P. 1
Carti Ortografia.si.Punctuatia.la.Clasele.primare.si.Gimnaziale Ed.ars.Libri

Carti Ortografia.si.Punctuatia.la.Clasele.primare.si.Gimnaziale Ed.ars.Libri

5.0

|Views: 581|Likes:
Published by ica-cozma

More info:

Published by: ica-cozma on Jan 24, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2015

pdf

text

original

Sections

i.,il:

*dns;:r:lx

;t tkis*r*

{S

&l!l

ii:,,Y&

Inaded

by

w+:

ffi

,'

rlF

ADIiIA

GRIGORE

oRTOGRAFIA

9l PUNCTUATTA

la clasele

primare

gi gimnaziale

Edilia

a 2-a,

revizuiti

Si adeugiid

dh

TH{EhI

up{oaded

bv Sfef50

Editura

Ars Libri

Descriere|

CIP a Bibliotecii

Nationale

a Romaniei

GRICORE, ADINA
Ortogmlia $i pdnctua{ia

la clasele

primare ti gimnaziate

/ Adina

Grigore.

- Ed. a 2-a, rev. - Coste$ti

: Ars Libri, 2012

ISBN 978-606-574-266-6

811.135.1'35(075.33)

Conlinutul prezentului auxiliar este in conformitate cu cerintele
programei $colare ln vigoare Si cu standardele curriculare.

Referent $tiinlilicr

Pxtf Univ. Dr. Constantin librian, Universitatea

din Pite$ti

Copyright O Editura Ars Libri, 2012
Tehnoredactare:

Mariana

Muscalu

CorecturS:

Adina Grigore

Comenzi:
Editura

Ars Libri, Coste$ti,

jud. Arges

Tel.fax: 0248 546 357
0723 170 664

E-mail:

arslibri@vahoo.com

www.edituraarslibri.ro

Tiparul

executat

la Tipografia

Polichron

Industry

2006

Costegti,

jud.

Arges

CUPRINS

Cuvant

tnainte

Ghilimeleb

sau

semnele

ciErii

1"...")

Punctele

de suspensie,.

Sennele

ortografice

Cratima

l-)

Apostrotul
{')

Scrierea

cu literi mare

6

7
8
12
15
18
19
20
22
23

25

28

30
33
38
40

41

42
43
45

48
51
53
56
59
61
63
65
67
69
71
73

12. CEL/CE-L

13. CEA/CE-A

75
77
79
81
83
85
87
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
117
119
121
123
125
127
129
132
134
136
138
140
142
144
'146
149
'151
153

52. DELOC/DE

LOC,

Cuvdnt

inainte

Auxiliarul

didactic

,Ottografia

$i punctuatia

la clasele

pinare si

gimnaziale"

este

adresat

aftt elevilor

din clasele

pimarc,

precum

gi cetor

din gimnaziu.

deoarcce

cup nde semnele

de punctuatie,

oftoqranete
si

omofemele

prevezute

de Curiculumul

gcolar,

dar gi atteti prezenie

frecvent

in brteb litenre.
Acesfa

esfe struclurat

pe notiuni

teoretice,

texte-exemplificatoare.

exetctltr

aprrcatNe,

conpunen

granaticale

Si texte

pentru

didai.

Exerctliile

aplicative

propuse

au rolul

de a contibui

la fomarca

unor

dgnlnden.de

391iae

corectd

din punct

de vederc

grunaticat

(at orlografiei

Si al punctuatiei).
, .ldrgsel indemnul

de a parcurge

exerct4iile

propuse,

cu scopul

de a

de.zvolta^elevilot

no.lti capacitdli

de exptimare

o/a/6

gl scnbd

gl de a /e

stimula

increderea

in sine.

Autoarea

SEMNELE

DE PUNCTUATIE

P -Olq ryl' la sffrgitul

propoziliei

pdn

care

se transmite

o informatie.

(pmpozilie

enunlialive)
Ca semn

de punctuatie,

el marcheaze

pauza

care

se fa€ in vorbire

intre

propozilii

independente

c€ inteles.

Exenple:
Copiii

a$teapti

vacanla

cu neribdare.

