&l!

l

i.,il: *dns;:r:lx ;t tkis*r*{S

ii:,,Y&
rlFInaded by

ffi
,'

w+:

ADIiIA GRIGORE

oRTOGRAFIA 9l PUNCTUATTA primare gigimnaziale laclasele
Edilia a 2-a, revizuiti Siadeugiid

up{oaded bvSfef50
Editura ArsLibri

TH{EhI

dh

CIP a Bibliotecii Descriere| Nationale a Romaniei GRICORE, ADINA Ortogmlia$ipdnctua{ia la clasele primareti gimnaziate / Adina Grigore. - Ed.a 2-a,rev.- Coste$ti : ArsLibri, 2012 ISBN978-606-574-266-6 811. 1 3 5 . 1 ' 3 5 ( 0 7 5 .3 3 )

Conlinutul prezentului auxiliar estein conformitate cu cerintele programei $colareln vigoare Si cu standardele curriculare.

Referent$tiinlilicr Pxtf Univ.Dr. Constantinlibrian, Universitatea din Pite$ti

CopyrightO EdituraArs Libri, 2012 Tehnoredactare: Mariana Muscalu CorecturS: AdinaGrigore Comenzi: jud.Arges Editura Ars Libri, Coste$ti, Tel.fax:0248546357 0723170 664 E-mail: arslibri@vahoo.com www.edituraarslibri.ro Tiparul executat jud. laTipografia Polichron Industry 2006 Costegti, Arges

CUPRINS Cuvant tnainte
6 7 8 12 15 18 19 20 22 23 25 28 30 33 38 40
41

Ghilimeleb sau semnele ciErii 1"...") Punctele desuspensie,. Sennele ortografice
Cratima l-)

Apostrotul {')
Scrierea culiterimare

42 43 45 48 51 53 56 59 61 63 65 67 69 71 73

12. CEL/CE-L

13. CEA/CE-A

52.DELOC/DE LOC,

75 77 79 81 83 85 87 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 117 119 121 123 125 127 129 132 134 136 138 140 142 144 '146 149 '151 153

Cuvdnt inainte Auxiliarul didactic pinare si ,Ottografia la clasele $i punctuatia gimnaziale" esteadresat aftt elevilor pimarc, din clasele precum gi cetor dingimnaziu. deoarcce cupndesemnele de punctuatie, oftoqranete si omofemele prevezute de Curiculumul gcolar, dar gi attetiprezenie frecvent inbrteb litenre. Acesfa esfestruclurat pe notiuni teoretice, texte-exemplificatoare. exetctltr aprrcatNe, conpunen granaticale pentru didai. Sitexte Exerctliile propuse aplicative aurolul dea contibui lafomarca unor dgnlnden.de punct corectd din grunaticat de vederc (at orlografiei 391iae Sial punctuatiei). deaparcurge propuse, exerct4iile cu scopul dea , .ldrgselindemnul de.zvolta^elevilot no.lticapacitdli de exptimare gl scnbd o/a/6 gl de a /e stimula increderea in sine.

Autoarea

SEMNELE DEPUNCTUATIE

P enunlialive) -Olqryl' (pmpozilie Casemn depunctuatie, el marcheaze pauza care sefa€ in vorbire intre propozilii independente c€inteles. Exenple: Copiii a$teapti vacanla cuneribdare. Vjsul ursulelului s-a indeplinit,
propozilii 1. Scrie doud lasfargitulcerora sdfolosesti Dunctul,

lasffrgitul propoziliei pdn care setransmite o informatie.

punctulin 2, Scrie cisulele ljbere. l\4aria cite$te o carte LJ Este o carte cupoezii, scrisd deMjhai Emjnescu I A cititpoezia cumare interes ,Luceagrul' Ll c.ale o prgpgzilie enuntia veincare si jntroduci perend cuviniele . 9.. Sq.ri9 ,calte, lainceputul, ininteriorulgi Si"padur€". lasferFitul propoziliei.

prcpoziliei prin care sescrie semnul intrebidi LasfAr$itul secerinformalii (?). (propozilie interogative) Exemple: ghiocei? [,4ergicu mine sdculegem De aificut ordine in cenu camefa? Cine a cagigat concursul? Cand vei scrie lemele?

prop0zilii (?). lasfargitulcarora s, folose$ti semnul intrebarii 1. Scrie trei

depunctualie 2. Pune semnele mrespunzitoare:
".-T l ^ . canla utne LJ

aici! Cum aiajuns
ci{ile Unde aipus
--_l uanov[ acasa !J

potrivite pentru intrebdri urmatoarele rispunsuri: 3. Scrie
a)

Prietena mea este Corina.
b)

Judelul nostru este Argeg.
c)

lanis este uncopilcuminte.
d)

[,4aine me duc lacirc propozilii umetoarele enunliative in propozilii interogative. 4. Transforma infloresc trandafrii. vara. Atrecut anotimpul merge in tabere. Vom pisereble. in pidure canle

propozilia scise corcct. 5. Subliniaz, ingrijitl Ce c€iet Cecaiel ingrjjit? Cine c6ntd? Cine cantdl Unde teducimainel Unde teducimaine? Pe cine cauli? Pe cine cauli. prezentate: deurmitoarele 6. Adreseaza intrebiri{inend cont situali meu inviziie. a) Veri$orul a venit prcferate. b) Aipierdut rechizilele c) Viziteziun muzeu.

7, Cmstruieite gibunica. undialog intre line

8. Formuleazd doud intreberi referitoare propozitie: laurmetoarca pasereb" Poezia este scrisa ,Somnoroase deMihai Eminescu.

9. Descopere inhebirile corect: Siscrie-le Undeadisperutsoarele? Cineace$tigatconcursul? Cumaiajunsinpeiteri?

10. Pune in ordine cuvintele urmatoare in doue modurj intrebarea: 9iformuleaze

"'Ef;-.lf*dEtr
oll;;il@fil]tr

c)

au inflorit

[s'idt*l[t*t" ]Ell-ir"ltr

d)

primAvaxa

[*d ]T'1*l E Eltr

ghicitoarel I 1 , Formuleazi raspunsuri laintreberile Care cer nuare stele? Cine rasare fArA seDUi simanta?

Care este cea mai mare rozeloare decreioane?

Cine musce nulatre? Si

peste Cinei brau cer?

Semnul exclamirii tl) Semnul (!)se prcpoziliei scrie prin care seexpdme: o strigare {ochemare)l - unsalutj (porunce); - o comande un indemn; - o rugiminlej - o mirare; - o bucude. Exenple: a) - Venili, haiven;li, dragi copii! b) - Bund ziua, Vasilice! grenga.ilor! c) - inc€tali, d) - Tercg si ii maiatentl e) -AjutorlAjutor! f) - Vai cefrumos, vaicetablou frumos! g) -Ciocarlia!la ascultali insoarel $iuilali-va

propozilii 1. Formuleaze lasfar$itul (l). cdrora sA scrii semnulexclamidi

propozitiiin 2, Scrie trei care sbseafle cuvantul ,George,. Propoziliile seexprime: a) unsalut b) o mirare

c) o urare

propozilia,Ce 3. Ceexprimd ploaie rcce!,? Bifeazi caseta corespunztoare. a)
b)

ourare n ointrebare n

c) oexclamare n 4. Abeluie$te propozitii dupd modet, folosind cuuinlele: floti, dhi ocei, beiat. Exenplr: ghiocei Am cules frumogi. ghioceifumogi! Ce

5. Taie cuo linie semnele depunctualie gregite. C eflo r i fil m o as !?e. Am cumpdrat ci4i, !? Cand este ziua ta. !?

6. Creeazi un dialog intredoi colegi, cafesi contind 9i douepropozilii exclamalrve,

7, Scrie doue cuvinte pentru cu sens opus cuventul ,,anerge,' $i formuleaze enunturi exclamative cuele.

8, Pune propoziliilor: semnul corespunzetor lasfargitul Ceplecut este sdadmiri marea laapus desoare n ativenit Ll - Bine

fiiateni Se cuceintopqe citegti semnele depunctuafie n Ce frumos au cantat Ll Ce frumos aucAntat feteb n

SE
buEt€f50

Virqula (.)

Virgula sefolosegte: a)intre cuvintele uneienumerdd, cend nusunt cuvintele ori,,sau"; "gj,, b) pentru a despe4i propoziliei de restul pers;anei numele cereja i se adreseazd (o cineva.strigare) Exemple: a) 'Am cinci copiigi n-am deserbStod nimic: porc, nici bani, nici nici mAlai, nici lemne defoc." puiide b) "Ca toli urs, Fram s,aniscut fArA ochj,, pmpoziliiin 1. Scrie care sdenumeri:
a) rechizitele ghiozdan; din

2, Bifeaza propoziliei cisuta din dreptul punctuatia incare este scrisi crrect: fl Vino astizipe lamine, Antonio! X aunico, cefaci? E Antonio, vino astAzipe lamine!

josfolosind 3. Rdspunde laintreberib demai catmai multe virgule: jucerii a) Ce aiincase?

b) Cum senumesc colegii din clasa ta?

4. Formuleazi douipmpozilii in care sAfobsegti virgula intr-o enumeft e 9i o strigare,

5. Formuleazd cate o propoz4ie enunliativa, exclamalivi in care se 9iinterogativa gisA folose9ti infoduci cuvanlul vifgula ,,vara'.

6, Scrie.semnele depunctualie corespunzitoare: a)jii minte c6te bucali depaine arfi avut tovaregul dumitale

I ruoua ucatitr oomnule iudecdtorl
E Sicdte a mancat elde toate f]

T;A

s\

I patru uucatltroomnule iudecdtorI poate f Brn n 1., ..r9.u"m si ne inlelegem cat se de bine ['
perutndar b)'Lupu-$i schimbe naravulba tr" fapld I girisplaii f " "Dupd
.f-1,,. . ptactnte Inatnte LJ tarazDor InaporLI ,,La -1

E Clnci bucatilcagimine Idomnute iudecdtorl I oaroeintrecutl cate i-au mai ramas I

p;5'62 nu-;...$ ! ioaca tr" soarecri oemasa 'Cand tie nu-liplace tr ahuia n*iface I " ,Ce rai l;tziuI decat bine niciodata I ,[Iai codag inorag l mai bine insatul te! fruntai--X " ,Dec6t numunce$le latinerele L-J,n-afe labdtfanele L-1" ,,Cine
propozilia perand 7. Tfansfomb date, folosind palru doud, trei, fespectiv virgule. It,4a a, loana merg in excursie. $iAndrei

dan n-aiI 'Daca

(:) DoudDuncte Douipuncte esle semnul depunctuatie care anunti vodirea directi sau o enumerare, o explicalie, o concluzie pauza, totodau o ln general mai Simarcheaze prin pugt.Ele scurtd decel cea indicate sepun atat lasfarsjtul unei fraze cet$iin interiorulei. puncte (Jsescfu: Doue a) inainteauneienumereri: propozjlieicare b) b sfargitul anunle persoane, vorbirea direcia a unei clipa aceea rAsund limpede unsunel cristalin i cling-cling I cling-cling 1,, "Chiarin gii$izise: si am incruntd euo fire dezordonate?' ,Se "Cum 1. Scrie douipropozilii puncte in care sdfolosetti doue (, penlru Situcate cele douisitualii a)9ib).

Linia dedialog marchea?A inceputul vorbidi persoane partidipe unei care la o convorbire, pe$oane replica fiecirei intr-un dialog. Deregul6, linia dedialog se plaseazi precedatd la capitde rand, pentru de spatiul marcarea alineatului si (spaliu). urmatd deblanc Exemple: Copii, pentru in acest co9 e cate o paine ,,fiecare, a spus bunica. - Am inleles cum levom lmpdfii. " 1. Realizeaze undialog intre loana Sil\y'alei.

2, Citeste giexplice cuatenlie unnetoarul text semnele depunctuatie in grddiniteil telefonul numerul ,,Luai 9iformai - Ab,vA salui... Nu vdsuper4i, cucine vorb*:? grbdinilal groase. Cu imirispunse o voce gridinila? - Chiar,.. - Chiar, - Atunci, iatd cea9dod saveintreb: acum dupA ceauplec€t ficut curdlenie? Desigur' (Nu nunai ]agddinild - Octav Pancu ta$i)

'1. Respunde lainhebed puncte,,: folosind,douA a) Ce flod depdmivare cresc ingredina?

b) Care sunt zileb seDtemanii?

greqeli 2. Cate se aflein textul de maijos? gre9elile. mrecteaz, loana a fost lacirc. Ceaivezut ac.lo ponei. Am v6zut elefanli cai, 3 gre$eli gre$e

nsul corecl, apoi

gre9el

puncte" 3. Foloseste,doui insituatii diferite: a) o enumerare

E

E

E

b)undialog

puncte 4. Rdspunde laintrebedle demaijos folosind douA $ivirgula; mpare? sunt cifrele a) Care

pentru copii vizionezi Iatelevizor? b) Ceemisiuni

iructiferi cfesc in livad;? c) Cepomi

gfegelilei 5. Corecteaze

Candvei sosi!

Cinebatela uq6.

Vino mai repede?

Am plecatacasd:

Am vizionat filme. urmdtoarele

BunI ziua:

Ghilimelelq sau semnelecitirii {.. ... ,,} Ghllimelele se intrebuinleazi cend reproducem intocmai cuvinte. tifluri. enunluri sau texle scrise, spuse gandite sau decineva. Exenple: pradd voj cadea pieirii?" ,Oare seintreba Bredulel, Opera literari din copihrie,' ,Amintiri esle cea maicunoscuie decdtre copii. 1. Transcrie propozitii urm;loarele gjpune ghilimelele potrivit: lalocul pungula savaclesc - Am o poveste care secheama cudoi bani. Laora demuzici vom invdla cdnlecul Vine, vine orinidvaral

2, Compune un lextdin5-7enunluri, in cafesi folose$ti toate s€mnele de punctualie invilate.

Principala functie a punctelor de suspensie esteaceea de a areta o poate parte intrerupere a vorbirii, care avea loc inorice a propoziliei sau frazei. Punctele desuspensie senoteaz5: propozilii al intre deacela$ifel: Segendege ...scrie ...igiaduce aminte .,,inchide caietul... propozitiile bl despatl cuvintele sau explicative derestulfnzei: pofrA Uneori ...prca rar... am delnvilat, c\ cend nereste efectul umAftdevorbitot: Plec,,. inexcurcie ,,.la,.,Paris! marcheaze vorbirea dl cend incoercnb: Ce este aposlroful, este ,,,ceesle, este ...este ,.,arati ...nuaratd ... puncfele psaunor propozilii el in cdtul citatelu, de suspens/b narcheaze sau a unol fraze: painea cescoase dindulap, i9iteie o felie zdravene cumagiun ,Aga *o unse pepeni (...) dinbeliug. Atunci croitora$ul iSiie$i djn o basma, incepu se $i,apucend loveasce firi crulare in gramada demuqte." (Crolfora$u/ ce/vfteaz crimm) - Fratii f'tdupd titluri depoezii, atunci cend primul acestea reiau verc sau a paiedinel: anii,.,",,La mijloc decodru,.,' "De{rlrece (MihaiEminesc gl atunci cend exqineatitudini, sfiri, ilustend nharea, surptinderca Ud de frind aele auzite, insotite uneoti desennulintrebeii sau alexcbneii: intahit cuAlexandra laBragovl... - [/-am
.tl

predicat, hl potlinelocul unui atunci cend acesta lipseste: Ei, copile, depeunde?... Ce... interese?

1. Scde in casete potrivite: s€mnele depunctualie

n Sarut mana n bunrco n
T Tesdrut n
Marina I cebine imipare cem-ai sunat n ii rdspunde bunica
L--jTe f simli maj bine riceala avuti flq6 Noiam fost inoriioratiL i I sutitin6til-iE ra ,imt mai bine I

aigrip n sa nu racegrtn !usa
pentru grija pecare L-JN{ullumesc portil La mi-o revedere n
2. Transcrie unfragment dintr-o oper,a literari, in care sdseafetoate semnele de punctualie lnvdtate,

ORTOGRAFICE SEMNELE CratimaGI

pronuntate (da-|, las"o, s-a dus, firApauzd li-ldd); - cuvinte (p m-ministru, floarea-soarelui); compuse - cuvinte (doaFdoar, mai-mai, foarteJoarte, identic carese fepete - unelecuvinte prea-prea). pd-du-re insilabe a cuvinlelor: me-sea, ladespe4rea aiutE Cratima $ma-li, Sescriu cucratimai prin apd-neagra, a doud substantive simple: compunerea oblinute - substantivele gaind-de-munte, casd-muzeu; conlabil-9el crai-nou, cu un adjectiv: combinarea unuisubstantiv oblinute din - numele piatre-acra, argint-viu. bund-credinli, gol-golul, princombinarea dulce-acri$o|, adjective: a doue oblinute - cuvinte alb-arointiu. teqe,aw, baloane, cuvinte: fablo4lebilde, urmetoarele in silabe 1. Desparte drcptunghi. despre, rochie, untdelemn, gaptes{ezece, incorcct, deznenbrat,

umitoare: corccte a subslantivelot forma 2. Subliniaz5 - floareasoarelui floarea-soarelui untdelemn - untdelemn incurcabmne - incurcilemne Cempulung - campulung gure{asc; - gurecasce - dupeamiaza dupd-amiaza

3. Transforme propoziliile, scrlind cucratime cuviniele subliniate.

Unde!!j cap, pjcioare. vaide Bunicii mei ani mulli, lgAU si vin, Iljn cum Emilia scdse. !Uj& temele matemalica, N[ii place

supira!) lul supera! {NuJ joaci. se mergila I!!

4. Abetuiegte propozilji cu urndtoarele cuvinre: ,1_a nu_i, nuJ,nu-s, n-an, de-o veni, leo cunoa}te, ne-o citi, de-i vedea.

lvlarcheze absefla accidentala a primeisau '89. a primelor doud ciie:'918j Seregdseste in unele imprumuturi dinalte ljmbi, proprii cum sunt(nume strline 0' Neill) - D'Arlagnan, Noteaz5 caderea accidentald: sunet: - a unui . consoana (al'fel,can' pentru va,dom' alffe/, cendva, donn) . vocale (altidat, fd/, p6n', tocma', vin'pentru a/tddatd, fed,bcnaL vino) sunete (dom' pentudonnule, - a maimultor sausilabe le, 'neala (bune) dininean. f. inlocuiegte cuvintele scrise cuapostrof: Da' tucand ajungi?

in '75aveam unan,

FAidetine nugtiu cevoiface.

propozitiiin 2. Scrie care peni,vi?o, sefobsegti cuvintele date cuapostrof: 00nnue,

a) inprimul cuvent dintr-un enunt sau titlu: gebgia copiilor. Seaude

,",,,,.k;;"***

propriu, b) innume indiferent unde seafl5 inenun!; merg lamare. Maria, Alina figeorge c) intoate cuvintele care compun propriuj unnume yasiie geverin,Iurnu Aecsandri, Eeorge Enescu. earag Uegurele. d) in nume deserbiitori: 8Uartie. Anul Nou. Na erea Domnului. e) in nume deinstituliij Partidul Libefal, Ieatrul Naljonat, Ministerul !!uncii. din sfera religiei; 0 inelemenie qfenta Uaria, Sfantul llie, Atotputernicut. pite$ti, 1. Scrie cate o propozilie despre: lzabela, lonul, Bucurattj, 1 [.,lartie, Sfantul $tefan.

2. Selecteazd cuvintele scdse giformuleazd culitera mare dinurmatorul text cu ele enunlurii ai venil, lleanal ii spuse palatul Craiasa Zepezii. Vino se-li ardt de ,,- Bine cle$tar. Uiteaceasra e camera pepament. luil\,40! Crival. care a plecat nudemult

giAzorc|l 3. Abituie9te untex1 cui\Ild,Sendel

SCRIEREA ORTOGRAFTCA A UNOR CUVINTE titerei m inainte p de ffllscri€rea 9i b

1. Taie cuvintele gregit: scrjse mmbronb lampa-bnpa c0mpot-conpot
bomboane-bonboane 2. Conpleleazl cunb saump:

imbie-inbie anbalaj-ambalaj inposibifimposibil impi4ireJnpa4ire

u...,,reli s4.....urc
c4.,...

asta...,.er
anoti.,.,. pti...,....4 si..,,.lu

1.,..d4i

3, Scrie cateo proportie caresa conlina cuvintele; porumb, anbalaj, inpreune, inpe4i rc,anbilios.

4. Selecteazi intr-o coloand cuvintele care il aupem inainte dep, 9iin ahd pecele cobane care il aupeminalnte deb: inpinge, inped, inbufnat, lnpu$cetufi, inbdiat, imbrcbodit, , .. .. $tanph,timbru, inDlinit. stanbe. mp

pentru 5. Unegte silabele aforma cuvintei

com um m
lam bom am

p5 pot pla bre

be

boan;

6. Desparte insilabe cuvintele: scumpa----> porumb-> schimbd ---' anotlmp ---r, adampir ----> timbru ---+ shambd --> impachetal -> compoztor_}' compas____>

7. Fomeaze cuvinle dupd model:

betfan --,--> a imb4teni podoabA bland
0000c

parte pachet umbra

8. lncefcuiegte cuvintele scrise corecll

inplete$te-impleteste inprejurimprejuf ambuscada-anbuscade imbolnevi-inbolnAvi

bonboniere-bombonieri inbroboditelmbrobodile porumb-porunb tinp-timp

9. Scrie o compunere scurt: incare si folosegU cuvintele: sdmbdf6, c6mp, porunb, anotinp, lmbrant,

ghe, delitere ce,ci,ge,gi,che, ghi chi, ffiu.o"t*
ce/ci 1. Completeaze cuvintele cugrupurile delitere cdci:
adu,..., ......ap4

..... re m a ..... na ..,,. re$re .,... uperci 2. Euspun una, tuspuimulle! cuc
SaC

.,... neva ...,. nema ..... a9cd
2e.. . . .

---> cuci
+

nuc ---+ rac _t
maC -----.>

curca ----r,
picepe, o propozilie cuajutorul cuvintelor: 3. Sc e cAle c/nci cercmon'te, cea$cd, crirc$e,

4, Raspunde laumeioarele inlrebiri: ailao mani? Cate degete

Cate degete ailadoue maini?

Ceculege l,4arcel dinpidure?
Cepoartd mama laurechi?

Cemenanci dimineala?

propozjliile 3. Completeaza folosind cuvintele dinparanteze:

Gelu mEnance
am vazdo Ofoaie are doue Gabis-a lovit la l\y'ircea sejoacicu $iCoco

deprune.

(gen, giafd.pagini, genunchi, ctrc, ningea) 4. Despaie unndtoarele cuvinte insilabe:
randunici ----> En-du-nici urztct --> narcise ----> geamanlan --> general ---> minge _--> degete ----> margjne -'

che/chi grupurile 1, Subliniazd delitere ctq criin unndtoarele cuvinte: pachet, pahar, inchis, harnic, orchestd, chibtitui, cheane, chip, clipe, chitari). 2, Despafte insilabe cuvintele demaijos:
vecht ---->

ureche ---t Itnpachelat ----> schimbat cnetner ochelai

3. Completeaz, cugrupurile delitere che, chi: ro.....1e ......tare n......1 .4 r a ...... Paras .....va in....., de des ...... de pa...... t v e...... oere ......

propozilii 4. Formuleazi cu ajutorul cuvinteloft frigider, chiie,chenat, veche, chibrit, rachete, China, cheie, incheie.

ghe/ghi 1. Completeaze cuvinteJe cugrupurile ghe delitere ghi: sau in...,....... !at;
.. . . . . .o .c . .e l

gher...,...,.. f

i n. . ..,.....1
.......... ozdan

in.......... su i t
. . . . . . .n .. d .d b a . . . . . .t.e ...
ghii

un.......... e .......... mpe Gheor.......... !a

2. Compleleaze enunlu lecuacele cuvinte grupurile care cuprind ghe, delilere
Anghel

mancarea prea repede. Prlmele primrvard iori de sunt

In

petunii. amplantat pentru animale. aduni

Georgel are

n0t.

Pisica sejoacd cuun

delan;.

(inghite, ghioceii, ghivece, Gheorghe, Gherghina, ghindA, ghete, ghen) 3. Scrie caleo propozilie in care sd introduci ghe4e, herghelie, cuuinlelet ghiozd an,tiunghi, vegheaze.

4. Taie cuo linie fomagregitd a cuvintelori

dugheand/dughiana gheozdan/ghiozdan ghialA/ghealA ghemotoc/ghimotoc 5. Desparte in

negheob/neghiob ghioage/gheoagd unghe/unghie veghiaz,/vegheazi

ghiocel ) ghi- o - cel ghinion ----> ghmpe ---+ aghiotant -'

Anghelina -> unghierA ' gheari -,>

de litere Recapitulare-grupurile zic una, tuzici multe: 1, Eu ocean ,---> oceane cioari ---+, ciorap ---1, pagina ____' chenar ----> pachet ---+, ureche ---+, chingd ---t ghidon gheare genunchl parchet uncnl pereche franghie ghiocel inghelata ghemotoc gherghef pung6

lnsilabe cuvintele 2. Desparte urmetoare: ciocan--t cio - can urechi ----> furnici ---| ghinion ---|
---+ ghimPe cefc ---+ ghicitoare--> circ -->

prcpozitlicu ghemotoc, 3, Fomuleaze urmdtoarele cuvinte: incendiu, ochean, ginnasticd, chifle, chftaft, lnget, circad'.

4. Completeazd spaliil€ libere cuajutorul propoziliii cuvintelor desub Dima mdnenc, Bunicul a tiiattoli Vecina mea seambna
pun Elevii

cusos. deloamnr.
lacaiele,

secubagd (spaghete, nucii, ridichi, etichete, Paraschiva, duce, cirese\
5. Completeazd dupd model: fug- fugi- fuge

slnc * plang menanc impachelezcttesc -

6, Scrle cuvlnte care setermine cugrupurile deliiefe: -ce:

-gi:
-chtl

"gnr:

Grupurilede sunete oa,ea,ia,ie,ua,ud
'1. Desparle cuvintele dernaijos grupurile in silabe. Subliniazd deliterei doamne doan-ne ' soare ---'> adesea ) piatra -) fierar iepure tuteaua Dalamaua noud rou6

ylespe, 2, Formuleazd enunluri cu urmdtoarele cuvinlet iesle, noaft, rcaz, iarna piahe. feteasld. vbrca pue. canapeaua. toseaua.

3. Completeazd enunlurile date, folosind grupurile cuvinte care conlin de litere: oa,ea,ia,ie,ua,u6. inlarc. (cine?) Din tufis sare un . (ce?) 24deore. (cine?) -arc Amgasit incuibar 10 .(ce?) Florin untablou detoamnd.(ce face?) Fratele mamei are o fatA un . {ce?) $i -behiie

jlPoL

'i': sau culiterele "4" cuvintele 1. Completeazi rom.....nesc o......ine q......n0 pre......nt......mpina mdn..,,.ncA pam.....ni . ...ncei re ..nlinerit sl .nca .. nceput m ndru ne...ncelat

E:

cu 'aD9i "i" Scrierea

gresit: scrise cuvintele cuo linie 2. Taie incet ancet canlec clntec inchipuire anchipuire encantat incantat hot5ri hotera hotdrire hotatare rcman romin rind rand

rcne4 hoqrarc' neine, propozilii cuvintelorr cu ajulorul 3. Formuleaze inbi. inceput,

dupa nodel: cuvinte alle 4. Formeazi panze ---+ inpenzit
r0$u pddure ---i canlec - ) venin ---+

intlecut
inceput inflorii incetat

-'r neintrccut
-> ---+ -,->

mencat --'

Scrierea cuvintelorcarecontin litera',x',
1. CompleleaZ cuvintele culitera x; pima e ..... e.....ptole Pi 2. Desparte in silabe cuvjntele: excurse -- > box ----.> exploze -> expedilje ' laxator ____> e..,..pozitie e.....ercti e.....cumie e.,,,.amerl

exemplu -- ) axa --> expunere ---> xjlofon --''

3. Alcatuieste cate o propozitie incare s, folose$l: a) cuvinte unde x secitegte cs

b) cuvinte unde x secite$te gz

4, Taie cuvintele gre$it: scrise expunere egzemplu bocs espunere e{emplu box rucsac ruxac tcsit lixit text iecsl pix pics tacsd taxb acse axd ecsplozie *p[i[-

(aa,ee,ii, oo,uu)se.folosesc Vocalele duble la scrierea a doue sunete insilabe ideniice alrturate, dar ladespa4irea seafle lnsilabe diferite. Exemple de cuvintesimple alee, agrcez, feerie,moschee, tran$ee, pustiire, consliin$, flin,te, alcool, zoologie, conlinuu. preelectoral. contraamiral, Exenple decuvinte conpuset neeficient penlru (cc, duble ss,nn,zz,ll, tt) se utilizeaze a nota doud Consoanele care sepronunle impreune. sunele-consoane accent, Exenple decuvinte simple: Occident, vaccin succes. Exenplede cuvintecompuse: transsibe an, innoda, C. Negruzzi, Al Phillipide, M.Roseftl
cuvintelei 1, Desparte in silabe

incontinuu ---->
z00logie

in-con-ti-nu-u

feerie finla needucat moschee
atc00l

propozilii cu umetoarele cuvinte:gtiin,tittc, alee, 2. Formuleazb orhidee, ucces. sctiibt, discontinuu, s

gre$itA 3. Taie cuo linie loma a cuvintelor:
m0schee moschee Prerie

Andreia Andreea alcol
aE00l

alee alere perpeluu perperu

innegrit inegl inapoie inapoe

4. Alege ioma corecti a cuvintelor parantezel din Lagr6dlna peo (aleie/alee) a aperut uniepural, {zologlcE/z00logica), (Andrescu/Andreescu) mefge cumotorul (acceleral/acelerat) lamaxim. (Andfeia/Andreea) a avut (idea/ideea) pbce sA (Occident/Ocidenl). in g. (Sucesorul/Succesorul) lui8 este gandesc (incontinuu/incontinu) MA lacopilul meu. (viitof/vltor) In vom m€rge inAmerica.

