Sunteți pe pagina 1din 65

a 11"4

h,wgenntfr wweYywffil

tr

aa

f\4

---':><

fl]rtIrtJA LtJ tlrt(0PrnA PnTIJ IIT/lfrf rJt


\)

TI-XTF

.l

Angjgli9gGhgrmanr

RatU eu-M'rr{!j Gbruanr

ffilfTfll# ""{2

rffilffifrllfl

IDITlJ

rLtt

Gralica: ADRIANAIONIIA IiIZVAN PALEL' ORLANDODUMITRU qigraficacomputerizatS: Tehnorealactare

Lucrare executatl ln conformitate cu programele de motematici pentru grupele pregltitoare din invlttrmlntul pretcolor ti pentru clrsele intei elaborate de Mlnisterul Educstiei si Cercetlrii pntru rnul tcolrr 2007-2008 CIP a Bibliotecii Nationalea Romhniei Descrierea GHERMAN, ANGELICA lumeaprin imaginiti texte: Cristinadescoperi I la oreledeoplional caietgrupapregititoaregi clasa
Raluca(educa{iepentru societate) / Angelica Gher:rnan, Maria Gherman. - Ed.a 2-a, rev. 'Bucuresti : Elis, 2007

rsBN 978-973-7801-84-5

I. Gherman,RalucaMaria 3.2 2.832:.37 | :37 371.67

edi{ii Toatedrepturileasupraacestei apartinEDITURII ELIS!


rsBN 978-973-7801 -84-5
EDITURA ELIS vi oferi CARTEA PRIN PO$TA: Oferti speciali! Trimiteti pe adresa editurii ELIS lista titlurilor pe care le dorili fi le veti primi in cel mai scurt timp! Valoarea minimi 25 RON. Ptata se va face ramburs, editura suportend taxele poltale. Pentru valoare peste 40 RON veJi benefrcia de 15%"reducere de prel Pentru comenzi vi rugim si ne contactati la urmitoarele adresel EDITURA ELIS . Piala Presei Libre nr.l, Corp C, intrarea C . C.P. 106, O.P. 10, sector 2' Buaui9ti . Telefon/Fax: O21.317.9O.46a 0318.058.914 o e-mail: secretariat@edituraelis.ro.; ditura-elis@zappmobile.ro www.edituraelis.ro

Argument
esteo adevlrati incursiune in minunatalume a copiliriei. l^"lTt:, |y:"r: Cinenu qi-ardori s5-qiaminteasci de oameni 9i apte intamfiat;#j;;,;; perioada cdndgrijilenu-l dominau?
Tocmai de aceea,lucrareanoastrl se adreseazielevilor de clasa intAi, preqcolarilor, pirinlilor acestora, educatoarelor, invllhtorilor gi (de ce nu?) elevilorclaselor primareqi celorcare_i educ6qi_iinstruiesc. Cdndam conceput aceastllucrare, am hotdrdtsi prezentimun personaj de la vemleasape lumep6ni in prima lui zi de scoalA. Cristina, personajul principal al lucrdrii.apa4ine uneifamilii depatrupersoane. _PErinliiqi fr5liorulei mai mare,gteftnel,o iubesc qi o ajutasI descopere lumea heptat, ingrijind-oqi bucurandu-se de oriceprogres al ei, oricdtdemic ar fi. Derulareaanotimpurilor esteun prilej pentru cei doi fra1i, dar gi pentruviitorii posesori ai de fald, si-qi imboglleascb qi s[_giconsolideze cunoqtinlele _lucririi despremediul inconjuritor. De asemenea, copiii sunt famiharizali cu prin_ cipalele _sirbltori9i hadifii ale romdnilor.ii invitam pe copii grpe adulli, prin intermediulunor texte gi imagini sugestive,se-gi petreica timpul liber in mijlocul. naturii,s[ descopere numeroasele fiumuselialepatrier,educdndu_i, in acelaqi timp, in spirit ecologic. Putem afirmaci lucrarea noastre poatefi considerati gi un mic ghrddecompor_ tarecivilizati, deoarece am awt in vedereaspectul educatival fiecarultext. Yizita celor doi copii la bunici.le dn prilejul sI descopere noi cunoqtinle re{eri^toar1 la.viala satului, sI prefuiasci munca oamenilor q'ichrar si_i ajute pe cei vdrstnicila treburilegospoddreqti, dup6puterilelor. Emoliile care preced prima zi de gcoai5 toate pregAtirile $i necesare in vedereaacestuimare evenimentdin viala fiecarui copil "sunt prezenteqi in lucrareanoastrS. Pigind pragul gcolii,cristina intra intr-o lume noud,cea a ca4 or, careii va imlogdli cuno$tinlele acumulate in perioada prepcolard. Desenele necolorate, prezente pe fiecare paginaa lucrlrii noastre, vor fi bine_ venite pentru gtiutfiind faptulcd oricdrui copilii placesLcoloreze. Numaici -elevi ei nu vor desfbgura aceastd activitate la intamplare, ci respectand cennlele noastre, fiindci aceste desene parte fac din exerciriile-joc pe care nJi le-am inserat in lucrare, urmdrind dezvoltarea gAndirii logicea copiilorqi a perspicacitilii 1or.

::tT:!11*t" societdlii in caretriiesc.

s","."""..""?1,"."."".##il; n li::in.l,T}"11ioi,,,,o, u"o,un, f, | inleysul de a cunoaste cdr mai mulreaspecte ale naturii gi
l
Angelica Gherman Raluca-Maria Gherman

Bine ai venit pe lume, Cristina!

E larna, I n Iam ta ton escu e mare sdrbdtoare. A venit pe lume

Cristina. Tata i-a df,ruit mamei un frumos buchet de flori. Acum o fine in bra{e pe Cristina. Pdrinlii se indreaptdfericili spre casd.Acolo ii a$teaptd nerdbddtorgtefdnel, frdtiorul CristineiCe observatiin ilustra{ia de mai sus? Cine sunt persoanele care formeazdaceasti familie? De unde vin persoanele acesteifamilii? Cine i-a dat buchetulde flori mamei?De ce?

Lororeaza cu culoarea rosre cercule(ul care se afl6 sub desenul ce reprezintd persoanacea mai micd!

Bucuria lui $tef6nel

i;:lllr:lr:.ri:;'.,.'.r,. :'. fl*tl:'1,:;it, 8i,:ldr,t,rl'isi i: . ;r r : ' . , ; l. : . , . '.r . . ' : , ; ili -- iU , ,,;j;'r';i . :'"1t:. ,.
,. - , " ; ' .' .

i,i 'i,'11rft;:j,. :'t;:t';;.:;:, ,:- ,


: ,.: "

: , , |. i i. .;::., , ;; ;;.-, , i .. :, : :. ; ',;'t,

.*'[.::..\.;;l.liit.;:|ii.|''l'il|iil;:i'.,li..ili:.i]:,.,':::'',l

';.: ) , 1: , ,i . 'r , :;- i' t: l, ; ::. l; t, i.r I 7"7t:-:;1 t: f t it (: . . -. | 4l, li i t : t t ; . r t . i ' . l ' ' : i . | ! | ' ; ' .' ;i:i..;.' :..1 ;;..1 ,.;:.;;...;,..l1 ' ' .,....t;; ti:i:i: :..' 'i.lr ' :::i1 - 1 1 ' ," 1:,:,:i " :;." i l f li! 5^ {}r . r r i t ; c g 1t..l : i i i ' , ' t i t : : ',. \' I;:t

Unde se afl5 acum pdrin{ii cu bebelu$ul lor? Cine i-a a$teptatacasi cu nerlbdare? De ce estebucuros$tefAnel? familie $i care sunt ele? Cdte persoanesunt in aceastd pe Stefbnelsi-gi ia surioarain brate? De ce nu l-a l6sat t ^

Coloteazd tot atatea cerculefe cate persoane ai colorat!

oooooooooooo

Casrs *g:m. f,lrcs&iffiei

tir
*'

s r,lrice.ra t,'Jf::it :,,1::.i.i5., i,.:.::;:,t: ,iit:ii.;:i.;;. i!.{l-i-.,ifti iinaginam ,":rt. ;;. t-,rJ,,;:'11,',,,11.;; *stt: 4-j.i4

bllarl'ta intre*h;$.: *- C:ne lr irnXr+dotri'r ;ii.g:l d* 1'n*,rrr*gc*rgir.:l"a? $t*f5*eX r$spu*d*: -- Eu..l\,{-am l;ti pui; t:i,t rrtat m*i'te ca sii le -qir",idrsit-ilrcArii :lllwfite
'i..: --- 'VA- .{:.1:1)l;i;-. ':t
: a: ttl 'ti{}!fi 'AVeA.

qri-i.i c{er:a.

