Sunteți pe pagina 1din 199

UNIVERSITATEA BOGDAN-VOD DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

2013

Contents
Contents.....................................................................................................................................2 Cap.I. INTRODUCERE N MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE.........................3 1.1.Mediul a !iant al unit"#ii e$ono i$e %i &esu&sele u ane ale 'i& ei...............................3 1.2. (un$#ia de Resu&se u ane %i Co pa&ti entul de Resu&se U ane.................................) 1.3. E'i$ien#a M.R.U...........................................................................................................1* Cap.II. +LANI(ICAREA RESURSELOR UMANE..........................................................1, Cap.III. STUDIUL +OSTURILOR DE MUNC- .I UTILI/AREA RESURSELOR UMANE...............................................................................................................................30 (i1 3.*.. +i&a ida 'o& "&ii p&o'esionale..............................................................................*3 Cap.I2. TIM+UL .I GESTIUNEA TIM+ULUI DE MUNC-...........................................** Cap.2. MANAGEMENTUL CARIEREI +RO(ESIONALE.............................................)1 CA+ 2I. MANAGEMENTUL SALARI/-RII .I AL RECOM+ENSELOR ................10* *.1. Mana1e entul3 st&ate1ia %i politi$a de &e$o pense....................................................10* *.2. Gestiona&ea st&ate1i$" a &e$o penselo&......................................................................10, *.3.. O!ie$ti4ele siste ului st&ate1i$ de &e$o pense........................................................111 *.5 +&in$ipii3 politi$i %i st&ate1ii de$i6ionale 7n do eniul &e$o penselo&.......................115 *.8. (o& ele de sala&i6a&e a un$ii...................................................................................122 *.*. Co ponente ale siste ului de &e$o pense................................................................133 *.9. Reali6a&ea %i odela&ea siste ului de &e$o pense....................................................13) Cap.2II. DISCI+LINA MUNCII3 +ROTEC:IA .I SECURITATEA N MUNC-............159 Cap.2III. DIALOGUL SOCIAL .I MANAGEMENTUL CON(LICTELOR DE MUNC............................................................................................................................................1*8 Cap I;. +ROTECIA SOCIAL-.........................................................................................198 ,.1. +&ote$#ia so$ial" 7n Uniunea Eu&opean".....................................................................198 ,.2. Siste ul de pensii ......................................................................................................19* ,.3. Alte d&eptu&i ..............................................................................................................1)8 ,.5. +ensii o!li1ato&ii ad inist&ate p&i4at <+ilonul II=.......................................................1,3 ...........................................................................................................................................1,5 ,.8. +ensii 'a$ultati4e ad inist&ate p&i4at <+ilonul III=......................................................1,5 ,.*. Asisten#a edi$al"......................................................................................................1,8 ............................................................................................................................................1,9

Cap.I. INTRODUCERE N MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


1.1.Mediul ambiant al unit !ii e"onomi"e #i $esu$sele umane ale %i$mei
Unitatea e$ono i$" <7nt&ep&inde&e3 'i& "3 a1ent e$ono i$= &ep&e6int" $elula p&odu$ti4"3 o&i p&estatoa&e de se&4i$ii3 7n $a&e 7%i des'"%oa&" a$ti4itatea un $ole$ti4 de lu$&"to&i3 $&e>ndu?se !unu&i sau se&4i$ii3 1ene&atoa&e de p&o'it. Ea a&e un p&o'il te@ni$ %i de p&odu$#ie3 7nso#it de independen#" <pa&#ial" sau total"= 7n des'"%u&a&ea p&op&iei a$ti4it"#i. Con'o& Le1ii 18A1,,0 p&i4ind &eo&1ani6a&ea unit"#ilo& e$ono i$e de stat $a &e1ii autono e sau so$iet"#i $o e&$iale3 &eo&1ani6a&ea s?a $on$&eti6at 7nB a= &e1ii autono e <de inte&es na#ional sau lo$al=C

!= so$iet"#i $o e&$ialeC $= $on$esiona&ea3 7n$@i&ie&ea %i lo$a#ia de 1estiuneC d= aso$ie&ea pent&u a$ti4it"#i $o une sau 7n s$opul

de a $&ea noi so$iet"#i

$o e&$iale. Re1iile autono e au pe&sonalitate Du&idi$"3 1estiune e$ono i$" %i autono ie 'inan$ia&"3 p&in a$tul de 7n'iin#a&e sta!ilindu?se o!ie$ti4ul de a$ti4itate3 pat&i oniul3 denu i&ea %i sediul p&in$ipal. Re1ia autono " 7nto$ e%te anual !u1et de 4enitu&i %i $@eltuieli3 !ilan# $onta!il %i $ont deB p&o'it?pie&de&i. So$iet"#ile $o e&$iale3 p&in a$tul de 7n'iin#a&e au p&e$i6at" 'o& a Du&idi$"3 o!ie$tul de a$ti4itate3 denu i&ea3 sediul3 $apitalul so$ial $a st&u$tu&" %i od de al$"tui&e. Ca 'o& e $on$&ete ele pot 'iB so$iet"#i 7n nu e $ole$ti4 <S.N.C.=3 so$ietate de pe&soaneC so$iet"#i 7n $o andit" si pl"3 tot $a so$iet"#i de pe&soaneC so$iet"#i pe a$#iuni3 $a so$iet"#i de $apitalu&iC so$iet"#i 7n $o andit" pe a$#iuni3 tot $a so$iet"#i de $apitalu&iC so$iet"#i $u &"spunde&e li itat"3 $u $a&a$te& iEt. Con$esiona&ea uno& a$ti4it"#i e$ono i$e3 se&4i$ii pu!li$e3 te&enu&i3 se 'a$e pe !a6" de li$ita#ie pu!li$"3 p&in $ont&a$t de $esiune %i $aiet de sa&$ini3 $up&in6>ndB o!ie$tul $esiunii %i

du&ata3 p&e# %i $ondi#ii de &"s$u p"&a&e3 &"spunde&ea $esiona&ului %i $ont&olul a$ti4it"#ii sale. n$@i&ie&ea se !a6ea6" pe $ont&a$t de 7n$@i&ie&e. Lo$a#ia de 1estiune a&e d&ept o!ie$t 1estiunea uno& se$#ii3 'a!&i$i3 lo$alu&i pent&u pe&soane 'i6i$e sau Du&idi$e3 &o >ne o&i st&"ine. Aso$ie&ea pent&u a$ti4it"#i $o une de p&odu$#ie sau $o e&$iali6a&e3 '"&" a se na%te o nou" pe&soan" Du&idi$"3 se !a6ea6" pe $ont&a$t de aso$ie&e3 $up&in6>ndB p"&#ile $ont&a$tuale %i a$ti4it"#ile e$ono i$e 7n $o unC $ont&i!u#ia 'ie$"&ei p"&#i3 $ondi#iile de ad inist&a&e %i $ondu$e&eC odalitatea de 7 p"&#i&e a &e6ultatelo&. Re1iile autono i$e %i so$iet"#ile $o e&$iale $u $apital de stat se pot aso$ia 7nt&e ele3 sau $u te&#e pe&soane <'i6i$e o&i Du&idi$e3 &o >ne sau st&"ine= 7n s$opul de a $&ea noi so$iet"#i $o e&$iale. Dup" forma juridic de o&1ani6a&e a unit"#ii se distin1B a= &e1ie autono " <R.A.=C

!= so$ietate 7n nu e $ole$ti4 <S.N.C.=C $= so$ietate 7n $o andit" si pl" <S.C.S.=C d= so$ietate pe a$#iune <S.A=C e= so$ietate 7n $o andit" pe a$#iuni <S.C.A..=C '= so$ietate $u &"spunde&e li itat" <S.R.L.=C 1= so$ietate <$oope&ati4"= e%te%u1"&eas$" <S.M.=C @= so$ietate <$oope&ati4"= de $onsu <C.M.=C i= so$ietate <$oope&ati4"= de $&edit <C.C.=C D= o&1ani6a#ie $u s$op lu$&ati4 <O.S.+.=C F= so$iet"#i a1&i$ole <S.A1.=C l= alte 'o& e Du&idi$e <unit"#i e$ono i$e3 so$iale3 $ultu&ale %i o!%te%ti '"&" 'o&

"

Du&idi$" eEp&es"= <A.(.U.=. Cele ai i po&tante3 dup" $apital sau sala&ia#i3 o&i $i'&a de a'a$e&i sunt so$iet"#ile $o e&$iale %i &e1iile autono e. A4>nd 7n 4ede&e forma de proprietate dup" tipul de $apital3 unit"#ile e$ono i$e pot 'iB a. p&op&ietate pu!li$" <de stat=C

!. $. d. e. '. 1. @. i. D. F.

p&op&ietate

iEt" G $apital de stat 80% %i peste 80%C

stat H p&i4at &o >nes$C stat H $apital st&"inC stat H p&i4at &o >nes$ H p&i4at st&"inC p&op&ietate iEt" G $apital de stat su! 80%C stat G $apital st&"inC p&op&ietate p&i4at"C p&op&ietate $oope&atist"C p&op&ietate o!%teas$"C p&op&ietate inte1&al st&"in".

In $ad&ul Du&idi$3 o&i al 'o& ei de p&op&ietate en#ionat ai sus3 $a&a$te&isti$a esen#ial" 7n e4olu#ia unit"#ii e$ono i$e o &ep&e6int" intensi'i$a&ea &apo&tu&ilo& $u MEDIUL 7n $a&e 7%i des'"%oa&" a$ti4itatea. O&i$e unitate e$ono i$" t&e!uie p&i4it" 7n 4i6iune siste i$"3 $a&a$te&i6>ndu?se p&in intrri (input-uri) %i ieiri (output-uri)3 $a&e au lo$ 7nt&?un anu it MEDIU AMIIANT. n $onse$in#"3 unitatea e$ono i$" %i &esu&sele u ane $a&e?%i des'"%oa&" a$ti4itatea 7n $ad&ul ei3 este puterea marcat de ediul a !iant eEte&n %i ele entele lui $o ponente3 asi1u&>ndu?i 4ia!ilitatea da$" este p&o'ita!il" sau 'ali entul 7n $a6ul nep&o'ita!ilit"#ii. Mediul a !iant in$lude toate ele entele eEo1ene 'i& ei3 de natu&" e$ono i$"3 te@ni$"3 politi$"3 de o1&a'i$"3 $ultu&al"3 %tiin#i'i$"3 o&1ani6ato&i$"3 Du&idi$"3 psi@oso$iolo1i$"3 edu$a#ional" %i e$olo1i$" $e a&$@ea6" sta!ili&ea o!ie$ti4elo& a$esteia3 o!#ine&ea &esu&selo& ne$esa&e3 adopta&ea %i apli$a&ea de$i6iilo& de &eali6a&e a lo&. Mediul a !iant al unit"#ii e$ono i$e %i 'luEul de int&"&i %i ie%i&i3 4i6>nd $a opti o!#ine&ea unui p&o'it3 este &e'le$tat 7n 'i1.1.1. +&i a %i $ea ai i po&tant" $ate1o&ie de 'a$to&i ai ediului a !iant3 $u i pa$t se ni'i$ati4 asup&a 'i& ei3 o &ep&e6int" (ACTORII ECONOMICI. Ei se $a&a$te&i6ea6" 7nB pia#a inte&n"3 pia#a eEte&n"3 p>&1@iile e$ono i$o?'inan$ia&e3 siste ul !an$a&3 !u&sa de 4alo&i3 &e1i ul in4esti#iilo&. Ei au &ol de$isi4 pent&u $onst&ui&ea3 'un$#iona&ea %i de64olta&ea unit"#ii e$ono i$e. 2ia#a 'i& ei po&ne%te de la studiul pie#ei3 $a&e 'u&ni6ea6" in'o& a#ii &ele4ante p&i4ind $e&e&ea3 ni4elul p&e#u&ilo&3 $on$u&en#a et$. +e a$east" !a6" $ondu$e&ea 'i& ei 'unda entea6" de$i6iile de ap&o4i6iona&e3 p&odu$#ie %i 4>n6a&e.

MEDIUL AMIIANTB

(a$to&i e$ono i$i (a$to&i de ana1e ent (a$to&i de o1&a'i$i (a$to&i e$olo1i$i (a$to&i Du&idi$i (a$to&i politi$i

INTRRI Mat.%i ate&iale UNITATEA ECONO?MIC-

IEIRI +&oduse Lu$&"&i3 se&4i$ii Cad&e $ali'i$ate Sala&ii +&o'it <opti = Disponi!ilit"#i !"ne%ti I po6ite3 taEe . . .

Ene&1ie (o&#a de un$"

Le1i %i a$te no& ati4e C&edite Metode de ana1e ent

. . . 8

Fig.1.1. Unitatea economic i mediul su ambiant T&e$e&ea3 da& %i siste ul e$ono iei de pia#" p&esupun o inte&4en#ie a statului p&in iDloa$e e$ono i$o?'inan$ia&e3 nu ite p>&1@ii e$ono i$o?'inan$ia&e3 $a&e s" asi1u&e plu&alis ul e$ono i$ %i un e$anis e$ono i$o?'inan$ia& $ent&at pe p&in$ipiile e$ono iei de pia#". +ia#a 'i& ei3 p&in 'o& ele sale %i odalit"#ile de inte&4en#ie a statului3 7n $a&e &olul $ent&al este &ep&e6entat de pia#a 'o&#ei de un$"3 este &e'le$tat" 7n $on#inutul 'i1.1.2. (a$to&ii de ana1e ent se &e'e&" laB siste ul de o&1ani6a&e a e$ono iei na#ionale3 e$anis ele oti4a#ionale3 $alitatea studiilo&3 etode %i te@ni$i ana1e&iale 'u&ni6ate de %tiin#". Nu t&e!uie ini ali6at &olul factorilor demograficiB nu "&ul popula#iei3 st&u$tu&a so$io?p&o'esional" a a$esteia3 ponde&ea popula#iei o$upate3 &ata natalit"#ii %i o&talit"#ii3 popula#ia a$ti4"3 du&ata edie de 4ia#". Ei in'luen#ea6" de o anie&" $o pleE" unitatea e$ono i$". +o6i#ie de alt'el Dusti'i$at" p&in &olul p&io&ita& pe $a&e &esu&sele u ane le o$up" 7n $ad&ul 'i& ei3 de $alitatea lo& depin6>nd $alitatea a$ti4it"#ilo& i$&oe$ono i$e. Factorii ecologici <natu&ali= au un &ol apa&te3 e$@ili!&ul e$olo1i$ t&e!uie pus pe p&i plan. Resu&sele natu&ale3 apa3 solul3 $li a3 4e1eta#ia3 'auna3 $a 'a$to&i e$olo1i$i au &ol de$isi43 7n a&ea aDo&itate a situa#iilo& pent&u a $&ea %i 'iin#a o firm. Factorii juridici3 ansa !lul &e1le ent"&ilo& de natu&" Du&idi$"3 $on$&eti6a#i 7nB le1i3 de$&ete3 @ot"&>&i de 1u4e&n3 o&donan#e3 o&dine3 de$i6ii %i no& e etodolo1i$e et$.3 t&e!uie a!o&da#i $a un $o&ola& al $elo&lalte $ate1o&ii de 'a$to&i ai ediului a !iant3 'a$ilit>nd sau 7 piedi$>nd a$#iunea a$esto&a. Factorii politici3 a$#ionea6" di&e$t sau indi&e$t asup&a 7nt&ep&inde&ilo&3 %i se &e1"ses$3 7n p&in$ipal3 7nB politi$a e$ono i$o?so$ial"3 politi$a 7n4"#" >ntului %i %tiin#ei3 politi$a eEte&n" 'a#" de pa&tene&ii e$ono i$i din st&"in"tate et$. Ei au i pa$t asup&a 'unda ent"&ii st&ate1iilo& %i politi$ilo& de 'i& ". n $onteEt nu se poate ini ali6a politi$a alto& state 'a#" de p&op&ia noast&" eEisten#"3 o&i politi$a o&1anis elo& inte&na#ionale <(MI3 UE3 IERD3 IIRD et$.= 7n $ondi#iile ondiali6"&ii e$ono iilo&. Factorii tehnici i tehnologici3 din $a&e 'a$ pa&teB ni4elul te@ni$ al utilaDelo& disponi!ile pent&u $u p"&a&eC $alitatea te@nolo1iilo& $e pot 'i a$@i6i#ionateC $apa$itatea $&eati4?ino4ati4" a siste ului de $e&$eta&e?p&oie$ta&e3 nu "&ul %i ni4elul li$en#elo& %i !&e4etelo& 7n&e1ist&ate et$. eEe&$it" o i po&tant" in'luen#" pent&u 'i& ele &o >ne%ti %i ana1e entul a$esto&a. n 'ine3 factorii !ocio"culturali3 da& nu 7n ulti ul &>nd3 au 7n $ondi#iile e$ono iei de pia#"3 in'luen#" se ni'i$ati4" asup&a unit"#ii e$ono i$e. Int&" ai$iB st&u$tu&a so$ial" a popula#ieiC o$&oti&ea s"n"t"#iiC 7n4"#" >ntulC %tiin#aC $ultu&aC entalitateaC $ultu&a de o&1ani6a#ie.

+ia#a 'i& ei

+ia#a !unu&ilo& e$ono i$e

1. +oliti$a !u1eta&" 2. Asi1u&a&ea in'&ast&u$tu&iiC 3. +oliti$a de $o e&# <a$o&du&i3 ta&i'e3 &ate de s$@i !3 'a$ilit"#i=C 5. et$.

+ia#a +ia#a &esu&selo& $apitalului

1. +oliti$a o$upa#ional" de 'o& a&e3 &e$on4e&sie3 an1aDa&e 2. Re1le enta&ea un$iiB du&ata3 st&u$tu&a ti pului de un$" %i odi@n"3 anuali6a&eC 3. +oliti$a so$ial"B sala& ini 3 $ont&i!u#ii so$ialeC 5. et$.

1. +oliti$a 'is$al"B i po6ite %i taEeC 2. +oliti$a oneta&"B &ata do!>n6ii3 &ata in'la#ieiC 3. +oliti$a so$ial"B $oti6a#ii so$iale3 aDutoa&e so$ialeC 5. et$.

Fig.1.2. Pia a firmei i inter!en ia statului

Rolul de$isi4 &e4ine 7n4"#" >ntului3 $a&e $ont&i!uie la a elio&a&ea st&u$tu&ii so$io?p&o'esionale a popula#iei3 da& ai ales la a pli'i$a&ea o&i6ontu&ilo& $ultu&ale ale a$esteia3 la 'o& a&ea entalit"#ii %i $ultu&ii de o&1ani6a#ie spe$i'i$e e$ono iei de pia#". E$ono ia de pia#" este un siste e$ono i$ $a&a$te&i6at p&in 'aptul $" o!ie$ti4ul u& "&it din pun$t de 4ede&e e$ono i$ este aEi i6a&ea p&o'itului3 ia& ana1e entul %i 'un$#iona&ea 'i& elo& se &eali6ea6" 'olosind p&eponde&ent p>&1@iile e$ono i$e3 pia#a a4>nd
+ia#a $apitalului

&ol de$isi4 7n di&iDa&ea %i 'un$#iona&ea e$ono iei unei na#iuni3 p&op&ietatea p&i4at" 'iind p&edo inant". Ca ata&e a!o&da&ea 'a$to&ilo& de ediu a !iant t&e!uie '"$ut" $u 1&iD"3 dis$e&n" >nt3 $el pu#in 7n t&ipl" 4i6iuneB de siste %i &e1la&e in4e&s"C de p&e4i6iune %i anti$ipa#ieC de opti %i e'i$ien#" e$ono i$".

1.&. 'un"!ia de Resu$se umane #i Compa$timentul de Resu$se Umane


Con$ep#iile &e'e&itoa&e la pe&sonalul 7nt&ep&inde&ii3 au &e'le$tat s$@i !"&ile din $onteEtulB e$ono i$3 so$ial3 psi@olo1i$3 so$iolo1i$3 te@ni$ et$.3 odi'i$>nd $o plet3 p&eo$up"&ile ini#iale din do eniu. De la ad inist&a&ea si pl" a pe&sonalului3 s?a t&e$ut la 1estiunea p&e4i6ional" $o pleE"3 la a$#iuni !ine 'unda entate deB &e$&uta&e3 'o& a&e3 &e une&a&e3 1estiunea $a&ie&elo&. Resu&sele u ane t&e!uie 7n#elese %i t&atate $a o totalitate a aptitudinilo& 'i6i$e %i intele$tuale pe $a&e OMUL le utili6ea6" 7n p&o$esul p&odu$ti43 in$lusi4 eEpe&ien#a do!>dit" 7n p&o$esul un$ii3 al"tu&i de aptitudinile nati!e sau formate p&in $ali'i$a&e. Resu&sele u ane sunt oto&ul so$iet"#ii3 deoa&e$eB a. p&odu$ %i &ep&odu$ 'a$to&ii o!ie$ti4i ai p&odu$#ieiC !. sunt $&eato&ul %i sti ulato&ul iDloa$elo& de p&odu$#ieC $. au &ol de$isi4 7n t&ans'o& a&ea natu&ii 7n !unu&i ne$esa&e eEisten#ei u aneC d. sunt sin1u&ul 'a$to& de p&odu$#ie $apa!il de a $&ea noi 4alo&iC e. au in'luen#" de$isi4" pent&u utili6a&ea &esu&selo& 'inan$ia&? ate&iale ale 'i& ei. Dint&e toate $ate1o&iile de int&"&i $a&e au lo$ 7n siste ul &ep&e6entat de 'i& " <unitate3 7nt&ep&inde&e et$.= &esu&sa u ane este a$eea $a&e $a&a$te&i6ea6" %i eEp&i " $el ai su1esti4 spe$i'i$itatea ana1e entului $a tip de a$ti4itate u an". Mana1e entul &esu&selo& u ane se de'ine%te 7n te& eni de in'luen#"3 eEe&$itat" asup&a sala&ia#ilo&. Se a'i& " $" MANAGERUL DE RESURSE UMANE este pe&soana a $"&ei e'i$a$itate se "soa&" nu doa& p&in &e6ultatele p&op&iilo& de$i6ii3 $i %i p&in e'e$tele de$i6iilo& %i a$#iunilo& adoptate de p&op&ii su!o&dona#i. E4olu#ia p&a$ti$ii %i 1>ndi&ii ana1e&iale a dete& inat deplasa&ea aten#iei de la 'a$to&ul MATERIAL <$e a4ea p&i atul la 7n$eputul ana1e entului %tiin#i'i$= sp&e RESURSA UMAN-. O ul t&e!uie p&i4it 7n ultilate&alitatea sa3 da& %i 7n uni$atul s"uB e !&u al unui $ole$ti4 de un$"3 al unei 'a ilii3 o&i si plu $et"#ean. +&o!le ele de $ondu$e&e3 de $o uni$a&e3 de in'o& a&e o$up" un lo$ tot ai i po&tant 7n $ad&ul noilo& $o pa&ti ente sau di&e$#ii de &esu&se u ane3 a4>nd o st&u$tu&" ade$4at" noilo& $e&in#e pe linie de pe&sonal. (un$#ia de RESURSE UMANE 4ine s" su!linie6e odi'i$"&ile de o&din $antitati4 %i 7ndeose!i $alitati4 $a&e au 'ost 7n&e1ist&ate 7n a$est i po&tant do eniu al 7nt&ep&inde&ii. Sa&$inile de ad inist&a&e a pe&sonalului %i de apli$a&e a p&e4ede&ilo& d&eptului un$ii3 spe$i'i$e 'un$#iei de pe&sonal <t&adi#ional=3 s?au ultipli$at %i 7 !o1"#it3 'un$#ia de &esu&se u ane u& "&ind3 7n sinte6"B p&e4i6iona&ea %i asi1u&a&ea $u $ad&eC ad inist&a&ea pe&sonaluluiC 1estiunea pe&sonaluluiC politi$a de inte1&a&e %i oti4a&eC 1estiunea $a&ie&elo& p&o'esionaleC $o uni$a#ii %i ne1o$ie&iC de64olta&ea so$ial" et$. .e'ul de pe&sonal <a4>nd o p&e1"ti&e Du&idi$" sau ilita&"= este 7nlo$uit $u Di&e$to&ul de Resu&se u ane3 a!sol4ent $u diplo " de 7n4"#" >nt supe&io&3 7n unele $a6u&i $u spe$iali6a&ea "anagementul resurselor umane.

#$ Func%ia de Re!ur!e &mane (un$ia de re!ur!e umane t&e!uie s" ai!" o du!l" 'inalitateB a= &eali6a&ea inte1&"&ii o!ie$ti4elo& so$iale 7n o!ie$ti4ele 1ene&ale ale 7nt&ep&inde&ii3 p&in $o&ela&ea ne4oilo& de64olt"&ii u ane %i so$iale $u &est&i$#iile e$ono i$e ale unit"#iiC != $oo&dona&ea latu&ilo& $on$&ete de 1estiune p&op&iu?6is" a &esu&selo& u ane. +e a$est plan3 J.M.+e&etti3 p&e$i6ea6" u& "toa&ele 6e$e su!do enii3 un decalog de p&o!le ati$iB a. #dministrarea personalului3 &e6ol4>nd p&o!le e deB 7n&e1ist&a&ea pe&sonaluluiC apli$a&ea dispo6i#iilo& le1ale %i &e1le enta&eC ad inist&a&ea &e une&a#iilo&C $al$ulul uno& $@eltuieli so$iale <%o aD3 pensie=C a4antaDe so$iale pent&u an1aDa#i. !. $estiunea personalului ne$esit" a$ti4it"#i &e'e&itoa&e laB p&e4i6iona&ea ne$esa&ului de an1aDa#iC &e$&uta&ea %i 7n$ad&a&ea pe&sonaluluiC e4alua&ea postu&ilo& %i a sala&ia#ilo& $e le o$up"C p&o o4a&ea %i o!ilitatea an1aDa#ilo&. $. %osturi cu personalulB $@eltuieli $u pe&sonalul 7n 'un$#ie de siste ele de &e une&a&e 'olositeC $@eltuieli sala&iale totaleC ela!o&a&ea !u1etului $ostu&ilo& pe&sonalului. d. Formarea profesional& presupune' sta!ili&ea ne4oilo& pent&u 'o& a&e p&o'esionaleC ela!o&a&ea planului de p&e1"ti&e a sala&ia#ilo&C apli$a&ea p&e4ede&ilo& planului de p&e1"ti&eC e4alua&ea &e6ultatelo& o!#inute. e. (e)!oltarea social& i pli$"B de'ini&ea postu&ilo& de lu$&uC o&1ani6a&ea un$ii 7n se$#ii %i !i&ou&i 'un$#ionaleC apli$a&ea uno& etode pa&ti$ipati4e <$e&$u&i de $alitate=C a$#iona&iat din pa&tea sala&ia#ilo&. '. *nformare i comunicare3 $a&e ne$esit"B Du&nalul 7nt&ep&inde&iiC a'i%aDulC siste ele audio?4i6ualeC sus#ine&e de $on'e&in#e et$.3 pent&u a o'e&i ele ente sinteti$e pent&u unitate %i sala&ia#ii s"i3 p&i4ind 7nt&ep&inde&ea3 pe&sonalul s"u3 e4olu#iile $o e&$iale %i u ane ale unit"#ii. 1. +mbunt irea condi iilor de munc3 ne$esit"B studiul %i a elio&a&ea 'a$to&ilo& de a !ian#" 'i6i$" a un$iiC se$u&itatea un$ii %i i1iena 7n un$"C u%u&a&ea un$ii3 p&in solu#ii te@ni$o?$onst&u$ti4eC a !ian#a so$ial" din p&o$esul un$ii.

@. ,ela iile sociale au eni&ea de a &e6ol4aB $ine $ondu$e &euniunile $u dele1a#ii pe&sonaluluiK $ine $ondu$e 7nt>lni&ile $u sindi$ateleK $ine se o$up" $u ne1o$ie&ea anual" a sala&iilo& %i a ti pului de lu$&uK $ine se o$up" $u alte ne1o$ie&i <p&ote$#ie so$ial"3 siste ul de pa&ti$ipa&e? a$#iona&iat al sala&ia#ilo&=K i. ,epre)entarea conducerii -n probleme de gestiune a personalului3 in$lu !"B solu#iona&ea $on'li$telo& indi4idualeC &e6ol4a&ea $on'li$telo& $ole$ti4e de un$"C t&ata&ea $a6u&ilo& indi4iduale <o&ienta&e sp&e o spe$iali6a&e3 e4alua&e pe&sonal" soli$itat" et$.=C p&o$edu&i %i etode de 1estiune a pe&sonalului. .) ,ela iile e/terne3 ale Co pa&ti entului de Resu&se u ane3 se sta!iles$ $uB o&1ani6a#ii %i o&1anis e $e se o$up" $u p&o!le e de un$" %i p&ote$#ie so$ial"C o&1ani6a#ii de sindi$at de la ni4ele supe&ioa&e <&a u&"3 su!&a u&"3 inte&p&o'esionale=C o&1ani6a#ii lo$ale. Dup" R.Mat@is %.a.3 Depa&ta entul de Resu&se U ane des'"%oa&" a$ti4it"#i 7n u& "toa&ele do enii <8=C a. per!onal <&e$&uta&e3 sele$#ie3 7n$ad&a&e %i p&o o4a&e3 1estiona&ea $"&#ilo& de un$"3 e4iden#a sala&ia#ilo&=C !. 'n(%m)nt <p&e1"ti&ea pe&sonalului3 spe$iali6a&ea an1aDa#ilo&3 pe&'e$#iona&e 7n p&o'esie3 &e$on4e&sie p&o'esional"=C $. !alari*are <sta!ili&ea d&eptu&ilo& sala&iale3 oti4a&e %i p&o o4a&e p&o'esional"=C d. normarea muncii <ela!o&a&e de no& e3 &e4i6ui&ea no& elo& de un$"3 e4alua&ea pe&'o& an#elo&=C e. anali*a muncii <la ni4el de pe&soan"3 la ni4elul depa&ta entului3 la ni4elul 'i& ei=. +&in$ipalele at&i!u#ii ale Depa&ta entului de Resu&se U ane3 pe do enii de a$ti4itate se p&e6int" 7n Ta!elul 1.1. 0abelul 1.1. #tribu iile (epartamentului ,esurse Umane Do enii 1. Re$&uta&e3 sele$#ie3 an1aDa&e

At&i!u#ii sta!ili&ea $&ite&iilo& de &e$&uta&e %i sele$#ieC ela!o&a&e %i apli$a&e teste pent&u sele$#ieC an1aDa&ea %i &epa&ti6a&ea pe postu&iC ne1o$ie&ea $ont&a$telo& indi4idualeC asi1u&a&ea inte1&"&ii noilo& an1aDa#iC $&ea&ea $ondi#iilo& e&1ono i$e de un$"C dis$iplina un$iiC des'a$e&ea $ont&a$tului de un$"C

10

2. Moti4a&e3 sala&i6a&e

3. Cali'i$a&e %i pe&'e$#iona&e p&o'esional"

5. +&o o4a&ea pe&sonalului 8. Sta!ili&ea ne$esa&ului de pe&sonal

*. St&ate1ia %i politi$ile de pe&sonal

9. +&o!le e so$iale

e4iden#a pe&sonalului. $&ite&ii %I etode de e4alua&eC e4alua&ea pe&'o& an#elo& an1aDatuluiC 'o& e de sala&i6a&e ade$4ateC $on$epe&ea de sti ulente ne'inan$ia&eC $o&ela#iaBp&odu$#ie3 p&odu$ti4itate3 'ond de sala&ii3 sala&iul indi4idual sta!ili&ea ne4oilo& de $ali'i$a&e %i pe&'e$#iona&eC ela!o&a&ea p&o1&a elo& de p&e1"ti&e %i u& "&i&ea &eali6"&ii lo&C o&1ani6a&ea $u&su&ilo& de p&e1"ti&e p&o'esional"C asi1u&a&ea $ondi#iilo& pent&u pa&ti$ipa&ea sala&ia#ilo&C e4alua&ea a$#iunilo& de 'o& a&e p&o'esional" ela!o&a&ea $&ite&iilo& de p&o o4a&eC identi'i$a&ea etodelo& de p&o o4a&eC o&1ani6a&ea $u&su&ilo& de p&o o4a&eC ela!o&a&ea unui plan de p&o o4a&e. $&ite&ii de sta!ili&e a ne$esa&ului de $ad&eC no& a&ea un$iiC di ensiona&ea 1&upu&ilo& de un$"C anali6a %I des$&ie&ea postu&ilo&3 ela!o&a&ea 'i%elo& de postu&iC p&oie$ta&ea %i $o pleta&ea st&u$tu&ii o&1ani6ato&i$eC ela!o&a&ea RO( %i ROIC 'unda enta&ea planului de un$" %i sala&ii. $&ea&ea unei !"n$i de date 7n do eniuC ela!o&a&ea st&ate1iei de pe&sonalC 'o& ula&ea politi$ii de pe&sonalC p&o1&a de asi1u&a&e pe te& en lun1 $u $ad&e3 p&e$i6>nd su&sele de &e$&uta&eC ela!o&a&ea p&o1&a ului de 7 !un"t"#i&e a $ondi#iilo& de un$". ela!o&a&ea Cont&a$tului $ole$ti4 de un$"C ne1o$ie&ea %i &eali6a&ea p&e4ede&ilo& din CCM %i Cont&a$tele indi4iduale de un$"C 7 !un"t"#i&ea p&ote$#iei un$ii %i a i1ienei 7n un$"C 'a$ilit"#i so$ial?$ultu&ale.

Mana1e entul &esu&selo& u ane t&e!uie s" se inte1&e6e 7n politi$a 1ene&al" a 7nt&ep&inde&ii. +ent&u a$easta este ne4oie s" a!o&d" B a= $unoa%te&ea $ultu&ii 7nt&ep&inde&ii <$ultu&a de o&1ani6a#ie=C != aso$ie&ea la un p&oie$t al 7nt&ep&inde&ii. +ultura 'ntreprinderii este un p&odus al isto&iei sale %i $up&indeB p&a$ti$i p&o'esionale o&i1inaleC 4alo&i u& "&ite <&espe$tul $lientului3 $ultul $alit"#ii3 pe&'o& an#a=C

11

entalit"#i spe$i'i$e <do&in#a de ino4a#ie3 'ilo6o'ia 7nt&ep&inde&ii=C $o po&ta ente $a&a$te&isti$e <solida&itate inte&n"3 spi&it de e$@ip"=.

Co ponentele $ultu&ii de o&1ani6a#ie sunt un liant pent&u e !&ii pe&sonalului 'i& ei3 a pli'i$>nd unitatea lo& %i o&ientea6" e'o&tu&ile sp&e s$opu&ile p&opuse de 7nt&ep&inde&e3 p&int&?un senti ent $o un de apa&tenen#" la a$eea%i 'a ilie. ,roiectul 'ntreprinderii &ep&e6int" sinte6a p&io&it"#ilo& e$ono i$e %i so$iale3 t&e!uind s" &"spund" la u& "toa&ele $e&in#e 'unda entaleB $u 'a$e 'a#" 'i& a la di4e&se p&o!le e <&est&u$tu&a&e3 'u6iune3 di'i$ult"#i $au6ate de ediul a !iant3 eEte&n al 'i& ei=K $u &eu%e%te 7nt&ep&inde&ea s"?%i o!ili6e6e p&op&iul pe&sonalK $u 7n#ele1e 'i& a s" de4in" un odel de &e'e&in#" 7n do eniuK +&oie$tul de 7nt&ep&inde&e3 sau cartea -ntreprinderii3 &e1"si!il 7n $>te4a $u4inte sau pa1ini3 este la&1 &"sp>ndit 7n #"&ile o$$identale %i ai ales la 'i& ele Dapone6e. Dup" 2.Le'te&3 'i& a SONL %i?a ela!o&at p&oie$tul su! de4i6a s cre)i -n firma 1234& &e6u >ndu?se ast'elB s" 'a$i $eea $e al#ii nu pot s" 'a$"C s" a4anse6i e&eu un pas ai depa&te de$>t al#iiC s" utili6e6i la $el ai 7nalt ni4el te@nolo1ia eEistent"C s" ai o 4i6iune ondial"C s" sti ule6i la aEi u $apa$it"#ile 'ie$"&uiaC s" 'onde6i o&1ani6a#ia noast&" pe $apa$it"#ile3 &e6ultatele %i $a&a$te&ul pe&sonal al 'ie$"&ui indi4id. O&ient"&ile din p&oie$tul 7nt&ep&inde&ii &ep&e6int" !a6a pent&u ana1e entul st&ate1i$ al &esu&selo& u ane3 $ont&i!uind la inte1&a&ea a$estuia 7n politi$a 1ene&al" a 'i& ei.

-$ +ompartimentul de Re!ur!e &mane ompartimentul de Re!ur!e &mane %i a$ti4it"#ile &eali6ate 7n $ad&ul lui sunt C
7ndeplinite de pe&soane spe$iali6ate3 1&upate 7n $ole$ti4e3 !i&ou&i3 se&4i$ii3 di&e$#ii3 depa&ta ente3 dup" spe$i'i$. La 7nt&ep&inde&ile de di ensiuni 'oa&te &eduse <$>#i4a sala&ia#i= p&o!le ele 7n $au6" sunt arondate $ole$ti4ului de pe&sonal3 $oo&donat de pat&on sau di&e$to&ul 'i& ei. n #"&ile eu&opene e !&e ale U.E.3 $o pa&ti entul de pe&sonal <!i&ou3 se&4i$iu= eEist" de la un p&a1 de 100 sau 200 de sala&ia#i. +ent&u 7nt&ep&inde&ile i$i %i iDlo$ii3 $u 200?300 an1aDa#i3 p>n" la 1000 de pe&soane3 eEist" !i&ou sau se&4i$iu de pe&sonal3 o&i &esu&se u ane3 $oo&donat de un %e' de se&4i$iu a4>nd sa&$ini spe$i'i$e formrii %i rela iilor cu partenerii sociali. O&1ani6a&ea Co pa&ti entului de &esu&se u ane este &edat" 7n 'i1.1.3.
.E( SER2ICIU RESURSE UMANE

ADMINIS? TRAREA +ERSO? NALULUI

REMU? NERAREA

E(ECTI2E .I RECRU?TARE

ASIGUR-RI SOCIALE3 .OMAJ

+ROTEC:IA MUNCII3 SER2. MEDICAL

12

Fig.1.5. %ompartimentul ,esurse Umane la *.".".-uri n $ad&ul 7nt&ep&inde&ilo& a&i sunt o&1ani6ate di&e$#ii sau depa&ta ente de Resu&se u ane3 $onduse de director $u &esu&sele u ane. A$est lu$&u este &e'le$tat 7n (i1.1.5.3 2rganigrama (irec iei ,esurse Umane <D.R.U.=. n p&i4in#a "&i ii Co pa&ti entului de Resu&se u ane3 $ele ai ulte studii au 7n 4ede&e datele statisti$e3 'olosind indi$ato&ul o!#inut p&in &apo&ta&ea e'e$ti4ului de pe&soane din a&ia Resu&se u ane la e'e$ti4ul total al 7nt&ep&inde&ii. Ast'el3 o an$@et" &eali6at" asup&a a 590 de 7nt&ep&inde&i a e&i$ane3 e !&e ale #"6,*%#3 12%*604 F2, P6,123367 #("*3*10,#0*233 a &ele4at eEisten#a unui &apo&t de 1A1003 $u 4a&ia#ii de la 13)A100 7n $a6ul 7nt&ep&inde&ilo& i$i3 la 039A100 7n $a6ul 7nt&ep&inde&ilo& $u peste 1000 de sala&ia#i. De64olta&ea 'un$#iei de &esu&se u ane este &ele4at" %i p&in p&e6en#a3 7n aDo&itatea 7nt&ep&inde&ilo&3 a uno& postu&i de !a6"3 spe$i'i$e Resu&selo& u aneB di&e$to& <sau %e' $o pa&ti ent= de &esu&se u aneC &esponsa!il $u 1estiunea $ad&elo&C &esponsa!il $u 'o& a&ea p&o'esional"C &esponsa!il $u &e$&uta&ea %i 7n$ad&a&ea pe&sonaluluiC &esponsa!il $u p&o!le e de p&ote$#ia un$iiC &esponsa!il $u ap&e$ie&ile pe&sonaleC %e' $o pa&ti ent pe&sonal dint&?o su!unitateC &esponsa!il $u ad inist&a&ea pe&sonalului din $ad&ul unei su!unit"#i et$.

13

Di&e$to&ul de &esu&se u ane3 de ulte o&i spe$ialist $u 7nalte studii uni4e&sita&e3 a&e auto&itate 'un$#ional"3 da& nu a&e auto&itate di&e$t" asup&a sala&ia#ilo&3 eE$ep#ie '"$>nd $ei din su!o&dinea di&e$t". Di&e$to&ul de &esu&se u ane3 7n 'oa&te ulte $a6u&i3 a doua pe&soan" din 'i& "3 dup" di&e$to&ul sau ana1e&ul 1ene&al3 pa&ti$ip" la sta!ili&ea politi$ii so$iale din 7nt&ep&inde&e %i super!i)ea) pune&ea sa 7n p&a$ti$". +&o'esioni%tii din do eniul &esu&selo& u ane t&e!uie s" posede $uno%tin#e din t&ei do eniiB a= edu$a#ie 1ene&al" <li !i st&"ine3 ate ati$"3 psi@olo1ie3 %tiin#e so$iale=C != $uno%tin#e 'unda entale din do eniul a'a$e&ilo& < ana1e ent3 $onta!ilitate3 'inan#e3 $al$ulatoa&e3 e$ono ie3 statisti$"=C $= ana1e entul &esu&selo& u ane <le1isla#ia un$ii3 $o po&ta ent u an3 no& a&ea un$ii3 ad inist&a&ea sala&iilo&3 ne1o$ie&i $ole$ti4e %i indi4iduale3 psi@olo1ia un$ii et$.=. +e l>n1" $uno%tin#ele ana1e&iale liderul de &esu&se u ane < ana1e& R.U.3 di&e$to& R.U.3 %e' $o pa&ti ent R.U. et$.= t&e!uie s" 7nt&uneas$" %i calit%i.

15

pe&se4e&en#" 7n u& "&i&ea apli$"&ii solu#iilo& $o&e$teC &"!da&e %i 7n#ele1e&e 'a#" de opiniile $elo&lal#iC s" %tie s" 'o& ule6e &apid solu#ii la p&o!le ele i4iteC s" iu!eas$" oa enii3 s" se 7n#elea1" $u ei3 posed>nd spi&it de lu$&u 7n e$@ip"C s" ani'este loialitate 'a#" de $ola!o&ato&i3 'a#" de 'i& "3 'iind un !un ne1o$iato&C s" posede si #ul u o&ului %i s" 1ene&e6e entu6ias pent&u un$a sa et$.

Su$$esul pe&sonal al ana1e&ului de &esu&se u ane depinde de 'elul 7n $a&e se 4o& 'olosi de a$este $alit"#i 7n p&op&ia a$ti4itate. n plus3 el t&e!uie s" 'ie la $u&ent $u toate nout"#ile din spe$ialitatea sa. n 7nt&ep&inde&ile din #"&ile de64oltate3 'un$#ia de ana1e& &esu&se u ane este 7n$&edin#at" unui a!sol4ent de 7n4"#" >nt supe&io&3 poseso& al unei diplo e de MIA3 DEA3 DESS et$.3 eEist>nd uni4e&sit"#i %i spe$iali6"&i distin$te pent&u ana1e entul &esu&selo& u ane.

+$

/anagementul re!ur!elor umane " di!ciplin de 'n(%m)nt

A&ia de in4esti1a&e 7n MRU este deose!it de 4ast" %i ne$esit" specialiti -n probleme generale de resurse umane& adi$" generaliti3 asi1u&>nd inte&dis$iplina&itate 7n do eniul &esu&selo& u ane3 &espe$ti4 specialiti -ntr-un anumit domeniu al resurselor umane& adic 88profesioniti99. +&e1"ti&ea lo& de !a6"3 de &an1 uni4e&sita&3 t&e!uie s" se situe6e 7n pe&i et&ulB e$ono ist3 Du&ist3 psi@olo13 so$iolo13 in1ine&ie3 edi$ina un$ii. Dida$ti$3 p&o!le ati$a &esu&selo& u ane3 dup" R.Mat@is %i $ola!o&ato&ii3 $up&inde 20 de $apitole3 dup" $u u& ea6"B 1. Int&odu$e&e 7n M.R.U.C 2. +lani'i$a&ea st&ate1i$" a &esu&selo& u ane <RU=C 3. +e&'o& an#ele indi4iduale %i satis'a$#ia pe&sonaluluiC 5. Des$&ie&ea %i anali6a postu&ilo&C 8. Re$&uta&ea RUC *. Sele$#ia RUC 9. +&e1"ti&ea p&o'esional" %i de64olta&ea $a&ie&eiC ). Inte1&a&ea p&o'esional"C ,. E4alua&ea pe&'o& an#elo& RUC 10. E4alua&ea postu&ilo&C 11. Re$o pensele pe&sonaluluiC 12. E$@itate %i dis$&i ina&e 7n MRUC 13. D&eptu&ile %i o!li1a#iile pe&sonalului. Dis$iplina un$iiC 15. +&ote$#ia %i se$u&itatea un$iiC 18. Rela#iile $u sindi$ateleC 1*. Mana1e entul $on'li$telo&C 19. Co uni$a&e %i siste e in'o& a#ionale 7n MRUC 1). E'i$ien#a utili6"&ii RUC 1,. Mana1e entul $alit"#ii totale 7n do eniul RUC 20. Tendin#e 7n MRU.

18

Mana1e entul Resu&selo& U ane 7%i p&opune s" 'o& e6e spe$iali%ti 7n do eniu %i s" o'e&e un inst&u ent de lu$&u pent&u $ei $a&e au &esponsa!ilit"#i 7n ad inist&a&ea %i 1estiona&ea &esu&selo& u ane.

1.(. E%i"ien!a M.R.U.


esu&sa u an" %i opti a ei 'olosi&e t&e!uie "su&at" %i eEp&i at" p&in inte& ediul uno& R indi$ato&i sinteti$i sau a uno& $o&ela#ii 1lo!ale3 o&i spe$i'i$e. +a indicatori !intetici de eficien% pentru /$R$&.3 se pot 'olosi u& "to&iiB a) Producti!itatea !aloric <M=B
: = ;P 3sa

undeB 2+ G 4aloa&ea p&odu$#iei sau $i'&a de a'a$e&iC Nsa G nu "&ul s$&ipti$ de an1aDa#i.
b) Producti!itatea fi)ic <M(=B

:F = undeB N( G p&odu$#ia 'i6i$" <!u$.3 tone3

<F 3sa et$.=.

c) %osturi salariale la 1 milion produc ie <CS+=B

%1P = undeB

% =1 1000000 ;P

COS P $@eltuieli $u sala&ii <4enitu&ile luna&e !&ute ale an1aDa#ilo&=.


d) %osturi salariale totale (c>eltuieli cu munca !ie) la un milion produc ie

<CST+=B %10P = undeB CST P $ostu&i sala&iale totale <4enitu&i luna&e !&ute ale an1aDa#ilo&3 plus $ont&i!u#ii3 taEe %i i po6ite de natu&" sala&ial"3 supo&tate de 'i& " sau pat&on=. %10 1000000 ;P

#$ +orela%iile glo0ale

1*

Co&ela#iile 1lo!ale $a&e eEp&i " e'i$ien#a M.R.U. po&nes$ de la indi$ato&iiB a. de efort G Nu "&ul s$&ipti$ de an1aDa#i <N=C !. de efect G +&odu$#ia 4alo&i$" sau Ci'&a de a'a$e&i <+=C $. de eficien% G +&odu$ti4itatea un$ii <M=. Co !ina&ea ele entelo& de efort economic <N=3 esen#a M.R.U.3 cu cele de efect economic <+12 'n condi%ii de eficien% e3primat de producti(itatea muncii <M= %i finali*ate prin re*ultate !au (enituri 'n care profitul ! fie ma3im2 tre0uie ! !itue*e firma 4agentul economic1 pe coordonataB +< aE= $u N< in= Ti M< aE= $ondu$>nd la 4a&ianta 01 din 'i1u&a $e u& ea6" <(i1.1.8.=. Ca6ul 4a1 se ni'i$" o sta&e de no& alitate3 7n sensul $" po&nind de la un nu "& de an1aDa#i ad is <N P 100%= &eali6" o p&odu$#ie posi!il"3 do&it" <+ P 100%=3 $u o p&odu$ti4itate a un$ii i pus" <M P 100%=3 p&o'itul u& "&it3 $a pa&te a 4enitu&ilo& 'inan$ia&e3 'iind &eali6at. Ca6ul 4013 $el ai !un3 se ni'i$" depirea ateptrilor %i asi1u&" p&ospe&itate %i sta!ilitate pent&u 'i& "3 7n lupta $u $on$u&en#a 7n do eniu <a4e N Q 100 %3 $u + R 100% %i M P 100%=. Ca6ul 4c13 a $"&ui li it" supe&ioa&" este dat" de -nc>iderea c>eltuielilor pe !enituri3 se ni'i$" o situa#ie nedorit3 4ia!ilitatea 'i& ei 'iind $ondi#ionat" de a$o&da&ea de sub!en ii bugetare sau 7n lipsa a$esto&a 'i& a d" 'ali ent3 7%i 7n$etea6" a$ti4itatea <$a6ul 'i& elo& pa&ti$ula&e de eEe plu=

-$

+orela%iile !pecifice

Co&ela#iile spe$i'i$e se eEp&i "3 tot su! 'o& " de INDICI3 $o pa&a#ia '"$>ndu?se 7n ti p3 de la an3 p>n" la de$ad" sau $@ia& 6ilni$. Co&ela#ia spe$i'i$" de !a6"3 de po&ni&e3 este a$eea dint&eB 5producti(itatea muncii 461 i !alariul mediu 47m1S. Situa#ia no& al" este dat" de ine1alitateaB
:1 1m1 > sau * : > * 1m :0 1m0 adi$"3 7n dina i$"3 indi$ele p&odu$ti4it"#ii un$ii <IM= t&e!uie s" de4anse6e indi$ele sala&iului ediu <Is =. Ine1alitatea de ai sus t&e!uie p&i4it" $a tendin#"3 pent&u pe&ioade scurte $>nd a4e indeE"&i de sala&ii3 ine1alitatea se poate in4e&sa. Desi1u& $" 7nt&e $ei doi indi$i poate eEista egalitate de$i o situa#ie sta#iona&"3 sau IM Q Is 3 situa#ie de nea$$eptat3 ea $ondu$>nd la aDo&a&ea ponde&ii $@eltuielilo& sala&iale3 7n $ostu&ile de p&odu$#ie. A doua $o&ela#ie se &e'e&" la 5de(an!area cre terii fondului total de !alarii 4F!1 de ctre cre terea (alorii produc%iei 48p1 !au a cifrei de afaceri 4+#19B

19

;P1 Fs1 > sau *;P > * Fs ;P0 Fs0 de$i3 7n dina i$"3 indi$ele 4alo&ii p&odu$#iei t&e!uie s" 'ie ai a&e de$>t indi$ele 'ondului de sala&ii. De 'apt3 $o&ela#ia != este de a$ela%i sens $u $o&ela#ia a=3 deoa&e$e p&in ponde&a&ea $elo& doi te& eni <M sau S = $u nu "&ul de an1aDa#i <N= se aDun1e la te& enii $o&ela#iei !=. +ent&u $a3 7n ti p3 s" asi1u&" spo&i&ea p&odu$ti4it"#ii un$ii3 este ne4oie $a producia ! de(an!e*e personalul3 adi$" indi$ele p&odu$#iei <I2+= t&e!uie s" 'ie ai a&e de$>t indi$ele odi'i$"&ii nu "&ului s$&ipti$ de an1aDa#i <IN=. ;P1 31 > sau *;P > * 3 ;P0 30 n ti p este ne$esa& s" asist" %i la 5cre terea !alariului mediuS3 lu$&u $a&e i pune $o&ela#ia3 7nt&e indi$ele 'ondului de sala&ii %i indi$ele odi'i$"&ii nu "&ului de an1aDa#i3 de$iB Fs1 31 > sau * Fs > * 3 Fs0 3 0 Din $o&ela#iile p&e$edente se poate desp&inde o $o&ela#ie supli enta&"3 a$eea dint&eB 5produc%ie2 fond !alarii2 numrul de !alaria%i93 $o&ela#iaB ;P1 Fs1 31 > > ;P0 Fs0 3 0 sau *;P > * Fs > * 3

1)

Cap.II. )LANI'ICAREA RESURSELOR UMANE


&.1. Clasi%i"a$ea o"upa!iilo$ din Rom*nia +COR, Apa&i#ia %i de64olta&ea de noi &a u&i 7n e$ono ia &o >neas$" au dus la di4e&si'i$a&ea o$upa#iilo& %i ese&iilo& pe $a&e popula#ia din #a&" le?a p&a$ti$at 7n anii ,0. A$estea au &ep&e6entat o!ie$tul a nu e&oase studii %i $e&$et"&i 7nt&ep&inse de $ole$ti4e ale Ministe&ului Mun$ii %i p&ote$#iei So$iale p&e$u %i a Co isiei Na#ionale pent&u Statisti$". Re6ultatele s?au $on$&eti6at 7n O&dinul 13)A19 ap&ilie 1,,8 p&in $a&e s?a &eali6at Clasi'i$a&ea O$upa#iilo& din Ro >nia<COR=. La !a6a ela!o&"&ii studiilo& a intite3 al"tu&i de noile o$upa#ii ap"&ute 7n Ro >nia <in'o& ati$ian3 desi1ne&3 dete$ti43 inst&u$to& de pe&sonal=3 au stat %i alte $&ite&ii $u a& 'i s$@i !"&ile st&u$tu&ale din e$ono ie dato&it" t&e$e&ii la e$ono ia de pia#" %i apa&i#ia de noi o$upa#ii $a&a$te&isti$e < ana1e&i3 spe$iali%ti $u o$upa#ii intele$tuale %i %tiin#i'i$e=3 p&e$u %i alinie&ea 7nt&e1ului siste de $lasi'i$"&i %i no en$latoa&e la siste ele standa&d inte&na#ionale3 7n spe$ial la #"&ile Uniunii Eu&opene. Ade&a&ea Ro >niei la Uniunea Eu&opean" %i ne$esitatea &eali6"&ii $o pa&a#iilo& inte&na#ionale3 a o!li1at Ministe&ul Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale s" a$tuali6e6e Clasi'i$a&ea O$upa#iilo& din Ro >nia p&in O&dinul 15,A200*3 p&in lua&ea 7n $onside&a&e a spe$i'i$ului e$ono iei &o >ne%ti. Re6ultatul a 'ost $on$&eti6at 7n $onstitui&ea uno& 1&upe ino&e %i de !a6" pent&u o$upa#ii se ni'i$ati4e $a ponde&e %i spe$i'i$ 7n e$ono ia &o >neas$"3 $u asi1u&a&ea inte1&"&ii 7n standa&dele inte&na#ionale. La !a6a ela!o&"&ii noilo& $lasi'i$"&i au stat $&ite&ii %i p&in$ipii3 1 p&int&e $ele ai i po&tante3 a inti B p&in$ipiul 1&up"&ii unit"#ilo& de $lasi'i$at dup" $&ite&ii e$ono i$e %i so$iale o!ie$ti4e. Cate1o&iile de $lasi'i$a&e s?au $onstituit 7n $on$o&dan#" $u di4i6iunea so$ial" a un$ii3 'olosind $a&a$te&isti$i de 1&upa&e te@ni$o? e$ono i$e o!ie$ti4e3 7n 'un$#ie de i po&tan#a lo& pent&u a$ti4itatea p&a$ti$"C p&in$ipiul o o1enit"#ii 7n $onstitui&ea $ate1o&iilo& de $lasi'i$at<1&upe3 su!1&upe=. La 7 p"&#i&ea 'ie$"&ui ni4el de $lasi'i$a&e s?a 'olosit un sin1u& $&ite&iu3 ia& 'ie$a&e su!7 p"&#i&e &e'le$t" aspe$te din $e 7n $e ai a "nun#ite ale $&ite&iului apli$at la su!7 p"&#i&ile p&e$edente. p&in$ipiul uni4o$it"#ii 1&up"&ii unit"#ilo&. (ie$a&e unitate de $lasi'i$at se &epa&ti6ea6" 7nt&?o sin1u&" 1&up"3 su!1&up" sau lo$3 indi'e&ent de nu "&ul lo$u&ilo& %i a unit"#ilo& de $lasi'i$at. p&in$ipiul a$tualit"#ii. Lua&ea 7n $onside&a&e a $elo& ai noi o$upa#ii %i te@ni$i de $onstitui&e a $lasi'i$"&ilo&. p&in$ipiul sta!ilit"#ii. C&ea&ea unui siste 'leEi!il $a&e s" pe& it" adapta&ea pe& anent" la noile $ondi#ii de de64olta&e e$ono i$o?so$ial". p&in$ipiul ultilate&alit"#ii. Utili6a&ea $lasi'i$"&ii o$upa#iilo& pe di4e&se st&u$tu&i o&1ani6ato&i$e %i a$ti4it"#i p&e$u %i 7n $o pa&a#iile inte&na#ionale. A4>nd la !a6" a$este p&in$ipii3 $lasi'i$a&ea o$upa#iilo& este p&o$esul de siste ati6a&e a lo&3 &espe$ti4 a 'un$#iilo& %i ese&iilo& popula#iei a$ti4e 7n $a&e o o$upa#ie este $lasi'i$at" o sin1u&" dat".

COR3 Editu&a Meteo& +&ess3 200*3 pa1 19

1,

2cupa ia este de'init" $a 'iind a$ti4itatea util"3 adu$"toa&e de 4enit <!ani sau p&oduse= pe $a&e o des'"%oa&" o pe&soan" 7nt&?o unitate e$ono i$o?so$ial" %i $a&e $onstituie pent&u a$easta p&in$ipala su&s" de eEisten#". O$upa#ia este des'"%u&at" de pe&soane a$ti4e $a&e p&a$ti$" a$ti4it"#i &e$unos$ute de so$ietate $a 'iind utile pent&u sine si se enii s"i. O$upa#ia unei pe&soane poate 'i eEp&i at" p&in 'un$#ia sau ese&ia eEe&$itat" de a$esta. Func ia este a$ti4itatea des'"%u&at" de o pe&soan" 7nt&?o ie&a&@ie de $ondu$e&e sau eEe$u#ie. "eseria &ep&e6int" $o pleEul de $uno%tin#e o!#inute p&in %$ola&i6a&e3 p&in p&a$ti$" sau p&in a !ele etode3 ne$esa&e pent&u eEe$uta&ea anu ito& ope&a#ii de t&ans'o& a&e %i p&elu$&a&e a o!ie$telo& un$ii sau pent&u p&esta&ea anu ito& se&4i$ii. C&ede $" 7n do!>ndi&ea unei ese&ii3 no#iunile teo&eti$e %i p&i ele dep&inde&i p&a$ti$e a& t&e!ui o!#inute p&in %$ola&i6a&e 7n ti p $e spe$iali6a&ea $elui inst&uit %i $"p"ta&ea tutu&o& dep&inde&ilo& ne$esa&e p&a$ti$"&ii ese&iei se o!#in p&in pe&'e$#iona&ea p&o'esional". Profesia este de'init" $a 'iind $ali'i$a&ea sau spe$ialitatea o!#inut" p&in studii de ulte o&i3 a$easta3 se $on'und" $u o$upa#ia $a&e este de 'apt spe$ialitatea <$ali'i$a&ea= eEe&$itat" la lo$ul de un$". +"&e&ea noast&" este $" 7nt&e p&o'esie %i 'un$#ie t&e!uie s" eEiste o &ela#ie di&e$t"3 ast'el $u $>t spe$ialitatea o!#inut" de o pe&soan" a&e un 1&ad de $ali'i$a&e ai 7nalt $u at>t 'un$#ia pe $a&e o poate o!#ine 7nt&?o o&1ani6a#ie $o&espun6"toa&e poate 'i de un ni4el ai &idi$at. EEe pli'i$>nd o$upa#iile $a&e $o&espund $u p&o'esia3 se a intes$ p&o'eso&3 7n4"#"to&3 edi$3 6ida&3 $ondu$"to& auto3 'ie&a& !etonist ia& dint&e $ele la $a&e p&o'esia nu $o&espunde $u o$upa#ia se pot a inti p&o'eso&?di&e$to& de %$oal"3 edi$ Udi&e$to& de spital3 e$ono ist? ana1e& 'i& " $o e&$ial". In #a&a noast&"3 $lasi'i$a&ea o$upa#iilo& a 'ost $on$eput" pe pat&u ni4elu&i st&u$tu&ate 7n 'un$#ie de odul de a$#iune a $e&in#elo& %i p&in$ipiilo& de 1&upa&e3 ast'elB ni4elul I U1&upe aDo&e ni4elul II? su!1&upe aDo&e ni4elul III? 1&upe ino&e ni4elul I2? 1&upe de !a6" G&upa de !a6" este ulti ul ni4el de $lasi'i$a&e3 ea in$lu6>nd o$upa#ia sau 1&upul de o$upa#ii $u $el ai detaliat ni4el de o o1enitate din pun$t de 4ede&e al a$ti4it"#ii des'"%u&ate de pe&soanele $u ast'el de o$upa#ii. Clasi'i$a&ea o$upa#iilo& s?a '"$ut 7n $on'o& itate cu sistemul )ecimal de clasificare3 ast'el s?au $onstituitB 10 1&upe aDo&e3 'ie$a&e din ele 7 p"&#indu?se 7n , su!1&upe aDo&e 'ie$a&e su!1&up" aDo&" se 7 pa&te 7n , 1&upe ino&e 'ie$a&e 1&up" ino&" se 7 pa&te 7n , 1&upe de !a6" +&in u& a&e $odul unei o$upa#ii este &ep&e6entat de * $i'&eB p&i a $i'&" &ep&e6int" 1&upa aDo&" a doua $i'&" &ep&e6int" su!1&upa aDo&" a t&eia &ep&e6int" 1&upa ino&" a pat&a $i'&" &ep&e6int" 1&upa de !a6" ulti ele dou" $i'&e &ep&e6int" o$upa#ia 7n $ad&ul 1&upei de &is$ Un eEe plu3 poate 'i dat $el &ep&e6entat de $odul 3 .

20

Cod 3 U 1&upa aDo&" U te@ni$ieni3 ai%t&ii %i asi ila#i Cod 3.5 U su!1&upa aDo&" U alte o$upa#ii asi ilate te@ni$ienilo& Cod 3.5.1. U 1&upa ino&" U a1en#i 7n a$ti4itatea 'inan$ia&" %i $o e&$ial" Cod 3.5.1.2 U 1&upa de !a6" U a1en#i de asi1u&a&e Cod 3.5.1.2. 01 Uo$upa#ii $o ponente U a1ent de asi1u&a&e Cod 3.5.1.2. 02? o$upa#ii $o ponente U !&oFe& de asi1u&a&e G&upele aDo&e3 sunt u& "toa&eleB ? 1&upa aDo&" 1 U e !&ii ai $o&pului le1islati4 ai eEe$uti4ului3 7nal#i $ondu$"to&i %i 'un$#iona&i supe&io&i din unit"#ile e$ono i$o?so$iale %i politi$e3 ? 1&upa aDo&" 2 U spe$iali%ti $u o$upa#ii intele$tuale %i %tiin#i'i$e3 ? 1&upa aDo&" 3 U te@ni$ieni3 ai%tii %i asi ila#i ? 1&upa aDo&" 5 U 'un$#iona&i ad inist&ati4i ? 1&upa aDo&" 8 U lu$&"to&i ope&ati4i 7n se&4i$ii3 $o e&# %i asi ila#i3 ? 1&upa aDo&" * U a1&i$ulto&i %i lu$&"to&i $ali'i$a#i 7n a1&i$ultu&"3 sil4i$ultu&" %i pes$uit3 ? 1&upa aDo&" 9 U e%te%u1a&i %i lu$&"to&i $ali'i$a#i 7n ese&ii $e tip a&ti6anal3 de &e1la&e %i 7nt&e#ine&e a a%inilo& %i instala#iilo&3 ? 1&upa aDo&" ) U ope&ato&i la instala#ii %i a%ini %i asa !lo&i de a%ini3 e$@ipa ente %i alte p&oduse3 ? 1&upa aDo&" , U un$ito&i ne$ali'i$a#i3 ? 1&upa aDo&" 10 U 'o&#ele a& ate Sinte6a st&u$tu&ii o$upa#iilo& din Ro >nia este &edat" 7n (i1u&a 1.1.
+$:$R +$#$E$N
RO

,R:FE7IE I 7,E+I#;I<#RE
CON:INUT

F&N+=IE

:+&,#=II >N R:/?NI#


ONU UE

A+LICARE

/E7ERIE E@ER+IT#T /&N+ NE+#;IFI+#T

/E7ERIE I +#;IFI+#RE

I7+: A BB " +:/ I7+: A BB " :N&

Figura 1$1$ 7tructura ocupa%iilor din Rom)nia

21

&.&. )$o-no.a #i plani%i"a$ea st$ate-i" a $esu$selo$ umane

#$

,rogno*a re!ur!elor umane

&o1no6a &esu&selo& u ane este deose!it de i po&tant" %i ea este posi!il" 7n $ondi#iile 7n $a&e + sunt &espe$tate o se&ie de $e&in#e $u a& 'iB s" eEiste date &e'e&itoa&e la t&e$ut3 pe pe&ioade su'i$ient de lun1i3 s" se eli ine din $al$ul datele $u $a&a$te& a$$idental3 s" se $unoas$" $o&e$t &ealitatea. +un$tul de ple$a&e al o&i$"&ei p&o1no6e 7l $onstituie o!ie$ti4ele 'ie$"&ei 'i& e. +ent&u a se e4ita pe $>t posi!il e&o&ile de p&o1no6a&e este ne$esa& $a 'i& a s" ai!" 7n 4ede&e u& "toa&ele &a#iona enteB G s" se anali6e6e $>nd apa& noi &esponsa!ilit"#i3 da$" a$estea nu pot 'i 7ndeplinite $u pe&sonal eEistentC G s" se anali6e6e &it i$itatea p&odu$#iei3 pent&u $" os$ila#iile 7n $e p&i4e%te a$estea de onst&ea6" eEisten#a uno& &e6e&4e de pe&sonal e4entual ne'olositeC G s" se an1aDe6e pe&sonal nu ai da$" se $onstat" e'e$ti4 ne$esitatea a$estuia. n e'e$tua&ea o&i$"&ei p&o1no6e a &esu&selo& u ane t&e!uie s" se ai!" 7n 4ede&e p&o1no6ele p&i4ind pia#a &esu&selo& u ane3 p&o1no6ele 'inan$ia&e3 te@nolo1i$e3 p&o1no6ele p&i4ind poten#ialul u an %i ate&ial al 'i& ei. -$ ,lanificarea !trategic a re!ur!elor umane ina is ul $ontinuu al p&o$eselo& %i st&u$tu&ilo& e$ono i$e i pun din $e 7n $e ai ult $a D ana1e&ii s"?%i p&e$i6e6e o!ie$ti4ele pe te& en lun1 %i s" al$"tuias$" planu&i ope&a#ionale pent&u &eali6a&ea lo&. +lani'i$a&ea $o&e$t" a ne$esa&ului de an1aDa#i a de4enit o ne$esitate 4ital" pent&u toate o&1ani6a#iile. +lani'i$a&ea nu "&ului %i a st&u$tu&ii pe&sonalului se !a6ea6" 7n p&in$ipal pe situa#ia eEistent". +&in nu "& de pe&sonal eEistent 7n e4iden#e la o anu it" dat" se 7n#ele1e pe&sonalul 7ns$&is 7n e4iden#ele unit"#ii 7n$ad&at $u $ont&a$t de un$" pe du&at" nedete& inat"3 in$lusi4 pe&sonalul din $ondu$e&ea unit"#ii3 pe&sonal a'lat 7n $on$ediu pl"tit pent&u 7n1&iDi&ea $opilului p>n" la 2 ani3 pe&sonal a'lat 7n in$apa$itate te po&a&" de un$"3 p&e$u %i pent&u pe&sonalul $a&e lipse%te te po&a& din unitate %i pent&u $a&e unit"#ile sunt o!li1ate p&in le1e s" le p"st&e6e lo$ul de un$" $u a& 'iB pe&sonal a'lat 7n $on$ent&a&e ilita&"3 pe&sonal a'lat 7n %o aD te@ni$3 $el a'lat 7n dele1a#ie 7n #a&" sau st&"in"tate3 pe&sonal $a&e u& ea6" di'e&ite 'o& e de p&e1"ti&e 7n #a&" sau st&"in"tate. Nu se $up&inde 7n a$est nu "& pe&sonalul $a&e 7%i satis'a$e sta1iul ilita& %i $el deta%at. Sala&ia#ii 7n$ad&a#i $u $ont&a$t de un$" pe du&at" dete& inat" se in$lud 7n nu "&ul pe&sonalului eEistent 7n e4iden#e3 lu>ndu?se 7n $al$ul nu "&ul de postu&i sau de no& e $e le &e4in. +e&sonalul 7n$ad&at $u '&a$#iuni de no& e se in$lude 7n $al$ul t&ans'o& >ndu?se a$este '&a$#iuni 7n nu "& 7nt&e1 de postu&i sau no& e.

22

Nu "&ul pe&sonalului eEistent se eEp&i " 7n nu "& 'i6i$ la o anu it" dat" %i 7n nu "& ediu pe o anu it" pe&ioad" de ti p. +lani'i$a&ea &esu&selo& u ane &ep&e6int" p&o$esul de sta!ili&e a ne$esa&ului de pe&sonal pe p&o'esii3 $ali'i$"&i3 4>&st"3 seE. +ent&u a$easta sunt ne$esa&e o se&ie de a$ti4it"#i $u a& 'iB identi'i$a&ea p&o'esiilo& %i ese&iilo& $e nu au a$ope&i&e $u pe&sonal3 anali6a 'lu$tua#iei pe&sonalului pe $o pa&ti ente3 $o pa&a&ea $e&in#elo& $u disponi!ilul3 anali6a pi&a idei de 4>&st". La ela!o&a&ea planului &esu&selo& u ane t&e!uie s" se #in" sea a de p&in$ipalii 'a$to&i de in'luen#" $a&e a$#ionea6" asup&a a$estuiaB p&o1&esul te@ni$ %i te@nolo1i$3 pia#a un$ii3 ni4elul &esu&selo&3 situa#ia e$ono i$"3 &e1le ent"&i 1u4e&na entale. Nu ai lu>nd 7n $onside&a&e to#i a$e%ti 'a$to&i %i inte&dependen#a dint&e ei se poate ela!o&a un plan &ealist %i e'i$ient o&ientat sp&e &eali6a&ea o!ie$ti4elo& 'i& ei. Un plan al &esu&selo& u ane poate 'i 'oa&te so'isti$at sau 'oa&te si plu3 i po&tant este $a3 indi'e&ent de odul 7n $a&e este 7nto$ it s" pe& it" ana1e&ilo& dete& ina&ea $o&e$t" a ne$esa&ului de pe&sonal. &.(. Num $ul mediu s"$ipti" de pe$sonal #i st$u"tu$a sala$ia!ilo$ din o$-ani.a!iile e"onomi"e

#$

Numrul mediu !criptic de per!onal

+&in nu "& s$&ipti$ de pe&sonal se 7n#ele1e pe&sonalul 7ns$&is 7n e4iden#ele unit"#ii3 nu nu ai $ei p&e6en#i la lu$&u $i %i a!sen#ii te po&a&B $on$ediu de !oal"3 odi@n"3 ate&nitate sau '"&" sala&iu3 a!sen#i oti4at sau ne oti4at3 $ei $a&e 7%i e'e$tuea6" 6iua li!e&"3 $ei a'la#i 7n $on$edii spe$iale pent&u eEa ene. +ent&u a ne 'o& a o idee Dust" asup&a 'o&#ei de un$" din $ad&ul unit"#ii 'olosi 7n $al$ulele pe te& en lun1 nu "&ul ediu s$&ipti$ de pe&sonal pe o anu it" pe&ioad"B lun"3 t&i est&u3 an. 3mspluna& = undeB N spluna& P nu "& ediu s$&ipti$ de pe&sonal luna&C Nspi P nu "& s$&ipti$ de pe&soane 7n 6iua iC N6$ P nu "& de 6ile $alenda&isti$e. +ent&u 6ilele de du ini$"3 s> !"t"3 s"&!"to&i le1ale3 nu "&ul s$&ipti$ se ia din 6iua lu$&"toa&e <6iua p&e$edent"=. Da$" pe pa&$u&sul lunii i%$"&ile de pe&sonal sunt &eduse sau nu eEist"3 nu "&ul ediu s$&ipti$ luna& se poate dete& ina %i $a o edie a&it eti$" si pl" a pe&soanelo& p&e6ente 7n s$&ipte 7n 6ilele eEt&e e ale luniiB 3msplunar = 7n $a&eB Nsp1 ? nu "&ul s$&ipti$ de pe&sonal din 6iua I?a a luniiC 3sp1 + 3sp31 2

3sp
i =1

31

3)c

23

Nsp31 ? nu "&ul s$&ipti$ de pe&sonal din 6iua a 31?a a lunii <ulti a 6i a lunii=. La ni4el de t&i est&uB
3msptrim =
3

3msp
i =1

lunai

La ni4el de anB 3mspan =

3msp
i =1

trim i

+ent&u asi1u&a&ea 'o&#ei de un$" ne$esa&" 7n $ad&ul unei unit"#i3 pe l>n1" nu "&ul ediu total al sala&ia#ilo& este ne$esa& s" $al$ul" %i nu "&ul ediu pe $ate1o&ii3 7n $on'o& itate $u st&u$tu&a sala&ia#ilo& 7n $ad&ul 7nt&ep&inde&ii.

-$

7tructura !alaria%ilor din unit%ile economice

pe&soanele din unit"#ile e$ono i$e3 7n &apo&t $u s$opul u& "&it3 se $lasi'i$" dup" ai ulte criterii' 1= Dup" &olul 7n p&o$esul de p&odu$#ie distin1e B a= Cate1o&ii de un$ito&iC != +e&sonal de ad inist&a#ie. a. Mun$ito&ii 'o& ea6" $ate1o&ia $ea ai nu e&oas" de sala&ia#i din 7nt&ep&inde&eC 7n $ad&ul a$esto&a distin1e B a1= Mun$ito&i di&e$t p&odu$ti4i <de !a6"=C a2= Mun$ito&i indi&e$t p&odu$ti4iC a3= Mun$ito&i de dese&4i&e. Mun$ito&ii indi&e$t p&odu$ti4i %i $ei de dese&4i&e $onstituie $ate1o&ia denu it" un$ito&i auEilia&i. a1. Mun$ito&ii di&e$t p&odu$ti4i <de !a6"= ? &eali6ea6" p&odusele $e dau p&o'ilul 'i& eiC a$e%tia a$#ionea6" di&e$t asup&a o!ie$telo& un$ii $u uneltele3 a%inile sau instala#iile pe $a&e le au la dispo6i#ie. a2. Mun$ito&ii indi&e$t p&odu$ti4i a$#ionea6" indi&e$t asup&a o!ie$tului un$ii3 deplas>ndu?l 7n 4ede&ea p&elu$&"&ii3 li4&"&ii sau $onse&4"&ii. Se pot distin1e u& "toa&ele $ate1o&ii de un$ito&i indirect producti!i' un$ito&i de la t&anspo&tul inte&n al o!ie$telo& un$iiC un$ito&ii $a&e e'e$tuea6" anipula&ea ate&iilo& p&i e3 ate&ialelo&3 se i'a!&i$atelo&3 p&oduselo& 'initeC un$ito&ii $a&e e'e$tuea6" &e$ep#ia ate&iilo& p&i e3 ate&ialelo&3 p&oduselo& 7n a1a6ii3 depo6ite. a3. Mun$ito&ii de dese&4i&e se 7nt>lnes$ 7n spe$ial 7n t&anspo&tu&i3 tele$o uni$a#ii3 $o e&#B 7 pie1a#i3 $ont&olo&i de !ilete3 $asie&i3 pilo#i3 tele'oni%ti3 'a$to&i po%tali et$.

25

!= +e&sonal de ad inist&a#ie
n $ad&ul a$estei $ate1o&ii distin1e B !1= +e&sonal te@ni$?p&odu$ti4C !2= +e&sonal din ad inist&a#ieC !3= +e&sonal de 7nt&e#ine&e3 pa6" %i po pie&i. !1. Personalul te>nic producti! $up&indeB ai%t&ii3 pe&sonal de $ondu$e&e al 'o& a#iilo& de un$ito&i3 pe&sonalul din in'o& ati$"3 asisten#" te@ni$"3 $ei $a&e e'e$tuea6" $ont&olul te@ni$ de $alitate %.a. !2. Personal din administra ie. Se &e'e&" la pe&sonalul $e des'"%oa&" a$ti4it"#i ad inist&ati4e 7n unit"#ile de p&odu$#ie3 pe&soane din se$#ii $e des'"%oa&" a$ti4it"#i e$ono i$e %i ad inist&ati4?1ospod"&e%ti3 pe&sonal de $ondu$e&e a $o pa&ti entelo& 'un$#ionale3 pe&sonalul de $ondu$e&e al unit"#ii. !3. Personal de -ntre inere& pa) i pompieri. n $ad&ul a$estei $ate1o&ii distin1e B un$ito&i $a&e e'e$tuea6" %i 7nt&e#in $u&"#enia 7n atelie&e3 se$#ii3 !i&ou&i3 un$ito&i $a&e 7nt&e#in $l"di&ile %i instala#iile a'e&ente3 e$@ipa entul de !i&ouC po&ta&i3 $ont&olo&i de poa&t"3 pa6ni$i3 po pie&i. 2= n &apo&t $u $oe'i$ientul ini de ie&a&@i6a&e <$i= pent&u sala&iul de !a6" 1a&antat la ne1o$ie&i3 &apo&tat la sala&iul ini !&ut pe #a&" distin1e B a= Mun$ito&i G ne$ali'i$a#iC G $ali'i$a#i. != +e&sonal ad inist&ati4 a4>nd la an1aDa&e p&e1"ti&eB li$eal"C postli$eal". $= +e&sonal de spe$ialitate a4>nd la an1aDa&e p&e1"ti&eB postli$eal"C %$oal" de ai%t&iC su!in1ine&i. d= +e&sonal $u p&e1"ti&e supe&ioa&". 3. Dup" 'o& a de sala&i6a&e apli$at" distin1e B a= +e&soane pl"tite 7n &e1ii <7n &apo&t $u ti pul lu$&at=C != +e&soane pl"tite 7n a$o&d <$u !u$ata=C $= +e&soane pl"tite 7n &e i6" <$ot" p&o$entual" din 4>n6"&i=C d= +e&soane pl"tite pe !a6" de indi$ato&i. 5. Dup" natu&a $ont&a$tului de un$"B a= +e&soane a4>nd $ont&a$t de un$" pe du&at" nedete& inat"C != +e&soane a4>nd $ont&a$t de un$" pe du&at" dete& inat" <33 * luni et$.=C $= +e&soane $u $ont&a$t de p&est"&i se&4i$ii. 8. Dup" spe$i'i$ul a$ti4it"#ii distin1e u& "toa&ele $ate1o&ii de pe&sonalB a. +e&sonalul de $ondu$e&eB $ad&e din $ondu$e&ea $o pa&ti entelo& 'un$#ionale3 de p&odu$#ie3 de $e&$eta&e3 p&oie$ta&e3 $ad&e din $ondu$e&ea unit"#ii <di&e$to& 1ene&al3 di&e$to&3 $onta!il %e'3 in1ine& %e'= et$.C b. +e&sonalul de p&odu$#ieB un$ito&i di&e$t p&odu$ti4i3 $ei $a&e e'e$tuea6" $ont&ol te@ni$ de $alitate et$.C

28

un$ito&i de se&4i&e <$ei $a&e e'e$tuea6" %i 7nt&e#in $u&"#enia=3 pe&sonal $a&e p&estea6" se&4i$ii pent&u ansa !lul unit"#ii3 osp"ta&3 4>n6"to& et$.C d. +e&sonal e$ono i$ $u a& 'iB $onta!il3 $al$ulato&?sala&ii et$.C e. +e&sonal te@ni$B e$ani$3 l"$"tu%3 'o$@ist et$.C f. +e&sonalul auEilia&B un$ito&i ne$ali'i$a#i3 anipulan#i de "&'u&i %i a !alaDe3 po&ta&i et$. 6. Dup" $&ite&ii spe$i'i$eB 4>&st"C seEC do i$iliuC sta&e $i4il"C ese&ieC p&o'esieC 4e$@i e 7n un$" et$. &./. Te0ni"i de stabili$e a ne"esa$ului de lu"$ to$i #i su$plusul de $esu$se umane

c. +e&sonalul de se&4i&eB

#$

Tehnici de !ta0ilire a nece!arului de angaja%i

In $ad&ul p&o$esului de sta!ili&e a ne$esa&ului de an1aDa#i t&e!uie s" se asi1u&e &espe$ta&ea $o&ela#iei p&i4ind $&e%te&ea ai &apid" a p&odu$ti4it"#ii un$ii3 $o pa&ati4 $u dina i$a an1aD"&ilo& %i $u dina i$a sala&iului ediu. Metodolo1ia de sta!ili&e a ne$esa&ului de an1aDa#i u& "&e%te di ensiona&ea $antitati4" %i st&u$tu&al" a an1aDa#ilo& 7n $ad&ul unit"#ii %i se pot 'olosi dou" etode distin$teB a= Metoda 1ene&al" sau 1lo!al"C

!= Metoda analiti$" sau detaliat".


a$ /etoda general 4glo0al1$ n $ad&ul a$estei etode nu "&ul de pe&sonal ne$esa& 7n anul de plan se $al$ulea6" pe !a6a 4olu ului de p&odu$#ie p&e4"6ut sau a $i'&ei de a'a$e&i p&e4"6ut" %i a ni4elului p&odu$ti4it"#ii un$iiB PF1 3sa = :1 undeB Nsa P nu "&ul s$&ipti$ de pe&sonal ne$esa&C +(1 P p&odu$#ia 'i6i$" p&e4"6ut"C M1 P p&odu$ti4itatea i pus".
P;1 :1 +21 ? &ep&e6int" p&odu$#ia 4alo&i$" p&e4"6ut". 3sa = 3sa = %#1 :1

7n $a&e3 CA1 este $i'&a de a'a$e&i p&e4"6ut".

2*

NeaDunsul a$estei etode este $" nu pe& ite dete& ina&ea nu "&ului de an1aDa#i pe st&u$tu&" < un$ito&i3 pe&sonal din ad inist&a#ie= $a&e3 7n a$est $a63 se eEt&apolea6" din anul p&e$edent. 0$ /etoda analitic 4detaliat1$ A$east" etod" pe& ite dete& ina&ea nu "&ului de pe&sonal pe st&u$tu&" < un$ito&i3 pe&sonal din ad inist&a#ie= p&in 7nsu a&e o!#in>ndu?se nu "&ul total de an1aDa#i. n dete& ina&ea nu "&ului de pe&sonal pe st&u$tu&" a4e 7n 4ede&e u& "toa&ele te@ni$i de $al$ulB 0$1$ Dete& ina&ea nu "&ului ne$esa& de un$ito&iB 0$1$1$ Mun$ito&i $a&e lu$&ea6" $u no& " de ti p <N T= sau $u no& " de p&odu$#ie <Np=C 0$1$2$ Mun$ito&i $a&e lu$&ea6" $u no& " de dese&4i&e <ND=C 0$1$3$ Mun$ito&i $a&e lu$&ea6" $u no& " de pe&sonal sau lu$&"to&i <NL=C 0$1$C$ Cal$ul pe !a6a teo&iei 'i&elo& de a%tepta&eC 0$1$D$ Cal$ul at&i$eal. 0$2$ Dete& ina&ea ne$esa&ului de pe&sonal din ad inist&a#ieB 0$2$1$ Cal$ul pe !a6a indi$ilo&C 0$2$2$ Cal$ul pe !a6a statelo& de 'un$#iuni. 0$1$ Dete& ina&ea nu "&ului ne$esa& de un$ito&i 0$1$1$ Mun$ito&i $a&e lu$&ea6" $u no& " de ti p <NT= sau $u no& " de p&odu$#ie <Np= No& a de un$" &ep&e6int" sa&$ina de un$" $e se sta!ile%te unui eEe$utant G indi4idual sau $ole$ti4 G $a&e a&e $ali'i$a&ea $o&espun6"toa&e pent&u e'e$tua&ea unei lu$&"&i sau 7ndeplini&ea unei 'un$#iuni3 7n anu ite $ondi#ii te@ni$o?o&1ani6ato&i$e %i pe $a&e o poate &eali6a 4&e e 7ndelun1at" lu$&>nd $u intensitate no& al". No& a de un$" poate 'i eEp&i at" su! di'e&ite 'o& eB no& " de ti p <N T=3 no& " de p&odu$#ie <Np=3 no& " de dese&4i&e <ND=3 no& " de lu$&"to&i <NL=. No& a de ti p <NT= &ep&e6int" ti pul $e se a$o&d" unui lu$&"to& $u $ali'i$a&e $o&espun6"toa&e pent&u eEe$uta&ea unei unit"#i de lu$&a&e 7n $ondi#ii te@ni$o?o&1ani6ato&i$e dete& inate ale lo$ului de un$" <se eEp&i " 7n se$unde?o 3 inute o 3 o ?o&e sau 6ile?o pe unitate natu&al"=. No& a de p&odu$#ie eEp&i " $antitatea de p&oduse sau de lu$&"&i sta!ilit" a se e'e$tua 7nt&?o unitate de ti p3 de un eEe$utant $u $ali'i$a&e $o&espun6"toa&e3 7n $ondi#ii te@ni$o? i&1ani6ato&i$e p&e$i6ate ale lo$ului de un$" <poate 'i eEp&i at" G 7n 'un$#ie de 'elul lu$&"&ii G 7n !u$"#i3 7n unit"#i de 1&eutate3 de lun1i e3 de sup&a'a#"3 de 4olu 3 pe unitate de ti p=.
3p = 1 30
m

(buc/ora)

3m< 3 0 = =

<
. =1

3 0.

3 undeB

Fte * 3

29

N <NT= P nu "& de un$ito&i $a&e lu$&ea6" $u no& " de ti pC ND G p&odu$#ia 'i6i$" din p&odusul DC NTD G no& a de ti p pent&u p&odusul DC ND . NTD G p&odu$#ia 7n o&e?no& "C (te G 'ond de ti p e'e$ti4 de lu$&u al unui un$ito& 7nt&?un an3 $al$ulat pe !a6a !alan#ei ti pului de lu$&uC IN G indi$ele de 7ndeplini&e al no& elo& 7n anul p&e$edent.
3m< 3p= =

<
. =1

3p

Fte * 3 N <Np= P nu "& de un$ito&i $a&e lu$&ea6" $u no& " de p&odu$#ieC Np P no& a de p&odu$#ie pe unitate de ti p.

0$1$2$ Mun$ito&i $a&e lu$&ea6" $u no& " de dese&4i&e No& a de dese&4i&e <ND= este no& a de un$" $u aDuto&ul $"&eia sa&$ina de un$" sta!ilit" pent&u un eEe$utant se eEp&i " p&in lo$ul de un$" deli itat p&in sup&a'a#a sau nu "&ul de utilaDe $a&e sunt date 7n 1&iDa a$estuia3 le1at de $a&e un eEe$utant 7%i eEe&$it" at&i!u#iile %i sa&$inile de un$" p&e4"6ute 7n s'e&a de at&i!u#ii.
3m< 3 ( = = 3lm %s 3 ( * U07

undeB N <ND= ? nu "& de un$ito&i $a&e lu$&ea6" $u no& " de dese&4i&eC Nl ? nu "& de lo$u&i de un$" unde se apli$" a$este no& eC Cs ? $oe'i$ientul de s$@i ! 7n $a&e lu$&ea6"C ND ? no& a de dese&4i&eC IUTL ? indi$e de utili6a&e a ti pului de lu$&u3 a$esta 'iind su!unita&
* U07 = Fte Ftn

7n $a&eB (te P 'ond de ti p e'e$ti4C (tn P 'ond de ti p no inal3 a$esta &ep&e6ent>nd ti pul 7n $a&e e'e$ti4 lu$&ea6" 'i& a 7nt&?un an. 0$1$3$ Mun$ito&i $a&e lu$&ea6" $u no& " de pe&sonal sau de lu$&"to&i <NL= No& a de pe&sonal <NL= eEp&i " nu "&ul de lu$&"to&i3 ese&ia <'un$#ia= lo& la ni4elul de $ali'i$a&e ne$esa&3 sta!ilite pent&u un eEe$utant $ole$ti4 $a&e?%i eEe&$it" a$ti4itatea 7n $ad&ul unei sa&$ini de un$" no& at"3 7n $ondi#ii te@ni$o?o&1ani6ato&i$e p&e$i6a&e.
3m< 3 7 = = 3lm %s 3 7 * U07

7n $a&eB N <NL= ? nu "& de un$ito&i $a&e lu$&ea6" $u no& " de lu$&"to&iC Nl ? nu "& de lo$u&i de un$" unde se apli$" a$este no& eC Cs ? $oe'i$ientul de s$@i ! 7n $a&e se lu$&ea6"C

2)

NL ? no& a de lu$&"to&iC IUTL ? indi$ele de utili6a&e a ti pului de lu$&u. 0$2$ Dete& ina&ea ne$esa&ului de pe&sonal de ad inist&a#ie 0$2$1$ Cal$ul pe !a6a indi$ilo& +&o$entul 1lo!al de lu$&"to&i din ad inist&a#ie se sta!ile%te po&nind de la o $ot" p&o$entual" apli$at" la nu "&ul s$&ipti$ de pe&sonal < un$ito&i %i pe&sonal din ad inist&a#ie= sau apli$at" la nu "&ul s$&ipti$ de un$ito&i. N+A P E . Nsp sau N+A P V . Ns undeB N+A P nu "& de pe&sonal din ad inist&a#ieC Nsp P nu "& s$&ipti$ de pe&sonal total din unitateC Ns P nu "& s$&ipti$ de un$ito&iC E3 V P $ote p&o$entuale. Ns H N+A P Nsp

-$ 7urplu!ul de re!ur!e umane


n anu ite situa#ii se o!se&4" eEisten#a unui su&plus de &esu&se u ane. n a$est $a6 I 7nt&ep&inde&ile t&e!uie s" se p&e1"teas$" inu#ios $u aEi u de &"spunde&e. Condu$e&ea unei o&1ani6a#ii poate p&o$eda la $on$edie&i3 la ne7nlo$ui&ea sala&ia#ilo& $a&e p"&"ses$ 'i& a3 la pensiona&e p&e atu&"3 la &edu$e&ea sala&iilo& p>n" la o anu it" li it"3 la %o aD te@ni$. Cea ai si pl" odalitate de solu#iona&e a p&o!le ei este $on$edie&ea. A$easta poate s" 'ie de'initi4" sau o pa&te din an1aDa#i pot s" 'ie t&i i%i3 pe o pe&ioad" li itat"3 7n $on$ediu '"&" sala&. +ent&u a nu se aDun1e la $on$edie&i se poate p&o$eda la ne7nlo$ui&ea sala&ia#ilo& $a&e p"&"ses$ 'i& a p&in de$es3 pensiona&e sau alte odalit"#i. n a$est $a63 an1aDa#ii &" a%i t&e!uie s" 7ndeplineas$" %i sa&$inile postu&ilo& 4a$ante. O alt" $ale este pensiona&ea p&e atu&"3 $a6 7n $a&e 'i& a 7n$u&aDea6" sala&ia#ii ai 7n 4>&st" s" p"&"seas$" se&4i$iul 7nainte de 4>&sta de pensiona&e3 p&i ind anu ite pl"#i supli enta&e p>n" $>nd 4o& a4ea d&eptul la pensie. n unele #"&i s?a apli$at o alt" "su&" 7n &e6ol4a&ea su&plusului de an1aDa#i a$easta &e'e&indu?se la a$$epta&ea de $"t&e sala&ia#i a &edu$e&ii p>n" la o anu it" li it" a sala&iilo&3 $u $ondi#ia en#ine&ii 7n se&4i$ii3 noile sala&ii 4o& 'i sta!ilite p&in &ene1o$ie&ea $ont&a$telo& $ole$ti4e de un$". +ent&u &edu$e&ea su&plusului de pe&sonal se poate apela %i la %o aD te@ni$. n o entul 7n $a&e a'a$e&ile se &ed&esea6"3 an1aDa#ii t&i i%i 7n %o aD te@ni$ 4o& 'i &e$@e a#i la lu$&u. Condu$e&ea unei 'i& e ia de$i6ii p&i4ind apli$a&ea uneia sau alteia din a$este odalit"#i 7n 'un$#ie de $ondi#iile $on$&ete eEistente la un o ent dat.

2,

Cap.III. STUDIUL )OSTURILOR DE MUNC1 2I UTILI3AREA RESURSELOR UMANE


(.1. Des"$ie$ea #i anali.a postu$ilo$ #$ Ee!crierea po!turilor (ie$a&e an1aDat3 7n unitatea 7n $a&e lu$&ea6"3 7ndepline%te un ansa !lu de at&i!u#ii <%i de4ine &esponsa!il pent&u a$estea=3 de $a&e depinde &eali6a&ea tutu&o& o!ie$ti4elo& 'i& ei. ,o!tul &ep&e6int" totalitatea sa&$inilo&3 at&i!u#iilo& si ila&e pe $a&e le 7ndepline%te un an1aDat. O alt" de'ini#ie a postului B Postul de munc const -n una sau mai multe obliga ii& sarcini prestate de o persoan dintr-o companie la un moment dat. In accepiunea noastr, postul reprezint acea poziie n structura ierarhic i funcionala a organizaiei cu anumite responsabiliti i competene bine determinate la un moment dat, pentru ndeplinirea crora este necesar un anumit nivel de pregtire profesional. Conside&" $" ni4elul p&e1"ti&ii p&o'esionale ne$esa& o$up"&ii unui post este i po&tant deoa&e$e de el depinde &eali6a&ea 7n totalitate a $antit"#ii %i ai ales a $alit"#ii o!ie$ti4elo&3 sa&$inilo&3 $o peten#elo& %i &esponsa!ilit"#ilo& &epa&ti6ate unui post. +ostul este su a sa&$inilo& &epa&ti6ate unei pe&soane %i este $ea ai si pl" di4i6iune o&1ani6ato&i$". O de'ini#ie a po6i#iei este dat" dup" A1en#ia Eu&opean" pent&u +&odu$ti4itate %i este de'init" $a 'iind un 1&up de sa&$ini3 dato&ii %i &esponsa!ilit"#i pe $a&e t&e!uie s" le 7ndeplineas$" un sala&iat. +ostul a&e u& "toa&ele $o ponente B o!ie$ti4ele sa&$inile $o peten#ele &esponsa!ilit"#ile 2biecti!ele postului U sunt de&i4ate din o!ie$ti4ele 1ene&ale ale 'i& ei %i sunt de 'apt3 t&anspune&ea a$esto&a la ni4el indi4idual3 ia& pent&u a 'i 7ndeplinite3 o$upantului postului &espe$ti4 7i sunt &epa&ti6ate sa&$ini3 $o peten#e %i &esponsa!ilit"#i. O!ie$ti4ele postului Dusti'i$" 7n'iin#a&ea %i eEisten#a postului 7n st&u$tu&a 1ene&al" a $o paniei la un anu it o ent dat. Su!linie 3 'aptul $" toate se anali6ea6" la un anu it o ent dat3 a4>nd 7n 4ede&e dina i$a a$ti4it"#ilo& din di'e&ite do enii ale e$ono iei na#ionale. 1arcinile postului U sunt $ele ai i$i unit"#i de un$" at&i!uite o$upantului postului. Ele sunt a$ti4it"#i de un$" distin$te23 $a&e ne$esit" un anu it e'o&t 'i6i$ sau psi@i$ %i p&in inte& ediul $"&eia se u& "&e%te pune&ea 7n apli$a&e a uno& $uno%tin#e teo&eti$e %i p&a$ti$e 7n 4ede&ea atin1e&ii unui o!ie$ti4 p&e$is. Sa&$ina este o a$ti4itate de un$" distin$t" $a&e ne$esit" un anu it e'o&t 'i6i$ sau psi@i$ %i p&in inte& ediul $"&eia se u& "&e%te pune&ea 7n apli$a&e a uno& $uno%tin#e teo&eti$e %i p&a$ti$e 7n 4ede&ea atin1e&ii o!ie$ti4elo& p&e$is dete& inate. +&elu$&a&ea unei !u$"#i de o#el
2

2.A.C@i%u.? +ostu&i sala&ii %i !ene'i$ii Ed I&e$son3 20083 pa1 19

30

%i o!#ine&ea unei piese de a%in" este o sa&$in" p&e$is" 7n $ad&ul postului de st&un1a&. Identi'i$a&ea $elo& $a&e au ne4oie de un $ont&a$t de asi1u&a&e de a4a&ii auto %i 'u&t3 p&e6enta&ea $odi#iilo& de su!s$&ie&e a asi1u&"&ii3 su!s$&ie&ea asi1u&"&ii si 7n$asa&ea p&i ei de asi1u&a&e sunt sa&$ini de un$" ale unui a1ent de asi1u&"&i de non li'e. %ompeten ele postului U eEp&i " $apa$itatea unei pe&soane de a apli$a $uno%tiin#ele 1ene&ale3 %i de spe$ialitate do!>ndite p&e$u %i a dep&inde&ilo& p&a$ti$e pent&u &eali6a&ea unei lu$&"&i. Co peten#a este de'init" de teo&eti$ieni53 $a 'iind 'o& al" %i p&o'esional". ,esponsabilitatea U &ep&e6int" o!li1a#ia titula&ului postului de a 7ndeplini sa&$inile3 a$ti4it"#ile %i a$#iunile p&e4"6ute 7n o!ie$ti4ele postului de un$" pe $a&e 7l o$up" 8. Responsa!ilitatea este3 de 'apt3 &"spunsul dat de o$upantul postului3 $o peten#elo& a$o&date. T&e!uie '"$ut" distin$#ie 7nt&e no#iunea de post3 ese&ie3 'un$#ie3 spe$ialitate.De o&i3 pe&soane $u a$eea%i p&e1"ti&e pot p&esta un$" 7n postu&i $u sa&$ini di'e&ite. ulte

Ee!crierea po!turilor &ep&e6int" totalitatea sa&$inilo& %i &esponsa!ilit"#ilo& din $ad&ul unui post de un$"3 p&e$u %i $a&a$te&isti$ile a$estuia3 ti pul a'e$tat 'ie$"&ei sa&$ini din ti pul total de un$" <p&o$entual=3 i po&tan#a &elati4" a a$esto&a. I po&tan#a &elati4" se notea6" $u nu e&e $&es$"toa&e de la 1 <$ea ai i po&tant"= p>n" la ulti a <$ea ai pu#in i po&tant"=. +&in$ipalul o0iecti( al des$&ie&ii postului 7l &ep&e6int" pune&ea 7n te " a an1aDa#ilo& $u natu&a o!li1a#iilo& %i at&i!u#iilo&3 $u s$opul a$esto&a %i odalitatea de &e6ol4a&e a lo&. Des$&ie&ea postului este $o pus" din u& "toa&ele etapeB identi'i$a&ea postuluiB p&e$i6a&ea $o pa&ti entului din $a&e 'a$e pa&te %i a at&i!u#iilo& $e 7i &e4in pe&soanei $e o$up" postul &espe$ti4C spe$i'i$a&ea postului G $a&e se &e'e&" la eEpe&ien#a3 t&"s"tu&ile3 aptitudinile ne$esa&e $elui $a&e o$up" postulC eEpli$a&ea s$opului u& "&it p&in des$&ie&ea postului3 an1aDatului i se eEpli$" 'aptul $" des$&ie&ea postului 7l 4a aDuta s"?%i 7ndeplineas$" ai !ine %i ai u%o& &esponsa!ilit"#ileC $ule1e&ea in'o& a#iilo&C des$&ie&ea p&op&iu?6is" a postului. +ent&u a o!#ine o des$&ie&e de post $on'o& " $u &ealitatea3 t&e!uie s" a4e 7n 4ede&e $el pu#in u& "toa&ele aspe$teB s" se !a6e6e pe in'o& a#ii &eale3 o!#inute din anali6a postuluiC s" nu $on#in" in'o& a#ii $ont&adi$to&ii $a&e pot l"sa lo$ la inte&p&et"&iC s" de'ineas$" $la& sa&$inile %i &esponsa!ilit"#ile 'ie$"&ui an1aDat l"s>nd totu%i li!e&tatea de a$#iune pent&u a nu se t&ans'o& a 7nt&?o a$ti4itate de &utin"C s" o'e&e an1aDatului in'o& a#ii noi desp&e postul s"u. An1aDa#ii pot s" 'ie ostili3 indi'e&en#i sau inte&esa#i de inten#ia ana1e&ului de a 'a$e des$&ie&ea postului. Ostilitatea este 1ene&at" de unele te e&i $" 7%i pot pie&de postul da$" nu 'a$ 'a#" pe&'o& an#elo& i puse3 $" li se 4a &edu$e auto&itatea3 'leEi!ilitatea3 li!e&tatea de i%$a&e. Des$&ie&ea unui post este importanta din $el pu#in u& "toa&ele $onside&enteB
3 5

C.D.(is@e& Wal#ii ? Ou an Resou&se Mana1e ent3 Oou1@ton Mi''lin Co panV Ioston3 1,,*3 pa1 138 2.A.C@i%u3 op $it 320083 pa1 32 8 O. +ita&iu3 op $it3 200*3 pa1 21.

