Sunteți pe pagina 1din 10

INTRODUCERE POLUAREA SONORA IMPACTUL POLUARII SONORE ASUPRA MEDIULUI I A OAMENILOR REALIZARI I CARENE IN CONCEPIE TEHNICA COMBATEREA POLUARII

ARII SONORE CONCLUZII BIBLIOGRAFIE

PROIECT POLUAREA SONORA

INTRODUCERE
MEDIUL este un asamblu e !a"t#$% !%&%"% '"(%m%"% )% s#"%al% ' sus"e*t%b%l% e a a+ea a!e"te %$e"te sau %n %$e"te '%me %at sau %nt,$&%ate' asu*$a !%%n-e% +%% '%n"lus%+ a #amen%l#$ . Poluarea este *$e&en-a un#$ substan-e s#l% e 'l%"(% e sub !#$m/ 0a&#as/ sau e +a*#$% sau #$%"e !#$m/ e ene$0%e "a$e %nt$# us/ %n me %u m# %!%"/ e"(%l%b$u e"#l#0%" '%n0$eunea&/ a"t%+%tatea e"#n#m%"/ )% *une %n *e$%"#l +%a-a #mulu% . P#lua$ea *#ate !% e #u/ !elu$% 1 a2 natural 3 "a$e a!e"tea&/ $e0%un% %&#late *e Gl#b )% a$e as*e"t tem*#$a$ 3 e4.1 !u$tun% e n%s%* 'e$u*-%% +ul"an%"e . b2 atrificial 5 "a$e *$# u"e m# %!%"/$% ale m%"$#"l%matulu% . P#lua$ea a$t%!%"%al/ este la $,n ul e% 1 !%&%"/ 6sonor 'te$m%"/ 27 "(%m%"/ 6*est%"% e '-u-e% '0a&e 'substan-e #$0an%"e27 b%#l#0%"/ 60e$men% *at#0en%2 . ARGUMENTAIA TEMEI Protecia mediului ambiant constituie problema major a societii contemporane .Cunoaterea influienei activitii umane asupra ecosistemelor naturale ,cu menionarea surselor de poluare i a efectelor lor fizice ,este de strict actualitate .Ea este impus mai
2

PROIECT POLUAREA SONORA ales de implicaiile nefaste ale deteriorrii mediului asupra calitii vieii oamenilor . Desi sunetele puternice sau inspaimantatoare fac parte din natura, n ultimele doua secole zonele urbane i industriale au devenit extrem de z omotoase.

POLUAREA SONORA

Poluarea sonor $e*$e&%nta e4*une$ea #amen%l#$ sau a an%malel#$ la sunete ale "a$#$ %ntens%tat% sunt st$esante sau "a$e a!e"tea&a s%stemul au %t%+.
D%nt$e *a$amet$%% sunetulu% "el ma% %m*#$tant %n *un"t e +e e$e a *#lua$%% este intensitatea , ete$m%nata e "al%tatea e ene$0%e t$ans*#$tat/ e un a s#n#$/ "a$e st$/bate %n$t3# se"un / # su*$a!a-/ un%tate *e$*en %"ula$/ *e %$e"-%a e *$#*a0a$e a sunetulu%. In #men%ul *#lu/$%% %nte$esea&/ %ntens%tatea sen&a-%e% au %t%+e *$# use e un sunet enum%t/ tria sunetului '"a$e nu t$ebu%e "#n!un at/ "u %ntens%tatea !%&%"/ . Intens%tatea sunetel#$ se mas#a$a 8n decibeli S"ala e"%bel%l#$ este l#0a$%tm%"a1 # "$este$e a sunetulu% "u t$e% e"%bel% e"(%+alea&a "u ubla$ea +#lumulu% sunetulu%. 8n salbat%"%e' n%+elul n#$mal al sunetel#$ a$ !% e 9: e e"%bel%. Intens%tatea "u "a$e un #m +#$beste este e ;: *,n/ la <= e e"%bel% )% t$a!%"ul 0ene$ea&a sunete e *,n/ la >= e e"%bel%. La %ntens%tatea e ?@= e e"%bel%' sunetul e+%ne u$e$#s *ent$u u$e"(ea umana )% *#ate "(%a$ a!e"ta s%stemul au %t%+.
3

PROIECT POLUAREA SONORA Cea ma% ma$e *a$te %n *#lua$ea !#n%"a *$#+%ne e la aut#m#b%le' t$enu$% )% a+%#ane. E"(%*amentele e "#nst$u"t%e )% mas%na$%%le %n !ab$%"% *$# u" sunete "a$e *#t !% asu$&%t#a$e. Unele a*a$ate "asn%"e' %nst$umente mu&%"ale )% Au"a$%% *#t !% la !el e &0#m#t#ase "a )% *#"n%t#$%le )% a$mele e !#".