A

Probleme de ortografie gi de ortoepie a verbelor a fi , a lua si a vrea

Formele corecte aleverbelora /.i,a lua!ia vtea sunt: eusunt/eram euiau/luam euvrcau/votam tuel.li/etai tuiei/luai tu vrei/voiai el/ea este/era el/ea iallua el/ea vrea/vota noisuntern/eram noiludm,4uam noiwem/voiam voisunteli/efati voi luali/luati voivreli/voiali ei/ele sunUerau ei/ele iau/luau ei/ele vor/voiau

1 . Alege forna corecti a verbelor dinexemplele u Eliau/ i-aunolemari. fu veifi/ veifiicel naibun laconcurs. Tuielleirucsacul in spate. Eueral,/ierun depade deorag. Se f/i/tcuminie! Voi iuafl/oalicea mai bunihotdrare. Nuvoia/woia s, aude denimic. Dactvoiam/vroiam sateved, a9fivenit.

propoziti 2. Alcatuie$te in care si folose$ti forma co

cufoma corecteauerbelor a lua, a fi 9ia vrea: enunludle 3. Compleieazd

Tu
Noiaglepfdn sA nu Maria Soria Colegii Dacd

primul intotdeauna.
floi penltu nama. corcct stattul.

Meineneu Dacd fratele

sA nearye Iabatru. sene iziteze. sdplec, at fiplecat. hrziupentru intj,lnire.
mingea, i-atti dal-o.

gfegite lua: 4, Taie forma a verbuluia caftea dinraft. H a loat / a luat gredine. Eueau / iauflatidin cuvoi! Seloali / luali Sice,telul mai marc noE! iei/eicea SA pend / loa avionul h Suceava. Vonlua prenz. de Eleeau / iaunasa gregita fi forma a verbuluia 5. Taie lei erean / ercm Ianare. prieten! fu egti / ieili singwulmeu / este finul meu. H ieste / eranla nunte ieri. Noi eream Voiera,ti/ ereali surprinsi deplecatea mea? in veiulmuntelui. Eiercu / iereau propozilii in care 6. Abatuiegte sA introduci formele verbului a f,, ca in demaijos: exemplele Nufi superat, Mariane! la dentist, Andrei! Sefiicurajos Sefti cuninli laScoaE! Fiind cea6, amcondus cuatentie.

,z\ lff$
/ .r,

Neliind vreme bune, an amenat excursia.

propoziliile 7, Completeazd cuuna din formele ve,belot: iau, iei, ia, elti,este, eram, voiai, voiali. pieten Conel cel mai bun almeu. Albina nierca. acase meine? Fetele co$unte cunure. Tu -note nai. acase cand n-aicaubl. Dace sdnA vedeli. venealila nine.
Defapt,ce -tu dela nine?

verbul 8. inlocuiegte a ficu unuldin verbele dinpafantezd: Cegcu line, Denis? (..... ...) inmijtocu! apei elE stuferi$. r'..................................) (................. decend nute-an vezut. ....... ..... ......) E nulttimp (.. Mebucur cAesli ab| ...............................1 (seaie,a trecut, s-ainlampbt, existd) 9.'inlocuiegte verbele subliniate cualtele avand acelagiinlelesi (...................................) AfaA-! soarc. Unde-9 (....... c64ile, loana? ...........................) Deunde-i feneia (.. aceea? ................................) jucdriile Taate-S mele. (... .......) (. Floarea-! ro€ie cafocul. .........)

ORTOGMMELE
.rri's;!{r

f . iNTR-o, iNTR-uN"DtNTR-o, '&ffiq DINTR.UN, PRINTR-O. PRINTR-UN

Cuvintele intr.o, intr.un, printr.o, dintr.o, printr.un dintr.un, se scriu intotdeauna legate culiniute deunire. printru piedvocala Cuvrntele intru, diniru, u cand suntroslite impreuna cuuncuvafi gi care incepe cuo vocaldsunt legate deacesia culiniuti deunire. Ele araid locul, modul saulinpul. pe uncle?, deunde?, unde?, cun?, cend?, puide piligoi, , Doarun varf defagpitic, btt!! Ste cupenele valvoi ..."
(Acce/eratul Topircea - George

mohorul a fo$nil... "Scurt, neagra ardlure $ispre s-a ivit bEqclipA Un migarminiatuf,." (Layenafoare - George Topirceanu) Cine s-agtepla sA-mi cade Patru iepuri dintr-un foc?... _ a venit ,,El Dintr-un afund deRdsirit." givantul timp tace." ,,Dinlr-un
(Noapte deyafii - ceorge Cdtbuc)

yenitoare (La Tophceanu) - George _ George Zaaflrel Co$buc) {Nunla

parte vantuldjdtq ,,Bate lama-i ici, vara-i departe." _ l\,lihaj (Ce leiegefli... Eminescu) prinir-un incercat ,,Dbnu!a vicjegug s6o depegeasce peOlgula." (Ld Medeieni_ lonel Teodoreanu) '\ Za\

/9"\F

1. Subliniaze cuvintele scrise culiniute deunirel dirninealb deiarne, unfulg de nea impreune cufralii luia coborat de ,,inlr-o pdn jocrninunat undeva desus, zburand vezduh, cainlr-un de copii.' Siplutind (Povestea unuifulg denea - Eugenia Popa - Codrul) 2. Completeaze cuintr-o, intr-un, dintr.o, dintr-un.
a) Amfost

varf a cezdo pialre. demunte pialra Langd seafld uncuib.

excursie. Acolo amvazut munti.

pdsdrele. copac auzbural cateva scorbure a zbural o pup5z6.

parc. b) Amfost Eaavea acolo cuib cudoipuiiori.

propoziliiin printuo, p ntr-un. 3. Alcdtuiegle care sefolosegtibrtog tamelet

4. Abatuietle untextin care sAfolose$ti ortogtamelet inlr"o, intr-un, dintr-o, 0ntun.

C

EnumefA semnele depunctualie dinurmdtoarele textei mpodobire. parea bdlJtd cunestemate. _ Alexandru (poyefti culelc lt4itru)

a) ,,Era odat,intf-o curte un prea frumos p6un cu pene colorate, cu coada

plecali? b) , - Numai i-a inlrebat bdtranul. gi - Ne-aminlofs! au.ostil fratii glas." intr-un

proverbele 6. Compleleazi cuorlogramele potfivite:

> ,,Copacul mare nusetaie loviiura.' bob r:sar o mie." ,,Demulte mSfecine iese untrandafir.' ,Aliom bucat,." ,,A vorbi ceas bun."

Cuvantulsa poate sescrie astfel cAnd fiinlocuit cueisau lui. Exenple: Povestea sam-a impresionat. A sosil sora sa. Cuvanlul s-asesc e legat culiniuld deunire pe4i cand doud cuvinte, de particula vorbire (s9ia)serostesc diferite impreuni inlr-o singur, silabi. a ajute la expnmarea unei acl uni (formafea limpuluitrecut alverbelor). Exenple: plimbal prin ploaie. S.a De curend s.aaiterlut lipada. vipaia pemasb.,, lumandriide , Tremurand 9j slins - ceorge Topirceanu) {Slrgu, pe.un Sus, stalp de telegral ,, zbor o cioare." Sj oprildin - ceorge Cogbuc) {Mana
le povesti apoitoatd isloria , Pfaslea !a, le spuse $l cuma iesjideasupra pdmantului deauralzmeulu ." 9ilearata $irnerul lpdsleacelvoinic Ainereledeaur_ petrelspirescu) 1, incercuiegte forma corectb: Focul sa/s-aap nsfepede. Aneta s-a/ saspedat defulger. Tata sa/s-asupirat caparbrizul ma$iniis-a/ saspart. pdpu$ii Rochila sa/ea murderit. loana sa/s"aindteptat spfe camera sa/s-a. propozitii 2. AbAtuiegte in care sdfolosegti cuvintele saSis,a.

greiite ghicitoarea: din 3. Taie formele gicu luptat Genarul, Sa/ s-a calul. Dar l-aaiutat 9i lleana Cosanzeana l-aagteptat cu ea s-a/ sa insurat. $i propoziliile 4. Completeazd cusaoris.r: Floarea uscat ferd apb, Nu mirat canua luat nold bune laolimpiadi, nu Prletena dus la serbare, cea noue Bluza murdarit. propoziliile 5, Transforme dupA modeli Ponul seusucd. Pomul s"a uscat. pentru Gina sepregdtegte concediu. lacalculator, Andra sejoaca Seterminb spectacolul. Apa marlise riceiie.

6. Explica folosifea cuvantuluis-a in urmAlorultext: pus "S"a pandi maniat veverila prindl ghemuit s-a la sA holul. S-a in lundul Si scorburii." ( Ciocl Ciocl CioclEmil Garleanu)

3. SAU/S-AU poate Cuvantul sausesc e aslfel cand fi inlocuit cuori. Exenple: Ne maigandim dacd tevom aStepta sau nu. Voi alege si merg lainot sau latenis. Cuvantul s.au sesc e legat culiniule deunhe pe4i cand doua cuvinte, de vorbire diferite (sqiau)serostesc impfeune intr-o sjngurd silabi. Cuvantul auaiute la expmarea unei (formafea actiuni timpului lrecut al verbelor). S-au nusepoate inlocuicu ori. Copiii s.au intalnit latearr gandit S.au sdviziteze muzeulsau teatrul. dinnouazeci deleri ,Nunta$i rascolit." S:AU s-zu mai rezbunat ,,Nodi gremadd Spre apus, dar stau pesle sat.,' culcat ,,Copilele !iO:a! puslie..." Tu, inimd
(Mama - George Cogbuc) de-i vreme rea ,,Ce !g! bune, Vantu-mi bate, frunza-ni sune." (Reyedere - [,lihai Eminescu) 1. Compleieazd cusauls.au: Luna Soarele inctlzegte maiputemic? Antonio George dus in tabere. 9i Fetele duslap6dure. Ghiocelul primAvara? laleaua vesle$te Parce i inecat corabiile. (Nunfa Zalrfirel Co$buc) - George

\\"4,f

(/arna peuiili - George Co$buc)

pfopoz4il folosind oftogmmele 2. Abeiuieqte sa4 s-au.

gre$ite propoziliile formele din date: 3. Taie s-au dus laolimpiada. Colegiimeisau/ Ziua s-au/ sau noaplea este intuneric? Parcb i s-au/ sau inecal cofAbiile. Perinliis-au/ sau miral deevolulia copiluluilor.

4 . Alcatuieqte untextcutitlul in cafe sdfo ,,Anlyersalea"

X

ramele sa4

5, Completeazb dupe model:

''&"
s-au lucaL

Astdzi seinveselesc seouc sebucura semifa

t

&
copacrl

o, uompteleaza spat,tte ttbere cu expresiile 6cisein parantee
Acolo o

lapedure impreuni€u :,la cucdtelul lor. *la intrccire Nu$tiau pedurea la cesese uite mai intai,
G ig:i :

(s'adus, colega s4 s-au luat, sau iaha,sau aninalele) 7. l\,lodifici o litera in cuvantul gisc e noile sau cuvinte fomnate, apoi alcdtuiegte propozitii cuele. sau -----------+ 0au,

poaie Cuvantul ,asescrie astfel cand fi inlocuit cuta lua,iatd, uite, hai.

Exenple: (cumpdrb) [,4ara iaunbuchet deflod. menbl lacoprlulde {p.inde) pom. Lucia iatoate mefele din (adund) labaniipe marfa vandutr. iincaseazd) pefurii. (furd) Vulpea iape$lele (iatA) la,cemult aicrescul! lasA vezi Ledesen am f,cJ| (uite) i.asescrie pe4i Cuvantul legat culiniuli deunire cand dou6 cuvinte, de vorbire diferite impreun6 inir-o singure sibb,. Cuvantul a ajutd la {i $ia)serostesc (fon"nafea exprimarea unei acliun limpului trecut alverbelor). poare ru rlocu l-a se culiciululdin cuvintele a lua, iate, uite, hai. Exemplel pehoti, Vanetorul i.apfins l-aoldcul filmul ,Plstruiatul'. cere sfatul ,,NecAjite Unei moliitinere, brrbatul Cd i:qdispirut Incostum deginere." (Rapsadii de toannd - George Topirceanu) i$ija$ielcarul lnapoi e totlavale spfe casd." ,,Apoi $iporne Prcpeleac - lonCrcattge) lDenile j! ucis pBns ieziisingurei, -b, a gislt dele-am demiE!" ,, Siij crampotit, cutreiiezilon Crcang1) lhpra gregit: 1, Taie cuo linie cuvantulscris pixuri. Alina ia/i-apenarulcu [,40$ Nicolae i-al iaadus darud l\,4ariei, pisiculei. i-a C6lelulia/ furat m6ncarea gredine. Bunica iali-aro$iidin pafc-am poada auzit scartainq\ - la/ l-al ,r46.)

/rzv's:'

douienunluri folosind cuvintele iaSi,-a. 2. Formuleazd cale

pleteazi propoziliile cuiasaui-di 3. Com Peelevi Alina

intempinat invdldtoarea. unmat. deunde se aretat zmeure dacd i1iplacel

flori.

pfopoziliile model: dupd 4. Transform, pflvlt /-a cudmg. iip vegle cudrag. mereu. li cante ii canti. Astdzi mamei iimullumeqle
ljbere cuodogramele ia,i-al spaliile 5. Completeazi l\,,1ama s-aduslacumperiluri. caiet. Tata adus unbuchet deflod. Beiatul Eavrea sbadus o minge sorei mele, iar mamei avionul. ldnanu vreasi uncalc,rlator. pdpuga.

cumpirat luii\larcelun avion dejucerie. lar miemla cumpdral un cumpArat kinei o pipu$a,

Defetinuti alteinlel€suri: Cuvantul,,ia" mai aresi

demene - alua a fura a incasa a cunpdra

o-

provebele Completeazd cuortogfamele potrivite: $iexpresiile i"a) {i.,sau pus ..Dum4ezeu m6na 0ecap.' vremea, , _venit dar nu_ venil ceasul.,' cea mai bune ,,lnvremea _ mantaua cutjne., serit landdra." cezd culronc." prins in plasd.'

2.. Afcdtuiegte propozitiicu expresjile; o la/afug d,o ia dinloc,i-acuprjns tjca, i_a ajuns dinwne.

.:. Rebus GAse$te cuvtnte cuacelaii pentru sens cele date peverticala Siveidescopen . , ^ A.E 0enumt'ed
convorbtnt d,nlre doJasaLl matmulte pe.soale.

1 . frumos 2. prlmejdie 3. obligatb ile 5. 0nstit pliabil scaun

db

IAU/I-AU poate Cuvanluliall seScrie astfelcand fiinlocuit cv a lu+am lual, auluat. Exemple: premiul Euiaunumai intai laconcursu . (oblin) Colegii iauzilnic ce4idin libfarie. (cumpari) grddine. lauioate fructele (adun) din Cuvantul i-au sescrie legai parti culiniule deirnire cand doud cuvinte, de (i vorbire diferite$iau) seroslesc impreuna intr-o singura sibbd. Cuvantul auajule (formarea laexprimarea unei acliuni timpuluitfecut alverbelo4.
l.aunusepoate inlocuicu amluat, auluat. Exemplei lagare. l.aua$teptal Apele i.auacoperit cutotul,

acordui lungide lird ,,Cu fanelele." l:q! rbspuns toanne Topirceanu) - ceorge lRapsodiide

sinaloasa cucoana, "Rimai Ci-mi Eugeamantanul $iplec." (Balada grAbit chiiagului - George Topirceanu) gidansul lrei feciori, ,,Avea j:gU plecat tot treideodat,." 9i (Trci, Doanne, George Co9buc) $itolitrci1. Completeaze cuiausau i"au: Eu-o floare. pespectalo Cantecele incantat . pregetit o surprizd invrtitoarei. $colariigiTonljoc. l\larin certide

A

gfegitel 2. Taie varianta Daci o iau/ i-au deftrend sebucud. gesit l-au lau/ cerceii. lau/ laucAte ceva demancare. prins porumbeii. Angelei iau/ i-au iau/ i-au toate c,4ile cuei. $colarii propozllii 3. Aldtuie$t€ cate doue cufiecare din cuvintele iau$ii-au.

4, Scde potfiviie semnele depunctualie inurmatorul textl cum s,inufl totsatut euatttet incontrd cuunbojer itien v-al pune _ f Apoi L J+ecat inleteg L-Jamflqea setace ma; mutt casece$rrge vrajmjgut meu f] ,ar eu L-l din sarac cum sunt L-l saajurg nsapa dele.r cu I E .udecbiib
5. Subliniazb formele corecte aleortogramelor iauStiau. pEcut giac,rattoata lau/l-au alunele, toamna. parinele plec pe gheald. lau'l-au $i Colegii iau/ i-au cumpefat pove$ti. olguleica4ide Elevii iau/ i-au note bune. Gospodarii i-au iau/ roare legJme'e lapiatd. Colegii iauii-au aqleptat lapoarta lcolii. provefielel 6. Completeazb > jj_ gidau cuo mane cualta., > )_ crescui ciuperci in ureche., ! , Cepemefe, daupepere.,, perand 7. Schimbe cete o lilefa dincuvantul iauqiformeaza cuvinte noi: rau-_+ 0au

6. LA/L-A

lasescrie astfel cand aratA Cuvantul bculsau denumeste nota muzicala la. Exemple: Am sosit lamunte. pane lateatru merg Dela$coalA cinci minute. Lanoiin clase a sosit unnou coleg. invdlat Laora demuzica am despre nota la. pe4i Cuvanlul l.asesc e legat culiniutd deunire cand dou,cuvinle, de
(l $ia)serostesc vo.bi€d:ferire impreunaintr-o singura silabj,lcJvartul a ajuta la t\r(formarea J exprin"area unei acliuni rimDuldi rrecut alverbelor).

ililjio,rn,,,*,r"n'". J mf.' L-avizutpeactof in mairnulte filme.
g;sit sub treigriunle " Lj l\,lod deinanilie.'
(Rapsodri de

pagi binigor , Trei lastanga pa$i alli trei dreapla lor." $i !e mirat sla-n loc, ,9isoarele noroc." Cd acesl |! ajuns

Zamfiei Cogbuc) - George iNunfa

Zanfi,€lGeorge Cogbuc) {Nunfa

gtegit (lasau cuvantul 1. Taie cuo linie l-a): la/l-a doboral lall-apimant. Vantul pomul LalL-a leudat senule ducicu sacul. Nul-a/ laa9teptat nimeni lall-amagazin. Biserica h caliva kilometri. seaflil-a/ verzi. L-a/ Lapddure sunt copaci

2. Sc e corect ortogramele (la$it-a): Bunica vezut certat. $i_ _ vectnulmeu s-au adunal copiiicare auplecat _siniuS. noisunt codrivetzide brad. Colega mea cant; corect nota . -3. Completeazi cQloanele demaijos dupe exemplul dalj
Astizi 1lprivegte il ceafta il vede il ajuid il iubegte il viziteazi leri l-aprivil

propozilii 4. Abetuiegte despre buntci, incare $ folosegti ortogramele tagila.

5, Realizeaz6 o compunere cutiflul,'La mare,,in carc sivlilizezi alogranete la, I-a,iau,i-au.

NEA/NE-A nene. Cuvantul neaSescrie poate astfel cend fi inlocuil cuomat, zipadisau

Exenple: Pedurea e acoperita denea. plecat Nea Doru a h vanetoare. Cuvantul ne.a sescrie legat culinjutd deunire pd4i cand douA cuvinte, de vorbife (ne diferite a) se rostesc impfeund intr-o singura silabb. 9i Cuvantul a ajuti laexprimarea unei acliuni (formarea tirnpuluitrecul alverbelo4. Ne"a nusepoale inlocui cuomdt, zipadi, nea. Exemple: loana ne.a invitat lapetrecerea ei. l\,'lama ne.a condus lagari. cununa-o luat "Gazda la 9i masa 4qabdgat. Vin ea QiluicA lgadat." pevalcea lorde "stupul p6zil Ste intr-o broboad; plopi De trei inalti, denea. 1. Arege f.rma corectd: (cenbcul poezle populafi\ cununii-

(sfupu/iofTudor Arghezi)

l\,40$ CrAciun nea/ ne-a trimis daruri. Vecinulmeu esle nea/ ne-a Nelu. Invelisulde ne-a/ nea pemantul, a acoperit Bunica nea/ ne-a adus llori. Nea/ Ne-a vezut nea/ ne-a Glgi cum peparlia nejucam acoperila dene_a./ nea. 2. Alcetuie$te propozilii cate douA folosind cuvjntele nea sau ||ea.

cunea sau re-a: 3. Compleieaz pfezenlat manualele. InvS!dtoarea pus agternutulde lama $i-a -. agteptat cuprajituri. lvlama duslaspllal. P€l\,4arin l-au Ljn a coborat in palma mea. fulg de-

propoziliicu alcdtuiegte treidin elet dupa modelgi 4. Transformd daiafenfie a daiatenlie - ne-a
a dalbanii-

a dalpromisiunea a intfecut a cnemala ascultat a cenal -

incare seulilizezi odogramelo undialog intitulal "Visul luiMarcel,,, 5. Realiz€azd nea, ne-4,

8. NEAM/NE-AM

Cuvenlul n familie, deloc.

sescrie poale astfel cand i inlocuil cu popor, rudi,

Exenple: provin R0m6nil dintr-un neam viteaz. (popor) Viorel e neam cutine. (ruda) Constanlin Bfencoveanu parte face dintr-un neam vestit. (familie) Numai amneam rdbdare. (deloc) Cuvellul ne.am sesc,ie legat cdlil,ulideu1,re cand doue cuvinte. oeni devorbire (neg am)se rcsiesc diferite impreund intr-o singure silabe. Cuvantul an aiutA laexprimarea unei acliuni timpuluitrecut alverbe'or). {fomarea Ne"am nusepoale popor, inlocuicu rudi,familie, Exenple: Ne-am revezut dupd mult timp. irr6l1.t, C;ld ne.am eraivesel. tr,

neam atab , Varade-ntregul DebietulBen -Ardun!' (E/ -Zorab - George Cotbuc)

tare romeneasca, ,Scumpd Cuib incare ne-am ndscut." (Scunp6 preroneneasce_ George Cogbuc) decand nu !gA[ vezul, "Ca l\lultb weme a trecut.' (Reyedere - l\,4ihai Eminescu) 1. Taie cuo linie odograma sclsegre$iti Suntem ne-am/neam derom6ni. CAnd neam/ ne-am vdzul nuneam/ ne-am maidesp64i1. Eusunl ne-am/ neam cubunica.

,#\ 2,"SA

2. Realizeazdcorespondenla: Bunicii meisunl deneam bun. lonafeunneam numeros. Numaiam neam bani. popof deloc rude

3. Compleleaza cuformele corecte aleortogramelot neaml ne-an. Pletenii mei auplecat s, petreac, launmai instdril. ,,Revelionul' pe dus derdelu$ dat cu sdniile. $iintors acas6 obosili. neamul meu n-a vazut o zipadA a$a demare. -de propozilii 4. Formuleazd ln care gnneleneam, sdfolose$ti orto ne-am,

5. Formuleazd enunluri cuumeloarele cuvinte: a)Teo neam, cu, este, l\.la a.

gridina zoologici, Ne-am, c) dus, la.

place, d) Nu-mi, neam, sbrnefg, lamedic.

9. NAUN-AI

Cuvantul naise scrie aslfelcand denume$te uninstrument muzical. Exemple: grup, Tolicopiiidin auinvilat secante din nai. Cuvaniul n.ai sescde legai culiniul6 pe4i deunire cand doue cuvinte, de (n vorbire diferite $iai)serostesc impreund intr-o singure silabe. Cuvantul ai ajute laexpdmarea unei acliuni (formarea timpuluitrecut alve6elo4. N.ai sepaate inlacui doat cunu ai. Exenple: primit N.ai incivestea cea buna. Dace numuncelli, n-aicum safeugegti. pe-afard adormil cumva ,N:3i t sub unumb"r...." 9ire-ait.ez vadoinidin ,,Dulce laj l\rulle doine mlerla." pineveii- George Co$buc) lconcertut ,N3ivezdtuveselie De cand e$li unnume." $ipo4i

W

(Prcfali George Topircednu)

(Nuniincodru Cosbuc) - George

1. SubliniazA foma corectd a ortogramelordin propozilii: ut;:ltoarele Dace aiunnai/ n-ai stricat, n-ai/ nai si poli cafta melodios. Pentru cenai/ n"ai venit larepetilie, nai/ n-ai secanti din n-ai/ nai laspectacol. Nu daca aiun nai/n-ainou. $liu 2. FormJleazir oropozilii cuvintele 'olosiad nai$i ,-a,.

fomele corecte ralr-ai inspaliile libere: 3. Pune primit Pentru asteziinvElat leclia mare. notd Sipentru mei metg la repetilie Colegii un concerl unde ar trebui se cante la DacE lagcoala, fost nultiiceteme ai.

Completeazd dupa modell n-ai minle - nuaininte n-arcap -

rebdare n-ai n-aibani -

pulere n-ai proverbele Completeazi cuortogfamele na,7n.ai: > ,Dacb , ,Dace I ,Dacb noroc degeaba tescoli din noapte." aipafie, pulere, gebeave," nuceuta om batrAn, sd"l cumperi, iar daca ai,s6lvinzi,"

Rebus peverticala Compleleaze febusul A.Bdenumifea unei arte, 9iveidescoperi 1. 2. 3. 4. 5. 6. demuzica line nola muzrcald sau... scdsa inversu din nou depantofgide scris peniru opusul separai

10. MA|/M-Al

Cuvantul mai aslfel cand denumegte luna mai, unciocan dinlemn gradul sau cand arati decomparalie. Exemple: Luna mai este luna fo lor. pamantulcu Tata bate unmai. l/ingea mea este mai mare decat a ta Cuvantul m.ai sescrie legat culiniula deunire pi(i de cand doue cuvinte, vorbire (m$iai)serostesc diferite impreune intr-o singure silab;. Cuvantul ai aiutd laexprimafea unei actiuni timpului trecul alverbelo4. {formarea poate M-ainu fiinlocuit cumai.
Exenple: [,4b bucur ci m-ai inteles. M.aiajuta dac; m.ailSsa singur. covor ,,9idrumultotera Deflori de0aj." rdsare ,lJnvuiet Sivine Sicfegle

Zam lNunta

iute, [4aj oqitare;" (Toamna -

nuq:Aiuita incalle, ,,De Sufletul vielii mele.' cuno$teau vecjnii toli,,|\ild Tunum€icunoscut."

') (F/oare a/bastrj - ft,fihar E linehu) :."

.