31

in'luen#ea6" asi1u&a&ea s"n"t"#ii 'i6i$e %i psi@i$e a an1aDa#ilo&C asi1u&" $unoa%te&ea de $"t&e 'ie$a&e an1aDat a at&i!u#iilo& %i &esponsa!ilit"#ilo& saleC pe& ite ap&e$ie&ea pe&'o& an#elo&C poate a'e$ta satis'a$#ia 7n un$".

+ostu&ile pot s" 'ie de dou" 'elu&iB o o1ene <p&i4es$ o sin1u&" sa&$in"=C ete&o1ene <p&i4es$ dou" sau ai ulte sa&$ini=. Indi'e&ent de 'elul postului3 eEist" unele $a&a$te&isti$i $o une tutu&o& postu&ilo&3 $u a& 'iB p&odusul sau se&4i$iul p&estatC iDloa$ele te@ni$e3 ate&ialele $u $a&e lu$&ea6"C p&e1"ti&ea ne$esa&" a pe&soanei $a&e o$up" postulC p&o1&a ul 6ilni$ de lu$&uC $ondi#iile de lu$&uC &"spunde&ea pe $a&e o au 7n 7ndeplini&ea sa&$inilo&. Con#inutul o&i$"&ei a$ti4it"#i poate 'i 7 !un"t"#it p&in 7 !o1"#i&e o&i6ontal" sau p&in 7 !o1"#i&e 4e&ti$al" sau p&in $o !ina&ea $elo& dou"C a$est p&o$es poa&t" denu i&ea de reproiectarea postului. !o1"#i&ea o&i6ontal" se &eali6ea6" p&in $&e%te&ea sa&$inilo& a$o&date pent&u o$upantul postului. !o1"#i&ea 4e&ti$al" pe& ite eEe$utan#ilo& s" pa&ti$ipe la o&1ani6a&e %i $ont&ol3 a$ti4it"#i $e sunt 7n 1ene&al &e6e&4ate ana1e&ilo&. Rep&oie$ta&ea postului este ne$esa&" 7n $a6ul 7n $a&e $o peten#a titula&ului unui post spo&e%te3 ast'el 7n$>t el poate s" 7ndeplineas$" at&i!u#ii ai $o pleEe3 $u un 1&ad "&it de di'i$ultate. Des$&ie&ile de post nu au de$i $a&a$te& pe& anent $i t&e!uie s" 'ie &eeEa inate %i a$tuali6ate3 o&i de $>te o&i se $onstat" $" au inte&4enit s$@i !"&i i po&tante 'a#" de $ondi#iile ini#iale. n o&1ani6a#iile a&i3 &esponsa!ilit"#ile p&i4ind des$&ie&ea postului &e4in depa&ta entului de &esu&se u ane3 7n ti p $e 7n o&1ani6a#iile i$i3 a$estea &e4in %e'ilo& di&e$#i.
a. b. c. d. e. f.

-$

#nali*a po!turilor

Anali6a postului se &e'e&" la $on#inutul %i $e&in#ele postului eEistent3 la p&e1"ti&ea ne$esa&" o$upantului s"u. Anali6a postului &ep&e6int" de 'apt p&o$esul de $"uta&e a in'o& a#iilo& desp&e postul &espe$ti4C a$este in'o& a#ii 'a$ilitea6" di'e&en#ie&ea postu&ilo& %i se &e'e&" la $e&in#ele 'i6i$e3 intele$tuale %i psi@i$e3 la pe&'o& an#ele a$$eptate3 $ondi#iile de un$"3 ese&ii %i e$@ipa ente. S$opul anali6ei este de a $onstata 1&adul 7n $a&e o&1anis ul u an este soli$itat de sa&$inile de un$"3 7n &apo&t $u ene&1ia de $a&e dispune. Anali6a postului se 'a$e de $"t&e un analist3 adi$" de o pe&soan" $a&e a&e pe l>n1" p&e1"ti&ea de !a6" <psi@olo13 e$ono ist3 in1ine& et$.= %i o p&e1"ti&e spe$ial" p&i4itoa&e la etoda de anali6" a postului.

32

n 7nt&ep&inde&ile i$i3 $a&e nu au un $o pa&ti ent de Mana1e ent al &esu&selo& u ane3 anali6a postu&ilo& se 'a$e su a& de $"t&e pat&on sau o pe&soan" 7ns"&$inat" de a$esta. Anali6ele de postu&i sunt ne$esa&e pent&u toate postu&ile. Re6ultatul a$esto& anali6e este 'olosit pent&u p&oie$ta&ea sau &ep&oie$ta&ea postu&ilo&. Anali6a postului se 'a$e de $"t&e un analist3 adi$" de o pe&soan" $a&e a&e pe l>n1" p&e1"ti&ea de !a6" <psi@olo13 e$ono ist3 in1ine& et$.= %i o p&e1"ti&e spe$ial" p&i4itoa&e la etoda de anali6" a postului. n 7nt&ep&inde&ile i$i3 $a&e nu au un $o pa&ti ent de Mana1e ent al &esu&selo& u ane3 anali6a postu&ilo& se 'a$e su a& de $"t&e pat&on sau o pe&soan" 7ns"&$inat" de a$esta. Anali6ele de postu&i sunt ne$esa&e pent&u toate postu&ile. Re6ultatul a$esto& anali6e este 'olosit pent&u p&oie$ta&ea sau &ep&oie$ta&ea postu&ilo&. B !"etode de analiz a posturilor Metodele 'olosite la anali6a postului aDut" la sta!ili&ea a$ti4it"#ilo&3 sa&$inilo&3 &esponsa!ilit"#ilo&3 $ola!o&"&ilo& $u alte postu&i at>t pe o&i6ontal" $>t %i pe 4e&ti$al" %i a $o pensa#iilo& ate&iale $a&e?i &e4in o$upantului postului &espe$ti4. Metoda de anali6" a postului se ale1e 7n 'un$#ie de s$opul u& "&it3 de eEtinde&ea anali6ei %i de p&o'esia $e&ut". Ale1e&ea se 'a$e pe $&ite&iul e$ono i$3 e4it>ndu?se etodele p&ea $o pli$ate %i $ostisitoa&e 7n &apo&t $u e'i$ien#a a%teptat". Metodele de anali6" a postului au o se&ie de a4antaDe %i de6a4antaDe 7n $e p&i4e%te $onsu ul de ti p3 p&e$i6ia %i 4e&idi$itatea datelo& o!#inute. Conside&" $" $ele ai &ep&e6entati4e * sunt B etoda o&ientat" asup&a postului3 etoda o&ientat" asup&a pa&ti$ula&it"#ilo& pe&soanei $a&e de#ine postul3 etoda $o !inat"3 asup&a postului %i pe&soanei3 etoda de anali6" dina i$" a postuluiC etoda de anali6" st&ate1i$" a postu&ilo&.

a! "etoda orientat asupra postului # p&esupune studie&ea sa&$inilo&3 $o peten#elo&3 &esponsa!ilit"#ilo& a'e&ente unui post '"&" a e4iden#ia $alit"#ile p&o'esionale %i $o po&ta entale ale o$upantului s"u. Re6ultatul a$estei anali6e se $on$&eti6ea6" 7n des$&ie&ea de post '"$>nd %i deli ita&ea 7nt&e postu&ile si ila&e pe a$ela%i ni4el <o&i6ontal= o&1ani6a#ional. Aliniindu?ne la teo&ia enun#at" de +ita&iu 93 su!linie $" anali6a postului p&in a$east" etod" este un p&o$es p&in $a&e se 7n$ea&$" st&u$tu&a&ea unei teo&ii $o po&ta entale3 soli$itat" de o anu it" a$ti4itate p&o'esional" <un anu it lo$ de un$"=. A$east" teo&ie o 4e&i1" ai ult sau ai putin i po&tant" a o&1ani6a#iei din $a&e 'a$e pa&te. +&a$ti$ se p&esupune pe&'o& an#a a%teptat" la ni4elul postului de un$" 7n $ondi#iile 7n $a&e a$esta dete& in" $e aptitudini3 $uno%tiin#e3 eEpe&ient" sau alte pa&ti$ula&it"#i t&e!uie s" posede $el $e o$up" postul sau soli$it" an1aDa&ea pent&u a 7ndeplini at&i!u#iile3 sa&$inile %i 7ndato&i&ile soli$itate postului 7n 4ede&ea o!#ine&ii o!ie$ti4elo& $o paniei. +ot&i4it teo&iei a intite a$este
* 9

2.A. C@i%u U Manualul speialistului in &esu&se u ane 3 Ed I&e$son3 2005 +ita&iu3 O. op $it3 200*3 pa1 39

33

at&i!u#ii $a&a$te&i6ea6" postul &espe$ti4 %i sunt independente de $el $a&e de#ine sau se an1aDea6" pe postul &espe$ti4. Anali6a un$ii dup" a$east" etod"3 $onst" 7n ie&a&@i6a&ea sa&$inilo& 7n 'un$#ie de i po&tan#a 'ie$"&eia 7n st&u$tu&a postului de un$"3 7 p"&#i&ea lo& 7n su!sa&$ini %i a a$esto&a 7n unit"#i ai i$i de un$". Sa&$inile de un$" des$&ise de analist pot 'i pe&$epute $a sa&$ini de eEe$utat la un anu it ni4el $e&ut de analist da& $a&e adesea nu 4o& 'i eEe$utate de o$upantul postului la ni4elul $e&ut. Di'e&en#ele 4o& 'i &e$unos$ute de analist $a a!ate&i %i 4o& $ondu$e la $on$lu6ia $" o$upantul postului nu o'e&" &anda entul $e&ut %i este ne$esa&" inst&ui&ea lui. Lu>nd $a eEe plu3 postul de %e' se&4i$iu $ed"&i 7n &easi1u&a&e3 sa&$inile sunt u& "toa&eleB pa&ti$ip" la t&atati4e $u pa&tene&ii3 p&i4ind &ela#iile de $ed"&i 7n &easi1u&a&eC 7ndepline%te p&e4ede&ile $ont&a$telo& de &easi1u&a&e ale $o paniei3 7n$@eiate $u !&oFe&i de &easi1u&a&e %iAsau &easi1u&"to&iC 7nto$ e%te de$ontu&ile de &easi1u&a&e3 pe !a6a datelo& 'u&ni6ate de $o pa&ti entul de asi1u&"&iC #ine e4iden#a $ont&a$telo& de &easi1u&a&e3 utili6>nd $o pute&ulC 7nto$ e%te slipu&ile de &easi1u&a&e pent&u 'ie$a&e $ate1o&ie de &is$ $edat pe $a&e3 dup" $e&i'i$a&ea lo& de $"t&e ana1e&ul depa&ta entului3 le t&i ite !&oFe&ilo& %iAsau &easi1u&"to&ilo&C 7nto$ e%te se est&ial sau luna& statisti$ile de &easi1u&a&e3 pe 'ie$a&e $ate1o&ie de &is$3 pe !a6a datelo& 'u&ni6ate de $o pa&ti entul de asi1u&"&i3 pe $a&e le p&e6int" ana1e&ului de &easi1u&"&i3 7n 4ede&ea de'initi4"&ii. +a&ti$ula&it"#ile sa&$inilo& sunt utili6a&ea $o pute&ului3 a alto& a%ini de $al$ul %i $ole$ta&ea in'o& a#iilo& de pe inte&net. +a&ti$ula&it"#ile nu sunt sa&$ini p&op&iu 6ise3 da& $ont&i!uie la 7ndeplini&ea sa&$inilo& de un$". Ele sunt3 p&a$ti$3 $o peten#e ale $elui $a&e o$up" postul de un$" &espe$ti4. Analistul ie&a&@i6ea6" sa&$inile postului anali6at apoi de'ine%te s$opul 1ene&al al 'ie$"&ei sa&$ini3 u& >nd sa o des$o pun" 7n su!sa&$ini ai $on$&ete.

!= "etoda de analiz orientat pe deintorul postului de munc


A$east" etod" $onst" 7n dete& ina&ea eEi1en#elo& psi@olo1i$e $a&e?i sunt soli$itate unei pe&soane $a&e do&e%te s" o$upe un anu it post de un$". Dete& ina&ea a$esto& eEi1en#e psi@olo1i$e este un p&o$es di'i$il $a&e de o!i$ei &" >ne 7n sa&$ina psi@olo1ului e$@ipei de anali%ti. A$esta t&e!uie s" spe$i'i$e ni4elul de $uno%tin#e3 dep&inde&i %i aptitudini p&e$u %i alte $alit"#i %i de'e$te ale pe&sonalit"#ii unui indi4id3 i pli$ate 7n 'o& a&ea lui $a p&o'esionist %i eEe$ita&ea unei p&o'esii. In o&i$e do eniu3 a$east" etod" este util" 7n sta!ili&ea odului de 7ndeplini&e a at&i!u#iilo& $a&e?i &e4in unui o$upant de post 7n $o pa&a#ie $u standa&dele a$estuia. Este 4o&!a de p&o'ilul psi@olo1i$ al postului de un$" sau ai p&e$is al eEi1en#elo& psi@olo1i$e $a&e t&e!uie s" $a&a$te&i6e6e un de#in"to& al unui anu it post de un$". Anali6a postului de un$" du$e la 'o& ula&ea $e&in#elo& $o po&ta entale 'a#" de de#in"to&ul postului de un$" %i la dete& ina&ea $alit"#ilo& psi@olo1i$e 'i6i$e %i 'i6iolo1i$e ne$esa&e o!#ine&ii uno& pe&'o& an#e &idi$ate pe post. Mult ti p a$est tip de anali6" s?a !a6at pe intui#ia psi@olo1ului ant&enat 7n anali6a un$ii $eea $e 7nse na &epe&e st&i$ su!ie$ti4e. A$east" a!o&da&e a $&eat 'oa&te ulte neaDunsu&i sau ineEa$tit"#i $a&e s?a &epe&$utat asup&a sele$t"&ii inst&u entelo& de

35

sele$#ie3 a 4alidit"#ii lo&3 o&i pe o&ienta&ea ne&ealist" 7n e4alua&ea pe&sonalului3 !a6at" eE$lusi4 pe di ensiuni psi@olo1i$e. De?a lun1ul ti pului au 'ost p&opuse di'e&ite 'o& ule de ela!o&a&e a p&o'ilului psi@olo1i$ al postului de un$". In ulti ul ti p au 'ost eEpe&i entate %i adoptate $ate4a solu#ii ai ult sau ai putin 'unda entate %tiin#i'i$. Cu i$i eE$ep#ii ele entul su!ie$ti4 &" >ne p&edo inant. In Ma&ea I&itanie se !u$u&" de o a&e popula&itate s$@e a 7n %apte pun$te p&opus" de p&o'eso&ul Ale$ Ro1e& de la Institutul Na#ional de +si@olo1ie Indust&ial" %i $a&e este utili6at 7n a& ata !&itani$" din anii 1,80. Cele %apte pun$te ale s$@e ei %i eEpli$a#iile a'e&ente sunt &edate ai DosB 1.$alit"#i 'i6i$e 2.ni4elul de &eali6a&e indi4idual" S"n"tate3 'o&#" 'i6i$"3 ene&1ia3 aspe$tul 'i6i$ eEte&n3 eEp&i a&ea 4e&!al". +&e1"ti&ea %$ola&" %i p&o'esional"3 eEpe&ien#a p&o'esional"3 $u&su&i de inst&ui&e a!sol4ite3 diplo e3 e !&u al uno& aso$ia#ii p&o'esionale3 e !&u al uno& $lu!u&i %i so$iet"#i3 su$$ese 7n $o peti#ii3 &uta p&o'esional" <$a&ie&a=. Capa$itatea de identi'i$a&e a aspe$telo& $@eie le1ate de &e6ol4a&ea uno& p&o!le e3 sta!ili&ea uno& $oneEiuni 7nt&e a$estea %i utili6a&ea lo& 7n inte&'e&en#e p&edi$ti4e lo1i$e. Este i po&tant s" se 'a$" distin$#ie 7nt&e ni4elul inteli1en#ei unui indi4id %i $>t anu e din a$est ni4el este utili6at. Di'e&ite 'o& e de &a#iona ent ate ati$3 &a#iona ent 4e&!al sau spa#ial3 e$ani$3 aptitudini u6i$ale3 a&tisti$e3 deEte&itate anual". Me$ani$e3 %tiin#i'i$e3 a&tisti$e3 lite&a&e3 p&a$ti$e3 intele$tuale3 et$3 $a&e a& putea in'luen#a po6iti4 un$a. Inte1&a&ea so$ial"3 te pe&a entul e$@ili!&at3 sta!il3 ase&ti4itatea3 $apa$itatea de ope&a&e 7n situa#ii de tensiune <di'i$ile=3 inte&dependen#a3 o&ienta&ea pe eEpe&i enta&e3 et$. Condi#iile 'a iliale3 o!ilitatea 'a$ilitat" de 'a ilie3 supo&tul 'a ilial3 opo&tunitatea de a e'e$tua o&e de un$" supli enta&e

2. inteli1en#a 1ene&al"

3. aptitudini spe$iale

5. do enii de inte&es

8. pe&sonalitatea

9. alte $i&$u stan#e de inte&es

38

La &e$&uta&ea %i sele$#ia $andida#ilo& pent&u o$upa&ea di'e&itelo& postu&i nu se sta!iles$ p&o'ilu&ile psi@olo1i$e $a&e t&e!uie s" $a&a$te&i6e6e un 4iito& o$upant de post de un$" pent&u $" 'oa&te pu#ini soli$itan#i le?a& 7ndeplini. In siste ul de asi1u&"&i3 $u at>t ai ult a$est lu$&u nu se 'a$e3 %tiind $" siste ul de 7n4"#" >nt o'e&" asi1u&"to&ilo& pe&sonal insu'i$ient p&e1"tit3 a$e%tia sunt ne4oi#i s"?%i p&e1"teas$" pe&sonal de 4>n6"&i3 ana1e&i %i pe&sonal de anali6". Totu%i3 t&e!uies$ sta!ilite standa&de ini e de sele$#ie %i pe&'o& an#" 7n 'un$#ie de ni4elul $o pleEit"#ii postului. Cu $>t postu&ile anali6ate au o $o pleEitate ai a&e <top an1e&=3 $u at>t se a$o&d" o i po&tan#" ai a&e eEi1en#elo& psi@olo1i$e ale un$ii3 postu&ilo& si ple3 de un$ito&i sau a1en#i de asi1u&"&i 'iindu?le $a&a$te&isti$e doa& anu ite t&"s"tu&i psi@olo1i$e3 spe$i'i$e eEe$utan#ilo& sau 4>n6"to&ilo&. c! $naliza combinat asupra postului i persoanei ? p&esupune e4iden#ie&ea $alit"#ilo& p&o'esionale3 entale3 'i6i$e %i de so$iali6a&e 7n 4ede&ea 7ndeplini&ii 7ndato&i&ilo& %i &esponsa!ilit"#ilo& spe$i'i$e postului o$upat la anu ite standa&de de pe&'o& an#". In $u&sul anali6ei $o !inate se e4iden#ia6" at>t 7ndato&i&ile %i &esponsa!ilit"#ile e4iden#iate 7n 'i%a postului $a sa&$ini de un$" spe$i'i$e postului anali6at3 &ela#iile de su!o&dona&e pe $a&e le a&e3 &ela#iile de $ola!o&a&e pe $a&e postul de un$" le a&e $u postu&ile din alte depa&ta ente3 p&e$u %i $ele de $oo&donato& al alto& postu&i de un$" din su!o&dine3 iDloa$ele de un$" de $a&e dispune3 $ondi#iile de un$"3 ti pul de un$"3 posi!ilit"#i de $o uni$a&e3 de in'o& a&e %i pa$@etul sala&ial de $a&e dispune. Totodat" a$eea%i anali6" 4a e4iden#ia %i $alit"#ile p&o'esionale <ni4elul $uno%tiin#elo&=3 eEpe&ien#a3 alte $ali'i$"&i soli$itate3 a!ilit"#ile de $o uni$a&e3 de so$iali6a&e3 $o po&ta entul ne$esa& $elui $a&e o$up" postul de un$" sau al pe&soanei 4i6ate s" o$upe postul de un$" pent&u 7ndeplini&ea o!ie$ti4elo& p&opuse ale postului de un$". d!$naliza dinamic a postului U este o anali6" ai $o pleE" $a&e su&p&inde %i e4olu#ia sa 7nt&?o pe&ioad" dete& inat" de ti p. A$easta su&p&inde at>t e4olu#ia postului de un$" su! toate aspe$tele a&"tate ante&io&3 &espe$ti4 $oneEiuni $u alte postu&i3 &ela#ii de $ola!o&a&e3 de su!o&dona&e3 de $oo&dona&e a postu&ilo& din su!o&dine p&e$u %i p&e1"ti&ea p&o'esional"3 ental"3 de $o uni$a&e ne$esa&" la data anali6ei %i 7n 4iito& pent&u atin1e&ea o!ie$ti4elo& p&opuse ale $o paniei 7nt&?o pe&ioad" de ti p edie. e!$naliza strategic a posturilor U p&esupune o anali6" a postu&ilo& %i a $alit"#ilo& ne$esa&e o$upan#ilo& postu&ilo& supuse anali6ei3 #in>nd sea a de e4olu#ia 7n ti p a indust&iei din $a&e 'a$e pa&te postul anali6at se 4o& anali6a %i e4olu#ia p&o'esiilo& din do eniul anali6at pent&u a putea a$#iona 7n 4iito&. E !le ati$ 7n e'e$tua&ea a$estui tip de anali6" este dete$ta&ea 'a$to&ilo& $a&e 4o& in'luen#a indust&ia &espe$ti4" 7n 4iito&3 at>t a $elo& inte&ni pie#ei postului anali6at $>t %i a $elo& eEte&ni ia& dint&e a$e%tia at>t a $elo& $a&e p&o4in din do eniul inte&n indist&iei $>t %i a $elo& $a&e p&o4in din eEe&io& adi$" din e$ono ia inte&n" sau din $ea eEte&n". De ase enea se 4o& identi'i$a %i anali6a 'a$to&ii $a&e in'luen#ea6" o$upantul postului3 odalit"#ile de inst&ui&e %i de pe&'e$#iona&e a $uno%tin#elo& sale p&o'esionale3 'un$#ie de a$estea l"&1i&ea at&i!u#iilo& postului pe $a&e?l o$up"3 "&i&ea $o peten#elo& sale p&o'esionale %i pa&alel $u a$eastea $&e%te&ea $o pensa#iilo& ate&iale a$o&date sau aDo&a&ea pa$@etului sala&ial o'e&it o$upantului postului.

3*

B%! &ehnici de analiz a posturilor i a muncii +ent&u $a p&o$esul de anali6" a un$ii s"?%i atin1" s$opul pent&u $a&e este e'e$tuat %i pent&u aduna&ea tutu&o& in'o& a#iilo& ne$esa&e !unei des'"%u&"&i a anali6ei3 sunt 'olosite ai ulte te@ni$i. Adopta&ea unei te@ni$i de anali6" sau a alteia se 'a$e 7n 'un$#ie de o!ie$ti4ul pe $a&e spe$ialistul de &esu&se u ane 7l a&e de &e6ol4at %i nu 7n ulti ul &>nd de &esu&sele a'e$tate %i de $ultu&a o&1ani6a#iei. Dint&e te@ni$ile de $ule1e&e a in'o& a#iilo& pent&u anali6a postu&ilo&3 a inti B 0$2$1$ :0!er(area. A$easta se 'a$e de $"t&e %e'ul di&e$t sau analistul postului. O!se&4a&ea $onst" 7n u& "&i&ea des'"%u&"&ii un$ii an1aDatului de $"t&e analist la 'a#a lo$ului. Este ai ult o etode de $ule1e&e a in'o& a#iilo& de$>t o etod" de anali6"3 de a$eea nu se 'olose%te ni$iodat" sin1u&" 7n anali6a postului $i 7n pa&alel $u alte etode. O!se&4a&ea poate 'i $ontinu" sau instantanee. +&in a$east" etod" se o'e&" posi!ilitatea o!se&4"&ii unui nu "& a&e de eEe$utan#i3 de a$ela%i o!se&4ato&. nainte de data o!se&4"&ii3 analistul a&e 7ndato&i&ea s" se in'o& e6e asup&a natu&ii un$ii3 asup&a $ondi#iilo& $u p&i4i&e la $ali'i$a&ea un$ito&ului %i la pe&'o& an#ele lui ante&ioa&e. El t&e!uie nu ai s" o!se&4e3 s" Dude$e3 s"?%i note6e o!se&4a#iile %i su1estiile. Nu t&e!uie s" 7nt&e&up" sala&ia#ii din un$a lo& $u di4e&se o!se&4a#ii %i $o enta&ii. Este totu%i o etode li itat" deoa&e$e ulte postu&i nu au $i$lu&i de un$" $e pot 'i des$&ise u%o&. Mai a inti $a de6a4antaD al a$estei etode %i 'aptul $" anali6ele ante&ioa&e ale analistului la postu&i ase "n"toa&e pot 'i o tenta#ie pent&u a$esta sp&e supe&'i$ialitate3 'olosind 7n o!se&4a&ea pe $a&e o 'a$e ele ente eEt&ase din o!se&4"&ile ante&ioa&e3 s$u&t>nd ti pul de o!se&4a&e %i nu 7n ulti ul &>nd &e6isten#a sala&iatului din $au6a te e&ii $" o!se&4a&ea a& putea s"?i pe&i$lite6e postulul. 0$2$2$ Fotografierea$ La 'el $a %i o!se&4a&ea3 'oto1&a'ie&ea se 'a$e de $"t&e %e'ul di&e$t sau analistul postului. Se u& "&es$ detaliile a$ti4it"#ii unui an1aDat3 ti pul ne$esa& pent&u 7ndeplini&ea sa&$inilo&3 stilul a$estuia de un$". nainte de 7n$epe&ea 'oto1&a'ie&ii3 t&e!uie in'o& at an1aDatul asup&a 6ilelo& 7n $a&e se 'a$e 'oto1&a'ie&ea %i a s$opului a$esteia. n&e1ist&"&ile dint&?o sin1u&" 6i nu pot 'i $on$ludente3 de a$eea este &e$o anda!il $a ele s" se &epete $el pu#in o s"pt" >n". A$east" etod" p&e6int" a4antaDele $" nu ne$esit" $@eltuieli i po&tante %i o'e&" o i a1ine 'idel" a $on#inutului a$ti4it"#ii 7n postul de un$" &espe$ti4. +&in "su&a&ea ti pului pe a$ti4it"#i se asi1u&" $unoa%te&ea &eal" a st&u$tu&ii postului3 s$o#>nd 7n e4iden#" ti pul 'olosit pent&u sa&$ini spe$i'i$e %i pent&u alte sa&$ini. Ca de6a4antaDe a inti 'aptul $" se poate 1ene&a o sup&a7n$"&$a&e a postului $u sa&$ini pent&u a?i sus#ine utilitatea %i &e6isten#a an1aDatului s" pa&ti$ipe $u $on4in1e&e %i !un"4oin#" la e'e$tua&ea 7n&e1ist&"&ii. 0$2$3$ #utofotografierea$ Este la 'el $u 'oto1&a'ie&ea3 $u deose!i&ea $" e'e$tua&ea o!se&4"&ilo& se 'a$e de 7nsu%i eEe$utantul p&o$esului de un$"3 el 'u&ni6>nd in'o& a#iile p&i4ind sa&$inile $e?i &e4in. Ma&ele de6a4antaD al a$estei etode $onst" 7n 'aptul $" p&e6int" o do6" a&e de su!ie$ti4is 3 an1aDatul a4>nd tendin#a de a 'u&ni6a date e&onate3 7n a4antaDul lui. De a$eea3 este indi$at $a auto'oto1&a'ie&ea s" se 'a$" 7n pa&alel $u 'oto1&a'ie&ea pent&u a 'i 4e&i'i$ate datele $a&e pa& ne4e&osi ile.

39

0$2$C$ Inter(iul. A$esta poate 'i indi4idual sau 7n 1&up %i se 'a$e de $"t&e analistul postului. Ca %i o!se&4a&ea3 inte&4iul este ai de1&a!" un iDlo$ de o!#ine&e a in'o& a#iilo& de$>t de anali6" a a$esto&a. Anali6a $onstituie o etap" ulte&ioa&". n inte&4iu an1aDatul 'a$e ai ult de$>t s" &"spund" la 7nt&e!"&i desp&e postul lui. Uneo&i3 an1aDatul d" eEpli$a#ii a ple asup&a odului $u 7%i 7ndepline%te 7ndato&i&ile. A$east" etod" asi1u&" o!ie$ti4itatea in'o& a#iilo& p&i4ind 7ndato&i&ile postului &espe$ti43 da& analistul nu 4ede e'e$ti4 $u 7%i 7ndepline%te sala&iatul a$este 7ndato&i&i. +e de alt" pa&te inte&4iul p&o4oa$" nelini%te an1aDatului din $au6a '&i$ii de des'iin#a&e a postului3 de e4alua&e a pe&'o& an#ei sau din $au6a un$ii nesatis'"$"toa&e. 0$2$ D$ +he!tionar de anali* a po!tului .La a$east" etod" de anali6" a postului pa&ti$ip" an1aDatul3 %e'ul di&e$t %i analistul postului. nt&e!"&ile din $@estiona& 4i6ea6" u& "toa&ele p&o!le eB sa&$inile $a&e Dusti'i$" eEisten#a postuluiC des$&ie&ea sa&$inilo& p&eponde&ente ale postuluiC $onst&>n1e&i i puse de postC 'olosi&ea ti pului de un$" de $"t&e o$upantul postuluiC $e&in#ele postului p&i4ind p&e1"ti&ea o$upantuluiC &esponsa!ilit"#ile $e?i &e4inC di'i$ult"#i 7nt> pinate de de#in"to&ul postului 7n eEe&$ita&ea un$ii sale et$. A$east" etod" este ai eEa$t" %i asi1u&" o!#ine&ea uno& in'o& a#ii detaliate %i $o plete &e'e&itoa&e la postul &espe$ti4 %i pe& ite i pli$a&ea an1aDatului. 0$2$F$ +he!tionare !peciali*ate. n a$east" etod" de anali6" pe&soana i pli$at" este analistul postului. Este o etod" 'unda entat" %tiin#i'i$3 ne$esit" ti p pent&u $on$epe&e %i apli$a&e. De &e1ul"3 etodele $a&e asi1u&" o p&e$i6ie ai a&e sunt $ele de du&at"3 ia& $ele $a&e soli$it" un $onsu ai i$ de ti p au de6a4antaDul unei p&e$i6ii ai &eduse. +ent&u o &eu%it" 7n anali6a postului se i pune un 7nalt 1&ad de $oope&a&e 7nt&e $o pa&ti entul pe&sonal %i ana1e&ii ope&a#ionali. Responsa!ilitatea pent&u a$east" a$ti4itate &e4ine $elui $a&e poate $ont&ola 4e&idi$itatea in'o& a#iilo& 'olosite 7n anali6a postului. '! (ia postului (i%a de post nu este un do$u ent ap&e$iat %i 'olosit 7n 7nt&ea1a lu e pent&u 1estiona&ea a$ti4it"#ii pe&sonalului. Siste ul Dapone6 $lasi$ de $ondu$e&e a $o paniilo& ap&e$iat pent&u su$$esele 7n&e1ist&ate 7n do eniul p&odu$ti4it"#ii un$ii3 nu utili6ea6" 'i%ele de post. Ni$i i$ii int&ep&in6"to&i p&i4a#i nu utili6ea6" 'i%ele de post3 deoa&e$e a$estea t&e!uies$ a$tuali6ate e&eu3 de o pe&soan" spe$iali6at" $a&e t&e!uie &et&i!uit" ia& $and au ne4oie de o 'i%" a$easta $on#ine in'o& a#ii pe&i ate sau 4e$@i. Al#ii $ontest" e'i$ien#a 'i%elo& de post pe oti4 $" des$u&aDea6" $&eati4itatea3 ini#iati4a sau 'leEi!ilitatea pe $a&e o i pun s$@i !"&ile $a&e apa& tot ai '&e$4ent 7n $o panie3 s$@i !"&i dete& inate de dina is ul pie#ei. A$este opinii p&o4in din i1no&a&ea s$opu&ilo& pe $a&e o 'i%" de post le a&e. Des$&ie&ile de post nu t&e!uie s" se &e6u e doa& la o enu e&a&e a sa&$inilo& &epa&ti6ate unui post de un$". Ela!o&a&ea %i &eda$ta&ea lo& t&e!uie s" u& "&eas$" &eali6a&ea uno& o!ie$ti4e 7n $ad&ul

3)

uno& postu&i dina i$e. O!ie$ti4ele postului t&e!uie &e1"site 7n siste ul pi&a idal al o!ie$ti4elo& $o paniei3 $a o!ie$ti4e indi4iduale $a&e asi1u&" p&in a1&e1a&ea lo&3 &eali6a&ea #elului 'inal al $o paniei. +11$ Ee!crierea po!tului Anali6a postului p&esupune nu nu ai des'"%u&a&ea p&o$esului p&op&iu?6is de anali6" $i %i p&e6enta&ea &e6ultatelo& sale de !a6" 7n 'i%a postului3 $o pus" din dou" p"&#iB des$&ie&ea postului %i spe$i'i$a#ia postului. Des$&ie&ea postului $onst" 7n p&e6enta&ea tutu&o& aspe$telo& i po&tante ale postului sau 7n p&e6enta&ea 'un$#iilo& postului. (escrierea postului este sursa principal de informa ii pri!ind denumirea& locali)area postului -n structura organi)a ional& -ndatoririle i responsabilit ile aferente& condi iile generale de munc& ec>ipamentele i instrumentele de lucru folosite. Des$&ie&ea postului t&e!uie s" indi$e toate sa&$inile &epa&ti6ate unui post de un$". (ie$a&e sa&$in" din des$&ie&e se de'ine%te p&in 7n%i&ui&ea ele entelo& $o ponente. De ase enea3 des$&ie&ea t&e!uie s" spe$i'i$e %i i po&tan#a &elati4" a sa&$inilo& %i ti pul alo$at 'ie$"&eia din totalul p&o1&a ului de un$". Des$&ie&ile de post t&e!uie s" $up&ind" $e&in#ele postului %i nu $>t de !ine a& t&e!ui 7ndeplinite sa&$inile &espe$ti4e. Des$&ie&ea postului poate 'i ai si pl" sau ai $o pleE" %i poate lua di'e&ite 'o& e 7n 'un$#ie de natu&a postului %i de s$opul pent&u $a&e se 7nto$ e%te. +ent&u un$ito&ii di&e$t p&odu$ti4i des$&ie&ea postului poate $up&inde nu ai un pa&a1&a' sau o pa1in"3 7n ti p $e pent&u postu&ile $o pleEe de ana1e&i des$&ie&ea se poate des'"%u&a pe ai ulte pa1ini. In $a6u&ile postu&ilo& in'e&ioa&e3 des$&ie&ea postu&ilo& se &eali6ea6" u%o&3 a$$entul pun>ndu?se pe sa&$inile $a&e t&e!uie 7ndeplinite 7n ti p $e 7n $a6ul postu&ilo& ana1e&iale3 des$&ie&ea postu&ilo& a&e 7n 4ede&e &e6ultatele $a&e t&e!uie o!#inute. +ent&u postu&ile de spe$iali%ti3 dato&it" autono ieie de $a&e a$e%tia t&e!uie s" se !u$u&e3 des$&ie&ea de post se li itea6" doa& la en#iona&ea 7ndato&i&ilo& %i &esponsa!ilit"#ilo&3 a p&e$i6"&ilo& p&i4ind sa&$inile ai pu#in pe&tinente. Ast'el3 $u $>t un post se a'l" la un ni4el ie&a&@i$ ai 7nalt3 $u at>t este ai di'i$il" des$&ie&ea p&e$is" a $on#inutului s"u ia& o$upantul postului a&e ai ulte posi!ilit"#i de a eEe$uta 7ndato&i&ile sau &esponsa!ilit"#ile sale. Indi'e&ent de 'o& "3 des$&ie&ea postului t&e!uie s" o'e&e o i a1ine $>t ai $up&in6"toa&e3 $o plet" %i $o pleE" a postului %i a $e&in#elo& sale. Ea t&e!uie s" $on#in" in'o& a#ii $a&e s" aDute ana1e entul 7n po6i#iona&ea eEa$t" a a$ti4it"#ii des'"%u&ate %i a &e6ultatelo& o!#inute. Totodat" ea t&e!uie s" 'ie su'i$ient de 'leEi!il" pent&u a nu li ita $apa$it"#ile an1aDatului sau de64olta&ea a$estuia. (oa&te pe s$u&t3 se poate spune $" 'i%a postului p&e$i6ea6" $eea $e t&e!uie s" 'a$" titula&ul postului &espe$ti4. Ea o'e&" in'o& a#ii desp&e a$ti4it"#i3 sa&$ini3 7ndato&i&i3 &esponsa!ilit"#i. A$esto&a li se adau1" %i in'o& a#ii $u p&i4i&e la $o po&ta entul pe $a&e t&e!uie sa?l ai!" o$upantul postului. Des$&ie&ea t&e!uie s" 'ie $la&" %i p&e$is" pent&u a pe& ite an1aDatului s" 7ntelea1" $e anu e a&e de '"$ut3 $@ia& din si pla le$tu&a&e a des$&ie&ii postului. Des$&ie&ea unui post di'e&" de la o $o panie la alta 7n 'un$#ie de odul de o&1ani6a&e %i o!ie$ti4ele $o paniei. Este ne$esa& s" $up&ind" toate sa&$inile3 at&i!u#iile %i $o peten#ele $o&espun6"toa&e postului 7n o&dinea i po&tan#ei lo& sau a su$$esiunii a$esto&a. A$estea

3,

t&e!uies$ eEp&i ate 7nt&?o not" $la&" %i $up&in6"toa&e da& %i 'leEi!il" pent&u a?i pe& ite o$upantului postului s" a$#ione6e dup" $onDun$tu&a $&eat" la o entul eEe$u#iei sa&$inii t&asate. La ela!o&a&ea des$&ie&ii postului3 analistul t&e!uie s" p&e$i6e6e u& "toa&ele ele ente ale postului)B denu i&ea %i o!ie$ti4ele postului3 ni4elul ie&a&@i$3 supe&io&ul di&e$t3 &ela#iile o&1ani6ato&i$e3 sa&$inile $@eie3 auto&itatea a$o&dat"3 li itele de $o peten#"3 &esu&sele disponi!ile. Des$&ie&ea poate 'i o si pl" enu e&a&e a sa&$inilo& %i &esponsa!ilit"#ilo& la postu&ile de a1en#i de asi1u&a&e $a&e au $a sa&$in" 7n$@eie&ea $ont&a$telo& de asi1u&a&e3 &olul de $onta$ta&e a poten#ialului asi1u&at %i de ne1o$ie&e a $ont&a$tului &e4enindu?i altui a1ent de asi1u&a&e. Des$&ie&ea3 poate 'i ai stu'oas" la postu&ile de ana1e&i unde a$$entul se pune de o!i$ei pe &e6ultatele pe $a&e t&e!uie s" le o!#in" o$upan#ii a$esto& postu&i. In p&a$ti$a &e$ent" tot ai ul#i di&e$to&i 1ene&ali au 7n 'i%a postului doa& $>te4a din sa&$inile3 at&i!u#iile %i $o peten#ele spe$i'i$e postului o$upat3 detaliile a$esto&a %i $&ite&iile de pe&'o& an#" a%teptate de la o$upantul postului 'iind t&e$ute 7nt&?un $ont&a$t de ana1e ent3 $a o aneE" la 'i%a postului. A$east" aneE" se 7n$@eie 7nt&e pe&soana dese nat" d&ept ana1e& %i a$#iona&iatul $a&e?l dese nea6". Ea $up&inde du&ata pe $a&e este ales ana1e&3 &esu&sele de $a&e !ene'i$ia6"3 pe&'o& an#ele pe $a&e t&e!uie s" le o!#in" %i pa$@etul sala&ial pe $a&e?l p&i e%te. +"&e&ea noast&" este $" 'i%ele de post ale a1en#ilo& de asi1u&a&e a& t&e!ui s" $on#in" at>t sa&$inile %i at&i!u#iile a'e&ente $>t %i $o peten#ele a$o&date de $oo&donato&ii di&e$#i ai lo&3 lu$&u &eali6a!il p&in $ola!o&a&ea dint&e $o pa&ti entele asi1u&"to&ului. (i%ele de post ale a1en#ilo& de asi1u&a&e pot 'i &eda$tate p&in si pla enu e&a&e a sa&$inilo& %i at&i!u#iilo& lo& <pent&u a1en#ii de asi1u&a&e $a&e au 4e$@i e 7n p&o'esie= sau se poate opta pent&u des$&ie&ea detaliat" a a$esto&a< pent&u a1en#ii de asi1u&a&e 7n$ep"to&i=. Un eEe plu de descriere a sarcinilor de munc ale unui agent de asigurare a $"&ui a$ti4itate este inte& edie&ea $ont&a$telo& de asi1u&a&e pent&u poten#ialii asi1u&a#i ai $o panieiB 1.esti ea6"3 e4aluea6" %i p&eia 7n asi1u&a&e &is$u&ile spe$i'i$e u& "toa&elo& tipu&i de asi1u&"&i $u en#iona&ea li itei de $o peten#"B asi1u&a&ea de a4a&ii autoB p>n" la aE 10.000 eu&o su " asi1u&at"A$ont&a$t asi1u&a&ea $l"di&ilo& %i a $on#inutului a$esto&aBp>n" la aE. 100.000 eu&oA$ont&a$t t&anspo&t !unu&i ate&ialeBp>n" la aE. 100.000 eu&oAun t&anspo&t ani ale3 $ultu&i a1&i$oleB $u asisten#" la su!s$&ie&e din pa&tea spe$iali%tilo& 7n su!s$&ie&ea a$esto& tipu&i de asi1u&"&i &"spunde&e $i4il" p&o'esional"B p>n" la aE 100.000 eu&oAan 4"t" "&i $o&po&ale %i pa1u!e ate&iale3 indi'e&ent de nu "&ul de e4eni ente dint&?un an. &"spunde&e $i4il" autoB $on'o& No& ei RCAA2009, 2$ $ont&a$tea6"3 7n$@eie %i &e>nnoie%te $ont&a$tele de asi1u&a&e pent&u asi1u&"&ile auto&i6ate 7n li ita $o peten#elo& sta!ilite . 3$ 7n$asea6" la s$aden#" &atele de p&i " u& "toa&e $elei dint>i3 7n 4ede&ea $ontinu"&ii &apo&tu&ilo& de asi1u&a&eC
) ,

Manoles$u3 A. 20033 op $it. pa1. 1*, Monito&ul O'i$ial n&. ,99A0*.12.200*

50

o'e&" supe&io&ului ie&a&@i$ in'o& a#ii 7n 4ede&ea ela!o&"&ii o'e&telo& de asi1u&a&e 7n $on$o&dan#" $u $e&in#ele poten#ialilo& asi1u&a#iC depune 7n te& enul le1al p&i ele de asi1u&a&e 7n$asate de la asi1u&a#ii s"i 7n $on$o&dan#" $u do$u entele $u &e1i spe$ial %i a $elo& de 7n$asa&e eEistente asup&a saC a&@i4ea6" $opiile do$u entelo& de asi1u&a&e %i le p"st&ea6" 7n $ondi#ii de si1u&an#" %i p&ote$#ie.

#ceeai fi poate cuprinde i descrierea fiecrei sarcini& p>n" 7n detaliu. Sp&e eEe plu sa&$ina X$ont&a$tea6"3 7n$@eie %i &e>nnoie%te $ont&a$tele de asi1u&a&e pent&u asi1u&"&ile auto&i6ate 7n li ita $o peten#elo& sta!ilite p&in no& ele inte&ne3 poate 'i detaliat" pe su!pun$te o'e&ind ai ult" $la&itate %i &i1oa&e sa&$inii &espe$ti4eB dete$tea6" ne4oia de asi1u&a&e a pe&soanelo& 'i6i$e %i Du&idi$e din a&ia te&ito&ial" 7n $a&e a$#ionea6"3 p&in $ole$ta&ea de ad&ese a $elo& $a&e i?a& putea de4eni asi1u&a#iC sta!ile%te 7nt>lni&i $u poten#ialii asi1u&a#i sau $u asi1u&a#ii eEisten#i pent&u &e>nnoi&i de asi1u&"&iC p&e6int" o'e&ta de p&oduse de asi1u&a&e a $o paniei pe $a&e o &ep&e6int" sau p&odusul de asi1u&a&e $a&e?l inte&esea6" pe $el $u $a&e se 7nt>lne%teC 'a$e p&opune&i pent&u $ondi#iile de asi1u&a&e 7n $a&e s" se 7n$@eie $ont&a$tulC p&opune p&i a de asi1u&a&e 7n $on$o&dan#" $u &is$u&ile $a&e se su!s$&iuC ne1o$ia6" p&i a de asi1u&a&e 7n li itele $o peten#elo& p&i ite de la supe&io&ul di&e$tC 7n te& enii ne1o$ia#i3 7n$@eie $ont&a$tul de asi1u&a&e %i 7n$asea6" p&i a de asi1u&a&eC 7n >nea6" asi1u&atului poli#a de asi1u&a&e3 da$a s?a 7n$@eiat pe 'o& ula& tipi6at. "erg?nd mai -n detaliu3 'ie$a&e enun# poate 'i eEpli$at 7n a "nun#i e3 ast'el Xsta!ile%te 7nt>lni&i $u poten#ialii asi1u&a#i sau $u asi1u&a#ii eEisten#i pent&u &e>nnoi&i de $ont&a$te de asi1u&a&eS3 se poate detaliaB ia le1"tu&a tele'oni$ $u poten#ialul asi1u&at3 se p&e6int" pe sine %i $o pania pe $a&e o &ep&e6int". soli$it" inte&lo$uto&ului s"u sta!ili&ea unei 7nt>lni&i 7n 4ede&ea $ont&a$t"&ii unei asi1u&"&i sau 7n 4ede&ea &e>noi&ii asi1u&"&ii $a&e 4a eEpi&a peste o pe&ioad" s$u&t" de ti p. dup" $e p&i e%te a$$eptul inte&lo$uto&ului3 pent&u 7nt>lni&e3 sta!iles$ de $o un a$o&d lo$ul de 7nt>lni&e3 data %i o&a. De &e1ul" 'i%a postului este st&u$tu&at" 7n t&ei p"&#iB 1$ prima parte $up&inde in'o& a#ii $a&e pe& it identi'i$a&ea postului. Denu i&ea postului nu t&e!uie s" 'ie 1ene&al"3 ea 4a &e'le$ta $>t ai eEa$t $on#inutul un$ii &espe$ti4eB ? titulatu&a postului

51

? lo$ali6a&ea ? $lasi'i$a&eaA$odul postului 2$ a doua parte o'e&" in'o& a#ii asup&a 1&adului de $ont&ol %i &ela#iona&ea $u alte postu&i. In a$east" pa&te se $onse nea6" pe s$u&t3 o!ie$ti4ul postului $eea $e o'e&" posi!ilitatea unei 4ede&i de ansa !lu3 util" 7n o entul &e$&ut"&ii %i sele$#iei pent&u postul &espe$ti4B ? supe&io&ul i ediat ?&ela#ia $u alte postu&i ?s$opul 1ene&al al postului 3. a treia parte $up&inde lista de sa&$ini %i &esponsa!ilit"#i spe$i'i$e postului3 li itele de auto&itate %i &esu&sele puse la dispo6i#ie. Sunt $up&inse sa&$inile p&in$ipale %i se$unda&e3 p&e$u %i sa&$inile o$a6ionale %i spe$i'i$eB +ent&u 'ie$a&e sa&$in" se indi$" ti pii $a&e sunt p&e4"6u#i pent&u eEe$uta&e. Este $ea ai i po&tant" se$#iune din 'i%a postului3 oti4 pent&u $a&e ea t&e!uie ela!o&at" $u 'oa&te a&e aten#ie %i &esponsa!ilitate3 deoa&e$e t&e!uie s" 'ia $o plet" %i p&e$is". In 'un$#ie de natu&a postului pent&u $a&e se ela!o&ea6" 'i%a postului3 p&e6enta&ea datelo& se 4a 'a$e dup" ai ulte $&ite&iiB dup" i po&tan#a sa&$inilo& %i &esponsa!ilit"#ilo&3 dup" o&dinea 7n $a&e t&e!uie eEe$utate sa&$inile3 dup" ti pul pe $a&e eEe$utantul 7l alo$" eEe$ut"&ii sa&$inilo& sau dup" '&e$4en#a a$ti4it"#ii. Des$&ie&ea postului la un ana1e& sau la un spe$ialist 4a putea $up&inde %i in'o& a#ii desp&e "&i ea !u1etului alo$at a$estui postB A$ti4it"#ile %i p&o$edu&ile postului U sa&$ini $e t&e!uie 7ndeplinite3 ate&iale %i utilaDe 'olosite3 inte&a$#iuni 'o& ale $u al#i an1aDa#i ? Ma&Da de autono ie U li ite de auto&itate ? Condi#iile de un$" %i ediul 'i6i$ 7n $a&e se des'"%oa&" a$easta3 lo$ali6a&ea 1eo1&a'i$"3 posi!ilitatea odi'i$"&ii a$esto& $ondi#ii3 ? Resu&se disponi!ile3 ? +&in$ipalele $e&in#e <p&e1"ti&e3 eEpe&ien#"3 aptitudini %i atitudini= ? Data &eda$t"&ii +&in $o&e$ta de'ini&e a postului $on'o& a$estui $ad&u3 p&in $o&e$ta des$&ie&e a 'ie$"&ei $o ponente se 4a putea &"spunde $o&e$t la &a#iunea eEisten#ei postului %i la &e6ultatele a%teptate. De ase enea $o&e$ta des$&ie&e a postului 4a pune 7n e4iden#" &esu&sele ne$esa&e %i auto&itatea o'e&it" o$upantului postului 'a#" de o&1ani6a#ie %i !u1etul alo$at pent&u 7ndeplini&ea sa&$inilo&. Des$&ie&ile de post nu au $a&a$te& pe& anent. Dato&it" dina is ului a$ti4it"#ilo& din toate do eniile de a$ti4itate3 des$&ie&ile t&e!uie eEa inate %i a$tuali6ate pe& anent 7n 'un$#ie de s$@i !"&ile $a&e se p&odu$. De p&e'e&at este $a atun$i $>nd se a$tuali6ea6" des$&ie&ile s" 'ie anti$ipate tendin#ele de de64olta&e3 ast'el 7n$>t $on#inutul postului s" 7%i p"st&e6e a$tualitatea pe pa&$u&sul unui an. Des$&ie&ea postului supo&t" odi'i$"&i %i 7n de$u&sul unui an da$" se $onstat" $" au inte&4enit odi'i$"&i i po&tante 7n st&u$tu&a postului3 dete& inate de situa#ii spe$iale. Intodeauna3 des$&ie&ea t&e!uie s" se !a6e6e pe in'o& a#iile o'e&ite de anali6a postului %i s" $on#in" toate ele entele ne$esa&e s$opului pent&u $a&e a 'ost ela!o&at". Reda$ta&ea des$&ie&ilo& de post t&e!uie s" 'ie $on$&et" %i p&e$is". A1en#ia Eu&opean" de +&odu$ti4itate a ela!o&at un set de indi$a#ii asup&a odului de &eda$ta&e a se$#iunii &e'e&itoa&e la des$&ie&ea postului Stilul t&e!uie s" 'ie di&e$t %i $on$is3 (&a6ele t&e!uie s" 7n$eap" p&in 4e&!e 'un$#ionale la diate6a a$ti4" %i ti pul p&e6ent ?

52

Te& enii 'olosi#i t&e!uie s" 'ie p&e$i%i. Sunt de e4itat te& enii $a&e nu dau &ela#ii p&e$ise desp&e a$ti4itate %i pot 'i 'olosi#i pent&u o 1a " eEt&e de la&1" de sa&$ini %i &esponsa!ilit"#i3 (ie$a&e '&a6" t&e!uie s" ai!" un $on#inut eEpli$it3 T&e!uie a&"tate le1"tu&ile $e unes$ sa&$inile3 O des$&ie&e de post t&e!uie s" 'ie $o plet" (o& ula&ea p&in$ipalelo& &esponsa!ilit"#i ale postului t&e!uie s" se !a6e6e pe te& eni &ele4an#i %i 4e&!e pot&i4ite pent&u 7ndeplini&ea sa&$inilo&. In a$est s$op este &e$o anda!il $a pent&u 'ie$a&e $ate1o&ie de postu&i s" se alea1" te& eni p&op&ii %i 4e&!e spe$i'i$e. +&o$esul de 'o& ula&e a des$&ie&ii postului este eEt&e de di'i$il 'apt pent&u $a&e pe&soana $a&e se o$up" de &eda$ta&e t&e!uie s" ai!" o p&a$ti$" 7ndelun1at" 7n do eniu. Din a&ea as" de in'o& a#ii $ulese 7n p&o$esul de anali6" 4a t&e!ui s" alea1" doa& datele esen#iale desp&e post. In p&o$esul de &eda$ta&e 3 analistul 4a t&e!ui s" 'ilt&e6e in'o& a#iile pent&u a le putea a%e6a pe p&o!le e sau do enii de &esponsa!ilitate 7n&udite. Dup" 'o& ula&ea lo& a$estea 4o& t&e!ui dis$utate $u o$upantul postului %i $u %e'ul ie&a&@i$ al a$estuia pent&u a a4ea un ulti pun$t de 4ede&e $u p&i4i&e la $o&e$titudinea %i $la&itatea datelo& sinteti6ate. Analistul t&e!uie s" ai!" 7n 4ede&e $a des$&ie&ea postului B ? s" $ont&i!uie la ap&e$ie&ea de $"t&e an1aDat a un$ii p&estate3 nu $a pe o a$ti4itate de &utin" $i $a pe o $&ea#ie pe&sonal"3 ? s" o'e&e an1aDatului in'o& a#ii noi %i se ni'i$ati4e desp&e postul s"u. Nu este eE$lus $a an1aDatul %i %e'ul s" s" 'a$" o!se&4a#ii pent&u a anda&ea des$&ie&ii pot&i4it 4i6iunii sau anu ito& inte&ese. Analistul t&e!uie s" dis$ea&n" o!se&4sa#iile p&i ite %i s" &e#in" nu ai $e adu$e plus 4aloa&e p&in $on#inut %i a$u&ate#e des$&ie&ii postului '%! )pecificaia postului Co&e$ta $o&ela&e 7nt&e lo$ul de un$" %i pe&soana $a&e?l 4a o$upa nu se poate 'a$e de$>t pe !a6a 7n#ele1e&ii eEa$te a a$ti4it"#ilo& postului %i a identi'i$"&ii $a&a$te&isti$ilo& $e&ute o$upantului pent&u a &eu%i s" o!#in" pe&'o& an#a $e&ut" de post. De a$eea la des$&ie&ea postului se ata%ea6" un supli ent $a&e 4a $on#ine p&o'ilul $ali'i$"&ii ne$esa&e. Spe$i'i$a#ia postului este o list" $a&e $up&inde $apa$it"#ile sau $a&a$te&isti$ile pe&sonale $e&ute o$upantului postului3 ni4elul de inst&ui&e3 tipul de 'o& a&e3 eEpe&ien#a. 1pecifica ia postului este documentul prin care se detalia) toate cerin ele pri!ind cunotin ele& pregtirea profesional& e/perien a& trsturile de personalitate& aptitudinile fi)ice i psi>ice necesare ocuprii i reali)rii performan ei specifice postului. Atun$i $>nd s$opul anali6ei este $&ea&ea unui nou post de un$"3 spe$i'i$a#iile &e6ultate se &e'e&" la $a&a$te&isti$ile postului $u i pli$a#ii asup&a &e$&ut"&ii pe&soanei $a&e 4a o$upa postul de un$"3 &espe$ti4 ni4elul de %$ola&i6a&e3 spe$iali6a&e sau sup&aspe$iali6a&e3 eEpe&ien#a 7n un$" pent&u 7ndeplini&ea o!ie$ti4elo& postului $&eat. Alte ele ente ale spe$i'i$a#iei au 7n 4ede&e sele$#ia pe&soanei $a&e 4a o$upa postul de un$"3 &espe$ti4 ni4elul $uno%tin#elo& sale 7n do eniu3 aptitudinile pe&sonale3 $alit"#ile sale 'i6i$e %i psi@i$e. Con#inutul spe$i'i$a#iei a&e i po&tan#" asup&a odului de e4alua&e a postului 7n &apo&t $u o!ie$ti4ele o&1ani6a#iei %i a ne$esit"#ii pe&'e$#ion"&ii p&o'esionale a o$upantului postului pent&u &eali6a&ea noilo& o!ie$ti4e ale postului.

53

'*! "odelul fiei postului din compania de asigurri + funcia de inspector de asigurri (un$#iile din $o paniile de asi1u&"&i sunt &ep&e6entate sinteti$ 7n 'i%ele de post ela!o&ate de $"t&e depa&ta entul de &esu&se u ane. (i%a postului &ed" 7n a "nunt sa&$inile %i at&i!u#iile $a&e?i &e4in 'ie$"&ui o$upant de post3 desp&inse din o!ie$ti4ele 1ene&ale ale $o paniei p&e$u %i $e&in#ele pe $a&e soli$itan#ii 7n o$upa&ea postu&ilo& t&e!uie s" le 7ndeplineas$" pent&u a o$upa un post de un$" %i a?%i 7ndeplini 7n totalitate sa&$inile t&asate. (i%ele de post sunt $a&a$te&isti$e 'ie$"&ei $o panii de asi1u&"&i 7n pa&te3 totu%i ele $on#in $>te4a ele ente $o une3 di'e&ite 'iind &esponsa!ilit"#ile a'e&ente postu&ilo& si ila&e din $o panii di'e&ite. Responsa!ilit"#ile postu&ilo& si ila&e din $o panii di'e&ite de asi1u&"&i di'e&" 'un$#ie de odul de o&1ani6a&e a $o paniei3 de "&i ea $o paniei de asi1u&"&i3 de tipu&ile de asi1u&"&i ap&o!ate s" le su!s$&ie3 de ana1e&ul $a&e $ondu$e $o pania ai p&e$is de atitudinea sa 'a#" de dele1a&ea &esponsa!ilit"#ilo&. Pre)entm modelul fiei postului pentru inspectorul de asigurri care are ca principale sarcini de lucru contractarea si subscrierea unor anumite forme de asigurri i -ncasarea primelor de asigurare la asigurrile pe care le-a subscris.
1.%. @@@@ #sigurare ,easigurare 1.#. 1ucursala @@@@@@.. Fia postului #ne/ la %.*.". nr. @@@. 1.(enumirea inspector de asigurare postului 2.Po)i ia -n %.2.,. @@@@. 5.%ompartimentul @@@@. din organigram a. identificarea necesit ilor de asigurare a persoanelor fi)ice i .uridice din teritoriul -n care-i desfoar acti!itatea A.2biecti!ul b. contactarea i subscrierea contractelor de asigurri generale postului pentru persoanele fi)ice i .uridice din ra)a teritorial -n care-i desfoar acti!itatea a. contractarea i subscrierea contractelor de asigurri pentru a!arii auto i furt p?n la o sum ma/im asigurat de 2C.CCC euro b. contractarea i subscrierea asigurrilor de accidente persoane p?n la o sum ma/im asigurat de 5C.CCC euro c. contractarea i subscrierea asigurrilor de transport p?n la o B.%ompeten ele sum ma/im asigurat de 1C.CCC,23 postului d. contractarea i subscrierea asigurrilor de cldiri i bunuri p?n la o sum ma/im asigurat de 1CC.CCC euro e. contractele de asigurare pentru celelalte asigurri generale se subscriu doar cu asisten din partea conducerii sucursalei D.*ntegrarea -n #. Postul imediat superior' ef ser!iciu asigurri din sucursal structura Postul imediat inferior' agen ii de asigurare organi)atoric a E. 1ubordonri companiei 1. are -n subordine agen ii de asigurare a cror acti!itate o coordonea)

55

2. este -nlocuit de al i inspectori de asigurare prin redistribuirea portofoliului su altor inspectori de asigurare de ctre eful ser!iciului asigurri al sucursalei %. ,ela ii func ionale 1. interne ' cu departamentele de contabilitate& informatic& daune i marFeting pentru depunerea primelor de asigurri -ncasate& e!iden a i administrarea contractelor de asigurare pe care le-a subscris i oferirea ser!iciilor de calitate re)ultate din contractele de asigurri& asigura ilor si. 2. e/terne ' persoane fi)ice i .uridice care au ne!oie de produsele de asigurare pe care inspectorul de asigurri le contractea) a. detectea) ne!oia de asigurare a persoanelor fi)ice i .uridice din ra)a sa de ac iune& prin colectarea de adrese a celor care i-ar putea de!eni asigura iH b. stabilete -nt?lniri cu poten ialii asigura i sau cu asigura ii e/isten i pentru re?nnoiri de asigurriH c. pre)int oferta de produse de asigurare a companiei pe care o repre)int sau produsul de asigurare care-l interesea) pe cel cu care se -nt?lneteH d. face propuneri pri!ind condi iile de asigurare -n care s se -nc>eie contractulH e. propune prima de asigurare -n concordan cu riscurile care se subscriuH negocia) prima de asigurare -n limitele competen elor primite de la superiorul directH f. -n termenii negocia i& -nc>eie contractul de asigurare i -ncasea) prima de asigurareH g. -nm?nea) asiguratului poli a de asigurare& daca s-a -nc>eiat pe formular tipi)at. >. ar>i!ea) copiile contractelor de asigurare i rspunde de pstrarea lor -n condi ii de siguran i. desfoar acti!itate de promo!are i populari)are a produselor de asigurare pe care compania le subscrie i ofer asigura ilor materialele promo ionale reparti)ate din cadrul sucursaleiH .. -n !ederea mririi gradului de cuprindere -n asigurare i a numrului de asigura i este obligat s pre)inte sptm?nal prin intermediul unor surse specifice i centre de influen H F. s aib inter!iuri cu 12 poten iali asigura i pe sptm?n pentru detectarea ne!oii de asigurareH l. s-i !i)ite)e pe asigura i cu orice oca)ie& nu doar la ani!ersarea poli ei& detect?nd noile ne!oi de asigurare ale asiguratului sau orice problem e/istent m. s participe la toate cursurile i -ntrunirile sucursalei i s cunoasc foarte bine produsele de asigurare ale companiei c?t i pe cele ale competitorilor din pia n. se preocup de aplicarea corect a dispo)i iilor legale pri!ind pre!enirea i -nlturarea cau)elor care duc la delapidare i alte forme de -nclcare a legalit ii care produc daune patrimoniului companiei n. folosete integral i eficient timpul de muncH

G.#tribu ii i sarcini

58

I.,esponsabilit i

o. e/ecut alte sarcini reparti)ate de conducerea sucursalei a. contractea) i subscrie asigurrile generale -n limitele atribuite de conducerea sucursalei
b. rspunde disciplinar de -ncasarea ratelor urmtoare celei dint?i la scaden a stabilit -n contractul de asigurare a. rspunde disciplinar de depunerea primelor de asigurare -n contul asigurtorului -n termenul legal stabilitH a. munc de birou combinat cu munc de teren b. program de lucru de I ore cu posibilitatea prelungirii acesteia cu durat nelimitat c. pentru elaborarea ofertelor de asigurare are la dispo)i ie calculator i imprimant d. pentru contactarea poten ialilor asigura i are la birou telefon fi/ cu un numr de 2BC de minute gratuite i telefon mobil cu abonament pltit de sucursal -n limita a 1CC minute pe lun e. pentru deplasarea la locul de munc al asigura ilor sau la domiciliul acestora -n !ederea contractrii de asigurri are la dispo)i ie un autoturism 7ogan proprietate a sucursalei a. ec>ipamente electronice' calculator& imprimant i telefon mobil b. autoturism 7ogan c. materiale consumabile a. documente interne' contractul colecti! de munc& ,2*& ,2F b. condi iile de asigurare a fiecrei forme de asigurare pe care are competen a s o subscrie c. imprimate tipi)ate pentru asigurrile pe care are competen a s le subscrie proceduri ale 1istemului de "anagement al %alit ii K specifice (epartamentului de subscriere al asigurrilor a. 1tudii' economice& medii b. ;ec>ime 1 an -n !?n)ri c. %unotin e specifice' -nsuirea te>nicilor de !?n)are& cunoaterea produselor de asigurare pe care are competen a s le subscrie i a tarifelor de prim aferente d. #ptitudini' de comerciant& de comunicare ini iere i -ntre inere de rela ii interpersonale& de a fi o persoan diplomat i !igilent e. %alit i personale' ini iati! i eficien & independen i -ncredere -n sine& abilit i de organi)are i comportament etic i moral f. #lte cerin e' calm& ordine -n acti!itate& loialitate fa de companie& putere de munc Lef ierar>ic superior

J.%ondi ii de lucru

1C.(otare te>nic

11.(ocumenta ie utili)at specific postului 12.#specte legate de sistemul de management al calit ii

15.1pecifica ia postului

0itular de post (ata@@. 1emnatura@@

Figura 3$1$ Fi a po!tului pentru func%ia de In!pector de a!igurri

5*

(.&. Re"$uta$ea #i sele"!ia $esu$selo$ umane

#$

Recrutarea re!ur!elor umane

Re$&uta&ea este a$ti4itatea de identi'i$a&e a pe&soanelo& $a&e au a$ele $a&a$te&isti$i %i aptitudini soli$itate de postu&ile 4a$ante %i de at&a1e&e a a$esto&a 7n $ad&ul o&1ani6a#iei. A$#iunea de &e$&uta&e se des'"%oa&" 7n od $ontinuu %i siste ati$3 'iind ne$esa&" 7nlo$ui&ea $elo& $a&e p"&"ses$ 7nt&ep&inde&ea din di'e&ite oti4e3 p&e$u %i pent&u asi1u&a&ea postu&ilo& noi3 $&eate p&in de64olta&ea unit"#ii. Re$&uta&ea poate 'i ini#iat" de $"t&e o&1ani6a#ie sau de 'i& e spe$iali6ate. Su$$esul unei o&1ani6a#ii este asi1u&at nu ai da$" an1aDa#ii sunt &e$&uta#i %i sele$#iona#i dup" p&o$edu&i ade$4ate. Re$&uta&ea asi1u&" pe&soanele din $a&e se 4a e'e$tua sele$#ia. A$easta se poate &eali6a din t&ei 1&upe de popula#ieB popula#ia apt" de un$"C popula#ia a$ti4"C ul#i ea $elo& &e$&uta#i. Popula ia apt de munc. Li itele 4>&stei apte de un$" se dete& in" 7n 'ie$a&e #a&" pot&i4it le1isla#iei eEistente. n Ro >nia 4>&sta apt" de un$" se $onside&" 7nt&e 1* %i 89 de ani pent&u 'e ei %i 7nt&e 1* %i *2 de ani pent&u !"&!a#i. Din a$east" $ate1o&ie se s$ade popula#ia 7n li itele 4>&stei apte de un$" da& in$apa!il" de un$". A$east" 1&up" o'e&" $el ai a&e nu "& de posi!ili $andida#i. Popula ia acti!. Din pun$t de 4ede&e e$ono i$ $up&inde toate pe&soanele de 15 ani %i peste3 $a&e 7n pe&ioada de &e'e&in#" au $onstituit 'o&#" de un$" disponi!il" utili6at" sau neutili6at". Ea este al$"tuit" din popula#ia o$upat" %i %o e&i. +opula#ia o$upat" in$lude pe&soanele $a&e au un lo$ de un$" %i $a&e3 7n pe&ioada de &e'e&in#"3 au lu$&at pe !a6a unui $ont&a$t de un$"3 $on4en#ie sau 7n od independent3 pe&soanele te po&a& a!sente de la un$" %i $a&e 7%i p"st&ea6" le1"tu&a 'o& al" $u lo$ul de un$"C ele4ii %i studen#ii3 pensiona&ii3 $a&e lu$&ea6"3 lu$&"to&ii 'a iliali ne&e une&a#i3 u$eni$ii sau sta1ia&ii &e une&a#i. n a$est $a6 su&sele de &e$&uta&e sunt ai li itate %i este ne4oie de un esaD de &e$&uta&eB &e'e&ito& la sala&iu3 7ndato&i&i et$. "ul imea celor recruta i. n $ad&ul a$estei 1&upe 4o&!i de pe&soanele e4aluate pent&u sele$#ie3 'iind in'luen#at" 7n p&i ul &>nd de &eputa#ia o&1ani6a#iei3 de in'o& a#iile puse la dispo6i#ia $elo& inte&esa#i et$. ,lanul de recrutare a pe&sonalului este un do$u ent inte&n de plani'i$a&e3 $u $a&a$te& 'leEi!il pent&u a putea 'i adaptat pe pa&$u&s $ondi#iilo& $on$&ete nep&e4"6ute ini#ial3 ela!o&at de $o pa&ti entul de ana1e ent al &esu&selo& u ane. +lanul de &e$&uta&e al pe&sonalului se &e'e&" la p&e4ede&ea nu "&ului de pe&soane pe $ate1o&ii3 $a&e este ne$esa& 7nt&ep&inde&ii s" o$upe postu&ile 7n 4ede&ea de64olt"&ii a$esteia %i a $elo& $a&e de4in 4a$ante 7n $u&sul anului din di'e&ite oti4e3 ast'el $" p>n" la s'>&%itul pe&ioadei de plan s" se &eali6e6e nu "&ul total de pe&sonal 7n st&u$tu&a $o&espun6"toa&e ne$esit"#ilo& 'i& ei.

59

(orme i surse de recrutare a resurselor umane Re$&uta&ea este de dou" 'elu&iB 1ene&al"C spe$iali6at". Re$&uta&ea 1ene&al" a&e 7n 4ede&e a$ti4it"#i ai pu#in $o pleEe sau un$i $ali'i$ate. Dint&e odalit"#ile de o&1ani6a&e a a$estui tip de &e$&uta&e a inti B anun#u&i 7n p&es"3 &adio3 tele4i6iune3 o'i$iul de plasa&e et$. Re$&uta&ea spe$iali6at" a&e 7n 4ede&e 'un$#ii de $ondu$e&e sau a$ti4it"#i spe$iali6ateC odul de o&1ani6a&e $up&inde uni4e&sit"#ile %i alte o&1ani6a#ii. n o&1ani6a#iile a&i3 a$ti4itatea de &e$&uta&e apa&#ine $o pa&ti entului de &esu&se u ane3 ia& 7n unit"#ile i$i3 de a$east" a$ti4itate se o$up" ana1e&ii de la di'e&ite ni4elu&i ie&a&@i$e. +&in$ipalele su&se de &e$&uta&e3 at>t a pe&sonalului de $ondu$e&e $>t %i a $elui de eEe$u#ie sunt su&sele din inte&io&ul $o paniei %i $ele din eEte&io&ul a$esteia. A !ele su&se de &e$&uta&e p&e6int" a4antaDe %i de6a4antaDe. Mana1e entul &esu&selo& u ane din 'ie$a&e $o panie 4a e4alua p&in$ipalele a4antaDe %i de6a4antaDe 7n $a6ul o$up"&ii 'ie$"&ui post din $ad&ul $o paniei %i 4a lua de$i6ia opti " pent&u &e$&uta&ea pe&soanei $a&e $o&espunde $el ai 'idel o!ie$ti4elo& $o paniei din o entul 7n $a&e se 'a$e &e$&uta&ea. Cele ai ulte $o panii utili6ea6" a !ele su&se de &e$&uta&e at>t pent&u pe&sonalul $ondu$e&e $>t %i pent&u $el de eEe$u#ie. ,ecrutarea intern A se utili6ea6" de o!i$ei pent&u pe&sonalul de $ondu$e&e. Atun$i $>nd $o pania do&e%te s"?%i &e$o pense6e an1aDa#ii3 &e$u&1e la p&o o4a&ea a$esto&a3 de ulte o&i 'olosind etoda &e$o and"&ii %e'ului di&e$t %i a p&o o4"&ii unei anu ite pe&soane. +"&e&ea noast&" &e'e&ito& la a$este p&o o4"&i este $" a& t&e!ui '"$ute 7n u& a unui siste $o&e$t %i o!ie$ti4 de e4alua&e a pe&'o& an#elo& p&e$u %i a unei 1&ile de e4alua&e a $alit"#ilo&3 aptitudinilo&3 eEpe&ien#a %i $apa$itatea 'ie$a&ui aspi&ant3 la postul $a&e t&e!uie o$upat. +&in$ipalul a4antaD al a$estei &e$&ut"&i este 'aptul $" $el p&o o4at $unoa%te a "nun#it do eniul de lu$&u al $o paniei %i odul de ope&a&e al a$esteia3 $unoa%te p&odusele pe $a&e $o pania le p&odu$e ia& a$easta %tie $e poate a%tepta de la p&oasp"tul p&o o4at %i $&e%te oti4a&ea 7n &>ndul an1aDa#ilo& eEisten#i. De6a4antaDele &e$&ut"&ii inte&ne se &e'e&" la ne ul#u i&ile $a&e apa& 7n &>ndul an1aDa#ilo& $a&e nu au 'ost p&o o4a#i %i se si t ned&ept"#i#i de siste ul de &e$&uta&e sau de lipsa de t&anspa&en#" a p&o$esului de &e$&uta&e. Tot $a un de6a4antaD este apa&i#ia p&in$ipiului lui +ete& Lau&an$e10 3 pot&i4it $"&uia oa enii tind s" se &idi$e pe s$a&" ie&a&@i$" p>n" la ni!elul lor de incompeten & $eea $e 7nsea n" $" oa enii pot 'i p&o o4a#i3 7n $ondi#iile 7ndeplini&ii $o&espun6"toa&e a sa&$inilo&3 p>n" aDun1 la a$ele postu&i ale $"&o& $e&in#e sunt supe&ioa&e poten#ialului lo&. +&in$ipiul des$&is se ani'est" adeseo&i 7n $o paniile de asi1u&"&i $a&e do&es$ s"?%i p&o o4e6e a1en#ii de asi1u&"&i $a&e au o!#inut &e6ultate &e a&$a!ile 7n 4>n6"&i ia& una din 'o& ele de &e$o pens" este p&o o4a&ea 7nt&?un post de $ondu$e&e3 pe $a&e de alt'el $ei ai ul#i a1en#i %i?l do&es$3 da& $a&e de ulte o&i 7l 4a dep"%i $a %i $o peten#" p&o'esional" pe p&oasp"tul p&o o4at. Ceea $e $ondu$e la $on$lu6ia $" po#i pie&de un !un 4>n6"to& %i 4ei $>%ti1a un ana1e& sla!. Un alt de6a4antaD al &e$&ut"&ilo& inte&ne este e'e$tul de und" sau alt'el spus apa&i#ia uno& postu&i 4a$ante 7n lan#3 ia& $o pania se poate $on'&unta $u o di inua&e a $&eati4it"#ii 11
10 11

E. C> peanu?Sonea3 C.Osoian3 op $it 20053 pa1. 1)) 2.A.C@i%u U op $it 20033 pa1 95

5)

deoa&e$e pe&soanele &e$&utate din inte&io& au a$eea%i sta&e de spi&it $u $ei din $o panie3 nu adu$ noutatea $a %i $ei 4eni#i din a'a&". ,ecrutarea e/tern A da$" ana1e entul $o paniei de$ide $" un anu it post nu poate 'i o$upat de pe&soane din inte&io&ul $o paniei sau 7n $a6ul &e$&ut"&ii pe&sonalului de eEe$u#ie se apelea6" la &e$&utatea din su&se eEte&ne $o paniei. In 'un$#ie de lo$ul postului 7n st&u$tu&a $o paniei se 4a de$ide da$" &e$&uta&ea se 4a 'a$e la ni4el lo$al3 6onal sau na#ional. +&in$ipalul a4antaD al &e$&ut"&ii eEte&ne este 'aptul $" su&sele eEte&ne pe& it satis'a$e&ea $u pe&sonal supli enta& 7n $a6ul de64olt"&ii $o paniei ia& at&a1e&ea %i identi'i$a&ea unui a&e nu "& de pe&soane eEte&ne $o paniei 4o& $onstitui o su&s" de idei %i $uno%tiin#e $a&e pot adu$e un su'lu nou $o paniei. Totodat"3 'aptul $" din ultitudinea de $andida#i $a&e 4o& pa&ti$ipa la p&o$esul de sele$#ie3 se 4o& ale1e $ei ai !ine p&e1"ti#i p&o'esional3 a$e%tia nu 4o& pa&ti$ipa la $u&su&i de p&e1"ti&e p&o'esional"3 di inu>nd $@eltuielile $o paniei $u o&1ani6a&ea a$esto& $u&su&i12 . In $a6ul 7n $a&e $o pania se a'l" 7n situa#ie <'inan$ia&"= di'i$il"3 nu ai o pe&soan" din a'a&a $o paniei $a&e nu a&e o!li1a#ii 'a#" de pe&soane din inte&io& <$@ia& %i 'a#" de a$#iona&i= poate lua de$i6ii o!ie$ti4e $a&e s" du$" la &ed&esa&ea a$ti4it"#ii $o paniei. Dint&e de6a4antaDele &e$&ut"&ii eEte&ne ne op&i asup&a $ostu&ilo& &idi$ate3 a pe&ioadei lun1i 7n $a&e se des'"%oa&" p&o$esul de &e$&uta&e %i a 'aptului $" aptitudinile %i $alit"#ile $elo& &e$&uta#i sunt anali6ate3 de ulte o&i3 $u supe&'i$ialitate de pe&soane < ana1e&i de &esu&se u ane= $a&e au &est&>nse $uno%tiin#e desp&e do eniul 7n $a&e a$ti4ea6" $o pania3 pe !a6a uno& &e'e&in#e sau 7n ti pul uno& 7nt>lni&i de s$u&t" du&at". De ase enea3 'aptul $" pe&ioada de a$o oda&e a noilo& 4eni#i 4a 'i ai lun1" de$>t a unuia p&o o4at din inte&io&ul $o paniei3 eEist" &is$ul de a nu se putea adapta la &it ul de un$" %i de a nu se &idi$a la standa&dele p&o'esionale ale e$@ipei de $ondu$e&e a $o paniei. Un alt de6a4antaD $onstituie 'aptul $" da$" postu&ile de $ondu$e&e sunt des o$upate $u pe&soane din a'a&a $o paniei3 poten#ialii $andida#i din inte&io& $a&e tind sp&e p&o o4a&e s?a& putea si #i '&ust&a#i3 pot 1ene&a ne ul#u i&i 7n $ad&ul $o paniei3 sau pot p"&"si $o pania lu>nd $u ei o pa&te i po&tant" din in'o& a#iile $o paniei. 1ursele de recrutare +ent&u &e$&ut"&ile inte&ne se 'oloses$ !a6ele de date $&eate de 'ie$a&e $o panie 7n $a&e se 1"ses$ 'i%e $u aptitudinile %i $alit"#ile p&op&iilo& an1aDa#i p&e$u %i $ali'i$ati4ele o!#inute de a$e%tia la $u&su&ile de p&e1"ti&e %i spe$iali6a&e o&1ani6ate de 'ie$a&e $o panie 7n pa&te. Su&se de &e$&uta&e O alt" su&s" pent&u &e$&uta&ea din inte&io&ul $o paniei o pot &ep&e6enta anun#u&ile de an1aDa&e '"$ute de $ondu$e&ea $o paniei 7n &apoa&tele de a$ti4itate sau a'i%ate la su$u&salele %i a1en#iile din te&ito&iu ale $o paniei. A$east" su&s" de anun# 7n $ad&ul $o paniilo&3 nu se Re$&uta&ea Re$&uta&ea p&ea p&a$ti$" deoa&e$e inte&n" ul#i dint&e eEe$utan#ii $u &e6ultate !une se pot so$oti 7nd&ept"#i#i s" eEte&n" 'ie p&o o4a#i3 lu$&u $a&e de ulte o&i nu este posi!il %i poate at&a1e ne ul#u i&ea a$esto&a 'a#" de ana1e entul $o paniei. In $a6ul &e$&ut"&ii din a'a&a $o paniei ne 4o op&i at>t la su&sele in'o& ale $>t %i la Su&se in'o& ale de Anun# de Su&se $ele 'o& ale13. Ia6" O s$@e " p&opus" &e$&uta&e utili6ate este &edat" 7n<non 'i1u&a 2.1. pe&sonale= date $u an1aDa&e 7n a su&selo& de <&ela#ii 'o& ale
p&op&ii an1aDa#i inte&io&ul $o paniei Conta$t di&e$t Re'e&in#e pe&sonale=

12

A. Manoles$u3 op $it 20033 pa1 2)* 13 D. A. Constantines$u? Mana1e entul &esu&selo& u ane 3 Ed Na#ionala 3 Iu$u&e%ti3 20023 pa1 109
? $onta$te pe&sonale ? etoda '"&" pi$ioa&edi&e$t $onta$t ? etode neu6uale ?$o peti#ia ? e'e$ti4ul de 4>n6a&e eEistent 7n $o panie ? asi1u&a#ii eEisten#i ? $ent&e de in'luen#" ? an1aDa#ii a1en#iei ? pu!li$itate ? inte&net ? a1en#ii de &e$&uta&e

5,

Figura 3$2$ ,rincipalele !ur!e de recrutare 1ursele informale denu ite %i su&sele X&ela#iilo& pe&sonaleS sunt 'olosite la &e$&uta&e at>t p&in siste ul &ela#iilo& di&e$te $>t %i p&in &e'e&in#ele '"$ute asup&a pe&soanelo& $unos$ute. +&in inte& ediul &ela#iilo& di&e$te se pot &e$&uta pe&soane 'ie p&in $onta$t di&e$t3 'olosind etoda '"&" $onta$t di&e$t3 p&in etode neu6uale sau de la $elelalte $o panii $u a$ti4itate si ila&" %i $u $a&e $o pania &e$&uto&a&e este 7n $o peti#ie. Metoda $onta$tului di&e$t p&esupune &e$&uta&ea de pe&sonal din 'a ilia sau 1&upul de p&ieteni ai $elui $a&e 'a$e &e$o anda&ea. Este o etod" des 'olosit" la &e$&uta&ea a1en#ilo& de 4>n6a&e da& nu este de ne1liDat ni$i la &e$&uta&ea pe&sonalului de $ondu$e&e din $o panie. Cel $a&e 'a$e &e$o anda&ea se poate o&ienta la pe&soane $u $a&e 4ine 7n $onta$t di&e$t3 &espe$ti4 &ude3 4e$ini3 'o%ti $ole1i de %$oal"3 pe&soane $unos$ute la e4eni ente so$iale3 asi1u&a#ii din po&to'oliul s"u3 p&ieteni3 e !&ii ai uno& $lu!u&i3 e !&ii ai unei $o unit"#i &eli1ioase3 an1aDa#i ai uno& alte $o panii<de 4>n6a&e a alto& p&oduse=3 $ole1i ai uno& $ent&e spo&ti4e la $a&e a$ti4ea6" 7 p&eun"3 pe&soane $unos$ute p&in inte& ediul $elo&lal#i e !&ii ai 'a iliei<$opii3 p"&in#i3 so#Aso#ie=. Metoda '"&" $onta$t di&e$t3 pot&i4it a$esteia3 $el $a&e 'a$e &e$&uta&ea int&" 7n $onta$t $u $ei &e$&utati3 din !i&oul s"u3 'olosind tele'onul. +&i ul $onta$t di&e$t $u $ei &e$&uta#i 4a a4ea lo$ $u p&ileDul inte&4iului de sele$#ie. Conta$tele tele'oni$e $e #in de a$east" etod" suntB 6ia&eB ? anun#u&i de 4>n6a&e a uno& $o paniiC ? 'ali enta&ea uno& $o paniiC ? pe&sonal $on$ediatC $"&#i de tele'on3 $uno%tin#e ale a1en#ilo& 3 en#ionate 7n C2 Uul a$esto&a3

80

asi1u&a#i ai a1en#iei $a&e &e$&utea6" sau $lien#i $a&e au ne4oie de $onsultan#" 7n asi1u&"&i. Su&sele neu6uale nu se 7n$ad&ea6" 7n ni$iuna din etodele $lasi$e des$&ise %i se !a6ea6" pe $uno%tin#ele 7nt> pl"toa&e '"$ute la spe$ta$ole3 le se&!"&ile $opiilo&3 la e$iu&i de 'ot!al3 la $oad" 7n !"n$i3 7n sta#ia de auto!u63 7n ti pul $"l"to&iilo& $u t&enul3 a4ionul3 auto!u6ul. Re$&uta&ea de pe&sonal de la $elelalte $o panii $a&e au a$ela%i o!ie$t de a$ti4itate $u $o pania $a&e &e$&utea6" este 'oa&te des 'olosit". Se &e$&utea6" pe s$a&" la&1" at>t pe&sonal de eEe$u#e $>t %i de $ondu$e&e. Cel $a&e 'a$e &e$&uta&ea t&e!uie s" anali6e6e oti4ele &eale $a&e stau la !a6a do&in#ei de a?%i p"&"si lo$ul de un$" de $"t&e $el &e$&utat %i nu 7n ulti ul &>nd s" e4alue6e $alit"#ile %i pe&'o& an#ele $elui &e$&utat3 ti pul ne$esa& %i $apa$itatea lui de a se inte1&a 7n noua $o panie. In $ad&ul su&selo& in'o& ale3 &e$&ut"&ile se ai 'a$ %i $u aDuto&ul &e'e&in#elo& o!#inute de la an1aDa#ii eEisten#i %i de la pe&sonalul din a'a&a $o paniei< $lien#i3 'u&ni6o&i de ate&ii p&i e3 et$= . De%i ul#i ana1e&i de &esu&se u ane nu sunt de a$o&d $u a$east" su&s"3 ea se 'olose%te pent&u &e$&uta&ea de noi a1en#i de asi1u&a&e. In spe$ial la 4>n6a&ea p&oduselo& de asi1u&"&i de 4ia#"3 $o paniile 1a&antea6" $elo& $a&e &e$&utea6" noi a1en#i $" 4o& o!#ine 4enitu&i supli enta&e din asi1u&"&ile 4>ndute de $ei &e$&utati. +ent&u a 'i 7n$ununat" de su$$es3 &e$&uta&ea 4a 'i p&e$edata de o s$&isoa&e 7n $a&e $el $a&e 4a 'a$e &e$&uta&ea 7l 4a in'o& a pe $el de la $a&e a%teapt" &e$o and"&i3 asup&a aptitudinilo& %i a $alit"#ilo& pe $a&e $el &e$&utat t&e!uie s" le ai!". 1timat(e) (oamn M (omn @@@@@@@@@@@. #ceast scrisoare poate de!eni o oportunitate pentru o rud& un prieten sau o cunotin a d!s.& oportunitate de a a!ea un nou -nceput -n !ia i o carier remarcabil -ntr-o profesie cu un imens prestigiu social& !iitor i -n acelai timp foarte bine pltit pe ba)a unui sistem de remunerare a!anta.os. 1copul meu este acela de a anga.a -n agen ie 2 noi colaboratori i prin sporirea numrului de anga.a i s fim capabili s rspundem ne!oilor continuu cresc?nde ale pie ei de asigurri. +n acest scop am luat ini iati!a de a face apel la amabilitatea i a.utorul d!s. !aloros i important. %andida ii care !or fi recomanda i de ctre d!s. !or fi selec iona i cu aten ie i propui personal companiei de ctre mine -nsumi. Procedura de selec ie este necesar -n a!anta.ul candida ilor& e/plic?nd -mpreun toate detaliile meseriei noastre pentru a fi siguri c ei -i -ncep acti!itatea -ntr-o profesie -n care !or reui. Pentru a ! a.uta la selec ia ini ial !oi men iona c?te!a caracteristici al candidatului' 1. Personalitate plcut& care facilitea) orice contact social sau de afaceri 2. Eun e/presi!itate& pentru a atrage aten ia i interesul clientelei 5. 1pirit analitic& pentru a a!ea o pre)entare bun i corect a produselor de asigurare A. #gresi!itatea& cu ambi ie puternic -n corela ie cu acti!itatea intensi!. %?te!a cerin e tipice pentru aceast func ie sunt' !?rsta cuprins -ntre 2B-AB de ani& studii medii sau superioare i ca)ier .udiciar. +n urmtoarele )ile ! !oi suna i atept cu nerbdare s am plcerea s ! cunosc. #l d!s. sincer&
Figura 3$3$ /odel al )crisorii de oportunitate

81

Un &ol i po&tant 7n &e$&uta&ea pe&soanelo& de eEe$u#ie 7l pot a4ea X$ent&ele de in'luen#"S. A$estea sunt pe&soane $a&e au un $e&$ la&1 de $uno%tin#e dato&it" p&o'esiei sau a$ti4it"#ilo& lo&. Cent&e de in'luen#" pot 'i di&e$to&ii de 4>n6"&i sau di&e$to&ii 1ene&ali ai $o paniilo& 'u&ni6oa&e de ate&ii p&i e sau $lien#i ai $o paniei &e$&utoa&e3 di&e$to&ii de &esu&se u ane ai a$esto& $o panii3 p&eo#i3 politi$ieni3 p&e%edin#i de $lu!u&i spo&ti4e3 aso$ia#ii3 sindi$ate3 $ele!&it"#i 7n spo&t sau a&t"3 Du&nali%ti3 pa&tene&i de a'a$e&i. A$esto& pe&soane li se $&ea6" oti4a#ii3 'ie p&in !ene'i$ii 'inan$ia&e sau de a'a$e&i3 7n s$@i !ul lo& a$$ep>nd $ola!o&a&ea. 1ursele formale de recrutare A se 'oloses$ $a su&se eEte&neB pu!li$itatea3 Inte&netul %i eEte&nali6a&ea a$ti4it"#ii de &e$&uta&e $"t&e $onsultan#i sau a1en#ii de spe$ialitate. 153 ale1e&ea uneia sau alteia depinde de $ostul &e$&ut"&ii3 &apiditatea %i posi!ilitatea o!#ine&ii $andida#ilo& $ei ai poti4i#i pent&u postul 4a$ant. Publicitatea- '"$ut" p&in inte& ediul anun#u&ilo& 7n 6ia&e sau &e4iste de spe$ialitate este $ea ai u%oa&" $ale de &e$&uta&e. Un &ol deose!it de i po&tant 7n at&a1e&ea $andida#ilo& pot&i4i#i 7l a&e anun#ul pu!li$ita& de an1aDa&e. Indeplini&ea o!ie$ti4elo& anun#ului de an1aDa&e depind 7n a&e "su&" deB odul 7n $a&e este &eda$tat %i $on$eput anun#ulC de lo$ul pu!li$"&ii %i i pa$tul pu!li$a#iei 7n pia#"C de lo$ul %i sta!ilitatea $o paniei $a&e &e$&utea6"3 7n pia#a de p&o'il Anun#ul t&e!uie $on$eput 7n a%a 'el 7n$>t s" t&ans it" 7n od $la&3 at&"1"to& %i inte&esant in'o& a#ii $o plete desp&e postul sau postu&ile pent&u $a&e se 'a$ &e$&ut"&i3 desp&e lo$ul %i &olul postului 7n $ad&ul $o paniei3 desp&e $o panie3 $ondi#iile an1aD"&ii3 $ali'i$"&ile $e&ute3 te& enele de depune&e a $e&e&ilo& de &e$&uta&e3 data %i lo$ul $on$u&sului3 odul 7n $a&e se 4a 'a$e le1"tu&a 7nt&e $andida#i %i &e$&uto&. Un lo$ i po&tant 7n $ad&ul anun#ului t&e!uie s"?l ai!" in'o& a#iile desp&e postul pent&u $a&e se 'a$e &e$&uta&ea3 sa&$inile3 at&i!u#iile p&e$u %i pa$@etul sala&ial sau alte a4antaDe nesala&iale o'e&ite de $o panie. Cu $>t a$estea sunt ai 'idel &edate 7n anun#ul de &e$&uta&e $u at>t $ei an1aDa#i pe post nu 4o& a4ea '&ust"&i sau insatis'a$#ii ia& ple$"&ile dato&it" a$esto& insatis'a$#ii 4o& 'i ai pu#ine. Anun#ul $on$eput dup" &e1ulile a&"tate3 pu!li$at 7nt&?o &e4ist" de spe$ialitate3 !ine $otat" 7n pia#" 4a adu$e $andida#i $o&espun6"to&i $ali'i$a#i 7n ese&iile pent&u $a&e se 'a$e &e$&uta&ea ia& a$ela%i anun# pu!li$at 7nt&?un $otidian de ni4el na#ional $u a&e ti&aD adu$e un a&e nu "& de $andida#i pent&u a $"&o& sele$#ie 4a 'i ne$esa&" alo$a&ea unui !u1et $o pus din &esu&se 'inan$ia&e %i a unei pe&ioade de ti p ai 7ndelun1at". ,ecrutarea pe *nternet U $ea ai nou"3 ai &apid" %i ai u%oa&" &e$&uta&e de pe&sonal se 'a$e $u aDuto&ul Xinte&netuluiS. Site?u&ile sunt 'olosite pent&u anun#a&ea postu&ilo& 4a$ante3 pent&u 'u&ni6a&ea in'o& a#iilo& desp&e $o pania pent&u $a&e se 'a$e &e$&uta&ea %i pent&u $o uni$a&ea 7nt&e $andida#i %i an1aDato&i3 p&in e? ail. Co pania $a&e &e$&utea6" pu!li$" anun#u&ile $u postu&ile 4a$ante pe site?ul p&op&iu sau pe site?u&i $u o'e&te de un$" spe$ial $on$epute pent&u $o pania &e$&utoa&e. A$este site? u&i pot s" $on#in" %i o !a6" de date $u detalii desp&e postu&ile pent&u $a&e se 'a$e &e$&uta&ea sau desp&e $o pania pent&u $a&e se 'a$e &e$&uta&ea. Candida#ii pot t&i ite C2?u&i <$u&&i$ulu 4itae=3 online %i pot de ase enea p&i i &"spuns de la an1aDato& tot online. Unele $o panii $a&e &e$&utea6" p&in Inte&net au ata%at site?
15

M.A st&on1 ? op $it3 20033 pa1 381.

82

ului de &e$&uta&e un alt p&o1&a $u $e&in#ele ini e de p&elua&e a o'e&tei $andida#ilo&3 &eali6>nd o p&i " sele$#ie ele$t&oni$" a $andida#ilo&. ,ecrutarea prin agen ii de recrutare Udenu it" de $"t&e su&sele de do$u enta&e 18 XeEte&nali6a&eS a a$ti4it"#ii de &e$&uta&e p&esupune p&elua&ea de $"t&e a1en#ii sau $onsultan#i spe$iali6a#i 7n &e$&uta&ea pe&sonalului3 a a$ti4it"#ilo& 7n s$@i !ul uno& $o isioane. Alte su&se eEte&ne de &e$&uta&e3 insu'i$ient 'olosite3 $a&e nu au 'ost no inali6ate dato&it" nu "&ului i$ de &e$&ut"&i o!#inute sau 'olosite nu ai pent&u $o pleta&ea !a6elo& de date $u $andida#i sunt $ele o!#inute 7n u& a t>&1u&ilo& de lo$u&i de un$" sau $ele &eali6ate 7n institu#iile de 7n4"#" >nt p&in o&ienta&e p&o'esional". Con$eptul de o&ienta&e p&o'esional" &ep&e6int" a$#iunea de di&iDa&e a 'a$to&ului u an sp&e o p&o'esie sau 1&up de p&o'esii ase "n"toa&e3 7n $on'o& itate $u aptitudinile %i pa&ti$ula&it"#ile sale. O&ienta&ea p&o'esional" $aut" s" 1"seas$" pent&u 'ie$a&e o p&o'esia $ea ai pot&i4it" $on'o& di$tonului 2mul potri!it la locul potri!it. O&ienta&ea %$ola&" t&e!uie s" p&e$ead" o&ienta&ea p&o'esional". O&ienta&ea %$ola&" se 'a$e 7n $lasele I2?2III %i se $ontinu" apoi 7n $ad&ul %$olilo& p&o'esionale3 al li$eelo& teo&eti$e %i a $elo& de spe$ialitate <indust&iale3 a1&i$ole3 e$ono i$e3 sanita&e et$.= $>nd e'e$ti4 se &eali6ea6" o&ienta&ea p&o'esional". Ele4ul este aDutat de $"t&e $ad&ele dida$ti$e3 at>t la dis$iplinele teo&eti$e $>t %i la lu$&"&ile p&a$ti$e s" $unoas$" 7n ansa !lu $e&in#ele ese&iilo& &espe$ti4e3 $ondi#iile de un$" %i pe&spe$ti4ele de satis'a$#ie p&o'esional". O&ienta&ea %$ola&" a&e un &ol aDut"to&3 la o 4>&st" $>nd inte&esele %i aspi&a#iile tine&ilo& nu sunt !ine de'inite. :rientarea profe!ional$ A$ti4itatea de o&ienta&e p&o'esional" $up&inde u& "toa&ele aspe$teB $unoa%te&ea $e&e&ii de 'o&#" de un$" 7n di'e&ite do eniiC $unoa%te&ea eEi1en#elo& di'e&itelo& p&o'esiuniC $unoa%te&ea indi4idului3 a $alit"#ilo& %i aptitudinilo& sale. +&o$esul de o&ienta&e nu se 7n$@eie odat" $u a!sol4i&ea unei %$oli3 pent&u $" pia#a un$ii3 p&o1&esul din %tiin#"3 te@ni$"3 te@nolo1ie3 di'e&ite a$$idente sau !oli i pun s$@i !a&ea p&o'esiunii sau $ali'i$"&ii3 p&o$es $e poa&t" denu i&ea de reorientare profesional.