Mu!ica atun"% "an este as"ultata la +#lum $% %"at 8n "ast% *#ate a!e"ta u$e"(ea %nte$na. C(%a$ )% ma$%le )% #"eanele su!e$a e *e u$ma a"estu% 0en e *#lua$e. O*e$at%un% e e4*l#ata$e a $esu$sel#$ a!late *e malul ma$%l#$ sau #"eanel#$' m#t#a$ele na+el#$' 8n s*e"%al ale +a*#a$el#$ !#a$te ma$% )% ale na+el#$ s*e"%ale *ent$u t$ans*#$t e mate$%e *$%ma' *$# u" sunete *ute$n%"e "a$e sunt am*l%!%"ate e a*a. De "u$an ' *ent$u e*%sta$ea subma$%nel#$ )% ete$m%na$ea tem*e$atu$%l#$ se !#l#seste un s#na$ "a$e !un"t%#nea&a *e !$e"+ente A#ase. C(%a$ a"a n#% nu $e"e*tam a"este sunete an%malele ma$%ne 5 balenele )% el!%n%%' "a$e !#l#ses" *$#*$%ul s#na$ *ent$u a e*%sta ($ana )% *ent$u a se e*lasa 5 su!e$a e *e u$ma a"estu% lu"$u. O *a$t%"ula$%tate a au&ulu% este a a*ta$ea la l%n%)te .Sens%b%l%tate s"a e %n "a& e &#m# *ute$n%" )% *e$s%setent '%nstal,n u3se # sta$e e #b#seal/ "a$e se *#ate $eme %a *$%n %nt$e$u*e$ea su$se% e &0#m#t . Int$e t/$%a &0#m#tulu% )% tulbu$/$%le *e "a$e a"esta le *$#+#a"/ e4%st/ # le0/tu$/ %$e"t/ .U$e"(e este a a*tat/ la un $e0%m s#n#$ natu$al e "a$e a$e ne&#%e .E4*e$%en-ele au #+e %t "/ l%n%)tea !%&%"/ *e$!e"t/ *$# u"e nel%n%)te *s%(%"/ .

Taria in "oni

E#E$TE PSI%I$E
4

PROIECT POLUAREA SONORA

*,n/ la ;: *este ;: ;: 5 >= *este >= %nte$n

Nu *$# u"e su*$as#l%"%ta$e Ob#seal/ 'sl/b%$ea aten-%e% Tulbu$/$% *s%(%"e )% !%&%#l#0%"e Le&%un% ale #$0anulu% au %t%+

Impactul polurii sonore asupra mediului i a oamenilor Cea ma% 0$a+a b#al/ *$# usa e *#lua$e !#n%"a este *%e$ e$ea au&ulu%. E4*une$ea *$elun0%ta la sunete e %ntens%tate e numa% B: e e"%bel% *#ate a!e"ta tem*#$a$ sau "(%a$ e!%n%t%+ st$u"tu$a !$a0%la a u$e"(%% %nte$ne. Sunetele *uten%"e 5 "um a$ !% sunetul a$mel#$ e !#" la un *#l%0#n 5 *#t u"e la *%e$ e$ea %me %ata a au&ulu%. MaA#$%tatea "a&u$%l#$ e b#al/ s3au %n$e0%st$at la l#"ul e mun"a' un e lu"$at#$%% nu *#t e+%ta e4*une$ea la sunetel#$ e %ntens%tat% $% %"ate' )% a"a a"easta e4*une$e este % elun0ata *e$%"#lul este %m%nent. Mun"%t#$%% %n !ab$%"%' "e% %n #men%ul "#nst$u"t%%l#$' *e$s#nalul m%l%ta$' *#l%t%st%%' *#m*%e$%% )% mu&%"%en%% sunt "e% ma% *$e %s*us% la a*a$%t%a a"este% b#l%. C(%a$ )% la n%+ele la "a$e nu e4%sta *e$%"#lul *%e$ e$%% au&ulu%' *#lua$ea !#n%"a *$# u"e *$#bleme. Z0#m#tul !a"e "#mun%"a$ea %nt$e #amen% %!%"%la' $e u"e "a*a"%tatea e "#n"ent$a$e )% e$anAea&a s#mnul. Ca su$sa e st$es' *#ate u"e la $% %"a$ea tens%un%% san0elu% )% la alte *$#bleme e #$ %n "a$ %#+as"ula$' "at )% b#l% *e !#n ne$+#s.
5

