #re)inte urme (e 'iolare. Pentru a a%i$ura o %i$ilare a(ec'ata, %i%temul (e %i$ilare trebuie %a cu#rin(a cel #utin o etic&eta oficiala %au un %i$iliu oficial. O (eci)ie #oate fi luata in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii can( un %i%tem %#ecific (e %i$ilare intrune%te cerintele ace%tui articol. O 'iitoare %i$ilare %e #oate face numai oficial %au %ub %u#ra'e$&ere oficiala. 2! "i$ilarea ambala9elor %au le$aturilor cu numar mai mic (e bucati (ecat cel #re'a)ut in Ane8a nr./ la #re)entul or(in, etic&etarea in(i'i(uala %au reambalarea %e face numai cu a#robare oficiala %i numai oficial %au %ub %u#ra'e$&erea oficiala a I<,"M" %au 6,,"M". Art.10. 3 1! O etic&eta oficiala eliberata (e I<,"M" %au 6,,"M" care a controlat %i certificat materialul (e inmultire in cau)a, re)i%tenta la ru#ere, umi(itate, intem#erii, im#rimata, in limba romana %i, e'entual, in una (in celelalte limbi oficiale ale ,omunitatii, cu mentiunile #re'a)ute in Ane8a nr.2, 'a fi fi8ata in mo( ne(eta%abil #rintr3un %@%tem (e %i$ilare la e8teriorul ambala9ului %au le$aturii (e material (e inmultire, a%tfel incat orice (eteriorare %au ru#ere %a #oata fi recuno%cuta ca o 'iolare a le$aturii, ambala9ului %i etic&etei. 2! -tic&etele oficiale #re'a)ute la alin. 1! %unt colorate (u#a cum urmea)a4 a! albe cu (un$a 'iolet #entru materialul Initial7 b! albe #entru materialul :a)a7

c! alba%tre #entru materialul ,ertificat7 (! $alben inten% #entru materialul "tan(ar(. /! I<,"M" %au 6,,"M" #ot autori)a #ro(ucatorii (e #e teritoriul Romaniei %a comerciali)e)e mai multe ambala9e %au le$aturi (e material (e inmultire altoit %au inra(acinat (e aceea%i #ro'enienta %i acelea%i caracteri%tici, folo%in( o %in$ura etic&eta conforma cu %#ecificatiile (in Ane8a nr.2. In a%tfel (e ca)uri, ambala9ele %au le$aturile trebuie %a fie #rin%e im#reuna a%tfel incat #rin(erea %a fie (eteriorata la %e#arare %i %a nu mai #oate fi refacuta, iar etic&eta %a fie fi8ata (e %i%temul (e #rin(ere. O re%i$ilare nu #oate fi autori)ata. 2! Aara a %e afecta #re'e(erile art. 2/ alin. 2! (in Re$ulamentul ,- nr.129//1999, fiecare li'rare (e material (e inmultire #ro(u% #e teritoriul Romaniei trebuie, (e a%emenea, %a fie in%otita (e un (ocument (enumit B 0ocument (e calitate %i conformitate C care %a cu#rin(a informatiile %i con(itiile #re'a)ute in Ane8a nr.2, conform mo(elului (in Ane8a nr.11.-. ,on(itiile care %e fi8ea)a cu #ri'ire la ace%t (ocument (e in%otire %e %tabile%c in conformitate cu #roce(ura ,omunitatii. 1! -tic&eta oficiala #re'a)uta la alin. 1! #oate, (e a%emenea, inclu(e #a%a#ortul fito%anitar in conformitate cu #re'e(erile Or(inului mini%trului a$riculturii, alimentatiei %i #a(urilor nr./92/2002 #entru a#robarea #roce(urii (e eliberare a #a%a#ortului fito%anitar %i a #a%a#ortului fito%anitar (e inlocuire, folo%ite #entru circulatia anumitor #lante, #ro(u%e 'e$etale %au articole re$lementate #e teritoriul Romaniei. <oate con(itiile a#licabile etic&etarii oficiale %i #a%a#ortului fito%anitar %unt (efinite %i %unt recuno%cute ca ec&i'alente. 6! -tic&etele oficiale trebuie #a%trate (e beneficiarul materialului (e inmultire #entru inmultirea 'e$etati'a a 'itei (e 'ie cel #utin un an %i %a le tina (i%#onibile #entru controlul autoritatii oficiale. >! In ca)ul materialului (e inmultire (intr3un %oi mo(ificat $enetic, toate etic&etele ata%ate %au (ocumentele, oficiale %au ale furni)orului, ce %unt fi8ate %au in%ote%c #ac&etele (e material conform 0irecti'ei 68/19//,-- %i a #re)entului or(in, trebuie %a in(ice clar ca %oiul e%te mo(ificat $enetic %i trebuie numit or$ani%mul mo(ificat $enetic co(ul (e i(entificare!. Art.11. 3 1! I(entitatea materialului (e inmultire trebuie mentinuta, (in momentul (eta%arii (e #e #lanta mama #ana la li'rarea catre con%umatorul final, #rin %i%temul (e control oficial %tabilit in ane8ele nr.8 %i 9 la #re)entul or(in. In #erioa(a comerciali)arii, materialul (e inmultire %e controlea)a oficial, cel #utin #rin 'erificarea (e e%antioane, #ri'in( re%#ectarea cerintelor 0irecti'ei 68/19//,-- %i a #re)entului or(in. 2! a! Aara a im#ie(ica libera circulatie a materialului in ca(rul ,omunitatii, materialul (e inmultire im#ortat (intr3o tara terta trebuie %a fie in%otit in tim#ul comerciali)arii (e un (ocument cu urmatoarele informatii 4 i! %#ecia (enumirea botanica!7 ii! %oiul %i , (u#a ca), clona 7 in ca)ul 'itelor altoite, ace%te informatii trebuie %a %a refere atat la #ortaltoi cat %i la altoi7 iii! cate$oria7 i'! natura ti#ul! materialului (e inmultire7 '! tara (e #ro(uctie %i autoritatea oficiala (e control7 'i! tara (e e8#e(iere, (aca e%te (iferita (e tara (e #ro(uctie7 'ii! im#ortator7 'iii! cantitatea (e material. b! Maniera in care informatiile (e la lit.a! %e #re)inta #ot fi %tabilite in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii. /! In %co#ul a#licarii #re'e(erilor (in alin. 2!, materialul (e inmultire im#ortat (intr3o tara terta 'a fi in%otit (e un (ocument furni)at (e o autoritate com#etenta (in tara (e #ro(ucere %au tara (e e8#e(iere, iar im#ortatorul 'a #re)enta o co#ie a ace%tui (ocument la I<,"M" %au 6,,"M" ime(iat (u#a %o%irea im#ortului, (ar inainte (e comerciali)are.

,ontractul (e im#ort trebuie %a #re'a(a furni)area ace%tui (ocument %i ace%t (ocument %e #re)inta anterior im#ortului in 'e(erea obtinerii licentei (e im#ort, in conformitate cu re$ulile (e im#ort in 'i$oare. Art.12. 3 1! Materialul (e inmultire al 'itei (e 'ie comerciali)at in conformitate cu 0irecti'a 68/19//,--, %ub re$uli obli$atorii %au o#tionale, nu e%te %u#u% nici unei re%trictii (e comerciali)are in ceea ce #ri'e%te caracteri%ticile lui, ma%urile (e e8aminare, marcare %i %i$ilare, altele (ecat cele %tabilite (e 0irecti'a 68/19//,-2! Materialul (e inmultire al %oiurilor (e 'ita (e 'ie %i, (u#a ca), al clonelor, care a fo%t oficial acce#tat #entru certificare %i #entru control ca material (e inmultire "tan(ar( in unul (in %tatele membre in concor(anta cu 0irecti'a 68/19//,--, nu e%te %u#u% nici unei re%trictii (e comerciali)are in Romania in ceea ce #ri'e%te %oiul %i, (u#a ca), clona, fara a %e a(uce atin$ere #re'e(erilor 6e$ii nr. 222/2002 %i a Or(inului mini%trului a$riculturii, alimentatiei %i #a(urilor nr.192/2002 (in 1> au$u%t 2002. Art.1/. 3 Materialul (e inmultire care #ro'ine (irect (in material (e inmultire :a)a certificat in unul (in %tatele membre %i culti'at in alt %tat membru #oate fi certificat in %tatul in care %3a #ro(u% materialul :a)a, (aca materialul (e inmultire a fo%t %u#u% in%#ectiei in cam# %i a %ati%facut con(itiile #re'a)ute in Ane8a nr. 1 %i (aca %3a con%tatat, #rin e8aminare oficiala, ca au fo%t %ati%facute con(itiile #re'a)ute in Ane8a nr. 2. Art.12. 3 1! In ca)ul unor (ificultati tem#orare (e a#ro'i)ionare cu material (e inmultire al 'itei (e 'ie in ca(rul ,omunitatii, care nu #ot fi re)ol'ate in alt fel, o (eci)ie #oate fi luata in conformitate cu #roce(ura ,omunitatii, ca %tatele membre %a autori)e)e, #entru o #erioa(a (eterminata, comerciali)area #e teritoriul ,omunitatii a unor cantitati nece%are (e material (e inmultire (intr3o cate$orie cu e8i$ente mai re(u%e #entru a (e#a%i re%#ecti'ele (ificultati. 2! Pentru fiecare (in cate$oriile (e material (e inmultire a unui anumit %oi inre$i%trat in catalo$ culoarea etic&etei (e #e ambala9 %au le$atura (e material (e inmultire e%te aceea #re'a)uta #entru cate$oria re%#ecti'a 7 in toate celelalte ca)uri etic&eta 'a a'ea culoarea bruna %i 'a in(ica intot(eauna ca materialul re%#ecti' (e inmultire e%te (intr3o cate$orie cu e8i$ente mai re(u%e. /! Re$uli #entru a#licarea #re'e(erilor (in alin. 1! #ot fi a(o#tate in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii. 2! In %co#ul $a%irii unor alternati'e mai bune la unele #re'e(eri (in 0irecti'a 68/19//,--, %e #oate (eci(e in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii, or$ani)area (e e8#erimente tem#orare in con(itii %#ecifice la ni'el comunitar %au national. Art.11. 3 1! Pre)entul or(in nu %e a#lica materialului (e inmultire al 'itei (e 'ie (e%tinat #entru e8#ort in terte tari, in afara ,omunitatii. 2! a! In conformitate cu #roce(urile ,omunitatii %e 'a (etermina can( materialul #entru inmultire al 'itei (e 'ie #ro(u% intr3o tara terta ofera, cu #ri'ire la con(itiile #entru acce#tare %i ma%urile luate %a a%i$ure #ro(ucerea in 'e(erea comerciali)arii a unui a%tfel (e material, acelea%i $arantii ca materialul #ro(u% in ,omunitate %i intrune%te cerintele 0irecti'ei 68/19//,--. b!<i#urile %i cate$oriile materialului (e inmultire 'e$etati'a a 'itei (e 'ie #re'a)ut la lit.a!, care #ot fi a(mi%e #entru comerciali)are #e teritoriul ,omunitatii, 'or fi (eterminate in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii. c! Pana la luarea unei (eci)ii #re'a)uta la lit.b! autoritatea oficiala #re'a)uta la art.2 alin. 1! lit. I!, #oate %a ia ace%te (eci)ii in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii #ri'in( im#ortul (e material (e inmultire 'e$etati'a al 'itei (e 'ie #ro(u% intr3o tara terta, (aca %e a%i$ura ca materialul care %e im#orta ofera toate $arantiile ec&i'alente ca %i cele oferite (e materialul #ro(u% in ,omunitate in conformitate cu #re'e(erile 0irecti'ei 68/19//,--, %i fara a a(uce atin$ere #re'e(erilor 0irecti'ei ,on%iliului 29/2000 #ri'in( ma%urile (e #rotectie