Vjsul

ursulelului
s-a

indeplinit,

1. Scrie

doud

propozilii

la sfargitulcerora

sd folosesti

Dunctul,

2, Scrie

punctulin

cisulele

ljbere.

l\4aria

cite$te

o carte

LJ Este

o carte

cu poezii,

scrisd

de Mjhai

Emjnescu
I

A citit poezia

,Luceagrul'

cu mare

interes
Ll

. 9.. Sq.ri9

c.ale

o prgpgzilie

enuntia

ve in care

si jntroduci

pe rend

cuviniele

,calte,

Si

"padur€".

la inceputul,

in interiorulgi

la sferFitul

propoziliei.

La sfAr$itul

prcpoziliei

prin

care

se cer informalii

se scrie

semnul

intrebidi

(?) . (propozilie

interogative)

Exemple:
[,4ergicu

mine

sd culegem

ghiocei?

De

ce nu aificut

ordine

in camefa?

Cine

a cagigat

concursul?

Cand

vei

scrie

lemele?

1. Scrie

trei

prop0zilii

la sfargitulcarora

s, folose$ti

semnul

intrebarii

(?).

2. Pune

semnele

de punctualie

mrespunzitoare:

^. ".-Tl
utne

canla

LJ

Cum

ai ajuns

aici!

Unde

ai pus

ci{ile

--_l

uano v[ acasa

!J

3. Scrie

intrebdri

potrivite

pentru

urmatoarele

rispunsuri:

a)

Prietena

mea

este

Corina.

b)

Judelul

nostru

este

Argeg.

c)

lanis

este

un

copilcuminte.

d)

[,4aine
me

duc

la circ

4. Transforma

umetoarele

propozilii

enunliative

in propozilii

interogative.

infloresc

trandafrii.

A trecut

anotimpul

vara.

Vom

merge

in tabere.

in pidure

canle

pisereble.

5. Subliniaz,

propozilia

scise

corcct.

Ce

c€iet

ingrijitl

Ce caiel

ingrjjit?

Cine

c6ntd?

Cine

cantdl

Unde

te ducimainel

Unde

te ducimaine?

Pe

cine

cauli?

Pe

cine

cauli.

6. Adreseaza

intrebiri{inend

cont

de urmitoarele

situali

prezentate:

a) Veri$orul

meu

a venit

in viziie.

b) Ai pierdut

rechizilele

prcferate.

c) Viziteziun

muzeu.

7, Cmstruieite
un

dialog

intre

line

gi bunica.

8. Formuleazd

doud

intreberi

referitoare

la urmetoarca

propozitie:

Poezia

,Somnoroase

pasereb"

este

scrisa

de Mihai

Eminescu.

9. Descopere

inhebirile
Si

scrie-le

corect:

Undeadisperutsoarele?
Cineace$tigatconcursul?
Cumaiajunsinpeiteri?

10. Pune

in ordine

cuvintele

urmatoare

9i formuleaze

in doue

modurj

intrebarea:

"'Ef;-.lf*dEtr

oll;;il@fil]tr

au inflorit

c)

[s'idt*l[t*t" ]Ell-ir"ltr

primAvaxa

[*d ]T'1*l E Eltr

d)

I 1 , Formuleazi

raspunsuri

la intreberile

ghicitoarel

Care

cer

nu are

stele?

Cine

rasare

fArA

se DUi

simanta?

Care

este

cea mai

mare

rozeloare

de creioane?

Cine

musce
Si

nu latre?

Cinei

brau

peste

cer?

Semnul

exclamirii

tl)

Semnul

(!)se

scrie

prcpoziliei

prin

care

se expdme:

- o strigare

{o chemare)l

- un salutj
- o comande

(porunce);

- un indemn;
- o rugiminlej
- o mirare;
- o bucude.
Exenple:
a) - Venili,

haiven;li,

dragi

copii!

b) - Bund

ziua,

Vasilice!

c) - inc€tali,

grenga.ilor!

d) - Te rcg

si ii maiatentl

e) -AjutorlAjutor!
f) - Vai

ce frumos,

vai ce tablou

frumos!

g) -Ciocarlia!la

ascultali

$i uilali-va

in soarel

1. Formuleaze

propozilii

la sfar$itul

cdrora

sA

scrii

semnulexclamidi

(l).

2, Scrie

trei

propozitiiin

care

sb se afle

cuvantul

,George,.

Propoziliile

se exprime:

a) un salut

b) o mirare

c) o urare

3.

a)

b)

c)

Ce

exprimd

propozilia,Ce

ploaie

rcce!,?

Bifeazi

caseta

corespunztoare.

o urare
n
o intrebare
n

o exclamare
n

4. Abeluie$te

propozitii

dupd

modet,

folosind

beiat.

Exenplr:

Am cules

ghiocei

frumogi.