PROIECT POLUAREA SONORA

REALIZARI I CAREN E DE CONCEP IE TE!NICA In #men%ul "#mbate$%% &0#m#tulu% s3a %n-eles "/ %n 0ene$al e!%"en-a ma4%m/ se #b-%ne la su$s/ .Elementele ma)%n%% sunt ast!el "#n"e*ute %n",t %n t%m*ul !un"-%#n/$%% n%+elul s#n#$ $e&ultat s/ !%e m%n%m . In0%ne$%% me"an%"% au 0/s%t s#lu-%% %n0en%#ase *ent$u %m%nua$ea &0#m#tulu% *$# us e m#t#a$e '"au"%u"u$%le *neumat%"e %nl/tu$/ (u$u%tul $#-%l#$ *e *a+aA 'ut%laAele sunt #tate "u !un a-%% )% st$u"tu$% am#$t%&#a$e e +%b$a-%% . U&%nele ame$%"ane *$# u"/t#a$e e t$ans!#$mat#a$e ele"t$%"e 0%0ant au "#nst$u%t # %mens/ C"ame$/ su$ /D un e "e$"et/$%le )% m/su$/t#$%le se *#t $eal%&a *e s"a$/ $eal/ . Cu t#ate "/ *$%n natu$a l#$ unele #*e$a-%% %n %n ust$%e $/m,n &0#m#t#ase 6"%#"/n%$ea '0/u$%$ea2 'ele t%n s/ !%e %nl#"u%te "u altelea ma% e!%"%ente )% ma% s%len-%#ase 6*$esa$e 'su u$/2 . Una %nt$e e!%"%en-ele *$%n"%*ale '!#a$te 0$eu e $eme %at ' # "#nst%tue *$e#"u*a$ea s"/&ut/ *ent$u %&#la$ea !#n%"/ .Stu %#u$%le e $a %# ' e tele+%&%une )% "%nemat#0$a!%"e bene!%"%a&/ e # es/+,$)%t/
"

PROIECT POLUAREA SONORA Cse*a$a$e s#n#$/D .Ast!el e s#lu-%% ne"es%t/ %ns/ %&#la-%% "u t#tul s*e"%ale )% "#st%s%t#a$e . Un st$at !#n#abs#$bant ant%%m*a"t sub *a$ #sel% este "ea ma% suma$/ amel%#$a$e '"a$e $/m,ne e#"am at/ e*a$te e 0ene$al%&a$e '"u t#at/ s%m*l%tatea e+% ent/ .T,m*l/$%a '%nstala-%%le san%ta$e sunt l%*s%te e "al%t/-% !#n#%&#lante sau e+%n "(%a$ su$se su*l%menta$e e &0#m#t 1 $#b%netele (u$u%e '"#n u"tele )u$u%e 'u)%le )% !e$est$ele t$#snes" . C#n!l%"tele l#"at%+e sunt ese#$% 0ene$ate e &0#m#te *$# use ne%nten-%#nat ' a$ %n"et%neala %n "#mbate$ea te(n%"/ a &0#m#tulu% %n bl#"u$% *e$s%st/ '%n"/t este !#a$te 0$eu e *$e+/&ut ",n se +a amel%#$a a"east/ "#m*#nent/ a "#n!#$tulu% t#t ma% %m*#$tant/ *ent$u "#n %-%%le a"tuale e +%a-/ .

