Sunteți pe pagina 1din 324

Allplot FT V16 Manual practic

Manual Practic

Cuprins

Introducere ....................................................................................1
Informa!ii despre manual.................................................................................2 Sugestii...................................................................................................................2

Capitolul 1: No!iuni de baz" .....................................................3


Pornirea programului Allplot FT .....................................................................4 Allmenu, Allpot FT "i Proiect Pilot...........................................................4 Pornirea Allplot FT........................................................................................4 Ob!inerea asisten!ei n timpul derul#rii activit#!ii practice ..................6 Surse de informa!ie integrate n cadrul programului ......................6 Manuale "i seminarii ...................................................................................8 Interfata Allplot FT .......................................................................................... $0 Barele de instrumente ............................................................................. $$ Flyouts........................................................................................................... $4 Modulele programului ............................................................................. $5 Meniul contextual..................................................................................... $5 Linia de dialog ............................................................................................ $6 Linia de stare............................................................................................... $6 Instrumente dinamice.............................................................................. $7 Cmpul de dialog ...................................................................................... $8 Instrumente Dialog ................................................................................... $8 Navigarea n program..................................................................................... $9 Activare/dezactivare inclusiv utilizarea func!iilor................................. 20 Activarea func!iilor................................................................................... 20 Utilizarea func!iilor .................................................................................. 20 Dezactivarea func!iei ............................................................................... 20

II

Cuprins

Allplot FT

Asisten!# Punct..................................................................................................2$ Introducerea Coordonatelor...................................................................2$ C#utare "i ag#!are puncte.......................................................................23 Asisten!# Filtru...................................................................................................25 Activarea prin click a elementelor........................................................25 Activarea elementelor prin introducerea unei ferestre de selec!ie .........................................................................................................................26 Filtru pentru selec!ia elementelor ........................................................27 Utilizarea pentru activare a func!iei Sum# .......................................27 Mouse-ul n Allplot FT.....................................................................................28 Prezentarea ecranului de lucru ....................................................................30

Capitolul 2 : Primii pa#i ...........................................................33


Prezentarea general# a exerci!iilor .............................................................34 Set#ri preliminare ptr. exerci!iile $ "i 2 .....................................................35 Bara de instrumente :Func!ii de baz# .................................................35 Instrumente dinamice...............................................................................35 Proiecte "i desene ......................................................................................36 Arhitectur# - Layer ....................................................................................39 Exerci!iul $: Indicatorul ..................................................................................40 Inginerie $: Construire indicator...........................................................4$ Inginerie 2: Introducerea textelor n cadrul indicatorului............49 Inginerie3: Introducerea indicatorului sub forma unui simbol n catalog...........................................................................................................57 Exerci!iul 2: Balcon prefabricat....................................................................63 Inginerie $ : Construirea balconului ....................................................64 Inginerie 2 : Cotarea balconului de prefabricate.............................77 Inginerie 3 : Ha"urarea balconului prefabricat "i plotarea acestuia .........................................................................................................85 Sfaturi...................................................................................................................92

Manual Practic

Cuprins

III

Capitolul 3: Organizarea proiectului .................................... 93


Proiect - Desen - Layer - Map# - Plan ...................................................... 94 Crearea proiectelor.......................................................................................... 96 Crearea mapelor ............................................................................................... 98 Recomand#ri privind modul de organizare a unui proiect............... $02

Capitolul 4: Planul funda!iei................................................ 105


Prezentarea general# a exerci!iilor........................................................... $06 Exerci!iul 3 : Planul funda!iei ca model 3D (modul Pere!i, Plan"ee, Elemente construc!ii).................................................................................... $08 Tehnica ferestrelor .................................................................................. $20 Exerci!iul 4 : Planul funda!iei ca model 2D (modul Construc!ii 2D) ............................................................................................................................. $47 Exerci!iul 5 : Plan de cofraj 3D al casei liftului (modul Pere!i, Plan"ee, Elemente construc!ii) ........................................... $59 Exerci!iul 6 : Casa liftului ca model 3D (modul Modelare 3D) ........ $65

Capitolul 5 : Plan de pozi!ie ................................................. 175


Exerci!iul 7 : Plan de pozi!ie al funda!iei ............................................... $76

Capitolul 6: Plan de armare.................................................. 185


Prezentarea general# a exerci!iilor........................................................... $86 Set#ri preliminare .......................................................................................... $90 Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda $).......... $9$ Inginerie $: Corpuri de cofraj / Vederi "i Sec!iuni......................... $92 Inginerie 2 : Armare plac# pardoseal# ..............................................202 Inginerie 3 : Armarea de suprafa!# a pl#cii pardoseal# ..............2$5 Inginerie 4: Bare de leg#tur# din placa pardoselii........................22$ Inginerie 5: Armarea cu bare a peretelui exterior ........................230 Inginerie 6: Sec!iune tipic# ..................................................................244 Inginerie 7: Extras o!el (Schema barelor) ........................................248 Inginerie 8: List# o!eluri "i list# fason#ri .........................................25$

IV

Cuprins

Allplot FT

Exerci!iul 9 : Armare 2D cu model buiandrug (metoda 2) ............... 257 Inginerie $: Armarea buiandrugului ................................................. 257 Inginerie 2 : Modificarea buiandrugului ......................................... 267 Exerci!iul $0 : Armare 2D plan"eu- cu plasa (metoda 3) .................. 273 Inginerie $: Reparti!ia pozi!iei inferioare a plaselor.................... 273 Inginerie 2 : Armarea golurilor........................................................... 279 Inginerie 3: Armare pe reazem cu plase .......................................... 284 Inginerie 4: Crearea schi!elor "i reparti!ia resturilor de plas# .. 289 Exerci!iul $$: Por!iune de plan"eu cu armare BAMTEC ................... 293 Definire catalog.............................................................................................. 3$$

Capitolul 7: Tip"rire #i plotare............................................. 317


Cerin!e pentru plotare ................................................................................. 3$8 Exerci!iul $2 : Paginare desene "i plotarea planului. ......................... 3$8 Exerci!iul $3: Proiectarea Indicatoarelor personalizate sub forma cadrelor text variabile .................................................................................. 324

Capitolul 8: Introducerea datelor ....................................... 331


Generalit#!i...................................................................................................... 332 Import fi"iere Allplan/Allplot ..................................................................... 332 Date comprimate .................................................................................... 333 Importul fi"ierelor DXF/DWG/DGN ........................................................... 335 Prelucrarea datelor introduse .................................................................... 338

Nemetschek Systems, Inc. !i autorii programului nu !i asum" nici o responsabilitate fa#" de cump"r"tori sau orice alt" entitate, n ceea ce prive!te responsabilit"#ile, pierderile sau pagubele produse, direct sau indirect, prin folosirea acestui software, inclusiv dar nu limitat la, orice ntrerupere a service-ului, pierderi n afaceri, profituri anticipate, sau consecin#ele pagubelor rezultate din folosirea sau operarea acestui software. Informa#iile din acest document pot fi modificate f"r" un anun# prealabil. Companiile numele !i datele folosite n exemple sunt fictive dac" nu este specificat altfel. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodus" sau transmis" prin nici un mijloc electronic sau mecanic, indiferent de motiv, f"r" permisiunea scris" expres" din partea Nemetschek AG. Nemetschek AG 2000. Toate drepturile rezervate. ALLPLAN, ALLPLOT !i ALLFA sunt m"rci nregistrate ale Nemetschek AG. Windows NT, Windows 95 !i Windows 98 sunt m"rci nregistrate ale Microsoft Corporation. BAMTEC este o marc" nregistrat" a Hussler, Kempten MicroStation este o marc" nregistrat" a Bentley Systems, Inc. DXF, DWG !i AutoCAD sunt m"rci nregistrate ale Autodesk Inc. San Rafael, CA. 3D Studio MAX: KINETIX Toate celelalte m"rci (nregistrate) sunt proprietatea respectivelor companii.

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

Bine a!i venit n lumea CAD-ului de nalt" performan!" realizat special pentru ingineri. n acest manual practic ve!i nv"!a s" folosi!i func!iile de baz" ale ALLPLOT FT. Prin intermediul exerci!iilor pas cu pas ve!i vedea cum se realizeaz" planurile de armare, cofrare #i planuri de pozi!ie. n scurt timp, folosind abilit"!ile deprinse din lucrul cu acest manual, ve!i observa c" pute!i utiliza eficient, n munca de zi cu zi, programul ALLPLOT FT.

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Acest manual practic con!ine 13 exerci!ii, structurate n 8 capitole. Manualul v" faciliteaz" o prim" acomodare cu elementele programului. Deoarece n acest cadru nu v" sunt oferite toate informa!iile despre func!iile avute la dispozi!ie v" recomand"m utilizarea n mod permanent #i a celorlalte facilit"!i, respectiv materiale consultative (manualul de referin!" Allplot FTsau Help-Online, activat prin intermediul tastei F1). n elaborarea acestui manual s-a plecat de la premiza c" fiecare utilizator este familiarizat cu anumite cuno#tin!e #i modul de operare al Microsoft-Windows . Urm"rind indica!iile prezentate n continuare att utilizatorii experimenta!i de CAD precum #i noi veni!i n acest domeniu vor ob!ine cuno#tin!e #i deprinderi solide ce le va permite utilizarea la ntreaga sa capacitate a progamului Allplot FT.

Permanent ne str"duim s" mbun"t"!im calitatea general" a documenta!iei. Comentariile #i propunerile dumneavoastre sunt importante pentru noi #i de aceea ne bucur"m s" primim sugestii despre acest manual. V" rug"m s" nu ezita!i s" ne contacta!i pentru exprimarea critic" sau laudativ" a punctului dumneavoastr" de vedere despre acest manual practic. Ca punct de contact v" oferim urm"toarea adres": NEMETSCHEK Romnia Sales & Support SA Bucure!ti, Str. Popa Soare nr. 26, sector 2 Tel: 01- 323 10 11 , 01 327 36 10 Fax : 01- 3212622 E-mail: nemro@fx.ro

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

n aceast" lec!ie v" sunt aduse la cuno#tin!" diferite no!iuni de baz" din cadrul Allplot pe care le ve!i utiliza n mod frecvent #i anume despre : Pornirea programului Allplot FT Ob!inerea asisten!ei n timpul derul"rii activit"!ii practice Suprafa!a de lucru Allplot FT Modulele programului Barele de instrumente Asistent Punct Asistent Filtru Mouse-ul n Allplot FT Prezentarea ecranului Scopul acestei lec!ii este acela de a transmite informa!ii primare despre program, ncepnd cu lec!ia a doua ve!i lua contact cu activitatea propriu-zis" de desenare.

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Allmenu, Allpot FT !i ProjectPilot


Pentru utilizarea programului #i o mai u#oar" gestionare a datelor ave!i la dispozi!ie urm"toarele facilit"!i: Allmenu con!ine diferite programe de configura!ie #i utilitare destinate salv"rii #i transferului de date. Allplot FT con!ine func!iile CAD ce sunt importante programului de inginerie #i poate fi ini!iat att din Allmenu ct #i n mod independent. ProjectPilot este destinat gestion"rii datelor din Allplot FT #i poate fi ini!iat doar din Allplan/Allplot FT.

Pornirea Allplot FT
La prima pornire dup" instalare se va deschide ini!ial Allmenu.

Pornirea programului Allplot FT pentru prima dat"


1 Face!i click pe butonul Start #i deplasa!i-v" pe linia Programe. 2 Deplasa!i-v" pe folderul numit Nemetschek #i face!i click pe Allplan FT16.

Numai prima dat" dup" instalare va fi pornit ini!ial programul Allmenu. Urm"toarea imagine v" prezint" Allmenu al unui punct de lucru n care nu avem instalat un manager de re!ea.

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

3 Face!i click pe Allplan FT.

Dup" Allplan/Allplot FT-Logo va fi afi#at" suprafa!a de lucru a programului Allplan/Allplot FT. Dup" finalizarea configur"rii, pornirea Allplan/Allplot FT se poate face direct prin click dublu pe butonul programului Allplan FT16 sau prin selectarea lui din meniul Start:

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Surse de informa#ie integrate n cadrul programului


Quick-Info sau mesajele de ajutor
Quick-Info sau mesajele de ajutor flotante apar cnd men!ine!i cursorul mouse-ului deasupra unui instrument: va fi inserat un mesaj ce descrie pe scurt func!ia efectuat" de respectivul instrument.

Linia de dialog
Vezi paragraful "Error! Reference source not found.", pagina Error! Bookmark not defined..

Linia de stare
Vezi paragraful "Error! Reference source not found.", pagina Error! Bookmark not defined..

Coordonate
Vezi paragraful "Error! Reference source not found.", pagina Error! Bookmark not defined..

Sistemul Help Online al progamului Allplan/Allplot FT


Sistemul de ajutor contextual este principala surs" de informa!ii #i v" prezint" instuc!iuni pas cu pas pentru folosirea unui instrument con!innd de asemenea #i informa!ii utile despre conceptele generale de lucru n cadrul Allplan FT. Navigarea n sistemul Help se face similar oric"rei alte aplica!ii Help din Microsoft Windows.

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

Sistemul de ajutor contextual este structurat tematic pe module. O descriere a modulelor se afl" n capitolul No!iuni de baz" , Func!ii , Op!iuni #i Indrumar .

Apelarea ajutorului contextual Help


1 Dac" nu este activat" nici o func!ie apelarea Help se face prin ac!ionarea tastei F1 sau f"cnd click n meniul Ajutor pe Index !i Help. 2 Face!i click apoi pe Pagina Con#inut pentru a c"uta informa!iile pe subiecte. Pagina Index pentru a c"uta un anumit subiect dintr-o list" ordonat" alfabetic. Pagina C"utare pentru a g"si toate subiectele care con!in un anumit cuvnt sau fraz".

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Desigur pute!i ob!ine #i infoma!ii despre un anumit instrument procednd dup" cum urmeaz":

Pentru a ob#ine informa#ii despre un anumit instrument


Face!i click pe butonul cauz". Afi!are ajutor iar apoi pe instrumentul n

Ajutorul contextual Pute!i ob!ine informa!ii despre func!ia activat" sau o caset" de dialog prin simpla ap"sare a tastei F1.

Manuale !i seminarii
Manualul de referin#"
Manualul de referin!" ofer" o vedere de ansamblu #i un sumar al instrumentelor #i set"rilor din ALLPLAN #i explic" principalele metode de introducere a datelor.

Seria de manuale Pas cu pas (op#ional)


Aceste edi!ii sunt destinate aprofund"rii cuno#tin!elor din domenii specifice n care programul ALLPLAN/ALLPLOT este folosit. De exemplu: Gestionarea datelor, Administrarea sistemului, Instrumente de prezentare, Modelare avansat" 3D, Geodezie, Obiecte #i liste, Acoperi#uri etc. Aceste manuale v" sunt puse la dispozi!ie de c"tre departamentul Nemetschek care se ocup" cu #colarizarea clien!ilor.

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

$colarizare !i ajutorul acordat n elaborarea proiectelor dumneavoastr"


Procesul de #colarizare, prin structura #i cantitatea de informa!ii ce sunt transmise, are o influen!" deosebit" asupra modului n care ulterior v" desf"#ura!i activitatea, inclusiv asupra modului de exploatare al programului ALLPLAN. O introducere profesional" n programele achizi!ionate precum #i seminariile pentru avansa!i pot s" reduc" cu pn" la 35% timpul de nv"!are. Elaborarea unui concept individual de efectuare a cursurilor de preg"tire, realizat pe baza aspectelor specifice fiec"rei comunit"!i, este determinant n ob!inerea de rezultate remarcabile. Centrul de preg"tire Nemetschek v" pune la dispozi!ie un pachet compact de #colarizare care este format din diferite programe cu scop educa!ional: Programul complet Seminar constituie calea cea mai rapid" de acomodare cu noul sistem. Seminare speciale sunt destinate acelor utilizatori, care de!in cuno#tin!ele fundamentale #i doresc o extindere a gamei de aplicabilitate a lor. $colariz"ri cu caracter individual sunt cele mai eficiente deoarece sunt orientate func!ie de specificul fiec"rei activit"!i. Cursuri intensive cu durata o zi sunt destinate #efilor de birou #i abordeaz" tematica ntr-un mod compact #i condensat. Dac" dori!i, echipa ce se ocup" de #colarizare se poate deplasa la dumneavoastr". n acest caz aria problemelor ce vor fi abordate poate cuprinde aplica!ii specifice ALLPLAN/ALLPLOT FT, iar n mod suplimentar aspecte legate de analiza, optimizarea #i gestionarea proiectelor dumneavoastr".

10

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Astfel arat" panoul de control Allplot FT cnd porni!i aplica!ia :


L inia de titlu n ace as ta L inie de titlu din panoul de control vor fi afi#ate informa!ii despre proie ctul, m apa #i desenul actual. L inia meniu P rin inte rm e diul e i poate fi activat fie care ins trum e nt din cadrul bare lor.

F unc !iuni de baz" n cadul ace s te i bare s unt pozi!ionate ins trum e nte le de baz " ce sunt s tructurate n func !ie de modulul de lucru s e le ctat. O rganizare a lor s e face n cadrul unor F lyouts . B ara de ins trumente As is tent P unc t P e rm ite introduce re a puncte lor de ajutor. Ins trum e nte le din ace as t" bar" se activeaz" dac " programul a#teapt" introducerea unui punct, de e xe m plu dup " ce a!i activat o func !ie destinat" cre"rii elementelor 2D.

B ara de ins trumente C onfigura !ie A ici s unt pozi!ionate principalele ins trum e nte din dom e niile A rhite ctur", Inge nie rie , P e is agis tic "- / Urbanism sau E le m e nte finite . O rganizare a lor s e face n cadrul unor F lyouts .

B ara de ins tumente As is tent F iltru P e rm ite s e le ctare a e le m e nte lor. Ins trum e nte le din bar" se activeaz" dac" program ul a #teapt" selec!ia unor elemente, de e xe m plu dup " ce a!i efectuat activarea func !iilor de prelucrare.

P rez entare n fereas tr " n cadrul de jos al fie c "rei ferestre ave!i la dis pozi!ie mai multe op!iuni ce faciliteaz" pre ze ntare a pe e cran.

L inia de s tare P e rm ite afi#area diferitelor informa!ii despre de s e nul actual cum ar fi unitate a de m "sur" #i s cara de re fe rin !".

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

11

Barele de instrumente
Barele de instrumente con!in icon-uri prin care pot fi activate func!iile. Dac" deasupra unui icon pozi!iona!i cursorul, va fi inserat un mesaj flotant Quick-Info ce cuprinde descrierea pe scurt a func!iei. Barele de instrumente pot fi pozi!ionate pe marginea suprafe!ei de desen (n conformitate cu setarea standard) sau n mod liber pe ecran. Pentru schimbarea pozi!iei unei bare de instrumente face!i click pe marginea superioar" sau cea stng" #i deplasa!i-o pe suprafa!a de desen avnd tasta stng" a mouse-lui ac!ionat".

Bara de instrumente Standard


Aceasta con!ine instrumentele disponibile n toate modulele.

Bara de instrumente Format


Con!ine instrumente destinate set"rilor legate de tip linie, creion etc.

Bara de instrumente Func#iuni de baz"


n jum"tatea superioar" a acesteia sunt pozi!ionate principalele func!ii de baz", pe care le ve!i utiliza permanent, de exemplu: func!ii de construc!ie, text, cot" precum #i cele de prelucrare. Accesul la aceste func!ii este posibil din toate modulele. n jum"tatea inferior" este pozi!ionat instrumentul ce permite apelarea navigatorului CAD, precum #i func!iile specifice modulelor din Flyouts Creare , Creare II #i Modificare. Con!inutul acestui Flyouts se modific" n conformitate cu modulul ce a fost selectat (de exemplu n modulul Construc#ie avem: ).

12

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Flyout Construc!ie Func!ii de baz" (prezente n mod permanent Func!ii specifice fiec"rui modul Flyout Text Flyout Cot" Flyout Plan Flyout Prelucrare CAD Navigator Flyout Creare Flyout Creare II Flyout Modificare

Bara de instrumente Configura#ie


V" stau la dispozi!ie mai multe configura!ii standard prin care ave!i acces la pincipalele instrumente dintr-un anumit domeniu. Alegerea configura!iei dorite se face prin selectarea op!iunii Configura#ie Standard din meniul Vederi. Func!ie de configura!ia selectat" va fi inserat" #i bara de instrumente corespunz"toare (n exemplul nostru avem bara de instumente Inginerie).

Flyout Model Flyout Introducere forme fasonate #i reparti!ii Flyout Armare suprafa!" o!el Flyout Armare suprafa!" plase Flyout BAMTEC Flyout Prezentare Flyout Modificare Inginerie Flyout Liste

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

13

Asistent Punct
Faciliteaz" introducerea punctelor de construc!ie ajut"toare. Func!iile corespunz"toare vor fi activate doar n momentul n care programul a#teapt" efectuarea acestei opera!ii, de exemplu dup" ce a!i selectat func!ia destinat" cre"rii elementelor 2D.

Asistent Filtru
Faciliteaz" selectarea elementelor. Func!iile pozi!ionate n Flyouts vor fi activate doar n momentul n care programul a#teapt" efectuarea acestei opera!ii, de exemplu dup" selectarea func!iilor de prelucrare.
Preluare Flyout Format-Filtru

SFAT Deoarece exerci!iile fac mereu referiri la Flyouts v" recomand"m pentru un acces mai u#or, copierea acestor pagini.

Flyout Generalit"!i Element-Filtru Flyout Filtru Arhitectur"/Allfa Flyout Filtru Ingenerie Flyout Ajutor Selec!ie Flyout Domeniu de activare

Bara de instrumente Coordonate


Vezi paragraful "Error! Reference source not found.", pagina 21.

14

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Flyouts
Icon-urile care au n partea stng" jos pozi!ionat un triunghi de culoare neagr" formeaz" a#a numitele Flyouts. Aceste noi facilit"!i sunt formate dintr-o familie ntreag" de func!ii nrudite.

Deschiderea unui Flyout se realizeaz" prin click pe un icon cu triunghi negru #i men!inerea tastei mouse-lui ap"sat". Pentru alegerea ulterioar" a unei func!ii din Flyout, deplasa!i-v" pe ea #i da!i drumul tastei mouse-lui (care pn" n acel moment a fost ac!ionat"). Not": Un Flyout nchis afi#eaz" mereu simbolul ultimei func!ii selectate. Aceast" facilitate permite utilizarea n mod repetat a unei func!ii f"r" a mai fi necesar" deschiderea Flyout.

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

15

Modulele programului
Meniurile sunt pozi!ionate pe rndul superior al panoului de control Allplan FT. Prin intermediul meniurilor poate fi apelat" orice func!ie din cadrul fiec"rui modul f"r" deschiderea barei de instrumente.

Meniul contextual
Meniul contextual va fi ag"!at de cursor, dac" se face click pe un element sau pe suprafa!a de desen cu tasta dreapt" a mouse-lui. Dac" face!i click pe un element vor fi inserate n mod special func!iile de prelucrare corespunz"toare acestuia. Dac" face!i click pe suprafa!a de desen vor fi inserate mai multe func!ii de prelucrare respectiv instrumentul Deschidere !i activare.

16

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Linia de dialog
Linia de dialog este pozi!ionat" n partea de jos a ferestrei #i permite intoducerea de valori solicitate de program. Op!iuni alternative de introducere a datelor vor fi marcate prin linii nclinate. Fiecare introducere de date trebuie confirmat" cu ajutorul tastei ENTER.

Linia de stare
Linia de stare este pozi!ionat" sub linia de dialog. n cadrul ei vor fi afi#ate cele mai importante informa!ii despre desenul actual (de exemplu scara de referin!" sau unitatea de m"sur" utilizat"). Aceste valori pot fi modificate aici, dup" activare, prin click.

Not": Dac" este activat" op!iunea, Instrumente dinamice n linia de stare (meniul Instrumente vederi) func!iile din cadrul instrumentelor dinamice vor fi afi#ate pe partea dreapt" a liniei de stare.

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

17

Instrumente dinamice
Instrumentele dinamice apar dac" o func!ie ofer" mai multe op!iuni pentru aplicare. V" sunt prezentate instrumentele dinamice corespunz"toare func!iei Linie. Dup" activarea acestei func!ii ave!i posibilitatea s" alege!i din acestea, diferite op!iuni de introducere.

sau Activarea, respectiv dezactivarea acestei facilit"!i, se realizeaz" n cadrul meniului Vedere prin selectarea din Instrumente a op!iunii Instrumente dinamice n bara statut.

18

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Cmpul de dialog
n conformitate cu modul de operare, ce va fi prezentat n capitolele urm"toare, marea majoritate a introducerilor de date (cum ar fi diverse op!iuni, parametrii cotelor, propriet"!i ale elementelor constructive, etc.) se realizeaz" n diferite cmpuri de dialog. Acestea pot fi personalizate. Ca elemente suplimentare introducerile de date sunt ajutate de facilit"!i grafice sau de un preview.

Instrumente Dialog
Set"ri speciale, de exemplu reparti!ii plase, sunt introduse n instrumente dialog.

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

19

Programul Allplan FT este construit modular. Fiecare modul con!ine func!ii destinate unei anumite opera!iuni. Prin selectarea diferitelor module, opera!ie realizat" cu ajutorul CAD-Navigator, vor fi afi#ate pe ecran diverse func!ii, ce sunt structurate n bare de instrumente, respectiv Flyouts. Pentru apelarea instrumentelor des utilizate, f"r" a mai fi necesar" o selec!ie a diferitelor module, ave!i la dispozi!ie bare de instrumente generalizate ce con!in principalele func!ii din modulele existente (de exemplu bara de instrumente Func#ii baz" sau Inginerie). Modulele sunt structurate n grup.

20

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Activarea func#iilor
Activarea func!iilor se face prin click pe icon. Instrumentele sunt grupate n bare de instrumente #i Flyouts. Activarea func!iilor se poate face #i prin intermediul meniurilor. Activarea func!iilor mai poate fi permis" #i prin utilizarea unui Shortcut (=combina!ie de taste). Prezentarea general" a tuturor shortcut-urilor poate fi consultat" accesnd din meniul Ajutor op!iunea Ocupare tastatur". n mod suplimentar shortcut-ul pentru un anumit instrument l mai g"si!i prezentat n Quick-info. Activarea func!iilor de prelucrare pentru un anumit element poate fi apelat" din cadrul meniului contextual (tasta dreapt" a mouse-lui).

Utilizarea func#iilor
Dup" activarea func!iei ve!i ob!ine informa!ii suplimentare n cadrul rndurilor dialog. De exemplu pute!i fi intrebati pentru a efectua: Ag"#are punct (de expl. func!ia Linie: De la punct) $tergere: Ce anume

Activarea unor elemente (de expl. func!ia urmeaz! a fi "ters?).

De asemenea #i efectuarea set"rilor pentru func!ii se face n cmpurile dialog sau cu ajutorul instrumentelor dialog.

Dezactivarea func#iei
Se produce prin: Ac!ionarea tastei ESC de la tastatur". Click cu tasta dreapt" a mouse-lui ntr-o bar" de instrumente. Activarea unei alte func!ii.

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

21

Anumite elemente (cum ar fi liniile) pot fi desenate prin introducerea de coordonate cu ajutorul tastaturii sau prin click pe suprafa!a de desen cu ajutorul mouse-ului :
Punct global Punct delta Punct prin unghi/lungime Punct de mp"r!ire Punct de intersec!ie Punct de mijloc Sector de cerc Punct de perpendicular" Defini!ii punct simbol Creare automat" geometrie nc/des C"utare puncte Sum "

Introducerea Coordonatelor
n cadrul programului Allplot FT introducerea lungimilor #i coordonatelor se face mereu respectnd valorile reale, altfel spus f"r" luarea n considerare a sc"rii de m"sur". Dac" dori!i construc!ia unui perete avnd lungimea de 8,60 m este suficient" introducerea valorii de 8,6 (dac" pentru unitatea de m"sur" a fost stabilit" unitatea metru). Sfat Cursorul inteligent Snoop poate fi activat prin intermediul op!iunii C"utare Puncte din Asistent Punct. n procesul desen"rii liniilor #i a altor elemente ave!i la dispozi!ie mai multe posibilit"!i pentru stabilirea n mod exact a coordonatelor unui punct (de expl. punctul de nceput). Pentru aceasta pute!i ntrebuin!a #i cursorul inteligent Snoop, care recunoa#te singur punctele geometrice existente pe elemente #i le prezint" pe cursor sau pute!i utiliza facilitatea Asistent - Punct.

22

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Afi!area coordonatelor
Pentru determinarea pozi!iei cursorului sau a elementelor este posibil" inserarea afi#"rii coordonatelor. n acest scop este necesar activarea facilit"!ii Coordonate selectat" din meniul Vedere, op!iunea Instrumente. n cadrul meniului contextual pute!i alege fie op!iunea Valori absolute ale coordonatelor sau Valori Delta pentru ultimul punct. Tipul de prezentare a coordonatelor poate fi stabilit din meniul contextual (tasta dreapt" a mouse-ului).

dX Punct de a#ezare dY Punct ini!ial

Utilizarea pentru desenare a func#iei Sum"


Prin intermediul func!iei Sum" selectat" din Asistent Punct pute!i realiza pozi!ionarea coordonatelor elementelor #i punctelor n mod relativ fa!" de punctele deja existente. Sfat n mod alternativ fa!" de Sum" pute!i face func!ia click cu tasta dreapt" a mouse-lui pe suprafa!a de desen. Activa!i func!ia sum" prin intermendiul Sum". Face!i click pe punctul ini!ial (marcare cu cruce ajutor). Introduce!i n Asistent Punct, prin intermediul op!iunii Punct Delta, coordonatele relative dX #i dY pentru a#ezarea punctului. Dezactiva!i func!ia sum" prin intermediul Sum".

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

23

C"utare !i ag"#are puncte


Tasta stng" a mouse-ului
Permite ag"!area anumitor puncte specifice ale elementelor existente (punct final, de centru, de intersec!ie, de divizare) f"r" a de!ine informa!ii exacte referitoare la coordonatele acestora, respectiv este posibil" desenarea liniilor de construc!ie ajut"toare. Sfat Dac" ave!i activat cursorul inteligent Snoop (selectat" C"utare Puncte din cu Asistent Punct) atunci pe cursor va fi mereu prezentat tipul punctului ag"!at. Dumneavoastr" #ti!i ns" nainte de click pe punct, despre ce tip este vorba. Allplot FT execut" o c"utare n cadrul unei anumite raze n jurul punctului. Altfel spus dac" face!i click pe suprafa!a de desen, sistemul aga!" " punctele aflate ntr-un anumit sector (definit printr-o raz"), chiar dac" cursorul nu este pozi!ionat exact pe acest punct. Func!ie de set"rile din cadrul op!iunii C"utare puncte selectat" din Asistent Punct raza de ag"!are se poate limita doar la desenul din prim plan sau poate include #i desenele din fundal (active sau pasive).

C urs or

R a z " de ag"!are

C oordona te le punctului vor fi la ide ntifica re pre lua te ntruc t punctul s e s itue a z " n interiorul ra ze i de a g "!are.

24

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Tasta din mijloc a mouse-ului ag"#area rapid" liniar" a punctelor caracteristice


Sfat Utilizarea tastei din mijloc a mouse-lui se recomand" n realizarea construc!iilor n care sunt prezentate un num"r redus de elemente constructive. Pe m"sura extinderii opera!iilor de construc!ie n momentul cre#terii num"rului elementelor constructive va fi tot mai dificil" alinierea fa!" de punctul dorit Prin intermediul tastei centrale a mouse-ului pute!i realiza alinierea unui punct fa!" de un altul deja existent. Dac" sistemul identific" un punct n interiorul zonei de detectare atunci punctul pozi!ionat va fi aliniat fa!" de cel deja existent n cadrul zonei. Alinierea se va orienta #i func!ie de sistemul unghiular setat. Dac" activa!i Afi!are func#ie liniar" din op!iunea C"utare puncte atunci programul naintea ac!ion"rii oric"rei taste marcheaz" punctele ortogonale de aliniere #i creaz" linii temporare de ajutor fa!" de acestea. Aceast" opera!ie contribuie la crearea unui mai bun control vizual n momentul aplic"rii func!iei liniare.

Marcare a func !iei liniare

Sfat Dac" n momentul realiz"rii construc!iei se ac!ioneaz" tasta CTRL va fi dezactivat" optiunea func!iei liniare de marcare temporar".

C urs or

Z ona de de te ctare P unctul pre luat

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

25

Elementele pe care dori!i s" le prelucra!i trebuie s" fie ini!ial activate. Pentru aceasta este necesar" selectarea comenzii de prelucrare (de expl. Copiere) dup" care vor fi activate elementele ce vor fi supuse acestui proces. Activarea se realizeaz" fie prin click pe elementul respectiv fie prin introducerea domeniului unde acestea pot fi identificate. Op!iunea Asistent Filtru v" sprijin" n realizarea selec!iei elementelor. Diferitele filtre sunt pozi!ionate n Flyouts. (vezi pagina Error! Bookmark not defined.).

Prin intermediul Asistent Filtru pute!i selecta mai multe elemente conform criteriilor de tip element, culoare, linie sau activa func!ia Sum".

Activarea prin click a elementelor


Dac" sunte!i solicitat de c"tre program, s" efectua!i activarea unui element, atunci efectua!i opera!ia prin click pe acesta. Pentru activarea mai multor elemente ntrebuin!a!i func!ia Sum", selectat" din Asistent Filtru. Vor fi incluse n selec!ie toate elementele pn" n momentul dezactiv"rii func!iei (vezi indica!ii n continuare).

26

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Activarea elementelor prin introducerea unei ferestre de selec#ie


Pentru a nu fi necesar" activarea elementelor prin click ave!i posibilitatea introducerii prin intermediul Asistent Filtru a unei ferestre de selec!ie. Op#iuni de activare oferite de Asistent Filtru:

Elemente complet nchise: Vor fi activate elementele ce sunt complet incluse n interiorul ferestrei de selec!ie. Elemente complet incluse plus cele intersectate: Vor fi activate elementele ce sunt complet incluse, plus cele intersectate de fereastra de selec!ie. Numai elemente intersectate: Vor fi activate numai elementele ce sunt intersectate de fereastra de selec!ie.

Cazul cel mai simplu este definirea unui dreptunghi de selec!ie prin introducerea a dou" puncte diagonale cu ajutorul tastei din mijloc a mouse-lui. Definirea arbitrar" a unui sector de selec!ie se face prin intrebuin!area op!iunii Zon" poligonal" de activat. Pentru activarea mai multor sectoare selecta!i din Asistent Filtru Sum". Vor fi incluse n selec!ie toate elementele pn" n op!iunea momentul dezactiv"rii func!iei.

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

27

Filtru pentru selec#ia elementelor


Din Asistent Filtru poate fi setat un filtru ce va permite ulterior alegerea doar n conformitate cu anumite criterii. Astfel pot fi efectuate c"ut"ri pentru identificarea anumitor elemente care au o anumit" culoare, respectiv alegerea pere!ilor avnd o grosime dorit". Face!i click pe filtrul dorit #i introduce!i criteriile conform c"rora se va face c"utarea. Este necesar" selectarea ini!ial" a filtrului #i ulterior definit criteriul. Dac" a!i selectat mai multe filtre vor fi activate doar acele elemente ce corespund criteriilor definite pentru toate filtrele. Filtrele ce le ave!i la dispozi!ie sunt dependente de modulele ce le-a!i achizi!ionat, altfel spus, filtrul Arhitectur" este disponibil doar dac" a!i achizi!ionat pachetul de arhitectur".

Utilizarea pentru activare a func#iei Sum"


Prin intermediul func!iei Sum" selectat" din Asistent Filtru pot fi activate n mod simultan mai multe elemente #i zone. Activarea func!iei sum" se face prin intermediul Sfat Alternativ la func!ia Sum" se poate face click cu tasta dreapt" a mouse-lui pe suprafa!a de lucru. Sum". Face!i click pe elemente, defini!i cu ajutorul tastei din mijloc a mouse-lui zonele de selec!ie (#i cu func!iile filtrului). Elementele pot fi dezactivate #i prin selectare individual". Finaliza!i func!ia sum" cu Sum".

