Sunteți pe pagina 1din 162

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Despre art i poezie


Vol. 1

CUPRINS:
Fenomenologia artei (Prefa).,. Tabel ronologi . C! "ri#ire la al t!irea !legerii $e fa. Preamb!l: Filo%ofia. &RT& 'N ()*V+,T&R)& SPIRITU,UI (%i%temati-ri intro$! ti#e) .Fenomenologia %"irit!l!i/. 11 Religia nat!ral. 10 Religia artei.,. 11 Religia re#elat. 23 .Filo%ofia %"irit!l!i/./. 21 &rta. 21 Religia re#elat. 21 Filo%ofia. 21 .)%teti a/. 24 Intro$! ere. 24 I$eea fr!mo%!l!i arti%ti %a! i$eal!l. 51 (i#i-i!ne 51 FRU6+SU, &RTISTIC (general!l) )%teti a. )%teti ieni. 71 8tiina $e%"re art. 71 Valorifi ri. 74 Criti i. T 99 +"era $e art. 44 (elimitri. :3 Corelri. 130 &rti%t!l 117 ()*V+,T&R)& SPIRITU,UI &RT)I (%i%temati-ri intro$! ti#e) .Filo%ofia i%toriei/. 127 ,!mea oriental. 129 ,!mea grea . 150 ,!mea roman.; 15: ,!mea german. 171 Filo%ofia religiei/. 175

Religia nat!ral. 171 Religia in$i#i$!alitii %"irit!ale. 110 Religia ab%ol!t. 195 .)%teti a/. 197 F+R6),) FRU6+SU,UI &RTISTIC ("arti !lar!l) Simboli !l Cla%i !l <i Fr!m!%eea la%i . 032 Con%tit!irea formei la%i e. 039 I$eal!l formei la%i e. 012 =re ia. 01: 6itologia elen. 01: )roi, filo%ofi, arti<ti. 022 (i%ol!ia roman. 055 Romanti !l,. 054

F)N+6)N+,+=I& &RT)I. (efinitori! "entr! >ntreaga filo%ofie la%i german a fo%t ara ter!l ei %i%temi , totali-ator; eea e "re%!"!ne, a "rin i"i! or$onator, "re#alenta >ntreg!l!i a%!"ra "rii, im"li area $iferitelor $i% i"line filo%ofi e >n ?te o #i-i!ne filo%ofi !ni . @ant a fo%t mo$el!l: on%tr! ti#i%m!l %! a er!t $e%#?r<?rea tria$ei . riti e/, om"letarea .rai!nii "!re/ <i a .rai!nii "ra ti e/ "rin ."!terea $e A!$e at/; "rintrBo filo%ofie a artei <i o teleologie, re#en$i ate $e on%i$erente arCite toni e. a%emenea !nor elemente men$eleie#iene, "re%!"!%e Ciar >naintea $etalierilor. N! altfel %Bai! "etre !t l! r!rile ! Fi Cte <i ! S Celling; "entr! el $in !rm, .filo%ofia artei. era on%!b%tanial .%i%tem!l!i i$eali%m!l!i tran% en$ental/. & ea%t "rim "remi% Degel o mo<tene<te, a<a$ar, $e la "re$e e%orii %i. En r?n$ ! o a $o!a, "e are o g%e<te >n% la ei $oar >ntrBo form embrionar: im"li area. I%tori !l!i >n logi . Com"arati# ! mae%tr!l, S Ciller a i%tori i-at .Fantiani%m!l/ .iar romanti%m!l filo%ofi , >n Ciar eta"ele l!i in i"iente, %Ba >n$re"tat tre o g?n$ire i%tori%t. 'n a ea%t "ri#in, mai era >n% $e "ar !r% e%enial!l. Performana $e "etenie a l!i Degel a on%tat, an!me, >n !nirea logi ii <i a i%toriei, >n im"regnarea G am -i e a%t-i G %in roni !l!i ! $ia roni !l. )l a fo%t el are a >nele% <i eH"li itat fiinarea a $e#enire, %i%tem!l a $e%f<!rare, "rintrBo mon!mental tentati# a atot !"rin$erii, Con omitent ori-ontal <i #erti al; o re#ol!ionar o%mo- $e "lan!ri, >ntre ale rei $o#e-i treb!ia % fie in l!% <i e%teti aI 1. ,a T!bingen, Jerna <i FranFf!rtB"eB6ain, "?n >n 1433, Degel a a#!t "entr! art "reo !"ri r-lee, are nBa! $e e % ne rein atenia; la lena, >n % Cimb, arta e%te im"li at $e el >n "rima $intre %i%temati-rile %ale filo%ofi e, oin i$en >n m%!r % onfirme "rimat!l totali-rii a%!"ra om"onentelor ei, eHtin$erea %! e%i# obligatorie a #i-i!nii G o$at $e% o"erite G a%!"ra t!t!ror $etaliilor "arti !lari-atoare <i $o#e$itoare. (!" >n er ri $e eH"!nere teologi <i %o$alBi%tori , e%te %emnifi ati# a e%ta >ntoar ere ! faa tre o %i%temati filo%ofi e Ci#alent a"rof!n$rii om"onentelor %ale. Pentr! ine agreea- %imboli a ifrelor, e%te "l !t ea %e ina!g!rea-, $a a#em >n #e$ere om"ararea filo%ofiilor l!i Fi Cte <i S Celling, $in "rima l!n <i "rim!l an al %e ol!l!i are abia >n e"e; <i %e "ro$! e "ro"ri!B-i%, la a"t!l "erioa$ei $in lena, a$i >n 1439, "rin "!bli area Fenomenologiei %"irit!l!i. Prima %inte- Cegelian e%te re#ol!ionar n! n!mai >n m%!ra >n are e >n%!fleit $e o, filo%ofie %!blimat, %im"atie "entr! Re#ol!ia Fran e- <i Ciar "entr! "rel!ngirea ei ontra$i torie na"oleonian, $ar mai ! %eam "rin a el i%tori%m "ro"ri! %i%tem!l!i a atare,

i%tori%m e n! %Bar fi "!t!t tran%"!ne >n "lan!l i$eilor $a nBar fi fo%t "robat $e noile "ro e%e re#ol!ionare "e $e"lin reale. .I$eali%m!l ab%ol!t, are "otri#it nat!rii %ale ar fi treb!it % fie %tati G !m >n ele $in !rm a#ea % <i aA!ng G ab%orbea $inami a "e "ar !r%!l eH"!nerii l!i, %e mi$ia "%iCologi <i i%tori >n eea e )ngel% #a n!mi .embriologiia <i "aleontologia %"irit!l!i., a$i o "aralel "o#e%te a .$e#enirii., >n are a#ent!ra on<tiinei in$i#i$!ale re"ro$! ea, "re% !rtat, eta"ele "ar !r%e $e tre on<tiina (i$eali%t miAlo it: eHi%tena) omenirii. Potri#it o$!l!i Cegelian, e%te #orba $e trea"ta $e !noa<tere <i re#elare $e %ine a S"irit!l!i, "rinBtrBo %erie $e fa-e "re !m: on<tiina .obie ti#/, on<tiina $e %ine, rai!nea, moralitatea, religia, <tiina ab%ol!t; $e !n me ani%m imaginat, $ar n! "e $eBa >ntreg!l imaginar, are %ilea S"irit!l % trea , >n e#ol!ia %a, "rin fa-e e >l $! ea! <i on$! ea! %"re $e"lina on<tiin $e %ine. Para$oH!l a e%tei .fante-ii reale/, $a e %Bl form!lm >n termeni globali <i. S!mari, on%t to mai >n tentati#a $e a >m"leti fanta%ti !l ! real!l, "rim!l G refleH om"en%ator al >na"oierii germane, el $e al $oilea G efe t al a!tomi< rii !nei "tr!n-toare g?n$iri tot germane (la r?n$!l ei om"en%atoare >n ra"ort ! >na"oierea) <i al infl!enelor >nnoitoare re ent re e"tate $in "artea Re#ol!iei Fran e-e <i a r-boaielor na"oleoniene. Fa"t!l ele $o! om"onente %!nt la Degel laolalt "re-ente %e "oate le%ne #e$ea $in Ciar "o-iia e i %e re-er#a artei >n a!tomi< area S"irit!l!i: o "o-$ie >nalt, n! $e"arte $e "re%!"!%a $e%#?r<ire $ar #aloriBfi ?n$ a"roa"e eH l!%i# eH"eriena %tr#e Ce <i >n Ceiat a artei gre e<ti la%i e; o eH"erien !mani%t <i raionali%t, a atare reinter"retat, tot!<i >n a$r!l !nei % Ceme are ontin!a % %!bor$one-e arta religiei. S"!nem: ontin!a, $eoare e i"ote-a rol!l!i $ominator al on<tiinei religioa%e a%!"ra elei arti%ti e (#ariant a "rimeia) era a$?n >n etenit >n filo%ofia i$eali%t german, <i Degel >n%!<i %Ba eliberat $oar tre"tat <i t?r-i! $e ea, ni io$at ! tot!l. 'n Fenomenologia %"irit!l!i, .religia/ era %it!at, a<a$ar, >ntrBo %fer %!"erioar a i%toriei S"irit!l!i, "o-iie interme$iar >ntre o .moralitate/ "remergtoare <i o . !noa<tere ab%ol!t/ (filo%ofia) !lterioar ei; ?t "ri#e<te .religia artei/, $in a$r!l a e%tei tre"te, ea era la r?n$!l ei inter"!% >ntre .religia nat!ral/ <i .religia re#elat/, ea $int?i ore%"!n-toare +rient!l!i, iar ea $in !rm re<tini%m!l!i; or a%ta >n%emnea- .religia artei/ era %!r"rin% >n =re ia anti , $re"t a el moment al tran%formrii >n are religia ni %e $e%tin!ie "re !m"nitor "rin art G o "arti !lar r%t!rnare a !nei %it!aii mai generale, $eoare e >n genere arta era on e"!t a fiin$ %!bor$onat religiei; a !m >n%, >n %"e, religia ><i g%ea mo$!l %! el mai a$e #at $e eHteriori-are "rin <i >n art (>ntrBo religie lai , imanenti%t <i netran% en$ental, !man <i ne$i#in, $a ar fi % form "!in nota). Fenomenologia %"irit!l!i re"re-int !n "rim mo$el $e totaBli-are logi <i i%tori , "e are Degel >l #a <i $e"<i !lterior, $ar >l #a <i on%er#a, >ntrBo $!a- <i !nitar mi< are "ro"rie $iale ti ii %ale. Cea $e a $o!a %i%temati-are el o #a $a la N!mberg?n 1410B1411, >n 8tiina logi ii; iar ea $e a treia, ea maiim"ortant %!b ra"ort %i%temi , la Dei$elberg, >n 1419, >n )n i lo"e$ia <tiinelor filo%ofi e. )n i lo"e$ia n! %e #a "%tra >n% >n forma ei iniial; >n ea $e a $o!a %a e$iie, $in 1409, #or inter#eni. 6o$ifi ri im"ortante in l!%i# "lan!l are ne intere%ea-K &%tfel, $e<i %it!at >n a$r!l .S"irit!l!i ab%ol!t/ (in#o at a !m >n Ci" eH"re%), arta mai e%te >n tratat "re !m >n Fenomenologie: terminologi a .religia artei/, iar >n fon$ a a o"erin$ anti Citatea grea ; <i n!mai >n e$iia $e "e%te !n $e eni! i %e #a re-er#a ei, .&rtei/, a el bine !no% !t "rim lo , relati# a!tonom, >n $e%#?r<irea S"irit!l!i ab%ol!t, $e $inaintea .Religiei/ 1 <i a .Filo%ofiei/. Si%tem!l Cegelian e%te $eBa !m $efinit >n toate arti !laiile %ale, >n ele trei "ri om"onente ale )n i lo"e$iei, an!me >n ,ogi a (mi , $!" !m i %e mai %"!ne), >n Filo%ofia nat!rii <i >n Filo%ofia %"irit!l!i: &b%ol!t!l a ."ro e%/ %e $e-#l!ia tre"tat, a .Rai!ne/, a"oi ( a .alteritate/) $e#enea .Nat!r/, "entr! a %e >ntoar e la %ine a .S"irit/; ?t. Pri#e<te .S"irit!l/, el "ar !rgea o fa- a .S"irit!l!i %!bie ti#/ (.&ntro"ologia, S!flet!l/; .Fenomenologia %"irit!l!iK Con<tiina/; .P%iCologia. S"irit!l/), a"oi

o fa- a .S"irit!l!i obie ti#/ (.(re"t!l/; .6oralitatea/; )ti !l. G iar >n a$r!l a e%t!ia .Familia., .So ietatea. Ci#il. . .Stat!l/) "entr! a aA!nge >n ele $in !rm la .S"irit!l ab%ol!t/, e ni %e $e-#l!ia >n "lan!rile %! e%i#e ale .&rtei/, .Religiei re#elate/ <i .Filo%ofiei/. 1439, 1419, 1409 %!nt "rin i"alele momente >n are Degel fiHea- lo !l <i rol!l artei, "e are le re#en$i a <i. ,e. Im"!nea on%tr! ia %a logi Bi%tori , "ro e%!al totali-atoare. C?teLa on#ingeri ale Fenomenologiei %"irit!l!i %e "%trea- <i >n. Filo%ofia %"irit!l!i; altele %e mo$ifi , %e a$?n e% , %e $etalia- G in l!%i# >n "ri#ina onfig!rrii (>n #arianta $in 1409) a "erio$i-rii tria$i e >n. Fa-ele .%imboli /, . la%i / <i .romanti /, ale artei G (l! r! fire% , >ntr! ?t >ntre tim" %e ri%tali-a%er, tre"tat <i "aralel, "ro"m!B-i%ele "relegeri $e .e%teti /). Con e"ia tre are tin$ea Degel era ea "ri#in$ .S"irit!l ab%ol!t/ e %e !no<tea "e %ine mai >nt?i a .art/, a"oi a .religie/, >n fine a .filo%ofie/; on e"ie "e are el, tot!<i, o mai #aria >n ontin!are; o $o#a$ >n a e%t %en% e%te a el "a%aA intere%ant $in Filo%ofia i%toriei, >n are .%tat!l/ era on%i$erat a re!nin$ .lat!ra obie ti#/ <i .lat!ra %!bie ti#/, on%tit!in$ .temelia, mie-!l elorlalte a%"e te ale #ieii "o"or!l!i, al artei, al $re"t!l!i, al obi ei!rilor, al religiei, al <tiinei/; "e re%"e ti#a temelie %e >nla!, >n "arti !lar, trei forme "rin are on<tiina ><i $ob?n$ea libertatea: .religia/, .arta/ <i .filo%ofia/. .& $o!a form a re!nirii obie ti#!l!i ! %!bie ti#!l >n %"irit e%te arta; ea "tr!n$e mai a$?n >n realitate <i >n l!mea %im!rilor $e ?t religia. Prin art, $i#in!l treb!ie % $e#in int!iti#, ea >nfi<?n$!Bl fante-iei <i int!iiei./ (I., 73) R%t!rnarea on%e !iei $intre art <i religie n! e%te $e i%i#, >ntr! ?t religiei i %e re-er#a .lo !l $e fr!nte/, iar artei o a$?nB ime %"orit $oar >n "lan!l tre erii $e la .%"irit!l/ la . Ci"!l/ l!i (!mne-e!, a$i >n a$r!l religio-itii >n%<i (arta re$ .$i#in!l <i %"irit!al!l "rin eH elen/); eea e e Ci#alea- ! meninerea eH"re% a t!telei religio-itii, >n on%en% ! "remi%ele iniiale. (e fa"t, la Degel ele $o! on%e !ii "o%ibile %e orelea-: "e $e o "arte, .religia/ $e#enea .religia artei/, "e $e alt "arte G "rin re<tini%m G .religia/ $e"<ea .arta/ ($ominant la gre i). &rta era "remear% <i toto$at !rmat $e religie G "remear% >n e"o a oriental, !rmat >n ea me$ie#al; iar .religiei/ $ominante >n e#!l $e miAlo >i l!a lo !l $ominarea .filo%ofiei/ >n tim"!rile mo$erne. Filo%ofia era "ri#it >n e%ena ei a <tiinifi , !n a ent lim"e$e >n $e la "olemi a intro$! ti#, $in Fenomenologia %"irit!l!i, ! %!bie ti#i%m!l <i formali%m!l; eea e n! eH l!$ea meninerea !n!i %"irit!ali%m $e n!an religioa% >n Ciar >nelegerea filo%ofiei. Fa"t e%te , i%tori <i logi , >n oronarea %"irit!l!i >n genere <i a el!i ab%ol!t >n %"e >i re#enea .filo%ofiei/ G filo%ofiei i$eali%te germane <i, finalmente, "ro"riei filo%ofii. C >n a e%t "!n t $inami a e<!ea- >n %tati , on%tr! ia "!ne !n imaginar "!n t "rogre%!l!i, %i%temati a %!"rim $iale ti a, %Ba $emon%trat ! toat lim"e-imea. &m "re i-a $oar n! n!mai <i n! at?t %i%tem!l. #ine >n ontra$i ie ! .meto$a., ?t .%i%tem!l >n Ci%. ! .%i%tem!l $e% Ci%.. (iferena, n! li"%it $e im"ortan, "re%!"!ne o mai Cotr?t >n re$ere >n ara ter!l %i%temi al >ntregii g?n$iri Cegeliene, at?t >n a%"e tele ei ina e"tabile, ?t <i >n ele "erene: .%i%tem!l $iale ti . e%te marea >nnoire legat $e n!mele l!i Degel. +"o-iia >ntre .meto$. <i .%i%tem., "e are, $in moti#e $e laritate, )ngel% o $e%f<oar >n ,!$Mig Fe!erba C <i %A?r<it!l filo%ofiei la%i e germane, n! aniCilea- organi itatea %i%temi B$iale tii ni i a l!i Degel, ! at?t mai "!in a on%tr! iilor materiali%te $in Ca"ital!l %a! .&ntiB(iiCring. (a !m $oar reaminte% a ea%t e#i$en, "e are ! alte "rileA!ri am $etaliatB o). Pe % !rt, Degel e%te filo%of!l %i%temati >n toate, >n eea e are .#i!. <i .mort. ($!" eH"re%ia l!i Cro e), .fal%. <i .a$e#rat. (a l!i ,!Fa %). ,a Degel, .%i%tem $iale ti / e%te >ntreg!l, a<a !m a fo%t el eH"!% >n Fenomenologia %"irit!l!i, >n 8Atiinia logi ii, >n )n i lo"e$ia <tiinelor filo%ofi e, $ar <i >n "rile on%tit!ti#e, ele !"rin%e >n l! rarea $in !rm, %a! ele elaborate $e %ine %tttor: Filo%ofia $re"t!l!i, Filo%ofia i%toriei, Filo%ofia religiei, I%toria filo%ofiei, Prelegerile $e e%teti . C!#?nt!l .filo%ofie/ fig!rea- >n titl!l a"roa"e fie reia $intre a e%te tratate <i "relegeri. Degel ><i "ro"!ne G aflm $in I%toria filo%ofiei G % eHamine-e >n$ea"roa"e .legt!ra %tr?n% e

eHi%t >ntre filo%ofie <i $omeniile >nr!$ite ale religiei, artei <i ale elorlalte <tiine, "re !m <i al i%toriei "oliti e/ (F., I, 14), $eoare e .filo%ofia e%te a$e#rata teo$i ee fa $e art, $e religie <i. (e %entimentele lor./ (F., II, 14:); .. Forma $eterminat a !nei filo%ofii e%te ontem"oran ! o an!mit form a "o"oarelor >n miilo !l rora a"are a ea%t filo%ofie, ontem"oran ! on%tit!ia <i forma lor $e g!#ernare, ! morala lor, ! #iaa lor %o ial, ! $eHteritile, obi<n!inele <i "l erile lor, ! >n er rile <i l! rrile lor >n $omeni!l artei <i al <tiinei, ! religiile lor. S"irit!l a elaborat <i a $e%f<!rat tot$ea!na, >n toat bogia m!ltilateralitii l!i, "rin i"i!l eta"ei $eterminatei a on<tiinei %ale $e %ine "e are a atin%Bo. & e%t %"irit bogat al !n!i "o"or e%te o organi-are, !n $om are "o%e$ boli, ori$oare, galerii $e oloane, %li, n!meroa%e om"artimente, toate a e%tea fiin$ "ro$!%e ale !n!i !ni >ntreg, ale !nei !ni e e"o i./ (F., I, 79) Iat >ntreg!l Degel, >n eea e ><i "ro"!ne <i >n b!n m%!r reali-ea-; ! re%tri ia in#ol!ntar a!to riti : .ni i o filo%ofie n!B<i $e"<e<te e"o a/ (F., II, 1:1). 'ntreg!l "e are 8tiina logi ii lBa $efinit a fiin$ a el .a$e#r are %e <tie "e %ine/, .tot a$e#r!l/: .!ni !l obie t <i onin!t al filo%ofiei/ G a$i .fiina on ret a i$eii; arta <i religia %!nt fel!rile ei $eo%ebite $e a %e !"rin$e "e %ine <i $e aB<i $a fiin a$e#rat; filo%ofia are >m"re!n ! arta <i religia a ela<i onin!t <i a ela<i % o", $ar ea e%te mo$!l %!"rem $e a !"rin$e i$eea ab%ol!t, $eoare e mo$!l ei e%te el mai >nalt, e%te on e"t!l. (e$! erea <i !noa<terea a e%tor forme "arti !lare on%tit!ie >n% %ar ina !lterioar a <tiinelor filo%ofi e "arti !lare./ (8. ,., 407B401). .Si%tem!l $iale ti /, %i%tem!l >n %ine logi <i i%tori , fiin?n$ <i >naint?n$ >n toat bogia m!ltilateralitii l!i, e%te %"irit!l Cegelian: !n $om ! boli, ori$oare, galerii $e oloane, %liB om"artimente, toate ale !n!i >ntreg !ni I 0. S $etaliem ("e % !rt) mo$!l Cegelian >n are .%e a!toB"ro"!l%ea-/ %"irit!l "rin art <i >n a$r!l ei. 'n a e%t "lan, Fenomenologia %"irit!l!i "are ob% !r la "rima #e$ere, $ar %e $e%tin!ie tre"tat el!i $e i% %Bo $e-lege. Degel a %!blimat eH"eriena i%tori >n ele mai ab%tra te ! "!tin on e"te, >n . on<tiin/, . on<tiinB$eB%ine/, .rai!ne/ <i .%"irit/, >n mi< area !nei on<tiine are $e#ine on<tient $e .e%ena ab%ol!t/; ititor!l "oate % re !rg >n% la "ro e$e!l in#er%, $e-gCioB ?n$ $in ab%tra iile .Sinel!i/ %ta$ii "arti !lare <i forme on rete. Cel $eBal <a"telea <i "en!ltim a"itol, .Religia/, %e %!b$i#i$e, !m am %"!%, >n .Religia nat!ral/, .Religia artei/ <i .Religia re#elat/. Cea $in !rm e%te l!mea re<tin, a a"o%tolilor, bi%eri ii <i teologiei are. N Fiin$ !lterioar artei <i $e"<in$Bo G n! ne intere%ea-. Prima, >n % Cimb, $e<i "remergtoare artei "ro"ri!B-i%e, e "e ale $e aBi onfig!ra %"e ifi !l <i, $e a eea, merit !n !#?nt a"arte. ,!mea >i a"are on<tiinei mai >nt?i %!b Ci"!l, ime$iat, al .religiei nat!rale/, are "ar !rge, "e r?n$, %imboli%m!l l!minii, %imboli%m!l #egetal <i animal, %imboli%m!l on%tr!irii. 'nt?i !"rin$e <i !m"le tot!l .)%ena l!minoa% "!r a R%rit!l!i/ <i %im"la ei alteritate negati#, .>nt!neri !l/ (F. S., 2:3); #ine la r?n$ .ne#ino#ia religiei florilor/ <i .#ina. Religiei animalelor/ (F. S., 2:1); $!" are S"irit!l a"are a fiin$ .6e<ter!l/, on%tr!in$ . ri%talele "irami$elor <i obeli% !rilor, %im"le re!niri $e linii $re"te <i %!"rafee "lane <i ra"ortri egale ale "rilor >n are in omen%!rabilitatea rot!n$!l!i e%te eliminat/, ri$i ?n$ .a e%te fig!ri $re"te <i "lane la o rot!nAime mai >n%!fleit/, ame%te ?n$ anorgani !l ! organi !l fig!rii animali e <i . ! forma g?n$!l!i, ! forma !man/, tre ?n$ $e la .l a<!l >n onA!rtor, realitatea eHtern/, la .a o"erm?nt!l interior!l!i/ >n are interior!l e%te >nt?i %im"l!, o"a , imobil (."iatra neagr/) <i a"oi %e >n%!flee<te tre"tat, !man <i %"irit!al (.>n ame%te !l formei nat!rale <i al formei on<tienteB$eB%ine/); <i a%tfel, la a"t!l $r!m!l!i, .%"irit!l e%te arti%t/ (F. S., 2:0B2:5). Degel $e% rie "?n ai i, !<or ifrat, +rient!l anti , re"re-entrile l!i %olare ne$i#i-ate, $i%"er%area <i "arti !lari-area >n #egetal <i animal, on%tr! iile "ro"ri!B-i%e: "irami$a <i

obeli% !l, tem"l!l, %finH!l, %tat!ia .mi%terioa%/, "e A!mtate >n nat!ral <i "e A!mtate !mani-at. Paragraf!l !ltim, .6e<ter!l/, e%te ! $eo%ebire im"ortant, $eoare e re"re-int o "rim % Ci a ontrib!iei $e i%i#e "e are o $atorm egi"tenilor <i a"a itii lor $e a "ro$! e %alt!l >ntrBo .o"er/ . on omitent religioa% <i arti%ti . 'n a e%t "!n t .me<ter!l a $e#enit !n m!n itor %"irit!al/ (F. S., 2:7), iar .o"era/ %a G .o"er $e art/. 6ai >nt?i, .o"er $e art ab%tra t/, %tat!ie a -eilor, imn <i !lt; a"oi .o"er $e art #ie/, a %rbtorii <i a l!"ttor!l!i fr!mo%; >n fine, "rin limbaA, .o"er $e art %"irit!al/, e"o%, trage$ie <i ome$ie. Ca"itol!l .Religia artei/ e%te bogat >n trimiteri on rete, la Titanii, re"re-ent?n$ forele nat!rale "rimare, Caoti e, oarbe, "e are >i >nlo !ie% -eii ei noi, .%"irite eti e, lare, ale "o"oarelor on<tiente $e ele/ (F. S., 2:4); la (emetra, (ioni%o%, 6ena$e <i ora ol!l $elfi , la &ntigona, +e$i", +re%te, Ciar la 6a betC <i Damlet. 'n i!$a a e%tor $in !rm .ie<iri/ G "re#e%titoare $e $etalieri G %"re alte -one $e !lt!r, e%enial rm?ne er !l %"irit!alitii gre e<ti, ateniene, "entr! are arta, $in e >n e mai #ie, mai on ret, mai >n%!fleit, e Ci#alea- ! !ni a form i%tori ne e%ar a religio-itii. Degel #a "%tra <i >n ontin!are, >n i!$a mo$ifi rilor %!b%taniale "ro"rii g?n$irii %ale t?r-ii $e%"re art, m!lte elemente ale a e%tei fiHaii, fa"t le%ne #erifi abil "rintrB!n re"re-entati# "a%aA $in Prelegerile $e e%teti , "e are >l re"ro$! em a fiin$ retroa ti# lm!ritor >n ra"ort ! %en%!l atrib!it .religiei artei/ >n Fenomenologia %"irit!l!i: .(ar !n$e arta eHi%t >n forma ei ea mai $e%#?r<it, a olo to mai ea >n mo$!l %! fig!rat, onine fel!l $e eH"!nere el mai e%enial <i mai ore%"!n-tor !"rin%!l!i a$e#r!l!i. &%tfel, $e eHem"l!, la gre i arta a fo%t ea mai >nalt form >n are "o"or!l ><i re"re-enta -eii <i >n are el ><i "ro !ra on<tiina a$e#r!l!i. (e a eea, "oeii <i arti<tii gre ilor a! $e#enit reatorii -eilor lor, a$i arti<tii iBa! $at nai!nii elene re"re-entare "re i% $e%"re a ti#itatea <i #iaa $i#in!l!i, $e i onin!t!l $eterminat al religiei %ale. 8i an!me a e%t l! r! n! %Ba >nf"t!it >n fel!l a e%te re"re-entri <i >n#t!ri ar fi eHi%tat $eAa >naintea "oe-iei >n forme ab%tra te ale on<tiinei, a "ro"o-iii religioa%e generale <i a $eterminaii ale g?n$irii "e are arti<tii leBar fi >mbr at $oar !lterior >n imagini <i leBar fi >m"o$obit >n Ci" eHterior ! $e or!l "oe-iei, i mo$!l $e "ro$! ie arti%ti era $e a<a nat!r, >n ?t "oeii gre i n! era! >n %tare % elabore-e eea e fierbea >n ei $ e e > t >n a ea%t form a artei <i a "oe-iei./ ()., I, 13:B 113) Degel ><i eH"li itea-, ai i, #i-i!nea organi <i $e fon$ a%!"ra lo !l!i <i rol!l!i artei >n i%toria omenirii: arta e%te onin!t <i form >n egal m%!r, eHteriori-rile ei %!nt ore%"on$ent!l !nei ne e%are iriterioriti. Pentr! moment ne e%are, .$e eHem"l!; la gre i/. & e%t re%tri ti# .$e eHem"l!/ $in % rierile Cegeliene t?r-ii li"%e<te >n >n Fenomenologia %"irit!l!i, >n are arta e%te %"irit!alitatea (religioa%) grea , iar %"irit!alitatea grea e%te arta. &<a %t?n$ l! r!rile, on%i$eraiile Fenomenologiei %"irit!l!i, $e<i i%tori lo ali-ate, n! treb!ie tran%ferate >n lo !l re-er#at "arti !lari-rilor !nei an!me arte ( la%i e), "entr! ele "ri#e% arta >n general; mai bine -i%, "arti !laritatea artei la%i e elene %e %!"ra"!ne ($eo am$at integral) %"e ifi !l!i artei >n genere., Tot e ne $e-#l!ie a !m Degel >n legt!r ! fig!ra a .l! r!/ <i a .limbaA/, %tat!ia . alm/ <i !lt!l .>n mi< are/, .lini<tea "erfe t liber/ <i .mi< area "erfe t liber/, .totalitatea l!mii/ >n e"o%, % in$area ei ontra$i torie (in l!%i# >n .$ iB# i n <i !rna n/) >n trage$ie <i $egra$area a e%tei % in$ri >n ome$ie, toate $etaliile ! a$re% i%tori <i lo al "re i% a! toto$at o a$re% "re i% >n "ri#ina ni#el!l!i arti%ti $e an%ambl! al %"irit!alitii. )%te "refig!rat ai i ! lim"e-ime G "rin lo !l re-er#at artei >ntre .religia nat!ral/ <i .religia re#elat/ G eea e %e #a eH"li ita >n Filo%ofia %"irit!l!i <i >n Prelegeri $e e%teti . Iar fa"t!l a ea%t "refig!rare %e eHtin$e $e%t!l $e $e"arte, >n on ret, reie%e $in "aralela >n Ceiere "rin trage$ie <i ome$ie at?t a a"itol!l!i re%"e ti# $in Fenomenologia %"irit!l!i, ?t <i a Prelegerilor $e e%teti : . ome$ia/ f!%e%e "ri#it a %f?r<it al artei anti e <i, im"li it, al artei; ea #a ontin!a % fie "ri#it a %f?r<it!l

artei anti e, ?t <i al artei mo$erne, $re"t are, $in no!, a "!n t termin!% al artei >n genere; $o#a$ , $i% !t?n$ $e%tin!l artei gre e<ti, "rima %inte- filo%ofi Cegelian $i% !t toto$at $e%tin!l artei a form "remergtoare .religiei re#elate/ <i a"oi a . !noa<terii ab%ol!te/, "rin filo%ofie. Filo%ofia %"irit!l!i <i Prelegerile $e e%teti eHtin$ anali-a a%!"ra artei a atare, a! >n% >n #e$ere, mai ! %eam, arta anti grea ; <i ele "o%t!lea- mai lar lo !l artei a fiin$, >n a!tomi< area <i a!to$e%#?r<irea S"irit!l!i ab%ol!t, "remergtoare religiei <i filo%ofiei. &mbele >neleg arta a ."!rifi are a %"irit!l!i $e %er#it!te/, "rin a ea%t eliberare >nfrit filo%ofiei; $ar toto$at n!mai a .o trea"t >n liberare, n! >n% <i liberarea %!"rem/. Vi-i!nea e%te generali-at, $ar "re%!"!ne o a eea<i "re !m"nire >n tim": .. &rtele fr!moa%e "ot a"arine n!mai a elor religii >n are "rin i"i!l >l on%tit!ie %"irit!alitatea on ret, aA!n% a fi liber >n %ine, $ar >n n! ab%ol!t/ (). S., 242) G a$i , an!me <i ! "re $ere >n =re ia anti I .Intro$! erea/ Prelegerilor $e e%teti #aria- a eea<i on e"ie: arta e%te .o realitate %!"erioar/ <i fa $e realitatea obi<n!it <i fa $e "rel! rarea ei >n i%toriografie, $ar e%te n!mai ."rima form/ a !"rin$erii %"irit!l!i ab%ol!t, "rin . !noa<terea %en%ibil/ (.>n forma <i fig!ra %en%ibil!l!i <i obie ti#!l!i >n%!<i/), $!" are !rmea- o .a $o!a form/, >n are %"irit!l ab%ol!t %e .re"re-int/ >n Ci" religio%, <i o .a treia/, >n are g?n$irea liber a filo%ofiei %e !noa<te "e %ine >n Ci" $e"lin. )%te a$e#rat Filo%ofia %"irit!l!i %!r"rin$e $i#i-i!nea artei >n .%imboli / (.arta %!blim!l!i/), . la%i / (a .fr!m!%eii/) <i .romanti / (at!ne$ ?n$ arta .ren!n/ .% >nfi<e-e -e!l a atare/ $e $rag!l !nei mai mari interioriti <i %"irit!ali-ri); $ar a <i >n Prelegerile $e e%teti (<i, in$ire t, >n Fenomenologia %"irit!l!i, !n$e .religia nat!ral/ era <i %imboli ), "rima form e%te on%i$erat mai $egrab a !n gen $e "reBart, iar !ltima a o "o%tBart, "rima G "re$e e%oare, iar !ltima G %! e%oare a artei elei a$e#rate, are ><i $e% o"er, ori !m, entr!l $e gre!tate <i $e"lina i$entitate $e %ine >n . la%i !l/ % !l"t!ral elen. Unilateralitatea Fenomenologiei %"irit!l!i $e on%"ir mai lm!rit o f!n$amental alitate <i toto$at o limitare a >ntregii on e"ii e%teti e Cegeliene: eHtrem $e a#i-ata, $ar tot!<i, antonare >n arta =re iei anti eI NeaA!n%!l a e%tei limitri (.%i%temi e/, %e >nelege) %e #a e%tom"a >n Filo%ofia %"irit!l!i <i >n Prelegerile $e e%teti , >n m%!ra >n are "re-ena $e larat a .%imboli !l!i/ <i a .romanti !l!i/, $in "rima, %e #a eHtin$e, >n ea $e a $o!a, >ntrBo eH"!nere $etaliat, <i "e re%"e ti#ele e"o i <i "e artele lor ara teri%ti e; a entele limitati#e %e #or "er"et!a >n%a n! n!mai "rin re !noa<terea %!"erioritii artei . la%i e/, a art "ro"ri!B-i%, $ar mai ale% "rin a ent!area inferioritii artei >n ra"ort ! religia <i ! filo%ofia. C a<a e%te o $o#e$e<te eH"li itarea elei mai onte%tate te-e a e%teti ii Cegeliene, e#i$ent im"li it >n $in Fenomenologia %"irit!l!i: a eea ! "ri#ire la "re%!"!%a .moarte a artei/. ,a a ea%t on l!-ie oblig, $in no!, .%i%tem!l/ a atare, ea e%te $e neel!$at >n fon$, Ciar $e nBar fi mrt!ri%it formal. Degel e%te >n% !n g?n$itor "rea on%e #ent "entr! a n!B<i $! e g?n$!l "?n la a"t. .&rta fr!moa% ( a <i religia "ro"rie a e%teia) ><i are #iitor!l ei >n religia a$e#rat/ (). S., 245), eea e e Ci#alea- >n a n! a#ea "e $e"lin !n #iitor "ro"ri!. Prelegerile $e e%teti lm!re% l! r!rile >n $e la >n e"!t (organi iBtatea on%tr! iei ere a ea%t oin i$en >ntre >n e"!t <i %f?rB<it): .Noi am $e"<it %tarea $e a mai "!tea #enera <i a$ora o"erele $e art a ni<te $i#initi, im"re%ia "e are ele o fa e%te mai tem"erat $e refleHie <i eea e ele tre-e% >n noi are ne#oie $e o "iatr $e >n er are %!"erioar <i $e o altfel $e e#al!are. C!getarea <i refleHia a! $e"<it artele fr!moa%e./ ()., I, 15) .Pentr! noi arta n! mai tre e $re"t mo$el %!"rem >n are ><i "ro !r eHi%ten a$e#r!l. C! "rogre%!l !lt!rii, la ori e "o"or a"are >n general o e"o >n are arta trimite $in olo $e ea >n%<i. Un a%tfel $e tim" e%te el >n are trim a !m. P!tem %"era, fr >n$oial, arta %e #a $e-#olta <i "erfe iona tot mai m!lt, forma ei a >n etat >n% a mai fi ne#oia %!"rema a %"irit!l!i./ ()., I, 133B111)

Form!lrile %!nt atente <i Cotr?te. N! e%te #orba ni i $e li"%a intere%!l!i om!l!i mo$ern fa $e art, ni i $e ineHi%tena o"erelor $e art >n "re-ent ori #iitor. Se "o%t!lea-, >n%, ne#oia !nor alte $ominante <i >n ra"ortrile noi fa $e "ro$! iile %"irit!ale #e Ci, <i >n nat!ra "ro$! iilor %"irit!ale re ente. .Forma int!iiei %en%ibil e/, "ro"rie artei, ontin! %Bi a"ar l!i Degel a $omin?n$ o eta" a i%toriei %"irit!ale. (!" !m arta f!%e%e "re e$at $e .$omeniile finite ale #ieii/, $!" ea !rmea- o %fer are .$e"<e<te mo$!l $e a on e"e <i $e a re"re-enta ab%ol!t!l "e areBl "o%e$ arta/: !rmea- re"re-entarea religioa%, $ominant >n e#!l $e miAlo , <i g?n$irea filo%ofi , $ominant >n e"o a mo$ern. N! eH l!%i#itate, re"et, i $ominare, a$i %!bor$onarea elorlalte forme %"irit!ale elei Cotr?toare. (!" e .obie ti#itatea artei/ <i .%!bie ti#itatea religiei/ "atrona%er =re ia anti <i %e olele re<tine, <i !na <i alta %e im"li , %inteti , >n "re !m"nitoarea g?n$ire <tiinifi Bfilo-ofi , ! a$e#rat !ni#er%al, a l!mii mo$erne: filo%ofia $e#ine .I$eea e %e g?n$e<te "e %ine, a$e#r!l are <tie ($ie Mi%%en$e OaCrCeit)/ (). S., 530). Ceea e "!bli i%ti a $en!me<te, "rintrBo form!l %!mar <i "rea "!in eHa t, .moartea artei/ e%te $e fa"t, la Degel, o tran%m!tare, >n om"leHa or Ce%traie i%tori , a rol!l!i $e on ertB mai%tr! ori $e "rim %oli%t, atrib!it, %! e%i#, $i#er%elor in%tr!mente ale .S"irit!l!i/. &rta n! moare, "!tem %"era ea .%e #a $e-#olta <i "erfe iona tot mai m!lt, forma ei a >n etat >n% $e a mai fi ne#oia %!"rem a %"irit!l!i/. 'n a ea%t "re i-are e !"rin% e%ena i%tori%m!l!i Cegelian. Fenomenologia %"irit!l!i "o%t!lea- on e"ia, Filo%ofia %"irit!l!i o lim"e-e<te, Prelegerile $e e%teti o $etalia-. I%tori%m!l %i%temi al filo%ofiei la%i e germane a fo%t $e% Ci-tor $e "ori a% !n%e, $ar <i !n al troian. Urmrin$ ! ob%tinaie >ntreg!l, filo%ofii a! fo%t obligai %B<i %!bA!ge "rile <i, >n !ltim in%tan, % le <i %a rifi e. &n%ambl!l %Ba r-b!nai "e om"onente, orelaiile atot !"rin-toare %Ba! tran%format >n Cingi %!fo ante. Unii a! #r!t ! tot $ina$in%!l % a%ig!re artei !n rol $e "etenie >n ierarCia %"irit!l!i, alii $im"otri#. IerarCi-area logi <i i%tori era a eea are, <i >ntrB!n a- <i >n alt!l, "!tea % ne$re"tea% fiinri relati# $e %ine %tttoare, $e o$inioar %a! mai re ente. C! toate ea, >m"letirea ierarCi , a or$a <i %trl! irea !#enit m!ltor eta"e <i forme anali-ate. 8i a%ig!ra o an!me lar#i-i!ne Ciar !nilateralitii: i !nilateralitatea $eri#a $in m!ltilateralitate, >i "%tra refleH!l, o #alorifi a "e mai $e"arte >n int!iii fal%e <i a$e#rate toto$at. ) %im"l! % %!r"rin-i ne$re"tatea manife%tat $e Degel >n ra"ort ! arta e"o ii %ale <i a elei #iitoare; mai gre! e%te % $e% o"eri "rof!n$ele $iagno%ti ri eHa te, !"rin%e Ciar >n a ea%t ne$re"tate. 2. St!$enilor %i Degel leBa eH"!% e%teti a $e <a%e ori: $e $o! ori la Dei$elberg (1419 <i 141:), $e "atr! ori la Jerlin (1403B1401, 1402, 1401 <i 1404B140:). 'n re on%tit!irea !lterioar, "entr! ti"ar, a Prelegerilor $e e%teti , ! eni !l!i %! DotCo iBa! %tat la $i%"o-iie >n%emnri at?t ale %t!$enilor, ?t <i ale "rofe%or!l!i; "e ele ma$ #eoCi el le $atea- $in 1419 <i on%i$er a! fo%t %!b%tanial "rel! rate >n 1403, !lterior neinter#enin$ $e ?t !nele a$!giri. Re-!lt e%ena elaborrilor !no% !te no! a%t-i %Bnar lo ali-a la %f?r<it!l "erioa$ei $in Dei$elberg <i >n e"!t!l elei berline-e. Care %!nt %!r%ele $e la are "ornea DegelP Ce "re$e e%ori a#ea el >n #e$ereP )%teti a $i%tingea o i%torie a ra"ortrilor er!$ite la material!l em"iri al artei: Poeti a l!i &ri%totel, &r% "oeti a a l!i Dorai!, % rierea $e%"re %!blim atrib!it l!i ,ongCin, ontrib!iile mai noi ale l!$ Dome, Jate!r, Ramler <i teoreti-rile germane mai noi ale l!i =oetCe <i ale romanti ilor, >n on%en% ! eH"eriene "ra ti e mo$erne; >ntreg a e%t mo$ $e eHege- . are "lea $e la "arti !lar <i $e la $at/ ()., I, 09) Degel >l on%i$era !til "rin a !m!lri, $ar n!Bi a or$a ni i o atenie $e %ine %tttoare. Pe $e alt "arte, el reinea .refleHia >n >ntregime teoreti are a!t % !noa% fr!mo%!l a atare $in %ine >n%!<i <i %Bi a"rof!n$e-e i $ e e a/ ()., I, 09), refleHia filo%ofi !r ?n$

$e la Platon <i " t!in$ a$e%ea "rin %"e !laBi#i%m: $re"t are, >n elaborarea on e"t!l!i filo%ofi al fr!mo%!l!i, %Bar ere .miAlo ite >n %ine, ambele eHtreme menionate, >ntr! ?t el !ne<te !ni#er%alitatea %a! generalitatea metafi-i ! mo$!lB$eterminat al !nei "arti !lariti reale/ ()., I, 04). +b%er#aia #a fi $e i%i# >n $efinirea obie t!l!i e%teti ii (.artele fr!moa%e/); ea era $eB a !m Cotr?toare >n ir !m% rierea meto$ologiei !rmate (>n .filo%ofia artelor fr!moa%e/). NeB el!$?n$ eH"eriena em"iri <i "arti !lari-atoare, Degel %e on entrea- a%!"ra a !m!lrilor refleHi#e <i generali-atoare, "rinBtrBo #alorifi are >n are %e im"li a a"roa"e ontin!! <i atit!$inea riti . Trimiterile la Platon, @ant, S Ciller, S Celling, Fi Cte, fraii S Clegel, Tie F, Solger, No#ali%, aA!ttor la Oin Felmann. (eBa !m #om in$i a a%tfel, "re% !rtat, Prelegerile $e e%teti . 6o%e% 6en$el%%oCn, Dirt, )% CenmaLer, Ea obi <.&. S!nt eH"re%e. Platon im"!ne "rin .!ni !l g?n$ a$e#rat e%ena fr!mo%!l!i e%te inteligibil, e%te i$eea rai!nii/ ()., I, 711), .tot!<i ab%tra ia "latoni ian n! e >ng$!it % ne mai m!l!mea% , ni i Ciar ?t "ri#e<te i$eea logi a fr!mo%!l!i/ ()., I, 04). Pe a ea; %ta Degel $orea %Bo on ea" .mai "rof!n$ <i. 6ai on ret/; % reinem ! $eo%ebire termen!l $in !rm, an!me "rin "ri%ma >ntregii %ale g?n$iri filo%ofi e, "otri#it reia, >n efort!rile %! e%i#e $e "tr!n$ere . !noa<terea %"irit!l!i e%te ea mai on ret, $e a eea ea mai >nalt <i ea mai grea/ (). S., 7). Prin a e%t original elogi! a$!% . on ret!l!i/, tre are tin$ % %e ri$i e toate ab%tra iile "ro"riei %ale filo%ofii, %e !#ine >nelea% <i ambi#alena ra"ortare la Criti a "!terii $e A!$e at; ambi#alen, >ntr! ?t, "e $e o "arte, refleHiile Fantiene on$! ea! on<tiina la %e%i-area <i g?n$irea I$eii on rete (a<a a! fo%t ele $e% ifrate <i "rel!ngite $e tre S Ciller), "e $e alt "arte, ele %e >m"otmolea! >n% la A!mtatea $r!m!l!i, "ltin$ !n trib!t gre! n! n!mai ab%tra iei, $ar <i %!bie ti#i%m!l!i <i formali%m!l!i. Degel e#i$enia lim"e$e >m"reA!rarea $in !rm >n >n 8tiina logi ii, >n riti a >nelegerii antitati#e a %!blim!,!i $e tre @ant, o atit!$ine riti , rel!at >n )%teti a <i om"letat "rin alte %gei la a$re%a mo$!l!i Fantian "rea %!bie ti# <i formal >n "o%t!larea fr!mo%!l!i. (intre int!iiile Fantiene >n "ri#ina "!terii $e A!$e at e%teti , Degel "rel!a, >n % Cimb, .!nitatea nemiAlo it a general!l!i ! "arti !lar!l/ (AF., II, 107), efort!l $e eliminare a .o"!nerii int!irii <i a on e"t!l!i/ (>nelegerea fr!m!%eii a .i$ee int!it/), relaia $iale ti $intre .%!"ra%en%ibil <i %en%ibil/ (S. F. C. S., 27B29). 'ntrB!n !#?nt, "e Degel >l atrgea! $in filo%ofia Fantian .termenii me$ii are re-ol# <i rea$! la !nitate o"o-iia <i ontra$i ia %"irit!l!i >n %ine ab%tra t <i al nat!rii/, .ne#oia a e%t!i "!n t $e !nifi are/ $intre intele t <i int!iia %en%ibil, .Aoo!l liber al int!iiei <i al imaginaiei/, fa"t!l >n fr!mo% .general!l <i "arti !lar!l, % o"!l <i miAloa ele, on e"t!l <i obie t!l %e >ntre"tr!n$ total/, a or$!l .>n are >n%!<i "arti !lar!l e%te a$e #at on e"t!l!i/ ()., I, 10B17). 6arele merit al l!i S Ciller, ><i ontin! Degel #alorifi rile, on%t >n "rel!ngirea a e%tor re !noa<teri Fantiene "ri#in$ . onto"irea raional!l!i ! %en%ibil!l/, !nitatea .general!l!i <i a "arti !lar!l!i, a libertii <i ne e%itii, a %"irit!alitii <i nat!ral!l!i, "e are a on e"!tBo S Ciller <tiinifi a "rin i"i! <i e%en a artei/ G o$at ! a"a itatea .$e a fi %fr?mat %!bie ti#itatea <i nat!ra ab%tra t a g?n$irii Fantiene/ ()., I, 11B14). ,a r?n$!l %!, S Celling eH"li itea- mai >n $etalii !nitatea ontrariilor e %t la ba-a fr!mo%!l!i arti%ti , $ar a or$ o"erei $e art a el lo %"irit!al %!"rem, "e are Degel >l re#en$i a "entr! g?n$ire, "entr! i$eea >nelea% on e"t!al. (in a ea%t % Ci eHtrem $e %!mar "!tem on Ci$e $iale ti a <i, >n %"e ial, $iale ti a %"initBnat!r, on e"tBobieot, geBneralB"arti !lar, %!"ra%en%ibilB%en%ibil, $in e%teti a german "remergtoare, era! on%i$erate $e tre Degel a ea mo<tenire entral >n A!r!l <i >n ontin!area reia !rma el %B<i mo$ele-e "ro"ria #i-i!ne $e%"re fr!mo% <i $e%"re art. Confirmarea a e%tei ontin!iti o g%im Ciar >n $efiniiile $ate $e el obie t!l!i arti%ti : . onin!t!l artei e%te i$eea,

iar forma ei "l%m!irea %en%ibil, fig!rat. &rta treb!ie % >mbine a e%te $o! lat!ri >n liber <i on iliat totalitate/; .arta are %ar ina % >nfi<e-e i$eea "entr! int!iia nemiAlo it >n form %en%ibil, <i n! >n forma g?n$irii <i a %"irit!alitii "!re >n general, <i !m a ea%t >nfi<are ><i are #aloarea <i merit!l >n ore%"on$ena <i !nitatea ambelor lat!ri, a$i >n ore%"on$ena <i !nitatea i$eii ! forma ei, >nalta #aloare <i eH elena !nei o"ere $e art, reali-at onform on e"t!l!i ei, #a $e"in$e $e gra$!l $e !nitate interioar >n are a"ar onto"ite !na >n alta i$eea <i forma/ ()., I, 94B9:). Iat alfa <i omega e%teti ii Cegeliene, "!n t!l no$al $in are $e !rg <i "e are treb!ia! %B l onfirme toate on%i$eraiile %ale "arti !lare <i eHem"lele in$i#i$!ale. ,egt!ra ! eea e "refig!ra%e @ant "rin me$ierile <i !nifi rile %ale e%te e#i$ent; n! mai "!in lm!rite %!nt >n% <i $i% ontin!itile <i e-!rile "e are le o"erea- !rma<!l. )%te #orba, >n "rim!l r?n$, $e elebr!l . onin!ti%m/ Cegelian, are ref!- intr!-i!nea ."!rifi rilor/ formale <i formali-atoare $in #i-i!nea Fantian. Pa%aAele anterior itate %!nt >n a e%t %en% lim"e-i: Degel erea, >nt?i, a re%"e ti#!l onin!t are !rma % fie re"re-entat arti%ti % %e $o#e$ea% >n el >n%!<i a"abil $e a fi re"re-entat arti%ti ; erea, $e a eea, >n al $oilea r?n$, a a e%t onin!t % n! fie e#a >n %ine ab%tra t, i on ret; $re"t are erea, >n al treilea r?n$, a forma % fie ea >n%<i on ret, in$i#i$!al, !ni , o "l%m!ire %en%ibil: .Fa"t!l on ret!l re#ine ambelor lat!ri ale artei G a$i at?t onin!t!l!i, ?t <i formei >n are a e%ta e >nfi<at G e%te to mai "!n t!l >n are ambele oin i$ <i ><i ore%"!n$ re i"ro , a<a !m, $e eHem"l!, fig!ra nat!ral a or"!l!i omene% e%te !n on ret %en%ibil >n %tare % >nfi<e-e %"irit!l >n %ine on ret <i % %e arate a$e #at a e%t!ia/ ()., I, 99.) & e%t .$e eHem"l!/ %!gerea-, $in no!, rol!l "e $e"lin a$e #at "entr! re"re-entarea arti%ti an!me a % !l"t!rii <i, "rin ea, a %"irit!alitii anti e elene. Ceea e ontea- >n% a !m e%te a ent!area on%tant a onin!t!l!i >n $iale ti a ontrariilor, "rimat!l %! a%!"ra formei >n a$r!l !nitii lor in$i%ol!bile G la anti"o$!l $efinirii Fantiene a fr!mo%!l!i a fiin$ . eea e "la e fr on e"t/. (e%ig!r, @ant a "en$!lat <i el >ntre .fr!m!%eea "!r/ <i .fr!m!%eea a$erent/, >ntre int!iia "!r <i intele t!ali%m, >ntre fr!mo% <i %!blim, >ntre fr!mo%!l a finalitate fr % o" <i fr!mo%!l a %imbol al binel!i moral et . &mbig!itatea Fantian Degel o tran<a >ntrBo $ire ie: .!n onin!t $eterminat ><i $etermin <i forma are i %e "otri#e<te/ ()., I, 1:). ,a Degel tot!l $eri# $in g?n$ire <i e%te #ali$at $e ea. Ca atare, Degel n! a e"t #reo r!"t!r >ntre1 mo$alitile g?n$irii, >ntre #ariantele a$e#r!l!i. &rta n! e%te mai "!in g?n$ire $eB ?t filo%ofia G Ciar $a e%te mai "!in g?n$ire $e ?t filo%ofia, C! alte !#inte, arta era on e"!t %tr! t!ral a fiin$ %imilar ! g?n$irea on e"t!al, $oar i%tori "remergtoare ei: ! o a eea<i e%en, %it!at >n% "e o trea"t inferioar. C!getarea i$eali%t german $e "?n la Degel %Ba %tr$!it % $!re-e "!ni >ntre $omeniile <i manife%trile %"irit!l!i, $ar a "%trat <i m!lte $intre $i%A!n iile lor. (in a ea%t !ltim a!-, @ant #a a"rea mai #iabil $e ?t Degel >n $elimitarea %"e ifi !l!i e%teti , n!mai %"riAin!l %! >n ir !m% rierea .a!tonomiei/ #a "!tea fi "rel!ngit "?n la %!%inerea .a!tonomi%m!l!i/. Pato%!l l!i Degel era <i >n a e%t "!n t on%e #ent totali-ator; <i "ara$oH!l on%t >n >m"reA!rarea , $e<i Degel a"rof!n$a arta m!lt mai on ret <i mai >n $etali! $e ?t @ant, "e el >l intere%a >n fon$ >n m!lt mai mi m%!r arta a atare, $e ?t mo$!l >n are "rin art "!tem intra >n "o%e%ia a el!ia<i, "?n la !rm, a$e#r ! al filo%ofiei: .Fr!m!%eea. N! e $e ?t !n an!mit mo$ al eHteriori-rii <i re"re-entrii a$e#r!l!i . ()., I, ::), rm?ne A!$e ata are >i "atronea- toate anali-ele, ori ?t ar fi ele $e >ntin%e <i $e %!btile. (in a ea%t $ominant $eri# elelalte: "rimat!l onin!t!l!i a%!"ra formei, "rimat!l obie t!l!i a%!"ra %!bie t!l!i. Ca atare, Degel n! ierta ni i o on e%ie in#er%, >n fa#oarea formei %a! a %!bie ti#itii. Toate, %a! a"roa"e toate "olemi iBle %ale ! eilali teoreti ieni germani ai artei, fo<ti %a! a t!ali, a! a %?mb!re "roblemati re%"ingerea ategori a $e"la%rilor "re%!"!%e tre "%iCologi%m, %!bie ti#i%m, formali%m, in$i#i$!ali%m, >n a e%t "!n t >i onte%ta "e 6o%e%

6en$el%%oCn, "e )%BeCenmaLer <i Ea obi, "e S Celling <i Pielite, $ar mai ! %eam trib!laiile romanti e "e %eama .ironiei/ G $eri#ate $in Fi Cte <i S Celling, #ariate $e fraii S Clegel, Solger, Tie F, No#ali%. )l a e"ta ironia %o rati $re"t mo$ "arti !lar al $iale ti ii %!bie ti#e, $ar ref!-a generali-rile ei (tr$toare) mo$erne, are >i onfer am"loarea !n!i ."rin i"i! !ni#er%al/. Iat, re-!mate, n!mai ?te#a $intre a"re ierile %ale tioa%e: ironi !l, a in$i#i$!alitate genial, re-i$ >n a!tonimi irea a eea e e%te %!blim, mre <i eH elent >n reaiile arti%ti e obie ti#e; e%te negati#iBtate, $i-ol#are, $i%tr!gere, are n! ia nimi >n %erio%, %e Aoa ! toate formele; e%te eHa erbare formal, %!"nalmtare in$i#i$!al, an orat >n $orine, >n lo $e eHi%ten, <i a i!ne, >nlo !in$ g?n$irea "rin inim, %"irit!l "rin %!flet; e%te o .o#a%iBt!ber !lo- a %"irit!l!i/ et . Pentr! Degel, "rin eHa erbarea romanti a ironiei, a"arena A! !< >nlo !ia real!l %erio%, tot!l %! omb?n$ >n .%!bie ti#itatea "arti !lar/, .%!bie ti#itatea arbitrar!l!i/, .eHtra#agana %!bie ti#itii/. & e%ta e%te termen!l entral al riti ii: %!bie ti#itatea, re-!ltat al !nor monologri "rofeti e li"%ite $e on e"t. Polemi a e%te !na i%tori , onfr!nt il!mini%m!l <i la%i i%m!l, $in are "ro#ine <i "e are le %tatorni e<te Degel, ! $i%ol!iile mo$erne $e nat!r a ent!at romanti . SBar "!tea a !nele a ente % "ar a%t-i !nilaterale, $e !n raionali%m .obie ti#/ liniar. S n! !itm >n% a e%t .antiromanti%m/ oninea <i n!meroa%e elemente #i-ionare >n ra"ort ! !n iraionali%m e %e onfig!ra >n >n tim"!l #ieii l!i Degel <i are a#ea % i-b! nea% , >mbri<at tot mai freneti , $!" <i "e ba-a >nfr?ngerii re#ol!iilor $in 1454. ,a Degel, $im"otri#, mai era! >n #ii G Ciar $a i$eali%t $i%tor%ionate G >n#mintele re#ol!iei $in 194:. 6oti# "entr! are S Ciller <i mai ale% =oetCe iBa! f!rni-at ele mai im"ortante "robe arti%ti e fa#orabile !n!i il!mini%m >n ontin!are raionali%t, >n i!$a a tot <i a toate. 'n >nfr!ntarea .ironiei romanti e/, Degel l!"ta "entr! l! i$itate. (ar tot "artea l! i$itii o l!a >ntreg!l %! efort $e a Cabilita <tiina a %!"rem in%tan a %"irit!l!i; in l!%i# .<tiina $e%"re art/, "e are o on%i$era <i "o%ibil <i in$i%"en%abil, >n $e-#oltarea %a Degel treb!ie % %e fi $e%"rit $e%t!l $e ra"i$ $e >n#tor!l %! S Celling, are e$a%e .mitologiei/ m!lte $in "rerogati#ele <tiinei. Degel #oia %. Fie on%e #ent <tiinifi : el $e"<ea .filo-ofemele/ $e $rag!l filo%ofiei, $e"<ea Ciar arta $e $rag!l .<tiinei $e%"re art/. Prima $ire ie in$i tot e e mai #aloro% >n g?n$irea %a, a $o!a G <i limitele ei. Re#enim la tema mai >naAiinte intonat, $ar la alt $ia"a-on: .<tiina $e%"re art e%te >n tim"!l no%tr! <i mai ne e%ar $e ?t a fo%t "e #remea ?n$ arta "entr! %ine oferea $eAa a art $e"lin %ati%fa ie. &rta ne in#it % fie on%i$erat $e "e "o-iiile g?n$irii, <i an!me n! ! % o"!l $e a o fa e % re>n#ie, i ! % o"!l % >nelegem <tiinifi e e%te arta./ ()., I, 19) 5. Degel <iBa on e"!t )%teti a >n trei "ri: general, "arti !lar <i in$i#i$!al. )l a "o%t!lat, mai >nt?i, i$eea general a fr!mo%!l!i arti%ti a .i$eal/, ra"ort!l a e%t!ia ! nat!ra <i ra"ort!l "ro$! iei arti%ti e obie ti#e ! a"a itile reatoare %!bie ti#e; a"oi a $e%f<!rat %! e%i!nea formelor "arti !lare $e "l%m!ire arti%ti ; >n fine, a eHaminat in$i#i$!ali-area fr!mo%!l!i arti%ti , a %i%tem al artelor, al gen!rilor <i %"e iilor lor. 8tiina logi ii f ea $i%tin ia >ntre $o% I$eale ( eea e e i$eal) <i $a% I$eelle ( eea e e $e nat!r i$eal). 'n )%teti $e#ine entral "rim!l on e"t: fr!mo%!l >n%!<i treb!ie on e"!t a i$ee, <i an!me a i$ee >ntrBo form $eterminat, a i$eal. ()., I, 112). 'n terminologia Cegelian, .i$eal!l. e%te on e"t!l e%teti entral <i ore%"on$ent!l a$e #at al %"e ifi !l!i artei, al %"e ifi ei %ale $iale ti i; a ea%ta, >ntr! ?t .i$eal!l. e%te r%fr?ngerea %en%ibil a i$eii, !nirea liber >ntre l!ntri <i eHterior, generalitate <i .in$i#i$!alitate #ie/; e%te, >n ele $in !rm, e Ci#alent!l fr!mo%!l!i a fr!mo% arti%ti . S "re i-m ! a e%t "rileA , "entr! Degel, fr!mo%!l a obie t al e%teti ii %e %!"ra"!nea ! fr!mo%!l arti%ti ; fr!mo%!l nat!ral. el >l eH l!$ea $in "reo !"rile <tiinei %ale. C?n$ "ro e$a a%tfel, el %e onforma %i%tem!l!i %! i$eali%t obie ti#, "otri#it r!ia %"irit!l neag <i $e"<e<te

nat!ra <i toate $e"en$enele ei, a#?nt?n$!B%e tre "ro"ria %a, $e%f<!rat <i m!lti"l, libert%ate. Pentr! a fi ?t %e "oate $e rig!ro<i, #om ob%er#a , "rin "ri%ma e%teti ii %ale, Degel f ea ab%tra ie $e .nat!ra. a atare, <i n! $e .nat!ral!l. "e are arta >l im"li >n "ro$! iile ei. &$e#r!l e%te el n! %e $e-intere%a ! tot!l ni i $e .nat!r., i o on%i$era $oar anterioar <i inferioar "ro$! iilor !mane libere, %a! o %!bor$ona, aA!ttor, a e%tora: .>n %en%!l a e%ta, fr!mo%!l $in nat!r a"are n!mai a !n refleH al fr!mo%!l!i a"arintor %"irit!l!i, a !n mo$ im"erfe t, in om"let... 'n % Cimb, .fr!m!%eea arti%ti e fr!m!%eea n% !t <i ren% !t $in %"irit.; ea $i%"!ne $e o %!"erioritate relati#, "e % ara $e#enirilor, <i $e o %!"erioritate ab%ol!t, >n m%!ra >n are .%"irit!l e%te eea e e #eritabil. ()., I, 4B:.) S!nt "ro"o-iii !nilaterale, are a! fo%t <i "ot fi >ntemeiat amen$ate $e tre materiali<ti. N!mai materiali%m!l >n%!<i %e !#ine % o"ere-e $i%tin ii >n eea e $ore<te % o"!n i$eali%m!l!i $iale ti . (in eH e% $e -el %Ba "!t!t tre e la o reabilitare a .nat!rii. are, in#ol!ntar, % %!bie-e %a! % %!"rime lat!ra a ti# <i reatoare "ro"rie ori rei m!n i !mane, <i elei arti%ti e >n$eo%ebi. &<a a "ro e$at !n an!me LantiCegeliani%m/ "e ?t $e materiali%t tot "e at?t $e ne$iale ti , ignor?n$ mo$!l >n are, "e !rmele l!i @ant <i Fi Cte, Degel a $e-#oltat .a ti#i%Bm!l/ "ro"ri! %!bie t!l!i reator. ) a$e#rat, "e $e alt "arte, Degel a .%"irit!ali-at/ %alt!l ontologi $in %ferele nat!rii >ntrBale !manitii; Ciar <i at!n i ?n$, >n Ci" "rof!n$ <i no#ator, a re !no% !t rol!l entral al m!n ii >n re%"e ti#a "ro"!l%are $e %ine ontologi , im"li ?n$Bo $in no! >n a!to$e-#olBtarea %"irit!l!i: a intro#ertit, ! alte !#inte, ontologia real >n logi a i$eal. S!"rali itarea %"irit!l!i >ntr!n!l !ni#er%al <i atot%t">Bnitor e%te i$eali%m <i %e !#ine a atare $emontat. 'n a$r!l "ro"ri! <i ! fr?nele %"e ifi e "e are le "!ne >n a i!ne, a e%t i$eali%m %e >m"a >n% ! o om"lementar %!"rali itare a om!l!i, a a ti#itilor l!i, a a$ao%!rilor e%eniale "e are om!l le "ro$! e G "rin "ro$! ie G >n l!mea <i >n ra"ort ! l!mea "reeHi%tent; elogi! $in are $e a%t $at n! a#em #oie % n! reinem !n .%?mb!re raional/, om"atibil ! !lterioare #i-i!ni mai %im"l! <i mai $ire t fa#orabile om!l!i. Pe $e o "arte, >nt?lnim la Degel form!lri eH l!%i#i%te, "re !m: .ne e%itatea fr!mo%!l!i arti%ti $eri# $in li"%!rile realitii nemiAlo ite/ ().. 1 17:) G $e<i, la $re"t #orbin$, am "!tea g%i A!%tifi ri <i "entr! o a%emenea %!"limentare <i %!"linire a "ro-ei #ieii "rin "oe-ia artei. Pe $e alt "arte, ne >nt?m"in form!lri mai %!"l! >nln!ite: .>n "rim!l r > n $, nat!ra $in "arteBi ofer om!l!i ele treb!in ioa%e <i, >n lo % "!n "ie$i i >n alea intere%elor <i % o"!rilor l!i, ea, $in ontra, li %e ofer $e la %ine, fa#ori-?n$!Ble "e toate ile. (ar, >n al $oi1 e a r > n $, om!l are treb!ine <i $orine "e are nat!ra n! e >n %tare % le %ati%fa >n Ci" nemiAlo it. 'n a e%te a-!ri el e ne#oit %B<i obin >n$e%t!larea ne e%ar "rin miAlo irea "ro"riei %ale a ti#iti; e ne#oit % "!n %t"?nire "e l! r!rile nat!rii, % le >n$re"te, % le forme-e, % >nlt!re eea e e%te Aenant "rin >n$em?nare ?<tigat, "rin "ro"ri! efort <i % tran%forme a%tfel eHterior!l >n miAlo ! aA!tor!l r!ia el e%te >n m%!r % %e $e-#olte onform t!t!ror % o"!rile %ale/ ()., I, 011). 'n a e%t raionament o ontologie !man e%te aHiologi >ntemeiat, <i an!me "rintrBo mobil im"li are re i"ro a eea e a fo%t <i a eea e a#ea %Bi fie a$!gat. Pe a ea%t ale a .a$!girilor/, "re$eterminate tot!<i, a"are <i .i$eal!l/, %it!at la inter%e ia >n nat!ral!l!i <i total %"irit!al!l!i. Fr!mo%!l arti%ti %e % !t!r $e %tr?mtorrile nat!rii <i %e a#?nt tre libertile m!n ilor %"irit!ale: $in .ni iBni i/, el aA!nge .<iB<i/. 'ntre !f!n$area >n nat!r <i %"irit!alitatea ! tot!l $e%"rin% $e ea, Degel $e% ifra .a ea%t %tare miAlo ie %a! interme$iar, >n are %"irit!l ><i >nfi<ea- re"re-entrile >n forma l! r!rilor nat!rii n!mai fiin$ el n! <iBa $ob?n$it >n o form mai >nalt, $ar %e %tr$!ie<te % "otri#ea% >n a ea%t legare !na ! alta ele $o! lat!ri/; .a ea%t %tare e%te >n general. Po-iia "oe-iei <i a artei/. ()., I, 205B207).

&fl?n$!B%e tot >n interior!l %i%tem!l!i, ni %e $e-#l!ie !na $intre on%e inele l!i G la r?n$!l ei ! m!lte alte on%e ine. Printre a e%tea a"are !r?n$ <i re#er%!l m%!rii "o-iti#e $intre %en%ibil <i %"irit!al, nat!ral <i i$eal: ne#oia e Ci$i%tanei "e are >n "ri#ina fr!mo%!l!i Degel a#ea % %e %imt obligat %Bl menin >ntre >nfe!$area fa $e nat!r <i totala ei %"irit!ali-are. &mbele eHtreme >i a"rea! a ne"rielni e artei <i le ref!-a on%tant <i tio%: gno%eologia me ani , re$! tibil la .%im"la eHa titate/, .%im"la imitare/, .imitarea nat!rii/, . on !rena artei ! nat!ra/, .%im"la imitare formal a eea e eHi%t/ (tot eea e !lterior #a fi $e%emnat a nat!rali%m); $ar <i fre #entele al!ne ri $e la .$a% I$eale/ tre .$a% I$eelle/, tre !n %"irit ne%!%in!t or"oral, #olatil, fl!ent, efemer, ge%ti !l?n$ fr a o"erire, >n n!mele ."!ritii/ <i al ."!rifi rii/, .. ,!mea %Ba %t!rat <i $e "o"!lara nat!ralee >n art, >nto mai a $e amintitele i$eal!ri ab%tra te/ ()., I, 119), are #eCi !lea- .neb!loa%a re"re-entare a tim"!l!i mai no! $e%"re eea e e%te $e nat!r i$eal./ ()., I, 073). (iale ti ian!l n! %Ba $e-minit ni i >n a$e-i!ni, ni i >n riti i: el a orelat eHtremele <i leBa om"en%at $e fie are $at. Ca <i "ra ti a, teoria .nat!rali%t/ treb!ie %Bi fi $i%"l !t <i ea i$eali%t!l!i Degel, fa"t $e >nele% <i, >n b!n m%!r, $e a e"tat; "oate mai intere%ant tot!<i G a%emenea !nei in#ol!ntare .a!to riti i/ $in interior!l taberei $e are a"arinea G %e ont!rea- nea$erena .I & a ea%t manie a a<aB-i%elor i$eal!ri/, are, >n on$iiile %labei $e-#oltri %o iale germane, gre#ate >n art $e romanti%me <i %entimentali%me on%er#atoare, ri% a % a o"ere <i % br!ie-e %e$imentri ! m!lt mai #aloroa%e. Pe a e%tea le #a "roie ta Degel >n "rimB"lan!l artei G "e SCaFe%"eare, %a! "e =oetCe $in eta"a %a $e mat!ritate (%"re $eo%ebire $e t?nr!l =oetCe <i mai ale% $e t?nr!l S Ciller, are "lti%er >n !n trib!t $e-agreabil i$eali-rilor $e fa t!r romanti ). S!nt $emne $e rememorat <i "o%t!latele $e "rin i"i! are, la anti"o$!l imitrii %l!garni e <i %terile a nat!rii, %!blinia! ne#oia .nat!raleii/, garant?n$ .l! r!ri mai "line $e onin!t <i $e #ia >n form <i !"rin%/. I$eal!l, %"!nea Degel, n! %e "oate o"ri la eea e e%te ne$eterminat <i interior, el treb!ie % %e eHteriori-e-e <i a form $eterminat omnilateral; an!me "rintrBo on%!b%tanial .legt!r ! a ea%t l!me a relati#!l!i/, are e%te l!mea nat!ral <i real G .fiin$ om!l, a e%t entr! $e%#?r<it al i$eal!l!i, trie<te >n Ci" e%enial, a !m <i ai i./ ()., I, 073). &ltminteri form!lat: .. &rta n! %e "oate $i%"en%a $e eea e e%te finit <i n! treb!ie %Bl trate-e a "e e#a e e n!mai r!, oi %Bl onto"ea% , on iliat, ! eea e e%te #eritabil./ ()., I, 010). & ent!area $in !rm "are a fi .$efen%i#/, <i e%te Ciar >n m%!ra >n are filo%ofia e"o ii era $ominat $e %"irit!ali%me; f ?n$ "arte $intre ele, Degel li %e o"!nea >n%, ! !n %im .reali%t/ <i .al real!l!i/ ie<it $in om!n. Termen!l .#i!/ re#ine >n teHt a !n atrib!t ineHtri abil al artei: arta e%te #iabil n!mai $atorit #ioi i!nii <i #italitii. )%te fire% % fie a<a, $eoare e arta e%te a"arena e%enei, %it!at .la miAlo >ntre %en%ibilitatea nemiAlo it <i !getarea i$eal/; <i $e #reme e ea %e a$re%ea- elor $o! %im!ri %!"erioare (.teoreti e/) ale om!l!i, #-!l!i <i a!-!l!i, are <i ele %!nt %"e ifi e miAlo itoare ale a e%tei %tri .$e miAlo / %en%ibileB %!"ra%en%iBbile. .'n fel!l a e%ta, %en%ibil!l e%te %"irit!ali-at >n art, "entr! >n ea %"irit!al!l %e >nfi<ea- %en%ibili-at/ ()., I, .B57), S r!"!lo<i "e ?t "o%ibil, n! #om ne%o oti grafia form!lei $in !rm: Degel $orea, fire<te, % "%tre-e >n "rimB"lan %"irit!l. 'n a ela<i tim", el >m"l?nta %"irit!l >n <i >l >m"letea ! %en%ibil!l, nat!ral!l, real!l. .&rta "l%m!ie<te >n forma fenomen!l!i eHterior, <i $e i toto$at nat!ral. ()., I, 71), .arta e%te Cemat % $e% o"ere a$e#r!l >n forma "l%m!irii arti%ti e %en%ibile. ()., I, 11), #aria- a eea<i orelaie, >n are "rimea- a$e#r!l %"irit!al, tot!<i >ntrBo in$e%tr! tibil !nitate ! %"e ifi aBi realitate arti%ti . .Nat!ral!l. e%te . eea e e #i! <i %im"l! al artei a art fr!moa%/ ()., II, :), !n nat!ral %!"erior "rin eman i"are, "rin libertate. 'n ra"ort ! ele reali-ate $e art, Degel ita eH"li it $i ton!l l!i Terenti! .Niliil C!mani a me olien!m "!to/ ()., I, 70). N! le!l A!$e ilor l!i rm?ne om!l <i .>n$re"tarea/ l!i %! e%i#.

Sig!r , eliberarea fiin$ on e"!t >n .tre"te/, artei i %e re-er#a $oar anti amera filo%ofiei. +ri !m, ontologia <i gno%eologia artei $ob?n$e% o arti !laie $iale ti , "e are %e #a >ntemeia o b!n "arte a e%teti ii ( antitati# <i alitati#), at?t $in %e ol!l tre !t, ?t <i $in el "re-ent. Degel, la r?n$!l %!, #alorifi a >n a e%te ambi#alene "o%t!lri ale %tr! t!rilor arti%ti e o %eam $intre int!iiile "re$e e%orilor <i ontem"oranilor %i. + atare int!iie, $intre ele mai "rof!n$e, >i a"arinea l!i =oetCe, "rin >mbinata on l!-ie a !nor a"roHimri !nilaterale !rente: .Nat!ra nBare %?mb!re, ni i oaA, )a e%te $at $intrBo $at/ G form!l >nti"rit %tatorni >n g?n$irea l!i Degel <i "e are #or re<te <i !lterioare in#e%tigaii $eBale l!i ,!Fa %. (!" !m n! e ni i eH l!%i# %"irit!al %a! eH l!%i# %en%ibil, arta n! "oate fi $oar interioar %a! $oar eHterioar, fie onin!t, fie form. S"e ifi !l artei G >n "rel!ngirea nat!rii, a ti# <i reator remo$elat G on%t to mai >n !nitatea .%?mb!rel!i/ <i . oAii/, eea e, on e"t!ali-at, e Ci#alea- ! !nitatea $intre general <i "arti !lar, e%en <i fenomen, ne e%ar <i a i$ental <.&. 'n. (. Parafra-?n$!Bl tot "e =oetCe, Degel !nea forma ! materia, >ntrBo $inami a %! e%i#elor $e#eniri: .6ateria are a "rimit form e%te, la r?n$!l ei, materie "entr! o no! form/ (F., I, 27). 8i #i e#er%a, %e >nelege. R! format!l onin!t e%te, >n art, !n r! onin!t, !n!l ineHi%tent "rin ineHi%tena eHteriori-rilor a$e #ate. .+ o"er $e art reia >i li"%e<te forma %a A!%t n! e%te, to mai $e a eea, ni i ea A!%t, a$i n! e%te o a$e#rat o"er $e art./ (). ,., 054), .$efe t!o-itatea formei "ro#ine <i $in me$io ritatea in%!fi iena onin!t!l!i/ ()., I., 43), arta .tran%form fie are form, >n toate "!n tele %!"rafeei #i-ibile, >n o Ci, are %!nt %e$i!l %!flet!l!i <i fa % a"ar %"irit!l./ ()., I, 113). 8i toate a%tea le ro%tea !n on#in%, !m i %Ba %"!%, . oniBi!ti%t/. Primat!l "e are >n genere Degel >l onferea onin!t!l!i (i$eii, %"irit!l!i) %e tran%fig!rea-, >n fa"t, >n aliaAele %ale "arti !lare, >ntrBo totalitate >n are forma %en%ibil, %e !n$, $e#ine "?n la a"t r%"!n-toare "entr! >ntreg!l an%ambl!, <i >n a e%t %en% ! a$e#rat o$ominant. 'n Ao !l #i! al %"irit!l!i #itali-at, $ominanta e $ominat, <i in#er%. &<a e%te $in "ri ina l!i .e%te/, a !nei eHi%tene >n %ine totali-atoare. Fenomenologia %"irit!l!i gl%!ie<te lim"e$e <i la oni : .+"era e%te./ (F. S., 009), .o"era a$e#rat. )%te fa"t!l G >n%!<i ($ie Sa Ce %elb%t)/ (F. S., 023); iar )%teti a n! %"!ne ni i ea alt e#a: o"era .e % t e/ arti%t!l. ,at!rile <i !nilateralitile f!-ionea- >n a ea%t omnilateral eHi%ten (obin!t "rin %"irit, "rin m!n , $e om). Forma e%te onin!t!l ei, material!l e%te i$eea eH"rimat, arti%t!l e%te eea e f"t!ie<te <i f"t!irea e%te realitatea "e are alii o re e"tea-: ."entr! <inele/ e%te ."entr! noi/. Re-!lt, la Degel, o l!me armonio% rot!nAit >n %ine, >n are .$ie Sa Ce %elb%t/, fiina, fiinarea, obie t!l, ontologi !l re-!m toate "o%ibilele %ale antinomii, a <i toate antinomiile ra"ortrii noa%tre la ea. & ea%t, $e<i i$eali%t "e "ar !r%, ontologi-are final a%ig!r artei o a!tonomie "e are n! a#em $e e o %!%"e ta $e !n .a!tonomi%m/ ab%ol!ti-ant. Degel %Ba tot %tr$!it % $elimite-e arta $e eea e n! e%te art, $e nat!r, $e <tiin, $e moral, $e religie: el eH"li a "entr! e e in ore t % %!b%tit!i artei .m!lti"le alte onin!t!ri <i intere%e eBi %!nt %trine/, .in%tr!irea/ %a! .>n$re"tarea moral/ %a! infl!enarea religioa%. +"erele $e art treb!ie .% %!b-i%te a obie te >n %ine libere <i infinite/, "e are n! %e !#ine .% le "o%e-i <i % le >ntreb!ine-i a "e !nele e %!nt folo%itoare "entr! ne#oi <i % o"!ri finite/ ()., I, 100). &rta e%te infinit >n finit!$inea ei, e%te o a"aren a e%enelor "ro"rii, ea treb!ie ontem"lat .liberal/, ! alte !#inte, ! o mare libertate interioar. Degel a rel!at ?te#a $intre "ro"o-iiile l!i @ant, nein%i%Bt?n$ tot!<i a%!"ra .$e-intere%rii/ A!$e ii e%tetii e $e g!%t, fiin$ %Ba grbit % re orele-e toate $i%tin iile, % rearti !le-e >ntreg!l >n are, $in no!, %e >nfre% teoreti !l ! "ra ti !l, ab%tra t!l ! on ret!l, %en%!l ! %emn!l, libertatea ! $eterminarea <.a. .+"era e%te/ <i %e onfirm >n integralitatea ei. +"era >n%emnea- <i rearea %a! re e"tarea o"erei, arti%t!l <i "!bli !l. ,a ni#el!l am?n$!rora,

Degel afirma >n fon$ a elea<i orelaii G $ar mai !. %eam orelaia ! >n%<i o"era, garant al f!ritor!l!i <i temei al re e"tor!l!i. Primat!l ontologi !l!i (!man <i !mani-at) "re%!"!nea "rimat!l obie t!l!i arti%ti , >n "olemi eH"li it ! .!mflarea. %!bie ti#i%t a %!bie ti#itii Degel on%emna talent!l <i geni!l, $ar n! a or$a o atenie eH e%i# a e%tei "roblemati i a e%teti ii, re%"e ti# o l!mina on%e #ent $in !ngCi!l f"t!irilor reale <i #erifi abile: ontea- .!nitatea talent!l!i <i a nat!rii l! r!l!i. (F. S., 007), !nitate >n are talent!l mo$elea- l! r!l, $ar i %e <i onformea- nat!rii l! r!l!i. =eni!l i %e "rea l!i Degel a fi o a"a itate general $e reaie arti%ti a$e#rat, iar talent!l G mai $egrab <ir!l a"tit!$inilor "arti !lare $i%tin te $e a %e manife%ta >n "ro$!%e fel!rite. 8i >ntrB!n a- <i >n ellalt, im"!l%!l nat!ral %e on#erte<te >n reaie %"irit!al; <i ! ?t arti%t!l e%te mai mare, ! at?t o % re!<ea% >n a ea%t on#er%i!ne % $e"<ea% "arti !laritatea, maniera, b!n!l "la >n $ire ia generalitii. Degel >l %ft!ia "e arti%t .% !ite $e "arti !laritatea %a %!bie ti# <i $e elementele ei a i$entale <i % %e !f!n$e $in "arteB i ! tot!l >n obie t.. ()., I, 0:2). &ntiromanti <i anti%!bie ti#, Degel ironi-a o!lt!l geni!l!i, %!"rali itarea genialitii $e nimi %!"ra#egCeate. Pentr! el om!l n! era eea e "ro lama, i eea e f ea el, n! eea e $orea, i eea e f"t!ia; .iar #anitii min inoa%e are %e >n l-e<te la on<tiina eH elenei interioare treb!ie % i %e o"!n a el !#?nt al e#angCeliei: .>i #ei re !noa<te $!" roa$ele lor/ .(). ,., 07:). Contea- n! at?t arti%t!l, ?t arta l!i, ontea- arti%t!l "rin <i >n arta l!i, $e $rag!l artei l!i, are #a onta a"oi "entr! noi toi, ei are o re e"tm. +bie t!l a %tatorni inter"!% >ntre %!bie t!l reator <i re e"tor, obie t!l a %!"rem riteri! al #alorii g?n$!l!i emi% <i a"tat, iat o on%tant, ea mai im"ortant on%tant Cegelian. (e fie are $at ?n$ Degel a$! ea #orba $e arti%t, el o f ea "rin "ri%ma o"erei <i "entr! >nelegerea a e%teia. .C i eea e e%te $e "rim or$in <i %!"rem n! e%te ineH"rimabil!l, >n ?t "oet!l ar fi e#ent!al mai "rof!n$ $e ?t eea e >nfi<ea- o"era, i o"erele l!i %!nt eea e are arti%t!l mai b!n, <i a$e#r!l are e%te el, e%te el a arti%t, iar eea e rm?ne >n interior n ! e%te el./ ()., I, 0:1). 7. I%tori%m!l!i im"li it i %e ata<ea- i%tori%m!l eH"li it, el ont!rat "e "ar !r%!l !nei #i-ibile i%torii. 8i $a , "entr! a fiHa lo !l "e are Degel 1. N & atrib!it >n $e-#oltarea %"irit!l!i artei, am a%o iat )%teti ii, aA!ttor, Fenomenologia %"irit!l!i <i Filo%ofia %"irit!l!i, at!n i "entr! a e#i$enia mo$!l >n are a on e"!t Degel $e-#oltarea %"irit!l!i artei #a treb!i a, alt!ri $e )%teti , % in#o m G "entr! >n e"!t G Prelegeri $e filo%ofie a i%toriei <i Prelegeri $e filo%ofie a religiei. +mogenitatea on e"iei e, $ealtfel, "robat <i $e alte l! rri. + "agin $in Prin i"iile filo%ofiei $re"t!l!i % Ciea- .>m"riile !ni#er%al i%tori e/ >n .!rmtoarele "atr!: 1) ea oriental, 0) ea grea , 2) ea roman, 5) ea german/ ((., 241). Filo%ofia i%toriei reia, >n a ela<i %"irit, .$i#i-i!nea i%toriei !ni#er%ale/, orel?n$ filogene-a ! ontogene-a: .+rient!l. )%te #?r%ta o"ilriei i%toriei/; . ! #?r%ta tinereii treb!ie a"oi om"arat l!mea gre ea% /; .Im"eri!l roman/ a"are $re"t .o"er %obr a #?r%tei $e brbie a i%toriei/; $!" are intr >n % en .Im"eri!l german/, e Ci#alent .#?r%tei btr?neii/, >n %en% $e #?r%ta >n are %"irit!l <iBar fi $ob?n$it .mat!ritatea %a $e%#?r<it/ (., 135B139). C n! e%te #orba $e o grat!it %a! fa il metafor o $o#e$e<te rel!area om"araiei $intre #?r%tele 1 i%tori e <i #?r%tele om!l!i >n Filo%ofia religiei: .Co"il!l e%te >n >n "rima nemiAlo it !nitate a #oinei <i a nat!rii, at?t a "ro"riei nat!ri, ?t <i a elei >n onA!rtoare. & $o!a trea"t, #?r%ta tinereii, in$i#i$!alitatea $e#enin$ "entr! %ine, %"irit!alitate #ie, nefiH?n$!B<i >n % o" "entr! %ine, %"irit!alitate are %e -bate, n-!ie<te <i arat intere% "entr! tot eBi ie%e >n ale. & treia trea"t, #?r%ta brbiei, e%te m!n a >n #e$erea !n!i % o" "arti !lar r!ia i %e %!"!ne brbat!l, r!ia >i on%a r forele %ale. + !ltim trea"t ar fi #?r%ta btr?neii, are, a#?n$ >naintea %a general!l a % o", !no% ?n$ a e%t % o", %Ba re>ntor% $e la #ioi i!nea "arti !lar a m!n ii la % o"!l general, la % o"!l final ab%ol!t; are $in #a%ta $i#er%itate a eHi%tenei %Ba on entrat >n

a$?n !rile infinite ale fiinriiB>nB%ine./ (R., 174) Celor "atr! #?r%te in$i#i$!ale le ore%"!n$, $e a%t $at, .religia nat!ral/, .religia in$i#i$!alitii %"irit!ale/ (<i, >n a$r!l ei, .religia fr!m!%eii/), .religia finalitii %a! a intele t!l!i/, .religia ab%ol!t/ G a$i , $in no!, +rient!l, =re ia, Roma <i =ermania. + ontologie %o ial mai #ariat <i eterogen e%te r?n$!it "e !ni !l .fir/ al omogeni-rii logi e, "ro e$e! are %im"lifi >ntr! ?t#a l! r!rile, $ar le <i larifi "rin "ri%ma #i-i!nii >m"rt<ite. Vi-f!nea e%te i$eali%t >n m%!ra >n are tot!l %e "etre e >n %fera .%"irit!l!i/, e %e a!to$e%a#?r<e<te >n ele $in !rm, <i, >n on%e in, %e <i a!to%!"rim >n ab%ol!t; o mi< are a i$eii are toto$at re-!m <i mi< area real!l!i, >ntrBo i%tori itate eH"li it <i i%tori i-are on%e #ent. 6arH #a "!tea rel!a >n Intro$! erea man!% ri%elor %ale e onomi e $in 1479B1474 i$eea . o"ilriei %o ietii omene<ti/, a .trea"t are n! %e mai >ntoar e ni io$at/, f ?n$ $i%tin ia >ntre . o"iii r! re% !i/ <i . o"iii normali/ (. o"ii normali a! fo%t gre ii/), #ariin$ a$i G "rin in l!$erea ambelor "rime tre"te >n a$r!l elei $int?i #?r%te G int!iia Cegelian, in l!%i# >n eea e "ri#e<te %!gerarea legt!rilor fire<ti $intre "re"on$erena fr!m!%eii <i o an!me etate !man in$i#i$!al <i i%tori . 'naintarea "e tre"tele .#?r%tei/, at?t >n Filo%ofia i%toriei, ?t <i >n Filo%ofia religiei, are a"roa"e ontin!! >n #e$ere arta %a! G >n terminologia noa%tr ontem"oran G. Valorile e%teti e/. Pentr! Degel fie are trea"t a i%toriei in l!$e totalitatea "ro"riilor ei manife%tri, "rintre are o"erele $e art $ein $e reg!l o "on$ere im"ortant. (e a eea, a"roa"e tot e %e afirm ! "ri#ire la a!tomi< area i%toriei <i a religiei om"letea-, fire% <i armonio%, $e%f<!rrile )%teti ii. (!" !lt!l l!minii, la "er<i, %a! % !f!n$area >n %en-!alitate, la babiloneni <i %irieni, "entr! $omeni!l no%tr! $e "reo !"ri $ob?n$e<te o #$it >n%emntate .religia nat!ral >n tre ere la o trea"t %!"erioar/, tre ere fiHat >n religia G <i >n arta G egi"tean. Religia egi"tean e%te "re-ent "entr! noi >n o"erele $e art ale egi"tenilor, >n eea e ne %"!n a e%tea oneHat ! eea ne ine $e i%torie.. (R., 230). Potri#it % Cemei i$eali%te Cegeliene, %"irit!l egi"tean l!"t,; "entr! a %e elibera $in al t!irile nat!rii./ (., 031), el e%te >n "e A!mtate a%er#it nat!rii, $ar tin$e >n $e "e a !m tre libertatea %"irit!l!i. (o#a$a Degel o $e% o"er >n re"re-entrile ambi#alene, e! a" $e om <i tr!" $e animal, >n a-!l SfinH!l!i, "re !m <i >n m!lte alte miAlo iri, >n enigmati e, >ntre %emn <i %en%, fig!r <i %"irit, %en%ibil <i %"irit!al. )gi"t!l na<te .religia fermentaiei/, "rintre altele eHerB%?n$!B%e. a !n .giganti me<terB on%tr! tor/, %!"!% >n% mai $egrab "rin i"i!l!i morii $e ?t #ieii. Paginile on%a rate, >n ambele i l!ri $e "relegeri, i%toriei, religiei <i artei egi"tene $e-#olt int!iiile Fenomenologiei %"irit!l!i <i ir !m% ri!, toto$at, on e"ia )%teti ii $e%"re trea"ta .%imboli / &. &rtei, S!nt "agini remar abile, >n i!$a !nor "rea %tri te !nifi ri <i omogeni-ri logi e; ab%ol!t remar abile, $e "il$, rm?n ob%er#aiile ! "ri#ire la f!n ia %imboli , $ar toto$at interme$iar, a SfinH!l!i, int!it $re"t on entrat al enigmei egi"tene <i $re"t "re#e%tire a "ro"riei %ale $e-legri. Ve Ci!l <i no!l Degel le $e% ifra $intrBo a eea<i !no% !t "o#e%te, mar ?n$ tran-iia tre l!mea grea ; n! fort!it %Ba i#it la Teba tra$iionala "l%m!ire egi"tean, >ntreb?n$!Bl "e +e$i" . ine !mbl $imineaa "e "atr! "i ioare, la amia- "e $o!, iar %eara "e treiP/; <i, .$?n$ r%"!n%!l e%te #orba $e om, +e$i" a f !t a %finH!l % %e "rb!<ea% $e "e %t?n / (I., 012). 'n ealalt l! rare, eHB"lieitarea a e%tei legen$e era rel!at >nto mai: .)nigma e%te $e-legat; %finH!l egi"tean, "otri#it !n!i mit "lin $e %emnifi aie <i $emn $e a$miraie, e%te ! i% $e !n gre , iar enigma a fo%t $ie-f?egat a%tfel: onin!t!l e%te om!l, %"irit!l are %e <tie "e %ine liber/ fiP 235). Iat !ltim!l !#?nt egi"tean, "rim!l !#?nt gre , >n "er !tanta inter"retare e neBo ofer Degel. 'n filo%ofia i%toriei %e tre e $ire t la a el .%"irit fr!mo%/ "e areBl e#i$enia- .l!mea grea /; >n filo%ofia religiei %e tre e la .religia in$i#i$!alitii %"irit!ale/, %!b$i#i-at >n trei: .religia %!blimitii/ (i!$ai ), .religia fr!m!%eii/ (elen), .religia finalitii %a! a intele t!l!i/ (roman). (iferenele $e on%e !ie n! %!nt $e i%i#e: >n "rima $intre rile itate, )gi"t!l era

>nfi<at a re!nin$ %en-orial!l (%en-!al!l) <i %"irit!al!l, el $in !rm e#i$eniin$!B%e .%!b forma g?n$irii "!re <i ab%tra te la i!$ei/ G a o %inte-, a<a$ar, logi !lterioar, >ntre +rient!l e#a mai >n$e"rtat <i el i!$e!; >n ealalt arte, logi !l %e %!bor$onea- i%tori !l!i e#a mai on%e #ent, i!$ai%m!l fiin$ $e a%t $at el inter"!% >ntre )gi"t <i =re ia. Unei tran-iii i %e orela alta, "e are o e#i$enia .religia %!blim!l!i/. 6o$ifi area $e $etali! ne $eranAea- ! at?t mai "!in ! ?t, %!blimitatea fiin$ o >nlare a %"irit!l!i $ea%!"ra nat!ralitii G o i$ee mrea neg?n$!B<i material!l >n are mai e%te ne#oit % %e mainife%te G i!$ai%m!l %e "oate eHer%a >n mai mi m%!r >n "lan arti%ti , el mai "!in >n "lan!l artelor "la%ti i-atoare. )H"re%ia la oni <i entral a %!blimitii Degel o #e$ea >n elebra form!l $e la >n e"!t!l Ve Ci!l!i Te%tament, .(!mne-e! a -i% % fie l!min, <i %Ba f !t l!min/ G form!l "e are o rein!%e, n! >nt?m"ltor, <i a el tratat $e%"re %!blim $e la >n e"!t!l erei noa%tre, m!lt #reme (gre<it) atrib!it l!i ,ongin. .& ea%ta e%te %!blimitatea: nat!ra e%te, re"re-entat a total negat, %!bA!gat, tre toare/ (R., 259), tot!l %e on entrea- >n !#?nt a %inonim al !nei nem%!rate "!teri $!mne-eie<ti. Religia i!$ai a %!blimitii, elebr?n$ !n (!mne-e! !ni , ne%f?r<it <i atot"!terni , fa $e are toate re"re-entrile %!nt tr$toare, Degel o on%i$era n! foarte a"t "entr! eHteriori-rile arti%ti e (eH e"iile nef ?n$ $e ?t % onfirme reg!la); %"re $eo%ebire $e ame%te !rile nat!raleB%"irit!ale egi"tene <i, mai ale%, $e eea e >n =re ia anti merit ! "ri%o%in tit!lat!ra $e .religie a fr!m!%eii/. Degel a fo%t !n !no% tor eHCa!%ti# al anti Citii elene, $e a e%t fa"t #om mai a#ea "rileA!l % ne on#ingem, a <i $e >ntreaga %a $rago%te >n$re"tat, >n "lan e%teti , <i n! n!mai, tre a ea%t %"irit!alitate. )a >i a"rea $ominat $e o alm <i >n ?nttoare, %ie<i %!fi ient libertate a eHteriori-rilor "erfe t a$e #ate interior!l!i; a a ea trea"t a %"irit!l!i e %e %!r"rin$e "rin <i >n .in$i#i$!alitatea fr!moa%/, ! $eo%ebire "rintrBo for ni i ?n$ "?n at!n i bn!it a "la%ti itii <i "la%ti i-rii, are ."re% Cimb "iatra >n o"er $e art/. Filo%ofia i%toriei $i%tinge, >n a$r!l l!mii gre e<ti, .o"era $e art %!bie ti#/, >n are, "rin Ao %a! ?nt, om!l >n arne <i oa%e %e "o%t!lea- a arti%t; .o"era $e art obie ti#/, ea mai im"ortant, >n are religia -eilor gre i ne a"are a art % !l"t!ral a -eilor gre i; <i .o"era "oliti /, "ro"rie $emo raiei ateniene, >n are Peri le %e manife%t a .om $e %tat ! !n ara ter anti % !l"t!ral/, *e!% al &tenei, !m >l n!me<te &ri%tofan, arti%t "e m%!ra l!i )% Cil %a! a l!i Sofo le. Remar m $in no! o "arial in#er%are a tratrii, $e a%t $at om"arati# ! Fenomenologia %"irit!l!i: .>n e"!t!l!i %!bie ti# al artei gre e<ti/, "rin om!lBarti%t, >i !rmea- .in$i#i$!alitile obie ti#e fr!moa%e/, o"erele "la%ti e >nfi<?n$ -eii <i %!"ra"!n?n$!B%e, $e fa"t, -eilor. &<a <i e%te mai ore t, obie ti#area on%tit!in$!B%e >n n! le! al religiei <i al artei, al !nei religiiBarte, i .-eii gre e<ti eH"rim eea e %!nt ei >n<i<i/ (I., 024), <i ei %!nt eea e eH"rim, eH"re%i#itatea "la%ti e%te !ni a lor fiin <i fiinare. 'n toate a e%te t!fei i"o%ta-e, >n%, .%"irit!l gre e% e%te arti%t are "re% Cimb materia >n %en% <i %"irit/ (I., 020), iar .a ea%t r%! ire a nat!ral!l!i la %"irit!al e%te Ciar %"irit!l gre e% / (I G 029). Degel era "ermanent >n ?ntat $e >nflorirea fr!moa% a fr!mo%!l!i #ieii gre e<ti >n a"roHimati# n!mai 13 $e ani, $e la r-boaiele me$$ee "?n la r-boi!l "elo"one%ia . Filo%ofia religiei eH"li >n a eia<i termeni a ea%t mira !loa% ?<Bnire ambi#alen <i >n %ine rot!nAit a !manitii. )a !rmre<te tre erile ei interioare, $e "il$ "rin Promete!, titan "re#e%titor al noilor -ei <i al om!l!i; "rin Der !le, .%ing!r!l -e! are e re"re-entat a om, om e a fo%t %trm!tat "rintre -ei/ (R; 29:) G "erfe t >n$re"tit, $eoare e .. Forma >n are %en%ibil!l eH"rim "e trea"ta noa%tr $i#in!l e%te fig!ra omenea% / (R., 249), $eoare e .a ea%t religie e%te o religie a omene% !l!i/ (R., 2:3). Degel in%i%t, a <i >n )%teti a, a%!"ra a e%tei %!"ra"!neri <i i$entiti, % !l"torii <i "oeii fiin$ ei e iBa! f !t "e gre i %B<i !noa% -eii: .>n *e!% al l!i Fi$ia% a! int!it gre ii "e (!mne-e!l lor/ (R G 241). Iat moti#!l "entr! are tratarea .religiei fr!m!%eii/ %e tran%form, "e ne%imite, >n tratarea fr!m!%eii <i a artei, >ntrB!n a"itol $e e%teti "ro"ri!B

-i%. Domer, &na reon <i Fi$ia%, )% Cil, Sofo le <i &ri%tofan $e#in "robele $o#e$itoare alle !nei .religii/ are e%te art <i nimi alt e#a. Ceea e n! %e mai "oate %"!ne $e%"re .religia finalitii %a! a intele t!l!i/, n! total religie, ! at?t mai "!in art, mai $egrab "oliti , "ragmati%m, "ro-, .. ,a romani a"ar "ro-a #ieii, on<tiina finit!l!i "entr! %ine, ab%tra ia intele t!l!i <i a%"rimea "er%onalitii/ (1., 091), .%"irit!l roman a >nf"t!it neferi irea nimi irii #ieii fr!moa%e <i a on<tiinei/ (R., 503). &%"e t!l $in !rm e%te "olemi , a mai tot eea e a % ri% Degel $e%"re Roma anti <i, >n$eo%ebi, $e%"re arta ei. &rt on%i$erat $e el $egra$at <i obligatori! $egra$at, >n ab%ena !nei #iei "oeti e <i a linei #i-i!ni "oeti e a%!"ra #ieii. =reoii %Ba! in%"irat $e la egi"teni, $ar a! ri$i at a ea%t mo<tenire la ea mai >nalt ! "!tin trea"t arti%ti ; romanii a! "rel!at tot!l $e la gre i, $ar .mitologia grea a"are la ei moart <i %trin/, $re"t are Virgili! <i Dorai! n! a! !m %e m%!ra ! Domer. &rta >n e"e % %e e%tom"e-e a "rin i"al %fer $e a!to !noa<tere !man, in$ire tei religio-iti G "rin art G >i ia >n ele $in !rm lo !l .religia ab%ol#it/, ea "ro"ri!B-i%, re<tin, <i ea filo%ofi >nlat. Filo%ofia i%toriei !"rin$e "tr!n-toare "agini $e%"re .&rta <i <tiina a $i-ol#are a e#!l!i me$i!/, "en$ant $e a%t $at al elebrei ara teri-ri a Rena<terii $atorate l!i )nBgel%: %t!$i!l anti Citii (!maniora), arta ti"ar!l!i <i $e% o"eririle geografi e "ot fi a%em!ite., ! a!rora, are $!" l!ngi f!rt!ni "entr! "rima $at an!n $in no! o -i fr!moa%. (I., 242); re !noa<tere im"ortant a %!"erioritii Rena<terii fa $e e#!l me$i!, .-i!a fr!moa%. ne"r?n$!BiB%e tot!<i l!i Degel %Bar on#erti >n .-i!a fr!mo%!l!i.: .mreia "o-iiei l!mii mo$erne e%te a<a$ar a ea%t !f!n$are a %!bie t!l!i >n %ine, e fa"t!l finit!l %e <tie "e %ine >n%!<i a infinit <i e%te >m"o#rat ! o"o-iia "e are e%te m?nat %Bo re-ol#e. (R., 524). (!" finit!$inea "ro-ai a Romei, .%"irit!l german e%te %"irit!l l!mii noi, al rei % o" e%te reali-area a$e#r!l!i ab%ol!t a a!to$eterminare infinit a libertii, a a elei liberti are are $re"t onin!t forma ei ab%ol!t/ (I., 207) G a a elei liberti ab%ol!te, "e are Degel o re#en$i a orgolio% "entr! %ine. Tre ?n$ $e la on e"t!l fr!mo%!l!i arti%ti la o .totalitate $e forme <i tre"te "arti !lare/ ()., I, 40), l!i Degel n!Bi rm?nea $e ?t % %e onforme-e "ro"riilor "remi%e <i $e%f<!rri. )%teti a "o%t!lea- .trei ra"ort!ri ale i$eii fa $e forma ei $e eH"re%ie arti%ti /: a ea .%im"l !tare a fig!rrii/ "e are o e#i$enia- .forma %imboli a artei/ (in l!%i# .>n Ci" % ! b 1 i >n/); a$e #areia $e"lin a formei arti%ti e <i a onin!t!l!i arti%ti "e are, "rin .f i g #i r a omenea% /, o e#i$enia- forma arti%ti . la%i /; <i a ea .form romanti a artei/ >n are onin!t!l $e#ine .l!mea interioar a/, >n a$r!l !nei noi nea$e #ri e Ci#alente eliberrii %! e%i#e $e finit!$inea formei arti%ti e ()., I, 40B44). (!" are !rmea- orelarea tre"telor "arti !lare ! in$i#i$!ali-rile "e arte: a %imboli !l!i il arCite t!ra, a la%i !l!i ! % !l"t!ra, a romanti !l!i G "e r?n$ G ! "i t!ra, m!-i a <i "oe-ia. Si%tem!l e%teti e%te "e $e"lin onfig!rat, >n l! rarea are i %e on%a r <i >n toate elelalte l! rri are >l lm!re% %!"limentar. 1. Con%tr! ti#i%m!l >n tria$, tri$imen%ional <i tri!ngCi!lar, e%te notori! at?t >n an%ambl!l filo%ofiei l!i Degel, ?t <i >n "rile ei on%tit!ti#e. )%teti a %e onformea- <i ea a e%t!i "rin i"i! $e %e ionare, formal <i $e onin!t, l!ntri <i eHteriori-at. 'm"rirea eH"!nerii >n general, "arti !lar <i in$i#i$!al e%te !n "rim ni#el, "e are >l $etalia-, a"oi, tria$e la ni#ele $e %tr! t!r tot mai limitate. &"roa"e fie are %tr! t!r a"are la Degel, >n $e-#oltarea %"irit!l!i, a miAlo ie <i miAlo itoare >ntre !n anterior <i !n !lterior, $e reg!l !n inferior <i !n %!"erior. Ca atare ea e%te "rin%, logi <i i%tori , >n "!n t!l me$ian al !nei treimi, $!" are e$ea- a ela<i lo <i rol !rmtoarei %tr! t!ri <.&. 'n. (. Tria$a e%te form!la "entr! moment >nmrm!rit a ne>n etatei $e#eniri, "ro e% ontin!! "e are Degel >l ."!n ta/ "rin interme$i!l ei. SBar "!tea %"!ne, $i%o iin$ "entr! moment lat!rile, tria$a e%te .re-!mat!l logi / >n$eob<te "referat al i%toriei <i al i%tori !l!i; n! le!l %in ron al $ia roniei.

Perimetr!l $e miAlo al %i%tem!l!i e%teti Cegelian, el "e are lBam n!mit ."arti !lar/, !"rin$e trei forme ale eHi%tenei <i $e#enirii arti%ti e: %imboli !l, la%i !l <i romanti !l; romanti !l !"rin$e trei arte "refereniale: "i t!ra, m!-i a <i "oe-ia; "oe-ia !"rin$e trei gen!ri $e eH"rimare: liri , e"i <i $ramati ; $rama !"rin$e trei %"e ii ale onfig!rrii ei trage$ia, ome$ia <i $rama "ro"ri!B-i%. Pentr! %im"lifi are am in$i at $oar ?te o no! treime $eri#?n$ fie are !ltim %e i!ne a treimii anterioare, o"eraia ar "!tea fi >n% eHtin% a"roa"e la toate momentele >nln!ite, >n are o %!b%"e ie $e#ine a"oi %!"ra%"e ie a altor trei %"e ii, >ntrB!n i!re< al ramifi rilor, $etaliate "?n la arg!mentele "e are Degel le en!mera >ntrBo or$ine tria$i ,. Not?n$!Ble %! e%i# ! trei ifre arabe, latine <i gre e<ti (a$e%ea fie are >n interior!l eleilalte). Se manife%t >n a ea%t on%tr?ngtoare .fig!rare/ tri!ngCi!lar a el $e% in riminat eH e% $e %i%tem, "?n la !rm ine#itabil mortifi ator. 6ai intere%ant $e ?t a ea%t e#i$en % CemaB i-atoare mi %e "are a fi, >n%, a"a itatea fr egal al l!i Degel $e a int!i, "re% !rtat, bogia ne%f?r<it a real!l!i >n Ciar a$r!l a e%tor % Ceme. C i, ne>n$oielni , "re%!"!%a %! e%i!ne $e la %imboli !l arCite t!ral G la la%i !l % !l"t!ral, iar a"oi la romanti !l "i t!ral, m!-i al <i "oeti e%te o % Cem, $ar !na are %!r"rin$e, tot!<i, efe ti#e $ominante %"irit!ale (<i materiale) ale "erioa$elor i%tori e in#e%tigate, a <i ale artelor "e at!n i $ominatoare. 8i, re a"it!l?n$ on%tr! ia a%tfel re-!ltat, ne #a mira n! at?t fal%!l, ?t a$e#r!l ei, n! !nilateralitatea, i on%!b%taniala ei m!ltilateralitate. Tria$a %imboli B la%ieBromanti e%te re#elatoare >n a e%t %en%. )a e%te o $i#i-i!ne, !m am %"!ne a%t-i, morfologi <i ti"ologi , >n are .re%t!rile/ !rentelor bine ir !m% ri%e i%tori %e eHtra"olea- ! intenii $e generali-are maHim. (!alitatea !ltimilor $oi termeni e%te, >n fon$, ea are #a "reo !"a >ntreg!l %e ol al QIQBlea <i >n e"!t!l el!i "re-ent, >n a e"i!nile $i#er%e "e are T!$or Vian! le #a a"ta a i"o%ta-e ale .$!ali%m!l!i artei/. Pe Degel n!Bl intere%a! >n% la%i i%m!l <i romanti%m!l G $e "il$ a el neo la%i i%m fran e- al %e ol!l!i al QVIIBlea "e are romanti%m!l, tot fran e-, $ar <i engle- %a! german >l #or >nlo !i >n %e ol!l al QVIIIBlea G $e<i el reinea <i in l!$ea >n generali-rile %ale $atele a e%tor onfr!ntri <i >nlo !iri $e !rente literare <i arti%ti e. Ceea e >l intere%a era !n !ngCi a%emntor, >n "lan teoreti , ! el "e are =eorge Cline% ! >l #a e#i$enia $re"t la%i Bromanti (<i baro ), a"ro"o $e literat!ra %"aniol, literat!ra >n genere, ti"ologiile om!l!i <i reaiei !mane >n an%ambl!. ,a Degel, >n%, ti"ologi-ar a era on$!% mai $egrab ."e #erti al/ $e ?t ."e ori-ontal/, n! at?t. Str! t!rali%t., ?t geneti ($e<i trimiteri %"re !n %!i generi% .%tr! t!rali%m geneti / ar "!tea fi $e% o"erite <i >n anali-ele %ale). .Sntatea e%te "ro"oria. Joala e%te o $ i %B"ro"orie/ (). EV., 771B779). Form!la $in Filo%ofia nat!rii. N Con%onant alteia, a%emntoare, $atorate l!i =oetCe, ar "!tea fi on%i$erat $re"t moto "entr! $iCotomia la%i Brornanti ; <i Ciar "entr! triCotomia %imboli B la%i Bromanti , i Degel e%te $iale ti ian on%e #ent, "entr! el !n!i $e-e Cilibr! !lterior >i ore%"!n$e <i !n!l "remergtor %tr! t!rii e Cilibrate: %!b ra"ort!l afirmaiei .$e miAlo / treb!ie % eHi%te o "reB negaie <i o "o%tBnegaie, !na "remergtoare <i alta %!"r$matoare. N S Ci?n$ >n% l! r!rile >n a e%t mo$, %Bar "!tea re$e %!germ >n$re"tirea $e"lin n!mai a .miAlo iei/ G $e #reme e $oar ea ore%"!n$e "re%!"!%ei .%nti/. To mai >n a e%t "!n t ><i tr$ea- %i%tem!l !nilateralitatea; on ret, >ntrBo atenie maAor a or$at la%i !l!i om"arati# at?t ! %imboli !l, ?t <i ! romanti !l, <i $in "!n t $e #e$ere relati# ( antitati#) <i $in "!n t $e #e$ere. &b%ol!t (#alori ). Pentr! Degel arta la%i e Ci#ala, >n ele $in !rm, ! arta a art, ! o %"e ifi %ntate arti%ti "e are a "!t!tBo $ob?n$i n!mai #?r%ta a$ole% entin, "ro"orional <i armonioa%, a =re iei anti e. Si%tem!l im"!nea o ore%"!n-toare $e"re iere a eea e a "remer% la%i !l!i G "rin $i%"ro"orie <i r!"t!r l!ntri G $ar <i a eea e iBa !rmat, %!"erior >n alte "lan!ri, "entr! alt e#a, a art tot!<i inferior.

& ea%t %il!ire $e an%ambl! a i%toriei, "otri#it i$eal!rilor e%teti e Cegeliene, $ar <i neo la%i i%melor "rel!ngite "e tr?m!Brile %"irit!ale germane, "re-ente $e i "rintre m!li il!<tri onfrai ai filo%of!l!i G a ea%t e#i$ent !nilateralitate onine >n% n!meroa%e, $etaliate. 6!ltilateraliti. interioare, >n Ciar analiti ile e"o ilor arti%ti e %i%temie ne$re"tite. Degel <tia % a !m!le-e ob%er#aii $intre ele mai "ertinente ! "ri#ire la ambele .eHtreme., lt!ralni e >n form <i fon$, ale tria$ei %ale. (o#a$a ea mai on#ingtoare a %!r la%rii % Cemei "rin $etalii neBo f!rni-ea- .%imboli !l.. 8tim Degel a $e% on%i$erat, neA!%tifi at, o b!n "arte $in arta #e Ce eHtremBorienBtal ($e "il$ Cine-), <i %Ba limitat la "rea "!in >n "ri#ina artei orientale >n an%ambl!, %!b%!mata ."reBartei.. 8i tot!<i, >n om"ararea, % -i em, a e"o"eilor in$iene ! ele Comeri e, "!n tele $e #e$ere filo%ofi "re on e"!te % >nln!ie ! altele i%tori ore te, in l!%i# >n eea e "ri#e<te %alt!l $e la nemB%!rarea In$iei la m%!ra inerent re"re-entrilor elene. Con e"t!l $eK Simbol/ <i el $e .%imboli / "re%!"!n o .in$iferen a .%emnifi aiei fa $e %emn!l %!. ()., I, 210), $oar o !tare a formelor arti%ti e a$e #ate onin!t!rilor %"irit!ale, .o l!"t a onin!t!riilor are re"!gn >n artei a$e#rate <i a formei tot at?t $e "!in omogen ! el., .o ontin! $i% or$ie $intre %emnifi aie <i form. ()., I, 207B201). Con%tatrile %!nt aHiologi $e"re iatoare, $ar ontologi "rof!n$e, >ntr! ?t ofer o Ceie inter"retati# "entr! %!"rali itarea oriental, eHten%i#, a .%en%ibil!l!i nemiAlo it. ( a %!ger?n$, %imboli , ab%ol!t!l), "entr! .li"%a $e m%!r a "l%m!irilor., "entr! .ame%te !l grote% al nat!ral!l!i <i !man!l!i. <.&. 'n. (. Remar ile l!i Degel "ri#in$ nem%!rat!l a "rin i"i! in$ian al % Cimbrii, %a! %!blim!l "%almilor ebrai i a a"roHimare (negati#) a atot"!terni iei, %a! "ro"en%i!nea egi"tean tre olo%al %!r"rin$ o a eea<i $ominant >n #ariaii, $ominan ne>n$oielni . (!" arta "er%an, in$i <i ebrai , Degel %Ba o"rit $in no! ! "re $ere la arta egi"tean $eoare e la a e%t ni#el $e >m"linire a #-!t >n egi"teni .a$e#rat!l "o"or al arte i. ()., I, 212). )%te o art %imboli "rin eH elen, are $in a e%t moti# ><i g%e<te eH"re%ia >n arCite t!r <i >n ieroglife (n! >n limba "ro"ri!B-i%), olo%ale <i enigmati e toto$at. .Pirami$ele %!nt !n. 'n#eli< eHterior >n are -a e a% !n% !n interior. ()., I, 217), %!gerea- ambele atrib!te; a <i eHem"l!l, rel!at, al SfinH!l!i, .oare !m %imbol al >n%!<i %imboli !l!i. ()., I, 21:), a <i imaginea "%rii PConiH, >m"r!m!tat $in #iaa nat!ral, $ar %imboli-?n$ mi%t!irea $e %ine a eHi%tenei <i a %"irit!l!i, $iale ti a #ieii <i morii, i #iaa ><i ."regte<te >n "ermanen %ing!r r!g!l <i %e mi%t!ie "e a e%t r!g, a%tfel >n ?t $in "ro"riaBi en!< % %e i#ea% mere! #iaa no!, "roa%"t <i >ntinerit/ (., 92), o tran%fig!rare e Ci#alent e! "!rifi area, $ar >n "rin% >n im"!ritatea re"re-entrii "reB !mane ("a%rea) <i, a atare, a"arBin?n$ >n R%rit!l!i, n! &"!%!l!i. Se ame%te >n toate G a e%tea $i%"re!l <i l! i$itatea, $i%"re!l "entr! eea e >n n! e <i n! "oate fi m%!r, laritate, >nelea"t limitare, armonie G toate "ro"rii %"irit!l!i gre G <i l! i$itatea "entr! "erfe i!nile ara teri%ti e a e%t!i %ta$i! $e "re%!"!% im"erfe i!ne. (im"otri#, .romanti !l/ tin$e tre "erfe i!nea "!rifi at a %"irit!l!i, moti# "entr! a fi l!$at, $ar on%i$erat $in no! ina$e #at ne#oilor artei. Unitatea onin!t!l!i <i a formei %e r!"e a !m >n fa#oarea el!i $int?i, a limbii %!b%taniale <i a limbaAelor e%eniali-ate, i .a$e#rat!l onin!t al romanti !l!i e%te interioritatea ab%ol!t, iar forma ore%"!n-toare a e%teia e%te %!bie ti#itatea %"irit!al a %e%i-are a in$e"en$enei <i libertii %ale/ ()., I, 704). Degel era "arti-an!l a e%tei interiori-ri tre"tate, $e nat!r m!-i al <i liri (tonaliti f!n$amentale ale romanti !l!i), "arti-an!l a e%tei $i%o ieri $e eHterior, are >n% %!r"a tre"tat >n$re"tirea artei. & ea%ta ar fi % Cema. 'n limitele ei %e "ron!n >n% A!$e i "re i%e <i "reioa%e a%!"ra fel!l!i >n are G "rin re"re-entarea "atimilor l!i Dri%to% G e%te imaginat romanti moartea, %"re $eo%ebire $e moartea la%i ; $e%"re r!l fa!%ti , $e%"re onoarea a#alerea% , $e%"re i!bire a i$eal %"irit!al %!"rem "entr! romanti i, $e%"re fi$elitate a %entiment la r?n$!l l!i $ominator, Degel >i in#o a "e (ante, Petrar a, Jo a io, "e (i$erot, S CiBller <i =oetCe, "e %"anioli, engle-i,

olan$e-i <i germani, in#o a "oe-ia $e $rago%te %!b%tanial >nnoit "rin in$i#i$!ali-areB(. Tot!l %e >n#?rte<te >n A!r!l fa"t!l!i a e%ta o i!be<te to mai "e a ea%ta, <i a ea%ta "e a e%t a., )., I, 791), a"a itatea "i t!rii mo$erne (olan$e-e, ! $eo%ebire) $e a $etalia #iaa a%ni obi<n!it, $e a miAlo i (<i >n "oe-ie) .interior!l romanti . >n .toate ir !m%tanele, >n mii <i mii $e %it!aii, $e %tri <i $e relaii, $e rt iri <i om"li aii, $e onfli te <i %ati%fa ii.. ()., I, 132) G eea e $! ea, finalmente "rin %!"rali itarea obie ti#itii "ro-ai e <i a %!bie ti#itii %entimentelor, la .$e a$ena artei romanti e.: .$e a$ena artei a on%tat, "e $e o "arte, mai ale% >n re"ro$! erea eHterior!l!i obie ti# >n formele l!i a i$entale, "e $e alt "arte, >n !mor a eliberare a %!bie ti#itii >n formele ei interioare a i$entale. ()., I, 114). & i$ental!l ia lo !l %!b%tanial!l!i <i %e a!to%!"rim G i %!b%tanial!l %e $e% o"er filo%ofi >n integralitatea %a. .'n -ilele noa%tre, a"roa"e la toate "o"oarele, !lt!ra refleHiei, riti a, iar la noi germanii libertatea g?n$irii, a! i"!% %t"?nire <i "e arti<ti, f ?n$ $in ei, $!" e a! fo%t "ar !r%e <i $iferitele %ta$ii ne e%are ale formei romanti e a artei, a<aB-i ?n$ tab!la ra%a >n e "ri#e<te materia <i forma "ro$! iei lor/ ()., I, 115). & e%t tab!la ra%a e%te !ltim!l !#?nt al %i%tem!l!i e%teti (<i >n a $o!a <i >n a tre$a l!i "arte, #om #e$ea, $iagno%ti !l $e a$enei formei romanti e .rim?n$/ ! al $ramei mo$erne). )l e%te >n% mi$iat <i Ciar ontra arat "rin n!meroa%ele $etalieri atente ! "ri#are la arte <i arti<ti, "e "ar !r%!l m!ltora $intre are im"erati#ele %i%temi e mai %!nt $ate !neori !itrii: % ne amintim $e a ea%t ne"otri#ire ?n$ #om #orbi $e%"re "oe-ie, "e are Degel o #a $i% !ta >n i"o%ta-a ei mo$ern tot at?t $e $etaliat <i $e ent!-ia%t, tot!<i, a <i >n i"o%ta-a ei anti grea . Degel ><i re-er#a >n% $rago%tea mare <i on%tant . la%i !l!i/, artei elene, artei ateniene. .=re ii %e %it!ea- >ntre. (o! eHtreme, >n me$ia fr!moa% a a e%tei linii, are e%te me$ie a fr!m!%eii./, .trea"ta atin% $e on<tiina grea e%te trea"ta fr!m!%eii/ ()., I, 12:B153), $re"t are >n "lan!l e%teti al i$eal!l!i .arta grea . Con%tit!ie fr >n$oial %!"rem!l mo$el/ (,, 5:). .Fr!m!%eea la%i / e%te o ta!tologie, fr!m!%eea la%i , m%!rat, armonioa%, %en%ibilB %"$rit!al, a !m <i ai i %e $o#e$e<te a fi form !man, l a< al %"irit!l!i, iar re"re-entarea -eilor G eH"re%ie <i a$e #are a !man!l!i. .I$eal!l formei la%i e/ e%te o alt ta!tologie, >ntr! e#i$enierea >m"reA!rrii "rin forma la%i %e >m"line<te .i$eal!l/. I$eal!l miAlo e<te, %enin <i feri it, legt!ra >ntre !ni#er%alitate <i "arti !laritate, >ntre $eterminare <i libertate. (iale ti ian "rin a%emenea >mbinri, Degel %e manife%ta tot a%tfel >n anali-a $e#enirii <i $i%"ariiei formei la%i e. Si%teBmati-?n$. 6ai $e"arte tria$i , $e<i mai "!in eH"li it, el "rin$e .miAlo ia/ atenian >ntre "ro"riile ei "remi%e $e on%tit!ire <i,. (i%ol!ia roman.. Cele $o! eHtreme %e <i >nt?lne% !neori, i .$egra$area animali !l!i. "e are o $e% rie +#i$i! >n n!meroa%e metamorfo-e e%te Ciar "remi%a onfig!rrii fig!rii la%i e G $ar re a"it!lat $e !n "oet, are, alt!ri $e Virgili! <i Dorai!, Sal!%ti!, Tit!% ,i#i!% <i Ta it!%, Per%i!%, E!#enal <i ,! ian >m"ing %"irit!l gre tre .li"% $e ori e #ia.. =re ia e negat $e Roma, $!" e a ea%ta nega%e )gi"t!l. 'l nega%e "rin m!lti"le #alorifi ri a ent!?n$ omene% !l $in <i $e "e%te nat!r, -eitate >n nat!ral %a! animali . Degel a $e% ri% tre erea la arta la%i "rin .$egra$area >naltei "re!iri <i "o-iii a animali !l!i/ ()., I, 577) <i "rin !mani-area -eilor, o"rin$!B%e, >n a e%t %en%, la l!"ta -eilor noi >m"otri#a -eilor #e Ci, l!"t >n are #e$ea, nai#, $ar >nele"t >n ifrat, >nnoirea. Titanii, a re"re-ent?n$ !n %ta$i! in i"ient, n! "!tea! % n! fie >nfr?ni <i %!rgCi!nii, %!"!<i elor mai teribile a-ne: +Feano%, Tantal, Si%if, Ciar Promete!, are iBa >n#at "e oameni % >n#ing nat!ra ! <iretenia lor <i % fa $in ea !n miAlo $e %ati%fa ere a ne#oilor omene<ti; n! >n% <i %!"erioara moralitate, are a"arinea er !l!i $e"en$ent $e *e!%. Unii $intre -eii ei noi "en$!la! >ntre nat!r <i %"irit!alitatea liber: Defai%to%, are a#ea a element al a ti#itii %ale fo !l G ea <i Promete! G $ar ! o $e% Ci$ere e%enial tre arte; %a! Cere%, are >i >n#a "e oameni %!"erioara <tiin <i art a agri !lt!rii, legat $e tot eea e #a fi mai %"e ifi "entr! om.