Unde se afld Cristina gi familia sa? Cum aratd cameraei? Cine a impodobit camera gi de ce? Ce credea Stef5nel despresurioara sa? _ Unind liniile punctate din desenelede mai jos, vei descoperi alte jucf,rii. Coloreazf,-le !

i,/

6 .r ;

J4

o\
,60.y--'

Cristina face cuno$tint6 cu primele jucarii

-$tef:nel, privegte! Surioarata tine in mana pflma sa jucirie. Uite-o ce fericiti este!
mlauna.

Tataii aduceo pisicu{adin cauciuc.Prin apisare,pisicu[a

mal mafe, se va Juca $1 cu papu$rca. Va invdfa gi primeie cuvinte. Trebuie doar si avem rdbdare. Ce jucerii se gdsescldngd Cristina? Ce ii dd $tef6nel? De ce se bucurd pirin{ii?

este{'etita! Ce bucuroasd $tefinel ii spune: - Cristina,uite $i o pbpugici!Esteaproape cit tine. Fetita,insi, nici nu-l ia in seamd. - Nu te neciji! ii zice mama.Peste cltva timp, cdnd va fi

Ce observafi in aceastdilustra{ie? Unde se afl5 pirintrii si Cristina? Ce anotimp este redat in ilustra{ie? Ce flori vedeti in imagine? Ce a cumpdrat $tefdnel? Cui va da el florile? Ce sdrbdtorim in ziua de 8 Martie?

f
il

i1 ;i

ti

il
' )i li

ir
ll

es*ne az5 p"*t *;1 i r;i'ti:'t,';fiori i ::'.,,: r care ei vrea sA i le clferi wawrf.i d:: ziu* .e l "

$;*il

Vara,in parc

Era o duminici minunati de vari. Soarele trimitea raze aurii" - Ce-ar fi sd mergertrin parc? a zis mama. Din cdrucior, Cristina admira florile multicolore $i fluturagii zglobii. $tefinel sejuca- Avea o mingemare$i ro$iecu buline altre. A fost o zi de neuitat. Pdrintii le-au promis cd vor mai veni in parc.
ilustratie? Ce anotimp esteredat in aceastd Ce obiectedin imagine v-au convins ci e vard? Cu cine se aflf, Cristina in parc? Ce face $tefanel?

Din desenele care reptezinti flori, coloreaz5-le numai pe cele care infloresc vara!

A trecut\ara. Zilele suntmai m.ici,iar nopliiernainrarl.


Afard nu mai esteaga de cald.Copaciigi-auimbricat haineleaurii. gtefdnelgi Cristina suntin parc. !I*u, In timp ce-i ardta Cristinei doud frunze galbene, mama a strigat bucuroas5:

a ftefan3l-,fivegte! Incdntat,

Surioara ta a incepursdfaci primii

bdiatuligi priveqtesurioaracu dragoste.4'_ ) Ce anotimp a sosit? Cum sunt frunzele?

Ce fel de hain* au persoaneledia imaginef De ce hainele lor sunt mai groase? Ce ii arat[ mama, Cristinei? De ce s-au bucurat mama gi gteflnel?
Care Seggg 16emna!

Din fructele desenate mai jos, incercuiegte-le

off %%o@6

Ce musafir drag a popositin camera Cristinei? Cesirbitoaremareseapropie? Ce obiecte din camera Cristinei neindicl apropierea Criciunului? De ceeste fericit Stefhnel? De ce Cristina il priveqtecu mirarepe MogCr[ciun?
,- ;iJLiiir: 1,::! j,.:.it,ii' i . ... a,',:, .:.:.. -,:: '.',.u'tt,':i :tl,itti,a.ii,:

=liil:..*i-,:,

rt.,(, .7..-; ,: . [. .:,.::,.:,:: s6'ti le aduc6lv{ogcrdai$trr ,:= ]a{* iO!*eliti -,,..


6
4
'l otr

v',
li,

iffi^', ,=
-

h v

\t .,7

,'3 !1..'i,, r,
'.:-/J'/

w-'-'2

, .Er !"t A -

. tz7i!-

\\ : '

1\ ll / /,-=

. \\\

| l/,

4 D:

Orneazd, torturile demai suscumiti ptace! Incercuieqte tortul carearetot atetea lumdniri c6tiani ai tu!

n Orf,SelulCo iilor

e luminat ca r. Deqr e sear Suntem intr-o lume din poveqti. Ne plimbim. Pestetot ne intimpini eroii noEtri preferali: Albn CaZhpada,piticiio capra qi ieziqorii ei. Este qi un brad foarte inalt, impodobit cu multe globuri qi ghirlandeluminoase. Dar cel mai mult ne-au atras ciluqeii. ferici,ti. Iati-ne! Ciluqeiineduciute cavintul, iar noi suntem seaflI Cristina, Unde 9ipirinfii lor? $tefiinel CumaratiiOriqelulCoPiilor? lonescu? familiei Cefactofi membrii bradul? Cu cea fostimpodobit Din ce povestefac parte personajele personajulcare de mai jos? incercuiegte nu face parte din poveste!

!:i i"t'i:+. i4 .tl-ti'ttLrtt. ,r-:l {tft,i1lr-L:rtit|a r,.:r,.


t1: -,!_J

9e anotimp estereprezentat in ilustratie? Unde se afld familia Ionescu? Ce fac cei doi copii ai familiei? Dar p5rintii? Ce a spustata? De ce sunt incdnta(i parinlii?

''l-o.lpieteazd f'lorieelefe ,:iae au fo-qt ccntui"ai* cu r 1ll pnJmatat ! Coicreazd-ic!

La mare

Pdrintii au concediu.E mijlocul verii. Ce bine e la mare! Soarele trinite razefierbin{i. Cristinei: $tefdnelii spune - Ne vom juca foarte frumos pe plajI. Vom construi lmpreund un castelde nisip. Castelule gata. - Uite, ii mai pun gi un stegule{, zice gtefdnel. Feti(aa vrut sdageze in vhrful castelului citeva scoici. - Ai grijd, Cristina,sd nu-l d6rdmi!Mai bine le pun eu, cd suntmai mare ! Unde seafltrCristina impreunicufamiliaei? in ceanotimp mergem la mare?
Cefacceidoi copii? Cewea Cristinasdfactr? Decebdiatulaqazisteguleful cu aten{ie? Coloreazd numai obiectele de care ai nevoie vara!

ffiffi]
@#G

Lectia de inot

A douazi, in drumullor spreplajn,au intratintr-un magaztn. Tata i-a spusvAnzbtoarei: -Vf, rog sd-mi da{i un colac! JQ1fto.a,r9a.a pus colacul ?ntr-o sacogdde plastic, apoi a primit banii de la tata" La iegireadin magazin,Cristinaa zis: * Vleau si pap eoiac ! - Nu ride, $teI'anel! a spus mama. Sora ta e prea micd gi nu are de unde sd stie" . .Ai dreptate,mamd! Te rog sd mi iedil a spus gtefdnel. ^ Cristina, acesta nu-i colac de mdncat.E un colac din plistic. Cu el vei invf,fa sd inofi. Tot agaam invd{at 9i eu cdnd er}m mic. In apd,Cristinae fericiti. Colaculgi pdrinfii o ajut6s6inoatelin. Ceface tatil Cristinei? Decearefeti{acolac desalvare? Ceface mama ei? joaci gtefinel? Cu cinese joaci in api, aproape Dececopiiise demal? Coloreazdcu culoareagalbenf,colacii (de m0ncare)gi cu culori diferite colacii de salvare.

Srcflnela ras.

