Sunteți pe pagina 1din 113

lVINISTERUL EDUCATIEI.

CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Marcela Pene

uBloaded bvj'!;d3tli

ffiKEN

Lg&4BA 6s LSTFRATUR R@ffiANA Ss


manual oentru

clasaa II-a

,.:g!

Acsstmanualeste proprietataa gi Ministerului Educaliei, Cerceterii, Tineretului prinOrdinul Sportului. Manualul esteaprobat nr.3885din 24.05.2004,in urmalicitaliei ) de cefe Ministerului Educagei in conformitate cu 9i Crcottrii$i este realizat programa qi Cercstarii analiffd aproba6de Minist6rului prinOrdinul Educatiei nr.4686 gHtuit elevilor. 05.08.2003 Si6sis distribuil
Acsstmenual a fostfolositde: Anul Numl slvului carea Drimit manualul 1 2 4 manualului s6valnsc,iefolosind ' Starea brmenii:nou,bun,lngdjit,nesatisEcabr, detdorat. lnvlstorll vor conlroladacl numlelevuluiesie scrli corect. Elvllnu t|bulesi faci nlci un tel deinsmnidpe manqal,
Clasa

9coala

Anulgcolsr

Starea manualului*: la orimire la retumare

Limba romane 9i literatura manual clasa Oentru a ll-a Autor: Marcela Peneg lirectorartistic: Alexandru Peneg
Referenli: lnv. Steliana Vlad lnv.AdinaNitu prof.Doina Tegu Redac'tor: Marcsla Peneg llustralii:Valentin Tanase, Monica Botezatu, lon Botezatu CopydgM @- EdituraIarcala Poneg Reproducsraintegrala saupartiale a lucrarii esteposibile numaicu p6ne$. acordul scrisal Editurii Marcela

EdituraMarcela Peneg Bucuregti, Andrei Str. Barseanu, Nr '14, Sector3 o .P.4 - C.P_ 5 4 tsl.fax(021) 323.99.66 323.69.89 323.70.'18 E-mail: office@ed ituraana. ro www.edituraana.ro; www.marcelaoenes_ro www.facebook.mrn/edituramarcelaoen
D.ac.i6rre CIPa Blbliotecll t{.tional. a Ronenbl Pena!, aacle Llmba ti lit Etura ronlnl: claa a ll-a / Marcela Pensg.- Bucurgti:EdituraAna 2000,2006 lqqN (r0) 97$766041-2;tsBN(j3) 9zg-973-766M1372.41= 135.1

rsBN973-7660-41-2 tsBN978-973-7660-41 -1

*:*@
fedDfint

Cuprins
. Tn cu ce, ci, 62 Taraproitilorl60 . Scrirea . Dge$ca, ge, 63 . Scderea cu gi, 65 . Fetits cuperu| azudu, 66. Scriera cuche,chl, ghs,ghl,68 . La biblioteca, 69 . Povestoa unuiomlne9, 70 . Recapitufare, 71 . Evaluare,T2

.Alfabetul pag. toamnei, 6 .Asosittoamna, 7. Cariea, 8 . Dspr comunicarea oraE,I . Clrtile,10. Extul.litlul. Alineatul, 11 . bamnaln muguroi, . pui.goi 12 Un 14 . A$ezarga textului in pagina caietului,15 . Toamn5, 16 . Recapitulare, 17. Evaluare, 18

1.Toonna rndndrtr, dornic6...

5. Corteo cu povetti

. Familia . Primevara, mea, 20 74 . Propozi$a. popoziliei. . Intonara Punctrl. Semnul Grupurile de sunete ie, ia,ea,75 intrEbdrii, 21 .Au soitcocorii, . 76 Scrierea cuoa, ua, u5,77 . Elsfoflul, 22. E)tul naraliv. PerEonajul. MEula,23 . La Pagti,78 . Primevara, 80 . Puigorii. Autorul, 24 . Smnul 25 exdamarii, . Recapitulare, . 81 E\raluare, 82 . Dumbrava minunaE, Doue 26 . Linia de dialog. pungte, 27 . Banul 7. Dinbitrini se povesfe9fe... muncit, 28 . Sbamoiiino$i, 84 . Recapifulare, 29 . Evaluare, 30 . $bfan cl MareSiVrancioaia, 86 . . qi pdreCuza-\6de sultanul, 3. Bucuro5i de oospeti? 88 Exprimarea . lama, 32 . Cuvantul, 33 tilor prcFii, 90 . Creiasa . Recapitulare, Zepzii, 34 91 . Evaluare, 92 . Cuvinte culntelesasemenetor, 36 # )

2. in fomilie

primdvardl 6. Solutare,

necuv6ntdtoorelor ::a"H:J',fi":J:',t:i str) 8. tn lurneo


. Cusania, 40 . Treidialoguri, 41 . Colind6, 42 . Rgcapiiulare, 43 . Evaluare, 44
. CloctCioclCioc!,94 . Apolodor,96 . Dialog despreCiobtnile,.g8

. Recapitulare, 99. Evaluar, 100

4. Hoilo joacill

. lamape uliF,46 . Sllaba, 48 . La seniug.Sdiergao.Mtrb]lot lnt-o,lnt-un,4g . Sun6tSiliierA. \rbcale 51 Siconsoane, . Doifrati qrminti,52 . La Gredina zoologicd, 54 . lnfsberi Sirispuflsuri,55 . O speritoar, 56 . Recapitulare, 57 . Evaluare, 58

. La mijlocde codru..., Scrierea dintra, dint-un, 'lO2 . Doipdeteni, 104. Premiul ln6i, I05 . Bilelul, 106.Atfabetul, 107. \hra, 108 . Rcapitulare, . Evaluare, 1-09; "O W . Micdi4ionar, 112 g

9. Vori, vori, dulcevord. .

Degteapti-te, romdne!
Andrei Mureganu

DegteaptS{e, romane, din somnul cel de moarte. ln carete-ad6ncird barbarii detirani! Acumori niciodatS, croiegte-li altdsoarte, Lacarese se-nchine gi cruzii tdidugmani! Acumori niciodata se demdovezi la lume C6-n astemeini maicurge unsange de roman piepturi pdstrimcu fala-un 9i ce-na noastre nume, Triumfdtor in lupte, unnume deTraian! .Aceastd poezie secante. Cantecul Degteaptd_te, romeneleste de ,,lmnul,, Statal Romdniei. . lnvdlati primete se cantati dou5strofe ale ,,lmnului,,.
4

1.Toomnq mdndrd, dornicd...

. Alfabetul .Asosittoamna . Cartea.Despre toamnei comunicarea orale.Cd4ile . Textul . Agezarea .'litlul. pagina textului in cd4ii Alineatul. Toamna in muguroi . Comunicarea . Scrierea gilntrebdri orala dupi imagini de man5.Agezarea lextului . . . pagina in caietuluiToamne Evaluare - lecture Recapitularc

Alfabetul toamnei
q4

fi oamna a lnceout si scrie lntr-ocartecu copertd aurie Cite 9i de toate, Cu creioane colorate, A pornit de laA, Adicd de la alune, Apoia scrisdespre mere, gi prune, Gutui Despre gi nu maigtiuce, struguri Pdni a ajunsla Z, Adicela zmeiele Pe carele scriupdsdrile cdldtoare In zare. - Hei,toamnd, careargintegti roua, Au strigat bucurogi copiii, Bineai venitin clasaa doua! Si! neomintiml 1. Observati imaginea. Cititi cuatentie versurile.
2. Spunelide ce se numegte poezia Alfabetut toamnei. 3.Amintili-va literele atfabetutui limbii romane. 9i scrieti Activitote ?hgrup 4.Alcetuiti unalfabet al toamnei, folosind literelo iniliale ale unor cuvintedespretoamne(legume, fructe,flori, fenomene ale naturii).

Nu se scdepe manual.

A sosittoamna
pomii galbene gi ruginii. Tuai imbrecat cuhaine Printre gi nuci. crengi sezdresc mererogii cafocul,pereaurii,prune porlile gcolilor. Bineai venit, toamne! Tu ai deschis Pebdnci sevddmanualele delimba romana. si literatura Doamna invdldtoare ne spune: cartea estecelmaibunprieten! EanelumineazS - Copii, cu invateturile sale. Sineimbogeteste

ffiine aivenit, toamne!

&

Vocabulor
haine ruginii: (aici) frunze rogcate, deculoarea ruginii pereaurii : peregalbene

ldentifi cati: Observof i manualul. . copona, . paginile, . spatiul scris9i imaginils.

gcolarii opere era gcolarii rAsfoind rasfoir ) conEiderata cartea celmai

!&
!'

tU neonintinlStrretinenl

Manuatut de LTMBA ptind ROMANA esteo carte St LTTERATURA deinvdtdturi. invitdturile paginile suntscrise in c6rliigi suntinsolite de imagini colorate. Dacd vetiobserva giveticiticuatenlie, imaginile vetiputea lucra toate exercitiile temele. Numai agaveticunoagte Si bucuria de a invela.

Deosebili imaginea de spatiul scris. A sosittoamna toamnal aivenit, Bine

imagine

cl Pomli Tu ai lmbrAcat qalbene 9irugrnrr' haine

spalru scriscu litere de I|par

sd lucrimr

1. Observati imaginea careinso4. Citillalvinteledoamnei inveletoare. lextul Asosit toamna. T|anscdeg tegte a@stecuvinte. 2. SpuneJi caresuntsemnete Subliniati cuvantul gi celmai scriscorect sosirii acestui anotimp. frumos. 3. Cititipropozitiile care prezinta 5. Expflcaliintelesul ptopoziliei:Cartea natura in timpul toamnei. ne in@ele?te cu inveFtudle ei. 6. Scrieli caligratic:

comunicoreo Despre orold


Sil descoperiml 1. Recititi, dintextul A sosittoamna, cuvintele doamnei invetdtoare adresate
elevilor. 2, Observati imaginile. Cititi ceeace se comunice ln fiecare imagine.
Bundziua! Aszi a inceput

vacanti?

ut,Andreil Unde ai fost in

3. Raspundeti la urmatoarele intrebari: . Cinevorbegte . Ceai rAspunde, in primaimagine? dacd aifiin locul luiAndrei? . Ceveste . anunld crainica la televizor? Ce rdspunde elevadina treiaimagine? . Cine . Ceintrebare discuta in ceade-a imagine? doua credeti cAi-aadresat doamna . Ceil inheabd peAndrei? Cosmin inveldtoare? so reTrnetnl . Putem comunica oralsauln scris. Comunicarea dintredouasau mal multepersoane se numegte dialog.
mi plac imaginile

dinmanual.
mesaj ascultitor

gtiri, vegti,infornroliisoumesqie. Conunicilm: *4.Observati imaginile felul ln care sefacecomunicarea orale. 9i descoperiti

Sd lucrdml Activitofeth pereche . Grupati-ve cate doi.Unul dintre voiadreseazd


gi o intrebare despre toamne. Celilaltascultd raspunde. Apoi,cel de-aldoilea intreabd $i primul rispunde.
o

Gdrtile
Sunicut i-aadus lui
Costache un pachet. - Ce se aflSacolo, bunicule? - Un darpentru tine, nepoate. Costache a desfecut pachetul. repede A gdsit in el maimulte c54i. Bdiatul nu a fostpreaincantat.

Deodat5, zeriun biletel in care scria: Cerceteaze cd4ile,nepoate!Vei gdsi o comoard. Costache paginile. rdsfoi Darcomoara, niceieri. - Sd incercsd citesc, poate afluceva. Numai dupdce a cititbiiatultoatecd(ile,a inteles lcul cuvintelor bunicului.

Gartea esteo comoare de invitituri.

comoara : marebogetie

talc

:inteles, rost

incantat :pljnde bucurie cercetare : cdutare, informare, documentare

Sdncomintinl Sdrefinernl
Scrielimai multepropozitii cu inleles Tntre ele despro Costache, un texf. 9i alcdtuiti
titlu alineate
Bunicul i-a aduslui Costache unpachet. \ acolo, bunicul? - CesaflA tine,nepoate. - Undarpentru Costache a desfdcut repde pachetul. A gdsitln el mai multe ce4i.

lui

Observati alineatele: . la inceputul textului; . candse trecela o noudidee; . in dielog.

numarul paginii

3. Cititipropozitiile carecuprind 1.Citilidialogul dintreCostache $i cuvintele: pachet,incentat. comoard, bunic. propozitii Alcetuili cu ajutoru I . Transcrieli dialogul. cuvintelor datemaisus. 2. Citilicontinutul biletului. 4. Desenati copertauneice4i de . Transcrieti biletul. povegti.

Sil lucrdml

Activitofe?hgrup Completali dupi model:


paginb bunic
|

pachet comoare beiat

c54i

pagini F- v _-

Cepdrereoveli?
.Anagi Nicuspunctrau scriscdteunte)ddespre carte. Voice perereaveti? . Cititicele gispuneli doui exemple demaijos caredintre eleformeaziuntextgi de ce.

$,tt'

Cartea Am cumperat o cartede povegti.

-El segandeste numai la mancare. Areimagini colorate" Azorde din codite. Abiaagtept se o
11

Am cumoerat o cartede poveqti. Are imagini colorate. Abia agtept sa o citesc. Vezandpachetul, Azor de din codile. Elsegandegte numai laman

Toamna in muguroi
Marin Sorescu

- Avemgi noi ln livadd un muguroi? este in toi. -Avem!$i munca Furnica asta,bundoare, Cardla muguroi o sfoard; - Ba nu e sfoard, Sunt furnici Maimari, maimici, Cantand: - Suntem aici! Toamna, hrand adunim, larna s-oint6mpindm!

Sd netineml livade gradine Textul Toamna ln muguroi esle o cu pomiroditori poezie poetul mugufoi scdsa gremdjoara de Marin Sorescu. de pemant Ob se r va n d a g e za r e in a p a g in a scoasdde furniciafard,tn a textului, con$atem capoezia este scrisiln urma galeriilor sdpdrii randuri scurte, numiteversuri.primul ln momentulcel mai important cuvantdin fiecarevers incepecu litera s-olntampinemsdfim pregatiti de primire mafe.

Sll lucrdm
1.Cititi dialogul dinpoezie. primele (numai Transcrieti dialogul trei versuri). 2. Cititi in corcantecul furnicilor. poezia. 3. Memorali Activitotelh grup *4. Recitati poeziacu intonatie, resgrupati 6. Dinprimele cinciversuri, pectand gi tonul cuvintele semnele de punctuatie alcetuite din: personajelor. silabe treisilabe 5.Alcetuitipropoziliicu aiutorul o silabe doue a-vem li-va-dI sl cuvlntelor livadd, musutoi, in toi,inampindm. 7. Cititipe roluri dialogul din poezia Holulde iepuragde OtiliaCazimir. fost,iepurag? - Unde-ai Unde-ai fost,coconag? crang, b5ietele, - Pene-n Sd aduntreisurcele. - Cesd faci,iepurag? Ce se faci,coconag? foc,sa aze, - SAaprind gdtesc Se-mi nigte varz5. -Ai furat,iepurag? Ai furat,coconag? furat, -Am furatce-am Darmaimultamstricat...

. cantati: nouo? **rf_lfr, *r,,"yr,";u,rr'

Joc de rol. lmaginati-ve un dialog intr-un musuroi de furnici. Stabilili rolurile: furnicile de ce ai ace - Mogule, lucratoare, doicile, regina. ln cdciuligi-ncojoace? Urechi-Lungi, Citili, pe roluri,poezia Gospodina de - Meinepoate Tude ce fugipeste lunci? O. Cazimir. poeziaO tumicede fudol Citifi, singuri, - Fugse scap. - Pdivezi? 9i eu M-ajut cu lepiila greu. Arghezi.

8. Gesifi untitlupoeziei:

Unpuigor
5d descoperirnl
1. Observali imaginile in tecere.

$drry[ffi

2. Raspundeti la urmetoarele lntreberi:

. Ce anotimo . Catfimpa fostingrijit este? puigorul? . Ce fac pisirile celatoare? . C6ndFaudatcopiii drumul? . Ce au zaritorintre . pdrintii frunzecei doi pui;orului Cumau multumit (DalFle copii? copiilor cateun nume.) celordoicopii? . Ce credeti . Cefel de faptaau ficut copiii? ce a pitit puigorul?

5d lucrdml Acfivifof? ?ngrup


3. Realizati dialoguri intre:a. ceidoicopii;b. ceidoicopiiSipuigorul renit. jetoanele 4.Agezali ln ordinea in cares-aupetrecut faptele:
t au
t.

5. Spuneli ce faptilbundatificut voi. 14

Agezarea textului ?npogino coietulu i


W sddescoperiml

Comunicam ln scris, adice transgi primim mitem prin: mesaje scrise

. Observati agezarea in pagina caietului a textelor urmdloare:

-'---gi;ft-

--ffi

$r, -

sdlucrdmt.

. Comparati scrisul vostru cu cel dinmodel. Ce constatali? . Copiati primele doudalineate din primul text.Aprecialiscrisul (S_, B.,EB.). 15

Toamni ,ffio*na...
EmilGadeanu

I n aer , un poporde r andunele se preg5tegte de plecare. Pe prispa casei, copilagul, numai ln cemegup, cu capulgol, urmdregte de mult joculstolului printre de pdsdrele, carese afl5 gi cei trei pui, din cuibulde sub streagind. ii cipdtase in darde la memuca lui. De cateori era neastamperat, memuca ii ziceabdiatului: cuminte, ,,Fii dacdvreisd-tidaupuiic6ndor cregte mari!" gi el a fostcuminte, puiiaucrescut mari, darin urmd auzburat! Daroarcd niciodata nu zburasera maimultca astdzi. Pdsdrelele pulin, s-auodihnit goptit apoigi-au nu gtiuce gi s-auridicat. deodata cu toate.Cdteva dintreele s-audesp54it pentru o clip6din stol,au puigorii atinsu$or streagina casei, apois-aupierdut iaregi in mullimea celorlalte. copilagului igi luaurSmas bunde la el 9i de la cuibul lorde humi. privi Copilagul lung stolul, apoi giincepu mdnugilele duse laochi sdpl6ngd. Maice-sa aruncd furcagi veniin fugede{ ludin brale, intrebanduj ce are. printre Copilagul abiagopti lacrimi: - Puigorii! puiul - Nu plange, mamei, au se seintoarcd inapoi... la primdvard.

