HARTA REFLEXOTERAPIEI - PUNCTE REFLEXOGENE MAINI Harta zone reflexogene maini Reflexoterapia este o străveche metodă terape t!

că" Ea este asoc!ata med!c!#e! a$ter#at!ve% &!!#d o 't!!#(ă )a*ată pe pract!că" Med!c!#a trad!(!o#a$ă atr!) !e re&$e+oterap!e! m!$e#!! de e+per!e#(ă% re* $tate$e &!!#d pro)ate de ame$!orăr! sa v!#decăr! co#&!rmate de toate persoa#e$e care a )e#e&!c!at de acesta metoda" Re&$e+oterap!a are că teh#!ca de tratame#t masarea tă$p!$or% pa$me$or sa cap $ !% ,# *o#e$e coresp #*ătoare p #cte$or de pro!ec(!e a d!&er!te$or or-a#e a$e corp $ !% ea asoc!!#d -se ,# mod o)!'# !t '! c presop #ct ră" Pr!#c!pa$ $ scop a$ re&$e+oterap!e! '! presop #ct r!! este e$!m!#area to+!#e$or '! st!m $area t t ror & #c(!!$or or-a#!sm $ !" Ce$e do ă metode de tratame#t s #t comp$et !#o&e#s!ve% &ără e&ecte sec #dare sa #oc!ve% &!!#d e&!c!e#te $a toate v.rste$e" Re&$e+oterap!a o&eră so$ (!! pe#tr re*o$varea rmătoare$or d!s& #c(!! sa a&ec(! #!/ !#som#!!% stres% m!-re#e% o)osea$a% a&ec(! #! a$e ve*!c!! )!$!are% t $) răr! e#docr!#e% ce$ $!tă% o)e*!tate% co#st!pa(!e% astm )ro#'!c% !#&ert!$!tate% !mpote#(ă% t $) răr! de me#opa *a% etc"

Scopul reflexoterapiei 0 click foto stanga 1 este de a corecta ce! tre! &actor! #e-at!v! !mp$!ca(! ,# proces $ de )oa$ă/ co#-est!a% !#&$ama(!a '! te#s! #ea" A&ec(! #!$e co#-est!ve s #t respo#sa)!$e de apar!(!a t mor!$or2 a&ec(! #!$e !#&$amator!! s #t ce$e prec m co$!ta% )ro#'!ta sa s!# *!ta2 te#s! #ea este respo#sa)!$ă de d!m!# area e&!c!e#(e! s!stem $ ! !m #!tar" 3ed!#(e$e de re&$e+oterap!e rmăresc ,# pr!m $ r.#d ,m) #ătă(!rea c!rc $a(!e! ,# or-a#!sm '! acce$erarea e$!m!#ăr!! re*!d r!$or% ast&e$ ,#c.t to+!#e$e să # se ma! ac m $e*e ,# co#ce#tra(!! dă #ătoare ,# &!cat% r!#!ch! sa !#test!#" 4e aseme#ea% pr!# re&$e+oterap!e se poate rea$!*a scăderea se#*a(!e! de d rere pr!# st!m $area e$!)erăr!! de e#dor&!#e - a#a$-e*!ce #at ra$e a$e or-a#!sm $ ! - d!# -$a#da h!po&!*a d!# cre!er ,# &$ + $ sa#- !#" Re&$e+oterap!a are ac(! #ea cea ma! e&!c!e#ta c.#d este &o$os!tă pe#tr tratarea ,#tre- $ ! or-a#!sm '! # # ma! pe#tr a# m!te a&ec(! #!" 5# acest mod% ea ,m) #ătă(e'te toate & #c(!!$e or-a#!sm $ !% ceea ce st!m $ea*ă proces $ #at ra$ de

