Sunteți pe pagina 1din 70

Alexqndrcr tldnet|

?d
uplqaded byStefS*
hf*trl !
I I lr
!F

_ al
t-'

/-

----

-,s# *};Y#Fsts$lensg
UIIIIBA Gilgr$r 9r lll=s
Iternl construitl dupd modelul: euoludrii-lrilot, larniuet nqtlonttl, de lq f inqlul clrrsei q lu-o (2Ot2); evqludrilor lnternqt:onqle (PIRLS). ^tA6*\u:

-S$,Urlr*#*

_L_5

cnrt Educationarl

Alexqndrq lulrlne.l

c|oudtn itqtqche

pregdtitqrre
pentru Eunluqred luugionntd
Aceastd lucrare esterealizata in conformitiate prinLega cu programa scolara ap{obata Educatiei Nationale Nr.1/2011 pentuerobdea Sicu O.M.Nt.6576120.12.2012 lvletodologiei de organizare a evaluarii competenlelor fundamentale la finalut d6d a ll-a

PIRTS
LIilIBA ROTAIIA
tflStet50 uploadd
AT'

Clnsei tr Il- er

Itetnt construtft dupd modlul: / eurtludrii-pilot,lo nlyl nr|tion.|l, de lo flnalul closel o tu.o (2Ot2); / eyqludrllor Internationqle (PtRfS).

Delto cort Educ.rtlonol

Aceastd lucrare esterealizate in conformitate gcolar5 cu programe aprobate prinLegea Educa,tiei Nalionale Nr.112011 9i cu O.M.Nr.6576120.12.2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluiriicompetentelor fundamentale la finalul clasei a ll-a

Editor: Delta Cart Educational Tehnoredactare: Rogu Laurenliu Corectura: autorii Design coperta: Rogu Laurenliu Graficd computerizatd: Rogu Laurenlju *Apdrut Pitegti 2014* Editat6in Romania O Copyright Editura Delta CartEducalional Comenzi: C.P. 6, O.P. 5, Gh.1, Pitegti, Jud. Argeg e-mail: deltacart@ymail.com web: www. deltacart. ro Teyfax0248-222322 Mobil:0729-006.565 ISBN:978-606-629.161-3

ERT
artif,cat 02215

1S09001:200

,..fi"

:.:'.:]'

Ce reprezinti testareade tip PIRLS? PrRIS (Progress in lntenational Reading Literacy Study), respectiv progrcsul in Studiut lnternalionalal Alfabetizdriila Citire/Lectura pe scut7, peiormantele evalueaze. elevilor de clasaa lv-a la citire/lecturc. Conceptulde Readirg Literacydesemneazi,,abilitatea de a inlelege si a utiliza aceleformeale limbii scrise,cerutede cdtresocietate Si/sauvalorizatedecete individ' primar, Elevii inv;Fmantului evaluati suntlaflnalul ei citescpentru a invata. Ceeace evalueaze PIRLS vizeazi-eficienla strategiilorde citire/lecturi utilizate decetrecititoriin confruntarea cuo varietate detexte. In consecin!6, achizilia capacitalilor pentrucitire)este privit5ca unul de bazela citire(alfabetizarea procesele gcolariz;rii, dintre fundamentale prin intermediul ale deoarece, siu se constituie baza invelerii tuturor celorlalte discipline de studiu. PIRLS investigheazi procesele unaspectimportantal alfabeiizerii lacitirer decomprehensiune. I. Procesele de comprehensiune lacitiresuntdefinite astfel: l. Identificarea informa!iei explicit formulate. 9i reg;sirea Exemple de sarcini decitire: pentru tr identificarea informatiilor relevante scopul specificat al procesului decitire; E urmerirea unorideispecifice: D cautarea definitiilorunorcuvinte sauexoresii; tr identilicarea timpuluigi locului uneipovestiri; E identificarea temei9ia ideiiprincipale. 2 .F o r m u l a r e de a i n fe re n ld ei re ci e pe baza u .mar este r ealizs r eadecjed uctlis imple. textului c i ti t Exemple desarcinide ciiire: I deducerea faptuluiciuneveniment a cauzat unall eveniment: Dformularea concluziei uneiseriideargumente; generalizdrilorfacute E identificarea in text; D descrierea rela!iilor dintre doudpersonaje. 3, Interpretarea ideilor 9i informatiilor urmeresteutilizarea r:e egei,i ,un"i 9i integrarea pentru gesirea experientei anterioare prezente de conexiuniintre ideile si informatiile in iexi -' : i : Exemple desarcinide citire: E compararea informatiilordin text; global u distingerea mesajului saua temei textului; generale oformularea de deductiilogice latonulsau atmosfera a naraliunii. 4. Abordarea criticda textului, personalia conlinutului, reflectarea asupra lextului9i evaluarea perspectiveigi a structurii, a utilizarii limbajului, a instrumentelor lingvistice, a a specificului autorului. Exemolede sarcini decitire: probabilitetii D evaluarea caevenimenlele descrise in teftsAaibdlocin realitate; tr descrierea moduluiin careautorula constfuit unfinalsurDrizd oentru textulsau: perspectivei trdeterminarea cu privire la ideeacentralii autorului atextului. Scopurilemaiorealecitirii sunt: penlruexperienlaliterar; concepe 1. Citirea/leclura intregul demers ca pe relalionarea cititorului cu textul, astfelincat sa devind,,angajaf in evenimentele imaginate, sd relationeze cu personajele, cu atmosfera, sentimentele, se aprecieze limbajul folosit.PIRLSfolosegte fic.tiunea narativdca formeliterare de bazi a textelor-su oortpentrucitire. pentru dobandireaqi utilizareaintormatieiconcepe 2. Citirea/lectura demersul ca pe relalionarea cititorului cu aspectele universului real,astfelincat cititorul se inteleagd lumeasi i$i exptice modulseu de primar;a infofmaliei, funcfionare accede dincolo de achizitia utilizand-o in propriile ralionamente Sisdpoatd Si actiuni.PIRLSfoloseste in acest scop biografii, rehteri de evenimente,texte procedurale, articole gtiinlificeetc. Caracteristicile testuluide citire/leciuri: (aproximativ trformatulitemilor: itemicu alegere multiple 7-8), (4-5), itemicu rdspuns construit Cateva din motivele rezultatelor slabe aleelevilor romani latest;rilePIRLS: genefalizat6; tr lipsade lecture E lectura informationald nuexistdincurricula romaneascd; D schimbarea succesiva a programelor; tr lipsa deobisnuinF a elevilorde a citilaprima vedere texte dedimensiuni lungiSide a rispunde laacesttip deintrebdri. penku Material informativ inv5ldtori 9iparinli

tt$$iM t'i'ffi',**"lii6

',.iii:,i;1,ii':lir,, 1. "rX1*li'iiiffii,. I'rt['i'f,:''ljltl ffiiilllllilllii:,in l|i,,, ''ii1r*i,i:ri.i,.,tiiilir, EUALUAREIIIITIALA Cite$te cu atenlie textulde maijos!
Casapdpugii

.,

"ii"iiiii;...

,,rlfiit

dupATitelConstantinescu

Lengd casa fetilei mai e o casd. casa pepugi' A fdcut-o chiarfetilacu menaei. Toatd vara s-ajucat aici. E o cesuq din araci subliriSi deasupra loro tabld,acoperigul. Lengdcasapepusii e un pui de sabem. Toatdvara,puiul de salcamgi pdpugaau fost prieteniifetilei. Dela o vreme, fetilastdmaimultincasa ei, iar pdpusa dd Engdfetild. intr-o zi,v^ntula luatacopeigutcdsulei. Puiuldesalcdm a vdzutcumvenful a luatln zborfalademasd dincesuqpApugii. Fiscoa4ele gandit S-a sdfacA eldinnoufrumosln giafecdfetede case. A scuturat dinfrunzele sale geNetele, pernegipernile. masl,scoa4e, Pepuga auvenitdin noub cesufi.Totulin cesuveradeculoarea soarelui. Sifetila pepugiiede cefrumos!snge fe la. Cesuh puiule - Vai, aur.Nu-iaga, desabem? Darlnpuiulde sabem selegenao singurefrunze. puterile V^ntulavenitdin nou. gifrunzele A suflat dintoate dincesuqauzburat. Fetita e tristd, darventuliispune: pemine!Ce - Nutesupera sefac?Etoamne! Singurafrunzd dinpuiuldesabema goptit: frunzele sabemufui, nudincauza - Noi, toamnei amcezut. Noiamvrt se imDodobim cesuqpepusii. Uite, acum,trebuie sdacopdrmasa. Sifrunzacezu.Ve d tispunefetilei: - Sdspundfrunzele gitoamna, cevorele. Etoamnd frunzele....

__5:.544_

1.Care esteloculintamplerii? incercuiegte libra corespu nzetoarerdspunsuluicorect! giimprejurimile a) casafetifei ei; b) gradinila cu flori; pdpugii; c) casa d) acoperigul ciAsutei. povestirii? 2. Garesunt personajele lncercui e 9teI iteracoresp u nzdtoa re rd spu nsuIui corect! a) fetila, pdpuga, salcamul, mama fetitei, vdntul; frunza; pdpugii, b) fetila,p6pu9a, casuta frunza, vantut; c) puiulde salcam, fetila, ventul, prietenii frunzele, feti{ei; pepusa, d) puiul desalcam, fetita, frunza, vdntul.

i$*u"'**,,ffiWW$.-,,*${i$$.

lii,...:.].r' pepugii? 3.Decineeste construiti casuta


in c ercui eSteI itera co resp unze toare f dsp uns uI ui co rect!

a) tatelfetitei; b)fratele fetilei;

c) fetita; d) papuga fetilei.

4. Descrie, ?ndouepropozilii, cum eraconstruiticisula pipugii, pe spatiuldat. Scrierdspunsul

5. Totulin cesuleera de culoarea soareluideoarece frunzeleerau: punzetoare rdspunsuIui corect! Incercui egteI itera cores a) argintii; b) aurii; c) uscate; d)ardmii. pepugii? 6. Cinea stricatcesula Incercu iegteIitera coresp unzetoare respunsuIui corect! ploaia; a) b) vdntul; c) salcamul; d) caffta. 7. CAte frunze se leginauin puiulde salcam? p unzdtoare rdspunsuIui corect! IncercuiegteIi tera cores a) o singure frunzd;
h\ nr r + in a { rr rn z a

c) doudfrunze; d) o mullime de frunze. 8. Ce a facut puiul de salcamcu frunzelesale? Scrierispunsul pe spaliul dat.

9. Ce alt titlu s-ar potrivi acestui text? incercuiegte I iteracorespunzdtoare nsuIui corect! 'd.spu a) Jocurile fetilei; c) Roadele toamnei; b) Surpriza de toamnd; d) Constructia fetilei.

!'i',ijft,,.,"'
,,

"".'.,

.-. - .! - -.

-]l | | .

v\-

10. Cum i-a explicatfrunza fetilei motivul pentru care au cazut celelalte -, frunze din salcam? incercuiegteliteracorespunzdtoare rdspunsuluicorect! pentru a) cd a venitanotimpul toamna; pentru pdpugii; b) a impodobi cdsula pentru gridine; c) a acoperi intreaga d) pentru ce anotimpul varaa trecut. 11.Ce cuvantlipsegte din propozilia"Etoamndgi toamna, frunzele,.." spusi de vdnt fetilei? pu nsu lncercuiegtet iteracorespu nzetoa re rds Iui corectl a) inverzesc; b) plutesc; c) cad; d) se migci; 12,Numeroteazi titlurilede maijos in ordineain cares-auinmplat evenimentele. puiului tr Darul desalcam: tr Vorbele frunzei: tr Joaca fetilei in timpul verii; tr Descoperirea fetitei; tr Explicalia vantului. 13.in finalultextului, vantulvorbegte cu fetiladespre toamne, ContinuA dialoguldintre acegtia cu trei propozitii despretoamne.

",;liiiiir,+ ' ,,,i:riit'r1; ,,,r:i,ii,ifi ,,,iiiiii.i'l.:i .ljjiiirii1i.i' lllrir,ff 'liffi 'iia,, Unitdteq de inuitrrre: Ccrteo Iestul nr. I
Citegtecu atenlie textul de mai jos! Povestea cA4ii

dupi Emilia CAlderaru


Zilele trecute Gheorghilds-abucuratfoafte multca totdeaunacandprimegtein dar o cafte. E o carte de poveiti... sd tot stai se-i privegtipozele minunat desenate, in fel 9i chip colorate. Cet despre citit, lui Gheorghild ii citegte mama-mare, in fiecare seara,b culcare. Numai cd, de inda6 ce bunicuta $/-a scos ochelariiisprdvind de citit, Gheorghild,de carfe, s-a gi I,n plictisit. Ba chiar- sd o spunem fdrdocoli$ - a ruptdin ea ofoaie sd-gifacd o rachetd. - Cenerozie!auzi el de tndatd. pefuril...nimeniinodaie... Seuitdimprejur - Ce nerozie! repeffighemotocul de haftie,aflat intr-unungheral camerei. -A, tu erai?se mirdGheorghiq. din catTea - Eu...sau mai binezis o rdmd$iE... ce-o vdd pe jos aruncafi. Ce ghinion pe ea sd nimereasce la unastfeldecopil!Hei,daca-ai$tipovestea cd4iidepovegti... ei? se intoarseGheorghitd sprecafte,cu o priviremiratd.Vreisd mi-o - Povestea... povestegti? -._Afostodatd,demulLcendpove$tileacesteadin carteerau toatedoar nigtegenduri$i idei minunate, in mintea gi inima scriitorului. Zile gi nop,tia trudit se le scie, cu slove gisdimbie. me$tegugite, caresdfarmece pictorul, Prietenulscriitorului, a cititpovegtile sia zis: "Casd le dace gimaimultcopiilor, eulevoizugrdviinculoi". Povestea cd4iiinsdmergemaidepafte, glse scrie pe... cdcifiecare caftese deseneazd haftie. Povesteatrece,deci, gi prin pdduri - acolo tdietoriidoboardtrunchiurivechi gi, bugtenii sunttranspoftali sprefabricile in caremaginiiscusite penedevine macind lemnulgi-linmoaie o pastd. lar pastaaceastd,albitd,presatd,uscaffi, frumosnetezitd,frumostdiaE, ajungese fie haftie. Vine apoi tipograful, cel care alege gi culege litere mari, litere mici, r6nduri, pagini intregi. lartipograful muncaigiimparte cu cel care adune gi bagd impreund,foaie cu foaie,o carteintreage : bgdtorul. -Ved eu acumpreabinede ce-ailinutsd-mipovestestipovestea certjidepovegti. Cali pentruea!...spuse oameni aumuncit Gheorghitdingendurat. Sper sd fiegicu folos. - De totce ai aflat,te vddbucuros. -FAra-ndoiald.Maialescala anulmdducla gcoald. - Felicitdri! Abecedar... $icand veiavea - it voipestraca pe celmai scu mp dar! - Pendatunci insdmaiai de crescut... - lar,deocamda6, dragameafoaiede cafte,am deindreptat mecarinpaftereulfdcut. la6,tevoilipila locultduin cartea cupove$ti. $Uucetdemultpreluiesti!

--.-.u

1.Canda prlmitGheorghilA cartea? lncercuiegtelitera corespunzdtoare respunsuluicorect! a)alaltdieri; b)zilele trecute; c)poimaine; d)zilele viitoare.

:,

-.

2.Cefelde carte a primit Gheorghi!i? incercuiegtelitera corespunzdtoare rdspunsuluicorect! a)carte decolorat; b)carte cupoezii; c)carte cupove$ti; d)carte dejoc. . 3. Cu cinepoartA Gheorghili dialogul? Incercui egteI iteracorespu p unsuIui corect! nzdtoarerds a) cu canea; b) cu scriitorul; c) cu bunica; d) cu foaiade hartie. 4. Dece a rupt cheorghiti foaiadin carte? pe spaliuldat. Scrierdspunsul

5. Ceeraupovegtile inaintede a existain carte? lncercuiegteliteracorespunzitoare rdspunsuluicorect! a) slovemegtegugite, carese farmece gi se imbie: b)gdnduri in mintea si iniina scriitorului; 9i ideiminunate, presate, c) paste, albitd, uscatS, frumos netezite; d) litere mari, pagini litere mici, randuri, intregi. 6. CineilustreazA cartea cu imagini? lncercu iegtet iteracorespunzdtoa re rdspunsuIui corect! a) scriitorul; b) tipograful; c) pictorul; d) legetorul. 7. Careestedrumullemnuluipani la transformarea lui in hartie? Incercui egteI iteraco rea punzdtoa punsuIui corect! re rds gcoald a) pedure, fabricS, librarie, pidure,tipografie, b) fabricd, librdrie. c) pddure, fabricS, tipografie, librarie. d) librerie, tipografie, pedure. fabrice,

8. Ce actiunise realizeaziasuprapcbi obqnuti Fh maciEra bmnului? Incercui egteI iteracorespu nzebate @,msr.dui dd presatd, a) estealbitd, uscate, netezfte, tdiate; b) estemecinata, albite, uscate, netezita, Eiate; presate, c) estealbite, topite, uscate, taiaE; presatd, d) estealbitd, uscatS,mdruntita, tdiate. 9. De ce a rimas Gheorghitipe ganduri? i n cerc u iegteIitera corespu nzdtoarerdspu nsuIui corect! a) pentru ca nu a inleles drumul cd4iipovestit de foaiadincarte; b) pentru ce s-asuparat cd rupsese o foaiedincartea cu povegti; pentru povegti gtiafoaiadincarte; c) ca gi-adatseama catde multe pentru d) pbntru ca a realizat cat oameni muncesc a creao carte. 10.Ce a promisGheorghite ci va face cu Abecedarul? pe Scrierdspunsul spaliutdat.