28

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Func!iilor celor 3 taste ale mouse-ului le sunt alocate diferite cerin!e. Se pot deosebi trei situa!ii: Nu este activ" nici o func!ie. Sfat Dac" n dotare ave!i un mouse cu 2 taste simularea celei din mijloc se realizeaz" prin combina!ia tastei CTRL#i tasta stng" a mouse-lui. A!i activat o func!ie destinat" desen"rii (de expl. desenarea unei linii). A!i activat o func!ie ce impune activarea unor elemente de desen (de expl. #tergerea elementelor). Cea mai des utilizat" tast" a mouse-ului este cea din partea stng". Modul de utilizare a celei din dreapta, respectiv centru v" sunt prezentate n continuare.

O Z A

= Nu avem nici o func!ie activ" = Pentru desenarea elementelor (func!ie activ") = Pentru activarea elementelor (func!ie activ")

Metod"
0 Click pe element

Rezultat
Marca!i elementul printr-un punct de tragere. Prin click pe suprafa!a de desen vor fi dezactivate toate elementele marcate.

Click pe suprafa!a de desen Defini!i un dreptunghi de marcare. Toate elementele ce sunt complet #i tragere *) pozi!ionate n interiorul dreptunghiului vor fi marcate prin puncte de tragere. Dac" !ine!i ap"sat" tasta SHIFT vor fi marcate doar elementele intersectate.

Tasta stng" a mouse-lui

Click dublu pe element

Afi#eaz" atributele (de expl. culoare, creion) #i alte informa!ii (de expl. nr. puncte, lungimi) despre elementul selectat.

Click dublu pe suprafa!a de Afi#eaz" informa!ii despre desen (de expl. gradul de ocupare al desen memoriei, num"r desen, tip desen). Z A A Click pe element sau suprafa!a de desen Click pe element Click pe un element ini!ial cu tasta central" apoi t Ag"!area #i prinderea punctelor de pe suprafa!a de desen Activarea sau identificarea unui element. Activarea unui segment (de exemplu o reparti!ie bar" complet").

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

29

Click dublu pe suprafa!a de Seteaz" scara ecranului astfel nct toate elementele desenelor desen vizibile (activ, activ n fundal sau pasiv) s" devin" complet vizibile (= Reprezentare tot ecranul) Click pe suprafa!a de desen Efectueaz" deplasarea sec!iunii de ecran. S"geata de pe cursor indic" #i tragere *) direc!ia de deplasare. Cu ct este mai mare distan!a ntre cursor #i ancora de deplasare, cu att se efectueaz" mi#carea mai rapid.

Tasta din mijloc

Z A

Click pe element Click 1 + Click 2 pe suprafa!a de desen n pozi!ii diferite Click tasta centru apoi dreapta pe element Click pe element

Punctele vor fi a#ezate cu func!ia liniar". Activarea unei zone dreptunghiulare. n Asistent Filtru pot fi selectate elementele care vor fi activate. Activarea elementelor ce au acelea#i grosime creion sau grosime linie. Afi#eaz" meniul contextual al elementului selectat. n cadrul acestuia sunt pozi!ionate func!iile generale #i specifice de prelucrare a elementelor.

A 0

Click pe suprafa!a de desen Afi#eaz" meniul contextual general. Click dublu pe element Creaz" un element identic cu cel selectat, avnd inclusiv propriet"!i identice cu acesta.

Click dublu pe suprafa!a de Activeaz" selec!ie desen #i map" desen (= Deschidere !i activare) Z Click pe suprafa!a de desen Ini!ierea #i finalizarea func!iei Sum".

Confirmarea set"rilor efectuate dac" se cere n rndul de dialog: <confirmare>.

Click pe o bar" oarecare de Finalizarea func!iei (= tasta ESC) instrumente

Tasta dreapt" a mouse

Click pe suprafa!a de desen Ini!ierea #i finalizarea func!iei Sum". n cadrul sumei toate celelalte op!iuni de activare sunt posibile. Click dublu pe suprafa!e de Repetarea ultimei activ"ri desen Refacerea ultimelor elemente #terse, dac" func!ia Anulare mai este nc" activ". Click de dou" ori la un anumit interval de timp Vor fi activate toate elementele, de exemplu pentru func!ia Export

*) Tragere = deplasarea mouse-lui cu tasta ac!ionat"

30

Inginerie Manual practic

Allplot FT

In Allplot FT pute!i m"ri-mic#ora (zoom) fiecare sec!iune a construc!iei. Simbolurile din cadrul ferestrei pozi!ionat" n partea inferioar" a suprafe!ei de desen permit o navigare u#oar" pe ntregul ecran. Func!iile ce sunt prezentate n continuare le pute!i utiliza ulterior n cadrul primului exemplu. Dac" se lucreaz" simultan cu mai multe ferestre de grafic" atunci fiecare din acestea vor avea propriile simboluri afi#ate n cadrul lor.

Simbol

Descriere Regenerare tot ecranul Definire zon" imagine Mutare ecran

Domeniul de aplicabilitate
Stabile#te astfel ntreaga imagine a ecranului nct toate elementele desenelor vizibile vor deveni la rndul lor vizibile. (F5) Permite m"rirea (zoom) a unei por!iuni din cadrul suprafe!ei de desen. n cazul utiliz"rii mai multor ferestre imaginea m"rit" va fi afi#at" n cea pe a c"rei suprafa!" se face click. Selec!ia por!iunii de desen poate fi efectuat" #i n cadrul altei ferestre. (F6) Permite deplasarea unei sec!iuni de imagine de-a lungul unui vector, ce este determinat prin introducerea a dou" puncte. (F7) Alternative: Deplasarea sec!iunii de ecran se poate realiza prin intermediul tastelor s"geat" dac" programul nu solicit" introduceri de date. Deplasarea sec!iunii de ecran se poate realiza n mod dinamic #i cu ajutorul tastei (ac#ionat") din mijloc mouse-lui dac" nu este activat" nici o func!ie.

M"rire ecran Mic!orare ecran

Permite o m"rire progresiv" a imaginii (scara ecranului va fi divizat" la jum"tate). (F8) Permite mic#orarea progresiv" a imaginii (scara ecranului va fi dublat"). (F9)

Manual practic

Capitolul 1 :No!iuni de baz"

31

Simbol

Descriere Regenerare ecran Plan

Domeniul de aplicabilitate
Permite regenerarea ecranului. (F10) Permite alegerea unei prezent"ri n plan sau a unei proiec!ii standard. (Ctrl + Num 1-9)

Proiec#ie liber" Vedere precedent" Vedere urm"toare Salvare, nc"rcare vedere Scar" ecran Fereastr" permanent" n plan apropiat Calcul cu linii ascunse Reprezentare sec#iune Copiere con#inut fereastr" n Clipboard

Permite activarea cmpului de dialog Definire proiec#ie n care vor fi setate proiec!iile, respectiv salvate. Permite restaurarea sec!iunii de imagine anterioar". Permite accesarea sec!iuni ulterioare de imagine . Permite salvarea unei sec!iuni de ecran goale (libere) respectiv refacerea acesteia. Prin aceast" metod" pot fi setate (stabilite) mai multe sec!iuni de imagine des utilizate. Permite definirea sc"rii ecranului. Permite afi#area ferestrei n planul apropiat.

Permite activarea/dezactivarea prezent"rii imaginii ecranului cu linii ascunse. Desenele vor fi prezentate cu linii ascunse dup" click pe Regenerare ecran respectiv Regenerare tot ecranul.

Permite prezentarea unei sec!iuni de arhitectur", care a fost definit" cu Creare sec#iune. Identificarea traseului sec!iunii se face prin click sau prin introducerea valorilor acesteia. Permite copierea con!inutului de ecran n Clipboard. De aici pot fi inserate #i n alte programe utilitare. Not": Nu este posibil" inserarea datelor din Clipboard n Allplan FT.

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

33

n acest capitol ve!i lua cuno"tin!# pe parcursul a dou# exerci!ii cu facilit#!ile urm#toarelor module: Desenare 2D, Text "i Linii de cot!.

Ve!i desena un indicator, ve!i introduce texte n el "i-l ve!i salva ntr-un fi"ier sub forma unui simbol ce va fi folosit ulterior. Ve!i construi un detaliu al unei por!iuni din spa!iul de lucru, cu cote "i ha"uri. La finalul capitolului ave!i un ndrumar cu sfaturi importante.

34

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Exerci!iul " : Indicator

Index Tipul modific#rilor Con!inut

Data/Nume

Element prefabricat balcon tip $2 Bloc de apartamente nou cu garaje la subsol Clien!i, Road, Edinburgh Architecti, Road, Alford Ingineri, Road, Banff
Data 2000 Verificat Scara Nr. Plan

Proiect

Client

Architect

Inginer

Exerci!iul 2 : Desenul prefabricat

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

35

Bara de instrumente Func!ii de baz#


n cadrul acestui manual practic ve!i utiliza pentru suprafa!a de lucru configura!ia specific# modulului de Inginerie : SFAT Deoarece exerci"iile fac mereu referiri la Flyouts, v# recomand#m pentru un acces mai u!or copierea acestor pagini.

Stabilirea configura"iei de Inginerie


Face!i click n meniul Vedere pe Configura"ie standard "i activa!i Configura"ie Inginerie. n partea stng# a ecranului este pozi!ionat# bara de instrumente Func"ii de baz! care va fi utilizat# intens n cadrul lec!iilor urm#toare :

Flyo ut C onstruc ! ie Func!ii de baz" (prezente n mod permanent Func!ii specifice fiec"rui modul Flyo ut T ext Flyo ut C ot " Flyo ut P lan Flyo ut P relucrare C A D N avigato r Flyo ut C reare Flyo ut C reare II Flyo ut Modificare

Instrumente dinamice
Bara de instrumente dinamice este pozi!ionat# n bara de stare (n spa!iul de lucru n partea inferioar# dreapta). Pentru a le avea mereu n cmpul vizual, v# recomand#m dezactivarea lor din bara de stare.

Dezactivarea Instrumente dinamice din bara de stare


Din meniul Vedere op!iunea Instrumente dezactiva!i: Instrumente dinamice din bara de statut.

36

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Proiecte $i desene
Rolul exerci!iilor $ "i 2 este acela de a v# familiariza cu func!iile de desen f#r# a intra prea mult n modulul n care se efectueaz# gestionarea desenelor "i proiectelor. Un minim ns# este totu"i necesar. Informa!ii suplimentare "i complete despre modul de organizare al proiectelor il g#si!i n cadrul capitolului 3. Pentru nceput efectua!i selec!ia datelor pe care le dori!i a le prelucra. Acestea pot fi un fi"ier deja existent sau, similar cazului nostru, o suprafa!# goal# de desen. n programul Allplot FT efectuarea opera!iilor se face pe desene, care sunt structurate n mape sau proiecte. Pentru exerci!iu ave!i la dispozi!ie Proiect f#r# nume a"a numitul proiect privat. n cadrul acestuia vor fi efectuate urm#toarele exerci!ii. El va fi n mod automat activat dac# nu sunt instalate alte proiecte pe calculator.

Deschidere proiect
$ Face!i click n meniul Fi#ier pe Deschidere proiect.

2 Face!i click pe Proiect < > f#r# nume "i confirma!i cu

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

37

n programul Allplot FT activitatea de concep!ie se realizeaz# n desene. Ele permit astfel realizarea unei structuri diferen!iate "i accesibile a datelor de construc!ie. Desenele vor fi pozi!ionate (suprapuse) pe ecran n mod similar foliilor de calc transparente. Pentru prelucrare este necesar# a se efectua activarea respectivelor desene. Simultan pot fi prelucrate pe ecran pn# la 40 de desene. n acest sens pot fi diferen!iate mai multe st#ri ale desenelor :

Desen
5 4 3

Stare
Activ Activ n fundal Pasiv

Observa"ii
n acest desen vor fi desenate noi elemente. Doar un singur desen poate fi complet activat. Elementele din desen pozi!ionate activ n fundal sunt vizibile "i pot fi modificate. Simultan pot fi activ "i/sau pasiv pn# la 40 de desene. Elementele din desenele pasive sunt vizibile dar nu pot fi modificate. Prin Op"iuni generale poate fi stabilit, dac# elementele din intermediul desenele pasive vor fi afi"ate n aceea"i culoare. Desenele goale nu pot fi pasive.

2 $

Neselectat Desen f#r# con!inut

Elementele din desenele neselectate sunt invizibile. Desenele f#r# con!inut nu au iconita.

Pentru activarea unei st#ri a desenelor (grad de prelucrare) face!i click pe cmpul corespunz#tor.

38

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Pentru exerci!iile pe care le ve!i parcurge n cadrul lec!iei 2 utiliza!i desene goale. Acestea vor fi denumite ini!ial. Un desen va fi activat.

Deschidere #i activarea unui desen


$ Face!i click pe Standard) Deschidere #i activare (bara de instrumente

2 Face!i click cu tasta dreapt# a mouse-ului pe desenul $ "i alege!i din meniul contextual op!iunea Redenumire. 3 Introduce!i numele desenului, de exemplu Indicator "i confirma!i ap#snd tasta ENTER.

4 Pentru urm#torul desen introduce!i denumirea Balcon prefabricat. 5 Pentru activarea desenului $ Indicator face!i click pe coloana 3. 6 Pentru dezactivarea desenelor active face!i click de asemenea pe coloana $din rndul corespunz#tor. 7 Confirma!i cu OK.

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

39

Arhitectur# - Layer
Arhitectur# layer este o structur# ce poate fi utilizat# intern pentru desene complexe. Pentru inginerie ns# aceast# structur# nu este relevant#. Opera!iile de desen efectuate de dumneavoastr# se vor desf#"ura n cadrul layerului STANDARD. De aceea este necesar# dezactivarea complet# a Arhitectur# Layer.

Dezactivare Arhitectur!-Layer
$ Face!i click n meniul Format pe Selec"ie layer.

2 Face!i click n sec!iunea Statut vizibilitate layere actuale cu tasta dreapt# a mouse-ului pe pe directorul ARHITECTUR% "i alege!i din meniul contextual Vizibil, blocat. 3 Confirma!i set#rile din caseta de dialog cu OK.

40

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Index Tipul modific#rilor Con!inut

Data/Nume

Element prefabricat balcon tip $2 Bloc de apartamente nou cu garaje la subsol Clien!i, Road, Edinburgh Architecti, Road, Alford Ingineri, Road, Banff
Data 2000 Verificat Scara Nr. Plan

Proiect

Client

Architect

Inginer

Pentru aceast# opera!ie utiliza!i urm#toarele module din grupa Module generale "i anume Construc"ii 2D respectiv Text.

ntr-un proiect original nu este necesar s# desena!i indicatorul n acela"i mod n care este prezentat aici acesta este un exemplu folosit pentru a demonstra modul n care se folosesc instrumentele de desenare de baz#. Ulterior ve!i utiliza op!iunea Descriere selectat# din Paginare desene, Plotare pentru selec!ia unui stil de indicator disponibil n list#. Acestea sunt indicatoare create ca stiluri de etichet# "i pot extrage automat informa!ii ca dat# curent#, numele proiectului etc. Un exemplu pentru ntocmirea unui indicator va fi prezentat n "Lec!ia 7: Ie"ire plan".

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

41

Inginerie 1: Construire indicator


Func"ii : Scara de referin!# Selec!ie grosime creion Selec!ie tip linie Dreptunghi Paralele la element %tergere element ntre 2 intersec!ii %tergere Modificare format propriet#!i n cadrul primei p#r!i a exerci!iului desena!i indicatorul cu ajutorul instrumentelor din modulul Construc"ii 2D. Scop urm!rit:

Pentru aceasta utiliza!i Flyout Construc"ii din bara de instrumente Func"ii de baz!

Pentru fiecare modul avem o setare ini!ial# care este modificabil# "i poart# denumirea de Optiuni. Aici sunt pozi!ionate valorile standard care influen!eaz# modul de utilizare al func!iilor individuale. Prin intermediul acestor op!iuni se poate personaliza programul n conformitate cu preferin!ele "i cerin!ele dumneavoastr#.

42

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Alege!i ini!ial unitatea de m#sur# n care ve!i lucru. Pentru acest exerci!iu v# recomand#m utilizarea unit#!ii mm.

Pentru a seta unit!"ile de lungime


$ Face!i click pe Op"iuni (selectat# din bara de instrumente Standard) "i alege!i Op"iuni generale.

SFAT n mod alternativ pute"i stabili unitatea de m#sur# dorit# !i n bara de stare: face"i click lng# cmpul lungime !i alege"i pentru acest exemplu din cele oferite varianta mm.

Alege!i sec!iunea Unit!"i "i face!i click n Dimensiuni pentru lungime pe op!iunea mm.

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

43

SFAT Este posibil# o utilizare a programului Allplot FT pentru ntocmirea proiectelor de anvergur# interna"ional# deoarece pentru scara de m#sur# poate fi setat# !i unit#"ile : feet and inches.

3 Pentru confirmarea set#rilor face!i click pe

44

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Pentru fiecare construc!ie este necesar a fi setat# o scar# de referin!#, care poate fi selectat# din op!iunile oferite de c#tre program sau introduce!i dumneavoastr# o nou# valoare. Pentru desenarea indicatorul se ntrebuin!eaz# scara de referin!# $:$.

Pentru a seta scara de referin"!


$ Face!i click n meniul Vedere pe Scar! de referin"!. 2 n fereastra de dialog Scar! face!i click pe $.000 "i confirma!i cu .

Configurarea casetelor list! Prin intermediul casetelor list# este posibil# introducerea n mod suplimentar a unor valori pentru scara de referin!# n cadrul programului Allplot FT. Semnifica!ia acestor casete list# este urm#toarea : Introduce!i o valoare de la tastatur# "i ap#sa!i ENTER. Valoarea este setat# f#r# a fi introdus# n list#. Click pe acest buton permite setarea unei valori (introducere de la tastatur# "i confirmare cu ENTER) "i introducerea ei n list#. Click pe acest buton permite "tergerea unei valori din list#. Pot fi anulate doar acele valori care au fost introduse personal de c#tre dumneavoastr#.

SFAT Scara de referin"# mai poate fi setat# !i din bara de stare : face"i click pe SR !i introduce"i ".000.

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

45

nainte de a trece la executarea desenului este necesar a stabili grosimea creionului "i a efectua selec!ia tipului de linie. Aceste set#ri pot fi schimbate pe parcursul desen#rii. Culoarea va fi stabilit# n mod automat func!ie de creion (setare ini!ial# cuplu culoare = creion).

Selec"ia grosimii creionului #i tipului de linie


$ Face!i click n meniul Format din list# valoarea de 0.50 mm. Selec"ie grosime creion "i alege!i

SFAT Cuplul Culoare-Creion poate fi dezactivat prin intermediul Reprezentare pe ecran (bara de instrumente Standard). Dup# efectuarea acestei opera"ii este posibil# alocarea oric#rei culori unui creion.

2 Face!i click n meniul Format pe list# Tip linie $ (linie continu#).

Selec"ie tip linie "i alege!i din

Indicatorul va fi creat n desenul Indicator, ce a fost definit de dumneavoastr# n paragraful "Set#ri preliminare pentru exerci!iile $ "i 2".

Selec"ie desen
$ Face!i click pe Standard). Deschidere #i activare (bara de instrumente

2 Activa!i Desenul $ : Indicator "i dezactiva!i-le pe toate celelalte.

46

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Desenarea ini!ial# a chenarului exterior al indicatorului.

Pentru desenarea chenarului exterior


$ Face!i click pe Dreptunghi (Flyout Construc"ii 2D) 2 Plasa!i primul col! al dreptunghiului n spa!iul de lucru. 3 Pentru lungime introduce!i valoarea de $70, pentru l#!ime $55 "i confirma!i cu tasta ENTER. 4 Face!i click pe Regenerare tot ecranul.

Liniile interioare vor fi desenate cu un creion mai sub!ire "i vor fi create paralel la cadrul indicatorului. SFAT Dac# a"i efectuat o opera"ie eronat# face"i click pe Anulare. Prin acest procedeu pute"i reveni la starea ini"ial#.

Crearea liniilor interioare ale indicatorului


$ Selecta!i pentru Grosime creion valoarea 0.25 mm (bara de instrumente Format). 2 Face!i click pe Paralele la element (Flyout Construc"ie).

3 Face!i click pe linia inferioar# a indicatorului "i introduce!i pentru valoare n linia de dialog cifra 20. Confirma!i cu tasta ENTER. 4 Indica!i sensul de reparti!ie : Face!i click pe suprafa!a dreptunghiului.

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

47

5 Num"r: $. 6 Prin Punct / Distan!a: $0; Num"r: 4. 7 Prin Punct / Distan!a: 25; Num"r: $. 8 Prin Punct /Distan!a: 30; Num"r: $. 9 Prin Punct / Distan!a: $0; Num"r: 3. $0 Finaliza!i func!ia ac!ionnd tasta ESC. $$ Pentru desenarea paralelelor perpendiculare face!i click din nou pe Paralele la element. $2 Face!i click pe partea stng# "i construi!i paralele la o distan!# de $5 respectiv $20.

#2

48

Inginerie Manual practic

Allplot FT

%terge!i liniile ce nu le ntrebuin!a!i.

&tergerea de linii #i segmente de linie


$ Face!i click pe &tergere element ntre 2 intersec"ii (Flyout Construc"ii 2D) "i "terge!i segmentele de linie perpendiculare neutilizabile. 2 Face!i click pe &tergere (Flyout Prelucrare) "i "terge!i linia perpendicular# din stnga (vezi imaginea urm#toare). 3 Face!i click din nou pe &tergere element ntre 2 intersec"ii I "terge!i liniile orizontale neutilizabile (vezi imaginea urm#toare).

# 2 3 3

# #

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

49

Desenul creat de dumneavoastr# ar trebui s# aib# urm#toarea form# de prezentare:

SFAT Accesarea !i a altor func"ii de prelucrare se poate realiza prin intermediul meniului contextual (tasta dreapt# a mouse-lui). Aten"ie : nu trebuie s# fie activat nici un instrument!

Modificare ulterioar! a grosimii creionului : Face!i click pe Modificare propriet!"i format (Flyout Prelucrare) activa!i n cmpul de dialog inserat, caseta Grosime, alege!i o nou# valoare pentru aceasta "i confirma!i setarea efectuat#. Ulterior activa!i linii ce le dori!i desenate cu noul creion "i finalizati func!ia cu ESC.

50

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Inginerie 2: Introducerea textelor n cadrul indicatorului


Func"ia : Text orizontal Centrul elementelor Sum# Punct Delta Copiere Modificare text Disociere bloc text Modificarea parametrii text
Client Architect Index Tipul modific#rilor Con!inut Data/Nume

Scop urm!rit :

Element prefabricat balcon tip $2 Bloc de apartamente nou cu garaje la subsol Clien!i, Road, Edinburgh Architecti, Road, Alford Ingineri, Road, Banff
Data 2000 Verificat Scara Nr. Plan

Proiect

Inginer

n continuare v# este prezentat modul n care se realizeaz# scrierea unui indicator prin intermediul instrumentelor din cadrul modulului Text. Pentru realizarea acestei opera!ii utiliza!i Flyout Text selectat din bara de instrumente Func"ii de baz!. Ini!ial vom efectua introducerea n indicator a titlului plan"ei.

Pentru a introduce un text centrat


$ Face!i click pe Text orizontal (Flyout Text). 2 Punctul ini!ial al textului trebuie pozi!ionat n interiorul cmpului, altfel spus, la mijlocul diagonalei imaginare. Face!i click pe Centrul elementelor (Asistent Punct) "i face!i click pe dou# puncte diagonale ale cmpului.

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

51

2 Element prefabricat balcon tip $2 2

Va fi inserat urm#toarea fereastr# dialog.

3 Introduce!i n caseta de dialog textul : Balcon prefabricat Tip $2

52

Inginerie Manual practic

Allplot FT

4 Introduce!i "i parametrii textului : SFAT Pentru fonturile True-Type, n Gestiune le sunt alocate numere font n bliblioteca Nemetschek. Pentru op!iunea Punct de plecare text selecta!i Central. n!l"ime text : 5.0 L#!imea textului este coordonat# respectnd un raportul n#l!ime/L#!ime setat anterior (aici aceast# valoare este de : $.00). Font: 8 (conform Isonorm DIN 6776). Text

5 Pentru introducerea textului face!i click pe OK. Func!ia orizontal r#mne activat#.

Textul care descrie con!inutul plan"ei trebuie s# apar# n cmpul din mijloc "i s# fie aliniat la stnga. Pentru aceasta ve!i introduce textul ca un paragraf de text. Pentru a introduce un paragraf de text este necesar# specificarea unei valori pentru spa!iul dintre linii. Paragraf de text : Cnd este activ Text n bloc liniile introduse vor alc#tui un paragraf de text. Liniile individuale de text din paragraf "i vor p#stra spa!iul ini!ial dintre ele raportat la scara de referin!# aleas#. Liniile de paragraf pot fi apelate ca o singur# entitate pentru o mai u"oar# manipulare. Cu ajutorul op!iunii se poate realiza ad#ugarea unui rnd de text, respectiv prin intermediul se ob!ine "tergerea unui rnd de text. Disocierea blocului de text n rnduri individuale se face prin intermediul . Avans la linia urm!toare: Distan!a dintre linii are la baz# o valoare introdus# n cmpul Modificarea n!l"imii rndului multiplicat# cu n!l"imea textului. La fiecare confirmare prin intermediul ac!ion#rii tastei ENTER programul trece n mod automat la linia urm#toare. Func"ia Sum! din Asistent Punct: Pentru a realiza o pozi!ionare mai exact# a textului ntrebuin!a!i func!ia Sum!. Aceasta poate fi utilizat# dac# urmeaz# pozi!ionarea unui punct relativ fa!# de unul determinat "i existent.

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

53

Introducerea blocului text aliniat stnga prin intermediul func"iei Sum!


$ Instrumentul de introducere Text orizontal este nc# activ. Punctul ini!ial al textului va fi determinat prin intermediul func!iei Sum! (selectat# din Asistent Punct). Sum#. Face!i click pe Aceast# facilitate este echivalent# conceptului matematic al parantezelor fiind folosite pentru a efectua o serie de opera!ii n interiorul lor. 2 Face!i click pe col!ul din stnga al cuvintului Balcon prefabricat. Astfel plasa!i punctul de referin!# (va apare ca o mic# cruciuli!#). Valorile pe care le introduce!i vor fi interpretate ca fiind relative fa!# de acest punct.

SFAT Parametrii textului pot fi salva"i ca Standard: n cadrul listei introduce"i prin intermediul un nume !i stabili"i parametrul corespunz#tor.

2 Element prefabricat balcon tip $2 Bloc de apartamente nou cu garaje la subsol

3 Face!i click pe Punct Delta (n Asistent Punct), introduce!i pentru dY valoarea -20 "i confirma!i cu tasta ENTER. 4 Face!i click din nou pe Sum! pentru nchiderea parantezelor. Va fi inserat# din nou caseta de dialog afisat# anterior. 5 Pentru Punct de plecare text selecta!i Stnga jos. 6 Introduce!i urm#torul text : Rndul $: Bloc de apartamente nou cu. Confirma!i cu tasta ENTER Rndul 2 : garaje la subsol. 7 Face!i click pe OK pentru finalizarea introducerii textului. 8 Ac!iona!i ESC pentru finalizarea func!iei.

54

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Introduce!i n partea dreapt# a indicatorului o linie de text "i copia!i-o "i n celelalte rnduri de mai jos.

Pentru a introduce #i copia textul


$ Face!i click pe Text orizontal (Flyout Text). 2 Plasa!i punctul ini!ial al textului utiliznd facilitatea Sum! (selectat# din Asistent Punct) a) activarea func!iei Sum!, b) click pe col!ul superior stnga al cmpului (vezi imaginea) c) Punct Delta (simbol Punct-Asistent): dX = 2, dY = -2 d) finalizarea func!iei Sum!

2
Proiect

3 Pentru Punct de plecare text selecta!i Stnga sus, pentru n!l"ime text introduce!i 2.5 (pentru ceilal!i parametrii ai textului se respect# valorile din imagine) "i introduce!i textul : Proiect.

4 Confirma!i introducerea textului cu OK. 5 Finaliza!i func!ia cu ESC. 6 Face!i click pe Copiere (Flyout Prelucrare).

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

55

7 Face!i click pe textul Proiect. 8 De la punct: Face!i click pe col!ul stnga superior al cmpului. SFAT n mod alternativ pute"i apela cu tasta dreapt# a mouse-lui Text Proiect !i alege din meniul contextual op"iunea Copiere. 9 Introduce!i num#rul de copii ce urmeaz# a se realiza: 4. Confirma!i cu tasta ENTER. $0 Spre punct : Face!i click pe col!ul stnga superior al cmpului pozi!ionat mai jos.

8
#0 Proiect
Proiect Proiect Proiect Proiect

$$ Finaliza!i func!ia

cu ESC.

56

Inginerie Manual practic

Allplot FT

n continuare efectua!i modificarea textului. Modificarea textului: Se pot efectua n permanen!# modific#ri asupra textului introdus. Aceast# facilitate simplific# introducerea textului "i ofer# posibilitatea folosirii acestuia ca un "ablon.

Pentru a introduce #i copia un text


$ Face!i click pe Modificare text (Flyout Text). 2 Face!i click pe introducerea din partea de sus Proiect. Va fi afi"at# fereastra dialog corespunz#toare n care pot fi efectuate modific#ri. (alt# op!iune: activarea textului cu tasta dreapt# "i selectarea din meniul contextual a op!iunii Modificare text.) 3 Modifica!i textul introducnd : Dat!. Confirma!i cu tasta ENTER. 4 Ad#uga!i o nou# linie "i introduce!i data urm#toare: XX . XX . 2000 Aten!ie: urm#ri!i s# fie activat# op!iunea Text n bloc care permite ulterior modificarea concomitent# a ambelor rnduri. 5 Confirma!i introducerea textului cu ENTER. 6 Finaliza!i func!ia cu ESC. 7 Modifica!i "i celelalte introduceri, corespunz#tor imaginii al#turate, procednd n conformitate cu opera!iile descrise n cadrul etapelor de la punctul 2 la 6.

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

57

Pute!i schimba prezentarea textului numai prin modificarea set#rilor parametrilor lui. n exemplul nostru, textul ce descrie con!inutul desenului, i vor fi asociate caractere cu n#l!imea de 5 mm "i l#!imea caracterului de 6 mm. Este necesar# disocierea blocului de text. Definirea parametrilor de text: Cnd introduce!i textele n Allplot FT ave!i la dispozi!ie 20 de fonturi ale programului precum "i toate fonturile True-Type din Windows . Parametrii n!l"imea "i L!"imea Textului reprezint# valori absolute, altfel spus, indiferent de scara de referin!# utilizat# textul va fi plotat respectnd valorile introduse de c#tre dumneavoastr#.

Modificarea parametrilor de text


$ Face!i click pe Disociere bloc text (Flyout Modificare). 2 Face!i click n blocul text pe Num!r plan. Blocul text va fi separat n rnduri text care vor putea fi modificate individual. 3 Face!i click pe Modificare parametrii text (Flyout Text).

4 Prelua!i parametrii textului din blocul disociat f#cnd click pe Preluare parametrii "i apoi pe textul (XXX). 5 Modifica!i parametrii textului "i introduce!i pentru : n!l"ime text : valoarea 5 L!"ime text: valoarea 6

6 Face!i click pe Num r plan" . 7 Completa!i n mod individual indicatorul ncercnd s# ob!ine!i forma prezentat# n imaginea al#turat#.

58

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Indicatorul dumneavoastr# ar trebui s# aib# urm#toarea form# de prezentare:

Index Tipul modific#rilor Con!inut

Data/Nume

Element prefabricat balcon tip $2 Bloc de apartamente nou cu garaje la subsol Clien!i, Road, Edinburgh Architecti, Road, Alford Ingineri, Road, Banff
Data 2000 Verificat Scara Nr. Plan

Proiect

Client

Architect

Inginer

Inginerie 3 : Introducerea indicatorului sub forma unui simbol n catalog


Func!ii disponibile efectu#rii opera!iei: Introducerea datelor n catalog Citirea datelor din catalog n ultima parte a acestui exerci!iu ve!i nv#!a cum se salveaz# indicatorul ca un simbol de tip text "i cum se extrage din bibliotec# pentru a fi pozi!ionat ntr-un desen nou.

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

59

Simboluri Simbolurile sunt entit#!i constructive care pot fi utilizate n mod repetat. Ele se adapteaz# n mod automat sc#rii de m#sur# a desenului "i pot fi activate prin intermediul tastei centrale sau din stnga a mouse-ului. Simbolurile pot fi modificate, completate "i ulterior salvate sub un alt nume. Simbolurile sunt de regul# folosite pentru a prezenta mobilierul "i alte furnituri comune din desenele de construc!ie. n timp ve!i dezvolta propria bibliotec# de simboluri pentru instala!ii sanitare, echipamente electrice, mobilier etc. Catalogul de simboluri Simbolurile sunt administrate n sub-directoare n cadrul bibliotecii de simboluri. Fiecare sub-director poate con!ine un num#r mare de simboluri pe care le pute!i copia, "terge sau redenumi. Subdirectoarele asociate bibliotecilor: Birou: acest director con!ine bibliotecile standard ale biroului vostru de proiectare "i sub-directoarele lui. Datele din acest director sunt disponibile ntregului birou de proiectare pentru: Local: pentru toate proiectele locale Re!ea: pentru to!i utilizatorii locali "i din re!ea. Numai administratorul sistemului are permisiunea necesar# pentru a efectua gestionarea simbolurilor.

Proiect: Bibliotecile "i datele din acest director se refer# la un anumit proiect "i sunt disponibile numai pentru acesta. Privat: Bibliotecile "i datele din acest director sunt disponibile numai utilizatorului conectat n acest moment, ele nu sunt accesibile "i celorlal!i utilizatori din re!ea. Dac# nu dori!i s# dezvolta!i propriile simboluri pute!i folosi numeroasele biblioteci de simboluri oferite de Nemetschek.

60

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Introducerea indicatorului ca simbol n catalog.

Salvarea unui simbol


$ Face!i click pe Standard). Introducere date n catalog (bara de instrumente

2 Deoarece indicatorul trebuie s# fie disponibil ntregului birou de proiectare face!i click n Cale date pe Birou. 3 Pentru Tip date face!i click pe Text.

4 Confirma!i cu . Va dispare cmpul dialog, va fi din nou afisat# suprafa!a de desen. 5 Realiza!i n jurul indicatorului o fereastr# de selec!ie creat# cu ajutorul tastei din mijloc a mouse-ului. Indicatorul va fi activat "i afi"at n culoarea de semnal. SFAT Pute"i modifica punctul de inserare al simbolului !i atunci cnd extrage"i simbolul din bibliotec#. 6 Face!i click pe col!ul din dreapta jos. Din acest punct va fi ag#!at simbolul de cursor n momentul edit#rii. Va fi afi"at# urm#toarea ntrebare :

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

61

7 Alege!i din cmpul de dialog Selec"ie op!iunea Simboluri f!r! func"ii Snoop. 8 Face!i click n coloana Fi#ier (de exemplu nr. $) pe un sub-director gol "i introduce!i un nume, de exemplu Indicator.Dac# a!i selectat un sub-director deja ocupat, va fi doar numele rescris, ordinea de alocare (atribuire) a simbolului se va p#stra. 9 Face!i click n sec!iunea inferioar a casetei dialog, coloana Introducere "i defini!i un nume pentru simbol: Original. (Dac# a!i selectat un num#r care are deja asociat# o denumire se va produce supra-scrierea vechiului simbol cu cel curent). Finaliza!i introducerea sumbolului cu ESC.

62

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Manual Practic

Capitolul 2 : Primii pa!i

63

n continuare dori!i extragerea din bibliotec# a simbolului salvat anterior "i plasarea lui ntr-un desen gol. n practic# acest nou desen este element component dintr-un proiect nou. Pute!i modifica n cadrul indicatorului informa!iile specifice vechiului proiect "i salva!i-l din nou ca simbol de aceast# dat# n directorul Proiect. n afar# de faptul c# simbolurile pot fi create "i salvate de c#tre voi, pute!i folosi aceea"i procedur# pentru extragerea de noi simboluri din cataloagele Nemetschek sub form# de simboluri cu format DXF sau DWG.