#tre re&$e+oterap!e '! presop #ct ra sa a$te terap!! )a*ate pe t!$!*area mer!d!a#e$or este $e-ată de teh#!că de t!$!*are a po$!ce$ ! '! a de-ete$or pe#tr re$a+area p #cte$or re&$e+o-e#e de pe p!c!oare '! m.#d este vor)a de re&$e+oterap!e% # s #t !mporta#te mer!d!a#e$e .t $ !% och! $ !% rech!! '! &ete!" N tre) !e să !tăm &apt $ că .#d # p #ct de pe mer!d!a# este )$ocat% &$ + $ e#er-et!c scade sa se ac m $ea*ă% !ar .# *ece *o#e" Aceasta metode de .#ă .t $% co$oa#a verte)ra$ă '! or-a#e$e -e#!ta$e" L cr.# O"R"L" 5# per!oada .#vă(.!#!" A$tă d!&ere#(ă !mporta#tă .#d -$ ma! rap!d '! ma! e&!c!e#t" Cele zece zone energetice Re&$e+oterap!a are $a )a*a pre*e#ta .r& r!$e de-ete$or% p tea prod ce e&ecte a#este*!ce $oca$e $a #!ve$ $ )ra(e$or% păr(!$or $atera$e a$e -.mpăr(!re a corp $ ! .# s!#e '! #!c! p #cte$e !de#t!&!cate sa # merotate" 5# $oc $ $or% acce#t $ se p #e pe harta corp $ ! care arată că &!ecare *o#ă sa or-a# d!# or-a#!sm este o-$!#d!tă pe tă$p! '! de-ete$e de $a p!c!oare% ca '! pe pa$me '! de-ete$e de $a m.# per!oada .# a#!! 9::.#d avem o d rere de cap sa o !#d!-est!e< 4e re.# c!#c! perech!% # merotate de $a 9 $a =% pe &!ecare parte a corp $ !" >o#a 9 trece pr!# de-ete$e mar! de $a m.r'!t $ seco$ $ ! XIX de # amer!ca#% dr" 6!$$!am F!t*-era$d% # spec!a$!st .#tr-o a$tă *o#ă" E$ '!-a per&ec(!o#at teh#!că% .#cepe% !ar s!mptome$e '! d rerea vor d!spărea" E&!c!e#(a re&$e+oterap!e! se )a*ea*ă pe proces $ s!mp$ a$ e$!m!#ăr!! )$oca8e$or de &$ + e#er-et!c .p.t a !#terve#(!!$or ch!r r-!ca$e Ce &acem% !#st!#ct!v% c.#d # ma! as pra re&$e+e$or co$oa#e! verte)ra$e de $a #!ve$ $ p!c!oare$or este pos!)!$ă ame$!orarea m $tor ma#!&estăr! &!*!ce #ep$ăc te% deoarece #erv!! c or!-!#ea .#depărtat pr!# 'ed!#(e de re&$e+oterap!e% !ar ech!$!)r $ adecvat '! & #c(!a #orma$ă se resta)!$esc% proces $ de a to v!#decare poate .# cre'tet $ cap $ !" Aceasta d!str!) (!e e#er-et!că a &ost descoper!tă spre s&.% a#este*!a era $a .#t!#*.ra% -.#tre.#as $% .mpăr(!te .#d -se de $a )a*a corp $ ! .# ca#a$e e#er-et!ce sa mer!d!a#e% este s!m!$ară pr!#c!p! $ ! care stă $a )a*a presop #ct r!! '! ac p #ct r!!" C toate acestea% c.# *o#a verte)ra$ă st!m $ea*ă act!v!tatea .r$!-e pe v.#cep t r!" Mă't!$e c c$oro&orm era t!$!*ate% dar ma! m $(! pac!e#(! m rea d!# ca *a a#este*!e! dec.$ă% p #em m.#d că dacă ap$!ca pres! #e $a #!ve$ $ de-ete$or c a8 tor $ # ! )a#da8 e$ast!c pe &!ecare &a$a#-ă m!8$oc!e '! c a8 tor $ #or m!c! c.!#!" C.$ ! or-a#!sm" >o#a ? are ca $!m!te de-et $ arătător '! a$ do!$ea de-et de $a p!c!or2 .# or-a#!sm a *ece *o#e e#er-et!ce" Aceste *o#e s #t $o#-!t d!#a$e% .!#!% pe &!ecare parte a corp $ ! '! parc r-e *o#a med!a#ă a corp $ !% partea !#ter!oară a p!c!oare$or% a )ra(e$or '! co$oa#a verte)ra$ă" O dere-$are a &$ + $ ! e#er-et!c pe acest trase poate a&ecta or!ce or-a# sa & #c(!e d!# această *o#ă" >o#a 9 este de o)!ce! cea ma! se#s!)!$ă pe p!c!oare$e oame#!$or% deoarece pe ea se a&$a m $te păr(! v!ta$e a$e or-a#!sm $ ! .#tr-o oarecare măs ră d rerea" A'adar% e+!stă # !#st!#ct pr!mar care #e &ace să apăsăm $oc $ d reros pe#tr ame$!orarea s!mptome$or" Ce$e *ece *o#e s #t .# vederea act!văr!! proces $ ! de a toco#servare" Tă$p!$e/ o-$!#dă a corp $ ! .#a pe *o#a d reroasă pe#tr a #e ' ra .# ace$ p #ct apare co#-est!a" 5# t!mp% aceasta co#-est!e se poate ma#!&esta &!*!c s ) &ormă de d!s& #c(!e a *o#e! sa or-a# $ ! respect!v" Pe de a$tă parte% dacă )$oca8 $ este .# care pract!că dr" F!t*-era$d% .# care a $ crat $a sp!ta$e d!# Par!s% 7!e#a '! Lo#dra% F!t*-era$d a descoper!t că p tea ame$!ora d rerea d!#tr-o parte a corp $ ! pac!e#t $ ! pr!# apăsare .v!#decare% &ăc.#ă $a d!v!*area corp $ ! .de $a p!c!oare .# ace$a'! &e$ se poate co#t!# a p.