La pmsq:uic
,;rtr-osflnrhdfd, tamilia 'i atx gi-rpregitit u*tiila psrc ia in iiniqt*.1\,i*ill:t i,ri ti0$t'lil pe o piturx. !tr*rjitrten rie ire rnnlul 'rp,*iera inrpoclohitdeu i'lori nlulticolore.
,-fjlrlica:lel n $i]Lus
.r1.?:iC{! a,l}er$ l4 p*st$[f.

Llristina" ;.lr'ls en p*1(*. $le{5nel --' []rl-qti;la, sg.ru rue tiugl!


-- hir,{i'"cc-!*.
,'.-.\Jil c. trri!iiil.lr-:t:r.iri. i:ii. jii!;.:ii 3 5Fta $ iri;!i.ua, f.;,i:l"ier;11..:i t;ii l.:i airr!.ae!; "r;l . r:l'i:riecreti.. lii ln siiiir*:pi rr,",i,airi,5.: rjlicl! *!.'ril:lli+:.

i lri:;{in;rit s;:l*r; -- i,i:p lbiir:c}*" [],: a*eagth d.lr!tt:, i]if f a,r;L-:. tll;.t i rt"::ii!" l.l i .l spirc{, risiitlri; - itlrpe c3tc u*,rri, {ilr:u'$hrrir.j:r:r,[r]j;_.. it :..t.1el! lil l:r. i}in ll*ri" anani:r lti .ii !:ii:e o t*ru;ni{i. \,ci arlf* e;.t,,J:t:ilii'i dil; gxr'+,*ltl u.*cir, [,* plerr:irr*, t{],li ef,ir{irur.:ag l,oi.r,\u;ret;.ctntpe rniilletr n1r*i";$teva *re de r:,: +it;t{.

Unde seafl5 familia Cristinei? Ce a pescuit tata? Ce faceCristina? Ce i-a flcut mama Cristinei? Cumva arlta Cristinaavind coroni{a pecap?

Unegteprin sdgetipersonajelecu umbrelelor!

In parc
Mama,Cristina gi $tefinel au venit in parc. Aici sunt qi alli copilaqi impreuni c u mimicile lor.
Qq6 te cheami? il

intreabiCristina peun biie{el. - Mi cheamiCostel. Dar tu cine eqti? - Eu sunt Clistina, ia' el e falelemeu,Te[6nel. Si ne jiucim impleuni! Vine qi Azorici. Parci ql Cine sunt noii prieteni ai el se bucuri de aceasti ZI Cristinei ? Ce fac ei? minunati. Ce face bdrbatulde pe banc6? Un biie{el vrea si rupi De ce nu este voie si rupem cfltevaflori. florile din parc? Ce face cdfelul? - Nu e voie si rupem Numegteobiecteledin prima tlorile din parc! ii spune coloanb, apoi pe cele din a doua mamalui. Eledaufrumuse{e parculuiqi sunt admiratede coloani! Une$te prin slgefi obiectele care au aceea$iculoare ! toati lumea.

(np"b

g*
/':a;\,

sw

W6 f

W& tu

Se apropietoam-rta. - Astdzi Yom merge la magazinul deconfecfii. Doar Vomcumpdrahaine. v-au rimas mici cele de anul trecut. - Mamd, eu as vrea o geacd albastr{ li un fes de aceea$iculoare, spune$tef{nel.

ii cump{r[ lui $teflnel obiectele Ajunti ln magazin,perin{ii


preferate.Bfliatul e tare bucuros. Cedori[i penftuea? v0nzitoarea. - Cefetip driguli avefl!spune - Am Yreaun pardesiu. Vdnzitoarea aducemarfa cerutd. - E un pardesiufoarte frumos. Culoarearoz i se potrivegte de minune fetitei dumneavoasffi. Cristina este incintatii. Abia agteapfli sd fie mai frig, si

in pachet? Cecrede{i ci are$tefrnel

A sosit toamna
E o zi urAti detoamn6. Ploudmdrunt$i des.Cerul e innorat. Vdntul desprinde frunzele arlmii din copaci gi le agternepe trotuare. Trecltorii lmbricafi gros gi protejafi de umbrele se indreapti r: gribifi spre case.

Mam-'[,ce fac pisdrelele cdnde frig?Cine are grija lor? -Mamaii rispunde: - Toamna,pisirelele se duc in l5rile calde.De aceease pisdri cdlItoare. Vor sta acolo pdn6 la primivari. qumes-c Atunci va fi cald din nou, iar pis[relele se vor intoarce la cuiburile lor. - N-ar fi mai bine sd nu mai plouf, niciodatii? - Nu. Plantele,animalelegi noi, oamenii,avemmarenevoie de ap6.Fdrii ea, nimeni nu ar puteatrdi. Cumsuntimbrica(i oamenii?

Desubumbrelh, Cristina zaregte un st6ldepasareb. Eaintreabl:

Cefin ei in mAini? Unegteliniile punctate Ceanotimpeste redatin ilustra{ie? la desenele de mai jos. Cum suntcopacii? Dar frunzele? Coloreazddesenelepe Pecineati descoperit in ilustrafie care le-ai descoperit. printre trecitorii gr[biti?

.tr?'\v
^ .Nik'r4
=:i'lti,/l'

,,.f ,'
-4t'iL

.' r >

.,i I

,it''1ffi
4;

li$::., " i/i:':y''al


'r"'

r?-

La sdniug
Toati noapteaa nins. Fulgii mari pi pufoqi au acoperit pimAntul. Totul e alb cit vezi cu ochii. $tefrnel qi-a pregltit siniufa.E gatadeplecare. Pederdeluq dejasuntmu(i copii devflrsta lui Biiatul arvrea si simti qi surioara lui aceasti bucurie a iernii.

- E preamicn,ii spune mama. - Da',dar eu sunt mare qi voinic. i1i promit ci voi avea griji de ea. Pini la urm5,mamaaccepti. Iati-i pe derdeluq. $tefiinel are multii grijn de surioara lui Doar i-a promis mamei $i-giiubeqte surioaramult detot
Ce anotimpesteredatin ilustrafie? Undesea{li ceidoi frafi? Ceputefi spunedespre$telinel? Cinesemai alli la siniuq? Cum suntcopiii? Ce-i lipsegteomului de zdpadi desenat aliituri? Conpleazi desenul! Care dintre obiectele desenatemai jos nu-i suntnecesare omului de z padd?

- Mam5" pot si o iau gi pe Cristina cu mine, la sdniug?

'i:i

i: 11 [tnf;{.;]t!.'!,lt;.]

'.t1 "'

: ,. . ' i 7 ; : l , , ) ) l ,l l ;.l .l !;.;,1 ,i :;i l ''':.-:i ..' :,.:' ' i..ji:r li|,l,,o"l;l.' ::l' ;l.:.:tr ' il' , . . . t . :' j , | 1 ; ' t i 1 l : ;:!i -!j i ,i .',1 'i |.,'.:i l '':.,',:' l.::.,.' 4i.o' ' r ,f;|;i' r ' |,|||::|:| : . . . . i' . i , l i l l l ' | 1 j ' i i :|i l ;.t':.i i i ::.'l .,......;;.i' .,,,1.,.1.

t. . ;
|

,;; i: -;!,;f;i,,, . . | ' ' : . | . i;.i) '|!j:i i '|::.|,!}.|;'.'|''i|.'':..:'l'i:.,;:||; " ii1 |" . ; : , i' . |: ; . i|; r! i|' ' } ' i

t,,.)rr::: tft,.::';.:i::::t,j:,::.! :: :liii .::.|:':iit i:ttl,:iii. !.t:1!.::.:,.

.t, .

. :i1,

'.t: ir'*i,i;;. ii*tit it:L . :, t1 lx!11i'ii.'rit;;! 11-;71


.,.:t:iit.i:i:.t!. .t',,i.:t.ti. i.t::l:)) l i) ::Lt:,::.::,t.::th l:t,1, \ ::,,. ' i r'. l::';:t.i !:,t. tll t.:!.t.t!,i: ;t:,i. i:ti,t.,I

.i ,.tit iii.,t:t'::i.ti,t..l, :r.:,.i;rati. t:,iiil",tiJ.;j.t . L11iL,y," 11:,r,;7;r;i1, " i)l!.,t:; :.r;,;,,',!,, ' ,i i:::'t.j!.1,.:)i i!, y111.;1;,11 :,,.iL:,i;:;1.:rt"i.';,, ' ":.1,:,':"':t!t;,.|t:,t.:),1,j.1i.i..!.i.1: i]:!ii.,l"tt;ft.:;t). .. :t,,,; t::,:,!ij,.t : . iurt:t:|:r", f f:!.lt.t,i.,l :il.