S"e iali<tii ar "!tea re%"inge m!lte $etalii $e inter"retare, are, >n a-!l l!i Promete!, >i >nA!mte% .!mani-area/, $in moti#e e#i$ent i$eali%te, onforme tot!<i %tat!t!l!i %! $e titan >nfr?nt. Ceea e ontea- mai "re%!% $e toate e%te, >n%, i%tori%m!l ontin!! >n are %!nt % l$ate ob%er#aiile, "e $e"lin %a! "arial a e"tabile. Degel i!bea mitologia grea , $ar o on%i$era mai $egrab .filo-ofem/ $e ?t filo%ofie, a$e #at artei., mai "!in <tiinei g?n$irii; >n "lan filo%ofi el o on%i$era o eta" in i"ient <i >n "er%"e ti# ne e%ar $e"<it, <i n! %e %fia %Bl amen$e-e Ciar "e Platon "entr! in%olitele %ale ame%te !ri $e mitologi <i filo%ofi , mai a"ro"iate artei $e ?t <tiinei. Ceea e "entr! o mai t?r-ie >m"linire "rea $eo am$at !n .neaA!n%. rm?nea, >n <i "entr! %ine, on%onant $ominantelor e"o ii: .la Platon, tot!l e%te ab%ol!t obie ti# <i "la%ti .. ()., I, 592), iar ."tarea g?n$!l!i ! forme %en%ibile. ()., I, 594) e%te to mai eea e "entr! moment e re lamat $e "la%ti i-are. Con%tatarea l!i Dero$ot: .Domer <i De%io$ leBa! f!rit gre ilor generaia lor $e -ei. (,, 023), Degel a rel!atBo $e m!lte ori, "reB i-?n$ "la%ti i-area arti%ti e%te n! le!l >ntregii %"irit!aliti elene, a filo%ofiei %a! "oliti ii %a! <tiinei "ro"rii moment!l!i atenian $e #?rf. )roii mitologiei elene <i ai r-boi!l!i troian $e#in "rototi"i ai oamenilor $e %tat, ai filo%ofilor <i ai arti<tiior >n<i<i, mo$el?n$!Bi ei %e mo$elea- $!" Ci"!l <i a%emnarea lor. Filo%ofii anti i a! fo%t. In$i#i$!aliti "la%ti e/ (F., II, 27:), e"o a l!i Peri le ab!n$ $e ara tere % !l"t!rale: Peri le >n%!<i, Fi$ia%, )% Cil, Sofo le, &ri%tofan, T! iB$i$e, Qenofon, Protagora, &naHagora, So rate, Platon <i m!li alii. (e%"re Peri le, Degel #orbea a $e%"re !n *e!% G *e!% al l!i F$$ia%, el a!tenti , el ! are %e i$entifi a%e >n%!<i Fi$ia%. &nali-?n$ &tena l!i Peri le, a maniilor % !l"tori <i trageB$ieni, Degel $e"<ea %egmentrile "e $omenii $e a ti#itate, el $er!la tot!l $intrB!n !ni "rin i"i! $ominator, el "e are >l "refig!ra%e Domer >n "oemele %ale, el "e are >l #or $e%B#?r<i "er%onaAele marilor i l!ri tragi e. Con%e #ena a e%tei "rin i"iale !nifi ri o $o#e$e% %"len(i$ele "agini "e are I%toria filo%ofiei le on%a r l!i Sofo Ae <i trage$iei %ale. 'n Sofo le <i %f?r<it!l l!i $emn, Degel #e$ea r%fr?nt >ntreaga %"irit!alitate atenian >n tot eea e a#!%e%e ea mai ara teri%ti . Sofo le e%te . ara ter!l/ "ro"ri!B-i%, el $e% o"erit $e l!mea grea la inter%e ia in$i#i$!al!l!i <i %!b%tanial!l!i, el om"teH <i a$e%ea tragi , "entr! !nin$ >n .a ela<i $e%tin ne e%itatea <i libertatea, regi%tr!l %!"erior al legii <i el, orelati#i al o"i!nii. 'n tragi !l #eritabil G #a arg!menta "e larg )%teti a G #in >n onfli t "!terr morale la fel $e >n$re"tite; a<a !m %e >nt?m"l ! So rateL >n $e%tin!l r!ia %e io ne% .$re"t!l $i#in. <i .trai!l liber., $ar .$e%tin!l l!$ n! e n!mai $e%tin!l l!i "er%onal, in$i#i$!al romanti , i trage$ia &tenei, trage$ia =re iei e%te a eea are %e $e%f<oar >n a e%t $e%tin, are e%te re"re-entat "rin el. ()., I, 21:). N! .in$i#i$!al romanti . e%te notaia are ne trimite %"re an%ambl!l on e"iei e%teti e Cegeliene. So rate e%te in$i#i$ %!"raBin$i#i$!al, !n in$i#i$ are %Ba mo$elat "la%ti >n #irt!tea "rin i"iilor eBi >n%!fleea!: "re !m Peri le, .in$i#i$!l el mai "la%ti mo$elat a om $e %tat/ ()., I, 292), "re !m T! i$i$e %a! Sofo le. Degel >i a or$a l!i So rate >ntreaga %a >n re$ere <i %tim $ar >n egal m%!r <i l!i &ri%tofan, el!i are %Ba ri$i at >n Norii >m"otri#a l!i <i a #r!t %Bl $etrone-e. &ri%tofan e%te "rof!n$ <i %erio% >n gl!mele l!i, e%te o fig!r tot at?t $e ne e%ar "re !m .marele Peri le/, .!<!rati !l &l ibia$e/, .$i#in!l Sofo le/, .moral!l So rate/: .&ri%tofan a"arinea <i el er !l!i a e%tor %tele/ (F., I, 2::). Contra$i ia $intre &ri%tofan <i So rate e%te o a$?n <i ne e%ar ontra$i ie a >n%!<i %"irit!l!i atenian. C!m ontra$i tori! e%te >n %ine >n%!<i So rate, eH"onent al "o"or!l!i atenian <i Aertfit $e a e%t "o"or, ! ne#ino#ii #ino#ate <i #ini i%"<ite $e ambele "ri. So rate e ne#ino#at <i #ino#at a a$e#raii eroi tragi i, el %e onformea- %ing!r <i $e b!n #oie !ltimelor !#inte ro%tite >naintea morii $e &ntigona. . ea mai %!blim fig!r are a a"r!t #reo$at "e "m?nt/: .(a a<a le "la e -eilor, S re !noa<tem , $e #reme e %!ferim, noi am gre<it/ (F., I, 51:).

S on e$em %!blim!l a"ologiei Cegeliene a l!i So rate, "ara$igm a %l#irii t!t!ror marilor %"irite ateniene <i a &tenei >n%<i. 6ai toi marii g?n$itori germani, $e la >n e"!t!l %e ol!l!i tre !t <i $e $!", a! fo%t fa% inai $e =re ia anti , a! #i%atBo <i a! >n er at %Bo re$ob?n$ea% . )ra !n $ialog >ntre !n la%i i%m noti, "e ale $e a fi "ier$!t, <i !n la%i i%m #e Ci "rin are %e !ta regenerarea. .Cla%i !l/ f!%e%e >nlo !it $e .romanti /, o <tia bine <i Degel, $ar %e >m"otri#ea e#i$enei. )l $orea ! ne%a ."ro"oria/, $e<i %e afla >ntrBo l!me "lin $e .$i%"ro"orie/. &lt!ri $e el tr!$ea, >n ne !no% !t <i ne#enerat, S Co"enCa!er, el e a#ea % fie #ali$at $e tre o eta" !lterioar >n m%!r % a e"te <i % la!$e G >n$!rerat Ciar G $i%"ro"oriile; <i $!" el a#ea % !rme-e Niet-% Ce, el are $e la >n e"!t!l a ti#itii %ale #a #oi % !nea% .a"olini !l/ <i .$ioni%ia !l/, %"irit!l la%i al % !l"t!rii <i %"irit!l romanti al m!-i ii >n %!"rema art a trage$iei, ambi#alen <i ambig!. Nimi >nt?m"ltor >n a e%te ontin!iti <i e-!ri. Niet-% Ce #a "orni $e la reg?n$irea trage$iei anti e gre e<ti, la are aA!n%e%e Degel >n final!l )%teti ii. (ar el #a "orni $e la r%t!rnarea imaginii Cegeliene a l!i So rate. Sim"lifi ?n$, am "!tea %"!ne Niet-% Ce >i #a atrib!i l!i So rate G a $i%ol!ie >n Ciar interior!l %"irit!l!i atenian G eea e Degel m!ta%e >n .$i%ol!ia roman/, re e, "ro-ai , intele t!al, fr!%trat $e "ato%!l mitologiei <i al artei tragi e gre e<ti. Niet-% Ce #a tre e $e "artea l!i &ri%tofan, a ent!?n$!Bi riti a <i $et!rn?n$!BiBo >n $ire ia ne e%ar $i% re$itrii raionali%m!l!i $in %e ol!l al QIQBlea. So rate, el .anti$ioni%ia /, el >ng!%t <i limitati# .raional/, #a $e#eni #ino#at!l "entr! toate $egra$rile tre !te <i "re-ente. Degel e%te raionali%t, >n re-tor >n #irt!tea obl$!itoare <i: !-itoare a rai!nii. So rate e%te aliat!l l!i, >n i"o%ta-a %a .a"olini /, $ar <i tragi . Pentr! Degel, la%i !l e%te tragi <i tragi !l e%te la%i . &ntinomiile %!nt "entr! el ale !n!i e Cilibr! %!"rem, e Cilibr!l el >l !rmre<te >n <i "rin antinomii. So rate e%te "entr! el emblema a e%tei !niti >n ontrarii. R-#rtirea l!i Niet-% Ce >m"otri#a l!i Degel treb!ia % %e on#ertea% >n r-#rtirea %a >m"otri#a l!i So rate. 9, Cea $e &. Treia "arte a e%teti ii l!i Degel o n!mim .in$i#i$!al/ n!mai >ntrB!n %en% on#enional, an!me >n m%!ra >n are %e on entrea- a%!"ra .o"erei $e art/ relati# ir !m% ri%e <i in$e"en$ente; altminteri ea n! e%te ! nimi mai "!in generali-atoare $e ?t "rile $e $inainte, $o#a$ <i intit!larea ei a .%i%tem al $iferitelor arte/. )%te, a<a$ar, "e mai $e"arte #orba $e o onfig!rare %i%temi , >n %ine <i ra"ortat la re%t. &<a !m am mai artat, ele in i arte "rin i"ale e#i$enia-, toto$at, ele trei forme $e ra"ortare arti%ti : arCite t!ra e%te >n "rin i"al %imboli , $eoare e, "?n % aA!ng .>nr!$it %"irit!l!i/, ea "rel! rea- nat!ra eHterioar anorgani "otri#it !nor ra"ort!ri %imetri e, ab%tra te, ale intele t!l!i; % !l"t!ra are $re"t ti" f!n$amental al ei forma la%i , "entr! .tr%net!l in$i#i$!alitii/ fr!moa%e me$ia- >ntre eHterior <i l!ntri , or"oral <i %"irit!al, $e"<in$ anorgani !l "rin organi <i %imetri !l "rin #i!; "i t!ra, m!-i a <i "oe-ia %!nt arte romanti e $atorit tre erii tot mai $e i%e tre %!bie ti# <i %"irit!al: "i t!ra ren!n la materialitatea me ani a arCite t!rii <i la %"aBialitatea %en%ibil a % !l"t!rii, m!-i a G la %!"rafaa mai ($ar in%!fi ientBfie) i$eal a "i t!rii, "oe-ia G la ton $e $rag!l !B#?nt!l!i. Tot!l %e >n% rie >n traie toria general a tre"tatei $e%en%ibili-ri <i, re%"e ti#, %"irit!ali-ri, >ntrBo mi< are $e .eliberare/ a onin!t!l!i i$eal $e forma l!i %en%ibil, $e ori e !rm a materialitii. & e%tei eliberri >n obie t >i ore%"!n$e o alta, "aralel, >n %!bie t: formele <i. C!lorile eHterioare obie ti#e le re e"tea- #e$erea, %!netele le "er e"e ellalt .%im teoreti /, mai %"irit!ali-at, a!-!l, arta !#?nt!l!i, are %e a$re%ea- interior!l!i int!iiei %"irit!ale, o a"tea- re"re-entarea. Te-a obie ti#itii e >nlo !it $e antite-a %!bie ti#itii, "e are negarea negaiei o ri$i la %inte-a $intre obie ti# <i %!bie ti#. (r!m!l %e re"et >n a$r!l a e%teia $in !rm: "oe-ia "oate fi o"i , % !l"t!ral, obie ti#, %a! liri , m!-i al, %!bie ti#, %a! $ramati , f!-ionat e"i Bliri ,

obie ti#B%!bie ti#, %inteti n! n!mai >n reaie, i <i >n reator: .om!l >ntreg >nfi<ea-, re"roB $! ?n$Bo, o"era $e art "ro$!% $e om/ () G I, 00). Tre ?n$ a !m la $etalieri, ni %e #a $e-#l!i a eea<i >m"reA!rare, a >m"letirii $eterminrilor %i%tem. I e on%tr?ngtRare ! o libertate &. (e%f<!rrilor a"abil a$e%ea % %"arg <i % tran%gre%e-e a$r!l. Pre%tabilit. Prima $o#a$ neBo f!rni-ea-,. 'n inter"retarea, Cegelian, Ciar "rima $intre arte.; arCite t!ra. Pe. (e " "arte ea ore%"!n$ea formei %imboli e a artei, reali-?n$ la mo$!l el mai "ro"ri!. "rin i"i!l %imboli !l!i, a%tfel >n ?t %emnifi aiile intro$!%e >n ea % n! "oat fi $e ?t >ntre-rite in$ement!l eHterior al me$i!l!i >n onA!rtor. Pe $e alt "arte, i%toria real a arCite t!rii >l obliga "e a!tor % re !noa% "o%ibilitatea >m"letirii !lterioare a a e%tei arte ! "rin i"i!l la%i !l!i <i al romanti !l!i, ontrar a eea e .treb!ieB%B fie.; $re"t are Degel o"era $i%tin ii >ntre .arCite t!ra in$e"en$ent, %imboli ., .arCite t!ra la%i . <i .arCite t!ra romanti /, >ntre on%tr! iile ma%i#e $in Jabilon, In$ia <i )gi"t, tem"lele gre ilor <i bi%eri ile goti !l!i me$ie#al. Cara ter$-?n$ a e%te, trei eta"e ale $e-#oltrii artei on%tr! iei, Degel n!B<i !ita i$eea $e ba-, a tre"tatei $emateriali-ri, $ar a !m!la >n limitele ei n!meroa%e ob%er#aii "ertinente. )l $e% ria mon!mentalitatea %imboli-atoare a +rient!l!i anti , t!rn!l l!i Jel!%, -i$!rile $in )Fbatana, tran%fig!rarea %imboli a forelor nat!rii la in-i ($e "il$ %!b form $e "Call!%), obeli% !rile, meminonii, %fin <ii, labirint!rile, "irami$ele egi"tene, a"oi tre erea tre"tat $e la .in$e"en$ena/ %imboli G $e obi ei $rea"t, ab%tra t, %imetri G la o arCite t!r are %er#e<te/ (la >n e"!t "e mori, iar a"oi "e ei #ii). .Prin !rmare, $a arCite t!ra oriental a babilonenilor, in-ilor <i egi"tenilor "l%m!ia, "e $e o "arte, %imboli , >n reaii #alabile "rin ele >n%ele, eea e era on%i$erat $e a e%te "o"oare a ab%ol!t <i a a$e#r %a!, "e $e alt "arte, a ea%t arCite t!r a$"o%tea. Ceea e >n i!$a morii era "%trat >n forma %a eHterioar nat!ral, a !m, >n arCite t!ra la%i , %"irit!al!l e%te $e%"rit "entr! %ine >n%!<i $e o"era l$it, %e"arare reali-at fie $e tre art, fie >n nemiAlo ita eHi%ten #ie, iar arCite t!ra %e "!ne >n %er#i i!l a e%t!i %"irit!al, are on%tit!ie %emnifi aia. Pro"ri!B-i% <i % o"!l $eterminat al o"erei l$ite/ (). II, 71). & ea%ta f!%e%e %it!aia la gre i, la are arCite t!ra %e !mani-a%e tre"tat, >nlo !in$ >nlarea mon!mental "rin m%!rata eHtin$ere >n lrgime, n! %!b forma !nor ma%e enorme, fie <i om"rimate "e %ol i "rintrBo .miAlo ie fr!moa%/ >n %im"litatea ei, A! !<. 8i $i#er%. Re%"e ti#a fr!m!%ee a %l!A itBb oloana G %ig!rana $ori , graia, ioni <i fa%t!oa%a lor >mbinare orinti ; "rel!ngit >n arCite%f, t!ra roman, are >n e"ea % fa !- $e ar <i $e bolt. ,a r?n$!l ei, arCite t!ra romanti , a ea are <iBa aflat entr!l ara teri%ti >n goti <i >n a rei reabilitare =oetCe a A! at !n rol $e %eam, .>mbin >a !nitate arCite t!ra in$e"en$ent ! ea are %er#e<t e/, "entr! , "e $e o "arte, elebrea-, >n <i mai mare m%!r $e ?t tem"l!l gre , a%a, %"ai!l >n Ci%, >n#eli<!l, $ar, "e $e alt "arte, ><i %!"rim a ea%t f!n ionalitate, >nl?n$!B %e in$e"en$ent $e ea, .liber "entr! %ine/ ()., II, 94). Tria$a era rig!ro% re%"e tat, in l!%i# >n "lan teCni : bi%eri ile goti e %e >nla! $e "e "m?nt >n #-$!C, a o %geat %emea, %e lrgea! toto$at >ntrB!n $om >n are era .%"ai! "entr! !n >ntreg "o"or/ ()., II, 41); %e re#enea la %imboli%m!l ra"ort!rilor n!meri e, %!b%!mate !nor %emnifi aii mi%ti e, laolalt >n% ! o ornamentaie fin <i e! arabe% !ri #ariate. Degel $e%f<!ra te-a, antite-a <i %inte-a elor trei arCite t!ri >n !no<tin $e a!-. )l !rmrea m!lte $etalii teCni e, n!meroa%e #alene "rofe%ionale, in l!%i# >n "ri#ina materialelor <i "ro e$eelor $e on%tr! ie. &rCite t!ra el o im"li a !nor %tr! t!ri %"irit!ale $e ti" religio%, atent la %"e ifi !l ei f!n ional <i arti%ti . 6on!mentalitatea oriental a >n e"!t!rilor o $e% ria a emanaie a fel!l!i global $e a fi >n a ele tim"!ri <i al re%"e ti#elor "o"oare. 6erit o %!bliniere a"arte re !noa<terile %ale >n "ri#ina eH elenei goti !l!i, "?n n! $e m!lt on%i$erat barbar <i

gro%olan; "ri#in >n are Degel %e >n% rie "rintre "rimele a"roHimri ale !nei .teme germane/, e a#ea % %e "rel!ngea% "?n $!" "le$oaria 6 OilCelm Oorringer. & e%ta G >n "o%e%ia !nei %!"erioare "rofe%ianaliti G n! #a fa e $e ?t % r%toarne $emon%traia Cegelian, $?n$ goti !l!i (ab%tra iei) ?<tig $e a!- #i-a#i $e la%i (intro"atie). (!alitatea f!%e%e "re%tabilit lim"e$e $e tre Degel, an!me >n >nln!irea a $o! antite-e: %imboli B la%i <i la%i Bromanti , arta "re a <i arta "o%tB la%i fiin$ .ab%tra te/, >n %en%!l elebrat $e Oorringer. (eo am$at %im"atia %e >n$re"ta, >n%, tre . la%i !l/ "rin $efiniie .fr!mo%/. 'n at?t $e mare m%!r, >n ?t intere%!l "entr! arCite t!ra .fr!moa%/ e$a lo !l el!i re%imit fa $e % !l"t!ra .fr!moa%/, $omeni!l el mai a!tenti al .fr!mo%!l!i/: .$in anorgani !l "e are arCite t!ra, legat $e legile gra#itaiei, %e %tr$!ie<te %Bl a$! mai a"roa"e $e mo$!l $e a fi eH"re%ie a %"irit!l!i, arta %e retrage >na"oi >n interior, are %e "re-int a !m "entr! %ine, >n a$e#r!l %! %!"erior, neame%te at ! anorgani !l. Pe a e%t $r!m al re>ntoar erii %"irit!l!i >n %ine $in eea e e%te ma%i# <i material >nt?lnim noi % !l"t!ra./ ()., II, :7). Oorringer #a folo%i <i el termen!l $e .anorgani / "entr! arta .ab%tra t/ "e are #a #oi %B o %!%in; iar o in#ol!ntar rim ! %i%tem!l Cegelian #a fi ore%"!n-tor!l %! intere% "re !m"nitor, an!me, "entr! arCite t!r. (im"otri#, "e Degel >l atrgea mai $egrab % !l"t!ra, $eoare e ea .formea- "!n t!l entral al formei la%i e a artei >n general./ ()., II, 130) G are >i a"rea a forma entral a artei. 'n on e"ia %a, .% !l"t!ra >n general "!ne >n e#i$en min!nea are on%t >n fa"t!l %"irit!l %e >n or"orea- >n eea e e%te ! tot!l material, "reBl! r?n$ a ea%t eHterioritate >n a<a fel, >n ?t el ><i $e#ine "re-ent l!i >n%!<i >n ea <i ><i re !noa<te >n ea fig!ra a$e #at "ro"ri!l!i %! interior/ ()., II, 135). C!#?nt!l .min!ne/ tr$ea- a$e-i!nea "entr! .fig!ra a$e #at "ro"ri!l!i %! interior/, a$i "entr! .i$eal!l/ reali-at $e gre i "rin .fig!ra !man/. Tot eea e am %"!% $e%"re i$eal <i =re ia anti %e refer, "rin i"ial, <i la % !l"t!r; mai ! %eam tot e am %"!% $e%"re !nitatea organi $intre in$i#i$!al <i %!b%tanial, riteri! al arti%ti itii artei. (omeniile "la%ti i-rii Degel leBa %!r"rin% >n -eii "arti !lari, eroii, %atirii <i fa!nii, oamenii a afere %a! Ciar fig!rile $e animale $intrBo #i-i!ne antro"omorfi-at. S !l"t!ra "o%e$ <i ea, %e on e$e, o $e-#oltare, n!mai rigi$itatea mi%terioa% a fig!rilor egi"tene n! era >n "e $e"lin % !l"t!ral, $!" !m libertatea %"irit!al a re"re-entrilor "la%ti e re<tine $e"<ea % !l"t!ral!l %"re "i t!ral: >n romanti , % !l"t!ra n! mai "!tea f!rni-a elorlalte arte linia f!n$amental $e mi< are, e$?n$ a e%t rol "i t!rii <i m!-i ii. Uni a l!me intim, r% !l"t!Bral., la ni#el!l ara terelor >n%e<i <i al re"re-entrii lor, rm?ne, a<a$ar, =re ia anti . Degel a f !t >n a e%t %en% ob%er#aii %!btile, "rintre ele mai fine n!mr?n$!B%e remar a referitoare la o Cii fig!rilor i$eale, reate $e % !l"t!r: lor le li"%e<te ."ri#irea., n! a !n neaA!n%, i a o ne e%itate $eri#?n$ $in "rimat!l or"oralitii %en%ibile; % !l"t!ra .e%te obligat % ren!ne la a e%t gen $e eH"rimare a %!flet!l!i., "e are o #a l!a $oar "i t!ra >n %t"?nire ()., II, 101). (omnia or"!l!i (>n%!fleit a atare) obliga, >n % Cimb, la $etalieri "ri#in$ .a<aBn!mit!l "rofil. gre / <i Ciar "rin i"i!l .>mbr mintei/; $!" !m im"!nea l!area >n on%i$erare a $iferitelor materiale folo%ite $e % !l"tor: lemn, i#ori!, a!r, font, marm!r, erinele $e eH"rimare ale metal!l!i fiin$ altele $e ?t ale "ietrei,. 8i ale a e%teia altele $e ?t ale "ietrelor "reioa%e %a! ale %ti lei G o re !noa<tere $intre ele mai im"ortante "entr! in$e%tr! Bibilitatea o"erei $e art >n onin!t!l <i forma ei, >n forrria ei interioar <i eHterioar. + ne on or$an %tranie n! "oate fi, tot!<i, el!$at $in anali-a anali-ei Cegeliene a % !l"t!rii. &n!me , >n i!$a ata<ament!l!i "rin i"ial $e"lin fa $e a ea%t art. Pon$erea realS. Pe are ea o o !" >n )%teti rm?ne relati# re$!%, om"arati# ! alte arte, teoreti %it!ate .$in olo/ $e fr!m!%ee. (a >n a-!l arCite t!rii ab%ena a"roa"e total a n!melor e !n la"t eH"li abil, $a a#em >n #e$ere nat!ra . ole ti#/ a on%tr! iilor, "!intatea a$re%elor in$i#i$!ale e%te "ara$oHal >n a-!l !nei arte "rin eH elen in$i#i$!ali-ate <i a %!r% <i a efe t.

Fi$ia%, 6iron, Poli tet, PraHitele. S o"a% <i G $intre moB$erBni G 6i Celangelo %!nt arti<tii n!mii, iar re"re-entrile n!mite G *e!%, &"olo, Ven!%, 6arte <i alte ?te#a $in mitologia grea , a"oi ?i#a >m"rai benefi iin$ $e mon!mente. Referiri "!ine, ori !m. Degel "refer tran%fer!l. S !l"t!ral!l!i. fie >n on%i$eraiile %ale generale la a$re%a &tenei, fie a%!"ra elor: "arti !lare >n ra"ort ! ."oe-ia e"i .. )Hem"l!l %!"rem al G "re#alentei "rin i"i!l!i .% !l"t!ral. e%te <i #a rm?ne Domer, eroii "la%ti i ai r-boi!l!i troian fiin$ ontin!! in#o ai >n !r%!l "relegerilor %ale. Preo !"rile $e .literat., >n "rel!ngirea tfeloi$e filo%of, >i >ntin$ea! l!i Degel:/ o a" an. C!#?nt!l eH"rima "entr! el tot a$e#r!l, >n mo$ "ara$oHal <i >n art, >n i!$a fa"t!l!i ai i el >l on%i$era .$in olo/ $e art. Degel era ime$iat $i%"!% % ontin!e $i% !ia ! "ri#ire la mo$!l "la%ti <i el "oeti >n are f!%e%er re"re-entate >n anti Citate %!ferinele l!i ,ao oon; <i era $i%"!% % eH"li ite-e "rofil!l gre fie "rin forma g!rii l!i S Ciller ()., II, 123), fie "rin b!%t!l l!i =oetCe % !l"tat $e Ra! C, $e fa"t "rin Ciar $etaliile feei l!i =oetCe ()., I, 5:2B5:5). In#ol!ntar, el tr$a "rin a ea%ta o $!bl in on%e #en, >n ambele "lan!ri %al!tar: a e"tarea "oe-iei, >n genere, a e"tarea "oe-iei mo$erne, >n %"e, $re"t riteri! lm!ritor "entr! art, "entr! % !l"t!r, "entr! "la%ti itatea % !l"t!ral. Fr a ren!na la on e"ie, el o mi$ia "otri#it "ro"riei %ale "regtiri "re !m"nitor literare <i "otri#it $ominantelor e"o ii %ale. =oetCe a .gre / "rin eH elen e%te !n "ara$oH, $ar !n!l fertil, $eoare e aA!t la $e"<irea "r"a%tiilor artifi iale. Fa"t!l %e #orbe<te "!in $e%"re 6i Celangelo "oate fi %o otit a >ntr!tot!l onform on#ingerii $!" are e"o a mo$ern n! era "rea fa#orabil ni i % !l"t!rii, ni i artei; >n % Cimb, fa"t!l $e%"re SCaFe%"eare %e #orbe<te m!lt, <i eH elent, $e#ine !n ore ti# Cotr?tor al a eleia<i #i-i!ni. Noro ori e %i%tem ><i are anti$ot!l l!i >n libertatea "er%onalitii #ii; mai ale% ?n$ a e%ta e%te <i !n eminent $iale ti ian. 4. Im"ortana mo$!l!i "er%onal al !n!i er ettor $e a %e ra"orta la obie t!l in#e%tigat o $emon%trea- Ciar mai on#ingtor $e ?t eHem"lele "re e$ente om"ararea a"itolelor $in )%teti a $e$i ate "i t!rii <i m!-i ii. Potri#it % Cemei Cegeliene, are "re%!"!ne re<terea on reteii "e m%!ra tre erii $e la G %imboli la la%i <i a"oi la romanti , a <i "e "ar !r%!l el!i $in !rm, neBam "!tea a<te"ta a "on$erea $etalierilor %. Se a ent!e-e ne>n etat, Ciar >n "ri#ina n!melor in#o ate. &<a %e <i >nt?m"l at?ta tim" ?t om"arm % !l"t!ra ! arCite t!ra, %a! "i t!ra ! % !l"t!ra G n! >n% >n onfr!ntarea m!-i ii ! "i t!ra. 6oti#!l e%te $e on%"irat $e Degel >n%!<i: >n $omeni!l m!-i ii G ne a#erti-ea- el Ciar $e la >n e"!t G .m "ri e" mai "!in, fiin$ ne#oit $in a e%t moti# %Bmi er >n "realabil % !-e "entr! fa"t!l m mrgine% % in$i n!mai "!n te $e #e$ere generale <i % fa ob%er#aii i-olate/ ()., II, 04:). Iat fel!l %!bie ti# <i in$i#i$!al >n are %e r%fr?nge $orita $e"lina obie ti#itate a in#e%tigaiei, mo$ifi ?n$ >ntr! ?t#a, $a n! .% Celet!l/, >n ori e a- . arnaia/ %i%tem!l!i. 8i >ntrBa$e#r, $a am a"li a "ro e$e!l $e mai %!%, en!Bmer?n$ arti<tii on%i$erai $e eH e"ie >ntrB!n gen %a! >ntrBalt!l, >n a"itol!l $e%"re m!-i #om >nt?lni G >n trea t, en!niati# G $oar n!mele l!i Pale%trina, (!rante, ,otti, Pergole%e, 6eta%ta-io, 6armontel, =l! F, Ja C, Den$el, DaL$n, 6o-art, Ro%%ini, ! oare are amn!nte $oar >n "ri#ina elor $in !rm. 'n % Cimb, $in r?n$!l "i torilor n! n!mai %!nt en!merai m!lt mai m!li (PolLgnot, =iotto, (! io, Cimab!e, 6a%a io, Fie%ole, Per!gino, ,eonar$o $a Vin i, 6i Celangelo, Rafael, Corregio, Ti-ian, =!i$o Reni, &lbre Ct (iirer, D!bert <i EoCann Van )L F, Van (L F, R!ben%, Rembran$t, 6!rillo, "?n la D!bner <i S Ca$oM), $ar $e%"re ei mai m!li $intre ei %e "ron!n A!$e i $e fon$ ! a$re% "re i%, in l!%i# "ri#in$ ?te !n an!mit elebr! tablo! <i teCni a l!i $e eHe !ie. & ea%t "rim a"roHimare a !nor $iferene %"e ifi e $e tratare "are %!"erfi ial, $ar ea $e on%"ir !n ni#el $ifereniat $e !no<tine, are >n a-!l "i t!rii n! n!mai $e"<e<te ategori "regtirea m!-i al a l!i Degel, $ar "are a %!r la%a Ciar "rofe%ionalitatea %a >n ra"ort

! % !l"t!ra G $e<i, >n a ea%t $in !rm "ri#in, treb!ie % a#em >n #e$ere <i $i#er%ifi rile obie ti# mai a ent!ate ale "i t!rii rena% enti%te <i $e $!", om"arati# ! % !l"t!ra antfi grea . Fa"t e%te, >n ori e a-, anali-a m!-i ii e%te la Degel ea mai %!mar <i mai ab%tra t G ara teri%ti a $in !rm eonfirm?n$ i$eea l!i Frie$ri C #on S Clegel .arCite t!ra e%te m!-i >ngCeat/, i$ee itat eH"re% $e Degel >n $i% !tarea "rimeia $intre a e%te arte <i rel!at a"oi >n a"itol!l on%a rat m!-i a: .. 6!-i a "oate fi om"arat mai $e a"roa"e ! arCite t!ra/ "rin %imetrie <i e!ritmie, ra"ort!ri antitati#e <i on%tr! ti#i%m arCite toni (.!n e$ifi i! $e ton!ri/) ()., II, 04:). Str! t!rilor gen!in .ab%tra te/ ( on reti-ate >n m!-i graie #ioi i!nii %entiment!l!i eH"rimat) le ore%"!n$e, a%tfel, ara ter!l ab%tra t al ra"ortrii G >n a-!l m!-i ii, $in "ri ina in%!fi ientei "rofe%ionali-ai. Con%i$eraiile $e%"re "i t!r !ime% , $im"otri#, "rim gra$!l >nalt al "tr!n$erii l!i Degel >n e%t!ra intim a a e%tei arte. Con%i$erat "rima $intre artele romanti e <i a atare e#i$eniin$ "rin i"i!l %!bie ti#itii, .intimitatea %entiment!l!i/, "i t!ra era atent om"arat ! elelalte arte, "e $e o "arte, ! arCite t!ra <i % !l"t!ra, "e $e alt "arte, ! m!-i a <i "oe-ia. .Conin!i %t!l/ >n toate Degel "ornea $e a%t $at $e la %"e ifi !l formei "i t!rale, "rin i"i!l l!minii, larBob% !r!l, !loarea G on%i$erate "rin i"ial >n mai mare m%!r .i$eale/ $e ?t ma%a arCite toni grea, %a! tri$imen%ionalitatea or"oralitii % !l"t!rale ($e i, >n %tr?n% legt!r ! "reo !"ri $e onin!t). F ?n$ referiri la temati a "referat, $e "ro#enien religioa%, a "i t!rii me$ie#ale <i rena% enti%te, Degel on e$ea toto$at $re"t!rile im"re% ri"tibile ale "i t!ral!l!i >n "ri#ina "ei%agi%ti ii <i a re$rii % enelor oti$iene $e #ia !man .minor/. )l rel!a, on ret, "roblema ra"ort!l!i artBnat!r, in%i%Bt?n$ at?t a%!"ra a"ro"ierii "i t!rii $e realitile nemiAlo it "er e"tibile, ?t <i a%!"ra tran%fig!rrii lor ! aA!tor!l %"e ifi ei, "entr! #alori-rile e%teti e, .a"arene/ formatoare: .. Pi tor!l "?n$e<te ele mai tre toare mi< ri, ele mai f!giti#e eH"re%ii ale feei, ele mai in%tantanee fenomene olori%ti e >n a ea%t mobilitate <i le a$! e >n faa noa%tr n!mai >n intere%!l a e%tei #iei a r%fr?ngerii, #ia are fr el $i%"are/ ()., II, 020). Con%i$eraiile $e%"re .#iaa momentan/ "e are "i t!ra e%te a"abil %Bo on entre-e >n reaiile ei, graie mobilitii "er e"iei #i-!ale, ne $! ! g?n$!l la tot e en!na%e Degel, >n "lan!l logi ii, ! "ri#ire la .fenomen/ <i la .a"aren/, >n %tr?n% legt!r, $e%ig!r, ! .e%ena/ <i ! .legea/. Pi t!ra %e $o#e$e<te mai in%tabil, mai A! !<, mai #ariat $e ?t % !l"t!ra (a#?n$ o mare %ig!ranB$eB%ine, o %tabilitate alm <i lini<titoare), a ea%ta "entr! <i $e%en!l, mai ! %eam olorit!l, o "re$i%"!ne %"re #ioi i!ne. .. 'n "i t!r !lmea ea mai >nalt a #ieii "oate fi eH"rimat n!mai ! aA!tor!l !lorilor/ ()., II, 05:), !lorile $e are ! temei %Ba "reo !"at >n a<a m%!r =oetCe; .a ea%t magie a refle trii !lorii/, "e are a! e#i$eniatBo mae<trii italieni <i ei olan$e-i ! nea%em!it bra#!r: .(atorit a e%tei i$ealiti, a e%tei >ntre"tr!n$eri, a e%t!i $!BteB #ino $e refleHe $e !lori, $atorit a e%t!i ara ter % Cimbtor <i f!giti# al tran-iiilor, %e r%"?n$e<te a%!"ra >ntreg!l!i, "e l?ng laritatea, "rof!n-imea, l!mina fl!i$ <i lin a !lorii, o a"aren a >n%!fleirii, are on%tit!ie magia olorit!l!i <i are a"arine >n "ro"ri! %"irit!l!i arti%t!l!i, fiin$ el e%te a e%t #rAitor/ ()., II, 055) G >n onteHt ,eonar$o <i Correggio. Re$i% !t?n$ >n amn!nime "re e"t!l .!t "i t!ra "oe%i% erit/, Degel onfig!ra G >n anali-a "i t!rii <i a"oi a "oe-iei e"i e ("i t!rale, n! $oar % !l"t!rale) G o >nelegere n!anat a reali%m!l!i. .Pi t!ra G % ria el G "oate "ro$! e a$e%ea efe tele ele mai fr!moa%e <i mai arti%ti e ?n$ %e onto"e<te #i! <i total ! fig!ra real, ! olorit!l <i ! eH"re%ia %!fletea% ale !n!i om eHi%t?n$ >ntrBo an!mit %it!aie <i >ntrB!n me$i! $eterminat. 'n eea e ea a "tr!n% at?t $e integral <i a >n or"orat >n %ine, a ea%t art >l <i re$ >n forma a ea%ta ! tot!l #ie. &i i reali%m!l, ?n$ oin i$e ! a$e#r!l arti%ti , e%te ! tot!l la lo !l %!./ Pa%aA!l itat %e afl >n a"itol!l $e%"re m!-i , "entr! a e#i$enia !m, .>n % Cimb/, m!-i a treb!ie n! % %e antone-e >ntrBo .eH"lo-ie nat!ral a "a%i!nii/, i % .>nale eH"re%ia la ni#el!l !n!i element reat $e art <i

eH l!%i# "entr! ea, "entr! m!-i ./ ()., II, 221B229). Com"araia e%te remar abil, $i%tinge ! %!btilitate .nat!raleea/ "i t!rii <i .artifi ialitatea/ m!-i ii, o $i%tin ie >n m%!r % >n$re"tea% $i%"onibilitatea "i t!rii "entr! reali%m, n! <i a m!-i ii G !n a$e#rat a#erti%ment "entr! onfr!ntrile $e mai t?r-i!, >n are !n on e"t #i-?n$ "rin eH elen artele .re"ro$! toare/ <i mai "!in "e ele .eH"re%i#e/ a fo%t arbitrar eHtra"olat <i, a atare, %!biat >n $atele l!i "re i%e. &"etena Cegelian "entr! on retit!$inea re"re-entrilor "i t!rale $e%fi$e "ro"riaBi a ent!are a .i$ealitii/ >n <i "rin a ea%t "rim art romanti ("o%tBarti%ti ). Fa"t!l e $emon%trat <i $e % Cia i%tori a%!"ra $e-#oltrii "i t!rii. 'n liniamentele ei %!mare, e%te #orba $e "i t!ra bi-antin (neogrea ), $e ea italian <i $e ea german <i olan$e-, trei tre"te ale "i t!ral!l!i <i "i t!riiB>n are, $e fa"t, %e a ent!ea- >n tot mai mare m%!r .realitatea #ie/ <i Ciar .re$area obie telor nat!rii/: .. Pi t!ra olan$e-, $e eHem"l!, a <ti!t % % oat mii <i mii $e efe te $in l!minile f!giti#e ale nat!rii, a !nele e a! fo%t $in no! reate $e orri. 'n a e%te tablo!ri ni %e a$! >n faa o Cilor l! i! metali , atifele, l!min, ai, %er#itori, femei bBtr?ne, rani %!fl?n$ f!m!l $in "i"e, % ?nteierea >n "aCare tran%"arente, Ceflii >n Caine m!r$are A! ?n$ ! ri "ono%ite <i %!te $e fel!ri $e alte obie te, rora abia $a le $m #reo im"ortan >n #iaa $e toate -ilele, Ciar $a A! m <i noi ri, bem <i #orbim $e%"re !na <i alta <i ne "reo !" ! tot!l alte intere%e. (ar eea e ne a"ti#ea- >n$at la !n a%tfel $e onin!t >nfi<at $e art e%te to mai a ea%t a"aren <i a"ariie a obie telor a "ro$!%e $e tre %"irit, are tran%form ara ter!l eHterior <i %en%ibil al >ntreg!l!i an%ambl! material >n tot e are a e%ta mai intim. (eoare e, >n lo $e lin <i mta%e real, >n lo $e "r, "aCar, arne <i metale reale, n! #e$em $e ?t %im"le !lori: >n lo $e $imen%i!ni totale, $e are are ne#oie "entr! a"ariia %a eea e e nat!ral, a#em o %im"l %!"rafa, <i tot!<i a#em a ela<i a%"e t "e areBl $ realitatea./ ()., I, 114B 11:) &m re"ro$!% a e%t itat mai l!ng $in "rima "arte a )%teti ii, referitoare la "o%t!larea $e "rin i"i! a ra"ort!l!i artBrealitate, >ntr! ?t el intro$! e $e-baterea mai amn!nit a "i t!rii, >n %"e a "i t!rii reali%te olan$e-e. Degel %!%inea .mira ol!l i$ealitii/, i$ealitate are .>nal a/ $ea%!"ra realitii nemiAlo ite G la anti"o$!l ."rin i"i!l!i il!-ionrii/; $ar a or$a, toto$at, >ntreaga %a atenie <i gratit!$ine mae<trilor a"abili $e a %!gera, "rin a"arena a"ariiei, .a ela<i a%"e t "% areBl $ realitatea/. Cititor!l atent al a"itol!l!i on%a rat "i t!rii <i fa-elor %ale %! e%i#e #a ob%er#a o oare are e-itare, >n o"i!nea l!i Degel ?n$ "entr! "i t!ra italian, ?n$ "entr! ea olan$e-. Prima e%te %i%temi firea% , $at fiin$ ."!ritatea fig!rilor i$eale <i tot!<i ab%ol!t #ii <i in$i#i$!ale/, la Rafael, $e "il$, $ar, mrt!ri%e<te omentator!l, .el a fo%t >ntre !t. (e mae<trii olan$e-i >n "ei%aA <i ! %ig!ran >n olorit/ () G II, 039). Rafael e%te, >ntre italieni, "i tor!l el mai $e% <i la %!"erlati# in#o at $e Degel, $ar %it!area %a,. Interme$iar. >ntre =iotto <i Ti-ian, <i a atare "erfe t e Cilibrat, n! aten!ea- ! nimi la!$ele la a$re%a a e%tor (%a! altor a%emntoare) .>n e"!t!ri. <i .>n Ceieri. $e tria$: >n Ciar a$r!l "i t!rii italiene, Degel a e"ta #arietatea %til!rilor <i a in$i#i$!alitilor. (ar el a e"ta, >n ontin!are, a"ort!l $e eH e"ie al l!i &lbre Ct (iirer >n "i t!ra <i grafi a german, a <i G mai ale% G ontrib!iile inegalabile ale frailor D!bert <i EoCann Van )L F, ale l!i R!ben%, Van (L F, liemBbran$t. .. + "i t!r mai "erfe t $e ?t a eea "e are neBa! $atBo a e<ti frai a"roa"e n! eHi%t., $eoare e o"erele lor, .o"ere $in are ti"i !l e%te $eAa >nlt!rat <i $e"<it, $a! $o#a$ n! n!mai $e mare mie%trie >n eea e "ri#e<te $e%en!l, "o-iia, gr!"area, ara teri-area interioar <i eHterioar, l$!ra, laritatea, armonia <i fineea olorit!l!i, ara ter!l gran$io% <i >n Cegat al om"o-iiei, i <i >ntreaga bogie a "i t!rii >n eea e "ri#e<te me$i!l nat!rii >n onA!rtoare, a e%ori!l arCite toni ,. F!n$alele, ori-ont!rile, l!H!l <i #arietatea %tofelor, >mbr mintea, fel!l armelor, al

"o$oabelor et , e%te $eAa tratat ! o a%tfel $e fi$elitate, ! at?ta %im "entr! "i t!ral <i ! o a%tfel $e #irt!o-itate, >n ?t ni i Ciar %e olele $e mai t?r-i! n! "ot arta e#a mai $e%#?r<it %!b a%"e t!l "rof!n-imii <i al #eri$i itii.. 'n a ea%t ara teri-are a frailor Van )L F e%te % Ciat !n a$e#rat "rogram al reali%m!l!i, la anti"o$!l !n!i mo$ $e re"re-entare "rea .ti"i ., >n %en% $e "rea i$eal <i ab%tra t. Degel %Ba $o#e$it "erfe t re e"ti# fa $e .nat!ralee., .fi$elitate., .#eri$i itate., on%i$er?n$!Ble "rin eH elen "i t!rale; ! toate , >n temei!l eleilalte "referine, el %e grbea % a$a!ge: .C! toate a e%tea, #om fi mai atra<i $e a"o$o"erele "i t!rii italiene $a le om"arm ! a e%te o"ere olan$e-e, $eoare e italienii a! a#antaA!l $e a >mbina inferioritatea $e"lin <i religio-itatea ! libertatea %"irit!al <i fr!m!%eea imaginaiei/ ()., II, 09:). Iat amintita "en$!lare >ntre o"i!ni. =!%t!l la%i <i la%i i-ant >l "re$i%"!nea "e Degel "entr! 6a$onele mai .i$eale/ $in Rena<terea italian relati# tim"!rie; el era, toto$at, a"abil %B <i amen$e-e a e%t g!%t >n $ire ia .real!l!i/ mai a ent!at, %!r"rin-?n$ . ontra%tele %tri$ente/ la 6i Celangelo, ."ortretele magi%trale ale l!i Ti-ian/, ."lenit!$inea/ "ortretelor l!i Van (L F ("rin are .><i fa e intrarea om!l/), eH elena .tinerilor er<etori ai l!i 6!rillo/, %a! ."re-ent!l "ro"riei lor #iei/ "e are olan$e-ii >l "!tea! ontem"la >n elebra "?n- a l!i Rembran$t Pa-a $e noa"te. Com"ar?n$!Bi "e Rembran$t ! Rafael <i "e SCaFe%"eare ! S Ciller, 6arH <i )ngel% le #or a or$a "rimilor "rin i"ala lor a$e-i!ne, n! at?t >n "lan!l reali-rilor in$i#i$!ale, ?t >n el al "ro e$eelor $e are %e folo%i%er, mai $egrab. reale/ $e ?t .i$eale/. Degel %e afl !n$e#a la A!mtatea $r!m!l!i, >ntre a e%te ata<amente. Rafael >l mai atrgea a mo$el %!"rem, $ar <i Rembran$t >n e"ea %Bl fa% ine-e. 'n artele "la%ti i-atoare g!%t!l l!i mai era la%i i-ant, $ar ! $e% Ci$eri %"re reali%m; $e% Ci$eri "e are le #a a ent!a atit!$inea %a, integral .rembran$B ian/, fa $e SCaFe%"eare. 'n #alorifi area "i t!rii mo$erne, germane, $ar mai ale% olan$e-e, Degel a atin% o !lme >nalt; "oate mai "!in >nalt $e ?t ea "ri#in$ "oe-ia $ramati , trage$ia %CFe%"eareana, $ar >n ori e a- mai >nalt $e ?t >n "ri#ina m!-i ii. .&b%tra ta/ m!-i alitate el o trata >n% ab%tra t, a ni#el $e .i$ealitate/, >n are "lan!l "i t!ral %e on entra >n ."!n t!l/ m!-i al, >ntrBo tonalitate "re !m"nitor %!fletea% <i %"irit!al. Con%i$eraiile ! "ri#ire la %"e ifi !l e%teti al ton!l!i, al melo$iei <i armoniei, al ontra%telor interioare "e are %e l$e% e$ifi iile m!-i ale, %!nt intere%ante <i Ciar "tr!n-toare. )le %!nt "atronate >n% $e !n .geometri%m/, "e are >n elelalte tratate ale %ale >l "re#e%ti%er on%i$eraiile $e%"re Pitagora <i ra"ort!rile n!meri e %it!ate $e "itagori i ni la temelia m!-i ii. Pe Degel lBa "reo !"at .re$! tibilitatea/ m!-i ii .la %im"le antiti <i la mo$!l lor eHterior $e a fi $eterminate, $eterminare e ine $e intele t/ ()., II, 234), $ar a ea%t .intele t!alitate/ iBa <i limitat eH !r%!rile, at!n i ?n$ ele %Ba! $orit ?t $e ?t on rete. Degel !no<tea o"erele l!i =l! F, oratoriile l!i Den$el, %imfoniile l!i 6o-art, >nelegerea %a era >n% antonat >ntr! ?t#a >naintea elor mai im"ortante $intre a e%te a"o$o"ere ( !m %Ba >nt?m"lat <i ! Rio!%%ea!, $orni , tot!<i, $e o !noa<tere mai "rofe%ional a m!-i ii). Cele %"!%e $e%"re EoCann Seba%tian Ja C, .!n mae%tr! a r!i genialitate gran$ioa%, a!tenti "rote%tant, originar <i tot!<i oare !m %a#ant am >n#at abia a !m mai re ent %Bo "re!im iar<i >n toat "lenit!$inea ei/ ()., II, 254), in$i o %"e ifi a >m"reA!rare i%tori , $ar <i o %it!aie eBi ara teri-a "e Degel >n%!<i: o .>nt?r-iere/ eH"li abil, $ar real. Simfoniile mo-artiene el le n!me<te la mo$!l el mai ne"arti !lari-at ! "!tin, iar ?n$ %e refer la Fla!t!l ferme at, %Bar "rea >l "reo !" mai $egrab alitile teHt!l!i $atorat l!i S CiFane$er $e ?t m!-i a "ro"ri!B-i%, a <i at!n i ?n$ $i% !t a$e #rile <i nea$e #rile $intre teHt <i melo$ie >n o"erele italiene. (e%ig!r, "ot fi in#o ate m!lte trimiteri "enetrante la o"ere m!-i ale mai #e Ci %a! mai re ente, "er%onal on%i$er >n% #aloarea a"itol!l!i $e%"re m!-i re-!lt mai !

%eam $in on%i$eraii $e or$in general, $e "il$ ele, a$e#rate "entr! o eH"erien tre !t <i toto$at "ro%"e ti#e, >n are %e arg!mentea- !nitatea $iale ti $intre armonie <i melo$ie: .&rmonia <i melo$ia rm?n. Un!l <i a ela<i >ntreg om"a t, iar o % Cimbare oare are >ntrB!na $in ele $o! lat!ri e%te >n a ela<i tim" o % Cimbare ne e%ar >n ealalt lat!r/ ()., II, 223), $o#a$ om"o-iiile a el!ia<i EoCann Seba%tian Ja C <.&. 'n. (. N!an?n$ >n% l! r!rile >n a e%t fel, treb!ie % #e$em <i a!-ele, n! n!mai efe tele. Ca!-a %!"rain$i#i$!al e%te, $e%ig!r, $e or$in i%tori ; ea $eri# $in fa"t!l m!-i a $ob?n$e<te !n rol $ominator >ntrBa$e#r $!" "i t!r, am >n "erioa$a #ieii l!i Degel. Tre erea %! e%i# $e la "i t!ra italian <i olan$e- la m!-i a german, n!mit $e !nii . la%i /, iar $e alii .baro , e%te >n m%!r % onfirme int!iia Cegelian ! "ri#ire la rol!l !lterior "re !m"nitor al artei %!netelor fa $e arta !lorii G eea e >i <i >ngre!ia re e"tarea <i eHege-a, ?n$ aA!ngea on omitent a e%tora. Degel a !rmrit atent e#ol!ia l!i =oetCe, >n tim" e e#ol!ia el!ilalt mare ontem"oran al %!, JeetCo#en, iBa rma% ne !no% !t. & inter#enit ai i <i .in%!fi ienta. %a "regtire m!-i al, >n n!meroa%e r?n$!ri $e larat. Degel era !n .literat., am mai %"!%Bo. (in o"ti a % riitor!l!i <i amen$at el, la !n moment $at,. Prerea ab%!r$ $e%"re atot"!terni ia m!-i ii, $e%"re are % riitorii #e Ci, %a ri <i "rofani, ne "o#e%te% at?tea i%torii fab!loa%e/. 8i, on reti-?n$!B<i "rerea "e !n eHem"l! ontem"oran, a on%i$erat , $e<i 6arB%eille-a ari Ca ira a! >nteit !raA!l re#ol!ionarilor fran e-i, .>n%!fleirea "ro"ri!B-i% ><i are temei!l >ntrBo i$ee $eterminat, >n intere%!l a$e#rat al %"irit!l!i $e are e%te !"rin% o nai!ne <i are "oate fi "entr! !n moment "otenat >ntrB!n %entiment mai #i!, >ntr! ?t ton!rile, ritm!l <i melo$ia r"e% ! ele %!bie t!l are li %e aban$onea-/ ()., II, 237). Se %imte ai i o ne>n re$ere >n eHa erbarea .m!-i al!l!i/, ne>n re$ere "e are o #a eH"li a .a!to riti / TComa% 6ann $!" e >i #a fi eH"lorat "% .m!-i alii/ S Co"enCa!er <i Niet-% Ce. Romanti%m!l filo%ofi "o%tBCegelian #a fi, >ntrBia$e#r, .m!-i al/ >n o"i!ni <i a ente. Cla%i !l Degel era, $eo am$at (in#ol!ntar "olemi .la eea e #or afirma ,!mea a #oin <i re"re-entare %a! Na<terea trage$iei): G .literar/I :. 'n .%i%tem!l $iferitelor arte/, rol!l, antitati# <i alitati#, $e "etenie >i re#ine "oe-iei. Cantitati# G am $o! in imi, eea e, >n%!mat ! tot e %e %"!ne $e%"re ea <i ! aA!tor!l ei >n "rimele "ri ale )%teti ii, e Ci#alea- ! o b!n A!mtate $in material!l arti%ti il!%trati# al te-elor teoreti e. &rCite t!ra, % !l"t!ra, "i t!ra, m!-i a G laolalt G iar "oe-ia, %ing!r, iat $o! a"ete ale !nei %im"le balane, "e are o #a "ri e"e ori e ititor al "relegerilor. P?n ai i el %e afl >n a$r!l aritmeti ii; ?t "ri#e<te algebra, ea ne e%it !no<tine %!"erioare, tot!<i n! foarte $ifi il $e $ob?n$it. C i ontra$i ia $e fon$, a%!"ra reia am mai atra% atenia, ne >nt?m"in a !m ! toat laritatea: "oe-ia arr treb!i % fie !na $intre arte, !ltima; are $ealtfel ne <i $! e >n afara $omeni!l!i artelor G $ar ea %e $o#e$e<te a mai fi <i arta a atare, ea mai #ig!roa%, ea $e are ! $eo%ebire #a treb!i % ne o !"m. S n! ne >n Ci"!im !m#a Degel a !itat on%e ina on%tr?ngtoare a %i%temati ii %ale: .arta mai >nt?i n!mai ><i a!t onin!t!l ei a$e #at, a"oi >l g%e<te <i, >n %f?r<it, >l $e"<e<te/, iar ."oe-ia % oate >n e#i$en >n mo$!l el mai "regnant a e%t $in !rm ara ter, >ntr! ?t, a >ntr!"are a artei, ea treb!ie on e"!t >n e%en a ie<ire $in %en%ibil!l real <i $egra$are a a e%t!ia./ ()., II, 211). N!mai $egra$area >ntrB!n "lan ( el %en%ibil) >n%emnea- >nlarea >n alt!l ( el %"irit!al), iar g?n$itor!l >n$rgo%tit $e on e"t!ali-ri %e ata<ea- fire% $e a ea%t >nlare >nr!$it filo%ofiei. Degel a fo%t, a<a$ar, fi$el "ro"riilor "remi%e f!n$amentale mai m!lt $e ?t elor $oar e%teti e: >n "oe-ie el elebra G a filo%of G mai m!lt $e ?t artaI & e%ta e%te a$e#r!l, $ar mai e%te >n o "arte $e a$e#r, >ntr! ?t oare are .infi$eliti/ inter#in >n >n%!<i mo$!l $e a %al!ta >nlimea $ob?n$it $e "oe-ie, on omitent ! .>nAo%irea/ retroa ti# a elorlalte arte. )Hi%tenei reale a "ietrei, !lorii %a! ton!l!i, %e %"!ne, .n!Bi ore%"!n$e $e ?t !n er limitat $e re"re-entri arti%ti e/ ()., II, 217), ob%er#aie ore t $in "!n t!l $e #e$ere al %i%tem!l!i filo%ofi $e an%ambl!, n! <i $in el "roB"ri!B-i% e%teti , "entr!

are to mai limitarea e%te garant!l re"re-entrii arti%ti e (i$eal!l % !l"t!ral fiin$ e"i entr!l .i$eal!l!i/ arti%ti ). Fa"t!l Degel a mo$ifi at >n oare are m%!r #i-i!nea %a $e%"re a!tenti itatea <i a$e #area %"e ifi artei %e #$e<te <i $in >m"reA!rarea , $a %i%temi ar fi treb!it % re-er#e "oe-iei !n lo "re i%, <i an!me !ltim!l "rintre artele romanti e (arti%ti $eAa ina$e #ate), >n a"itolele $e%"re "oe-ie el a$! e arareori #orba $e >m"l?ntarea a e%teia >n romanti , a%iBg!r?n$!Bi, $im"otri#, o !ni#er%alitate eH"re%: ."oe-ia ni i n! e%te legat eH l!%i# $e #re!na $intre formele $eterminate ale artei, i $e#ine arta !ni#er%al are "oate elabora <i eH"rima >n ori e form ori e onin!t a"abil % ia lo >n general >n imaginaie./ ()., II, 217). P?n la !rm, a ea%t eHten%i!ne ore%"!n$e <i ea orientrii filo%of!l!i (<i, >n mare m%!r, a$e#r!l!i i%tori ), ea %!r la%ea- >n%, >ntr! ?t#a, a$r!l %i%temie al teoreti ian!l!i artei. Core ti#ele o"erate fa $e a$r!l tria$i %imboli B la%i Bromanti %e >nm!le% : n! n!mai arCite t!ra ><i "oate tran% en$e $eterminarea .%imboli /, $ar mai ! %eam "oe-ia %e "oate retroa ti# #ali$a >n i"o%ta-ele ei ."reBromanBi e/. &<a <i e%te; e lim"e$e, Degel n! f ea $e ?t %B<i mi$ie-e $in mer% %tr! t!rrile, "e are le %imea <i el "rea rigi$e, <i n! %e onforma "rea %tri t a$relor "re%tabilite. &rtele "roB"ri!B-i% .romanti e/, mai eHa t .ale romanti !l!i/, %e $o#e$e% a fi $oar "i t!ra <i m!-i a, %"re $eo%ebire $e "oe-ie, are G "otri#it anali-elor l!i Degel G <iBa >nregi%trat ele mai im"ortante ! eriri >n fa-a . la%i /, $!" e a !m!la%e >n "realabil m!lte #alori .%imboli e/, <i >nainte $e a le fi onfig!rat "e ele .romanti e/. Poe-ia a fo%t <i a rma%, $e i, o art !ni#er%al, .>n#toarea !ni#er%al <i "ret!tin$eni "re-ent a gen!l!i !man/ ). II, 291). )a e%te !ltima art $oar >ntrBo an!mit %i%temati-are >n "er%"e ti#a altei %i%temati-ri ><i arog, >n % Cimb, %tat!t!l $e "rin i"al art, Ceia $e bolt a elorlalte <i a%imiBl?n$!Ble >n "ro"riaBi %!"erioritate. Prin a ea%t $!bl "er%"e ti#. Degiel n! %e tr$a, i >n Ceierea tria$elor %ale, a %inte-, treb!ia % fie %it!at n! n!mai $!", i <i $ea%!"ra te-ei <i antite-ei. &<a %e #a >nt?m"la ! "oe-ia $ramati , %inteti-?n$ "oe-ia e"i <i "oe-ia liri >ntrBo %!"erioar !nitate ($ar n! tot a%tfel %e >nt?m"la ! .$rama "ro"ri!B-i%., are #a fi "ri#it mai $egrab a $egra$?n$ trage$ia <i ome$ia, $!" !m Ciar <i ome$ia G >n ori e a-, ea mo$ern G #a fi >n "rin i"al anali-at a o $egra$are a trage$iei). &<a era a !m, ?n$ "oe-ia era $efinit $e la >n e"!t a .totalitatea are !ne<te >n %ine ele $o! eHtreme, a$i artele "la%ti e <i m!-i a, "e !n "lan %!"erior, >n $omeni!l interioritii %"irit!ale >n%e<i. ()., II, 274) .Plan %!"erior. e%te o form!l nee Ci#o , el ara teri-ea- >n$eob<te %inte-a totali-atoare. Poe-ia e%te %ing!ra art are, a art, atinge .!ni#er%alitatea g?n$irii., ! !n "i ior >n "e teritori!l .int!iiei %en%ibile. <i ! !n!l >n afara ei. 6oti#!l ambig!itii re-i$ >n antonarea "oe-iei >ntrBo .i n t ! iB ie interioar a., are treb!ie ara teri-at a fiin$ %en%ibil <i %!"ra%en%ibil, o re"re-entare e n! mai e%te .re"re-entarea a atare, i imaginaia arti%ti .. ()., II, 212). (a toate elelalte arte rm?n .limitate. >n %en%ibil <i $e tre %en%ibil, .arta !#?nt!l!i "o%e$, >n eea e "ri#e<te onin!t!l %! <i mo$!l $e aBl eH"!ne, !n ?m" mai nelimitat, mai >ntin% $e ?t elelalte arte. +ri e onin!t, toate obie tele %"irit!ale <i nat!rale, toate e#enimentele, i%toriile, fa"tele, a i!nile, %trile interioare <i eHterioare "ot fi !"rin%e $e "oe-ie <i elaborate $e ea. ()., II, 212). S"irit!ale <i nat!rale, interioare <i eHterioare, %!"ra%en%ibile <i %en%ibile: a ea%ta ar fi Ciar $efiniia .i$eal!l!i. arti%ti $a termen!l $e Aon i!ne .<i/ nBar f!n iona ! a e%t "rileA toto$at a termen $e $i%A!n ie. C i "oe-ia e%te tot!<i o art mai m!lt $e ?t art, !nin$ >n %ine arB i%ti itatea elorlalte arte, "e are >n e"e %Bo <i %!"rime $e $rag!l g?n$irii on e"t!ale, <tiinifi e, filo%ofi e. & ea%ta e%te <i eH"li aia $atorit reia tema. Poeti !l!i. <i a ."ro-ai !l!i., e%enial "entr! Degel, e%te a !m intro$!% "e larg >n $e-batere. .Pro-a. <i ."ro-ai-area. mai a"r!%er ?n$ <i ?n$ >n tratarea elorlalte arte, $ar n!mai >n %!r$in, a moment al $eteriorrii G $e "il$, >n om"ararea mitologiei romane ! mitologia grea , %a! a % !l"t!rii romane !. S !l"t!ra

grea . Peri ol!l ."ro-ai !l!i. "lana a%!"ra artei a atare, $ar fora l!i $e a o abate $e la menirea ei %e manife%t $in "lin mai ale% >n ra"ort ! ."oeti !l. "oe-iei, $eoare e el an!me e%te %it!at >n #e intatea a e%t!ia. .Poeti !l. "ro"ri!B-i% %e afl >n a el #?rf $e .art. are n! mai e%te .$e tot art., i >n e"e % $e#in alt e#a. Iar ."ro-ai !l. e%te g?n$irea $e $in olo G %a! $e $in oa e G $e arta, >n m%!ra >n are e%te >n onin!t o a!gmentat %a! $eteriorat g?n$?re, ori !m g?n$ire. 'n teHt!l Cegelian n! e%te "e $e"lin lar relaia $intre a e%t .$in olo. <i .$in oa e., .mai m!lt. %a! .mai "!in. $e ?t "oe-ia, .%!"erior. %a! .inferior. ei. S!b ra"ort!l a$e #rii <i al omogenitii "oeti e, >n ori e a- inferior: o tr$are, +. (i%f!ri Bionalitate, o .fiinareB"entr!Balt e#a/. .Con<tiina "ro-ai G %"!nea Degel G "ri#e<te #a%t!l material al realitii onform legt!rii $intre a!- <i efe t on e"!t $e intele t, % o" <i miAloa e <i alte ategorii ale g?n$irii mrginite <i, >n general, onform ra"ort!rilor eHterio. N Ritii <i ale finit!l!i. ()., II, 292). )Hterioritatea fa $e "oeti e%te >n a-!l $e fa <i o inferioritate, o mrginire >n "lan!l eH"li itrilor finite <i limitatoare G >n gen!l $i$a ti i%m!l!i "lat <i inefi ient, $e "il$. C i la anti"o$!l g?n$irii $ire te <i mrt!ri%ite, "l%m!irea "oeti e%te o on iliere %"irit!al a realitii <i a$e#r!l!i >n forma !n!i .fenomen rea 1.. Partii !lari-?n$ "oeti !l #i-a#i $e "ro-ai , Degel rel!a ara teri-area .i$eal!l!i., a omogenitii %ale ambi#alene, $e onBin!tBform, e%enBa"aren, %!b%tanBfenomen, interiorBeHteBrior. N!mai a ea%t !nitate #ie, "lin $e %!flet, "ro"rie organi !l!i, e%te a"abil % $ea na<tere "oeti !l!i >n o"o-iie ! finalitatea "ro-ai / ()., II, 240). (in "ri ina organi !l!i ($eB%ine <i "entr!B%ine), o"era $e art $ob?n$e<te o relati# a!tonomie. N (!" !m $ob?n$e% o atare a!tonomie <i "rile ei on%tit!ti#e G >n a$r!l rora >naintarea %e "ro$! e mai lent $e ?t >n A!$e ile <i raionamentele intele t!l!i (o "emar general, "rel!ngit <i >n anali-a >naintrii >n etinite "ro"rie e"o"eii). Poeti !l e%te i$eal!l arti%ti , "ro-ai !l G %tr$ania intele t!l!i $e a %"!ne . eea e e%te, <i !m e%te, fr %Bl r%tlm ea% <i fr %Bl elabore-e "oeti / ()., I, 249). CCiar fr %Bl tlm ea% "rin a$ao%!ri %!bie ti#e Cotr?toare. Pre%!"!%ele a$re%e %e lm!re% at!n i ?n$ Degel %e refer la i%toriografie <i oratorie a gen!ri $e re"re-entare .>n "ro-/. Dero$ot, T! i$i$e, Qenofon, Ta it !rmre% e#enimentele >n realitatea <i %! e%i!nea lor, >n >nln!irile a!-ale $intre ele. ,a r?n$!i %!, orator!l are >n #e$ere a eea<i oneHi!ne "!r teleologi , "e are o l!minea- "re !m"nitor ! aA!tor!l intele t!l!i, >n intenia !nei ameliorri "ra ti e. (im"otri#, o"era $e art n! %e !rmre<te $e ?t "e %ine >n%<i, n! !rmre<te $e ?t rearea <i re e"tarea fr!mo%!l!i G o in$e"en$en >n Ceiat >n %ine, >n are a ti#itatea arti%ti n! e%te !n in%tr!ment, i "ro"ri!l ei % o", n! e%te !n a e%ori! %er#in$ $e aA!tor, i "ro"ria ei >ntemeiere. 'n re"re-entrile "ro-ai e $e i$e ara ter!l "ro"ri! al termenilor, rig!ro-itarea $i%tin iei <i inteligibilitatea $e"lin .>n tim" e metafori !l <i fig!rat!l >n general %!nt tot$ea!na relati# ne"re i%e <i im"ro"rii/ ()., II, 532B) Cele mai n!meroa%e $intre a e%te ob%er#aii om"arati#e a or$ a#antaA "oeti !l!i >n ra"ort ! "ro-ai !l ("re !m >n &ri%totel, >n om"ararea artei ! i%toriografia); "arti-anat eH"li abil $a ne g?n$im el are lo >n a$r!l !n!i tratat $e e%teti , >n n!mele e#i$enierii #alorii arti%ti e. C?n$ <i ?n$ Degel alt!ra >n%,. Intele t!l. $e,. =?n$ire/, formele mai "!in e#ol!ate ale ."ro-ei/ $e o raionalitate "ro"rie filo%ofiei <tiinifi e, a- >n are a#erti-ea- arta $e "eri ol!l ambelor $e#ieri, .>n Ao%/ <i .>n %!%/. Pe $e o "arte, n! n!mai "oe-ia treb!ie % e#ite >n mo$!l ei $e eH"rimare tot e neBar "!tea obor> >n oti$ian!l <i banal!l "ro-ei, i, "e $e alt "arte, n!Bi e%te >ng$!it % al!ne e ni i >n ton!l <i fel!l $e a #orbi al ! erni iei <tiinifi e %a! >n a ela al %"e !laiei filo%ofi e. 'nainte $e toate ea treb!ie % in $e"arte $e %ine %e"arrile nete <i relaiile "ro"rii intele t!l!i, ategoriile g?n$irii ?n$ a e%tea %Ba! $e%"!iat $e ori e int!iti#itate, formele filo%ofi e ale A!$e ilor <i raionamentelor, $eoare e toate a e%te forme ne tran%"!n >n$at $in $omeni!l imaginaiei >n alt ?m". Tot!<i, >n a ea%t "ri#in, linia $e frontier !n$e

>n etea- "oe-ia <i >n e"e "ro-ai !l n! "oate fi tra% $e ?t ! gre! <i, >n general, ea n! treb!ie % fie in$i at ! "re i-ie ab%ol!t./ ()., II, 537B531) Pre i-rile %!nt n!anate; arta e%te g?n$ire int!iti# %a! int!iti#itate a g?n$irii, ea treb!ie % e#ite eea e %e afl .$in oa e/ %a! .$in olo/ $e ea, <i tot!<i "oe-ia mai "!in $e ?t elelalte arte le "oate e#ita, $eoare e o"erea- "rin !#?nt, iar !#?nt!l a !m!lea- >n %ine refleHe intele ti#e <i %!"erior %"irit!ale. Relati#itatea $in final!l itat!l!i %e eH"li "rin eH"erimentrile "oeti e mai noi, in l!%i# germane, >n are "tr!n%e%e $e a !m o an!me refleHi#itate; $!" !m intere%!l arti<tiior "entr! #iaa $e toate -ilele, oti$ian <i Ciar banal, >n e"ea % im"!n >n <i "rin tatonrile mo$erne $e ti" eH"li it <i %!bliniat reali%t. Degel era %!fi ient $e %!"l! "entr! a n! re%"inge $e "lano <i integrai ni i "oe-ia filo%ofi mai noBA <i ni i literat!ra .#ital/ mai re ent. )l re%"ingea ."oe-ia $i$a ti / <i a atare "ro-ai , $ar on omitent a e"ta, el "!in >n "arte, ."oe-ia o a-ional/, are, $e la o$ele l!i P?n$ar <i "?n la OertCerB!l l!i =oetCe, a "ro$!% <i n!meroa%e o"ere a!tenti e. (e%ig!r, "oe-ia !rmre<te, a elelalte arte, !n % o" .teoreti /, n! nemiAlo it ."ra ti /; ea >nnobilea- %!flet!l >n fel!l ei %"e ifi , $ar n! are >n ni i !n a- >n #e$ere o nemiAlo it, % -i em, .>nlare religioa% <i n!mai religioa% a/, %a! eH"li it <i eH l!%i# .in%tr!irea, morali-area, agitaia "oliti %a! %im"la "ier$ere $e tim" <i $i%tra ie/ ()., II, 2:5). Ca form a g?n$irii, a"ro"iat elei mai a!tenti e g?n$iri, ea %e A!%tifi , >n a ela<i tim", a o ele#at manife%tare a !manitii <i !mani-rii. . (a >n a-!l elorlalte arte am "!t!t !rmri, $!" ir !m% rierea "rin i"iilor or$onatoare, $etalierile o"erate $e tre Degel, an a-!l $e fa #a treb!i % ren!nm ! b!n <tiin la m!lte $intre ele. & ea%ta, >ntr! ?t "oe-ia fiin$!Bi at?t $e familiar, Degel ><i "!tea "ermite in#e%tigaii $intre ele mai $i#er%e <i mai n!anate, $e onin!t <i form, $e miAloa e <i "ro e$ee. C?te ob%er#aii %e form!lea- n!mai "ri#itor la %imbol <i metafor, ritm <i rim, aliteraie <i a%onant, %a! alte ir !m% ri%e teCni i "oeti e. Pentr! a n! mai #orbi $e >ntreaga teorie a ara ter!l!i <i ara teri-rii, >n $iferitele e"o i <i >n $iferitele orientri $e "oe-ie mai #e Ce %a! mai no!. Poe-ia Cine-, in$i <i "er%an, i!$ai <i egi"tean, grea <i roman, italian <i %"aniol, engle- <i german ><i g%e% >n Degel omentator!l a#i-at, ! $eo%ebire a#i-at >n eea e "ri#e<te antiU!t$tea elen, a"oi Rena<terea, >n fine Il!mini%m!l. SBar "!tea >ntre"rin$e in#e%tigaii a"arte "ri#in$ remar ile %ale la a$re%a gCi itorii, %a! fab!lei, %a! e"igramei, %a! %onet!l!i, <e%tinelor <i anonetelor, %a! bala$ei, %a! "oemelor $i$a ti e <i %atirelor, %a! $i i!nii "oeti e, %a! ara ter!l!i ! are SCaFe%"eare a >n-e%tratBo "e ,a$L 6a betC, %a! >nt?lnirii goetCeene ! +rient!l $in (i#an!l &"!%!l!i <i R%rit!l!i <.&. 'n. (. S reinem $oar o en!merare, in om"let, a "oeilor la are %e fa referiri, "entn! a %!gera aria $e !"rin$ere a a e%tei $in !rm arte, m!lt %!"erioar $e a%t $at <i "i t!rii: &na reon, &ngel!%, Sile%i!%, &rio%to, &ri%tofan, Jo a io, Cal$eron, Calin!%, CaBmoe%, Cer#ante%, Corneille, (ante, (i$erot, )% Cil, )%o", Fir$!%i, =oetCe, Dafi-, Dariri, Dartmann #on &!e, Deine, Der$er, DeB%io$. Doffmann, Domer, Dorai!, I!#enal, Eean Pa!l, @ali$a%a, @lei%t, @lo"%to F, ,e%%mg, ,! ian, 6a "Cer%on (+%%ian), 6ilton, 6oliere, Ni%ami, No#ali%, +#i$i!, Per%i!%, PetHar a, P?n$ar, Pla!t, Ra ine, R!mi, Saa$i, Sa C%, Safo, S Ciller, S ott, SCaFe%B"eare, Sofo le, Ta%%o, Terenti!, Tie F, Virgili!, Voltaire. Degel %e afla ! a$e#rat >n "o%e%ia mai t!t!ror a !m!lrilor "oeti e ale ?tor#a milenii, >n #irt!tea lor el "!tea %B<i $e%f<oare >n ontin!are on%tr! ia <i %Bo >n Ceie "rintrBo la fel $e rig!ro% <i %!"l! or Ce%trat #i-i!ne a%!"ra gen!rilor "oe-iei. 13. Tot!l %e >nln!ie >n o"era l!i Degel, "?n <i atit!$inile "arti-ane: >n m%!ra >n are artele "la%ti e >l "reo !"a%er mai m!lt $e ?t m!-i a G "oe-ia e"i >l #a intere%a mai m!lt $e ?t "oe-ia liri . )"i !l .>nfi<ea- >naintea re"re-entrii interioare totalitatea $e-#oltat a l!mii %"irit!ale, re"eBt?n$ a%tfel >n %ine "rin i"i!l artei "la%ti e are fa e % fie int!it >n%!<i l! r!l a obie t real/ ()., II, 527). Fie are atrib!t >n "arte >i A!%tifi %im"atia: totalitatea, >nterior$tatea,

"la%ti itatea, obie ti#itatea. )"i !l >n genere <i e"o"eea >n %"e iBa! rein!t >n$el!ng atenia l!i Degel, a e#i$eniin$ G alt!ri $e % !l"t!r <i tot "e ba-e mitologi e G eH elena ne"ere Ce a elen$tii. )ra #orba $e%"re !n !ni <i %!"rem tri!mf al obie t!l!i arti%ti , al obie ti#itii $e %ine e%teti e, $e a%t $at >n "o%e%ia a"rof!n$rilor l!ntri e <i %"irit!ale "ro"rii o!#?nt!l!i. Premi%ele atit!$inii Cegeliene fa $e e"o"ee era! ?t %e "oate $e lim"e-i: ea obie ti#a %"irit!l >ntreg al ?te !n!i "o"or, legat tot!<i "rin m!lti"le fire $e elelalte "o"oare, ea re"re-enta .biblia !n!i "o"or/, a ea arte "rin e"% e%enial >n are %e r%fr?ngea! .ba-ele a$e#rate ale on<tiinei !n!i "o"or/ ()., II, 552). I$eea .bibliilor e"i e/ e%te "reioa%, a <i $i%tin iile >n "ri#ina ei. N! intr >n a ea%t ategorie, $atorit %!"raor$onrilor religioa%e, ele $o! te%tamente ale Jibliei "ro"ri!B-i%e <i ni i Coran!l; o e#i$enia-, >n % Cimb, RaBmaiana <i 6aCabCaraia <i ! o%ebire Ilia$a <i +$i%eea, .. )"o"eea treb!ie % fie re"re-entarea obie ti# a !nei l!mi >ntemeiate "e %ine >n%<i <i reali-ate $in a!-a ne e%itii ei, l!me $e are "oet!l e%te >n a"ro"iat "rin "ro"ri!l l!i mo$ $e aB<i re"re-enta realitatea <i ! are el %e <tie i$enti , tot!<i o"era $e art are >nfi<ea- o a%tfel $e l!me e%te <i rm?ne "ro$!%!l liber al in$i#i$!l!i/ ()., II, 557). Se obine, >n a e%t fel, o "erfe t m%!r >ntre .a"ro"ierea/ ($e obie t) <i .$e"rtarea/ (relati# a!tonom), >ntre .ne e%itatea/ (l!mii >nf G i<ate) <i .libertatea/ (arti%t!l!i), "e are nimeni alt!l n! a int!itBo ! "re i-ia <i "rof!n-imea l!i Domer. Degel n! %e >n$oia $e eHi%tena l!i Domer, o %o otea obligatorie, !m >n genere on%i$era ne e%ar "re-ena !n!i !ni mare "oet are % "oat entra $i#er%itatea %it!aiilor <i a >nt?m"lrilor "e !n linie e#eniment (r-boi!l troian), >ri entr!l r!ia % fie !n !ni "er%onaA (&Cile). C $e%"re Domer n! <tim tot!<i nimi "re i% i %e "rea fire% : %!bie t!l e%te obligat % %e retrag >n faa obie t!l!i e"i , .% $i%"ar >n a e%ta/, ontea- ."ro$!%!l, <i n! "oet!l/, ori !m "ro$!% al !nei %"irit!aliti !ni e. .Com!nitatea %!b%tanial a #ieii <i a a i!nii obie ti#e/ o int!ie<te, an!me, o %!bie ti#itate >n$rgo%tit n! $e %ine <i $e l!mea ei, n! $e "ro"ri!l %! liber arbitr!, i $e libertatea obie t!l!i $e a %e $e%f<!ra <i $e a %e l%a $e%f<!rat. & e%t obie t %e afl >n %tarea "e are Degel o $en!mea, <i >n "artea %tri t teoreti a "relegerilor %ale, .e r o i G e a/; o %tare <i toto$at !n %ta$i!, %it!at la miAlo >ntre ne io"liBrea in i"ient <i mole<irea final. & e%t moment eroi $e a!to !Bnoa<tere a .%"irit!l!i naional/ >n an%ambl!l l!i, %tatorni <i $e% t!<at $eterminat <i A! !<, % !l"t!ral <i $e o mare $i#er%itate l!ntri , ba-at "e o %it!aie <i "e m!lte onfli te, "e %tarea general a "o"or!l!i <i "e fa"ta in$i#i$!al a !n!i re"re-entant eminent $eBal %!, "!tea fi el mai bine lo ali-at G "re !m >n Ilia$a G >n tim"!l <i >n onfli t!alitatea .%trii $e r-boi/, !n r-boi, "!rtat "entr! Ciar fiina <i %!"ra#ie!irea .naional/, $ar <i >n #irt!tea !nei A!%tifi ri a a i!nii .!ni#er%al G i%tori e/. F!n$al!l e"o"eii e%te .o >ntre"rin$ere naional >n are % %e "oat >ntr!"a totalitatea %"irit!l!i !n!i "o"or ! "rima "ro%"eime a %trilor l!i eroi e/, n! >n% la ni#el!l ne$iferenierilor originare, i la ni#el!l !n!i .% o" "arti !lar/ >n m%!r % >nnoa$e >ntrB !n an%ambl! oerent <i "re i% .toate lat!rile ara ter!l!i naional, ale re$inei <i ale a i!nii naionale/ ()., II, 511). 'n ele $in !rm, $in "ri ina a e%tei e%eniali-ri, -!gr#it n! #a fi .o a i!ne a a i!ne, i !n e#eniment/ ()., II, 519), re>ntoar erea l!i +$i%e! >n Ita a, %a! m?nia l!i &Cile G $e lan<atoarea t!t!ror "eri"eiilor. (a >n% >n $ram ara ter!l .><i roie<te el >n%!<i %oarta/, >n % Cimb >n e"o"ee .%oarta i %e fa e/, $eo%ebire $in are Degel on Ci$ea G "tr!n-tor <i original G .$e%tin!l $omne<te >n e"o"ee, <i n! >n $ram, !m %e re$e $e obi ei/ ()., II, 51:). )"o"eea el o ir !m% ria $!" m!lte alte om"araii ! $rama (aA!ttor, ! liri !l), A!%tifi ?n$, >n onin!t <i >n form G .am"loarea/ $e%f<!rrii ei, %a! eH"li it?n$ G $eo%ebit $e %!btil G a ele %"e ifi e ." i e $ i e i/ "e are e"i !l <i le ri$i >n alea $e-no$m?nt!l!i final. & e%te tr%t!ri %e inter on$iionea-, "ie$i a %l!Ae<te am"loarei, re#r%rii >n larg a firelor e"i e; e"i$emia "e are &"olo o abate a%!"ra taberei gre ilor, %a! am?nrile >ntoar erii l!i Uli%e, toate a e%te .e " iB% o a $ e/ >ntrer!" >naintarea $ire t, .A! ?n$ >n ea mai mare "arte rol!l $e "ie$i i/,

<i $! la %! e%i#ele re#erberaii ale e#eniment!l!i tre e#enimente, ale %it!aiei tre %it!aii, ale "er%onaA!l!i tre "er%onaAe, a%emenea er !rilor $in e >n e mai largi $e% ri%e $e "iatr "e %!"rafaa lin a !nei a"e, e %e $o#e$e<te >n ele $in !rm a fi !n o ean. Re itin$!Bl "e (on T!iAote ! "rileA!l tra#er%rii o ean!l!i, TComa% 6ann #a %!gera, an!me, >nr!$irea lor $e %!b%tan, )l #a elebra .%"irit!l e"i /, .geni!l e"i / al "o"oarelor a fiin$. + eani . >n intimitatea l!i, a"abil $e o a"ro"iere "?n la element!l intim "er%onal G a >ntreg!l!i im"er%onal, a totalitilor %!"ra"er%onale. 'n limba "e are o #orbim, .mare. %emnifi , $e altfel, n! >nt?m"ltor <i o !"rin$ere <i o %tiCie "ro"rie ei: e"o"eea e .mare., $ar e <i .marea., marea -b! i!mat <i imen% a .%"irit!l!i "o"!lar gen!in G >n a e%t mo$, nelo al, o <i lo ali-a Degel. &nali-a e"o"eii fa e "arte $intre "a%aAele ele mai %trl! itoare ale )%teti ii, egalate n!mai $e anali-a trage$iei. Fi$el i%tori%m!l!i %! tria$i , Degel "rin$ea e"o"eea grea >ntre ea oriental <i ea me$ie#al %a! mo$ern. Tre ?n$ ra"i$ "e%te Cine-i, >ntr! ?t on%i$era a e<tia .n! a! o e"o"ee naional/, %Ba o"rit la .e"o"eile in$i e/, la Ve$e <i Sa !ntala, la RamaLana <i 6aCabCarata, la o"erele "er%ane ale l!i Fir$!%i (SCaCnameC), Ni%ami, R!mi, la o"erele arabe 6oallaFat <i + mie <i !na $e no"i. &"oi a $etaliat e"o"eile Comeri e, %!"erioare, >n om"araie ! are manife%ta re-er#e at?t fa $e )nea$a %a! =eorgi ele l!i Virgili!, ?t <i fa $e mitologia e"i german, )$$a %a! C?nte !l Nibel!ngilor. Neagrearea l!i Virgili! am mai >nt?lnitBo, a eea a "oemelor eroi e $e "ro#enien germani e%te >n% "e ?t $e ine$it tot "e at?t $e firea% "entr! .ComeroB entri%m!l/ Cegelian. .)! >n% nBam "!t!t g!%ta l!$ro<eniile g!noa%e ba-ate >n "e %imboli a nat!rii, >nfi<ate tot!<i ! fig!ra <i fi-ionomia omenea% , "e TCor ! io an!l l!i, l!"!l Fenri%, "e >ngro-iton!l 6etC%a!fen <i, >n general, %lbti ia <i onf!-ia t!lb!re a a e%tei mitologii/. ()., II, 731) .. 'n C?nte !l Nibel!ngilor li"%e<te realitatea "re i% a !n!i $omeni! <i a !n!i teren int!iti#, >n ?t, >n a ea%t "ri#in, "o#e%tirea tin$e $eAa % ia ton!l ?nte !l!i $e b?l i./ ()., II, 575) .. & e%tei o"ere "reioa%e a!tenti germani e <i germane n!Bi li"%e<te !n onin!t %!b%tanial naional >n eea e "ri#e<te familia, i!birea onA!gal, #a%alitatea, fi$elitatea, eroi%m!l <i ni i energia interioar, tot!<i >ntreg!l onfli t e%te, >n i!$a am"lorii l!i e"i e, mai !r?n$ $e nat!r $ramati $e ?t om"let e"i , iar eH"!nerea, "e $e o "arte, n! %e on reti-ea-, ! tot ara ter!l ei $etaliat, ni i a bogie in$i#i$!al <i ni i a int!iti#i ta te ! a$e#rat #ie; "e $e alt "arte, ea %e "ier$e >n -!gr#irea a eea e e $!r, %lbati , r!$, >n tim" e ara terele, $e<i ferme <i ela%ti e >n a i!nile lor, %e a%eamn, $at fiin$ a%"rimea lor ab%tra t, mai m!lt ! ni<te Ci"!ri $e lemn gro%olane $e ?t "ot fi om"arate ! in$i#i$!alitatea "lin $e %"irit, !man elaborat a eroilor <i femeilor Comeri e/ ()., II, 730). Prin a%tfel $e "ro <i ontra, Degel on e$ea, finalmente, a"ro"ierea mai e#i$ent a mitologiei <i e"o"eii nor$i e $e %"irit!l. =ermani ontem"oran l!i, $e ?t ea a "er<ilor %a! maCome$anilor; el ref!-a >n% $orina $e a le im"!ne !lt!rii <i %im"atiei germanilor . a "e e#a eBar treb!i % fie "entr! noi !n element naional, a ea%t >n er are >n$r-nea f !t $e mai m!lte ori >n%eamn, "e $e o "arte, %!"rae#al!area foarte eHagerat a a e%tor re"re-entri $if!-e <i barbare <i, "e $e alt "arte, ignorarea om"let a %en%!l!i <i a %"irit!l!i "ro"ri!l!i no%tr! "re-ent/ )., II, 731). Degel ontin!a "olemi a >m"otri#a romanti%m!l!i, in l!%i# >m"otri#a tentati#elor %"e ifi romanti e $e eH"ro"riere a mitologiei #e Ci germane "entr! re#igorarea, Ci"!rile, a %tr! t!rilor %"e ifi ,. Naionale. G "ro e$e! e a $ob?n$it !lterior, $!" !m %e <tie, !n e#i$ent ti< naionali%tI N! tre ! #e$erea "ro"riile "reA!$e i Cegeliene $e !rg?n$ $in "rea a ent!at!l %! la%i i%m .%!$i .; ele %e on#erte% >n%, >ntn! ?t#a <i %al!tar, >ntrB!n a#erti%ment la a$re%a "rea neb!loa%elor ontor%ionri .nor$i e., fa"t e %e #a e#i$enia >n eta"ele !lterioare .mitologi-rilor. l!i S Celling, ele $atorate l!i Niet-% Ce, l!i S"engler <i !rma<ilor lor fi$eliB infi$eli. .Si%temi ., il!mini%m!l!i Cegelian >i re"!gn ori e $iformitate, anterioar ori !lterioar .rot!nAimii. gre e<ti, tot eea e, ! "rea m!lt !<!rin, el era $i%"!% % alifi e $re"tK Jarbar/;

i%toria e%te >n% #i lean, iar $r!m!l %"re infern %Ba >nt?m"lat % fie "a#at ! b!nele intenii ale !nei iniial benigne .mitoloBgomanii/. 'n "er%"e ti#a !nei a%tfel $e a"ologii t?r-ii a l!i TCor <i Fenri%, a l!i Siegfrie$ <i a Jr!nCil$ei, "re a!ia l!i Degel a"are, retroa ti#, $e b!n a!g!r "rofila ti . +ri !m, .linia/ "e are o #a ina!g!ra Oagner <i o #a %al!ta Niet-% Ce, l!i Degel, .mo-artian!l!i/, >i rm?nea "rof!n$ %trin G eHtrag $e ai i $iagno%ti ienii $e #ariat orientare e #a #oi fie are, "l!%!ri %a! min!%!ri. (a "!nem >n $i% !ie #i-i!nea $e "rin i"i! a%!"ra e"o"eilor me$ie#ale <i mo$erne, reie%e lim"e$e , a"re iin$ "e !nele $intre ele, Degel g%ea temei!ri ale in#ol!iei "entr! #a%iB totalitatea lor. & ea%t in#ol!ie el o #e$ea ao ent!?n$!B%e "e m%!ra >n$e"rtrii $e %!r%ele obie ti# e"o"ei e ale %trilor gen!in eroi e. (e a"re ierile %ale %!bliniat la!$ati#e mai benefi ia- . ea mai fr!moa% imagine a a#aleriimii me$ie#ale/ %"aniole, Ci$!l ()., I, 293), i l!l anglo%aHon al l!i +%%ianB6a "Cer%on, $ar mai ale% $iante% a Come$ie $i#in, are, $e<i n! mai era <i n! mai "!tea fi .e"o"ee >n %en%!l obi<n!it al !#?nt!l!i/, %e %!"!nea $e b!n #oie m!ltor reg!li bine#enit on%tr?ngtoare ale artei e"i e, obin?n$ efe te e%teti e $intre ele mai remar abile. 6ilton, >n Para$i%!l "ier$!t, Ta%%o, >n Ier!%alim!l eliberat, Voltaire, >n DenBria$a, @lo"%to F, >n 6e%ia$a, Jo$mer, >n 6oa Ci$a <.a., >i im"!nea! >n% $in e >n e mai "!in. (ar % fim "re a!i: obie iile >n legt!r ! Camoe% <i 6ilton, Ta%%o <i &rio%to, Voltaire <i @lo"%toeFn! "ri#ea! at?t talent!l in$i#i$!al, a$e%ea ! genero-itate re !no% !t, ?t mai ! %eam "o%ibilitile generale, obie ti#e <i obie t!ale, "e are e"o le oferea >n $ire ia !no generali-ri e"i e. Degel intona o"o-iia $intre .nat!ral/ <i .artifi ial/, $intre .e"o"eile originare <i ele onfe ionate artifi ial >ntrBo e"o mai t?r-ie/ ()., II, 590), >n $in moment!l >n are >i om"ara "e Domer ! Virgil, el $in !rm >n#in!it $e .%im"le n% o iri <i miAloa e eHterioare/ G $eteriorare in i"ient "e are mo$erniii o #or >m"inge "?n la "ro"ri!B-i% $egra$are. (ar, an!me, la $egra$area e"o"eii a e"o"ee, >n #irt!tea ne"!tinei lor f!n iare $e a mai onfig!ra totali-ri nai#e >ntrBo l!me a "arti !lari-rilor <i a ra"ortrilor intele ti#e. Con%tr! iile e"o"ei e ni %e >nfi<ea- tot mai m!lt, >n >m"reA!rri i%tori mo$ifi ate, n! a eHtra%e $in .realitatea >n%<i/, "roa%"ete <i familiare, i n% o ite, ina$e #at, "rin %im"la #oin a "oet!l!i. SBar "!tea a !nele a%"rimi "arti !lare % %e fi in%in!at >n A!$e i, a e%tea %!nt >n% "rin i"ial ore te, >ntr! ?t in$i ne#oia % Cimbrilor $e fon$ <i form >ntrBo l!me $in temelii % Cimbat. .6a<inile <i fabri ile noa%tre $e a-i ! "ro$!%ele are ie% $in ele, "re !m >n general mo$!l $e a ne %ati%fa e ne#oile #ieii noa%tre eHterioare, ar fi. Tot at?t $e ne"otri#ite ! f!n$al!l $e #ia "e areBl "retin$e e"o"eea originar, a <i organi-aia %tatal mo$ern. Fiin$ , $!" !m >n !"rin%!l %trilor on e"iei e"i e #eritabile $e%"re l!me n! treb!ie % %e fi im"!% a #alabil intele t!l ! generalitile l!i <i ! $ominaia a e%tora are %e im"!ne in$e"en$ent $e fel!l $e a #e$ea al in$i#i$!l!i, tot a%tfel ni i >n a e%te %tri n!Bi e%te >n >ng$!it om!l!i % a"ar $e%f !t $in legt!ra %a #ie ! nat!ra <i r!"t $e om!nitatea %a "!terni <i "roa%"t ! ea, om!nitate >n "arte "rietenoa%, >n "arte $!<mnoa%/ ()., II, 571). Iat "re-ene <i ab%ene are $etermin, >n Ci" legi , ne#oia <i im"o%ibilitatea e"o"eii. &b%enele in $e r?n$!ielile "ro-ai e ale l!mii mo$erne, $in are re-!lt o "ri#ati-are <i mr!nire a "reo !"rilor. .,!mea mrginit a %trilor "ri#ate <i a%ni e/ fa e "o%ibil mai $egrab o e"o"ee .i$ili a/, a$e%ea mrginit, $ar ating?n$ . a"o$o"era >n Dermann <i (orotCea, >n are =oetCe a <ti!t % %e <i onforme-e oman$amentelor realitii mo$erne, $ar a <i ren% !t G !tili-?n$ .>n Ci"!l el mai feri it re#ol!ia "entr! a am"lifi a "oem!l. G %it!aii, om"li aii <i relaii e $ata! $in %ta$i!l originar <i "atriarCal al e"o"eii, ! >ntreg!l lor .farme ne"ieritor/. I$ili !l rm?nea, ori !m, o ale minor $e ontin!are a e"o"eii, ara teri%ti mai $egrab %trilor germane $e miAlo , >ntre e#!l me$i! <i "ro"ri!B-i% mo$ernitate. & ea%ta $in !rm treb!ia %B<i g%ea% >n% <i ea ore%"on$ent!l e"i "e m%!r. Degel >i %!r"rin$ea "remi%ele >n

ara teri-area l!i SCaFe%"eare <i CerB#ante%, (on T!iAote il!%tr?n$ .romane% !l/ >n $!bla i"o%ta- a $egra$rii omi e a a#aleri%m!l!i, $ar <i a meninerii %ig!ranei a i!nilor, %tatorni iei %entimentelor <i %!b%tanialitii ara ter!l!i, .>n Ci" ! tot!l gran$io% <i genial/. .(on T!iAote onine to mai eea e elogiam mai >nainte la SCaFe%"eare/ ()., I, 131), !nitatea $intre in$i#i$!alitate <i gran$oare, im"li area "er%onaA!l!i >ntrB!n. C?m" %!b%tanial, "ro"ria %a fer#oare <i "rof!n-ime, Ciar at!n i ?n$ binele e%te %!"linit "rin r! %a! ?n$ tragi !l e%te $et!rnat >n omi . SCaFe%"eare e%te "rintele $ramei mo$erne, Cer#ante% G "remergtor <i "re#e%titor al "oe-iei e"i e mo$erne, "oeti "e Ciar f!n$al!l ei "ro-ai , e"o"ei Ciar >n #arianta ei romane% . Degel on%i$era roman!l, "o#e%tirea <i n!#ela .!n ?m" nemrginit/, "e are n! era >n m%!r %Bl !"rin$. (etaliat ()., II, 73:B713). 'n ?te#a alte r?n$!ri el %Ba referit, tot!<i, "arti !lari-at la roman: >n Filo%ofia %"irit!l!i, a olo !n$e l%a "e %eama .roman!l!i/ to mai $e% rierile ."arti !lar!l!i/, $e "il$ ale l!i Oalter S ott (). S., 242); a"roa"e $e final!l $e% rierii formei romanti e a artei, $in a $o!a "arte a )%teti ii, ?n$ G $!" &riBo%to, Cer#ante% <i SCaFe%"eare G im"li a "ro e%!l!i $e $i%ol!ie a romanti !l!i, .>n %f?r<it, romane% !l >n >nele%!l mo$ern al !#?nt!l!A/, !n romane% %!r"rin% >n . a#alere% !l re$e#enit %erio%, a#?n$ iar<i !n onin!t real/ ()., I, 131); <i, mai ! %eam, >n elebra <i $e% in#o at "agin $in !ltima treime a "relegerilor, >n are, la a"t!l $e% rierii .e"o"eii a totalitate !nitar/, en!na i$eea ab%ol!t no#atoare "ri#in$ roman!l a .e"o"ee b!rgCe- mo$ern/. & ea%t "agin. )%te tot eea e are mai im"ortant "re#e%titor Degel >n "ri#ina "oe-iei e"i e <i, $e fa"t, a >ntregii "oe-ii (literat!ri). Sim!l %! i%tori a f!n ionat >n a e%t a- fr gre<, "e temei!l $atelor "!ine $e are $i%"!nea, <i ! at?t mai "!in n!meroa%e >n =ermania. )l a o"!% roman!l %"e iilor e"i e Cibri$e $e ti"!l i$ilelor, "oemelor $i$a ti e, romanelor <i bala$elor, #-?n$ >n el !n "ro$!% om"leH al noilor >m"reA!rri, n! $oar inferior e"o"eii Comeri e, $ar <i >nfrit ! ea, ren%B ?n$Bo >ntrBo alt manier, a!tenti , a$e #at. (a >n "ri#ina l!i &rio%to, Ta%%o, Voltaire, @lo"%to F, Degel a#ea bn!iala "a%ti<rilor nea#enite, >n a-!l roman!l!i a int!it #i-ionar "o%ibiliti $e ategori >m"linire %"e ifi . .&i i rea"ar om"let bogia <i m!ltilateralitatea intere%elor, %trilor, ara terelor, >m"reA!rrilor $e #ia, f!n$al!l am"l! al !nei l!mi totale, "re !m <i re"re-entarea e"i a e#enimentelor. Ceea e >i li"%e<te >n% e%te %tarea "oeti originar a l!mii $in are ia na<tere e"o"eea "ro"ri!B-i%. Roman!l >n %en%!l mo$ern al !#?nt!l!i "re%!"!ne eHi%tena "realabil a !nei realiti organi-ate "ro-ai , realitate "e al rei teren el re ?<tig a"oi, >n er !l l!i <i. 'n m%!ra >n are a ea%t realitateB on$iie o >ng$!ie, $re"t!l "ier$!t al "oe-iei at?t >n eea e "ri#e<te ara ter!l #i! al e#enimentelor, ?t <i in$i#i-ii <i $e%tin!l lor./ .RealitateB on$iie/ G iat ifr!l "entr! eea e re!<i%er e"o"eile Comeri e <i n! mai re!<i%er "ali$ele lor o"ii, a <i "entr! eea e era! >n %tare G mo$ifi at G % rearti !le-e romanele mo$erne. Confli t!l lor $e ba-, %"!nea Degel, obi<n!ie<te % fie el .$intre "oe-ia inimii <i "ro-a o"!%, ontrar a ra"ort!rilor/, onfli t e %e %ol!ionea- tragi ori omi , "rin a e"tarea or$inei %!b%taniale a l!mii %a! "rin tran%m!tarea ei, $in element "ro-ai >n onA!rtor, >n .realitate >nr!$it <i "rieten ! fr!m!%eea <i ! arta/. .>n eea e "ri#e<te eH"!nerea, <i roman!l "ro"ri!B -i% "retin$e, a%emenea e"o"eii, totalitatea !nei on e"ii $e%"re l!me <i #ia al rei material <i onin!t m!ltilateral ie% >n e#i$en >n !"rin%!l e#eniment!l!i in$i#i$!al are formea- element!l entral al >ntreg!l!i. (ar >n eea e "ri#e<te mai $e a"roa"e on e"ia <i eHe !tarea, treb!ie % %e la%e ai i "oet!l!i o libertate ! at?t mai mare, ! ?t mai "!in e%te el >n m%!r % e#ite $e a >n or"ora "ro-a #ieii reale >n $e% rierile %ale, fr a "rin a ea%ta % %e >m"otmolea% Ciar >n "ro-ai <i >n oti$ian./ ()., II, 5:0) 'ntrBo %ing!r "agin %!nt on$en%ate "rin i"alele moti#e "e are teoria roman!l!i $in %e ol!l tre !t <i G "arial G. CCiar $in el "re-ent le #a rel!a >n $iferite #ariante. + "agin >n are

#ibrea- fo%te, $ar mai ale% #iitoare eH"erimentri $e i%i#e, $atorate !n!i Cer#ante%, Rabelai%, Fiel$ing, (i Fen%, Jal-a , Sten$Cal, =ogol, Tol%tol )%te ! a$e#rat mira !loa% a ea%t for int!iti# <i "ro%"e toare a l!i Degel, la >n e"!t!rile !n!i "ro e% are $eBabia >n mon!mentalele on%tr! ii e"i e ale #ea !l!i to mai >n e"!t ><i #or fi g%it "e $e"lin ont!r!rile. Degel, "refig!r?n$!Bi "e Jal-a <i Tol%toi G iat o i"ote- n! foarte ri% at a%t-i, $!" e a fo%t eH"li itat "e larg, !imitoare >n%, $a ne g?n$im bine la realitile "e are le a#ea >n #e$ere. Un anali%t m!lt #reme %!%"e tat $e ."a%ei%m/, $e retragere >n -a$arni #i%ata #?r%t $e a!r a !nei anti Citi elene "ier$!te, %e >ntor ea $intrBo $at ! faa n! n!mai tre "re-ent, $ar <i tre #iitor, >neleg?n$ ! eHa titate ile "e are e"i !l #a >nainta #i torio%. P?n la e"o"ei !l, iar<i, roman R-boi i "a e. 'ntreaga $emon%traie a l!i 6arH $e%"re im"o%ibilitatea re>n#ierii 6o$ei >n e"o a "re%ei <i a ma<inii ti"ografi e, $e%"re im"o%ibilitatea tran%"!nerii mitologiei gre e<ti >n tim"!l ilorBferate <i al telegraf!l!i "rel!nge<te, lm!rit, $atele i%tori%m!l!i Cegelian; $!" !m $e% rierea ."ro-ai-rii/ ne e%are a relaiilor a"itali%te G $in 6anife%t!l Parti$!l!i Com!ni%t G $e%#?r<e<te <i ea !n or" $e int!iii Cegelian $e%"re mo$!l i%tori $e a fi .b!rgCe-/ al )!ro"ei. (ar are ata<ament!l l!i 6arH <i )ngel% "entr! Jal-a n! onfirm <i el G la ni#el $e g!%t, $ar n! n!mai G >m"reA!rarea "re#-!t $e Degel >n "rimB"lan!l noii i%torii arti%ti e e!ro"ene #a treb!i >n !r?n$ % %e %it!e-e .e"o"eea b!rgCe- mo$ern/PI 11. (e%"re "oe-ia liri G gen "rin eH elen m!-i al G Degel #orbea mai "!in, menin?n$!B%e la ni#el!l !nor on%i$eraii globale. )l on%i$era %"irit!l obor?t, $e a%t $at, $in obie ti#itatea obie t!l!i >n "ro"ria %a on<tiin, >n %!flet!l %!bie ti# <i in$i#i$!al, >n re"re-entrile in$i#i$!ale <i %entimentele in$i#i$!l!i, >n %!bie t!l a %!bie t G >ntrB!n!i, tot!<i, n! >ntr! tot!l "arti !lari-at <i limitat, i "re-ent?n$ >n <inele l!i !n intere% real "erotr! %emeni. )"i !l era totalitatea ferm >n Ceiat <i obie ti# >n Cegat, liri !l, >n % Cimb, %ati%fa e ne#oia in#er% .$e a ne eH"rima/ <i $e a "er e"e eHteriori-area interior!l!i %!flete% al "oet!l!i, "rileA $e b! !rie <i tri%tee, >nB ?ntare <i m?Cnire. ,iri a n! mai elaborea- .biblii "oeti e/ "lenare ale !nei #iei naionale >n totalitatea ei; ea %e mrgine<te la mai "!in >n eHten%i!ne, om"en%ea- >n% a ea%ta "rin .a#antaA!l $e a "!tea l!a na<tere a"roa"e >n toate tim"!rile $e-#oltrii naionale, >n tim" e e"o"eea "ro"ri!B-i% rm?ne legat $e e"o i originare $eterminate; >n e"o i !lterioare $e $e-#oltare "ro-ai , ea re!<e<te mai "!in/ ()., II, 712). Remar a e%te intere%ant; re#enin$ la ea, Degel o eH"li $!" ?te#a "agini: e"i !l #eritabil "retin$e o %tare in i"ient, %lab $e-#oltat <i $ifereniat, >n are #i-i!nile globale % %e "oat fire% m!la "e o ore%"!n-toare obie ti#itate %tatorni , .ne oa"t "entr! "ro-a realitii/; liri ii >i %!nt, $im"otri#, fa#orabile $i%o ierile $e mai t?r-i!, $e "e temei!l <i >n ra"ort ! o relati# >n Ceiat or?n$!ire, >ntr! ?t >n a%tfel $e tim"!ri .%e refle tea- >n %ine >n%!<i in%!l !man "rin o"o-iie ! a ea%t l!me eHterioar, retrg?n$!B%e $in ea >n interior!l %!, !n$e %e i-olea- a totalitate $e %imire <i $e re"re-entare in$e"en$ent/ (). II, 700). Unitatea nai# $intre %!bie t <i obie t, $intre ontem"lator <i ontem"lat %Ba $e%f !t, >ntre "oli %e i% o ten%i!ne, .%!bie t!l $e#ine on<tient $e interior!l %! "oeti >n miAlo !l !nei l!mi or?n$!ite mai "ro-ai ., "oe-ia %e %!%trage "ro-ei <i i %e o"!ne, a ref!gi! <i om"en%are, ni i$e !m >n% "rin a i$enBtalitatea !nei "a%i!ni oare are, "rin arbitrar!l $orinelor <i al b!n!l!iB"la , %a! originalitatea bi-ar a %entimentelor, i "rin re"re-entarea %imit <i g?n$it a .tot eea e e%te mai obie ti# <i mai %!b%tanial.. & ent!l $in !rm mrt!ri%e<te ata<ament!l Cegelian on%tant "entr! .obie ti#., Ciar <i at!n i ?n$ e%te #orba $e %!bie t!al, eea e ontrabalan%ea- ori e eH e%i# %a! ne ontrolat %!bie ti#i-are, re%"e ti# -g-!ie<te >nelegerea eH"erimentrilor liri e orgolio% romanti e. =riAa "entr! a A!%tifi a libera fenomenalitate liri "rin .%!b%tanial!l. onin!t!l!i <i a menirii ei lm!re<te, $in interior!l ara teri-rilor, relati#a lor "!intate eHterior #i-ibil >n ra"ort ! ele ale e"i !l!i. 'n !"rin%!l a e%t!i a"itol Degel re#enea, $ealtfel, la am a elea<i ?te#a on%tatri $e "rin i"i!, <i "entr! interior!l %!bie ti#

rm?ne, ori !m, ."!n t!l $e !nitate al "oem!l!i liri ., $ar <i "entr! , >n temei!l a e%tei interioriti $e onin!t in$i#i$!al, formele ei $e manife%tare aA!ng at?t $e .in omen%!rabil $e #ariate., >n ?t $e%"re o"era liri $e art .%e "oate %"!ne >n general foarte "!in. ()., II, 721). Para$oH!l, %!b a e%te ra"ort!ri, e%te !ni#o !l am"lelor $e%f<!rri e"i e #i-a#i $e e Ci#o !l on entrrii liri e, fa"t!l .m!lt!l. e"o"ei e%te mai omogen entrat "e %ine $e ?t ."!in!l. liri , >n are %e >n ifrea- o eterogenitate $er!tant "entr! omentator. CCiar <i >n "ri#ina a%onantei, aliteraiei <i rimei, liri a >mboge<te ne%"!% "aleta formelor $e eH"rimare, $e "il$ "rin .fig!raia mai ramifi at a rimei., "rin %trofele . ! rime #ariat $i%trib!ite <i >n r! i<ate., >n ?t ! gre! %Bar "!tea %tabili !n n!mr eHa t $e reg!li >n are % >n a" >ntreaga a ea%t $i#er%itate; %a! #arietatea m!-i al, $e fon$ <i $e a om"aniament, a"ro"riat $e liri >ntr! %!%inerea %trilor ei $e %"irit <i $e %!flet. Degel $i%tingea trei eta"e mari <i >n $e-#oltarea i%tori a liri ii: oriental (e#reii, arabii, "er<ii), la%i (gre ii <i romanii), romanti (. a-!l "o"oarelor germani e, romani e <i %la#e.). )l $i% !ta e#a mai amn!nit reaia l!i P?n$ar, ."rin i"al!l liri al gre ilor., a%o iin$!Bi ob%er#aii $e%"re Safo <i &l e!, Virgili! <i Dorai! G %!b%!mate, >n ele $in !rm, bine !no% !tei o"i!ni "entr! gre i (>n o"erele l!i P?n$ar o .%"len$oare interioar tri!mftoare %e re#elea- a"oi <i >n ritm!l foarte mobil <i tot!<i reglat ! ferm m%!r.), <i n! "entr! romani (Dorai! e%te .foarte re e <i re-onabil mai ! %eam a olo !n$e #rea % fie mai a#?ntat <i $e o artifi ialitate imitati# are >n -a$ar >n ear % am!fle-e %!btilitatea mai $egrab al !lat n!mai a om"o-iiei/ G )., II, 751). + atenie $eo%ebit a or$a i%tori !l %ta$i!l!i liri mar at $e "oeii germani <i "oe-iile germane mai noi. 'n "rimB"lan %e "%tra S Ciller <i mai ale% =oetCe, a!tori are >n eteni%er !n mo$ $e a "ri#i <i $e a %e eH"rima $e o %!bie t!alitate om"atibil. N 'n #i-i!nea l!i Degel, ! o .obie ti#itate/ neo la%i . S Ciller era ata<at n!mai $e . eea e e raional, mre/, %!"remele intere%e ale interior!l!i %! %!flete% era! .$re"t!rile <i g?n$!rile ne"ieritoare ale !manitii/ ()., II, 700). ,a r?n$!l %!, =oetCe $$!%e %!"rema "il$ $e onto"ire a eHterior!l!i ! interioritatea: .Rar "oate fi >nt?lnit !n om at?t $e a ti# <i ! intere%e at?t $e m!ltilaterale <i are, >n i!$a a e%tei nemrginite $e%"erri, % tria% ab%ol!t >n %ine <i % tran%forme >n ontem"laie "oeti ab%ol!t tot eea. Ce #ine >n atingere ! efl ()., II, 721). 'n final!l a"itol!l!i "agini %en%ibile >i era! on%a rate l!i @lo"%to F, in l!%i# ele#atei %ale a"a iti $e a $a gla% ."atrioti%m!l!i.. Re !no% ?n$ >n @lo"%to F "e !n!l $intre marii germani are a! f !t % >n ea" la "o"or!l lor o no! e"o a artei, Degel rm?nea >n% fi$el $i%o ierilor anterioare, neart?n$!B%e ni i $e r?n$!l a e%ta "rea $i%"!% % a e"te mitologia nor$i $re"t temei >nnoitor al artei germane. Ootan, DertCa <.a. .a! fo%t, $e%ig!r, $ar n! mai %!nt germani i. ()., II, 775), @lo"%to F a re!<it % obin "rin ei !n "rea "!in %! e%. Iat maniera >n are $e la o t!rn!r $e fra- la alta %e >nln!ie negrile <i afirmrile: .ori ?t $e mare a fo%t ne#oia $e a a#ea >n fa >n form "oeti <i efe ti# o mitologie "o"!lar general, a$e#r!l nat!rii <i al %"irit!l!i >n "l%m!ire naional, a ei -ei a"!<i a! rma%; tot!<i n% o iri li"%ite $e on%i%ten <i ! tot!l nea!tenti e, iar "retenia a rai!nea <i re$ina naional %Bi ia >n %erio% a$! ea ! !n fel $e im"o%t!r "!eril. (ar "entr! imaginaie a atare fig!rile mitologiei elene %!nt infinit mai graioa%e, mai %enine, "l%m!ite mai !man, mai liber <i mai #ariat. (ar >n "oe-ia liri e%te ?ntre!l a ela are %e >nfi<ea- "e %ine <i "e a e%ta treb!ie %Bl in%tim >n @lo"%ito F "entr! $eAa amintita ne#oie <i >n er are "atrioti , >n er are are a a#!t $e%t!l for $e a $a roa$e <i mai t?r-i! <i $e a >n$re"ta <i >n $omeni!l "oeti orientarea er!$it %"re a%tfel $e obie te $e er etare.. ()., II, 775B777) (a ar fi % re-!mm, reie%e Degel n! a#ea, >n "lan general, >n re$ere >n tentati#a $e a o"!ne "ro-ei l!mii mo$erne o "oeti a mitologiei germani e %tr#e Ci, e i %e "rea "rea "!in "oeti , "rea barbar, om"arati# ! mitologia gre ilor; tot!<i, >n m%!ra >n are "oe-ia liri m!ta a entele %"re "lan!l in$i#i$!al $e "er e"ere <i

a!toeH"rimare, a e%t in on#enient .obie t!al. "!tea fi >ntr! ?t#a >n$re"tat $e tre o in$i#i$!aie .%!bie ti#., fa#ori-?n$ Ciar tre erea $e la "ro"agarea teoreti a re%"e ti#ei mitologii naionale la re ?<tigarea ei "ra ti , arti%ti . N!mai "?n Ea !n "!n t, ori !m, i "rea in%i%tenta antonare a l!i @lo"%to F >n #e Cimi imaginare, $e<i in%tea <i fig!rile i%toriei germane <i $emnitatea limbii germane, "lea "rin artifi ialitate (a % ri% $oar .m!lte o$e re i, "!r riti e, gramati e <i metri e.) >n faa mie%triei %!"erioare $e are $$!%er $o#a$ S Ciller <i =oetCe: .>n$eo%ebi ?nte ele l!i =oetCe re"re-int tot e am reat noi germanii >n e"o a mo$ern mai eH elent, mai "rof!n$, mai $e efe t, $eoare e ele >i a"arin r! tot!l l!i <i "o"or!l!i %! <i, !m a! re% !t "e "m?nt!l "atriei noa%tre, ele <i ore%"!n$ >ntr! tot!l ton!l!i f!n$amental al %"irit!l!i no%tr!. ()., II, 771). Ca"itol!l. (e%"re "oe-ia liri %e >n Ceie ! a e%t "a%aA ara teri%ti . 'n el e%te reafirmat %"e ifi !l gen!l!i $at, a"a itatea "oet!l!i $e a a"arine . ! tot!l l!i <i "o"or!l!i %!., $e a fi >n toate in$i#i$!al <i generali-ant, %!bie ti# <i $e, o !"rin-toare #alabilitate. )%te, mai $e"arte, im"ortant a$re%a naional a a e%tei !"rin$eri, la >ntretierea $intre geBneralB!man <i %"e ifi Bnaional. Iar fa"t!l a ea%t >ntretiere a!tor!l o elebra >n =oetCe ! $eo%ebire fiHea- !n fa"t ontem"oran $e o maHimal, #aloare e%teti , "re !m <i "ro"riile o"i!ni $e g!%t <i i$eal. Ca % %"!nem a<a, Degel >n%!<i %e om"orta ai i a ."oet., >n m%!ra >n are in$i#i$!ali-a %!b%tanial!l/ %!bie t!ali-a obie ti#!l G a el obie t are >n !lt!ra german e Ci#ala >ntrBa$e#r ! ea mai gran$ioa% <imai >nalt no! ! erire "oeti . C?t "ri#e<te i$eea . ?ntre!l!i/, >ntrBat?t $e im"ortant >n gen!l liri , ea n! %e "!tea % n! %e orele-e ! i$eea . ?nte !l!i/; iar $in >nt?lnirea ei ! %"e ifi !l naional n! "!tea % n! re-!lte eH"re%a "reo !"are "entr! . ?nte !l "o"!lar/. Problema era a t!al, a t!ali-at $e tre Der$er <i =oetCe, $re"t are Degel n! "!tea tre e ne"%tor "e l?ng ea. Ca >ntot$ea!na, efort!l %! mergea %"re generali-are, %"re tentati#a generali-atoare fie Ciar <i a !nor re ente <i >n fira#e eH"eriene. 'n "oe-ia "o"!lar %e manife%t, %"!ne el, ."arti !laritile #ariate ale naionalitilor/, $e obi ei $e "e o trea"t i%tori "remergtoare %e"arrilor "rofe%ionali-ate. & ea%ta mi %e "are a fi "rin i"ala ob%er#aie teoreti a me$itaiilor "e marginea !legerilor $e "oe-ie "o"!lar, $in e"o , ob%er#aia $!" are . ?nte !l "o"!lar e%te anterior formrii "ro"ri!B -i%e a !n!i "re-ent <i a !nei realiti "ro-ai e a on<tiinei; "oe-ia liri arti%ti , a!tenti , $im"otri#, %e r!"e $e a ea%t "ro- eHi%tent $eAa <i reea- $in imaginaia $e#enit %!bie ti# in$e"en$ent o no! l!me "oeti a ontem"laiei interioare <i a %entiment!l!i; abia "rin a e%tea ><i reea- ea #i! a$e#rat!l onin!t <i a$e#rat!l mo$ $e eH"rimare al interior!l!i omene% / ()., II, 709). Degel neBa intro$!% >n "roblemati a, "?n a%t-i a t!al, a $i%tin iei $intre ."o"!lar/ <i . !lt/. Poe-ia "o"!lar i %e "rea a fi anterioar "ro-ei #ieii, nai# >n in$i%tin ta ei "oeti itate; "oe-ia !lt G !n fr! t relati# t?r-i!, -mi%lit $in ten%i!nea $intre "oeti <i "ro-ai , a%emenea !nei >n$?rAite o"o-iii "oeti e fa $e "ro-ai . Poe-ia "o"!lar $e#ine !n fel $e "an$ant al e"o"eii G ! $ominante liri e, "ornite $intrBo $i%"o-iie %!fletea% l!ntri , %!b forma m!-i al a . ?nte !l!i. (ar, .%"re $eo%ebire $e e"o"ee, to mai "ro$! ia $e ?mte e n! moare, i re>n#ie mere! no!. ()., II, 752), mai bine -i%, re>n#ie at?ta tim" ?t ."o"oarelor o"rimate. li %e taie >naintarea tre o reaie "oeti "rofe%ionali-at. Poe-ia "o"!lar, ?nte !l "o"!lar a! o "ro#enien global (noi am %"!ne . ole ti#.), %e intonea- $e tre toat l!mea, tre $in g!r >n g!r. Valabilitatea lor general "!ne >n "en!mbr >nfi<area "er%onalitii ?ntre!l!i a atare. C?nte ele "o"!lare "%trea- #ii >n amintire fa"tele <i e#enimentele >n !"rin%!l rora "o"or!l ><i %imte "!l%?n$ "ro"ria %a #ia, on#ie!irea nemiAlo it ! nat!ra, f!n$amentalele relaii omene<ti. C?nte !l "o"!lar e%te "rin eH elen naional, $ar <i nai#: a"arine !nor tim"!ri "!in $e-#oltate %"irit!al <i ><i "%trea- el mai m!lt nai#itatea nat!ral!l!i/ ()., I, 0:3).