Ce

ghioceifumogi!

cuuinlele:

d h i ocei,

fl oti,

5. Taie

cu o linie

semnele

de punctualie

gregite.

Ceflorifilmoase.
!?

Am

cumpdrat

ci4i , !?

Cand

este

ziua

ta. !?

6. Creeazi

un dialog

intre doi colegi,

cafe si contind

9i doue propozilii

exclamalrve,

7, Scrie

doue

cuvinte

cu sens

opus

pentru

cuventul

,,a nerge,'

$i formuleaze

enunturi

exclamative

cu ele.

8, Pune

semnul

corespunzetor

la sfargitul

propoziliilor:

Ce plecut

este

sd admiri

marea

la apus

de soare
n

- Bine

ativenit

L l

Se

fii ateni

cu ce intopqe

citegti

semnele

de punctuafie
n

Ce

frumos
au

cantat
L l

Ce

frumos

au cAntat

feteb
n

SE

buEt€f50

Virqula (.)

Virgula

se folosegte:

a)intre

cuvintele

uneienumerdd,
cend

nu

sunt

cuvintele

"gj,,

ori ,,sau";

b) pentru

a despe4i

de restul

propoziliei

numele

pers;anei

cereja

i se

adreseazd

cineva.

(o strigare)

Exemple:

a) 'Am

cinci

copiigi

n-am

de serbStod

nimic:

nici

bani,

nici

porc,

nici

mAlai,

nici

lemne

de foc."

b) "Ca

toli

puiide

urs,

Fram

s,a

niscut

fArA

ochj,,

Scrie

pmpoziliiin

care

sd enumeri:

rechizitele
din

ghiozdan;

1.

a)

2, Bifeaza

cisuta

din

dreptul

propoziliei

in carepunctuatia

este

scrisi

crrect:

fl Vino

astizipe

la mine,

Antonio!

X aunico,

ce faci?

E Antonio,

vino

astAzipe

la mine!

3. Rdspunde

la intreberib

de mai

jos folosind

cat mai

multe

virgule:

a) Ce

jucerii

aiin case?

b) Cum

se numesc

colegii

din

clasa

ta?

4. Formuleazi

doui pmpozilii

in care

sA fobsegti

virgula

intr-o

enumeft

e 9i o

strigare,

5. Formuleazd

cate

o propoz4ie

enunliativa,

exclamalivi

9i interogativa

in care

se

folose9ti

vifgula

gisA

infoduci

cuvanlul

,,vara'.

6, Scrie.semnele

de punctualie

corespunzitoare:

a)jii minte

c6te

bucali

de paine

ar fi avut

tovaregul

dumitale

I ruoua

ucatitr oomnule

iudecdtorl

E Si cdte

a mancat

elde

toate
f]

s\

T;A

E Clnci

bucatilca

gimine

Idomnute

iudecdtorl

I oar oe intrecutl cate

i-au

mai

ramas
I

I patru

uucatltroomnule

iudecdtorI

f Brn

n 1.,

..r9 .u"m

si ne

inlelegem
cat

se

poate
de

bine
['

b)'Lupu-$i

schimbe

perutndar

naravulba
tr"

"Dupd

fapld

I girisplaii

f "

.f-1,,.

.

-1

,,La

ptactnte

Inatnte

LJ ta razDor

InaporLI

'Daca

da

n n-aiI

'Cand

p;5'62

nu-;...$ ! ioaca

soarecri

oe masa

tr"

,Ce

tie

nu-liplace

tr ahuia

n*iface

I "

,[Iai

bine

rai l;tz iu I decat

niciodata
I

,Dec6t

codag

in orag

l mai

bine

in satul

te! fruntai--X

"

,,Cine

nu munce$le

la tinerele

L-J,n-afe

la bdtfanele

L-1"

7. Tfansfomb

propozilia

date,

folosind

pe rand

doud,

trei,

fespectiv

palru

virgule.

It,4a

a, loana

$iAndrei

merg

in excursie.

Doud Duncte

(:)

Doui puncte

esle

semnul

de punctuatie

care

anunti

vodirea

directi

sau

o

enumerare,

o explicalie,

o concluzie

Si marcheaze

totodau

o pauza,

ln general

mai

scurtd

decel

cea

indicate

prin

pugt. Ele

se pun

atat

la sfarsjtul

unei

fraze

cet

$i in

interiorulei.
Doue

puncte

(J se scfu:
a) inainteauneienumereri:
b) b sfargitul

propozjlieicare

anunle

vorbirea

direcia

a unei

persoane,

"Chiarin

clipa

aceea

rAsund

limpede

un sunel

cristalin

i cling-cling

I cling-cling
1,,

,Se

incruntd

gi i$i zise:

"Cum

si am

eu o fire

dezordonate?'