im#otri'a intro(ucerii in ,omunitate a or$ani%melor (aunatoare #lantelor %au #ro(u%elor 'e$etale %i a ra%#an(irii lor in ,omunitate %i, re%#ecti' a #re'e(erilor fito%anitare (in ;ormele meto(olo$ice (e a#licare a Or(onantei Du'ernului nr.1/6/2000 a#robata #rin 6e$ea nr.212/2001, #ri'in( ma%urile (e #rotectie im#otri'a intro(ucerii %i ra%#an(irii or$ani%melor (e carantina (aunatoare #lantelor %au #ro(u%elor 'e$etale in Romania, a#robate #rin Eotararea Du'ernului nr. 10/0/2001 cu mo(ificarile ulterioare. A%tfel (e material im#ortat trebuie %a fie in%otit (e un (ocument cu informatiile #re'a)ute in art. 11 alin. 2!. Art.16. 3 1! <e%te %i incercari com#arati'e comunitare %au nationale 'or fi efectuate #entru #o%tcontrolul e%antioanelor (e material (e inmultire al 'itei (e 'ie #la%at #e #iata in conformitate cu #re'e(erile 0irecti'ei 68/19//,--, atat in tara cat %i in ,omunitate, obli$atoriu %au facultati', inclu%i' in ceea ce #ri'e%te %anatatea #lantelor %i luate in tim#ul e%antionarii. <e%tele %i incercarile com#arati'e #ot inclu(e urmatoarele4 a! material (e inmultire #ro(u% in terte tari, b! material (e inmultire a(ec'at #entru culturi or$anice ecolo$ice!, c! material (e inmultire comerciali)at in relatie cu ma%urile (e%tinate %a %u%tina con%er'area (i'er%itatii $enetice. 2! Ace%te te%te %i incercari 'or %er'i la armoni)area meto(elor te&nice (e certificare %i %a 'erifice %ati%facerea con(itiilor cu care materialul (e inmultire trebuie %a core%#un(a. /! ,omi%ia, actionan( in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii, 'a face aran9amentele nece%are #entru efectuarea te%telor %i incercarilor com#arati'e. ,omi%ia 'a informa ,omitetul la care %e refera art.1> (e%#re aran9amentele te&nice #entru am#la%area te%telor %i incercarilor %i re)ultatele ace%tora. ,an( e8i%ta #robleme #ri'in( %anatatea #lantelor, ,omi%ia le 'a notifica ,omitetului Permanent #entru "anatatea Plantelor. 2! ,omunitatea #oate face o contributie financiara la efectuarea te%telor %i incercarilor #re'a)ute in alin. 1! %i 2!. ,ontributia financiara nu 'a (e#a%i e%timarile (eci%e (e autoritatea bu$etara. 1! <e%tele %i incercarile care #ot beneficia (e contributia financiara a ,omunitatii %i re$ulile (etaliate #entru #re'e(erile contributiei financiare %e %tabile%c in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii. 6! <e%tele %i incercarile #re'a)ute la alin. 1! %i 2! #ot fi efectuate numai (e autoritatile %tatului %au (e #er%oane 9uri(ice care actionea)a %ub re%#on%abilitatea %tatului. >! Ma%urile nece%are #entru im#lementarea 0irecti'ei 68/19//,--, cu #ri'ire la a%#ectele continute in articolele urmatoare4 art.2 alin. 1! lit.-! #ct.c!, art./ alin. /!, art. 8 alin. 2!, art. 9, art. 11alin. 2!, art. 12 alin. 1! %i art. 11 alin. 2! lit.c!, trebuie %a fie a(o#tate in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii (in art.1> alin. 2!. 8! Ma%urile nece%are #entru im#lementarea 0irecti'ei 68/19//,--, cu #ri'ire la a%#ectele continute in articolele urmatoare4 art. 2 alin. 1! lit.=!, art. / alin. 1!, art. 10 alin. 2! %i art. 12 alin. 2!, trebuie %a fie a(o#tate in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii (in art.1> alin. /!. 9! Mini%terul A$riculturii, Pa(urilor %i 0e)'oltarii Rurale 'a lua toate ma%urile nece%are %a a%i$ure conformitatea #re)entului or(in cu (e)'oltarea acFui%3ului comunitar #ri'in( comerciali)area materialului (e inmultire 'e$etati'a a 'itei (e 'ie. Art.1>. 3 1! ,omi%ia e%te a%i%tata (e ,omitetul Permanent #ri'in( "emintele %i Materialul (e Inmultire #entru A$ricultura, Eorticultura %i Pa(uri (enumit in continuare ?.,omitet..!. 2! ,an( o referire %e face la ace%t alineat %e a#lica #re'e(erile art.2 %i > (in 0eci)ia ,on%iliului 1999/268/,- (in 28 iunie 1999 care %tabile%te #roce(urile #entru e8ercitarea man(atului (e im#lementare conferit ,omi%iei. Perioa(a %tabilita in art.2 alin. /! (in 0eci)ia 1999/268/,- 'a fi fi8ata la o luna. /! ,an( o referire %e face la ace%t alineat %e a#lica #re'e(erile art.1 %i > (in 0eci)ia ,on%iliului 1999/268/,-. Perioa(a %tabilita in art.1 alin. 6! (in 0eci)ia 1999/268/,- 'a fi fi8ata la (oua luni.

2! ,omitetul a(o#ta #ro#riile re$uli (e #roce(ura. 1! Orice mo(ificari care %e a(uc ane8elor 0irecti'ei 68/19//,-- %i a #re)entului or(in (atorita (e)'oltarii cuno%tintelor %tiintifice %au te&nice %e 'or %tabili in conformitate cu #roce(urile ,omunitatii %i #rin or(in al mini%trului a$riculturii, alimentatiei %i #a(urilor. 6! Ane8ele nr.1 3 2 (in #re)entul or(in 'or intra in a#licare ince#an( cu (ata (e 1 au$u%t 2006, in conformitate cu #re'e(erile 0irecti'ei ,omi%iei 2001/2//,- (in 2/ iunie 2001. Art.18. 3 1! 0irecti'a 68/19//,-- %i #re)entul or(in nu afectea)a #re'e(erile le$i%latiei nationale 9u%tificate #rin ratiuni (e #rotectie a %anatatii %i 'ietii oamenilor, animalelor %au #lantelor, %au #rotectiei #ro#rietatii in(u%triale %i comerciale. 2! In conformitate cu #roce(urile ,omunitatii, un %tat membru #oate, (aca %olicita, %a fie %cutit total %au #artial (e obli$atiile (e a#licare a 0irecti'ei 68/19//,-- cu e8ce#tia art.12 alin. 1! %i 12 lit.a!, in ca)ul in care culti'area 'itei (e 'ie %i comerciali)area materialului (e inmultire are o im#ortanta minima #e teritoriul %au. /! Pre)entul or(in %e a#lica fara %a afecte)e #re'e(erile 6e$ii nr./01/200/ #ri'in( or$ani)area #ietei #lantelor ornamentale %i #ro(u%elor (in floricultura #e #rinci#iile comunitare (e #iata, #ublicata in Monitorul Oficial nr.1/2/22.0>.200/ %i, re%#ecti' a Re$ulamentului ,on%iliului ,-- nr.2/2/68 (in 2> februarie 1968 cu amen(amentele ulterioare. Art.19. 3 1! a! Referirile la ?.,omunitate.. %au ,,%tate membre.. 'or a'ea intele%ul (e ?.Romania.., (e la (ata intrarii in 'i$oare a #re)entului or(in #ana la (ata a(erarii la ,omunitate, in cu#rin%ul articolelor 1 alin. 2!, 11 alin. 2! #ct.a!, 12 %i 11 alin. 2!. b! Pre'e(erile cu referire la ,,,omunitate.., ,,#roce(urile ,omunitatii.. %i actele normati'e comunitare (in cu#rin%ul articolelor 2 alin. 1! lit.-! #ct.c!, 2 alin. 1! lit.=! #ct.b!, / alin. /! #ct.b!, / alin. 2! #ct.a!, / alin. 1!, 1 alin. >!, 8 alin. 2!, 9 alin. 1!, 10 alin. 2!, 12 alin. 1!, /! %i 2!, 16 alin. /31,> %i 8!, 1> alin. 132! %i 18 alin. 2!, %e a#lica (e la (ata a(erarii Romaniei la ,omunitate. 2! Ane8ele nr.1312 fac #arte inte$ranta (in #re)entul or(in. /! a! Or(inul mini%trului a$riculturii, alimentatiei %i #a(urilor nr. 110/2002 #entru a#robarea re$ulilor %i normelor te&nice #ri'in( #ro(ucerea, controlul, certificarea calitatii %i comerciali)area materialului (e inmultire 'iticol, #ublicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 9/> (in 20 (ecembrie 2002, mo(ificat %i com#letat #rin Or(inul mini%trului a$riculturii, #a(urilor, a#elor %i me(iului nr.9>> (in 29 noiembrie 200/, %e abro$a (e la (ata intrarii in 'i$oare a #re)entului or(in. b! Materialul (e inmultire al 'itei (e 'ie (in recolta anului 2001 #oate fi certificat in con(itiile #re'e(erilor Or(inului mini%trului a$riculturii,alimentatiei %i #a(urilor nr.110/2002, cu mo(ificarile %i com#letarile ulterioare, %i comerciali)at #ana cel tar)iu la (ata (e /1 (ecembrie 2006. 2! In%#ectia ;ationala #entru ,alitatea "emintelor (in ca(rul Mini%terului A$riculturii, Pa(urilor %i 0e)'oltarii Rurale, 6aboratorul ,entral #entru ,alitatea "emintelor %i Materialului "a(itor, in%#ectoratele teritoriale #entru calitatea %emintelor %i materialului %a(itor, autoritatea oficiala fito%anitara %i a$entii economici, #er%oane fi)ice %au 9uri(ice, inre$i%trati #entru #ro(ucerea, #relucrarea %i comerciali)area materialului (e inmultire 'e$etati'a a 'itei (e 'ie 'or (uce la in(e#linire #re'e(erile #re)entului or(in. 1! Re#re)entantii Romaniei in ca(rul ,omitetului Permanent #ri'in( "emintele %i Materialul (e Inmultire #entru A$ricultura, Eorticultura %i Pa(uri, (in ca(rul ,omi%iei ,omunitatii -uro#ene %e %tabile%c (e mini%trul a$riculturii, #a(urilor %i (e)'oltarii rurale. Art.20. 3 Pre)entul or(in 'a fi #ublicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, %i 'a intra in 'i$oare in termen (e /0 )ile (e la (ata #ublicarii, cu e8ce#tia ane8elor nr. 1, 2, / %i 2 care 'or intra in 'i$oare la (ata (e 1 au$u%t 2006.

