Sunteți pe pagina 1din 10

MASTER MASTER

Disciplina Disciplina: : Biomecanic Biomecanic


Curs V Curs V
Biomecanica membrului superior.
Biomecanica membrului superior.
Mi
Mi

c
c

ri complexe dezvoltate la nivelul


ri complexe dezvoltate la nivelul
articula
articula

iilor
iilor
5. 8. Biomecanica micrii de manipulare a obiectelor
n timpul procesului de apucare a unui obiect, se desprind dou n timpul procesului de apucare a unui obiect, se desprind dou
cazuri: cazuri:
primul caz primul caz n care are loc o apucare cu vrfurile falangelor n care are loc o apucare cu vrfurile falangelor apucare apucare
prin care contactul se realizeaz prin care contactul se realizeaz n puncte. n puncte.
al doilea caz al doilea caz n care are loc apucarea cu participarea tuturor n care are loc apucarea cu participarea tuturor
falangelor falangelor apucare ce realizeaz apucare ce realizeaz deplasarea obiectului prin puncte deplasarea obiectului prin puncte
succesive de contact. succesive de contact.
Cele dou Cele dou cazuri sunt eviden cazuri sunt eviden iate iate n figura 5.29, n figura 5.29, n care se n care se
consider consider modelul simplificat al minii reprezentat prin falangele modelul simplificat al minii reprezentat prin falangele
distale distale i proximale ale policelui, ce constituie un elemente, iar cel de i proximale ale policelui, ce constituie un elemente, iar cel de- -
al doilea element fiind reprezentat de restul falangelor. al doilea element fiind reprezentat de restul falangelor.
Figura 5.29. Cele dou cazuri ale
procesului de apucare a obiectelor
Pe modelul simplificat poate fi desprins
Pe modelul simplificat poate fi desprins


ipoteza,
ipoteza,

n care, cu c
n care, cu c
t num
t num

rul articula
rul articula

iilor
iilor
luate
luate

n considerare pe modelul simplificat este


n considerare pe modelul simplificat este
mai mare, cu att trebuiesc luate
mai mare, cu att trebuiesc luate

n considerare
n considerare

i grupele musculare aferente acestora, ce


i grupele musculare aferente acestora, ce
genereaz
genereaz


for
for

e active (
e active (
FM1, F
FM1, F
M2,.....).
M2,.....).
Acestea,
Acestea,
la rn
la rn
dul lor creeaz
dul lor creeaz


momente dezvoltate la
momente dezvoltate la
nivelul fiec
nivelul fiec

rei articula
rei articula

ii (FM1
ii (FM1

d1, FM2
d1, FM2

d2,.....)
d2,.....)
a
a

a cum este reprezentat


a cum este reprezentat

n figura 5.30.
n figura 5.30.