+$

7elec%ia re!ur!elor umane

Una din a$ti4it"#ile $ele ai i po&tante ale depa&ta entului de &esu&se u ane este sele$#ia $andida#ilo& at&a%i 7n $ad&ul p&o$esului de &e$&uta&e. In $ad&ul $o paniilo& un &ol i po&tant 7n de$i6ia de sele$#ie o a&e %i ana1e&ul di&e$t al $o pa&ti entului 7n $a&e se a'l" postul 4a$ant. Sele$#ia pe&sonalului $onst" 7n ale1e&ea3 $on'o& anu ito& $&ite&ii3 a $elui ai pot&i4it sau ai $o petiti4 $andidat3 pent&u o$upa&ea unui post.1* Din de'ini#ie &e6ult" 'aptul $"3 4a 'i sele$tat un $andidat pot&i4it $eea $e 7nsea n" $" at>t p&e1"ti&ea p&o'esional" $>t %i $alit"#ile sale pe&sonale se ap&opie sau se sup&apun peste $e&in#ele postului 4a$ant %i ale $o paniei din $a&e 4a 'a$e pa&te. S$opul sele$#iei 4a 'i atins nu ai da$" a 'ost p&e$edat" de o a$ti4itate de &e$&uta&e %tiin#i'i$ '"$ut" %i au 'ost at&a%i $andida#ii $onside&a#i Xopti iS3 din pia#a un$ii. De%i 7n
18 1*

A st&on13 op $it pa1 38*3 C@i%u3 op $it pa1 983 C> pean?Sonea3 Osoian?op $it3 pa1 1,3 A. Manoles$u3 op $it3 20033 pa1 2)).

83

t&e$ut3 se aEi i6a i po&tan#a sele$#iei 7n $o&ela#ie $u $ea a &e$&ut"&ii3 $onside&" $" &olu&ile lo& sunt $el pu#in e1ale 7n p&o$esul asi1u&"&ii $u 'o&#" de un$" a $o paniei. Da$" nu s?a &eali6at o &e$&uta&e 7n 4ede&ea o!#ine&ii $elo& ai !uni $andida#i din pia#a 'o&#ei de un$"3 atun$i sele$#ia pe&soanelo& pent&u postul 4a$ant se 4a 'a$e dup" p&in$ipiul sele$t"&ii $andidatului ale $"&ui pe&'o& an#e p&o'esionale %i $alit"#i pe&sonale se ap&opie $el ai ult de $e&in#ele postului 4a$ant %i de 4alo&ile $ultu&ale ale $o paniei. A$ti4itatea de sele$#ie a&e $a p&in$ipale o!ie$ti4eB identi'i$a&ea %i ale1e&ea $elei ai pot&i4ite pe&soane pent&u postul 4a$ant3 Dusti'i$a&e $ostu&ilo& de &e$&uta&e %i sele$#ie p&in posi!ilele pe&'o& an#ele ale $elui sele$tat19. La !a6a sele$#iei stau p&e1"ti&ea3 aptitudinile %i $apa$itatea 'ie$"&ui $andidat. Sele$#ia se poate e'e$tua pe dou" $"iB e pi&i$C %tiin#i'i$. 7elec%ia empiric se !a6ea6" doa& pe diplo e3 &e$o and"&i %i i p&esii. 7elec%ia tiin%ific i pune $o pa&ti ent so$iolo1i$ pent&u a$east" a$ti4itate3 !a6>ndu?se pe $&ite&ii %i etode $o pleEe. Responsa!ilit"#ile p&i4ind sele$#ia &esu&selo& u ane di'e&" de la #a&" la #a&" sau de la o o&1ani6a#ie la alta. De &e1ul"3 a$easta se e'e$tuea6" 7n $ad&ul $o pa&ti entului de pe&sonal al unei o&1ani6a#ii3 da& poate 'i %i &esponsa!ilitatea uneia sau ai ulto& pe&soane din $ondu$e&ea o&1ani6a#iei. Sele$#ia p&esupune pa&$u&1e&ea u& "toa&elo& etapeB a. 7nto$ i&ea unui $u&&i$ulu 4itaeC !. 7nto$ i&ea s$&iso&ii de p&e6enta&eC $. $o pleta&ea 'o& ula&ului de an1aDa&eC d. pa&ti$ipa&ea la inte&4iuC e. testa&eaC '. 4e&i'i$a&ea &e'e&in#elo&C 1. eEa enul edi$alC @. an1aDa&ea. T&e$e&ea 7nt&?o etap" este $ondi#ionat" de a$$epta&ea 7n etapa p&e$edent". Totu%i3 7n p&a$ti$"3 nu se pa&$u&1 totdeauna toate a$este etape3 ai ales la postu&ile de ni4el ele enta& %i uneo&i la $ele de ni4el ediu. C>nd este 4o&!a 7ns" de postu&i de ni4el supe&io& %i3 7n ulte $a6u&i3 de ni4el ediu3 se pa&$u&1 toate etapele 7n od inu#ios. a. +ntocmirea unui curriculum !itae. Cu&&i$ulu ?ul 4itae este pun$tul de ple$a&e 7n o&i$e sele$#ie. Este unul din $ele ai la 7nde >n" p&o$edee de e4alua&e3 'iind !a6at pe in'o& a#ii !io1&a'i$e. La p&i i&ea ai ulto& $u&&i$ulu ?u&i 4itae pent&u o$upa&ea unui post se 'a$e o p&i " t&ie&e de $"t&e $o pa&ti entul Mana1e entul Resu&selo& U ane3 $a&e le 7nl"tu&" pe $ele pe $a&e nu le $onside&" $o&espun6"toa&e inte&eselo& 7nt&ep&inde&ii.

19

2.A.C@i%u3 op $it3 20053 pa1 ,0

85

Cu&&i$ulu 4itae3 'iind p&i ul $onta$t $u $ondu$e&ea 'i& ei3 Doa$" un &ol 'oa&te i po&tant deoa&e$e el 'o& ea6" p&i a i p&esie. La ela!o&a&ea unui $u&&i$ulu 4itae se 4o& a4ea 7n 4ede&e $el pu#in u& "toa&ele aspe$teB s" se 'oloseas$" o $oal" al!"3 'o& at A.5C nu ele3 ad&esa3 nu "&ul de tele'on3 data na%te&ii3 t&e!uie s" apa&" la 7n$eputul p&i ei pa1iniC s" 'ie &eda$tat 7n1&iDit3 de p&e'e&in#" da$tilo1&a'iatC s" se 7ntind" pe aEi u dou" pa1iniC s" $on#in" nu ai in'o& a#ii &eale3 deoa&e$e a$estea pot 'i 4e&i'i$ate o&i$>ndC s" 7n$eap" $u un o!ie$ti43 4i6>nd postul de $a&e este inte&esat %i pent&u $a&e se $onside&" $ali'i$atC s" en#ione6e toate postu&ile o$upate ante&io&C tine&ii a!sol4en#i3 $a&e nu au o$upat ni$i un post ante&io&3 4o& p&e6enta e4entual ediile o!#inute3 p&e iile3 !u&se3 se&4i$ii p&estatoa&eC s" in$lud" in'o& a#ii &e'e&itoa&e la &eali6"&ile %i $ont&i!u#iile i po&tante ale $andidatului <%e' de p&o o#ie3 da$" a&e pu!li$a#ii 7n &e4iste de spe$ialitate3 da$" a adus e$ono ii i po&tante o&1ani6a#iei p&in odi'i$a&ea uno& etode %i te@ni$i de un$" et$.=C s" $on#in" in'o& a#ii &e'e&itoa&e la pasiuni3 i pli$a&e $i4i$"3 a$ti4it"#i 7n o&1ani6a#ii p&o'esionale3 sesiuni de $o uni$"&i %tiin#i'i$e et$.C s" $on#in" in'o& a#ii &e'e&itoa&e la li !ile st&"ine $unos$uteC s" nu $on#in" &e'e&in#e3 spe$i'i$>nd $" a$estea 4o& 'i 'u&ni6ate la $e&e&eC s" nu se en#ione6e p&eten#ii sala&ialeC s" nu in$lud" in'o& a#ii de natu&" &eli1ioas" %i politi$" <a& putea eli ina $andidatul din $o peti#ie=. Cele ai utili6ate tipu&i de $u&&i$ulu 4itae sunt $ele $&onolo1i$e %i $ele 'un$#ionale. Cu&&i$ulu 4itae $&onolo1i$ p&e6int" o pa&ti$ula&itate i po&tant" %i anu e3 7n$epe $u a$ti4it"#ile $ele ai &e$ente %i $ontinu"3 7n o&din in4e&s3 $&onolo1i$" p>n" la $ele de 7n$eput <Ta!elul 2.1.=. Cu&&i$ulu ?ul 4itae 'un$#ional se $on$ent&ea6" asup&a &eali6"&ilo& 7n sine3 '"&" a #ine sea " de $&onolo1ia lo&.

88

0abelul 5.1. %U,,*%U7U" ;*0#6 R"dules$u Ma&ia 2>&staB 81 ani St&.Oo&ea n&.1* Data na%te&iiB 2.I2.1,8) CluD?Napo$a3 Ro >nia Tele'onB 02*5?58*9), O!ie$ti4B Mana1e& al $o pa&ti entului de &esu&se u ane StudiiB Diplo " de in1ine&?e$ono ist3 (a$ultatea de In1ine&ie E$ono i$"3 I.+.CluD?Napo$a3 1,)0C Diplo " de e$ono ist3 (a$ultatea de Mana1e? ent Tu&isti$ %i Co e&$ial CluD?Napo$a3 Uni4.C&e%tin" YD.Cante i&S Iu$u&e%ti3 1,,2C Li$eul E$ono i$ CluD?Napo$a3 1,98.

EEpe&ien#aB

1,,)?200) B %e' $o pa&ti ent &esu&se u ane3 S.C. Al'a S.A 1,,*?1,,)B %e' al $o pa&ti entului de &esu&se u ane3 S.C.A& "tu&a S.A.C 1,,2?1,,*B e$ono ist 7n $ad&ul $o pa&ti entului &esu&se u ane3 S.C.A& "tu&a S.A. 1,))?1,,2B in1ine& e$ani$3 S.C.Uni&ea S.A.C 1,,1?1,,2B %e' al $o pa&ti entului 4>n6"&i S.C.Uni&ea S.A. Ap&e$ie&i deose!iteB Re4i6ui&ea %i 7 !un"t"#i&ea no& elo& de un$" la se$#iile +&elu$&"&i? e$ani$e %i MontaD la S.C.Uni&ea S.A. Li !i st&"ine $unos$uteB en1le6a <'oa&te !ine=3 1e& ana <!ine= +asiuniB u6i$a A'ilie&iB e !&" 7n Aso$ia#ia Gene&al" a E$ono i%tilo& din Ro >nia Re'e&in#ele 4o& 'i 'u&ni6ate la $e&e&e b. +ntocmirea scrisorii de inten ie. Este &e$o anda!il $a un $u&&i$ulu 4itae s" 'ie 7nso#it de o s$&isoa&e de inten#ie $a&e s" nu &epete in'o& a#iile $on#inute 7n a$esta <C2.= A$east" s$&isoa&e nu este tipi6at" $i se &eda$tea6" de $"t&e $andidat3 anun#>ndu?%i inte&esul pent&u o$upa&ea unui anu it post 4a$antC ea t&e!uie s" 'ie s$u&t" %i $on$is". S$&isoa&ea se t&i ite $o pa&ti entului Mana1e entul Resu&selo& U ane3 sau3 7n $a6ul 7nt&ep&inde&ilo& i$i $a&e nu au un ast'el de $o pa&ti ent3 se poate t&i ite di&e$t p&e%edintelui3 di&e$to&ului 1ene&al et$.

8*

0abelul 5.2.. 1%,*12#,6 (6 *3063N*6 S.C. AL(A S.A 500029 CLUJ?NA+OCA S$&isoa&e de inten#ie In aten#ia depa&ta entului de &esu&se u ane 2a ad&ese6 a$easta S$&isoa&e de Intentie $a &"spuns la anun#ul du nea4oast&a pent&u postul de Di&e$to& Su$u&sala CluD %i supun atentiei D4s. $andidatu&a ea 7n 4ede&ea o!tine&ii postului . Io1ata ea eEpe&ien#" de analist3 etodolo1 %i o&1ani6ato& < &e1"sit" 7n C2?ul ata%at p&e6entei s$&iso&i de inten#ie=3 do!>ndit" 7n de$u&sul a$ti4it"#ilo& p&a$ti$e3 p&e$u %i $ea de teo&eti$ian al a$ti4it"#ii3 " &e$o and" $a 'iind o pe&soan" pot&i4it" pent&u postul 4a$ant. Calit"#ile ele de !un o&1ani6ato& %i $unos$"to& al &ealit"#ilo& din pia#a &o >neas$" a& aDuta poten#ialii D4s $lien#i 7n $onsilie&ea situa#iilo& nep&e4"6ute $a&e a& putea s" apa&" ia& $uno%tin#ele teo&eti$e solide %i $alit"#ile de t&aine&3 la p&e1"ti&ea %i 'o& a&ea an1aDa#ilo& din do eniul te@ni$ p&e$u %i a spe$iali%tilo& 7n do eniul &esu&selo& u ane.. Da$a 4eti $onside&a $ali'i$a&ea ea opo&tun" pent&u o!tine&ea unui lo$ 7n $ad&ul $o paniei du nea4oast&a sunt disponi!il" pent&u a 'i $onta$tata tele'oni$ la nu "&ul de tele'on 0955A99115) sau pe ad&esa de e? ail a&iapopZVa@oo.$o

Cu &espe$t D&d. E$. +O+ MARIA 8 a&tie 2010 CLUJ? NA+OCA

c.%ompletarea formularului pentru anga.are. (o& ula&ul pent&u an1aDa&e este o&1ani6at3 tipi6at %i este un inst&u ent de $ule1e&e a in'o& a#iilo& desp&e $andida#i. A$esta poate 'i ata%at la $u&&i$ulu 4itae sau poate 'i depus sepa&at da& este o!li1ato&iu la dosa&ul $andidatului. Este ne$esa& s" se $iteas$" $u aten#ie 'o& ula&ul %i inst&u$#iunile de $o pleta&e %i apoi s" se $o plete6e 7n od o&donatC se &e$o and" s" nu se $o plete6e &u!&i$a salariul dorit. d. Participarea la inter!iu. +a&ti$ipa&ea la un inte&4iu t&e!uie p&e1"tit"3 pun>nd a$$ent deose!it pe $unoa%te&ea o&1ani6a#iei 7n $a&e do&e%te s" se an1aDe6e. +a&ti$ipan#ii la un inte&4iu pent&u sele$#ie 7n 4ede&ea o$up"&ii unui post t&e!uie s" ai!" 7n 4ede&e &a#iona enteleB

89

7n'"#i%a&ea 1ene&al" s" 'ie at&a$ti4"3 $u4iin$ioas"3 dina i$"C s" $unoas$" $>t ai ulte in'o& a#ii &e'e&itoa&e la postul pe $a&e 4&ea s" 7l o$upeC s" 'ie p&e1"ti#i s" &"spund" la o&i$e 7nt&e!a&e3 da& s" nu 4in" $u &"spunsu&i p&e1"tite de a$as"C s" nu e6ite $>nd &"spund la 7nt&e!"&iC s" dea &"spunsu&i s$u&te %i inteli1i!ile3 s" e4ite detaliile deoa&e$e la ne4oie se 4o& $e&eC s" nu dea in'o& a#ii e&onate3 deoa&e$e o&i$e in'o& a#ie se poate 4e&i'i$aC s" nu se su!ap&e$ie6e3 da& ni$i s" se sup&aap&e$ie6eC s" as$ulte atent la $el 7l 7nt&ea!" $el $a&e &e$&utea6"C s" 7n$e&$e s" 'ie de1aDat da& nu p>n" la eEt&e eC s" ani'este inte&es &eal pent&u postul 4a$ant p&in 7nt&e!"&i la o!ie$t ad&esate $elui $a&e inte&4ie4ea6". Este i po&tant de su!liniat $" inte&4iul nu este a$ela%i lu$&u $u inte&o1ato&iul. La inte&4iu a !ele pe&soane pun 7nt&e!"&i %i dau &"spunsu&i. Ini#iati4a apa&#ine totu%i &ep&e6entantului 'i& ei. Candidatul t&e!uie s" se 1>ndeas$" la $el pu#in 2?3 p&o!le e pe $a&e s" le &idi$e 7n le1"tu&" $u postul la $a&e aspi&". (undalul unei atitudini de su$$es &ep&e6int" $on4i1e&ea $" este o ul pot&i4it pent&u postul 7n dis$u#ie. Mul#i p&o'esioni%ti &atea6" inte&4iul dato&it" unei atitudini %o4"ielni$e. Inte&4iul se poate des'"%u&a 7n ai ulte 'elu&iB $andidatul 'a#" 7n 'a#" $u &ep&e6entantul 'i& ei3 to#i $andida#ii pent&u post 7 p&eun" $u inte&4ie4ato&ul sau inte&4iu de tip panel3 $eea $e 7nsea n" $" un 1&up de pe&soane se a'l" 7n po6i#ia de &e$&utant ia& de$i6ia este $ole$ti4". Inte&4ie4a&ea e'i$ient" ne$esit" talent %i p&e1"ti&e3 inst&ui&e 7n a$est do eniu. n p&a$ti$" se deli itea6" t&ei tipu&i de inte&4iuB inte&4iu st&u$tu&atC inte&4iu nest&u$tu&atC inte&4iu su! p&esiune. Inte&4iul st&u$tu&at 'olose%te 7nt&e!"&i standa&d3 sta!ilite anti$ipat $a&e se pun 7n a$eea%i o&dine 'ie$"&ui $andidat. Inte&4iul nest&u$tu&at 'olose%te 7nt&e!"&i 1ene&ale $a&e s"?l dete& ine pe $andidat s" 4o&!eas$" desp&e el. Inte&4iul su! p&esiune se 'olose%te ai &a&3 pent&u postu&i 7n $a&e se lu$&ea6" su! st&essC $el $a&e $ondu$e inte&4iul ia o atitudine a1&esi4" pent&u a u& "&i &ea$#iile $andidatului su! p&esiune psi@i$". +ent&u a 'i e'i$ient3 inte&4iul t&e!uie s" 'ie plani'i$at %i s" ai!" o!ie$ti4e &a#ionale pent&u a e4alua $a&a$te&isti$ile de'inito&ii ale soli$itan#ilo&. +&e6ent" 7n $ontinua&e $>te4a 7nt&e!"&i $e a& putea 'i utili6ate 7n $ad&ul unui inter!iu nestructurat. Ce ne pute#i spune desp&e Este !ine s" se 'oloseas$" o '&a6" sau dou" ai D4s. D?le ;K deose!ite3 pent&u a?%i s$oate 7n e4iden#" $alit"#ile %i $o peten#a p&o'esional" De $e 4?a#i o&ientat sp&e Candidatul t&e!uie s" s$oat" 7n e4iden#" a'init"#ile p&o'esia LK pent&u a$east" p&o'esie

8)

De $e do&i#i a$est postK

Candidatul t&e!uie s" spe$i'i$e inte&esul deose!it pent&u p&o'ilul postului %i si1u&an#a $" este $ali'i$at %i pot&i4it pent&u el Ca&e 4" sunt pun$tele sla!eK Este i po&tant s" &"spunde sin$e& la o ast'el de 7nt&e!a&e da& s" ne p&e6ent" totu%i de'e$tele 7nt&?o lu in" $>t ai pu#in ne'a4o&a!il" Ca&e 4" sunt $alit"#ile La 'el t&e!uie s" ne p&e6ent" 7n od sin$e& $alit"#ile <pun$tele 'o&te=K <sunt o&donat3 %tiu s" lu$&e6 $u oa enii et$.=3 da& s" nu eEa1e&" 3 l"s>nd lo$ i p&esiei de sup&aap&e$ie&e (a$e#i pa&te dint&?o aso$ia#ie T&e!uie s" se en#ione6e 7n a$est $a6 tipul aso$ia#iei p&o'esional"3 $ultu&al" et$. din $a&e 'a$e pa&te3 denu i&ea %i oti4ul3 $a&e e4ident Da$" da3 de $eK este di'e&it de la $a6 la $a6 <7l aDut" s" 'ie pe&'o& ant la lo$ul de un$"3 7l pasionea6" do eniul3 7l aDut" s" se &e$&ee6e et$.= Do&i#i s" 4" &e'e&i#i la anu ite A$u este o entul s" se pun" 7nt&e!"&ile pe $a&e %i aspe$te pe $a&e nu le?a le?a p&e1"tit 7n le1"tu&" $u postul la $a&e aspi&". a!o&datK e. 0estarea. Testul este o etod" o!ie$ti4" %i standa&di6at" de dete& ina&e a $a&a$te&isti$ilo& 'i6i$e %i psi@i$e a $andida#ilo&. Cu $ondi#ia s" 'ie ad inist&ate $o&e$t3 testele pot 'i de a&e 'olos 7n p&o$esul de sele$#ie. G&adul de di'i$ultate di'e&" 7n 'un$#ie de p&e1"ti&ea %$ola&" a $andida#ilo& %i e4ident de $a&a$te&isti$ile postului la a&e aspi&". Testele se pot cla!ifica dup" ai ulte $&ite&ii 7nB G teste p&i4ind $a&a$te&isti$ile 'i6i$e <inte1&itate $o&po&al"3 sta&ea 'i6i$"3 sta&ea s"n"t"#ii=C G teste p&i4ind $a&a$te&isti$ile psi@i$e. Din pun$t de 4ede&e al $a&a$te&elo& eEte&ioa&e distin1e teste de tip $&eion?@>&tie <test de inteli1en#"3 pe&spi$a$itate3 e o&ie3 aten#ie3 spi&it de o!se&4a#ie3 desen et$.=C teste de aptitudini sau pe&'o& an#" $u anu ite apa&ate. Dup" odul de ad inist&a&eB teste indi4idualeC teste $ole$ti4eC teste $u ti p li itat sau neli itat. Din pun$t de 4ede&e 'un$#ional distin1e teste de e'i$ien#" <inteli1en#"3 de aptitudini3 1&ad de inst&ui&e=3 teste de pe&sonalitate. D" 7n $ontinua&e 2 eEe ple de teste de tip $&eion?@>&tie. 0est de aten ie concentratB Testul Toulouse?+ie&onB se dau ai ulte &>ndu&i de p"t&ate $u linii eEte&ioa&e 7n di'e&ite di&e$#ii %i se $e&e su!ie$tului s" t&a1" $u o linie peste o&i$e p"t&at identi$ $u 4&eunul din $ele 5 p"t&ate indi$ate de test la 7n$eput <'i1.2.3.=.

8,

Fig.5.A. 0estul de aten ie concentrat 0est pri!ind spiritul de obser!a ie' +e 1?2 pa1ini se dau ai ulte &>ndu&i $u 'i1u&i 1eo et&i$e3 o!ie$te3 ani ale3 p"s"&i. +e 'ie$a&e &>nd apa&e a$eea%i 'i1u&"3 $u anu ite pa&ti$ula&it"#i. Se $e&e su!ie$tului s" t&ea$" 7nt&?o $oloan" 7n d&eapta3 nu "&ul 'i1u&ii $a&e este identi$" $u 'i1u&a din $apul &>ndului. f. ;erificarea referin elor. A$este &e'e&in#e pot 'i din %$oal" sau uni4e&sitate sau de la lo$u&ile de un$" ante&ioa&e. Rep&e6int" un iDlo$ de 4e&i'i$a&e a in'o& a#iilo& 'u&ni6ate de $"t&e $andidat 7n $u&&i$ulu 4itae3 inte&4iu sau 'o& ula&ul de an1aDa&e. g. 6/amenul medical. To#i $andida#ii sele$ta#i sunt supu%i $ont&olului edi$al 7nt&?un $a!inet p&op&iu. Re6ultatul a$estuia in'luen#ea6" de$isi4 an1aDa&ea lo&. g. #nga.area. nt&e o&1ani6a#ie %i an1aDat se 7n$@eie un $ont&a$t de un$" 7n $on'o& itate $u le1isla#ia 7n 4i1oa&e %i $u ele entele $unos$ute %i dis$utate la inte&4iu. (i& a a&e o!li1a#ia de a asi1u&a $ondi#iile de lu$&u3 siste ul lo1isti$3 &esponsa!ilit"#ile postului 7n $on$o&dan#" $u $eea $e s?a sta!ilit %i dis$utat 7n $ad&ul inte&4iului. Co&ela#ia 'a$to&ul u an G o&ienta&e p&o'esional" G sele$#ie G p&o'esiune este &e'le$tat" 7n 'i1.3.8.
5 1 2 O&ienta&e <Reo&ienta&e p&o'esional"= +&o'esiune < ese&ie= (a$to&ul u an 3

Sele$#ie p&o'esional"

*0

Fig.5.B. ,ela ia' 2"-2,*630#,6-1676%N*6-P,2F61*U36

1. (a$to&ul u an se o&ientea6" $"t&e o anu it" p&o'esiune3 pa&ti$ip" la sele$#ia p&o'esional" %i da$" este ad is u& ea6" p&o$esul de 'o& a&e p&o'esional"3 ai eEa$t3 p&e1"ti&ea 7n p&o'esiune. 2. (a$to&ul u an este o&ientat $"t&e o anu it" p&o'esiune3 pa&$u&1>nd etapele p&e1"ti&ii p&o'esionale. 3. (a$to&ul u an pa&ti$ip" la p&o$esul de sele$#ie p&o'esional" dup" $a&e u& ea6" p&e1"ti&ea 7n p&o'esiune. 5. (a$to&ul u an se o&ientea6" p&o'esional3 pa&ti$ip" la sele$#ie3 este &espins u& >nd p&o$esul de &eo&ienta&e p&o'esional" $a&e poate 'i u& at de o nou" sele$#ie sau de p&e1"ti&ea p&o'esional" p&op&iu?6is". ,!(ormarea profesional Con$eptul de 'o& a&e p&e'esional" $a&e u& ea6" o&ienta&ea %i sele$#ia 7 !&a$" 2 aspe$teB a= p&e1"ti&e pent&u p&o'esiuneC != pe&'e$#iona&e 7n p&o'esiune. a=.Pregtire pentru profesiune +&e1"ti&ea pent&u p&o'esiune &ep&e6int" un ansa !lu $oe&ent %i siste ati$ de $uno%tin#e %tiin#i'i$e3 1ene&ale de spe$ialitate %i teo&eti$e %i p&a$ti$e $a&e asi1u&" de64olta&ea 7n l"&1i e %i p&o'un6i e a $apa$it"#ii intele$tuale a o uluiC se &e'e&" la $uno%tin#e teo&eti$e $a&e t&e!uie 7nsu%ite %i la dep&inde&i p&a$ti$e $a&e t&e!uie do!>ndite. +&e1"ti&ea p&o'esional" se &eali6ea6"3 7n p&in$ipal3 p&in siste ul de 7n4"#" >nt sau p&in $u&su&i de $ali'i$a&e %i &e$ali'i$a&e. +&in$ipalul 'u&ni6o& de &esu&se u ane p&e1"tite3 7l $onstituie siste ul na#ional de 7n4"#" >nt $a&e $up&inde u& "toa&ele $ate1o&ii de institu#ii de 7n4"#" >nt3 $on'o& Le1ii 7n4"#" >ntului n&.)5A1,,8B a. 7n4"#" >nt p&e%$ola& <du&ataB 3 ? 9 ani=C !. 7n4"#" >nt p&i a&B $lasele I ? I2C $. 7n4"#" >nt se$unda& $a&e $up&indeB 7n4"#" >nt 1i na6ialB $lasele 2 ? 2IIIC 7n4"#" >nt p&o'esional $a&e se &eali6ea6" 7n %$oli p&o'esionale3 %$oli de u$eni$iC d. 7n4"#" >nt li$ealB $lasele I; ? ;IIC a$esta se &eali6ea6" 7n li$ee teo&eti$e3 indust&iale3 a1&i$ole3 sil4i$e3 sanita&e3 e$ono i$e3 de in'o& ati$"3 a&t"3 spo&ti4e3 ilita&e3 teolo1i$e3 ad inist&ati4e3 a1&o ontan et$. e. 7n4"#" >ntul postli$eal de spe$ialitate <de la 1 la 3 ani3 $u a& 'i %$oala de ai%t&i=C

*1

'. 7n4"#" >nt <supe&io&= uni4e&sita& $a&e pot&i4it $on4en#iei de la Iolo1na au du&at"
du&at" de 3 ani3 eEist" %i studii uni4e&sita&e $u du&at" ai a&e<d&ept 5 ani3 edi$in" * ani=C 1. 7n4"#" >nt postuni4e&sita& <p&esupune studii ap&o'undate3 aste&at=C @. do$to&at3 $u&su&i postuni4e&sita& de pe&'e$#iona&e. +&in a$tuala le1e a 7n4"#" >ntului3 p&in$ipalul &esponsa!il al %$ola&i6"&ii 7n toate 1&adele de 7n4"#" >nt este Ministe&ul Edu$a#iei Na#ionale. +&int&?o anali6" atent" a ne$esit"#ilo& 'i& ei 7n unele $a6u&i se &eali6ea6" un p&o1&a p&op&iu de p&e1"ti&e p&o'esional". n a$est s$op se o&1ani6ea6" $u&su&i de $ali'i$a&e %i &e$ali'i$a&e. +&in &e$ali'i$a&e se 7n#ele1e o!#ine&ea unei $ali'i$"&i 7nt&?o ese&ie pe $a&e un$ito&ul o 4a p&a$ti$a 7n 4iito& a!andon>nd?o pe $ea ante&ioa&". != Perfec ionare -n profesiune +e&'e$#iona&ea p&o'esional" este un p&o$es de 7nsu%i&e3 7 !o1"#i&e3 eEtinde&e %i $onsolida&e siste ati$" a $uno%tin#elo& %i dep&inde&ilo& do!>ndite p&in p&o'esiunea &eali6at". T&"s"tu&ile pe&'e$#ion"&ii p&o'esionale sunt &ep&e6entate de $a&a$te&ul siste ati$ %i pe& anent al a$esteia3 eEtinde&ea %i 7 !o1"#i&ea $uno%tin#elo&3 7 p&osp"ta&e %i 7nnoi&e a $uno%tin#elo&3 poli$ali'i$a&e. +oli$ali'i$a&ea &ep&e6int" o!#ine&ea unei $ali'i$"&i 7nt&?o ese&ie pe $a&e un$ito&ul o 4a p&a$ti$a 7n 4iito& 7n pa&alel $u $ea ante&ioa&" pent&u ai !una utili6a&e a ti pului de lu$&u. Cu&su&ile de $ali'i$a&e3 &e$ali'i$a&e3 poli$ali'i$a&e ne$esa&e p&e1"ti&ii %i pe&'e$#ion"&ii p&o'esionale se pot &eali6a p&in p&e1"ti&e p&a$ti$" la lo$ul de un$"3 p&in p&e1"ti&e teo&eti$" intens" %i p&in p&e1"ti&e 7n alte unit"#i sau $ent&e de p&e1"ti&e. Con#inutul p&o1&a ului de p&e1"ti&e %i pe&'e$#iona&e p&o'esional" se poate sta!ili pe !a6a anali6ei in'o& a#iilo& &e'e&itoa&e la $uno%tin#ele3 dep&inde&ile de un$" ale an1aDa#ilo& 7n $o&esponden#" $u ne$esit"#ile a$tuale 7n 4ede&ea &eali6"&ii o!ie$ti4elo& 'i& ei. Mode&ni6a&ea p&o$eselo& de 'a!&i$a#ie nu asi1u&" &eali6a&ea p&o'ita!ilit"#ii da$" nu se a&e 7n 4ede&e %i p&e1"ti&ea3 pe&'e$#iona&ea pe&sonalului. +ent&u a sti ula p&e1"ti&ea %i pe&'e$#iona&ea p&o'esional" a an1aDa#ilo& 'i& ele pot apli$a di4e&se 'o& e de oti4a&e a$easta put>nd 'i int&inse$" sau eEt&inse$". Moti4a&ea int&inse$" &e6ult" din an1aDa&ea %i inte&esul pe&soanei pent&u 7 !o1"#i&ea $uno%tin#elo&. Moti4a&ea eEt&inse$" este &e6ultatul uno& &e$o pense %i penali6"&i eEte&ioa&e $u a& 'i "&i&ea sau &edu$e&ea sala&iului. +&i4ite unite %i 7n inte&$ondi#iona&e3 p&e1"ti&ea %i pe&'e$#iona&ea al$"tuies$ $on$eptul de formare profesional a 'o&#ei de un$"3 pe $a&e o pute ap&e$ia su! 'o& a unei pi&a ide3 &edat" 7n 'i1.2.8.

5 3 2 1

1. 2. 3. 4.

$uno%tin#e 1ene&aleC do eniul p&o'esionalC p&o'esiuneC spe$ialitateB $onstituie s$opul 'inal %i odalitatea de 4alo&i'i$a&e a pi&a idei 7n ansa !lul s"u.

*2

Fig 3$F$$ ,iramida formrii profe!ionale

(o& a&ea p&o'esional" de!utea6" $u !a6a pi&a idei3 u& at" de a$u ula&ea $uno%tin#elo& %i dep&inde&ilo& spe$i'i$e do eniului p&o'esional3 a p&o'esiunii %i 7n$@eind $u spe$ialitatea. (ie$a&e t&eapt" pi&a idal" $onstituie o sinte6" a t&eptelo& pa&$u&se ante&io&. Con$lu6ion>nd3 pute spune $" formarea profe!ional &ep&e6int" un ansa !lu lo1i$ %i siste ati$ de $uno%tin#e teo&eti$e %i dep&inde&i p&a$ti$e a$u ulate p&in p&e1"ti&e p&o'esional"3 supuse p&o$esului de eEtinde&e %i 7nnoi&e pe& anent" p&in pe&'e$#iona&ea p&e1"ti&ii p&o'esionale3 $uno%tin#e %i dep&inde&i ne$esa&e pent&u a eEe&$ita o anu it" p&o'esiune. (./. Utili.a$ea $esu$selo$ umane 4n "ad$ul %i$mei

Studiul utili6"&ii &esu&selo& u ane 7n $ad&ul 'i& ei se &e'e&" la u& "toa&ele $o ponenteB
A. B. C. D.

Ci&$ula#ia3 'lu$tua#ia3 sta!ilitatea an1aDa#ilo&C Utili6a&ea inte1&al" a ti pului de lu$&uC Co&ela#ia 7nt&e $ali'i$a&e %i lu$&"&i eEe$utateC Calitatea 'o&#ei de un$". un$ii3 $onst>nd 7n ple$"&i

#$ +ircula%ia2 fluctua%ia2 !ta0ilitatea angaja%ilor a1.Circula ia $onstituie i%$a&ea pe&soanelo& 7n inte&io&ul pie#ei <int&"&i= 7n $ad&ul 'i& ei.

A$east" $i&$ula#ie a&e %i aspecte po)iti!e $u a& 'i dina i6a&ea pie#ei3 7nlo$ui&ea $elo& ple$a#i $u pe&'o& e&i ai !uni3 posi!ilit"#i de a4ansa&e <p&o o4a&e=3 da& p&edo in" aspe$tele ne1ati4eB $@eltuieli supli enta&e le1ate de ple$a&e %i 7nlo$ui&ea $elo& ple$a#i <$ostu&ile &e$&ut"&ii3 sele$#ion"&ii %i p&e1"ti&ii unui 7nlo$uito&=C &edu$e&ea la s'>&%itul pe&ioadei pet&e$ute 7n 'i& " a pe&'o& an#elo& indi4iduale a $elui $a&e plea$"C p&odu$#ia pie&dut" p>n" 7n o entul $>nd noul 4enit de4ine la 'el de p&i$eput $a %i $el ple$atC noul an1aDat a&e ne4oie de o pe&ioad" de inte1&a&e3 de adapta&eC de6a1&e1a&ea3 de o&ali6a&ea 1&upului de un$" din $au6a $elo& ple$a#i dato&it" &upe&ii &ela#iilo& de p&ietenie $a&e s?au $&eat 7n ti pC nea o&ti6a&ea in4esti#iilo& $a&e s?au '"$ut 7n sala&ia#ii $a&e plea$". Ci&$ula#ia poate 'i ap&e$iat" $u aDuto&ul indicatorilorB $oe'i$ientul $i&$ula#iei la int&"&iC

*3

$oe'i$ientul $i&$ula#iei la ple$"&i <ie%i&i=C $oe'i$ientul $i&$ula#iei totale.


Coe'i$ientul $i&$ula#iei la int&"&i este ap&e$iat $a 'iind &apo&tul dint&e nu "&ul pe&soanelo& int&ate 7n 'i& " %i nu "&ul s$&ipti$ de pe&sonal al a$esteia.
%i = 3i 100 3 3sp

undeB

Ci P $oe'i$ientul $i&$ula#iei la int&"&iC Ni P nu "&ul pe&soanelo& int&ate 7n unitate 7n pe&ioada anali6at" <de &e1ul" un an=3 p&inB t&ans'e&3 %$ola&i6a&e p&op&ie3 t&ans'e& la $e&e&e3 &epa&ti6a&e p&in Di&e$#ia un$ii. Nsp P nu "& s$&ipti$ de pe&sonal. Coe'i$ientul $i&$ula#iei la ple$"&i <ie%i&i= este &apo&tul dint&e nu "&ul pe&soanelo& $a&e ies din 'i& " %i nu "&ul s$&ipti$ de pe&sonal.
%p = 3p 100 3sp

undeB Cp P $oe'i$ientul $i&$ula#iei la ple$"&iC Np P nu "&ul pe&soanelo& $a&e ies din 'i& " 7n inte&4alul anali6at <de &e1ul" un an=3 p&inB t&ans'e&3 des'a$e&ea $ont&a$tului de un$"3 t&e$e&e 7n %o aD3 ple$a&e 7n a& at"3 de isie3 pensiona&e3 de$esC Nsp P nu "& s$&ipti$ de pe&sonal. Coe'i$ientul $i&$ula#iei totale &ep&e6int" &apo&tul dint&e su a pe&soanelo& int&ate %i a $elo& ie%ite din unitate 7n inte&4alul anali6at %i nu "&ul s$&ipti$ de pe&sonal.
%= 3i + 3p 100 3sp

undeB C P $oe'i$ientul $i&$ula#iei totaleC Ni P nu "&ul pe&soanelo& int&ate 7n inte&4alul anali6atC Np P nu "&ul pe&soanelo& ie%ite 7n inte&4alul anali6atC Nsp P nu "&ul s$&ipti$ de pe&sonal. (eno enul de $i&$ula#ie este dis'un$#ional %i t&e!uie s" 'ie &edus la ni4elul la $a&e a4antaDea6" unitatea. a2. Fluctua ia 'o&#ei de un$" eEp&i " o p"&"si&e neDusti'i$at" a unit"#ii din oti4e $u a& 'iB des'a$e&ea dis$iplina&" a $ont&a$tului de un$"3 de isie3 t&ans'e& la $e&e&e. (lu$tua#ia poate 'i ap&e$iat" $u aDuto&ul $oe'i$ientului 'lu$tua#iei $a&e poate 'i eEp&i at $a &apo&t 7nt&e nu "&ul pe&soanelo& 'lu$tuante %i nu "&ul s$&ipti$ de pe&sonal sau nu "&ul pe&soanelo& 'lu$tuante %i su a pe&soanelo& int&ate %i a $elo& ie%ite din 'i& " 7n inte&4alul anali6at.
%f = 3f 3f 100 sau %fO 100 3sp 3iP3p

undeB C' P $oe'i$ientul 'lu$tua#ieiC

*5

N' P nu "&ul pe&soanelo& 'lu$tuante 7n inte&4alul anali6atC Nsp P nu "& s$&ipti$ de pe&sonalC Ni P nu "&ul pe&soanelo& int&ate 7n 'i& " 7n inte&4alul anali6atC Np P nu "& pe&soanelo& ple$ate din 'i& " 7n inte&4alul anali6at. Coe'i$ientul 'lu$tua#iei este ai i$ de$>t $oe'i$ientul $i&$ula#iei la ple$"&iB C' Q Cp

3f 3p 100 < 100 3sp 3sp

A$easta &e6ult" din 'aptul $" nu "&ul pe&soanelo& ple$ate din 'i& " 7n inte&4alul anali6at din di'e&ite oti4e <t&ans'e&3 des'a$e&ea $ont&a$tului de un$"3 t&e$e&e 7n %o aD3 ple$a&e 7n a& at"3 de isie3 pensiona&e3 de$es= este ai a&e de$>t nu "&ul pe&soanelo& $a&e p"&"ses$ neDusti'i$at unitatea din oti4e $u a& 'iB des'a$e&ea dis$iplina&" a $ont&a$tului de un$"3 de isie3 t&ans'e& la $e&e&e. a3. La s$a&a 'i& ei se poate 'olosi $oe'i$ientul de sta!ilitate a pe&sonalului $a&e eEp&i " nu "&ul pe&soanelo& sta!ile din nu "&ul s$&ipti$ de pe&sonal.
%st = 3st 100 3sp

undeB Cst P $oe'i$ientul de sta!ilitate a pe&sonaluluiC Nst P nu "&ul pe&soanelo& sta!ile $a&e au o 4e$@i e 7n 'i& " Nsp P nu "&ul s$&ipti$ de pe&sonal. ai a&e de un anC

-$

&tili*area integral a timpului de lucru

Utili6a&ea ti pului de $"t&e lu$&"to&i 7 !&a$" dou" 'o& eB utili6a&ea deplin" sau eEtensi4" &e'le$t>nd p&e6en#a 7n 'i& " 7n 'ie$a&e 6i de a$ti4itateC utili6a&ea intensi4"3 &e'le$t>nd odul de 'olosi&e a $elo& ) o&e destinate 6ilni$ un$ii. Inte&a$#iunea dint&e $ele 2 'o& e $ondu$e la $on$eptul de utili6a&e inte1&al" a ti pului de lu$&u $a&a$te&i6at de $oe'i$ientul utili6"&ii inte1&ale a ti pului de lu$&u.
QU*07
3 3 Rca n i td i i =1 i =1 = 1 1 3 3 Rll 3 07

[UTIL P $oe'i$ientul utili6"&ii inte1&ale a ti pului de lu$&uC

*8

3 3 Rll lu$&uC 1

Rca
i =1

ni

G p&i ul te& en al &ela#iei &ep&e6int" utili6a&ea eEtensi4" a ti pului de

td
i =1

G al doilea te& en al &ela#iei &ep&e6int" utili6a&ea intensi4" a ti pului de

3 07 lu$&u. /$ani ? 6ile $alenda&isti$e de a!sen#e ne oti4ate3 neDusti'i$ateC N/ll ? 6ile lu$&"toa&e dint&?o lun".

Coe'i$ientul utili6"&ii inte1&ale a ti pului de lu$&u t&e!uie s" tind" $"t&e 13 s" 'ie $>t ai ap&oape de a$east" $i'&" pent&u a $a&a$te&i6a o situa#ie no& al"3 'a4o&a!il" 7n $ad&ul 'i& ei.

+$

+orela%ia 'ntre calificare i lucrri e3ecutate

Utili6a&ea &esu&selo& u ane poate 'i ap&e$iat" p&in p&is a $on$o&dan#ei $e t&e!uie s" eEiste 7nt&e $ali'i$a&ea lu$&"to&ilo& %i $o pleEitatea lu$&"&ilo&. Situa#ia no& al" este atun$i $>nd eEist" o $on$o&dan#" 7nt&e $ate1o&ia de $ali'i$a&e %i $o pleEitatea lu$&"&ilo& eEe$utate eEp&i at" p&in indi$ele de $on$o&dan#" $ali'i$a&e lu$&a&e. n a$est sens lu$&"to&ii se 7 pa&t 7n $ate1o&ii de $ali'i$a&e %i lu$&"&ile eEe$utate de a$e%tia 7n $ate1o&ii de $o pleEitate.
*cc l = %mc %ml

undeB I$$?l P indi$ele de $on$o&dan#" $ali'i$a&e?lu$&a&eC C $ ? $ate1o&ia edie de $ali'i$a&eC C l ? $ate1o&ia edie de $o pleEitate a lu$&"&ii.

Cap.I5. TIM)UL 2I GESTIUNEA TIM)ULUI DE MUNC1


/.1. St$u"tu$a timpului de mun" al e6e"utantului +&in timpul de munc <TM= se 7n#ele1e ti pul de $a&e dispune un eEe$utant <indi4idual sau $ole$ti4=3 $on'o& du&atei &e1le entate a 6ilei de un$"3 pent&u 7ndeplini&ea sa&$inilo& de un$" %i se eEp&i " 7nt&e o&e?o 3 in?o sau se$?o . S$@e a $onsu ului de ti p de un$" <$on'o& STAS *,0,?98= este &edat" 7n 'i1u&a 5.1. A%ada&3 T M $up&indeB ti pul p&odu$ti4 %i ti pul nep&odu$ti4.

**

a. 0impul producti! <Tp= este ti pul 7n $u&sul $>&uia eEe$utantul e'e$tuea6" lu$&"&ile ne$esa&e &eali6"&ii unei sa&$ini de un$". El t&e!uie s" ai!" ponde&ea p&in$ipal" 7n $ad&ul ti pului de un$" %i se de'al$" la &>ndul s"u U 7n 'un$#ie de le1"tu&a dint&e un$" %i o!ie$tul ei U 7n ti p de p&e1"ti&e %i 7n$@eie&e3 ti p ope&ati4 %i ti p de dese&4i&e a lo$ului de un$". a1. 0impul de pregtire i -nc>eiere <Tpi= este a$ela 7n $u&sul $"&uia un eEe$utant3 7nainte de 7n$epe&ea unei lu$&"&i <lot de 'a!&i$a#ie= $&eea6" la lo$ul de un$" $ondi#iile ne$esa&e e'e$tu"&ii a$esteia %i dup" te& ina&ea ei adu$e lo$ul de un$" la sta&ea ini#ial". Consu ul de ti p pent&u p&e1"ti&e?7n$@eie&e este le1at de un lot de piese3 nu se &epet" $u 'ie$a&e pies" p&elu$&at" %i a&e lo$ de o!i$ei la 7n$eputul %i s'>&%itul p&elu$&"&ii lotului. n ti pul de p&e1"ti&e %i 7n$@eie&e se 7n$ad&ea6" $onsu u&i de ti p $aB p&i i&ea p&o1&a ului <$o en6ii= de lu$&uC studie&ea desenului de eEe$u#ie %i a inst&u$#iunilo& de lu$&uC p&i i&ea ate&ialelo&3 S.D.2.?u&ilo&3 se i'a!&i$atelo& ne$esa&eC onta&ea dispo6iti4elo& la a%ina unealt"C &e1la&ea a%inii pent&u p&elu$&a&ea lotuluiC p&eda&ea p&odu$#iei &eali6ate dup" te& ina&ea lotului. a2. 0impul operati! <Top= este a$el ti p 7n $u&sul $"&uia eEe$utantul e'e$tuea6" sau sup&a4e1@ea6" lu$&"&ile ne$esa&e odi'i$"&ii $antitati4e %i $alitati4e a o!ie$tului un$ii3 e'e$tu>nd %i a$#iuni aDut"toa&e pent&u $a odi'i$a&ea s" ai!" lo$. In s$opul anali6ei %i no& "&ii un$ii3 ele entele ti pului ope&ati4 se 1&upea6"7n ti p de !a6" %i ti p aDut"to&. Ti pul de !a6" <t!= este ti pul 7n $u&sul $"&uia eEe$utantul e'e$tuea6" sau sup&a4e1@ea6" lu$&"&ile ne$esa&e odi'i$"&ii ne iDlo$ite $antitati4e %i $alitati4e a o!ie$tului un$ii3 &espe$ti4 a di ensiunilo&3 'o& ei3 p&op&iet"#ilo&3 $o po6i#iei3 st"&ii3 dispune&ii 7n spa#iu a p"&#ilo& sale. De eEe plu3 ti p de !a6" este ti pul 7n de$u&sul $"&uia se eEe$ut" ne iDlo$it 'o&Da&ea3 at&i#a&ea3 st&unDi&ea3 suda&ea3 $&oitul3 et$. La ope&a#iile de t&anspo&t ti pul de !a6" este ti pul de deplasa&e a se i'a!&i$atelo&. A$est ti p se $onsu "3 se &epet" identi$ pent&u 'ie$a&e pies" din lot <sau piese 'a!&i$ate si ultan=.

*9

Ti p de un$" <TM=

Ti p de p&e1"ti&e?7n$@eie&e <Tpi= Ti p de dese&4i&e a lo$ului de un$" <Tdt= Ti p ope&ati4 <Top=

Ti p de dese&4i&e te@ni$" <tdt= Ti p de dese&4i&e o&1ani6ato&i$" <tdo= Ti p de un$" anual <t an= Ti p de un$" anual e$ani6at" <tt = Ti p de sup&a4e1@e&e a 'un$#ion"&ii utilaDului <ts'=

Ti p p&odu$ti4 <Tp=

Ti p de !a6" <t!= Ti p aDut"to& <ta=

Ti p nep&odu$ti4 <TN=

Ti p de un$" nep&odu$ti4" <T n= Ti p 7nt&e&upe&i ne&e1le entate <Tin= Ti p 7nt&e&upe&i &e1le entate <Ti&=

Ti p de 7nt&e&upe&i independente de eEe$utant <ti= Ti p de 7nt&e&upe&i independente de eEe$utant <td=

Ti p de Odi@n" %i ne$esit"#i 'i6iolo1i$e <ton=

Ti p de 7nt&e&upe&i $ondi#ionate de te@nolo1ie %i o&1ani6a&ea un$ii <tto=

Ti p de 7nt&e&upe&i $ondi#ionate de te@nolo1ie <tt@= Ti p de 7nt&e&upe&i $ondi#ionate de o&1ani6a&ea un$ii <to1=

(i1. 5.1. St&u$tu&a ti pului de

un$" a eEe$utantului

*)

Ti pul aDut"to& <ta= este ti pul 7n $u&sul $"&uia nu se p&odu$e odi'i$a&ea $antitati4" sau $alitati4" a o!ie$tului un$ii3 7ns" eEe$utantul t&e!uie s" e'e$tue6e >nui&ile sau s" sup&a4e1@e6e utilaDul3 pent&u $a odi'i$a&ea s" poat" a4ea lo$. De eEe pluB a%e6a&ea pieselo& pe a%ina?unealt"C p&inde&ea 7n en1@in" sau s$oate&ea lo&C po&ni&ea %i op&i&ea a%iniiC ap&opie&ea sau 7ndep"&ta&ea s$ulei a%$@ietoa&eC "su&a&ea di ensiunilo& piesei3 et$. Din ti pul aDut"to& 'a$e pa&te %i ti pul de t&e$e&e de la o a%in" la alta3 7n $a6ul lu$&ului la ai ulte a%ini. .i ti pul aDut"to& se &epet" $u 'ie$a&e unitate de p&odus 'a!&i$at". n 'un$#ie de odul 7n $a&e pa&ti$ip" eEe$utantul la un$"3 ti pul de !a6" %i $el aDut"to& <ti pul ope&ati4= poate 'iB ti p de un$" anual"C ti p de un$" anual? a$ani6at"C ti p de sup&a4e1@e&e a 'un$#ion"&ii utilaDului. Ti pul de un$" anual" <t an= este ti pul 7n $u&sul $"&uia lu$&a&ea este e'e$tuat" de eEe$utant 'olosind ene&1ia p&op&ie3 '"&" inte&4en#ia unei ene&1ii eEte&ioa&e. De eEe plu3 l"$"tu%e&ie anual"C ontaD anual3 4opsi&e anual". Ti pul de un$" anual? e$ani6at" <t = este a$ela 7n $u&sul $"&uia eEe$utantul e'e$tuea6" lu$&"&i $u aDuto&ul uno& utilaDe < a%ini3 a1&e1ate3 instala#ii3 apa&ate sau e$anis e= %i $u pa&ti$ipa&ea si ultan" %i ne iDlo$it" a ene&1iei p&op&ii. De eEe pluB a%$@ie&ea la a%ini?unelte $u a4ans anualC a%e6a&ea pe a%in" %i s$oate&ea de pe es a pieselo& $u aDuto&ul e$anis elo& de &idi$at %i t&anspo&tat. Ti pul de sup&a4e1@e&e a 'un$#ion"&ii utilaDului <ts'= este a$el ti p 7n $u&sul $"&uia eEe$utantul sup&a4e1@ea6" des'"%u&a&ea no& al" a p&o$esului te@nolo1i$3 a 'un$#ion"&ii utilaDului %i en#ine&ea &e1laDului a$estuia <7n od $on4en#ional se in$lud %i inte&4en#iile pent&u po&ni&ea3 op&i&ea %i en#ine&ea &e1laDului 7n ti pul 'un$#ion"&ii lui=. Ast'el3 de eEe plu3 ti pul $onsu at pent&u o!se&4a&ea te pe&atu&ii %i a uni'o& it"#ii 7n$"l6i&ii etalului3 ti pul de o!se&4a&e a p&elu$&"&ii auto ate la a%inile de a%$@ie&e3 a &e1i ului de te pe&atu&" a $upto&ului3 et$. &ep&e6int" ti p de sup&a4e1@e&e a 'un$#ion"&ii utilaDului. Da$" 'un$#iona&ea utilaDului nu ne$esit" sup&a4e1@e&e $ontinu" din pa&tea un$ito&ului3 a$esta se poate sup&apune $u alte $ate1o&ii de ti p de un$". a2. 0impul de deser!ire a locului de munc <Tdl= este ti pul 7n $u&sul $"&uia eEe$utantul asi1u&" pe 7nt&ea1a pe&ioad" a s$@i !ului de un$"3 at>t en#ine&ea 7n sta&e no& al" de 'un$#iona&e a utilaDelo& %i s$ulelo&3 $>t %i o&1ani6a&ea3 ap&o4i6iona&ea3 o&dinea %i $u&"#enia lo$ului de un$"3 $on'o& sa&$inilo& de un$" $e?i sunt sta!ilite. n 'un$#ie de s$opul un$ii e'e$tuate3 ti pul de dese&4i&e a lo$ului de un$" se 7 pa&te 7n ti p de dese&4i&e te@ni$" %i ti p de dese&4i&e o&1ani6ato&i$". Ti pul de dese&4i&e te@ni$" <tdt= a lo$ului de un$" este a$el ti p 7n $u&sul $"&uia eEe$utantul asi1u&" pe 7nt&ea1a pe&ioad" a s$@i !ului de un$"3 en#ine&ea 7n sta&e no& al" de 'un$#iona&e a utilaDelo& %i de utili6a&e a s$ulelo&3 $u $a&e e'e$tuea6" sa&$inile de un$". Ast'el3 ti pul pent&u 7nlo$ui&ea unei s$ule U da$" nu a&e o '&e$4en#" &e1ulat"3 sta!ilit" p&in te@nolo1ie U ti pul pent&u &e4i6ia3 p&o!a %i &e1la&ea a$$idental" a utilaDului3 ti pul pent&u $u&"#i&ea %i un1e&ea lui3 et$. $onstituie ti p de dese&4i&e te@ni$". Ti pul de dese&4i&e o&1ani6ato&i$" <tdo= este ti pul 7n $u&sul $"&uia eEe$utantul asi1u&"3 pe 7nt&ea1a pe&ioad" a s$@i !ului de un$"3 o&1ani6a&ea3 ap&o4i6iona&ea %i 7n1&iDi&ea lo$ului de un$"3 $on'o& sa&$inilo& de un$" $e?i sunt sta!ilite. Din a$east" $ate1o&ie de ti p 'a$ pa&teB ti pul pent&u a&anDa&ea 6ilni$" a s$ulelo&3 a do$u enta#iei et$. la 7n$eputul s$@i !ului %i $el pent&u st&>nsul lo& la s'>&%itul s$@i !ului <da$" a$este a$#iuni nu sunt le1ate de p&e1"ti&ea %i 7n$@eie&ea eEe$ut"&ii unui lot de p&oduse=C ti pul pent&u $u&"#enia lo$ului de un$"C ti pul pent&u p&i i&ea %i p&eda&ea s$@i !ului et$.

*,

!.0impul neproducti! <TN= este a$el ti p 7n $u&sul $"&uia au lo$ 7nt&e&upe&i 7n un$a eEe$utantului U indi'e&ent de natu&a lo& U sau 7n $a&e a$easta e'e$tuea6" a$#iuni $e nu sunt ne$esa&e pent&u &eali6a&ea sa&$inii sale de un$". n $ad&ul a$estei $ate1o&ii de ti p se t&ei 1&upe de $onsu u&i de ti pB ti pul de 7nt&e&upe&i &e1le entate3 ti pului de un$" nep&odu$ti4" %i ti pul de 7nt&e&upe&i ne&e1le entate. !1.0impul de -ntreruperi reglementate <T7&= este a$el ti p 7n $u&sul $"&uia p&o$esul de un$" este 7nt&e&upt pent&u odi@na %i ne$esit"#ile 'i6iolo1i$e ale eEe$utantului %i pent&u a a4ea lo$ 7nt&e&upe&ile $ondi#ionate de te@nolo1ie %i de o&1ani6a&ea un$ii. Ti pul de odi@n" %i ne$esit"#i 'i6iolo1i$e <ton= este ti pul din du&ata &e1le entat" a 6ilei de un$" 7n $u&sul $"&uia p&o$esul de un$" este 7nt&e&upt 7n s$opul &e'a$e&ii $apa$it"#ii de un$" %i al satis'a$e&ii ne$esit"#ilo& 'i6iolo1i$e %i de i1ien" pe&sonal" ale eEe$utantului. La ela!o&a&ea no& elo& de un$"3 deseo&i se anali6ea6" sepa&at ti pul de odi@n" de $el pent&u ne$esit"#i 'i6iolo1i$e3 ti pul a$o&dat pent&u odi@n" 'iind dete& inat de 1&eutatea %i $ondi#iile 7n $a&e se des'"%oa&" un$a. Ti pul de 7nt&e&upe&i $ondi#ionate de te@nolo1ie %i de o&1ani6a&ea un$ii <tto= este ti pul de 7nt&e&upe&e a p&o$esului de un$" $e &e6ult" ine4ita!il din p&es$&ip#iile te@ni$e de 'olosi&e a utilaDului3 din te@nolo1ie %i din o&1ani6a&ea a$ti4it"#ii eEe$utan#ilo& la lo$ul de un$" &espe$ti4. El se poate su!di4ide 7n timp de -ntreruperi condi ionate de te>nologie <tt@= %i timp de -ntreruperi condi ionate de organi)area muncii <to1=. nt&e&upe&ile $ondi#ionate de te@nolo1ie $up&ind pe&ioadele de 'un$#iona&e util" sau de ne'un$#iona&e a utilaDului3 $>nd nu este ne$esa&" inte&4en#ia eEe$utantului %i nu i se poate 7n$&edin#a alt" un$". De eEe pluB ti pul 7n $a&e un$ito&ii a%teapt" ae&isi&ea '&ontului de un$" 7n indust&ia inie&"C ti pul de 'ie&!e&e a 'lotei de 4opsi&e 7n indust&ia teEtil"C ti pul de a%tepta&e a te& in"&ii 'un$#ion"&ii auto ate a a%inii?unelte et$. nt&e&upe&ile $ondi#ionate de o&1ani6a&ea un$ii apa&3 de &e1ul"3 7n $a6ul un$ii 7n $ole$ti43 $u a& 'i liniile 7n 'luE <!and"= %i &ep&e6int" di'e&en#a 7nt&e &it ul <$aden#a= liniei %i du&ata a$ti4it"#ii pe 'ie$a&e lo$ de un$"3 da$" nu eEist" sin$&oni6a&e. !2.0impul de munc neproducti! <T n= este ti pul 7n $u&sul $"&uia eEe$utantul e'e$tuea6" a$#iuni $e nu sunt utile des'"%u&"&ii no& ale a p&o$esului de p&odu$#ie sau nu int&" 7n sa&$ina sa de un$". n a$est" $ate1o&ie int&" ti pii &e6ulta#i dinB &e!uta&ea uno& pieseC &e edie&ea uno& lu$&"&i eEe$utate ne$o&espun6"to&C $"uta&ea p&in dulapul $u s$ule nea&anDate. Ti pul de 7nt&e&upe&i dependente de eEe$utant <td= &ep&e6int" ti pul de 7nt&e&upe&i ne&e1le entate 7n un$"3 dete& inate de 7n$"l$a&ea dis$iplinei 7n un$" de $"t&e eEe$utant. De eEe pluB 7nt&e&upe&i din $au6a 7nt>&6ie&ilo& la p&o1&a ul de un$"C p"&"si&ea neDusti'i$at" a lo$ului de un$" 7n ti pul p&o1&a uluiC dis$u#iile pa&ti$ula&eC ple$a&ea ai de4&e e de la lu$&u. Ti pul de 7nt&e&upe&i independente de eEe$utant <ti= &ep&e6int" ti pul de 7nt&e&upe&i ne&e1le entate 7n un$"3 p&o4enite din $au6a uno& lipsu&i o&1ani6ato&i$e3 te@ni$e sau natu&ale %i $a&e nu depind de eEe$utant. De eEe pluB 7nt&e&upe&ile 7n un$" pent&u a%tepta&ea lu$&ului3 a desenului3 a inst&u$#iunilo&3 a s$ulelo&3 a iDlo$ului de t&anspo&t3 a un$ito&ului auEilia&B op&i&ea utilaDului din lips" de ene&1ie3 pent&u &epa&a#ii a$$identaleC a%tepta&ea &e1l"&ii a%inii?unelteC ti pul de sup&a4e1@e&e 7n $a&e i s?a& 'i putut &epa&ti6a eEe$utantului alte un$i da& din de'i$ien#e de o&1ani6a&e a$easta nu a a4ut lo$. Cunoa%te&ea st&u$tu&ii ti pului de un$" a eEe$utantului p&e6int" utilitate pent&uB "su&a&ea %i studie&ea $onsu ului de ti p de un$"C ela!o&a&ea no& ati4elo& %i no& elo& de un$"C identi'i$a&ea %i o!ili6a&ea &e6e&4elo& de spo&i&e a p&odu$ti4it"#ii un$ii p&in o&1ani6a&ea %i 'olosi&ea &a#ional" a ti pului de lu$&u.

90

,eferitor la e/ecutantul 061# <pe&sonal te@ni$3 e$ono i$3 de alt" spe$ialitate3 ad inist&ati4=3 'a#" de st&u$tu&a ti pului de un$" al eEe$utantului un$ito&3 eEist" di'e&en#a la $o ponenta timp operati! <Top=. Ele se dato&ea6" natu&ii di'e&ite a o!ie$tului un$ii 'olosit3 &espe$ti4 7n $a6ul TESA el &ep&e6ent>ndu?l in'o& a#ia. St&u$tu&a Top <TESA= se p&e6int" 7n 'i1u&a 5.2. 0impul de primire a informa iei <Tp&i .i= se &e'e&" la lua&ea la $uno%tin#" desp&e $on#inutul unei in'o& a#ii <s$&ise3 o&ale=3 cel de prelucrarea a informa iei <tp&el.i= se &e'e&" la odi'i$a&ea $on#inutului o&i a 'o& ei de p&e6enta&e a in'o& a#iei <poate 'i deB $iti&e3 1>ndi&e3 $al$ule3 s$&ie&e=3 de con!orbiri <t$on4= $up&inde p&i i&ea sau $eda&ea de &ela#ii su! 'o& " o&al" pent&u a 7nt&e1i in'o& a#ia desp&e o ope&a#ie sau lu$&a&e3 deplasarea -n scopul reali)rii sarcinii <td&s= p&i4e%te odi'i$a&ea po6i#iei spa#iale a lu$&"to&ului3 7n unitate sau $@ia& 7n a'a&a ei3 $u s$opul 7ndeplini&ii sa&$inii de un$"3 ia& timpul de transmitere a informa iei <tt&ans.i= eEp&i " t&ans ita&ea in'o& a#iei su! 'o& " o&al" o&i s$is"3 pent&u a 'i p&elu$&at" 7n $ontinua&e3 o&i a 'i 'olosit" de alte pe&soane.
Top <TESA=

Ti p de p&i i&e a in'o& a#iei

Ti p de p&elu$&a&e a in'o& a#iei

Ti p de $on4o&!i&i

Ti p de deplasa&e pent&u &eali6a&ea sa&$inii

Ti p de t&ans ite&e a in'o& a#iei

tp&i

.i

tp&el.i

t$on4

tds&

tt&ans.i

Ti p de $iti&e te

Ti p de 1>ndi&e T1

Ti p de $al$ule T$a

Ti p de s$&ie&e Ts

Fig.A.2. 1tructura timpului operati! la personalul 061#

91

/.&. O$-ani.a$ea #i p$o-$ama$ea timpului de mun" pent$u mana-e$i odul de o&1ani6a&e a ti pului de lu$&u de $"t&e ana1e& dete& in" at>t &e6ultatele un$ii M p&op&ii3 $>t %i $ele ale su!o&dona#ilo& s"i3 &e'le$t>ndu?se 7n ni4elul p&o'ita!ilit"#ii 'i& ei. n o&1ani6a&ea ti pului de lu$&u al ana1e&ului t&e!uie s" se #in" sea a de unele aspe$te spe$i'i$e %i anu eB a. 'ie$a&e ana1e& a&e un stil de un$" %i un te pe&a ent p&op&iu ast'el 7n$>t p&o1&a a&ea a$ti4it"#ilo& 7 !&a$" %i aspe$te spe$i'i$eC !. a$ti4itatea ana1e&ului t&e!uie $o&elat" $u o&1anis e %i pe&soane din e%aloane supe&ioa&e sau in'e&ioa&e $u $a&e el $ola!o&ea6"C $. sa&$inile de &e6ol4at t&e!uie o&donate %i ie&a&@i6ate dup" anu ite $&ite&ii $u a& 'iB u&1en#"3 i po&tan#"3 e'o&t ne$esa&3 inte&es pent&u $ondu$e&e et$.C d. 7n p&o1&a a&ea a$ti4it"#ilo& t&e!uie s" se pun" a$$eptul pe du&at" %i &espe$ta&ea te& enelo& de &eali6a&e a sa&$inilo&. n 1ene&al ana1e&ii sunt pu%i 7n situa#ia de a solu#iona Y$ont&adi$#ia dint&e ultitudinea o!ie$ti4elo& %i sa&$inilo& de &eali6at %i posi!ilit"#ile pe&sonale li itate de $up&inde&e a lo&S. A4>nd 7n 4ede&e di4e&sitatea a&e a 'a$to&ilo& i pli$a#i %i a 4alo&ilo& a$esto&a pent&u &e6ol4a&ea a$estei $ont&adi$#ii este ne$esa&" sta!ili&ea unei st&u$tu&i opti e pent&u 'olosi&ea ti pului ana1e&ilo&. +&o1&a a&ea un$ii ana1e&ului $onstituie $alea di&e$t" de o&dona&e %i si pli'i$a&e a p&op&iei un$i. Nu eEist" solu#ii sau odele tip de p&o1&a a&e a un$ii ana1e&ului3 7nt&u$>t ele &e'le$t" pa&ti$ula&it"#ile un$ii a$estuia3 dete& inate de ni4elul ie&a&@i$3 1&adul de p&e1"ti&e %i eEpe&ien#"3 aptitudini3 stilul de un$" p&op&iu3 4aloa&ea $ola!o&ato&ilo&3 natu&a %i i po&tan#a p&o!le elo& $e t&e!uie &e6ol4ate. +ent&u p&o1&a a&ea utili6"&ii ti pului de lu$&u a ana1e&ului se pot utili6a di'e&ite te@ni$i %i inst&u ente dint&e $a&e a inti B 1. O&1ani6a&ea e o&iei se &e$o and" $ondu$"to&ilo& pent&u a e4ita o isiunile %i a s$"pa de 1&iDa de a nu uita. Ca iDloa$e pent&u o&1ani6a&ea e o&iei se pot utili6aB a= A1enda de lu$&u este odalitate la&1 &"sp>ndit" de a ordona memoria. Ea $up&inde in'o& a#ii p&i4ind a$#iunile $e t&e!uie 7nt&ep&inse 6ilni$ de o pe&soan" %i 7ndepline%te 'un$#iile de in'o& a&e3 de o&1ani6a&e a un$ii3 de $ont&ol %i de e4alua&e. n a1end" a$#iunile sunt 7ns$&ise 7n o&dinea 7n $a&e apa& %i sunt !i'ate pe "su&" $e se &e6ol4". A$#iunile ne&e6ol4ate se &epo&tea6" pe 6iua u& "toa&e. A1enda se 7nto$ e%te 6ilni$3 'ie la 7n$eputul p&o1&a ului de lu$&u3 'ie la s'>&%itul 6ilei de lu$&u pent&u 6iua u& "toa&e3 ad"u1>ndu?se pe pa&$u&s %i alte ele ente $e pot ap"&ea. != (i%e indi4iduale pe p&o!le e %i 1&upu&i de a$#iuni &ep&e6int" o 'o& " p&es$u&tat" de a1end"3 $up&in6>nd p&o!le e p&io&ita&e pe $a&e ana1e&ul t&e!uie s" le &e6ol4e 6ilni$ %i $a&e sunt o&donate dup" anu ite $&ite&iiB u&1en#a 7ndeplini&ii lo&3 i po&tan#"3 e'o&t de &eali6a&e3

92

inte&esul soli$itat3 in'o& a#iile disponi!ile pent&u anali6"3 $ostu&i et$. +ent&u a 'i ope&ati4" 7nto$ i&ea 'i%elo& se poate apela la $ola!o&ato&i ia& p&io&it"#ile sta!ile se t&e$ 7n p&o1&a ele de a$ti4itate sau 1&a'i$ele de lu$&u s"pt" >nale. $= Dosa&ul pent&u p&o!le e este un inst&u ent $e $up&inde 7nt&ea1a do$u enta#ie a'e&ent" unei p&o!le e. El se ela!o&ea6" distin$t pent&u 'ie$a&e p&o!le " $o pleE"3 $up&in6>nd toate in'o& a#iile pe "su&a apa&i#iei lo& %i au un $a&a$te& se$&et. Se &e$o and" ana1e&ilo& de ni4el supe&io& din 'i& " ia& dup" &e6ol4a&ea p&o!le ei dosa&ul se a&@i4ea6". d= +&o1&a e de a$ti4itate $up&ind a$#iuni $e t&e!uie &e6ol4ate pe 6ile da$" sunt s"pt" >nale sau pe o&e da$" sunt 6ilni$e &espe$t>nd unele p&e$i6"&i etodolo1i$eB G 7nto$ i&ea lui se 7n$epe $u a$#iunile p&io&ita&e &e6e&4>nd un 'ond de ti p ai a&e %i o p&o1&a a&e 7n de4ans 'a#" de te& enul li it"3 pent&u a e4ita $&i6a de ti pC G a$#iunile 6ilni$e t&e!uie $o&elate %i $u e4olu#ia dina i$ii $apa$it"#ii de un$" a ana1e&ului3 $ele aDo&e 'iind p&o1&a ate 7n p&i a pa&te a 6ilei de un$"C G s" se p&e4ad" ben)i de timp tampon pent&u a &e6ol4a a$#iuni supli enta&e sau nep&e4"6uteC G s" se e4ite '&a1 enta&ea ti pului 7n &e6ol4a&ea uno& sa&$iniC G a$#iunile $a&e nu au 'ost &e6ol4ate t&e!uie &epo&tate. Ma$@eta unui p&o1&a %i 'i1u&a 5.2. de a$ti4itate s"pt" >nal %i 6ilni$ este p&e6entat" 7n 'i1u&a 5.1.

S"pt" >naB 12 ? 1* ianua&ie a.$. (un$#iaB ana1e& N&. A$#iunea p&e4"6ut" $&t. 1 2 3 . . . . . n G 7nto$ i&ea unui ate&ial &e'e&ito& la st&ate1ia de64olt"&ii 'i& ei G 7nt>lni&e $u pa&tene&i eEte&ni 'i& ei G anali6a &e6ultatelo& 'inan$ia&e ale 'i& ei

M E

/iua M& E

E E

Di4e&se

Fig.A.1. Program de acti!itate sptm?nal

93

/iuaB 20 ianua&ie a.$. (un$#iaB ana1e& N A$#iunea & C& +&e4"6ut" )?, t 1 G 7nto$ i&ea unui ate&ial &e'e&ito& la ; s$oate&ea la 4>n6a&e a uno& iDloa$e 'iEe 2 G dis$uta&ea sta? diului eEe$ut"&ii lu$&"&ilo& la se$#ia A 3 G 4i6ita&ea pe te?&en a lu$&"&ilo& la se$#ia A 5 G di4e&se <tele'oa?ne3 $o&esponden#"3 &"s'oi&ea p&esei3 $a'ea et$.=

O&a ,?10 10? 11 11? 12 12? 13 13? 15 15? 18 18? 1* +est e 1*

E E

E E E

Fig.A.2. Program de acti!itate )ilnic Este indi$at $a p&o1&a ul de a$ti4itate s"pt" >nal s" 'ie ela!o&at la s'>&%itul s"pt" >nii3 pent&u s"pt" >na u& "toa&e3 ia& p&o1&a ul 6ilni$ de a$ti4itate 7n 'ie$a&e 6i pent&u 6iua u& "toa&e. nto$ i&ea p&o1&a elo& de a$ti4itate este indi$at s" 'ie '"$ut" de $"t&e ana1e&ul 7nsu%i ia& da$" posed" 7n !i&oul s"u un te& inal3 at>t $o pleta&ea p&o1&a elo& de a$ti4itate3 $>t %i u& "&i&ea &eali6"&ii lo& se pot e'e$tua pe $al$ulato&3 o'e&ind a$estuia nu nu ai posi!ilitatea 4i6uali6"&ii pe e$&an da& %i a list"&ii lo&. 2. G&a'i$ul de un$" <6ilni$3 s"pt" >nal= &ep&e6int" p&o1&a ul de des'"%u&a&e a a$ti4it"#ilo& ana1e&ului3 $u li ite de ti p %i 1&ad de &e6ol4a&e 7n $a&e sa&$inile $ele ai i po&tante se 1"ses$ pe p&i ul plan. Reali6a&ea p&e4ede&ilo& din 1&a'i$ p&esupune eEisten#a unei a& onii 7n &ela#iile $u $ola!o&ato&ii3 stil de un$" ade$4at3 dis$iplin" %i auto$ont&ol. Dat 'iind spe$i'i$ul un$ii de $ondu$e&e3 se $onside&" $" un 1&a'i$ de un$" %i?a atins s$opul3 da$" este &espe$tat 7n p&opo&#ie de *0?90%. 3. Ma$@eta unui 1&a'i$ de un$" s"pt" >nal %i 6ilni$ este p&e6entat" 7n 'i1.5.3. %i 'i1u&a 5.5.

95

S"pt" >naB , ? 13 'e!&ua&ie a.$. (un$#iaB ana1e&


N&. C&t. 0 /iua 1 O&a 2 )?12 A$#iunea p&e4"6ut" 3 nto$ i&ea unui pent&u AGA ate&ial M"su&i p&e1"titoa&e pent&u &eali6a&ea a$#iunii 5 \ soli$it" di&e$to&ului e$ono i$ situa#ia in?di$ato&ilo& e$ono i$o? 'inan$ia&i la 6iC \ soli$it" se&4i$iului &e?su&se u ane sala&iul ediu pe so$ietate. \ soli$it" $onsilie&ului Du&idi$ eEt&asul 'un?$ia& p&i4ind situa#ia Du&idi$" a te&enuluiC \ soli$it" di&e$to&ului te@ni$ studiul de 'e6a!ilitate. \ soli$it" se$&eta&ei &e1ist&ul $u audien#eC \ $on4oa$" %e'ul se&4i?$iului &esu&se u ane. \ soli$it" dosa&ul $u a$#iona&ii so$iet"#ii $onsilie&ului Du&idi$C \ $on4oa$" %e'ul !i&oului p&i4ati6a&e.

Luni

12?18

Anali6a stadiului p&i4ind 4>n6a&ea unui i o!il

18?1*

Audien#"

Ma&#i

)?1*

+le$at la (+S

. . . 18

2ine& i

15?1*

Dis$uta&ea $ont&a$tului $ole$ti4 de un$"

\ $on4o$a&ea pe&soa?nelo& $a&e au pa&ti$i?pat la 7nto$ i&ea lui pent&u in'o& a&e %i dis$u#ii.

Fig.A.5. $rafic de munc sptm?nal /iuaB 1) 'e!&ua&ie a.$. (un$#iaB ana1e& N&. C&t. 0 1 O&a 1 )?11 A$#iunea p&e4"6ut" 2 .edin#" de $onsiliu de $ondu$e&e M"su&i p&e1"titoa&e pent&u &eali6a&ea a$#iunii 3 \ soli$it" se$&eta&ului $onsi?liului de $ondu$e&e situa#ia p&i4ind stadiul 7ndeplini&ii @ot"&>&ilo& luate la p&e$edenta %edin#" %i ate&ialele $e u& ea6" a 'i dis$utate la %edin#" \ soli$it" se$&eta&ei a "nun?te 7n le1"tu&" $u $o&espon?den#a t&i is"C \ tele'oane %i $onta$ta&ea uno& O!s. 5

11?12

Di4e&se

98

12?18

Anali6a p&e4ede&i? lo& $ont&a$tului $ole$ti4 de un$" Audien#e un$" 6ilni$

18?1*

sala&ia#i pent&u p&o?!le e "&unte. \ soli$it" $onsilie&ului Du&idi$ ulti ele &e1le ent"&i 7n do eniuC \ soli$it" sindi$atului $on?t&a$tul $ole$ti4 de un$" la ni4el de &a u&". \ soli$it" se$&eta&ei &e1ist&ul de audien#eC

R R

(i1.5.5. G&a'i$ul de

La 2bser!a ii se 4a inse&aB N pent&u a$#iunea ne&e6ol4at" %i R pent&u a$#iunea &e6ol4at". Sp&e deose!i&e de p&o1&a ul de a$ti4itate3 1&a'i$ul de un$" $up&inde al"tu&i de a$#iunea p&e4"6ut" %i "su&ile p&e1"titoa&e pe $a&e $ondu$"to&ul t&e!uie s" le adopte 7n 4ede&ea 7ndeplini&ii $antitati4e %i $alitati4e a a$#iunilo&. +&e$i6"&ile etodolo1i$e p&e6entate la 7nto$ i&ea p&o1&a elo& de a$ti4itate &" >n 4ala!ile %i?n $a6ul 1&a'i$elo& de un$". n a'a&a a$esto&a este ne$esa& s" se ai!" 7n 4ede&e %i u& "toa&ele aspe$teB G pent&u p&e$i6a&ea "su&ilo& ne$esa&e de 'inali6a&e a a$#iunilo& ai $o pleEe sau ai i po&tante este util" $onsulta&ea de $"t&e ana1e& a su!o&dona#ilo& sau $ola!o&ato&ilo& $e $unos$ aspe$tele i pli$ate %i $a&e pa&ti$ip" la ope&a#ionali6a&ea &espe$ti4elo& de$i6ii %i a$#iuniC G pent&u a nu 'i o isiuni3 se &e$o and" $a 7nto$ i&ea 1&a'i$elo& de un$" s"pt" >nale s" 'ie p&e$edat" de &e4ede&ea de $"t&e ana1e& a p&e4ede&ilo& planu&ilo& %i p&o1&a elo& ante&ioa&e3 &e'e&itoa&e la do eniul s"u de a$ti4itate. Con'o& Aso$ia#iei A e&i$ane de Mana1e ent3 pent&u $ondu$"to&i de ni4el supe&io&3 st&u$tu&a p&o1&a ului $up&indeB G p&i ele ,0 de inute s" 'ie a'e$tate uno& sa&$ini de a&e i po&tan#" %i di'i$ultate3 '"&" 7nt&e&upe&i3 de$>t 7n $a6u&i eE$ep#ionale p&e$i6ate se$&eta&eiC G asi1u&a&ea 7n $ontinua&e3 a 2?3 odule de ap&oEi ati4 o o&" pent&u a$ti4it"#i $e i pun $on$ent&a&e %i $ontinuitate3 alte&nate $u pe&ioade pent&u p&o!le e de &utin" <tele'oane3 4i6itato&i3 p&o!le e u&1ente et$.= de $i&$a 30 de inute. O ast'el de p&o1&a a&e e4it" dispe&sa&ea de$i6iilo& %i a$#iunilo& ana1e&ilo& %i pie&de&ea 7n p&o!le e ino&e a a$esto&a. 3. Siste e in'o& ati$e sunt tot ai des utili6ate 7n o&1ani6a&ea %i p&o1&a a&ea ti pului pent&u ana1e&i eEist>nd p&o1&a e spe$iali6ate pe do enii ale ana1e entului 'u&ni6ate distin$t sau 7 p&eun" 'olosind te@ni$a de $al$ul. 5. Ta!loul de !o&d este un inst&u ent $a&e asi1u&" o in'o& a&e $o pleE" %i ope&ati4" a ana1e&ilo& %i $up&inde in'o& a#ii p&i4ind a$ti4it"#ile pe $a&e ana1e&ul t&e!uie s" le des'"%oa&e pent&u &eali6a&ea sa&$inilo& p&op&ii. El o'e&" ana1e&ului posi!ilitatea de a sesi6a a!ate&ile %i noile tendin#e ap"&ute %i %ansa &eal" de a &ea$#iona p&o pt p&in de$i6ii %i a$#iuni3 $on$o itent $u eEe&$ita&ea unui $ont&ol de $on#inut. 8. Dele1a&ea de auto&itate $onst" 7n at&i!ui&ea de $"t&e un $ondu$"to& a uneia sau ai ulto& sa&$ini p&op&ii3 unui su!o&donat3 7nso#it" de o anu it" auto&itate3 li!e&tate de ale1e&e a

9*

iDloa$elo& pent&u &e6ol4a&ea sa&$inii %i de &esponsa!ilitatea $o&espun6"toa&e. +&in dele1a&e se asi1u&" 4alo&i'i$a&ea supe&ioa&" a ti pului de $a&e dispune ana1e&ul %i a poten#ialului su!o&dona#ilo&. Dele1a&ea o'e&" ultiple a4antaDeB 7n$u&aDea6" $&eati4itatea3 &esponsa!ilitatea %i auto&itatea pe&soanelo& dele1ate3 p&in 7n$&ede&ea a$o&dat"C $&eea6" p&e i6ele p&e1"ti&ii uno& noi $ondu$"to&iC eli in" pa&alelis ele %i sup&a7n$"&$a&eaC d" posi!ilitatea de a e4alua $alit"#ile %i $apa$it"#ile pe&soanelo& dele1ate. La dele1a&e $ondu$"to&ul t&e!uie s" e4ite e'e$tua&ea unui $ont&ol eE$esi4 asup&a a$ti4it"#ii $elui dele1at %i tutela&ea a$estuia3 $a&e $ondu$ la s$"de&ea ini#iati4ei pe&soanei dele1ate %i nu &eali6ea6" o &edu$e&e &eal" a ti pului $ondu$"to&ului.

/.(. Colabo$ato$ii #i a"ti7itatea de se"$eta$iat 4n mun"a mana-e$ial #$ +ola0oratorii managerului Mana1e&ul este pe&soana $e eEe&$it" at&i!utele $ondu$e&ii 7n 4i&tutea $o peten#elo& %i &esponsa!ilit"#ilo& $up&inse 7n 'un$#ia $e o o$up". Mate&ia p&i " a ana1e&ilo& o &ep&e6int" poten#ialul an1aDa#ilo& %i p&op&iul lo& talent de a $ondu$e. Mana1e&ii des'"%oa&" a$ti4it"#i de p&e4i6iune3 o&1ani6a&e3 $oo&dona&e3 ant&ena&e %i e4alua&e a un$ii su!o&dona#ilo& lo& %i3 7n $onse$in#"3 s'e&a $o peten#elo&3 sa&$inilo& %i &esponsa!ilit"#ilo& at&i!uite lo& sunt ai a&i de$>t a pe&sonalului de eEe$u#ie. +ent&u &eali6a&ea a$ti4it"#ilo& en#ionate3 ana1e&ii t&e!uie s" posede u& "toa&ele $a&a$te&isti$i de'inito&iiB G du!l" p&o'esionali6a&e3 &espe$ti4 poseso& de $uno%tin#e de spe$ialitate %i $uno%tin#e de $ondu$e&eC G $a&a$te& $&eato& al a$ti4it"#ii des'"%u&ate3 7n )0% din situa#ii $on'&untat $u ele ente inediteC G auto&itate du!lat" de o &esponsa!ilitate Du&idi$" %i o&al". n a$ti4itatea de $ondu$e&e3 ana1e&ii sunt sup&asoli$ita#i3 dato&it" $on#inutului a$ti4it"#ilo& des'"%u&ate %i i pli$it a p&elun1i&ii a$esto&a peste p&o1&a ul de un$" 6ilni$. +ent&u &eali6a&ea3 de o anie&" $alitati4 supe&ioa&" a sa&$inilo&3 $o peten#elo& %i &esponsa!ilit"#ilo& $e &e4in ana1e&ilo&3 a$e%tia t&e!uie s" apele6e la o se&ie de $ola!o&ato&i su!o&dona#i di&e$t sau nesu!o&dona#i di&e$t lo& %i s" 'oloseas$" se$&eta&iatul 7n o&1ani6a&ea un$ii lo&. n 'i1u&a 3.9. sunt p&e6enta#i $ola!o&ato&ii ana1e&ului %i le1"tu&ile dint&e a$e%tia.

99

S+ECIALI-TI NESUIORDONA:I DIRECT MANAGERULUI

Consultan#i 7n ana1e ent Cole$ti4e inte&$o pa&ti? entale

COLAIORATORI AI MANAGERULUI

Spe$iali%ti 7n &esu&se u ane Al#i spe$iali%ti

Spe$iali%ti su!o&dona#i di&e$t ana1e&ului

Fig.A.B. %olaboratorii managerului +&in$ipalii $ola!o&ato&i ai ana1e&ului sunt su!o&dona#ii di&e$t $u $a&e el lu$&ea6" pe& anent. +e l>n1" a$e%tia ana1e&ul apelea6" la o se&ie de spe$iali%ti nesu!o&dona#i di&e$t %i anu eB a= Consultan#i 7n ana1e ent sunt pe&soane $u o 7nalt" $o peten#" 7n anu ite do enii de a$ti4itate3 au o !o1at" eEpe&ien#" p&i4ind situa#ii si ila&e din alte unit"#i3 'iind 7n "su&" s" e'e$tue6e o anali6" i pa&#ial"3 ne'iind le1a#i de situa#iile din 'i& ". != Cole$ti4ele inte&$o pa&ti entale $o puse din spe$iali%ti din ai ulte $o pa&ti ente3 au o a$ti4itate pe&iodi$" %i se $onstituie 7n 4ede&ea &e6ol4"&ii uno& p&o!le e $o pleEe $e apa& 7n unitate. A4antaDele utili6"&ii $ole$ti4elo& inte&$o pa&ti entale suntB asi1u&" un spi&it de un$" 7n e$@ip"3 o 'unda enta&e te eini$" a p&o!le elo& anali6ate3 o solu#ie ope&ati4" a p&o!le elo& $o pleEe %i $ont&i!uie la utili6a&ea supe&ioa&" a poten#ialului spe$iali%tilo&. T&e!uie e4itat" o sup&adi ensiona&e a a$esto& $ole$ti4e sau utili6a&ea lo& pent&u p&o!le e $u&ente. $= Spe$iali%ti 7n &esu&se u ane des 'olosi#i a4>nd 7n 4ede&e natu&a deose!it" a a$ti4it"#ii de ana1e ent %i anu e a$eea de a lu$&a $u oa enii. Spe$iali%tii 7n &esu&se u ane t&e!uie s" posede o p&e1"ti&e $o plet" pent&u a putea &e6ol4a p&o!le e $o pleEe de $on$ep#ie3 'un$#ionale3 ope&a#ionale %i oti4a#ionale. T&e!uie &e$onside&at" po6i#ia $o pa&ti entului de &esu&se u ane 7n $ad&ul unit"#ii p&e$u %i st&u$tu&a pe&sonalului $e?l $o pune3 spo&ind &olul so$iolo1ilo& %i psi@olo1ilo& 7n $ad&ul a$estuia. Co pa&ti entul de &esu&se u ane t&e!uie s" dispune de spe$iali%ti $a&e s"?%i $on$ent&e6e a$ti4itatea asup&a p&in$ipalelo& a$ti4it"#i %i at&i!u#ii $e?i &e4in %i s" dispun" de dota&ea te@ni$" ade$4at" $a&e s"?i pe& it" &e6ol4a&ea a$esto&a. d= Al#i spe$iali%ti3 &espe$ti4 $ondu$"to&ii $o pa&ti entelo& de p&elu$&a&e auto at" a datelo&3 %e'ii $o pa&ti entelo& de a&Fetin13 p&odu$#ie et$.3 sunt des utili6a#i de $"t&e ana1e& 7n un$a 6ilni$".

9)

-$

#cti(itatea de !ecretariat 'n munca managerial

O $o ponent" st&u$tu&al" $u &ol $o ple enta& 'un$#iilo& de $ondu$e&e %i $u sa&$ina de a eEe$uta lu$&"&ile de natu&" ad inist&ati4"3 de &utin"3 pent&u de1&e4a&ea titula&ului 'un$#iei 7n $au6"3 o &ep&e6int" se$&eta&iatul. +&o!le ele de se$&eta&iat sunt a&ondate pe $o pa&ti enteB se$&eta&iat3 se$&eta&iat? p&oto$ol3 se$&eta&iat 7n $ad&ul $o pa&ti entului &esu&se u ane sau se$&eta&iat 7n $ad&ul $o pa&ti entului ad inist&ati4. Un se$&eta&iat !ine o&1ani6at %i $o petent a$ti4ea6" un$a ana1e&ului p&in ai ulte ele enteB $ont&i!uie la o&1ani6a&ea &a#ional" a un$ii ana1e&ului3 $&ea6" $ondi#ii pent&u &eali6a&ea de $"t&e ana1e& a uno& $onta$te ope&ati4e %i e'i$iente $u pe&sonalul p&op&iu sau din eEte&io&ul 'i& ei3 asi1u&" i%$a&ea ope&ati4" a in'o& a#iilo& la ni4elul 'i& ei %i de1&e4ea6" ana1e&ul de o se&ie de a$#iuni de &utin"3 pu& ad inist&ati4e3 $ont&i!uind ast'el la utili6a&ea &a#ional" a ti pului de lu$&u de $a&e el dispune. +&in$ipalele 'un$#ii $e &e4in se$&eta&iatului suntB 1. (un$#ia de asista&e di&e$t" a ana1e&ului3 $a&e p&esupune pa&ti$ipa&ea se$&eta&iatului la o&1ani6a&ea a$ti4it"#ii ana1e&ului %i $onst" 7n eEe&$ita&ea u& "toa&elo& se&4i$ii spe$i'i$eB a= e'e$tua&ea de lu$&"&i de spe$ialitate <da$tilo1&a'ie&e3 stenoda$tilo1&a'ie&e3 $o&esponden#"3 t&adu$e&i3 e'e$tua&ea uno& 'o& alit"#i 'inan$ia&e et$.=C != p&o1&a a&ea a$#iunilo& %i e4iden#a &eali6"&ii lo& <7nto$ i&ea de $alenda&e de sa&$ini %i lu$&"&i3 a$tuali6a&ea a1endei de lu$&u a ana1e&ului3 u& "&i&ea des'"%u&"&ii uno& lu$&"&i3 u& "&i&ea s$aden#elo&3 p&e1"ti&ea %i o&1ani6a&ea %edin#elo& et$.=C $= &eali6a&ea uno& sa&$ini ad inist&ati4e <1estiona&ea o!ie$telo& de in4enta& 7n$&edin#ate3 $o anda&ea uno& lu$&"&i 7n unitate sau 7n a'a&a ei3 asi1u&a&ea se$u&it"#ii lu$&"&ilo&3 p"st&a&ea se$&etului de se&4i$iu3 u& "&i&ea %i en#ine&ea 7n sta&e de 'un$#iona&e a inst&u entelo& de lu$&u ale ana1e&ului et$.=. 2= (un$#ia de le1"tu&" %i Y'ilt&uS pent&u soli$it"&i ad&esate ana1e&ului3 ne$esit" sa&$ini &e'e&itoa&e laB a= #ine&ea e4iden#ei soli$it"&ilo& di&e$te %i apelu&ilo& tele'oni$e 7n a!sen#a $ondu$"to&ului %i in'o& a&ea ope&ati4" a a$estuiaC != asi1u&a&ea le1"tu&ilo& tele'oni$e3 'aE3 $elula& 7n inte&io&ul %i eEte&io&ul 'i& eiC $= p"st&a&ea e4iden#ei nu elo&3 ad&eselo& %i nu e&elo& tele'oni$e ale pe&soanelo&3 unit"#ilo& %i institu#iilo& $u $a&e ana1e&ul a&e le1"tu&iC d= asi1u&a&ea &espe$t"&ii o&elo& sau pau6elo& de odi@n" pent&u ana1e&. 3= a= != $= d= (un$#ia de t&ata&e a in'o& a#iilo& %i do$u entelo& i pli$" din pa&tea se$&eta&iatuluiB p&i i&ea3 7n&e1ist&a&ea3 dist&i!ui&ea3 eEpedie&ea de $o&espon?den#"C o&1ani6a&ea in'o& a#iilo& 7n 'i%ie&e3 dosa&e3 &epe&toa&eC asi1u&a&ea do$u ent"&ii ana1e&ului 7n anu ite do enii de a$ti4itateC $lasa&ea do$u entelo& %i #ine&ea st&i$t" a e4iden#ei lo&.

5= (un$#ia de &ep&e6enta&e $onst" dinB a= p&i i&ea pe&sonalului din a'a&a 'i& eiC != 7nd&u a&ea a$esto&a sp&e di4e&%i $ondu$"to&iC

9,

$= d=

asi1u&a&ea unei a !ian#e pl"$ute <se&4i&ea $a'elei3 a unei !"utu&i et$.= pent&u a u ple ti pul de a%tepta&eC 'u&ni6a&ea $u a a!ilitate a uno& in'o& a#ii soli$itate.

+ent&u eEe&$ita&ea sa&$inilo& enu e&ate ai sus3 este ne$esa& $a pe&sonalul de se$&eta&iat s" posede anu ite $uno%tin#e3 $alit"#i3 aptitudini3 7nt&e $a&e3 ai i po&tante suntB a= Cuno%tin#eB $ultu&" 1ene&al" !un"C $uno%tin#e edii 7n $a&e a$ti4ea6" ana1e&ulC $uno%tin#e de da$tilo1&a'ie&e3 '"&" 1&e%al"3 a 38?50 $u4inteA inut %i steno1&a'ie&ea a 100 de $u4inteA inutC &eda$ta&ea uno& s$&iso&i si ple %i note 7nt&?o 'o& " $la&" %i $on$is"C sele$ta&ea $u dis$e&n" >nt a ate&ialelo&C 7nto$ i&ea &apid" a uno& statisti$iC $uno%tin#e de li !i st&"ineC $uno%tin#e de !i&oti$". != Calit"#i %i aptitudiniB &e6isten#" 'i6i$" %i ne&4oas" &idi$at"C $apa$itatea de adapta&e &apid" la di'e&ite &it u&i de un$"C $alit"#i 'i6i$e <aspe$t pl"$ut3 7n1&iDit3 4esti enta#ie $u 1ust=C $alit"#i intele$tuale <inteli1en#"3 e o&ie 4i6ual" %i auditi4"3 aten#ie $on$ent&at" %i dist&i!uti4"=C $alit"#i o&ale <loialitate3 sin$e&itate3 de4ota ent3 &"!da&e3 suple#e3 dis$&e#ie deose!it"3 pe&se4e&en#"3 ini#iati4"3 opti is 3 dispo6i#ie !un" %i $onstant"=C $alit"#i u ane <so$ia!ilitate3 ta$t3 odestie=. C&e%te&ea e'i$a$it"#ii un$ii ana1e&ului %i al utili6"&ii &a#ionale a se$&eta&iatului i pune 7 !un"t"#i&ea de 'ond a $onlu$&"&ii dint&e ana1e& %i se$&eta&" pe !a6a unui dialo1 %i o in'o& a&e pe& anent" 7nt&e a$e%tia. O !un" $ola!o&a&e 7nt&e ana1e& %i se$&eta&iat poate du$e la o du!la&e a &anda entului 7n un$" pent&u ana1e&. /./. Utili.a$ea e6tensi7 #i intensi7 a timpului de " t$e an-a8a!i M"su&a 7n $a&e este utili6at ti pul de un$" al an1aDatului dete& in" ni4elul p&odu$ti4it"ii un$ii %i i pli$it p&o'ita!ilitatea 'i& ei. Utili6a&ea &a#ional" a ti pului de $"t&e an1aDa#i 7 !&a$" dou" 'o& eB 1. Utili6a&ea eEtensi4" sau deplin" a ti pului de $"t&e an1aDa#i &e'le$t>nd p&e6en#a la lu$&u a an1aDa#ilo& <6ilni$3 s"pt" >nal3 anual=. +ent&u anali6a utili6"&ii eEtensi4e a ti pului se $al$ulea6" $oe'i$ientul utili6"&ii eEtensi4e a ti pului de lu$&u a $"&ei li it" opti " t&e!uie s" 'ie e1al" $u unu.

)0

3 Rcani Que/t . 07 = 1 i =1 3 Rll

7n $a&eB [ueEt.TL /$ani N /ll ? $oe'i$ientul utili6"&ii eEtensi4e a ti pului de $"t&e an1aDa#iC ? 6ile $alenda&isti$e a!sen#e neDusti'i$ate la an1aDatul YiS <a!sen#e ne oti4ate3 1&e4e et$.=C ? nu "&ul de an1aDa#iC ? 6ile lu$&"toa&e dint&?o lun".