M I N I 6 7 R ,, /-eorg-e 5",7,R

D) 0I%I 0ne8a nr.1. 0irecti'a 2001/2//,- ! intra in a#licare la 1 au$u%t 2006! %ONDI7II 1RI9IND %,"7,R0 1. ,ultura trebuie %a aiba i(entitate %i #uritate cu #ri'ire la %oi %i, (aca e nece%ar, clona. 2. ,on(itiile (e cultura %i ni'elul (e)'oltarii culturii trebuie %a #ermita o 'erificare a(ec'ata a i(entitatii %i #uritatii culturii cu #ri'ire la %oi %i (aca e nece%ar la clona, #recum %i la %tarea ei (e %anatate. /. "olul %au (aca e nece%ar %ub%tratul (e cultura %a ofere %uficiente $arantii #ri'in( ab%enta or$ani%melor (aunatoare %au 'ectorilor ace%tora, in #articular nemato)i 'ectori ai 'iru%urilor #re'a)uti in Ane8a nr.1, tabelul nr.2. Plantatiile mama %i %colile (e 'ita trebuie %a fie am#la%ate in con(itii core%#un)atoare #entru a #re'ini orice ri%c al contaminarii cu or$ani%me (aunatoare. 2. Pre)enta or$ani%melor (aunatoare care re(uc 'aloarea (e utili)are a materialului (e inmultire trebuie %a fie la cel mai %ca)ut ni'el #o%ibil, in %#ecial cele (in Ane8a nr.1, cu e8ce#tia or$ani%melor (aunatoare (e carantina care trebuie %a fie li#%a. 1. "e a#lica con(itiile #re'a)ute la #unctele 1.1 la 1.1, in %#ecial cu #ri'ire la or$ani%mele (aunatoare la care %e refera #unctele a!, b! %i c!, tinan( cont (e #unctul 1.6 4 a! com#le8ul (e$enerarii 4 %curtno(area $ra#e fanleaf 'iru% DA65! %i Arabi% mo%aic 'iru% ArM5!7 b! boala ra%ucirii frun)elor 'itei (e 'ie4 $ra#e'ine leafroll3a%%ociate( 'iru% 1 D6Ra531! %i $ra#e'ine leafroll3a%%ociate( 'iru% / D6Ra53/!7 c! marmorarea 'itei (e 'ie mo%aic, flek!, numai #entru #ortaltoi 4 $ra#e'ine fleck 'iru% DAk5! 1.1.1lantele $a$a (e%tinate #entru #ro(ucerea materialului (e inmultire Initial trebuie %a fie $a%ite libere (e or$ani%mele (aunatoare li%tate la #unctele 1a!, 1b! %i 1c! #rin in%#ectie oficiala efectuata (e catre I<,"M" %au 6,,"M". Acea%ta in%#ectie e%te ba)ata #e re)ultatele te%telor fito%anitare efectuate #rin in(e8are, %au o meto(a (e te%tare ec&i'alenta acce#tata international, referitor la toate #lantele. Ace%te te%te trebuie confirmate #rin re)ultatele te%telor fito%anitare efectuate la fiecare 1 ani #entru or$ani%mele li%tate la #unctele 1.a! %i 1.b!. Plantele infectate trebuie eliminate. ,au)ele #entru li#%urile $olurile! #u%e #e %eama or$ani%melor (aunatoare (e mai %u% %au a altor factori trebuie in%cri%e in re$i%trul un(e %e fac inre$i%trarile #ri'in( #lantele mama. 1.2.1lantele $a$a (e%tinate #entru #ro(ucerea materialului (e inmultire 4aza trebuie %a fie $a%ite libere (e or$ani%mele (aunatoare li%tate la #unctele 1a! %i 1b! #rin in%#ectie oficiala efectuata (e catre I<,"M" %au 6,,"M". Acea%ta in%#ectie e%te ba)ata #e re)ultatele te%telor fito%anitare efectuate #e toate #lantele. Ace%te te%te trebuie efectuate cel #utin la fiecare 6 ani ince#an( (e la al treilea an (e la infiintarea #lantatiei mama. In ca)urile in care in%#ectiile oficiale in cam# %e fac anual #e toate #lantele, te%tele fito%anitare %e efectuea)a cel #utin la fiecare 6 ani ince#an( (e la al %a%elea an (e la infiintarea #lantatiei mama. Plantele infectate trebuie eliminate. ,au)ele #entru li#%urile $olurile! #u%e #e %eama or$ani%melor (aunatoare (e mai %u% %au a altor factori trebuie in%cri%e in re$i%trul un(e %e fac inre$i%trarile #ri'in( #lantele mama. 1./. 1lantele $a$a (e%tinate #entru #ro(ucerea materialului (e inmultire %erti#icat trebuie %a fie $a%ite libere (e or$ani%mele (aunatoare li%tate la #unctele 1a! %i 1b! #rin in%#ectie oficiala efectuata (e catre I<,"M" %au 6,,"M". Acea%ta in%#ectie e%te ba)ata #e re)ultatele te%telor fito%anitare efectuate #rin e8aminare conform meto(elor

(e anali)a/ #roce(urilor control care %unt in acor( cu normele $eneral acce#tate %i %tan(ar(i)ate. Ace%te te%te trebuie efectuate cel #utin la fiecare 10 ani ince#an( (e la al cincilea an (e la infiintarea #lantatiei mama. In ca)urile in care in%#ectiile oficiale in cam# %e fac anual #e toate #lantele, te%tele fito%anitare %e efectuea)a cel #utin la fiecare 10 ani ince#an( (e la al )ecelea an (e la infiintarea #lantatiei mama. Pro#ortia #lantelor li#%a $oluri! in #lantatiile mama atribuite or$ani%melor (aunatoare li%tate la #unctele 1.a! %i 1.b! nu trebuie %a (e#a%ea%ca 1G. Plantele infectate trebuie eliminate. ,au)ele #entru li#%urile $olurile! #u%e #e %eama or$ani%melor (aunatoare (e mai %u% %au a altor factori trebuie in%cri%e in re$i%trul un(e %e fac inre$i%trarile #ri'in( #lantele mama. 1.2. In plantatiile $a$a (e%tinate #entru #ro(ucerea materialului 6tandard #ro#ortia #lantelor li#%a $oluri! in #lantatiile mama atribuite or$ani%melor (aunatoare li%tate la #unctele 1.a! %i 1.b! nu trebuie %a (e#a%ea%ca 10G. Plantele infectate trebuie eliminate (e la inmultire. ,au)ele #entru li#%urile $olurile! #u%e #e %eama or$ani%melor (aunatoare (e mai %u% %au a altor factori trebuie in%cri%e in re$i%trul un(e %e fac inre$i%trarile #ri'in( #lantele mama. 1.1. "colile (e 'ita trebuie %a fie $a%ite libere (e or$ani%mele (aunatoare li%tate la #unctele 1a! %i 1b! #rin in%#ectie oficiala anuala in cam#, ba)ata #e meto(e 'i)uale, efectuata (e catre I<,"M" %au 6,,"M" %i, (aca e nece%ar, urmata (e te%te %i/%au o a (oua in%#ectie in cam# a culturii. 1.6. a! Punctele 1.1 %i 1.2 #ot %a nu fie a#licate #ana la /1 iulie 2011, in ceea ce #ri'e%te #lantele #lantatiile! mama e8i%tente #entru #ro(uctia materialului (e inmultire Initial %au :a)a la (ata intrarii in 'i$oare a #re)entului or(in. b! Punctul 1./ #oate %a nu fie a#licat #ana la /1 iulie 2012, in ceea ce #ri'e%te #lantele #lantatiile! mama e8i%tente #entru #ro(uctia materialului (e inmultire ,ertificat la (ata intrarii in 'i$oare a #re)entului or(in. c! ,an( %e (eci(e %a nu a#lice #unctele 1.1 la 1.2 %au #unctul 1./ a%a cum %unt (e%cri%e in a! %au b! (e mai %u%, ele 'or a#lica in %c&imb urmatoarele re$uli 4 i! #lantele afectate (e 'iru%urile (aunatoare, in %#ecial %curtno(area %i ra%ucirea, trebuie eliminate (in culturile (e%tinate #entru #ro(ucerea materialului (e inmultire Initial %i :a)a 7 ii! culturile (e%tinate #entru #ro(ucerea materialului (e inmultire (in celelalte cate$orii trebuie %a fie mentinute libere (e #lantele care #re)inta %im#tome ale bolilor 'iru%urilor (aunatoare. 6. "colile (e 'ita nu trebuie %a fie am#la%ate intr3o #lantatie (e 'ie %au #lantatie mama. 0i%tanta (e o #lantatie (e 'ita %au #lantatie mama trebuie %a fie minimum / metri. >. Materialul (e inmultire folo%it #entru #ro(uctia (e buta%i #ortaltoi #entru altoire, buta%i altoi, buta%i #entru inra(acinare, 'ite inra(acinate %i 'ite altoite trebuie %a fie luate (in #lantatii mama care au fo%t in%#ectate in cam# %i a#robate. 8. Aara a %e afecta in%#ectiile oficiale #re'a)ute la #unctul 1 (e mai %u%, trebuie efecuata cel #utin o in%#ectie oficiala in cam# a culturii. In%#ectii %u#limentare in cam# %e efectuea)a in ca)urile (e conte%tatii care #ot fi (eci%e fara a %e a(uce #re9u(icii calitatii materialului (e inmultire.

0ne8a nr.2. 0irecti'a 2001/2//,- ! intra in a#licare la 1 au$u%t 2006! %ONDI7II 1RI9IND M07)RI0"," D) INM,"7IR) I. %ONDI7II /)N)R0") 1. Materialul (e inmultire trebuie %a aiba i(entitate %i #uritate 'arietala, %i (aca e ca)ul #uritate clonala7 o toleranta (e 1G e%te a(mi%a in tim#ul comerciali)arii materialului "tan(ar(. 2. Materialul (e inmultire trebuie %a aiba #uritatea te&nica minim 96G. "e con%i(era im#uritati te&nice urmatoarele4 a!materialul (e inmultire 'iticol (e%&i(ratat total %au #artial, c&iar %i (aca (u#a (e%&i(ratare a fo%t inmuiat in a#a7 b!materialul (e inmultire 'iticol a'ariat, contor%ionat %au ranit, in(eo%ebi cel 'atamat (e $rin(ina %au $er %au %tri'ite %au fi%urate . c! materialul nu intrune%te cerintele (e la #unctul III (e mai 9o%. /. 6a%tarii (e 'ita (e 'ie trebuie %a aiba o %tare (e maturare a lemnului %ati%facatoare. 2. Pre)enta or$ani%melor (aunatoare care re(uc 'aloarea (e utili)are a materialului (e inmultire e%te tolerata numai in limitele cele mai re(u%e #o%ibil. Materialul (e inmultire care #re)inta %emne clare %au %im#tome care #ot fi atribuite or$ani%melor (aunatoare #entru care tratamentele nu %unt eficiente trebuie %a fie eliminate. II. %ONDI7II 61)%I0") 1. 9ite altoite 5itele altoite con%tituite (in o combinatie (in aceea%i cate$orie (e material (e inmultire %e cla%ifica la acea cate$orie. 5itele altoite con%tituite (in o combinatie (e (iferite cate$orii (e material (e inmultire %e cla%ifica la cate$oria cea mai %ca)uta a elementelor (in care %e com#une. 2. Derogare te$porara Pre'e(erile (e la #unctul 1. #ot %a nu fie a#licate #ana la /1 iulie 2010, in ceea ce #ri'e%te 'itele altoite (in material (e inmultire Initial altoit #e material (e inmultire :a)a. ,an( nu %e a#lica #unctul 1, %e a#lica urmatoarele re$uli 4 'itele altoite con%tituite (in material (e inmultire Initial altoit #e material (e inmultire :a)a 'or fi cla%ificate ca material (e inmultire Initial. III. %0"I4R0R)0 1. 4utasii portaltoi pentru altoire, !utasii pentru inradacinare si !utasii altoi 0iametrul Ace%ta %e refera la (iametrul cel mai mare al %ectiunii. Ace%t %tan(ar( nu %e a#lica la buta%ii ierbacei. a! buta%i #ortaltoi #entru altoire %i buta%i altoi4 aa! (iametrul la 'arf4 6,1 la 12 mm ab! (iametru ma8im la ba)a 4 11 mm, cu e8ce#tia buta%ilor altoi utili)ati #entru altoire in cam#. b!buta%ii #ortaltoi %au (in 'ite ro(itoare #entru inra(acinare 4 (iametru minim la 'arf 4 /, 1 mm. 2. 9ite inradacinate A. 0iametrul

0iametrul, ma%urat la mi9locul interno(ului %ituat ime(iat %ub #unctul (e in%ertie al la%tarului %u#erior %i #e a8ul mare, trebuie %a fie cel #utin e$al cu 1 mm. Ace%t %tan(ar( nu %e a#lica la buta%ii inra(acinati (eri'ati (in material (e inmultire ierbaceu. :. 6un$imea 0i%tanta (e la #unctul inferior (e in%ertie a ra(acinilor la ba)a la%tarului %u#erior nu trebuie %a fie mai mica (e4 a!#entru 'itele #ortaltoi inra(acinate (e%tinate #entru altoire /0 cm 7 cu toate ace%tea , #entru buta%ii inra(acinati (e%tinati #entru "icilia, acea%ta lun$ime 'a fi (e 20 cm 7 b! #entru alti buta%i inra(acinati 20 cm. Ace%t %tan(ar( nu e%te a#licabil buta%ilor inra(acinati (eri'ati (in material (e inmultire ierbaceu. ,.Ra(acinile Aiecare #lanta trebuie %a aiba minimum / ra(acini bine (e)'oltate %i bine re#arti)ate ra(ial!. <otu%i, 'arietatea 220 A #oate a'ea numai 2 ra(acini bine (e)'oltate, cu con(itia ca ele %a fie (i%#u%e #e #arti o#u%e. 0. <alona9ul <aietura talona9ul! trebuie %a fie facuta la o (i%tanta %uficienta %ub (iafra$ma in a%a fel incat %a nu %e (eteriore)e (ar nu mai mult (e un cm %ub ea. /. 5ite altoite A.6un$imea <ul#ina trebuie %a fie cel #utin (e 20 cm lun$ime. Ace%t %tan(ar( nu e%te a#licabil buta%ilor inra(acinati (eri'ati (in material (e inmultire ierbaceu. :. Ra(acinile Aiecare #lanta trebuie %a aiba minimum / ra(acini bine (e)'oltate %i bine re#arti)ate ra(ial. <otu%i 'arietatea 220 A #oate a'ea numai 2 ra(acini bine (e)'oltate, cu con(itia ca ele %a fie #e #arti o#u%e7 ,."u(ura Aiecare #lanta trebuie %a aiba o %u(ura a(ec'ata, uniforma %i %oli(a. 0. <alona9ul <aietura talona9ul! trebuie %a fie facuta la o (i%tanta %uficienta %ub (iafra$ma in a%a fel incat %a nu %e (eteriore)e (ar nu mai mult (e un cm %ub ea.