5d retineml
nucuuente scrisa deautorul Emil Garleanu.
ig

Textulbamnd tae partedin carteaDrhlumeacelorcare

so tucroml s6r 1. Recititi, partea in goapta, din textin carese o mica "3.lmaginali-vi arateplecarea puigorilor. intamplare legatd de 2.Respundeli laintreberi, folosindu-ve demanual:plecarea puigorilor, avand . Dece s-auruptde stolcateva randunele au si titlulUnpuigor neasampent. atinsstreagina casei? . De ce eratristcopilagul? 4. Desenati o scene . Cu ce cuvinte l-aimberbetat mama? din povestirea imaginatd.
|6XrpropuspenlrutscfurdsuDlimentar6

16

RECAPITULARE
Prietenuladeverat Oreles-auterminat. Gheorghi!5 se apropie de gi vorbegte Bogdan autoritar: iti lagighiozdanul gi vii imediat pe - Bogdan, terenul de fotbal. - Nupot, trebuie pregatesc maiintai sd-mi temele. Vino selucram amandoi$iapoi iesim Tmpreune lajoaca. avemlucrare de control! $tii ci mdine tu miede grije! - Nuimi purta
A dou a2 i. . .

a. Scrieli titlultextului: ... b. Precizati numerul alineatelor. c. Transcrieti numele celordoicolegi. d. Scrieti cuiapa4ine replica: Nutmipurtatumie deg je! . Cititipe roluri. Alegeli cei maibunicititori care grupa. sa reprezinte . Cumcredeli povestirea? ca a continuat cesili maimulte variante. pe celemaiinteresante. Alegeti-le . Suntetide acordcu proverbul:Prietenul adeverat estecel careiti spuneadevdrul? De ce? . Ceinvateture areintamplarca? . Alcetuiti, oral,doueenunturi in legature cu sfergitul intamplerii. . Desenati o sceni din povestire. . Tineti seama delnvetetura desprinse dintext9i prietenii. alegeti-ve cu atentie 17

L Precizati alineatele, titlul9i iextul:

Toamni
Emil Gadeanu

In aer,un poporintregde randunele sepregetegte de plecare. Peprispa.casei, copilaSul...

hg9ls-d!!d,!-qe4 j S.

'rn

respuns; B.- doui respunsu.i; EB.- tei rdsounsuri.

2. Scrieti, propozitiile. dupedictare, Precizali numdrul cuvintelor: a. Elena areceti.

T
T

b. Cecilia se ducela gcoale. c. Alexandru areo iacheta nou5.

Scriecor6ct S. - o propozilieiB. - doui propozilii;Ea. - iiei piopoziiii. Complleaz6 corect:S. B. - douanumsri FB.-treinumre. - un numEri

3. Notali vorbitorul cu litera V, ascutetorul cu A $i mesajul Mdintereseazd multoovestirile despre necuvantetoare.

gregelile. cuatenlie Lucrali exercitii suplimentare pentru . Observati @reciare.

?.
IN FAMILIE

#b

1i$

uBloaded
. Textul .Autorul . Textul . Personajul . Comunicarea literar narativ orale - Propozilia propozitiei seama de semnele - Intonarea de punctuatie. in familie Dialog tinand . Lecturi. RecaDitulare . Evaluare
19

Familia mea
dupe Barulu'fArghezi
t'rE

f,m si vi spun cate ceva despre famila mea. Acestacarezdmbegte in fotografie sunteu. Mdcheame Toader. Mama imi spune Tudoricd, iar sora mea,Tudorel. Mama-mare ma dezmiardi Tudorag, iar tata-mare, Tudorut. Tata imi spune bdiatultatii. Noi locuim intr-ocasdmare.Totialcetuim o familie. Euamdoue bunici: mama mamei. care stecu noi,9i mama tatei,caresti la tard. Tata este celmaiharnic omdinlume. Sescoale cu noaptea pleacd in capSi la lucru. lmi place candsuntem impreund.

laolaltA?

e. Voice nume de alint

sd lucrdml $[s

1 . T r a n scr ietr li e i e n u n tu r i,a d ic5p r im e le tr e i comunic5ri pan5la cel de-al punct. treilea 2. Observatichipullui Toader. Spunetice fel de beiatesteel.

,!% s

Activitoteln grup
3. Transcrieli gi completati:

bunici bunici

tate

Citifi singuri intampldri despre Barulu, din Caftea cujuceriiscrise de TudorArghezi.

Propozitio. Intonoreq propozitiei


(.) 5i sennul (?) (actualizare) Punctul ?ntrebdrii 1.Cititi in gand dialogul dinfamilie.
noastrd seadune ' Familia seata acase.
Cum a fost la gcoale, Maria?

Euamdesenat

descoperinsinguril @ 5d prima propozitie. Recititi Decev-ati oprit dupe cuvantul acasd?Ce secomunica
prinaceaste propozitie?

Recitili a douapropozitie, rostitd detatSl Mariei. Intonarea difere. Dece? propozilie De ce prima areaceeagi intonare ca ceade-atreiapropozitie?
Propozitia este o Punctul ne aratd Adoua popozitie Punctul gissmnul comunicare. Tnprima ce tebuiese facem este o intrebare. [reberll sunt semne propozitie semm o pauze in citire. Semnulintreberii de punctualie. Prodespre fa m i l i e . L a ne aratecd trebuie pozitia se intoneaze
propoziliei sfarQitul s-a
sA folosim un ton
d u p d s e mn e le de

scrispunct.

Tntrebetor.

punctuatiE.

5d lucrdrnl 2, Citili cu intonare corespunzatoare. Transcrieti a doua strofe.


O furnicd mica,micd, leri,la pranz, mi s-aurcat pentru Pe picioare ceci Mi le-aluatdreptniqte cr6ci. - Undemergi agadegrabd? Gandul meumahnit o-ntreabd. incanu te-ailemurit Cd gregegti retecit? SFai
'L kghezi, O tumicd

pe temaFamilia 3. Realizati un diafog mea.Interveniti cu propozilii in caresd comunicali informalii sauintreber,.

4.ciriliindiaros. si zAA lrmt


astezitoti copiii aurdsde uncopil - Memico, carea cazut. umai eu nuamrds. frumos. carea cdzut? - Foarte $i cineeracopilul

Telefonul
+E

a terminat temele"{Alexandru Tarnr!se audetelefonul: -Alo!Alexandru! Cefaci, dragul meu? Serut mana, bunico!Acum amterminat temele. Bunica ii spune nepotului cd va sosiin gar6la ora1g. - Tevomagtepta, bunico! Alexandru se gendegte ce ar maiaveatimp9i dejoacd. CAnd a venitin cas6,a datcuochiideceas.Maieradoarunsfertde ori. amuitat! - Tatd, Bunica! Tata a inteles totul. A alergat la gard. Seara la cin5,bunica pentru a multumit faptulcd a fostagteptate in gard. Alexandru privirea jos. a lesat in

Respectd cuvantuldat gi promisiunea fecute! 5dneonintinl5drelinem!

Textul Elefonulesteo povestire a uneiintamplari. Alexandru, gitaldlluiAlexandru bunica iaupa(e laaceaste lnt6mplare. Spunem ca acestea suntpersonajele intamplerii.

Strlucrilml
pe roluri 1. Cititi textul (autorul, Alexandru, bunica)" 2. Cititi intrebarea dintext.Spuneli cineo rostegte Sicuili esteadresate" 3,Transcrieti gi rdspunsul intrebarea bunicii nepotului. 4. Cititiinvetdtura de la sfargitul textului. Explicali de ce estenecesar se respectem cuvantul datgi promisiunile fdcute. 6,Scrieti, dupd dictare, ultimele treienunturi. Veriticati-ve cuajutorul manualului. proprie, 7, Relatali o intamplare asemanatoare.

rveti? Ce pleere

Don

Eu sunt personajul! foarte interesante. o Dovestire - Euamscris cine? - Despre Decand bunicul meu... eraelcopil. - Despre
povestirii estepersonajul tale? - Decidansul

Doar euamscris oovestirea! - Nu.Eusunt!


- Tuegti...

. Alegeti pecare ceFarostit cuvantul credeti Anca: 1. personaiul; 2. aulorul; 3.titlul

Virgulo
5d descoperirnl
1. Observati scrierea cu virgula: 2,Transcrieti textul, scriind semnele unstilou,de punctualie. a.Alexaidru areuncreion, unpixgio gum5. Euntca a ven[ ta notI I b, Serut mana, bunicol - Bunico ai venit! . Bunico, I bine cefaci? . Vino, la noi! bunico, mere -Alexandru I!i-am adus I
ln primul exemplu, virgula s-a pere nuci gutui 9iprune f] I f scris lntrecuvintele unei enumsrAri. I n a t o o e a e xem p tuv , tr g u ta 3, Scrieti dou5enunluri caresi

@o

sfi lucrdmt

sspare cuvantul carearate cui ne cuprinde virgule. adresem.

Puigorii
Grigore Vieru

- Puigolagi, cumstati in cuiburi FAreplSpumioare? cu ale mamei - Ne-nvelim Caldearipioare.

- Darcandmama nu-iacasd cerne? 9i ploita - Ne-nvelim atunci cu frunza Ramurii materne.

- Dacb n-osdvindmama $i-o sd cad5frunza? - Cum sdnumaivinemama? CumsAcadefrunza?

puigolagi : ferefulgiSipene Aulorul poezieiPuigorii ramurdmatemd : ramura caretineaddpost, in lipsa mamei estepoetulGrigore Vieru.

&;:i
I

!-c

5d lucrdml

pldpumioare.

1.Prezentati conlinutul imaginii.dou6 versuri. 2. Cititi poezia pe roluri. 6. Alcetuilidoud propozilii cu ajutorul 3. Transcrieti prima strofa. cuvintelor:un pui golag,nigtepuigotagi. 4. Despertiti in silabe cuvantul 7. Transcrieti dialogul din ultima strofa.
8, Memorati gi recitati poezia. 24

5, Explicali folosirea virgulei in primele

fnfonoreo propozitiei. Semnul (!) exclomdrii


gi sorolui Andrei

. Citegte . Cititi, prima propozitie cagicand in dialog, rolurile de maisus. . aifi in loculfetitei. propozilie Cite$te a doua Stabiliti careenunt exprim5: un sfat, spusd de fetita. un salut,o strigare, o rugeminte, o intreDece nu au aceeagi intonare? bare,o bucurie.

5d relineml
La sfargitul enunturilor ca Tn intonarea acestoi (o mirare propozitii exprimd o exclamare linemseamade sau o bucurie), o porunce, un continutul lor (o bucurie se sfat,un salutse scriesemnul exprime porunci). diferit deo exclamerii,

5d lucrdrnl
1.Cititi, dintextulTelefonul, enunturile careau la sfarsit semnul exclemirii. . Transcrieti exclamarile rostite de beiat.

zdtoare Hcl Hrl Ho/ mff-ff


un clopotet! - Sagasim

2. Citili textul urmdtor cuintonare @respun-

?n e'up s-", efffi B 'r"ti"''ot" "oun"t ",^rYffil# Scrieli semnele depunctuatie: facem? Cumsd - Cesd scdpfmdepisicS? |
| Cosmin deseneazd I

Elvira prinde de vestecendse apropie. ! lintreaba - Bravo! Grozav! Uraaa! un pinguin - Desenez | I _Avem priviti! ctopotel. Darcine it va lesa 9io batend lpe$te ! pisicii? de coada l' interesant - C" desen | ! 25

cosminI Asa vom -i ffiJ3:"il#'":"J"J;jH | -""aesenezif


un

Dumbrava minunati
.iEizuca giPatrocle parci intraserd in linutul unuibasm. Deodatii, la o cotiturd, risdricadin pdmdnt o bitrdnicdmdrunticS. Venea incet,sprijinindu-se intr-un toiegel alb. La doi pagide copild, betrana se opriSizise: - E adeverat ca te ducila bunici? Lizuca o priviuimite. Apoifntelese Sizambi. - E adevdrat cd mataegtiSfanta Miercuri? Undeestecdteluga cu dinlii de fler9i cu maselele de otel? Sfanta Miercuri rdspunse z6mbind: -Am lAsat-o acasd si pdzeascd gospoddria. - Sdrutm6na, Sfdntd Miercuri!Acum asfinlegte gi noitrebuie soarele sa ajungem la bunici.
Autorul cdrtiiDumbrava mrhunatd estescriitorul Mihail
qf
dupgMihail Sadoveanu

dumbrave : pddure gi nupreadeasd tanere | : toiagmaimic,belde sprijin

Sdlucrtrml

1. CitiJi textul pe roluri. 2. Cititiceledoueintrebdri pe corespunzator. Cereticolegilor sd arate care Lizuca le adreseaza betrane.. gulcu semnul de punctualie potrivit. 3.Alcetuti enunturi cuajutorul Citili Si alte intampleri din cartea cuvintelor: dumbnvd, toiegel. Dumbnvaminunatd.
zo

Activitote?ngrup 4. Spuneli, perand, enunturi_ Intonati-le

(-) Liniade dioloo Semnul de punctuolie puncte(:) dorid


5d descoperinl 1. Recititi textulDumbrava minunatd. . Observati scrierea gi cu liniede dialog. cu doudpuncte 2. Transcrieti exemplele: a, La doi pagide copile, betrana se oprigi zise: - E adeverat ce te ducila bunlci? - E adeverat cd mataegtiSfanta Miercuri? b,in dumbravi vietuiau: iepuri, veverile, aricigi caprioare. 5d ralineml Scriem douapuncte: a. candurmeaze cuvintele unuivorbitor; b.candurmeaze o enumerare. personaj Inceputul vorbirii fiecarui careia partela o convorbire (dialog)
Tnsemnat cu llnie de dialog (-).

Si! lucrdrnl 3.Cititi. Transcrieti:


gtiide ce metemeu? - Patrocle, - Dece te temi? Am auzitca bursucu-i - De bursuc. foarte reu. . Cinepoada dialogul de maisus? . De undegtimcandintervine alt personaj in convorbire? .5.Transcrieli, completend cusemnele deprinctuatie 4. Citilipe roluri. dregil carelipsesc: - lepurag Lizuca zise l'l Unde-ai fost? Soaretui - Laora$. ! imi pareOine I Sora f ceegti duci? - Un-te gifrumoase sdndtoase la bunici I Noineducem f pedure. - La bine ! Foarte I Lizuca ! - Ce menanci? Stai cuminte Patrocte I f I - Fragi Simure. dormi? - Unde y{e! Hr! 1-1"1 - ln culcug. | intaziem la dentist! - Gigel, S - Cumte cheami Bunico, sa-mi mai spal Sidintele EF \ - Marinug.

pecare o semi-lscoaia?
27

&

Banulmuncit
.til'riia odatdun omtareharnic, pe nume Petcu. Avea Petcugi un fecior, care se numea lliutS. Ceteraziuade mare,lliutanugtiaaltceva
oJl dupeAlexandru Mitru

.' intr-ozi, Petcu l-achemat pe lliuldgi i-azis: - De mdine sd mergi la lucru9i si nute intorci panece nu ai se cegtigi un galben., Aplecat lliuta. S-afdcut cdmuncegte untimp. Apoi i_a cerut mamei saleun galben. ' - lat5, teti, banul muncit! Perintele a luatbanul gi l-aaruncat in.foc spunAnd: -Acestanue bancagtigat de tine! plecat A lliutd. Erahistcdigi necdjise pdrinlii. pe ta S-aapucat de munca. sfargitul lunii se intoarce acasd. . - Teuitd,tatelziceliiuld,9i ii intindeun gatben cu zimliinoi. Tata il cdntdregte in palmd in foc. 9i il zvarle - Nu,tate, incepu sd strige lliute, nul arunca! E galben muncit! Se repede cu m6inile in flecari, se frige,darscoate galbenut. Se lumineazi fatatatdlui. lliutd?Aga - Vezi, e banut muncit. il pretuiegti cu adev5ratl

sefaci decat se doarme.

Preluiegte muncata gi a celordin jur.