(Pe pbpiiferA hnge sol Eminescu) - l\,,lihaj 1. Scrie in spatiile libere aftogtamele nai/n-at. Eum-am ndscut inluna _ . Nu penlru _ certat nota mice lamatemaficA. Astdziajutat la1eme.

assA

zft\

mine. micd decal [,4aria este dedimineaF. Nu trezit povestit. decat am mult am tAcut, -gregile a ortogramelorl 2 . Taie forma n-aim-ai/ maivorbit cumine. mai/ m-aigisit, Cand mai iamcumperat buniciiflori. inluna m-ai/ mai inceLe$te cuputere. soarele num-ai/ Astazi m-ai bun lafotbal. Eusunt celmai/
prcverbe libere umeloafele spaliile cu atentie 3. Cite$te 9i completeaza mai/n-ai.

in-, nuseface milal.' > ,,Daci nuploue infloresc sabamii, nu bate bruma." > ,,Cand pomii > ,toli infloresc, dar nutolirodesc.' > , -bine sefac deca bogat Aionest, 9iru9inat."

propozilii mai, incare folos€Sti ortograma m-ai. despre luna sA 4, Alcituiege

Rebus peverticala Completeazd rebusul A.Bunul dininlelesurile $i veidescoperi cuvantuluimai.
1. floare din olanda 2. locuitor dln Cluj 3. aura sau...

locuie$te inscoice

yasescfie Cuvantul astlbl cend arata ci o actiune sevapelrece inviitor. Exenple: Vaveniloamna. Pecer vaapdrea soarele. Cuvaniul v.asescde legat culiniuli deunire cend doue pe4i cuvinte, de vorbire (v$ia)serostesc diferite impreund inir-o sjngure sihb6. Cuvantul a ajut, laexprimarea unei (formarea acliuni timpului trecut alverbelor). Exenple: Florin v.ainvital laconcurs. Ploaia v-a spedat foarte lare. dordelaravoastrd?" ,,Nu !:Afost (Vestitatii pinEverii - ceorge Cogbuc) genunchi glas laalt:u ,,Niciin yamaicddea!" Elnu
(E/- Zofab - ceorge Cogbuc)

unsolist vestit, ,,Cucul, canta din flaul." !g l'ancenulpriniveii_ ceorge Co$buc) 1. Subliniazi forma corede a ortogramelor: Val V-a canta cand val v-a invdla lapian. Val V"a adus cadouri l\.409 Crdciun. V-aVavenj vremea cend curca va/ pui. v-a scoate V-a/ Vaspus ci nuv-a/ vacertal. propozilii 2. Alcetuieste folosind expresiile: v-a suparct, vasosi, v-a inc^ntat, vacenta, v-a leudat.

cuortogramele vasau 3. Completeaz, v.a. Ele cel cescdpal delamoade. llinca venimaine invizite. NuStiu dacivavenicolegulin vizite. Incurand p mdvara. veni

4. Explic6 semnele depunctualie d1n urmetorultext: intalnit cutata la poartd. Sespdjinea in carj,. Era slab. Tare slab era ,,lvl-am lata atunci. Veneam depedrumuri. vii? - Datudeunde prinlre l\,4-am po4ii, pandindu-i s$ecuiat el9istalpul bralul cucadr. - Vin depedrumu, i-am fdspuns, dupicem-am uitat inlargul ogrdzii.' (Codun Eusebiu Camila0 -

i ,:

12.CEL/CE-L poate atunci cand cuacela sau cand fi inlocuit celsesc € astfel Cuventul decomparalie. arale ungrad
primeite vasosiprimul cupa.iacela) Celcare bun antrenorde inot. celmai Andfeieste pi4i de cuvinle, cand doud legal culiniul,deunire ce-lsescde Cuvantul singure sibbi, prinpierderea (cegi l) se rostesc impreuna inlr-o diferite vorblre i vocalei peGeorgel. cobgii A'naflat dece.lapreciaza

preocupe invelelura. celmai mult este ce.l [/dbucurca drag buni seamd ,,De eelmai ales." A fost
Zanfiei lNunla

ka-:

curaze reci trisl ,,Patrunde gql desparte." Din lumea

'e,....;r..1

(Luceaferul Eminescu) - lvlihai

propoziliii ce,/ c&lurmeloarele cuortogramele 1. Cornpleteaza maifrumos copil. esle Nepotulmeu ma. istelcopildrn clase. Adriar esle nu vrea vine? dacd sa cheam, De pentru mers laceruF, cA reu nua mai Calul Stia propoziliile: greqite din ale ortogramelof formele 2. Taie cuo linie celreu. copilulcel/ Sosegte lagcoala nu a invdlat leclia. celleneg $colarulcel/ gtiu ceyce-lmaj mult: cariea saujoaca. intereseazi Nu cel/ce-l trecut, nul-am mai vdzut deanul cel/ celcuno$leam Pe cel/ ce-|,

a9teaptd.

propazilii 3. Formuleazi folosind ortogramele celgjce+

4. Completeazd folosind cuvintele cel9i celln urmetoarele proverbe: > > > > > ,,_ ,_ ,,_ ,,_ ,_ ceincepe multe nuisprivegte nimic,' cepierde drumul gide e bucuros cerare.,' cuzile are leac." inveti, pe-o ii intr6 giiiiese ureche pealta., situt nu-linletege pe_ flimand.,

5. Schimba o lileri dln cuvantul cuvintele noipe ,cel'giscrie care le-aigesit.

.:. Rebus Compleleazd rebusul pe verlicala Siveidescoperi A.Bprenunele poetului poezia roman care a scrls "Revedere,. 1. 2. 3. 4, 5. recompensat pedeget sepoartd deimbrdcal opusul luifala opusul luigoale

13. CEA/CE-A cand poate sauatunci filnlocuit cuaceea cand aslfel decomparalie. ungrad afat6 Exenple pecafe sofa mea(aceea) o vezi esle Cea parfumate floare dep mivari este ceamai Zambila p54i de doui cuvinte, deunire cand cu liniula sescrie legat ce-a Cuvantul intr-o singuri silabd rostesc (ce$ia)se diferile voftlre ExemPle:

cea Cuvantul

agAsit. Ce-a c,utat
Nimeni nugtiece-ape1il

intuga, venit lavoi 'Am fost." va spun S; Qg3 bolta ,Lange Seasenina

Co$buc) incodru - George

gg3 lina ttestja $i sub mure." in foide Vom $edea

Eminescu) (Fioare - lvlihai Aibasfra

ceal ce'a. gregite cuvintelor ale fomele 1. Taie sania, ajutat sd'mirecupercz buna m-a mai mea cea/ce-a Prietena alrecut. Ce-a fost, Cea/ copac? din i Cea cazut Ce-a mai bunA cea este ce-a/ l\larna mea al ajuta pa1ft ce'afacul latapentru ce-a bunicul vom allacea/ Maine 9icea/ cealce-a: a cuvintelor fonna cofede 2. Scrie edeinleresanta. cea noue ce-a/ Carlea bine. fecut nuafost Ce-a Cea/ adun6 alune rogcatb ce-a Veverila cea/ a gbsit.' ce"a cautat, 'Cea/

3, Alc,luiegte enunlud folosind gice-a, cuvintele cea

provefbeie 4. Completeaza cuortogramee cear' ce-ai > ,,_ > ,,_ > ,,_ maibun5judecate ii impec;ciunea.,, spus, s-a dus." cagiigat intr-o vard, a b6ut intr-o seare.,

5. Geseste cuvinte noiinlocuind o litera dincuvantul,,cea, propozilii $ialcituieste cuele.

,

Rebus Completeaze rebusul pevedicala pimeilunide A.Bnumele Siveidescoperi pimevare. mtnerale vechi sau ... nbzuinlA sau ...
SUmd SaU...

1. extragerea zecimintelor

J.

tacam cucare sepune ciorba solicilare ..

14.CEt/CE-l

poate Cuventul ceisescrie astfel cand fi inlocuit cuaceia sau alunci cand
afat;ungrad decomparalie. Exemple: Fluturiisunt ceicezboare dinfloare ln floare. (aceia) Brazii ceimai inalli aufost tdiali. Cuvantul ce.isescrie legat cu liniulide unire cand p64jde doua cuvinte, vorbire (ce$ i) se rostesc diferite impreuniintr"o singuri sibbi, prinpierderea vocalei i Exenple: pasb Ce.i celuisetulde flimend? Nuaminleles ce.icu buniculde ceva timp. Ce"i alluiece'imai bun.

gg:jasta nuprlcep ...' ,,9i (Ca,rtecu/ Fusr/ul Co$ buc) - George Luminate impdrate, dupA atatea noroace gg:jfi ,,Apoi, avand ca li bunbldli, setemaitanguiegli?' (Palatul gefanescu decle$tar Delavrancea) - Batbu imperatul, pefecioii supirat, cheame ,,Atunci luilej rnai mari..., petre (Preslea celvainic de aurIspifescu) Simerele
greSite 1, Taie formele alecuvintelor ceilce.i: Cei/ Cejmai bunisunt invingilofi. Copiii cei/ce-i phngmefeu. rdsfdlati NuStiu prin cei/ ce-i trece minte, darnueste atenl. pomisunt Cei/ Ce-i mai mari nucii. 2. inlocuie$te spaliile libere cuunuldin cuvintele ceilc+i

doinu vor sdcante. Am aflatinpaharul lui. de acase nu nimic. $tiu De rupiiucbriile? -

propozitii 3. Alcetuiegte cate doua folosind cuvintele ceilce.i

prcverbe gicompleieazi 4. Citeste unniloarele cuortogfamele ceilce-r'i > nugtii apa, nutesuiin luntre." "Dacd > ,Fugl dedi, casdnutefacicaei." > ,pier.cescol sabia, desabie

> ,-

frumos lalolileplace, darnu$tii in elcezace."

5. Completeaze dupd modell elevii ceimaibuni cei mai buni elevi

A

15. CEA|/CE-Al

Cuvantul ceai sescrie aslfelcand denumegte plante. o biuture din Exenple: Dimineala beau ceaide tei. Un ceaicald esle binevenit o cand. Cuvantul ce.ai sescrie legai culiniule deunire pdrti cand doue cuvinte, de giai)se vorbire difete(ce rostesc impreund intf-o singura silabe. Ce.ai ceutat; aigAsit. Am vezut ce.ai reugsaconstruie$ti.
,Daripecalea legideschis N-oi merge niciodali,' patinrilof?" cucheile ,&:Ai f6cut termometrul pecare, ,Apoii-aaratat spre

'

'' (F[lti"

propoztlti 1. Scne combinand ! Jrnetoarele cuvinte: lei.ceai, beau, Seara, de l\rarna, soc. cumpara, de,ceai,

v

2. Taie gre$itd forma a cuvintelor ceai/ ce.ai dinpfopoziliile: I'rfiecare dimineala beau ce-ai ceaicu lameie. Ceai/ Ce'ai invdtat astdzi laScoald? Vreau 9ieuunce-al/ceal. Ce-ai/ Ceaicagtigat latombola deCriciun? Vreau sd-mispuide plans. ceai/ ce-ai

propozili folosind cuvinte'e 3. Formuleazi ceai ti co-a,,

proverbe, 4, Completeazd cuortogramele ceai/ ce.ai urmdtoarele > ,> ,> " mancat, dene-ai uitat?" spus, s-a dus.' scris cupenila, nutaicubirdila."

propoziliile pecare 5. Scrie ledescoperi.

De

Stange Aiuitat

datcupiaira in geam? trantil demasd. invdlal iavioard.

a: Beau l\,4ama cumprre Seafa beau

in fiecare dimineald. verde. detei

NUL/NU-L

Cuvantul ,u, se scrie astfel cand aresensut de zero {in matematica). (despre incapabil om), terminat taegalitale (meci), ilegat(despre act). Exenple: Laprimul exercjtiu rezultalul este nul. Frre munc, veideveniun om nul. l\,4eciulde aseara a fost nul. Actul locuinteis-a dovedit a fi nul. Cuvantul nuJsescrie legal culiniule deunrre cend doua pe4ide cuvinle, vorbire (nugl l) serostesc difedte impfeund intr-o singura prin silabe, pierderea vocalei i Exemple: Nu.ldoare pecare mana a lovilo. Am hot5rat sanuj mai pelilihai. agtept meciulllllnu r-a pesportivi., mullumil ,,Si lucru el!trlinlelegea." ,,Acest (f rciDoanne, _ ceorge Cogbuc) Sitolitrei

cucoane, ,,N!:!credeli, sdvete Dumnezeu!' sdracului ceaislf'ir_ peke tFata lspirescu) 1. Taie gre$ite fonnele propoziliilel din .rdtnu-l Oana maivrea pecolegul sau debanca Auficut unmecinu-l/ nul. invetatoarea nuj/nul ascull5 astezi lamuzicd. Dace numunce$li, veillunom nul/ nul. Nul/ nulpoale opfi nimenicAnd i9ipropune ceva.

rnecl'. nu,$i||u, Sialcdtuie$te unteftcu litlul,,La ortogramele 2. Folose9ie

dupa model: 3. Complet€aze Nu llierl. Nu-liert,
Nu-l cerl,

Nu-luit.
Nu-l apreciez. plac. Nu-l punctate spallile cuortogfamele null 4. Completeaze masupod sA doarme toat6 ziua, caajungi lepede. Poli sa-l alergi, unact-. Aioblinut unmeci . Clasa noastra afdcul aduc inapoi. l"am spus ceproverbele cuortogramele n{l/n!Jl 5. Completeaze

> ,,> ,,> ,,-

ajungi nicicu armdsarul, nici cu ogarul." prclul." speli cu tot pe speria vultur cucioara."

17. NU-UN-O

Cuvantul nu-i sescrie legai culiniule deunire cand p64i doue cuvinte, de vofbke (nu$i i) seroslesc diferite impreun6 intr-o prin pierderea singuri silabe,
vocalei i Exemple: Nu"i cere nimic. Codna nu.igata deplecare.

Cuventul n,osescrie legat culiniutd deunjre pirtide cand doue cuvinte, vorbire diferite (nugio) serostesc impreund intf-o prin pierdefea singurt silabd, vocaler u. Exempte: N.o inlereseaza muzica. Am crezut ci n.o sdmaivii. s; fie? Nu-inimic. ,Ce A trccut acceleratul.'
(Acceieralul - George Coibuc)

Segeate debogat "Dafca pelume Nici astbzi domn !UiZamiirei {Nurta Co$buc) - George n-o se-mi meargb ,,9i Neam deneam.' (Dugmanceie - George CoSbuc) 1. Taie gre$ile fornele aleort0gramelor dinumeioarele propozilii; De-acum no/n-o phng. sdmai Nu'/ Nu-ma, c,nla bunica cantece deleagan. Dacb pemama, no/n-oascult amsdfacunmeci nul/nul. Nui/ nu-i soarc, nu-i/ nuifrig, prea darnici bine nu-i/ nui.

2. Completea26 dupd model:
Nu-iaici. Nueste aici.

Nu-ibolnav. Nu-iacasr. Nu-icuminie. N'oascult. Nu o ascult.
N-o iert. N-o iubesc, N-o ced.

3. Alcbtuiegte un text scurtcu titlul,,Prele,tri metJ' 1n carcs6 folosesii ortogramefer nu-I, n^0, nu-i.

I8. N.AM/N-A/N-ARE/ N-AU/ N-ATI/N-AR

vinlele n.am, n.a,n-areJ n.au, n-ati, n.arsescriu culiniuF deunire pA4ide cend douicuvinte, vorbire diferite (n9iam, a,are, au,afi,ar)se rostesc p n pierderea impreune intr-o singure silabA, vocalei u. Exemple: N.am ajuns latimp. incin.a sosit lrenul. Dofa n.are cinciani. Buniciin.au venit invizitd. N.ati ascultat sfatul mamei. N-ar venise teaiute. sfat din casd"n casE ,,Elduce Cd dematasd." lj!] broboada n€ aflal Eca$ul ,Nimeni Unde eas"ascunde tainic."

n,,ihai Eminesc
(FrunzaEmil Garleanu)

ce dalacuma rrrr.,".tLL;l.l.povesre,,cet rarfi

me, banii! zise dracul trimis; ,Ng:ti, deajci; ci l€lifecut $isetec;rdbene$ti nimic bun ..." (Ddnile nepeleac - lonCteangeJ purtarea nazuiin veci$i-n ,,Ceice lajudecata.,, I:a! dreptale !:A!mai prnl (Cii'ici Crcanga) - lon propozitiile 1. Completeaze scriind cuvintele care sepotdvesc: n-a, n-are, n-ati, n-a) ln-au,
f^.t r.ti7i la 6^6riri6

Cine _ Voi-

luai medicamentele, nusevavtn0eca, mama, _ tatd, esle uncopilorfan. venlt laspectacol. Niciodatd nrirpa lamine lipat

dup6 modeli 2. Completeaz6

casa. Nuarecase. N-are pisoi. N-are
Nuaininb. N-ainimic. N-aiminte.

Nuauztre bune. N-au zilebune. profesoririi. N-au N-ati venlt. Nua, venit cenht. N-ati plange. Nua/p/dnge. N-ar N-ar manca nimic, propozilii folosind ortogrameler 3. Alc5tuiegte n"am, n-a,n"arc,n-ali, n-au, n-at.

prbverbele cuo(ogramelei 4. Compleleazd n-aon-a, n-arc, n.ali, n-am, n'ar, pe-aicea > ,,Nu Nice, vezut, nici trecul," Ftiu intralvremea insac," > ,,pegardul > ,,si canle cuco$ul meu lui." puline," > ,,Oi albe nici una, dar negre mai pesat > ,,S"a supdral mencat,' $itreizile > ,,Bani cinsle $italhariau, -.' giformuleazd propoziliicofectei 5, Aranjeazb cuvintele urmdloare cuele a)n-are, [,4a a,opt, ani.

c)timp, la,sosil, n-a, Autobuzul

M-AR/MI-AR/NE-AR

Cuvinteb rfial'mi-ar, ne"ar sescriu legat culiniutd deunire cand doue pr(i de vorbire (m,mi,ne $i ar) se rostesc cuvinte, diferite impreuni intr-o singurA silabd. Exenple: M.ar ajuta daca e nevoie. $imama pl;cut Mi-ar fi sdmergen lamunte. Arfibine daca ne.ar expedia ce4ile. propunerea ta." ,!!:aIinteresa
..Ne"ar Dldcea senevizitali." mie demigeigide malaci." ,Numi-arfirugine (Bivatul Toplrceanu) - George $i cotofana greSile 1. Taie formele ale ortogramelor dinpfopoziliile It4iar/ lvli-ar fi rugine senuinvdl leclia. Pdrintii m-ar/ martrimite lastudiiin strdinetate. Nou;nunear/ ne-arf ieame daciamvedea u€ulinpidure. Numiar/ mi-arfiplacut si fiurefuzat.

2. Completeaze spatiile folosind potrivite: cuvintele
fidrag sA arn o bibliotec; cumulte c6rti. Arfi bine denu cauta vecinul meu c6nd aunt ocupat, Ce bine ari denuperintii certa gre$im! cand propozitii 3. Formufeaz; folosind ortogramele: r,-ari ni.at, ne-ar.

20.MtE/Mt-E

mie cuvantul persoani). (ca
Exemple:

astiel cand are inlelesul desume debanj sau deeu

delei. Cumperdturile costb o mie zambilele. Mie imiplac pA4ide mi.e sesc e legat culiniule deunire cend doud cuvinie, Cuvantul prin pierderca (miSie)serosiesc impreund intf-o singurb silabe, vorbire diferite
vocaleii Exenple: Mi.e dordep mdvafe. Mi.e frice defudunS.

mr-e larastrdveche. "FrumoasA givdi.' pernunji IntinsA Cazimif) {Iara- Otilia (E/ Zorab - George Cogbuc)

meldin cap. ,l&gdfagcaochii

rnort." $i nufa9danici

"l4qnu!L9 greu patul pecare imparalul - respunse dormea - ld:qbioe. pefline ;ub cdci zace tulreJ tatal cu stea inrrunte sravici) rDaifelt - roan numainig, iara este." ,U!:gprielen !e dugman (Scr/soarea /i/ - Mjhai Eminescu) potrivite: 1. Pune inspaliile libere ortogramele nidmi.e. prietenii tare dorde din streinitate. l\,4ama irnide odeleide ziua mea. Cand e$libun cumine foarte bine. Db-mi !io m;na dealutq\

lgN

lo\

,, ---drag o,,Decat

casarea inochi." pegard, devrdbii mai bine una in mand.'

greiiria ortog.amelor nidmie: 2. -aieforma jene inapoiat [.4ie/ MLe cbnuli-am cA4ib latimp. pe o biciclete care an dat l\,4i-am cumparat o rie/ mi-e delei. place legume. l\,4i-e/ l\,,lie ru-mi sam6ranc meu mie/ mi-e tare dmg. Nepotul propoziliile 3. Transformi demaijos dupimodel: dordep,rlnti.irnieste dordepdinli. l\/li-e foame. [/iemi-e greu. lvli-e lr,4i-e sdinvdl. u$or l\/li-e ieam,detunel.

propozilii 4. Aldtuie$e folosind cuvintele: rflie - pronume (substantiv) rnie debani - sume mi- e (mi-pfonume; e - verb)

in loculspaliilor libere ortogramele 5. Pune midmi"e; > ..lv.ld-de tine. dar demine mise inima. rupe piatrd garb in > 'Unnebun arunci o deinlelepli nupot se 9io o scoaE.', ani rai, mai > ,,Decat o -de bine unul bun." pdde$re > ..casa. -rriarde bata. $ieli9i

Cuvantul siisestrie arstfelcand sepoate inlocuicu luisau ei,
Exenple: Ochii sdisclipeau debucurie. Coleglisei auie$it caSligetori. Cuvantul si.i sescde legal culiniu{d pe4i de unire cand doub cuvinte, de (si $i i) se rosiesc vobire difeite impreuna prinpierderea inlr-o singurd sihbe, vocalel i SA.inusepoate inlocui culuisauei. Exemple: S6.i spui adeverul! Vino si.ivezlcum sejoacd!

alba9triard inlecrimele ..." "OchiiS4 (Muna lui Etefan celMarcDimitrie Bolintineanu) poate maciidin livezi ,,Vrei Petoticumana tasa-i scuturi?" (PfefaF - George Topifceanu)

noaslre arn spun !ra:j "Crdiesei qi Mn a e i-rirtao , na '
(Crelasa Zanelorceorge Co$buc) 1 . Taie fomagfe$itd a ortogramelor dinpropozijiile demaijos: Sii/S6-idaicolegei unbuchet deflori. Perinlii sei/sa-i suntin strainetate. lnvilrioarea iali-achemat la$coald s,i/ se-i ajute laefecluarea temelor. ' Bunicii pa S;-il sii -au iaucu mprrat ntofi cet/ ce-i noi. gianimalele. Inundaliile iau/ i-au luat casa lvbgandesc daca sei/ sa-i spun mamei cenote miciamluat.

dupimodeli 2. Compleieazd

sd-ispun canl se-i sa-i ajut sd-iduc g,sesc se-i cert sa-i

sdiispun

jos: cuvantul demai folosind cuvintele 3, inlocuiegte ,,lui" 9i ,ei'in enunlurile ,,sdi".
( lanevoie. Pnetenii eio ajutd

bicicletd. Pdrinlii luilicumpera i-) luifaufelicitat. Colegii ) i cuaiei.i Aumers lamunte gandit (--) sunt acasd. cd veclniiluinu Ne-am potrivite libere forma a ortog ramelor siii/ sii-i 4. Pune lnspaliile minance oile. aiute. Elevii auajursiabAtrani pecopii. cunoasc5 a stfigat calalogul lnv5letoarea aucantat,,Plugu$orul". Fratii A venit lalcoalicuperinlii
Lupul a venit

propozilii sdigj untext dincinci in care sdfolosegti ortogramele 5. Alcdluieqte sd.i

A

22.CAR/C-AR Cuvantul carse'scrie astfelcand are inlelesulde cerul5, dea cirasau de insecti lemnul. cedislruge Exenple: Pe drum tfecea uncarplin depe$te. infiecafe zicar cumparrtudle. Ciocanitoatea caute hranA lngaunle facute decarin copac. Cuvanlul c"ar sescrie legat culiniul, deunire pA4i cand douicuvinte, de vorbire dlferite (cAlar)serostesc impreunb prin intr-o piefderea sngure silab6, vocalei d. Exemple: Sunt s/gufd c.ar mefge inexcursie, Cred c"ar cagliga dace arluca. putea pierde crezut c"ar lupla." ,N"am i$icunoscu bdrbatul din sce4aitut roatelor ,,Ea dela9AI ..,,, (P;cald insaluiiul-loan Slavici) 1. Formuleazi cAte o propozilie cuumbloarele cuvlnlelei (vehicul) - car (insectd) - car (cd - c-ar ar)

2. Completeaza (carsau spatiile libere cuforma corecte c,arli
ghiozdanul colegei debance. cu doiboi. Nucred venl tama. Fiisigur vrea sa$tie tabla inmullirii. geurificute Amgbsit inparchet deun Amauzit f fosllamunte.

Bunicul areun

gre$ile 3. Taie forma a ortogramelor proportiilei din Eastia cay' c-ar avea banipentru cumparaturi. patru Aff vezut unc-arl carcu boi. llsecta numita c-ar'car a ros lemnele din ragazie. Gigi crede cari c-aribine sainvele sacanle lapian. Sunt sigur carlc-ardoi gisit sd91ie cine i-a pierdutd. mingea 4. Compleieaza dupa model: c-arveni pleca c-ar c-atmanca c-ar citi c-ar scrie
caar vent

5. Completeazi dupd model:

Cuvantuldarbe scrie astfelcend sepoate inlocuicu cadou sau insd. Exemple: l-am dJs colegei'tlele indaro papug. Te-am chemai, dar tuaiplecat. Cuvantul d.ar sescrie legat culiniuli deunire cand doua pd4j cuvinte, de vo|bife (d Siar) se rostesc diferite lmpreun6 intr,o singurd pdn silab6, pierderea vocalei e, Exemple: D.ar venl o 016, m"ar ajuta foarle mult € soare ,,Nu dgle bine."

peU/rfd Cosbuc) - Geofge {/ana

armai f gustat din el,dAI ,Tare ofezul nuera incd fierl,' (Plslca glrdsu/ chinezd) - povesle arveni," ,!€I lubi, 1. Compleleaze spaliile libere cuortogramele drrsau d,ar Dezlua mea amprimit ln venl bunica lamine, m-a$ bucura mult, Te-am chemal in gfddin6, -canta colega mea laserbare, Nu$liu ces"ar intempla rni"e teamd dece-ar zice mama. 2, Completeazd dupe model: a)d-arveni d-ar canta d-ar mefge d-ar scrie d-ar menca
deat veni

unbuchet delrandafid nuaivenii, l!,4-as bucufa. apdrea aici,

b)d-ar dansa d-ar citi povesti d-ar plange d-ar d-afiubi

dac'ar dansa

greqite 3. Taie formele in propozitiile: Dar/ D-ar venivara mairepedel

pleca pirintii AS in tabArA, dar/ d-ar nu-mi dau voie. [.4aine merg lao nuntA m-a$ bucura dar/ d-ardansa $i lmiplace anotimpuliarna, prea dar/ d-ar uneorieste ger.
4. Fomuleaze caie douipropozitiicu ortogramele dargid-r/:

prcverbelei 5. Completeaze > "Calul de_
> . in

nusecaute ladinti.,,
.a I..o

.] Rebus Compleleaze. febusul peverticala A.Buncuvant $i veidescoperi cuacela$i penlru sens oar. 1" 2. 3. 4. 5. opusulluidescircat lopaie medic sau ... cel mar mariape sEtetoare semnul adunerii 1

:

f{'..^

,0.uo^t-o*

(roce moale) astfel cand are inlelesul dematerial Cuvantul varsescrie perclilor. pentru vopsirea . Exenple: cuvarpepe.eli. A"tdat camera mea cuvarcolorat inverde. Am zugrAv pA4i legat deunirc cand doud cuvinle, sescrie culiniuF Cuvanlulv"ar prin (v $i ar)se rostesc impreune intr-o singura silaba, diferite de vorbire pierderea i. vocalei .dw&&
Exenple: bine o plimbare cuvaporul. V.arprinde gard. aliveni, v.ar a$tepta bunicul{a Dac,

gredlna, minte ,,Tin $i-acuma culel..." Ferestrele unse gtdbit Topirceanu) chiria$ului - Geolge \Balada omon." cel inveninat alsuflelelor lormoarte ii rece !:AIputea 'Aerul (Fet-Frunos din lacrimd Eminescu) - l\y'ihai in loculspatiilor libere cuvintele varsau v-ar. 1, Pune perelii mea sunt vdruili cu alb. incamera placea gcoala se veruim cu sau cuvopsea lavabili? Pisicula zgaia lare dacd o supiral. pungi mameio cul-am cumpArat stins. 2. Completeazd spaliile libefe dupd modeli v-ar canta
v-al

v-ar v-ar v-ar

gregiti 3. Taie forma a ofiogramelor: v-ar,tuar. Cand am fost inexcursie am vezut o ca efi dev-a/vaf. Nu cted cA v"arlvaf dabanidace numuncili. Daca bunica varl v-ar vedea inc re9, v-atv-ar cefta rau. Primevara pepomii dam cuvar/v-ar fructiferi. Var/ V-ar lualata cuma$ina dace mergeli secumpe"€ti vatlv-aL plicea Var/ v-ar sA mancaliinghelate? proooritirle 4, Scrie descoperite inunnbloruljoc. Bunicul Inviletoarea PArinlii
aduce bomboane.

duce inexcursie. edepsi r6u.

5, Conlinud propozitii cupatru dincuvi $irul$ialcituie$te

vr.f

VAS

ZAR

VAT VAN VAT

Ir,n
TAR L]AR TAR

SAR/S-AR

Cuvantul sarsestrie astfel cend afe inlelesul a seti. Exenple: picior. De bucurie, sar intr-un Fetele sarcoarda. s-ar sescrie pi4ide Cuvantul legai culiniute deunire cand douicuvinte, vorbire diferite impreune prin piefderea intf-o singufd silabd, is $iar)sercsl€sc
vocalet e. Exemple: Dacd s" topi zepada, s.arproduce inundatii. giellameci. S.ar fidus

pleav,, c,plle sare ,,Din gunoaie dintr-un snop." SeI impinge-0, de-ar eanebuna ,Cd nepusti, ietind din soc, S:Al ge! duce peparau cioc-poc." selupti murmurend, ,,Celce gi-n De rand ..." !:aIlupla primul frenghiile intrei ,SeI in$ase." $i plesnesc
(Gruia gre$ite 1. Taie formele aleoi(ogramelof sarls-a/: mei nus-ar/ Colegii sarlabAtaie in pauzd, plimba loana sar/s-ar cumetroul. pulea NiciodaE nus-ar/ safgadul, ci sar/s-ar si cad. l\,4aimulele sar/s-ar dinramur, in ramure s, caute banane. Sa,'S-ar duce r rabard dar nuausu{cenli bari. (Lava,litoare - Geofge Topirceanu)

(Roafa mori- George Co$buc)

(Decebal popor cetre Coibuc) - George

2. Completeazd dupimodeli

s-ar urca s-ar

s-ar
s-aI

3 . Completeazb ldllrlc spatiib libere lloere cu ofiogrameE ortogramele corecte corecte
Toni
Fetele Bdietii
inscrie la concuFulde limba romand.

Gar/ s-a1.

urca in nuc sdadune penlru nuci bunica.
coafda in curtea $colij, doicate doilaoradeeducalje izici.

4, Fornuleaze propozilijin care sdfolosegti onogrameb sar$is_af.

Retinel
Eusaf

Tusari. El/Ea sare,
*

Noi sarim. Voi sbrili. Ei/Ele sar.

Rebus Coflpleteaze rebusul in enunturi $iiltrodu cuvAntul pecare l-aidescoperit pe
vedicala A.B.

'1. persoane care seocupi destudiul istoriei 2. meseria dea face p6ine 3, actorsau...