0ne8a nr.(. 0irecti'a 2001/2//,- ! intra in a#licare (e la 1 au$u%t 2006! 0M40"0R)0 %o$pozitia a$!ala:elor sau legaturilor ;pac-etelor3 1. <i# 1.5ite altoite 2.5ite inra(acinate /.:uta%i coar(e! altoi 3cu cel #utin 1 oc&i utili)abili 3cu un oc&i utili)abil 2.:uta%i #ortaltoi #entru altoire 2. ;umarul (e bucati 21,10,100, %au multi#lu (e 100 10,100, %au multi#lu (e 100 100, %au 200 100, %au multi#lu (e 100 100, %au multi#lu (e 100 /.,antitate ma8ima 100 100 200 1000 1000

1.:uta%i #entru inra(acinare altoi100, %au multi#lu (e 100 100 %i #ortaltoi! ;ota4 #re'e(eri %u#limentare #entru ambalarea materialului in Romania, (aca contractul (e li'rare nu #re'e(e con(itii %#eciale 4 - buta%ii (e 'ita #ortaltoi (e%tinati altoirii %au inra(acinarii %e lea$a in #ac&ete, (u#a fa%onare, (in acela%i %oi, cate$orie biolo$ica %i (e aceea%i lun$ime (e 1323/ ma%uri!. :uta%ii %e a%ea)a cu #artea ba)ala la acela%i ca#at al #ac&etului. Pac&etele con%tituite (in buta%i (e / ma%uri %e lea$a in / locuri, iar cele (in buta%i (e 132 ma%uri %e lea$a in (oua locuri 7 - coar(ele (e 'ita ro(itoare %e lea$a in #ac&ete (in acela%i %oi %i cate$orie biolo$ica. Partea ba)ala %e a%ea)a la acela%i ca#at al #ac&etului. Pac&etele (e coar(e %e lea$a in (oua locuri 7 - 'itele altoite %i nealtoite %e lea$a (u#a fa%onare in #ac&ete (in aceea%i combinatie altoi/#ortaltoi re%#ecti' (in acela%i %oi! %i cate$orie biolo$ica. 5itele altoite %e a%ea)a cu #unctul (e altoire, iar cele nealtoite cu no(urile (in care #orne%c la%tarii #rinci#ali, la acela%i ni'el. 6e$area 'itelor %e face cu o le$atura %ub #unctul (e altoire, re%#ecti' a no(urilor (in care #orne%c la%tarii %i cu 23/ le$aturi in )ona la%tarilor. %onditii speciale 1. ,antitati mici ,an( e nece%ar, marimea numarul (e bucati! ambala9elor %i le$aturilor (in toate ti#urile %i cate$oriile (e material (e inmultire li%tate in coloana 1 (in tabelul (e mai %u% #oate fi mai mica (ecat cantitatile minime in(icate in coloana 2 (in tabelul (e mai %u%. 2. Plante (e 'ita cu ra(acini in orice %ub%trat in $&i'ece, la)i %au cutii ;umarul (e bucati %i cantitatea ma8ima nu %e a#lica.

0ne8a nr.+. 0irecti'a 2001/2//,- ! intra in a#licare la 1 au$u%t 2006! M0R%0R)0 0.)7I%.)70 I. In#or$atii cerute ;o!ligatorii3 1.;orme ,- 7 #ana la (ata a(erarii Romaniei la ,- %e 'a in%crie B ;orme Romania C 2.<ara (e #ro(uctie /.Autoritatea re%#on%abila #entru certificare %au control %i %tatul %au initialele %ale4 I;,"3 I<,"M".. %au 6,,"M" %i Romania %au RO 2.;umele %i a(re%a #er%oanei re%#on%abile #entru %i$ilare %au numarul ei (e i(entificare 1."#ecia 6.<i#ul materialului >.,ate$oria 8."oiul %i, can( e ca)ul, clona. Pentru 'itele altoite ace%te in(icatii %e a#lica #entru #ortaltoi %i #entru altoi 9.;umarul (e referinta al lotului 10.,antitatea 11.6un$imea3 numai #entru buta%i #ortaltoi #entru altoire4 acea%ta 'a cu#rin(e lun$imea minima a buta%ilor (in re%#ecti'ul lot 12.Anul (e cultura 1/. Referirea la #a%a#ortul fito%anitar. II.%onditii $ini$e -tic&eta trebuie %a in(e#linea%ca urmatoarele cerinte4 1.etic&eta trebuie %a fie im#rimata (e ne%ter% %i clar li)ibila7 2. etic&eta trebuie %a fie fi8ata intr3un loc la 'e(ere in a%a fel incat %a fie u%or 'i)ibila7 /.informatiile #re'a)ute la #unctul A.I. nu trebuie %a fie in nici un fel a%cun%e, neclare %au intreru#te #rin alte in%cri%uri %au (e%ene ima$ini!7 2.informatiile #e'a)ute la #unctul A.I. 'or a#are in acela%i cam# 'i)ual. III.Derogare cu pri ire la cantitati $ici catre consu$atorul #inal 1.Mai mult (ecat o bucata Informatiile cerute #e etic&eta la #unctul I.10 %e 'or citi4 ,,numarul e8act (e bucati #e ambala9 %au le$atura... 2.;umai o bucata Hrmatoarele informatii #re'a)ute la #unctul A.I. nu %e cer4 3 ti#ul materialului 3 cate$oria 3 numarul (e referinta al le$aturii 3 cantitatea 3 lun$imea #entru buta%i #ortaltoi #entru altoire 3 anul culturii I9.Derogari cu pri ire la itele in g-i ece, lazi sau cutii In ca)ul #lantelor (e 'ita cu ra(acinile in orice %ub%trat in $&i'ece, la)i %au cutii can( ambala9ele ace%tui material nu #oate intruni cerintele #entru %i$ilare inclu%i' etic&etare! (atorita com#o)itiei lor4 a!materialul (e inmultire %a fie tinut in loturi %e#arate core%#un)ator i(entificate #e %oiuri %i can( e ca)ul #e clone %i #e numar (e bucati7 b!etic&eta oficiala nu e obli$atorie7

c!materialul (e inmultire trebuie %a fie in%otit (e (ocumentul in%otitor #re'a)ut la #unctul :. 4.DO%,M)N7," IN6O7I7OR I.%onditii de indeplinit Materialul (e inmultire 'a fi in%otit (e un (ocument care4 a!trebuie %a fie eliberat in cel #utin 2 e8em#lare #entru e8#e(itor %i #entru #rimitor (e%tinatar!!7 b!trebuie %a in%otea%ca e8em#larul #rimitorului! li'rarea (e la locul e8#e(itorului la locul (e (e%tinatie al #rimitorului!7 c!trebuie %a in(ice toate informatiile %tabilite la urmatorul #unct II in ceea ce #ri'e%te loturile le$aturile! in(i'i(uale ale li'rarii7 (!trebuie %a fie #a%trat cel #utin un an %i %a fie (i%#onibile autoritatii oficiale (e control. II."ista in#or$atiilor care sa #ie incluse 1.;orme ,-7 #ana la (ata a(erarii Romaniei la ,- %e 'a in%crie B ;orme Romania C 2.<ara (e #ro(uctie /.Autoritatea re%#on%abila #entru certificare %au control %i %tatul %au initialele lui4 I;,"3 I<,"M"I %au 6,,"M" %i Romania %au RO 2.;umarul (e or(ine 1.-8#e(itor a(re%a, numarul (e inre$i%trare! 6.0e%tinatar a(re%a! >."#ecia 8.<i#ul rile! materialului 9.,ate$oria iile! 10."oiul rile! %i, can( e ca)ul, clona ele!. Pentru 'itele altoite ace%te in(icatii %e a#lica #entru #ortaltoi %i altoi 11.;umarul (e bucati #e lot le$atura! 12.;umarul total (e loturi le$aturi! 1/.0ata li'rarii. 12. Referirea la #a%a#ortul fito%anitar.

0ne8a nr. 5 "ista organis$elor daunatoare speci#ice care a#ecteaza calitatea $aterialului de in$ultire <a!el nr.1 9irusuri si alte organis$e si$ilare irusurilor ;r. 9irusuri si organis$e si$ilare Mod de crt. testare A. Degenerarea itei de ie tran%mitere mecanica! 1 Dra#e'ine fanleaf ne#o'iru% DA65! %i In(e8are Arabi% mo%aic ne#o'iru% ArM5!3 %curtno(are -li%a :. 2 / ,. 2 1 6 0. > 8 9

9ectori cunoscuti Ji#&inema in(e8 Ji#&inema italiae Ji#&inema (i'er%icau(atum

Rasucirea #runzelor itei de ie Dra#e'ine leafrolla%ociat clo%tero'iru% D6Ra53 In(e8are, -li%a ;ecuno%cut 1! Dra#e'ine leafrolla%ociat clo%tero'iru% D6Ra53 In(e8are Planococcu% ficu% /! -li%a P%eu(ococcu% lon$i%#inu% "e$nul striat al itei de ie nu %e tran%mit #e cale mecanica! ,ork@ bark D,:!3 %#on$io)itatea %coartei In(e8are, -li%a;ecuno%cut #ro(u%a (e 'iru%ul : D5:! K! Ru#e%tri% %tem #ittin$ R"P!3 %trierea lemnului #e In(e8are ;ecuno%cut Ru#e%tri% K! Lober %tem DroMin$ L"D!3 %trierea lemnului #e In(e8are, -li%a;ecuno%cut Lober #ro(u%a (e 'iru%ul A D5A! K! Mozaicul itei de ie nu %e tran%mit #e cale mecanica! Dra#e'ine fleck 'iru% DAk5! mo)aicul In(e8are ;ecuno%cut marmorarea! 3 numai #entru #ortaltoi -li%a Dra#e'ine 5ein ;ecro%i% D5;! K! In(e8are ;ecuno%cut Dra#e'ine 5ein Mo%aic D5M! K! In(e8are ;ecuno%cut <3 = se aplica optional la cererea $entinatorului sau $ultiplicatorului

7a!el nr.2 > 0lte organis$e daunatoare care pot a#ecta calitatea $aterialului de in$ultire al itei de ie Denu$irea ro$aneasca ,ancerul bacterian :oli $en cancer4 -8corio)a 'itei Putre$aiul alb al ra(acinilor ;emato)i 'ectori (e 'iru%uri Denu$irea stiinti#ica A$robacterium 'iti% tumefacien%! P&omo#%i% a -ut@#a lata P&aeoacremonium %##7 "tereum %##. Ro%ellinia necatri8 Ji#&inema in(e8 Ji#&inema italiae Ji#&inema (i'er%icau(atum 6on$i(oru% a#ulu% 6on$i(oru% fa%ciatu% 6on$i(oru% macro%oma 6on$i(oru% elon$atu% 6on$i(oru% attenuatu% E@#&antria cunea Pul'inaria 'iti% Part&enolecanium corni -rio#&@e% 'iti% ,ale#itrimeru% 'iti% Panon@c&u% ulmi -otetran@c&u% car#ini 6obe%ia botrana -u#oecilia ambi$uella "#ar$anot&i% #illeriana

Omi(a #aroa%a a (u(ului Pa(uc&ele lano% Pa(uc&ele te%to% Acarianul $alicol al 'itei Acarianul filoco#ti( al 'itei Paian9enul ro%u Paian9enul $alben al 'itei -u(emi%ul 'itei ,oc&ili%ul 'itei Pirala 'itei

;ota4 "e iau in con%i(erare %i alte or$ani%me (aunatoare in ma%ura in care #ot afecta 'aloarea (e utili)are a materialului (e inmultire 'e$etati'a a 'itei (e 'ie.