Degel tatona !n $r!m no! <i int!ia "o%ibiliti ine$ite $e #alorifi are, eH"lor?n$!Ble tot!<i ! timi$itate. Sit!at >n filiaia . !lt/, el l!$a mai ale% "rel! rrile moti#elor "o"!lare, ale a el!ia<i =oetCe, a $e "il$ >n Crai!l ielelor. Temei!l lor "ro"ri!B-i% "o"!lar i %e "rea o fa- >ntr! ?t#a $e"<it, me$ie#al, "e art no!a i#ili-aie !rban o integra >n "ro"riaBi e%t!r, $e fa"t %!"rim?n$Bo. 8i "re%imea ai i !n $e%tin #e%tBe!ro"ean, "ri#it $inl!ntr! $e tre !n .berline-/. Poe-ia "o"!lar, ?nte !l "o"!lar obinea a$e-i!nea or<an!l!i "reo !"at an!me $e !lt!ra !lt. Con omitenta a e%tor $o! "orniri o "!tem eHem"lifi a "e A!$e i lo ali-ate. Poate ea mai intere%ant $intre ele, "entr! "ro"ria noa%tr "oe-ie "o"!lar, e%te notaia "ri#in$ !na $intre #ariantele temei 6e<ter!l!i 6anole, "e are "rea la%i !l <i "rea "rofe%ional!l ei omentator o on%i$era tot!<i a #enin$ $intrBo #e Cime "rea eoa%: .. )Hi%t !n ?nBte "o"!lar >n are %e "o#e%te<te i%toria !nei femei -i$ite >n -i$ la "or!n a %o!l!i ei, femeie are n! re!<e<te "rin r!gminile ei % obin mai m!lt $e ?t % i %e la%e >n -i$ lo $e% Ci% "entr! %?ni a %B<i "oat al"ta o"il!l; ea mai trie<te "?n ?n$ o"il!l n! mai are ne#oie % fie al"tat. & ea%ta e%te o %it!aie barbar, <i >ngro-itoare. . ()., II, 707) .Ve%te!ro"ean!l/ il!mini%t <i antiromanti %e re#olta >m"otri#a !nei a<aB-i%e .barbarii/ "e are "!r <i %im"l! nBo >nelegea <i nB o g!%ta >n %"e ifi itatea ei. 'n r?n$!rile ime$iat !rmtoare, Degel %e $elimita $e .%lbt ia/ in-ilor, $e ?nte ele iro Ce-ilor, e% Cimo<ilor .<i $eBale altor "o"!laii %lbati e/, ?nte e $e#enite n! $em!lt !no% !te, $ar a$e%ea in a"abile G %o otea el G $e a lrgi . er !l "l erilor noa%tre "oeti e/. 'n "relegerile $e e%teti a#em "rileA!l % mai >nt?lnim $e% on%i$erarea >ntregii arte Cine-e, iar $e%"re "oe-ia .%la#/, mai >nainte in l!% >n en!merrile artei romanti e, n! ni %e %"!ne on ret nimi . Va%te -one geografi e <i etni e a! rma%, a<a$ar, >n afara "reo !"rilor <i a$e-i!nilor Cegeliene. .Pir!l/ arti%ti are >l intere%a lega $oar ba-in!l me$iteranean $e nor$!l germani . + ontin!itate e%enial, $ar n! !ni . Degel era %!b toate a%"e tele fi!l e"o ii %ale; Ciar <i >n omi%i!ni. 10. =?n$itor .obie ti#/, Degel a fa#ori-at e"i !l om"arati# ! liri !l. (ar, "re$i%"!% la %inte-, el a a or$at "re !m"nirea efe ti# re-!ltat!l!i om"onentelor >mbinate: $ramati !l!i. Degel on%i$era "oe-ia $ramati G o %!"er la%, $emn $e a e%t lo . Ne aflm $in no! >n .#?rf!l/ tria$ei, an!me a elei mai im"ortante <i !ltime, iar a e%t l! r! reie%e $in "rimele Ciar ara teri-ri ale $ramei: . ea mai "erfe t totalitate/, .trea"ta ea mai >nalt a "oe-iei <i a artei >n general/, .a eea are !ne<te >n %ine obie ti#itatea e"o"eii ! "rin i"i!l %!bie ti# al liri ii./ )., II, 771). Poe-ia !ni%e "la%ti a <i m!ai a, $rama !ne<te e"i !l <i liri !l; iar $ia e"i !l ore%"!n$ea "la%ti ii <i liri !l %e %!"ra"!nea m!-i ii, $rama e%te "oe-ia >n el mai $e"lin %en% al a e%tei %!"reme #alori arti%ti e, >n on%e in G "!n t!l !lminant (<i termin!%) al "irami$ei e%teti e, $e la >nlimea r!ia "oate fi ontem"lat >ntreg!l e$ifi i! ne e%ar a e%tei ?<niri. .Cla%ifi ator/ "!r%?nge, Degel n! "!tea el!$a $in ra"ortrile %ale ierarCiile; a i%tori , el era fa% inat $e i$eea ."rogre%!l!i/ <i a fie rei noi tre"te, .%!"erioare/, eea e, $e%ig!r G ne$re"tea $e%eori, retroa ti#, fa-ele "ar !r%e, "rileA!in$ >n% toto$at eHaltarea a eea e ni %e $e-#l!ia a .!ltim/ <i %!"rem !#?nt. Printre !#inte, $rama e%te an!me a e%t .maHim!m/, a e%t .%!"rem/ !#?nt, %inte-a $e fon$ <i $e form a efort!rilor !mani-atoare >n <i "rin art, oglin$a ea mai lar <i mai "rof!n$ a %!b%tanial!l!i G "erfe t in$i#i$!ali-at G $in om. (rama e%te .mai on entrat/ $e ?t e"o"eea, ea n! are ne#oie $e #reo eHtin$ereB>ntin$ere .o eani /, ea "oate r%fr?nge >ntreg!l >ntrB o %ing!r "i t!r, $e antat >n% $in m!lti"le fire <i r%fr?ng?n$ >n <inele ei o $e i%i# onfli t!alitate. 'n $ram forele %e o"!n !nele altora "rin om"li aii <i o"o-iii are in !m"na intere%elor <i are >n$re"te% >n egal m%!r "ornirile a$#er%e; . on entrat!l/ e%te o a i!ne <i !n onfli t, o %it!aie <i o %oart >n ra !r%i, roit "e m%!ra ea mai a$e #at om!l!i, .oare !m la miAlo / >ntre eHten%i!nea e"o"eii <i la oni%m!l liri ii G form $e eH"rimare $e o %!"rem intenB %i#itate, <i ara teri%ti <i fr!moa%. Cara ter!l <i ara teri-area Aoa , $e a eea, !n rol at?t $e

im"ortant >n $ramat!rgie, ara teri-area %it!aiei, a i!nii, onfli t!l!i, $ar mai ! %eam a "er%onaAelor angrenate >n $e%f<!rarea lor, tre !n $e-no$m?nt lini<titor, Ciar $a >ntri%ttor. Degel a fo%t a$e"t!l .m%!rii/, el <tia om!l e%te m%!ra t!t!ror f"t!irilor l!i, a atare m%!rat "e <i "rin !manitatea !"rin% >i a"rea <i forma $ramati a "oe-iei. C i .material!l %en%ibil/ al a e%teia e%te .om!l >ntreg/ ()., II, 740), n! n!mai #o ea omenea% <i !#?nt!l #orbit, are <i ele re"re-int o "remi% $e integralitate om"arati# ! "iatra, lemn!l, !loarea, ton!l. & tor!l e%te "re !m .!n b!rete are ab%oarbe toate !lorile/ ()., II, 744) imaginate $e a!tor, el le ore%"!n$e "er%onaAelor G la r?n$!Ble "re-ente >n alitate $e ."oei <i arti<ti/ ()., I, 507), >ntr! ?t ><i "l%m!ie% $in interior!l lor !n obie t e ni %e re#elea- "al"abil. Iat . er !l/ obie t!al!l!i <i al %!bie ti#!l!i, .>n er !irea/ obie ti#i-rii %!bie t!l!i: "er%onaA!l $e#ine "ro"ri!l %! .arti%t/, a <i el are >l #a inter"reta, tot e %e afl .>n!ntr!/ treb!ie % ia% la %!"rafa <i % %e %oli$ifi e, an!me >ntrBo ontin! $e#enire a ara ter!l!i. Pe m%!ra fr!moa%ei lor .%o!l"t!raliti/, g?n$itorii %a! oamenii "oliti i gre i f!%e%er on%i$erai "oei <i arti<ti; "oet <i arti%t f!%e%e *e!% <i Promete!, &Cile <i Uli%e G ei $in .realitatea/ g?n$irii mitologi e <i $in .i$ealitatea/ tran%fig!rnii lor reale $e tre Domer. Poei <i arti<ti $e#enea! a !m +e$i" %a! ,ear, >n r?n$ ! Sofo le <i SCaFe%"eare G fie are fiin$ a!tor, a!tor!l . el!ilalt/, a tor!l $e i% % $ea #ia . el!ilalt/, <i n!mai a%tfel %B<i $ea %ie<i #ia. .In$i#i$!l $ramati !lege el >n%!<i ro$!l "ro"riilor %ale fa"te/ (). F II, 713), el e%te .ab%ol!t #i! >n el >n%!<i/, .o totalitate >n Ceiat/ ()., II, 799), a <i -mi%litor!l %!, are e%te G "rin el G $e a%emenea o atare totalitate >n Ceiat. &!tor!l, "er%onaA!l, a tor!l %!nt ?te !n .in$i#i$ integral/, "rin are ne e%te $at % re !noa<tem integralitatea l!mii, "lai%ti <i m!-i al, e"i <i liri , e%teti <i moral. 'm"reA!rarea $in !rm, a"a itatea Aon i!nii fr!mo%!l!i ! binele, e%te >n a-!l $ramei Cotr?toare. Vorbin$ $e%"re trage$ie, Degel in%i%ta a%!"ra .eti !l!i/ >nf"t!it >n realitatea %a .1 ! >n fa a a o a/, tre ere <i reali-are >n are .ie%e >n e#i$en tri!mftor >n mo$!l on iliator %!b%tanial!l etern/. .Fiin$ eea e "ro$! e efe t $ramati general, $!rabil <i a$?n e%te n!mai %!b%tanial!l are re-i$ >n a i!ne: a onin!t $eterminat G eti !l, a %!b%tanial formal G gran$oarea %"irit!l!i <i a ara ter!l!i, $omeni! >n are, la r?n$!l l!i, eH elea- SCaFe%"eare./ ()., II, 792) .S!b%taniale/ %!nt, a<a$ar, <i onin!t!l <i forma, eti !l <i ara ter!l >nitr!"riiB >ntr! Ci"rii l!i e%teti e, .gran$ioa%e/ >n e%en, >n Ciar on entrata lor a"aren. Degel a#ea o e#i$ent "re$i%"o-iie "entr! gran$io%, n! nea"rat eHten%i#, i mai $egrab "entr! el inten%i#, "entr! %!blim!l l!ntri al "er%onaA!l!i $e eH e"ie, al ero!l!i are, >n lo % ge%ti !le-e %!"rtor, ><i a%!m toate r%"!n$erile eBi re#in, "ar !rge $r!m!l %"ino%, Cr-it l!i. .To mai a ea%tae%te tria ara terelor mari; ele n! aleg <i %!nt originar <i integral eea e ele #oie% % %#?r<e% ./ ()., II, 115) Verb!l el mai %im"l! rea"are, >ntrBo no! arti !lare, $re"t #erb!l el mai im"ortant: a fi, a fi eea e e<ti <i n! "oi % n! fii G $e%tin!l "er%onaA!l!i $ramati ( ite<te: eH e"ional), $e%tin!l a!tor!l!i $ramati a!tenti (eH e"ional). Degel era %erio% >n toate, el "!nea o maHim %erio-itate la temelia artei <i a $ramei a >m"linire arti%ti $e"lin. ) lim"e$e a ea%t >nalt %!b%tanialitate n! "!tea fi "ro"rie >n e"!t!rilor, i n!mai !nei mat!riti ?<tigaite >n !rma !nor >n$el!ngate mat!ri-ri: .$rama e%te "ro$!%!l !nei #iei naionale $eAa $e-#oltate >n %ine/ ()., II, 774), >n are a! fo%t l!ate >n %t"?nire %!b%tanele eti e <i mo$!l lor on entrat $e eH"rimare. 'n #i-i!nea Cegelian $rama era %!"erioar $in "ri ina era !lterioar -ilelor originar "oeti e ale e"o"eii #eritabile, a <i %!bie ti#itii in$e"en$ente a ef!-i!nilor l$ri e. Tria$a .>n %"ai!/ %e $o#e$ea a f$ o tria$ <i .>n tim"/: >nt?i $omin e"i !l, a"oi liri !l, >n ele $in !rm $ramati !l G tot a<a $!" !m >nt?i $omin % !l"t!ra, a"oi m!-i a, >n ele $in !rm "oe-ia. 'ntrB!n "lan, el $e on$en%are, $rama era .mai ab%tra t $e ?t e"o"eea/, >ntrBalt!l, $e %!"erioar emergen eti <i filo%ofi , ea era, >n % Cimb, mai on ret, >n m%!ra >n are l!area tre"tat >n %t"?nire a Sinel!i oin i$ea !nei on reti-ri <i on retit!$ini re% ?n$e. 'ntrB

!n "lan, $rama %e %it!a .la miAlo /, >ntre e"o"ee <i liri , a tot$ea!na "ro$!%ele %"irit!ale a!tenti e are %e on%tit!ie >n .miAlo itoarele/ $intre eHtreme; >ntrBalt!l, ea #enea $oar .$!"/ %!ratele ei mai tinere, a o im"li areB$e"<ire a lor. 'n $ram %e meninea! <i %e tran%fig!ra! >n alt e#a toate ram!rile, gen!rile <i %"e iile artei, ea >n orona %"irit!l, mai bine -i%, eta"a $at a %"irit!l!i, ea "remergtoare finalei >n oronri filo%ofi e. Fa"t!l ne aflm >n "reaAma re-!ltat!l!i final m!lt r?#nit e #$it la tot "a%!l $e ara ter!l intrin%e <i %!bliniat filo%ofi al $ramei. &l trage$iei, mai ale%, %"e ia "e are Degel o #enera mai "re%!% $e elelalte. C i toate ara teri%ti ile mai >nainte in#o ate %e referea! ! $eo%ebire la tragi <i la trage$ie, >n are !ltima %!b%tanialitate omenea% liber a artei %e re>ntor ea "e %"irala $e#enirii $ea%!"ra ni#el!l!i .o"erelor % !l"t!rii/, a%emenea !nei noi onfirmri a m%!rii elene, nem%!rat $e a%t $at >n a$?n !rile ei. Tragi !l gre !rma e"o"eii gre e<ti <i % !l"t!rii gre e<ti, "e are le !nea <i le $e%#?r<ea >ntrB!n %"e ifi e Cilibr! al "rilor aflate >n onfli t, >n$re"tite fie are, ! o ne#ino#ie #ino#at "ro"rie <i o ne#ino#ie #ino#at a "artener!l!iBo"onent. Prin i"i!l ontra$i iei, %!"rem "rin i"i! al #ieii, a <i al >ntregii filo%ofii Cegeliene, ><i g%ea >n trage$ie %!"rem!l tr?m arti%ti , >n ontra$i ii are %e a% !ea! <i %e %!"rima! toto$at, e#i$eniin$ "?n la !rm, tri!mftor <i on iliator, .%!b%tanial!l etern/. Comi !l $e"la%ea- onfli t!l tre o mai e#i$ent %!bie ti#itate, !na %tatorni , >n %ig!r $e %ine. Degel %e temea $e $i%ol!ii <i a"lati-ri, fre #ente mai ale% >n %"aiile artei omi e; el a#erti-a >m"otri#a onf!n$nii omi !l!i ! ri$i ol!l, ! ironia, g! ab%!r$itatea, ! r?%!l fa$ <i ineH"re%i#. )l "ri#ea omi !l tot "rin "ri%ma % o"!rilor .%!b%taniale/, "re !m la &ri%Btofan, a %erio% >n a"arenta %a ne%erio-itate, !rmrin$ G in#er%at G o >nlare eti <i binef toare a oamenilor. (r!m!l $re"t, tre e%ene, el tragi , i %e "rea tot!<i mai im"ortant $e ?t a e%ta, mai ontor%ionat, minat $e a"arene >n m%!r %Bl $et!rne-e %"re $eri-ori!. C?t "ri#e<te ea $e a treia %"e ie a "oe-iei $ramati e, %it!at >ntre trage$ie <i ome$ie, ea are f!%e%e $rama %atiri ori tragi ome$ia <i a#ea % $e#in ."oe-ia $ramati mo$ern/, Degel o generali-a l! i$, >n b!n m%!r Ciar "re#e%titor >n $atele ei "arti !lare, tot!<i >n ab%ena !nei $etalieri om"arabile ! ele f !te >n a-!l trage$iei. +ri !m, % Cia i$eati reali-at e%te memorabil: >n $rama ."ro"ri!B-i%/, $eo%ebirea. (intre tragi <i omi tin$e % %e e%tom"e-e, lat!rile o"!%e %e >mbin >ntr! . on ilierea lor "rin e%tom"are re i"ro /, .%!bie ti#itatea %e !m"le $e %erio-itatea relaiilor meritorii <i a ara terelor ferme, >n tim" e $?r-enia tragi a #oinei <i "rof!n-imea onfli telor %e >nml$ia- <i %e a"lanea- >n a<a m%!r/, >n ?t "oate % aA!ng la o on iliere a intere%elor <i la !nirea armonioa% a % o"!rilor <i a in$i#i-ilor. C! $eo%ebire >n a e%t fel $e a on e"e l! r!rile %e afl temei!l na<terii $ramei mo$erne.. ()., II, 132B 135). 8i $a neBam l!at libertatea $e a >ntre-ri >n ara teri-araa roman!l!i mo$ern mo$!l $e a %e fi mo$elat % rierile !n!i Jal-a %a! Tol%toi, $e e n! neBam aroga a !m temeritatea $e a %!r"rin$e >n r?n$!rile in#o ate o "re%!"o-iie "e are %Bo onfirme >n $etalii $ramele (.me$ii. <i .miAlo itoare/) ale !n!i Ib%en %a! CeCo#PI (etaliile eH"re%e "ri#ea! >n% la Degel, "re !m"nitor, arta #e Ce <i no! a trage$iei, ea la%i <i ea mo$ern G i %imboli%m!l oriental inter-i%e%e >n , "rin li"%a l!i $e %!b%tanialitate <i $e libertate, $e-#oltarea ore%"!n-toare a artei $ramati e. Con$iiile %"e ifi e fiin$ on%i$erate ab%ente >n +rient, $in ele trei mari fa-e arti%ti e rm?nea!, a "!n te $e re"er, $o! G la%i !l <i romanti !l G ambele a"te $e >m"liniri tragi e. Degel n! %e >m"otmolea >n "ri#ina lor >n on%i$eraii teCni e; $in ele trei legi "re%!"!% ari%toteli e G ale !nitii $e lo , $e tim" <i $e a i!ne G el reinea, a #iabil <i in#iolabil, n!mai legea .!nitii $e a i!ne/, reinter"ret?n$Bo <i "e ea >ntrBo manier liber. (intre %!ge%tiile ari%toteli e, %Ba o"rit mai atent la . atCar%i%/, a"a itatea trage$iei $e a tre-i fri <i omB"tfanire <i, a%tfel, $e a "!rifi a. 'i re"!gna! >n%, <i $e a%t $at, inter"retrile "%iCologi%te a"lati-atoare ale a e%tei int!iii, are

"ltea formali-rilor !n trib!t #ariabil. N! agreabil!l %a! $e-agreabil!l re e"trilor %!bie ti#e >l "reo !"a!, n! .%im"l!l %entiment/ al fri ii <i al om"timirii, i $eterminarea ori r!i ! "!tin %entiment "rintrB!n a$?n <i intrin%e . onin! t/ "ro"ri! obie t!l!i tragi . (in olo $e .%im"atia tragi /, el ><i >n$re"ta "ri#irea tre . ara ter!l tragi /, al r!i . onin!t a!tenti / era %ing!r >n m%!r % im"re%ione-e <i % -g!$!ie %"e tator!l. N! era #orba, a<a$ar, $e #reo .!<!rare nai#/ "e are ar fi !rmat % neBo "ro$! .o i%torie tri%t, o nenoro ire a nenoro ire/. 6i-eria <i $e-olarea %!nt %f?<ietoare la !n ni#el m!lt inferior re e"trii a!tenti tragi e. .Iat $e e $ea%!"ra %im"lei fri i <i a %imatiei tragi e %e %it!ea- %entiment!l >m" rii "e are trage$ia >l "ro$! e "rin %"e ta ol!l A!%tiiei eterne./ ()., II, 7:9B7:4). SBar "!tea a >n a e%t final $e inter"retare % %e fi in%in!at <i a entele on%er#atoare ale .btr?n!l!i/ Degel, >m" at, $!" e<e !l Re#ol!iei Fran e-e, ! a!to raia Ar!%a <i. Rot!nAin$/ re#oltele >ntrB!n !ltim a or$ ! %tarea ie l! r!ri eHi%tent. Tot!<i, era #orba >n in#o ata inter"retare "rimor$ial <i "rin i"ial G $e%"re ne#oia obie ti#itii <i a rimat!l!i obie t!l!i e%enial fa $e ne%tatorni ia ef!-i!nilor "e are leBam "!tea >n er a >ntrB!n "rea "!in ontrolat ra"ort fa $e el, $e%"re ne#oia %!bor$onrii "%iCologiei fa $e ontologie, $e%"re meninerea !nei %ig!re l!-e onti e Ciar >n onBiiiile relati#ei "ier$eri #a ertit!$inilor $in e"o a mo$ern. 'n a e%t %"irit in%i%ta Degel a%!"ra ne#oii $e a $e"<i fal%a !nilateralitate a re"re-entrilor ontem"oranilor %i $e%"re .# >n a <i ne#ino#ai e/, a <i $e%"re a el .fat!m "!r iraional <i $e ne?nele%, n!mit $e m!li .anti ../. 'n onteHt!l a e%tei "olemi i %!blinia el fa"t!l eroii %!nt eea e #oie% <i %#?r<e% . Ceea e le >n$eamn la fa"t e%te to mai "ato%!l eti >n$re"tit, "e are ele >l <i #alorifi !n!l fa $e ellalt ! elo #en "ateti , <i n! a retori %!bie ti# a inimii <i ! %ofi%ti a "a%i!nii, ! a ea obie ti#itate "e ?t $e ferm, "e at?t $e $e-#oltat, "rof!n$, m%!rat <i $e o fr!m!%ee #ie <i "la%ti al rei mae%tr! %Ba $o#e$it a fi >nainte $e toate Sofo le.. ()., II. 115) )ro!l tragi e%te ne#ino#at n!mai >n %en%!l >n are e%te <i #ino#at, el n!B<i "!ne "roblema #ino#iei, iar >n m%!ra >n are <iBo "!ne, on%i$er #ino#ia o onoare., )1 n! #rea % tre-ea% om"timire, n! #rea % mi<te, % >n$!io<e-e, i #rea % tre-ea% a$miraia "rin armonia %a in$e%tr! tibil, n! %e lamentea-, i im"!ne./ "ato%!l %! e%enial.. &i i tre ea "entr! Degel linia $e $emar aie >ntre )% Cil <i Sofo le, "e $e o "arte, )!riB"i$e, "e $e alta, !ltim!l e$?n$ $in >nlimea obie ti# a ara terelor ferme <i "!terni e $e $rag!l a el!i .%!be%enial/, are e%te %!ferina %!bie ti# <i "%iCologi-ant >m"rt<it. Degel G o %"!nem "entr! a ?ta oarP N )ra !n .obie ti#/, el elebra eHi%tena, real!l, $at!l %!b%tanial Ciar <i >n formele relati# in erte ale re"re-entrilor arti%ti e. 'n a ela<i fel $e% ifra el %en%!l <i rol!l or!l!i gre , a .>n%<i %!b%tana real a #ieii <i a i!nii morale eroi e/, a ."m?nt!l ro$itor/ al "o"or!l!i atenian >n%!<i, $in are re% in$i#i-ii, .>nto mai !m florile <i o"a ii >nali re% $in "ro"ria lor glie natal, on$iionai fiin$ $e eHi%tena ei/ ()., II, 113). Cor!l e%te %!b%tanial, el e%te %!b%tanial!l, temei!l <i riteri!l in$i#i$!ali-rilor, garant!l m%!rii imanente a trage$iei .obie ti#e/. .(!" !m teatr!l >n%!<i ><i are teren!l l!i eHterior, % ena <i me$i!l %!, tot a%tfel or!l, "o"or!l e%te oare !m % ena %"irit!al <i "oate fi om"arat ! tem"l!l arCite t!rii are >m"reAm!ie<te %tat!ia -e!l!i, $e#enit ai i ero! a ti#./ ()., II, 111) Iat !m <tia Degel, la tot "a%!l, % im"li e artele .antemergtoare/ >n ea "e are to mai o anali-, !m <tia el % obin noi %inte-e e%teti e $in al t!irile tre !te, la r?n$!l lor a!tonome. Ca"itolele re%"e ti#e ale "relegerilor %!gera%er mai $e m!lt f!-ionarea % !l"t!rii ! arCite t!ra, Ciar $a "e at!n i a e%tea ><i mai "%tra! >n in$e"en$ena. & !m, im"li area re i"ro era $e"lin, or!l G .arCite t!ral/, iar ero!l G .% !l"t!ral/; ei %e %!%inea! <i %e om"leta!. 8i, ><i ontin!a Degel g?n$!l "rin #ariaii metafori e, >n tim"!riile mai noi .%tat!ile %e afl %!b er!l liber/, ele n! mai a! !n a%tfel $e .f!n$al %!b%tanial/, e#enimente <i >m"reA!rri eHterioare le $etermin, a <i

"ro"ria lor #oin %!bie ti#. )ra #orba $e $ram >n ontin!are, %e >nelege, $ram are n! mai a#ea !m re>n#ia or!l anti or$onator, e treb!ia % $ea !r% liber "a%i!nilor, % o"!rilor <i ara terelor "arti !lare, intrigilor a"arent a i$entale. (ar are >n fel!l a e%ta n! >n e"ea % "lane-e a%!"ra ei .%!be%enial!l/, >ntrBo "ro"orie m!lt mai "eri !loa% $e ?t f!%e%e a-!l la )!ri"i$eP Care %!bierea legitilor obie ti#e, a %tri tei $eterminri >n limitele reia %e "!tea el mai bine $e%f<!ra libertatea in$i#i$!al, nBa#ea % %e re"er !te-e f!ne%t a%!"ra a e%tei $in e >n e mai orgolio% <i in$e"en$ent arogate liberti, %!bie t!ali-?n$ <i %!bie ti#i-?n$ $rama "?n >n "reaAma $e%trmriiPI 12. Ultimii "iloni are %!%in e$ifi i!l e%teti Cegelian %!nt, a<a$ar, $rama la%i <i ea romanti . 'nelegerea <i %im"atia eHeget!l!i o ! ere% $e a%t $at, >n m%!r egal, at?t .anti ii/, ?t <i .mo$ernii/, "rintrB!n fr!mo% e Cilibr! o"ional. &lt!ri $e Domer, fr egal >n "o%teritatea "ro"ri!l!i gen, "oeii el mai $e% in#o ai >n !"rin%!l "relegerilor a! fo%t, fr >n$oial, Sofo le <i SCaFe%"eare, $omin?n$, ore%"!n-tor, l!mea elen "e $e"lin mat!ri-at <i !ni#er%!l mo$ern "e ale $e on%tit!ire. Poe-ia $ramati ><i elebra, >n a e<ti $oi titani, $e"lintatea >nfloririi ei <i toto$at $e"lintatea >nfloririi arti%ti e $e are omenirea %e arta%e a"abil. (o! "er%onaliti, "rimii >ntre egali <i $e neegalat, $omina! ori-ont!l $ramei, "oe-iei <i artei, ! o a!toritate "e are nimeni ni i ?n$ nBa#ea % leBo mai onte%te. Degel l!a a t $e %"e ifi !l fie r!ia $intre marii trage$ieni ati i, a <i $e eminent!l lor onfrate ome$iograf. 6area #i torie $e la Salamina >i >nfrea %imboli "e mae<trii trage$ieni: )% Cil l!a%e "arte la l!"t, Sofo le $an%a%e la %erbarea #i toriei, )!ri"i$e %e n% !%e Ciar >n a ea -i. Prin<i a%tfel >ntrBo tria$, ei %e >n$eletni i%er ! trilogii, a ror .fie are "arte %e rot!nAe<te a !n >ntreg >n Ceiat >n %ine/ ()., II, 71:). Degel .%tri a/ tot!<i e Cilibr!l iniial $ob?n$it, eH l!-?n$!Bl "e )!ri"i$e, >nlo !it ! &ri%tofan. )!ri"i$e "r%i%e ."la%ti a rot!nAit a ara terelor <i a a i!nii, tre ?n$ la eea e im"re%ionea- %!bie ti# ()., II, 109), "re#e%tin$ o $e $ere <i nemai>ntr!nin$ >ntreaga %tim a eHeget!l!i. 'n "ro"ri!l l!i er $e intere%e <i ra"ortri. &ri%tofan %e "%tra, >n % Cimb, "erfe t % !l"t!ral, ati >n mreie, obie ti# <i %!b%tanial. &$e#rata .%f?nta treime/ $e la are %e !#in $er!late $e%tinele $ramei, ale artei tragi e <i omi e, a! fo%t )% Cil, Sofo le <i &ri%tofan. )i a! "!% temeliile elei mai mat!re <i mai %erioa%e $intre a ti#itile arti%ti e, "e are o #a $e%#?r<i SCaFe%"eare >n ambele $omenii, %e on$at $e =oelCe <i >ntr! ?t#a $e S Ciller. & eea<i mitologie elen, at?t $e $rag inimii l!i, Degel a re$i% !tatBo $!" a"roHimri $e %ine %tttoare <i $!" anali-a i"o%ta-ei %ale e"i e, Comeri e G >n tran%fig!rrile $ob?n$ite $e ea graie genialitii l!i )% Cil <i Sofo le. I$eile %!nt ele mai >nainte en!nate, entrate "e o %!"rem obie ti#itate %ie<i fi$el, %ie<i %!fi ient <i a!to"ro"!l%oare >n antinomii, "e ?t $e la oni e >n form, tot "e at?t $e $e i%i#e >n onin!t. Cea mai >nalt !lt!r arti%ti , gre ea% , aA!ngea la ea mai >nalt trea"t a "ro"riei %ale !lt!ri, "rin ei $oi trage$ieni <i ome$iograf!l e le inea !m"n. Tot!l %e bi-!ia la ei "e .ne e%itatea raional/, a form a libertii $e"line <i toto$at a >m"linirilor etite. Un e%enial onin!t moral %!"ra#egCea onfli tele, el era le-at <i re$ob?n$it, afirmat >n a"arenteleBi negri, in l!%i# ome$iile l!i &ri%tofan, are l!a! >n $er?$ere n! moralitatea a$e#rat a #ieii "o"or!l!i atenian, filo%ofia a!tenti , -eii ei atot%t"?nitori <i arta #eritabil, i n!mai a"lati-rile <i $e#ierile lor $e la ro%t!l lor a$?n . Integritatea .% !l"t!ral/ a!tentifi a, >n o Cii l!i Degel, arta $ramati tragi <i omi ; &t?t la ni#el!l ."ato%!l!i/ lor integrator, ?t <i la el al "er%onaAelor integre e >i $$ea! a e%t!ia o #ia in onf!n$abila. Nimi Bn! era .orb/ >n a e%te $e%f<!rri legi e <i libere, i l!minat $e . laritatea/ !nei %"irit!aliti e %e !no<tea <i >m"linea, are %e a%!ma <i ><i a%!ma $e%#?r<irea, Ciar $a "a%ibil $e Aertf. Ne e%itatea era .a$e#rata $re"tate/, "rin afirmarea <i >m"linirea reia a e%te trage$ii $e#enea! .nem!ritoare o"ere %"irit!ale ale >nelegerii eti e/ (R., 2:5)

Care trage$iiP )!meni$ele <i Cei <a"te ontra Tebei, +e$i" rege <i +e$i" la Colona, )le tra <i &ntigona. I%tori , Degel $e% ifra >n )!meni$ele l!i )%oCil >nfr!ntarea n! n!mai >ntre $o! moraliti, i <i >ntre $o! fa-e $e moralitate. 6oralitii nat!rale., le-ate "rin ! i$erea mamei, i %e o"!nea .moralitatea liber. a #oinei on<tiente $e Sine, .ne%o otit "rin. U i$erea %o!l!i. C i $e o "arte %e %it!a legt!ra $intre o"ii <i "rini, ba-at "e .!nitatea >n eea e ine $e nat!r/, iar $e alt "arte. N + >nr!$ire mai a$?n $e ?t ea $e %?nge, !na on%finit "rin %torie <i %entiment!l i!birii, a$i "rin alegerea $e %iae %tttoare. .Con e"t!l <i !noa<terea %!b%tanialitii #ieii onA!gale e%te e#a !lterior <i mai "rof!n$ $e ?t legt!ra nat!ral $intre fi! <i mam <i ea on%tit!ie >n e"!t!l %tat!l!i a reali-are a #oinei libere, raionale./ ()., I, 592) )ngel% #a #orbi, "e !rmele l!i Ja Cofen $e tre erea $e la matriarCat la "atriarCat, mitologi %an ionat "rin #ot!l &tenei Pala% >n fa#oarea l!i +re%te <i la anti"o$!l eriniilor. Degel %"!nea, >n fon$, a ela<i l! r!; el im"li a >n balana A!$e rii elor $o! rime G ! i$erea l!i &gaBmemnon $e tre Clitemne%tra <i a Clitemne%trei $e tre +re%te G l!"ta -eilor noi ! ei #e Ci (!ltimii, re"re-entai $e tre fioroa%ele fe ioare ale r-b!nrii), tre erea iminent $e la mai #e Ci la mai no!, %!b obl$!irea trimi<ilor l!i *e!% <i a "rin i"i!l!i. Statal. (C!#intele l!i re"ro$!%e mai %!% "ar a $a ?<t$g $e a!- $oar moralitii !ltime, >n realitate n! e%te >n% a<a: .areo"ag!l a or$ ambelor lat!ri $re"t!l $e a fi in%tite/ ()., II, 132), eea G e %emnifi a >n$re"tirea fie reia $imtre "ri <i !n $e-no$Bm?nt on iliator >n are, $e<i &tena >l fa#ori-a "e eH"onent!l l!i &"olo, e!meni$elor li %e a%ig!ra mai $e"arte in%tirea !#enit. Reo!no% ?n$ $!alitile on omitente <i %! e%i#e, Degel n! >n lina tot!<i balana !nilateral %"re eea e i%tori era !lterior <i %!"erior, el >nelegea "erfe t .e Cilibr!l/ "e are, $in olo $e fragiliti, %e !#enea %Bl %finea% trage$ia; l! r!l e onfirmat $e anali-a &ntigonei, .>n toate "ri#inele ea mai $e%#?rB<it o"er $e art a t!t!ror tim"!rilor/ ()., I, 592). ,a Sofo le onfli t!l %e on%tit!ia >n "rel!ngirea el!i bine !no% !t $eBa !m $in )% Cil, in l!%i# <i mai ! %eam $in $e%tin!l a el!i "e ne$re"t <i "e $re"t >nln!it Promete!: el %e a% !te >n onfli t!l $intre .familie a moralitate nat!ral/ <i .%tat/, a .#ia eti >n generalitatea ei/. 'n alitate $e "etenie a ora<!l!i, Creon "or!n e<te a fi!l!i l!i +e$i", "ornit a $!<man al "atriei ontra Tebei, % n! i %e fa onor!rile >nmorm?ntrii. .>n a e%t .or$in e%te !"rin% o >n$re"tire e%enial, an!me griAa "entr! .binele >ntreg!l!i ora<. (ar &ntigona e%te >n%!fleit $e o "!tere la fel $e moral, $e %f?nta i!bire $e frate./ ()., I, 001). )a >n al "or!n a l!i Creon, ><i >nmorm?intea- fratele, $re"t are >n$!r moartea >nainte $e a %e fi b! !rat $e Cora mire%ei, iar Creon e%te "e$e"%it "rin moartea fi!l!i <i a %oiei %ale, are %e %in! i$, fi!l $in a!-a &ntigonei, %oia $in a!-a l!i Demon. 'ntrBo #i-i!ne i%tori ab%tra t, a eH"onent al %tatali taii, Creon ar fi treb!it % aib el %ing!r $re"tate, >n ra"ort ! &ntigona, are >ntr! Ci"a %tr#e Cea moralitate a >nr!$irilor $e %?nge. I%tori%m!l on ret era >n% mai om"leH, el .re-!ma/ $e#enirea >ntrBo $!bl >n$re"tire a "rilor ombatante, tot a<a !m, >n on entrarea mitologi #ie, Promete! a#!%e%e <i el >n$re"tirea %a >n e<e !l "e are >l %!feri%e >n >nfr!ntarea l!i *e!%. ,egii "!bli e, legii %tat!l!i, >n or"orat >n Creon, &ntigona >i o"!nea legea -eilor #e Ci, a tr?m!rilor %!b"m?ntene, are era <i .legea femeii/, .legea %!b%tanialitii %!bie ti#e a %imirii, legea interioritii/ (>n "lan %o ial, a matriarCat!l!i, !m #or %"!ne Ja Cofen <i Jtigel%), lege are ><i "%tra >n$re"tirea Ciar <i >n on$iiile % Cimbate, a<a !m .fo !l/ "rometei , "rin i"i!l nat!ral aA!ttor al om!l!i, ><i "%tra%e ro%t!l Ciar <i >n on$iiile i#ili-atori e !lterioare. Sa ro%an t era >n%<i on<tiina l! i$ a a"rrii !nei legi %o otite %a ro%an te i, $!" !m "re i-a >n Fenomenologia %"irit!l!i, <i n! >nt?m"ltor "rinBtrB!n itat $in &ntigona, legile, .%!nt/ a .$re"t!l ne% ri%/ al -eilor: .ele %!nt/ (F. S., 055). )Hi%tena !mani-at oblig la !manitate, oamenii %e "tr!n$ $e ne e%itile eBi

g!#ernea-, li %e onformea- <i ><i $ob?n$e% , a%tfel, libera lor a!tonomie $e mi< are <i a i!ne, .. I!birea %f?nt $e %or a &ntigonei: e%te !n "ato%, >n >nele%!l gre al !#?nt!l!i/ ()., I, 029). C!m ."ato%/ !l era <i .$re"t!l on<tiinei l! i$e/ al l!i +e$i", Ciar fa $e nelegi!irile "e are le %#?r<i%e ne on<tient, $ar "e are <i le a%!ma >n toat oroarea lor, %an ion?n$!B%e $e b!n #oie a "ari i$ <i %o in e%t!o%. =re !l, "re i-a Degel, n! $i%tinge >n >ntre .%!bie ti#itatea formal a on<tiinei/ <i . eea e e%te l! r!l obie ti#/; +e$i" ia tot!l a%!"ra l!i, iar tran%fig!rarea l!i .e%te tot anti a rea$! ere a on<tiinei $in onfli t!l "!terilor morale <i al le-rilor >n !nitatea <i armonia a e%t!i onin!t moral >n%!<i/ ()., II, 114), e%te o >m" are, alta $e ?t a#ea % $e#in ea re<tin G o on iliere "rin moarte <i o om"en%are a morii "rin feri ire. )%enial n! e%te a ero!l % moar, !nii $intre ei "ot % <i rm?n >n #ia, $ar $e-no$m?nt!l treb!ie % fie, >ntrB!n fel %a! >ntrBalt!l, on iliator. & ea%t on iliere a ire on iliabil!l!i #a $e lan<a >nlarea noa%tr %!fletea% , n! >ntrB!n "lan "%iCologi <i %!flete% "e$e%tr!, i %"irit!al a%imilat, >ntrBo mreie >n ele $in !rm %enin. &ntigona >i a"rea l!i Degel o"era $e art ea mai $e%#?r<it .$intre toate reaiile arti%ti e %trl! ite ale l!mii anti e <i mo$erne G e! le !no% "e toate <i ele treb!ie <i "ot % fie !no% !te./ ()., II, 119). P!ine mrt!ri%iri $e a e%t fel >nt?lnim >n "relegeri, o re !noa<tere orgolioa%, $ar $rea"t, ateniei % r!ttoare a l!i Degel ne% "?n$!Bi nimi %a! a"roa"e nimi $in a !m!lrile e!ro"ene $e "?n la >n e"!t!l %e ol!l!i al QIQBlea. 'n $omeni!l "oe-iei $ramati e, mai ale%, !noa<terii <i >nelegerii anti ilor li %e a%o ia o la fel $e eHa t <i "rof!n$ "tr!n$ere >n e%t!ra %CaFe%"earean $e i$ei <i forme. Com"arati# ! &ri%Btofan, Degel n! a#ea o "rere "rea b!n $e%"re. Pla!t <i TeBreni!. Tot a%tfel, >n om"araie ! SCaFe%"eare, el n!Bi "rea agrea ni i "e Corneille, Ra ine ori 6oliere, ni i "e !rma<ii lor italieni, fran e-i %a! germani. +"t?n$ "entr! marele $ramat!rg engle-, <i n! "entr! neo la%i ii fran e-i, Degel %e onforma !nei $eBa !m >n etenite tra$iii germane il!mini%te, bine %er#it <i $e eH elenta tra$! ere a $ramelor %CaFe%"eareene $atorate l!i &!g!%t OilCelm S Clegel. (e la ,e%%ing <i "?n la Degel %e >ntin$ea o "erioa$ a omentariilor germane $e $ramat!rgie fa#orabile l!i SCaFe%"eare, o b!n <an% "entr! re#igorri .reali%te/ >n a$r!l !nei %"irit!aliti arti%ti e altminteri "rea >nfe!$ate .roB manti%melor/. & ea%ta >n "lan!l !nei alte o"o-iii $e fon$, >n $ire ia reia tatona Degel, nen!min$Bo >n a%tfel. C i, "otri#it #i-i!nii %ale, SCaFe%"eare "ro$!%e%e . ele mai graioa%e "l%m!iri ale artei romanti e/ ()., I, 7:3), ale fa-ei romanti e $e $e-#oltare arti%ti : !n .romanti%m/ %!iBgenerii%, mai $egrab .neromanti /, "otri#it ! terminologia noa%tr. SCaFe%"eare >ntr!ni%e >ntreaga a$e-i!ne a l!i Degel tot $atorit %"e ifi ei %ale % !l"t!raliti obie ti#e, %!b%taniale, ferme, entrate "e %ine, a%emntoare >n m!lte "ri#ine =re iei anti e G $e<i "ornit <i >n eH"lorarea .r!l!i/ ($!" !m 6i Celangelo <ti!%e % in#e%tigCe-e .!r?t!l/, Ciar >n limitele fr!m!%eii <i ale mreiei). SCaFe%"eare rm?nea "entr! !rma<i "i% !l .a"roa"e ina e%ibil/, "l%m!itor!l !n!i <ir $e memorabile "er%onaAe are f ea! .$in ele >n%e<i arti<ti liberi ai "ro"ri!l!i lor e!/ G $in no! $!" "il$a &ntigonei %a! a l!i +e$i". Fig!rile %CaFe%"eareene era! <i ele .ferme >n ele >n%e<i <i on%e #ente, fig!ri are "ier to mai $in a!- in ! fermitate <i Cotr?re la ele >n%e<i <i la % o"!rile lor ()., II, 104); <i Ciar at!n i ?n$ amr i!nea %f?r<it!l!i lor, ori !m ne e%ar, ne o"le<e<te, $!rerea %e on#erte<te iar<i >n >m" are, >ntrBo .feri ire neferi it/ ()., II, 123). P?n a%t-i rm?ne eHtraor$inar <tiina ! are Degel a "tr!n% ara terele %CaFe%"eareene ele mai om"leHe <i mai ontro#er%ate, >neleg?n$!Bi "e E!lieta <i "e Romeo, "e Ri Car$ al IIIBlea, "e +tCello, "e ,ear, "e 6a betC <i "e ,a$L 6a betC, "e Damlet. N! e%te "o%ibil ni i m ar $e a re"ro$! e re-!mat a e%t or" ma%i# <i n!anat $e ob%er#aii, ?n$ <i ?n$ orelate !nor "rototi"!ri anti e, l!i +re%te %a! l!i +e$i", $ar >n "rin i"al in#e%tigate >n temei!l "ro"riilor $eterminri. Degel n! morali-a mr!nt, el ref!-a .fle reala in%i"i$/ a !nei riti i mai

noi, are o on%i$era, $e "il$, "e ,a$L 6a betC "lin $e afe i!ne "entr! noro !l %o!l!i ei; eea e >l "reo !"a "ermanent era .a ea%t fermitate li"%it $e % r!"!le, i$entitatea om!l!i ! %ine <i ! % o"!l "ro#enit n!mai $in el/ "ro"rie !"l!l!i 6a betC %a! altor "er%onaAe riminale, rora SCaFe%"eare G %"re $eo%ebire $e $ramat!rgii fran e-i <tia % le onfere .gran$oare $e %"irit >n rim, a <iBn nenoro ire/ ()., I, 509). Fig!rile l!i SCaFe%"eare %!nt .oameni >ntregi/ >n Ciar $!"li itile lor, Ciar >n <o#ielile areBi mar Cea-, "e Damlet $e eHem"l!, a e%t .%!flet fr!mo%, retra% >n %ine >n%!<i/, .melan oli , %!btil, i"oCon$r! <iBa$?n /, a$!lme ?n$ nelegi!irea ! !n .miro% fin/, a ion?n$ "re i"itat !n$e n! treb!ie (>n ! i$erea l!i Poloni!%) <i "rea >n et a olo !n$e ar fi a-!l (>n r-b!narea %a $rea"t) G tot!l >n% onform "ro"ri!l!i %! ara ter <i "ro"riei %ale "a%i!ni "ro"!l%i#e. Sit!aia e ea $in Doeforele l!i )% Cil <i )le Btra l!i Sofo le, <i tot!<i !na no!, $eoare e . onfli t!l %e on entrea- >n A!r!l ara ter!l!i %!bie ti# al l!i Damlet/ ()., II, 105) <i ira$ia- $e a olo >n a i!ni ontra$i torii <i toto$at ferme >n ontrarietile lor. .+mene% !l "arti !lar/ aA!nge la maHim %trl! ire "rin "er%onaAele %CaFe%"eareene, !n % o" "arti !lar originat >n in onf!n$abile in$i#i$!aliti, $ar are g%e% ie<irea %"re eti !l general, !m <i >nr$ inarea lor naional %e >m"lete<te ! o #alabilitate !man !ni#er%al. In$i#i-ii l!i SCaFe%"eare a$o"t "er%"e ti#a .%orii generale/, fr lamentri <i "reri $e r!, fr %!"erfi iale A!%tifi ri, %a! on$amnri $in "artea $ramat!rg!l!i. )i ><i regi-ea- "rb!<irea, "e are o ontem"l oare !m $in afar, a %"e tatori ai "ro"riei lor trage$ii. & tori, regi-ori, $ramat!rgi, %"e tatori G >n a ela<i tim" G ei %!nt eea e %!nt, eea e n! "ot % n! fie, b!ni %a! ri, b!ni <i ri, ! #ino#ii <i #ini are %e A!%tifi <i %e >mb!nea- re i"ro )"igonii a! >n er at % %fr?me a e%t e Cilibr!, %Bl %!bie tiB#i-e-e >n ?te o %ing!r lat!r, %Bl eHa erbe-e in$i#i$!ali%t. .C! a%tfel $e $!"li itate, r!"t!r <i $i%onan a ara ter!l!i ei ><i >n Ci"!ie lBa! !rmat "e SCaFe%"eareI (ar ei %!nt $e"arte $e el, $eoare e ara terele l!i SCaFe%"eare %!nt on%e #ente ! ele >n%e<i, ><i rm?n fi$ele lor >n%e<i <i "a%i!nilor, iar >n e "ri#e<te eea e %!nt <i eea e li %e >nt?m"l, ele %e l!"t ! %ine n!mai "otri#it fel!l!i lor ferm $e a fi/. ()., I, 744) Degel n! a#ea "rea mare >n re$ere >n $rama "o%t%CaFe%B"earean. C?n$ <i ?n$ el >i a"re ia "o-iti# "e Cal$eron, "e 6oliere, "e @lei%t, $ar a"roa"e tot$ea!na ! im"ortante amen$amente. )l a$mira .%"irit!l tinere% al l!i S Ciller <i =oetCe >n >n er area $e a re ?<tiga >n!ntr!l relaiilor $ate ale #rem!rilor mo$erne "ier$!ta in$e"en$en a fig!rilor "l%m!ite $e ei/ ()., I, 033B031) G $in Doii, Intrig <i i!bire, (on Carlo%, OallenB%tein, $in =ot- #on Jerli Cingen, Ifigenia >n Ta!ri$a %a! Fa!%t (.trage$ia filo%ofi ab%ol!t,/ la !n ni#el $e !"rin$ere ne>n$r-nit $e ni i !n "oet $ramati anterior). (ar "?n <i =oetCe, el #enerat mai "re%!% $e eilali germani, "?n <i >nele"t!l =oetCe al. S rierilor t?r-ii era %o otit, >n mo$ ta it, inferior marel!i %. U "re$e e%or engle- %!b ra"ort "ro"ri!B-i% $ramati ; <i re!<in$ n!mai >n "arte rena<terea ne"ieritor!l!i mo$el elen. S Ciller <i =oetCe era!, $e%ig!r, ei mai $e %eam $intre "oeii ontem"orani ai l!i Degel, ei e $$ea! %"erana >ntrBo "o%ibil regenerare $ #alorilor %e t!ite. P?n la !rm ei n! "!tea! oferi, tot!<i, ertit!$inea a e%tei regenerri, $e #reme e >n%!<i teren!l "oe-iei f!%e%e %!"!% $egenerrilor "ro-ai e; %a!, $a n! $egenerrilor, >n ori e aa"lati-rilor. 6e$io ritatea Degel o i$entifi a, "e $re"t, >n $ramele l!i @ot-eb!e %a! Ifflan$, <i o bn!ia m!lt mai !"rin-toare, eHtin% a%!"ra maAoritii "ie%elor $e teatr! <i $ramelor .interme$iare/ >ntre trage$ii <i ome$ii. Ni i o"era, ni i balet!l, ni i ome$ia mo$ern n!5 %t?rnea! a$e-i!nea, $im"otri#. S fa em o $i%tin ie, %"!nea el, >ntre "er%onaAele omi e "entr! ele >n%e<i %a! o!mai "entr! %"e tator. &ri%tofan >n eteni%e "rima alternati#, >n ome$ia mo$ern >n e"ea % $omine ea $e a $o!a, tot!l %! omba >n am!-ament!l %"e tatorilor, >n .ri$i ol!l "!r "ro-ai /, a%"r! <i $e-agreabil. .Pro-ai !l ><i are temei!l ai i >n fa"t!l in$i#i-ii ><i ia! ! tot!l >n %erio% % o"!l !rmrit/ ()., II, 120), Ciar !nele "er%onaAe reate $e 6oliere, "ri-oniere ale "atimii lor

mrginite. 'n general, ome$ia mo$ern a$!%e%e >n "rimB"lan .intere%e "ri#ate <i ara terele a e%t!i er ! i!$eniile, ri$i ol!l, anomaliile, negCiobiile lor/, re%"e ti# ! tot fel!l $e . om"li aii omi e $e %it!aii <i %tri/ ()., II, 125). N!mai SCaFe%"eare re!<i%e G $!" &ri%tofan G % elabore-e .o "oe-ie a ome$iei/, a!tenti "oeti <i a!tenti omi . (!" a eea omi !l %Ba $e"re iat, %Ba $il!at >n !mor <i ironie. Umor <i ironie are, o$at ! $i%ol!ia omi !l!i, "ro#o a! .$iB%ol!ia artei/ (ES., II, 127). & e%ta era !ltim!l !#?nt al )%teti ii. N (!" e f!%e%e, >n "lan!l $er!lrilor arti%ti e, !ltim!l !#?nt al Fenomenologiei %"irit!l!i. Degel %e >ntor ea $ea%!"ra "!n t!l!i $e "ornire, el g?nB$ea . ir !lar/ <i .%"iralie/, re#enea la "ro"riile %ale on#ingeri <i ob%e%ii. Teoreti , trage$ia, ome$ia <i .$rama/ f!%e%er afirmate $re"t trei "o%ibile %"e ii ale gen!l!i $ramati ; "ra ti , trage$ia era integral a$mirat, la )% Cil, Sofo le, SCaFe%"eare, "arial la S Ciller <i =oetCe, ome$ia era integral a$mi% n!mai la &ri%tofan, ! $e i%e "rel!ngiri la SCaFe%"eare <i "rea %labe e o!ri !lterioare, .$rama/ mo$ern era afirmat $oar a "rin i"i!, m!lt mai "ali$ >n "ari !lari-rii. Degel re$! ea tria$ele la mai "!in: la $!alitatea $ia roni trage$ie anti <i trage$ie mo$ern ( reia, >n elebra %a onferin $e la &tena, Cam!% #a #oi %Bi g%ea% .>m"linirea/ "rintrBo #i%at a treia e"o $e >nflorire a trage$iei); la $!alitatea %in ron trage$ie <i ome$ie, >n are ome$iei i %e a or$a mai "!in on%i$eraie $e ?t trage$iei (<i rora .$rama/ li %e alt!ra a o ab%tra t, $oar, "o%ibilitate #iitoare). (!" m!lte alte "ara$oH!ri, mai "!tem nota >n !n!l: $!" antonarea ."oe-iei e"i e/ a"roa"e eH l!%i# >n %"irit!alitatea elen, Degel #a manife%ta o mai mare >n re$ere fa $e .roman!l/ mele% a e"o"ee b!rgCe- mo$ern, $e ?t fa $e .$rama "ro"ri!B-i%/, >nelea% a teatr! b!rgCe- mo$ern G $e<i >nelegerea $e"lin a l!i SCaFe%"eare "rea % "re#e%tea% o mai mare $e% Ci$ere %"re mo$ernitatea $ramat!rgiei. S n! fim >n% ani%tori i ni i m ar >n ra"ort ! ani%Btori itatea final Cegelian: >n materie $e $ramat!rgie <i $e teatr!, =ermania #remii %ale "rea G ! ?te#a eH e"ii G mai $e-olant $e ?t >n "ro$! iile liri e <i e"i e. (ramat!rgia ere, mai m!lt $e ?t ori ealt $omeni! literar, libertate a ra"ortrilor <i $e%f<!rrilor, >n %"e o a%imilare liber a a% !itei onfli t!aBliti. Confli tele %o iale f!%e%er %to"ate <i >n#l!ite, >n =ermania >n e"!t!l!i $e %e ol, >ntrB!n an%ambl! $e om"romi%!ri, are la r?n$!l lor g?t!i%er <i libertile #i%ate %a! in i"ient $oBb?n$ite. 8i roman!l %o ial, <i $rama %o ial f!%e%er %ilite %B<i afle !n teren "rielni $e >nflorire >n alte "ri ale )!ro"ei, >n Frana, >n &nglia, >n R!%ia; =ermania era on$amnat G $!" e int!i%e alea $e !rmat >n OilCelm 6ei%ter <i >n Fa!%t G la om"en%ri $e nat!r "re !m"nitor liri e. Degel n! !no<tea ! eHa titate a e%t $e%tin $!rero% al "atriei %ale, "e are a#ea %Bl r% !m"ere >ntr! ?t#a n!mai %e ol!l al QQBlea. N!Bl o!Bno<tea, $ar >l >ntre-rea G <i >l mai <i >m"rt<ea, >n m%!ra >n are, $!" a$e-i!nea $e tineree la Re#ol!ia Fran e-, $e% Ci-toare $e "er%"e ti#e aerate, Degel >n%!<i %e retr%e%e >n limitrile ab%ol!tei monarCii "r!%a e. Filo%of ofi ial, el n! a "!t!t tre e $in olo $e a$r!l ofi iali-at. Viitor!l i %e >n Ci%e%e; rBm?nea! a !m!lrile tre !t!l!i. (ar Ciar <i a<a %t?rne<te mirare ."ato%!l/ liber ! are a e%t tre !t G gre <i rena% enti%t G a "!t!t fi #alorifi at $e tre Degel >n Ciar a$r!l !ltimei %ale (>n tim" <i %tr! t!ral) .neliberti/. ) el mai $e %eam "ara$oH al l!i: %etea $e libertate laolalt ! -g-!irea ei. ,a a"t!l filo%ofiei i%toriei %a! a $re"t!l!i "re !m"ne<te -g-!irea; la a"t!l )%teti ii G o -g-!ire "rin are n! ontene<te % tran%"ar, % "al"ite, % "!l%e-e libertatea. Stat!l "r!%a era %imbol!l nelibertii, $ar o art total li"%it $e libertate era o im"o%ibilitate: o nonBart. & olo !n$e nonBarta ><i etala "reteniile, "rin al$e @ot-eb!e %a! Ifflan$, Degel <tia % ri"o%te-e. &lt!ri $e el tr!$i%e >n% at?ta #reme =oetCe, eminent!l "oet, $e<i %l!Aba< neliber, la Oeimar, al mi !l!i %! mare $! at. Iat ontra$i ia, ea $intre genialitatea <i fili%tini%m!l l!i =oetCe, ea $intre genialitatea <i on%er#atori%m!l l!i Degel. =enialitatea e%te >ntot$ea!na $iale ti ; iar e Ci#alent!l !ltim al $iale ti ii e%te libertatea.

Fenomenologia %"irit!l!i "re#e%ti%e !n im"eri! al libertii, "e are Prelegerile $e%"re e%teti >l #or $etalia >n ra"ort ! arta. &rta n! e%te %ing!r!l $omeni! al libertii !mane (ai i %?nBtem >ntr! tot!l $e a or$ ! Degel), $ar e%te !n!l $intre ele mai im"ortante $omenii ale ei G !n a ent >n are $e a%emenea >l !rmm. 6iron <i PraHitele, Rafael <i 6i Celangelo, Van )L F <i (iirer, Pale%trina, Ja C <i 6o-art, De%io$ <i Domer, Safo <i &na reon, )% Cil, Sofo le <i &ri%tofan, (ante <i Petrar a, CerB#ante% <i SCaFe%"eare, @lo"%to F <i @lei%t, S Ciller <i =oetCe "le$ea-, toi, "entr! $eterminata lor libertate fr $e %eamn. & lor "ro"rie <i a el!i >n are <iBa! g%it inter"ret!l; el fr $e %eamn. I+N I&N+8I. T&J), CR+N+,+=IC 1993, a!g!%t 09 Se na<te la St!ttgart =eorg OilCelm FrieB$ri C Degel. Tatl %!, =eorg ,!$Mig Degel, era !n f!n ionar a$mini%trati#, >n %er#i i!l $! el!i $e O!rttemberg (.%e retar al amerei $!eale a #enit!rilor/). 6ama l!i moare ?n$ are 15 ani. &re !n frate, ,!$Mig, are $e#ine ofier <i moare >naintea l!i, <i o %or, CCri%tiane, are >i %!"ra#ie!ie<te. N 1944, Cei 14 ani $e e$! are la St!ttgart: formarea >n a%a "rintea% , < oala $e latin, gimna-i!. )%te !n ele# eminent, obine "remii >n m!lte la%e, ><i om"letea- %t!$iile "rin a%i$!e le t!ri "er%onale, %e intere%ea- mai ! %eam $e a!tori gre i <i $e i%torie, %e iniia- >n filo%ofie itin$!Bl "e Oolf. 1944, toamna )%te >nmatri !lat a .%ti"en$iat $! al/ la %eminar!l %!"erior .T!binger 8tift/, on%i$erat a fiin$ fa !ltatea $e teologie a "rote%tanilor $in %!$!l =ermaniei. )%te b!r%ier tim" $e in i ani, oleg <i "rieten ! Dol$erlin <i S Celling, a e%ta $in !rm ! in i ani mai t?nr, $ar ! o >m"linire mai ra"i$. 19:3, %e"tembrie 09 (!" "rimii $oi ani $e %t!$i! al filo%ofiei, $e#ine magi%tr! >n filo%ofie. 19:2, toamna (!" ali trei ani $e %t!$i! al teologiei, $e"!ne eHamen!l ."ro an$i$at!ra/. C! a ea%ta >n Ceie i l!l %t!$iilor $e la Tiibingen. 'n i!$a !nei $i% i"line %tri te, anii $e %eminar %!nt ai !nei eman i"ri tre"tate, fa#orabil Re#ol!iei Fran e-e <i i$eilor %ale. Se %"!ne >ntrBo $!mini a "rim#erii an!l!i 19:1 Degel <i S Celling ar fi "lantat >n a"ro"iere $e Tiibingen !n .arbore al libertii/. Certifi at!l $e ab%ol#ire a %t!$iilor >i re"ro<ea- $e a fi negliAat filo%ofia. Ren!n la ariera religioa% "ra ti , $in li"% $e #o aie. 19:2, toamna Pre"arator "arti !lar >n familia Steiger #on T% C!gg, $in Jerna (tim" $e trei ani). N 1433 >n#tor "arti !lar >n familia bogat!l!i neg!%tor =ogel, $in FranFf!rtB"eB6ain. Pe "ar !r%!l a e%tor <a"te ani %e on%a r "erfe ionrii >n ele mai $i#er%e $omenii ale <tiinei, inteBre%?n$!B%e mai ! %eam $e i%torie <i "oliti a. &$e"t al re"!bli ii, %e ra"ortea- riti la %trile fe!$aleBab%ol!t?%te $in =ermania <i la religia re<tin, %!%ine im"li area a ti# >n #iaa %o ial. & e%te i$ei ><i g%e% eH"re%ia >n man!% ri%ele: VolF%religion !n$ CCri%tent!m (Religia "o"!lar <i re<tini%m!l), (a% ,eben Ee%! (Viaa l!i Ii%!%), (ie Po%iti#itt $er ri%tli Cen Religion (Po-iti#itatea religiei re<tine). 'n 19:4 % rie l! rarea Vber $ie ne!e%ten inneren VerCltni%%e Oiirtemberg%, be%on$er% iiber $ie 6aBgi%trat#erfa%%!ng ((e%"re ele mai noi ra"ort!ri interne $in Oilrtemberg, ! $eo%ebire $e%"re %tarea magi%trat!rii), >n are "o%t!lea- ne#oia !nor reforme on%tit!ionale. 'n 19:: >n Ceie tratat!l (er =ei%t $e% CCri%tent!m% !n$ %ein S Ci F%al (S"irit!l re<tini%m!l!i <i $e%tin!l l!i). Contin! %5 %t!$ie-e "e @ant, %e iniia- >n i$eile l!i Fi Cte <i a$o"t .%"iBno-i%m!l Fantian/ al "rieten!l!i %! S Celling. 09::, ian!arie 6oartea tatl!i %!, >n !rma reia obine o mi mo<tenire are >i "rmite % "r%ea% a ti#itatea $e >n#tor "arti !lar <i % %e on%a re integral %t!$iilor %ale,

1S31 Vine la Eena, !n$e S Celling e%te "rofe%or la Uni#er%itate ($in 19:1). '<i fa e intrarea >n l!mea filo%ofi $e la Eena ! o l! rare intit!lat Vber $ie (ifferen- $e% Fi Cte% Cen !n$ S Celling% Cen SL%tem% $er PCilo%o"Cie ((eo%ebirea $intre %i%tem!l filo%ofi al l!i Fi Cte <i %i%tem!l Ailo-ofi al l!i S Celling). 1431 a!g!%t 09 >n -i!a ?n$ >m"line<te 21 $e ani ><i %!%ine l! rarea $e .abilitare/ a $o ent "entr! filo%ofie la Uni#er%itatea $in Eena. 'l ata #iolent "e NeMton <i .$emon%trea-/ a "riori >ntre E!"iter <i 6arte n! "oate fi #reo alt "lanet, $e$! ie infirmat >n a ela<i an. (e#ine ."ri#atB$o ent/ la Uni#er%itatea $in Eena, !n$e ><i >n e"e "rim!l !r% >n l!na o tombrie. N 1432 )$itea-, >m"re!n ! S Celling, @riti% Ce% E!rnal $er PCilo%o"Cie (E!rnal riti $e filo%ofie), >n are ti"re<te arti ole "olemi e la a$re%a filo%ofiei l!i @ant <i Fi Cte. 1437 )%te n!mit "rofe%or .eHtraor$inar/ la Eena, e Ci#alent ! a n! fi tit!lari-at; mo$e%t rem!nerat >n a ea%t alitate. 'n anii "etre !i la Uni#er%itatea $in Eena are >n ontin!are o atit!$ine riti fa $e r?n$!ielile "r!%a e, leag rena<terea nai!nii germane $e tran%formri $e nat!r b!rgCe-. Ve$e >n am"aniile na"oleoniene o ontrib!ie la li Ci$area atomi-rii fe!$ale a =ermaniei, %al!t #i toria $in 1431, $e la Eena, a armatelor fran e-e a%!"ra elor "r!%a e. 1431, o tombrie >n moment!l btliei $e la Eena >n Ceie PCnomenologie $e% =ei%te% (Fenomenologia %"irit!l!i), ea mai im"ortant l! rare a a e%tei "erioa$e. )%te $o#a$a r!"t!rii $efiniti#e $e on e"iile "rieten!l!i %! S Celling, $e are a >n e"!t % %e $i%tane-e >n >n !r%!l an!l!i 1432. ,a %f?r<it!l %eme%tr!l!i $e iarn 1437 G 1431 Degel ><i an!na %olemn %t!$enii "rin on<tiina $e %ine $e"lin "e are G graie "ro"riilor %ale l! rri G a $ob?n$itBo %"irit!l, a$i "rin S"irit!l ab%ol!t, l!mea a "<it >n no!a er a $e%#?r<irii %ale. Fenomenologia %"irit!l!i e%te "!bli at >n "rim#ara an!l!i 1439. 1439, martie (i%"erat >n a n! fi tit!lari-at la Eena, !n$e a <i fo%t "ro%t rem!nerat <i a aA!n% la a"t!l re%!r%elor %ale materiale, Degel ren!n tem"orar la ariera !ni#er%itar <i a e"t f!n ia $e re$a tor al =a-etei $in Jamberg, "!bli aie "oliti lo al, m!n "e are o >n$e"line<te "?n >n noiembrie 1434. Uara fiin$ o !"at $e fran e-i, e%te obligat % . olabore-e/ ! a$mini%traia na"oleonian, li a$mir, $ealtfel, "e Na"oleon, "e are >l n!me<te .%!flet al l!mii/, %!flet %"re $eo%ebire $e %"irit, i >i li"%e<te on<tiina $e %ine a "ro"riei o"ere, "e are ar "o%e$aBo Degel >n%!<i. 1434, o tombrie NietCammer, "rieten!l %!, $e#ine in%"e tor general "entr! >n#mmt!l $in Ja#ana, alitate >n are >l n!me<te $ire tor al gimna-i!l!i (.&egi$ienB=Lmna%i!m/) $in NVmberg. '<i eHer it on<tiin io% a ea%t >n$atorire, $e%t!l $e bine rem!nerat, "?n >n 1411. )%te !n a$e"t fer#ent al !lt!rii gre oBlatine, %e o"!ne !nor >nnoiri "e$agogi e la mo$. Ca!t %B <i a$a"te-e g?n$irea la ni#el!l "ro"ri! la%elor %!"erioare $in >n#m?nt!l li eal. 1411, %e"tembrie 11 Se %tore<te ! 6aria #on T! Cer, ! 01 $e ani mai t?nr $e ?t el, fii a !nor nobili ne>n%trii. & ea%ta >i $r!ie<te $oi fii: "rim!l, @arl, $e#ine "rofe%or $e i%torie, al $oilea, Imman!el, aA!nge "reot. N 1411 &i i, la NVmberg, ><i "!bli l! rarea a"ital Oi%%en% Caft $er ,ogiF (8tiina logi ii). Cele trei "ri ale tratat!l!i a"ar >n 1410, 1412 <i 1411. Notorietatea "e are iBo a%ig!r artea >l fa e % %e g?nB$ea% $in no! la o tit!lari-are !ni#er%itar, ! at?t mai m!lt, ! ?t %it!aia %a $in NVmberg $e#ine "re ar >n on$iiile rea i!nii atoli e ba#are-e $e $!" >nfr?ngerea l!i Na"oleon. &re >n #e$ere Uni#er%itatea $in Jerlin, !n$e a $e#enit #a ant ate$ra l!i Fi Cte. (ar obine "rima %a n!mire $e "rofe%or tit!lar la Dei$elberg. 1411, o tombrie 04 'n le ia %a intro$! ti# $e la Uni#er%itatea $in Dei$elberg, %al!t "rin i"iile raionale "e are %Bar >ntemeia %tat!l "r!%a .

1419 'n $in "rim!l an al a ti#itii %ale !ni#er%itare re$a tea- <i "!bli l! rarea )n L lo"e$ie $er "CiBlo%o"Ci% Cen Oi%%en% Caften im. =r!n$ri%%e ()n i lo"e$ia <tiinelor filo%ofi e). Urmtoarele e$iii ale l! rrii $atea- $in 1409 <i 1423. 1419, $e embrie 6ini%tr!l "r!%a &lten%tein >i ofer ate$ra l!i Fi Cte. 1419, 141: Uine $o! i l!ri $e "relegeri $e e%teti la Uni#er%itatea $in Dei$elberg. 1414, o tombrie ><i >n e"e !r%!rile $e la Uni#er%itatea $in Jerlin. &i i rm?ne "rofe%or tim" $e 12 ani, "?n la moartea %a. &re o a ti#itate $i$a ti #a%t, ine %"tm?nal -e e ore $e "relegeri >n ele mai #ariate $i% i"line filo%ofi e, re!nite >n %i%tem!l %!, "re-i$ea- n!meroa%e omi%ii $e eHamene, "ron!n $i% !r%!ri, re$a tea- ra"ort!ri ofi iale (!n an e%te re tor al Uni#er%itii). N!B<i a or$ o$iCn $e ?t >n tim"!l #a anelor, ?te#a $intre a e%tea le folo%e<te "entr! ltorii >n %trintate: >n Urile $e Eo% (1400), la Viena (1405), la Pari% (>n 1409). 'n "erioa$a berline- Degel %e afl la a"oge!l arierei %ale. &re $in e >n e mai m!li a!$itori <i $i% i"oli. Printre a e<tia %e n!mr Denning, =an%, @. ,. 6i Celet, DotCo, Stra!%%, Jr!no Ja!er, )r$Bmann, Ro%enFran-, $ar <i olegi $eBai %i mai #?r%tni i i <i !no% !i, "re !m 6arCeineFe %a! E. S C!l-e, $iBif re tor al >n#m?nt!l!i %!"erior $in Pr!%ia, are!l >i a!$ia- "relegerile. Faima l!i S Celling e%te a !m e li"%at. C!r%!rile, l!i S Co"enCa!er, ."ri#atB$oB ent/ la Jerlin >ntre 1403 <i 1407, n! %!nt fre #entate $e %t!$eni. Degel >n % Cimb >n e"e % fie on%i$erat !n fel $e ora ol al filo%ofiei Ciar <i >n %trintate ($e "il$ V. Co!%in). Un a%"e t $i% !tabil al gloriei %ale >l on%tit!ie rol!l $e .filo%of al %tat!l!i "r!%a / (.$er "re!%%i% Ce Staat%"Cilo%o"C/), "e are >l a e"t la Jerlin. Con%i$erat g?n$itor ofi ial al monarCiei "r!%a e, %!%in!t $e oameni a &lten%tein <i S C!l-e, %e b! !r $e m!lt "!tere, "e are o folo%e<te "entr! aB<i %!%ine $i% i"olii <i Ciar >m"otri#a olegilor %i ! #e$eri liberale. (e<i >l %!%ine biro raia $e %tat "r!%a , nBare %"riAin!l forelor !ltra on%er#atoare, are >l %!%"e tea- $e #e$eri liberale. &t?t artea %a $in 1401, =r!n$linien $e% PCilo%o"Cie $e% Re Ct% (Filo%ofia $re"t!l!i), ?t <i "relegerile %ale $e filo%ofie a religiei <i $e filo%ofie a i%toriei, "e are lf ine la Jerlin <i are #or fi "!bli ate $!" moarte $e tre %t!$eni, %!nt ontra$i tori! re e"tate, $in "ri ina onin!t!l!i lor on%er#ator <i "rogre%i%t toto$at. )%te %!%"e tat mai ! %eam >n "lan religio%, on%i$erat re<tin n! >ntr!tot!l $e >n re$ere, >n i!$a atit!$inii on iliante fa $e %trile $e fa"t "r!%a e, ontin! % a"re ie-e Re#ol!ia Fran e-. Se >nm!le% ata !rile <i "amfletele la a$re%a l!i, e $en!nat a "antei%t <i negator al nem!ririi %!flet!l!i,. Ri$i !li-at %!b $en!mirea $e .&b%ol!it!% #on Degelingen/. Rea ionarii -$rni e% alegerea %% >n & a$emia Pr!%a , n!Bi "ermit % "atrone-e >n Ci" ofi ial re#i%ta "ro"riei %ale < oli. N 1401, 1402, 1401, 1404 G 140: Pre-int alte "atr! i l!ri $e "relegeri $e e%teti la Uni#er%itatea $in Jerlin. 0771, noiembrie 15 ><i reia !r%!l la 13 noiembrie, $ar %e >mboln#e<te "e 12 noiembrie, moare a $o!a -i, $e Coler, la Jerlin. Vara <i toamna, boala a %e erat m!lte #iei, a l!i e "rintre !ltimele, ?n$ e"i$emia "are a e$a. ,a ererea %a e%te >nmorm?ntat alt!ri $e Fi Cte. 'n a"ro"iere %e afl <i morm?nt!l l!i Solger. N 1424 'n a$r!l o"erei Cegeliene, D. =. DotCo "!B"li Vorle%!ngen ilber $ie S%tCetiF (Prelegeri $e e%teti ). ,a $i%"o-iia l!i DotCo a! %tat n!meroa%e >n%emnri ale %t!$enilor, mai ! %eam $in anii 1402 <i 1401, "re !m <i >n%emnri ale a!tor!l!i >n%!<i. (!" "rerea l!i DotCo, ele mai #e Ci note $e e%teti $atea- $in 1419, ele a! fo%t %!b%tanial "rel! rate >n. 1403, !lterior nBar mai fi inter#enit $e ?t a$!giri. Ca atare, onfig!rarea e%teti ii Cegeliene ar treb!i legat $e %f?r<it!l "erioa$ei $in DeiB$elberg <i >n e"!t!l "erioa$ei $in Jerlin. Rm?n tot!<i m!lte ne lariti >n "ri#ina gene-ei e%teti ii l!i Degel. N 1452 &"are o a $o!a e$iie, >mb!ntit, a Prelegerilor $e e%teti .

=. =lo Fner, >n %eria A!biliar $e o"ere, reia "rima e$iie; =. ,a%%on, >n e$iia %a riti , %e eHtin$e n!mai a%!"ra "rim!l!i #ol!m $in Prelegeri $e e%teti . 1:77 Prelegeri $e e%teti %e "!bli ($!" a $o!a e$iie) la Jerlin, Re"!bli a (emo rat =erman, &!fba!BVerlag, ! !n %t!$i! intro$! ti# $e =eorg ,!F %. 0:931:91 >n OerFe >n -Man-ig Jn$en (+"ere >n $o!-e i $e #ol!me), are a"ar la FranFf!rtB"eB6ain, Re"!bli a Fe$eral =ermania, la S!CrFam", Prelegeri $e e%teti %!nt in l!%e >n #ol!mele QIII, QIV, QV. CU PRIVIR) ,& &,CSTUIR)& CU,)=)RII () F&US. +"erele l!i Degel a! fo%t e$itate, $!" !m %e <tie, >n elebrele %erii E!bile!ma!%gabe ()$iia A!biliar) a l!i D. =lo Fner (1:09 G 1:53) <i Smtli Ce OerFe (+"ere om"lete) $e =. ,a%%on (1:37 G 1:75). Primele 14 #ol!me ale e$iiei $in !rm, !"rin-?n$ l! rrile f!n$amentale, a! fo%t tra$!%e >n limba roman, ore%"!n-tor >n 12 #ol!me, a"r!te la )$it!ra & a$emiei >ntre anii 1:10 <i 1:91. & e%t eroi <i gran$io% a t $e !lt!r iBl $atorm ! $eo%ebire "rofe%or!l!i (. (. Ro<ea, "re !m <i olaboratorilor %i, Virgil Jog$an, P. (rgCi i, Con%tantin Flor!, Ra$! Stoi Ci. 6!n a lor neobo%it, are >n m!lte "ri#ine $e fon$ <i $e eH"rimare a >nnoit Ciar $in olo $e obie ti#!l ei nemiAlo it literat!ra filo%ofi rom?nea% , re lam !n a"%at !#?n. T $e gratit!$ine $in "artea elor ata<ai $e%tinelor a e%tei literat!ri. 8i mai ! %eam $in "artea el!i are %e Cotr<te % >nto mea% o antologie, "o"!lar, $ar <i a!tori-at, re!nin$ ele mai im"ortante g?n$!ri <i int!iii Cegeliene ! "ri#ire la art <i la "oe-ie; i el %e afl $intr! >n e"!t >n "o%e%ia !nor mie%trite tran%"!neri romane<ti, >nainte $e toate >n "o%e%ia elor $o! #ol!me $e Prelegeri $e e%teti , >n tran%"arenta <i eleganta tra$! ere a a el!ia<i (. (. Ro<ea. Ce "ie$i i treb!ia, a<a$ar, % >nfr!nte el $e i% % reor?n$!Bia% G temati <i a$e%ea afori%ti G teHte eBi %ttea! ori !m la $i%"o-iieP 'm"otri#a a"arenelor, m!n a l!i a fo%t grea, ! a$e#rat Cin!itoare. 8i an!me $intrB!n "rin i"al moti#, "e are ori e om ?t $e ?t familiari-at ! g?n$irea Cegelian >l #a "ri e"e: $in a!-a a elei organi e <i "ermanente inter one tri a a e%tei g?n$iri, are %e >m"otri#e<te $in a"!l lo !l!i <i ontin!! ori ror fragmentri. Ce-!rile %e im"!nea!, "e $e o "arte, $in Ciar mo$!l $e a fi al !nei !legeri $e teHte; "e $e alt "arte, >n%, lor an!me li %e o"!nea organi itatea !n!i !ni#er% om"let, totalitatea !nei ma%i#e arCite toni i. 6ai %im"l! %"!%: Degel treb!ia miAlo it "rin ."il!le/ G eea e ontra#ine ti"!l!i $e G g?n$ire Cegelian. C!m treb!ia "ro e$atP &m !tat, >n "rim!l r?n$, % gr!"m .<ir!ri/ $e g?n$!ri a%emntoare, om"lementare, interferene, are % %e %!%in re i"ro <i % %e l!mine-e >n %! e%i#e >n%!mri. (ar, a <i >n %it!aia .lan!rilor/ Cimi e, a treb!it % o"tm "entr! !na %a! !nele $intre m!lti"lele mo$aliti $e legt!r ale fie r!i teHt >n "arte, "entr! moment "!n?n$!Ble "e elelalte >ntre "arante-e; eea e, $e $rag!l l!minrii !nor an!mite orelaii, a $!%, tot!<i, la ren!nri; <i n!mai !n ititor <i atent <i rb$tor #a "!tea G tot orel?n$ a e%te orelaii G % re ?<tige an%ambl!l arCite toni "ier$!t. & e%t fel $e om"en%are a "ier$erilor iniiale "rin ?<tig!ri finale n! ni %Ba "r!t >n% %!fi ient, $re"t are, >n al $oilea r?n$, am >n er at % <i "%trm G $e la >n e"!t G !nele >n%emne ale n!mitei organi iti <i totaliti. 'n a e%t % o", fi$eli mo$alitii Cegeliene $e g?n$ire <i $e eH"!nere, am alternat "ro"ri!B-i%ele fragmentri ! >n%!mri "re-ente la ni#el!l "rilor, a"itoleaor <i "aragrafelor. &m rein!t, >n %"e, $o! ."a Cete/ $e .%i%temati-ri intro$! ti#e/, $in l! rrile >n are Degel ><i eH"!ne %i%tem!l filo%ofi , >n genere, <i %i%tem!l filo%ofi a"li at artei, >n "arti !lar: !n!l are % fiHe-e &rta >n, $e-#oltarea %"irit!l!i <i !n alt!l are % re on%tit!ie (e-#oltarea %"irit!l!i artei, a$i !n!l .eHterior/ <i alt!l .l!ntri /, intro$! ?n$ "artea >nt?i <i, re%"e ti#, "rile a $o!a <i a treia. &rta >n $e-#oltarea %"irit!l!i are >n #e$ere, %!bia ent, <i $e-#oltarea %"irit!l!i Cegelian >n%!<i, $eoare e "orne<te $e la "rima %i%temati-are a >n t?nr!l!i filo%of $e la lena, $in Fenomenologia %"irit!l!i, tre e a"oi

la >nnoirile o"erate >n "erioa$a $e la Dei$elberg >n Filo%ofia %"irit!l!i ( ea $e a treia "arte $in )n i lo"e$ia <tiinelor filo%ofi e) <i la "re i-rile $in )%teti a, elaborat >n temei!l "relegerilor >n e"!te la Dei$elberg <i $e% #?r<ite la Jerlin; re"re-int, a$i , !n re-!mat al ge%taiei filo%ofiei <i e%teti ii Cegeliene. (ominanta a e%t!i a"itol e%te, a<a$ar, >n$oit i%tori , $ia roni : >n %!b%tan <i >n onfig!rare. S!b%tana a"itol!l!i (e-#oltarea %"irit!l!i artei rm?ne, %e >nelege, $e-#oltarea, linter#ine >n% ! a e%t "rileA <i !n "lan logi , %in roni , >n m%!ra >n are ele trei eH"!neri i%tori e <i i%tori%te ($in Filo%ofia i%toriei, Filo%ofia religiei <i, $in no!, )%teti a) $atea- toate, >n e%en, $in !ltim!l $e eni!, on lai-i#, al reaiei Cegeliene; a atare %e or$onea- >n trei .o"ti i/ relati# on omitente <i %!"ra"!%e, are % l!mine-e a eea<i !ltim eta" a a eleia<i filo%ofii $in trei !ngCi!ri >n%!mabile. & e%te $e $o! ori ?te trei .%i%temati-ri intro$! ti#e/ ar treb!i %i%temati itite, a$i $e la >n e"!t <i "?n la %f?r<it, "entr! a $ob?n$i a ea "ri#ire $e an%ambl! "e are fragmentrile %!nt obligate % o >n eo<e-e >ntr! ?t#a. (e fa"t, i$eal ar fi a ititor!l % "ar !rg tot a%tfel, a$i >ntrBo le t!r %! e%i#, <i ele trei f!n$amentale a"itoleB"ri ale antologiei: Fr!mo%!l arti%ti , Formele fr!mo%!l!i arti%ti <i Si%tem!l $iferitelor arte, $eoare e ele %!nt on e"!te >n Ciar %"irit!l tria$i are "atronea- .filo%ofia artei/ Cegeliene <i are a%ig!r tre erea $e la .general/, "rin ."arti !lar/, la .in$i#i$!al/; >m"reA!rarea am reBin!to >n in$i aii ore%"!n-toare, $ate >n "arante-e, "entr! a %!gera, $in no!, o organi ibate a . obor?rilor/ $e la >nlimea g?nB$!l!i generali-ator, "rin "arti !lariti i%tori e, "?n la in$i#i$!alitile arti%ti e $i%tin te. Ce-!rile %e "%trea-, $e%ig!r, <i ! a e%t "rileA, on#enionale: i%tori itatea, $e "il$, >i #a rm?ne on%!b%tanial $e-baterii fie rei arte <i fie rei o"ere arti%ti e >n "arte G $!" !m le f!%e%e $e la >n e"!t intim "ro"rie "o%t!lrilor filo%ofi e $e nat!r logi Bgenerali-atoare. Calitile atriB b!tale "e are "e $re"t le ata<m %i%tem!l!i <i meto$ei l!i Degel rm?n a elea<i >n ara teri%ti ile lor om"leHe, $i%A!n iile n! "ot o"era $e ?t ! ele <i >n a$r!l lor, %"re a l!mina a eea<i g?n$ire ontra$i torie $in !ngCi!ri $iferite <i ! aA!tor!l $iferitelor fa% i ole $e l!min. Fr!mo%!l arti%ti , Formele fr!mo%!l!i arti%ti <i Si%tem!l $iferitelor arte ore%"!n$e, >n mare, $i#i-i!nii >n trei "ri a Prelegerilor $e e%teti . Tot!<i, ! $e"la%ri >n interior, "erm!tri <i reor$onri. Fa"t!l %e #a "!tea le%ne #erifi a: Si%tem!l $iferitelor arte, al $oilea #ol!m al antologiei, "are % ore%"!n$ el!i $e al $oilea #ol!m al originalelor Prelegeri $e e%teti ; >n % Cimb, "rim!l #ol!m al antologiei !"rin$e anterior amintitele .%i%temati-ri intro$! ti#e/, a$i maAoritatea teHtelor "ro#enin$ $in alte tratate <i "relegeri $e ?t $e e%teti "ro"ri!B-i%. 'n%eamn, >n%, m!lte $in teHtele "rim!l!i #ol!m al Prelegerilor $e e%teti a! fo%t tre !te >n al $oilea #ol!m al antologiei. Prin a ea%t $e"la%are, >n fa#oarea artelor on rete <i o"erelor $e art in$i#i$!ale, am $orit % a ent!m . arnaia #ie/ a i$eilor teoreti e G $eB"la%?n$ >ntr! ?t#a entr!l $e gre!tate $e la .e%teti / %"re .art/, %"re o"ere <i a!tori. (in a e%t moti#, %"ai!l a or$at >n antologie Fr!mo%!l!i arti%ti $ar mai ale% Formelor fr!mo%!l!i arti%ti ( ! $eo%ebire .Simboli !l!i/ <i .Romanti !l!i/) e%te mai re%tr?n% G Ciar m!tati% m!tan$i% G $e ?t >n original, rein?n$!B%e ! a e%t "rileA mai $egrab ."rin i"iile/ ("e % !rt), n!meroa%e .$etalii/ ale a elora<i $emon%traii fiin$ m!tate >n %"ai!l on ret, on%a rat artelor <i a!torilor. ()H e"tea-, oare !m, $e la reg!l Cla%i !l <i. =re ia, >ntr! ?t Degel a fo%t !n re$!tabil !no% tor <i anali%t al anti Citii elene, >n an%ambl!l <i "arti !laritile ei; arta grea %e "%trea-, $ealtminteri, !n laitmoti# al >ntregii antologii.) 6eto$ologia %im"l, a tre erii $e la ."rin i"ii la .$etalii., am "%tratBo <i >n ontin!are, >n a$r!l eH"!nerii fie rei arte %ai! gen $e "oe-ie. )H"li aia anterioar rm?ne #alabil: ."rin i"iile. generale a! fo%t <i ! a e%t "rileA ne e%are "entr! >nelegerea liniilor $irig!itoare ale on e"iei l!i Degel >n ra"ort ! ?te o art G >nainte $e a ne l%a >n #oia int!iiilor %ale eH e"ionale $e $etali! "ri#in$ !n a!tor %a! o o"er. Se #a ob%er#a am "%trat m!lte $intre

%!btitl!rile el!i $e al $oilea #ol!m $in Prelegeri $e e%teti , an!me "entr! a e%te %i%temati-ri (la ran$!l lor .intro$! ti#e.) ale $iferitelor arte, notate on#enional ! litera &. 'n % Cimb, %!b litera J. &m gr!"at ?t mai n!meroa%e .$etalii. <i $in "rim!l #ol!m <i $in ore%"!n-toarele a"itole ale #ol!m!l!i al $oilea $in Prelegeri $e e%teti (aA!ttor, $in alte l! rri). Prin a e%te $e$!blri, >n ."rin i"ii. <i .$etalii., am $orit % fa ilitm a eea<i .$!bl le t!r. ne e%ar: %i%temati (mai ! %eam la ni#el!l a"itolelor &.) <i fragmentar (>n$eo%ebi >n "ri#ina a"itolelor J.). &#antaA!l ni %Ba "r!t a fi a ela $e a %e "!tea "ar !rge m!lt mai ra"i$ $e ?t >n original fie are >n "arte .%i%tem. (.%i%temele %i%tem!l!i.), "entr! a "ri e"e a"oi ! eHa titate lo !l ob%er#aiilor r-lee >n a$r!l lor. Se #a remar a fa"t!l mai ale% a"itolele &. ("re !m iniialele .%i%temati-ri intro$! ti#e.) ab!n$ >n .tiet!ri/ interioare, "entr! a %e "%tra logi a $e an%ambl! a on%tr! iei, Ciar ! "re!l m!ltor "re% !rtri $e teHt; a e%te teHte a! tre !t a$e%ea >n a"itolele J., !n$e "ot fi re"ro$!%e $e %ine %tttor, ele %!%in?n$!B%e relati# a!tonom ($e<i >n a$r!l an%ambl!l!i). & ea%ta e, "e % !rt, meto$ologia orelat a a%amblrilor <i fragmentrilor, tot!l "entr! a n! tr$a %"irit!l $iale ti Cegelian, $ar toto$at a <i .o"ri/ !r%!l l!i n#alni , "entr! re e"tarea ?t mai lar a om"onentelor. (iferenele antitati#e %"e ifi e %!gerea- ni#el!ri $iferite $e intere%e %a! Ciar $e !no<tine; Cla%i !l "re !m"ne<te a%!"ra Simboli !l!i, Pi t!ra a%!"ra 6!-i ii, Poe-ia e"i <i Poe-ia $ramati a%!"ra Poe-iei liri e; Poe-ia, >n totalitate, a%!"ra ?tor#a arte "ra"ri!B-i%e. &%emenea .$eni#eBl lari/ antitati#e #orbe% $e%"re alitatea . onin!ti%m!l!i/ "e are Degel lBa "rofe%at >n on%en% ! i$eali%m!l %! ab%ol!t. &#erti%ment!l "rin i"al rm?ne >n #igoare: n!mai le t!ra >ntreg!l!i #a ontrib!i la re om"!nerea on e"iei Cegeliene. &l t!itor!l!i antologiei iBa fo%t "ra ti im"o%ibil % .elibere-e/ fie are teHt $e eea e "entr! moment "!tea % "ar . or" %trin/, re%"e ti# ne e%ar "entr! o alt, orelaie $intrB!n alt lo al antologrii. (o#a$a ea mai %im"l a a e%t!i fa"t e%te "re-ena l!i Sofo le, %a! SCaFe%"eare, %a! =oetCe "e tot "ar !r%!l teHtelor G ! toate leBam re-er#at a"oi, fie r!ia, <i ?te !n "aragraf %"e ial (%a! ?te#a "aragrafe %"e iale). &m gr!"at, $e "il$, !n mare n!mr $e teHte re#elatoare ! "ri#ire la SCaFe%"eare, trage$iile l!i <i "rin i"alele %ale "er%onaAe >ntrBo %e i!ne a Poe-iei $ramati e G alte referiri la a eia<i ero$ %a! a elea<i "ie%e "%tr?n$!B%e >n afar, a a"arin?n$ !nor teHte ! mai im"ortante #alene $e alt nat!r. )Hem"l!l %e !#ine eHtin% <i a%!"ra "roblemelor ! ara ter teoreti G $e%"re )%teti a, e%teti ieni, +"era $e art <i &rti%t!l ontin! % fie #orba <i $!" re%"e ti#ele a"itole, iar G >n onformitate ! %"irit!l gen!in al inter orelrilor Cegeliene G Simboli !l fa e Aon i!nea ! &rCite t!ra, Cla%i !l ! S !l"t!ra, Romanti !l ! Pi t!ra, 6!-i a <i Poe-ia ($ar, $in no!, Poe-ia e"i <i S !l"t!ra, Poe-ia liri <i 6!-i a et ). Sen%!l antologiei e%te o mai b!n familiari-are ! Degel; % o"!l ei !ltim G a $intre ititorii antologiei ?t mai m!li % %e >n$re"te %"re le t!ra integral a tratatelor >n%e<i. 'n a ea%t "er%"e ti# final am $ori % fie A!$e at mo$e%ta noa%tr ontrib!ie la >n etenirea filo%ofiei Cegeliene >n !lt!ra rom?nea% . 'n %"irit!l tria$elor Cegeliene, !legerea a fo%t on e"!t >n !rmtoarea $i#i-i!ne: Preamb!l: Filo%ofia. P&RT)& I. &RT& 'N ()*V+,T&R)& SPIRITU,UI (%i%temati-ri intro$! ti#e) .Fenomenologia %"irit!l!i/ .Filo%ofia %"irit!l!i/. .)%teti a/ FRU6+SU, &RTISTIC (general!l) )%teti a, e%teti ieni +"era $e art &rti%t!l. P&RT)& & IIB&.

()*V+,T&R)& SPIRITU,UI &RT)I (%i%temati-ri intro$! ti#e) .Filo%ofia i%toriei/ .Filo%ofia religiei/ .)%teti a/ F+R6),) FRU6+SU,UI &RTISTIC ("arti !lar!l) Simboli !l Cla%i !l <i =re ia Romanti !l. P&RT)& & IIIB& SIST)6U, (IF)RIT),+R &RT) (in$i#i$!al!l) &rCite t!ra. S !l"t!ra. Pi t!ra. 6!-i a. Poe-ia. Poe-ia e"i . Poe-ia liri . Poe-ia $ramati . C!legerea %e $e% Ci$e "rintrB!n %t!$i! intro$! ti# are, "otri#it titl!l!i %!, ><i "ro"!ne $oar % $e% rie .fenomenologia artei/ "e are iBo $atorm l!i Degel, a$i % re om"!n, "entr! !-!l ititorilor antologiei, .%i%tem!l $iale ti / al e%teti ii Cegeliene. )a %e >n Ceie "rintrB!n In$i e $e n!me, >n are am rein!t "rin i"alii a!tori <i "er%onaAele la are fa e Degel referin, ! trimitere la "aginile >n are a"ar. Pentr! o ?t mai %im"l i$entifi are a %!r%elor $in are "ro#in itatele, am in$i at la %f?r<it!l lor, >n "arante-e, re%"e ti#a l! rare ("rintrBo liter %a! ?te#a litere on#enionale), #ol!m!l ($a l! rarea a fo%t ti"rit >n rom?ne<te >n $o! #ol!me) <i "agina G tot!l $!" e$iiile romane<ti a"r!te >n )$it!ra & a$emiei. Vom "re i-a >n ele e !rmea- titl!rile germane, an!l "rimei a"ariii, titl!rile romane<ti, an!l a"ariiei romane<ti <i tra$! torii. 'n $re"t!l fie r!i titl! romane% in$i m "re% !rtarea %imboli "e are am folo%itBo "e "ar !r%. 1. PCiloHo"Ci% Ce &bCan$l!ngen (1420) St!$ii filo%ofi e (1:19) ((. (. Ro<ea) ! %t!$iile: Cre$in <i <tiin S. FEC. 8. (eo%ebirea $intre %i%tem!l filo%ofi al l!i Fi Cte <i %i%tem!l filo%ofi al l!i S Celling S. F. F. S C. (e%"re ra"ort!l $intre filo%ofia nat!rii <i filo%ofie >n general S. FEN. (e%"re fel!rile $e a trata <tiinifi $re"t!l nat!ral S. FE(. N. 0. PCnomenologie $e% =ei%te% (1439) Fenomenologia %"irit!l!i (1:17) (Virgil Jog$an) F. S. 2. Oi%%en% Caft $er ,ogiF (1410, 1412, 1411) 8tiina logi ii (1:1=) ((. (. Ro<ea) 8. ,. N 1. )n L lo"e$ie $er "Cilo%o"Ci% Cen Oi%%en% Caften im =r!n$ri%%e (1419) )n i lo"e$ia 8tiinelor filo%ofi e G ! #ol!mele: 5. (ie ,ogiF (1453) % ,ogi a (1:10) ((. (. Ro<ea, Virgil Jog$an, Con%tantin Florii <i Ra$! Stoi Ci) ). I,. 7. Vorle%!ngen ilber $ie Nat!r"Cilo%o"Cie (1450) Filo%ofia nat!rii (1:11) (Con%tantin Flor!) ). N. 1. (ie PCilo%o"Cie $e% =ei%te% (1457) Filo%ofia %"irit!l!i (1:11) (Con%tantin Flor!) ). S. CQVI 9. =r!n$linien $e% PCilo%o"Cie $e% Re Ct% (1401) Prin i"iile filo%ofiei $re"t!l!i (1:1:) (Virgil Jog$an <i Con%tantin Flor!) (. 2. Vorle%!ngen iiber $ie PCilo%o"Cie. (er =e% Ci Cte (1429) Prelegeri $e filo%ofie a i%toriei (1:14)

(P. (rgCi i <i R. Stoi Ci). :. G 13. Vorle%!ngen ilber $ie &%tCetiF (1427 G 1424) Prelegeri $e e%teti (1:11) ((. (. Ro<ea) ). I, ), II 11. Vorle%!ngen iiber $ie PCilo%o"Cie $er Religion (1401 G 1423) Prelegeri $e filo%ofie a religiei (1:1:) ((. (. Ro<ea) R. N 12. Vorle%!ngen iiber $ie =e% Ci Cte $er PCilo%o"Cie (1422 G 1421) Prelegeri $e i%torie a filo%ofiei (1:12 G 1:15) ((. (. Ro<ea) F. I, F. II 1. IBPR)&6JU,: FI,+S+FIC. In% ri"ia $e "e #l!l l!i I%i%: .)! %!nt e a fo%t, e%te <i #a fi: <i ni i !n m!ritor n! miBa ri$i at #l!l/, %e to"e<te >n faa g?n$!l!i. (). N., 11) Tot eea e e mai b!n >n l!me e%te eea e "ro$! e g?n$!l (F., I, 50). S"irit!l merge >nainte, $eoare e n!mai %"irit!l e%te mergere >nainte. &$e%ea %Bar "rea el a !itat $e %ine, %Ba "ier$!t; $ar, o"!% %ie<i l!ntri , %"irit!l e%te olaborare l!ntri >n ontin!are, !m %"!ne Damlet $e%"re %"irit!l tatl!i %!; .bine ai l! rat, ?rti bra#/ G "?n e, >ntrit >n %ine, a !m $e%"i % oara "m?nt!Bl!i, >n ?t a ea%ta a$e >n fr?me, % oar areBl %e"ar $e %oarele %!, $e on e"t!l %!. 'n a%tfel $e #remi %"irit!l, >n l?n$ i-mele $e <a"te "o<te G #remi e %e "rb!<e% a o l$ire li"%it $e %!flet <i "!tre$ G %e >nfi<ea- a !n!l e e >n "o%e%ia !nei noi tinerei. & ea%t m!n a %"irit!l!i $e%f<!rat %"re a %e !noa<te, a %e g%i "e %ine, a ea%t a ti#itate e%te %"irit!l, e >n%<i #iaa %"irit!l!i. ()., II, 1:3) ?n$ oamenii afirm a$e#r!l n! "oate fi !no% !t, a ea%ta on%tit!ie el mai mare " at. S"!n?n$ a ea%ta oamenii n! <ti! e %"!n. Iar $a ar <tiBo, ei ar merita % le fie retra% a e%!l la a$e#r. (e%"erarea mo$ern fa $e "o%ibilitatea $e a !noa<te a$e#r!l e%te %trin ori rei filo%ofii %"e !lati#e, a <i ori rei religio-iti #eritabile. Un "oet, "e ?t $e religio%, tot "e at?t $e !gettor, ( a n t e, ><i eH"rim re$ina >n. P!tina $e a !noa<te a$e#r!l >ntrB!n Ci". Pregnant,. (). S., 02:). +amenii fr $e !lt!r %e om"la >n raionamente <i >n riti i, i e%te !<or % g%e<ti $e riti at, mai gre! >n%, % re !no<ti binele <i ne e%itatea intern a a e%t!ia. C!lt!ra >n e"toare "lea >ntot$ea!na $e la riti , ea $e%#?r<it >n% #e$e >n fie are l! r! eea e e "o-iti#. ((., 0:0). 6!n a in$i#i$!l!i "entr! treb!inele %ale e%te $eo"otri# o %ati%fa ere a treb!inelor elorlali, a <i a treb!inelor "ro"rii, iar %ati%fa erea treb!inelor "ro"rii el n! o obine $e ?t "rin m!n a elorlali. &<a !m in$i#i$!l %ing!lar >n m!n a %a %ing!lar >m"line<te $eAa >n mo$ in on<tient o m!n !ni#er%al, el >m"line<te m!n a !ni#er%al iar<i a "ro"ri!l %! obie t on<tient; >ntreg!l e%te, a >ntreg, o"era %a, "entr! are el %e %a rifi <i to mai "rin a ea%ta el >n%!<i %e re$ob?n$e<te "e el >n%!<i $in a e%t >ntreg. (F. S., 1::) Prin miAlo !l %im"l!, a%ni , $e a "!ne "e %eama %entiment!l!i eea e e%te m!n a, <i an!me m!n a milenar a rai!nii <i a intele t!l!i ei, e%te $e%ig!r e onomi%it toat o%teneala >nelegerii raionale <i a !noa<terii, on$!% $e on e"te ale g?n$irii. 6efi%tofel, la =oetCe G o b!n a!toritate G %"!ne $e%"re a e%tea.: C?nt!l al "atr!lea al Para$i%!l!i, #er% 105 G 123. (a $i%"re!ie<ti >nelegerea <i <tiina, &le om!l!i ele mai >nalte $ar!ri, &t!n i teBai $at $ia#ol!l!i, 8i treb!ie % te "rb!<e<ti. ((., 10) &m "!tea #orbi. (e%"re filo%ofia l!i )!ri"i$e, a l!i S Ciller, a l!i =oetCe. (ar toate a e%te g?n$!ri G mo$!ri $e re"re-entare general $e%"re a$e#r, $e%"re $e%tinaia om!l!i, $e%"re eea e e%te moral et . N S!nt, "e $e o "arte, form!late n!mai in i$ental, "e $e alt "arte, ele n! a! "rimit forma "ro"ri!B-i% a gCi$!l!i, >n ?t a eea e e%te a%tfel eH"rimat % fie %!"rem!l l! r!, % on%tit!ie f!n$ament!l ab%ol!t. (F., I, 49)

&$e#r!l "oate fi !no% !t >n mo$!ri $iferite, <i mo$!rile !noa<terii treb!ie on%i$erate $oar a forme. &%tfel, a$e#r!l "oate fi !no% !t, $e%ig!r, "rin eH"erien, $ar a ea%t eH"erien e%te n!mai o form. 'n eH"erien im"ort %"irit!l >n are abor$m realitatea. Un %"irit mare fa e eH"eriene mari <i #e$e >n Ao !l #ariat al fenomenelor "!n t!l ! a$e#rat im"ortant. I$eea e%te "re-ent <i e%te real, n! e%te e#a e %Bar afla $in olo %a! >n %"ate. Un %"irit mare, $e eHem"l! a ela al !n!i =oetCe, "ri#in$ >n nat!r %a! >n i%torie, fa e eH"eriene mari, #e$e raional!l <i G 1 eH"rim. (). ,., 43) &nali-?n$ obie tele, em"iri%m!l %e >n<al $a ><i >n Ci"!ie el le la% a<a !m %!nt, $eoare e, >n realitate, el tran%form on ret!l >n e#a ab%tra t. Pe alea a ea%ta, toto$at, eea e e%te #i! e omor?t, "entr! #i! e n!mai on ret!l, !n!l. 8i, tot!<i, a ea %e"arare treb!ie f !t "entr! a aA!nge la on e"ere, <i %"irit!l >n%!<i e%te %e"araia >n %ine. & ea%ta e%te >n% n!mai !na $intre lat!ri <i "rin i"al!l %t >n re!nirea elor %e"arate. C?n$ anali-a %e o"re<te "e "o-iia %e"arrii, i %e "otri#e% !#intele "oet!l!i: 'n m?nBat!n i el "rile le ine, ,i"%e<te >n% %"irit!l e leag. )n Ceire%in nat!rae e n!mit Se ret!l >n Cimie. )a r?$e %ing!r $e %ine <i nBo <tie. U). ,., 135) + #oin are n! Cotr<te nimi n! e%te o #oin real; el li"%it $e ara ter n! aA!nge ni io$at la o CotBr?re. 6oti#!l <o#ielii "oate %ta <i >ntrBo $eli atee a %!flet!l!i are <tie >n $eterminare ea %e >nto#r<e<te ! finitatea, ><i "!ne o grani <i ren!n la infinitate; ea n! #rea >n% % ren!ne la totalitate, "e are ea o !rmre<te. Un a%emenea %!flet e%te !n %!flet mort, Ciar $a el #rea % fie !n %!flet fr!mo%. Cine #rea e#a mare, %"!ne =oetCe, treb!ie % %e "oat limita. ((., 50) N!mai #oina raional e%te !ni#er%al!l, are %e $etermin <i %e $e-#olt "e %ine $in %ine <i areB<i $e%f<oar momentele a%emenea "rilor om"onente ale organi%m!l!i. (e%"re o a%emenea on%tr! ie, a$e#rat ate$ral goti , anti ii n! a! <ti!t nimi . (I., 5:) Prin i$eal %e >nelege. 8i i$eal!l rai!nii, al binel!i, al a$e#r!l!i. Poei a S Ciller a! >nfi<at $eo%ebit $e emoionant <i t!lb!rtor a%tfel $e tablo!ri, !"rin<i $e a$?n tri%tee "entr! fa"t!l a%emenea i$eale n! <iBa! "!t!t g%i reali-area. Noi afirmm, $im"otri#, rai!nea general %e >m"line<te "e %ine. (,, 24) Treb!ie. )Haminat mai $e a"roa"e legt!ra %tr?n% e eHi%t >ntre filo%ofie <i $omeniile >nr!$ite ale religiei, artei <i ale elorlalte <tiine, "re !m <i al i%toriei "oliti e. (F., I, 14) Filo%ofia e%te a$e#rata teo$i ee fa $e art, $e religie <i $e %entimentele lor; ea e%te a ea%t on iliere a %"irit!l!i, <i an!me a %"irit!l!i are %Ba %e%i-at "e %ine >n libertatea %a <i >n bogia realitii %ale. (F., II, 14:) %ing!r i$eea ab%ol!t e%te fiin, #ia ne"ieritoare, a$e#r are %e <tie "e %ine, <i e%te tot a$e#r!l. )a e%te !ni !l obie t <i onin!t al filo%ofiei. ConBin?n$ >n %ine tot e e mo$ G $eterminat <i e%ena on%t?n$!Bi >n re>ntoar erea la %ine "rin a!to$eterminarea %a! "arti !lari-area %a, ea >mbra onfig!raii $iferite, iar %ar ina filo%ofiei e%te a eea $e a o !noa<te "e a e%tea. 'n general, nat!ra <i %"irit!l %!nt mo$!ri $i#er%e $e a %e manife%ta fiina on ret a i$eii; arta <i religia %!nt fel!rile ei $eo%ebite $e a %e !"rin$e "e %ine <i $e aB<i $a fiin a$e #at; filo%ofia are >m"re!n ! arta <i religia a ela<i onin!t <i a ela<i % o", $ar ea e%te mo$!l %!"rem $e a !"rin$e i$eea ab%ol!t, $eoare e mo$!l ei e%te el mai >nalt, e%te on e"t!l; ea !"rin$e $e i >n %ine a e%te forme ale finitii reale <i i$eale, "re !m <i "e a elea ale infinitii <i ale %fineniei, <i le >nelege >neleg?n$!B%e "e %ine >n%<i. (e$! erea <i !noa<terea a e%tor forme "arti !lare on%tit!ie >n% %ar ina !lterioar a <tiinelor filo%ofi e "arti !lare. U)1 407B401) Ni %e "re-int. + >m"re!nare are eHi%t >n %ine >ntre lat!ra obie ti# G on e"t!l G <i lat!ra %!bie ti#. )Hi%tena obie ti# a a e%tei re!niri e%te %tat!l, are on%tit!ie a%tfel temelia,

mie-!l elorlalte a%"e te ale #ieii "o"or!l!i, al artei, al $re"t!l!i, al obi ei!rilor, al religiei, al <tiinei. +ri e a ti#itate %"irit!al are $re"t % o" n!mai % aA!ng la on<tiina a e%tei re!niri, a$i a libertii %ale. Printre formele a e%tei re!niri !no% !te, lo !l $e fr!nte >l are religia. & $oi?a form a re!nirii obie ti#!l!i ! %!bie ti#!l >n %"irit e%te arta; ea "tr!n$e mai a$?n >n realitate <i >n l!mea %im!rilor $e ?t religia; %!b >nfi<area ei ea mai $emn, ea e%te Cemat % re"re-inte G eBi $re"t G n! %"irit!l l!i (!mne-e!, i Ci"!l l!i (!mne-e!; $e i $i#in!l <i %"irit!al!l "rin eH elen. Prin art, $i#in!l treb!ie % $e#in int!iti#, ea >nfi<?n$!Bl fante-iei <i int!iiei. (ar a$e#r!l n! aA!nge >n% n!mai "?n la re"re-entare <i %entiment, a<a !m %e >nt?m"l >n religie, ori "?n la int!iie, a<a !m %e >nt?m"l >n art; el "tr!n$e <i "?n la %"irit!l are g?n$e<te; "e a ea%t ale obinem a treia form a re!nirii G filo%ofia. )a e%te, a atare, eH"re%ia ea mai >nalt, ea mai liber <i ea mai >nelea"t a a e%tei re!niri. (I, 73B71) &<a$ar, forma $eterminat a !nei filo%ofii e%te ontem"oran ! o an!mit form a "o"oarelor >n miAlo !l rora a"are a ea%t filo%ofie, ontem"oran ! on%tit!ia <i forma lor $e g!#ernare, ! morala lor, ! #iaa lor %o ial, ! $eHteritile, obi<n!inele <i "l erile lorT ! >n er rile <i l! rrile lor >n $omeni!l artei <i al <tiinei, ! religiile lor, ! $e%tinele lor >n r-boi <i ! relaiile eHterioare >n general, ontem"oran ! $e a$ena %tatelor >n!ntr!l rora %e afirma%e a #alabil a e%t "rin i"i! $eterminat <i ! a"ariia <i afirmarea $e %ine a !nor noi forme, >n are ><i g%e<te rearea <i $e-#oltarea %a !n "rin i"i! %!"erior. S"irit!l a elaborat <i a $e%f<!rat tot$ea!na, >n toat bogia m!ltilateralitii l!i, "rin i"i!l eta"ei $eterminate a on<tiinei %ale $e %ine "e are a atin%Bo. & e%t %"irit bogat al !n!i "o"or e%te o organi-are, !n $om are "o%e$ boli, ori$oare,. =alerii $e oloane, %li, n!meroa%e om"artimente, toate a e%tea fiin$ "ro$!%e ale !n!i !ni >ntreg, ale !n!i !ni % o". (F., I, 79) Ni i o filo%ofie n!B<i $e"<e<te e"o a. (F., II, 1:1) a eea e filo%ofia ne "re-int a fi o o"er $!" o noa"te $e #egCe, a e%t!ra Penelo"ei, treb!ie >n fie are -i % fie l!at $e la >n e"!t. ((., 1) I. &RT& 'N ()*V+,T&R)& SPIRITU,UI (%i%temati-ri intro$! ti#e) %"irit!l %e a!to"ro"!l%ea-. (., 43) .F)N+6)N+,+=I& SPIRITU,UI/ 'n Fenomenologia %"irit!l!i am eH"!% e#ol!ia on<tiinei $e la "rima %a o"o-iie nemiAlo it ! obie t!l "?n la <tiina ab%ol!t. (8. ,., 23). 'n fomlele $e "?n a !m ale eH"erienei are %e $i%ting >n general a on<tiin, on<tiinB $eB%ine, rai!ne <i %"irit, a a"r!t <i religia, a on<tiin a )%enei ab%ol!te >n genere; >n% n!mai $in "!n t!l $e #e$ere al on<tiinei are e%te on<tient $e )%ena ab%ol!t. 'n a ele forme n! a a"r!t >n )%ena ab%ol!t >n <i "entr! ea >n%<i, n! a a"r!t on<tiinaB$eB%ine a S"irit!l!i. (F. S., 241) Prima realitate a %"irit!l!i e%te on e"t!l religiei >n%<i, a$i religia a nemiAlo it, <i $e i religia nat!ral; >n ea %"irit!l %e !noa<te a obie t al %! >ntrBo form nat!ral, a$i nemiAlo it. & $o!a >n% e%te >n mo$ ne e%ar a eea $e a %e !noa<te >n forma n aBt!rii %!"rimate, a$i >n forma Sinel!i. )a e%te a%tfel religia >n forma artei; i la forma Sinel!i %e ri$i onfig!raia "rin a ti#itatea "ro$! ti# a on<tiinei, "rin are a ea%ta "ri#e<te >n obie t!l ei a i!nea ei, a$i 8inele. & t r e i a, >n fine, %!"rim !nilateralitatea elorlalte $o!; 8inele e%te $eo"otri# !n Sine nemiAlo it, $!" !m nemiAlo irea e%te Sine. (a >n "rima %"irit!l e%te >n genere >n forma on<tiinei, >ntrBa $o!a >n forma on<tiineiB$eB%ine, >n a treia el e%te >n forma !nitii ambelor; <i >ntr! ?t el e%te $e i re"re-entat >n fel!l >n are e >n <i "entr! %ine, a ea%ta e%te religia re#elat. (e<i %"irit!l atinge >n% >n ea onfig!raia l!i a$e#rat, onfig!raia >n%<i <i re"re-entarea %!nt >n to mai lat!ra ne$e"<it $e la are %"irit!l treb!ie % trea >n on e"t

%"re a $i-ol#a ! tot!l >n el forma obie ti#itii, >n on e"t are in l!$e $eo"otri# >n %ine o"!%!l %!. &t!n i %"irit!l a %e%i-at on e"t!l l!i >n%!<i, a<a !m lBam %e%i-at noi, <i onfig!raia l!i, a$i element!leHi%teneiBl!iB>nBfa"t, >ntr! ?t ea e%te on e"t!l, e%te S"irit!l >n%!<i. (F. S., 249) R),I=I& N&TUR&,&. )%ena l!minoa% >n "rima % in$are nemiAlo it a S"irit!l!i ab%ol!t are %e !noa<te "e %ine, forma l!i are a el ara ter are a"arine on<tiinei nemiAlo ite, a$i ertit!$inii %en%ibile. S"irit!l %e "ri#e<te "e %ine >n forma fiinei, $ar n! >n forma fiinei fr %"irit, !m"l!t ! $eterminrile ontingente ale %en-aiei, are a"arin ertit!$inii %en%ibile; i ea e%te fiina !m"l!t ! %"irit. & ea%t fiin !m"l!t ! on e"t!l %"irit!l!i e%te $e i forma relaiei %im"le a %"irit!l!i fa $e el >n%!<i, a$i forma li"%ei $e form. 'n #irt!tea a e%tei $eterminri, ea e%te )%ena l!minoa% "!r a R%rit!l!i, are !"rin$e <i !m"le tot!l, are %e menine >n %!b%tanialitatea ei fr form. &lteritatea ei e%te negati#!l tot at?t $e %im"l!, >nt!neri !l. (F. S., 24:B2:3) ,!mina "!r >m"r<tie %im"litatea ei a o infinitate $e forme <i %e %a rifi , a<a >n ?t %ing!lar!l %B<i ia %!b-i%tena $in %!b%tana %a. (F. S., 2:3) Planta <i animal!l. S"irit!l on<tient $e %ine, are $in e%ena li"%it $e form a intrat >n %ine %a! are <iBa ri$i at nemiAlo irea %a la ni#el!l Sinel!i >n genere, $etermin %im"litatea a o "l!ralitate a fiineiB "entr!B%ine <i e%te religia "er e"iei %"irit!ale >n are el %e ri%i"e<te >ntrBo m!lime nen!mrat $e %"irite mai %labe %a! mai "!terni e, mai bogate %a! mai %ra e. & e%t "antei%m G mai >nt?i %!b-i%tena lini<tit a a e%tor atomi %"irit!ali G $e#ine mi< area $!<mnoa% >n ea >n%<i. Ne#ino#ia religiei florilor, are n! e $e ?t o re"re-entare li"%itB$eB%ine a Sinel!i, tre e >n %erio-itatea #ieii >n l!"t, >n #ina religiei animalelor, lini<tea <i ne"!tina in$i#i$!alitii ontem"lati#e tre e >n fiinaB"entr!B%ine $i%tr!gtoare. (F. S., 2:1) 6e<ter!l. S"irit!l a"are $e i ai i a fiin$ 6e<ter!l <i a i!nea l!i, "rin are el %e "ro$! e "e %ine a obie t, $ar fr % fi >nele% g?n$!l l!i >n%!<i, e%te o m!n in%tin ti#, a<a !m albinele ><i on%tr!ie% el!lele lor. Prima form, $eoare e e%te ea nemiAlo it, are ara ter!l ab%tra t al intele t!l!i, <i o"era n! e%te >n >n ea >n%!<i !m"l!t $e %"irit. Cri%talele "irami$elor <i obeli% !rilor, %im"le re!niri $e linii $re"te ! %!"rafee "lane <i ra"ortri egale ale "rilor >n are in omen%!rabilitatea rot!n$!l!i e%te eliminat, %!nt l! rrile a e%t!i me<ter al formei %im"le. Se"araia $e la are "lea %"irit!l a me<ter a > nB%inel!i are $e#ine materia "e are el o "rel! rea- <i a fiineiB"entr!B%ine, are e%te lat!ra onB<tiineiB$eB%ine are m!n e<te, a $e#enit "entr! el obie ti# >n o"era %a. Str$!ina %a !lterioar treb!ie % %e >n$re"te tre %!"rimarea a e%tei %e"arri a %!flet!l!i <i a or"!l!i; ei treb!ie % >mbra e %!flet!l <i %Bi $ea o form >n el >n%!<i, "e $e alt "arte, % >n%!fleea% or"!l. , a<!l >n onA!rtor, realitatea eHtern, are e%te ri$i at mai >nt?i n!mai >n forma ab%tra t a intele t!l!i, me<ter!l o l! rea- $e i >ntrBo form >n%!fleit. )l >ntreb!inea- >n a e%t % o" #iaa "lantelor, are n! mai e %f?nt, a >n "antei%m!l "re e$ent, ne"!tin io%, i e%te l!at $e el, are %e on e"e "e %ine a e%enaBfiin$B"entr!B%ine, a e#a >ntreb!inabil, <i e%te re$!% la !n a%"e t eHterior <i la !n ornament. )a n! #a fi >n% !tili-at >ntrB!n mo$ ne% Cimbat, $ar l! rtor!l formei on<tiente $e %ine elimin toto$at ara ter!l tran-itori! "e are eHi%tena nemiAlo it a a e%tei #iei o are >n ea <i a"ro"ie formele ei organi e $e formele mai %tri te <i mai !ni#er%ale ale g?n$irii. Forma organi , l%at liber, %e le<te >n "arti !laritate, %!bA!gat $e "artea ei $e forma g?n$!l!i ri$i , "e $e alt "arte, a e%te fig!ri $re"te <i "lane la o rot!nAime mai >n%!fleit, !n ame%te are $e#ine r$ ina arCite t!rii libere.