2= Utili6a&ea intensi4" sau p&odu$ti4" a ti pului de $"t&e an1aDa#i &e'le$t>nd odul $on$&et de 'olosi&e a ti pului 7n $ele 5)0 de inute ale 6ilei de un$". +ent&u anali6a utili6"&ii intensi4e a ti pului se $al$ulea6" $oe'i$ientul utili6"&ii intensi4e a ti pului de lu$&u a $"&ei li it" opti " t&e!uie s" 'ie e1al" $u unu.
3 td i Qu int. 07 = 1 i =1 3 07

undeB [uint.TL tdi Tl ? $oe'i$ientul utili6"&ii intensi4e a ti pului de $"t&e an1aDa#iC ? ti p pie&dut3 la ni4elul unui lo$ de un$"3 din ne iDlo$it de eEe$utant <de natu&a td=C ? du&ata unui s$@i ! <5)0 de inute=. oti4e $e depind

Cap.5. MANAGEMENTUL CARIEREI )RO'ESIONALE


9.1. Ca$ie$a #i stadiile ei de:a lun-ul 7ie!ii 8.1.1. Con$eptul de $a&ie&" Ca&ie&a &ep&e6int" o pa&te deose!it de i po&tant" din 4ia#a a$ti4" a unei pe&soane3 ia& ana1e entul ei3 pe&'e$#iona&ea a$estuia t&e!uie p&i4it 7n $ad&ul o&1ani6a#ional3 plani'i$>nd %i odel>nd p&o1&esul &esu&sei u ane3 7n inte&a$#iunea dint&e o&1ani6a#ie %i pe&soan". +ent&u 7n#ele1e&ea teo&iei ana1e&iale $u p&i4i&e la 1estiona&ea $a&ie&ei3 ne 4o op&i asup&a $>to&4a aspe$te $u p&i4i&e la $on$eptul de $a&ie&". A$east" no#iune 7n li !aDul $u&ent este la&1 'olosit"3 a&e nu e&oase 7n#elesu&i3 eEist>nd nu e&oase 'o& ul"&i %i de'ini#ii. n pe&ioada a$tual"3 $on$eptul de $a&ie&" $ap"t" o i po&tan#" deose!it" pent&u a studia $a&a$te&ul di'e&itelo& p&o'esii. n 7n#elesul 1ene&al3 a$$eptat3 te& enul de $a&ie&" este aso$iat $u ideea de i%$a&e as$endent" sau a4ansa&e a unei anu ite pe&soane 7nt&?un do eniu de a$ti4itate do&it de a$easta3 $u s$opul de a o!#ine ai ul#i !ani3 ai ult" &esponsa!ilitate sau de a do!>ndi ai ult p&esti1iu %i ai ult" pute&e. Ast'el $a&ie&a poate 'i de'init" $a o Xsu$$esiune de

)1

'un$#ii 7n o&dinea $&es$"toa&e a p&esti1iului p&in $a&e t&e$e an1aDatul 7n od o&donat3 dup" o &e1ul" p&e4i6i!il"]. Te& enul de $a&ie&" este adesea aso$iat $u pe&soanele $a&e de#in postu&i ana1e&iale sau o$up" postu&i !ine pl"tite. T&eptat 7ns" $on$eptul de $a&ie&" a do!>ndit %i este pe $ale de a do!>ndi o a$$ep#iune tot ai la&1" %i o apli$a!ilitate tot ai 1lo!al". De4enind deose!it de $o pleE3 $on$eptul de $a&ie&" a&e 7n 4ede&e 7nt&e1ul pe&sonal $a&e a$ti4ea6" 7nt&?un do eniu de a$ti4itate3 deoa&e$e $apa$itatea unei pe&soane de a 'a$e 'a#" uno& noi se&4i$ii sau uno& &esponsa!ilit"#i ai a&i $&e%te pe "su&" $e ti pul t&e$e %i se a$u ulea6" eEpe&ien#". De%i $on$eptul de $a&ie&" este $la& le1at de un$" <a$ti4itatea p&o'esional"=3 a$esta t&e!uie s" 'ie su'i$ient de la&1 pent&u a nu in$lude nu nu ai eEpe&ien#a un$ii3 $i %i odul de 4ia#" sau $ondi#iile de t&ai deoa&e$e 4ia#a eEt&ap&o'esional" a unei pe&soane Doa$" un &ol deose!it 7n $ad&ul $a&ie&ei. A$east" a!o&da&e se $on$&eti6ea6" 7ndeose!i asup&a isto&iei unei eEpe&ien#e de un$" in$lu6>nd nu nu ai eEpe&ien#a un$ii3 $i %i odul de 4ia#" eEt&ap&o'esional" a unei pe&soane3 $u alte $u4inte indi4i6ii #in $ont %i de ne4oile pe&sonale %i 'a iliale 7n de64olta&ea $a&ie&ei lo&. De$i3 $a&ie&a &ep&e6int" o pa&te i po&tant" din 4ia#a a$ti4" a &esu&sei u ane3 $a&e3 la &>ndul ei &ep&e6int" o pe& anent" lupt" pent&u atin1e&ea s$opu&ilo& sau o!ie$ti4elo& pe&sonale de o&din p&o'esional. Oa enii sunt inte&esa#i s"?%i de64olte $a&ie&a 7n $on$o&dan#" $u ne4oile pe&sonale %i 'a iliale in$lusi4 edu$a#ia $opiilo&3 $>t %i de $a&ie&ele pa&tene&ilo& sau de $alitatea 4ie#ii. +&in u& a&e t&e!uie su!liniat" i po&tan#a pe $a&e o a&e op#iunea indi4i6ilo& 7n le1"tua&" $u 4alo&ile 'a iliale %i ale 4ie#ii3 deoa&e$e 7n $on$ep#ia a&ii aDo&it"#i a a$esto&a3 'a ilia &ep&e6int" unitate Xnatu&al"] sau a$el odel institu#ional $ons'in#it de isto&ia o&1ani6"&ii so$iale3 a $"&ei 'un$#ie de solida&itate 'a ilial" &eali6ea6" iDloa$e de p&ote$#ie %i de sp&iDin3 $ele ai a$$esi!ile %i $ele ai ade$4ate. n $ontinua&e3 7n $on'o& itate $u $ele en#ionate 7n lite&atu&a de spe$ialitate en#ion" $>te4a 'o& ul"&i ale $on$eptului de $a&ie&". Ca&ie&" G^ a4ansa&eC p&esupune o!ilitate3 de o!i$ei as$ensiune 7nt&?o o&1ani6a#ie sau 7n ie&a&@ia p&o'esional". Ca&ie&" G^p&o'esieC pot&i4it a$estui $on$ept3 $onstituie o $a&ie&" X'un$#ii] $a ana1e&i3 7n ti p $e alte o$upa#ii sunt 1>ndite $a Xpostu&i]. Ca&ie&"G^su$$esiune de postu&i de?a lun1ul 4ie#iiC 7n a$east" 4i6iune3 $a&ie&a &ep&e6int" aspe$tul indi4idual al postu&ilo& de#inute de un pe&sonaD. Ca&ie&" G^o se&ie de &olu&i de?a lun1ul 4ie#ii le1ate de eEpe&ien#e. A$easta este o a!o&da&e su!ie$ti4" $e se $on$&eti6ea6" 7n anali6a uno& eEpe&ien#e de un$" $a&e pot de4eni p&op&iile $on$ep#ii3 aspi&a#ii3 su$$ese %i insu$$ese. Ca&ie&" G^pe&$epe&e indi4idual" a su$$esiunii de atitudini %i $o po&ta ente aso$iate $u eEpe&ien#ele %i a$ti4it"#ile de un$" de?a lun1ul 4ie#ii pe&sonale. n a$east" a$$ep#iune nu se 'a$e ni$i o &e'e&i&e la $eea $e 7nsea n" a4ansa&ea pe&soanei &epe$ti4e. Ca&ie&" G^$ad&ul dina i$ 7n $a&e o pe&soan" 7%i pe&$epe 4ia#a nu nu ai 7n $alitatea sa de an1aDat3 $i 7n 7nt&e1ul ei3 inte&p&et>nd se ni'i$a#ia di'e&itelo& $alit"#i pe&sonale sau a$#iuni %i lu$&u&i $a&e i s?au 7nt> platC a$east" de'ini#ie a $a&ie&ei inte&p&etea6" se ni'i$a#ia di'e&itelo& $alit"#i pe&sonale3 a$#iuni %i

)2

lu$&u&i $a&e i s?au 7nt> plat3 pun>nd de'ini&ea $a&ie&ei 7nt&?o inte&p&eta&e su!ie$ti4". Ca&ie&a G^totalitatea etapelo&3 po6i#iilo&3 st&ate1iilo& u& ate de o pe&soan" 7n 4ia#a sa p&o'esional".

Din anali6a $elo& p&e6entate se poate 'a$e o distin$#ie 7nt&eB $a&ie&a o!ie$ti4"3 $a&e a&e $a !a6" de64olta&ea pe&sonalului %i 7n $onse$in#"3 %ansele de p&o o4a&e ale a$estuiaC $a&ie&a su!ie$ti4" $a&e a&e 7n 4ede&e pe&$epe&ea de sine %i &olul un$ii 7n 4ia#a p&op&ie a 'ie$"&ui indi4id. Ceea $e in'luen#ea6" at>t $a&ie&a o!ie$ti4"3 $>t %i pe $ea su!ie$ti4"3 este 7n4"#a&ea %i de64olta&ea pe&sonal". Ca&ie&a poate 'i lun1" sau s$u&t". Un indi4id poate a4ea ai ulte $a&ie&e una dup" alta sau 7n a$ela%i ti p. Ca&ie&a este $ad&ul dina i$ 7n $a&e o pe&soan" 7%i t&"ie%te 4ia#a p&o'esional"3 o i%$a&e de?a lun1ul unui d&u 7n ti p. Ca&ie&a p&o'esional" &ep&e6int" o su$$esiune e4oluti4" de a$ti4it"#i p&o'esionale %i po6i#ii3 o$upate 7nt&?o o&1ani6a#ie3 pe $a&e le atin1e o pe&soan"3 $a %i aptitudinile3 a!ilit"#ile3 $uno%tin#ele %i $o peten#ele de64oltate pe pa&$u&sul 4ie#ii a$ti4e. n#ele1e&ea $on$eptelo& %i aspe$telo& p&e6entate3 a&e o i po&tan#" asup&a pe&'e$#ion"&ii ana1e entului $a&ie&ei. 8.1.2. Etapele <stadiile= $a&ie&ei p&o'esionale Ca&ie&a este un aspe$t i po&tant al 4ie#ii ulto& oa eni. Ea este in'luen#at" de ne4oile3 inte&esele %i p&eo$up"&ile indi4i6ilo& aso$iate $u e4olu#ia 4ie#ii adulte. +e "su&" $e un an1aDat a$u ulea6" eEpe&ien#" 7n un$"3 de64olta&ea lui poate 'i 4"6ut $a o su$$esiune de etape $e a&$@ea6" as$ensiunea %i de$linul s"u <'i1u&a 8.1=.

(i1.8.1. Etapele <stadiile= $a&ie&ei %i ale 4ie#ii.

)3

E3plorarea$ EEplo&a&ea 7n$epe3 de 'apt3 din $opil"&ie3 de la a$el ]4&eau s" de4in p&o'eso&]3 ]4&eau s" de4in ant&eno&]3 et$3 ai t>&6iu3 7n adoles$en#" op#iunile de4enind ai &ealiste3 'iind a&$ate de 7nt&e!"&i de 1enul ]Ce do&es$ eu $u ade4"&at de la 4ia#" K]C ]Ca&e este p&o'esia $e i se pot&i4e%te K ]. A$east" etap" apa&#ine unui ti p al des$ope&i&ii %i op#iunii. Indi4i6ii se desp&ind de p"&in#i3 7%i sta!iles$ p&op&ia indentitate3 a4>nd ulte idei desp&e $e le?a& pl"$ea s" 'a$". >ncercarea. +&i a sluD!"3 dup" te& ina&ea li$eului sau a 'a$ult"#ii3 a&e o in'luen#" pe&sistent" asup&a $a&ie&ei. n u& a studiilo& e'e$tuate asup&a uno& tine&i ana1e&i pe o pe&ioad" de la 8 la 9 ani s?a $onstatat $" pe&'o& an#a de la 'inal3 "su&at" p&in ni4elul sala&iilo& %i ap&e$ie&ea supe&io&ilo&3 a 'ost $o&elat" di&e$t $u sti ula&ea &esi #it" 7n postul ini#ial. Da$" p&i a sluD!" o'e&" indi4idului satis'a$#ie p&o'esional" %i ate&ial"3 %ansa 7ndeplini&ii $u su$$es a sa&$inilo& %i e4entuale p&o o4"&i3 a$easta a&e un i pa$t po6iti4 asup&a $a&ie&ei3 dete& in>ndu?1 s" t&ea$" &apid la etapa de sta!ili6a&e %i en#ine&e. De $ele ai ulte o&i 7ns"3 tine&ii au pa&te de ]sta&t 1&e%it] 'ie din $au6a ne$unoa%te&ii pe&soanei p&op&ii3 a a%tept"&ilo& ne&ealiste pe $a&e le au de la un post oa&e$a&e3 'ie din $au6a o&1ani6a#iei $a&e nu o'e&" t>n"&ului %ansa adapt"&ii %i inte1&"&ii 7n 'i& ". A$east" etap" du$e de 'apt la $>%ti1a&ea unei eEpe&ien#e $a&e este ne$esa&" %i !ene'i$" etapelo& 4iitoa&e ale $a&ie&ei. 7ta0ili*area. n a$east" etap" indi4idul se sta!ili6ea6" pe o anu it" o$upa#ie %i 7nt&?o anu it" o&1ani6a#ie3 1>ndind pe te& en ai lun1 4iito&ul s"u. A$esta 4&ea s" ai!" su$$es3 7%i dese nea6" p&io&it"#ile3 se 'o$ali6ea6" pe a$ti4it"#ile esen#iale pent&u a?%i 7ndeplini o!ie$ti4ele3 p&eo$upa&ea p&in$ipal" de4enind p&o o4a&ea &apid" %i spo&i&ea statutului p&o'esional. A$easta este etapa 7n $a&e 'a ili%tii $onstat" $" tot ai ult ti p %i ene&1ie le sunt soli$itate pe de o pa&te de $"t&e 'a ilie %i $opii3 pe de alt" pa&te pent&u atin1e&ea o!ie$ti4elo& de $a&ie&"3 put>nd ap"&ea $on'li$tul 7nt&e &olu&i. #(an!area i men%inerea. n a$east" etap" indi4idul se $on$ent&ea6" pe stin1e&ea u&1ent" a o!ie$ti4elo& p&o'esionale %i pe en#ine&ea p&o1&esului 7n o&1ani6a#ie. A%tept"&ile de la un ast'el de an1aDat $&es$3 el t&e!uind s" de4in" un odel pent&u $ei $a&e se a'l" la 7n$eput de $a&ie&". De ulte o&i etapa de en#ine&e $oin$ide $u o a%a nu it" ]$&i6" a iDlo$ului de $a&ie&" ] <7n Du&ul 4>&stei de 50 de ani=3 a pli'i$at" %i de e4eni ente $u a& 'i o anu it" se$u&itate 'inan$ia&" <$a&e poate dete& ina de$i6ii de &enun#a&e la $a&ie&"=3 !oal"3 7nt&e!"&ile desp&e sine %i desp&e 4alo&i et$. Unii oa eni de$id 7n a$east" pe&ioad" s" se 7ntoa&$" 7n etapa eEplo&ato&ie3 $"ut>nd noi do enii 7n $a&e s" se a'i& e3 7n$ep>nd de 'apt o nou" $a&ie&". Al#ii 7%i p"st&ea6" postul3 da& entu6ias ul lo& este ai s$"6ut3 pe&'o& an#a put>ndu?se en#ine &idi$at"3 da& '"&" a 7n&e1ist&a 'oa&te a&i su$$ese. G&adul de satis'a$e&e a ne4oilo& an1aDa#ilo& a'la#i la iDlo$ul $a&ie&ei in'luen#ea6" 'inalul $a&ie&ei a$esto&a3 7n sensul pa&$u&1e&ii uneia din $ele t&ei t&aie$to&ii <$&e%te&e3 en#ine&e3 de$lin=. An1aDa#ii a'la#i la iDlo$ul $a&ie&ei sunt 'oa&te 4alo&o%i dato&it" &esu&selo& de $a&e dispun 7n a$east" etap" <i a1ine de ansa !lu asup&a a$ti4it"#ii o&1ani6a#iei3 &ealis 3 eEpe&ien#"3 $al %i &esponsa!ilitate 7n a!o&da&ea di'e&itelo& p&o!le e %i 7n lua&ea de$i6iilo&=. Finalul carierei$ n a$east" etap"3 se desp&ind t&ei t&aie$to&ii distin$ti4eB $&e%te&ea3 en#ine&ea %i de$linul. +ent&u unii indi4i6i a$east" etap" $o&espunde unei pe&ioade de $&e%te&i $ontinue 7n statut %i in'luen#" 7n $ad&ul o&1ani6a#iei <$&e%te&e=. +ent&u al#ii este o entul 7n

)5

$a&e au atins $el ai 7nalt ni4el de &esponsa!ilitate %i statut3 de $a&e sunt $apa!ili sau pe $a&e %i?1 do&es$ < en#ine&e=. +ent&u $ei ai ul#i 7ns"3 ulti ii ani ai $a&ie&ei pot 'i $a&a$te&i6a#i $a %i ani de de$lin. Se nele 7 !"t&>ni&ii sunt e4idente3 unii se $on'&unt" $u se&ioase p&o!le e de s"n"tate3 1>ndul la pensiona&e poate p&odu$e anEietateCadesea indi4i6ii se 7nt&ea!" desp&e se ni'i$a#ia 4ie#ii3 au p&eo$up"&i eEt&ap&o'esionale3 aten#ia lo& 'iind 7nd&eptat" sp&e 'a ilie %i p&op&ia lo& pe&soan". Da$" o&1ani6a#ia sesi6ea6" %i 7n$ea&$" s" &e6ol4e ne4oile $a&a$te&isti$e an1aDa#ilo& a'la#i 7n 'a6a de de$lin <si1u&an#"3 &espe$t3 t&e$e&e la un &ol de ento& %i s'"tuito&3 p&e1"ti&ea uno& su$$eso&i= 4a putea !ene'i$ia de &esu&sele $a&a$te&isti$e a$esto& indi4i6i <eEpe&ien#"3 &"!da&e %i atu&itate3 do&in#a de a?i aDuta pe $eilal#i3 ata%a ent 'a#" de o&1ani6a#ie=. 8.1.3. Tipu&i de $a&ie&" n od e4ident nu toate $a&ie&ele u& ea6" a$ela%i Xtipa&]3 nu to#i &" >n 7n a$eea%i p&o'esie %i ni$i nu t&e$ p&in a$eea%i su$$esiune de etape. O&i$e s$@i !a&e i pune &elua&ea $i$lului p&e6entat ante&io&. Unii an1aDa#i de!utea6" $u su$$es 7n 4ia#a p&o'esional" la 4>&ste tine&e3 al#ii nu atin1 ni$iodat" un pun$t de de$lin al $a&ie&ei <sau a >n"= a$est pun$t p>n" la 4>&sta de *8?90 ani. 2a&ia#ii apa& %i 7n 4ite6a $u $a&e a4ansea6" 7n $a&ie&"3 7n 'un$#ie de p&o'esie3 de do eniul de a$ti4itate sau a!ilit"#ile an1aDatului. Da$" anali6" tipu&ile de $a&ie&" pute eEe pli'i$a 7n 'un$#ie pe&'o& an#a a$tual" a indi4idului %i p&o!a!ilitatea de a 'i p&o o4at 7n 4iito& u& "toa&ele tipu&i de $a&ie&" <'i1. 8.2=.

(i1. 8.2. Tipu&i de $a&ie&". X+&o'esioni%tii 7n 'o& a&e] sunt a$ei an1aDa#i $a&e dispun de un poten#ial &idi$at de a4ansa&e da& $u pe&'o& an#e a$tuale su! standa&de <de pild"3 an1aDa#ii nou 4eni#i 7n o&1ani6a#ie=. X2edetele] sunt an1aDa#ii $a&e au pe&'o& an#e eE$ep#ionale 7n &eali6a&ea sa&$inilo& %i p&e6int" un poten#ial &idi$at %i $ontinuu de p&o o4a&eC a$e%tia sunt $ei $a&e au $a&ie&e 'ul1e&"toa&e3 7ndeose!i 7n spo&t.

)8

XOa enii de !a6"] sunt $ei ale $"&o& &e6ultate a$tuale sunt satis'"$"toa&e da& au %anse i$i de a4ansa&e. A$e%tia $o pun aDo&itatea an1aDa#ilo& o&1ani6a#iei. X+e&sonalul dep&e$iat] &ep&e6int" an1aDa#ii ale $"&o& pe&'o& an#e nu sunt satis'"$"toa&e %i $a&e nu dispun de$>t de un poten#ial ini de a u&$a 7n ie&a@ie. Este de do&it3 sp&e eEe plu3 $a 7n o&1ani6a#iile spo&ti4e s" eEiste nu ai X4edete] %i Xoa eni de !a6"]. De a$eea t&e!uie ini#iate a$#iuni p&in $a&eB Xp&o'esioni%tii 7n 'o& a&e] s" 'ie 'o& a#i 7n X4edete] sau Xoa eni de !a6"]C s" 'ie 7 piedi$a#i a$tualii Xoa enii de !a6"] %i a$tualele X4edete] s" int&e 7n $ate1o&ia pe&sonalului dep&e$iatC s" nu 'ie ne1liDa#i Xoa enii de !a6"] 7n $ondi#iile 7n $a&e3 de o!i$ei3 aten#ia este $on$ent&at" ai ales asup&a Xp&o'esioni%tilo& 7n de4eni&e] <pent&u inst&ui&ea a$esto&a=3 asup&a X4edetelo&] <pent&u oti4a&ea %i &e$o pensa&ea lo&= %i asup&a pe&sonalului dep&e$iat]3 <pent&u sp&iDini&ea3 san$#iona&ea sau $on$edie&ea a$esto&a=. 9.&. Mana-ementul "a$ie$ei 8.2.1. Modelul ana1e entului $a&ie&ei

/anagementul carierei plani'i$" %i odelea6" p&o1&esul indi4i6ilo& 7n $ad&ul unei o&1ani6a#ii 7n $on$o&dan#" $u e4alu"&ile ne4oilo& o&1ani6ato&i$e3 p&e$u %i $u pe&'o& an#ele3 poten#ialul %i p&e'e&in#ele indi4iduale ale e !&ilo& a$esteia. Ast'el3 ana1e entul $a&ie&ei $up&inde inte1&a&ea plani'i$"&ii %i de64olt"&ii $a&ie&ei3 ia&3 7nt&?o a$$ep#iune ai la&1"3 implic multiplele interdependen%e func%ionale ale plani'i$"&ii $a&ie&ei indi4iduale3 plani'i$"&ii $a&ie&ei o&1ani6a#ionale %i de64olt"&ii $a&ie&ei <'i1. n&.9.3=. De ase enea3 ana1e entul $a&ie&ei a&e multiple legturi cu celelalte a$ti4it"#i ale ana1e entului &esu&selo& u ane. De eEe plu3 plani'i$a&ea $a&ie&ei este pa&te inte1&ant" a plani'i$"&ii &esu&selo& u ane3 ia& e4alua&ea pe&'o& an#ei este una dint&e $ondi#iile ne$esa&e pent&u de64olta&ea $a&ie&ei p&o'esionale. Din a$east" pe&spe$ti4"3 plani'i$a&ea &esu&selo& u ane a&e 7n 4ede&e nu at>t p&e4i6iunea postu&ilo& 4a$ante3 $>t identi'i$a&ea poten#ialului $ondi#iilo& %i a $ali'i$"&ii ne$esa&e a$esto&a pent&u o$upa&ea postu&ilo& &espe$ti4e3 ia& e4alua&ea pe&'o& an#elo& se &eali6ea6" nu at>t pent&u 'unda enta&ea de$i6iilo& p&i4ind &e une&a&ea3 $>t pent&u identi'i$a&ea ne$esit"#ilo& de de64olta&e ale an1aDa#ilo&. Nu t&e!uie ne1liDat" ni$i dimen!iunea interna%ional a ana1e entului $a&ie&ei &e'e&itoa&e la plani'i$a&ea %i de64olta&ea $a&ie&ei a$elo& pe&soane $a&e u& ea6" s" a$ti4e6e 7n st&"in"tate. n $eea $e p&i4e%te ana1e entul $a&ie&ei t&e!uie en#ionat3 totodat"3 'aptul $"3 7n $ad&ul unei o&1ani6a#ii3 pot eEista nu e&oase pro0leme poten%iale3 $a3 de eEe pluB da$" un an1aDat $u o p&e1"ti&e $o&espun6"toa&e este p&opus de ai ulte o&i pent&u p&o o4a&e3 da& de 'ie$a&e dat" &espins sau %e'ul di&e$t nu?i &"spunde la soli$it"&i3 an1aDatul &espe$ti4 7n$epe s" $&ead" $" a aDuns la un pun$t 'inal 7n $a&ie&ea sa sau $" se a'l" 7nt&?un o ent al $a&ie&ei3 7n $a&e posi!ilit"#ile de p&o o4a&e sunt 'oa&te &eduseC p&o o4a&ea unui an1aDat 7nt&?un post supe&io& $a&e 7ns" nu $o&espunde $ali'i$"&ii sau eEpe&ien#ei sale poate a4ea e'e$te nedo&ite3 deoa&e$e este posi!il

)*

$a an1aDatul s" $onside&e $" nu eEist" o lo1i$" 7n p&o o4a&ea &espe$ti4" %i $" sin1u&a solu#ie este p"&"si&ea o&1ani6a#ieiC de%i nu eEist" posi!ilit"#i i ediate de p&o o4a&e a unui an1aDat3 nu este satis? '"$ut" ni$i do&in#a de t&ans'e& a a$estuia pe un alt post3 deoa&e$e %e'ul di&e$t $onside&" $" posi!ilit"#ile sau $alit"#ile $e&te ale an1aDatului &espe$ti4 sunt 'olosite $o&espun6"to& pe postul eEistentC $u toate $" au %anse &eale de p&o o4a&e3 unii an1aDa#i3 pli$tisi#i %i '&ust&a#i3 &enun#" s" 7n$e&$e atin1e&ea uno& ast'el de o!ie$ti4e sau s"?%i 4alo&i'i$e p&op&iul poten#ial. Toate a$este aspe$te sau p&o!le e poten#iale ale ana1e entului $a&ie&ei ilust&ea6"3 de 'apt3 lipsa de aten#ie sau sla!a p&eo$upa&e a o&1ani6a#iilo& 7n le1"tu&" $u plani'i$a&ea %i de64olta&ea $a&ie&ei3 a$ti4it"#i deose!it de i po&tante at>t pent&u an1aDa#i3 $>t %i pent&u o&1ani6a#ii.

(i1. 8.3. Modelul

ana1e entului $a&ie&ei.

+&o!le ele poten#iale en#ionate $onstituie3 de ase enea3 nu ai o pa&te din a$ele a!pecte ale unui management al carierei necore!pun*tor2 care pot !ugeraB un 'eed!a$F ne$o&espun6"to& 7n le1"tu&" $u posi!ilit"#ile de de64olta&e a $a&ie&eiC

)9

p&eo$upa&e s$"6ut" p&i4ind p&o o4a&ea pe&sonaluluiC en#ine&ea p&elun1it" pe postu&ile eEistente a an1aDa#ilo& $u o !un" $ali'i$a&e '"&" a 'i 7n$u&aDat" de64olta&ea a$esto&aC lipsa unui sp&iDin 7n $a6ul a$elo& an1aDa#i $a&e nu sunt $unos$u#i $a a4>nd un poten#ial ne$esa& p&o o4"&iiC eEisten#a uno& p&eo$up"&i &eduse 7n le1"tu&" $u opo&tunit"#ile de de64olta&e a an1aDa#ilo&C a&1inali6a&ea sau $@ia& 7ndep"&ta&ea a$elo& an1aDa#i $a&e nu se $on'o& ea6" odelelo& de de64olta&e a $a&ie&ei et$. ana1e entului $a&ie&ei

8.2.2. +&in$ipalele o!ie$ti4e ale

+ot&i4it lite&atu&ii de spe$ialitate %i p&a$ti$ii ana1e&iale 7n do eniu3 principalele o0iecti(e ale managementului carierei sunt u& "toa&eleB p&o o4a&ea unei politi$i de de64olta&e $o&espun6"toa&e a $a&ie&ei 7n $on$o&dan#" $u natu&a a$ti4it"#ii des'"%u&ate3 p&e$u %i $u ne4oile %i posi!ilit"#ile indi4iduale %i o&1ani6a#ionaleC inte1&a&ea ne4oilo& %i aspi&a#iilo& indi4iduale 7n ne4oile %i o!ie$ti4ele o&1a? ni6a#ionaleC satis'a$e&ea ne4oilo& o&1ani6a#ionale de de64olta&e %i a pli'i$a&e a i a1inii po6iti4e sau 'a4o&a!ile a o&1ani6a#iei p&in &e$unoa%te&ea ne4oilo& de p&e1"ti&e %i de64olta&e a an1aDa#ilo&C identi'i$a&ea %i en#ine&ea $elo& ai !uni an1aDa#i sau a a$elo&a $u pe&spe$ti4e p&o'esionale $e&te p&in satis'a$e&ea ne4oilo& lo& p&o'esionale %i a aspi&a#iilo& pe&sonale pe te& en s$u&t %i lun1C ela!o&a&ea uno& planu&i de $a&ie&" sau int&odu$e&ea uno& s$@e e de p&o o4a&e spe$iale pent&u an1aDa#ii $o peten#i pent&u $a&e nu sunt disponi!ile postu&i $o&espun6"toa&eC 7nd&u a&ea %i sus#ine&ea an1aDa#ilo& $o petiti4i pent&u atin1e&ea o!ie$ti4elo& pe&sonale 7n $on$o&dan#" $u poten#ialul3 ne4oile %i aspi&a#iile a$esto&a3 p&e$u %i $u $ont&i!u#ia lo& 7n $ad&ul o&1ani6a#ieiC asi1u&a&ea p&e1"ti&ii %i de64olt"&ii ne$esa&e an1aDa#ilo& pent&u a le pe& ite s" 'a$" 'a#" o&i$"&ui ni4el de &esponsa!ilitate3 $u $ondi#ia $a a$e%tia s" ai!" poten#ialul sau $apa$itatea s"?1 atin1"C de64olta&ea uno& noi $"i ale $a&ie&ei pent&u o&ienta&ea indi4i6ilo& 7n $>t ai ulte di&e$#iiC o!#ine&ea at>t pent&u o&1ani6a#ie3 $>t %i pent&u an1aDa#ii a$esteia a uno& a4antaDe &e$ip&o$e. 9.(. Mana-ementul "a$ie$ei 4n o$-ani.a!ii +lani'i$a&ea st&ate1i$" a &esu&selo& u ane din o&1ani6a#ii $onstituie un p&o$es $onti? nuu %i siste ati$B de anali6" a ne$esa&ului de &esu&se u ane 7n 'un$#ie de o!ie$ti4eC

))

de p&e4i6iona&e a de64olt"&ii &esu&selo& u ane 7n $on$o&dan#" $u politi$a pe te& en ediu %i lun1 a o&1ani6a#iei. +lani'i$a&ea &esu&selo& u ane pe& ite o e4iden#ie&e ai !un" a $ont&i!u#iei ana1e? entului &esu&selo& u ane la su$$esul o&1ani6a#iei3 'iind$" sta!ile%te le1"tu&i 7nt&e planu&ile de a'a$e&i %i utili6a&ea &esu&selo& u ane. A$east" a$ti4itate $ont&i!uie la $&e%te&ea %i a elio&a&ea le1"tu&ilo& 7nt&e ana1e&ii de la ni4elu&ile supe&ioa&e %i spe$iali%tii 7n &esu&se u ane. Un ele ent $@eie 7n st&ate1ia de &esu&se u ane 7l $onstituie ana1e entul $a&ie&ei an1aDa#ilo&. +&o$esul este indisolu!il le1at de plani'i$a&ea &esu&selo& u ane %i se !a6ea6" pe e4alua&ea poten#ialului3 $o po&ta entului %i pe&'o& an#elo& an1aDa#ilo&. /anagementul carierei angaja%ilor este un p&o$es de !a6" 7n plani'i$a&ea siste a? ti$" a &esu&selo& u ane din o&1ani6a#ie3 &eali6at $u aDuto&ul p&o1&a elo& spe$iale de de64olta&e. Cu toate $" &ep&e6int" una dint&e a$ti4it"#ile de p&i " i po&tan#" 7n 7n'"ptui&ea ana? 1e entului st&ate1i$3 ana1e entul $a&ie&ei &esu&selo& u ane adesea ne1liDat 7n o&1ani6a#ii. Mana1e&ii nu?i a$o&d" i po&tan#a $u4enit"3 da& ni$i nu eEist" pe&sonal p&e1"tit $o&espun6"to& pent&u des'"%u&a&ea a$estei a$ti4it"#i. Mana1e entul $a&ie&ei p&o'esionale &ep&e6int" o a$ti4itate di'i$il"3 da& eEt&e de util" pent&u &eali6a&ea pe&'o& an#ei3 'apt pent&u $a&e este esen#ial" $on$epe&ea unui odel $la& 'a#" de $a&e an1aDa#ii s"?%i poat" &apo&ta a%tept"&ile %i s"?%i di&e$#ione6e e'o&tu&ile3 da$" se do&e%te $a o&1ani6a#ia s" poat" 'a$e 'a#" tutu&o& p&esiunilo& la $a&e este supus"3 at>t din inte&io&3 $>t ai ales din eEte&io&. 9./. )$o"esul plani%i" $ii "a$ie$ei +lani'i$a&ea $a&ie&ei 7n $ad&ul o&1ani6a#iei sau la s$a&" indi4idual" este un p&o$es deose!it de $o pleE3 oa enii a4>nd pe& anent $a&ie&e3 $a&e a&$@ea6" o&1ani6a#ia %i &esu&sa u an"3 deopot&i4". Oa enii au a4ut 7ntotdeauna $a&ie&e3 7ns"3 nu ai &elati4 &e$ent3 ana1e entul &esu&selo& u ane %i?a o&ientat ai se&ios aten#ia sau p&eo$up"&ile asup&a etodelo& %i $"ilo& de de64olta&e a $a&ie&elo&3 p&e$u %i asup&a tipului de plani'i$a&e ne$esa&" pent&u atin1e&ea s$opu&ilo& a$esto&a. 8.5.1. Con#inutul p&o$esului de plani'i$a&e 7n $a&ie&" +ot&i4it lite&atu&ii de spe$ialitate %i p&a$ti$ii ana1e&iale 7n do eniul &esu&selo& u ane3 plani'i$a&ea $a&ie&ei &ep&e6int"B p&o$esul de identi'i$a&e a ne4oilo&3 aspi&a#iilo& %i opo&tunit"#ilo& p&i4ind $a&ie&a 7n $ad&ul unei o&1ani6a#ii3 p&e$u %i a$ela de &eali6a&e a uno& p&o1&a e de de64olta&e a &esu&selo& u ane3 7n s$opul sus#ine&ii $a&ie&ei &espe$ti4e. plani'i$a&ea $a&ie&ei $onstituie un p&o$es deose!it de $o pleE %i siste ati$ de sta!ili&e a o!ie$ti4elo& $a&ie&ei3 de ela!o&a&e %i i ple enta&e a st&ate1iilo&3 de autoe4alua&e %i anali6" a opo&tunit"#ilo&3 p&e$u %i de e4alua&e a &e6ultatelo&. De ase enea3 p&o$esul plani'i$"&ii $a&ie&ei an1aDea6" at>t &esponsa!ilitatea indi4idului3 $>t %i a o&1ani6a#iei <'i1. n&. 9.5=.

),

Ast'el3 indi4idul t&e!uie s"?%i identi'i$e aspi&a#iile %i a!ilit"#ile sau $apa$it"#ile3 ia& p&in e4alua&e %i $onsilie&e s" 7n#elea1" $a&e sunt e'o&tu&ile ne$esa&e sau $e&in#ele de p&e1"ti&e %i de64olta&e. O&1ani6a#ia3 la &>ndul s"u3 t&e!uie s"?%i identi'i$e ne4oile %i opo&tunit"#ile3 s"?%i plani'i$e pe&sonalul %i s" asi1u&e an1aDa#ilo& s"i in'o& a#iile ne$esa&e %i p&e1"ti&ea $o&espun6"toa&e de64olt"&ii $a&ie&ei3 $eea $e 7nsea n" $" ne4oile o&1ani6a#ionale nu pot 'i satis'"$ute da$" ne4oile indi4iduale sunt ne1liDate. De a$eea3 plani'i$a&ea $a&ie&ei t&e!uie s" ai!" 7n 4ede&e nu e&oase aspe$te3 in$lusi4 u& "toa&eleB e !&ii o&1ani6a#iei t&e!uie s" 'ie &e$unos$u#i %i t&ata#i $a pe&soane $u ne4oi3 do&in#e %i a!ilit"#i indi4idualeC indi4i6ii sunt ult ai oti4a#i 7nt&?o o&1ani6a#ie3 da$" ea &"spunde aspi&a#iilo& lo&C indi4i6ii pot de64olta3 s$@i !a %i des$ope&i noi di&e$#ii de a$#iune da$" le sunt a&"tate $>t ai eEa$t opo&tunit"#ile sau da$" sunt 7n$u&aDa#i %i 7nd&u a#i. T&adi#ional3 aDo&itatea o&1ani6a#iilo& au 7n 4ede&e $a&ie&ele an1aDa#ilo& $u pe&'o& an#e 7nalte %i $u posi!ilit"#i a&i de p&o o4a&e. A$e%ti an1aDa#i sunt a%a?6isele X4edete sau stele 7n as$ensiune]3 $"&o&a li se a$o&d" o asisten#" sau o $onsilie&e spe$ial" pent&u o de64olta&e &apid" a $a&ie&ei sau pent&u a%a?6isul Xd&u &apid]. +e de alt" pa&te3 aDo&itatea an1aDa#ilo& sau a%a?6i%ii Xoa eni de !a6"]3 $a&e au %anse ai &eduse de p&o o4a&e3 spe&"3 la &>ndul lo&3 $a3 7n u& a &e6ultatelo& o!#inute3 s" 'ie &e$o pensa#i $u o p&o o4a&e. n a$este $ondi#ii3 &a&eo&i eEist" totu%i un e$anis 'o& al p&in $a&e indi4idul s" de4in" pa&te $o ponent" a unui p&o$es de plani'i$a&e a $a&ie&ei. De%i a$east" situa#ie se en#ine 7n$"3 tot ai ulte o&1ani6a#ii 7%i spo&es$ p&eo$up"&ile 7n do eniul ana1e entului $a&ie&ei3 ela!o&>nd planu&i %i p&o1&a e ale e4olu#iei $a&ie&ei p&o'esionale3 de64olta&ea $a&ie&ei 'iind un aspe$t se ni'i$ati4 al pe&'e$#ion"&ii &esu&selo& u ane.

(i1.8.5. +&o$esul plani'i$"&ii $a&ie&ei.

,0

Dup" $u &e6ult" din 'i1. n&. 8.5.3 plani'i$a&ea $a&ie&ei i pli$"3 de ase enea3 a& oni6a&ea ne4oilo& %i aspi&a#iilo& indi4iduale $u ne4oile %i opo&tunit"#ile o&1ani6a#ionale. A$easta 7nsea n" $"3 pent&u a 'i $>t ai e'i$ient"3 plani'i$a&ea $a&ie&ei t&e!uie s" &eali6e6e o $on$o&dan#" 7nt&e s$opu&ile $a&ie&ei indi4iduale %i ne4oile de pe&sonal ale o&1ani6a#iei3 7nt&e e'o&tu&ile indi4iduale de de64olta&e %i p&o1&a ele de p&e1"ti&e %i de64olta&e. Ne4oile %i opo&tunit"#ile indi4iduale %i o&1ani6a#ionale pot 'i a& oni6ate 7nt&?o 4a&ietate de odu&i3 p&e$u B $onsilie&ea in'o& al" $u aDuto&ul pe&sonalului de $ondu$e&eC $onsilie&ea $a&ie&ei $u aDuto&ul sup&a4e1@eto&ilo&. A$este a!o&d"&i sunt3 adesea3 destul de in'o& ale. Cu toate a$estea3 $onsilie&ea $a&ie&ei este p&i4it" de $"t&e o&1ani6a#ie $a un se&4i$iu pent&u an1aDa#ii s"i3 ia& depa&ta entul de &esu&se u ane a&e 7n $o ponen#"3 7n unele $a6u&i3 se&4i$ii de $onsilie&e. A$easta $u at>t ai ult3 $u $>t asisten#a 'u&ni6at" de o&1ani6a#ie sau $onsultan#a o'e&it" de $"t&e ana1e&i3 sau de $"t&e depa&ta entul de &esu&se u ane aDut" an1aDa#ii s"?%i plani'i$e $a&ie&a %i s" o &e odele6e 7n $a6ul apa&i#iei uno& s$@i !"&i. De ase enea3 $onsilie&ea $a&ie&ei $u aDuto&ul sup&a4e1@eto&ilo& este $up&ins"3 de o!i$ei3 7n e4alua&ea pe&'o& an#ei3 p&o$es $a&e pe& ite an1aDatului s" $unoas$" nu nu ai posi!ilit"#ile sale3 $i %i $eea $e 7i o'e&" 4iito&ul. De a$eea3 sup&a4e1@eto&ii sau ana1e&ii de la di'e&ite ni4elu&i ie&a&@i$e t&e!uie s" 'ie $apa!ili s" &eali6e6e $onsilie&ea $a&ie&ei nu nu ai 7n $ad&ul unui anu it $o pa&ti ent3 $i 7n 7nt&ea1a o&1ani6a#ie. Cu toate a$estea3 7nt&u$>t %e'ii di&e$#i de#in3 de o!i$ei3 in'o& a#ii li itate p&i4ind 7nt&ea1a o&1ani6a#ie3 adesea3 este ne$esa& $a a$easta s" adopte p&a$ti$i de $onsilie&e a $a&ie&ei ai 'o& ale %i ai siste ati$e. A$easta3 $u at>t ai ult3 $u $>t $onsilie&ea $a&ie&ei 'iind o a$ti4itate $e ne$esit" o p&e1"ti&e spe$ial"3 %e'ul di&e$t nu este 7ntotdeauna pe&soana $ea ai pot&i4it" pent&u a &eali6a a$ti4itatea &espe$ti4". De a$eea3 ulte o&1ani6a#ii apelea6" la pe&sonal spe$iali6at a $"&ui sa&$in" este de a asi1u&a $onsultan#a 7n do eniul &espe$ti4 sau de a sp&iDini p&in $onsilie&e plani'i$a&ea %i de64olta&ea $a&ie&ei. +&in u& a&e3 7n p&o$esul plani'i$"&ii $a&ie&ei t&e!uie &eali6at" o inte1&a&e $>t ai deplin" a ne4oilo& indi4iduale %i o&1ani6a#ionale p&i4ind $a&ie&a. 8.5.2. Latu&ile plani'i$"&ii %i odelele de plani'i$a&e a $a&ie&ei

+lani'i$a&ea $a&ie&ei poate 'i t&atat" la ni4el o&1ani6a#ional sau indi4idual3 7ns"3 dup" $u se poate $onstata din $on#inutul Ta!elului n&. 3.13 este ne$esa& $a at>t o&1ani6a#ia3 $>t %i indi4idul s" a$#ione6e a4>nd pe& anent 7n 4ede&e inte&esul $o un. Modelele de plani'i$a&e a $a&ie&ei3 7n $a&e poate 'i $up&ins 7nt&e1ul pe&sonal al unei o&1ani6a#ii3 sunt3 dup" unii auto&i3 u& "toa&eleB odelul X%ans" %i no&o$]C odelul Xo&1ani6a#ia %tie $el ai !ine]C odelul Xauto?o&ientat]. /odelul 5 an! i noroc9. A$est odel $onst" 7n 'aptul $" indi4idul3 pent&u a aDun1e 7n postul do&it3 se !a6ea6" doa& pe %ans" %i no&o$ul Xo&!]. +ent&u a utili6a a$est odel3 indi4idul 7n $au6" t&e!uie s" 'ie pe&se4e&ent %i s" nu pia&d" ni$i un p&ileD pent&u a 'i 7n lo$ul pot&i4it %i la o entul pot&i4it. De%i $on#ine ele entul X%ans"] %i a&e o &at" 7nalt" de de6ilu6ie a$est odel este u& at de un nu "& a&e de indi4i6i. /odelul Gorgani*a%ia tie cel mai 0ineH. Con'o& a$estui odel3 an1aDatul este deplasat de pe o po6i#ie pe alta sau de pe un post pe altul3 7n 'un$#ie de ne4oile o&1ani6a#iei.

,1

Modelul poate 'i a$$eptat de unii tine&i $a&e sunt dependen#i de adul#i din toate pun$tele de 4ede&e. +ent&u un adult3 7ns"3 e'e$tele sunt 7n 1ene&al ne1ati4e %i au &epe&$usiuni pe plan psi@i$ din $au6a pe&$ep#iei 'aptului $" o&1ani6a#ia a!u6ea6" de an1aDat. Cea ai !un" st&ate1ie pe $a&e utili6ato&ii a$estui odel pot s?o adopte $onst" in o!#ine&ea unui $>%ti1 $>t ai su!stan#ial din &e$unoa%te&ea p&op&iilo& $alit"#i %i pe&'o& an#e3 u& >nd s"?%i 7ndeplineas$" $u $on%tiin$io6itate p&op&iile &esponsa!ilit"#i %i sa&$ini de se&4i$iu. Ta!elul n&. 8.1. ;aturile planificrii carierei$ ,;#NIFI+#RE# +#RIEREI :RI#NI<#=I:N#;E De64olta&ea ne4oilo& &esu&selo& u ane !un"t"#i&ea $alit"#ii &esu&selo& u ane 7n 4ede&ea spo&i&ii p&odu$? ti4it"#ii De'ini&ea $"ilo& $a&ie&ei E4alua&ea poten#ialului indi4idual al postului A& oni6a&ea ne4oilo& o&1ani6a#ionale %i ne4oilo& $a&ie&ei Consilie&ea $a&ie&ei pent&u $alitatea 4ie#ii %i a un$ii ,;#NIFI+#RE# +#RIEREI INEI8IE&#;E Identi'i$a&ea poten#ialului3 $ali'i$"&ilo& %i inte&eselo& indi4idului Identi'i$a&ea s$opu&ilo& 4ie#ii sale %i a s$opu&ilo& $a&ie&ei De64olta&ea unui plan s$&is pent&u 7ndeplini&ea s$opu&ilo& indi4iduale Ce&$eta&ea sau $"uta&ea %i o!#ine&ea $elui ai !un 7n$eput de $a&ie&" Co uni$a&ea ana1e&ului sau %e'ului di&e$t a planului $a&ie&ei indi? 4iduale Soli$ita&ea $onsilie&ii $a&ie&ei E4alua&ea opo&tunit"#ilo& inte&ne %i eEte&ne Soli$ita&ea aDuto&ului ento&ului sau sponso&ului +&o o4a&ea p&op&iei i a1ini sau &e$unoa%te&ea p&op&iilo& $alit"#i

Auditul %i $ont&olul siste ului de plani'i$a&e %i de64olta&e a $a&ie&ei

Da$" an1aDatul a%teapt" $a o&1ani6a#ia s"?1 1"seas$" sau s"?1 identi'i$e %i s"?l nu eas$"3 el t&e!uie s" $unoas$" o&ienta&ea st&ate1i$" a a$esteia %i s" se deplase6e 7n a$east" di&e$#ie. /odelul Xauto"orientatS. Cel ai adesea3 a$est odel du$e la pe&'o& an#" %i ul#u i&e. An1aDa#ii 7%i sta!iles$ sin1u&i $u&sul de de64olta&e a $a&ie&ei p&op&ii3 utili6>nd asisten#a 'u&ni6at" de o&1ani6a#ie. An1aDa#ii sunt p&in$ipalii &esponsa!ili pent&u i ple enta&ea3 $ont&olul %i e4alua&ea $a&ie&ei lo&. +lanu&ile de $a&ie&" 7n $ad&ul o&1ani6a#iei sunt a& oni6ate $u planu&ile spe$i'i$e de &esu&se u ane3 p&in dialo1 $ontinuu 7nt&e an1aDat %i &ep&e6entan#ii ana1e entului. Ele entele ne1o$iate pot 'i &ota#ia postu&ilo&3 odu&ile %i $&ite&iile de de64olta&e3 et$. 9.9. )lani%i"a$ea "a$ie$ei o$-ani.a!ionale

,2

n p&oie$ta&ea t&aseelo& $a&ie&ei an1aDa#ilo& nu se poate &eali6a o a& oni6a&e deplin" a ne4oilo& o&1ani6a#ionale $u $ele indi4iduale. De a$eea3 7n plani'i$a&ea $a&ie&ei t&e!uie s" se i pli$e to#i e !&ii ei 7nt&?un e'o&t $o un3 sus#inut deopot&i4" de o&1ani6a#ie %i de an1aDa#i.

8.8.1. +a%i 7n plani'i$a&ea $a&ie&ei o&1ani6ationale +lani'i$a&ea $a&ie&ei o&1ani6a#ionale po&ne%te de la identi'i$a&ea an1aDa#ilo& %i se 'inali6ea6" $u planul indi4idual sau $u auditul siste ului de plani'i$a&e %i de64olta&e al $a&ie&ei. 11$ Identificarea angaja%ilor De%i3 ideal3 p&o1&a ul de plani'i$a&e a $a&ie&ei o&1ani6a#ionale t&e!uie s" $up&ind" to#i an1aDa#ii3 p&a$ti$a ana1e&ial" 7n do eniul &esu&selo& u ane do4ede%te $" a$est lu$&u se &eali6ea6" destul de 1&eu3 deoa&e$e unii an1aDa#i3 pu& %i si plu3 nu do&es$ s" pa&ti$ipe la p&o$esul &espe$ti4. Ast'el3 pot eEista an1aDa#i ale $"&o& %anse sau posi!ilit"#i de p&o o4a&e sunt &eduse3 $eea $e 7i dete& in" s" se o&iente6e $"t&e alte o&1ani6a#ii. De ase enea3 pot eEista an1aDa#i ale $"&o& inte&ese sunt3 7n p&in$ipal3 7n a'a&a un$ii lo&3 sau $a&e sunt $@ia& ostili o&1ani6a#iei. +&in u& a&e3 o&1ani6a#ia t&e!uie s" identi'i$e3 7n p&i ul &>nd3 an1aDa#ii $a&e do&es$ s"?%i $unoas$" $apa$it"#ile3 a!ilit"#ile sau posi!ilit"#ile de de64olta&e3 $a&e a$$ept" inst&ui&ea ne$esa&" %i 7n$ea&$" s"?%i asu e &esponsa!ilit"#i spo&ite. In lite&atu&a de spe$ialitate sunt des$&ise ai ulte etape 7n $ad&ul plani'i$"&ii $a&ie&ei 7n o&1ani6a#ie3 $on'o& 'i1u&ii n&. 9.8.
1. Identi'i$a&ea an1aDa#ilo& 2. Sta!ili&ea t&aseului $a&ie&ei 3. Sta!ili&ea &esponsa!ilit"#ilo& 5. De64olta&ea planu&ilo& indi4iduale 8. Auditul %i $ont&olul siste ului de plani'i$a&e %i de64olta&e a $a&ie&ei
$ciuni de susinere +osi!ilit"#i de a4ansa&e Sp&iDin p&o'esional Informare despre cariere +&oie$te o&1ani6a#ionale +oliti$i o&1ani6a#ionale Ce&in#ele postului (ilie&e de postu&i $ciuni de reconciliere +lan de $a&ie&" Coe&en#a planu&ilo& de $a&ie&"

Informare despre anga.ai Ne4oi o&1ani6a#ionale E4alu"&i Spe$iali6"&i +&e'e&in#e

(i1. 8.8. +lani'i$a&ea o&1ani6a#ional" a $a&ie&elo&. 21$ 7ta0ilirea cilor carierei

,3

+lani'i$a&ea $a&ie&ei o&1ani6a#ionale i pli$"3 p&int&e altele3 sta!ili&ea $"ilo& $a&ie&ei $a&e a&at" p&o1&esul lo1i$ al oa enilo& 7nt&e postu&i. Din pe&spe$ti4a o&1ani6a#iei3 $"ile $a&ie&ei $onstituie in'o& a#ii deose!it de i po&tante3 ne$esa&e pent&u plani'i$a&ea &esu&selo& u ane3 deoa&e$e a$east" a$ti4itate a&e 7n 4ede&e3 p&int&e altele3 t&e$e&ea plani'i$at" a an1aDa#ilo& p&int&?o su$$esiune de postu&i. Din pe&spe$ti4a indi4idului3 $"ile $a&ie&ei $onstau 7nt&?o su$$esiune de postu&i pe $a&e a$esta do&e%te s"?1 de#in" pent&u &eali6a&ea s$opu&ilo& pe&sonale %i ale $a&ie&ei. De ase enea3 un indi4id poate u& a o $ale a $a&ie&ei 'oa&te !ine de'init" sau poate a4ea o $a&ie&" de6o&1ani6at" p&in t&e$e&i de la o o&1ani6a#ie la alta sau $@ia& p&in s$@i !a&ea di'e&itelo& o$upa#ii. De$i un indi4id poate a4ea o $a&ie&" $u o o&1ani6a#ie sau $u ai ulte. De%i p&oie$ta&ea $"ilo& $a&ie&ei nu poate &eali6a o a& oni6a&e deplin" a ne4oilo& o&1ani6a#ionale %i indi4iduale3 plani'i$a&ea siste ati$" a $a&ie&ei pe& ite &eali6a&ea unei $on$o&dan#e $o&espun6"toa&e 7nt&e a$estea. C"ile t&adi#ionale ale $a&ie&ei a$$entuea6" 7ndeose!i o!ilitatea as$endent" 7nt&?o sin1u&" o$upa#ie3 7nt&?un sin1u& do eniu 'un$#ional sau de p&e1"ti&e p&o'esional". (ie$a&e post 'iind o!#inut 7n o entul 7n $a&e indi4idul do!>nde%te $apa$itatea %i eEpe&ien#a ne$esa&e %i do4ede%te $" este p&e1"tit pent&u p&o o4a&e. n $a6ul uno& e4entuale insu$$ese3 $"ile t&adi#ionale ale $a&ie&ei 'a$ destul de di'i$il" 'olosi&ea i%$"&ilo& late&ale sau des$endente. +ot&i4it lite&atu&ii de spe$ialitate 7ns"3 7n inte&io&ul unei o&1ani6a#ii se pot distin1e ai ulte di&e$#ii de i%$a&e3 $a3 de eEe pluB 4e&ti$ale3 o&i6ontale3 dia1onale %i $ent&ipede <'i1.n&.8.*=.

(i1. n&. 8.*. Di&e$#iile de

i%$a&e 7n $a&ie&".

,5

/i carea (ertical. +&esupune odi'i$a&ea ni4elului ie&a&@i$3 &idi$a&ea sau $o!o&>&ea pe 4e&ti$al" siste ului de ana1e ent. n i%$a&ea 4e&ti$al"3 p&o!le a $ent&al" $onst" 7n de64olta&ea $o peten#ei 7n 1ene&al %i a $o peten#ei ana1e&iale 7n spe$ial. n $ad&ul a$esteia3 indi4idul &" >ne 7n do eniul s"u 'un$#ional sau de p&e1"ti&e p&o'esional"3 7n $a&e a do!>ndit deDa eEpe&ien#a %i $uno%tin#ele ne$esa&e. /i carea ori*ontal. +&esupune s$@i !a&ea do eniului de a$ti4itate3 &espe$ti43 t&ans'e&ul indi4idului de la o $o ponent" p&o$esual" %i st&u$tu&al" la alta. Mi%$a&ea o&i6ontal" 7nt&?un alt do eniu de a$ti4itate i pune ne$esit"#i noi de spe$iali6a&e %i3 7n $onse$in#"3 $alit"#i %i aptitudini de spe$ialitate. /i carea diagonal. Este o $o !ina#ie a $elo& dou" odalit"#i p&e$edente de s$@i !a&e a statutului indi4idului %i p&esupune s$@i !a&ea 7nt&?un alt do eniu 'un$#ional %i la alt ni4el ie&a&@i$3 $a&e i pune noi $uno%tin#e de spe$ialitate. Mi%$a&ea dia1onal" $onst" 7n s$@i !a&ea do eniului 'un$#ional al indi4idului3 $on$o itent $u s$@i !a&ea ni4elului s"u ie&a&@i$. A$east" i%$a&e a&e 7n 4ede&e de64olta&ea $o peten#ei ana1e&iale %i p&o'esionale. Deoa&e$e se au 7n 4ede&e do enii 'un$#ionale di'e&ite3 nu se poate apela la ni4elul unui eEpe&t 7n ate&ie3 $i a&e lo$ t&e$e&ea de la o spe$iali6a&e 7n1ust" dat" de o a$ti4itate sau alta la o a!o&da&e inte1&atoa&e3 siste i$". O ase enea di&e$#ie de i%$a&e 7n $a&ie&" Doa$" un &ol i po&tant 7n politi$ile de de64olta&e a pe&sonalului 7n ulte #"&i de64oltate $a3 de eEe plu3 Japonia. /i carea centripet. +&esupune s$@i !a&ea de la anu ite su!di4i6iuni o&1ani6a#ionale sp&e 'i& a de !a6". Deoa&e$e i%$"&ile indi4i6ilo& de?a lun1ul $"ilo& $a&ie&ei sunt dete& inate3 ai ult sau ai pu#in3 de $"t&e o&1ani6a#ie3 su$$esul indi4idului 7n $a&ie&" depinde3 $el pu#in 7n pa&te3 de 1&adul 7n $a&e a$esta se adaptea6" $e&in#elo& o&1ani6a#iei. De a$eea3 dup" $u se poate $onstata 7n $ad&ul odelului p&e6entat p&i4ind $"ile $a&ie&ei3 o aten#ie deose!it" este a$o&dat" so$iali6"&ii3 &espe$ti4 p&o$esului p&in $a&e indi4idul $on%tienti6ea6" a%tept"&ile o&1ani6a#iei. Ast'el3 so$iali6a&ea poate 'i 'o& al"3 o&i de $>te o&i se ela!o&ea6" p&o1&a e de o&ienta&e a noilo& an1aDa#i3 sau in'o& al"3 o&i de $>te o&i ana1e&ii adu$ la $uno%tin#" an1aDa#ilo& noi in'o& a#ii &ele4ante desp&e a%tept"&ile o&1ani6a#iei. Su! aspe$t 'un$#ional %i p&e'e&en#ial3 7n ulti ul ti p a 7n$eput s" 'ie 7n#eleas" tot ai ult ne$esitatea di&e$#iilo& di'e&ite de i%$a&e 7n $ad&ul $a&ie&ei3 p&e$u %i 7n i po&tan#a $"ilo& ultiple sau alte&nati4e ale a$esteia. +ot&i4it lite&atu&ii de spe$ialitate %i p&a$ti$ii ana1e&iale 7n do eniul &esu&selo& u ane3 de64olta&ea uno& $"i &ealiste ale $a&ie&ei i pli$" u& "to&ii pa%i. 1= dete& ina&ea3 $a u& a&e a anali6ei postu&ilo&3 a dep&inde&ilo&3 $uno%tin#elo& %i a alto& $ali'i$"&i sau $e&in#e ne$esa&e di'e&itelo& postu&iC 2= identi'i$a&ea postu&ilo& si ila&e pe !a6a $on#inutului lo&3 p&e$u %i a $ali'i$"&ilo& %i $uno%tin#elo& ne$esa&eC 3= 1&upa&ea postu&ilo& si ila&e 7n 'a ilii de postu&iC 5= identi'i$a&ea di&e$#iilo& posi!ile de p&o1&es lo1i$ 7nt&e a$este 'a ilii de postu&i $a&e &ep&e6int" $"ile $a&ie&ei. Dup" opinia spe$iali%tilo& '&an$e6i3 un &ol i po&tant 7n $eea $e p&i4e%te $a&ie&a p&o'esional" 7l a&e !ilan#ul p&o'esional indi4idual $a&e &ep&e6int" un inst&u ent al ana1e entului $a&ie&ei %i3 totodat"3 un dia1nosti$ al dina i$ii a$esteia $a&e pe& ite o&1ani6a#iei s" anti$ipe6e e4olu#ia $a&ie&ei p&o'esionale a unui an1aDat. De ase enea3 !ilan#ul p&o'esional este 'olosit de 'ie$a&e an1aDat 7n pa&te pent&u a?%i o&ienta e'o&tu&ile3 7n 'un$#ie de situa#ia $on$&et"3 7n 4ede&ea &eali6"&ii unei $a&ie&e p&in

,8

a$ti4itatea depus"3 $alit"#ile de $a&e dispune3 p&e1"ti&ea p&o'esional" 4iitoa&e et$. Sta!ili&ea unui !ilan# p&o'esional indi4idual este 'unda entul pent&u toate de$i6iile de o&ienta&e p&o'esional". +o&nind de la &e6ultatele !ilan#ului p&o'esional3 se poate sta!ili o 'ilie&" a pe&spe$ti4ei p&o'esionale pent&u 'ie$a&e an1aDat3 7n $a&e se p&e4ede su$$esiunea postu&ilo& $e t&e!uie o$upate3 ast'el 7n$>t3 p&int&?o p&e1"ti&e p&o'esional" ade$4at"3 s"?%i asi1u&e p&o o4a&ea. 31$ 7ta0ilirea re!pon!a0ilit%ilor +ent&u &eali6a&ea unui ana1e ent al $a&ie&ei $>t ai e'i$ient sau pent&u 7ndeplini&ea p&in$ipalelo& o!ie$ti4e din planu&ile %i p&o1&a ele de $a&ie&" este ne$esa& s" se sta!ileas$" %i s" se $unoas$" p&in$ipalele &esponsa!ilit"#i din a$est do eniu de a$ti4itate. Cine t&e!uie s" poa&te &"spunde&ea plani'i$"&ii $a&ie&eiK A& oni6a&ea at>t a $apa$it"#ilo&3 ne4oilo& %i p&e'e&in#elo& indi4iduale3 $>t %i a opo&tunit"#ilo& o&1ani6a#ionale nu se &eali6ea6" de la sine. O&1ani6a#iile3 ana1e&ii de pe&sonal %i an1aDa#ii t&e!uie s"?%i asu e &esponsa!ilit"#ile ne$esa&e pent&u situa#iile pe $a&e le pot $ont&ola. A$easta 7nsea n" $" o&1ani6a#iile3 ana1e&ii 7n 1ene&al sau $ei de pe&sonal 7n spe$ial t&e!uie s" 7n#elea1" ne4oile %i aspi&a#iile an1aDa#ilo&3 7n ti p $e a$e%tia din u& " t&e!uie s" ai!" o i a1ine sau o pe&$epe&e $>t ai $la&" a opo&tunit"#ilo& o&1ani6a#iilo&. De%i to#i ana1e&ii a& t&e!ui i pli$a#i 7n a$east" a$ti4itate3 pu#ini ana1e&i posed" p&e1"ti&ea %i eEpe&ien#a ne$esa&e pent&u a sp&iDini p&in $onsilie&e plani'i$a&ea %i de64olta&ea $a&ie&ei. Mai ult de$>t at>t3 de%i este o a$ti4itate deose!it de i po&tant" 7n $eea $e p&i4e%te plani'i$a&ea %i de64olta&ea $a&ie&ei3 &ela#ia de 7nd&u a&e sau de pa&tene&iat3 p&in $a&e indi4idul este aDutat s" 'a$" 'a#" p&o!le elo& 7n od po6iti4 %i $onst&u$ti43 poate de4eni 7n unele situa#ii destul de d"un"toa&e3 da$" indi4idul de4ine p&ea dependent3 da$" ento&ul nu ani'est" su'i$ient" 'leEi!ilitate3 da$" &e'u6" 1ene&o6itatea indi4idului. Deoa&e$e $onsilie&ea $a&ie&ei este o a$ti4itate $a&e ne$esit" o p&e1"ti&e spe$ial"3 %e'ul di&e$t nu este 7ntotdeauna pe&soana $ea ai pot&i4it" pent&u a$east" a$ti4itate. De a$eea3 7n aDo&itatea o&1ani6a#iilo&3 7ndeose!i 7n $ele su'i$ient de a&i3 a? na1e entul $a&ie&ei este o 'un$#ie a depa&ta entului de &esu&se u ane $ad&ul $"&uia eEist" sau t&e!uie s" eEiste pe&sonal spe$iali6at $a&e s" sp&iDine p&in $onsilie&e plani'i$a&ea %i de64olta&ea $a&ie&ei sau $a&e s" aDute an1aDa#ii s" e4ite nelini%tea3 ne ul#u i&ile sau $&i6ele de la iDlo$ul 4ie#ii $e pot s" apa&" atun$i $>nd an1aDa#ii &espe$ti4i $onstat" $" stadiul de64olt"&ii $a&ie&ei lo& nu $o&espunde p&op&iilo& aspi&a#ii. Responsa!ilit"#ile o&1ani6a#iei 7n 1ene&al %i ale depa&ta entului de &esu&se u ane 7n spe$ial pot 'iB e4alua&ea $>t ai &ealist" a o!ie$ti4elo& o&1ani6a#ionaleC ela!o&a&ea uno& odele3 $>t ai ade$4ate3 de plani'i$a&e %i de64olta&e a $a&ie&ei $a&e s" pe& it" ana1e&ilo& at>t ad inist&a&ea p&op&iilo& $a&ie&e3 $>t %i sup&a4e1@e&ea plani'i$"&ii %i de64olt"&ii $a&ie&elo& su!o&dona#ilo&C $ondu$e&ea3 sus#ine&ea %i utili6a&ea $>t ai e'i$ient" a uno& p&o1&a e p&i4ind ana1e entul $a&ie&ei3 $u at>t ai ult $u $>t pent&u a 'i e'i$ient a$esta t&e!uie s" 'ie &e$unos$ut p&int&?un p&o1&a 'o& alC o&1ani6a&ea uno& siste e in'o& a#ionale %i in'o& ati$e $a&e s" pe& it" a$tua? li6a&ea pe& anent" a tutu&o& in'o& a#iilo& ne$esa&e 7n ana1e entul $a&ie&ei3 p&e$u %i 'olosi&ea $>t ai e'i$ient" a a$esto&aC

,*

$onsilie&ea $a&ie&ei3 en#ine&ea unui dialo1 pe& anent 7nt&e ana1e&i %i su!o&? dona#i3 %i de64olta&ea uno& planu&i o&1ani6a#ionale %i indi4iduale 7n a$est do eniuC u& "&i&ea %i a$tuali6a&ea planu&ilo& p&i4ind $a&ie&ele indi4iduale ale an1aDa#ilo&C e4alua&ea e'o&tu&ilo& pe&sonale de de64olta&e de?a lun1ul $a&ie&ei. Responsa!ilit"#ile an1aDa#ilo& se &e'e&" laB autoe4alua&ea a!ilit"#ilo& sau a $apa$it"#ilo&3 a ne4oilo& sau aspi&a#iilo& pe&sonale3 p&e$u %i a p&op&iului siste de 4alo&iC anali6a atent" a o!ie$ti4elo& sau op#iunilo& p&i4ind $a&ie&a indi4idual"C $o uni$a&ea ne4oilo& indi4iduale de p&e1"ti&e %i de64olta&eC 'olosi&ea tutu&o& opo&tunit"#ilo& de p&e1"ti&e %i de64olta&eC ela!o&a&ea %i u& "&i&ea planu&ilo& de a$#iune 7n do eniul $a&ie&ei. C1$ Ee*(oltarea planurilor indi(iduale Teo&ia %i p&a$ti$a ana1e&ial" 7n do eniul &esu&selo& u ane e4iden#ia6" 'aptul $" de64olta&ea uno& noi 4alo&i %i $e&in#e 7n do eniul $a&ie&ei a '"$ut $a a$estea s" lase o a&D" din $e 7n $e ai a&e op#iunii indi4iduale3 ia& an1aDa#ii s" ani'este o anu it" &e#ine&e 7n le1"tu&" $u plani'i$a&ea $a&ie&ei lo& de $"t&e al#ii. A$easta nu 7nsea n" $" an1aDa#ii &espin1 anu ite $"i ale $a&ie&ei3 $i doa& $" le t&e$ p&in 'ilt&ul p&op&iei pe&sonalit"#i3 adopt>nd3 7n $ele din u& "3 pe a$elea $a&e li se pot&i4es$ 7n ai a&e "su&". n $onse$in#"3 plani'i$a&ea $a&ie&ei p&o o4ea6" o li!e&tate de op#iune indi4idual" 7n ale1e&ea $a&ie&ei din $e 7n $e ai a&e3 $a&e se &eali6ea6" p&in $on$epe&ea uno& siste e des$@ise 7n $ad&ul $"&o&a an1aDa#ii pot opta pent&u di'e&ite tipu&i de postu&i sau pot sele$ta tipul de p&o1&a e de p&e1"ti&e la $a&e do&es$ s" pa&ti$ipe pent&u &eali6a&ea o!ie$ti4elo& $a&ie&ei. Ast'el3 de%i indi4i6ii di'e&" dup" odul $u 7%i plani'i$" $a&ie&a3 &esponsa!ilitatea pent&u a$easta apa&#ine 'ie$"&ui indi4id. G"si&ea unui post nu se 7nt> pl" pu& %i si plu3 $i indi4i6ii t&e!uie s" 7nt&ep&ind" $e4a pent&u o!#ine&ea postului &espe$ti4. 8.8.2. +lani'i$a&ea $a&ie&ei ? etoda !en6ilo& de $o peten#"

A4ansa&ea 7n $a&ie&" poate 'i de'init" 7n 'un$#ie de $o peten#ele ne$esa&e pent&u $a indi4idul s"?%i $ontinue a$ti4itatea la ni4elu&i $&es$"toa&e de &esponsa!ilitate sau p&esta#ie. A$este ni4elu&i pot 'i des$&ise su! 'o& a uno& !en6i de $o peten#". Co peten#ele sunt de'inite $a at&i!utele %i $a&a$te&isti$ile $o po&ta entale ne$esa&e pent&u a o!#ine pe&'o& an#e !une la 'ie$a&e ni4el 7nt&?o 'a ilie de postu&i. Nu "&ul de ni4elu&i 4a&ia6" 7n 'un$#ie de 1a a $o peten#elo& ne$esa&e 7nt&?o anu it" 'a ilie de postu&i. +ent&u 'ie$a&e !and"3 sunt de'inite eEpe&ien#a %i inst&ui&ea de $a&e a&e an1aDatul ne4oie $a s" atin1" ni4elul $o&espun6"to& de $o peten#". A$este de'ini#ii pe& it $&ea&ea unei dia1&a e a $a&ie&ei $a&e $up&inde ]pun$tele?#int"] pent&u 'ie$a&e an1aDat. An1aDa#ilo& li se adu$ la $uno%tin#" ni4elu&ile de $o peten#" pe $a&e 4o& t&e!ui s" le atin1" pent&u a putea a4ansa 7n $a&ie&". Ast'el3 ei 7%i pot plani'i$a p&op&ia de64olta&e3 $u sp&iDinul %i 7nd&u a&ea o'e&it" de ana1e&i3 de spe$iali%tii 7n &esu&se u ane %i3 da$" eEist"3 de $onsilie&i sau ento&i spe$iali6a#i 7n de64olta&ea ana1e&ial". Da$" este $a6ul3 an1aDa#ilo& li se asi1u&" inst&ui&e %i eEpe&ien#" supli enta&"3 da& este ne$esa& s" li se p&e$i6e6e $e anu e t&e!uie s" 'a$"3 da$" do&es$ s" a4anse6e 7n $ad&ul o&1ani6a#iei.

,9

A4antaDul a$estei a!o&d"&i este $" oa enilo& li se o'e&" ni%te #inte $a&e t&e!uie atinse %i li se a&at" $e t&e!uie s" 'a$" pent&u a le atin1e. De ulte o&i3 p&in$ipala $au6" a '&ust&"&ii %i insatis'a$#iei p&o'esionale este lipsa a$esto& in'o& a#ii. A!o&da&ea de64olt"&ii $a&ie&ei p&in etoda !en6ilo& de $o peten#" poate 'i inte&$o&e? lat" $u st&u$tu&a sala&ial" a unei 'a ilii de postu&i3 aDun1>ndu?se ast'el la o a!o&da&e inte1&at" a ana1e entului $a&ie&ei %i al &e$o penselo&. (elul $u 'un$#ionea6" un siste de 7nainta&e 7n $a&ie&" p&in etoda !en6ilo& de $o peten#" este p&e6entat" 7n 'i1u&a n&. 8.9. (ilo6o'ia pe $a&e se !a6ea6" plani'i$a&ea $a&ie&ei o&1ani6a#ionale a&e de?a 'a$e nu nu ai $u p&o1&esele 7n $a&ie&" enite s" satis'a$" ne$esit"#ile o&1ani6a#ionale %i indi4iduale3 $i %i $u aEi i6a&ea poten#ialului indi4idual3 su! aspe$tul p&odu$ti4it"#ii %i satis'a$#iei p&o'esionale 7n $ondi#ii de s$@i !a&e3 $>nd de64olta&ea nu este 7n od ne$esa& sinoni " $u p&o o4a&ea. Totu%i3 inte&esul p&ea a&e pent&u an1aDa#ii a !i#io%i3 $u 7nainta&e &apid"3 &is$" s" $ondu$" la ne1liDa&ea aDo&it"#ii an1aDa#ilo&3 $a&e t&e!uie s" 'ie %i ei oti4a#i %i 7n$u&aDa#i. .i lo& t&e!uie s" li se o'e&e opo&tunit"#i de a?%i 'olosi pe deplin $apa$itatea %i talentele.

(i1. 8.9. Siste ul de 7nainta&e 7n $a&ie&" p&in 9.;. )$obleme ale e%i"a"it !ii "a$ie$ei p$o%esionale

etoda !en6ilo& de $o peten#".

Cea ai i po&tant" %i deose!it de $o pleE" p&o!le " a ana1e entului $a&ie&ei este e'i$a$itatea a$esteia. n $ad&ul o&1ani6a#iilo&3 e'i$a$itatea $a&ie&ei este ap&e$iat" at>t din pe&spe$ti4a indi4idului $>t %i a institu#iei 7ns"%i. n a$est $onteEt se au 7n 4ede&e aspe$te $aB p&in$ipalele $"i %i iDloa$e pent&u o!#ine&ea e'i$a$it"#ii $a&ie&eiC $ondi#iile sau 7 p&eDu&"&ile 7n $a&e an1aDa#ii pot a4ea o $a&ie&" satis'"$"toa&e sau plin" de su$$esC da$" o&1ani6a#iile sunt inte&esate3 a$#ionea6" %i sus#in inten#iile an1aDa#ilo& 7n $eea $e p&i4e%te &eali6a&ea $a&ie&ei lo&. +ot&i4it lite&atu&ii de spe$ialitate %i p&a$ti$ii ana1e&iale 7n do eniul &esu&selo& u ane $ele ai i po&tante $&ite&ii de ap&e$ie&e a e'i$a$it"#ii $a&ie&ei suntB

,)

postul.

pe&'o& an#a $a&ie&eiC atitudinea 'a#" de $a&ie&"C adapta!ilitatea $a&ie&eiC identitatea $a&ie&ei. ,erforman%a carierei. +&in$ipalii indi$ato&i ai pe&'o& an#ei $a&ie&ei sunt sala&iul %i

C&e%te&ea sala&iului p&e$u %i a4ans"&ile ai &apide &e'le$t" un ni4el 7nalt al pe&'o& an#ei $a&ie&ei. Din pun$t de 4ede&e al o&1ani6a#iei pe&'o& an#a $a&ie&ei este deose!it de i po&tant" deoa&e$e a$easta se a'l" 7n le1"tu&a di&e$t" $u e'i$ien#a o&1ani6a#iei. M"&i ea sala&iului %i po6i#ia a4ansat" 7n ie&a&@ie &e'le$t"3 7n aDo&itatea $a6u&ilo&3 "su&a 7n $a&e indi4idul $ont&i!uie la &eali6a&ea pe&'o& an#ei indi4iduale. Totu%i3 7n $eea $e p&i4e%te pe&'o& an#a $a&ie&ei3 t&e!uie a4ute 7n 4ede&e %i 7n#elese 7n $o pleEitatea lo& u& "toa&ele aspe$teB "su&a 7n $a&e siste ul de e4alua&e a pe&'o& an#ei %i siste ul de &e$o pense &e$unos$ pe deplin pe&'o& an#a. Sunt $a6u&i 7n $a&e sala&iatul nu p&i e%te &e$o pensa&ea $o&espun6"toa&e pe&'o& an#ei3 %i de$i3 nu &eali6ea6" a$el indi$ato& al e'i$ien#ei $a&ie&ei deoa&e$e o&1ani6a#ia 'ie $" nu a&e $apa$itatea ne$esa&"3 'ie $" nu do&e%te s" a$o&de &e$o pensa &espe$ti4". Mai ult de$>t at>t3 nu e&o%i an1aDa#i $onstat" $" adesea o&1ani6a#ia sta!ile%te o anu it" &e$o pens" a pe&'o& an#ei $a&e3 7n unele $a6u&i este &e6ultatul nonpe&'o& an#eiC o&1ani6a#ia a%teapt" pe&'o& an#a indi4idului 7ns" a$esta nu do&e%te sau nu poate s" o &eali6e6e. +e&'o& an#a $e&ut" de o&1ani6a#ia este ne$o&espun6"toa&e indi4idului3 a$easta 'iind ult p&ea a&e3 deoa&e$e indi4idul poate a4ea %i alte inte&ese nele1ate de post $a de eEe pluB 'a iliale3 &eli1ioase3 di4e&se p&eo$up"&i eEt&ap&o'esionale et$. n ast'el de $a6u&i este posi!il $a indi4idul s" 'ie satis'"$ut de pe&'o& an#a $a&ie&ei3 7ns" o&1ani6a#ia este de6a "1it" ia& ne$on$o&dan#a &espe$ti4" apa&e $a o $onse$in#" a atitudinii indi4idului 'a#" de $a&ie&". #titudinea fa% de carier. A$est $&ite&iu de ap&e$ie&e a e'i$a$it"#ii $a&ie&ei se &e'e&" la odul 7n $a&e an1aDa#ii pe&$ep %i e4aluea6" $a&ie&ea lo&. An1aDa#ii $a&e au atitudini po6iti4e 'a#" de $a&ie&"3 au o pe&$epe&e %i o e4alua&e po6iti4" a $a&ie&ei lo&. Atitudinile po6iti4e 'a#" de $a&ie&" au i pli$a#ii i po&tante %i pent&u institu#ie deoa&e$e an1aDa#ii $u ase enea atitudini sunt !ine inte1&a#i 7n siste ul institu#ional %i se i pli$" deplin 7n a$ti4it"#ile $e&ute de postu&ile lo&. Cu toate a$estea $&ea&ea unei anu e atitudini 'a#" de $a&ie&" &ep&e6int" un p&o$es psi@olo1i$ %i so$ial deose!it de $o pleE $eea $e este e4ident $" atitudinile po6iti4e 'a#" de $a&ie&" pot $oin$ide $u ne$esit"#ile %i opo&tunit"#ile o'e&ite $a&e t&e!uie s" $o&espund" inte&eselo& 4alo&ilo& %i a!ilit"#ilo& indi4i6ilo&. #dapta0ilitatea carierei. Adapta!ilitatea i pli$" apli$a&ea ulti elo& $uno%tin#e3 p&in$ipii3 odi'i$"&i le1islati4e 7n &eali6a&ea $a&ie&ei $a u& a&e a nu e&oaselo& s$@i !"&i de o&din st&u$tu&al %i le1islati4 7n do eniul o&1ani6a#iilo&. n a$este $ondi#ii3 da$" an1aDa#ii nu 'a$ do4ada $apa$it"#ii lo& de adapta&e la s$@i !"&ile &espe$ti4e %i nu int&odu$ a$este s$@i !"&i 7n p&a$ti$a $a&ie&ei lo&3 eEist" &is$ul 7n4e$@i&ii pe& anente a $uno%tin#elo& do!>ndite $a&e 7n $onse$in#" du$e la pie&de&ea postu&ilo& o$upate. De ase enea a4>nd 7n 4ede&e a4antaDele &e$ip&o$e ale adapta!ilit"#ii $a&ie&ei3 o&1ani6a#iile t&e!uie s" 'ie p&eo$upate de 7ndeplini&ea a$estui $&ite&iu al e'i$a$it"#ii $a&ie&ei p&in alo$a&ea de &esu&se 'inan$ia&e pent&u p&e1"ti&ea %i de64olta&ea an1aDa#ilo& s"i.

,,

Identitatea carierei. A$est $&ite&iu de ap&e$ie&e a e'i$a$it"#ii $a&ie&ei $up&inde dou" $o ponente deose!it de i po&tanteB "su&a 7n $a&e an1aDa#ii sunt $on%tien#i s" de onst&e6e $la&itate 7n $eea $e p&i4e%te inte&esele %i aspi&a#iile lo& 4iitoa&eC "su&a 7n $a&e an1aDa#ii unei o&1ani6a#ii pe&$ep 4ia#a 7n &apo&t $u t&e$e&ea ti pului sau 7n#ele1 s"?%i &e6ol4e p&o!le ele 4ie#ii sin1u&i3 '"&" aDuto&3 $a o p&elun1i&e a t&e$utului lo&. Con#inutul $on$eptului de identitate a $a&ie&ei 7n o&1ani6a#ie poate 'i eEp&i at p&in &"spunsul la 7nt&e!a&eaB Ce post do&es$ s" o!#in" 7n st&u$tu&a o&1ani6a#iei %i $e t&e!uie s" 'a$ pent&u a o!#ine a$est postK Da$" an1aDatul &"spunde $on4in1"to& %i &ealist la o ast'el de 7nt&e!a&e este posi!il s" ai!" o $a&ie&" e'i$a$e %i s" ai!" o $ont&i!u#ie deose!it" la &eali6a&ea e'i$ien#ei o&1ani6a#ionale. +&in u& a&e3 &eali6a&ea e'i$a$it"#ii $a&ie&ei este un p&o$es deose!it de $o pleE $a&e poate 'i ap&e$iat 7n 'un$#ie de ai ulte $&ite&ii pe&'o& ante3 atitudine3 adapta&e %i identitate $a&e se inte&$ondi#ionea6" 7n odu&i di'e&ite pent&u pe&soane di'e&ite. O!#ine&ea unui ni4el &idi$at de pe&'o& an#" nu &e6ult" 7ntotdeauna dint&?o atitudine po6iti4" 'a#" de $a&ie&"3 ia& di'e&en#ele indi4iduale de pe&sonalitate sau de pe&$epe&e a 4ie#ii 7n 1ene&al %i a $a&ie&ei 7n spe$ial $ondu$ la di'e&en#e 7n $eea $e p&i4e%te $&ite&iile sau $a&a$te&isti$ile e'i$a$it"#ii $a&ie&ei. De ase enea3 i po&tan#a &elati4" a $&ite&iilo& de e'i$a$itate a $a&ie&ei 4a&ia6" nu nu ai 7n &apo&t $u an1aDa#ii3 $i %i 7n 'un$#ie de odul $u o&1ani6a#ia ap&e$ia6" pe&'o& an#a $a&ie&ei 7n &apo&t $u adapta!ilitatea $a&ie&ei. E'i$a$itatea $a&ie&ei i pli$" o 7n#ele1e&e indi4idual" %i o&1ani6a#ional" a i po&tan#ei $&ite&iilo& sau $a&a$te&isti$ilo& a4ute 7n 4ede&e. Rela#iile dint&e $a&a$te&isti$ile e'i$a$it"#ii $a&ie&ei %i $&ite&iile e'i$a$it"#ii o&1ani6a#ionale se p&e6int" 7n 'i1u&a n&. ).).

(i1. 8.). Rela#iile 7nt&e $a&a$te&isti$ile e'i$a$it"#ii $a&ie&ei %i $&ite&iile e'i$a$it"#ii o&1ani6a#ionale.

100

De eEe plu3 pe&'o& an#a $a&ie&ei este le1at"3 dup" $u se poate $onstata din 'i1u&a n&.8.).3 de p&odu$#ia %i e'i$ien#a o&1ani6a#ional". n ulte o&1ani6a#ii3 p&o$esul e4alu"&ii pe&'o& an#ei se !a6ea6"3 7n p&i a 'a6"3 pe a$este dou" $&ite&ii en#ionate3 ia& e'i$a$itatea pe&'o& an#ei $a&ie&ei este ap&e$iat" $a ata&e. Atitudinile po6iti4e 'a#" de $a&ie&" i pli$" an1aDa entul sau o!li1a#ia 'a#" de a$ti4itate %i e'i$ien#"3 '"&" a se ne1liDa satis'a$#ia. De ase enea3 adapta!ilitatea $a&ie&ei este le1at" di&e$t de adapta!ilitatea %i de64olta&ea o&1ani6a#ional"3 ia& identitatea $a&ie&ei este le1at" di&e$t de satis'a$#ie3 a$easta din u& " poate 'i le1at" %i de alte $&ite&ii3 7ns" $ele $a&e dau un ni4el 7nalt identit"#ii eE$lud a$ti4itatea %i e'i$ien#a. 9.<. Ca$ie$a p$o%esional #i 7ia!a de %amilie De%i $on$eptul de $a&ie&" este $la& le1at de un$"3 a$esta t&e!uie s" 'ie su'i$ient de la&1 pent&u a in$lude nu nu ai eEpe&ien#a un$ii3 $i %i odul de 4ia#" sau $ondi#iile de t&ai3 deoa&e$e 4ia#a eEt&ap&o'esional" a unei pe&soane Doa$" un &ol deose!it 7n $ad&ul $a&ie&ei. n spo&t3 de eEe plu3 4ia#a eEt&ap&o'esional" poate 'i de$isi4" pent&u su$$esul 7n $a&ie&a spo&ti4". Cu alte $u4inte3 $a&ie&a &ep&e6int" o pa&te i po&tant" din 4ia#a oa enilo&3 $a&e de o!i$ei3 sunt do&ni$i de a ale1e sau a de64olta a$ele $a&ie&e $a&e #in $ont at>t de ne4oile pe&sonale %i 'a iliale3 in$lusi4 edu$a#ia $opiilo&3 $>t %i de $a&ie&ele pa&tene&ilo& de 4ia#". A%a se eEpli$" $" unii spe$iali%ti 7n do eniu3 su!linia6" 'aptul $"3 ul#i an1aDa#i ale1 'a ilia 7naintea $a&ie&ei. +&in u& a&e3 ale1e&ea %i de64olta&ea $a&ie&ei nu este o p&o!le " de sine?st"t"toa&e3 $i t&e!uie p&i4it" 7n $onteEtul 4ie#ii %i de64olt"&ii de ansa !lu a 'a iliei3 %i nu nu ai 7n $alitatea de an1aDa#i a e !&ilo& a$esto&a. +&ea adesea totu%i o!ie$ti4ele $a&ie&ei int&"3 ai de1&a!"3 7n $on'li$t3 de$>t s" sus#in" sau s" sp&iDine o!ie$ti4ele 4ie#ii. +&o!le e le le1ate de $a&ie&" se eEtind %i 7n a'a&a a$ti4it"#ilo& p&o'esionale3 ia& soli$it"&ile $u $a&e se $on'&unt" 'a iliile $u $a&ie&e duale <$>nd $ei doi so#i 7%i en#in se&4i$iul= sunt aspe$te $a&e t&e!uie a!o&date $u 'oa&te ult" 1&iD" %i #inute atent su! $ont&ol. A$easta $u at>t ai ult $u $>t &e6ultatul uno& sondaDe $on'i& " 'aptul $" i pa$tul asup&a 4ie#ii de 'a ilie a de4enit 'a$to& $&iti$ 7n ale1e&ea sluD!ei3 ult ai i po&tant de$>t sala&iul. Cuplu&ile $u $a&ie&e duale se pot a'la 7n una din u& "toa&ele situa#iiB $uplu&i u& >nd a$eea%i $a&ie&" %i lu$&>nd 7n a$eea%i o&1ani6a#ieC $uplu&i u& >nd $a&ie&e di'e&ite %i lu$&>nd pent&u a$eea%i o&1ani6a#ieC $uplu&i lu$&>nd pent&u o&1ani6a#ii di'e&ite3 indi'e&ent de si ila&itatea $a&ie&ei. Teo&ia %i p&a$ti$a ana1e&ial" 7ns" do4ede%te $" p&o!le ele poten#iale se nalate nu sunt le1ate de situa#iile p&e6entate ai sus %i 7n $a&e se 1"ses$ $uplu&ile3 de pe&soanele sau de lo$u&ile de un$" ale a$esto&a3 $i de $e&in#ele $ont&adi$to&ii dint&e &esponsa!ilit"#ile 'a iliale %i &esponsa!ilit"#ile p&o'esionale sau ale postului. A$easta $u at>t ai ult $u $>t p&eten#iile %e'ilo& ie&a&@i$i sau ale ana1e&ilo& de a se lu$&a peste p&o1&a sau o&a&ele in'leEi!ile las" p&ea pu#in ti p li!e& pent&u 1&iDile %i &esponsa!ilit"#ile 'a iliale. De $ealalt" pa&te3 &olu&ile so#ilo& 7n 'a ilie li itea6" ti pul %i disponi!ilit"#ile a$esto&a de a 'a$e 'a#" sau de a satis'a$e $>t ai !ine eEi1en#ele p&o'esionale. A pli'i$a&ea sau intensi'i$a&ea a$esto& p&o!le e poten#iale ale 'a iliilo& $a&ie&e duale du$ 7n $ele din u& " la apa&i#ia $on'li$telo& postA'a ilie sau $a&ie&"?'a ilie3 $a&e3 dup" $u se poate $onstata3 au su&se spe$i'i$e $e se pot odi'i$a de?a lun1ul stadiilo& 4ie#ii3 stadii a $"&o& inte&dependen#" $u stadiile $a&ie&ei este deose!it de i po&tant".

101

+&in u& a&e3 $on'li$tele p&o'esieA'a ilie sunt $on'li$te de &olu&i <de an1aDat sau de p"&inte= $a&e de&i4" din $&i6a de ti p %i din dis$on'o&tul psi@olo1i$3 ia& uneo&i $@ia& !iolo1i$3 aso$iat3 $u ne4oia de a &ea%e6a sau ie&a&@i6a p&io&it"#ile sau &esponsa!ilit"#ile3 $on'li$te $a&e pot a4ea $>te4a su&se posi!ileB ti pul dedi$at unui &ol sau st&esul 'a$e di'i$il" 7ndeplini&ea $e&in#elo& $eluilalt sau $elo&lalte &olu&iC $o po&ta entele spe$i'i$e unuia din &olu&i sunt $o plet di'e&ite de $o po&ta? entele $elo&lalteC ne$on$o&dan#a 7nt&e $o po&ta entul si1u&an#ei de sine $e&ut de p&o'esie %i $o po&ta entul3 $u totul spe$ial3 $e&ut de &olul de p"&inte. +ent&u a 'a$e 'a#" $on'li$telo& $a&ie&" ? 'a ilie3 unii spe$iali%ti 7n do eniul &esu&selo& u ane au identi'i$at o se&ie de st&ate1ii spe$i'i$e $a&e sunt esen#iale %i pent&u su$$esul $a&ie&elo& %i pent&u satis'a$#ia 1ene&al" a 4ie#ii3 $a de eEe pluB &edu$e&ea sau odi'i$a&ea eEi1en#elo& %i a%tept"&ilo& $elo& $a&e ne sta!iles$ &olu&ile de an1aDat sau de p"&inte3 $eea $e p&esupune o 7n#ele1e&e $la&" %i $>t ai $o&e$t" a p&io&it"#ilo& pe&sonale %i 'a iliale. n a$est sens3 $e&$et"&ile aEate pe $uplu&ile $u $a&ie&e duale de onst&ea6" $>t este de i po&tant $a3 $el pu#in3 unul din so#i s" dispun" de ai ult" 'leEi!ilitate 7n &olul p&o'esional. Supo&tul a$o&dat de unul din so#i este esen#ial3 deoa&e$e a$esta $ont&i!uie la $ont&a$a&a&ea sup&asoli$it"&ii 4ie#ii p&o'esionale %i de 'a ilie3 p&e$u %i a $on'li$telo& de &olu&i3 $eea $e du$e la su$$esul 7n $a&ie&"3 la adapta&ea 7n $"sni$ie %i nu 7n $ele din u& " la s"n"tatea 'i6i$" %i psi@i$" a e !&ilo& 'a iliei. Re6ol4a&ea uno& ase enea p&o!le e poten#iale ale 'a iliilo& $u $a&ie&e duale #ine3 7ndeose!i3 de &esponsa!ilitatea e !&ilo& a$esto&a3 7ns"3 'iloso'ia %i $ultu&a &ela#iilo& $u an1aDa#ii o&1ani6a#iei pot a4ea un &ol 'oa&te i po&tant 7n a #ine su! $ont&olul $on'li$tele p&o'esieA'a ilie. A$easta $u at>t ai ult $u $>t e'o&tu&ile o&1ani6a#iei 7n a?i aDuta pe e !&ii s"i s"?%i &e6ol4e $on'li$tele un$"A'a ilie sau s"?%i o&iente6e $a&ie&ele $ont&i!uie la 7ns"%i su$$esul o&1ani6a#iei. De ase enea3 $ostu&ile o&1ani6a#ionale ale $on'li$telo& un$"A'a ilie pot 'i &eduse3 'olosind $el pu#in t&ei di&e$#ii de a$#iuneB identi'i$a&ea uno& odalit"#i noi de o&1ani6a&e a &e1i ului de un$" %i odi@n"3 $a3 de eEe pluB o&a&ele 'leEi!ile <de$alate= sau a%a?nu itele p&o1&a e 1lisanteC s"pt" >na &edus" de lu$&uC s"pt" >na de lu$&u $o p&i at"C un$a la do i$iliu et$. asi1u&a&ea uno& in'o& a#ii eEa$te %i $o&e$te &e'e&itoa&e la $e&in#ele %i eEi1en#ele postu&ilo&?sau p&i4ind $"ile de $a&ie&" disponi!ile3 pent&u a aDuta an1aDa#ii s" anti$ipe6e p&o!le ele %i s" ia de$i6iile $ele ai !uneC asi1u&a&ea uno& se&4i$ii de sp&iDin a$elo& an1aDa#i $on'&unta#i $u ast'el de $on'li$te nep&o'esionale3 $a3 de eEe pluB $&e%e sau 1&"dini#e pent&u $opiiC inst&ui&ea sup&a4e1@eto&ilo& pent&u a 'i sensi!ili la $on'li$tele nep&o'esionale din 4ia#a su!o&dona#ilo&C sta!ili&ea uno& p&o1&a e de asisten#" sau $onsilie&e a an1aDa#ilo& $a&e s" in$lud" sp&iDin pent&u plani'i$a&ea 'inan$ia&" %i $onsilie&e. +&in u& a&e3 7n#ele1e&ea $>t ai deplin" a aspe$telo& p&e6entate a&e o i po&tan#" deose!it" pent&u de64olta&ea $o&espun6"toa&e a $a&ie&elo& 7n $on$o&dan#" $u ne4oile %i posi!ilit"#ile indi4iduale %i o&1ani6a#ionale3 a& oni6>nd $a&ie&a $u esen#a ei3 $a&ie&a p&o'esional".

102

9.=. Re"omand $i p$i7ind "a$ie$a #i mitu$ile le-ate de "a$ie$ 8.).1. Ce&in#e ale $a&ie&ei O&i$e pe&soan" dispune de nu e&oase alte&nati4e sau opo&tunit"#i p&i4ind $a&ie&a. Cu toate a$estea3 7n 1ene&al %i $o po&ta entul o&1ani6a#ional 7n spe$ial3 este ne$esa&" $unoa%te&ea %i 7n#ele1e&ea $>t ai $o&e$t" a u& "toa&elo& $e&in#e ale $a&ie&eiB pe&'o& an#aC &e6isten#a 4i6i!il"C do&in#a pent&u s$@i !a&eC des$ope&" un ento&C $ondu$e&ea p&op&iei $a&ie&eC edu$a#ia $ontinu". ,erforman%a. Ia6a su$$esului 7n o&i$e post o $onstituie pe&'o& an#a 7nalt". O!#ine&ea unei 7nalte pe&'o& an#e 7n o&i$e do eniu de a$ti4itate $ondu$e la ap&e$ie&ea supe&io&ilo&3 la $>%ti1a&ea &espe$tului $ole1ilo& %i su!o&dona#ilo&3 %i at&a1e aten#ia asup&a poten#ialului 7nalt al o&i$"&ui indi4id. Re*i!ten%a (i*i0il. Indi4idul nu t&e!uie s" %o4"ie sau s" e6ite pent&u a se asi1u&a $" $eilal#i 7i &e$unos$ e'o&tul3 a$ti4itatea depus" sau pe&'o& an#ele o!#inute. A$easta este o &ela#ie pu!li$" %i3 totodat"3 o sa&$in" $a&e t&e!uie 7ndeplinit" 7nt&?o anie&" p&o'esional". Eorin%a pentru !chim0are. Indi4idul nu t&e!uie s" &" >n"3 $u o&i$e p&e#3 7nt&?un anu it post sau 7nt&?un anu e do eniu de a$ti4itate pe $a&e deDa le $unoa%te %i le st"p>ne%te sau $a&e 7i li itea6" opo&tunit"#ile de de64olta&e. Cu alte $u4inte3 indi4idul nu t&e!uie s" ne1liDe6e sau s" pia&d" %ansele de p&o o4a&e 7n inte&io&ul3 sau 7n a'a&a o&1ani6a#iei3 s" p&o'ite de o!ilitatea p&o'esional". Ee!coper un mentor. Rela#ia Y ento&?indi4idS $onstituie un pa&tene&iat 7n $ad&ul $"&uia a !ii pa&tene&i u& "&es$ $u pe&se4e&en#" atin1e&ea a$eluia%i o!ie$ti4. Cu alte $u4inte3 eEisten#a unei pe&soane3 situat" la un ni4el ie&a&@i$ supe&io& sau $a&e dispune de ai ult" eEpe&ien#"3 7n $alitate de ento&3 $onstituie un a&e a4antaD pent&u indi4id3 deoa&e$e a$esta a&e posi!ilitatea s" 'ie 7nd&u at %i s"?%i sus#in" $a&ie&a. A$easta $u at>t ai ult $u $>t pe&soana ai 7n 4>&st" %i $u o po6i#ie ai 7nalt" 7n o&1ani6a#ie3 7n $alitate de ento&3 a&e3 la &>ndul s"u3 posi!ilitatea s" a$o&de p&oteDatului o aten#ie spe$ial"3 s"?i dea s'atu&i %i s"?i $&ee6e opo&tunit"#i. +ent&u a$easta 7ns" a !ii pa&tene&i t&e!uie s" ani'este su'i$ient" 'leEi!ilitate %i s" 'ie p&e1"ti#i pent&u un $o po&ta ent $a&e s" $ondu$" la &eali6a&ea o!ie$ti4elo& p&opuse. n a$est sens3 eEist" &e$o and"&i &e'e&itoa&e la &ela#ia ento&?p&oteDat $a de eEe pluB nu 'o&#a#i &ela#ia3 l"sa#i?o s" e4olue6e 7n ti pC 'o& ula#i eEpli$it a%tept"&ile %i nu 4" a%tepta#i $a $el"lalt s" 4" 1@i$eas$" 1>ndu&ileC spune#i $a&e sunt $e&in#ele du nea4oast&"C #ine#i?4" la $u&ent &e$ip&o$ 7n $eea $e p&i4e%te e4olu#ia &ela#iei3 indi'e&ent $>t de 1&eu sau du&e&os poate 'i3 spune#i?i $eluilalt $e si #i#i %i de $eC 'i#i $o&e$t $u p&oteDatul sau $u ento&ul du nea4oast&"3 sus#ine#i?1 7n 'a#a $elo&lal#iC &e$unoa%te#i de6a4antaDele poten#iale ale a$estei &ela#ii3 deoa&e$e 'ie$a&e se poate a%tepta de la $el"lalt la unele lu$&u&i pe $a&e a$esta s" nu le poat" o'e&i.