5i rdspundern lq?ntrebiri! sdlucrdnt $r, . Care . Cititi suntpersonajele povegtii? pe roturi. @ textul . Cum . Explicati eratatal? DarbAiatul? intelesul enunlurilor:

. De ce s-a superattatil seu oe , S-aapucat de munce lliule. lliule,candacesta a adusprimul galben? Se lumineaze falatatelui. . Dece a luatlliute . lmaginali-vi dinfocal doilea unaltcurs alintamolarii. galben, chiardacds-aarsla degete? Cititi singuri povestea gifecioii TaEit . . Careestetnvdtdlira povegtii? scrisa deAlexandru Mitru.
propus Text pentru tectuElffiEiiiE
z6

RECAPITULARE
Sprcbunico
Anculagi Bogdan vor se-iface o surpriza bunicii, de ziuaei.Degi prea nuau multdemers, Elogdan ii spuneAnculei: - Ancula, se luemlroleibuzul! gi beiatul sare iutepe scara,igifacelocddnd dincoate confortabil. Rade 9iseagaze acumdeAncuta: - ili place?ASa dacenufacica mine" Staitn Ii trebuie, picioare, domnigoare! Un domnmaiin varste... 2, Transcrieti numele personajelor povestirii. 3. Cititicu intonatie corespunzitoare dialogul 9i enuncre au semnul intrebdrii saual exclamerii turile la sfargit. 4. Transcrieti aceste enunluri. 5. cesitiun sfargit povestirii. 6. Scrieli semnele de punctualie: Tata a venitde la lucruI

sesimte bunicul]-l IAndrei I cum

El il intreabipeAndrei !

oine sd?l 9i lonu! I tr,tai lau venitAlina I lrtarin viziteze s-abucurat bunicull I Cemult

Despre fonilio meo


Familiamea este formatddin _ pesoane. Aceste persoane sunt:_ . Fiecare are ceteun nume.

*9. Realizati o cadicice / planga despre familie. Fiecare va prezenla in pagina/ plicul gi desenedespre saufotografii familia sa. 29

1.Scrieti semnele de punctuatie:

Lizuca o intreba Undeestec5leluga cu dinliide fier 9l meselele de ojelI Sfanta Miercuri respunse zambind gospodiria acasd sd pazeasci l Ardmas f ,
Scri6_co.eot - doudsemne; B.- palrusemn; FB.-l3sj,:grult -S.

2. Alegeti rdspunsul:
I L--,--l a. Autoruttextuluteste < -TudorArohezi \ Mihail Sadoveanu f l

b. Personajele sunt: . Lizuca , Barutu [ [, c. Celeluga Sfintei Miercuri era: . la bunici , acasd E ! ,
.qhse cocl S.- lii dla; siB.:m

Sf6nta Miercurif .

cu Sfanta Miercuri[.

3. a. Formulati o propozitie ln caresd comunicali despre Lizuca.


b . Formulati o intrebare adresatd Lizucdi.

Formulati un salutpe careLizuca l-arputea adresa unicii.


G.

30

. Iarna. Cuv6ntul . Creiasa . Cuvinte Zdpezii. Cuvinte cu inlelesasemenetor cu inlelesopus' Comunicarea orale. Alcituirea gi dialoguri de propozilii dupeimagini . Lecture: . . Evaluare Colinde Recaoilulare 31

larna
NicolaeLabis

,Sotu-i albin jur cAtvezi,


pomii-ncarcd Noi podoabe subzepezi $i viseaze parcd. Satele-adormite goani trece Doamna iarnd-n in calegti de vijelii; Se turtescpe geamulrece Nasuri cdrnegi hazlii. paine, Prindddimiroase-a Afum caldgi amdrui. Zgreaptdnd la ugd-un cdine partea Sd-giprimeasci lui.

.r*:

Tata iesesa maipund

Apegi nutretr la vace;


Vineninsc-unfel de brumi $i-n mustdlicu promoroaci.
promoroace: gheata pearbori, pecase, sublire careseformeazd
pe straie,pe chipuri.

Vocobulor

Sil lucrdn!
1. Cititipoezia cu un ton linigtit. 2. Cititiprimele doudstrofe. . Subliniali cuvintele carecuprind grupul de sunete oa.

3.Transcrieti strofa a treia. Subliniali cuvintele carecuprind litera a. 4.Aldtuiti enunluri pomi, case,doamna despre: iarne. 5. Memorati douastrofe careva plac. 32

Cuvdntul
W sd descoperinl
1. Citiligi transcrieti urmetoarele 2. Respundeti la intrebari. . Dince suntalc5tuite enunluri: propozitiile? . Pomii . Cu ce fel de literi se incepeprimul suntincarcali cu podoabe. . Ce faccopiii? cuvant din propozitie? . Ce vijelios . trecedoamtrq iarna! propozilie? CAte cuvinle arefiecare

3. Transcrieti, din enumerarea urmatoare, numai cuvintele. Explicati de ce nu suntcuvinte9i unelegrupuride literc'. iame,vrbc, pomi,sate,calegti, ardc,tata.

S
a

"rrefinernl Comunicdm cu ajutorul cuvintelor. Din cuvinte dlcatuim propozilii. Cuvintele suntgrupuri desunete / litere careauuninleles.
sd lucrdh!

B2

4. Unele cuvinte sescriu culiteri givoiexemple. initial5 mare. Dati 5. Unele cuvinle igi potschimba intelesul. De ce?Datiexemple.

*+
t+

Anca, Nicu, g.a. Grivei, Bucuregti Anotimpul iarna a sosit. ac


lac

dar mare iar


fef care ar

pentru 7,Ordonati cuvintele a obtine un proverb.

@ w @ff i

*Spuneti-vd pdrereol Cuvintele


Nuexiste oaznic la cuvinte!
Intrdin livadalor bogatd

propozilii 8.Alcdtuili dincite'doud, treigi patru cuvinte.

ffi@w*

9, Scrieti cuvantul carelipse$te:

10.Spunelitrei cuvinte care vesunt foarte dragi. 33

cat poticuprinde. 9i culege-atat Nuexist;paznic nicila gura. Uncuvant tdiosori grosolan Nu-tiaduce dragoste, ci ure. Dinamic iti faceundugman. gidulce larcuvantul linigtit pic. $i pe-ofiareo-ncdlzegte-un Semanat, el roadd bunS-aduce: Dindugman iti faceunamic.
$tefan Tudor

Criiasa Zdpezti
HansChristianAndersen

.4klori sclipitoare deargint selespegeamuri. sdroiasce albinele -Au inceput celealbe, zice bunica. intreabd -Au gi regin5? bdielagul. ease uitdpeferestre in case. - Da.Noaptea, geamurile'ingheale. Atunci Seara, ?nainte de culcare, bdiatul s-adusla fereastrS. Ningea. Unfulg,cel maimare, s-a oprit. pAni s-a prefdcut Fulgul a crescut intr-ofemeie cu rochie albe,careperea din mii gi miide fulgide zdpadd. Femeia era tesutd frumoasa, dareradegheatd.Adat dincapgia fdcut unsemn cumdna saalbi. Biietagul s-asperiat. Cinesdfie?...

ntl

foiesc albinele:zboard in grup,impreuna cu Textulde fale face parte din cartea pentru nouaregine, a-$igesi Crdiasa Zdpezii, o emolionante poveste de altloc.(aici)Ainceput seningd.iarne. Ceidoicopii senumesc Kari9iGretchen.

fua sdtucrint

1. Citititextulcu un ton tainic,de poveste.

4. Cititiultima intrebaro a te)dului. . Respundeti, Tn scris,la intrebare. 5. lnbcuitigrupurile de cuvinte date, cu altele dintext: fulgif de zipade saualbinele cele...; reginafufgifor de neasauCrdiasa..

betrane.

2. Cititidialoguldintrebeielag$i . Transcrieti dialogul.

3. Cititiultimul alineat. . Transcrieti celedoui enunluri in 6. Spuneticare personaje dintre sunt care este prezenhtefemeiacu rochie gicare adeverate suntinchipuite deautor. albe.

Qf

lctivitotc dcarup
7.Alcetuili enunluri grupurilor cuajutorul deouvinte:
albinele @le albe,
rochie albd.

floi sclipitoare de argint,

6. Descoperiti noi cuvinte dupe ' fnoginofi-vtr Fi continuali | povestea, model: agacumv-olnchipuiti voi. . Desenati a[drirlele, fngheate, s6arEr, cutca personajul Criiasa I\ ZSpezii. Alegelicele mai reu$ite desene alb inele oenfiuCdtticica iemii. . Citlll in intfegime povestea

9. Pronuntati corect. Scrieti dupd

model: doi beiela9i I citiva tulgiI nigte oameni I fulgiiaceiaI oamenii... biietagii aceia 10. Despe4ili ln silabecuvintele de maisus.

Adiasa Zdpezii.

Cuvinte cu?nteles osemdndtor

5d descoperin singuril 1. Recititi textul Zepezii Creiasa . Alcetuiti enunturi despre Cfiiasa Zdpezii. 2. Cititiexemplele urmatoare. Gesiti cuvinte cu careputeti lnlocui cuvintele
propozitiilor lnsemnate, fdrd ca intelesul primele se se schimbe. Observali doua exemote. . Pegeamse tesflorisclipitoare. . Aga zicea bunica. (strilucitoare) . Auinceput sA roiasci albinele celealbe.(sezboare) . Se tope$te indati. preadesacelagi 3. Alegeti textul in carenu se repeta cuvant. Cums-aevitat reoetarea cuvantului?

, Iorntr Iornd Peste tot s-a agternut zApade. Pestetot s-a a$ternutzepade. pomii, Casele, pomii, drumurile imbrdcat s-au cu Casele, drumurile s-au imbrecat.cu
haine dez{pada.Totul estealb9i sclipitor. haine de omat.Totul estealbgi sclipitor. Ce t ar e s cA r ! 6 i e z i p a d a s u b Cetarescedaie neaua subbocancii

bocancii trecdtorilor!

trecetorilor!

Sil retineml
greiegte, Cuvintele zice,spune, vorbegte suntcuvintecu sensasemenitor. gi folosirea Cunoagterea cuvintelor cu sensasemandtor ne ajutese ne imbogalim exqlmar.g? superetoare a cuvintelor in text. 9i sd evitim repetarea Sd lucrdm! 4. inlocuili cuvintele insemnate, cu altecuvinte careau acelagi inleles: . Toamna . s.a dus de la noi. Siniutele luneciiute. . A sositiama. . Copiii sunt fericili. 5. Scrieti cuvinte cu sensasemdnetor Alcetuiti doui propozilii: se uite,privegte trist drapel odata vorbe sare cArare prunc scuno topdie, Fra 6.*Scrieti unscurt text(3-4enunturi) despre CriiasaZapezii. Evitatirepetarca, folosind cuvinte cu sensasemenetor.

Cepdrere oveli?
Tatel meu e prisicarl
Are o meserie frumoase.

Tatel meue stupar. Areo meserie gi mai frumoasd.

hil meu e apicultor. Ali auzit de aceastii rneserie?

:.];

r,Drumurile-s troienite,

.-NOapIea vtne.uerut cregle..

ciulite, I Cu urechile lepuiagui se grabegte, Uite-o casdcolo-n vale, Cuferestre luminatel Mogul s-aoprit dincale, poartd Cutoiagu-n bate: seara! Bund seara! - Bund
laca,vin cu sdnioara
*,,.- &' ,,

$i cu daruriproas
Bucurogi de o

c'l'
'{*

- Bucurogi! glasu StrigS Mo$ule, de


- laea vin din mo$i-stremogi

incircatcujucdrii!
37

nemeti :gremezi dezapade, hoiene (gramezi) troienite : cu mormane drumuri dezepade


oaspeli : musafiri

.jZ
f'!nf

urecnne auute zgomote)

(drepte. atente la

dinmogi-stremogi : de demult

ffi)

5d relinernl PoeziaUite,vineMogCrdciun! tacepartedin carteade poezii Baba lama


intd-n satscrisdde OtiliaCazimir.

Sdlurdnl
gi pe roluri. 1. Citilipoezia in intregime 2. Cititistrofa in careesteprezentat drumul lui MogCreciun. . Transcrieti grupul cuvintele carecuprind de sunete ie. 3. Citilirdspunsurile copiilor la intrebarea Mogului. . Transcrieti raspunsul. poezia. 4. Memorati 5. Afcetuili enunluri cu ajutorul cuvintelori nemeli, drumuitnienite, oaspeli. 6. Scrieti, dupaautodictare, versul carecuprinde salutul lui MogCreciun. 7. Scrieti cuvinte cu sensasemindtor. Alcetuiti enunluri cu ajutorul lor.

qgrySL:l

ffiW

1,f59l 1.l::l

Imoginoli-vdun dialog cu MogCraciun. Completali: Noaptea-i rece9ialbastre. Printroianul uriag, Mncopiii la . Mogbdtranc-un...... Sese uitecumcoboa.a, lnhdmat la
(iepura9, fereastr!,sdnioarg)

podoabe 8. Lucrati pentru pomul de Craciun. 38

Cuvinte cu?nteles opus


Sddescoperinl
poeziaUite,vine MogCdciunl. 1. Recitati 2, Observati cuvintele lnsemnate, cat si celedin paranteze. Ce puteli spune despre inlelesul lor?Completali dupemodel. . MogCriciuna plecat la drumlung.(scurt) (. . .) E intuneric. . Campul estealb;(negru) Mogul urc5.(. . .) . Noaptea vine.(. . .) Pomul e inalt.(. . .)

Silretineml
Cuvintele alb- iegru, vine rcuvi fung - pleace, - scurtsunt ntecuintelesopus. Cunosc6nd astfel decuvinte, neimbogdlim exprimarea. Sifolosind

Sr

sdtucrimt
3. Gdsili cuvinte cu ?nteles opuspentru cuvintele: orag, noapte, vale, departe. propozitiile, 4. Completati seama deintrebari: tinand . lepuragul (cefel?) areurechi... . ln valeesleo casecu ferestre... (cefel?).

Activitote ?ngrup
punand S,Transcrieli textul, cuvinte cu sensopus in locul celor insemnate.

6. Completali: Sorotneo vreoolicevo... Euvreau o cdnila mlce,

A fost odotd...
A fost odateun copil fricos. El printr-o pidure cunoscuti. mergea Drumul eralung. Deodate a apdrut unbitrin. te duci, copile? - Unde Copilul vorbi incet: Casa ei este - Meducla bunicuta. departe.

C-o tortita oao floare.


Sorameavteaeand. . . Eusuntvesell, mabucur Detoalec6teexistd. Sorameae maimult. . . Euvreau oalulcelde sus Cd-i inalt9i ce-ifrumos. Sora-l vreaDecelde . . . Euamcumperat certimulte cumse cuvine, 9i citesc Soraarecerli. . .

voispuneti Jocl Noispunem uno, olto... Alcetuiti, in grup, gesiperechea cateo listecu acelecuvinte cerora le puteti perdnd, opusa. Comunicati, cate uncuvant, cerand celorlalti sedescopere cuvantul cuinleles opus.
39

Cu sania
dupdlonAgaDiceanu

rr3[reizilegitreinoplia nins. Petrice astepta sd se

q&

opreascd ninsoarea ca se poate iegi cu sdniuta. Bdiatul igitotintreba mama: - Acumpot si mergcu sania? - Nu vezici ninge? Vrei sd-!istricececiula ceanouS? htr-o zi, slebise privea frigul.Petricd pefereastre. incepusd pldngS. Bunice Tl intrebd: - Dece plangi, copile? gi nu potiegi. - Ninge C5ciula se strica. gi pleacd! - Hai,ia saniuta Nu maiesteagadefrig. numaieste - Dacd agafrig, voiiegi fdri cdciuld. Sd nusesupere mama. pe Mama il zdri fereastre. ii aduse ceciula. sd iegi - Nue bine feri ceciuld. Nuse maistrica. Ninge rar.

sd lucrdml
1. Cititi in lanl(fareintreruperi, fiecarecate 6. Scrieti dupddictare: unenunD. Ciprianprivegte pe 2. Cititi pe roluri" . Transcrieli lntrebarea gi raspunsul fereastre. bunicii bdiatului. SoraluiTlintreabd: 3, Gesiti cuvinte - Ce vezi,Ciprian? cu acelagi inteles: se uite, - Urm5resc supirare, dansul bucune. fuF gilorde z5padd. 4, Gesilicuvinte Ce tablou cu inleles opus: nopli, incantetor! se opre$te, slab. - Haiafara, 5.Ceputeli Ciprian! spune purtarea despre luipetrice? 40

Trei diologuri dupd imagini


1. Cititicate doi. Dali un tittudiatogutui. - Salut, Alinl - Salut! - Vii la derdelug? - Mn, dupace imi lemin temere. - Noi te agtepEm pe la ora patru.La revedere 9i nu uita sd iei 9i sania! - La revedere! 2. Continuali dialogul. lncheiaticonvorbirea cu irrerilepotrivite.

Popescu! - Bundziua,domnule ziua,copii! Cefaceti? - Bune -Am fdcutunomdezbpada vrem se-idem 9iacum un nume. - Eu m-amganditse-i zicemCostelca e cam dolofanel. - Eusuntingrijorata ce la noapte seva plictisi singur. - 9i ce propui?
.3. Realizallun dialog dupe imaginea aldtumld.

Sa ne inchipuim
c6, in toiuljocului, unul dintrebaie$s-a lovitle picior.

Andrei, de ceili place anotimpul iama? R5spunde-mi in ceteva enunturi.

G11ici!
Estefulg,un strop de gheatd, Darnu estefulgde rata.
41

Cinepunepeste noaple pod peste Un zdraven ape?

Golinde
Gu MogAjunul
BunA dimineata la Mog Ajun! gi Am venit noiodatd,

Plugugorul
W

Launancusenatate.
venim, 9i la anulcand SAnatogi sa vd gesim! Bunddimineala la Mog Ajun!

Aho,aho,copiiSifrali, Stalipulin9i nu manati, Langi boiv-al5turali ascultati 9i cuvantu-mi S-asculat maian Badica Traian gi-aincalecat Pe-un calTnveFt Cu nume de Graur, Cu gaua de aur, Cufraude metase Catvitade groase. Mana!, mai, hei, hei!

