Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene al Republicii Moldova anun concurs pentru ocuparea funciilor publice vacante: Protocol

Diplomatic de tat Ataat 1 post Sarcini de baz: Perfecteaz proiectele Hotrrilor de Guvern i de Decret al Preedintelui RM privind numirea i rechemarea Ambasadorilor RM; Particip la or anizarea ceremoniilor de nmnare a scrisorilor de acreditare a Ambasadorilor strini; !laboreaz pro ramele vizitelor oficiale i de lucru n Republica Moldova a Minitrilor Afacerilor !"terne# $efilor de Guvern i $efilor de %tat strini; coordoneaz ac&iunile cu Direc&iile MA!'! i institu&iile implicate n desfurarea vizitelor (Guvern# Parlament# Preedin&ie# Aeroport# )niversit&i etc*+; ,oordoneaz ac&iunile privind desfurarea srbtorilor na&ionale# depunerilor de flori i a recep&iilor Preedintelui RM# cu toate institu&iile implicate n or anizarea ceremoniilor; Actualizeaz sistematic informa&ia de pe pa ina electronic a MA!'!# cu referire la lista corpului diplomatic;

Salariul funciei: -.// lei# conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr* 001 din -2 mai -/1Condiiile de participare la concurs: Condiii de baz: de&ine cet&enia Republicii Moldova; are studii superioare de licen& sau masterat* %pecializarea3 Drept4$tiin&e Politice4Rela&ii 'nterna&ionale* cunoate limba de stat a RM precum i limba en lez i4sau a limba francez i4sau limba rus la nivel avansat (minim nivelul 5-+* ,unoaterea altor limbi de circula&ie interna&ional constituie un avanta6; nu are antecedente penale sau alte restric&ii le ale de a ocupa func&ii publice*

Cerine suplimentare: !ste disponibil4 s se deplaseze n scop de serviciu n &ar i strintate (deplasri n teritoriu sau n Misiunile RM peste hotare+* Cunotine: le isla&ia Republicii Moldova (cu precdere n materie de rela&ii interna&ionale i politic e"tern+; priorit&ile politicii e"terne ale Republicii Moldova; prevederile ,onven&iilor interna&ionale la care Republica Moldova este parte; cunotin&e '7 la nivel de utilizator3 Microsoft 8ord# !"cel# Po9erPoint# 'nternet*

Abiliti: capacit&i de prelucrare corect a informa&iei# capacit&i de analiz i sintez; abilit&i de comunicare i estionare a problemelor# inclusiv n situa&ii de stres# aptitudini or anizatorice* Atitudini/Comportament: responsabilitate n ndeplinirea sarcinilor# creativitate# spirit de ini&iativ i de echip# tendin& de perfec&ionare continu* Persoanele interesate pot depune personal sau prin pot Dosarul de concurs care va include: a) formularul de participare (se anexeaz la prezentul anun) b) copia buletinului de identitate c) copiile diplomelor de studii i ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecionare profesional i/sau de specializare d) copia carnetului de munc e) certificatul medical (forma 086) f) cazierul judiciar, care poate fi nlocuit cu declaraia pe proprie rspundere! "n acest caz, candidatul are obli#aia s completeze dosarul de concurs cu ori#inalul documentului n termen maximum de $0 zile calendaristice de la data la care a fost declarat nvin#tor sub sanciunea neemiterii actului administrativ de numire% #) &'(ul candidatului! Depunerea documentelor de participare la concurs se va face pn la data de !" decembrie !"#$ %inclusiv&*la adresa3 tr' $# August #()(* nr' )"* MD + !"#!* mun' ,-iinu* sediul MAEIE #ot: Copiile documentelor se prezint $mpreun cu documentele ori%inale pentru a &erifica &eridicitatea lor sau pot fi autentificate de notar' (n situaia $n care dosarul de concurs se depune prin pot aceast pre&edere se aplic la data desfurrii probei scrise a concursului sub sanciunea respin%erii dosarului de concurs $n cazul prezentrii unui dosar incomplet' Persoana de contact : .eronica /ngureanu* telefon : /-- ;<2=0/< e0mail : &eronica'un%ureanu)mfa'md ,adrul normativ 1n ba2a creia vor fi formulate 1ntrebrile pentru proba scris i interviu: Instrumente internaionale: 1* ,onven&ia de la >iena cu privire la rela&iile diplomatice din 12 aprilie 1?.1; -* ,onven&ia de la >iena cu privire la rela&iile consulare din -@ aprilie 1?.0; 0* ,onven&ia de la >iena cu privire la dreptul tratatelor din -0 mai 1?.?; @* ,onven&ia de la >iena cu privire la dreptul tratatelor ntre state i or aniza&ii interna&ionale sau ntre or aniza&ii interna&ionale din -1 martie 1?2.; ;* Acordul de parteneriat i cooperare dintre ,omunit&ile !uropene i statele lor membre# pe de o parte# i Republica Moldova# pe de alt parte# semnat la 5ru"elles la -2 noiembrie 1??@; .* Planul de ac&iuni )niunea !uropean = Republica Moldova# 5ru"elles -- februarie -//;; <* Declara&ia )niversal a Drepturilor Amului# Be9 CorD 1/ decembrie 1?@2; 2* ,arta Ar aniza&iei Ba&iunilor )nite# %an Erancisco -. iunie 1?@;;
-