,T

.J,J.J.-.A

pentru"a indrepta,mAcar 11.Ce a facut Gheorghil5 in parte,raulficut"? pe spaliuldaL Scrierdspunsul

poveste? 12,Ce-arfi trebuitsi inleleagi GheorghitA din aceast5 I nce rc uie gteliteracorespu nzdtoare rdspunsuIui corect! a) cd o cartese rcalizeaze cu multe munce; primi la va in b) cd anul darunAbecedar nou; c) cd hartia estefdcute dinlemnul copacilor; d) cd trebuie se citeascd singur ce4ile cu povegti. 13.ldentifice in text cdtedoui cuvintecu grupurilede literedate: pe spaliuldat. Scrierdspunsul
ce qe
ol

che chi

gne ghi

14.Ai imprumutat o cartede la biblioteci.Eaesteveche,ruptASi mazgeliti. in patrupropozi{ii Scrie ce mdsuripo{ilua pentru a-iimbunetet aspectul.

lt,|l l.t'tiliffi'...,,,''iiriii,., ,,','"'iili

,,,|ri.,,,. .,,,...]i,, Testul nr- 2

',. unitqteq de Inuitore: tcoatq


Citegte cu atenlietextulde maijos!
Singurpe lume (fragment)

dupAHector Malot
Ajunserem curendh peduricegi ne agezarempe iarba care incepea sd incolfeascd'gi pin care floile rdsereauici gi colo. Yifalis se munci se desprinde din scandure o fagie de lemn cat mai subtire. Dupd ce reugi, netezi acea$A fegie pe amandoudpd4ile, apoi o Hie in pdtre9le mici, oblnand in felul acesta vreo douesprezece bucdlele de aceea$i merime. Nu inlelegeam deloc cum voia el sA face o cafte din nigtebuce9le de lemn. Atata fucru Stiam Sieu: o cartese compune dinfoideheftiepe caresevdd nigte semne negre. - Pe fiecaredin acestebucdlelede lemn,imi spuseel, voisepa, cu veid briceagului,o litere de alfabet. Vei invah astfel forma literelor gi, cend b vei cunoa$tebine, de la prima vedere,le veiaseza uneb lengealble ca sdpoti abetui cuvinte.Dupece veiajungese formezi ugorcuvinteleveifiin sfaresd clfegfi$i intr-ocafte. Curand invAlailiterele alfabetului. Casa ajunginsdsd citesc, maitrebuia sd treaceincd vreme,cAcifucrurilemergeaudestuldegreu. invd!6ndu-nd pe mine literele alfabetului, Utal,lsse gandi cd ar putea sd-tinvele in acelasitimp bagebinein capcifrele, de ce nu gi-ar 9ipe Capi.Daceputuseceinelese-gi bdga in cap literele?$iluam lecliiimpreune, astfelce ajunsesem colegulceplului. Bineinteles, Capi nu trebuia sd rosfeascefibrele, deoarecenu avea grai, dar, cend bucegbb de lemn erau pe iarbd,eltrebuia insirate sd trageculabaliterele pe carele spuneaVitalis. La inceput am fecut progrese mai repezi decet eL dar dacd inteligenla mea era mai agerd,in schimbmemorialuiera maisigure-i cumnu eraniciodatdcu gandutin altdpafte, nu ezitaginu seincurca niciodatd.De aceea,candgreseam,sapend nostrunu scepaprilejutse spunA: - Capiose cfteasce inaintea lui Remi. hrcainele, inlelegandfere indoia6, dddeadin coaddfoartem6ndru. Asl me superd intr-ateL incet imi dedui toata sifinta gi,pe cend bietul caine de-abia alunsesese-91scrie numele,abgend dintre toateliterelealfabetulujpe cele patru din care era alcetuit,eu invdtasemsa citescchiarintr-o cafte-

'=4-;1.Careeste loculde popasal personajelordintext? I ncercui egteI itera corespunzdtoare rdspuns ul ui corect! a) iarba c) pdduricea b)livada d) icoala

,''''

rr' i,.rr

personajele 2. Caresunt textului? pe spatiuldat. Scrierdspunsul

ffi

##"ffffi

3.CeafacutVitalis cu scandura delemn? lncercui egteIitera coresp re rC unzdtoa spunsuIui corect! a)a desprins o fagie subtire, a netezit-o, a taiat-o in doudzeci bucetele mici; b)a desprins doudsprezece bucetele mici, le-anetezit, le-atdiatin fagii subtiri; c)a desprins o fagie sublire, a netezit-o, atdiafoindou5sprezece mici; bucdlele a desprins-o, d)a netezit o fagie sublire, a teiat-oin doudsprezece bucdlele mici; 4.Cumerau bucdtelele delemn? lncerc uiegte Iitera coresp unzdtoare rispu nsuIui co rcct! a) petrdlele mici, deaceeagiforme; b)pdkdlele mici, deaceeagi mSrime; c) patretele maride aceeagiformd; mari, deaceeagi mArime. d) pdkalele pebucitelele 5.Cea sApatVitalis delemn? Incercu iegteI iteracoresp unzdtoa re rdspunsuIui corect! a)litere; b)cifre; c)semne; d)cuvinte. 6. Undeerauingiratebucilelelede lemn? lncercuiegteliteracorespunzdtoare respunsuluicorect! a) pe iarbe; b) pescandure; c) petable; d) pe bance. 7. Dince gtiaRemici se compune o carte? incercu iegteI iteracoresp unzdtoare rdspu nsuIui co rect! a) dinbucdlele de lemnpe caresuntscrise diferite litere; b) dinfoi de hadie, ilustralii diferite cifregi litere negre; pe caresuntscrise c) dinfoi de hartie nigte semne negre; d) dinbucalele mici9i negre de hartie de aceeagi marime. Remide pe bucelelele 8. Cumputealnvelase citeasce de lemn? pe spaliuldat. Scrierdspunsul

ffiW . W e"' %*, 9. Cum arita Capi ca gtie si citeasce?


Scrie rdspunsulpe spaliul dat.

10.Cuma reuqitCapi,Iainceput,s; invele literelemai rapiddecatRemi? Incercu iegteIitera core spu punsuIui corect! nzdtoarerds a) avea inteligenta gi memoria maisigurd maiagerd; b) aveainteligenta gi nu eraniciodatd maiagerd cu gandul in altaparte; c) avea inteligenta maiagere gi memoria maisiguri; d) aveamemoria gi nu eraniciodatd maisigurd cu gandul in alteparte.

11.Canda inceputRemisA-Si deatoatesilinla pentrua invelasAciteasci? I ncerc u iegteI iteracoresp punsuIui corect! u nzdtoarerds a) canda observat catde mandru eracatelul Capide rezultalele sale; b) candVitalis a dectarat cd va invdtamairepede sa citeasce Capidecat el; c) candVitalis s-ahoterat si-l invelein acelagi timppe Capiliterele alfabetulu d) canda observat ce datorita memoriei sigure, Capinu se incurca niciodate. 12.Transcrie din text, pe spaliul dat: a) o propozilie punct. carearela sfargit b) o propozitie carearela sfargit semnul intrebdrii.

13,Scrieo propozilie formati din cinci cuvintecareau aceeagi litereinitiali. pe spaliuldat. Scrierdspunsul

14.lmagineaze-li cAte-aiintalnit cu Remi. pe spaliuldat,un dialog Scrie, de Sase enunturiin carediscutalidespreactivitelite voastredin gcoali

l'" .,..1:

,:,i'

,i.,1t"

;;,;"' '

Unitqteq de inydtor:

'*,oriiii?lrtrilildl .ri*iiri'iff
Testul nr- I

Tor|mnq

Citegte cu atenlietextul de maijos! De ce ruginescfrunzele dup; lon LilA giprivea BAieFlulstdtea lafereastrd copacii. Cab ofrunzeruginitd se desprindea depe cateo creangegiplutealin sprepdma . KCe-o fi gi cu toamnaasta?>, oftdbdielelul. <lJitece le facebietilor copaci... ln curdnd nu or se maiaibdniciofrunzd, $io sd lefie frigla iarne. Gandulcd in curand pu,tin. o sd ningdgiosd se deacusdniu,ta,l-a maiinveselit Daravea in falaochilorcopacd, gieratareingrijorat: ceruiaiirugineau frunzele, <Cumo sd maitremure la iarnd.sdracul..., Deodatd, i-a venito ideegi a zAmbit incanht. <O s-orogpe mama sd-iimpleteascd o vestdcelduroase". O vrAbiu,te ciripi mira6 : coDaculuivestd? - La ce-itrebuie Darbdielelulnu i-adataten,tie. <Ei,ce gtie ovrAbiu6?Toatd ziua ciripegte $izboareferd astampar de colo-colo... > - Pdi, da, a continuat vrdbiula,tu nu Stiice iarna copacul doarme? De-aia ii cad frunzele fiindcd nu mai are nevoie de ele Frunzelesuntsubtirigi gerulle-ar inghelagi le-ardistruge. ASa. fere frunze, copacului nu-imaipasdde baba-iarna. cet ar fi ea de friguroas4..,tncntoe ocn 9t se cutcapana la primevare. ca ursul in bdrlogul lui... - $tii cd ai dreptate, s-a bucuratbdielelul,gi nu-i mai perea rdu ce ruginescfrunzele. A privit-o totugi miat pe vrAbiu,tA. -Auzi, i-aspuselcuteamd darliede cenu-licadpenele? -Pei, de cesd-micade, s-amiratvrdbiula. Eucu cesAmaizbor? pot - $i nu o se4ifie frig?Dacd vrei, s-orogpe mama sd-liimpleteasce o vestecdL duroase... Vrdbiula erasd cadddepe crengula copaculuide mirare. - Vorbegti serios? - Da, a zis bdie,telul, cdruiaii strdluceauochiide bucurie.$idacd vreiilifac Aiun cuibpe balcon... - Fe-mi numai cuibul, a mai ciripit vrAbiulagi gi-aluat zborul grebfte. Pentru ce ea trebuiase-gicaute de mancare, nu aveatimpsd steatoaE ziuacu bAie9luldevorbA, degii-ar fipldcut.

,'ii'.l l::-

oru];iiffu, "t,,'' , "ll'rii.r.,, '*.,,,,,

"ii'i,'-

'ffi

E\I,"-.t"
a) in casd; b) la birou; c) la fereastrS; d) in dormitor.

1. Und^e steteabiielelul? lncercuiegte liEra corespunzdtoare rdspu nsului corect!

l"

\,.

2. Cumerafrunza? incercuiegteliteracorespunzdtoare rdspunsuluicorect! a) aurie; b) ruginie; c) aremie; d) verde. 3. Dece eraingrijoratbdiatul? punsuIui corect! lncercui egtet iteracorespu nzdtoarerds pleace pealte a)cep5sdrile meleaguri; b)cefrunzele caddincopaci; c)cdtoamna desfrunzegte copacii; I d)cdlaiarnd levafrigcopacilordesfrunzili. 4. Ce ideei-a venit beiatuluipentrua protejacopaculdin fala caseilui de frig? lncercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsuluicoreci! pe a) sd o roage mama luise-iimpleteasca o veste celduroase; pe b) se o roage mama luisd-ifac; o casula cdlduroase; pe c) si o roage mama luisd alunge toamna dinfatacasei sale; pe d) sd o roage mama luisa-icumpere o vestecelduroasa. 5. Dece credepaseiea cA pomuluinu-i pasi de iarnafriguroase? pe spaliuldaL Scrierespunsul

6, Ce-lmira pe biiat in privinlavrebiutei? ln cerc uie gteI itera co respu n zetoare rd spu nsuIui co rect!
a) de ce nu pleacein lerilecalde; b) de ce nu ii estefrig; c) de ce nu-icad penele; d) de ce vorbegte cu el. 7. De unde era si cade vribiuta "de mirare"?

Incercui egteI iteracoresp unzdtoarerdspu nsuIui corectl pe a) de balcon; b) de pe crenguta copacului; c) de pe pervazul ferestrei; d) dincuibul sdu.

8. Ce voia si-i faci biiatul vribiulei pentru iarna friguroasA?

,ffi

ffi'

,ffi

dffiffi

incercuiegte litera corespu nzdtoarerespunsul ui corect! gi a) o veste calduroaseuncuib in copac; pe gi b) uncuib balcon o veste celduroase; gi c) uncuib in blocul lui o veste celduroasa; d) o veste celduroase impletite de mama lui. 9. Dince cauzi vribiutagi-aluatzborulgribitA? pe spaliuldat, Scrierdspunsul

10.Dece crezicAvribiula nu a plecatin Frile calde? p unsuIui corect! lncerc uie gteI iteracore sp unzdtoareres veste a) avea cdlduroas5; b) voiase remane in larasa; c) aveaun cuibconstruit in copac; d) nu estepasere celdtoare11,BAiatul afli ci existi o deosebire intre vrAbiuli 9i copac.Careesteaceasta? pe spaliuldaL Scrierdspunsul

12.Ai aflatdin text cA bAiatul vrease ocroteascicopaculgi vribiuta de frigul iernii. gi animalelor. Scrieun mesaj oamenilor de protejare a plantelor
tl?F:#;*!. {\ #*-.-.a:s:' sE7-t;"4l_'y,\"aa-":i==!F' .,y*.e;--Fis,

1\ n
,:-.:rts-.: r..:F=ri i^s=e.*=rr. -r*!i :--.:,rr "-*=--4\

13.Desparte in silabecuvinteleUrmitoare: vrabiut5, ruginii,impletile. desfrunzit, pe spaliuldat. Scrierespunsul

14.in finalultextului,b;iatul ii promitevribiulei ci mamasa ii va impletio vesti. gi beielel dintremame cu gaseenunluri. Continua dialogul pe spaliuldaL Scrierdspunsul

'"ffi* iilniXlllirU:iltli ltitfitffi*.'tt'iiliffi.


Unitqted de invdtore: Fqrnitlq Citegte cu atenlie textuldemaijos!
Familia mea

.,,,*,.,

'tili,i;,,.,,

,,.,lll..i-j'ljl

Testul nr. 4

dupaClara Ruse Pe minemd cheame Lauragi suntebve in clasaa ll-a. Mamamereuimi spunecd eu gi fratele meu,Alex,suntem celemaibunelucruricarei s-au inamplat in viatd. Mama me sfigd adeseori iaratunci cendeamestrigeaga ma simt "Gdlu$ce", mai dregulegi mai speciald. Astagi pentrucd mie imiplacfoafte multgAtu$ble getuSE. dinsupacu Mamameaestefoartefrumoasd gizambegte mereu.Ea esteprofesoard ql ii lube$fe foartemult pe eleviiei. Este foarte bune o mullime de Siiiinva,td lucruridespre lumegiviald, aga cummdinvaqgipe mine. Mama m-ainvetat se iubesc natura, iar cand mama spune ease gendegte ,,naturd", ila oameni, gi la animale, Eazicecd nu existd Sila plante.Totea m-ainvdlatsAfiu generoasd. niciunom maisdracdecetacelacarenu deruiegte nimic.Mamamd invategi o muryime de altelucruri utile:cumsd imi pun in ordinecd4ilegi caietele, jucdriile,cumsd imi sortezhainele hainele, murdare. Tata este inginer. El lucreazd cu calculatoarele. Cred cd nu existd calculator carese aibe vreunsecretpentruel. [mpreund cu fratele meu megteresc mai mereu pe la vreuncalculator Fi atuncieu le suntde ajutorgi piesele le dau de careau nevoiegi caretrebuie montate. La fiecaresfergit de sAptdmand iegim la pedure parc. film,la sauin Locuim in Bucuregti putem sd alegem defiecare datdaftparc.Mie $i imiplace sdimiiaurolele, iarluiAlex sdmeargd pe biciclea. Aceastaestefamilia mea.Eumd simtcelmaibinealdturide familia mea,cdciaici este locul undeinvel o muvme de lucrui, undesunt ocrotitd,ingrijite.gi mai am incAmuftede invdtat... darce gtiu este cd vreau sd cresc 9imaiammultdecrescut... frumos, asa cumm-au inveht iubiliinei perinli,ceciintr-ozi voideveni gieupdrinte.

--1:..:sP.4A1.Cumo cheamipefetili? Incercui ette Iitera coresp unzdtoarerdspunsuIui corect!


a) Alina b) Laura c) Alexandra d) Gdlugca

ffi

;ixx',ll

''{l'ijiff

',,,**ltiff,ll,tl.ti*litil;

2. Dece mamao alintii pe Lauracu numelede ',Galusce',? Incerc ui e gteIiE ra co res pu nzetoa re ti spunsuIui core ct! a) pentru galugcd; cd e mici ca o b) pentru ce ii place sa fie alintati; pentru c) ce seamdnd cu o gilugcd; d) pentru ca ii place supacugelusie. 3. Cumse simte Lauracdnd i ae spune,,Gilugce,,? lncercuiegte litera corespu nzdtoarerdspunsulaicorect! gispeciald, a) dreguld gi aromatd; b) pufoasd c)jignitd 9ifurioasa: giadmiratd. d) drdgule 4. Care suntmembrii familiei? lncercuiegte litera corespu nzdtoarerdspunsuluicorect! a) mama, tata, Laura. b)tata, mama, bunica, Laura; c) Laura, Alex,mama, tata; d) Alex,mama, tata. 5. Ce ocupatiiau perintiiLaurei? lncercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsuluicorectl a) mama e educatoare; tatae inginer; b) mama e inginer, tatae profesor; c) tatae megtegugar, mama e profesoara; d) mama e profesoard, tatae inginer. 6. La ce se gandegte mamacandspune"naturi"? Incercu iegteIitera corespa nzdtoa re rdspun suIui corect!
gi plante; a) la oameni, animale b) la toatelucrurile care ne inconjoare; gi animalele c) la plantele din p5dure; plante gi animale. d) la insecte, 7. CumiSi iubegtemamaLaureielevii?

,t

.J"A

ncercuiegteliEra corespunzdtoare rdspunsuluicorect! a) danduJe numai notemari; b)invelandu-i cumse repare un calculator;, c) invildndu-i multe lucruri despre lumegi viald; d) aritdndu-le cumsd ocroteascd natura. 8. Scriedouelucruri utilelnvdtate de Laura de la mama sa. pe spaliuldat. Scrierdspunsul

' ::.,:.' .:.'.. ;,.. .:' ::' . . . -,r,-.;,'',:.r. 1;1i.. . 9. Cumi9i ajuteLauratatel9i fratelela repararea calculatoarelor? incercui e gteI iteracore punsuIui corect! spu nzdtoa re rds
a) le tinepiesele de careau nevoie; b) le da piesele de careau nevoie; piesele c) cunoagte de careau nevoie, piesele d) cumpdrd de careau nevoie. 10.De ce crezicA pentrutatel Laureicalculatoarele "nu au secrete,,? lncerc ui e gteIitera corespunzdtoare rdsp uns uI ui corect! a) pentru ce esteinginer; b) pentrucd gtiesa le repare; c) pentruce lucreaze zilniccu calculatoarele; d) pentruc5 igi cunoagte foartebinemeseria. 11.De ce se simte cel mai bine Lauraalituri de familiasa? Scrie rdspunsulpe spaliul dat.