Unde se afld Cristina impreundcu pirinlii ei? De ce s-a imbolndvit Cristina? Cefacedoamna doctor? De ce sunt ?ngrijorali Srintii Cristinei? Ce sperdei? De ce nu trebuie sd
mdnc{m zilpadd?

prin sdgefi, Unegte, fiin{eledeurmele pecmele-aullsat pagiilor pezipadi.

" o6

6 'm

Acas6
Cristinei. Fetita este E seara.Toat6fadilia estein cnmera imbujorat6 lafalh. Febratot nu i-a trecut. O doaregltul. ii spunemama- Hai,Cristina, s6-ti dau medicamentul! Ttta advcefermometrul. ii vor mdsura din nou temperatura corpului. $tefinel ii spune: - ti-am adusgi pipugica preferatl. Te vei juca dup6 ce-fi vei lua medicamenteleDe deasupra patului, Miaunica parci o dojenegte' spunindu-i:
- Yezi ee-aip6lit daci nu l-ai ascultat pe $tefSnel?

Cine seafl6 in camera Cristinei? De ce feti{a esteroEie la fata? Ce face mama? Ce aducetata? Ce ii df, Steflnel surioarei lui?

Coloreazf, cu ro$u drumul cel mai scurt pe care trebuie s5-l parcurgi Cristina gi pdrintii ei de acasf,ptnd la cabinetul medical'
r'r -l l-l

asoa

,D\r c\

BtrOtrO
CABNNMIDCAT

TUnr,

Ajunul Cr6ciunutrui
E seara Cin a"lunul Craciunului.Afara ninge Iinigtit. Ce plbcut e ?n eas5! P6rintii impodobese braftil. Copiii ii ajutd. Crislina ia de pc masd
.:. cl,rh rnareSi roSu"Apor
:jPrrllC:

- Te I :g la ;rtir tli,':,t'"ui atesteiii b154ut" Tetanei! Imi pecrlac rnultcumalard. Bdiatul ia globul. il pune pe o rSrnunct a trradirlui" Totul e pregdtit pentr{rrnaf,ee s5rh.tr.ct,n:, F{ai {rei:urc dl,ar
,i!:r!-iii.r"ii sd soseascdl\inog Cr;)r:ir"llr - .1, inrrLr.,::ir. 1l1;r,11,,,;,, Ce sdrbdtoarese apropie? Ce fac mama $i tata? Ce face Cristina? Ce il roagd ea pe gtefdnel? Cine este musafirul mult agteptat? Ce le va aduce copiilor Mog Crdciun?

personai Recunogfi ele? Coloreazi personajele preferate din desenele de mai jos!

aCristinei A douaaniversare
Cu doui zileinainte de Anul Nou este ziua de na$terea Cristinei. Acum
rmpunesteool 2nl.

De unde reiese cI estea doua a Cristinei? aniversare Ce cadouri a primit ea de la

pnrinf?
Care dintre cadouri ii place cel mai mult? De ce? Ce a intrebat-o $tefinel pe mama sa? Cum vi explica(i neribdarea Cristinei?

A primit de la pdrinli multe jucirii. Dar cel mai multii place pdpugica. I-a cumpf,rat-o Steff,nel din economiile lui. Mama a preparat tortul cu fri$c[ $i ciocolatii. - MamS,tiiemtortul? intreabi, neribdltor, $tefinel. - hca nu- A$teptiim intAi sI soseascimusahrii. Se cuvine se-i a$tepfiim cu tortul neinceput.

La Teatrul de Pf,pugi
Astlzi pentruCristina e o zi deosebitl. Va merge impreunS cu familia la Teatrul de P6pugi. Iatd-i ajungi. Sala de spectacol e plini de lume. To[i a$teaPtdsA inceapd spectacolul. - Cepiesi vom vedea? qw#l'ltrwwffi intreabd $tefinel. - ,,Scufita Rogie", ii rdspundemama.

in iimput spectacoluluie o liniste profund6- Spectatorii urm{resc iu emotiedrumul Scufitei-Ro$iisprebunicasa'


,,Oaren-o va mdnca lupul?" se intreabd Cristina. Unde se afld familia Cristinei? Cine semai afl6ln salade sPectacol? Ce piesdde teatru urm[resc spectatorii? De ce suntincantali sPectatorii? cu albastrucaleape carea Acum, cd stii sfhnihrl povegtii,coloreaz6

lupul' la bunica$i cu rogudrumulpecarea mers Ro$ie mersScufita

Colorati $i restul desenuluide mai sus!

La GrfldinaZoologicfl
intr-o duminici tata a sPus: - Astizi vom merge la Grddina Zoologicd. - Ce vom face atolo? intreabi Cristina. - Nimic. Vomprivi doar. Acolo sunt multe animale sdlbatice. - Mi-e flici de ele. Mai bine nu melgematolo. in loc s[ rAddde surioara lui, Stef{nel i-a spus: - Nu te teme,Cristina! La Grldina Zoologici animalele suntinchise in cugti speciale. Noi le vom privi de la distant[, fdri frici. Te asigur cd ifi va pldcea aceasti viziti la GrddinaZoologic5.
Unde au plecat cei patru membri ai familiei Cristinei? Ce au vizut ei la Gridina Zoologici? Cum privegte Cfis1fua animalele din cugti? Ce fac cele doui maimute?

Descoperi desenelede mai jos, apoi coloreazl-le.


I
I

llr

t'1-t
I

'-X

7--t

x l,'
*1

k\
/,

- i10 .()I

I,' Y
./ ,'

'//

ti\lt

i ral
q-F

o '?>;l\':iij.

.^-./t,'\Y,-{

-W,,

Dup[ vizita la
GrndinaZoologici'

Cristinavoiasi stie catmaimultelucruri despre animalele sil6atice. Stefitnel r-a spus: - Staisi-mi iau Atlasul Zoologic, ti-ti voi exPlicaVizind-o aga b[iatul nedumeritii,

in ilustrafia de mai sus? Ce animalesilbatice sunt reprezentate in ilustra{ie? observali Cepersonaje Ce fac cei doi frafi? Cevid ei in carte? animalesilbatice ii explicd$tefinel surioareilui? n.rf.. "u."

&ffiwWwM

IJn
Astizi, cAndpdrinfii s=au intors de la serviciu, au ffiffi ffiffi adusni$te ctr4i. ffi& ffi Sunt pentru tine, ffiry ffi Cristina, a spus tata. ffiffi ffi - Dar eu suntpreamicd. ilffi ffi xn ffi Nu stiu sdcitesc. ffiffi Nici nu-i nevoie deqsamdati sE ptii sd citegti,adaugf, tata.In aceste c6rti sunt doar desene pe care le vei colora cum vei dori- Poftim gi cariocile,ii zice mama.Vei colora cu ele. - Nu se fine aqa carioca, Cristina! ii spune $tel?inel. Priveqtecum o {in eu! Agaimi vine foarte ugor sii colorez. Incet, incet, fetifa a invifat si coloreze. Acum aqteapti ca plrinfii sii-i cumperegi alte clrfi de colorat.
Ce daruri a primit Cristina de la parintii ei? Cine o inva{ti sd coloreze? Ce agteaptiea?

Ce culoare sepotrivegte fiecirui frucf?

r\
\'..."/

w
ffi
A

Seara,in familie

S-a fdcut seard.Copiii s-au intors in cas6. Acum, toat{ familia estc in sul'ragcrie. Tata gi-a deschis calculatorul. Vrea mcreu sf, fie foarte bine informat. Pe internet gdsegtegtirile din ziarele ce vor apdreamdine. $tefdnel are o noud pasiune: pictura. Mama gi Cristina stau pe canapea.Mama ii citegte o poveste, iar fetita ascultd cu atentie.

Ce face Stef[nel? Dar tata? Undeseafli mama si Cristina? Ce face mama? Ce face Cristina?