A

26.CAS/C-A$ inlelesul debranzd astfel cb4d are cag sesc'ie Cuvbntul
Exenple: decal aiumat. unkilogram Amcumpefat gdse$ticelmaibun cal deoaie. Rucef La pe4i de douA cuvinte, legat culiniuld deunir€ cand c.al sescrie Cuvantul

prin pierd sibbA, impreund intr-o singurd (cSiaS) serostesc difefite vorbrre

Exempte
ajung latimP. c.a9 reu$is, Cred putea iiprezenti dace e nevoie. c.ag Le-am spus

fi'

.X

cucel" Dali, !39 da9ieu,$ln-am ,,Cucurigul ($oarecele - poveste figh,;nda

pe-o cocolat, creangA Corb, ,Jupanul ]nlanlun bolde lal furat." Tinea

(Cod!/$ivulpea - LaFontaine)

gregilb a cuvintelor cag/ c-asi forma 1. Taie ca9/ c-a$ deoaie. Amfosllastana 9iammencat pleca intf-o excursie lamunte. mameicag/c-a$ spus l-am vrea sacitesc o ca9/ c'ag dulce, dafnuamtimp samelg, ca$/ c-a$ Agcumpera carte. darnuo lase calelul. arfura c-a9/ ca$, Pisica putea imbrac bine. sdrAcesc daca numA ca$/ c-a$ l\li-e teame model: dupe 2. Completeaze c-a$ Plange c-49 vrea canla c-a$ c"a$ crtl manca c-a$

ceaS Nenge

propoz!i 3. ForruleazA incare sarolosesti ortogramele ca9/ c-a9.

4. Completeazd spalille libere folosind odogramele cag/c.ag. giam Am fost lastan, cumpirat deoaie. Le-am spus colegilor pleca de la ora de muzic6. gi Cred manca eu _ cumbmiligule. Poate veni$ieu lafotbal. 5. Formuleaze unscurt rext din 5-7 enunluri inca€safolose$li cuvintele ca$ 9i Lastara''. c-as. Dd-l litlul,,

cAucA-l
Cuvantul cdisescrie astfel cand procedee, areinielesul dedrumuri sau moduri, metode. Exenple: pemai Poli ajunge lamine multe cei, peceiaeriene, Secirculd bine dargipe ciiferate. Caute alle cii cas6-lconvingi. Cuvantul ci.i sescrie pe4j legal culiniut; deunire cand dou, cuvinte, de vodife diferite i) se rostesc prin pierderea impreune intr-o singufi sibbe, {ce$i vocalei i Exem\le: Te-aiconvins cd.i bine secltegti. Aspus tuturor ci.i place baletul. sburle ,Sideodati-ncep qelapuc, noaplea-n camp." Topirceanu) - George {Laverdloare griji pedansul, ce1lo, ,,Ce gLLgreu Cand segandea rezbolul." (Trei, Doanne, George Cogbuc) litotitreipalmele ql4lard." ,,Simle
(lordul John Co$buc) - George

qij demii deani treceau.' ,,$i

(luceafdnrl Eminescu) - l\y'ihai

1, Completeaz, spaliile libere cuforma corecta a cuvintelor cdilcd-,i Arn ajuns lapdufepe-ocolitoare, deoatece eranoroi. Acolo au observat viofeaua inio te.Prieienii mei imispuneau _ mai bine sdrenunlim. Euamvrut pentru plac si-i duc bunicii viorele _ foade mult. Cand ne-am intors, am luat-o totpeocolitoare.

2. Transfom, dupA model:

a)cd-i cant gas€sc ce"i ca-i ajuli ce"ifelicit b)c;-idegtept ca-ifrumos ca-i infloril cA-i bine

cdiicant

caeste degtepi

3. incercuiegte forma corect6 a cuvintelof cd,7ci.i; pfoblemele A rezclvai pemai multe ca-i/c6i, cajlcd-i mai u9or. Maria imrspUle plac cbi/ ce-j trandafirri galben,. pecri/ce-i Auvenit diferite la$coal6. iis-auintajnii Ce-ilaie, ,,Cdi/ Cd-i/ Caibblale,

Ba una Baalta."

28.CAVC-Al

de domestic cand denume9te un animal €crii aslfel cai se Cuvantul pentru hipice. concursurjle lracliune sau Exenple: vaci, oi,capre Laierme sunt $icai. a ca9tgat celnegru. cai, Laconcursulde pa4i de doue cuvinte, legat culiniula deunire cand c.aisescrie Cuvantul prin pierd€fea impreunA intr-o singufe silabd, (c Alai)serostesc vorbire diferite vocalei i. Exenple: c.aiplecat. Credeam pecolega o faptidemne delauda. la,este incurEafo C.ai spre el.' vulturul simli e3ivenit "lar, po!se ai inimelTu ,,Ai vrednici mandrigai, [,4ai $]mai stdpan, eu?" Dar eu,
(Ei-Zorab Co$buc) - Geofge gre$iE forma a ortogramelor; 1 . Taie caimaa amvazut c-ai/ $ifiumogi. -a herghelie plecat pec-ai/ caidisdedimineale. v:zut cai/ c-ai Te"am pe setrcaca $rada. c-ai ajutat bbtrane bucur cai/ [,14 prins curaj lavolan. cailc-ai AmobseNat putere. caii c-ai mea are170 l\y'agina asta o $tim. C-ai Cai/ litu o vine, gitupropozilii: dupimodel 2. Tfansformd 9iformuleazd c, aic6nlat caaifugil c, aivenit ceailuat cdaiascultat

populare) (Yulturul - poveste

centat c-ai

cuforma corecte a ortogramelor cai/c-ai: spaliile libere 3. Completeaza trepa$i. melr a avul doiBunicul tenninat semeslrulcu media zece. [,14 bucur doi ing'ajd AmalatPonei. fost in Auslria laschi. $tiu c6rlat laserbare, N-am auzlt plecat fost in Franla. NuamSliut trasa de Iama, sania este {olosind cuvinlele cailc.ai. enunru 4. Alc;tuiegre

.! Rebus peverticala A-Buncuvant cuacela$i febusul Completeazd. $iveidescoperit penlru orum. sens 1. 2. 3. 4. cuarama acela$isens pentru vorbesc opusul folositi lacdldrie rase decal in undili seagali

29.DEA/DE-A Cuvantul dea se6crie astfel cand are inlelesul dea da, a oferi.
Exenple: A uitat sddea floIle in dar. Bunica vfea sAdeadrumul pasirilor in curle. Cuvantul de-a sescrie legat culiniulideunife cand peqide doue cuvinte, vorbire (de diferite $ia)serostesc impfeune intr-o singurd silabd. Exemple: Nejucam de-a holiigivardiitii. Mihais-a datde-a pederdelu$. dura

fac caroata modi, ,Gur; pornesc se ..." 9idg3valma
(/arna pe u/4ii - George Co$buc)

pelaniced s6-ipun ,,Voie$ti Satedea cainilor?' (Fl-Zorab - ceorge Cogbuc) 1. Completeaza spaliile libere cuortogramele corecte: (s-a, dea, de-a, n-a) Ianis _ dus s, _ mancare lacdlei. Cand _ dusla Scoale dus pepanta _ dura -.alunecoase. Colega mea wut sa-mi _-caietul sbcopiez tema. iniecare dimineala bunjca iese se_ giapd mancafe pis6d. Ia Sdniulele alunece pederdelul. _ valma 2. Taie gregite ortogramele (dea, de-a): Buniculrese dimtreara sa dea/de-a m;ncare laanimale. Am dat cubile dea/ pepafchet. de-a dura pedoamna Orog senunedea/ de-a mult descris. jucat Ne-am dea/ de-a pisjca. $oarecele 9i

propozitiiin 3. Fonnuleaza cate dou6 care saloloselticuvillele dea/de.a.

propozitiile 4. Descoperi inurmatoruljoc $itranscrieJe: l\,4ingea cade puse Ca4ile sunt Nejucem Cristi vrea s; Nicd nuvrea sd Mama doregle sd peparchet. dura valma indulap. vanetorul 9ipiserile flori inveletoarei. drumulpupezei. pisAfibr. hrane

5. Dictare intemplat palme insd odald camingea pepimant sd-i scape din Sicdzand "S-a s, seduc,de-a rostogolul de-a dreptul in fantan6. Fata deimpdrat o urmari cu privirea, pieri gifantana dafmlngea depafcin-ar i fost eratare adanca, atat de adanci denu-ioutea zerifundul!' fermecat -Ftalii Ginn) lP n.tul

Cuvantul morse'tcrid astlel cend areintelesulde a muri, a deceda sau
cand expdmi sunetele scoase demormiitul ursului. Exemple: poluerii. Zilnb morliinle dincauza prdurct Ursulse aude din mor! mod Cuv6nlul m'ofsesc e legat culiniuld deunire cand p64j doue cuvinte, de vorbire diferile or) se rostesc impreune int-o prin piefderea singure silabd, {m $i vocalei i. Exenple: M.orprlnde dinumte. Num.ormai aglepta.

cevreaul s6[!l ,,$ifac $in-am grija De sortiimele.' cudrag ,!!:9Itroieni Aduceriaffinte." (Nunal {rral-George Cosbuc) (Maian unsingurdot - l\,lihai Eminescu) gre$ite 1. Taie forma a cuvintelor propozitiilel mor$im-ordin Cand mor/ m-or vedea bunjcii, m-or/ mor a$tepta cuflori. ger plantele Cand este m-or/ mor. Dace numor/ m-or inlelege colegii ceam fostbolnav, voiaduce scutirc medicale. Lamarginea r.;rii.'

me lesali sA m'or/ mor ,Sa

2. Transforme dupd model: a)m-or ajuta m-or certa m-or ajunge m-or lrorenl m-or l6sa mevorajuta

b) me vor vedea me vor invinge mA vor iubi me vor uri ma vor insoti

n-ot vedea

3. Completeaze cuforma corectd a ortogramelor mol/n.or v orc A ni i . -'\u -ca iio ,c > siand n-o data sd -, 'O > 'Cuflori troieni Aduce aminle.' >,,$ l d e -a fi s e-. lncamp demohof." plange > ,,Pe mine sange.' Cu lacrimide dedoue ori.'

propozitii doue incare morln"or 4, Formulead cate si introduci cuvintele

intitulat Martin" in care 5. Realizeaz, unlexldin7-9enunluri si utilizezi "Mog m-or, dea de-a. odogramele rnor, 9i

Cuvintulnorse sfiietsfelcand picituride afe inlelesulde api aflate in suspensie in atmosferi, Exenple: Un nornegru s-a abitut asupra satului. Cuvantul n-or sescde legat culiniula pe4i deunire cend dout cuvinle, de gi (n vorbife diferite or)sercstesc impreuna intr-o prin pierderea singuri silabd, vocaletu. Exenple: pleca pani N-or cand n.orobline totcevor. N-orcadea fulgide zepade toate ziua.
plans vdzand cum trece-n zbor ,,N-ali Spre miazdnoapte de lql Iq?' unal-George Co$buc} {Nurnai indrdzni dugmanii, ln vecii vecilof, a selega ,,Nj! mai deromani.,,

(MoS lonRoaE giUnirea - lonCreanga) 1. Completeaz, dupimodel: n-or veni
n-0r00rm1

nuvorveni

n-or canta plange n-or n-or merg,A pleca n"or
2. Scrie in spaliile libere ortogramele cor€cte nol||-o]: plange Perinliidegeaba fiiidpugiin fezboi. grele venizile de acum incolo. pecefun_ Sevede negru care gjploaje, aduce furtune pSdurea _$rebde loati casAgaseasc, cjuperci li florj. Sub unsezdre$le soafele. Doar muride dor. -

gfe$iie: 3, Taie cuo linie odogramele Luna apare sub unno,n-or. NotN-or merge tolielevil inexcursie din cauza rbcelii. pand Nu sevor dab6tuf cand nor/ n-of deveni campioni. poate Dacb nor/ n-or cumpira flori, votcumpera baloane. No,N-or muldefoar.e toate animalele pddurarii daca nor/ n-or veni s6leaduca. 4. Fomuleazi pfopozilii unlext fomat din6-8 enunliative cutiflul in care ,,p/oaia, sdfolosegti ortogramele nor$i n-o,1

j.. Rebus

Completeaz; rebusulsi peverticala vei descoperi A-B opusul cuvantului nor.

1. 2. 3. 4. 5.

pitit sau... opusulluipornit cand apune soarele adiere sau ... prezent aliment inodce mancare

Cuvantul lorsescrie astfel c6nd sepoate inlocui cuunsubslantiv. Exenple: dansul. Lorleplace {copiilo0 (elevilor) Caletele lorsunl ordonate. pdiide legai Cuvantul l.orsescrie culiniutd deunire cand douicuvinle, rostesc impreune intf-o singur; silabe. vorbire difete(l$ior)se Exemple: peGrivei, sevor Dacd l.orgasi linisti. gieidir L.orpr'rde Jr-6pecampron. jocprin perul face ,i$l 19I." copili-n drum nemor 'FlbmAnzl g nesfar$im demila 19I."

(YartulGeofge Cogbuc)

pemen - George Cogbuc) lNoivrem

peacolo palalului, biet canterel trecu fefestrele sacante sub cu ,,Un $i seporni gandul qil:QI cas-or indura deel milui cuniscaiva mancare." Aoc-de-Stutz Grimm) - Fralii linperctu! gfesitei 1. Taie ortogramele pentru l-0r lespunea l\y'ama l0r/ cd-i invala si zboafe cil6t0rii lungi. pune l-of laceruld, vainv;la Dacb lor/ semearge aldturi demama lui. Poate l-or/ lorlmblanzi mai repede daca iidau sA mdnance bine. Aufost acase b tatSl l-o|/ lorpenlru a-icere socotealb dereulficut.
2. Completeazd dupa model:

il votafuta
l-oflnvinge l-orinielege

l-or ceula l-or certa

3, Completeazi punctate spaliile auortogfamele ,-orllor S-au duslabunicii _ se-i ajute latreburile dingospoderie. Doar numanca lupii in pidufe. Desenele _ surtirteesa.lte. D;.iltit_ pentru certa nore,e mic. 4, Scriecateo p.ooozitie enurtialiva. exclamativa in carese $i inlercgativa. intfoduciorlogfamele lorgi,.or

5, Transcriere
demull, ora$ele erau ni$te satemaimarj. ,l\y'ai De muliUmp nu-$i maivezuse pfleIenui. pevremea Poate cand satul efaincapemalul raului lor,poate maidemult s_au pelrecul acestea. Acum e tarziu, s-ainnoptat demult. _ lon (Nico$of Alexandru Brrtescu_Voine$ti)

w
I

coR/c-oR
astfel cand afe intelesul degrup decenteteli. corsdtcfB Cuvantul
Exemple: uncordela$coala deArte. Asculldm in cor. canld colinde Copiii pd4i legat culiniula deunire doue cuvinte, de Cuvantul c.orsescfie cand prin piefderea (c qi or)se rostesc impreund intr-o singure silabe, vorbife diferite vocalei ;.

ci n"or veni, noiii C-orveni,

urma dup-acest ,Vor eql Fel defelde-orchestre." (Conceftul Prineverii - Aeorge Co9buc) poate vremea nuvremuie$te, apoi Feti-Frumo$l $iastezi." ,,Pentru eI fitreind Eminescu) din laaimd - l\,lihai lFeLFrunos dupd model: 1. Completeaz c-or veni c-or canla c-orinvela c-orjuca plange c-or c'or striga cevarveni

gte$ite: ortogramele 2, Taie cuo linie Sdnuningd mult c-or/ cortroieni drumurile. DeCreciun amcantat colinde in c-otcof. Poate ziua mea, c-otcorvenitolicolegiila este ziua Nebucurdm cand unuicoleg in c-or/cor. $i-icanlem

propoziliiin si folose$ti onogramele care c.o/9icox 3. Fomuleazb

punctate cuo(ogfamele corlc"o,l spaliile 4. Completeazi in am irvilat secartAm Lao€ demuzicd Doate in excursie. merge toli elevii juca poate nostrifotbal. l/ergem lastadion $ colegii noitot metgem sd-ivedem. ce n-or canta, canta, ajunge latimP. Am spefat colinde. vom canta De Creciun, $iin propoziliicu c-or ajunge. expresiiler c-ofca.ttlga 5. Alcbtuieqle , c-otastepta,

,/4'. a,csA

34.MOTr/M-OTl
deromani din motisescrie astfel cAnd arelntelesul Cuvantul
Apuseni.

pentru libertatea [,4ulli moliau luplat la i. pa4i sescrie legat culiniuli deunire cand doud cuvinte, Cuvaniul m.oti prin (m !i o!i) se rostesc intr-o sihbe, impreund singufe difedte de vorbire
pierderea vocalel i. Exenple: Itl-oli a$tepla minute. 9ivoicateva Dem.o!i ruga samerg cuvoi, n-o voiface,

unde n-am vrut semerg.' ,,[/]-oliduce peaceste meleagu senumesc moli." ,Oameniide gregitd moti cuo linle forrna a ortogramelor 1. Taie $im-ott. mulli moli/ m-01i. in Apusenitrbiesc m-oli agtepla. voi intarzla moli/ DacA auluptat mulli moli/ m-o!i. in razboale m-oli ruga semerg cucolindele. Laiame moli/ enunluri cuortogmmele mofi 2. Formuleaze ii m-of,.

,.3s.,TrE/Tt-E
(pronume pe6onal) Exenple: mingea. $itie li s-aspaft poeziile Toate tie. lile-acompus Cuvantul ti-esescrie legat culiniul6 deunire cend pd4i doud cuvinte, de vorbire (,ti$i e) se rostesc djferite impreune intr-o singuld prinpierderea silaba, vocaleii Exemple: Ti.eteam, ceveipiefde lameci. ti.e dor debunica. 9ilie

Cuvantul areinlelesul de tu (capersoand)" lie se si;ie;stfelcend

cerut eutiefragi?' ,,Ti-am (Miirloas, - George Co$buc) dor, fruntea degandurili€ plind.' ,,Pieplulde (Sara pedeal - l/lihai Eminescu) nuli-a fost mil6, ,Ie cum Cand sarise$i se"i omod?" _ Elena (Matanul pedepsit Faruga) deji:ggreu deviatA," ,Doar (Ddnil6 Prepeleac - lanCrcang')

1 . Incercuie$le forma corecl.ii a otlogtanelot !e/li-e.
Nu fostulde vanzare? lie/ !i-e / tie/li-e frici demine? Tie Ti-e jucariile Nu-!idau mele. lieili-e Dacd place, nu-1i greu cred cdlie/ sr-idai allcujva li-e/ lie aceasle carte. li-e foame sau sete? Iie/Tie 1ie/li-e

2. Completeazd dupd model:

greu li-e li-eu$or li-efoame sete 1i-e somn 1i-e tr-e dor

greu ifieste

Completeazd spaliile cuforma corecld a orlogramelor lidli-el pentru invdleioarea dal noie mice desenulde aslezi. 1i-a Am inleles cedor demama ta. ili place inghelata? Nu teama defulger? Daca teame deapd, eusuni speriat. pfopozilii in carc si folose$li 4. Fomul€aza ortogramele fie$ifi-e.

proverbele 5, Completeaze cuforma corecta tiellie: > > > > > place, nu-1i altuia nu-i face." 'Ceinima, acolo ,,Unde 9igandul." gicapul.' acolo ,,lJnde -gandul, drag dedoipe$ti inoaliSicucoadele afara." ,,gisecera. ari, vei ,,-

36. DEAL/DE-AL

Cuvantul deal seacre ast'el cand derume$te o formd derelief.
Exenple: Amo livad, deprunipe deal. Pddurile demunte numeroase. $idealsunt Cuvantul de-al sescrie legat culiniula deunife pd4i cand doue cuvinte, de

vo$ire diferite (de impreune intr-o sjnguri Sial)sercslesc silabe

cu tria i.r:atnesc un vecin de.at meu.
lon e vAr de.aldoilea cumine.

tlt

plncipi ialnici ,,9i $i-ndrazneti, cdror buzdugan istel Q9SL Pierjt-au zmeidin iadufi sco9i.'
(Nunfa Zamflrel Cogbuc) - George

un Esare luna dga! "Pe
wd u v d r d ! E t d r d ' !,

(CetinJite dinpoveste Eminescu) - Mihai

1. Subliniaz, forma corecta a ortogramelor deallde-al
Colo-n deal/ deale-o casA. Celdeal/ de-al doilea fiualbunicului meu a plecal ln Suedia. l\raila deal/de-alde casa mea seafle o pddure destejari, Unve $ordeal/ de-almeu cumperat o ma$ini noue. $i-a

2. Completeazd spaliile libere cuortogramele deatlde-al
Depeunsevadrazele soarelui. Celdoilea semestru a incepul intr-o zidelunj. P6ne ajung acasd trebuie si urcun_. Celtfeilea an$colar esle unangreu.

ortogramele: deail un tet'rcu titlul'Pe deal in caresi folose$li 3, Abeluie$te de-al.

urmdtoarele semnele depunctualie 4. Citegte cuatenlie lexte $i de $ienumere gasitel ortografie mosule, cemaizici? , - Ei, pe nepoatel la,cend agavea euo slug, caaceasla, nui-a$ trece sdzic, - Ce dinalnte, Numai vrednicia lui- zise stipanul decenula daltata de-acas6? - D-apoi mai luam dupe rnine case-miincurce zilele." c;cialtfel nu-l ( Povestillon Creangd)

rcmanul nalura, bunelafle cucare Oij drag li iliu a prelul l:einzesttal !ll9 '!]j9 gILprivesc, gtLLascult ceci e simplu lainfati$area lui, vesel drag ii 9ifrumos 9ipoetic ingraiulsdu," (Romenii lor-Vasile Alecsandri) ti paezia

37.LA$/L-A$
mi$el, lipsitde defricos, cand arelnlelesul laS sescfeaslfel Cuvenlul curaj. ExenpJe: l-au atacat doicaini. a fugit caunla9cand s6u Colegul Vileazul lagprin luga sadinfalaIuilvlihai cdesle a dovedit PalaHassan pa4i de doue cuvinte, culinlule deunire cand l.at sesc e legat Cuvantui silabA. impreund intr-o singure vofbrre diferlte {l qia9)serostesc Exenple: L-ag aSlepta $ipeel. latenis. NuI'at maiduce

salveze fiica." curajul se-$i afi unb$,neavand sedovedi 'impiratul popuhre) (Poveste pu(a nici deporuncal" ,,Nu !:AS
pepdpddii ,,Pufulde EuL?jlineincuiii."

Co$buc) - George {Dugmance/e

(Puf-lt4arin Sorescu)

punctate lagl1.a9: cuortogramele spaliile 1. Compleleaza dinfalaursului. caunsiu l-aldsat Prietenul $ia fugit prlmi dacd nu-cunoagte. lanunte Nu-

omulDaci-

invia1d. s, selealizeze nuvareusi inexcursie, dac,nuaril semeargb lesa
poate rnaides, vedea -

Iellne.

gre9ite a ortogramelor: foirna 2. Taie cuo linie inincJrceturb. sdintte lesa l:ciodala \J la$. l-a$ la$nuilieste Cel[a$/ Pneten. binecelordin l-a$ ldsa s, facd numai la$, nula$/ Dace agfi l-a$/

propoziliile 3. Scne corect urmetoare: lasa lnexcursie. asculta mereu canland. trimite laspectacol. ajuta laefectuarea temelor.

Al.elri"$,. ,n t"xtcutitlul piefenl', incare si folosestiortogramele la9$i "Doi l-rr].

5. Transcriere; p'icepu inse cbnu-t aqteapr6 prea vremui bune se mal lY9S9ly1 . $i.fere aoaste. i$ttua tatpe$;la
spre oragul Bremen. Nu$tiu deunde-i venise_n gand ca acolo putea s-ar face muzicant alora$ului pulea ajuta., Siceeul-a$

(Muzicanlii dinBemen crimm) -Fralij

38.MtA/Mt-A (ca sume de d€ota,mia astfel cand are intelesul mia sd€diig Cuvantul
nume defati-Mia. bani)sau Exenple: pa$te Pedeal o mianeagra. mi-ai imprumutal-o miadeleipecare Ii-amfestituil in PaIc. PeMiaamcunosculo pe4ide cand doudcuvinte, cu ljniu!,de unire mi.ase scrielegal Cuvantul

impreunb intr'o sin (mi9l roslesc a)se vorbire difedte Exemple: perut revezut cbte-am Mi.a bine in daro carte. adus A nami-a
viala." in minte toata rdmas ,!!ia!01:a poglald, o cafte scfis chiar ,,Ulj:A Unirii laSbek." Peslrada

grebft Topirceanu) (Balada - George chiia$ului

propoziliii urmetoarele incorecta a ortogramelordin foma 1. Taie mia albd. o mi-a/ fdtai Oaia vecinuluia jucarie cutelecomanda indaro mi-a adus mea mla/ Prietena maibune. mea cea metusa l\,4ia este l\ll"ai daluncalculator. mia/ mi-a ziua mea bunica De am castigal-o laloto primit mia/ mi-a deleipecare Arn in bgelure cuexamenele spus colega mea cemia/mia venit sA cred mi-a Numia/ deabsolvire. mi.a/mi"a//lria: libere cuortogramele spatiile 2. Compleleaza bun fost cel mai Tudorel.Pdeten. 80 de ani. Bunica -are neagfa albe odelalarg Arn cumperat 9io fost in excu|sie la munte cand am tare muh -plrcut

3. Fomuleaz, enunluri incare safolosegti ortog tamele (Mia). ni,a,mia

a) l\,4ama Lamunte Colegul b) Vecinul a tdiat o Sora mi-a dat pe Amvizut-o

@

paline. adus pl;cut peisajul. dato carie noud. alb6. inapoi. laspectacol.

@

39. MtUMt-l

Cuvanlul miisescrle cand arate numerul. Exenple: Miidefluluauinvadaicampia. Arn vandut casa cucincizecide miide lei. Cuvantul mi-isescrie legat culiniul6 deunire cand doud cuvi
(migii)sefostesc diferite impreuni inlr-o singuri silabe. Exenple: (imi Mi"ialat deb nein tabdr6. este) (imi Aila c, mi.itare sele. este) Mi.i cumpera o rochie noue. fmiveicumpAra)

devorblre

fere tine ,,Greu fl:| drage, chem de-atatea ori ...' 9ite
(Calrene Topirceanu) - George

trist izvorul: 'Seintreabe creiasa oare?" -Unde ![ij ,9iceide oijdeanitreceau Intolatatea clipe."

(Freanet decodtu - Mihai Eminescu)

Eminescu) - l\lihai {Luceafiirui

micialba$tri, miide roiuride albine '!!Ldeflu1uri peste pline." Curg in rau sclipitoare io demiere (Cdlin poveste din - file Eminescu) - lt4ihai zise Dinil6, nu![i:ida capra ceea, se-f dau carul ista?" ,,- Prietene, Prepeleac - lonCrcange) lDAnild 1. Subliniazd odogramele din textele demaijos, frig ,,9i-i Simi-ifrice." casa ingdjitA." -i ,,M

4/.\A

/tt'..

gimii seaud mii vegti. Sepovestesc mii deintempled, ,,Acum una mai $imlide grozavi decal alla. (Descuil -Zaharia Stancu) 2. Completeazi dupe modell a)mi-iclddi mi-ichema mFi canta mi-i cumpera mFrSpune b )mi-iso m n mi-imild mi-i foame mi-i dor
mFraproape

imiveicl6di

imiesle somn

3. Taie cuo linie forma incorecte a odogramelor: in stupii vecinului gimil/ sunt mi-i/ miidealbine lucfitoare mi-i fdca deele. pe [,4ii/ Mi-idrag sac]tesc multe dincertile care leam in bibliotece.
intr-o noapte senind pe deiame amvdzut greu. Cand urcmuniele, mii/ mi-itare destele cdzbtoare.

(ai)saucand Cuventul ai sescridastfel cand areinlelesul de a aved (ai insoleqte aiadus, unverb venit, aispus) latimpullrecut, Exemple: Aitabla degah laindemene? Asldzi aifosl sanclionat. pb4i culiniul, Cuv6ntul a.isesc e legal deunire cand douicuvinte, de (a prin pierderea vorbire diferite Sii) serostesc impfeun; intr-o singure silab,, vocalei i Exenple: pebAfani. Eomenegl€ a'iajuta A.idaapA lamoara h lo1 ceface, nue unlucru bun.
frumo$iA| viorei, ochi ,,Ce Caunadanc intins deapel" (Yiintulco$buc) George cum semdcobor?' ,,Dar aivrea

(Luceafdrul Eminescu) - l\,41hai

opnt.

penume; glasul insi,a incepui lui,s-au ,DdnilA, A:jstriga ti ei,cunoscand (Deni6 Prepeleac - lonAeange)

gre$ite 1, Taie forma a odograrinelor: Ai/A"icumpdrat lloi de8l\lartie? panlofii Ai/A-icurela bunicului, e unlucru bun, pe gesi Ai/A-iajutaceiin varsti, e un deosebit. fidrag seinvele limbi str6ine. Ai/A-i Aii A-icanta cuculde supirare. pentru din cea depegard. Ai/A-iscdpat cioafa mane

/t\ 1i"sA

2. Subliniazd forma corede a ortogramelor ai 9ia-idinumitoarele enuntud:

plai.' r6mas craipe ,,Ai/A-i painea A-llua delagurd.' ,,A/ parle." A-i cade, ai/ a-i ,,Al/ A-ldrcplate, dafnuafecine seli-odea." ,,Ai/ 3, Transforma dup; modell iubi a-i
at chema a-icenta a) zce proverbe 4. Completeaze urmitoarele cuortogramele al a,i > t > > ,,_ ." -copii, ,, parte. cane, _ c;dea cuironc lainrr.e. $inecaz." rabdarea crapa cuiva.' _ f cuiva casa casa ti -asa masa. inlra cuiva noaptea-n cap." intrat ln hore, trebuie si joci., bani, prietenl,' _

;. ,,_ > ,,_ > ,_

4 1 .O

cuvbntul o sescre singur calnd nusepronunli impfeuni cualte cuvinte. peea, (o Else poate inlocui cuunul dincuvinlele: una oarecare, oh,voiajunge
si ajung), una singuri, doar una.