Sorcova
Sorcova, vesela,

Setraiti,

MogCriciun
MogCreciun cu plete dalbe prin A sosit de nameli, El aduce daruri multe Lafetile9i beieti. MogCrdciun! Mog Creciun! Dinbdtrani se povestegte Ce-ntotianii,negresit, MogCreciun pribeag sosegte, Niciodata n-alipsit. MoS Creciun! MogCriciun! #

Steaua sus rasare


Steaua susrdsare
Ca o taini mare, Steaua stralucegte Si lumiivesteste S& YgStr Cd astezi Curata, Preanevinovata, Fecioara Ma a Nagte pe Mesia. 42

Si-mbdtrAniJi, Caun m5t Ca un par, Ca unfir de trandafir Tare ca piatra, luteca segeata, Tare ca fieru|, luteca otelul! Laanul9i la multiani!
{,_

RECAPITULARE
1. Cititi, apoiscrieli dupedic{are textulurmaton Unlap a ajutatun garpese treacao apa. ii zicegarpelui: Tapul - 9arpe, acumegtipe mal.Coboare! - Cumsdcobor? Vreau sd meducigi maideparte! 2. Spuneti caresuntpersonajele textului. 3. Precizali numarul cuvintelor din primul enunt. 4. Transcrieli enunlurile urmatoare in ordinea in cares-aupetrecut faptele: . Tapuli-aspusgarpelui . El Fa poruncit sa coboare. sal ducegi mai tapului . Un tap l-a ajutatpe un garpe se feaci departe. . $arpele aoa. nu a vrutse maicoboare. 5. Gasiti cuvinte cu inteles opus: mare -. . . ; coboare -. - . ; departe -. . . ; bitrdn- . . . ; amar -. 6.Alegeti cuvintele cu sensapropiat: sAtreaci: sAlraverseze, se tace,sd meaqein partea opusa. 7. Scrieti semnele de punctuatie carelipsesc:

Gelu I

Maria gi Ovidiu suntla derdelug n Costache fj

pe Maria Geluo intreabd fl

gifratele tduI Maria I\A veni I la bunici f Nuvaveni [] Eleste n


8. Gdsitiun titlu textului de la punctul nr.1. 9.Alcdtuiti c6teunenunldespre fiecare dintre celedoueanimale. 10. lmaginali-ve un sfar$ital Tntamddrii. proverbului: 11.Explicali intelesul Cetie nu-liplace,aftuiaou face!
43

12.Completali: Chit fi ,r\it gi micde fel cenugiu $alncoltun... Ar fugi,insei-efricd Senulvadeo... Darspreel vineunval Cu miros de . - . Tlasde nas,alearga Chil. vino,zice. . . - Vino,

primele 1. Cititi.Transcrieti trei propozilii: Bunica citegte. Alinapuneochelarii bunicului. - De ce puiochelarii, Alina? -Am auzitcd cineare patruochigtiecarte. - Nu,fata mea!Cinegtiecarteare patruochi.
Intoneazi corect enunlurile:S. lntrebdrii: E B,-cu toate -cu puncl;B.-cu punct $i semnul semnel de punctualie. giteste: s. -sllabisindcuvinle dificite;8. EB.- coerent. - fdrda sitabisi: Transcrie cnrectS. -o propozilie;8. propoziliii EB. - treipropozitii. -doud

2. a. Ges[icuvinte cu acelagi inteles: pnve9re alearga


mo9

b. Gesiti cuvinte cu inteles opus: mare mult


vesel

GEseqLe B. - patru cuvinte: EB.- sasecuvinte, 9i scriecorectS, - douecuvinle;

3.Aldtuiti treienunturi cu ajutorul cuvintelor: iame,Crdiasa Zepezii, albinele celealbe.


AlcituieSte corect: S.- unenunlB.- CoujinirniuriEB- lrelenunlu;

44

,t'1--

intr-oI intr-un. Sunetegi litere. Vocalegi consoane. La GrAdina zoologica orald.ldentificarea ' Comunicarea animalelor de la Zoo. intrebiri si rasounsuri . Lecture: . O sperietoare Recapitulare. Evaluare

. larna . Silaba. peulita Despe4irea cuvintelorin silabe Scrierea cuvintelor " Lasdniug.

larnape uliti
George Cogbuc

A-nceout de ierisd cadi Cite-unfulg,acuma stat, Noriis-aumairezbunat Spre apus, darstaugrdmadd Peste sat. Nue soare, dare bine, $i pe r6ue numaifum. Vantu-i linigtit acum, Darndvalnic vuiet vine De pedrum. Suntcopii. Cu multe senii De pe coastd vin !ip6nd, gi sarrazand; $i se-mping Prinzipaddfac mdtdnii, VrAnd-nevr6nd.

plececiuni, (aici) noriis-aurazbunat mdtenii: inclinari, spreapus : s-auimprdgtiat spreasfintit cazeluri navalnic : care nu poatefi potolit, coaste: locinclinat,pan furtunos, nestapanit ulita : drumingustininteriorul unuisat

5d neornintiml Sit retineml


Relineti scrierea poezie, cuvintelor poet. Amintili-v5 studiate. De cinesuntscrise? $i altepoezii

sdtu*6nl fu 1. poezia Cititi cu untonveset.


gi recitati 2. Memorati poezia.* Tinetjseamade faptulcd pauzelenu se fac Tntoldeauna la sfargitul versului. Ex.: A-nceput de iei sd cadeceb-un fulg, acuma stat. Noii s-aumairezbunat spreapus, darstaugrdmadd pestesat. prima 3. Transcrieti strofe a poeziei. 4. Scrielicorectcuvinlele: iei, ierni. 5. Completati dupi model: non fulgi poml pul cal no-rii po-mii fuFgii 6. Explicali intelesul versurilor: Noriis-au mairdzbunat Spreapus,darstaugdmade pestesat. 7.Alcetuiti enunluri cu ajutorul cuvintelor:
norii, vuiet, mdtdnii, coastd, ieri, seniile.

8.inlocuili cuvintele subliniate, cu altele dintext,ferecaintelesul enunturilor sd


se schimbe: . Noriistauunul langi altul pestesat.

. VAntul nu maibate.

. Vineun zgomotde pe drum. . Copiiicad gi se ridicaprin zApada.

9. Scrieti enunturi dupaimaginea poezia. careinsotegte 10.Scrieti, primele dupadictare, doueversuri din ultimastrofd.Verificati-va dupecarte.

"rrrtr

poezia pe utilddeceorge rnintregime larna cogbuc.


47

Silobo
Sddescoperim!
poezia 1. Recitati lamape ulitSde George Cogbuc. gura. 2. Rostiti urmdtorul vers,numdrand de cateori a trebuit se deschideti Nu e soa- re. dar e bi-ne . Constatam ca un cuvantse poate rostiprinunasaumaimulte deschideri de gura,Silaba poate (soa-re) (e,nu,dar). fi o parte dink-un ouvdnt sauchiarun cuvant
&

l%'

5d retineml printr-o Silaba esteo parte dintr-un cuvdnt sauun cuvdnt, carese rostegte

singure deschidere de gurd. Atunci candun cuvent nuincape in intregime la sfargitul rindului, il despi(im in silabe, trecand pe rendul urmdtor numai silabe intregi.

5d lucrdnl % 3. Despeti! in silabecuvintele: ,o/,/; rdzbunat, apus,stau,gdmad4 sat,soare.


5. Rostili, silabisind numdralorile: gi-unbrotac Patru broagte Staula sfade: Oac!Oac!Oac! Altebroagte se adune,
Facun corsubclarde luni. De vei ascultaun pic, Potise inteleglce zic.

primelor 4. Despetiti in silabe cuvintele doue versuri alestrofei a treiaa poeziei.


gade barzape cuibar

ouele: 9i numara patru, Unu, doi, trei, clnci, gapte, opt,noud, zece, $ase,
Unpahar cu aparece, Unul trebuie sd plece.

6.Grupali cuvintele dupe numarul silabelor. ac,atd,acasd, acopei1, imbundtdlit recunoscebE intrecere, om,doud, cdrare. gi notati 7. Observati numarul pentru perechile silabelor decuvtme:
munli muntii

n n

baniI baniiI

lupi lupii

n
I
48

bocanci ! bocancii !

baieli I baletiin

jocurile S.Alcituilitreienunturidespre deiarni.Nuinghesuilicuvintele lasfar$itu randului. Despddili corect in silabe.

La sdniug
duDA MihailSadoveanu ^c Bntr-o iarnd cu zepade, mdbucuram de prima meavacanle. Moglrimia imi cioplise o sdniuld. impreund cu fratele meuam pornit cu bdietii satului spre Dealul Morii. Atunciam tnvdtatcarmuirea saniei.Cel mai megter in treabaastame ddscSlea: saniacu picioarele, - indreaptd lucreazd dinr cilcAie! Els-aagezat dinainte in sdniulS, iareulaspatele lui.CuSiragul deseniule dupi noi,am pornit-o gi la vale,intr-unvuiet intr-o pulbere de zipadd. giragne cdldram Feceam o larmi nemaipomenitd. pe costigd, trdgand seniile dupdnoi,giragne dddeam drumul chiuind. Ometul sclioea in mii de scantei. imiamintesc deiarna aceea ca deunadintre celeLnai rare $i acum clipe alevietii mele.

:iir, unul dupe aftul Sirag carmuirea :conducerea mddescdlea : meinvdta celmaimegter:celmaicunoscator, maipriceput

Observati, in textul de maisus,scrierea cuvintelor intr-ogiintr-un.

Sd pronunlEm, sdscrien corectl

fu" sdlu""dml

L Cititi textul, imagindndu-vi povestitorul cd sunteli intampldrii. 2. Cititienunturile carecuprind ortogramele intr-o9i intr-un. . Transcrieti aceste enunturi. 3. DespS4iti in silabecuvintele: girag,cermuirea, troienit, creasta, sclipea. 4. Completati dupa model: corebii
vrdbii

senii siniile
biiatul =_.fala

sebii

selcii

*5. Transcrieti. potrivite: Unilicu liniicuvjntele aceasta


-tttacesta

rarna beietii

aceia aceea

primele 6. Transcrieti treienunturi dintext. 7. Respundeti, in scris, la primele treiintrebdri. 8. Povestiti, oral, continutul textului, folosind cuvintele gi imaginea. explicate 9. Scrieti enunturi grupurilor cu ajutorul de cuvinte: bogatd in zdpade, Iarme nemaipomenitd, fuftunedepulberede zdpadd, mii de scenbi.

10.Scrieli, dupd dictare, doue enunturi dintext. Corectati singuri dup6 manual. Apreciali aspectul lucrdri..

gi litero . Vocolele Sunetul 5i consoonele


5ll dcscoperiml 1. Recitili textulLa sdniugde Mihail Sadoveanu. 2. Cititiurmetoarele propozitii: . Euaveam o sdniuFdinfag. .Atunci amlnvetat carmuirea saniei. 3. Respundeti la intrebdri: . Cetecuvinte arefiecare comunicare de maisus? . Catesilabe arefiecare propozitie? cuvdnt din prima . Catesuneteare cuvdntul seniufd? Oa(literc? 4. Rostiti fiecare sunet dincuvdnlul sdniuld careestediferenla lntre 9i spuneJi pronunlarea sunetelor s, n $it, faF de sunetele i, u gi i.

Sil refineml partea Sunotul este ceamaimice a unui cuvant. Sunelele seaudgiserostesc.
Semnul sunotului estelltera.Literele se scriugi se citesc. Elesuntmarigi mici,de mand9i de tipar. Sunetele 4 e, i, o, u, e, e se pronuntiugof feraajutorul altorsunete. Elese numesc vocale. Sunetele 4 c, d, t g, h,j, k, l, m, n, p, q, r s, t, t, !, u w *, z se pronunla cu ajutorul unorvocale. Elese numesc consoane,

Sd lucrdml gi litera 5, Scrieti litera v sub vocale c subconsoane, dupe model: Era o ia rnA b og ati in z epadA.
primele 6.Transcrieti douaenunturi dintextulLa sdniug. Deopdrtiti cuvinlele in silabe. Precizati numerul silabelor fieciruicuvant. . Precizati gi consoanele vocalele dinal doilea enun!. 7. Despediti in silabecuvintele 8. AlcituiJi doueenunturi despre propozitiilor dinexercitiul nr.2. iarni. Despdrtili cuvintele in silabe. . Constatem gi consoanele. vocalele cdlntr-osilabe trebuie Precizati sd existe cel putin o vocale.
51

Doifrati cuminti
ElenaFarago

ffloi suntem doifraliin casi


deloc; $i nunecertdm tdcuti la mas5, $i suntem ln orice loc. 9i cuminti Avem hamuri, cercai minge, pe-afari CAnd nejuc6m, Darc6ndploud oricdndninge, Linigtili fn casdstdm. frumoase $i cujucdrii Nejucem totam6ndoi, Pe c6ndmamanoastrd coase Oriciteste l6ngi noi. Mamanoastrine vorbegte duios, $i ne m6ngdie lardsearane citegte Orinespune-un basm frumos.
Vocobulor hamuri :curele saufranghii cucare seprind caiilacerule; (aici) hamuri dejoacd duios : bland, drdgestos, cugingegie

5d descoperirnl . Observati inlelesurile cuvintelor


noi 9i noue.Dati 9ivoiexemple. . Noisuntem doifraticuminli. . Noiavem haine noi. . Noui nespune mama unbasm. . Sora meaarehaind noui. . Noi avemnoui cercuri.

Silpronunldm, sll scrieircorectl


Suntem cuminti Noinu ne in oriceloc. cedemdeloc.

@* sdlucrunrt
1. Citili,memorati poezia. $i recitati prima 2. Transcrieti strofe din poezie. . Subtiniati cuvintele alcetuite dintr-o singurA sitabe. 3. Despedig in silabecuvintele: jucdrii,citegte. casd,ceddm, hanui, IiniFtili, 4. Prccizati gi consoanele vocalele patrucuvinte dinprimele de maisus. 5. Completali, orientandu-v5 dupemodel.
jucdrie jucdrii

rochre rochii

haftie

partie

m09re

cutie

propozitii 6. Scrieti in carecuvintele noiginouA se aibacatedoueinlelesuri. 7. Respundetiin scris laintreberileV*/ Cltili poeziileO fetildcumintegi e9i f. Ia,u scrisede aceeagiautoare. deoseblrile din purtarea 8.Scrieti, dupd autodictare, o strofa Observati personajelor. Ce parere aveti? dinpoezie.
53

La Grddina zoologici
lVarin Sorescu
dA

ffgrddinazoologicd esteun fel de magazin cu jucerii, undetigrii, urgii, girafele suntvii.Rogilupul gi,c6ndcolo, sAte ia pulin in carce Dileoparzii te mdndncS. Hei,ca peScufita Rogie te-arm6nca, cugca de l-arlisa. DarmiratFva maiincet, dragii mei,cd asuziliacegti tei. Oriunde intorcicapul, vezi un garpesau un leopard, carear sdri peste gard. Elefantul, carevi privegte ursuz, e intrebuintat in locde troleibuz. gi maidificil5. Sahara e o regiune Peacolo circuld numai aceasti cimili. Oriunde ar pleca, igi ia intotdeauna apacu ea. polariie ciude Ursului cd aicinu-iagagergi-ar intra intr-un frigider: Grddina zoologica estefoartefrumoasS, dar eu zic sd mai mergem gi-acase.

cT

--. rucrom! ro \\:4 -

(E\ Activitote tn grup -., 1. Citilienunlurile carese 3. impe4ilipe grupe, alegeti-v5 cateun *Prezentatirefera Ia diferite animale. anlmal. Discutati despre el. 2. Scrieti o lista cu animalelefolosindu-ve de cuvintele cu ,az dintext. intelnite laZoo. Informati-ve gizonele despre Sahara polare.

Sdneimogintrrnl
Scriitorul aseamena Gradina zoologicd cu un magazin. Voicu ce o puteti asemena?

InlreDonsr rosPunsurl

5d idenfificdm onimole de lo Zoo! . Potriviti raspunsurile laintrebdri. Apoi cititi in dialog.