?* 7ratatul de modificare a 7ratatului privind )niunea !uropean i a 7ratatului de instituire a ,omunit&ii !uropene# semnat la Fisabona la 10 decembrie -//<* Acte normative 1n domeniul serviciului public: 1* ,onstitu&ia Republicii Moldova# -? iulie 1??@; -* Fe ea nr* 1;2=G>' din /@ iulie -//2 cu privire la func&ia public i statutul func&ionarului public; 0* Fe ea nr* -;=G>' din -- februarie -//2 privind ,odul de conduit al func&ionarului public; @* Fe ea nr* 1.=G>' din 1; februarie -//2 cu privire la conflictul de interese; ;* Fe ea nr* 1-.@=G> din 1? iulie -//- privind declararea i controlul veniturilor i a propriet&ii demnitarilor de stat# 6udectorilor# procurorilor# func&ionarilor publici i a unor persoane cu func&ie de conducere; .* Fe ea nr* ?/=G>' din -;*/@*-//2 cu privire la prevenirea i combaterea corup&iei; <* Fe ea nr* 1?/=G''' din 1? iulie 1??@ cu privire la peti&ionare; 2* Fe ea nr* -0?=G>' din 10*11*-//2 privind transparen&a n procesul decizional; ?* Fe ea nr* -<1=G>' din 12 decembrie -//2 privind verificarea titularilor i a candida&ilor la func&ii publice; 1/* Fe ea nr* @2 din -- martie -/1- privind sistemul de salarizare a func&ionarilor publici; 11* Hotrrea Guvernului nr* 001 din -2 mai -/1- privind salarizarea func&ionarilor publici* Acte normative 1n domeniul administraiei publice centrale: 1* Fe ea cu privire la Guvern nr* .@=G'' din 01 mai 1??/; -* Hotrrea Guvernului nr* 1@/- din 0/ decembrie -//; H,u privire la aprobarea %trate iei de
reform a administra&iei publice centrale n Republica MoldovaI;

0* Hotrrea Guvernului nr* 101/ din 1@ noiembrie -//. H,u privire la aprobarea structurii=tip a
re ulamentului privind or anizarea i func&ionarea or anului central de specialitate al administra&iei publiceI; @* Hotrrea Guvernului nr* 00 din 11 ianuarie -//< H,u privire la re ulile de elaborare i cerin&ele unificate fa& de documentele de politiciI*

Acte normative 1n domeniul relaiilor internaionale i 1n domeniul de specialitate %minim obligatoriu&: 1* Fe ea nr* <.1=G> din -1 decembrie -//1 cu privire la serviciul diplomatic; -* Re ulamentul privind activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova# aprobat prin Hotrrea Guvernului RM nr* <@@ din -? iunie -//<; 0* Re ulamentul privind or anizarea i func&ionarea Ministerului Afacerilor !"terne i 'nte rrii !uropene# structurii i efectivului=limit ale aparatului central al acestuia# aprobat prin Hotrrea uvernului nr* .0/ din -- au ust -/11 @* Re ulamentul privind activitatea administrativ=financiar a institu&iilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare# aprobat prin Hotrrea Guvernului RM
nr* ?2< din 11 au ust -//0; ;* Fe ea nr* ;?;=G'> din -@ septembrie 1??? privind tratatele interna&ionale ale Republicii Moldova;