1. Scrie

Si tu cate

doui propozilii

in care

sd folosetti

doue

puncte

(, penlru

cele

doui situalii

a) 9i b).

Linia

de dialog

marchea?A

inceputul

vorbidi

unei

persoane

care

partidipe
la

o convorbire,

replica

fiecirei

pe$oane

intr-un

dialog.

De regul6,

linia

de dialog

se

plaseazi

la capit de rand,

precedatd

de spatiul

pentru

marcarea

alineatului
si

urmatd

de blanc

(spaliu).

Exemple:
,, - Copii,

in acest

co9

e cate

o paine

pentru

fiecare,

a spus

bunica.

- Am

inleles

cum

le vom

lmpdfii.
"

1. Realizeaze

un dialog

intre

loana

Si l\y'alei.

2, Citeste

cu atenlie

unnetoarul

text

gi explice

semnele

de punctuatie
in

,,Luai

telefonul

9i formai

numerul

grddiniteil

- Ab, vA

salui...

Nu

vd super4i,

cu cine

vorb*:?

Cu

grbdinilal

imirispunse

o voce

groase.

- Chiar,..

gridinila?

- Chiar,
- Atunci,

iatd

ce a9 dod

sa ve intreb:

acum

dupA

ce au plec€t

ficut

curdlenie?
Desigur'

(Nu

nunai

]a gddinild

- Octav

Pancu

ta$i)

'1.

a)

Respunde

la inhebed

folosind,douA

puncte,,:

Ce

flod

de pdmivare

cresc

in gredina?

b) Care

sunt

zileb

seDtemanii?

mrecteaz,

gre9elile.

loana

a fost

la circ.

Ce ai vezut

ac.lo

Am

v6zut

elefanli

cai,

ponei.

2. Cate

greqeli

se afle in textul

de mai jos?

nsul

corecl,

apoi

gre9el

E

3 gre$eli

E

3. Foloseste,doui

puncte"

in situatii

a) o enumerare

gre$e

E

diferite:

b) un dialog

4. Rdspunde

la intrebedle

de maijos

folosind

douA

puncte

$i virgula;

a) Care

sunt

cifrele

mpare?

b) Ce emisiuni

pentru

copii

vizionezi

Ia televizor?

c) Ce pomi

iructiferi

cfesc

in livad;?

5. Corecteaze

gfegelilei

Cand

vei sosi!

Vino mai repede?

Am vizionat
urmdtoarele

filme.

Cine bate la uq6.

Am plecat acasd:

BunI ziua:

Ghilimelelq

sau semnele

citirii {.. ... ,,}

Ghllimelele

se intrebuinleazi

cend

reproducem

intocmai

cuvinte.

tifluri.

enunluri

sau

texle

scrise,

spuse

sau

gandite

de cineva.

Exenple:
,Oare

voj

cadea

pradd

pieirii?"

se intreba

Bredulel,

Opera

literari

,Amintiri

din

copihrie,'

esle

cea

maicunoscuie

de cdtre

copii.

1. Transcrie

urm;loarele

propozitii

gj pune

ghilimelele

la locul

potrivit:

- Am

sa va clesc

o poveste

care

se cheama

pungula

cu doi

bani.

La

ora

de muzici

vom

invdla

cdnlecul

Vine,

vine

orinidvaral

2, Compune

un lext din 5-7

punctualie

invilate.

enunluri,

in cafe si folose$ti

toate

s€mnele

de

Principala

functie

a punctelor

de suspensie

este

aceea

de a areta

o

intrerupere

a vorbirii,

care

poate

avea

loc

in orice

parte

a propoziliei
sau

frazei.

Punctele

de suspensie

se noteaz5:

al intre

propozilii

de acela$ifel:

Se

gendege

... scrie

... igi aduce

aminte

.,, inchide

caietul...

bl despatl

cuvintele

sau

propozitiile

explicative

de restulfnzei:

Uneori

... prca

rar...

am

pofrA

de

lnvilat,

c\ cend

nereste

efectul

umAft de vorbitot:

Plec,,.

in excurcie

,,. la ,., Paris!

dl cend

marcheaze

vorbirea

incoercnb:

Ce

este

aposlroful,

este

,,, ce esle,

este

... este

,., arati

... nu aratd

...

el in cdtul citatelu,

puncfele

de suspens/b

narcheaze

psa unor

propozilii

sau

a unol

fraze:

,Aga

ce scoase

painea

din

dulap,

i9i teie

o felie

zdravene

*o unse

cu magiun

din beliug.