Casteluldin poveste
Rimasi singuri acas[, Cristina si $tefinel se uitau la televizor. Din nefericire, erau acelea$ideseneanimate pe care le vlzuserd de mai multe ori. De aceease plictiseau. - Ce-ar fi si ne jucnm cu cuburile? zise biiatul. - Nu, ci eu nu qqu ce s[ fac, ii rdspunsesurioara lui. - Stai linistiti! Iti voi areta eu cum se procedeaziUite, vom clidi un castel din cuburi, a$acum am vizut noi in cd4ile de povegti. Fetita il unnarea cu atentie pe frifiorul ei. Castelul se indlfa repede. lndrdzni apoi gi Cristina sd a;eze cu grijd cdteva cuburi. Cind s-au intors acasd, pdrintrii erau lncintati. - Bravon copii! le-a spus tata. Ne bucurim ci vi infelegeli atit de bine. $i ce castel frumos ati construit!^ - Ai dreptate, tat6. De n-ar veni pisica si se joace. In trei minute ne-ar dirama tot castelul, jucindu-se.

Cefacceidoi fraJi? Cumseimpaci ei? De ce ii privesc pnrinlii incflntafi?

Uniti
* &l t4,-

rsonajele,prin sdgefi,de locuintele lor!

((*,4

tffir r/ac) I \4 \
.

,str
t' - )

.aa; )

"';fuxEll

ffi,$'d*,i

@$.

E ziua Cristinei. Azi implinegte trei ani" Toti musafirii sunt la masd,ln sufragerie. Fetita le-a mulfumit pentru cadouri. A luat o parte din ele $i a plecatin cameraei. A deificut pachetele frumosambalate. intr-o cutie a g{sit ceeace cduta: cdrti de colorat $i multe creioane colorate" Fdrd sd-i pese c[-gi sifona rochi{a cea nouE, fetila s-a a$ezatpe covor. Colora cu incdntare. Nici n*a auzit cflnd au intrat mama gi nagaei in camer[. - Cristina, uite tortul! Hai in sufragerie! Musafirii te Vei sufla spre lumAndreleSi-ti vei pune o dorin{S aSteaptd. in gind. - Bine, vin! Dar dupi aceeamd pot lntoarce s{ colorez? - Desigur, ii spunemama rtztnd.
Cili ani a implinit Cristina? Cecadouria primit ea? Caredintre cadouri fl este celmai drag?

cutortul potrivit! Stabilegte virsta liecirui copildemaijos, unindimaginea

plf,cutfl O preocupare
Pdrinfii au cumpirat mobill moderni pentru camera Criptinei. pe raf'turi,stauclr{ile ei de lntr-o vitrin[, frurnoqaqczate povegti qi celede colorat. L0ngi vitrini, plrinfii i-au aEezat un birou qi un scaun. - Ce bine mi simt aici! Ilot colora cAt vreau. E tare comod si staupesc,luD, la biroulmeu,spunc Cristina I'ericiti.
Undeseafld Cristina? Ce i-au adus pfin1ii in camerasa? Ceaupusei in vitrind? Ce face Cristina? De ce credeli cd ea estefoarte incdntatii? De ce credeli ci este necesar si avem un cogde hirtii ldngdbirou?

Taiecu o linieobiectele carenu au ceciuta in camera Cristinei gi coloreaz5-le pe cele necesare!

O zi importantf,
Este 15 septembrie. Toatd familia Ionescu este emofionat6. Tata gi $tef5nel se indreaptii spre gcoali. Biiiatul e tare nerdbditor. - Tat{, oare cum aratd doamna invifitoare? Dar colegii mei? - Voq vedea. O parte din copii fi-au fost colegi la gridini{i. Itri va face pldcere s5-i intdlnegti din nou. Pe ceilal(i ii vei cunoa$te imediat. Pe doamna invd([toare nu o cunosc incd- Dar Stiu cd-i iubegte pe to{i copiii la fel. Altfel nu gi-ar fi ales aceastl meserie. Mama gi Cristina se indreapti spre clidirea gr5dini{ei. Sunt tare emofionate!
Cine sunt personajeledin aceastd ilustrafie? Unde se afl[ ele? De ce pentru Cristina gi $teftnel esteo zi imFortantd? Unde pleaci ffiliorul ei? Cine ?l inso{egte? Cui ii va da el florile? Ce-l intreabi $tefinel pe tatiil siiu?

Din florile de mai jos cotoreaza-te numalriecele


care tnlloresc toamna:

Coloreazifrunzele aqa cum arati elein anotimpul toamna!

4%

fuw

Prima zi de gr[dinilA
Mama Si Cristina au intrat in sala de g5up[. Fetifa privegte uimitd peste tot. Pentru ea totul e nou. Doamna educatoarele spune: - Bine ati venit! Apoi intreabd: - Cum te nume$ti, fetito? - Me numesc Cristina lonescu gi am aproape patru ani. Poftiti florile! Doamna educatoare ii multrumegtepentru flori $i o sdrutS.Apoi o intreabi: - Cine te-a invdfat sd te prezinfi aqafrumos? - Mama li frltiorul meu mai mare- De astdzi,el este $colarin clasaint6.i.S-a dus la $coaldimpreundcu tata. - Ce fetitd vorbdreafdesti! Se cunoa$tecd toti din familia ta {i-au dat atentia cuvenitii. Fi cunogtin{d $i cu ceilalli copii din grupd! $i ei sunt pentru prima datd la gr{dini{d, ca gi tine, spunedoamnaeducatoare.
Undeseafli copiii? Cum arati salade grupi? Celi arati doamna educatoare Cristinei? Cum sunt tofi copiii din ilustra{ie? De cesunt ei emofionafi? Cine se afli lAngi doamna educatoare? De ce a fost impresionati doamnaeducatoare?

i'fi ,\

'$;

Contureazfrbaloanele cu care a flostirnpodotritd sala de grupii, apci coloreazh-le cum dore$ti !

Lectia de educafiefrzict
Se apropia lectia de educ a t ie f iz i c f,. T o { i cu copiii erauirobrdcati In picioare t renin g u r i. aveau pantoti speciali pentru sport. latd-iin salade sPort a gr6dinilei" Doamnae<iucaicare ii ajutf, si formeze

coloana de gimnasticd. lffi fiecare exercigiurApoile explicS $i le demonstreaeE

?ntimp ce colegii ssi o privesccu aten{iepe doamnaeducatoare, {onut i$i g[se$te alte preoc*pdri" ii sPune: f)oamna edncatoare are a mea! l{uma! aqavei - Ionu[, fii atent ]a iie{jare rnige inv6{a corect exerciliul. lntr-adev6r.Ionut a avut nevoiede ajutorul doamneieducatoare' I-a fcst mgine cd i5i gf,sisealte preocupbri" De atunci. biiatul este foarte atent la toate lectiile. Ce lecfie desf[5oari coPiii? Cum suntimbrica{i ei? Cu cine suntcopiii in salade sPort? De ce trebuie sdfim imbrdcati cu treninguri la ora de educalie frzicir'! Ce i-a spus doamna educatoare lui Ionut? Ce a inteles bAiatul din aceaste intAmplare?

56 ocrotisnnatura!
intr-o zi ilumoash de primilar6, doamnaeducafoercne-aspus:
-r6t,$AZt Vffn DlilnUI

pure! peterenul clinlala erddinifsi.

..#
. ,': I

Cristina a?nftebat: - Nu-iruiacipui4ii sunt ni$te puigori de gfijn5 cum avea bunicuta?Cum s5-i plantlim? Nimeni nu a rilq. Doamna eduaatoarea explicat: sunt puig<lride g;iin*, cis;i de ragfi"nici de - Puie{ii nr-} gf;sc6-Ei sunt nigte pomigori care trebuie sddi{i si ingriji{i" Numai a$a vor cregte gi ne vor aduce fc]irl.r"ss" C6nd se aflau pe terenul din fata grildinilei, dsamna educatoarele-a spus: --- Privili pomii pia*taii ani:i trecut! Au deja ramuri mari $i frunzuli{e " *- Ce se aude? a inlrebat Cristina. - Ciripesc p5s[releie, a rSspuns doamna educatoare. Priviti-le acolo, $us,pe ramurd! Ajuta{i de doamna educatoare,copiii au piantat puie{ii"
Unde sunt acum copiii? Ce fac ei? Ce observati in copacul mal mare? Dar pe crengile lui? De undes-auintors pdsdrelele? De ce sunt bucurogi copiii? De ce trebuiesdplantf,mpomi si flori?