CO#$ATEREA POLUARII SONORE

C#m%s%a e a"ust%"/ a A"a em%e% R S R "u mult %na%ntea alt#$ -/$% 'a %n%-%at # "#m*an%e e lu*t/ %m*#t$%+a &0#m#tulu% .In"e$"/$% e e+%ta$e a *#lu/$%% s#n#$e se !a" *$%n m/su%le e lu*t/ %m*#t$%+a &0#m#tel#$ %n %n ust$%e '%n t$ans*#$tu$% )% %n "l/ %$% "u %!e$%te est%na-%% . P,n/ %n *$e&ent nu s3au stab%l%t %n"/ n#$me e C"al%tate s#n#$/D a me %ulu% .E4%st/ %ns/ *$e+e e$% le0%slat%+e "a$e %nte$&%" tulbu$a$ea l%n%)t%% '"#ns% e$at/ "a # %n"/l"a$e a *$%n"%*%%l#$ "u$ente e "#n u%t/ %n s#"%etate .A"easta se $e!e$/ numa% la man%!est/$% %n %+% uale 'ele ne!%%n %$e"t #*e$ante !a-/ e &0#m#tul *$# us e +e(%"ule '%nstala-%%
%

PROIECT POLUAREA SONORA %n ust$%ale et".S3au ma% luat )% unele m/su$% *e *lan e %l%ta$ "um a$ !% %nte$&%"e$ea "lan4#natulu% %n *e$%met$u u$ban '%nl#"u%$ea *a$-%al/ a t$an+a%el#$ "u t$#lebu&e '%nt$# u"e$ea t$an+a%el#$ s%len-%#ase . P#lua$ea s#n#$a ma% *#ate !% %m%nuat/ *$%n *lanta$ea a$b#$%l#$ *e ma$0%nea st$/&%l#$ 'aut#st$/&%l#$ '%n &#nele %n ust$%ale '!#l#s%$ea mate$%alel#$ %&#late !#n%" *ent$u "#nst$u"-%% . La a"estea se *#t a /u0a e!#$tu$%le n#st$e e a $es*e"ta #$ele e l%n%)te )% e # %(n/ ale "el#$lal-% ' e a as"ulta la # %ntens%tate $e us/ mu&%"a ' e a ne %&#la 0a$aAul %n "a$e %n"e$"/m aut#m#b%lul 'e!e$tu$% "a$e s/ "#nt$%bu%e la e+%ta$ea a "eea "e se nume)te &oluarea sonor

CONCLUZII

Este interesant de remarcat c atitudinea oamenilor fat de mediu nu s!a sc"imbat semnificativ de!a lun ul existentei umanittii. # multime de documente atest exploatarea irational a pdurilor $%recia, C"ina&, de radarea solurilor, distru erea unor specii $eroii din 'a"ab"arata ard o pdure intrea cu animalele din ea cu tot&. Diferenta intre noi i strmosii nostrii este le at de capacittile noastre sporite atit de a distru e cat i de a in riji mediul. De!a lun ul timpului prin ocuparea extensiv a planetei calitatea mediului s!a de radat, rosimea stratului de ozon a sczut,
&

PROIECT POLUAREA SONORA

punand intr!o stare critic intrea a planet. (oate acestea au dus la cresterea in rijorrii le ate de deteriorarea mediului. )tandardizarea i normarea izolaiilor fonice poate fi de mare utilitate cu condiia s capete obli ativitate ca i in cazul msurilor de protecie a mediului . Poluare sonor rm*ne ins o problem inc desc"is at*t ca intensificare obiectiv c*t i ca delimitarea subiectiv cci linitea este indispensabil oricrei activiti i mai ales activitile intelectuale .

'

PROIECT POLUAREA SONORA P#lua$ea )% *$#te"-%a me %ulu% 7D$. Mate% B#$nea 7 In0. C#$nel%a Pa*a #*#l 'E %tu$a t%%n-%!%"/ )% en%"l#*e %"/ ' Bu"u$e)t% ?><: Sunet 'Z0#m#t 'P#lua$ea s#n#$/ 7E%$0%l S*ulbe$7 E %tu$a t%n-%!%"/ 7Bu"u$e)t% ?>B@ Ne0ut S. 5 CUn s%n0u$ P/m,ntD' E %tu$a Albat$#s ' Bu"u$est' ?><B7 B$#Fn L. 5 CP$#bleme 0l#bale ale #men%$%%D' E %tu$a Te(n%"a' Bu"u$est%'?>>G .

()