Extragerea unui simbol din catalog


$ Face!i click pe Deschidere #i activare (bara de instrumente Standard). Deschide!i un desen gol "i nchide!i-l pe cel ce con!ine indicatorul (desenul $). 2 Face!i click n meniul Vedere pe Scar! de referin"! "i alege!i $.000 (sau alternativ face!i click n bara statut pe cmpul SR). 3 Face!i click pe Standard). Citire date din catalog (bara de instrumente

4 Alege!i pentru Cale Date op!iunea Birou, iar pentru Tip Date op!iunea Text. SFAT n Cale date g#si"i !i catalogurile de simboluri Nemetschek, dac# le-a"i achizi"ionat.

64

Inginerie Manual practic

Allplot FT

5 Confirma!i cu .

. Va fi inserat# caseta dialog Citire date.

6 Activa!i op!iunea Preview din partea stnga jos pentru a avea un preview al simbolului. 7 Alege!i din Fi"ier op!iunea Indicator, iar din Introducere op!iunea Original. 8 Confirma!i cu . Va fi afi"at# suprafa!a de lucru, iar simbolul este ata"at cursorului. 9 Pentru a plasa simbolul face!i click n spa!iul de lucru. $0 Finaliza!i opera!ia ac!ionnd tasta ESC.

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

63

Scopul acestui exerci!iu este realizarea unui plan de cofraj pentru balcon prefabricat. Ve!i utiliza func!ii din cadrul modulelor 2D "i Linie cot". Construc!ii

64

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Inginerie 1 : Construirea balconului


Func!ii: Dreptunghi Racordare a dou# elemente Paralele la element $tergere element ntre 2 intersec!ii Linie Sum# Punct Delta Copie simetric# Punct de mijloc Modificare propriet#!i format ndoire linie n prima parte a acestui exerci!iu ve!i desena conturul de baz# "i dou# sec!iuni ale balconului prefabricat cu ajutorul func!iilor din cadrul modului Construc!ii 2D. Scop urm"rit :

Pentru aceasta ve!i utiliza Flyout Construc!ii 2D din bara de instrumente Func!ii de baz".

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

65

nainte de a ncepe desenarea, se fac set#rile de baza care sunt deja cunoscute.

Setarea desenelor #i stabilirea op!iunilor


% Face!i click pe Deschidere #i activare (bara de instrumente Standard), activa!i Desenul 2 : Balcon prefabricat "i nchide!i-le pe toate celelalte. 2 Face!i click pe Op!iuni (bara de instrumente Standard) iar apoi pe Op!iuni generale. Stabili!i n pagina Unit"!i valoarea m Dimensiuni pentru lungimi. (solu!ie alternativ# : face!i click n bara de stare pe Lungime "i alege!i valoarea m.) 3 Face!i click n bara de stare pe SR "i alege!i valoarea 25 pentru Scara de referin!".

n continuare ve!i proceda la desenarea vederii n plan a prefabricatului de beton. Re!ine!i elementele sistemului de coordonate utilizat:
+y

SFAT Stabili!i n timpul desen#rii C!utare cu instrumentul puncte (bara de instrumente Asistent Punct) dac# vor fi afi"ate pe cursor simbolul de ag#!are al punctelor (=cursor inteligent, Snoop). Activa!i n pagina C!utare, Afisare din cmpul dialog Ag!"are puncte, Snoop cmpul de control Afi#are/ag!"are puncte.

+! +x

-x

-! -y

Desenarea vederii n plan


% Face!i click pe Dreptunghi (Flyout Construc!ii 2D). 2 Alege!i pentru grosimea creionului 0,25 mm. 3 Face!i click n suprafa!a de desen pentru a indica punctul de nceput al dreptunghiului.

66

Inginerie Manual practic

Allplot FT

4 n linia de dialog introduce!i pentru l#!imea dreptunghiului valoarea : 2.60 iar pentru n#l!ime valoarea : $.05. 5 Face!i click pe instrumentul Regenerare tot ecranul pozi!ionat n cadrul ferestrei de desenare. SFAT A!i ratat o ac!iune ? Face!i click pe Anulare (bara de instrumente Standard) 6 Face!i click pe Construc!ie). Racordare a dou" elemente (Flyout

7 Face!i click pe laturile din dreapta "i din stnga dreptunghiului. Sistemul v# ofer# patru posibilit#!i de racordare. Alege!i semicercul inferior.

8 Face!i click din nou pe Construc!ie).

Racordare a dou" elemente (Flyout Racordare a dou"

9 Ap#sa!i ESC pentru a finaliza func!ia elemente.

%0 $terge!i linia din partea de jos a dreptunghiului. Face!i click cu tasta dreapt# a mouse-ului pe linie "i alege!i din meniul contextual %tergere (solu!ia alternativ# : alege!i din Flyout Prelucrare instrumentul "i selecta!i apoi linia). %% Ac!iona!i ESC pentru finalizarea func!iei.

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

67

n continuare ve!i desena liniile interioare ale prefabricatului de balcon.

Desenarea liniilor paralele


% Face!i click pe Paralele la element (Flyout Construc!ii). 2 Face!i click pe semicercul desenat anterior. SFAT Atunci cnd realiza!i paralele la un cerc, ad#uga!i la valoarea prin care se specific# distan!a la care va fi trasat# paralela "i semnul: "+" Paralela va fi trasat# n exterior. "-" Paralela va fi trasat# n interior. 3 Introduce!i distan!a -0,$. Deoarece a!i introdus o valoare negativ# paralela la acest cerc va fi desenat# n interior. Confirma!i num#rul de paralele $. 4 Introduce!i pentru distan!a urm#toare -0,02 "i confirma!i num#rul de paralele: $. 5 Face!i click pe pentru a desena paralele la liniile laterale.

6 Face!i click pe linia lateral# din stnga, dup# care face!i click consecutiv pe punctele finale ale semicercurilor (vezi figura urm#toare).

6 6 6 6 6

7 Face!i click din nou pe partea de sus.

pentru a desena paralelele la linia din

68

Inginerie Manual practic

Allplot FT

8 Face!i click pe linia din partea de sus "i introduce!i distan!a: 0,$.
8

9 Face!i click sub aceast# linie pentru a indica direc!ia n care va fi desenat# paralela. Confirma!i num#rul de paralele: $. %0 Introduce!i pentru celelalte paralele urm#toarele distan!e 0.02, 0.04 "i 0.02, confirmnd de fiecare dat# num#rul de paralele : %. %% Ap#sa!i ESC pentru finalizarea func!iei.

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

69

Desenul n plan al balconului prefabricat con!ine cteva segmente de linii care nu sunt necesare. Pentru te"iturile canturilor sunt formate cte o dolie n ambele col!uri.

%tergerea segmentelor de linie


SFAT Dac# a!i "ters din gre"eal# un segment de linie care nu trebuia "ters, face!i click de dou# ori cu butonul drept al mouse-ului n spa!iul de lucru, anulnd astfel ultima opera!iune de "tergere sau utiliza!i Anulare (ac!iune nelimitat# de a efectua revenirea la opera!ia anterioar# pn# la ultima salvare). % Face!i click cu tasta dreapt# a mouse-ului pe o linie pe care dori!i s# o "terge!i "i alege!i din meniul contextual %tergere element ntre 2 intersec!ii (solu!ie alternativ# : alegeti op!iunea din Flyout Construc!ie "i selecta!i apoi linia dorit#). 2 Face!i click pe toate segmentele de linie pe care dori!i s# le "terge!i. Utiliza!i Definire zon" imagine (rama ferestrei) pentru a ob!ine pe ecran por!iuni de desen ntr-o m#rime adecvat# acestei opera!iuni. 3 Face!i click pe Linie (Flyout Construc!ii).

4 Desena!i ambele dolii ale te"iturii cantului. Desenul dumnavoastr# va avea urm#toarea form# de prezentare :

5 Ac!iona!i ESC pentru p#r#sirea func!iei.

70

Inginerie Manual practic

Allplot FT

n urm#torul pas al exerci!iului ve!i crea profilele laterale ale balconului.

Desenarea profilelor laterale folosind func!ia Sum"


SFAT Dac# n linia de dialog va fi afi"at# op!iunea dX ns# dumneavoastr# dori!i introducerea valorii pentru dY proceda!i dup# cum urmeaz# : introduce!i 0 "i n mod automat se trece la urm#toarea op!iune. % Face!i click pe 2 Activa!i func!ia Linie (Flyout Construc!ii). Sum" (bara de instrumente Asistent Punct).

3 Face!i click cu - cursorul pe col!ul din stnga sus al balconului. Astfel a!i fixat punctul de referin!# pentru urm#toarele introduceri. Punctul va fi marcat printr-o cruciuli!#. 4 Face!i click pe Punct Delta (bara de instrumente Asistent Punct) "i introduce!i valoarea -0.50 pentru dY, confirma!i cu ENTER. 5 Finaliza!i func!ia Sum# printr-un nou click pe Astfel a!i fixat punctul de nceput al liniei. Sum"

6 Introduce!i valorile necesare pentru trasarea liniei: dX=-0.08 dY= -0.40 dX=0.08 7 Ac!iona!i ESC pentru finalizarea func!iei.
3

8 Acum desena!i singuri profilul din partea de sus a balconului, folosind aceea"i metod# descris# mai sus. Ave!i grij# n timpul desen#rii liniilor la direc!ia n care vor fi desenate adic# la semnul pe care trebuie s#-l pune!i n fa!a valorilor introduse.

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

71

9 Profilul din partea dreapt# l ve!i desena oglindind fa!# de axa central# profilul din partea stng#. Pentru aceasta face!i click pe Copie simetric" (Flyout Prelucrare). %0 Selecta!i profilul din partea stng# prin intermediul unei ferestre de selec!ie definit#, folosind butonul din mijloc al mouse-ului %% Pentru a identifica primul punct al axei de simetrie face!i click pe Punct de mijloc (bara de instrumente Asistent Punct). %2 Face!i click pe linia din partea de sus a desenului balconului. Astfel a!i determinat primul punct al axei de simetrie.
"2 "0

"0

%3 Pentru a defini o ax# de simetrie vertical# face!i click pe Punct Delta (bara de instrumente Asistent Punct) "i introduce!i pentru dY o valoare 0. Dup# confirmarea valorii introduse profilul din partea dreapt# va fi desenat, iar construc!ia vederii n plan a balconului prefabricat este terminat#. %4 Ac!iona!i ESC pentru finalizarea func!iei.

72

Inginerie Manual practic

Allplot FT

n continuare va fi realizat# desenarea sec!iunilor longitudinale "i va fi plasat# sub desenul n plan al balconului.

Desenarea vederilor n sec!iune


% Face!i click pe Linie (Flyout Construc!ii). 2 Alege!i pentru grosimea creionului valoarea 0,5 mm. 3 A"eza!i punctul de nceput al desenului sub desenul n plan al balconului. Introduce!i n linia dialog liniile n urm#toarea ordine :
+y

+! +x

SFAT Dac# a!i introdus o valoare gre"it#, ntrerupe!i func!ia, "terge!i elementul desenat gre"it "i ncepe!i din nou desenarea de la punctul final al ultimei linii introduse corect.

n timpul introducerilor !ine!i cont ntotdeauna de sistemul de coordonate!

-x

-! -y

dX = 2.60, dY = 0.33, dX = -0.$0, dY = -0.$2 dX = -2.40, dY = 0.$2, dX = -0.$0, dY = -0.33.

4 Ac!iona!i tasta ESC pentru finalizarea func!iei.

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

73

Realizarea te"iturii cantului.

Modificarea punctelor
% Face!i click pe punctul din dreapta al te"iturii din stnga (vezi figura urm#toare) "i alege!i din meniul contextual Modificare Puncte (solu!ie alternativ# : alege!i din Flyout Prelucrare, iar apoi face!i click pe punct). 2 De la punctul : Face!i click pe un punct oarecare. 3 C!tre punctul: Introduce!i n linia dialog pentru dX valoarea 0.02, confirma!i valoarea 0 pentru dY, ac!iona!i ESC. 4 Face!i click pe ndoire linie (Flyout Prelucrare).

5 Face!i click pe linia dreapt# a te"iturii. 6 Punct final : activa!i func!ia Sum# prin click pe instrumente Asistent Punct). Sum" (bara de

7 Face!i click cu cursorul pe punctul inferior dreapta ce a fost modificat anterior. Acesta va fi marcat prin intermediul unei cruci. 8 Face!i click pe Punct Delta, introduce!i pentru dY valoarea de 0.$0, confirma!i apoi cu ENTER. 9 Finaliza!i func!ia Sum# printr-o nou# ac!ionare a instrumentului Sum".

5 "/7

%0 Folosind acela"i procedeu, modifica!i "i cantul din partea dreapt# a sec!iunii balconului, apoi p#r#si!i func!ia prin ac!ionarea ESC.

74

Inginerie Manual practic

Allplot FT

%% Selecta!i din meniul Format pentru grosimea creion valoarea de 0.25 "i desena!i utiliznd instrumentul Linie (Flyout Construc!ii) folosind acela"i procedeu cantul din partea dreapt# a sec!iunii balconului. Punctul de nceput este situat n col!ul din stnga jos. dX = -0.08 dY = 0.$8 dX = 0.08

"3

""

%2 Ac!iona!i ESC pentru finalizarea func!iei

Linie.

%3 Profilul din partea dreapt# a vederii n sec!iune a balconului l ve!i realiza (similar vederii n plan) cu Copie simetric" (Flyout Prelucrare): ncadra!i elementele profilului din partea stng# ntr-o fereastr# de selec!ie folosind butonul din mijloc al mouse-ului Face!i click pe Punct). Punct de mijloc (bara de instrumente Asistent

Face!i click pe linia superioar#. Face!i click pe Punct Delta (bara de instrumente Asistent Punct) "i introduce!i pentru dY orice valoare diferit# de zero pentru a defini axa de oglindire. Desenul ar trebui s# arate n acest moment astfel :

%4 Pentru finalizarea func!iei ac!iona!i tasta ESC.

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

75

La final ve!i realiza ntrega sec!iune transversal# n partea stng# a vederii n plan.

Desenarea sec!iunii transversale utiliznd functia Sum"


% Alege!i valoarea de 0,5 mm pe grosimea creionului "i face!i click pe Linie (Flyout Construc!ii). 2 Pozi!iona!i punctul de nceput al desenului n partea stnga sus. 3 Introduce!i valorile urm#toare n ordinea prezentat#. Sec!iunea este desenat# al#turat, avnd astfel controlul asupra introducerii. dX = 0.33 dY = -2.35 dX = -0.33 dY = 0.$0 dY = 0.02, dX = 0.02 dY = 0.00 dX = 0.07 dY = 2.05, dX = 0.04 dY = 0.02, dX = 0.02 dY = 0.04 dX = -0.$3 dY = 0.02, dX = -0.02 dX = 0.00 dY = 0.$0 4 Pentru finalizarea func!iei ac!ionati tasta ESC. 5 Alege!i pentru grosimea creionului valoarea 0,25 mm "i ad#uga!i acum singuri profilul (8/%8 cm) din partea superioar#.

76

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Desenul ar trebui s# arate n acest moment astfel :

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

77

Inginerie 2 : Cotarea balconului de prefabricate


Func!ii : Defini!ii parametri standard Cotare orizontal# Cotare vertical# Cotare automat# Introducere punct n linie Modificare linie Scop urm"rit :

n continuare pentru cotarea balconului vor fi utilizate instrumentele din SFAT n cadrul Op"iuni pot fi stabilite diferite set#ri (fontul, tipul liniei de cot# precum "i distan!a dintre liniile de cot#). Distan!a dintre textul cotei "i linia de cot# este indicat# ca multiplu al n#l!imii cifrei de cotare. cadrul modulului Linie cot".

Utiliza!i Flyout Linie cot" din bara de instrumente Func!ii de baz". Pentru a cota un desen mai nti se seteaz# parametrii liniilor de cot#, dup# care se realizeaz# cotarea propriu-zis# parcurgnd trei etape: Se fixeaz# locul liniei de cot# Se indic# punctele care urmeaz# a fi cotate (f#cnd click pe ele) Se confirm# desenarea liniei de cot# Liniile de cot# create nu sunt fixe, ele putnd fi modificate oricnd. Pute!i ad#uga "i "terge puncte la/din linia de cot#, pute!i translata linia de cot# "i pute!i modifica parametrii liniei de cot#. Dac# n timpul cot#rii a!i activat Cotare cu punct de referin!# (cotare asociativ#) lan!ul liniilor de cot# se adapteaz# automat la modific#rile f#cute desenului.

78

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Stabili!i parametrii liniilor de cot#. Cei mai importan!i parametrii care trebuiesc seta!i sunt: unitatea de m#sur# n care se face cotarea, pozi!ia textului cotei precum "i n#l!imea "i l#!imea textului cotei. Dac# op!iunea Cotare cu punct de referin!# (cotare asociativ#) este activat# atunci linia de cot# se modific# automat pentru a reflecta modific#rile pe care le-a!i efectuat asupra desenului.

Setarea parametrilor liniei de cot"


% Face!i click n Linie cot". 2 Face!i click pe Navigator CAD n sec!iunea Module generale pe Defini!ii parametrii standard (Flyout Creare).

3 Seta!i parametrii cotelor conform figurii de mai sus. Pentru acesta:

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

79

n pagina Cifr" cot" n sec!iunea Reprezentare face!i click pe m, cm pentru Unitate. Din sec!iunea Loc cifr" seta!i pozi!ia dorit# f#cnd click deasupra "i n centrul liniei afi"ate, de exemplu :

Introduce!i valoarea 2.5 pentru n"l!ime cifr", valoarea 2.0 pentru L"!ime cifr" "i introduce!i 3 n cmpul Caractere dup" virgul". Activa!i Scriere cu exponent. 4 Verifica!i n pagina Linie cot" dac# este activat# op!iunea Cotare cu punct de referin!". Dac# nu este, activa!i-o. Din sec!iunea Tip linie alege!i Cotare normal", iar in sec!iunea Simbol margine alege!i simbolul pentru Cotarea cu linie diagonal". 5 Dac# dori!i s# salva!i aceste set#ri face!i click pe introduce!i directorul "i o denumire pentru aceast# schem# de cotare, de exemplu Cotare exterioar", unde parametrii standard vor fi salva!i "i confirma!i cu ENTER. Parametrii vor fi astfel salva!i sub aceast# denumire. 6 Confirma!i set#rile cu .

n continuare realiza!i cotarea orizontal#.

Crearea liniilor de cot" orizontale


% Mic"ora!i afi"area pe ecran a imaginii desenului astfel nct deasupra desenului s# r#mn# loc pentru linia de cot#. 2 Face!i click pe Cotare orizontal" (Flyout Linie cot").

3 Stabili!i pozi!ia liniei de cot# f#cnd click ntr-un punct, situat deasupra sec!iunii longitudinale, prin care va trece linia de cot#.

80

Inginerie Manual practic

Allplot FT

4 Face!i click pe cele punctele ce vor fi cotate. 5 Finaliza!i introducerea punctelor cu ESC. Linia de cot# va fi desenat#. 6 Func!ia Cotare orizontal" r#mne activ# pentru a crea urm#toarea linie de cot#. Prin ce punct / la care linie de cot!?: Face!i click pe un punct din partea inferioar# a sec!iunii prin care va trece linia de cot#. 7 Face!i click pe punctele ce trebuiesc cotate dup# care ap#sa!i de dou# ori tasta ESC.

n continuare ve!i desena liniile de cot# verticale urmnd aceea"i metod# ca n exerci!iul anterior.

Crearea liniilor de cot" verticale


% Face!i click pe Cotare vertical" (Flyout Linie cot"). 2 Face!i click ntr-un punct situat n stnga sec!iunii prin care va trece linia de cot#. 3 Face!i click pe punctele de col! ale profilului lateral care va fi cotat "i termina!i indicarea punctelor ap#snd tasta ESC. SFAT Distan!a dintre liniile de cot# Op"iuni se stabile"te n din modulul Linie cot!. Mutarea unei linii cot# se poate realiza prin intermediul func!iei Mutare linie. 4 Func!ia Cotare vertical" r#mne activ# pentru a fi utilizat# n crearea celorlalte linii de cot#. La care linie de cot!: face!i click pe linia de cot# realizat#. 5 Direc"ia de reparti"ie: face!i click n partea stng# a liniei de cot# pe suprafa!a de desen. 6 Face!i click pe punctele ce urmeaz# a fi cotate.

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

81

7 Crea!i singuri celelalte linii de cot# verticale ale acestei sec!iuni conform desenului urm#tor.

5 4

Folosind func!ia de Cotare automat# pute!i ob!ine rapid "i u"or liniile de cot# necesare. Procedeul de cotare automat# const# n definirea punctelor de cot# prin intersectarea liniilor desenului cu o linie ce va fi definit# de c#tre utilizator.

Crearea automat" a liniilor de cot"


% Face!i click pe Cotare automat" (Flyout Creare). 2 Face!i click ntr-un punct prin care va trece linia de cot#, situat deasupra vederii n plan a balconului. 3 #. Punct de direc"ie / azimut : confirma!i valoarea 0.00. 4 Punctul # al liniei de sec"iune : face!i click ntr-un punct situat n exteriorul p#r!ii din stnga al balconului, deasupra profilului lateral. 5 Punctul urm!tor al liniei de sec"iune: face!i click ntr-un punct simetric, n partea dreapt# a balconului.

82

Inginerie Manual practic

Allplot FT

6 Punctul urm!tor al liniei de sec"iune: pentru finalizarea func!iei ac!iona!i de dou# ori tasta ESC. Toate punctele de intersec!ie ale desenului cu linia de sec!iune vor fi cotate.

Pentru ultimele linii de cot# realizate insera!i puncte pentru cotarea profilului lateral. n ALLPLOT liniile de cot# se adapteaz# automat modific#rilor efectuate asupra desenului atunci cnd ele sunt efectuate cu o func!ie de modificare. Este necesar ns# a fi ndeplinit# o cerin!# "i anume liniile de cot# "i construc!ia trebuiesc pozi!ionate n acela"i desen sau desenul cu liniile de cot# s# fie selectate activ n perspectiv#. n plus este necesar ca op!iunea Cotare cu punct de referin!# s# fie activat# atunci cnd se execut# cotarea deoarece numai atunci liniile de cot# sunt automat adaptate modific#rilor produse desenului. Orice modificare f#cut# desenului va duce n acest caz la modificarea automat# a lan!ului de cotare. Modific#rile aduse desenului implic# ns#, deseori, ca anumite puncte s# lipseasc# sau altele s# fie n plus, n liniile de cote existente. n astfel de cazuri nu trebuie creat# o nou# linie de cot#, deoarece n liniile de cot# existente, pot fi introduse sau pot fi "terse puncte de cot# care lipsesc sau, respectiv, sau sunt n plus.

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

83

Inserarea unui punct n linia de cot"


% Face!i click cu tasta dreapt# a mouse-ului pe linia de cot# la care vor fi ad#ugate puncte suplimentare "i alege!i din meniul contextual Introducere punct n linie (solu!ie alternativ# : alege!i Introducere punct n linie Flyout Linie cot" "i face!i click apoi pe linia de cot#). 2 Face!i click pe punctele care urmeaz# a fi inserate n linia de cot# (punctele marginale ale profilelor laterale din partea stng# "i dreapt# a balconului).

SFAT Pentru a "terge un punct din linia de cot# folosi!i func!ia $tergere punct din linie dup# care indica!i punctele care trebuiesc "terse.

"

3 Pentru finalizarea func!iei ac!iona!i de dou# ori tasta ESC.

$i parametrii liniilor de cot# pot fi modifica!i. Face!i click pe Modificare linie (Flyout Linie cot") "i stabili!i n Definitii parametrii standard noi parametrii ai liniei de cot# "i face!i click apoi pe linia de cot# pe care dori!i s# o modifica!i. Pute!i, ns#, s# prelua!i "i parametri unei linii de cot# deja desenate. Pentru aceasta face!i click pe Adopta!i parametrii liniei de cot" (cmpul dialog Modificare linie) face!i click pe linia de cot# de la care vor fi prelua!i parametrii.

84

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Realiza!i "i celelalte linii de cot# n conformitate cu desenul urm#tor.

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

85

Inginerie 3 : Ha#urarea balconului prefabricat #i plotarea acestuia


Func!ii : Ha"ur# Creare automat# geometrie nc/des Conversie ha"ur#, motiv, umplutur# Modificare zon# de ha"uri, motive, umpluturi Reprez. pe ecran Imprimare Scop urm"rit:

n cadrul exerci!iului urm#tor ve!i realiza ha"urarea sec!iunilor balconului prefabricat utiliznd func!ii din modulul 2D. Construc!ii

Pentru realizarea acestor opera!ii ve!i ntrebuin!a Flyout Construc!ii din cadrul barei de instrumente Func!ii de baz".

86

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Defini!i "i realiza!i ini!ial o ha"ur# beton armat pentru o sec!iune longitudinal# pentru balconul prefabricat.

Definirea #i aplicarea ha#urilor


% Face!i click pe Ha#ur" (Flyout Construc!ii). 2 Face!i click n caseta de dialog Ha#ur" pe modelul prezentat (Parametrii ha#ur"). SFAT Dac# face!i click pe fereastra de introducere Num#r ha"ur# va fi inserat# urm#toarea op!iune destinat# selec!iei rapide a ha"urii : 3 Selecta!i n cadrul acestei ferestre ha"ur# num#r 7.

4 Seta!i "i ceilal!i parametrii ai ha"urii a"a cum este ar#tat n figura de mai sus. 5 Face!i click pe pentru confirmare.

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

87

6 Face!i click pe Creare automat" geometrie nc/des (bara de instrumente Asistent Punct, simbolul trebuie ac!ionat). 7 Face!i click pe suprafa!a ce urmeaz# a fi ha"urat#. Sistemul determin# n mod automat limitele. SFAT Pentru a defini un domeniu dreptunghiular ce va fi ha"urat, face!i click pe col!urile diagonal opuse ale dreptunghiului "i ap#sa!i tasta ESC. 8 Ac!iona!i ESC pentru finalizarea definirii suprafe!ei.

9 Ac!iona!i pentru finalizarea func!iei tasta ESC.

n locul ha"urii beton armat dori!i ntrebuintarea unei ha"uri element finit. Proceda!i la modificarea tipului de ha"ur#.

Modificarea tipului de ha#ur"


SFAT Pentru modificarea tipului de ha"ur# pute!i face!i click cu butonul dreapta al mouseului pe ha"ur# "i selecta!i din meniul contextual Propriet!"i. Va fi inserat# fereastra de dialog Parametrii ha#ur!. % Face!i click pe Construc!ii). Conversie ha#ur", motiv, umplutur" (Flyout

2 Stabili!i cmpul dialog Conversie ha#ur", motiv, umplutur" n conformitate cu urm#toarea imagine "i face!i click pe ha"ura prezentat#.

3 Alege!i n cmpul de dialog Parametrii ha#ur" ha"ura 6 "i confirma!i cu . 4 Care zon! de ha$ur!/motiv/umplutur! s! se modifice : face!i click pe ha"ura sec!iunii longitudinale.

88

Inginerie Manual practic

Allplot FT

4 Pentru finalizarea func!iei ac!iona!i tasta ESC.

Dori!i n continuare ndep#rtarea ha"urii din zona cifrelor (de cotare).

Pentru ndep"rtarea ha#urii din zona cotelor


% Face!i click pe Modificare zon" de ha#uri, motive, umpluturi (Flyout Construc!ii). 2 Ce element modifica"i: faceti click pe ha"ura sec!iunii longitudinale. 3 Dezactiva!i Creare automat" geometrie nc/des (bara de instrumente Asistent punct) - (simbolul nu trebuie s# fie ac!ionat). 4 Defini!i zona care va fi exclus# din domeniul de ha"urare (n jurul cotei) folosind butonul din mijloc al mouse-ului dup# care ap#sa!i tasta ESC. Domeniul definit va fi extras din suprafa!a ha"urat#. 5 Repeta!i etapele 2 "i 3 pentru a doua linie de cot#.

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

89

Ha"ura!i sec!iunea transversal# a balconului prefabricat (analog celei longitudinale) n conformitate cu cele prezentate in imaginea urm#toare:

La final dorim plotarea rapid# a celor realizate. Condi!ia preliminara este existen!a n regim activ a Desen 2: Balcon prefabricat. Plotare rapid" n timpul n care lucra!i la proiectul unei construc!ii ve!i dori, deseori, s# ob!ine!i rapid o copie pe hrtie a desenului existent pe ecran f#r# a trebui s# defini!i o plan"# de plotare. Aceast# posibilitate v# este oferit# de func!ia Imprimare. De asemenea, n cadrul acestei func!ii, pute!i adnota temporar desenul "i pute!i seta tip#rirea la scar# sau pe ntreaga suprafa!# a foii de tip#rire. nainte de a ncepe tip#rirea verifica!i dac# imprimanta este corect configurat#.

90

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Pentru a putea tip"ri un desen Dac# lucra!i n re!ea pute!i tip#ri la orice periferic care este conectat la re!eaua respectiv# "i este configurat corect. Se conecteaz# imprimanta "i se instaleaz# driverul imprimantei n Print manager-ul Windows-ului 98 / 2000 respectiv Windows NT. Dac# imprimanta este conectat# fizic la alt calculator din re!ea atunci pe acel calculator imprimanta va trebui s# fie partajat# (sharing) pentru ceilal!i utilizatori ai re!elei. Alte informa!ii referitoare la acest subiect le g#si!i n documenta!ia dumneavoastr# pentru Windows sau n Help Online Allplot.

Tip"rirea con!inutului ecranului


% Face!i click pe Reprez. pe ecran (bara de instrumente Standard) "i activa!i reprezentarea Grosime Linie. Implicit, plotarea rapid# a con!inutului ecranului este realizat# numai cu un singur creion (sub!ire). Activnd Grosimea liniei ve!i ob!ine tip#rirea cu diferite grosimi de linie (creioane). 2 Face!i click n meniul Fi#ier pe Imprimare.

SFAT Nu face!i click n acest moment pe Imprimare selectat# din bara de instrumente Standard deoarece Allplot FT trece direct la efectuarea opera!iilor de imprimare "i nu mai pot fi efectuate set#ri ale tip#ririlor.

3 Alegeti din fereastra de dialog Tip"rire op!iunea Periferice pentru setarea driverelor Windows. Dac# aceast# op!iunea nu poate fi selectat# nsemn# c# acestea nu sunt setate "i ve!i continua cu pasul prezentat la punctul 7.

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

91

4 Alege!i din cmpul dialog Selec!ie op!iunea Drivere Windows "i confirma!i cu . SFAT Dup# efectuarea set#rilor pentru imprimant# acestea vor fi re!inute de Allplot FT. De aceea pentru urm#toarea plotare rapid# pute!i ac!iona Imprimare pozi!ionat# n bara de instrumente Standard. Con!inutul ecranului va fi transferat direct pentru plotare cu aceste set#ri. 5 Face!i click n meniul Fi#ier din nou pe Imprimare.

6 Alege!i din cmpul dialog Selec!ie Op!iuni de imprimare.

7 Stabili!i parametrii n cmpul de dialog Op!iuni de imprimare n conformitate cu dorin!ele dumneavoastr# "i confirmati apoi cu . 8 Faceti click din nou pe Imprimare (bara de instrumente Standard), alegeti op!iunea Imprimare (vezi imaginea superioar#), stabili!i n cmpul dialog Imprimare sub Nume imprimanta dumneavoastra "i face!i click pe OK.

SFAT n cadrul op!iunii Propriet!"i pute!i seta m#rimea foii etc. Informa!ii suplimentare g#si!i n descrierea perifericului dumneavoastr#.

92

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Manual Practic

Lec!ia 2: Primii pa"i

93

Ce face"i n cazul n care a"i gre#it ceva?


Dac" a!i activat o func!ie gre#it" Ap"sa!i tasta ESC "i face!i click pe icon-ul func!iei dorite. Dac" nu v-a reu#it executarea unei func!ii... Face!i click pe Anulare (bara de instrumente Standard). A!i #ters din gre#eal" elemente Dac# func!ia %tergere este nc# activ# : ap#sa!i de dou# ori butonul drept al mouse-ului n spa!iul de lucru sau click pe Anulare. Dac" a!i activat din gre#eal" o caset" de dialog sau dac" nu vre!i s" salva!i modific"rile dintr-o caset" de dialog Face!i click pe ESC. A!i descoperit o gre#eal" n desen Deseori este mai u"or s# desena!i din nou dect s# face!i modific#ri. Gndi!i-v# bine "i folosi!i corespunz#tor func!iile de Anulare "i de $tergere.

Ce face"i dac! imaginea este afi#at! "ciudat" pe ecran?


Dac" ecranul este gol de#i exist" desene
-

Face!i click n rama ferestrei pe Face!i click n rama ferestrei pe

Regenerare tot ecran. Plan. Regenerare ecran.

Rezultatul unei opera!iuni de desenare nu este afi#at corect. Face!i click n rama ferestrei pe Ecranul este divizat, f"r" s" vre!i, n mai multe ferestre... Face!i click n meniul Fereastre pe $ Fereastr". Diferite elemente (cum ar fi textele sau ha#ura) nu sunt afi#ate... Face!i click pe Reprez. pe ecran (bara de instrumente Standard) "i verifica!i dac# respectivul tip de element de desen este selectat pentru a fi afi"at pe ecran.

Manual Practic

Capitolul 3 : Organizarea proiectului

93

Capitolul 3: Organizarea proiectului


Structura proiectului, adic! felul n care organiza"i datele, este o parte esen"ial! a oric!rui proiect de construc"ii. O structur! logic! #i eficient! v! permite s! localiza"i datele de care ave"i nevoie f!r! s! efectua"i c!ut!ri laborioase. Este convenabil s! consuma"i ceva timp planificndu-v! cu grij! structura proiectului chiar nainte de a ncepe s! desena"i prima linie - considera"i timpul #i efortul depus ca o bun! investi"ie - constatnd, pe termen lung, c! acest lucru reprezint! o economie de timp #i bani. Flexibilitatea programului ALLPLOT FT permite utilizatorilor crearea propriei structuri specifice biroului de proiectare, care poate fi ns! modificat! pentru a se adapta necesit!"ilor proiectelor speciale. n acest capitol, ve"i crea o structur! de proiect pentru un exemplu de construc"ie, aceasta fiind asem n toare #i viitoarelor proiecte elaborate de dumneavoastr!.

94

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Pentru orice obiectiv ce va fi desenat se creeaz! un Proiect ca unitate organizatoric! de baz!. Din punct de vedere al datelor, un proiect poate fi comparat cu un dosar n care se g!sesc desenele. n afar! de acestea se mai g!sesc tot aici #i fi#iere care memoreaz! defini"iile generale ale textului, motivelor, ha#uri etc. Fiecare utilizator are acces #i la un proiect, numit "proiect privat" care nu are nici o denumire. Opera"ia de concep"ie se execut! n Desene care pot fi comparate cu clasicele foi de calc. Desenele permit o structurare a proiectului n unit!"i tematice. Componentele construc"iei cum ar fi pere"ii, sc!rile, liniile de cot!, textele etc., se a#eaz! n desene separate. Acestea pot fi apoi suprapuse ca ni#te foi"e transparente. Pe ecran pot fi afi#ate #i prelucrate simultan maximum 40 de desene. ntr-un proiect pot fi definite pn! la 3000 de desene. Layerele permit o mp!r"ire op"ional! suplimentar! n interiorul fiec!rui desen. Elementele asociate layerelor pot fi afi#ate sau pot fi f!cute invizibile de c!tre utilizator. Administrarea layerelor permite printre altele #i acordarea de drepturi de folosire a lor de c!tre al"i utilizatori, precum #i definirea tipurilor de layere (de lucru sau de defini"ie). Structurarea desenelor prin intermediul layerelor v! ofer! avantajul de a putea lucra cu mai pu"ine desene, dect n modul de lucru prin intermediul structur!rii desenelor. Totu#i, pentru modulul de armare este recomandat! folosirea structur!rii proiectului prin intermediul desenelor, deoarece afi#area plaselor din pozi"ia inferioar! #i superioar! nu poate fi analizat! sau afi#at! separat, lucru care nu este posibil prin structurarea datelor prin intermediul layerelor. Un instrument organizatoric important al proiectului este Mapa. Aceasta poate fi compus! din pn! la $28 de desene, asociate dup! cum dori"i. Fiecare proiect n parte con"ine pn! la $000 de mape. Avantajele folosirii mapelor sunt : Din punct de vedere fizic, un desen este realizat o singur! dat! dar poate fi asociat simultan mai multor mape (de exemplu: axele construc"iei etc.).