(...)

Atunci

croitora$ul

iSi ie$i

djn pepeni

$i, apucend

o basma,

incepu

se

loveasce

firi crulare

in gramada

de muqte."

(Crolfora$u/

ce/ vfteaz

- Fratii

crimm)

f't dupd

titluri

de poezii,

atunci

cend

acestea

reiau

primul

verc

sau

a paie din el:

"De{rlrece

anii,.,",,La

mijloc

de codru,.,'

(MihaiEminescu)

gl atunci

cend

exqine atitudini,

sfiri, ilustend

nharea,

surptinderca

Ud de

aele

auzite,

frind

insotite

uneoti

de sennulintrebeii

sau

al excbneii:

- [/-am

intahit

cu Alexandra

la Bragovl...

.tl

hl pot

line locul

unui

predicat,

atunci

cend

acesta

lipseste:

Ei,

copile,

de pe unde?...

Ce...

interese?

n

T

f

1. Scde

in casete

s€mnele

de punctualie

potrivite:

Sarut

mana

n bunrco
n

Te sdrut

n Marina

I ce bine

imi pare

ce m-ai

sunat

n ii rdspunde

bunica

L--jTe

simli

maj

bine

flq6 riceala

avuti

Noiam

fost

inoriioratiL
i

I suti tin6til-iE

ra ,imt

mai

bine
I

!u sa

aigrip

n sa

nu

racegrtn

L-JN{ullumesc

pentru

grija

pe care

mi-o

portil La

revedere
n

2. Transcrie

un fragment

dintr-o

oper,a

literari,

in care

sd se afe toate

semnele

de

punctualie

lnvdtate,

SEMNELE

ORTOGRAFICE

- cuvinte

pronuntate

firA pauzd

(da-|,

las"o,

s-a

dus,

li-l dd);

- cuvinte

compuse

(p m-ministru,

floarea-soarelui);

- unele

cuvinte

care se fepete

identic

(doaFdoar,

foarteJoarte,

mai-mai,

prea-prea).
Cratima

aiutE

la despe4rea

in silabe

a cuvinlelor:

me-sea,

$ma-li,

pd-du-re

Se

scriu

cu cratimai

- substantivele

oblinute

prin

compunerea

a doud

substantive

simple:

apd-neagra,

conlabil-9el

gaind-de-munte,

casd-muzeu;

- numele

oblinute

din combinarea

unui substantiv

cu un adjectiv:

crai-nou,

piatre-acra,

bund-credinli,

argint-viu.

- cuvinte

oblinute

prin combinarea

a doue

adjective:

gol-golul,

dulce-acri$o|,

alb-arointiu.

Cratima GI

1. Desparte

in silabe

urmetoarele

cuvinte:

fablo4 lebilde,

teqe, aw, baloane,

gaptes{ezece,

deznenbrat,

incorcct,

despre,

rochie,

untdelemn,

drcptunghi.

2. Subliniaz5

forma

corccte

a subslantivelot

umitoare:

floarea-soarelui

- fl oareasoarelui

untdelemn

- untdelemn

incurcabmne

- incurcilemne

Cempulung

- campulung

gure{asc;

- gurecasce

dupd-amiaza

- dupeamiaza

3. Transforme

propoziliile,

scrlind

cu cratime

cuviniele

subliniate.

lul supera!

{NuJ

supira!)

I!! se

mergila

joaci.

Unde!!j cap,

vaide

pjcioare.

Bunicii

mei

lgAU

ani

mulli,

Iljn cum

si vin,

Emilia

!Uj& temele

scdse.

N[ii place

matemalica,

4. Abetuiegte

propozilji

cu urndtoarele

cuvinre:

,1_a

nu_i, nuJ, nu-s,

n-an, de-o

veni,

leo cunoa}te,

ne-o

citi,

de-i

vedea.

lvlarcheze

absefla

accidentala

a primeisau

a primelor

doud

ciie: '918j

'89.

Se regdseste

in unele

imprumuturi

din alte

ljmbi,

cum

sunt (nume

proprii

strline

- D'Arlagnan,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->