Raspunsuri :i Deceili,place ia Grddina id mergi

5d relineml Pentru a rdspunde corect la o intrebare trebuie se ascultam sau


gise formulam atentie intrebarea unrespuns clar.

citim cu

$z

sdlucrdnt
despre: Comunicati
calde; a. Viataanimalelor dinzonele reci. b. Viata animalelor dinzonele

pe rand, 1. Grupati catedoi,adresalFva, intrebiri. Numai cinedi rlspunsuri corecte va putea adresa intrebdri.

pentru raspuns: 4F vreasd cdldtoresc in zone 2. Scrieti o intrebare urmdtorul indeodrtate. gi un respuns despre la Zoo. 3. Scrieti o intrebare o vizite
55

O sperietoare
Frank Baum

,r.trorothea mergea urmata de cdtelugu

Toto. Nicinuse simtea at6tde r5u,precum ar fi trebuitse arateo feti!5smulsi de un ciclongi aruncatd intr-olarS.str5ind. pelangd Trecend unlandegrdu, Dorothea zdrio sperietoare depdsiri, unfeldeom,darde paie. pehaind, Roua ii sclipea deparciarfi fost noud. sperietoarea. - Buni ziua!li spuse - Ce,tu vorbegti? intrebd fetilasurprinsd. - Fhegto. Spune-mi cineegti te duci? 9i unde - Numele meuesteDorothea Smaragdelor, se-lrog 9i mergspreoragul pe Marele Oz sd mdajutesi ajungacase. Tugtiiundese afli acestorag? - Nu.Eusunt impdiat Nucrezi ca,dacd agmerge cutine 9i nuamminte. sAme rogde Oz,mi-arda gi miecreier? Vreau se merg! - Dacdvii cu mine, am sd-lrogpe vrejitor sa te ajute. plinderecunogtinJd, spuse impdiatul - iti mullumesc, impreund 9i pornird spreMarele Vr4itor. Vreiitorul

5d lucrdnl

propus psntru Text lecturtr suplimentarA

1. Recitili dialogul dintrefetitegi &:ff sperietoare. partedincarteaVdjitorul din Oz. 2. Raspundeti la intreberi: a, Cresunt personajele intamffi Acfivitote ?noruD plerii? !b 3. Alegeti din textcuvintele care b, Cuma ajunsDorothea intr-o purtarea exprime frurhoase a personajelor larastr5ina? c. De ce ceutaea pe Marele Joc de rol Vrajitor? Interpretati dialogul dintre Dorothea d. De ce li s-a alAturat sperie- gi sperietoare. toarea? intampteri dincartea e, Ce parere avetidespre felulin A4/cititi si atte personajele? Wejibruldin Oz. carevorbesc 9i se poarte

!& ff":?,,:11',"." ffi


w

56

RECAPITULARE
Joc da rol. Cespunpersonqiele? 1.Cititi in dialog. 2. Potriviti explicalia dinpartea dreapta a paginii prinsageti. lafiecare enunt
ziua! - Bune giunde cine egti te duci? - Spune-mi meuesteDorothea - Numele $i merg spreoraguf Smaragdelor, la Marele Vrditor. - Nu crezice dacaag merge,m-ar ajuta? - Dacd vii cu mine, amsal rogse te ajute! spuse el cu - l1i mullumesc, recunogtinti.

pentru 4, Scrieli Tntrebdri urmetoarele urmetoarele intrebari: rAsounsuri: . Ce rostareo sperietoare? . Fetita mergea impreund cu catelugul . De ce mergea fetitala Ma.ele Toto.
. Sperietoarea Vrajiton gedea lntr-unlande grau. De ce doreasDerietoarea . sd O sperietoare esle un fel de om, dar ajunge de Daie. $i ea la Vrdlitor?

5d oprofundirnl pentru rtrspunsuri 3. Scrieti

5. Subliniati ortogramele intr-o Si intr-un. Alcetuiti enunturi cu ajutorul tor. intr-ozi, s-a pornitun vantputernic. Acestciclon a smulscasain carese aflau fetila Toto. intr-un Sicalelugul timp,ei s-autrezit intr-otare

streine.

Cum acase? sdajunge

1. Cititi, in gand, textul. gide ce. Spuneti cinearedreptate Ana a fecutprajituri. Alin menance lacom. Nu se mai opregle. Anall intreabe: - De ce menanci cu lacomie? Maiestegi maine o zi. * Nuvreau sd las pe maine ce potfaceazi. proverbul, -Aplicigresit Alin!

a. Notali numerul primei propozitii. cuvintelor L__.1

c. Notati numerul gi al consoanelor vocalelor din ultimul f-l cuvant al propozitiei. V: "'.
Noteazd corect S.- treidspunsu respunsuri; cg.- jipG ElptnsLi;i ; B.- cinci

b. Notali numarut sitabetor fiecdrui I I I n "uuant.

Fo.mulazi corsct S. - un dspunsf6ra oxpticalie; pa.tiald; B. - un dspunscu expticale FB.- un-respuns cgmpleti. _ Sio explicdlie

2. Completali cuvintele cu vocalele carelipsesc: . lac_m . praj_tur_ . man_nc_


ugmprel9e49-!9-19!$::!9!i .-patruvocate:FB._cincivocte.

3. Alcdtuiti douaenunturi cu ajutorul cuvintelor: intr-o 9i intr-un.


corect S.Egmuleazd i B.- un;;tnitF5. -doua

4. Scrieti dupe imagine: . o propozitie cu punct; . o intrebare; . un respuns. Datinume copiilor.


Scde corect: S.- 9 propoziliei B.- dnntpropotilil: F.B: rreipiopoz. j!ii_ :

58

5.
Cortea cu poveEti

,&.t

., /, / 1/.1

. in Taraprogtilor Povestirea (oral). Scrierea grupurilor conlinutului textului de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi Degelica . 'Delimitarea fragmentelortextului propde. Comunicare orale.ldentitatea La bibliotece. din mai multe... O poveste . Lecture. Povestea unuiom lenes Recaoitulare. Evaluare
59

t,g-

v
in Jara progtilor

AlexeiTolstoi

cA ,iUturatino seintorcea acasd bucuros. in pumn galbeni strens ceicinci !inea primiti de la vicleanul Carabas-Barabas. Deodate apdrurd doicergetori. gi motanul Erau vulpea Alisa Bazilio. - Buni ziua,Buratino! incotro, agagribit? -Acasd,la tataCarlo. la priviti! pumnul. Buratino desf5cu pref5cutd: Vulpea incepu cuvocea Degteptule gi injeleptule, - Extraordinar! n-aivreasd ai de zeceori mai multi bani? - Firegte, darcum?Existd vreocale? cu noica sd-ti - Vino explicdm! - Unde? - in lara progtilor. Acolo se afldC6mpul miracolelor. Sapi o gropili, spui detreioriix,mix,drix,puibanii, ii stropegti bine9i gata. Vacregte uncopdcel cu banideaur. -Atunci, haisi mergem progtilor! catmairepede in Tara spuse Buratino.
Vocobulor
galbeni miracole viclean : banide aur :minuni :mincinos,prefdcut,giret

5dretineml
Aceasta intamplare (care inchipuitA
esteo poveste) face partedin carteaCheila de aur scrisdde AlexeiTolstoi.

60

Strrelineml
Scrierea cu literax Explicatiile celordoi cergetori eraL neadeverate. ex-pli-c5, e-xem-ple, tex-tul

Vulpea zicea ca-i Ch ia r i- a d d lu i Bu r a tin o o e xp lica lcu m vesteextraordinarA. sd procedeze.

@e sdlucrtrmt

3.Transcrieti cuvintele carecuprind 1. Cititi texlul, respectand intonatia lilerax. personajelor. . DespS4iti cuvintele in silabe. . Alcdtuili gapte 2. Cititiprimele enunturi. enunluri cu ajutorul . Transcrieti personajelor. numele cuvintelor: explicd, existd. 4, Povestiti oralcontinutul textului, raspunzand la intrebdrile dalemaisus.

Povestire
1.

2. 3.

rea. Cum s-arfidesfdguratintamplarea, Pe drums-aintalnit cu vulpea Alisagi cu motanul daceBuratino nu o Bazilio. pe vulpe. asculta pe Buratino Vulpea ceavicleanS Fasfatuit se semene Citili singuri 9i ceicincigalbeni, poate ca se-i furaea. alte peripelii ale lui Baniitrebuiau semenag in Jara progtilor, pe Camp Buratino, din cartea miracolelor. Cheilade aur. Buratino . Desenati a crezufocu ugurintA pevulpe unul 9i a acceptat propunerea ei. El nu s-agandit la urmeri. dintrepersonaje.

Buratino eraun baietel ndzdrevan, cioplit dinlemn. El se intorcea bucuros acasi la tataCarlo. Aducea Si galbeni. cinci

lmaginali-v5 cum s-a sfargit intampla-

e de litere ce,ci 6rupurif


5dneonintin.Strretinernl
1.. Recititi textul ln Tara Wgtitot . Transcrieti grupurile cuvintelo care cuprind delitere ce,cl. . Despa4iti in silabe aceste cuvinte. 2, Scrieti denumirile:

10
4 lctivitote?ngrup

4 Transcrieti numai cuvintele care grupul cuprind de litere ce. grupe, 3.lmpS4iti in dou5 transcrieti: .Alcituiti enunturi cuaceste cuvinte grupul a. cuvintele carecuprind de litere grupul ce; b. cuvintele carecuprind de cutreicojoace, - Lupflemend pentru litere ci. Schimbati listele a verifica Haila maica sate.ioace! corectitudinea scrierii. peluplncoace, Euchemam picepe, aici, Marcela, face,incepe, El fugea-ncotro vedea. cine, cineva, cerneald, cere, rece, Puiul meue bungitace, cancelaie, ceatd,cea6, incerc,cinema, Nuli-l dau$i dute-npace! recia, cinstit,cireade, harnici, cisteme, Egtisdrac, darn-am ce-ti face! papuci, nuci.
Goorge Cogbuc, Crrtoc

5. Scrieti dupddictare: gi Lucian b. Cecilia auvazutun arici. Ei a. Marcela areacegi ali. o intreabd il lntreaba: - Ce cogi,Marcela? aici,m5iarici? - Cecauti Mircea. pentru papuga. Ariciul sefaceghem. - Cosunceargaf mic! Prin iarbd vindoimelci. Sunttare mici. - Ce ceargaf rF.Alcetuiti prin treienunluri, fegate lnteles, cuajutorul cuvintelor ceasul, zece,
ceat,
oz

Degetica
Hans Christian Andersen

s @egelica era o fetildmicdde tot, gingagd Nefiind maimare decat 9idrdgdlage. undeget, i se spunea Degetica. pecand gedeain p5tucul S lntro noapte, ei, pe unochide fereastrd sparta intrat o broascS. Broasca erauratd, maresi jilavd. pentru bund -Arfitocmai denevastd baiatul meu, a gandit broasca. Eaa luatcoajade alund in caredormea Degelica gi a sdritin grddind. gredinii Pe la marginea curgea un r6u.in malul gedea rdului cel malos broasca cu feciorul ei. candfetitase trezi9i vdzuundeera,incepua S A douazi de dimineatd, pl6nge amar -Acesta estefeciorul meu,a zis broasca. gi maitare. Fetila a inceput sd pl6ngd Pegtigorii careau auzittristapoveste s-auadunat la sfat...
Vocobulor gingagd :pldpanda,delicate,firavejilava : umede rAu :apdcurgitoare mAlos: noroios

oA

tG,

tU retineml
Textul acesta esteo parte(unfragment) din povestea cu acelagi numescrisa

Sil descoperinrl
primul 1. a. Cititi alineat. Retineli cuvintele cu ajutorul carora ne este prezentate gingaqd...). fetita(mice, b. Citilial doilea alineat. Retineti cuvintele cu care ne este orezentate (mare, broasca urata"..).

2.Explicatiin propoziliile ceconsta diferenta dintre urmatoare. Dincarepropozilii aflem maimulte informalii? De ce? . Degetica gingage, eramice.E Degelica eramicd, dregelaga._. . Broasca a intrat. Q lntr-onoapte, pe unochidefereastra broasca a intrat spart.
OJ

5d rdspundem lo?ntrebdril
a. CineeraDegetica? b. Ce s-aintamplat lntr-onoapte? fetilaa douazi? c. Dece plangea

*5d retineml
Recitind textul, deosebim treimomente diferite in timp la carese refera
lncep astfel: 9i intrebirile de mai sus.Acestemomente

era. . . a, Degetica
Acest text este

b. lntr-onoapte ... Fiecare fragment Tncepe cu alineat.

c.A douazi poate Un fragment avea maimulte alineate.

constituit din trei fragmente,

fu, sillucrdml

1. Cititiprimul fragment. . Transcrieti cuvintele carearatd insusirile fetitei. . Scrieli un enuntdespre Degetica. 2. Cititi al doilea fragment. . Scrieli o propozitie caresAcuprinda ortograma /nr-o. . Scrieti gi r1u. doueenunturi cu ajutorul cuvinlelor mdlos 3. Cititial treilea fragment. . Transcrieti cuvintele broagtei adresate fetitei. . Citilicuvintele careexprim5 starea fetitei. Explicati motivele supararii ei. pe Degetica? 4. Cinecredeli ce,auzind t stapoveste, a salvat-o Cum?

tn grup Activitote
6. Completati enunturile: . Pe un ochide ... a intrat o broasci.
.I pflveaoreprIn...

propozitiile 5. Dezvoltali date, incatelesAfie maiclare. astfel . Broasca a intrat. . Degelica dormea. . Pe$tisorii au auzit.

.Amancat unou... . Fetita intr-un se oglindea ochide... 64

6rupurilede litere ge,gi


Sil neonintim!Sd relinernl 1. Recititi texlulDegetica. . Transcrieti grupurile cuvintele care cuprind ge,gi. delitere . Despdrtili cuvintele in silabe. Precizali numdrul silabelor.
2. Scrieti denumirile.

d\ }.

.cca].

Hq
RbcftP'

#w #K

ffi

Bls | 6ErtA I

lg,

a#

/-6\

pe doudcoloane 3. Grupati cuvintele grupurile carecuprind de literege gi gi: ger,gene,inginetcrengi,fuge,argintiu, inlelege, gem. Aigidet; margine, agetiatrage, 4. Completali enunlurile: O filS aredoue... MogEnevinepe |a...

Elevii dinaceeagi clase senumesc... Melcul ...cu cesuF in spinare.

5. Copiati textul urmetor. Aprecialisinguri felulin caroscrieli, comparanduJ ou modelul.

6. Alcdtuiti trei enunturi cu ajutorul cuvintelor: mergele, tnge, plange 65

7. Scrieli dupedictare: gi Gina Gelu sejoace. Gelu spune: mingea maitare,Gina! - Love$te pe Mingea cade uncoltde geam. Ginaplenge: fereminge? - Ce nefacem

Fetita cu pirul azuriu


AlexeiTolstoi

aa o ifietila cu perulazuriu gi prietenii ei pe Buratino l-aueliberat din spanzuretoare El fuseseatarnat intr-unpom de cei doi gi motanul. t6lhari: vulpea zi,Buratino O Adoua setrezisdndtos. Se agezd la masa. Fetila se minunide purtarea pre,iturile lui.Buratino Tntregi arunca in gure gi le inghilea nemestecate. O - De azi mevoi ocupaeu de educatia ta!Se inceoem cu matematica... in buzunar ai doudmere... - Nu-iadevdrat! -ASa se spune. Ai doudmeregi daicuivaun mdr.C6temere iti reman? - Doud. - De ce? eu nudauniminuiniciun - Fiindce mdr! - Ce chin! Buratino bdgi nasul in celimard. $ -Trebuiese fii pedepsit! Egtio obriznicdturd fdrdpereche! pl6nsul. Apoi,pefeti!5o podidi

Vocobular azunu : albastru deschis podidi plansul o : incepu saplange

Int6mplarea sepetrece in Taraproqtilot: Buratino fusese spanzurat de ceidoitalhari, pentru galbeni. ceicinci

5ll pronunfdm. Sdscriencorectl

Decenudmai Fiindca eunuda nim6nui cu un mer? niciun m6r.

Egti o obraznicetura percchel fere Educatia tae unchin!

Chiardacdnu gtiu inc6 se me port,nu cred cdsuntun baietel reu.

@,

situr;,{rnl
pe fragmente gi pe roluri. 1, Citilitextul . Transcrieti celedouS intrebirialetextului. propozitia 2. Transcrieti carecuprindecuventul fiindcd. 3.Agezali enunturile ln ordinea datede text:

a. Buratino s-aourtat uratla mas5. c. Eduoalia lui Buratino a fostun ohin. primit pedeapsa b. El9Fa pentru purtaread. Fetila cu pdrul azuriu oi l-au 9iprietenii sa urat5. salvat DeBuratino.
4. Povestiti, oral, conJinutul textului.

6. Transcrieti: Astezi gi esteziuamamei. George 5. Completali enunlurile: Angela ii aducun pachet, . Raul ...la vale' Mama vrease deschidd outia. ochii,mamdl - inchide . Euspun rug5ciunea...,ingeragul * Esteo geantd? meu, -Ai ghicit. . ...aregatul lung. 7. Alcetuiti patruenunturi cu . lepuragul ...iute. ajutorul unor cuvinte care cuprind grupurile ge, . Eugen de litere gi. ...tabla.
67

Grupurile delitereche,chigi ghe,ghi


1, Citititextul. Transcrieti cuvintele care grupurile de litere inveFte. cuprind . Despd(iti cuvintele in silabe. Tatal lui GheorghiF estepedurar. Elmangaie cudrag trunchiurile copacilor, crengile si frunzele. il insolegle Gheorghi[d in pidure,El culege cAteun buchet de flori.li placesa povestea asculte copacilor. $tie se cheme pasarile arbori vechi. Sise descopere gidupd 2. Completati enunturile. Orientati-va imaginile de maijos. . Substejar goolarului stauin... - Obieotele amgdsit... . Chiriac . Chira s-aincallat cu ...celeno.. coase |a... .ln congetato( . apa... Bunicul citegte cu... . Gheorghe . Mama areun buchet de... aprinde unbbtde...