103

+onducerea propriei cariere. +e pa&$u&sul $a&ie&ei sale3 indi4idul t&e!uie s" &" >n" a$ti43 s" 1>ndeas$" sau s" edite6e se&ios %i siste ati$ 7n le1"tu&" $u e4olu#ia $a&ie&ei &espe$ti4e. De ase enea3 $@ia& da$" 7n 1ene&al eEist" un plan 4a1 de o&ienta&e a e'o&tu&ilo& sau de e4alua&e a %anselo&3 este !ine s" ne $onst&ui un plan al $a&ie&ei pe "su&" $e apa& noi %anse sau opo&tunit"#i. T&e!uie s" 'i 7ntotdeauna p&e1"ti#i pent&u a 'a$e 'a#" noilo& opo&tunit"#i de de64olta&e a $a&ie&ei noast&e. Totodat"3 ana1e&ii t&e!uie s" 'ie $apa!ili s" adopte o atitudine ade$4at" at>t 'a#" de pla'on"&ile $a&ie&ei pe&sonale3 $>t %i 'a#" de a$eea a su!o&dona#ilo& lo&. n a$est $onteEt3 en#ion" 'aptul $" pla'ona&ea $a&ie&ei &ep&e6int" pun$tul3 po6i#ia sau o entul din $a&ie&" de unde opo&tunitatea p&o o4"&ii este 'oa&te &edus". n a$est o ent al $a&ie&ei pot aDun1e3 de 'apt3 to#i oa enii3 7ns" t&e!uie en#ionat $" unii indi4i6i aDun1 la pun$tul &espe$ti4 ult ai de4&e e de$>t al#ii. De ase enea3 pla'ona&ea $a&ie&ei nu indi$" 7ntotdeauna un anu it insu$$es3 deoa&e$e3 pe "su&" $e se a4ansea6" la ni4elu&i supe&ioa&e3 opo&tunit"#ile de p&o o4a&e sunt din $e 7n $e ai &eduse. +la'ona&ea $a&ie&ei poate s" apa&" %i dato&it" 'aptului $" indi4idul nu do&e%te s"?%i asu e noi &esponsa!ilit"#i sau noi &is$u&i ale s$@i !"&ii. Nu t&e!uie eE$lus" posi!ilitatea $a indi4idul s"?%i dea sea a de li itele $apa$it"#ii sale $a&e nu?i pe& it o un$" la un ni4el ai 7nalt. n o&i$e $a63 un indi4id $a&e aDun1e 7nt&?un ase enea o ent al $a&ie&ei a&e p&o!le e $u totul di'e&ite 'a#" de $eilal#i an1aDa#i $a&e se a'l" 7n$" 7n p&o$esul de64olt"&ii $a&ie&ei3 a'l>ndu?se 7n 'a#a unei de$i6ii $a&e poate s"?i a&$@e6e tot &estul 4ie#ii. Educa%ia continu. nt&?un ediu dina i$3 7n $ontinu" s$@i !a&e3 este ne$esa&" o edu$a#ie pe& anent". A$easta $u at>t ai ult $u $>t su$$esul pe te& en lun1 nu poate 'i o!#inut '"&" o edu$a#ie $ontinu" de?a lun1ul 7nt&e1ii 4ie#i. 8.).2. Mitu&ile $a&ie&ei De?a lun1ul anilo&3 &e'e&ito& la plani'i$a&ea %i de64olta&ea $a&ie&ei3 au ap"&ut nu e&oase itu&i %i3 adesea3 $ontinu" s" 'ie 1ene&ate altele noi. n 1ene&al3 a$este itu&i sau 7n$e&$"&i de eEpli$a&e a &ealit"#ii le1ate de $a&ie&" sunt 7n%el"toa&e3 du$ pe o $ale 1&e%it" %i pot op&i p&o$esul de plani'i$a&e %i de64olta&e a $a&ie&ei. De a$eea3 unii spe$iali%ti 7n do eniul &esu&selo& u ane3 su!linia6" ne$esitatea $e&$et"&ii itu&ilo& &espe$ti4e pent&u a se putea adu$e a&1u ente sau do4e6i 7n 4ede&ea &espin1e&ii lo&. n opinia auto&ilo& en#iona#i3 le1at de plani'i$a&ea %i de64olta&ea $a&ie&ei3 au ap"&ut %i se ani'est" u& "toa&ele itu&iB este 7ntotdeauna lo$ Y7n topS sau la un ni4el supe&io& pent&u o pe&soan" 7n plusC $@eia su$$esului este s" 'ii la lo$ul pot&i4it %i la o entul pot&i4itC su!o&dona#ii $apa!ili sunt p&o o4a#i supe&io&i $apa!iliC plani'i$a&ea %i de64olta&ea $a&ie&ei sunt a$ti4it"#i sau 'un$#ii ale depa&ta entului de &esu&se u aneC toate a4antaDele &e4in a$elo&a $a&e un$es$ ult %i 7n $ondi#ii di'i$ileC a4ansa&ea &apid" de?a lun1ul unei $a&ie&e depinde 7n a&e "su&" de tipul de ana1e& pe $a&e 7l a&e 'ie$a&eC $alea de a e&1e 7nainte este de a?#i dete& ina sl"!i$iunile %i apoi de a un$i din 1&eu3 %i 7n $ondi#ii di'i$ile pent&u $o&e$ta&ea lo&C 7ntotdeauna s" a$#ione6i $>t ai !ine posi!il3 indi'e&ent da$" e%ti supus la 1&ea 7n$e&$a&eC

105

este 7n#elept s" en#ii sepa&ate 4ia#a de 'a ilie %i 4ia#a p&o'esional". O!ie$ti4ele $a&ie&ei t&e!uie s" ai!" 7n 4ede&e o!ie$ti4ele 4ie#ii3 deoa&e$e p&ea adesea o!ie$ti4ele $a&ie&ei int&" ai de1&a!" 7n $on'li$t3 de$>t sus#in sau sp&iDin" o!ie$ti4ele 4ie#ii.

108

CA) 5I. MANAGEMENTUL SALARI31RII 2I AL RECOM)ENSELOR


;.1. Mana-ementul> st$ate-ia #i politi"a de $e"ompense
+e&soanele $a&e p&estea6" a$ti4it"#i de un$" 7nt&?o $o panie sau institu#ie pu!li$" sunt &e$o pensate pent&u un$a depus" $u o su " de !ani3 &ep&e6ent>nd p&e#ul un$ii. Cuantu ul su ei di'e&" 'un$#ie de 4olu ul %i i po&tan#a a$ti4it"#ilo& des'"%u&ate 7n p&o$esul de un$" da& %i de pe&'o& an#ele p&o'esionale ale $elui $a&e p&estea6" un$a3 de eEpe&ien#a sa3 de 4e$@i ea %i $o po&ta entul la lo$ul de un$" al an1aDatului. M"&i ea su ei de !ani p&i it" de an1aDa#i3 di'e&" 7n e$ono ia &o >neas$" de la sala&iul ini pe e$ono ie3 p>n" la 6e$i de ii de eu&o 7n $a6ul pe&soanelo& $a&e o$up" 'un$#ii de di&e$to&i 1ene&ali3 p&e%edin#i ai uno& o&1ani6a#ii de su$$es. Int&?o o&1ani6a#ie ni4elul sala&iului depinde de ase enea de ni4elul sala&iilo& pe pia#a un$ii3 de &e1le ent"&ile Du&idi$e3 de in'luen#ele eEe&$itate de ediul so$ial3 de pute&ea sindi$atelo& %i de al#i 'a$to&i eEte&ni. Re une&a&ea1) este ele entul esen#ial al &esu&selo& u ane $a&e al"tu&i de $elelalte aspe$te ale ana1e entului $o paniei3 $ont&i!uie @ot"&>to& la 7ndeplini&ea o!ie$ti4elo& o&1ani6a#iei. Re une&a&ea $a ele ent al &esu&selo& u ane $ont&i!uie la at&a1e&ea3 en#ine&ea %i oti4a&ea &esu&selo& u ane. +&o$esul de ela!o&a&e %i i ple enta&e 1, a st&ate1iilo&3 politi$ilo& %i siste elo& de &e$o pense $a&e pe& ite o&1ani6a#iei s"?%i 7ndeplineas$" o!ie$ti4ele p&in &e$&uta&ea %i en#ine&ea an1aDa#ilo& p&e$u %i p&in oti4a&ea $o&espun6"toa&e a lo& este $unos$ut su! denu i&ea de management al recompen!elor$ A$esta p&esupune p&oie$ta&ea3 i ple enta&ea %i en#ine&ea siste ului de &e$o pense ale an1aDa#ilo& %i e4ident adapta&ea $ontinu" a a$esto&a dup" pe&'o& an#ele o&1ani6a#iei %i a indi4i6ilo& $a&e o $o pun. De%i unii spe$iali%ti20 7n ana1e entul &esu&selo& u ane denu es$ a$east" a$ti4itate3 admini!trarea remunerrii2 p"&e&ea noast&" se alia6" $elei enun#ate M. A st&on1 %i Manoles$u $a&e $onside&" $on$eptul $a 'iind ai la&1 7n sensul $" in$lude nu nu ai &e$o pensele an1aDa#ilo& pent&u $eea $e a$e%tia au '"$ut 7n $ad&ul o&1ani6a#iei $i %i $eea $e pot 'a$e pent&u ea %i pent&u ei 7n%i%i. Alt'el spus3 ana1e entul &e$o penselo& in'luen#ea6" at>t $o po&ta entul an1aDa#ilo& $>t %i e'i$ien#a o&1ani6a#ional". Din a$est pun$t de 4ede&e3 C.D.(is$@e&21 %i al#ii3 a&at" $" s$opul unui siste de &e$o pense este de a oti4a indi4i6ii pent&u a adopta un $o po&ta ent do&it de o&1ani6a#ie3 $eea $e se poate inte&p&eta $" s$opul siste ului de &e$o pense t&e!uie s" 'ie a$ela de a oti4a pe&soanele din a'a&a o&1ani6a#iei s" se al"tu&e a$esteia ia& 7n inte&io&ul o&1ani6a#iei de a oti4a an1aDa#ii pent&u a atin1e ni4elu&ile de pe&'o& an#" do&ite. A st&on122 a'i& " $" s$opul ana1e entului &e$o penselo& este de a sp&iDini atin1e&ea o!ie$ti4elo& st&ate1i$e %i pe te& en s$u&t ale o&1ani6a#iei p&in asi1u&a&ea unei 'o&#e de un$" !ine oti4ate3 $o petente %i an1aDate.
1) 1,

2.A.C@i%u U op $it3 20053 pa1 21) A. Manoles$u U op $it 20033 pa1 588 20 L. R. Oil1e&t3 O.S. S$@oen3 M.J. To_le3 ? Cases and +oli$ies in +e&sonnelAOu an Resou&$e Mana1e ent3 Oou1@ton Mi''lin Co panV3 Ioston3 1,)*3 pa1 2*, 21 C.D.(is$@e&3 L.(. S$@oen'eldt3 J.I.S@a_ U Ou an &esou&$e ana1e ent3 Oou1@ton Mi''lin Co panV3 Ioston3 1,**3 pa1 80* 22 M.A st&on1 U op $it 200*3 pa1 88,

10*

Din pun$tul de 4ede&e al o&1ani6a#iei3 s$opu&ile spe$i'i$e ale ana1e entului &e$o penselo& sunt u& "toa&eleB a= s" 7ndeplineas$" un &ol aDo& la $o uni$a&ea 4alo&ii o&1ani6atiei3 a pe&'o& an#elo&3 a standa&delo& %i a%tept"&ilo& o&1ani6a#ieiC != s" sti ule6e $o po&ta ente $a&e s" $ont&i!uie la 7ndeplini&ea o!ie$ti4elo& o&1ani6a#iei3 adi$" dete& ina&ea uno& $o po&ta ente $a&e s" dea 4aloa&e a$ti4it"#ilo& sale %i 1"si&ea a$elo& p&o$ese %i etodolo1ii de &e$o pensa&e $a&e s" 1ene&e6e $o po&ta entele do&iteC $= s" sus#in" p&o1&a ele de s$@i !a&e ale o&1ani6a#iei 7n do eniul $ultu&ii3 al p&o$eselo& %i a st&u$tu&iiC d= s" sus#in" 7n'"ptui&ea 4alo&ilo& esen#iale ale o&1ani6a#iei 7n do enii sensi!ile $a ino4a#iile3 un$a 7n e$@ip"3 $alitatea3 se&4i&ea $lien#ilo&3 'leEi!ilitatea %i &apiditatea de &"spunsC e= s" 'u&ni6e6e 4aloa&e 7n s$@i !ul !anilo& U o&i$e ini#iati4" 7n do eniul &e$o penselo& t&e!uie adoptat" nu ai dup" $e se de onst&ea6" $" 4a adu$e 4aloa&e. Din pun$tul de 4ede&e al an1aDa#ilo&3 siste ul de &e$o pense t&e!uieB a= s" 'ie $on$eput 7n a%a 'el 7n$>t an1aDa#ii s" 'ie inte&esa#i 7n 'un$#iona&ea opti " a $o paniei din $a&e 'a$ pa&teC != an1aDa#ii s" ai!" senti entul $" sunt &e$o pensa#i e$@ita!il %i $instit 7n &apo&t $u un$a pe $a&e o depunC $= s" 'ie t&anspa&ent3 7n sensul $" an1aDa#ii t&e!uie s" $unoas$" politi$a o&1ani6a#iei de &e$o pensa&e. Indeplini&ea a$esto& s$opu&i ale an1aDa#ilo& se &eali6ea6" nu ai da$" &e$o pensa&ea 7n $ad&ul o&1ani6a#iei este e$@ita!il" %i da$" &espe$t" p&in$ipiul $o petiti4it"#ii eEte&ne. A& oni6a&ea $elo& dou" p&in$ipii3 enun#ate de A st&on13 se &eali6ea6" 7n $o paniile de di ensiuni a&i da& ult ai 1&eu 7n $o paniile de "&i e i$" %i edie. +&esiunea eEe&$itat" de p&in$ipiul $o petiti4it"#ii eEte&ne se ani'est" atun$i $>nd o $o panie do&e%te s" &e$&ute6e o pe&soan" de 7nalt" $ali'i$a&e $a&e lu$&ea6" 7n alt" $o panie %i unde pa$@etul s"u sala&ial este su!stan#ial. +ent&u a?%i asi1u&a se&4i$iile pe&soanei do&ite $o pania &e$&utoa&e este ne4oit" s"?i o'e&e a$esteia pa$@etul sala&ial $e&ut $@ia& da$" a$esta su&$lasea6" p&in$ipiul e$@it"#ii inte&ne. +e de alt" pa&te sala&i6a&ea $o petiti4" t&e!uie s" 'ie Dusti'i$at" de asi1u&a&ea unui ni4el al $alit"#ii3 al pe&'o& an#elo& %i p&odu$ti4it"#ii a%teptat3 7n $on$o&dan#" $u ni4elul pa$@etului sala&ial o'e&it3 alt'el spus sala&i6a&ea $o petiti4" t&e!uie $o&elat" $u $o petiti4itatea pe&'o& an#elo&. Mana1e entul &e$o penselo& 7%i 7ndepline%te s$opul da$" st&ate1ia de &e$o pensa&e este a& oni6at" $u st&ate1ia $o paniei p&i4ind 7ndeplini&ea o!ie$ti4elo& e$ono i$e %i de64olta&ea o&1ani6a#ional" <s$@i !"&i $ultu&ale %i st&u$tu&ale=. De ase enea3 politi$a de &e$o pensa&e t&e!uie s$@i !at" 7n 'un$#ie de s$@i !"&ile $a&e inte&4in 7n o&1ani6a#ie ia& an1aDa#ii 4o& 'i &e$o pensa#i 7n $on'o& itate $u $ont&i!u#ia adus"3 $u aptitudinile %i $o peten#a a$esto&a la 7ndeplini&ea o!ie$ti4elo& o&1ani6a#iei. 1trategia de recompense se &e'e&" la inten#iile o&1ani6a#iei p&i4ind odul 7n $a&e do&e%te s"?%i 'o& ule6e politi$ile %i p&o$esele de &e$o pense 7n 4ede&ea 7ndeplini&ii o!ie$ti4elo& sale e$ono i$e. Deoa&e$e 7n $ad&ul $o paniilo& $@eltuielile sala&iale &ep&e6int" o $o ponent" i po&tant" a $@eltuielilo& 1ene&ale $>t %i 7n $eea $e p&i4e%te st&ate1ia de

109

&e$&uta&e %i sele$#ie a pe&sonalului3 i po&tant este $a 'ie$a&e $o panie s"?%i adopte p&op&ia st&ate1ie de &e$o pensa&e $a&e s" adau1e 4aloa&e la o&i$e in4esti#ie sala&ial". O st&ate1ie de &e$o pensa&e3 pe&'o& ant" a&e u& "toa&ele23 t&"s"tu&iB a= a&e la !a6" 4alo&ile %i o!ie$ti4ele o&1ani6a#ieiC != se !a6ea6" pe st&ate1ia e$ono i$" %i aDut" la 7ndeplini&ea o!ie$ti4elo& o&1ani6a#ieiC $= a& oni6ea6" $o peten#ele o&1ani6a#ionale $u $ele ale indi4i6ilo& $a&e $o pun o&1ani6a#iaC d= este $o pati!il" $u ediul inte&n %i $u $el eEte&n <at>t din pia#a de asi1u&"&i $>t %i din ediul e$ono i$=C e= &e$o pensea6" pe&'o& an#ele indi4iduale $a&e $ont&i!uie la 7ndeplini&ea o!ie$ti4elo& o&1ani6a#ieiC '= este p&a$ti$" %i u%o& de apli$atC 1= este ela!o&at" 7 p&eun" $u p&in$ipalele 1&upu&i de inte&ese <a$#iona&i3 ana1e&i %i an1aDa#i=3 #in>nd $ont de $eea $e a$e%tia $onside&" $" este i po&tant pent&u e !&ii 'ie$"&ui 1&up. St&ate1ia &e$o penselo&3 pe l>n1" 7 !un"t"#i&ea pe&'o& an#elo& o&1ani6a#ionale3 t&e!uie s" u& "&eas$" 7 !un"t"#i&ea $li atului &ela#iilo& dint&e an1aDa#i3 dint&e $ondu$e&ea $o paniei %i an1aDa#i %i s" ai!" la !a6" p&o$esele de ne1o$ie&e sala&ial" $u &ep&e6entan#ii an1aDa#ilo&. Cele ai i po&tante aspe$te ale st&ate1iei de &e$o pensa&e3 t&e!uie s" se !a6e6e peB a= ela!o&a&ea unui siste de sala&i6a&e e$@ita!il3 $la& de'init $a&e s" $up&ind" toate aspe$tele a$ti4it"#ii $o paniei != a$tuali6a&ea $ontinu" a siste ului de sala&i6a&e #in>nd sea a de 'a$to&ii eEte&ni $a&e in'luen#ea6" o&1ani6a#ia %i de s$@i !"&ile inte&neC $= 'olosi&ea siste ului de sala&i6a&e $a inst&u ent de 7 !un"t"#i&e a pe&'o& an#elo& indi4idualeC d= pe&'e$ta&ea siste ului de sala&i6a&e din su$u&salele te&ito&iale3 7 p&eun" $u ana1e&ii lo&C e= soli$ita&ea p"&e&ii an1aDa#ilo& $u p&i4i&e la siste ul de sala&i6a&e3 e4alua&ea solu#iilo& p&opuse de a$e%tiaC '= aDo&a&ea ni4elu&ilo& de $o peten#" <apli$a&ea p&in$ipiului dele1"&ii sa&$inilo&= %i 7n $on$o&dan#" $u ni4elul de $o peten#" $o&ela&ea &e$o penselo& a$o&date. Politica de recompense3 &ep&e6int" de 'apt di&e$#iile de a$#iune %i "su&ile $a&e 4o& 'i luate 7n do eniul &e$o penselo&. +oliti$ile de &e$o pense t&atea6"3 u& "toa&ele25 p&o!le eB 1$ a& oni6a&ea &e$o penselo& an1aDa#ilo& $u politi$ile sala&iale ale alto& $o panii de a$ela%i p&o'il din pia#a &o >neas$" pent&u $a an1aDa#ii $u 7nalt" p&e1"ti&e s" nu i1&e6e sp&e alte $o paniiC 2$ &espe$ta&ea e$@it"#ii inte&ne3 a$o&da&ea de pa$@ete sala&iale an1aDa#ilo& $u pe&'o& an#e p&o'esionale su!stan#ialeC 3$ a$o&da&ea de &e$o pense 4a&ia!ile 4>n6"to&ilo& $u aDuto&ul $"&o&a ana1e&ii pot $ont&ola $antitatea %i $alitatea 4>n6"&ilo&C de ase enea tot $u aDuto&ul &e$o penselo& 4a&ia!ile3 spe$i'i$a&ea odului 7n $a&e
23 25

Dup" M.A st&on1 U op $it3 200*3 pa1 8*1 Dup" M.A st&on1 U op $it 200*3 pa1 8*2

10)

4o& 'i &e$o pensate unit"#ile te&ito&iale 7n $o&ela#ie a$ti4itatea 'ie$"&eiaC C$ "&i ea !ene'i$iilo& a$o&date sala&ia#ilo& %i odul lo& de dist&i!u#ieC D$ sta!ili&ea "&i ii pa$@etelo& sala&iale a$o&date 'ie$"&o& $ate1o&ii de an1aDa#iC F$ sta!ili&ea pa$@etelo& sala&iale pent&u top ana1e&i 7n 'un$#ie de pe&'o& an#ele $o paniei pe $a&e o $ondu$e %i pent&u ana1e&ii unit"#ilo& te&ito&iale 'un$#ie de pe&'o& an#ele o!#inute C J$ odul 7n $a&e ana1e&ii de eEe$u#ie 7%i adu$ apo&tul la sta!ili&ea pa$@etului sala&ial al $elo& din su!o&dinea lo& %i odalitatea 7n $a&e a$est lu$&u este 4e&i'i$at de an1aDa#iC B$ eli ina&ea di'e&en#elo& sala&iale dint&e an1aDa#ii !"&!a#i %i an1aDa#ii 'e ei $a&e eEe$ut" a$eea%i un$" %i o!#in a$elea%i pe&'o& an#e p&o'esionaleC K$ 1&adul 7n $a&e o&1ani6a#ia a$$ept" $a an1aDa#ii s" se i pli$e 7n sta!ili&ea &e$o penselo& $a&e?i p&i4es$ %i "su&a 7n $a&e politi$ile %i st&ate1iile de &e$o pensa&e se 'a$ pu!li$eC St&ate1ia %i politi$a sala&ial" al"tu&i de $o ponentele siste ului de sala&i6a&e %i p&o$esele sale auEilia&e 'o& ea6" siste ul de &e$o pense al unei $o panii.

;.&. Gestiona$ea st$ate-i" a $e"ompenselo$


Gestiona&ea st&ate1i$" a &e$o penselo& 28 $onst" 7nt&?un ansa !lu inte1&at de p&a$ti$i 7n do eniul $o pensa#iilo& %i !ene'i$iilo&3 enite s" $ont&i!uie la e'i$ienti6a&ea a$ti4it"#ii o&1ani6a#iei 7n $onteEtul a$&oe$ono i$. A%a $u &e6ult" din de'ini#ie3 siste ul de$i6ional de &e une&a&e st&ate1i$" se !a6ea6" pe ansa !lul de politi$i %i o!ie$ti4e $a&e de$u&1 din st&ate1ia de a'a$e&i a $o paniei3 din natu&a indi4i6ilo& %i a ediului 7n $a&e?%i des'"%oa&" a$ti4itatea. De o!i$ei3 siste ul de $o pensa#ii dint&?o o&1ani6a#ie &ep&e6int" pent&u ana1e ent o p>&1@ie @ot"&>toa&e de a a$#iona 7n $on'o& itate $u st&ate1ia o&1ani6a#iei3 de a i pune un anu it stil de $ondu$e&e3 de a e4iden#ia 4alo&ile din o&1ani6a#ie %i $ultu&a a$esteia. S$opul o&i$"&ui siste de $o pensa#ii este in'luen#a&ea $o po&ta entului an1aDa#ilo& pent&u $&e%te&ea pe&'o& an#elo& p&o'esionale ale as$esto&a pent&u o!#ine&ea uno& p&oduse de $alitate supe&ioa&"3 7ndeplini&ea o!ie$ti4elo& din planul de a'a$e&i al $o paniei %i i pli$it $&e%te&ea pe&'o& an#elo& 'inan$ia&e ale 7nt&e1ii $o panii. %onceperea sistemului de recompense Siste ul st&ate1i$ de &e$o pense p&esupune a& oni6a&ea siste ului de &e$o pense $u planu&ile 'inan$ia&e %i o!ie$ti4ele 1ene&ale ale $o paniei3 #in>nd $ont de 'a$to&ii inte&ni <'a4o&a!ili %i ne'a4o&a!ili= $a&e in'luen#ea6" 7ndeplini&ea a$esto&a %i de $ei eEte&ni. Un siste st&ate1i$ de &e$o pense p&esupune un ansa !lu inte1&at de p&a$ti$i &e'e&itoa&e la sala&ii3 p&i e3 !ene'i$ii3 $o isioane3 a4antaDe so$iale sau $o ple enta&e a$o&date sala&ia#ilo& pent&u at&a1e&ea3 en#ine&ea %i oti4a&ea lo& 7n 4ede&ea 7ndeplini&ii o!ie$ti4elo& p&opuse ale $o paniei.
28

2.A.C@i%u U op $it 200*3 pa1 203

10,

Da$" 7n e$ono ia so$ialist"3 siste ul de &et&i!ui&e se !a6a pe a$o&da&ea unei &et&i!u#ii 'iEe $o&espun6"toa&e postului o$upat ia& 7n $ad&ul 'ie$"&ui post di'e&en#ie&ea se '"$ea 7n 'un$#ie de $lasa %i 1&ada#ia de sala&i6a&e o!#inut" 7n 'un$#ie de anii de 4e$@i e 7n postul o$upat3 dup" li!e&ali6a&ea e$ono iei &o >ne%ti %i t&e$e&ea la e$ono ia de pia#"3 odul de a!o&da&e a siste ului de &e$o pensa&e s?a s$@i !at3 a$estea a!o&d>nd tot ai a$$entuat siste e de &et&i!ui&e st&ate1i$" !a6ate pe planul de a'a$e&i. +ot&i4it siste elo& st&ate1i$e de &et&i!ui&e3 planul de a'a$e&i este pun$tul $ent&al dup" $a&e se ela!o&ea6" siste ul o&1ani6ato&i$ al $o paniei. A$esta a&at" $e do&e%te ana1e entul s" &eali6e6e3 $u 4o& 'i o!#inute a$este de6ide&ate3 $a&e sunt tipu&ile de $o po&ta ent %i de pe&'o& an#" do&ite a 'i o!#inute de $"t&e an1aDa#i. +lanul de a'a$e&i in'luen#ea6" stilul de $ondu$e&e %i st&u$tu&a o&1ani6ato&i$" $a&e $onstituie !a6a ela!o&"&ii siste ului de &e$o pensa&e. A$est siste de &e$o pensa&e3 ela!o&at de ana1e&ul de &esu&se u ane3 t&e!uie ast'el $on$eput 7n$>t s" 1ene&e6e $o po&ta ente ale an1aDa#ilo& $a&e t&anspun 7n p&a$ti$" st&ate1ia <planul= $o paniei . +&o$esul de $on$ep#ie al siste ului de &e$o pensa&e t&e!uie s" &e'le$te stilul de $ondu$e&e al $o paniei. Modul de ela!o&a&e al lui s" se 'a$" su! aspe$tul t&anspa&en#ei3 le1alit"#ii3 lu"&ii de$i6iilo&3 $o uni$"&ii $u an1aDa#ii %i nu 7n ulti ul &>nd al 7n$&ede&ii an1aDa#ilo& $" a$esta &e'le$t" %i &espe$t" pe&'o& an#ele 7n un$" a indi4i6ilo&3 a 7nt&e1ii o&1ani6a#ii %i 4a $ondu$e la sta!ilitatea 'o&#ei de un$" %i la o!#ine&ea pe&'o& an#elo& do&ite de o&1ani6a#ie %i de 'ie$a&e indi4id. La ela!o&a&ea siste ului st&ate1i$ de &e$o pensa&e3 p&a$ti$ de &epo6i#iona&e a &apo&tu&ilo& dint&e o&1ani6a#ie %i an1aDa#i3 'ie$a&e din $ele dou" p"&#i pe&$epe din alt pun$t de 4ede&e &e$o pensa sala&ial". Mana1e&ii $onside&" $" an1aDa#ii t&e!uie s" ani'este loialitate 'a#" de $o panie3 de 4alo&ile p&o o4ate de a$easta3 s"?%i &espe$te o!li1a#iile at&i!uite p&in 'i%a postului de un$"3 s" ai!" o $o po&ta&e 7n $on$o&dan#" $u $ele stipulate 7n 'i%a postului3 o atitudine $oope&ant"3 $&eatoa&e %i s" ani'este o pe& anent" sete de inst&ui&e %i pe&'e$#iona&e 7n $on'o& itate $u tendin#a ani'estat" pe plan inte&n %i eEte&n a indust&iei de p&o'il.

110

St&ate1ia de &e une&a&e p&o$ese St&u$tu&a o&1ani6ato&i$"


1ursa ;.#.%>iu K op cit 2CCD& pag 2CB

Figura F$1$ ,roce!ul de concepere al !i!temului de remunerare An1aDa#ii $onside&" $" t&e!uie s" 'ie &e$o pensa#i pent&u &e6ultatele o!#inute 7n a$ti4it"#ile des'"%u&ate3 oti4 pent&u $a&e &e$o pensa t&e!uie s" 'ie $la&" %i tan1i!il". A%a $u a ai a&"tat3 siste ul st&ate1i$ de &e$o pensa&e a&e la !a6" planul de a'a$e&i al $o paniei3 %i $u a$esta nu este 'iE3 ni$i siste ul de &et&i!ui&e nu este stati$. Dup" ela!o&a&ea 'ie$"&ui plan de a'a$e&i %i de'ini&ea o!ie$ti4elo& ana1e entului3 t&e!uie s" ai!" lo$ ela!o&a&ea politi$ilo& %i p&a$ti$ilo& de &e$o pensa&e. Siste ele de &e$o pensa&e t&e!uie sta!ilite ast'el 7n$>t s" sp&iDine planul de a'a$e&i %i s" asi1u&e o $>t ai 'a$il" &eali6a&e a o!ie$ti4elo& p&opuse p&in plan.

;.(.. Obie"ti7ele sistemului st$ate-i" de $e"ompense


Siste ul st&ate1i$ de &e$o pense3 t&e!uie s" ai!" 7n 4ede&e u& "toa&ele 2*o!ie$ti4eB 1$ +ompetiti(itatea A nu e&oase studii au de onst&at $" o&1ani6a#iile $a&e o'e&" sala&ii a&i at&a1 spe$iali%tii $ei ai pe&'o& an#i din e$ono ie. .i 7n indust&ia de asi1u&"&i3 p&a$ti$a este a$eea%i3 se %tie $" so$iet"#ile de asi1u&"&i din topul pie#ei de asi1u&"&i o'e&" $ele ai a&i pa$@ete sala&iale3 deoa&e$e pe&'o& an#ele 'inan$ia&e o!#inute le pe& it ia& spe$iali%tii $ei ai !ine $ota#i sunt at&a%i %i en#inu#i 7n a$este $o panii. De%i eEpe&#ii 7n ana1e entul &esu&selo& u ane esti ea6" $" &e$o pensa&ea sala&ia#ilo& este un 'a$to& st&ate1i$ %i poate $ont&i!ui p&in en#ine&ea spe$iali%tilo& 7n o!#ine&ea de a4antaDe $on$u&en#iale 7n pia#"3 unii ana1e&i i1no&" a$est lu$&u atun$i $>nd $on$ep planul de a'a$e&i %i nu a& oni6ea6" ni4elu&ile sala&iale $u noua st&ate1ie3 $eea $e de ulte o&i du$e la 'lu$tua#ia 'o&#ei de un$" <a $elei supe&$ali'i$ate3 7n spe$ial= $eea $e $ondu$e la ne>ndeplini&ea o!ie$ti4elo&
2*

Dup" 2.A.C@i%u U op $it3 200*3 pa1 20)

Co po&ta ent do&it

+lanul de a'a$e&i

111

p&opuse p&in noua st&ate1ie. De a$eea a%a $u a ai a&"tat o nou" st&ate1ie a $o paniei i pli$" neap"&at un nou siste de &e$o pensa&e. 2$ 7ta0ilitatea U un siste st&ate1i$ de &e$o pensa&e !a6at pe pe&'o& an#ele an1aDa#ilo& 4a $onstitui oti4ul pent&u $a an1aDa#ii s" &" >n" 7n $o panie. Siste ul de &e$o pensa&e $ont&i!uie la $&ea&ea unei $ultu&i a o&1ani6a#iei %i la 'o& a&ea unui $ole$ti4 unit $a&e 4a $ulti4a 4alo&ile o&1ani6a#iei3 4a du$e la p&eo$upa&ea pent&u de64olta&ea &esu&selo& u ane3 la inte&es pent&u de64olta&ea uno& p&a$ti$i !a6ate pe $o peten#" %i pe&'o& an#". +ent&u &eali6a&ea unei e$@it"#i 7nt&e ne4oia de de64olta&e a $o paniei %i ne4oile an1aDa#ilo&3 $ei din u& " t&e!uie 7n$u&aDa#i s"?%i pe&'e$#ione6e $uno%tin#ele3 at>t $ele $e&ute 7n postul de un$" o$upat $>t %i $ele 1ene&ale pent&u a se putea adapta ne4oilo& de de64olta&e ale $o paniei 7n $on$o&dan#" $u $e&in#ele inte&ne %i eEte&ne aleindust&iei de p&o'il 7n $a&e a$ti4ea6" $o pania. A$est lu$&u este &eali6a!il nu ai da$" siste ul de &e une&a&e 7n$u&aDea6" an1aDa#ii s" 7n4e#e %i s"?%i de64olte noi a!ilit"#i pe $a&e $o pania le ap&e$ia6". 3$ /oti(area U &e une&a&ea este 'olosit" de ulte din $o paniile $a&e a$ti4ea6" 7n pia#" pent&u odela&ea $o po&ta entelo& indi4iduale %i de 1&up. +&a$ti$a noast&" ana1e&ial" ne?a de onst&at $" 7n $o paniile de asi1u&"&i3 &e$o pensa&ea este $ea ai !un" p>&1@ie a'lat" la 7nde >na ana1e&ilo& pent&u a in'luen#a odalitatea de a$#iune %i a $o po&ta entului indi4idual sau al unui 1&up de un$". C>nd siste ul de &e$o pensa&e este $onstituit pe $&ite&ii de pe&'o& an#" %i a$este $&ite&ii &e'le$t" &ealitatea din $o panie3 &e une&a&ea $ont&i!uie la de'ini&ea %i 7nt"&i&ea st&u$tu&ii 7n o&1ani6a#ie %i $ondu$e la asu a&ea &olu&ilo& spe$i'i$e 'ie$"&ei a$ti4it"#i %i a &esponsa!ili6"&ii de$i6iilo& luate. O!ie$ti4ele $o paniei3 ne4oia de $u$e&i&e a unei p"&#i tot ai 7nse nate din pia#a de asi1u&"&i &o >neas$" o!li1" ana1e&ii $o paniilo& s" ela!o&e6e noi sti ulente %i 4a&iante ale a$esto&a. +&o4o$a&ea adus" de sa&$inile de se&4i$iu pot in'luen#a $&e%te&ea 1&adului de oti4a&e %i 'ideli6a&e a an1aDa#ilo&. Siste ul de &e$o pense aDut" la $&e%te&ea pe&'o& an#ei nu ai da$" se asi1u&" %i un $li at so$ial $a&e s" $o&espund" ne4oilo& an1aDatului. (ie$a&e pe&soan" este oti4at" s" se $o po&te 7n $on$o&dan#" $u $e&in#ele o&1ani6a#iei da$" &eali6ea6" $" &e6ultatele un$ii sale sunt ap&e$iate la ade4"&ata lo& 4aloa&e %i 4o& 'i &e$o pensate $o&espun6"to&. De a$eea siste ul de &e$o pensa&e t&e!uie s" 'ie $o pus din ele ente $la&e3 $apa!ile s" &e$o pense6e e'o&tul 'i6i$ %i intele$tual al an1aDatului p&in p&i i&ea uno& 4alo&i !"ne%ti sau de alt" natu&". Co ponentele3 &espe$ti4 $a&a$te&isti$ile unui siste de &e$o pense %i $ointe&esa&e3 pe te& en s$u&t %i ediu se p&e6int" 7n 'i1u&a n&.*.2. %i 'i1u&a n&.*.3.

+omponente ale unui !i!tem de recompen!are pe termen !curt i mediu

112

1. ale1e&ea unui siste planului de a'a$e&i

de &esu&se 7n !a6a

2. O!ie$ti4e de pe&'o& an#" 3. e$anis e 'o& ale de $&ea&e %i dete& ina&e a 'ondului de p&e ie&e 5. MiDloa$e de &e$unoa%te&e a $ont&i!u#iei indi4iduale la atin1e&ea o!ie$ti4elo&

? $la& de'init ? li itat la an1aDa#ii $u i pa$t asup&a &e6ultatelo& ? $&ite&iile de "su&a&e a pe&'o& an#elo& %i o!ie$ti4ele a%teptate ale pe&'o& an#elo& ? de'ini&ea indi$ato&ilo& $antitati4i spe$i'i$i a%tepta#i ? &e$o pens" pent&u pe&'o& an#" ? penali6a&e pent&u in$o peten#" ? anali6a des$&ipti4" ? "su&a&ea pe&'o& an#elo&

Figura nr$ F$2$ +omponente ale unui !i!tem de recompen!are pe termen !curt i mediu
+aracteri!ticile unui !i!tem de cointere!are pe termen !curt i mediu Sala&ii de !a6" Ni4el ie&a&@i$ Eli1i!ilitate I pa$t asup&a p&o'itului Dete& ina&ea $alit"#ii su!s$&ie&ilo& Dis$&e#iona& <sta!ilit de $ondu$e&e= (o& al <7 p"&#i&e de !ene'i$ii= Tipu&i de siste e sti ulati4e Cu standa&de de pe&'o& an#" $o !ina#ie 'inan$ia&e ne'inan$ia&e A $antitati4e <4olu de C&ite&ii de pe&'o& an#" p&i e su!s$&ise sauA%i 7n$asate= ne'inan$ia&e <p&oduse de asi1u&a&e nou lansate $u su$$es 7n pia#" = La ni4elul $o paniei La ni4elul su$u&salei Ni4elu&i de pe&'o& an#" La ni4elul $o pa&ti entului indi4idual +lan de a'a$e&i !un"t"#i&ea &atei daunei M"su&a&ea pe&'o& an#ei +e&'o& an#a 7n su$u&sal" Co pa&a&ea $u alt" $o panie de a$eea%i "&i e

Figura nr$ F$3$ +aracteri!ticile !i!temului de cointere!are pe termen !curt i mediu +e te& en lun13 oti4a&ea an1aDa#ilo&3 4i6ea6" a$ele o!ie$ti4e $a&e $on$u&" la de64olta&ea $o paniei3 7n 1ene&al sunt in$lu%i a$ei an1aDa#i $a&e &eali6ea6" pe&'o& an#ele p&o'esionale a%teptate %i pe a $"&o& apo&t se !a6ea6" o!#ine&ea a$esto& &e6ultate a%teptate. C&ea&ea uno& siste e de oti4a&e a an1aDa#ilo&3 pe te& en s$u&t3 ediu %i lun1 $a&e s"?%i atin1" #inta se 'a$e nu ai $u apo&tul %i sus#ine&ea ana1e entului de 4>&' al $o paniei C$ +ontrolul co!turilor U &e une&a&ea $onstituie o pa&te se ni'i$ati4" din totalul $ostu&ilo& e'e$tuate 7n o&i$e o&1ani6a#ie. In aDo&itatea $a6u&ilo&3 sala&iile 7nsu ea6" ai ult de Du "tate din $@eltuielile ope&a#ionale. Din

113

a$east" $au6"3 planu&ile de &e une&a&e t&e!uie $on$epute ast'el 7n$>t s" asi1u&e $ont&olul $ostu&ilo&. Mana1e entul t&e!uie s" anali6e6e $u aten#ie $>t de a&i pot 'i $ostu&ile pe $a&e $o pania le poate supo&ta %i $u 4o& 'lu$tua a$estea 7n 'un$#ie de $apa$itatea de plat". Tot ai ulte $o panii 'oloses$ e'i$ien#a !ene'i$iilo& at>t $a 'a$to& oti4ant pent&u an1aDa#i $>t %i $a odalitate de a?%i di inua $ont&i!u#ia la !u1etul statului. +e l>n1" a$este $ostu&i di&e$te3 an1aDato&ii t&e!uie s" #in" sea a de $ostu&ile indi&e$te de &e une&a#ie <'ond de %o aD U 8` an1aDato&C 1` an1aDat3 asi1u&"&i de s"n"tate U 9` an1aDato&ul3 9` an1aDatulC 'ond de solida&itate $u pe&soanele $u @andi$ap 2` %i $ont&i!u#ia la asi1u&"&i so$iale 23?33` an1aDato&ul3 113*9` an1aDatul=. D$ Eficien%a admini!trati( A o dat" $u de64olta&ea $o paniilo&3 a$estea t&e!uie s"?%i oti4e6e 'o&#a de un$" pent&u a %i?o putea en#ine. Reali6a&ea unui siste de &et&i!ui&e ade$4at $onstituie le1"tu&a di&e$t" dint&e $&e%te&ea pe&'o& an#ei %i atin1e&ea o!ie$ti4elo& a%teptate ale $o paniei. +lanu&ile de &e une&a&e sunt '&e$4ent 7nt>lnite 7n int&ep&inde&i deoa&e$e se pot 1estiona 'oa&te si plu %i nu sunt $ostisitoa&e. Ad inist&a&ea sala&iilo& de !a6" este 'oa&te si pl"3 ai 1&eu de ad inist&at sunt !ene'i$iile sau siste ul de plat" in$itati43 'apt pent&u $a&e tot ai ul#i ana1e&i apelea6" la s$@e e neso'isti$ate de plat" da& e'i$iente pent&u oti4a&ea di&e$t" a an1aDa#ilo& %i en#ine&ea unui e$@ili!&u sala&ial 'a#" de $o petitito&i. +ent&u $a un p&o1&a de sti ula&e s" ai!" su$$es este ne4oie de o !un" $on$epe&e %i st&u$tu&a&e a a$ti4it"#ii de &esu&se u ane. O&1ani6a#ia t&e!uie s" dispun" de un siste $o&e$t %i e'i$ient de anali6"3 e4alua&e %i ie&a&@i6a&e a postu&ilo&3 aspe$t $a&e se 4a &e'le$ta 7n $on$epe&ea st&u$tu&ilo& sala&iale %i a ni4elu&ilo& de &e une&a&e. Sala&ia#ii t&e!uie s" 4ad" 'oa&te $la& le1"tu&a dint&e &e$o pens" %i pe&'o& an#a p&o'esional" at>t 7n inte&io&ul o&1ani6a#iei $>t %i p&in $o pa&a#ie $u alte $o panii si ila&e din do eniu de a$ti4itate.

;./ )$in"ipii> politi"i #i st$ate-ii de"i.ionale 4n domeniul $e"ompenselo$


,rincipiile !i!temului de !alari*are3 pe $a&e t&e!uie s" se !a6e6e ela!o&a&ea lui3 ap&e$ie $" sunt u& "toa&eleB a= la un$" e1al" sala&iu e1alC != sala&i6a&e di'e&en#iat" dup" ni4elul studiilo&C $= sala&i6a&e di'e&en#iat" 7n &apo&t $u 'un$#ia <o$upat"= 7ndeplinit"C d= sala&i6a&e di'e&en#iat" dup" $antitatea %i $alitatea un$iiC e= sala&i6a&e di'e&en#iat" 7n &apo&t $u $ondi#iile de un$"C '= p&in$ipiul 'o& "&ii sala&iului dup" e$anis ele pie#ei un$ii %i i pli$"&ii a1en#ilo& e$ono i$o?so$ialiC 1= di'e&en#ie&ea sala&iilo& 7n &apo&t $u 'o& a de sala&i6a&eC @= p&in$ipiul eEisten#ei sau a 'iE"&ii sala&iului ini C i= p&in$ipiul li!e&ali6"&ii sala&iilo&C D= p&in$ipiul ne1o$ie&ii sala&iilo&C F= $a&a$te&ul $on'iden#ial al sala&iului. Detalie 7n $ontinua&e3 principiile de !alari*areB a. 7a munc egal salariu egal. A$est p&in$ipiu este p&e4"6ut 7n De$la&a#ia Uni4e&sal" a D&eptu&ilo& O ului3 adoptat" de Aduna&ea Gene&al" a O.N.U. 7n 1,5)3 %i alte do$u ente. El este p&e4"6ut %i 7n Constitu#ia Ro >niei3 a&t.3)3 al.5 egalitatea salari)rii pentru o munc egal& dintre brba i i femei. +&in$ipiul en#ionat este $onsa$&at 7n plenitudinea lui de a&t.2 din Le1ea 15A1,,13 $on'o& $"&uia la sta!ili&ea sala&iului nu pot 'i '"$ute discriminri pe criterii' politice&

115

etnice& confesionale& de !?rst& de se/ sau de stare material . Respe$ta&ea lui asi1u&" ec>itabilitate salarial. !. 1alari)are diferen iat dup ni!elul studiilor. Mun$a $ali'i$at" t&e!uie sala&i6at" supe&io& un$ii ne$ali'i$ate. Da& %i 7n $a6ul un$ii $ali'i$ate t&e!uie s" 'a$e sepa&a&e 7nt&e sala&i6a&ea pe ese&ii3 $a&a$te&isti$" un$ito&ilo& $ali'i$a#i3 de sala&i6a&ea pe !a6" de 'un$#ii3 $a&a$te&isti$" pe&sonalului din ad inist&a#ie. La &>ndul lo&3 un$ito&ii $ali'i$a#i t&e!uie sala&i6a#i di'e&en#iat3 7n $ad&ul a$eleia%i ese&ii3 dup" $ate1o&ia de $ali'i$a&e $e o de#in <1 la 9?)=3 &espe$ti4 'un$#iile de ad inist&a#ie3 7n &apo&t $u ni4elul studiilo& <supe&ioa&e3 inte& edia& supe&ioa&e3 postli$eale3 li$eale et$.= %i 1&adul p&o'esional <de!utant3 III3 II3 I et$.=. n unit"#ile !u1eta&e di'e&en#ie&ea 7n $au6" este &eali6at" p&in inte& ediul coeficien ilor de ierar>i)are a sala&iilo&. $. 1alari)are diferen iat -n raport cu func ia (ocupat) -ndeplinit. +ent&u a eEe&$ita o 'un$#ie3 sau p&a$ti$a o ese&ie3 este ne4oie de p&e1"ti&e3 $o pleEitatea a$ti4it"#ii 7n$&edin#ate3 $u $>t este ai &idi$at"3 $u at>t sala&iul t&e!uie s" $&eas$". +&in Cont&a$tul Cole$ti4 de Mun$" uni$ la ni4el na#ional3 s?au sta!ilit coeficien i minimi de ierar>i)are3 po&nind de la sala&iul ini pe unitate. d. 1alari)are diferen iat dup cantitatea i calitatea muncii. Re une&a&ea 7n 'un$#ie de $antitatea un$ii a&e 7n 4ede&e $antitatea de p&oduse sau lu$&"&i &eali6ate 7nt&?o pe&ioad" de ti p <o&"3 6i3 lun"=. A$east" $antitate este dete& inat" de "&i ea no& ei de un$" <No& " de ti p sau No& " de p&odu$#ie= %i de randamentul indi!idual sau colecti! 7n $a6ul un$ii 7n 1&up. Calitatea un$ii p&estate poate 'i pus" 7n e4iden#" p&in apli$a&ea salari)rii -n acord cu tarife diferen iate pe calit i sau p&in inte& ediul treptelor de salari)are pent&u un$ito&ii $ali'i$a#i3 o&i a grada iilor 7n $ad&ul 1&adelo& p&o'esionale pent&u 'un$#iona&i. e. 1alari)are diferen iat -n raport cu condi iile de munc . G&eutatea un$ii t&e!uie ap&e$iat" absolut sau relati!. n a$est sens pent&u un$a ne$ali'i$at" lu$&"&ile %i sala&iile $e le $o&espund3 se 7 pa&t 7n t&ei $ate1o&iiB lu$&"&i o!i%nuiteC lu$&"&i 1&eleC lu$&"&i 'oa&te 1&ele. +ent&u un$a $ali'i$at" se a$o&d" spo& a'e&ent $ondi#iilo& 1&ele <$e ne$esit" e'o&t 'i6i$ ap&e$ia!il= de un$"3 dete& inate deB altitudine3 te pe&atu&"3 ad>n$i e et$. G&eutatea relati! a un$ii se &e'e&" laB a$ti4it"#i 7n ediu no$i43 pe&i$ulos3 noaptea3 i6ola&e3 st&ess et$. luat" 7n $al$ul p&in inte& ediul spo&u&ilo&3 $a pa&te 4a&ia!il" a sala&iului $u &ol de sti ula&e3 at&a1e&e %i $ointe&esa&e 7n ase enea edii de un$". f. Formarea salariilor dup mecanismele pie ei muncii i implicrii agen ilor economico-sociali. Sala&iul &e6ult"3 7n p&in$ipal3 din &apo&tul $a&e se 'o& ea6" pe pia#a un$ii 7nt&e $e&e&ea %i o'e&ta de 'o&#" de un$". Da& $on$u&en#a pe&'e$t" nu se &e1"se%te 7n p&a$ti$a e$ono i$o?so$ial"3 pe l>n1" $e&e&ea %i o'e&ta de 'o&#" de un$"3 la sta!ili&ea sala&iilo& pa&ti$ip" statul3 o&1ani6a#iile sindi$ale $ent&ale sau de !&an%" p&o'esional"3 eEist>nd e$anis e di4e&se de sta!ili&e a sala&iilo&3 de di'e&en#ie&e a lo& pe &a u&i3 p&o'esii %i ese&ii3 de adapta&e a lo& la $onDun$tu&a e$ono i$". g. (iferen ierea salariilor -n raport cu forma de salari)are aplicat . Sala&i6a&ea 7n a$o&d3 ai ales $el p&o1&esi43 este ai sti ulati4" pe planul sala&iatului indi4idual. Sala&i6a&ea 7n &e i6" sau $ot" p&o$entual" a&e 4alen#e si ila&e. Sala&i6a&ea 7n &e1ie sau dup" ti p t&e!uie 7nso#it" de o &i1u&oas" deli ita&e a sa&$inilo& de un$" de 7ndeplinit3 pent&u a nu salari)a timpul petrecut la locul de munc 3 $i 7ndeplini&ea o!li1a#iilo& p&e4"6ute pent&u a$el post3 salari)are dup )iua de munc msurat. >. 6/isten a sau fi/area salariului minim. +&in$ipiul eEisten#ei unui sala&iu ini este ele ent 'unda ental 7n $onst&u$#ia siste ului de sala&i6a&e. 2rice om care muncete are

118

dreptul la o retribu ie ec>itabil i satisfctoare care s-i asigure at?t lui& c?t i familiei sale& o e/isten conform cu demnitatea uman& i completat& la ne!oie& prin alte mi.loace de protec ie social3 a&t.23<3= din De$la&a#ia Uni4e&sal" a D&eptu&ilo& O ului. Sala&iul ini pe #a&"3 7n Ro >nia se sta!ile%te p&in Oot"&>&e de Gu4e&n3 put>nd di'e&i de sala&iul ini pe unitate <$a&e poate 'i ai a&e=. SMIC?ul 7n (&an#a este sta!ilit p&in de$&et adoptat de Consiliul de Mini%t&i. n alte #"&i3 p&e$u Olanda3 LuEe !u&13 Canada3 S.U.A. el se sta!ile%te p&in le1e3 dup" $u 7n An1lia de $"t&e $onsiliile sau !i&ou&ile sala&iale3 sau p&in $on4en#ii $ole$ti4e <$a6ul El4e#iei3 Ge& aniei3 Iel1iei3 G&e$iei3 Italiei3 Japoniei=. i. Principiul liberali)rii salariilor. +ent&u #"&ile $u a&e eEpe&ien#" 7n e$ono ia de pia#"3 le1isla#ia un$ii se &e6u " 'ie la p&e$i6a&ea li itei ini e a uno& d&eptu&i <eE.sala&iu ini = 'ie a li itei aEi e a uno& o!li1a#ii ale sala&ia#ilo& <de eE. Du&ata aEi "3 6ilni$" sau s"pt" >nal" a ti pului de lu$&u=. Restul p&o!le elo& este l"sat la liberul acord de !oin al pr ilor. n $onse$in#" %i 7n #a&a noast&" le1isla#ia un$ii p&e4ede un ini de d&eptu&i %i o!li1a#ii pent&u pa&tene&ii so$iali3 eEist>nd li!e&tate 7n ne1o$ie&ea p&e4ede&ilo& sala&iale din $ont&a$tele de un$". .. Principiul negocierii salariilor. Ne1o$ie&ea sala&iilo&3 pent&u anu ite $ate1o&ii de a1en#i e$ono i$i3 indi4idual" sau $ole$ti4"3 se $o pletea6" $u p&in$ipiul li!e&ali6"&ii a$esto&a. Ne1o$ie&ea este unul din ele entele esen#iale ale politi$ii so$iale 7n 1ene&al3 a $elei sala&iale 7n spe$ial %i dese nea6" p&o$esul $o pleE de &eali6a&e a uno& $ont&a$te3 $on4en#ii sau a$o&du&i 7nt&e $ei $e 1ene&i$ au 'ost denu i#i parteneri sociali. Ne1o$ie&ile sala&iale3 al"tu&i de alte p&e4ede&i <ti pul de un$"3 $ondi#iile de un$" %i p&ote$#ia un$ii3 $on$ediile %i 6ilele li!e&e3 'o& a&ea p&o'esional" et$.= &ep&e6int" esen#a Cont&a$telo& Cole$ti4e de Mun$"3 7n$@eiate de la ni4el na#ional la ni4el de unitate3 se nate de organi*a%iile patronale i organi*a%iile !indicale$ F. %aracterul confiden ial al salariului. A$est p&in$ipiu este p&e4"6ut 7n a&t.1.3 alin.* al Le1ii 15A1,,13 pot&i4it $"&uia salariul de ba)& adaosurile i sporurile sunt confiden iale. A$east" dispo6i#ie este &eite&at" %i 7n Cont&a$tul Cole$ti4 de Mun$" de la ni4elul unit"#ii e$ono i$e. +&in$ipiul 7n $au6" este 7ns$&is %i 7n le1isla#ia alto& #"&i eu&opene. Con'iden#ialitatea total" poate &edu$e se ni'i$ati4 oti4a&ea an1aDa#ilo&3 de%i eli in" tensiunile inte&pe&sonale $e pot apa&e 7n $a6ul uno& di'e&en#ie&i3 s$utind ana1e&ii de eEpli$a#ii. +l"#ile $on'iden#iale se pot &eali6a 7n $a6ul auto ati6"&ii ope&a#iilo& !an$a&e3 sala&iul put>ndu?se 4i&a 7n $ontul 'ie$"&ui an1aDat. n ulte $a6u&i sunt p&a$ti$ate siste e $o !inateB de pl i desc>ise %i de pl i confiden iale. De eEe plu3 7n a'a&a sala&iului pl"tit la te& ene 'iEe3 $unos$ut de asa sala&ial" <salarii desc>ise= ana1e&ul poate e'e$tua la di'e&ite inte&4ale de ti p pl i confiden iale3 di'e&en#iate pe sala&ia#i3 su! 'o& " de sti ulente indi4iduale. /olitici i strategii decizionale Un siste st&ate1i$ de &e$o pensa&e ne$esit" adopta&ea politi$ilo& %i a de$i6iilo& st&ate1i$e. Do$u enta#ia studiat" 29 en#ionea6" $" t&ei dint&e ele sunt $ele ai i po&tanteB ni4elul de sala&i6a&eC st&u$tu&a sala&iilo&C siste ul de sala&i6a&e
29

2.A.C@i%u U op $it3 200*3 pa1 21*

11*

1$ 3i!elul salarial $a ele ent al st&ate1iilo& %i politi$ilo& sala&ialeC este una din $ele ai i po&tante de$i6ii la sta!ili&ea unui siste de &e$o pensa&e. Ni4elul sala&iilo& se sta!ile%te 7n a%a 'el 7n$>t s" &e'le$te edia sala&iului pe postu&i3 pe depa&ta ente %i pe 7nt&ea1a $o panie. Ni4elul sala&iului 7nt&?o $o panie se sta!ile%te 7n a%a 'el 7n$>t s" at&a1" 'o&#a de un$" $ali'i$at" $o&espun6"to& da& %i s" asi1u&e p&odu$ti4itatea %i $alitatea do&it". Conside&entele aDo&e a4ute 7n 4ede&e 7n $ad&ul de$i6iei &e'e&itoa&e la ni4elul sala&ial suntB a= $onDun$tu&a pie#ei un$iiC != &e1le ent"&ile le1aleC $= siste ul de plat" 7n do eniul sau se$to&ul de a$ti4itateC d= in'luen#ele p&o1&a elo& e$ono i$e %i so$iale asup&a o&1ani6a#iei Teo&eti$ le1ea $e&e&ii %i a o'e&tei este $ea $a&e t&e!uie s" &e1le6e ni4elul sala&iilo& pe pia#a un$ii. In pe&ioade de $&e%te&e e$ono i$" %o aDul s$ade 'oa&te ult $eea $e 'a$e di'i$il" &e$&utatea %i $@ia& en#ine&ea pe&sonalului. Opo&tunit"#ile ultiple de un$" 'a$ s" $&eas$" p&esiunile asup&a ni4elului sala&iilo& $eea $e du$e la $&e%te&ea &apid" a a$esto&a3 ai &apid" de$>t a $ostului 4ie#ii. In pe&ioadele de &e$esiune e$ono i$"3 $&e%te %o aDul $eea $e se &e'le$t" 7n en#ine&ea sala&iilo& la ni4elu&i s$"6ute. Le1isla#ia a&e %i ea o in'luen#" i po&tant" asup&a sala&iilo&. (is$alitatea 7n Ro >nia este una &idi$at" %i in'luen#ea6" @ot"&>to& ni4elul sala&iilo&. Siste ul de $&e%te&e sala&ial" 7n siste ul !u1eta& in'luen#ea6" "&i ea sala&iilo& 7n $o paniile p&i4ate p&in &e1le ent"&i le1ale p&i4ind sta!ilitatea %i $&e%te&ea lo& pe&iodi$" 7n 'un$#ie de &ata in'la#iei sau alte $&ite&ii de$>t $ele $a&e 4i6ea6" p&odu$ti4itatea un$ii. Ni4elul sala&ial di'e&" de la o 6on" 1eo1&a'i$" la alta %i $@ia& de la un o&a% la altul 7n 'un$#ie de 'a$to&i de o1&a'i$i3 so$iali %i e$ono i$i. A$estea sunt ai a&i 7n $ent&ele u&!ane intens populate %i de64oltate e$ono i$. Ni4elul sala&ial depinde %i de st&ate1ia %i politi$ile de &e une&a&e sta!ilite de ana1e entul $o paniei. +&esti1iul %i lo$ul pe $a&e?l o$up" sau $a&e do&e%te s"?l o$upe 7n piat" in'luen#ea6" de$i6iile ana1e entului p&i4ind pla'onul aEi sala&ial 'a#" de $o petito&i. 2$ 1tructura salarial "!t&u$tu&a 4i6ea6" lo$ul postului 7n o&1ani1&a " %i statutul a$estuia 7n $on'i1u&a#ia o&1ani6ato&i$" a $o paniei. Da$" pent&u ana1e ent3 ni4elul sala&ial este i po&tant 7n ela!o&a&ea siste ului de &e$o pensa&e3 pent&u an1aDa#i3 'oa&te i po&tante sunt di'e&en#ele de &e$o pensa&e dint&e di'e&itele postu&i din $o panie %i ai ales din 'ie$a&e depa&ta ent. De a$eea ana1e entul t&e!uie s" a$o&de o i po&tan#" deose!it" pe a$east" $o ponent" la ni4elul st&ate1iei de &e une&a&e. Condu$e&ea t&e!uie s" u& "&eas$" tipul %i di ensiunea !ene'i$iului $a&e se 4a a$o&da3 deoa&e$e ni4elul a$esto&a 4a $ont&i!ui la at&a1e&ea %i en#ine&ea unei >ini de lu$&u de $alitate. Conside&" $" un &ol i po&tant 7n $on$epe&ea %i ela!o&a&ea siste ului de &e$o pensa&e t&e!uie s"?l ai!" anali6a %i e4alua&ea postu&ilo&3 p&a$ti$ t&e!uie &eali6at" $o pa&a&ea postu&ilo& 7nt&e ele %i sta!ili&ea unei ie&a&@ii a lo& 7n $ad&ul 'ie$"&ui depa&ta ent3 a ie&a&@i6"&ii depa&ta entelo& %i sta!ilit &olul %i i po&tan#a 'ie$"&ui depa&ta ent 7n 7ndeplini&ea o!ie$ti4elo& p&opuse ale $o paniei. La adopta&ea de$i6iei $o&e$te a st&u$tu&ii sala&iale t&e!uie pa&$u&%i3 u& "to&ii2) pa%iB dete& ina&ea st&ate1iei %i politi$ii sala&iale 'a#" de sala&iile $o paniilo& de a$eea%i "&i e din pia#"C dete& ina&ea politi$ii sala&iale 'a#" de o!ie$ti4ele p&opuseC ale1e&ea unei st&u$tu&i sala&iale a1&eateC
2)

Dup" 2.A.C@i%u Uop. $it3 200*3 pa1 23*

119

sta!ili&ea e$@it"#ii inte&ne a sala&iilo&C sta!ili&ea inte&4alelo& sala&iale pent&u di'e&ite postu&iC sta!ili&ea $u eEa$titate a ni4elului sala&ial pent&u 'ie$a&e post 7n inte&io&ul inte&4alului ante&io& p&e$i6atC In p&a$ti$" a$e%ti pa%i nu se des'"#oa&" 7n a$east" o&dine. C>nd $o pania se a'l" la 7n$eputul a$ti4it"#ii %i este de di ensiuni i$i3 $on'i1u&a&ea st&u$tu&ilo& sala&iale se !a6ea6" pe ele ente 1ene&ale $e #in de i po&tan#a a$o&data de ana1e ent anu ito& a$ti4it"#i sau pe&soane $otate $a 'iind 'oa&te i po&tante pent&u de64olta&ea a'a$e&ii pe te& en ediu %i lun1. Nu ai dup" $e $o pania $ap"t" sta!ilitate e$ono i$" %i 7n$epe s" se de64olte $a a$ti4itate3 7%i di4e&si'i$" ope&a#iunile %i $&e%te nu "&ul an1aDa#ilo&3 apa&e ne$esitatea anali6ei %i e4alu"&ii postu&ilo& 7n 4ede&ea ale1e&ii uneia sau ai ulto& st&u$tu&i sala&iale %i asi1u&"&ii e$@it"#ii sala&iilo& an1aDa#ilo&. A$est de e&s 7nsea n" $o pa&a&ea postu&ilo& 7nt&e ele %i sta!ili&ea unei ie&a&@ii. 3$ 1istemul salarial A Op#iunile de $on$epe&e %i ela!o&a&e a siste ului de &e$o pensa&e3 pot 7 !&"$a ai ulte 'o& e 7n 'un$#ie de ele entele $a&e se iau 7n $al$ulB 7n !a6a e4alu"&ii postu&ilo&3 dup" &anda ent3 7n 'un$#ie de po6i#ia pe pia#" a $o paniei3 et$. De$i6iile p&i4ind ni4elul %i st&u$tu&a sala&ial" dete& in" de 'apt ni4elul sala&iului pent&u 'ie$a&e post de un$". Mana1e&ul $o paniei t&e!uie s" ple$e de la o!ie$ti4ele p&opuse pent&u pe&ioada u& "toa&e3 #in>nd $ont de ni4elul %i st&u$tu&a $@eltuielilo& $o paniei. Re une&a&ea dup" !arcinile de munc este un siste de sala&i6a&e 'oa&te des utili6at dato&it" u%u&in#ei ad inist&"&ii sale. A$esta este $on$eput pe !a6a sa&$inilo& $a&e t&e!uie 7ndeplinite. +ot&i4it a$estui siste 3 $uantu ul sala&iilo& se sta!iles$ p&in e4alua&ea postu&ilo& %i nu a pe&soanelo& $a&e le o$up". Un alt siste $a&e poate 'i i ple entat este recompen!area dup a0ilit%i $a&e 7n$u&aDea6" de64olta&ea pe&sonal" %i $ontinu" a an1aDa#ilo&. Re$o pensa&ea 7n$u&aDea6" de64olta&ea pe&sonal" %i $ontinuu" a an1aDa#ilo&3 $&e%te&ea 'leEi!ilit"#ii %i a pe&'o& an#ei 'o&#ei de un$". +ent&u e4alua&ea $o&e$t" a a$esto& an1aDa#i t&e!uie $a ana1e&ii s" $unoas$" pent&u 'ie$a&e lo$ de un$" pe&'o& an#ele a%teptate de la o$upantul s"u3 e4aluate 7n &apo&t $u $ele o!#inute de an1aDatul e4aluat. Sta!ili&ea po6i#iei $o paniei 7n pia#a 7n $a&e a$ti4ea6" este3 de ase enea un ele ent i po&tant la sta!ili&ea siste ului de &e une&a&e deoa&e$e 7n 'un$#ie de a$est lu$&u se sta!ile%te ni4elul sala&i6"&ii 'a#" de $elelalte $o petitoa&e3 $o pania put>nd at&a1e spe$iali%tii $ei ai !uni sau s"?i p"st&e6e pe $ei ai pe&'o& an#i dint&e an1aDa#ii pe $a&e?i a&e3 pe&'o& an#ele lo& indi4iduale du$>nd la o!#ine&ea &e6ultatelo& a%teptate la ni4elul 7nt&e1ii $o panii. In $on$lu6ie3 a&"t" $" $el ai !un siste de &e une&a&e este $el $a&e de&i4" din planul de a'a$e&i %i apoi 7l aDut" s" 'ie 7ndeplinit3 at&a1e %i en#ine spe$iali%tii $ei ai !uni din pia#"3 aDut" la o!#ine&ea pe&'o& an#elo& $o paniei3 la $&e%te&ea $otei de pia#" a a$esteia3 o!#ine&ea de p&o'it aEi din a$ti4itatea depus" p&e$u %i la plata tutu&o& o!li1a#iilo& &e6ultate. (actorii care influeneaz sistemul de recompensare La ela!o&a&ea siste ului de &e$o pensa&e t&e!uie s" se #in" $ont de o se&ie de 'a$to&i eEte&ni %i inte&ni pie#ei 7n $a&e a$ti4ea6" $o pania %i $a&e a$#ionea6" asup&a a$esteia.

11)

Dint&e factorii e/terni3 4o enu e&a $>#i4a. Int&?o o&dine aleatoa&e3 a$e%tia suntB e$ono ia3 pia#a un$ii %i ediul so$ial3 le1isla#ia un$ii %i ulti ul3 sindi$alis ul %i p&o1&esul te@nolo1i$. 1. 6conomia De$i6iile p&i4ind &e une&a&ea sunt luate de o se&ie de $o panii pent&u ilioane de an1aDa#i din 7nt&ea1a lu e. Siste ul de$i6ional de a!o&da&e a &e une&"&ii se &e1"se%te 7n $on'i1u&a#ii ade$4ate a&ilo& tipu&i de o&1ani6a#ii eEistente 7n o&i$a&e tip de e$ono ieB a1en#i e$ono i$i $u $apital p&i4at %i de stat3 o&1ani6a#ii non?p&o'it3 institu#ii 1u4e&na entale sau entit"#i pu!li$e de ad inist&a&e. Di'e&en#ie&ile sunt 1ene&ate de o se&ie de 'a$to&i $a&e #in de se$to&ul de a$ti4itate <indust&ie3 se&4i$ii3 anu'a$tu&"=3 lo$ali6a&ea 1eo1&a'i$"3 pa&ti$ula&it"#ile 6onei %i nu 7n ulti ul &>nd spe$i'i$ul 'ie$"&ei o&1ani6a#iiB "&i e3 odalit"#ile 7n $a&e se 'a$e "su&a&ea &e6ultatelo&. De ase enea3 e4olu#ia e$ono i$" in'luen#ea6" 7nt&?o "su&" i po&tant" politi$ile sala&iale ale $o paniilo&. In pe&ioadele de $&e%te&e e$ono i$"3 7n ti pul $"&o&a %o aDul este ineEistent3 ia& $o paniile se p&eo$up" pent&u 1"si&ea de pe&sonal3 p&esiunea o'e&tei dete& in" $&e%te&ea sala&iilo&. In a$este pe&ioade3 at>t $o paniile $a&e au un siste de &e une&a&e &idi$at $>t %i $ele $u ni4el s$"6ut 4o& a4ea li ite 'oa&te ap&opiate de sala&i6a&e deoa&e$e $ele din p&i a $ate1o&ie 4o& 'i inte&esate s"?%i p"st&e6e pe&sonalul ia& $ele din a doua $ate1o&ie s" $&eas$" nu "&ul de an1aD"&i. In anii de &e$esiune3 $u %o aD $&es$ut se di inuea6" an1aD"&ile ia& $o paniile nu se 1&"!es$ s" "&eas$" sala&iile3 $eea $e ant&enea6" o s$"de&e a pute&ii de $u p"&a&e pent&u a$eea%i un$"3 la unele $ate1o&ii de an1aDa#i. In pe&ioadele de &e$esiune a&e lo$ o $&e%te&e a standa&delo& p&i4ind $&ite&iile de an1aDa&e3 pent&u a$ela%i tip de post $&ite&iile de sele$#ie sunt ai ulte %i ai a&i $eea $e $ondu$e la an1aDa&ea uno& pe&soane ult ai pe&'o& ante pe un sala&iu nes$@i !at $a st&u$tu&" %i $on#inut. 2. Pia a muncii i sistemul social C&e%te&ea e$ono i$" din ulti ii ani p&e$u %i e4olu#ia $o paniilo& din e$ono ia &o >neas$" se &e'le$t" %i ai e4ident 7n pia#a un$ii $a&e a $unos$ut s$@i !"&i aDo&e 7n ulti ii ani. Tipa&ul 'o&#ei de un$" %i al siste ului de an1aDa&e s?a odi'i$at se ni'i$ati4 $au6a p&in$ipal" 'iind 7 !un"t"#i&ea $alit"#ii $apitalului u an p&in edu$a#ie %i noi a!ilit"#i de un$" do!>ndite 7n $onteEtul de64olt"&ii te@nolo1iei %i in'o& ati$ii. In pia#a un$ii a $&es$ut nu "&ul 'e eilo& %i a tine&ilo& $eea $e e un lu$&u !ene'i$. Din $on$ep#ia a$esto&a a ie%it $on$ep#ia de an1aDa&e pe 4ia#"3 tot ai ulte pe&soane $aut" sluD!e $u ti p de un$" pa&#ial ia& lo$ul de un$" nu ai este situat 7n $lasi$ele int&ep&inde&i. Noua padi1&a " a un$ii 7n se$olul $a&e a!ia a 7n$eput se &e1"se%te tot ai '&e$4ent 7n sinta1 e de 1enulB un$" la distan#" %i dislo$a&e spa#ial"C lu$&u pe $ont p&op&iuC $apa$itate de a lu$&a 7n ai ulte do eniiC &esponsa!ilit"#i ai a&iC li ite eEtinse pent&u e'e$tua&ea $o uni$"&ii %i $oope&"&iiC pe&'e$#iona&e $ontinuu". O dat" $u $&e%te&ea $ali'i$"&ii 'o&#ei de un$" s?a s$@i !at %i entalitatea a$esteia3 ast'el tot ai ulte pe&soane 7%i $aut" un lo$ de un$" 7n $a&e s" nu 'ie $onst&>n%i de p&o1&a ul de un$"3 de o&ele de 4eni&e %i de ple$a&e de la !i&ou %i 7n $a&e $>%ti1ul s" %i?l

11,

&e1le6e sin1u&i. Unii apelea6" la al doilea lo$ de un$"3 de a$eea $on$eptul de $a&ie&" pe 4ia#" este 7nlo$uit $u po&to'oliul de $a&ie&e $a&e eEp&i " di4e&sitatea a$ti4it"#ilo&3 o!ilitate %i 'leEi!ilitate p&o'esional" %i o$upa#ional". Sta!ili&ea po6i#iei o$upate de $o panie pe pia#" $onstituie un ele ent 'oa&te i po&tant 7n p&o$esul de $on$epe&e a siste ului de &e une&a&e3 $o paniile a&i au siste e o!ie$ti4e de $o pa&a&e a &e une&"&ii $u to#i $o petito&ii lo& din pia#". Ap&e$ie&ea po6i#iei pe pia#" in'luen#ea6" 'oa&te ult tipu&ile de an1aDa#i pe $a&e $o pania 7i a&e sau do&e%te s" 7i &e#in". O politi$" sala&ial" $a&e p&o o4ea6" sala&ii peste ni4elul pie#ii poate 1ene&a senti entul $" o&1ani6a#ia 'a$e pa&te din $ate1o&iile de elit". Da$" $o pania do&e%te an1aDa#i din &>ndu&ile spe$iali%tilo& sau 4&ea s" p"st&e6e anu ite pe&soane 4a p&o o4a sala&ii !ine pl"tite pent&u a postu&ile o$upate de a$e%tia. Ceilal#i an1aDa#i pot s" 'ie pl"ti#i la ni4elul ediu al pie#ei sau $@ia& su! a$est ni4el 7n unele $a6u&i. E4olu#ia siste ului so$ial se &e'le$t" di&e$t 7n siste ul st&ate1i$ de &e$o pensa&e p&in $&e%te&ea ni4elului de edu$a#ie3 $&e%te&ea po6i#iei %i a ni4elului 4enitu&ilo&. Da$" la 7n$eputul anilo& ,0 se ap&e$iau $uno%tiin#ele de li !" en1le6" %i poten#ialul $andida#ilo& a$u se ap&e$ia6" eEpe&ien#a a$u ulat" %i $uno%tiinele do!>ndite 7n anii de p&e1"ti&e teo&eti$" 7n uni4estit"#ile &o >ne%ti %i st&"ine. 5. 7egisla ia A siste ul de &e$o pensa&e t&e!uie s" #in" $ont de no& ele $a&e &e1le entea6" sala&iul ini pe e$ono ie3 $on$ediile de odi@n"3 $on$ediile edi$ale3 $ele de studii %i s"&!"to&ile le1ale. O &e1le enta&e i po&tant"3 dup" p"&e&ea noast&" este Le1ea 9*A2002 2,3 pot&i4it $"&eia pent&u 'ie$a&e a!sol4ent 7n$ad&at 7n un$"3 pe du&at" nedete& inat"3 an1aDato&ul p&i e%te3 ti p de 12 luni3 o su " e$@i4alent" $u sala&iul ini !&ut pe e$ono ie %i 'aptul $" le1ea pe& ite asi1u&"to&ilo& de$onta&ea $@eltuielilo& o$a6ionate de p&e1"ti&ea 'o&#ei de un$" $u an1aDa#ii p&oasp"t a!sol4en#i. Dato&it" 'aptului $" ul#i a!sol4en#i 7%i 1"ses$ lo$u&i de un$" 7n $o paniile de asi1u&"&i $onside&" $" de p&e4ede&ile Le1ii 9*A20023 t&e!uie #inut $ont la $on$epe&ea %i ela!o&a&ea unui siste de &e$o pensa&e pe&'o& ant. A. 1indicalismul i progresul te>nologic " sindi$atele %i $ont&a$tele $ole$ti4e de un$" &ep&e6int" o pa&te i po&tant" a ediului 7n $a&e se de&ulea6" ad inist&a&ea &e une&"&ii. De$i6iile p&i4ind &e une&a&ea luate 7n $ad&ul o&1ani6a#iilo& sindi$ale sunt a&$ate de 4oin#a sindi$atelo& p&in e'e$tul de und". Sindi$atele p&in natu&a lo&3 7n$ea&$" s" int&odu$" o e1ali6a&e a siste elo& de &e une&a&e 7n $ad&ul a$eluia%i do eniu de a$ti4itate. +&esiunea se &"s'&>n1e %i asup&a $o paniilo& nesindi$ali6ate eEistente 7n se$to&ul &espe$ti4 de a$ti4itate. Mana1e entul a$esto&a este ne4oit s" $&ee6e $ondi#ii de un$" %i &e une&a&e $o pa&a!ile pent&u a nu se supune &is$ului 'lu$tua#iei de pe&sonal3 a pie&de&ii an1aDa#ilo& pe&'o& an#i sau $&e%te&ii a!senteis ului. +&o1&esul te@nolo1i$ U se ani'est" 7n siste ul de &e une&a&e su! 'o& a uno& &e$o pense ne'inan$ia&e &ep&e6entate de $ondi#iile de un$" %i te@ni$" de $al$ul 'olosit" 7n des'"%u&a&ea a$ti4it"#ilo& de la 'ie$a&e lo$ de un$". Dint&e factorii interni $a&e t&e!uie a4u#i 7n 4ede&e la ela!o&a&ea siste ului de &et&i!ui&e $el ai i po&tant 7l $onside&" $a 'iind $el $a&e spe$i'i$" o!ie$ti4ele p&opuse ale $o paniei %i e'e$tele 1ene&ate de a$este o!ie$ti4e. Dint&e 'a$to&ii p&o4eni#i din inte&io&ul $o paniei ai spe$i'i$" st&u$tu&a o&1ani6ato&i$" %i nu "&ul ni4elu&ilo& ie&a&@i$e3 odul de

2,

Le1ea 9*A2002 U le1ea asi1u&"&ilo& pent&u %o aD %i sti ula&ea o$up"&ii 'o&#ei de

un$"

120

$ondu$e&e al $o paniei %i siste ul in'o& ati$ 'olosit3 toate a4>nd o in'luen#" aDo&" 7n $on$epe&ea %i ela!o&a&ea siste ului de &e$o pensa&e al $o paniei. 1. 2biecti!ele i politicile companiei U a& oni6a&ea siste ului st&ate1i$ de &e$o pensa&e $u o!ie$ti4ele %i politi$ile p&e4"6ute 7n planul de a'a$e&i este un de6ide&at $a&e t&e!uie 7ndeplinit #in>nd $ont de $ondi#iile inte&ne ale $o paniei3 'a4o&a!ile %i &est&i$ti4e de $a&e $o pania dispune la o entul ela!o&"&ii lui. Adopta&ea unei pe&spe$ti4e st&ate1i$e 7nsea n" sta!ili&ea unei le1"tu&i st&>nse 7nt&e 1estiona&ea $o paniei %i politi$ile %i p&a$ti$ile de &e une&a&e. Gestiona&ea st&ate1i$" a &e une&"&ii 4a in'luen#a politi$ile de &e une&a&e ale $o paniei. De$i6iile de &e une&a&e 4o& 'i di'e&ite 7n $o paniile a $"&o& a$ti4itate se !a6ea6" pe $&eati4itate3 ana1e entul 4a adopta politi$i de &e une&a&e a $ont&i!u#iilo& spe$iale ale an1aDa#ilo&. In $o paniile $a&e 'a$ pa&te dint&?un se$to& de a$ti4itate eEt&e de $o petiti43 ana1e entul 4a t&e!uie s" a$o&de aten#ie ai ult" unui siste de &e$o pensa&e 7n $o pa&a#ie $u pia#a ast'el 7n$>t s" poat" en#ine an1aDa#ii sau spe$iali%tii. Co paniile $a&e do&es$ s" de64olte un spi&it de $o petiti4itate 7nt&e an1aDa#i 4o& 'a4o&i6a a$est lu$&u p&in institui&ea unui siste de &e une&a&e in$itati4. A%a $u a ai a&"tat 7n 'un$#ie de o!ie$ti4ele p&opuse3 siste ul de &e$o pensa&e poate 'i $on$eput %i ela!o&at 7n$>t s" at&a1" spe$iali%tii $ei ai !uni din pia#" %iAsau s" nu?i pia&d" pe $ei pe&'o& an#i din $o panie. 2. 1tructura organi)a ional? a t&atat sepa&at in'luen#a st&u$tu&ii o&1ani6a#ionale asup&a siste ului de &e$o pensa&e3 de%i dup" p"&e&ea noast&" ea este st&>ns le1at" de o!ie$ti4ele o&1ani6a#iei pent&u $" nu ai $u o st&u$tu&" o&1ani6a#ional" adaptat" planului de a'a$e&i se pot 7ndeplini o!ie$ti4ele p&opuse. Doa& $u o st&u$tu&" 'leEi!il"3 $u pu#ine ni4elu&i ie&a&@i$e3 o&1ani6a#ia se poate adapta s$@i !"&ilo& din e$ono ia &o >neas$" %i poate 'a$e 'a#" p&o4o$"&ilo& din pia#a e&eu ai $o petiti4" a e$ono iei &o >ne%ti. EEisten#a la ni4elul $o paniei a unei st&u$tu&i stu'oase $u ulte ni4elu&i ie&a&@i$e i pune o aten#ie spo&it" pent&u &e$o pensa&ea postu&ilo& si ila&e da& nu identi$e3 a ie&a&@i6"&ii a$esto&a sau a dete& in"&ii &ela#iilo& dint&e ele. +ent&u 'ie$a&e dint&e a$estea 4o& t&e!ui ela!o&ate standa&de de e4alua&e %i p&o$edee de "su&a&e a pe&'o& an#elo& an1aDa#ilo& $a&e le o$up". La ela!o&a&ea siste ului de &e$o pensa&e3 o i po&tan#" deose!it" t&e!uie a$o&dat" ana1e&ilo& unit"#ilo& te&ito&iale $a&e $oo&donea6" a$ti4itatea 7n di'e&ite 6one 1eo1&a'i$e ale #"&ii da$" $o pania a&e 'iliale 6onale. Este 'oa&te i po&tant s" 'ie luat 7n $al$ul 1&adul de de64olta&e e$ono i$" %i poten#ialul 6onei 7n $a&e?%i des'"%oa&" a$ti4itatea3 de a$eea $onside&" $" siste ul de &e$o pensa&e t&e!uie s" $up&ind" se$#iuni sepa&ate pent&u 'ie$a&e unitate te&ito&ial" 7n pa&te. 5. (imensiunea i stadiul de de)!oltare al companiei U di ensiunea $o paniei este un 'a$to& i po&tant la sta!ili&ea siste ului de &e$o pensa&e. O&1ani6a#iile a&i au toate $a a$elea%i $a&a$te&isti$iB di ensiuni a&i3 p&o'itu&i &idi$ate3$ostu&i s$"6ute $u >na de lu$&u3 pu#ini $o petito&i pe pia#" %i o&1ani6a#ii sindi$ale pute&ni$e. A$este o&1ani6a#ii o'e&" sala&iile $ele ai a&i %i o!#in !ene'i$iile $ele ai a&i pent&u $"?%i pot pe& ite s" at&a1" spe$ialitii $ei ai !uni $eea $e $&ea6" p&e isele &eali6"&ii de pe&'o& an#e ai a&i de$>t $o petito&ii lo& ai i$i. O&1ani6a#iile i$i sunt ai 'leEi!ile3 pot sti ula ai !ine atin1e&ea o!ie$ti4elo& o&1ani6a#iei da& nu?%i pot pe& ite s" pl"teas$" &e une&a#ii la ni4elul pie#ei. n s$@i ! siste ul de plat"3 posi!ilitatea de adapta&e la ne4oile indi4iduale3 aDusta&ea &apid" a sala&iilo&

121

7n 'un$#ie de pe&'o& an#e $onstituie a4antaDe $a&e pe& it a$esto& $o panii s" en#in" sta&ea de oti4a&e a sala&ia#ilo& 7n pa&a et&ii 1&eu de atins %i 1&eu de en#inut 7n $o paniile i$i. Stadiul de de64olta&e al $o paniei este aso$iat de $ele ai ulte o&i $u 4>&sta a$esteia %i "&i ea $apitalului so$ial. A'i& " a$easta3 deoa&e$e o $o panie nou"3 de $ele ai ulte o&i a&e un $apital de po&ni&e i$3 u& >nd $a a$esta s" $&eas$" %i $o pania s"?%i de64olte in'&ast&u$tu&a pe "su&" $e se de64olt"3 a$#iona&ii 'iind ne4oi#i s" "&eas$" 1&adul de $apitali6a&e. In 'a6a de $&e%te&e a $o paniei a$$entul $ade pe &e une&a&ea in$itati4"3 pe $ointe&esa&ea an1aDa#ilo&3 7n 'a6a de atu&itate este sti ulat" 'ideli6a&ea an1aDa#ilo& 'a#" de $o panie ia& 7n 'a6a de de$lin a4antaDele so$iale de4in ai i po&tante. +&esti1iul %i o!i$eiu&ile 7n$et"#enite de?a lun1ul ti pului in'luen#ea6" politi$a de &e une&a&e. A. Particularit ile for ei de munc U$o paniile a&i $a&e utili6ea6" te@nolo1ii a4ansate de p&odu$#ie au ne4oie de &esu&se u ane $u $ali'i$a&e 7nalt"3 'apt $a&e t&e!uie s" asi1u&e %i un ni4el &idi$at de sala&i6a&e. In e$ono ia ode&n" ana1e entul tinde s" &e$o pense6e an1aDa#ii ai ult pent&u p&eo$upa&ea de a?%i spo&i a!ilit"#ile de$>t pent&u $" %i?au 7 !o1"#it sa&$inile sau pent&u as$ensiunea 7n st&u$tu&a ie&a&@i$". Re une&a&ea !a6at" pe a!ilit"#i $ont&i!uie la de64olta&ea pe&sonal"3 7n$u&aDea6" talentele %i 'a4o&i6ea6" $&ea&ea unei $ultu&i o&1ani6a#ionale $u 4alo&i o&ientate sp&e 7n4"#a&ea $ontinu". O ast'el de $ultu&" poate $ondu$e la $ostu&i ai &idi$ate pe indi4id da& ele se $o pensea6" p&int&?o 'leEi!ilitate %i o pe&'o& an#" ai a&e a 'o&#ei de un$". A$este $a&a$te&isti$i $ondu$ la &edu$e&ea a!senteis ului3 a ni4elu&ilo& ie&a&@i$e deoa&e$e siste ul p&esupune i pli$a&ea a$ti4" a oa enilo& 7n 7nt&ea1a a$ti4itate a o&1ani6a#iei. B. *nformati)area U te@ni$a in'o& a#ional" este unul din 'a$to&ii $a&e $ont&i!uie la !una 'un$#iona&e a unei $o panii. O!#ine&ea in'o& a#iilo& le1ate de a$ti4itatea t&e$ut" a unei $o panii este 'a$to&ul @ot"&>to& 7n lua&ea de$i6iilo& p&i4ind a$ti4itatea 4iitoa&e a $o paniei. EEisten#a unui siste in'o& ati$ $a&e s" &"spund" eEa$t %i 7n ti p util ne$esit"#ilo& ana1e&iale este esen#ial" 7n p&o$esul de ad inist&a&e st&ate1i$" a &e une&"&ii. In'o& a#ia este &esu&sa p&in$ipal" 7n noua e$ono ie %i de a$eea te@nolo1iile in'o& a#ionale %i $o uni$a#iile a4ansate sunt supo&tul %i nu$leul a$esteia. In'o& a#ia $a ate&ie p&i " pent&u de$i6iile p&i4ind siste ul de &e une&a&e se utili6ea6" la di'e&ite ni4eleB 7n p&i ul &>nd 7nt&e oa eni3 apoi 7nt&e se&4i$ii %i $o pa&ti ente3 p&e$u %i 7nt&e $o panie %i ediul 7n$onDu&"to&. ;.9. 'o$mele de sala$i.a$e a mun"ii Cointe&esa&ea an1aDa#ilo& 7n &e6ultatele o!#inute de 'i& " %i p&o1&esul e$ono i$ al a$esteia3 se &eali6ea6" %i p&in di'e&en#ie&ea sala&iilo& 7n &apo&t $u 'o& a de sala&i6a&e apli$at". Di4e&sitatea3 da& %i unitatea 'o& elo& de sala&i6a&e $e se pot apli$a3 se &e'le$t" 7n $on#inutul 'i1u&ii *.13. #$ 7alari*area 'n regie Ceea $e se sala&i6ea6" nu este timpul lucrat3 $a ata&e3 $i 7ndeplini&ea sa&$inilo& de un$" 7n$&edin#ate 7n a$el inte&4al de ti p. Sa&$ina de un$" t&e!uie p&e$i6at" 7n detaliu3 p&inB no& a de ti p <NT=C no& a de p&odu$#ie <N+=C no& a de dese&4i&e <ND=C no& a de lu$&"to&i <NL=C s'e&a de at&i!u#ii <SA=.

122

Ele entele de $al$ul suntB S!o <sala&iul de !a6" o&a&3 pot&i4it ese&iei o&i 'un$#ieiC Te' <ti pul e'e$ti4 lu$&at 7n pe&ioada de ti p anali6at" <de &e1ul"3 nu "& de o&e de lu$&u pe o lun" de a$ti4itate=. n $onse$in#"3 sala&iul 7n &e1ie <SREGIE= 4a 'iB SREGIE P S!o E Te' <leiAlun"= Ti pul e'e$ti4 lu$&at poate di'e&i de $el plani'i$at <Tpl=3 7n edie el 'iind de 190 de o&eAlun"3 da& $u 4a&ia#ii de la o lun" $alenda&isti$" la alta3 7n 'un$#ie de st&u$tu&a sa $alenda&isti$"3 $a&e os$ilea6" 7n Du&ul a 21328 6ile lu$&"toa&e3 7n edie3 pe o lun" de a$ti4itate. De ase enea3 el poate di'e&i %i din oti4e $a&e #in ai ult sau ai pu#in de a$ti4itatea lu$&"to&uluiB a!sen#e oti4ate3 a!sen#e ne oti4ate3 alt ti p nelu$&at.

123

Si pl" $ Regie $u p&e ii di&e$t <si plu= Sala&i6a&e 1lo!ale $ole$ti4 1lo!al $u o t&an%" de p&o1&esi4itate p&o1&esi4 $u ai ulte t&an%e de p&o1&esi4itate &e1&esi4 #cord Siste ul To_ne?OalseV <dist&i!ui&ii !ene'.= Siste ul Ro_an <p&i ei p&opo&#ional des$&s$.= Siste ul Ia&t@a<$u pa&ti$ipa&e 4a&ia!il"= IedeuE <!a6at pe pun$tul I= Siste ul TaVlo&a <p&i e?penalit"#i= Siste ul Me&&i$F <al ta&i'elo& ultiple= Gantt <!a6at pe Y!onusS sau Ya$o&d?&e1ieS= Oa&lin1ton?E e&son <al e'i$ien#ei 7n un$"= Siste ul $u Yta&i' odi'i$atS

di'e&en#ial (o& e de sala&i6a&e

$u ta&i'e pe $alit"#i indi&e$t 7alari*area dup timp2 cu randament controlat Siste ul Yo&a?standa&dS <sau NM pe o&"= 7alari*area dup timpul alocat Siste ul Y inut?standa&dS <sau NM pe inut= 7alari*area de tip premial Siste ul Y&e i6"S sau Y$ote?p&o$entualeS #lte forme de !alari*are Siste ul Y!a6at pe indi$ato&iS

a G nu 1a&antea6" un sala&

ini

Fig.D.15. (i!ersitatea i unitatea formelor de salari)are +ent&uB Te' Q Tpl3 sala&iul a$o&dat este ai i$ de$>t $el de 7n$ad&a&eC Te' P Tpl3 se a$o&d" sala&iul de 7n$ad&a&eC Te' R Tpl3 se a$o&d" adaos de regie.

125

Lu$&u &ele4at %i de (i1. *.15. Sala& <lei= Ss S!7 Si S!o Ti p T e'


i

Tpl T e' Fig.D.1A. 1alari)area -n regie

undeB S!7 G sala&iul de !a6" luna&3 de 7n$ad&a&eC Tpl G ti pul de un$" plani'i$at <o&eAlun"=C Tie' G ti p in'e&io& $elui no& alC Tse' G ti p supe&io& $elui no& alC Si G sala& luna& ai i$ de$>t $el de 7n$ad&a&eC Ss G sala& luna& supe&io& $elui de 7n$ad&a&eC S!o G sala&iul de !a6" o&a& <leiAo&"=. Un1@iul 'o& at de d&eapta salariului de ba) orar %i abscisa 1&a'i$ului3 alt'el spus ]t1.] &ele4" "&i ea sala&iului de po&ni&e pent&u pe&soana 7n $au6". Sala&i6a&ea 7n regie sau $u ora lucrat se &e$o and" 7n situa#ii $u suntB p&o$ese de apa&atu&"3 de sup&a4e1@e&e a instala#iilo& de lu$&u3 eEe$utantul neput>nd in'luen#a de!itul de p&oduseC la p&odu$#ia 7n 'luE <pe !and"=3 de!itul de p&oduse 'iind dete& inat de &it ul sau $aden#a !en6ii de lu$&uC $onside&ente de $alitate3 $u a& 'iB C.T.C.3 de$o&a#iuni3 a&ti6anat3 1&a'i$" indust&ial"3 t&ata ente te& i$e3 bC situa#ii 7n $a&e no& a&ea nu se poate 'a$e $u p&e$i6ie3 sau ne$esit" un 4olu ap&e$ia!il de un$"B lu$&"&i de 7nt&e#ine&e %i &epa&a#iiC a$ti4it"#i 7n a1a6ii %i depo6iteC t&anspo&t inte&nC pa6"?$u&ie&at et$.C a$ti4it"#i de un$" $u $a&a$te& ne&epetiti4 din un$a de ad inist&a#ie a 'i& ei. Sala&i6a&ea $u ORA este deose!it de a$$esi!il" an1aDatului3 unitatea a4>nd o!li1a#ia de a o -ncrca $u at&i!u#ii3 sa&$ini de un$" $o&espun6"toa&e3 aDun1>nd la sinta1 a salari)are dup )iua de munc msurat. Re1ia poate 'iB si pl"C &e1ie $u p&e ii <pent&u e$ono ii3 7ndeplini&ea sa&$inilo& et$.=.

-$

7alari*area 'n acord !au cu bucata

In $a6ul sala&i6"&ii 7n acord3 ele entele de $al$ul suntB G ta&i'ul de a$o&d pe !u$at" <leiA!u$.=.

128

G p&odu$#ia e'e$ti4 &eali6at" de an1aDat <indi4idual3 o&i $ole$ti4=3 7n unit"#i de "su&" natu&ale <!u$.=C Tariful de acord pe 0ucat <ta!D=3 YDS 'iind p&odusul anali6at se dete& in" 7n &apo&t $u $ate1o&ia de $o pleEitate a lu$&"&ii anali6ate %i sala&iul a'e&ent a$esteia3 &espe$ti4 no& a de un$" a$o&dat" <$a no& " de ti p G NT=3 o&i no& " de p&odu$#ie <N+=. De$iB
tab . = 1bo 30 1bo = <leiA!u$= *0 3P

undeB ta!D S!o ? ta&i'ul de a$o&d pe !u$ata YDSC ? sala&iul de !a6" o&a&3 dup" $ate1o&ia de $o pleEitate a lu$&"&iiC NT ? no& a de ti p < inA!u$=C N+ ? no& a de p&odu$#ie <!u$Ao&"=. Da$" se apli$" lu$&ul la ai ulte a%ini <polise&4i&ea= &ela#ia de $al$ul de4ineB
1bo 30 *0 3(

tab . =

undeB ND

? no& a de dese&4i&e sau nu "&ul de se&4ite si ultan.

a%ini <lo$u&i de

un$"=

ai

,roduc%ia reali*at <N&D=3 7n &apo&t $u nu "&ul de 6ile de lu$&u dint&?o lun"3 poate 'i i$"3 e1al" sau ai a&e de$>t p&odu$#ia plani'i$at" <NplD=B
<pl . = 3)l 3ps = 3)l < 3p )= = 3)l 5)0c 30

undeB N6l Nps ? nu "&ul de 6ile de lu$&u plani'i$ate pe o lun"3 dup" p&o1&a ul de lu$&u al unit"#iiC ? no& a de p&odu$#ie pe s$@i ! <!u$.As$@.=.

n &apo&t $u a$este ele ente de !a6"3 sala&i6a&ea 7n a$o&d 7 !&a$"3 pot&i4it spe$i'i$ului de a$ti4itate3 ai ulte 'o& eB !.1. a$o&dul di&e$t <si plu=C !.2. a$o&dul p&o1&esi4 %i 4a&iantele saleC !.3. a$o&dul $u tarife di'e&en#iate pe calit iC !.5. a$o&dul indirectC !.8. a$o&dul colecti! et$. !.1. #cordul direct (simplu). Sala&iul 7n acord direct <Sa$d= depinde de $antitatea de p&oduse3 su!ansa !le3 &epe&e3 lu$&"&i &eali6ate %i ta&i'ul de a$o&d si plu pe !u$at"3 a$ela%i pent&u toat" p&odu$#ia &eali6at". Sala&iul $u4enit este direct propor ional $u IN <1&adul de 7ndeplini&e a no& ei de un$"=B

12*

1acd = <e . tab . 3 .

unde YDS &ep&e6int" tipul de p&odus. Desi1u&3 Npl R NeD Npl3 $eea $e 1&a'i$ se p&e6int" 7n 'i1.n&.*.18.B S <lei= Ss! S! S7! ta!D S! 100% O
Ne' Npl
Nse'

<!u$=

IN

Fig.D.1B. 1alariul -n acord direct (simplu) A%ada&3 pent&uB IN P 100% se o!#ine sala&iul de !a6" de 7n$ad&a&e <S7!=C IN R 100%3 la sala&iul de !a6" se a$o&d" adaos de a$o&d <Ss!=C IN Q 100%3 nu se o!#ine sala&iul de !a6" de 7n$ad&a&e <Si!=. n $a6ul dep"%i&ii no& ei3 adaosul de a$o&d se dete& in" ast'elB Aa$o&d P <NeD ? NplD= . ta!D lei adaos a$o&dA!u$. Da$" no& a se &eali6ea6" 100%3 eEe$utantul o!#ine sala&iul de !a6" de 7n$ad&a&e3 da$" $ate1o&ia lu$&"&ii <dup" $a&e se $al$ulea6" ta&i'ul de a$o&d pe !u$at"= $oin$ide $u $ate1o&ia lui de $ali'i$a&e. (o& a de sala&i6a&e 7n a$o&d di&e$t este apli$a!il" 7n o&i$e a$ti4itate <indust&ie3 t&anspo&tu&i3 $onst&u$#ii et$.=3 unde "su&a&ea un$ii se poate <%i se Dusti'i$"= 'a$e indi4idual. Ea asi1u&" o le1"tu&" di&e$t" 7nt&e un$" %i sala&iu3 da& pe planul $ole$ti4it"#ii <atelie&ului3 se$#iei3 unit"#ii= poate $ondu$e la sto$u&i inte&'a6i$e <din lips" de $o&ela&e eEa$t" 7nt&e lo$u&i de un$"=3 i o!ili6"&i 7n p&odu$#ie nete& inat"3 $@ia& YdisensiuniS3 le1ate de lansa&ea Y$o en6ilo&S de $"t&e $ondu$"to&i pe eEe$utan#i <asi1u&a&ea $on$o&dan#ei calificare-lucrare=. !.2. #cordul progresi! Este 'o& a de sala&i6a&e 7n $a&e3 de la un anu it ni4el3 Yta! DS?ul se aDo&ea6"3 7n anu ite p&opo&#ii. 2a&iante de aDo&a&eB

129

2.I.= G $antitatea p&odus" peste sa&$ina plani'i$at" se ta&i' p&o1&esi4 'a#" de $el ini#ial3 da& a$ela%iB S!l P NplD . ta!D Aa$o&d P

aDo&ea6" la sala&i6a&e $u un

<Ne'D ? NplD= . tda!D3 pent&u NeD R NplD

tda!D G ta&i'ul pe !u$at" aDo&atB tda!D R ta!D3 $u Y8?10%S <pent&u $antitatea p&odus" peste plan= n $onse$in#" Sa$.p P NplD . ta!D H <NeD ? NplD= . ta!D 2.II.= G pent&u $antitatea p&odus" peste sa&$ina de plan se sta!iles$ 2 ni(ele sau praguri de dep"%i&e3 ta&i'ul unita& 'iind p&o1&esi43 da& $onstant 7n $ad&ul unui inte&4al de dep"%i&e a sa&$inii plani'i$ate. n a$est $a6B S!l P NplD . ta!D <lei=C Aa$o&d.1 P NeD1 . tda!D <lei=C Aa$o&d.2 P NeD2 . tSa!D <lei=. undeB NeD1 G p&odu$#ia a'e&ent" p&i ului inte&4al de dep"%i&e a sa&$inii plani'i$ate <8 sau 10%=C NeD2 G p&odu$#ia a'e&ent" $elui de al doilea inte&4al de dep"%i&e <'"&" li it" supe&ioa&"=.

