Sunteți pe pagina 1din 3

Izvor www.sitebelt.

com

Amazonija zauzima sjeverni dio kontinentalne unutrasnjosyi oko 5 500 000km2. Ona je najrasprostranjenija fizicko- eo rafska oblast! ne samo "u#ne Amerike ne o i $itavo lobusa tj.ni dje na svijetu na tako velikoj teritoriji.prirodni uslovi nisu vi%e manje istovjetni kao ovdje. &o je upravo posledica njeno ravni$arsko reljefa I priekvatorsko polo#aja. Amazonija je re ija koja se prostire kroz 5 zemalja a to su' (razil! )olumbija! *eru! +enecuela I ,vajana. &o je o romno! $arobno I jos prili$no neistrazeno podru$je otovo netaknute prirode u slivu mo-ne rijeke .ajva#niji rad re ije kao %to sam i pomenula je /anaus!u kojem je smje%ten dobar dio brazilske industrije!a ujedno je i bescarinska zona.u koju dolaze da kupuju stanovnici sa $itavo kontinenta.

0lika 12.Amazon

3 bespu-u izobilja.na obalama rje$ica i rijeka.koje nalikuju mre#i krvni4 sudova ruke!nikli su bo ati tr ova$ki i inustrijski radovi'/anaus!0antarem!(elem!*orto +eljo...i podi nut je 5&ransamazonski put5 od *acifika do Atlantika.*ut preko pet 4iljada mostova.koji se probija kroz svijet d#un le.*ri$e o dijamantima /ato ,rosa!veliki4 poput ra%ka jo% uvijek ispunjavaju stupce novina koje sebe smatraju ozbiljnim.3 0era *eladi!u srcu (razilamajve-em kopali%ru zlata na svijetu!svakodnevno se nada sre-i nekoliko 4iljda usplamtjeli4 kopa$a.zanesenjaka i pustolova. .ajve-im dijelom je prekrivena tropskom %umom i vrlo je bo ata vodom.&o je o romno carstvo %ume i vode i tu priroda #ivi u netaknutom stanju!bez $ovjekovi4 zadiranja u nju!osim na sasvim malim povr%inama. Ovo je povr%inom najve-a savezna dr#ava (razila!ali sa najmanjim brojem stanovni%tva./no o je tu zemlje!a malo ljudi.6auzima oko 7!5 miliona km5!a broji manje od 2 miliona stanovnika..ajve-i dio to stanovni%tva okupio se na isto$nom rubu Amazonije!oko u%-a Amazona!a manji dio uz sam Amazon i uz nje ove ve-e pritoke. .ajve-i rad Amazonije (elem nalazi se na ju#noj obali %iroko u%-a 8io *ara!120km udaljen od mora.&o je lavna luka za izvoz produkata cijele Amazonije!dobrim dijelom i *erua!i za uvoz svi4 potrebni4 artikala.Od dru i4 ve-i4 radova izdvajaju se /anaus na u%-u 8io .e ra u Amazon i 0anterem na u%-u &apazosa. Ovo je povr%inom najve-a savezna dr#ava (razila!ali sa najmanjim brojem stanovni%tva./no o je tu zemlje!a malo ljudi.6auzima oko 7!5 miliona km5!a broji manje od 2 miliona stanovnika..ajve-i dio to stanovni%tva okupio se na isto$nom rubu Amazonije!oko u%-a Amazona!a manji dio uz sam Amazon i uz nje ove ve-e pritoke. .ajve-i rad Amazonije (elem nalazi se na ju#noj obali %iroko u%-a 8io *ara!120km udaljen od mora.&o je lavna luka za izvoz produkata cijele Amazonije!dobrim dijelom i *erua!i za uvoz svi4 potrebni4 artikala.Od dru i4 ve-i4 radova izdvajaju se /anaus na u%-u 8io .e ra u Amazon i 0anterem na u%-u &apazosa.