& e%t l a<, lat!ra element!l!i !ni#er%al, a$i a nat!rii neorgani e a %"irit!l!i, >n Ci$e a !m >n ea <i o form a %ing!laritii, are a$! e mai a"roa"e $e realitate %"irit!l eHterior %a! interior l!i, mai >nainte %e"arat $e eHi%tenaB>nBfa"t, <i fa e a%tfel a o"era % %e a or$e mai m!lt ! an<tiinaB$eB%ine a ti#. ,! rtor!l re !rge mai >nt?i la forma fiineiB"entr!B%ine >n genere, la forma animal. Fa"t!l el n! mai e nemiAlo it on<tient $e %ine >n #iaa animal, el >l "robea- "rin a eea %e on%tit!ie, >n ontra%t ! a ea%ta, a fiin$ fora "ro$! ti#, <i %e !noa<te >n #iaa animal a fiin$ o"era % a, "rin are a ea%t form animal e%te >n a ela<i tim" %!"rimat <i $e#ine Cieroglifa !nei alte %emnifi aii, a !nei g?n$iri. (e a eea, a ea%t form n! #a mai fi >ntreb!inat %ing!r <i >n >ntregime $e tre me<ter, i ame%te at ! forma g?n$!l!i, ! forma !man. 'n% li"%e<te >n o"erei forma <i eHi%tena >n are 8inele eHi%t a Sine; >i li"%e<te >n $e a eH"rima >n ea >n%<i in l!$e >n %ine o %emnifi aie interioar, >i li"%e<te limbaA!l, element!l >n are e%te $at 8inele >n%!<i are o !m"le. (e a eea o"era, Ciar $a ea %Ba "!rifi at ! tot!l $e e e animali <i "oart >n ea n!mai forma onB<tiineiB$eB%ine, e%te >n forma m!t, are are ne#oie $e ra-a %oarel!i are r%are, %"re a a#ea !n ton are, reat $e l!min, n! e%te >n $e ?t %!net, <i n! limbaA, arat n!mai !n Sine eHterior, n! 8inele interior. & e%t!i Sine eHterior al formei i %e o"!ne ealalt. Form, are in$i fa"t!l ea are !n interior >n ea >n%<i. Nat!ra, are %e re>ntoar e >n e%ena ei, oboar m!lti"li itatea ei #ie, e %e %ing!lari-ea- <i %e rt e<te >n "ro"ria ei mi< are, la !n l a< nee%enial, are e%te a o"erm?nt!l interior!l!i; <i a e%t interior e%te mai >nt?i >n >nt!neri !l %im"l!, imobil!l, "iatra neagr li"%it $e form. &mbele re"re-entri onin1 inferioritatea <i eHi%tenaB>nBfa"t G ele $o! momente ale %"irit!l!i; <i ambele re"re-entri onin toto$at ambele momente >ntrB!n ra"ort $e o"o-iie, onin 8inele a interior %i a eHterior. &m?n$o! treb!ie !nite. S!flet!l %tat!ii ! forma !man n! #ine >n $in interior, n! e%te >n limbaA!l, eHi%tenaB>nBfa"t, are e%te interior >n el >n%!<i, <i interior!l eHi%teneiB>nBfa"t m!ltiforme e%te >n a eea e e li"%it $e ton, eea e n! %e $eo%ebe<te >n >n %ine <i eea e e%te >n %e"arat $e eHterior!l %!, r!ia >i a"arin toate $iferenele. 6e<ter!l !ne<te $e a eea "e am?n$o! >n ame%te !l formei nat!rale <i al formei on<tienteB$eB %ine <i a e%te e%ene ambig!e, enigmati e "entr! ele >n%ele G on<tient!l l!"t?n$ ! in on<tient!l, interior!l %im"l! ! eHterior!l m!lti"l! fig!rat, ob% !ritatea g?n$irii ! laritatea eHteriori-rii G. )H"lo$ea-. 'n limbaA!l !nei >nele" i!ni a$?n i, gre! $e >nele%, >n a ea%t o"er >n etea- m!n a in%tin ti#, are, >n ontra%t ! on<tiinaB$eB%ine, "ro$! ea o o"er li"%it $e on<tiin. C i ai i a ti#itatea me<ter!l!i, are on%tit!ie on<tiinaB$eB%ine, #ine fa >n fa ! !n interior tot at?t $e on<tient $e %ine are ><i $ eH"re%ie. 6e<ter!l %Ba ri$i at ai i "?n la "!n t!l !n$e on<tiina l!i %e % in$ea-, >n are %"irit!l >nt?lne<te %"irit!l. 'n a ea%t !nitate a %"irit!l!i on<tientB$eB%ine ! el >n%!<i, >n m%!ra >n are el ><i e%te form <i obie t al on<tiinei l!i. Se !r ame%te !rile %ale ! mo$alitatea in on<tient a formei nat!rale nemiAlo ite. & e%t mon%tr!o%, >n form, #orbire <i fa"t, %e $i-ol# >ntrBo form are e %"irit!al a !n!i eHterior are a intrat >n %ine, a !n!i interior are %e eHteriori-ea- >n afar $e el <i >n el >n%!<i, are %e na<te "e el >n%!<i <i ><i menine forma %a onform ! g?n$irea, <i e%te eHi%tenaB>nBfa"t lar. S"irit!l e%te arti%t. (F. S., 2:0B2:5) R),I=I& &RT)I. 6e<ter!l a ren!nat la m!n a %inteti , la ame%te !l formelor eterogene ale g?n$!l!i <i ale nat!rii; >ntr! ?t Ci"!l a "tat forma a ti#itii on<tiente $e %ine, me<ter!l a $e#enit !n m!n itor %"irit!al. (F. S., 2:7). 'ntrBo atare e"o a"are arta ab%ol!t; >nainte, ea e%te m!n a in%tin ti# are G !f!n$at >n eHi%tenaB>nBfa"t G ie%e $in ea <i o "rel! rea-, are n!B<i are %!b%tana ei >n l!mea liber a or$inii eti e <i, $e a eea, n! are o a ti#itate %"irit!al liber ni i >n e "ri#e<te 8inele are

m!n e<te. 6ai t?r-i! %"irit!l tre e $in olo $e o"era artei, %"re aB<i ?<tiga manife%tarea %a ea mai >nalt, an!me a eea $e a fi n! n!mai %!b%tan >nn% !t <i "ro$!% $in Sine, $ar >n , >n manife%tarea %a a obie t, $e a fi a e%t Sine. (F. S., 2:1) +"era $e art ab%tra t. Prima o"er $e art e%te, a fiin$ nemiAlo it, o"era $e art ab%tra t <i %ing!lar. (e "artea ei, ea treb!ie % %e >n$re"te $in fel!l ei nemiAlo it <i obie ti# tre on<tiinaB$eB%ine, $!" !m, "e $e alt "arte, a ea%ta, "entr! %ine, %e >n$rea"t >n !lt tre %!"rimarea $iferenei "e are ea <iBo $ $e la >n e"!t fa $e %"irit!l ei, <i "rin a ea%ta, %e >n$rea"t tre "ro$! erea !nei o"ere $e art are are #ia >n %ine. (F. S., 2:9) 1 Prim!l mo$ >n are %"irit!l arti%ti >n$e"rtea- el mai m!lt fig!ra %a $e on<tiina %a a ti# e%te mo$!l nemiAlo it >n are fig!ra e%te "re-ent a l! r! >n genere. Fig!ra -e!l!i elimin. 'n ea >n%<i <i %r ia on$iiilor nat!rale ale eHi%tenei animale <i in$i $i%"o-iiile interioare ale #ieii organi e a fiin$ to"ite >n %!"rafaa formei <i nea"arin?n$ $e ?t a e%teia. )%ena -e!l!i e%te >n% !nitatea eHi%tenei !ni#er%ale a nat!rii <i a %"irit!l!i on<tient $e %ine, are >n realitatea l!i "are %t >n o"o-iie ! a eea. 'n a ela<i tim", fiin$ mai >nt?i o fig!r in$i#i$!al, eHi%tena %a e%te !n!l $in elementele nat!rii, $!" !m realitatea ei on<tientB$e%ine e%te !n %"irit "o"!lar "arti !lar. )%ena Caoti <i l!"ta onf!- a eHi%tenei libere a elementelor, $omnia amoral a Titanilor, e%te >n#in% <i trimi% la marginea realitii are <iBa $e#enit lar, la graniele t!lb!ri ale l!mii are %Ba g%it <i %Ba lini<tit >n S"irit. & e<ti -ei #e Ci, >n are %e "arti !lari-ea- la >n e"!t e%ena l!minoa%, !nin$!B%e ! >nt!neri !l, er!l, "m?nt!l, o ean!l, %oarele, fo !l orb, tifoni al "m?nt!l!i <.&. 'n. (. S!nt >nlo !ii "rin forme are n! mai a! >n ele $e ?t e o!l amintin$ ob% !r "e a e<ti Titani <i are n!. 6ai %!nt fiine nat!rale, i %"irite eti e, lare, ale "o"oarelor on<tiente $e ele. Ceea e a"arine %!b%tanei, arti%t!l a $atBo ! tot!l o"erei l!i; l!i >n%<i >n%, a o in$i#i$!alitate $eterminat, n! <iBa $at >n o"era %a ni i o realitate. S"irit!l, >n a ea%t "rim % in$are a l!i, $ ambelor lat!ri, !na fa $e alta, $eterminarea lor ab%tra t $e a fi .fa"t/ a e#a <i $e a fi .l! r!/, <i $eoare e re>n. Toar erea lor >n !nitatea $e la are a! "le at n! a l!at >n fiin. &rti%t!l fa e $e i >n o"era l!i eH"eriena el n! a ."ro$!% o e%en i$enti l!i. (F. S., 2:9B2::) 0 +"era $e art ere $e i !n alt element "entr! eHi%tena ei. & e%t element mai >nalt e%te limbaA!l, !n mo$ $e a eHi%ta are e%te nemiAlo it eHi%ten onB<tientB$eB%ine. C?n$ on<tiinaB $eB%ine in$i#i$!al e%te "re-ent >n el, ea e%te "re-ent tot at?t $e nemiAlo it a o moli"%ire !ni#er%al.; limbaA!l e%te %!flet!l eHi%tent a %!flet. Imn!l "%trea- >n el %ing!laritatea eon<tiineiB$eB%me <i, "rel!at, a ea%t %ing!laritate e%te >n a ela<i tim" "re-ent a !ni#er%al. & e%t limbaA %e $eo%ebe<te $e !n alt limbaA al -e!l!i, are n! e a ela al on<tiineiB$eB%ine !ni#er%ale. +ra ol!l, at?t al -e!l!i religiilor $e art, ?t <i al religiilor "re e$ente, e%te "rim!l limbaA ne e%ar al -e!l!i, i on e"t!l -e!l!i im"li a eea -e!l e%te e%ena nat!rii, a <i a %"irit!l!i, <i $e i el n! are n!mai o eHi%ten nat!ral, i <i !na %"irit!al. S"irit!l $e-#oltat mai $e"arte, are %e ri$i a la i i nBaB"entr!B%ine, $omin "ato%!l "!r al %!b%tanei, $omin obie ti#itatea e%enei l!minoa%e are r%are <i !noa<te a ea %im"litate a a$e#r!l!i a eea e e%te >n % i n e, are n! are forma eHi%tenei ontingente >ntrB!n limbaA %trin, i o !noa<te a fiin$ legea %ig!r <i ne% ri% a -eilor, are trie<te #e<ni <i $e%"re are nimeni n! <tie ?n$ a a"r!t. &$e#rata eHi%ten on<tientB$eB%ine "e are %"irit!l o obine >n limbaA. )%te reaia $e art "e are am #-!tBo mai %!%. )a %t >n ontra%t ! e, >n %tat!ie, e%te l! r!. C!m %tat!ia e%te eHi%tena alm, a eea e%te eHi%tena e#ane% ent; !m >n "rimia obie ti#itatea e%te l%at liber <i

e%te fr "re-ena ime$iat a "ro"ri!l!i Sine, >n a eea obie ti#itatea rm?ne "rea >n Ci% >n Sine, aA!nge "rea "!in %B<i $efinea% o form <i, a <i tim"!l, n! mai e%te nemiAlo it ai i, >ntr! ?t e%te. (F. S., 533B530) 2 C!lt!l e%te format $e mi< area elor $o! lat!ri, >n are fig!ra $i#in >n mi< are >n "!r!l element %en-iti# al on<tiineiB$eB%ine <i fig!ra $i#in o $ i D. N i nB$ ! G % e >n element!l a e e%te l! r! ren!n re i"ro la $eterminrile lor $iferite <i >n are G !nitatea, are e%te on e"t!l lor, aA!nge la eHi%ten. 'n !lt, 8inele ><i $ on<tiina obor?rii fiinei $i#ine $in tran% en$ena ei tre el, <i a ea%t e%en, are >nainte n! e%te $e ?t e e ireal <i obie ti#, obine "rin a ea%ta realitatea "ro"rie a onB%tiinteiB$eB%ine. &ntigona. &tena. & e%t on e"t al !lt!l!i e%te $eAa >n %ine !"rin% <i $at >n fl!#i!l antrii imn!l!i. Pra ti a !lt!l!i >n%!<i >n e"e. C! "!ra $r!ire a !nei "o%e%i!ni, "e el e o "o%e$ o ri%i"e<te >n a"aren ! tot!l in!til "entr! el, a$i o la% % %e >nale >n f!m. &nimal!l are e%te %a rifi at e%te %emn!l -e!l!i, fr! tele are %!nt on%!mate %!nt Cere% <i Ja C!%, #ii, ei >n<i<i. Pe $e o "arte, obie ti#itatea %tat!ii e%te %!"rimat, i, "rin a ea%t ofran$ a $ar!rilor <i a m!n ii %ale, el e a m!n it $i%"!ne $e -e! >n fa#oarea l!i <i "ri#e<te 8inele %! a a"arin?n$ a e%t!ia; "e $e alt "arte, a e%t a t n! e%te m!n a in$i#i$!al a arti%t!l!i, i a ea%t "arti !laritate e%te $i-ol#at >n !ni#er%alitate. 'n -ilele $e %rbtoare, "o"or!l >m"o$obe<te $eo"otri# "ro"riile l!i a%e <i Caine, a <i eremoniile l!i, ! graie <i fr!m!%ee. )l "rime<te, >n a e%t mo$, "entr! $ar!rile l!i r%"!n%!l -e!l!i re !no% tor <i mrt!riile $i%"o-iiei %ale fa#orabile, >n are el %Ba legat $e -e! "rin m!n , n! "rin %"eran <i "rintrBo reali-are t?r-ie; i, >n mrt!ri%irea onoarei <i "rin "re-entarea $ar!rilor, el are nemiAlo it %ati%fa ia "ro"riei %ale bogii <i "o$oabe. UF. S., 530B537) +"era $e art #ie. Ceea e %Ba re#elat a%tfel "rin !lt %"irit!l!i on<tientB$eB%ine >n el >n%!<i e%te )%ena %im"l, a mi< area e tre e, >n "arte, $in a% !n$erea ei >nt!ne at >n on<tiin, %"re a fi %!b%tana e Crne<te lini<tit "e a ea%ta, <i, "e $e alt "arte, mi< area $e a %e "ier$e $in no! >n noa"tea %!b"m?ntean, >n Sine, <i $e a >nt?r-ia $ea%!"ra n!mai ! !n lini<tit $or matern. Im"!l%!l lar e%te >n% e%ena l!minoa%, ! m!lte n!me, a R%rit!l!i, <i #iaa ei t!m!lt!oa%, are, "r%it $eo"otri# $e #iaa ei ab%tra t, %Ba >n or"orat mai >nt?i >n eHi%tena obie ti# a fr! t!l!i, are, $?n$!B%e a"oi on<tiineiB$eB%ine, aA!nge >n el la realitatea %a "ro"rie, are rt e<te a !m a o eat $e femei eHaltate G $elir!l ne%t"?nit al nat!rii >n form on<tient $e %ine. N! %Ba tr$at >n% on<tiinei $e ?t S"irit!l ab%ol!t, are e%te a ea%t e%en %im"l <i are n! e%te a fiin$ %"irit!l >n el >n%!<i, a$i e%te $oar %"irit!l n e >n i 1 oB i t, %"irit!l nat!rii. Viaa %a on<tientB$eB%ine e%te $e i n!mai mi%ter!l "?inii <i al #in!l!i, al l!i Cere% <i Ja C!%, n! al elorlali -ei, al -eilor %!"eriori. & ea%t beie ne%tabil a -e!l!i treb!ie % %e lini<tea% a obie t, <i ent!-ia%m!l, are n! atingea on<tiina, % "ro$! o o"er are, a <i %tat!ia "entr! ent!-ia%m!l arti%t!l!i, %Bi a"ar $re"t o o"er tot at?t $e $e%#?r<it, $ar n! a !n Sine li"%it $e #ia, i a !n Sine #i!. +m!l %e "!ne $e i "e el >n%!<i >n lo !l %tat!ii, a fig!r elaborat <i "rel! rat "entr! o mi< are "erfe t liber, a<a $!" !m %tat!ia era lini<tea "erfe t liber. (a fie are in$i#i$ <tie % %e >nfi<e-e el "!in a "!rttor $e fa l, !n!l $intre ei %e rele# <i e%te mi< area "t?n$ form, elaborarea $e%#?r<it <i forma fl!i$ a t!t!ror membrilor, o o"er $e art >n%!fleit, #ie, are >nmn!n Cea- #igoarea ! fr!m!%eea %a <i reia >i e%te $at a "remi! "entr! fora <i #igoarea

%a "o$oaba "rin are %tat!ia era onorat <i onoarea $e a fi,. 'n miAlo !l "o"or!l!i %!, >n lo !l -e!l!i $e "iatr, ea mai >nalt manife%tare or"oral a e%enei lor. ,!"ttor!l fr!mo% e%te an!me onoarea <i gloria "o"or!l!i %! "arti !lar, $ar el e%te o in$i#i$!alitate or"oral >n are a! $i%"r!t bogia $e amn!nte, %erio-itatea %emnifi aiei <i ara ter!l interior al %"irit!l!i "e are >l a! #iaa "arti !lar, $orinele, ne#oile <i mora#!rile "o"or!l!i %!. 'n a ea%t eHteriori-are tre "lina or"oralitate, %"irit!l a "r%it im"re%iile "arti !lare <i e o! G rile nat!rii "e are el le >n Ci$ea >n %ine a %"irit real al "o"or!l!i. 'n a e%t %"irit, "o"or!l %! n! ><i mai e%te $e i on<tient $e ara ter!l %! "arti !lar, i mai $egrab $e fa"t!l $e aBl fi "r%it <i $e !ni#er%alitatea eHi%tenei %ale !mane. (F. S., 531B534) +"era $e art %"irit!al. S"iritele "o"oarelor, are $e#in on<tiente $e fig!ra e%enei lor >ntrB!n animal "arti !lar, %e !ne% >ntrB!n %ing!r %"irit; a%tfel, %"iritele "arti !lare, fr!moa%e, ale "o"oarelor, %e !ne% >ntrB !n %ing!r "anteon, al r!i element <i l a< e%te limbaA!l. (F. S., 534) 1 &$!narea %"iritelor "o"or!l!i on%tit!ie a !m !n er $e fig!ri are !"rin$e a !m >ntreaga nat!r, a <i >ntreaga l!me, eti . & eea<i !ni#er%alitate, are re#ine a e%t!i onin!t, are >n mo$ ne e%ar <i forma on<tiinei >n are a e%t onin!t a"are. )l n! mai e%te a i!nea real a !lt!l!i, i o a i!ne are n! mai e%te ri$i at >n on e"t, i n!mai la >n e"!t >n re"re-entare, a$i e%te ri$i at >n legt!ra %inteti a fiineiB>nBfa"t on<tienteB$eB%ine <i a elei eHterioare. )lement!l >n are eHi%t a e%te re"re-entri, limbaA!l, e%te "rim!l limbaA. )"o%!l a atare, are onine onin!t!l !ni#er%al, el "!in a totalitate a l!mii, $a n! a !ni#er%alitate a g?n$!l!i. Ra"%o$!l e%te in$i#i$!l %ing!lar <i real "rin are, a %!bie t al a e%tei l!mi, a ea%t l!me e%te reat <i "!rtat. 'n a e%t )"o% %e >nfi<ea- $e i >n genere "entr! on<tiin eea e >n !lt %e >nf"t!ie<te >n %ine, Ra"ort!l $intre $i#in <i !man. Conin!t!l e%te !n a taI )%enei on<tienteB$eB%ine. & i!nea $i%tr!ge lini<tea %!b%tanei <i in it )%ena, "rin are %im"litatea ei e%te >m"rit <i e%te $e% Ci% >n l!mea #ariat a forelor nat!rale <i eti e. P!terile !ni#er%ale -eii a! Ci"!l in$i#i$!alitii <i a! $e a eea >n ele "rin i"i!l a i!nii. & ionarea lor a"are $e i a o a i!ne tot at?t $e liber <i, "leB ?n$ ! tot!l $e la ei, a <i a eea a oamenilor. *eii %!nt in$i#i-ii eterni, fr!mo<i, are, o$iCninB$!B%e >n "ro"ria lor eHi%ten, %!nt %!%tra<i tem"oralitii <i forei %trine. )i %!nt >n% >n a ela<i tim" elemente $eterminate, -ei "arti !lari, are %e om"ort $e i fa $e alii. (ar relaia fa $e alii, are "rin o"o-iia ei e%te !n onfli t ! ei, e%te o omi !itare $e %ine a nat!rii lor #e<ni e. Conin!t!l l!mii re"re-entrii ><i Aoa >n termen!l me$i! mi< area %a, a$!nat >n A!r!l in$i#i$!alitii !n!i ero!, are, >n fora <i fr!m!%eea l!i, %imte >n% #iaa l!i e r!"t <i $e"l?nge moartea tim"!rie "e are o "re#e$e. C i G %ing!laritatea ferm %tabilit <i real >n ea >n%<i e%te i-olat <i eH l!% >n eHtremitate <i % in$at >n momentele ei, are n! %Ba! g%it >n !n!l "e alt!l <i n! %Ba! !nit. Un element %ing!lar, ireal!l ab%tra t, e%te Ne e%itatea, are n! "arti i" la #iaa termen!l!i me$i!, tot at?t $e "!in a <i termen!l ellalt, in$i#i$!l real, ra"%o$!l, are %e ine >n afar $e ea <i are $i%"are >n "re-entarea ei. &mbii eHtremi treb!ie % %e a"ro"ie $e onin!t; !n!l, Ne e%itatea, treb!ie % %e !m"le $e onin!t, ellalt, limbaA!l ra"%o$!l!i, treb!ie % "arti i"e la el; <i onin!t!l, "r%it >naintea l!i >n%!<i, treb!ie % obin >n el ertit!$inea <i $eterminarea %oli$ a negati#!l!i. (F. S., 53:B510) 0 & e%t limbaA mai >nalt, trag e $ i a, %tr?nge $e i mai a"roa"e ri%i"irea momentelor l!mii e%eniale <i a elei e a ionea-; %!b%tana $i#in!l!i %e %e"ar, "otri#it nat!rii on e"t!l!i, >n fig!rile ei, <i mi< area ei e%te <i ea onform on e"t!l!i. 'n e "ri#e<te forma, limbaA!l >n etea-, "rin a eea el intr >n onin!t, % fie narati#, $!" !m onin!t!l >n etea- $e a fi !n onin!t re"re-entat. )ro!l e%te el >n%!<i el are #orbe<te, <i %"e ta ol!l arat a!$itori!l!i,

are e >n a ela<i tim" %"e tator, oameni on<tieni $e ei. Care ><i !no% $re"tatea <i % o"!l lor, "!terea <i #oina $eBterminaiei lor <i <ti! % o %"!n. )i %!nt arti<ti, are n! eH"rim G !m fa e limbaA!l e >n%oe<te fa"ta banal >n #iaa real G >n mo$ in on<tient, nat!ral <i nai#, e HBterior!l Cotr?rii lor <i >n e"!t!l a i!nii, i eHteriori-ea- e%ena interioar, "robea- $re"tatea fa"tei lor <i afirm Cib-!it <i $efine% >n mo$ $eterminat "ato%!l r!ia ei a"arin, liber $e ir !m%tane >nt?m"?Btoare <i $e "arti !laritile "er%onalitilor, >n in$i#i$!alitatea lor !ni#er%al. )Hi%tena a e%tor ara tere o on%tit!ie, >n %f?r<it, oameni reali, are "er%onifi eroii "e are >i "re-int <i >i "re-int >ntrB!n limbaA real, "ro"ri!, n! >ntrB!n limbaA narati#. Pe ?t $e e%enial e%te "entr! %tat!ie % fie f !t $e m?ini omene<ti, tot at?t $e e%enial e%te "entr! a tor ma% a l!i G n! a o on$iie eHterioar, $e are on%i$eraia arti%ti ar treb!i % fa ab%tra ie G %a!, >n m%!ra >n are treb!ie ori !m f !t ab%tra ie $e ea, "rin a ea%ta %e %"!ne to mai arta n! onine >n >n ea 8inele a$e#rat, "ro"ri!. (F. S., 510B512) Teren!l general "e are %e "re-int a e%te fig!ri reate $in on e"t e%te on<tiina "rim!l!i limbaA re"re-entati# <i al onin!t!l!i %! $i%o iat, li"%it $e %ine. )%te >n genere "o"or!l obi<n!it, a r!i >nele" i!ne aA!nge la limbaA >n or!l elor mat!ri; >n li"%a $e "!tere a a e%t!i or, "o"or!l ><i are re"re-entant!l %!, fiin$ el >n%!<i n! formea- $e ?t material!l "o-iti# <i "a%i# al in$i#i$!alitii g!#ernrii, are i %e o"!ne. 'n fri a fa $e "!terile %!"erioare, are %!nt braele nemiAlo ite ale %!b%tanei, >n 6ea fa $e l!"ta a e%tora >ntre ele <i fa $e <inele %im"l! al Ne e%itii are le -$robe<te, "e ele, a <i "e m!ritorii are %!nt legai $e ele, >n om"timirea fa $e a e<tia, "e are el >i <tie toto$at $re"t e e a ela<i ! el, "entr! or n! eHi%t $e ?t %"aima ina ti# a a e%tei mi< ri, regret!l $eo"otri# $e neaA!torat <i, >n %f?r<it, lini<tea goal a re%emnrii fa $e ne e%itate G ne e%itate a rei o"er n! e%te %oB; otit ea fiin$ a i!nea ne e%ar &. Cara ter!l!i, ni i a a i!nea )%enei ab%ol!te >n ea >n%<i. Pe "lan!l a e%tei on<tiine %"e tatoare, a "e teren!l in$iferent al re"re-entrii, %"irit!l n! a"are >n m!lti"li itatea %a ri%i"it, i >n % in$area %im"l a on e"t!l!i. S!b%tana l!i %e arat $e i r!"t >n ele $o! "!teri eHtreme ale ei. & e%te e%ene elementare, ! n i #e r % a 1 e, %!nt toto$at in$i#i$!aliti on<tienteB$eB%ine, eroi, are ><i %it!ea- on<tiina lor >n !na $in a e%te "!teri, are a! >n ea $eterminaia ara ter!l!i <i formea- a ti#itatea efe ti# <i realitatea a e%tor "!teri. & ea%t in$i#i$!ali-are !ni#er%al oboar >n , !m a fo%t amintit, "?n la realitatea nemiAlo it a e%enei "ro"rii <i %e "re-int !n!i gr!" $e %"e tatori are are, >n or, imaginea lor <i onBtra"artea lor, a$i re"re-entarea, are %e eH"rim, a lor "ro"rie. C?n$ $e i %!b%tana eti %Ba % in$at, "rin on e"t!l ei, >n e "ri#e<te onin!t!l, >n ele $o!a "!teri are a! fo%t $eterminate a fiin$ $re"t!l $i#in <i !man., >n a ela<i fel er !l -eilor, >nainte m!ltiform <i e-iBt?n$ >n $eterminrile l!i, %e re%tr?nge la a e%te "!teri, are, "rin a ea%t $eterminare, %!nt a$!%e1 mai a"roa"e $e "ro"ria in$i#i$!alitate. C i >m"r<tierea anterioar a >ntreg!l!i >n fore m!lti"e <i ab%tra te, are a"ar a >n e"o%. S!b%taniali-ate, e%te $i-ol#area %!bie t!l!i are le on e"e n!mai a momente >n <inele %!, iar in$i#i$!alitatea e%te, >n on%e in, n!mai forma %!"erfi ial a a e%tor e%ene. In#er%, o $eo%ebire mai a$?n it a e aBr a e t e r e 1 o r $e ?t ea n!mit treb!ie %o otit a "er%onalitate ontingen <i eHterioar >n %ine. (F. S., 512B515) 'n a ela<i tim", e%ena %e >m"arte $!" forma ei, a$i $!" !noa<tereK/. Realitatea "re-ent e%te $e i o alta >n<ine <i alta "entr! on<tiin; $re"t!l %!"erior <i inferior obin >n a e%t ra"ort %emnifi aia "!terii are !noa<te <i %e re#elea- on<tiinei, <i "e a "!terii are %e a% !n$e <i "?n$e<te >n !mbr. Una e%te lat!ra l!minii, -e!l ora ol!l!i, are, i-#or?t $in moment!l %! nat!ral $in %oarele are l!minea- tot!l, <tie <i re#elea- tot!l: Feb!% <i *e!%, are e%te tatl l!i. (ar "or!n ile a e%t!i -e! are %"!ne a$e#r!l <i "ro lamrile l!i a eea e e%te %!nt mai $egrab >n<eltoare. C i a ea%t !noa<tere e%te, >n on e"t!l ei, nemiAlo it ne !noa<tere, fiin$ on<tiina e%te >n ea >n%<i, >n a i!ne, a ea%t

o"o-iie. & el e a "!t!t % re-ol#e enigma %finH!l!i <i a el e %Ba >n re-!t o"ilre<te %!nt $e a eea, "rin eea e -e!l le re#elea-, trimi<i la "ieire. & ea%t "reotea%, "rin are #orbe<te -e!l fr!mo%, n! e%te >ntr! nimi $iferit $e $!"li ile %!rori ale %oarBtei, are "rin "romi%i!nile lor, >m"ing la rim <i are, "rin $!b?aBfa a eea e ele $a! a fiin$ ertit!$ine, >n<al "e el are %B a %"riAinit "e %en%!l re#elat. 'n % Cimb, on<tiina are e%te mai !rat $e ?t a ea%ta $in !rm, are re$e >n #rAitoare, <i mai Cib-!it <i mai %oli$ $e ?t "rima are %e >n re$e "reote%ei <i -e!l!i fr!mo%, e-it $e a %e r-b!na >n faa re#elaiei f !te $e >nB)$i". +re%te. 'n ora ol!l $elfi . 6a betC. S!<i %"irit!l tatl!i $e%"re rima are lBa omor?t <i in%tit!ie >n alte "robe, $in moti#!l a el %"irit are $ re#elaia ar "!tea fi <i a ela al $ra !l!i. (F. S., 515B517) Con<tiina a $e% o"erit a ea%t o"o-iie "rin interme$i!l a i!nii; a ion?n$ >n onformitate ! !noa<terea re#elat, ea fa e eH"eriena >n<elrii a e%teia. F!ria "reote%ei, fig!ra in!man a #rAitoarelor, #o ea "om!l!i, a "%rii, a #i%!l!i et . N! %!nt mo$!rile >n are a"are a$e#r!l, i %emne "re#e%titoare ale >n<elrii, ale irefle Biei, ale %ing!rtii <i ontingenei !noa<terii. Sa! G eea e e%te a ela<i l! r! G "!terea o"!%, "e are on<tiina a rnitBo, e%te "re-ent a lege eH"re% <i a $re"t #alabil, a lege a familiei %a! a lege a %tat!l!i; oniina !rma, $in ontra, !noa<terea ei "ro"rie <i ><i a% !n$ea %ing!r e era re#elat. 'n% a$e#r!l "!terilor e a"ar o"!%e !na alteia, al onin!t!l!i <i al on<tiinei, e%te re-!ltat!l final; ambele a! a ela<i $re"t <i, $e aoeea >n o"o-iia lor "e are o "ro$! e a i!nea %!nt am?n$o! egal $e ne$re"te. 6i< area a i!nii "robea- !nitatea lor >n $e lin!l re i"ro al ambelor "!teri <i al ara terelor on<tiente $e ele. 'm" area ontra$i iei ! %ine e%te ,etCeB!l l!mii $e Ao%, >n moarte, %a! ,etCeB!l 1 !Bmii $e %!%, a ab%ol#ire n! $e #in, i "e a ea%ta on<tiina n! o "oate nega, $eoare e ea a a ionat, i $e, rim <i $e lini<tea i%"<itoare a a e%teia. &m?n$o! %!nt !itarea, $i%"ariia realitii <i a a i!nii "!terilor %!b%tanei, a in$i#i$!alitilor a e%tora <i a "!terilor g?n$!l!i ab%tra t al binel!i <i al r!l!i, i ni i!na "entr! %ine n! e%te e%ena; a ea%t e%en e%te o$iCna >ntreg!l!i, >n el >n%!<i, !nitatea nemi< at a (e%tin!l!i, eHi%tena lini<tit <i, "rin a ea%ta, nea ti#itatea <i ne#italitatea familiei <i a g!#ernrii <i egala onoare <i, $e a%emenea, neBDamlet. N/ Realitate in$iferent a l!i &"ollo <i a )riniei <i re>ntoar erea >n%!fleirii <i a ti#itii lor >n %im"l!l *e!%. & e%t $e%tin $e%#?r<e<te $e"o"!larea er!l!i, al ame%te !l!i neg?n$it al in$i#i$!alitii <i al )%enei, !n lame%Bte "rin are a i!nea )%enei a"are a o a i!ne in on%e #ent, >nt?m"ltoare, ne$emn $e ea; i, a"arin?n$ n!mai %!"erfi ial )%enei, in$i#i$!alitatea e%te nee%enial. Re%"ingerea !nor atare re"re-entri li"%ite $e e%en, are a fo%t er!t $e filo%ofii anti Citii, >n e"e $e i Ciar >n trage$ie >n genere, "rin fa"t!l $i#i-i!nea %!b%tanei e%te ontrolat $e on e"t, in$i#i$!alitatea e%te a%tfel in$i#i$!alitate e%enial <i $eterminrile %!nt ara tere ab%ol!te. Con<tiinaB$eB%ine, re"re-entat >n trage$ie, !noa<te <i re !noa<te $e a eea n!mai o %ing!r "!tere %!"rem, *e!%, <i "e a e%t *e!% n!mai a "!tere a %tat!l!i %a! a lan!l!i <i, >n "o-iia e a"arine !noa<terii, n!mai a tatl !noa<terii, "t?n$ fig!r a "arti !lar!l!i, >n <i a *e!% al A!rm?nt!l!i <i al )riniei, al !ni#er%al!l!i, al interior!l!i %l<l!in$ >n e e%te a% !n%. (F. S., 511B519) 2 Come$ia. Pretenia !ni#er%alitii !ni#er%ale e%te tr$at >n Sine; el %e arat "rin% >ntrBo realitate <i la%% a$ ma% a to mai at!n i ?n$ el #rea % fie e#a $re"t. 8inele, a"r?n$ ai i >n %emnifi aia %a a e#a real, %e Aoa ! ma% a "e are o "!ne ?teo$at %"re a fi "ro"ri!l %! "er%onaA, $ar, $in a ea%t a"aren, el %e "re-int >n !r?n$ iar<i $eo"otri# >n "ro"ria l!i

n!$itate <i >n mo$!l l!i om!n, are >l arat a n! fi $iferit. (e 8inele %! "ro"ri!, al a tor!l!i, a <i $e a ela al %"e tator!l!i. UF. S., 514) & ea%t $i-ol#are !ni#er%al a e%enialitii, are a "tat >n genere form >n in$i#i$!alitatea ei, $e#ine, >n onin!t!l ei, mai %erioa% <i, "rin a ea%ta, mai >n$r-nea <i amar, "e m%!r e onin!t!l "o%e$ %emnifi aia %a mai %erioa% <i mai ne e%ar. 'n m%!ra >n are a ea%t %emnifi aie !"rin$e a !m e%ena eti , ea e%te, "e $e o "arte, "o"or!l >n ele $o! a%"e te ale %ale., %tat!l, a$i $emo%!l "ro"ri!B-i%, <i in$i#i$!alitatea familiei; "e $e alt "ar, te, >n%, !noa<terea "!r, on<tiBentB$eB%ine, a$i g?n$irea raional a !ni#er%al!l!i. (F. S., 51:) =?n$irea raional liberea- e%ena $i#in $e a%"e t!l ei ontingent, <i G o"!% >nele" i!nii li"%ite $e on e"t a or!l!i, are afirm tot fel!l $e maHime morale <i la% % #alore-e o m!lime $e legi <i $e on e"te ale $atoriei <i $re"t!l!i G ea le ri$i la i$eile %im"le ale F r ! >n oB%!l!i <i Jinel!i. =?n$!rile "!re ale Fr!mo%!l!i <i Jinel!i arat a%tfel %"e ta ol!l omi : $e a $e#eni goale "rin eliberarea $e o"inie, are onine at?t $eterBminaia lor a onin!t, ?t <i $etermmaia lor ab%ol!t, onine %!%inerea ferm a on<tiinei, <i to mai "rin a ea%ta $e a $e#eni Ao !l <i a"ri i!l o"iniei <i al in$i#i$!alitii >nt?m"ltoare. (F. S., 51:B503) 8inele in$i#i$!al e%te fora negati# "rin are <i >n are -eii, a <i momentele lor. (i%"ar; toto$at, 8inele in$i#i$!al n! e%te gol!l $i%"ariiei, i %e menine >n a ea%t nimi ni ie >n%<i, e%te la %ine <i e%te %ing!ra <i !ni a realitate. Religia artei %Ba >m"linit >n el <i %Ba >ntor% >n er >n %ine. Prin fa"t!l on<tiina in$i#i$!al e%te a eea are, >n ertit!$inea ei >n%<i, %e manife%t a a ea%t "!tere ab%ol!t, a ea%ta a "ier$!t forma a e#a re"re- entat, a e#a %e"arat >n genere $e on<tiBi n a <i %trin a e%teia, a<a !m era! %tat!ia <i tot a%tfel or"oralitatea fr!moa% %a! onin!t!l e"o%!l!i <i "!terile <i "er%onaAele trage$iei, iar !nitatea n! e%te !nitatea in on<tient a !lt!l!i <i a mi%terelor, i 8inele "ro"ri! al a tor!l!i oin i$e ! "er%oana l!i, tot a<a i !m %"e tator!l e%te >n eea e i %e re"re-int ! tot!l la el a a% <i %e #e$e A! ?n$ el >n%!<i. Ceea e int!ie<te a ea%t on<tiinB$eB%ine e%te eea e, >n o"o-iie ! ea. Ia forma e%enialitii, %e $i-ol# mai $egrab >n ea, >n g?n$irea %a, >n eHi%tena %a <i >n a i!nea %a <i e%te l%at la $i%"o-iia .ei. )%te re>ntoar erea a tot e e !ni#er%al >n ertit!$inea $e %ine, are, "rin a ea%ta, e%te "erfe ta li"% $e fri <i $e e%enialitate fa $e tot e e %trin <i e%te o b!n %ntate <i o $e%tin$ere a on<tiinei, a<a !m n! %e g%e<te o alta >n afar $e a ea%t ome$ie. (F. S., 503) R),I=I& R)V),&TS. Prin religia artei, %"irit!l a tre !t $in forma %!b%tanei >n a eea a %!bie t!l!i, i arta ><i "roB$ ! e e fig!ra ei <i "!ne $e i >n ea a i!ne a, a$i on<tiinaB$eB%ine are $i%"are n!mai >n %!b%tana are >nfioar <i, >n >n re$ere, n! %e >nelege "e ea >n%<i. & ea%t $e#enire !man a )%enei $i#ine "lea $e la %tat!ie, are n! are >n ea $e ?t Ci"!l eHterior al Sinel!i, >n% interior!l, a ti#itatea ei, a$e >n afara ei; >n !lt >n%, ambele lat!ri a! $e#enit !na; >n re-!ltat!l religiei artei, a ea%t !nitate a tre !t >n a ela<i tim" <i ea >n >m"linirea ei >n eHtrem!l Sinel!i; >n %"irit, are e%te "erfe t ert $e el >n %ing!laritatea on<tiinei, ori e e%enialitate a -!t. Pro"o-iia are eH"rim a ea%t %!"erfi ialitate %!n a%tfel: 8inele e%te e%ena ab%ol!t; e%ena, are era %!b%tan <i >n are 8inele era a i$entalitate, a $e -!t a "re$i at, <i >n a ea%t on<tiinB$eB%ine r!ia n!Bi a"are nimi >n forma e%enei, %"irit!l <iBa "ier$!t on<tiina l!i. (F. S., 503B501) .FI,+S+FI& SPIRITU,UI/ C!noa<terea %"irit!l!i e%te ea mai on ret, $e a eea ea mai >nalt <i mai grea. (). S., 7) Con e"t!l %"irit!l!i ><i are realitatea %a >n %"irit. Pentr! a a ea%ta % %e g%ea% >n i$entitate ! on e"t!l, % fie !noa<tere a I$eii ab%ol!te, %e ere >n mo$ ne e%ar a inteligena, liber >n %ine, % fie >n realitatea ei liberat tre on e"t!l ei, "entr! a fi >ntr! Ci"area (=e%talt) $emn a a e%t!ia. S"irit!l %!bie ti# <i el obie ti# treb!ie "ri#ite a fiin$ $r!m!l "e are %e $e%#?r<e<te lat!ra a ea%ta a realitii %a! a eHi%tenei. ().AS., 299)

&RT&. Forma ($ie =e%talt) "e are o ia a ea%t !noa<tere e%te, a nemiAlo it G (moment!l finitii artei) G "e $e o "arte a $e% om"!nerii: >ntrBo o"er a#?n$ eHi%ten om!n eHterioar, %!bie t!l are "ro$! e a ea%t o"er <i el are o ontem"l <i o re#el; "e $e alt "arte, ea e%te int!iia <i re"re-entarea on ret a %"irit!l!i, ab%ol!t >n %ine, a i$eal, a fig!raie on reta n% !t $in %"irit!l %!bie ti#, >n are nemiAlo irea nat!ral e%te n!mai %emn al I$eii, fiin$ tran%fig!rat >n a<a fel $e %"irit!l are o >n Ci"!ie<te a eH"re%ie a a e%teia, >nB ?t fig!ra n! mai >nfi<ea- >ntrB>n%a nimi alt e#a $e ?t I$eea; forma (=e%talt) fr!m!%eii ). IS., 29:). )Hterioritatea %en%ibil, >n fr!mo%, forma nemiABl o irii a atare, e%te toto$at $eterminaie a onUin!t!l!i >n%!<i, <i -e!l, o$at ! $eterminarea l!i %"irit!al, are >n el toto$at <i $eterminarea !n!i element nat!ral, a$i a !nei eHi%tene fa"ti e. )l onine a<aBn!mita !nitate a nat!rii <i a %"irit!l!i G a$i !nitatea ime$iat, forma int!iiei; $e i n! !nitatea %"irit!al, >n are nat!ral!l ar fi "!% n!mai a e#a i$eal, a e#a %!%"en$at, <i >n are onin!t!l %"irit!al %Bar afla ra"ortat n!mai la %ine >n%!<i; n! %"irit!l ab%ol!t e%te el e inter#ine >n a ea%t on<tiin. (). IS., 29:) &rta are ne#oie, "entr! int!iiile e !rmea- %a fie "ro$!%e $e ea, n! n!mai $e !n material $at $in afar, >n are %e !"rin$ $e a%emenea imaginile <i re"re-entrile %!bie ti#e, i, "entr! eH"re%ia onin!t!l!i ei %"irit!al, ea are ne#oie <i $e formele $ate ale nat!rii, "otri#it %emnifi aiei lor, "e are arta treb!ie % o "re%imt <i % o aib #ie >n %ine. (intre "l%m!irile artei, a eea a om!l!i e%te ea mai >nalt <i ea mai #eri$i , $eoare e n!mai >ntrB>n%a %"irit!l ><i "oate a#ea or"oreitatea %a <i "oarte $ob?n$i "rin !rmare eH"re%ie int!iti#. 'n fel!l a e%ta ><i g%e<te %ol!ia "rin i"i!l imitaiei nat!rii >n art, imitaie a%!"ra reia n! e%te "o%ibil % %e aA!ng la a or$ ! "o-iia ontrar, tot at?t $e ab%tra t G at?ta #reme ?t nat!ral!l e%te l!at n!mai >n eHterioritatea l!i, <i n! a form a nat!rii %emnifi ?n$ %"irit!l, a form ara teri%ti , "lin $e %en%. (). S., 29:B243) S"irit!l ab%ol!t n! "oate fi $e%f<!rat >n %ing!laritatea. Unei a%emenea, "l%m!iri; $e a eea %"irit!l artei e%te !n %"irit mrginit, al !n!i "o"or, iar !ni#er%alitatea fiin?n$B>nB%ine a %a %e $e%tram, ?n$ %e tre e la $eterminarea mai $e"arte a bogiei %ale, >ntrBo "!-$erie ne$eterminat $e -eiti, "atorit limitrii e%eniale a onin!t!l!i, fr!m!%eea >n genere $e#ine $oar im"regnarea int!iiei %a! a imaginii, ! element!l %"irit!al, e#a formal; a%tfel >n ?t onin!t!l g?n$!l!i, a$i re"re-entarea, a <i material!l "e are el >l folo%e<te a % %e >ntr! Ci"e-e, "oate fi $e fel!l el mai $iferit, ba Ciar el mai nee%enial, <i tot!<i o"era % fie fr!moa% G o o"er $e art. (). IS., 243) Unilateralitatea nemiAlo irii >n i$eal, im"li . Unilateralitatea o"!%, i$eal!l e%te e#a f!rit $e arti%t. S!bie t!l e%te fa tor!l formal al a ti#itii, <i o"era $e art n! e%te eH"re%ia -e!l!i $e ?t at!n i C?n$n! %e afl >ntrB>n%a ni i !n %emn $e "arti !laritate %!bie ti#, i ?n$ !"rin%!l %"irit!l!i %l<l!in$ >n!ntr!l ei a aA!n% la on e"i!ne <i la na<tere, fr ame%te %trin, <i ne"tat $e ara ter!l a i$ental al a e%tei "arti !lariti. (ar >ntr! ?t libertatea merge n!mai "?n la g?n$ire, a ti#itatea >n r at ! a e%t onin!t interior, in%"iraia arti%t!l!i, e%te >n a e%ta a o for %trin $e el, a o "atim li"%it $e libertate; "ro$! erea are >n ea >n%<i forma !nei nemiAlo iri nat!rale, ea re#ine geni!l!i, a fiin$ a e%t %!bie t "arti !lar, <i e%te toto$at o m!n folo%in$ inteligen teCni <i $eHteriti me ani e, eHterioare. (e a eea o"era $e art e%te >n a eea<i m%!r o o"er a liber!l!i arbitr!, <i arti%t!l e%te me<ter!l f!ritor al -e!l!i. (). S., 243B 241) 'n a ea >m"linire, >m" area a"are a%tfel a >n e"!t, a fiin$ >nf"t!it nemiAlo it >n on<tiinaB$eB%ine %!bie ti#. Care e a%tfel %ig!r $e %ine <i %enin, li"%it $e a$?nB imea <i $e on<tiina o"o-iiei %ale fa $e e%ena fiinB?n$B>nB<iB"entr!B%ine. (in olo $e $e%#?r<irea fr!m!

G % e i i reali-at "rin a ea%t armonie, >n arta la%i , %e afl arta %!blim!l!i G arta %imboli , >n are fig!rarea a$e #at I$eii n! e%te in F g%it, >n are, $im"otri#, g?n$!l e%te >nfi<at a $e"<in$ fig!raia <i l!"Bt?n$!B%e ! ea, a o om"ortare negati# fa $e fig!r, >n are toto$at el %e %tr$!ie<te % %e >ntr! Ci"e-e. Semnifi aia, onin!t!l arat Ciar "rin a ea%ta n! a aA!n% >n la forma infinit, nBa aA!n% >n % fie !no% !t <i % %e !noa% "e %ine, a %"irit liber. Conin!t!l e%te n!mai -e!l ab%tra t al g?n$irii "!re, a$i o n-!in tre -e!, n-!in are %e -bate fr o$iCn <i fr %B<i g%ea% "a ea, $e la o fig!rare la alta, i n! ><i "oate atinge inta. (). S., 241) Cellalt fel $e ne"otri#ire >n%, >ntre I$ee <i fig!rare, on%t >n a eea forma infinit, %!bie ti#itatea, n! e%te a >n ellalt eHtrem $oar "er%onalitate %!"erfi ial, i eea e e%te mai interior, iar -e!l e%te !no% !t n! a fiin$ $oar >n !tarea fig!raiei %ale, %a! a %ati%f !t >ntrBo fig!raie eHterioar, i a g%in$!B%e "e %ine n!mai >n %ine, $?n$!B<i a<a$ar n!mai >n %"irit fig!raia %a a$e #at. &rta G romanti G ren!n $e i % >nfi<e-e -e!l a atare, >n fig!raia eHterioar <i "rin miAlo irea fr!m!%eii; ea >nfi<ea- -e!l n!mai bine#oin$ % oboare >n a"ariia eHterioar, iar $i#in!l, a %entiment al interioritii %"irit!ale >n eHterioritate, reia >i e%te $e a eea >ng$!it ai i % a"ar a a i$ental fat $e %emnifi aia ei. (). IS., 240) C! "ri#ire la legt!ra %tr?n% a artei ! religiile, treb!ie % ob%er#m mai "re i% artele fr!moa%e "ot a"arine n!mai a elor religii >n are "rin i"i!l >l on%tit!ie %"irit!alitatea on ret, aA!n% a fi liber >n %ine, $ar >n n! ab%ol!t. 'n religiile >n are I$eea n! %Ba re#elat >n >n $eterminaia ei liber, <i n! e%te !no% !t a atare, %e i#e<te $e%ig!r ne#oia artei, %"re a a$! e la !no<tin, >n int!iie <i fante-ie, re"re-entarea e%enei G ba arta e%te Ciar %ing!r!l organ >n are onin!t!l ab%tra t, li"%it >n %ine $e laritate. N &me%te onf!- $e elemente nat!rale <i %"irit!ale, "oate n-!i % %e a$! la on<tiin. (ar arta a ea%ta e%te "lin $e li"%!ri; >ntr! ?t ea are !n onin!t at?t $e $efe t!o%, <i forma ei e%te im"erfe t; i onin!t!l e%te $efe t!o% "rin a eea el n! are imanent, >n el >n%!<i, forma. Pre-entarea arti%ti "%trea- o lat!r li"%it $e g!%t <i $e %"irit. N 'ntr! ?t interior!l >n%!<i e%te atin% >n $e li"% a %"irit!l!i <i $e i n! are "!terea $e a "tr!n$e liber material!l eHterior, "entr! aBl ri$i a la %emnifi aie <i fig!rare. &rta fr!moa% a, $im"otri#, are $re"t on$iie on<tiinaB$eB%ine a %"irit!l!i liber G a<a$ar on<tiina %!bor$onrii %en%ibil!l!i <i nat!ral!l!i "!r, fa $e %"irit; ea fa e $in %en%ibil <i $in nat!ral ! tot!l n!mai o eH"re%ie a %"irit!l!i; forma intern, %ing!r, %e eHteriori-ea- $oar "e %ine >n%<i. (e a ea%ta %e leag, mai $e"arte, on%i$eraia mai >nalt a"ariia artei e%te %emn!l a"!%!l!i !nei religii legate >n $e eHterioritatea %en%ibil. Toto$at, "r?n$ a $a religiei %!"rema ei tran%fig!rare, eH"re%ie <i %trl! ire, arta a ri$i atBo $ea%!"ra mrginirii %ale. 'n -eitatea %!blim, a rei eH"re%ie o"era $e art a atin%Bo, geni!l arti%t!l!i <i al %"e tatorilor %e g%e<te, ! "ro"ri!l %! %en% <i "ro"ria %a %imire, la %ine, >m" at <i liberat; int!iia <i on<tiina %"irit!l!i liber e%te a%tfel a or$at om!l!i <i atin% $e el. &rta fr!moa% a reali-at, $e "artea ei, eea e a reali-at filo%ofia G "!rifi area %"irit!l!i $e %er#it!te. Religia a eea. 'n are %e i#e<te mai >nt?i ne#oia artei are, to mai $e a eea, >n "rin i"i!l ei !n .$in olo/ li"%it $e g?n$, $e or$in %en%ibil; N I oanele #enerate ! "ietate %!nt Ci"!ri $e i$oli, li"%ite $e fr!m!%ee, tali%mane f toare $e min!ni e %e ra"ort la !n .$in olo/, la o obie ti#itate li"%it $e $!C, <i o%emintele fa a ela<i %er#i i!, %a! Ciar !n!l mai b!n $e ?t a e%te i oane. (ar arta fr!moa% e%te n!mai o trea"t >n liberare, n! >n% <i liberarea %!"rem. +bie ti#itatea G a$e#rat, are %e afl n!mai >n element!l g > nB$ ! 1 ! i, element >n are %ing!r %"irit!l "!r e%te "entr! %"irit, >n are liberarea %e g%e<te >n a ela<i tim" ! #eneraia, li"%e<te <i $in. Fr!mo%!l %en%ibil al o"erei $e art, ! at?t mai m!lt $in a ea %en%ibilitate eHterioar, li"%it $e fr!m!%ee. (). S., 242)

&rta fr!moa% ( a <i religia "ro"rie a e%teia) ><i are #iitor!l ei >n religia a$e#rat. C!"rin%!l mrginit al I$eii %e tran%form >nB<iB"entr! %ine >n !ni#er%alitatea i$enti ! forma infinit,. (e#ine re#elaia; a%tfel >n ?t onin!t!l I$eii are a "rin i"i! $eterminarea inteligenei libere <i e%te a %"irit "entr! %"irit, a %"irit ab%ol!t. (). S., 245) 'n are $i#er%itatea $in %?n!l onin!t!l!i e%te re !no% !t $re"t ne e%ar <i a e%t onin!t ne e%ar e%te re !no% !t a liber. ()ES., 24:) Filo%ofia %e $etermin "rin !rmare $re"t o !noa<tere a ne e%itii onin!t!l!i re"re-entrii ab%ol!te, "re !m <i a ne e%itii ambelor forme, "e $e o "arte a int!iiei ime$iate <i a " o e - i e i %ale, a <i a re"re-entrii a "re%!"o-iie, a re#elaiei obie ti#e <i eHteRi are. C!noa<terea a ea%ta e%te $e i re !noa<terea a e%t!i onin!t <i a formei %ale <i liberarea $e !nilateralitatea formelor, >nlarea a e%tora >n forma ab%ol!t. (). S., 2:3) Con e"t!l a e%ta al filo%ofiei e%te i$eea e %e g?nB$e<te "e %ine, a$e#r!l are <tie ($ie Mi%%en$e OaCrBCeit). (). S., 530) R),I=I& R)V),&TS. FI,+S+FI&. 8tiina a ea%ta e%te !nitatea artei <i a religiei, "rin a eea mo$!l int!iti#, eHterior $!" form, al artei, "ro$! erea ei %!bie ti# <i %"argerea onin!t!l!i %!b%tanial >n m!limea fig!raiilor in$e"en$ente e%te, >n totalitatea religiei G a %e"arare, $e%f<!rat >n re"re-entare, <i miAlo ire a momentelor $e%f<!rate G n! n!mai legat >ntrB!n >ntreg, i <i re!nit >n int!iia %"irit!al %im"l <i a"oi >nlat la g?n$irea on<tient $e %ine. C!noa<terea a ea%ta e%te a%tfel on e"t!l artei <i al religiei, re !no% !t "e alea g?n$irii, on e"t. )ST)TIC&/ INTR+(UC)R) eea e #rem noi % eHaminm e%te arta liber at?t >n e "ri#e<te % o"!l, ?t <i miAloa ele ei. &bia >n a ea%t libertate a %a arta e%te a$e#rat art; ea ><i re-ol# n!mai at!n i %ar ina ei ea mai >nalt ?n$ %Ba %it!at "e %ine >n %fera areBi e%te om!n ! religia <i filo%ofia <i ?n$ ea n! e $e ?t !n mo$ $e a >nfi<a >naintea on<tiinei <i $e a eH"rima $i#in!l, $e a eH"rima ele mai "rof!n$e intere%e ale om!l!i, ele mai !"rin-toare a$e#r!ri ale %"irit!l!i. 'n o"erele $e art <iB a! $e"o-itat "o"oarele re"re-entrile <i int!iiile lor interioare ele mai bogate >n onin!t #aloro%, iar Ceia "entr! >nelegerea >nele" i!nii <i a religiei o $a! a$e%ea artele fr!moa%e, <i la !nele "o"oare eH l!%i# ele. & ea%t menire arta o are om!n ! religia <i filo%ofia, $ar >ntrB!n mo$ eBi e%te "ro"ri!, an!me ea re"re-int >n Ci" %en%ibil <i eea e e%te mai >nalt, a"ro"iin$!Bl a%tfel $e fel!l >n are a"are nat!ra, $e %im!ri <i $e "er e"ie. = > n $ i r e a "tr!n$e >n "rof!n-imea !nei l!mi %!"ra%en%ibile <i o o"!ne mai >nt?i a "e !n $in olo on<tiinei nemiAlo ite <i %en-aiei "re-ente; e%te libertatea !noa<terii "rin g?n$ire are %e eliberea- "e %ine $e a e%t $in oa e n!mit realitate <i mo$ finit $e a fi. (ar a ea%t r!"t!r >n are %e angaAea- %"irit!l el <tie >n a ela<i tim" %Bo <i #in$e e; %"irit!l reea- $in %ine >n%!<i o"erele artelor fr!moa%e a "rimi interme$iari on iliatori >ntre eea e e%te "!r eHterior, %en%ibil, tre tor <i !getarea "!r, >ntre nat!r, realitate mrginit, <i infinita libertate a g?n$irii on e"t!ale. ()., I. 12B15) fr!mo%!l ><i are i-#or!l #ieii %ale >n a"aren. (ar a"arena >n%<i ine >n Ci" e%enial $e e%en; a$e#r!l nBar fi $a el nBar "rea <i a"rea, $a el nBar fi "entr! ine#a, "entr! %ine >n%!<i, ?t <i "entr! %"irit >n general. C i ! a$e#rat real e%te n!mai eea e eHi%t >n %ine <i "entr! %ine, eea e e %!b%tanial >n nat!r <i >n %"irit, eea e ne>n$oielni ><i onfer %ie<i "re-en <i eHi%ten on ret, $ar rm?ne >n !"rin%!l a e%tei eHi%tene eea e e >n %ine <i "entr! %ine, <i n!mai >n Ci"!l a e%ta e%te ! a$e#rat real. Ceea e arta % oate >n e#i$en <i fa e % a"ar e%te to mai a i!nea $eterminat a a e%tor "!teri !ni#er%ale. 8i >n l!mea inteBrioiar <i eHterioar obi<n!it a"are, $e%ig!r, e%enialitatea, $ar >n forma !n!i Cao% $e a i$entaliti, % Cilo$it $e tre mo$!lB nemiAlo it al %en%ibil!l!i <i $e tre eea e a! arbitrar %trile, >nt?m"lrile, ara terele et . &rta

>nlt!r a"arena <i >n<el i!nea a e%tei l!mi rele <i tre toare $in onin!t!l #aloro% <i #eri$i al fenomenelor, $?n$!Ble a e%tora o realitate %!"erioar, n% !t $in %"irit. Prin !rmare, ! tot!l $e"arte $e a fi %im"le a"arene, treb!ie % atrib!im fenomenelor artei o realitate %!"erioar <i o eHi%ten mai a$e#rat $e ?t realitii obi<n!ite. Tot at?t $e "!in treb!ie on%i$erate "l%m!irile artei a a"aren >n<eltoare, om"ar?n$!Ble ! eH"!nerile mai #eri$i e ale i%toriografiei. (eoare e ni i i%toriografia n! are a element al $e% rierilor %ale eHi%tena nemiAlo it, i r%fr?ngerea %"irit!al a a e%teia, $ar onin!t!l ei rm?ne >m"o#rat ! >ntreaga a i$entalitate a realitii obi<n!ite <i ! ale ei >nt?m"lri, om"li aii <i in$i#i$!aliti, >n tim" e o"era $e art ne "!ne >n fa "!terile #e<ni e are a ionea- >n Ci" $eterminant >n i%torie, f ?n$ ab%tra ie $e tot a e%t a e%ori! al nemiAlo it!l!i "re-ent %en%ibil <i $e a"arenele l!i li"%ite $e on%i%ten. (a >n% mo$!l $e a"ariie a formelor arti%ti e e%te n!mit amgire >n om"araie ! g?n$irea filo%ofi , ! "rin i"iile religioa%e <i morale, fr >n$oial forma $e a"ariie "e are !n onin!t oare are o "rime<te >n $omeni!l g?nB$irii e%te realitatea ea mai #eritabil; tot!<i, om"arat ! a"arena nemiAlo itei eHi%tene %en%ibile <i ! a eea a i%toriografiei, a"arena artei are a#antaA!l ea an!n "rin ea >n%<i e#a %"irit!al <i trimite $e la %ine la a e%t e %"irit!al, are treb!ie % aA!ng "rin ea % fie re"re-entat, >n tim" e, $im"otri#, fenomen!l nemiAlo it n! %e >nfi<ea- "e %ine >n%!<i a il!-ori!, i, $in ontra, %e "re-int a eea e e real <i a$e#rat, ! toate , la el, eea e e a$e#rat e%te "tat $e %en%ibil!l nemiAlo it <i a% !n% $e a e%ta. S oara tare a nat!rii <i a l!mii obi<n!ite fa e a %"irit!l % "tr!n$ ! mai mare gre!tate "?n la i$ee $e ?t fa a e%t l! r! o"erele artei. & !m >n%, $a , "e $e o "arte, noi a or$m arfei a ea%t >nalt "o-iie, %!ntem ne#oii, "e $e alt "arte, % notm toto$at arta n! e tot!<i ni i $!" onin!t, ni i $!" form mo$!l el mai >nalt <i ab%ol!t $e a a$! e la on<tiina %"irit!l!i a$e#ratele l!i intere%e. C i to mai $in a!-a formei %ale e%te limitat <i arta la !n onin!t $eterminat. N!mai o an!mit %fer <i trea"t a a$e#r!l!i "oate fi "re-entat >n element!l o"erei $e art; treb!ie % in $e $eterminaia "ro"rie a a e%t!i a$e#r "arti !laritatea $e a %e tra$! e >n elemente %en%ibile <i $e aB<i "!tea fi %ie<i a$e #at >n a e%tea %"re a fi !n onin!t a!tenti "entr! art, !m e a-!l, $e eHem"l!, la -eii. )lini. (im"otri#, eHi%t a"oi o form $e !"rin$ere mai a$?n a a$e#r!l!i, >n are a e%ta n! mai e at?t $e >nr!$it <i "rieteno% ! %en%ibil!l "entr! a "!tea fi "rimit <i eH"rimat >n mo$ a$e #at $e a e%t material. 'n a ea%t ategorie intr on e"ia re<tin a a$e#r!l!i <i >nainte $e toate %"irit!l l!mii noa%tre $e a-i, %a! mai "re i% al religiei noa%tre <i al !lt!rii noa%tre raionale, are a"are %it!at $in olo $e trea"ta "e are arta on%tit!ie el mai >nalt mo$ $e a fi on<tient $e ab%ol!t. Fel!l "arti !lar al "ro$! iei arti%ti e <i al o"erelor ei n! ne mai %ati%fa e ne#oile ele mai >nalte. Noi am $e"<it %tarea $e a mai "!tea #enera <i a$ora o"erele $e art a "e ni<te $i#initi, im"re%ia "e are ele o fa e%te mai tem"erat $e refleHie <i eea e ele tre-e% >n noi are ne#oie $e o "iatr $e >n er are %!"erioar <i $e o altfel $e e#al!are. C!getarea <i refleHia a! $e"<it artele fr!moa%e. ()., I, 13, 15B11) arta <i o"erele ei, a !nele e a! l!at na<tere $in %"irit fiin$ reate $e el, %!nt ele >n%ele $e nat!r %"irit!al, $e<i "l%m!irea lor >mbra a"arena %en%ibilitii <i infiltrea- >n %en%ibil %"irit!l. S!b a e%t ra"ort, arta %t mai a"roa"e $e %"irit <i $e g?n$irea l!i $e ?t %t nat!ra "!r eHterior <i li"%it $e %"irit; >n "ro$!%ele artei %"irit!l are $eBa fa e n!mai ! eea e e%te al %!. ()., I, 14B1:) I())& FRU6+SU,UI &RTISTIC S&U I()&,U,, Po-iia artei fa $e realitatea finit <i fa $e religie <i filo%ofie i$e ea ab%ol!t. )%te %"irit, <i an!me n! %"irit!l finit ! "reo !"rile l!i mrginite, i %"irit!l !ni#er%al, infinit <i ab%ol!t, are $etermin $in %ine >n%!<i e e >ntrB a$e#r a$e#r!l. S"irit!l ab%ol!t treb!ie toto$at on e"!t <i a a ti#itate ab%ol!t <i, "rin a ea%ta, a a!to$ifereniere >n %ine >n%!<i. 'n%!<i ab%ol!t!l $e#ine obie t al %"irit!l!i, >ntr! ?t %"irit!l "<e<te "e trea"ta on<tiinei, $ifereniin$!B%e >n %ine a !n!l are !noa<te <i, >n faa

a e%t!ia, a obie t ab%ol!t al !noa<terii. ()., I, 133B131) fr!mo%!l arti%ti n! e ni i i$e ea logi , !get!l ab%ol!t a<a !m %e $e-#olt a e%ta >n element!l "!r al g?n$irii, <i, in#er%, n! e%te ni i i$eea nat!ral, i fr!mo%!l artei a"arine $omeni!l!i %"irit!l!i, fr a, tot!<i, % %e o"rea% la !no<tinele <i fa"tele %"irit!l!i finit. 'm"ria artelor fr!moa%e e%te im"eri!l % " i r iBt!l!i ab%ol!t. &i i n! "!tem $e ?t % in$i m a e e % t a e a-!l; $o#a$a <tiinifi %e afl >n %ar ina $i% i"linelor filo%ofiei "remergtoare; >n %ar ina ,ogi ii, al rei onin!t e%te i$eea ab%ol!t a atare, a filo%ofiei nat!rii a filo%ofie a %ferelor finite ale %"irit!l!i; fiin$ >n a e%te <tiine treb!ie, % %e arate !m, onform "ro"ri!l!i ei on e"t, i$eea logi are % %e on#ertea% <i >n eHi%ten a nat!rii, <i a"oi !m treb!ie ea % %e elibere-e $in a ea%t eHterioritate %"re a $e#eni %"irit <i !m, ie<in$ $in finitatea a e%t!ia, % %e elibere-e >n o $at "entr! a $e#eni %"irit!l >n #e<ni ia <i a$e#r!l l!i. (in a e%t "!n t $e #e$ere, are %e "otri#e<te artei elei mai >nalte <i ! a$e#rat $emne, reie%e $e >n$at lim"e$e ea a"arine a el!ia<i $omeni! r!ia >i a"arin <i religia <i filo%ofia. 'n toate %ferele %"irit!l!i ab%ol!t, %"irit!l %e eliberea- $e limitele >ng!%te ale eHi%tenei %ale, >ntr! ?t $in on$iiile >nt?m"ltoare ale #ieii %ale l!me<ti <i $in %fera % o"!rilor <i intere%elor %ale mrginite el %e $e% Ci$e "entr! on%i$erarea <i >nf"t!irea eHi%tenei %ale >n %ine <i "entr! %ine. ()., I, 130) + !"?n$!B%e ! a$e#r!l a obie t ab%ol!t al on<tiinei, <i arta a"arine %ferei ab%ol!te a %"irit!l!i <i, $in a e%t moti#, ea %e afl, >n eea e "ri#e<te onin!t!l ei, "e !n!l <i a ela<i teren ! religia G >n %en%!l mai %"e ial al !#?nt!l!i G "re !m <i ! filo%ofia. &#?n$ a ea%t egalitate $e onin!t, ele trei regn!ri ale %"irit!l!i ab%ol!t %e $eo%ebe% n!mai "rin formele >n are ele >nfi<ea- on<tiinei obie t!l lor, a$i ab%ol!t!l. ()., I, 134B13:) Prima form a a e%tei !"rin$eri a %"irit!l!i ab%ol!t, n.N. )%te o !noa<tere nemiAlo it <i to mai $e a eea !noa<tere %en%ibil, o !noa<tere >n forma <i fig!ra %en%ibil!l!i <i obie ti#!l!i >n%!<i, !noa<tere "rin are ab%ol!t!l e%te "er e"!t $e int!iie <i $e %entiment. & $o!a form e a"oi on<tiina areB<i re"re-int %"irit!l ab%ol!t, <i, >n %f?r<it, a treia ete g?n$irea liber a %"irit!l!i ab%ol!t. Forma int!iiei %en%ibile a"arine artei, >ntr! ?t arta >nfi<ea- "entr! on<tiin a$e#r!l >n forma "l%m!irii %en%ibile, <i an!me a !nei "l%m!iri %en%ibile are >n >n%<i a ea%t a"ariie a %a "o%e$ !n >nele% mai >nalt <i o %emnifi aie mai a$?n , fr % a!te tot!<i, ! aA!tor!l me$i!l!i %en%ibil, % fa %e%i-abil on e"t!l a atare, a$i >n !ni#er%alitatea l!i; i to mai !nitatea a e%t!ia ! fenomen!l in$i#i$!al e%te e%ena fr!mo%!l!i <i a "ro$! erii l!i $e tre art. (ar !n$e arta eHi%t >n forma ei ea mai $e%#?rB<it, a olo to mai e a >n mo$!l %! fig!rat onine fel!l $e eH"!nere el mai e%enial <i mai ore%"!n-tor !"rin%!l!i a$e#r!l!i. &%tfel, $e eHem"l!, la gre i arta a fo%t ea mai >nalt form >n are "o"or!l ><i re"re-enta -eii <i >n are el ><i "ro !ra on<tiina a$e#r!l!i. (e a eea, "reoii <i arti<tii gre ilor a! $e#enit reatorii -eilor lor, a$i arti<tii iBa! $at nai!nii elene re"re-entare "re i% $e%"re a ti#itatea <i #iaa $i#in!l!i, $e i onin!t!l $eterminat al religiei %ale. 8i an!me a e%t l! r! n! %Ba >nf"t!it >n fel!l a e%te re"re-entri <i >n#t!ri ar fi eHi%tat $eAa >naintea "oe-iei >n forme ab%tra te ale on<tiinei, a "ro"o-iii religioa%e generale <i a $eterminaii ale g?n$irii "e are arti<tii leBar fi >mbr at $oar !lterior >n imagini <i leBar fi >m"o$obit >n Ci" eHterior ! $e or!l "oe-iei, i mo$!l $e "ro$! ie arti%ti era $e a<a nat!r, >n ?t "oeii gre i n! era! >n %tare % elabore-e eea e fierbea >n ei $ e e > t >n a ea%t form a artei <i G a "oe-iei. (ar, $!" !m arta, >n nat!r <i >n $omenile finite ale #ieii, are e#a e o "re e$e, tot a%tfel G eHi%t <i e#a e #ine $!" ea, a$i o %fer are, la r?n$!l ei, $e"<e<te mo$!l $e a on e"e <i $e a re"re-enta ab%ol!t!l "e areBl "o%e$ arta; $eoare e arta are >n >n %ine >n%<i o limit, <i $e a eea ea tre e >n forme mai >nalte ale on<tiinei. & ea%t limitare $etermin <i

"o-iia "e are %!ntem obi<n!ii % iBo atrib!im artei >n #iaa noa%tr $e a-i. Pentr! noi arta n! mai tre e $re"t mo$el %!"rem >n are ><i "ro !r eHi%ten a$e#r!l. 'n general, g?n$irea %Ba ri$i at $eAa $e tim"!ri! >m"otri#a artei a re"re-entare on reti-atoare a $i#in!l!i; $e eHem"l!, la e#rei <i la maCome$ani, ba Ciar <i la gre i, !n$e Platon %Ba o"!% "!terni -eilor l!i Domer <i De%io$. C! "rogre%!l !lt!rii, la ori e "o"or a"are >n general o e"o >n are arta trimite $in olo $e ea >n%<i. &%tfel, $e eHem"l!, elementele i%tori e ale re<tini%m!l!i, a"ariia l!i Dri%to%, #iaa <i moartea l!i a! oferit artei, <i >n$eo%ebi "i t!rii, $iferite o a-ii $e a %e $e-#olta, <i bi%eri a >n%<i a aA!tat %a! a l%at a arta % $e#in mare. C?n$ >n% im"!l%!l !noa<terii <i al er etrii <i ne#oia !nei %"irit!aliti interioare a! a$!% ! ele Reforma, %Ba er!t a re"re-entarea religioa% % ren!ne la element!l %en%ibil, fiin$ re on$!% la intimitatea %!flet!l!i <i la interioritatea g?n$irii. 'n fel!l a e%ta, a el $!" art menionat mai %!% on%t >n fa"t!l %"irit!l!i >i e%te inerent ne#oia %B<i g%ea% m!l!mirea n!mai >n "ro"ri!l %! interior a a$e#rat form a a$e#r!l!i. 'n >n e"!t!rile ei, arta mai la% % %!b-i%te mi%terio%!l, "re%imirea "lin $e taine, $orina ne$efinit, a ea%ta "entr! "l%m!irile ei n! <iBa! eH"!% >n "e $e"lin tot onin!t!l lor "entr! int!iia e %e %"riAin "e imagini. (ar ?n$ onin!t!l om"let a fo%t >nfi<at >n >ntregimeB>n forme arti%ti e, %"irit!l, are "ri#e<te mai $e"arte, %e re>ntoar e $e la a ea%t obie ti#itate >n interior!l %!, re%"ing?n$Bo $e la %ine. Un a%tfel $e tim" e%te el >n are trim a !m. P!tem %"era, fr >n$oial, arta %e #a $e-#olta <i "erfe iona tot mai m!lt, forma ei a >n etat >n% $e a mai fi ne#oia %!"rem a %"irit!l!i. (e i, "rim!l $omeni! are $e"<e<te >m"ria artei e%te religia. Religia are re"re-entarea a form a on<tiinei %ale, >ntr! ?t ab%ol!t!l e tran%ferat $in obie ti#itatea artei >n interioritatea %!bie t!l!i, fiin$ $at a !m "entr! re"re-entare >n mo$ %!bie ti#, a%tfel >n ?t inima <i %!flet!l, <i >n general %!bie ti#itatea interioar, $e#in moment "rin i"al. 'n %f?r<it, a treia form a %"irit!l!i ab%ol!t e%te i 1 o - of i a. Ca ea mai "!r form a !noa<terii treb!ie % fie re !no% !t g?n$irea liber >n are <tiina $e#ine on<tient $e a ela<i onin!t, $e#enin$ "rin a ea%ta el mai %"irit!al !lt, are, "rin g?n$ire %i%temati , ><i >n%!<e<te <i >nelege eea e altfel e%te n!mai onin!t al %entiment!l!i %!bie ti# %a! al re"re-entrii. 'n Ci"!l a e%ta, >n filo%ofie %!nt !nite ele $o! lat!ri ale artei <i ale religiei; obie ti#itatea artei, are ai i <iBa "ier$!t, $e%ig!r, %en%ibilitatea eHterioar, $ar % Cimb?n$Bo ontra formei g?n$irii, <i %!bie ti#itatea religiei, are e "!rifi at, $e#enin$ %!bie ti#itate a g > n $ i r i i, fiin$ , "e $e o "arte, e %!bie ti#itatea ea mai intim <i mai "ro"rie, iar a$e#rat!l g?n$, i$eea, e%te, "e $e alt "arte, !ni#er%alitatea ea mai %!b%tanial <i mai obie ti#, !ni#er%alitate are n!mai >n g?n$ire %e "oate !"rin$e "e %ine >n "ro"ria %a form. ()., I, 13:B110) (IVI*IUN) onin!t!l artei e%te i$eea, iar forma ei, "l%m!irea %en%ibil, fig!rat. &rta treb!ie % >mbine a e%te $o! lat!ri >n liber <i on iliat totalitate. Prima $etermiBnaie/ in l!% ai i e%te erina a a el onin!t are !rmea- % fie re"re-entat arti%ti , % %e arate >n el >n%!<i a"abil $e a fi re"re-entat arti%ti . & $o!a erin, are $eri# $in "re e$enta, "ri#e<te onin!t!l artei. Se ere a a e%ta % n! fie e#a >n %ine >n%!<i ab%tra t, <i an!me n! >n %en%!l a e%t onin!t treb!ie % fie n!mai %en%ibil <i on ret >n o"o-iie ! eea e e %"irit!al <i g?n$it, a e%ta $in !rm l!at ! %emnifi aia $e %im"l! <i ab%tra t. 'n al treilea r?n$, $a !n!i onin!t #eritabil, <i >n on%e in on ret, treb!ie %Bi ore%"!n$ o form <i o "l%m!ire %en%ibil, a ea%ta, la r?n$!l ei, treb!ie % fie tot e#a ! $e%#?r<ire on ret <i in$i#i$!al, e#a %ing!lar. Fa"t!l on ret!l re#ine ambelor lat!ri ale artei G a$i at?t onin!t!l!i, ?t <i formei >n are a e%ta e >nfi<at G e%te to mai "!n t!l >n are ambele oin i$ <i ><i ore%"!n$, re i"ro , a<a !m, $e eHem"l!, fig!ra nat!ral a or"!l!i

omene% e%te !n on ret %en%ibil >n %tare % >nfi<e-e %"irit!l >n %ine on ret <i % %e arate a$e #at a e%t!ia. ()., I. 91B99) (ar !m arta are %ar ina % >nfi<e-e i$eea "entr! int!iia nemiAlo it >n form %en%ibil, <i n! >n forma g?n$irii <i a %"irit!alitii "!re >n general, <i !m a ea%t >nfi<are ><i are #aloarea <i merit!l >n ore%"on$ena <i !nitatea ambelor lat!ri, a$i >n ore%"on$ena <i !nitaBtea i$eii ! forma ei, >nalta #aloare <i eH elena !nei o"ere $e art, reali-at onform on e"t!l!i ei, #a $e"in$e $e gra$!l $e !nitate interioar >n are a"ar onto"ite !na >n alta i$eea <i forma. F!n$ament!l $i#i-i!nii "entr! <tiina artei re-i$ >n a e%t "!n t al a$e#r!l!i %!"erior, %"irit!alitate "e are <iBa ?<tigatBo "l%m!irea arti%ti a$e #at on e"t!l!i %"irit!l!i. (eoare e, >nainte $e a aA!nge la a$e#rat!l on e"t al e%enei %ale ab%ol!te, %"irit!l treb!ie % trea "rinBtrB o %! e%i!ne $e tre"te, >ntemeiat >n >n%!<i a e%t on e"t, iar a e%tei $e%f<!rri a onin!t!l!i "e are %"irit!l <iBo $ >i ore%"!n$e, legat nemiAlo it $e ea, o %! e%i!ne a formelor artei, forme "rin are %"irit!l, a %"irit arti%ti , $e#ine on<tient $e %ine >n%!<i. ()., I, 94B9:) Con%i$erat >n% >n an%ambl!l ei, <tiina noa%tr %e >m"arte >n trei "ri "rin i"ale: In"rim!lr?n$, a#em o "arte gen e r a 1 a. & ea%t "arte are a obie t <i onin!t al ei, "e $e o "arte, i$eea general a fr!mo%!l!i arti%ti a i $ e a 1, "re !m <i ra"ort!l mai a"ro"iat al a e%t!ia ! nat!ra, "e $e alt "arte, ra"ort!l i$eal!l!i ! "ro$! ia arti%ti %!bie ti#. 'n al $oilea r?n$, $in on e"t!l fr!mo%!l!i arti%ti %e $e-#olt o "arte "arti !lar, >ntr! ?t $eo%ebirile e%eniale onin!te >n a e%t on e"t %e $e%f<oar >ntrBo %! e%i!ne $e tre"te ale formelor "arti !lare $e "l%m!ire arti%ti . 'n al treilea r?n$, a#em o !ltim "arte, >n are treb!ie % eHaminm in$i#i$!ali-area fr!mo%!l!i, arti%ti , >ntr! ?t arta tre e la reali-area %en%ibil a reaiilor %ale, >n Ceg?n$!B%e >ntrB !n %i%tem al artelor "arti !lare <i al gen!rilor <i %"e iilor lor. & !m, >n eea e "ri#e<te "rima <i a $o!a "arte, "entr! a fa e inteligibil eea e !rmea-, treb!ie % reamintim >n$at i$eea, a fr!mo% arti%ti , n! e%te i$eea a atare, i$eea a<a !m treb!ie %Bo on ea" a ab%ol!t ,ogi a metafi-i , i e%te i$eea >ntr! ?t a "rimit forma realitii <i a intrat ! a ea%t realitate >ntrBo !nitate nemiAlo it a$e #at. C i i$eea a atare e%te, fr >n$oial, >n%!<i a$e#r!l >n %irie <i "entr! %ine, $ar e a$e#r!l n!mai onform generalitii l!i >n neobie ti#ate, >n tim" e i$eea a fr!mo% arti%ti e%te i$eea ! $eterminarea mai "re i% $e a fi >n Ci" e%enial realitate in$i#i$!al, "re !m <i o "l%m!ire in$i#i$!al a realitii ! $e%tinaia $e a l%a % a"ar >n %ine >n Ci" e%enial i$eea. Prin a ea%ta e%te $eAa form!lat erina a i$eea <i "l%m!irea ei >n form $e realitate on ret treb!ie % fie om"let a$e #ate !na alteia. &%tfel on e"!t, i$eea a realitate "l%m!it onform on e"t!l!i %! e%te i$eal!l. ()., I. 9:B43) FRU6+SU, &RTISTIC (general!l) Pentr! noi on e"t!l fr!mo%!l!i <i al artei e%te o "re%!"o-iie $at $e %i%tem!l filo%ofi . ()., I, 21) I. )ST)TIC&, )ST)TICI)NI. 8TIINU& ()SPR) &RT& obie t!l ei al e%teti ii; n.N. )%te >ntin%a >m"rie a fr!mo%!l!i; mai eHa t: $omeni!l ei e%te arta, <i an!me artele fr!moa%e. &$e#rata eH"re%ie are "oate %er#i $e n!me <tiinei noa%tre e%te: .filo%ofia artei/ <i, mai eHa t, .filo%ofia artelor fr!moa%e/. ()., I, 9) Fr!m!%eea. N! e $e ?t !n an!mit mo$ al eHteriori-rii <i re"re-entrii a$e#r!l!i, <i $in a e%t moti#, e%te a e%ibil g?n$irii are o"erea- ! on e"t!l, e $e% Ci% ab%ol!t "e toate lat!rile ei, ?n$ e%te >ntrBa$e#r >narmat ! "!terea on e"t!l!i. ()., I, ::) (e ai i reie%e nemiAlo it ! "ri#ire la onin!t artele fr!riioa%e n! "ot $i#aga, e$?n$ !nei imaginaii %lbati e <i li"%ite $e firm, fiin$ a e%te intere%e %"irit!ale %tabile% "entr!

onin!t!l lor "!n te $e re"er $eterminate, ori ?t $e #ariate <i $e ine"!i-abile ar fi formele <i "l%m!irile artei. & ela<i l! r! e #alabil <i "entr! formele >n%e<i. Ni i a e%tea n! %!nt l%ate "e %eama %im"lei >nt?m"lri. N! ori e "l%m!ire e%te a"abil % fie eH"re%ie <i >nfi<are a menionatelor intere%e, % le in or"ore-e >n %ine <i % le re$ea, i !n onin!t $eterminat .><i $etermin <i forma are i %e "otri#e<te. 8i >n "ri#ina a ea%ta %!ntem $e i >n %tare % ne orientm raional >n ma%a >n a"aren $e ne !"rin% a o"erelor <i formelor arti%ti e. Prin !rmare,. &rtele fr!moa%e ni i n! %!nt ne$emne $e a fi %t!$iate <tiinifi , <i ni i tratarea filo%ofi n! e%te in a"abil % !noa% e%ena artelor fr!moa%e. ()., I, 1:B03) 'n a e%t $omeni! al artei, n.n., reg!lile n! onin $e ?t generaliti li"%ite $e "re i-ie. &b%tra te, $!" onin!t!l lor, a%tfel $e reg!li, >n "retenia lor $e a fi >n %tare % !m"le on<tiina arti%t!l!i, %e $o#e$e% a fi ab%ol!t in a"abile $e a<a e#a, >ntr! ?t "ro$! ia arti%ti n! e%te a ti#itate formal $e%f<!rat onform !nor "re% ri"ii "re i%e, $ate, i, a a ti#itate %"irit!al, ea treb!ie % elabore-e $in %ine >n%<i <i % >nfi<e-e >naintea int!iiei %"irit!ale ! tot!l alt onin!t, mai bogat, <i forme in$i#i$!ale mai !"rin-toare. ()., I, 20) $in a!-a nat!rii %ale >n a ela<i tim" material <i in$i#i$!al, o"era $e art %e na<te >n Ci" e%enial $in on$iiile "arti !lare ele mai $i#er%e, $e are in ! $eo%ebire tim"!l <i lo !l na<terii ei, a"oi in$i#i$!alitatea $eterminat a arti%t!l!i <i mai ale% $e-#oltarea teCni la are a aA!n% arta. Pentr! int!irea <i !noa<terea "re i%, ba Ciar "entr! g!%tarea !n!i "ro$!% arti%ti , e%te in$i%"en%abil % %e in %eama $e toate a e%te lat!ri, $e are %e o !" !no% torii ! $eo%ebire, iar a ea%t ontrib!ie a lor treb!ie "rimit ! m!l!miri. 'ntr! ?t a ea%t er!$iie e%te, $e%ig!r, >n$re"tit % fie %o otit e%enial, tot!<i n! e #oie a a !m ea % fie on%i$erat $re"t !ni !l <i %!"rem!l l! r! im"ortant >n ra"ort!l "e are <iBl $ %"irit!l fa $e o o"er $e art <i fa $e art >n general. C i er!$iia %e "oate o"ri la !noa<terea !nor lat!ri "!r eHterioare, la a%"e t!l teCni , i%tori et , al o"erei $e art G a ea%ta fiin$ a"oi lat!ra ei $efe t!oa% G <i e#ent!al % n! bn!ia% "rea m!lt ori Ciar % n! <tie nimi "ri#itor la a$e#rata nat!r a o"erei $e art. 6ai m!lt: ea "oate $e"re ia #aloarea !nor on%i$eraii mai "rof!n$e, >n om"araie ! !no<tinele "!r "o-iti#e, teCni e <i i%tori e, $ar tot!<i <i at!n i er!$iia, ?n$ e%te a!tenti , inte<te %"re !no<tine <i temei!ri "re i%e, "re !m <i %"re form!larea !nor a"re ieri re-onabile, fa"t Ag are %e leag <i $i%tingerea mai eHa t a $i#er%elor lat!ri G $e<i >n "arte eHterioare G ale. Unei o"ere $e art, "re !m <i e#al!area a e%teia. ()., I, 53B51) Pe $e o "airte, #e$em <tiina artei o !"?n$!B%e, oare !m n!mai $in eHterior, ! o"erele #eritabile ale artei, >n<iBr!in$!Ble !na l?ng alta >n #e$erea i%toriei artelor, f ?n$ on%i$eraii $e%"re o"erele $e art eHi%tente, on%i$eraii e !rmea- % f!rni-e-e "!n tele $e #e$ere generale "entr! a"re ierea lor riti , "re !m <i "entr! reaia arti%ti . Pe $e alt "arte, #e$em <tiina $e$i ?n$!B%e in$e"en$ent, "entr! %ine, !getrii a%!"ra fr!mo%!l!i <i "ro$!B ?n$ n!mai generaliti are n! ating o"era $e art >n eea e are ea "ro"ri!, a$i o filo%ofie ab%tra t a fr!mo%!l!i./ 1. 'n e "ri#e<te "rim!l mo$ $e a "ro e$a, are ar). Ca "!n t $e "le are em"iri !l, a e%t mo$ e%te $r!m!l ne e%ar "entr! el e g?n$e<te % $e#in er!$it >n ale artei. &). Prima erin e%te % !no<ti "re i% $omeni!l imen% al o"erelor $e art in$i#i$!ale anti e <i mo$erne, o"ere $e art are >n "arte a! "ierit $eAa, >n "arte a"arin !nor ri %a! ontinente >n$e"rtate <i "e are #itregia %orii leBa r"it #e$erii $ire te. 8i a"oi, fie are o"er $e art a"arine tim"!l!i %!, "o"or!l!i %!, me$i!l!i %!, <i $e"in$e $e re"re-entri <i % o"!ri G i%tori e "arti !lare %a! $e alte re"re-entri <i % o"!ri, $in are a!- er!$iia >n materie $e art ere $e a%emenea <i o mare bogie $e !no<tine i%tori e, <i an!me toto$at !no<tine foarte %"e iale <i, >ntr! ?t to mai nat!ra in$i#i$!al a o"erei $e art %e refer la eea e e%te in$i#i$!al,

er?n$, "entr! a fi >nelea% <i eH"li at, % %e in %eama $e eea e are %"e ifi . J). & e%te "!n te $e #e$ere >n% on%tit!ie, la fel a la alte <tiine are a! !n >n e"!t em"iri , riterii <i "ro"o-iii generale, iar >n generali-area formal, <i mai larg, teoriile artelor. &%tfel, $e eHem"l!, Poeti a l!i &ri%totel, a r!i teorie $e%"re trage$ie "re-int <i a !m intere%; iar <i mai "re i% $intre % rierile elor mai #e Ci &r% "oeti a a l!i Dorai! <i % rierea l!i ,ongin $e%"re %!blim ne "ot $a o i$ee general $e%"re fel!l !m era m?n!it o a%tfel $e teoreti-are. (eterminaiile generale e era! ab%tra%e treb!ia! % aib >n$eo%ebi #aloare $e "re% ri"ii <i reg!li >n onformitate ! are, mai ale% >n e"o i $e $e a$en a "oe-iei <i artei, treb!ia! "ro$!%e o"erele $e art. Tot!<i a e<ti me$i i ai artei "re% ria! "entr! #in$e area a e%teia reete <i mai "!in %ig!re $e ?t "re% ria! eilali me$i i "entr! re%tabilirea %ntii. Referitor la teoriile $e a e%t fel, #rea! $oar % note- , $e<i >n e "ri#e<te amn!ntele, ele onin m!lte l! r!ri in%tr! ti#e, ob%er#aiile lor a! fo%t, tot!<i, ab%tra%e $intrB!n er foarte limitat $e obie te $e art, on%i$erate to mai a fiin$ ele a!tenti fr!moa%e, are >n% n! !"rin$ea! $e ?t o %fer >ng!%t a $omeni!l!i artei. Pri#ite "e alt lat!r, a%tfel $e $eterminri %!nt >n "arte refleHii foarte banale, are, $at fiin$ generalitatea lor, n! merg "?n la % oaterea >n e#i$en a "arti !lar!l!i, l! r! are are >n% o im"ortan $eo%ebit. &%tfel, .!%Bmenionata % riere a l!i Dorai! e%te "lin $e atare refleHii, fiin$ $e%ig!r to mai $in a e%t moti# o arte "entr! toi, $ar are, Ciar "entr! a ea%ta, onine m!lte l! r!ri e n! %"!n nimi . Un alt obie ti# al a e%tor % rieri n! on%ta >n % o"!l eH"li it $e a a iona $ire t a%!"ra "ro$! erii !nor o"ere $e art a!tenti e, i ele manife%ta! intenia a, "rin a%tfel $e teorii, % forme-e A!$e ata >n a"re ierea o"erelor $e art <i >n general g!%t!l; >n a ea%t "ri#in )lement% of riti i%m a l!i Dome, % rierile l!i Jatte!r <i Intro$! erea >n <tiinele fr!moa%e a l!i Ramler a! fo%t "e tim"!l lor o"ere m!lt itite. Rm?ne >n% "entr! tot$ea!na #alabil fa"t!l fie are om a"re ia- o"erele $e art %a! ara terele, a i!nile %a! e#enimentele "e m%!ra #e$erilor %aAe <i a %tr! t!rii %ale %!flete<ti <i, !m amintita !lti#are a g!%t!l!i n! %e referea $e ?t la eea e e%te eHterior <i ne om"let, <i >n afar $e a ea%ta ni i "re% ri"iile %ale n! <i le % otea $e ?t $intrB!n er >ng!%t $e o"ere arti%ti e <i $intrBo !lt!r limitat a intele t!l!i <i %!flet!l!i, %fera ei era in%!fi ient <i in a"abil % "rin$ eea e e%te interior <i a$e#rat <i % agerea% o Ci!l "entr! !"rin$erea a e%t!i interior <i a a e%t!i a$e#r. C) 6aniera mai #e Ce a a e%tei teoreti-ri, "re !m <i a eea a menionatelor reg!li "ra ti e, a fo%t $at Cotr?t la o "arte $eAa <i >n =ermania G >n$eo%ebi "rin a"ariia !nei "oe-ii ! a$e#rat #ii G iar $re"t!l geni!l!i, o"erele l!i <i efe tele a e%tora a! fo%t re !no% !te a #alabile ontra "reteniilor $e"la%ate ale mai %!% amintitelor legiti <i "oto"!ri $e teorii. (in a e%te temelii ale !nei arte a!tenti e, %"irit!ale, "re !m <i $in re e"tarea ei %im"ateti <i $in "tr!n$erea ei, a! l!at na<tere a"a itatea <i libertatea $e a g!%ta <i re !noa<te marile o"ere $e art eHi%tente $e m!lt ale l!mii mo$erne, ale e#!l!i me$i! %a! ale !nor "o"oare ! tot!l %trine $e anti Citi ($e eHem"l!, o"erele $e art in$iene), o"ere are, $in a!-a #e Cimii lor %a! a naionalitii lor %trine, "o%e$, $e%ig!r, "entr! noi o lat!r %tranie, $ar are, ! tot ara ter!l lor %trani!, !"rin$ !n onin!t #aloro%, om!n t!t!ror oamenilor, <i "e are n!mai "reA!$e ile teoriei a! fo%t >n. %tare % "!n "e etea $e "ro$! ii ale !n!i "ro%tBg!%t barbar. & ea%t re !noa<tere general a !nor o"ere $e art e ie% $in er !l <i formele "!%e ! "re $ere la ba-a ab%tra iilor teoriei a $!% >nainte $e toate la re !noa<terea !n!i gen "arti !lar $e art, la re !noa<terea artei romanti e, <i a $e#enit ne e%ar a noi!nea <i nat!ra fr!mo%!l!i % fie on e"!te >ntrB!n mo$ mai "rof!n$ $e ?t a ela >n are a! fo%t >n m%!r % le on ea" amintitele teorii. (e a ea%ta %Ba legat $e >n$at fa"t!l on e"t!l "entr! %ine >n%!<i, %"irit!l g?nB $itor, %Ba !no% !t a !m <i el, la r?n$!l l!i mai a$ine "e %ine, >n filo%ofie, iar "rin a ea%ta el a fo%t nemiAlo it $eterminat % on%i$ere <i e%ena artei >ntrB!n mo$ mai temeini , >n fel!l a e%ta $e i,

"aralel ! momentele a e%t!i "ro e% mai general, a $e#enit >n#e Cit menionat!l mo$ $e a .refle ta a%!"ra artei, a ea teoreti-are, at?t a "rin i"ii, ?t <i a elaborare <i a"li are. N!mai er!$iia >n materie $e i%torie a artelor <iBa "%trat #aloareaBi "ermanent, <i treb!ie ! at?t mai m!lt % <iBo "%tre-e ! ?t, "rin amintit!l "rogre% al a"a itii %"irit!ale, ori-ont!l ei %Ba lrgit >n toate $ire iile. Sar ina <i Cemarea ei on%ta! >n e#al!area e%teti a o"erelor $e art in$i#i$!ale <i >n !noa<terea ir !m%tanelor i%tori e are on$iionea- $in eHterior o"era $e art. N!mai a ea%t e#al!are, f !t ! "tr!n$ere <i ! %"irit, <i %"riAinit "e !no<tine i%tori e, ne la% % "tr!n$em in$i#i$!alitatea >ntreag a !nei o"ere $e art; !m a "tr!n%, $e eHem"l!, =oetCe, are a % ri% m!lt $e%"re art <i o"ere $e art. Teoreti-area "ro"ri!B-i% n! e % o"!l a e%t!i mo$ $e tratare, $e<i a e%ta l! rea-, e a$e#rat, <i ! "rin i"ii <i ! ategorii ab%tra te, "!t?n$ % al!ne e "e a e%t teren fr aB<i $a %eama; tot!<i, ?n$ er ettor!l n! %e la% rein!t $e a e%tea, i are >n #e$ere n!mai amintitele $e% rieri on rete, el f!rni-ea- >n ori e a- "ie%ele int!iti#e <i on%tatrile A!%tifi ati#e "entr! filo%ofia artei, fa"te >n ale ror amn!nte i%tori e "arti !lare a ea%ta n! "oate intra. & e%ta ar fi "rim!l mo$ $e a %t!$ia arta, mo$ are "lea $e la "arti !lar <i $e la $at. 0. Treb!ie $eo%ebit $e a e%t mo$ >n Ci" e%enial "ro e$e!l o"!%, an!me refleHia >n >ntregime teoreti are a!t % !noa% fr!mo%!l a atare $in %ine >n%!<i <i %Bi a"rof!n$e-e i$eea. Se <tie Platon a >n e"!t % form!le-e "entr! er etarea filo%ofi >ntrB!n fel mai a$?n eHigena a obie tele % n!fie !no% !te >n eea e ele a! "arti !lar, iBn eea e a! !ni#er%al %a! general, >n gen!l lor, >n mo$!lBlorB$eBaBfi >n %ine <i "entr! %ine, >ntr! ?t el %!%inea a$e#r!l n!Bl on%tit!ie a i!nile b!ne in$i#i$!ale, "rerile a$e#rate, oamenii fr!mo<i %a! o"erele $e art fr!moa%e, i a$e#r!l e%te binele, fr!mo%!l, a$e#r!l >n%!<i. & !m, $a #rem % !noa<tem $e fa"t fr!mo%!l onform e%enei <i on e"t!l!i %!, a ea%ta nBo "!tem fa e $e ?t "rin on e"t!l g?n$irii, on e"t are "rin nat!ra logi Bmetafi-i a i$eii >n generai, "re !m <i a i$eii "arti !lare a fr!mo%!Bl ! i intr >n on<tiina g?n$itoare. (ar a ea%t on%i$erare a fr!mo%!l!i "entr! %ine >n i$eea l!i "oate $e#eni ea >n%<i $in no! o metafi-i ab%tra t <i, ! toate Platon e l!at ai i a temei <i on$! tor, tot!<i ab%tra ia "latoni ian n! e >ng$!it % ne mai m!l!mea% , ni i Ciar ?t "ri#e<te i$eea logi a fr!mo%!l!i, CCiar <i "e a ea%ta noi treb!ie %Bo on e"em mai "rof!n$ <i mai on ret, $oare e li"%a $e onin!t $e are e afe tat i$eea "latoni n! mai m!l!me<te ne#oile filo%ofi e mai bogate ale %"irit!l!i no%tr! $e a-i. 2. Con e"t!l filo%ofi al fr!mo%!l!i, "entr! a in$i a n!mai >n Ci" "ro#i-ori! a$e#rata l!i nat!r, treb!ie % onin, miAlo ite >n %ine, ambele eHtreme menionate, >ntr! ?t el !ne<te !ni#er%alitatea %a! generalitatea metafi-i ! mo$!lB$eterminat al !nei "arti !lariti reale. N!mai a%tfel e%te el !"rin%, >n %ine <i "entr! %ine, >n a$e#r!l %!. Pentr! , "e $e o "arte, el e%te at!n i, fa $e %terilitatea refleHiei !nilaterale, fe !n$ "rin %ine >n%!<i, i, onform "ro"ri!l!i %! on e"t, el treb!ie % %e $e-#olte >ntrBo totalitate $e $eterminaii, <i el >n%!<i, a <i $e%f<!rarea l!i, onine ne e%itatea "arti !laritilor %ale, "re !m <i "e a eea a "rogre%!l!i <i tre erii lor !na >n alta; "e $e alt "arte, "arti !laritile la are %e tre e "oart >n ele generalitatea <i e%enialitatea on e"t!l!i, ele >nfi<?n$!B%e a "arti !lariti "ro"rii ale a e%t!ia. &m?n$o! a e%te lat!ri li"%e% mo$!rilor $e a on%i$era arta, amintite "?n a !m, moti# "entr! are n!mai a e%t on e"t "lin $! e la "rin i"ii %!b%taniale ne e%are <i totale. ()., I, 03B04) arta n! mai ofer a ea%ati%fa ie a ne#oilor %"irit!ale "e are tim"!ri anterioare <i "o"oare a! !tatBo >n ea, <iBa! aflatBo n!mai >n ea. Pre-ent!l, $atorit %trii l!i generale, n! e%te "riin io% artei. &rta e%te <i rm?ne "entr! noi, >n "ri#ina elei mai >nalte $e%tinaii a %a, e#a e a"arine tre !t!l!i. C! a ea%ta, ea <iBa "ier$!t "entr! noi <i a$e#r!l a!tenti <i #italitatea <i e tran%"!% mai m!lt >n re"re-enta r e a noa%tr $e ?t %Bar afirma, >n !"rin%!l realitii, ne e%itatea ei $e

o$inioar, o !"?n$!B<i lo !Bi %!"erior. (eoare e <tiina $e%"re art e%te >n tim"!l no%tr! <i mai ne e%ar $e ?t a fo%t "e #remea ?n$ arta "entr! %ine oferea $eAa a art $e"lin %ati%fa ie. &rta ne in#it % fie on%i$erat $e "e "o-iiile g?n$irii, <i an!me n! ! % o"!l $e a o fa e % re>n#ie, i ! % o"!l % >nelegem <tiinifi e e%te arta. ()., I, 11B19) V&,+RIFICSRI. 6ai "!tem on%i$era, >n "e % !rt, o lat!r elebr a filo%ofiei l!i Platon, <i an!me e%teti a, !noa<terea a eea e e%te fr!mo%!l. 8i >n e "ri#e<te fr!mo%!l. Platon a >nele% !ni !l g?n$ a$e#rat, e%ena fr!moB/ %!l!i e%te inteligibil, e%te i$eea rai!nii. C?n$ #orbe<te $e%"re o fr!m!%ee %"irit!al, el treb!ie >nele% a<a: fr!m!%eea a fr!m!%ee e%te fr!m!%eea %en%ibil, ea n! eHi%t >n alt lo , n! %e <tie !n$e; $ar eea e >n !"rin%!l %en%ibil!l!i e fr!mo% e%te %"irit!al. &i i a#em a ela<i a- "e a%reBl a#em ?t "ri#e<te i$eea l!i Platon >n general. (!" !m e%ena <i a$e#r!l a eea e a"are e%te i$eea, tot a%tfel a$e#r!l fr!mo%!l!i are a"are e%te a eea<i i$ee. Ra"ort!l ! eea e e or"oral, fiin$ !n ra"ort al $orinei %a! al "l !t!l!i <i !til!l!i, n! e%te !n ra"ort fa $e or"oral a fr!mo%, i !n ra"ort fa $e el a fa $e e#a n!mai %en%ibil, a$i !n ra"ort al in$i#i$!l!i fa $e e#a in$i#i$!al. +r, e%ena fr!mo%!l!i e%te n!mai %im"la i$ee a rai!nii eHi%t?n$ >n mo$ %en-orial, a !n l! r!; $ar onin!t!l fr!mo%!l!i n! e%te alt e#a $e ?t ea, i$eea. Fr!mo%!l e%te >n Ci" e%enial o e%en %"irit!al; a) el n! e%te n!mai l! r! %en%ibil, i e%te realitatea %!"!% formei general!l!i, a$e#r!l!i. 'n% P) a e%t general n!B<i "%trea- forma generalitii, i general!l e%te onin!t a r!i form e%te mo$!l %en-orial, mo$!l $eterminat $e a fi al fr!mo%!l!i. 8i >n <tiin general!l are iar<i forma general!l!i %a! a on e"t!l!i. Fr!mo%!l >n% a"are a l! r! real %a!, >n limb, a re"re-entare, fel!l >n are obie ti#!l eHi%t >n %"irit. Nat!ra, e%ena fr!mo%!l!i et , onin!t!l fr!mo%!l!i e%te !no% !t n!mai $e tre rai!ne, a ela<i onin!t "e are >l "o%e$ <i filo%ofia: <i "otri#it e%enei %ale, fr!mo%!l "oate fi a"re iat n!mai $e filo%ofie. Rai!nea >nfi<?n$!B%e >n fr!mo% >n fel!l $e a fi al l! r!rilor, fr!mo%!l rm?ne %!b ni#el!l !noa<terii <i to mai $e a eea Platon a a<e-at a$e#rata a"ariie a fr!mo%!l!i a fiin$ %"irit!al!l >n !noa<tere, !n$e a ea%ta eHi%t >n mo$!l %"irit!l!i. (F., I. 711) Criti a "!terii $e A!$e at e%te remar abil "rin a eea >n ea @ant a eH"rimat re"re-entarea, ba Ciar g?n$!l I$eii. Re"re-entarea !n!i intele t int!iBi#, a !nei finaliti interne et . )%te !ni#er%al!l, g?n$it toto$at a fiin$ >n el >n%!<i on ret. (e a eea, n!mai >n a e%te re"re-entri filo%ofia Fantian %e $o#e$e<te a fi %"e !lati#. 6!li, <i >n$eo%ebi S C. 'l Ier, a! g%it >n i$eea fr!mo%!l!i arti%ti , a !nitii on rete a g?n$!l!i <i a re"re-entrii %en%ibile, o ie<ire $in ab%tra iile intele t!l!i %e"arator; alii, >n int!iia <i on<tiina e e%te #i!, >n genere, fie a #ieii nat!rale, fie a #ieii intele t!ale. +"era $e art <i in$i#i$!alitatea #ie %!nt, $e%ig!r, limitate >n onin!t!l lor; I$eea >n% G !"rin-toare <i $in "!n t!l $e #e$ere al onin!t!l!i, @ant o %it!ea- >n armonia "o%t!lat >ntre nat!r, a$i ne e%itate, <i % o"!l libertii, >n % o"!l final al l!mii, g?n$it a reali-at. (ar lenea g?n$!l!i, !m "oate fi ea n!mit, ><i g%e<te, >n e "ri#e<te a ea%t I$ee %!"rem, o e#a$are "rea omo$ >n a el .treb!ie/, menin?n$ a%tfel, >m"otri#a reali-rii efe ti#e a % o"!l!i final, %e"ararea $intre on e"t <i realitate. (im"otri#, "re-ena organi%melor #ii <i a fr!mo%!l!i arti%ti arat, Ciar "entr! %imire <i "entr! int!iie, realitatea efe ti# a i$eal!l!i. (e a eea refle iile Fantiene a%!"ra a e%tor obie te ar fi $eo%ebit $e "otri#ite "entr! a on$! e on<tiina la %e%i-area <i g?n$irea I$eii on rete. (). ,., i20) &i i, >n "!terea $e A!$e at e%teti , #e$em !nitatea nemiAlo it a general!l!i ! "arti !lar!l, $eoare e fr!mo%!l e%te to mai a ea%t !nitate nemiAlo it li"%it $e on e"t. @ant o %it!ea- >n %!bie t, <i ea e%te e#a %!bie ti#, %a!, mai eHa t, e#a limitat; G <i, fiin$ e%teti , a ea%t !nitate e%te <i inferioar, >ntr! ?t ea n! e%te !nitatea "rin% >n on e"t, !nitatea on e"t!al. (F., II, 107)

Pentr! forma i$eal a fr!m!%eii, @ant form!lea- i$eea .!nei imaginaii a% !lt?n$ $e legi "ro"rii, i$eea !nei legiti fr legi <i i$eea !nei on or$ane libere a imaginaiei ! intele t!l/. )H"li aiile $ate $e @ant "ri#itor la a e%t fel $e a #e$ea %!n foarte em"iri ; $e eHem"l!, eH"li aia referitoare la o i$ee e%teti , are ar fi .a ea re"re-entare a imaginaiei are frm?nt m!lt g?n$irea; fr %Bi fie ! toate a e%tea a$e #at #re!n onB/ Ce"t $eterminat oare are, i$ee are a<a$ar n! "oate fi om"let eH"rimat <i ni i f !t inteligibil $e ni i o limb/; a ea%ta fiin$ n! %e arat %emn!l ni i elei mai mi i bn!ieli ai i ne aflm >n $omeni!l rai!nii. C?n$, la re-ol#area antinomiei g!%t!l!i, @ant aA!nge la rai!ne a la . Ceia %ol!iei enigmei/ rai!nea n! e "entr! el alt e#a $e ?t .i$eea ne$eterminat a %!"ra%enB%ibil!l!i >n noi are n! "oate fi f !t % $e#in mai inteligibil/; a <i ?n$ n! el >n%!<i ar G fi fo%t a ela are neB a $at !n on e"t al %!"ra%en%ibil!l!i >n i$entitatea on e"t!l!i nat!rii <i al libertii. Potri#it l!i @ant, .o i$ee e%teti n! "oate $e#eni !noa<tere, $eoare e ea e%te o int!iie a imaginaiei, "entr! are n! %e "oate g%i ni io$at !n on e"t a$e #at: o i$ee a rai!nii n! "oate ni io$at $e#eni !noa<tere, fiin$ ea onine !n on e"t al %!"ra%en%ibil!l!i "e m%!ra r!ia ni io$at n! "oate fi g%it o int!iie; i$eea rai!nii e%te o re"re-entare ineH"rimabil a imaginaiei, iar on e"t!l %!"ra%en%ibil!l!i e%te !n on e"t ne$emon%trabil al rai!nii; a <i ?n$ i$eea e%teti n! <iBar a#ea eH"rimarea >n i$eea rai!nii, iar i$eea rai!nii n! <iBar a#ea >n fr!m!BCriti a "!terii $e A!$e at (e$. & IIIBa, 19::), ". 1:. Ibi$em, 1:0B1:2. Ibi$em, 024B053. 1t %ete eea e @ant n!me<te $emon%traie, an!me: >nfi<are a on e"t!l!i >n int!iie. (eoare e >n fr!m!%ee a i$ee %e%i-at ! %im!rile, %a! mai bine: a i$ee int!it, forma o"!nerii int!irii <i a on e"t!l!i e%te >nlt!rat, @ant on%i$er a ea%t eliminare a o"o-iiei a "e e#a negati# >n on e"t!l !n!i e %!"ra%en%ibil >n genere; $ar n! >n %en%!l a e%ta ar fi int!it a fr!m!%ee, %a!, !m %e eH"rim @ant, ar fi $at >n eH"erien, <i ni i >n %en%!l "rin i"i!l fr!m!%eii, fiin$ >nfi<at a i$entitate a on e"t!l!i $e nat!r ! on e"t!l $e libertate, %!"ra%en%ibil!l ar fi !no% !t G el "!in >ntrB!n Ci" %!"erfi ial G a %!b%trat inteligibil al nat!rii $in afara <i $in interior!l no%tr!, ar fi on%i$erat a l! r!B>nB%ine, !m $efine<te @ant %!"ra%en%ibil!l; <i mai "!in >n ar $e"in$e eH l!%i# .$e o"o-iia "ermanent, "!% o $at "entr! tot$ea!na la ba-a relaiei $intre %!"ra%en%ibil <i %en%ibil, fa"t!l %!"ra%en%ibil!l n! e%te afirmat ni i a ogno% ibil, ni i a int!ibil. Raional!l fiin$ menin!t ferm >n a ea%t o"o-iie imobil a element %!"ra%en%ibil <i ab%ol!t negati# at?t al int!irii, o?t <i al !noa<terii raionale, e%teti !l!i i %e onfer fa $e "!terea $e A!$e at <i $e %!bie ti#itate o relaie "entr! are %!"ra%en%ibil!l $e#ine "entr! fa !ltatea noa%tr $e !noa<tere "rin i"i! al !nei finaliti a nat!rii, $ar a r!i int!ire n! a"are >n faa i$eii <i a !noa<terii <i a rei i$ee n! %e >nfi<ea- ni i ea int!iiei. Prin !rmare, iar<i, n! <tim nimi $e%"re %!"ra%en%ibil >ntr! ?t e%te "rin i"i! al e%teti !l!i, iar fr!mo%!l $e#ine e#a e %e refer ab%ol!t mimai la fa !ltatea omenea% $e !noa<tere <i e#a e e%te n!mai !n Ao armonio% al $i#er%elor fore ale om!l!i, $e#ine $e i "!r <i %im"l! e#a finit <i %!bie ti#. (S. F. C. S., 27B29) Fal%a infinitate, >n$eo%ebi >n forma "rogre%!l!i antitati#!l!i la infinit G a ea%t ontin! $e"<ire a limitei, are e ne"!tin $e a o %!"rima <i "er"et! re $ere >n ea G e%te "ri#it $e obi ei a e#a %!blim <i a !n fel $e !lt $i#in, $!" !m >n filo%ofie ea a fo%t on%i$erat a !ltim !#?nt. V & e%t "rogre% a %er#it a tem "entr! #ariate tira$e, a$mirate a ni<te "ro$! ii %!blime. (e fa"t >n%, a ea%t %!blimitate mo$ern n! fa e mare obie t!l, are mai !r?n$ % a", i n!mai %!bie t!l, are >ngCite >n el antiti a<a $e mari. Sr ia a e%tei ele#aii rma%e %!bie ti#, are !r %!% "e % ara antitati#!l!i, %e tr$ea- "rin ea >n%<i "rin fa"t!l ea mrt!ri%e<te >n m!n a ei -a$arni n! aA!nge mai a"roa"e $e inta infinit, are, "entr! a fi atin%, e, e#i$ent, ne#oie % %e re !rg ia alte "ro e$ee.