0ne8a nr.6 Inregistrarea si o!ligatiile producatorilor si co$erciantilor de $aterial de in$ultire a itei de ie 1.A$entii economici care intentionea)a %a (e%fa%oare o acti'itate #rofe%ionala in (omeniu %e inre$i%trea)a la autoritatea oficiala #entru fiecare acti'itate (in (omeniul #ro(ucerii, #relucrarii %i comerciali)arii materialului (e inmultire , in conformitate cu #re'e(erile Or(inului mini%trului a$riculturii, alimentatiei %i #a(urilor nr.21//2002, #recum %i a #re'e(erilor #re)entului or(in. 2.In com#letarea #re'e(erilor (e la #unctul 1. #ro(ucatorii, #er%oane 9uri(ice %au fi)ice, %e (efine%c %i %e inre$i%trea)a in functie (e ti#ul (e acti'itate %i %#ecialitate #e care #ot %a o e8ercite, ca acti'itati com#let %e#arate, a%tfel4 a! unitati %au %ubunitati (e #ro(ucere a materialului initial 4 %unt mentinatorii %oiurilor %i clonelor %i care con%er'a %i inmulte%c materialul initial %au care #re%tea)a %er'icii (e te%tare, con%er'are %i inmultire a %oiurilor %i clonelor, in %co#ul furni)arii materialului initial (e%tinat infiintarii #lantatiilor mama :a)a in unitati %au %ubunitati (e #reinmultire7 b! unitati %au %ubunitati (e #reinmultire4 #ro(ucatorii care (etin #lantatii mama :a)a reali)ate cu material Initial, #ro(uc %i (i%tribuie material :a)a (e%tinat infiintarii #lantatiilor (e #ortaltoi %i coar(e altoi (in cate$oria ,ertificat in unitati (e multi#licare7 c! unitati %au %ubunitati (e inmultire a materialului ,ertificat4 #e#inieri%tii #ro(ucatorii! care (etin #lantatii mama (e #ortaltoi %au coar(e altoi cate$oria ,ertificat infiintate cu material :a)a %i care furni)ea)a buta%i #ortaltoi %au coar(e altoi cate$oria ,ertificat #entru altoire %au inra(acinare (e material in #e#iniere7 (! #e#iniere (e 'ita (e 'ie altoita %i/%au inra(acinata cate$oria ,ertificat (e%tinate infiintarii #lantatiilor #ro(ucatoare (e %tru$uri %i #ortaltoi. In acea%ta cate$orie intra %i #e#inierele care #ro(uc 'ite inra(acinate "tan(ar(. In ca)ul in care in ca(rul #e#inierei %e #ro(uc 'ite certificate %i %tan(ar( cele (oua acti'itati trebuie %a fie com#let %e#arate. e! in functie (e obiectul (e acti'itate al unitatii %au %ubunitatii #re'a)ut la lit. a!, b!, c! %i (! autoritatea oficiala atribuie unul %au mai multe co(uri (e inre$i%trare, %#ecifice #ro(ucerii materialului (e inmultire 'e$etati'a a 'itei (e 'ie, %u#limentare co(ului #re'a)ut in Or(inul mini%trului nr.21//2002, care %e com#letea)a #e autori)atia eliberata a$entului economic care in(e#line%te con(itiile $enerale (e inre$i%trare %i con(itiile te&nice #re'a)ute (e #re)entele re$uli %i norme, a%tfel4 i! AA 3 amelioratorul unui %oi %au unei clone inre$i%trate oficial, #ro(ucator (e material (e inmultire Initial7 ii! A: 3 mentinatorul, altul (ecat amelioratorul, unui %oi %au unei clone inre$i%trate oficial #ro(ucator (e material (e inmultire Initial7 %au un #re%tator (e %er'icii care #ro(uce material (e inmultire Initial in con(itiile #re'a)ute (e #re)entele re$uli %i norme7 iii! A, 3 #ro(ucator (e material (e #reinmultire (in cate$oria :a)a7 i'! A0 #ro(ucator (e coar(e altoi7 '! A- #ro(ucator (e buta%i #ortaltoi7 'i! AA #e#inieri%t, #ro(ucator (e #lante tinere (e 'ita (e 'ie inra(acinate, altoite %au nealtoite. f! con(itii #articulare %#ecifice fiecarui ti# (e acti'itate #re'a)ut la lit.e! #ot fi %tabilite (e I<,"M" %au 6,,"M" in com#letarea #re)entelor re$uli %i norme.+ 2. 0u#a inre$i%trare #ro(ucatorii %i comerciantii (e material (e inmultire trebuie %a re%#ecte obli$atiile care le re'in in conformitate cu #re'e(erile art.1 (in 6e$ea nr.266/2002 #ri'in(

#ro(ucerea, #relucrarea, controlul %i certificarea calitatii, comerciali)area %emintelor %i a materialului %a(itor, #recum %i inre$i%trarea %oiurilor (e #lante. /. Pro(ucatorii (e material (e inmultire trebuie %a (i%#una (e #er%onal calificat, (e in%talatii, ec&i#amente %i terenurile nece%are reali)arii acti'itatii (e #rofil in con(itiile im#u%e (e re$lementarile in 'i$oare %i in limitele atributiilor acor(ate #rin inre$i%trare. Acti'itatea #ro(ucatorilor (e material (e inmultire %e (e%fa%oara %ub controlul autoritatii oficiale %i cu acor(ul amelioratorului titular (e bre'et al %oiului %au clonei, ori a re#re)entantului le$al al ace%tuia, conform #re'e(erilor (in contractul (e multi#licare inc&eiat intre cele (oua #arti. 2. Pro(ucatorii (e material (e inmultire 'or tine e'i(enta acti'itatilor (e #ro(uctie, #relucrare %i comerciali)are, cu #ro'enienta, lucrarile %i ob%er'atiile efectuate, %c&itele #lantatiilor, (otarea te&nica, #ro(uctia obtinuta %i (e%tinatia ace%teia in Re$i%trul #lantatiei mama %i/%au a Re$i%trului (e #e#iniera, conform mo(elelor unice #re'a)ute in Ane8a nr.12, (i%#onibile #entru controlul in%#ectorilor autoritatii oficiale. Informatiile #re'a)ute in ace%te re$i%tre #ot fi mo(ificate %i com#letate la cererea in%#ectorilor oficiali in functie (e ca)urile #articulare %au $enerale intalnite. 1. Pro(ucatorul %au comerciantul trebuie %a #una la (i%#o)itia in%#ectorului autoritatii oficiale toate (atele, (ocumentele %i informatiile referitoare la materialul (e inmultire (e care (i%#une %au %a #ermita ace%tuia %a faca in'e%ti$atiile #e care le con%i(era nece%are. 6. 0aca in urma 'erificarilor %au a altor informatii (e care (i%#un, furni)orii (e%co#era #re)enta unuia %au a mai multor or$ani%me (aunatoare la care %e refera ;ormele meto(olo$ice (e a#licare a Or(onantei Du'ernului nr.1/6/2000 #ri'in( ma%urile (e #rotectie im#otri'a intro(ucerii %i ra%#an(irii or$ani%melor (e carantina (aunatoare #lantelor %au #ro(u%elor 'e$etale in Romania, a#robate #rin Eotararea Du'ernului nr. 10/0/2001 cu mo(ificarile ulterioare, %au, intr3o ma%ura care %a afecte)e calitatea materialului, cele #re'a)ute in Ane8a nr. 1 la #re)entele re$uli %i norme, furni)orii %unt obli$ati %a informe)e autoritatea fito%anitara %i I<,"M" %au 6,,"M" %i %a a(o#te orice ma%ura nece%ara eliminarii ri%cului ra%#an(irii or$ani%melor (aunatoare mentionate. Pro(ucatorii %i comerciantii tin, intr3un re$i%tru, e'i(enta a#aritiei or$ani%melor (aunatoare in unitatile lor %i a ma%urilor luate #entru #re'enirea %au combaterea ace%tora. >. Pro(ucatorii trebuie %a faca o i(entificare foarte clara in cam#, in tim#ul 'e$etatiei %au la recoltare %i in tim#ul %ortarii, ambalarii %i al #a%trarii, a materialului (e inmultire . Ace%ta 'a elimina toate #lantele neti#ice %au neconforme (in #unct (e 'e(ere al autenticitatii %i calitatii materialului (e inmultire. 8. Pro(ucatorii (e material (e inmultire, 'or infiinta #arcele (e control #entru 'erificarea autenticitatii %i i(entitatii %oiurilor %i clonelor. 9. Pro(ucatorul trebuie %a mentina culturile intr3o %tare (e intretinere core%#un)atoare %i in %#ecial %uficient (e libere (e buruieni. 10. ,omerciantii trebuie %a comerciali)e)e materialul #e loturi, ambalat %i marcat core%#un)ator, in re%#ectul %i #rotectia beneficiarului. 11. Pro(ucatorii %i comerciantii 'or lua toate ma%urile nece%are #entru re%#ectarea #re'e(erilor #re)entelor re$uli %i norme in toate eta#ele #ro(ucerii, #relucrarii %i comerciali)arii materialului (e inmultire .

0ne8a nr.7 %onditii supli$entare la pre ederile din 0ne8a nr.1 pri ind culturile de producere a $aterialului de in$ultire al itei de ie I. %onditii generale 1. <erenul (e%tinat #lantatiilor mama trebuie %a aiba a%i$urat un re#au% minim (e 6 ani %i, (aca e ca)ul, %a fie (e)infectat inaintea #lantarii. 2. <rebuie %a e8i%te o $arantie ma8imala ca %olul nu e%te infe%tat (e or$ani%me (aunatoare, in(eo%ebi nemato)i 'ectori ai unor 'iru%uri in #lantatii mama %au in #e#iniere, #re'a)uti in Ane8a nr.1, tabelul nr.2, #recum %i nemato)ii (e carantina, #e ba)a te%telor #e #robe (e %ol. /. "tarea (e intretinere a culturilor (in cam#urile (e #ro(ucere a materialului (e inmultire %i %tarea (e (e)'oltare a #lantelor trebuie %a #ermita un control eficient #ri'in( i(entitatea %i #uritatea 'arietala. 2. Plantatiile mama (e #ortaltoi trebuie %a in(e#linea%ca urmatoarele con(itii 4 a! %e infiintea)a #e terenuri #e care nu %3a culti'at 'ita (e 'ie in ultimii 6 ani conform #ct.1 %i 27 b! %a fie a%i$urata (i%tanta minima (e i)olare fata (e cea mai a#ro#iata #lantatie (e 'ita (e 'ie7 c! in ca)ul (e#i%tarii %im#tomelor unor or$ani%me (aunatoare #re'a)ute in Ane8a nr. 1 %i a celor (e carantina %e #roce(ea)a la eliminarea butucilor afectati7 (! butucii (ebili %au atacati (e or$ani%me (aunatoare, in afara celor #re'a)ute la #unctul c!, %e marc&ea)a (i%tinct %i (aca e #o%ibil %e tratea)a 7 e! %e a#lica cu ri$uro)itate lucrarile %#ecifice (e intretinere in %co#ul reali)arii unui material (e inmultire bine maturat %i (e)'oltat core%#un)ator 7 f! inaintea recoltarii %e elimina coar(ele (e la butucii necore%#un)atori marcati!, #roce(an(u3%e la recoltare numai (u#a a'i)ul in%#ectorului autoritatii oficiale. 1. Plantatiile mama (in %oiuri ro(itoare trebuie %a %ati%faca urmatoarele con(itii 4 a! %e infiintea)a #e terenuri #e care nu %3a culti'at 'ita (e 'ie in ultimii 6 ani conform #ct.1 %i 27 b! (i%tanta minima (e i)olare fata (e cea mai a#ro#iata #lantatie (e 'ita (e 'ie in functie (e cate$oria materialului7 c! mo(ul (e con(ucere %i %i%temul (e taiere in #lantatii trebuie %a a%i$ure #ro(ucerea (e coar(e a'an( o buna maturare %i #arametrii te&nici core%#un)atori7 (! lucrarile (e intretinere a #lantatiilor mama 'or 'i)a in #rinci#al obtinerea (e material (e inmultire %i in %ecun(ar #ro(uctia (e %tru$uri, a(mi%a numai in ca(rul cate$oriei "tan(ar(7 e! in ca)ul unor #lante cu %im#tome (e or$ani%me (aunatoare #re)entate in Ane8a nr. 1, in %#ecial a celor (in <abelul nr. 1 %i a celor (e carantina, %e #roce(ea)a la eliminarea ace%tora (in #lantatii7 f! butucii neautentici, (ebili %au atacati (e or$ani%me (aunatoare altele (ecat cele #re'a)ute la #unctul e!, %e marc&ea)a (i%tinct %i (aca e #o%ibil %e tratea)a7 $! inaintea recoltarii %e elimina coar(ele (e la butucii necore%#un)atori marcati!, trecan(u3%e la recoltare numai (u#a a'i)ul in%#ectorului autoritatii oficiale. 6. "colile (e 'ita #e#inierele! trebuie %a %ati%faca urmatoarele con(itii4 a! %e infiintea)a #e terenuri #e care nu %3a culti'at 'ita (e 'ie in ultimii 6 ani conform #ct.1 %i 27 b! %e #oate mentine cultura #e acela%i teren tim# (e ma8im (oi ani con%ecuti'7