Exemple: o baLza.Una aarecare) Labafta a venit gesesc penana. (pe acase ea). Am crezut cdo s-a (oh). beiatuI O,cet denarea crescut in scutl tinplatine.(voi ajunge) Osdajung zoologicd s-au adus doue zebre singure). LagAdina Sionaimuq. funa An desenat doat ofloare.(doar una) inurmetoarele Cuvanlul o sescrie culiniulb deunke situalii: unui cuvant inlr-o singurd silab; in acel se afli inaintea -cand 9i se pfonunle
dinel. cuvani sau cuo pade uncuvad lntr-o singur; si seafl, dupd - cand $i sepronunla pade din el. sau cuo Exenple: PeDana o-ntrec laalefgare. sejoace vole. Nupots-oconving n. Astdzi n-o si maiv pemama Ama$teptal-o loal,ziua.
9 . !E yoldL:

ln acel cuvant

,uc

P d l d t!

aGeorge Co$buc) ialnic Slavici) - loan {Rodui

inslate sdfiinicilu sateurci.' ,N-9
pe se desteaptd din sornn, babai-a spus-q dup, ce Danciu ,Dimineala, aceasla. (Rodu/ ta,n/b Slavici) - loan

pamantul meturand ,,Haina-i abla:' terdgte-abia, $i-q

peu/4d (/arna Co$buc) - George

mai bat;, sofo, vantul ,,Sd Dac{vrea!" peurli - George (/arna Co$buc) nelegiuiior corurnpdtor desuflete, ,,q, ispita infernald!, - Alexandru Vlahuta) iMogdldea q-rnbrdligr invit,la cuie, ,,O li-izise:,, (Vulpea liberald Alexandrescu) - Gigote ce9sdstea oare ,,$r-n Binele acest mare?" yulpea (Ursu/$l - Grigore Alexandrescu) in spatiile libefe expresiile: /ua!o, o vede, o, o sufi, o sd.,, o nuce, _ 1. Pune intro,s-a intrcbuinlezi. lafuga. pe Argeta. _, tutimp aducetor depace! greierjinlr-un _de par_ camp _ slnguri nusuniinsac. Lumea nus-a fdcul .zi.
O ziface caltfei, cand $tii 2. Completeaze dup6 model;

Am _

glasui. demiide

s-o chern s-o cert s-o aud g6sesc s-o o-ncant o-nv61 o-nhal
0-ncefc

seo chen

grc$itd 3. Taie forma a odogramelor invelate: > > > ) > > pune Nuti mintea cunebunii.,' ,,Nu-ti/ pomenire." la cantat vegnica ,,1-a/ pe-o Celinveli, ii intfd ureche pealta.,, ,,Celi $iii iese gisa/s-a Sa dus bou, lntors vace.' , S-a/ .Cand pamant.' sa/s-a lipicerulde nuli/ nu-tiie mild de!arpe." ,,Se

4. Formuleaze enuniufiin care cuvanu poate inlocuicu ,o,,se una din expresijle; peea,voiaiunge, una oarecare, una singwe, doar una.

.i Rebus rebusulfl Completeaza veidescoperi oeverticala A-B derumirea portiuni unei ornlr-un Inveg. 1. 2. 3, 4. 5. uncopilmai mic destin sau ... invade$le moara bucate depamanl opuqul iuistd

/r\\ a"sA

. CAM/C-AM

Cuvantul camsg scrie astfel cand araggradul de comparalie. (cam
jos,elc). aproape, campufin, camasemanStor, cam Exenple: E$ti cam aproape desobi. Aicamexagerat cuinghelata. Stai camr5u cumatemalica. Lucrali cam asem,nilor unulcu allul. Cuvantul c.am sescrie legat pd4i culinluli deunife cand doua cuvinte, de (c prin pierderea vorbire diferite Aiam)se rostesc impreuneintr-o singurA silaba, vocalei i. Exenple: fosldurcu tine. $tiuc.am p C.am nstrenul, 1li datorez lie. .

palalurile deaurin care locuia pegandud, zmeul celrnic, remase cam ,,VAzand dari, luanu-gl inima indinti, intri inSuntru." celvainic deaur- Petre lspirescu) lPrasba $inerele poznr, scepa|ol" ,laca Q:e0 1. Complet€azd dupd model:
c"am losi c-am uital c-am cantat plans c-am gregii c-am c-am auzrl cdan fast

(Pup4z,a dintei - lonCrcange)

propozilil 2. Formuleazd incafe si folosegli gic-an: ortogramele cani

gregile 3, Taie forma a orlogfamelof; Nu$tiam cum sii/se-i spun ci am cam/ c-am intae iat. lnvAtdtoarea crede cam/ c"am lualcea mai mare notd laolimpiadS. larna aceasta a cez a-aml cam multA zepade sau/ s-au cam/ c-am troienit $i ulilele. Pentru puline sdrbAtori amcumpirat c"am/ cam gibunica marcare sa/s-a caml cpe am supiral noi/ n-oi. 4. Pune inlocul spaliilor ortogramele corecle: Coiega mea auitat sd-miinapoieze ce4ile. giligie. La'/oiin clasi esle multi putincopi pent.u C;ld am tostla saniug e.au_ ca afate en ger. Am stat mult lapalinoar _ rAcit. !i am Buniculmeu esle bolnav. 5. Completeaze dup, model: Citeiti can incoerenf

-

6. Realizeazi undialog in care si utilizezi ortogramee gtc.arr: cam

cend se0oare inlocui cu iar6ii,iari, dinnol.

Exemple Am uitat iarse tesun. flou) fdin gresit laram adresa. fiaris, Noiculegem mefele, iartu tejoci. f$, Cuvantul i-arsescielegat culiniule pe4i deunire cand doub cuvinte, de (i$iar)se vorbife difedle rostesc impreund inir-o singure silaba.
Exenple: l.arajuta sestatjde vofb5 cuei. trebuio imprimanti, $i luii.ar

plopi inumedul amurg ,,lal jale.' Doinesc eterna Co$buc) {Mama-ceorge ',Eailp vea cuochiulplin demile, pe gure." fisorbil cuvantulde l:ql poveste file din [,4ihai Em nescu) lcelin potrivile proverbe: 1, Completeaza cuortogramele urmetoarele plecinie > ,,La inainte, lardzboi inapoi.' > ,Ziua caL(e-f delucfu, noaptea, desomn." > pe haina, haina, om." "omulcinslegte2. Formuleaze enuntu cuortogramele ,.al$i i€lt

3. inlocuiegte spaliile libere cuortograme potrivite ial i-a,1 gresit am tema lamalemal;ci. Dace vecina spune rnamei c, am lipsit dela$coali, _ afcerta reu. V6.re ma duc cuprietenii lateaFu. Ene nu_ pr4itur,. dasurorii luinicio m-

propozitii 4. Formuleazb folosind cuven ,,ial', poli astfelsd-l inlocui cu lani$i iare, dinnau, $i.

propozitiicu 5. Alceluie$te expresiilei i-ar ii?tamp ina, adatiariana.

44.ACEEA/ACEIA Cuvantul aceea sescde astfel cand sepoate inlocui cu un subslantiv sau adjectiv degenu,feminin, num,rul singular. Exemple: Rochia aceea im place. Aceea este sofa mea. Cuvantul aceia sesc e astfel cand sepoate adjectiv fl]asculin, sau degenul numdrul singulaf. Exenple: joadfolbal. Beielii aceia Aceia sunt fralii mei.

penlru tale, bitate, sunt sfinle mine, ,,- Vorbele

berbatul

este bdrbat." (Fata sdracului cea isteafd lspirescu) - Pelre inve{ila tinerele, ,,Ce aeeea ltii labdhanele." (Despfe iirvdfbtufi - Anton Pann) pesle sultan dintre cedomnesc vreo llmbe.' ,Un e@b (Scrlsoarea ///- l\/lihal Eminescu) sunl cafe auseracit norodul?" ,,- gicine AeC,q (Frumoasa-FrumoaselotPetru Rezug) propoziliile 1, Completeazd urmrtoare cuunul din cuvintele aceea sau aceia:
Serviloarea Ochii

p vlttata. r-a

eravectna mea.

Din vremea Catisunt din
inpeilera

imiplac ciregele amare.

care n-au vazut mareal a stat bdtranulvreme lungd.

aceea corect, a otloglamelor varianta 2. Alege 9iaceia. u|sului. Aceea/ l de{'ica aufug aceia meleu seiamasa. aceia venea aceea/ Din seam venirea iemii. se bucure de aceia oamenil aceea/ inlaraaceialaceea?" vreodata Aifost extraordila'e. dveau o memorie aceia Eleviiaceea gdini. la da tafcoale aceea/ aceia Lighioana aceea folosind cuvintele cate douienunluri 3. Formuleaze 9iaceia:

sau unadjectiv: cucate unsubsiantiv aceea cuvintele 4. lnlocuiegte 9iaceia (-) q999q mea. esle colega Fata
( lamine. a venit A!99A ( la9coal6. Ausosit alqta peeectal Strigb-! { (-) prieienii mei. suni EleviiAlgja 5. Transcriere pevremea filndca inviliturd, ampdns eumultd cadea aceea 9ibune ,Din no$ti. aveam dedascelii catd fricd numainoi aceea $iruglne $Um gtiau cidoarde printrc mami, nicide tata, aceia cate nu nicide nol din $i erau " minlile minlile... nelumina invdlitorulcare $inedeschidea Crcar'ge) lAnintii din copildrie-lon

( nou din Am zeft-o aeeea. Pe

)

45.AGEEASUACEtA$t Cuvantul acteasise scrie aslfel cand sepoale inlocui cu unsubstanliv
adjectiv degenul feminin, sau numerul singular sensul lafel. 9iare Exenple. gieu. Aceea$i melodie o ascult Aceeagi a venit $ mecaute. Cuvenlul aceiagi sescrie astfel cand sepoate inlocui cu un substantiv sauadjectiv degenul masculin, num;ru| giaresensul singulaf lafel. Exenple: Aceiagi a ol cresc ailanoiintafa. Aceiagi augregit exerci!iile. levenea sAcreada cae|aacaeasi apd care ,,Nu li seperuse aga deuratb.,, palla (Pinlul cudoue chipuriEufrosina Aron) de ziui cand celefe! ,Abiase crape dinajunse oprH iar in fala AqCie$t colibei.' toare) lPove$tinenu punctate 1. Compleleazi spallile cuortogramele aceeas/ aceiag,l gcoala a Emas aceeagii aceiagi. lnfrecare dimineald aceea$i/ aceiagigcolal vinvesell lacu$uri. Jucem volei in aceeagt/aceia$i echipi. Aceeali/ aceeia$iochi blanzi m, plvesc in iecare dimineat6. in excursie Cand amfost arn vdzut aceeagi/ aceiaSi munli i;alIi$isemelj. 2. Taie cu0linie forma incorectdi Cdlelulse uitd injurulsiu cuaceeagi/ aceia$i spaimd. Lamunte amintalnit aceeagi/ aceia$i ciobani cantand dinfluier intre 0i. Ary{ost impreuna laaceeagi,ace ag. coafeza. l\lanea eradeaceeas/ parere aceia$i cubunica. Aceea$l/ Aceiagi brazi inalli inconjurau cabana. iifrumo$i

propozltii 3, Formuleazd cuortogfamele aceeagigi aceiagi:

propozili corect e care seformeazi I 4. Scrie cuurmitoarele cuvinte: a)aceea$i, e,cdldur6, bunicilor, in,casa, suieteascd.

joc,aceiaii, b)in,zi,fiecare, mi, pdeteni, cu.

c)a rAmas, pecare, Bunica, o gliam, aceeagi.

5. Dictare aceeagi clipd, unuldintre copiio lud lafugd. ,,in Aceiagifugi dezdpadi mari, albi gimoiau cezul pend dedimineatd sedra. Animalulse peaceeagjurmd., duse chebldind lavale, (Baliagul - lVihail Sadoveanu)

46.ALTADATA/ALTA DATA
pe sescrie astfel inlocur cu odinioare, Cuva.rtuf aftedat, cand sepoate

inainte. vremuri, Exenple: (odinioari) Altidatimergeam septamanal lafilm. (de inbmplarea dealtidati. Am citit despre inainte) (pe nu existau calculatoare. vremuri) Altidati o alte alti dati nearati caeste vorba despre unaltmoment, Cuvinlele
sau sevadesfegura imprejurare in care s-adesfasurat acliunea. Exenple: Amscds incaiet alti dati dec6t cea deastdzi. Nevom vedea lao alti datd.

inseui calul, o stranse multdecal , FrtFrumos 9i infrani 9i chlnga grcznice." porni; cand auzi o ciocanitud altadatd, !i fed bdteneb lspirescu) - Petre lTinercb Siviaqfe6 demoate Altd data n-o $ mai md las rugat atatal" ,,- Ohl
- Carlo Callodi) iPillocchio

cuo linie forma incorectb: 1, Taie Altd l-ar fi aplaudat doua Altedat6/ data miide oameni. pentru Vom stablio alt,dat,/altedaE a neintalni. AIte dat,/Allddaii n-am sA uitoovestile. alld dat,/ aftedatel - Vo$im penisip Alte daliinvelase sd-$i zgade AftAdati/ numele cuunbdt. gandit penlru [,4-am lao altadata/ alta datd decat cea 25 de august, a nevedea. 2. Completeazd spatiile libere folosind cuvintele alfiidatii !i al6 datiil
lao Voiveni maidaibani Senu-mi

Voiinvata
Nuaveam cura

amfost deporumb. $ilacules canlecul.

ma duceam dedrag lavanetoare. amsavininvizila. saschiez.

3, Formuleazd enunturiin care sdfoloselti cuvin lelealtddatd datd: si afte

propozitiile 4. Scrie descoperite maijosl

Altidatd

era unvandtor iscusit. aici era plini o poian5 cuflori. eram maicufajos. po!veni neanuntal. gre$rt am rezolvarea problemei. am ca$igat patinaj. concursulde

AltI dati

47.ALTFEL/ALT Cuvantul aitfelse scrie astfel cand se poate inlocui cu in alt mod,
altminteri, aftcum. Exemple: pensula Amdesenal altfelcu decet (inaltmod) cucreionul. Tefogsdmdajuli, altfelnu voireuii.( altminteri) Cuvintele altfel inseamna cenuin acelagifel saunudeacelati fel. Exemple: Eu amcalculat intr-un fel,iarcolegul meu in altfel. Tupfeferiun altfelde mancare.

eu in cate feluri seruta mama: ,,9tiam bolnav, o all&lde eram al!&lcand ascultam, lnv,lam leclia, pbngeam voia all&lcand sd mi iffpace ..." Al!&lcend 9i (Dannul gtefenescu Vucea - Batbu Delavrancea) euAlLElde bucate." ,Ti-oiface (Fdt-Frumos din laain6-Mjhai Eminescu)

avea o inime cadefemeie: gisupus, bun, ,,Altfel bland era destul deharnic., (Nuyeie Zamfirescu) - Duliu
1. Taie cuo linle forma incorectb: Allfel/ Allfel,pbrea unombland. Acestea sunt altfel/ alifel demerc. Unulzice inif-un fel,altulaltfel/ altfel. Uniicopiicantau intr-un fel,altiiin altfel/atlfel. Nenea llieeste altfeli altfelde om. Acela esie unaltfel/allfel depemant. As6zieste alt fel/altfelde limp, nucacelde ien.

2.

Formuleaze enunlun cufiecafe dincuvintele altfel$it altfet:

3. Pune in locul spatiilof libere cuvintele altfe,/ altfel debucate. dvea o irimb cadefemeie: bJnblard sisuou:. lmivoiluamedicamentele, prdpidesc. amsAma Intr-un felface pr4ituri, mama leface bunica. Colega mea a desenat peisajulde iarna. eu Ii-olface

4. inlocuiegte cuvintele altfetgiartfel dupd modet: lvlama merge altfel. (tumos) Vreau problerna. a rezolva (mod) allblde Bunicul ('-.-) strigd al&]. Timpul trece ( all&lacum. ) Vreau ( allbj decolegl Aidescoperil a cagtiga? ( a|Lblde 5. Completeazd dupe model altfeldenencare
altfelde altfelde allfelde alifelde

.:,t

BTNEINTELES/BtNE iNTELES Cuvantul bineinteles sescrie astfel cand se poale inlocui cu desigur, precis, fireste, sigur, cusigurantd, Exenple: peprimul Bineinteles caaiiesit (fireite loc. sigur) Voiajunge latimp, bineinteles. (cu siguranld) Cuvintele bine inseamn; cbeste limurit, clar. tiinteles Exemple: Pfocedeul explical a fosi bine inleles decatre tolicursanlji. Este bine inteles delolielevii fegulamenlulgcolar. pecafe lai prezeniat ,Exerciliul a fost bine inteles detoli elevii.,, pandito cA zmeula peprinlesa." ,,Blneinteles (Poveste populare) 1. Taie cuo linie cuventulsc s gfeglt: Bineinleles/ bine inleles ceieajut oricandl Regulameniul concurcului afost bineinleles/bine inleles? Talel s-a fecut bineinleles/ bine inleles decopiii s6i. Dace inveli, bineinleles/ bine inleles cevei li premlat. Invilbiorul nu s-afdcul bineinleles/ bine inleles cand a explicat metodele de problemelor. fezolvare a 2. Completeaze spaliile libere folosind cuvintele iireirteles sau brne infetes:
c; mergila fotbal. problemei Enuntul a fost detolielevi. ceiarnu!i-ar facut tema! Cand ninge mult, cbtolicopiii sebucur6. Cand explic tema, a$vrea sdfiu

Dace minancl tot,

propozrlirle 3. Scrie dernarjos cA$i-au fdcut lemele corect. d amiostlaconcurs. cAnuaifost alenl laleclii.

Bineinteles

Vecinul nua fost Enun!ulexercitiului n-a fosl l\,4ihai nua fost

dejudecelor. deelevi. decolegi.

4, Formeaz, cuvinte nol, dupA model: $itu + inleles bine + crescul brne + cuvantai bine +venit bine + mefilat bine
bineinteles

9. DUPA/DE PE

Cuvantul dup, sescrie aslfel cand arai6 ce un obieci se aii in spatele altuiobiect, dincolo deel. Exenple: [,4ifa s-apitit dupi masi. gi in componenla Cuventul dupiiil inialnim grup unui de cuvinle: drpi cum, dupi ce,dupi aceea, dupdcei, Dupicetermin lena.voipleca latenis. Cuvintele de$ipe afate cbunobiect seafli peunaltoblect.

De-micartea deperafr! Depemalul mdriise auzeau strigete.

n6valnic vuret vine ,,Dat drum.' Qejg peurld - George Colbuc) Uama de mdtu$a [i]drioara, princanepd, ,,$inebuna lepufegte dlpi mine, 9ieufuga pe ea urma mea..." $i (la ciege - lonCreangi) umplu campul9iroiesc ,Cdlarelii dlgaunsemn.' (Scrlsoarea ///- l\,lihai Eminescu) 1, Compleleaze spaliile libere foiosind o(ogramele dupii Sidepe:

Te-am $ters

lacadea llidau haina

liste. masa! rcft, sub mase. megerus gt-l lase sdpasdiarbb verde.
mtne. los.

Amslrans h6rUile Desc,lece lmivenea si ma iau Antonio sare
a sdrit $oricelul

2. Scrie enunlurle drn urmbtoruljocl Amfost

De

----------| (
,,-,

-----'

Nevedefi

/-'----\ duoa ' ,--./ ) "-,

mufe.

case seaude unlatral.
cetennin temele.

Pisjcasare ---------------. Porumbelul a zburat Cdl6retul descabce

mase.

ir ca.e 3. For-uleazi cate dou,enu.rtJ.i sefolosetli cuvintele dupd $idepe:

gre$it6 4. Taie forma cuo linie dinpropoziliilei pus gat. l\,4i-am lanligorul depe/ dupa pegard Beiatul a srrit dupd/de lafug6. Sia lualo Cainele incepu sdlatre lue depe/dup6 hot. $ise pealta. Veverila sare dupe/ depeo creangi prin De dupi/ depecasa, zapada ingheFte, sdri uniepuraS. C;iirerul sA dupe/ deDe cal.niarba dease.

fi intalnit siluatii: 5. Cuvantul ,dupi'poate $iin urmitoarele - dupA-amiaze noieue - dupe natuft dupe - desen dupe tablou. - compunerc Formuleazd cete o propozilie cufiecare expresie date:

proverbele potrivitlt cuortograma dupdl depe. 6. Completeazd > '> 'faptd, ii risplatA,' dzboi, mulli viteji s-arali.'

propozilii grup 7. Abetuiegie cuflecare decuvintet depe, dela, deCu, decAt, de care.

DECAT/DE Cuvantul dec6t sescrie astfel cand aresensul denumai atatdoar sau ca. Exenple: Am cumpirat decat doud ce4i.(numal doai Perul meu e maj lung decat (c4 alteu. Cuvintele degicetaratd cantilatea. Exemple: pentru pr4itufe? Decatzahirainevoie Numai nune-am v6zu1. itiu decetlimp ars detulgere, nucdzu -Frumos, din eldgell! o mani decenusi in nisipul ,,Fdt pustiului." fierbinte cel sec al ii (Fdt din lacind Eminescu) - Frumos - l\,4ihai dreaple impi(eala aceasla poate.,' nucred casernai ,,Mai d€qi! (Poyeslin - lon Creang;) primit limp n-ai mai scrisoarea delaDenut?" ,,Q9g1l defoc- Alexandru l\,litru) {Yultuti 1. inlocuie$te spatiile libere folosind cuvintele decilgi decit Nu Stiu Emai buna nisip ainevoie. geina, din care nusepoate face _
tim^ n r if ^c t ^a. ^. c ; t

supe.

ainevoie? -mderial Elevii nuefau alliiceipecare iamintelnitin taberi. propozitii 2. Fomuleazd inlerogative in care gi de sd introduci cuvintele decet cat

jocgiexplicd 3, Sce prcpoziliile corecte dinum;torul sensul cuvintelof dec6t 9i decAfdin fiecarc orooozitie:
luat TFam N'afost

Ana a cititmaimult

,/'--- ----\ o floare. ( decet )ieriacasd.
-J mine.

t mp ainevoie? ( De c6t )
mateflal

vrei banane?

4. Subliniazd foma corecti a cuvintelor dec6fsi decif: .acit? Decat De callimp esre Cbsula iepuragulul este mai micedecaudecat barbgul ursului. Nu decat/ decat paine. sd-licumpar iUu Euam stat la$coali mai mult decat/ decat ceilalli colegi. gliu Nu decati decar ainevoie proverbe 5. C0mpleteaze urmatoarele folosind cuvintele decft sau decif
codag laora$, mai bine insatultau frunlag." giin,, mal o va|a bine o zicocog." o suiideaniiifei, mai bine zece dabuni." niciodate, mai bine maitae iu." munceSti, p de-alat megti.'

DEMULT/DE Cuvanlul demult sescrie astfelcand are sensul dein trecut. odinioari. cumult timD inainte. Exenple: Demult fu putealcomunica prin a9a deusor telefon. pe ecul htamplarea s-a denult. Cuvintele degimultinseamne: devreme indelungati, demutt timp. Exemple: Nu ne-am maiv6zut demulttimp. Demult n-am mai avut o ziaSa delinigiE. insi nucante maifrumos camica giloald ,,Nimeni sirenA, lumea o leuda aga peniru demult cA, o dipi,bucurla asta o fdcu sbuite minunile depepdmant.,, s'€nii - Hans Christian Andersen) {Mica acelagl care luat fata, eul-am ,,Eleste cunoscut li-a dCIUI!, (Pove,ti nenutitoarc lspkescu) -Pelre mult numailrecuse prin timp locurile ,De acestea.' (Legende populare rcnenertij gfegitel 1. Taie cuo linie orlogramele Ludovica a vandut gredina demult/ demult pd nteasce. Am simtit maidemull/ demult aceastd durere. Eram demult/ demult aici. Atfecut demull/demult acasd. invremudle dedemult/ demull oamenii nucdEtoreau a9a mult. propozilii 2. Formuleazi folosind cuvintele demultgi denult.

demu,t: libere cuvintele demultsau insoatiile 3. Pune Atunci, am fost ta. Sieudevar$a timp nuam fost lateatru, a murtbunica mea. Cendva, limp lnlr-un coll. ll ultasem grea. limp nualosto iarn, s-a lnnpplat Acum e larziu,

propoziliile de wene folosind cuvintele: ln tecut,odinioad, 4. Completeazd indelungafi nusegAseau calculaioare. mergem cubiciclela. $tiam 9ieusA vAzut Peunchiul lonnul-am cate o pppozl,e cu cJvinte no. dupe model, apoialcature$le 5. Fo.meaza tecare, , '\) , de+ mull de+spre de+cum de+ cat de+ loc

52. DELOC/DELOC

s;rie astfelcand are sensulde nicicum. CuvantuldeloCte nicidecum.
Exemple: Nune"am intalnit deloc anulacesta. deloc. Nupotajunge Cuvintele de qi loc sereferd la apartenenla cuiva la unanumit loc.Ele pimant. potavea de spatiu sau bucati de sensul 9i Exenple: Este delocdinBanat. obiceiulCdlu$uluieste delocdin Costegti. Cedelocaiincudel

era djn PAdurea Neagrb." ,,1\,,luma-P,durii dqlgQ semisca catrunchiuliinu !919q." 'Eaefa (Fet Frumos din Lauimd Eminescu) - l/ihai
(deroc sc segregil 1. Taie cuo linie cuviniele $ideloc): vAzut deloc/ deloclacumperelurl. Nute-am locdinGermania. Este deloc/de deloc/ deloc. Nuambani delocatent laexplicalia mea. Nueltideloc/ nusemi9ca deloc/ deloc. Era tare capiatra, propozilii in care 2. Formuleazd cete doud sAintroduci cuvintele deloc aidelocl

punctale 3. Completeaze spatiile folosind cuvintele dbtoc$ide foc: Asl5r'nu ailosl Deunde egti Nu-miplac Eunute-am spus

lagcoala?
tuctele n€coapte.

Pemanlulde sub case nusemigci mameitale peniru gregelile fecute.

propoziliile 4. Transcrie corect demaijos:
Nu$tie -----_,,_-,,---_-.,,../ \u t-a- povesti deloc X)( Nule-am vezut .,/ \ '/ lablairnvlliii. ceamvezut lamuzeu. toahiamd. dinArdeal.

l.lama esle F5-mi unpic Ce

lange tine. joacel pentru alaici

53. NUMAI/NU MAI sescrie astfel cand are sensul Cuvanlul numai dedoar, abia, tocmai, Exenple: (doar) Amputut comunica numai cutine. vasosi numai diseare.(abia) Curierul gata E numai deplecafe. ffocma, nuii maiau inleles denumaipoale. Cuvintele Exemple: Numaipoate sosi. Numaiajunge astdzi.

inleleoe nimic." Nae numai "Conu .Dircosila iicad, I!I3j flori
tale doruritoale ,,Ale NlDejeuitiu s, le-ascutt."

(lnine dede -1.Al. Bfttescu Voinegti)

(Nunfd ir codru Co$buc) - George

(q fdm6i-[,4ihai Eminescu)

gregitd nunai 1. Taie foma a cuuinlelot $inumail pleca. pulerfl numai \u mar/ puline numai/ numai supi. N/linanc Nu mai/ Numaiam liniste deloc. Numai/nu mai elprivea cerulinslelat. bun de rimic. Nunai/nu -aie joc.inlocuind 2. Transcrie enunlu le corecte dinurlnatoryl cuventul .numai cu ,,doaf'. eu$tiu sbcent. tunudomi. sdfiiatenl 9iinlelegi.

penimeni. vede vorbidegeaba. este limp depiefdut.

3. Scrie in loculpunctelor cuvintele numaisau nqrnai:

Guslul manci i este bun cend ii puice trebuie. Lasiise iubesc vreau seadorm devreme.
Bunicii Baiatul o r09re. merg la mare. joace tenis,

4, Introdu cuvinlele nunai$inumaiin cete o propozitie exctamativi:

5. Dictare cededata aceasta nimeni n,a giFram, mai cerut s6j0ace ,,Numai urulpolar. Nu nimic Fram. Nuauziserd. Numai gisel cheme eranimeni s,-liubeasca Stiau despre casel maivada o dale, cum a$a a fost el,mare, inlebg,lorgi bun." (Fnn-ursul polar Pelescu) - Cezat

astielcand are sensul in Cuvantul o&d sescrie decandva. odinioare. impreuni cu. viitor, in acelagitimp, Exemple: (odinioaft, fostodati,pevremuti, in acest orcS. cendva) Am (inviitoi Tolnevom intalni odat6 Siodatil. . linacela$itimpj Am ajuns amandoi odati plecalgi (inprcune cumama am eu. cq Odatd o dat6 au inleles de din nou, o zisau o singuri data, Cuvintele 9i Exenple: povestea nou) Am cltii incio dati,(din mo datiimportanla, 1 lunie. Astdzisarbdto Sianume
,,- CiziSbta,motologulel" (Donnul Vucea Delavrancea) - Batbu $tefinescu gonegt, mA lucru le mairogi fiindci lasd-mb sdmdmai veselesc ,,Un QjqE gi meu bdrbat." euincasa domnulul $i (FaIa sdrcculuicea isteald lspirescu) - Petre qdalA caniciodald...." ,Afost gre$ild 1. Taie forma a cuvintelor odatd 9io dafd: odat;, apoia relinul. A gre$it 0 dale/ Era o da{a/ odale intf-o curie unpiuncupene colorate foade frumos. multumegli. 0 dale/odate aise-mi Si0 data/odald inv61;loarea ne-a explicat leclia incdo da€/odat;. pentru o dat6/odat, importanld Ziua de1 lunie este copii. propozilii 2. Formuleazd in care sefobse$ti cuvinlele o dati 9iodafd.