'n !rmtoarele tira$e $e fel!l a e%ta nf %e %"!ne >n a ela<i tim" >n e %e tran%form o a%tfel $e a% en%i!ne <i !m >n etea-. @ant, $e eHem"l!, on%i$er a %!blim (Criti a rai!nii "ra ti e, Con l!-ie): .. C?n$ %!bie t!l, %e ri$i ! g?n$!l $ea%!"ra lo !l!i e o !" >n l!mea %en%ibil <i fa e a%o iaii tot mai #a%te, merg?n$ "?n la infinit, a$a!g %tele %!"ra %tele, l!mi "e%te l!mi, %i%teme "e%te %i%teme, <i "e $ea%!"ra la% g?n$!l % -bo#ea% la tim"!l nemrginit al mi< rilor lor "erio$i e, al >n e"!t!l!i <i $!ratei lor #iitoare. Re"re-entarea %! omb %!b a ea%t >naintare >n $e"rtarea imen%, !n$e ea mai >n$e"rtat l!me are >n e r e ! !na <i mai >n$e"rtat, tre !t!l el mai >n$e"rtat are >na"oia l!i !n!l <i mai >n$e"rtat, #iitor!l el mai >n$e"rtat are mere! alt!l >naintea l!i; g?n$!l %! o mBb a la re"re-entarea a ea%ta a nem%!rabil!l!i, >nto mai !m, >n #i%, ine#a, >naint?n$ $ea l!ng!l !n!i ori$or tot mai $e"arte, ?t #e$e ! o Cii mere! mai $e"arte, fr %Bi "oat >ntre#e$ea a"t!l, ar %f?r<i "rin a $ea %a! a amei./ & ea%t eH"!nere, >n afar $e fa"t!l on$en%ea- onin!t!l >nlrii antitati#e >ntrBo $e% riere %!ge%ti#, merit >n$eo%ebi la!$ "entr! %in eritatea ! are arat e %e >nt?m"l "?n la %f?r<it ! a ea%t >nlare: g?n$!l %! omb <i %f?r<it!l e $ere <i ameeal. Ceea e fa e % %! ombe g?n$!l, "ro$! ?n$ $erea l!i <i ameeal, n! e alt e#a $e ?t "li ti%eala re"etiiei, are fa e % $i%"ar limita, <i iar<i % rea"ar, "entr! a $i%"rea $in no!, f ?n$ >n fel!l a e%ta % %e na% <i % $i%"ar, fr >n etare, !n!l "entr! alt!l <i !n!l > n alt!l eea e e $in olo >n eea e e $in oa e, eea e e $in oa e >n eea e e $in olo <i l%?n$ >n !rm n!mai %entiment!l ne"!tinei a e%t!i infinit <i a e%t!i .treb!ie % fie/, infinit are #rea % $e#in %t"?n al finit!l!i <i n! "oate $e#eni. Infinitii are %e refer la int!iia %en%ibil eHterioar, @ant >i o"!ne ealalt infinitate, ?n$ .in$i#i$!l %e re>ntoar e la e!l %! in#i-ibil <i o"!ne ab%ol!ta libertate a Voinei %ale a e! "!r t!t!ror terorilor $e%tin!l!i <i tiraniei, >n e"?n$ ! >m"reA!rrile e >i %!nt mai a"ro"iate, -i ?n$ a ele % $i%"ar "entr! el; Ciar <i "e a elea e "ar $!rabile, l!mi "e%te l!mi, le la% % %e nr!ia% <i, %ing!rati , %e !noa<te "e %ine egal %ie<i./ 'n a ea%t %olit!$ine ! %ine, e!l e fr >n$oial atingere a a el!i .$in olo/, el a aA!n% la %ine >n%!<i, e la %ine, e $in oa e. 'n "!ra on<tiin $e %ine e tran%format >n afirmaie <i "re-en negati#itatea ab%ol!t. are, >n amintita >naintare $in olo $e ?timea %en%ibil, n! e $e ?t f!g. (ar, >ntr! ?t a e%t e! "!r %e fiHea- >n forma %a ab%tra t <i li"%it $e onin!t, el are >n faa %a a "e !n .$in olo/ fiina $eterminat >n general, "lenit!$inea !ni#er%!l!i nat!ral <i %"irit!al. &"are ai i a eea<i ontra$i ie are %t la ba-a "rogre%!l!i la infinit: an!me !n mo$B$eBaBfiBre?ntor%B>nB %ine are e >n Ci" nemiAlo it toto$at mo$B$eBaBfiB>nBafaraB%a; e ra"ortare la al %! alt e#a a la. & %a nefiin, ra"ortare are rm?ne $orin, $eoare e e!l <iBa fiHat, "e $e o "arte, gol!l l!i in on%i%tent <i li"%it $e onin!t, iar a al %! $in olo e fiHat "lenit!$inea e rm?ne tot!<i "re-ent >n negaie. N @ant >n%oe<te a e%te $o! fel!ri $e %!blim $e ob%er#aia .a$miraia fa $e "rima $intre ele, $e ea eHterioar, <i re%"e t!l "entr! a $o!a, ea intern, >n$eamn fr >n$oial la er etare, n! "ot >nlo !i >n% $efe t!l lor/. )l $e lar $e i amintitele ele#aii ne%ati%f toare "entr! rai!ne, are n! %e "oate o"ri la ele <i la %entimentele tre-ite $e ele <i n! "oate on%i$era a !ltim !#?nt gol!l <i eea e e .$in olo/. (8. ,., 019B01:) @ant a $eo%ebit %!blim!l $e fr!mo% >ntrB!n fel foarte intere%ant, iar on%i$eraiile "e are el le fa e >n legt!r ! a ea%ta >n "rima "arte a Criti ii "!terii $e A!$e at, >n e"?n$ $e la 03, "re-int >n intere%, >n i!$a "roliHitii lor <i a re$! erii t!t!ror $eterminaiilor la e#a %!bie ti#, la o fa !ltate a afe ti#itii, a imaginaiei, a rai!nii et . 'n "rin i"i!l ei general, a ea%t re$! ere treb!ie %Bo re !noa<tem a A!%t >n %en%!l %!blim!l, !m %e eH"rim @ant, n! e%te onin!t >n ni i !n l! r! a.1 nat!rii, i n!mai >n %!flet!l no%tr!, >n m%!ra >n are $e#enim on<tieni %!ntem %!"eriori nat!rii $in noi <i, "rin a ea%ta, <i nat!rii $in afara noa%tr. S!blim!l

e%te >n general >n er are $e a eH"rima infinit!l fr a g%i >n l!mea fenomenelor !n obie t are % %e $o#e$ea% "otri#it "entr! a ea%t re"re-entare. Infinit!l, to mai fiin$ e%te % o% "entr! %ine, a %emnifi aie in#i-ibil <i li"%it $e form, $in >ntreg!l om"leH al obie ti#itii <i e%te tran%format >n e#a interior, rm?ne ineH"rimabil a infinitate <i $ea%!"ra ori rei eH"rimri a l!i ! aA!tor!l finit!l!i. Prim!l onin!t "e areBl "rime<te ai i %emnifi aia on%t >n fa"t!l , fa $e totalitatea elor e a"ar, ea e%te !nitatea %!b%tanial >n %ine, are, fiin$ ea >n%<i g?n$ "!r, n! eHi%t $e ?t "entr! g?n$!l "!r. (ar. Relaia "o-iti# a$inea!ri amintit %e on#erte<te >n ra"ort!l negati# onform r!ia %!b%tana treb!ie % fie !rit $e eea e a"are a e#a "arti !lar <i, >n on%e in, a nea$e #at %!b%tanei <i $i%"r?n$ >n ea. & ea%t "l%m!ire, nimi it, la r?n$!l ei to mai "rin eea e ea eH"!ne, >ntr! ?t eH"!nerea onin!t!l!i %e $o#e$e<te a fi >n a ela<i tim" %!"rimare a eH"!nerii, e%te %!blim!l. S!blim "e are noi n! a#em #oie %Bl a<e-m $e i >n eea e are %!flet!l "!r <i %!bie ti# <i >n i$eile rai!nii l!i, a<a !m fa e @ant, i treb!ie %Bl !"rin$em >n %!b%tana !ni <i ab%ol!t, a "e !n!l e e >ntemeiat >n onin!t!l are e%te re"re-entat. ()., I, 29lB290) fr!mo%!l arti%ti a fo%t re !no% !t a !n!l $intre termenii me$ii are re-ol# <i rea$! la !nitate o"o-iia <i ontra$i ia %"irit!l!i >n %ine ab%tra t <i a nat!rii G at?t a nat!rii eHterioare, ?t <i a elei interioare, a$i a %entiment!l!i %!bie ti# <i a on%tit!iei noa%tre afe ti#e. Filo%ofia Fantian a fo%t a eea are n! n!mai %imi%e ne#oia a e%t!i "!n t $e !nifi are, i lBa <i !no% !t $eAa >n mo$ "re i%, a$! ?n$!Bl >n faa re"re-entrii. 'n a ea%t "ri#in, Criti a "!terii $e A!$e at, o"er >n are @ant tratea- $e%"re A!$e ata e%teti <i teleologi , e%te in%tr! ti# <i remar abil. E!$e ata e%teti . NBar l!a na<tere ni i $in intele t a atare$in intele t a fa !ltate a on e"telor, <i ni i $in int!iia %en%ibil <i $in $i#er%itatea #ariat a a e%teia a atare, i %Bar $e%"rin$e $in Ao !l liber al intele t!l!i <i al imaginaiei, >n a e%t a or$ al fa !ltilor $e !noa<tere obie t!l e%te ra"ortat la %!bie t <i la %entiment!l $e "l ere al a e%t!ia. 'n fr!mo%. =eneral!l <i "arti !lar!l, % o"!l <i miAloa ele, on e"t!l <i obie t!l %e >ntre"tr!n$ total. &%tfel <i >n fr!mo%!l arti%ti @ant #e$e !n a or$ >n are >n%!<i "arti !lar!l e%te a$e #at on e"t!l!i. ()., I. 10B17) Treb!ie %Bi re !noa<tem l!i S Ciller marele merit $e a fi %fr?mat %!bie ti#itatea <i nat!ra ab%tra t a g?nB$irii Fantiene <i $e a fi !te-at, "e $ea%!"ra lor, % fa >n er area $e a "rin$e "rin g?n$ire !nitate <i on ilierea a "e eea e on%tit!ie a$e#r!l, !t?n$ % reali-e-e arti%ti a ea%t on e"ie. C i >n on%i$eraiile %ale e%teti e S Ciller n! a a#!t >n #e$ere n!mai arta <i intere%ele ei, nein?n$ %eama $e ra"ort!l ei ! filo%ofia "ro"ri!B-i%, i el a om"arat intere%!l %! "entr! fr!mo%!l arti%ti ! "rin i"iile filo%ofi e, <i n!mai "le ?n$ $e la a e%tea <i ! a e%tea a "tr!n% el >n nat!ra mai a$?n <i >n on e"t!l fr!mo%!l!i. (e a%emenea %e %imte >n o"erele !nei an!mite "erioa$e a reaiei %ale S Ciller %Ba o !"at ! g?n$irea; Ciar mai m!lt $e ?t ar fi fo%t a#antaAo% "entr! fr!m!%eea nai# a o"erei $e art. Intenionalitatea !nor refleHii <i Ciar intere%!l "entr! on e"t!l filo%ofi %!nt #i-ibile >n !nele $intre "oe-iile %ale. I %Ba <i re"ro<at a e%t fa"t, mai ale% "entr! aBl a !-a <i obor> >n faa nai#itii tot$ea!na a eea<i <i net!lb!rate $e on e"t <i a obie ti#itii goetCeene. (ar, %!b a e%t ra"ort, a "oet S Ciller nBa f !t $e ?t % "ltea% trib!t tim"!l!i %!, trib!t >m"o#rtor, are n! iBa f !t $e ?t onoare a e%t!i %!flet %!blim <i a e%tei nat!ri a$inei, iar <tiinei <i !noa<terii n! iBa a$!% $e ?t folo%. 'n a eea<i e"o , a eea<i %tim!lare <tiinifi lBa %!%tra% <i "e =oetCe $e la arta "oe-iei, $omeni!l %! "ro"ri!B-i%. (ar, $!" !m S Ciller %e a$?n i%e >n on%i$erarea "rof!n-imilor interioare ale %"irit!l !i, tot a<a on%tit!ia %!fletea% "ro"rie l!i =oetCe lBa on$!% "e a e%ta %"re lat!ra nat!ral/ a artei, la nat!ra eHterioar, la organi%mele "lantelor <i anirr?alelor, la ri%tale, la formarea norilor <i la !lori, >n a ea%t in#e%tigaie <tiinifi , =oetCe a$! ea ! %ine marea %a

%imire <i A!$e at, are, >n a e%te $omenii, a r%t!rnat fel!l $e a "ri#i l! r!rile al intele t!l!i <i erorile re-!ltate $e ai i, >nto mai !m, $e ealalt "arte, S Ciller a <ti!t % arate #aloarea i$eii liberei totaliti a fr!m!%eii ontra fel!l!i >n are on%i$era intele t!l #oina <i g?n$irea. + %erie $e "ro$! ii % Cilleriene a"arin a e%tei "tr!n$eri a$?n i >n nat!ra artei, <i >n$eo%ebi l! rarea S ri%ori $e%"re e$! aia e%teti . Fr!mo%!l e%te $e i onto"irea raional!l!i ! %en%ibil!l, iar a ea%t onto"ire e%te on%i$erat $re"t eea e e ! a$e#rat real. 'n liniile ei generale, a ea%t on e"ie % Cillerian "oate fi re !no% !t $eAa >n =raie <i noblee, "re !m <i >n "oe-iile l!i S Ciller; re !no% !t >n fa"t!l "oet!l fa e ! "re$ile ie $in la!$a femeilor obie t al reaiilor %ale, iar >n ara ter!l a e%tora el a re !no% !t <i a %!bliniat to mai "re-ena >mbinrii %"ontane a %"irit!al!l!i ! nat!ral!l. & ea%t !nitate a general!l!i <i a "arti !lar!l!i, a libertii <i ne e%itii, a %"irit!alitii <i nat!ral!l!i, "e are a on e"!tBo S Ciller <tiinifi a "rin i"i! <i e%en a artei <i "e are fr >n etare %Ba %tr$!it %Bo >nf"t!ia% >n #iaa real ! aA!tor!l artei <i al e$! aiei e%teti e, a $e#enit $!" a eea, a i$ee "ro"ri!B-i%, "rin i"i! al !noa<terii <i al eHi%tenei, iar i$eea a fo%t re !no% !t a eea e e !ni !l a$e#r <i !ni a realitate. Prin a ea%ta, ! S Celling <tiina a !r at "e "o-iia ei ab%ol!t, <i ?n$ arta a >n e"!t %. N 8i afirme $eAa nat!ra <i $emnitatea %a "arti !lar >n ra"ort ! %!"remele intere%e ale om!l!i a! fo%t $e% o"erite <i on e"t!l <i lo !l <tiinifi al artei, iar arta, ! toate inter"retat, .%!b !n an!me a%"e t, >n >n Ci" fal% ( eea e n! e lo !l % $e-batem ai i), a fo%t tot!<i >nelea% onform >naltei <i a$e#ratei %ale $eterminaii. Fr >n$oial, mai >nainte $eAa Oin Felmann, >n%!fleit $e ontem"larea i$eal!rilor elor #e Ci, a $e% Ci% alea !nei noi >nelegeri >n %t!$i!l artei, liber?n$!Bl $e "!n tele $e #e$ere oferite $e % o"!rile or$inare, "re !m <i $e a ela al %im"lei imitri a nat!rii; el a in#itat ! in%i%ten mare er ettorii % a!te i$eea artei >n o"erele $e art <i >n i%toria artelor. C i Oin Felmann treb!ie on%i$erat $re"t !n!l $intre oamenii are a! <ti!t % $e% o"ere "e %eama %"irit!l!i !n no! organ <i "ro e$ee <i mo$!ri $e a #e$ea . ! tot!l noi >n ?m"!l artei. C! toate a e%tea, on e"ia l!i a eHer itat relati# "!in infl!en a%!"ra teoriei <i a%!"ra !noa<terii <tiinifi e a artei. &"ro"iai >n tim" $e re>n#ierea i$eii filo%ofi e, $orni i $e no!tate <i >n !tare a eea e %!r"rin$e <i fa e % fii remar at, &!g. Oi 1 D. 8i Fr i e $R. V. S C 1 ege 1 ("entr! a atinge "e % !rt mer%!l $e-#oltrii !lterioare) <iBa! >n%!<it $in i$eea filo%ofi at?ta ?t a! fo%t >n %tare % "rimea% nat!rile lor nefilo-ofi e, i >n mo$ e%enial riti e. (ar . !m riti a lor nBa fo%t >n%oit $e o !noa<tere filo%ofi temeini a riteri!l!i $e a"re iere la are a! re !r%, a e%ta a "%trat >n el e#a ne$eterminat <i ne%ig!r, >n ?t ei $oi riti i a! >nf"t!it ?n$ "rea m!lt, ?n$ "rea "!in. (e a eea, $e<i treb!ie % li %e re !noa% marele merit $e a fi % o% $in no! >n l!min <i $e a fi "re!it ! $rago%te reaii $e art #e Ci <i "!in a"re iate $e ontem"oranii lor, !m e "i t!ra italian mai #e Ce <i ea flaman$, Cinleg!l Nibel!ngilor et , $e a fi !tat ! -el % !noa% <i % >n#ee a"oi <i "e alii l! r!ri "!in !no% !te, a "oe-ia <i filo%ofia in$ian, tot!<i fraii S Clegel a! atrib!it a e%tor e"o i o #aloare "rea mare; >n !r?n$ a! -!t ei >n<i<i >n gre<eala $e a a$mira l! r!ri me$io re, a $e eHem"l! mne$iile l!i Dolberg. 8i $e a atrib!i o #aloare !ni#er%al !nor reaii $e #aloare n!mai relati#; ori %Ba! artat ent!-ia%mai "entr! $ire ii fal%e <i "!n te $e #e$ere $e or$in %e !n$ar, on%i$er?n$!Ble, ! %fi$are, $re"t "o-iii %!"reme. Fa., I. 11B1:) 'n eea e "ri#e<te !noa<terea, i!birea #ie <i "tr!n$erea i$eal!l!i gre . Oin Felmann a fo%t mai ! %eam a ela are, ! >n%!fleirea i-#or?t $in int!iia %a re"ro$! ti# <i ! tot at?t $e mare "ri e"ere <i ta t, a "!% a"t #orbriei li"%ite $e "re i-ie $e%"re i$eal!l fr!m!%eii elene, ara teri-?n$ %e"arat <i "re i% formele "rilor, >ntre"rin$ere are n!mai a%tfel "!tea fi in%tr! ti#. ,a re-!ltatele obin!te $e el %e mai "ot a$!ga, %e >nelege, >n m!lte ob%er#aii

A!$i ioa%e, "ot.fi eH e"tate !nele l! r!ri <i a<a mai $e"arte; treb!ie % ne ferim >n% a $in a!-a li"%ei #re!n!i amn!nt %a! al !nor gre<eli omi%e $e Oin Felmann % $m !itrii l! r!l "rin i"al %tabilit $atorit l!i. C! toat lrgirea !no<tinelor noa%tre >n $omeni!l $e%"re are e%te a !m #orba i$eal!l % !l"t!rii elene, n.n., #a treb!i mere! % inem %eam ele %tabilite $e el %!nt e%eniale. ()/ II, 119) Oin Felmann. & in$i at ! ea/ mai mare "tr!n$ere <i >n Ci"!l el mai nimerit formele "arti !lare <i fel!l >n are a e%te fig!ri i$eale a! fo%t tratate <i elaborate, $e arti<tii )la$ei, "entr! a ele % "oat tre e $e i$eal al % !l"t!rii. ()., II, 101) 'n tim"!l $in !rm, >n$eo%ebi Oin Felmann a atra% atenia a%!"ra o"o-iiei $intre i$eal <i nat!r, o"o-iie $e#enit im"ortant. (!" !m am amintit $eAa mai >nainte, >n%!fleirea l!i Oin Felmann %Ba a"rin% >n onta t ! o"erele anti ilor <i ! formele lor i$eale <i el n! %Ba lini<tit "?n nBa >nele% alitatea eH elent a a elor o"ere <i nBa intro$!% $in no! >n l!me re !noa<terea <i %t!$ierea a e%tor a"o$o"ere ale artei. (ar $in a ea%t re !noa<tere a ie<it a"oi o manie a re"re-entrii i$eale >n are %e re$ea re-i$ fr!m!%eea, $ar %Ba -!t >n in%i"i$itate <i >n %!"erfi ialitate li"%it $e ara ter <i $e #ia. ()., I, 119) (egaAarea <i re!nirea a e%tor forme i$eale ale anti ilor, n.N. )%te >n% merit!l !ria< al l!i Oin Felmann, $e<i >n e "ri#e<te an!mite riterii %Ba! "!t!t %tre !ra gre<eli. ()., I, 194) Oin Felmann a % ri% <i el o o"er li"%it $e mat!ritate $e%"re alegorie, o"er >n are G onf!n$?n$ >n% >n P + b!n "arte %imbol <i alegorie gorii. ()., I, 534) 'n<ir o m!lime $e ale%Ba! f !t $in er etrile a%!"ra artelor fr!moa%e er etri "ri#itoare la %entimente <i %Ba !tat are ar fi are %entimentele e treb!ie % fie tre-ite "rin art. & ea%t $ire ie a refleHiei $atea- mai ! %eam $e "e tim"!l l!i 6o%e% 6en$el%oCn; >n % rierile l!i "ot fi g%ite n!meroa%e, on%i$eraii $e a e%t gen. Tot!<i, a%tfel $e er etri n! $! $e"arte, i %entiment!l e%te regi!neaBne$etei minat, ob% !r a %"irit!l!i. Ceea e e%te %imit rm?ne >n#elit >n forma ab%tra tei %!bie ti#iti in$i#i$!ale, moti# "entr! are <i $iferenele %entiment!l!i %!nt ! tot!l ab%tra te, n! %!nt $iferene ale l! r!l!i >n%!<i. (e a eea %t!$ierea %entimentelor tre-ite, %a! are treb!ie % fie tre-ite $e art, %e o"re<te la e#a ! tot!l ne$eterminat <i e%te !n fel $e er etare are fa e ab%tra ie to mai $e onin!t!l "ro"ri!B-i% <i $e e%ena on ret <i $e on e"t!l a e%t!ia, fiin$ refleHia a%!"ra %entimentelor %e m!l!me<te ! ob%er#aia afe i!nii %!bie ti#e <i a "arti !laritii ei, >n lo % %e a$?n ea% >n obie t, >n o"era $e art, <i % la%e la o "arte %im"la %!bie ti#itate <i %trile ei. ()., I, 24B2:) at?t "entr! onin!t!l filo%ofiei, ?t <i "entr! filo%ofarea %!bie ti#, e%te afirmat $e S Celling, n.N. Un !ni "rin i"i!: ni %e "retin$e % ne a<e-m "e "o-iiile int!iiei intele t!ale. Pe $e alt "arte, tot!<i, <i a e%t "rin i"i! treb!ie #erifi at; a e%t l! r! %e >nt?m"l >n o"era $e art. & ea%ta e%te mo$!l %!"rem $e obie ti#are a rai!nii, $eoare e >n ea re"re-entarea %en%ibil %e !ne<te ! intele t!alitatea: eHi%tena %en-orial e%te n!mai eH"re%ie a %"irit!alitii. S!"rema obie ti#itate "e are o atinge e!i, %!bie t!l, %!"rema i$entitate a obie ti#!l!i ! %!bie ti#!l e%te eea e S Celling n!me<te imaginaie; iar obie t!l, int!iia inteligent a ei e%te arta. &%tfel arta e%te on%i$erat a tot eea e e%te mai "rof!n$ <i mai >nalt, are >nfi<ea- >mbinate >n !nitate intele t!al!l <i real!l, iar filo%ofarea e%te "re-entat a fiin$ a ea%t, genialitate a artei. (ar arta <i imaginaia n! %!nt tot eea e e%te mai >nalt, $eoare e i$eea, %"irit!l n! "ot, fi eH"rimate >n mo$ #eritabil >n fel!l >n are ><i eH"rim arta i$eea %a. & ea%t eH"rimare e%te tot$ea!na mo$ al int!iiei; <i $in a!-a a e%tei forme $e eHi%ten, a a e%t!i mo$ %en%ibil, o"era $e art n! "oate ore%"!n$e %"irit!l!i. &%tfel, e%te in$i at a "o-iie %!"rem imaginaia, arta, "o-iie are, >n %!bie t!l >n%!<i, e%te o "o-iie %!bor$onat; <i a%tfel >n%<i a ea%t "o-iie n! e%te i$entitatea ab%ol!t a %!bie ti#!l!i ! eea e e obie ti#K (F., II, 19lB190)

I$eea e%te a$e#r!l <i ori e i$ee e%te a$e#r; a e%t, l! r! treb!ie $o#e$it, <i treb!ie artat %i%temati-area: i$eii a l!me e%te $e-#elire ne e%ar, re#elaie ne e%ar., >ntr! ?t S Celling nBa >nele% a ea%t nat!r, logi !l, g?nB$irea nBa! fo%t l!ate >n %eam. (e a eea int!iia intele t!al, imaginaia, o"era $e art a! fo%t on%i$erate a mo$ $e a >nfi<a i$eea: .+"era $e art e%te el mai >nalt <i !ni !l mo$ >n are i$eea eHi%t "entr! %"irit/. 'n% mo$!l el mai >nalt al i$eii e%te "ro"ri!l ei element: g?n$irea, i$eea >nelea% on e"t!al e%te %!"erioar o"erei $e art. (F., II, 14:) & olo !n$e aA!nge % #orbea% <i $e%"re arti%t!l!i e%teti ., "rintre obligaiile $ifeB (%o iale), a $e%"re !n!l $in !ltimii a"en$i i Fi Cte #orbe<te <i el $e .%im!l e%teti . a !nire >ntre intele t <i inim; <i fiin$ arti%Ba$re%ea- ni i n!mai intele t!l!i, a %a#ant!l/ inimii, a >n#tor!l "o"or!l!i, i %!flet!l!i. (e%ig!r, .obligaiile r?elor %tri ai moralei, legt!r $e t!l .n! %e ni i n!mai >ntreg, t!t!ror fa !ltilor !nite ale a e%t!ia., Fi Cte atrib!ie arti%t!l!i e%teti <i . !lt!rii e%teti e o foarte efi ient infl!en a%!"ra "romo#rii % o"!l!i rai!nii/. (ar, >n afar $e fa"t!l n! >nelegem !m "oate fi #orba, >n <tiina are %e ba-ea- "e o"o-iie ab%ol!t, !m e a e%t %i%tem $e eti , $e o legt!r $e !nire a intele t!l!i <i a inimii, $e totalitatea %!flet!l!i ($eoare e $eterminarea ab%ol!t a nat!rii "otri#it !n!i on e"t >n%eamn $ominarea ab%ol!t a inimii $e tre intele t, $ominare on$iionat $e %!"rimarea !nirii), $eAa "o-iia ! tot!l %!baltern >n are %e >nfi<ea- !lt!ra e%teti arat ?t $e "!in %Ba ontat >n genere "e ea >n #e$erea $e%#?r<irii %i%tem!l!i. &rtei i %e atrib!ie o foarte efi ient infl!en a%!"ra "romo#rii % o"!l!i rai!nii, >ntr! ?t ea ."regte<te teren!l "entr! moralitate, >n ?t at!n i ?n$ a"are moralitatea ea g%e<te l! r!l, $eAa f !t "e A!mtate, an!me eliberarea $in Cingile %en%ibilitii/. )%te $emn $e notat fel!l eH elent >n are %e eH"rim Fi Cte $e%"re fr!m!%ee, $ar fel in on%e #ent >n ra"ort ! %i%tem!l; >n genere n! fa e ni i o a"li are a fr!m!%eii la %i%tem <i fa e nemiAlo it o fal% a"li are a a e%teia la re"re-entarea legii eti e. .&rta, %"!ne Fi Cte, fa e $in "!n t!l $e #e$ere tran% en$ental "!n t $e #e$ere obi<n!it; >ntr! ?t "e "rima "o-iie l!mea e%te f !t, iar "e a $o!a ea e%te $at; "e "o-iia e%teti l!mea e%te $at a<a !m e f !t/. Prin fa !ltatea e%teti e%te re !no% !t o !nire a$e#rat a "ro$! erii "ro"rii inteligenei <i a "ro$!%!l!i are i %e >nfi<ea- a e%teia a $at, o !nire a e!l!i are %e "!ne "e %ine a nelimitat <i toto$at a limitare %a! mo$Blimitat; %a!, mai o!r?n$, e%te re !no% !t o !nire a inteligenei <i a nat!rii, nat!r are to mai "entr! a ea%t !nifi are "o%e$ >n o alt lat!r $e ?t "e a eea $e a fi !n "ro$!% al inteligenei. Re !noa<terea !nirii e%teti e a "ro$! erii <i a "ro$!%!l!i e%te ! tot!l alt e#a $e ?t "!terea l!i .treb!ieB%Bfie/ ab%ol!t <i a n-!inei <i a "rogre%!l!i infinit: on e"te are, >n$at e e%te re !no% !t a !mBamintita !nire %!"rem, %e an!n a antite-e %a! n!mai a %inte-e ale !nor %fere %!balterne <i, ! a ea%ta, a a#?n$ ne#oie $e o %inte- %!"erioar. Con e"ia e%teti e%te $e% ri% mai $e"arte a%tfel: .,!mea $at, nat!ra, are $o! lat!ri: ea e%te "ro$!% al limitrii noa%tre <i ea e%te "ro$!% al liberei noa%tre a i!ni i$eale: fie are form >n %"ai! treb!ie on%i$erat a manife%tare a "lintii interioare <i a forei or"!l!i >n%!<i are le "o%e$. Cine "ri#e<te l!mea "otri#it "rim!l!i fel $e a #e$ea "er e"e n!mai forme ontor%ionate, om"rimate, anHioa%e; a e%t ine#a #e$e !r?enia. Cine "ri#e<te l!mea "otri#it el!i $eBal $oilea fel $e a #e$ea #e$e rob!%ta "lenit!$ine a nat!rii, #iaa <i elan!l ei; a e%ta #e$e fr!m!%eea./ & i!nea inteligenei >n $re"t!l nat!ral "ro$!%e%e nat!ra n!mai a "e o materie mo$ifi abil; "rin !rmare, a ea "ro$! ere n! a fo%t o a i!ne i$eal liber, n! a fo%t o a i!ne a rai!nii, i a intele t!l!i.

Con e"ia e%teti a nat!rii e%te a"li at <i la legea moralitii, <i, e#i$ent, nat!ra n! a#ea #oie % aib >naintea legii eti e %!"erioritatea a"a itii !nei >nfi<ri fr!moa%e. .,egea eti or$on >n Ci" ab%ol!t <i re"rim ori e >n linaie nat!ral. Cine on%i$er >n fel!l a e%ta legea eti %e ra"ort la ea a % la#. (ar legea eti e%te >n a ela<i tim" <i e!l >n%!<i, ea #ine $in a$?n !rile interioare ale "ro"riei noa%tre fiine, <i at!n i ?n$ a% !ltm $e ea, a% !ltm tot!<i n!mai $e noi >n<ine. Cine o "ri#e<te a%tfel, o "ri#e<te e%teti ./ .Noi a% !ltm $e noi >n<ine/ >n%eamn >n linaia noa%tr nat!ral a% !lt $e legea noa%tr moral. (ar >n ontem"larea e%teti a nat!rii a manife%tare a "lenit!$inii interioare <i a forei or"!rilor n! %e >nt?lne<te o a%tfel $e %e"arare a a% !ltrii, %e"arare a a eea "e are o #e$em, "otri#it a ei%t!i %i%tem, >n relaiile eti e obie ti#e. N 'n a% !ltaBreaB$eB%ineB>n%!<i, >n linaia nat!rii a >ngr$it $e ra G i!nea #e in, im"!l%!l a %!"!% on e"t!l!i. & e%t fel ne e%ar $e a #e$ea al a e%tei moraliti, >n lo % fie ie%teti , treb!ie % fie to mai a ela are arat forma ontor%ionat, anHioa%, om"rimat, are arat !r?enia. (a legea eti "retin$e n!mai in$e"en$en a $eterminare $!" <i "rin on e"te, $a nat!ra n! "oate aA!nge la $re"t!l %! $e ?t "rin limitarea libertii "otri#it on e"t!l!i libertii m!ltor fiine raionale, <i $a a e%te $o! mo$aliti forate %!nt ele mai >nalte "rin are om!l %e on%tit!ie "e %ine a om, at!n i "entr! %im!l e%teti G are treb!ie l!at >n el mai larg !"rin% al %! G "entr! a!toformarea $e%#?r<it a totalitii >n !nirea libertii ! ne e%itatea <i a on<tiinei ! eea e e li"%it $e on<tiin, n! "oate fi g%it lo ni i >ntr!B ?t %im!l e%teti %e >nfi<ea- "!r >n nelimitata %a b! !rie $e %ine, ni i >n formele limitate >n $omeni!l legalitii <i moralitii b!rgCe-e. Fiin$ >n %im!l e%teti e%te %!"rimat ori e $eterminare "rin on e"te >n m%!r at?t $e mare, >n ?t, ?t >l "ri#e<te, a e%te maniere ale $ominaiei <i $eterminrii >i a"ar !r?te <i $e !r?t. (S. F. F.BS C., 1:lBl:2) 'n %t!$i!l %! a%!"ra fr!mo%!l!i arti%ti (Dorele, 19:9, fragment!l 9), $!" e a #orbit $e%"re fr!mo% >n $i#er%ele arte, Dirt, !n!l $intre ei mai mari <i mai #eritabili !no% tori $e art ai tim"!l!i no%tr!, % Ciea- $re"t re-!ltat on l!-ia ba-a a"re ierii A!%te a fr!mo%!l!i arti%ti <i a formrii g!%t!l!i e%te on e"t!l $e ara teri%ti . (a ne .>ntrebm. Ce an!me e%te ara teri%ti !l, intr >n a ea%t $eterminaie: >n "rim!l r > n $ !n onin!t, a. (e eHem"l!, %en-aii, %it!aii, e#enimente, in$i#i-i, a i!ni an!mite; >n al $oilea r?n$, fel!l <i mo$!l >n are e%te re"re-entat onin!t!l. ,a a e%t mo$ al "re-entrii %e refer legea artei -i%e a ara teri%ti !l!i, >ntr! ?t ea ere a ori e element "arti !lar >n mo$!l $e eH"rimare % %er#ea% la in$i area "re i% a onin!t!l!i a e%t!ia <i % fie !n membr! al eH"rimrii l!i. (eterminaia ab%tra t a ara teri%ti !l!i "ri#e<te $e i finalitatea >n are "arti !lar!l formei arti%ti e "!ne ! a$e#rat >n l!min onin!t!l "e are a e%t "arti !lar !rmea- %Bl >nfi<e-e. U. =oetCe %"!ne: .Prin i"i!l %!"rem al anti ilor a fo%t %emnifi ati#!l, iar re-!ltat!l %!"rem al !nei tratri feri ite a fo%t fr!mo%!l/. (a er etm mai $e a"roa"e eea e %e !"rin$e >n a e%t en!n a#em ai i, iar<i, $o! l! r!ri: onin!t!l, obie t!l, <i fel!l >n are e "re-entat, C?n$ e #orba $e o o"er $e art, >n e"em ! eea e ni %e >nfi<ea- >n Ci" nemiAlo it <i n!mai $!" a eea >ntrebm e %emnifi aie %a! e onin!t are. Ceea e e%te eHterior n! are nemiAlo it #aloare "entr! noi, i a$mitem >n $o%!l l!i !n e interior, o %emnifi aie, "rin are %e >n%!flee<te fenomen!l eHterior. Ceea e e%te eHterior trimite la a e%t %!flet al %!. Prin !rmare, ! a ea%t erin a o"era $e art % aib !n ara ter %emnifi ati# n! am %"!% m!lt mai m!lt %a! alt e#a $e ?t eea e form!lea- "rin i"i!l ara teri%ti !l!i %tabilit $e Dirt. ()., I, 02B01) $efiniia l!i Dirt !"rin$e >n %ine, fr >n$oial, <i ari at!ral!l, fiin$ <i eea e e%te "re-entat ari at!ral "oate fi ara teri%ti , n!mai treb!ie % obie tm >n$at >n ari at!r ara ter!l $eterminat e%te "otenat "rin eHagerare, fiin$ a%tfel oare !m !n "ri%o% al

ara teri%ti !l!i. Ur?t!l, la r?n$!l %!, %e ra"ortea- mai %tr?n% la onin!t, >n ?t %e "oate %"!ne o $at ! "rin i"i!l ara teri%ti !l!i e%te a$mi% a $eterminaie f!n$amental <i !r?t!l <i >nfi<area !r?t!l!i. ()., I, 05B07) CRITICI. Pe !na $in lat!rile ei, ironia <iBa g%it temei!l ei el mai a$?n >n filo%ofia l!i F i e C t e, >ntr! ?t "rin i"iile a e%tei filo%ofii a! fo%t a"li ate la art, Frie$ri C #on S Clegel, a <i S Celling, a! "le at $e la "!n t!l $e #e$ere al l!i Fi Cte. & ea%t #irt!o-itate a !nei #iei ironi arti%ti e %e on e"e "e %ine a genialitate $i#in "entr! are tot!l <i fie are n! e $e ?t reat!r li"%it $e e%enBialitate, $e are reator!l liber, <tiin$!B%e $eta<at $e toate, n! %e leag, >ntr! ?t "e a ea%t reat!r o "oate <i nimi i <i rea. Cine %t "e a ea%t "o-iie a genialitii $i#ine, "ri#e<te $e %!% ! %!"erioritate "e%te toi eilali oameni, $e larai mrginii <i banali, fiin$ ei mai on%i$er, $re"t!l, moralitatea etC. Ca ferm %tabilite, obligatorii <i e%eniale. & ea%ta e%te %emnifi aia general a ironiei geniale <i $i#ine, %emnifi aia a e%tei on entrri a e!l!i >n %ine, e! "entr! are %!nt r!"te toate legt!rile <i are n! "oate tri $e ?t >n feri irea %!"rem e o $ "l erea $e a %e ontem"la <i g!%ta "e %ine >n%!<i. & ea%t ironie a fo%t $e% o"erit $e $omn!l FR. V. S Clegel, <i m!li alii a! trn nit $!" el $e%"re ea %a! trn ne $in no!, imiBt?n$!Bl. (ar ironi !l, a in$i#i$!alitate genial, re-i$ >n a!tonimieirea a eea e e %!blim, mre, eH elent, <i reaiile arti%ti e obie ti#e #or a#ea % il!%tre-e n!mai "rin i"i!l ab%ol!tei %!bie ti#iti; a atare, ele >nfi<ea- eea e are #aloare <i "re!ire >n o Cii om!l!i a li"%it $e #aloare <i a!tonimi in$!B%e. Reie%e $e ai i n! n!mai n! %e ia >n %erio% moralitatea, $re"t!l, a$e#r!l, $ar tot e e mai $e "re <i mai b!n n! #alorea- nimi , >ntr! ?t, a"r?n$ >n in$i#i-i, >n ara tere, >n a i!ni, a e%ta %e a!toinfirm <i %e a!tonimi e<te, $e#enin$ >n Ci"!l a e%ta "ro"ria %a ironie. ,!at ab%tra t, a ea%t form atinge $e a"roa"e "rin i"i!l omi !l!i, >n%, ! toat a ea%t >nr!$ire, omi !l treb!ie $eo%ebit >n mo$ e%enial $e ironie. C i omi !l treb!ie % %e mrginea% la fa"t!l tot eea e %e a!to$i%tr!ge e%te e#a >n %ine li"%it $e #aloare, e%te !n fenomen fal% <i ontra$i tori!, !m ar fi, $e eHem"l!, o tr%naie, o >n "?nare, !n a"ri i! bi-ar fa $e o "a%i!ne "!terni , %a! <i !n "rin i"i! n!mai "retin% %oli$ ori o maHim "re%!"!% ferm. )%te >n% ! tot!l alt e#a % fie >nfi<at G >ntrB!n in$i#i$ <i "rin el G $re"t li"%it $e ori e #aloare eea e >n realitate e%te moral <i a$e#rat, eea e >n general re"re-int !n onin!t >n %ine %!b%tanial. 'n a e%t a-, !n a%emenea in$i#i$ e n!l <i $emn $e a fi $i%"re!it >n e "ri#e<te ara ter!l l!i, iar arta >nfi<ea- li"%a $e ara ter <i %lbi i!nea. &<a$ar, $eo%ebirea a ea%ta $intre ironi <i omi e%te $eterminat e%enial $e onin!t!l a eea e e%te $i%tr!%. (ar a e%t onin!t?l formea- "er%onaAe reale, in a"abile, are n! "ot "er%i%ta "e l?ng % o"!l lor ferm <i im"ortant, i ren!n la el, l%?n$!Bl % %e $i%tr!g "e %ine. + atare ironie a li"%ei $e ara ter i!be<te ironia. C?n$. Ironia e%te l!at a !n ton f!n$amental al re"re-entrii arti%ti e, $in eea e e%te mai "!in arti%ti $e ?t ori e %e fa e "rin i"i! a$e#rat al o"erei $e art. (eoare e, "e $e o "arte, a"ar >n o"era $e art fig!ri banale, li"%ite $e onin!t <i $e in!t, >ntr! ?t eea e e %!b%tanial %e $o#e$e<te a fi >n ele li"%it $e #aloare, "e $e alt "arte, %e mai a$a!g la toate a e%tea <i amintitele frm?ntri no%talgi e <i ontra$i ii nere-ol#ate ale %!flet!l!i. &%tfel $e "l%m!iri n! "ot tre-i intere% a$e#rat. (e ai i "ermanentele "l?ngeri #enite $in "artea < olii ironiei >m"otri#a li"%ei $e >nelegere "rof!n$, $e %en%ibilitate "entr! art, $e geni! la "!bli !l are nBar "ri e"e a ea%t >nlime a ironiei; a$i "l?ngeri "!bli !l!i n!Bi "la a e%te l! r!ri >nAo%itoare <i n!Bi "la e eea e >n "arte e "!eril, iar >n "arte li"%it $e ara ter. 8i e bine n! "la a e%te nat!ri %ra e >n onin!t interior <i >n r ate $e $orine, e o on%olare a ea%t li"% $e one%titate <i i"o ri-ia n! %!nt "e

g!%t!l "!bli !l!i <i , $im"otri#, om!l ere a arta % >nfi<e-e marile <i #eritabilele l!i intere%e, "re !m <i ara tere are rm?n re$in ioa%e fa $e onin!t!l e le $etermin #aloarea. ()., I, 1:B95) Ca ob%er#aie ! ara ter i%tori ar mai fi $e a$!gat >n$eo%ebi Solger <i ,!$Mig Tie F a! fo%t a eia are a! a ent!at ironia a "rin i"i! %!"rem al artei. Solger. SBa o"rit la a e%t a%"e t al negati#itii, negati#itate are are >nr!$ire ! $i-ol#area ironi a eea e e $eterminat, "re !m <i a eea e e%te %!b%tanial, >n are el #-!%e <i "rin i"i!l a ti#itii arti%ti e. (ar >n #iaa %a real, $ate fiin$ fermitatea, %erio-itatea <i $i%tin ia ara ter!l!i %!, Solger nBa fo%t ni i el >n%!<i !n arti%t ironi >n fel!l $e% ri% mai %!% <i ni i %im!l l!i a$?n "entr! o"ere $e art #eritabile G %im $e-#oltat >n m%!r on%i$erabil "rin %t!$i!l "ermanent al artei G nBa fo%t, >n a ea%t "ri#in, $e nat!r ironi . &t?t "entr! A!%tifi area l!i Solger, are G in?n$ %eama $e #iaa, filo%ofia <i arta l!i G merit % fie $eo%ebit $e a"o%tolii ironiei menionai "?n ai i. 'n eBi "ri#e<te., Tie F ere, $e%ig!r, mere! ironie; ?n$ >n% fa e a"re ierea !nor mari o"ere $e art, re !noa<terea <i $e% rierea gran$orii a e%tor o"ere, %e >nelege, e%te eH elent, $ar el %e >n<al re-?n$ ai i %Bar g%i ea mai b!n o a-ie $e a arta e e%te ironia >n o"ere !m ar fi, $e eHem"l!, Romeo <i E!lieta, >n are n! "oate fi #orba $e ni i o ironie. ()., I, 95B97) ironi a, are a iniiator al ei "e F r i e $r i C #on S Clegel. S!bie t!l %e <tie "e %ine >n %ine a ab%ol!t, tot re%t!l e%te "entr! el nimi ; toate $eterminaiile "e are <i le fa e >n%!<i $e%"re e e A!%t, bine el <tie % le $i%tr!g $in no!. )l "oate %B<i "ro"!n ori e, $ar tot!l e n!mai #anitate, i"o ri-ie <i in%olen. Ironia <tie e%te %t"?n, "e%te toate a e%tea; ea n! ia nimi >n %erio%, ea %e Aoa ! toate formele. (F., II, 171B179) forma ea mai >nalt >n are a ea%t %!bie ti#itate %e on e"e <i %e eH"rim >n mo$ om"let e%te Ci"!l are, ! !n n!me >m"r!m!tat l!i P la ton, %Ba n!mit ironie: i n!mai n!mele e%te l!at $e la Platon, are >l >ntreb!ina $!" !n mo$ $e a fi al l!i So rate, "e are a e%ta >l folo%ea >ntrBo on#er%aie "er%onal >m"otri#a >nf!m!rrii on<tiinei in !lte <i %ofi%ti e, %"re "rofit!l i$eii $e a$e#r <i $re"tate, $ar are trata >n mo$ ironi n!mai a ea on<tiin, n! i$eea >n%<i. Ironia "ri#e<te n!mai o om"ortare a on#er%aiei fa $e "er%oane: fr orientarea "er%onal, mi< area e%enial a g?n$!l!i e%te $iale ti a, <i Platon era at?t $e $e"arte $e a l!a $iale ti !l "entr! %ine, %a! Ciar ironia $re"t !#?nt !ltim <i $re"t i$eea >n%<i, >n ?t, $in ontr, el !f!n$a <i teiBmina mer%!l >n oa e <i >n olo al g?n$!l!i <i mai ale% al !nei o"inii %!bie ti#e >n %!b%tanialitatea i$eii. ((., 197) Coleg!l me! $e e$at, "rofe%or!l S o 1 g e r, a rel!at an!me eH"re%ia $e ironie, "ro"!% $e $Bl Frie$ri C #on S Clegel >ntrBo "erioa$ tim"!rie a arierii %ale literare <i ri$i at $e el "?n la a ea eH"re%ie !ltim a %!bie ti#itii !no%e?n$!B%e "e %ine a %!"rem in%tan, $ar %im!l %! mai A!%t <i >n$e"rtat $e o atare $eterminare <i >nelegerea %a filo%ofi a %e%i-at <i rein!t $in ea ! $eo%ebire lat!ra a$e#rat!l!i $iale ti , "!l%!l "!n?n$ >n mi< are on%i$erarea %"e !lati#. )! n! "ot g%i, >n% a ea%ta ! tot!l lar, ni i % fi! $e a or$ ! on e"tele "e are a e%ta le $e-#olt >n !ltima %a l! rare, "lin $e onin!t, o riti $e-B)a ironia %o rati , n.N. &re la el So rate, n.N. Forma %!bie ti# a $iale ti ii; ea e%te !n mo$ $e on$!it >n onta t!l ! oamenii: $iale ti a e%te temei al obie t!l!i, ironia e%te !n mo$ "arti !lar $e om"ortare $e la "er%oan la "er%oan. Ceea e #oia el % obin ! aA!tor!l ei era a eilali % %e "ron!ne, %Barate are le %!nt "rin i"iile. 8i $in fie are te- $eterminat %a! $in $e-#oltarea ei, So rate $eri#a ontrari!l a eea e eH"rima re%"e ti#a te-. Pe $e o "arte, a ea%t ironie "are a fi e#a nea$e#rat; So rate %"!ne el n! <tie !tare l! r! <iBT. Son$ea- "e oameni; $ar, "ri#in$ mai $e a"roa"e, a ea%ta >n%eamn n! %e <tie e re"re-entri are ellalt $e%"re obie t!l >n $i% !ie.

I#oltat a%!"ra "relegerilor $Bl!i &!g!%t OilCelm #on S Clegel >n e "ri#e<te arta $ramati <i literat!ra. (Oiener EaCrb! C, #oi. VII, ". :3. 8i !rm.). .&$e#rata ironie, %"!ne a olo Solger, ". :0, "lea $e la "!n t!l $e #e$ere om!l, at?t tim" ?t trie<te >n a ea%t l!me "re-ent, ><i "oate >n$e"lini mi%i!nea, Ciar >n %en%!l el mai >nalt al termen!l!i, n!mai >n a ea%t l!me. Tot!l "rin eea e re$em $e"<im % o"!rile finite e%te imaginaie -a$arni <i goal; <i eea e e mai >nalt e%te "re-ent "entr! a i!nea noa%tr n!mai >n forma limitat, finit. & ea%ta e%te, >nele% ore t, %"!% "latoni <i foarte a$e#rat, >n ontra n-!inei goale, amintit >nainte, >n infinit!l ab%tra t. Fa"t!l >n% e e mai >nalt %e g%e<te >ntrBo form finit, mrginit, !m e%te eti !l, <i eti !l e%te e%enial a realitate <i a i!ne, a ea%ta e%te foarte $iiferit $e a eea el ar fi !n % o" finit. Forma on ret, forma finit!l!i, n! ia onin!t!l!i eti !l!i, nimi $in %!b%tanialitate <i $in infinitatea "e are a e%ta o are >n el >n%!<i. Se %"!ne mai $e"arte: .8i to mai $e a eea el ( e e mai >nalt) e%te >n noi at?t $e -a$arni , ?t <i "artea ea mai negliAabil $in noi, <i el $i%"are >n mo$ ne e%ar ! noi <i ! %en%ibilitatea noa%tr -a$arni , i >n a$e#r el n! eHi%t $e ?t ai i, >n (!mne-e!, <i >n a ea%t r!inare el %e tran%fig!rea- a e#a $i#in, la are n! a#em "arte $a n! ar fi $at o "re-en ime$iat a a e%t!i $i#in, are %e manife%t to mai >n $i%"ariia realitii noa%tre; $i%"o-iia >n% eea oe onine mare >n ea ironia l!i So rate e%te fa"t!l "rin ea om!l e%te a$!% %B<i on reti-e-e re"re-entrile ab%tra te, % le $e-#olte. Unii a! #oit % fa ! tot!l alt e#a $in a ea%t ironie, onferin$!Bi am"loarea !n!i "rin i"i! !ni#er%al. FrieB$ri C #on S Clegei e%te a ela are a a#!t mai >nt?i a e%t g?n$. Iar &%t lBa re"etat. (!" ei, ironia ar fi mo$!l %!"rem $e om"ortare al %"irit!l!i <i a fo%t >nfi<at a fiin$ tot e e mai $i#in. Ironia e%te Ao !l ! toate; a ea%t %!bie ti#itate n! mai ia nimi >n %erio%. )a on%i$er e#a >n %erio%, $ar >l nimi e<te $in no! <i "oate tran%forma tot!l >n "!r a"aren. +ri e a$e#r >nalt <i $i#in %e $i-ol# >n nimi (>n tri#ial), ori e %erio-itate e%te >n a ela<i tim" gl!m. (e ironie ar ine Ciar %enintatea grea , a<a !m %e >n are a e%t $i#in il!minea- nemiAlo it %it!aiile !mane e%te ironia tragi .. N! neBam o"ri la !#?nt!l arbitrar $e i r o n i e $ar e%te e#a ne lar >n a eea e e%te %!"rem ar fi eea e $i%"are o$at ! neant!l no%tr!, <i $i#in!l %e re#elea- abia >n $i%"ariia realitii noa%tre, !m e%te %"!% <i la ". :1: .#e$em "e eroi >n<el?n$!B%e >n e e mai nobil <i mai fr!mo% >n inteniile <i %entimentele lor, n! n!mai >n e "ri#e<te %! e%!l, $ar <i >n e "ri#e<te i-#or!l <i #aloarea lor, ba ne ri$i m Ciar "rin $erea a e e%te mai b!n/. C "rb!<irea tragi a !nor fig!ri $e mare >nlime moral ( i $erea A!%t a !nor "!re analii %a! riminali, a $e eHem"l! ero!l $intrBo trage$ie mo$ern, Vina, are $oar !n intere% "olii%t, $ar ni i!n!l "entr! arta a$e#rat $e%"re are e%te #orba ai i) n! "oate intere%a, >nla <i >m" a ! %ine >n%<i $e ?t $a a%emenea fig!ri a"ar !nele fa $e altele ! "!teri eti e $iferite, tot at?t $e A!%tifi ate, are $intrBo nenoro ire >ntr >n e o n. 1 i t <i a%tfel "rin a ea%t o"o-iie a! o #i n a fa $e e#a moral $in are a"are $re"tatea <i ne$re"tatea ambelor, <i a%tfel a$e#rata i$ee eti , !rit <i tri!mftoare a%!"ra a e%tei ! n i 1 a t eBr a 1 i t a i, a"are >n a e%t fel >m" at >n noi, a<a >n ?t C! e e%te mai >nalt >n noi e eea e %e "rb!<e<te <i noi ne ri$i m m! "rin $e $erea a e e mai b!n, i $in ontra, "rin tri!mf!l a$e#r!l!i; a e%ta e%te intere%!l a$e#rat, "!r eti , al trage$iei anti e (>n ea romanti , a ea%t $eterminare %!fer >n o alt mo$ifi are) am artatBo >n Fenomenologia %"irit!l!i. ((., 197B199). 6anife%t ea $eAa >n "oemele l!i Domer, !n$e &mor ><i bate Ao $e "!terea l!i *e!% <i a l!i 6arte, V!l an, < CioB"t?n$, %er#e<te #in -eilor, iar nem!ritorii -ei %e "orne% "e r?% ne%f?r<it, !n$e E!no o "lm!ie<te "e &fro$ita. SBa g%it tot a%tfel ironie >n %a rifi iile anti ilor are on%!ma! ei >n<i<i eea e era mai b!n, >n$!rerarea are %!r?$e, >n feri irea <i #e%elia ea mai mare, feri ire are %toar e la rimi, >n r?%!l %ar a%ti al l!i 6efi%tofel, >n general >n ori e tre ere $intrBo eHtrem >ntrBalta, $e la eea e e eH elent la eea e mai r!. I"o ri-ia e%te >nr!$it !

ironia a ea%ta, e%te ea mai mare ironie. .Viaa interioar ea mai "rof!n$/ $e are #orbe<te &%t e%te to mai b!n!lB"la %!bie ti#, $i#initatea a ea%ta are %e <tie "e %ine $ea%!"ra a toate. Ca iniiatori ai a e%tei ironii, $e%"re are ni %e %"!ne e%te .#iaa ea mai "rof!n$ interioar/, a! fo%t $e%emnai "e ne$re"t So rate <i Platon, ! toate ei a! !n moment $e %!bie ti#itate. IBa fo%t Cr-it e"o ii noa%tre % "!n >n #aloare a ea%t ironie. Se "retin$e $i#in!l treb!ie % fie in!ta negati#, ontem"larea, on<tiina $e<ert i!nii t!t!ror l! r!rilor; %ing!r #anitatea mea mai rm?ne >n "i ioare >n miAlo !l a elei $e<ert i!ni. & fa e $in on<tiina nimi ni iei t!t!ror l! r!rilor e#a %!"rem "oate fi, $e%ig!r, o #iaa "rof!n$, $ar "rof!n-imea a ea%ta n! e $e ?t o a$?neime a #i$!l!i, !m "oate a"rea >n #e Cea ome$ie a l!i &ri%tofan. Ironia l!i So rate e%te foarte $e"arte $e a ea%t ironie a e"o ii noa%tre. ,a So rate, ironia are, a <i la Platon, o %emnifi aie limitat. Ironia $e t e r >n i n a t a a l!i So rate e%te mai m!lt o manier $e a on%er#a, e%te %enintatea %o iabil; ea n! >n%eamn ni i$e !m a ea negaie "!r, a ea om"ortare negati#; n! e%te r?% %ar a%ti , ni i frni ia I$eea ar fi n!mai gl!m. Ironia tragi a l!i So rate e%te >n% o"o-iia refle trii l!i %!bie ti#e >m"otri#a moralitii eHi%tente; ea n! e on<tiina el %e g%e<te $ea%!"ra a e%tei moraliti, i % o"!l li"%it $e "retenie $e a >n$r!ma %"re a$e#rat!l bine, %"re I$eea general. (F., I, 299B241) (a re-!ltat!l, %"irit!l fiin?n$B"entr!B%ine, >n are ori e miAlo ire %Ba %!%"en$at, e%te l!at n!mai >n %en% formal, li"%it $e onin!t, a%tfel >n ?t %"irit!l n! e%te !no% !t $eo"otri# a fiin?n$B>nB%ine <i a $e%f<!Br?n$!B%e >n mo$ obie ti# G at!n i a ea %!bie ti#itate infinit e%te n!mai on<tiinaB$eB%ineformal, on<tiina are, >n %ine, %e <tie "e %ine $re"t ab%ol!t, ironia are <tie % re$! ori e !"rin% obie ti# al ei la nimi , la $e<ert i!ne, <i e%te "rin !rmare ea >n%<i goli i!nea <i $e<ert i!nea, are ><i $, "rin %ine, %"re $eterminare, !n onin!t >nt?m"ltor <i arbitrar, "e%te are ea rm?ne %tB"?n <i "rin are ea n! e%te legat, <i ! "retenia $e a %ta "e !lmea ea mai >nalt a religiei <i filo%ofiei, %e "rb!<e<te, $im"otri# >n arbitrar!l gol. (). S., 244B24:) ironia e%te, "e $e o "arte, a$e%ea li"%it $e ori e %erio-itate a$e#rat, "e $e alt "arte, ea %f?r<e<te >n "!ra %tare "lin $e $orine a %!flet!l!i, >n lo $e a an ora >n a i!ne <i >n eHi%ten; !m a fo%t, $e eHem"l!, No#ali%, !n!l $intre %!fletele ele mai nobile are %Ba! aflat "e. & ea%t "o-iie <i are, m?nat %"re #i$!l eBi la% >n %"irit ab%ena !nor intere%e $eterminate, %"re groa-a $e realitate, a fo%t >m"in% >n a ea #a%it!ber !lo- a %"irit!l!i. & ea%ta e%te !n $or $e ab%ol!t are n! #rea % oboare >n %ine a ion?n$ real <i "ro$! ?n$ real, fiin$!Bi team % n! %e "te-e ating?n$ eea e e finit, ! toate are >n %ine %entiment!l in%!fi ienei a e%tei ab%tra ii. &%tfel, >n ironie re-i$, fr >n$oial, a ea negati#itate ab%ol!t >n are %!bie t!l, nimi in$ eea e e%te $eterminat <i !nilateral, %e ra"ortea- la %ine >n%!<i. 'ntr! ?t >n%. (i%tr!gerea n! %e eHtin$e n!mai a%!"ra a eea e e%te li"%it $e #aloare >n %ine, !m e a-!l >n omi , !n$e a e%ta %e manife%t >n n!litatea %a, i %e eHtin$e $eo"otri# <i a%!"ra a tot eea e e%te eH elent <i #aloro%, ironia, a o a%emenea art m!ltilateral a $i%tr!gerii <i a atare "lin $e $orine, "%trea- >n ea, >n o"o-iie ! a$e#rat!l i$eal, toto$at <i element!l ne>nfr?nrii !lterioare, element nearti%ti . ()., I, 111) )H"rimarea "rofeti a a$e#r!rilor "retin%e filo%ofi e a"arine re$inei.: a%tfel a! f !t )% CenmaLer, EaB obi. & e%t $i% !r% "rofeti li"%it $e on e"t afirm $e "e % a!n!l ! trei "i ioare !tare <i !tare l! r! $e%"re fiina ab%ol!t <i "retin$e a toat l!mea % le $e% o"ere nemiAlo it a atare >n inima %a. 8tiina $e%"re fiina ab%ol!t $e#ine !n l! r! are "ri#e<te inima, a"ar o m!lime $e in%"irai are #orbe% , f ?n$ fie are !n >n o n oBl o g <i >neleg?n$!Bl "e ellalt, "ro"ri!B-i%, n!mai "rin %tr?ngere $e m?ini <i "rin %entimente m!te. Cele "e are le %"!n %!nt a$e%ea banaliti, ?n$ %!nt l!ate a<a !m %!nt %"!%e; %entiment!l, mimi a, inima "lin treb!ie % #ie % le $ea a ent a e%tor banaliti; "entr! %ine ele n! %"!n nimi . )le %e

%!"rali itea- !nele "e altele >n toane $eBale imaginaiei, >n "oe-ie lang!roa%. 'n faa a$e#r!l!i >nglbene<te #anitatea <i %e t?r<te >na"oi >n %ine, %!r>B-?n$ maliio% <i ironi . (F., II, 179B174) S!bie ti#itatea on%t >n ab%ena a e#a ferm, $ar <i >n im"!l%!l %"re e#a ferm; ea rm?ne a%tfel $orin fierbinte. & ea%t a%"iraie fierbinte a !n!i %!flet fr!mo% e%te >nfi<at >n % rierile l!i No#ali%. & ea%t %!bie ti#itate rm?ne $orin, n! aA!nge la eea e e %!b%tanial, t?nAe<te >n %ine <i %e menine ferm "e a ea%t "o-iie: e%te e%!t <i tra%are $e linii >n %ine >n%!<i; e%te #iaa interioar <i relati#itate a ori r!i a$e#r. )Htra#agana %!bie ti#itii $e#ine a$e%ea neb!nie; ?n$ rm?ne >n!ntr!l g?n$irii, ea e%te "rin% >n #?rteA!l intele t!l!i refleHi#, are e%te tot$ea!na negati# fa $e %ine. (F., II, 174B17:) + alt form $e %!bie ti#itate e%te %!bie ti#itatea arbitrar!l!i, ignorana. & e%t b!nB"la <iBa >ng$!it ori e, a la afenea; %Ba on%i$erat "e %ine "oeti , "rofeti . & "ierit onoarea >n e "ri#e<te filo%ofarea, i ea "re%!"!ne o om!nitate $e "rin i"ii ale g?n$irii, "retin$e elaborarea <tiinifi %a! <i n!mai o oare are om!nitate $e "reri. 'n% tot!l a fo%t a<e-at "e %!bie ti#itatea "arti !lar; fie are era m?n$r! <i $i%"re!itor fa $e alii. Re"re-entarea g?n$irii "ro"rii e%te >n legt!r ! a e%t fa"t. N! "oi g?n$i "entr! alii: g?n$irea "ro"rie e%te $o#a$a; treb!ia % % orne<ti o "arti !laritate "ro"rie, altfel n! erai on%i$erat a !n!l are "o%e$ g?n$ire "ro"rie. Tablo!l r! e%te a ela >n are "i tor!l %e arat "e %ine >n%!<i; originalitate >n%eamn a "ro$! e e#a ! tot!l general. 6arota g?n$irii "ro"rii on%t >n a eea fie are "ro$! e l! r!ri mai in%i"i$e $e ?t ellalt. (F., II, 17:) 8i mai "!in >n treb!ie % ne g?n$im la % oaterea >n e#i$en a obie ti#itii la Cleomene >n Ool$emar; $eoare e a e%t %"artan n! e%te intro$!% ai i >n ra"ort!rile l!i ! "atria %a <i >n fora a$e#ratei %ale #irt!i, i >n in$i#i$!alitatea $e a$enei l!i; <i a ea%ta "entr! e$ifi area !iP N & !nor femei afe tate %a! ne>n%emnate <i a !nor eteni %entimentali. (ealtfel >n%, $at fiin$ fa"t!l Ea obi e%te >n e "ri#e<te fr!m!%eea moral >m"otri#a on e"t!l!i <i a obie ti#itii, "!tem reine %!b a e%t ra"ort n!mai fig!rile "rin are el a #oit % lm!rea% i$eea %a $e%"re fr!m!%eea moral. 'n% ton!l f!n$amental al a e%tor fig!ri e%te a ea%t li"% on<tient $e obie ti#itate, a ea%t %!bie ti#itate %!%"en$at ferm $e ea >n%<i; e%te "ermanenta n! Cib-!in, i refleHie a%!"ra "er%onalitii %ale, e a ea on%i$erare are %e re>ntoar e #e<ni la %!bie t <i are "!ne >n lo !l libertii morale o frm?ntare eHtrem, egoi%m "lin $e $orine <i infirmitate moral: e%te o a!to ontem"lare are >ntre"rin$e ! in$i#i$!alitatea fr!moa% to mai a ea tran%formare are %Ba "etre !t ! re$ina; an!me, a eea $e aB<i onferi, ! aA!tor!l a e%tei on<tiine a fr!m!%eii in$i#i$!ale, on<tiina %!bie ti#itii %!"rimate <i a egoi%m!l!i nimi it; $ar "rin a ea%t on<tiin %!nt in%tit!ite <i toto$at A!%tifi ate to mai %!bie ti#itatea eHtrem <i i$olatria interioar. (!" !m la "oeii are !no% eea e e #e<ni <i eea e e%te finit <i o%?n$it, la anti i, la (ante <i la +re%t al l!i =oetCe, $at "ra$, $eAa >n #ia, !n tim" oare are ia$!l!i, g%im eH"rimat o%?n$a ia$!l!i, an!me, a #e<ni >n t!<are ai fa"ta %!bie ti#, a %ing!rtate %imit "?n <i >n miAlo !l elor e %!nt mai a"roa"e $e ei >n<i<i <i a nem!ritoarea ontem"lare a a e%tei "ro"rieti, tot a%tfel #e$em >nfi<at la eroii &liMill <i Ool$emar to mai a e%t Cin al #e<ni ei a!t ontem"lri ni i m ar >ntrBo fa"t, i >n <i mai marea "li ti%eal <i ne"!tin a eHi%tenei goale, <i a ea%t li"%a $e "!$oare ?n$ e #orba $e tine >n%!i >nfi<at a temei al ata%trofei >nt?m"lrilor lor neromanti e (!nromanBCaft); $ar >n a ela<i tim" #e$em a e%t "rin i"i! n! e%te %!"rimat >n a ea%t $i%ol!ie <i #irt!tea ne"ro$! toare $e ata%trof a >ntreg!l!i an%ambl! $e ara tere ni %e >nfi<ea- >n Ci" e%enial $e mai m!lte %a! mai "!ine elemente, ale %!%menionat!l!i ia$. (SFEC. S., 44B4:) +P)R& () &RT& o"erele $e art n! %!nt elaborate "entr! %t!$i! <i er!$iie, i, fr a e%t o ol al !nor >ntin%e !no<tine, "rin ele >n%ele ele treb!ie % fie nemiAlo it inteligibile <i

g!%tate. (eoare e arta n! eHi%t "entr! !n mi er >n Ci% format $in "!ine "er%oane $eo%ebit $e !lti#ate, i ea eHi%t "entr! nai!ne >n totalitatea ei. ()., I, 094) +"era e%te realitatea "e are <iBo $ on<tiina; ea e%te a eea >n are in$i#i$!l e%te "entr! %ine eea e el e%te >n %ine, <i >n fel!l on<tiina "entr! are el $e#ine >n o"er n! e%te on<tiina "arti !lar, i on<tiina !ni#er%al; el %Ba "la%at >n o"er, >n genere, >n element!l !ni#er%alitii, >n %"ai!l li"%it $e $eterminaii al fiinei. Con<tiina are %e >ntoar e $in o"era %a e%te $e fa"t on<tiina !ni#er%al. (F. S., 009) o"era treb!ie % fie <i treb!ie #-!t !m in$i#i$!alitatea ><i #a "%tra !ni#er%alitatea %a >n fiina o"erei <i #a <ti % %e %ati%fa . (F. S., 009) +"era e%te; a ea%ta >n%eamn ea e%te "entr! alte in$i#i$!aliti <i e%te "entr! ele o realitate %trin, >n lo !l reia ele treb!ie % "!n "e a lor <i %B<i $ea "rin fa"ta lor on<tiina !nitii lor ! realitatea; a$i intere%!l "!% $e e i "rin nat!ra lor originar >n a ea, "er e%te !n alt!l $e ?t "ro"ri!l intere% al a e%tei o"ere, are e%te a%tfel tran%format >n alt e#a. +"era e%te a%tfel, >n genere, e#a tre tor, are #a fi <tear% "rin Ao !l ontrar al altor fore <i intere%e <i are "re-int mai $egrab realitatea in$i#i$!alitii a fiin$ $i%"r!t $e ?t a fiin$ >m"linit. (F. S., 009B004) a$e#r!l on%t n!mai >n !nitatea on<tiinei ! a i!nea, <i o"era a$e#rat e%te n!mai a ea !nitate a a i!nii <i a fiinei, a #oinei <i >n$e"linirii. (F. S., 00:) o"era a$e#rat. )%te fa"t!lB>n%!<i ($ie Sa Ce %elb%t), are %e afirm >n mo$ %tri t <i e%te eH"erimentat a a eea e rm?ne, in$e"en$ent $e .fa"t/, are e%te ontingena a i!nii in$i#i$!ale a atare, a >m"reA!rrilor, a miAloa elor <i a realitii, (F. S., 023) Con<tiina. N! mai e%te "reo !"at $e .fa"t/ a $e a e%t fa"t %ing!lar al ei, i e%te "reo !"at $e el a a " t, a !n !ni#er%al are e%te "entr! toi. )a %e ame%te $e i >n a i!nea <i o"era lor <i, ?n$ ea n! "oate % leBo mai ia $in m?n, ea %e intere%ea- m ar "rin a eea ><i fa e $e l! r! A!$e ?n$Bo; $a ea "!ne <tam"ila a"robrii <i la!$ei %ale, a ea%ta %e >nelege >n %en%!l ea n! la!$ >n o"er. N!mai o"era >n%<i, i toto$at "ro"ria ei genero-itate <i mo$eraie, >n %en%!l $e a n! fi $i%tr!% o"era a o"er, <i ni i "rin riti a ei. &rt?n$ !n intere% "entr! o"er, ea %e %a#!rea- >n a e%ta "e ea >n%<i; la fel, o"era riti at $e ea >i e%te bine#enit to mai "entr! a ea%t "l ere a "ro"riei %ale a i!ni, are >i e%te "ro#o at "rin a ea%ta. (F. S., 025 ori ?t ar forma ea o l!me armonioa% >n %ine <i rot!nAit >n %ine, o"era $e art >n%<i n! eHi%t tot!<i "entr! %ine a obie t real <i i-olat, i ea e%te "entr! noi, "entr! "!bli !l are o ontem"l <i o g!%t. N &%tfel, ori e o"er $e art e%te !n $ialog, ! ori ine %t >n faa ei. ()/ I, 014) (),I6ITSRI noi eH l!$em $e >n$at $in <tiina fr!mo%!l!i arti%ti , fr!mo%!l $in nat!r. (eoare e fr!m!%eea arti%ti e fr!m!%eea n% !t <i ren% !t $in %"irit <i ! ?t %"irit!l <i "ro$! iile l!i %!nt %!"erioare nat!rii <i fenomenelor ei, tot "e at?t e%te <i fr!mo%!l artei %!"erior fr!m!%eii nat!rii. S!"erioritatea %"irit!l!i <i a fr!mo%!l!i arti%ti fa $e nat!r n! e >n% n!mai relati#, i n!mai %"irit!l e%te eea e e #eritabil, eea e !"rin$e tot!l >n %ine, >n ?t ori e fr!mo% n! e%te ! a$e#rat fr!mo% $e ?t >ntr! ?t "arti i" la a e%t e %!"erior <i e generat "rin a e%ta. 'n %en%!l a e%ta, fr!mo%!l $in nat!r a"are n!mai a !n refleH al fr!mo%!l!i a"arintor %"irit!l!i, a !n mo$ im"erfe t, ne om"let, !n mo$ $eBa fi are, $!" %!b%tana %a, e%te onin!t >n >n%!<i %"irit!l. C?n$ e #orba $e%"re fr!m!%eea nat!rii, "rea ne %imim "o"o%in$ >n ne$efinit <i li"%ii $e riteri! <i, $in a ea%t a!-, o a%tfel $e er etare ar "re-enta "rea "!in intere%. ()., I, 9B:) &rtei >i %ta! la $i%"o-iie n! n!mai >ntreaga bogie a formaiilor nat!rii, ! toat %trl! irea ei m!lti"l <i #ariat, i imaginaia reatoare "oate % %e eHtin$, $in olo $e toate a e%tea, >n Ci" ine"!i-abil >n %fera "ro"riilor %ale "ro$! ii. ()., I, 11) + egal li"% $e >nelegere %e $o#e$e<te ?n$ %e on%i$er realitile %"irit!ale a fiin$ $e mai mi #aloare $e ?t l! r!rile nat!rii, ?n$ o"erele $e art !man %!nt %o otite mai "reAo% $e

l! r!rile nat!rii, "entr! moti#!l "entr! ele $int?i material!l treb!ie l!at $in G afar <i ele n! %!nt #ii; a <i !m forma %"irit!al n! ar onine o #italitate mai ri$i at <i nBar fi mai $emn $e %"irit $e ?t forma nat!ral, iar forma >n general nBar fi mai %!% $e ?t materia, <i >n ori e realitate eti , eea e "!tem n!mi materie nar a"arine >n >ntregime %"irit!l!i %ing!r: a <i !m >n nat!r e e%te mai >nalt, #i!l, n! <iBar l!a <i el materia $in afar. Nat!ra, %e mai a$a!g mai $e"arte a "ri#ilegi! al ei, rm?ne, ! toat &. Cei$e. NBtalitatea eHi%tenelor ei, re$in ioa% !nor legi eterne; $ar tot a%tfel <i $omeni!l on<tiinei $e %ineI (). EN., 01) 6agneti%m!l %e "refa e mai >nt?i >n in$e"en$ena !ni#er%al, >n ri%tal!l "m?nt!l!i. N ,inia %e tran%form >n >ntreg!l %"ai! rot!n$. Cri%tal!l in$i#i$!al >n% e%te, a magneti%m real, totalitatea a ea%ta >n are im"!l%!l %Ba %tin% <i ontrarii %!nt ne!trali-ai, l!?n$ forma in$iferenei; magneti%m!l ><i eH"rim at!n i $iferena %a a $eterminare a %!"rafeei. 'n fel!l a e%ta n! mai a#em onfig!rare intern, are "entr! a eHi%ta ar a#ea ne#oie $e !n alt!l, i ea eHi%t "rin ea >n%<i. +ri e onfig!rar" are >n %ine magneti%m!l; i ea e%te o $elimitare om"let >n %"ai!, are e%te "!% $e im"!l%ia imanent, $e me<ter!l arti%t al formei. )a on%tit!ie o a ti#itate m!t a nat!rii, are ><i >nfi<ea- $imen%i!nile >n afara tim"!l!i, "ro"ri!l "rin i"i! $e #ia al nat!rii, are %e >nfi<ea- fr a i!ne, <i $e%"re formaiile r!ia n! %e "oate %"!ne alt e#a $e ?t ele eHi%t. (). N., 009) Cartea l!i = o e t C e a%!"ra 6etamorfo-ei "lantelor a f !t >n e"!t!l !n!i mo$ raional $e a g?n$i a%!"ra nat!rii "lantei, abt?n$ re"re-entarea $e la goana $!" %im"le amn!nte <i >n$re"t?n$Bo %"re !noa<terea !nitii #ieii. (). N., 535) (e a eea =oetCe a $efinit, ! !n >nalt %im al nat!rii, re<terea "lantei $re"t metamorfo- a !neia <i a eleia<i formai!ni. Intere%!l l!i =oetCe >n% %e >n$rea"t %"re $o#a$a toate a e%te "ri $iferene ale "lantei on%tit!ie o #ia f!n$amental %im"l rm?n?n$ >n Ci% >n %ine, <i toate formele %!nt tran%formri eHterioare ale !neia <i a eleia<i e%ene i$enti e are le %t la ba- G <i a ea%ta n! n!mai >n I$ee, i <i >n eHi%ten, fie e membr! "!t?n$ $e a eea tre e foarte le%ne >n ellalt; !n %!fl! %"irit!al f!giti# al formelor, %!fl! are n! merge "?n la $i%tr!gerea f!n$amental alitati#, i on%tit!ie n!mai o metamorfo- i$eal >n %!b%tana material a "lantei. (). N., 53:B513) =oetCe a "re-entat !nitatea, >n mo$ ingenio%, a o % ar %"irit!al. 6etamorfo-a e%te >n% n!mai !na $in lat!ri, are n! e"!i-ea- >ntreg!l; treb!ie % fim ateni <i la $i%tin ia formai!nilor, ! are abia a"are a$e#rat!l "ro e% al #ieii. (). EN., 511) ne e%itatea fr!mo%!l!i arti%ti $eri# $in li"%!rile realitii nemiAlo ite, iar %ar ina l!i treb!ie %tabilit >n %en%!l fr!mo%!l arti%ti are Cemarea % >nfi<e-e fenomen!l #ieii <i >n$eo%ebi "e a ela al elei %"irit!ale, >n libertatea l!i <i >n mo$ eHterior, <i % fa $in eHterior !n e a$e #at on e"t!l!i a e%t!ia. N!mai at!n i a fo%t % o% a$e#r!l $in me$i!l %! tem"oral, $in $i%"er%i!Bnea %a >n noian!l finitilor eHterioare, onferin$!BiB%e >n a ela<i tim" o a"ariie eHterioar, $in are n! mai %tr#e$e %r ia nat!rii <i a "ro-ei, i o eHi%ten $emn $e a$e#r, are %!b-i%t a !m a atare >n liber neat?rnare, >ntr! ?t ><i are $e%tinaia >n ea >n%<i <i n! <iBo g%e<te %$it >n ea $e tre alt e#a. ()., I, 17:) Referitor la a ea%t o"o-iie $intre i$eal!l arti%ti <i nat!r, e%enial!l e treb!ie %tabilit e%te !"rin% >n !rmtoarele: Formele nat!rale. )Hi%tente ale onin!t!l!i %"irit!al treb!ie % fie l!ate, $e fa"t, a %imboli e, >n %en%!l general ele n! %!nt nemiAlo it #alabile "entr! ele >n%ele, i %!nt a"ariie a interior!l!i <i %"irit!al!l!i, "e are ele >l eH"rim. Fa"t!l a e%ta on%tit!ie $eAa i$ealitatea lor >n afara artei, >n eHi%tena lor real, %"re $eo%ebire $e nat!r a atare, are n! >nfi<ea- nimi %"irit!al. & !m, >n art, "e trea"ta ei %!"erioar, treb!ie %B<i "rimea% forma %a eHterioar onin!t!l interior #aloro% al %"irit!l!i. & e%t onin!t re-i$ >n %"irit!l omene% real, <i a%tfel >nto mai a interior!l !man >n general, el ><i are forma %a eHterioar $at, form >n are el %e

eH"rim "e %ine. (ar ara ter!l #i! al i$eal!l!i %e ba-ea- to mai "e fa"t!l a ea%t %emnifi aie %"irit!al f!n$amental <i $eterminat are treb!ie % fie re"re-entat e%te elaborat "?n la a"t <i om"let >n toate "rile "arti !lare ale fenomen!l!i eHterior, >n in!t, "o-iie, mi< are, tr%t!rile feei, >n forma <i fig!ra membrelor et , >n ?t n! rm?ne nimi gol <i ne%emnifi ati#, i tot!l %e $o#e$e<te a fi %trbt!t $e a ea %emnifi aie. (e eHem"l!, eea e ni %e "!ne >naintea o Cilor >n !ltim!l tim" $in % !l"t!ra elen a "ro#enin$ $e fa"t $e la Fi$ia% ne im"re%ionea- ! $eo%ebire "rin ara ter!l %! ! tot!l #i!. I$eal!l mai e%te >n in!t ferm >n forma l!i %e#er <i n! a al!ne at >n f ?n$ tre erea la graio%, la amabil, la "lin <i %!a#, i "%trea- >n fie are form >n relaie ferm ! %emnifi aia general are treb!ie % fie >n or"orat. & e%t oara ter eHtrem $e #i! al o"erelor lor >i $i%tinge "e marii arti<ti. + a%tfel $e %emnifi aie f!n$amental treb!ie n!mit ab%tra t fa $e "arti !laritatea l!mii reale a fenomenelor, <i an!me >n$eo%ebi >n % !l"t!r <i >n "i t!r, are n! rein $e ?t !n moment, fr % trea mai $e"arte la $e-#oltri m!ltilaterale, "rin are Domer, $e eHem"l!, a a#!t "o%ibilitatea % $e% rie ara ter!l l!i &Cile a fiin$ tot at?t $e $!r <i $e r!$ "e ?t era $e bl?n$ <i $e "rieteno% <i %Bl >nfi<e-e <i ! m!lte alte G tr%t!ri %!flete<ti. ()., I, 194B19:) NeBam "!tea >n Ci"!i >n% arti%t!l treb!ie %B<i aleag $e ai i <i $e a olo ele mai b!ne forme $in eea e e%te $at <i % le ombine, %a! a"oi, !m %e >nt?m"l, %B<i a!te fi-ionomii, "o-iii et . (in ole ii $e gra#!ri >n aram <i "e lemn, %"re a g%i formele A!%te "entr! onin!t!l e #rea %Bl eH"rime. (ar ! a ea%t !legere <i alegere l! r!l n! %Ba terminat, i arti%t!l treb!ie % %e om"orte >n mo$ reator <i "l%m!in$ total <i $intrBo !ni ?<nit!r >n "ro"riaBi imaginaie %emnifi aia eBi anim, re !no% ?n$ formele ore%"!n-toare, ! %imire <i %entiment a$ine. ()., I, 143) Potri#it !nei "reA!$e i r%"?n$ite, arta <iBar fi f !t >n e"!t!l ! eea e e%te %im"l! <i nat!ral. 'ntrB!n an!mit %en% "!tem a$mite, %e >nelege, a e%t l! r!, an!me eea e e gro%olan <i %lbati e%te, fr >n$oial, fa $e %"irit!l, a!tenti al artei eea e e mai nat!ral <i mai %im"l!. &lt e#a e%te >n% nat!ral!l, eea e e #i! <i %im"l! al artei a art fr!moa%. 'n e"!t!rile %im"le <i nat!rale >n %en%!l $e forme br!te >n n! a"arin ni i$e !m artei <i fr!m!%eii, a, $e eHem"l!, fig!rile %im"le ale o"iilor, are $e%enea- $in ?te#a tr%t!ri o fig!r omenea% , !n al et . Fr!m!%eea a o"er a %"irit!l!i, $im"otri#, are ne#oie, Ciar "entr! >n e"!t!rile ei, $e o teCni $eAa elaborat, $e n!meroa%e >n er ri <i $e eHer ii!, iar %im"litatea a %im"litate a fr!mo%!l!i, gran$oarea i$eal, e%te mai !r?n$ !n re-!ltat are nBa re!<it $e ?t $!" m!ltilaterale >n er ri % $e"<ea% eea e e #ariat, "e%tri, onf!-, li"%it $e m%!r, obo%itor <i % a% !n$ <i % $i%tr!g to mai "rin a ea%t #i torie toate l! r!rile "regtitoare <i toat % Celria, >n ?t a !m fr!m!%eea "are a %e fi n% !t liber, ! tot!l ne>m"ie$i at, $intrBo !ni ?<nire. ,! r!rile %e "etre ai i a >n a-!l om"ortrii !n!i om !lti#at are >n tot e. S"!ne <i fa e %e mi< ! tot!l %im"l!, liber <i nat!ral, $ar are n! "o%e$ $in na<tere a ea%t libertate <i %im"litate, i leBa ?<tigat n!mai a re-!ltat al !nei !lt!ri $e%#?r<ite. ()., II, :) 'ntr! ?t a$mitem, Ciar "entr! om, $in m?inile l!i ie% <i o"ere "roa%te: a"oi >n nat!r treb!ie % eHi%te <i mai m!lte o"ere $e a e%tea, $e #reme e ea e%te I$eea >n mo$alitatea eHterioritii. ,a om a!-a a e%t!i l! r! %t >n a"ri iile l!i, >n arbitrar!l <i negliAena l!i: $e "il$ ?n$ >n m!-i %e intro$! e "i t!ra, %a! ?n$ %e "i tea- ! "ietre, a >n mo-ai !ri, %a! ?n$ %e tran%"!ne e"o"eea >n $ram. 'n e "ri#e<te nat!ra, on$iiile eHterioare %!nt ele are t!lb!r al t!irea #ie!itor!l!i; on$iiile a e%tea a! >n% a%emenea $efe te fiin$ #iaa e%te ne$eterminat <i ><i "rime<te $eterminaiile ei "arti !lare <i $e la a e%te eHterioriti. Formele nat!rii n! "ot fi $e i %tr?n%e >ntrB!n %i%tem ab%ol!t, <i a%tfel %"e iile animalelor %!nt eH"!%e Ca-ar$!l!i. (). N., 750)

N!mai g?n$!l, intele t!l "oate fa e $eo%ebiri fiHe: n!mai %"irit!l, fiin$ e%te %"irit, "oate "ro$! e o"ere onforme a e%tor $i%tin ii rig!roa%e. +"erele $atorate artei %a! <tiinei %!nt at?t $e ab%tra te <i e%enial in$i#i$!ali-ate, >n ?t ele rm?n re$in ioa%e $eterminrii lor in$i#i$!ale <i n! ame%te >ntrB>n%ele $eo%ebiri $e e%en. C?n$ %e aA!nge la ame%te >n art, ea $e "il$ >n "ro-a "oeti <i "oe-ia "ro-ai , >n i%toria $ramati-at, %a! ?n$ %e intro$! e "i t!r >n m!-i %a! >n "oe-ie, %a! %e "i tea- ! "ietri ele <i %e >nfi<ea- b! lele $e "r >n % !l"t!r (<i ba%orelief!l e%te o "i t!r %tat!ar), %e le-ea- ara ter!l %"e ifi al artelor; i n!mai eH"riBm?n$!B%e "rintrBo in$i#i$!alitate $eterminat, "oate geni!l % ree-e o o"er $e art a!tenti . (a !n om #rea % fie "oet, "i tor, filo%of, l! r!rile %e "etre la fel. 'n nat!r n! a e%ta e%te a-!l: o formaie %e "oate >n$re"ta %"re $o! lat!ri $eo%ebite. (). N., 771) >n "rim!l r?n$, nat!ra $in "arteBi ofer om!l!i ele treb!in ioa%e, <i, >n lo % "!n "ie$i i >n alea intere%elor <i % o"!rilor l!i, ea, $in ontra, li %e ofer $e la %ine, fa#ori-?n$!Ble "e toate ile. (ar, >n al $oilea r?n$, om!l are treb!ine <i $orine "e are nat!ra n! e >n %tare % le %ati%fa >n Ci" nemiAlo it. 'n a e%te a-!ri el e ne#oit %B<i obin >n$e%t!larea ne e%ar "rin miAlo irea "ro"riei %ale a ti#iti; e ne#oit % "!n %tB"?nirBe "e l! r!rile nat!rii, % le >n$re"te, % le forme-e, % >nlt!re eea e e%te Aenant "rin >n$em?nare ?<tigat "rin "ro"ri! efort <i % tran%forme a%tfel eHterior!l >n miAlo ! aA!tor!l r!ia el e%te >n m%!r % %e $e-#olte onform t!t!ror % o"!rilor %ale. ()., I, 011) C i eea e e%te a!tenti i$eal on%t n! n!mai >n fa"t!l a om!l % fie >n general ri$i at $ea%!"ra <i >n afara %im"lei %erio-iti a at?rnrii, i % %e g%ea% >n onA!rat $e o ab!n$en are %Bi >ng$!ie % %e Aoa e liber <i #e%el ! miAlo$f ele nat!rii. ()., I, 010) Prim!l fel >n are arta a >n er at % >nlt!re toat a ea%t %fer a $e"en$enelor $e nat!r <i $e "ro-a #ieii, n.N. & fo%t re"re-entarea !nei a<aBn!mite e"o i $e a!r, %a! <i a eea a !nei %tri i$ili e. (ar tot a%tfel m!lte $e-a#antaAe, >n% >n $ire ie o"!%, "re-int <i %tarea $e !lt!r general, ontrar %trii i$ili e. Va%ta legt!r a treb!inelor <i a m!n ii, a intere%elor <i a %ati%fa erii lor e%te om"let $e-#oltat >n toat eHtin$erea ei, <i fie are in$i#i$, "ri#at $e neat?rnarea %a, e >ngr$it >ntrBo ne%f?r<it %erie $e $e"en$ene fa $e alii. Prin !rmare, ea mai "otri#it "entr! arta i$eal %e #a $o#e$i a fi o a treia %tare, %it!at la miAlo >ntre i$ili a e"o $e a!r <i om"let $e-#oltatele <i m!ltilateralele relaii ale %o ietii i#ile. & ea%ta e%te o %tare general a l!mii, a<a !m am >n#at $eAa %Bo !noa<tem a "e o %tare i$eal ?n$ a fo%t #orba $e ea eroi . )"o ile eroi e n! mai %!nt limitate la amintita %r ie i$ili a intere%elor %"irit!ale, i tre $in olo $e a e%tea, la "a%i!ni <i la % o"!ri mai "rof!n$e; $ar me$i!l el mai a"ro"iat al in$i#i-ilor, %ati%fa erea ne#oilor lor nemiAlo ite, e >n o"era "ro"rie a G lor. + a%tfel $e %tare g%im, $e eHem"l!, la Domer. (ar !n a%tfel $e mo$ $e re"re-entare, a"li at la %!bie te l!ate $in e"o i $e mai t?r-i!, e"o i om"let $e-#oltate, "re-int tot$ea!na mare $ifi !ltate <i "eri ol. Tot!<i, %!b a e%t ra"ort, =oetCe neBa $at >n Dermann <i (orotCea !n mo$el $e%#?r<it. ()., I, 015B011) & ea%t %tare miAlo ie %a! interme$iar >ntre li"%ita $e %"irit !f!n$are >n nat!r <i %"irit!alitatea ! tot!l liberat $e ea, n.n., >n are %"irit!l ><i >nfi<ea- re"re-entrile >n forma l! r!rilor nat!rii n!mai fiin$ el n! <iBa $ob?n$it >n o form mai >nalt, $ar %e %tr$!ie<te % "otri#ea% >n a ea%t legare !na ! alta ele $o! lat!ri, a ea%t %tare e%te >n general G o"!% intele t!l!i "ro-ai G "o-iia "oe-iei <i a arteiK ()., I, 205B207) arta are Cemarea $e a on e"e <i >nfi<a eHi%tena a a$e#rat >n a"ariia %a! fenomenele ei. &$i $e a o on e"e <i re"re-enta >n "otri#irea ei ! onin!t!l %! a$e #at <i eHi%tent >n %ine <i "entr! %ine. Prin !rmare, a$e#r!l!i artei n!Bi e%te >ng$!it % fie %im"l eHa titate G la are %e mrgine<te a<aBn!mita imitaie a

nat!rii G i eHterior!l treb!ie % %e a or$e ! !n interior are e%te >n on or$an ! %ine >n%!<i <i are to mai $in a e%t moti# %e "oate re#ela >n eHterior a %ine >n%!<i. ()., I, 11lBl10) $a %e o"re<te la % o"!l formal al %im"lei imitri, arta ofer, >n lo $e #ia real >n general, n!mai %im!la r!l #ieii. ()., I, 54) at!n i ?n$ e%te %im"l imitaie, arta %! omb >n on !rena ei ! nat!ra, $?n$ im"re%ia !n!i #ierme are >n ear % %e t?ra% $!" !n elefant. ()., I, 5:) )Hi%t "ortrete $e%"re are %Ba %"!% ! %"irit %e a%eamn greo% ! mo$el!l, iar @ant a$! e, ! "ri#ire la a ea%t "l ere a!-at $e imitaie, !n alt eHem"l!. &n!me, ne %at!rm re"e$e $e !n om are <tie % imite "erfe t tril!rile "ri#igCetorii G <i eHi%t $e a e<tia G $ar, $e >n$at e $e% o"erim a!tor!l tril!rilor a fo%t !n om. S!ntem $e-g!%tai $e !n a%tfel $e ?nte . N! re !noa<tem at!n i >n a ea%ta $e ?t !n t!r $e for <i n! libera "ro$! ie a nat!rii, ni i o"er $e art. N 'n general, a ea%t "l ere, a!-at $e $eHteritate >n imitare, n! "oate fi ni io$at $e ?t mrginit, <iBi %t mai bine om!l!i % g%ea% b! !rie >n eea e "ro$! e el $in %ine >n%!<i. ()., I, 5:) 'ntr! ?t a"oi "rin i"i!l imitrii e%te ! tot!l formal, ?n$ %e fa e % o" $in el $i%"are >n%!<i fr!mo%!l obie ti#. (eoare e at!n i n! mai e #orba !m e%te f !t, e alitate are eea e treb!ie re"ro$!%, i are im"ortan n!mai % fie imitat "/ re t%Aobie t!l <i onin!t!l fr!mo%!l!i e%te on%i$erat ! tot!l in$iferent. ()., I, 5:B73) $a ar!n m o "ri#ire a%!"ra $iferitelor arte, #om re !noa<te >n$at , $e<i "i t!ra <i % !l"t!ra ne >nfi<ea- obie te e "ar a%emntoare obie telor nat!rale %a! al ror ti" e%te l!at >n e%en $in nat!r, $im"otri#, o"ere ale arCite t!rii, are a"arine <i ea artelor fr!moa%e, >nto mai a <i o"ere ale "oe-iei, >ntr! ?t ele n! %e mrgine% la %im"le $e% rieri, n! "ot fi n!mite imitaii ale nat!rii. ()., I, 71) % o"!l artei treb!ie % re-i$e <i >n alt e#a $e ?t >n %im"la imitare formal a eea e eHi%t, imitaie are >n ori e a- n! "oate $a na<tere $e ?t la "erformane teCni e, $ar n! la o " e r e $e art. Se >nelege, !n moment e%enial al o"erei $e art e%te a ea % aib la ba- formele nat!rii, fiin$ arta "l%m!ie<te >n forma fenomen!l!i eHterior, <i $e i toto$at nat!ral. (ar, ! toate a ea%t ten$in a tim"!rilor $in !rm, $e a %t!$ia <i imita nat!ra, n.N. C!"rin$e >n ea, %!b !n an!mit a%"e t, e#a A!%t, tot!<i nat!raleea er!t n! on%tit!ie a atare eea e e%te %!b%tanial <i "rim, %t?n$ la temei!l artei. Prin !rmare, $e<i nat!raleea >nfi<rii eHterioare on%tit!ie o $eterminaie e%enial, tot!<i % o"!l artei n! e%te ni i %im"la imitare a fenomenelor eHterioare a eHterioare ni i nat!raleea eHi%tent n! e%te reg!la artei. ()., I, 7lB70) Intere%!l arti%ti %e $eo%ebe<te $e intere%!l "ra ti al $orinei "rin fa"t!l el ><i la% obie t!l % %!b-i%te liber "entr! %ine, >n tim" e $orina >l >ntreb!inea- >n folo%!l ei, $i%tr!g?n$!Bl; $e on%i$erarea teoreti a inteligenei <tiinifi e, $im"otri#, ontem"larea arti%ti %e $eo%ebe<te, >n %en% in#er%, >ntr! ?t ea are intere% "entr! obie t a<a !m eHi%t el a obie t in$i#i$!al <i n! a!t %Bl tran%forme >n i$eea l!i general %a! >n on e"t. ()., I, .) ontem"larea fr!mo%!l!i are ara ter liberal, ea >n%eamn a l%a obie tele % %!b-i%te a obie te >n %ine libere <i infinite, a n! #oi % le "o%e-i <i % le >ntreb!ine-i a "e !nele e %!nt folo%itoare "entr! ne#oi <i % o"!ri finite. ()., I, 100) >nlt!rm eH"li it mai %!%Bmenionata on e"ie are %o ote<te arta !tili-abil "entr! m!lti"le alte onin!t!ri <i intere%e eBi %!nt %trine. 'n % Cimb, religia re !rge $e%t!l $e fre #ent la art "entr! a %en%ibili-a mai bine a$e#r!l religio% %a! %"re aB l "la%ti i-a "entr! imaginaie, <i at!n i arta %t, $e%ig!r, >n %er#i i!l !n!i $omeni! $iferit $e ea. ()., I, 13:) C?t "ri#e<te in%tr!irea, a e%t % o" nBar "!tea fi $e ?t a ela $e a a$! e >n l!mina, on<tiinei, ! aA!tor!l o"erei $e art, onin!t!ri %"irit!ale e%eniale >n %ine <i "entr! %ine. S!b a e%t ra"ort, treb!ie % afirmm arta, ! ?t %e %it!ea- mai %!%, ! at?t mai m!lt are %

!"rin$ >n ea a%tfel $e onin!t!ri, <i n!mai >n e%ena !n!i atare onin!t g%e<te ea riteri!l $a eea e e%te eH"rimat e %a! n! e #aloro%. &rta a $e#enit, $e fa"t, "rima >n#toare a "o"oarelor. C?n$ >n% in%tr!irea e%te tratat >ntrB!n fel at?t $e eH l!%i#i%t a % o", >n ?t nat!ra general a onin!t!l!i re"re-entat a"are a o "ro"o-iie ab%tra t, refleHie "ro-ai , >n#t!r general, $ire t "entr! %ine, fiin$ eH"li at a atare, <i n! onin!t n!mai in$ire t <i im"li it >n "l%m!irea arti%ti on ret, at!n i $in a ea%t %e"arare forma %en%ibil, fig!rat, toanei are fa e $in o"era $e art o"er $e art, n! e%te $e ?t !n a$ao% %e !n$ar, !n >n#eli< eH"li it afirmat a %im"l! >n#eli<, o a"aren eH"li it afirmat a %im"l a"aren. (ar "rin a ea%ta >n%<i nat!ra o"erei $e art e%te alterat; fiin$ o"era $e art n! treb!ie % >nfi<e-e int!iiei onin!t!l >n forma l!i general a atare, i generalitatea a e%t!ia treb!ie %Bo "re-inte ab%ol!t in$i#i$!ali-at, %ing!lari-at >n forma %en%ibil. C?n$ o"era $e art n! ia na<tere "e ba-a a e%t!i "rin i"i!, i % oate >n e#i$en general!l >n forma <i ! intenia !nei >n#t!ri generale, element!l fig!rat <i %en%ibil $e#ine n!mai $e or eHterior <i %!"erfl!!, iar o"era $e art $e#ine e#a e %!fer $e o r!"t!r interioar <i la are form <i onin!t n! mai a"ar on re% !te. In$i#i$!al!l %en%ibil <i general!l %"irit!al a! $e#enit >n a e%t a- eHterioare !n!l fa $e ellalt. ()., I, 71B79) >n e "ri#e<te relaia artei ! >n$re"tarea moral, %e "oate %"!ne. & ela<i l! r! a <i referitor la % o"!l in%tr!irii. )%te !<or $e a$mi% n! e%te >ng$!it a arta >n "rin i"i!l ei % aib a intenie imoralitatea <i "romo#area ei. (ar !na e%te % fa i $in moralitate % o" eH"li it al re"re-entrii arti%ti e, <i alt e#a e%te % n! fa i $in moralitate !n a%tfel $e % o". (in ori e o"er $e art a!tenti %e "oate % oate o moral, tot!<i, fr >n$oial, ai i e%te #orba $e o eH"li aie <i, $e a eea, $e e 1 e % oate morala. ()., I, 74) %e nr!ie. Semnalata fal% "o-iie, $!" are arta ar treb!i % %er#ea% $re"t miAlo "entr! % o"!ri morale <i >n general % %e "!n >n %er#i i!l %!"rem!l!i % o" moral al l!mii, in%tr!in$ <i amelior?n$, $e i "o-iia fal% $!" are arta n! <iBar a#ea >n ea >n%<i % o"!l %! %!b%tanial, . i >n alt e#a. =re<eala re-i$ ai i >n fa"t!l at!n i o"era $e art treb!ie % %e ra"orte-e la alt e#a, "ro"!% on<tiinei a eea e e%te e%enial, a eea e treb!ie % fie, a%tfel >n ?t a !m o"era $e art nBar a#ea #aloare $e ?t a in%tr!ment !til "entr! reali-area a e%t!i % o" #alabil "entr! %ine >n Ci" in$e"en$ent, >n afara $omeni!l!i artei. 'm"otri#a a e%t!i fel $e a #e$ea treb!ie % afirmm arta e%te Cemat % $e% o"ere a$e#r!l >n forma "l%m!irii arti%ti e %en%ibile. 8i , "rin !rmare, arta ><i are % o"!l final >n ea >n%<i, >n >n%<i a ea%t re"re-entare <i $e-#elire. C i alte % o"!ri, !m %!nt: in%tr!irea, "!rifi area, ameliorarea, ?<tig!l bne% , f!ga $!" faim <i in%te, n! "ri#e% o"era $e art a atare <i n!Bi $etermin on e"t!l. ()., I, 11) C+R),SRI. Ceea e e i$eal ($a% I$eale) are o %emnifi aie mai $eterminat (a fr!mo%!l!i <i a eea e ine $e el) $e ?t eea e e $e nat!r i$eal ($a% I$eelle) . (8. ,., 122) "oeti !l a!tenti >n art e%te to mai eea e am n!mit i$eal. ()., I, 114) fr!mo%!l >n%!<i treb!ie on e"!t a i$ee, <i an!me a i$ee >ntrBo form $eterminat, a i$eal. ()., I, 112) S"!n?n$ fr!m!%eea e%te i$ee, am %"!% toto$at fr!m!%ee <i a$e#r %!nt !n!l <i a ela<i l! r!. &$i , fr!mo%!l treb!ie % fie a$e#rat >n %ine >n%!<i. (ar, "ri#ite mai $e a"roa"e, a$e#r!l <i fr!mo%!l % e $eo%ebe% !n!l $e alt!l. &n!me: a$e#rat e%te i$eea a i$ee >n %ine <i onform "rin i"i!l!i ei general. Fr!mo%!l %e $etermin "e %ine a r%fr?nBgere %a! refle tare %en%ibil a i$eii. ()., I, 114) fr!mo%!l e >n %ine >n%!<i infinit <i liber. C i ! toate el "oate a#ea !n onin!t "arti !lar, <i "rin a ea%ta mrginit, a e%t onin!t treb!ie % a"ar >n eHi%tenta l!i, tot!<i, a totalitate >n %ine infinit <i a libertate, >ntr! ?t fr!mo%!l e%te tot$ea!na <i "ret!tin$eni on e"t!l are n! %e o"!ne obie ti#itii %ale, %it!?n$!B%e fa $e a ea%ta >n o"o-iia !nei !nilaterale <i ab%tra te finiti, i el %e onto"e<te ! obie ti#itatea %a, fiin$, $atorit a e%tei !niti imanente <i a e%tei $e%#?r<iri infinit >n %ine. ()., I, 11:)

I$eal!l e%te, "rin !rmare, realitatea retra%. (in m!limea amn!ntelor <i a ontingenelor, >ntr! ?t >n >n%<i a ea%t eHterioritate interior!l a"are eriAat >n faa generalitii a in$i#i$!alitate #ie. 'n "oe-ia %a I$eal!l <i #iaa, >n o"o-iie ! realitatea <i ! $!rerile <i onfli tele ei, S Ciller #orbe<te $e%"re .fr!m!%eea lini<titei ari a !mbrelor/. + a%tfel $e >m"rie a !mbrelor e%te i$eal!l. I$eal!l %e "re-int >n eHterior !nit ! %ine >n%!<i <i %"riAinit liber "e %ine >n%!<i, feri it >n %ine >n form %en%ibil, b! !r?n$!B%e $e %ine <i g!%t?n$!B%e "e %ine. ()., I, 110B112) Calm!l, %enin <i feri irea, a e%t mo$B$eBaB<i aA!nge %ie<i >n "ro"riile %ale margini, a ea%t m!l!mire o "!tem a<e-a >n a ea%t "ri#in >n lo "rim a tr%t!r f!n$amental a i$eal!l!i. Forma arti%ti i$eal %t >naintea noa%tr a !n -e! feri it. &n!me, "entr! -eii feri ii ne#oia, m?nia <i intere%ele <i % o"!rile finite n! %!nt e#a ab%ol!t %erio%, iar a ea%t retragere >n %ine >n%!<i >n faa negati#itii a tot e e%te "arti !lar le onfer -eilor tr%t!ra %enintii <i a lini<tii. & e%t >nele% >l are !#?nt!l l!i S Ciller: .Serioa% e #iaa, %enin e%te arta/. )%te a$e#rat, %Ba! f !t >n mo$ "e$ant $e%t!l $e $e% gl!me "e %eama a e%tei a%eri!ni a l!i S Ciller, fiin$ arta >n general, <i >n$eo%ebi "ro"ria "oe-ie a l!i S Ciller, e%te tot e "oate fi mai %erio% G !m $ealtfel artei i$eale $e fa"t n!Bi li"%e<te %erio-itatea G $ar ara ter!l ei e%enial rm?ne, >n !"rin%!l %erio-itii >n%<i, %enintatea. & ea%t for a in$i#i$!alitii, a e%t tri!mf al libertii on rete on entrate >n %ine, e%te eea e $e% o"erim mai ale% la o"erele $e art anti e >n alm!l %enin al fig!rilor lor. 8i a e%ta e a-!l n! n!mai ?n$ e%te #orba $e %tri $e m!l!mire li"%ite $e onfli t, i Ciar ?n$ o r!"t!r a$?n a %f?<iat %!bie t!l >n el >n%!<i, a <i >n >ntreaga l!i eHi%ten. (eoare e, $e<i eroii tragi i, $e eHem"l!, %!nt re"re-entai >n#in<i $e %oart, tot!<i %!flet!l lor %e retrage >n %im"la l!i inferioritate, "ron!nB?n$: a<a e%teI ()., I, 112B115) Starea i$eal a l!mii, "e are, %"re $eo%ebire $e realitatea "ro-ai , arta e%te Cemat % o re"re-inte. ()., I. 030) %til!l i$eal, $e o fr!m!%ee "!r, %e mi< la miAlo >ntre eH"re%ia "!r %!b%tanial a obie t!l!i <i angaAarea total >n agreabil. P!tem reine $re"t ara ter al a e%t!i %til #i#a itatea %!"rem >n!ntr!l !nei gran$ori alme <i fr!moa%e, tr%t!r e treb!ie a$mirat >n o"erele l!i Fi$ia% %a! la Domer. & ea%ta >n%eamn , $e ori!n$e ar fi "ri#it o"era $e art, toate "!n tele, formele, >ntor%t!rile, mi< rile, membrele %!nt "line $e o #ia >n are nimi n! e ne>n%emnat <i li"%it $e eH"re%ie, i tot!l e%te a ti# <i efi a e, manife%t?n$ mi< area <i "!l%!l >n%!<i al #ieii libere, o "lenit!$ine $e #ia are >nfi<ea- >n% >n e%en n!mai !n !ni tot, e%te eH"re%ia n!mai a !n!i !ni onin!t, a !nei !ni e in$i#i$!aliti <i a i!ni. ()., II, 11) &rta liber, fr!moa% e%te fr ni i o griA >n eea e "ri#e<te forma ei eHterioar, >n are ea n! la% % %e ob%er#e ni i o refleHie "ro"ri!B-i%, ni i !n % o", ni i o intenionalitate, i >n fie are eH"re%ie, >n fie are >ntor%t!r ea n! fa e $e ?t % trimit la I$eea <i %!flet!l >ntreg!l!i. N!mai >n Ci"!l a e%ta %e menine ara ter!l i$eal al %til!l!i fr!mo%, are n! e%te ni i a%"r! <i ni i %e#er, i >n lin $eAa %"re %enintatea fr!mo%!l!i. N! e%te forat ni i o eH"re%ie <i ni i o "arte, fie are membr! a"are "entr! %ine, b! !r?n$!B%e $e "ro"riaBi eHi%ten, $ar >n a ela<i tim" %e re%emnea- % fie n!mai moment al >ntreg!l!i. ()., II, 10) arta >n general, <i ! $eo%ebire "i t!ra a ren!nat $eAa, >n !rma altor im"!l%!ri, la a ea%t manie a a<aB-i%elor i$eal!ri, f ?n$ el "!in >n er area $e a reali-a l! r!ri mai "line $e onin!t <i $e #ia >n form <i !"rin%, "rin >m"ro%"tarea intere%!l!i "entr! "i t!ra italian <i german mai #e Ce, a <i "entr! "i t!ra olan$e- $e mai t?r-i!. (ar, "e $e alt "arte, l!mea %Ba %t!rat <i $e "o"!lara nat!ralee >n art, >nto mai a $e amintitele i$eal!ri ab%tra te. 'n teatr!, $e eHem"l!, fie are $intre noi e%te "li ti%it $e banalele i%torii a%ni e <i $e re"re-entarea lor $!" nat!r. Ne a-!rile tailor ! %oiile, ! fiii <i fii ele, t?ng!ielile lor >m"otri#a %alariilor <i a Celt!ielilor, ontra $e"en$enei $e mini<tri <i a intrigilor #aleilor <i %e retarilor <i, tot a%tfel, ne a-!rile go%"o$inei ! %er#itoarele la b! trie <i ! Ciria<ii %en%ibili >n$rgo%tii $e fetele lor G toate a e%te griAi <i mi-erii le g%e<te fie are mai bine

<i mai fi$ele nat!rii >n "ro"riaBi a% ()., I, 119) $a reinem neb!loa%a re"re-entare a tim"!l!i mai no! $e%"re eea e e%te $e nat!r i$eal, ar "!tea, % "ar arta treb!ie %B<i taie ori e legt!r ! a ea%t l!me a relati#!l!i >ntr! ?t lat!ra eHterioritii ar fi e#a om"let in$iferent, e#a e fa $e %"irit <i inferioritatea l!i ar fi eea e e tri#ial <i ne$emn. (ar i$eal!l a!tenti n! %e o"re<te la eea e e%te ne$eterminat <i e n!mai interior, i >n integralitatea l!i el treb!ie % %e eHteriori-e-e <i a form int!iti# $eterminat a eHterior!l!i "e toate lat!rile a e%t!ia. Fiin$ om!l, a e%t entr! $e%#?r<it al i$eal!l!i, trie<te; >n Ci" e%enial, a !m <i ai i. ()., I, 073) Pe $e o "arte, o"era $e art onfer onin!t!l!i i$eal!l!i >n general forma on ret a realitii, re"re-ent?nB$!Bl a %tare $eterminat, %it!aie "arti !lar, ara ter, e#eniment, a i!ne, <i an!me >n forma eHi%tenei toto$at eHterioare; "e $e alt "arte, arta tran%"!ne a e%t fenomen, >n %ine $eAa total, >ntrB!n material %en%ibil $eterminat, re?n$ a%tfel o l!me no!, o l!me a artei, #i-ibil <i o Ci!l!i <i "er e"tibil <i ! !re Cea. ()., I, 071) arta n! %e "oate $i%"en%a $e eea e e%te finit <i n! treb!ie %Bl trate-e a "e e#a e e n!mai r!, i %Bl onto"ea% , on iliat, ! eea e e%te #eritabil. ()., I, 010) o"era $e art n! e%te, fr >n$oial, %im"l re"re-entare general, i e%te >ntr!"area re"re-entat a a e%teia. (ar, n% !t $in %"irit <i $in elementele $e re"re-entare ale l!i, ea, ! toat nat!ra %a #ie, treb!ie % la%e % %trbat "rin ea a e%t ara ter al generalitii. & e%t fa"t on%tit!ie i$ealitatea mai >nalt a "oeti !l!i fa $e i$ealitatea formal a %im"lei elaborri. &i i >n% %ar ina o"erei $e art e%te $e a "rin$e obie t!l >n !ni#er%alitatea l!i <i $e a >nlt!ra $in a"ariia l!i eHterioar eea e "entr! eH"rimarea onin!t!l!i ar rm?nea n!mai a e#a eHterior <i in$iferent. (in a ea%t a!-, arti%t!l n! intro$! e >n formele <i mo$!rile $e eH"rimare arti%ti tot e g%e<te $at >n l!mea eHterioar <i "entr! >l g%e<te $at, i el "rin$e n!mai tr%t!rile A!%te <i onforme ! on e"t!l l! r!l!i, $a #rea % ree-e "oe-ie a!tenti . ()., I, 193B191) >n arta "oe-iei gen!l eH"re%iei e%te tot$ea!na re"re-entare general, %"re $eo%ebire $e amn!nt!l in$i#i$!al nat!ral; >n lo $e l! r!, "oet!l ne $ tot$ea!na n!mai n!mele, !#?nt!l, >n are in$i#i$!al!l $e#ine generalitate, >ntr! ?t !#?nt!l e%te "ro$!% $e re"re-entare, "!rt?n$ $eAa "rin a ea%ta >n el ara ter!l general!l!i %a! al G !ni#er%al!l!i. Poe-iei >i e%te >ng$!it % % oat tot$ea!na >n e#i$en n!mai eea e e%te energi , e%enial, %emnifi ati#, <i to mai a e%t e%enial eH"re%i# e%te eea e e i$eal <i n! %im"l! $at, ale r!i amn!nte, >nfi<ate >ntrBo >nB/ t?m"lare oare are, >ntrBo % en et , ar treb!i % $e#in fa$e, li"%ite $e %"irit, obo%itoare <i in%!"ortabile. (ar, >n "ri#ina a e%t!i fel $e generalitate, o art %e $o#e$e<te a fi mai i$eal, iar alta >n$re"tat mai m!lt tre ab!n$ena int!iiei eHterioare. (e eHem"l!, % !l"t!ra e%te >n "l%m!irile ei mai ab%tra t $e ?t "i t!ra, >n tim" e >n arta "oe-iei "oe-ia e"i #a fi, >n "ri#ina #ioi i!nii eHterioare, "e $e o "arte, $e"<it $e re"re-entarea real a !nei o"ere $ramati e, "e $e alt "arte, >n% "oe-ia e"i $e"<e<te <i ea arta $ramati a $e"lintate int!iti#, >ntr! ?t ?ntre!l e"i ne >nfi<ea- imagini on rete l!ate $in int!iia elor >nt?m"late, iar "oet!l $ramati , $in ontra, treb!ie % %e m!l!mea% ! moti#ele interioare ale a i!nii, ! a ionarea a%!"ra #oinei <i ! rea i!nea interior!l!i. ()., I, 190B192) 'n %fera %!bie ti#, >n are ne g%im ai i, re"re-entarea general e%te eea e e interior G imaginea, >n % Cimb, e%te eea e e eHterior. (eterminaiile a e%tea $o!, are %ta! ai i fa >n fa, %!nt la >n e"!t >n %e"arate, ele %!nt >n%, >n %e"araia lor, !nilaterale. Celei $int?i >i li"%e<te eHterioritatea, ara ter!l int!iti# G elei $in !rm, $emnitatea $e a fi ri$i at la ni#el!l $e eH"re%ie a !n!i !ni#er%al $eterminat. (e a eea a$e#r!l a e%tor lat!ri %t >n !nitatea lor. Unitatea a ea%ta G > nBtr! C?"area !ni#er%al!l!i >n imagine <i generali-area imaginei %e >nf"t!ie<te, mai "re i%, >n fel!l re"re-entarea general n! %e re!ne<te $oar ! imaginea, >ntrB!n "ro$!% ne!tral G a % %"!nem a<a G e C i >n i e, i ea a ionea- <i %e afirm a " !Btere %!b%tanial $omnin$ "e%te imagine.