c! (i%tanta minima (e i)olare fata (e cea mai a#ro#iata #lantatie (e 'ita (e 'ie trebuie %a fie (e / m7 (! %oiurile %i clonele trebuie %a fie (i%tinct %e#arate #e loturi, fiecare lot fiin( marcat #rin etic&etare7 e! lucrarile (e intretinere 'or 'i)a obtinerea unui material (e #lantare 'i$uro%, %anato% %i bine maturat7 f! im#uritatile nei(entificabile, %e elimina #rin taiere cu foarfeca %ub #unctul (e altoire, re%#ecti' %ub #unctul (e in%ertie al cor(itei #rinci#ale, in ca)ul 'itelor nealtoite7 $! recoltarea %colii (e 'ite %e face numai (u#a a'i)ul in%#ectorului autoritatii oficiale7 &! in afara 'itelor (e 1 an %e #ot #ro(uce %i 'ite (e 2 ani, fie #rin nerecoltare (u#a #rimul an, fie #rin re#lantarea ace%tora7 i! in ca)ul #ro(ucerii 'itelor la $&i'ece nutriti'e, in %i%temul (e cartona9e, in cultura &i(ro#onica %au #e %trat nutriti', %e 'or utili)a (oar ame%tecuri nutriti'e $a%ite libere (e nemato)i 'ectori ai 'iru%urilor, nefolo%in(u3%e #amant #ro'enit (in fo%te %au actuale #lantatii (e 'ita (e 'ie. II. %onditii speciale pri ind culturile de producere a $aterialului de in$ultire initial, 4aza si %erti#icat 1. Amelioratorul %au mentinatorul unui %oi uniform %i %tabil %au clona efectuea)a %electia materialului (e%cri% %i inre$i%trat in ,atalo$ul oficial #entru a core%#un(e autenticitatii, calitatii am#elo$rafice %i cel #utin 'i)ual liber (e %im#tome ale or$ani%melor (aunatoare %i care, #entru a re%#ecta tra%abilitatea in #roce%ul (e inmultire, trebuie %a #arcur$a urmatoarele eta#e4 a! #lanta %electionata %au #arti (e #lanta recoltate (in acea%ta %e te%tea)a #ri'in( #re)enta or$ani%melor (aunatoare %i in %#ecial a 'iru%urilor #re'a)uti in Ane8a nr.1 %i a altor 'iru%i #re'a)uti in le$i%latia (e carantina fito%anitara %i (aca %e con%tata ca %unt libere (e or$ani%me (aunatoare %e #a%trea)a in (e#o)itar, con%tituin( materialul initial al amelioratorului %au mentinatorului, $eneratia D0, (e%tinat ince#erii #roce%ului (e inmultire, conform #re'e(erilor #re)entului or(in7 b! %tocul nucleu (e #lante e%te con%tituit (in #lantele inmultite #e cale 'e$etati'a, $eneratia D1, (in #lanta %electionata (e ameliorator %au mentinatorului care in urma te%tarii %3a con%tatat ca %unt libere (e or$ani%mele (aunatoare #re'a)ute in Ane8a nr.1 %i %unt intro(u%e in %era nucleu i)olator un(e %unt luate toate ma%urile (e #re'enire a infectiilor cu or$ani%me (aunatoare %i %e 'erifica in fiecare an #entru eliminarea #lantelor cu %im#tome ale or$ani%melor (aunatoare, (ublata (e rete%tare, (aca e ca)ul7 c! #lantele care in urma te%tarii %unt $a%ite infectate cu or$ani%me (aunatoare %unt %u#u%e (e'iro)arii #rin termotera#ie %au multi#licarii in 'itro, urmate (e rete%tare %i (e 'erificarea autenticitatii. Plantele care in urma rete%tarii %unt $a%ite libere (e 'iru%uri %i alte or$ani%me %imilare 'iru%urilor %e 'erifica #entru #re)enta altor or$ani%me (aunatoare #re'a)ute in Ane8a nr. 1 tabelul nr.2 %i (aca %unt $a%ite libere %e trec #entru con%er'are in %era nucleu i)olator conform #re'e(erilor (e la lit.b!7 (! materialul (e inmultire Initial #ro(u% (in %tocul nucleu (e #lante #rin meto(e cla%ice %au #rin alte meto(e te&nice (e inmultire, fie in urma inra(acinarii, fie in urma altoirii, #e familii, in con(itii (e i)olare %i #re'enire totala a infe%tarii cu or$ani%me (aunatoare, con%tituie materialul initial, $eneratia D2, care e%te (e%tinat infiintarii #lantatiilor mama :a)a %au, (aca mentinatorul (ore%te, (irect a materialului inmultire, #lantatii mama %au a #lantelor tinere (e 'ita (e 'ie altoite %i nealtoite inra(acinate (in cate$oria ,ertificat, conform %c&emei #ro(ucerii materialului (e inmultire ,ertificat #re'a)uta in Ane8a nr.10. <oate #lantele mama care con%tituie %tocul nucleu %e %u#un te%tarii conform #re'e(erilor (in Ane8a nr.1. 2. a! Plantatia mama :a)a #entru #ro(ucerea (e buta%i #ortaltoi %i coar(e altoi (e%tinati inra(acinarii %au altoirii trebuie %a in(e#linea%ca urmatoarele con(itii4

i! terenul #e care %e infiintea)a #lantatia mama :a)a nu trebuie %a fi fo%t culti'at cu 'ita (e 'ie in ultimii 12 ani, %au 6 ani (aca e%te %u#u% (e)infectiei, iar %olul trebuie %a fie te%tat %i $a%it liber (e nemato)i 'ectori ai 'iru%urilor. ii! #arcela trebuie %a fie am#la%ata la minimum 1 m fata (e orice alte #lante (e 'ita (e 'ie %au #omi fructiferi7 iii! #lantele mama :a)a %e 'erifica 'i)ual in fiecare an %i nu trebuie %a #re)inte %im#tome ale or$ani%melor (aunatoare (in Ane8a nr.1. Plantele mama %e %u#un in%#ectiei oficiale in fiecare an %i te%tarii conform #re'e(erilor (in Ane8a nr.1. b! Materialul (e inmultire recoltat (irect (e la #lantele mama :a)a con%tituie material (e inmultire :a)a care, in urma inra(acinarii %au altoirii, e%te (e%tinat infiintarii, (e re$ula, a #lantatiilor mama ,ertificat (e catre #ro(ucatorii, inre$i%trati, (e material (e inmultire . /. a! Plantatiile mama ,ertificat trebuie %a in(e#linea%ca urmatoarele con(itii4 i! terenul #e care %e infiintea)a #lantatiile mama ,ertificat trebuie %a %ati%faca con(itiile #re'a)ute la #ct.2, lit.a!,i!7 ii! #arcela trebuie %a fie am#la%ata la o (i%tanta (e minimum 1 m (e alte #lantatii (e 'ita (e 'ie %au #omi fructiferi7 iii! #lantele mama ,ertificat %e 'erifica 'i)ual in fiecare an %i nu trebuie %a #re)inte %im#tome ale or$ani%melor (aunatoare (in Ane8a nr.1, conform #re'e(erilor (in Ane8a nr.1. b! Materialul (e inmultire obtinut (in #lantele mama ,ertificat con%tituie material (e inmultire ,ertificat (in care %e obtin #lante inra(acinate altoite %au nealtoite (e 'ita (e 'ie (in cate$oria ,ertificat (e%tinate infiintarii #lantatiilor (e #ro(uctie (e %tru$uri. III. %onditii pri ind pre enirea si testarea in#ectiilor cu irusuri 1. Re%#ectarea #erioa(ei (e re#au% al terenului un numar (e ani #otri'it normelor #entru fiecare cate$orie biolo$ica %au ti# (e #lantatie e%te obli$atorie. In acea%ta #erioa(a, %e urmare%c urmatoarele4 a! li#%a #e teren a #lantelor (e 'ita (e 'ie7 b! culti'area terenului cu #lante #remer$atoare care nu fa'ori)ea)a (e)'oltarea 'ectorilor (in %ol ai 'iru%urilor7 c! (e)infectarea terenului inaintea infiintarii #lantatiei e #ro(ucatoare (e material (e inmultire, in ca)ul i(entificarii 'ectorilor (e 'iru%uri7 (! re%#ectarea (i%tantelor (e i)olare a culturilor in'ecinate7 e! controlul #erio(ic, eliminarea #lantelor cu %im#tome ale or$ani%melor (aunatoare %i curatirea atenta a )onelor re%#ecti'e7 f! combaterea tuturor in%ectelor care ar #utea fa'ori)a infectia cu 'iru%uri (aunatoare. 2. Materialul initial (e inmultire (e%tinat #ro(ucerii materialului :a)a %i ,ertificat trebuie %a fie liber (e %im#tomele 'iru%urilor %i a celorlalte or$ani%me (aunatoare #re'a)ute in Ane8a nr. 1. /. <e%tarea #ri'in( e8i%tenta 'iru%urilor %e face in(i'i(ual in ca)ul materialului (e inmultire Initial #lante mama! %i #e #robe me(ii in ca)ul materialului :a)a, ,ertificat conform #re'e(erilor (in Ane8a nr.1 %i, (aca e ca)ul, a materialului "tan(ar(. 2. Probele #re'a)ute la #unctul /. trimi%e la un laborator al autoritatii oficiale %au un laborator recuno%cut oficial 'or fi %u#u%e te%tarii #entru 'iru%urile #re'a)ute in Ane8a nr. 1, in(iferent (e a%#ectul %im#tomatic al #lantelor (e la care au fo%t recoltate #robele. 1. In ca)ul obtinerii unui re)ultat #o)iti' la o anumita #roba me(ie, %e #oate #roce(a la recoltarea (e #robe me(ii la un numar mai re(u% (e #lante %au #robe in(i'i(uale (e la in(i'i)ii (e la care a fo%t con%tituita #roba. Ace%te #robe %unt anali)ate in 'e(erea (e#i%tarii %i era(icarii #lantelor 'iro)ate. 6. In ca)ul in care la recunoa%terea %im#tomatica au fo%t (e#i%tate %i marcate #lante cu %im#tome %#ecifice 'iru%urilor, ace%tea %e elimina %i (aca %e con%i(era nece%ar %e #ot recolta #robe in(i'i(uale re#re)entati'e #entru %tarea 'e$etati'a a #lantei in %co#ul (eterminarii 'iru%ului %#ecific.

>. Recoltarea #robelor %e reali)ea)a (e in%#ectorul autoritatii oficiale, (e re$ula, in #erioa(a o#tima (in tim#ul 'e$etatiei, e8clu)an( #erioa(ele foarte cal(uroa%e iulie, au$u%t!. 8. 6a li'rarea (in (e#o)ite a materialului (e inmultire, (aca e8i%ta %u%#iciuni ca materialul ar fi infectat, %e #ot ri(ica (e catre in%#ectorul autoritatii oficiale #robe (e %on(a9 care %unt %u#u%e te%tarii 'iru%olo$ice. Re)ultatul #o)iti' al te%tarii (etermina inter)icerea (ifu)arii %i #lantarii materialului. 6a %olicitarea furni)orului #ot fi ri(icate #robe %u#limentare #entru (eterminarea ma%urii in care infectia e%te $enerali)ata, iar materialul infectat %e (i%tru$e. 9. 6aboratoarele oficial recuno%cute %a efectue)e te%tarea 'iru%urilor #rin in(e8are %i/%au meto(e %erolo$ice %unt 6aboratorul ,entral #entru ,arantina Aito%anitara %i laboratorul In%titutului ;ational ,ercetare 0e)'oltare :iote&nolo$ie in Eorticultura "tefane%ti 9u(etul Ar$e%. In%#ectia ;ationala #entru ,alitatea "emintelor #oate recunoa%te %i alte laboratoare, in(e#en(ente %au, ale #ro(ucatorilor, (ar numai #entru #ro#riul material (e inmultire, acre(itate, care re%#ecta #roce(urile (e a%i$urare a mana$ementului calitatii %i care nu au nici un intere% concurential in re)ultatele anali)elor, #entru efectuarea te%telor #ri'in( 'iru%urile %curtno(area, ra%ucirea %i marmorarea, controlate #rin %on(a9, #e #robe efectuate in #aralel (e un laborator oficial.