.* Fe ea nr* <2/=G> din -< decembrie -//1 privind actele le islative; <* Fe ea nr* 01<=G> din 12 iulie -//0 cu privire la actele normative ale Guvernului i ale altor autorit&i ale administra&iei publice centrale i locale; 2* Fe ea nr* @1?=G>' din -- decembrie -//. cu privire la datoria public# aran&iile de stat i recreditarea de stat ?* Fe ea nr* 1<0=G''' din . iulie 1??@ privind modul de publicare i intrare n vi oare a actelor oficiale;
0

1/* Fe ea nr* 11-=G>' din -- mai -//2 privind aprobarea ,oncep&iei securit&ii na&ionale a Republicii Moldova; 11* Fe ea nr* 1100=G'' din @ au ust 1??- cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova n alte state; 1-* Fe ea nr* 110@=G'' din @ au ust 1??- cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor strine n Republica Moldova; 10* Re ulamentul privind mecanismul de ncheiere a tratatelor interna&ionale# aprobat prin Hotrrea Guvernului nr* 1-/ din 1- februarie -//1; 1@* Hotrrea Guvernului nr* 10@; din -@ noiembrie -//. cu privire la armonizarea le isla&iei Republicii Moldova cu le isla&ia comunitar* 1;* Pro ramul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 'nte rarea !uropean3 Fibertate# Democra&ie# 5unstare -/10=-/1@; 1.* Planul de ac&iuni al Guvernului pentru anii -/1-=-/1; # aprobat prin Hotrrea Guvernului nr* -2? din /< mai -/1-;

EARM)FAR de participare la concursul pentru ocuparea func&iei publice vacante Autoritatea public3 )inisterul *facerilor +xterne i ,nte#rrii +uropene Eunc&ia public solicitat3 *taat, -rotocol diplomatic de stat '* Date enerale Bume Data naterii ,et&enia (inclusiv a altor state+ 7elefon Prenume Domiciliul

serviciu : domiciliu : celular :

!=mail Adresa potal

''* !duca&ie .tudii de baz Br* crt* Perioada 'nstitu&ia# localizarea# facultatea %pecialitatea ob&inut* Diplom4certificat

.tudii postuniversitare/universitare (ciclul ,,)/ Br* crt* Perioada 'nstitu&ia# adresa# facultatea %pecialitatea# titlul ob&inut* Diplom4certificat

&ursuri de perfecionare/specializare n ultimii 0 ani/ Br* ord* Perioada 'nstitu&ia# adresa Denumirea cursului Diplom4certificat

7itluri tiin&ifice Fucrri tiin&ifice# brevete de inven&ie# publica&ii etc* '''*!"perien&a de munc ( n cazul n care candidatul dispune de aceast experien) >echimea n serviciul public >echimea n domeniul aferent func&iei publice solicitate +xperiena de munc aferent funciei publice solicitate ( ncep nd cu cea recent) Perioada Ar aniza&ia# adresa* Postul de&inut Atribu&iile i responsabilit&ile de baz

Perioada

Ar aniza&ia# adresa* Postul de&inut

Atribu&iile i responsabilit&ile de baz

Perioada

Ar aniza&ia# adresa* Postul de&inut

Atribu&iile i responsabilit&ile de baz

Perioada

Ar aniza&ia# adresa* Postul de&inut

Atribu&iile i responsabilit&ile de baz

Perioada

Ar aniza&ia# adresa* Postul de&inut

Atribu&iile i responsabilit&ile de baz

Perioada

Ar aniza&ia# adresa* Postul de&inut

Atribu&iile i responsabilit&ile de baz

'>* ,alit&i profesionale (autoevaluare+ ,alit&i Bivel de dezvoltare i manifestare nalt mediu

>*,alit&i personale (autoevaluare+ ,alit&i Bivel de dezvoltare i manifestare nalt mediu

<

>'* Bivel de cunoatere a limbilor i certificatele de cunoatere a limbilor strine Denumirea limbii ,alificativ de cunoatere
cunotin&e de baz bine foarte bine

Date privind certificatul respectiv

>''*Abilit&i de operare pe calculator Pro rame Bivel de utilizare

>'''* Rela&ii de rudenie Rela&ii de rudenie cu func&ionarii autorit&ilor publice or anizatoare a concursului 'G* Recomandri Br* 1* -* 0* Bume# prenume Ar aniza&ia# postul de&inut 7el*# e=mail

1eclar, pe propria rspundere, c datele nscrise n acest formular s nt veridice! *ccept dreptul autoritii publice de a verifica datele din formular i din documentele prezentate! 1ata completrii formularului .emntura