SFAT Informa!ii suplimentare despre gestionarea layerelor g"si!i n cadrul manualului "Management Date" pas cu pas.

Manual Practic

Capitolul 3 : Organizarea proiectului

95

Selectnd o map!, n timp ce lucra"i, ave"i imediat la dispozi"ie desenele asociate acesteia. O map! poate fi a#ezat! n planul de plotare printr-o singur! comand!. Un Plan reprezint! ceea ce tip!ri"i sau plota"i pe o foaie de hrtie. Spre deosebire de modul de lucru tradi"ional, la plan#et!, nu trebuie s! stabili"i dinainte m!rimea planului #i modul de aranjare al desenului pe pagin!. Dup! ce a"i terminat cu realizarea desenelor #i/sau a mapelor, le pute"i aranja pe planul de plotare putnd stabili m!rimea foii, scara de tip!rire, unghiul de pozi"ionare etc. Un proiect poate con"ine pn! la $000 de planuri de plotare.
Plan 1
Mapa 1 Detaliu Desen 114 Desen 113 Desen 112 Desen 24 Desen 23 Desen 22 Desen 21 Desen 5 Desen 4 Desen 3 Desen 2 Desen 1

Proiect A

Map! 1 Map! 2 Detaliu map!

Plan 2
Mapa 2 Detaliu

Detaliu

Proiect Privat

Proiect B Proiect C Proiect X Proiect Y Proiect Z

96

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Crearea proiectelor
Pentru parcurgerea n continuare a exerci"iilor prezentate n acest manual practic este necesar n acest moment s! crea"i un proiect.

Crearea unui proiect


$ Face"i click n meniul Fi!ier pe ProjectPilot/Gestiune... Va fi deschis ProjectPilot. 2 Face"i click n meniul Fi!ier al ProjectPilot pe Creare proiect .

3 Introduce"i n Proiect nou Selec"ie nume proiect numele proiectui Tutorial #i face"i click pe Next. 4 Urm!toarul cmp dialog confirma"i-l cu Next.

Manual Practic

Capitolul 3 : Organizarea proiectului

97

5 Confirma"i ultimul cmp de dialog cu Finish. 6 P!r!si"i ProjectPilot selectnd din meniul Fi!ier op"iunea Sfr!it. A"i revenit din nou n Allplot FT. 7 Face"i click n meniul Fi!ier pe Deschidere proiect, alege"i proiectul denumit Tutorial #i confirma"i cu .

De fiecare dat! cnd crea"i un proiect nou, pute"i specifica dac! creioanele, tipurile de linie, stilurile de ha#urare, fonturile #i cataloagele de materiale disponibile acelui proiect au la baz! standardul biroului de proiectare sau dac! sunt specifice proiectului. n practic!, n general, se folose#te standardul biroului de proiectare. Birou: Alege"i aceast! op"iune dac! dori"i ca diferite proiecte din cadrul biroului de proiectare s! foloseasc! acelea#i set!ri (pentru ha#uri, tipuri de linie etc.). Dac! lucra"i n re"ea, standardul biroului de proiectare va fi acela#i pentru toate calculatoarele #i numai utilizatorii cu privilegii speciale pot s!-l modifice.

Proiect: Alege"i aceast! op"iune dac! dori"i ca set!rile, de exemplu pentru modele #i ha#uri s! fie aplicate numai acestui proiect (n care caz probabil vor fi diferite de cele utilizate n standardul biroului de proiectare).

98

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Crearea mapelor
Pentru proiectul din exemplul urm!tor crea"i dumneavoastr! o structur! proprie. n cazul unui proiect real se recomand! structurarea lui conform celor stabilite la Recomand"ri privind modul de organizare al unui proiect", pagina $02.

Crearea unui mape


SFAT Dori!i ntr-un desen realizarea unei ferestre de detaliu la o scar" de m"sur" mai mare, este posibil doar dac" desenului i este alocat" o map". $ Face"i click n meniul Fi!ier pe Deschidere !i activare. 2 nchide"i structura desenelor pentru mapa 0 prin click n cmpul dialog Selec"ie mape !i desene pe semnul minus, pozi"ionat n partea stng! al!turi de <F#r# map#>. 3 Face"i click pe Creare map#, introduce"i pentru denumirea ei numele Model #i confirma"i introducerile efectuate cu tasta ENTER.

Manual Practic

Capitolul 3 : Organizarea proiectului

99

4 Face"i click Selec"ie mape !i desene pe desene.

Afi!are/ascundere

5 Face"i click pe Desenul 30, ac"iona"i tasta SHIFT #i face"i click pe Desen 34. Astfel sunt marcate desenele de la 30 la 34. 6 Face"i click pe unul din desenele marcate (avnd tasta mouse-ului ac"ionat!!) #i muta"i ntreaga selec"ie n mapa Model (elibera"i apoi mouse-ul). SFAT Pentru selectarea a mai multor desene independente (de exemplu nr. 30, 36 #i 40) face!i click separat pe acestea avnd tasta CTRL ac!ionat". Va fi afi#at! ntreaga structura tip arbore a desenelor. Prin aceasta se ob"ine alocarea desenelor de la 30 la 35 mape Model. 7 Repeta"i opera"iile prezentate n cadrul etapelor 3 #i 4 pentru desenele : de la 40 la 44, 50 la 54, 60 la 64, 70 la 74, 80 la 84, 90 la 94, $00 la $04, $$0 la $$4,

100

Inginerie Manual practic

Allplot FT

SFAT Modul de descriere al desenelor va fost prezentat n cadrul lec!iei 2.

8 Descrierea desenelor se face dup! cum urmeaz! : face"i click pe num!rul desenului #i imediat ce acesta este marcat mai face"i odat! click. Introduce"i nume pentru desene n conformitate cu cele prezentate mai jos #i confirma"i cu tasta ENTER. 9 Activa"i fiecare desen #i confirma"i cu tasta OK.

Exerci"iu
3

Nr. Desen Con"inut


30 3$ 32 33 34 Plan 3D subsol Plan#eu 3D subsol Reprezentare 3D cu linii ascunse Cotare #i text subsol Trepte 2D subsol Plan 2D a subsol Cotare #i text subsol Ha#ur! 2D a subsol Trepte 2D a subsol

40 4$ 42 43 44

50 5$ 52 53 54

Cofraj 3D Casa liftului - Modul WB

60 6$ 62 63 64

Cofraj 3D Casa liftului - Modul Modelare 3D

Manual Practic

Capitolul 3 : Organizarea proiectului

101

70 7$ 72 73 74

Plan de pozi"ionare subsol

80 8$ 82 83 84

Casa liftului Vederi #i sec"iuni 3D Casa liftului Armare o"el Cu model

90 9$ 92 93 94

Buiandrug-Cofraj 2D Buiandrug-Armare o"el Cu model Modificare buiandrug

$0

$00 $0$ $02 $03 $04

Subsol-Armare plas! plan#eu, partea inferioar! F!r! model Subsol-Armare o"el plan#eu, partea superioar! F!r! model Subsol-Armare plas! plan#eu, partea superioar! F!r! model

102

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Programul Allplot FT ofer! un sistem foarte flexibil de a dezvolta solu"ii convenabile pentru realizarea proiectelor. Structura prezentat! aici pentru proiectele mai mari are scopul de a oferi numai un exemplu. Pute"i prelua de aici ntreaga structur! sau numai cteva din domeniile care v! intereseaz!. Pentru nceput aceast! structur! poate fi foarte folositoare, ulterior, putnd aprecia, cum pute"i modifica aceast! structur! potrivit propriilor dorin"e. Ca o esen"! a celor prezentate este faptul c! o structur! de proiect bine conceput! #i dezvoltat! contribuie la economii n domeniul timpului alocat #i permite respectarea unor cerin"e din partea tuturor colaboratorilor dumneavoastr!. Structura prezentat! are urm!toarea form!: Desenele de la $ la 99 con"in informa"ii generale ale proiectului. Aceste date, cum ar fi re"eaua de axe sau planul de ansamblu, au caracter de supra-coordonare. Proiectul propriu-zis al cl!dirii ncepe de la desenul $00. Desenul pentru planul de pozi"ionare ncepe cu cadrul de desen 300. Vederile #i sec"iunile corespunz!toare ncep de la desenul $000. Prima cifr! indic! num!rul etajului. Ultimele dou! cifre ofer! informa"ii despre con"inut. Secven"ele n care desenele sunt denumite pot fi identice pentru fiecare etaj. Desenele de armare ncep de la desenul 2000. Toate detaliile #i listele pot fi stocate n desenele 2000-2009. n continuare, elementele prefabricate #i componentele speciale pot fi inserate de aici mai departe. Urm!torul exemplu reflect! n mare organizarea unui proiect de inginerie din program, acesta putnd fi selectat n ProiectPilot pentru crearea unui nou proiect.

Manual Practic

Capitolul 3 : Organizarea proiectului

103

Map#
Subsol, plan pozi"ionare

Nr. Desen
20 2$ 22 23 24 20 3$ 32 33 34 20 20$ 202 203 204 205 206 20 30$ 302 303 304 305 306 20 20$ 40$ 402

Con"inut
Axe #i cote Structura Cote #i text Ha#uri #i umpluturi Pozi"ionare Axe #i cote Structura Cote #i text Ha#uri #i umpluturi Pozi"ionare Axe #i cote Structura Cote #i text Ha#uri #i umpluturi Goluri Mobilier Sec"iuni Axe #i cote Structura Cote #i text Ha#uri #i umpluturi Goluri Mobilier Sec"iuni Axe #i cote Structura Armare plase Armare o"el

Parter, plan pozi"ionare

Subsol, desene

Parter, desene

Subsol, Armare plan#eu partea inferioara

104

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Subsol Armare plan#eu partea superioar!

20 20$ 403 404

Axe #i cote Structura Armare plase Armare o"el Axe #i cote Structura Armare plase Armare o"el Axe #i cote Structura Armare plase Armare o"el

Parter Armare plan#eu partea inferioara

20 30$ 50$ 502

Parter Armare plan#eu partea superioar!

20 30$ 503 504

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

105

n cadrul acestui capitol v! sunt prezentate structurat n 4 exerci"ii, no"iunile fundamentale necesare ntocmirii planurilor de cofraj. Prin intermediul instrumentelor din modulul Pere!i, Plan"ee, Elemente construc!ie ve"i realiza planul funda"iei ca model tridimensional. De asemenea ve"i fi familiariza"i cu no"iuni legate de tehnica Ferestrelor. Construc!ii 2D ve"i Cu ajutorul func"iilor din modulul crea planul funda"iei ca model bidimensional. Utiliznd func"iile din modulul Pere!i, Plan"ee, Elemente construc!ie ve"i construi un plan de cofraj tridimensional al casei liftului. Iar n final utiliznd func"iile din modulul Modelare 3D ve"i mai realiza nc! o dat! un plan de cofraj tridimensional al casei liftului. V! recomand!m parcurgerea acestor exerci"ii utiliznd metoda pas cu pas ob"innd astfel rezultate ce vor fi folosite pentru exerci"iile din "Capitolul 5: Plan pozi"ie" #i "Capitolul 6: Plan de armare".

106

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Exerci!iul 3: Planul funda!iei ca model 3D (modul Pere!i, Plan"ee, Elemente construc!ii) "i Tehnica Ferestrelor
Prin intermediul func"iilor din modulul Pere!i, Plan"ee, Elemente construc!ii, realiza"i un model tridimensional al planului funda"iei

Exerci!iul 4 : Planul funda!iei ca model 2D (modul Construc!ii 2D)


Prin intermediul func"iilor din Construc!ii 2D modulul ve"i desena planul funda"iei (cel din exerci"iul 3) ca model bidimensional

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

107

Exerci!iul 5: Plan de cofraj 3D al casei liftului (modul Pere!i, Plan"ee, Elemente construc!ii)
Prin intermediul func"iilor din Pere!i, cadrul modulului Plan"ee, Elemente construc!ii ve"i realiza o cas! a liftului pentru cofrajul funda"iei (preluat din cadrul exerci"iului 3)

Exerci!iul 6 : Casa liftului ca model 3D (modul Modelare 3D)


Prin intermediul func"iilor din modulul Modelare 3D desena"i casa liftului (cu elemente preluate din exerci"iul 5)

108

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Func!ii : Perete Intersec"ie perete cu perete Calcul ascundere Salvare, nc!rcare vedere Stlp Sum! Punct Delta Grind! U#! Fereastr! Calcul ascundere, 2D Plan#eu Gol plan#eu
Tehnica Ferestrelor

Scop urm#rit :

3 Ferestre

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

109

Cerinte impuse programului: Programul Allpot FT poate fi achizi"ionat in diferite configura"ii (din punct de vedere al modulelor ce sunt incluse). Verifica"i prin intermediul Navigator CAD dac! ave"i modulul :

Pere!i, Plan"ee, Elemente Construc!ii

Aceste exerci"iu v! propune realizarea planului funda"iei ca model 3D. Pere!i, Plan"ee, Utiliza"i pentru aceasta func"ii din cadrul modulului Elemente Construc!ii. n acest mod ve"i avea acces la Flyouts Creare, Creare II und Modificare pozi"ionate n bara de instrumente Func!ii de baz#. De asemenea v! mai sunt aduse la cuno#tin"! no"iuni introductive din modulul Tehnica Ferestrelor. Pentru parcugerea acestui exerci"iu ave"i nevoie de urm!toarele desene : Exerci!iu Nr. desen
3 30 3$ 32 33 34

Con!inut desen
Plan 3D a subsol Plan#eu 3D al subsol Reprezentare 3D cu linii ascunse Cotare #i text subsol Trepte 2D subsol

Aceste desene sunt pozi"ionate n proiectul "Tutorial" din mapa "Model" (vezi "Capitolul 3: Organizarea proiectului").

110

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Efectuarea set!rilor ini"iale.

Setarea desenelor "i op!iunilor


$ Face"i click n Navigatorul CAD n Arhitectur# pe Pere!i, Plan"ee, Elemente Construc!ii. 2 Face"i click n Deschidere "i activare (bara de instrumente Standard), activa"i Desenul 30 #i nchide"i-le pe toate celelalte. 3 Face"i click n bara de stare pentru alegerea op"iunii m destinat! Unit!"ii de lungime. 4 Face"i click pe Arhitectur#. Op!iuni (bara de instrumente Standard) #i apoi pe

5 Activa"i din sec"iunea Creion, linie, culoare fereastra de control Linie fix# la ha"uri arhitectur#, stabili"i pentru Creion arhitectur# (al corpurilor de arhitetur!) valoarea 0,25 mm #i confirma"i cu .

6 Alege"i din meniul Format pentru Selec!ie grosime creion valoarea 0.50 mm, iar pentru Selec!ie Tip linie valoarea $. 7 Face"i click n bara de stare pe Scara de referin"! SR #i alege"i op"iunea $00.

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

111

Atunci cnd folosi"i instrumentele din modulul de arhitectur!, lucra"i efectiv tridimensional. Pentru a defini cu acurate"e pozi"ia unui element arhitectural, cum ar fi un perete, n spa"iu, este necesar s! #ti"i cotele inferioare #i superioare ale elementului. In!l"imea este introdus! folosind valori absolute.

Pentru funda"ie vom folosi urm!toarele set!ri : Cota finit! a pl!cii de funda"ie este -2.70 m. Noi vom lucra folosind dimensiunile la ro#u astfel inct cota la ro#u a pl!cii de funda"ie va fi 2.79 m. Cota inferioara a pl!cii de sub parter este -0.3$ m.

Pozi"ia peretelui este definit! prin punctele sale de nceput #i de sfr#it #i prin direc"ia de extensie a grosimii peretelui fa"! de o linie imaginar! trasat! ntre punctul de nceput #i cel de sfr#it. Pentru a v! asigura c! peretele va fi afi#at corespunz!tor sc!rii de referin"! dorite, pute"i s! defini"i grosimea peretelui asociindu-i o ha#ur!, un model sau o culoare de umplere. Setnd #i n!l"imea peretelui, v! asigura"i c! sistemul CAD poate genera modelul tridimensional. Ave"i de asemenea posibilitatea de a defini #i al"i parametri adi"ionali cum ar fi materialul din care este construit peretele #i tipul de lucr!ri n care se ncadreaz! execu"ia acestui element.

Aceste exerci"iu are ca scop principal crearea pere"ilor funda"iei (vom ignora momentan facilit!"ile existente pentru analiza economic! a construc"iei). Este suficient, a#adar, s! defini"i n formularul de propriet!"i numai grosimea, n!l"imea #i modul de ha#urare al pere"ilor.

112

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Stabilirea parametrilor peretelui.

Stabilirea parametrilor peretelui


$ Face"i click pe Perete (Flyout Creare). Propriet#!i. Va fi 2 Face"i click n ferestra de dialog Perete pe inserat! caseta de dialog Perete :

SFAT Cnd introduce!i valoarea priorit"!ilor pere!ilor: valoarea priorit"!ii = grosimea peretelui n mm.

3 Introduce"i urm!toarele informa"ii: n sec"iunea La ro"u selecta"i : perete cu un singur strat. SFAT Set"rile efectuate sunt memorate de sistem #i sunt prezentate automat n formularul de propriet"!i la urm"toarea deschidere a lui. n sec"iunea Param. face"i click pe Grosime #i introduce"i 0.300. n sec"iunea Prioritate introduceti valoarea 300. Valoarea priorit!"ii controleaz! modul n care se va comporta peretele n zonele de intersec"ie cu al"i pere"i. Acest lucru este important n special cnd ave"i n vederea realizarea extraselor de materiale. n zona n care doi pere"i cu priorit!"i diferite se intersecteaz!, va fi decupat! o gaur! n peretele cu prioritate mai mic!. Aceasta se

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

113

face pentru a v! asigura c! valorile calculate la realizarea analizei economice a construc"iei (extrase de materiale, rapoarte #i liste) nu sunt adunate de dou! ori. Activa"i op"iunea Ha"ur#. Face"i click pe ha#ura afi#at! #i selecta"i stilul de ha#urare num!rul $3. 4 Face"i click pe butonul n#l!ime #i introduce"i set!rile n caseta de dialog. Ve"i defini marginea superioar! #i cea inferioar! a pere"ilor ca valori absolute. Face"i click pe triunghiul reprezentnd cota corespunz!tore. Marginea superioar! a peretelui (= marginea inferioar! a pl!cii sub parter) : - 0. 3$. Marginea inferioar! a peretelui (= marginea superioar! a pl!cii sub funda"ie) : -2.79.

5 Pentru confirmarea acestor set!ri face"i click de dou! ori pe

114

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Dup! ce a"i setat to"i ace#ti parametri, pute"i ncepe desenarea pere"ilor. n acest exerci"iu, valorile reprezint! dimensiuni exterioare. Din acest motiv, direc"ia de extindere a pere"ilor este c!tre interior. SFAT Cnd introduce!i planul unui etaj cunoscndu-i dimensiunile exterioare, face!i click c"tre interior pentru a specifica direc!ia de extindere a peretelui.

Pentru a desena pere!ii exteriori


$ Face"i click n bara de instrumente Perete pe Perete drept. 2 Face"i click oriunde n spa"iul de lucru pentru a plasa punctul de nceput. Pentru acest exerci"iu, ve"i ncepe cu peretele exterior din stnga jos. 3 Introduce"i n linia dialog pentru dX valoarea 3.5$. 4 Parametrii / Direc!ia de extindere: Face"i click n spa"iul de lucru deasupra liniei pe care a"i desenat-o anterior. Astfel a"i definit direc"ia de extindere a peretelui c!tre interiorul cl!dirii, iar peretele va fi imediat desenat. 5 Pute"i desena ceilal"i pere"i ca #i cnd a"i desena o polilinie. Introduce"i pentru aceasta urm!toarele valori pentru lungimile delta X #i delta Y n linia de dialog: dY = $.00 dX = 5.$9 dY= -$.00 dX = 4.505 dY = $6.45 dX = -3.205 dY = $.00 dX = -3.275 dY = -$.00 dX = -3.275 dY = $.00 dX = -3.45 dY = -8.375 dX = -$.20 dY = -3.00 dX = $.20 dY = -6.075

SFAT Dac" nu vede!i ntregul desen, face!i click Regenerare tot ecranul.

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

115

Direc!ia de extensie

6 Polilinia peretelui va fi nchis! automat. Pentru finalizarea func"iei Perete ac"iona"i tasta ESC.

116

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Pentru a desena pere"ii interiori, trebuie s! modifica"i propriet!"ile peretelui. Ve"i modifica numai grosimea #i valoarea priorit!"ii. n!l"imea pere"ilor va r!mne aceea#i.

Pentru a crea pere!ii interiori


$ Face"i click pe Perete (Flyout Creare). 2 Pentru Grosime creion selecta"i valoarea 0,25 mm. 3 Face"i click n cadrul func"iei Perete pe introduce"i urm!toarele valor #i confirma"i cu Grosime = 0.24 Prioritate = 240 4 Din bara de instrumente Perete alege"i tipul Propriet#!i, :

Perete drept.

5 Pentru a desena primul perete, plasa"i punctul de nceput n col"ul peretelui din stnga jos (vezi mai jos) a casei sc!rilor. Pentru valoarea dX introduce"i 5.8$5. 6 Cnd sunte"i ntrebat de direc"ia de extindere, face"i click n spa"iul de lucru sub linia pe care tocmai a"i desenat-o.

8
dY = 2.40

dX = 5.8"5

6
7 Introduce"i pentru dY valoarea 2.40. 8 nchide"i conturul pere"ilor f!cnd click pe col"ul peretelui exterior din partea de sus. 9 Face"i click pe punctul din dreapta sus pentru a defini punctul de nceput al pere"ilor (vezi urm!toarea imagine). $0 Introduce"i pentru dX valoarea $.78 #i face"i click n spa"iul de lucru sub aceast! linie pentru a specifica direc"ia de extindere a peretelui.

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

117

$$ Introduce"i pentru dY valoarea -2.48, iar pentru dX valoarea -$.78.


9 "0

$2 Pentru a nchide polilinia peretelui #i pentru a termina func"ia Perete ac"iona"i tasta ESC.

Pentru a desena urm!torul perete, vom folosi instrumentul Intersec!ie perete cu perete. Acest instrument poate fi folosit pentru a extinde pere"ii pn! la intersectarea cu un alt perete.

Pentru a uni pere!ii


$ Folosind butonul drept al mouse-ului, face"i click pe peretele care va fi lungit. 2 Alege"i din meniul contextual op"iunea Intersec!ie perete cu perete. Verifica"i dac! lungimea de unire este setat! la valoarea 0.00. Dac! nu este, introduce"i aceast! valoare n linia de dialog. 3 Face"i click pe peretele pn! la care va fi extins peretele.

3 "

4 Finaliza"i func"ia ESC.

Intersec!ie perete cu perete ac"ionnd tasta

118

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Pentru a desena n continuare pere"ii interiori, utiliza"i punctele de referin"! ale pere"ilor existen"i #i metoda de desenare folosind constrngerea ortogonal!. Cnd desena"i pere"ii interiori din partea stnga sus n exerci"iul urm!tor, pute"i desena pere"ii care au mai r!mas singuri folosind informa"ii prezentate n desenul urm!tor.

Pentru a desena al!i pere!i interiori


$ Face"i click pe Perete (Flyout Creare). Perete drept. 2 Alege"i din bara de instrumente Perete tipul

3 Face"i click pe primul perete interior din stnga sus (vezi mai jos). 4 Introduce"i lungimea peretelui : dX = 0 ; dY = -7.78 ; direc"ia de extindere = la dreapta. 5 Face"i click n instrumente dinamice pe ortogonal#. Constrngere

6 Face"i click pe punctul de jos unde peretele interior desenat anterior #i cel exterior se intersecteaz! pentru a defini punctul final al peretelui. Ap!sa"i ENTER pentru a confirma valoarea distan"ei fa"! de punctul de referin"! afi#at! n linia de dialog. 7 Pentru a seta punctul de nceput al peretelui orizontal din partea de sus, face"i click pe linia din dreapta peretelui vertical pe care tocmai la"i creat. Punctul de referin"! va fi afi#at. 8 Dac! este necesar, muta"i punctul de referin"! n col"ul din stnga jos #i introduce"i distan"a dintre punctul de referin"! #i punctul de nceput al peretelui: $.40. 9 Din bara de instrumente dinamice, face"i click pe Constrngere ortogonal#. Face"i click pe col"ul peretelui din dreapta jos, confirma"i distan"a punctului de referin"! afi#at! n linia de dialog, specifica"i direc"ia de extindere-n sus. $0 Acum desena"i singuri ceilal"i pere"i interiori.

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

119

9 6

$2 Pentru a termina introducerea poliliniei peretelui #i pentru a termina func"ia Perete ac"iona"i tasta ESC.

120

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Tehnica ferestrelor
Cnd lucra"i cu pere"i #i cu alte componente, pute"i ob"ine o imagine a modului n care arat! construc"ia n spa"iul 3D cu un singur click al unui buton al mouse-ului. Instrumentele folosite pentru a face acest lucru sunt pozi"ionate n meniul Vederi n cadrul Proiec!ie sau n cadrul unui Flyout din rama ferestrelor de lucru. Testa"i aceste butoane #i "ine"i cont de QuickInfo.

n Allplot FT pute"i deschide mai multe ferestre #i pute"i defini vederi diferite n fiecare din ele. n fiecare fereastr! poate fi afi#at! o anumit! sec"iune sau ntreaga imagine precum #i una din proiec"iile selectate de dumneavoastr!. Modific!rile care le efectua"i asupra desenului ntr-o fereastr! sunt imediat reflectate n toate celelalte. Pute"i defini propriile ferestre sau pute"i alege una din cele patru aranjamente predefinite disponibile n meniul Ferestre. Acest simbol Aranjeaz# spa!iul de lucru astfel

n rama fiec!rei ferestre sunt pozi"ionate instrumente destinate reprezent!rilor ecranului, ntrebuin"area acestor facilit!"i v-a fost prezentat! n cadrul Capitolul $: No"iuni de baz! : etc. Regenerare pe ecran Definire zon# imagine Mutare ecran

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

121

Urm!torul exerci"iu v! arat! cum pute"i lucra cu ferestre multiple #i cum se folosesc instrumentele de afi#are existente.

Ferestre : detalii "i prezentare general#


$ Face"i click pe 3 Fereste (meniu Ferestre). 2 Face"i click pe marginea superioar! a ferestrei din stnga sus pentru activare. 3 Face"i click n rama ferestrei sau n meniul Vedere n sec"iunea Proiec!ie pe Plan. 4 Face"i click n ferestra din dreapta pe Definire zon# imagine.

5 Defini"i n fereastra din stnga o sec"iune de imagine. Aceasta va fi afi#at! n ferestra n care a"i f!cut click pe Definire zon# imagine (acest exemplu : ferestra dreapt!). Folosind aceast! metod!, pute"i analiza detaliile desenului n timp ce ntregul model/plan este afi#at n alt! fereastr!.

122

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Afi"area desenului cu linii ascunse


$ Face"i click pe 3 Ferestre. Calcul ascundere. 2 n fereastra stnga superioar! activa"i

3 Face"i click n fereastra stnga superioar! pe Regenerare ecran. Afi#area n fereastr! va fi din nou creat!, iar liniile ascunse vor fi dezactivate.

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

123

Salvare vedere
$ Prin intermediul Definire zon# imagine defini"i o vedere (fereastra dreapt!). 2 Face"i click pe Salvare, nc#rcare vedere.

3 Face"i click n Sec!iune fereastr# pe Vedere nou#,introduce"i o denumire pentru aceasta #i ac"iona"i Activare. Sec"iunea ferestrei va fi activat! (simbolul este activat) acest fapt nseamn! c!, dac! face"i click pe Regenerare tot ecranul va fi prezentat! fereastra activat!. SFAT Calcul ascundere #i salvarea Sec!iune fereastr" poate fi activat"/dezactivat" prin click pe simbolul corespunz"tor. 4 Dezactiva"i ulterior pe Salvare, nc#rcare vedere (simbol dezactivat) #i click Regenerare tot ecranul.

Acum nu va mai fi afi#at! doar fereastra salvat! ci intregul desen. 6 Face"i click n meniul Fereastr# pe $ Fereastr#. Prin aceasta s-a produs dezactivarea Calcul ascundere #i Salvare, nc!rcare vedere.

124

Inginerie Manual practic

Allplot FT

n planul funda"iei trebuie inserat un stlp.

Pentru a desena un stlp


SFAT Instrumentul STLP poate fi utilizat pentru orice tip de element n form" de stlp nu numai pentru stlpi cu sec!iune circular" sau dreptunghiular" ci #i pentru smburi cu sec!iune de form" oarecare. $ Vederea este setat! ca vedere n plan. Sunte"i pozi"ionat n desenul 30. Alege"i pentru Grosime creion valoarea 0,35 mm iar $pentru tip linie. 2 Face"i click pe Stlp (Flyout Creare). Propriet#!i.

3 Face"i click n bara de instrumente Stlp pe

4 Introduce"i urm!torii parametrii n cmpul dialog Stlp (n concordan"! cu imaginea al!turat!) : Tip stlp : dreptunghiular L!"ime : 0.25 m Grosime : 0.40 m Ha#ur! : $3 Prioritate : 250

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

125

5 Face"i click pe butonul n#l!ime #i introduce"i n!l"imea stlpului folosind valori absolute: CS = -0.5$ CI = -2.79 6 Confirma"i ambele casete de dialog. 7 Din bara de instrumente Stlp stabili"i pentru Preview dreapta jos. Punct transport

8 Pentru a defini punctul de plasarea al stlpului, folosi"i func"ia Sum!. Face"i click pe Sum# (bara de instrumente Asistent-Punct) sau ac"iona"i tasta dreapt! a mouse-ului. 9 Face"i click pe col" (vezi imaginea superioar!). Acest col" va servi acum ca punct de referin"!. $0 Face"i click pe Punct Delta #i introduce"i pentru dY valoarea 2,85.

$$ Face"i click din nou pe Sum# sau ac"iona"i tasta dreapt! a mouseului, pentru finalizarea func"iei Sum!. Stlpul va fi pozi"ionat. $2 Pentru finalizarea func"iei ac"iona"i ESC.

126

Inginerie Manual practic

Allplot FT

n continuare ve"i pozi"iona o grind! din perete n perete.

Pentru a desena grinda


$ Face"i click pe Grind# (Flyout Creare). Propriet#!i. 2 Face"i click n bara de instrumente Grind# pe

3 Introduce"i set!rile pentru grind! astfel nct acestea s! arate ca n figura de mai sus. L!"ime : 0.25 m Prioritate : 250 Dezactiva"i ha#urarea (face"i click pe marcajul din dreptul cuvntului Ha#ur! pentru ca marcajul s! dispar!) 4 Face"i click pe butonul n#l!ime #i introduce"i n!l"imea grinzii: CS = -0.3$ CI = -0.5$ 5 Confirma"i ambele casete de dialog. 6 Face"i click pe punctul de nceput (vezi mai jos).

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

127

7 Face"i click n instrumente dinamice pe #i introduce"i pentru dX valoarea 0.

Constrngere ortogonal#

8 Pentru a defini punctul de sfr#it al grinzii, face"i click pe peretele orizontal. Deoarece modul de introducere a datelor este setat pe constrngere ortogonal!, pute"i s! face"i de asemenea pe col"ul peretelui.

9 Confirma"i distan"a fa"! de punctul de referin"! afi#at! de sistem #i indica"i direc"ia de extindere. Grinda va fi desenat!. $0 Pentru a finaliza introducerea grinzii face"i click pe ESC. $$ Pentru a verifica dac! pozi"ia este corect!, fie selecta"i o vedere izometric! din meniul Fereastr# fie deschide"i mai multe Ferestre.

Acum mai este necesar! doar construirea u#ilor #i ferestrelor. U#ile #i ferestrele sunt deschideri, la fel ca #i ni#ele #i degaj!rile. Procedura de creare a deschiderilor este ntotdeauna aceea#i, indiferent de tipul deschiderii. Diferen"ele constau numai n set!rile care pot fi f!cute (acestea variind n func"ie de tipul deschiderilor). Pere"ii #i deschiderile sunt implicit legate. Un perete #tie c! are deschideri n el o deschidere ntr-un perete mutndu-se #i ea atunci cnd se mut! peretele.

128

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Toate u#ile funda"iei sunt u#i cu o singur! deschidere #i cu excep"ia u#ilor de la casa sc!rilor #i de la lift, ele au l!"imea de 88.5 cm #i n!l"imea de 2.0$ m. Aici nu este necesar s! folosim macro-uri de u#i. Vom desena doar deschiderile pentru u#i. Pentru a afi#a pozi"ionarea u#ilor n interiorul deschiderilor, vom activa op"iunea de desenare a glafului. Procedura de creare a deschiderilor de u#i se aplica de asemenea tuturor celorlalte tipuri de deschideri.

Pentru a crea deschideri SFAT Pute!i salva combina!iile de set"ri ca stiluri. Pute!i folosi de asemenea PRELUARE din bara de instrumente contextuale pentru a copia set"rile de la elementele deja create. Plasa"i prima latur! a deschiderii, Introduce"i propriet!"ile #i seta"i n!l"imea, Introduce"i l!"imea deschiderii. Propriet!"ile #i informa"iile referitoare la n!l"imea deschiderii sunt memorate de sistem pn! cnd vor fi redefinite. De aceea este suficient s! face"i set!rile o singur! dat! pentru a crea o serie de u#i cu deschiderile identice.

Pentru a desena u"ile


$ Sunte"i pozi"iona"i n modulul Pere!i, Plan"ee, Elemente deschidere. 2 Face"i click pe U"# (Flyout Creare). O previzualizare a deschiderii u#ii este ata#at! de cursor. 3 Face"i click pe un punct de pe partea exterioar! a casei sc!rilor cam n zona n care dori"i s! introduce"i u#a (vezi mai jos). Cel mai apropiat punct de referin"! este afi#at ca o s!geat!, iar distan"a dintre acest punct #i punctul pe care a"i f!cut click este afi#at! n linia de dialog.

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

129

4 Verifica"i pozi"ia punctului de referin"! #i, dac! este necesar, muta"i-l n col"ul interior din partea stnga sus. Introduce"i urm!toarea distan"! n linia de dialog: 3.825. 5 Face"i click n bara de instrumente U"# pe Propriet#!i.

6 Alege"i pentru u#! tipul Dreptunghi. 7 Face"i click n sec"iunea Deschidere pe nc pentru a dezactiva afi#area simbolului de direc"ie a deschiderii de u#!.

130

Inginerie Manual practic

Allplot FT

8 Face"i click pe butonul n#l! #i introduce"i cota marginii superioare #i inferioare a u#ii ca valori absolute. Pentru cota inferioar!, introduce"i 2.79. Cota marginii superioare are valoarea n!l"imii u#ii plus grosimea pardoselii (0.09 cm). Introduce"i -0.69.

9 Confirma"i aceast! #i urm!toarea caset! dialog cu $0 n linia de dialog, introduce"i l!"imea deschiderii: $.0$.

$$ Urm!toarea caset! de dialog este afi#at! prima dat! cnd introduce"i o deschidere ntr-un perete. Aici pute"i defini creionul, linia #i culoarea pentru reprezentarea glafului #i a u#ii n cadrul de desen actual.

$2 Confirma"i caseta de dialog. Deschiderea de u#! va fi desenat!.

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

131

SFAT Pute!i comuta punctul de plasare a u#ii (stnga, dreapta sau centrat) din bara de instrumente contextual" a func!iei U$%.

$3 Acum desena"i singuri toate celelalte deschideri de u#i. Toate u#ile interioare (exceptnd u#a casei liftului care are n!l"imea de 2.25 m), au acelea#i propriet!"i, l!"imea u#ilor trebuind doar confirmat! n linia de dialog. Verifica"i dac! distan"ele de plasare ale marginilor u#ilor sunt corecte. Pentru u#a liftului, modifica"i n!l"imea n caseta de dialog n!l"ime: Margine superioar! = -2.79; Margine inferioar! = -0.54.

SFAT Pentru verificarea stadiului actual al desenului alege!i o proiec!ie standard (meniu Vedere) #i efectua!i cu #i un Calcul ascundere.