0ne8a nr.& %erinte si proceduri pri ind inspectia in ca$p a $aterialului de in$ultire I. 6ta!ilirea pro enientei si categoriei $aterialului de in$ultire 1. Pro'enienta materialului (e inmultire %e %tabile%te #e ba)a (ocumentelor oficiale (e calitate, a Re$i%trului #lantatiei mama %au a Re$i%trului (e #e#iniera, (u#a ca), care trebuie com#letate la )i (e catre fiecare a$ent economic inre$i%trat #entru #ro(ucerea materialului (e inmultire . 2. Aiecare #arcela trebuie %a cu#rin(a material (e aceea%i #ro'enienta %i 'a #urta un numar (e i(entitate #ro#riu, atribuit oficial. /. ,ate$oria materialului (e inmultire %e %tabile%te (e catre in%#ectorul autoritatii oficiale #e ba)a 'erificarii actelor (e #ro'enienta, a tra%abilitatii $eneratiilor (e multi#licare %i a in%#ectiilor efectuate in (iferite fa)e ale #ro(ucerii %ale. 2. In%#ectia materialului (e inmultire (in toate cate$oriile %e face (e autoritatea oficiala la %olicitarea %cri%a a #ro(ucatorului #rin (ocumentul (enumit N0eclaratie (e multi#licare+ #re)entat ca mo(el in Ane8a nr.11.A, a contractului (e multi#licare in ca)ul materialului (e inmultire Initial, :a)a %i ,ertificat %au a %oiurilor %i clonelor #rote9ate #rin bre'et in ca)ul materialului "tan(ar( %i cu re%#ectarea obli$atiilor financiare conform tarifelor in 'i$oare. 1. Aormularele (ocumentelor #re)entate ca mo(el in Ane8a nr.11 #ot fi mo(ificate %au com#letate (e I;," in functie (e cerintele #ractice (e a#licare a #re)entului or(in. II. %ontrolul aplicarii lucrarilor speci#ice in culturile de producere a $aterialului de in$ultire 1. In ca)ul in%#ectiilor #erio(ice efectuate (e in%#ectorii I<,"M" %au 6,,"M", %e 'erifica re%#ectarea meto(elor %i lucrarilor %#ecifice a#licate #entru #ro(ucerea (iferitelor %ortimente (e material (e inmultire . "e 'or urmari4 a! mo(ul (e intretinere a %olului, care trebuie %a fie in #ermanenta afanat, fara buruieni %i liber (e nemato)i 'ectori ai 'iru%urilor, in %#ecial (in $enurile Ji#&inema %i 6on$i(oru%, #re'a)uti in <abelul nr.2 (in Ane8a nr.17 b! #rotectia fito%anitara #ri'in( a#licarea tratamentelor #entru a %e #re'eni %au combate or$ani%mele (aunatoare care afectea)a calitatea materialului (e inmultire7 c! efectuarea lucrarilor in 'er(e, la tim# %i in mo( core%#un)ator, in(eo%ebi in #lantatiile mama #ro(ucatoare (e buta%i #ortaltoi %i (e coar(e (e 'ita ro(itoare7 (! efectuarea %electiei, #o)iti'a %au ne$ati'a, (u#a ca), %e 'a face in #lantatiile mama #ro(ucatoare (e buta%i #ortaltoi %i (e coar(e (e %oiuri ro(itoare, #recum %i in %colile (e 'ite7 e! marcarea 'itelor neti#ice, cu %im#tome ale or$ani%melor (aunatoare care afectea)a calitatea materialului (e inmultire %au a celor (e carantina %au a 'itelor cu o (e)'oltare necore%#un)atoare %i con%emnarea ace%tora in Re$i%trul #lantatiei mama %au a Re$i%trului (e #e#iniera, urmate (e urmatoarele ma%uri4 i! #lantele neti#ice %i cele cu %im#tome ale or$ani%melor (aunatoare %e 'or elimina (in #lantatiile mama %i (in %colile (e 'ite %i %e (i%tru$, cu e8ce#tia celor care #ot fi tratate7 ii! (aca e%te ca)ul, recoltarea (e #robe #entru efectuarea unor te%tari #rin %on(a9 #entru 'erificarea %tarii %anitare la #lantele cu %im#tome, la #lante (in )onele in'ecinate %au a intre$ii culturi7 iii! #lantele cu o (e)'oltare necore%#un)atoare %e 'or recolta in #rima fa)a, iar materialul obtinut %e 'a (i%tru$e.

III. Deter$inarea autenticitatii, puritatii arietale si categoriei $aterialului de in$ultire 1. Autenticitatea %i #uritatea 'arietala a materialului (e inmultire %ub ra#ortul %ortimental %e %tabile%te #rin e8aminarea oficiala in cam# a caracterelor morfolo$ice %i a in%u%irilor fi)iolo$ice conform (e%crierii oficiale a %oiului, ti#ului %au clonei. In #lantatiile mama #ro(ucatoare (e coar(e (e %oiuri ro(itoare %e au in 'e(ere %i caracteri%ticile %tru$urilor care, in #lantatiile (e material Initial, :a)a %au ,ertificat, #ot fi la%ati %#ecial #entru ace%te (eterminari, fara a fi con%i(erat un obiecti' #entru #ro(uctie. 2. ,ate$oria biolo$ica a materialului (e inmultire 'a fi aceea%i #e toata #erioa(a (e e8i%tenta a #lantatiei #entru #lantatiile mama, (aca cerintele (e #uritate 'arietala %i %tare (e %anatate core%#un( cate$oriei. /. Pentru 'itele altoite, cate$oria biolo$ica %e %tabile%te in functie (e cea a materialului (e inmultire folo%it la altoire, conform #re'e(erilor (in Ane8a nr.2. 2. In tim#ul in%#ectiei in cam# in%#ectorul autoritatii oficiale con%emnea)a intr3o fi%a (e control re)ultatele e8aminarilor %i a e'entualelor ma%uri (e reme(iere nece%are, (in care un e8em#lar ramane la #ro(ucator %ub %emnatura. 1. In%#ectorul autoritatii oficiale eliberea)a, in urma in%#ectiilor in cam#, (ocumentul oficial (enumit ,,0ocument oficial (e in%#ectie in cam#+ ,#re)entat ca mo(el in Ane8a nr. 11.:, in care con%emnea)a (eci)ia (e a(mitere, a(mitere %ub re)er'a %au re%#in$ere a materialului in cau)a, (u#a care #ro(ucatorul #oate trece la recoltarea materialului (e inmultire cu re%#ectarea i(entitatii ace%tuia, #e loturi, iar #entru materialul (e inmultire Initial (eri'at (in ca#ul (e %oi %au clona 3 $eneratia D 0! (e%tinat reali)arii #lantelor (in %tocul nucleu, amelioratorul eliberea)a Act (e $arantare a autenticitatii %oiului %au clonei. I9. %onditii generale de declasare sau de respingere in ca$p 1. Plantatiile mama %i materialul (e inmultire re)ultat (in ace%tea, #recum %i materialul (in %colile (e 'ita #e#iniere! %u#u%e controlului, care nu in(e#line%c con(itiile te&nice #entru cate$oria %tabilita la infiintare, (ar care in(e#line%c con(itiile #entru o cate$orie inferioara, %e (ecla%ea)a la acea%ta cate$orie. 2. "e re%#in$ #lantatiile mama %i materialul (e inmultire re)ultat (in ace%tea, #recum %i materialul (in %colile (e 'ite care4 a! %unt afectate (e or$ani%me (aunatoare (e carantina %au nu au fo%t luate ma%urile oficiale #entru in(e#linirea con(itiilor #entru celelalte or$ani%me (aunatoare #re)entate in Ane8a nr. 17 b! %unt $ra' afectate (e calamitati %i (au #ro(uctii (e calitate necore%#un)atoare7 c! nu au acte oficiale (e #ro'enienta %au te%tare a or$ani%melor (aunatoare #re'a)ute (e #re)entele re$uli %i norme7 (! nu %unt in(e#linite #re'e(erile #re)entului or(in. /. In ca)ul in care #ro(ucatorul intentionea)a %a (i%tru$a materialul re%#in%, ace%ta trebuie %a notifice autoritatii oficiale acea%ta intentie %i mo(ul, (ata %i ora (e e8ecutie, in tim# util. 0aca furni)orul nu intentionea)a %a (i%tru$a materialul in cau)a, trebuie %a anunte ime(iat autoritatea oficiala a%u#ra intentiilor lui #ri'in( mo(ul (e utili)are al materialului. 9. Reinspectia 1. In ca)ul in care in urma controlului, reie%e fa#tul ca materialul (e inmultire nu intrune%te con(itiile #re'a)ute in #re)entele re$uli %i norme, in%#ectorul autoritatii oficiale 'a anunta ime(iat furni)orul, in %cri%, (e re%#in$erea (e la comerciali)are, #rin ,,0ocumentul (e in%#ectie in cam#.. intocmit cu con%tatarile efectuate in urma in%#ectiei in cam# a culturii %au #rintr3un Ra#ort (e control (u#a #re$atirea materialului #entru comerciali)are. 0ocumentele oficiale 'or fi luate la cuno%tinta (e #ro(ucator.

2. In ca)ul in care #ro(ucatorul nu e%te (e acor( cu (eci)ia luata (e catre in%#ector, ace%ta #oate cere rein%#ectia la I<,"M" %au 6,,"M" in ma8imum 1 )ile (e la (ata #rimirii (eci)iei in%#ectorului. /. 0irectorul I<,"M" %au 6,,"M" trebuie, nu mai tar)iu (e trei )ile (e can( %olicitarea rein%#ectiei a fo%t #rimita (e catre autoritate, %a (i%#una efectuarea rein%#ectiei %au %a trimita furni)orului o nota cu moti'ele (in care %a reia%a ca cererea (e rein%#ectie a fo%t re%#in%a. 0u#a efectuarea rein%#ectiei, con(ucerea I<,"M" %au 6,,"M" 'a trimite #ro(ucatorului ra#ortul intocmit in urma rein%#ectiei. 2. In ca)ul in care #ro(ucatorul conte%ta (eci)ia luata in urma rein%#ectiei, liti$iul %e re)ol'a (e In%#ectia ;ationala #entru ,alitatea "emintelor #e ba)a (ocumentelor intocmite %au a 'erificarilor fa#tice. I;," #oate folo%i %i con%tatarile efectuate (e alti %#eciali%ti (e%emnati.