N '<i %!bor$onea- imaginea a e#a a i$ental, %e fa e %!flet!l a e%teia, >n ea, $e#ine "entr! %ine, %e reaminte<te, %e manife%t "e %ine >n%<i. Prin fa"t!l inteligena "ro$! e a ea%t !nitate a !ni#er%al!l!i <i a "arti !lar!l!i, !nitatea a eea e e%te interior <i a eea e e%te eHterior, a re"re-entrii <i a int!iiei, <i >n fel!l a e%ta re%ta!rea- totalitatea $at >n int!iie, a totalitate onfirmat G a ti#itatea re"re-entati# %e $e%#?r<e<te >n %ine >n%<i, fiin$ imaginea "ro$! ti#. & ea%ta on%tit!ie formal!l artei; i arta >nfi<ea- !ni#er%al!l #eritabil, a$i I$e ea. 'n forma eHi%tenei %en%ibile, a imagine i. (). S., 099B094) fiin$ e#a %en%ibil, ea o"era $e art, n.N. )%te toto$at >n mo$ e%enial <i "entr! %"irit, %"irit!l treb!ie % fie afe tat $e ea <i % g%ea% >n a e%ta, afe i!ne o an!mit %ati%fa ie. )lement!l %en%ibil al o"erei $e art treb!ie % aib eHi%ten n!mai >ntr! ?t el eHi%t "entr! %"irit!l omene% , <i n! >ntr! ?t eHi%t, a %en%ibil, "entr! %ine >n%!<i. ()., I, 5lB50) >n om"araie ! nemiAlo ita eHi%ten on ret a l! r!rilor nat!rii, %en%ibil!l o"erei $e art e ri$i at la ni#el!l !nei %im"le a"a r e n e, iar o"era $e art %e afl la miAlo >ntre %en%ibilitatea nemiAlo it <i !getarea i$eal. )a?n an!e !getare "!r, $ar, >n i!$a ara ter!,!i ei %en%ibil, ea n! mai e%te ni i %im"l eHi%ten on ret, material, !m %!nt "ietrele, "lantele, #iaa organi , i >n o"era $e art %en%ibil!l e%te el >n%!<i, e#a i$eal, $ar nefiin$ a ela<i ! i$eal!l >n %ine al g?n$!l!i, e%te >n a ela<i tim" "re-ent >n >n Ci" eHterior, a l! r!. (in a e%t moti#, %en%ibil!l artei %e refer n!mai la ele $o! %im!ri teoreti e, la #- <i la a!-, >n tim" e miro%!l, g!%t!l <i "i"it!l rm?n eH l!%e $in "ro e%!l $e "er e"ere <i g!%tare a artei. Fiin$ miro%!l, g!%t!l <i ta t!l a! $eBa fa e ! eea e e material a atare <i ! alitile nemiAlo it %en%ibile ale a e%t!ia. 'n fel!l a e%ta, %en%ibil!l e%te %"irit!ali-at >n art, "entr! >n ea %"irit!Ba 1 ! 1 %e >nfi<ea- %en%ibili-at. ()., I, .B57) lat!rile %"irit!al!l!i <i ale %en%ibil!l!i treb!ie % %e >mbine <i % fa !na >n "ro$! erea arti%ti . &%tfel, $e eHem"l!, ine#a ar "!tea #oi % "ro e$e-e >n "ro$! ia "oeti on e"?n$ mai $inainte, %!b form $e !getri >n "ro-, onin!t!l e !rmea- % fie "re-entat <i % a<e-e a"oi a e%te !getri >n rime <i imagini et , >n ?t element!l metafori ar fi >n a e%t aagat $e refleHiile ab%tra te $oar a $e or. Un a%tfel $e "ro e$e! nBar "!tea reali-a tot!<i $e ?t o "roa%t "oe-ie, i ai i %Bar $e%f<!ra %!b forma !nei a ti#iti %e"arate eea e >n reaia arti%ti n! %e "ro$! e $e ?t >ntrBo ne$e%"rit !nitate. & ea%t "ro$! ere a!tenti on%tit!ie a ti#itatea i >n a g i n a i e i arti%ti e. )a e%te element!l raional, are e %"irit n!mai >ntr! ?t "tr!n$e a ti# >n on<tiin, $ar >nfi<ea- eea e "oart >n %ine n!mai >n form %en%ibil. ()., I, 57B51) Prima ne#oie a artei, ne#oie originar, e%te a o re"re-entare, !n g?n$, n% !te $in %"irit, % fie "ro$!%e <i "re-entate $e om a o"era l!i, >nto mai !m >n #orbire re"re-entri a atare %!nt eea e om!ni om!l <i fa e aele % fie >nele%e $e tre alii. (ar >n #orbire miAlo !l $e om!ni are n! e%te alt e#a $e ?t !n %emn <i, $in a ea%t a!-, o eHterioritate ! tot!l arbitrar. (im"otri#, artei n!Bi e%te >ng$!it % %e %er#ea% n!mai $e %im"le %emne, i treb!ie % onfere %emnifi aiilor o "re-en %en%ibil ore%"!n-toare. Prin !rmare, o"era artei "re-ent >n mo$ %en%ibil treb!ie % g-$!ia% >n ea, "e $e o "arte, !n onin!t interior iar "e $e alt "arte, ea are % re"re-inte arti%ti a e%t onin!t >n a<a fel, >n ?t % %e re !noa% fa"t!l at?t a e%ta >n%!<i, ?t <i forma l!i n! %!nt n!mai realitate nemiAlo it, i %!nt !n "ro$!% al re"re-entrii <i al a ti#itii ei arti%ti e %"irit!ale. (a #$, $e eHem"l!, !n le! real, #i!, fig!ra l!i >mi $ re"re-entarea $e le!, >nto mai !m miBo $ !n le! "i tat. (ar "i t!ra onine Ciar mai m!lt: ea ne arat fig!ra a fo%t >n re"re-entare <i <iBa g%it originea eHi%tenei %ale >n %"irit!l omene% <i >n a ti#itatea l!i "ro$! ti#, >n ?t a !m n! mai a#em re"re-entarea !n!i obie t, i re"re-entarea !nei re"re-entri omene<ti. ()., II, 23B21) R-b!narea l!i +re%te a fo%t A!%t, $ar el a %#?r<itBo n!mai onform legii #irt!ii %ale "arti !lare, <i n! "e ba- $e A!$e at <i $e $re"t. Prin !rmare, >n %tarea "e are o "retin$em "e

%eama re"re-entrii arti%ti e, moralitatea <i $re"tatea treb!ie %B<i "%tre-e forma in$i#i$!al >n %en%!l ele $e"in$ eH l!%i# $e in$i#i-i <i n! aA!ng % %e reali-e-e <i % a"ete #ia $e ?t >n ei <i "rin ei ()., I, 1:1) Pentr! % !l"tor, tot!l %e tran%form >n fig!ri <i $eAa $e tim"!ri! el "!ne m?na "e argil "entr! aBi $a form, <i >n general ori e a! >n minte a%tfel $e talente, ori e le eH it <i le mi< l!ntri $e#ine >n$at fig!r, $e%en, melo$ie %a! "oe-ie. ()., I, 59) )%te eroarea obi<n!it a refleHiei $e a l!a e%ena a fiin$ $oar interior!l. (a ea e%te l!at n!mai a%tfel, at!n i a ea%t on%i$erare e%te <i ea ! tot!l eHterioar, iar a ea e%en $e#ine ab%tra ia eHterioar goal. 'n interior!l nat!rii, %"!ne !n "oet, N! "tr!n$e ni i !n %"irit reat, Prea feri it $a Bi #e$e n!mai oaAa $inafar. Com"ar eH lamarea in$ignat a l!i =oetCe fa $e <tiina nat!rii (#oi. I, aiet!l 2): (e <ai-e i ani a!$ %e re"et, 8i ble%tm, >n% "e a% !n% G Nat!ra nBare %?mb!re, ni i oaA, Tot!l e ea >ntrBo $at et . &r fi treb!it, % %e %"!n mai $egrab , to mai at!n i ?n$ $efine<te e%ena nat!rii $re"t e#a interior, %"irit!l n!Bi !noa<te $e ?t oaAa eHterioar. +m!l, a<a !m e%te eHterior, a$i >n a i!nile %ale (bine>nele% n! >n eHterioritatea l!i eH l!%i# or"oral), e%te <i interior; iar $a el e%te #irt!o%, moral et . N!mai >n interior, a$i n!mai >n intenii <i %entimente, <i eHterior!l l!i n! e%te i$enti ! a e%tea, at!n i interior!l a <i eHterior!l %!nt !n!l tot at?t $e g!no% <i $e gol a <i ellalt. &t?t >n %t!$i!l nat!rii, ?t <i >n el al l!mii %"irit!ale, e%te $e mare im"ortan % a#em >n mo$ A!%t >n faa o Cilor nat!ra ra"ort!l!i $intre interior <i eHterior <i % ne ferim $e eroarea "otri#it reia n!mai interior!l ar fi eea e e e%enial, a$i im"ortant, <i eHterior!l ar fi, $im"otri#, eea e e nee%enial <i in$iferent. (). ,., 079) S"irit!l ne"re#enit, ?n$ el int!ie<te >n Ci" #i! nat!ra, !m >l g%im $e%eori reali-at la =oetCe >n Ci" genial; el are a%tfel %entiment!l #ieii <i al legt!rii !ni#er%ale are $omne<te >n ea: el "re%imte >ntreg!l organi al !ni#er%!l!i, a o totalitate raional, tot a<a !m >n realitatea %ing!lar el %imte o !nitate interioar >n %ine >n%!<i. (a gen!rile <i forele on%tit!ie interior!l nat!rii, <i $a fa. (e a e%t !ni#er%al eHterior!l <i %ing!lar!l e%te eea e "iere G a"oi, a a treia trea"t, %e ere $ea%!"ra interior!l interior!l!i, are $!" ele %"!%e mai >nainte ar fi !nitatea !ni#er%al!l!i <i a "arti !lar!l!i. .'n interior!l nat!rii,/ +, t! Fili%tineI .N! "tr!n$e ni i !n %"irit reat./ N 6ie <i neam!l!i me! #orba a ea%ta % n! neBo %"!neiI Noi %o otim Bn ori<i e lo , Ne aflm >n interior, >n nat!r. N Feri it !i nat!ra iBarat Fie <i oaAa ei eHterioar./ N (e <ai-e i $e ani tot a!$ #orba a ea%ta, 8i ble%tem mere! "e a% !n%; (e mii <i mii $e ori >mi %"!n: )a tot!l niBl $ $in bel<!g <i ! $rag. Nat!ra n! are ni i %?mb!re, ni i oaAe, )a e%te toat $intrBo $at. Pe tine $oar % te >ntrebi, (e >n%!i %?mb!re ori oaAe e<ti. + $at ! %e%i-area a e%t!i interior, !nilateralitatea om"ortrii teoreti e <i "ra ti e a fo%t %!%"en$at <i >n a ela<i tim" %Ba $at %ati%fa ie ambelor $eterminri. (). N., 14B1:) =oetCe %"!ne !n$e#a ! b!n $re"tate: .Ceea e a "tat form $e#ine el >n%!<i >ntot$ea!na iar<i material/. 6ateria are a "rimit form e%te, la r?n$!l ei, materie "entr! o no! form. (F., I, 27) & ea%t form A!%t n! e%te $elo in$iferent fa $e onin!t; $im"otri#, ea e%te onin!t!l >n%!<i. + o"er $e art reia >i li"%e<te forma %a A!%t n! e%te, to mai $e a eea, ni i ea

A!%t, a$i n! e%te o a$e#rat o"er $e art; <r e%te o %lab % !- "entr! !n arti%t a atare ?n$ %e %"!ne o"era %Bare, e $re"t, !n onin!t b!n (ba Ciar eH elent), $ar >i li"%e<te forma A!%t. &$e#rate o"ere $e art %!nt n!mai a elea >n are form <i onin!t %e arat a fi >n tot!l i$enti e. Se "oate %"!ne $e%"re Ilia$a onin!t!l ei e%te a%e$i!l Troiei %a!, mai "re i%, m?nia l!i &Cile; ! a ea%ta a#em tot!l, $ar toto$at "rea "!in, i eea e fa e a Ilia$a % fie eea e e%te e forma "oeti are a eH"rimat onin!t!l. Tot a%tfel onin!t!l l!i1 Romeo <i E!lieta e%te moartea a $oi >n$rgo%tii a !rmare a $!<mniei $intre familiile lor; >n% n! >n a ea%ta on%t trage$ia nem!ritoare a l!i SCaFe%B"eare. (). ,., 054) in%!fi iena o"erei $e art n! treb!ie tot$ea!na "ri#it a $o#a$ $e %t?ng ie %!bie ti#, i $efe t!o-iBtatea formei "ro#ine <i $in me$io ritatea in%!fi iena onin!t!l!i. 'n a e%t %en%, ! ?t o"erele $e art $e#in mai eH elente, ! at?t mai a$?n e%te a$e#r!l !"rin% >n onin!t!l <i g?n$!l lor. ()., I, 43B41) treb!ie % afirmm $e%"re art ea tran%forma fie are form, >n toate "!n tele %!"rafeei #i-ibile, >n o Ci, are %!nt %e$i!l %!flet!l!i <i fa % a"ar %"irit!l G %a!, !m eH lam Platon tre %tea >n !no% !t!l $i%tiC: C?n$ "ri#e<ti la %tele, %tea!a mea oCI (eBa< fi er!l S "ri#e% at!n i >n Ao%, la tine, ! mii $e o CiI &%tfel, arta fa e, in#er%, $in fie are "l%m!ire a %a !n &rg!% ! mii $e o Ci, a %!flet!l interior <i %"irit!alitatea % fie #-!te >n toate "!n tele a eleia. 8i n! n!mai forma or"oral, fig!ra feei, ge%t!l <i in!ta leBa tran%format arta "ret!tin$eni >n o Ci >n are %e fa e "e %ine !no% !t %!flet!l liber >n nemrginirea l!i interioar, i a f !t o Ci $e a%emenea <i $in a i!ni <i >nt?m"lri, $in #orbiri <i ton!ri <i $in %eria $e%f<!rrii lor >n toate on$iiile a"ariiei lor. ()., I, 113) 'ntreaga #ia %!fletea% a om!l!i, ! tot e mi< >n %trf!n$!rile ei <i on%tit!ie o "!tere >n ea, fie are %entiment <i "a%i!ne, ori e intere% mai a$?n al inimii, a ea%t #ia on ret formea- material!l #i! al artei, iar i$eal!l e%te re"re-entarea <i eH"rimarea a e%t!ia. ()., I, 140) (atorit i$entitii "rimor$iale a %!b%tanei, a onin!t!l!i <i a obie t!l!i ei, a e%te reaii %e afl >ntrBo !nitate $e ne$e%"rit ! %"irit!l %tat!l!i; >ntrBa$e#r, n!mai o an!mit religie "oate % $!re-e !tare form $e %tat <i, la fel, >n !tare %tat n!mai o an!mit filo%ofie %a! art. (., 75) 'n eHi%tena %tat!l!i a atare e%te %$it ne e%itatea !lt!rii formale <i $e i a a"ariiei <tiinelor, "re !m <i a !nei "oe-ii <i arte !lte >n genere. &rtele !"rin%e %!b $en!mi G rea $e arte "la%ti e er ori !m, "rin lat!ra lor teCni , on#ie!irea i#ili-at >ntre oameni. Poe-ia, are $e"in$e mai "!in $e on$iiile <i $e miAloa ele $in afar, a#?n$ a %!b%trat material #o ea, element nemiAlo it al eHi%tenei %ale, a"are ! mai m!lt >n$r-neal <i >ntrBo eH"re%ie !lt, >n >n %it!aii >n are !n "o"or n! a aA!n% >n "?n la a reali-a o #ia A!ri$i ; a ea%ta, $eoare e. ,imba reali-ea- "entr! %ine o $e-#oltare intele t!al e#ol!at, $in olo $e i#ili-aie. (., 1:) &RTISTU, a !ta % A!%tifi i om!l >n reaiile <i "l%m!irile %ale %"irit!ale e%te o o !"aie nobil, mai nobil $e ?t %im"la ole tare $e elemente i%tori e eHterioare. ()., 1,21:) In%tin t!l arti%ti , a in%tin t,. In%tin t!l "la%ti e%te. + eHteriori-are $e %ine >n%!<i %ie<i, $ar a im"rimare a formei organi%m!l!i >n l!mea eHtern. In%tin t!l a e%ta arti%ti a"are a o a ti#itate >n #e$erea !n!i % o", a >nele" i!ne a nat!rii; <i $etermiBnaia a ea%ta a finalitii fa e >nelegerea l!i $ifi il. Ca in%tin t arti%ti on e"t!l a e%ta >n% n! e%te $e ?t >n%inele interior al animal!l!i, n!mai mae%tr!l in on<tient; abia >n g?n$ire, la arti%t!l !man, on e"t!l e%te "entr! %ine >n%!<i. Prima form a in%tin t!l!i arti%ti . )%te on%tr! ia in%tin ti# a !ib!rilor, #i-!inilor, !l !<!rilor, "entr! a totalitatea general a >m"reA!rimilor animal!l!i % $e#in, Ciar $a n!mai ?t "ri#e<te forma, e#&. &l %!.: mai $e"arte, migraia "%rilor <i "e<tiior, legat $e

%imm?nt!l limati , %tr?ngerea re-er#elor "entr! iarn, "entr! a eea e !rmea- a fi on%!mat $e animal % a"arin $e mai >nainte lo !inei %ale. Cealalt lat!r a in%tin t!l!i arti%ti on%t >n a eea m!lte animale ><i "regte% mai >nt?i armele lor, $e eHem"l! "ianAen!l "?n-a %a, a miAlo $e a"tare a Cranei %ale. 'ntr! ?t >n in%tin t animal!l %Ba "ro$!% "e %ine >n%!<i, <i tot!<i e%te >n a eea<i fiin nemiAlo it: el aA!nge a%tfel abia ai i la b! !rarea $e %ine, la %entiment!l "re i% $e %ine. (e in%tin t!l arti%ti ine <i gla%!l, fa"t!l $e a %e im"rima "e %ine >n aer, %!bie ti#itatea a ea%ta i$eal $e a l!a !no<tin $e %ine >n l!mea eHterioar. P%rile mai ale% aA!ng la a ea%t #e%el b! !rare $e %ine: gla%!l la ele n! e%te $oar om!ni are a treb!inei, n! e%te %trigt "!r; i ?nte !l e%te eHteriori-are li"%it $e $orin, $eterminai a l!i !ltim e%te b! !rarea nemiAlo it $e %ine >n%!<i. (). N., 701B723) Ne#oia general <i ab%ol!t $in are i-#or<te arta ("e lat!ra ei formal) ><i are %!r%a >n fa"t!l om!l e%te on<tiin g > n $ i t o a r e, a$i >n fa"t!l el fa e $in %ine >n%!<i "entr! %ine eea e e%te el, eea e e%te el?n general. ,a on<tiina a ea%ta $e%"re %ine om!l aA!nge "e $o! i. 'n "rim!l r?n$, teoreti . 'n al $oilea r?n$, om!l $e#ine "entr! %ine "rin a ti#itatea %a "ra ti , >ntr! ?t el "o%e$ in%tin t!l % %e "ro$! "e %ine >n%!<i >n eea e >i e%te $at nemiAlo it, >n eea e "entr! el eHi%t >n mo$ eHterior <i, $e a%emenea, % %e re !noa% >n a e%tea "e %ine >n%!<i. & e%t % o" el >l reali-ea- tran%form?n$ l! r!rile eHterioare, "e are "!ne "e etea interior!l!i %!, reg%in$ >n ele a !m "ro"riile %ale $eterminaii. & ea%t ne#oie tre e "rin ele mai m!ltiforme >nfi<ri "?n la mo$!l >n are el %e "ro$! e "e %ine >n%!<i >n l! r!rile eHterioare, a<a !m >l a#em >n o"era $e art. Prin !rmare, treb!ina general $e art e%te e#a raional, "rin fa"t!l om!l treb!ie % fa $in l!mea interioar <i eHterioar obie t al on<tiinei %ale %"irit!ale, obie t >n are om!l ><i re !noa<te "ro"ri!l %! e!. ()., I, 21B29) Prin fire (Nat!rell) >nelegem $i%"o-iiile nat!rale, >n o"o-iie ! eea e a $e#enit om!l "rin a i!nea %a "ro"rie. (in a e%te $i%"o-iii fa e "arte talent!l <i geni! 1. &mbele !#inte in$i o orientare $eterminat "e are %"irit!l in$i#i$!al a "rimitBo $e la nat!r. =eni!l e%te >n% mai !"rin-tor $e ?t talent!l; el $in !rm a$! e no!tate n!mai >ntrB!n $omeni! "arti !lar, "e ?n$ geni!l reea- !n gen no!. Talent <i geni! >n%, >ntr! ?t la >n e"!t %!nt "!re $i%"o-iii, treb!ie $e-#oltate $!" mo$aliti !ni#er%al #alabile, $a #oim % n! $e a$, % %e ti lo<ea% %a! % $egenere-e >n originalitate rea. N!mai "rin a ea%t $e-#oltare $i%"o-iiile ><i onfirm "re-ena, "!terea <i >ntin$erea lor. 'nainte $e aBl $e-#olta, ne "!tem >n<ela a%!"ra eHi%tenei !n!i talent; o !"aia tim"!rie ! "i t!ra, $e eHem"l!, "oate "rea % tr$e-e talent "entr! a ea%t art, <i tot!<i a ea%t "re$ile ie % n! $! la ni i !n re-!ltat. (e a eea talent!l "!r n! treb!ie "re!it mai m!lt $e ?t rai!nea, aA!n% "rin "ro"ria ei a ti#itate la !noa<terea on e"t!l!i ei, $e ?t g?n$irea <i #oina ab%ol!t liber. ().AS., 91) (e%eori %Ba on%tatat la o"ii o $e-#oltare %"irit!al m!lt anterioar $e%#?r<irii lor tr!"e<ti. & e%ta a fo%t ! $eo%ebire a-!l la talentele arti%ti e $e i%e, mai ale% la geniile m!-i ale. N! rareori, mat!ritatea a ea%ta tim"!rie %Ba on%tatat tot a%tfel >n %e%i-area !<oar $e !no<tine fel!rite, ! $eo%ebire >n $omeni!l matemati ilor, a <i >n fel!l A!$i io% $e a raiona, Ciar a%!"ra obie telor morale <i religioa%e. 'n general >n%, treb!ie % re !noa<tem A!$e ata n! a"are >nainte $e tim". &"roa"e n!mai la talentele arti%ti e "re o itatea a fo%t %emn!l !n!i talent eH e"ional. 'n % Cimb, $e-#oltarea "remat!r a inteligenei, manife%tat $e !nii o"ii, n! a fo%t $e reg!l germenele !n!i %"irit are % aA!ng la mare $i%tin ie >n #?r%ta mat!r. ().AS., 99) $e<i talent!l <i geni!l arti%t!l!i onin >n ele !n moment nat!ral, a e%ta are ne#oie tot!<i % fie !lti#at >n e%en "rin !getare, "rin refleHie a%!"ra "ro$! iei %ale, "re !m are ne#oie <i $e eHer ii! <i $e >n$em?nare >n "ro$! ere. Pentr! , fr >n$oial, o lat!r "rin i"al a a e%tei "ro$! ii on%t

>n m!n eHterioar, >ntr! ?t o"era $e art are o lat!r "!r teCni , e %e eHtin$e "?n >n %fera me<te<!grea% . ()., I, 22) Talent!l n! e%te toto$at alt e#a $e ?t in$i#i$!alitatea originar $eterminat on%i$erat a miAlo interior, a tre ere a % o"!l!i >n realitate. 6iAlo !l real >n% <i tre erea real e%te !nitatea talent!l!i <i a nat!rii l! r!l!i $at >n intere%; a ela talent!l eH"rim, >n e "ri#e<te miAlo !l, lat!ra a i!nii, a e%ta $in !rm lat!ra onin!t!l!i; ambele %!nt in$i#i$!alitatea >n%<i, ea >ntre"tr!n$ere a fiinei <i a a i!nii. Ceea e e%te $at %!nt $e i ir !m%tane $inainte g%ite, are %!nt >n %ine nat!ra originar a in$i#i$!l!i; a"oi intere%!l, are %e afirm to mai a fiin$ al %!, a$i a % o"; >n %f?r<it, legt!ra <i %!"rimarea a e%tei o"o-iii >n eea e e miAlo . (F. S., 007) Nat!ra originar e%te ea %ing!r > n % i n e 1 e, a$i eea e ar "!tea fi "!% la ba- "entr! A!$e area o"erei, <i in#er% (a A!$e rii in$i#i$!l!i "rin o"er). &mbele >n% ><i ore%"!n$: n! e%te nimi "entr! in$i#i$!alitate are % n! fie "rin ea, a$i n! eHi%t ni i o realitate are % n! fie nat!ra ei <i fa"ta ei; <i ni i o a i!ne, ni i !n >n<ine al in$i#i$!alitii are % n! fie real; <i n!mai a e%te momente %!nt $e om"arat. (F. S., 001) +ri e fa e in$i#i$!l <i ori e i %e >nt?m"l a f !tBo el <i e%te el >n%!<i; el "oate a#ea n!mai on<tiina "!rei tra$! eri a l!i >n%!<i $in noa"tea "o%ibilitii >n -i!a a t!alitii, a >n%inel!i ab%tra t >n %emnifi aia fiinei reale <i "oate a#ea $oar ertit!$inea eea e %e i#e<te "entr! el >n a ea%t l!min n! e%te alt e#a $e ?t eea e $ormea >n a ea noa"te. (F. S., 001) + atare eH"erien, mai >nt?i >n e "ri#e<te %!bie t!, o ofer, "e $e o "arte, geni!l: fa !ltatea $e a "ro$! e i$ei e%teti e, a$i re"re-entri ale imaginaiei libere are %er#e% !nei I$ei <i $a! $e g > n $ i t, fr a !n a%emenea onin!t % fie eH"rimat >ntrB!n on e"t %a! % %e la%e eH"rimat "rin a e%ta; "e $e alt "arte, o ofer A!$e ata e%teti , %entiment!l a or$!l!i int!iiilor %a! al re"re-entrilor, >n libertatea lor, ! intele t!l, >n legitatea l!i. ()., 120B122), =eni!l e%te a"a itatea general $e reaie a$e#rat a o"erei $e art, "re !m <i energia $e a $e-#olta <i $e a fa e % l! re-e a ea%t a"tit!$ine. (ar >n a ela<i tim" a ea%t a"a itate <i energie n! eHi%t $e ?t a %!bie ti#, fiin$ n!mai !n %!bie t on<tient $e %ine "oate "ro$! e "e "lan %"irit!al, %!bie t are ><i "ro"!ne a % o" o a%tfel $e "ro$! ere. 6ai "re i% >n%, %e mai obi<n!ie<te % %e fa o $eo%ebire $eterminat >ntre geni! <i talent. 8i $e fa"t a e%tea ni i n! %!nt nemiAlo it i$enti e, $e<i "entr! reaia arti%ti $e%#?r<it i$entitatea lor e%te ne e%ar. &n!me, >ntr! ?t >n general arta in$i#i$!ali-ea-, treb!ie % $ea forme $e fenomene reale "ro$!%elor %ale, ea <i ere, "entr! fel!rile "arti !lare ale a e%tei reali-ri, a"tit!$ini "arti !lare $i%tin te. + a%tfel $e a"tit!$ine "oate fi n!mit talent; $e eHem"l! ine#a are talent % ?nte "erfe t la #iolin, alt!l, talent la ?ntat ! #o ea et . (ar %im"l!l talent "oate reali-a e#a b!n n!mai >ntrB!n %e tor ! tot!l i-olat al artei, <i ere tot!<i "entr! a fi $e%#?r<it >n el >n%!<i o a"a itate arti%ti general <i a"a itatea $e a >n%!flei obie t!l, a"tit!$ini "e are n! le onfer $e ?t geni!l. (e a eea talent!l fr geni! n! re!<e<te % $e"<ea% "rea m!lt abilitatea eHterioar. ()., I, 044B04:) arti%t!l n! treb!ie % "l%m!ia% >n forma eH l!%i# %"irit!al a g?n$irii, i >n !"rin%!l int!iiei <i al %entiment!l!i <i, mai "re i%: ra"ort?n$!B%e la !n material %en%ibil <i >n element!l a e%t!ia. & ea%t reaie arti%ti in l!$e >n ea, a arta >n general, lat!ra mo$!l!i nemiAlo it <i a nat!raleei, <i a ea%t lat!r e%te ea "e are %!bie t!l nBo "oate "ro$! e >n el >n%!<i, i "e are el >n%!<i treb!ie %Bo g%ea% $at >n "realabil >n %ine >n%!<i. N!mai a e%ta e%te %en%!l >n are "!tem %"!ne geni!l <i talent!l treb!ie % fie >nn% !te. ()., I, 04:) Fr >n$oial, toate artele "retin$ %t!$i! >n$el!ngat, m!n %tr!itoare, >n$em?nare m!ltilateral $e-#oltat, tot!<i, ! ?t e%te mai mare <i mai bogat >n onin!t talent!l %a! geni!l, ! at?t mai "!in !noa<te el gre!tile legate $e ?<tigarea $eHteritilor ne e%are reaiei arti%ti e. Fiin$ arti%t!l a!tenti "o%e$ im"!l%!l nat!ral <i ne#oia nemiAlo it $e a $a >n$at form

arti%ti t!t!ror %entimentelor <i re"re-entrilor %ale. & e%t mo$ $e "l%m!ire e%te fel!l %! $e a %imi <i int!i, "e are el >l g%e<te >n %ine fr efort, a "e a$e#rat!l %! in%tr!ment a$e #at. &$e#rat!l geni! a % o%Bo tot$ea!na !<or la a"t ! lat!ra eHterioar a eHe !iei teCni e <i <iBa %!"!% Ciar <i el mai %ra <i >n a"aren el mai "!in $o il material >n a<a m%!r, >n ?t a e%ta a fo%t %ilit % >n or"ore-e >n el formele interioare ale imaginaiei <i % le eH"rime. &mbele "ri, reaia interioar <i reali-area ei merg G onform on e"t!l!i artei G m?n >n m?n. ()., I, 0:1) e%te tot!<i #alabil <i ai i !nitatea e%enial a interior!l!i <i eHterior!l!i, a%tfel >n ?t treb!ie %"!% om!l e%te eea e el f"t!ie<te; iar #anitii min inoa%e are %e >n l-e<te la on<tiina eH elenei interioare treb!ie % i %e o"!n a el !#?nt al e#angCeliei: .>i #ei re !noa<te $!" roa$ele lor/. & e%t !#?nt mare, #alabil mai >nt?i >n moral <i religie, e #alabil <i >n e "ri#e<te >nf"t!irile <tiinifi e <i arti%ti e. 'n e "ri#e<te "e a e%tea $in !rm, ob%er#?n$ la !n o"il a"tit!$ini $eo%ebite, !n >n#tor "er%"i a e "oate eH"rima "rerea >n a e%ta %e a% !n$e !n Rafael %a! !n 6o-art, <i %! e%!l #a arta, >n !rm, >ntr! ?t a fo%t >ntemeiat o a%tfel $e "rere. (a >n% !n "i tor $e m?na a $o!a %a! !n "ro%t "oet %Bar m?ng?ia ! i$eea interioritatea lor e%te "lin $e i$eal!ri >nalte, a ea%ta e%te o %lab m?ng?iere, iar $a ei #or a#ea "retenia % fie A!$e ai n! $!" >nf"t!irile lor, i $!" intenii, a ea%t "retenie #a fi re%"in%, "e b!n $re"tate, a goal <i ne>ntemeiat. In#er%, %e "re-int a$e%eori <i a-!l a >n A!$e area altora are a! %#?r<it fa"te A!%te <i merit!oa%e % %e folo%ea% fal%a $eo%ebire $intre intern <i eHtern, %"re a afirma a%emenea fa"te %!nt $oar eHterior!l, >n interior a#em $eBa fa e ! alt e#a, ! %ati%fa erea #anitii %a! a altor "a%i!ni re"robabile. & e%ta e%te %entiment!l in#i$iei, $atorit r!ia ine#a, ne"!t?n$ >nf"t!i el >n%!<i e#a mare, %e %tr$!ie<te % oboare la el e e mare <i %Bl mi <ore-e. 'm"otri#a a e%t!i fel $e a %imi treb!ie amintit fr!moa%a eH"re%ie a l!i =oetCe >n faa %!"erioritii altora n! eHi%t alt reme$i! $e ?t i!birea. ()., ,., 07:) C?n$ arti<ti mari $e%#?r<e% o o"er, "!tem %"!ne: a<a treb!ie % fie: a ea%ta >n%eamn "arti !laritatea arti%t!l!i a $i%"r!t ! tot!l <i n! a"are >n ea ni i o manier. Fi$ia%Bn! are ni i o manier. Forma, ea >n%<i trie<te <i ie%e >n e#i$en. (ar ! ?t !n arti%t e%te mai %lab, ! at?t mai m!lt >l #e$em "e el, "arti !laritatea <i b!n!lB"la al %!. ((., 57) "rof!n-imea l! r!l!i a rma% ina e%ibil "entr!P U%t, fiin$ o atare a$?n ime fa e a"el n! n!mai la %im!ri <i la refleHii ab%tra te, i la rai!ne >n "lenit!$inea ei <i la %oli$itatea %"irit!l!i, >n tim" e g!%t!l era re$!% n!mai la %!"rafaa eHterioar "e areB<i $e%f<oar Ao !l lor %en-aiile <i !n$e "ot fi #alorifi ate "rin i"ii !nilaterale. Iat $e e %e teme a<aBn!mit!l b!nBg!%t $e ori e efe t mai "rof!n$, am!in$ a olo !n$e are !B#?nt!l eea e e%te e%enial >n obie t <i !n$e $i%"are eea e e%te eHterior <i %e !n$ar. C i a olo !n$e #orbe% "a%i!nile mari <i frm?ntrile !n!i %!flet a$?n n! mai e%te #orba $e $i%tin iile %!btile ale g!%t!l!i <i $e nego!l l!i $e mr!ni<!ri; g!%t!l %imte geni!l tre e "e $ea%!"ra !n!i a%tfel $e teren <i, retrg?n$!B%e >n faa "!terii a e%t!ia, n! mai e%te %ig!r $e %ine <i n! mai <tie >n otro %Bo a"! e. ()., I, 53) %!bie tele i%tori e ofer marele a#antaA $e a onine reali-at >n ele nemiAlo it <i "?n >n amn!nte !n a%tfel $e a or$ a lat!rii %!bie ti#e <i obie ti#e. & ea%t armonie n! %e la% $e ?t foarte gre! % fie % oa% a"riori $in imaginaie, <i noi tot!<i treb!ie %Bo %imim >n general, ori ?t $e "!in %Bar l%a ea $e-#oltat on e"t!al >n ele mai m!lte "ri ale !n!i %!bie t. Fr >n$oial, %!ntem obi<n!ii % atrib!im mai mare "re !n!i "ro$!% liber al imaginaiei $e ?t "rel! rrii !n!i material $eAa eHi%tent, >n% imaginaia n! "oate merge "?n a olo >n ?t % ree-e a or$!l er!t >ntrB!n Ci" at?t $e ferm <i $e "re i% !m e%te el $eAa >n eHi%tena real, !n$e tr%t!rile naionale reie% $in >n%<i a ea%t armonie %a! a or$. ()., I, 013) arti%t!l. N! e%te ne#oit % re !rg la >n Ci"!iri i% o$ite $e el >n%!<i, i, "r%in$ %!"erfi ialele "o-iii -i%e $e nat!r i$eal, el treb!ie % %e a"ro"ie $e realitate, >n art <i >n "oe-ie, !n >n e"!t i$eal e%te tot$ea!na %!%"e t, fiin$ arti%t!l treb!ie % % oat elementele artei %ale $in %!r"l!%!l #ieii, <i n! $in %!r"l!%!l !nei generaliti ab%tra te, >ntr! ?t

element!l "ro$! iei n!Bl ofer >n art g?n$!l, a >n filo%ofie, i formaia eHterioar, real. 'n a e%t element $e i treb!ie % "etrea arti%t!l <i % $e#in familiar >n !"rin%!l l!i. ()., I, 041) arti%t!l treb!ie % >nfi<e-e eea e trie<te <i %e frm?nt >n el >n formele <i fenomenele a ror imagine <i fig!r el leBa re e"tat >n %ine, <tiin$ % le %t"?nea% >n #e$erea % o"!l!i %! >n a<a m%!r, >n ?t a e%te forme <i fenomene $e#in, la r?n$!l lor, a"abile % re e"te-e >n ele eea e e%te a$e#rat >n %ine <i %Bl eH"rime. 'n !r%!l a e%tei o"eraii $e >ntre"tr!n$ere a onin!t!l!i raional <i a formei reale, arti%t!l treb!ie % re !rg, "e $e o "arte, la aA!tor!l refleHiei #igilente a intele t!l!i, "e $e alt "arte, la a$?n imile %!flet!l!i <i ale %entiment!l!i animator. (e a eea e%te in%i"i$ % re-i "oeme !m %!nt ele Comeri e iBar fi a"r!t "oet!l!i >n %omn. Fr refleHie, alegere, $i% ernm?nt,. &rti%t!l n! e%te >n %tare % $omine ni i !n onin!t r!ia ar #rea %Bi $ea form, <i e%te "ro%tie % re-i arti%t!l a!tenti n! <tie e fa e. Tot at?t $e ne e%ar >i e%te <i on entrarea %!flet!l!i. ()., I, 049B044) a$e#rata in%"iraie %e a"rin$e $e !n onin!t $eterminat oare are, "e are imaginaia >l "rin$e %"re aBl eH"rima >n form arti%ti ; in%"iraia a$e#rat e%te >n%<i %tarea legat $e a e%t "ro e% $e "l%m!ire a ti#, at?t >n interior!l %!bie ti#, ?t <i >n eHe !tarea obie ti# a o"erei $e art. ()., I, 0:0) im"!l%!l %"re reaie "oate #eni ! tot!l $in afar <i !ni a erin im"ortant e%te n!mai a eea a arti%t!l % aib !n intere% e%enial <i % la%e a obie t!l % $e#in #i! >n %ine. &t!n i in%"iraia geni!l!i #ine $e la %ine. 8i !n arti%t ! a$e#rat #i! $e% o"er, $atorit to mai a e%tei nat!ri #ii a %a, mii $e im"!l%!ri %"re a ti#itate <i in%"iraie, o a-ii "e l?ng are alii tre fr % fie afe tai $e ele. ()., I, 0:2) in%"iraia arti%ti . N! >n%eamn $e ?t % $e#ii ! tot!l "lin $e %!bie t, % fii ! tot!l "re-ent >n el <i % n! te lini<te<ti "?n e forma arti%ti n! a fo%t t!rnat <i rot!nAit >n %ine. ()., I, 0:2) (ar $a arti%t!l a l%at >n fel!l a e%ta ea obie t!l % $e#in ab%ol!t al %!, $im"otri#, el treb!ie % <tie % !ite $e "arti !laritatea %a %!bie ti# <i $e elementele ei a i$entale <i % %e % !f!n$e $in "arteBi ! tot!l >n obie t, >n ?t el. N Ca %!bie t, n! e%te oare !m $e ?t a o form "entr! fa%onarea onin!t!l!i "e are lBa %e%i-at. In%"iraia >n are %!bie t!l ><i $ aere <i %e afirm a %!bie t, >n lo % fie organ!l <i a ti#itatea #ie a l! r!l!i >n%!<i, e%te o "roa%t in%"iraie. ()., I, 0:2B0:5) $in onin!t!l #aloro% areBl >n%!flee<te "e arti%t n! treb!ie rein!t nimi >n interior!l %!bie ti#, i a e%t onin!t treb!ie $e%f<!rat >n >ntregime; <i an!me, >n a<a fel, >n ?t %!flet!l <i %!b%tana general a %!bie t!l!i ale% % a"ar tot at?t $e bine % oa%e la l!min, "e ?t $e $e%#?r<it rot!nAit >n %ine treb!ie % a"ar "l%m!irea in$i#i$!al, "l%m!ire "tr!n% >n >ntreaga ei >nfi<are $e a el %!flet <i %!b%tan general. C i eea e e%te $e "rim or$in <i %!"rem n! e%te ineH"rimabil!l, >n ?t "oet!l ar fi e#ent!al mai "rof!n$ $e ?t eea e >nfi<ea- o"era, i o"erele l!i %!nt eea e are arti%t!l mai b!n, <i a$e#r!l are e%te el, e%te el a arti%t, iar eea e rm?ne >n interior n ! e%te el. ()., I, 0:1) +riginalitatea a!tenti a arti%t!l!i, a <i a eea a o"erei $e art, re-i$ n!mai >n fa"t!l $e a fi animat $e ara ter!l raional al onin!t!l!i a$e#rat >n el >n%!<i. N!mai ?n$ arti%t!l <iBa >n%!<it >n >ntregime a ea%t rai!ne obie ti#, fr %Bo ame%te e <i %Bo >ntine-e ! "arti !lariti %trine, l!ate $in interior %a! $in eHterior, n!mai at!n i %e ofer el, >n obie t!l "l%m!it, <i "e %ine >n a$e#rata %a %!bie ti#itate, %!bie ti#itate are n! #rea % fie $e ?t "!n t #i! $e tre ere "entr! o"era $e art >n Ceiat >n %ine >n%<i. (eoare e >n ori e reaie "oeti , >n ori e g?n$ire <i >n ori e a i!ne #eritabil, libertatea a!tenti fa e % a ione-e %!b%tanial!l a o "!tere >n %ine, "!tere are e%te >n a ela<i tim" "!terea ea mai "ro"rie a g?n$irii <i #oinei %!bie ti#e, >n ?t >n on ilierea $e%B#?r<it a am?n$!rora n! mai "oate rm?ne ni i o $e-binare. 'n Ci"!l a e%ta, on%!m, fr >n$oial, originalitatea artei ori e "arti !laritate a i$ental, $ar o >ngCite. N!mai a arti%t!l % "oat $a ! tot!l a% !ltare mer%!l!i <i a#?nt!l!i in%"iraiei geni!l!i, "lin eH l!%i# $e %!bie t!l ei, <i a el, >n lo $e toane <i b!nB"la , % "oat >nfi<a, >n o"era %a >nf"t!it onform a$e#r!l!i, a$e#rat!l %! e!. & n! a#ea ni i o manier a fo%t $e ?n$ e%te l!mea

%ing!r manier mare, <i eH l!%i# >n a e%t %en% treb!ie %Bi n!mim originali "e Domer <i "e SofoB le, "e Rafael <i "e SCaFe%"eare. ()., I, 232B235) treb!ie % ne ferim. (e a onf!n$a imaginaia arti%ti ! %im"la fa !ltate "a%i# $e >n Ci"!ire. Imaginaia arti%ti e%te reatoare. ()., I, 041) 'n =ermania a a"r!t a ea%t "rere $e%"re o in%"iraie nat!ral $efinitorie, n.N. Pe tim"!l a<aBn!mitei "erioa$e a geni!l!i, are, "ro$!% $e "rimele reaii "oeti e ale l!i =oetCe, a fo%t a"oi %!%in!t $e ele % CilBleriene. Primele "ro$! ii ale l!i =oetCe <i S Ciller %!nt at?t $e li"%ite $e mat!ritate, ba Ciar at?t $e neelaborate <i $e barbare, >n ?t % te %"erii $e ele. Fa"t!l >n ele Anai m!lte $intre a e%te >n er ri ale lor %e g%e<te o ma% o"le<itoare $e elemente ! tot!l "ro-ai e <i >n "arte re i <i banale #ine % "le$e-e ! $eo%ebire >m"otri#a o"iniei !rente, $!" are in%"iraia ar fi legat $e fo !l tinereii <i $e e"o a tinereii. &bia #?r%ta mat!r a brbiei a e%tor $o! genii G are a! <ti!t ei $int?i, "!tem %"!ne, % $ea nai!nii noa%tre o"ere "oeti e <i are %!nt "oeii no<tri naionali G neBa $r!it o"ere "rof!n$e, a!tenti e, ie<ite $in in%"iraie #eritabil <i $e%#?r<ite a form, >nto mai !m n!mai mo<neag!l Domer <iBa on e"!t <i reat #e<ni nem!ritoarele %ale ?nte e. ()., I, 22B25) arti%t!l n! n!mai treb!ie % fi #-!t m!lte >n l!me <i % fi !no% !t $e a"roa"e fenomenele ei eHterioare <i interioare, i treb!ie % fi tre !t <i m!lte "rin "ro"ri!l %! %!flet, inima l!i treb!ie % fi fo%t "rin% <i mi< at a$?n , el treb!ie % fi tre !t "rin m!lte <i % fi trit m!lte >nainte $e a fi >n %tare % eH"rime >n forma fenomenelor on rete a$e#ratele "rof!n-imi ale #ieii. (in a ea%t a!-, geni!l i-b! ne<te, fr >n$oial, $eAa >n tineree, !m a fo%t a-!l, $e eHem"l!, la =oetCe <i la S Ciller, $ar n!mai #?r%ta brbiei <i a btr?neii "oate $e%#?r<i mat!ritatea a!tenti a o"erei $e art. ()., I, 044) +"era $e art #eritabil. '<i $o#e$e<te originalitatea a!tenti n!mai >nfi<?n$!B%e a o reaie "ro"rie a !n!i %"irit are n! %"i !ie<te <i n! %tr?nge nimi $e "e afar, i la% % %e "ro$! >n %ine >n%!<i >ntreg!l, >n %tr?n% legt!r, $intrBo %ing!r b! at <i >ntrB!n %ing!r ton, to mai !m obie t!l %Ba !nifi at ! %ine >n %ine >n%!<i. C?n$, $im"otri#, % enele <i moti#ele n! %e leag "rin ele >n%ele !na $e ealalt, i n!mai $in afar, ne e%itatea interioar a !nirii lor e%te ab%ent, iar ele n! a"ar legate !na $e alta $e ?t >nt?m"ltor, "rintrB!n al treilea %!bie t %tr?n%. &%tfel, =ot- #on Jerli Cingen al l!i =oetCe a fo%t a$mirat >n$eo%ebi "entr! marea l!i originalitate; <i, fr >n$oial,. =oetCe, >n a ea%t o"er, a negat ! m!lt >n$r-neal <i a l at >n "i ioare tot eea e era %tabilit a lege a artei $e tre teoriile $e at!n i, %!%in!te >n <tiinele $e%"re fr!mo%. C! toate a e%tea, eHe !ia l!i =oetCe n! "o%e$ o originalitate a!tenti . C i >n a ea%t o"er $e tineree %e ob%er# >n %r ia "ro"ri!l!i %!bie t, >n ?t m!lte tr%t!ri, <i % ene >ntregi, >n lo % fie elaborate $in marele onin!t >n%!<i a"ar i i <i olo %"i !ite >n grab $in %fera $e intere% ale tim"!l!i >n are %e "etre e a i!nea <i in%erate $in afar. Un a$ao% %imilar $e $i#er%e tr%t!ri e n! "ro#in $in onin!t!l %!bie t!l!i mai g%im Ciar <i >n &finitile ele ti#e. ()., I, 230B232) 'm"otri#a o"iniei obi<n!ite, $!" are ea mai "otri#it etate "entr! "ro$! ia "oeti ar fi tinereea ! l$!ra <i fo !l ei, $in a e%t "!n t $e #e$ere %e "oate afirma ontrar!l, >nfi<?n$ a ea mai a$e #at e"o btr?neea, are/ <tie %B<i mai "%tre-e energia int!iiei <i a %entiment!l!i. N!mai mo<neag!l!i orb Domer >i %!nt atrib!ite min!natele "oeme are a! aA!n% "?n la noi %!b n!mele l!i <i %e "oate %"!ne <i $e%"re =oetCe ele mai #aloroa%e reaii ale %ale leBa $at abia la btr?nee, $!" e re!<i%e % %e libere-e $e toate "arti !laritile are >l limita!. ()., II, 2:4) Conin!t!l #orbirii %"irit!l!i $e%"re <i "e%te el >n%!<i e%te $e i "er#er%i!nea t!t!ror on e"telor <i relaiilor, >n<elarea !ni#er%al a l!i >n%!<i <i a elorlali, <i ner!<inarea $e a en!na a ea%t >n<elare e%te, to mai $e a eea, el mai >nalt a$e#r. & ea%t #orbire e%te eHtra#agana m!-i ian!l!i . are >ngrm$ea <i ame%te a trei-e i $e arii, italiene, fran!-e<ti, tragi e, omi e,

a#?n$ tot fel!l $e ara tere, are obora ?n$ ! o #o e $e ba% "rof!n$ "?n >n ia$, ?n$, ontra t?n$!B<i g?tleA!l <i ! !n fal%et, $e%"i a >nalt!l er!l!i, "e r?n$ f!rio%, >n$!io<at, im"erio%. N JatAo oritor.. Pentr! on<tiina lini<tit are %it!ea- one%t melo$ia binel!i <i r!l!i >n egalitatea ton!rilor, a$i la !ni%on, a ea%t #orbire a"are . a o miHt!r $e >nele" i!ne <i neb!nie, a !n ame%te $e >n$em?nare, a <i $e Ao%ni ie, $e i$ei A!%te <i toto$at fal%e, a o at?t $e om"let "er#er%i!ne a %entiment!l!i, o, at?t $e om"let t!r"it!$ine, ea <i $e o total %in eritate <i a$e#r. )a n! #a "!tea ren!na $e a tre e "rin toate a e%te ton!ri <i $e a "ar !rge >ntreaga gam a %entimentelor $e la el mai a$?n $i%"re <i re"!l%ie "?n la ea mai >nalt a$miraie <i emoie; $ar o !mbr $e ri$i ol #a fi to"it >n a e%tea $in !rm, are le $enat!rea-/; a elea #or a#ea >n ara ter!l lor $e% Ci% >n%<i o tr%t!r >m" i!itoare, #or a#ea >n a$?n imea lor t!lb!rtoare tr%t!ra atot"!terni "e are %"irit!l <iBo $ el >n%!<i. (F. S., 0:7B0:1) 'nto mai a fa $e in$i#i$, fran e-ii G fie ei oameni $e %tat, arti<ti %a! >n#ai G $o#e$e% fa $e "!bli , >n toate a i!nile <i o"erele lor, atenia ea mai "re#enitoare. Tot!<i, fire<te, re%"e t!l a e%ta "entr! "rerea elorlali a $egenerat, !neori >n %tr$!ina $e a "l ea ! ori e "re, Ciar ! "re!l a$e#r!l!i. (in a ea%t %tr$!in a! re-!ltat Ciar ti"!ri i$eale $e fie ari. 6iAlo !l >n% "e are fran e-ii >l %o ote% el mai %ig!r "entr! a "l ea, >n genere, e%te eea e ei n!me% e%"ri, & e%t e%"rit %e mrgine<te, >n nat!rile %!"erfi iale, la ombinarea !nor re"re-entri $e"rtate !na $e alta; la oamenii $e mare %"irit, a $e "il$ 6onte%R!ie! <i VolBtaire, el $e#ine, "rin %inte-a a eea e a %e"arat intele t!l, o form genial a raional!l!i; i raional!l are $re"t $eterminaie e%enial to mai a ea%t %inte-. ToB(i$erot, ,e ne#e! $e Ramea!. T!<i a ea%t form a raional!l!i n! e%te >n a eea a !noa<terii "rin on e"t; g?n$!rile a$inei, "line $e %"irit, are %e g%e% $in ab!n$en la oameni a ei "e are iBam n!mit, n! %!nt $e-#oltate $intrB!n g?n$ !ni#er%al !ni , $in on e"t!l l! r!l!i, i %!nt a-#?rlite n!mai, a ni<te f!lgere. &% !imea inteligenei fran e-ilor %e $e-#l!ie >n laritatea <i "re i-ia eH"rimrii lor orale <i % ri%e. ,imba lor, g!#ernat $e legile ele mai %tri te, r%"!n$e or$inii %ig!re <i on i-i!nii g?n$!rilor lor. Prin a ea%ta fran e-ii a! $e#enit mo$ele ale eH"!nerii "oliti e <i A!ri$i e. (). S., 19B14) C! $eo%ebire fran e-ii %!nt ei e l! rea- "reo !"ai $e eea e mg!le<te, >n ?nt, $e eea e e "lin $e efe t, <i $in a ea%t a!- a! $e-#oltat a l! r! "rin i"al a e%t gen !<or, "l !t "entr! "!bli , >ntr! ?t ei #$ "ro"ri!B-i% #aloarea o"erelor lor >n %ati%fa ia "e are a e%tea o "ro !r altora, are >i intere%ea- <i a%!"ra rora ei $ore% % "ro$! efe t. 6ai ale% >n "oe-ia lor $ramati ie%e >n l!min a ea%t $ire ie. &%tfel, $e eHem"l!, 6arBmontel "o#e%te<te $e%"re re"re-entarea "ie%ei %ale, (eni%, le tiran !rmtoarea ane $ot: moment!l Cotr?tor era o >ntrebare tre tiran. 'n% gorni%t!l are a#ea % "!n a ea%t >ntrebare, at!n i ?n$ %o%i moment!l im"ortant, >n tim" e %e a$re%ea- l!i (ioni%, fa e <i !n "a% >nainte tre %"e tatori, "e areBi a"o%trofea- ! a ea%t >ntrebare. Prin a ea%t a i!ne f! Cotr?t %! e%!l >ntregii "ie%e. Noi, germanii, $im"otri#, "rea "retin$em o"erelor $e art % aib onin!t #aloro%, >n a ror a$?n ime a"oi arti%t!l %e %ati%fa e "e %ine >n%!<i fr %Bi "e%e $e "!bli , are, a %"e tator, e %ilit %B<i $ea >n%!<i o%teneal <i % %e aA!te "e %ine !m #rea <i !m "oate. ()., II, 15) ,o !l %erio-itii >nelegerii, al !mineniei g?n$!l!i >l ia Ao !l ! toane <i n% o iri "!erile, are %!nt on%i$erate a int!iii "rof!n$e, a >nalte "re%entimente, "re !m <i a "oe-ie; iar a!torii a e%tora ><i >n Ci"!ie "tr!n$ $re"t >n inima l! r!rilor, >n tim" e ei %e g%e% la %!"rafaa a e%tora. 'nainte Ae! 07 $e ani a fo%t a ela<i a- ! "oe-ia: .genialitatea/ "!%e%e %t"?nire "e ea <i, !"rin% $e in%"iraie "oeti , % otea $in %ine "oe-ii orbe<te, a $in "i%tol. Pro$!%ele era! %a! neb!ne, %a!, ?n$ n! era! neb!nii, era! "ro- banal, >n ?t onin!t!l lor era "rea "ro%t "entr! "ro-. (F., II, 149)

N! e%te >mb! !rtor $e ob%er#at ne<tiina <i "rimiti#itatea li"%it $e form <i g!%t ea >n%<i, are e in a"abil % fiHe-e g?n$irea ei a%!"ra !nei "ro"o-iii ab%tra te <i mai "!in >n a%!"ra mai m!ltora, a%ig!r ea e%te ?n$ libertatea g?n$irii, ?n$ genialitate. & ea%ta $in !rm, a a !m >n filo%ofie, %e afi<a, !m %e <tie, alt$at tot a%tfel >n "oe-ie; >n lo $e "oe-ie >n%, at!n i ?n$ "ro$! ia a e%tei genialiti a#ea !n %en%, ea rea o "ro- banal, %a!, ?n$ tre ea $in olo $e a ea%ta, ea rea $i% !r%!ri eHtra#agante. ,a fel a%t-i, o filo%ofie nat!ral, are %e re$e "rea b!n "entr! on e"t <i are, "rin li"%a a e%t!ia, %e on%i$er $re"t o !noa<tere int!iti# <i "oeti , a$! e "e "ia ombinaii arbitrare ale !nei imaginaii $e-organi-ate $oar "rin g?n$, "l%m!iri, are n! %!nt ni i "e<te, Aii i arne, ni i filo%ofie, ni i "oe-ie. (F. S., 57) me$io ritii <i talentelor ei "oi %Bi "ro"!i ori e "rin i"ii #rei, ea e%te <i rm?ne eea e e%te, "ro$! ?n$ fie onform !nei fal%e teorii, fie $!" ea mai b!n, tot n!mai l! r!ri me$io re <i %labe. ()., I, 119) Filo%ofia artei n! %e o !" ! "re% ri"ii "entr! arti<ti, i, fr % a!te a form!la a%tfel $e reg!li, treb!ie % arate e e%te >n general fr!mo%!l <i !m %Ba >nfi<at el "e %ine >n eea e eHi%t, a$i >n o"erele $e art. ()., I, 05) Prelegerile $in 1437B1431. ()*V+,T&R)& SPIRITU,UI &RT)I (%i%temati-ri intro$! ti#e) (iale ti a e%te !na $intre a ele #e Ci <tiine are a! fo%t el mai m!lt ne%o otite >n metafi-i a mo$ernilor <i a"oi, >n general, $e tre filo%ofia "o"!lar a anti ilor, ?t <i a mo$ernilor. (iale ti a a fo%t on%i$erat fre #ent a o art, a <i ?n$ ea %Bar >ntemeia "e !n talent %!bie ti# <i n! ar a"arine obie ti#itii on e"t!l!i (S. ,., 420). I. )lement!l "ro"ri! eHi%tenei >n fa"ta %"irit!l!i !ni#er%a 1, are >n art e%te int!iia <i imaginea, >n religie %entiment!l <i re"re-entarea, >n filo%ofie g?n$!l "!r, liber, e%te >n i%toria l!mii realitatea %"irit!al ! >ntreg !"rin%!l ei $e interioritate <i eHterioritate. ((; 29:) 'n "rima %a >ntr! Ci"are, a re#elaie nemiAlo it, %"irit!l l!mii are $re"t "rin i"i! forma %"irit!l!i %!b%tanial, a i$entitate >n are %ing!laritatea rm?ne !f!n$at >n e%ena ei <i li"%it "entr! %ine $e >n$re"tire. &l $oilea "rin i"i! e%te !noa<terea a e%t!i %"irit %!b%tanial, a%tfel >n ?t el on%tit!ie onin!t!l "o-iti# <i >m"linirea, "re !m <i fiinare aB"entr!B%in). Ca form #ie a a e%t!ia, in$i#i$!alitatea eti fr!moa%. &l treilea e%te a$?n irea >n %ine a iinriiB"entr!B%ine !no% toare, "?n la !ni#er%alitate ab%tra t <i $e i la o"o-iia infinit fa $e obie ti#itatea, "r%it a%tfel, >n a eea<i m%!r, $e %"irit. Prin i"i!l >ntr! Ci"rii a "atra, on%t >n r%t!rnarea a e%tei o"o-iii a %"irit!l!i, are "rime<te >n interioritatea l!i a$e#r!l <i e%ena on ret a %a, "entr! a %e afla, >n obie ti#itate, la %ine >n%!<i <i >m" at; <i >nBtr! ?t a e%t %"irit re>ntor% la "rima %!b%tanialitate e%te %"irit!l re#enit $in o"o-iia infinit G "entr! a "ro$! e <i a !noa<te a e%t a$e#r al l!i, a g?n$ <i a l!mea !nei realiti %!"!% legilor. Potri#it a e%tor "atr! "rin i"ii, >m"riile !ni#er%al i%tori e %!nt !rmtoarele "atr!; 1) ea oriental, 0) ea grea , 2) ea roman, 5) ea german. ((., 247B241) .FI,+S+FI& IST+RI)I/ (a ar!n m o "ri#ire a%!"ra i%toriei !ni#er%ale >n genere, ne aflm >n faa !n!i imen% tablo! $e % Cimbri <i $e fa"te, >nfi<?n$ >ntr! Ci"ri ne%f?r<it $e fel!rite ale "o"oarelor, $e %tate, $e in$i#i-i are %e %! e$ fr o$iCn. Tot eea e %e "oate !"rin$e >n firea om!l!i, tot eea eBi "ri#e<te, toate %entimentele $e bine, $e fr!mo%, $e gran$io% %!nt %oli itate $in toate "rile, %e "ro"!n <i %e !rmre% el!ri "e are le "re!im, "e are leBam $ori reali-ate; tragem

n$eA$ea <i ne temem "entr! ele. 'n toate a e%te e#enimente <i >nt?m"lri, eea e #e$em >n "rim!l r?n$ e%te a i!nea <i $e a%emenea "timirea omenea% ; %imim "e%te tot e%te #orba $e l! r!ri are %!nt ale noa%tre, <i $e ai i >n linarea noa%tr $e a l!a atit!$ine "ro %a! ontra. (.; 90) (i#i-i!nea i%toriei !ni#er%ale. +rient!l. )%te #?r%ta o"ilriei i%toriei. &l t!irile mon!mentale ale im"eriilor orientale on%tit!ie formai!ni %!b%taniale, >n are eHi%t toate $eterminrile raionale, $ar >n a<a Ci" >n ?t in$i#i-ii rm?n n!mai a i$ente. (I., 135) C! #irata tinereii treb!ie a"oi om"arat l!mea gre ea% , i a olo %e formea- >ntrB a$e#r in$i#i$!aliti. )a on%tit!ie el $eBal $oilea "rin i"i! l!-itor al i%toriei !ni#er%ale. & olo %e >nt?lne<te $e i >mbinarea element!l!i moral ! #oina %!bie ti#, a olo $omne<te on e"t!l libertii Ar!moa%e, $eoare e i$eea %e afl >mbinat ! o form %en%ibil, "la%ti ; ea n! eHi%t >n ab%tra t "entr! %ine, >n mo$ i-olat, i e%te nemiAlo it >m"letit ! real!l, a<a !m >ntrBo fr!moa% o"er $e art %en%ibil!l "oart "e etea <i eH"re%ia %"irit!alitii. )%te #orba $e i $e tB r?m!l a$e#ratei armonii, $e o l!me a elei mai a$emenitoare >nfloriri, are >n% %e tre e <i "iere !r?n$; e%te #orba $e o om"ortare moral nai#, n! >n $e moralitate, i #oina in$i#i$!al a %!bie t!l!i re-i$ >n tra$iia <iBn obi<n!ina nemiAlo it ! $re"t!l <i ! legile. In$i#i$!l %e afl a%tfel >ntrBo !nitate %"ontan ! % o"!l general. Ceea e >n +rient e%te $e%"rit >n $o! eHtreme, %!b%tanial a atare <i %ing!laritatea e %e nimi e<te >n io nire ! a e%ta ai i %e >nt?lne<te. (ar "rin i"iile $e%"rite %e afl $oar nemiAlo it >n !nitate, on%tit!in$ a%tfel toto$at <i ontra$i ia %!"rem >n %ine. 'ntrBa$e#r om"ortarea moral fr!moa% n! a fo%t ! erit >n "rin l!"ta libertii %!bie ti#e, are % %e fi ren% !t "e %ine; ea n! %Ba >nlat "rin "!rifi are. (., 137B131) Cel $eBal treilea moment on%tit!ie $omnia generalitii ab%tra te: e%te Im"eri!l roman, o"er %obr a #?r%tei $e brbie a i%toriei. 'ntrBa$e#r, #?r%ta brbiei n! e#ol!ea- ni i $!" b!n!lB"la al %t"?n!l!i <i ni i $!" b!n#oia fr!mo%!l!i, "ro"rie in$i#i$!al!l!i, i %er#e<teB % o"!l!i general, >n are in$i#i$!l $i%"are, ating?n$!B<i % o"!l "ro"!% n!mai >n a$r!l % o"!l!i general. Im"eri!l roman n! mai ei%te o $omnie a in$i#i-ilor, a<a !m f!%e%e ora<!l &tena. &i i n! mai eHi%t #oio<ie <i b! !rieBeH!berant, i m!n a%"r <i amar. Intere%!l %e $e%"#biB$e $e in$i#i$!al, are >n% ?<tig >n % Cimb "entr! %ine generalitatea formal, ab%tra t. Roma $e#ine !n Panteon al t!t!ror -eilor <i a tot eea e e %"irit, >n% fr a "rin a ea%ta -eii %a! %"irit!l lor %B<i fi "%trat #iaa lor "ro"rie. (., 131) &%tfel intr >n % en Im"eri!l german, al "atr!lea moment al i%toriei !ni#er%ale; a e%t moment ar ore%"!n$e, "rin !rmare, >n om"araie ! #?r%tele om!l!i, #?r%tei btr?neii. V?r%ta btr?neii nat!rale e%te %lbi i!ne, "e ?n$ #?r%ta btr?neii %"irit!l!i e%te, $im"otri#, mat!ritatea %a $e%#?r<it, >n are el %e re>ntoar e la !nitate, $ar $e a%t $at a %"irit. (., 139) ,U6)& +RI)NT&,&. )gi"t!l. ,a "er<i am >nt?lnit !lt!l l!minii, !lt al e%enei !ni#er%ale a nat!rii. & e%t "rin i"i! %e $e-#olt a"oi %!b forma !nor momente e %e om"ort in$iferent !n!l fa $e ellalt: !n!l $in a e%te momente e%te % !f!n$area >n %en-!alitate, a<a !m o >nt?lnim la babilonieni <i %irieni; ellalt moment e%te $e nat!r %"irit!al, <i an!me >ntrBo $!bl form: "e $e o "arte, %!b forma on<tiinei in i"iente a %"irit!l!i on ret, >n !lt!l l!i &$oni%, iar "e $e alt "arte, %!b forma g?n$irii "!re <i ab%tra te la i!$ei.; "rimei >i li"%e<te !nitatea on ret!l!i, iar !ltimei on ret!l >n%!<i. Re!nirea a e%tor elemente o"!%e on%tit!ie a !m "roblema "e are o ri$i )gi"t!l. (intre re"re-entrile >nt?lnite >n anti Citatea egi"tean, treb!ie reliefat ! $eo%ebire !na %ing!r, <i an!me a eea a SfinH!l!i, enigm >n %ine <i "entr! %ine, "l%m!it ! $!bl >nfi<are, A!mtate animal, A!mtate om. SfinH!l "oate fi "ri#it a !n %imbol al %"irit!l!i egi"tean: a"!l $e om, are "ri#e<te $intrB!n tr!" $e animal, re"re-int %"irit!l >n moment!l >n are el >n e"e % %e ri$i e $in

%fera nat!ral!l!i, % %e r!" $e ea <i % "ri#ea% mai liber >n A!r!l %!, $ar fr a %e fi eliberat >n >ntr! tot!l $in t!<e. Con%tr! iile nem%!rate ale egi"tenilor %e afl A!mtate %!b "m?nt, iar A!mtate %e ri$i $ea%!"ra l!i >n tria er!l!i, >ntreaga ar e%te % in$at >ntrBo >m"rie a #ieii <i o >m"rie a morii. Stat!ia olo%al a l!i 6emnon ?nt %!b "rima ra- a a!rorei; tot!<i, eea e ?nt a olo n! e%te >n l!mina liber a %"irit!l!i. ,imba % ri% e%te >n ieroglif iar la ba-a a e%teia %e afl $oar imaginea %en%ibil, <i n! litera >n%<i. Se #e$e $e i >n%e<i reli #ele )gi"t!l!i ne "!n la $i%"o-iie n!meroa%e >ntr! Ci"ri <i imagini, are >i eH"rim ara ter!l; ele ne %!nt mrt!rie a !n!i %"irit e %e %imte la %tr?mtoare, e %e manife%t >n afar, $ar n!mai "e alea %im!rilor. (., 1:lBl:0) (ar imaginea animal!l!i e%te <i ea tranformat >n %imbol <i >n "arte re$!% la !n %im"l! %emn ieroglifi . &minte% ai i $e nen!mratele imagini $e !lii, <oimi, g?n$a i <i % arabei $e "e mon!mentele egi"tene. N! %e <tie e an!me re"re-entri %imboli-a! a e%te imagini <i ni i n! %e "oate %"era % %e lm!rea% o a%emenea "roblem, ne lar >n $e la origine. &<a, $e "il$, rb!<!l $e g!noi ar fi %imbol!l -mi%lirii, al %oarel!i <i al !r%!l!i %oarel!i, "a%rea ibi% G %imbol!l re#r%rii Nil!l!i, #!l t!r!l al "roro irii, al an!l!i, al >n$!rrii. Ji-areria a e%tor a%o iaii "ro#ine $in fa"t!l n! %e tran%"!ne o re"re-entare general >ntrBo imagine G a<a !m ne >n Ci"!im %e >nt?m"l ?t %e om"!ne o "oe-ie G i, in#er%, %e "orne<te $e la int!iia %en%ibil, >n are %e in%talea- a"oi imaginaia. Uneori #e$em >n% re"re-entarea $e%"rin-?n$!B%e $in forma animal nemiAlo it <i nemairm?n?n$ $oar la int!iia ei, i % o?n$ ! >n$r-neal la i#eal eea e %e bn!ia %a! %e !ta n!mai >n ea. )rmeti !l, %"irit!al!l r-bate $in animalitate %!b forma fig!rii omene<ti. Sfin B<ii >nfi<ai %!b at?tea forme, a tr!n Ci!ri leonine ! a"ete $e fe ioare %a! a %fin <i ma% !lini. P!rt?n$ brbi, %!nt to mai ei are ne arat "roblema $e re-ol#at e%te %emnifi aia %"irit!al!l!i; e%te la fel !m enigma >n genere, n! on%t >n ro%tirea a e e%te ne !no% !t, i >n "ro#o area $e aBl $e-lega, >n #oina a a el ne !no% !t % %e re#ele-e. In#er%, Ci"!l omene% e%te <i el $e%fig!rat la r?n$!Bi, l!?n$ forma animali , "entr! a fi "arti !lari-at a eH"re%ie animit. &rta "la%ti a gre ilor <tie % obin eH"re%ia "arti !lar "rin ara ter!l %"irit!al, %!b forma fr!mo%!l!i, a%tfel >n ?t n! e ne#oit % $e%fig!re-e Ci"!l omene% >n % o"!l >nelegerii. )gi"tenii a! a$!gat >n%e<i re"re-entrilor antroB"omorfi e ale -eilor %emnifi aia #oit folo%in$ a"ete <i m<ti $e animale; a<a %"re eHem"l! &n!bi% are !n a" $e ?ine, Ibi%, !n a" $e le! ! oarne $e ta!r et . 8i "reoii, $!" f!n i!nea lor, %!nt tra#e%tii >n <oimi, <a ali, ta!ri et .; la fel Cir!rg!l e e#i% erea- morii (re"re-entat f!gin$, i a " t!it fa $e eea e e%te #i!), >mB bl%mtor!l, % ribii. Uli!l ! ea" $e om <i ! ari"ile $e% Ci%e %imboli-ea- %!flet!l, "ar !rg?n$ >n -bor %"aiile %en%ibile, "entr! a >n%!flei !n tr!" no!. P!terea $e imaginaie a egi"tenilor a n% o it <i f"t!ri al t!ite "rin ombinarea !nor animale $iferite: <er"i ! a"ete $e ta!r <i $e berbe i, tr!"!ri $e lei ! a"ete $e berbe i et . 'n ele %"!%e "?n a !m am #-!t %"irit!l egi"tean l!"t?n$ "entr! a %e elibera $in al t!irile nat!rii. (ar a el %"irit are e%te >n ontem"larea elementelor "arti !lare $in nat!r, fiin$ "rin a ea%ta !n %"irit "lin $e n-!in <i oreator, ><i on#erte<te re"re-entarea nemiAlo it a nat!rii, $e "il$ a Nil!l!i, a %oarel!i et , >n "l%m!iri la are %"irit!l "arti i"; a<a !m am #-!t, a e%t %"irit e%te !n %"irit e atrib!ie %imbol!ri <i a ea%ta fiin$ G el tin$e % "!n %t"?nire a%!"ra lor <i % <i le >nfi<e-e. C! ?t e%te mai enigmati <i mai ob% !r "entr! %ine >n%!<i, ! at?t el %imte mai m!lt >n!ntr!l %! ne#oia $e a %e %tr$!i % % a"e $e nelini<tea eBi a"a%, "entr! a aA!nge la o re"re-entare obie ti#. Cara ter!l a$mirabil al %"irit!l!i egi"tean %t >n fa"t!l el ni %e >nfi<ea- a !n giganti me<terB on%tr! Btor; n! "om"a, Ao !l, $e%ftarea %a! alte l! r!ri le a!t el; eea e >l m?n e%te n-!ina $e a %e >nelege "e %ine; el n! are alt material "entr! a afla eea e e%te <i "entr! a %e reali-a "e %ine, "entr! %ine, $e ?t a ea%t a$?n ire >n "iatr, iar eea e

el >n% rie >n "iatr %!nt enigmele %ale, ieroglifele. Ieroglifele %!nt $e $o! fel!ri; ele "roB"ri!B -i%e %!nt $e%tinate mai m!lt eHteriori-rii "rin limb <i %e ra"ortea- la re"re-entarea %!bie ti#; elelalte %!nt ma%ele enorme ale o"erelor arCite toni e <i % !l"t!rale e a o"er )gi"t!l. (a "entr! alte "o"oare i%toria on%t >ntrBo >n<ir!ire $e e#enimente, a $e "il$ "entr! romani, are tim" $e mai m!lte %e ole nBa! trit $e ?t ! % o"!l ! eririlor, reali-?n$ o o"er $e %!"!nere a "o"oarelor, egi"tenii %!nt >n % Cimb ei e a! on%tr!it !n im"eri! tot at?t $e "!terni , >nf"t!in$ o"ere $e art. R!inele rma%e %ta! mrt!rie "entr! in$e%tr! tibil itatea a e%tor o"ere; ele %!nt mai gran$ioa%e <i !ime% mai m!lt $e ?t toate elelalte reaii ale e#!l!i anti <i mo$ern. N! #oi aminti $intre a e%te o"ere $e ?t "e a ele >n Cinate morilor, are atrag ! $eo%ebire atenia. )%te #orba $e !ria<ele %"t!ri >n olinele e %e >ntin$ $eBa l!ng!l Nil!l!i, l?ng Teba, <i ale ror galerii <i >n "eri %!nt >ne%ate ! m!mii, a$"o%t!ri %!b"m?ntene $e $imen%i!nile elor mai mari mine mo$erne. &"oi marea ne ro"ol $in #alea $e la Sai%, ! -i$!ri <i boli. 6ai $e"arte, a ea min!ne a l!mii, "irami$ele, a ror $e%tinaie, $e<i $e-#l!it >n $e Dero$ot <i (io$or, a fo%t $in no! ! tot!l onfirmat abia >n tim"!rile re ente; >ntrBa$e#r, a e%te enorme ri%tale, $eBo mare reg!laritate geometri , >n Ci$ >n ele a$a#re. 'n %f?r<it, ele mai !imitoare, mormintele regilor, $intre are !n!l a fo%t $e% Ci% re ent $e Jel-oni. (in ele %"!%e mai >nainte ! "ri#ire la mon!mentele f!nerare re-!lt egi"tenii, $ar mai ale% regii lor, "ri#ea! a % o" >n #ia fa"t!l $e aB<i on%tr!i morBm?nt!l <i $e a a%ig!ra tr!"!l!i lor !n l a< $e o$iCn "ermanent. C! aA!tor!l mon!mentelor "%trate "!tem !noa<te. Viaa "arti !lar a egi"tenilor, a<a !m o !noa<tem "e ea a romanilor, $atorit r!inelor $e la Pom"ei <i Der !lan!m. (., 037B013) Tran-iie la l!mea grea S. 'n NeitC, -eia egi"tean, a$e#r!l e%te >n -#orit, >n tim" e &"ollo, -e!l gre , e%te $e% t!<area %a: el %e ro%te<te: .+m!le, !noa<teBte "e tine >n%!i/. & ea%t %entin n! %e refer la !noa<terea $e tre om a "arti !laritilor "ri#in$ %lbi i!nile <i $efe tele %ale "ro"rii; n! om!l a in$i#i$ e%te el are treb!ie % re !noa% eea e >i e%te %"e ifi , i om!l a atare treb!ie % %e re !noa% "e %ine. & ea%ta e%te menirea gre ilor, iar >n %"irit!l gre omene% !l %e >nfi<ea- >n lim"e-imea <i >n $e-#oltarea %a. Treb!ie % ne %!r"rin$ $e i <i % ne "rileA !ia% >n ?ntare "o#e%tirea grea "otri#it reia %finH!l, a ea "l%m!ire egi"tean, %Bar fi i#it la Teba "!Bn?n$ >ntrebarea: .Cine !mbl $imineaa "e "atr! "i ioare, la amia- "e $o!, iar %eara "e trei .. (?n$ r%"!n%!l e%te #orba $e om, +e$i" a f !t a %finH!l % %e "rb!<ea% $e "e %t?n . (e-legarea <i eliberarea %"irit!l!i oriental, are aA!n%e%e >n )gi"t a on%tit!i "roblema $e "etenie >n%<i, %t >n a eea g?n$!l on%tit!ie element!l l!ntri al nat!rii, are n!B<i are eHi%ten $e ?t >n on<tiina !man. (ar a ea%t #e Ce $e-legare $at $e +e$i", are %e re#elea- a%tfel a fiin$ el e <tie, %e >m"lete<te ! o total ne<tiin a eea e el >n%!<i f"t!ie<te. 'n %tr#e Cea a% $omnitoare, -orile lim"e-irii %"irit!l!i %!nt >n >n%oite $e orori, $atorit neB <tiinei, iar a ea%t in i"ient %t"?nire regal, "entr! a $e#eni #eritabil <tiin <i lim"e-ire moral, treb!ie % %e %tr! t!re-e, "rin legi i#ile <i libertate "oliti , aA!ng?n$ la >m" are ! %ine %!b forma a el!i .%"irit fr!mo%/. (., 012) ,U6)& =R)&C&. &m om"arat >n mai >nainte l!mea gre ea% ! #?r%ta a$ole% enei, <i an!me n! >n a el %en% tinereea e%te "!rttoarea !nei #iitoare $eterminri %erioa%e <i gra#e G >m"ing?n$ a%tfel >n mo$ ne e%ar la !lti#area <i "erfe ionarea !n!i % o" mai am"l! G <i G ea are $e i o >nfi<are ! tot!l ne$e%#?r<it <i nemat!r "entr! %ine, fiin$, Ciar at!n i ?n$ ar $ori % fie "ri#it a %tabili-at, $e-e Cilibrat >n m%!ra ea mai mare, i an!me >n a el %en% tinereea n! >n%eamn >n a i!nea m!n ii, n-!ina tin-?n$ la !n % o" raional limitat, i mai !r?n$ "ro%"eimea on ret a #ieii %"irit!l!i: ea e#ol!ea- >n "lin "re-en %en-!al, a >ntr! Ci"area %"irit!l!i <i

%en-!alitatea %"irit!ali-at, >ntrBo !nitate, >nf"t!it, $e %"irit. =re ia ne ofer "ri#eli<tea %enin a #ieii %"irit!ale, "lin $e "!tere <i frge-ime tinerea% . Cea mai >nalt fig!r are a "l!tit >n faa on e"iei gre e<ti e%te &Cile, fi!l "oet!l!i, t?nr!l a$ole% ent Comeri $in r-boi!l troian. Domer e%te element!l. 'n are trie<te l!mea gre ea% , "re !m om!l trie<te >n aer. Viaa gre ea% e%te o a$e#rat >nf"t!ire tinerea% . &Cile, "oeti !l t?nr a iniiat a ea%t #ia, <i &leHan$r! el 6are, t?nr!l real, iBa >n Ceiat i l!l. (,, 019B014) Re-!m?n$ a !m eea e on%tit!ie %"irit!l gre e% , re-!lt !rmtoarea $eterminare $e ba-, <i an!me libertatea %"irit!l!i e%te on$iionat <i e%te >n ra"ort e%enial ! o %tim!lare. ,ibertatea gre ea% e%te "ro#o at "rin alt e#a <i te%te liber "rin a eea >l "re% Cimb <iB<i "ro$! e %tim!larea $in %ine. CCiar a ea%ta $ ara ter!l!i gre e% forma $e in$i#i$!alitate fr!moa%, are %e reali-ea- "rin %"irit, "re% Cimb?n$ nat!ral!l >n eH"re%ia %a "ro"rie. & ti#itatea %"irit!l!i n!B<i are, ai i, >n >n %ine >n%!<i, material!l <i in%tr!ment!l manife%trii, i are ne#oie $e imbol$!l <i $e material!l nat!ral; a ea%t a ti#itate n! e%te o %"irit!alitate, $etermin?n$!B%e "e %ine >n%!<i, i o nat!ralitate >nlat la %"irit!alitate, o in$i#i$!alitate %"irit!al. S"irit!l gre e% e%te arti%t!l "la%ti are "re% Cimb "iatra >n o"era $e art. 'n a ea%t "rel! rare, "iatra n! rm?ne n!mai "iatr, forma a$!Bg?n$!BiB%e $in eHterior, i ea $e#ine, Ciar ontrar nat!rii %ale, eH"re%ia %"irit!al!l!i, fiin$ >n a e%t fel tran%fig!rat. In#er%, arti%t!l are ne#oie, "entr! >nf"t!irea #i-i!nilor %ale %"irit!ale, $e "iatr, $e !lori, $e formele %en-oriale "entr! eH"rimarea i$eii %ale; fr a e%t element ni i Ciar el >n%!<i n! "oate l!a !no<tin $e i$ee <i ni i n! o "oate on reti-a "entr! alii; ea n! "oate $e#eni >n atare on$iii, "entr! el, !n obie t >n g?n$ire. 8i %"irit!l egi"tean la fel l! ra >n materie, $ar nat!ral!l n! era >n %!bor$onat %"irit!al!l!i, !ltim!l afl?n$!B %e >n >n l!"t ! el; nat!ral!l rm?ne >n "entr! %ine, on%tit!in$ o lat!r a imaginii, a >n tr!"!l SfinH!l!i. 'n fr!m!%eea gre ea% , %en-orial!l e%te n!mai %emn, eH"re%ie, >n#eli<, >n are %e manife%t %"irit!l. Treb!ie %a mai a$!gm >ntr! ?t %"irit!l gre e% e%te arti%t are "re% Cimb materia >n %en% <i %"irit, el %e re !noa<te liber >n!ntr!l "l%m!irilor %ale; i el e%te reator!l lor, iar ele, %!nt G a % %"!nem a<a G o"era omenea% . Pl%m!irile %ale %!nt >n% n!mai a ea%ta, i ele %!nt a$e#r!l etern <i forele %"irit!l!i >n %ine <i "entr! %ine, "rin !rmare, >n a eea<i m%!r, <i ne reate $e om. +m!l are re%"e t <i #eneraie fa $e int!iii <i fa $e a e%te "l%m!iri. (., 02lB 020) in$i#i$!alitatea fr!moa%. Con%tit!ie mie-!l ara ter!l!i gre e% . Rm?ne % fie l!ate >n on%i$erare mai >n$ea"roa"e $i#er%ele Ci"!ri >n are %e reali-ea- a e%t on e"t. Toate %!nt o"ere $e art; le "!tem on e"e a "e o tri"l al t!ire: o"er $e art %!bie ti#, a$i al t!irea om!l!i >n%!<i; a o"er $e art obie ti#, a$i al t!irea l!mii -eilor; >n %f?r<it, a o"er $e art "oliti , fel!l on%tit!iei <i al in$i#i-ilor >n %?n!l ei. (., 020) +"era $e art %!bie ti#. & ea%ta on%tit!ie >n e"!t!l %!bie ti# al artei gre e<ti >n are om!l <iBa >nlat >n%!<irile tr!"!l!i "rin tr%t!ri libere <i fr!moa%e, "line $e $inami%m <i >n$eBm?nare, >ntrBo o"er $e art. ( =re ii %Ba! format >nt?i "e ei >n<i<i a fig!ri fr!moa%e, >nainte $e a fi eH"rimat a%emenea forme >n marmor %a! >n tablo!ri. 'ntre erea "a<ni la Ao !ri, !n$e fie are arat eea e e%te, e foarte #e Ce. Domer $e% rie >ntrB!n Ci" %"len$i$ Ao !rile l!i &Cile >n in%tea l!i Patro le, $ar >n toate "oemele %ale n! %e g%e<te ni i !n in$i i! $e%"re %tat!ile -eilor, amintin$!B%e $oar $e %an t!ar!l $e la (o$ona <i $e te-a!r!ll!i &"oilo $e la (elfi. Eo !rile $e% ri%e $e Domer era!: l!"ta or" la or", l!"ta ! "!mnii, alergri, >ntre eri ! aii <i ! arele $e l!"t, ar!n area $i% !l!i %a! a %!liei <i m?n!irea ar !l!i ! %gei. C! a e%te eHer iii %e >m"re!na! $an%!ri <i ?nte e a manife%tri ale !nei #e%elii <i "l eri ale t!t!ror "arti i"anilor. 8i a e%te $o! arte ontrib!ia!, >n %f?r<it, la >nflorirea fr!m!%eii. Pe % !t!l l!i &Cile, Defai%to% a re"re-entat, "rintre

altele, tineri fr!mo<i <i fete ! "i ioare -#elte, are %e mi< >n a ela<i ritm, "re !m ><i >ntoar e olar!l roata. 6!limea %t >m"reA!r $e%ft?n$!B%e, $i#in!l ?ntre a om"ania- ?nte !l ! Carfa <i $oi $an%atori "rin i"ali %e >n#?rte% >n A!r!l Corei. +m!l "o%e$ Ciar >ntrB!n!i $in organele %ale, #o ea, !n element nemiAlo it are a$mite <i "romo#ea- !n onin!t mai larg $e ?t %im"la "re-ent %en-!al. &m #-!t a%tfel !m e%te ?nte !l legat $e $an%, %er#in$!Bl. 'n% ?nte !l $e#ine <i el in$e"en$ent <i ne e%it in%tr!mente m!-i ale "entr! aBl a om"ania: el n! rm?ne a%tfel !n ?nte fr onin!t, a tril!rile !nei "%ri, are "ot % afe te-e %imirea, $ar fr a a#ea #re!n onin!t obie ti#; $in ontr, ?nt!l "retin$e !n onin!t are e%te reat $in re"e-entare <i $in %"irit, tran%form?n$!B%e !lterior >n o"era $e art obie ti# (I., 025B027) +"era $e art obie ti#. In$i#i$!alitile obie ti#e fr!moa%e %!nt -eii gre ilor. S"irit!l $i#in e%te ai i a%tfel on%tit!it >n ?t n! eHi%t >n el >n%!<i a %"irit "entr! %ine >n !ni#er%alitatea %a, i %e g%e<te ai i; el %e manife%t >n %en-orial, >n% >n a<a fel, >n ?t %en-orial!l n! on%tit!ie %!b%tana %a, i e%te n!mai !n element al %! $e manife%tare. (., 021) +bie iei a ea%t metamorfo-are a nat!ral!l!i >n %"irit!al ar ore%"!n$e !nei alegori-ri a noa%tre %a! a !neia gre e<ti $e mai t?r-i! i %e "oate o"!ne fa"t!l a ea%t r%! ire a nat!ral!l!i la %"irit!al e%te Ciar %"irit!l gre e% . )"igramele gre e<ti !"rin$ a%emenea tre eri $e la %en-!al la %"irit!al. N!mai intele t!l ab%tra t n! e%te >n %tare % "ri ea" !nitatea $intre nat!ral <i %"irit!al. 'n ontin!are, a$!gm -eii treb!ie on e"!i a in$i#i$!alitii, n! a ab%tra ii !m %!nt $e "il$ <tiina, !ni !l, tim"!l, er!l, ne e%itatea. &%emenea ab%tra i!ni n! formea- onin!t!l a e%tor -ei; ei n! %!nt alegorii, ni i fiine ab%tra te, >m"o$obite ! atrib!te m!lti"le fiHate $e ele, a Coraiana ne e%%ita% la#i% trabalib!%. Tot a<a $e "!in %!nt -eii %imbol!ri, i %imbol!l e%te n!mai !n %emn, %en%!l a alt e#a. *eii gre e<ti eH"rim eea e %!nt ei >n<i<i. ,ini<tea etern <i laritatea >nelea"t $in a"!l l!i &"ollo n! %!nt !n %imbol, i eH"re%ia >n are a"are %"irit!l, manife%t?n$!B<i "re-ena. *eii %!nt %!bie te, in$i#i$!aliti on rete; o fiin alegori n! are >n%!<iri, i e%te ea >n%<i n!mai o .>n%!<ire. 6ai m!lt, -eii %!nt ara tere $eo%ebite, >ntr! ?t >n fie are $intre ei eHi%t o $eterminare "re"on$erent ara teri%ti ; $ar ar fi -a$arni , $a am #oi % !"rin$em a e%t ir !it $e ara tere >ntrB!n %i%tem. =re ii "o#e%te% $e%"re -eii lor ele mai #e%ele <i ele mai "l !te ane $ote, rora n! li %e "oate tra%a ni i o limit, $eoare e in#enti#itatea % "rtoare a gre ilor ?<nea mere! $in %"irit!l lor #i!. (., 029B 024) )% Cil a fo%t a !-at >n trage$iile %ale. & "rofanat mi%terele. Re"re-entrile ne lare <i %imbol!rile $in mi%tere, >n are "lenit!$inea %en%!l!i %e "re%imte n!mai, on%tit!ie !n element %trin fa $e formele "!re <i lare, amenin?n$!Ble ! "ieirea. (e a eea, -eii artelor rm?n %e"arai $e -eii mi%terelor <i ambele %fere treb!ie % fie %tri t $e%"rite. (., 02:) Pe ei mai m!li -ei, gre ii iBa! "rimit $in %trintate, !m a ent!ea- Dero$ot "o#e%tin$ $e%"re )gi"t; $ar a e%te mit!ri %trine a! fo%t tran%formate <i %"irit!ali-ate $e gre i <i eea e %Ba "rel!at $in teogoniile %trine a fo%t "rel! rat >n grai!l elenilor >ntrBo "o#e%tire, $e m!lte ori "lin $e b?rfeli la a$re%a -eilor. Pe $e alt "arte, <i animalele, are la egi"teni a#ea! >n #aloare $e -ei, a! fo%t $egra$ate $e gre i la %emne eHterne $i%tin ti#e, >n%oin$ "e -e!l %"irit!l!i. Con omitent ! "arti !laritile ara ter!l!i lor, -eii gre e<ti %!nt re"re-entai a oameni; $ar a e%t antro"omorfi%m e%te %o otit $e !n$i a o % $ere a lor. 'n legt!r ! a ea%t afirmaie, treb!ie %! %"!nem ime$iat om!l, >ntr! Ci"are a %"irit!l!i, eH"rim ara ter!l a!tenti al -eilor gre e<ti <i "rin a ea%ta -eii aA!ng % %e ri$i e $ea%!"ra t!t!ror -eilor nat!rali <i $ea%!"ra t!t!ror ab%tra iilor fiinei %!"reme, !ni e. Pe $e alt "arte, antro"morfi%m!l e%te on%i$erat <i a

o %!"erioritate a -eilor gre e<ti; ei %!nt "ri#ii a oameni, eea e ar li"%i (!mne-e!l!i re<tin. S Ciller %"!ne: .Iar -eii $e oameni mai a"roa"e fiin$, <i oamenii era! mai a"roa"e $e -ei/. (ar -eii gre e<ti n! "ot fi on%i$erai mai !mani $e ?t (!mne-e!l re<tin. (., 02:B053) +"era "oliti . Stat!l >ntr!ne<te ele $o! lat!ri, l!ate >n on%i$erare "?n a !m, ale o"erei $e art %!bie ti#e <i obie ti#e. 'n %tat, %"irit!l n! e%te ni i n!mai obie t, ni i n!mai %!bie ti#itate %!b forma or"oralitii fr!moa%e, i el e%te !n %"irit #i!, general, are on%tit!ie >n a ela<i tim" %"irit!l on<tient $e %ine al fie r!i in$i#i$. N N!mai on%tit!ia $emo rat era a$e #at "entr! a e%t %"irit <i "entr! a e%t %tat. (., 05lB 050) Pre !m >n fr!m!%ee, >n "artea ei %en%ibil, e%te "re-ent >n element!l nat!ral, >n a ela<i fel >n moralitate %!nt "re-ente legile >n fel!l ne e%itii nat!rale. =re ii rm?n an orai >nl!ntr!l fr!m!%eii, $ar n! ating >n "!n t!l mai >nalt al a$e#r!l!i. (., 052) Peri le a fo%t !n om $e %tat ! !n ara ter anti % !l"t!ral. Prin. Com"ortare a aA!n% la o a<a $e mare on%i$erare, >n ?t &ri%tofan >l n!me<te *e!% al &tenei. E51 >n totalitatea lor, momentele e%enei ateniene a! fo%t in$e"en$ena in$i#i$!alitilor <i !lt!ra >n%!fleit $e %"irit!l fr!mo%!l!i. (in iniiati#a organi-atori a l!i Peri le a! l!at na<tere a ele eterne mon!mente ale !lt!rii, ale ror "!ine re%t!ri "!n "o%teritatea >n !imire; >n faa a e%t!i "o"or %Ba! re"re-entat $ramele l!i )% Cil, Sofo le, iar mai t?r-i! ele ale l!i )!ri"i$e, are >n% n! mai a! a el #e Ci ara ter moral. 'n ele %e "oate re !noa<te >ntrBo m%!r mai mare "rin i"i!l $e $erii. & e%t!i "o"or i %e a$re%a! $i% !r%!rile l!i Peri le; $in el %Ba ri$i at !n er $e brbai, eHem"le $e nat!ri la%i e "entr! toate %e olele. &i i treb!ie menionai, >n afar $e ei amintii anterior, T! i$i$e, So rate, Platon, a"oi &ri%tofan, a e%ta $in !rm "%tr?n$ >n %ine >ntreaga %erio-itate "oliti a "o"or!l!i %! <i, >n tim" $e $e% om"!nere, % riin$ <i re?n$ "entr! binele "atriei, "tr!n% >n >ntregime $e a ea%t on#ingere "rof!n$. Peri le e%te *e!%B!l er !l!i $e in$i#i$!aliti al &tenei. (., 073B071) S"irit!l n! %Ba "!t!t menine $e ?t % !rt tim" "e "o-iia !nitii %"irit!ale fr!moa%e., iar i-#or!l $e%f<!rrii %ale !lterioare <i al $e% om"!nerii lBa on%tit!it element!l %!bie ti#itii, al moralitii, al "ro"riei refleHii <i al interiaritii. 'nflorirea ea mai fr!moa% a #ieii gre e<ti a $!rat a"roHimati# 13 $e ani, $e la r-boaiele me$i e, 5:0 >nainte $e Dri%to%, <i "?n la r-boi!l "eloB"one%ia , 521 >nainte $e Dri%to%. (., 077) 'n fr!m!%ee, a "rin i"i! l!-itor al gre ilor, !nitatea on ret a %"irit!l!i era legat $e realitate, $e i!birea $e "atrie, $e familie et . (., 07:) )le#!l l!i So rate, Platon, a al!ngat $in %tat!l %! "e Domer <i "e De%io$, reatorii re"re-entrilor religioa%e ale gre ilor, i el erea, o re"re-entare mai >nalt, ore%"!n-toare g?n$irii $e%"re eea e treb!ie #enerat a -eitate. (., 07:B013) ,U6)& R+6&N&. Na"oleon, >ntrBo on#orbire a#!t o$inioar ! =oetCe $e%"re nat!ra trage$iei, era $e "rere trage$ia mo$ern %e $eo%ebe<te $e ea #e Ce >n e%en "rin a eea noi n! mai !noa<tem $e%tin!l >n faa r!ia oamenii %!nt ne"!tin io<i <i lo !l #e Ci!l!i fat!m lBar fi l!at "oliti a. Politi a e%te Cemat $e i % $e#in no!a fatalitate "entr! trage$ie, ea re"re-ent?n$ fora ire-i%tibil a >m"reA!rrilor, rora in$i#i$!alitatea treb!ie % i %e %!"!n. + a%emenea for e%te l!mea roman, "re$e%tinat % in >n fr?! in$i#i-ii ! mora#!rile lor; la fel, % on entre-e, -eii <i %"iritele, >n totalitatea lor, >n Panteon!l %t"?nirii !ni#er%ale, "entr! aBi re$! e la o generalitate ab%tra t. (., 019) (e%"re ara ter!l general al romanilor "!tem >n% %"!ne , >n om"araie ! a ea "oe-ie "rimiti#/ r%tlm irea oriental a ori r!i on e"t $e finit <i >n om"araie I ! fr!moa%a <i

armonioa%a "oe-ie <i ! "l!tirea e Cilibrat, liber a %"irit!l!i gre e% , la romani a"ar "ro-a, #ieii, on<tiina finit!l!i "entr!, %ine, ab%tra ia intele t!l!i <i a%"rimea "er%onalitii. I & ea%t "ro- eHtrem a %"irit!l!i o >nt?lnim >n arta etr!% ilor, are $e<i eHe !tat ! ea mai $e%#?r<it teCni <i >n on$iiile !nei oglin$iri reali%te, e%te li"%it t $e ori e i$ealitate <i fr!m!%ee gre ea% ; o mai >nt?lnim <i >n formarea <i $e-#oltarea $re"t!l!i roman <i a religiei romane. (., 091) >n totalitatea l!i a e%t i l! Sat!rnaliile, n.N. Pre-int o >nfi<are foarte mrginit <i "ro-ai ; $in el n! reie% int!iii mai a$inei, $e%"re marile fore $in nat!r <i "ro e%ele lor generale; i "e%te tot %Ba a#!t >n #e$ere !tilitatea eHtern, om!n; iar b! !ria #e%el $e #ia a tre !t >n b!fonerii li"%ite $e %"irit. (a la gre i $in >n e"!t!ri a%emntoare %Ba $e-#oltat arta trage$iei gre e<ti, $im"otri#, e%te $emn $e rein!t !m la romani a ele $an%!ri <i ?nte e aragCioa%e $e la %rbtorile ?mB"ene<ti %Ba! menin!t "?n >n tim"!rile ele mai >naintate, fr a $in a ea%t nai#, $ar "rimiti# form % %e fi aA!n% la o mo$alitate arti%ti temeini . &m mai %"!% romanii a! "rel!at -eii gre e<ti (mitologia "oeilor romani e%te l!at >n >ntregime $e la gre i); $ar a$orarea a e%tor -ei, fr!moa%e "l%m!iri ale fante-iei, %e "are % fi fo%t la ei e#a re e <i formal. C?n$ romanii "o#e%te% $e%"re E!"iter, E!no, 6iner#a, a#em im"re%ia a%i%tm la o "ie% $e teatr!. =re ii a! animat l!mea -eilor, $?n$!Bi !n onin!t a$?n <i %"irit!al, >m"o$obin$Bo ! i$ei % ?nteietoare <i %enine; ea on%tit!ia "entr! ei obie t!l !nei ontin!e in#enti#iti <i al !nei on<tiine "line $e !getri. &%tfel a fo%t reat >n mitologia lor o #a%t <i ne%e at omoar "entr! %imire, %entiment <i minte. S"irit!l roman n! a >n%!fleit a e%te Ao !ri ale !nei fante-ii i% !%ite ! o mentalitate "ro"rie, g%in$!B<i %ati%fa ia >n $e%f<!rarea lor; $in ontra, mitologia grea a"are la ei moart <i %trin. ,a "oeii romani, >n$eo%ebi l Virgil, intro$! erea -eilor a fo%t "ro$!%!l !nei rai!ni re i <i al imitaiei. *eii %!nt tran%formai la ei oare !m >n ma<inrii, >ntreb!in?n$!Bi >ntrB!n Ci" ! tot!l eHterior, a<a !m, $e eHem"l!, >n man!alele noa%tre $e literat!r "rintre alte "re% ri"ii %e g%e<te <i a eea >n e"o"ei a%emenea ma<inrii ar fi ne e%are "entr! a %t?rni !imirea. (., 043B041) +"erele $e art "e are romanii leBa! rat $in toate "rile =re iei n! era! "ro"riile lor "ro$!%e, bogia n! era ro$!l in$!%triei lor, a >n &tena, i era a$!nat "rin Aaf <i f!rt. (., 0:4) ,U6)& =)R6&N&. S"irit!l german e%te %"irit!l l!mii noi, al rei % o" e%te reali-area a$e#r!l!i ab%ol!t a a!to$eterminare infinit a libertii, a a elei liberti are are $re"t onin!t forma ei ab%ol!t. (., 207) &rta <i <tiina a $i-ol#are a e#!l!i me$i!. Cer!l %"irit!l!i %e >n%eninea- "entr! omenire. (e lini<tirea l!mii $atorit noii or?n$!iri %tatale, "e are am #-!tBo, mai era >n legat !n a#?rit on ret al %"irit!l!i %"re o !manitate mai nobil. SBa ren!nat la morm?nt!l %"irit!l!i, la eea e era mort >n el, a <i la #iaa $e $in olo. & el "rin i"i! al & e%t!ia, are %t?rni%e l!mea >n r! ia$e, %Ba $e-#oltat >n lai itate >n m%!r m!lt mai mare: %"irit!l la $e%f<!rat >n afar <i a tre !t >n a ea%t eHterioritate. Ji%eri a >n% a rma% <i lBa "%trat >n ea; tot!<i, <i >n ea %Ba "ro$!% a ela<i l! r!, an!me "rin i"i!l nBa rma% a o eHterioritate >n nemiAlo irea ei, >n %?n!l ei, i a fo%t tran%fig!rat "rin art. &rta %"irit!ali-ea-, >n%!flee<te a ea%t eHterioritate, a e%t %en-orial gol "rin form, are eH"rim %!flet, %imire, %"irit, a<a >n ?t ! erni ia n! are >n faa %a n!mai !n e#a %en-!al <i n! %e manife%t "io% fa $e !n %im"l! obie t, i fa $e mai >nalt!l $in el: forma "lin $e %!flet "e are %"irit!l o intro$! e. )%te ! tot!l alt e#a $a %"irit!l are >n faa %a !n oare are l! r!, a o%tia a atare, o "iatr, !n lemn, o i oan "roa%t, %a! !n tablo! %"irit!ali-at, o fr!moa% o"er $e % !l"t!r, >n are %e ra"ortea- %!flet la %!flet <i %"irit la %"irit. & olo %"irit!l e%te >n afara %a, legat $e !n obie t $eBa $re"t!l alt!l, are e%te %en-!al!l, a%"iBrit!al!l. &i i >n% %en%ibil!l e%te fr!mo%!l, iar forma %"irit!al, eea e >l >n%!flee<te, e%te !n a$e#rat >n %ine >n%!<i. (ar, "e $e o "arte, a e%t a$e#rat,

a<a !m %e manife%t, n! eHi%t $e ?t >n mo$alitate %en%ibil, n! >n forma a$e #at l!i, iar "e $e alt "arte, $a religia %e #a >ntemeia "e $e"en$ena $e e#a eHi%t?n$ e%enial >n afar, "e !n l! r!, at!n i a e%t fel $e religie n!B<i g%e<te %ati%fa ie >n ra"ort ! fr!mo%!l, i, "entr! o a%emenea religie, re"re-entri ! tot!l rele, !r?te <i "late %!nt tot a<a $e ore%"!n-toare % o"!l!i %a! Ciar mai ore%"!n-toare. &<a %e >nt?m"l ! a!tenti ele a"o$o"ere, %"re eHem"l! 6a$onele l!i Rafael n! %e b! !r $e a$oraie, n! "rime% nen!mrate ofran$e, i mai !r?n$ i oanele rele %!nt !tate ! "re$ile ie, on%tit!in$ obie t!l !nei mai mari e#la#ii <i $rni ii. C! erni ia tre e "e l?ng o"ere a ele ale l!i Rafael, $e<i %Bar %imi %oli itat l!ntri >n ele, $a a%emenea erine n! iBar fi %trine, i ai i n! a#em >n $eBa fa e $e ?t ! %entiment!l !nei on%tr?ngeri are $e"er%onali-ea- <i ! o obt!-itate $e"en$ent $e ea. 'n fel!l a e%ta, arta tre e a !m $in olo $e "rin i"i!l bi%eri ii. (ar $eoare e ea n! !"rin$e $e ?t int!iii %en-oriale, ea n! "re!ie<te $eo am$at $e ?t a e#a nai#. 'n on%e in, bi%eri a a !rmatBo >n , $ar, mai t?r-i!, ea %Ba $e%"rit $e %"irit!l liber $in are %Ba n% !t arta, ?n$ el %Ba >nlat la g?n$ire <i <tiin. (ar arta a fo%t %"riAinit <i >nlat, >n al $oilea r?n$, "rin %t!$i!l anti Citii (n!mele $e C!maniora e%te foarte ara teri%ti , $eoare e >n a ele o"ere ale anti Citii %e "reamre<te !man!l <i !mani%m!l), iar &"!%!l a l!at !no<tin "rin a ela<i %t!$i! <i $e ara ter!l a$e#rat <i >nnoit al reaiei !mane. (in afar, a ea%t re>nnoire a <tiinei a fo%t "ro#o at "rin $e a$ena im"eri!l!i bi-antin. + m!lime $e gre i %Ba! ref!giat >n &"!%, a$! ?n$ a olo literat!ra gre ea% ; $ar ei n! a$! ea! ! %ine n!mai !noa<terea limbii gre e<ti, i <i >n%<i o"erele literare gre e<ti. Foarte "!ine $intre a e%tea f!%e%er "%trate >n mn%tiri, iar !noa<terea limbii gre e<ti era a"roa"e ineHi%tent. &ltfel %ttea! l! r!rile ! literat!ra roman; >n "ri#ina ei eHi%ta! ai i >n #e Ci tra$iii: Virgil tre ea $re"t !n mare #rAitor (la (ante e%te artat a o l!- >n ia$ <i >n "!rgatori!). Prin interme$i!l gre ilor, infl!ena literat!rii #e Ci gre e<ti re$ob?n$i im"ortan; &"!%!l f! >n %tare %Bo g!%te <i %Bo re !noa% ; a"r!r ! tot!l alte fig!ri, alte. Virt!i $e ?t ele "e are &"!%!l le !no<tea "?n at!n i; &"!%!l "rimi ! tot!l alt % ar $e #alori "entr! eea e e%te $e onorat, $e l!$at <i $e imitat. =re ii %tabilea! >n o"erele lor ! tot!l alte norme $e moral $e ?t ele !no% !te $e &"!%; >n lo !l formali%m!l!i % ola%ti %e intro$! e !n onin!t >n >ntregime $eo%ebit; Plafon f! !no% !t $e &"!% <i "rin a ea%ta %e $e% Ci%er "er%"e ti#e %"re o no! l!me a !man!l!i. Noile re"re-entri g%ir !n miAlo "rin i"al "entr! r%"?n$irea lor. 'n arta ti"ar!l!i, in#entat Ciar at!n i, art are a <i "raf!l $e "!< ore%"!n$e ara ter!l!i mo$ern, "re>nt?m"in?n$ treb!ina !nei legt!ri i$eale >ntre oameni. 'ntr! ?t >n %t!$i!l elor #e Ci %e manife%ta i!birea "entr! fa"te <i #irt!i omene<ti, bi%eri a n! #e$ea >n el nimi r!, neob%er#?n$ >n a ele o"ere %trine i %e o"!nea !n "rin i"i! total %trin. Un al treilea fenomen "rin i"al are rm?ne $e amintit ar fi a ea%t n-!in %"re >n afar a %"irit!l!i, a ea%t $orin a om!l!i $e aB<i !noa<te "m?nt!l %!. & e%te trei fa"te: al a<aBn!mitei re%ta!raii a <tiinelor, al >nfloririi artelor fr!moa%e <i al $e% o"eririi &meri ii <i al $e% o"eririi ilor %"re In$iile $e r%rit "ot fi a%em!ite ! a!rora, are $!" l!ngi f!rt!ni "entr! "rima $at an!n $in no! o -i fr!moa%. (., 240B242) FI,+S+FI& R),I=I)I/ treb!ie % fie in$i at >n "rim!l r?n$ o $i#i-i!ne, % fie artate $iferitele forme e %!nt $e tratat. 1. Prima e%te religia nemiAlo it, religia nat!rii; %"irit!l e%te >n ea i$enti ! nat!ra <i ea e%te a<a$ar religia nelibertii. 0. & $o!a trea"t o formea- religia in$i#i$!alitii %"irit!ale; ai i >n e"e G fiinaB"entr!B %ine %"irit!al a %!bie t!l!i. Se >nt?lne% <i ai i iar<i trei forme.

&) Pe m%!r e ie%e la l!min fiinaB"entr!B%ine %"irit!al, eea e e%te rein!t e refleHia >n %ine a negaie a !nitii nat!rale; a%tfel a#em $e i n!mai !n (!mne-e! are e%te >n g?n$ire, iar #iaa nat!ral e%te n!mai o #ia "!%, are a atare %t >n faa l!i, ea n! e e#a %!b%tanial fa $e el <i e%te eHi%t n!mai "rin e%ena g?n$!l!i. & ea%ta e%te religia %!blim!l!i. J) Nat!ral!l <i %"irit!al!l %!nt !nite; $ar n! a >n !nirea nemiAlo it, i >ntrBo !nitate >n are %"irit!al!l e%te $eterminant <i >n !nitate ! or"oral!l are n! e%te o"!%, a e%ta e n!mai organ, e%te eH"re%ia %"irit!al!l!i, >n are a e%ta %e >nfi<ea- "e %ine. & ea%ta e%te religia a"ariiei $i#ine, a or"oralitii $i#ine, a materialitii, nat!ralitii $i#ine, >n ?t a ea%ta e%te a"ariia %!bie ti#itii, %a! ai i e%te "re-ent a!tomanife%tarea %!bie ti#itii, manife%t?n$!B%e n! n!mai "entr! alii, i maniBfe%t?n$!B%e %ie<i. & ea%t in$i#i$!alitate %"irit!al n! e%te $e i ea nelimitat a g?n$!l!i "!r, ea are n!mai !n ara ter %"irit!al. Pe $e o "arte, >n fel!l a e%ta nat!ral!l e%te or" al %"irit!al!l!i, "e $e alt "arte, <i "rin fa"t!l a e%ta are ne#oie $e or", %!bie t!l e%te $eterminat a finit. & ea%ta e%te religia fr!m!%eii. C) Religia >n are >n e"e % a"ar on e"t!l, onin!t!l on ret $eterminat "entr! %ine >n%!<i, are e%te % o"!l r!ia >i %er#e% "!terile !ni#er%ale ale nat!rii %a! <i -eii religiei fr!moa%e, e%te religia finalitii eHterioare. Conin!t!l $i#in %er#e<te a !m a elei !lmi a %!bie ti#itii are >i li"%ea >n religia fr!m!%eii a miAlo $e reali-are. & ea%t $i#i-i!ne n! treb!ie % fie l!at n!mai >n %en% %!bie ti#, i ea e%te $i#i-i!nea ne e%ar >n %en% obie ti# a nat!rii %"irit!l!i. S"irit!l, la mo$!l eHi%tenei "e are el o are >n religie, e%te mai >nt?i religie nat!ral, !rmea- a"oi inter#enia refleHiei, %"irit!l $e#ine liber >n %ine, $e#ine %!bie ti#!l >n general, eea e "ro#ine tot!<i $in !nitatea nat!rii <i e%te >n ra"ortat la ea; a ea%ta e%te libertatea on$iionat; a treia "o-iie e%te a"oi #oina %"irit!l!i $e a %e $etermina "e %ine >n %ine, eea e/ a % o", a finalitate "entr! %ine, e%te >n "rim!l r?n$ tot finit <i limitat. & e%tea %!nt $eterminaiile f!n$amentale are %!nt momentele $e-#oltrii on e"t!l!i <i toto$at ale $e-#oltrii on rete. P!tem om"ara a e%te tre"te ! a elea ale #?r%telor om!l!i. Co"il!l e%te >n >n "rima nemiAlo it !nitate &. Voinei <i a nat!rii, at?t a "ro"riei nat!ri, ?t <i a elei >n onA!rtoare. & $o!a trea"t, #?r%ta tinereii, in$i#i$!alitatea $e#enin$ "entr! %ine, %"irit!alitate #ie, nefiBH?n$!B <i >n % o" "entr! %ine, %"irit!alitate are %e -bate, n-!ie<te <i arat intere% "entr! tot eBi ie%e >n oale. & treia trea"t, #?r%ta brbiei, e%te m!n a >n #e$erea !n!i % o" "arti !lar r!ia i %e %!"!ne brbat!l, r!ia >i on%a r forele %ale. + !ltim trea"t ar fi #?r%ta bBtr?neii, are, a#?n$ >naintea %a general!l a % o", !no% ?n$ a e%t % o", %Ba re>ntor% $e la #ioi i!nea "arti !lar a m!n ii la % o"!l general, la % o"!l final ab%ol!t; are $in #a%ta $i#er%itate a eHi%tenei %Ba on entrat >n a$?n !Brile infinite ale fiinriiB>nB%ine. & e%te $eterminaii %!nt a elea are %!nt >n Ci" logi $eterminate $e nat!ra on e"t!l!i. ,a %f?r<it %e #a re !noa<te a"oi ai i "rim!l mo$B$eBaBfiBnemiAloeit n! e%te mo$BnemiAlo it, i e%te e#a "!%, o"il!l e%te el >n%!<i e#a "ro reat. (R., 171B17:) R),I=I& N&TUR&,&. Religia nat!rii >n tre ere la o trea"t %!"erioar. (e%"re l!"ta %"irit!l!i "entr! a ie<i $in nat!ralitate eHi%t re"re-entri "la%ti e nai#e <i foarte int!iti#e. & ea%t l!"t <i ie<ire e%te eH"rimat >n >n m!lte "l%m!iri. ,a o"erele $e art egi"tene >n genere tot!l e%te %imboli , %emnifi aiile merg a i "?n la el mai mi amn!nt; Ciar <i n!mr!l oloanelor <i al tre"telor n! e%te %o otit onform !nei finaliti eHterioare, i el >n%eamn %a! l!nile, ori "i ioarele la ni#el!l rora treb!ie % !r e Nil!l "entr! a in!n$a ara et . S"irit!l "o"or!l!i egi"tean e%te >n genere o enigm. 'n o"erele $e art gre e<ti tot!l e%te lim"e$e.

N Tot!l % o% >n l!min; >n ele egi"tene %e "!ne "ret!tin$eni o "roblem, ele %!nt e#a eHterior "rin are %e trimite la e#a e n! e%te >n eH"rimat. + relaie no!, a"arte, e%te "o-iia artei, a artei fr!moa%e; )gi"t!l e%te lo !l %"e ifi !n$e arta treb!ie % a"ar >n religie <i !n$e ea e%te ne e%ar. (e%ig!r, arta e%te <i imitaie, $ar n! n!mai imitaie, tot!<i ea n! %e "oate o"ri ai i; >n% at!n i ea n! e%te ni i art fr!moa% <i ni i o ne#oie a religiei. N!mai a art fr!moa% a"arte ea on e"t!l!i l!i (!mne-e!. &rta #eritabil e%te art religioa%, $ar a ea%ta n! e o ne e%itate ?n$ -e!l are >n o form nat!ral, $e eHem"l! forma %oarel!i, a fl!#i!l!i; ea n! e%te o ne e%itate ni i ?n$ realitatea -e!l!i are fig!ra !n!i om %a! a !n!i animal; ni i at!n i ?n$ mo$!l manife%trii e%te l!mina; a$e#rata art >n e"e ?n$ fig!ra omenea% , "re-ent, fr >n$oial, a $i%"r!t, a la J!$a, $ar ea mai eHi%t >n imaginaie, a$i la "l%m!irea fig!rii $i#ine, $e "il$, >n imagini $e ale l!i J!$a, a<a <i >n >n#t!rile !rma<ilor l!i. Fig!ra !man G "rin fa"t!l ea e%te manife%tare a %!bie ti#itii G e ne e%ar abia at!n i ?n$ (!mne-e! e%te $eterminat a %!bie t. C?n$ a fo%t $e"<it moment!l naBt!ralitii, al mo$!l!iBnemiAlo it, ne#oia artei re-i$ >n on e"t!l a!to$eterminrii %!bie ti#e %a! >n on e"t!l libertii, a$i "e "o-iia "e are ne aflm a !m. Intr!B ?t mo$!l eHi%tenei on rete e% $e%tinat interior!l!i, fig!ra nat!ral n! mai e%te %!fi ient, <i ni i imitarea ei. )H e"t?n$ "e i!$ei <i "e maCome$ani, toate "o"oarele a! i$oli, >n% a e<tia n! a"arin artelor fr!moa%e, ei %!nt n!mai, "er%onifi are a re"re-entrii, %emne ale %!bie ti#itii n!mai re"re-entate, n!mai >n Ci"!ite, %emne >n are %!bie ti#itatea >n n! eHi%t a $eterminaie imanent a e%enei a fiinei >n%<i. Prin !rmare, e%te ne#oie a (!mne-e! % fie re"re-entat $e arta fr!moa%, ?n$ moment!l nat!ralitii a fo%t >n#in%, ?n$ (!mne-e! e%te %!bie ti#itate liber, iar manife%tarea l!i, a"ariia l!i >n eHi%tena l!i on ret e%te $eterminat $in interior $e tre %"irit <i #$e<te ara ter!l "ro$! iei %"irit!ale. &bia at!n i ?n$ (!mne-e! >n%!<i are $etermmaia $e a "!ne $in "ro"ria %a inteBrioritate $iferenele "rin are el %e manife%t, abia at!n i a"are arta ne e%ar "entr! "l%m!irea fig!rii -e!l!i. C! "ri#ire la a"ariia artei %!nt $e rele#at >n$eo%ebi $o! momente: 1) fa"t!l (!mne-e! e%te re"re-entat $e art a e#a int!ibil >n Ci" %en%ibil; 0) (!mene-e! a o"er $e art e%te e#a "ro$!% $e m?ini omene<ti. &rt ni i n! e%te !ltim!l mo$ al !lt!l!i no%tr!. (ar "entr! trea"ta %!bie ti#itii >n ne%"irit!ali-ate, %"irit!alitate are e%te >n ea >n%<i nemiAlo it, eHi%tena nemiAlo it int!ibil e%te a$e#rat <i ne e%ar. )Hi%tena %en%ibil >n are e%te int!it -e!l e%te a$e #at on e"t!l!i l!i, n! e %emn, i eH"rim >n fie are "!n t fa"t!l $e a fi "ro$!% $in interior, $e a ore%"!n$e g?n$!l!i, on e"t!l!i interior; in%!fi iena e%enial e%te >n% a eea $e a fi !n mo$ >n int!ibil >n Ci" %en%ibil, mo$!l >n are %e "!ne "e %ine %!bie t!l, fiin$ !n mo$ %en%ibil. & ea%t li"% "ro#ine $e a olo %!bie t!l e >n "riniia %!bie ti#itate, "rim!l %"irit liber, $eterminarea l!i e%te "rima %a $eterminare, <i a%tfel mai eHi%t >n libertate $etermiMaia nat!ral, nemiAlo it, "rim, a$i moment!l nat!ralitii, al %en%ibilitii. &l $oilea moment e?l on%tit!ie fa"t!l o"era $e art e%te "ro$!% $e oameni. Ni i a e%t fa"t n! e%te a$e #at i$eii noa%tre $e (!mne-e!. &i i, onform manife%trii %ale, %"irit!l e%te abia A!mtate $e oale a %"irit!l!i, el e >n !nilateral %"irit finit, a$i %"irit %!bie ti#, on<tiin $e %ine %!bie ti#; a$i fig!ra -e!l!i, mo$!l fiinrii l!i "entr! alt!l, o"era $e art, e%te n!mai e#a "ro$!%, e#a in%tit!it $e tre %"irit!l !nilateral, $e %"irit!l %!bie ti#; $e a eea, o"era $e art treb!ie % fie f !t $e oameni, a ea%ta e%te ne e%itatea "entr! are manife%tarea -eilor "rin art e%te o manife%tare "ro$!% $e oameni. 'n religia %"irit!l!i ab%ol!t fig!ra l!i (!mne-e! n! e%te f !t $e %"irit!l omene% . (im"otri#, "e trea"ta noa%tr eHi%tena -e!l!i a -e! n! e%te o eHi%ten "rin el, i "rin alt!l. &i i %"irit!l %Ba o"rit la A!mtatea $r!m!l!i. & ea%t in%!fi ien a artei, on%t?n$ >n fa"t!l

-e!l e%te f !t $e oameni, e%te !no% !t <i >n religiile >n are a ea%ta e%te %!"rema manife%tare <i i %e a!t reme$i!, $ar n! obie ti#, i >n Ci" %!bie ti#: imaginile -eilor treb!ie % fie %finite. & ea%ta e%te ne e%itatea: ai i a"are arta, iar momentele re#elate %!nt a elea $in are re-!lt -e!l e%te o"er $e art. (ar ai i arta >n n! e%te liber <i "!r, ea e%te >n% abia >n tre ere %"re arta fr!moa%; ea a"are >n a ea%t om!ni aie >n a<a fel, in it %!nt tot at?t $e #alabile "entr!, on<tiina $e %ine "l%m!irile are a"arin nat!rii nemiAlo ite, are n! %!nt reate $e %"irit, a %oarele, animalele et . )%te mai mare fig!r arti%ti eea e ie%e >n relief $in animal, fig!ra %finH!l!i; ame%te $e fig!r arti%ti <i $e fig!r animal. + fa omenea% ne "ri#e<te ai i $intrB !n or" $e animal, %!bie ti#itatea >n n!B<i e%te lar ei >n%<i. Fig!ra arti%ti $e a eea n! e%te >n "!r, fr!moa%, i e mai m!lt ori mai "!in imitaie <i $e%fig!rare. 'n a ea%t %fer/ !ni#er%al!l e%te ame%te area %!bie ti#itii ! %!b%tanialitatea. Drni ia a e%t!i "o"or >ntreg n! a fo%t >n >n %ine <i "entr! %ine art "!r, fr!moa%, $ar a fo.%t n-!in "!terni %"re arta fr!moa%. &rta fr!moa% onine a ea%t $eterminare: %"irit!l treb!ie % fi $e#enit >n %ine liber/ liber $e $orine, $e nat!raAitate >n genere, $e %!bA!garea $e tre nat!ra l!ntri <i eHterioar, treb!ie % %imt ne#oia $e a %e <ti "e %ine liber <i $e a $e#eni a%tfel obie t al on<tiinei %ale. 'ntr! ?t %"irit!l n! a aA!n% >n "e trea"ta $e a %e g?n$i "e %ine liber, el treb!ie % %e int!ia% "e %ine a liber, % %e aib "e %ine >n faa %a ea %"irit liber >n int!iie. Ca %"irit!l % $e#in a%tfel obie t "entr! int!iie la mo$!l nemiAlo it, are e%te "ro$!%, e ne#oie a a ea%t eHi%ten a %a, mo$!l nemiAlo it al %!, % fie $eterminat ! tot!l $e %"irit, % aib ab%ol!t ara ter!l ai i e%te >nfi<at !n %"irit liber. (ar to mai a e%t l! r! e%te fr!mo%!l, !n$e ori e eHterioritate e%te ! tot!l ara teri%ti %emnifi ati#, $eterminat $e interior a interior liber. Fr!mo%!l e%te !n material nat!ral >n fel!l tr%t!rile l!i %!nt n!mai %emne ale %"irit!l!i >n %ine liber. 6oment!l nat!ral treb!ie >n genere % fie >n#in%, a el % %er#ea% n!mai la eHteriori-area, la re#elarea %"irit!l!i. Conin!t!l >n $eterminarea egi"tean fiin$ a ea%t %!bie ti#itate, eHi%t ai i n-!ina im"et!oa% %"re arta fr!moa%, n-!in are a l! rat >n$eo%ebi arCite toni <i >n a ela<i tim" a >n er at % trea la fr!m!%eea formei. (ar, >ntr! ?t a fo%t n!mai n-!in, fr!m!%eea >n%<i >n n! a a"r!t a atare ai i. (e ai i $e i a ea%t l!"t a %emnifi aiei, ! material!l formei eHterioare >n general: a ea%t l!"t e%te n!mai >n er area, n-!ina $e a im"rima "l%m!irii eHterioare %"irit!l interior. Pirami$a e%te "entr! %ine !n ri%tal >n are lo !ie<te !n mort; >n o"era $e art are tin$e %"re fr!mo% e%te ino !lat "l%m!irii %!flet!l interior al eHterioritii. &#em ai i n!mai n-!ina fierbinte, fiin$ %emnifi aia <i "l%m!irea, re"re-entarea <i eHi%tena on ret arat >n genere a ea%t $eo%ebire !na $e alta, iar a ea%t $eo%ebire eHi%t fiin$ %!bie ti#itatea e%te n!mai abia ea general, ab%tra t, n! e >n %!bie ti#itatea on ret, >m"linit. &%tfel, religia egi"tean e%te "entr! noi "re-ent >n o"erele $e art ale egi"tenilor, >n eea e ne %"!n a e%tea oneHat ! eea e ine $e i%torie, ! eea e neBa! "%trat #e Cii i%toriografi. 'n e"o a mo$ern, mai ale%, r!inele )gi"t!l!i a! fo%t m!lt er etate <i %t!$iat limba. 6!t a formaiilor $e "iatr, "re !m <i a eea a enigmati elor ieroglife. Con%i$er?n$ a e%te o"ere $e art, $e% o"erim tot!l e%te la ele "ro$igio% <i fanta%ti , a#?n$ >n% tot$ea!na o %emnifi aie $eterminat, !m n! era a-!l la in-i. &%tfel, noi a#em ai i mo$!lBnemiAlo it al eHterioritii <i %emnifi aia, g?n$!l. & e%ta le a#em >m"re!n >n imen%!l onfli t $intre interior <i eHterior; eHi%t o n-!in fierbinte a interior!l!i % %e >ntr!"e-e >n eHterior, iar eHterior!l ne >nfi<ea- a ea%t l!"t a %"irit!l!i. & ea%t l!"t a%"r o g%im mai ale% >n religia egi"tean; ea e%te religia fermentaiei, >n are tot!l e%te ame%te at $eBa #alma.

Fig!ra >n n! e%te >nlat la ni#el!l formei libere, fr!moa%e, >n n! e %"irit!ali-at <i tran%fig!rat a fig!r lim"e$e, %en%ibil!l, nat!ral!l, n! e%te >n om"let tran%fig!rat >n %"irit!al, >n ?t nat!ral!l % fie n!mai eH"re%ie a %"irit!al!l!i, a e%t organi%m <i tr%t!rile a e%t!i organi%m % fie n!mai %emn, n!mai %emnifi aie a %"irit!al!l!i. Prin i"i!l!i egi"tean >i li"%e<te a ea%t tran%"aren a nat!ral!l!i, a eHterior!l!i "l%m!irii; el rm?ne n!mai %ar in $e aB<i $e#eni %ie<i lim"e$e. (e a eea, noi on%i$erm %"irit!l egi"tean n!mai !m e%te el "rin% >n >n "ro e% $e fermentare; a ea%t ne laritate %e e"!i-ea- a<aB-i% >n m!n a e $e%f<oar >n ?m"!l eHterioritii; >n a e%te o"ere $e art g%im momentele ame%te ate >ntre ele <i mai ! %eam momentele l!"tei. &m on%i$erat $eAa >n religia "er%i o"o-iia $intre bine <i r!, $intre l!min <i >nt!neri ; a e%te ontrare le reg%im <i ai i. In% ri"ia tem"l!l!i -eiei $in Sai% >n )gi"t!l inferior ne e%te om"let om!ni at a%tfel: eea e a fo%t e%te <i #a fi, #l!l me! >n n! lBa ri$i at ni i !n m!ritor. Ro$!l tr!"!l!i me! e%te Delio% et . & ea%t fiin >n a% !n% eH"rim laritatea, %oarele, a!to larifi area, %oarele %"irit!al, e%te Ai!l are %e #a na<te $in ea. & ea%t laritate e%te a eea are e $ob?n$ita >n formele religiei $e%"re are a#em % tratm a !m. )nigma e%te $e-legat; %finH!l egi"tean, "otri#it !n!i mit "lin $e %emnifi aie <i $emn $e a$miraie, e%te ! i% $e !n gre , iar enigma a fo%t $e-legat a%tfel: onin!t!l e%te om!l, %"irit!l are %e <tie "e %ine liber. (R., 0:4B235) R),I=I& IN(IVI(U&,ITSUII SPIRITU&,) formele mai "re i%e %!nt religiile "arti !lare, a eea a %!blim!l!i, a fr!m!%eii <i a finalitii. &). &mbele, infinitatea "!terii <i mrginirea % o"!l!i real, ><i ore%"!n$ !na eleilalte, "e $e o "arte, %!blimitate <i, "e $e alt "arte, ontrari!l, mrginire infinit, %tr?mtee $e %"irit.,. S"irit!l %e >nal, e%te >nlat $ea%!"ra nat!raiiitii, finit ii; a ea%ta e%te religia %!blim!l!i. J) Cealalt $eterminaie e%te a eea "otri#it reia nat!ral!l, finit!l, e%te tran%fig!rat >n %"irit, >n libertatea %"irit!l!i; tran%fig!rarea nat!ral!l!i on%t >n fa"t!l el e%te %emn al %"irit!al!l!i; >n a ea%t G tran%fig!rare a nat!ral!l!i fi-i %a! %"irit!al, nat!ral!l >n%!<i %t fa >n fa ea finit, a ealalt lat!r fa $e a ea e%enialitate, ealalt $e a el %!b%tanial, $e (!mne-e!. & e%ta e%te %!bie ti#itate liber, >n are finit!l e%te "!% n!mai a %emn >n are el, %"irit!l, %e manife%t. & e%ta e%te mo$!l in$i#i$!alitii "re-ente, al fr!m!%eii. C) & treia $eterminaie e%te $e a%emenea % o" finit, "arti !lar, are >n "arti !laritatea %a %e >n or"orea- "e %ine >n generalitate, %e lrge<te $e#enin$ general <i %e !m"le "e %ine a%tfel ! "arti !laritatea. 'n eHi%tena eHterioar, a e%te trei momente %!nt: religia i!$ai , grea <i roman. P!terea a %!bie ti#itate %e $etermin "e %ine a >nele" i!ne onform !n!i % o", a e%ta e%te mai >nt?i >n ne$etenninat, ia! na<tere % o"!ri "arti !lare <i, >n %f?r<it, !n % o" general, $e nat!r em"iri . (R., 220B225) Religia %!blimitii >n religia fr!m!%eii e%te eHi%t on iliere a %emnifi aiei ! material!l, a mo$!l!i %en%ibil ! fiinarea "entr! alt!l. S"irit!al!l a"are >ntreg >n a e%t mo$ eHterior, a e%ta e%te !n %emn al interior!l!i, iar a e%t interior e%te !no% !t >ntreg?n eHterioritatea %a. (im"otri#, %!blimitatea $i%tr!ge toto$at material!l, material!l >n are a"are %!blim!l, material!l e%te <ti!t eH"li it toto$at <i a nea$e #at. S!blimitatea e%te i$eea are aA!nge % %e manife%te >n Ci" eHterior >n fel!l ea <iBn fenomen %e arat >nlat >n realitate $ea%!"ra fenomen!l!i, >n ?t a ea%ta e%te "!% toto$at <i a negat, a%tfel i$eea are %e manife%t e%te >nlat $ea%!"ra a el!i e#a >n are a"are, fenomen!l e%te eH"rimat a fiin$ nea$e #at, <i an!me eH"li it a nea$e #at, <i n! a nea$e #are in on<tient.