E4identB NeD1 H NeD2 ? Ne <dep"%i&ea total"=C tda!D G ta&i'ul aDo&at al p&i ului inte&4alC tSa!D G ta&i'ul aDo&at al $elui de al doilea inte&4al. Rela#ia 7nt&e ta&i'e esteB ta!D Q tda!D Q tSa!D n $onse$in#"B Sa$.p P NplD H ta!D H NeD1. tda!D H NeD2 . tSa!D

.i ai$i3 da$" nu se &eali6ea6" p&odu$#ia plani'i$at"3 nu se poate &eali6a $>%ti1ul de !a6" de 7n$ad&a&e.

12)

Rep&e6enta&ea 1&a'i$" a a$o&dului p&o1&esi4 se &ed" 7n 'i1.n&.*.1*. S<lei= Ss! tSa!D Aa tda!D S!l Si! ta!D O Nde' 100% Npl Nse'<!u$= IN

Fig.D.1D. 1alariul -n acord progresi! (cu * sau ** praguri de depire a planului). n 'i1u&a de ai sus3 N ieD se ni'i$" o p&odu$#ie e'e$ti4" ai i$"3 in'e&ioa&" sa&$inii de plan3 ia& NseD3 p&odu$#ie e'e$ti4" supe&ioa&" sa&$inii plani'i$ate3 $a6 7n $a&e a4e adaos de a$o&d <pe un inte&4al sau pe 2 inte&4ale=. 2.III.= G pent&u situa#ia $" planul se dep"%e%te3 7nt&ea1a $antitate o!#inut" se tarifea) $u ta&i' p&o1&esi43 $a&e di'e&" 7n 'un$#ie de 1&adul 7ndeplini&ii no& ei < ai eEa$t al dep"%i&ii ei=. n a$est $a63 ta&i'ul pe !u$at" odi'i$at <t a!D= se o!#ine 7n ul#ind Yta!DS ini#ial $u indi$ele &eali6"&ii no& ei de un$" <IN P NeDANplD= indi$e $u o ultitudine de posi!ilit"#iB t a!D P ta!D . IN Ca ata&eB Sa$.p P NeD . t a!D3 pent&u NeD R NplD G&a'i$3 a$est sala&iu3 se p&e6int" 7n 'i1.n&.*.19. S <lei= IN3 IN2 Aa IN1 S!l t a!D IdN
100% IN

N eD

Npl

N eD <!u$=

12,

(ig.D.1G.1alariul -n acord progresi! (func ie de *3) +ot&i4it etodei3 da$" p&odu$#ia plani'i$at" se dep"%e%te3 se &e$o&e$tea6" ta&i'ul de a$o&d pe !u$at"3 7n 'un$#ie de indi$ele 7ndeplini&ii no& ei3 $o&e$#ie $u at>t ai a&e $u $>t dep"%i&ea de no& " este ai su!stan#ial". Adaosul de a$o&d se sta!ile%te p&in di'e&en#"3 7nt&e su a total" p&i it" <Sa$.p= %i su a $o&espun6"toa&e ti pului no& al de lu$&u <S!l=3 de$iB Aa$o&d P Sa$.p ? S!l P NeD t a!D ? S!o . ) . N6l undeB S!o G sala&iul de !a6" o&a&3 al lu$&"&ii <de 7n$ad&a&e=C N6l G nu "&ul de 6ile lu$&"toa&e din lun". A$o&dul p&o1&esi4 este sti ulati4 7n a$ele a$ti4it"#i 7n $a&e se u& "&es$ &eali6"&i $antitati4e neli itate3 $>t ai a&i3 de eEe plu 7n indust&ia eEt&a$ti4" <$"&!une3 ine&eu=3 a1&i$ultu&" <$ultu&a plantelo&= et$. !.3. #cordul cu tarife diferen iate pe calit i A$east" 'o& " de sala&i6a&e se !a6ea6" pe di'e&en#ie&ea ta&i'elo& pe !u$at" 7n &apo&t $u ni4elul $alitati4 al p&odusului o!#inut. +ent&u p&odu$#ia standard sau etalon se apli$" ta&i'ul o!i%nuit <tea!D=3 da& pent&u p&odu$#ia de $alitate supe&ioa&" <e/tra& lu/= se apli$" un ta&i' aDo&at $u 18?50% <tsa!D P tea!D . [s=3 unde [s este $oe'i$ientul de aDo&a&e <e4ident sup&aunita&=3 ia& pent&u p&odu$#ia de $alitate in'e&ioa&" <II3 III $a %i $alitate= se apli$" un ta&i' di inuat $u 18?50% <tia!D P tea!D . [i=3 7n $a&e [i este $oe'i$ientul de di inua&e <e4ident su!unita&=. Ca ata&eB Sa$.td$ P NseD . tsa!D H NeeD . tea!D H NieD . tia!D undeB NseD G p&odu$#ia de $alitate supe&ioa&"C NeeD G p&odu$#ia etalon <standa&d=C NieD G p&odu$#ia de $alitate in'e&ioa&"C ta!D G ta&i'ele pe !u$at"3 $o&espun6"toa&e. A$east" sala&i6a&e se Dusti'i$" a$olo unde p&odu$#ia se plani'i$" pe $alit"#i %i se u& "&e%te sti ula&ea &eali6"&ilo& $alitati4e <indust&ia u%oa&"3 ali enta&" et$.=. Da$" p&odu$#ia &eali6at" este de $alitate supe&ioa&" se poate &eali6a $>%ti1ul ta&i'a& de 7n$ad&a&e $@ia& %i $u o p&odu$#ie e'e$ti4" ai i$" de$>t $ea plani'i$at" %i in4e&s. Adaosul de a$o&d 7n a$est $a6 se sta!ile%te 7n od si ila& $a6ului p&e$edent3 a4>nd 7n 4ede&e di'e&en#a 7nt&e sala&iul e'e$ti4 %i $el de !a6" de 7n$ad&a&e3 $o&espun6"to& ti pului plani'i$at de lu$&u3 din lun". !.5. #cordul indirect Este o 'o& " de sala&i6a&e apli$a!il" pe&sonalului $a&e dese&4e%te ai ul#i lu$&"to&i sala&i6a#i 7n a$o&d3 ale $"&o& &eali6"&i sunt in'luen#ate de odul $u sunt se&4i#i. De eEe pluB &e1lo&ii la p&ese3 st&un1u&iC ele$t&i$ieni %i l"$"tu%i de 7nt&e#ine&eC un$ito&ii $u 7nt&e#ine&ea $u&ent" a a%inilo& et$.

130

Apli$a&ea a$estei 'o& e de sala&i6a&e i pune sta!ili&ea $u p&e$i6ie a ND <no& ei sau 6onei de dese&4i&e= a'e&ent" un$ito&ului %i a SA <s'e&ei de at&i!u#ii= $o&espun6"toa&e. Sala&iul p&i it este 7n 'un$#ie de $ate1o&ia de 7n$ad&a&e3 ti pul e'e$ti4 lu$&at %i indi$ele de 7ndeplini&e a no& ei de un$"3 de $"t&e un$ito&ii de !a6" dese&4i#iB Sa$.iPSto7 . Te' . IN <lei= A$est sala&iu $oin$ide $u $el ta&i'a& de 7n$ad&a&e3 da$" ti pul e'e$ti4 lu$&at este e1al $u $el plani'i$at ia& un$ito&ii de !a6" 7%i 7ndeplines$3 7n edie3 no& ele 7n p&opo&#ie de 100%. Da$" sala&iul e'e$ti4 p&i it este ai a&e3 di'e&en#a 'a#" de sala&iul ta&i'a& de 7n$ad&a&e luna&3 este adao! acord$ !.8. #cordul colecti! El p&esupune un$a 7n 1&up <e$@ip" sau !&i1ad"= %i se poate apli$a 7nB lu$&"&i de ontaD p&oduse $o pleEe3 &epa&a#ii $apitaleC p&odu$#ia 7n 'luE pe !and"C se&4i&ea uno& a1&e1ate3 instala#ii $o pleEeC $>nd un$ito&ii de !a6" se &eunes$ $u $ei auEilia&i 7n !&i1ada de un$"C 7n t&anspo&tul inte&nC pent&u un$a 7n depo6iteC 'o& a#ie de se&4i&e 7n $o e&# et$. n ase enea $a6u&i3 !&i1ada de un$" &eali6ea6" 7n $o un o sa&$in" unita&" de un$"3 &"spun6>nd 7n $o un de &e6ultatele o!#inute. Sala&iul indi4idual $u4enit unui e !&u al !&i1"6ii se sta!ile%te 7n &apo&t $u $ate1o&ia sa de $ali'i$a&e3 ti pul e'e$ti4 lu$&at3 odul de &eali6a&e a sa&$inilo& 7n$&edin#ate. +ent&u a sta!ili sala&iul3 7n $ad&ul apli$"&ii a$o&dului $ole$ti43 se p&o$edea6" ast'elB a.= Se sta!ile%te su a $u4enit" 7n a$o&d $ole$ti4 Sa$ P NeD E ta$D undeB NeD ? p&odu$#ie e'e$ti4 &eali6at" <!u$=C ta$D ? ta&i'ul de a$o&d $ole$ti43 pe p&odus 7n &apo&t $u 'o& a#ia de lu$&u <!&i1ada de un$"=. !.= Se sta!ile%te sala&iul !&i1ad" <S o=B ediu $u4enit pent&u o&a de
1ac. c
F

un$" a unui

e !&u din

1mo =

0ef
F

<leiAo&"=3 e !&u din !&i1ad" <F P i3pC p ? "&i ea

undeB Te'F ? ti pul de !&i1"6ii=. un$" e'e$ti4 al unui

$.= Se dete& in" un $oe'i$ient de &epa&ti6a&e <pent&u 'ie$a&e e !&i din !&i1ad" <F=3 7n &apo&t $u sala&iul s"u ta&i'a& de 7n$ad&a&e <Sto7F= %i $el ediu pe !&i1ad"3 adi$"B
Kr k = Sto^ k Smto

undeB

131

S to ? sala&iul ediu o&a&3 al e !&ilo& !&i1"6iiC Sto7F S to 7n &apo&t $u Y$?lS3 un sala& de 7n$ad&a&e3 o&a&3 ai i$ de$>t edia pe !&i1ad"3 e1al $u unu sau sup&aunita& <]$?l] ? $on$o&dan#a dint&e $ali'i$a&e %i lu$&a&e=. d.= Sta!ili&ea sala&iului luna& pent&u 'ie$a&e e !&u al !&i1"6ii <F= 7n &apo&t de ele enteleB ti p e'e$ti4 lu$&at3 sala&iul ediu pe o&"3 $oe'i$ientul de &epa&ti6a&eB Sa$F P Te'F . S o . [&F pent&u F P undeB Sa$F ? sala&iul 7n a$o&d $ole$ti43 pent&u an1aDatul ]F]C Te'F ? ti pul e'e$ti4 lu$&at <o&eAlun"=C S o ? sala&iul ediu pe o&" <7n &apo&t $u p&odu$#ia e'e$ti4 &eali6at" %i ti pul e'e$ti4 lu$&at de !&i1ad"=C [&F ? $oe'i$ientul de &epa&ti6a&e3 indi4idual3 al an1aDatului ]F]. Sala&iul p&i it poate 'i ai a&e de$>t $el de 7n$ad&a&e3 $o&espun6"to& ti pului no& al de lu$&u din lun"3 di'e&en#a &ep&e6ent>nd?o adao!ul de acord colecti($ Da$" eEist" di'i$ult"#i 7n asi1u&a&ea !a6ei te@ni$o? ate&iale3 sau alte $au6e3 %i un$ito&ii din a$ti4itatea de !a6" &eali6ea6" sala&ii 7n a$o&d ai i$i de$>t $el de 7n$ad&a&e p&e$u %i $el din a$o&d indi&e$t3 4o& p&i i sala&iul $el ult 7n a$eea%i p&opo&#ie 7n $a&e a$esta a 'ost &eali6at G 7n edie G 7n a$ti4itatea de !a6". n $a6u&i deose!ite3 lips" de $o en6i3 ate&iale3 sala&ia#ii pot &" >ne la dispo6i#ia unit"#ii 7n pe&ioada de 7nt&e&upe&e a a$ti4it"#ii %i p&i es$ 98% din sala&iul ta&i'a&. Ei pot &" >ne la do i$iliu 7n pe&ioada de 7nt&e&upe&e a a$ti4it"#ii unit"#ii3 da& p&i es$ 80% din sala&iul ta&i'a& luna& %i Du "tate din $o pensa#ia la spo&u&i pent&u aDo&"&i de p&e#u&i %i ta&i'e.
13 p

+$

7alari*area pe 0a* de cote procentuale !au remi*

A$east" 'o& " de sala&i6a&e3 ase "n"toa&e a$o&dului di&e$t se apli$" 7ndeose!i 7n comer%2 turi!m2 go!podria comunal i locati(2 pre!tri !er(icii et$. Ast'el 7n $o e&# %i tu&is 3 pent&u un$ito&i %i pe&sonalul ope&ati43 sala&iul se a$o&d" 7n &apo&t deB 4olu ul 4alo&i$ al 7n$as"&ilo& de des'a$e&e3 p&est"&i se&4i$ii3 tu&is $ot" p&o$entual" sau 'iE" la 10003 10.000 sau 100.000 lei 4olu 4alo&i$ de Yp&odu$#ieS sau Ydes'a$e&eS. n pre!tri !er(icii se poate apli$a %i $ot" de sala&i6a&e la manopera p&estat" $lientului3 $u este $a6ul la &epa&a#ii auto3 p&estate $lien#ilo&C da& se poate apli$a $ot" p&o$entual" la ta&i'ul pe&$eput pent&u se&4i$iul p&estat <7nt&e#ine&e3 &epa&a#ii3 se&4i$ii de i1ien" et$.=. n indu!trie sala&i6a&ea pe !a6" de &e i6" sau p&o$entual" se apli$" la pe&sonalul o$upat 7nB a$@i6i#ii de plante te@ni$e3 tutunC des'a$e&ea p&oduselo& de unit"#i p&in a1a6ine p&op&iiC unit"#i de $ole$ta&e a etalelo&. n 1ene&al3 &ela#ia de $al$ul a sala&iului 7n a$o&d esteB

132

3100003100000 1 0 0 = ;! %01000 <lei= 0

undeB S% ? sala&iul 7n &e i6" <$ot" p&o$entual"=3 leiAlun"C 24 ? 4olu 4alo&i$ de a$ti4itateC 1000 310000 3100000 %00 ? $ot" p&o$entual" la 10003 10000 &espe$ti4 100000 lei3 des'a$e&e. n $a6ul ne&eali6"&ii sa&$inilo& de se&4i$iu3 din 4ina pe&sonalului3 pot&i4it +odului muncii3 se apli$" !anc%iuniB

&edu$e&ea sala&iului %i a 7nde ni6a#iei de $ondu$e&e pent&u 1?3 luni $u 8?10 % <la $ondu$e&e=C '. &et&o1&ada&ea 7n 'un$#ie sau 7n $ate1o&ie <7n $ad&ul a$eleia%i ese&ii= pent&u 1?3 luniC 1. des'a$e&ea dis$iplina&" a $ont&a$tului de un$". Ale1e&ea 'o& elo& de sala&i6a&e3 la s$a&a unit"#ii %i i pli$it a lo$u&ilo& de un$"3 este de $o peten#a so$iet"#ii3 a $onsiliilo& de ad inist&a#ie din $ad&ul a$esto&a.

a. !. $. d. e.

ust&a&eC a4e&tis entC &et&a1e&ea uneia sau ai ulto& 1&ada#ii3 o&i t&epte3 pent&u 1?3 luniC di inua&ea $u 8?10% a sala&iului3 pent&u $ei 7n$ad&a#i la ni4el de !a6"C

6.;. Componente ale sistemului de $e"ompense


A'la#i 7nt&?o $ontinu" lupt" pent&u a?%i at&a1e $ei ai !uni spe$iali%ti din pia#"3 ana1e&ii $o paniilo& au 7n#eles 'oa&te &epede $" nu ai a$o&d>nd sala&ii %i &e$o pense la ni4elu&ile soli$itate de a$e%tia 4o& putea 7ndeplini do&in#ele a$#iona&ilo& $o paniilo& pe $a&e le $ondu$eau. n p&i ii ani dupa li!e&ali6a&ea e$ono iei3 &e$o pensele se li itau ap&oape 7n eE$lusi4itate la plata sala&iilo& da& dup" anul 2000 ana1e&ii au a!o&dat siste e de &e$o pensa&e so'isti$ate $a&e $up&ind pe l>n1" &et&i!u#ia !"neas$" %i alte pa$@ete sala&iale $o pleEe. 0.0. . 1ecompensa e2trinsec i intrinsec Siste ul de &e$o pense $up&inde pe l>n1" sala&iul %i sti ulentele 'ie$"&ui e !&u din o&1ani6a#ie3 $up&inse 7n a%a nu ita 30 recompens indi!idual3 %i alte ele ente3 toate $o pun>nd recompensa global$ 0otalitatea recompenselor51 directe i indirecte precum i a -nlesnirilor i a!anta.elor sociale acordate unui anga.at pentru acti!it ile desfurate -n cadrul unei companii poart numele de recompens global.

30 31

A. Manoles$u U op. $it3 20033 pa1 5*0 2.A.C@i%u U op. $it3 200*3 pa1 1)5

133

Da$" &e$o pensele unui indi4id t&e!uie $al$ulate %i di ensionate pe !a6a e4alu"&ii postu&ilo& %i a ap&e$ie&ii pe&'o& an#elo& 323 u& "&indu?se oti4a&ea %i 'ideli6a&ea an1aDa#ilo& p&e$u %i e'i$ienti6a&ea $@eltuielilo& $u 'ie$a&e an1aDat3 &e$o pensa 1lo!al" $onst>nd 7n ad"u1a&ea &e$o penselo& %i a !ene'i$iilo& nepe$unia&e a&e $a s$op &"spl"ti&ea e'o&tului 'ie$"&ui an1aDat %i $ointe&esa&ea lui pent&u de64olta&ea $a&ie&ei sale %i $&e%te&ea pe&'o& an#elo& sale 7n 4iito&. Re$o pensa 1lo!al" este 7 p"&#it" 33 7n recompens e/trinsec %i recompens intrinsec&$on'o& 'i1u&ii n&. 8.5. ,ecompensa e/trinsec $up&inde p&a$ti$ &e$o pensele di&e$te %i $ele indi&e$te o!#inute de un indi4id pent&u a$ti4itatea des'"%u&at"3 7n !a6a $ont&a$tului de un$" 7n$@eiat $u un an1aDato&3 %i pe $a&e le 4o anali6a 7n $ontinua&e. Recompensa intrinsec $up&inde ele ente ata%ate $on#inutului postului<%i e4entual3 $ont&a$tului de un$"=3 %i $a&e pot&i4it su&sei $itate se &e'e&" la u& "toa&ele ele enteB a4antaDe le1ate de $a&ie&"B pe&spe$ti4ele de de64olta&e p&o'esional" le1ate de postul o$upatC statutul so$ialB 4aloa&ea pent&u indi4id a 'un$#iei o$upate %i a $o paniei 7n $a&e?%i des'"%oa&" a$ti4itateaC inte&esul pent&u a$ti4itatea des'"%u&at"B asi1u&a&ea satis'a$#iei indi4iduale pent&u un$a des'"%u&at" %i pent&u de64olta&ea pe&sonal". Re$o pensa int&inse$" ai poate $up&inde3 al"tu&i de ele entele a&"tate %i a !ian#a de la lo$ul de un$"3 stilul de ana1e ent3 et$. (ie$a&e din a$este ele ente $ont&i!uind 7nt&? o "su&" ai i$" sau ai a&e la pa$@etul sala&ial al 'ie$"&ei pe&soane $a&e?%i des'"%oa&" a$ti4itatea 7nt&?o $o panie O&i$e pe&soana $a&e des'"%oa&" o a$ti4itate util" este &e$o pensat" pent&u ti pul lu$&at p&int&?o recompens direct %i alte a4antaDe so$iale sau supli enta&e3 &e$o pense nu ite %i recompens indirect. In Ro >nia3 ele entele sala&iului indi4idual<&e une&a&e di&e$t" %i indi&e$t"= sunt detaliate 7n No& ele de apli$a&e a Le1ii 1,A20003 ap&o!ate p&in O&dinul inist&ului un$ii %i solida&it"#ii so$iale n& 350A2001. +ot&i4it a$esto& no& e3 sala&iul !&ut indi4idual este 'o& at dinB sala&iile de !a6" !&ute3 spo&u&ile3 inde ni6a#iile3 su ele pl"tite din 'ondul de sala&ii3 su ele a$o&date $u o$a6ia ie%i&ii la pensie3 p&e iile anuale3 d&eptu&ile 7n natu&"3 alte adaosu&i la sala&ii. Te& enul de sala&iu p&o4ine din li !a latin" %i 7n Ro a anti$" &ep&e6enta 35 su a de !ani a$o&dat" unui soldat &o an pent&u a?%i $u p"&a sa&e. In p&e6ent3 se ni'i$a#ia sala&iului &ep&e6int" 4enitul &eali6at de o pe&soan" 7n u& a 4>n6"&ii 'o&#ei sale de un$".

32 33

R. E ilian U Mana1e entul &esu&selo& u ane3 Editu&a ASE3 Iu$u&e%ti320033 pa1 308 I.Si&e3 +.Da4id U Gestion st&ate1ifue des &e une&ations3 LiaisonsC +a&is3 1,,33 +a1 8 35 2.A.C@i%u U op. $it3 200*3 pa1 1)8

135

Re$o pensa 1lo!al"

Re$o pens" eEt&inse$" Re$o pense di&e$te


7alariul ? sala&iul de !a6" ? sala&iul A 1&ada#ia de e&it ? 7nde ni6a#ia de $ondu$e&e 7timulente ? $o isioane ? p&esiuni ? $o isioane 7n 'un$#ie de planul de 4>n6"&i ? adaosu&i %i spo&u&i ? &e une&a&ea 7n 'un$#ie de 4e$@i e sau anii lu$&a#i 7n $o panie ? &e une&a&e 7n 'un$#ie de aptitudini sau ni4el de $o peten#" ,lata am)nat

Re$o pens" int&inse$" Re$o pense indi&e$te

? planu&i de
e$ono ii ? dist&i!ui&ea 4enitului 7n ti pul anului ? dist&i!ui&ea p&o'itului la s'>&%itul anului

,lata timpului nelucrat ? $on$ediu de odi@n" ? s"&!"to&i le1ale ? $on$edii edi$ale ? ani4e&s"&i ? ti p de deplasa&e 7n inte&es de se&4i$iu ? ti pul $u&su&ilo& de
pe&'e$#iona&e

7er(icii i recompen!e ? 'a$ilit"#i


pent&u e'e$tua&ea $on$ediului ? a%in" de se&4i$iu ? tele'on o!il $u a!ona ent inute in$luse ? plat" $u&su&i inst&ui&e3 pe&'e$#iona&e ? plata t&anspo&tului la lo$ul de un$" ? &edu$e&i ale p&i elo& de asi1u&a&e pent&u $ont&a$te 7n$@eiate

,lanuri de protectie ? asi1u&"&i edi$ale ? asi1u&"&i de 4ia#" ? pensii supli enta&e ? p&i e pensiona&e ? aDuto& %o aD ? p&ote$#ie so$ial"

Figura F$C$ 'omponentele !i!temului de recompen!e


1ursa' adaptat dup #."anolescu K op. cit& 2CC5& pag ADC

,ecompensa e/trinsec este $ea ai i po&tant" pa&te a &e$o pensei indi4iduale3 $o pus" din &e$o pensa di&e$t" %i &e$o pensa indi&e$t"

138

F$F$2$ Recompen!e directe In $ad&ul recompensei directe2 $a&e 7nsu e6" !anii p&i i#i de un an1aDat pent&u a$ti4it"#ile depuse 7n $ad&ul unui lo$ de un$"3 $ea ai a&e pa&te o &ep&e6int" sala&iul de !a6". a) 1alariul de ba) este de 'apt un sala&iu 'iE3 p&in$ipala $o ponent" a sala&iului indi4idual3 spe$i'i$at 7n $ont&a$tul de un$" al unei pe&soane 7n !a6a $"&uia se $al$ulea6" $otele supli enta&e a$o&date 7n 'un$#ie de pe&'o& an#"3 $o peten#" sau aptitudini383< pa&tea 4a&ia!il" a sala&iului=. Sala&iul de !a6" se sta!ile%te 7n 'un$#ie de politi$a sala&ial" a $o paniei3 'o& ele de sala&i6a&e3 i po&tan#a3 $o pleEitatea %i &"spunde&ea $e &e4ine postului o$upat de sala&iat3 da& %i de p&e1"ti&ea3 eEpe&ien#a3 a!ilit"#ile %i &e6ultatele 'ie$"&ui an1aDat3*. Ni4elu&ile sala&iilo& 'iEe depind de ai ul#i 'a$to&i $a&e pot p&o4eni at>t din inte&io&ul $o paniei $>t %i din eEte&io&ul ei. (a$to&ii inte&ni sunt &ep&e6enta#i de p&o$esele de e4alua&e a postu&ilo& %i de ie&a&@i6a&e a lo& da& ni4elul ast'el sta!ilit poate 'i odi'i$at de aptitudinile3 $o peten#ele %i &e6ultatele o!#inute de o$upantul postului. (a$to&ii eEte&ni &ep&e6int" ni4elu&ile ta&i'elo& din pia#a pe $a&e a$ti4ea6" $o pania. Sala&iul de !a6" este eEp&i at su! 'o& a uno& su e luna&e3 s"pt" >nale sau o&a&e <sala&iul 7n 'un$#ie de ti p=. Sunt posi!ile %i $&e%te&i $onsolidate 7n 'un$#ie de 4e$@i ea 7n un$" sau 4e$@i ea 7n $o pania &espe$ti4"< 'ideli6a&e=. Unele $o panii o'e&" an1aDa#ilo& %i !onusu&i !"ne%ti 7n 'un$#ie de pe&'o& an#ele lo&. != La sala&iul de !a6" pot 'i ad"u1ate recompense financiare suplimentare3 7n 'un$#ie de aptitudini3 $o peten#" sau eEpe&ien#". De $ele ai ulte o&i3 a$este supli ente sunt in$luse 7n ni4elul de !a6". Atun$i $>nd nu se in$lud 7n sala&iul de !a6"3 sunt nu ite &e$o pense 4a&ia!il"3 sau &e$o pense la &is$. A$este tipu&i de &e$o pense supli enta&e se 7nt>lnes$ la ana1e&ii $oo&donato&i ai uno& e$@ipe de 4>n6"&i3 $a&e sunt &e$o pensa#i supli enta& la dep"%i&ea planului de 4>n6"&i3 &epa&ti6at. Re$o pensa&ea doa& pe !a6" de $o ision a 4>n6"to&ilo& p&esupune asu a&ea de $"t&e a$e%tia a 7nt&e1ului &is$. De $ele ai ulte o&i a$e%tia nu au sta!ilit un sala&iu 'iE 7n 'un$#ie de ti pul lu$&at3 ei sunt &et&i!ui#i pe !a6" de $o ision 7n 'un$#ie de 4olu ul 4>n6"&i &eali6ate3 $@ia& da$" 7n a$ti4it"#ile lo& au %i alte sa&$ini B Alte &e$o pense supli enta&e339 suntB &e une&a&ea indi4idual" 7n 'un$#ie de pe&'o& an#" U sala&iul de e&it ? supli ente 'a#" de sala&iul de !a6"3 a$o&date 7n u& a e4alu"&ii pe&'o& an#elo& o!#inute < o!#ine&ea uno& pe&'o& an#e supe&ioa&e=C !onusu&ile U &e$o pense pent&u pe&'o& an#e deose!ite3 pl"tite 7n su " uni$"3 7n 'un$#ie de &e6ultatele o!#inute de an1aDa#i3 de e$@ipa de 4>n6a&e sau de $o panie 7n ansa !lul ei <pe&'o& an#e o!#inute de e$@ipa de 4>n6a&e peste planul de 4>n6"&i sta!ilit de $ondu$e&ea $ent&al"=C p&e ii U a$o&date 7n 'un$#ie de o!#ine&ea uno& #inte p&esta!ilite3 enite s" oti4e6e an1aDa#ii s" atin1" ni4elu&i tot ai &idi$ate de pe&'o& an#". :intele sunt $uanti'i$ate de ulte o&i 7n indi$ato&i 4alo&i$iC
38 3*

Dup" M.A st&on1 U op $it3 20033 pa1 885 Dup" 2.A.C@i%u U op $it 200*3 pa1 1)9 39 Dup" M. A st&on1 U op $it3 20033 pa1 888

13*

$o isioanele U o 'o& " spe$ial" de sti ulente a$o&date $elo& $a&e 4>nd asi1u&"&i <a1en#ilo&3 inspe$to&ilo& %i !&oFe&ilo&= %i uneo&i $elo& $a&e $oo&donea6" e$@ipa de 4>n6a&eC &e une&a&ea 7n 'un$#ie de 4e$@i e U &e$o pensa $a&e $&e%te $u su e 'iEe3 7nt&?o s$al" sau 1&il" 7n 'un$#ie de 4e$@i ea 7n 'un$#ia &espe$ti4"C &e une&a&ea 7n 'un$#ie de anii lu$&a#i 7n a$eea%i $o panie? &e$o pensa $a&e $&e%te $u o $ot" 4a&ia!il" 7nt&?o s$al" pe&sta!ilit" 7n 'un$#ie de anii lu$&a#i 7n a$eea%i $o panie. A$east" &e une&a&e este enit" s" stope6e 'lu$tua#ia 'o&#ei de un$" %i s" &"spl"teas$" sta!ilitatea 'o&#ei de un$" 7n a$eea%i $o panieC &e une&a&ea 7n 'un$#ie de aptitudini U de $ele ai ulte o&i ea este in$lus" 7n sala&iul de !a6"C atun$i $>nd se a$o&d" sepa&at se ai nu e%te %i sala&i6a&e pe !a6a $uno%tin#elo&. A$easta 4a&ia6" 7n 'un$#ie de ni4elul aptitudinilo& pe $a&e le de#ine an1aDatul <&e une&a&ea supli enta&" a $onsilie&ilo& $a&e de &e1ul" de#in $uno%tiin#e $o pleEe3 nu doa& 7nt&?o &a u&" sau alta a do eniului=C &e une&a&ea 7n 'un$#ie de ni4elul de $o peten#" U este 4a&ia!il" de la an1aDat la altul 7n 'un$#ie de ni4elul de $o peten#" al a$esto&aC spo&u&ile U ele ente ale pa$@etului sala&ial o'e&ite $a su e de !ani sepa&ate pent&u o&ele supli enta&e3 un$a 7n $ondi#ii de st&es3 inte&4en#ii &apide sau uneo&i pent&u 'aptul $" an1aDatul lo$uie%te 7nt&?un o&a% a&e. Uneo&i spo&u&ile pent&u $ei $a&e lo$uies$ 7nt&?un o&a% a&e sunt $onsolidate $u sala&iul3 pent&u si pli'i$a&ea st&u$tu&ii sala&ialeC &e une&a&ea 7n 'un$#ie de $ont&i!u#ie U sala&i6a&e 7n 'un$#ie de $ont&i!u#ia adus" de pe&'o& an#ele %i $o peten#a an1aDatului indi4idualC planu&ile de e$ono ii U sunt su e de !ani pe $a&e an1aDato&ul le 4i&ea6" 7n $ontu&i de e$ono ii des$@ise pe nu ele an1aDatului3 a$esta put>nd !ene'i$ia de su ele &espe$ti4e nu ai dup" 7 plini&ea unui anu it nu "& de ani <8?10?18=3 7n a$east" pe&ioad" an1aDato&ul asi1u&>ndu?%i se&4i$iile an1aDatului. Da$" an1aDatul p"&"se%te $o pania 7nainte de eEpi&a&ea pe&ioadei &espe$ti4e3 nu 4a !ene'i$ia de$>t de o i$" pa&te din su a a$u ulat"C dist&i!ui&ea 4enitu&ilo& 7n ti pul anului U la dep"%i&ea planu&ilo& p&opuse3 an1aDato&ul dist&i!uie o pa&te a a$esto&a su! 'o& " de su e supli enta&e la sala&iul de !a6" ne1o$iat3 a$easta nedepin6>nd doa& de 4enitu&ile o!#inuteC dist&i!ui&ea p&o'itului la s'>&%itul anului U da$" p&o'itul plani'i$at pent&u un an 'inan$ia& este dep"%it dato&it" apo&tului di&e$t al uno& an1aDa#i p&in apo&tul lo& di&e$t3 atun$i o pa&te a p&o'itului o!#inut se poate ne1o$ia $u ana1e&ii sau $u a$#iona&ii s" se dist&i!uie $elo& $a&e au pa&ti$ipat di&e$t la o!#ine&ea lui.

0.0.*. 1ecompense indirecte La ne1o$ie&ea pa$@etului sala&ial o i po&tan#" deose!it" pent&u an1aDat o a&e %i &e$o pensa indi&e$t" sau alt'el spus3 'a$ilit"#ile a$o&date an1aDa#ilo& pent&u pe&ioada de a$ti4itate $>t %i dup" 7n$eta&ea a$esteia.

139

Re$o pensa indi&e$t" p&esupune a4antaDe so$ialeB plata aDutoa&elo& de %o aD3 asi1u&"&i edi$ale3 asi1u&"&i de 4ia#"3 pensii de in4aliditate3 pensii pent&u in$apa$itate te po&a&" de un$"3 pensii de u& a%3 pensii pent&u 4e$@i ea 7n un$"3 des$@ide&ea de $ontu&i la 'ondu&ile p&i4ate de pensii3 p&i e de pensiona&e3 et$3 da& %i alte a4antaDe o'e&ite de an1aDato& $a&e $onstau 7nB a%in" de se&4i$iu3 tele'on o!il %i a!ona ent $u inute in$luse3 plata uno& $u&su&i de inst&ui&e sauA%i pe&'e$#iona&e3 plata t&anspo&tului la lo$ul de un$"3 a!ona ente la &e4iste %i 6ia&e de spe$ialitate3 'a$ilit"#i pent&u e'e$tua&ea $on$ediilo& de odi@n"3 &edu$e&i ale p&i elo& de asi1u&a&e pent&u $ont&a$tele pe&sonale ale an1aDa#ilo& %i ale 'a iliei a$estuia. Toate a$estea3 7 p&eun" $u alte 'a$ilit"#i o'e&ite de $odul un$ii din Ro >nia 'a$ pa&te din pa$@etul sala&ial al an1aDa#ilo& din $o paniile din Ro >nia. (a$ilit"#ile o'e&ite an1aDa#ilo& de $odul un$ii din Ro >nia p&esupun su e pl"tite de an1aDato& pent&u ti pul 7n $a&e an1aDatul nu lu$&ea6"3 adi$"B $on$edii de odi@n"3 $on$edii edi$ale3 $on$edii $u o$a6ia uno& s"&!"to&i le1ale sauA%i &eli1ioase. Con$edii pent&u &e6ol4a&ea uno& p&o!le e pe&sonale <nun#i3 $"s"to&ii3 7n o& >nt"&i=3 ti p de deplasa&e 7n inte&es de se&4i$iu3 ti pul pet&e$ut la di'e&ite $u&su&i3 se ina&ii3 $on1&ese. Re$o pensa indi&e$t" al"tu&i de 'a$ilit"#ile so$iale %i supli enta&e a$o&date an1aDa#ilo& este i po&tant" %i pent&u $o panie deoa&e$e plata $u&su&ilo& de inst&ui&e %i pe&'e$#iona&e pent&u anu i#i an1aDa#i 7i p&e1"te%te pe a$e%tia s"?i 7nlo$uias$" pe $ei $a&e p"&"ses$ $o pania pent&u alta $a&e le o'e&" lo$u&i de un$" ai !ine pl"tite3 se pensionea6" sau pe $ei $a&e nu 'a$ do4ada pe&'o& an#elo& a%teptate de $"t&e ana1e&i %i a$#iona&i.

;.<. Reali.a$ea #i modela$ea sistemului de $e"ompense


0.3. . $legerea structurilor salariale St&u$tu&a sala&ial" a unei $o panii t&e!uie s" &e'le$te tipul ana1e entului $o paniei. Modul 7n $a&e este aleas" st&u$tu&a sala&ial" %i odul de ela!o&a&e a a$esteia 4o& $onstitui p>&1@ii $a&e?l 4o& aDuta pe ana1e& s" du$" la 7ndeplini&e o!ie$ti4ele p&e4"6ute 7n planul de a'a$e&i al $o paniei. Co paniile t&e!uie s"?%i $onst&uias$" un siste de sala&i6a&e $>t ai $o&e$t %i ai e'i$ient3 lu$&u $a&e p&esupune t&ata&ea e$@ili!&at" a an1aDa#ilo& at>t 'a#" de ediul eEte&n al $o paniei 7n $o&ela#ie $u sala&iile $elo&lalte $o petitoa&e din pia#" $>t %i 'a#" de ediul inte&n. O st&u$tu&" sala&ial" e$@ili!&at" p&esupune &eali6a&ea unui anu it e$@ili!&u 7nt&e ni4elu&ile de sala&i6a&e ale postu&ilo& si ila&e din alte $o panii de a$eea%i "&i e3 ni4elul sala&ial sta!ilit de ana1e entul $o paniei <e$@itatea eEte&n"P1&adul de $o petiti4itate=3 $e&in#ele &elati4e ale di'e&itelo& postu&i din $o panie <e$@itatea inte&n"= %i e$@itatea indi4idual" <$alit"#ile pe&sonale %i p&o'esionale ale 'ie$"&ui an1aDat=. 1. #nali)a posturilor din companie +&i ul pas la $on$ep#ia unei st&u$tu&i sala&iale po&ne%te de la anali6a postu&ilo& din $o panie3 e4alua&ea %i ie&a&@i6a&ea a$esto&a dup" una din etodele $unos$ute3 ie&a&@i6a&e $a&e t&e!uie '"$ut" at>t 7n inte&io&ul 'ie$"&ui $o pa&ti ent $>t %i a $o pa&ti entelo& din st&u$tu&a o&1ani6ato&i$" a $o paniei. A$est p&o$es este 'oa&te di'i$il de t&anspus 7n p&a$ti$" a4>nd 7n 4ede&e di4e&sitatea postu&ilo& $a&e eEist" 7nt&?o $o panie %i de ultitudinea 'a$to&ilo& $a&e in'luen#ea6" pia#a %i 'ie$a&e $o panie 7n pa&te.

13)

E4alua&ea %i ie&a&@i6a&ea postu&ilo& $&eea6" $ad&ul etodolo1i$ %i o'e&" "su&i &a#ionale 7n !a6a $"&uia poate 'i $onst&uit siste ul de sala&i6a&e. Da& o&i$e $o panie do&e%te i ple enta&ea unui siste de sala&i6a&e e4aluat %i $uanti'i$at 7n 'un$#ie de un$a e'e$ti4 des'"%u&at" de 'ie$a&e an1aDat 7n &apo&t $u un$a des'"%u&at" de $eilal#i an1aDa#i 7n $o&ela#ie di&e$t" $u $ondi#iile eEte&ne din pia#a un$ii %i din 6ona 1eo1&a'i$" 7n $a&e?%i des'"%oa&" a$ti4itatea. +ent&u dete& ina&ea %tiin#i'i$" a &ela#iei dint&e e4alua&ea postu&ilo& %i a sala&iului &elati4 dint&?o $o panie a ales etoda p&e6entat" de 2.A.C@i%u3)3 %i $a&e $onst" 7n &ep&e6enta&ea 1&a'i$" a sala&iilo& a$o&date B

Figura F$D$ /edian pentru !ta0ilirea !alariilor 'n compartimentele unei companii Mediana t&asat" de noi une%te postul $u $el ai i$ pun$taD dup" e4alua&ea $ea ai &ep&e6entati4"3 7n $on$ep#ia noast&"3 %i al sala&iului a'e&ent lui3 $u postul la $a&e?i $o&espunde pun$taDul $el ai a&e din e4alua&ea noast&" %i $"&uia 7i $o&espunde sala&iul $el ai a&e. +&in a$east" 'o& " de &ep&e6enta&e $el ai $o&e$t sunt sta!ilite sala&iul $el ai i$ %i $el ai a&e. Ea poate se&4i $a !a6" pent&u desi1n?ul postu&ilo& de un$" pe t&epte %i ni4elu&i ie&a&@i$e. Dup" &ep&e6enta&ea 1&a'i$" a sala&iilo& din $o panie 'a#" de aEa edian"3 ana1e&ul de &esu&se u ane3 7%i 'o& ea6" o i a1ine asup&a st&u$tu&ii sala&iale 'olosite %i da$" este su'i$ient" o sin1u&" st&u$tu&" sala&ial" pent&u toate postu&ile din $o panie sau a$estea t&e!uie 7 p"&#ite 7n 'a ilii de postu&i3 pent&u 'ie$a&e 'a ilie 'iind ne$esa&" $on$epe&ea unei st&u$tu&i sala&iale. (a ilia de postu&i3, se poate de'ini $a 'iind un 1&up sta!il de postu&i din inte&io&ul unei o&1ani6a#ii le1ate 7nt&e ele p&in ele ente $e de&i4" din spe$i'i$ul a$ti4it"#ilo& de eEe$utat3 o&1ani6a&ea ad inist&ati4"3 o!i%nuin#e so$iale %i $a&e au $a&a$te&isti$i $o une %i $&ite&ii $o une 7n 'iEa&ea sala&iilo&. G&upa&ea postu&ilo& 7n 'a ilii ai o'e&" ana1e entului $o paniei posi!ilitatea de a $o pa&a ni4elul sala&iilo& din $o panie $u $ele ale 'a iliei analoa1e de la $elelalte $o panii de "&i e si ila&" din pia#". 2. #nali)a tarifelor de pia +ent&u asi1u&a&ea uno& ni4elu&i de sala&i6a&e $o petiti4e3 $o pania t&e!uie s" identi'i$e ta&i'ele din pia#" pent&u postu&ile <sau 'a iliei postu&ilo&= din inte&io&ul ei3 ai
3) 3,

Dup" 2.A.C@i%u U op $it3 200*3 pa1 2*) Di$#iona&V o' O$upational Titles ? US Dept. o' La!o&3 1,)03 pa1 235<(inal &epo&t to t@e U.S. Dept. o' La!o& '&o t@e Co ittee on O$$upational Classi'i$ation and AnalVsis=. Mas@in1ton3 DCB National A$ade V +&ess.

13,

ales a $elo& $a&e sunt ai 4ulne&a!ile la p&esiunile pie#ei din $au6a de'i$itului de 'o&#" de un$" din do eniul &espe$ti4. Ta&i'ul de pia#"3 dup" p"&e&ea noast&" nu se poate &apo&ta de$>t la un do eniu spe$i'i$. C@ia& %i 7n inte&io&ul unui do eniu spe$i'i$3 eEist" o 1a " de ta&i'e de pia#"3 pl"tite de di4e&se $o panii3 $@ia& %i pent&u postu&i identi$e3 in'luen#ate de di'e&i#i 'a$to&i %i de pa&ti$ula&it"#ile 'o&#ei de un$" o'e&ite. A$est lu$&u este 7nt>lnit la postu&ile ana1e&iale sau a alto& o$upa#ii3 7n $a&e 7ndato&i&ile 4a&ia6" $onside&a!il3 $@ia& da$" 'un$#ia este a$eea%i %i 7n $a&e sala&i6a&ea este pute&ni$ in'luen#at" de $alitatea %i 4aloa&ea pent&u $o panie a &espe$ti4ului an1aDat. +ent&u a sta!ili&ea ta&i'elo& de pia#" 4o& t&e!ui '"$ute studii3 p&i4ind sala&i6a&ea p&a$ti$at" 7n $elelalte $o panii3 da& a$easta t&e!uie utili6at" doa& pent&u a o'e&i o i a1ine 1ene&al" asup&a sala&iilo& p&a$ti$ate3 ni$ide$u ea nu t&e!uie s" stea la !a6a ela!o&"&ii siste ului de &e une&a&e. +ent&u $a studiile s" &e'le$te i a1inea &eal" din pia#"50t&e!uie s" 7ndeplineas$" u& "toa&ele $a&a$te&isti$iB in'o& a#iile s" $up&ind" date $o&e$te3 &ep&e6entati4e3 &e'e&itoa&e la $on#inutul 'a iliei postului %i a sala&iilo& de !a6"3 a !onusu&ilo& %i a !ene'i$iilo& o!#inute de 'ie$a&eC s" se 'a$" o $o pa&a#ie $o&e$t" 7nt&e postu&i su! aspe$tul di ensiunilo& $ondi#iilo& din 'ie$a&e $o panie U a%a nu itul p&o$es de $upla&e a postu&ilo&C in'o& a#iile o!#inute s" 'ie a$tuali6ate la 6iC datele %i in'o& a#iile o!#inute s" 'ie inte&p&etate 7n lu ina $i&$u stan#elo& %i ne$esit"#ilo& $o paniei $a&e 'a$e studiulC Studiile de pia#" 7n do eniul &e une&"&ii t&e!uie s" $up&ind" %i a%a nu ita X$upla&e a postu&ilo&S si ila&e pent&u $a&e se o!#in ta&i'ele de pia#". A$este postu&i se pot $upla dup" u& "toa&ele etode spe$i'i$ate 7n su&sa $itat"3 enu e&ate 7n o&dinea $&es$"toa&e a a$u&ate#ei lo&B dup" denu i&ea postului U $a&e de ulte o&i 1ene&ea6" $on'u6iiC dup" o s$u&t" des$&ie&e a postului3 a ni4elului de &esponsa!ilitate U etod" la 'olosi&ea $"&eia eEist" &is$ul apa&i#iei uno& 1&e%eliC dup" 'i%ele sinteti$e ale postului U p&in $a&e se de'ines$ postu&ile %i se spe$i'i$" di ensiunile 'ie$"&ui post su! aspe$tul &esu&selo& $ont&olate ? etod" $u o a$u&ate#e ai a&e de$>t $elelalte des$&ise ante&io& da& $a&e nu asi1u&"3 totu%i un ni4el de $o&e$titudine su'i$ient de eEa$t. dup" 'i%ele detaliate ale postu&ilo& U sunt ai la!o&ioase %i detalia6" 'ie$a&e sa&$in" %i at&i!u#ie $o pa&>nd?o $u a $eluilalt post 7ns" ne$esit" un e'o&t $onside&a!il la e'e$tua&ea anali6eiC dup" do$u enta#ia de e4alua&e a postu&ilo& %i 'i%ele de post U p&e6int" in'o& a#ii $oe&ente desp&e ele entele $e pot 'i $onside&ate $o pa&a!ile3 da& anali6a $onsu " 'oa&te ult ti pC de &e1ul" a$este anali6e sunt '"$ute de $"t&e 'i& e spe$iali6ate. In'o& a#iile pent&u a$este studii se o!#in din di'e&ite su&se3 $u Studiile de spe$ialitateC
50

suntB

Dup" M.A st&on1 U op.$it3 20033 pa1 8,2

150

Studiile '"$ute 7n u& a pu!li$it"#ii din

ass? ediaC

1tudiile de specialitate pot 'i '"$ute de depa&ta entul de &esu&se u ane al $o paniei inte&esate sau pot 'i $o andate uno& 'i& e de $onsultan#" 7n ana1e ent. Re$o and" 4a&ianta a doua deoa&e$e sunte si1u&i $" ni$i o $o panie din pia#" nu i?a& o'e&i alteia in'o& a#ii desp&e siste ul s"u de &e une&a&e sau $on#inutul 'i%elo& de post din $o panie. Re'e&ito& la studiile efectuate dup informa iile publicitare din mass-media 3 nu le &e$o and" pent&u $" nu 7ntodeauna sunt &eale. A$este in'o& a#ii se o!#in din anun#u&ile pu!li$ita&e p&i4ind o'e&tele de un$". Uneo&i a$estea pot 'i utili6ate $a su&se supli enta&e de in'o& a#ii. 5. Planul de afaceri i direc ia de de)!oltare a companiei O dat" '"$ut3 studiul $o pa&ati4 al ta&i'elo& din pia#" $u al postu&ilo& sau 'a iliilo& de postu&i din $o panie %i sta!ilit ni4elul de sala&i6a&e3 u& "to&ul pas 7n $on$epe&ea p&o1&a ului de sala&i6a&e 7l $onstituie 7n#ele1e&ea planului de a'a$e&i %i a di&e$#iei de de64olta&e a $o paniei 7n $onteEtul e4olu#iei pie#ei &o >ne%ti. Anali6ele $a&e t&e!uies$ '"$ute se $e& a 'i detaliate pe pa&ti$ula&it"#ile eEistente 7n 'ie$a&e $o panie3 pe ne4oia de pu!li$itate a $o paniei. Toate a$este aspe$te se 4o& &e'le$ta 7n $e&in#ele spe$i'i$e de pe&sonal %i de &e une&a&e a an1aDa#ilo&. A%a $u a ai spe$i'i$at3 de o deose!it" i po&tan#"3 la ela!o&a&ea siste ului de &e une&a&e a su$u&salelo& te&ito&iale $onside&" $" t&e!uie s" ai!" &ealit"#ile $on$&ete p&i4ind poten#ialul 6onei 7n $a&e su$u&sala 7%i des'"%oa&" a$ti4itatea3 nu "&ul su$u&salelo& din 6on"3 pe&sonalul $ali'i$at din 6on" %i nu 7n ulti ul &>nd poten#a 'inan$ia&" a popula#iei din &a6a te&ito&ial" 7n $a&e su$u&sala 7%i des'"%oa&" a$ti4itatea. Nu ai ast'el3 pe&sonalul din 7nt&ea1a $o panie3 indi'e&ent de 6ona sau depa&ta entul 7n $a&e?%i des'"%oa&" a$ti4itatea3 4a 'i &et&i!uit pent&u &e6ultatele o!#inute 7n $on$o&dan#" $u e'o&tul depus. Dato&it" nu e&o%ilo& 'a$to&i $a&e in'luen#ea6" $@eltuielile unei $o panii %i a 'aptului $" uneo&i3 unele dint&e a$estea nu se pot $ont&ola sau a 'aptului $a '"&" unele dint&e ele nu se poate des'"%u&a a$ti4itatea <$@eltuielile ad inist&ati4e=3 de ulte o&i 7nt&e ta&i'ele de pia#" ale a$eluia%i post %i &et&i!u#ia an1aDa#ilo& sunt di'e&en#e se ni'i$ati4e. +ent&u a $o pensa lipsa !anilo&3 unele $o panii &e$u&1 la alte $o pensa#ii ne'inan$ia&e3 da& $a&e 7 piedi$" i1&a#ia an1aDa#ilo& 4alo&o%i de la $o paniile i$i $"t&e $ele a&i513 $u suntB &e$unoa%te&ea pe&'o& an#elo& indi4iduale 7n a$ti4it"#ile des'"%u&ateC ap&e$ie&ea ini#iati4ei %i a $&eati4it"#ii pe&sonaleC aDo&a&ea $o peten#elo& %i a li!e&t"#ilo& 7n lua&ea de$i6iilo&C sta!ili&ea uno& o!ie$ti4e $a&e pot 1ene&a $o peti#ii 7nt&e an1aDa#iC in'o& a&ea 7n pe& anen#" desp&e situa#ia 'inan$ia&" a $o paniei %i a &atin1ului $a&e i?a 'ost sta!ilitC satis'a$#ia pe&sonal" 7n 'un$#ie de aspi&a#iile p&o'esionaleC statutul so$ial $on'e&it de $o pania la $a&e lu$&ea6" %i de postul o$upat 7n $ad&ul a$esteiaC &ela#iile $u ana1e&ii %i $u $ole1ii din $o panieC 4aloa&ea p&o'esional" a $elo& $a&e $ondu$ $o pania %i depa&ta entele i po&tanteC
51

Dup" 2.A. C@i%u U op $it3 200*3 pa1 29*

151

$ondi#iile de un$"C eEisten#a unui siste $o&e$t de e4alua&e a pe&'o& an#elo&C t&anspa&en#" %i $o uni$a&eC e$@itate inte&n" <e$@ili!&u 7nt&e &e$o pensele an1aDa#ilo& din $o panie= Mul#i dint&e an1aDa#ii 4alo&o%i sunt at&a%i de a$este &e$o pense3 $a&e deseo&i sunt ai ap&e$iate la pa$@etul sala&ial de$>t su e $onsistente de !ani3 ia& $o paniile $a&e le o'e&" 'a$ i po&tante &edu$e&i la $@eltuielile sala&iale en#in>ndu?%i totodat" an1aDa#ii $u $a&e pot 'a$e pe&'o& an#". 0.3.%.$naliza i conceperea unei structuri salariale St&u$tu&a sala&ial" o'e&" $ad&ul ne$esa& 1estion"&ii sala&iilo& de !a6"3 a $&e%te&ilo& sala&iale %i uneo&i a !ene'i$iilo& %i sti ulentelo& an1aDa#ilo&. +&in$ipalele st&u$tu&i sala&iale $a&e pot 'i 'olosite la &e une&a&ea pe&sonalului %i a $"&o& od de utili6a&e o 4o detalia 7n $ontinua&e3 suntB st&u$tu&ile t&adi#ionale $u $lase de sala&i6a&e3 st&u$tu&ile $u !en6i eEtinse3 'a iliile de postu&i3 s$alele sala&iale3 st&u$tu&i $u postu&i indi4iduale. Unele $o panii utili6ea6" pe l>n1" st&u$tu&ile sala&iale 'olosite %i a%a nu itele ta&i'e XspotS3 spe$i'i$e an1aDa#ilo& indi4iduali3 '"&" un $ad&u $la& de'init. St&u$tu&ile sala&iale sunt ne$esa&e pent&u asi1u&a&ea unui $ad&u $on$&et de i ple enta&e a unei politi$i sala&iale e$@ita!ile3 $o&e$te3 $onse$4ente %i t&anspa&ente. Ele pe& it ana1e entului de &esu&se u ane al $o paniei s" dete& ine ni4elu&ile de sala&i6a&e ale 'a iliilo& de postu&i3 ale postu&ilo& %i a di4e&%ilo& an1aDa#i3 $onstituind totodat" s$@eletul unui ana1e ent e'i$ient. +ent&u $a siste ul de &e une&a&e s"?%i atin1" s$opul 7n $ad&ul planului de a'a$e&i3 st&u$tu&a sau st&u$tu&ile sala&iale alese pent&u 'a iliile de postu&i din $o panie t&e!uie s" 7ndeplineas$" $>te4a $&ite&ii52B s" $o&espund" $e&in#elo& %i $a&a$te&isti$ilo& do eniului $o paniei 7n $a&e se i ple entea6" %i an1aDa#ilo& a$esteiaC s" 'a$ilite6e 1estiona&ea 4alo&ilo& $o paniei %i atin1e&ea unui ni4el de e$@itate %i $onse$4en#" 7n ana1e entul &e$o penselo& an1aDa#ilo&C s" poat" 'i adaptat o&i de $>te o&i 'a$to&ii eEte&ni in'luen#ea6" a$ti4itatea $o paniei ia& de64olta&ea a$esteia soli$it" s$@i !a&ea siste ului de &e une&a&eC s" p&e4ad" &e$o pensa&ea pe&'o& an#elo& o!#inute %i p&in a$easta $&e%te&ea ni4elului de aptitudini %i $o peten#e ale pe&'o& e&ilo&C s" spe$i'i$e opo&tunit"#ile de &e$o pensa&e %i $ele spe$i'i$e $a&ie&elo& an1aDa#ilo&C s" ai!" o $onst&u$#ie lo1i$" %i $la&"3 ast'el 7n$>t odul de ope&a&e s" 'ie $o uni$at &apid %i si plu an1aDa#ilo&C s" pe& it" ana1e entului $o paniei s" eEe&$ite $ont&olul asup&a odului de i ple enta&e a politi$ilo& %i !u1etelo& de sala&i6a&e. 1. 1tructuri salariale

52

Dup" M. A st&on1 U op. $it3 20033 pa1 8,)

152

A%a $u a ai a&"tat3 $ele ai u6uale st&u$tu&i sala&iale %i odul lo& de ope&a&e3 $a&e pot 'i i ple entate 7n $o paniile &o >ne%ti pent&u &e une&a&ea pe&sonalului3 sunt u& "toa&eleB a= structuri salariale pe clase de salari)are U a$este st&u$tu&i $onstau dint&?un nu "& de $lase de postu&i3 7n 'ie$a&e $las" sunt plasate postu&i de 4aloa&e e$@i4alent" <o!#inute 7n u& a e4alu"&ii postu&ilo&=. (ie$"&ei $lase 7i este ata%at un inte&4al de sala&i6a&e. MaEi ul sala&iului unui inte&4al t&e!uie s" 'ie $al$ulat $u o 4aloa&e 7nt&e 20?80` ai a&e de$>t ini ul inte&4alului. Sala&iul unei $lase poate 'i sta!ilit %i $a 4alo&a&e a pun$tului de iDlo$3 ia& inte&4alul $o&espun6"to& $a %i $ot" pa&te < ai i$" %i ai a&e= 'a#" de a$est pun$t3 eEe plu *0?150`. Mana1e entul $o paniei poate sta!ili pun$tul de iDlo$ si ila& $u ta&i'ele de pia#" ale 'a iliei de postu&i pent&u $a&e sta!ile%te a$east" st&u$tu&" de sala&i6a&e3 ia& inte&4alul a!ate&ilo& poate 'i la&13 $o&espun6"to& odului 7n $a&e?%i ap&e$ia6" sala&ia#ii 'a#" de a$este ta&i'e <inte&4alul poate 'i ai la&1 sau ai st&> t3 7n 'un$#ie de studiile de pia#" &e6ultate3 des$&ise la pa&a1&a'ul ante&io&=. +un$tul de iDlo$3 poate %i t&e!uie p&i4it $a 4aloa&e $e $o&espunde unui an1aDat pe deplin $o petent. Inte&4alul sala&ial ata%at unei $lase t&e!uie 7n a%a 'el sta!ilit 7n$>t s" pe& it" ana1e entului s" ope&e6e $&e%te&i sau s$"de&i sala&iale. != structuri salariale cu ben)i e/tinse U se deose!e%te de p&e$edenta st&u$tu&" sala&ial" p&in a$eea $" nu "&ul $laselo& este $o p&i at 7nt&?un nu "& ai i$ de !en6i3 $a&e sunt ult ai la&1i. Mana1e entul sala&i6"&ii 7nt&?o st&u$t&u&" $u !en6i eEtinse poate 'i ult ai 'leEi!il de$>t 7nt&?o st&u$tu&" $u $lase de sala&i6a&e. Li itele dint&e !en6i sunt de'inite 7n u& a e4alu"&ii postu&ilo&. +ostu&ile se pot in$lude 7n !en6i sau p&in &apo&ta&ea sala&iului postului la ta&i'ul de pia#" o&i p&int&?o $o !ina#ie a e4alu"&ii postu&ilo& $u ta&i'ele de pia#". Ien6ile pot 'i identi'i$ate dup" &olul %i i po&tan#a postu&ilo&C t&e!uie s" se identi'i$e postu&i sau 1&upu&i de postu&i etalon3 'ie$a&e post u& >nd s" 'ie in$lus 7nt&?o !ad" 7n 'un$#ie de postu&ile sau 1&upele etalon. In $ad&ul 'ie$"&ei !en6i t&e!uie de'inite ai ulte 6one $a&e indi$" odalit"#i no& ale de $&e%te&e sala&ial". A$este st&u$tu&i $u !en6i eEtinse las" ai ult lo$ de64olt"&ii $a&ie&elo& an1aDa#ilo& p&in deplasa&ea pe o&i6ontal" 7n $ad&ul !en6ii <$@ia& %i din$olo de li itele de'inite ale !en6ii $o&espun6"toa&e= 7n 'un$#ie de $&e%te&ea 1a ei de a$ti4it"#i3 $ont&i!u#ii %i $o peten#e ale an1aDatului. C&e%te&ea sala&ial" %i de64olta&ea $a&ie&ei nu se li itea6" doa& la p&o o4a&ea 7nt&?o $las" supe&ioa&" de sala&i6a&e. $= structurile salariale cu familii de posturi U a$este st&u$tu&i $up&ind 1&upu&i sau 'a ilii de postu&i $a&e sunt 7n&udite p&in a$ti4it"#ile pe $a&e le p&esupun %i p&in tipu&ile de aptitudini 'unda entale utili6ate de an1aDa#i. In inte&io&ul 'a iliei sunt di'e&en#iate 7nt&e ele p&in ni4elul &esponsa!ilit"#ilo&3 $o peten#elo& %i aptitudinilo&. (ie$a&e 'a ilie de postu&i a&e p&op&ia sa st&u$tu&" de ni4elu&i3 'ie$a&e ni4el t&e!uind s" 'ie de'init p&in &esponsa!ilit"#i3 aptitudini sau $o peten#e a$o&date 'ie$"&ui an1aDat. Ni4elului &espe$ti4 i se poate ata%a un inte&4al sala&ial de'init3 $a $el des$&is 7n st&u$tu&a sala&ial" pe $lase de sala&i6a&e. A$est ni4el de sala&i6a&e poate 'i i pus %i de ta&i'ul de pia#"3 $o&espun6"to& 'a iliei de postu&i &espe$ti4e. Este o st&u$tu&" $a&e din pun$tul nost&u de 4ede&e se p&etea6" $el ai !ine la $o paniile de asi1u&"&i3 unde 'ie$a&e din 'a iliile de postu&i t&e!uie t&atate sepa&at at>t din pun$tul de 4ede&e al &e$o penselo& $>t %i al a4ans"&ii 7n $a&ie&".

153

Unul din a4antaDele a$estei st&u$tu&i sala&iale este $" poate 'i plani'i$at" a4ansa&ea 7n $a&ie&" p&in de64olta&ea aptitudinilo& %i a $o peten#elo& ia& an1aDa#ii pot $on%tienti6a opo&tunit"#ile de de64olta&e o'e&ite de 'a ilia de postu&i %i de $elelalte 'a ilii. "odel combinat de structur salarial cu ben)i e/tinse i cu familii de posturi U odelul p&esupune $&ea&ea 7n $ad&ul unei !en6i a ai ulto& 'a ilii de postu&i. Este posi!il %i de'ini&ea ai ulto& !en6i eEtinse 7n $ad&ul unei st&u$tu&i $u 'a ilii de postu&i. E4olu#ia sala&i6"&ii an1aDa#ilo& indi4iduali a&e lo$ pe 'ie$a&e 'a ilie da& se en#ine totodat" o st&u$tu&" o!i%nuit" $u !en6i %i posi!ilitatea $o&el"&ii la ni4elul 7nt&e1ii $o panii p"st&>ndu?se e$@itatea inte&n"3 pe& i#>ndu?se %i de64olta&ea $a&ie&ei an1aDa#ilo& 7n $ad&ul $o paniei. d= scalele de salari)are U siste ul $onst" dint&?o se&ie de topu&i $&es$"toa&e $a&e po&nes$ de la sala&iul $el ai i$ p>n" la sala&iul $el ai a&e din $o panie. Topul $&es$"to& poate 'i uni$ pent&u toat" s$ala sau poate 'i $&es$"to& sp&e ni4elu&ile supe&ioa&e <adi$" ni4elu&ile supe&ioa&e pot 'i aDo&ate $u topu&i supe&ioa&e=. EEe pluB la ni4elu&ile in'e&ioa&e sala&i6a&ea se aDo&ea6" $u un top de 8` 7n 'ie$a&e an ia& la ni4elu&ile de iddle? ana1e ent topul aDo&"&ilo& este de 10` 7n 'ie$a&e an. Este un odel de sala&i6a&e 7nt>lnit adesea 7n se$to&ul pu!li$ <nu 7n $el p&i4at unde $&e%te&ile sala&iale sunt 7n 'ie$a&e an 'un$#ie de planul de a'a$e&i %i pe&'o& an#ele &eali6ate=. e= 1tructuri cu posturi indi!iduale U uneo&i este di'i$il de sta!ilit un odel de &e$o pensa&e p&int&?un siste de sala&i6a&e unita& 7n $a&e to#i an1aDa#ii s" 'ie &et&i!ui#i dup" un odel e$@ita!il 7n 'un$#ie de e'o&tul depus %i 7n $on$o&dan#" $u ni4elul de pe&'o& an#" atins. Re$unoa%te&ea $ont&i!u#iei indi4iduale este esen#ial" 7n $ad&ul siste ului de e4alua&e3 $@ia& $>nd se 'a$e pe 1&upe de un$" sau pe ansa !lul $o paniei. In a$este $a6u&i ana1e&ii de &esu&se u ane3 t&e!uie s" ela!o&e6e un siste ade$4at de e4alua&e a pe&'o& an#elo& 'ie$"&ui an1aDat 7n a%a 'el 7n$>t s" eEiste $&ite&ii $la&e %i t&anspa&ente pent&u "su&a&ea $ont&i!u#iei %i a $o po&ta entului indi4idual. In 'un$#ie de datele $on$&ete identi'i$ate 7n pia#" p&in $o pa&a&ea $u situa#ia eEistent" 7n $o panie se pot apli$a %i $o&e$#iile $u4enite pe pa&$u&sul anului. 2. %lase salariale In p&a$ti$a ad inist&"&ii &e$o penselo& se $unos$ indi4iduale53B ai ulte tipu&i de $lase sala&iale

siste ul sala&ial '"&" t&epteC siste ul sala&ial $u $lase sala&iale '"&" t&epteC $lase sala&iale iEteC $lase sala&iale $u t&epteC

53

2.A.C@i%u U op. $it3 200*3 pa1 2)8

155

Randa ent aEi

150` 130` 120`

aE. de 4enit

Ni4elul pie#ei 100` ,8` ,0` )8` )0` Clase sala&iale iEte

110` 100` ,8` ,0` )8` )0` aEi no& al

Randa ent ini Siste sala&ial Siste sala&ial '"&" t&epte $u $lase sala&iale '"&" t&epte Ni4elul

Clase sala&iale $u t&epte

ediu este $el de $o pa&a#ie $u pia#a

Figura F$F$ Tipuri de cla!e !alariale 'n compara%ie cu pia%a


sursa' ;.#.%>iu K op cit& 2CCD& pag 2IB

In $ad&ul unei $lase de sala&i6a&e3 sta!ili&ea t&eptelo& pe& ite $o paniei o a!o&da&e alte&nati4" 7n "su&" s" $o&espund" ne4oilo& de 7 !un"t"#i&e a e'i$a$it"#ii un$ii su! aspe$tul $ostu&ilo& %i al spo&i&ii pe&'o& an#elo& o!#inute. Tendin#ele a$tuale ale de$i6iilo& ana1e&ilo& $u p&i4i&e la &e une&a&ea an1aDa#ilo& sunt o&ientate s" sus#in" ini#iati4ele 7n a'a$e&i o&ientate $"t&e noi st&ate1ii sau 6one 1eo1&a'i$e de a!o&da&e. Sala&iul unui nou an1aDat p&esupune a$o&da&ea ni4elului $el ai de Dos <de !a6" al t&eptei= ia& $&e%te&ile sala&iale au lo$ su! 'o& a uno& pa%i 7n 'un$#ie de &e6ultate sau alte $&ite&ii de'inite de ana1e entul $o paniei. Ni4elul pie#ei se p&esupune $" este $el aEi sp&e $a&e u&$" st&u$tu&a sala&ial". Siste ul de &e$o pensa&e !a6at pe $lase sala&iale '"&" t&epte U &e$o pensa&ea a&e $a &epe& sala&iul ini %i aEi 'a#" de ni4elul ediu p&a$ti$at pe pia#". E4alua&ea se 'a$e dup" 1&ade 7n 'un$#ie de pe&'o& an#ele o!#inute. (ie$a&e sala&iat poate a4ea un sala&iu aleato&iu 7n $ad&ul a$estui siste '"&" a 'i de'inite &an1u&i de di'e&en#ie&e 7nt&e ele. An1aDa#ii noi a& t&e!ui &et&i!ui#i $u sala&iul ini al $lasei3 sala&iile lo& u& >nd s" $&eas$" sp&e linia de iDlo$ pe pa&$u&sul a$u ul"&ii eEpe&ien#ei %i a uno& pe&'o& an#e o!#inute. O!#ine&ea unui sala&iu peste ni4elul pie#ei se 4a 'a$e 7n $a6ul dep"%i&ii standa&dului de pe&'o& an#" sta!ilit. +ent&u pe&sonalul &et&i!uit '"&" standa&de de pe&'o& an#" <$onta!ili3 pe&sonal ad inist&ati4=3 se poate a$$epta st&u$tu&a $u $lase sala&iale $u t&epte. T&eptele 'iind sta!ilite p&in apli$a&ea unei $ote p"&#i 'iEe3 la un sala&iu sta!ilit < ediu=. Modelul $on#ine3 p>n" la sala&iul aEi no& al3 di'e&ite t&epte3 !a6ate pe eEpe&ien#" sau 4e$@i e. +este o anu it" $ot" 'iE" sta!ilit" <eEe pluB130` 'a#" de sala&iul no& al= $ota poate $&e%te doa& o dat" $u o!#ine&ea uno& &anda ente indi4iduale pe&'o& ante.

158

Siste ul sala&ial !a6at pe st&u$tu&i indi4iduale de &e$o pensa&e este 'leEi!il %i u%o& de apli$at la &e$o pensa&ea pe&'o& an#elo& indi4iduale da& %i 'olosit 7n $a6u&ile 7n $a&e eEist" %i alte $&ite&ii de ap&e$ie&e 7n a'a&" de $ele le1ate de pe&'o& an#". Siste ul !a6at pe sala&iul indi4idual nu se poate $on$epe de$>t dup" de'ini&ea p&e$is" a ni4elului sala&iilo& p&a$ti$ate la ni4elul $o paniei3 a!ia apoi se poate lua de$i6ia da$" se a$o&d" a$ela%i sala&iu o$upan#ilo& de postu&i $a&e dup" e4alua&e au o!#inut a$ela%i pun$taD sau da$" 7n 'a ilii di'e&ite se a$o&d" a$ela%i sala&iu pent&u postu&ile $u a$ela%i ni4el de e4alua&e sau da$" 7n inte&io&ul $lasei sala&iale a$estea 4o& 'i di'e&ite 7n 'un$#ie de $a&a$te&isti$ile indi4iduale ale o$upan#ilo& sauA%i de o!ie$ti4ele sta!ilite la ni4elul 'ie$"&ui post. 5. #legerea structurii salariale La i ple enta&ea unei st&u$tu&i sala&iale noi sau 7nainte de a lua de$i6ia s$@i !"&ii st&u$tu&ii eEistente3 ana1e entul t&e!uie s" 'a$" o anali6" a &e6ultatelo& o!#inute de $o panie $u 4e$@ea st&u$tu&" sala&ial" %i a planului de a'a$e&i pe $a&e u& ea6" s"?l 7ndeplineas$" 7n pe&ioada u& "toa&e. +&o!le ele $a&e t&e!uies$ a4ute 7n 4ede&e553 t&e!uie s" se &e'e&e laB pun$tele ta&i %i pun$tele sla!e ale siste ului sala&ial eEistent din pun$tul de 4ede&e al politi$ilo& de &e$o pensa&e3 al st&u$tu&ii sala&iale3 al etodelo& de &e$o pensa&e3 a pe&'o& an#elo&3 $o peten#elo&3 aptitudinilo& %i $ont&i!u#iei aduse de $"t&e an1aDa#i3 al p&o$eselo& de ana1e ent al pe&'o& an#elo& %i a !ene'i$iilo& a$o&date an1aDa#ilo&C pun$tele ta&i ale siste ului sala&ial $a&e se do&e%te a 'i i ple entat3 a p&o!le elo& noi pe $a&e le?a& adu$eC o!ie$ti4ele $a&e se do&es$ a 'i atinse $u aDuto&ul noului siste de &e une&a&e %i odalitatea 7n $a&e noul siste 4a aDuta la o!#ine&ea lo&C odul 7n $a&e noua st&u$tu&" 4a du$e la s$@i !"&ile o&1ani6a#ionale p&opuseC odul 7n $a&e $o pania 4a 'a$e 'a#" la noua st&u$tu&" sala&ial"C p&o!le ele $a&e t&e!uies$ a!o&date 7n p&o$esul de de64olta&e %i int&odu$e&e a noii st&u$tu&iC St&u$tu&a sala&ial" nou" t&e!uie aleas" 7n 'un$#ie de "&i ea $o paniei3 de do eniul 7n $a&e a$ti4ea6"3 de $o petito&ii din pia#"3 de pia#a de des'a$e&e a p&oduselo& pe $a&e le 'a!&i$"3 de ni4elul $@eltuielilo& de ad inist&a#ie %i nu 7n ulti ul &>nd de ni4elul de p&e1"ti&e al an1aDa#ilo& s"i. Nu eEist" o 'o& ul" standa&d p&in $a&e se poate ale1e st&u$tu&a sala&ial" opti " da& 7n 'un$#ie de 'a$to&ii pe $a&e i?a a intit3 ana1e entul poate ale1e una sau ai ulte st&u$tu&i sala&iale3 7n 'un$#ie %i de $ondi#iile e$ono i$e ale pe&ioadei 7n $a&e se do&e%te i ple enta&ea noii st&u$tu&i sala&iale. +e "su&" $e ana1e&ii do&es$ $u$e&i&ea unei p"&#i tot ai a&i din pia#"3 t&e!uie a$o&date &esponsa!lilit"#i %i $o peten#e tot ai a&i an1aDa#ilo& p&in u& a&e %i st&u$tu&ile sala&iale alese t&e!uie s" o'e&e a$esto&a 'leEi!ilitate %i posi!ilit"#i de de64olta&e a $a&ie&elo& a$esto&a. +ot o'e&i de6ide&atele de ai sus at>t st&u$tu&a $u !en6i eEtinse3 st&u$tu&a $u 'a ilii de postu&i sau $o !ina#ia dint&e a$estea dou".

55

Dup" M.A st&on1 U op.$it3 20033 pa1 *03

15*

O 'leEi!ilitate spo&it" este posi!il" da$" se a$o&d" ana1e&ilo& unit"#ilo& te&ito&iale ai ult" li!e&tate de de$i6ie 7n p&i4in#a o&1ani6"&ii a$ti4it"#ilo& su$u&salei3 a pl"#ii daunelo& &e6ultate %i a sala&iilo& an1aDa#ilo& $a&e?%i des'"%oa&" a$ti4itatea 7n a$este unit"#i. Re$o pensa&ea ana1e&ilo& de su$u&sale t&e!uie '"$ut" dup" $&ite&ii indi4iduale sau $u siste $u ta&i'e XspotS3 7n 'un$#ie de pe&'o& an#a soli$itat" %i &eali6at". Ca o $on$lu6ie a siste ului de &e$o pensa&e este 'aptul $" a$easta este o p>&1@ie i po&tant" a ana1e entului3 $u aDuto&ul lui3 un ana1e ent pe&'o& ant poate &e1la 7nt&e1 p&o$esul de p&odu$#ie al $o paniei %i o!#ine&ea de pe&'o& an#e supe&ioa&e.

Cap.5II. DISCI)LINA MUNCII> )ROTEC?IA 2I SECURITATEA N MUNC1


<.1. Dis"iplina mun"ii@ "onside$a!ii -ene$ale #i $ spunde$ea dis"iplina$ 9.1.1. Conside&a#ii 1ene&ale 1= 3o iunea de disciplin a muncii. Ca %i o&1ani6a&ea un$ii3 de $a&e este le1at" 7n od indisolu!il3 dis$iplina un$ii este o $ondi#ie o!ie$ti4" ne$esa&" %i indispensa!il" des'"%u&"&ii a$ti4it"#ii 7n 'ie$a&e unitate3 7n $ondi#ii de e'i$ien#" $>t ai &idi$at". O&i$e a$ti4itate u an" des'"%u&at" 7n $ole$ti43 t&e!uie s" &espe$te anu ite o&dini %i &e1uli3 $a&e s" $oo&done6e $onduita indi4i6ilo&3 pent&u atin1e&ea s$opului $o un. n noile $ondi#ii e$ono i$e3 politi$e %i so$iale din #a&a noast&" &olul dis$iplinei un$ii nu a s$"6utC ea 7%i en#ine pe deplin a$tualitatea %i i po&tan#a sa. +&in Codul Mun$ii se sta!ile%te $" rela iile de munc sunt ae)ate pe principiul -nsuirii liber consim ite i aplicrii cu consec!en a disciplinei muncii. ,espectarea cu stricte e a ordinii i disciplinei la locul de munc constituie o obliga ie a fiecrui salariat din -ntreprinderi i institu ii. n a$ela%i sens3 p&in $ont&a$tul $ole$ti4 de un$" uni$ la ni4el na#ional3 se p&e4ede $"B confedera iile sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili& -n condi iile legii& rspunderea disciplinar sau patrimonial a salaria ilor care se fac !ino!a i de -nclcarea normelor de disciplin a muncii sau aduc pre.udicii unit ii sau institu iei. Dis$iplina un$ii este spe$i'i$" &ela#iilo& so$iale de un$". Ea poate 'i de'init" $a o&dinea ne$esa&" 7n $ad&ul eEe$ut"&ii &apo&tului so$ial de un$" %i 7n $ad&ul unui $ole$ti4 dete& inat %i &e6ult" din &espe$ta&ea de $"t&e $ei $e $o pun $ole$ti4ul3 a uno& &e1uli sau no& e de $onduit"3 $a&e asi1u&" des'"%u&a&ea3 7n $ondi#ii de e'i$ien#"3 a p&o$esului un$ii. 2= 0rsturi caracteristice ale disciplinei muncii. Din pun$t de 4ede&e Du&idi$3 dis$iplina un$ii poate 'i $a&a$te&i6at" $a unul din p&in$ipiile 1ene&ale ale &e1le ent"&ii &ela#iilo& de un$". Respe$ta&ea $u st&i$te#e a o&dinii %i dis$iplinei la lo$ul de un$" $onstituie o o!li1a#ie de !a6" a 'ie$"&ui sala&iat. n a$est sens3 dis$iplina un$ii3 se ni'i$" 7n od o!ie$ti4 un siste de no& e $a&e &e1le entea6" $o po&ta&ea sala&ia#ilo& 7n des'"%u&a&ea p&o$esului un$ii $ole$ti4e. Din pun$t de 4ede&e su!ie$ti4 G al sala&iatului G dis$iplina un$ii $onstituie o o!li1a#ie Du&idi$" de sinte6"3 $a&e 7nsu ea6" %i &e6u "3 7n esen#"3 totalitatea o!li1a#iilo& asu ate p&in 7n$@eie&ea $ont&a$tului indi4idual de un$". A$east" o!li1a#ie este 1ene&al"3 ea nu $o po&t" ni$i un 'el de eE$ep#ie3 &e4enind de$i 'ie$"&ui sala&iat3 indi'e&ent de 'un$#ia sau lo$ul pe $a&e 7l o$up". Dis$iplina un$ii a&e un $a&a$te& autono 3 deose!indu?se de alte

159

$ate1o&ii ale dis$iplinei <'inan$ia&"3 $ont&a$tual" et$.=3 de%i nu se poate $ontesta le1"tu&a ei st&>ns" $u a$este 'o& e ale dis$iplinei 7n sensul la&1 al no#iunii. 3= %ile de -nfptuire a disciplinei muncii. Lite&atu&a Du&idi$" $lasi'i$" iDloa$ele sau $"ile de 7n'"ptui&e a dis$iplinei un$ii3 7n dou" $ate1o&ii. +&i a $ate1o&ie $up&inde $"ile sau iDloa$ele $u $a&a$te& o&1ani6ato&i$3 p&e4enti4 %i sti ulati4. Nu ai o o&1ani6a&e pe&'e$t" a un$ii pe& ite eEisten#a unei dis$ipline $o&espun6"toa&e %i $onstituie o $ondi#ie a p&e4eni&ii a!ate&ii dis$iplina&e. +ent&u &espe$ta&ea dis$iplinei un$ii3 au $a&a$te& sti ulati43 a$ele dispo6i#ii le1ale3 $a&e p&e4"d a$o&da&ea3 pent&u &e6ultate deose!ite 7n a$ti4itatea des'"%u&at"3 a u& "toa&elo& &e$o penseB g A$o&da&ea de t&epte sau 1&ada#ii la sala&iul de !a6" $u &edu$e&ea 4e$@i ii ini e p&e4"6ute de le1eC g G&ati'i$a#ii3 p&e ii %i alte &e$o pense ate&ialeC g O&dine3 edalii3 titlu&i de onoa&e3 diplo e de onoa&e3 insi1ne3 titlu&i distin$ti4eC g ns$&ie&ea 7n $a&tea de onoa&e3 pe ta!loul de onoa&e3 e4iden#ie&ea 7n un$"3 ul#u i&ea 4e&!al" sau 7n s$&is. A doua $ate1o&ie $up&inde san$#iunile $a&e se pot apli$a 7n $ad&ul institu#iei spe$i'i$e a d&eptului un$ii %i se &e'e&" la &"spunde&ea dis$iplina&" %i &"spunde&ea ate&ial". 9.1.2. R"spunde&ea dis$iplina&" 1= 4oiune. &rsturile caracteristice. R"spunde&ea dis$iplina&" $onst" 7nt&?un ansa !lu de no& e le1ale p&i4ind san$#iona&ea 'aptelo& de 7n$"l$a&e $u 4ino4"#ie de $"t&e o&i$e sala&iat3 indi'e&ent de 'un$#ia sau de postul pe $a&e 7l o$up"3 a o!li1a#iilo& asu ate p&in $ont&a$tul indi4idual de un$"3 in$lusi4 a no& elo& de $o po&ta&e. A$este 'apte sunt denu ite de le1e a!ate&i dis$iplina&e. Ca o&i$e 'o& " a &"spunde&ii Du&idi$e %i &"spunde&ea dis$iplina&" 7ndepline%te un &ol su!sidia& pent&u $"3 7n asi1u&a&ea o&dinii de d&ept3 ponde&ea p&in$ipal" o de#ine $on%tiin#a &"spunde&ii pent&u o un$" !ine dus" la 7ndeplini&e3 $a o $a&a$te&isti$" supe&ioa&" a de nit"#ii %i pe&sonalit"#ii u ane. n $a6ul 7n $a&e a!ate&ea a 'ost totu%i s"4>&%it"3 &"spunde&ea dis$iplina&" 7%i eEe&$it" 7nt&eita sa 'un$#ie3 san$#ionatoa&e3 p&e4enti4" %i edu$ati4". +e&soanei 4ino4at" i se apli$" o pedeaps" $u $a&a$te& o&al sau ate&ial3 dup" $a63 adi$" dup" 1&a4itatea a!ate&ii s"4>&%ite3 $a&e se &e'le$t" pe planul $on%tiin#ei %i al atitudinii $elui san$#ionat $a o $onst&>n1e&e o&al" sau $a o p&i4a#iune ate&ial"3 de natu&" s"?l &e#in" pe 4iito& de la $o ite&ea alto& a!ate&i. +&in a$easta3 &"spunde&ea dis$iplina&" se asea "n" $u &"spunde&ea penal" sau $ont&a4en#ional" %i de deose!e%te de &"spunde&ea ate&ial"3 $a&e 7ndepline%te 7n p&in$ipal3 o 'un$#ie &epa&ato&ie. R"spunde&ea dis$iplina&" a&e un $a&a$te& st&i$t pe&sonal3 ne'iind de $on$eput o &"spunde&e pent&u 'apta altuia sau o t&ans ite&e a ei asup&a o%tenito&ilo&. R"spunde&ea dis$iplina&" este o 'o& " de &"spunde&e independent" de toate $elelalte 'o& e ale &"spunde&ii Du&idi$e. 2= 1anc iunile disciplinare. San$#iunile dis$iplina&e $onstituie iDloa$e de $onst&>n1e&e p&e4"6ute de le1e3 $u un p&onun#at $a&a$te& edu$ati43 a4>nd $a s$op ap"&a&ea o&dinii dis$iplina&e3 de64olta&ea spi&itului de &"spunde&e pent&u 7ndeplini&ea 7ndato&i&ilo& de se&4i$iu %i &espe$ta&ea no& elo& de $o po&ta&e3 p&e$u %i p&e4eni&ea p&odu$e&ii uno& a$te de indis$iplin". Ele sunt "su&i spe$i'i$e d&eptului un$ii3 7n le1"tu&" $u eEe$uta&ea $ont&a$tului indi4idual de un$"3 &e'le$t>ndu?se p&in $onse$in#ele lo&3 nu ai asup&a &apo&tului Du&idi$ de un$"3 '"&" a a'e$ta $elelalte d&eptu&i pe&sonale %i pat&i oniale ale sala&ia#ilo&.

15)

San$#iunile dis$iplina&e sunt p&e4"6ute eEp&es %i li itati4 7n le1e3 ia& apli$a&ea lo& su! aspe$tul du&atei %i $uantu ului t&e!uie s" se 'a$" $u &espe$ta&ea &i1u&oas" a dispo6i#iilo& le1ale. San$#iunile dis$iplina&e pot 'i $lasi'i$a&e 7n &apo&t $u dou" $&ite&ii p&in$ipaleB $ate1o&ia de pe&sonal $"&o&a li se apli$" %i e'e$tele p&oduse. Dup" $&ite&iul $ate1o&iei de pe&sonal $"&o&a li se apli$"3 san$#iunile dis$iplina&e se 7 pa&t 7nB san$#iuni 1ene&ale3 $a&e sunt p&e4"6ute 7n Codul Mun$ii3 %i 7n &e1ula entele de o&dine inte&ioa&" apli$>ndu?se sala&ia#ilo& 7n 1ene&e3 pot&i4it d&eptului $o unC san$#iuni spe$iale3 $a&e sunt p&e4"6ute 7n statutele de pe&sonal sau 7n statutele dis$iplina&e apli$a!ile uno& se$toa&e de un$" sau p&o'esii3 #in>ndu?se sea a de $ondi#iile spe$i'i$e eEe$ut"&ii 7ndato&i&ilo& de se&4i$iu. Dup" $&ite&iul e'e$telo& p&oduse san$#iunile dis$iplina&e se pot 7 p"&#i 7n san$#iuni $u e'e$t p&e$u p"nito& o&al %i san$#iuni $u e'e$t p&e$u p"nito& pat&i onial. San$#iunile dis$iplina&e 1ene&ale suntB g ust&a&eC g a4e&tis entC g &et&a1e&ea unuia sau ai ulto& 1&ada#ii sau t&epte de sala&i6a&e pe o pe&ioad"3 7n $a6ul $elo& 7n$ad&a#i la ni4elul de !a6"3 di inua&ea sala&iului pe a$eea%i pe&ioad"C g &edu$e&ea sala&iului %i &edu$e&ea 7nde ni6a#iei de $ondu$e&e pe du&ata de 1?3 luniC g &et&o1&ada&ea 7n 'un$#ie sau 7n $ate1o&ie 7n $ad&ul a$eleia%i p&o'esiiC g des'a$e&ea dis$iplina&" a $ont&a$tului de un$". San$#iunile dis$iplina&e spe$i'i$e sunt $up&inse 7nB Statutul dis$iplina& al pe&sonalului din unit"#ile de t&anspo&tu&i %i Statutul dis$iplina& al pe&sonalului din unit"#ile de po%t" %i tele$o uni$a#iiC no& ele p&i4ind dis$iplina un$ii %i &"spunde&ile a1ist&a#ilo&C no& ele p&i4ind dis$iplina un$ii %i &"spunde&ea dis$iplina&" a pe&sonalului dida$ti$C &e1ula entele de o&1ani6a&e %i 'un$#iona&e a $ole1iilo& de dis$iplin" a pe&sonalului sanita& et$. Ast'el3 pe&sonalului sanita& i se pot apli$a san$#iunileB a4e&tis entul 7n 'a#a $ole1iului de dis$iplin"C a4e&tis entul 7n 'a#a pe&sonalului sanita& din $ole$ti4ul de un$" din unitateC ust&a&ea $u a4e&tis ent3 $u adu$e&ea san$#iunii la $uno%tin#a 7nt&e1ului pe&sonal sanita& din lo$alitate sau Dude#3 ust&a&ea $u a4e&tis ent 7n 'a#a Cole1iului Cent&al de Dis$iplin"3 $u adu$e&ea san$#iunii la $uno%tin#a 7nt&e1ului pe&sonal sanita&C suspenda&ea d&eptului de eEe&$ita&e a p&o'esiei. Medi$ilo&3 7n te eiul Le1ii3 li se pot apli$a u& "toa&ele san$#iuniB ust&a&eC a4e&tis entC 4ot de !la C suspenda&ea te po&a&" pe un inte&4al de *?12 luni3 a $alit"#ii de e !&i al Cole1iului Medi$ilo& din Ro >niaC &et&a1e&ea $alit"#ii de e !&u al a$estui $ole1iu %i a auto&i6a#iei de p&a$ti$" a p&o'esiunii de edi$. San$#iunea dis$iplina&" se sta!ile%te %i se apli$" de o&1anul de $ondu$e&e $ole$ti4" sau3 dup" $a63 de $ondu$"to&ul unit"#ii sau $o pa&ti entului de un$"3 7n $ondi#iile le1ii. Ea poate 'i sta!ilit" %i t&e!uie s" 'ie $o uni$at" 7n $el ult 30 de 6ile de la data $>nd $el 7n d&ept s" o apli$e a luat $uno%tin#" de s"4>&%i&ea a!ate&ii. +&in eE$ep#ie3 dispo6ia de des'a$e&e dis$iplina&" a $ont&a$tului de un$" se $o uni$" 7n s$&is 7n te& en de 8 6ile %i ea p&odu$e e'e$tele de la data $o uni$"&ii. Co uni$a&ea se 'a$e &e$o andat3 la do i$iliu3 $u $on'i& a&ea de p&i i&e3 o&i pe&sonal $elui 7n $au6"3 su! lua&e de se n"tu&" pe $opia de$i6iei $u spe$i'i$a&ea datei 7n >n"&ii. pot&i4a san$#iunii dis$iplina&e se poate 'a$e pl>n1e&e 7n te& en de 30 de 6ile de la $o uni$a&ea de$i6iei de san$#iona&e. EEe&$ita&ea $"ii de ata$ nu suspend" eEe$uta&ea.

15,

Solu#iona&ea $ontesta#iilo& p&i4ind apli$a&ea unei san$#iuni dis$iplina&e este de $o peten#a instan#elo& Dude$"to&e%ti.

J$2$ Ei!ciplina muncii. r!punderea material


9.2.1. No#iune %i t&"s"tu&ile $a&a$te&isti$e R"spunde&ea ate&iale $onst" 7n o!li1a#ia o&i$"&ui sala&iat de a &epa&a3 7n li itele p&e4"6ute de le1e3 p&eDudi$iul pe $a&e l?a $au6at unit"#ii din 4ina sa %i 7n le1"tu&" $u un$a sa. Rolul p&e$u p"nito& al &"spunde&ii ate&iale este a$ela de iDlo$ de d&ept pus 7n sluD!a ap"&"&ii pat&i oniului unit"#ilo&3 de a$#iunile $a&e i?a& adu$e atin1e&e ale p&op&iilo& sala&ia#i. R"spunde&ea ate&ial" se li itea6" la pa1u!a e'e$ti4" ia& unit"#ii 7i &e4ine sa&$ina de a do4edi eEisten#a p&eDudi$iului %i 4ino4"#ia pe&soanei $a&e a $au6at p&eDudi$iul. +e&soanele 7n$ad&ate 7n un$" nu &"spund de pie&de&ile ine&ente p&o$esului de p&odu$#ie $a&e se 7n$ad&ea6" 7n li itele p&e4"6ute de le1e3 de pa1u!ele p&o4o$ate dato&it" uno& $au6e nep&e4"6ute %i $a&e nu puteau 'i 7nl"tu&ate3 o&i 7n alte ase enea $a6u&i 7n $a&e pa1u!ele au 'ost p&o4o$ate din &is$ul ini al no& al al se&4i$iului sau 'o&#" aDo&". R"spunde&ea ate&ial" este o institu#ie spe$i'i$" d&eptului un$ii3 a4>nd o natu&" p&op&ie %i o se&ie de t&"s"tu&i $a&e o indi4iduali6ea6". A$este t&"s"tu&i sunt u& "toa&eleB R"spunde&ea ate&ial" este $ondi#ionat" de eEisten#a &apo&tului Du&idi$ de un$" %i este o &"spunde&e li itat"C sala&iatul &"spunde nu ai pent&u daunele e'e$ti4eC el &"spunde nu ai pent&u p&eDudi$iile a$tualeC su a sta!ilit" pent&u a$ope&i&ea daunelo& se &e#ine 7n &ate luna&e din sala&iu3 &ate $e nu pot 'i ai a&i de o t&ei e din sala&iul net luna&3 '"&" a putea dep"%i 7 p&eun" $u $elelalte &e#ine&i pe $a&e le?a& a4ea $el 7n $au6"3 Du "tate din a$est sala&iu. La !a6a &"spunde&ii ate&iale st" 4ino4"#ia <$ulpa=3 $a&e t&e!uie do4edit" de $"t&e unitate. R"spunde&ea ate&ial" este o &"spunde&e indi4idual"B ea eE$lude3 7n p&in$ipiu3 solida&itatea. n d&eptul un$ii3 atun$i $>nd &"spunde&ea pent&u un anu it p&eDudi$iu este plu&al"3 $a u& a&e a pa&ti$ip"&ii ai ulto& pe&soane la p&odu$e&ea lui3 o!li1a#iile de &epa&a&e a pa1u!elo& sunt de &e1ul" $onDun$te3 uneo&i su!sidia&e %i $o une3 nu solida&e. n a$est sens se asi1u&" o p&ote$#ie a sala&iatului3 e4it>ndu?se $a an1aDatul s" 'ie pus 7n situa#ia de a 'i u& "&it pent&u o su " ai a&e de$>t p&eDudi$iul $au6at din 4ina sa. R"spunde&ea ate&ial" este &e1le entat" p&in no& e le1al i pe&ati4eC odi'i$a&ea &"spunde&ii p&in $lau6e ale $ont&a$tului de un$"3 de&o1ato&ii de la le1e3 este inad isi!il". Repa&a&ea pa1u!ei 7n $ad&ul &"spunde&ii ate&iale se 'a$e3 7n p&in$ipiu3 p&in e$@i4alent !"nes$. Re$upe&a&ea p&eDudi$iului se e'e$tuea6" dup" o p&o$edu&" spe$ial"3 ai ope&ati4"3 $u te& ene de p&es$&ip#ie %i de de$"de&e 7n 1ene&al ai s$u&t de$>t $ele p&e4"6ute 7n le1isla#ia $i4il". a. $alitatea de sala&iat la unitatea p"1u!it" a $elui $e a p&odus pa1u!aC !. 'apta ili$it" %i pe&sonal" a $elui 7n$ad&at3 s"4>&%it" 7n le1islatu&" $u un$a saC $. p&eDudi$iul $au6at pat&i oniului unit"#iiC d. &apo&tul de $au6alitate 7nt&e 'apta ili$it" %i p&eDudi$iuC e. 4ino4"#ia <$ulpa= sala&iatului.