$4 Pentru finalizarea func"iei ac"iona"i ESC.

n exerci"iul urm!tor ve"i insera n pere"i deschideri de fereastr!. Unele deschideri de fereastr! vor fi mai largi #i mai nalte dect altele, iar n!l"imea parapetului fiec!rei ferestre este de asemenea diferit!. Ca #i u#ile, ferestrele vor fi desenate de asemenea cu glaf. Cunoa#te"i deja metoda de lucru din exerci"iul anterior. Seta"i n!l"imea, selecta"i forma ferestrei #i pozi"iona"i deschiderea de fereastr! n plan.

132

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Pentru a crea deschiderile de fereastr#


$ Face"i click pe SFAT Dac" este necesar, pute!i modifica modul n care fereastra este ata#at" de cursor (n bara de instrumente Fereastr#) respectiv pozi!ia punctului de referin!". Fereastr# (Flyout Creare). 2 Face"i click pe linia reprezentnd exteriorul pere"ilor din stnga sus #i introduce"i distan"a fa"! de punctul de referin"! n linia de dialog. 3 Face"i click n bara de instrumente Fereastr# pe Propriet#!i.

4 Deschiderea de fereastr! este de 80 pe 60 cm. Cu un buiandrug de 20 cm, marginea superioar! a deschiderii este la cota -0.5$, iar nivelul inferior la cota -$.$$. Face"i click pe butonul N%L&. #i introduce"i n!l"imea prin specificarea cotelor n valori absolute. 5 Pentru ca marginile glafului s! fie afi#ate n plan, face"i click pe butonul din dreapta din sec"iunea GLAF. 6 Confirma"i caseta dialog cu .

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

133

7 Acum desena"i ferestrele folosind informa"iile existente n figura urm!toare. Pentru peretele exterior din stnga, nu uita"i s! modifica"i set!rile parametrilor. Pute"i introduce modific!rile n dou! moduri: Seta"i n!l"imea pragului la cota -$.3$ #i n!l"imea deschiderii la valoarea 0.80. sau face"i click pe butonul n#l!. #i modifica"i cota marginii inferioare la valoarea -$.3$.

8 Pentru finalizarea func"iei face"i click pe ESC.

134

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Definirea punctului de referin!# Dac! nu dori"i s! accepta"i punctul de referin"! propus de sistem, pute"i: seta un alt punct al peretelui sau face"i click pe un punct oarecare. Piciorul perpendicularei dus! din acel punct pe perete va servi ca nou punct de referin"!.

Prin generarea imaginii cu linii ascunse, pute"i verifica dac! elementele au fost inserate corect #i dac! deschiderile de u#i #i ferestre au fost plasate corect. Imaginea cu linii ascunse poate fi salvat! automat ntr-un cadru de desen.

Imaginea cu linii ascunse


$ Face"i click n cadrul ferestrei pe 2 Face"i click pe Standard). Izometrie fa!#/dreapta. Calcul ascundere, 2D (bara de instrumente

3 Face"i click n cmpul dialog al Calcul ascundere, 2D pe Ascundere elemente de pe ecran #i selecta"i desenul 32. 4 Pentru pozi"ionarea n desen a Ascundere elemente de pe ecran activa"i n Calcul ascundere din desen !int#, n sec"iunea Ie"ire pe desen, butonul Num#r desen #i alege"i Desenul 32.

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

135

5 Confirma"i caseta de dialog cu

6 Dezactiva"i desenul 30 #i activa"i-l pe cel cu nr. 32. Deoarece vederea izometric! este nc! activat!, nu va fi afi#at nimic n spa"iul de lucru. 7 Face"i click n rama ferestrei pe Plan. Imprimare.

8 Spa"iul de lucru va afi#a acum urm!toarea imagine. Pute"i tip!rii aceast! imagine folosind instrumentul

136

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Cotare: Efectua"i n continuare cotarea planului funda"iei similar celei efectuate n exerci"iul 2. Activa"i pentru aceasta Desenul 33, pozi"iona"i Desenul 30 activ in fundal #i dezactiva"i-le pe toate celalalte.

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

137

Sc!rile pot fi modelate tridimensional prin intermediul func"iilor din modulul Construc!ie sc#ri sau desenate n plan cu ajutorul func"iilor din modulul 2D. Construc!ii

Sc!rile cu dou! rampe #i podest la jum!tate sunt de regul! achizi"ionate ca elemente prefabricate #i nu trebuiesc proiectate sau armate. n consecin"!, vom desena conturul sc!rii folosind instrumentele din modulul Construc!ii 2D. Urm!torii pa#i sunt prezenta"i cu inten"ia de a se constitui ntr-un ghid pentru desenarea elementelor sc!rii. Instrumentele folosite aici au fost prezentate n detaliu, anterior, n acest manual.

Pentru a desena conturul elementelor sc#rii


$ Activa"i desenul 34, pozi"iona"i desenul 30 activ n fundal #i dezactiva"i-le pe toate celelalte. Alege"i pentru grosime creion valoarea 0.$3 mm. 2 Folosi"i Linie, Dreptunghi #i Paralele la element (Flyout Construc!ii) pentru a desena vangul sc!rii #i treptele. 3 Face"i click n Navigator CAD n Module generale pe Construc!ii 2D. 4 Folosi"i Linie #i desena linia pasului. 5 Folosi"i Median# pe linie (Flyout Creare II) pentru a

Linie pentru a desena cele dou! linii de sec"iune ale sc!rii. 'tergere

6 Folosi"i pentru a #terge segmentele de linie redundante elemente ntre 2 intersec!ii (Flyout Construc!ii). 7 Face"i click pe Modificare propriet#!i format.

138

Inginerie Manual practic

Allplot FT

8 Activa"i n fereastra de dialog Modificare propriet#!i format caseta de control Num#r axe, selecta"i op"iunea 2 #i confirma"i cu .

9 Ce doriti s" modifica!i?: face"i click pe elementele care vor fi prezentate n mod subliniat, iar pentru p!r!sirea func"iei ac"iona"i ESC. $0 Activa"i desenul 33, pozi"iona"i desenele 30 #i 34 activ n fundal #i nchide"i-le pe toate celelalte. Efectua"i cotarea conturului sc!rii.

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

139

Acum trebuie s!-i ad!uga"i funda"iei un plan#eu. Pute"i crea plan#eele folosind func"ia Plan"eu. Modul de lucru este similar cu cel folosit la crearea pere"ilor: mai nti se introduc propriet!"ile elementului. Apoi se define#te conturul ca o linie. Ve"i desena plan#eul ntr-un desen separat.

Pentru a defini propriet#!ile plan"eului


$ Activa"i desen 3$ #i pozi"iona"i desenele 30 #i 34 activ n fundal. SFAT Plan"eu Instrumentul poate fi aplicat ntr-o mare varietate de situa!ii de exemplu, pentru desenarea funda!iilor. 2 Face"i click n modulul Pere!i, Plan"ee, Elemente construc!ie pe Plan"eu (Flyout Creare) #i alege"i pentru grosime creion valoarea 0.50 mm. 3 Face"i click n bara de instrumente Plan"eu pe Propriet#!i.

4 Face"i click pe butonul N%L&. #i introduce"i cotele plan#eului ca valori absolute. Cota la ro#u a pardoselii parterului = cota superioar! a plan#eului deasupra funda"iei = -0.$$. Plan#eul are grosimea de 20 cm. A#adar, cota marginii inferioare a plan#eului = -0. 3$.

140

Inginerie Manual practic

Allplot FT

5 Confirma"i set!rile n!l"imii cu #i l!sa"i formularul de propriet!"i a func"iei PLAN%EU deschis pentru urm!torul exerci"iu. Ca #i pentru toate celelalte set!ri ale altor elemente, set!rile din formularul de propriet!"i a func"iei PLAN%EU nu trebuie introdus de la nceput de fiecare dat!. Pute"i salva combina"ii de set!ri ca stiluri sub numele pe care-l dori"i.

Pentru a salva set#rile elementelor ca stil


$ Func"ia Plan"eu este nc! activ! iar cmpul dialog Plan"eu deschis. Dac! nu face"i click pe Plan"eu (Flyout Creare) #i apoi pe Propriet#!i. 2 n exerci"iul anterior, a"i introdus set!rile plan#eului n formularul de propriet!"i al instrumentului PLAN%EU. Acum ve"i salva aceste set!ri ca stil. n col"ul din stnga jos al formularului de propriet!"i, face"i click pe Salvare.

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

141

3 Introduce"i un nume #i ap!sa"i pentru confirmare

4 Data viitoare cnd dori"i desenarea unui plan#eu folosind acelea#i set!ri, face"i click pe Citire Standard #i apoi selecta"i numele stilului.

Acum ve"i pozi"iona plan#eul prin desenarea conturului s!u. Ve"i face aceasta folosind instrumentele de introducere a poliliniilor. Aceasta permite definirea conturului ntr-un singur pas. Trebuie doar s! face"i click pe un element #i nu pe un punct caracteristic al elementelor existente.

Instrumente de introducere a poliliniilor Pute"i folosi aceste instrumente dinamice pentru a introduce sau prelua orice contur: Element : Genereaz! o polilinie din elementul pe care a"i f!cut click. Punctul de start serve#te totodat! #i la specificarea direc"iei. n cazul cercurilor #i curbelor, pute"i de asemenea s! introduce"i o valoare pentru num!rul de segmente din cerc sau arc/curb!. Por!iunea unui element : Genereaz! o polilinie dintr-o por"iune a unui element. Por"iunea este definit! folosind punctul de nceput de la punctul #i cel de sfr#it pn! la punctul.

142

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Punct de referin!# : Identific! un punct de pe element ca punct de start pentru noul element. Acest punct de start este determinat f!cnd click pe un punct al elementului #i introducnd valoarea distan"ei dintre el #i cel mai apropiat punct semnificativ (marcat printr-o s!geat!). Auto: face"i click pe un punct al poliliniei #i ALLPLAN va detecta ntregul contur. Pentru a introduce conturul plan#eului $ Parametrii/ #.Punct poligonal/ Distan!": Face"i click pe linia ce reprezint! conturul exterior al peretelui. Asigura"i-v! c! nu a"i f!cut click n apropierea unui punct caracteristic. 2 Face"i click n instrumente dinamice pe C#utare polilinii nchise.

3 Face"i click pe un punct (n apropierea primului punct indicat) n exteriorul conturului pere"ilor. ALLPLAN va detecta automat conturul ntregului plan delimitat de pere"ii exteriori.

3 "

4 Pentru finalizarea func"iei face"i click pe ESC.

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

143

Acum trebuie s! insera"i o deschidere n plan#eu deasupra sc!rilor pentru a permite accesul la subsol. Folosind instrumentul Gol plan"eu pute"i defini goluri n plan#eu. Set!rile n!l"imii nu sunt necesare trebuie doar s! indica"i forma deschiderii. Pute"i alege ntre deschidere dreptunghiular!, circular!, poligon regulat #i deschidere de form! oarecare. Ve"i insera de asemenea o deschidere n plan#eu #i pentru casa liftului. Creare automat# Pentru a defini suprafa"a, ve"i folosi instrumentul geometrie nc/des. Folosind acest instrument, pute"i detecta o polilinie nchis! f!cnd click n interiorul conturului nchis respectiv.

Pentru a desena o deschidere de form# oarecare n plan"eu


$ Face"i click pe Gol plan"eu (Flyout Creare). 2 Face"i click pe plan#eul funda"iei. 3 Face"i click n Gol plan"eu pe Propriet#!i.

SFAT Set rile pentru degaj rile n plan eu i golurile n plan eu sunt identice. Diferen a: degaj rile n plan eu au propriul lor buton de setare a n l imii deoarece ele nu se aplic pe toat grosimea plan eului. 4 Alege"i tipul deschiderii Poligonal.

144

Inginerie Manual practic

Allplot FT

5 5 5 5

5 5 5 5

5 Face"i click pe col"urile conturului sc!rii unul dup! cel!lalt. 6 Pentru a termina, fie face"i click din nou pe primul punct fie ap!sa"i ESC dup! ce a"i indicat ultimul punct. Astfel a"i definit golul n plan#eu pentru sc!ri. n continuare, ve"i defini golul n plan#eu pentru lift. 7 Activa"i Creare automat# geometrie nc/des (bara de instrumente Asistent Punct) - (simbolul trebuie s! fie activat). 8 Face"i click n interiorul casei liftului. Sistemul va detecta automat suprafa"a pe care va fi definit golul.

9 Finaliza"i func"ia ac"ionnd ESC. $0 Face"i click n rama ferestrei pe $$ Face"i click n rama ferestrei pe Regenerare ecran. Izometrie fat#/dreapta. Calcul ascundere #i apoi pe

Manual Practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

145

Desenul trebuie s! arate astfel:

Pentru a realiza plotarea planului consulta"i "Exerci"iul $2: Paginare desene, plottare".

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

147

Func!ii : Polilinii paralele !tergere linie dubl" Dreptunghi Sum" Punct Delta Linie Paralele la element !tergere elemente ntre 2 intersec#ii Median" pe linie Modificare propriet"#i format Mutare

Scop urm"rit :

n cadrul acestui exerci#iu ve#i crea planul funda#iei ca model 2D. Pentru aceasta ve#i utiliza func#iile din modulele Construc!ii 2D $i

Linie cot". Accesarea lor se va face prin intermediul Flyouts Construc!ii $i Linie cot" din bara de instrumente Func!ii de baz".

148

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Sunt necesare urm"toarele desene (alegerea celor din parantez" este op#ional") : Exerci!iu
3

Num"r desen
(30) (33) (34)

Con!inut
Plan 3D subsol Cotare $i text subsol Sc"ri 2D subsol Plan 2D a subsol Cotare $i text subsol Ha$ur" 2D a subsol Trepte 2D a subsol

40 4% 42 43

Aceste desene sunt pozi#ionate n proiectul "Tutorial" din mapa "Model" (vezi " Capitolul 3: Organizare proiect").

Este necesar" efectuarea unor set"ri.

Setarea desenelor #i op!iunilor


% Face#i click n Deschidere #i activare (bara de instrumente Standard), activa#i Desenul 40 $i nchide#i-le pe toate celelalte. 2 Face#i click n bara de stare pentru alegerea op#iunii m destinat" Unit"#ii de lungime. 3 Alege#i din meniul Format pentru Selec!ie grosime creion valoarea 0.50 mm, iar pentru Selec!ie Tip linie valoarea $. 4 Face#i click n bara de stare pe Scara de referin#" SR $i alege#i op#iunea $00.

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

149

Pentru a desena pere#ii exteriori. Variante de lucru Pentru desenarea bidimensionala pot fi utilizate mai multe proceduri: Pere#ii vor fi crea#i cu instrumentele Linie $i Paralele la element. Aceast" procedur" v" este deja cunoscut" (vezi desenarea indicatorului). Pere#ii vor fi crea#i prin intermediul instrumentului Dreptunghi. Cu ajutorul func#iei Sum" pot fi luate n considera#ie $i deschiderile. Acest procedeu a fost aplicat pentru crearea pere#ilor interiori. Pere#ii vor fi crea#i cu ajutorul Polilinii Paralele.

Al"turi de utilizarea acestor instrumente desenul bidimensional poate fi creat $i prin realizarea n modulul Pere!i, Plan#ee, Elemente constructive f"r" luarea n considerare a n"l#imii (marginea superioar" = marginea inferioar" = 0.00). Acest procedeu ar corespunde celui aplicat n cadrul exerci#iului 3.

Pentru a crea pere!ii exteriori cu polilinii paralele


% Face#i click pe Polilinii paralele (Flyout Construc!ii 2D). 2 Num!rul de linii paralele: Introduce#i 2. SFAT Cnd introduce!i o distan!" negativ", poliliniile paralele sunt desenate la stnga (relativ la direc!ia n care desena!i). 3 Introduce#i distan#a dintre liniile paralele n linia de dialog : Distan"a #: = 0; Distan"a 2: = - 0. 30. 4 Face#i click n spa#iul de lucru pentru a plasa punctul de nceput. Ca $i n exerci#iul precedent, plasa#i-l n partea stnga jos.

150

Inginerie Manual practic

Allplot FT

5 Introduce#i cu ajutorul Sum" $i Punct Delta (bara de instrumente Asistent Punct) una dup" alta valorile urm"toare ale deplas"rilor pe direc#ia x $i y, similar desenului urm"toar : dX = 3.5$ dX = 5.$9 dX = 4.505 dX = -3.205 dX = -3.275 dX = -3.275 dX = -3.45 dX = -$.20 dX = $.20 dY = $.00 dY = -$.00 dY = $6.45 dY = $.00 dY = -$.00 dY = $.00 dY = -8.375 dY = -3.00 dY = -6.075

SFAT Dac" introduce!i din gre#eal" o valoare incorect" sau dac" a!i nceput desenarea ntr-o direc!ie gre#it", ap"sa!i ESC pentru renun!are dup" care folosi!i func!ia !tergere (Flyout Prelucare), pentru a #terge introducerile incorecte. Apoi, continua!i introducerea planului f"cnd click pe cea mai apropiat" linie de pe conturul exterior #i specifica!i direc!ia de extindere.

SFAT Dac" realiza!i un plan n care grosimea pere!ilor nu este uniform", pute!i folosi func!ia Modificare distan"# ntre linii paralele pentru a corecta distan!a dintre paralele #i pentru a modifica desenul planului.

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

151

n exerci#iul urm"tor ve#i desena pere#ii interiori. Ve#i face aceasta folosind instrumentul Dreptunghi n acest fel, deschiderile de u$i putnd fi create mai simplu. ncepe#i cu pere#ii orizontali din apropierea casei sc"rilor.

Pentru a desena pere!ii interiori ca dreptunghiuri


% Face#i click pe Dreptunghi (Flyout Construc!ii 2D). 2 Punct ini"ial: Face#i click pe col#ul interior al peretelui exterior din stnga pentru a defini punctul de nceput (vezi mai jos).

3 Pentru lungime, introduce#i 6.055 (= lungimea peretelui) $i pentru l"#ime, introduce#i -0.24 (= grosimea peretelui). 4 Pentru a crea peretele vertical, face#i click pe col#ul din dreapta sus a peretelui pe care tocmai l-a#i desenat $i introduce#i valoarea -0.24 pentru lungime $i 2.40 pentru l"#ime. 5 Face#i click n Navigator CAD - Module generale pe Construc!ii 2D $i anula#i utiliznd func#ia %tergere linie dubl" (Flyout Modificare) liniile suprapuse din col# (generate de cele dou" dreptunghiuri introduse). 6 Face#i click pe Dreptunghi $i desena#i peretele interior din partea de sus a casei sc"rilor. Punctul de start este col#ul interior al peretelui (vezi imaginea de mai jos). Lungime = 3.825, l"#ime = 0.24.

152

Inginerie Manual practic

Allplot FT

7 Instrumentul Dreptunghi este nc" activ. Pentru a definii punctul de start al urm"torului dreptunghi, face#i click pe Sum". 8 Face#i click pe col#ul din dreapta jos a peretelui pe care tocmai l-a#i desenat (vezi imaginea de mai jos). 9 Face#i click pe Punct Delta (bara de instrumente Asistent Punct) $i introduce#i pentru dX $i introduce#i $.0$. %0 Finaliza#i func#ia Sum" $i introduce#i pentru lungime = 3.00 iar pentru l"#ime = 0.24. SFAT Re!ine!i c" aproape toate func!iile pot fi activate extrem de simplu f"cnd click pe elementul desenat cu respectiva func!ie, cu butonul drept al mouse-ului atunci cnd nici o alt" func!ie nu este activ".

11

%% Punctul de intersec#ie dintre peretele orizontal $i cel vertical este de asemenea o linie dubl". Folosi#i %tergere linie dubl" (Flyout Modificare) pentru a le anula.

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

153

n continuare sunt prezenta#i pere#ii pe care-i pute#i crea folosind instruc#iunile din paginile anterioare. Func#ia Sum" este de foarte multe ori utilizat", ns" pute#i experimenta realizarea acestora $i cu Paralele la element. Cnd a#i desenat to#i pere#ii, cur"#a#i planul n punctele n care pere#ii se intersecteaz". Pute#i de asemenea $terge liniile unde pere#ii se ntlnesc cu pere#ii exteriori.

Acum trebuie s" ad"ug"m laturile pragurilor u$ilor $i grinda din apropierea stlpului folosind instrumentul Linie. Folosi#i pentru aceasta o grosime creion de 0.25 mm.

154

Inginerie Manual practic

Allplot FT

n continuare ve#i desena deschiderile de ferestre n pere#ii exteriori.

Pentru a desena deschiderile de fereastr"


% Alege#i pentru grosime creionul cu valoarea 0.5 mm $i face#i click pe Linie (Flyout Construc!ii 2D). 2 Activa#i func#ia Sum" face#i click pe col#ul din stnga sus al peretelui exterior. 3 Face#i click pe Punct Delta (bara de instrumente Asistent Punct) $i introduce#i pentru dX valoarea 0.55. Finaliza#i func#ia prin click din nou pe Sum". 4 Confirma#i n rndul dialog pentru dX valoarea 0 $i introduce#i pentru dY valoarea -0.30. 5 Face#i click pe Paralele la element (Flyout Construc!ii 2D) $i desena#i o linie n dreapta liniei existente la o distan#" de 0.80. 6 Folosi#i %tergere element ntre 2 intersec!ii pentru a anula liniile glafului $i desena#i-le din nou folosind creionul de 0.25 mm.

6 6

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

155

Folosind metoda descris" mai sus, pute#i desena singuri toate celelalte deschideri de fereastr". Pozi#ia ferestrelor sunt ar"tate n figura de mai jos. Utiliza#i pentru aceste opera#ii instrumentele Mutare $i Copiere.

156

Inginerie Manual practic

Allplot FT

n final ha$ura#i $i cota#i planul conform imaginii al"turate (opera#iile sunt identice cu cele descrise n exerci#iul 2) : Ha#ur" : Activa#i desenele 42 $i 40 activ n fundal $i nchide#i-le pe toate celelalte. Pentru ha$ur" alege#i num"rul 7. SFAT Cu ajutorul instrumentului Copiere desene sau mutare selectat din meniul Fi$ier poate fi ob!inut" copierea con!inutului desenului ntr-un altul. Activa!i aceast" func!ie iar n final ap"sa!i tasta F$. n acest fel ve!i ob!ine informa!ii suplimentare despre aceast" func!ie. Cotare: Cotarea se face n desenul 4$ sau activa#i desenul 33 din cadrul exerci#iului 3, dup" mutarea planului fund#iei (informa#ii suplimentare vor fi oferite n continuare).

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

157

La finalul acestui exerci#iu ve#i muta planul 2D astfel nct el s" fie congruent cu planul 3D.

Pentru a muta planul 2D al funda!iei


% Activa#i Desenele 40, pozi#iona#i-le pe 4$ $i 42 activ, iar pe 30 pasiv n fundal, pe toate celelalte nchide#i-le. 2 Face#i click pe Mutare (Flyout Prelucrare).

3 Selecta#i ntregul plan 2D al funda#iei inclusiv cotele $i textul. 4 Plasa#i planul astfel nct el s" fie congruent cu planul 3D.

Desena#i conturul sc"rilor similar desenului 43 (prezentat n exerci#iul 3) sau activa#i desenul 34 din cadrul exerci#iului 3.

Pentru a realiza plotarea planului consulta#i "Exerci#iul %2: Paginare desene, plottare".

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

159

Func!ii : Perete Plan!eu Sum" Punct Delta Gol plan!eu Mutare

Scop urm"rit :

Cerinte impuse programului: Programul Allpot FT poate fi achizi#ionat in diferite configura#ii (din punct de vedere al modulelor ce sunt incluse). Verifica#i prin intermediul Navigator CAD dac" ave#i modulul:

Pere!i, Plan#ee, Elemente Construc!ii

n cadrul acestui exerci#iu ve#i realiza modelarea casei liftului ntr-un sector din planul funda#ie creat n exerci#iul 3.

160

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Utiliza#i pentru aceasta func#ii din cadrul modulului Pere!i, Plan#ee, Elemente Construc!ii. n acest mod ve#i avea acces la Flyouts Creare, Creare II si Modificare pozi#ionate n bara de instrumente Func!ii de baz". Dac" dispune#i de Modelare 3D casa liftului poate fi realizat" !i n acest modul (vezi exerci#iul 6). Sunt necesare urm"toarele desene (alegerea celor din parantez" este op#ional") : Exerci!iu
3 5

Num"r desen
(30) 50

Con!inut
Plan 3D subsol Plan de cofraj 3D al casei liftului

Desenele sunt pozi#ionate n proiectul "Tutorial" din mapa "Model" (vezi "Capitolul 3 : Organizare proiect").

Deoarece toate instrumentele ce vor fi utilizate v" sunt deja cunoscute (din cadrul exerci#iului 3) se va renun#a la o descriere detaliat" a lor. Este necesar" efectuarea unor set"ri.

Setarea desenelor #i op!iunilor


$ Face#i click n Navigatorul CAD n Arhitectur" pe Pere!i, Plan#ee, Elemente Construc!ii. 2 Face#i click n Deschidere #i activare (bara de instrumente Standard), activa#i Desenul 50 !i nchide#i-le pe toate celelalte. 3 Face#i click n bara de stare pe Scara de referin#" SR !i alege#i op#iunea $00, iar pentru Dimensiuni lungimi valoarea m.

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

161

Realizarea pere#ilor casei liftului.

Construirea pere!ilor
$ Face#i click pe Perete (Flyout Creare). Propriet"!i. 2 Face#i click n bara de instrumente Perete pe

3 Introduce#i n cmpul dialog Perete urm"toarele valori : grosime perete 0.300, propritate 300, ha!ur" 7 !i face#i click pe butonul n"l!.

4 Introduce#i set"rile n caseta de dialog n"l!ime dup" cum urmeaz" (vor fi definite marginile n valori absolute) : Marginea superioara a peretelui : -3.09. Marginea inferioar" a peretelui : -4.$9. .

5 Face#i click pentru confirmarea set"rilor de dou" ori pe 6 Face#i click n caseta dialog Perete pe

Perete n dreptunghi.

7 Punct de plecare : click pe suprafa#a de desen. 8 Punctul diagonalei / Lungime: introduce#i valoarea $.54 n caseta de dialog. 9 Punct / L!"ime: introduce#i valoarea 2.00 n caseta de dialog. $0 Parametrii / Direc"ia de extensie: face#i click al"turi de dreptunghi !i ac#iona#i ulterior ESC pentru a p"r"si func#ia Perete.

162

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Realiza#i acum pardoseala !i plan!eul pentru casa liftului.

Realizarea podelei #i plan#eului


$ Face#i click pe Plan#eu (Flyout Creare). Propriet"!i. 2 Face#i click n bara de instrumente Plan#eu pe

3 Introduce#i n caseta de dialog Plan#eu urm"toarele set"ri : Prioritate 300, ha!ur" 7 !i face#i click pe butonul n"l!. 4 Introduce#i set"rile n caseta de dialog n"l!ime dup" cum urmeaz" (vor fi definite marginile n valori absolute) : Marginea superioara a plan!eului : -2.79 Marginea infeiroar" a plan!eului : -3.09 .

5 Face#i click de dou" ori pe

6 Parametru / #.Punct diagonal! /Distan"!: activa#i func#ia Sum" (bara de instrumente Asistent Punct) !i face#i click pe col#ul din stnga jos al peretelui n dreptunghi. 7 Face#i click pe Punct Delta (bara de instrumente Asistent Punct), introduce#i pentru dX !i dY cte o valoare egal" cu 0.70, confirma#i cu ENTER !i dezactiva#i func#ia Sum". 8 pn! la punct, element, Element / dX: activa#i func#ia Sum" (bara de instrumente Asistent Punct) !i face#i click pe col#ul dreapta sus al peretelui in dreptunghi. 9 Face#i click pe Punct Delta (bara de instrumente Asistent Punct), introduce#i pentru dX !i dY cte o valoare egal" cu 0.70 confirma#i cu ENTER !i dezactiva#i func#ia Sum" !i ac#iona#i n final tasta ESC. $0 Pentru definirea podelei proceda#i similar etapelor de la pa!ii 2 la 9. Grosimea peretelui are valoarea de 0,20m. Podeaua n valori absolute este definit" : Marginea superioar" : -4.$9 Margina inferioar" : -4.49

$$ Ac#iona#i ESC pentru finalizarea func#iei.

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

163

n continuare ve#i mai realiza o deschidere n plan!eu.

Pentru a desena o deschidere n plan#eu


$ Face#i click pe Gol plan#eu (Flyout Creare). 2 Face#i click pe plan!eu (partea superioar"). 3 Face#i click n bara de instrumente Gol plan#eu pe Propriet"!i. 4 Alege#i Tip deschidere Poligonal !i confirma#i cu .

5 Face#i click pe col#urile interioare ale peretelui n dreptunghi !i ac#iona#i ESC. 6 Finaliza#i func#ia prin ac#ionare ESC. 7 Face#i click n rama ferestrei pe 8 Face#i click n rama ferestrei pe Regenerare ecran. Isometrie fa!"/dreapta. Calcul ascundere, iar apoi pe

164

Inginerie Manual practic

Allplot FT

n finalul acestui exerci#iu realiza#i deplasarea casei liftului sub cofrajul acesteia ce este pozi#ionat n exercitiul 3.

Mutare casei liftului


$ Activa#i desenul 50, pozi#iona#i-l pasiv n fundal pe 30 !i nchide#i-le pe toate celelalte. 2 Face#i click n meniul Fereastr" pe Mutare (Flyout Prelucrare). 3 Ferestre !i click apoi pe

3 Activa#i n prezentarea planului (fereastra dreapt") ntregul model volumic. 4 Deplasa#i-l apoi nct s" coincid" cu planul 3D (dimensiunile cofrajului s" corespund").

Aceast" cas" a liftului va fi ulterior n exerci#iul 8 (inclusiv leg"turile pere#ilor din etajul funda#iei), preluat" cu ajutorul func#iilor din cadrul modulului Vederi #i sec!iuni !i reunit" ntr-un corp, iar apoi Armare o!el.

armat" cu ajutorul instrumentelor din modulul

Pentru a realiza plotarea planului consulta#i "Exerci#iul $2: Paginare desene, plottare".

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

165

Func!ii : Cuboid Suprafe!e plane poligonale Sum" Punct Delta Linie 3D Corp de transla!ie Mutare

Scop urm"rit :

Cerinte impuse programului: Programul Allpot FT poate fi achizi!ionat in diferite configura!ii (din punct de vedere al modulelor ce sunt incluse). Verifica!i prin intermediul Modelare 3D Navigator CAD dac" ave!i modulul:

n cadrul acestui exerci!iu ve!i realiza modelarea casei liftului, ce este o parte a planului de funda!iei creat" n exerci!iul 3.

166

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Utiliza!i pentru aceasta, func!ii din cadrul modulului Modelare 3D. n acest mod ve!i avea acces la Flyouts Creare, Creare II si Modificare pozi!ionate n bara de instrumente Func!ii de baz". Dac" nu dispune!i de modulul creat" #i cu ajutorul exerci!iul 5). Modelare 3D, casa liftului poate fi

Pere!i, Plan#ee, Elemente construc!ii (vezi

Sunt necesare urm"toarele desene (alegerea celor din parantez" este op!ional") : Exerci!iu
3 6

Num"r desen
(30) 60

Con!inut
Plan funda!ie 3D Plan de cofraj 3D a casei liftului Modul Modelare 3D

Desenele sunt pozi!ionate n proiectul "Tutorial" din mapa "Model" (vezi "Capitolul 3 : Organizare proiect").

Este necesar" efectuarea unor set"ri.

Setarea desenelor #i op!iunilor


$ Face!i click n Navigatorul CAD n Module adi!ionale pe Modelare 3D. 2 Face!i click n Deschidere #i activare (bara de instrumente Standard), activa!i Desenul 50 #i nchide!i-le pe toate celelalte. 3 Alege!i din meniul Format pentru Selec!ie grosime creion valoarea 0.50 mm, iar $ pentru Selec!ie tip linie. 4 Face!i click n bara de stare pe Scara de referin!" SR #i alege!i op!iunea $00. 5 Face!i click n meniul Ferestre pe 3 Ferestre. (Astfel pute!i compara simultan construc!ie n vedere izometric", contur de baz" #i perspectiv")

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

167

Primul pas este de a modela radierul funda!iei folosind instrumentul Cuboid.

Pentru a desena un paralelipiped


$ Face!i click pe Cuboid (Flyout Creare). 2 Face!i click n vedere n plan (fereastra din dreapta) ntr-un punct oarecare n spa!iul de lucru. Acesta va fi col!ul din stnga jos a paralelipipedului. 3 Introduce!i urm"toarele valori: dX = 2.54 (Lungime) dY = 3.00 (L"!ime) dZ = 0.30 (n"l!ime)

n continuare, ve!i crea pere!ii verticali printr-un solid de transla!ie generat de o polilinie astfel nct ace#tia s" se uneasc" cu radierul celulei. Desenarea implic" n continuare, urm"torii trei pa#i principali: Crea!i profilul ca o suprafa!" plan" poligonal". Crea!i traseul folosind linii 3D. Crea!i solidul de transla!ie.

168

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Crearea profilului ca suprafa!" poligonal" plan"


$ Face!i click pe Suprafe!e poligonale plane (Flyout Creare). Urm"toarea caset" de dialog este afi#at":

2 Face!i click pe din linii noi #i confirma!i cu

3 Face!i click pe Sum" (bara de instrumente Asistent Punct) pentru activarea func!iei Sum" #i click apoi n vedere Izometric" (fereastra superioar" stnga) pe col!ul superior frontal al paralelipipedului.

4 Face!i click pe Punct Delta #i introduce!i pentru dX valoarea -0.20 iar pentru dY valoarea 0.50.

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

169

5 Face!i click pe Sum" (bara de instrumente Asistent Punct) pentru dezactivarea acesteia. 6 Cursorul este acum n punctul de start. 7 Introduce!i cu ajutorul Punct Delta (bara de instrumente Asistent Punct) suprafa!a poligonal" plan" folosind informa!iile din tabelul urm"tor :

dZ = $.$0 dX = 0.70 dZ = 0.30 dX = -$.00 dZ = -$.40 dX = 0.30

Desenul va trebui s" arate acum astfel n vederea izometric":

170

Inginerie Manual practic

Allplot FT

Urm"torul pas al exerci!iului implic" desenarea ca linie 3D a traseului de generare a solidului.

Pentru a desena traseul de parcurgere ca linie 3D


$ Face!i click pe Linie 3D (Flyout Creare). 2 n vederea izometric", face!i click pe col!ul din stnga sus al profilului (vezi imaginea de mai jos). 3 Introduce!i cu ajutorul dY = 2.00 dX = -$.54 dY = -2.00 dX = $.54 Punct Delta dimensiunile traseului :

4 Ap"sa!i ESC de dou" ori pentru a p"r"si func!ia.

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

171

n continuare, ve!i crea corpul de transla!ie. Linia 3D reprezint" traseul, adic" suprafa!a poligonal" care va fi mutat" (translatat") n lungul acestei linii.

Pentru a crea solidul de transla!ie


$ Face!i click pe Corp de transla!ie (Flyout Creare). 2 Alege!i parcursul corpului de transla!ie: Selecta!i linia 3D prin ncadrarea ei ntr-o fereastr" de selec!ie (creat" cu ajutorul tastei din mijloc a mouse-ului). 3 Alege!i conturul corpului de transla!ie: Face!i click pe suprafa!a poligonal".
2

2 3

172

Inginerie Manual practic

Allplot FT

5 Face!i click n urm"toarea caset" de dialog pe op!iunea Da. Suprafa!a este translatat" n lungul traseului.

Desenul vostru va ar"ta acum astfel:.

Manual practic

Capitolul 4 : Planul funda!iei

173

Pentru a termina exerci!iul, ve!i muta modelul volumetric astfel nct el s" fie congruent cu planul funda!iei 3D din exerci!iul 3, iar marginea superioar" a casei liftului #i marginea inferioar" a pere!ilor diafragm" ale funda!iei s" fie identice.

Pentru a muta modelul volumetric


$ Activa!i desenul 60, pozi!iona!i 30 pasiv n fundal #i nchide!i-le pe toate celelalte. 2 Ave!i selectat modul de prezentare Mutare (Flyout Prelucrare). 3 Ferestre. Face!i click pe

3 Activa!i n vederea plan (fereastra din dreapta), ntregul model. 4 Pozi!iona!i modelul volumetric s" fie congruent cu planul 3D al funda!iei. 5 Func!ia Mutare este nc" activ". Selecta!i nc" o dat" modelul volumetric prin dublu-click cu butonul din dreapta al mouse-ului n spa!iul de lucru #i muta!i cu dZ = -4.49. Aceast" valoare corespunde n"l!imii absolute a pere!ilor diafragm" (= -2.79) #i a n"l!imii totale a casei liftului inclusiv plan#eul etajului (= $.70).