'n on<tiina l!i nat!ral om!l "oate a#ea >naintea %a l! r!ri nat!rale, $ar %"irit!l l!i e nea$e #at !n!i a%tfel $e onin!t, "ri#irea >m"reA!r n! are nimi %!blim, i "ri#irea %"re er are e%te "ri#ire $in olo $e el. & ea%t %!blimitate e%te mai ! %eam ara ter!l l!i (!mne-e! >n ra"ortare la l! r!rile nat!rale. (e a eea %!nt l!$ate % rierile #e Ci!l!i te%tament. .(!mne-e! a -i% % fie l!min, <i %Ba f !t l!min/. & e%ta e%te !n!l $intre lo !rile ele mai %!blime. & ea%ta e%te %!blimitatea: nat!ra e%te re"re-entat a total negat, %!bA!gat, tre toare. (R., 257B259) Religia fr!m!%eii. )a e%te. 'n eHi%ten religia grea , material infinit, ine"!i-abil "e lat!ra l!i interioar <i eHterioar, material la are om!l -bo#e<te b! !ro%, $ate, fiin$ afabilitatea, graia, %!a#itatea l!i. (R., 293) & ea%t "arti !laritate a % o"!rilor e%te a%tfel >mbinarea generalitii ab%tra te ! %ing!laritatea % o"!l!i, miAlo ia ei fr!moa%. (R., 291) %e "ro$! e tot mai m!lt !nitatea %"irit!al!l!i <i nat!ral!l!i G <i a ea%ta e%te e%enial!l G $ar !nitate are n! e%te ne!trali-are a elor $o!, i !nitate !n$e %"irit!al!l n! e n!mai eea e e "re"on$erent, i <i eea e e $ominant, $eterminant, nat!ral!l fiin$ $e nat!r i$eal, %!bor$onat. (R., 295) & elea<i $i#initi are era! mai >nainte titani e <i nat!rale a"ar !lterior ! o $eterminaie f!n$amental %"irit!al are e%te ea $ominant, ba Ciar %Ba! i#it ontro#er%e ! "ri#ire la fa"t!l $a >n &"ollo mai e%te e#a nat!ral. 'n Domer, Delio% e%te, fr >n$oial, Soarele, $ar >n a ela<i tim" el e%te nemiAlo it laritatea, moment!l %"irit!al are l!minea- tot!l ! ra-ele %ale. 'n% <i mai t?r-i! iBa rma% >n l!i &"ollo mere! e#a $in element!lBnat!r al %!, era >nfi<at a#?n$ ra-e >n a". & e%tea on%tit!ie eea e e general, Ciar $a la -eii %ing!lari a e%ta nBaP Fi $eo%ebit $e #i-ibil. Tot!<i, n! e%te $e !tat, ai i o on%e #en "erfe t. Un element a"are o $at >n Ci" mai "!terni , alt $at mai %lab. 'n )!meni$ele l!i )% Cil, "rimele % ene %e "etre >n faa tem"l!l!i l!i &"ollo. &i i l!mea e%te >n$emnat %B<i manife%te "ietatea: mai >nt?i % fie #enerat $ttoarea $e ora ole =aia, "rin i"i!l nat!rii, a"oi TCemi%, $eAa o "!tere %"irit!al, >n%, a <i (iFe, ea a"arine #e Cilor -ei, a"oi #ine r?n$!l No"ii, a"oi Feb!% G ora ol!l a tre !t la -eii ei noi. P?n$ar #orbe<te <i el $e%"re o a%tfel $e %! e%i!ne a -eilor, el fa e $in Noa"te "rima; !rmea-. &"oi TCemi% <i a"oi Feb!%. & ea%ta e%te $e i tre erea $e la fig!rile nat!rii la noii -ei. 'n %fera artei "oe-iei, a reaiei a e%tei >n#t!ri, a e%tea n! treb!ie % fie l!ate >n %en% i%tori . &%tfel <i -gomot!l, fo<net!l fr!n-elor, al imbalelor %!%"en$ate e%te "rim!l fel $e om!ni are a !n!i ora ol, %im"le %!nete ale nat!rii; abia (mai t?r-i! a"are o "reotea% are om!ni ora ole >n %ilabe, $ar are, "otri#it mo$!l!i ora ol!l!i, n! "ron!n %!nete lare. (e a%emenea, m!-ele %!nt mai >nt?i nimfe, i-#oare, #al!rile, -gomot!l, m!rm!r!l "?raielor G "ret!tin$eni >n e"!t $e la mo$!l nat!ral, $e la "!teri ale nat!rii, are %!nt tran%formate >n -ei ! onin!t %"irit!al. Promete!, are e%te on%i$erat <i a titan, e%te o fig!r im"ortant, intere%ant. Promete! e%te o "!tere a nat!rii; $ar el e%te <i binef tor al oamenilor, >ntr! ?t el iBa >n#at "rimele arte. )l leBa a$!% fo !l $in er; ea. 'n%eamn om!l a ie<it $eAa $in "rima %tare $e "rimiti#itate. Primele >n e"!t!ri ale !lt!rii a! fo%t a%tfel >n mit!ri a re !no% toare amintire. Promete! iBa >n#at "e oameni <i % a$! Aertfe: animalele nBar fi a"arin!t oamenilor, i !nei "!teri %"irit!ale, a$i ei nBa! m?n at arne. Promete! iBa l!at l!i *e!% toat Aertfa, a f !t $o! fig!ri, oa%e <i "i ioare >mbr ate >n arne <i o fig!r ! arne, iar *e!% a >n<f atBo "e "rima. & Aertfi >n%eamn a fa e !n o%"; <i #i% erele <i oa%ele le "rimea! -eii. & e%t Promete! iBa >n#at "e oameni % %e %er#ea% <i % fa $in animale alimente "entr! ei; o$inioar n! era #oie % fie atin%e animalele $e tre oameni, ele era! e#a e treb!ia % fie re%"e tat $e a e<tia; >n >n Domer %!nt menionate #ite %olare ale l!i Delio% <i n! era >ng$!it a ele % fie atin%e $e tre

oameni. ,a in-i, egi"teni, era inter-i% %!b "e$ea"% ! i$erea animalelor. Promete! iBa >n#at "e oameni % mBn?n e Ciar arnea, iar l!i I!"iter %Bi la%e n!mai "ielea <i oa%ele. 'n% Promete! e%te !n Titan, el e%te >n t!<at >n Ca! a- <i !n !li! >i %f?<ie ne>n etat fi at!l are re<te mere! la lo G $!rere are n! >n etea- ni io$at. Ceea e iBa >n#at Promete! "e oameni %!nt n!mai $eHteriti are "ri#e% %ati%fa erea !nor ne#oi nat!rale. 'n %im"la %ati%fa ere a a e%tor ne#oi n! e%te ni io$at %at!rare, i treb!ina re<te mere!, iar griAa e%te mere! no! G iat e %e in$i "rin mit!l $e mai %!%. ,a Platon %e %"!ne >ntrB!n lo Promete! nBa "!t!t a$! e oamenilor <tiina "oliti , i ea a fo%t "-it >n etate $e *e!%; ai i e%te $e i eH"rimat fa"t!l ea a a"arin!t >n "ro"ri! l!i *e!%. Se menionea-, fr >n$oial, ! re !no<tin, Promete! a !<!rat #iaa oamenilor, $ar, >n "ofi$a fa"t!l!i a e%tea %!nt "!teri ale inteligenei !mane, el a"arine tot!<i titanilor, i a e%te arte n! %!nt >n legi, n! %!nt "!tere moral. ,a )% Cil, Promete! %"!ne %fi$area, m?ng?ierea <i %ati%fa ia %a o are >n fa"t!l l!i *e!% i %e #a na<te !n fi! areBl #a $obor> $e "e tron G Der !le. (e a%emenea, la &ri%tofan, la mo$!l omi . &i i %"!ne Ja C!% , $a moare *e!%, el !r "e tron. Der !le e%te %ing!r!l -e! are e re"re-entat a om, om e a fo%t %trm!tat "rintre -ei. Prin a ea%ta %e %"!ne el #a obine $omnia l!i *e!%, eea e "oate fi on%i$erat a o "rofeie are %Ba reali-at. (a -eii %!nt "arti !lari-area %"irit!al a %!b%tanei are %e fr?miea- "e %ine >n ei, am #-!t tot!<i, "e $e alt "arte, om!l "rin %er#i i!l om!l!i >nl?n$!B%e %"re (!mne-e! <i f ?n$!B %e a$e #at % o"!l!i $i#in. &%tfel obinem !nitatea ambelor: % o"!l $i#in !mani-at, % o"!l !man ri$i at la rang $e % o" $i#in. & ea%t "o-iie $ eroii, %emi-eii. (eo%ebit $e eH elent e%te >n a ea%t "ri#in fig!ra l!i Der !le. )l e%te in$i#i$!alitate !man, %Ba l%at %!"!% la m!n i grele; "rin #irt!tea l!i el a $ob?n$it er!l. &<a$ar, eroii n! %!nt nemiAlo it -ei; ei %!nt ne#oii % aA!ng >n er !l $i#in n!mai "rin m!n . C i -eii in$i#i$!alitii %"irit!ale, $e<i a !m lini<tii, %!nt tot!<i eea e %!nt n!mai "rin l!"ta lor ! Titanii; a e%t .>nB%ine/ al lor e%te "!% >n eroi. &%tfel, in$i#i$!alitatea %"irit!al a eroilor e%te %!"erioar a eleia "ro"rie >n<i<i -eilor; ei %!nt eea e -eii %!nt >n %ine, reali, a i!ni ale l!i .>nB%ine/, <i, ! toate ei treb!ie % l!"te m!n in$, a ea%ta e%te o e"!i-are "rin m!n a nat!ralitii "e are -eii o mai a! >n %ine. *eii "ro#in $in "!terea nat!ral, iar eroii $e la -ei. &%tfel, >ntr! ?t -eii %"irit!ali %!nt re-!ltat!l obin!t "rin >n#ingerea "!terii nat!rii, $ar %!nt n!mai "rin a ea%ta, ei ><i a! $e#enirea >n ei >n<i<i <i %e >nfi<ea- a !nitate on ret. P!terile nat!rii %!nt onin!te >n ei a ba- a lor, $ar ei a! tran%fig!rat a e%t .>nB%ine/ al lor. &<a$ar, >n -ei e%te a e%t e o! al elementelor nat!rii; >n% l! r!l "rin i"al e%te mo$!lB$eterminat %"irit!al al l!i. (R., 299B29:) Un moment "rin i"al e%te lat!ra a"ariiei. Pe a ea%t trea"t e%te >n genere $ominant fr!mo%!l. *e!l a"are, a e%te "!teri, a e%te $eterminaii ab%ol!te, morale, %"irit!ale %!nt <ti!te. C!no% !te, %!nt eHi%t "entr! on<tiina $e %ine em"iri ; a%tfel ele %!nt "entr! alt!l. (R., 242) *eii %!nt f !i $e fante-ia omenea% %a! %!nt $i#initi "la%ti e "l%m!ite $e m?ini omene<ti; a%tfel ei ia! na<tere >n Ci" finit, "ro$!<i $e "oet, $e m!-e. )i a! a ea%t finiBtate fiin$ %!nt finii >n a ela<i tim" <iBn e "ri#e<te onin!t!l lor; a ea%t finitate e%te $i%"er%are, e "arti !laritatea "!terilor %"irit!ale. & ea%t finitate a onin!t!l!i e%te $eterminaia <i !rmarea fa"t!l!i ei ia! na<tere a "ro$!%e ale oamenilor. (R., 245) *eii gre i %!nt "entr! fante-ie: n! $e% o"er a e%te e%enialiti a forme eHi%tente ale nat!rii, i el le $ob?n$e<te "entr! re"re-entare: a ea%t reaie e%te fante-ie >n genere. Fig!rile -eilor ie% $in fante-ia omenea% >n o"o-iie ! eea e eHi%t, >n% ele ie% a forme e%eniale; ele onin e#a %en%ibil >n ele, $ar >l onin "e a e%ta >nlat la !ni#er%alitatea %"irit!l!i "rin

fr!m!%ee. Religia grea e%te religia fr!m!%eii. 'n -eii eleni eHi%t o ba- %"irit!al, >n% >ntr! ?t %!nt re"re-entai obie ti#, intr >n "l%m!irea lor !n element e ine $e nat!r, ei a! nat!ral!l >n manife%tarea lor, ei %!nt f !i, elaborai. Poeti (legt!r >ntre g?n$ire <i elaborare "oeti ), <i n! in#entai; $ar a e%t "ro$!% e%te <ti!t !no% !t a eea e e%te e%enial, e%te e#a %"irit!al are n! e e%tro"iat $e nat!ral, i >n%!<i a e%ta are n!mai %emnifi aia %"irit!al!l!i, >ntr! ?t e%te fr!mo%. 6anife%tarea a$e ai i "e lat!ra %!bie ti#, ea e%te finit; a%tfel -e!l e%te e#a f !t $e oameni. Poei, % !l"tori <i "i tori iBa! f !t "e gre i % !noa% !m era! -eii lor. 'n *e!% al l!i Fi$ia% a! int!it gre ii "e (!mne-e!l lor. Ceea e e%te manife%tat <i >nfi<at "entr! fante-ie e%te forma !n!i g?n$. Prin a ea%ta e%te religia grea religia fr!m!%eii. (e fr!m!%ee ine on<tiina %"irit!alitii libere, ! toate onin!t!l e%te !n onin!t limitat <i finit. 'n% "entr! %"irit!alitatea liber n! e%te alt manife%tare, an!me, ?n$ a ea%ta e %en%ibil, $e ?t ea !man. & ea%ta e%te forma %"irit!l!i are "o%e$ eHi%ten; >ntr! ?t %"irit!l are eHi%ten nat!ral, %en%ibil, a ea%ta e%te %ing!r!l mo$ >n are el o are. (ar n! >n %en%!l %"irit!l ar fi e#a $e nat!r %en%ibil, material, i fel!l mo$!l!iBnemiAlo it al %!, al realitii %ale, fiina %a "entr! alt e#a, mo$!lB$eBaBfiBint!it al l!i, e%te >n form omenea% . (R., 247B241) forma >n are %en%ibil!l eH"rim "e trea"ta noa%tr $i#in!l e%te fig!ra omenea% . (e%ig!r, "oe-ia e%te <i ea o manife%tare %"irit!ali-at, $ar ea are tot!<i a material al ei >n ton!l, fr >n$oial, materialitatea are %e %!"rim "e %ine, >n% tot!<i ton, mimi , ma% et .; >n general, %en%ibil!l e%te eHi%tena -e!l!i, <i n! %"irit!l are %e <tie "e %ine. &%tfel eHi%tena -e!l!i e%te !n i$eal, fig!r e%enialmente fr!moa%, a ea%ta e%te eH"re%ia ara ter!l!i %"irit!al, e re"re-entarea $eterminat a %"irit!al!l!i "e are o are <i o eH"rim arti%t!l; Fig!ra "l%m!it >n a e%t material %en%ibil e%te ea omenea% . i -e!l e%te "!% $e oameni. 'n% a e%t mo$B$eBaBfiB"!% e%te miAlo it $e %!"rimarea .%inel!i/ %ing!lar; $e a eea, fig!ra n! e%te a eea a om!l!i %ing!lar a atare, i e ea !ni#er%al, ea e%enial, fr!moa%, <iBn fel!l a e%ta ea e%te eH"re%ie a ara ter!l!i %"irit!al. (R., 249B244) 6o$!l >n are -e!l e%te a%tfel a<a$ar fig!ra fr!moa% reat $e gre i, a ea%ta on%tit!ie organ!l >nelegerii l!mii. ,a eleni tot!l e%te a$!% la a ea%t form. &<a a! l!at na<tere %!tele $e mii $e i%torii ferme toare are treb!ie % on%tit!ie temei!l !tr!i ori !tr!i l! r!, m!limea infinit a fab!lelor gre ilor. Pl%m!iri ale fante-iei %!nt eea e eH"li e#enimentele. (e eHem"l!, la Domer, &Cile #rea % % oat %abia $ar %e %t"?ne<te. Ne%Btor, CalCa% "reot!l, %a! "oet!l >n%!<i eH"li : lBa rein!t &tena. Ceea e a ionea- e%te a%tfel tot$ea!na e#a fr!mo%, e#a graio%. & ea%ta e%te $eterminaia f!n$amental >n mo$!l obie ti# al -e!l!i <i al -eilor, >n "arte "otri#it onin!t!l!i a e%t!i mo$, >n "arte $!" fel!l >n are a e%t onin!t %e manife%t >n afar fa $e on<tiina $e %ine finit. (R., 244B24:) & ea%t religie e%te o religie a omene% !l!i. Palla% are o"re<te eH"lo-iile $e f!rie ale l!i &Cile e%te "ro"ria l!i obi<n!in. &tena e%te %"irit!l a e%t!i "o"or, n! !n %"irit eHterior, %"irit "rote tor, i e %"irit!l #i!, "re-ent, #ie!itor efe ti# >n "o"or, %"irit!l imanent in$i#i$!l!i, %"irit >nfi<at, "otri#it e%enei l!i, a Palla%. )riniile n! %!nt F!riile re"re-entate >n Ci" eHterior, i e%te "ro"ria fa"t a om!l!i <i on<tiina, eea e >l Cin!ie<te <iBl m!%tr, >ntr! ?t el <tie >n %ine a ea%t fa"t e%te rea. )rinia n! e%te n!mai F!rie eHterioar areBl !rmre<te "e ! iga<!l mamei %ale, "e +re%te, i %"irit!l ! i$erii $e mam ><i #?nt!r tora $ea%!"ra a"!l!i l!i. )riniile %!nt )!meni$ele ele $re"te <i to mai $e a eea bineg?n$itoare; a ea%ta n! e%te !n e!femi%m, i ele %!nt a elea are #or $re"t!l, iar a ela are >l le-ea- are )!meni$ele >n el >n%!<i: e%te eea e n!mim noi on<tiin moral. 'n )$i" la =olono%, )$i" >i %"!ne fi!l!i %a!: )!meni$a tatl!i te #a !rmri. )ro%, $rago%tea, n! e%te a%tfel n!mai eeaB eBeBobie ti#, -e!l, i e%te, a "!tere, <i %entiment!l %!bie ti# al om!l!i. &na reon $e% rie o l!"t ! )ro%. 8i e!, %"!ne el, #rea! a !m % i!be% ; $eAa $e m!lt

miBa "or!n it a e%t l! r! )ro%, tot!<i nBam #oit % a% !lt. &t!n i )ro% mBa ata at. 'narmat ! % !t <i lan e, am re-i%tat. )ro% %Ba >n Ci% >n %ine, tot!<i $!" a eea mi %Ba f!ri<at >n inim. Ce aA!t ai i, >n Ceie &na reon, %geata <i ar !l; l!"ta e%te >n interior!l me!. 'n a ea%t re !noa<tere >n #enerare %!bie t!l e%te a<a$ar ab%ol!t la %ine; -eii %!nt "ro"ri!l lor "ato%. 8tiina $e%"re -ei n! e%te <tiin n!mai $e%"re ei a ab%tra ii $in olo $e realitate, i e%te >n a ela<i tim" o <tiin !noa<tere $e%"re %!bie ti#itatea on ret, %!bie ti# a om!l!i >n%!<i, i -eii %!nt <i >n el. &i i n! a#em a el ra"ort negati# !n$e relaia %!bie t!l!i G ?n$ a e%ta n! e%te eeaB%eBeB%!B"rem G e%te n!mai a ea %a rifi are, a ea negaie a on<tiinei %ale. P!terile %!nt "rietenoa%e <i bine#oitoare oamenilor, ele %l<l!ie% >n "ro"ri!l lor "ie"t; el le reali-ea- <i realitatea lor o <tie toto$at <i a "e a %a. S!fl!l libertii %trbate toat a ea%t l!me <i on%tit!ie $eterBminaia f!n$amental a a e%t!i fel $e a #e$ea <i %imi. S!bie t!l e%te liber >n a e%t !lt <i a e%t fa"t on%tit!ie %enintatea l!i. 'n a e%t !lt i %e a$! e -e!l!i #eneraie, >n% a ea%t #eneraie $e#ine #Fteraie "ro"rie, >nB ?t om!l ><i manife%t >n el >n%!<i to mai G eon<tiina ra"ort!l!i %! afirmati#, a !nitii %a$e ! $i#in!l, !nitate are %e reali-ea- >n om; om!l ><i %rbtore<te ai i "ro"ria %a %!bie ti#itate. (R., 2:3B2:1) &<a$ar e%te re"re-entarea re !noa<terii -eilor a eea "e are treb!ie %Bo arate "o"oral, >n ?t el fa e % %e manife%te la el >n%!<i a ea%t re"re-entare a $i#in!l!i >n "ro$!%ele artei. 'n a$orarea eH"rimat >n ?nte e, %erbri et . Fa e %!bie t!l % a"ar >n %ine re"re-entarea $i#in!l!i, are !lt!l >n el >n%!<i, a$i om!l arat >n %erbrile %ale eH elena %a, arat $e%"re %ine tot e e mai b!n, e are, e a fo%t el a"abil % fa , % %e fa . +m!l %e >m"o$obe<te "e %ine >n%!<i; "om"e, >mbr minte, "o$oabe, $an%, ?nte e, l!"te, toate a e%tea !rmre% <i arate #eneraia -eilor; om!l ><i arat $e%toini ia %"irit!al <i or"oral, bogiile %ale; >n in%tirea -e!l!i el %e >nfi<ea- "e %ine >n%!<i <i g!%t a ea%t a"ariie a -e!l!i >n >n%!<i in$i#i$!l. & e%tea a"arin <i a !m %erbrilor. & ea%t $eterminare general "oate aA!nge: om!l fa e % a"ar >n el "rin el >n%!<i re"re-entarea -eilor, >nfi<?n$!B%e "e %ine >n Ci"!l el mai eH elent <i art?n$ a%tfel re !noa<terea -eilor $e tre el. 'n#ingtorilor >n l!"te li %e $a o >nalt in%tire, ei era! ei mai a$orai >n "o"or, <e$ea! la o a-ii %rbtore<ti l?ng arConi, <i %Ba >nt?m"lat Ciar ei a! fo%t, >n >n #ia fiin$, #enerai a -ei, >ntr! ?t ei a! f !, t % %e manife%te $i#in!l "rin $e%toini ia $e are $$!%er $o#a$. 'n fel!l a e%ta fa in$i#i-ii. S a"ar >n %ine $i#in!l; >n #iaa "ra ti in$i#i-ii #enerea- -eii, %!nt morali, eea e e #oina -eilor e%te eea e e moral. 'n #iaa "ra ti ei reali-ea- $i#in!l. (R., 2:4) 'n<i<i -eii eleni n! %!nt %imboli i, ei %!nt eea e ei >nfi<ea-, $!" !m on e"t!l o"erei $e art e%te a ea % eH"rime eea e %e #e$e, <i n! % eH"rime interior!l e%te alt e#a $e ?t eHterior!l. C! toate -e!l gre a l!at $e la >n e"!t $e la a%tfel $e #e Ci %emnifi aii %imboli e, n.n., tot!<i eea e a fo%t f !t el a fo%t o"era $e art are a eH"rimat "erfe t eea e treb!ie % fie. C?n$ -e!l e%te obie t al artei, n!mai a ea o"er $e art e%te b!n are >l >nfi<ea- "e el; la religiile nat!rii onin!t!l e a% !n%, e%te !n e interior, !n %imbol, fiin$ fig!ra a i n! are %en%!l are re-i$, %e re#elea-, >n ea, i %en%!l "e are ea treb!ie %Bl re#ele-e. (R., 530B532) Religia finalitii %a! a intele t!l!i. Po-iia %!"erioar e%te. + totalitate >n are ele $o! religii ><i "ier$, fr >n$oial, !nilateralitatea, >n% fie are $intre ele $o! "rin i"ii e%te >n a ela<i tim" alterat "rin re e"tarea %a >n o"!%!l %!. Religia fr!m!%eii "ier$e in$i#i$!alitatea on ret a -eilor %i, "re !m <i onin!t!l, onin!t!l moral $e %ine %tttor: -eii %!nt obor?i la ni#el!l $e %im"le miAloa e. Religia %!blimitii "ier$e $ire ia %"re Un!l, Ve<ni !l, S!"ratere%tr!l. 'n% >mbinate, ele $e#in toto$at !n % o", $ar !n % o" amn!nit, >n afar general, >n "rim!l r?n$ % o" em"iri general. 'n religia finalitii, % o"!l e%te a e%t e#a !"rin-tor, $ar % o" eHterior, are ine a"oi $e oameni. &%tfel ea e%te religie a intele t!l!i, (fiI 537B531) -e!l gre e%te o in$i#i$!alitate on ret; fie are

$intre a e<ti m!li in$i#i-i "arti !lari are >n el >n%!<i, la r?n$!l l!i, m!lte $eterminaii $iferite, el e%te o bogat in$i#i$!alitate are, $in a e%t moti#, treb!ie % aib >n ea <i % manife%te ! ne e%itate ontra$i ia; fiin$ o"o-iia >n n! e%te ab%ol!t on iliat. 'ntr! ?t -eii a! >n ei >n<i<i a ea%t bogie $e $eterminaii eHterioare, eHi%t a ea%t in$iferen fa $e a e%te "arti !lariti <i !<!rina %e "oate A! a ! ele. & i$ental!l "e areBl ob%er#m la -ei >n a e%te i%tori%iri $e%"re ei a"arine ai i. (ioni%i! $in Dali arna% om"ar religia grea ! ea roman, la!$ r?n$!ielile religioa%e ale Romei <i arat marele a#antaA al #e Cii religii romane fa $e religia grea . Religia roman are tem"le, altare, %er#i i! $i#in, Aertfe, a$!nri fe%ti#e, %erbri, %imbol!ri et . Com!ne ! religia grea , $ar %!nt eliminate $in ea mit!rile ! tr%t!ri bla%fematoare, m!tilrile, a"ti#itile, r-boaiele, ert!rile et . *eilor. (ar a e%tea a"arin "l%m!irii %enintii -eilor; ei %e $a! "ra$ "e %ine, %e fa e ome$ie ! ei, >n% ei ><i "%trea- >n toate a e%tea eHi%tena lor ert <i fr griAi. 'n %erio-itate treb!ie % %e >nfi<e-e <i fig!ra, a i!nile, >nt?m"lrile et , a$e #ate "rin i"i!l!i rigi$, >n tim" e >n in$i#i$!alitatea liber n! %!nt >n a%tfel $e % o"!ri fiHe, a%tfel $e $eterminaii ale intele t!l!i, -eii onin >n ei, fr >n$oial, eti !l, $ar %!nt >n a ela<i tim" >n mo$!lB$eterminat al lor in$i#i$!aliti "arti !lare bogate, %!nt on rei. 'n a ea%t in$i#i$!alitate bogat, %erio-itatea n! e%te $eterminaie ne e%ar, ea e%te mai !r?n$ liber >n %ing!laritatea manife%trii %ale, %e "oate ame%te a !<!rati >n toate <i rm?ne eea e e%te ea. (R., 53:B513) *eii romani n! a! %emnifi aie "re i%: a<a !m a! fo%t ei re e"tai $e Virgil, $e Dorai!, ei %!nt n!mai imitaie li"%it $e #ia a -eilor eleni. (R., 511) &m on%i$erat +lim"!l, a e%t er al -eilor, er al "l%m!irilor elor mai fr!moa%e eBa! fo%t #reo$at on e"!te $e fante-ie. Cer !l a e%tor fr!moa%e fiine ni %Ba >nfi<at toto$at a #ia liber, moral, a %"irit al "oB"o"or!l!i, %"irit liber, $ar limitat >n . S"irit!l roman a >nf"t!it neferi irea nimi irii #ieii fr!moa%e <i a on<tiinei. (e%tin!l, a a e%t %"irit, a fo%t a ela are a nimi it amintita feri ire <i %enintate a religiei "re e$ente; a ea%t "!tere ab%tra t a fo%t a eea are a "ro$!% o imen% neferi ire <i o $!rere general, o $!rere ar. ) treb!ia % fie $!rerea $e na<tere a religiei a$e#r!l!i. Prin ea, limitarea <i finitatea a! fo%t negate <i >n religia %"irit!l!i fr!mo%. (R., 51:B503) R),I=I& &JS+,UT&. &m aA!n% a !m la on e"t!l reali-at al religiei, la religia $e%#?r<it, >n are on e"t!l >n%!<i e%te a ela are ><i e%te %ie<i obie t. (R., 502) & ea%ta e%te religia $e%#?r<it, are e%te fiina %"irit!l!i "entr! %ine >n%!<i, religia >n are ea >n%<i <iBa $e#enit %ie<i obie ti#, religia re<tin (R., 507) 6reia "o-iiei l!mii mo$erne e%te a<a$ar a ea%t !f!n$are a %!bie t!l!i >n %ine, e fa"t!l finit!l %e <tie "e %ine >n%!<i a infinit <i e%te >m"o#rat ! o"o-iia "e are e%te minat %Bo re-ol#e. (R., 524) .)ST)TIC &/ C!m. I$eea e%te >n fel!l a e%ta arti%ti , n.N. Unitate on ret, a ea%t !nitate n! "oate "tr!n$e >n on<tiina arti%ti $e ?t "rintrBo am"l etalare <i o no! "re-entare a "arti !laritilor i$eii, iar "rin a ea%t $e-#oltare fr!mo%!l arti%ti obine o totalitate $e forme <i tre"te "arti !lare. &#em $e on%i$erat ai i >n "artea a $o!a a eH"!nerii, ea are %e on%tit!ie >n $o trina $e%"re formele fr!mo%!l!i arti%ti , n.N. Trei ra"ort!ri ale i$eii fa $e forma ei $e eH"re%ie arti%ti . Prima form a artei e mai m!lt %im"l !tare a fig!rrii $e ?t a"a itate $e "l%m!ire #eritabil. I$eea >n nAa g%it >n %ine >n%<i forma, <i rm?ne a%tfel n!mai l!"ta <i a%"iraia %"re ea. P!tem n!mi >n general forma a ea%ta form %imboli a artei. 'n a ea%t form $e art, i$eea ab%tra t ><i are forma arti%ti >n afara ei, >n materia %en%ibil nat!ral, $e la are "lea a !m "l%m!irea arti%ti <i $e are a"are legat.

(at fiin$ ne"otri#irea lor re i"ro , ra"ort!l i$eii fa $e obie ti#itate e%te, "rin !rmare, !n ra"ort neg aBt i #, fiin$ i$eea, a e#a interior, e%te ea >n%<i nem!l!mit $e o a%tfel $e eHterioritate <i, a %!b%tan !ni#er%al a a e%teia, ontin! % %e afirme "e %ine >n Ci" %!blim "e%te toat a ea%t ab!n$en $e forme are n!Bi ore%"!n$. 'n !"rin%!l a e%tei afirmri %!blime, fenomen!l nat!ral !man, forma <i e#eniment!l !man %!nt, e#i$ent, l!ate <i l%ate a<a !m %!nt ele, $ar a e%tea n! %!nt tot!<i !no% !te "e m%!ra %emnifi aiei lor, %emnifi aie are e%te $ea%!"ra ori r!i onin!t o%mi . & e%te lat!ri on%tit!ie, >n general, ara ter!l "rim!l!i "antei%m arti%ti al +rient!l!i, are, "e $e o "arte, atrib!ie <i elor mai "roa%te obie te %emnifi aie ab%ol!t, "e $e alt "arte, on%tr?nge "rin for fenomenele a a e%tea %Bi eH"rime on e"ia $e%"re l!me; a e%t "antei%m arti%ti $e#ine >n fel!l a e%ta bi-ar, grote% <i li"%it $e g!%t %a!, $i%"re!in$ libertatea infinit <i ab%tra t a %!b%tanei, %e >ntoar e >m"otri#a fenomenelor, a !nele e %!nt li"%ite $e #aloare <i "ieritoare. (in a ea%t a!- %emnifi aia n! "oate fi >n or"orat om"let >n eH"re%ie <i, ! toate efort!rile <i >n er rile, ne"otri#irea $intre i$ee <i forma >n are ea e%te eH"rimat rm?ne ne>n#in%. & ea%ta ar fi "rima form a artei, forma %imboli , ! a ei !tare <i frm?ntare, ! ara ter!l ei enigmati <i %!blim. 'na$o!a form arti%ti >n%, form "e are #rem %Bo n!mim la%i , e%te >nlt!rat $!bl!l neaA!n% al artei %imboli e. Forma %imboli e%te im"erfe t fiin$ , "e $e o "arte, >n ea i$eea "tr!n$e >n on<tiin n!mai >n %tare $e $eterminaie ab%tra t %a! >n mo$ ne$eterminat <i, $in a ea%t a!-, ore%"on$ena $intre %emnifi aie <i form treb!ie % rm?n >ntot$ea!na $efe t!oa% <i ab%tra t ea >n%<i. Forma la%i a artei re-ol# a ea%t $!bl in%!fi ien "rin fa"t!l ea e%te >n or"orarea liber, a$e #at, a i$eii >n forma e a"arine i$eii >n%<i, "otri#it "ro"ri!l!i ei on e"t <i ! are, $in a e%t moti#, i$eea %e "oate a or$a >n Ci" "erfe t <i liber. Prin !rmare, n!mai forma la%i ofer "ro$! erea <i. Int!irea i$eal!l!i $e%#?r<it <i G 1 >nfi<ea- a reali-at.) Tot!<i, "otri#irea $intre on e"t <i realitate >n arta la%i treb!ie l!at, tot at?t $e "!in a <i >n a-!l i$eal!l!i, >n %en%!l "!r formal al ore%"on$enei !n!i onin!t ! forma l!i arti%ti eHterioar. Parti !laritatea onin!t!l!i >n arta la%i on%t, $in ontra, >n fa"t!l el >n%!<i e%te i$ee on ret, <i a atare e %"irit!al!l on ret, i n!mai eea e e %"irit!al e%te eea e e%te ! a$e#rat interior. C?n$ treb!ie % %e >ntr! Ci"e-e >n fenomen tem"oral, a ea%t form G "e are i$eea o are >n ea a form %"irit!al, <i an!me a %"irit!alitate $eterminat in$i#i$!al G e%te fig!ra omenea% . Per%onifi area <i antro"omorfi-area a! fo%t, fr >n$oial, a$e%ea alomniate a o $egra$are a %"irit!al!l!i, $ar arta, >ntr! ?t ea treb!ie % >nfi<e-e %"irit!al!l >n Ci" %en%ibil, e%te %ilit % re !rg la a ea%t antro"omorfi-are, fiin$ %"irit!l n! a"are >n mo$ %!fi ient $e .%en%ibil $e ?t >n or"!l %!. Prin a ea%ta, %"irit!l e ai i $eterminat >n a ela<i tim" a %"irit "arti !lar, omene% , n! a %"irit "!r <i %im"l! ab%ol!t <i #e<ni , >ntr! ?t a e%ta $in !rm n! e%te a"abil % %e manife%te <i % %e eH"rime $e ?t a %"irit!alitatea >n%<i. & e%t $in !rm "!n t $e#ine, la r?n$!l l!i, $efi iena "rin are forma la%i a artei %e $i-ol# <i ere tre erea la o a treia form, forma %!"erioar, an!me la ea romanti . Forma romanti a artei %!"rim $in no! !ni!nea $e%#?r<it a i$eii <i a realitii ei <i %e >ntoar e >na"oi G e a$e#rat >ntrB!n Ci" %!"erior G la $eo%ebirea <i o"o-iia elor $o! lat!ri are >n arta %imboli a! rma% $iferen <i o"o-iie ne>n#in%e. Forma la%i a artei a atin%, $e%ig!r, tot e "oate reali-a mai >nalt %en%ibili-area >n art, <i $a e%te e#a $efi ient >n ea a ea%ta e%te n!mai arta >n%<i <i ara ter!l limitat al %ferei artei a atare. & e%t ara ter limitat on%t >n fa"t!l arta >n general fa e $in !ni#er%al!l on ret, onform on e"t!l!i %!, !ni#er%al infinit, $in %"irit, obie t al %! >n form %en%ibil, on ret, iar >n forma ei la%i arta >nfi<ea-

>mbinarea $e"lin a eHi%tenei %"irit!ale <i %en%ibile a "e o ore%"on$en a a e%tora. (ar >n a ea%t onto"ire %"irit!l n! aA!nge, $e fa"t, % fie >nfi<at onform a$e#rat!l!i %! on e"t. C i %"irit!l e %!bie ti#itatea infinit a i$eii, are, a interioritate ab%ol!t, n!B<i "oate l!a liber "entr! %ine form eHterioar at!n i ?n$ e%te ne#oit % rm?n t!rnat >n or"oral a eHi%ten e iBar fi a$e #at. Ple ?n$ $e la a e%t "rin i"i!, forma romanti a artei %!"rim $in no! ne%e"arata !nitate a artei la%i e, fiin$ ea a obin!t !n onin!t are $e"<e<te forma la%i a artei <i mo$!l $e eH"rimare, al a e%teia. (e a eea ne "!tem o"ri "e % !rt la on%tatarea , "e a ea%t a treia trea"t, obie t!l artei e%te libera %"irit!alitate on ret, are treb!ie % a"ar a %"irit!alitate "entr! interior!l %"irit!al. ,!mea int erioar on%tit!ie onin!t!l artei romanti e, <i $e a eea ea treb!ie >nfi<at a a ea%t l!me interioar <i e! a"arena a e%tei intimiti. Inferioritatea ><i %rbtore<te tri!mf!l a%!"ra eHterior!l!i <i fa e % a"ar a ea%t #i torie >n >n%<i %fera eHterior!l!i, #i torie "rin are eea e e%te fenomen %en%ibil $e% in$e >n ?m"!l elor oe %!nt li"%ite $e #aloare. (ar, "e $e alt "arte, <i a ea%t form a artei are ne#oie, "entr! a %e eH"rima, $e eHterioritate, a ori e art. 'n% !m %"irit!alitatea %Ba retra% >n %ine >n%<i $in eHterior <i $in nemiAlo ita ei !nitate ! a e%ta, eHterioritatea %en%ibil a "l%m!irii arti%ti e e%te to mai "entr! a e%t moti# re e"tat <i re"re-entat, a >n arta %imboli , a nee%enial, tre toare, <i tot a<a <i %"irit!l finit <i #oina %!nt >m"in%e "?n la "arti !laritatea <i arbitrar!l in$i#i$!alitii, al ara ter!l!i, al a i!nii, al >nt?mB"lrii <i al om"li aiei et . C i a e%t eHterior n!B<i mai are on e"t!l <i %emnifi aia >n %ine <i la %ine, !m <i le a#ea >n arta la%i , i >n %!flet, areB<i g%e<te eHi%BtenaBi fenomenal >n %ine >n%!<i, <i n! >n eHterior <i >n forma a e%t!ia, >n realitate; <i are e >n %tare %B<i "%tre-e %a! %B<i re ?<tige a ea%t >m" are ! %ine >n ori e >m"reA!rare, >n ori e >nt?m"lare ne"re#-!t, >n ori e nenoro ire <i $!rere, ba Ciar <i >n rim. 'n fel!l a e%ta ><i fa $in no! a"ariia in$iferena i$eii fa $e form, ne"otri#irea <i %e"araia lor G a >n arta %imboli G $ar ! $eo%ebirea e%enial , >n arta romanti , i$eea, ale rei li"%!ri "ro$! ea! >n ea %imboli $efe tele "l%m!irii arti%ti e, treb!ie % a"ar a %"irit <i %!flet >n %ine >m"linite <i , $in a!-a a e%tei >m"liniri %!"erioare, ea, a$i i$eea, %e %!%trage a !m !nirii ore%"!n-toare ! eHterior!l, $eoare e ea n!B<i "oate !ta <i >nf"t!i a$e#rata ei realitate <i a"ariie $e ?t >n %ine >n%<i. & e%ta ar fi >n linii generale ara ter!l formei %imboli e a artei, al formei la%i e a ei <i al elei romanti e; a ea%ta ar fi, a$i , ara ter!l elor trei ra"ort!ri ale i$eii ! forma %a >n $omeni!l artei. & e%te trei ra"ort!ri %!nt $eterminate $e a%"iraia %"re i$eal, $e aA!ngerea l!i <i $e $e"<irea i$eal!l!i a i$ee a$e #at a fr!m!%eii. ()., I, 40B44) 'n e "ri#e<te a treia "arte a <tiinei noa%tre, a ea%ta. (iferenia-. Fie are moment al on e"t!l!i fr!m!%eii arti%ti e in$e"en$ent, "entr! %ine, a o"er $e art, <i n! n!mai a form general. &rtele "arti !lare a"arin, "e $e o "arte, >n mo$ %"e ifi !neia $intre formele a$e #ate ale artei, on%tit!in$ realitatea arti%ti eHterioar a$e #at a a e%tora, iar "e $e alt "arte, ele re"re-int >n fel!l lor $e "l%m!ire eHterioar totalitatea formelor arteiK Prin !rmare, >n a treia "arte "rin i"al a <tiinei noa%tre a#em, >n general, $eBa fa e ! fr!mo%!l arti%ti a<a !m %e $e-#olt el >n arte <i >n o"erele lor, $e#enin$ ol!me a fr!m!%eii reali-ate. C!m >n% fr!mo%!l %e $e-#olt ai i a realitate obie ti# <i %e $eferenia- $e i a "arti !laritate $e %ine %tttoare a $iferitelor lat!ri <i momente, a e%t entr! ><i o"!ne %ie<i eHtremele reali-ate a realitate $eo%ebit. Una $intre a e%te eHtreme formea- "rin a ea%ta obie ti#itatea li"%it >n $e %"irit, %im"l!l me$i! nat!ral al $i#initii. &i i e%te "l%m!it arti%ti eHterior!l a atare, eHterior are n!B<i are >n %ine >n%!<i % o"!l <i onin!t!l %"irit!al, i <i le are >n alt e#a.

Cealalt eHtrem e%te, $in ontra, $i#in!l, a eea e e%te interior, <ti!t, a eea e e%te eHi%ten m!ltilateral "arti !lari-at, %!bie ti#, a $i#initii. Prima $intre artele "arti !lare ! are onform a e%tei $eterminaii, treb!ie % >n e"em e%te arCite t!ra fr!moa%. Sar ina ei e%te a eea $e a "rel! ra nat!ra eHterioar anorgani >n a<a fel, >n ?t a ea%ta $e#ine >nr!$it %"irit!l!i, a l!me eHtern elaborat onform erinelor artei. 6aterial!l ei e%te eea e e $e nat!r material >n eHterioritatea nemiAlo it a l!i a ma% me ani , grea, iar formele ei rm?n formele nat!rii anorgani e, aranAate $!" ra"ort!rile ab%tra te ale intele t!l!i, ra"ort!ri %imetri e. C!m >n a e%t material <i >n a e%te forme i$eal!l n! %e la% reali-at a %"irit!alitate on ret, iar realitatea re"re-entat rm?ne $e i, a e#a eHterior, ne"tr!n% $e i$ee %a! rm?ne n!mai >n relaie ab%tra t ! ea, ti"!l f!n$amental al artei on%tr! iei e%te forma %imboli a artei. 'n% >n Ci"!l a e%ta l!mea eHterioar anorgani e%te "!rifi at $e arCite t!r, or$onat %imetri , f !t % %e >nr!$ea% ! %"irit!l, iar tem"l!l $i#initii, a%a om!nitii a e%teia %t >naintea noa%tr terminat. 'n al $oiB 1 e a r > n $, >n a e%t tem"l! intr a"oi $i#initatea >n%<i, tr%net!l in$i#i$!alitii lo#in$ >n ma%a inert <i "tr!nB-?n$Bo, iar forma infinit a %"irit!l!i >n%!<i, form are n! mai e%te %imetri , on entr?n$ <i mo$el?n$ or"oral!l. & ea%ta e%te %ar ina % !l"t!rii. 'ntr! ?t ai i interior!l %"irit!al %e >n or"orea- >n forma %en%ibil <i >n material!l ei eHterior <i ambele a e%te lat!ri %e >mbin a%tfel >n ?t ni i!na $intre ele n! e "re !m"nitoare, % !l"t!ra are $re"t ti" al ei f!n$amental forma la%i a artei. S !l"t!ra treb!ie % >nfi<e-e %"irit!l >n forma l!i or"oral, >n !nitate nemiAlo it ! a ea%ta, alm <i feri it, iar formei ea treb!ie %Bi $ea #ia "rin onin!t!l !nei in$i#i$!aliti %"irit!ale. Conform a e%t!i onin!t %"irit!al "arti !lari-at, n.N. 8i element!l %en%ibil al artei %Ba "arti !lari-at a !m >n %ine >n%!<i, "entr! a %e arta a$e #at interioritii %!bie ti#e. Un a%tfel $e material >l ofer !loarea, ton!l <i, i >n %f?r<it, ton!l a %im"l in$i aie "entr! int!iii interne <i re"re-entri, iar a mo$!ri $e reali-are a a e%t!i onin!t "rin a e%t material a#em "i t!ra, m!-i a <i "oe-ie. (ar, !m forma <i onin!t!l %e ri$i "e "lan!l i$ealitii, "r%in$ arCite t!ra %imboli <i i$eal!l la%i a % !l"t!rii, a e%te arte ><i >m"r!m!t ti"!l $e la forma romanti a artei, al rei mo$ $e "l%m!ire ele a! abilitatea %Bl toarne >n forma ea mai a$e #at. )le formea- o totalitate $e arte, fiin$ >n%!<i romanti !l e%te >n %ine forma ea mai on ret a artei. Str! t!ra interioar a a e%tei a treia %fere a artelor "arti !lare treb!ie %tabilit >n fel!l !rmtor: "rima art, %t?n$ foarte a"roa"e $e % !l"t!r, e%te "i t!ra. & ea%t #i-ibilitate >n %ine %!bie ti#at <i i$eal afirmat n! are ne#oie ni i $e $iferena $e ma%e ab%tra t <i me ani a materialitii grele a arCite t!rii, ni i $e totalitatea %"aialitii %en%ibile "e are <iBo "%trea- % !l"t!ra, $e<i on entrat <i >n forme me ani e, i #i-ibilitatea "i t!rii, <i rearea ei $e #i-ibilitate "o%e$ $iferene mai i$eale a "arti !laritate a !lorilor, liber?n$ arta $e nat!ra %en%ibil <i %"aial om"let a eea e e%te material, >ntr! ?t ea %e limitea- a !m la $imen%i!nile "lan!l!i, %a! %!"rafeei. Pe $e alt "arte, <i onin!t!l ?<tig ea mai am"l "arti !lari-are. Tot oe "oate o !"a !n lo >n %!flet!l omene% a %entiment, re"re-entare, % o", tot e e >n %tare %Bl $etermine %"re fa"t, tot a e%t onin!t $i#er% "oate on%tit!i onin!t!l #ariat al "i t!rii. & $ o ! a art "rin are %e reali-ea- romanti !l e%te, alt!ri $e "i t!r, m!-i a. (e<i >n %en%ibil, material!l ei "!r e$e la <i mai a$?n %!bie ti#itate <i "arti !lari-are. &firmarea $e tre m!-i a %en%ibil!l!i a e#a $e nat!r i$eail treb!ie eH"li at a$i "rin fa"t!l ea %!"rim <i in$iferenta eHterioritate re i"ro a %"ai!l!i G a r!i a"aren total "i t!ra o la% % mai %!b-i%te >n %im!l?n$Bo intenionat G <i o i$eali-ea- >n !nitatea in$i#i$!al a "!n t!l!i.,. (!"

!m % !l"t!ra e %it!at la entr!, >ntre arCite t!r <i artele %!bie ti#itii romanti e, m!-i a formea-, la r?n$!l ei, entr!l artelor romanti e <i fa e tre erea >ntre ab%tra ta %en%ibilitate %"aial a "i t!rii <i %en%ibilitatea ab%tra t a "oe-iei. 'n %ine >n%<i, m!-i a are a o"o-iie a %en-aiei <i a anterioritii, a%emenea arCite t!rii, !n ra"ort al antitii %!% e"tibil $e a fi "rin% $e tre intele t, "re !m <i ba-a !nei ,egiti ferme a ton!rilor <i a om"o-iiei <i %! e%i!nii lor. 'n %f?r<it, a treia <i ea mai %"irit!al >nfi<are a formei romanti e a artei treb!ie %Bo !tm >n "oe-ie. Partio!laritatea ei ara teri%ti re-i$ >n "!terea, e! are ea %!bor$onea- %"irit!l!i <i re"re-entrilor l!i element!l %en%ibil, element $e are $eAa m!-i a <i "i t!ra >n e"!%er % elibere-e arta. Fiin$ ton!l, !ltim!l material eHterior al "oe-iei, n! mai e%te >n%<i %en-aia ton!l!i, i e%te !n %emn, li"%it $e %emnifi aie "entr! %ine, <i an!me %emn al re"re-entrii, $e#enit on ret >n %ine, n! n!mai %emn al %entiment!l!i ne$eterminat <i al n!anelor <i gra$aiilor l!i. Prin a e%ta, ton!l $e#ine !#?nt. 'n fel!l a e%ta, element!l "ro"ri! al "l%m!irii "oeti e e%te re"re-entarea "oeti <i on reti-area %"irit!al >n%<i; <i, !m a e%t element e%te om!n t!t!ror formelor artei, "oe-ia le <i %trbate "e toate <i %e $e-#olt in$e"en$ent $e ele. &rta "oe-iei e%te arta !ni#er%al a %"irit!l!i $e#enit liber >n %ine, %"irit are, >n reali-area o"erei $e art, n! e legat $e material!l %en%ibil eHterior <i are n! %e mi< $e ?t >n %"ai!l interior <i >n tim"!l interior al re"re-entrilor <i %entimentelor. (ar to mai "e a ea%t ea mai >nalt trea"t a ei arta %e <i $e"<e<te "e %ine, "r%in$ element!l %en%ibili-rii on iliate a %"irit!l!i <i tre ?n$ $in "oe-ia re"re-entrii >n "ro-a g?n$irii. & ea%ta ar fi %tr! t!ra totalitii artelor "arti !lare: arta eHterioar a arCite t!rii, ea obie ti# a % !l"t!rii <i arta %!bie ti# a "i t!rii, m!-i ii <i "oe-iei. Forma on ret a ra"ort!l!i fr!mo%!l!i ! $iferitele arte e%te $e a<a fel, >n ?t a e%tea on%tit!ie eHi%tena real a formelor artei: fiin$ arta %imboli ><i atinge ea mai a$e #at realitate a ei <i ea mai mare a"li are >n arCite t!r, !n$e ea %t"?ne<te onform on e"t!l!i om"let al ei <i n! e >n obor?t la ni#el!l nat!rii oare !m anorgani e al !nei alte arte; "entr! forma e 1 a % i e a a a r t e i, $im"otri#, % !l"t!ra e%te realitatea ne on$iionat, >n tim" e ea a e"t arCite t!ra n!mai a me$i! >n onA!rtor <i n! e >n >n %tare a ea%t form la%i a artei % elabore-e "entr! onin!t!l %! m!-i <i "i t!r a forme ab%ol!te; >n %f >r<it forma romanti a artei ><i >n%!<e<te, in$e"en$ent <i ne on$iionat, eH"re%ia "i t!ral <i m!-i al, "re !m <i, >n m%!r egal, "l%m!irea "oeti . (ar "oe-ia e%te a$e #at t!t!tor formelor fr!mo%!l!i <i %e eHtin$e a%!"ra t!t!ror, fiin$ element!l ei "ro"ri! e%te imaginaia arti%ti , iar imagiB 1S2 Naia e ne e%ar "entr! ori e "ro$! ie a fr!mo%!l!i, in$iferent rei forme iBar a"arine a ea%ta. Prin !rmare, eea e reali-ea- artele "arti !lare >n $iferite o"ere $e art n! %!nt, onform on e"t!l!i lor, $e ?t formele generale ale i$eii fr!mo%!l!i, i$ee are %e eH"!ne "e %ine <i a rei reali-are eHterioar e%te #a%t!l <i >nalt!l Panteon al artei, Panteon al r!i on%tr! tor <i a" $e atelier e%te %"irit!l fr!mo%!l!i are %e %e%i-ea- "e %ine >n%!<i, $ar "e are i%toria !ni#er%al >l #a $e%#?r<i n!mai >n !r%!l $e-#oltrii %ale milenare. ()., I, 44B:1) F+R6),) FRU6+SU,UI &RTISTIC ("arti !lar!l) (in ori e e"o ar fi. + o"er $e art, ea !"rin$e tot$ea!na "arti !laritile are o $eo%ebe% $e "arti !laritile altor %e ole <i "o"oare. &rti%t!l a"arine. Pro"ri!l!i %! tim", el trie<te ! obi<n!inele <i fel!l $e a #e$ea ale a e%t!ia, ! re"re-entrile l!i ()., I, 01:). Se "ro e$ea- >n a ela<i fel at!n i ?n$ %e afirm, "e $re"t, geni!l, talent!l, #irt!ile <i %entimentele morale, e#la#ia, %e "ot i#i >n toate -onele, on%tit!iile <i %it!aiile "oliti e, l! r! $e%"re are eHem"lele ab!n$. (a "rintrBo a%emenea afirmaie %e !rmre<te >n% re%"ingerea

$eo%ebirii $intre ele, a neim"ortant <i nee%enial, >n%eamn refle ia %e o"re<te la ategorii ab%tra te, ren!n?n$ la onin!t!l $eterminat, "entr! are G eBi $re"t G n! eHi%t #re!n "rin i"i! >n a%emenea ategorii. Per%"e ti#a. Care %e $e% Ci$e a%!"ra !lt!rii $in a%emenea "!n te $e #e$ere formale ofer !n ?m" nelimitat "entr! >ntrebri %!btile, o"inii. Sa#ante <i om"araii %!r"rin-toare, "entr! refle ii <i fra-e "om"oa%e, >n a"aren "rof!n$e, are "ot $e#eni ! at?t mai %trl! itoare, 1 ! ?t %e refer la %tri mai ne$eterminate: ele "ot fi ! at?t mai !<or re>nnoite <i mo$ifi ate ! ?t mai "!in %!nt $e a<te"tat $in %tr$aniile lor re-!ltate im"ortante, are % $! la e#a temeini <i raionalK 'n a e%t %en%, !no% !tele e"o"ei in$iene "ot fi om"arate ! ele Comeri e <i, e#ent!al, "re!ite mai m!lt $e ?t a e%tea, >ntr! ?t "!terea fante-iei ar fi riteri!l "rin are %Bar $o#e$i geni!l "oeti . (., 11B19) 'nt?lnim G bine>nele% G la toate "o"oarele e a"arin i%teriei !ni#er%ale "oe-ie, arte "la%ti e, <tiin <i filo%ofie, $ar n! n!mai %til!l <i orientarea >n genere %!nt $iferite, i >n "rim!l r?n$ onin!t!l, are onin!t "ri#e<te $eo%ebirea %!"rem, a eea a raionalitii. N! aA!t la nimi fa"t!l o an!mit riti e%teti , are are o o"inie foarte >nalt $e%"re %ine, "retin$e n! eea e ine $e %!bie t, a$i eea e on%tit!ie %!b%tanialitatea onin!t!l!i, treb!ie % $etermine "l erea, , $im"otri#, forma fr!moa% a atare, bogia fante-iei <i altele a%emenea on%tit!ie % o"!l artelor <i a e%tea ar treb!i l!ate >n on%i$erare <i g!%tate $e o %en%ibilitate $e% t!<at <i $e !n %"irit !lti#at. + minte %ntoa% n! a$mite a%emenea ab%tra ii <i n! a$er la o"ere $e gen!l amintit. +ri ?t %Bar >n er a % %e a%imile-e e"o"eile in$i e elor Comeri e, >n eea e "ri#e<te n!meroa%e >n%!<iri formale, gran$oarea fab!laiei <i "!terea $e imaginaie, #ioi i!nea imaginilor <i %entimentelor, fr!m!%eea eH"rimrii, rm?ne tot!<i $eo%ebirea in omen%!rabil $e onin!t, $e %!b%tanial <i $e raionalitate G $e i eH l!%i# >n e "ri#e<te on<tiina on e"t!l!i $e libertate <i >nti"rirea a e%t!ia a%!"ra in$i#i-ilor. )Hi%t n! n!mai o form la%i , i <i !n onin!t la%i , $!" !m, $e a%emenea, forma <i onin!t!l %!nt at?t $e %tr?n% >mbinate >ntrBo o"er $e art, >n ?t "rima n! "oate fi $e ?t la%i , >n m%!ra >n are onin!t!l are a e%t ara ter. C! !n onin!t fanta%ti , are n!, %e limitea- "e %ine G raional!l fiin$ to mai eea e are >n %ine m%!r <i % o" G forma $e#ine toto$at li"%it $e m%!r <i amorf ori "enibil <i me% Cin. (9., 93) SI6J+,ICU,. &t?t $!" on e"t!l l!i, ?t <i a fenomen i%tori , %imbol!l, >n %en%!l >n are >l >ntreb!inm ai i, on%tit!ie >n e"!t!l artei, <i $e a eea treb!ie on%i$erat oare !m n!mai a "reB art, a"arin?n$ >n$eo%ebi +rient!l!i, "reBart are, abia $!" m!lti"le tre eri, tran%formri <i miAlo iri, ne $! e la realitatea a!tenti a i$eal!l!i a form la%i a artei. ()., I, 211) Simbol!l, >n general, e%te o eHi%ten eHterioar nemiAlo it "re-ent %a! $at "entr! int!iie, $ar o eHi%ten are n! treb!ie >nelea% a<a !m e%te $at nemiAlo it, n! treb!ie l!at a atare, i >ntrB!n %en% mai larg <i mai general. ()., I, 210) C?n$ e%te #orba $e a r t a, n! e%te #oie % atrib!im %imbol!l!i >nele%!l ar in$i a +. In$iferen a %emnifi aiei fa $e %emn!l %!, >ntr! ?t arta on%t, >n general, to mai >n ra"ortarea, >nr!$irea <i >ntre"tr!n$erea on ret a %emnifi aiei <i a formei. ()., I, 210B212) #e$erea !n!i %imbol atrage >n general $!" %ine $e >n$at >n$oiala $a o fig!r oare are treb!ie %a! n! treb!ie l!at a %imbol. ()., I, 215) (ar, >n e "ri#e<te a ea%t in ertit!$ine, n! e%te #orba $e%"re %im"le a-!ri limitate >n are am >nt?lnitBo, i $e%"re #a%te regi!ni ale artei, $e%"re onin!t!l !n!i enorm material eHi%tent, onin!t!l a"roa"e al >ntregii arte orientale. (in a ea%t a!-, ?n$ intrm mai >nt?i >n l!mea fig!rilor <i formelor #e Ci G "er%ane, in$i e <i egi"tene G n! ne %imim "rea >n larg!l no%tr!: ne $m %eama ne mi< m "rintre "robleme. Con%i$erate n!mai "entr! ele >n%ele, a e%te forme n! ne %"!n nimi <i imaginea lor %en%ibil n! ne >n ?nt <i n! ne m!l!me<te, i ele ne

er "rin ele >n%ele % "tr!n$em $in olo $e ele, "?n la %emnifi aia lor, are ar "!tea fi e#a mai m!lt <i mai "rof!n$ $e ?t a e%te imagini. Po"oarele., $e<i fiin$ >n >n o"ilria lor, a! "retin% !n onin!t mai e%enial, onin!t "e are, $e fa"t, >l <i g%im >n formele $e art ale in-ilor <i egi"tenilor, ! toate >n enigmati ele "l%m!iri ale a e%tora %emnifi aia n! e%te $e ?t in$i at, iar lm!rirea ei >nt?m"in mari $ifi !lti. ()., I, 211B219) Fre$eri S Clegel afirm ori e re"re-entare arti%ti treb!ie "ri#it a o alegorie. Simboli !l %a! alegori !l e%te >nele% at!n i >n %en%!l fie are o"er $e art <i ori e fig!r mitologi are la ba-a ei o i$ee general, are, % oa% >n e#i$en >n forma ei general, treb!ie % ne lm!rea% e %emnifi , "ro"ri!B-i%, o a%tfel $e o"er, o a%tfel $e re"re-entare. 'n tim"!l $in !rm, a e%t mo$ $e tratare a $e#enit <i el foarte obi<n!it. &%tfel, $e eHem"l!, >n e$iiile mai noi ale l!i (ante G la are %e >nt?lne% , fr >n$oial, m!lte alegorii G %Ba !tat % %e eH"li e fie are ?nte >n mo$ ab%ol!t alegori . Ceea e a#em >n #e$ere ai i n! e%te ni i$e !m a ea%t eHtin$ere a %imboli !l!i a%!"ra t!t!ror $omeniilor mitologiei <i artei, $eoare e %tr$!ina noa%tr n! inte<te % arate >n e m%!r ar "!tea fi inter"retate %imboli %a! alegori forme arti%ti e l!ate >n >nele%!l $e mai %!% al !#?nt!l!i, i, in#er%, noi treb!ie % ne >ntrebm >n e m%!r "oate fi %o otit %imboli !l a atare $re"t form a arteiP Vrem % %tabilim >n e m%!r ra"ort!l arti%ti $intre %emnifi aie <i forma >n are a e%ta %e eH"rim e%te %imboli , $eo%ebin$!B%e $e alte mo$!ri $e re"re-entare arti%ti , <i an!me $e el la%i <i $e el romanti . Simboli !l, l!at >n %en%!l atrib!it $e noi !#?nt!l!i, >n etea- a olo !n$e, >n lo !l !nor re"re-entri generale ne$eterminate, onin!t!l <i forma re"re-entrii arti%ti e le on%tit!ie in$i#i$!alitatea liber. Semnifi aie <i. Re"re-entri %en%ibile, interior <i eHterior, onin!t <i imagine, n! %e mai $eo%ebe% at!n i !nele $e altele <i n! %e mai >nfi<ea- n!mai a >nr!$ite, !m e a-!l >n %imboli !l "ro"ri!B-i%, i %e "re-int a !n >ntreg !ni , >n are fenomen!l n!mai are >n afara %a %a! l?ng %ine #reo alt e%en, iar e%ena #re!n alt fenomen. Ceea e manife%t <i eea e e manife%tat %!nt a atare $e"<ite, $e#enin$ !nitate on ret. 'n %en%!l a e%ta, -eii elini, >ntr! ?t arta grea >i >nfi<ea- a in$i#i-i liberi, in$e"en$eni >n %ine <i bine $efinii, n! treb!ie l!ai >n >nele% %imboli , i ei ><i aA!ng lor >n<i<i. ()., I, 203B201) (a #rem % #orbim >n Ci" %!bie ti# $e "rima a"ariie a artei %imboli e, "!tem aminti -i ala $!" are int!iia arti%ti >n general, a <i ea religioa%, %a! mai !r?n$ ambele >m"re!n, <i Ciar <i er etarea <tiinifi , a! a#!t a "!n t $e "le are mirarea. 6irarea ><i fa e a"ariia n!mai a olo !n$e om!l, liberat $in "rima <i ea mai nemiAlo it legt!r ! nat!ra <i $e legt!ra ea mai $ire t: <i "!r "ra ti a $orinei, %e retrage %!flete<te $in t!<ele nat!rii <i ale "ro"riei %ale eHi%tene %ing!lare, !t?n$ <i #-?n$ a !m >n l! r!ri e#a general, eHi%tente >n %ine <i "ermanent. S!b a%"e t obie ti#, >n e"!t!l artei %t >n ea mai %tr?n% legt!r ! religia. Prima tra$! toare, mai "re i%: "l%m!itoare a re"re-entrilor religioa%e e%te >n mo$ eH l!%i# arta. ()., I, 202B205) &m "rin i"i! mai "re i% $e $i#i-i!ne "entr! arta %imboli . )%te >n general o l!"t a onin!t!l!i are re"!gn >n artei a$e#rate <i a formei tot at?t $e "!in omogen ! el. C i ambele lat!ri, $e<i oneHate %"re a al t!i o i$entitate, n! oin i$ tot!<i ni i!na ! ealalt <i ni i ! a$e#rat!l on e"t al artei, tin-?n$, $in a ea%t a!-, % ia% $in a ea%t !ni!ne $efe t!oa%. 'ntreaga art %imboli "oate fi on e"!t %!b a e%t a%"e t a o ontin! $i% or$ie $intre %emnifi aie <i form, iar $iferitele ei gra$e n! %!nt "ro"ri!B-i% fel!ri $i#er%e ale %imboli !l!i, i %ta$ii <i mo$!ri ale !neia <i a eleia<i ontra$i ii. ()., I, 207B201) >n religie a atare, <i a"oi <i >n "oe-ie, %!nt !"rin%e g?n$!ri. Religia, >nfi<at n! n!mai ! miAloa ele artei.

N Conine g?n$!ri efe ti#e, filo-ofeme. 'n "oe-ie (a ea%ta e%te arta are are a element limbaA!l) %e tre e <i la eH"rimarea g?n$!l!i, g%im $oar <i la "oei g?n$!ri generale "rof!n$e. I$ei generale $e%"re eea e e%te e%enial %e afl "ret!tin$eni. 6ai ! %eam >n religia in$i %!nt eH"rimate >n mo$ eH"li it g?n$!ri generale. (e a eea %e %"!ne a%tfel $e "o"oare a! a#!t <i filo%ofie "ro"ri!B-i%. 'nt?lnim >n rile in$i e, fr >n$oial, i$ei generale intere%ante; a e%te i$ei %e mrgine% la tot eea e e%te mai ab%tra t: la re"re-entarea na<terii <i a "ieirii, la re"re-entarea !n!i "ro e% i li >n a ea%t "ri#in. &%tfel e%te !no% !t %imbol!l "%rii PConiH, %imbol #enit, >n general, $in +rient. =%im la ei #e Ci g?n$!ri $e%"re #ia <i moarte, $e%"re tre erea fiinei >n neant: $in #ia %e na<te moarte, $in moarte #ia; Ciar >n fiin, >n eea e e%te "o-iti#, e%te onin!t $eAa negati#!l; ori e % Cimbare, ori e "ro e% #ital on%t >n a ea%ta. (ar a%tfel $e g?n$!ri %e >nt?lne% n!mai o a-ional <i ele n! "ot fi on%i$erate a filo-ofeme "ro"ri!B -i%e, $eoare e filo%ofie a#em n!mai at!n i ?n$ g?n$!l a atare e%te "ri#it a ba-, a ab%ol!t, a r$ in a re%t!l!i eHi%tenei. +r, n! a e%ta e%te a-!l >n re"re-entrile $e%"re are #orbim. (F., I, 41B49) mo$!rile generale >n are ><i fa e a"ariia arta in$i %!nt !rmtoarele: &) Pe $e o "arte, re"re-entarea >n or"orea- onin!t!l enorm al ab%ol!t!l!i >n %en%ibil!l nemiAlo it <i in$i#i$!al, >n a<a fel a e%t e in$i#i$!al >n%!<i a<a !m e%te el treb!ie % re"re-inte $e%#?r<it >n %ine !n a%tfel $e onin!t <i % eHi%te a atare a a e%t onin!t "entr! int!iie. J) &rta in$i a!t "rima %ol!ie a a e%t!i $e-a or$. 'n li"%a $e m%!r a "l%m!irilor ei. (iferitele fig!ri, "entr! a "!tea atinge generalitatea a fig!ri %en%ibile, %!nt $eformate, $e#enin$ olo%ale <i grote<ti. &i i %e a!t reali-area am"loarei <i generalitii %emnifi aiilor, mai ale% "rin eHagerarea "ro$igioa% a mrimii formei %"aiale, "re !m <i a imen%itii tem"orale, <i "rin m!lti"li area a eleia<i $eterminaii, a m!limea a"etelor, a braelor et . C) 'n %f?r<it, ea mai "!r form $e re"re-entare "e are o g%im "e a ea%t trea"t e%te "er%onifi area <i >n general fig!ra !man. Per%onifi area a ea%ta e%te in om"atibil ! a$e#r!l, i a$e#r!l >n art "retin$e G a a$e#r!l >n general G a or$!l interior!l!i ! eHterior!l, al on e"t!l!i ! realitatea. 6itologia grea "er%onifi , fr >n$oial, <i ea Pont!l )!Hin, r?!l S aman$r!, ea ><i are -eii r?!rilor, nimfele, $ria$ele %ale, <i fa e, >n general, $in nat!r onin!t #ariat al !manilor %i -ei. (ar mitologia elen n! %e o"re<te la o "er%onifi are "!r formal <i %!"erfi ial, i "l%m!ie<te ! aA!tor!l ei in$i#i-i la are %im"la %emnifi aie nat!r tre e "e "lan!l al $oilea, iar omene% !l, are a >n or"orat >n %ine !n a%tfel $e onin!t nat!ral, $e#ine, $im"otri#, $ominant. &rta in$i %e o"re<te >n% la ame%te !l grote% al nat!ral!l!i <i !man!l!i, >n ?t ni i!na $intre a e%te lat!ri n! aA!nge %B<i afirme $re"t!rile, $e%fig!r?n$!B%e re i"ro . ()., I, 257B273) "rin i"i!l in$ian al % Cimbrii e nem%!rat!l. Con<tiina elin (ea >n%<i >n ne$eterminat) tot!l are m%!r G >ntr! ?t >n%!<i Parmeni$e intro$!%e%e, $!" fiina ab%tra t, ne e%itatea, a anti limit a tot e eHi%t G e >n e"!t!l !n!i on e"t m!lt %!"erior. (8. ,., 217) a olo !n$e %imboli !l %e $e-#olt in$e"en$ent <i >n forma eBi e%te "ro"rie, el are, >n general, oara ter!l %!blim!l!i. ()., I, 210) ra"ort!l negati# al %!blim!l!i "ro"ri!B-i% treb!ie %Bi !tm >n "oe-ia ebrai ; >n a ea%t "oe-ie a %!blim!l!i are n! <tie % %rbtorea% <i % eHalte "e %tB"?n!l fr $e Ci" al er!l!i <i "m?nt!l!i altfel $e ?t on%i$er?n$ >ntreaga reaie n!mai a a i$ent al "!terii l!i, a %ol al mreiei l!i, a glorie <i "o$oab a gran$orii l!i; <i are, >n a e%t % o", "ri#e<te a negati# Ciar <i eea e e mai eH elent, fiin$ "oe-ia ebrai n! e >n %tare % g%ea% ni i o eH"re%ie a$e #at <i afirmati# >n$e%t!ltoare "entr! "!terea <i mreia el!i "rea >nalt, aA!ng?n$ la %ati%fa ie "o-iti# n!mai "rin %!"!nerea reat!rii, are n!B<i atinge "ro"riaBi m%!r <i %emnifi aie $e ?t %t"?nit $e %entiment!l <i "o-iia ne#re$ni iei %ale. ()., I, 20:)

'ntr! ?t >n% b!n!l (!mne-e! e >n fel!l a e%ta, "e $e o "arte, r!"t $e fenomenele on rete ale l!mii <i e%te fiHat "entr! %ine, iar "e $e alt "arte, eHi%tena eHterioar e%te $eterminat $re"t finit <i e%te obor?t "e !n "lan inferior, at?t eHi%tena nat!rii, ?t <i eHi%tena !man "rime%e a !m o "o-iie no!: "e a eea $e a fi re"re-entri ale $i#in!l!i n!mai "rin fa"t!l mrginirea lor ie%e >n e#i$en >n ele >n%ele. (in a ea%t a!-, a !m a#em >n faa noa%tr "entr! "rima $at $e-$i#ini-ate <i "ro-ai a nat!r, <i fig!ra omenea% . =re ii "o#e%te% , at!n i ?n$ eroii $in eH"e$iia argona!ilor a! tra#er%at ! orbiile %tr?mBtoarea Dele%"ont!l!i, %t?n ile are "?n ai i %e $e% Ci$ea! <i %e >n Ci$ea! #iolent, a ni<te foarfe i, %Ba! >nfi<at $intrBo $at >nfi"te ferme "entr! tot$ea!na >n "m?nt. 'n Ci" a%emntor %e "etre l! r!rile >n "oe-ia %a r a %!blim!l!i fa $e fiina infinit, a$i finit!l %e fiHea- >n mo$!lB%!B$eterminat inteligibil, >n tim" e >n on e"ia %imboli nimi n!B<i are lo !l %! bine $eterminat: >ntr! ?t ai i finit!l %e on#erte<te >n $i#in ab%ol!t tot a<a !m a e%ta %e eHteriori-ea- "e %ine a eHi%ten finit. C?n$ tre em, $e eHem"l!, $e la anti ele "oeme in$i e la Ve Ci!l te%tament, ne reg%im $intrBo $at "e !n ! tot!l alt "m?nt, are, ori ?t ar fi $e %trine "entr! noi %trile, >nt?m"lrile, a i!nile <i ara terele eBi %!nt "ro"rii, ne la% tot!<i % ne %imim a a%: $intrBo l!me ameitoare <i onf!- intrm >n ra"ort!ri <i a#em >naintea noa%tr fig!ri are ni %e >nfi<ea- a !nele e %!nt ! tot!l nat!rale <i ale ror ara tere "atriarCale ferme >n mo$!lBlorB$eterBminat <i >n a$e#r!l lor ne "ar a"ro"iate <i "erfe t inteligibileI ()., I, 240) Pe a ea%t trea"t, in%!l !man ><i a!t "ro"ria %a in%tire, m?ng?ierea <i m!l!mirea, >n a ea%t re !noa<tere a nimi ni iei l! r!rilor <i >n "reamrirea <i la!$a l!i (!mne-e!. 'n "ri#ina a ea%ta "%almii ne ofer eHem"le la%i e $e %!blim a!tenti , "re-entat t!t!ror tim"!rilor a mo$el >n are e%te eH"rimat >n Ci" %trl! it <i ! ea mai mare ele#aie %!fletea% eea e are om!l >n faa %a >n re"re-entrile l!i religioa%e $e%"re (!mne-e!. Nimi >n l!mea a ea%ta n! "oate a#ea "retenia % fie $e %ine %tttor, i tot!l eHi%t <i %!b-i%t n!mai "rin "!terea l!i (!mne-e! <i n! eHi%t $e ?t %"re a %er#i gloriei a e%tei "!teri <i %"re a $a eH"re%ie "ro"riei nimi ni ii li"%ite $e %!b%tan. Prin !rmare, $a >n imaginaia %!b%tanialitii <i >n "antei%m!l ei in$i <i "er%an, n.N. &m g%it o lrgire infinit, ai i >n "oe-ia %a r e#reia% , n.n. .treb!ie % a$mirm fora ele#aiei %!flet!l!i, are "r%e<te tot!l "entr! a #e%ti "!terea !ni a l!i (!mne-e!. ()., I, 242) Ca %imbol general are in$i a ea%t "o-iie %imboli egi"tean, n.N. P!tem a<e-a >n r?n$!l >nt?i imaginea "%rii PConiH, are %e ar$e "e ea >n%<i, ren% ?n$ >n% >ntinerit $in moarteaBi a!-at $e fl ri <i $in "roB"riaBi en!<. Dero$ot "o#e%te<te ('I, 92) el a #-!t, el "!in >n re"ro$! eri, a ea%t "a%re >n )gi"t. 8i $e fa"t, Ciar egi"tenii %!nt a eia are o !" entr!l $omeni!l!i a"arintor formei %imboli e a artei. ()., I, 21lB210) )gi"t!l e%te ara %imbol!l!i, ara are ><i "!ne "roblema a!to$e% ifrrii %"irit!l!i, fr % aA!ng % reali-e-e, $e fa"t, a ea%t $e% ifrare. Problemele rm?n nere-ol#ate, iar %ol!ia "e are o "!tem n o i $a on%t, $in a e%t moti#, n!mai >n fa"t!l $e a ne $a %eama $e enigma artei egi"tene <i a o"erelor ei %imboli e, enigm l%at ne$e% ifrat $e egi"tenii >n<i<i. ()., I, 210) egi"tenii %!nt, $intre "o"oarele $e%"re are &. Fo%t #orba "an a !m "er%i <i in$i , n.n., a$e#rat!l "o"or al artei. +"erele lor $e art rm?n >n% "line $e mi%ter <i m!te, %!r$e <i imobile, fiin$ ai i %"irit!l >n%!<i >n n! <iBa g%it ! a$e#rat "ro"ria %a #ia interioar <i >n n! <tie % #orbea% limba lim"e$e <i %onor a %"irit!l!i. Im"!l%!l im"et!o%, $ar ne%ati%f !t $e aB<i fa e, >n fel!l a e%ta m!t, int!ibil "rin miAlo irea artei >n%<i a ea%t l!"t, $e a $a form interior!l!i <i a $e#eni on<tient $e interior!l "ro"ri! <i $e interior >n general, n!mai ! aA!tor!l !nor fig!ri eHterioare >nr!$ite, iat eea e e%te ara teri%ti "entr! )gi"t, ()., I, 210B212)

Con%tr! iile in-ilor %!nt, $e%ig!r, <i ele olo%ale, $ar on%tr! ii at?t $e infinit $e #ariate n! %e g%e% $e ?t >n )gi"t. ()., I, 212) C!t?n$ forma arti%ti %imboli a a e%tei re"re-entri $e%"re moarte <i nem!rirea %!flet!l!i, n.n., o g%im >n "l%m!iri $e %eam ale arCite t!rii egi"tene. &#em ai i >naintea noa%tr o $!bl arCite t!r, !na %!B"ratere%tr <i !na %!b"m?ntean: labirint!ri %!bterane, eH a#aii %"len$i$e <i %"aioa%e, ori$oare "entr! al ror "ar !r% treb!ie o A!mtate $e or, amere ! "erei a o"erii $e Cieroglife G tot!l elaborat ! ea mai mare griA; a#em a"oi ri$i ate "e%te toate a e%tea a ele on%tr! ii $emne $e a$miraie <i mirare, "rintre are treb!ie % fie %o otite >n "rim!l r?n$ "irami$ele. Pirami$ele %!nt !n. 'n#eli< eHterior >n are -a e a% !n% !n interior. ()., I, 215B217) 'n general, a"roa"e fie are fig!r <i Cieroglif e%te %imbol >n )gi"t, %emnifi ?n$!B%e n! n!mai "e %ine >n%<i, i trimi?n$ <i la alt e#a, la e#a ! are ea are >nr!$ire <i, a atare, la are "oate fi ra"ortat. ()., I, 211) o"erele $e art egi"tene onin enigme a ror $e% ifrare A!%t n! ne re!<e<te >n "arte n! n!mai no!, i n! re!<e<te el mai a$e%ea ni i a elora are <i leBa! "!% lor >n<ile. (in a ea%t a!-, o"erele artei egi"tene, ! %imboli%m!l lor mi%terio%, %!nt enigme; %!nt enigma obie ti# >n%<i. (re"t %imbol "entr! a ea%t %emnifi aie "ro"rie %"irit!l!i egi"tean "!tem in$i a SfinH!l. )l e%te oare !m %imbol al >n%!<i %imboli !l!i. & e%ta e%te %en%!l fa"t!l!i >n mit!l gre , "e are iar<i >l "!tem inter"reta %imboli , %finH!l a"are a mon%tr!l are "ro"!ne enigme. SfinH!l a "!% !no% !ta >ntrebare enigmati : ine e a ela are !mbl $imineaa "e "atr! "i ioare, la amia- "e $o! <i %eara "e treiP )$i" g%i !#?nt!l %im"l! are $e-lega "roblema, %"!Bn?n$ a ela e%te om!l, <i $obor> SfinH!l $e "e %t?n . (e% ifrarea %imbol!l!i re-i$ >n %emnifi aia eHi%tent >n %ine <i "entr! %ine, >n %"irit; $!" !m %e a$re%ea- om!l!i <i #e%tita in% ri"ie elen: .C!noa<teBte "e tine >n%!iI/ ,!mina on<tiinei e%te laritatea are la% % %e r%fr?ng lim"e$e onin!t!l ei on ret "rin forma a$e #at, a"arintoare onin!t!l!i <i are, >n eHi%tena ei, n! %e re#elea- $e ?t "e %ine >n%<i. ()., I, 214B21:) =?n$irea <i mo$!l $e re"re-entare ale egi"tenilor <iBa! g%it eH"re%ia >n arCite t!r <iBn Cieroglife. ,imba, a reaie naional, li"%e<te. (,, 1:0) Pentr! !noa<terea )gi"t!l!i n! "!tem re !rge $e ?t la informaiile $ate $e anti i <i la !ria<ele mon!mente are neBa! mai rma%. (,, 1:2) R!inele a e%t!i ora< Teba, n.N. S!nt tot e !noa<tem mai !ria< $in arCite t!ra egi"tean. (,, 1:5) (in tim"!l a e%t!ia >n$eo%ebi Ram%e% el 6are, n.N. &! rma% o m!lime $e mon!mente <i "i t!ri e >nfi<ea- ortegiile %ale tri!mfale <i on#oaiele $e "ri-onieri ai %i a"arin?n$ elor mai $iferite nai!ni. (I., 1:5) +"erele olo%ale ale egi"tenilor, e neBa! mai rma%, %!nt a"roa"e n!mai o"ere e era! $e%tinate morilor. Ve%tit!l labirint a#ea tot at?tea >n "eri $ea%!"ra "m?nt!l!i a %!b "m?nt. Palatele regilor <i ale "reoilor %!nt tran%formate >n r!ine; mormintele lor a! >nfr!ntat tim"!l. =rote a$?n i are %e >ntin$ "e l!ngimi $e mai m!lte ore %!nt %"ate >n %t?n "entr! m!mii <i toi "ereii lor %!nt a o"erii ! Cieroglife. 'n% ea mai mare a$miraie o %t?rne% "irami$ele, tem"le "entr! mori, ri$i ate n! at?t >n amintirea lor. C?t %"re a le %er#i $e morm?nt <i lo !in. (R., 0:1) Tr%t!ra !rmtoare are %e leag $e a eea a % Cimbrii arat >n% % Cimbarea are ia forma "rb!<irii e%te, >n a ela<i tim", i#ire a !nei #iei noi, $in #ia %e na<te moarte, $!" !m $in moarte %e na<te #ia. )%te #orba ai i $e o i$ee gran$ioa%, "e are orientalii a! int!itBo, e%te #orba an!me $e i$eea ea mai >nalt a metafi-i ii lor. 'n re"re-entarea migrai!nii %!fletelor, a ea%t i$ee e%te !"rin% >n ra"ortarea ei la in$i#i$!al; mai larg !no% !t e%te >n% imaginea

"%rii PConiH G >m"r!m!tat #ieii nat!rii G "a%re areB<i "regte<te >n "ermanen %ing!r r!g!l <i %e mi%t!ie "e a e%t r!g, a%tfel >n ?t $in "ro"riaBi en!< % %e i#ea% mere! #iaa no!, "roa%"t <i >ntinerit. Imaginea a"arine n!mai &%iei, R%rit!l!i, n! >n% <i &"!%!l!i. S"irit!l, mi%t!inB$!B<i >n#eli<!l eHi%tenei %ale, n! n!mai migrea- >n alt >n#eli<, n! n!mai a"are re>ntinerit $in en!<a f"t!rii %ale, $ar %e i#e<te >nlat, tran%fig!rat, a %"irit "!r. )l %e ri$i >m"otri#a %a >n%!<i, ><i on%!m eHi%tena, $ar "rin a ea%t on%!mare o "rel! rea-; eea e on%tit!ie al t!irea %a %e tran%form >n materie, "e are a i!nea %a o ri$i la o no! al t!ire. (,, 92) Fora oriental li"%it $e m%!r a %!b%tanei a fo%t on%tr?n% $e %"irit!l gre % a e"te m%!ra, a fo%t re$!%a la $imen%i!ni mai mi i. S"irit!l elen e%te m%!r, laritate, % o", $elimitare a formaiilor, re$! ere a olo%al!l!i, a infinit $e fa%t!o%!l!i <i bogat!l!i la $eterminaie <i la in$i#i$!alitate. Jogia l!mii elene on%t n!mai >ntrBo m!lime infinit $e "arti !lariti fr!moa%e, >n ?nttoare, graioa%e, on%t >n a ea%t %enintate "roie tat a%!"ra >ntregii eHi%tene. Ceea e a! gre ii mai gran$io% %fnt in$i#i$!alitile: a e<ti #irt!o<i ai artei, ai "oe-iei, ai ?nte !l!i, ai <tiinei, ai one%titii <i ai #irt!ii. (a >n faa fa%t!l!i <i a gran$io%!l!i, a olo%al!l!i fante-iilor orientale, a l$irilor $e art egi"tene, a im"eriilor r%ritene et , %enintatea elen (-ei fr!mo<i, %tat!l, tem"le) <i %erio-itatea lor (in%tit!ii <i fa"te) "ot a"rea a ni<te min!% !le Ao !ri $e o"ii, >n % Cimb >n =re ia g?n$!l e%te a ela are >nflore<te; mai m!lt, are $omin a ea%t bogie $e "arti !lariti <i re$! e olo%al!l oriental la $imen%i!ni mai mi i <i la m%!ra %!flet!l!i %! %im"l!, %!flet are $e#ine >n% >n %ine i-#or!l bogiei !nei l!mi %!"erioare, i$eal, i-#or!l l!mii g?n$!l!i. (F., I, 151) (in "!n t!l $e #e$ere al i$eal!l!i, "!tem on%i$er&. Ca element %imboli al !nei arte >n general im"erfe i!nea ori rei arte $eterminate; $e eHem"l!, >n er area o"iilor $e a $e%ena o fig!r omenea% %a! $e a o frm?nta $in ear ori $in argil. Ceea e re!<e% o"iii % reali-e-e e%te $e a eea n!mai %imbol, fiin$ a e%ta n! fa e $e ?t % in$i e #iaa "e are o $ore<te %Bo re"re-inte, rm?n?n$ (CU $e%#?r<ire infi$el fa $e obie t <i $e %emnifi aia a e%t!ia. &%tfel, arta e%te iniial Cieroglifi , n! e %emn a i$ental <i arbitrar, i e%te !n $e%en a"roHimati# al obie t!l!i "entr! re"re-entare. Pentr! a e%t % o", o "roa%t fig!r e%te %!fi ient $a ea aminte<te n!mai $e forma la are %e refer. N! eH"re%ia #ie a "re-enei e%te eea e %e ere, n! %e "retin$e % fie >nfi<at "re-ent!l a>Be % ne >n l-ea% "rin el >n%!<i, i o"era $e art e%te $eAa m!l!mit % tre-ea% >n noi re"re-entarea general a obie telor "rin miAlo irea fig!rilor ei, $e<i fig!ri neeHa te.,. Iat $e e, marea tre ere "e are o on%tit!ie na<terea artei fr!moa%e n! o "!tem afla $e ?t a olo !n$e arti%t!l reea- liber $!" i$eea %a, !n$e tr%net!l geni!l!i a$e >n oeea e e tra$iional, anferin$ "ro%"eime <i #ia re"re-entrii arti%ti e. N!mai at!n i %e r%"?n$e<te ton!l %"irit!l!i "e%te o"era $e art, are n! %e mai mrgine<te >n general % tre-ea% $oar o re"re-entare >n on<tiin <i % amintea% $e o %emnifi aie mai a$?n , "e are ontem"lator!l o "oart, $ealtfel, $eAa >n %ine, i, !r ?n$ "e !n "lan mai >nalt, >nfi<ea- a ea%t %emnifi aie a t!ali-at #i! >ntrBo fig!r in$i#i$!al. (in a ea%t a!-, o"era $e art n! %e mai o"re<te la %im"la generalitate %!"erfi ial a formelor, iar "e $e alt "arte, ni i n! "%trea- %er#il, >n #e$erea !nei mai mari $eterminri, tr%t!rile realitii !rente <i $ate >n "realabil. ()., II, 117B111) C,&SICU, 8I. Sntatea e%te "ro"oria. Joala e%te. + $i%"ro"orie. (). N., 771B779) &%tfel, ei elenii, n.N. 8iBa! f !t, $in tot e a! "o%e$at <i a! fo%t, o i%torie. )i n! <iBa! re"re-entat n!mai na<terea l!mii G a$i a -eilor <i a oamenilor, a "m?nT!l!i <i a er!l!i, a #?nt!rilor, a m!nilor <i a fl!#iilor G i <iBa! re"re-entat >n "o#e%tiri graioa%e originea t!t!ror

lat!rilor eHi%tenei lor, fel!l >n are a e%tea a! l!at na<tere la ei; a%tfel: !m leBa fo%t a$!% fo !l <i %a rifi iile legate $e a e%t fa"t, originea %tatelor, a agri !lt!rii, a m%lin!l!i <i a al!l!i, a %toriei <i a "ro"rietii, a legilor, a artelor <i a !lt!l!i $i#in, a <tiinelor, a ora<elor, <i a $ina%tiilor et . (in a e%t "!n t $e #e$ere eHterior, ei a! #-!t toate a e%tea i%tori e<te, l!?n$ na<tere la ei, a o"ere <i merite e le a"arin. )lenii a! "le at <i $e "e o "o-iie $at >n "realabil, "re !m <i $e la ei >n<i<i. & ea%t "re%!"o-iie e%te $e nat!r i%tori . Form!lat teoreti , ea e%te %!b%tanialitatea oriental a !nitii %"irit!al!l!i <i nat!ral!l!i. )a e%te !nitate nat!ral. & "le a $oar $in %ine, a fi $oar >n %ine e%te ealalt eHtrem a %!bie ti#itii ab%tra te (formali%m!l "!r), ?n$ e%te >n goal %a!, mai !r?n$, ?n$ %Ba golit: "rin i"i!l ab%tra t al l!mii mo$erne. =re ii %e %it!ea- >ntre a e%te $o! eHtreme, >n me$ia fr!moa% a a e%tei linii, are e%te me$ie a fr!m!%eii, fiin$ e >n a ela<i tim" nat!ral <i %"irit!al, $ar >n a<a fel, >n ?t %"irit!alitatea rm?ne %!bie t $ominant, $eterminant. Trea"ta atin% $e on<tiina grea e%te trea"ta fr!m!%eii. Fiin$ fr!m!%eea e%te i$eal!l, e%te g?n$!l ?<nit $in %"irit. (F., I, 12:B153) $intrBo om"araie ! on%tit!iile "o"oarelor e a! a"arin!t >n tre !t i%toriei !ni#er%ale n! %e "oate trage G a % %"!nem a%tfel G ni i o >n#t!r ! "ri#ire la "rin i"i!l on%tit!ional el mai re ent, a ela al e"o ii noa%tre. 'n e "ri#e<te <tiina <i arta, l! r!rile %ta! ! tot!l altfel; $e "il$, filo%ofia eler #e Ci on%tit!ie temelia filo%ofiei noi, >n ?t ea treb!ie nea"rat !"rin% >n a ea%ta $in !rm, fiin$!Bi "m?nt!l $in are %e na<te. ,egt!ra a"are ai i %!b forma !nei ne>ntrer!"te l! rri $e $e%#?r<ire a a el!ia<i e$ifi i!, la are "iatra $e temelie, -i$!rile <i a o"eri<!l a! rma% mere! a elea<i. N! mai #orbim $e art, >n $omeni!l reia,. &rta grea , a<a !m %e "re-int ea, on%tit!ie fr >n$oial %!"rem!l mo$el. (., 54B5:) P1 a t o n >n Stat!l %! >nfi<ea- eto%!l %!b%tanial >n fr!m!%eea i$eal <i a$e#r!l i$eal al %!. ((., 01:) FRU6US)U)& C,&SIC&. P!n t!l entral al artei >l on%tit!ie !nirea G a totalitate liber, >n %ine bine >n Cegat G a onin!t!l!i ! forma %a! fig!ra eBi e%te ab%ol!t a$e #at. & ea%t realitate are oin i$e ! on e"t!l fr!mo%!l!i <i %"re are -a$arni tin$ea forma %imboli a artei a"are n!mai >n arta la%i . ()., I, 527) fr!m!%eea la%i are $re"t interior al ei %emnifi aia liber, $e %ine %tttoare, a$i n! %emnifi aia !n!i oare are e#a, i eea e %e %emnBifi "e %ine > n % ! < i <i, "rin a ea%ta, <i eea e %etlBm e%te "e %ine >n%!<i. ()., I, 527) 'n arta %imboli %emnifi aia <i fig!ra n! %e g%ea! $e ?t >n ra"ort $e %im"l >nr!$ire <i al!-ie %a! trimitere <i, ori ?t $e m!lt "!tea! fi ele a$!%e >n legt!r !na ! ealalt >n !nele "ri#ine, >n alte "ri#ine ele %e $o#e$ea! tot at?t $e m!lt %e"arate !na $e alta. ()., I, 521) i$entifi area %"irit!al!l!i <i nat!ral!l!i. N! %e o"re<te n!mai la ne!trali-area elor $o! lat!ri o"!%e, i, ri$i ?n$ %"irit!al!l la >nlimea totalitii %!"erioare >n are a e%ta %e "%trea- "e %ine >n%!<i >n al %! alt e#a, afirm nat!ral!l "e "lan i$eal <i %e eH"rim "e %ine >n eea e e%te nat!ral <i "rin eea e e nat!ral. 'n a e%t fel $e !nitate e%te >ntemeiat on e"t!l fomiei la%i e a artei. ()., I, 553) 'n e%en, a ea%t fig!r Ae! %emnifi aie %"irit!al, n.N. )%te ea !man, i %ing!r eHterior!l om!l!i e%te a"abil % re#ele-e %"irit!al!l >n Ci" %en%ibil. ()., I, 550) forma !man. Se $o#e$e<te a fi l a<!l %"irit!l!i, <i an!me a fi !ni a eHi%ten nat!ral "o%ibil a %"irit!l!i. ()., I, 550) e to mai %ar ina artei $e a <terge $eo%ebirea $intre eea e e "!r nat!ral <i eea e e %"irit!al <i $e a tran%forma or"oralitatea eHterioar >n fig!r fr!moa%, "erfe t elaborat, >n%!fleit, #ie <i %"irit!al. ()., I, 550B552) 'nto mai a <i ! or"!l omene% <i ! eH"rimarea l!i %ta! l! r!rile <i ! %entimentele, ten$inele, fa"tele, >nt?m"lrile <i a i!nile omene<ti; >n arta la%i , eHterioritatea lor e%te

ara teri-at n! n!mai a #ie, !m #ie e%te nat!ra, i <i a %"irit!al, iar lat!ra interioar e%te a$!% >n i$entitate a$e #at ! ea eHterioar. ()., I, 552) 'n e "ri#e<te reali-area i%tori a la%i !l!i, abia $a mai e%te ne#oie % %"!nem ea treb!ie !tat la gre i. Fr!m!%eea la%i , ! am"loarea nemrginit a onin!t!l!i ei, a materiei <i formei ei, a fo%t $ar!l e iBa re#enit "o"or!l!i elin, iar noi treb!ie % "re!im a e%t "o"or "entr! fa"t!l a "ro$!% o art $otat ! ea mai >nalt forma $e #ia. ()., I, 557) Sim!l fr!mo%!l!i, %entiment!l <i %"irit!l a e%tei armonii feri ite %trbate toate "ro$! iile >n are libertatea elen a $e#enit on<tient $e %ine <i <iBa re"re-entat "ro"ria %a e%en. (in a ea%t a!- on e"ia lor $e%"re l!me e%te to mai entr!l >n are fr!m!%eea ><i >n e"e a$e#rata ei #ia, ri$i ?n$!B<i %eninaBi >m"rie; entr! al #ieii libere are n! eHi%t n!mai nemiAlo it <i nat!ral, i e%te #ia reat $in on e"ie %"irit!al <i tran%fig!rat "rin art; entr! are, a%emenea #ieii >n general, n! e%te, tot!<i, $e ?t tot n!mai !n "!n t $e tre ere, ! toate , >n a e%t "!n t $e tre ere, a e%t e-itr! !r "e !lmea fr!m!%eii, fiin$, >n forma in$i#i$!alitii %ale "la%ti e, at?t $e on ret $in "!n t $e #e$ere %"irit!al <i at?t $e bogat, >n ?t toate oar$ele %!n >n el. ()., I, 551) 'n %en%!l a e%ta, "o"or!l gre a $e#enit on<tient $e %"irit!l %! >n form %en%ibil <i int!iti#, "re !m <i >n fel!l >n are <iBa re"re-entat "e -eii %i, onferin$!BEe "e alea artei o eHi%ten on ret, are e%te "erfe t a$e #at onin!t!l!i a$e#rat. (atorit a e%tei ore%"on$ene, "re-ent at?t >n on e"t!l artei elene, ?t <i >n a ela al mitologiei elene, >n =re ia eH"re%ia %!"rem a ab%ol!t!l!i a fo%t arta, iar religia grea e%te >n%<i religia artei, >n tim" e arta romanti $e mai t?r-i!, $e<i e%te art, trimite tot!<i la o form $e on<tiin %!"erioar elei "e are e%te >n %tare % o $ea arta. ()., I, 551) &rti<tii eleni ><i "rimea! %!bie tele $in religia "o"!lar, >n are eea e tre !%e la gre i $in +rient to mai >n e"!%e % %e tran%forme. Fi$ia% <i lBa l!at "e *e!% $in Domer <i ni i tragi ii nBa! in#entat ei >n<i<i onin!t!l e%enial "e areBl re"re-enta!. Tot a%tfel, ni i arti<tii re<tini, (aAite, Rafael, n! a! "l%m!it $e ?t eea e %e g%ea $eAa >n >n#t!rile re$inei <i >n re"re-entrile religioa%e. (ar, ! ?t. )Hi%t "entr! arti%t !n onin!t liber a $at, eHi%tent >n %ine <i "entr! %ine >n re$ina "o"!lar, >n legen$e <i >n alte forme $e realitate, ! at?t mai m!lt %e on entrea- arti%t!l a%!"ra a ti#itii $e a "l%m!i forma arti%ti eHterioar are % ore%"!n$ >nto mai !n!i a%tfel $e onin!t. &rta, are e%te %ilit %B<i a!te <i %B<i g%ea% abia a$e#rat!l ei onin!t, negliAea- >n% lat!ra formei. (ar !n$e "l%m!irea formei $e#ine intere% e%enial <i %ar in "ro"ri!B-i%, a olo, "aralel ! "rogre%!l re"re-entrii, %e $e-#olt, "e neob%er#ate <i nea"arent, onin!t!l, a<a !m, >n general, am #-!t "?n a !m merg?n$ m?n >n m?n tot$ea!na "erfe ionarea formei <i a onin!t!l!i. ()., I, 559B554) %e obi<n!ie<te a, >n %en% mai general, ori e o"er $e art $e%#?r<it % fie n!mit la%i , in$iferent e ara ter ar a#ea ea >n %ine, %imboli ori romanti . 'n >nele%!l $e $e%#?r<ire arti%ti am folo%it, $e%ig!r, <i noi a e%t termen $e la%i , $ar ! $eo%ebirea a ea%t "erfe i!ne ar treb!i % fie >ntemeiat "e >ntre"tr!n$erea om"let a in$i#i$!alitii interioare libere <i a eHi%tenei eHterioare >n are %a! a <i are a e%ta a"are, >n ?t noi $eo%ebim eH"li it forma la%i a artei <i $e%#?r<irea ei $e forma %imboli %a! $e ea romanti , a ror fr!m!%ee $e onin!t <i $e form e%te ! tot!l $e alt nat!r. ()., I, 55:) =oetCe %"!nea %emniAi ati#itatea e%te eea e on%tit!ie ara ter!l o"erelor $e art la%i e, a$i el eH"rim, >n toate, forma, ara ter!l $eterminat. (R., 244) C+NSTITUIR)& F+R6)I C,&SIC) tre erea la arta la%i on%t >n $egra$area >naltei "re!iri <i "o-iii a animali !l!i <i >n fa"t!l, %e fa e $in >n%<i a ea%t $egra$are onin!t al re"re-entrilor religioa%e <i al "ro$!%elor arti%ti e. ()., I, 577) $egra$area animali !l!i %e

>nfi<ea- eH"rimat $ire t >n "o#e%tirea n!meroa%elor metamorfo-e, a<a !m ni le $e% rie amn!nit +#i$i!, ! graie <i %"irit, ! fine tr%t!ri $e %entiment <i $e >nelegere, $ar "e are el leBa "!% >m"re!n ! m!lt #orbrie <i fr !n %"irit interior mare <i $ominant, a %im"le Ao !ri mitologi e <i >nt?m"lri eHterioare, ne$e% o"erin$ >n ele o %emnifi aie mai a$?n . + a%tfel $e %emnifi aie mai "rof!n$ n! le li"%e<te >n%, <i $in a ea%t a!- #rem % fa em >n a e%t lo >n o $at meni!ne $e%"re ele. 'n mare "arte %!bie t!l a e%tor "o#e%tiri e%te baro <i barbar, $ar n! $in a!-a %trii $e or!"ie a !lt!rii, i, a >n C?nte !l NiBbel!ngilor, $in a!-a %trii or!"te a !nei nat!ri >n br!te. ()., I, 571B579) Prin !rmare, >n a ea%t metamorfo- o#i$ian fig!ra $e animal e%te on%i$erat a o r!<ine "entr! -ei <i, $a ei n! %!nt tran%formai >n animale a "e$ea"% "entr! o #in %a! o rim, tot!<i $re"t temei al tran%formrii #oite $e ei >n<i<i e%te in$i at la<itatea. ()., I, 513) 'n e "ri#e<te alte tran%formri, $ealtfel !no% !te, ale oamenilor <i ale -eilor >n animale, ele n! a! la ba-a lor ni i o #in $ire t a el!i tran%format G $e eHem"l! "!terea Cir ei % fa $in oameni animale G $ar %tarea $e animal %e >nfi<ea- el "!in a o nenoro ire <i !milire are ni i el!i e "ro$! e tran%formarea "entr! % o"!rile %ale n!Bi a$! e to mai onoare. & el!ia<i gen >i a"arin m!lti"le forme "e are le ia *e!% at!n i ?n$, $e $rag!l )!ro"ei, %e tran%form >n ta!r, %e a"ro"ie $e ,e$a a leb$, iar "e (anae o fe !n$ea- o "loaae $e a!r. Re"re-entarea #ieii !ni#er%ale <i reatoare a nat!rii, are >n m!lte mitologii mai #e Ci on%tit!ia $eBterminaia "rin i"al, ai i e%te tran%format ($e irrtagiNaia "oeti >n "o#e%tiri %ing!lare $e%"re libertinaA!l "rintel!i -eilor <i oamenilor, libertinaA la are el n! %e $e$ >n% "%tr?n$!B<i >nfi<area "ro"rie <i, >n ea mai mare "arte, ni i #reo fomi omenea% , i re !rg?n$ la fig!ri $e animale %a! la alte forme ale nat!rii. ()., I, 513B511) 'n Ci"!l a e%ta, ra"ort!l fig!rii animale e%te mo$ifi at $in toate "!n tele $e #e$ere >n arta la%i , >ntr! ?t a ea%ta e%te folo%it "entr! a in$i a eea e e%te r!, fr $e "re, nat!ral <i ne%"irit!al, >n tim" e alt $at ea era eH"re%ia "o-iti#!l!i <i a ab%ol!t!l!i. ()., I, 510) & $o!a trea"t, %!"erioar, a a e%tei $egra$ri a animali !l!i on%t >n fa"t!l -eii a!tenti i ai artei la%i e, a#?n$ $re"t onin!t al lor libera on<tiin $e %ine, a "!tere e %e %"riAin "e %ine, "ro"rie in$i#i$!alitii %"irit!ale, n! "ot fi >nfi<ai int!iiei $e ?t tot n!mai a "!teri are <ti! <i #oie% , $e i a "!teri %"irit!ale. 'n on%e in, omene% !l, >n a r!i form %!nt re"reB"re-entai a e<ti -ei, n! e%te n!mai o %im"l form ! are imaginaia ar >n#eli a e%t onin!t, i el re-i$ >n. Semnifi aie, >n onin!t, >n interior!l >n%!<i. ()., I, 510) )%te $e i ! ne e%itate "ro"ri! artei la%i e, "e $e o "arte, % $egra$e-e !ni#er%ala for a nat!rii G >nto mai !m ea $egra$ea-, am #-!t, animali !l G <i % a<e-e %"irit!al!l mai "re%!% $e a ea%t for. 'n a e%t. Ca- >n%, $eterminaia "rin i"al o on%tit!ie, >n lo $e "er%onifi are, %!bie ti#itatea. Pe $e alt "arte >n%, -eilor artei la%i e n! le e%te >ng$!it % >n ete-e %a fie fore ale nat!rii, fiin$ ai i $i#initatea >n n! treb!ie % fie re"re-entat a %"irit!alitate ab%ol!t liber >n %ine. ()., I, 512) >ntr! ?t i$eal!l la%i n! e%te nemiAlo it $at, i "oate %B<i fa a"ariia n!mai "rin miAlo irea "ro e%!l!i >n are %e >nlt!r "e %ine eea e e%te negati# >n fig!ra %"irit!l!i, a ea%t tran%formare <i $e-#oltare a% en$ent a eea e e%te br!t, li"%it $e fr!m!%ee, %lbati , baro , "!r nat!ral %a! fanta%ti , eB<i are originea >rr re"re-entrile religioa%e <i >n on e"iile arti%ti e mai #e Ci, #a $e#eni !n!l $intre intere%ele "rin i"ale >n mitologia grea <i, $in a ea%t a!-, #a treb!i % $etermine re"re-entarea !n!i an!mit er $e %emnifi aii "arti !lare. ()., I, 515) 'n an%ambl!l ei, "e alea "e are >naintm a !m o "!tem om"ara ! mer%!l "e areBl arat i%toria % !l"t!rii. (eoare e % !l"t!ra, >ntr! ?t >nfi<ea- "entr! int!iia %en%ibil -eii >n forma lor a!tenti , formea- entr!l are e "ro"ri! artei la%i e, $e<i, %"re $eo%ebire $e obie ti#itatea alm a % !l"t!rii, "entr! om"letare, "oe-ia %e "ron!n a%!"ra -eilor <i a

oamenilor %a! ne >nfi<ea- >n faa o Cilor l!mea -eilor <i a oamenilor Ciar >n mi< area <i a ti#itatea ei. +r, >nto mai !m >n % !l"t!r "rin i"al!l moment al >n e"!t!l!i >l on%tit!ie tran%formarea >n fig!r <i %tat!r omenea% a "ietrei informe -!te $in er %a! a blo !l!i $e lemn., tot a%tfel treb!ie <i noi % >n e"em ai i ! "!terile nat!rii >n informe <i br!te <i % in$i m n!mai %ta$iile "rin are ele %e ri$i , $e#enin$ %"irit!alitate in$i#i$!al, <i %e on entrea- >n fig!ri %tabilite. ()., I, 515B517) & ea%t tran%formare G a$e#rat!l "!n t entral >n i%toria gene-ei -eilor la%i i G e%te "re-entat >n mitologia grea >ntrB!n mo$ "e ?t $e nai#, "e at?t $e eH"re%i# >n l!"ta $intre -eii #e Ci <i -eii noi, >n "rb!<irea titanilor <i >n #i toria "e are o ?<tig -eii $in neam!l l!i *e!%. ()., I, 517) Re-!ltat!l a e%t!i #iolent onfli t $intre -ei e%te "rb!<irea titanilor, #i toria !ni a noilor -ei, are, o $at a%ig!rat $omnia lor, a! fo%t a"oi $otai >n fel <i Ci" $e imaginaie. 'n tim" e titanii %!nt %!rgCi!nii, fiin$ %ilii % lo !ia% >n interior!l "m?nt!l!i %a!, a +Feano%, %B<i "etrea #iaa la marginea >nt!ne at a l!mii l!minoa%e <i %enine; ei mai %!nt on$amnai % %!fere <i alte m!lti"le "e$e"%e. Promete!, $e eHem"l!, e%te fere at $e %t?n ile m!nilor % iti i, !n #!lt!r ro-?n$!Bi ! ne%a fi at!l e i %e refa e mere!; tot a%tfel >l Cin!ie<te "e Tantal >n infern o nemrginit <i ni io$at a%t?m"rat %ete, iar Si%if e%te ne#oit % >m"ing mere! >n %!% <i >n -a$ar %t?n a e %e ro%togole<te iar<i <i iar<i >n Ao%. & e%te "e$e"%e re"re-int, a%emenea titani elor "!teri ale nat!rii >n%<i, eea e e%te >n %ine li"%it $e m%!r; ele >ntr! Ci"ea- "roa%ta infinitate, $orinane%b!it a l!i .treb!ie % fie/ %a! eea e $orina nat!ral %!bie ti# are ne%io% >n ea, $orin are, re"et?n$!B%e fr >n etare, n! aA!nge la lini<tea !ltim "e are o $ m!l!mirea. Fiin$ , %"re $eo%ebire $e $or!l $e infinit al mo$ernilor, A!%t!l <i $i#in!l b!nB%im al elenilor nBa #-!t !n bine %!"rem "entr! om >n ie<irea >n larg <i >n ne$eterminat, i a #-!t >n a ea%ta !n ble%tem, al!ng?n$Bo >n tartar. ()., I, 597) (a er etm a !m >n general e treb!ie % $i%"ar $e a !m $in $omeni!l artei "la%ti e <i % n! mai aib $re"t!l % trea $re"t form !ltim <i $re"t onin!t a$e #at, on%tatm "rimele elemente %!nt ele ale nat!rii. &%tfel, e%te >nlt!rat $in l!mea noilor -ei tot e e%te t!lb!re, fanta%ti , ne lar, ori e ame%te %lbati $e nat!ral <i %"irit!al, $e %emnifi aii >n %ine %!b%taniale ! elemente eHterioare >nt?m"ltoare; l!me >n are "ro$!%ele !nei >n Ci"!iri nelimitate are n! "o%e$ >n m%!ra "ro"rie %"irit!al!l!i n! mai g%e% lo <i, "e b!n $re"tate, treb!ie % f!g $e l!mina lar a -ilei. ()., I, 597B591) (eoare e, $!" !m >n r-boi!l troian, gre ii a! l!"tat <i a! >n#in% a !n "o"or !ni , tot a%tfel <i -eii Comeri i, are a! $eAa >n %"atele lor l!"ta ! titanii, %!nt o l!me $e -ei >n %ine %tatorni it <i bine $eterminat, are a fo%t a"oi tot mai $e%#?r<it $eterminat <i ferm ont!rat >n "oe-ia <i "la%ti a !lterioar. & e%t element in#in ibil $e fermitate e%te, ?t "ri#e<te onin!t!l -eilor eleni, n!mai %"irit!l, $ar n! %"irit!l >n inferioritatea l!i ab%tra t, i >n i$entitate ! eHi%tena %a eHterioar a$e #at l!i, >nto mai !m la Platon %!flet!l <i or"!l, fiin$ !na $in na<tere <i on%tit!in$ a%tfel >m"re!n o %ing!r <i ferm eHi%ten, formea- eea e e%te $i#in <i etern. ()., I, 591) 'n i!$a #i toriei noilor -ei, element!l #e Ci e%te "%trat <i #enerat >n% >n forma la%i a artei, "arte >n forma originar eHaminat "?n a !m, "arte >n forma % Cimbat. ()., I, 599) #e Cii -ei n! n!mai B<i "%trea- lo !l lor alt!ri $e -eii ei noi, $ar, eea e e%te mai im"ortant, ba-a nat!ral e%te menin!t >n >n<i<i -eii ei noi <i %e b! !r $e a$oraie $!rabil, >ntra ?t ea ontin! % r%!ne >n ei >n on%onan ! in$i#i$!alitatea %"irit!al a i$eal!l!i la%i . ()., I, 543) 'n$eo%ebi ?n$ !rmrim i%toria gene-ei noilor -ei, "oate fi re !no% !t G !m a %!bliniat mai ale% Cre!-er G element!l nat!ral "e areBl "%trea- >n ei -eii i$eal!l!i la%i . ()., I, 540) >nto mai !m >n -eii ei noi elementele generale ale nat!rii %!nt, "e $e o "arte, $egra$ate, iar "e

$e alt "arte, "%trate, tot a%tfel %ta! l! r!rile <i ! element!l animali a atare, element "e are, mai >nainte, a treb!it %Bl on%i$erm mai ale% %!b a%"e t!l $egra$rii l!i. & !m "!tem %Bi in$i m <i animali !l!i o "o-iie mai "o-iti#. (!" !m -eii la%i i a! >nlt!rat mo$!l %imboli $e "l%m!ire arti%ti <i <iBa! e?<tigat $re"t onin!t %"irit!l eB<i e%te lim"e$e %ie<i, tot a%tfel %emnifi aia %imboli a animalelor a treb!it a !m % $i%"ar >n a eea<i "ro"orie >n are fig!rii animali e iBa fo%t l!at $re"t!l % %e ame%te e >n Ci" ne"otri#it ! fig!ra !man. (in a ea%t a!-, fig!ra animali a"are n!mai a "!r atrib!t in$i ati# <i e%te a<e-at l?ng fig!ra omenea% a -eilor. &%tfel, #e$em #!lt!r!l l?ng I!"iter, "!n!l l?ng I!nona, "or!mbeii >n%oin$ "e Ven!%, $inele &n!bi% "-itor al Infern!l!i et . ()., I, 542) C! a ea%t $egra$are a "!terilor "!r nat!rale <i a animali !l!i, "re !m <i a generalitii ab%tra te a relaiilor %"irit!ale, <i ! re>n or"orarea a e%tora >n in$e"en$ena %!"erioar a in$i#i$!alitii %"irit!ale "tr!n% $e nat!r <i "tr!n-toare a nat!rii, a#em >na"oia noa%tr i%toria ne e%ar a formrii la%i !l!i a "ro"ria l!i "re%!"o-iie, >ntr! ?t, >naint?n$ "e alea a ea%ta, i$eal!l %Ba f !t el >n%!<i eea e e%te el onform on e"t!l!i %!. & ea%t realitate a -eilor %"irit!ali, a$e #at on e"t!l!i %!, ne $! e la a$e#ratele i$eal!ri ale formei la%i e a artei, are fa $e element!l #e Ci >n#in% re"re-int eea e e%te ne"ieritor, i efemer!l >n general re-i$ >n ne"otri#irea on e"t!l!i ! eHi%tena %a on ret. (02., I, 545) I()&,U, F+R6)I C,&SIC) G. 'n arta la%i arti<tii <i "oeii %!nt, fr >n$oial, <i "rofei, >n#tori. ()., I, 544) onin!t!l -eilor eleni e%te l!at $in %"irit!l <i eHi%tena omenea% . &%tfel el e%te eea e e "ro"ri! inimii !mane, onin!t ! are om!l %e "oate onto"i liber a <i ! %ine >n%!<i, >ntr! ?t eea e om!l reea- ai i e%te ea mai fr!moa% a!to reare. ()., I, 544) arti<tii %!nt <i "oei, a$i ei $a! form a e%t!i material <i a e%t!i onin!t, f ?n$ $in el fig!r liber, in$e"en$ent. (ar, %!b a e%t a%"e t, arti<tii eleni a! $o#e$it %!nt "oei ! a$e#rat reatori. )i "!nea! >n tigaia $e to"it tot fel!l $e materiale %trine, $ar n! f ea! $in ele lt!r, a >ntrBo l$are $e #rAitoare, i f ea! % fie mi%t!it $e fo !l "!r al !n!i %"irit "rof!n$ tot e era t!lb!re, "!r nat!r, im"!r, %trin, nem%!rat. )i ar$ea! toate a e%tea, %!$?n$!Ble <i f ?n$ % r%ar "!rifi at fig!ra, are n! arta remini% ene #agi ale materiei $in are f!%e%e "l%m!it. ()., I, 544) St?n$ "e "o-iiile "ro-ai ei noa%tre refle ii a t!ale, noi eH"li m fenomenele nat!rii "e ba-a !nor legi <i fore generale, iar a i!nile oamenilor "rin inteniile lor interioare <i % o"!rile lor on<tiente; "oeii eleni >n% !ta! % #a$ "ret!tin$eni >n A!r!l lor eea e e%te $i#in <i, >n tim" e f ea! $in a ti#itile omene<ti a i!ni ale -eilor, rea! "rin a ea%t inter"retare $iferite lat!ri >n "er%"e ti#a rora -eii a"rea! "!terni i. (e% Ci-?n$, $e eHem"l!, "oemele l!i Domer, n! aflm >n ele a"roa"e ni i o >nt?m"lare >n%emnat are % n! fie eH"li at mai $e a"roa"e "rin #oina %a! "rin a%i%tena efe ti# a -eilorK (), I, 54:) fie are -e! e%te >n "arte ara ter $eterminat, iar >n "arte e%te tot!l >n toate, g%in$!B%e la miAlo , miAlo on iliator >ntre !ni#er%alitatea %im"l <i tot at?t $e ab%tra t "aiti !laritate. & ea%ta onfer i$eal!l!i a!tenti al artei la%i e %ig!ran infinit <i alm, feri ire %enin <i ne>ngr$it libertate. ()., I, 5:1) ?n$ e #orba $e a$e#rat!l i$eal la%i , on%tatm >n in$i#i$!alitatea on ret a -eilor $e a%emenea a ea noblee <i mreie a %"irit!l!i are, ! toat !f!n$area total a a e%t!ia >n forma or"oral <i %en%ibil, re#elea- o eHi%ten e %e g%e<te la mare $e"rtare $e ori e ne#oie "ro"rie finit!l!i. P!ra fiinareB>nB%ine <i liberarea ab%tra t $e ori e fel $e mo$ $eterminat ar $! e la %!blim. (ar, >ntr! ?t i$eal!l la%i %e >ntr!"ea- >ntrBo eHi%ten on ret are n! e $e ?t a %a, n! e $e ?t eHi%tena on ret a %"irit!l!i >n%!<i, %!blim!l a e%t!i i$eal e%te <i el $i-ol#at >n fr!m!%ee, to"in$!B%e oare !m nemiAlo it >n ea. & ea%ta fa e a "entr! fig!rile -eilor % fie ne e%ar eH"re%ia mreiei, a %!blim!l!i fr!mo% >n %en% la%i : o %erio-itate #e<ni , !n alm im"ert!rbabil $omne% "e fr!nile -eilor <i %e re#ar% "e toat fig!ra lor. ()., I, 5:0B5:2) -eii eleni "ro$! o

im"re%ie are, ! toat $eo%ebirea, %e a%eamn ! a eea "e are a f !tBo a%!"ra mea b!%t!l l!i =oetCe $e Ra! C, ?n$ lBam #-!t "rima $at. 8i $B#oa%tr ai #-!t a ea fr!nte >nalt, a el na% "!terni , $ominant, o Ci!l liber, brbia rot!n$, b!-ele fr!mo% $e%enate "ar #orbe% , in!ta "lin $e %"irit a a"!l!i; "ri#irea >n$re"tat la o "arte <i "!in >n %!%; >n a ela<i tim", o mare bogie $e tr%t!ri !mane, "rietenoa%e, <i a"oi a ei m!< Ci $e%#?r<it l! rai ai fr!nii, ai feei, eH"rim?n$ %entimente <i "a%i!ni; <i >n toat a ea%t "lenit!$ine $e #ia, alm <i mreie >n btr?nee. 8i a !m, alt!ri $e toate a e%tea, b!-e #e%teAite are a$ >n g!ra fr $e $ini, g?t obo%it, obraAi -!i, $in are a!- t!rn!l na%!l!i ie%e <i mai mare >n e#i$en, iar -i$!l fr!nii "are <i mai >nalt. P!terea a e%tei fig!ri ferme, re$!% la eea e n! %e mai % Cimb, %e >nfi<ea- >n >n#eli<!l ei relaHat >nto mai a <i a"!l %!"erb <i fig!ra oriental!l!i ! t!rban!l l!i mare, $ar >n manta "ono%it <i >n "a"! i "e are >i t?r<te >n "i ioare; ai i e%te ferm!l, "!terni !l, atem"oral!l %"irit are, >n#elit >n ma% a mortalitii >n onA!rtoare, e%te "e are $e a l%a % a$ a e%t >n#eli< <iBl mai >ng$!ie % mai at?rne >n A!r!l %! $oar %lbit <i lrgit. Tot a%tfel %e >nfi<ea- <i -eii >nlai $ea%!"ra or"oralitii lor "rin a ea%t mare libertate <i alm!l lor %"irit!al, >n ?t ei ><i %imt fig!ra <i membrele, >n i!$a fr!m!%eii <i "erfe i!nii a e%tora, oare !m a "e ni<te a e%orii %!"erfl!e. 8i, ! toate a e%tea, >ntreaga fig!r e%te #i! animat, i$enti ! eHi%tena ei %"irit!al, ne%e"arat $e ea, fr a ea $i%A!n ie a eea e e%te >n %ine ferm $e "rile mai %labe, %"irit!l nef!gin$ $e or", neBie<in$ $in el, i ambele form?n$ !n >ntreg bine >n Cegat, $in are fiinaB>nB%ine a %"irit!l!i G min!nat $e %ig!r $e %ine >n%!<i G ira$ia- alm. ()., I, 5:2B5:5) Uni#er%alitatea. )%te a eea "e are !nii a! #r!t % o on%i$ere $re"t r eal a -eilor eleni. (ar re i %!nt ei n!mai "entr! intimitatea mo$ernilor >n Ci% >n eea e e%te finit. Con%i$erai "entr! ei >n<i<i, -eii eleni a! l$!r <i #ia: "a ea feri it e %e oglin$e<te >n or"oralitatea lor e%te, >n e%en, tot !na ! a fa e ab%tra ie $e "arti !lar, e%te in$iferen fa $e efemer; e%te ren!nare la eea e. )%te eHterior, n! ren!nare $!reroa% <i "lin $e tri%tee, i ren!nare la "m?nte% <i tre tor; $!" !m %enintatea %"irit!al tre e fr griA "e%te moarte, morm?nt, "ier$ere <i "e%te tot eea e e%te "ieriBtor; <i to mai fiin$ a ea%t %enintate e%te a$?n , onine >n %ine >n%<i a e%t element negati#. (ar, ! ?t ie%e mai tare >n e#i$en "e fig!rile -eilor %erio-itatea <i libertatea %"irit!al, ! at?t mai m!lt %e fa e %imit ontra%t!l e eHi%t >ntre a ea%t mreie <i ara ter!l lor $eterminat <i or"oralitatea lor. *eii ei feri ii %!nt oare !m >ntri%tai $e feri irea %a! $e or"oralitatea lor; >n fig!ra lor itim %oarta areBi a<tea"t, iar $e-#oltarea a e%teia, a a"ariie real a ontra$i iei mreiei ! mo$!l lor "arti !lar, a %"irit!alitii ! eHi%tena lor %en%ibil, $! e arta la%i >n%<i la "ieirea ei. ()., I, 5:5B5:7) & e%t alm %e#er G n! rigi$, re e <i mort, i me$itati# <i im!abil G e%te forma %!"rem <i ea mai a$e #at $e re"re-entare a -eilor la%i i. (e a eea., $intre $iferitele arte, % !l"t!ra e%te >nainte $e toate "otri#it % re"re-inte i$eal!l la%i >n mo$!l l!i %im"l! $e a fi la <ine, >n are treb!ie % ia% >n e#i$en mai m!lt !ni#er%ala nat!r $i#in $e ?t ara ter!l "arti !lar. 6ai ale% % !l"t!ra mai #e Ce <i mai %e#er "%trea- ferm a ea%t lat!r. & i$eal!l!i <i n!mai % !l"t!ra $e mai t?r-i! tre e la o %tare $ramati "otenat, #ie, a %it!aiilor <i a ara terelor. (in ontr, "oe-ia >i fa e "e -ei % a ione-e, a$i % %e om"orte negati# fa $e eHi%tene, im"li ?n$!Bi a%tfel <i >n l!"te, <i >n onfli te. & olo !n$e %e menine >n $omeni!l %! el mai "ro"ri!, alm!l "la%ti iiK N! "oate % eH"rime moment!l negati# al %"irit!l!i G negati# fa $e elementele "arti !lare G $e ?t ! a ea %erio-itate a tri%teei "e are am in$ioatBo mai $e a"roa"e $eAa a$ineaori. ()., I, 5:7B5:1) % !l"t!ra e%te, "e $e o "arte, mai i$eal $e ?t "oeB-ia, n.n., >n tim" e, "e $e alt "arte, ea in$i#i$!ali-ea- ara ter!l -eilor ! tr%t!ri omene<ti "re i%e <i $e%#?rB<e<te antro"omorfi%m!l i$eal!l!i la%i . Ca o a%emenea re"re-entare a i$eal!l!i >n forma l!i eHterioar

ab%ol!t a$e #at e%enei onin!t!l!i %! interior, %tat!ile elenilor %!nt i$eal!ri >n %ine <i "entr! %ine, fig!rile eterne eHi%tente "entr! %ine, "!n t!l entral al fr!m!%eii "la%ti e la%i e. ()., I, 5::) "!terile eterne ale artei la%i e %!nt %!b%tanele generale ale formalii <i $e-#oltrii eHi%tenei omene<ti <i ale a ti#itii "o"or!l!i gre . ()., I, 732) "oe-ia mre<te on%i$erabil er !l n!meroa%elor i%torii %"e iale "o#e%tite $e%"re -ei. ()., I, 731) >n toate a-!rile ?n$ Domer eH"li >nt?m"lri %"e iale "rin. &%tfel $e a"ariii $eBale-eilor, -eii %!nt eea e e%te imanent interior!l!i >n%!<i al om!l!i, %!nt "!terea "ro"riei l!i "a%i!ni <i on e"ii %a!, >n general, "!terile %trii >n are %e afl el, "!terea <i temei!l a eea e %e >nt?m"l <i i %e >nt?m"l om!l!i $in a!-a a e%tei %tri. ()., I, 734) arta la%i tre e >n ele $in !rm, >n e "ri#e<te onin!t!l ei, la %ing!lari-area "ro"rie in$i#i$!ali-rii >nt?m"ltoare, iar >n e "ri#e<te forma ei, la agreabil, la graio%. &greabil!l n! fa e % %e $e-#olte mai $e"arte %!b%tanial!l, %emnifi aia -eilor, !ni#er%al!l e le e%te imanent, i a%"e t!l finit, eHi%tena %en%ibil <i interior!l lor %!bie ti# %!nt elemente are treb!ie % tre-ea% intere% <i % "ro !re %ati%fa ie. (e a eea, ! ?t "re#alea- mai m!lt >n fr!mo% graia eHi%tenei re"re-entate, ! at?t mai m!lt farme !l ei >n<eltor abate %"irit!l $e la !ni#er%al <i G 1 >n$e"rtea- $e onin!t!l #aloro% are %ing!r ar "!tea $a %ati%fa ie $e% in$erii >n a$?n !ri. ()., I, 73:B713) *eii la%i i ><i a! >n ei >n<i<i germenele "ieirii lor <i $e i ei atrag $!" %ine <i $i%ol!ia i$eal!l!i la%i , ?n$ li"%!rile e le %!nt imanente "tr!n$ >n on<tiin $atorit $e-#oltrii artei. ()., I, 711) 'n tim"!l $in !rm, "!tem a!-i a$e%ea "e m!li reBgret?n$ "ieirea artei la%i e, iar no%talgia $!" -eii <i eroii gre i a fo%t $e m!lte ori eH"rimat <i $e "oei. Poe-ia l!i S Ciller intit!lat *eii =re iei are a e%t onin!t. & ea%t "oe-ie merit % fie on%i$erat <i ai i n! n!mai >n eea e "ri#e<te fr!m!%eea "re-entrii <i ritm!l ei %onor, tablo!rile ei #ii <i tri%teea mi< toare a %entimentelor e a! "ro$!%Bo, i <i >n e "ri#e<te onin!t!l ei, $eoare e "ato%!l l!i S Ciller e%te tot$ea!na <i a$e#rat, <i a$?n g?n$it. Poet!l la!$ on e"ia elen "e are o on%i$er feri it <i "entr! are >ntreaga nat!r era #ie <i "lin $e -ei, $!" a eea tre e la "re-ent <i la "ro-ai a l!i on e"ie $e%"re legile nat!rii <i $e%"re "o-iia om!l!i fa $e (!mne-e!. ()., I, 711) =R)CI& eea e e%te ai i, eea e e "re-ent, 8. Tiina <i arta, eea e %ati%fa e #iaa noa%tr %"irit!al, e ofa e $emn <i "l !t <tim a "ornit, $ire t %a! in$ire t, $in =re ia; in$ire t, "rin interme$i!l romanilor. 8tiina %!"erioar mai liber (<tiina filo%ofi ), "re !m <i arta noa%tr liber, g!%t!l "entr! a e%tea <i $rago%tea fa $e ele, noi <tim ><i a! r$ inile >n #iaa elen <i <tim $e ai i <iBa! % o% %"irit!l lor. (a neBar fi >ng$!it % a#em o $orin fierbinte, ar fi $or!l $e o a%tfel $e ar, no%talgia !nor a%tfel $e %triI (F., I, 129) 6IT+,+=I& ),)N&. 6itologia e%te "ro$!% al imaginaiei, n! al b!n!l!iB"la , are are <i el lo ai i; >n% element!l "rin i"al al mitologiei e%te o"er a rai!nii imaginati#e are fa e $in e%en obie t al %!, $ar are >n n! are alt organ $e "er e"ere >n afar $e mo$!l %en%ibil $e re"re-entare; a%tfel G -eii a! form omenea% . 6itologia "oate fi %t!$iat >n intere%!l artei et , >n% %"irit!l g?n$itor treb!ie % $e% o"ere >n ea onin!t!l %!b%tanial, g?n$!l, filo-oferma, !"rin%e im"li it >n ea, >nto mai !m !tm rai!ne >n nat!r. Ca "ro$!%e ale rai!nii ($ar n! ale elei g?n$itoare), religiile "o"oarelor, "re !m <i mitologiile, ori ?t ar fi ele $e %im"le <i ori ?t ar a"rea $e "!erile, onin, fr >n$oial, a%emenea o"erelor $e art #eritabile, i$ei, $eterminaii generale, a$e#r!l; in%tin t!l raionalitii le %t la ba-. C! a ea%ta e%te legat fa"t!l , >ntr! ?t mitologi !l tre e >n mo$!l %en%ibil $e a "ri#i l! r!rile, %e ame%te ai i <i !n oare are material a i$ental eHterior. (eoare e >nfi<area on e"t!l!i >n Ci" %en%ibil onine tot$ea!na >n ea o ne"otri#ire, teren!l imaginaiei n! "oate eH"rima i$eea >n mo$ a$e#rat. & ea%t form %en%ibil, "ro$!% >n mo$

i%tori %a! nat!ral, treb!ie $eterminat %!b m!lte $in a%"e tele ei, iar a e%t mo$ eHterior $e a fi $eterminat treb!ie % aib mai m!lt ori mai "!in o nat!r e n! ore%"!n$e i$eii. Se "oate >nt?m"la a <i >n a ea%t eH"li aie % fie onin!te m!lte erori, mai ale% ?n$ %e merge "?n la amn!nte. 6!limea obi ei!rilor, a i!nilor, !%ten%ilelor, Cainelor, %a rifi iilor et . Poate onine, $e%ig!r, e#a analogi , o relaie, $ar foarte >n$e"rtat, moti# are fa e % inter#in ai i n!meroa%e elemente a i$entale. Treb!ie >n% re !no% !t a fa"t e%enial mitologia onine >n ea rai!ne; a o >nelege >n fel!l a e%ta e%te !n mo$ ne e%ar $e a o on%i$era. (F., I, 43B41) 8i mitologi !l "oate a#ea "retenia $e a fi !n fel $e filo%ofare. &! eHi%tat filo%ofi are %Ba! %er#it $e forma miti "entr! a a"ro"ia filo-ofemele lor $e imaginaie; onin!t!l mit!l!i e%te g?n$!l. 'n% la mit!rile #e Ci mit!l n! e %im"l! >n#eli<: ei are lBa! reat n! a! a#!t, "!r <i %im"l!, g?n$!l "e are n!mai lBa! a% !n%. 'n !"rin%!l mo$!l!i no%tr! refleHi# %e "oate >nt?m"la a<a e#a, "oe-ia "rimor$ial n! "lea >n% $e la %e"ararea "ro-ei $e "oe-ie. (ar ?n$ filo%ofii a! f !t !- $e mit, >n ele mai m!lte a-!ri ei a! a#!t i$eea, !t?n$ $oar o imagine "entr! a ea%ta. &%tfel, Platon are m!lte mit!ri fr!moa%e, miti a! #orbit <i alii. Platon e%te a$e%ea "re!it "entr! mit!rile l!i, "rin ele el ar fi $at $o#a$ $e o genialitate mai mare $e ?t a altor filo%ofi. Se %!%ine mit!rile l!i Platon ar fi e#a mai eH elent $e ?t e%te mo$!l ab%tra t $e eH"rimare; <i, fr >n$oial, g%im >n % rierile l!i Platon fr!moa%e eH"!neri $e mit!ri. (ar, "ri#in$ l! r!rile mai "re i%, Platon re !rge la mit!ri >n "arte $in a!-a ne"!tinei $e a %e eH"rima >n mo$!l "!r al g?nB $!l!i, >n "arte n!mai >n intro$! ere; a olo >n% !n$e aA!nge la eea e e%te "rin i"al, el %e eH"rim altfel; >n Parmeni$e $e eHem"l!, a#em $eterminaii $e g?n$ire, %im"le, fr imagini. )#i$ent, mit!rile l!i Platon "ot fi. Utile $in "!n t $e #e$ere eHterior; "entr! a oferi elemente mai !<or re"re-entabile, filo%of!l oboar $e "e !lmile %"e !laiei, $ar #aloarea l!i Platon n! re-i$ >n mit!rile l!i. C?n$ g?n$irea a aA!n% % %e >ntrea% >n a<a m%!r, >n ?t %B<i onfere %ie<i >n %ine >n%<i, >n "ro"ri!l %! element, fiin $eterminat, mit!l $e#ine o "o$oab in!til, are n! "romo#ea- filo%ofia. &$e%ea !nii %e o"re% n!mai la a e%te mit!ri. &%tfel, &ri%totel a fo%t r! >nele% fiin$ i i <i olo el a inter alat om"araii >n teHtele %ale. 6etafora n! "oate fi ! tot!l a$e #at g?n$!l !i, ea onine tot$ea!na e#a >n "l!%. Ne>n$em?narea $e aB<i re"re-enta g?n$!l a g?n$ re !rge la miAlo !l eH"rimrii >n forma %en%ibil. N! e%te >n% >ng$!it a g?n$!l % fie a% !n% >n mit; % o"!l miti !l!i e%te, $im"otri#, a ela $e a eH"rima, $e a $e-#l!i g?n$!l. & ea%t eH"re%ie, %imbol!l, e%te, %e >nelege, $efe t!oa%; a ela are a% !n$e g?n$!l >n %imboCirri n! are g?n$!l. =?n$!l e%te eea e %e re#elea-, $e i miti !l n! e%te miAlo a$e #at $e eH"rimare a gCi$!l!i. &ri%totel %"!ne: .(e%"re ei e filo%ofea- >n form miti n! merit % ratm >n Ci" %erio%/; a ea%ta n! e%te forma >n are "oate fi eH"!% g?nB6etafi-i a,. III, 5. (!l, n! e $e ?t !n mo$ inferior $e eH"rimare. (F., I, 45B47) Forma filo%ofiei "latoni e e%te ea $ialog i e a. Fr!m!%eea a e%tei forme e%te $eo%ebit $e atrgtoare. N! treb!ie % ne >n Ci"!im forma $ialogi e%te ea mai b!n form $e eH"!nere filo%ofi . )a e%te o "arti !laritate a l!i Platon, <i fr >n$oial, a o"er $e art, ea treb!ie "re!it a #aloroa%. &$e%ea $e%B#?r<irea l!i Platon e%te "la%at >n a ea%t form. ,a Platon, tot!l e%te ab%ol!t obie ti# <i "la%ti : e%te art % <tii >n$e"rta $e la tine an!mite l! r!ri <i % le "!i a$e%ea >n g!ra !nei a treia %a! a "atra "er%oane (Fe$on). (F., I, 592) + "arti !laritate >n eH"!nerea filo%ofiei "latoni e !"rin% >n $ialog!ri o on%tit!ie fa"t!l elemente e%enial $iferite, a$i %im"lele re"re-entri $e%"re e%en <i !noa<terea "rin on e"t a a e%teia (eH"rimarea >n maniera re"re-entrii <i ea %"e !lati#), %tat ame%te ate >n Ci" ineHtri abil, <i mai ! %eam ?n$ Platon tre e la eH"!nere miti ; ame%te ne e%ar >n a e%t >n e"!t al <tiinei "ro"ri!B-i%e, >n a$e#rata ei form. S"irit!l %!blim al l!i Platon, are a#ea int!iia %a! o re"re-entare a %"irit!l!i, a "tr!n% a e%t obie t al %! ! aA!tor!l on e"t!l!i; >n% el n!mai a >n e"!t aBl "tr!n$e, nBa !"rin% >ntreaga realitate a a e%t!i obie t ! on e"t!l; %a!:

!noa<terea are a a"r!t ! Platon >n n! %Ba reali-at la el a totalitate. Inter#in mit!ri, mi< ri ale re"re-entrii %"ontan "l%m!ite %a! "o#e%tiri l!ate $in re"re-entarea %en%ibil, $eterminate ! aA!tor!l g?nB$irii, fr a a ea%ta % le fi "tr!n% >ntrBa$e#r; inter#ine >n general %"irit!al!l $eterminat "rin forme ale re"re-entrii. S!nt re e"tate fenomene %en%ibile, $e eHem"l!, $eBale or"!l!i, $eBale nat!rii, "re !m <ig?n$!ri $e%"re ele, g?n$!ri are n! le e"!i-ea-, ea <i ?n$ ele ar fi g?n$ite integral <i temeini , a <i ?n$ on e"t!l ar >nainta >n Ci" in$e"en$ent >n el >n%!<i. (F., I. 597B591) Forma miti a $ialog!rilor "latoni e on%tit!ie element!l atrgtor al a e%tor % rieri, $ar ea e%te i-#or $e ne>nelegeri. )%te $eAa !na $intre a e%te ne>nelegeri % %e on%i$ere a e%te mit!ri $re"t eea e e%te mai eH elent >n % rierile l!i Platon. N!meroa%e filo-ofeme %!nt f !te mai abor$abile "rin eH"!nerea lor miti , >n% a e%ta n! e%te mo$!l #eritabil $e eH"!nere. Filo-ofemele %!nt g?n$!ri; "entr! a fi "!re, ele treb!ie % %e $e%f<oare a atare. 6it!l e%te tot$ea!na o eH"!nere are %e %er#e<te $e mo$!l %en%ibil, intro$! e imagini %en%ibile "regtite "entr! re"re-entare, <i n! "entr! g?n$; mit!l e%te %emn!l ne"!tinei g?n$!l!i, are >n n! %e "oate "%tra ferm "entr! %ine, n! <tie %Bo % oat la a"t. Pre-entarea miti , fiin$ mai #e Ce, e%te o "re-entare >n are g?n$!l >n n! e%te liber: eH"!nerea miti e%te "tare a g?n$!l!i ! forme %en%ibile; a e%tea n! "ot eH"rima eea e #rea g?n$!l % eH"rime. )%te #orba $e o %e$! ie, $e !n miAlo $e a "ro#o a intere% "entr! onin!t: e%te e#a "e$agogi . 6it!l a"arine "e$agogiei gen!l!i !man. C?n$ on e"t!l a re% !t mare, n! mai are ne#oie $e mit. Platon %"!ne a$e%ea: .)%te gre! % ne angaAm >n $i% !ia a e%t!i %!bie t, <i $e a eea #om "o#e%ti !n mit/; fr >n$oial, a e%t l! r! e%te mai !<or. (F., I, 599B594) 6ai amn!nit #orbe<te Platon. (e%"re m%!ra >n are m!-i a <i gimna%ti a "ot fi a$mi%e a miAloa e e$! ati#e. Pe "oei >n%, "e Domer <i "e De%io$, >i al!ng $in %tat!l %!, fiin$ re"re-entrile lor $e%"re (!mne-e! le g%e<te ne$emne: "e at!n i re$ina >n E!"iter <i legen$ele "oemelor Comeri e >n e"ea! % fie %!"!%e %erio% er etrii; !nele relatri a! fo%t l!ate a maHime generale, a lege $i#in. Pe o an!mit trea"t a !lt!rii, "o#e<tiie "entr! o"ii %!nt ne#ino#ate; >n% ?n$ ele treb!ie % fie a<e-ate la ba-a a$e#r!l!i moral, a lege a t!al, at!n i e%te moment!l a ele % fie obor?te la ni#el!l a e#a e a"arine tre !t!l!i, a e#a n!mai $e nat!r i%tori . (F., I, 775) R%"?n$irea limbii <i formarea "o"!laiilor %e afl >n afara i%toriei. I%toria e%te "ro-, <i $e a eea mit!rile n! on%tit!ie >n i%torie. (, 13:) Poate fi e#a eH"!% >n Ci" i%tori , $ar noi n!Bl "rea l!m >n %erio%, !rmrim o a%tfel $e i%tori%ire >n re"re-entarea noa%tr, $ar n! >ntrebm $a a<a e#a e%te l! r! %erio%. I%toria l!i E!"iter, eea e a! f !t el <i eilali -ei, o a% !ltm b! !ro%; eea e ne "o#e%te<te Domer $e%"re ei a e"tm fr % er etm mai $e"arte, re e"tm >n a ela<i fel !m. Re e"tm e#a i%tori . (R., 97) Pre !m >n art gre ii a! "!t!t "rimi an!mite >n$emn!ri teCni e, ! $eo%ebire $e la egi"teni, tot a<a a "!t!t % le #in <i >n e"!t!l religiei $in afar; $ar, graie %"irit!l!i lor in$e"en$ent, ei leBa! "rel! rat <i tran%format <i "e !nele <i "e elelalte. (., 023) $i#initatea r!g i!nii %e tran%form >n religia elen n.n. 'n %tat!ie "ro-ai , >n marm!r; >n "i t!r ea $e#ine "?n- %a! lemn; %e aA!nge $e i la e#a eHterior. (F., I, 95) &rta miAlo e<te a ea%t on<tiin religia, n.n., >ntr!Brit ea onfer on%i%ten <i fermitate refleH!l!i f!giti# "e areBl "ro$! e obie ti#itatea >n tre erea ei >n %entiment. Piatra li"%it $e form, "iatra %f?nt, %im"l!l lor, %a! ori e e%te a ela $e are %e leag mai >nt?i ne#oia $e obie ti#itate, "rime<te, "rin art, form, tr%t!ri, ara ter $eterminat <i onin!t mai "re i%, are "oate fi !no% !t <i e%te $eAa "re-ent a obie t "entr! on<tiin. &%tfel, arta a $e#enit >n#toarea "o"oarelor, $e eHem"l! la .Domer <i De%io$, are a! $at gre ilor teogonia e le e%te

"ro"rie/, >ntr! ?t ei $oi "oei a! ri$i at la ni#el!l !nor imagini <i re"re-entri $eterminate re"re-entri <i tra$iii onf!-e, "rimite G n! are im"ortan $e !n$e G <i eHi%tente >n "realabil, onferin$!Ble fermitate onform %"irit!l!i "o"or!l!i lor. & ea%ta n! e%te arta are eH"rim <i >n "iatr, "e "?n- <a! >n !#inte onin!t!l !nei religii $eAa $e-#oltate <i eH"rimate $e%#?r<it >n noi!ni, re"re-entri <i !#inte, !m fa e arta e"o ii mo$erne, ?n$ tratea- %!bie te religioa%e %a! i%tori e are a! la ba-a lor re"re-entri <i !getri $ate, arta are n! fa e $e ?t % eH"rime >n fel!l ei !n onin!t eH"rimat $eAa om"let >n alt fel. Con<tiina a e%tei religii e%te "ro$!%!l imaginaiei are g?n$e<te, a$i al g?n$irii are on e"e n!mai ! organ!l imaginaiei <i %e eH"rim "rin formele a e%teia. (F., I, 1:B93) Tot a<a %"!ne Dero$ot: Domer <i De%io$ leBa! f!rit gre ilor generaia lor $e -ei, $?n$!B le n!me G im"ortant afirmaie. (, 023) !m e%te >ntemeiat o religie, a$i >n e fel $e#ine %"irit!l %!b%tanial on<tiin a "o"oarelorP & ea%ta e%te o "roblem i%tori ; >n e"!t!rile %!nt "!in a"arente; a eia are <ti! eH"rima a e%t %"irit %!nt "rofeii, "oeii; Dero$ot %"!nea Domer <i De%io$ a! f !t "entr! gre i -eii lor. Domer <i De%io$ a! ai i a!toritate, $ar n!mai fiin$ eH"re%iile lor era! a$e #ate %"iriBt!l!i elen. & e%tor "oei leBa! "remer% >n e"!t!ri <i mai #e Ci: "rima li rire $e%"re eea e e%te $i#in, are, fr >n$oial, %Ba eH"rimat "e %ine >ntrB!n Ci" <i mai ne$e-#oltat. (R., 120) Dero$ot %"!ne. (e%"re Domer <i De%io$ ei ar fi a eia are leBa! $at gre ilor -eii, $ar tot el %"!ne eH"li it $e%"re $i#er<ii -ei !m !tare ori !tare -e! e%te egi"tean. Dero$ot, II, 72. )t . Creaia "oeti n! eH l!$e $e i fa"t!l gre ii ar fi "rimit -eii $e la alii; ea fa e $oar al!-ie la o tran%formare e%enial a a e%tor -ei; i elenii a!. &#!t re"re-entri mitologi e $eAa >nainte $e e"o a >n are %it!ea- Dero$ot "e "rimii $oi "oei ai lor. ()., I, 572) Nat!ra n! treb!ie ni i %!"rae#al!at, $ar ni i %!be%timat; graia "oemelor Comeri e %e $atorea-, $e%ig!r m!lt, bl?n$!l!i er ioni ; tot!<i el %ing!r n! "oate -mi%li !n Domer <i ni i n!B l -mi%le<te ori ?n$; %!b %t"?nirea t!r ea% , $e "il$, n! %Ba! ri$i at ra"%o-i. (., 43) (in Ftioti%, "atria l!i &Cile, "ro#ine n!mele om!n al elenilor, !n n!me are, $!" >n%emnarea l!i T! i$i$e, >l >nt?lnim, >n a e%t %en% larg, tot a<a $e "!in la Domer a <i $en!mirea $e barbari, $e are gre ii >n n! era! bine $eo%ebii. (., 003) -eii eleni %!nt tot$ea!na %enini <i feri ii. =a -ei in$i#i$!ali, !nii $in ei aA!ng, $e%ig!r, % fie im"li ai >n l!"t, $ar, Ciar <i >n onfli t fiin$, ei n!Bl ia! "?n la !rm at?t $e >n %erio% >n ?t % %e on entre-e a%!"ra !n!i % o" $eterminat ! toat energia <i on%e #ena ara ter!l!i <i a "a%i!nii <i %B<i afle "ieirea >n l!"te "entr! reali-area a e%t!i % o". )i n! fa $e ?t $oar % %e ame%te e i i <i olo, >n a-!ri on rete, fa $intrB!n intere% $eterminat "ro"ri!l lor intere%, aban$onea- >n% tot at?t $e !<or a e%t intere%, re>ntor ?n$!B%e feri ii >na"oi "e >nalt!l +lim". &%tfel, >i #e$em "e -eii l!i Domer >n l!"t, r-boin$!B%e >ntre ei; a e%t fa"t re-i$ >n mo$!lBlorB$eterBminat, ei rm?n >n% tot!<i fiine <i mo$!riB$eterminate !ni#er%al. 6o$!lB$eterminat e%te o form are $oar %e li"e<te, mai m!lt %a! mai "!in, $e nat!ra $i#in. (ar to mai in$e"en$ena <i alm!l lor li"%it $e griAi le ofer a ea in$i#i$!alitate "la%ti are n!B<i fa e ni i o griA <i ni i !n g?n$ >n "ri#ina $eterminrii. (in a e%t moti#, ni i >n a ti#itatea lor are %e $e%f<oar >n realitatea on ret n! eHi%t la -eii Comeri i on%e #en ferm, $e<i ei tot$ea!na %!nt angaAai >n a i!ni #ariate <i % Cimbtoare, i lor n!mai materia <i intere%!l !nor >nt?m"lri omene<ti tem"orare le "oate $a o a-ie % fa e#a. ()., I, 004B00:) 'n a e%te >m"reA!rri <i ra"ort!ri %o iale a inter#enit eH e"ional!l <i marele e#eniment >ntreaga =re ie a on !rat la marea eH"e$iie naional, an!me la r-boi!l troian, >n e"?n$ a%tfel mai $e"arte o mai larg legt!r ! &%ia, are a fo%t "entr! gre i "lin $e on%e ine. ()H"e$iia l!i Ia%on la ColCi$a, $e%"re are $e a%emenea aminte% "oeii <i are a "remer% a e%tei

>ntre"rin$eri $e arme, rm?ne, ra"ortat la a ea%ta, a e#a ! tot!l i-olat.) =a "ri in a $e-ln!irii a e%tei >ntre"rin$eri om!ne %e arat fi!l !n!i "rin i"e %t"?nitor >n &%ia %Ba f !t #ino#at $e >n l area $re"t!l!i $e o%"italitate "rin r"irea femeii amfitrion!l!i. &gamemnon a$!n, $atorit "!terii <i "re%tigi!l!i %!, "e "rinii =re iei >n A!r!l %!; T! i$i$e atrib!ie a!toritatea l!i at?t !nei $omnii mo<tenite, ?t <i "!terii %ale maritime. (Dorn., II., 0, 134), "rin are el era m!lt %!"erior elorlali; %e "are tot!<i !nirea %Ba f !t fr for eHtern <i tot!l %B a "etre !t >ntrB!n fel %im"l! <i "rin ra"ort!ri "er%onale. )lenii a! "<it >n a ea%t eH"e$iie at?t $e !nii >ntre ei, !m nBa! mai fo%t ni io$at $!" a eea. S! e%!l %tr$!inelor lor a fo%t ! erirea <i $i%tr!gerea Troiei, fr a ei % fi intenionat %Bo tran%forme >ntrBo "o%e%i!ne "ermanent. )lenii n! %Ba! %tabilit >n% ni io$at >n a e%te lo !ri; tot at?t $e "!in, ni i re!nirea nai!nii "entr! a e%t %ing!r fa"t n! a $e#enit o !nire "oliti $e $!rat. (ar "oet!l a >nfi<at "o"or!l!i gre o imagine etern a tinereii <i %"irit!l!i a e%t!ia, far imaginea a e%tei fr!moa%e #iei eroi e a "l!tit mere! >n faa >ntregii %ale $e-#oltri <i !lt!ri. (., 005) Ra"ort!l $intre "rin i"i <i %!"!<i, a <i el $intre "rin i"i, >l !noa<tem mai bine $in Domer. Prin i"ele $i%"!ne $e a!toritate "er%onal, "e are <tie % <iBo im"!n <i %Bo #alorifi e; $eoare e >n% a ea%t %!"erioritate e%te n!mai !na in$i#i$!al, eroi , $atorit merit!l!i "er%onal, ea n! e%te $e l!ng $!rat. Ve$em a%tfel >n Domer !m "eitorii Penelo"ei "!n %t"?nire "e a#erea l!i +$i%e! ab%ent, fr % a or$e fi!l!i a e%teia ni i ea mai mi on%i$eraie. C?n$ +$i%e! $e% in$e >n infern, &Cile %e informea- $e%"re tatl %! <i G <i eH"rim "rerea a e%ta fiin$ btr?n, "robabil n! i %e #a mai a or$a ni i o onoare. 6ora#!rile %!nt >n% foarte %im"le: "rin i"ii ><i "regte% >n<i<i m?n area, iar +$i%e! e%te $!lgCer!l a%ei %ale. 'n Ilia$a l!i Domer >nt?lnim !n rege al regilor, !n <ef al marei eH"e$iii naionale, $ar eilali "otentai formea- >n A!r!l l!i !n %fat liber; "rin!l e%te onorat, $ar el treb!ie % "ro e$e-e a%tfel >n ?t % fie "e "la !l elorlali; e%te a$e#rat el ><i "ermite a te $e #iolen fa $e &Cile, $ar !ltim!l %e retrage >n on%e in $in l!"t. (., 002) Cer et?n$ re"re-entrile lor ale gre ilor, n.N. 6itologi e, on%tatm la ba-a a e%tora %ta! obie te $in nat!r, >n% n! l!ate $oar %!b a%"e t!l ne$efinit al ma%ei, i "rin %ing!lari-area lor. C i gre ii a% !lt n!mai <oa"ta obie telor $in nat!r <i le "re%imt >nele%!l l!ntri %!b forma !nei >ntrebri areB<i a<tea"t r%"!n%. (., 009) Pan n! on%tit!ie >n =re ia totalitatea obie ti#, i ne$eterminat!l legat $e on omitent, $e moment!l %!bie ti#; el e%te fior!l general >n lini<tea "$!rilor; $e a eea el a fo%t ! $eo%ebire a$orat >n "$!roa%a &r a$ie (o %"aim "ani e%te eH"re%ia obi<n!it "entr! o %"aim nemoti#at). Pan, a <i nat!ra are freamt >n a$?n !ri, mai e%te "re-entat <i ?nt?n$ $in fla!t; n! %e rm?ne $oar la o "re%imire intern; Pan %e fa e a!-it "rin nai!l ! <a"te fl!iere. 'n ele artate a#em, "e $e o "arte, ne$eterminat!l, are >n% %e "re%imte, "e $e alt "arte, eea e %e >nelege, imaginea %!bie ti# "ro"rie <i inter"retare a elor $e >nele%. ,a fel a% !lta! gre ii m!rm!r!l i-#oarelor <i %e >ntreba! e >n%eamn a e%t l! r!; $ar >nele%!l n! re-i$ >n m!rm!r!l %en-orial, obie ti# al i-#or!l!i, i el ><i are l a<!l #eritabil >n %!bie ti#itate, >n %!bie t!l >n%!<i are >nal naia$a "re% Cimb?n$Bo >n m!-. Naia$ele %a! i-#oarele on%tit!ie >n e"!t!l $in afar al m!-elor. Tot!<i nem!ritoarele ?nte e ale m!-elor n! %!nt a elea "e are le a!-im, i ele %!nt "ro$! i!nile %"irit!l!i are a% !lt g?n$itor <i %e "ro$! e "e %ine >n a ea%t i% o$itoare a% !ltare. Nat!ra iBa r%"!n% gre !l!i la >ntrebrile %ale: l! r!l e%te a$e#rat >n %en%!l om!l a $at r%"!n% la >ntrebrile nat!rii, $in %"irit!l %!. P!n t!l $e #e$ere $e#ine a%tfel "!r "oeti , $eoare e %"irit!l $ %en%!l "e areBl eH"rim imaginea nat!ral. Pe%te tot gre ii tin$ %"re o eH"li are <i inter"retare a nat!ral!l!i. Domer "o#e%te<te >n !ltima arte $in +$i%% ea , gre ii fiin$ >n $oli! mare "entr! &Cile, %Ba i% at $in%"re mare !n #!iet groa-ni ; !"rin<i $e "ani , ei era! "e "!n t!l $e a %e ref!gia, >m"r<tiin$!B%e >n toate "rile. &t!n i %e ri$i Ne%tor el "it, eH"li ?n$!Bie a e%t

fenomen. 6ai rm?ne $e ob%er#at %tim!lrile "rimite $e %"irit "ro#in la >n e"!t $in a ti#iti <i >m"reA!rri eHterne, $in nat!r, a"oi <i $in tran%formri interne, e %e "etre >n om!l >n%!<i, a #i%ele %a! $elir!l "reote%ei $elfi e. ,a >n e"!t!l Ilia$ei &Cile %e ri$i a"rin% $e m?nie ontra l!i &gamemnon <i e%te "e "!n t!l % trag %abia, $ar >n$at ><i fr?nea- mi< area bra!l!i rein?n$!B <i "ornirea f!rioa% <i !m"nin$ ra"ort!l %! fa $e &gamemnon. Poet!l eH"li %"!n?n$: Pala% &tena (>nele" i!nea, !m"nirea) e%te a eea are lBa rein!t $e la ge%t!l ne !getat. C?n$ la fea i, +$i%e!a ar!n at $i% !l mai $e"arte $e ?t eilali, iar !n!l $intre fea ieni iBa manife%tat o atit!$ine "rietenea% , "oet!l re !no% ! >n a e%ta "e Pala% &tena. & ea%t %emnifi are e%te a%tfel l!ntri !l, %en%!l, a$e#r!l, eea e %e <tie, iar "oeii a! fo%t $in a e%t "!n t $e #e$ere >n#torii gre ilor, "rintre are Domer >n "rim!l r?n$. (., 004B00:) ,!i Promete!, a r!i "atrie e%te %trm!tat %"re Ca!B a-, i %e atrib!ie fa"t!l $e a fi >n#at "rim!l "e oameni % "ro$! fo !l <i %Bl >ntreb!ine-e. Intro$! erea fier!l!i a a#!t $e a%emenea "entr! gre i o mare >n%emntate, <i, ?n$ Domer #orbe<te $e%"re bron-, )% Cil n!me<te fier!l metal % iti . 8i intro$! erea m%lin!l!i, arta tor%!l!i <i a e%!t!l!i, rearea al!l!i $e tre Po%ei$on in $e a eea<i "erioa$. (., 001) Ca !n "!n t $e tre ere foarte im"ortant $e la -eii G #e Ci la ei noi, n.N. Treb!ie. 6enionat Promete!. Promete! e%te !n titan .%!i generi%/ <i i%toria l!i merit o $eo%ebit atenie. 'm"re!n ! fratele %! )"imete!, el a"are mai >nt?i a "rieten al noilor -ei. &"oi %e >nfi<ea- a binef tor al oamenilor, are nBa! $ealtfel e !ta >n ra"ort!l e eHi%t >ntre noii -ei <i titani. )l le a$! e oamenilor fo !l <i, "rin a ea%ta, "o%ibilitatea % %e >ngriAea% $e %ati%fa erea ne#oilor lor, $e $e-#oltarea teCni ilor et .; a e%tea n! mai in >n% $e nat!r <i, $in a ea%t a!-, n! mai %ta! >n a"aren >n ni i o legt!r ! elementele titani e. Pentr! a ea%t fa"t, *e!% >l "e$e"%e<te "e Promete!, "?n e, >n %f?r<it, Der !le >l % a" $e Cin. ,a "rima #e$ere, n! re-i$ >n toate a e%te tr%t!ri "rin i"ale nimi e ar fi "ro"ri!B-i% titani , ba am "!tea $e% o"eri o in on%e #en >n fa"t!l , a%emenea -eiei Cere%, Promete! e%te !n binef tor al oamenilor <i, ! toate a e%tea, e%te %o otit "rintre "!terile titani e. (ar >n faa !nei eHaminri mai "re i%e, a ea%t in on%e #en $i%"are >n$at. 'n a e%ta "ri#in, ?te#a lo !ri $in Platon ne ofer $eAa o eH"li aie %!fi ient. 'n a e%te lo !ri e%te % oa% >n e#i$en >n mo$ eH"li it $eo%ebirea $intre % o"!rile nemiAlo ite ale #ieii G % o"!ri e %e refer la b!n%tare fi-i , la griAa "entr! %ati%fa erea elor mai a"ro"iate ne#oi G <i or?n$!irea %tatal, are are a % o" %"irit!al!l, moralitatea, legea, $re"t!l $e "ro"rietate, libertatea, binele "!bli . & ea%t moralitate <i a e%t $re"t Promete! n! leBa $at oamenilor, i iBa >n#at n!mai <iretenia ! are % >n#ing nat!ra <i % fa $in ea miAlo $e %ati%fa ere a ne#oilor omene<ti. Fo !l <i $eHteritile are %e folo%e% $e el n! a! nimi moral >n ele >n%ele <i tot at?t $e "!in <i arta e%!t!l!i, i ele intr mai >nt?i n!mai >n %er#i i!l egoi%m!l!i <i al folo%!l!i "arti !lar, fr % %e ra"orte-e la eea e e%te om!n >n eHi%tena !man %a! la element!l "!bli al #ieii omene<ti. (eoare e Promete! n! a fo%t >n %it!aia $e a $a nimi %"irit!al <i moral om!l!i, el ni i n! a"arine neam!l!i noilor -ei, i titanilor. Fr >n$oial, Defai%to% are <i el a element al a ti#itii %ale fo !l <i artele e %ta! >n legt!r ! el, <i tot!<i e%te !n -e! no!. (ar *e!% lBa ar!n at $e "e +lim", iar el a rma% -e!l are < Cio"tea-. (e a eea n! on%tit!ie ?t!<i $e "!in o in on%e #en fa"t!l "e Cere%, are, a%emenea l!i Promete!, %e $o#e$e<te a fi o binef toare a neam!l!i omene% , o g%im n!mrat "rintre -eii ei noi. C i eea e >n# Cere% "e oameni f! agri !lt!ra, ! are %e afl >n $ire t legt!r "ro"rietatea; <i a"oi %toria, morala <i legea. ()., I, 51:B591) mai #i-ibile "ar #enerarea <i "%trarea #e Cilor i$ei >n >n%<i "l%m!irea arti%ti . Pe trea"ta "re e$ent am #orbit, $e eHem"l!, $e%"re Promete!, titan!l "e$e"%it. Tot a%tfel >l reg%im "e Promete! eliberat. Fiin$ <i fo !l a$!% oamenilor $e Promete! (<i on%!m!l rnii, >n#at $e oameni $e la Promete!)

on%tit!ie, >nto mai a <i PBm?nt!l <i Soarele, !n moment e%enial al eHi%tenei omene<ti, o on$iie ne e%ar a %ati%fa erii ne#oilor, <i a%tfel a $e#enit $!rabil <i in%tirea l!i Promete!. 'n )$i" la Colona (#. 75B71) al l!i Sofo le %e %"!ne, $e eHem"l! (#. 75B71): .& e%t lo e%te %f?nt; el e%te >n >ntregime %!b "rote ia maie%t!o%!l!i Po%ei$on, "re !m <i %!b a eea a Titan!l!i Promete!, -e!l "!rttor $e fo /. 8i % olia%t!l a$a!g Promete! a fo%t #enerat <i >n & a$emie, >m"re!n ! &tena <i Defai%to%, <i >n mi a "$!re a -eiei e%te artat !n tem"l! <i !n #e Ci "ie$e%tal la intrare, "e are eHi%t <i o imagine a l!i Promete!, a <i !na a l!i Defai%to%. Potri#it relatrii l!i ,i%ima Ci$e, Promete! >n% e%te re"re-entat a fiin$ "rim!l <i mai btr?n, in?n$ >n m?n. Un % e"tr!, iar Defai%to%, a mai t?nr <i al $oilea; altar!l $e "e "ie$e%tal le e%te om!n. 8i $!" mit Promete! nB a treb!it %B<i %!"orte "e$ea"%a la ne%f?r<it, i a fo%t eliberat $in t!<ele %ale, fiin$ >l "re#ine "e *e!% $e "eri ol!l are >i amenin $omnia $in "artea el!i $e al trei%"re-e elea $e% en$ent al %!. & e%t $e% en$ent e%te Der !le, r!ia, $e eHem"l!, Po%ei$on, >n P%rile l!i &ri%tofan (#. 1157B1154), >i %"!ne %e #a "g!bi "e %ine >n%!<i a e"t?n$ on#enia $e ren!nare la $omnie a%!"ra -eilor, i tot e #a l%a $!" %ine *e!% ?n$ #a m!ri #a fi al l!i. 8i, $e fa"t, Der !le e%te !ni !l om are, tre ?n$ >n +lim", $in m!ritor e era a $e#enit -e! <i o !" !n lo mai >nalt $e ?t Promete!, are a rma% !n titan. ()., I, 594B59:) Dero$ot ne "o#e%te<te >n Tir la feni ieni, n.N. &r fi eHi%tat !lt!l l!i Der !la. CCiar $a n! e%te #orba $e -eitatea grea , tot!<i treb!ie % fie #orba $e o -eitate ale rei atrib!te % fie oare !m a%emntoare ! ale a e%teia. & e%t !lt e%te $eo%ebit $e %emnifi ati# "entr! ara ter!l "o"or!l!i, i Der !le e%te a ela $e%"re >n original itat!l e%te >n grea #e Ce. Care gre ii %"!n %Ba ri$i at >n +lim" $atorit #iteAiei <i >n$r-nelii %ale a om. )%te a$e#rat >n ele $o!%"re-e e m!n i ale l!i Der !le %e "orne<te $e la re"re-entarea %oarel!i; tot!<i, n! a ea%ta e%te $eterminarea "rin i"al, i mai !r?n$ a eea Der !le e%te !n fi! al -eilor, are "rin #irt!ile <i i%"r#ile %ale aA!nge el >n%!<i -e! $atorit !raA!l!i <i brbiei %ale $e om; >n lo $e a rm?ne ina ti#, el ><i on%!m #iaa >n %tr$anie <i m!n . (9., 141) )R+I, FI,+S+FI, &RTI8TI Cemarea la !noa<terea $e %ine, a$re%at gre ilor $e &"ollo (elfi !l, n! are %en%!l !nei "or!n i >n$re"tate $in afar tre %"irit!l omene% , $e tre o "!tere %trin; $im"otri#, -e!l are >n$eamn la !noa<terea $e %ine n! e%te alt e#a $e ?t "ro"ria lege ab%ol!t a %"irit!l!i. (). IS., 1) filo%ofii anti i a! fo%t. In$i#i$!aliti "la%ti e. (F., II, 27:) (a Der !le %Ba ar%, $a Jr!t!% %Ba ar!n at >n %abia l!i, a ea%ta e%te om"ortarea ero!l!i fa $e "er%onalitatea %a; $ar, ?n$ %e #orbe<te $e%"re $re"t!l %im"l! $e a %e omor>, at!n i a e%ta "oate fi ref!-at Ciar eroilor. ((., :4B::) arta <i i$eal!l ei e%te to mai general!l, >ntr! ?t e%te "l%m!it "entr! int!iie <i e,; $in a ea%t a!-, >n >n !nitate nemiAlo it ! "arti !laritatea <i ! nat!ra #ie a a e%teia. & e%t l! r! are lo >n a<aBn!mita e"o eroi . &%tfel a"ar, $e eHem"l!, eroii eleni >ntrBo e"o "reBlegi %a! $e#in ei >n<i<i >ntemeietori $e %tate, >n ?t $re"t <i or$ine, legi <i mora#!ri "lea $e la ei <i %e reali-ea- a o"era lor in$i#i$!al e rm?ne legat $e n!mele lor. 'n Ci"!l a e%ta a fo%t a"re iat $eAa Der !le $e tre ei #e Ci, >nfi<?n$!B%e "entr! ei a i$eal $e #irt!te eroi originar. & eleia<i ategorii a"arin <i eroii Comeri i. (e%ig!r, a! <i ei o "etenie %!"rem om!n, tot!<i ni i legt!ra lor n! e%te ra"ort legal %tabilit $eAa mai $inainte, ra"ort are iBar obliga la %!"!nere, i ei >l !rmea- $in liber #oin "e &gamemnon, are n! e%te monarC >n %en%!l $e a-i al !#?nt!l!i. Fie are $intre eroi #ine a%tfel ! %fat!l %!, &Cile, m?nio%, %e $e%"arte $e ei a ion?n$ in$e"en$ent <i >n general fie are #ine, merge <i l!"t <i %e o$iCne<te ?n$ <i !m >i fa e "l ere. C! o in$e"en$en a%emntoare, nelegai $e ni i o or$ine %tabilit o $at "entr! tot$ea!na a %im"le "rti ele ale ei, %e >nfi<ea- eroii $in "oe-ia arab mai #e Ce, iar e"o"eea SaCBNameC a l!i Fir$!%i ne ofer <i ea fig!ri %imilare. 'n + i$ent!l re<tin, relaiile fe!$ale <i

a#aleri%m!l %!nt teren!l eroi%m!l!i liber <i al in$i#i$!alitii l!i in$e"en$ente. & e%t!ia >i a"arin eroii me%ei rot!n$e, "re !m <i er !l eroilor al r!i entr! e%te Carol el 6are. &%emenea l!i &gamemnon, Carol e%te >n onA!rat $e fig!ri eroi e libere <i, $in a ea%t a!-, $e o ambian li"%it $e oe-i!ne, >ntr! ?t el %e #e$e %ilit %B<i on%!lte tot$ea!na #a%alii <i % "ri#ea% !m a e<tia a% !lt tot at?t $e m!lt <i $e "ro"riile lor "a%i!ni; <i, >nf!rieB%e el i-b! nin$ -gomoto% a I!"iter "e +lim", ei tot!<i >l "r%e% , I%?n$!Bl %ing!r ! >ntre"rin$erile l!i <i "ornin$, in$e"en$eni, %"re a#ent!rile lor. 6o$el!l "erfe t al a e%tor relaii >l g%im >n Ci. + imagine tot at?t $e %trl! it $e in$e"en$en ne ofer eroii %ara-ini, are ni %e >nfi<ea- a fig!ri <i mai a%"re. CCiar <i Reine Fe F! C% ne >nnoie<te "ri#eli<tea !nei %tri a%emntoare: ,e!l e%te, fr >n$oial, $omn <i rege, $ar l!"!l <i !r%!l %ta! $e a%emenea la %fat; Reine Fe <i eilali fa e #or. ()., I, 1:lBl:2) Cara ter!l eroi . R%"!n$e ! toat in$i#i$!alitatea %a "entr! >ntreg!l !"rin% al fa"tei %ale. (e eHem"l!, )$i", ltorin$ %"re ora ol, >nt?lne<te !n brbat "e are >n eart >l ! i$e. Pe tim"!l ?n$ a a#!t lo a e%t onfli t, fa"ta nBar fi fo%t on%i$erat $re"t rim. Jrbat!l a >ntreb!inat #iolena >m"otri#a l!i. (ar a el om era tatl %!. )$i" %e %tore<te ! o regin; %oia e mama %a; >n ne<tiin, el a ontra tat o %torie in e%t!oa%. C! toate a e%tea, el ia a%!"ra %a totalitatea a e%t!i %a rifi i! <i %e "e$e"%e<te "e %ine a ! iga< al tatl!i %! <i a in e%t!o%, $e<i nB a ! i% "e tatl %! <i nBa !r at >n "at!l onA!gal al mamei %ale ! <tiin, ni i ! intenie "reme$itat. Ferma in$e"en$en <i integritatea ara ter!l!i eroi n! #or % >m"art #ina <i n! <ti! nimi $e o"o-iia e eHi%t >ntre inteniile %!bie ti#e <i fa"ta obie ti# <i !rmrile ei, >n tim" e, $ate fiin$ om"li aiile <i ramifi aiile a i!nilor $e/ a-i, fie are %e refer la toi eilali, >m"ing?n$ #ina ?t mai $e"arte "o%ibil $e la %ine. Tot at?t $e "!in %e %e"ar in$i#i$!l eroi $e totalitatea moral reia >i a"arine; el are on<tiin $e%"re %ine n!mai a !n!l are %e g%e<te >n !nitate %!b%tanial ! a ea%t totalitate. ()., I, 1:5) Ceea e n!mim on<tiin >n %en%!l a t!al al !#?nt!l!i n! <iBa g%it >n lo >n arta la%i . Fr >n$oial, om!l elen a iona a$e%ea $in "a%i!ne "ro"rie, rea ori b!n, $ar "ato%!l a!tenti , e ar fi treb!it %Bl anime, <iBl anim, #enea $e la -ei, al ror onin!t <i "!tere era !ni#er%al!l !n!i a%tfel $e "ato%, iar eroii %!nt %a! nemiAlo it "tr!n<i $e a e%t "ato%, %a! er %fat ora olelor, ?n$ n! li %e >nfi<ea- >n<i<i -eii "entr! a le or$ona fa"tele. ()., I, 519) 'n element!l on%tit!ti# al !nei reaii e%te onin!t >n%<i $eterminaia !ni#er%al, a g?n$irii; fr g?n$ o reaie n! are #reo obie ti#itate, el fiin$!Bi temelie. (a #rem % aA!ngem la re"re-entarea !ni#er%al, la g?n$!l a eea e a! fo%t gre ii, le g%im >n Sofo le <i >n &ri%tofan, >n T! i$i$e <i >n Platon. 'n a e<ti in$i#i-i %Ba on entrat %"irit!l gre , re"re-ent?n$!B%e <i g?nB$in$!B%e "e %ine >n%!<i. & ea%ta e%teB>m"linirea %a ea mai a$?n , $ar ea e%te toto$at i$eal <i $eo%ebit $e a ti#itatea real. (I., 91B99) & e%t %im "entr! "la%ti a $e%#?r<it a $i#in!l!i <i omene% !l!i era ! $eo%ebire "ro"ri! #e Cilor eleni. N! "oate >nelege e%ena >n%<i. & %"irit!l!i gre el e %e o"re<te la o"era "oeilor, oratorilor, i%toriografilor <i filo%ofilor =re iei fr % a!te toto$at % "tr!n$ a$?n >n i$eal!rile % !l"t!rii elene G a$e#rata Ceie $e >nelegere G <i % "ri#ea% $e "e a ea%t "o-iie a "la%ti ii at?t fig!rile eroilor e"i i <i $ramati i, ?t <i "e a elea ale #eritabililor oameni $e %tat <i filo%ofi al )la$ei. C i >n -ilele fr!moa%e ale =re iei, at?t "er%onalitile marilor oameni $e a i!ne, ?t <i a elea ale "oeilor <i g?n$itoBrilor "o%e$ a e%t ara ter "la%ti , general <i tot!<i in$i#i$!al, a ela<i >n eHterior a <i >n interior. & e%te "er%onaliti %!nt mari <i libere, re% !te in$e"en$ent "e "Bm?nt!> "arti !laritii lor, %!b%tanial >n %ine >n%<i, re?n$!B%e "e ele >n%ele $in "ro"ria lor %!b%tan <i $e#enin$ eea e ele a! fo%t <i a! #oit % fie. 6ai ! %eam e"o a l!i Peri le a fo%t bogat >n a%tfel $e ara tere. Peri le >n%!<i, Fi$ia%, Platon <i >n$eo%ebi Sofo le, tot

a%tfel T! i$i$e, Qenofon, So rate; fie are >n fel!l %!, fr a !n!l $intre ei % $e#in mai ne>n%emnat "rin fel!l $e a fi al el!ilalt, toi %!nt nat!ri %!"erioare $e arti<ti, %!nt "ro"riii lor arti<ti i$eali, in$i#i-i $intrBo b! at; %!nt o"ere $e art are %e >nal >n faa noa%tr a%emenea !nor nem!ritoare %tat!i $e -ei, are n! a! >n ele nimi efemer, nimi $e%tinat morii. & eea<i "la%ti o >nfi<ea- <i o"erele $e art ! imagini or"orale ale >n#ingtorilor la Ao !rile olim"i e, ba Ciar <i a"ariia !rte-anei PCrLne, are %Ba ri$i at goal $in a", %!b "ri#irile >ntregei )la$e, a ea mai fr!moa% femeie a ei. ()., II, 115) &tena a fo%t %e$i!l !nei oroane $e %tele ale artei <i ale <tiinei. (!" !m ei mai mari arti<ti %e a$!na%er >n &tena, tot a%tfel ai i <iBa! trit #iaa ei mai #e%tii filo%ofi <i %ofi<ti: )% Cil, Sofo le, &ri%tofan, T! i$i$e, (ioBgene $in &"olonia, Protagora, &naHagora <i ali filo%ofi originari $in &%ia 6i . (F., I, 231B239) %e on entra%e >n &tena o enorm "!tere; o "arte a banilor era >ntreb!inat "entr! mari on%tr! ii arCite t!rale, $e are %e $e%fta! la fel <i aliaii, a $e ni<te o"ere ale %"irit!l!i. C Peri le >n% n! %e t!i%e banii #i%tieriei n!mai >n o"ere $e art, gi %e >ngriAea <i altfel $e "o"or, %Ba "!t!t ob%er#a $!" moartea %a $in m!ltele "ro#i-ii ! are era! "line maga-iile, >n$eo%ebi >n% ar%enalele maritime. (I., 071) Pitagora a fo%t "rim!l $a% l $in =re ia %a! "rim!l are a intro$!% >n )la$a >n#area <tiinelor. 'n general, >n n! eHi%ta! at!n i <tiine, ni i filo%ofie, ni i matemati , ni i A!ri%"r!$en <i ni i alt <tiin, eea e eHi%ta era! "ro"o-iii i-olate, !no<tine i-olate. Ceea e %e >n#a era!: m?n!irea armelor, %entine filo%ofi e, m!-i , ?nt!rile l!i Domer %a! ale l!i De%io$, ?nte e a#?n$ a tem "re"ie$!l et . Sa! alte arte. (F., I, 147) N 6embrii a%o iaiei "itagori iene mai era! a"oi obligai % >n#ee "e $e ro%t #er%!ri $in Domer <i $in De%io$. (imineaa, <i a$e%ea >n !r%!l -ilei, ei %e >n$eletni ea! ! m!-i a, !n!l $intre obie tele "rin i"ale ale >n#m?nt!l!i gre <i al !lt!rii lor >n general. (F., I, 149) TWeb!ie % l!minm mai $e a"roa"e a ea%t remar abil a"ariie, <i >n "rim!l r?n$ i%toria #ieii l!i So rate, %a! mai !r?n$ >n%<i #iaa a ea%ta %e >m"lete<te ! intere%!l "e areBl "re-int el "entr! filo%ofie. I%toria #ieii %ale "ri#e<te, "e $e o "arte, eea eBi a"arine l!i a "er%oan "arti !lar, "e $e alt "arte, filo%ofia %a. & ti#itatea l!i filo%ofi e%te %tr?n% >m"letit ! #iaa %a, $e%tin!l %! e !nit ! "rin i"i!l l!i <i e%te eHtrem $e tragi . )l e%te tragi n! >n %en%!l %!"erfi ial al !#?nt!l!i, "otri#it r!ia ori e nenoro ire e n!mit tragi , $e eHem"l! ?n$ moare ine#a %a! ?n$ ine#a e%te eHe !tat, (l! r! tri%t, $ar n! tragi . Vorbim >n$eo%ebi $e tragi i ?n$ nenoro irea, moartea, lo#e<te !n in$i#i$ #aloro%, ?n$ %e a!-ea- o %!ferin nemeritat, o ne$re"tate !n!i in$i#i$. &%tfel %"!nem $e%"re So rate el a fo%t on$amnat la moarte fr % fie #ino#at <i a e%t fa"t e%te tragi . + a%tfel $e %!ferin >n$!rat fr #in n! e%te >n% o nenoro ire >n or$inea rai!nii. Nenoro irea "ri#e<te rai!nea n!mai at!n i ?n$ ea e%te "ro$!% $e #oina %!bie t!l!i, $e libertatea l!i G toto$at a i!nea, #oina a e%t!ia treb!ie % fie infinit A!%tifi at, % fie moral G <i ?n$ "rintrB>n%a om!l >n%!<i "oart #ina nenoro irii %ale; la r?n$!l %!, "!terea are a ionea- >m"otri#a l!i treb!ie % fie <i ea A!%tifi at $in "!n t $e #e$ere moral, % n! fie o "!tere a nat!rii, "!terea !nei #oine tirani e: ori e om moare, moartea nat!ral e%te !n $re"t ab%ol!t, $ar e n!mai $re"t!l "e areBl eHer it nat!ra a%!"ra l!i. 'n tragi !l #eritabil treb!ie % fie $e ambele "ri "!teri morale, A!%tifi ate, are #in >n onfli t; a<a e%te $e%tin!l l!i So rate. (e%tin!l l!i n! e n!mai $e%tin!l %! "er%onal, in$i#i$!al romanti , i trage$ia &tenei, trage$ia =re iei e%te a eea are %e $e%f<oar >n a e%t $e%tin, are e%te re"re-entat "rin el. &#em ai i $o! "!teri are "<e% !na ontra eleilalte: !na $intre "!teri e%te $re"t!l $i#in, ne e%itatea obie ti# nai# G #irt!tea, religia, are %!nt i$enti e ! #oina G trai!l liber !rm?n$ legile >n Ci" nobil, moral. 'n termeni ab%tra i "!tem n!mi a ea%t "!tere libertatea obie ti#, moralitate obie ti#, religio-itate G "ro"ria e%en a oamenilor; ea e%te, "e $e alt "arte, eeaB eBe%teB>nB%ineB

<iB"entr!B%ine, eea e e%te #eritabil, <i om!l %e g%e<te >n a ea%t !ni!ne ! e%ena %a. Cellalt "rin i"i! e%te, $im"otri#, $re"t!l tot at?t $e $i#in al on<tiinei, $re"t!l !noa<terii (al libertii %!bie ti#e); a e%ta e%te ro$!l "om!l!i !noa<terii binel!i <i a r!l!i, fr! t!l !noa<terii "rin %ine, a$i al rai!nii: "rin i"i! !ni#er%al al filo%ofiei "entr! toate tim"!rile e #or !rma. & e%tea %!nt ele $o! "rin i"ii "e are le #e$em intr?n$ >n onfli t !n!l ! alt!l >n #iaa <i >n filo%ofia l!i So rate. (F., I, 214B21:) )l So rate, n.N. Se >nal >n faa noa%tr a !na $intre a ele mari nat!ri "la%ti e, a ei in$i#i-i t!rnai ab%ol!t $intrBo %ing!r b! at, !m %!ntem obi<n!ii % >nt?lnim a$e%ea >n a ea e"o G o o"er $e art la%i $e%#?rB<it are %Ba ri$i at ea >n%<i la o atare >nlime. & e%te nat!ri n! %!nt f !te $e >m"reA!rri, i ele >n%ele a! reali-at >n mo$ in$e"en$ent $intrB>n%ele eea e a! fo%t; ele a! $e#enit eea e ele >n%ele a! #oit % fie <i a! rma% re$in ioa%e fa $e eea e a! $e#enit. 'ntrBo o"er $e art a$e#rat, lat!ra "rin are eH elea- e%te fa"t!l ea >nfi<ea- o i$ee oare are, >ntr!"ea- !n ara ter, >n ?t fie are tr%t!r e%te $eterminat $e a ea%t i$ee; <i >ntr! ?t %Ba reali-at a ea%ta, o"era$e art e%te, "e $e o "arte, #ie, "e $e alt "arte, fr!moa%: fr!m!%eea %!"rem, reali-area ea mai $e%#?r<it a t!t!ror lat!rilor in$i#i$!alitii, %e >nf"t!ie<te onform !n!i !ni "rin i"i! interior. &%tfel $e o"ere $e art %!nt <i oamenii mari ai a elei e"o i. In$i#i$!l el mai "la%ti mo$elat a om $e %tat e%te Peri le, <i >n A!r!l l!i, a%emenea !nor %tele, %!nt Sofo le, T! i$i$e, So rate <i alii. )i <iBa! mo$elat in$i#i$!alitatea lor $?n$!Bi eHi%ten, o eHi%ten "arti !lar, !n ara ter are le $omin fiina, !n "rin i"i! reali-at >n toat fiina lor. (F., I, 290B292) &ri%tofan a fo%t a ela are a "ri#it filo%ofia %o rati %!b a e%t a%"e t negati#. & ea%t on<tiin "e are a a#!tBo &ri%tofan >n e "ri#e<te !nilateralitatea l!i So rate "oate fi on%i$erat a !n "rel!$i! al fel!l!i >n are "o"or!l atenian a re !no% !t <i el mo$!l negati# al l!i So rate <i lBa on$amnat la moarte. Se <tie &ri%tofan a a$!% "e % en "e So rate, $!" !m el iBa a$!% n! n!mai, $e eHem"l!, "e )% Cil <i >n$eo%ebi "e )!ri"i$e, i "e atenieni >n general, <i a"oi "e oman$anii lor militari, "o"or!l atenian "er%onifi at <i Ciar <i "e -ei G libertate "e are noi n! neBam "!teaBo >n Ci"!i $a ea n! neBar fi onfirmat i%tori e<te. N! e lo !l ai i % eHaminm nat!ra "ro"rie a ome$iei l!i &ri%tofan <i ni i, mai ale%, %ar a%m!l ! are lBa tratat el "e So rate. 'n "rim!l r?n$, a e%t fa"t n! treb!ie % ne %!r"rin$ <i ni i n! e ne#oie %Bl A!%tifi m %a! n!mai %Bl % !-m "e &ri%tofan. P!tem %"!ne $oar at?t %erio-itii noa%tre germane >i re"!gn % #a$ !m a$! e &ri%tofan "e % en, ! n!mele lor, brbai $e %tat >n #ia "entr! aBi ri$i !li-a, <i mai ! %eam !n brbat at?t $e moral <i $e one%t a So rate. SBa !tat $oar % %e arate, "rin $eterminri ronologi e, "ie%ele l!i &ri%tofan nBa! a#!t ni i o infl!en a%!"ra on$amnrii l!i So rate. Se #e$e i %e fa e l!i So rate o moare ne$re"tate; %e re !noa<te a"oi <i #aloarea l!i &ri%tofan; >n Norii %i, a e%ta are ! tot!l $re"tate. Poet!l are lBa $at "ra$ "e So rate ri$i ol!l!i <i %ar a%m!l!i n! a fo%t !n far%or or$inar, !n ome$iant, !n b!fon %!"erfi ial are %B<i bat Ao $e tot eea e e mai %f?nt <i mai eH elent <i % %a rifi e tot!l %"irit!l!i %! $e -eflemea, %"re a fa e "e atenieni % r?$. +r, tot!l are !n ternei m!lt mai a$?n ; la ba-a gl!melor %ale %e afl o %erio-itate "rof!n$. )lBn! #oia $oar % -eflemiB %ea% ; a -eflemi%i e#a e e $emn $e in%tire e%te %emn $e goli i!ne <i $e "latit!$ine. =l!ma mi-erabil e%te a eea are n! e %!b%tanial, are n! %e rea-m "e ontra$i ii inerente l! r!l!i >n%!<i; &ri%tofan nBa fo%t !n gl!me "ro%t. N! e%te ! "!tin % -eflemi%e<ti e#a "ornin$ $in afar ?n$ a el e#a n!B<i "oart "ro"ria batAo !r, a!toironia >n %ine >n%!<i. Comi !l e%te % ari !m !tare om %a! !tare l! r! %e $e% om"!ne >n %ine >n%!<i, >n ifo%ele %ale. C?n$ l! r!l n! e%te >n el >n%!<i "ro"ria %a ontra$i ie, omi !l e %!"erfi ial, li"%it $e temei. &ri%tofan n! r?$e $oar $e $emo% "o"or <i $e )!ri"i$e, i la ba-a ironi-rii $emo%B!l!i %e !"rin$e o a$?n %erio-itate

"oliti . (in toate "ie%ele l!i reie%e e "atriot "rof!n$ %erio% a fo%t: !n nobil, a$mirabil, a$e#rat etean atenian. C?t "ri#e<te a ea%t a"ariie a l!i &ri%tofan, ome$ia ari%tofani e%te "entr! %ine !n element e%enial al "o"or!l!i atenian; &ri%tofan e%te o fig!r tot at?t $e ne e%ar "e ?t a fo%t marele Peri le, !<!rati !l &l ibia$e, $i#in!l Sofo le <i moral!l So rate. &ri%tofan a"arine <i ei er !l!i a e%tor %tele. &#em >naintea noa%tr !n "atriot "rof!n$ %erio%, are >ntrB!na $in "ie%ele %ale n! %Ba tem!t % $ea %fat!l % %e >n Ceie "a ea, ! toate %e "!%e%e "e$ea"%a ! moartea "e a"!l a el!ia are ar !te-a a<a e#a. 'n el, %t"?nit $e "atrioti%m!l el mai "rof!n$ <i el mai inteligent, ni %e >nfi<ea- #e%elia !n!i "o"or %ig!r $e %ine <i are r?$e $e %ine >n%!<i; ine $e omi o an!mit %ig!ran $e %ine, are, a#?n$ >n re$ere >n e#a, in?n$ ferm la e#a, o fa e ! toat %erio-itatea, >n tim" e i %e >nt?m"l mere! ontrari!l a eea e "regte<te >n teHt!l Cegelian, ! ara tere elene (n.n.). N 8i are tot!<i n! %e >n$oie<te $elo $e %ine, n! refle tea- $elo a%!"ra %a, i rm?ne "erfe t %ig!r $e %ine <i $e l! r!l %!. & ea%t lat!r, a liber!l!i %"irit atenian, o g!%tm >n "ie%ele l!i &ri%tofan, a ea%t $e%#?r<it om"la ere ! %ine >n%!<i >n "ier$ere, a ea%t %ig!ran net!lb!rat $e %ine >n i!$a t!t!ror in%! e%elor <i a realitii: %!"rem!l omi I 'n Norii n! a#em a e%t omi nai#, i inter#ine ontra$i ia ! % o" "re i%. &ri%tofan niBl -!gr#e<te, a<a$ar, <i "a So rate >n Ci" omi , an!me !m >n %tr$!inele %ale morale el obine ontrari!l a eea e !rmre<te, !m %e b! !r ele#ii l!i $e $e% o"eririle "tr!n-toare f !te ! aA!tor!l l!i, $e% o"eriri "e are ei le on%i$er a i-#or $e feri ire, $ar are %e >ntor >m"otri#a lor, $e#enin$ ontrari!l a eea e re$ea! ei. Con%tatarea eH elent >nfi<at ai i la are aA!ng ele#ii l!i So rate e%te to mai >nelegerea nimi ni iei legilor binel!i $eterminat, on%i$erat $re"t a$e#r $e on<tiina nai#. )Hagerarea e i %Bar "!tea re"ro<a l!i &ri%tofan on%t >n fa"t!l el a >m"in% a ea%t $iale ti "?n la ele mai an!are on%e ine ale ei. C! toate a e%tea, n! %e "oate %"!ne ! a ea%t re"re-entare i %Bar fi f !t ne$re"tate l!i So rate. &ri%tofan n! e $elo ne$re"t, ba Ciar treb!ie % a$mirm "rof!n-imea ! are a re !no% !t lat!ra negati# a $iale ti ii l!i So rate (e#i$ent, $e a o fi re !no% !t >n fel!l %!) <i fa"t!l $e a o fi >nfi<at >n !lori at?t $e ferme. (F., I, 2:9B533) So rate a ref!-at %B<i fiHe-e o "e$ea"%, are "!tea fi amen$ %a! eHil; $ar el a#ea % aleag >ntre a e%tea <i moarte. So rate a ref!-at % le aleag "e ele $int?i, %. Se A!$e e "e %ine G !m erea formalitatea G fiin$ a%tfel, %"!nea el, <iBar fi re !no% !t #ina. (ar n! mai era #orba $e #in, i n!mai $e fel!l "e$e"%ei. Qenofon, &"oi. So rat., 02. Fr >n$oial, a e%t ref!- "oate fi on%i$erat a mreie moral; "e $e alt "arte, >n%, ref!-!l #ine >ntrBo oare are m%!r >n ontra$i ie ! eea e a %"!% mai t?r-i! So rate >n >n Ci%oare: an!me el %t ai i >n >n Ci%oare fiin$ atenienilor le "are e mai bine, "re !m <i l!i >n%!<i, % %e %!"!n legilor; el nBa #oit % f!g. (ar "rima a% !ltare $e legi ar fi fo%t to mai, $eoare e f!%e%e $e larat #ino#at, % re%"e te Cotr?rea atenienilor <i %B<i re !noa% #ino#ia. 'n mo$ on%e #ent, el ar fi treb!it %B<i $ea %eama e mai bine %B<i im"!n "e$ea"%a, $eoare e "rin a ea%ta el n! %e %!"!ne n!mai legilor, i, $e a%emenea, <i %entinei A!$e ii. &%tfel o #e$em la Sofoole "e erea% a &ntigona, ea mai %!blim fig!r are a a"r!t #reo$at "e "m?nt, merg?n$ >n >nt?m"iBnarea morii; >n !ltimele ei !#inte ea a$mite: (a a<a le "la e -eilor, S re !noa<tem , $e #reme e %!ferim, noi am gre<it. (F., I, 51:) Po#e%tirea fr!moa%elor % ene ale !ltimelor ea%!ri ale #ieii l!i So rate, "o#e%tire are neB a rma% $e la PlaBton, $e<i n! onine nimi eHtraor$inar, ne >nfi<ea- o i oan >nltoare <i #a

fi tot$ea!na re"re-entarea !nei fa"te nobile. Ultima on#orbire a l!i So rate e%te filo%ofie "o"!lar: $e%"re nem!rirea %!flet!l!i abia ai i; Domer >l "!ne "e &Cile % %"!n >n infern ar "refera % fie %l!g la ?m" $e ?t % %tea ai i >n infern; a ea%ta n! e ni i o on%olareI (F., I, 501) &mbii a$i So rate <i "o"or!l atenian %!nt ne#ino#ia are e #ino#at <i ><i i%"<e<te #ina; <i ar fi li"%it $e %"irit <i $e $i%"re!it $a ea nBar fi #in. Iat eea e a#em ai i, <i n! $e !n ne#ino#at r!ia >i merge "ro%t; a e%ta e !n nero$. &#em $eBa fa e ! o re"re-entare "lat ?n$ >n trage$ii a"ar tirani <i ne#ino#ai; goli i!ne %!"rem <i li"% $e rai!ne, fiin$ e "!r a i$entalitate. Un om mare # r e a % fie #ino#at, ia a%!"ra l!i marele onfli t; a%tfel a f !t Dri%to%, in$i#i$!alitatea l!i %Ba %fr?mat, a -!t Aertf, $ar fa"ta l!i a rma%, "ro$!% to mai "rin el. &%tfel $e%tin!l l!i So rate e%te ! a$e#rat tragi . To mai >n a e%ta %t $e%tin!l tragi general <i moral: !n $re"t intr >n onfli t ! alt $re"t G n! a <i !m n!mai !n!l $intre ele ar fi $re"t, iar ellalt ne$re"t, C' ambele %!nt $re"t >n mo$ o"!% <i fie are %e lo#e<te $e ellalt, ambele %!fer "reA!$i ii <ia%tfel ele <r %!nt A!%tifi ate !n!l fa $e ellalt. (F., I, 502) (IS+,UUI& R+6&N&. =en!l $e art are >mbra a ea%t form a o"o-iiei are i-b! ne<te >ntre %!bie ti#itatea finit <i realitatea eHterioar $egenerat e%te %atira. ()., I, 700) (ar, >ntr! ?t $i%ol!ia i$eal!l!i la%i , "ro e% "ro-ai >n e "ri#e<te onin!t!l l!i, e%te eea e %e an!n >n gen!l %atiri , n! treb!ie % !tm a$e#rat!l teren al %atirei >n =re ia, ar a fr!m!%eii. 'n forma >n are to mai am $e% ri%Bo, %atira le re#ine, "ro"ri!B-i%, romanilor. S"irit!l l!mii romane e%te $omnia ab%tra iei, a legii moarte, r!inarea fr!m!%eii <i a moralitii %enine, re"rimarea familiei, a moralitate nemiAlo it, nat!ral, >n general %a rifi area in$i#i$!alitii, are %e $e#otea- %tat!l!i <iB<i g%e<te $emnitateaBi re e <i m!l!mirea !minte >n a% !ltare $e legea ab%tra t. Prin i"i!l a e%tei #irt!i "oliti e G a rei $!ritate re e ><i %!"!ne >n eHterioritate "o"oarele, >n tim" e >n interior $re"t!l formal %e elaborea-, ! o a% !ime a%emntoare, "?n la "erfe ie G e%te o%til a$e#ratei arte. &%tfel, ni i n! g%im >n Roma art fr!moa%, liber, mare. S !l"t!ra <i "i t!ra, "oe-ia e"i , liri <i $ramati romanii leBa! l!at <i leBa! >n#at $e la gre i. )%te $e remar at fa"t!l eea e "oate fi on%i$erat a in$igen la romani %!nt far%e omi e, ?nte e?e fa% eniene <i "ie%ele atelane, >n tim" e ome$iile mai $e-#oltate, Ciar <i ele ale l!i Pla!t <i, $e%ig!r, ale l!i Tereni!, %!nt >m"r!m!tate $e la gre i, fiin$ mai m!lt imitaii $e ?t "ro$! ii in$e"en$ente. )ni!% l!a $eAa <i el $in i-#oare elene <i a f !t mitologie "ro-ai . Pro"rii le %!nt romanilor n!mai fel!rile $e art are >n "rin i"i!l lor %!nt "ro-ai e; $e eHem"l!, "oem!l $i$a ti G mai ale% ?n$ are onin!t moral <iB<i >n#ele<te refleHiile generale "e $inafar >n "o$oabele #er%!l!i, ale imaginilor, om"araiilor <i ale !nei $i i!ni fr!moa%e %!b a%"e t retori ; $ar, >nainte $e toate, "ro"rie le e%te romanilor %atira. S"irit!l !nei nem!l!miri $e l!mea >n onA!rtoare e%te a ela are >n "arte a!t % %e $e% ar e >n $e lamaii g!noa%e. & ea%t form $e art >n %ine >n%<i "ro-ai "oate $e#eni mai "oeti n!mai >n m%!ra >n are ne >nfi<ea- fig!ra or!"t a realitii >n a<a fel, >n ?t a ea%t l!me or!"t %e nr!ie "rin "ro"ria ei neb!nie. &%tfel, $e eHem"l! Dorai! G are a "oet liri <iBa a%imilat ! tot!l fel!l <i forma elen a artei G >n % ri%orile <i %atirele %ale, <i >n ele !n$e e%te mai original, $e%enea- o i oan #ie a mora#!rilor tim"!l!i %!, $e% riin$!Bne a i!ni neb!ne<ti, are, li"%ite $e !minenie >n alegerea miAloa elor, %e $i%tr!g "rin ele >n%ele. (ar ni i a ea%ta n! e%te $e ?t o b!n $i%"o-iie, $e%ig!r fin, rafinat, $ar n! Ciar "oeti , are %e m!l!me<te % ri$i !li-e-e eea e e%te r!. ,a alii, $im"otri#, re"re-entarea ab%tra t a eea e e%te A!%t <i #irt!o% e%te "!% $ire t fa >n fa ! #i iile; ai i ontrarietatea, %!"rarea, m?nia <i !ra %!nt a elea are %e etalea- >n "arte >n forma #orbriei ab%tra te $e%"re #irt!te <i >nele" i!ne, >n "arte ><i $a! $r!m!l, ! in$ignarea amar a !n!i %!flet nobil, >m"otri#a %tri i!nii <i a % la#iei tim"!rilor. +ri e%te $re%at, >n faa #i iilor -ilei, i oana

#e Cilor mora#!ri, a #e Cii liberti, a #irt!ilor !nei %tri a l!mii ! tot!l alta, a"arintoare tre !t!l!i. 8i toate a%tea %!nt f !te fr a$e#rat %"eran %a! re$in, i n! %e g%e<te nimi o"!% ne%tatorni iei, #i i%it!$inilor, ne#oilor <i "eri olelor "ro"rii !n!i "re-ent r!<ino% $e ?t ataraHia %toi <i im"ert!rbabilitatea interioar a %!flet!l!i #irt!o%. & ea%t %tare $e nem!l!mire %e tra$! e >ntrB!n ton a%emntor >n "arte <i >n i%toriografia <i >n filo%ofia roman. Sal!%ti! %e $e-ln!ie >m"otri#a or!"iei mora#!rilor, or!"ie $e. Care el >n%!<i na rma% %trin; ,i#i!%, >n i!$a elegantei l!i retori i, a!t on%olare <i m!l!mire >n -!gr#irea tim"!rilor tre !te; $ar >nainte $e toate Ta it!% e%te a ela are, ! o %!mbr $i%"o-iie gran$ioa% <i a$?n , fr $e lamaie g!noa%, $e-#ele<te, in$ignat <i >ntrBo form eHtrem $e int!iti#, r!tile tim"!l!i %!. Printre %atiri i, Per%i!% e%te $eo%ebit $e oro%i#; e mai amar $e ?t I!#enal. 6ai t?r-i!, >l #e$em, >n %f?r<it, "e %irian!l gre ,! ian >n$re"t?n$!B%e ! o !<!rtate %enin >m"otri#a a toate: eroi, filo%ofi, -ei, <i intin$ mai ale% >n #e Cii -ei eleni, >n omene% !l <i >n in$i#i$!alitatea lor. Tot!<i, fie rin$, el %e o"re<te a$e%ea n!mai la eHterior!l fig!rilor -eilor <i al a i!nilor lor, $e#enin$ "rin a ea%ta "li ti%itor, >n$eo%ebi "entr! noi. Fiin$ , $at fiin$ re$ina noa%tr, "e $e o "arte am terminat ! eea e #rea % $i%tr!g ,! ian, iar "e $e alt "arte, <tim a e%te tr%t!ri ale -eilor, "ri#ite $in "!n t!l $e #e$ere al fr!m!%eii lor, a!, >n i!$a gl!melor <i ironiilor l!i ,! ian, #aloare #e<ni . ()., I, 702B707) Cara ter!l l!mii romane a fo%t o generalitate ab%tra t are, a "!tere "oliti , a fo%t a ea %t"?nire re e >n are a fo%t %!"rimat ori e in$i#i$!alitate "arti !lar ori e %"irit in$i#i$!al al "o"oarelor <i a fo%t nimi it ori e tr!m!%ee. Con%tatm li"% $e ori e #ia !lt!ra romana e%te ea >n%<i o on<tiin $e %ine li"%it $e intimitate #ie Poe-ia ei n! e%te "ro"rie G e >m"r!m!tat; tot a%tfel <i filo%ofia. (F., II, 124) mitologia gre ilor <i a romanilor. &A!nge n!mai "?n la -e!l fr!mo%, "?n la o"era $e art, $ar fr!mo%!l >n%!<i rm?ne form finit, are n! a aA!n% >n% % oB He%"!n$ i$eii libere. (F., II, 155) R+6&NTICU, "e trea"ta artei romanti e %"irit!l <tie a$e#r!l %! n! on%t >n !f!n$area %a >n or"oralitate, i, $im"otri#, el $e#ine %ig!r $e a$e#r!l %! n!mai retrg?nB$!B %e $in eHterior >n interior!l %! <i on%i$er?n$ realitatea eHterioar a "e o eHi%ten e n!Bi e%te a$e #at. Prin !rmare, ! toate a e%t onin!t no! ><i ia a%!"raBi %ar ina % >mbra e forma fr!m!%eii, a ea%ta, l!at >n %en%!l $e "?n a !m, rm?ne "entr! el e#a %!bor$onat, tran%form?n$!B%e >n fr!m!%ee %"irit!al a eea e e%te >n %ine <i "entr! %ine interior, >n fr!m!%ee a %!bie ti#itii %"irit!ale infinite >n %ine. ()., I, 709B704) &$e#rat!l onin!t al romanti !l!i e%te interioritatea af%ol!t, iar forma ore%"!n-toare a e%teia e%te %!bie ti#itatea %"irit!al a %e%i-are a in$e"en$enei <i libertii %ale. 'n a e%t Panteon toi -eii %!nt $etronai, fla ra %!bie ti#itii iBa $i%tr!% <i, >n lo !l "olitei%m!l!i "la%ti , arta !noa<te a !m n!mai !n (!mne-e!, !n %"irit, o !ni in$e"en$en ab%ol!t. ()., I, 704) fig!rilor % !l"t!rii elene le li"%e<te eH"re%ia %im"l a %!flet!l!i, l!mina o Cilor. +"erele ele mai mari ale % !l"t!rii fr!moa%e %!nt li"%ite $e "ri#ire, interior!l lor n! "ri#e<te $in ele a interioritate on<tient $e %ine >n a ea on entrare %"irit!al "e are o eHteriori-ea- o Ci!l. & ea%t l!min a %!flet!l!i %e afl >n afara lor <i a"arine %"e tator!l!i, are n! "oate "ri#i a e%te fig!ri $e la %!flet la %!flet, o Ci >n o Ci. (!mne-e!l artei romanti e %e "re-int >n% a !n!l are #e$e/ %e !noa<te "e %ine, e%te, $in "!n t!l $e #e$ere al interior!l!i %!, %!bie ti# <iB<i $e% Ci$e interior!l!i interior!l. ()., I, 723) (ar a e%t onin!t ab%ol!t!l !ni#er%al, on<tient $e %ine >n%!<i >n om, n.N. N! e%te "ro$!% $e arta romanti >ntr! ?t e%te art, !m era a-!l >n mare "arte >n arta %imboli <i >nainte $e toate la forma la%i a artei <i la -eii ei i$eali. C!m am #-!t $eAa mai >nainte, arta romanti n! e%te in%tr!ire re#elatoare a art are ar oglin$i "entr! int!iie onin!t!l a$e#r!l!i $oar %!b forma artei, i onin!t!l eHi%t $eAa >n "realabil "entr! %ine >n afara $omeni!l!i artei, >n

re"re-entare <i >n %entiment. =a !ni#er%al on<tiin $e%"re a$e#r, religia on%tit!ie ai i >n ! tot!l alt m%!r "re%!"o-iie e%enial "entr! art. ()., I, 727) &rta romanti n! mai are a % o" re"re-entarea liberei #iei a eHi%tenei, ! alm!l ei infinit <i ! !f!n$area %!flet!l!i >n or"oral, ea n! mai !rmre<te inta $e a >nfi<a a ea%t #ia a atare, #ia a$e #at on e"t!l!i ei el!i mai "ro"ri!, i >ntoar e %"atele a e%tei !lmi a fr!m!%eii. )a >m"lete<te interior!l ! elementele a i$entale ale formaiei eHterioare <i a or$ tr%t!rilor mar ate ale !r?t!l!i !n ?m" nelimitat. 'n arta romanti a#em $e i $o! l!mi, "e $e o "arte, o >m"rie a %"irit!l!i, $e%#?r<it >n %ine. Pe $e alt "arte, a#em regn!l eHterior!l!i a atare, are, $e%f !t $in !ni!nea l!i %tr?n% ! %"irit!l, $e#ine a !m realitate ! tot!l em"iri , fa $e forma reia %!flet!l e%te in$iferent. (ar to mai "entr! a ea%ta arta romanti <i ,a% $in "arteBi a eHterior!l % %e re#er%e liber "entr! %ine, >ng$!in$ % intre ne%t?nAenit. 'n re"re-entarea arti%ti ori e material., material e n!B<i "rime<te a$e#rata %a #aloare $e ?t ?n$ %!flet!l %Ba >n or"orat >n el "e %ine <i ?n$ el n! treb!ie % eH"rime n!mai interior!l, i intimitatea are,. 'n lo % %e onto"ea% ! eHterior!l, n! a"are a >m" at >n %ine $e ?t ! %ine >n%!<i. ()., I, 721B729) tonalitatea f!n$amental a romanti !l!i G fiin$ "rin i"i!l a e%t!ia >l on%tit!ie to mai generalitatea tot mai mrit <i a$?n imea ne>n etat a ti# a %!flet!l!i G e%te $e nat!r m!-i al, iar ?n$ a#em onin!t $eterminat al re"re-entrii G e%te $e nat!r liri . ,iri !l e%te "entr! arta romanti oare !m tr%t!ra f!n$amental elementar, e%te ton!l "e areBl $a! <i e"o"eea <i $rama <i are >n#ele<te a !n "arf!m general al %!flet!l!i Ciar <i o"erele artei "la%ti e, fiin$ >n arta romanti %"irit!l <i %!flet!l #or % #orbea% ! toate "l%m!irile lor %"irit!l!i <i %!flet!l!i. ()., I, 729) "!n t!l final al romanti !l!i >n general e%te mar at $e ara ter!l a i$ental al eHterior!l!i, a <i al interior!l!i <i $e $i%o ierea a e%tor lat!ri, $i%o iere "rin are arta %e %!"rim "e %ine >n%<i, art?n$ e%te ne e%ar "entr! on<tiin %B<i ! erea% "entr! !"rin$erea a$e#r!l!i feirtne %!"erioare elor "e are e%te >n %tare % i le ofere arta. ()., I, 724) &) & ea%t i%torie a %"irit!l!i, n.N. +fer tema f!n$amental "entr! arta religioa% romanti , >n% tem "entr! are, arta, l!at a "!r art, e%te oare !m e#a $e "ri%o%, $eoare e "rin i"al!l re-i$ ai i >n ertit!$inea interioar, >n %entiment!l <i re"re-entarea a e%t!i a$e#r etern, >n re$ina oeB<i $ %ie<i mrt!rie a a$e#r!l!i >n %ine <i "entr! %ine, in%tal?n$!Bl "rin a ea%ta >n interior!l re"re-entrii. (ar $a eea e are im"ortan e%te on<tiina a$e#r!l!i, at!n i fr!m!%eea fenomen!l!i <i re"re-entarea l!i $e#ine e#a %e !n$ar <i mai in$iferent, i a$e#r!l e%te "re-ent "entr! on<tiin <i in$e"en$ent $e art. J) Pe $e alt "arte >n%, onin!t!l religio% !"rin$e toto$at >n %ine >n%!<i moment!l "rin are el n! n!mai %e fa e "e %ine a e%ibil artei, i, %!b !n an!mit ra"ort, Ciar are ne#oie $e ea. 'n a ea%t "ri#in, arta ofer on<tiinei int!iti#e "entr! a"ariia l!i (!mne-e! "re-ena %"e ial a !nei fig!ri reale in$i#i$!ale, o i oan on ret <i a tr%t!rilor eHterioare ale e#enimentelor >n miAlo !l rora %e $e%f<oar na<terea l!i Dri%to%, #iaa <i "atimile l!i, moartea, >n#ierea <i >nlarea $eBa $rea"ta l!i (!mne-e!, >n ?t >n general n!mai >n art %e re"et ! o $!rat mere! no! $i%"r!ta a"ariie a l!i (!mne-e!. C) (ar, >ntr! ?t >n a ea%t a"ariie a ent!l G e%te "!% "e fa"t!l (!mne-e! e%te >n mo$ e%enial !n %!bie t in$i#i$!al, ! eH l!$erea altor %!bie te, <i ei n! >nfUi<ea- n!mai !nitatea %!bie ti#itii $i#ine <i !mane >n general, i o >nfi<ea- a a e%t om, ie% $in no! >n e#i$en ai i >n art, $in a!-a onin!t!l!i >n%!<i, toate lat!rile a i$entalitii <i "arti !laritii eHi%tenei finite eHterioare, "arti !lariti $e are %e !ri%e fr!m!%eea "e !lmea i$eal!l!i la%i . Ceea e on e"t!l liber al fr!mo%!l!i elimina%e $in %ine a ina$e #at, a$i nei$eal!l, e%te ai i a e"tat >n Ci" ne e%ar <i re"re-entat int!iti# $re"t moment e %e $e%"rin$e $in >n%!<i onin!t!l o"erei $e art. ()., I, 755B757)

(re"t!l "arti !laritii %!bie t!l!i $e a fi %ati%f !t, %a!, eea e e a ela<i l! r!, $re"t!l libertii %!bie ti#e on%tit!ie "!n t!l $e >ntoar ere <i "!n t!l entral >n $eo%ebirea $intre anti Citate <i tim"!rile mo$erne. & e%t $re"t e%te eH"rimat >n infinitatea l!i >n re<tini%m, <i a fo%t f !t "rin i"i! real, !ni#er%al, al !nei forme noi a l!mii. 'ntre formaiile mai a"ro"iate ale a e%t!ia %!nt i!birea, romanti%m!l, % o"!l feri irii #e<ni e a in$i#i$!l!i et , a"oi moralitatea <i on<tiina moral, >n %f?r<it, elelalte forme are, "arte, %e #or $e%"rin$e >n ele e !rmea- a "rin i"i! al %o ietii i#ile <i a momente ale on%tit!iei "oliti e, "e $e alt "arte, >n%, %e i#e% >n general >n i%torie, >n %"e ial >n i%toria artei, a <tiinelor <i a filo%ofiei. ((., 159B154) Fr >n$oial, >n%<i religia re<tin onine >n ea moment!l artei, $ar, >n !r%!l $e-#oltrii ei, >n .e"o a l!minilor/, ea a atin% o "o-iie ?n$ g?n$!l, intele t!l, a >nlt!rat element!l $e are are ab%ol!t ne#oie arta, a$i fig!ra omenea% real <i a"ariia real a l!i (!mne-e!. (eore e fig!ra G omenea% <i eea e ea eH"rim <i %"!ne, e#eniment <i a i!ne omenea% , %entimente omene<ti, a e%tea toate %!nt forma >n are arta treb!ie % "rin$ <i % re"re-inte onin!t!l %"irit!l!i. ()., I, 711) 'n e m%!r forma a$e #at $e >nfi<are a !n!i onin!t $eterminat e%te ea arti%ti %a!, $at fiin$ nat!ra l!i, >n e m%!r "retin$e el o form $e re"re-entare %!"erioar, mai %"irit!al, #e$em >n$at, om"ar?n$ -eii eleni, $e eHem"l!; ! (!mne-e!, a<a !m ><i on e"e re"re-entarea religioa%. ()., I, 94) Dri%to% bi i!it, ! !n!na $e %"ini "e a", $! ?n$ r! ea %"re lo !l $e eHe !ie, "ironit $e r! e, agoni-?n$ >n Cin!rile !nei mori >n ete <i $!reroa%e, n! "oate fi re"re-entat >n formele fr!m!%eii elene, i, >n a e%te %it!aii, eea e e%te %!"erior e%te %finenia >n %ine, "rof!n-imea interior!l!i, nemrginirea $!rerii <i, a moment etern al %"irit!l!i, rb$area re%emnat <i alm!l $i#in. Cer !l mai larg $in A!r!l a e%tei fig!ri >l formea- >n "arte "rieteni, >n "arte $!<mani. Prietenii, $e a%emenea, n! %!nt i$eal!ri, i, onform on e"t!l!i lor, in$i#i-i "arti !lari, oameni obi<n!ii, "e are %!fl!l %"irit!l!i >i $! e la Dri%to%. Iar inami ii %!nt re"re-entai a ri >n interior!l lor, >ntr! ?t ei %e o"!n l!i (!mne-e!, >l on$amn, >l batAo ore% , >l tort!rea-, >l r! ifi ; re"re-entarea r!tii l!ntri e <i a $!<mniei fa $e (!mne-e! atrage $!" %ine a eH"re%ie eHterioar gro%olnia, barbaria, f!ria t!rbat <i $eformarea fig!rii. S!b toate a e%te ra"ort!ri, $a e % fa em om"araie ! fr!m!%eea la%i , ai i !r?t!l a"are a moment ne e%ar. ()., I, 759) moartea n! are "entr! moartea la%i ni i %emnifi aia afirmati# are >i e%te onferit $e arta romanti . Ceea e n!mim noi nem!rire n! era "entr! gre i e#a %erio%. N!mai "entr! refleHia $e mai t?r-i! a on<tiinei %!bie ti#e, la So rate are nem!rirea !n >nele% mai a$?n <i m!l!me<te o treb!in mai e#ol!at. C?n$, $e eHem"l!, Uli%e (+$i%eea, QI,. V. 540B 5:1) >n infern >l on%i$er "e &Cile mai feri it $e ?t "e toi ei mori >nainte $e el <i $!" el fiin$ , in%tit o$inioar a%emenea -eilor, el e a !m $omnitor "e%te ei mori, &Cile G are, !m %e <tie, "re!ie<te foarte "!in a ea%t feri ire G >i r%"!n$e l!i Uli%e r!g?n$!Bl % n! mai "ron!ne ni S !n !#?nt $e m?ng?iere #orbin$ $e%"re moarte, i ar "refera % fie !n argat are l! rea- la ?m", % fie %ra <i % %l!Aea% "entr! "lat la !n brbat %ra $e ?t % $omnea% ai i >n infern "e%te toi marii a e<tia. 'n arta romanti , $im"otri#, moartea e%te n!mai o %tingere lent a %!flet!l!i nat!ral <i a %!bie ti#itii finite, o %tingere are %e om"ort negati# n!mai fa $e eea e e%te >n %ine >n%!<i negati#, %!"rim eea e e%te li"%it $e #aloare <i, "rin a ea%ta, miAlo e<te liberarea %"irit!l!i $e mrginire <i % in$are, "re !m <i on ilierea %"irit!al a %!bie t!l!i ! ab%ol!t!l. Pentr! gre i era afirmati# n!mai #iaa !nit ! eHi%tena nat!ral, eHterioar, l!mea% , iar moartea era, $in a e%t moti#, "!r negaie, $i%ol!ie a realitii nemiAlo ite. 'n on e"ia romanti $e%"re l!me, moartea are >n% %emnifi aia negati#itii, a$i

negaia negati#!l!i, on#ertin$!B%e $in a ea%t a!- <i >n afirmati#, a >n#iere a %"irit!l!i $in "!ra l!i nat!Bralitate <i $in ina$e #ata l!i finitate. ()., I, 720B722) 'n a ela<i tim", "rin !rmare tot $!" r! ia$e, a%i%tm <i la >n e"!t!rile artei, ale "i t!rii; >n "e tim"! I r! ia$elor %e i#i%e o "oe-ie original. S"irit!l, nega%mB$!B<i ni i o >n$e%t!lare, ><i rea "rin fante-ie imagini mai fr!moa%e, >ntrBo mo$alitate mai lini<tit <i mai libera $e ?t le oferea realitatea. (,, 295) +m!l a fo%t >m"in% >n interior!l %!, >n ab%tra t, iar %"irit!al!l a fo%t "ri#it a $eo%ebit $e ele l!me<ti. Con<tiina tre-it a %!bie ti#itii om!l!i, a interioritii #oinei %ale a a$!% ! %ine re$ina >n r! a fiin$ o !ria< "!tere >n l!mina lai . &%tfel %Ba n% !t a ea #e%tit i%torie a l!i Fa!%t are $in $e-g!%t "entr! <tiina teoreti %Ba ar!n at >n braele "l erilor l!me<ti !m"ar?nB $!B<i, >n % Cimb!l "ier$erii feri irii %ale #e<ni e, toate %"len$orile l!mii. Fa!%t %Bar fi >nfr!"tat a%tfel G %"!ne "oet!l G $in bogiile <i "l erile l!me<ti. (,, 2:7B2:1) 'n. &rta romanti , e%te a$e#rat, r!"t!ra <i $i%onana interior!l!i %!nt mai mari, $!" !m, >n general, >n a ea%t art o"o-iiile re"re-entate %e a$?n e% , iar r!"t!ra lor "oate fi ferm rein!t. C! toate >n arta romanti %!ferina <i $!rerea afe tea- mai a$?n $e ?t la anti i; intimitatea %"irit!al, b!na $i%"o-iie >n re%emnare, feri irea >n $!rere, eHta-!l %!ferinei, ba Ciar <i #ol!"tatea tort!rii "ot fi re"re-entate <i >n a ea%t art. P?n <i >n %erioa%a m!-i religioa% italian "tr!n$e eH"re%ia t?nBg!irii, a ea%t "l ere <i tran%fig!rare a $!rerii. 'n arta romanti , a ea%t eH"re%ie e%te >n general %!r?%!l "rintre la rimi. ,a rimile a"arin $!rerii, %!r?%!l %enintii, <i a%tfel %!r?%!l >n miAlo !l "l?n%!l!i %emnifi a ea%t %tare $e >m" are >n %ine >n miAlo !l Cin!l!i <i al %!ferinei. Fr >n$oial, %!r?%!l n! e%te #oie % fie %im"l >n$!io<are %entimental, % fie o #anitate a %!bie t!l!i <i o "o- fr!moa% >n faa mi ilor me% Cinrii <i a mi ilor %entimente %!bie ti#e, i el treb!ie % a"ar a >nelegere <i libertate a fr!mo%!l!i >n i!$a ori rei $!reri, a<a !m %e %"!ne >n ?nte ele l!i Ci$ $e%"re Qimena: . ?t era ea $e fr!moa% >n la rimiI/. R?%!l <i "l?n%!l "ot fi >n% $e%"rite >n Ci" ab%tra t <i a! <i fo%t >n mo$ fal% >ntreb!inate >n forma a ea%ta ab%tra t, oa, $e eHem"l!, >n or!l $in Frei% Ciit- $e Oeber. 'n general, r?%!l e%te i-b! nire, are >n% n! e%te "ermi% % fie ne%t"?nita $a n! #rem % "iar i$eal!l. & ela<i ara ter ab%tra t >l are $e a%emenea r?%!l >ntrB!n $!et $in +beron $e Oeber, !n$e te "oate !"rin$e teama <i mila "entr! "ie"t!l ?ntreei. C! tot!l altfel te emoionea-, $in ontr, r?%!l $e ne!itat al -eilor Comeri i, are i-b! ne<te $in alm!l feri it al -eilor <i e%te n!mai %enintate, <i n! ab%tra t #e%elie li"%it $e m%!r. Pe $e alt "arte, tot at?t $e "!in >i e%te >ng$!it "l?n%!l!i % %e intro$! >n o"era $e art i$eal a t?ng!ire ne>nBfr?nat, a<a !m "!tem a!-i iar<i, $e eHem"l!, >n Frei% Ciit- $e Veber o a%tfel $e ab%tra t li"% $e on%olare, >n m!-i , >n general, ?nte !l treb!ie % te fa % %imi "l erea <i b! !ria io ?rliei are ?nt liber >n #-$!C; a lamairea $!rerii <i a b! !riei >n n! reea- m!-i , i Ciar <i >n %!ferin ton!l $!l e al t?ng!irii treb!ie % fie a ela are %trbate $!rerea <i o tran%fig!rea-, >n ?l % i %e "ar fa e % %!feri >n fel!l a e%ta %"re a a!-i o a%tfel $e t?ng!ire. & ea%ta e%te $!l ea melo$ie, ?nte !l, >n ori e art. ()., I, 115B117) & e%tea %!nt marile moti#e ale artei, eternele ra"ort!ri religioa%e <i morale: familie, "atrie, %tat, bi%eri , glorie, "rietenie, %tare %o ial, $emnitate; >n l!mea romanti !l!i, >n$eo%ebi onoarea <i i!birea et ()., I, 007) "!tem in$i a i!birea a i$eal al artei romanti e >n %fera religioa% a a e%teia. I!birea e%te fr!m!%eea %"irit!al a atare. I$eal!l la%i >n%eamn <i miAlo irea <i on ilierea %"irit!l!i ! al %! alt e#a. &i i a e%t alt e#a al %"irit!l!i era >n% eHterior!l "tr!n% $e el, era organi%m!l l!i or"oral. (im"otri#, >n i!bire a e%t alt e#a al %"irit!l!i n! e%te material!l, i a e%t alt e#a e%te el >n%!<i o on<tiin %"irit!al, !n alt %!bie t, <i a%tfel %"irit!l e%te reali-at "entr! %ine >n%!<i >n !"rin%!l "ro"rietii %ale, >n element!l l!i el mai

"ro"ri!. ()., I, 75:B773) trei %!nt "rin i"alele %entimente e %e "otenea- "entr! %!bie t "?n la infinitatea a e%tei %!bie ti#iti romanti e, n.n.: onoarea %!bie ti#, i!birea <i fi$elitatea. & e%te trei lat!ri, >m"re!n <i >m"letite !na ! alta, formea- G >n afar $e relaiile religioa%e are "ot inter#eni >n !"rin%!l lor G onin!t!l "rin i"al al a#aleri%m!l!i <i on%tit!ie >naintarea ne e%ar $e la "rin i"i!l interior!l!i religio% la "tr!n$erea a e%t!ia >n #iaa %"irit!al l!mea% , >n al rei $omeni! arta romanti ?<tig a !m o "o-iie $in are ea "oate rea in$e"en$ent, $in %ine >n%<i, <i "oate fi fr!m!%ee oare !m mai liber. (eoare e ea %e g%e<te ai i liber la miAlo >ntre onin!t!l ab%ol!t al re"re-entrilor religioa%e ferme "entr! %ine <i "arti !laritile "e%trie <i limitrile "ro"rii finit!l!i <i l!me% !l!i. (intre $i#er%ele arte, >n$eo%ebi "oe-ia e%te a eea are a <ti!t % "!n %t"?nire el mai "otri#it "e a e%t material, fiin$ ea e%te ea mai a"abil % eH"rime interioritatea "reo !"at n!mai $e %ine <i % o"!rile <i e#enimentele a e%teia. ()., I, 712) & ea%t form a artei romanti e e%te la ea a a% >n $o! emi%fere: >n &"!%, >n a ea%t $e% in$ere a %"irit!l!i >n interior!l %!bie ti# al %!, <i >n R%rit, >n a ea%t "rim eH"an%i!ne a on<tiinei e %Ba $e% Ci% "entr! a %e libera $e finit. 'n &"!%, "oe-ia %e ba-ea- "e %!flet!l are %B a retra% >n %ine, are <iBa $e#enit %ie<i entr! "entr! %ine, $ar are n! "o%e$ l!me% !l $e ?t a "e o "arte &. Po-iiei %ale, a "e !na $intre lat!ri, $ea%!"ra reia %e afl >n o l!me mai >nalt, l!mea re$inei. 'n R%rit, >nainte $e toate arab!l e%te a ela are, a%emenea !n!i "!n t are n! are >naintea l!i nimi alt e#a la >n e"!t $e ?t $e<ert!l %! !% at <i er!l, %e ri$i "lin $e "!tere $e #ia la %trl! irea "rimei eH"an%i!ni a l!me% !l!i <i are, "e l?ng a ea%ta, ><i "%trea- >n a ela<i tim" <i libertatea interioar. ()., I, 711), onoarea "oate $e#eni <i e#a ! tot!l formal <i li"%it $e onin!t, >n m%!ra >n are ea n! onine nimi alt e#a $e ?t e!l me! %e , are "entr! %ine e%te infinit, %a! ?n$ ea >n or"orea- >n %ine a obligatori! !n onin!t ! tot!l r!. 'n a e%t a-, onoarea rm?ne, >n$eo%ebi >n re"re-entri $ramati e, !n %!bie t ab%ol!t re e <i mort. 6ai ale% %"aniolii a! $e-#oltat >n "oe-ia lor $ramati a-!i%ti a a ea%ta a refleHiei a%!"ra !nor an!mite a%"e te ale onoarei, "!n?n$!Ble, %!b form $e raionamente, >n g!ra eroilor onoarei lor. &$e%ea <i >n $ramele fran e-e onoarea %ea , ab%tra t "entr! %ine, e%te eea e treb!ie % on%tit!ie intere%!l "rin i"al, &lar o% al $omn!l!i FrieB$ri C #on S Clegel %e re$! e >n% <i >n mai mare m%!r la a e%t element re e a gCeaa <i mort. ()., I, 714B71:) 'n forma a e%tei infiniti %!bie ti#e a %entiment!l!i n! e%te >nt?lnit i!birea >n arta la%i , <i ai i ea a"are >n general n!mai a !n moment %e !n$ar "entr! re"re-entarea arti%ti , %a! n!mai %!b a%"e t!l "l erii %en%ibile. 'n Domer, fie n! %e "!ne "rea mare gre!tate "e a e%t %entiment, fie %e >nfi<ea- >n forma l!i ea mai $emn $re"t %ni ie >n er !l #ieii $e familie, !m a"are i!birea >n fig!ra Penelo"ei; a >ngriAorare a %oiei <i a mamei, la &n$roma a, %a! >n alte relaii morale. (im"otri#, legt!ra l!i Pari% ! )lena e%te re !no% !t $re"t imoral <i $re"t a!- a groa-elor <i li"%!rilor r-boi!l!i troian; iar i!birea l!i &Cile "entr! Jri-ei% n! are "rof!n-ime $e %entiment <i interioritate, $eoare e Jri-ei% e%te o % la# la $i% reia #oinei ero!l!i. 'n o$ele "oetei Safo, fr >n$oial, limbaA!l i!birii %e "otenea- >n >n%!fleire liri , $ar e%te mai m!lt l$!ra mi%t!itoare a %?ngel!i eB<i g%e<te >n ele eH"re%ie $e ?t intimitatea inimii <i a %!flet!l!i %!bie ti#. Pe $e alt "arte, >n mi ile <i graioa%ele ?nte e ale l!i &na reon i!birea e%te o "l ere %enin, general. Fr infinitele %!ferine, fr a "!ne %t"?nire "e >ntreaga eHi%ten, fr a $e#eni $e#otament "io% al !n!i %!flet o"re%at are %e to"e<te >n t ere, ea %e >n$rea"t #e%el %"re "l erea nemiAlo it a %"re !n l! r! ne#ino#at, e %e aranAea- a<a %a! altfel <i >n legt!r ! are infinita im"ortan $e a i!bi to mai a ea%t fat, <i n! "e alta e%te tot at?t $e "!in l!at >n on%i$erare "e ?t $e "!in %e ine %eama $e "rerea l!grea% $e a ren!na ! tot!l la relaia %eH!al. 6area trage$ie a elor #e Ci $e a%emenea n! !noa<te "a%i!nea i!birii >n >nele%!l ei romanti . 6ai ale% la )% Cil <i la Sofo le ea n! re#en$i "entr! %ine intere% e%enial.

(eoare e, $e<i &ntigona e%te $e%tinat l!i Demon $e %oie, iar a e%ta %e angaAea- >n faa tatl!i %! % >ngriAea% $e &ntigona, ba Ciar %e %in! i$e $in a!-a ei fiin$ n! e >n %tare %Bo %al#e-e, tot!<i >n faa l!i Creon el n! in#o $e ?t moti#e obie ti#e, <i n! "!terea %!bie ti# a "a%i!nii %ale, "e are el ni i n! o %imte >n fel!l !n!i >n$rgo%tit mo$ern interiori-at. 'n Fe$ra, $e eHem"l!, )!ri"i$e $eAa tratea- i!birea $re"t !n "ato% mai e%enial, $ar <i ai i ea %e >nfi<ea- a rt ire riminal a %?ngel!i, a "atim a %im!rilor "ro#o at $e Ven!% are #rea %Bl "iar$ "e Di""olit fiin$ n! #rea %Bi a$! %a rifi ii. Tot a%tfel Ven!% $e la Villa 6e$i i e%te, fr >n$oial, o imagine "la%ti a i!birii, >m"otri#a graiei reia <i a elaborrii fig!rii n! %e "oate %"!ne nimi , $ar $in are li"%e<te ! $e%#?r<ire eH"re%ia interiori taii, a<a !m o "retin$e arta romanti . & ela<i a- >l a#em >n "oe-ia roman, !n$e i!birea, $!" $i%"ariia re"!bli ii <i a %e#eritii #ieii morale, %e >nfi<ea- mai m!lt %a! mai "!in a "l ere a %im!rilor. (im"otri#, "e PeBtrar a, $e<i el >n%!<i <iBa on%i$erat %onetele $re"t Ao , >ntemein$!B<i gloria "e "oe-iile <i o"erele latine, lBa f !t nem!ritor to mai a ea i!bire "ro$!% al imaginaiei, are, %!b er!l Italiei, >n l$!ra %!flet!l!i !mblat >n < oala artei, %e >nfrea ! religia. 'nlarea l!i (ante a "le at <i ea $e la i!birea l!i "entr! Jeatrioe, i!bire are la el %Ba tran%fig!rat a"oi >n i!bire religioa%, >n tim" e #iteAia <i >n$r-neala l!i %Ba! ri$i at "?n la "!terea !nei on e"ii religioa%e $e%"re art "rin are %Ba f !t G eea e nimeni nBar fi !te-at G A!$e tor !ni#er%al "e%te oameni, a<e-?n$!Bi >n ia$, >n "!rgatori! <i >n rai. Ca imagine o"!% a e%tei ele#aii, Jo a eio re"re-int i!birea >n "arte a "a%i!ne #iolent, >n "arte a !<!rati $e tot, li"%it $e moralitate, >n tim" e >nfi<ea- >naintea o Cilor, >n #ariatele l!i n!#ele, mora#!rile e"o ii <i ale arii %ale. 'n ?nte ele tr!ba$!rilor germani, i!birea %e >nfi<ea- "lin $e %entiment, $eli at, fr bogie imaginati#, A! !<, melan oli , monoton, !niform. ,a %"anioli ea %e "re-int "lin $e fante-ie >n eH"re%ie, a#alerea% , !neori %!btil >n $e% o"erirea <i a"rarea $re"t!rilor <i >n$atoririlor ei, a o Ce%ti!ne "er%onal $e onoare, $ar <i ai i eHaltat <i >n %!"rema ei %trl! ire. 6ai t?r-i!, la fran e-i, i!birea $e#ine, $im"otri#, galant, >n lin?n$ mai m!lt %"re #anitate, $e#ine !n %entiment tran%format >n "oe-ie, a$e%ea foarte %"irit!al, ! aA!tor!l !nei %ofi%ti i ingenioa%e; a"oi, ?n$ "l ere %en-!al fr "a%i!ne, ?n$ "a%i!ne li"%it $e "l ere, %entiment <i %!% e"tibilitate %!blimate, >n r ate $e refleHie. ()., I, 790B795) i!birea "o%e$ >n ea, fr >n$oial, o mare alitate, >ntr! ?t ea n! rm?ne >n general n!mai >n linare %eH!al, i, >n $rago%te, !n %!flet bogat, fr!mo%, nobil %e $r!ie<te "e %ine <i, "entr! !nirea ! alt!l, trie<te, e a ti#, #itea-, gata $e Aertf et . I!birea romanti ><i are >n% >n a ela<i tim" <i marginea ei. &n!me, eea e li"%e<te onin!t!l!i ei e%te !ni#er%alitatea eHi%tent >n %ine <i "entr! %ine. )a e%te n!mai %entiment!l "er%onal al %!bie t!l!i in$i#i$!al, %entiment e n! %e arat $eterminat $e intere%ele eterne <i $e onin!t!l obie ti# al eHi%tenei omene<ti, $e familie, $e % o"!ri "oliti e, $e "atrie, $e obligaii "rofe%ionale <i $e ale "o-iiei %o iale, $e ale libertii <i religio-itii, i e%te "lin n!mai $e e!l "ro"ri!, e! are #rea % "rimea% >na"oi %entiment!l, r%fr?nt >n alt e!. & e%t onin!t al intimitii G ea >n%<i >n formal G n! ore%"!n$e ! a$e#rat totalitii e treb!ie % fie >n %ine !n in$i#i$ on ret. 'n i!birea romanti . Tot!l %e >n#?rte<te >n A!r!l fa"t!l!i a e%ta o i!be<te to mai "e a ea%ta, <i a ea%ta "e a e%ta. Fr >n$oial, >n a ea%t "o-iie %!nt re !no% !te libertatea %!"erioar a %!bie ti#itii <i $re"t!l ei ab%ol!t $e alegere, libertatea $e a n! fi %!"!% "!r <i %im"l!, a Fe$ra l!i )!ri"i$e, !n!i "ato%, !nei -eiti; $ar $in a!-a !nei #oine ab%ol!t in$i#i$!ale $in are "!r e$e, alegerea %e >nfi<ea- >n a ela<i tim" $re"t egoi%m <i >n "?nare a "arti !laritii. (in a ea%t a!- onfli tele i!birii, >n$eo%ebi ?n$ ea e%te artat l!"t?n$ >m"otri#a !nor intere%e %!b%taniale, "%trea- tot$ea!na o lat!r $e a ei$entalitate <i $e neB>n$re"tire, %!bie ti#itatea a atare fiin$ a eea are, ! "reteniile ei ne#alabile >n %ine <i "entr! %ine, %e o"!ne la eea e, $at fiin$ "ro"ria %a e%enialitate, treb!ie % "retin$ % fie re !no% !t. In$i#i-ii

>naltei trage$ii a elor #e Ci: &gamemnon, Clitemne%tra, +re%te, )$i", &ntigona, Creon etC. &! $e%ig!r <i ei !n % o" in$i#i$!al, $ar %!b%tanial!l, "ato%!l eBi m?n, fiin$ onin!t ai a i!nii lor, e%te A!%tifi at >n mo$ ab%ol!t <i to mai "entr! a e%t moti# <i "re-int el >n %ine a e%t intere% general. 'n% a e%te %!ferine ale i!birii, a e%te %"erane are n! %e reali-ea-, >n general a ea%t %tare $e >n$rgo%tit, a e%te $!reri ne%f?r<ite "e are le %imte el e i!be<te, a ea%t feri ire fr margini "e are a e%ta <iBo re"re-int n! %!nt intere%e generale >n ele >n%ele, i %!nt e#a eBi "ri#e<te n!mai "e el. Iar noi ne #e$em ne#oii, "rin !rmare, % artm intere% "entr! %!"rema form $e a i$entalitate, "entr! arbitrar!l %!bie ti#itii are n! are ni i o lrgime <i ni i o generalitate. (e ai i r eala e ne "tr!n$e la re"re-entarea !nei a%tfel $e "a%i!ni, >n i!$a l$!rii a e%teia. ()., I, 797B799) interior!l romanti %e "oate manife%ta >n toate ir !m%tanele, >n mii <i mii $e %it!aii, $e %tri <i relaii, $e rt iri <i om"li aii, $e onfli te <i %ati%fa ii, $eoare e e%te !tat <i are #alabilitate n!mai forma e <iBo $ a e%t interior l!i >n%!<i >n Ci" %!bie ti#, n!mai fel!l $e a re e"ta <i $e a %e eHteriori-a al %!flet!l!i, n! <i !n onin!t #aloro% >n %ine <i "entr! %ine. (e a eea >n re"re-entrile artei romanti e tot!l ><i g%e<te lo , toate %ferele <i fenomenele #ieii, eea e e%te mare $e tot <i eea e e%te mi $e tot, eea e e %!blim <i eea e e ! tot!l ne>n%emnat, moralitatea, imoralitatea <i r!l <i, ! ?t %e lai i-ea- mai m!lt arta, ! at?t mai m!lt %e in%talea- ea >n %fera l! r!rilor mi i ale l!mii, le $ "referin, le onfer #alabilitatea $e%#?r<it, iar arti%t!l %e %imte bine ?n$ le re"re-int a<a !m %!nt. &<a %e "re-int l! r!rile, $e eHem"l!, la SCaFe%"eare, fiin$ la el, >n general, a i!nile %e $e%f<oar >n miAlo !l elor mai mi i l! r!ri e a! legt!r ! ele, fr?mi?n$!B%e <i >m"r<tiinB$!B%e >ntrB!n er >ntreg $e >nt?m"lri, $e a i$ente; la el toate %trile a! im"ortan, alt!ri $e ele mai >nalte regi!ni <i ele mai >n%emnate intere%e %e g%e% ele mai li"%ite $e >n%emntate <i mai %e !n$are. 'n !"rin%!l a e%t!i ara ter a i$ental al obie telor G are %!nt re"re-entate >n "arte, $e%ig!r, $re"t %im"l! me$i! "entr! !n onin!t >n %ine >n%!<i $e mare >n%emntate, $ar are %!nt >nfi<ate >n "arte <i >n mo$ in$e"en$ent G $e#ine e#i$ent $e a$ena artei romanti e. &n!me, "e $e o "arte, %e "re-int realitatea on ret, ! o b i e e t i # i t a t e a ei "ro-ai , $a o on%i$erm $in "!n t!l $e #e$ere al i$eal!l!i; onin!t!l #ieii obi<n!ite, $e toate -ilele, are n! e%te on e"!t >n %!b%tana ei, onin?n$ elemente morale <i $i#ine, i e%te "ri#it %!b a%"e t!l ara ter!l!i ei % Cimbtor <i tre tor; "e $e alt "arte, a#em %!bie ti#itatea, are, ! %entimentele <i fel!l ei $e a #e$ea, ! $re"t!l <i "!terea %"irit!l!i ei, <tie % %e ri$i e %"re a $e#eni %t"?n a >ntregii realiti; %!bie ti#itatea are n! la% nimi % rm?n ! legt!rile l!i obi<n!ite <i ! #aloarea e o are "entr! on<tiina obi<n!it <i are %e m!l!me<te n!mai at!n i ?n$ tot eea e e%te >n or"orat >n a e%t $omeni! %e $o#e$e<te, "rin forma <i "o-iia e i le onfer o"inia %!bie ti#, a"ri i!l, genialitatea, a fi $i-ol#abil, iar "entr! int!iie <i %entiment, $i-ol#at. ()., I, 132B135) 'n "oe-ie e%te >nfi<at #iaa a%ni obi<n!it G are are $re"t %!b%tan a ei one%titatea, eH"eriena l! r!rilor <i morala -ilei G >n om"li aii %o iale !rente, >n % ene <i fig!ri l!ate $in "t!rile %o iale miAlo ii <i $e Ao%. ,a fran e-i, mai ! %eam (i$erot a in%i%tat >n %en%!l a e%ta a%!"ra nat!raleei <i imitrii a eea e e%te $at. Printre noi germanii, =oetCe <i S Ciller a! fo%t, >n % Cimb, ei e %Ba! angaAat, >ntrB!n >nele% %!"erior, "e !n $r!m a%emntor >n tinereea lor; $ar, >n!ntr!l a e%tei nat!ralee #ii <i al a e%tor "arti !lariti, ei a! !tat !n onin!t mai "rof!n$ <i onfli te e%eniale, "line $e intere%, >n tim" e mai ale% @ot-eb!e <i Ifflan$ G !n!l ! o #ite- %!"erfi ial a on e"iei <i a "ro$! iei, ellalt ! "re i-ie mai %erioa% <i ! o moralitate $e mi Bb!rgCe- G a! f !t, ! %im "!in "entr! a$e#rata "oe-ie, "ortret!l #ieii -ilni e a tim"!l!i lor, ! relaiile ei "ro-ai e <i %trimte. 'n general >n%, arta noa%tr a a$o"tat foarte b! !ro% a e%t ton, $e<i foarte t?r-i!, reali-?n$ %!b a e%t ra"ort o #irt!o-itate. ()., I, 131)

(a arta la%i , "otri#it i$eal!l!i ei, n! "l%m!ie<te >n e%en $e ?t eea e e%te %!b%tanial, ai i "i t!ra $e gen olan$e-, n.N. )%te "rin% <i re"re-entat int!iti# nat!ra % Cimbtoare >n eHteriori-rile ei f!giti#e: !r%!l i!te al a"ei, o $ere $e a", #al!ri %"!meg?n$e ale mrii, o nat!r moart ! %trl! irea >nt?m"ltoare a "aCarelor, a farf!riilor et .; forma eHterioar a realitii %"irit!ale >n %it!aiile ele mai "arti !lare: o femeie are bag >n a fir!l $e a la l!min, !n "o"a% $e ban$ii are fa e mi< ri a i$entale, tot e e mai in%tantane! >nitrB!n gen are $i%"are >ntrBo li", r?%!l <i Ci otit!i !n!i ran, iat >n eea e +%ta$e, Tenier%, Steen %!nt mae<triI &#em ai i !n tri!mf al artei a%!"ra a eea e e%te tre tor, tri!mf "rin are %!b%tanial!l e%te oare !m >n<elat >n "!terea l!i a%!"ra a i$ental!l!i <i efemer!l!i ()., I, 134) Eean Pa!l e%te la noi !n !mori%t i!bit, ! toate el e%te mai bi-ar $e ?t toi eilali >n !nirea baro a tot eea e obie ti# e mai >n$e"rtat <i "rin ar!n area laie "e%te grma$ a !nor obie te a$!%e >n relaie >n Ci" ab%ol!t %!bie ti#. I%toria, onin!t!l <i mer%!l e#enimentelor %!nt eea e e mai "!in intere%ant >n romanele %ale. Prin i"al!l rm?ne a el $!BteB#ino al !mor!l!i are %e folo%e<te $e onin!t n!mai "entr! aB<i afirma >n legt!r ! el %!bie ti#a %a ie<ire %"irit!al. Prin a ea%t ra"ortare <i >nln!ire a !n!i material a$!nat $in toate regi!nile l!mii <i $in toate $omeniile realitii, !mori%ti !l %e >ntoar e oare !m >na"oi la %imboli , !n$e %emnifi aia <i fig!ra %!nt $e a%emenea !na >n afara eleilalte, n!mai a !m "!ra %!bie ti#itate a "oet!l!i e%te a eea are oman$ "e%te material, a <i "e%te %emnifi aie, A!Hta"!Bn?n$!Ble >n Ci" %trani!. (ar o a%tfel $e %erie $e i$ei a"ri ioa%e obo%e<te !r?n$, mai ale% ?n$ ni %e "retin$e % ne tran%"!nem ! re"re-entarea noa%tr >n interior!l ombinaiilor a$e%ea gre! $e gCi it are iB a! #enit >nt?m"ltor >n minte "oet!l!i. 'n$eo%ebi la Eean Pa!l, metaforele, %"iritele, gl!mele, om"araiile %e omoar !na "e alta, n! #e-i ie<in$ nimi , i tot!l n!mai $i%ton?n$. (ar eea e treb!ie % intre >n $i%ol!ie e ne#oie % %e fi $e-#oltat >n "realabil <i % %e fi "regtit. Pe $e alt "arte, ?n$ %!bie t!l n! are >n %ine %?mb!rele <i on%i%tena !nei nat!ri %!flete<ti "line $e a$e#rat %!bie ti#itate, !mor!l al!ne !<or >n %entimental <i %!% e"tibil, "entr! are tot Eean Pa!l ne ofer eHem"l!. ()., >, 113B111) $e a$ena artei a on%tat, "e $e o "arte, mai ale% >n re"ro$! erea eHterior!l!i obie ti# >n formele l!i a i$entale, "e $e alt "arte, >n !mor a eliberare a %!bie ti#itii >n formele ei interioare a i$entale. ()., I, 114) N! treb!ie >n% % on%i$erm a e%t fa"t %f?r<it!l formei romanti e a artei, n.N. Ca "e o %im"l nenoro ire >nt?m"ltoare $e are ar fi fo%t lo#it arta $in eHterior, $in a!-a mi-eriei tim"!rilor, a "ro-ei lor, a li"%ei $e intere% et , i a i!nea, $e-#oltarea artei >n%<i e%te a eea are, $?n$ form obie ti# material!l!i eBi e%te ei >n%<i imanent <i elabor?n$!Bl int!iti#, a$! e Ciar "e alea a ea%ta, ! fie are "a% >nainte, o ontrib!ie la liberarea artei $e onin!t!l re"re-entat $e ea. Ceea e ne >nfi<ea- arta %a! g?n$irea a obie t >n Ci" at?t $e om"leH >n faa o Cilor no<tri tr!"e<ti %a! %!flete<ti, >n ?t onin!t!l e%te e"!i-at, tot!l fiin$ eHteriori-at <i nemaiBrm?n?n$ nimi ob% !r <i interior, n! mai "re-int intere% ab%ol!t, i intere%!l n! %e tre-e<te $e ?t >n legt!r ! o a ti#itate #ie, "roa%"t. S"irit!l %e %tr$!ie<te >n A!r!l obie telor n!mai at?ta tim" ?t mai eHi%t e#a a% !n% >n ele, e#a nere#elat. & e%ta e%te a-!l at?ta tim" ?t material!l e%te >n i$enti ! noi. (ar ?n$ arta a re#elat "e toate lat!rile lor e%enialele on e"ii $e%"re l!me !"rin%e >n on e"t!l ei, "re !m <i %fera onin!t!l!i a"arintor a e%tor on e"ii $e%"re l!me, ea %Ba $e-brat $e a e%t onin!t, $e%tinat $e fie are $at "entr! !n an!mit "o"or, "entr! o an!mit e"o , iar ne#oia a$e#rat $e aBl rel!a %e tre-e<te n!mai o $at ! ne#oia $e a %e ri$i a >m"otri#a onin!t!l!i are "?n ai i era %ing!r #alabil; a, $e eHem"l!, >n =re ia, !n$e &ri%B tofan %Ba ri$i at >m"otri#a tim"!l!i %!, ori ,! ian are %Ba ri$i at >m"otri#a >ntreg!l!i tre !t al elenilor; <a!, >n Italia <i >n S"ania. &rio%to <i Cer#ante%, la %f?r<it!l e#!l!i me$i!, >n e"!r % %e >n$re"te ontra a#aleri%m!l!i.

'n -ilele noa%tre, a"roa"e la toate "o"oarele, !lt!ra refleHiei, riti a, iar la noi germanii libertatea g?nB$irii a! "!% %t"?nire <i "e arti<ti, f ?n$ $in ei, $!" e a! fo%t "ar !r%e <i $iferitele %ta$ii ne e%are ale formei romanti e a artei, a<aB-i ?n$ tab!la ra%a >n e "ri#e<te materia <i forma "ro$! iei lor. Prin !rmare, arti%t!l %e g%e<te $ea%!"ra formelor <i a formaiilor on%a rate, $eterminate, mi< ?n$!Bae liber "entr! %ine, neat?rntor $e onin!t!l <i fel!l $e a #e$ea >n are o$inioar era! "re-ente >naintea o Cilor on<tiinei %a r!l <i #e<ni !l. Ni i !n onin!t, ni i o form n! mai %!nt nemiAlo it i$enti e ! intimitatea, ! nat!ra, ! fiina %!b on<tient <i %!b%tanial a arti%t!l!i. +ri e materie, ori e %!bie t >i "oate fi in$iferent $a n! e >n ontra$i ie ! legea formal $e a fi >n general fr!mo% <i "otri#it "entr! a fi tratat arti%ti . N! eHi%t >n -i!a $e a-i ni i o materie are %Bar afla >n %ine <i "entr! %ine $ea%!"ra a e%tei relati#iti, el "!in n! eHi%t ne#oia ab%ol!t a el % fie re"re-entat $e tre art. (e a eea arti%t!l %e om"ort >n general fa $e onin!t!l "e areBl elaborea- oare !m a !n a!tor $ramati are "re-int <i eH"!ne "e % en "er%onaAe %trine, alte "er%oane. ()., I, 112B117) (at fiin$ a ea%t ab!n$en <i #arietate a materiilor, treb!ie % fie form!lat >nainte $e toate eHigena a, >n "ri#ina mo$!l!i lor $e a fi tratate, "ret!tin$enea % fie "!% >n l!min fel!l a t!al $e a fi al %"irit!l!i. &rti%t! mo$ern "oate, e#i$ent, % %e alt!re la ei #e Ci <i la ei mai #e Ci; a fi fi! al l!i Domer, Ciar <i n!mai el $in !rm fi! al l!i Domer, e%te fr!mo%; <i Ciar <i reaii are oglin$e% %"irit!l me$ie#al al artei romanti e ><i a! meritele lor. (ar alt e#a e%te a ea%t #alabilitate !ni#er%al, "rof!n-ime <i "arti !laritate a !nei materii oare are <i iar<i alt e#a e%te mo$!l ei $e a fi tratat. Ni i !n Domer <i ni i !n Sofo le, ni i !n (ante, &rio%to %a! SCaFe%"eare n! %e mai "ot na<te >n e"o a noa%tr; eea e a fo%t ?ntat at?t $e mre, eea e a fo%t eH"rimat at?t $e liber %Ba eH"rimat. Toate a e%tea %!nt %!bie te <i. No$!ri $e a le "ri#i <i on e"e al ror ?nte a am!it. N!mai "re-ent!l e%te "roa%"t, re%t!l e%te <ter% <i mai <ter%. &"ariia <i a i!nea omene% !l!i ne"ieritor, ! %emnifi aiile l!i ele mai m!ltilaterale <i ! infinita l!i $e-#oltare >n toate $ire iile, %!nt eea e >n a e%t re i"ient al %it!aiilor <i %entimentelor omene<ti "oate on%tit!i a !m onin!t!l ab%ol!t al artei noa%tre. ()., I, 319B114)

SFXR8IT