Wffi@ruW@
grupde litere Fiecare faceparte din cateo singurd silabd. pa-chet, ghim-pe. Exemplu: fa-ce,a-rici,ger,in-gi-ner, chip,un-gher, 3. Scrieli dupddictare: Anghel intreabe: ghinde, ghiocei gighirlande aveli - Deunde de flori? Anghel! - Dela padure, se vingi euimpreune cu GheorghiF! -Ag vrea

a.Comnletali: Ii: . $

.rl &

o''

La biblioteci
Despreidentitatea proprie

pe roluri: 1.Cititi - BunA ziua, doamne bibliotecard! Numele 9i tn; prenumele: T ziua, - Bund copii! Cedorili? '' '4 r'" - Vremsd imorumutem cartea Versta: Lom), Povegti de lon Creang6. - \h trebuisa completam figa de Adresa: cititor. lacateva intreberi $titiserdspundeti gi adresa referitoare la numele voastre? - Desigur. 2. Joc de rol.Labibliotecd Pe rand,interpretati rolulde bibliotecar Respundeli corect ta $i de cititor. intrebarile referitoare la nume9i adresa. povegtile: 3, ldentificali

O poveste dinmoimutte...fAiif*l
-& flncula a privit cu mutt interes tabtourite dinbibtiotecd. er"\#* oinpou"gti. Noaptea, in vis,se f5cea ce mergea cu o fetiledragalagd prinpedure. Cantau floripentru bunicuta. Slculegeau -Aceasta estecasula... Darfetilele aufostintrerupte deo vanzatoafe demere. Striga cat putea: - Merebunede vanzare! - $timnoicinee$ti... Deodat5 a serit in ajutorul copilelor un motan. Aalungat-o pe vanzitoarea cearea... - Hai,veniti in cesula meade turtadulce! ii imbiao batrane vrqitoare. strigau - Nuvd duceti! doicopiidincasute... Ancula s-atrezit. Ce poveste incalcite! 69

Povestea unuiom leneg


dupelonCreangd
oA

, & ic6eraodata unomgrozav de leneg. Sespune cd de leneg ceera,nici imbucetura dingurenugi-omesteca. auhot5rat pentru sd] spanzure, Si satenii gi altora. a nu maida pilde de lenevire Pedrumse intalnesc ei cu o trAsura in careera o cucoane. buni, se vedecd omulceldincarareo boald. - oemeni sirmanul! - Ba nu, cucoane, aistae un lenegfdre de pereche gi-l ducemla spanzurAtoare. buni, -Alei,oameni maibine duceti-l lamogie lamine.Am acolo unhambar plincu posmagi. meilenegule, - l-auzi, ziseunul dintre siteni. posmagii? - Darmuie!i-s - Darel nu poate se gi-imoaie? - intreabd cucoana mirati. -Auzi,meilenegule, te prinzi se moiposmagii, oriba? lenegul. - Ba,rdspunse Atunci setenii ducpe leneg la locul cuvenit. gi lenegul gi setenii de seteni aceiade dansul. 9i iacaagaa scepat

Lenea estesorebunecu serecia. Sp, sd tucrdmt


1. Respundeti la intrebed! b. Tr6ia pecaresiteniiau odate un leneg . De ce au hotarat sAtenii se-l hoterat sal duci la spdnzurbtoare. pe leneg? spanzure c. Setenii au scepat de leneg. . Careesteinvititura povegtii? posmagii. d. Lenegul a refuzat 2.Aranjati enunturile in ordine. 3. Cititipe roluri. a. O cucoand a vrutsel ajutepe leneg. 4, Povestiti intamplarea. 70

p""tru lecturd Tenprop,rs s'rpllmeftare

RECAPITULARE
$ tU n" o",ntirn! sd relinernl
1. Cititi textul in goapte Sipe roturi. Eramla Mestecenei" lrinuta, fata Mdrgerintei, coseala gherghef. Tntr-o zi aud ci batecineva la uge. Euzic: - lntre! Celde afarabateiar" BabaMergerinta ii zicelrinutei: lrinuF! - Deschide,
(Mihail Sadoveanu, la Mesbcenei)

2. Transcrieli cuvintele scrise cu literd iniliale mare. Explicali scrierea lor. 3. Transcrieli grupurile cuvintele carecuprind de litere invatate. 4. Despetiti in silabe cuvintele de la punctul nr.3. Scrieti numdrul silabelor. 5.Alcdtuiti enunturi cu ajutorul cuvintelor de la punctul nr.3. 6. Transcrieti enuntul in carevorbegte babaMdrgdrinta. . Explicati folosirea semnelor ( - , !). de punctuatie Activifofe ?ngrup 7.Agezati enunturile date, in ordinea in cares-aupelrecut intimplSrile. a. intamplarea se petrece la d. Cineva a bitut la u9dMestecenei. e. Baba Margarinta i-a spus b, lrinuta cosea la gherghef. lrinutei se deschidd uga. c. Musafirul a spus,,lntre!". f. Celde afaraa bdtutiar. 8. Scrieti dupedictare: lntr-ozi a aperut un ghiocel" ghiveci - Ce binear fi fostdacderaiintr-un la fereastre! - Cinea vorbit? - Eu.Ghinda. Darghiocelul nu se temea de ger 71

1.Transcrieti ghen, idiche, cuvinlelei rochfe,ceas, Neghinild,


fragi, geam, cinci.
Sr dnci cuvintei e -5ap1eclrvinte: ns. - opiitvinG. IElqcde corect:

2. Completati denumirile:
;to?, t il ,.1; a

g, q 'Qed
o tarl

bi

cleld

mar

le

vecl

CompleLeaza corcc!S.- uncuvant b. - ricjuiiriviniiF.e: paru;fiG.*--

3. Ordonali penlru cuvintele a obline o propozitie. Transcrieti propozitia.

ttrsJ ffi
L--r
|

-:)--

- {!er4

--%l ---i=::a t9H_-, w


g*z='}

g ^=-'";"
r___-l

I I

Ordongaze S. -:8. - incomptetj EB.-comptet. Transcrie ooreclS,-treicuvinte;B.- patrucuvinte; gjscliepunctul. EB.- cincicuvinte

4. Completati:
Numele gi prenumele: Localitatea ; Strada
Cff pl6rsaz5,!q9q: s- - od;ErE. - douffi

; Nr.

5. Povesti[i, oral,o intamplare.


FB.- coerent, cu rare

6. Prezentali alteactivitefi proprii legate de lectura povegtilor.


FB. - cirticele cu texts

Solutore, Pnmovor

. Primevara scrisi. Grupurile de suneteoa,ie, ua,ue,ea,/a.Au sosit " Comunicare . Comunicarea gi intreberi: cocorii scrise. Alcatuirea unuiscurttextdupeimagini . La Pagti . Recapitulare Primivara Evaluare 73

*t&
\,esibAlecsandri

Primivara
'$[ tr""ut iarnageroasd, CAmpul iatS-l invezit, Randunica ceavoioasa La noiiaregi a sosit. Dintr-o creangd-n altazboard galben Stutzul aurit; primdvard, Salutare, nmp frumos, bine-ai venit!

Turturelele se-ngane, Miidefluturi vezizburand


albind $i pe harnica Dinflorimiere adunand. C6ntd cucu-n dumbr5vioare, Pe copacul inflorit. primdvard, Salutare, llmp frumos, bine-ai venit!

lu*dnl fuo str poezia. 1, Cititi memorati

9i poezia 2, Recitali pimevare, cu bucurie. Versudle carese repete: Salutarc, / Timp frumos, bin*ai venit!declamati-le Tncor. 3. Respundeti la intreberi: . Ce anolimo . Cu ce cuvinte a sosit? intampine oamenii . Cepaseri sevddperamurele? orimdvara? . Cefacfluturii? . Dece suntoamenii Daralbinele? bucurogi" gi apoigesiti 4, Recititi versurile pentru: insugiri iama...; cdmp...; rAndunica cea...; sturzul ...; timp...; albina ...; copacul .... pecarela transmite 5. Alegeli acele sentimente poetul: de bucurie, de tristete, de ingrijorare, de admiratie fatede frumusetile naturii, de incAntare. pentru 6. Organizali un concurar cel mai bun recitator. 7. Redati lntr-un desen conlinutul uneistrofe. 74

Grupurile de sunete ie, ia,ea


Sd descoperirn! poezia 1. Recitati Primdvara _ 2. Transcrieti cuvintele: iarna,iatd,cea,miere,iadgl creangd. 3. Despedig in silabe cuvintele de la punctul nr.2. Observali silabele carecuprind grupuri de sunete.
|e miere

ia

ea

5A reTrnen! grupde sunete Fiecare faceparte dintr-o singure silabS. Ex.:iar-ne, mie-re, zi-cea.

Sdlucrtrnl

5. Copialitextul /n

gare. . Alegeti cuvintele


care cuprind grupurile de suneteprezentale maisus-

. Despediti in silabe aceste cuvinte, . Daliexemple decugrupurile vinte care cuprind


de suneteinvdtate-

Focelideosebire ?ntrecuvintale eogi iol 6. Completali dupemodel. la cartea! Eacante" Ea (fetita) scrie. la ochelarii!
" . o lalea! . . cilegte.

,.,aplecat, . . . caietul!

*7.Pronuntati, propozitii apoi scrieli cu ajutorul poet, poezie, cuvintelor:


poezii.

8. Alc5tuili enunturi cu ajutorul cuvintelor:poiane,ied, gheaQ, gregeale, soare,eram,eu.

75

Au sositcocorii
Cezar Petrcscu

s-a auzitin ineltimile O .*ntr-o searade primivard, albastre tanguirea ostenite a cocorilor. Soseau din adevSrati Aici depSrtdrile cu lumind, in aceast5 taraa lor. puii. igiclocesc oudle Siigicresc gicunoscute. serotea deasupra locurilor vechi O Stolul Iarbaprinsese se coll fragedgi nou. Livezile imoodobeau cu florialbe. O Dupa untimp, celmaibetran dintre cocori a grdit cdtre ceimaitineri: ii cunosc. ace$tia Maine vor scoate - Pe oamenii plugurile, pe urmevor arunca s5manta in brazdd. lardgi vorfl holde degrau. larvordurui morile. Sa nealegem unlocaici! o lntr-untaziu, stoluls-a ldsatpe pemant. igi Gocorii aripile de metase veche. sfangeau cufognet
Vocobulor
gatul9i picioareletenguirea cocor:pasere celatoare cu ciocul, :jeluirea, unor scoaterea jalnice gi o paterosie pecap lungi, cu pene cenugii sunete

lucrdnrt fu" sd primul 1. Cititi fragment.

. Transcrieti cuvintele care grupurile cuprind de literece gi chl. Activitote ?ngrup 2.Alcatuiti un enuntcu ajutorul 5. inlocuilicu grupurile de cuvinte din te)d: ortogramei inlr-o, . Se auzeaplingerea cocorilor. 3.Cititi celde-al doilea fragment. . Livezile infloreau. . Alegeli cuvintele carecuprind gi 6. Alcituiliun scurttext dupaimagine grupurile de sunete ia giea. intrebdrile,b, c, f.
76

4. Scrieti dupemodel: latenigte miei! cocori! latenigte Cocorii zboara. . .. zburda.

6rupurile desunete oo,uo,ud


Sdneanintim!5d relinernl 1. Recititi texJrul Au sositcocorii.
scoate, iare,i, noua.
2. Transcrieticuvintele:seard, Enguirea,aceastd,oudle,rotea,iarba, oamenii,

3. Despi(itiin silabe cuvintele carecuprind grupurile de sunele oa,ua,ud. . Fiecare grupde sunete faceparte dintr-o singurisilabd.

qbp, sdlucrdnl
Dupi ploaie
Soarele a iegit dintre nori.

DouA broagte cAntd bucuroase. Prima o invatape a doua: maitare! - Canta Melcul a scoscoarnele.
Mioara admire nouainfeligare a gradinii.

4. Datiexemple. de trei cuvintecare cuprindgrupurile de suneteinvdtate.

&

A.ti"itot" tn g.rp
5. Completati enunturile: . Leul areo ...bogate. .Am ...maini gi...ochi.

6. Alcetuili enunluri sauun scuntext cu ajutorul cuvintelor: loana,floare, noue, stropitoare, ziua. 7. Completali.. 'r,i,,,

.Aluat vechea sau...t'ochit5? . Dupe numarulopt, urmeaza numerul ... .ln copac ciocdne o ...
77

La Pagti
George Cosbuc

,.$rinpomi e ciripit 9i cdnt, plinde-un Vdzduhu-i rogu soare, albdfloare9i sAlciile-n E pace-n cergi pe pemant. Rdsuflul caldal orimeverii Adus-a zilele-nvierii. in sat! $i cdte de frumos Cregtinii vin tdculiin vale in cale Si doide se-nt6lnesc
l9izic: Hristos a inviat!

Si rade-atata serbetoare
Dinchipul lor cel arsde soare.

#il8

Pe dealse suie-ncetisor Neveste tineregi fete, plete; Bdtr6ni cu iarnavietii-n in urmatuturor, $i-ncet, VeziSoveind cate-o bdtrdnd Cu micul ei neoot de mAn5.

Vocobulor chip :fald,obraz, figurd resuflu :respiratie

cregtini:totioameniicarecredin lisusHristos lnviere :lnviereaDomnului nostrulisusHristos

cuvinte carearate ce fel estenatura gicumsuntoamenii: soare rosu, f,oarealbaste. rdsuflu eald,satfrumos,chipars,neveste tinere,repofmic. Cuvintele insemnats exprimd lnsugiri.

Sil relineml Pentru a infeliga frumuselea naturii poetul oamenilor, a folosit 9i bucuria multe

5d lucrdnrl
1. Cititi, gi recitati memorati poezia. 2.*Tineti seama ca nuintotdeauna pauza sefacelasfdrgitul versului. Observati acestlucru in exemplul:
$i doi de se-nt4lnescin cale igi zic:

Hristos a inviat! 3. Transcrieti. Faceti legeturi corecte:Rad\,et. )ei. RAde 5. Scrieti ce fel sunt: // togu soarele ( auriu 'palid 7. Explicati intefesul versului: Bdtrinicuiarnavielihn plete. 8. Informati-videspre obiceiurile cregtinilor, legate de strb5torite de pagti. . Desenali gi scrieti feliciteri celordragi, cu ocazia acestor sdrbitori_ $1/ Citiligi attepoezii inchinate sarbatoritor
de Pa9ti.

Vin eu. Vine el.

$tiu ea. $tie ei.

4. Transcrieti cuvintele grupurile carecuprind de suneto invAtate.

*,"'(...

6. Alcdtuitipropozitii cu ajutorul cuvintelor: ciipit, pace,cregtini, chip,tuturor

Primdvoro
Alcdtuirea unui scurt text dupi imaginiSiintrebari
5d descoperim! sd obserudm! intrebari: 1.Redati continutul imaginilor, respu nzand. oral.la urmatoarele
a, Ceanotimp a sosit? zapada? b, Cinetopegte ai primaverii apar? c, Ce vestitori primaverii? d. Caresuntoaspelii pomii? e. Cumse gdtesc f. Dece se bucuta coDiii?

2. Ordonati urmetoarele (a,b,c) ideidupi imagini

. Seintorc paserile cildtoare. . Copiii sejoaca. I . Rdsar primii ghiocei. f

3, Rdspundeti, in scris, laintrebarib de la punctul nr 1. Fiecare r5spuns incepe cu alineat. propozitii Alcdtuind maimulte prininleles, legate amalcituituntext. 4. Recititi textul alcatuit. Corectati, daceestecazul. 5.Aprecialidaceati scriscorect giingrijit. 80

RECAPITULARE
1.Cititi textul in gand. Lupul9i mielul
lonCreangd

primivarS, Tntr-o pe candlntunericul se luota gi voiasi-i ia locul,un lup flimandveni cu lumina

lange stane.

Unmielvdzu pringardcevacadoua strelucind lumdndri aprinse. El se apropie sAvadece e acolo. Atunci lupul ii spuse incet$i cu blandete: seara, voinice! Nute teme!Eusuntun orieten. - BunS ce cauli? - Nute cunosc, lupgi vreause pascpulin5 - Me numesc iarbe. Vinosa-miareliundee iarba maibune. carne, nu iarbe! -Tu egtilupgi mdninci Mestrige mama. si te sdrut" Cefrumugel - Mnodarnumai egti!... 9i dregalag pe roluri. 2. Citititextul 3. Rdspundeli la intrebari: . Cuce scopa venitlupulla stani? . Cumcredeti cd s-asfdrgit intimplarea? 4. Povestiti conlinutul te)dului. 5,Adtati careesteinvelatura textului. 6. Transcrieti celedoui enunturi personajele in caresuntprezentate povestii. T.Alegeli cuvintele cu carelupul il ademenea pe miel. Ex.i Winice, nu te teme,g.a. 8.Transcrieti cuvintele carecuprind . lmaginali-vi grupurile de sunete prin lnveFte. o Tntamplare un copilcarga nesocotit .9. Alc5tuilienunturi cu ajutorul carea trecut sfatulperinlilor. cuvintelor de la ounctul nr.8.

Rostiti
darclar: Patru miei trei, Si-nce sac, 9apte-n sat. $ase-n Unmiel Micla trup S-a-ntalnit Cuunlup.

1. Scrieli, dupe dictare, cuvintele:

repure
gcoale

noua
iarti

poezre pietre

SltC Sorell S : dqua cuvlnte;B. - patrucuvinte;EB.- sase drvinte.

2. Alcetuiti enunluricu aiutorul cuvintelor: iarnd,doud, cdldtoare.


Alc!tuie9te corectS. - un enunt B.-doue enuofui:FB.-t einunfuri.

3. Completati cuia sauea.


. El ...o floare.

. ...cante frumos. . \h veni elsau.".?


Completeazd corect 9. - o propgzitieiB, - 49ul pfopgziliiiFE. :-qei pmpozilii.

4.Alcdtuiti un scurttext,dupd imagineSiintrebdri. a. Ceanotimp a sosit? b. Cinelucreaza in grddin6? Dati-lecate un numecelordoifrali. c. Dece au venitcele doue pesArele in gredinila copiilor?

66punsu

a$ezare ln t6xt).