Aceast" cas" a liftului va fi ulterior n exerci!iul 8 (inclusiv leg"turile pere!ilor din etajul funda!iei) preluat" cu ajutorul func!iilor din cadrul modulului Vederi #i sec!iuni #i reunit" ntr-un corp, iar apoi Armare o!el.

armat" cu ajutorul instrumentelor din modulul

Pentru a realiza plotarea planului consulta!i "Exerci!iul $2: Paginare desene, plottare".

Manual Practic

Capitolul 5: Plan de pozi!ie

175

n acest capitol ve!i nv"!a cum se folosesc instrumentele n modulul Plan de pozi!ie.

176

Exerci!iul 7: Plan de pozi!ie al funda!iei

Allplot FT

Func!ii: Pozi!ie orizontal" Pozi!ie pentru plan#ee Mutare Modificare linie

Scop urm"rit:

Cerinte impuse programului: Programul Allpot FT poate fi achizi!ionat in diferite configura!ii (din punct de vedere al modulelor ce sunt incluse). Verifica!i prin intermediul Plan de pozi!ie Navigator CAD dac" ave!i modulul:

n cadrul acestui exerci!iu ve!i realiza un plan de pozi!ie al funda!iei. Utiliza!i pentru aceasta func!ii din cadrul modulului Plan pozi!ie. n acest mod ve!i avea acces la Flyouts Creare, Creare II und Modificare pozi!ionate n bara de instrumente Func!ii de baz".

Manual Practic

Capitolul 5: Plan de pozi!ie

177

Condi!ie preliminar" este parcurgerea exerci!iului 4 #i sunt necesare urm"toarele desene : Exerci!iu Num"r desen
3 4 7 34 40 70

Con!inut
Contur sc"ri 2D Contur 2D subsol Plan de pozi!ie subsol

Desenele sunt pozi!ionate n proiectul "Tutorial" din mapa "Model" (vezi "Capitolul 3 : Organizare proiect").

Este necesar" efectuarea unor set"ri.

Setarea desenelor #i op!iunilor


$ Face!i click n Navigatorul CAD n Inginerie pe Plan pozi!ie. 2 Face!i click n Deschidere #i activare (bara de instrumente Standard), activa!i Desenul 70, pozi!iona!i-le pe 34 #i 40 activ n fundal #i nchide!i-le pe toate celelalte. 7 Face!i click n bara de stare pe Scara de referin!" SR #i alege!i op!iunea $00. 4 Face!i click pe Plan pozi!ie. Op!iuni (bara de instrumente Standard) #i alege!i

5 Introduce!i toate set"rile n conformitate cu cele din imaginea superioar" #i confirma!i apoi cu .

178

Exerci!iul 7: Plan de pozi!ie al funda!iei

Allplot FT

Ve!i ncepe prin etichetarea pere!ilor exteriori. Dup" aceasta, plan#eului i va fi asociat un nume de pozi!ie.

Pentru descrierea orizontal" a pozi!iei


$ Face!i click pe Pozi!ie orizontal" (Flyout Creare).

2 Face!i click n cmpul dialog Pozi!ie orizontal" pe direc!ie de tensionare #i Form" rotund".

Pozi!ie f"r"

3 Activa!i Indicator, Text supli. #i Num"r +. Acestea definesc modul n care va fi reprezentat numele pozi!iei. 4 Face!i click pe Defini!ii parametrii introducere pentru deschiderea casetei text descriere.

5 Seta!i parametrii a#a cum este ar"tat n imaginea de mai sus. 6 n linia de dialog, introduce!i textul W 0$ #i ap"sa!i ENTER pentru confirmare. 7 Plasa!i ncadrarea circular" a m"rcii ce este ata#at" cursorului, pe peretele exterior din stnga (vezi mai jos). SFAT Din instrumente dinamice pute!i selecta tipul indicatorului. 8 Referin!": Face!i click pe peretele exterior. Va apare o linie indicatoare aceasta reprezint" o leg"tur" cu componenta marcat". Ap"sa!i ESC pentru a termina procesul. 9 Indica!i punctul de nceput, face!i click pe un text sau introduce!i textul adi!ional: Seta!i parametrii textului #i indica!i locul unde textul adi!ional va fi afi#at.

Manual Practic

Capitolul 5: Plan de pozi!ie

179

$0 Introduce!i d = 30 pentru textul adi!ional #i ap"sa!i ENTER pentru confirmare.

8 7 9

$$ Ap"sa!i ESC. Urm"torul num"r de pozi!ie afi#at este deja ata#at cursorului. Dac" dori!i pute!i s"-l modifica!i n linia de dialog. $2 Eticheta!i peretele exterior din partea de jos cu W02. $3 Continua!i n acela#i mod marcarea celorlal!i pere!i exteriori #i asocia!i-le numerele de pozi!ie W03 #i W04. $4 Ap"sa!i ESC pentru terminarea func!iei.

180

Exerci!iul 7: Plan de pozi!ie al funda!iei

Allplot FT

Pentru a asocia un num"r de pozi!ie plan#eului, pute!i selecta dou" op!iuni diferite de afi#are. Numele pozi!iei poate fi scris, fie orizontal, fie sub un unghi reprezentnd nclinarea diagonalei plan#eului. n acest exerci!iu, ve!i folosi textul orizontal.

Creare numelui pozi!iei pentru un plan#eu


$ Face!i click pe Pozi!ie pentru plan#eu (Flyout Creare).

2 Selecta!i op!iunea Direc!ia de tensionare n toate p"r!ile #i stabili!i lungimea s"ge!ii la valoarea de 0.$0 n raport cu grosimea plan#eului. 3 n linia de dialog, introduce!i num"rul de pozi!ie 0$ #i ap"sa!i ENTER pentru confirmare. 4 Punct de nceput, preluare textul pozi!iei : face!i click pe col!ul din stnga jos a plan#eului. 5 Punct de diagonal", preluare textul pozi!iei: Face!i click pe col!ul din dreapta sus. Va fi afi#at" descrierea pozi!iei. 6 Face!i click n locul unde va fi afi#at textul adi!ional. 7 Introduce!i textul adi!ional n linia de dialog #i ap"sa!i ENTER pentru confirmare. 8 Ap"sa!i ESC de dou" ori pentru terminare.

Manual Practic

Capitolul 5: Plan de pozi!ie

181

Pentru modificarea planurilor de pozi!ionare sunt oferite o serie de func!ii:


Modific" forma simbolului pozi!iei (chenarul de ncadrare). Modific" numele pozi!iei. Modific" liniile #i referin!ele lor. Editeaz" textul adi!ional. Modific" set"rile parametrilor (textului). nlocuie#te textul pozi!iei (folositoare cnd se copiaz" etaje n care numai identificatorul etajului trebuie schimbat).

182

Exerci!iul 7: Plan de pozi!ie al funda!iei

Allplot FT

n continuare ve!i proceda la mutarea pozi!iei plan#eului..

Cum ve!i modifica, muta descrierea pozi!iei


$ Face!i click pe Mutare (Flyout Prelucrare). 2 Ce muta!i : face!i click pe descrierea pozi!iei. Astfel se selecteaz" #i textul adi!ional, s"ge!ile de direc!ie #i diagonala plan#eului. 3 De la punctul/dx: face!i click pe centrul cercului. 4 C"tre punctul : trage!i cercul pe diagonal" c"tre dreapta sus.

4 3 2

Diagonala este de asemenea mutat". 5 Faceti click pe Modificare linie (Flyout Modificare).

6 Ce linie trebuie modificat" : face!i click punctul de sfr#it a diagonalei inferioare. 7 Pn" la punct/linie: face!i click pe col!ul din stnga jos.

Manual Practic

Capitolul 5: Plan de pozi!ie

183

6 7

8 Repeta!i acest proces #i pentru linia din partea superioar" 9 Ap"sa!i ESC pentru a termina aceast" func!ie.

184

Exerci!iul 7: Plan de pozi!ie al funda!iei

Allplot FT

Completa!i planul de pozi!ionarea a#a cum este ar"tat mai jos. Nici un num"r de pozi!ie nu a fost asociat podestului #i rampelor sc"rii deoarece acestea sunt elemente prefabricate.

Pentru a realiza plotarea planului consulta!i "Exerci!iul $2: Paginare desene, plottare".

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

185

Capitolul 6: Plan de armare


n cadrul acestui capitol au fost incluse 4 exerci!ii, care v" prezint" cele mai importante instrumente destinate realiz"rii planurilor de armare. Cu ajutorul instrumentelor din modulele Vederi !i Arm#turi o"el realiza!i armarea 3D a Sec"iuni #i casei liftului #i crea!i simultan un model de armare (metoda $). Concomitent ve!i face cuno#tin!" cu op!iunile din cadrul Liste o"eluri. Cu ajutorul instrumentelor din modulul Arm#turi o"el realiza!i armarea unui buiandrug 2D #i crea!i simultan un model de armare (metoda 2), iar n final salva!i armarea sub forma unui simbol. Cu ajutorul instrumentelor din modulele Arm#turi

o"el #i Armare plase realiza!i armarea 2D a plan#eului funda!iei, f"r" crearea unui model de armare (metoda 3). Iar la final v" sunt prezentate elemente de introducere ale gestiunii Definire catalog.

186

Prezentarea general! a exerci"iilor

Allplot FT

Exerci!iul 8: Armarea 3D cu model a casei liftului (metoda")


n cadrul acestui exerci!iu ve!i realiza armarea cu model a casei liftului (creat" n cadrul exerci!iilor 5 respectiv 6) cu ajutorul func!iilor din modulele Vederi !i sec"iuni respectiv Arm#turi o"el.
Plac" podea t=30 cm Pere!ii laterali t=30 cm Detaliu Armare de col! pere!i orizontali

Sectiune A-A

Sectiune B-B

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

187

Exerci!iul 9: Armare 2D cu model buiandrug u#$ (metoda 2)


Cu ajutorul instrumentelor din modulul Construc!ii 2D realiza!i un buiandrug u#", pentru care ve!i crea armatur" cu model prin intermediul func!iilor din modulul Arm"turi o!el.

Buiandrug u
Eleva!ie Sec!iune

Introduce!i-l apoi sub forma unui simbol n catalog, citi!i-l #i supune!i-l unor opera!iuni de modificare.

Buiandrug u!" 1:50


Eleva!ie Sec!iune h i

188

Prezentarea general! a exerci"iilor

Allplot FT

Exerci!iul "0: Armare 2D plan#eu f$r$ model (metoda 3)


Cu ajutorul instrumentelor din cadrul modulelor Arm#turi o"el #i Armare plas# realiza!i armarea f"r" model a unor por!iuni din plan#eul funda!iei (ce a fost realizat n cadrul exercitiului 3 sau 4).

190

Prezentarea general! a exerci"iilor

Allplot FT

n cadrul capitolului 2 v-au fost solicitate a se efectua anumite set"ri cum ar fi : alegerea Configura"iei Inginerie, anularea Instrumente dinamice n bara statut, #i dezactivarea structurii Layere arhitectur#. Al"turi de aceste set"ri vor mai fi efectuate #i urm"toaele : Activa!i din SFAT Deoarece n continuare vor fi f!cute referiri n mod frecvent la aceast! pagin!, v! recomand!m, pentru un acces mai rapid, copierea ei. Navigator CAD n Inginerie modulul

Vederi !i Sec"iuni. Bara de instrumente Func"ii de baz# va avea urm"toarea form" de prezentare : Func!ii de baz" (mereu vizibile) Modul Vederi !i Sec"iuni Flyout Construc"ii Flyout Text Flyout Linie cot# Flyout Plan Flyout Prelucrare CAD-Navigator Flyout Creare Flyout Creare II Flyout Modificare

Dup" stabilirea Configura!ie Inginerie bara de instrumente Inginerie, ce va fi foarte des utilizat" pentru exerci!iile urm"toare, va avea urm"toarea form" de prezentare : Flyout Model Flyout Armare FF Flyout Armare o"el Flyout Armare cu plas# Flyout BAMTEC Flyout Prezentare Flyout Modificare Inginerie Flyout Liste

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

191

Plac! podea t=30 cm

Pere"ii laterali t=30 cm Detaliu Armare de col" pere"i orizontali

Sectiune A-A

Sectiune B-B

Casa 3D a liftului care a"i creat-o n cadrul exerci"iilor 5 sau 6 urmeaz! a fi acum armat! cu model (metoda #). SFAT Consulta!i ini!ial din Help Online capitolul "Metode de armare":

192

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Cerinte impuse programului: Programul Allpot FT poate fi achizi"ionat in diferite configura"ii (din punct de vedere al modulelor ce sunt incluse). Verifica"i prin intermediul Vederi !i Sec"iuni Armare o"eluri Verifica"i n bara de instrumente Inginerie dac! programul con"ine urm!toarele instrumente : Armare cu/f#r# model Armare FF Navigator CAD dac! ave"i modulul:

Inginerie 1: Corpuri de cofraj / Vederi !i Sec"iuni


Func"ii : Preluare Sec"iune Vedere n Sec"iune $tergere linii sec"iune Descriere vedere
Sec!iune A-A Sec!iune B-B

Scop urm#rit :
Placa podea t=30cm Pere!ii laterali t=30cm

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

193

SFAT V# recomand#m consultarea Help Online modul Vederi !i Sec"iuni :

n primul exerci"iu ve"i prelua sub forma unui corp de cofraj datele de cofrare 3D %i crea"i vederi %i sec"iuni ca baz! pentru reparti"ie. Vor fi utilizate func"ii din modulul Vederi !i Sec"iuni. Accesul la acestea se face prin intermediul Flyouts Creare, Creare II %i Modificare selectate din bara de instrumente Func"ii de baz#.

Pentru parcurgerea n continuare a temei sunt necesare rezultatele de la exerci"iile 4 %i 5 (sau 6). Vor fi utilizate urm!toarele desene : Exerci"iu Num#r desen
3 5 sau 6 8 30 50 sau 60 80

Con"inut desen
Plan 3D subsol Cofraj 3D casa liftului Casa liftului vederi %i sec"iuni

Desenele sunt pozi"ionate n proiectul "Tutorial" din mapa "Model" (vezi "Capitolul 3 : Organizare proiect").

Instrumentele din modulul Vederi !i Sec"iuni sunt folosite pentru a crea trasee de sec"iune %i vederi. Acestea vor reprezenta desenul de baz! pentru desenarea arm!turilor ce se va face ulterior. La prima vedere, sec"iunile %i vederile par s! nu fie diferite de datele 2D. ns!, acestea sunt derivate din modelul tridimensional al datelor %i sunt a%adar inerent legate. Reparti"ia arm!turilor sau efectuarea modific!rilor ntr-o vedere se realizeaza imediat %i direct n modelul tridimensional %i n consecin"! n toate celelalte vederi %i sec"iuni. Datorit! acestei asocieri tridimensionale, vederile %i sec"iunile trebuiesc modificate folosind instrumentele de editare specifice acestui modul.

194

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Pentru crearea arm!turilor, sunt necesare cel pu"in dou! vederi sau sec"iuni ortogonale. Pute"i crea orice num!r de sec"iuni adi"ionale derivate din modelul tridimensional. Arm!tura este automat afi%at!. Sec"iunile se diferen"iaz! de vederi prin faptul c! ele sunt delimitate n adncime. Aceast! delimitare este definit! folosind dou! linii de decupare.

Este necesar! efectuarea unor set!ri.

Setarea desenelor !i op"iunilor


# Face"i click n Navigatorul CAD n Inginerie pe Vederi !i sec"iuni. II Recomandare Cu ajutorul func!iei Op"iuni pute!i adapta prezentarea Vederilor !i Sec"iunilor la standardul biroului dumneavoastr". Mai multe informa!ii ob!ine!i consultnd Help Online. 2 Face"i click n Deschidere !i activare (bara de instrumente Standard), activa"i Desenul 80, pozi"iona"i-le pe 30 %i 50 (sau 60) activ n fundal %i nchide"i-le pe toate celelalte. 3 Face"i click n Op"iuni (bara de instrumente Standard) pe Vederi !i Sec"iuni. 4 Ca un ajutor n orientare face"i click n pagina Ajutor %i activa"i n sec"iunea Margini vedere pentru op"iunea Form# din cea ini"ial! nchis variantele Dreptunghi sau Umplut. 5 Face"i click n meniul Fereastr# pe afi%at! doar vederea n plan. $ Fereastr#, pentru a fi

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

195

n acest exerci"iu, ve"i prelua casa liftului care este deja desenat! %i o por"iune a planului funda"iei ntr-o vedere de cofraj. Cnd prelua"i sau transfera"i elementele (spre deosebire de conversie), datele cadrului original sunt p!strate. n cadrul SFAT Cu ajutorul modulului Vederi !i Sec"iuni pute!i s# converti!i componentele 3D n vedere de cofraj. Re!ine!i, ns# c# aceast# opera!iune va distruge datele originale. Pentru a le p#stra va trebui s# face!i mai nti o copie a acestora. Op"iuni ale func"iilor din modulul Vederi !i Sec"iuni pute"i seta parametrii (creion, linie %i culoare) ce vor fi folosi"i la efectuarea acestei opera"ii.

Pentru a prelua un solid 3D ntr-o vedere de cofraj


# Face"i click pe Preluare (Flyout Creare). 2 Ce se preia ca o vedere cofraj : face"i click pe Selec"ie elemente din interiorul ferestrei !i intersectate (bara de instrumente Asistent Filtru, Flyout Zon# de activare) %i deschide"i o fereastr! de selec"ie folosind butonul din mijloc al mouse-ului, astfel nct s! cuprinde"i plan%eul superior al casei liftului n totalitate. Asigura"i-v! c! nu intersecta"i %i grinda a%a cum se poate vedea mai jos.
2

SFAT Pute!i modifica ulterior modul n care sunt afi$ate liniile folosind Modificare propriet#"i format.
2

196

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

SFAT Pentru a fi mereu afi$at# n cmpul vizual bara de instrumente dinamice este necesar# dezactivarea ei din bara de stare. Pentru aceasta n meniul Vedere face!i click pe Instrumente $i dezactiva!i op!iunea Instrumente dinamice n bara statut.

3 R!spunde"i la ntrebarea Dac! dori"i unirea solidelor cu Da, prin introducerea d n linia de dialog %i confirma"i cu ENTER sau click pe simbolul corespunz!tor din instrumente dinamice. 4 Ap!sa"i ESC pentru a termina aceast! func"ie. Componentele 3D sunt transferate ca vedere de cofraj. Liniile (creionul, linia, culoarea) sunt afi%ate n conformitate cu set!rile din Op"iuni modul Vederi !i Sec"iuni. 5 Dezactiva"i desenul 30 %i 50 (sau 60).

Folosind vederea cofraj, ve"i crea n continuare o sec"iune longitudinal! %i una transversal!, necesare pentru desenarea arm!turilor.

Crearea sec"iunilor
# Face"i click pe SFAT n modul de pornire Cmp, latura inferioar# a cofrajului este ntotdeauna plasat# orizontal, adic# laturile orizontale r#mn orizontale, n func!ie de direc!ia din care sunt privite. Pe de alt# parte, n modul de pornire Articulat, sec!iunea creat# este rotit# pentru a fi plasat# orizontal. Sec"iune (Flyout Creare II). 2 Sec"iunea cui?: Face"i click oriunde n vederea n plan. Un cerc va apare n centru, iar din centrul cursorului va apare o linie elastic! legat! de centrul acestui cerc. 3 n cmpul dialog Sec"iune pute"i comuta modul de referin"! f!cnd click pe Cmp sau Articulat. Seta"i-l n modulul Cmp.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

197

SFAT Dac# dori!i vizualizarea liniei de intersec!ie face!i click dup# pasul 4 n cmpul de dialog Sec"iune pe Afi!are linie de intersec"ie. Activa!i apoi n cmpul de dialog Linie de intersec"ie cmpul de control A!ezare linie de sec"iune $i A!ezare simbol direc"ie $i definiti parametrii dori!i.

4 Direc"ia de vedere asupra schi"ei: Face"i click sub cerc. n acest fel ve"i ob"ine cofrajul ce va fi v!zut din aceast! direc"ie cnd va fi calculat! sec"iunea. 5 Punct poligonal al zonei de sec"iune: Defini"i o sec"iune ce trece prin deschiderea de u%! (vezi figura de mai jos) %i ap!sa"i ESC pentru a termina introducerea poliliniei. 6 Pozi"iona"i sec"iunea: Plasa"i sec"iunea sub plan %i aliniat! cu el. 7 Punct poligonal al urm!toarei zone de sec"iune: ntreaga n!l"ime a peretelui este afi%at! n sec"iune. ns!, numai jonc"iunea peretelui este relevant! pentru desenarea arm!turii. Defini"i nc! o sec"iune (limita superioar! cu circa 50 cm deasupra podelei).

2 5 4

198

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

8 Instrumentul Sec"iune este nc! activ. Face"i click nc! o dat! n plan %i crea"i sec"iunea longitudinal! (v!zut! din dreapta). 9 Plasa"i sec"iunea lateral dreapta fa"! de sec"iunea transversal!. #0 Punct poligonal al urm!toarei zone de sec"iune: Ajusta"i n!l"imea zonei de sec"iune f!cnd click pe col"urile diagonal opuse din marginea sec"iunii transversale. Apoi ap!sa"i ESC.
8

"0

"0

## Ap!sa"i ESC pentru termina aceast! func"ie.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

199

n exerci"iul urm!tor ve"i converti cofrajul ntr-o sec"iune. Sec"iunea va fi definit! n a%a fel nct numai plan%eul inferior %i pere"ii casei liftului s! fie afi%a"i.

Pentru a converti o vedere ntr-o sec"iune


# Face"i click pe SFAT Utiliza!i $i meniul contextual (activat cu ajutorul tastei dreapta a mouse-ului) pentru selectarea instrumentelor din modulul Sec"iuni. Vederi !i Vedere n Sec"iune (Flyout Creare II). 2 Ce vedere se transform! n sec"iune: Face"i click pe plan. 3 Punct poligonal al zonei de sec"iune: Face"i click pe punctul din marginea stnga jos n sec"iunea transversal! %i din dreapta, deasupra plan%eului %i ap!sa"i ESC. 4 Punct poligonal al urm!toarei zonei de sec"iune: Face"i click pe punctul de margine, stnga jos al sec"iunii longitudinale %i pe un punct deasupra %i la dreapta plan%eului %i ap!sa"i ESC.

3 3 4

5 Ap!sa"i ESC pentru a termina aceast! func"ie.

200

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

n final, ve"i crea o alt! sec"iune ce va prezenta att pere"ii casei liftului ct %i pere"ii de leg!tur! ai soclului. Pozi"ia final! %i extinderea sec"iunii vor fi definite ulterior.

Pentru a crea alte sec"iuni


# Face"i click pe Sec"iune (Flyout Creare II). 2 Face"i click n sec"iunea transversal! %i seta"i direc"ia de privire de sus. 3 Punct poligonal al zonei de sec"iune: n sec"iunea transversal!, face"i click pe un punct din stnga, chiar sub plan%eul superior %i n dreapta chiar deasupra plan%eului superior %i ap!sa"i ESC. 4 Face"i click n cmpul dialog Sec"iune pe Fix %i plasa"i sec"iunea ntr-un loc oarecare n spa"iul de lucru. 5 Seta"i punctul de transport n col"ul interior stnga al golului %i plasa"i sec"iunea n dreapta, aliniat! cu desenul n plan.

3 3

6 Ap!sa"i ESC de dou! ori pentru a termina func"ia. 7 Face"i click pe %tergere linii sec"iune (Flyout Modificare) %i %terge"i liniile de sec"iune. 8 Face"i click pe Descriere vedere (Flyout Creare II) %i eticheta"i sec"iunile a%a cum este ar!tat mai jos.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

201

Plan#eu (vedere n plan) t=30cm

Pere!ii casei liftului (vedere n plan) t=30cm

Sec!iunea A-A

Sec!iunea B-B

Vederile %i sec"iunile pot fi manipulate numai folosind instrumentele mutare, copiere, rotire %i %tergere vedere existente n acest modul. Vederile %i sec"iunile pot fi %terse oricnd %i pot fi create din nou. Trebuie doar s! re"ine"i o sec"iune %i o vedere n desen.

202

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Inginerie 2 : Armare plac# pardoseal#


Func"ii : Armare cu model Introducere: Forme oarecare Reparti"ie : Reparti"ie pe marginea cofrajului Copie simetric! Text reparti"ie Linie cot!/text Armare FF : Bare arm!tur! n form! de U Modificare reprezentare reparti"ie n continuare ve"i realiza reparti"ia arm!turii o"el cu model (metoda #). SFAT V# recomand#m consultarea n Help Online a capitolului "Metode de armare" paragraful "Armare cu sau f#r# model?": Func"iile utilizate sunt pozi"ionate n modulul Armare o"el. Accesul la acestea se face prin intermediul Flyouts din bara de instrumente Inginerie din configura"ia cu acela%i nume. n aceast! por"iune a exerci"iului realiza"i reparti"ia arm!turii pl!cii de pardoseal! : Pentru direc"ia longitudinal! va fi utilizat! func"ia de introducere Introducere. manual! Pentru direc"ie transversal! va fi utilizat! func"ia de introducere automat! Armare FF.
Sec!iunea A-A Sec!iunea B-B

Scop urm#rit :
Plac$ pardosea t=30cm Pere!i de leg$tur$ t=30cm

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

203

Pentru acest exerci"iu sunt necesare urm!toarele desene : Exerci"iu Num#r desen
8 80 8#

Con"inut desen
Casa liftului Vedere %i sec"iune Casa liftului Arm!turi o"el cu model

Desenele sunt pozi"ionate n proiectul "Tutorial" din mapa "Model" (vezi "Capitolul 3 : Organizare proiect").

Este necesar! efectuarea unor set!ri.

Setarea desenelor !i op"iunilor


II Recomandare Cu ajutorul func!iei Op"iuni pute!i adapta prezentarea Armare o"el standardului biroului dumneavoastr". Informa!ii suplimentare ob!ine!i consultnd Help online. # Face"i click n meniul Vedere n Configura"ie standard pe Configura"ie Inginerie. 2 Face"i click n Deschidere !i activare (bara de instrumente Standard), activa"i desenul 8$, pozi"iona"i-l pe 80 activ n fundal %i nchide"i-le pe toate celelalte. 3 Face"i click n bara de stare pe Scara de referin"! SR %i alege"i op"iunea 50.

nainte de a ncepe reparti"ia arm!turilor, trebuie s! selecta"i modul de lucru (armare cu sau far! model consulta"i SFAT de la pagina 202). n acest exemplu se va ntrebuin"a armarea cu model (metoda #). Aceasta nseamn! c! barele repartizate vor fi gestionate intern de c!tre sistem %i vor fi afi%ate n toate vederile %i sec"iunile pe care le-a"i creat n modulul Vederi !i Sec"iuni. Grosimea plan%eului podea este de 30 cm. Ve"i realiza armarea ortogonal!: #2/#0 cm n stratul superior %i #0/#0 cm n stratul inferior. Stratul de acoperire cu beton are grosimea de 4 cm.

204

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

n exerci"iul urm!tor ve"i arma plan%eul folosind bare de o"el rotund, introducerea pentru direc"ia longitudinal! f!cndu-se manual.

Introducerea barelor de arm#tur#


# Activa"i modelul prin click pe Model). Armare cu/f#r# model (Flyout

2 Face"i click pe Introducere (Flyout Reparti"ii !i Introducere forme fasonate).

SFAT Reparti!ia barelor de arm#tur# n form# de U se poate realiza $i cu func!ia automat# de introducere Armare FF. Aceast# func!ie va fi prezentat# n cadrul introducerilor pe direc!ia transversal# a barelor de arm#tur# n form# de U. Ea con!ine $i formele fasonate Bar# de armare n form# de U cu segmente modificabile.

3 De aici pute"i selecta forma de fasonare dorit! a barei de arm!tur!. Trebuie s! desena"i o bar! n form! de U. Aceast! form! nu este ns! prezent! aici. ns!, pute"i s! o crea"i singuri. Face"i click pe Form# oarecare %i confirma"i cu .

5 Face"i click n cmpul dialog stnga sus pe Toate acoperirile cu beton %i introduce"i valoarea 0.040. Astfel a"i definit grosimea startului de acoperire cu beton pe toate laturile la valoarea 4 cm. Seta"i toate celelalte valori a%a cum este ar!tat mai jos. 6 Pentru a introduce barele n form! de U, face"i click pe puncte a%a cum este ar!tat mai jos. Lungimea segmentelor de nceput %i de sfr%it va fi definit! n pasul urm!tor.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

205

4. Punct

3. Punct

". Punct

2. Punct

7 Ap!sa"i ESC pentru a termina introducerea barei n form! de U. 8 #. Lungime segment din punct/lungime: Introduce"i 0.80. 9 Ultima lungime de segment din punctul/lungime: Introduce"i 0.80. #0 n urm!toarele casete de dialog stabili"i set!rile pentru textul pozi"iei. Face"i click pe Definire parametrii/Introducere %i alege"i Fontul 8. ## A%eza"i num!rul pozi"iei.

""

206

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Astfel a"i terminat introducerea %i definirea formei fasonate a barei. Programul v! ofer! acum posibilitatea de a continua prin efectuarea reparti"iei barei. ns!, pute"i de asemenea s! ap!sa"i tasta ESC pentru terminare %i pute"i repartiza respectiva pozi"ie ulterior folosind Reparti"ie. instrumentul

Reparti"ia barelor de arm#tur#


# Sunte"i pozi"iona"i in cmpul de dialog al func"iei Reparti"ie ce este afi%at mai jos. Dac! nu face"i click pe Reparti"ie (Flyout Reparti"ie !i introducere forme fasonate)%i click pe barele n form! de U ce urmeaz! a fi repartizat!.

2 Alege"i ca tip de reparti"ie 3 Confirma"i cu .

Reparti"ie pe marginea cofrajului.

4 Face"i click pe marginile cofrajului pentru a defini zona de reparti"ie : Punctul # de pozi"ionare: n vederea n plan, face"i click pe punctul din dreapta jos. Punctul 2 al liniei de pozi"ionare: Face"i click pe punctul din dreapta sus (vezi figura de mai jos).

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

207

4.2

SFAT n previzualizare, zona de repartit ie este afi at mpreuna cu forma barei ce va fi repartizat . n acest fel, pute i verifica n timpul lucrului dac set rile efectuate sunt corecte.

4."

5 Zona de reparti"ie este afi%at! nconjurat! de o linie ntrerupt!. 6 n fereastra de dialog prezentat! mai jos pute"i pute"i modifica pozi"ia barelor ce vor fi repartizate precum %i acoperirea cu beton a reparti"iei.

SFAT Consultat i Help Online n capitolul "Metode de armare" paragraful "Tip repartitie: Aliniere / Mutare / Rotire": 7 Face"i click pe Aliniere, adopta"i set!rile pentru acoperire cu beton %i confirma"i-le. Op"iunea Aliniere folose%te orientarea %i pozi"ia m!rcii de bar! ce va fi repartizat! %i pozi"ioneaz! reparti"ia n a%a fel nct aceasta s! fie aliniat!.

208

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

8 n continuare se va deschide o nou! caset! de dialog. Aici pute"i configura modul n care va fi reprezentat! reparti"ia:

9 Face"i click pe Aceea!i distan"# %i reprezentare Numai bara din mijloc. Seta"i ceilal"i parametrii a%a cum este ar!tat mai sus %i confirma"i. #0 n linia de dialog, sistemul v! ntreab! dac! dori"i s! mai face"i nc! o reparti"ie. Ap!sa"i ESC. O alt! caset! de dialog apare. Aici pute"i configura modul n care liniile de cot! vor fi afi%ate.

## Seta"i parametrii a%a cum este ar!tat mai sus. Face"i click pe Definire parametrii/Introducere %i alege"i fontul 8. #2 Indica"i punctul prin care va trece linia de cot!. n urm!toarea caset! de dialog pute"i configura con"inutul liniei de cot!/etichetei pentru reparti"ia realizat!:

#3 Seta"i parametrii a%a cum este ar!tat mai jos %i plasa"i eticheta.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

209

"0

#4 Ap!sa"i ESC pentru a termina func"ia.

Cnd repartiza"i arm!tura, pute"i configura modul n care reparti"ia va fi afi%at!, ap!sa"i pe icon de attea ori pn! cnd va fi afi%at simbolul dorit : Afi%eaz! toate barele din reparti"ie. Afi%eaz! numai bara din mijloc. Afi%eaz! numai barele selectate (face"i click pentru a selecta barele ce dori"i s! fie afi%ate). Pentru o mai bun! claritate, bara este afi%at! schematic. Pute"i de asemenea s! modifica"i modul n care o reparti"ie este afi%at! folosind instrumentul Modificare reprezentare reparti"ie (Flyout Modificare Inginerie).

210

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Introducerile pot fi etichetate imediat sau ulterior. Pentru efectuarea etichet!rilor ulterioare ave"i la dispozi"ie func"ii din cadrul Flyout Prezentare Text reparti"ie Linie cot# / Text. Reparti"iile sunt prezentate n toate vederile %i sec"iunile. Descrierea se poate face ns! doar n vedere reparti"ie. n toate celelalte vederi %i sec"iuni, reparti"iile vor fi descrise ulterior.

n loc de a plasa barele nc! o dat! pe partea opus!, ve"i realiza acum oglindirea m!rcii #. Dup! aceea ve"i eticheta reparti"ia.

Copierea barelor de arm#tur# repartizate


# Face"i click pe Copie simetric# (Flyout Prelucrare). 2 Face"i click pe bar! n sec"iune. 3 Defini"i axa de oglindire : #. punct al axei de simetrie / axa de simetrie: face"i click pe Punct de mijloc (bara de instrumente Asistent Punct) %i n sec"iunea transversal!, face"i click pe linia orizontal! a plan%eului. 2. Punct al axei de simetrie: face"i click pe Punct Delta (bara de instrumente Asistent Punct) ntroduce"i pentru dY o valoare diferit! de zero %i confirma"i. 4 Face"i click pe Text reparti"ie (Flyout Prezentare).

5 Face"i click pe forma barei din sec"iune.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

211

6 Pozi"iona"i num!rul m!rcii acolo unde dori"i.

5 6

7 Deoarece sec"iunile sunt inerent legate una de cealalt!, reparti"ia oglindit! este de asemenea afi%at! n vederea n plan. Face"i click pe Linie cot# / Text (Flyout Prezentare) pentru a eticheta reparti"ia. 8 Face"i click pe bara n plan. 9 Plasa"i linia de cot! %i textul n stnga vederii n plan. Valoarea cantit!"ilor a fost dublat!.

212

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Pentru compara"ie repartiza"i n mod automat armarea transversal! sub form! de armare FF.

ntroducere etrieri sub form# de armare FF !i reparti"ie automat#


# Face"i click pe Armare FF.

2 Introduce"i valoarea $2 pentru Diametru %i alege"i Introducere forme bare.

3 Alege"i din Selectare forme de fasonare op"iunea segmente corectate %i confirma"i cu OK.

Etrier cu

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

213

n cmpul dialog Determinare pozi"ie forme fasonate stabili"i valoarea de 0.800 pentru lungime latur! %i activa"i caseta de control Introducere individual# a acoperirilor cu beton. Deplasa"i cursorul n sec"iunea B-B deasupra marginii din dreapta a pl!cii pn! cnd Etrierul va prelua n mod automat pozi"ia dorit! %i face"i click cu tasta din stnga a mouse-ului.

5.

6 Introduce"i n cmpul dialog Acoperire cu beton pe latur#, acoperirea cu beton pentru fiecare parte a Etrierului, care este prezentat n culoare de semnal, %i face"i click pe Continuare: Deoarece aceste bare de contur sunt n a doua pozi"ie, introduce"i

214

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

pentru segmentul orizontal valoarea de 0.055 pentru acoperirea de beton, iar pentru cel vertical 0.040.

6 7 SFAT Dac face i click pe Reparti ie manual ve i fi transfera i n cadrul func iei Reparti ie, ale c rei facilit i le-a i cunoscut deja de la reparti ie n direc ie longitudinal .

Face"i click n cmpul de dialog Reparti"ie bar# 3D pe Reparti"ie automat#.