Figura 5.30. Momentele create de fora
muscular FM asupra obiectului ce
urmeaz a fi apucat.
Pe baza figurii 5.30, Pe baza figurii 5.30, n majoritatea articula n majoritatea articula iilor distale, iilor distale,
for for a FM2, produce un moment FM2 a FM2, produce un moment FM2 d2, care acesta la rndul lui, d2, care acesta la rndul lui,
este responsabil de generarea unui alt moment FR2 este responsabil de generarea unui alt moment FR2 l2. l2.
Acest lucru se datoreaz Acest lucru se datoreaz faptului c faptului c for for a FM1 a FM1, d , d
na na tere la un moment FM1 tere la un moment FM1 d1, d1, c c ruia ruia i corespunde momentul i corespunde momentul
FR1 FR1 l1, plus o reac l1, plus o reac iune generat iune generat de efectul de strngere aplicat de efectul de strngere aplicat
obiectului. Acest efect este cauzat de for obiectului. Acest efect este cauzat de for a FM2. a FM2.
Efectul de strngere Efectul de strngere d d na na tere la for tere la for a de str a de strngere, ngere,
ce nu este reprezentat ce nu este reprezentat n figura 5 n figura 5.30, .30, dar nu este neglijat dar nu este neglijat . .
For For a muscular a muscular F, genereaz F, genereaz de asemenea un moment de asemenea un moment
i sus i sus ine efectul de strngere la nivelul articula ine efectul de strngere la nivelul articula iilor distale. iilor distale.
Aceast Aceast analiz analiz este valabil este valabil pentru ambele cazuri pentru ambele cazuri
anterior men anterior men ionate. ionate. n primul caz numai o singur n primul caz numai o singur for for este este
aplicat aplicat asupra obiectului asupra obiectului n vederea prinderii acestuia. n vederea prinderii acestuia.
n al doilea caz, n al doilea caz, n timpul apuc n timpul apuc rii obiectului se rii obiectului se
produce o rota produce o rota ie ie n articula n articula iile falangelor, dar iile falangelor, dar i freacarea prin i freacarea prin
deplasarea obiectului deplasarea obiectului n vederea apuc n vederea apuc rii lui. rii lui.
For For a de frecare ia na a de frecare ia na tere prin alunecarea relativ tere prin alunecarea relativ a a
suprafe suprafe ei obiectului cu suprafa ei obiectului cu suprafa a a esutului extern al minii, a esutului extern al minii, a a a
cum este reprezentat cum este reprezentat n figura 5.31. n figura 5.31.
Figura 5.31. Forele
normale rezultate n
urma apucrii.
n acest caz for n acest caz for ele din falange devin for ele din falange devin for e normale (N), corelate cu e normale (N), corelate cu
for for ele de frecare FF, acestea fiind tangente la suprafa ele de frecare FF, acestea fiind tangente la suprafa a obiectului de a obiectului de
apucat. apucat.
Astfel se poate nota: Astfel se poate nota:
unde: unde:
coeficientul de frecare ce coeficientul de frecare ce ine seama de materialul din care este ine seama de materialul din care este
confec confec ionat obiectul ce urmeaz ionat obiectul ce urmeaz a fi apucat a fi apucat i i esutul extern al minii. esutul extern al minii.
For For a total a total de frecare tinde s de frecare tinde s roteasc roteasc obiectul apucat obiectul apucat n sens orar: n sens orar:
nlocuind (1) nlocuind (1) n (2) ob n (2) ob inem: inem:
A A adar, adar, innd c innd cont de faptul c ont de faptul c aceste for aceste for e sunt tangente la e sunt tangente la
suprafa suprafa a obiectului apucat, fiecare va contribui la realizarea momentul a obiectului apucat, fiecare va contribui la realizarea momentului ui
total de apucare aplicat asupra obiectului, de c total de apucare aplicat asupra obiectului, de c tre m tre mn n . .
n cazul n cazul n care fiecare din aceste for n care fiecare din aceste for e normale sunt reduse, for e normale sunt reduse, for a a
total total de frecare va fi de frecare va fi i aceasta redus i aceasta redus . .
N F
F
=
5 4 3 2 1 F F F F F F
F F F F F F + + + + =