3. Scrie in spatiile libere cuvintele odatd sauo dafd: A venit $leldoal Ammaicitit A fost

p langandu-se. n-am auzit-o reqra.
caniciodata. inchjse ochii. -, apoi

lanoi9iasla a fost

demult.

[,4ai sufld

pfopoziliile joc$ilranscriele: 4. Descoperi dinumetorul
A iost vulpea era A venil caniciodati. gireati. foarte tare manios. pr0Drema. hora 9ipleac,. tema, iara doua oarinu.

Le-am mai citil Mai invarti Am scns

55.NTCIODATA/NICI O DATA Cuvaniul niciodate sescfie astfelcand are sensulde nicicend.
Exenple: N-am vizionat niciodate unfilm lacinema. Niciodatd n-am oblinut loculinlai laalergafe. Cuvintele niciSjodati sescriu astfelcand este vorba deo dai, anume din calendar, speciali. Exenple: Nuamuitat nici o datd dincele care indicd zilele dena$tere aleprietenilor. Nicio datd mdcar nuamfost impreund lateatru!

nune-am vezdin viala aceasta." ,,\[glgjAla bine, a$a o sa-fspun, n-am deqi mai ,Foarte auzit niciodaid pand numele dsta acum." fetila nuntilor - Johanna Spyri) lHeidi, 1. Completeazd spaliile libere folosind cuvintele n icio dafi sau niciodatdl Pentru canuailost
Canoaptea de,Anul Nou", lamare, vom merge lavari.

Nuuit primitd Scrisoarea nuare

nueste mai importanti
zilele dena$tere alepirin,lilor mei.

gregiti 2. Taie cuo linie forma a cuvinteloruiciodatd gi nicio datdl N-ai uitat niciodat6/ nici 0 datd se-mi aduci flori deziua mea. N-am fost niciodatb/ nicio date in afte taf6. Nlcjodata/ Nicio daie nuamfost a$a bolnav. Adeve nlamedicali nuavea scrise niciodala/ nici o dat;. propozitii 3, Formuleaze folosind cuvintele gi niciodate. nicro datd

pfopoTrli'le in scheqrele 4. Descopera demai iosgilranscrie-le:

Niciodati Nu am Nu esle scfisd pelanoi N-a ajuns

greu, numFa I0$aga nuam foslinAmerica. nuvoi mai minli. nici o dati corecE in caiei. peetichete. mdcar,

proverbelei 5. CompleteazA goareci resfdtatd nup nde "Pisica '[,4ai maitArziu, bine decet 'Fapla numoare bunA .:. Rebus pe verlicala Completeazi comparallile A.B un cuvad cu 9i veidescoperi acela$i sens cu"neam'.
1. alb ca...

senin ca... des ca... r09u caun

56. NtctcuM/

CUM

nicicum sescrie astfelcdrd areinlelesulde nicidecum, deloc Cuvelrul

(adverb). Exenpie. vrea nicicum satevadd. Nu Nu voipleca deaicinicicum. nici{adverb) arala modul in care sepetrece Cuvintele ii cum(adveb) sau nuo actiune. Exenple: faci nicicum vfeau eu, nicicum vfeitu, Nu Nu aicalculat nicicum ie-am invalal eu. pierde nuvoi lrenul." ,,Njgieul! ajuns aici." ,,Nu iliudglq![ am gre$ila cuo llnie forma a cuvintelor nicicun 1. Taie 9inicicun. nlcicum/ nicicum. Nu vol ajunge laore problemele nicicum/ Nuai rezolvat nici cumte-arn invAtat eu,nicicum/ nici curn teprofesorul. a invetal nicicum/ Nu me voiinloafce din drum nici cum. Nu vei canta nicicum/ ncicum vreau eu, nicicum/ nici curn wei tu. propozilii cate doue in care 2. Formuleazd saseaie cuvintele nicicun $i nici cun.

3. Completeazd spaliile libere cuortogramele nrbirunii nici cuml Nuaifredonat l Nuvoiveniin vizild Asldzi, deziua mea, nudolesc Nueste corect nuvoiputea perfect, dansa toate melodiile invdtate.

place Nu-mi salucrez gtiu eu.
N-osdreu$egti

si spilfarfuriile. m-ai invitat tu. 9tiitu,

4. Transcriepropoziliile Nu voipleca Nu am cagigat Nupotserezolv Nu e bine

rlcr cum

57. NICIUNDE/ NICIUNDE

Cuvantul niciundese scrie astfel candareinlelesul de niciieri
(advefb). Exenple: Nugese$liniciunde floare decoll. primul. Niciunde nuveifi Cuvintele nici(adverb) (adverb) arate locul in care $iunde sepetrece sau nuo actiune. Exemple: Numergem niciunde vreau eu,niciunde vrejtu. Nugtiu niciunde seo caut. (macar)

am aiuns acum nue prea ,Njguldg bine." veiajunge cuacest comportamenfl,, ,,Nu !igi!!dg
nici unde Nugtiu locuie$ti. Nuveigdsi ghioceiin pedurea debrazi. Nuveipleca pan5 maine. Cred cbvara asta nuveipleca

propoziiiile 1. Completeaze urmeioafe cufomacofecld a cuvinlelor nicxJnde sau

Nuaiajuns

nuverajunge cuatala lene, spus eu, !i-am

arztstu.

gfesiie 2. Tale formele alecuvintelor n,bi.,lnde $iniciurde: g,si Nuvei ciuperci niciunde/ nici unde. Niciundei Nici unde nuvejputea merge dac6 nuli-ai scris temele. Nugdse$li niciunde/ nici unde unlocmaic;lduros.

propozilii 3, Fomuleaze incare sefolose9ti cuvintele: ,ic iundegi niciunde.

CAND NICI 58.NICICAND/ timp, deniciintr'un cand are l"nlelesul sescrie astfel nicicand Cuvaniul (advetb). niciodate Exenple: nuvoi Nicicand Pirasicursa. timpurile luiVlad nicicand vom revedea Nu Tepe9. sepetrece (adverb) timpul in care cand arate nici(adverb) Cuvintele $i nuo acliune. sau Exemple: eu, nicicand vrei tu, nicicend weau mergem Nu ierog, vilnicicand Nu

nu ascul1i," vorbesc cand ,,Nici sa' pedate inviala numai fuses€ t st9iamiral cum deveni !igi9i:!!L ,Geppelto (Plnocchio collodi) - carlo

propoziliile elei inschemele demaijos 1. Descoperi 9itransc NicicAnd nu voiinvaF sdjocbaschet. mai nu mefg lapatinaj. nu voi mai canta fals.
wea tala. wettu, md lovesc.

plecAm Nu mancem nicicend Nu plang Nu

gre$it: nicicerdl nicicend scrise cuvintele 2. incercuie$te mama pleca n'cicand zice nicicand zice bunica. lamare Nu vom nicicand filmele inlezise copiilor. nicicand/ vom revedea Nu putea sburc muntele. Nicicand nuvoimai Nicicend/ vrem noi. vr4ivoi, nicicand/ nici cand nici cand nicicand/ Nu scriem propozitli ,icicand cent. folosind cuviniele 3. Formuleaze ii nici

model: 4. Scde dupe + cand nici + cum ntct +odatd nici + unde nici
nicicAnd

, MIAU/ MI.AU Cuvanlul miau se scrie astfel cend aratd sunetul scos de pisicA poate (interjectie)sau pisici. finumele unei Exenple: Miau! seaude pisicula lafereastrd vecinei. [,4otanul Miau a prins Soricei. Cuvantul mi.au sescrle legat culiniuli deunire cand pA4i doud cuvinte,
(mili au)serostesc devorbire diferite impfeun,intr-o singufa silabe. Exenple Prietenii mi-au adus o veste bund. plecul Cemult mi-au desenele animate deasldzi!

pisicute auzio desub ,,!le!lse mase." susde Vanilori, cumtfecem pesle g3q-alunecat ,,Din apaNeamlului, ciubotele inOzana catnuti,ibaietul!, $iaucezut
1. Taje cuo linie gre$ile cuvintele (niaulmiau) dinpropoziliite demaijos: Eimi-au/ miau spus cand sdvinlaspectacol. pldcut Astrzimi-am/ pr4ituile miau delabunica. Pedntiimi-au/ miau cumpdrat deziua mea uncalculalof. pliculloate [,4i:au/ l\,4iau surprizele delaziua mea. plange Pisica cand ii este giseaude foame stdgandj mi-au/ miaul propozilii 2. Construiegte in care $ folose$ti cuvintele niau!Si ni-au.

(Anintiidincapiarie - lonCteange)

3. Completeazd cuortogramele corecle mi€ulmlau: fural grajd. caiidin Astdzi Bunicli

sosit scdsorile din strein;tate. adus o pisrcu!6.

Eamiorleie loata ziua;
primite Notele lateze Ce

adus o marc bucurie. pol auzit urechile nu spune nimanui. cerul bdnut muncit cugreu. li ultimul

4. Alc;tuiegte un textcu lillul,,Pisicuta MiarMiotal'. in caresa fobsesti g,miau c,rvintele mi-au si urneloaele semne depunctuatie punctul virgula. linia de dlalog, semnul exdamerii, semnul intreb6rii $ighilimelele.

60. NUTV NU-TI

astfel Cuvantul Nulisescrie cand arata unnume defati-Nuli.provenit delaElena. Exemple: p etena mea. Nuliesle pa(ide legat Cuvantul nu.li s€scrie culiniula deunire cand doud cuvinte, p n pierderea (nu$iti) serostesc impreuna int-osingure vorb rediferte sibb;, vocalei i Exenple:
Nu.!i amintegli demine?

place Esle bire canu-ti sao.e.ziti-pul.

n

vino sejivezi fetele!' 'NU[,
nenicl secrezil" ,,Ce 90,'tlN!:!jv (Du$rnanceie Co$buc) - George

plange mai inima, ,,N!:ti nu$tidemandm ta." Ca rnodel: 1. Scrie dupA nu-!cantd nu-ti tale nu{idau nu-licaut nu-!iajut nu{icilesc nuili can6

pfopozilil decuvinte: dupiumetoruljoc 2. Fomuleaz; ci $tii
ci Este bine Dece

jos. place mersulpe temele. copiezi aminte$tipoezia?

gresite dinpropoziliile cuo linie cuvintele 3. Taie {lrultlnu-f4 s, mancam cirege. fost laNuti/ nu-ti Astdzi am magina. nu-limerge bine deceNuti/ Nugliu imprumulate. nu-ti aduc cartile astezi Nuti/ Nici nu-li lacumperiluri. AmvizufopeNuli/
lamatenFj nu-livoi dasdcopiezitenrele Nuli/

i) in care sefoloselti untext 4. Alcituieqte

I. TEO/TE-O

Cuvantul Teose scrie aslfel cend arala un nume de fatasaubiial provenit delaTeodora sau Teodof. Exenple: Ieo este cel mai mic bdiat din cla$. NuliFiTeo auie$t ca$tigdtoare. Cuvanlulte-o sescielegat culiniuli pd4i deunire cend doue cuvinie, de vorbire d'tene se'osiesc impreJna inlr-o singuri silabe. {te 9io)
Exemple: Dete.ovedea, vafugi. prins ploaial Te.o i prefefatb." acUla mea ,fegeste
- lln da t^ t d rihA.ti . t iir

Cine bata?" leggonicu (l/ld furnicd - l\.4arin Sorescu)
gregile 1. Taie cuo linie formele alecuvintelor leo Site-o:

Cend te-o/ Teo vedea bunica cemare aicrescul, te-o/ Teo seruta cudrag. Am iost late-o/ Teo deziua ei. l\,4aria te-o aucantat laserbarea de8 l\,4arlie. il Teo/ Te-am p nde chemat repede cepoaie te-o/ pedrum. Teo noaptea poale Maine te-o/ Teo suna bunicul. propoziliile 2. Completeaze dupd schema date, culeolfe.o. fty'aine Poate Dacb
slnga coEga. vizita verigoara ta. lovi, sd-mispuil

Bunlca mea Colega <_

are 70deani, p6rulblond. are cumpdrat telefon nou. $i-a

Varul

urmatoarele cuvinle: Ieo,ileo. spaliile cuunuldin 3. Compleieaze Cred cA Cand Nu$tiu cand nota aiunci. a pierdut autobuzul. chema lameditalie, unan. celmic a implinit

gilateme. veritica

la limba asculta romane, darsigur

propozitii incare $ folosegli cuvintele; Ieofl te.o. 4. FomuleazA

NAVA/NA-VA Cuvanlul navisescrie astfel cand afeinlelesul demijloc detransport aerian sau marin. Exenple: ghelarilof. Nava s-a scufundat din cauza Nava cosmice lansatd a fost inspaliul aenan. Cuvenlul na"visescde legat culiniuti pi4i deunire c6nd dou6 cuvinte, (na givi)serostesc devorbire diferite impreuna int-osingure silaba. Exenple: +pronume). Na.ve totcedo 1i.{interjeclie (lua1i-ve)
Venitisina-vi cev5aoedine!

inapoil" ,,N3:llcolile sezdrea o leytluriagi." ,indepirtare 1. Taie cuo line cuvinlele naydlna-ve. greg:t scrise .nofopoziliib: porlul In Corslanta ar vezttt o nav6/ 4a-ve foafie mare. Nava/ Na-vAjucd ileinapoil Nave/ Na-vd baniipentru ca4il prima Rugii aulansat nave/ na-ve cosmicd. propozilijin 2. Formuleazb cafe sefolosegti cuvintele n6ve $ina-y;:

propoziliile 3. Transcie demaijos: Na-vi gesitel lucrurile ce4ib imprumutale! papugile stricatel

Amdesenat o Pecersevede o A ajuns incd o

nava

maritime. cosmica. aer0port,

4. Gdse$te pentru treicuvinte cu acelagi sens cuvantul navd $i alcdtuiegte propozitii cuele.

63. VtUVt-l
aslfel cand arara insugirea de a trai (adjecliv) sau vii se scrre CuvArrul devili devie(substanliv). cand serefedlapodgorii (tu a ll-a, numerulsingular. fi$iforma vefuului a veni, lapersoana Poate viD Exenple: ghea!;. scoase din Lebedele viiaufosl podgorii culUvale cuvii rcditoare. Pe deal sunl sdviicalmai repede! Terog pi4i de scrie legat culiniuld de unire cand doua cuvinte, Cuvanlulvi-ise (vi9ii) serostesc imprcuni intr-o singuri silabi. vorbire diferite Exemple: pepitici? aici Vi.iaduc Vi"isete?

noplli mele domn, , - 0, dulce-al Vindl" De cenuyiitu? ,,oriyi:jfoame, oriyi:1 sete?" dupi model: 1. Scrie
vi"idrag vt-tsomn vi-isete ftig nFi vt-iloame

(Luceafdrui Eminescu) - [,lihai

vaeste drag

yi.i/vii. llbere iolosind cuvinteler 2. Comoleteazb soatiile

plantalii deLalari am vdzut cudiferite soiuri de vili-de-vie. gcoala? drage Voub pesti-, lnacva usunt mulli frumos colorali. somn, trebuie s; domiti. Cand vdTut multe animale Lagradina zoologica am . in cend la mine vizitd? t\-

J#

'174\

Vara, foarle cand esle cald, -

tare sete.

propozilii 3. Formuleaze yi,l&i-,. cabdoue in care sefobsegti ortogramele:

4. Scrie dupd model: Vi-idotde fratele vosttu? Vdeste dordefratele vostru? Vi-i foame sau vii sete?

De cand vi-ifrice devecini?

5. Dictare nuitii?Eun-am mame. A murit , - Apoi in postul Craciunului ...Acu n_are cine mdsp6la, n-are cine mbing ji ...n-are cine-mi spune o vorbA buni.TeaStept saviipe larninel" -Mihail Sadoveanu) iUno/,n,icejif

64, SARE/S-ARE

saucend sare sescde astfel cand areinlelesul dealinent Cuvantul (verb). o actiune exprime Exenple: marca€a doar cupulind 3are. Gatesc pr]n debucurie. l,4ihaela sare casd pd4i sesc e legat culiniule deunire cend doud cuvinte, de Cuvantul s.are pierderea prin (s rostesc impreuni inir-o singure silabd, diferile Siare) se vorbire
vocale. e. Exempie: s-arebine cuvecirele er. Marcela s-arebine cubunica. l\y'ama *.* / f . '- I

bine cumdtuga." ,S:elg ,,Pitigoiu-ntruna !qlq, goimulsule.' pe Steag cas6
(Nunfd-n codru Co$buc) - George ii spuse impiratului ceil iube$te capeSglgin bucate. ceamica ' ,,Fata (Sarea inbucate-Petre lsphescu)

forma corectei 1. lncercuie$te gardulla And reisare/ s-are vecrna. pune safe/ s-are laanimale. Tata bine cuprofesorii. Colega nusare/ s-are

gardulin gredina Curcanulsare/ s-are delegume.

ff

propoziliile ln urmatoarea schemd: descopeile 2. Scrie

loana pune Ana Cocosui Elena lvlama Bunicul

coarda. inmancare. gar0ur.
bine cucolega sa. cuvecina sa. bine bine cunepolii.

dupa model: 3. Scrie
s'aleblne

searebne

mtnunal s-are cusare/ s-are: spaliile libere 4. inlocuieste
inlotdeauna Itlarian l\.4arlna Ciocdniloarea

i aruncA zepadd, druma este mufta Cand

in ajutorulcolegel. pe9osea. ei bine cuverlqoara

pepuisorii giine. micide

propozitiicu a seipropozitia, a serigardul expresiilet a sdrl caiul 5.Formuleaze

#<\t

.{,)-'

6s. vot/ v.ol
pronume) sau arate forma deviilof a vefbelor laperoana l, timpulviitor. Exemple: Voirezolvali tema Iamatematicd. Voiajunge mai tarziu laintelnife. Cuvantulv.oi sesc e legal culjniuld deunhe cand pa4i douicuvinte, de vorbife (v $ioi)serostesc diferiie impfeundintr-o singurd prin pierderea silaba, vocalei i. Exenple: V.oiajuta aveti nevoie. $ieudaca Cumare petoli. drag v.oiprimi

Cuvanlul voi sescrie astfel poate c6nd fi inlocuit (ca cuunsubstanliv

cuglas lietuinte '!d aticentat Naturii calde imnuri sfinte.' (Vestitorii pineveii- ceorge Co9buc) revedpli campia iar;, ,1&j quFdlqysastre-n crengt" $i , ( I

primatverii_ ceorge Co$buc) lvestitotii

pre mulliam sdpopesc., 'Deneqi<c0la, | (Alexandru _ Costache Lepugneanu Negruzzi) eupe pelucrurile stEpanire lqjs, punelj din !ume, comoralilofl,, '!:qiinv;la (Ddnli6 Prepeleac - lonCreanga)

1 . Completeaze spaliib llbere cuvoifu-oi Vd -pe El v-aapdfat gieu merge lafllm. ajuta la deciuperci. $ieu cules

aliv6zul ces-ainlemplal?

da9ieucatpot.

y.oi 2. Scne enunluricu ortogmmele voi$i

3, Scrie rnodel: dupA cate nevole. !:9j a$lepta a$tepla cate nevoie. !!lqi Dace cuminciuna, e vaide voi. tgjp nde

Devoiajunge, Eqjaitepla 9ipevoi.

de tgjdep6gila timp. \&i ca$tiga

Cuvanlul poate noi Sesc e astfel cand fi inlocuit cu un substanliv
(pfonume) sauafatd o insu$ire (adjectiv). Exenple: lateatru. 9inoi mergem lvliam cumpdfat cefcei noi. Cuvantul n.oisesc e legal culiniule deunire cand perti dou,cuvinte, de (n gi vorbire diferite oi) se rostesc impreun; intr-o prinpierderea singurd silabe, vocalet u. Exenple: N.oipierde irenuldaca mdgrrbesc. Peean.oilesa-o sAgre$eascd.

naiiucem unpic ,,larlpjse la botez." Si
(Nunta Zanfrei- George Cogbuc)

l\,46da Ta, ,Codrule, poala Las,-me sub ta, Cdnimica !l!istrica." 1. Compleleaze dupd modell n-oi centa plange n-oi n-oi vofui n-oi alerga n-oi stiga
nu0l canta

(Codrule. Meria Ta - Mihai Eminescu)

2. Tale gre$itd cuo linie forma a cuvintelor Noi/ penoiin-oi. N-oi ne-am apifat Noi/ N-oi prea veniniciodatb devreme. Asidzl pelanoi/ auvenil rudele n-oi. Dace noi/ n-oimAnca, mbvoiimbolnevi. ghete l\,4i-am cumperat noi/ n-oi. t\ /,,/-,n t 5

lab-r

punctate cunoiln-oi: spaliile 3. Completeaze petoti, nevajudeca lstoria 9ipedumneavoa$rA 9ipe-, voi? Ceavem -cu maine la9coah. veni Cred capapuc[ cel-. l\,,|i s-au rupt merge laserviciu. Asi62i

Dace .-

cuorice neapdrem Prel. lara tepede, alerga -

concursul. cagtiga

d-oi v-oi, doi' noi, n-oi, voi' ortogram ele care si folose$li uniexlin 4. Alcetuiegle

5. Dictare dor: unsingur ,,lvlaiam serii in lini$tea lisa!semor Seme mdrii; Lamatgihea mai fi pribeag n-oi Cum De-atunciinainte, cudrag l\,,1-or troieni " Aduceriaminte.

(Mai dot-MihaiEminescu) an unsingur

67. MOUM-Ol
Cuvantul moise scrie aslfelcand araid o insulrre (adjectiv). Exenple: perne Ailuat dou6 moi. Pisica arelibute moi. Cuv6riul m-oi sescrie legal culiniuti deunife perti cand douicuvinte, de vorbire diferite (mil oi)seTostesc irnpreunA lntr-o prin pierderea stngufd silab6, vocaleii. Exemple: gieu a mare Itl.oi duce Nu$iiu cucine m.oi inta n.

Ace a$i fulgi dezepadd, albi pan6 ded]mineale seafa.,, iifiqlauc;zut (Baltagul Sadoveanu) - lVihail bine, dal Eu lacef, ,Ei [:9jsui Ca delaDomnul moarlea m€a s-o cef.', (Fata-n gredina deaur- i\tihai Eminescu) pulin d n meini, ,lasbmi$te Poate D:Qjdesface." 1, Compieteaze dupA modeli
plefge m-oi m-or culca m-orludeca m-orduce m- o i g a n d

gtefan (GrulaOctavian losif)

plange n, voi

2. incercuiegte fomacorect6 a cuvinielor no, grm,

[,4aine moi/ m-oiduce lamedic. Bunrca rnan6nc, numaicovrigi moi/ m-oi. Antonio pedoue doarme perne moiK-oi.

/ E$

le>\

comedie laspectacolulde l\l-oiduce Moi/ mai devreme. m-oiculca moit insearaaita m-oi moi/ are lAbule catelulmeu, Miki, fu colegul meu dace mai copiaza terele. [/oi,lv-oicerta punclate cumoi/m'o spaliile 3. Completeaze incirei. voi culege cire$e poada repar stricata. strddui sA dinpere compot Geba fecut oua fierte mancat doua Astezi am -. Dacd -urca
laserviciu. duce

Cand
not: moi---+ noi

perne imivoipune doue culca. -.

pentru pentru a obtine altele urmatoarele cuvinte o liter, cate 4. l\,lodificd 0erend

mol --+nel

68.DAT|/ DA-TI
Cuvantul datiSesc e astfel cand arat;forma verbuluia da la Dersoana plural, a ll-a timpulprezent. Exenple: Dati in darghlocei (deru iti) $i viorele. Datidrumul latetevizof! (porniti) CJvantul da.!ise scrie legai culiniui6 deunire cend pdrtide doud cuvinte, vorbire diierite (da$iti)sefostesc impreuni int-osingurA pdn pierderea sibbd,
vocalei,:

Exemple: place Da.ti sApescuiegti! Da-ti vine sdfugide toat,lumeal

drumul copillof ,,Dali s, vni laminel,, merge miniea ,,Da-li lamalematicel, 1. Completeazi dupe model:

da'ti canla piace da-U da-lijoace plange da-li

daiti cente

2. Taie gre$itb forma a cuvintelor dafigjda-li De8 [,4artie dali/ da-!i flori mametor. Dati/ Da-!iioacb joc! bine acest $coladi Datii gicelor Da-ti seraci cate ceva. Artrebuise dali/ da-li sfatud bune celor maimicica voil

d bryEt€f50

prcpozilii 3. Formuleaz, exclamaiive in care sdfolose$ti cuvintele dafi$ida-ti:

4. Scrie modelulde dupd majos: place da-li da-1i trece da-ti cantd da-!i cere da-!ajunge da-lifure

dar ili place

5. Inlrodu inpropozilii exprcsiile: (incepeli) dali drumul (salutali) dali bune-ziua dali-va (faceli b o parte loc) (vestili) dalivestea dali de-a (rostogolili) dura dali-o (impdcallvi) lapace

1r"SA

/'K

Cuv6nrul ie se s&ie;tfel cand areinlelesul de cimaga din penzA
brodatd. Exenple: Bunica mLa ddruiL o iecuflori albastre. imiplace seport ie. Cuvantul i.esescrie legat cu liniuta pe4 de de unire cand doue cuvinte, (i qie)serostesc vorbife difedle impreund intr-o singurd silabi. Exenple: l-edor demama sa. l-eteame d€strbinl.

pornim cas-o haihui." ,,]:gdor jgstreveche." bunica aceeagi 'Purta gre$ile 1. Taie forma a cuvintelor iegii-e: Am cumptrat o ie/i-e din Bucovina, !e/ iefrica decaini. Oieli-eveche este foarte valoroasd. Am vdzut cei-e/ierugine se-!i ceare ajutorul.
propozrtii 2. Alcatuie$te cuurmatoarele cuvinte: ie./j.ir'le, i-e.

70.NAS/N-AS

Cuvantul nag se scrleastfel cendare inlelesul de persoanicare pe boteazi/cununi cineva. Exenple: L-am peveful ales cana9debotez meu. Florjan neeste na9decununie. Cuvantul n"ag sescde legai culiniule deunire p;4ide cand doud cuvjnte, vofbife difelle (nu9ia9)serostesc impfeuna intr-o singurd silabe. Exenple: pulea N.a9 secitesc fbrd ochelari. N-a9 f orelent aici, daca n.a9 vasosi. $ticdburica

ne-a fost 9inou,Siparintilor." 'NgQ spune zmeul, ,,- Las pemne,mami, cb-ivineu de hac. N:alvreasd remane nepedepsit." (Spalma zeilorIoan Slavici) aff auzit, m,icule, darcdie afi in lumea ,,- Denume asta, weodatr." &A! fi cfezut (Povestea porcului - lonUeange) 1. Completeazd dupd modeli n-a9 merge nua$mefge

n-a9 manca
n-a9 dorml

plange n-ag n-a$ rade n-a$ canta

spaliile libere folosind 2, Completeaza cuvintele nag/ n-as: Am unDacd foade inlelegElor. pierde vremea, intarzia laore.

merge lafolbal. plange dac6 -

ftlualnot;a9a mice.

3. Scrie elulluriinrefogative care sdconlina cuvintele ,a$i n-ag:

greqit; 4. Taie cuo linie cuvintele na$/ n-a9 scrise Amunna$/ n-a9 care esie inginer. Na$i N-ag vrea seafle tala ceamspart ungeam. Nat/N-ag fl crezut cAvoivedea intr-un anatalea ted. Dacd na$/ n-ag fi fost defala, na9/ n-a9 fl crezut ceseintampld.

5, conlinui: na$ ---' nas
nag

7.I. AL/ A-L

al sescrie astfel cand arata ci unobiect sau o fiinle apa4in Cuvanlul cuiva. Exenple: Al meu este celmaifrumos. A sosit aldoilea. pd4i aJsescrie legat culiniute deunire cand doud cuvinle, de Cuvantul (ali l)sercstesc impreuna lnlr-o fedifefile singurd silabe. vorb Exemple: greu. A-lprinde din urma e foarte place Nu-i al bate lacap tollimpul. cel maicuminte." meu copile ,Al e unlucru bun." l6uda ,,Al gregitA propozitiile 1, Taiecuolinie forma a cuvinteloratsau aJin urmeloare: alearge mairepede decat al/a-ltrcilea, Al/ A-ldoilea pentru N/-a chemat alla"lajuta. copilbun lainvaleluri Vioreleste al/al lreilea pebunic. Nepolulincepu alla-lsecai pom. plantat Am allal cincilea negative 2. Sce prcpozilii enunliative care secupinde cuvintele alsau aJ.

folosind cuvintele 3. Completeaza spaliile libere alsau a.l gradiniinu esle lucrat Un coll bine. rnine, Pentru lua cu trebuie sd-l ajul seseimbrace. pom nu a fost ingrijit. treiiea inlf-un unghercamerei sti ascuns cilelul. Pentru scoate afari trcbuie sel chem. -

72.DUNE/ DU.NE dune sesc e aslfel Cuvanlul cand are inlelesulde movili denisip. Exenple: pulernic pemalul Vantul a format dune marii, pd4i Cuvantul du.ne sescrie legai culiniulA deunife cand doud cuvinte, (du serostesc devorbire dlferite $ine) impreund inlr-o singura sibbi, Exenple: Du-ne, teroglafilrn! malse vedeau ,,Pe dulgdenisip." papularl) lPoveste 1, Completeazd spallile libere folosind cuvintele dure sau du.re: pamanlul. sdvedem cum selucrcazd - Bunicule, 9ipenoi maril.r de$en sunt cele mai denisrp, rnairepede sdvedem mareal Pemalulmerii, vantul aformat denisip, gi du.n€, 2. Scrie enunluri exclamative cuajutorul cuvintelor dune ,Q!:!q,vant, d!:!g-np;durel"

3, Taie cuo linie cuvintele gregitl dufle sau du.ne scdse du"ne inapoi - Dune/ lajoaci! joace pe Maria ceta se dune/ du"ne denisip. 9l DacA vrel, dune/ du-ne cumagina lagcoalSl $ipenoi propozilii 4. Alcatul€$te despre in care sdfolose$li ortogramele di]nq ,nare', du"ne, al,al.