"

12.Ai affatdin text ce "wu exrbtd om mai sdracdecet acela carenu ddruiettenimic". Alegeraspunsul care!i se parecelmaipotrivit pentru propozitie. aceastd a) Omul care este serac nu poate derui nimic; b) Omulcarenu estedarnic esteun omserac sufleteFte; c) Omul egoist este intotdeauna gisarac; singur d) Omul care estezgarcit nu poate ddrui nimic. 13.Continue dialogulinceput maijoscu cincireplici: gi - $titi,m-amrdtacit nu gdsesc drumul sprecasa.MAputeti ajuta?

14.Scrieun text in gasepropozitii despretine gi familiata,

unitdteq

de inudture: Trocr

^J

^J,C dE-i

Tesurl nr. 5

Citegtecu atentietextul de mai jos!

Secretullui MoSCr;ciun
(fragment) Dintotdeauna, Ddnul, vecinul meu, a visat sd ajungddetectiv.Agacum gtiael si cum a vezutprinfilme:cu pdldriecu borurilargi,ugor tasA peste fafi, ochelari de soare negri, pardesiu lung Si la fel de negru, obligatoriucu gulerul ridicat. $l sd nu mai vorbim despre geanta diplomat, binoclul Si aparatul de fotografiat! Dar iatd cd misterullui Ddnul se afla cat se poate de aproape de el, la distanF de nici doudzile.Cese vaintampb peste doudzile?o sd md intrebali voi. Ceva frumos, am sA vA rdspundeu. Va fi Crdciunul. Agacd, Denul va incercasd descoperemisterulluiMogCrdciun. - $tii, mie mama imi spune mereu cd Mog Creciun este un mog venit de departe, dintr-olardnumitdLaponia. Ceareacoloo caseplindde spiridugi care,c^t e anulde lung,nu fac altcevadecat sd confeclionezedaruripentru copiii din toata lumea:pepugigi ursuleli din plui, jocuri mecanice,ma,ini teleghidategi cete gi mai cete. Ba, mai mult, Mogul gtiece noi, copiii,ne pricepemacum gi la calculatoaregi la jocurile video, ala ce bietul de el incearcese lind pasul cu noi. Candjucdriile sunt gatapregdtite,e deja Craciunul.Mogulle incarcepe bate in sanialuitrasd de reni 9i candajungela casa fiecdruicopil coboarepe horn gi-ibsa darurile subbrad. Pe toatemi le-apovestitDenuLcu sufletulla gure. Nu vddatunciundee misterul, ce mister - Ddnu!,dartu gtiitotuldespreMogCrdciun! vreitu sa dezlegi? - Ei, vezi, lucrurile nu sunt chiar agade simplecum par, se intristd bruscDdnut. Sunt chiar foarte complicate.De exemplu, cum se face cd in ziua de Creciun toate Scolile din catTierulmeu suntplinedeMogi?$icum se facecd to,ti mogii seamand atatde bineintreei? Ca se nu maivorbimdefaptd ce Mogulvine9i acasdla mine,degistaula bloc9i nu arehornpe unde sd coboare. $i cum de pdnd acum n-am inalnit pe stradd nici un MoS care sd-gifi murddritbarba albd gi mustdtilecu funingine?Taremi-e mie teame ce MoQCreciunnu exis6 pe caream decath povestigitnminteacelormari.Sauexistecu adevdrat? Acestae misterul

desdnd sd-tdeztes.

__ S.=g2,gA)_

1.DeundevineMogCriciun?

punzdtoare rds p unsuIui corectl Incercui egteIitera cores


a) Norvegia b) Lituania c ) L a p o n ia d ) F in la n d a

2. Descrieimbricimintea detectivuluiaga cum reieaedin text. Scrie rdspunsulpe spatiul dat.

3. Ai aflatdin text cAobiectele detectivului sunt: lncercuiegtetiteracorespu nzdtoarerdspunsul ui corect! a) binoclu, geantd aparat de filmat, diplomat; b) geante diplomat, binoclu, aparat de folografiat; c) binoclu, aparat de fotografiat, aparat defilmat; d) aparat de fotogrfiat, geanta monoclu, diplomat. 4. Geurmasi ie intamplepestedoui zile? punzdtoa incercuiegteI iteracores re rdspu nsuIui corect! a) venea iarna; b) venea Revelionul; c) venea MogNicolae; d) venea Criciunul. 5, Ceva lncercasi descopere Dinut de Criciun? Incercuiegtelitera cores pun zdioa p unsuIui corect! re rds a) sd descopere misterul lui MogCrdciun; b) sd descopere daceMogCrdciun pe horn; a intrat c) sd descopere ce daruri i-aadusMogCrdciun; d) sd descopere cumarataMogCraciun. 6. Cineconfectioneazi daruripentrucopiii din toatalumea? In cercu iegteIitera cores pu nzdtoarerds punsuIui corect! a) MogCraciun; b) renii; c) spiridugii; d) ingerii. 7, Scriedouejuceriicarese confeclioneazi ?natelierullui MogCriciun. pe spatiuldat, Scrierdspunsul

8. Cum aduceMoSCriciun juciriile copiilor? I ncercu iegteIitera co respu nzdtoare rdsp uns uIui corect! a) le incarcein sanie,intr5pe poartacaselorcopiilor gi le las5darurile sub brad; b) le incarcd in sanie,coboard pe hornurile caselor copiilor sub brad; 9i lasddarurile c) le incarcdin sanie,lasedarurile sub braziiaflaliin caselecopiilor gi in gcoli; d) le incarcdin sanie,coboari pe hornurile caselorgi lasadarurile in cizmulite.

9. Cu ce poli inlocui expresia"povestea cu sufletulla gurd'2 pu ln cerc ui egte Iitera co res nzetoarerdspu nsuIui corect! povestea gust a) avand un neplecut in gure; povestea b) abiamaiputand respira; povestea pldcere; c) cu deosebitd povestea d) vorbind multgitare. 10. gimustelile Cu-cecredea Dinu!ci arfitrebuitsifie murdarite barba luiMog Criciun? Incercu iette Iitera corespu nzdtoa re rdspunsuIui co rect! a) cufum: b) cu zapade; c) cu noroi; d) cufuningine. penlrucareDinu! se indoiade existenla 11.Scriedouemotive lui MogCrAciun. pe Scrierdspunsul spaliuldat,

"ffiw"ffi.ffiffi -d#[w

12.Unde credea Denut ce existi MosCriciun? lncercuiegtelihra corespu nzitoare rdspunsu lui corect! povegti pentru a)in ce4ile cu copiil b)in larile dinnordul continentului; giin mintea c) in povegti celor mari; qia adullilor. d)in mintea copiilor 13,Transcrie prietenului din text propozilia careredi uimirea lui Dinut, pe spatiuldat. Scrierdspunsul

14,llincai-ascrisun biletlui MogCrAciun. DingresealA,lratele ei maimica ruptbiletul. pellinca Ajut-o se reface, dinfragmentele demaijos, mesajultransmis luiMoS Criciun. Scriepespaliuldattextulbiletuluipecarel-aireficut.

iin^i*te 5r
'* inca

nul acestaan fo

*Saeaa-;,jQa1y3ffi,
'qh,"

'{ql
Unltoteo de invitqre: Itrrnt|
Citegte cu atentietextulde maiios!

"$t.Witi*,'..''''o' i,,u.
TEstU I nr. 6

larnegreain pidure fragment din vol. "Povelti pentrutrei seri" de RaduCiobanu pregAtuile Melciilii incepurd de iarne.Ei primii sunt carc simtapropierea zdpezii. Ba mai gtiu pe mult decetaffit: ei de acumdacAva fi o iarnAAendd sauasprA.Cu cet va fi iama mai grea,cu atetlgi sapeSiei tunelele maiadencin pement. Toate vieluitoarele cunosc obiceiul melcilorgi agteaptd sd vade cet de adencEi sape funelele.ln anutaceta, melcii se infundard lnpemant maiadencca niciodate. semaivAd!vestird - Melciinu alarmate furnicile. penent -Suntfoafte depaftein - intdri am reugit sdajungpdndla ei! Siceftrya -abia Ciocdnitoarea ped respendi vestea in toaffi urea: grea!Vineo grea! -Vineo iarnd iarne cumplftA, -Vafio iarne igigopteau veciniide laovizuind laalta. ln fundulbdrtogutuisdu, pregdtea unde se de somn, ursulBrunilgiprivimuryumit sticlete cu siropde zmeuregi cogurile din coajdde copacplinecu miereparfumatd. Veverita Cric tgi ageze rezeNele dealune, denuci gilupuligi debrad.Vulpea agtemure co oanete $ideconuri cu un stratgrosde frunzegi mugchi moale.BufnilaUhuigi astupd toatecrdpdtuitescorbuil HArciogul greunlele, Maxiigimaiventure o datd ca se nu pinde mucegai. lepuragut cdrade piticii gipesternaci pe care-istivuia zormorcovi tn cdmard. aurari,carelocuiausubrdddcinile lntortocheate ale celui mai bdtren sbjar din pddure, igi agezare h cemdriburdufurite cu branze dinlaptedepepedii, borcanele cu zacuscd demdcrig, butoiagete cu siropuri, aftrnard degrinzile prdjite gi tavanului alunele sdrate. Pe neaiteptatese porni intdi vantuLCu tofii, ca ta un semn,ili traserdcapetete hduntru,inchiserd cu grabdugile,puserd zevoarele. Moliziiceifalnicigi vegnic verzi guierau intristali. OdaH cu seara, incepu sdningd.lnt^irar, cufulgimarica peurmdtot nigte fluturialbi, mai des,tot maimerunt.Cetremiezulnopliise porniviscold.Zepada se invefteain tembe. V1ntulrupeacrengile.Viscoliastfelcincizile gi cincinop fArAoprire.Dupeaceease /dsd gerul.De frig trosnea lemnularborilor. Aeruldevenise ca sticla. incremenird izvoarele. Figul pdtru ndeapend in adencuI vizu inelor. La urmaurmelor, cu iama,oricetdegrea,se vordescurca pendh urmA. Eraupregatifi pulindefrig. chiardace mairdbdau pimevara. Odatd tottrebuia sdvine

1.Pentru proviziianimalele? ceanotimpisi strang Incercu iette I iteracorespunzdtoa punsuIui corect! re rds a)toamna; c)primdvara; b) iarna; d)vara.

2, Undes-a rispandit vesteacAva veni o iarnegrea? punzetoarerds lncercui egteI iteracores punsuIui corect! a) in bArlog; b)in campie; c) in tunele; d)in pddure. 3. Ceanimale simtcel mairepede sosirea zepezii? lncercuiegtelitdra corespu nzdtoarerispuniului corect! a) furnicile: b) urSii; c) melcii; d) bufnilele. 4.Ai aflatdin textce melcii, cu cat iarna estemaigrea, cu atat: p unsutui corect! I ncerc u iette t itera coresp u nzdtoarerds a) se ascund maiadanc in crepeturile scorburii; b)Tgi sape tunelele maiadenc ln pdment; c) se ascund ln p5dur6; cat maideparte d) igiceptugesc tunelele cu maimulte frunze, 5. Scrleun motiv pentrucareanimalele lgi fac proviziipentruiarna. pe spafluldat, Scrierdspunsul

ffi

,tr

rff,W*ff

6. Clnea rispandlt vesteacAva veni o iarnegrea? p unsutui coreetl lncercuiegteI iteracoresp u nzdto are rds a) ciocenitoarea; b)viezurele; c) cartita; d) furnicile. 7. Undeso progiteaursul de somn? lncercuiegte liEra corespunzdtoare rdspunsuluicorect! a) in vizuinS; b)in scorbure; c) in bArlog; d)in tunel. 8, Gumse numegte harclogul? IncercuiegteI iteracorespu nzdtoa re rdspu nsuIui co rect! a) Uhu; b) Cric; c) Bruni; d) Maxi.

' ,,i.

'i',;;.,

', .,.,.'

Inc ercu iette Iitera co res punzdtoa p unsuIui corect! re rds a) cerade zor morcovi gi pdstarnaci pe care-i stivuia in c5mara; b) maivantura greunlele, o date ca sd nuprinde mucegai; c) ageza chibzuit rezervele de alune, de nucigi de conuri de brad; d) captugea cotloanele cu un stratgrosde frunze gi mugchi moale. 10.Cumeraumolizii? incercuiegteli6ra corespu nzitoare d spunsul ui corect! a) mari ca nigte fluturi albi; b) cu raddcinile intortocheate; c) infundali adanc in pamant; givesnic d) falnlci verzi11.Enumeri treifeluride provizii pe carele-au ficut piticiiaurari. Scrierdspunsul pe spatiuldat.

12.Numeroteazd propozitiile de maijos in ordinea in care s-au intamplat evenlmentele. U Animalele agteaptd sevada catde adanc igisapd tunelele melcii. al Anotimpul iarna igifaceaparilia in pddure. Ll Vietuitoarele pddurii igi aranjeazd proviziile pentru iarne. t-l Melcii simtapropierea zdpezii. tl Ciocdnitoarea anuntd sosirea iernii. 13,Transcrie dou; propozilii din textcaredescriu anotimpul iarna. Scrierdspunsul pe spatiu!dat.

14.Scrieun textformat propozilii, dinSase pe bazaimaginii.

.1l':1'i

i:l:r:li"

unitotear de invilqre:

,,l,1iiii,',iiiiiiii' ",.iiiiiiiiliiiiii';
Tdrd
Negustorul florentin

lestul nr. 7

Citegte cu atentietextulde maijos!

dupaMihail Drumeg
Datorifi cruntelor pedepse aplicate de Vlad-Tepe,, au pierit toti hotii, /eneg/ Sl mincinogii. Ateta fricd intrasein ei, incet, dacd-i cddea omului punga de la brdu in drum, rdmeneaacolo zile sau chiar sdptdmeniintregi, pand veneapAgubagul sd $i-oridice,cd nimeni nu cuteza sd se atinge de ea. Odatd,un negustoritalian,care veneadin cetatea Florentei i fdcea negustorii cu pietre scumpe gi alte lucruri de prel, se intorcea din lara turcilor, unde igi venduse maia gi trecea prin lara lui Tepe$. Cum ajunse in cetatea Targovigte, undeerascaunuldornnesc, se duse gitizise: laVoddcu undarbogat - Mdria-Ta, soaftam-aadusintarape careo stepanegti. pe care Am cu minetotavutul, genunchii l-am agonisit, cu multd munce, mai mulli ani. Cu plecali, te rog sd-mi dai celiva pdzeascd pene slujitoricare sd md candvoipleca! Candauziacestea,Iepe$ se supdrd$i spusenegustorului: - Tine-li darul,cregtine! Eu iti poruncesc pe orice sd-tiducitotavutulpe oricemaidan, perea uli,te, b rescrucea care li se va mai singuratice gi mai ascunsd gi acolo sdJ lagipene paznici. dimineald, fere larde ,tisevaintdmpla vreopagubd, eu sunt rdspunzdtor. Cu toate cd nu avea incredere in cuvantul lui Vodd, negustorul a fost nevoft se poruncaacestuia,cdci altfelera vaigi amarde el. indeplineascd Cands-ainserat, cu inimacat unpurice,gi-aluatmarfagi a dus-o pe un maidan ascuns spremarginea oraului. Toatdnoaptea,bietul negustorn-a putut inchideochii.A doua zi de dimineatda remas mutde uimire canda gesitpe maidan toatA averea, a$acumo pusese. Amersatunci laVodegi /-a spuscd g,-agdsittot bdnetul neatins, gi pe gi a leudatTara Romeneascd romeni a afirmat cd asemenea lucruri n-amai vezutgin-amaiauzitinnicio bre dincatea drebAtut el, de cand umb6 cu negustorialui. .tl agaa mersyesfe a gifaimadesprecinstea celordin TaraRomeneascd. Sionoarea

- r:g=4+pedepse"? 1. Cinedispirusedatoriti"cruntelor i ncercu iegteI itera coresp unzdtoa re respunsuIui corect! a) rdufecdtorii dintaraturcilor; b) oamenii dinTaraRomaneasce; c) hotii, lenegii Simincinoqii; paznicii, d) negustorii, hotii.

2. Daca-i cddeaomuluipungade la briu in drum,rimaneaacolo: lncercu iegteI iteracoresp punsuIui corect! u nzdtoarerds pana pdgubagul a) aniSiani, venea si gi-oridice; b) zilesauchiarseptemani pand lntregi, veneahotul se o ridice; gi o zi, pand c) o saptemand pdgubagul gFo venea sa ridice; d) zilesauchiar pand sdptdmini intregi, pegubagul venea sASi-o ridice. 3. Deundeeranegustorul? lncercuiegtelibra corespunzdtoare rdspunsuluicorect! a) dincetatea T6rgovigtei; b) dincetatea Florenlei;. . c) dintaraturcilor; d) dinTaraRomaneasce. 4. Cu ce se ocupanegustorul? lncercuiegteliteracorespunzetoare rdspunsului corect! pietre prelioase gi multe a) cumpera lucruri scumpe; pietre prelioase gi altelucruri b) strangea avulii, de pret; c) feceanegustorii gi altelucruri cu pietre scumpe de pre!; gi altelucruri d) ciuta pietre scumpe de pre!; pentrua fi sigur ci nu i se furi avutul? 5. Ce-a cerut negustorul lncercuiette litera corespunzdtoare respunsul ui corect! a) seinnopteze la palatul domnitorului; b) cagva slujitori pandcandva pleca; carese-lpazeascd c) maimul{i negustori cu caresd celdtoreascd; d) caliva slujitori panala iegirea caresi-l pdzeascd din!ar;. 6. Dece crezice s-asupirat VladTepeg atuncicandnegustorul i-a oferitdarul? pe spaliul.dat. Scrierdspunsul

7. Cines-arfi considerat rispunzitor daci i se fura avereanegustorului? gte Incercuie I iteracoresp unzitoare rd spu nsuIui corect! paznicul; a) b)domnitorul: c) slujitorul; d) romanul. 8. Ce l-a l5sat"mut de uimire"pe negustor? punzdtoarerds Incercui ette I iteracores punsuIui corect! a) cd a gdsitpe maidan toaleaverea, agacumo pusese; b) ce a gdsitpe drumpietre gi altelucruri scumpe de pret; pe maidanul c) cd nua maigdsit nimic dince ldsase ascuns: gesit pe d) ce a maidan o avere multmaimare decdt a sa.