180

9.2.2. (o& ele &"spunde&ii

ate&iale

1= R!punderea uniper!onal. Constituie 'o& a tipi$" a &"spunde&ii ate&iale %i se sta!ile%te 7n sa&$ina unei sin1u&e pe&soane3 $a&e este 4ino4at" de p&odu$e&ea pa1u!ei p&in 'apta sa p&op&ie. 2= ,spunderea con.unct. Se 7nt>lne%te atun$i $>nd p&eDudi$iul este $au6at din 4ina ai ulto& pe&soane. Con'o& Codului Mun$ii3 c?nd paguba a fost cau)at de mai multe persoane& rspunderea fiecruia se stabilete in?ndu-se seama de msura -n care a contribuit la pro!ocarea ei. Da$" "su&a 7n $a&e 'ie$a&e a $ont&i!uit la p&o4o$a&ea pa1u!ei nu poate 'i dete& inat"3 &"spunde&ea 'ie$"&eia dint&e pe&soane se sta!ile%te p&opo&#ional $u sala&iul de !a6" de la data $onstat"&ii pa1u!ei %i3 da$" este $a6ul3 %i 7n 'un$#ie de ti pul lu$&at de la ulti a in4enta&ie&e a !unu&ilo&. R"spunde&ea $onDun$t" este tot o &"spunde&e pe&sonal"C ea &ep&e6int" o ultitudine de &"spunde&i indi4iduale ale uno& pe&soane $u 4ino4"#ii $on$u&ente 7n p&odu$e&ea p&eDudi$iului uni$. R"spunde&ea ate&ial" $onDun$t" 7%i 1"se%te $ele ai '&e$4ente apli$a#ii 7n do eniul 1estiunilo&. 3= ,spunderea subsidiar. Codul Mun$ii p&e4ede $" urmrirea pentru acoperirea pagubelor se poate -ndrepta i -mpotri!a altei persoane dec?t cea care a pro!ocat direct paguba& -n ca)urile pre!)ute de lege. R"spunde&ea su!sidia&" este o 'o& " spe$i'i$" a &"spunde&ii pent&u 'apta p&op&ie. Tot o &"spunde&e su!sidia&" este a$eea $a&e se sta!ile%te 7n sa&$ina pe&soanei 4ino4ate de a nu 'i luat 7n te& enele le1ale "su&i de i puta&e pent&u &e$upe&a&ea pa1u!elo& p&oduse unit"#ii. EEist" &"spunde&e su!sidia&" %i 7n $a6u&ile 7n $a&e sala&iatul a dete& inat p&in 'apta sa ili$it"3 plata unei su e nedato&ate3 p&eda&ea unui !un o&i p&esta&ea unui se&4i$iu ne$u4enit3 $"t&e un alt sala&iat3 sau un te&#3 ia& &e$upe&a&ea de la a$e%tia a su ei nele1al pl"tite3 a $ont&a4alo&ii !unului nele1al o&i a se&4i$iului nele1al p&estat nu ai este posi!il" din di'e&ite oti4e. 5= ,spunderea solidar. De%i &"spunde&ea ate&ial" nu este solida&"3 le1ea p&e4ede o sin1u&" eE$ep#ie %i anu e $u p&i4i&e la 1estiona&. +e&soana $u 'un$#ie de $ondu$e&e3 p&e$u %i o&i$e alt sala&iat3 $a&e se 'a$e 4ino4at de 7n$ad&a&ea3 t&e$e&ea sau en#ine&ea 7n 'un$#ie de 1estiona& a unei pe&soane '"&" &espe$ta&ea $ondi#iilo& de 4>&st"3 ante$edentele penale3 &"spunde inte1&al pent&u pa1u!ele $au6ate de 1estiona&3 7n solida& $u a$esta. Cel $a&e a a$ope&it inte1&al pa1u!a se poate 7nd&epta pe $alea unei a$#iuni 7n &e1&es 7 pot&i4a $elo&lalte pe&soane 4ino4ate3 pent&u $otele $e le &e4in %i $a&e se dete& in" #in>ndu? se sea a de &e1ulile &"spunde&ii $onDun$te. 8= ,spunderea material a membrilor organelor colecti!e de conducere . Justi'i$a&ea a$estei &"spunde&i o $onstituie $o&ela#ia ne$esa&"3 o!li1ato&ie3 7nt&e a$ti4itatea de $ondu$e&e %i &esponsa!ilitatea pe $a&e a$easta o p&esupune %i o i pli$". +e&soanele &"spun6"toa&e sunt e !&ii o&1anelo& $ole$ti4e de $ondu$e&e $a&e au 4otat pent&u @ot"&>&ea p"1u!itoa&e. Repa&ti6a&ea desp"1u!i&ii se 'a$e p&opo&#ional $u 1&adul de 4ino4"#ie al 'ie$"&uia3 ia& atun$i $>nd a$esta nu poate 'i dete& inat3 p&opo&#ional $u sala&iul. 9.2.3. O!li1a#ia sala&ia#ilo& de a &estitui su ele !unu&ile3 se&4i$iile p&i ite '"&" d&ept

181

Con'o& Codului Mun$ii3 persoana care a -ncasat o sum nedatorat este obligat s restituie acea sumH dac a primit bunuri ce nu i se datorau i care nu mai pot fi restituite -n natur sau i-au fost prestate ser!icii la care nu era -ndrept it& ea este obligat s plteasc contra!aloarea lor& calculat -n condi iile legii. O!li1a#ia de &estitui&e a&e la !a6" plata lu$&ului nedato&at3 7 !o1"#i&ea '"&" te ei le1iti 3 '"&" $au6" Dust". Ca6u&ile 7n $a&e poate 'i sta!ilit" o!li1a#ia de &estitui&eB $>nd !ene'i$ia&ul a 7n$asat su e ne$u4eniteC $>nd !ene'i$ia&ul a p&i it '"&" d&ept !unu&i G $a&e nu ai pot 'i &estituite 7n natu&"C $>nd !ene'i$ia&ului i s?au p&estat se&4i$ii la $a&e nu e&a 7nd&ept"#it. Sunt supuse &estitui&ii su ele p&i ite ne$u4enite $u titlu de d&eptu&i !"ne%ti de$u&1>nd din eEe$uta&ea $ont&a$tului indi4idual de un$" <sala&ii3 spo&u&i3 p&e ii et$.=. T&e!uie s" 'ie &estituit" $ont&a4aloa&ea !unu&ilo& p&i ite nele1al <uni'o& e3 e$@ipa ent de p&ote$#ie sau de lu$&u3 unelte3 s$ule et$.= da$" a$estea nu pot 'i p&edate 7n natu&". +lata se&4i$iilo& de $a&e a !ene'i$iat $el 7n $au6"3 '"&" s" 'i a4ut o 4in" 7n le1"tu&" $u a$easta3 se poate &e'e&i la $a6a&ea 1&atuit" sau la ta&i'e in'e&ioa&e3 $@eltuieli de 7nt&e#ine&e3 t&anspo&t 1&atuit sau $u ta&i'e &eduse et$. 9.2.5. +&o$edu&a de sta!ili&e %i &e$upe&a&e a daunelo& &in$ipalele odalit"#i de sta!ili&e %i &e$upe&a&e a p&eDudi$iului p&odus unit"#ii3 at>t 7n $a6ul + &"spunde&ii ate&iale $>t %i al o!li1a#iei de &estitui&e sunt de$i6ia de i puta&e %i an1aDa entul de plat". n a'a&a a$esto&a ai sunt apli$a!ile %i unele p&o$edu&i spe$iale de sta!ili&e %i &e$upe&a&e a p&eDudi$iului. 1= (eci)ia de imputare De$i6ia de i puta&e este un a$t unilate&al p&in $a&e $ondu$"to&ii unit"#ii %i uneo&i o&1anul ie&a&@i$ supe&io& ? sta!ile%te3 pe !a6a do$u enta#iei p&e6entate de $o pa&ti entul de &eso&t3 identitatea pe&soanei 4ino4ate de p&odu$e&ea pa1u!ei sau $a&e a !ene'i$iat de su e3 !unu&i sau se&4i$ii ne$u4enite3 $uantu ul pa1u!ei %i de$i al desp"1u!i&ilo& o&i su elo& $e t&e!uie &estituite3 o!li1>nd pe&soana 7n $au6" la plata a$esto&a. De$i6ia de i puta&e3 $onstituie titlu eEe$uto&iu3 pot&i4it p&e4ede&ilo& din Codul Mun$ii. Te& enul de e ite&e a de$i6iei de i puta&e este de $el ult *0 de 6ile de la data $>nd $el 7n d&ept s" e it" de$i6ia a luat $uno%tin#" de p&odu$e&ea pa1u!ei. De$i6ia t&e!uie s" 'ie oti4at" %i poate 'i dat" nu ai 7n 'o& " s$&is". Co uni$a&ea de$i6iei de i puta&e se 'a$e 7n te& en de 18 6ile de la e ite&e3 $elui o!li1at la plat" sau &estitui&e %i $onstituie titlu eEe$uto&iu din o entul $o uni$"&ii. Dup" eEpi&a&ea te& enului de e ite&e a de$i6iei de i puta&e3 p&eDudi$iul se i put" $elui 4ino4at de nelua&ea "su&ii de i puta&e. Data $o uni$"&ii este $ea a aDun1e&ii ei la destinata&. De$i6ia de i puta&e poate 'i $ontestat" 7n te& en de 30 de 6ile de la $o uni$a&e. Int&odu$e&ea $ontesta#iei 'a$e $a de$i6ia de i puta&e s" nu 'ie de'initi4"3 da& a$easta 7%i p"st&ea6" 7n $ontinua&e $a&a$te&ul eEe$uto&iu3 at&i!uit de le1e3 la $e&e&ea pe&soanei 7n $au6"3 o&1anul Du&isdi$#ional $o petent poate dispune suspenda&ea eEe$ut"&ii3 p>n" la solu#iona&ea liti1iului. 2= #nga.amentul de plat

182

An1aDa entul de plat" este un a$t Du&idi$ unilate&al p&in $a&e pe&soana an1aDat" &e$unoa%te $" dato&ea6" su a %i se o!li1" s" o a$@ite. El este titlu eEe$uto&iu 7n 'o& " s$&is" %i 7ndepline%te a$eea%i 'un$#ie $a %i de$i6ia de i puta&e. An1aDa entul de plat" &ep&e6int" o $ale ai si pl"3 ai ope&ati4"3 $a&e e4it" lu$&"&ile le1ate de e ite&ea de$i6iei de i puta&e %i $o uni$a&ea a$esteia3 p&e$u %i e4entualele liti1ii 7n le1"tu&" $u $onstata&ea ei. An1aDa entul s$&is t&e!uie o!#inut 7nainte de eEpi&a&ea te& enului de *0 de 6ile de la data $>nd $el 7n d&ept s" e it" de$i6ia a luat $uno%tin#" de p&odu$e&ea pa1u!ei. An1aDa entul de plat" se ia 7n s$&is3 se 7nto$ e%te 7nt&?un sin1u& eEe pla& %i nu se $o uni$" $elui $a&e l?a asu at3 7nt&u$>t este e anat de la a$esta. Contesta#ia 7 pot&i4a an1aDa entului de plat" se 'a$e la o&1anul Du&isdi$#ional $o petent 7n te& en de 30 de 6ile ia& anula&ea lui se poate $e&e pent&u 4i$ii de $onsi #" >nt3 e&oa&e3 4iolen#". +ent&u u& "&i&ea su elo& 7n !a6a de$i6iei de i puta&e sau a an1aDa entului de plat"3 &e1ula 1ene&al"3 din Codul Mun$ii3 este e'e$tua&ea &e#ine&ii 7n &ate luna&e din sala&iu sau o&i$e alte d&eptu&i $u4enite din pa&tea unit"#ii sala&iatului3 at>ta 4&e e $>t $el 7n $au6" 7%i p"st&ea6" a$east" $alitate. Ratele nu pot 'i ai a&i de o t&ei e din sala&iul net luna&3 '"&" a putea dep"%i 7 p&eun" $u $elelalte &e#ine&i pe $a&e le?a& a4ea $el 7n $au6"3 Du "tate din a$est sala&iu. Da$" pe&soana 7n $au6" este t&ans'e&at" sau se &e7n$ad&ea6" la o alt" unitate3 a$easta 4a $ontinua &e#ine&ile3 7n !a6a titlului eEe$uto&iu $a&e i se 4a t&i ite 7n a$est s$op de $"t&e unitatea p"1u!it". n situa#ia 7n $a&e $el 7n $au6" nu s?a 7n$ad&at 7n un$" 7nt&?o alt" unitate3 u& "&i&ea se 4a 'a$e asup&a o&i$"&o& !unu&i ale sale3 7n a'a&a !unu&ilo& eE$eptate p&in le1e de la u& "&i&e. U& "&i&ea pent&u a$ope&i&ea pa1u!elo& se poate 7nd&epta %i 7 pot&i4a altei pe&soane de$>t $ea $a&e a p&o4o$at pa1u!a3 7n $a6u&ile p&e4"6ute de le1e. 3= Procesuri speciale de stabilire i recuperare a pre.udiciului . Urmrirea a!ansurilor nedecontate. Atun$i $>nd titula&ii a4ansu&ilo& sp&e de$onta&e nu Dusti'i$" 'olosi&ea a$esto&a 7n te& enele %i $u do$u entele le1ale o&i p>n" la 7nto$ i&ea statului de sala&ii3 $uantu ul a4ansu&ilo& se &e#in din sala&iul titula&ilo&3 7n $ondi#iile sta!ilite de le1e pe !a6a dispo6i#iei $ondu$"to&ului $o pa&ti entului $u at&i!u#ii 'inan$ia&?$onta!ile. Procedura stabilirii i recuperrii daunei -n ca)ul decesului salariatului . De$esul $elui 4ino4at de p&odu$e&ea pa1u!ei nu 7nl"tu&" apli$a&ea no& elo& &e'e&itoa&e la &"spunde&ea ate&ial" $u p&i4i&e la o%tenito&iB 3.%.5. 1spunderea patrimonial a unitii fa de salariai Codul Mun$ii p&e4ede $" unitatea este obligat& -n condi iile legii& s despgubeasc persoana -ncadrat -n munc& -n situa ia -n care aceasta a suferit& din culpa unit ii& un pre.udiciu -n timpul -ndeplinirii -ndatoririlor de munc sau -n legtur cu ser!iciul. Unitatea care a pltit despgubirile este obligat s recupere)e sumele pltite de la persoana !ino!at de producerea pagubei. R"spunde&ea unit"#ii 'a#" de sala&ia#i3 este o &"spunde&e $ont&a$tual" de d&ept al un$ii.

183

Unitatea a& putea 'i o!li1at" %i la plata uno& daune o&ale pent&u p&eDudi$iul nepat&i onial p&i$inuit sala&iatului ai ales $>nd a$esta a su'e&it un a$$ident de un$" sau a $onta$tat o !oal" p&o'esional"3 $eea $e p&esupune 4"t" a&ea s"n"t"#ii o&i a inte1&it"#ii $o&po&ale %i $a&e pot at&a1e pie&de&ea sau di inua&ea $apa$it"#ii de un$". <$3$ ,rotec%ia i !ecuritatea 'n munc 3.*. . 'onceptul i coninutul proteciei i securitii muncii De64olta&ea %i pe&'e$#iona&ea p&o$eselo& de p&odu$#ie3 $&e%te&ea 4olu ului %i a $o pleEit"#ii iDloa$elo& de un$" %i a te@nolo1iilo& de 'a!&i$a#ie a dus la $&e%te&ea nu "&ului de sala&ia#i %i la ultipli$a&ea 'a$to&ilo& de soli$ita&e3 de &is$ %i de a1&esiune a 'iin#ei u ane. n a$este $ondi#ii au $&es$ut &is$u&ile de p&odu$e&e a uno& a$$idente %i nu "&ul 7 !oln"4i&ilo& p&o'esionale %i s?au intensi'i$at p&eo$up"&ile pent&u p&e4eni&ea a$esto&a. +&ote$#ia %i se$u&itatea 7n un$" se &e'e&" la asi1u&a&ea st"&ii 1ene&ale de s"n"tate %i a inte1&it"#ii 'i6i$e %i psi@i$e a 7nt&e1ului pe&sonal. +&ote$#ia un$ii $onstituie un ansa !lu de a$ti4it"#i institu#ionali6ate a4>nd $a s$op asi1u&a&ea $elo& ai !une $ondi#ii 7n des'"%u&a&ea p&o$esului de un$"3 ap"&a&ea 4ie#ii3 inte1&it"#ii $o&po&ale %i s"n"t"#ii sala&ia#ilo& %i a alto& pe&soane pa&ti$ipante la p&o$esul de un$". A$ti4itatea de p&ote$#ie a un$ii asi1u&" apli$a&ea $&ite&iilo& e&1ono i$e pent&u 7 !un"t"#i&ea $ondi#iilo& de un$" %i pent&u &edu$e&ea e'o&tului 'i6i$3 p&e$u %i "su&i ade$4ate pent&u un$a 'e eilo& %i a tine&ilo&. +&ote$#ia 7n un$" este pa&te inte1&ant" a $on$epe&ii3 o&1ani6"&ii %i des'"%u&"&ii p&o$esului de p&odu$#ie %i este $@e at" $a3 p&in "su&i %i iDloa$e spe$i'i$e3 s" p&e4in" dis'un$#iile din siste ul de p&odu$#ie $a&e pot a4ea $onse$in#e asup&a 'a$to&ului u an3 ast'el 7n$>t un$a s" se des'"%oa&e 7n $ondi#ii de aEi " se$u&itate %i e'i$ien#". La !a6a a$estei a$ti4it"#i st" un siste de a$te le1islati4e3 "su&i %i iDloa$e te@ni$e3 so$ial?e$ono i$e3 o&1ani6ato&i$e3 de i1ien" %i edi$in" a un$ii p&in $a&e se &eali6ea6" se$u&itatea3 p"st&a&ea s"n"t"#ii %i $apa$it"#ii de un$" a o ului 7n p&o$esul un$ii. +&ote$#ia un$ii se inte1&ea6" 7n a$ti4it"#ile $u $a&a$te& so$ial din toate $o pa&ti entele so$iet"#ii %i 4ine 7n tan1en#" di&e$t" $u spe$ialit"#i $aB te@ni$" %i te@nolo1ie3 !iolo1ie3 edi$in"3 psi@olo1ie3 so$iolo1ie3 e$ono ie. +&ote$#ia un$ii este &e1le entat" p&in u& "toa&ele p&in$ipiiB 1. Protec ia muncii este o problem de stat. Ea st" 7ns$&is" 7n Constitu#ie %i 7n p&e4ede&ile a$telo& no& ati4e 7n 4i1oa&e %i t&e!uie s" $oo&done6e %i s" $ont&ole6e apli$a&ea "su&ilo& de p&ote$#ie a un$ii 7n toate do eniile de a$ti4itate $a&e se des'"%oa&" pe te&ito&iul Ro >niei. 2= 7egtura indisolubil -ntre dreptul la munc i protec ia muncii. O&i$e $et"#ean &o >n a&e d&eptul la un$" %i odat" an1aDat a&e d&eptul la p&ote$#ie so$ial" %i la p&ote$#ia un$ii. 3= *ntegrarea organic a protec iei muncii -n procesul de munc. A$est p&in$ipiu a&e 7n 4ede&e 'aptul $" aso$ie&ea p&ote$#iei un$ii p&o$esului de un$" este 'i&eas$"3 natu&al". +&ote$#ia un$ii este aso$iat" totodat" &espe$t"&ii dis$iplinei un$ii. 5= +mbinarea intereselor unit ii cu cele ale salaria ilor -n cadrul reglementrilor pri!ind protec ia muncii. De%i apa&ent 7nt&e pat&on %i sala&iat sunt inte&ese opuse 7n &ealitate3 %i unul %i $el"lalt3 u& "&es$3 7n od 'i&es$3 s" o!#in" un p&o'it. nt&?o ase enea situa#ie

185

t&e!uie s" ai!" lo$ pe $alea ne1o$ie&ilo&3 o 7 !ina&e a inte&eselo& $elo& doi3 at>t su! aspe$tul $>%ti1ului3 $>t %i $el al p&ote$#iei un$ii. 8= Prioritatea func iei pre!enti!e a dispo)i iilor legale referitoare la protec ia muncii fa de cea sanc ionatorie. Este ne$esa& s" se des'"%oa&e a$ti4it"#i de edu$a#ie 7n do eniul p&ote$#iei un$ii pent&u a in'luen#a $on%tiin#a3 at>t a $ondu$"to&ilo& $>t %i a sala&ia#ilo&. Da$" &e6ultatul este 'a4o&a!il3 'un$#ia p&e4enti4" este &eali6at"C 7n $a6 $ont&a& se t&e$e la apli$a&ea le1ii %i anu e la $onst&>n1e&ea3 $a&e poate e&1e p>n" la 7n$@ide&ea unit"#ii %i t&i ite&ea 7n Dude$at" a $elo& 4ino4a#i. A4>nd $a #el 'inal3 p&ote$#ia o ului 7n p&o$esul un$ii3 "su&ile de p&ote$#ia un$ii se inte1&ea6" 7n s'e&a de p&eo$up"&i a Mana1e entului &esu&selo& u ane3 a$#ion>nd pent&u satis'a$e&ea $e&in#elo& le1ii &ep&odu$#iei 'o&#ei de un$" de la o 6i la alta3 le1e spe$i'i$" E&1ono iei. 3.*.%. 6rganizarea proteciei muncii 1= Institu#ia Du&idi$" a p&ote$#iei un$ii. +ot 'i $onside&ate $a 'o& >nd institu#ia Du&idi$" a p&ote$#iei un$ii u& "toa&ele a$te no& ati4eB dispo6i#iile p&i4ind p&ote$#ia un$iiC p&e4ede&ile no& elo& etodolo1i$e de apli$a&e a dispo6i#iilo& a$estei le1i ap&o!ate p&in O&dinul iniste&ului un$ii %i p&ote$#iei so$ialeC p&e4ede&ile Codului un$iiC p&e4ede&ile no& elo& Du&idi$e $e se &e'e&" la &"spunde&ea Du&idi$"3 7n 4a&iatele 'o& e pe $a&e a$easta le 7 !&a$"B dis$iplina&"3 ad inist&ati4"3 ate&ial"3 $i4il" sau penal"C no& ele 1ene&ale de p&ote$#ie a un$ii3 ap&o!ate p&in O&dinul $o un al Ministe&ului Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale %i al Ministe&ului S"n"t"#iiC no& ele de edi$in" a un$ii3 ap&o!ate p&in O&dinul Ministe&ului S"n"t"#iiC dispo6i#iile sau p&e4ede&ile o&i$"&ui a$t no& ati43 indi'e&ent $"&ui do eniu 7i apa&#ine3 da$" se &e'e&" la p&ote$#ia %iAsau i1iena un$ii. +&e4ede&ile &e'e&itoa&e la p&ote$#ia un$ii se apli$" tutu&o& pe&soanelo& Du&idi$e %i 'i6i$e la $a&e a$ti4itatea se des'"%oa&" $u pe&sonal an1aDat pe !a6" de $ont&a$t indi4idual de un$" sau 7n alte $ondi#ii p&e4"6ute de le1e %i anu eB a1en#i e$ono i$i din se$to&ul pu!li$3 p&i4at %i $oope&atist3 in$lusi4 $u $apital st&"in $a&e des'"%oa&" a$ti4it"#i pe te&ito&iul Ro >niei3 auto&it"#ile %i institu#iile pu!li$e3 p&e$u %i a1en#i e$ono i$i &o >ni $a&e e'e$tuea6" lu$&"&i $u pe&sonal &o >n3 pe te&ito&iul alto& #"&i3 7n !a6a uno& $on4en#ii inte&na#ionale sau $ont&a$te !ilate&ale. n $e p&i4e%te $ate1o&iile de pe&soane la $a&e este o!li1ato&ie apli$a&ea "su&ilo& de p&ote$#ia un$ii a inti B sala&ia#i3 e !&ii $oope&ato&i3 pe&soane an1aDate p&in $on4en#ii $i4ile3 $u eE$ep#ia a$ti4it"#ilo& $asni$e3 p&e$u %i la u$eni$i3 ele4i %i studen#i 7n pe&ioada e'e$tu"&ii p&a$ti$ii p&o'esionale. 2= 2rgani)area protec iei muncii -n unit i Con'o& Le1ii pe&soanele Du&idi$e3 7n 'un$#ie de natu&a3 $o pleEitatea %i &is$u&ile spe$i'i$e a$ti4it"#ii des'"%u&ate3 p&e$u %i de nu "&ul sala&ia#ilo& 4o& sta!ili pe&sonalul $u at&i!u#ii 7n do eniul p&ote$#iei un$ii3 sau3 dup" $a63 4o& o&1ani6a $o pa&ti ente de p&ote$#ie a un$ii. n &e1ula entele p&i4ind o&1ani6a&ea %i 'un$#iona&ea lo& 4o& 'i sta!ilite o!li1a#ii %i &"spunde&i 7n do eniul p&ote$#iei un$ii.

188

O!li1a#iile an1aDato&ului p&i4ind o&1ani6a&ea p&ote$#iei un$ii sunt detaliate 7n le1e. A$est teEt dispune $" 7n 4ede&ea asi1u&"&ii $ondi#iilo& de p&ote$#ie a un$ii %i pent&u p&e4eni&ea a$$identelo& de un$" %i a !olilo& p&o'esionale3 $ondu$e&ea pe&soanei Du&idi$e3 p&e$u %i pe&soana 'i6i$" au u& "toa&ele o!li1a#iiB S" adopte3 din 'a6a de $e&$eta&e3 p&oie$ta&e %i eEe$u#ie a $onst&u$#iilo&3 a e$@ipa entelo& te@ni$e p&e$u %i la ela!o&a&ea te@nolo1iilo& de 'a!&i$a#ie3 solu#ii $on'o& e no& elo& de p&ote$#ie a un$ii3 p&in a $"&o& apli$a&e s" 'ie eli inate &is$u&ile de a$$idente %i de 7 !oln"4i&e p&o'esional" a sala&ia#ilo& %i a alto& pe&soane pa&ti$ipante la p&o$esul de un$"C S" soli$ite inspe$to&atului de stat te&ito&ial pent&u p&ote$#ia un$ii auto&i6a&ea 'un$#ion"&ii unit"#ii din pun$t de 4ede&e al p&ote$#iei un$ii3 s" en#in" $ondi#iile de lu$&u pent&u $a&e s?a o!#inut auto&i6a#ia %i s" $ea&" &e4i6ui&ea a$esteia 7n $a6ul odi'i$"&ii $ondi#iilo& ini#iale 7n $a&e a 'ost e is"C S" sta!ileas$" "su&ile te@ni$e3 sanita&e %i o&1ani6ato&i$e de p&ote$#ie a un$ii3 $o&espun6"to& $ondi#iilo& de un$" %i 'a$to&ilo& de ediu spe$i'i$i unit"#iiC S" sta!ileas$" pent&u sala&ia#i %i pent&u $eilal#i pa&ti$ipan#i la p&o$esul de un$" at&i!u#iile %i &"spunde&ea $e le &e4in 7n do eniul p&ote$#iei un$ii3 $o&espun6"to& 'un$#iilo& eEe&$itateC S" ela!o&e6e &e1uli p&op&ii pent&u apli$a&ea no& elo& de p&ote$#ie a un$ii3 $o&espun6"to& $ondi#iilo& 7n $a&e se des'"%oa&" a$ti4itatea la lo$u&ile de un$"C S" asi1u&e %i s" $ont&ole6e3 p&in $o pa&ti ente spe$iali6ate sau p&in pe&sonalul p&op&iu3 $unoa%te&ea %i apli$a&ea3 de $"t&e to#i sala&ia#ii %i pa&ti$ipan#ii la p&o$esul de un$"3 a "su&ilo& te@ni$e3 sanita&e %i o&1ani6ato&i$e sta!ilite3 p&e$u %i a p&e4ede&ilo& le1ale 7n do eniul p&ote$#iei un$iiC 3= 2bliga ii ale salaria ilor -n domeniul protec iei muncii . n Le1e se p&e4ede $" a$e%tia au u& "toa&ele o!li1a#iiB S"?%i 7nsu%eas$" %i s" &espe$te no& ele de p&ote$#ie a un$ii %i "su&ile de apli$a&e a a$esto&aC S" des'"%oa&e a$ti4itatea 7n a%a 'el 7n$>t s" nu eEpun" la pe&i$ol de a$$identa&e sau 7 !oln"4i&e p&o'esional" at>t pe&soana p&op&ie3 $>t %i pe $elelalte pe&soane pa&ti$ipante la p&o$esul de un$"C S" adu$" la $uno%tin#" $ondu$"to&ului lo$ului de un$" o&i$e de'e$#iune te@ni$" sau alt" situa#ie $a&e $onstituie un pe&i$ol de a$$identa&e sau 7 !oln"4i&e p&o'esional"C S" adu$" la $uno%tin#" $ondu$"to&ului lo$ului de un$" a$$identele de un$" su'e&ite de pe&soana p&op&ie %i de alte pe&soane pa&ti$ipante la p&o$esul de un$"C S" op&eas$" lu$&ul la apa&i#ia unui pe&i$ol i inent de p&odu$e&e a unui a$$ident %i s" in'o& e6e de 7ndat" pe $ondu$"to&ul lo$ului de un$"C S" utili6e6e e$@ipa entul indi4idual de p&ote$#ie din dota&e3 $o&espun6"to& s$opului pent&u $a&e a 'ost a$o&datC S" dea &ela#iile soli$itate de o&1anele de $ont&ol %i de $e&$eta&e 7n do eniul p&ote$#iei un$ii. 5=. #tribu ii ale "inisterului "uncii i Protec iei 1ociale cu pri!ire la protec ia muncii. Ministe&ul Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale eEe&$it" $oo&dona&ea %i $ont&olul a$ti4it"#ii de p&ote$#ie a un$ii %i a&e u& "toa&ele at&i!u#ii p&in$ipaleB Coo&donea6" ela!o&a&ea no& elo& de apli$a&e a le1ii %i a alto& a$te no& ati4e 7n do eniul p&ote$#iei un$iiC

18*

Cola!o&ea6" $u iniste&ele %i $u o&1anele lo& te&ito&iale spe$iali6ate3 7n do eniul p&ote$#iei un$iiC Auto&i6ea6"3 din pun$t de 4ede&e al p&ote$#iei un$ii3 'un$#iona&ea pe&soanelo& Du&idi$e %i 'i6i$e %i &et&a1e auto&i6a#ia3 7n $a6ul odi'i$"&ii $ondi#iilo& pent&u $a&e a 'ost e is"C Ce&$etea6"3 su! aspe$tul $au6elo& %i &"spunde&ii Du&idi$e3 a$$identele de un$" $ole$ti4e3 o&tale3 $a&e au p&odus in4aliditate3 p&e$u %i a$$identele te@ni$e %i a4a&iile $a&e a& 'i putut pune 7n pe&i$ol s"n"tatea sau 4ia#a sala&ia#ilo& %i a $elo&lal#i pa&ti$ipan#i la p&o$esul de un$"C 8= #tribu ii ale inspectorilor de protec ie a muncii. +ot&i4it Oot"&>&ii Gu4e&nului3 7n $ad&ul M.M.+.S. este o&1ani6at" Inspe$#ia de stat pent&u p&ote$#ia un$ii. Tot 7n su!o&dinea a$estui iniste& 'un$#ionea6" inspe$to&atele te&ito&iale pent&u p&ote$#ia un$ii3 o&1ane spe$iali6ate %i $a&e sup&a4e1@ea6" odul 7n $a&e se &espe$t" no& ele %i "su&ile 7n do eniul p&ote$#iei un$ii. n $on'o& itate $u dispo6i#iile Le1ii inspe$to&ii de p&ote$#ie a un$ii sunt auto&i6a#iB S" eEe&$ite $ont&olul la pe&soane Du&idi$e %i 'i6i$e3 p&i4ind odul 7n $a&e se &espe$t" le1isla#ia de p&ote$#ie a un$iiC S" ai!" a$$es li!e&3 pe& anent %i '"&" 7n%tiin#a&e p&eala!il"3 7n sediul pe&soanei Du&idi$e %i 7n o&i$e alt lo$ de un$" o&1ani6at de a$eastaC S" $ea&" in'o& a#ii de la o&i$e pe&soan" $a&e pa&ti$ip" la p&o$esul de un$" $u p&i4i&e la a$ti4itatea de p&ote$#ie a un$iiC S" soli$ite $ondu$e&ii pe&soanei Du&idi$e3 p&e$u %i pe&soanei 'i6i$e do$u entele %i in'o& a#iile ne$esa&e &eali6"&ii $ont&olului sau e'e$tu"&ii $e&$et"&ii a$$identelo& de un$"C *= #tribu ii ale "inisterului 1nt ii -n legtur cu protec ia muncii . n $on'o& itate $u Le1ea3 Ministe&ul S"n"t"#ii e ite no& e o!li1ato&ii p&i4ind i1iena un$ii %i a4i6ea6" standa&de %i a$te no& ati4e3 ela!o&ate de alte o&1ane3 $a&e p&i4es$ s"n"tatea sala&ia#ilo& la lo$ul de un$". At&i!u#iile sale 7n a$est do eniu suntB Asi1u&" %i &"spunde de o&1ani6a&ea a$ti4it"#ii de asisten#" edi$al" p&e4enti4"3 de u&1en#"3 $u&ati4" %i de &e$upe&a&e edi$al" $e se a$o&d" p&in unit"#ile sanita&eC nd&u " %i $ont&olea6" odul de apli$a&e a no& elo& de i1ien" %i sanita&? antiepide i$e 7n ediul de 4ia#" al popula#iei %i la lo$ul de un$"C 9= #tribu ii ale altor organe pri!ind protec ia muncii. Ministe&ul Ap"&"&ii Na#ionale3 Ministe&ul de Inte&ne %i Ministe&ul Justi#iei3 Di&e$#ia Gene&al" a +eniten$ia&elo&3 Ministe&ul (inan#elo& G Ga&da (inan$ia&"3 p&e$u %i Se&4i$iul Ro >n de In'o& a#ii3 Se&4i$iul de In'o& a#ii EEte&ne3 Se&4i$iul de Tele$o uni$a#ii Spe$iale %i Se&4i$iul de +&ote$#ie %i +a6" o&1ani6ea6"3 $oo&donea6" %i $ont&olea6" a$ti4itatea de p&ote$#ie a un$ii din unit"#ile p&op&ii3 p&in o&1anele a$esto& iniste&e %i se&4i$ii3 pe !a6a p&e4ede&ilo& Le1ii. Co isia Na#ional" pent&u Cont&olul A$ti4it"#ilo& Nu$lea&e ela!o&ea6" no& e spe$i'i$e a$ti4it"#ilo& nu$lea&e %i eEe&$it" $ont&olul $u p&i4i&e la &espe$ta&ea a$esto&a. )= #tribu ii ale sindicatelor -n domeniul protec iei muncii. Rolul sindi$atelo& 7n asi1u&a&ea p&ote$#iei un$ii se &e'e&" la ela!o&a&ea no& elo& de p&ote$#ie a un$ii3 la apli$a&ea a$esto&a %i la $ont&olul 7ndeplini&ii lo&. Con'o& Le1ii3 o&1ani6a#iile sindi$ale la ni4el na#ional 4o& 'i $onsultate p&in dele1a#i dese na#i la ela!o&a&ea p&oie$telo& de a$te no& ati4e3 $a&e p&i4es$ &apo&tu&ile de un$"3 de$i

189

%i p&ote$#ia un$ii3 $ont&a$tele $ole$ti4e de un$"3 p&ote$#ia so$ial"3 p&e$u %i a o&i$"&o& &e1le ent"&i &e'e&itoa&e la d&eptul de aso$ie&e %i la a$ti4itatea sindi$al". Sindi$atele sunt i pli$ate 7n sta!ili&ea lo$u&ilo& de un$" $u $ondi#ii deose!ite3 4"t" "toa&e3 1&ele sau pe&i$uloase3 &edu$e&ea ti pului no& al de un$"3 dete& ina&ea $ate1o&iilo& de pe&sonal $e !ene'i$ia6" de a$est p&o1&a 3 7n sta!ili&ea du&atei $on$ediului de odi@n" supli enta& pent&u sala&ia#ii $a&e lu$&ea6" 7n ase enea $ondi#ii. n !a6a uno& dispo6i#ii 1ene&ale sindi$atele au d&eptul s" $ont&ole6e odul $u se apli$" %i $u se &espe$t" no& ele de p&ote$#ie a un$ii. <./. A""identele de mun" 3.7. . ,efiniia i clasificarea accidentelor de munc +&in a$$ident de un$" se 7n#ele1e 4"t" a&ea 4iolent" a o&1anis ului u an3 p&e$u %i intoEi$a#ia a$ut" p&o'esional"3 $a&e au lo$ 7n ti pul p&o$esului de un$" sau 7n 7ndeplini&ea 7ndato&i&ilo& de se&4i$iu3 indi'e&ent de natu&a Du&idi$" a &apo&tului de un$" 7n !a6a $"&uia se des'"%oa&" a$ti4itatea %i $a&e p&o4oa$" in$apa$itate te po&a&" de un$" de $el pu#in 3 6ile3 in4aliditate o&i de$es. Este3 de ase enea3 a$$ident de un$"B a$$identul su'e&it de ele4i3 studen#i %i u$eni$i3 7n ti pul e'e$tu"&ii p&a$ti$ii p&o'esionaleC a$$identul su'e&it de pe&soanele $a&e 7ndeplines$ sa&$ini de stat sau de inte&es pu!li$3 in$lusi4 7n $ad&ul uno& a$ti4it"#i $ultu&ale3 spo&ti4e3 7n ti pul %i din $au6a 7ndeplini&ii a$esto& sa&$iniC a$$identul su'e&it de o&i$e pe&soan"3 $a u& a&e a unei a$#iuni 7nt&ep&inse din p&op&ie ini#iati4"3 pent&u sal4a&ea de 4ie#i o ene%ti o&i 7nl"tu&a&ea unui pe&i$ol $a&e a enin#" a4utul pu!li$C a$$identul su'e&it 7n ti pul %i pe t&aseul no& al al deplas"&ii de la lo$ul de un$" la do i$iliu %i in4e&sC a$$identul $au6at de a$ti4it"#i $a&e nu au le1"tu&" $u p&o$esul un$ii3 da$" se p&odu$e la sediul pe&soanei Du&idi$e sau la ad&esa pe&soanei 'i6i$e3 o&i 7n alt lo$ de un$" o&1ani6at de a$estea 7n ti pul p&o1&a ului de un$". Clasi'i$a&ea a$$identelo& de un$"B 1= +n raport cu urmrile produse' a$$idente $a&e p&odu$ in$apa$itate te po&a&" de un$" de $el pu#in 3 6ile $alenda&isti$e $onse$uti4e3 $on'i& at" p&in $e&ti'i$at edi$al $a 'iind u& a&e a a$$identului p&odusC a$$idente $a&e p&odu$ in4aliditate %i dete& in" pie&de&ea total" sau pa&#ial" a $apa$it"#ii de un$"3 $on'i& at" p&in de$i6ie de 7n$ad&a&e 7nt&?un 1&ad de in4aliditate3 e is" de o&1anele edi$ale 7n d&eptC a$$idente o&tale3 $a&e p&esupun de$esul a$$identatului3 i ediat sau dup" un inte&4al de ti p3 da$" a$esta este $on'i& at3 7n !a6a unui a$t edi$o?le1al3 $a 'iind u& a&e a a$$identului su'e&itC a$$idente $ole$ti4e3 atun$i $>nd sunt a$$identate $el pu#in t&ei pe&soane 7n a$ela%i ti p din a$eea%i $au6".

18)

2= +n raport cu numrul persoanelor accidentate' a$$idente indi4iduale3 $>nd au 'ost a$$identa#i una sau dou" pe&soaneC a$$idente $ole$ti4e. 3= (up natura cau)elor care pro!oac accidentul' a$$idente e$ani$e3 p&oduse p&in lo4i&i3 sti4ui&i3 t"ie&i3 $"de&i de la 7n"l#i eC a$$idente te& i$e3 p&oduse p&in a&su&i sau op"&i&iC a$$idente $@i i$e3 p&oduse 7n u& a $onta$tului $u su!stan#e $@i i$eC a$$idente ele$t&i$e3 p&oduse 7n u& a int&"&ii 7n $> p ele$t&i$C a$$idente p&oduse de &adia#iiC a$$idente $o pleEe. 5= (up natura le)iunilor pro!ocate asupra organismului' $ontu6ii3 pl"1i3 7n#ep"tu&i3 t"ietu&i3 st&i4i&i3 a&su&i3 ento&se3 '&a$tu&i3 a put"&i3 le6iuni ale o&1anelo& inte&ne3 intoEi$a#ii a$ute3 as'iEie&i3 ele$t&o$ut"&i3 insola#ii3 i&adie&i3 le6iuni ultiple. 8= (up locul le)iunii' la $ap3 la t&un$@i3 la e !&ele supe&ioa&e3 la e !&ele in'e&ioa&e3 $u lo$ali6"&i ultiple. *= (up momentul -n care se resimt efectele' a$$idente $u e'e$t i ediatC a$$idente $u e'e$t ulte&io&. 3.7.%. 'omunicarea, cercetarea, nregistrarea i evidena accidentelor de munc Odat" $e un a$$ident de un$" s?a p&odus el t&e!uie $o uni$at i ediat $ondu$e&ii unit"#ii de $"t&e $ondu$"to&ul lo$ului de un$" sau de o&i$e alt" pe&soan" $a&e a&e $uno%tin#" de p&odu$e&ea a$$identului. A$$identul $a&e a p&odus in4aliditate3 a$$identul o&tal3 p&e$u %i a$$identul $ole$ti4 4o& 'i $o uni$ate de 7ndat" de $"t&e $ondu$e&ea pe&soanei Du&idi$e %i de $"t&e pe&soan" 'i6i$"3 inspe$to&atului de stat te&ito&ial pent&u p&ote$#ia un$ii %i o&1anelo& de u& "&i&e penal" $o petente3 pot&i4it le1ii. n $a6ul a$$identelo& de $i&$ula#ie3 p&oduse pe d&u u&ile pu!li$e 7n $a&e p&int&e 4i$ti e sunt %i pe&soane a'late 7n 7ndeplini&ea sa&$inilo& de se&4i$iu3 pe&soana 'i6i$" sau Du&idi$" la $a&e sunt an1aDa#i a$$identa#ii 4?a anun#a de 7ndat" inspe$to&atul de stat te&ito&ial pent&u p&ote$#ia un$ii din Dude#ul 7n &a6a $"&uia s?a p&odus a$$identul. nt&?un ast'el de $a63 o&1anele Ministe&ului de Inte&ne $o petente 4o& t&i ite un eEe pla& din p&o$esul 4e&!al de $e&$eta&e la 'a#a lo$ului3 pe&soanei Du&idi$e3 inspe$to&atului de stat te&ito&ial pent&u p&ote$#ia un$ii sau Ministe&ului Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale. Ce&$eta&ea a$$identelo& de un$" se e'e$tuea6" ast'elB 1= de $"t&e pe&soana Du&idi$"3 7n $a6ul a$$identului $a&e a p&odus in$apa$itate te po&a&" de un$"C 2= de $"t&e inspe$to&atele de stat te&ito&iale pent&u p&ote$#ia un$ii3 7n $a6ul a$$identelo& $a&e au p&odus in4aliditate3 de$es p&e$u %i al a$$identelo& $ole$ti4e3 p&e$u %i 7n $a6ul a$$identelo& de un$" $a&e au p&odus in$apa$itate te po&a&" de un$" sala&ia#ilo& an1aDa#i la pe&soane 'i6i$eC 3= de $"t&e Ministe&ul Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale3 7n $a6ul a$$identelo& de un$" $ole$ti4e3 1ene&ate de unele e4eni ente deose!ite3 p&e$u a4a&iile sau eEplo6iile.

18,

Re6ultatele $e&$et"&ii a$$identului de un$" se 4a $onse na 7nt&?un p&o$es 4e&!al $a&e 4a sta!iliB $au6ele %i 7 p&eDu&"&ile 7n $a&e a a4ut lo$ a$$identulC p&e4ede&ile din no& ele de p&ote$#ie a un$ii $a&e nu au 'ost &espe$tateC pe&soanele $a&e se 'a$ &"spun6"toa&e de ne&espe$ta&ea no& elo& de p&ote$#ie a un$iiC san$#iunile apli$ateC pe&soana 'i6i$" sau Du&idi$" la $a&e se 7n&e1ist&ea6" a$$identulC "su&ile $e t&e!uie luate pent&u p&e4eni&ea alto& a$$idente. Ele entele $onse nate 7n p&o$esul?4e&!al pe& it sta!ili&ea d&eptu&ilo& de asi1u&"&i so$iale pent&u sala&iatul a$$identat %i $onstituie te ei al &"spunde&ii Du&idi$e a $elo& 4ino4a#i pent&u p&odu$e&ea a$$identului. n situa#ia 7n $a&e o pe&soan" se $onside&" ned&ept"#it" de $on$lu6iile p&o$esului 4e&!al de $onstata&e3 7l poate ata$a 7n Dusti#ie3 7n inte1&alitatea sa o&i nu ai 7n $eea $e p&i4e%te unele en#iuni ale sale. n&e1ist&a&ea %i e4iden#a a$$identelo& de un$" se 'a$e 7n !a6a p&o$esului?4e&!al de $e&$eta&e3 de $"t&e pe&soana Du&idi$"3 p&e$u %i de $"t&e pe&soana 'i6i$"3 la $a&e s?a p&odus a$$identul. A$$identele su'e&ite de ele4i3 studen#i %i u$eni$i 7n ti pul des'"%u&"&ii p&a$ti$ii p&o'esionale se 7n&e1ist&ea6" de $"t&e pe&soana Du&idi$" unde se des'"%oa&" p&a$ti$a. n $a6ul a$$ident"&ii $elo& $a&e 7ndeplines$ sa&$ini de stat sau de inte&es pu!li$3 in$lusi4 7n $ad&ul uno& a$ti4it"#i $ultu&ale3 spo&ti4e3 da& nu ai 7n ti pul %i din $au6a 7ndeplini&ii a$esto& sa&$ini3 a$$identul de un$" se 4a 7n&e1ist&a la pe&soana Du&idi$" $e a o&1ani6at a$#iunea &espe$ti4". n $a6ul 7n $a&e a$$identul a 'ost su'e&it de o&i$e pe&soan" $a u& a&e a unei a$#iuni 7nt&ep&inse din p&op&ie ini#iati4"3 pent&u p&e4eni&ea o&i 7nl"tu&a&ea unui pe&i$ol $a&e a enin#" a4utul pu!li$ sau pent&u sal4a&ea de 4ie#i o ene%ti3 a$esta se 7n&e1ist&ea6" de $"t&e pe&soana 'i6i$" sau Du&idi$" unde s?a p&odus e4eni entulC 7n $a6ul a$$identului de a$east" natu&"3 p&odus 7n a'a&a in$intei pe&soanei Du&idi$e sau la pe&soana 'i6i$" %i $a&e nu a&e ni$i o le1"tu&" $u a$estea3 7n&e1ist&a&ea se 'a$e de $"t&e p&i "&ia 7n a $"&ei &a6" te&ito&ial" s?a p&odus. A$$identul de un$" su&4enit 7n ti pul %i pe t&aseul no& al al deplas"&ii de la lo$ul de un$" la do i$iliu %i in4e&s3 se 7n&e1ist&ea6" de $"t&e pe&soana 'i6i$" sau Du&idi$" la $a&e este 7n$ad&at a$$identatul. A$$identul de un$" 7n&e1ist&at de pe&soana Du&idi$" %i pe&soana 'i6i$" se &apo&tea6" de $"t&e a$estea la inspe$to&atul de stat te&ito&ial pent&u p&ote$#ia un$ii. 3.7.*. Indicatori specifici de caracterizare a accidentelor de munc +ent&u ap&e$ie&ea situa#iei a$$identelo& p&oduse se utili6ea6" dou" $ate1o&ii de indi$ato&i statisti$i %i anu eB a= indi$ato&i eEp&i a#i 7n "&i i a!soluteC != indi$ato&i eEp&i a#i 7n "&i i &elati4e. 1$ Indi$ato&i eEp&i a#i 7n mrimi a0!olute Nu "&ul total de 4i$ti e <de$ese %i a$$identa#i $u in$apa$itate te po&a&" de un$"= 7n&e1ist&at 7n pe&ioada de &apo&ta&e3 in$lusi4 a$$identa#ii $a&e p&o4in din a$$identele $ole$ti4e. +&in $unoa%te&ea nu "&ului de a$$identa#i3 se sta!ile%te di&e$#ia 7n $a&e t&e!uie 7nd&eptat" aten#ia o&1anelo& $u at&i!u#ii de $ont&ol.

1*0

Nu "&ul total de a$$identa#i pent&u $a&e u& "&ile a$$identelo& s?au te& inat 7n pe&ioada de &apo&ta&e3 indi'e&ent da$" e4eni entul s?a p&odus 7n a$eea%i pe&ioad" sau 7n pe&ioade ante&ioa&e3 o&i 7n anul p&e$edent. A$$identa#ii 7%i pot 7n$@eia pe&ioada de in$apa$itate te po&a&" de un$"3 p&in t&ei odalit"#iB - p&in de$es3 dup" $e au a$u ulat un anu it nu "& de 6ile de $on$ediuC - p&in &elua&ea a$ti4it"#ii la lo$ul de un$"C - p&in t&ans'o& a&ea in$apa$it"#ii te po&a&e de un$"3 7n in$apa$itate pe& anent"3 $a u& a&e a 4"t" "&ilo& su'e&ite3 &espe$ti4 p&in 7n$ad&a&ea 7nt&?un 1&ad de in4aliditate. Nu "&ul total de 6ile de in$apa$itate de un$" pie&dute $a u& a&e a a$$identului de un$"3 a'e&ent pe&soanelo& pent&u $a&e u& "&ile a$$identului s?au te& inat 7n pe&ioada de &apo&ta&e. /ilele de in$apa$itate te po&a&" de un$" se pot "su&a 7n 6ile $alenda&isti$e sau 7n 6ile lu$&"toa&e. +&in $unoa%te&ea nu "&ului total %i &eal de 6ile $alenda&isti$e pie&dute de 4i$ti e3 $on'o& $e&ti'i$atelo& edi$ale3 se o!#in in'o& a#ii $a&e o'e&" posi!ilitatea de aB - di ensiona 1&a4itatea a$$identelo&C - $a&a$te&i6a aspe$tele le1ate de eEpe&ti6a&ea edi$al"3 &espe$ti43 posi!ilit"#ile de t&ata ent p&e$u %i ni4elul de inte&4en#ie edi$al" 7n 4ede&ea &e$upe&"&ii $apa$it"#ii de un$". Da$" se iau 7n $al$ul 6ilele lu$&"toa&e3 pie&dute se pot e4aluaB ? in$iden#a e$ono i$"C ? pie&de&ile 'inan$ia&eC ? $@eltuielile $a&e se 'a$ pent&u &e$upe&a&ea $apa$it"#ii de un$". 2$ Indi$ato&i eEp&i a#i 7n mrimi relati(e A$e%ti indi$ato&i pe& it e'e$tua&ea de anali6e %i $o pa&a#ii &eale3 indi'e&ent de pe&ioada de &apo&ta&e3 indi'e&ent de "&i ea unei unit"#i3 de "&i ea sau de st&u$tu&a e$ono i$" a unui Dude# sau de "&i ea unui se$to& din e$ono ie. Coe'i$ientul <indi$ele= de '&e$4en#" $a&e indi$" '&e$4en#a de a$$identa&e3 &espe$ti43 $>#i a$$identa#i &e4in la 1000 de lu$&"to&i %i se dete& in" dup" u& "toa&ea 'o& ul"B
%f = 3a 1000 3s

undeB C' ? $oe'i$ientul de '&e$4en#"C Na ? nu "&ul total de a$$identa#i 7n pe&ioada de &apo&ta&eC Ns ? nu "&ul ediu de sala&ia#i 7n pe&ioada de &apo&ta&e. (&e$4en#a de a$$identa&e se poate dete& ina pe ai ulte $&ite&iiB ? '&e$4en#a de a$$identa&e la 1.000.000 de o&e lu$&ate3 dup" 'o& ulaB
%f = 3a 1.000.0003 3>

undeB N@ ? nu "&ul total de o&e lu$&ate de sala&ia#i 7n pe&ioada de &apo&ta&e %i se dete& in" s$"6>ndu?se nu "&ul de o&e pie&dute p&in a!senteis . un$ito&i <din nu "&ul total de a$$identa#i se

? '&e$4en#a de a$$identa&e pent&u eE$lude pe&sonalul ad inist&ati4=C

1*1

? '&e$4en#a de a$$identa&e pent&u lu$&"to&ii di&e$t eEpu%i la &is$C ? '&e$4en#a de a$$identa&e pent&u a$$identa#ii o&talC ? '&e$4en#a de a$$identa&e pent&u a$$identa#i $u in$apa$itate te po&a&" de un$". Coe'i$ientul de 1&a4itate3 sau &ata de 1&a4itate3 indi$" a plasa&ea a$$identelo& unei &a u&i3 dete& inat" de nu "&ul total de 6ile pie&dute3 &apo&tat la 1000 de lu$&"to&i. (o& ula de $al$ul este3 de$iB
%g = 3Rl0" 10003 3s

undeB C1 N/lTM lu$&uC Ns ? $oe'i$ientul de 1&a4itateC ? nu "&ul total de 6ile $alenda&isti$e de in$apa$itate te po&a&" de ? nu "&ul ediu de sala&ia#i din pe&ioada de &apo&ta&e.

G&a4itatea a$$identelo& este in'luen#at" at>t de '&e$4en#a de a$$identa&e $>t %i de pe&ioadele p&elun1ite de in$apa$itate de un$" a 4i$ti elo&. Coe'i$ientul de 1&a4itate se ai poate dete& ina 7n &apo&t $u nu "&ul total de o&e lu$&ate de sala&ia#i 7n pe&ioada de &apo&ta&e la 1000000 de o&e lu$&ate sau 7n &apo&t $u nu "&ul de 6ile? un$" e'e$ti4e ale sala&ia#ilo&. Rata de 1&a4itate se poate $al$ula pent&u di'e&ite $ate1o&ii de sala&ia#i pent&u lu$&"to&ii di&e$t eEpu%i la &is$3 pent&u un$ito&i et$. Coe'i$ientul de du&at" edie eEp&i " nu "&ul de 6ile pie&dute3 7n edie3 de un a$$identat. A$est $oe'i$ient se $al$ulea6" dup" 'o& ulaB
%dm = 3Rl0" 3a*0"

undeB Cd ? $oe'i$ientul de du&at" edieC N/ITM ? nu "&ul de 6ile $alenda&isti$e de in$apa$itate te po&a&" de un$"C NaITM ? nu "&ul total de a$$identa#i $a&e au 7n$@eiat in$apa$itatea te po&a&" de un$" 7n pe&ioada de &apo&ta&e. Coe'i$ientul a&at" nu nu ai 1&a4itatea a$$identului da& %i $>t de e'i$ient" sau nu3 este edi$ina &e$upe&ato&ie. To#i a$e%ti indi$ato&i se pot dete& ina la ni4el a$&oe$ono i$3 la ni4el de &a u&" e$ono i$"3 se$toa&e e$ono i$e3 Dude#3 7nt&ep&inde&e sau su!unitate3 7n $ad&ul 7nt&ep&inde&ii. Cu aDuto&ul lo&3 $e&$et"&ile $au6elo& a$$identelo& de un$" se pot 'a$e pe p&o'esii3 4e$@i e 7n un$a &espe$ti4"3 seE3 4>&st" et$. %i 7n a$ela%i ti p3 o'e&" o !a6" &eal" pent&u o&ienta&ea $o&e$t" a e'o&tu&ilo& de p&e4eni&e a a$$identelo& de un$". <.9. Aolile p$o%esionale 3.5. . 'oninutul i clasificarea bolilor profesionale Iolile p&o'esionale sunt a'e$#iunile $a&e se p&odu$ $a u& a&e a eEe&$it"&ii unei ese&ii sau p&o'esiuni3 $au6ate de 'a$to&i no$i4i 'i6i$i3 $@i i$i sau !iolo1i$i3 $a&a$te&isti$e lo$ului de

1*2

un$"3 p&e$u %i de sup&asoli$ita&ea di'e&itelo& o&1ane sau siste e ale o&1anis ului3 7n p&o$esul de un$". Sunt !oli p&o'esionale %i a'e$#iunile su'e&ite de ele4i3 studen#i %i u$eni$i 7n ti pul e'e$tu"&ii p&a$ti$ii p&o'esionale. Sp&e deose!i&e de a$$identul de un$"3 $>nd le6a&ea o&1anis ului este !&us$" %i 4iolent"3 7n $a6ul !olilo& p&o'esionale3 a$#iunea 'a$to&ilo& no$i4i se ani'est" p&int&?un p&o$es patolo1i$ lent3 $a&e a'e$tea6" 'ie sta&ea 1ene&al" a o&1anis ului3 'ie anu ite apa&ate sau o&1ane. Odat" identi'i$at" %i de$la&at" !oal" p&o'esional"3 se 4o& $e&$eta $au6ele $a&e au $ondus la de$lan%a&ea ei pent&u a p&e4eni 7 !oln"4i&ea alto& pe&soane din a$eea%i $au6". Da$" 7ns" !oala s?a p&odus !olna4ul t&e!uie s$os din ediul no$i4 %i t&e!uie s" i se apli$e un t&ata ent ade$4at ast'el 7n$>t u& "&ile !olii s" se atenue6e sau s" dispa&" $o plet. %lasificarea bolilor profesionale se face dup' 1$ n 'un$#ie de natu&a 'a$to&ului no$i4 $a&e le?a 1ene&at suntB intoEi$a#ii p&o4o$ate de in@ala&ea3 in1e&a&ea sau $onta$tul epide& ei $u su!stan#e toEi$eC pneu o$onio6e p&o4o$ate de in@ala&ea pul!e&ilo& ine&ale3 netoEi$eC !oli p&in eEpune&e la ene&1ie &adiant"C !oli p&in eEpune&e la te pe&atu&i 7nalte sau s$"6uteC !oli p&in eEpune&e la 61o ote %i 4i!&a#iiC !oli p&in eEpune&e la p&esiune at os'e&i$" &idi$at" sau s$"6ut"C ale&1ii p&o'esionaleC de& ato6e p&o'esionaleC $an$e&ul p&o'esionalC !oli in'e$#ioase %i pa&a6ita&eC !oli p&in sup&asoli$ita&eC alte !oli. 2$ Dup" ti pul de eEpune&e la a$#iunea 'a$to&ului no$i43 eEist" !oli $&oni$e3 p&o4o$ate3 de &e1ul"3 de do6e &elati4 i$i3 da& $a&e a$#ionea6" ti p 7ndelun1at asup&a o&1anis ului %i !oli a$ute3 1ene&ate de o eEpune&e de s$u&t" du&at" la a$#iunea 'a$to&ului no$i43 da& la do6e a&i. 3$ Dup" odul de a$#iune al 'a$to&ului no$i4 asup&a o&1anis ului3 eEist"B !oli $u a$#iune 1ene&al"3 $a&e a'e$tea6" 7nt&e1ul o&1anis %i !oli $u a$#iune lo$al"3 $a&e a'e$tea6" o pa&te a o&1anis ului3 un apa&at sau un o&1an. Un &ol deose!it de i po&tant 7n p&e4eni&ea p&odu$e&ii !olilo& p&o'esionale 7l Doa$" edi$ii spe$iali6a#i 7n edi$ina un$ii %i inspe$to&atele te&ito&iale de poli#ie sanita&" %i edi$in" p&e4enti4". 3.5.%. ,eclararea, cercetarea i evidena bolilor profesionale De$la&a&ea !olilo& p&o'esionale este o!li1ato&ie %i se 'a$e de $"t&e edi$ii unit"#ii sanita&e $a&e a$o&d" asisten#" edi$al" pa&ti$ipan#ilo& la p&o$esul de un$" des'"%u&at de pe&soana Du&idi$"3 p&e$u %i de pe&soana 'i6i$". Iolile p&o'esionale se $o uni$" inspe$to&atului Dude#ean de poli#ie sanita&" %i edi$in" p&e4enti4"3 indi'e&ent da$" sunt sau nu u& ate de in$apa$itate te po&a&" de un$". Iolile le1ate de p&o'esiune sunt !oli $u dete& ina&e ulti'a$to&ial" dint&e $a&e unii 'a$to&i sunt de natu&" p&o'esional". A$estea nu se de$la&" da& 4o& 'i 7n&e1ist&ate 7n e4iden#a spe$ial" a unit"#ii $a&e asi1u&" asisten#a edi$al" a pe&soanelo& $e au $onta$tat &espe$ti4ele !oli. Ce&$eta&ea $au6elo& 7 !oln"4i&ilo& p&o'esionale3 7n 4ede&ea $on'i& "&ii sau in'i& "&ii lo&3 p&e$u %i sta!ili&ea de "su&i pent&u p&e4eni&ea alto& 7 !oln"4i&i din a$elea%i $au6e se 'a$ de $"t&e inspe$to&atul de poli#ie sanita&" %i edi$in" p&e4enti4" a Dude#ului %i al uni$ipiului Iu$u&e%ti3 7 p&eun" $u inspe$to&atul de stat te&ito&ial pent&u p&ote$#ia un$ii.

1*3

Re6ultatul $e&$et"&ii !olii p&o'esionale se $onse nea6" 7nt&?un p&o$es 4e&!al3 $a&e $on#ine a$elea%i en#iuni $a %i 7n $a6ul a$$identelo& de un$". n plus3 $on'o& a&t.152 din No& ele de edi$ina un$ii3 se 4o& dete& ina 'a$to&ii dete& inan#i3 $ondi#iile $a&e au 'a4o&i6at apa&i#ia !olii %i "su&ile $e se i pun pent&u p&e4eni&ea uno& situa#ii si ila&e. n&e1ist&a&ea !olilo& p&o'esionale se 'a$e3 7n !a6a p&o$esului 4e&!al de $e&$eta&e3 de $"t&e pe&soana Du&idi$" %i de pe&soana 'i6i$" la $a&e s?a p&odus 7 !oln"4i&ea. IntoEi$a#ia a$ut" p&o'esional" se de$la&"3 se $e&$etea6" %i se 7n&e1ist&ea6" at>t $a !oal" p&o'esional" $>t %i $a a$$ident de un$". Iolile t&ans isi!ile se de$la&"3 se $e&$etea6" %i se 7n&e1ist&ea6" at>t $a !oli p&o'esionale3 $>t %i $a !oli t&ans isi!ile. Iolile p&o'esionale 7n&e1ist&ate de pe&soana Du&idi$" %i de pe&soana 'i6i$" se &apo&tea6" la inspe$to&atul de poli#ie sanita&" %i edi$in" p&e4enti4" al Dude#ului %i al uni$ipiului Iu$u&e%ti. 3.5.*. Indicatori specifici de caracterizare a bolilor profesionale Anali6a o&!idit"#ii p&in !oli p&o'esionale3 o'e&" date %i in'o& a#ii $a&e $a&a$te&i6ea6" sta&ea de s"n"tate a an1aDa#ilo& unei 'i& e. +&in$ipalii indi$ato&i p&i4ind o&!iditatea p&o'esional" suntB $oe'i$ientul de '&e$4en#"3 $oe'i$ientul de 1&a4itate %i $oe'i$ientul de du&at". ,.8.5. M"su&i de p&ote$#ie a un$iiB te@ni$e3 o&1ani6ato&i$e3 i1ieni$e %i sanita&e

Dup" natu&a %i $on#inutul lo&3 "su&ile de p&ote$#ie a un$ii se 1&upea6" pe $ate1o&ii3 dup" $u u& ea6"B 1$ /!uri tehnice de p&ote$#ie a un$ii Cup&ind ansa !lul "su&ilo& $e se &e'e&" la iDloa$ele de p&odu$#ie %i ediul de un$"B siste e3 apa&ate %i dispo6iti4e de $o !ate&e a &is$u&ilo& e$ani$e3 ele$t&i$e3 $@i i$e3 te& i$e3 !iolo1i$e et$. siste e3 apa&ate %i dispo6iti4e de 7 !un"t"#i&e a i$&o$li atuluiC siste e %i instala#ii de 4entila#ie indust&ial"C siste e %i dispo6iti4e de $o !ate&e a 61o otului %i 4i!&a#iilo&C siste e de 7 !un"t"#i&e a ilu inatuluiC siste e %i dispo6iti4e pent&u $o !ate&ea &adia#iilo& ioni6ante %i ele$t&o a1neti$eC apa&ate %i dispo6iti4e pent&u $o !ate&ea ele$t&i$it"#ii stati$eC 2$ /!uri organi*atorice de p&ote$#ie a un$ii Cup&ind ansa !lul "su&ilo& de p&ote$#ie &e'e&itoa&e la eEe$utant %i sa&$ina de un$"B inst&ui&ea3 'o& a&ea %i pe&'e$#iona&ea pe&sonalului 7n do eniul p&ote$#iei un$iiC testa&ea edi$al" %i psi@olo1i$" a pe&sonaluluiC auto&i6a&ea pe&sonaluluiC e4alua&ea &is$u&ilo& la lo$ul de un$"C apli$a&ea ? dup" $a6 ? de san$#iuni dis$iplina&e3 ad inist&ati4e %i penale3 pe&soanelo& 4ino4ate de p&odu$e&ea a$$identelo&. 3$ /!uri igienico"!anitare

1*5

ali enta#ie spe$ial" pent&u $&e%te&ea &e6isten#ei o&1anis uluiC ate&iale i1ieni$o?sanita&eC apa&atu&a %i su!stan#e pent&u de6inse$#ie %i de&ati6a&eC un1uente3 ali'ii %i alte su!stan#e pent&u 7nt&e#ine&ea %i p&ote$#ia pieliiC sta#ii de sal4a&e o!ileC a enaDa&ea de spa#ii pent&u depo6ita&ea p&o4i6o&ie a &e6iduu&ilo& indust&iale no$i4e $a&e pot in'e$ta ae&ul3 apa sau solulC a enaDa&ea de spa#ii 'iEe sau o!ile pent&u p&oteDa&ea an1aDa#ilo& 7 pot&i4a $ondi#iilo& eteo&olo1i$e ne$o&espun6"toa&eC apa&ate %i spa#ii pent&u &eani a&e3 7n se$toa&ele unde eEist" pe&i$ole deose!ite <se$to&ul $@i i$3 inie&3 'o&estie&3 p&ospe$#iuni 1eolo1i$e3 sta#ii de 7nalt" tensiune et$.=C

Cap.5III. DIALOGUL SOCIAL 2I MANAGEMENTUL CON'LICTELOR DE MUNC1


=.1. Sindi"atele #i a"ti7itatea mana-e$ial 8. . . &rsturile caracteristice ale sindicatelor Sindi$atele sunt o&1ani6a#ii '"&" $a&a$te& politi$3 $onstituite 7n s$opul ap"&"&ii %i p&o o4"&ii inte&eselo& p&o'esionale3 e$ono i$e3 so$iale3 $ultu&ale %i spo&ti4e ale e !&ilo& lo& %i a d&eptu&ilo& a$esto&a3 p&e4"6ute 7n le1isla#ia un$ii %i 7n $ont&a$tele $ole$ti4e de un$". Sindi$atele sunt independente 'a#" de o&1anele de stat3 'a#" de pa&tidele politi$e %i 'a#" de o&i$a&e alte o&1ani6a#ii. +e&soanele $a&e au $alitatea de sala&iat au d&eptul '"&" ni$i o 7n1&"di&e sau auto&i6a&e p&eala!il"3 s" se o&1ani6e6e 7n sindi$ate. +ent&u 'o& a&ea unui sindi$at este ne$esa& un nu "& de $el pu#in 18 pe&soane. Ni eni nu poate 'i $onst&>ns s" 'a$" pa&te sau nu3 o&i s" se &et&a1" sau nu dint&?un sindi$at. O pe&soan" poate 'a$e pa&te3 7n a$ela%i ti p3 nu ai dint&?un sin1u& sindi$at. Sala&ia#ii ino&i pot 'i e !&i ai sindi$atelo& '"&" 7n$u4iin#a&ea &ep&e6entan#ilo& lo& le1ali. +e&soanele $a&e eEe&$it" le1al o ese&ie sau p&o'esie 7n od indi4idual sau $a&e sunt aso$iate 7n $oope&ati4e3 p&e$u %i alte $ate1o&ii p&o'esionale se pot o&1ani6a 7n sindi$ate. Sala&ia#ii $a&e de#in 'un$#ii de $ondu$e&e sau $a&e i pli$" eEe&$ita&ea auto&it"#ii de stat3 nu se pot $onstitui 7n sindi$ate. Tr!turile caracteri!tice ale sindi$atelo&B 1= 1indicatele sunt organi)a ii profesionale. A$east" $a&a$te&isti$" t&e!uie 7n#eleas" $a 'iind dete& inat"3 7n p&i ul &>nd3 de aso$ie&ea pe&soanelo& dup" $&ite&iul lo$ului de un$"3 ia&3 7n al doilea &>nd3 de 1&upa&ea pe ese&ii3 p&o'esii sau spe$ialit"#i. O si pl" $o unitate de inte&ese nu este su'i$ient" pent&u $onstitui&ea unui sindi$at3 le1"tu&a p&o'esional" 'iind dete& inant".

1*8

2= 1indicatele se constituie -n temeiul dreptului de asociere consacrat de %onstitu ie. A$est d&ept 'a$e pa&te din $ate1o&ia d&eptu&ilo& 'unda entale ale o ului. Con'o& a&t.39 alin.1 din Constitu#ie cet enii se pot asocia liberi -n sindicate& partide politice i -n alte forme de asociere. 3= 1indicatele func ionea) -n ba)a statutelor proprii. Statutul este a$tul de !a6" $a&e d" na%te&e unui sindi$at %i &ep&e6int"3 $ad&ul no& ati4 dup" $a&e o&1ani6a#ia &espe$ti4" se $ondu$e %i 7%i des'"%oa&" a$ti4itatea. Statutele nu pot $on#ine p&e4ede&i $ont&a&e Constitu#iei %i le1ilo&. 5=. 1indicatele se constituie cu scopul aprrii drepturilor salaria ilor& a promo!rii intereselor profesionale& economice i sociale ale acestora. De%i nu sunt de6inte&esate de odul 7n $a&e 1u4e&nul ad inist&ea6" #a&a3 sindi$atele3 nu pot des'"%u&a di&e$t a$ti4it"#i politi$e3 nu pot pa&ti$ipa la $a paniile ele$to&ale3 o&1ani6a %i des'"%u&a 1&e4e sau ani'esta#ii $u $a&a$te& politi$3 o&i s" p&oteste6e $ont&a o&dinii sta!ilite3 a le1ii sau $ont&a 1u4e&nului le1al. Ra#iunea institu#ionali6"&ii %i eEisten#ei lo& este nu de a ap"&a d&eptu&ile %i inte&esele politi$e ale e !&ilo& lo&3 $i d&eptu&ile %i inte&esele p&o'esionale3 e$ono i$e %i so$iale ale a$esto&a. 8. .%. 'onstituirea, organizarea i funcionarea sindicatelor Modul de $onstitui&e3 'un$#iona&e %i di6ol4a&e a unui sindi$at se &e1le entea6" p&in statutul adoptat din e !&ii s"i $u &espe$ta&ea dispo6i#iilo& p&e4"6ute 7n Le1ea $u p&i4i&e la sindi$ate. Statutele sindi$atelo& 4o& $up&inde p&e4ede&i $el pu#in $u p&i4i&e laB s$opul $onstitui&ii3 denu i&ea %i sediul sindi$atuluiC odul 7n $a&e se do!>nde%te %i 7n$etea6" $alitatea de e !&u al sindi$atuluiC d&eptu&ile %i 7ndato&i&ile e !&ilo&C ni4elul $oti6a#iilo& %i odul lo& de 7n$asa&eC o&1anele de $ondu$e&e3 denu i&ea a$esto&a3 odul de ale1e&e %i de &e4o$a&e3 du&ata andatelo& %i at&i!u#iilo& lo&C $ondi#iile %i no& ele de deli!e&a&e pent&u odi'i$a&ea statutului %i de adopta&e a @ot"&>&ilo&C di4i6a&ea3 $o asa&ea sau di6ol4a&ea sindi$atului %i dist&i!ui&ea3 t&ans ite&ea o&i3 dup" $a63 li$@ida&ea pat&i oniului $u spe$i'i$a&ea $" !unu&ile date 7n 'olosin#" de $"t&e stat 4o& 'i &estituite a$estuiaC odalitatea de aso$ie&e 7n 'ede&a#ii pe &a u&" sau $on'ede&a#ii na#ionale. Sindi$atele au d&eptul de a?%i ela!o&a &e1le ent"&i p&op&ii3 de a?%i ale1e li!e& &ep&e6entan#ii3 de a?%i o&1ani6a 1estiunea %i a$ti4itatea lo& %i de a?%i 'o& ula p&o1&a e p&op&ii de a$#iune. Este inte&6is" auto&it"#ilo& pu!li$e %i ad inist&ati4e o&i$e inte&4en#ie de natu&" a li ita o&i 7nt&e&upe eEe&$ita&ea d&eptu&ilo& sindi$ale. 8. .*. 1elaia dintre sindicate i activitatea managerial Sindi$atul ap"&" d&eptu&ile e !&ilo& s"i $e de$u&1 din le1isla#ia un$ii %i din $ont&a$tele $ole$ti4e de un$" 7n 'a#a o&1anelo& de Du&isdi$#ie %i a alto& o&1ane de stat sau o!%te%ti3 ia& 7n $a6ul pe&soanelo& $a&e eEe&$it" le1al o ese&ie sau p&o'esie 7n od indi4idual sau $a&e sunt

1**

aso$iate 7n $oope&ati4e %i $ele ale alto& $ate1o&ii p&o'esionale3 ap"&" inte&esele p&o'esionale e$ono i$e %i so$iale ale e !&ilo& lo& pot&i4it spe$i'i$ului a$esto&a3 p&in ap"&"to&i p&op&ii sau ale%i. MiDloa$ele de a$#iune $a&e pot 'i 'olosite de sindi$ate sunt ne1o$ie&ile3 peti#ia3 p&otestulC itin1ul3 de onst&a#ia %i 1&e4a. Consiliile de ad inist&a#ie ale unit"#ilo& au o!li1a#ia de a in4ita dele1a#i ale%i ai sindi$atelo& s" pa&ti$ipe 7n $onsiliile de ad inist&a#ie la dis$uta&ea p&o!le elo& de inte&es p&o'esional3 e$ono i$3 so$ial sau $ultu&al. n s$opul ap"&"&ii inte&eselo& so$iale ale e !&ilo&3 sindi$atele au d&eptul de a p&i i in'o& a#iile ne$esa&e pent&u ne1o$ie&ea $ont&a$tului $ole$ti4 de un$"3 p&e$u %i $ele p&i4ind $onstitui&ea %i 'olosi&ea 'ondu&ilo& destinate 7 !un"t"#i&ii $ondi#iilo& la lo$ul de un$"3 p&ote$#iei un$ii %i utilit"#ilo& so$iale3 asi1u&"&ilo& %i p&ote$#iei so$iale. Me !&ilo& o&1anelo& de $ondu$e&e alese ale sindi$atelo& li se asi1u&" p&ote$#ia le1ii 7 pot&i4a o&i$"&o& 'o& e de $ondi#iona&e3 $onst&>n1e&e sau de 7 piedi$a&e a eEe&$it"&ii 'un$#iilo&. n ti pul o&1ani6"&ii sau $ondu$e&ii sindi$atelo&3 nu este pe& is a se apli$a san$#iuni 7 pot&i4a e !&ilo& de sindi$at sau a $ondu$"to&ilo& a$esto&a $a&e sunt 7n le1"tu&" $u a$ti4itatea sindi$al". La ela!o&a&ea p&oie$telo& de a$te no& ati4e $a&e p&i4es$ &apo&tu&ile de un$"3 $ont&a$tele $ole$ti4e de un$"3 p&ote$#ia so$ial"3 p&e$u %i o&i$e &e1le ent"&i &e'e&itoa&e la d&eptul de aso$ie&e %i la a$ti4itatea sindi$al" sunt $onsultate o&1ani6a#iile sindi$ale de tip $on'ede&a#ie3 de la ni4el na#ional. +&a$ti$ile 'olosite 7n &apo&tu&ile dint&e ana1e&i %i sindi$ate3 en#ionate 7n lite&atu&a de spe$ialitate pot 'i le1ale sau ile1ale. Dint&e p&a$ti$ile pe $a&e ana1e&ii le pot 'olosi 7n &ela#iile $u sindi$atele <le1ale3 loiale= a inti B o'e&i&ea de in'o& a#ii $u p&i4i&e la sala&iile $u&ente %i sti ulentele a$o&date de unitate3 7n $o pa&a#ie $u alte unit"#i si ila&eC sta!ili&ea uno& politi$i dis$iplina&e %i a uno& &e1uli 7nt&?o anie&" $o&e$t"C p&e6enta&ea de6a4antaDelo& eEisten#ei unui sindi$at <$ostu&i pent&u $oti6a#ii3 i po6ite et$.= %i $e&in#ele $ondu$e&iiC 7n%tiin#a&ea an1aDa#ilo& asup&a inten#iilo& unit"#ii de a 'olosi p&e4ede&ile le1ale pent&u a se opune o&1ani6"&ii de sindi$ateC asi1u&" $ondi#ii 'a4o&a!ile pent&u &ela#ii no& ale $u an1aDa#ii. Dint&e p&a$ti$ile pe $a&e ana1e&ii nu le pot 'olosi 7n &ela#iile $u sindi$atele <nele1ale3 neloiale= &e a&$" B p&o ite&ea uno& sala&ii supli enta&e sau a uno& p&o o4"&i pent&u sala&ia#ii $a&e 4o& 4ota 7 pot&i4a o&1ani6"&ii sindi$atelo& sau pent&u $ei $e nu 4o& ade&a la sindi$atC a enin#a&ea $u eli!e&a&ea din 'un$#ie sau apli$a&ea uno& dis$&i in"&i 7n p&o!le e dis$iplina&eC a enin#a&ea $u 7n$@ide&ea sau uta&ea unit"#ii da$" an1aDa#ii se 4o& o&1ani6a 7n sindi$atC sup&a4e1@e&ea $u iDloa$e ile1ale a a$ti4it"#ii sindi$atelo&C 7n&e1ist&a&ea an1aDa#ilo& $a&e au 'ost de a$o&d $u o&1ani6a&ea sindi$atelo& %i apli$a&ea uno& "su&i dis$iplina&e dis$&i inato&ii. Rep&e6entan#ii ana1e entului %i ai sindi$atelo& se $onstituie 7nt&?un $ole$ti4 de ne1o$ie&i pa&ita& $a&e s" dis$ute p&o!le e &e'e&itoa&e la &e#eaua de sala&i6a&e3 $ondi#iile de

1*9

un$"3 aDutoa&ele so$iale3 p&ote$#ia %i se$u&itatea un$ii et$. A$este ne1o$ie&i se 'inali6ea6" 7n $ont&a$tele $ole$ti4e %i indi4iduale de un$"3 ana1e&ii %i sindi$atele t&e!uind s" a$#ione6e 7 p&eun" pent&u a le 7ndeplini %i a solu#iona e4entualele ne ul#u i&i. n 1ene&al3 o&1ani6a#iile sindi$ale au de 7ndeplinit dou" o!ie$ti4e p&io&ita&eB s" se asi1u&e lo$u&i de un$" pent&u to#i an1aDa#ii %i s" se $onstituie $a pa&tene&i e1ali 7n &apo&tu&ile $u pat&onii %i ana1e&ii. +&i ul o!ie$ti4 4i6ea6" asi1u&a&ea lo$u&ilo& de un$" ast'el 7n$>t s" pe& it" o!#ine&ea uno& $>%ti1u&i $o&espun6"toa&e satis'a$e&ii $e&in#elo& unui ni4el de t&ai $>t ai !un. n a$est sens3 sindi$atele a$#ionea6" pent&u $a an1aDa#ii s" o!#in" $>%ti1u&i $>t ai a&i3 un nu "& no& al de o&e de un$"3 si1u&an#a postului3 $ondi#ii !une %i si1u&e de un$" et$. Sindi$atele u& "&es$ $a ne4oile %i p&o!le ele an1aDa#ilo& s" 'ie luate 7n $onside&a#ie atun$i $>nd se ela!o&ea6" le1i $a&e a'e$tea6" sala&ia#ii. Cel de?al doilea o!ie$ti43 de $ont&aponde&e 'a#" de pat&oni %i $ondu$e&e a&e &olul de a u& "&i $a ana1e entul s" 'ie $o&e$t %i s" #in" sea a de i pa$tul politi$ilo& sale asup&a an1aDa#ilo&. Un e$@ili!&u 7nt&e pute&ea ana1e&ilo& %i a sindi$atelo& este 1&eu de &eali6at %i en#inut. (iind pe po6i#ii ad4e&se %i $u &olu&i di'e&ite3 de6a$o&du&ile sunt de a%teptat ia& pent&u solu#iona&ea lo& se $onsu " o a&e $antitate de ti p %i e'o&t. n pe&ioade de $&i6" %i de &e$esiune e$ono i$"3 pe 'ondul uno& di'i$ult"#i de o&din e$ono i$ %i so$ial3 apa& nu e&oase $au6e $a&e dete& in" ne ul#u i&i %i di'i$ult"#i ale an1aDa#ilo&. n ase enea $ondi#ii se intensi'i$" %i a$#iunile sindi$ale pent&u ap"&a&ea inte&eselo& %i d&eptu&ilo& an1aDa#ilo&. +ent&u a di inua intensitatea %i e'e$tele ne1ati4e ale uno& a$#iuni sindi$ale3 statul este o!li1at s" inte&4in" p&in &e1le ent"&i pent&u a atenua intensitatea %i 4iolen#a uno& a$#iuni sindi$ale3 uneo&i $u $onse$in#e 1&a4e pent&u 7nt&ea1a e$ono ie. =.&. Con%li"tele "ole"ti7e de mun" #i mana-ementul lo$ 8.%. . ,efiniia i trsturile caracteristice ale conflictelor colective de munc +on!tituie $on'li$t de un$"3 $on'li$tul $u p&i4i&e la inte&esele p&o'esionale $u $a&a$te& e$ono i$ %i so$ial ale sala&ia#ilo&3 o&1ani6a#i sau neo&1ani6a#i 7n sindi$ate3 &e6ultate din des'"%u&a&ea &apo&tu&ilo& de un$" dint&e unitate3 pe de o pa&te3 %i sala&ia#ii a$esteia o&i aDo&itatea sala&ia#ilo& ei3 pe de alt" pa&te. Con'li$tele $ole$ti4ele de un$" pot a4ea lo$ %i 7nt&e $ondu$e&ea unit"#ii %i sala&ia#ii unei su!unit"#i sau unui $o pa&ti ent al a$esteia3 p&e$u %i 7nt&e $ondu$e&ea unit"#ii %i sala&ia#ii $a&e eEe&$it" a$eea%i ese&ie sau p&o'esie 7n &espe$ti4a unitate. Nu con!tituie $on'li$te $ole$ti4e de un$"B Liti1iile dint&e sala&ia#i %i unitate a $"&o& solu#iona&e este supus" alto& &e1le ent"&i le1ale de$>t $ele p&e4"6ute 7n Le1ea p&i4ind solu#iona&ea $on'li$telo& $ole$ti4e de un$"C Re4endi$"&ile sala&ia#ilo& pent&u a $"&o& &e6ol4a&e este ne$esa&" adopta&ea unei le1iC Reali6a&ea uno& s$opu&i politi$eC Soli$ita&ea anul"&ii "su&ii 7n$ad&"&ii 7n unitate a uno& pe&soaneC Soli$ita&ea o!#ine&ii odi'i$"&ii $lau6elo& $ont&a$tului $ole$ti4 de un$"3 a unui a$o&d &eali6at ante&io& sau a unei @ot"&>&i de'initi4e a $o isiei de a&!it&aD3 p&in

1*)

$a&e s?a solu#ionat ante&io& un $on'li$t $ole$ti4 de un$"3 pe toat" du&ata de apli$a&e a a$esto&a. Con'li$tul apa&e nu ai 7n o entul 7n $a&e una din p"&#i3 de &e1ul"3 sala&ia#ii3 &e$u&1e la un iDlo$ de p&esiune3 anun#" $ealalt" pa&te de eEisten#a unui $on'li$t3 sau sesi6ea6" $" eEist" pe&i$olul de$lan%"&ii. Un ase enea $on'li$t este $ole$ti4 pent&u $" el p&i4e%te nu doa& dou" su!ie$te distin$te3 $i dou" $ole$ti4it"#i distin$teB pat&onatul3 pe de o pa&te %i sala&ia#ii pe de alt" pa&te3 o&1ani6a#i sau neo&1ani6a#i 7n sindi$ate. Da$" a& 'i 4o&!a de un sin1u& sala&iat $on'li$tul se nu e%te $on'li$t indi4idual de un$". n $on'li$tele $ole$ti4e de un$"3 sala&ia#ii sunt &ep&e6enta#i de sindi$ate. n $a6ul 7n $a&e 7n unitate nu este $onstituit un sindi$at sau da$" nu to#i sala&ia#ii sunt e !&ii de sindi$at3 7n 4ede&ea solu#ion"&ii $on'li$tului $ole$ti4 de un$"3 sala&ia#ii 7%i 4o& ale1e &ep&e6entan#ii lo&. Tr!turile $a&a$te&isti$e ale $on'li$telo& $ole$ti4e de un$". 1$ Con'li$tele $ole$ti4e de un$" se &e'e&" la inte&esele p&o'esionale $u $a&a$te& e$ono i$ %i so$ial ale sala&ia#ilo&3 adi$" a$ele inte&ese $a&e au le1"tu&" di&e$t" $u statutul pe&soanei 7n$ad&ate 7n un$". Ast'el $on'li$tele $ole$ti4e de un$" $e au 'ost de$lan%ate 7n #a&a noast&" 7n ulti a pe&ioad"3 inte&esul p&o'esional $u $a&a$te& e$ono i$ $u p&e$"de&e in4o$at a 'ost $el $e se &e'e&ea la sala&ii3 7n spe$ial $&e%te&ea a$esto&a3 li!e&ali6a&ea lo& p&in eli ina&ea 'ondului de sala&ii de &e'e&in#"3 sta!ili&ea sala&iului ini !&ut pe #a&" %i 1a&anta&ea pl"#ii lui3 ode&a&ea $&e%te&ii p&e#u&ilo&3 de$i en#ine&ea unui sala&iu &eal $o&espun6"to&. Alte inte&ese a4ute 7n 4ede&e s?au &e'e&it la 7 !un"t"#i&ea $ondi#iilo& de un$"3 eli ina&ea &is$u&ilo& p&i4ind 4ia#a %i s"n"tatea sala&ia#ilo&3 &edu$e&ea noEelo&3 61o otului3 a$o&da&ea de e$@ipa ent de p&ote$#ie et$. Re6ult" din a$east" p&i " t&"s"tu&" $" un $on'li$t $ole$ti4 de un$" nu se &e'e&" la inte&ese $u $a&a$te& politi$ ale sala&ia#ilo&. 2$ Este $onside&at $on'li$t $ole$ti4 de un$" nu ai $el $e &e6ult" din des'"%u&a&ea &apo&tu&ilo& de un$" dint&e unitate <pat&on= pe de o pa&te3 %i sala&ia#ii a$esteia3 o&i aDo&itatea sala&ia#ilo&3 pe de alt" pa&te. Un $on'li$t este $ole$ti4 nu ai da$" se &e'e&" la un inte&es 1ene&al3 $a&e p&i4e%te a$ea $ole$ti4itate de sala&ia#i %i nu inte&esul unui an1aDat indi4idual. 3$ Con'li$tul $ole$ti4 de un$" t&e!uie s" 'ie le1al. Nu o&i$e ne7n#ele1e&e3 o&i$e liti1iu sau de6a$o&d dint&e $ei doi pa&tene&i so$iali $onstituie un $on'li$t $ole$ti4 de un$". +ent&u a eEista un $on'li$t $ole$ti4 de un$"3 a$esta t&e!uie s" se &e'e&e la inte&esele p&o'esionale ale sala&ia#ilo&3 o&1ani6a#i sau nu 7n sindi$ate %i s" &e6ulte din des'"%u&a&ea &apo&tu&ilo& de un$" dint&e unitate %i sala&ia#i. A$east" t&"s"tu&" p&esupune %i 'aptul $" solu#iona&ea unui $on'li$t $ole$ti4 de un$" este posi!il nu ai 7n $ondi#iile %i dup" p&o$edu&a p&e4"6ut" de le1e. 8.%.%. )oluionarea conflictelor colective de munc Solu#iona&ea $on'li$telo& $ole$ti4e de un$" se &eali6ea6" p&in ne1o$ie&e %i $on$ilie&e. 1. Ne1o$ie&ea &ep&e6int" p&o$esul de 7n$@eie&e a uno& $on4en#ii3 $ont&a$te sau a$o&du&i 7nt&e o unitate %i un 1&up sau 1&upu&i de an1aDa#i $u p&i4i&e la ansa !lul $ondi#iilo& de un$" %i sala&i6a&e sau la o se&ie de 1a&an#ii so$iale. Ne1o$ie&ea $ole$ti4"3 o'e&" $ad&ul

1*,

Du&idi$ ade$4at sala&ia#ilo& pent&u a eEe&$ita asup&a pat&onatului o in'luen#" 7n &e$unoa%te&ea d&eptu&ilo& de pe&sonal. Su$$esul ne1o$ie&ilo& depinde 7n a&e "su&" de !una p&e1"ti&e a a$esto&a. +&e1"ti&ea ne1o$ie&ilo& p&esupune un ansa !lu de ope&a#ii pent&u o!#ine&ea unui a&e 4olu de in'o& a#ii &e'e&itoa&e la 'o& a eEistent" a $ont&a$telo&3 la o!ie$ti4ele %i st&ate1ia unit"#ii3 la situa#ia 'inan$ia&" et$. +e&soanele $a&e pa&ti$ip" la ne1o$ie&i t&e!uie s" ai!" li!e&tate de a$#iune3 'leEi!ilitate %i s" le 'ie 'oa&te $la&e e'e$tele $on$esiilo& %i a &is$ului a$uti6"&ii $on'li$tului su! 'o& a 1&e4ei. 2$ Con$ilie&ea $onst" 7n inte&4en#ia unei te&#e pe&soane $a&e a$o&d" asisten#" atun$i $>nd ne1o$ie&ile di&e$te int&" 7n i pas. Ea poate 'i $onside&at" $a o p&elun1i&e a ne1o$ie&ii3 7n p&e6en#a %i $u sp&iDinul unei te&#e pe&soane. +ot&i4it dispo6i#iilo& Le1ii3 $on$ilie&ea $on'li$telo& $ole$ti4e de un$"3 este &e1le entat" 7n dou" 'a6e %i anu eB $on$ilie&ea di&e$t" %i $on$ilie&ea o&1ani6at" de Ministe&ul Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale p&in o&1anele sale te&ito&iale. %oncilierea direct a conflictelor colecti!e de munc. Con'o& le1ii3 7n toate $a6u&ile 7n $a&e 7nt&?o unitate eEist" p&e isele de$lan%"&ii unui $on'li$t $ole$ti4 de un$"3 o&1anul sindi$al3 sau 7n lipsa a$estuia3 &ep&e6entan#ii ale%i ai sala&ia#ilo& 4o& sesi6a $ondu$e&ea unit"#ii desp&e a$east" situa#ie. Sesi6a&ea se 4a 'a$e 7n s$&is $u p&e$i6a&ea &e4endi$"&ilo&3 in$lusi4 oti4a&ea lo&3 p&e$u %i a p&opune&ilo& de solu#iona&e. A$east" $e&in#" se 7ndepline%te da$" &e4endi$"&ile3 oti4a#ia lo& %i p&opune&ile de solu#iona&e sunt $onse nate 7nt&?un p&o$es?4e&!al 7n$@eiat $u o$a6ia p&i i&ii de $"t&e $ondu$e&ea unit"#ii a &ep&e6entan#ilo& sala&ia#ilo& %i dis$uta&ea lo&. Sesi6a&ea pent&u $on$ilie&ea $on'li$tului $ole$ti4 de un$" se 'o& ulea6" 7n s$&is %i 4a $up&inde3 7n od o!li1ato&iu3 $el pu#in u& "toa&ele en#iuniB unitatea la $a&e s?a i4it $on'li$tul $ole$ti4 de un$" $u indi$a&ea sediului %i nu elui $ondu$"to&uluiC o!ie$tul $on'li$tului $ole$ti4 de un$" %i oti4a&ea a$estuiaC do4ada 7ndeplini&ii $e&in#elo& p&e4"6ute de le1e <e'e$tua&ea $on$ilie&ii di&e$te=C indi$a&ea pe&soanelo& dele1ate s" &ep&e6inte3 la $on$ilie&e sindi$atul sau3 dup" $a63 sala&ia#ii. Sesi6a&ea se depune 7n dou" eEe pla&e la di&e$#ia de un$" %i p&ote$#ie so$ial" 7n a $"&ei &a6" te&ito&ial" 7%i a&e sediul unitatea %i t&e!uie s" 'ie datat" %i se nat" de o&1anul sindi$al indi$at de statut3 sau3 dup" $a63 de &ep&e6entantul sala&ia#ilo&. n te& en de 25 de o&e de la 7n&e1ist&a&ea sesi6"&ii3 Ministe&ul Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale dese nea6" dele1atul s"u pent&u pa&ti$ipa&e la $on$ilie&ea $on'li$tului $ole$ti4 de un$"3 $a&e a&e o!li1a#ia s" ia "su&i pent&uB $o uni$a&ea sesi6"&ii $"t&e $ondu$"to&ul unit"#ii 7n te& en de 5) de o&e de la dese na&ea saC $on4o$a&ea p"&#ilo& la p&o$edu&a de $on$ilie&e la un te& en $e nu poate dep"%i %apte 6ile de la 7n&e1ist&a&ea sesi6"&ii. +ent&u sus#ine&ea inte&eselo& lo& la $on$ilie&e3 sindi$atul sau3 dup" $a63 sala&ia#ii ale1 o dele1a#ie 'o& at" din 2?8 pe&soane3 $a&e 4a 'i 7 pute&ni$it" 7n s$&is s" pa&ti$ipe la $on$ilie&e. Din dele1a#ia sindi$atului pot 'a$e pa&te %i &ep&e6entan#i ai 'ede&a#iei sau $on'ede&a#iei la $a&e sindi$atul este a'iliat.

190

C>nd natu&a a$ti4it"#ii o i pune3 dele1atul Ministe&ului Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale poate sta!ili $a la $on$i#ie&e s" pa&ti$ipe un nu "& ai a&e de dele1a#i din pa&tea sindi$atului sau sala&ia#ilo&. +ent&u sus#ine&ea pun$tului de 4ede&e al unit"#ii3 $ondu$"to&ul a$esteia3 da$" nu pa&ti$ip" pe&sonal3 4a dese na3 p&int&?o 7 pute&ni$i&e s$&is"3 o dele1a#ie de 2?8 e !&i ai $onsiliului de ad inist&a#ie $a&e s" pa&ti$ipe la $on$ilie&e. La data 'iEat" pent&u $on$ilie&e3 dele1atul Ministe&ului Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale 4e&i'i$" 7 pute&ni$i&ile dele1a#ilo& p"&#ilo& %i st"&uie $a a$e%tia s" a$#ione6e pent&u a se &eali6a $on$ilie&ea. Sus#ine&ea p"&#ilo& %i &e6ultatul de6!ate&ilo& se $onse nea6" 7nt&?un p&o$es 4e&!al 7nto$ it 7n t&ei eEe pla&e se nat de $"t&e p"&#i %i de dele1atul Ministe&ului Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale3 'ie$"&uia &e4enindu?i un eEe pla&. n $a6ul 7n $a&e 7n u& a de6!ate&ilo& se aDun1e la un a$o&d $u p&i4i&e la solu#iona&ea $on'li$tului $ole$ti4 de un$"3 a$esta este o!li1ato&iu pe 7nt&ea1a du&at" sta!ilit" %i pent&u toate p"&#ile 7nt&e $a&e a a4ut lo$ $on'li$tul $ole$ti4 de un$". n situa#iile 7n $a&e a$o&dul $u p&i4i&e la solu#iona&ea $on'li$tului $ole$ti4 de un$" este nu ai pa&#ial3 7n p&o$esul 4e&!al se 4o& $onse na &e4endi$"&ile asup&a $"&o&a s?a &eali6at a$o&dul %i $ele &" ase nesolu#ionate3 7 p&eun" $u pun$tele de 4ede&e ale 'ie$"&ei p"&#i &e'e&itoa&e la a$estea din u& ". Re6ultatele $on$ilie&ii3 totale sau pa&#iale3 4o& 'i aduse la $uno%tin#" sala&ia#ilo& de $ei $a&e au '"$ut sesi6a&ea3 u& >nd $a sala&ia#ii s" @ot"&as$"3 7n $a6ul $on$ilie&ii pa&#iale3 da$" sunt sau nu3 oti4e pent&u $ontinua&ea $on'li$tului $ole$ti4 de un$"3 p&in t&e$e&ea la 7n$eta&ea $ole$ti4" a lu$&ului. =.(. G$e7a "a %o$m de mani%esta$e a "on%li"telo$ "ole"ti7e de mun" 8.*. . &rsturile caracteristice i clasificarea grevelor $re!a constituie o -ncetare colecti! i !oluntar a lucrului& determinat de refu)ul conducerii unit ii de a satisface re!endicrile .ustificate ale salaria ilor& re!endicri care constituie obiectul conflictului colecti! de munc. Din a$east" de'ini#ie3 se desp&ind p&in$ipalele $a&a$te&isti$i ale 1&e4elo&. O p&i " $a&a$te&isti$"3 $onst" 7n a$eea $"3 1&e4a $onstituie o 7n$eta&e $ole$ti4" %i 4olunta&" a lu$&ului. A$east" t&"s"tu&" t&e!uie 7n#eleas" 7n p&i ul &>nd p&in 'aptul $" de$la&a&ea 1&e4ei t&e!uie s" 7ndeplineas$" nu "&ul ne$esa& de sala&ia#i3 pent&u a @ot"&7 7n$eta&ea $ole$ti4" a lu$&ului %i 7nt&e&upe&ea e'e$ti4" a a$estuia3 ia& 7n al doilea &>nd3 1&e4a s" ia s'>&%it de 7ndat" $e a$east" $ondi#ie3 nu ai este 7nt&unit"3 $a u& a&e a &enun#"&ii la 1&e4" a uno& sala&ia#i. G&e4a t&e!uie s" 7n$ete6e de'initi4 sau te po&a&3 o&i de $>te o&i sunt 7nt&unite $ondi#iile p&e4"6ute de le1e pent&u 7n$eta&ea sau suspenda&ea a$esteia. O a doua $a&a$te&isti$" p&i4e%te 'aptul $" 1&e4a este dete& inat" de &e'u6ul $ondu$e&ii unit"#ii de a satis'a$e &e4endi$"&ile Dusti'i$ate ale sala&ia#ilo&. A$easta 7nsea n" $" 1&e4a poate 'i de$la&at" nu ai da$"3 7n p&eala!il3 au 'ost epui6ate posi!ilit"#ile de solu#iona&e a $on'li$tului $ole$ti4 de un$" p&in p&o$edu&ile de $on$ilie&e. O a t&eia $a&a$te&isti$" este &ep&e6entat" de 'aptul $" sunte 7n p&e6en#a unei 1&e4e nu ai atun$i $>nd este 4o&!a de &e4endi$"&i ale sala&ia#ilo& $a&e pot $onstitui o!ie$t al unui $on'li$t $ole$ti4 de un$". G&e4a t&e!uie s" ai!" un $a&a$te& p&o'esional3 s" u& "&eas$" nu ai &eali6a&ea uno& inte&ese p&o'esionale ale sala&ia#ilo& $u $a&a$te& e$ono i$ %i so$ial3 '"&" a u& "&i s$opu&i pu& politi$e.