7.
Di n bdtrdni se povestegte...

. $tefancel MareSiVrencioaia . Stramogii nostri textulului continutului " Povestirea . Cuza-Vodd . Scrierea cu m inainte orale. de b gi p. Comunicare 9i sultanul . Recapitulare .Alc5tuirea pererilor proprii Exprimarea unuiscurt te)d, dupeintrebari . Evaluare
83

Strimogii nogtri

pe bunicul sdu: @ "SnOreiir intreabd cineau foststremogii - Bunicule, nogtri? neamului nostru incepecu vitejiidaci. - Povestea - Cineaufostdacii? pagnici, gi viteji. au fostoameni harnici Ei au trditpe pdmantul - Dacii acesta. principale Dacia.Ocupatiile aledacilor eraupestoritul Taralorse numea gi agricultura. Dinadancul pSmantului ei scoteau: fierul, argintul din 9i aurul, careigi feceau armegi podoabe. gi bogat, pim6ntulDaciei Fiindfrumos a fostocupat de romani. Acegtia S erauharnici in timpde pacegi vitejiin rdzboaie, ca 9i dacii. Dupdrdzboaiele de cucerire, dacii9i romanii au trditin bundinlelegere. l* Noi,romanii, suntem gi ai romanilor, pecareii numim urmagii dacilor Y cu mandde stremogii nogtri.
Vocobular

pagnro :ruDnon pagnici :iubitori depace agriculture: pementului, lucrarea pentru a obline roade pestorit : scoaterea vitelor, (pascut) oilorla pagunat podoabe : obiecte pentru folosite infrumuselare (cercei, braFri, inele)

Sd refineml Strdmogii nogtri sunt dacii 9i romanii.

lucrtrml fu, sd 1.Cititi gipefragmente. textulin intregime


2. Transcrieti primele patruenunturi ale dialogului dintre bunic Ainepot. 3.Alcatuili enunluri cuajutorul cuvintelor: pagnici, pesbrit,podoa agriculture, be,stemo?i, urmaq. 4.Transcrieti enunlurile careau la sfargit semnul intrebarii saual exclamer... 5. Transcrieti enunluri in carevirgula separe un cuvant carearatao strigare sause folosegle intr-oenumerare. 6. Realizali corespondenle. Transcrieli. Spuno poveste. Spunem o poveste. noi eu Spune o poveste. Spuno poveste. ei el

7. Povestiti, oral,continutul fiecerui fragment. Povestili continutul textutui, folosindu-ve de imagini. 9i 8.Alcetuiti un scurttextdinraspunsurile datela primele cincilntrebed. 9. Scrieti, dupadictare, unfragment dintext. 10.Scrieli caligrafic:

85

$tefancel MaregiWincioaia
dupeAlexandru Vlahule

,iE ra odateo babevedana careaveagapte feciori. uncSldre! se opregte in falaei,cu $i cumstabitranape prispigitorcea, calul in spume. - Sunt$tefan! Jara e in primejdie! -Am gapte gi imi suntdragi feciori voinici ca lumina ochilor Ai t5i sunt, doamne! ln zorisunau dincorn,prinmuniii Moldovei, ceigapte voinici. Oaste noud iegea ca din pdmdnt. Atunci a vezutgtefance potfeciorii VrSncioaiei. Voievodul biruitor a chemat pe cei gaptefeciori la Cetatea Neamlului 9i le-azis: - Voisunte!gapte frali.in Vrancea suntgaptemunli. Ai vogtri si fie de veci9i neamde neamul vostru se-istepaneascd in pace!

Vocobulor vedand: veduve, femeie careia i-amudt bdrbetul prispa : partea exlerioare, dinfalacaseiFrene$ti

@e sd lucrdml
1. Cititi textulin lantgipe rctui. fragmentele, dupaurmetoarete propozilii: -2. Delimilali a. lntdlnirea domnitorului Moldovei cu Vrancioaia. b. Voinicii au sunat dincornprinmunlii Moldovei. c. Domnitorul pe feciorii i-a resplatit Vrancioaiei. propozitiilor: 3. Explicati inlelesul , li suntdragica luminaochitor . Oaste noueiegeaca dinpement. 4. Observati inlelesurile cuvantului iese. . lesedincase . bsa invingdtor.lese la spdlat. Tgi iesedinminli. .Alcituitienunluri in carecuvantut iesese aibedoueintetesuri.

|@

Acfivitote?ngrup

8. Alcetuiti un scurt text dupe urmAtoarele intreberi: oaste,vedane, primejdie. feciori, . CineeraVrdncioaia? . Ce i-aspusdomnitorul Moldovei? 6. Completati propozitiite: . Ce faptevitejegti . Am gapte au sivargit cei feciori ... (cefel?) gapte voinici? . lmi suntdragi ca ... (c6t?) . Cumi-a rasDlafit . ln zori,voinicii domnitorul? prin...(peunde?) sunau . Voievodul i-a chematpe voinici la ... Citili singuripoeziaMamalui gtefan (unde?) cel Mare din carteaLegende istoice de 7. Corectati, folosind manualul. Dimitrie Bolintineanu.
87

5.cesilicuvinte cusens cuvintele: oentru

dupd DumitruAlmas

rl fi'{omdnii gi dinlara Romdneascd dinMoldova au alesunsingur domn, peAlexandru loanCuza. Astfels-ainfeptuit Unirea. turcilor O Sultanul s-asuperat. El eraimootriva Unirii. - Mevoi ducesel imbunez:! a hoteftt Cuza. - E primejdios, Mdria Ta!au spusuniisfetnici_ Dar MdriaSa nu s-a ldsat. f S-a infdligat inaintea sultanului, salut6nd militdregte. - Cutezi se te infaggezi inaintea meafdrdtemenele? a intrebat sultanul. Sunt un domnnoula vremuri noi!Ca om ag putea ingenunchea, ca domnnu am dreptul poporul sd umilesc 9i laramea,Rom6nia. O Sultanul pe domncu atenlie I-aascultat gi, p6ni la urma,a recunoscut Unirea, ba maimult:in cinstea oaspetelui a dat o serbare la cares_au cantat c6ntece populare rom6negti.
Vocobular sfetnic : boier cucare sesfetuia domnitorul temenea :plececiune,ploconeala,hchinaciune
gi umilesc :se injosesc, sa ofensez, sa desconsider

qjl

consoanelor b saup. . Sultanul eraimpotriva Unirii. . El Faintampinat pe Cuza. neprietenos . Cuzas-aimbdrbdtat. . El a vorbit demn, zambind cu incredere. . Unirea s-aimplinit.

5d descoperiml Cand scriem cum gi nucun? . Citili exemplele urmitoare. Observati care este consoana care sescrie inaintea

&

i: ffJ'tr1n"orn"r" b pse scrie consoana msinun. ""u

*5d scrien corecil . Scrieti ortograma s-a cu liniutd de unire! .ln cuvintele MiriaSaorivizita sa (lui), nufolosim liniula de unrre. Esteo expresie de respect. Constatem ca atunci cdndcuvdntul sa poate fi inlocuit de cuvintele lui. ei. se scriefdrdliniutd de unire. 5d lucrdm! 1, Cititiprimul fragment al textului. . Transcrieti cuvintele carese scriucu litereinitiale mare. 2. Citilial doilea fragment. Sial treilea 3. Transcrieti cuvintele: s-asupirat,s-ainfeptuit, s-alasat, s-ainfdtigat. 4. inlocuili cuvintele insemnate, cu altecuvinte folosite de auton . Astfels-a ficut Unirea. . Cuza a avutcurajulsasalute militeregte. . Sultanul . pricini. El nu a ficut pleciciuni. s-asupdrat dinaceastd 5. Scrieli, dupedictare, dialogul 6.Alcatuili un scurt textdinrespundintre domnitorul Cuzasi sultan. surile la intrebarile b, e gif.
o

propriilor pdreri Exprimoreo


1. Cititipoezia:

Limbo romdneoscd
Sion Goorge

Multe dulceSifrumoase Limba ce-ovorbim, Altd limbd-armonioasd Caea nugasim.

pl5cere, SaltS inima-n Cand o ascultam, miere, $i pe buze-aduce Cando cuvantem.

Romdnagul o iubegte Ca sufletul seu. Vorbiti, scrieli romanegte, Pentru Dumnezeu!

Cepdrereoveli despre...

Sd refineml

. Felulin pererilor Fili politicogi in exprimarea care vd ajute manualul de |MBA$r LTTERATURA ROMANA ta proprii. peceilalti Nu-i obligati seaibe aceleagi limbii romane? tarea ca gi voi. . Felulin pecare pareri care vaajuta cdrlile in convorbire folosili cuvintele: eu le cititi, lainsugirea uneivorbiri corecte? gi\a... cred...; ai dreptate, dargendegte-te ; . Felul in carevoivi exprimafi? Ce Dererea meaesE ce...elc. pentru solutie aveti a dobdndi o exprimare

corecta?
. Explicati intelesul versurilor: noastre-i ..Limba o comoare

5d lucrdml

in adancuri infundata, UnSirag depiatre rare Pemosie revdrsatd".


Al. l\4ateevici

. Exprimati-va, oral,pererea despre: Vrancioaiei: - faDta feciorilor ei: - faDtele domnitorului - purlarea $tefancel Mare; - atitudinea lui Cuza-Vode fatede
ultan.

90

RECAPITULARE
'1.Scrieti, dupedictare, textut: Cinste 9i omenie Domnitorul Alexandru loanCuzase imbreca adesea in haine gi pleca simple prin ta16. intr-ozi, ajunsein Tirgul \itlstuiului. Acolo,un negustor il loveape un taran ghemuit in genunchi. sd Jiranul lndrdznise spuna ca a fostinselat la cantar.
dup6P D. popescu

2. Gdsiti un sfargit textuluipotrivit, 3.Alegeli rdspunsul . Cuza-Vodd nu se imbreca uneori in haine de domnitor deoarece: a, Dorea se-gipistrezehainele celescumpe. b. Dorea si nufle recunoscut, ca se vad6cumse ooarte oamenii. 4. Realizali gi negustor. un dialog intreCuza-Vode 5.Afcetuiji enunluri cu ajutorul ortogramelor intFo9i intr-un. 6. TranscrieJi cuvintele carecuprind consoana m scrisd inainlea oonsoanetor b saup. 7, Scrieti posemnele de punctuatie 8. Scrietiun scurttext dupe trivite. urmAtoarele intreberi: a, CinoeraCuza-Vodd? Domnitorul CuzaumblaprinFra b. ce fel de domnitor a fost el El pretuia

oamenii dupe cinste f omenie

teregte? Oe ce umbla domnitorul imbrecat I . a reugit pesultan? sel convinga in haine simple . umblapdn tare imbrdcat in I simple? ci vreasefacedreptate in haine ! Pentru c. Pe ce date serbAtorim noi cei careil cunogteau tara,respundeau f Unirea Moldovei cuTaraRomaneasca?
91

gi munca seintrebau E Oamenii I

dacS: . s-adusla sultangia salutat mili-

l. Citilitextul: Bunicul a terminat decititziarul. Bogdan seapropie de bunic i il intreabe: pe domnitorul de ce il iubeau oamenii Cuza? - Bunicule, - Cuza-Vode demn, iubitor delard eraundomnitor curajos, gi de dreptate. ce inseamne se fii curajos? - Bunicule,
B.- o parte dinenunluri; EB. snunluriLo. - toate 9i19f9-9_",f.:!,9,--*9!-JheE;

2, Afcatuili trei enunturi folosind cuvintele:umbrele, impreund, in6mpinat.

lreienunlu .

3. Scrieli un scurt text,rispunzdnd la intreberile de maiios: . Ce serbatorim in fiecare an la 24 lanuarie? . Care a fostprimul domn al Unirii? . Ce fel de domnitor a fostAlexandru loanCuza?
lomulea4 99F4:9. - u

92

8. in lumeo necuvantdt

. Desprinderea . Scrierea invateturii unuitext. Cioc!Cioc!Cioc!. Apolodor cu a, i .Alcituirea . Comunicare unui scurt text dupd imagine orala. Dialog despre Ciobenile. . . Povestirea de fapte, intamplari Recapitulare Evaluare 93

Cioc!Gioc!Gioc!
dupA EmilGarleanu

$ .?Veverita a dat pesteun pomcu roadarotunde, peste tare, darcu miezul dulce. Ddduse, frate, alun. A umplut scorbura iarn6. de cu toamnica sAaib5peste * intr-o zi,bdgS deseamd ceunsfert dinalune erau mancate. Deunde? de ele. ce ea nicinu se atinsese s S-a pus la pAndisd prindd hotul. Cineera? Atunci, Ciocdnitoarea. Veverita o prinsede coadaciocdnitoarea lesS coada ca gop6rla. * Maitarziu, ciocenitoarea s-alntorsla veverite sa se roage de dansa. a bdtutcu ciocul: SmeritS, Cioc! Cioc! - Cioc! Darveverita igi mutase culcugul,

roada : fruct scorbure: scobitura in trunchiul copacului smerita:supusa

sil retineml
Textul Cioc!Cioc!este Cioc! o oovestire parte scrise deEmilGarleanu. Textulface din cartea Dinlumea celor carenucuvanta

d\

S*

sd lucrdnt
1. Observati imaginea. . Cititienunturile carese refera la imagine. *2. Explicati de ce aretextulpatru fragmente

3, Transcrieli enunturile ordonandule: . S-a pus la pandesd prinde . . lntr-ozi, observe ca o partedin hojul. luneeraumancate. . Veverita . Maitaziu,ciocanitoarea a datpeste un pom. s-ainrors. 4. Citilitextulpefragmente. 5. Transcrieli cuvintele grupurile carecuprind de sunete invdlate. 6. Transcrieti enunturile carecuprind ortograma intr-o.insemnall (I) enunlut scriscorect $i cel maifrumos. 7, Povestiti continutul textului. Activitote ?ngrup 10.Descoperili invilitura textului. ti"rotund smerit trist t't. tmaginali-ve ce s-arfi inramptat | 9'n| I I I mici l buni | | | rio"scoperit hotul. | oaca*""r'tj ", "r. propoziliitor: 9. Explicali lnletesut ,r. O,*,u4i un proiect peniru ocro| . Ciocdnitoarea tdsecoada ca I tiea pdsirelelor. r& goperh. dincartea Drh tffo/ citili si "tt" intampleri .l/eveila igi mutase culcugul. I lumeacelor care nu cuvantii I
95

8. Completali dupdmodel:

Naum Gellu

4!a circ, in Targul Mogilor, unuirScitor, , Pegheata gi zambitor voios 'Trdia ' Un pinguin dinLabrador. Apolodor ' - Cumse numea? ' - $i ce fdcea? Canta la cor. , Decinueraniciscamator, . Niciacrobat, nrci dansator; . Fdcea gi el ce-imaiugor: C6ntala cor.Eratenor atregetor Gresut, curat, in fracullui strdlucitor, AgaeraApolodor.
$i intr-ozi,Apolodor, Spre deznddejdea tuturor, A spusa9a:Mi-edor!Mi-e De fraliimeidin Labrador! Vocobulor
undese vindea9i se cumpdra altddatd Targul Mosilorlocin Bucuregti prngurn pasarecaretrdie$te in regiunile inghetate Labrador locindepertat, din Canada
tenof frac .l;"*^

6#

cantdret cu cea maiinaltdvocebdrbeteasce haineb6rbateascd de ceremonie, din stofi neagre, in fate scurte, in spateterminata cu doudcozi

96

Sd descoperiml

5d re!inern!
saula sfargitul cuvintelor (in,cobori) .
Litera a se scrienumaiininteriorul cuvintelor (cdntec). Literaisescriela inceputul

!r

sdtucrdmt
1. Cititipoezia cu un tonveselin prima parte 9i tristcetresfar$it. primele 2. Transcrieti cinci versuri dinpoezie. . Subliniati cuvintele scrise cu literiiniliale mare. . Explicati folosirea semnelor de punctualie. 3. Transcrieti doudenunluri gi exdamari. careexprime intreberi

@1 l"ti"itot" tn 9.up

4. Alegeli cuvintele apropiate ca inteles de cuvantul deznedejde: veselie, nerSbdare, suparare mare, disperare, impdcare. precizati 5. Completati dupe model. numirul silabelor: frati pin-gu-ini sca-ma-tori dan-sa{ori fra-tii pin-gu-i-nii
Ie-no-rl

*7. lmaginati-vi 6. Respundeti, in scris, laintreberile 9i povestiti peripetiile princarea trecut d, e, f, alcdtuind Apolodor. unscurt text. 8. Povestiti proprie. o intamplare Cand o intrebare incepe cuDece..., in respuns sepotfolosi cuvintele: deoarece, Dacdvretise aflatiintamplSrite lui fiindcd saupentruce. Apolodor, citili Caftea cuApolodor
97

og despre Ciobdnild Diof


peroluri: 1. Cititi duldul delastane a poposit chiar ,,Rdtdcit, gcolii. la poarta La inceput, copiiiFaualungat cu pietre, gcoale crezand cAe turbat. Dar6l totpelangd a ramas... S-auimprietenit repede. Cand se stamea o inceierare, intravoinicegte intre copiigi ii despa4ea cu capul."

b, Cenume s punem, copii?

@t
d. Ba nu,

f. Nu-ibine!Sd-i

@ # iI"
g. Stai, me,ce estanu-ibou!

i. Nuse poate) domnule, leul pe nu cregte la noi.