9. Cumcrezici se simtea negustorul la finalulpovestirii? Incercu iegteI iteracorespunzetoarerds p unsuIui co rect! a)infricogat; b) neincrezator; c) nelinigtit; d) uimit. 10.Cu^ce cuventpoti inlocuiexpresia din text 'bu irim a catun purice'2 In cercu iegteI iteracorespu nzdtoa re rdspunsuIui c orect! a) curaj; b) durere; c) linigtit; d) fricS_ 11.Despre ce a mersvesteaSi faimacelor din TaraRomaneasci? lncercui egteI tteracoresp pin sutui corectl u nzdtoarct rds gi cinslea a) despre mgndria lor; b) despre onoarea lor; 9i cinstea c) despre cruntele lorpedepse; gi onoarea d) despre seriozitatea lor. propoziliacareexprimi poruncalui Vlad-Tepeg. 12.Transcrie pe spaliutdat. Scr,erdspunsul

13.Gisegte,in text,cite doui cuvintecareconlin literele"a" gi "i".


-a' "i"

14.Bianca te-aajutatla teme, pe Scri6, spaliuldat,un biletprincareii mullumegti.

il-l

lr l

il

unltqteq de invdtore: Prletenlar


Citegtecu atenlie textul de maijos!

*W{ ''%-* "%.**. .


Testul nr. I

A fi mic. a fi mare fragmentdin vol. "Hai in luni"de LuciaOlteanu FurnicaFu-fufiindceamaimice,adicdmezinafamiliei, remesese srhgurd acasd . perintiigi celelalte suroriplecasere dinzorila piale sdaducdcevaextremde gustos: un cotorde mer.Mama iildsase luiFu-fu o sdmanld demacsdjoacefotbal cuea,darjoculde unulsingur nu-ifrumos, aga cdfumicaseimbreceSiplecdsd-ifaceo vizifi maimuteiCocofifi. Cocofifi erain gredine cu povegti. Doarceo{nea de-a-ndoaselea, adicd nucitea, $iciteao carte plictisea. se Numai aga Fu-fu indrdtzni s-oderanlbze. Sesuisuspemuchea gi stigdvesetd: uneifoi Cocofifi! - Tuegi Fu-fu, o descopeidezamdgitd Coafifi. Credeam cd este o libre carevreasd iase din cafte. pot se meascund - Dacedoregti, printtelitere gitusemd descoperi. Vrei? - Ce, seri Cocofifi,sd rede bli de mine ce mi-am ales amice de joacd un punctulel umbldtor?$terge-ode aici! Eu mdjoc cu elefantulSingapur.Ca sd-l ved nu am nevoie nicide lunete,nicidemicroscop. ElefantulSingapuro acoperi cu o rafald de praf. lgi fecea, cum s-ar spune,baia de prafcutrompa dimineald: aduna capgipe spate. $i-lpulveizape prafgi in ochi,Cocofifi Degi ii intrase contin uefingusitoare: vreisdnejucdm? - Singapur, - Da,agteapfise-mimestec busuiocul. De voie, de nevoie, Cocoftfiagteptdresemnate pane Singapurmests';ce bine, bine tot busuiocul. Ca se-giface de tucru,ea pregetiun leagdn:lue o scandurtlunge, subcare ageze un bolovan - in aga felincetscendura sd stea in cumpend pe - apoise ateze unbralal balansoarului. Singapur se insb6 in capdtulcelelaltal leagdnului. Scendura se inclineimediatin partea luigiaga remase. Cocofifiinvitdaldturide ea $i aryi prieteni:ursulina Greta,capraAspasia, motanulcrigore. Nu mai incepeaupe scendure,se ,tineau agd,tali unii de aryiica un ciorchinegi totugicumpdna continua partea sesbainclinatein luiSingapur. paul se Au agteptat se mai suiein leagdngi iepura|UlRobeftcu puigorulMarcel.Fluturele pe capul ageze cao funde luiMarcel. pulincasdinceapdjocul, lipsea o greutate cato itotugimai pentru scame, caleagdndseinceapesdse balanseze. Calaocomande, b! pieteniisfuardin cor - Fu-fu, vinosebjocicunoi! Bucuroasd, furnicasuilengepuigorul Marcel, leagenul se inclind agteptatincepu. Sijoculmutt -Ca sevezi,se mireCocofifi, fereo virgulild nune-amfipututjuca. Darnimenin-o pentru maiasculta, cdlegdnatulintre cergipement erapreafrumos!

pirintii9i surorile 1. Undeplecaseri furniciiFu-fu? incercuiegteliteracorespunzdtoare rdspunsului corect!


a) la plimbare; b) in vizitd; c) la piald; d) in mugufoi.

,ffi$Ju'' ,d,ffi$."r".ffi,

2, Careera lucrul"extremde gustos"pe caredoreausi-l aduci pirintii lui Fu.fu? lncercuiegte literacorespu nzdtoare rdspu nsuluicorect! a) un cotorde mar; c) un cotor de parS; b) o sdmanla de mac; d) o tufdde busuioc. 3. Din ce cauzeFu-fus-a ho6rat s-o vizitezepe maimuta Cocofifi? pe Scrierdspunsul spaliuldat,

4. Undea gisita-o furnicape maimuta Cocofifi? gte p ie lncerc u t iteracores u nzeto arerdspunsuIui corect! a) in junglS; c) in pddure; b) in gredin6; d) ln leagdn. 5. Cejoc i-apropus furnica Fu-fumalmutei? incercuiegtelitera corespunzAtoare rdspunsutuicorectt pulverizate praf fie a) sd cu de cetre elefantul Singapur; b) sd construiasce un balansoar dintr-o scAndurd lungS; printre c) se se ascunde literele ce4iiiarmaimula s-odescopere; gi microscopul. d) se s6joace impreun; cu lun6ta 6. Cumigi fecea elefantul Singapur baiade dimineatS? punsuIui corcct! I ncerc u iegteI iteracoresp unzdtoa re rds a)acoperea curafale depraftot ceeralnjurul lui; praf gi-l pulveriza pecap b)aduna cutrompa Sipespate; c)cutrompa i9ipulveriza apdpecapSipespate; d)luabusuioc cuelpecap9ipespate. aisefreca 7. Dece crezica nu a vrut si se Joace maimulaCocofificu furnicaFu-fu? pe spatiuldat. rdspun$ul Scri@

8. Pecine a invitatprimaoari pe balansoar maimulaCocofifi? pun zdto punsuIui co rectl incercui egtetitera cores are rds puigorul a) iepuragul Robert, Marcel, fluturele Paul; b) ursulina Greta, capra Aspasia, motanul Grigore; puigorul c) furnica Fu-fu, elefantul Singapur, Marcel; d) ursulina Greta, capra Aspasia, elefantul Singapur.

\lsM*

9. Cum erafurnicaFu-fu? Ineercu i egteI itera corespu n zdtoare d sp uns uIui core ct! politicoasd, a) timide, vesetd; politicoasa, b) tristd, insislenta; c) timidd, nepoliticoase, vesela; d) vesela, lingugitoare, timide. 10.Numeroteazi enunlurile de maijosin ordineaincares-auintamplat evenimentele. Numarul 1 a fost rezolvat pentrutine. l! l FurnicaFu-furimane singuri acasi; nu se inclind din cauza Ll Balansoarul elefantului Singapur; Cocofifi confeclioneazi L J Maimula un balansoar; Fu-fu faceca leagdnul L l Furnica sd se incline; nu vreasd se joace cu furnica. ! VaimulaCocofifi 11.Ce a inlelesmaimutaCocofifidin aceastiintamplare? I ncercuierte litera corespunzdtoare rdspu nsului corect! a) sa nu te jocicu fiintemai micidecattine: b) sd nu vorbesti dec6tcu prietenii tdi; judeci c) sa nu fiinlele dupdaspect; d) se nu te imprietenegti decatcu fiintemaimaridecat tine. 12.Aivreasi fii in loculfurnicii Fu-fu?Alege gi explici doarunadin celedouasituatii. I Da, pentrucd Da, pentru t

Nu,pentru cd sau

13.Realizeazi corespondenta intre cuvintele cu sens aseminitor.

fericita se aseze imprigtia prietenA 14,Gasegte in textcateun cuvant caresa conline grupurile "mp,. gi "mb., . Alcituiegte cateo propozi!ie cu tiecare cuvant. Scrierdspunsul pe spatiuldat.

'30

.': ''

.,,,,-'

Unitqted de inuitarre: Prlrniu.|rar


Citegtecu atenlie textul de mai jos!

,f#r

.,,iiiliffi',,ritiiiiilir1i'ilitiijf
Testul nr- 9

Heidi,fetila munlilor(fragment) de JohannaSpyri Trecu $i iarna ce perea cd nu se mai sfarqesfe/Trecuregi primele sdptdmdnimai rdcoroase ale primAverii gi, in sfergit, veni din nou luna mai, cu tot alaiul ei: pajigtiinvenite gi pline de flori multicolore, pereiage gonind zglobiu la vale, ce-gi trdgeau izvoarele din ultimele zepezi, topite pe crestele muntilor de razele calde ale soareluide primAvarA. $i aerul era mai cald. Pretutindeninatura se trezea din greaa iernii. amo4eala Reinvierea naturiio inc^ntaatat de mult pe Heidi,fetila munlilor! Aproapetoatdziua gi-o petreceaafard.Alerga de cob pane colo, in gidea descoperice dorinla pe pajigti. de a observajoculceprilelor floriaumaiinflorit Din magaziese auzeaulovituride ciocan,iarin rdstimpuri,scregnetulfierestrdului. Deja un scaun de toatd frumuseleaera gata. Acum bunicul me$terea de zor la masa lui de 6mpldrie,sd maifacdincdunul. il auzire deodatdpe Peter fluierend$i pocnind din bici. El ii intinse fetilei o scrisoare. Heidiludplicul9idddubuznain caband,strigand: - Bunicule, bunicule, amprimito scrisoare dela Clara, haisdti-ocitesc ! giel. Petersedusedupdea,ca sd audd Heidiincepu se citeascd: "Dragamea Heidi, Cat de mult md bucur cd pestepulin timp ne vom revedea!Bagajelesunt pregdtite. Pestedoudsau treizile pornimla drum. Tatanu vinecu nol Trebuie sd plece maiin6i la Pais, unde are nitte treburi. Doctorultrece in fiecare zi se ne vadd gi ne strigd: 'Gata copii, dali-i drumul,muntelevd agteapte!" Nicinu gtii,drageHeidi, ce mult i-a pldcut la voi gi ce fericitarfi povestft sepoatesetdiascd Sielacolo, in creieriimuntilor. Ne-a cetdebine s-asimlitaldturide gi de ciobdna$ul tinegide bunicultdu. Ne-avorbit Petergide turmalui.Nu maigdseltecuvinte gi de lauddpentruvoi.De fiecare daE incheie spunend cu insuflelire:"in aerulacelaproaspet curat,te facibineoricatdebolnav aifi". in agteptarea revederii noastre, te imbrelgez de mii de ori! A ta Diebne. Clara."

gi pocni Cumtermind Heidi ultimele cuvinte, Peter iegiafard dinbicicu furie. Bietele gio rupsere porni peurmele capre sesperiard lafuga. Ciobdnagul maniat lor, devestea sosirii pentru unor musafiri, elnepoftiti.

:q,[i

r\l--"L"
1.ln ce perioadia anuluiprimelteHeidiscrisoarea?

\.

punzetoa lncercuiegteI iteraco res punsuIui corect! re rds a)primdvara, in luna martie; c)primdvara, in luna mai; b)lasfargitul iernii, in luna mai; d)lainceputul verii, in luna mai. 2.Primivara a venitcu totalaiuleide: lncercuiegteliteracorespunzdtoare rdspunsutuicorect! pepajigti, gaze a)flori inflorite pdsdri multicolore, zglobiii pajigtiinverzite, b)aercald, paraiage florimulticolore, zglobii; jarbd c) izvoare cristaline, florimulticolore, proaspdte; pdseri gdldgioasq d)aercald, copaciinfloriti, iarbe crudd. paraia$ele 3. Deu-nde igi tregeau izvoarele? Incercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsuluicorect! a)dinpegterile pecresteleinalte aflate alemuntilor; b)din ultimelezepezi, topite derazele soarelui; c)dinnaturatrezitd grea dinamo4eala a iernii; gipline d)dinpajigtile invezite deflori multicolore. plimbirile 4.Ceficea Heidiin eizilnice? incercuiegte libra corespunzdtoare rdspunsului corect! a)alerga, observa, descoperea; c)alerga, observa, inventa; plimba; b)setrezea, manca, se d)seplimba, descoperea, citea. 5.Ce"megterea dezor" buniculla masalui detamplerie? pun zdtoa In cercuiegteliteraco res punsuIui corect! re rds
a) mese; b) ciocane; 6, Dece Heidi"didu buznaincabani" ? c) biciuri; d) scaune.

Incercu ieg|I iteraco respunzdtoare rdspu nsuIui corect! peter; a)pentru a-gianunla prietenulsdu, bunicul cevenise pebunicce b)pentru a-lintreba megtereain magazie; pentru c) a-ispune bunicului prjetena cda sosit sa,Clara; pentru d) a-gi anunta buniculcA primise o scrisoare delaClara" 7.Dincecauza nu puteaveniSitatil Clarei la munte? Incercuiegte litera corespunzitoarerdspunsu lui corect! petergiturma pldceau a)nu-i ciobdnaSul luide capre; b)trebuia sdplece laParis, unde avea nigte treburi; c)nuputea pecresteleinalte satreiascA alemunlilor; d)nuavea pregetite bagajele pentru cdldtorie. 8,Dincemotivcredea doctorulcA oricebolnav seinsinetosea lamunte? Scrierdspunsut pe spaliuldat.

" ,ii:ili,r' ,,*ii:iir" .,,,1;;,;i,ll il{W" 9.De cea plecat Petersuperat? pe spaliul Scrie rdspunsul dat.

,''iiil',i'i'#" ,iirit'ililiii.1,l']ii ,r,ril{li ',ilii:l'iff'

pentru 10. Cealttitlupotrivitai alege acesttext? p unsuIui co rect! incercu iegteIitera coresp unzdtoare res a)Primavara c)Supdrarea b)Calatoria d)Scrisoarea 11. Care suntpersonajele care aparin textul demaisus? lncercui egte I iteraco respu nzetoare rdspunsuIui corect! Peter, Bunicul, a)Heidi, Clara c) Heidi, Clara, bunicul; ; b)Heidi, Peter, bunicul; d) Heidi, Peter, doctorul. 12.Numeroteaze enunlurile evenimentele, de maijos in ordinea in cares-auintamplat pentru Numirul1 a fost rezolvat tine. Peter ii da luiHeidi o scrisoare de la Drietena sa.Clara. 1 Natura relnvieodatecu venireaprimiveril, ln scrisoare, igianuntd Clara sosirea. Peterpleaca superat deaceastd veste. petrecea Heidi aproape toate ziuaSi-o afard. 13.RealizeazA intrecuvinte corespondenla cu sensopus:

14, Esteo dimineale frumoasdde vard, Heidi il anunld pe bunicul sdu cd va pleca cu Petercu capreleIa pdscut. gi continue povestirea Privegte imaginile cu incAgasepropozitii.

""'::';'ifuii,. """.r'irl,fu* "'tt*,,,, ,i+tltitiilittrliffi't1tiiiiffi',"sl'i';iffi,,,

''''{".ijiiiifu,, ".'' i,,, 'nilitiM ffi$il$llllirrillluwu${WHl*u'lt4l'1ifl4$fffiri* Unitcrtect de inydt.tre: Zdmbete


\,,

",',B

de copll

Testul nr- to

Citegte cu atenlietextulde maijos!


Cheitade aur sau minunatele pitanii ale lui Buratino

dupeAlexeiTolstoi Dimineala, Buratinose trezi zdravdn9i voios deparcd nu iseintdmplase nimic. Fetila cu pdrul albastru il agteptain grAdind, aezatdin fala uneimesute,pe care erau aranjate bcamurimici, pdpugi. capentru Buratino se agezdla masd,cu un picior indoit sub el. Prdjiturilede migdalele indesa gurd intregiin pe nemestecate. Sileinghlea l1i bdgd degetele in chiseaua cu dulceatd,lingendu-$i-le apoi cu o deosebitd placere. Candfetila se intoarse pentruo clipe,et gi,ducendu-l apuceceainicul lagurd,sorbi toatd
cacaoa dintr-insul. SorbicuatAta ldcomie, cd selnecegivArse pe falade mase. cacaoa Fetilase uitdlinfi la elgispuse cu asprime: picioruldesubtine gilasd-l jos, submase! - Trage Numencacu mainile ce doarpentru mencare suntlingurigifurculile. De-acum amsd md-ngr'iesceu de cregtereata, fiipe pace! ,,Cne s-a gds,tsd-midea mie cregtere aleasd... Tocmai ea, cu capulei de poft,elan gi

trupulumplut cu vaE !",gendiBuratino. ln celedinurmdse sfer$i gigustarea asta chinuitoare. la birou!CauEsd nu staicocogat, -Acum agazd-te ii spuse fetilaSilue o buce{cade crete. Am se b-nvdl s, socotegfi Ascultd,sd zicemcd ai doudmerein buzunar. gi si zicem cdcinevailicere unmdr. Cdte merei[imairdmen ? - Doud. - Decedoud? pentrucAcel caremi-acerutmdruln-o sel capete. - Doue, incearcd sd mi-tia $i dacd cude-asila, iisardeget! -Habar n-aisdsocotegti, rostifetita cu tristete. Setecemladictare. - Scrie!...,.lepuragul uga rupe." Ei, ai scris? gtie Dupdcumse inse,Buratino nu vdzuse in vialalui nicitoc,nicicelimard. Negtiind ce sdfaca,igiveri nasulin cafimara. picurd peharfie Depe nas o pa6 decerneald. un nea$amperat - Egti cumn-ammaivezut! Am sd te pedepsesc ! Artemon, pe du_l Burati gazi no in ma a intu necoase ! Credinciosul Aftemonaperuin uge,gi ardandu-gicot,tii atbi,it apucepe Buratino de gi heinuld Eridupeelinmagazie Buratinoigiidicd nasurtotuna decerneata gi, pin intuneic, zdi unririac cespanzurade tavan, cucapulinjos. - Tucemaivrei? - Mai rabdepu{n, Buratino,agteapapend s-oinnopta.Atuncite voi duce in Tara Prostilor. Acolo-i numaifericire gi veselie.
'

.'" .r'::r ',,,t1'ri:rillfi1,,.,.i'ii .,,i,i:r':r' il,,,,i,,tilr' iiirril.r' ,'::ij."',' ,rlli:,li..i..ili 1. Care povestirii? sunt personajele I ncercuiettelitera corespu nzdtoarerdspu nsului corect! a) Buratino, pdrul Fetila cu albastru, iepura$Ul, liliacul; b) Fetila cu pdrul albastru, Buratino, cdlelulArtemon; liliacul; c)Buratino, iepuragul; liliacul, cdtelul Artemon; d)Fetita cuparul albastru, Buratino, liliacul, iepuragul. 2.Cums-atrezit Buratino? incercui e gteI iteracorespunzetoare rds punsuIui co rect! gicerteret; a)nepoliticos c)trist Sisldbit; b)voinic qivoios. d) zdravdn Aivesel; 3.Alege uncomportament uratpecare l.aavutBuratino lamasi. Scrierdspunsul pe spaliuldat.