5 4 3 2 1
N N N N N F
F
+ + + + =


Flexibilitatea membrului superior Flexibilitatea membrului superior
se datoreaz se datoreaz unei structuri complexe unei structuri complexe
ce cuprinde un num ce cuprinde un num r de 14 oase, r de 14 oase,
toate apar toate apar innd falangelor proximale innd falangelor proximale
i distale, 5 metacarpiene i distale, 5 metacarpiene i 8 i 8 oase oase
care formeaz care formeaz ncheieturile palmei. ncheieturile palmei.
Structura osoas Structura osoas deosebit de
complex
deosebit de
complex poate deveni utilizabil poate deveni utilizabil
numai prin intermediul multor grupe numai prin intermediul multor grupe
musculare ata musculare ata ate de aceste oase. ate de aceste oase.
n figura 5 n figura 5.32 .32 este reprezentat este reprezentat o o
vedere simplificat vedere simplificat a modului de a modului de
dispunere a unei grupe musculare pe dispunere a unei grupe musculare pe
oasele ce formeaz oasele ce formeaz un deget. un deget.
5.9. Biomecanica activitii de apucare a obiectelor
Figura 5.32. Grupele
musculare ale falangelor
implicate n timpul
procesului de apucare
O band O band de de esut ligamentos esut ligamentos nconjoar nconjoar palma, aceasta servind la palma, aceasta servind la
men men inerea ligamentelor inerea ligamentelor n aceea n aceea i pozi i pozi ie pe parcursul mi ie pe parcursul mi c c rilor de flexie rilor de flexie
sau extensie ale antebra sau extensie ale antebra ului. ului.
ntr ntr- -o modalitate similar o modalitate similar , exist , exist benzi de benzi de esut ligamentos care esut ligamentos care
nconjoar nconjoar articula articula iile dintre metacarpiene iile dintre metacarpiene i falangele proximale. i falangele proximale. Aceste Aceste
leg leg turi sunt aliniate fa turi sunt aliniate fa de un plan transversal de un plan transversal i oblic. Mi i oblic. Mi c c rile oaselor rile oaselor
minii, antebra minii, antebra ului ului i bra i bra ului, sunt foarte variate, fapt pentru care apucarea ului, sunt foarte variate, fapt pentru care apucarea
obiectelor necesit obiectelor necesit momente flexoare bine dezvoltate la nivelul articula momente flexoare bine dezvoltate la nivelul articula iilor iilor
metacarpo metacarpo falangiene falangiene i interfalangiene. Asemenea momente produc for i interfalangiene. Asemenea momente produc for e e
ridicate la nivelul vrfurilo ridicate la nivelul vrfurilor degetelor. r degetelor. Alte activit Alte activit i mai complexe cum ar fi i mai complexe cum ar fi
cntatul cntatul la pian, implic la pian, implic dezvoltarea dezvoltarea i memorarea unor mi i memorarea unor mi c c ri complexe ce ri complexe ce
pot fi desprinse prin pot fi desprinse prin nv nv are are i exersare individual i exersare individual . . n orice fel de activitate, n orice fel de activitate,
articula articula iile trebuiesc s iile trebuiesc s fie lubrificate. fie lubrificate.
Acest aspect se realizeaz Acest aspect se realizeaz n baza ac n baza ac iunii de rulare a unei suprafe iunii de rulare a unei suprafe e pe e pe
cealalt cealalt , ceea ce face ca lichidul sinovial din capsula sinovial , ceea ce face ca lichidul sinovial din capsula sinovial s s fie fie
redistribuit pe aceste suprafe redistribuit pe aceste suprafe e. e. Cercet Cercet tori tori n domeniu, cum ar fi Sagowski n domeniu, cum ar fi Sagowski
i Piekarski au demonstrat c i Piekarski au demonstrat c la nivelul articula la nivelul articula iilor metacarpo iilor metacarpo- -falangiene falangiene
are loc o deplasare prin dezvoltarea unei mi are loc o deplasare prin dezvoltarea unei mi c c ri complexe de tip roto ri complexe de tip roto- -
alunec alunec tor (rostogolire + alunecare). Aceste mi tor (rostogolire + alunecare). Aceste mi c c ri, schimb ri, schimb pozi pozi ia ia
centrului de rota centrului de rota ie articular ie articular i totodat i totodat modific modific valorile momentelor ce valorile momentelor ce
depind de unghiul articula depind de unghiul articula iei iei n cauz n cauz . .