. Darce,e floare? El e voinic ca unleu


Sd-i zicemLeu! h. Bujorsd-i

2. Descoperiti cinea rostit ultimele treienuntud demaijos,orientdndu-vi dupi literele corespunzetoare: ..Euzicsa-izicem . $i Ciob5nild Ciobdnild. El vd (a). i-arimasnumele pezegte intocmai (b). ca un cioban 3,Alegeti o insecte, o pasdre, o plantd care sareprezinte emblema clasei voastre. Motivati alegerea-

RECAPITULARE
1. Cltiti textul:

Vulpea $i barza Tntr-o zi,vulpea hotdri pebaze sdo invite la masa. pusein gand, 19i gireata, sd radede ea. Cumajunge barza, vulpea restoarne mencarea pe taler. prietene, - Indraznegte, zicecumetrita cu glasprefecut. Baza se streduie$te degeaba sa apuce catecevacu ciocut ei lung. Vulpea lacoma a linscu iuteala totvasul... 2, Precizali personajele povegtii. 3. Transcrieti pecareil adreseazd enuntul vulpea bezei. 4. Descoperiti treiinsugiri alevulpii, carereiesdintext. 5. Transcrieti cuvintele carecuprind literele a gi i. 6. Transcrieti cuvintele carecuprind grupurile de sunete: ea,oa, ie. . Precizati numdrul silabelor. 7. Transcrieti cuvintele grupurile carecuprind ge,ce, ci. de litere: . Alcdtuiti treienunturi cu ajutorul cuvintelor transcrise. 8. Completali dup5modet: vulpe talerargintat $ireate vulpiSirete talere ...
glaspref;cut

cioc lung

9.Alegeli cuvintele careau acela$i 12. Alcdtuiti unscurttextdespre gi inteles ca cuvintele subliniate: CiobenileRespundeti la urmetoarete . Vulpea a linscu iuleali vasul. intreberi: . cu inleres. cu grabe. repede. cuzor . Cine eraCiobdnile? . erael? 10.Gdsiti pentru unsfar$it poveste. Cefeldecdine . Cinei-a dat acest 11.Descoperiti invilatura pove$t,..nume? Dece?
99

1. Precizali numerul silabelor:


mininci [ ,

mincare ! intai

mdncScios f ; impreuni f .

insane I,

T,

B.- patru-cgl49{q::-qg:99gylg s nou5 cuvint; !9!9!4_999q!9.i1!l-9!lq!919tdin.

2. Completali cuvintele cu literele i sau i: Vulpea a pregetitm_ncarea. Ea hotdr_ sA o invite pe barzd la pr_nz.

- _ndreznegte,prietenS, zice cumetrita. C_nd sa man_nce, baEa a _ncercat degeaba.


FB.- iapl cuvints, Compleleazd corecl: S, - treicuvinte: B. - cincicuvinle:

3. Scrieli semnele de punctualie: O vulpese intAlni cu o barzd | | Vulpea ii ziceberzei !

invit la mine E Te f vecind I


Sc e corectS. -dout semne: B. - patru semneiEB.- cincisemne

4. Alcatuitiun scurt text desprevulpe, respunzand la intrebArile: a. Ce estevulDea?

b. Ceinfetigare areea?(blana, coada) c. Cefel de animal estevuloea?


unde corsct la:S.-o Intrebare;8. -doua htrebefiiEB.- treiintrebari

100

9.
Vord,vord, dulce Bine oi ven it!

. La mijloc de codru... ortogramelor dintr-o " Scrierea I dintr-un Doi prieteni " . Povestirea premiul coniinutului textului. Desprinderea invelaturii. intai" Comunicarea . comunicare scrisa. Biletul'Alfabetul orale. vara"Recapitulare Mic dictionar " Evaluare. . Cdrlile vacantei
101

La mijlocde codru...
lEa mijloc de codrudes, Toatepdsirile ies, Din huceag de alunig, La voiosul luminig.
1rf N,,lihai Eminescu

Luminig de langa balte Care-n trestia inalta, Legdndndu-se dinunde Tn ad6ncu-i se petrunde gi desoare 9i de lund $i de pdsiri celdtoare,
$i de lund9i de stele, i de zborde rdndunele.

.ies,.*:a-*-_r

codru :pddure mare, dease, behand baltd :apa stetetoare, nu preaadanca huceag:pddure mice, tandrd, tufi$, crang trestie inalta, : plante cutulpina iubitoare deapd alunig : pAdurice, desig dealuni

Sii ne onrintinrl 5d retineml Scrierea cuvintelor dintr-ogidintr-un Am cules floridintr-oDedure. Amcules cirege dintr-uncireg batran. Cuvintele dintr-o gi dintr-unse scriu inlotdeauna cu liniule de unire.

Acolo estemult soare.

@a sArucrUnt
poezia, 1. Citili seama gi de semnele de conlinut tinand de punctuatie. 2. Memorati gi recitati poezia. 3. Transcrieti primele patruversur.. 4. Gesiti pentru insusiri cuvintete date. codru des lumini9... trestie... pdsdri ... balte... lune...
soare-.ste le ...

5. Scrieli, dupdautodictare, primele patru versuri dinpoezie. 6. Gesiti cuvinte, orientandu-ve dupi model. soare,floare, boare, ninsoare, celatoare, cocoare, cimares.a. stele, ... nor.... 8. Descoperiti intelesul versurilor: citili singu i poezia cupenetut ffi/ Luminig care... ln ad6ncu-i sepetrunde I casideful scrisideMihai Eminescu. gi de lund, . invdlali canlecul Somnoroase 9ide soare, I gi de pdsiric6tbloare... I pdsdrele. 103.

Doi prieteni
Anton Pann

Jflntr-o vard,doi prieteni prindesisul treceau uneipdduri. Mergeau caoamenii 9ivorbeau cu necazun. Deodate, a aDerut in calea lor un urs.Unuldintre ei s-aurcatrepede intr-uncopac. Celelalt. vazandce a rdmas
singur, s-a trantitla pdm6nt9i s-a prefecut mort.Ursull-a mirosit, s-a invartitin jurul lui, dar,vlzend cd nu sufli, l-a lasatin pace. Dupdce a plecatursul,cSletorul din copacil intrebdpe celdlali: - Ursulce ili zise le ureche,frate? Calatorul de jos, mahnitca e luatin deradere, a rdspuns prieteni. si nu mai cdldtoresc cu asemenea -imi goptici altSdatd

o.6

Prietenul la nevoiese cunoagte.

patru 5. Scrieli, dupddictare, ultimele L Citititextulcu ton linigtit, de enunluri aletextului. povestitor. 6. Povestiti, oral,Tntamplarea 7. Datiun alt cursintamplarii. -2. impertilitextulpe fragmente seama de momentele intamplerii. tinand proprii 8. Povestiti intamplSri caresa 3. Completati: proverbului se potriveascd de la sfargitul celelalt om ceilalti oameni textului. pedure cealaltA ... peduri 9.Alcetuiti un scurttext,respunzand b. c. d. 4. Alcetuili un enuntcu ajutorul la intrebarile: cuvantului celelalt. 10.Explicati invetAtura intamplarii. 104

Strlucrdrnl

Premiulintdi
dupdlvarinPreda

;-Niculae pe u9dcu grabd. a intrat

mi-a - Mamd, spus domnu-nvatator sd fac o coronite. gi voi la Se veniti


serbare" Hai,mairepede! Vdz6ndu-laproape plangend, femeia se apucdde coronite. plecdspregcoald, Fericit, Niculae avandpe cap pSldria lui taicd-sdu. Era descult.Intrd in curtea gcoliigi se printre amestece beieti. lnvdlStoarele 9i invStdtoriii9i

pe rand, premiantii. strigau, intdila bdieti, Moromete - Premiul Niculae! strig5 invdtdtorul Teodorescu. Totsatulil orivea. Copilul zambea pe capgi cu cateva emotionat, cu coroana ce(i micigi subliri subbrat.

c. Cumera
d. Ce me

pa

sd lucrdml
pe roluri. 1. Cititi textul

Activitotetn grup 5. Completali:


femeie coronild gcoalS pelSrie femei 6. Gdsiti cit maimulte insugiri; cd4i t,"::."uOt,r', groase, colorate
pdldrie copil

2.Transcrieti momentulin care primegte premiul Niculae intai" 3. Spuneti carecredeti ce au fostsentimentele copilului atunci candTlprivea tot satul. 4. Explicali cumprocedali voi pentrua va remarca in activitatea gcolare.

perinti
S"ri"ti insugiri apreciali ta "" personajul povestirii" Niculae,
05

Biletul
Sddescoperim! 1. Spuneli personajele cumcomunici dinceledoue (a,b). exemple
imi Soptic; altedate Ursulceqizise sd nu maicaEbrescqJ asemenea prieieni.

5d retinam! , Biletul cuprinde un scurtmesaj scris,adrcsat uneipersoane apropiate. Biletul nu se trimite prinpogte. 3, Observali exemplele urmetoare:

5d lucrdml 4. Transcrieti gicomplet4i biletut luiChitadresat prietenului seuiRont.

DmgfiRont,
Ast&i esteziuoneade n.. i^o|nd irco sounitfugo$...,cunfi zici tu, o fdcqt un t... mqre, ctl olune, Te ro9sll vii 9i t,.. Polivenigi cufttiele t..., gi cusoro1...

Altduprieien, ,&
5. Scrietibilete in caresd comunicali diverse mesaje: o informalie, o mullumire, o invitatie, o rugeminte g.a. 10 6

Alfobetul
poezia: 1'cititi H to MqreleAlfobet g
Ca si ajungi la Marele Alfabet Trebuie sAvreisd spuiceva Despre var5saudespre copii talese fac poezii. 9i cuvintele Dacdse sparge un cuvan L

&

Elsefacecioburi delitere. Nu-i aga? Tusenule strivesti! Tineminte: R Dinelepolifacecuvinte. Ef

tfi \if; B

Cuvinte cucare, ingirandute-n lege, - Neputem intelese. R

fr? *t:

n.lo?hfreHril m cuaiutorul cuvintelor?


icim in propozilii 9i nu in cuvinte nt alcetuite cuvintele? 3. Citilialfabetul limbii romane: A,a, A,e, A,a, B,b, c,c, D,d, E,e, Ef, G,g, H,h, I,i, i,i, J,j, K,k, L,t, M,m, N,n, O,o, B p, a, q, R,r, S,s, 9, I, T t, T,t, U,u, V v W,w X,x, ,( y, Z,z

Sd retin?ml Literele agezate in ordinea demaisusalcdtuiesc alfabetul limbiiromdne.

@e sdtucrtrnrt

4. Scrieliliterele mari9i mici ale alfabetului. 6, Scrieti numede persoane careincepcu literele: l, J, L, M, N, O.

gcolare. 7. Scrieti denumirile unorrechizite AgezatFle in ordine alfabetici.

ncti"itote?ngrup
8. Scrieti numede animale carese inceapicu literele alfabetului. Ex.:antilopa, balena, calulg.a.

9. Memorati: Cua incepe acul, Cum incepe macul,

gi prag, Cuc cesula noastre, Cu p pamant Cuf o floare-albastri,Cuz, unzambet drag.


9i, de la a la z (e), Tot ALFABETUL e. 107

Completorea convorbirii
1. Cititipe roluri. Literele punctul reprezinte initiale de nume. Completali i.

Voro

A soait vaml Soareleestefierbinte9i aerul pe campiiare dulcelemirosal nuluipmaspat

B D

ln gddina au inflorithfele de buiori,trandafiii, garoafele S-aucopt Sistanjeneiialbagtricire9ele.

Tocmaide aceea, prima lund de vard se nume$teCrTeqax

lncepe sa se coace gul.Lasfargitul lunii iunie estebunde seceral.

Pdsddlel$i hrinescpuii.

Pretutindeni zboare gi gandecei. fluturi

Furnicile aduni hrane ln magaziib lor.

I \

copi'i..

\.=__-,----

Comunicore scrisil 2.Acdtuiti unscurt text despre vara,respunzand la urmatoarele intreberi: . Ce anotimp a sosit? . Cumincdlzegte soarele? . Ce se intampld cu ciregele? Darcu lanurile de grau? . Cefac Acolarii? . Dece va place acest anotimp? Degiesteinc6 seari, $tiu cAmaineva fi vare Cu lungigenede mirar $i cu ochiide mugtar, Cu obrajii de caisd Unduinda a narcise.
108

Ca o oasiremaiastre. Eava batela fereastre. Eudeschid. Eaintre-n casa Tdrcatd 9i pepenoase.


Nichita Stenescu

RECAPITULARE
pe roluri: 1. Cititi textul prinpddure. Unommergea Deodatd vedeun lup.Luoul ii zice: omule, - Feceva, . 9i mdscapi! - Darce s-aintamolat? - Vorse meomoare nigte vinitori. Omul a v6t lupul in sacAis-aagezat pe el. El a spus vanetorilor cd n-avdzut niciunlup. Vezandu-se scdpat, lupul pe om... a vrutsd-lmanance 2. Scrieti, primele dupddictare, gaseenunturi. 3. Spuneti povegtii. caresuntpersonajele 4. Explicati folosirea semnelor de punctuatie din primele cincienunluri. 5. Transcrieti dialogul dintre omSilup. primul 6. Dezvoltati enunt, adiugdnd inci doui cuvinte. Ex.:Unom (cefel?)mergea (cum?) prinpidure. 7. Gisiti cuvinte cu inlelesopus: greu bun mult fldm6nd mort vari gras

rau

putin

8. Subliniati cuvintele careau acelagi inlelesca Si cuvantut zft.'e: zecE, spune, pune, greiegte, vorbegte, rostegte,

pandegte

9. Rispundeti, in scris, laintreberile: . Cebinei-afecut omul lupului? . Cum a vrutsd-lrdsplateasce lupul? 10.Povestiti, oral,continutul textului. pove$tii. 11.Gdsiliun sfargit 12. Realizati un scurtdialog lntrelup gi vulpea iudecetoare. 13.Scrieti princare un bilet unuicoleg se-i cereti o cartepe care nu o avetiin bibliotecS.
1 09

. Chif o ros cwintelel Completati: Greieragul, toateseara,

Centa,ntacu...l Eu, alaturi deDulau,


Ascull centecelul ... pelafereastra, Elcante
Bavinegi-ncasa. . . nu se las5, $i tot canta, Basubpat,ba pesub. . . jocul, Euil strigse lase El raspunde dintot . . .

1. Scrieli dupadictare: Tata a sdditun cireg. Bunicul a sous: -Acest cireg estede o varste cu Elena. - Ce se vedein ciregul meu,tate? Ciua rodit. - Ciregul 9i tu potifacefaptebune.
corecl: Scrio S.-douaenuofuri: B,- oatru enunfuii FB,- sas 6nuntud.

2.Alcituitienunluri, folosind cuvintele dintr-o,dintr-un.


Fomuleuacorect S. -; B. - un enunt; EB.-doue enunluri.

3. Completali enunlurile: . Tatel Elenei a sadt un . . . . Ciregul estede o . . . cu Elena. . Dupdcativa ani,ciregul a... . Ciregul d5ruie$te cirege. Omulpoate ddrui
Completeaza corec{:S. - doua nunluri;B. - tr6i enuntu.i;FB. - Datrusnunluri.

4. Alcetuiti unscurt iext,respunzand la urmetoarele intrebari: . Ce rodegte cire$ul? . Candse cocciregele? . De ce nutrebuie si rupem crengile ciregului?
penru: FaspLrnoe corea s=i6treoarel6.li6iEiiG66iiFti.-:
in iei).

tom tnt'ebarGlarezen

A|rfoevoludre . Gandegte-te la tot ce-ai invdtat de-alungul acestui an gcolar. povestire, Cecalificative crezice tise cuvin la: citire, scriere, reciiare, comunicare orala? . Ce proiectai pentruvacanF? 110

O cortecdnd citegti ...


O cartecandcitegti, Apare o floare. O cartecandcitegti, E serb5toare.
O cartecandcitegti; Deschizi o fereastrd, Te-mbogdtegti Cu zareaalbastre.

pecarese tecititiinvacanF! lateo lista dincareputeti alege cddile lonAgarbiceanu dincadeanahtii (Fricosut, - F,'7e Ciocerlia) -ludorArghezi - Prisaca NinaCassian a doipuideWru - Poyestea Vladimir Colin - Basme lon Crcangd - Povegti ElenaFarago leneg, Mobnul@epsit) - Poezii(Bondarul EmilGarleanu - Dn lumeacelorcarenu aJven6 Petrefspirescu cu 6lc - Povegti GelluNaum- Carlea cuADolodor Marcela Pene$ pridlindegt,gdrbdtoileanului de noi, Povegti - Cdlutii loanSlavici - Basne MarinSorescu infinitului mic... - Ocolu/ Hans Christian Ande'sen - Povegti La Fonlaine - Fabule Fratii Grimm - Poyegfl AlexeiTolstoi deaur - Cheila Frank Baum Oz - Wdjitoruldin Dictionarul limbii romane. liV clasele

111

Mic dictionor

(carenu se.gasegte abanos:lemnexotic la nufer :p la n te cu fr u n zeg i flo r i noi),deculoare neagra careplutesc deasupra apei arimie :de culoarea aramei, rogiatice

o
ocol :a.deplasare in jurulunuipunct pentru b.imprejmuire vite odaie:camerd

b
plante buruiahS: necultivata

,
ca i e r

c
furcdsprea ii tors
caii

---)
: m dnunc h die l a n a , in, canepe carese punein
:fructul caisului

p
pepenoasa: grasd, rotunde, dolofand

r
rugin5:substanta rogcate carese formeaze peobiectele uneori defier,prost intretinute

".'."r".,trr.ulffiffi s
d

sturz:pasare micecu pene alb-galbui


dalb:alb,curat, imaculat

I
goveie: mergq cupasnesigur; estenehoterat

e
sxagereaze: amplificd, maregte, deformeazd pecealaltd palle traverseazi: trece a drumului

puternic, furtune: vant .u ploui" FE

runurea pasare caraloare

h
hapsen: riu la inime, calnos

t-+
u
v

:::ffil,::t"
ursuz:morocdncis, neprietenos vorbi: h. cuvant; b. promisiune; c. informalie

I isci: se nagte, se produce, aparedeodatd I imbie:indeamnd, invite

n
n6rav:obicei riu, cusur, viciu

z
zare:orizont(undeni se parecd cerulse unegte cu pdmantul) 112

,|B
stet3o bv uiloioeo

ll