4. Ce mesaj gandul ar fi potrivitpentru lui Buratino? Incercu iegteI iteraco res punzdtoa punsuIui corect! re rds
. Crnes-a 955156 mt dea mie cre$ter.ea/easd_ .. Tocmai ea, cu capul ei de ponplan Sittupul umplut cu vate !"

a) Nuvreau se invalnimic! b) S-agAsit cineva care se meeduce! c) Numdpoate educa o pdpugd! d) Sunt mandru ca voiprimi educatie aleasd! 5.Ceconsideri despre faptul ca Buratino ar lovipecineva daci arincerca si-i ia mirul? Estecorect? gi explice Alege doarunadin celedoui situatii.

pentru Nu, cd
, sau

[_ _ =
a) Artemon arecolliialbi. b) lepuragul ugarupe.

l$,:z'^s=-:.',.'{\--4"/!lg>g/

il

6. Ce propozitie a avut de scris Buratino? incercuiegte literacorespunzdtoarerdspunsuluicorect!


c) Am doudmerein buzunar" d) Calelu9ul ugarupe.

'qM'wqqu_ WHi* lWWMW|Wiitr!,W*W' 7. Pentruci nu vizuse in viala lui nici toc, nici ciiimari, Buratino:
incercuiegte titeracorespunzdtoare rdspunsul ui corect!
a) igi vari nasutin cdlimara: b) le aruncd de pe masd; c) pusetoculinversin cdlimard; d) sorbicerneala din cdlimard.

8. Cum l-a pedepsitFetilacu pirul albastrupe Buratino? Incercuiegte litera corespu nzdtoare rdspunsulu i corect! a) Fa pus sA scrieo propozitie; b) l-a trimisintr-omagazie intunecoase; c) t-adat afarddin case; d) l-a pus pe Artemon sd-l mugte. 9. De ce crezi ci in Tara progtilor era tot timpul fericire veselie? ,i Scrierdspunsulpe spaliu!dal

10.Care crezi cAarfi unaltti u potrivit pentru textul demaisus? Incercuiegte I iteracorespunzdtoarerespunsul ui corect! a)Fetila cuperulalbastru incearcd peBuratino; s6_leduce b) Fetita cu perul pedepsegte albastru il pe Buratino; c) Dorinla lui Buratino de a cdldtori in Taraprogtilor; d) Fetila cu perul albastru ia micul dejun cu Buratino. 11.N.umeroteza enunlurile de maijosin ordineaincares-auintamplat evenimentele. Numirul 1a fost rezolvat pentru tine. Buratino se compode necivilizat la mase. 1 Fetila cu pirul atbastru ia miculdejuncu Buratino. Fetila cupdrulalbastru ilpedepsegte peBuratino. Buratino refuzd si invete scrisul 9isocotitul. Fetila cuperul albastru incearce peBuratino. se-l educe 12.Fotmeaze cateo propozilie cu ortogramele: intr-o, intr_un, dintr-o,dintr_un.

.,ililir'

,,r:,li "

..,r'ii',

.riliii.r$f

.Jlii:iiil

.,.,iii:#''

tillrtrilrlixr

.,,ril'iilrti#iiri'

'jiili.rll.J+"

unitqteq de inudt.rr: cofreo


Citegtecu atenfie textul de mai jos! Mirul Mdrul care mai pdstraincA urma dinlilor beiatului,zAcea aruncat pe raftul de sus al bibliotecii. De fapt, lui ii pldcea se spunA cd agteaptA. Ce anume?Nu gtianici el $i nu Stiau nici ceitreitovard$ide disculiipe carei-a intahit in bibliotecd:un glob pdmentesc,o asculitoare roz 9i un diclionarvechi. - Chiar aga, sdrl de la locul ei asculitoare a, ce faci tu aici? ddd... - Pai,Stiti... sAvedeli...eu nu... - E clar. habar n-are de nimic, spuse sfdtosglobulpemanbsc. Eu gtiufoarte bine ce suntfoafte folositor.Pot ajutape oricinevrea sd

Testul

planeta pe carelocuiegte. cunoascd ii ardtmuntii maro, apelealbastre, cempiile verzi. Senu maipunem gicontinentele! lasocoteaa oragele, firile Mdrulnostruascultd cu atenlieglobul,dupdcareofteintistat. ,,Care-o fi rostulmeupe pdment?" seintrebe el. - Nicieunustaudegeaba, sdrigiascutitoarea. Eumuncesc, nuglumd. Rostul meupe /umeestese ascutcreioane grafitgi colorate. Trebuie sa am grijdsa le fac veiurile ascutite aga ca...vaid munlilordespre globulpemanbsc. care nevorbea Priviriletuturorse indreptaresprebdtrend dic,tionar, care sforeia rdsfoindu-gi ugor paginile unacateuna. - Domnule di4ionar, indrdzni merdse-ltezeasce,vdrogmultdetot,ajutali-me! -Cum? Ce?Cine? sarica arsdictionarul. Pecine sdajut? Cenugtiti? - Mdrul acesta nu gtie cepoab sAface. Poate nedaituo mena deajutor, sedezlegem misterul. - PAisA vedem la paginacu litera"mmmmm..." mai apucese spunddiclionarul gi pe nas adormila loc,sfordind incet Deodatd, in camerd i re bdie,telul. Seduse/ab/io4 scoase grafitpe de-acoloun creion careilasculi rapid cuascutitoarea. globului pementesc Cuajutorul geografie. tgifdcu tema la Dindiclionarafld ceinseamnd gata, cuvenful"axa". Treabafiind pe bdiatulnostru dedu sd iase uge,candbruscse opri,se intoarsedin drumgi fdrd nici ceamaimicd vorbuli,te lud cu grijA peetajerd mdrulde gimugce cupofta dinelpAnd-l termind..
Peste maimultianila numdr,ugaaceleagiincdpei gi,in cadrulei, apdruun se deschise Endrinalt Sifrumos, carepurtainmenecateva hd4i. - Sftf... A venit profesorulde geografie!Sd-l ldsamse studiezein linigte.Vorbea globpdmenbsc sfetos, prietenulasculitoareiroz gi al bdtranutuidictionar. acelagi Treiprieteni, care au aflatin timp rostul unui mdr rogu,din care, la un momentdat, un copil mugcase o datd pe ldsase apoi etajera de sus a bibliotecii. ii-l Era cat se poate de smp/u.'Sfluse sd facd dintr-uncopil,un om mare.

'% ""1$l,itittinh,, "'r$l$$$$1lth," "'{i!&-,}}1,",,

rN-..-"-"r" 1.Unde "ziceaaruncat", marul?

\,

In cercu i egte I iteraco res pu nzdto are rasp unsuIui co rect! a)pebirout beie{elului; b)peraftutdejos atbibtiotecii; c)langa unvechidictionar: d)peraftulde susalbibliotecii. 2.Cine erau cei"trei tovarigidedisculii" ai mirutui? Incercuiegtelitera corespunzdtoare rdspu nsului corect! a)profesorul geografie, de globul pemantesc, diclionarul; pemantesc, b)globul ascutitoarea roz,dictionaruivechi: c)beietelul, profesorulde geografie, globul pemantesc; d)profesorul geografie, de mingea giocarte veche ruptd. 3. Ceseintreba merul? Incercui egteIiteraco respunzdtoa p unsuIui co rect! re rds a)Unde mdaflu euacum? potajuta? b)Pecine c)Lacepagind suntin dictionar? d)Care-ofi rostulmeu pepdmant? 4.Pecinepoate globul ajuta pemantesc? I ncerc uie gteI iterac ores p un zdtoa re rd spu nsuIui c orect! a)peoricine vrea sdcunoascd planeta pecarelocuiegte: b)peoricine vrea sdcdlitoreascd prin munti, gicampii; dealuri c)peoricine vreasdcaldtoreascd pediferite continenie: d)peoricine vreasdceldtoreascd in diferite orage gitdri. 5.Cumsuntcotorate formele deretief (munlii, campiile, pegtobul apele) pamantesc? lncercu iegtelitera corespu nzdtoareiaspuniutui cirecit' a)apele albastre, muntiivezi, campiile maro; b)campiile verzi, apele albastre, galbene; dealuri c)munliiverzi, apele albastre, camDiile verzi: d)munlii maro, apele albastre, c6mpiile vezi. 6. Gumvoiaascutitoarea rozsefaci varfurile creioanelor? I nce rcu iegteI iterac oresp unzetoa re rds punsuIui corect! a)ascutite cavarful acelor; b)asculite cavarful munlilor; c)inalte cavarful munlilor; d)asculite cavarful segelitor. 7,Ceficea intimpul disculiei..betranul diclionar"? a)dormea peraftulde linigtit susalbibliotecii; b)sfordia resfoindu_9i paginile usor unacateuna: c)ceuta segdseasce cuvinte neintelese pentru mdr; d)dormita resfoindu-9i paginile ugor ingelbenite.

ffiff^ffi#M sr ^{ 8. Ce crezi despre comportamentul merului citindenunlulurmetor? |

"Domnule dicliona4 indrdzni mdrulsdJtrezeascd, verogmultde tot,ajutati-me!" Scrierispunsulpe spaliuldat.

9.Cea fecutbiiatul canda intratin camerA? a)amancatmdrul, a citittema lageografie, a cautatun cuvantindi4ionar, a mancatmerul; b) a asculit un creion, a fecut temala geografie, a cdulat cuvinte in dictionar, a mAncat merul; c) a pusuncreion pe birou, a fdcut temala geografie, a cautat uncuvant in di4ionar, a . mancatmerul; d) a asculit uncreion, a f5cut tema lageografie, a cdutat uncuvant in dictionar, a mancat mdrul: 10. Gum crezicisesimlea mirutfaledecelelalte obiecte alecopilului? a)nefolositor; b)mandru; c)fericit; d)important. 11.Dece crezicAglobul pimantesc,asculitoarea pestemai Si diclionarulau realizat, multiani, ci mirul"gtiuse si faci dintr-un copil, unommare., ? pe spatiul Scrierdspunsul dat.

josln ordineain 12.Numeroteazi enunlurile demai cares-au intamplat evenimentele. Numirul 1a fost rezolvat pentru tine. Beiatul mdnanca mdrul. pemantesc, Globul gidiclionaruligi asculitoarea pentru arati importanta beiat. Peste profesor multi anibaiatul devine degeografie. 1 Marul stateaperaftuldesus al bibliotecii. pdmantesc, Globul gidiclionarulrealizeaza asculitoarea importanta m5rului.. 13,Un mir gi o cartestaude vorbi pe biroulunuicopil. Realizeazi un dialogde Sasepropoziliiintre acestea despreimportanta fieciruia in vialacopiilor.

"'riii:i::,, tiliiffi
Citegtecu atentietextulde maijos! lepuragulpalavragiu dupi V. Kapninski

testul nr_l2

Trdiaodatdintr-opddure un iepuragceruiatare ii ptdcea sd toarnetotfetutde minciuni. Nescocea ceteuna,de-tieramaimaredraguls_oasculti. Lucrauiepuii in grddinade legume,ptiveau itratut de morcovi.Se apropie iepuragul_ nascocild, seuitela eigilezice: - Cebinearfi dacdmorcovii ar cregte in pomiar iepurii gi_ar inventa njgte aripi. Tot sd zbori apoiinjurulpomuluigisdcutegimorcovi I tepuii se oprescdinlucru si^igji!c!.1ipuie.cum zboardinjurul pomutuidemorcovi,cu aripile fdcutede eigicutegdepe ramui morcoviisuculenli. Chiartet""a irii upa. se intorciepuriisiofteazd:intretimpburuierit" rapaliiriitkraur demorcovi. paravragiute, - Ehei, paravngiurei nzice supara pt"u"ddeaici, ieiiiet"'iri nrtran. ... nune mailine dintreabd! Dela aceaintamplare i_a ramasiepurelui poreclade,,palavragiu". lepuriistropesc stratu,e demorcovi. E o'zi nerointe. n,arglipuriicu gdrelire de ra strat ta reu,dela reub strat. aprypiePalavragiut, incearcesd povesteascd ceva,numaica iepuii il gonesc, .. 9e n_au mpse ascuftetotfelulde minciuni, de vorbegoale,trebuie sd munieisca. tepuragul se aiaze subun tufi|_gi priuegte cumaleargd, in cerc, iepuriicu giiletlle$l:tropescstraturite. i s-anazdriteiavragiutui;p)lii incologi_ncoace, i iiata rie s-arinvarti. darse poate - Ehei, inventa o asemenea roate care sa aducd singurdapa.Atuncinu armai trebuisA maifuga h rau. belgia inceput sd deseneze pe nisip. ceva O sdvaddei! :apyat.lStavgsiutun Au obositiepuriise bt careapd.au incepa sa pateasciiiiiite morcoviror. s_au intristat iepuii vedinse cd paravragiurrostogorest gii oaaui"t n,1iti' ii:iagira. rir""ze roata in apd. Aducependh straturijgheaburidin scoar,tdde mesteacdn.lijurulrotiatarna gatetuge. Un pui de veveri(dsarepe roatdpi incepe ang; ii ti;ir"e. Roafaporneqre inveftd sefunclioneze. "a iiia;;i'o;;;sa in jsheaburi. se se simagineia cetetrEt" srja"pi Curge apa pe straturilede morcovi.Frunzelecapete-din io, se fac tot mai frumoase. "r,o"ru, Cumauvezutastaiepurjiauinceputse sa,d in sus debucuie. -Aga.da palavragiute !ASada, H.aisa_t Aaicam pe irite pe patavragiu. !ra1t9! tn acetmoments_a apropiat bunicul Aici, a zembit,gi-a'nebz;tiustd,titegia zis: pahvragiu - Cumadica ?Acum etnu maiest" p.itru noiiiiirugtu, citnventator. De atunci, nimeni nuJ mai strigd p. irprre eaiurigii,-"iii iiu, ,u"p"ct:,,tnventatorul nostru!". ",

# # ff^ ffi !F -tr 1.Undetriia iepuragul?


lncercuiegtelitera corespunzdtoare rdspu nsului corect! gredina a)in delegume; pddure; b)in c)sub untufiS; d)injurulpomului. 2.Care eraporecla iepuragului? Incercu iegteI itera corespu nrttoa re rdspunsuIui corectl a)Niscocild; b)Mincinosul; c) Povestitorul; d)Palavragiul. povestirii? 3. Care suntpersonajele I ncerc punsuIui corectl u iegteIiE ra corespunzdtoare rds puiul a) lepuragul Palavragiu, de arici, veverita, bunicul iepure, iepuragii; b) lepuragul Palavragiu, puiul iepuragii, buniculArici, tandrulArici, deveveriJd; c) iepuragii, iepuragul Palavragiu, puiul iepurele betran, buniculArici, de vevorit5; d) iepura9ii, iepuragul Palavragiu, bunicul puiul iepure, ariciul betran, deveveriF; 4. fepuraguf Pafavragiu aveaurmitoareadorlnle':,,Ce blnear fi dacdmorcov ar creite in pom,larlepuriigi-arlnventa nigte aipl" Scrlece lgl Tnchipuiau lepuragii ci ar fi ficut tn aceasti situati.

5. Cumudaugridinalepuragii? Incercu legteI iteraco respunzetoarerdspu nsuIui corectl gelelile, a) aduceau apede la raucu alergau tn cerc,stropeau straturile; b) zburau in jurulpomului geleli; de morcovi, stropeau cu apadin c) aduceau pe ap6d6 la reucu geletile, stropeau randstraturile; d) stropeau pliveau cu apede la raustraturile, buruienile dintre morcovi, 6, Geis-a nezarit lepuragului canda vAzut cumudaulepuragii gredina? p unzdtoare rCspu Incercuiette I |teracores nauIui corcctl a)cdnu artrebui s; seinvd rti in cerc; b)cdparce s-arinvarti o roate vie; pdnilardu; c)canuartrebui si alerge parcd d)cd iepuragii aravea aripi. jgheaburile? 7. Dince eraufecute lncercuiegte literacorespunzdtoare respunsului corect! a) dintulpinile morcovilor; b)dinramurile unui copac; c) dinnuiele de mesteacen: d) dinscoa4e de mesteacan.