Cuvanfultei sesciie astfel cand are intelesul 0earoore. Exemple: imiplace s, beau ceal detei. Cuvantul te-isescrie legat culiniuli deunire pd4i cand doub cuvinte, de gi vobire (ie diferiie i) seroslesc impreune intr-o singure silaba. Exemple: De te.iduce lamare, teveibronza. plimba Te-i titucubarca?

pela!Cj, abat pupdza, cugand sdprind ,,[,44 grozava cdciaveam pedansa ciudd ..,' (Pupdza dintei- lonCrcange) poamd soacra acrd, ,Soacra, De te-aicoace cat le-ai coace Dulce 1ot nule-imai face." (Soacra cu treinuroti -lonCreang6) 1. Taie cuo linle cuvint€le sc segfe$it (feil te-4: [,4aine tei/ te-iduce pentru sdcumped rechizite gcoal6. De dimineala am beut ceaide teii te-i. Daca nutei/ te-i duce mai repede, verigoara tavac6dea din tei/ te-i. Nu tei/ te-i duce intaberi, dace nue$ti asculldtor. pfopozitii 2. Fomuleaz, folosind cuvlntelei teigjf&i

3. completeaza dupd model:
ler ouce ie-iplAnge le-rluca. te-ivaicAri Iev€touce

punctate 4. Pune inspaliile cuvintele teisau fe-i: Candvedea cu unchiul t6u, sd-i spuis6-liaduce flori

plange Daddedure duce lamedic. , lvl-am urcat in pentru s, culeg flori ceai. juca Decumlngea inslradd, vafi feu. Pupiza a zburaldin -. penlru 5. Schimb, o lilere dincuvaniul a gesi alte cuvinte, apoi alcdluie$te ,,tei' cate o propozilie afirmativb cufiecare.
lel ->

74. ATUA-TI astfel cand Cuvantul ati sescrie formeaze iimpul trecut al verbului la persoana phral. a ll-a Exenple: Doarvoi aliajuns laump. pa4i legat culiniule Cuvantul a.fisescrle deunife cand dou6 cuvinte, de (a rostesc rmpreunb vorble singura silaba. di,erite$ !i)se 'ntr-o Exenple: a-ti aduce o veste buni. Am venlpentru spus Verde-impdral?'' fdcut cev-a ,,Ati drumul nupol acum.' ,,A-lida cuunul din cuvintele ,lisaua-l-. 1. Compleleaz6 urmarit meciul defotbal?
pevoidac6 pestadion. fost Vdintreb povesu am vdzut trebui€ Pentru ce samdasculli. poveit Pert,u spune trebure sefiiatent. 2. Scrie enunlur care sacuprinde cJVintele ali ti a-l,l

gregit cuvintele scrise ati/a-!i: 3. Taie cuo linie pejos? ali/ a-li mers mull Cand ali/ a"lifost lapedure, petine pentru reamintice Teintreb ali/a-ti aivizulacolo. cucului? Ali/ A-liauzit cantecul Ali/ A-li asculiat alte $i pesari? timp. Pentru ali/ a-lipoveslilot, trebuie s5am pentru Am trimis nepotul deI ft,larlie, ali/a-liaduce flori.

4. Completeaze dup;modeli a-tiaminti aitiaminti

a-ti dori a-!iimplini a-lialunga a-lidemonslla a-lipdmi propozilii 5. Alcdluie$te cuexpresiilel pune nintea cucineva a-fi a-lifilehanite aliveni ap,b noare

.t Rebus peverticala Completeaze febusul A.Bdenumirea locului in $i veidescope pdntesele, care lrbiesc '1. ...luiPiligoi 2. anotimp alb 3. form€aza scheletul 4, instinctiv sau,,, 5, grcc sau... 6. veste sau ...

5. CA/ C-A

atunci Cuvenlul ca se'scie aslfel cand eslecuvant de leodture.
arerolul impreunb cusi, casi sau cand dea face o comparalie. Exemple: nevoie deajulor. Casdreu$estiai pri4tesa caaba]osu.. avea 0irulneg.u culiniJra deunire (c$ia)se CuvantJl c-asescielegal cand douicuvinre prin pierdefea rostesc impreund intr-o singur6 silabe, vocaleii. Exemple: credc-areu$it sdajungd latimp. C.avenit sau c-aplecat, tollafele

se-ntorc amar ,Apoi $iplang De-a ludeinecredinli, gigAmurit De de-osta$i, ...' spini,
(Co/ind;foai Cogbuc) - George

gis-aficd galbend a spus zana lafale." ,,-Vreau!, !a rnoartea MiiiHarc Chtislian Andersen) Gena pefoc!a si a spus zana, vrajitoa.ea da, vreau!, a puscazanul ,Da, 9iatunci pregiteasce fermecate." biutura (ZAna Andefsen) Meii- Hat\s Chtistian

gregiie 1. Taie forma a ortogramei: ca/ c"a neaua. Fala feteiera alba ca$igat Aura, Ne-am bucuralca/ c-a Aidesenal ca/ c"a $imine. mult. Cai C-a sA fiiprimul, aimuncil galben fricd, era ca/ c-a lemaia. De

2. Formuleaze cate douipropozitii cufiecare din orlogramele cagic-a:

poirivita. 3. Completeaza cuort0grama Aduna vara sdaiiama. Sorcova vesela, Sdtrdili, sdinflorlli, per, unm;r unllrdetrandaff. piatra, Tafe lute sageata, fierul, Tare lute olelul. 4. Scrie comparalii, dup, model: galben caEnaia
caaDan0sul catarba cafocul caneaua caffalasea cacerulsenrn

caPasarea cerului 5. Dictafe lolifiiidelmpbrali se rugari de dansa se le geteasce inf-ozi ea ,Atunci bucalele. in ziua aceea bucetaii curlii seimbitasera, saunugtiu ce 9i iat,cAtocmai ticurpevatre. fdcusere, canicfoculnu era a9a. rugati fiind cu siiruinle, se apuce $i degititcatoate ielele..." Fiea lspirescu) - Petre {Basne

76.CARE/C-ARE

Cuv6ntul care dfscile astfel cand are intelesul decirule, dea cira sau peniru cand este folosit a inlocui unsubstanliv. (pfonume) Exenple: perand Trec care irase deboi. pebuniculse L-am ajutat care lemnele. Care aspad mingea? Cuvantul c.are sescrie legat culiniuld deunire pe4i cand doua cuvinte, de vorbife diferite (caiarc) serostesc impreuni intf-o prin pierderea singura silabe, vocalei d. Fxenple: Am aflat c.are numainote mari. ganduri Sevede c.are bune. demandre veri ,,Acelsirag galqmi-aduc De aminte-abia.' Octavian losi0 {Nucul.$tefan cumva se-mi fiegrija sddeschid ,,Nu indati mA Q:aE invald $isevedcum codul bunelor maniefe...' (Deiendum-Alexandru Vlahufe) 1. Compleieaze spaliile libere (care cuforma corecte sau c.are): Vrea sd Pe-ai Nu cred
toale merele.

cautalo?
mai mullde doiani.

2, Completeaza dupA model: c-are dreplate c-ate noroc c-afe cuvant c-are limite c-are timp cearcdreptate

A

lei se scdeaslfel cand areintelesul de animal selbatic sau Cuvantul a Romaniei. monetari unitate Exemple: doi leilagrddina zoologca. Amvezut ie cosE100 delei. Lucrarea pa4ide cuvantul le.isescrie legat culiniula deunire cand doud cuvinte, prinpjerderca impfeunA vobire difete (leSii) se rostesc intf-o singurd silab6, vocalei o. Exenple: (le-oi) Le.ipdnde tudinurmd!

peceilalilet iivoivana negre$it." ,,lar (Leil Krilov) /avenaFlvan Andreievici peunii seama, f,lulmeu, cA dele:jslobozi, aise-!i vezi supu$ii indesfAteri.' ,,la decle$tat-Batbu Delavfancea) lPalatul $tefAnescu 1. For'ruleaza c6te o oropozilre cuurmatoarele cuvinrele: moneiara. banJ - le (un.tate - lei(animal) pnni primi) ( ievei - le-i

(leisau 2. Completeaz, spaliile llbere cuforma cQrectd le4;

petoate Vrea sAdea lrei merele. vedea, teduci Cand leele. Circula imDresionat orin numArulrealizat de
priml cum mai bine. $tii1u

gregitd 3. Taie forma propozitiile: a ortogramelordin Geanta a costal cateva sule delei/le-i. Amurmerit o emisiune despre lei/le-i. Lei/ le-i ajunge lu lainbll!nre.

4. Completeazi dupa model; le-ia9tepta le-icontrola le-iinvita le-iduce cobori le-i le veiaitepta

t

Rebus prcverbele Completeaza peverticala A.B cine este celpecare $iveidescoperi " daca trebuie sE ti-l"cumDe nu-lai. 1. Ziua.,,,se cunoagte dedimineald. t Vorba ..., seracia omului. Omul .... dehrane nu duce dor.
..i9iarepetecullui.

3

E

78.LATI/L-ATI
lalisescrie Cuvantul astfel c6nd are intelesul delipci, parsau aratio dimensiune. Exenple: lmiirebuie gardul. caliva latipentru a termlna pentru gard Parii sunt mal lalidecelulucile. CJVenlLl l.atisescrie legat cJliniute pirt,de deunire cand doue cuvinte. (l Siali)seroslesc vorbire difedle impreune prin intr-o singure silabe,
vocalei i Exenple: L'atiPrins Pehoi? :{

peZdreanli cumva , Lallvizut Celcu och idefaianl;?" (Zdreanf+.Tudor Arghezi)

spate, cumusteli stufoase..." ,,Oamenilaliin (Celalea /4/bri-Dimilrie Bolinlineanu) 't. FomuleazA cate o propozllie cuurmrtoarele cuvintele; (9ipci) - lati (sA arale dimenslunea) - lali agteptat - l-ati

2. Completeaze spatijle libere cuforma (hfisaul-af,): corecta

Sportivi auumerii

De cate ori
Amreparal doi

vazul lafilm? ragaro. peprofesor uimit culucrdrile realizate.

79.NUMAIDECAT/ NUMAI DECAT sesc e astfelcand indati. numaidecat are sensulde imediat,
Exemple: ladestinalie. Voiajunge numaidecat ploaia auplecat A inceput turigtii. $inumaidecat numai doardecat. Cuvintele !i decatinseamne: Exemple: citau sensulde Cuvintele numaiside doar decAl pentru c6t nevoie Spune-ml numai de ai a-licumpara bicicleti. tot Numai dec6tlimp tea$tept a lrecut o ordl $i

deci sa-sicaute unnou sediu ,,TrebJia !!Iqidge!i!...'

(/nte/eclualr-lon Luca Caragiale)

prin iarba..." cat timp umbla 'Numaide (Cet unfirdeneghine...-Emil Gadeanu) gregite: cuo linie oftogramele 1. Taie pisicii, celelul a apdrul numaidecarnumai decat. Lavederea penlru numaidecaunumai decat timp ainevoie a-li reveni! Mi gandesc numaldecat/nurnai decat. lvEvoi intoarce decat artrebuisA munce$tjpentru a pleca intabef,. numaidecat/numai Spune proDozit,i folosind cuvinrele numaidecet? nunai decet. 2. Eormuleaza

pfopoziliile folosind cuvintele: inediat, indaE. 3. Completeaza

a iegit Scafandrul
Voiajunge

din api. Iaserviciu.
voifi ladeslinatie.

pAmantul ploaie auacoperit Stropride

80.NUIA/ NUIA
Cuvantul nuia sescrie astfelcand aresensulde bit. Ercmple [,40$ Nicolae a adus indafo nuia pentru copiii neascutAlori. Cuvintele nu $iia sereferd laforma negalivd a vebului,,a lua,', la pesoana

a Ill-a singular. Exenple: premiu. Nu ianiciacum A holdrat sdnuiatfenulc6tre munte.

..ln cale vizuo !!€ lung6 pecare dealun o lue.'

(Broasca cea femecal+petre lspirescu) fesloasi

res ,,Elin tda nlmic."

(Broasca cea felnecal;-pet.e lspkescu) iesioas;

1. Taie cuo linie o(ogramele gregite: Bunicul nealtoia cuo 4u;a/nu iadesalcie. \imenr nuiahu iaatitudine impotriva nedreptalji. ja. Daca nuegti cuminte, veiprjmi in daro nuia/nu propozilii 2. Fomuleaze folosind cuvintele nuh gi|,uia.

81.TI/ Tr-l CuvAntullii sescrie astfel cAnd araiiforma verbului a tine, lapersoana a (tu ll-a, numerulsingular. 1ii) Exemple: Tiiinmeni unbuchet deflori. SA minte sfaturile bunicii. !ii Tiiladatinile strbbune? Cuvantul!i.i sescrie legal culiniuld pa4ide deunire cand doue cuvinte, vorbire impreund difedte intr-o singuri silabe, {li$ii)serostesc Exenple: Ti.idor demama la? foame? Ti-i inca minte noaptea-n care ne-am iubil?...' ,,lvlaiIjQare deaprilie-l\lexand rul\,lacenoski) lNoapte foame, ,,Ori !j:j Ori!:i sete, Ori dor decodrul verde?' !1-i 1. Scrie dupe model: li-idor li-icald aproape !r-r ti-iprieten li-iutil este dor ati

2. Completeazi spaliile libere folosind cuvintelet tiilti Dac; bi.re vasul n-o s6l scapi. gcoala? draga Jie jucariile Cat demull talel -la pove$tile pecarele-ai Cand dof de bunica, amintegte-ti auzit de la ea. pentru Acesl diclionar folositor orele delimba engleza. -

r-.zo\ /r{,sA

propozitii 3. Fonnuleazi cate doud in cafe safolosegli orlogramele: fi,Zli-i

4. Scrie dupa model: Ti-iteamA cdveipiede neciul? lli este teame ceveipietde neciul? Ti-i aminle si pleci?

Ajutal 9lpeel,dacd li-iamic?

* Rebus peverticala Compleieaza febusul descoperi A.Buncuvant care aremai $ivei multe sensuri.Alcetuie$te trei enunturi cusensud diferile ale acestuia. 1.a duce cuvorba 2.a dadjncollincoll 3.a fdgAdui 4.cuodce scsau...

poate dorsescrie astfel cand arale unsentiment sau fi forma Cuvantul "adufea", lapersoana L verbului Exenqle: l\ili-e dordecolegi. [,44 dormainile pi4i culiniuta Cuvantul d-or sescrie legat deunife cend doue cuvinte, prin (d $i or) se rostesc impreune intr-o silabe, de vorbire diferite singur; pierderea e. vocale Exemple: mai mult, nusevor supera. D.or agtepta d-or venisiei. Ne vom bucufa
amunsingurdgl ,,1\i1ai ln lini$tea serii." (Mai amunsingur dor-Mihai Eminescu) prea fi cate spui, zeu, f6u al ajuns." ,,CAc 4qI giWrul-Grigore sebatice Alexandrescu) lPisica

dupa rnodel: 1. Completeaza
pleca d-or d-ora9tepta tucra 0-or alunge d-or d"or visa oeorpleca

grelite: 2. Taie cuo linie oftogramele [,4d dor/d-or dinlii. foade dotd-or del\,4aria. l\,4i-e ne-om bucura. Dor/d-or venicu tolii,

83. DOt/D-Ol (numeral) Cuvantuldoite sciie astfelcand aratd unnumer. Am urmat doar doianide facultate. Cuvantul d.oisescrie legal culiniuld deunirc cand petide doua cuvinte, vorbire (d $ioi)sefoslesc diferite impreune intr-o pierderea singure sibbi,prin
vocaleie. & &

Exenple: pjerdui. D-oi inteeia, volrecupera timpul lastanga bini$of ,qqi.pa$i pagl alli la dreapta lof." 9i dqj

(Nunta Zanfiei-Eeoryi
Spune canusuni aimei; $ilumea"ntreage, efoi Qd vedea 9izej,Nu '0!tivedea e Romania drage..' (Adio la patrie-lon Heliade Radulescu) 1. CompleleazA dupd model: 0-01 rezolva deairezolva, dacd voirczolva d-or merge prinde d-oi d-or suna 0-0r amesteca d-oi accelera

bAtut. prlmice merlt, voiconlinua sdinvrt. 9i doi/d-oi Numai doi/d-oi elevi auobllnut locul intai.

Doi/d-oi cAle doi/d-oi mergem spre teatru.lDoi/d-oi agtepta 1oal6 ziua, nu melas

propozitiiin 3. Formuleazd care si folosegtiortogramele d.oigidoi.

44.z|t zt-l
Cuvanlul ziisescrie astfel cand araliforma deimperaliv a verbului a zice porunci), (rugiminte sau lapersoana a ll-a, numbrul singular. (tu ziil) Exemple:
4r uc'l P r d l c Ja Ir d r d ,r L r l

Ziimai repede cevfeil Cuvantul zi.isescrie legalcu liniuta pe4i deunire cand doub cuvinte, de (ziSi vorbire dlferiie i)serostesc impreune lnt-o singur, silabd. Exenple: pe$te Zi.iiilu cur. saorirde ma-ult. Zi.il\,4ireleicu (spune.i) ceteocuoilu. liutare, Ziil" " -Zitfndi si vinidecuzi!' ,,Zl:ilul
1. Completeaze spaliile libere folosiod cuvinteleizi"i/

(Luceafdrui Eminescu) - l\,4ihai

cucetepot ajuta! cate ore ailucrat ladesen. SiElenei fratelui teu cand ajungi. !i coleguluitiu sdmergeliimpreuna intaberd! propozilii 2. Formuleaza cate douA in cafe sefolosegti oftogramelet ziilzi-i

85. DAI/DAI provine peFoana Cuvanluldai sescrie astfelcand delaverbula da,la a ll-a, numarul slngular. Exenple: Daidrumul lacaine seara? Terog sbdai o deape mamei. $itu can6 Cuvantul piti de da.i sescde legat culiniut, deunhe cand doub cuvinte, vorbrre difele(da impreune intr-o singura silabd. 9ii)serostesc Exenple: Da'i maiblne sA lucrez singurl joace place Da"i Marei sE handbal, 9i
prime$li agzice s6-l ,,... $ sa"idql9iluiceval'

viali, cajiaelsitfecutull ' ,,Qanviitor,

poelu/uFlon (Paltea Luca Caragiale)

(La Schi//er-lon Heliade Ridutescu)

1, Compleleazd spatiile libere folosind cuvintelei dailda.i, place sdcente toatb ziua! ghiozdanul mai mare decelell

pace Mai culnvaldtural lliplace sdle de-a rostogolul, Poti sdindar unbuchet deflod, propozitii 2. Alcetuie$ie cuexpresiile: daldrurnul dai deveste, daide-a dun,dai patte, pace, de-o daibinele, dai daitrezirca, d-ai aproape, d-aiveni.

86. VOR/ V-OR

provine cand a vrea, lapersoana vorsescrie astfel delaverbul Cuvantul plural ajutila fonnarca viitorului unui verb la numdrul numirui sau cand a lll-a, pturar. Exenple: si inceape spectacolul, Toli speclatoriivor umdtorul avion. Vorsosicu pd(ide v'orsescrie legal culiniule deunrre cand doue cuvinte, Cuvantul (vSior) serostesc impreund intr-o singura silabd. vorbire difedte Exenple: CusiguranuA ci v.oraSlepla $ipevoil astal V-or ini€lege 9ielpevoidedata
Iapalatl' sdrb caute ..De Jelsdna cunoasca. dtag 'Ugltroienicu Aduceriaminte!' (Maianunsingur Eminescu) dor-Mihai libere lolosind v-olvor. spaliile cuvintele: 1, Completeaze ajunge latirnp, nevom intelni. Dace salina Toliseviziteze latimp. ajuta veli reugi sdterminali lucrarea De$lpevoicolegii, ]a meci, ve{imerge s6-isustineli. chema C6nd sosidoiligri,care sd manance La gEdina zoologic6 doar carne. o propozilie in care sAfolosestiortogramelei v-olvor. 2. Fomuleaza cale

3. Scrie dupimodel: v-or ajuta v-ofprinde v-or aluta v-of suna prelui v-or v-or opri

vevotaJuta

plufalul pentru Cuvantul zile sescde astfel cand arata unitatea dembsura pentru (ozi=24ore). timp Exenple: De lrejzile a crescut temperatura aeruluifoarte mult. Cuvanlul zi-le sescde legat pe4ide culiniuli deunire cand doud cuvinie, vorbire diferite rostesc impreune intr-o singuri sibba. izigile)se Exemple: Zi.le luluror ceaivezutim (spunele) de$ertl pelrecul Zi-le cum ai vacanra. $iferelor
promis...'" vine sAledau cele-am ,Ap0i,ZL!q$ (PoyeqtFlon Creangb) penesimlite ,,$iseduc pusiii Nopli reci." 9iZijg

(Balada nunlilorceotge Topirceanu)

1. Compleleazb spaliile libere folosind cuvinlelej zi-tey'zite.
na ^atavq ta ^<ta^t

i^^^ ^. ; ^ , , , !c o , u o ii

i\laicate ceva despre noua la preocuparel pesalpt;mena. l\/ergem ladans lrei Numaicucetepoiajuta Sio votface.
!u,,, J- d ILd| Pr dL .

propozilii 2. Formuleazi cate doua lncare safolosegti ortogramele: zlldzile.

88. DEOPARTE/ DE O PARTE Cuvanluldeopade sesc.ie astfelcand areintelesul dealaturi. Exemple: grijile Las,deopane rile:.

Cuvintele de $i o parle se scdu pozilie astfel cand arateag a unei persoane sau a ufuiobiect fale dealtceva. Exemple: plantat De o parte a casei am flori. $idealta

i$iduta o cbsuF mai deooaie..." ,,El (Sferca CoduluFAlecu Russo) allaa ugii erau doud oglinzi mad;' ,Deo 0afte Side (Soacra-lon Luca Caragiale) 1. Completeaze spaliib libere folos ndcuvintelei deopafte/de o patle. Amstal lainulnirea cuagenUi qidealta a terenuluide sport. givino pescuiml si gidecealaltd a gcolii sunt Domi.

A$eza1r-va Lasejuceriile

propozilil in care 2. Formuleazd cete doue seiolosetU ortogramele: deopartelde o oane.

89.CASA/CA SA sescrie astfelcand are sensulde locuinte. Cuvanlulcasi I Exenple: mutat lntr-o cas;nou6. i\l-am pentru Cuvintele ca9isi auinielesul decuscopul, a. Exenple:
casi tev;d. Amvenit casi potluanote Trebuie sdinval, bune.

gdsit in qasa ceea "9ia pl6ngea femeia, Cdp-un iu mort plinide case dor $i-ntr-alid plang pemama lor,9i unbbrbat in cas6... Copij gend a tGnd afiriIor-George Co$buc) lLe

pui laslele seara ,,ea_ltlo mele..." Cudescantecele (TAcerca e n nierca-l^nlon Pann) folosind 1, Completeazi spaliile libere cuvintele: castcasd. Ar conshuir o cuelaj. ajung latine, am alergat. plecat, Am mi cert cunimeni. -nu obline bursd, trebule simuncesc mull. -pot Acoperiguide laesie ro9u. propozilii 2. Formuleazd cete doud incare safoloseqli orlogramele: castcasd.

NrcrcAT/
Cuvantul nicicat sescreastfel cand areintelesul de nimic saudefel, nicicum, deloc. Exenple: Apele nus-au limpezil nicicai Nicicet nutepot ajuta! Cuvil]tele nicigi cat aratA cd este vorba de o cantilate foafe nici, aproape deloc Exenple: Nu m-a ajutat nicicit negru sub unghie.(l\,l-a pulin) ajutat foarte

era nicical unbob deneghlnd!' ,,Beiatulnu (Neghn1tdglefenescu Barbu Delavrancea) sudodle ginusedanetezului depefiul impbratului " ,,Curgeau nicic6t. liroaie, (Poyesb lspirescu) fdr;neascd-Petre 1. Completeazd spaliile libere folosind cuvinlele: nicicau nicical Nuapreciaza Nua crescut dalsilinta setermin
nureu9esc problema si inteleg ta. n bob deporumb.

propozitiiin 2, Formuleaza cate doud care si folose$ti ortogramelet nicicat/ nicicet.

COMPUNERI GRAMATICALE camavalul dinpedwe
Era o ziirurnoasa devard dinvacanla mare. [4-am pelaora$apte. trezil dedimineatd, Fram la bunic. Dupd cem,am datjosdlr pal, pebunlca arnir$tjiital,o l!,lara, ci, impreund cu :nainre prietenii-e -osr tca a oe acord nu de "r.nori'ar:,ralenoolnbdtep-^prdrre.Ba'mida cabva s{aiurl. Amplecat deacas6. ghid pe lllrcea, pietenii avind\.]-l unul dinife mei.El ne-a dus minunala. DupA ce afltadrn ralacea pfielenul splendoare llt! poianb a natuii, nostiu ne"a an!rnlat caseaprcpie ziua lLiigiar f frlmos s; o petrecem acolo. Totiam fosllncantatide idee maaescdtotulse desfe$Lre sub forma lnLtcamaval Zilele umatoaTe ne-arn ocupat C€confectionarea cost!rneof. l\4aria erao vLtl0e. lina o vevela,Crislina greieree furnica lvircea !n tepura$, iareu $ilonu\e.au un urs. I n z Lra respeclila arn a$eza1l1iru! pr;jiiufig poane. co$ suc spre Cand S amplecal amaluns sebaloafea eraln {rl.oichestra pesar ordinp5d ufel$iincepuse concertul. Mireasa floilofne ametea ugor. dandLl,ne ma mulle vooge9 veselie. Vulplal\,4aria nu-si uitase obiceiufle. Venea I ptl $ifuraprbjltlreele depeplatou. Nic Cristina nuse lasaLt ma Silonul
D _^ . "^ .. t a , pr looe g F Ao o F r' r, L i a .p :a " .a

'a,/;nd.opios C- ofi _e-zr anula.S,;r conlnuasa -e djtra.r 0;r"';r/,J SOre ltal spltlllosr.p'arloalisr.el-dnenotD,a pev,ceapinjla ac r.. !r.nrunges_s'r1o Dinf, ,,:u0).Jid de v,rr dn -ra,\to.nat_n ;nr- , , .6 rF,,itf 1pr:rp -o ,m,.._

C6nd totcanlarn dntf-untufSs-aalzt!nzgomolfioros $ dansam Ne_am speral $i perlb. am fugtintoate Din ilfg ru a e$tunurscum credean. ci S€bicoslumal lolin ura

e 4 e sl :ned< c-rl al o.,

o,o cu.,ar.o'r

P etenut neu

a*-ah Xffi

"- -

Fsrer -. r .a d' prier.'. Da' oae loatepe.soanete o*f#.Ll €#u ne sun pieteni? prlelen!lcel Pentru mine, maibun ifseamfe m!lt.Altlel spus, 0rielenulesle celcare aluncicend ainevo e deeleste langd I ne. Pe Mlhai il crnosc g:a ndscrt de cand eram foarle mlct. la o lunbduoeminein jmpreunb. acela$isptal Lag.adinIE amtost iaraclm laScoale slntem colegide clas6. llama pnetena cLt mama. lucru neinlercste prielenia !? este ma rnult 9lacest flhai est€canpion la 9ah A padicipat la mllteconauNufi, unde a oblinltlremi l-dl ' \t Te eudooap" g l-al in -ra,r -po4drle. Decurand a fosl z Lra sa.prntre alte cadourilam derult albastr;, cuJoarea 9io Sapce prelerala. lui S€ bucuDt loarte mull Lafecare cofclrsnurta sd-$i parc,dislareau. a $apca. C! eaemoliile A nlrnilo gapca sanorccoasi. ^e Ands-ter oficl"-, nu!:rli"df olant.,ooatasa..,1 mpreunj labucurii dar .' ont.tte^0a.', -ecaz.-T doresr loa4e piele, :esad-.eze ^ ,\ .a a_edsra o v ala.