.ajve-im dijelom je prekrivena tropskom %umom i vrlo je bo ata vodom.&o je o romno carstvo %ume i vode i tu priroda #ivi u netaknutom stanju!bez $ovjekovi4 zadiranja u nju!osim na sasvim malim povr%inama. *osljednja ranica na 6emlji! olemo prostranstvo rije$no sliva Amazona otovo da ne mo#e pojmiti ljudski um.9a je Amazonija dr#ava bila bi po veli$ini deveta na svijetu.Amazonska ki%na %uma!najve-i preostali svjetski resurs!najmo-niji je i najja$e bio-aktivno promjenljiv prirodni fenomen na planeti..aziva se-plu-ima planete-jer opslu#uje u bitno okoli%nom smislu svijet neprekidno recikliraju-i u ljen-dioksid u kiseonik.*rocjenjuje se da se : ik ud 20; ivjciiku kiseonika proizvodi u ovom podru$ju. Ovo je povr%inom najve-a savezna dr#ava (razila!ali sa najmanjim brojem stanovni%tva./no o je tu zemlje!a malo ljudi.6auzima oko 7!5 miliona km5!a broji manje od 2 miliona stanovnika..ajve-i dio to stanovni%tva okupio se na isto$nom rubu Amazonije!oko u%-a Amazona!a manji dio uz sam Amazon i uz nje ove ve-e pritoke. .ajve-i rad Amazonije (elem nalazi se na ju#noj obali %iroko u%-a 8io *ara!120km udaljen od mora.&o je lavna luka za izvoz produkata cijele Amazonije!dobrim dijelom i *erua!i za uvoz svi4 potrebni4 artikala.Od dru i4 ve-i4 radova izdvajaju se /anaus na u%-u 8io .e ra u Amazon i 0anterem na u%-u &apazosa. .ajve-im dijelom je prekrivena tropskom %umom i vrlo je bo ata vodom.&o je o romno carstvo %ume i vode i tu priroda #ivi u netaknutom stanju!bez $ovjekovi4 zadiranja u nju!osim na sasvim malim povr%inama. Izvor' /icrosoft <ncarta Interactive =orld Atlas 2000

6bo ukusno mesa sve se manje mo u sresti i #iva4ni!omaleno rasta o%troro i jeleni. *ra%umom vladaju kukci."edni lete!dru i plaze po stablima!tre-i mi#u po mokrom tlu.6ajedni$ko je obilje#je svi4 ti4 or anizama da su %tetni za ljude./edu njima vrlo su neu odni mali!crveni insekti.kod nas nepoznati..ji4ovi su ujedi prije sve a bolni.,omila im se u$inak sa svakim ubodom."edan ie ubod nesnosan.net su ve- mu$enje nocli>-? rte?@> ABCBD $ovjek ubi svijest!a nakon dvadeset u :iA otnoj je opasnosti..emo u-e je navesti sve!ali osim mu4a i komaraca na svakom se koraku mo u A idjeii.na #alost i osjetiti.krpelji!bu4e i pauci. Izvor'/icrosoft <ncarta Interactive ++orld Atlas 2000

6bo ukusno mesa sve se manje mo u sresti i #iva4ni!omaleno rasta o%troro i jeleni. *ra%umom vladaju kukci."edni lete!dru i plaze po stablima!tre-i mi#u po mokrom tlu.6ajedni$ko je obilje#je svi4 ti4 or anizama da su %tetni za ljude./edu njima vrlo su neu odni mali!crveni insekti.kod nas nepoznati..ji4ovi su ujedi prije sve a bolni.,omila im se u$inak sa svakim ubodom."edan ie ubod nesnosan.net su ve- mu$enje poE=jr rte?e> ABCBD $ovjek ubi

svijest!a nakon dvadeset n :iA otnoj je opasnosti..emo u-e je navesti sve!ali osim mu4a i komaraca na svakom se koraku mo u A idjeii.na #alost i osjetiti.krpelji!bu4e i pauci.