Copiii din lumea intreagi sirbf,toresc la 1 lunie ziua lor. Cristina gi colegii ei de grupdau a$teptat cu multd neribdare aceastAzi. Sala de grup6 este frumos impodobitd cu multe flori si baloanemulticolore. - Oare de ce n-au venit pdrintrii?intreabi, ingrijorati, Cristina" Nimeni nu-i rispunde. - Sd mergem in sala de festivitdti! i-a indemnat doamnaeducatoare. pdrintii. Acolo ii a$teptau Micii artisti au recitat, au canht gi au dansat.Aveau emotii mari. Publicul i-a rispldtit cu rnulte aplauze- Uite, tatane facefotografii! a spusCristina,bucuroasi. Deodat6,to{i copiii din grupd $i doamnaeducatoareau disp[rut din sald. - Unde-or fi? s-a intrebat $teflnel. Pesteciteva minute, copiii s-au intors- Erau imtrrdca{i cu costumede carnaval. Petrecereaa continuat pini tirziu"
Ceslrbitorim in ziuade I Iunie? Cum arita salade grupi in acea zi? Undes-adesfiEurat serbarea? Ce a llcut tatdl Cristinei in timpul sertririi? Ce au flcut copiiidupi serbare?

1 Iunie

In excursie
La cAteva zile duPtr serbare, Cristina gi colegii ei de gruPf,au plecatin excursie. Din autocar, coPiii admirau frumusetea locurilor Prin care Eeceau. Au popositlangi o Pddure. le-a sPus: Doamnaeducatoare - Vom mergeinfr-o Poienifa. Acolo eracaintr-o poveste.Din copaci se auzea ciriPitul vesel al pdsdrelelor.Pnmantul era acoperit cu un covor moale de iarbd si flori de toateculorile. in timp ce culegea floricele, Cristinaa auzit un zgomotu$or, Ea s-a uitat cu atentiela ramurile venit diatr-un copacdin apropiere. apoia strigatbucuroasd: copacului, - Privitri,esteo veverifi adevdratd! Toli copiii Ei-auindreptatprivirile spreanimahil sprintengi jucnugDe dupa copac,ii privea un iepurassperiat, cu urechile ciulite" deun arici, gi a spus: Ddnuta wut si-l prindi, dara cizut, impiedichndu-se Uitati, m-aintePat - Cine a mai vdzutun ghemde fepi in pndure? la genunchi,iar iepuragula fugit. - Nu e ghemde lepi! E doar un arici. Poatecauti hrani pentru puigorii lui. Nul speriati!a spusdoamnaeducatoareUnde au poposit copiii qi educatoare? doamna Ce a zilrtt Cristina intr-un copac? Cine ii privea pe copii de dupi un copac? Cine era ghemulde ,tepi? Ce i-a indemnat doamna educatoare?

In vacan{f,,la bunici
A sosit vacan{amare. Cristina $i $tefenel sunt la bunici. Ei locuiesc intr-un sat frumos de pe valea Prstului. * Bine a1i venit, dragii mei ! i-a intdmpinat bunica, bucuroasd. Cdnd s-a intors bunicul de la cdmp, gi-a imbritiEaf nepo{ii cu drag: - Ce mari atricrescut!Tare ne mai era dor de voi! Copiii s-au agezatin bratele bunicilor. Dialogul s-a infiripat intr-o clipi- Aveau atdteas6-gi povesteascS! Pisicuta s-a apropiat, tiptil, de ei. -Bella, a spus Cristina, ce dor imi era sii-{i m0ngii bldnita curati gi mitiisoasa! Pisicuta parcf, i-a infeles spusele Cristinei. A sdrit direct in bra{ele ei. - Vedeti? $i ei i-a fost dor de mine ! Eu o mingii gi ea toarce fericitd in bra{ele mele! Unde gi-au petrecut vacanta cei doi frati? Cine ii agteptain fa{a casei? Ce observafiin curtea bunicilor? Spre cine se indrepta, bucwoas5.Cristina?

:..

':w
,,"!i0\.
;,'; iij
Yt,:..;..,,

qibunicul? Undes-audus$tefhnel Cefacei? Careeste mai norocos dintreei?De ce? Cea pescuit $tel5nel? De ceride bunicul? Cineeste in spatele lor?

t'A

lrgumele din grfudrnnbunicilor


* Asthzr voi recoltalegumele dln gridin5ospunebunica, - Te ajut pi eu, bunico,se oferd$tefJ.nel. Doar sunt destul demare. - Pot 9i eu s5 vE ajut, zice Cristina
Dar epfi prea mic6odraga - $i ce daci sunt mic6'! Yoi lua legumeleintr-un co$ule{pe mAsura mea, nci si mcrgem in gridini!

Au ajuns. Cristinaprivegfe mirati in jurul ei.Uimiti, intreab6: legumele? Nuvid nicim5car o tarabi culegume! - Darunde-s rfldecupofti. Bunica abia igi stf,pAneqte rAsul" Apoispune: $teffinel ta e pentruprimaoari la {arh.Nu avea - Nu ride, Steffinel. Surioara deunde sI gtie, totulrepede. dar valnr'il[a Draga bunicii,legumele nucresc pe tarabe, ci aici,in gridini. Noi le plantim'le ingriiirn,le uddmatunci cind nu ploui.Elecresc, pecare infloresc, apoinedauaceste le vom roadc culege impreunfl, zise bunica. Bunica incepu si culeagtr legumele. In coguri s-auadunat:rogii,ardei,conopidi,usturoi, cartofi,morcovi' qiridicini dep6trunjel Toate vinete,lehnh, fasole suntbogate in vitamine
oamenilon 5ifoartenecesare Unde seafli cei doi nepotei? Ce fac ei? De ce a rds $tefdnel? in cogulbunicii? Ce legumeafi descoperit Caresuntlegumelevoastrepreferate? De ce trebuie si consumim cdt mai multe legume?

fructelor La cw$esul
de toamnE.Pe E o zi frurnoasS, un stol cernl senin,Cristina zdregte r.3e ufts5ri. Bucuroasd, ii spune 'r'r5ir*raiuiei: - Uite, $tefdnel,nigte pdsbrele. in livada bunicilor. Ferai.* vor rfundne ?mi piaces5 escultciripitul lor vesel. - As vreagi eu sdhe a6a, dar gtiu iri rrri i:ii pcate. E toamnf,"Pisirile .,.:i:r;r..:;:... ': tlg p*rrrii deja spre {6rile .l:'jr: r.:aiic:. ','*r inoarcela prirndvarf,, pl Ia rr*r. :rr rr;,:i, it"r'*.fi d,::ll. locuri. eind ve li eald. de aceste 'inii*arnni - Copii,hniil,;li..rr!,..2.! i.r impreunicu bunica. Vom culege, bunie uL, rner*i':,ir;ri;lii,:, :ii gutuile, ;.;,;r:neie fiecare mir Ei-lpunea cu grijfl tsuiricui rn:iiii.;;i, !r* rcard.Luaeu m&na gillnea {! r;:i:ir:,a ?nldditemereie din iraistahunicului. futr-*s traist*.. - De ce h[{:r*i}turrA }r'iereie ?niarbi iar noi crengl]e birnicul? ar c6dea le-aruculegeqi re-ampri*e in l*dite. :l.a-n ter-ni*a lreabamai repede, spune $te{iiee!" -- Nu sepoate" niei t* ni: ii':6iii pe toate? Fructele secuieg V-erzi eS. gi nuie-ammaipufea piistra timpindecu nr$-na" Scutur6ndu'.le s-ar:;i.rivi rJe a* nr:r,oie vit*n:inele lung*t.iar oanle,rii din fructeEipetimpul iernii, adaugd Lruniea. maijos, Dintre fructeledesenate lor? Cefacbunicii impreund cunepo{ii pecelecarenu incercuieqte-le De ce seculegfructelecu irdna? provin din livezilenoastre Ce trebuie sd facem cu fructele romineqti,dar le cumpir[m inaintede a le consuma? qile consumimcu plicere. De ce hebuie si spiliim fructele inaintedea le consuma? Decetrebuiesdconsumim cit mai i: ! multefiucte?