N Tf r

vacanta clevaE 5e.r0ropie,cu0a$,"pez.tor ne,dcer pe.l,J,/a.anra ora.-.. :::t:lyl.i ornemerfiafa ""^..^ olpaunani:oia scolar ola, derealT;r] E! voimerge lamunle a$a c!mseintampb SA!lamafe, infiecare an.Numai ceanul , €e: . -1cF ne <a-ergen:npreun; lcesra oa. l la narei apo, caleva lt;; + .odre nunlevansoarele g:, I nee,a1 TelF in.dntati Arnpetrecll acele zi|e la mare f:cerdplaje penisipul au ! $i recorind!_ne in valurile , gifiindce ^ merl. in lcarezi mergearn la ptajd in acela$i toc, poitut tange unui satvamar. m_am mpnelenrl rcpede poveslit auacesta Jt4i_a mLllte inlamplari gi chiar amaslstat prielenul cand meu a salval !n llfsl. Laplecare m-afecut cadou uncolac. Laceleve zile dupa 6ene,am intors deJa mafe, amplecat lamLlnle. Veri$oafele mele voiau s; plecan c! cofrul, insj mte imieracam leame. Vdzand d !g! supe€1, gl ;m cedat. n! ra-aparut rdLr. petrecule AceErnontenle in mllocLtl peisajul nalufli a! fostminunat-". eraatatde _ 'Nju_mi irumos. de,p:rca maini maiestrc fi llat paleja de cuori 9l l-arf picial. Si-ar dadeam se!ma daca este vlssaurealltate. nlemplerib dhlvacanld rn-au fecut seIeagtem peo ioaedehadecaeb sa rdmanb aninliriin paginile coplli eimele

La biblioteca Frao dupj-"'r.a/jno.o ;rr oetodTr;.Var,rs .si a_J4ge acasd dela$coal; s a.ibir ranlnqea d loaLd. N .- pd:A oebnere ! Dleaca dea doud li aiI c oev.ereaural5 d; afara. pusl aleparculu Pe ale e igtcaute joaca. tovara$i de Deodala a incepU si pbue . Jin cein cemai iarc. S-a refugial in ceamai apropiala cbdire. Trecuse peacolo dea$iea o dar nu$tra-ca aceea este bibjioteca. Ce4ib nuprezentau niciuntnleres pen1flt plbcea el. Nu_i s, c teas.A sascrie. Caletul luieraplin dejnsern 9lnlci ne ledoarnnei inv;bloare. pfima A.ur- oeri.J oal, pdlea I,To in no,J, p,crar ngusr c- vers-, . oeo Jsda v6zul s r . nare 5"/ade/e"rJd l ; Inl.al. Doamna b bt.oleca.a l-a ntamp:.at cuunzamoel s.i.a ' -; J oi.ale.S-a aie/a lao f asd - ..t.aDM, a ado.m $rcun leclura L .n n / \ dlJe ar 'n.eput sa ZOOa.e $t s; ;5 so,-a povegt,e Lare rrumoase erdu al]lrune, dfa.natice lnele char amlzante. Marls $i i! inietnit $ipe fegele Sifegina - Carle. Aceita aureugt p n povegtile sel incanle lorminlnale. Dis.ulia a fost intreruplb dedoamna bibliolecare care lensese"l pe[,4arir.]s. lrezeasce . Arl vrut cavisulsd tlercalltate, AcLlm dorea si !! cuelcarlea pecarc penjas; ,laiii o avea eraI"$rne A p6$i1 incel sprc !95,lasand in r]mb .hlivapagiinnofolide la ploaia dealad,dar g-apromls cdvarcven;.

Aniversarca
ind Lnliandaiir. b!rchel!l!iel la ea. N! ull sd i!! cu mine apalatll de Emolionat mi prcgetesc sd plecacasd pldcule. a ;monalzamomentele lologrufiatpentru pecarc cu pldcefe. Eu i-am scds o Parifll$! cLlmparal unceas sper si] poarte gAnduri. rnafrrmoase in carc ama9ternul cele feliciiare la petrecerca verigoare! r'reTe efau nogti. Culoli j:AU adus cadou lnvitali , $l bunicii neincSpeloare. ejdevenise brusc taicamera paifli alrfost prirnil anll'. DupS ufdrile asostlortll care Lamul1l Cend i:ggspus,. pelrccerea pane gidupe deiciosultorl. a continuat iaEiu. ceamgustal lrad lonale pecarc frumoase, i lubesc foarle mull. A fost o anivefsarc loarte aprcape deoamenii ln unee zile, folog€fi reld esc ac€le momenle emoionanle !a!album!lCe S

rneie. Raluca. lnaceasG loarnre i$irnap nde in Este 14noiembie ! z !a verisoarei

Bucuriile toannei pulin parcd rnal ob$nuiie. rcat numddtoarea timpulu Este o loamnd Soarele a incu 9 vdpa a cain l nalur cuplof. iqiva|sd petrecufola prielenii mi-arn cLr care mdjucam zidezi, Toate vacanla bunici PelangE puii putea de randunid Plecarca lof n! md ma facusem allii de stfeasha case. imi si la 'n risld p'eda'e deoatec" e vo"e?erlaorni/arb pebunici incanbt Eram deven rcap;rinlilof. Eisossedpenlru a-iajuta la treburile gosPoddregu pebunic!lse pentru hie lemnele lafire in magazie. l\,4ama Tata !j ajulal $is: leaseze pregetnd penlru dulcelui, compoiu iami. nurnaconteneair , feldefeldeconserue 9 buniaa pline. vdzand cdmata E|aL]alat Ceblcuroase . pentfu Curafd aveau s, seurnple cdurrnau seseclleaga c€realele. 9jhambarele !g pe plecafe meudaci esternltumil lala!A intrebal bunicul de rcadele toamnel. Acesla -a noa$d fLrsese dspuns bua!ros cdmi,nca rispldiia. pecamp picleaze Peleng6 bogila ce${ revalse toamna nafufa in I prnlivezi, e ag a rb e d'. e ,o e .. d ea rrmiincal no$ nuse maisalur, al;lea'"a nd i " v e r dd u. ochii

p vind acestcurc!be! femecat deculor.

Cofindetoi Era ziua dedinaintea CrdclLrn!lui: llnislila dedecembre. o seara Era rcce de noricen!91 0 plapume cedeu din Multifulgl 9i albd $i p!fo9l. pAmantulnegrlr. pedru darurib rneaAlinap.egSleau fot'01,. lvama noastrS eramarc ln casa $isota girnerele rogll auircdrcat cosurile nlcile . Covdgeji, colind5lo caleera!9411cl] Alezam bndll adus de!€a Vasile, in sufragerie Eu$i ialaeram in feldefel beleaid aurie famlaurma sel irnpodobeascal]u $l globulele rc. l,4ai tarz ! toala
de{^'-E:.r - o.

lmbrdcatir glasLrri c staline s-auarzi in cufte.EraucopiiicLlSieaLla Deod2td. .oqturyle lutricLs. v.:ji. Ne-af adunat cLl nacla ea d--n au oootrlare 'oli:g-lasc-ltaT ni$ea $ oacea^va. seti s-telele-loaslrel^ ochrr vraiaaceste I-l-'oI se r'edeJ magice. sarbaiof

Vad! Bunvenit,

pdm,vam h locul zi dinanotimpul ullima z dinluna Este uliima Oai, al&! spus Vara culotalaiulei. zane acesle @venizana jos peodcine dat lafrumusele. Copacii e plina devla!6 Nalu€ $i-au 9iintrece $iorice pulernice ale mai raze altele . Soarele, cucele dep mevad halnele naisubli S auimbracat sullarea demarele spectacol. Toale Veluitoarcle sepregetesc ven rea veii. sale. anunla Aiele

laspeclacol pddlrrpancipe majbine cuce$1ia pescene copacilof deacroba{ie in mmurile vofinlla veverilele cu !n numer PfimeJe fondul muzlcal al speciacolul!]. in cof asigLlrand cucul canlau lvieda Qi emo{ionat. sd prezinle LlnnLlm& la llai daf efa foarle celfrcostrebuia lepuraqul

prezenle laanirnalele Sletea dlpi coftfe $iprivea [,4anin. trlo9 ilintrebe - N:a!inlral? al epuraqul - N!,r;spunsesP€ fost exceptionala. feprezenlalla urecheatuluia N'!o$ l\,'ladin, lncurajatde prcmil. deprcm ii vevefla - alune, auprimit Bineiqeles, fral toliparlicipanlii La AILbL proasp,ld pesdrile lire de iabe miere, iar morcov, urs!l-faguricu !r coq cu eplrrcle ya incelca sd insepenlfll anul vlltor natura foarle lflrmos. A fostw spectacol pe inedll. zAna Va€ cu un soectacol sururinde

Ozi inpottanfi A r,sdrit soatele cueltoate nalura s"alrczit laviatr. S Q!E!i Deschid larg lerestrele Si pflvesc afare. Este zidepAnA ac!m. Acest lucru numdimpiedica le3 macalde s6mdorebesc penrua atunge la yo61; Er1"L!q? jnportanra oe-l,- .0. A.e loc rarea acr'une oe . ur 6 r e n :e"n ad b,o a n e d.L.n.0..-dornuntta I el! Do1 .Ro . ra n id l In drum spfe$coali pe Radu, fam inlalnii al meu. Am mers lCl maibunprieten impreLrne sd vedem calielevlefauadlnatiin cudea 9 am fosl suDrirgl Doamna $colii. invbldtoare ne-a intampinat amntint totce€ spus ziua treculd $ine-a despre aceasld activilate. Dorea saJim eqimabLtni. Cand stadul gqide facutAveam s-adalnoi$larn de slrans totce eraaruncat ia

inlampbrc: stlcle borcane, hedii, arnbalaje desuc, deconserve insaci separat. 9 selepunem Tor pe[4d'-s. Lolegul no!t-.etacal sacc- rnaleriale !q!rnreresa rF.olos,ote an1 penta cas.Ea nsiinte'es.l ca,asfarr;1,, "os[-erd zileisd avem cetmdic-ral ora) ""i_s drn tar,

gislnr convins ce lam avut

,;i'l

&*

ii&

Grcierele ti fumica grea Dupe o.iamd $ -geroase, FumcLrta cea ham ca s-a lfezlparcd atinse d€o mangaiere cahe. Oraz6 desoare se a sos t d n no! prirllvara.

petrupul qlfirav. odihnea e mlcul Furnicula a intrat in camard panerele in care aduna SicaLtta in fiecare z mancarea. Cand a legit afare dinm!9!rol pe greiere, fa z;dt band!-giceagca de un Ltf r celdelarbe. li ded!binele !9a laumbra Greierele a rimaslab;ul seu 9ipornlalucru. !n purde somn. 9ta martas Spfe seare, furnicula noastd fuuimite sel vadd inacela$i loc. Supefatd, ser6sU laell ge:alfacul grelerel - Scoale, lu asldz ? Soafele e indatd la asfintit si nule_aridicat . caoeldtoc-, ra..\oi ru- curele. a.r -mplJr decereva o panerele. - Amlostatat deobosltl Nu!l:A0 odhnlt prea b nenoaplea pentru trecuta ce nigle fumlcLrte au lu.falpand bzl! 9l!:a]! putll alipi decat dupa ce auterminat iLtcrul. laraclm sunt tarepliclisl. Suralele tale care a! remas salucfeze in mu$Ltroi, n_au vorblt c! mine toat6 ziua plicUseala - CeIi-armaif lrecut dacd a fi ven t cu noil!qa! fl prins foade bine o rnand dealutof. Nute-am vbzul nc zllele lrccule luorano. - NjlivAzlt cetare batea vanl!l?!Eserecesc penlru ungr,unlelzlse grcierele. ' No toale pand arn lucrat acum pdlit nimc. Dai tealLr $i!:g!] si incep9i tu !!:l . rucful - AcLtm? [,,|i-e foamel9 cetotiidaizorcu muncal Maje simaine o zi. c, n(utad ,,ce.cal . rnc .n vali egt sa-i elpl,ae !e.inului siL .a oaca ;u .Falilezi Lrn individ nic!:q ascullat-e. !U, dargreerele Alunc flrn cuta chematsufatele auhotirct 9i-a s6!!:!maiajute 9iimprclne nciodate . oeorciefe.
/}\

/</D\\

pietenul meunecuventetor Cainele, Este var;.Surtin vacanld la lare.Aic sunlalrturi de iubilii meibunc ai de cainb Tneu Rex, unciobaresc miolic decujoare albe. Este prietenos, unceine cumjoa $i devolat aga cum primit sunl in dafdela unchiul 9 pdrinliiSt i. L-am meu. Dec,ndil am.eusl Rex am tec-l o .t -o't . tme oeoenpet , Intf-o zitoropiloare, eu$ipietenul meu, Vlad, amplecal larau. Rex neinsolea cade _ fiecare datb. Indrum spre reu, d ntr-un lufig s-aauzrt unmara$iRex ne-a averUzatl haml - Ham. Noine-am opnl,arel a inaintal. Uncaine mafe a apbrut in calea noaslra. Sifioros I\4ie, sincef mis-afbcul fdca. [,{-arn prietenul ujtat spre meu care devenise albca varul lafal6. L-am inlrebal ceare iarel rniardspuns mai mull il Sopl daldenecaz. - !!! c-am ns, Rex nua ezitat nicio clipd laincaie|are cuaprigul dusman. 9is.aluat Ne_a aparal c! pr€1ul vielii lui,arfEnile nuefau denegliat. sdneintoarcem sisa:ispunem buniculli. - Trebuie Rex nucred c6este blfe. pirere, deaceea$ - $l eusunt a spus Vlad. PeRex agf vfttt sel cafin brale pana acase, daremdeslul degreu. Ammers ugor . panb pebunicul. in curte, unde famintalnit Culacrimiin ocht-am spusl bunicule, - Tefog, haisd rnerqem cuellavetenad Fdfd se maiinlrebe ceva, blnicul ne-a urcal in ma$in6 sprccabinetul $i am pomit medicului. Ajun$ la veterinar, Rexa primit toate aten|a cuveniti. Renib aufostcLlralale si cJs-re. A Ta p -ritSia,asa TeocaTen_e. Acum menelinislea unlucr!, tarbunicul datsema intrebal. l_am r6spuns $i-a c! $im-a I na sLr;ns; putea aleea arficea - Q:aI maimare $isejlcalalelcainainle bucurie! Bunicll m-ainlgtil spunandlr-rni ca Rexesleuncaine pulernic foafre carese lLlDld , hrae c- . 'crr. D-ob o <dotaranj er! aproape vrdecar in,anplarea aceea n+a apropiar $i ma. 1 - L Ami"ieles (e' ra c€d..rCiOS cdel ca"eler.e-.ir4iesle Drielen.

Mdrut pdntre La marginea orasllui meuesteo pedurc mare cu arbod deslSiinalti. el a glsiefilclele, crescul !n mdr. Nimen nureu$rse pentru sa-t ceeleerau culese inainle dea se peverful coace. Cele carcdmaneau pfad6 pdsirilor. lulcedeau O semenG a reugit s6 se paTa.t /e. e. S.a n dsc-^s si a'aras a(ob.al ia'-a a lost de Lng;. 'd. Pfmavara, cand razele soarclui s-au unit intr-un lumini sdmanla a Suvoide $lcdld!rd, incepd viatdPe$e saprinda caljva an pelocirllnde crzuse s6manta, seirelta !n martandr puteam L-am lndrbglt mull lasa acoio. Arndezgfopat cu griji pomul, SinLr-l fdr, s,_l plepande, redScinile strivesc adus in grddina dinfata casei. $ l-am Ac.r ca.dil dT la-q5 nrre.!4 me,eu qardul penlru a aj-tge1ai repede d pomi$orulmeu. grje Cumare I cura!, iidau culal ilsap Siil!d. pdrca porn cdsunt - S-ar Lln raf,dacd m-au adus alci. Cred c6gel pldcea sA 9ivoil6 v sedea^atata atenlie desus pom gori. laceilalli Sise! tacam ln Ltfindtorul anpornigorul e€ numa lloriinmrcsmate, albe, trandafi i. D!06ces_au pelalele, pomul scuturat a legat fod,iaf mailaziu,spreloamne. au aperut merele dulcl si Le-am cules cugrije perafllldindrnara. a$ezat Toatd iama 9tie-am ammancal din eleS mefeu imr aduceam aminle vorbele bun ci: ,,U,'] metpezi linedactorul depatd' . puterea dea ietta Este o dupi-arnlaz6 insol; devafi. Vacanla seapropia cu pa$i rcpezi, ifse noinu gcolll scapasem degrijile Doamna inv;l5loare nuneslSbea cuexercitille la matematicd, cucomDunerile lalimba romane cu lecl le de sto e Nespunea Sl totlimpul $l geografe. ce trebuie s6 demonslrdm pTofesor lof ce urmasE-iavem in clasa a V-a ce suntem cei mai buni$ dorea sd se mafdreasca cLr noi. Mai aveam derczolval probleme cateva pecele la matemalice doue c6. aloi trebula larn nec deblbal. si plec cupriele't S Tream caOpIdeneriboare sa-i i^re;tsc. Daf cesavezil Caielllde matemafue rnl s-a t€rminat. An plecat ingmba lalibfA e, pe prielen inse drum mi-am intalnil qligresitsemerg . gliam cuei pestadion, dafampiecal.

Lor nLr le-am splsnimic.

Pesladion amincins pan;ce uanormare unmecl, neameninta cuo ploale $inegru zdrav:na. pfrnulgiam Amplecal luato pentru o siraduld lqedreptu{pe a ajunge lalibrerie. Am cerut doamnei vanz;toare sa-mi demalernalicd am ie$il. gendeam q:QI lEa w caiet lvle ce 9l pidnlii inheba cd!q crede n mic dinceo seb rdspund. 9 gtiam Cand sa intru in scara rn-am inlalftt cu mama. Vizand!-md, falais-a luminat. Am lesat capLrlinjos cerut edare. i\,4ama m-a pecap mangial $ii-am spus c; vorn vorbima $imi-a terziu. lvliarn dalseama c6e€mdeja iertaiiaracea ieftare nuputea s6vina dec6t dlninima penlru unei mame pllerc cedoar eaareacea dea erta.

Ozi ploioasidetoannd E€ o dumincd rece detoamnd. lncadedimineatd, o oloaie merunl6 de ioamne a oloua i$ (ada gre pravalesc pe ropl mr se sa S neconler I iiri o c:pa sol. depauze 'cepdl incalnu ai cumsb nute inlrebi de unde vineloaleaceaslS api. Saupoaie acolo sus in plin pe vazdlhul denorl lrgtisea{le unocean marc cacele de pamant? Aceaste intebare ne prcocupa pe mine pe geam me!. Priveam fura cu carenatLlra intelegea sd se 9i fratele exp me.Devenisem tr$ti gA se maiui15m pe canapea amtrecut de la geam Si am lual folog|af . albumulcu Prima foiografie. o zi ffumoasa de vard. Zua bolezului me!.Eram alatde micdl lrnbracaE lnir-o o pApuqa. in brale rn6linea unchiulrneu, care era t9albipeream !qS. secred c€trecut aGla limplam exclamat e!. - Nu,mivine a$a demica!a spusfratele meu. - !:!! {icrezll Cgifosl pufulideacel Ne-arn lasal eventment lrczll in mrjlocul unei zb calduroase 9 ne-am devard, tanjeam atat. dup?.are puterric Unlunel nealrczit la realiiate. Ne"am dus dinnor.t lageam. Singurii cafenu prclestau putemic. if ialaploiierau copacli. Calva erau indoiti nemlos devanlul Ei 9iuncireg groasS ptjlunpuide Subo mmurd decopacslilea cioc6flie. fricelam murmurat eu. - l:9tafe tlnetl-asperat larc. Nu9larncesbfacpentru Aldoilea 9irnai 4!$ti in s guranta. De pasafe. pq ald creange pdin a zbural langb el o afte acun nu nai ettisingu. ,,Cel Ij:j nai /ni$t/ imisp!neam ingend.' pegearn pdsareie Prveam in conlinuare la cele doue c! suflelul ia gud $i agteptam palzd. poate momenlul in care fo4aploii slSbi va lua o Nici chiar nu ea avea aceeasi !a $i verve nesfer$l deslrcpi. $iunrezetuor

!a s,riug Este iamaDn cetul mohorai, pepernantul auifceput sacadS rece OlidesteLule

pus gafduile Casele copacii cusme deomAt. Niccand salllnu e mailmaculat Si Si-au raTna, decal peclnoscutul in curand vallrl decopii vorsosi deal dela marcinea salului, unde pe oqan za!conc!Burl c0sanluia ilimpodobeau c! mlnunalii oamenide zdpade. Si cafe penlru Astzzic! era de-al lofcare venise invizle, bcmai ca [4]A SiNUI 9ilgg,unvdr povegtilegate aLrzse delafete multe derenumitul concurs desdnlute parlcipe Teo cae$ener,bddlorse laconcurs. 4ij medLrfst pederdelus qiauslabilit D!pE ceauajirns rcgulile, copiiis-a! aliniat sbniulele lailnla p miilalinia destad a! pomil iavaie. Sprc sLrrprnderea lllurcr, Teo auajuns de Qi 9l[,4ia pechipu sos rc.\!:1jimaglnezi calS bucuie secitea lelor. It4i-a! spus cAn!-Smai amintesc rnp n-a! mai fosl a9a defer cl1i. lieQlilil

arg nti.

D!paconcurs pentru a se$etori vicloa,auincnso stra$nice betaie cubllgef . ' Ve avea cepovesl cend preten !l la! cLr rna fost ialard. lp! inlreba s;re $imle Ul:l - spuipeferea sa-m lLriii zlsel\/lla virul! e, in timpce se pregdlea sd majar-unce iu un blrgare. \ici c;ndge'.J"ceoea sasedp/t,j1ruias. d t^ erces oezel copl nuse indurau sa pree .plocasele or unde i a$lepla cbldura toculuioe \,ar: E minunat sAfi copil cu nima curatd bucura deorlce daralnaturill 9 sete poli in excursie imi amlntesc cu pl;cefe excursia dn clasa 9 acum a lll-a.pomisern impteun; cu doamfa invbl;toafe s6vlzil5n Pidurea Trjvale dinpite$ti. Vrcrnea eram nunal6. Toti eram veseli. Toldfttmul gi nicinu9Uu amcanlat c6nd am aJUns. Padurea e pl;cul6 inc6 de la intrare. Aleile sunt m;rginite de b6nci pecarcne_am odlhnit dLrpS cene-amjucai in parcuiamenalat culeagane gitopogane. B_ci^_Sj:rr' vizlalstb sF, .dSlarta Tr..npcesea'lape.rnoeal si racaae atuao j. , ; o a%,/a rreore J1aa,.grr.e-a ..-aro-a-stne-a oat unslal aare fosl'bne a nlele5 numa demne ci$ide colegii mel. Vanzetoil de la tonelele cu dulciui careerau de locd n piteglj, ne_au irdemnal sa vizilam naZoologica cesealia mai pedurii. SiGred in adencurib \-a fosrdeloc greus; o convinger st pe doannanv;lbroa.e. cares_aaralal nc:nlala depropunere, noBslf,. Numaiamcuvnte se v6 descf!frumusetea acelui loc. Amintalnit multe specii de animale, delaUgfi slbeef lacaprele deCamerun. La finalul excursiei am regrctal cb zla eslea$a de scur15, penlru ce plmbarea noa.'; 'osr foa4e .-a$ f -noaca fi v.Lrr sa se remtne. S " pietenanea, cartea Adeseofl ar iull de,a ooanna i.va'droare 0elaoa.i"l pecafe laifrepuln! -aminleles: arparlel' .Aicarte lvaitarziu am deslugil mesaiLtl, c6 ea, cartea $i anume esteprcgresuj, sperafta, civilizalia. TotLtl a incepul de la o minunat6 ca(e de coloral. R;ndpe r;nd pisiclta ,miau. rnalr',Lrrs!let!l mod iepu|agul ,mor, prins culoare ,lup,lup,au m-au pas insolit cu p€-s in $i p mii anide vial6. Apol, imi aminlesc serile lungl pelrecule de iarn6 al;turi deved$orii me la bLtnjci. il peounrcul rugam

- q:!q, te rugem, in lumea basmelor cuFel_Frumosi$i llene Cosenzene. Deindat: nesimlearn voinici luptandu-ne cuzmeftofosi$i balauric! grpte capete. A , ufialLanihde'a ).oa,a. nulre gre"depa:runs dtn ere a.e, dei.teles. Dh Loaie dn i'v;ld($rirv;r.ontrn,u. Ar dflalteculul faotee tr deglorie d,; sl,aaor''o.; arn invdlar ,ru"t. aoe .inp i desp.a 0es0'e tot cene:nconjoa.a. Ncto dda roo.la"l; dtnc,1rle cilile n-aTll Lr lat,o, Tolpretera mea, carlea, m-ainv6lat ci taramea arefomalnul buchet deflori, cd prinintemediutei, Dundrea eslepanglica cel inconjoad. amp;truns cu imaglnatra in let mai rnnlfal paradis numit DellaD!nirii Aceasti releade canale, de lacuf:de inslle esle acope i, depEd Lrd, destuf, gidqe denisip, depeguni artdfemll apelor adepostegle sute de specr depdsSd I pe$ti. Niciodale n! vo incela sEmullurnesc marllor poeli sc ilori, de _ 9i oament imbog;lltcuno$l ntele Itq! sdneinvele calrnaimulie. $icontinua

pentru Flori nana Si del.un(qete. srrbato rzr-€ c"lei nato.aqlltn.e rarnafa ni€ da."ad;i;;;;;;; .ari ,asp.all nrunr rc.areobqtacol secear; penr. t1lda sd De,ziua e vreau si,idaruiesc ofloare, dafloarea qlega pulln arfiprca pentru rna.na. penlru Ar treblloJloare blndtatea pentru ei,o floare r;OOarea pentru ei,o itoare pe alrlorut care nil di o noa.e opruuropt,le neoo..ritF al-"c cano e€T boFav pured Srd, conrin;a pa.acano aS'0.-.a uetra rare 5 ,r.-lar o-cner oe l?"da,lri sa re e!q? -randalirii mesagefl d€gostei mele penlru nembrglnite ea. Cand i-am deru buchetlt amdescopelt umezi a@iaiiochi btandi . Sialeeatprivire caa bunicii, atuncicand mergeam invzt:. l-ar Droq s nanA , j o voi?sprjl pent.J .e .ace lol Leea penFL ntne,ar edm-a rmorantar gtm-a pefrunte. Sarulatcu draqoste
pentruMoq Sqisoarc Cficiun Aveam optanicand m_am hotddl sd-iscriu o scrisoare lll l\,40S Craciun, fSra ajutorul mamei A9a cedupe cearn sosil dela$coali, m_am agezat lablrou sescriu Siamincepd Dng6 Mo$ Creciun, Eumenunesc Valentin gltacuiesc int_unafiSel micI,ifiunos nunl Costelti. Pe ta noi :n.a nu a nihs dat tn Lapanta p;nht lunoa ca aD ihceput rtiu DrcQatitte .at.tane pecaq r)lenliohA. \a a factE.ttp arler'tu n1hbddt" deun; inrcAChardaTa efi/oaran s ai .ndrynl t^9derAcdb tog.\duitt. i" ahrutnpu sAl!Fc, pe!; casa ried. I

Nuintamplatorin pftmavara, anotimpll care aduce cuelopumism, drcg;st86lialA

An foslcuninte, pe perjnlj i-am ascuttat asta li-an tinis si o Sjpentru A:! denonstra ; 'u .a)l.colrele nele. Fu n'u ca tu e5 d6fitc nercu fii-ai adus ce nrarndarrAnut ,t "s acesta a$vrea unehcoptet cuIelecomandd Te nai mgsenuuitjdecopiii necijiti $idecolegii neidecbse. Pentru doanna invegbare sepuiin sacul cucadoui si,nejate, r1bdarc de si puterc ryunca Mat an a sngLtti t gAn.hla pan t net ceje seliy oenttu a aijana gt cite o perecne depapuct mul" lIqLcunesajul ,Veiubesc Niciodatd se crcd cdtu exitti ApLinceh cainl.-o zisdte zdrcsc, chiar $jn! ruga si pefuu Lebva \Pcu|da Cudtw, Vali Dlpi ceam temlnat sctisoarea ampmcedat probabil aga cLtm gli_procedat 9 voiAm mefs penlrLt la po$t, am i m s-o a junge lalmp.Amagtepial $l cunedbdafe gl Cdciunul lvlosrlnu m"a dezamaglt niciin acelan. Unvispldcut Esle o noapte linisttd pepal devad.Siau intinsA s m; uit pefereaslre b slelele ca nigte micilcudci. Apoiia! o carto si citesc, numa ci mog Ene $iincep Tgiface repede aparilia, pome-lnr-ooadlre D-rr-o dalr_"t.ar ninunalS. _"de flo.ire. copaca roate a" faree vorbeau raie caoane.. ; 'ata neaa apartuniepL.a$ Etnr-a spus ci VAla Sa pe.f- cAuradintre o;d-rea esle supSrald vestitele canla'ele a dispi.-t. lepurssul n" a sliul sb-mr so-.bnrct c "e.r c L.oe S !q_!=4s-aitanptatAsa cEan f6cut o sedlnl, cut;ate Drivig aninalele ,)p Dad a'r ailat cb "eroarea ta oe 9 'usese o v.eiiroare cu inir,ti deoheari, -. \e.amfec.rolanu. crT sao salvan pentru ca nicicuT n-avear seo dsam in ma nleaceleifemeifiri inimd. Dis-de-d mlneall ampomit spre casa wdiitoarei Acase, privighetoarej marna a rimas _ jorald, ing daram lngtit-o, spunandui plecal, ci $igur nevorn lntoarce - Am EA!spun c! fiica lal Dragostea pe carei"opurtam mare cLt loli vesl te canterele a fdcut ca inlma . .o'oa're. ;a'pflvighetoa€a s; 5etooeas.; sd're dtn nou hberd. Vdgqllsearna ca6bucude era acum inpddurelToale animalele penlru sebuc!mLt cd in lu me n u exista o voce m a frumoase Digi!!!E caa prvig heloafei, areafusese salvaH, Blcuria-noastre a fost inlrerupld deglasul mamei care venise sdmA lrczeascd, pentru a merge ra9coara. A$ fivfut cavlsulsd nusesfar$easd, a$ fivrut s6fiercalltatel