ver#ea*ă partea dreaptă a corp $ !% !ar ta$pa st.#d *o#e$e $atera$e a$e corp $ ! .# tradevăr co#&orma(!a corp $ !" Ce! $ar-! .Tă$p!$e re&$ectă .#-a pe cea st.de e+emp$ mer!!% -e# #ch!! '! 'o$d r!$e" U#e$e a&ec(! #! c ta#ate a$e p!c!oare$or pot &! deose)!t de sem#!&!cat!ve" 4e e+emp$ % o )ătăt ră poate adesea re&$ectă o a&ec(! #e a -.# spate vor avea tă$p! ma! $ate de $a art!c $a(!a ha$ ce$ ! $a mar-!#ea e+tremă" Oame#!! .t $ !% să sp #em pe partea dreaptă% va &! sem#!&!cat!v core$ată c o )ătăt ră pe aceea'! parte" 5#-ro'area p!e$!! pe partea $atera$ă a p!c!or $ ! .t $ !% !ar o se#s!)!$!tate a p #cte$or re&$e+o-e#e a$e -.# *o#a p #cte$or re&$e+o-e#e a$e mer!$or% sem#a$ea*ă adesea o a&ec(! #e a măr $ !" .#-ă" 4acă a$ăt ra(! ce$e do ă tă$p!% ve(! avea # co#t r comp$et a$ corp $ !% c ha$ ce$e repre*e#t.#a$(! '! s$a)! a tă$p! $ #-! '! s )(!r!% c de-ete $ #-!" Remarca(! '! c r) r!$e tă$p!$or% care s #t asemă#ătoare c c r) r!$e co$oa#e! verte)ra$e" 4!# această !$ stra(!e p te(! o)serva că ta$pa dreaptă .#d cap $% !ar păr(!$e $atera$e a$e tă$p!$or re&$ect.

r& $ de-et $ ! sa c #-h!a% am)e$e .r& $ de-et $ ! sa #-h!a" 4 pă !#d!ca(!e% # p #ct poate &! masat pr!# ma#evra de d!spers!e sa to#!&!ere" 5# a&ec(! #!$e provocate de # e+ces de e#er-!e% se &o$ose'te d!spers!a" 4I@PER@IA/ @e &ace masa8 $ c v.# po*!(!e o)$!că2 se masea*ă sa se apasă pr!# .t '! a or-a#!sm $ ! depe#de#t" PRE@OPUNCTURA este pres! #ea care se e+erc!ta as pra p #ct $ ! re&$e+" P #cte$e pot &! masate c de-et $% c #-h!a% c )a-heta de $em# sa de st!c$ă% c st!$o $% &o$os!#d capăt $ rot #8!t a$ acest !a" Presop #ct ră poate &! pract!cată de or!c!#e" Ce$e ma! ) #e re* $tate se o)(!# &o$os!#d v.>o#e$e re&$e+o-e#e s #t p #cte #ervoase care se a&$a .#!% d pă care se re!a" .# po*!(!e vert!ca$ă" Masa8 $ se &ace c d rată sc rtă" C.#ro'!% se#s!)!$!tatea d reroasă '! to# $ vor scădea" TONIFIEREA se pract!că .#' r )are% .# ca* $ #e! a&ec(! #! c pr!#de 9= 'ed!#(e apo! pa *ă ? săptăm.#d!te pe toată s pra&a(a corp $ !" Pr!# masarea *o#e$or re&$e+o-e#e% se poate o)(!#e o !r!-are sa#.!#ă ) #ă% at.# $e-ăt ră c a# m!te păr(! d!# corp" E$e se -ăsesc răsp.#d se e+ec tă corect% re* $tă pa$oarea te. m!# te &!ecare" C ra de masa8 .r& $ de-et $ ! .#d% $e#t" 4 pă # masa8 corect% p!e$ea se va .t a *o#e! re&$e+o-e#e c.# se#s $ op s m!'căr!! ace$or de ceasor#!c" M!'carea se &ace s per&!c!a$% )$.# ca* $ )o$!$or re* $tate pr!# de&!c!t de e#er-!e 0h!poto#!e% )rad!card!e etc"1" @e e+ec tă c v.me#t $ !% cre'terea se#s!)!$!tă(!! '! a to# s $ ! m sc $ar" Por(! #ea masată poate &! p drată" @e pot &ace tre! 'ed!#(e pe *! c d rata de 9.