191

Clasi'i$a&ea 1&e4elo&. n 'un$#ie de di'e&ite $&ite&ii de $lasi'i$a&e3 1&e4ele se pot 7 p"&#i 7n ai ulte $ate1o&ii <ta!elul n&. 10.1.=. 0abelul nr.1C.1. %ategorii de gre!e C&ite&ii de $lasi'i$a&e 0 (o& a nt&e&upe&ea lu$&ului Modul de de$lan%a&e 0 Le1alitatea G&adul de $up&inde&e (inalitatea Cate1o&ii de 1&e4e 1 ("&" 7n$eta&ea lu$&ului Cu 7n$eta&ea lu$&ului O&1ani6ate Spontane De a4e&tis ent +&op&iu 6ise 1 Le1ale Ile1ale Totale +a&#iale +&o'esionale Cu o!ie$ti4 $on4en#ional De solida&itate Ca&a$te&isti$i 2 MaEi u 2 o&e Du&at" 4a&ia!il" Nu ite 1&e4e de Ytip Dapone6S Se op&e%te lu$&ul O&1ani6ate3 de &e1ul"3 de $"t&e sindi$ate De$lan%ate '"&" inte&4en#ia sindi$atului sau $ont&a& opiniei a$estuia 2 De$lan%ate $on'o& le1ii De$lan%ate p&in 7n$"l$a&ea le1ii Cup&ind 7nt&e1ul pe&sonal +a&ti$ip" unele su!unit"#i sau $ate1o&ii de pe&sonal U& "&es$ 7 !un"t"#i&ea sala&iilo& %i a $ondi#iilo& de un$" 2i6ea6" $on4en#iile de un$"

A&e d&ept s$op sp&iDini&ea sala&ia#ilo& din unit"#i +oliti$e Sunt $onside&ate ile1ale +ent&u sal4? 1a&da&ea uno& d&eptu&i Sunt $onside&ate la 1&ani#a dint&e 1&e4ele p&o'esionale %i $ele politi$e 'unda entale

Metoda de Clasi$e o&1ani6a&e spe$iale Tu&nante de de!&aiaD $u o$upa&ea unit"#ii se$to&iale pa&#iale

Au lo$ su$$esi4B pe se$#ii3 pe p&o'eso&i G&e4e s$u&te %i &epetate A'e$tea6" 7nt&ea1a unitate A'e$tea6" nu ai anu ite se$toa&e Mun$a se des'"%oa&" no& al da& nu se 7nto$ es$ do$u entele destinate ad inist&a#iei Redu$e&ea ti pului de lu$&u

192

deli ita&ea

ti pului de lu$&u
de 6el ad inist&ati4e $o$Fteil

Nu 7n$etea6" un$a da& &edu$ &anda entul Sunt supuse o!se&4a#iei toate 'o& alit"#ile ad inist&ati4e Se 'oloses$ ai ulte 'o& e $o !inate

8.*.%. ,eclararea, desfurarea i ncetarea grevei Oot"&>&ea de de$la&a&e a 1&e4ei se ia de $"t&e sindi$ate3 $u a$o&dul a $el pu#in Du "tate din nu "&ul e !&ilo&. +ent&u sala&ia#ii neo&1ani6a#i 7n sindi$ate3 @ot"&>&ea de de$la&a&e a 1&e4ei se ia p&in 4ot se$&et3 $u a$o&dul a $el pu#in Du "tate din nu "&ul a$esto&a. G&e4a de a4e&tis ent nu poate a4ea o du&at" ai a&e de 2 o&e3 da$" se 'a$e $u 7n$eta&ea lu$&ului %i t&e!uie3 7n toate $a6u&ile3 s" p&e$ead" $u $el pu#in 5) de o&e 1&e4a p&op&iu?6is". G&e4a p&op&iu?6is" poate 'i de$la&at" nu ai da$"3 7n p&eala!il3 au 'ost epui6ate toate posi!ilit"#ile de solu#iona&e a $on'li$tului $ole$ti4 de un$"3 p&in p&o$edu&ile de $on$ilie&e %i da$" o entul de$lan%"&ii a 'ost adus la $uno%tin#a $ondu$e&ii unit"#ii de $"t&e o&1ani6ato&i3 $u 5) de o&e 7nainte. Nu pot de$la&a 1&e4"B sala&ia#ii $a&e de#in 'un$#ii de spe$ialitate 7n apa&atul pa&la entului3 1u4e&nului3 iniste&ului3 al alto& o&1ane $ent&ale ale ad inist&a#iei de stat3 p&e'e$tu&ilo& %i p&i "&iilo&3 'un$#ii de p&o$u&o& sau Dude$"to&3 pe&sonalul Ministe&ului Ap"&"&ii Na#ionale3 Ministe&ului de Inte&ne %i al unit"#ilo& din su!o&dinea a$esto& iniste&e3 p&e$u %i pe&sonalul ilita&i6at din unit"#ile a'late 7n su!o&dinea Ministe&ului Justi#ieiC sala&ia#ii din unit"#ile siste ului ene&1eti$ na#ional3 din se&4i$iile ope&ati4e de la &ea$toa&ele nu$lea&e3 din unit"#ile $u 'o$ $ontinuu $a&e3 p&in op&i&e3 p&e6int" pe&i$ol de eEplo6ie3 p&e$u %i $ei din unit"#ile $a&e eEe$ut" p&odu$#ie pent&u ne4oile de ap"&a&e a #"&ii. n situa#ia eEisten#ei unui $on'li$t $ole$ti4 de un$"3 in$lusi4 pent&u pe&sonalul $i4il din Ministe&ul Ap"&"&ii Na#ionale %i Ministe&ul de Inte&ne3 &e4endi$"&ile 4o& 'i solu#ionate p&in $on$ilie&e di&e$t" %i $u pa&ti$ipa&ea dele1atului Ministe&ului Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale. +e&sonalul din t&anspo&tu&ile ae&iene3 na4ale3 te&est&e de o&i$e 'el3 de la ple$a&ea %i p>n" la 7ntoa&$e&ea 7n #a&"3 nu poate de$la&a 1&e4". +e&sonalul 7 !a&$at pe na4ele a&inei $o e&$iale su! pa4ilion &o >nes$ poate de$la&a 1&e4" nu ai $u &espe$ta&ea no& elo& sta!ilite p&in $on4en#ii inte&na#ionale &ati'i$ate de statul &o >n. n unit"#ile sanita&e3 'a& a$euti$e3 de 7n4"#" >nt3 tele$o uni$a#ii3 ale &adiotele4i6iunii3 7n unit"#ile de t&anspo&t pe $"ile 'e&ate3 in$lusi4 $ele de &epa&at ate&ial &ulant3 7n unit"#ile de t&anspo&tu&i 'lu4iale3 7n unit"#ile de a4ia#ie $i4il" %i $ele de stat $a&e asi1u&" t&anspo&tul 7n $o un %i salu!&itatea lo$alit"#ilo&3 p&e$u %i ap&o4i6iona&ea $u p>ine3 lapte3 $a&ne3 1a6e3 ene&1ie ele$t&i$"3 $"ldu&" %i ap"3 1&e4a este pe& is" $u $ondi#ia $a o&1ani6ato&ii s" asi1u&e se&4i$iile esen#iale3 da& nu ai pu#in de 1A3 din a$ti4itatea no& al". G&e4a este o&1ani6at" %i $ondus" de o&1anul sindi$al sau3 dup" $a63 de &ep&e6entan#ii sala&ia#ilo&3 $a&e 4o& sta!ili %i du&ata a$esteia.

193

n situa#ia 7n $a&e3 dup" de$lan%a&ea 1&e4ei3 Du "tate din e !&ii de sindi$at sau Du "tate din sala&ia#ii $a&e au @ot"&>t de$lan%a&ea 1&e4ei3 &enun#" la 1&e4"3 a$easta t&e!uie s" 7n$ete6e. Sala&ia#ii a'la#i 7n 1&e4" t&e!uie s" se a!#in" de la o&i$e a$#iuni de natu&" s" 7 piedi$e $ontinua&ea a$ti4it"#ii de $"t&e $ei $a&e nu au pa&ti$ipat la 1&e4". Nu se $onside&" a$#iune de natu&" s" 7 piedi$e a$ti4itatea3 'aptul $" din $au6a 1&e4ei a 7n$etat 7nt&e1ul p&o$es de p&odu$#ie din unitate. O&1ani6ato&ii 1&e4ei3 7 p&eun" $u $ondu$e&ea unit"#ii3 au o!li1a#ia $a pe du&ata a$esteia s" p&oteDe6e !unu&ile unit"#ii %i s" asi1u&e 'un$#iona&ea $ontinu" a utilaDelo& %i instala#iilo& a $"&o& op&i&e a& putea $onstitui un pe&i$ol pent&u 4ia#a sau s"n"tatea oa enilo& o&i a& putea $au6a pa1u!e i&epa&a!ile. +e du&ata 1&e4ei3 $ondu$e&ea unit"#ii nu poate 'i 7 piedi$at" s"?%i des'"%oa&e a$ti4itatea de sala&ia#ii a'la#i 7n 1&e4" sau de o&1ani6ato&ii a$esteia. +a&ti$ipa&ea la 1&e4" sau o&1ani6a&ea a$esteia3 $u &espe$ta&ea dispo6i#iilo& le1ii3 nu &ep&e6int" o 7n$"l$a&e a o!li1a#iilo& de se&4i$iu ale sala&ia#ilo& %i nu poate a4ea $onse$in#e ne1ati4e pent&u 1&e4i%ti sau o&1ani6ato&i. +e du&ata 1&e4ei sala&ia#ii 7%i en#in toate d&eptu&ile $e de$u&1 din &apo&tul de un$"3 $u eE$ep#ia d&eptului la sala&iu %i la spo&u&i de sala&iu. Cu&tea Sup&e " de Justi#ie3 la sesi6a&ea $ondu$e&ilo& unit"#ilo& 7n $a&e s?a de$lan%at un $on'li$t $ole$ti4 de un$" poate suspenda pe un te& en de $el ult ,0 de 6ile 7n$epe&ea sau $ontinua&ea 1&e4ei3 da$" p&in a$easta a& 'i a'e$tate inte&ese aDo&e pent&u e$ono ia na#ional" sau inte&ese de o&din u anita&. n $a6ul 7n $a&e dispun 7n$eta&ea 1&e4ei $a 'iind ile1al"3 instan#ele 4o& de$ide o!li1a&ea $elo& 4ino4a#i la desp"1u!i&ile $e&ute de unitate pent&u pa1u!ele $e i?au 'ost p&i$inuite. 8.*.*. $rbitrarea conflictului colectiv de munc n situa#ia 7n $a&e 1&e4a s?a de&ulat pe o du&at" de 20 de 6ile '"&" $a p"&#ile s" 'i aDuns la o 7n#ele1e&e %i da$" $ontinua&ea 1&e4ei a& 'i de natu&" s" a'e$te6e inte&esele e$ono iei na#ionale sau inte&ese de o&din u anita&3 Ministe&ul Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale poate soli$ita solu#iona&ea $on'li$tului $ole$ti4 de un$" de $"t&e o $o isie de a&!it&aD. Ini#iati4a Ministe&ului Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale se $o uni$" 7n s$&is p"&#ilo& din $on'li$tul $ole$ti4 de un$". La data $o uni$"&ii se suspend" $ontinua&ea 1&e4ei. Co isia de a&!it&aD se $o pune din t&ei a&!it&i. Lista pe&soanelo& $a&e pot 'i dese nate $a a&!it&i se sta!ile%te o dat" pe an de Ministe&ul Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale3 dint&e spe$iali%tii 7n do eniul e$ono i$3 te@ni$3 Du&idi$ %i alte p&o'esii3 $u $onsulta&ea sindi$atelo& %i a Ca e&ei de Co e&# %i Indust&ie. n &apo&t de o!ie$tul $on'li$tului $ole$ti4 de un$"3 a&!it&ii se dese nea6" dup" $u u& ea6"B un a&!it&u sta!ilit de $ondu$e&ea unit"#iiC un a&!it&u sta!ilit de sindi$at sau3 dup" $a63 de &ep&e6entan#ii sala&ia#ilo&C un a&!it&u sta!ilit de Ministe&ul Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale. Co isia de a&!it&aD 7%i des'"%oa&" a$ti4itatea de solu#iona&e a $on'li$tului $ole$ti4 de un$" la sediul Ministe&ului Mun$ii %i +&ote$#iei So$iale3 sau3 dup" $a63 la sediul di&e$#iei de un$" %i p&ote$#ie so$ial".

195

Cap IB. )ROTECCIA SOCIAL1


D.1. )$ote"!ia so"ial 4n Uniunea Eu$opean
Siste ele de p&ote$#ie so$ial" sunt 'oa&te !ine de64oltate 7n Uniunea Eu&opean". A$estea p&oteDea6" $et"#enii 7 pot&i4a &is$ului $a 4enitu&ile o!#inute s" se i$%o&e6e d&asti$ 7n u& a %o aDului3 din $au6a !olii %i in4alidit"#ii3 a &esponsa!ilit"#ilo& pa&entale3 a 7naint"&ii 7n 4>&st" sau pie&de&ii pa&tene&ului de 4ia#" sau a unui p"&inte. De ase enea3 1a&antea6" a$$esul la anu ite se&4i$ii esen#iale pent&u a du$e o 4ia#" de n". O&1ani6a&ea %i 'inan#a&ea siste elo& de p&ote$#ie so$ial" int&" 7n sa&$ina statelo& e !&e. Totu%i3 Uniunea Eu&opean" a&e un &ol i po&tantB p&in apli$a&ea le1isla#iei $o unita&e $a&e $oo&donea6" siste ele de se$u&itate so$ial" na#ionale3 se asi1u&" p&ote$#ia pe&soanelo& $a&e se deplasea6" 7n spa#iul $o unita& %i $a&e $ad su! in$iden#a ai ulto& siste e di'e&ite de p&ote$#ie so$ial". De ase enea3 de $u&>nd3 Uniunea a de a&at un e$anis destinat p&o o4"&ii unei $oope&"&i ai st&>nse 7nt&e statele e !&e 7n 4ede&ea ode&ni6"&ii siste elo& de p&ote$#ie so$ial"3 $a&e se $on'&unt" $u p&o4o$"&i si ila&e. Ia6>ndu?se pe etoda des$@is" de $oo&dona&e <MDC=3 a$est e$anis o'e&" sp&iDin 'a$to&ilo& de de$i6ie politi$" din statele e !&e <depa&ta entele 1u4e&na entale pent&u a'a$e&i so$iale3 'inan#e %i o$upa&ea 'o&#ei de un$"3 pa&tene&ii so$iali %i so$ietatea $i4il"= 7n dou" do eniiB 7n do eniul pensiilo&3 $ont&i!uie la de'ini&ea de o!ie$ti4e $o une3 ai ales $u s$opul de a atin1e un 1&ad ai &idi$at de o$upa&e a 'o&#ei de un$" %i de a p&elun1i 4ia#a a$ti4"3 %i de'ine%te indi$ato&i $o uni3 ast'el 7n$>t 'ie$a&e stat e !&u s"?%i poat" e4alua situa#ia %i &eali6"&ileC 7n do eniul s"n"t"#ii %i al 7n1&iDi&ilo& edi$ale pe te& en lun13 sp&iDin" e'o&tu&ile politi$e destinate s" o'e&e tutu&o& a$$es la asisten#" edi$al" de 7nalt" $alitate %i s" 1a&ante6e 4ia!ilitatea 'inan$ia&" a siste elo& de s"n"tate %i de 7n1&iDi&i edi$ale pe te& en lun1. Cont&i!u#ia UE la ode&ni6a&ea siste elo& de p&ote$#ie so$ial" &ep&e6int" o 4aloa&e ad"u1at" pent&u alte dou" do enii $oneEeB se&4i$iile so$iale %i edi$ale de inte&es 1ene&al3 7n $a&e UE ela!o&ea6" 7n p&e6ent o a!o&da&e ai siste ati$"3 destinat" s" sp&iDine statele e !&e 7n e'o&tu&ile de a en#ine a$$esul uni4e&sal %i de 7nalt" $alitate la a$este se&4i$ii %i de a le ode&ni6aC in'o& a#iile $u p&i4i&e la o&1ani6a&ea p&in$ipalelo& siste e de p&ote$#ie so$ial" din statele e !&e sunt sinteti6ate de MISSOC3 siste ul de in'o& a&e &e$ip&o$" p&i4ind p&ote$#ia so$ial" <"utual *nformation 1Sstem on 1ocial protection =3 %i de o &e#ea de $o&esponden#i p&o4enind din $ad&ul auto&it"#ilo& na#ionale. In Ro >nia p&ote$#ia so$ial" se &eali6ea6" p&in B siste ul de pensii asisten#" edi$al" p&in $asele de asi1u&"&i so$iale

198

aDuto& de %o aD

D.&. Sistemul de pensii


+ilonul I +ilonul II +ilonul III ,ilonul I 4 !i!temul pu0lic de pen!ii1

Este &e1le entat de Le1ea 1,A 2000?p;egea nr$1KL2000 p&i4ind siste ul pu!li$ de pensii %i alte d&eptu&i de asi1u&"&i so$iale $u odi'i$"&ile %i $o plet"&ile ulte&ioa&e o :rdin /ini!trul /uncii nr$3C0L2001 pent&u ap&o!a&ea No& elo& de apli$a&e a p&e4ede&ilo& Le1ii n&.1,A2000 p&i4ind siste ul pu!li$ de pensii %i alte d&eptu&i de asi1u&"&i so$iale3 $u odi'i$"&ile %i $o plet"&ile ulte&ioa&e

,en!ia pentru limita de ()r!ta +ent&u o!#ine&ea unei pensii pent&u li it" de 4>&st" este ne$esa&" 7ndeplini&ea $u ulati4" a dou" $ondi#iiB 7 plini&ea 4>&stei?standa&d de pensiona&eC &eali6a&ea sta1iului ini de $oti6a&e 7n siste ul pu!li$. 8?R7T#"7T#NE#RE EE ,EN7I:N#RE este 7n p&e6ent <de$e !&ie 2012 ? a&tie 2013= de BJ de ani i D luni pentru femei %i DA de ani i D luni pentru brba i . A$east" 4>&st" u& ea6" s" $&eas$" t&eptat3 p>n" 7n anul 20183 la D5 de ani pentru femei %i la DB de ani pentru brba i. ;?rsta standard de pensionare este stabilit -n raport de data naterii. 7T#II&; /INI/ EE +:TI<#RE este 7n p&e6ent de 1B ani at?t pentru femei& c?t i pentru brba i. 7T#II&; +:/,;ET EE +:TI<#RE este 7n p&e6ent de 30 de ani pentru femei i de 5B de ani pentru brba i.. ,:7I-I;IT=I;E EE REE&+ERE # 8?R7TEI"7T#NE#RE EE ,EN7I:N#RE Iene'i$ia6" $u ulati4 de &edu$e&ea 4>&stei?standa&d de pensiona&e asi1u&a#ii $a&e au &eali6at sta1ii de $oti6a&e 7n una sau ai ulte din u& "toa&ele situa#iiB o $ondi#ii de un$" spe$ialeC o $ondi#ii de un$" deose!iteC o $ondi#ii de @andi$ap p&eeEistent $alit"#ii de asi1u&atC o $a !ene'i$ia&i ai De$&etului?le1e n&. 11)A1,,0C o $a !ene'i$ia&i de &e1le ent"&i p&e4"6ute de le1i spe$iale. 3umai dac au reali)at stagiul complet de coti)are pre!)ut de lege pentru condi ii normale de munc.

19*

^ (e eile $a&e au &eali6at sta1iul $o plet de $oti6a&e %i $a&e au n"s$ut $el pu#in 3 $opii %i i?au $&es$ut p>n" la 4>&sta de 10 ani3 !ene'i$ia6" de &edu$e&ea 4>&stei?standa&d de pensiona&e dup" $u u& ea6"B h $u un an ? pent&u 3 $opiiC h $u doi ani ? pent&u 5 sau ai ul#i $opii. #ceast reducere nu poate fi cumulat cu o alt reducere pre!)ut de lege. ;?rsta de pensionare redus nu poate fi mai mic de BB de ani. $cte necesare $e&e&e pent&u 7ns$&ie&ea la pensie pent&u li it" de 4>&st"C $a&netul de un$" <o&i1inal %i $opie=C alte a$te p&e4"6ute de le1e p&i4ind 4e$@i ea 7n un$" sau 4e$@i ea 7n se&4i$iu &eali6at" 7n alte se$toa&e de a$ti4itateC li4&etul ilita& <o&i1inal %i $opie=C diplo " de studii <o&i1inal %i $opie= sau ade4e&in#" din $a&e s" &e6ulte du&ata no& al" %i pe&ioada studiilo&3 p&e$u %i $e&ti'i$a&ea a!sol4i&ii a$esto&aC pent&u pe&soanele $a&e au u& at $u&su&ile uno& institu#ii de 7n4"#" >nt uni4e&sita& 7n st&"in"tate este ne$esa&" do4ada &e$unoa%te&ii a$esto&a de $"t&e statul &o >nC ade4e&in#" p&i4ind spo&u&ile %i adaosu&ile &e1le entate p&in le1e sau p&in $ont&a$tul $ole$ti4Aindi4idual de un$"C ade4e&in#" p&i4ind $ondi#iile de un$" spe$iale %iAsau deose!iteC p&o$u&" spe$ial" pent&u andata&3 da$" este $a6ul <pent&u $et"#enii st&"ini %iAsau &o >ni $u do i$iliul 7n st&"in"tate eEist" posi!ilitatea e ite&ii unei p&o$u&i spe$iale3 4ala!il" pent&u o pe&ioad" de 1) luni3 p&in $a&e s" 'ie dese nat"3 7n $alitate de andata&3 o pe&soan" $a&e u& ea6" a e'e$tua3 7n nu ele titula&ului3 toate ope&a#iunile le1ate de sta!ili&ea d&eptului la pensie si 7n$asa&ea pensiei $u4enite=. a$te pent&u do4edi&ea $alit"#ii de !ene'i$ia& al De$&etului?le1e n&. 11)A1,,03 Le1ii n&. 351A2005 et$. +n ca)ul persoanelor pre!a)ute la art B alin (1) pct. *& **& *** din 7egea nr. 1JM2CCC I. pe&soanele $a&e des'"%oa&" a$ti4it"#i pe !a6" de $ont&a$t indi4idual de un$" %i 'un$#iona&ii pu!li$iC II. pe&soanele $a&e 7%i des'"%oa&" a$ti4itatea 7n 'un$#ii ele$ti4e sau $a&e sunt nu ite 7n $ad&ul auto&it"#ii eEe$uti4e3 le1islati4e o&i Dude$"to&e%ti3 pe du&ata andatului3 p&e$u %i e !&ii $oope&ato&i dint&?o o&1ani6a#ie a $oope&a#iei e%te%u1"&e%ti3 ale $"&o& d&eptu&i %i o!li1a#ii sunt asi ilate3 7n $ondi#iile p&e6entei le1i3 $u ale pe&soanelo& p&e4"6ute la p$t.IC III. pe&soanele $a&e !ene'i$ia6" de d&eptu&i !"ne%ti luna&e3 $e se supo&t" din !u1etul asi1u&"&ilo& pent&u %o aD3 7n $ondi#iile le1ii3 denu ite 7n $ontinua&e %o e&i.)& cererea de pensionare -mpreun cu actele do!editoare& se depune de ctre anga.ator sau de ctre institu ia care efectuea) plata drepturilor de oma.& dup ca)& -n termen de JC de )ile de la data -ndeplinirii condi iilor de pensionare. ? 2aloa&ea pun$tului de pensie este 9*231 lei ? Sala&iul de !a6" ini !&ut pe #a&" 980 lei ia& din iulie 2013 4a $&ete la )00 lei

199

? +ensiona&i de stat %i a1&i$ulto&i <in$lusi4 !ene'i$ia&i ai aDuto&ului so$ial=? 8812 ii pe&soane3 $u o pensie edie de *2) lei ? de stat 5*,831 ii pe&soane3 $u o pensie edie de *)9 lei ? a1&i$ulto&i )193* ii pe&soane3 $u o pensie edie 2,1 ? +ensiona&i la li it" de 4>&st" 223031 ii pe&soane $u o pensie edie de )9* lei ? de stat 1,8032 ii pe&soane $u ,80 lei pensie edie ? a1&i$ulto&i 29,3, ii pe&soane $u 3*8 lei pensia edie ,en!ia anticipat +ensia anti$ipat" se a$o&d" $u 8 ani 7nainte de 7 plini&ea 4>&stei standa&d de pensiona&e $u $ondi#ia $a asi1u&atul s" dep"%eas$" sta1iul $o plet de $oti6a&e $u $el pu#in 10 ani. 7T#II&; +:/,;ET EE +:TI<#RE este 7n p&e6ent de 30 de ani pentru femei i de 5B de ani pentru brba i. 8?R7T#"7T#NE#RE EE ,EN7I:N#RE este 7n p&e6ent de BJ de ani i D luni pentru femei %i DA de ani i D luni pentru brba i. A$east" 4>&st" u& ea6" s" $&eas$" t&eptat3 p>n" 7n anul 20183 la D5 de ani pentru femei %i la DB de ani pentru brba i. 7a stabilirea stagiului de coti)are pentru acordarea pensiei anticipate nu se au -n !edere perioadele -n care asiguratul' a !ene'i$iat de pensie de in4aliditateC a u& at $u&su&ile de 6i ale 7n4"#" >ntului uni4e&sita&3 o&1ani6at pot&i4it le1ii3 pe du&ata no& al" a studiilo& &espe$ti4e3 $u $ondi#iile a!sol4i&ii a$esto&aC a satis'"$ut se&4i$iul ilita&3 $a ilita& 7n te& en sau ilita& $u te& en &edus3 $on$ent&at3 o!ili6at sau 7n p&i6onie&atC &edu$e&ea 4>&stei standa&d de pensiona&e de 8 ani spe$i'i$" pensiei anti$ipate3 NU se $u ulea6" $u ni$i o alt" &edu$e&e p&e4"6ut" de le1e. Pensia anticipat nu poate fi cumulat cu niciun fel de alte !enituri de natur profesional. Cuantu ul <4aloa&ea= pensiei anti$ipate se sta!ile%te 7n a$elea%i $ondi#ii $u $ele ale pensiei pent&u li it" de 4>&st". La 7 plini&ea 4>&stelo&?standa&d de pensiona&e p&e4"6ute de le1e pensia anti$ipat" de4ine pensie pent&u li ita de 4>&st" %i se &e$al$ulea6" p&in ad"u1a&ea pe&ioadelo& asi ilate %i a e4entualelo& sta1ii de $oti6a&e &eali6ate 7n pe&ioada de anti$ipa&e. $cte necesare $e&e&e pent&u 7ns$&ie&ea la pensie anti$ipat" $a&netul de un$" <o&i1inal %i $opie=C $a&netul de asi1u&"&i so$iale <o&i1inal %i $opie=C alte a$te p&e4"6ute de le1e p&i4ind 4e$@i ea 7n un$"C ade4e&in#" p&i4ind spo&u&ile %i adaosu&ile &e1le entate p&in le1e sau p&in $ont&a$tul $ole$ti4Aindi4idual de un$" pent&u pe&ioada 01.05.1,,2?01.05.20013 7n situa#ia 7n $a&e a$estea nu sunt 7n&e1ist&ate 7n $a&netul de un$"C ade4e&in#" p&i4ind 7n$ad&a&ea a$ti4it"#ii 7n 'ostele 1&upe I %iAsau II de un$" <unde este $a6ul=C p&o$u&a spe$ial" pent&u andata& <unde este $a6ul=C ade4e&in#" din $a&e s" &e6ulte data 7n$et"&ii $alit"#ii de asi1u&atC alte a$te ne$esa&e sta!ili&ii d&eptului de pensie.

19)

,en!ia anticipat par%ial


+e&soanele asi1u&ate $a&e au &eali6at sta1iile $o plete de $oti6a&e p&e4"6ute de le1e3 p&e$u si $ele $a&e au dep"%it sta1iul $o plet de $oti6a&e $u p>n" la 10 ani pot soli$ita pensie anti$ipat" pa&#ial"3 $u &edu$e&ea 4>&stelo&?standa&d de pensiona&e $u $el ult 8 ani. 7T#II&; +:/,;ET EE +:TI<#RE este 7n p&e6ent de 30 de ani pentru femei i de 5B de ani pentru brba i. 8?R7T#"7T#NE#RE EE ,EN7I:N#REeste 7n p&e6ent de BJ de ani i D luni pentru femei %i DA de ani i D luni pentru brba i. A$east" 4>&st" u& ea6" s" $&eas$" t&eptat3 p>n" 7n anul 20183 la D5 de ani pentru femei %i la DB de ani pentru brba i. 7a stabilirea stagiului de coti)are pentru acordarea pensiei anticipate par iale nu se au -n !edere perioadele -n care asiguratul' a !ene'i$iat de pensie de in4aliditateC a u& at $u&su&ile de 6i ale 7n4"#" >ntului uni4e&sita&3 o&1ani6at pot&i4it le1ii3 pe du&ata no& al" a studiilo& &espe$ti4e3 $u $ondi#iile a!sol4i&ii a$esto&aC a satis'"$ut se&4i$iul ilita&3 $a ilita& 7n te& en sau ilita& $u te& en &edus3 $on$ent&at3 o!ili6at sau 7n p&i6onie&at. Cuantu ul <4aloa&ea= pensiei anti$ipate pa&#iale se sta!ile%te din $uantu ul pensiei pent&u li ita de 4>&st"3 p&in di inua&ea a$esteia 7n &apo&t $u sta1iul de $oti6a&e &eali6at si $u nu "&ul de luni $u $a&e s?a &edus 4>&sta?standa&d de pensiona&e3 $on'o& ta!eluluiB Sta1iul de $oti6a&e &eali6at +&o$entul de di inua&e peste sta1iul standa&d pent&u 'ie$a&e luna de $o plet de $oti6a&e p&e4"6ut anti$ipa&e <a= de le1e +>n" la 1 an 0.80 +este 1 an 0.58 +este 2 ani 0.50 +este 3 ani 0.38 +este 5 ani 0.30 +este 8 ani 0.28 +este * ani 0.20 +este 9 ani 0.18 +este ) ani 0.10 nt&e , si 10 ani 0.08 La 7 plini&ea 4>&stelo&?standa&d de pensiona&e3 p&e4"6ute de le1e3 pensia anti$ipat" pa&#ial" de4ine pensie pent&u li it" de 4>&st" %i se &e$al$ulea6" p&in eli ina&ea di inu"&ii p&e4"6ute de le1e3 p&in ad"u1a&ea pe&ioadelo& asi ilate %i a e4entualelo& sta1ii de $oti6a&e &eali6ate 7n pe&ioada de anti$ipa&e3 t&e$e&ea la pensie pent&u li it" de 4>&st" '"$>ndu?se la $e&e&e. $cte necesare $e&e&e pent&u 7ns$&ie&ea la pensie anti$ipat"C $a&netul de un$" <o&i1inal si $opie=C

19,

alte a$te p&e4"6ute de le1e p&i4ind 4e$@i ea 7n un$" sau 4e$@i ea 7n se&4i$iu &eali6at" 7n alte se$toa&e de a$ti4itateC ade4e&in#" p&i4ind spo&u&ile %i adaosu&ile &e1le entate p&in le1e sau p&in $ont&a$tul $ole$ti4Aindi4idual de un$"C ade4e&in#" p&i4ind $ondi#iile de un$" spe$iale siAsau deose!iteC p&o$u&" spe$ial" pent&u andata&3 da$" este $a6ulC ade4e&in#" din $a&e s" &e6ulte data 7n$et"&ii $alit"#ii de asi1u&atC a$te pent&u do4edi&ea $alit"#ii de !ene'i$ia& al De$&etului?le1e n&. 11)A1,,03 Le1ii n&. 52A1,,0 et$.

,en!ia de urma
Da$" pe&soana de$edat" e&a pensiona& sau 7ndeplinea $ondi#iile pent&u o!#ine&ea unei pensii3 au d&eptul la pensie de u& a%B A. +opii. p>n" la 4>&sta de 1* aniC da$" 7%i $ontinu" studiile 7nt&?o 'o& " de 7n4"#" >nt o&1ani6at" pot&i4it le1ii3 p>n" la te& ina&ea a$esto&a3 '"&" a dep"%i 4>&sta de 2* de aniC pe toat" du&ata in4alidit"#ii de o&i$e 1&ad. da$" a$easta s?a i4it 7n pe&ioada 7n $a&e se a'lau 7n una dint&e situa#iile p&e4"6ute ai susC I. 7o%ul !upra(ie%uitor. la 7 plini&ea 4>&stei?standa&d de pensiona&e3 da$" du&ata $"s"to&iei a 'ost de $el pu#in 18 ani. Da$" du&ata $"s"to&iei a 'ost ai i$" de 18 ani3 da& de $el pu#in 10 ani3 $uantu ul pensiei de u& a% $u4enit se di inuea6" $u 038` pent&u 'ie$a&e lun"3 &espe$ti4 *` pent&u 'ie$a&e an de $"s"to&ie 7n inusC indi'e&ent de 4>&st"3 pe pe&ioada 7n $a&e este in4alid de 1&adul l sau II3 da$" du&ata $"s"to&iei a 'ost de $el pu#in 1 anC indi'e&ent de 4>&st" %i de du&ata $"s"to&iei3 da$" de$esul so#ului sus#in"to& s?a p&odus $a u& a&e a unui a$$ident de un$"3 a unei !oli p&o'esionale sau a tu!e&$ulo6ei %i da$" nu &eali6ea6" 4enitu&i luna&e dint&?o a$ti4itate p&o'esional" pent&u $a&e asi1u&a&ea este o!li1ato&ie sau a$estea sunt ai i$i de o p"t&i e din !alariul mediu 0rut2 utili*at la fundamentarea 0ugetului a!igurrilor !ociale de !tatM $a&e nu 7ndepline%te $ondi#iile p&e4"6ute de le1e3 pe o pe&ioad" de * luni de la data de$esului3 da$" 7n a$east" pe&ioad" nu &eali6ea6" 4enitu&i luna&e dint&?o a$ti4itate p&o'esional" pent&u $a&e asi1u&a&ea este o!li1ato&ie sau a$estea sunt ai i$i de o p"t&i e din !alariul mediu 0rut2 utili*at la fundamentarea 0ugetului a!igurrilor !ociale de !tatM $a&e a&e 7n 7n1&iDi&e la data de$esului sus#in"to&ului unul sau ai ul#i $opii 7n 4>&st" de p>n" la 9 ani3 p>n" la data 7 plini&ii de $"t&e ulti ul $opil a 4>&stei de 9 ani3 7n pe&ioadele 7n $a&e nu &eali6ea6" 4enitu&i luna&e dint&?o a$ti4itate p&o'esional" pent&u $a&e asi1u&a&ea este o!li1ato&ie sau a$estea sunt ai i$i de o p"t&i e din !alariul mediu 0rut2 utili*at la fundamentarea 0ugetului a!igurrilor !ociale de !tat$ So#ul sup&a4ie#uito& $a&e a&e d&eptul la o pensie p&op&ie si 7ndepline%te $ondi#iile p&e4"6ute de le1e pent&u o!#ine&ea pensiei de u& a% dup" so#ul de$edat poate opta pentru cea mai a(antajoa! pen!ie$

1)0

$cte necesare

$e&e&e pent&u 7ns$&ie&ea la pensie de u& a%C a$tele de sta&e $i4il" ale soli$itan#ilo&C de$i6ia de pensieAtalon de pensie <pent&u $a6u&ile 7n $a&e sus#in"to&ul de$edat a4ea $alitatea de pensiona&=C ade4e&in#a de studii <ele4 sau student=C $au6a de$esului <$u eE$ep#ia situa#iilo& 7n $a&e sus#in"to&ul de$edat a4ea $alitatea de pensiona&=C de$la&a#ie pe p&op&ia &"spunde&e din $a&e s" &e6ulte $" u& a%ul nu a 'ost $onda nat p&in sentin#" &" as" de'initi4" pent&u in'&a$#iunea de o o& sau tentati4" de o o& $o is" asup&a sus#in"to&uluiC pent&u $a6u&ile 7n $a&e sus#in"to&ul de$edat nu a4ea $alitatea de pensiona& sunt ne$esa&e siB $a&netul de un$" <o&i1inal si $opie=C alte a$te p&e4"6ute de le1e p&i4ind 4e$@i ea 7n un$" sau 4e$@i ea 7n se&4i$iu &eali6at" 7n alte se$toa&e de a$ti4itateC li4&etul ilita& <o&i1inal si $opie=C diplo " de studii <o&i1inal %i $opie= sau ade4e&in#" din $a&e s" &e6ulte du&ata no& al" %i pe&ioada studiilo&3 p&e$u %i $e&ti'i$a&ea a!sol4i&ii a$esto&aC pent&u pe&soanele $a&e au u& at $u&su&ile uno& institu#ii de 7n4"#" >nt uni4e&sita& 7n st&"in"tate este ne$esa&" do4ada &e$unoa%te&ii a$esto&a de $"t&e statul &o >nC ade4e&in#" p&i4ind spo&u&ile %i adaosu&ile &e1le entate p&in le1e sau p&in $ont&a$tul $ole$ti4Aindi4idual de un$"C ade4e&in#" p&i4ind $ondi#iile de un$" spe$iale siAsau deose!iteC a$te pent&u do4edi&ea $alit"#ii de !ene'i$ia& al De$&etului?le1e n&. 11)A1,,03 Le1ii n&. 351A2000 et$.

,en!ia de in(aliditate
/ersoane care beneficiaz de pensie de invaliditate asi1u&a#ii3 $a&e %i?au pie&dut total sau $el pu#in Du "tate din $apa$itatea de un$"3 din $au6a a$$identelo& de un$"3 a !olilo& p&o'esionale3 tu!e&$ulo6ei3 !olilo& o!i%nuite %i a a$$identelo& $a&e nu au le1"tu&" $u un$aC ele4ii3 u$eni$ii si studen#ii $a&e %i?au pie&dut total sau $el pu#in Du "tate din $apa$itatea de un$" din $au6a a$$identelo& sau !olilo& p&o'esionale su&4enite 7n ti pul %i din $au6a p&a$ti$ii p&o'esionaleC pe&soanele $a&e %i?au pie&dut total sau pa&#ial $apa$itatea de un$" %i a&ii utila#i3 $a u& a&e a pa&ti$ip"&ii la lupta pent&u 4i$to&ia Re4olu#iei din de$e !&ie 1,), o&i 7n le1"tu&" $u e4eni entele &e4olu#iona&e din de$e !&ie 1,),3 $a&e e&au $up&in%i 7nt&? un siste de asi1u&"&i so$iale ante&io& datei i4i&ii in4alidit"#ii din a$east" $au6"C pe&soanele $a&e3 la data i4i&ii in4alidit"#ii nu ai au $alitatea de asi1u&at3 da& 7ndeplines$ $ondi#iile p&e4"6ute de le1e pent&u o!#ine&ea pensiei de in4aliditate. +ncadrarea sau ne-ncadrarea -ntr-un grad de in!aliditate se face prin deci)ie emis de medicul speciali)at -n e/perti) medical i recuperarea capacit ii de munc.

1)1

Sta1ii de $oti6a&e ne$esa&e o!#ine&ii unei pensii de in4aliditate 1. n $a6ul asi1u&a#ilo& $a&e si?au pie&dut $apa$itatea de un$" din $au6a unei !oli o!i%nuite sau a uno& a$$idente $a&e nu au le1"tu&" $u un$aB 2>&sta asi1u&atului in i4i&ii in4alidit"#ii Su! 28 ani 28?31 ani 31?39 ani 39?53 ani 53?5, ani 5,?88 ani +este 88 ani o entul Sta1iul de $oti6a&e ne$esa& <ani= 8 ) 11 15 1) 22 28

2. Cel pu#in Du "tate din sta1iul de $oti6a&e ne$esa&3 p&e4"6ut 7n ta!elul de ai sus3 da$" a 'ost &eali6at deB asi1u&a#i p>n" la data i4i&ii in4alidit"#iiC asi1u&a#i 7n $ondi#ii de @andi$ap p&eeEistent $alit"#ii de asi1u&at. 3. Nu este ne$esa&" &eali6a&ea unui sta1iu de $oti6a&e da$" in4aliditatea s?a i4it $a u& a&e a unui a$$ident de un$"3 a unei !oli p&o'esionale3 a tu!e&$ulo6ei3 7n ti pul %i din $au6a 7ndeplini&ii o!li1a#iilo& ilita&e p&e4"6ute de le1e3 p&e$u %i $a u& a&e a pa&ti$ip"&ii la lupta pent&u 4i$to&ia Re4olu#iei din de$e !&ie 1,), sau la e4eni entele &e4olu#iona&e din de$e !&ie 1,), %i $a&e e&au $up&in%i 7nt&?un siste de asi1u&"&i so$iale ante&io& datei i4i&ii in4alidit"#ii din a$east" $au6".

Indemni*a%ia de 'n!o%itor
+ensiona&ii de in4aliditate 7n$ad&a#i 7n 1&adul I de in4aliditate au d&eptul3 7n a'a&a pensiei3 la o inde ni6a#ie pent&u 7nso#ito&3 7n $uantu 'iE. Inde ni6a#ia pent&u 7nso#ito& este 7n $uantu e1al $u )0` din 4aloa&ea unui pun$t de pensie3 sta!ilit" anual p&in le1ea !u1etului asi1u&"&ilo& so$iale de stat. Re4i6ui&ea edi$al" +ensiona&ii de in4aliditate sunt supu%i &e4i6ui&ii edi$ale3 7n 'un$#ie de a'e$#iune3 la inte&4ale de *?12 luni3 p>n" la 7 plini&ea 4>&stelo&?standa&d de pensiona&e3 la te& enele sta!ilite de $asele te&ito&iale de pensii. Dup" 'ie$a&e &e4i6ui&e3 edi$ul eEpe&t al asi1u&"&ilo& so$iale din $ad&ul $asei te&ito&iale de pensii e ite o nou" de$i6ie3 p&in $a&e se sta!ile%te3 dup" $a6B en#ine&ea 7n a$ela%i 1&ad de in4aliditateC 7n$ad&a&ea in alt 1&ad de in4aliditateC 7n$eta&ea $alit"#ii de pensiona& de in4aliditate3 $a u& a&e a &edo!>ndi&ii $apa$it"#ii de un$".

1)2

Nep&e6enta&ea3 din oti4e i puta!ile pensiona&ului3 la &e4i6ui&ea edi$al"3 at&a1e suspenda&ea pl"tii pensiei 7n$ep>nd $u luna u& "toa&e $elei 7n $a&e e&a p&e4"6ut" &e4i6ui&ea edi$al". Re4i6ui&ea edi$al" se poate e'e$tua %i la $e&e&ea pensiona&ilo&3 da$" sta&ea s"n"t"#ii lo& s?a 7 !un"t"#it sau3 dup" $a63 s?a a1&a4at. Nu !unt !upu i re(i*uirii medicale pe&iodi$e pensiona&ii de in4aliditate $a&eB p&e6int" in4alidit"#i $a&e a'e$tea6" i&e4e&si!il $apa$itatea de un$"C au 7 plinit 4>&stele p&e4"6ute de le1e pent&u o!#ine&ea pensiei pent&u li it" de 4>&st"C au 4>&sta ai i$" $u p>n" la 8 ani 'a#" de 4>&sta?standa&d de pensiona&e %i au &eali6at sta1iile $o plete de $oti6a&e3 $on'o& le1ii. +&o$edu&a de $ontesta&e a de$i6iilo& pot&i4a deci*iei de 'ncadrare !au ne'ncadrare 'n grad de in(aliditate sau a deci*iei de re(i*uire medical3 e ise de edi$ul eEpe&t3 se poate 'a$e $ontesta#ie la $asa te&ito&iala de pensii3 'n termen de 30 de *ile de la comunicare. De$i6ia $asei te&ito&iale de pensii data 7n solu#iona&ea a$estei $ontesta#ii poate 'i ata$ata la instan#a Dude$"to&eas$" $o petent"3 'n termen de 30 de *ile de la comunicarea ace!teia . De$i6ia ne$ontestat" 7n te& en este de'initi4". +&o1&a e &e$upe&ato&ii +ensiona&ii de in4aliditate $a&e sunt supu%i &e4i6ui&ii edi$ale au o!li1a#ia de a u& a p&o1&a ele &e$upe&ato&ii 7nto$ ite de edi$ul eEpe&t al asi1u&"&ilo& so$iale $a&e a e is de$i6ia de 7n$ad&a&e 7n 1&ad de in4aliditate3 7n 4ede&ea &einte1&"&ii so$io?p&o'esionale 7n a$eea%i un$" sau 7n alta. Ne7ndeplini&ea. din oti4e i puta!ile pensiona&ului3 a p&o1&a elo& &e$upe&ato&ii at&a1e suspenda&ea pl"#ii pensiei 7n$ep>nd $u luna u& "toa&e $onstat"&ii. Alte in'o& a#ii utile p&i4ind pensia de in4aliditate La 7 plini&ea 4>&stei?standa&d p&e4"6ute de le1e pent&u o!#ine&ea pensiei pent&u li it" de 4>&st"3 !ene'i$ia&ul pensiei de in4aliditate poate opta pent&u $ea ai a4antaDoas" dint&e pensii. Inde ni6a#ia de 7nso#ito& a$o&dat" pensiona&ilo& de in4aliditate 1&adul I se en#ine indi'e&ent de pensia pent&u $a&e se optea6". $cte necesare $e&e&e pent&u 7ns$&ie&ea la pensie de in4aliditateC de$i6ia edi$al" p&i4ind 7n$ad&a&ea 7n 1&adul de in4aliditate e is" de edi$ul eEpe&t al asi1u&"&ilo& so$ialeC ade4e&in#" din $a&e s" &e6ulte 7n$eta&ea pl"tii inde ni6a#iei pent&u in$apa$itate te po&a&" de un$" %i $uantu ul a$esteiaC $a&netul de un$" <o&i1inal si $opie=C alte a$te p&e4"6ute de le1e p&i4ind 4e$@i ea 7n un$" sau 4e$@i ea 7n se&4i$iu &eali6at" 7n alte se$toa&e de a$ti4itateC li4&etul ilita& <o&i1inal si $opie=C diplo " de studii <o&i1inal si $opie= sau ade4e&in#" din $a&e s" &e6ulte du&ata no& al" si pe&ioada studiilo&3 p&e$u si $e&ti'i$a&ea a!sol4i&ii a$esto&aC

1)3

pent&u pe&soanele $a&e au u& at $u&su&ile uno& institu#ii de 7n4"#" >nt uni4e&sita& 7n st&"in"tate este ne$esa&" do4ada &e$unoa%te&ii a$esto&a de $"t&e statul &o >nC ade4e&in#" p&i4ind spo&u&ile %i adaosu&ile &e1le entate p&in le1e sau p&in $ont&a$tul $ole$ti4Aindi4idual de un$"C ade4e&in#" p&i4ind $ondi#iile de un$" spe$iale %iAsau deose!iteC p&o$u&" spe$ial" pent&u andata&3 da$" este $a6ulC a$te pent&u do4edi&ea $alit"#ii de !ene'i$ia& al De$&etului?le1e n&. 11)A1,,03 Le1ii n&. 351A2000 et$.

,en!ia !ocial minim garantat


6rdonana de urgen nr.09%::; privind instituirea pensiei sociale minime garantate Beneficiari- ? pensiona&ii siste ului pu!li$ de pensii $u do i$iliul 7n Ro >nia3 indi'e&ent de data 7ns$&ie&ii la pensie. 'ondiii necesare pentru obinerea pensiei sociale minime garantate s" ai!" do i$iliul 7n Ro >niaC ni4elul $uantu ului pensiei3 $u4enit sau a'lat 7n plat"3 se situea6" su! ni4elul pensiei so$iale ini e 1a&antate. Persoanele care beneficia)& prin cumul& at?t de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public& c?t i de pensie din sisteme neintegrate acestuia& precum i de drepturi stabilite i pltite de sistemul public de pensii -n ba)a unor legi speciale& la acordarea pensiei sociale minime garantate se are -n !edere ni!elul cuantumurilor -nsumate ale tuturor !eniturilor. 'uantumul pensiei sociale minime garantate stabilit pentru anul %: * 380 lei 7n$ep>nd $u 1 o$to !&ie 200, +ncep?nd cu anul 2C1C& ni!elul pensiei minime garantate se stabilete& anual& prin legea bugetului de stat i poate fi doar ma.orat prin legile de rectificare a bugetului de stat& -n raport cu e!olu ia indicatorilor macroeconomici i cu resursele financiare. "odul de acordare- pensia so$ial" ini " 1a&antat" se determin din oficiu de ctre 'asele &eritoriale de /ensii, ca diferen dint&e cuantumul pensiei minime garantate stabilit prin lege %i ni4elul cuantumului cuvenit sau aflat n plat stabilit conform <egii nr. ;9%::: privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cumulat cu orice alte drepturi pltite n baza unor legi speciale. #ceast diferen se suport de la bugetul de stat& prin bugetul "inisterului "uncii& Familiei i Protec iei 1ociale <egile speciale vizate la cumulul de venituri e2istent la momentul stabilirii dreptului la pensia minim garantat sunt#ctele normati!e care reglementea) alte sisteme de pensii& neintegrate sistemului public de pensii' 1. OUG n&.221A2000 p&i4ind pensiile %i alte d&eptu&i de asi1u&"&i so$iale ale a4o$a#ilo& 2. Le1ea n&.1*5A2001 p&i4ind pensiile ilita&e de stat3 &epu!li$at" 3. Le1ea n&.19,A2005 p&i4ind pensiile de stat %i alte d&eptu&i de asi1u&"&i so$iale ale poli#i%tilo& $u odi'i$"&ile %i $o plet"&ile ulte&ioa&e

1)5

#ctele normati!e care reglementea) drepturile reparatorii cu caracter necontributi!' 1. De$&et?Le1e n&.11)A1,,0 p&i4ind a$o&da&ea uno& d&eptu&i pe&soanelo& pe&se$utate din oti4e politi$e de di$tatu&a instau&at" $u 7n$epe&e de la * a&tie 1,583 p&e$u %i $elo& depo&tate 7n st&"in"tate o&i $onstituite 7n p&i6onie&i3 &epu!li$at 2. Le1ea n&.5,A1,,1 p&i4ind a$o&da&ea de inde ni6a#ii %i spo&u&i in4ali6ilo&3 4ete&anilo& %i 4"du4elo& de &"6!oi 3. Le1ea n&.55A1,,5 p&i4ind 4ete&anii de &"6!oi3 p&e$u %i unele d&eptu&i ale in4ali6ilo& %i 4"du4elo& de &"6!oi3 &epu!li$at" 5. Le1ea n&.5,A1,,, p&i4ind pensiile I.O.2.R. 8. OG n&.108A1,,, p&i4ind a$o&da&ea uno& d&eptu&i pe&soanelo& pe&se$utate de $"t&e &e1i u&ile instau&ate 7n Ro >nia $u 7n$epe&e de la * septe !&ie 1,50 p>n" la * a&tie 1,58 din oti4e etni$e3 ap&o!at" $u odi'i$"&i p&in Le1ea n&.1),A2000 *. Le1ea n&.30,A2002 p&i4ind &e$unoa%te&ea %i a$o&da&ea uno& d&eptu&i pe&soanelo& $a&e au e'e$tuat sta1iul ilita& 7n $ad&ul Di&e$#iei Gene&ale a Se&4i$iului Mun$ii 7n pe&ioada 1,80 U 1,*1 9. Le1ea n&.351A2005 Le1ea &e$uno%tin#ei 'a#" de e&oii? a&ti&i %i lupt"to&ii $a&e au $ont&i!uit la 4i$to&ia Re4olu#iei &o >ne din de$e !&ie 1,),3 p&e$u %i 'a#" de pe&soanele $a&e %i?au De&t'it 4ia#a sau au a4ut de su'e&it 7n u& a &e4oltei un$ito&e%ti anti$o uniste de la I&a%o4 din noie !&ie 1,)9 ). Le1ea n&.10,A2008 p&i4ind institui&ea inde ni6a#iei pent&u a$ti4itatea de li!e&? p&o'esionist a a&ti%tilo& inte&p&e#i sau eEe$utan#i din Ro >nia ,. Le1ea n&.)A200* p&i4ind institui&ea inde ni6a#iei pent&u pensiona&ii siste ului pu!li$ de pensii3 e !&i ai uniunilo& de $&eato&i le1al $onstituite %i &e$unos$ute $a pe&soane Du&idi$e de utilitate pu!li$"

D.(. Alte d$eptu$i

$.utorul de deces
#.utorul de deces se acord -n ca)ul decesului asiguratului& al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurri sociale i se afla -n -ntre inerea titularului la data decesului. Beneficiarin $a6ul de$esului asi1u&atului sau al pensiona&ului aDuto&ul de de$es se a$@it" unei sin1u&e pe&soane $a&e poate 'i3 dup" $a6B a= so#ul sup&a4ie#uito&C != $opilulC $= p"&inteleC d= tuto&eleC e= $u&ato&ulC '= o%tenito&ul. +n lipsa solicitrii din partea persoanelor men ionate mai sus a.utorul de deces se ac>it celui care do!edete cu acte c a suportat c>eltuielile oca)ionate de deces. n sensul le1ii3 e !&u de 'a ilie a'lat 7n 7nt&e#ine&ea titula&ului poate 'iB

1)8

a= so#ulAso#iaC != $opiii p&op&ii3 $opiii adopta#i3 $opiii a'la#i 7n plasa ent 'a ilial sau $ei 7n$&edin#a#i sp&e $&e%te&e %i edu$a&e 'a iliei3 7n 4>&st" de p>n" la 1) ani sau3 da$" 7%i $ontinu" studiile3 p>n" la te& ina&ea a$esto&a3 '"&" a dep"%i 4>&sta de 2* de ani3 $opiii indi'e&ent de 4>&st"3 a'la#i 7n 7nt&e#ine&e3 da$" au de4enit inap#i pent&u un$" din $au6a st"&ii de s"n"tate 7nainte de 7 plini&ea 4>&stei de 1) ani3 &espe$ti4 2* de aniC $= p"&in#ii %i !uni$ii o&i$"&uia dint&e so#i. Do4ada $" e !&ul de 'a ilie s?a a'lat 7n 7nt&e#ine&ea asi1u&atului sau a pensiona&ului se 'a$e p&in de$la&a#ie pe p&op&ia &"spunde&e. n $a6ul de$esului $opilului inapt pent&u un$"3 indi'e&ent de 4>&st"3 p&esta#ia se a$o&d" $u $ondi#ia p&e6ent"&ii $e&ti'i$atului de 7n$ad&a&e 7nt&?o $ate1o&ie de pe&soane $u @andi$ap sau3 7n lipsa a$estuia3 a a$tului edi$al 4i6at de edi$ul eEpe&t al asi1u&"&ilo& so$iale3 p&in $a&e se atest" !oala $a&e l?a '"$ut inapt pent&u un$" %i data i4i&ii a$esteia. 'uantumul a.utorului de deces%uantumul a.utorului de deces se stabilete anual prin 7egea bugetului asigurrilor sociale. Pentru anul 2C15& cuantumul a.utorului de deces este' a. %.%%* lei 7n $a6ul asi1u&atului sau pensiona&uluiC !. . % lei 7n $a6ul unui e !&u de 'a ilie al asi1u&atului sau pensiona&ului. $cte necesarea= $e&e&e?tip p&i4ind soli$ita&ea d&eptu&ilo& de asi1u&"&i so$ialeC != $e&ti'i$at de de$es ? 7n o&i1inal %i $opieC $= a$tul de identitate al soli$itantuluiC d= a$te de sta&e $i4il" ale soli$itantului3 din $a&e s" &e6ulte 1&adul de &udenie $u de$edatul3 sau3 dup" $a63 a$tul $a&e atest" $alitatea de o%tenito&3 tuto&e3 $u&ato&C e= a$te din $a&e s" &e6ulte $" s?au supo&tat $@eltuieli o$a6ionate de de$esC '= $e&ti'i$atul de 7n$ad&a&e 7nt&?o $ate1o&ie de pe&soane $u @andi$ap sau a$tul edi$al p&in $a&e se atest" !oala $a&e l?a '"$ut inapt pent&u un$" pe $opil %i data i4i&ii a$esteia. ,en!ii de !er(iciu - ,er!onalul diplomatic i con!ular - Nudectorii i procurorii - ,er!onalul au3iliar de !pecialitate al in!tan%elor judectore ti i al parchetelor de pe l)ng ace!tea Func%ionarii pu0lici parlamentari din $ad&ul st&u$tu&ilo& de spe$ialitate ale +a&la entului Ro >niei - Eeputa%ii i !enatorii - ,er!onalul aeronautic ci(il na(igant profe!ioni!t - ,er!onalul cur%ii de conturi +ensii neinte1&ate siste ului pu!li$ +ensiile %i alte d&eptu&i so$iale ale poli#i%tilo& U &e1le entate de Le1ea 19,A2005 -

1)*

+ensiile ilita&ilo& de stat U&e1le entate de le1ea 1*5A2001 +ensiile %i alte d&eptu&i de asi1u&"&i so$iale ale a4o$a#ilo& U &e1le entate de OUG 221A2000

,er!onalul diplomatic i con!ular =ste reglementat de 6rdonana de >rgen nr. *0 din % mai %::* privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic i consular Beneficiaria= != $= e !&ii pe&sonalului diplo ati$C e !&ii pe&sonalului $onsula&C pe&sonalul de spe$ialitate $u studii supe&ioa&e ? 'un$#iona&i pu!li$i %i pe&sonal $ont&a$tual ? din $ad&ul Ministe&ului A'a$e&ilo& EEte&ne3 t&i is 7n isiune pe& anent" la &ep&e6entan#ele diplo ati$e ale Ro >niei din st&"in"tate3 noti'i$a#i 7n #"&ile &espe$ti4e pe 'un$#ii diplo ati$e3 pe o pe&ioad" de $el pu#in 5 aniC d= so#ul sup&a4ie#uito& a&e d&eptul la pensie de u& a%3 la data de$esului titula&ului $a&e !ene'i$ia de pensie de se&4i$iu sau 7ndeplinea $ondi#iile pent&u o!#ine&ea a$esteia3 pot&i4it p&e6entei o&donan#e de u&1en#"3 la 4>&sta de *0 de aniC e= $opiii pe&soanelo& 7nd&ept"#ite la pensie de se&4i$iu au d&eptul la pensie de u& a% din pensia a$esto&a 7n $ondi#iile de sta!ili&e %i plat" p&e4"6ute de Le1ea n&.1,A2000 p&i4ind siste ul pu!li$ de pensii %i alte d&eptu&i de asi1u&"&i so$iale3 $u odi'i$"&ile %i $o plet"&ile ulte&ioa&e. 'ondiii de pensionare

au v?rsta de 0: de ani %i stagiul complet de cotizare de *: de aniC au o vechime n munc n structurile "inisterului $facerilor =2terne 7n $ent&ala p&op&ie3 isiunile diplo ati$e3 o'i$iile $onsula&e %i institutele $ultu&ale ale Ro >niei din st&"in"tate3 de cel puin 8 ani.

"odul de calcul al pensieipe&sonalul diplo ati$ %i $onsula& !ene'i$ia6" de o pensie de serviciu n cuantum de 8:@ din venitul salarial lunar net corespunztor funciilor avute de acesta n administraia central a "inisterului $facerilor =2terne la data pensionriiC pent&u e !&ii pe&sonalului diplo ati$ %i $onsula& $a&e au 'ost nu i#i p&in de$&ete p&e6iden#iale a !asado&i ai Ro >niei 7n alte state sau pe l>n1" o&1ani6a#ii inte&na#ionale3 cuantumul pensiei de serviciu, este de 8:@ din venitul salarial lunar net al membrului personalului diplomatic i consular cu gradul sau funcia de ambasador din administraia central a "inisterului $facerilor =2terne, avut de acesta la data pensionrii membrilor personalului diplomatic i consular respectiviA

1)9

pa&tea din pensia de se&4i$iu $a&e dep"%e%te ni4elul pensiei din siste ul pu!li$ de pensii %i alte d&eptu&i de asi1u&"&i so$iale se supo&t" din !u1etul de stat3 p&in !u1etul Ministe&ului Mun$ii %i Solida&it"#ii So$iale.

Nudectorii i procurorii
<egea nr. *:* din %8 iunie %::7 privind statutul .udectorilor i procurorilor #republicat Beneficiaria= != $= d= e= Dude$"to&iiC p&o$u&o&iiC a1ist&a#ii?asisten#iC pe&sonalul de spe$ialitate Du&idi$" asi ilat Dude$"to&ilo& %i p&o$u&"&ilo&C so#ul sup&a4ie#uito& al Dude$"to&ului sau p&o$u&o&ului a&e d&eptul3 la 7 plini&ea 4>&stei de *0 de ani3 la pensia de u& a% 7n $ondi#iile p&e4"6ute de Le1ea n&.1,A2000 p&i4ind siste ul pu!li$ de pensii %i alte d&eptu&i de asi1u&"&i so$iale3 $u odi'i$"&ile %i $o plet"&ile ulte&ioa&e3 $al$ulat" din pensia de se&4i$iu a'lat" 7n plat" sau la $a&e a& 'i a4ut d&eptul la data de$esului sus#in"to&ul3 a$tuali6at"3 dup" $a6C '= $opiii ino&i ai Dude$"to&ului sau p&o$u&o&ului de$edat3 p&e$u %i $opiii aDo&i p>n" la te& ina&ea studiilo&3 da& nu ai ult de 2* de ani3 au d&eptul la pensia de u& a%3 $al$ulat" din pensia de se&4i$iu a'lat" 7n plat" sau la $a&e a& 'i a4ut d&eptul la data de$esului sus#in"to&ul de$edat3 a$tuali6at"3 dup" $a63 7n $ondi#iile Le1ea n&.1,A20003 $u odi'i$"&ile %i $o plet"&ile ulte&ioa&e3 %i 7n p&o$entele p&e4"6ute de a$east" le1e3 7n 'un$#ie de nu "&ul de u& a%iC 1= 7n $a6ul 7n $a&e la data de$esului p&o$u&o&ul sau Dude$"to&ul nu 7ndepline%te $ondi#iile de a$o&da&e a pensiei de se&4i$iu3 $opiii ino&i3 p&e$u %i $opiii aDo&i p>n" la te& ina&ea studiilo&3 da& nu ai ult de 2* de ani3 au d&eptul la o pensie de u& a% 7n $uantu de 98` din inde ni6a#ia de 7n$ad&a&e !&ut" luna&" a4ut" de sus#in"to&ul de$edat 7n ulti a lun" de a$ti4itate3 7n $ondi#iile p&e4"6ute de Le1ea n&.1,A20003 $u odi'i$"&ile %i $o plet"&ile ulte&ioa&e. 'ondiii de pensionareDude$"to&ii3 p&o$u&o&ii3 a1ist&a#ii?asisten#i de la nalta Cu&te de Casa#ie %i Justi#ie %i pe&sonalul de spe$ialitate Du&idi$" asi ilat Dude$"to&ilo& %i p&o$u&o&ilo&3 p&e$u %i 'o%tii Dude$"to&i %i p&o$u&o&i 'inan$ia&i %i $onsilie&ii de $ontu&i de la se$#ia Du&isdi$#ional" $a&e au eEe&$itat a$este 'un$#ii la Cu&tea de Contu&i3 $u o vechime de cel puin %5 de ani 7n 'un$#ia de Dude$"to& o&i p&o$u&o&3 a1ist&at?asistent sau pe&sonal de spe$ialitate Du&idi$" asi ilat Dude$"to&ilo& %i p&o$u&o&ilo&3 p&e$u %i 7n 'un$#ia de Dude$"to& o&i p&o$u&o& 'inan$ia& sau $onsilie& de $ontu&i de la se$#ia Du&isdi$#ional" a Cu&#ii de Contu&i se pot pensiona la $e&e&e %i pot !ene'i$ia3 la mplinirea v?rstei de 0: de ani3 de pensie de se&4i$iuC Dude$"to&ii3 p&o$u&o&ii3 a1ist&a#ii?asisten#i de la nalta Cu&te de Casa#ie %i Justi#ie3 pe&sonalul de spe$ialitate Du&idi$" asi ilat Dude$"to&ilo& %i p&o$u&o&ilo&3 p&e$u %i 'o%tii Dude$"to&i %i p&o$u&o&i 'inan$ia&i %i $onsilie&ii de $ontu&i de la se$#ia Du&isdi$#ional" $a&e au eEe&$itat a$este 'un$#ii la Cu&tea de Contu&i se pot pensiona

1))

la cerere nainte de mplinirea v?rstei de 0: de ani %i !ene'i$ia6" de pensie dac au o vechime de cel puin %5 de ani nu ai 7n 'un$#ia de Dude$"to&3 p&o$u&o&3 a1ist&at?asistent sau pe&sonal de spe$ialitate Du&idi$" asi ilat Dude$"to&ilo&3 p&e$u %i 7n 'un$#ia de Dude$"to& o&i p&o$u&o& 'inan$ia& sau $onsilie& de $ontu&i de la se$#ia Du&isdi$#ional" a Cu&#ii de Contu&i. La $al$ula&ea a$estei 4e$@i i se iau 7n $onside&a&e %i pe&ioadele 7n $a&e Dude$"to&ul3 p&o$u&o&ul3 a1ist&atul?asistent sau pe&sonalul de spe$ialitate Du&idi$" asi ilat Dude$"to&ilo& %i p&o$u&o&ilo&3 p&e$u %i Dude$"to&ul3 p&o$u&o&ul 'inan$ia& %i $onsilie&ul de $ontu&i la se$#ia Du&isdi$#ional" a Cu&#ii de Contu&i a eEe&$itat p&o'esia de a4o$at3 pe&sonal de spe$ialitate Du&idi$" 7n 'ostele a&!it&aDe de stat3 $onsilie& Du&idi$ sau Du&is$onsult. de pensia de se&4i$iu !ene'i$ia6"3 la 7 plini&ea 4>&stei de *0 de ani3 %i Dude$"to&ii %i p&o$u&o&ii $u o 4e$@i e 7n a1ist&atu&" 7nt&e 20 %i 28 de ani3 7n a$est $a6 $uantu ul pensiei 'iind i$%o&at $u 1` din !a6a de $al$ul3 pent&u 'ie$a&e an $a&e lipse%te din 4e$@i ea inte1&al" 7n a1ist&atu&"C pe&soanele $a&e 7ndeplines$ $ondi#iile de 4e$@i e de ini 28 de ani 7n 'un$#ia de Dude$"to&3 p&o$u&o&3 a1ist&at?asistent sau pe&sonal de spe$ialitate Du&idi$" asi ilat Dude$"to&ilo&3 p&e$u %i 7n 'un$#ia de Dude$"to& o&i p&o$u&o& 'inan$ia& sau $onsilie& de $ontu&i de la se$#ia Du&isdi$#ional" a Cu&#ii de Contu&i se pot pensiona %i pot !ene'i$ia3 la 7 plini&ea 4>&stei de *0 de ani3 de pensie de se&4i$iu3 $@ia& da$" la data pension"&ii au o alt" o$upa#ie. n a$est $a63 pensia se sta!ile%te dint&?o !a6" de $al$ul e1al" $u inde ni6a#ia de 7n$ad&a&e !&ut" luna&" pe $a&e o a&e un Dude$"to& sau p&o$u&o& 7n a$ti4itate3 7n $ondi#ii identi$e de 'un$#ie3 4e$@i e %i 1&ad al instan#ei sau pa&$@etului3 %i spo&u&ile3 7n p&o$ent3 a4ute la data eli!e&"&ii din 'un$#ie o&i3 dup" $a63 $u sala&iul de !a6" !&ut luna& %i spo&u&ile a4ute 7n ulti a lun" de a$ti4itate 7nainte de data pension"&ii. De a$east" pensie de se&4i$iu pot !ene'i$ia nu ai pe&soanele $a&e au 'ost eli!e&ate din 'un$#ie din oti4e nei puta!ileC de p&e4ede&ile a$estei le1i pot !ene'i$ia %i Dude$"to&ii %i p&o$u&o&ii pensiona#i ante&io& int&"&ii 7n 4i1oa&e a p&e6entei le1i3 $a&e !ene'i$ia6" de pensie 7n siste ul pu!li$ %i $a&e 7ndeplines$ $ondi#iile p&e4"6ute de p&e6enta le1e pent&u a$o&da&ea pensiei de se&4i$iu. n a$est $a63 pensia de se&4i$iu se sta!ile%te dint&?o !a6" de $al$ul e1al" $u inde ni6a#ia de 7n$ad&a&e !&ut" luna&" pe $a&e o a&e un Dude$"to& sau p&o$u&o& 7n a$ti4itate3 7n $ondi#ii identi$e de 'un$#ie3 4e$@i e %i ni4el al instan#ei sau pa&$@etului unde a 'un$#ionat 7naintea eli!e&"&ii din 'un$#ia de Dude$"to& sau p&o$u&o&3 %i spo&u&ile3 7n p&o$ent3 a4ute la data eli!e&"&ii din 'un$#ieC Dude$"to&ii %i p&o$u&o&ii pot opta 7nt&e pensia de se&4i$iu %i pensia din siste ul pu!li$. Jude$"to&ii %i p&o$u&o&ii ilita&i pot opta 7nt&e pensia de se&4i$iu %i pensia ilita&" de se&4i$iu.+ensia p&e4"6ut" de p&e6entul a&ti$ol a&e &e1i ul Du&idi$ al unei pensii pent&u li it" de 4>&st"C Dude$"to&ii %i p&o$u&o&ii pot 'i pensiona#i anti$ipat3 $u &edu$e&ea 4>&stei de pensiona&e p&e4"6ute de p&e6enta le1e $u p>n" la 8 ani3 7n $a6ul 7n $a&e dep"%es$ 4e$@i ea de 28 de ani 7n a1ist&atu&" $u $el pu#in 8 ani.

"odul de calcul al pensiei Dude$"to&ii3 p&o$u&o&ii3 a1ist&a#ii?asisten#i de la nalta Cu&te de Casa#ie %i Justi#ie %i pe&sonalul de spe$ialitate Du&idi$" asi ilat Dude$"to&ilo& %i p&o$u&o&ilo&3 p&e$u %i 'o%tii Dude$"to&i %i p&o$u&o&i 'inan$ia&i %i $onsilie&ii de $ontu&i de la se$#ia Du&isdi$#ional" $a&e au eEe&$itat a$este 'un$#ii la Cu&tea de Contu&i !ene'i$ia6" de

1),

pensie de se&4i$iu n cuantum de 8:@ din baza de calcul reprezentat de indemnizaia de ncadrare brut lunar sau de salariul de baz brut lunar, dup caz, i sporurile avute n ultima lun de activitate nainte de data pensionriiC pent&u 'ie$a&e an $a&e dep"%e%te 4e$@i ea de ini 28 de ani 7n a1ist&atu&"3 la $uantu ul pensiei se adau1" $>te 1` din !a6a de $al$ulC +ensiile de se&4i$iu ale Dude$"to&ilo& %i p&o$u&o&ilo&3 p&e$u %i pensiile de u& a% se a$tuali6ea6" o&i de $>te o&i se aDo&ea6" inde ni6a#ia !&ut" luna&" a unui Dude$"to& %i p&o$u&o& 7n a$ti4itate3 7n $ondi#ii identi$e de 'un$#ie3 4e$@i e %i 1&ad al instan#ei sau pa&$@etului3 $u lua&ea 7n $onside&a&e3 7n p&o$ent3 a spo&u&ilo& int&ate 7n !a6a de $al$ul la a$o&da&ea pensiei de se&4i$iu3 p&e$u %i a spo&ului de 4e$@i e. Da$" 7n u& a a$tuali6"&ii &e6ult" o pensie de se&4i$iu ai i$"3 Dude$"to&ul sau p&o$u&o&ul 7%i poate p"st&a pensia a'lat" 7n plat"C pa&tea din pensia de se&4i$iu $a&e dep"%e%te ni4elul pensiei din siste ul pu!li$3 se supo&t" din !u1etul de stat. Tudectorii& procurorii& magistra ii-asisten i de la +nalta %urte de %asa ie i Tusti ie pot fi men inu i -n func ie dup -mplinirea !?rstei de pensionare pre!)ute de lege& p?n la !?rsta de GC de ani. P?n la !?rsta de DB de ani& magistratul poate opta s rm?n -n func ie& -ns dup -mplinirea acestei !?rste& pentru men inerea -n acti!itate este necesar a!i)ul anaul al %onsiliului 1uperior al "agistraturii. Tudectorii i procurorii care au fost elibera i din func ie prin pensionare pot cumula pensia de ser!iciu cu !eniturile reali)ate dintr-o acti!itate profesional& indiferent de ni!elul !eniturilor respecti!e.

,er!onalul au3iliar de !pecialitate al in!tan%elor judectore ti i al parchetelor de pe l)ng ace!tea


<egea nr. 503 din ; decembrie %::7 privind statutul personalului au2iliar de specialitate al instanelor .udectoreti i al parchetelor de pe l?ng acestea Beneficiaria= != $= d= e= '= 1= 1&e'ie&iC 1&e'ie&i statisti$ieniC 1&e'ie&i do$u enta&i%tiC 1&e'ie&i a&@i4a&iC 1&e'ie&i &e1ist&ato&iC spe$iali%ti ITC sunt $oneEe pe&sonalului auEilia& de spe$ialitate al instan#elo& Dude$"to&e%ti %i al pa&$@etelo& de pe l>n1" a$estea 'un$#iile de a1ent p&o$edu&al3 ap&od %i %o'e&C @= so#ul sup&a4ie#uito& a&e d&eptul3 la 7 plini&ea 4>&stei de *0 de ani3 la pensia de u& a%3 7n $ondi#iile p&e4"6ute de Le1ea n&.1,A2000 p&i4ind siste ul pu!li$ de pensii %i alte d&eptu&i de asi1u&"&i so$iale3 $u odi'i$"&ile %i $o plet"&ile ulte&ioa&e3 $al$ulat" din pensia de se&4i$iu a'lat" 7n plat" sau la $a&e a& 'i a4ut d&eptul la data de$esului sus#in"to&ul3 a$tuali6at" dup" $a6C i= $opiii ino&i3 p&e$u %i $opiii aDo&i p>n" la te& ina&ea studiilo&3 da& nu ai ult de 2* de ani3 au d&eptul la pensia de u& a% $al$ulat" din pensia de se&4i$iu a'lat" 7n plat" sau la $a&e a& 'i a4ut d&eptul la data de$esului sus#in"to&ul de$edat3 a$tuali6at"3 dup" $a63 da$" 7ndeplines$ $ondi#iile Le1ii n&.1,A20003 $u odi'i$"&ile %i $o plet"&ile ulte&ioa&e3 %i 7n

1,0

p&o$entele p&e4"6ute de a$east" le1e3 7n 'un$#ie de nu "&ul de u& a%i. n $a6ul 7n $a&e3 la data de$esului3 sus#in"to&ul le1al nu 7ndepline%te $ondi#iile de a$o&da&e a pensiei de se&4i$iu3 $opiii ino&i3 p&e$u %i $opiii aDo&i p>n" la te& ina&ea studiilo&3 da& nu ai ult de 2* de ani3 au d&eptul la o pensie de u& a% 7n $uantu de 98` din sala&iul de !a6" !&ut luna& a4ut de sus#in"to&ul de$edat 7n ulti a lun" de a$ti4itate.

'ondiii de pensionarepe&sonalul auEilia& de spe$ialitate al instan#elo& Dude$"to&e%ti %i al pa&$@etelo& de pe l>n1" a$estea3 $u o vechime de cel puin %5 de ani n specialitate 3 !ene'i$ia6"3 la mplinirea v?rstei de 0: de ani3 de pensie de se&4i$iuC de pensia de se&4i$iu !ene'i$ia6"3 la mplinirea v?rstei de 0: de ani3 pe&sonalul auEilia& de spe$ialitate al instan#elo& Dude$"to&e%ti %i al pa&$@etelo& de pe l>n1" a$estea $u o vechime 7n do eniu ntre %: i %5 de ani3 7n a$est $a6 $uantu ul pensiei 'iind i$%o&at $u 1` din !a6a de $al$ul3 pent&u 'ie$a&e an $a&e lipse%te din 4e$@i ea inte1&al"C pe&sonalul auEilia& de spe$ialitate al instan#elo& Dude$"to&e%ti %i pa&$@etelo& de pe l>n1" a$estea se poate pensiona la $e&e&e nainte de mplinirea v?rstei de 0: de ani %i !ene'i$ia6" de pensia de se&4i$iu dac are o vechime n funcie de cel puin %5 de aniC pent&u 'ie$a&e an $a&e dep"%e%te 4e$@i ea p&e4"6ut" pent&u pensiona&e3 la $uantu ul pensiei se adau1" $>te 1` din !a6a de $al$ul3 '"&" a o putea dep"%iC de pensia de se&4i$iu !ene'i$ia6"3 la 7 plini&ea 4>&stei de *0 de ani3 %i pe&sonalul auEilia& de spe$ialitate al instan#elo& Dude$"to&e%ti3 al pa&$@etelo& de pe l>n1" a$estea3 al 'ostelo& nota&iate de stat3 p&e$u %i al 'ostelo& a&!it&aDe de stat sau depa&ta entale3 pensionat ante&io& int&"&ii 7n 4i1oa&e a p&e6entei le1i3 $a&e !ene'i$ia6" de pensie 7n siste ul pu!li$ %i $a&e 7ndepline%te $ondi#iile pent&u a$o&da&ea pensiei de se&4i$iuC pe&soanele $a&e 7ndeplines$ $ondi#iile de 4e$@i e nu ai 7n 'un$#ia de pe&sonal auEilia& de spe$ialitate al instan#elo& Dude$"to&e%ti %i pa&$@etelo& de pe l>n1" a$estea !ene'i$ia6" la 7 plini&ea 4>&stei de *0 de ani de pensie de se&4i$iu $@ia& da$" la data pension"&ii au a4ut sau au o alt" o$upa#ieC "odul de calcul al pensiei pe&sonalul auEilia& de spe$ialitate al instan#elo& Dude$"to&e%ti %i al pa&$@etelo& de pe l>n1" a$estea !ene'i$ia6" de o pensie de serviciu n cuantum de 8:@ din baza de calcul reprezentat de salariul de baz brut lunar i sporurile avute n ultima lun de activitate nainte de data pensionriiA pensiile de se&4i$iu ale pe&sonalului auEilia& de spe$ialitate3 p&e$u %i pensiile de u& a% se a$tuali6ea6" o&i de $>te o&i se aDo&ea6" sala&iul de !a6" !&ut luna& al pe&sonalului auEilia& de spe$ialitate 7n a$ti4itateC pensia de se&4i$iu $a&e dep"%e%te ni4elul pensiei din siste ul pu!li$3 se supo&t" din !u1etul de stat.

Func%ionarul pu0lic parlamentar

1,1

<egea 39%::0 privind statutul funcionarului public parlamentar Beneficiari 'un$#iona&ii pu!li$i pa&la enta&i din $ad&ul st&u$tu&ilo& de spe$ialitate ale +a&la entului Ro >niei 'ondiiile pensionare'un$#iona&ii pu!li$i pa&la enta&i au d&eptul la pensie pent&u li it" de 4>&st" la mplinirea v?rstei de 05 de ani3 da$" au o vechime n munc de *: de aniC 'un$#iona&ii pu!li$i pa&la enta&i $a&e au o 4e$@i e 7n un$" de 30 de ani3 din $a&e $el pu#in 15 ani 7n st&u$tu&ile +a&la entului3 pot soli$ita pensiona&ea %i 7nainte de 7 plini&ea 4>&stei de *8 de ani3 da& nu ai de4&e e de *0 de ani. de a$elea%i d&eptu&i !ene'i$ia6" %i 'un$#iona&ii pu!li$i pa&la enta&i $u o 4e$@i e 7n un$" de 30 de ani3 din $a&e 7n st&u$tu&ile +a&la entului 7nt&e 5 ? 15 ani3 7n a$est $a6 $uantu ul pensiei 4a 'i i$%o&at $u 1` pent&u 'ie$a&e an $a&e lipse%te din 4e$@i ea de 15 ani.

"odul de calcul al pensiei'un$#iona&ii pu!li$i pa&la enta&i $u o 4e$@i e 7n un$" de 30 de ani3 din $a&e $el pu#in 15 ani 7n st&u$tu&ile +a&la entului3 !ene'i$ia6" de pensie de serviciu n cuantum de 8:@ din baza de calcul reprezentat de indemnizaia de ncadrare brut lunar i sporurile avute n ultima lun de activitate nainte de data pensionrii $on'o& a&t. )2 din 7egea nr. 5C5M2CCA pri!ind statutul .udectorilor i procurorilor& republicatC pent&u 'ie$a&e an $e dep"%e%te 4e$@i ea de 15 ani 7n +a&la ent3 se adau1" la $uantu ul pensiei $>te 1` din 4enit3 '"&" a se putea dep"%i 4enitul !&ut a4ut la data pension"&iiC pensiile 'un$#iona&ilo& pu!li$i pa&la enta&i se a$tuali6ea6" 7n &apo&t $u ni4elul sala&iului !&ut al unui 'un$#iona& pu!li$ pa&la enta& 7n a$ti4itate3 $u a$eea%i 4e$@i e3 ni4el de sala&i6a&e %i 'un$#ie pu!li$"C pa&tea din pensia de se&4i$iu $a&e dep"%e%te ni4elul pensiei din siste ul asi1u&"&ilo& so$iale de stat se supo&t" din !u1etul de stat.

7enatorii i deputa%ii <egea nr.;0 din % aprilie %::0 privind )tatutul deputailor i al senatorilor Beneficiaria= != deputa#iiC senato&ii.

'ondiii de pensionare-

1,2

deputa#ii %i senato&ii3 la 7 plini&ea $ondi#iilo& de pensiona&e p&e4"6ute de Le1ea 1,A2000 p&i4ind siste ul pu!li$ de pensii %i alte d&eptu&i de asi1u&"&i so$iale3 $u odi'i$"&ile %i $o plet"&ile ulte&ioa&e3 &espe$ti4 sta1iul de $oti6a&e %i 4>&sta de pensiona&e3 !ene'i$ia6" de pensie de se&4i$iu p&in eE$ep#ie de la dispo6i#iile Le1ii 1,A20003 $u odi'i$"&ile %i $o plet"&ile ulte&ioa&e3 &e'e&itoa&e la 4>&sta de pensiona&e3 la mplinirea v?rstei de 0* de ani %i a unui stagiu de cotizare de *: de ani, deputa#ii %i senato&ii !ene'i$ia6" de pensie de se&4i$iuC !ene'i$ia6" de pensie %i deputa#ii %i senato&ii $a&e au de#inut dou" sau un andat de pa&la enta&3

"odul de calcul al pensiei

deputa#ii %i senato&ii $a&e au de#inut $el pu#in t&ei andate de pa&la enta& !ene'i$ia6" de o pensie de se&4i$iu n cuantum de 8:@ din baza de calcul reprezentat de indemnizaia de ncadrare brut lunar sau de salariul de baz brut lunar, dup caz, i sporurile avute n ultima lun de activitate nainte de data pensionriiA deputa#ii %i senato&ii $a&e au de#inut unul sau dou" andate de pa&la enta&3 !ene'i$ia6" de o pensie de se&4i$iu di inuat" dup" $a6 $u 50` %i3 &espe$ti43 20`C pent&u andate in$o plete3 pensiile de se&4i$iu se di inuea6" sau se aDo&ea6" 7n od p&opo&#ionalC pa&tea din pensia de se&4i$iu $a&e dep"%e%te ni4elul pensiei &e6ultate $on'o& Le1ii n&.1,A20003 $u odi'i$"&ile %i $o plet"&ile ulte&ioa&e3 se supo&t" din !u1etul de statC 7n $ondi#iile 7n $a&e inde ni6a#iile deputa#ilo& %i senato&ilo& a'la#i 7n 7ndeplini&ea andatului se odi'i$"3 pensiile deputa#ilo& %i senato&ilo& se a$tuali6ea6" $o&espun6"to& 7n te& en de aEi u * luni.

D./. )ensii obli-ato$ii administ$ate p$i7at +)ilonul II,


Siste ul de pensii o!li1ato&ii ad inist&ate p&i4at este &e1le entat p&in 7egea nr A11M2CCA pri!ind fondurile de pensii administrate pri!at odi'i$at" %i $o pletat" de 7egea nr. 25M2CCG. Sunt o!li1ato&ii pent&uB pe&soanele 7n 4>&st" de p>n" la 38 de ani3 $a&e sunt asi1u&ate pot&i4it p&e4ede&ilo& a&t.8 alin.1 din 7egea nr.1JM2CCC pri!ind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale %i $ont&i!uie la siste ul pu!li$ de pensii. Sunt 'a$ultati4e pent&uB pe&soanele 7n 4>&st" de p>n" la 58 de ani3 $a&e sunt deDa asi1u&ate %i $ont&i!uie la siste ul pu!li$ de pensii. /roceduriLa se na&ea a$tului de ade&a&e pa&ti$ipan#ii sunt in'o& a#i asup&a $ondi#iilo& s$@e ei de pensii p&i4ate3 ai ales 7n $eea $e p&i4e%teB d&eptu&ile %i o!li1a#iile p"&#ilo& i pli$ate 7n s$@e a de pensii p&i4ate3 &is$u&ile 'inan$ia&e3 te@ni$e %i de alt" natu&"3 p&e$u %i desp&e natu&a %i dist&i!u#ia a$esto& &is$u&i. +e&soana $a&e nu a ade&at la un 'ond de pensii 7n te& en de 5 luni de la data la $a&e este o!li1at" p&in e'e$tul le1ii este &epa&ti6at" aleato&iu la un 'ond de pensii de $"t&e institu#ia

1,3

de e4iden#". Le1ea de'ine%te institu#ia de e4iden#" $a institu#ia $a&e a&e $a at&i!u#ie le1al" e4iden#a asi1u&a#ilo& din siste ul pu!li$ de pensii. =voluia pentru viitor n ceea ce privete procentele contribuiilor i limitele Ia6a de $al$ul3 &e#ine&ea %i te& enele de plat" a $ont&i!u#iei la 'ondul de pensii sunt a$elea%i $u $ele sta!ilite pent&u $ont&i!u#ia de asi1u&"&i so$iale. La o entul 7n$epe&ii a$ti4it"#ii de $ole$ta&e3 $uantu ul $ont&i!u#iei este de 2O din !a6a de $al$ul. n te& en de ) ani de la 7n$epe&ea $ole$t"&ii3 $ota de $ont&i!u#ie se aDo&ea6" la *`2 $u o $&e%te&e de 038 pun$te p&o$entuale pe an3 7n$ep>nd $u data de 1 ianua&ie a 'ie$"&ui an. ,iferene n ceea ce privete reglementrile referitoare la fondurile de pensii administrate pentru pilonul II i III ^ %aracterul obligatoriu al participrii B pa&ti$ipa&ea la +ilonul II este o!li1ato&ie3 pe $>nd 7n $ad&ul +ilonului III este 'a$ultati4". ^ 3atura contribu ieiB pent&u +ilonul II $ont&i!u#ia 4a 'i $ole$tat" din $ont&i!u#ia indi4idual" de CAS3 7n ti p $e pent&u +ilonul III este 4o&!a de o $ont&i!u#ie distin$t" $a&e se 4a $ole$ta din 4enitul sala&ial !&ut luna& al asi1u&atului. ^ 3i!elul capitalului social pentru autori)area ca administrator de fond' este de 5 ilioane Eu&o pent&u +ilonul II %i de 138 ilioane Eu&o pent&u +ilonul III.

D.9. )ensii %a"ultati7e administ$ate p$i7at +)ilonul III,


Siste ul de pensii 'a$ultati4e ad inist&ate p&i4at este &e1le etat p&in 7egea nr. 2CAM2CCD pri!ind pensile facultati!e. Cole$ta&ea $ont&i!u#iilo& la siste ul de pensii 'a$ultati4e ad inist&ate p&i4at se 'a$e 7n$ep>nd $u luna iunie 2CCG. 1egimul ta2rii acestor contribuii Su a &ep&e6ent>nd $ont&i!u#iile la 'ondu&ile de pensii 'a$ultati4e este deductibil pentru fiecare participant din !enitul salarial brut lunar sau !enitul asimilat acestuia& -n limita unei sume repre)ent?nd ec>i!alentul -n lei a 2CC de euro 7nt&?un an 'is$al. 1uma repre)ent?nd contribu iile la fondurile de pensii facultati!e a unui anga.ator p&opo&#ional $u $ota a$estuia de pa&ti$ipa&e este dedu$ti!il"3 la $al$ulul p&o'itului i po6a!il3 7n li ita unei su e &ep&e6ent>nd3 pent&u 'ie$a&e pa&ti$ipant3 ec>i!alentul -n lei a 2CC de euro 7nt&?un an 'is$al. +ot&i4it p&e4ede&ilo& a&t.)) din Le1ea n&.205A200* p&i4ind pensiile 'a$ultati4e3 in4esti#iile a$ti4elo& 'ondu&ilo& de pensii 'a$ultati4e sunt s$utite de i po6it p>n" la o entul pl"#ii d&eptului $u4enit pa&ti$ipan#ilo& %i !ene'i$ia&ilo&. ,iferene n ceea ce privete reglementrile referitoare la fondurile de pensii administrate pentru pilonul II i III

1,5

^ %aracterul obligatoriu al participriiB pa&ti$ipa&ea la +ilonul II este o!li1ato&ie3 pe $>nd 7n $ad&ul +ilonului III este 'a$ultati4". ^ 3atura contribu ieiB pent&u +ilonul II $ont&i!u#ia 4a 'i $ole$tat" din $ont&i!u#ia indi4idual" de CAS3 7n ti p $e pent&u +ilonul III este 4o&!a de o $ont&i!u#ie distin$t" $a&e se 4a $ole$ta din 4enitul sala&ial !&ut luna& al asi1u&atului. ^ 3i!elul capitalului social pentru autori)area ca administrator de fond' este de 5 ilioane Eu&o pent&u +ilonul II %i de 138 ilioane Eu&o pent&u +ilonul III.

D.;. Asisten!a medi"al


Asi1u&"&ile so$iale de s"n"tate &ep&e6int" p&in$ipalul siste de 'inan#a&e a o$&oti&ii popula#iei $a&e asi1u&" a$$esul la un pa$@et de se&4i$ii de !a6" pent&u asi1u&a#i. Este &e1le entat" de ;egea KDL200F pri(ind reforma 'n domeniul !nt%ii$ +ot&i4it a$esteia3 la a$est" dat" $ota de $ont&i!u#ie pent&u an1aDato&i este 832` ia& pent&u an1aDa#i este de 838`. +ot&i4it le1ii ,8 o&i$e asi1u&at din Ro >nia este asi1u&at 7n o&i$e #a&" e !&" UE. Calitatea de asi1u&at este atestat" de Ca&dul Eu&opea de S"n"tate. Ca&dul Eu&opean de Asi1u&"&i So$iale de S"n"tate <CEASS= o'e&" d&eptul de a p&i i se&4i$ii edi$ale ne$esa&e 7n ti pul %ede&ii te po&a&e 7nt&?o #a&" e !&" a Uniunii Eu&opene. Ca&dul pe& ite a$$esul la se&4i$iile edi$ale 'u&ni6ate 7n aDo&itatea $a6u&ilo& 7n siste ul pu!li$. S?a& putea $a a$esta s" nu a$ope&e toate p&esta#iile pe $a&e asi1u&atul se a%teapt" s" le p&i eas$" 1&atuit de la Siste ul de Asi1u&"&i So$iale de S"n"tate din Ro >nia. S?a& putea $a asi1u&atul s" $ont&i!uie la $ostul 7n1&iDi&ilo& edi$ale. De eEe plu3 7n Ge& ania3 da$" &e6iden#ii 1e& ani t&e!uie s" $o?pl"teas$" 10 Eu&o pent&u 'ie$a&e 6i de spitali6a&e pent&u p&i ele 20 6ile de spitali6a&e pe an3 &e6iden#ii &o >ni 4o& t&e!ui s" pl"teas$" a$eea%i su " da$" se 7nt> pl" $a ei s" 'ie spitali6a#i 7n Ge& ania 7n ti pul %ede&ii lo& te po&a&e=. De ase enea 7n anu ite state e !&e3 p&esta#iile edi$ale se pl"tes$ de $"t&e tu&i%ti %i $e&e&ea de &a !u&sa&e a !anilo& o 4e#i 'a$e $"t&e $asa lo$al" de asi1u&"&i de s"n"tate. Totu%i3 doa& 'u&ni6o&ii de se&4i$ii edi$ale $a&e au 7n$@eiat $ont&a$te $u siste ul lo& de asi1u&"&i so$iale de s"n"tate &e$unos$ CEASS. Da$" se apelea6" la se&4i$iile unui edi$ p&i4at3 tu&istul 4a pl"ti3 da& s?a& putea $a a$esta s" ai!" d&eptul la o &a !u&sa&e pa&#iala a $@eltuielilo&. Se&4i$iile edi$ale se a$o&d" 7n $on'o& itate $u le1isla#ia statului e !&u al Uniunii Eu&opene 7n $a&e se deplasea6" titula&ul $e&ti'i$atului. Ce&ti'i$atul nu a$ope&" situa#ia 7n $a&e deplasa&ea pe&soanei asi1u&ate a&e s$op !ene'i$ie&ea de t&ata ent edi$al. n situa#ia 7n $a&e pe&soana $a&e a o!#inut un $e&ti'i$at nu 7ndepline%te toate $ondi#iile 7n !a6a $"&o&a s?a eli!e&at $e&ti'i$atul pe toat" pe&ioada de 4ala!ilitate a a$estuia <in$lusi4 plata $ont&i!u#iei de asi1u&"&i so$iale de s"n"tate= %i !ene'i$ia6" de se&4i$ii edi$ale 7n a$east" pe&ioada 7n $ad&ul unei deplas"&i 7nt&?un stat e !&u al Uniunii Eu&opene3 $ont&a4aloa&ea a$esto& se&4i$ii 4a 'i supo&tat" de pe&soana 7n $au6a. n a$east" situa#ie3 $asa de asi1u&"&i de s"n"tate e itent" a $e&ti'i$atului 4a &a !u&sa $ont&a4aloa&ea a$esto& se&4i$ii edi$ale institu#iei din statul e !&u $a&e a a$o&dat se&4i$iile edi$ale %i ulte&io& 4a &e$upe&a $ont&a4aloa&ea a$esto&a de la pe&soana 7n $au6". Modelul $e&ti'i$atului p&o4i6o&iu se ap&o!" p&in o&din al p&e%edintelui Casei Na#ionale de Asi1u&"&i de S"n"tate.

1,8

Asigurarea de asisten medical pentru cltorii n strintate

Asi1u&a&ea de asisten#" edi$al" pent&u $"l"to&ii 7n st&"in"tate a 'ost o!li1ato&ie pent&u $et"#enii &o >ni pent&u a putea p"&"si te&ito&iul Ro >niei p>n" la s'>&%itul anului 200*. EE$ep#ie de la a$east" &e1ul" eEista doa& pent&u #"&ile $u $a&e Ro >nia a4ea 7n$@eiate a$o&du&i pent&u a$o&da&ea de asisten#" edi$al" pe !a6" de &e$ip&o$itate. 58 Dint&e a$este #"&i 'a$ pa&teB Un1a&ia3 U$&aina3 Rusia3 Ma&ea I&itanie3 E1ipt3 G&e$ia3 C&oa#ia3 Cu!a3 Tunisia3 Tu&$ia3 Moldo4a3 et$. Odat" $u int&a&ea Ro >niei 7n Uniunea Eu&opean" la 01.01.20093 o!li1ati4itatea 7n$@eie&ii asi1u&"&ii pent&u pe&soanele $a&e $"l"to&eau 7n statele e !&e ale Uniunii Eu&opene a 'ost anulat". Totu%i pent&u &estul #"&ilo& lu ii a$east" o!li1ati4itate se en#ine. Asi1u&a&ea poate 'i 7n$@eiat" nu ai de pe&soane 'i6i$e3 a4>nd do i$iliul sta!il sau &e6iden#a 7n Ro >nia3 $u 4>&sta de p>n" la )0 ani %i $a&e $"l"to&es$ 7n s$op tu&isti$ sau de a'a$e&i. Asi1u&a&ea de asisten#" edi$al" pent&u $"l"to&ii 7n st&"in"tate a$ope&" 7n 1ene&al u& "toa&ele &is$u&iB 7 !oln"4i&ea su!it" %i i p&e4i6i!il" $a&e pune 7n pe&i$ol s"n"tatea sau 4ia#a asi1u&atuluiC p&eDudi$ie&ea st"&ii s"n"t"#ii $a u& a&e a unui a$$identC u&1en#ele sto atolo1i$eC de$es $a u& a&e a 7 !oln"4i&ii su!ite %i i p&e4i6i!ile sau a unui a$$ident. Desi1u&3 &is$u&ile p&e6entate ai sus sunt 1&upate 7n planu&i de asi1u&a&e de $"t&e so$iet"#ile de asi1u&a&e pent&u a putea s" &"spund" $e&in#elo& %i $apa$it"#ii 'inan$ia&e unui nu "& $>t ai a&e de poten#iali asi1u&a#i. +lanu&ile de asi1u&a&e di'e&" 7n 'un$#ie de su a asi1u&at"3 p&i a de asi1u&a&e3 #a&a de destina#ie sau de t&an6it. (ie$a&e asi1u&at optea6" pent&u planul de asi1u&a&e $a&e &"spunde $el ai !ine eEi1en#elo& sale. Ni$i o so$ietate de asi1u&a&e nu a&e $apa$itatea de a supo&ta toate &is$u&ile $a&e pot a'e$ta 4ia#a unui asi1u&at. A%a $u a a intit ante&io&3 pent&u a 'i $up&ins 7n asi1u&a&e un &is$ t&e!uie s" 7ndeplineas$" anu ite $ondi#ii. +e l>n1" a$easta3 o&i$e so$ietate 7%i sta!ile%te sin1u&" &is$u&ile $a&e le asi1u&" 7n 'un$#ie de posi!ilit"#ile sale 'inan$ia&e %i de &ela#iile $a&e le a&e $u so$iet"#ile de &easi1u&a&e. Su ele asi1u&ate 7n $a6ul asi1u&"&ii de asisten#" edi$al" pent&u $"l"to&ii 7n st&"in"tate pot po&ni de la su e de 8.000 eu&o %i pot atin1e o li it" aEi " de 80.000 U 98.000 eu&o sau $@ia& ai ult. O situa#ie ai deose!it" o 7nt>lni 7n $a6ul &is$ului de apa&i#ie a uno& u&1en#e sto atolo1i$e. +ent&u a e4ita &is$ul de '&aud" 7n asi1u&"&i3 de o!i$ei su a asi1u&at" p>n" la $a&e asi1u&"to&ul desp"1u!e%te 7n $a6 de p&odu$e&e a a$estui &is$ este ai &edus3 de nu ai ap&oEi ati4 200?300 eu&o.

58

O&dinul n&. 25) din 2*.05.2002 pent&u ap&o!a&ea listei $up&in6>nd #"&ile $u $a&e Ro >nia a 7n$@eiat a$o&du&i3 7n#ele1e&i3 $on4en#ii sau p&oto$oale pent&u a$o&da&ea asisten#ei edi$ale.

1,*

1,9

1,)

1,,