O problem O problem particular particular n procesul de n procesul de
apucare apucare l reprezint l reprezint efectul efectul corzii muzicale corzii muzicale . .
Acesta este rezultatul ruperii ligamentelor ce Acesta este rezultatul ruperii ligamentelor ce
nconjoar nconjoar articula articula ia, precum ia, precum i tendonul ce se i tendonul ce se
desprinde de pe elementul osos, a desprinde de pe elementul osos, a a cum este a cum este
prezentat prezentat n figura 5.33. n figura 5.33.
n figura 5.33 sunt reprezentate n figura 5.33 sunt reprezentate i for i for ele ele
active active ntr ntr- -o articula o articula ie metacarpo ie metacarpo- -falangial falangial . .
n starea ini n starea ini ial ial , for , for a de flexie creat a de flexie creat de de
tendon FT, tendon FT, ine tendonul tensionat. ine tendonul tensionat.
Ligamentele se opun acestei ac Ligamentele se opun acestei ac iuni iuni ncercnd ncercnd
s s men men in in tendonul tendonul n pozi n pozi ia sa ini ia sa ini ial ial , prin , prin
intermediul for intermediul for ei FL. ei FL. n starea final n starea final , ,
ligamentele sunt suprasolicitate fiind ligamentele sunt suprasolicitate fiind
amenin amenin ate de fenomenul ruperii, cauza fiind ate de fenomenul ruperii, cauza fiind
ntrebuin ntrebuin area tumultoas area tumultoas a procesului de a procesului de
apucare. De asemenea un alt factor (extern), apucare. De asemenea un alt factor (extern),
care ar putea conduce la asemenea rupturi care ar putea conduce la asemenea rupturi
este reprezentat de traumele rezultate este reprezentat de traumele rezultate n n
urma interac urma interac iunii minii cu unele corpuri iunii minii cu unele corpuri
ascu ascu ite ( ite (t t ierea cu anumite corpuri ce posed ierea cu anumite corpuri ce posed
muchii ascu muchii ascu ite). Te ite). Tendonul este supus la ndonul este supus la
solicit solicit ri consecutive de ri consecutive de ntindere ntindere retragere retragere
din starea lui normal din starea lui normal . .
Figura 5.33. Aspect al
comportamentului
ligamentelor i
tendoanelor falangelor
n timpul procesului de
apucare
O problem O problem care ar putea influen care ar putea influen a procesul de apucare o a procesul de apucare o
reprezint reprezint aceea a producerii unei for aceea a producerii unei for e de frecare suficient de e de frecare suficient de
mare astfel mare astfel nct nct s s m m reasc reasc aderen aderen a suprafe a suprafe ei de apucare ei de apucare
situat situat la nivelul la nivelul esutului extern al minii. esutului extern al minii. n cazul subiec n cazul subiec ilor ilor
umani ce prezint umani ce prezint un strat ridicat de gr un strat ridicat de gr sime la nivelul minii, sime la nivelul minii,
se produce efectul de alunecare al obiectelor se produce efectul de alunecare al obiectelor n timpul n timpul
procesului de apucare. procesului de apucare.
Acest efect este prezentat Acest efect este prezentat n figura 5.34, n figura 5.34, n care for n care for a a
normal normal FN, alterneaz FN, alterneaz cu o for cu o for distribuit distribuit FS. FS.
Figura 5.34. Repartizarea
esutului extern n
momentul apucrii
obiectelor
n timpul aciunii generate defora normal, are loc o comprimare a
esutului extern n partea opus a obiectului, odat cu ntinderea acestuia
pe aceeai direcie pe care acioneaz fora normal.
n cazul distribuiei, se va produce o comprimare puternic pe o
parte a aplicrii forei normale, n timp ce pe partea cealalt se produce o
ntindere semnificativ a esutului extern.
Acesta este mecanismul fenomenului de alunecare a obiectelor n
timpul procesului de apucare a acestora.
Astfel frecarea este reprezentat de efectul disipativ n cldur
generat n timpul alunecrii, fiind de altfel, consecina evident a
fenomenului de ardere a esutului extern de pe suprafaa palmar a minii.
O alt cauz ce st la baza imposibilitii apucrii obiectelor fiind
aceea generat de artrit sau osteoporoz, la nivelul articulaiilor
elementelor osoase din structura minii.