(,- r
'!.. -.i

Animale domestice
intr-o seard, in timPul cinei, Cristina a spus: - Bunico.mAinedimineati, cind vei merge la m5 laPte. sdcumPeri masazin Ti rogl vei'iuagi pe rniire? - Dar noi nu cunr:1i:5m n;{:4. 3: :,u spu lapteniciodatii, gi o'ilig*jim Pe O-cregtem Joiana,iar ea ne ci6laPte' e tdrziu' dar mflinedimineatbte .Acum noastra. E vdcula v <r!/u*a voi duces-ocuno$ti PeJoiana. pepdgunea dusnepo[ii bunicul A darra zi-dupi duni miculdeiun, $i-a zi. doua Crisfinaci buniciiau o mullimede fatagrajdului. din fala eraidului.A$aa atl"at
It

- Cine-i Joiana, ruli icc',t

;i;;i;i;;"a,

itti* o cdpritacu trdiiezimai cunii4i dec6tcei,din poveste' - Ce^multeanimale aveti! $i eu care credeamcd oamenlr l a {a rdn um ai c r es c P ! : i. : . . . Se numescaga - Desisur. Av6m multe animaledomesticefiindci le cr?rtempe iinga casd,lehr5nim,le ingrijim' le addpim si avem multe foloase de la ele.
prin sige{ir mama Unegte,
Ce arc Cristina in brate?

un c[{el,5i un vijel, un cal, un purcel,citeva oitre,

depuiul ei.

ei? ftarele ce face


Cr animale mai sunt in ilustratie? Ce fel de animale sunt? De ce le numim animale domestice? De ce oamenii cresc animaledomestice?

hrdnegtipdsdrile-Mi iei, bunicuto? - Desieur.Dar pune-tisor8rletul,sf,nu-{i murdiregtirochila- Imeiliat- bunico! Ce bine ci azi sunt mai harnicd decflt ! $tetdnel nimic. darn-aspus a zfunbit, Bunica de ce zOmbise Cdnd a aiuns in curte, Cristila a^infeles bunica. Fritiorul ei era deja afard. il ajuta pe bunicul sd un cogdin nuiele. impleteascd 'Ce numaipeca sd inc0ntatieraCristina!Blnica a ldsat-o vor fi gi risplatamunciiei. pisfile. Oudle de mdine hrdneascl prinslge{i, Uneqte, pasirea deoulei. domestici
Ce face bunicul? Dar nepo{elulstru? Unde se afld bunica gi Cristina? Ce fac ele? Ce pisfi observati in curteabunicilor? De ce le numim pdsdri domestice? Ce foloase avem de la pisfile domestice?

Cind s-atrezit Cristina,bunica intra in casd.Avea in mdndun cog mare cu oui. Tocmai se Pregitea sf, le cure{e gi apoi si le pund in frieider,la locul lor. -Fetitale privea Unele cu interes. erau mici of albe, altele pulin mai Aveabunica.in mari gi gri deschis. co$tot oua!]fl , dar $t mal man, lar unele erau tot mari, dar cu ni$te punciemaroniipe ele.Erauoui de laina, Oera$, db gisci gi de curcd. - Cine le-a pictatpe acestea, bunico? Ia uite ce multe puncte au! \u e-a pictatnimeni.Agasuntouile _curcilor. Ce bine cd m-am trezit devreme! Vreau sd te aiut sd

Pisflri domestice

b-:Wfs4
00 0 o

Duminica"la hord
Intr-o sfunbiit{searii" r'hrpi .:in5"bunicul a arru*tir{i
- Mhine vL.rn nrt rgd: 1;l ll*rii" Bunica 1,,.1p1';:ghtit

Ce.ia costumcleSi le vederl ! sXrune Cristina" curioasir" Bunica le aratd cu rrrirr.irrr' costurnele. Dar sunlduslurne noli(r rale! Cu astfel de costufil.' at>'lunimtrr$cat la s*rbdrile W rioastre. la or;ui" Nurnei c6 acestearni se par gi mai frumoase. zice $te{dne1. - Ciar"1ni iL":ri i:r::npl*itilf . brinico? ?ntreatri Cristina" -.' Nu le-:lm crtlrtl:i*rt. l*ffia {r*(:uti am tesut pAnza, apoi vi le-am cusut c:hiareri" Sti;im sittr f:r va ti a surprizd pldcut$ pentru voi" A doua zi" br.lnicii si nepotii au plecat r'acrqirui satului. Acolo erau aduna{i rnulti oameni $i copii eiin sat. Toli erau imbrdcati . "'u costumena[ionalt' S-au prins in hor5" Erau frucurogicd acest vechi dans popular rosrinesc i*a r.rnitdin uou, in zi de sSrtrdtoare. Unde se afl6 bunicii ti nepotii lor? in ce zi a sAptdmanii se organizeazd hora satului? De ce se face hora in zilele de slrbdtoare? Ce fel de haine au persoanele care s*auprins in hori? Ce personajea(i descoperitin hora satului?

Desenele aliturate sunt piese alecostumelor pentrufeti{e na{ionale qipentrubiieti. Coloreazi-le cum doresti!

nou acasa
Vacanfa de varl s-a sfflrqit. Dupi doul luni petrecutela bunici, Cristinaqi $tefrnels-au intors acasi. pirin{ilor multe Le-aupovestit intAmpliri de acolo. - Am invi{at o mu{ime de de la bunicio lucruri folositoare spune Cristina. - I-am qi ajutat la treburile gospodireqti, adaugi $tefinel. - Dar poznen-afi ficut? ii treabi tata.

Unde se afld intreagafamilie? Ce face mama? Dar Cristina? Ce il preocupi pe $tefinel? Ce-i dd tata lui $tefinel?

prffindoorsa

Cu ce prilej impodobrm bradul? De ce vin colinddtorii la casele oamenilor? Cum sunt colindele romA-

nesti?
De ce n-au reuSit copiii sd-l vadi pe Mo$ Crf,ciun? Ce dar a primit $tefanelu

CriciLmpecarcdorreEd atiueh imdarR{o$ s* I.i:Le maijosohiectele Deseneazd

':.'. ,.

' .,.,. '; ,'.

r, ,

, ," .' t , , : : : :ir. ,

: t;,,

1 i : i . t l . : | : , t 1 , : | ) | i ,l '.: i :, :.) .t::

,,':, :.'.:

.,r ' :

Ir

'|

: '
t;:1,. :, ! :1,,t':,!;i..::i. i:,:::,1,. ti t.):

Cind ii oferim mamei ghiocei? mamelor din intreaga lume? si-i ofere Ce urmeazd mamei StefAnel?
Ce a adus tata? Ce agteapti mama cel zrta Candsarbatorim

primivara devreme. florilecareinfloresc

Coloreaziflorile de mai jos.Incercuie$te

mai mult de la noi?

Or[ de gospodf,riela grfldinitfl


intr-o zi, SeapropiePaqtele. le-a spus doamna educatoare copiilor: - MAine vom aveaori de gospodirie.Ne vom juca de-a bucitarii. $i fiindci duminici Pagtele' va fi o maresirbitoareo ne vom pregiti qi noi siJ intimpinim. $tie cineva ce sirhitorim de Paste? Cristina zice: slrbdforim invierea Domnului nostru, Iisus lIristos. Cristina. Tofi creg'inii intdmpini aceastdmare - Ai dreptate, -bucate Domnului" alese,pasci gi oui roqii, ca sdngele sflrbitoarecu A doua zi, toti copiii din grupd erau ca nigte mici bucdtari, cu albe. halate un ou. Toti copiii arc le-a artttatsrm seincondeiazf, Donmnaeducato a doamneieducatoareurmdreaucu multi atentiefiecare miEcare Apoi gi ei au inceput sd picteze. - Fiti atenti, sI nu vd murddriti! le-a spus doamnaeducatoareLa sfir$itul lectiei, vom organiza o expozilie cu oudle pictate de voi. Cum suntimbricaf; toli copiii din grupa Cristinei? pushalatealbe? De ceqi-au Cefacei? oui incondeiate? Pentrucesirbitoare sepregitesc an dePaste? Cesirbitorim in fiecare

Picteazdoulle folosind culorile preferate de

Ce i-a spus mama lui $tefrnel dupi cei-a verificattemele? Ce-a intrebat-o $tefinel pe mama? CefaceCristina? Dar frateleei? De ce n-a lisat-o $tefdnelpe surioara lui si urcepe topogan? Undeseafli mama? Ce faceea?

vizut-o Demama,l-a spus: "It[";a,--*; '*: v'a rebui sd ducem $i tricicleta mea la gradinita. Va fi 1 lunie. Doamna educatoarene-a spus ci vom organiza un concurs.