,1,,,i,,

9. Ce au inlelesiepuragii din aceasti intamplare? a) cd dacaintotdeauna vorfi unitivoraveaputere maimare; b) cAiepuragul nu eramincinos ci erade faptun inventator; palavragiu c) cd iepuragul s_a transformat intr_un invenlator; d) cd fdrdajutorul veveritelor n_ar fi reugit sa udegrddina.
10.Aivreasi fiiin loculiepuragului palavragiu? Alegegi explicadoar una din celedouisituafii.

sau

11,Care dintrevariantele datear puteafi un final de povestepotrivitcu imaginea?

sale.

q r/,vvq( u,, I pquur r, )r i,r-a uensrftltr un taoorator pentru

invenfiile

b) lepuragii i-auconstruit Inventatorurui unraborator pentru a nascoci rucruri forositoare pentru et. de veverilegi lepuragul Inventator cerceteazd in taborator un morcovla *,^-^^?^1"', mrcroscoD. d)BdtranulAriciii cere iepuraguluise_gi construiascd unlaboralor pentru invenliile sale. 12.Noteaze cu v vocarere si cu e consoanere deasupra cuvinteror din enuntur:
C u r g e a p a p e str a tu r ile d e m o r co vi.

ffi

''

de inuitr|re: U.rro
Citegtecu atenlie textul de mai josl

.rr,-fl"

"**it{$lt{t$$q.*ntffiWW **'rffi',-i{ifiii},ff
Testul nr. It
Floarea din cer dupi lon Lile

"Cemarea crescutsoarele dupdploaiade vard!lnseamne ce soareleesteo floarepe cer. Norii o udd din cend in cend 9i ea creite gi mai mare, se bucurd gi lumineazepemantulcu petalele eidefoc." "Dar ceila\i copii ce cred ei despresoare?" s-a intrebatbeieplul 9i s-a oprit in dreptul pdrculelul ui din spatele blocului. Cuunaertimids-aapropiat debancaundeeraumaimulte fete.S-aa$ezatla margine Fia

priveascd printre inceputse degete. soarele Ofe F l-avezutgia ras. avioane? l-aintrebat eapebeie9l. -Te uilidupd mduitdupe ofloare... -Ba nu, atente. fetitp audevenit brusc $icelelalte pecer? sus, -gie acolo, -Da, azisbeieplul. -$i.. zboare? -Zboare! cuunbalon? -Cu ariDisau

@W*

privit-o Beieplula uimit. "Ce se-irespund?'se lntreba "Adeverd elprivind-o atent. es/ cA gendit la cum zboard soarele: sauaia,caun nicieunum-am la asta, cuaripi ca peserable,
balon umflat cuaer?" pe prinaer,a ziso fetfiecarelsibgena pepugica zboare ca o minge - Eu credcAsoarele bratca s-oadoarme.. pentru ca soarele sdzboare ca o minge,s-agendit beieblul, ce e rotund... dar "S-arputea pesfppement?" piciorul, cineo love,te cu in fiecaredimineaq,ca se zboare Ba cred cd soarele are aripi,a zis alte fetifi cu nasulcern.Si cenddd el din aripi,se eu pome$evenfulse printre frunze... colinde - Ba nu-i adevdrat,zise o fetiF pistruiatd.Nu soarelezboare,ci noi, copiii...soareleste acolo,pe cer,ginoi zburdminjurullui ca nistefluturi. pe cer,ginoineinveftimin "9iastae adeverat", aoftatbaieFlul. Soarele stdacolo, jurullui... gicandobosim ne ducem la culcare. giunde l-aintrebat ziceaiceefloarea aiacuaripi? altdfetild. pecer... -Acolo, sus, n-ovezicum drefucegte? privestiatent, fulgere dacdo ilidaiseama ce arepetaleca nigte - Ba da,a zembitfetila... mici. plece capul9i dar a fost obligat sd-gi $i beieblul a privit spresoarecu ochiilarg deschisi, canigtefulgere mici,iijucauin ochi. sdinchiddochii. Miidepetale minuscule, nue ofloare!azishofire6 o fetig blondd. Soarele e...soare! - Soarele bdietelul,soarelee soare! -Aidreptate, a goptit pentrucdnu gi-aziselin gend,soarelee oamenii, "$itotugi, o floare frumoase, darn-oved micute". ceb intrdin ochipetalele eica nigte fulgere sepotuitalaea...candvorei,pentru priviri mendia, el era singurulbdieleldin lumea astacare Bdielelulera fericit,i se citeain nualtceva. isideduse seama cesoarele esteo floare.

ln]-...I\Lt, 1. Und,e sti devorbi biiefelulcu fetileleZ

\.

Incercuiegtelitera iorespurrdtorr. rdspunsul ui corect! pdrculetul a)Tn dinfatablocului; b)in gredinila dinspatele btocutui: c)peterenuldejoace dinspatele blocului: d)in parculetul dinspatele blocului.

2.Cumsuntpetateleflorii? lncercui egb I iteracores pun zdtoarerdspu nsuIui corectl a)deapd; b)cuaripi: c)defoc; d)cupete. 3. Ceface"floarea din cer"dupece e udatede nori? Incercu.iegte I itera coresp u nzetoa re rdsp unsuIui co rec t! a)infl oreste, seinalld, lumineazd; b)cregte, sebucurd, lumineazi; c)seinaltd, sebucurd, lumineazi: d)cregte, sebucurAi selransforme. 4. Dup-ice credeao fetiti ci se uiti beiatul? I ncerc u ieg te I iteracores punz dtoa re rds punsuIui corect! a) dupdfluturi; b) dupd soare: c) dupdavioane; d) dupdfloare. 5. Cumcredea fetila cu pipuga c; zboari soarele? hcercu iegteI itera co res pun zdto are rds punsuIui corect! a) ca o minge pdnaer; b) cu aripica pdsirelele; c) ca un balon umflal cu aer; d) cu aripi ca avionul 6. Ce credea fetila cu nasulcernci facesoarelecu aripilesale? tncercuie gteI iteracorespunzdtoa re ris punsuIui corec t! a) zboare in fiecare zi pe cerulsenin de vard; b) pornegte vantul sd colinde printre frunze; c) ajutdavioanele sd zboare cu vilezemare; d) pornegte vantul pentru a imprdgtia norii. 7. Ce credea fetifa pistruiate despresoaregi copii? Scrierdspunsul pe spatiuldat.

.t-/l-z-

' ' .--'*lttitW" .,,''''.',.,l'*t'' E8.iit't""" *',itii$ Ce s-aintimplat cand -+lrilli! baielelul a privit spre soarecu ochii larg deschigi? -*iir$,i$$,$$s'l,, Incercu iegteI itera corespunzdtoare r espu ns uIui corect!
a) a simlitmiide pigcdturi sa inchida ochii; 9i a trebuit b) a fostobligat se-giplece capulSise inchide ochii; gi de fulgere c) a vezutmiide petale minuscule mici; d) a vdzutmiide florigi de stelule mici. 9. Scriedoue motive din text pentrucare baietelulcredeaci soareleeste o floare pe cer. Scrie rdspunsulpe spa,tiul dat,

10.Dinlistade maijoscinciinsugiri i se potrivesc bAiatului.


Scrie-lepe spatiul dat,

I tE"dru-_-l f-tiumos:] I-lfisqs::


osom
ATENI

Irc4-J

u im it

fericit c

11.Biiefelul era mandru.Din ce motiv? fi doritse fie in locullui; a) mullicopiidin lumegi-ar gi fulgeremici; b) soareleca o floareii daruisepetalecolorate c) era singurul bdieleldin lumecare gtiace soareleesteo floare; d) era singurul beieleldin lumecaregtiacd soareleeste un astru. 12. Este real ce crede biielelul ci soareleeste o floare pe cer? Scrie-li pdrereape spaliul dat.

13.Alegepropozitia din text careiti indicace anotimpeste.

14.incercuiegte cuvantulscris corect:


oala-uala, ianoarie-ianuarie, roue-rod,plod-ploud,cuase-coase, ziua-zioa,coapte-cuapte, od-oue-oaie-uaie,ea-iea, toamne-tuamnd, culuoare-culoare, vioare-viuara.

ca sta de vorbAcu "floareade pe cer". 15.ln timpul noplii,biielelul viseaze in caresoarele ii explici biieteluluica este Scrieun text formatdin cinci propozilii Pemant. defaptun corpceresc careajuteplaneta pe spatiuldat. Scrierdspunsul

''.{ ,

Unltotett de inudtore: Colritdriq


Citegte cu atenlietextulde maijos!

"'\t.,,, "{'l,.,li[i1i1,trn,,.,'."iiti'4,1,,,,
lestul nr. t4

Morcoveati (fragment) de Jules Renard Pun pariu, spunedoamnaLepic, cd slujnica Honorinaiar a uitatsd inchiddgdinite E-adevdrat.E noapte gi in fundul ogrdzii se vede cotetul gdinilorcupottila deschi sd. - Felix, dacd te-ai duce tu sd le_nchizi?zice doamna Lepicceluimaimare dintre copiiisdi. - Nu-itreabamease vddde gAini. mormeie Felix, unbdiatgdlbejit, tendav gificos. - Atuncitu,Ernestina? - O,memico, a$muridefricd! Felix.fratelemai mare. gl sord_saErnestina abia ndicdochiicendrespund.Citesc amendoifoarteadencili. cu coatele pe masd,frunte-nfrunte. - Doamne, cd aiuritd mai sunt! spune doamna Lepic. Unde-miera capul? Morcoveald, dule ?i-nchide gdinile!

- Zdu cAgimie mi_e fricd,mdmico!. - Cum?i-ointoarce doamna Lepic.Unvoinic catine? Mdfacisdrad. - Pdice,nu-lgtim noi?Eviteazcaun,tap,sare cugura siri-sa ernestira. se umfld-n pen.e raauzut acestor buie gi, iijnZnau_sein sinea , .Morcoveara sa cd nu_i vrednicde ele,incearcese-gibirurc teama. - Barem se-mifacelilumine, ingeimdet! Doamna Lepic ridicd din uyeri, Felix surede dispreluitor. Doar Emestinase aratd miloasd- ia o tumanaregi igi insolegtefrd.tiorut pene b cipiiitio,riao*ui - Te-agtept aici,zice ea.

Cuporeclaastail afintd pe mezinulcasei, dinpricindce areparut rogu gi fala pistruiatd. Morcoveald, care-giflcea detucru pe submasd, seiidicdgifnganisfios:

intuneric.AfarAe o beznd de i se pare cd a orbit. Cate un vaftej de ve e gata sd_l smulgddin loc..De buznaIa nimereatd spre cote,t. Gdsegte ps 6;jtrait" itifi) porti;"i.Zgomotutpalitor sdiface geinilesd cereie speriate. ;- Da'pototfivd odatd!lestigdMorcoveald. Eu sunt! rnchideportita, apoi zboardinapoi-cagi cim ar aveaaripi. rarcendintre in casd gefaind 9i 1d le cdgurd 9i de lumind,i se pare cd s_a ndscut a doua oard. Zembegte ptin de sine gi std mendru,agtepqnd laude. Felix gi Ernestinacitesc inse linigtilimai departe,iar doamna Lepicii spunecu nepasare, cagicumnimicnu s-arfiintdmptai: - Morcoveatd, deaziinainteaiseinchizigdinite in fiecareseard!

tOughegte intr-octipitd inapoi, speriatd deo rdbufnire devent carestinge U""rr!i#r7r\7O? Cupulpele incordate, cu cdlcaieb tipite depdment, Morcoveala incepe se dardeie in

1. Can-d il trimitedoamnaLepicpe Morcoveate sAinchideugade la cotel? lncercuiegtelitera corespunzdtoare rdspunsuluicoreci! a) dimineala; c) la pranz; b) dupe-amiazi; d) noaptea. pu nsu i ncercu iegteIitera coresp unzetoarerds Iui corect! a) Felix; c) Morcoveatd; b) Ernestina; d) Lepic.
3. Ce fAceauFelixgi Ernestina? lncercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsului corect! a) citeau; c) vorbeau; b) scriau; d) cantau.

,#

cff,dffff

3. Dece era poreclitmezinul familieiMorcoveati? lncercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsuluicorect! a) pentru cd ii pl5ceau foartemullmorcovii; gifalapistruiata; b) pentru ce aveaperulrogu gi perulportocaliu; c) pentru ca aveapistrui d) pentru cd aveaperul blond 9i falapistruiate. pe Morcoveale? 4, Cu cinefl compari Ernestina pe spatiuldat. Scrierdspunsul

5. Dece anumes-asperiatErnestina? Incercu iegteIitera coresp unzdtoarerdsp unsuIui corcct! a) de o rdbufnire de vantcarea trentit ugacotelului; flacdra b) deo furtuna care a stins luman5rii; c) de o rebufnire de vantcarea stinsflacera lumanerii; d) deo vrjelie care a smuls ugacotetului. 6. Cumse manifesta teamalui Morcoveati? I ncerc u ierte I iteracoresp unzdtoare rdspunsuIui co rect! a) dardaia dintoateincheieturile, aveapulpele incordate; gasi pe portilei geinilor; b) doar bajbaite clanta de la cotetul gdinilor; c) dadu la nimerealA, buzna, spre cotelul d) dardaia, aveapulpele incordate, celcaiele lipitede pdmant. 7. Ce a hotirat doamnaLepicincepandcu aceaseare? punzetoa punsuIui corect! Incercu ie'te I iteracores re rds a) ca Morcoveate sd nu maiinchidi ugacotelului vreodate; gdinile b) ca Felix sa inchide in fiecare seare; 9i Ernestina gdinile c) ca slujnica Honorina sa inchide in liecare seara; geinile d) ca Morcoveate se inchide in fiecare seard.

8. Dec^e era "plin de sine gi m6ndru" Morcoveati? In cercu i egteI iteracorespunzdtoare ri spuitsuIui co rect! a) penhu ce reugise sd inchide ugade la cotetul gdinilor; b) pentru ca reugise sd_$i invinge frica; c) pentru ce facuse ceeace fraiiiseirefuzasere: d) pentru ca mama gifratiisdiil ldudasere. 9. Caresunt personajele povestirii? Incerc u iegteIitera co respu nzdtoa re rds p unsuIui co rcctl a) Morcoveald, slujnica Honorina, Felix, Ernestina: b)doamna Lepic, slujnica Honorina, Morcoveatd. Felix. c) Morcoveald, doamna Lepic, Felix, Ernestina: d) Morcoveatd, doamna Lepic, gainile. Feljx,

10.Uneste personaj, fiecare prinsegeli,cu Insugirile potrivite, agacum reiesdin text.

;gir"t',

mdndru ruginos

Morcoveala fricos puternic


Felix trandav zambitor

11. Numeroteaze enunlurire demaiJos rnordinea ?n care s-au intamprat evenimentere Numirul 1afostrezolvat pentrutine. Morcoveale, mezinul familiei, este trimis Tn curte seTnchida usa. 1 Doamna Lepic obEervi ceugadelacotelulgaiinllor;; eiteincnrsa. rnrunencutgifrigut d-e afare flTnspdimantd peMorcoveale. Morcoveala este mdndru deisprava sa. giErneslina, Felix copiiimaimari, refuze satnchide usa. pe6paliuldat' 12. scrie, o propozilie cucuventurdin text care contrne ritera,,x',,
13.ldortifici-in text catedoui cuvintecu grupurilede literedate: Scrierdspunsul pe spaliutdat. ia ie ea 14. lm-agineazi.fi ce po4i un dialog cu Morcoveati.Completeaza spaliite libere cu lntrebArile tale. - Am fostla bunica meaAgaE pyram - M-amjucat cu cdlelul . - Bunica esle sanatoasd " - Am fost impreunicu sora mea mai mare EmEstinil

Fdr*
Citegtecu atenlie textul de mai jos!

nr- |

dffi$S'"*,r{iffiW*,*ffi

Necazurile lui Miriapodcandigi duce copiii la cizmar fragmenl din vol. "Aventurile lui Gepelici,, de GianniRodari

Cepelicd intrducenicin atelierul megterului gi deprinse Strugure repederne$fegugul: frecaala prindeatdlpilein linte,lipeaciubote, cu regind, ba chiarlua mdsurA b clienli. Megterul era mullumit. Afacerile parcd prinseserd aripi.Cepelicd fdcuastfel o muryime de cunostinle. Primul fu profesorulde muzice, maestrul
Pard-Mdldia,te.htase in cizmeie, cu vioara la subsuoard,insolit de un roi cle viespi auii, ce zumzdiau dddeau de Siseroteauinjurullui.Acetia fapt Ercoale vioii sale,care nu era aftcevadecet o jumetate depard,aromaagizemoase. Dupe profesor veni Praz, grddinarul.Avea un fel de ciuf care-i cddea pe frunte gi o

mustald kilometricd. Praz, e o adevAratd pacoste pe capulmeu.De ceteori - Mustalaasta,i se desteinui nevastd-mea vreasd intinderufelela uscat,md agazd pe pdspd, imi lintuiegte in doudcuie vetd mustdlilor, apoia6rndrufele udepe ele,cape o sfoard. sunt nevoft se stau in 9ifiregte, pand soare, caunprotap, seusucdtoate. lnfr-oseard,soslglo familie demiiapozigianume Miriapodul-taft, cu doicopii,carese gicarenu steteau numeau Mii-de-Picioruge o clipdlocului. $iMii-de-LAbu9 privindu-icum suntaga devioi?intrebe Cepelicd - Totdeauna sefoiau. cuminlica doiingeragL sd-ivezicend - Acumsunt iiimbAiazd biata nevastd-meal Fdpene-ispale pe picioarele pe celedinainte... dinapoi, murderesc pe celedin Le spald li idee: gile-au fald,intretimp murdditpe celedinspate. Megte rul Strugure Iudcenti metrul. - Dortise leluemmiculilormdsurd pentru pantofi?intrebe eL Sdcomand doue miideperechi? pe toatd - Doamneferegte! Darnu mi-ar ajunge leafa pe viala, sdlile p6tesc. Mdgendeam pantofii sAinbcu\idoar praf... ceitatti, care-s fAculi deh, pingelili se-i doar,se-i maicarpiti... primeledoudperechigi pantofulde pe al treisutelea trebuiese-iinlocuiesc - Astuia piciorstengiar estuilalt neapdrat trebuie sd-ischimbem celezeceperechi dingiruldreptdela
spafe. - Oh, doamne,ce copii, - se veicdreaMiriapodul-tatd. De o mie de oi le-am spus se nu-?imaiarascd picioarelegi sA nu se mai dea pe lunecug.Dar parcd ai cu cine te inlelege? Nu mai ascultd gi pace! $i poftim rezultatul: totdeauna girul drept se strice inaintea celui s6ng... h sfergit,miriapoziiplecare.Mii-de-Picioruge gi Mii-de-Ldbule mergeau agade repede, incat Miriapodul-tatd abia se mailinea dupd ei. Ce-idrept,era gi gchiop. Dar nu prea rdu: doar picioare. deo sute$aptesprezece