8 A%eza"i textul de pozi"ie n partea dreapt! a barei. 9 Pentru a crea %i barele n partea de jos a planului face"i click pe Copie simetric# (Flyout Prelucrare) %i face"i click pe reparti"ia din plan pe care tocmai a"i definit-o. #0 #. punct al axei de simetrie / axa de simetrie: face"i click pe Punct de mijloc (bara de instrumente Asistent Punct) %i n plan pe linia vertical! din placa pardoselii. ## 2. punct al axei de simetrie : face"i click pe Punct Delta (bara de instrumente Asistent Punct) introduce"i pentru dX orice valoare diferit! de zero %i confirma"i-o.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

215

#2 Face"i click pe Modificare prezentare reparti"ie pentru a schimba prezentarea barelor. #3 Face"i click pe SFAT Pute i de asemenea s oglindi i eticheta i linia de cot selectndu-le mpreun cu reparti ia. Linie cot# / text, pentru descrierea reparti"iei.
Pere!ii de leg$tur$ t=30cm

Placa pardoselii t=30cm

Sec!iunea A-A

Sec!iunea B-B

216

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Inginerie 3 : Armarea de suprafa


Func"ii :

a pl cii
Scop :

Introducere armare suprafa"! Armare suprafa"! Num!r nou pozi"ie Modificare pozi"ie Modificare reprezentare reparti"ie

A"i realizat reparti"ia - arm!turii pe conturul pl!cii. n continuare ve"i realiza reparti"ia arm!turii de suprafa"! pentru plac!. Ve"i crea ini"ial armarea barelor tip cruce (mpletit!).

Crearea barelor pentru stratul inferior al reparti"iei de suprafa"#


# Face"i click pe Armare suprafa"# (Flyout Reparti"ie suprafa"# bare). Mod de lucru alternativ : face"i click pe Introducere armare suprafa"# (Flyout Creare) iar n bara de dialog inserat! face"i click pe Armare suprafa"# (vezi imaginea urm!toare).

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

217

2 Selecta"i proiec"ia pentru orientarea n spa"iu : face"i click pe placa pardoselii afi%at! n plan. Astfel a"i definit orientarea spa"ial! a reparti"iei. 3 Face"i click pe col"ul din stnga jos n plan. 4 Distan"!: introduce"i valoarea pentru distan"a fa"! de marginile cofrajului (adncimea suportului) n linia de dialog: - 0.04. Introducnd o valoare negativ!, poligonul reparti"iei este deplasat spre interior. 5 Face"i click pe col"ul din dreapta sus a planului.

6 Finaliza"i opera"ia ac"ionnd tasta ESC. Suprafa"a este acum selectat!.

218

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

7 Defini"i grosimea stratului. Pentru aceasta, face"i click pe

8 Lungimea n vederea de referin"!: Face"i click pe punctul din stnga jos n sec"iunea B-B.

9 Linia ntrerupt! reprezint! adncimea actual! a stratului de arm!tur! "innd cont de stratul de acoperire cu beton. Simbolul de eleva"ie reprezint! nivelul punctului de defini"ie indicat. S!geata indic! direc"ia pozitiv! a segmentelor barei %i direc"ia de reparti"ie a barelor. #0 Face"i click n aceea%i caseta dialog pe Betonare dedesubt %i introduce"i 0.04. Observa"i cum se deplaseaz! linia ntrerupt! n sec"iunea B-B. ## Pentru confirmare ap!sa"i .

#2 n fereastra de dialog superioar! introduce"i urm!torii parametrii: Diametru #0, Distan"a reparti"iei 0.#0, Unghi reparti"ie 0.00, Distan"# marginal# . Din partea dreapt! jos, seta"i reparti"ia pe PV (=Reparti"ie poligon). Pentru modul de afi%are al reparti"iei, seta"i Afi!are bare

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

219

oarecare deoarece barele sunt congruente cu barele n form! de U n vederea n plan %i altfel acestea ar fi suprapuse ascunzndu-le. #3 Pentru confirmare ap!sa"i .

#4 Ce reprezentare de bar!: n previzualizare, toate barele sunt afi%ate n culoarea de selec"ie. Face"i click pe o bar! din treimea superioar! %i ap!sa"i ESC. #5 Plasa"i linia de cot!. #6 Face"i click pe Text liber, introduce"i cuvntul jos %i plasa"i eticheta. #7 n continuare, ve"i plasa arm!tura transversal!. Pentru aceasta nu trebuie s! defini"i din nou poligonul de cofraj. Pute"i copia un poligon folosit pentru armarea longitudinal!. Face"i click n instrumente dinamice pe Preluare.

#8 Ce poligon de cofraj adopta"i: Face"i click pe poligonul existent. #9 n caseta de dialog corespunz!toare sistemul v! va propune automat valoarea 0.050 pentru acoperirea cu beton. M!ri"i aceast! valoare la 0.055 ("innd cont astfel de nervurile barelor) %i ap!sa"i pentru confirmare . 20 n urm!toarea caset! de dialog sistemul v! va propune automat valoarea de 90 de grade pentru unghiul reparti"iei. Verifica"i set!rile %i ap!sa"i pentru confirmare . 2# Plasa"i linia de cot! %i texul reparti"ie care are inclus %i op"iunea "jos".

220

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Stratul inferior va ar!ta acum astfel :

Acum avnd terminat! armarea stratului inferior, pute"i crea singuri barele din stratul superior. Instruc"iunile de mai jos prezint! pe scurt ac"iunile care trebuie executate.

Crearea barelor pentru stratul superior al reparti"iei de suprafa"#


# Caseta de dialog Introducere armare suprafa"# din cadrul func"iei Armare suprafa"# mai este activ!. Dac! nu este, activa"i-o acum. 2 Folosi"i poligonul de cofraj existent. 3 Pentru a defini adncimea stratului, face"i click pe punctul din stnga sus a pl!cii pardoselii n sec"iunea B-B. 4 Face"i click n cmpul Betonare deasupra %i introduce"i valoarea 0.04. 5 Confirma"i valorile %i seta"i unghiul reparti"iei la 0.00 grade. 6 Modifica"i diametrul n linia de dialog la $2 %i confirma"i aceast! valoare.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

221

7 Plasa"i linia de cot! %i textul reparti"ie ce are inclus! op"iunea "sus". 8 Proceda"i asem!n!tor %i cu cel de-al doilea strat de arm!tur! din partea superioar!. Dup! ce a"i preluat poligonul de cofraj, re"ine"i c! trebuie s! seta"i nivelul de referin"! pentru adncimea stratului superior %i face"i click din nou pe butonul Betonare deasupra.

Placa pardoselii trebuie s! arate acum astfel :

O metod! alternativ! const! n crearea unei copii (prin oglindirea dup! o ax!) a barelor din stratul superior din barele de pe stratul inferior inclusiv liniile de cot! %i etichetele. Deoarece barele din stratul superior au diametrul de #2 mm, barele din reparti"ia oglindit! trebuie s! le fie asociat! un alt num!r de marc! Num#r nou pozi"ie (Flyout Modificare folosind instrumentul Inginerie). Modificare pozi"ie Pute"i de asemenea s! folosi"i instrumentul pentru a modifica diametrul %i apoi cu Modificare reprezentare reparti"ie pute"i modifica modul de afi%are a reparti"iei n o singur! bar! %i n final eticheta"i reparti"ia.

222

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Inginerie 4: Bare de leg tur din placa pardoselii


Func"ii: Armare FF : Etrier deschis Etrier Reparti"ie: Reparti"ie pe marginea cofrajului Linie cot!/Text Modificare reprezentare reparti"ie Armarea pl!cii pardoselii este complet!. Acum trebuie arma"i pere"ii. Pentru aceasta, ve"i ncepe prin desenarea barelor de leg!tur!. Scop :

Introducerea automat# a etrierului- arm#tur# de leg#tur# sub form# armare FF !i reparti"ia acesteia
# Face"i click pe !i reparti"ie). Armare FF (Flyout Introducere forme fasonate

2 Stabili"i pentru Diametru valoarea $2 %i click pe Introducere forme bare. 3 Alege"i din caseta de dialog Selectare forme de fasonare op"iunea Etrier cu segmente modificabile %i confirma"i cu OK.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

223

4 Stabili"i n caseta dialog Determinare pozi"ie forme fasonate pentru lungimea segmentelor valoarea de $.000, deplasa"i cursorul deasupra peretelui din stnga, sec"iunea A-A, pn! cnd etrierul alege pozi"ia dorit! %i face"i click pe tasta stng! a mouse-ului.

5 Face"i click n caseta Reparti"ii bar# 3D pe manual#. 6 A%eza"i num!rul de pozi"ie. 7 Pentru reparti"ia egal! a barelor alege"i op"iunea marginea cofrajului.

Reparti"ie

Reparti"ie pe

8 Punctul # pozi"ionare: n vederea n plan a pl!cii pardoselii, face"i click pe punctul din stnga sus a marginii exterioare a peretelui. 9 Punctul 2 linie de pozi"ie: face"i click pe punctul din stnga jos a laturii exterioare a peretelui. Zona de reparti"ie este selectat!.

224

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

#0 Face"i click pe Aliniere %i confirma"i cu

## Pentru modul de afi%are a reparti"iei, face"i click pe Reprezentare bare sec"ionate deoarece barele sunt congruente cu arm!turile laterale ale pl!cii (n plan) %i bara individual! nu ar fi vizibil!. Confirma"i apoi cu . #2 Ce reprezentare de bar!: n previzualizare, toate barele sunt afi%ate n culoarea de selec"ie. Face"i click pe trei bare din jum!tatea inferioar! %i ap!sa"i ESC de dou! ori. #3 Plasa"i linia de cot! %i eticheta. #4 Ap!sa"i pentru finalizarea func"iei tasta ESC.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

225

Placa pardoselii trebuie s! arate acum ca n desenul urm!tor:

226

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Repartiza"i pozi"ia 7 %i n alte sectoare ale peretelui. n peretele din dreapta al funda"iei exist! o deschidere de u%!. Aici ve"i insera etrieri nchi%i. Marca 7 va fi ns! plasat! numai n aria r!mas! a peretelui. Ve"i defini zona de reparti"ie n vederea unde pere"ii de leg!tur! sunt afi%a"i n plan. Barele repartizate, ns!, vor fi afi%ate numai n vederea unde placa pardoselii este n plan. Aceasta deoarece barele de leg!tur! nu sunt n suprafa"a sec"iunii pere"ilor de leg!tur!.

Amplasarea barelor n peretele din dreapta


# Face"i click pe Reparti"ie (Flyout Introducere forme fasonate !i reparti"ie) %i confirma"i valoarea propus! de sistem n linia de dialog : marca 7. 2 Selecta"i Reparti"ie pe marginea cofrajului.

3 Plasa"i marca 7 n peretele din partea de jos de la stnga la dreapta. Pentru punctele de cap!t a liniei de reparti"ie, folosi"i punctele unde pere"ii interiori %i latura exterioar! a peretelui inferior se intersecteaz! (folosi"i Punct de intersec"ie selectat din bara de instrumente Asistent Punct).

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

227

4 Face"i click n caseta de dialog afisat! mai jos pe op"iunea Rotit, introduce"i pentru unghiul de deplasare valoarea de 90 grade %i confirma"i set!rile. n previzualizare, observa"i cum forma barei a fost rotit! n pozi"ia corect!. SFAT Dac pentru reparti ia aliniat modul de introducere al punctelor nu are importan , pentru reparti iile rotite sau mutate direc ia zonei de reparti ie este determinat de introducerea punctelor. Pentru informa ii suplimentare consulta i din Help Online din capitolul "Metode de armare" paragraful "Tip reparti ie : aliniat / rotit / mutat":

5 Confirma"i urm!toarea caset! de dialog, selecta"i barele ce vor fi afi%ate %i ap!sa"i ESC de dou! ori. 6 Plasa"i linia de cot! %i eticheta, ac"iona"i ESC pentru finalizarea func"iei. 7 Copia"i utiliznd instrumentul Copie simetric# arm!tura realizat! anterior pentru peretele superior transversal (metod! alternativ! continua"i reparti"ia folosind valoarea de -90 de grade pentru unghiul de reparti"ie). 8 Face"i click din nou pe Reparti"ie %i confirma"i n rndul dialog valoarea propus! de sistem : marca 7. 9 Alege"i op"iunea Reparti"ie pe marginea cofrajului.

#0 Punctul # de pozi"ionare: n vederea n plan unde sunt afi%a"i pere"ii de leg!tur!, face"i click pe col"ul exterior din dreapta jos al peretelui de leg!tur! de 30 cm. ## Punctul 2 al liniei de pozi"ionare: face"i click pe punctul unde glaful u%ii (din partea de jos) %i peretele de leg!tur! de 30 cm se intersecteaz!. Suprafa"a de reparti"ie este selectat! n peretele din stnga.

228

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

#2 Face"i click n caseta de dialog pe Rotire, introduce"i pentru unghiul de reparti"ie valoarea de $80 de grade %i confirma"i set!rile. n previzualizare, observa"i cum forma barei este rotit! n pozi"ia corect!. #3 Confirma"i de asemenea urm!toarea caset! de dialog. Deoarece barele de leg!tur! nu sunt amplasate n suprafa"a de sec"iune a pere"ilor de leg!tur!, toate barele sunt acum afi%ate n vederea n plan a pl!cii pardoselii "innd cont de modul de afi%are al reparti"iei pe care l-a"i selectat. #4 Ap!sa"i ESC pentru a termina reparti"ia. #5 Folosi"i aceea%i metod! pentru a repartiza arm!turile din cealalt! parte a deschiderii de u%!. Folosi"i punctele unde se intersecteaz! glaful superior al u%ii %i peretele de leg!tur! de 30 cm %i col"ul exterior din dreapta sus al peretelui de leg!tur! de 30 cm. #6 Face"i click pe Linie cot# / Text (Flyout Reprezentare) %i, n vederea n plan a pl!cii pardoselii, eticheta"i reparti"ia pe care tocmai a"i creat-o. #7 Face"i click pe Modificare reprezentare reparti"ie (Flyout Modificare Inginerie), alege"i pentru prezentare op"iunea Afi!are numai bara din mijloc %i face"i click pe ambele reparti"ii.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

229

Acum ve"i crea %i repartiza etrierii nchi%i n zona peretelui din dreptul deschiderii de u%!.

Introducerea automat# a etrierilor nchi!i n zona u!ii sub form# de armare FF !i reparti"ia acestora
SFAT Un etrier poate fi definit i cu ajutorul func iei de introducere manual Introducere (vezi exerci iul 9) # Face"i click pe !i reparti"ie). Armare FF (Flyout Introducere forme fasonate

2 n caseta de dialog Date pozi"ie introduce"i pentru Diametru valoarea $2 %i alege"i Introducere forme bare. 3 Din Selectare forme fasonare alege"i op"iunea confirma"i cu OK. Etrier %i

4 Seta"i n caseta de dialog Pozi"ie forme fasonate valoarea de 0.04 pentru acoperirea de beton pentru toate laturile, deplasa"i cursorul n sec"iunea A-A deasupra peretelui din dreapta pn! cnd etrierul va prelua pozi"ia corect! %i face"i click apoi cu tasta stng! a mouseului. 5 Face"i click n caseta de dialog Reparti"ie bar# 3D pe Reparti"ie automat#. 6 Plasa"i num!rul m!rcii.

7 Ac"iona"i tasta ESC pentru finalizarea func"iei. 8 Cu ajutorul Linie cot#/Text (Flyout Reprezentare) pozi"iona"i linia de cot! %i textul de reparti"ie n vederea n care placa pardoselii este afi%at! n plan.

230

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

9 Face"i click pe Modificare reprezentare reparti"ie (Flyout Modificare Inginerie), alege"i pentru prezentare op"iunea Afi!are numai bara de mijloc %i click pe repartitiile din planul pl!cii pardoseal!.

Astfel a"i completat barele de leg!tur! pentru pere"ii verticale :

Placa pardoselii t=30cm

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

231

Inginerie 5: Armarea cu bare a peretelui exterior


Func"ii : Introducere: Forme oarecare Bare drepte Reparti"ie: Pe marginea cofrajului Defini"ie grup! Reprezentare linie sec"iune Modificare puncte $tergere linie sec"iune n continuare, ve"i arma pere"ii verticali pn! la nivelul superior al pl!cii pardoselii parterului (CS=-2.79). Ve"i defini arm!tura n pere"ii lateralii din plan. SFAT Pentru forme de ndoire complexe cum ar fi barele pentru silozuri, turnuri etc., pute i converti liniile introduse din modulul Construc ii 2D pentru a defini forma de fasonare a barei folosind instrumentul Preluare la element. n timpul conversiei, elementele de desen sunt interpretate ca fiind axele barelor. Re ine i acest lucru cnd desena i entit ile 2D. Pentru armarea pere"ilor exteriori, trebuie s! desena"i o bar! ndoit!. Form# Ve"i crea aceast! bar! folosind instrumentul bar! de oarecare. Alternativ pute"i folosi forme oarecare din cadrul func"iei Armare FF. Scop :
Sec!iunea A-A

Armarea pere"ilor decala"i


# Face" click pe Introducere (Flyout Introducere forme fasonate !i reparti"ie) %i alege"i Forme oarecare. 2 Introduce"i 0.00 grade pentru Unghiul de crlig la nceputul barei %i pentru Unghiul de crlig la sfr!itul barei. 3 Introduce"i 0.00 pentru nceputul acoperirii cu beton %i pentru Sfr!itul acoperirii cu beton. 4 n sec"iunea B-B, face"i click pe col"urile exterioare ale peretelui din stnga. ncepe"i cu partea de sus.

232

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

5 Ap!sa"i ESC %i introduce"i 0.95 pentru lungimea primului segment %i $.$0 pentru lungimea ultimului segment. 6 Plasa"i num!rul m!rcii.

Punctul "

Punctul 2 Punctul 3

Punctul 4

7 Alege"i din caseta de dialog op"iunea cofrajului.

Reparti"ie pe marginea

8 n vederea unde sunt afi%a"i pere"ii laterali n plan, face"i click pe col"ul exterior din stnga jos al peretelui de 30 cm pentru a defini primul punct al liniei de reparti"ie. 9 Face"i click pe col"ul exterior din dreapta jos al peretelui de 30 cm pentru a defini cel de-al doilea punct al liniei de reparti"ie. #0 n urm!toarea caset! de dialog op"iunea Aliniere este deja marcat!. Introduce"i, "innd cont de diferen"a de 6 cm pentru perete, valoarea de 0,$0 pentru acoperirea de beton pentru bar# %i confirma"i set!rile cu . ## n urm!toarea caset! face"i click pe Reprezentare toate barele %i confirma"i set!rile. #2 Plasa"i linia de cot! %i eticheta. Pere"ii laterali trebuie s! arate acum astfel n plan :

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

233

#3 Acum plasa"i aceast! marc! singuri n pere"ii laterali din plan (cu excep"ia zonei u%ii) %i eticheta"i reparti"ia. Re"ine"i c! acoperirea cu beton n dreptul glafului u%i trebuie modificat! din 0.#0 n 0.04. Selecta"i op"iunea rotit pentru reparti"ie %i seta"i unghiul de reparti"ie la valoarea 90 (dreapta), $80 (sus) %i 270 (stnga).

234

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Pentru a termina armarea vertical! a pere"ilor, ve"i crea %i repartiza bare drepte. De asemenea ve"i ad!uga bare n form! de L pentru arm!tura ntins! din plan%eul superior.

Introducerea manual# a barelor drepte !i n form# de L


# Face"i click pe %i reparti"ie). 2 Face"i click pe Introducere (Flyout Introducere forme fasonate Bar# dreapt#.

3 Introduce"i 0.00 pentru Acoperire cu beton la nceput %i Acoperire cu beton la sfr!it. Acoperirea cu beton pentru bar# este setat! la valoarea de 0.04. 4 n sec"iunea B-B face"i click pe latura interioar! din stnga a peretelui (vezi figura) pentru a defini punctul de nceput. 5 Introduce"i n rndul dialog pentru dY valoarea 2.40. 6 Bara este creat!. Ea va avea asociat! marca num!rul $0. Plasa"i-o. 7 Ap!sa"i ESC pentru terminare. 8 Face"i click din nou pe oarecare. Introducere %i alege"i Form#

9 n sec"iunea B-B face"i click pe col"ul laturii interioare din stnga a peretelui exterior pentru a defini punctul de nceput. #0 Pentru punctele urm!toare, face"i click pe locul unde latura interioar! a peretelui se intersecteaz! cu nivelul superior al plan%eului %i pe punctul din stnga sus al pl!cii plan%eului. ## Ap!sa"i ESC %i introduce"i $.00 pentru lungimea segmentelor. #2 Plasa"i num!rul m!rcii %i ap!sa"i ESC.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

235

"0 "0

4,9

#3 Face"i click pe Defini"ie grup# (Flyout Introducere forme fasonate !i reparti"ie). #4 Ce bare trebuie reunite ntr-o grup!? Selecta"i m!rcile #0 %i ## folosind func"ia Sum# (bara de instrumente Asistent Punct). #5 Face"i click din nou pe Reparti"ie (Flyout Introducere forme fasonate %i reparti"ie) !i introduce"i marca $0 n linia de dialog. #6 Face"i click pe Reparti"ie n grup# (Flyout Introducere forme fasonate !i reparti"ie) #7 Repartiza"i marca n vederea unde pere"ii laterali sunt afi%a"i n plan. Plasa"i-o de asemenea %i latura interioar! a pere"ilor %i introduce"i 0.$0 pentru distan"a dintre bare. Apoi eticheta"i reparti"ia a%a cum este ar!tat mai jos. Crea"i reparti"ia de-a lungul ntregii lungimi a peretelui din dreapta (f!r! s!-i aplica"i eticheta).

236

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

#8 Celelalte bare nu pot fi repartizate aici datorit! pragului u%ii. Face"i click n acest! zon! pe %tergere (Flyout Prelucrare) %i anula"i barele drepte din interior (marca #0) din zona u%ii. Verifica"i dac! op"iunea de selectare Selec"ie elemente din interiorul ferestrei !i intersectate (bara de instrumente Asistent Punct) este activ!. #9 Face"i click pe Modificare reprezentare reparti"ie, modifica"i modul de afi%are pentru barele n form! de L selectnd op"iunea Afi!are numai bara din mijloc. Folosi"i apoi Linie cot# / Text pentru a eticheta m!rcile 8, #0 %i ## din peretele din dreapta.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

237

F!r! ndoial! a"i observat c! reparti"iile m!rcii 9 %i #0 sunt vizibile %i n vederea n plan a pl!cii. Aici ve"i realiza ascunderea arm!rii pere"ilor. Ve"i face aceasta folosind un instrument cu care sunte"i deja familiariza"i.

Ascunderea arm#turilor
# Face"i click pe SFAT Reparti iile ascunse pot fi din nou vizibile folosind op iunea din cadrul instrumentului Func ii armare. Modificare reprezentare reparti"ie. 2 Face"i click n instrumente dinamice pe op"iunea Invizibil.

3 Face"i click pe toate reparti"iile barelor pe care dori"i s! le ascunde"i.

238

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

n continuare ve"i realiza armarea orizontal! a pere"ilor folosind bare drepte. n vederile n sec"iune.

Crearea !i repartizarea manuala a barelor orizontale


# Face"i click n Introducere pe Bare drepte. 2 Seta"i acoperirea cu beton a barelor la valoarea 0.055 deoarece barele vor fi plasate n interiorul arm!turilor verticale. Acoperirea cu beton la nceput %i acoperirea cu beton la sfr!it seta"i-o la valoarea 0.00. 3 Lucrnd de sus n jos, face"i click pe col"urile interioare a pere"ilor laterali din dreapta n vederea n plan a pere"ilor laterali. Bara este afi%at! n previzualizare.

4 Bara creat! poate fi plasat! imediat. Din caseta de dialog corespunz!toare face"i click pe Reparti"ie pe marginea cofrajului.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

239

5 Repartiza"i barele orizontale de sus n jos n sec"iunea A-A (vezi figura). 6 Introduce"i 0.055 pentru acoperirea cu beton la nceput %i confirma"i setarea. 7 Confirma"i de asemenea %i set!rile urm!toare %i ap!sa"i ESC. 8 Selecta"i o linie de cot! diferit! pentru etichetarea m!rcii #2. Face"i click n caseta dialog Linie cot# / text pe Tip linie cot#.

9 Selecta"i tipul liniei de cot! %i confirma"i alegerea.

#0 n urm!toarea caset! dialog face"i click pe butonul Indicator %i seta"il pe Indicator manual. ## Plasa"i textul m!rcii. #2 Face"i click pe toate barele la care va trasat! linia indicatoare. #3 Ap!sa"i ESC de dou! ori pentru terminare.

240

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

#4 Acum ve"i plasa marca #2 n lungul celorlalte bare verticale sau pute"i copia reparti"ia:

#5 Acum realiza"i %i armarea orizontal! a laturilor transversale a%a cum a fost descris mai sus.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

241

n continuare ve"i completa etichetarea arm!turilor n vederile n plan sau sec"iuni.

Etichetarea retroactiv# a arm#turilor


# Face"i click pe Text reparti"ie (Flyout Prezentare) pentru a eticheta m!rcile 3 %i 5. SFAT Dac dori i modificarea con inutului sau pozi iei unei etichete face i click pe Modificare etichet (Flyout Modificare Inginerie). Dac a i terminat folosirea instrumentului dup ce a i efectuat modific rile f r a repozi iona eticheta, modific rile sunt aplicate iar eticheta va r mne n acela i loc. 2 n sec"iunea A-A face"i click pe marca 3, selecta"i Num#r de pozi"ie la nceput %i Toate indicatoarele automat, face"i click pe Diametru %i Distan"# %i plasa"i eticheta. 3 Face"i click pe marca 5, confirma"i set!rile %i plasa"i eticheta. 4 Pentru a eticheta m!rcile 4 %i 6, face"i click pe (Flyout Prezentare). 5 Face"i click pe marca 4. 6 Confirma"i tipul de linie de cot# selectat! (cea folosit! pentru armarea orizontal!). 7 Selecta"i modul de realizare al Indicatorului pe Manual, face"i click pe Nr. buc#"i, astfel nct acestea s! nu fie afi%ate %i pozi"iona"i textul. 8 Face"i click pe toate barele care vor fi ata%ate indicatorului. 9 Pentru finalizarea func"iei ac"iona"i tasta ESC. #0 Face"i click pe marca 6, confirma"i set!rile %i plasa"i eticheta. ## Face"i click pe toate barele care la care va fi ata%at indicatorul %i ap!sa"i ESC pentru terminare func"iei . #2 Face"i click din nou pe Text reparti"ie %i eticheta"i m!rcile 9, #0 %i ##. Face"i click pe Diametru %i Distan"#, astfel nct acestea s! nu fie afi%ate %i seta"i Indicator pe automat. Plasa"i num!rul m!rcii acolo unde dori"i. Linie cot# / Text

242

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Sec!iunea A-A

#3 Acum crea"i etichetele pentru sec"iunea B-B a%a cum este ar!tat mai jos :

Sec!iunea B-B

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

243

#4 Completa"i etichetarea pere"ilor laterali n plan a%a cum este ar!tat mai jos :

Pere!i laterali t=30cm

244

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Cu excep"ia col"ului lateral ce va fi afi%at ca detaliu standard orizontal, casa liftului a fost complet armat!. Ultimul pas implic! definirea suprafe"ei de sec"iune final! a pere"ilor diafragm! laterali.

Modificarea suprafe"ei de sec"iune


# Face"i click n op"iunea Navigator CAD n cadrul Allplot - Inginerie pe Vederi !i Sec"iuni. Reprezentare linii sec"iune (Flyout Modificare).

2 Face"i click pe

3 Ce linii de sec"iune se reprezint!: Face"i click n vederea n plan a pere"ilor diafragm!. 4 n ce vedere se reprezint!? : Face"i click pe sec"iunea A-A. 5 Folosi"i Modificare puncte (Flyout Prelucrare) pentru a modifica marginea superioar! a sec"iunii sub nivelul inferior al plan%eului superior. Aten"ie : suprafa"a de sec"iune este reprezentat! de dou! ori o dat! pentru cofraj %i o dat! pentru arm!tur!.

Sec!iunea A-A

6 Face"i click pe %tergere linii sec"iune (Flyout Modificare ), face"i click pe traseul de definire a sec"iunii pe care tocmai l-a"i creat %i ap!sa"i ESC pentru terminarea func"iei.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

245

Inginerie 6: Sec iune tipic


Func"ii : Armare f!r! model Armare FF Reparti"ie: Reparti"ie n vedere Modificare factor buc!"i Repozi"ionare Scop :

Sec!iune tipic$
Armarea orizontal$ a col!urilor 4*

n continuare ve"i nv!"a cum se folose%te modul de Reparti"ie n vedere. n acest mod, barelor introduse li se pot asocia numere f!r! a trebui s! fie realizat! reparti"ia barelor ntr-o zon!. Arm!tura este afi%at! numai ntr-o singur! vedere. Aceast! metod! este util! pentru afi%area detaliilor standard. ns!, va trebui s! calcula"i singuri num!rul barelor plasate n vedere. n modulul Reparti"ie n vedere adncimea spa"ial! nu este definit!. A%adar, sistemul nu poate determina localizarea barelor n spa"iul tridimensional. Reparti"ia va afecta numai cantitatea de bare de arm!tur!.

246

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Crearea sec"iunii tipice n mod automat cu armare FF !i reparti"ia arm#turii ntr-o vedere
# Desena"i cu ajutorul func"iilor din cadrul Flyouts Construc"ii 2D %i Linie cot# n partea dreapt! a pere"ilor diafragm! din vederea n plan, un col" de perete ca o sec"iune standard %i denumi"i-o (vezi figura).

Sec!iune tipic$
armarea orizontal$ a col!urilor

2 Dezactiva"i prin intermediul Model) modelul de armare.

Armare cu model nc/des (Flyout

3 Face"i click pe Armare FF (Flyout Introducere forme fasonate !i reparti"ie).

4 Face"i click n caseta de dialog Date pozi"ie pe elemente componente.

Introducere

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

247

5 Face"i click n caseta de dialog Selectare element pe Perete n col" %i confirma"i cu OK.

248

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

6 Stabili"i pe primul rnd al casetei dialog urm!toarele valori : $2 pentru diametru global, 0.80 pentru lungimi laturi globale %i 0.055 pentru acoperire cu beton global#, confirma"i cu OK toate set!rile. 7 Deplasa"i cursorul deasupra col"ului de perete realizat anterior pn! cnd arm!tura col" perete v-a lua pozi"ia dorit!, face"i click pe tasta stng! a mouse-ului. 8 n linia de dialog va fi inserat Locul textului,linia de direc"ie/unghi: ac"iona"i ESC. 9 Face"i click n caseta de dialog urm!toare pe vedere. Reparti"ie n

#0 Pentru num#r buc#"i introduce"i $4 (num!rul de bare orizontale) %i seta"i pentru Distan"# 0.$0. ## Activa"i Nr. buc#"i, Diametru %i Distan"# (pentru ca aceste informa"ii s! apar! n etichet!) %i plasa"i eticheta. #2 n linia de dialog va fi din nou inserat Locul textului,linia de direc"ie/unghi: ac"iona"i ESC. #3 Proceda"i n mod similar opera"iunilor anterioare %i finaliza"i apoi func"ia cu ESC. #4 Face"i click pe Repozi"ionare, activa"i n cmpul dialog casetele Form# identic# %i O"el, confirma"i apoi cu . #5 Deoarece exist! patru instan"e ale col"urilor de perete, face"i click pe Modificare factor buc#"i. #6 Modificare factorului de element al c!rei reparti"ii: Selecta"i ambele bare n form! de U, introduce"i 4 pentru factorul elementului %i ap!sa"i ESC pentru terminare.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

249

Sec!iune tipic$
armarea orizontal$ a col!urilor

Inginerie 7: Extras o"el (Schema barelor)

Func"ii: Extras total

Scop:

n continuare ve"i realiza extrase de o"el. Acestea vor fi ntocmite n conformitate cu scara de m!sur! selectat! %i vor fi pozi"ionate lateral fa"! de construc"ie. Prin intermediul func"iilor Schem! se permite gestionarea informa"iilor privind num!rul de buc!"i %i forme de fasonare a barei gestionate de sustem. Pute"i crea schema barei pentru fiecare marc! incluznd eticheta schemei n cadrul de desen. De fiecare dat! cnd modifica"i sau manipula"i reparti"iile sau forma fasonat! a

250

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

barei, schema se va actualiza automat pentru a reflecta modific!rile efectuate. Pute"i alege una dintre urm!toarele op"iuni privind extrasele: Extras total informa"iile despre num!rul de bare din toate reparti"iile unei m!rci Extras par"ial informa"iile despre num!rul de bare dintr-o singur! reparti"ie a unei m!rci

Forma de fasonare poate fi desenat! la scar! sau nu. Forma de fasonare poate fi afi%at! astfel nct s! fie aliniat! cu reparti"ia.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

251

Crearea schitei generale


# Face"i click n Flyout Prezentare pe Extras total. 2 n linia de dialog, introduce"i num!rul m!rcii pe baza c!reia va fi creat! schema sau face"i click pe marca respectiv!.

SFAT Dac terge i o bar n timpul lucrului, num rul m rcii va r mne neatribuit. Pute i elimina acest gol folosind instrumentul Repozi ionare.

3 Introduce"i set!rile a%a cum este ar!tat mai sus %i confirma"i. 4 Schema %i eticheta ei sunt ata%ate cursorului. Plasa"i schema n partea dreapt! a sec"iunii. 5 Acum este posibil s! realiza"i singuri celelalte scheme de bare. Pentru barele drepte, dezactiva"i cotarea segmentelor. Seta"i unghiul textului astfel nct el s! se potriveasc! cu forma barei. Astfel a"i terminat desenul.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

253

Inginerie 8: List o eluri i list fason ri


Func"ii : List! o"eluri List! fason!ri Scop :

n ultima parte a exerci"iului ve"i crea o list! o"eluri %i o list! fason!ri, sau EXTRAS.

Listele de o"eluri sunt create de program dar nu sunt afi%ate grafic ele sunt realizate n fundal n acela%i timp cu crearea desenelor. Acestea sunt ntotdeauna actualizate %i pot fi tip!rite oricnd este necesar.

254

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

Pentru nceput ve"i proceda la tip!rirea unei liste bare ce este creat! n mod automat de c!tre Allplot FT n fundal.

Realizarea listelor
# Face"i click pe List# o"el (Flyout Liste).

2 Face"i click n sec"iunea Creator %i introduce"i Bloc de apartamente. Textul pentru Element este preluat n mod automat din numele cadrului de desen. 3 n cmpul Num#r list# introduce"i B$. Lista va putea fi ob"inut! ulterior prin intermediul acestui num!r. 4 Activa"i caseta de control tip#rire direct# a listei. 5 Confirma"i cu . Va apare o caset! de dialog n care pute"i selecta formatele predefinite de liste. 6 Introduce"i set!rile a%a cum este ar!tat mai jos %i confirma"i :

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

255

7 Lista va fi afi%at! pe ecran. Face"i click pe Imprimant# pentru a ncepe tip!rirea.

Pute"i realiza liste de o"eluri %i pentru planurile de armare ce nu au fost realizate cu Allplot FT (de exemplu pentru cele realizate manual). n acest caz sistemul va prelua efectuarea calculelor.

Modificarea sau introducerea unor noi liste de o"eluri


# Alege"i cu ajutorul Navigator CAD modulul Liste o"el. 2 Pe ecran va fi inserat! urm!toarea caset! de dialog. Aici pute"i specifica dac! dori"i s! modifica"i o list! existent! sau s! crea"i una nou!.

256

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

3 Face"i click pe Nou.

4 Face"i click n caseta de dialog superioar! pe List# o"eluri. Introduce"i textul in cmpurile respective dup! cum este necesar. 5 Face"i click n cmpurile listei. Vor apare alte casete de dialog pute"i accepta valorile implicite din aceste casete sau pute"i introduce valori diferite.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

257

Allplot FT v! ofer! posibilitatea realiz!rii listelor de fason!ri care pot fi pozi"ionate direct n desen sau tip!rite. n continuare ve"i proceda la pozi"ionarea n desen a unei liste fason!ri.