0ne8a nr.' %erinte si proceduri pri ind certi#icarea si co$ercializarea loturilor de $aterial de in$ultire 1. ,ontrolul #entru certificarea loturilor (e material (e inmultire %e efectuea)a (e autoritatea oficiala la %olicitarea %cri%a a furni)orilor, #rin (ocumentul (enumit N0eclaratie (e certificare+ ,#re)entat ca mo(el in Ane8a nr. 11.,, la #re)entele re$uli %i norme, %i cu re%#ectarea obli$atiilor financiare conform tarifelor in 'i$oare, #entru a 'erifica in(e#linirea con(itiilor #re'a)ute in ane8ele nr. 2, /, %i 2. 2. In tim#ul recoltarii, con(itionarii, ambalarii, #a%trarii %i tran%#ortului, materialul (e inmultire 'a fi tinut #e loturi %e#arate %i marcat cu (enumirea %oiului %au, can( e%te ca)ul, a clonei %i #ro'enientei. /. Hn lot (e material (e inmultire %e con%tituie (in material (in acela%i %oi %i clona, re%#ecti' combinatie altoi/#ortaltoi a'an( aceea%i #ro'enienta, re%#ecti' cu acela%i numar (e i(entitate al #arcelei atribuit oficial. "e #oate a(mite ame%tecul (e loturi (in acela%i %oi %i clona %au combinatie altoi/#ortaltoi, cu acce#tul %cri% al beneficiarului. 2. 6oturile %e i(entifica #rintr3un numar #ro#riu atribuit (e autoritatea oficiala. 1. Materialul (e inmultire trebuie %a fie %anato%, 'iabil, bine (e)'oltat %i maturat conform #re'e(erilor (in Ane8a nr. 2. In #lu% fata (e normele #re'a)ute in Ane8a nr.2 #unctul III.1 %e %tabile%c urmatoarele cerinte #ri'in( lun$imea buta%ilor #ortaltoi #entru altoire, buta%ilor #entru inra(acinare %i buta%ilor coar(elor! altoi, (aca contractul %au acor(ul cu beneficiarul nu #re'e(e altfel4 a! buta%ii #ortaloi #entru altoire4 lun$imea minima (e la #artea inferioara a no(ului ba)al #ana la interno(ul %u#erior inclu%i', minimum 1,01 m7 "e #ot a(mite #e ba)e contractuale buta%i (e 2 lun$imi %au (e o lun$ime minima (e /0 cm. b! buta%ii #entru inra(acinare4 lun$imea minima (e /0 cm (e la no(ul ba)al #ana la interno(ul %u#erior inclu%i', in ca)ul 5iti% 'inifera %i 11 cm #entru alte 'arietati7 c! coar(ele buta%ii! altoi4 i! cu 1 oc&i utili)abili4 lun$imea minima (e la #artea inferioara a no(ului inferior #ana la interno(ul %u#erior inclu%i', 10 cm7 ii! cu un oc&i utili)abil com#u%i (intr3un no( %i un interno(!4 lun$imea minima, 6,1 cm, taierea %i ma%urarea %e face la minim4 1,1 cm (ea%u#ra oc&iului %i 1 cm %ub ace%ta7 6. 0u#a recoltarea materialului (e inmultire %e #roce(ea)a la con(itionarea fa%onarea, cla%area! %i ambalarea ace%tuia in #ac&ete %au alte ambala9e %#ecifice conform ane8ei nr./. Materialul #re$atit #entru li'rare %e anali)ea)a (e catre in%#ectorul re%#on%abil, iar re)ultatele le con%emnea)a in buletinul (e anali)a. Materialul #oate fi %u#u% re%ortarii, urmata (e o noua anali)a oficiala. Materialul care core%#un(e #re)entelor re$uli %i norme #oate fi etic&etat %i %i$ilat oficial %au %ub %u#ra'e$&ere oficiala. In%#ectorul re%#on%abil in%#ectea)a loturile (e material #re$atite #entru li'rare, in 'e(erea certificarii, %i intocme%te (ocumentul ,,Ra#ort final (e rece#tie/control #entru certificarea lotului.. (e material (e inmultire, conform mo(elului #re)entat in Ane8a nr.11.0, (ocument care %ta la ba)a eliberarii (ocumentului oficial (e certificare. >. Materialul (e inmultire Initial #ro(u% #rin te&nicile (e inmultire in 'itro %e e8ce#tea)a (e la obli$atia in(e#linirii con(itiilor #re'a)ute in ane8ele nr.2 %i / cu con(itia in(e#linirii urmatoarelor #re'e(eri %au a con(itiilor #re'a)ute in mo( e8#re% in contractul (intre furni)or %i beneficiar 4 A. Plante (e 'ita (e 'ie obtinute #rin cultura in vitro:

a! #lante neaclimati)ate minibuta%i inra(acinati #ro'eniti (in ma8im 2 %ubculturi, li'rabile in 'a%e cu me(iu a$ari)at7 b! #lante aclimati)ate 'ite inra(acinate #ro'enite (in cultura in vitro aclimati)ate in $&i'ece nutriti'e, a'an( la%tarul 'er(e (e minim 11 cm7 :. Plante (e 'ita (e 'ie inra(acinate obtinute (in %era nucleu i)olator in $&i'ece nutriti'e4 a! buta%i inra(acinati #ro'eniti (in la%tari 'er)i #ot fi li'rati comerciali)ati! numai (u#a lemnificarea buta%ului inra(acinat care are un la%tar 'er(e (e minim 20 cm7 b! buta%i lemnificati inra(acinati (e un interno(7 i! buta%i lemnificati inra(acinati (e un no( cu mu$ur 'iabil %i un interno( (imen%iuni minime4 interno(ul (e 10 cm lun$ime %i 2 mm ma%urat #e (iametrul mare iar la%tarul 'er(e (e minim 20 cm7 ii! buta%i lemnificati (e un interno( cu no( ba)al %i un mu$ur 'iabil (imen%iuni minime4 interno(ul (e 10 cm lun$ime %i 2 mm ma%urat #e (iametrul mare iar la%tarul 'er(e (e minim 20 cm7 ,. Plante (e 'ita (e 'ie obtinute in cartona9e %au #un$i4 a! 'itele inra(acinate 'or a'ea (imen%iunile #re'a)ute in Ane8a 2, cu #reci)area ca #ot fi comerciali)ate %i cu la%tari 'er)i a'an( lun$imea minima (e 21 cm7 b! 'itele altoite 'or a'ea (imen%iunile #re'a)ute in Ane8a 2, cu #reci)area ca #ot fi comerciali)ate %i cu la%tari 'er)i a'an( lun$imea minima (e 21 cm. 8. ,ontractele (e multi#licare %au (e li'rare #ot #re'e(ea con(itii %#ecifice #ri'in( calitatea, calibrarea %i ambalarea materialului (e inmultire #re'a)ut la alin. 1!, 6! %i >!, cu inca(rarea in limitele (e toleranta #re'a)ute in ane8ele 2 %i /, cu e8ce#tia materialului (e inmultire #re'a)ut in alin. >!. 9. ,ertificarea materialului (e inmultire %e concreti)ea)a #rin eliberarea (e catre autoritatea oficiala a etic&etelor oficiale %i a N0ocumentului oficial (e certificare+, #re)entat ca mo(el in Ane8a nr.11.- la #re)entele re$uli %i norme, (ocumente ti#i)ate cu re$im %#ecial, uniforme #e intrea$a tara. 10. -tic&eta oficiala #re'a)uta in Ane8a nr.2 #oate, (e a%emenea, con%titui %i #a%a#ortul fito%anitar al #lantei in conformitate cu mo(alitatile (e a#licare con'enite intre autoritatile oficiale re%#on%abile. Autoritatea oficiala 'a %tabili (imen%iunile etic&etei oficiale %i mentiunile in%cri%e #e acea%ta in functie (e felul, cate$oria %i (e%tinatia materialului. 11. O#tional, furni)orul #oate ata%a #e lan$a etic&eta oficiala %i o etic&eta #ro#rie comerciala #e care #oate im#rima %i alte elemente, re%#ecti' in%tructiuni (e utili)are, (e%tinatia %i altele. -tic&eta furni)orului %i continutul informatiilor #ro#u%e (e furni)or %e a#roba (e catre I<,"M" %au 6,,"M". 12. Aiecare li'rare (e materialul (e inmultire, #ro(u% in Romania, catre beneficiari #rofe%ioni%ti, iar in ca)ul materialui ,ertificat %i "tan(ar( in cantitati (e minimum 21 bucati 'ite altoite %i nealtoite in(iferent (e beneficiar,%au, in cantitati mai mici, la %olicitarea beneficiarului, trebuie %a fie in%otita (e un (ocument (enumit B 0ocument (e calitate %i conformitate al furni)oruluiC eliberat (e e8#e(itor cu#rin)an( (atele in%cri%e in ,,0ocumentul Oficial (e ,ertificare..eliberat (e catre autoritatea oficiala. 0ocumentul furni)orului, conform cu mo(elul (in Ane8a nr.11.A, cu re$im %#ecial, cu numere (e or(ine atribuite (e catre I<,"M" %au 6,,"M", 'a cu#rin(e cel #utin mentiunile #re'a)ute in Ane8a nr.2. 6a li'rarea cu amanuntul catre beneficiarul final ne#rofe%ioni%t etic&eta oficiala #oate tine loc (e (ocument (e calitate %i conformitate. 1/. Atunci can( materialul nu core%#un(e #re)entelor re$uli %i norme, inclu%i' a #re'e(erilor in 'i$oare #ri'in( carantina fito%anitara, in%#ectorul autoritatii oficiale re%#in$e (e la certificare %i comerciali)are materialul in cau)a, (aca nu mai #ot fi luate %i alte ma%uri #rin care materialul %a %ati%faca cerintele nece%are certificarii, %au (i%#une (i%tru$erea ace%tuia. 12. Materialul (e inmultire %e (e#o)itea)a in 'e(erea #a%trarii #e%te iarna, urmarin(u3%e mentinerea i(entitatii %i a unei %tari core%#un)atoare (e 'iabilitate %i %anatate. 0e#o)itarea

%e reali)ea)a #e loturi con%tituite (in acela%i %ortiment, %oi, #ortaltoi %i cate$orie biolo$ica conform numerelor (e i(entitate ale loturilor. 11. <ran%#ortul %e efectuea)a in con(itii (e i$iena core%#un)atoare %i cu #rote9area #entru #re'enirea (e%&i(ratarii, in$&etului %au ranirii materialului (e inmultire . 16. Aurni)orii care comerciali)ea)a au obli$atia (e a #a%tra co#iile (ocumentelor eliberate tim# (e 1 ani, iar beneficiarul (e material (e inmultire utili)at #entru infiintarea #lantatiilor mama #a%trea)a (ocumentele (e #ro'enienta #e toata (urata (e e8#loatare a #lantatiilor mama. 1>. ,omerciali)area in(i'i(uala la bucata! a materialului (e inmultire %e face numai ambalat %i etic&etat cu etic&eta oficiala in(i'i(uala care %a ate%te i(entitatea %i calitatea ace%tuia. Mentiunile care %e in%criu #e etic&eta in(i'i(uala #ot fi re(u%e la cele #re'a)ute in Ane8a nr.2. 18. Aurni)orul care comerciali)ea)a cu amanuntul materialul (e inmultire nu are (re#tul (e a (e%face #ac&etele %au le$aturile %i$ilate, (ecat (aca fiecare com#onent al #ac&etului %au le$aturii e%te #re'a)ut cu etic&eta in(i'i(uala #re'a)uta la #ct.16 %au, %ub %u#ra'e$&erea I<,"M" %au 6,,"M" %i cu acor(ul %cri% al #ro(ucatorului care a ambalat %i %i$ilat materialul (e inmultire.

Ane8a nr. 104 "c&ema #ro(ucerii materialului (e inmultire 'iticol ,ertificat #(f! Ane8a nr.114 Mo(ele (e formulare #entru (ocumentele utili)ate #entru multi#licarea %i comerciali)area 'itei (e 'ie 0ne8a nr. 122 Modelul registrelor de e identa a culturilor de producere a $aterialului de in$ultire si a lucrarilor e#ectuate

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 18 bis/9 I. 2006 C. Formular: ,,Declaratie de certificare DECLARATIE DE CERTIFICARE (mo !"# Pro $%&'or(................................................................ Co &$'ori)&'i!( ....................................................... P!*i+i!r&/Am*"&s&m!+'( ,,,,,,.................... M&'!ri&" *'. i+m$"'ir!( Lo% ! !*o)i'&r!,,,,,,,,.. Pro $s$" -i+i'( ,,,,,..,,M&'!ri&" *'. *"&+'&r!( 0im!+si$+i Mo ! P&s&*or' Nr. C&'!/ori& P&r%!"& Nr. .oi, %"o+& / Por'&"'oi C&+'i'&'! L$+/im!/ &mb&"&r!/ Fi'os&+i'&r %r'. bio"o/i%& Nr. i !+'i'&'! !'i%1!'! /rosim! Nr. b$% (%o #

Obs!r2&'ii( Agent economic, (s! %om*"!'!&)& ! ITC.M.# T&ri- %o+'ro"( .! r!*&r'i)!&)& *!+'r$ %o+'ro" si %!r'i-i%&r! i+s*!%'or$"$i r!s*o+s&bi"( 3333333333333333333333333 I+s%ri!r! A0MI.A / RE.PIN.A. 0&'& ,,,,.,,.. Inspector responsabil DIRECT R E!EC"TI#, 0!%"&r&'i& 2& -i i+so'i'& ! &%'!"! ! i+s*!%'i! i+ %&m* &"! m&'!ri&"$"$i, %o+'r&%'$" ! m$"'i*"i%&r! s&$ *r!s'&r! s!r2i%ii, &%& m&'!ri&"$" s! 'r&+s-!r& i+ &"' 4$ !' s&$ &"'!i *!rso&+! -i)i%! s&$ 4$ri i%!, $*& %&). Mo !" 'i* Or i+ MAP0R +r. ,,,..