E,,r*il$l$$

"W "\i$&i|hi,. ""ht$u* l*"qh,1[11M*'-q!It$tu*

N .-. L L\,

1.Undeintri ucenicCepelice?

incercuiegte I iteracorespunzdtoa re nspu nsu lui corect! a)inatelierulde pard-Mdldiatd; cizmerie almaestrului b)inatelierul decizmdrie almegterului Strugure; c) in aielierul de cizmdrie al tuieraz,graOi;arui; d)in atelierul deconfectii al megterului Strugure. 2. Cum"deprinsese megtetugul" Cepelici? Incerc ui egteI itera co res pun zdto are rdspunsuIui corect! a) freca prindeatdlpile, ala, lipea ciubote, luamdsure clientilor; b) prindea tSlpile in {inte,-lipea ciubote, luamdsurd la clienli; c) frecaala,cu regind, prindea ldlpilein !inte,lipeaciubotele clienlilor; d) prindea telpile cu rdgine, mdsura alapentru lungimea ciubotelor. 3. Ceocupalieaveadomnulpari-Miliia!i? IncercuiegteIitera corespu nzdtoarerdspunsu lui corect! a) eragredinar; b) eracizmar: c) eraprofesor de muzicd: o) eracompozitor. 4. De ce maestrulpari-Maliiataerainsotit mereude un roi de viespi? lncercu iegte I iteracore spunzdtoare rds p unsutui core ct! a) erauatrase de vioara sa careera o jumdtate de para,aromatd gi zemoasa; pare_Meleia!6 b) pentru ca maestrul eraprietenul lorcel maibun; pard_Mdldiald c) il urmereau pe maestrul pentru a_iluaparaaromate; d) voiausa invelese cante la vioara confec[ionatd para. dintr_o 5. Cumarih Praz-Gridinarul? lncercu iegte litera corespu nzetoare rdspunsu lui corectl a)avea picioruge miide care nustdteau o clipd locului: b)avea ciufcare_i pefrunte cddea gio must;!d kilometrica; c) erainsotit de un roide viespi aurii,ce se roteau in jurullui; d) aveaun cjufcare_i cadea pefrunte kilometrice. 9i o barba 6. Cumuscarufelenevasta domnuluipraz? Scrierdspunsu! pe spaliuldat,

7. Din cine era formati familia de m iriapozi? Scrie rdspunsulpe spaliul dat.

w -ffi perechi pentru picioarele puilorde 8.Cate depantofi arfi trebuit comandate miriapod? toate
re rd spu lncercui egtetitera corespunzdtoa nsuIui corect! a) treisute de perechi; b) doua miide perechi; perechi; c) o sutegaptesprezece perechi. doud d) primele

povestirii? 9. Caresunt personajele lncercuiegteliteracorespunzdtoare rdspunsul ui corect! a) Cepelice, megterul Strugure, maestrul Pard-Mdldiatd, viespileaurii, MiriapoduFtatd, Mii-de-Picioruge SiMii-de-Ldbu!e; gredinarul Praz, b) Cepelicd,mesterulStrugure,maestrulPare-Meleiale, giMii-de-Labule; nevasta luiPraz, Mii-de-Piciofuge c) Cepelice, me$terul Strugure, maestrul Para-Meldiale, MiriapoduFmama Miriapodul-tate, MiFde-Picioruge $iMii-de-LAbu!e; gradinarul Strugure, maestrulPare-M515iate, Praz, d) Cepelici, me$terul giMii-de-Ldbule. Miriapodul-tatd, Mii-de-Picioruge josin ordinealn 10.Numeroteaza enunturile demai care s-au lntamplat evenimentele. povestegte Praz cumusucd rufele soliasa. _I Gredinarul inha ucenicin atelierulmegteruluiStrugure. L l Cepelica pantofiicopiilor vine sarepare sdi. Ll MiriapoduFtate cunogtinle cuprofesorul demuzicd Pard-Mdldia,td.. L_lCepelicdface
11.Ai vrea si fii in locul lui CepelicA? AlegeSi explicedoar una din celedoui situatii.

ce _ d Da,pentru
sau

fiV-<^.-*\'a'si

1[-

_il

's',=z.-l.,-rr+,--z,a==':4.

12.Ce alt titlu ai puteaalegepentruacesttext? deviespi aurii; a) Pare-MelSiatd 9i roiul megterului b)TntSmplSri dinatelierul Strugure; grddinarul; c) Necazurile luiPraz, d) MiFde-Picioruge 9i MiFde-Labule. de pantofila carelineaifoartemult. 13.Cepeliciti-a reparato pereche Scriepe spatiuldat un bilet prin careii multumegti.

fll.,''".,,,,."*-'

lii:irii:itlii:.iiiiili:irt. .,illi:iitiiiiliiiiii,.

,,riirii:iii:iiiii,.

''iiiiiiiiirr',

Test finrrl nr. 2

"'ii:,,,.

"iriiri

Citegte cu atenlietextulde maijos!


prichindeii din OrasulFlorilor fragmentdin vor."Aventurire rui Habarnam 9i ate pri.ienitorsii,, de NikoraiNosov Era odatd un orag de basm locuit de prichindei. Ll se spunea prichindei pentru cd erau mici, mici de tot. Oricare dintre ei nu era mai inalt decetun castravete. Oragul lor era tare frumos. pe Engd fiecare casd cregteau sumedenie de ftori: margarete,roman(e,pdpddii.p6nd gi strdzilela er aveau nume de flori: strada Campanulelor. aleeaRomanilelor, bulevardul Atbdstrelelor. lar oragu/ se numea chiar Oragul Floritor. Era a|ezat pe malul pdr1ului Castravetilorpentru

cepe malullui cregteau foaftemuti castraveti. fdceau bercuFdin de mesteacdn. treceau pareut in si se afundau .coaie pedure ^^",.::?::!!:!:li dupdfructe,dupdciupercisau dupdalune.Micuyi cumerau,le;;;;;;;:;;:;;:;i; poamelesdlbatice qi cdndera vorbade arunetrebuiausd p" trinchiurire inaite, ducand cueiunfierdstrdu. giciupercile "t ""idr" leretezau totcufierastraii' Prichindeiierau $i ei de feluri: prichindei beiepi gi prichindei fetite adicd _doud prichindute.Prichindeiipurtau fie pantalonitungi, fie pantalonagt scutricu bretele, iar pichindulelor prdcea re sd se imbrace ,o,iiy, aii'illii"t, pestrire, viu cororate Prichindeii ", prichindu{ete se tundeau catmaiscurt, in.schimb aiiai unparUng pene aproape detalie.igiimpleteau pdrutincozitungi, prinzend in ete iungli"i i luiaib. eb semandreau cd suntprichindule gise fereau sese imprieteneasca cupichiideii
Dacd vreo prichindu,teinalnea pe stradd un prichindel. de cum il zdrea, indatd treceape cealaftA pafte a strdzii.Si foafte bine fdcea, pentru cd printie prichindeierau destuidin aceiacare nu puteautrecelinigtilipe Enge opichindutd. Negreg/tii spuneau o vorbd uretd sau o imbrenceau,ba gi mai rdu, o tregeau de cozi" BineinlelescAnu bti prichindeiierau aga,insd astanu le stdteascris pe frunte, gi de aceea prichindulele socoteauca e mai bine sd treacd din vreme pe paftea cealaltea $rezii, sd nu dea nasin nascu ei.

Dinpricinaasta muti prichindei reziceau pichindu{etorBdroasete iar mutte prichindute tespuneau prichi ndeilor Bdtdugii, ,,,,iipi;':''

1.Undelocuiauprichindeii? i ncercu iegteI itera corespunzdtoare rdspu ns uI ui corect! a)inOragul Castravelilor; c)in Oragul Florilor; b)inOragul Prichindeilor; d)Tn OragulAlbAstrelelor. 2. Cefel de orageraOragulFlorilor? lncerc ui egteI itera corespunzetoare rdspu nsu I ui co rect!

*nMW -"ffifiw"*W,ffil,ffi

a)unorag deprovincie; b)unorag debasm;

c) unorag mur0ar; d) unorag cuflori.

prichindei 3.Deceli sespunea locuitorilordin OraSulFlorilor? pu I ncerc u iegteI iteracoresp nzdtoa re rd u s nsuIui co rect! pentru a) cdnuerau maiinallidecAt uncastravete; b)pentru caeraumaiinalti decat o floare; c)pentru cderau micicato margaretS; d)pentru canuerau maiinallidecato alune. pelangAfiecare 4.Cefloriseintalneau casi? p unzdtoare rds punsuIui corcct! i ncerc u iegteIitera cores papadii, a)pepedii, campanule, romanile; margarete; c)albastrele, pepddii" b)romanite, campanule, albestrele; d)margarete, romanite, 5.Scriedoui numedestrizi din OrasulFlorilor.

prichindeii pe Paraul 6.Cucecaletoreau Castravetilor? lncercuiegte literacorespunzetoarc dspunsuluicorectl a)cubdrcule dinpetale deflori; b)cu trunchiuriinalte decopaci; c)cubercute dincoaji demesteacen; d)cuciuperciteiate cufierestreul. prichindeii? 7.Deceseafundau in pedure respu lncercuiegte I iteracorespunzdtoare nsului corect! a)pentru a tdia trunchiurile copacilor; fructe, ciuperci, alune; b)pentru a culege c)pentru a strange castraveti; d) pentru a admira florile. prichindeii? 8.Cetiiau cu fierAstreul pe spatiul dat. Scrie/dspunsul

..W"Wu
9. Cu .{aseimbr;cau prichindeii? Incercui egteIitera co respunzdtoare rdsp uns uIui co rect! a) cu pantaloni lungi cubrelele saupantaloniscurti: b)cupantaloni lungi saupantalonagiscurti cubreiele: c)cu pantalonl lungl dinmateriale pestrife, viucolorate; d) cu pantaloniscu4i cubretele pestrile, viucolorate. 10.Cuce se imbricau prichindulele? Incerc uie gteI itera co respu nz dtoare rdspu ns uI ui co rect! a) cu rochi{e din petale de romaniteviu colorate: b) cu pantalonagi scu(i cu bretele viucolorate: c) cufustiledinmateriale pestrite, viucolorate: d) cu rochile dinmateriale pestrile, viucolorate. 11.Cumisiaranjauprichindulele pirul lung,panaintalie? Scrie rdspunsulpe spatiuldat.

12.De-ce sefereau prichindulete deprichindei? Incercuie gteI itera cores p unz dtoa re rdspunsuIui corect! a)pentru ceerau murdariginepoliticogi; b)pentru celevorbeau ur6t, leimbrdnceau, letregeau decozt; c)pentru ceerau lenegigise comportau urat: d)pentru capefruntea lorscria cesuntbAtdugi. 13. porecleau Cumse prichindulele gi prichindeii? Incercu iegteIitera corespu nzetoa re rdspuns uIui corect! a) Floricelele gi Castravetii; c)Romanitele 9iCampanulele; b) Betdugele Bdtogii; 9i d) Betoasele 9iBetduSii.
14.Ai vrea si fii un prichindel din OragulFlorilor? Alegegi explici doar una din cele douesituatii.

Da,pentru cd sau

$_ /

V.:a",rs*:a,q:v.",-*=--lr

$ _ ri

\2.:a'ng==gr!'L\-.'-:rr^sg

15.Scrieun text de tase propoziliiin caresi descriiun oras de basm.

Ir',I'fill][,-

.d'$n"

,,,,riii\l'il1r'" .,,rili1iii.i'iiiilr'' ,'at''iil'i$ffi!J1r'" ,,rrir$i$fih1$f$nn''rffi&iW


Test finql nr. t

Citegte cu atentietextul de maijosl

Lecliepe buturugi Fragment din vol."GSlitoria furniciiCiupi"de VitaliKuzovik o tanere furnice rogcovand, treia intr-un Ciupi, unei buturugi mare furnicaraflat in apropierea putrezite. mergea impreund in fiecare dimineate cu cei de varstaei la gcoala furnicilor, undebunagi inteleapta metuge Tapa ii invdta supraveghea. Si-i mele, amsavainva!cumse -Astazi, dragele pentru gti drumul folositi antenele a si gisilisingure locuinta voastre, cum sd insemnati careducespre vomavea cdrarea ce o vetifolosi laintoarcere. Cdnd vominvala lespuse mdtugaTapa. timp ladispozilie $isdvanam, giseseinghesuie. Debucurie furnicile incepure sazburde ce sd vdlinetiunadupd alta,sa nuve rateciti. Sdascultali cu luare-aminte - in pddure amsevaDovestesc. MetugaTapa mergeainfale, iardupe eamergeau ingirindian elevele. Ciupiera ultima. popas, astavomfaceprimul spuse invatatoarea, fdraa seopridinmers. - Pebuturuga pescoa4d. in graba Dupa eaveneau invataceii. incepu sdurce astaau statnu demult furnicile lucrdtoare le zise dinfurnicarul nostru, - Pebuturuga metugaTapa. intreba Curioasa. Elevaastaerain staresA puneintreberi la - Cumati aflatasta? gi nesfargit deaceea aunumit-o aga. buturuga cu antenele. Cesimliti? -Atingeli nostru, raspunse Ciupi. cafurnicarul - Miroase venind aiciuntimp, auinsemnat drumul. -Corect.Furnicile, pematusa Furnicile oinconju rard Tapa. leardtd invildtoa rea. lapinul acesta, - Uitali-va - Lacelcufrunzele tremuretoare? intrebd iaregi Curioasa. jurulcopacului. pemantuldin observa! Cevedeliacolo? - Da. 9iacum aceeacinevaa fdcut o movildgi a pus pe ea nigtebete de - Ldngdbuturuga mesteacdn, rdspunse Ciupi. Mdtuga Tapa zambi. nu ve vostru. Niciodatd nu Fatiprivitde departe iar acum, deodatd, - Estefurnicarul propria recunoagteti case. puternice, gi de ce?Furnicile be!e, suntfoarte nu le dobori cu nigte - CineFaingradit Nazdtevana. rosti cuchibzuiald l-au ingradit. Aflalice oamenii -Ajudecat drept. gideceaubaricadat furnicarul nostru? Cine suntegtia -Oamenii?

.*..I.
1. Caresunt personajelepovestirii?

*,.

Incercui egteI iteraco res punzitoa re rds punsuIui co rect! a)Ciupi, Curioasa, Nezdrevana, metugaTapa; b)Furnicile $ioamenii, c)Ciupi, Curioasa, oamenii, matuga Tapa; d)Ciupi, inveletoarea, pinul, oamenii. 2.Cine esteCiupi? Incercu iegteI itera cores punzdtoa rc rdspu nsuIui c orect! a)metuga furnicilordin pedure; b)tanard furnice rogcovand; c)furnice tandra 9in5zdrdvand; d)inv5letoarea furnicilor dinmuguroi. 3.Unde erafurnicarul? incercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsu lui corect! a)in apropierea putrezite; buturugii pddurii: b)departe, in adancul c)in apropierea primului popas; pinul d) lange cufrunze tremuretoare. 4. UndemergeCiupiin fiecaredimineati? In cercui egteI iteraco res punzdtoa re rds punsuIui corect! a) la grddina oamenilor; b) la plimbare prinpedure; c) tabuturuga dinpAdure; gcoala d) la furnicilor 5. Cinele educepe furnici? Incercuiegte literacorespunzdtoare rdspunsul ui corect! a) metuga Tapa; b)furnica Ciupi; c) furnica Nazdrdvane; d) oamenii dinpedure. 6. Cumsuntinvilatefurnicile si giseasci drumulsprecasi? tncercuiegte litera corespu nzdtoarerdspunsului corectl a) se marcheze toatecdrarile din Dddure: b) sd foloseascd gi sd insemneze antenele cerarea; c) se se lineunadupdaltape cdrare; d) sd facecateun popas 9i sej insemneze. ,'Curioasa',? 7. Dece uneiJurnici i se spunea lncercuiegtelitera corespunzdtoarerdspunsul ui corect! a) pentru ce cerceta tot ce erain jurulei; b) pentru ci nu o interesa nimic; c) pentru ce cerceta pddurii; toatecdrerile pentru d) ci punea intreberi la nesfarsit.

g,3,e, c"

.'tr ffit' ,ffi'' ffi",ffi ff 8. Ceau simlit furnicile cu ajutorul antenelor?


I I incercuiegteliteracorespunzdtoarerdspunsuluicorect! a) bucuria revederii; b) casa oamenilor; c) mirosul buturugii; d) be{ele de mesteacan. 9. Dece buturuga aveamirosul muturoiului? pe spatiuldat, Scrierdspunsul

musuroiul? 10.Cumbaricadaseri oamenii pe spaliuldaL Scrierdspunsul

padurii"? 11.Dece sunt numite furnicile "sanitarii pe spaliul dat. Scrierdspunsul

propoziliile evenimentele. 12.Numeroteaza de maijosin ordineaincares-auintamplat Tapa invate furnicile cumse geseasce drumul sprecasa. n Mdtuga de oameni. explicd elevelor de ce suntprotejate ! Tnvildtoarea - furnici Tapale aratdmu$uroiul loringradit de oameni. ! Matuga in fiecare zi la scoala fumicilor. Ciupise ducea n Furnica de punctuajlg corespunzatoare: 13.Completeazi enunlurile cu sgqrnele mama il intreabdf_l Cand Andrei sosegte acase L__.1 Andreil de ce ai intdrziat[
la concursul de matematicdL__.] Am participat Si cum a fostl I

trein 6reul oaramcastiqat ' locul BravoEAndreif]


de punctualie: 14.AlcAtuiegte un text de Sasepropoziliiin caresi folosegtisemnele de dialog,virgula,semnulintrebdrii. doudpuncte,linia Textuf si cuprindaurmitoarelecuvinlei mama,fefila, gcoa/j.

''Wh,"

\ffi

'{ttWhrn ;Wmffiffii,,.''{ffimffiffi|lllr.

'Wgh"

Test flnql nf_ 4 Citegte cu atentietextulde maijosl

'Wttt}*u.