Cristina s-aintors

la srf,diniF 1 lunie de la g5dinita' Cum a foarte bucYroasd

ea -";T;;iJtii ggncyr!'Pemargin-eraugatapentru ""piii pari;nti, frati ai concuentilor' t"r"o"i,i*ttat"l" supoiterii, -tyttl qi


S-a dat startul- Toli concurenfil pedatauoe zor' C.i-tina! Poti ajunge in^fruntea tuturor! o incuraja --fl*. Stef6nel. concursului' Toati ''"iilitluA"tat. Cristina a fost cOqtigstoarea familia era bucuroasi de victoria ei' Doamnaeducatoarea liudat-o'
Ce au organizatcoPiii impreuni cu doamna educatoare? Cu cePrilejauorganizat concurs? acest Cine PalticiPi la acest concurs? Cineseafli Pemarginea terenului? Cefac suPorterii?

Descoperfr desenul gi apoi coloreaz*J!

lJcseneaza $: li.' i,aloa$e,

a4ioi col oreazS-Xe !

Undeseafl5familiaCristinei? Ceface mama? Dar tata? Cefaccopiii? Deceeste binesi nepetrecem o partedin vacan(ila munte?

:,.; \n,...:

s.J

familiaCristinei? Undetrebuiasi plece lor? De cen-auplecatcu maqina este un mijloc detransport? ci autobuzul De cespunem cuun mijlocdetransport? persoanele cil5toresc care Cumsdnumesc iluslra!ie? observaliin detranspott Cc miiloace incapceimaimulticdlilori? miilocdetransport in car-e Dar ceimai pufni?

ili

r
r

Cetrebuiesi facem inaintede a traversa o stradi? Caresuntculorilesemaforului? La ceculoare avemvoiesi traversim? a semaforului Cum traversim stradao daci nu vedem niciunsemafor?

f\

c
B

mrjlaacede transport /.'Jtts,


. StefEnel,Cristina si P[* .intii lo. sootla mare.Soarele sAapunl' se Drestrte$te 'Tolti sunt PePlaji- Privesc fermecati fuliniul nesfinit al Mfii Negre. Deodati se aude un zgomot ciudat. - Ce-o fi? se intreabi Cristinain gAnd. Dar Stefanel Parca l-a

--q ffiffiTSilid*i
Tata il lirmurelte:

ce micisunt! avioane'

El sPune: ghicit gdndurile'

sunt si.celf,lalt esteelicopter'Amlndour de culoaremov este miiloace de tra spo$ aeflene'Aparanrlde zbor mai mglti paqgeri, carepoatetransp-orta ;11fi"*;t, inoi' distanlide "Lraat' separ*i"ihino"a t" uflatumare ;tiJ"i.oilli. Eletri pulin mai -]iffl t;ffi
un biiat cu de mal pl"te;;;;;'Va"ttu Aproape -decit .""i" mare $tefd"nel tare; vedeaun vapor' $i el plrea 1P"'d* Steff,nelstia dejach vaporul se afla foarte departede mal'
Undeseafli familia Cristinei? Cefac oamenii PePlaji? Dar coPiii? Cele arati tatii celordoi coPii? Dar barca? vaPorul? PeundePlutegte avionEielicopter? poq ,pun. Oespre

-.

Unde seafli familia Cristinei? Ce admiri ei? Ce facepinguinul? care a dresat Ce facepersoana dellinii?

''...'

Il t.ilil:.::t I L-.+.rii,i.:;rl'.:.,' it i-'ir*i i: i.l,;:,:lt t: 'ai.;t'r;"1l:. :i :i;t:ii'!i'.: ::.:,:;:,:,t i1... i.ti:;.tri.,,i.-.:; rr i'i,.'

in aceastiilustra{ie? Ceobserva(i Undeseafli mamaqiceidoi copii? Ce a cumpirat mamapentru $tefinel? Ceii cerevinzitoarei biiatul? De cee bucuroasiCristina? Ce cumpiri mamapentruCristina? tocmaiacum? De ceii cumpiri ghiozdan

ffi@ww

La magazinulde confectii
A douazi, mama, Cristirra qi $teflnel auplecat la magazinul de confectii. Acolo, pe suponun lrumos a$ezare specizrle,ii agteptauuniformele gcolare. Mama a cerut intii o uniformd pentru Cristina. Apoi au mers impreuni in cabina de probi.

imi vine - Ce bineimi pareci voi fi qcol5ri,t5! Uitecefrurnos uniforma! na! rot Potsa si raman rimAn cu ea, ea.mamlT mami?
-

Fefita a imbricat unilbrmar


L\ lI.

apoiva fi a noastri.Acasi,o veiprobadecite ori veidori. Mamai-a cumpirat cumoirat uniformi qi si lui Stefrnel. $tefrnel. Acum,ceidoi copiiagteapti neribd[tori primazi deqcoall.
De ceau plecatceitrei la magazinulde confec{ii? Ce aqteapti$teftnel? De cee atit de fericiti surioaralui? incercuiegte numai obiectele care fac parte din uniforma

pllti Noi v alrtLtanLwatlaat t va o v aa impacheta" llllP4lltrEtzt. Ll vr vom rr casi gi la Nu. Vinzltoarea l utll Pratn

scolari si coloreazf,-le. i'

/F
tt

/R

L]*J

Sf, ne p[strf,m sf,nf,tatea!


Este diminea{i. Cristina s-a trezit. qi-a luat papucii de casi" apoi a intrat in baie. Acum iqi spali din{ii, a$acum a invi{at-omama. Apoiiqi dezbraci bluza de pijama qi-gispali corpul cu rpl rcceqi sipun. Numaiaqa iqi v:rpistra sinitatea. I'rosopul se alli pe suportul lui. Sc gterge bine, iEi piaptini pirrul, apoiinfri in cameri. Aici o aqteaptio frumos aran.iatl pc umera;, unifbrma $colar5, Inaintc do a scimhrica, mai privcqte o dati la floriledin glastri, cumplratedc mamapentrudoamna invititoare. ,,,Oarc cum arat5 doamna mea invititoare? se intreabi Cristinain gdnd." mamei: Scaudcvocca - Gribegtete, Cristina,si nu intirziem! E doar prima ta zi de pcoali.$tel5neltc aqteaptincribditor. Undeseafli Cristina? Cefaceea? De cetrebuiesi nespilim decAte ori este nevoie? voi diminea{a Cum procedafi inaintedea vi imbrica? incercuieqte cu roguobiectele careseafli in baieqicu verde
obiectele careseafli in bucitirie.

a:.----)

rJ{r tr,"*lp
\--r

,RU

V\\

-)

<Ar:=1.P1

,d,,&

*l

. --

\-ilt @ LV'

v
rh

%"
@

pre $co

s-ar

lncotro se indreapti intreagafamilie? Ceeveniment sedesfiqoardpentruprima oari in viata fetitei? Ce fel de hainepoarti cei doi frafi? Ce vor facepdrin{ii cu florile? Cc){crea:,l['fi,=rl'tr]l',,:clni I $ ce]:c:.l ieint{,:-i e pe csle
!ii:rl rar;,;,i.t':flli',,:ir: tl lt ;iil;:!it "

ffi

Unde seafli to{i copiii?

..

'

t " ; ''

!: ":

'': 1 , ,

Cumsuntei? Ceau to{i pe binci? Cum arati salade clasi?


i !,, j

.'-f

,'r'1,

..:1"'. .

a.... .',,'t: ' | -,.t':.'rrtl: .

: '.',: .. , .

i(

,&..,
\
tt'\ (

'&*> l\-tl
,t -?
/
\ (- g) ' "' 1

),-

,:', | : '

Vl

ge

, lr]]ITfiRA Btl!

o@

a :gr\, p
>y

w $"
l.
\

l\l

o '_

' ir..iY",")

.%',1"

,3-?A

ilffi1

S-ar putea să vă placă și