Bunul9i micutul Henric ,,poveqti fragment din vol. cu zane,'de Contesa de Segur
A fost odatd o femeiesdraceSi vdduvd, care trdia depafte de lume, impreunA cu bdietelul ei Henric, pe care il iubea nespusde mult. Henic era un copil foarte bun. Avea doar gapte ani gifeceatoatetreburile casei: metura. podelele. spdla gdtea.ingrijea grddina. Cend brmina treaba. iSi carpeahainele,reparaghetelemamei i, dupd puterile gi priceperealui, mai fdceaun scaun, o mdsuldgialte lucrurt necesare gospoddriei. ln acest timp mama lui cosea lucrui pe care rc vindea 9i din banii agonisili trdiau amandoi. cdsula ror era depaftede atte agezerigi pin fereastrd se vedeaun munte, atetde inart incet nimeni n-a izbutit vreoda, s_ajunga pina in verf. Munteleera inconjuratde o apd,de nigte stenciinalte gideprdpediidenetrecut. Aga seraci cum erau, se simleau mutlumili gi fericili. latd insd ce, intr_o zi, mdicula se imbolndvi'BietulHenricnu Qtia ce sd facd, cim s-ivindece. staai zi gi noapte ta cdpdtaiurei, ii dddea cete pulind apd cend ii era sete,cd altcevanu avea. Boata se inrAuapa pe zi ce Heni, ingcnuncheat langdpatutei, in cutmeadeznddejdiistrigd: - Zend-Binefdcdtoare, ajutd-mes_osalvezpe mama mea! ' Fereastra se deschisegiinodaieintrdzanagi cu o vocebande, itintrebe: paftea-mi, -Ce doregtidin prieten? miculmeu - Zend-BinefAcdtoare, strige Henic, cdzend in genunchi cu meinile impreunate a rugd,salveaz-ope scumpameamame! Zenailpiviinduiogatd,se apropie defemeiabolnavd, se aplecaasupra ei, o cercetd cu atentie. suflepeste falaei.tispuse. - /Vusfd in puterea mea s-o pe mdicuta ta, dragul meu copit. Numaitu o poli i!:e:dgli, -vindec vei aveacurajutsd faci cdtdtoria aespre cai igivoi vorbi. Trebuie .lacd sd cauti Planta vierii,

Jri,ii avea, ver stoarce suculeipe buzele mameitale gieavarevenideindate b viald.sdgtiiinse cd vei treceprin murte primejdii gi vei ind,ura.mari greutdliinainte de a gdsiaceastd prantd.vei avea nevoie demultcuraj, deomare stdruintd girdbdaie pentru a o aduce. Henric mullumi zdnei, ii sdruftmena,igilue rAmas bundeIa mama sa acopennd_o cu sdruteri, puse opeine in buzunar gi ptecd. Z6na surdse privind acestcopitde gapte ani, carepleca singur pe un munteatetde periculos, pentrua-gi salvamama.

carecregte in vartdmunterui pecare ir vezi prina,c"""tai"ri""tii."iari

'

1.CatianiaveaHenric? incercuiegtelitera corespunzetoare rispunsului corect!


a)gase ani; b)opta n i ; 2, UndetriiauHenric cu mamasa? c)gapteani; d)zece ani.

.,,.,sl$n"

incercu iegteIitera corespu nzetoa re rdsp unsuIui corectl a)aproape deZana-Binefdcetoare; gidelume; b)departe dealteagezeri c)aproape destanciinalte netrecut; Siprapestiide pe d)departe deoragul aflat munte. 3. Deceerainconjuratmuntele? lncercuiegte Iitera corespu nzdtoa re rdspunsuIui corect! gistancifoarte a)deunghelar ascutite; prapdstiide periculoasesi b)decascade netrecut; primejdii gigreutelide c)demulte netrecut; giprdpastii d)deapd, stanci inalte denetrecut. 4.Scrietreidintreburile caseipecarelefAcea Henric. pe spatiul Scrierdspunsul dat.

5. Dince triiau Henric sa? Ai mama pe spatiul Scrierdspunsul daL

Henric 6. Cumse simteau sa? Si mama p unsuIui co rect! incercu iegteIitera c orespu nzdtoare res ginefericili; gifericiti; a)seraci bogali ") b)mullumitisifericili; d)mullumili Siindestulali. pemama 7. CumoingrijeaHenric sa bolnavi? pespaliul Scrierdspunsul dat.

8.Pecinea chematinajutorHenric?

lncercuiegteliteracorespunzdtoare rdspunsul ui corectl c)peZana-Binefacetoare; a) pemedic; b) peZana-Zanelor; d)pePlanta-Viefii.

'k

\. \ F-. -.*.t 9. Dece crezi ce a suflat Zana-Binefecitoare asupramameibolnave?


Scrierdspunsul pe spatiuldat.

10.Ce^trebuia se cauteHenric pentru a o salvapemama sa? Incercu iegtetitera corespu nzdtoa re ris p unsuIui corect! a)medlcamente; c)plante medicinale; b)Planta-Vietii; d)ie$urifermecate. 11. Cetrebuia sefaci cu aceasti plante Henric? I ncerc u iegtet itera corea pun zdtoaterdsp unI uIuI corectl a)seo taie geteascd mdruntgis-o pentru pemama a ovindeca sa; b)sestoarce seva eipentru afaceo licoare vindecdtoare; c)sdstoarce sucul eipebuzele pentru mamei a rev6ni laviate; prepare pentru d)sd dineaunsuc a-lbeamama sa. 12.De-ce aveanevoieHonricpentrua reugisi aduci planta? I ncerc pun zdtoa u legteI iteracores p unsuIui corectl rc rds a) de hernicie, voin{e 9idorinle; greutdti b)de mari primejdii; Fi c) decur4,steruinld 9i rebdare; d) de echipament de alpinist. 13,Decrezicl Zdna-Bineflcitoare il privea'Tndulogati"pe Henric? lncercuiegte ltteracorespunzdtoare rdspu nsulutcorectl a) eraimpresionate dedragostea beiatului fati de mama sa: b)li eramile de mama bolnave a bdiatului; c) admira hdrnicia, curajul bdiatului; 9isarecia d) erao zanebunecareo putea pe mama vindeca bolnavi. 14.Ai vreasi fii tn locullui Henric? Alegegi explicii doarunadln celedoui situatii,

sau
u*-\s':rri:/!;=t:2v\gr?<lg/

15.Henric a plecatsA caute PlantaVielii pentru pemama a o salva sa. pespaliul Scrie, dat,un biletprincareHenricli explic;mamei saleunde a plecat.

'' ,,,,r

ritlff *st$i{!$U'i'',nu*i$li$it'}'ll'''' o.rr{ldti},.\\\N'*,rtl


Test flnol nr. 5
PeterPan9i Wendy

Gitegte cu atentietextul de maijos! dupeJ. M, Barrie

intr-o seard. Peter Pan. beiatul din Lumea Viselor, le fecuo vizftepietenilor sei, Wendy, Johngi Michael. in patde-apiralii. JohngiMichaelsejucau la mine,Peter!strigamicululMichael, - Ufte-te pe deasupra agitendu-Si capuluisabialui de lemn.Eu suntcel mai mare,cel mai viteazgi cel mai de temut Diratdin lume. piratdepe glob! - Banu!Eu suntcelmaigrozav giJohn. urlA de-a - M-amsdturatdejocurileasteaprostegti piralii! spuse Wendy supdraa.Peter,te rog,ia-negipe noiin Lumea Viselor! Ar fi ala frumos! Wendy9i frdlioriiei se simleauminunatin tara undeteiaPeter Pan. - S-afdcut! Pregdtili-vd dezbor! Nu dupd mult timp, se ivi in depdrtdrilnsula pe Nicdiereaunde se afla Lumea Viselor.Coborere pement EngePedurea Fermecate. joci$itu - Nuvreiseb cunoi,Peter Pan? ilrugd Michael. giiepuii! fu depdrere iepuii gi PeterPan.Voisunteli - Bada!Sdnejucdmde-aindienii pddure, vdascundeliprin iareu,caunindian infometat, osdvdprind! Pe candalergausd se ascundd, din tufiguri se auzirdresebrdgugite $i mainiuiage ii peloc.Bieliicopilagi printide nigte piraliadeveral! ingfdcard fuseserd - Ha,ha!Acum vAducem la Cepitand Cerlig amfecut. sdvadA Sielcecapture piralilor pe gi il provoceh tuptd Peter Pan zburd spre corabia Cdpitand Carlig, piratilor. pe cdpetenia Ceidoise luphre cu invergunare. CdpitandCerqg incercaseJinvinga pierdu gi pice Petercu fel de fel de vicleguguri necinstite... a6ta doar cd-ii echilibrul in apa gata inte felcileunui crocodil. Piralii, de ficd, se Si fecure adancd,gata sd nimereasce repede nevdzuli. iitnbrelgd feicitd apoile PeterPanii ludpe ceidoibdieleigi-idusela soralor. Wendy spuse frdtiorilor ei: - Sperce astavd va fiinvdldturdde minte!Piratiinu sunt agagrozavigi vitejicumali girei9i lai! Basunt chiar crezutvoi! Pan? 1.Cuiaficutoviziti Peter rdspunsului lncercuiegte literacorespunzetoare corect!
a) luiWendy; b) luiJohngi Michael; c) luiWendy, JohnSiMichael; d) Prietenilof din Lumea Viselor.

"W

nffiftaqffiWri,
-

"qffi6l\,,

2. De-ace ee jucau fratii lui Wendy intr-o seara?

wre"

-qKb

"W

lncercuiegtetiteia corespuizdtoare raspunsului corectl a) de-apiratii; c) de-av-a,ti ascunselea; b) de-a iepurii indienji; Si d) de-a lupia cu sebiite de temn.

3. Ce fel de pirat credeaca este Michael? incercuiegtetitera corespunzetoare rdspunsu lui corect! a)celmaimare, gidetemut; vileaz b)celinaicurajos, grozav sidetemut; c) celmaireu,lagSidetemut; d) celmairAu, grozav giviteaz. 4. Undetriia PeterPan? incercuiegte litera corespunzdtoare rdspu nsului corect! a) in Tara Nicdierea de pe InsulaViselor: piratilor: b) ?nT,ara Viselor de pe Insula c) in Lumea Viselor de pe Insula luiCarlig: d) in Lumea Viselor de pe Insula Nicaierea; 5. Cum au ajuns Wendy $i fralii sii in LumeaViselor? Scrierdspunsulpe spatiutdat.

6. Dece se auzeau din tufiguriraseteregu$ite? Incercu iegteIitera cores p unzetoarerdspunsu!ui co rect! a) acoloWendy radea de fraliisei; b) acolo eraupiratil adeverati; pan c) acolo Peter ridea de prietenii sai: d) acolo Cepitanul Carlig radea de bdietei. 7. Cuma incercat cipitanulCarlig s;-l invinge pe peterpan? Inc ercui egteIitera core spunzdtoa puns uIui corect! re rds a) cu ajutorul piralilor; c) prinvicleguguri necinstite; b) atregandu-l in capcand; d) cu sprijinul unui crocodil. 8. Scriecum s-aterminatluptadintrecipitanul Carliggi peterpan.

9. De ce s-au fecut piralii nevizufi? Incerc u iegteI itera co resp unzdtoare rdsp uns uI ui co rect! a) pentrucd era o tara magicd; b) pentrucA i-a chematcdpitanul: c) pentrucd au rdmasfdrd conducdtor; d) pentrucd s-au aruncat in apd.

10.Fiedrui personaj ii corespund 2 insuSiri. Alegerespunsurile desenand o sigea6 personajului potrivite. ce unegte numele cu insugirile
viclean Ieneg curajos timid PeterPan C d p i ta n u Ca l r lig posomoret prietenos ' ": mtnctnos
.a,,

.:riil':"" d,;ri',' ,,,,,#" ,,,.1 '

,+i1ffij

,'ff..lrir+r!11 ffi.lltl

11.Cecrezica au inleles Johngi Michael din mesajul urmitor?


- Spercd asb va va fi invefiturdde minte! Piraliinu sunta$agrozavigi vitejicum ali crezutvoi!Ba suntchiargi rdi gi lagi!

pe spaliuldat. ScrieEspunsul

12.f t-atplecea sd trAiegti in Lumea Viselor? gi explica Alege doarunadin celedouasituatii.


tffi,n-z>'^1

'l/ sau

Nu.Dentru ce

lr.. -- --.-.,.,'.=-

;{

,,1

[ _if

M:za"s=r-<zaras:-.:2!rs".r!=4

13. Alcituiegte un text de 6 propozilii, dupA imaginile de mai jos. DA un titlu potrivit

textului.

.,.:,:!

,ri,,,iffi,... '"''i'.',jifi1i,,,1nfu,
Test finol nr- 6
Citegte cu atentie textulde maijos!
Cipi,acestpitic uriag

"'iiw I

de FodorSandor pddure. Cipitrdiain Era inalt cat degetul meu cel mic Ai pufta la pdarie o floare de ldcrdmioard,cdci avea gi pdlerie. Locuia in scorbura Fagului UriagSitoliil iubeau. Unpitic aat de drdgdlag gideharnic n-aifi gdsitin toatelumea, oricetai fi cdutat.Se trezeadis-de-dimineald. In apa lzvorului se spdla,fAceaun rend de exerci,tii de gimnasticd. ca nu cumvasd se ingrage. ap oi i gi inc ep e a m u n c a . P r o a sp d t, supravegheaflorilegtergendu-le de pe frunze Sipetalepolenuladusde vent. De la ea mergea direct la Bradul cel Bdtrangiputredpe dinduntru,undelocuiafamiliaAlbinelorsdlbatice. - Hei. suratelor.scularea! Albineb bezeiau,muryumindu-i, gi plecau grdbite in ceutureamierei. Familia Veveritei gimnasticd eradejatreaze. Cu toliifdceau pe o ramurdgroasda Braduluicel Bdtran, iarCipi, ca unbuncunoscdtor, iipriveaovreme,denddincapmultumit. Mergea apoi mai depafte, la familiaAriciului, unde toli dormeau dugi;nu de alta, dar fuseserd in turd de noapte prin pedure. Cipi le aranja pdturile apoi dddea fuga pend b Luminiguldin PedureundeJupdnCdrtildse ingrijeade noile saledescopeririarheologice. Cipi ii numdragremdjoarele de pement,proasp fecub, le examina, dacd-sdestulde pufoase. apoitreceape la Furnicilerogii,sd afle buletinulmeteorologic. Fumicile ro$ii$tiauprecis dacd pentruziuaaceease anunldtimpfrumos saullmpnoros$ipealocuricu averse locale. Dupd dejunulformatdin mdcriggi reddcinidulci, Cipi se intorceain padure. Trebuiase mai repartizezeMesteruluiCiocdnitoare copaciibolnavigi astanu eradeloco muncdu$oard! Dupd-amiaza, Cipioluaincetspre pArau. pdstrdviibvendtoare Acumporneau defluturi prin si el trebuia sd le coordonezecirculatia apd gi pe deasupra, ca nu cumvapeqtii sd se ciocneascd in zborul loriute giinzig-zaguri. Se maiingrijea de bezaftd ,tanhrilor,in amurgulserii,!i-l trezeape doctorulBufni,td, pentrua trecepe la bolnavi. Candse insera bine, Cipi, ca de obicei, intra la lepure.ObignuiL la cind aveaupere sdlbatice. dulcigicebva boabedezmeure. Cam aga igi petrecea zilele Cipi, nepunandu-i la socoteald luniledeiarne,cand dormea.

*ir''

::

,;i.,ilii"

'..+. i

Ei***'*,,I:'',,nll$f
1 . Ci neera Cipi?

*,n{$F'}u' **li[W-dr* *#ffiW" nnrsW

a) unspiridug; b) unpitic; c) un uriag; d) undeget mic. 2. UndelocuiaCipi? a) in scorbura Fagului Uriag dinpedure; groasd b) peo ramure a Bradului cel Batran; c) la Luminigul dinPedure; d) pemalul Pdraului cu pdstrdvi. 3. De ce Cipi erafoarteiubit de toaii lumea? a) pentru cAingrijea albinele; gi harnic: b) eradregSlag c) pentru cAerainaltcatun degetel; d) pentru ca muncea toateziua. 4, Cefecea Cipidis-de-dimineali? a) se trezea, manca, exersa; b) se trezea, menca; se spela, c) se trezea, se spela, fdceagimnastici; d) se spela, manca, muncea. 5. Scriecumarita Cipi.

6. Cumsupraveghea florile? gi parfuma petalele; a) le ordona tulpinile b) le uda9i le plivea buruienile; gtergea pe gi petale; c) rouade frunze polenul gi petale. d) gtergea de pefrunze 7. Dece toli din familia Ariciului dormeau ziua? a) eraufoarte obositi. b) fusesere in turede noapte; lenesi; c) erau d) cdletorisera mu[. 8. Careerau"descoperirile arheologice" ale lui JupanCartiti?

.,ii,,i:iit:"

9. Ce gtiauprecisFurnicile rogii? a) dacava incepeploaia, furtuna sau ninsoarea; b) dacevremea va fi bunapentru plimbare; c) dacdva fi timp frumos,norossau cu averselocale; d) dacevorfi schimberi meteorologice. 10,De ce crezicA Cipiii repartiza Megterului Ciocenitoare copaciibolnavi?

11,De ce trebuiaCipi si coordoneze circulatia pistrivilor? a) pentru a vanamaimulti fluturi: b) pentru a nu se ciocni; c) pentrua gti pe ce drumsd inoate; d) pentru a nu se pierde. 12.Ce treburificea Cipiin amurgulserii? a) intrala lepure gi serveau la cinepereselbatice, dulci; b) maifaceao turdde noapte pidure; prinLuminigul din c) se ingrijeade bazaitul gi-ltrezeape doctorulBufnita; [dnlarilor d) le aranja peturile aricilor gi-ltrezea pe Megteruluj Ciocdnitoare. 13.ln tabelsunt cate 2 atimente pentrudejunul9i cina lui Cipi. Alege-lecu ajutorul sigetilor. pere sdlbatice rdddcini dulci Dejun mere dulci miere polen mdcrig Cin i boabezmeurd boabeafine

14.Alcetuiegte untextdin6 propozilii sugerat de urmetorul desen, folosind expresiile date. flori multicolore

$\$\t{a+'lucau+
parfumate flori -"tJirrir]tte

des6rb6toare

" ..

*'

'

,*fuliiiliip

4^ffsffi

Nt\ \

TE{F.Il

n nt

[E Siet30| unloadd