Pentru ob"inerea listei de fason#ri ntr-un desen


# Activa"i desenul 7$ %i dezactiva"i-le pe toate celelalte. 2 Face"i click pe Op"iuni %i alege"i Armare o"el.

3 Face"i click pe Liste %i din sec"iunea Tip+Ie!ire alege"i Ie!ire pe desen. 4 Confirma"i cu 5 Face"i click apoi pe %i p!r!si"i func"ia ac"ionnd ESC. List# fason#ri (Flyout Liste).

5 Face"i click n fereastra Nu, pentru a nu fi luate n considera"ie %i desenele din fundal. Apoi va fi realizat! lista de fason!ri.

258

Exerci!iul 8: Armare 3D cu model a casei liftului (metoda ")

Allplot FT

6 Din bara de instrumente List# fason#ri pute"i seta acum m!rimea fonturilor pentru extras. 7 Plasa"i lista n spa"iul de lucru.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

259

Un extras din list! va avea urm!toarea form! de prezentare :

Extrasul de armare este n acest fel salvat n desen %i va apare n cadrul n care sunt desenate %i barele de arm!tur!, cnd va fi pozi"ionat n planul de plotare. Pentru a realiza plotarea planului de armare consulta"i "Exerci"iul #2: Paginare desene, plottare".

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

257

Cerin!e impuse programului : Programul Allpot FT este oferit n diferite configura!ii. Verifica!i prin intemediul Navigator CAD, dac" programul achizi!ionat de dumneavoastr" con!ine urm"toarele module: Vederi "i sec!iuni Armare o!el

Verifica!i n bara de instrumente Inginerie, dac" programul con!ine urm"toarea func!ie : Armare cu model nc/des

Inginerie 1: Armarea buiandrugului u!"


Func!ii : Armare cu model Introducere: Etrier drept nchis Bare drepte Bare drepte ca punct Reparti!ie: Reparti!ie pe marginea cofrajului Reparti!ie dup" bar" Reparti!ie liber" Linie cot"/Text Introducere date n catalog Scop :

Buiandrug u!" 1:50


Eleva#ie Sec#iune

258

Exerci!iul 9 : Armare 2D cu model buiandrug u"# (metoda 2)

Allplot FT

n cadrul exerci!iului 8 a!i realizat armarea unui cofraj tridimensional n modulul Armare cu model (metoda #: vezi Sfat stnga). SFAT Pentru informa!ii suplimentare consulta!i n Help On-Line capitolul "Metode de armare" paragraful "Armare cu/sau f#r# model ?": n acest exerci!iu ve!i crea un simbol folosit la arm"rile curente. Pentru aceasta este necesar" armarea unui cofraj bidimensional avnd model activat (metoda 2: vezi Sfat stnga). Cu ajutorul func!iilor din modulul Construc!ii 2D ve!i ncepe prin desenarea cofrajelor vederilor n eleva!ie $i n sec!iune a unui buiandrug prefabricat pentru u$". Pentru a defini armarea lui utiliza!i func!ii din cadrul modulului Armare o!el. Accesul la acestea se face prin intermediul Flyouts din bara de instrumente Inginerie. La final ve!i proceda la introducerea din nou n catalog a buiandrugului prefabricat de u$" (sub form" de simbol). Pentru parcurgerea acestui exerci!iu ave!i nevoie de urm"toarele desene : Exerci!iu
9

Num#r desen
90 9#

Con!inut desen
Cofrag 2D buiandrug Armare o!el Buiandrug - Cu model

Desenele sunt pozi!ionate n proiectul "Tutorial" din mapa "Model" (vezi "Capitolul 3 : Organizare proiect").

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

259

Pentru a desena ini!ial cofrajul.

Pentru a crea cofrajul bidimensional


# Selecta!i desenul 90 $i dezactiva!i-le pe toate celelalte. 2 Alege!i pentru scara de referin!" valoarea #:50 $i selecta!i pentru grosime creion 0.5. Sistemul de coordonate prezentat al#turat "i vederea n perspectiv# sunt folosite numai n scopul n!elegerii explica!iilor despre orientarea reparti!iilor "i nu trebuie desenate. 3 Desena!i utiliznd instrumente din Flyouts Construc!ii 2D o grind" n vedere n eleva!ie $i n sec!iune a$a cum este ar"tat mai jos. Pentru aceasta utiliza!i instrumentele Dreptunghi $i Linie.

Buiandrug u
Eleva#ie Sec#iune

SFAT Pentru informa!ii suplimentare consulta!i Help Online capitolul "Metode de armare" paragraful "Orientare spa!ial#": n exerci!iul urm"tor ve!i crea $i repartiza arm"tura longitudinal" $i etrierii acestei grinzi. De asemenea ve!i defini orientarea spa!ial" a tuturor barelor de arm"tur" n timpul acestui proces.

Introducerea manual# "i reparti!ia etrierilor


# Activa!i desenul 9$ $i pozi!iona!i activ n fundal desenul 90. 2 Activa!i modelul prin intermediul (Flyout Model). SFAT Introducerea unui etrier se poate realiza "i prin intermediul Armare FF (vezi exerci!iul 8) Armare cu model nc/des

3 Face!i click pe Introducere (Flyout Introducere forme fasonate "i reparti!ie). 4 Alege!i Etrier drept, nchis.

260

Exerci!iul 9 : Armare 2D cu model buiandrug u"# (metoda 2)

Allplot FT

5 Seta!i acoperirea cu beton pe toate laturile la valoarea de 0.03 $i selecta!i pentru Diametrul valoarea 8. 6 Face!i click pe dou" col!uri diagonal opuse ale vederii n sec!iune $i face!i click pe un col! (din dreapta sus, de exemplu) pentru indicarea crligelor.

SFAT Deoarece ve!i crea o carcas# de arm#tur# tridimensional#, va trebui s# oferi!i sistemului o referin!# spa!ial#. n cazul cofrajelor 3D, aceste informa!ii spa!iale sunt definite prin vederi.

7 Selecta!i proiec!ie pentru orientarea n spa!iu : Set"rile pe care le face!i aici definesc orientarea spa!ial" pentru ntreaga arm"tur". Etrierii sunt localiza!i n planul Y-Z $i vor fi plasa!i n direc!ia X. Face!i click pe X $i ap"sa!i pentru confirmare . 8 Plasa!i etichetele barelor n sec!iune. Seta!i parametrii astfel nct numai num"rul pozi!iei s" fie afi$at. 9 Repartiza!i barele create folosind modul de reparti!ie pe marginea cofrajului. Reparti!ie

#0 Punctul " pozi!ionare: indica!i col!ul din stnga jos a grinzii. ## Punctul 2 al liniei de pozi!ionare: indica!i col!ul din dreapta jos a grinzii. #2 Direc!ia de vedere asupra schi!ei: Face!i click n spa!iul de lucru n partea dreapt" a formei fasonate al arm"turii. Zona de reparti!ie este selectat" (marcat") $i pute!i vedea deja dac" barele sunt plasate n pozi!ia corect". Ap"sa!i pentru confirmare .

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

261

Buiandrug u!" 1:50


Eleva#ie Sec #iune

$0

$$

$2

SFAT Pute!i de asemenea s# modifica!i ulterior modul n care este reprezentat# reparti!ia folosind instrumentul Modificare reprezentare reparti#ie.

#3 Introduce!i n caseta de dialog pentru Distan!" reparti!ie valoarea 0.$0, alege!i pentru tip reparti!ie Prezentare toate barele $i confirma!i cu . #4 Ap"sa!i ESC $i plasa!i linia de cot" $i eticheta sub grind".

Buiandrug u!" 1:50


Eleva#ie Sec#iune

#5 Ap"sa!i ESC pentru terminare.

262

Exerci!iul 9 : Armare 2D cu model buiandrug u"# (metoda 2)

Allplot FT

n continuare ve!i proceda la crearea $i reparti!ia arm"turii longitudinale a grinzii.

Pentru a crea "i plasa arm#tura longitudinal# de la partea inferioar#


# Face!i click pe Introducere (Flyout Introducere forme fasonate "i reparti!ie). 2 Face!i click pe Bare drepte.

3 Acoperirea cu beton este setat" la 0.03 pe toate laturile. Modifica!i valoarea la 0.04 pentru Acoperire cu beton bar# $i alege!i Diametru $4. 4 Face!i click n vederea n eleva!ie pe col!urile (din partea de jos) ale grinzii de la stnga la dreapta. Bara este creat".

5 Seta!i parametrii etichetei a$a cum este ar"tat mai sus $i plasa!i eticheta. 6 Alege!i modul de plasare Reparti!ie pe bar# $i defini!i zona de reparti!ie n sec!iune ncepnd cu col!ul din stnga jos pn" la col!ul din dreapta jos al etrierului (vezi mai jos).

Buiandrug u!" 1:50


Eleva#ie Sec#iune

4 5

7 Confirma!i reparti!ia selectat", seta!i pentru Num#r buc#!i valoarea 4 $i confirma!i.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

263

8 Ac!iona!i ESC alege!i urm"torul tip linie cot" $i confirma!i cu

9 Seta!i parametrii astfel nct valorile num"rului de buc"!i $i ale diametrului s" fie afi$ate. Plasa!i eticheta m"rcii sub bar". Sistemul va desena automat un indicator la toate barele.

Pentru a introduce arm"tura longitudinal" de la partea superioar", ve!i nv"!a o metod" ce este folosit" de regul" pentru armarea componentelor n sec!iune sau n vederea n plan f"r" a trebui s" crea!i o vedere suplimentar".

Pentru a crea "i repartiza arm#tura longitudinal# din partea superioar#


# Este nc" activ" func!ia 2 Face!i click pe Introducere. Bare drepte ca punct.

3 Introduce!i pentru Diametru valoarea $2. 4 Punct " / lungimea barei: face!i click pe col!ul din stnga jos al grinzii.

264

Exerci!iul 9 : Armare 2D cu model buiandrug u"# (metoda 2)

Allplot FT

5 Alege!i al doilea punct: face!i click pe col!ul din dreapta jos al grinzii. 6 Lungimea barei este determinat" de sistem $i este afi$at" n linia de dialog. Pentru a lua n considerare acoperirea cu beton (3.0 cm) la nceputul $i la sfr$itul barei, introduce!i o valoare cu 6.0 cm mai mic": $.93. 7 Pozi!ionare/unghi de pozi!ionare: introduce!i pentru Distan!# dx $i Distan!# dy valoarea 0.04 $i seta!i Punctul de transport dreapta sus. 8 Bara este ata$at" cursorului. Face!i click pe col!ul din dreapta sus al cofrajului n vederea n sec!iune. 9 Nu trebuie s" plasa!i nc" nici o etichet". Ap"sa!i ESC. #0 Alege!i pentru mod reparti!ie Reparti!ie liber#.

## Alege!i vederea? Face!i click pe grinda afi$at" n eleva!ie. #2 Confirma!i set"rile urm"toare. #3 Introduce!i pentru Distan!# dx valoarea 0.03, iar pentru Distan!# dy valoarea 0.04 $i face!i click pe col!ul din dreapta sus al grinzii n vederea n eleva!ie. #4 Ap"sa!i ESC, confirma!i tipul linie de cot" $i plasa!i eticheta m"rcii deasupra barei.

Buiandrug u!" 1:50


Eleva#ie
$4 $$ $3

Sec#iune
8

#5 Face!i click pe Copie simetric# $i copia!i n oglind" bara longitudinal" din partea de sus a sec!iunii. #6 Ap"sa!i ESC pentru terminare.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

265

Barele f"r" etichete pot fi ulterior descrise.

Etichetarea retroactiv# a barelor


# Face!i click pe Linie cot# / Text (Flyout Prezentare). 2 Folosind butonul din mijloc al mouse-ului, ncadra!i cele dou" bare din partea de sus a grinzii ntr-o fereastr" de selec!ie. 3 Confirma!i tipul liniei de cot" $i plasa!i eticheta m"rcii deasupra barelor. Pute!i seta unghiul de orientare al etichetei n linia de dialog. Sistemul va desena automat indicatoare la toate barele.

A$a cum probabil a!i observat, valoarea num"rului de buc"!i pentru barele longitudinale din partea de sus nu va fi actualizat" automat (spre deosebire de barele longitudinale din partea de jos). Aceasta deoarece arm"tura bara de arm"tur" oglindit" din parte de sus reprezint" o reparti!ie separat", iar eticheta din vederea n eleva!ie corespunde numai unei singure reparti!ii. Deoarece cele dou" bare sunt congruente (sunt a$ezate una peste alta), nu pute!i selecta ambele bare. Pentru a ob!ine acum eticheta pentru ambele bare, pute!i deplasa una din bara n jos, crea!i eticheta dup" care muta!i barele napoi n pozi!ia lor original".

Pentru a eticheta barele longitudinale din partea superioar# a vederii n eleva!ie


# Face!i click pe Mutare (Flyout Prelucrare). 2 Face!i click pe una din barele din partea de sus n vederea n sec!iune $i muta!i-o prin dX = 0.00 $i dY = -0.$0. 3 Folosi!i pentru a $terge eticheta existent" a barelor longitudinale din partea de sus a vederii n eleva!ie. 4 Face!i click pe Linie cot# / Text, folosi!i func!ia Sum" pentru a selecta cele dou" bare longitudinale din partea de sus a vederii n eleva!ie $i plasa!i eticheta m"rcii deasupra barelor. Mutare, face!i click pe bara pe care a!i 5 Face!i click din nou pe mutat-o anterior n vederea n sec!iune $i muta!i-o prin dX = 0.00 $i dY = 0.$0. 6 Ap"sa!i ESC pentru terminare. Desenul va ar"ta acum astfel:

266

Exerci!iul 9 : Armare 2D cu model buiandrug u"# (metoda 2)

Allplot FT

Buiandrug u!" 1:50


Eleva#ie Sec#iune

Acum deoarece a!i terminat armarea buiandrugului, l pute!i salva ca simbol astfel nct el s" fie disponibil ca un detaliu tipic pentru utilizarea ulterioar". Apoi, l ve!i extrage din catalog $i l ve!i modifica. Lucrul cu simboluri este descris n Capitolul 2 "Primii pa$i".

Pentru a crea "i salva un simbol


# Face!i click pe Standard). Introducere date n catalog (bara de instrumente

2 Simbolul de armare trebuie astfel salvat nct s" fie utilizat de c"tre to!i. Pentru aceasta face!i click pe Cale date pe Birou $i Tip date pe Simbol. 3 Confirma!i cu . Caseta de dialog va dispare $i ve!i reveni n spa!iul de lucru. 4 Folosi!i butonul din mijloc pentru a ncadra simbolul cu armatur" ntr-o fereastr" de selec!ie. El va fi afi$at n culoarea de selec!ie. SFAT Pute!i de asemenea s# modifica!i pozi!ia punctului de referin!# al simbolului la extragerea lui din catalog. 5 Acum trebuie s" defini!i punctul de referin!" al simbolului (cnd ve!i extrage ulterior simbolul din catalog, va fi punctul n care el va fi ata$at de cursor). Face!i click pe col!ul din stnga jos al grinzii din vederea n eleva!ie. 6 Face!i click pe urm"torul catalog (nr. 2) $i introduce!i numele lui, de exemplu : Detalii tipice. 7 Alege!i un rnd care nu are asociat nici un nume n sec!iunea din partea de jos a casetei de dialog $i introduce!i un nume pentru simbol: buiandrug u"#

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

267

8 Pentru a termina introducerea simbolului, ap"sa!i ESC. Opera!iile necesare a fi efectuate pentru scoaterea planului de armare pe plotter sunt descrise n cadrul "Exerci!iului ##: Paginare desene $i plottare".

Inginerie 2 : Modificarea buiandrugului u!"


Func!ii : Citire date din catalog Modificare puncte Num"r nou pozi!ie Modificare reparti!ie Repozi!ionare Modificare pozi!ie n continuare ve!i proceda la scoaterea din catalog a simbolului buiandrug u$" $i-l ve!i modifica. Scop :
Buiandrug u!"
Eleva#ie

1:50

Sec#iune

268

Exerci!iul 9 : Armare 2D cu model buiandrug u"# (metoda 2)

Allplot FT

Pentru aceste opera!ii sunt necesare urm"toarele desene : Exerci!iu


8

Num#r desen
80

Con!inut desen
Modificare buiandrug

Desenele sunt pozi!ionate n proiectul "Tutorial" din mapa "Model" (vezi "Capitolul 3 : Organizare proiect").

Ini!ial proceda!i la extragerea simbolului din catalog $i pozi!ionarea lui ntr-un desen separat.

Extragere simbol
# Alege!i simbolul 82 $i dezactiva!i-le pe toate celelalte. 2 Pentru Scara de referin!" alege!i #:50. 3 Face!i click pe Standard). Citire date din catalog (bara de instrumente

4 Face!i click n Cale date pe Birou, iar n Tip date pe Simbol. 5 Ap"sa!i pentru confirmare. Caseta de dialog Citire date va apare pe ecran. 6 Face!i click n Fi"ier pe Detalii tipice, iar n Introducere pe Buiandrug u"#. 7 Confirma!i cu . Acum a!i revenit napoi n spa!iul de lucru. Simbolul este ata$at cursorului n punctul de referin!" definit anterior. 8 Pentru a plasa simbolul, face!i click n spa!iul de lucru. 9 Pentru a termina modul de extragere a simbolurilor, ap"sa!i ESC.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

269

n exerci!iul urm"tor ve!i modifica valoarea deschiderii u$ii $i l"!imea buiandrugului. De asemenea ve!i modifica distan!a dintre etrieri n mijloc $i diametrul barelor de arm"tur" longitudinale de la partea inferioar". Deoarece a!i salvat buiandrugul mpreun" cu cofrajul 2D ca simbol, nu este necesar s" redesena!i din nou cofrajul. Cnd numai arm"tura este salvat" ca simbol, o pute!i extrage $i plasa ntr-un cofraj nou.

Pentru a modifica m#rimea buiandrugului de u"#


# Face!i click pe Modificare puncte (Flyout Prelucrare). 2 n sec!iune, folosi!i butonul din mijloc al mouse-ului pentru a ncadra ntr-o fereastr" de selec!ie capetele etrierilor $i barele longitudinale de arm"tur" din partea superioar" $i inferioar" (vezi mai jos). 3 Introduce!i pentru dX = 0.06 $i dY = 0.00 pentru a modifica l"!imea la 30 cm. Cofrajul $i arm"tura se vor actualiza automat. 4 Acum folosi!i aceea$i metod" pentru a modifica zona reazemului din stnga n vederea n eleva!ie. Introduce!i pentru dX = -$.00 $i dY = 0.00.

Buiandrugul de u$" trebuie s" arate acum astfel:

Buiandrug u!"
Eleva#ie 4

1:50

Sec#iune 2

270

Exerci!iul 9 : Armare 2D cu model buiandrug u"# (metoda 2)

Allplot FT

n exerci!iul urm"tor trebuie s" modifica!i distan!a dintre etrieri n zona din mijloc. Aceasta se va face mai nti prin atribuirea unui num"r de marc" nou n zona respectiv", modificarea distan!ei dintre etrieri dup" care etrierii sunt inclu$i din nou ntr-o singur" marc". Dup" aceasta, ve!i modifica diametrul barelor de arm"tur" longitudinal" din partea inferioar".

Modificarea arm#rii
# Face!i click pe Inginerie). Num#r nou pozi!ie (Flyout Modificare

2 Ce devine pozi!ie nou#? Folosi!i butonul din mijloc al mouse-ului pentru a ncadra cei #4 etrieri din mijloc ntr-o fereastr" de selec!ie. 3 Sistemul v" propune automat un nou num"r de marc" (ca ultimul num"r de marc" atribuit plus unu). Accepta!i-l. 4 Face!i click pe Modificare reparti!ie (Flyout Modificare Inginerie $i face!i click pe unul din etrierii din mijloc. 5 Introduce!i pentru Distan!# etrieri valoarea 0.20 $i confirma!i.

Buiandrug u!"
Eleva#ie 2 4 2

1:50

Sec#iune

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

271

6 Face!i click pe Repozi!ionare (Flyout Modificare Inginerie), pentru a combina cele dou" m"rci de etrieri napoi ntr-o singur" marc".

7 Introduce!i set"rile a$a cum este ar"tat mai sus $i ap"sa!i pentru confirmare . 8 %terge!i eticheta pentru etrieri n eleva!ie $i crea!i o nou" etichet" n vederea n sec!iune folosind Text reparti!ie. Seta!i parametrii astfel nct numai num"rul m"rcii s" fie afi$at. 9 Face!i click pe Linie cot# / Text $i activa!i cu ajutorul func!iei Sum" toate reparti!iile etrierilor din vederea n eleva!ie. #0 Pentru Tip linie cot# selecta!i linia de cot" f"r" textul cotarea lungimii de reparti!ie, face!i click pe butonul Buc#!i + Distan!# $i plasa!i linia de cot". ## Pentru etichet", dezactiva!i afi$area distan!ei $i plasa!i eticheta. #2 Face!i click pe Modificare pozi!ie (Flyout Modificare Inginerie) $i face!i click pe arm"tura longitudinal" din partea inferioar". #3 Face!i click n cmpul dialog Modificare pozi!ie pe Diametru $i introduce!i valoarea $6.

#4 Confirma!i introducerea $i ap"sa!i ESC pentru terminarea func!iei . Desenul trebuie s" arate acum astfel:

272

Exerci!iul 9 : Armare 2D cu model buiandrug u"# (metoda 2)

Allplot FT

Buiandrug u!"
Eleva#ie

1:50

Sec#iune

n final, pute!i crea schemele barelor. Metoda este aceea$i cu cea folosit" la casa liftului (n exerci!iul 7). n consecin!", aceasta nu este prezentat" aici. Deoarece a!i creat armarea folosind modul de lucru Armare cu model pute!i $terge ($i mai trziu pute!i recrea) n orice moment vederile n SFAT Pentru informa!ii suplimentare consulta!i Help Online elemente de baz# pentru modulul Vederi !i Sec#iuni "i n capitolul Metode de armare paragraful "Armare cu/f#r# model?": Vederi "i Sec!iuni. Spre eleva!ie $i sec!iune folosind modulul deosebire de casa liftului, numai carcasa tridimensional" de arm"tur" este afi$at" aici (vezi Sfat stnga). Cnd o component" va fi armat" numai n plan, pute!i crea o nou" vedere n plan folosind vederile originale n eleva!ie sau sec!iune deja existente. Opera!iile necesare a fi efectuate pentru scoaterea planului de armare pe plotter sunt descrise n cadrul "Exerci!iului ##: Paginare desene $i plottare".

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

273

Cerin!e ale programului : Programul Allpot FT este oferit n diferite configura!ii. Verifica!i prin intemediul Navigator CAD, dac" programul achizi!ionat de dumneavoastr" con!ine urm"toarele module: Armare plase Arm"turi o!el

Inginerie 1: Reparti!ia pozi!iei inferioare a plaselor


Func!ii : Armare cu model Reparti!ie cmp Introducere armare suprafa!" Scop :

274

Armare 2D plan!eu f"r" model (metoda 3)

Allplot FT

n cadrul acestui exerci!iu ve!i realiza reparti!ia plaselor inferioare plecnd de la contur 2D subsol ce a fost creat f"r" model n cadrul exerci!iului 3 (metoda 3 : vezi Sfat stnga). SFAT Pentru informa#ii suplimentare consulta#i Help Online capitolul "Metode de armare" paragraful "Armare cu/f"r" model ?": Pentru aceasta utiliza!i instrumente din modulul Armare plase. Accesul la acestea se face prin Flyouts din bara de instrumente Inginerie (configura!ia Inginerie). Pentru parcurgerea acestui exerci!iu ave!i nevoie de rezultatul exerci!iului 4, respectiv urm"toarele desene : Exerci!iu
3 4 #0

Num"r desen
34 40 #00

Con!inut desen
Scar" 2D Subsol Contur 2D Subsol Plan$eu Subsol plas" pozi!ie inferioar" F"r" model

Desenele sunt pozi!ionate n proiectul "Tutorial" din mapa "Model" (vezi "Capitolul 3 : Organizare proiect").

Este necesar" efectuarea unor set"ri. II Recomandare Cu ajutorul func!iei Op!iuni pute!i adapta la standardul biroului prezentarea din Armare plas". Informa!ii suplimentare ob!ine!i consultnd Help Online.

Setarea desenelor $i op!iunilor


# Stabili!i n meniul Vedere n cadrul Configura!iei Standard op!iunea Configura!ie Inginerie. 2 Activa!i desenul #00, pozi!iona!i 34 $i 40 activ in fundal $i dezactiva!i-le pe toate celelalte. 3 Stabili!i pentru scara de referin!" #:50.

n locul desenelor nr. 30 $i 3# din exerci!iul 3 pot fi pozi!ionate activ n fundal $i desenele 40 $i 4# din exerci!iul 4. Pentru o mai bun" vizualizare v" recomand"m dezactivarea ha$urii : face!i click pe Reprezentare ecran (bara de instrumente Standard) $i dezactiva!i op!iunea Ha$ur".

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

275

Ve!i ncepe prin repartizarea n cmp a plaselor de arm"tur" de la partea inferioar".

Armarea n cmp a unei zone dreptunghiulare


# Dezactiva!i model armare cu ajutorul op!iunii nc/des (Flyout Model). 2 Face!i click pe plase). Armare cu model

Reparti!ie cmp (Flyout Reparti!ie cmp

3 De la punct, element / distan!a: n linia de dialog, introduce!i 0.#5 pentru l"!imea reazemului. 4 Defini!i poligonul de reparti!ie f"cnd click pe col!ul din stnga jos $i apoi pe col!ul din dreapta sus al peretelui. Ap"sa!i ESC pentru terminare.

5 L"!imea reazemului trebuie s" fie modificat" n partea din dreapta $i de sus. Face!i click pe Adncime reazem.

276

Armare 2D plan!eu f"r" model (metoda 3)

Allplot FT

6 Identifica!i m"rimea poligonului: Face!i click pe latura din partea dreapt" a poligonului $i introduce!i 0.#2. 7 Repeta!i aceea$i procedur" $i pentru partea de sus a poligonului $i ap"sa!i pentru confirmare. Va fi inserat urm"toarea caset" de dialog :

SFAT Dac" op#iunea Acoperire transversal" este activat" (butonul este ap"sat), plasa de arm"tur" este repartizat" pe ntreaga l"#ime. O valoare propus" de sistem este afi!at" n cmpul de introducere a datelor. Aceast" valoare nu poate fi modificat".

8 Face!i click pe Tip plase $i alege!i Q295. Astfel a!i setat valorile de 0.34 pentru Acoperire longitudinal" $i 0.50 pentru Acoperire transversal". Defini!i celelalte set"ri a$a cum este ar"tat mai sus. 9 Pentru confirmare ap"sa!i . Reparti!ia trebuie s" arate acum astfel:

SFAT Programul Allplot FT determin" n mod automat acoperirea plaselor n func#ie de tipul acestora. Reparti#ia conform DIN respect" normele economice. Aceastea pot fi ns" modificate prin indicarea de c"tre dumneavoastr" a suprapunerii plasei pentru fiecare reparti#ie. Acestea pot fi descrise n mod selectiv (vezi Op!iuni).

#0 Ap"sa!i ESC pentru terminare.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

277

n continuare, ve!i arma cmpul din dreapta. Ve!i defini conturul cmpului folosind o linie liber".

Armarea n cmp a unei zone poligonale


# Face!i click pe plase). Reparti!ii cmp (Flyout Reparti!ie cmp,

2 n linia de dialog, introduce!i 0.#2 pentru l"!imea reazemului. 3 Lucrnd n sensul acelor de ceasornic, face!i click pe col!urile interioare ale cmpului $i apoi ap"sa!i ESC. SFAT Poligonul de cofraj introdus este afi!at n culoarea construc#iilor de ajutor mpreun" cu reparti#ia. Pentru a selecta ntreaga reparti#ie, pute#i s" indica#i poligonul printr-un simplu click cu cursorul. 4 n dreptul peretelui exterior l"!imea reazemului este de 0.#5. Face!i click pe Adncime reazem, click pe peretele exterior, introduce!i valoarea 0.#5 $i confirma!i cu . 5 Alege!i pentru tipul plasei Q443 $i seta!i pentru unghiul de reparti!ie valoarea 0.00 grade. 6 Confirma!i prezentarea. Reparti!ia plasei de arm"tur" este desenat" $i etichetat".

7 Ap"sa!i ESC pentru terminare.

278

Armare 2D plan!eu f"r" model (metoda 3)

Allplot FT

Acum plasa!i plasele de arm"tur" a$a cum este ar"tat mai jos. L"!imea reazemelor pe pere!ii interiori este de 0.#2. Pe pere!ii exteriori este de 0.#5 :

In final mai pot fi aplicate diferite etichete : Cu ajutorul Descriere pute!i eticheta retroactiv plasele de arm"tur" dup" ce de exemplu a!i $ters din gre$eal" un text. Cu ajutorul Descriere acoperire cota!i manual suprapunerile longitudinale $i transversale ale plaselor selectate. Instrumentul de etichetare automat" coteaz" automat toate suprapunerile. Cu ajutorul Dimensiuni plas" pute!i alege $i amplasa selectiv etichetele cu valorile dimensiunilor.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

279

Inginerie 2 : Armarea deschiderilor


Func!ii : Armare margine Ad"ugare Repozi!ionare Scop :

n continuare ve!i realiza armarea unei deschiederi pe baza unui plan contur 2D al subsolului creat n cadrul exerci!iului 3 f"r" model (metoda 3: vezi Sfat stnga). SFAT Informa#ii suplimentare ob#ine#i consultnd Help Online capitolul "Metode de armare" paragraful "Armare cu/f"r" model?": Arm"turi o!el. Pentru aceasta utilizati instrumente din modulul Accesul la acestea se face prin Flyouts din bara de instrumente Inginerie (configura!ia Inginerie). Pentru parcurgerea acestui exerci!iu ave!i nevoie de rezultatul exerci!iului 3, respectiv urm"toarele desene : Exerci!iu Num"r desen
4 #0 40 #00 #0#

Con!inut desen
Contur 2D subsol Plan$eu subsol-plas" pozi!ie inferioar"f"r" model Plan$eu-bar" pozi!ie superioar"f"r" model

Desenele sunt pozi!ionate n proiectul "Tutorial" din mapa "Model" (vezi "Capitolul 3 : Organizare proiect").

280

Armare 2D plan!eu f"r" model (metoda 3)

Allplot FT

n exerci!iul urm"tor, ve!i plasa arm"tura marginal" din jurul diafragmelor casei liftului.

Reparti!ia arm"turii marginale


# Activa!i desenul #0#, pozi!iona!i 40 $i #00 pasiv n fundal $i dezactiva!i-le pe toate celalalte. 2 Face!i click pe Armare margine

3 # Primul punct limit" / Linie: Face!i click pe col!ul interior din partea de jos al diafragmei din dreapta. 4 Punctul 2. Margine /punct direc!ie : Face!i click pe col!ul din interior din partea de sus. 5 Pentru a specifica punctul de direc!ie, face!i click pe plan n dreapta diafragmei. 7 Face!i click n cmpul dialog Armare margine pe Adncime reazem, face!i click pe o latur" a poligonului $i introduce!i distan!a. Introduce!i distan!a de -0.03 pentru latura dinspre degajare $i o distan!" de 0.00 pentru toate celelalte laturi. 8 Introduce!i 0.70 pentru lungimea arm"turii de margine $i ap"sa!i pentru confirmare . 9 n urm"torul cmp dialog alege!i pentru Diametru valoarea 8, pentru Distan!" valoarea 0.#5 $i click pe Form".

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

281

#0 Din caseta de dialog Defini!ii forme fasonare selecta!i forma de fasonare a nceputului $i sfr$itului barei afi$at" pentru arm"tura marginal" de la partea superioar". ## Introduce!i parametrii a $i b $i valorile pentru unghiul crligului a$a cum este ar"tat mai sus $i ap"sa!i pentru confirmare . #2 Selecta!i pentru modul de afi$are Afi$are bare oarecare $i modifica!i punctul de nceput al reparti!iei astfel nct reparti!ia s" nceap" din stnga, ap"sa!i pentru confirmare. #3 Selecta!i barele ce vor fi afi$ate $i plasa!i linia de cot" $i eticheta. #4 Urm"torul punct de margine pentru reparti!ia urm"toare este acum ata$at cursorului. Seta!i parametrii $i completa!i armarea laturilor a$a

282

Armare 2D plan!eu f"r" model (metoda 3)

Allplot FT

cum este ar"tat mai jos (afi$at" f"r" cadrul de desen ce con!ine armarea cu plase pentru mai mult" claritate).

Armare cu bare suplimentare

Armarea cu bare suplimentare ca arm"tur" de suprafa!"


# Face!i click pe Ad"ugare (Flyout Armare suprafa!" bare). 2 Face!i click n instrumente dinamice pe De la - pn" la. 3 Punct nceput, linie: Face!i click pe col!ul interior din partea de sus a diafragmei din dreapta. 4 Punct final: Face!i click pe col!ul interior din partea de jos. 5 ntroduce!i n cmpul dialog Ad"ugare urm"toarele set"ri.

Diametru #2 Mutare bar" n direc!ie pozitiv" 0.04 Distan!" 0.07

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

283

Lungime bare 4.00 Form" bar" dreapt" Num"r bare 3 Prezentare reparti!ie 6 Ap"sa!i pentru confirmare

Toate barele. .

7 Plasa!i linia de cot" $i eticheta. Seta!i parametrii textului astfel nct numai num"rul de buc"!i $i diametrul s" fie afi$ate. 8 Acum plasa!i arm"tura suplimentar" n dreptul celorlal!i pere!i diafragm". Lungimea barelor pentru reparti!ia din partea de sus $i cea de jos este de 4.9 m. Pentru reparti!ia din stnga este de 5.0 m. 9 Ap"sa!i ESC de dou" ori pentru a termina func!ia. #0 De$i aceea$i form" de bar" a fost repartizat" n dreptul fiec"rei margini, reparti!iile individuale vor avea numere de m"rci consecutive. Face!i click pe Repozi!ionare (Flyout Modificare Inginerie) $i confirma!i set"rile.

Desenul trebuie s" arate n acest moment astfel:

284

Armare 2D plan!eu f"r" model (metoda 3)

Allplot FT

Inginerie 3: Armare plas"-stlp #i reparti!ia c"l"retilor


Func!ii: Armare stlp Reparti!ii individuale SFAT Pentru informa#ii suplimentare consulta#i Help Online capitolul "Metode de armare" paragraful "Armare cu/f"r" model?": Modificare propriet"!i generale format Scop:

n cadrul acestui exerci!iu ve!i proceda la introducerea avnd ca baz" planul subsolului 2D din exerci!iul 3 o arm"tur" stlp f"r" model (metoda 3: vezi SFAT din stnga). n final ve!i mai introduce doar distan!ierii. Armare Pentru aceasta utiliza!i instrumentele din cadrul modulului plase. Accesul la acestea se face prin Flyouts din bara de instrumente Inginerie (configura!ia Inginerie). Pentru parcurgerea acestui exerci!iu ave!i nevoie de rezultatul exerci!iului 3, respectiv urm"toarele desene : Exerci!iu
4 #0

Num"r desen
40 #02

Con!inut desen
Plan 2D subsol Plan$eu subsol-plas" pozi!ie superioar"-f"r" model

Desenele sunt pozi!ionate n proiectul "Tutorial" din mapa "Model" (vezi "Capitolul 3 : Organizare proiect").

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

285

Efectua!i urm"toarele set"ri ini!iale.

Setarea desenelor $i op!iunilor


# Activa!i desenul #02, pozi!iona!i 40 pasiv n fundal $i dezactiva!i-le pe toate celelalte. 3 Controla!i dac" pentru scara de referin!" aveam setat #:50.

Armarea reazemelor

Reparti!ia arm"turii pe reazeme


# Face!i click pe plas"). Armare stlp (Flyout Reparti!ie suprafa!",

2 Indica!i primul pct de sprijin, direc!ia / unghiul: Introduce!i 90.0. 3 Face!i click pe punctele diagonal opuse ale peretelui

4 Face!i click n caseta de dialog Armare stlp pe armare stlp $i introduce!i #.50.

Lungime

5 Face!i click pe Adncime reazem $i introduce!i 0.#5 pentru pere!ii exteriori $i 0.#2 pentru pere!ii interiori.

286

Armare 2D plan!eu f"r" model (metoda 3)

Allplot FT

6 Suprafa!a delimitat" prin linii ntrerupte reprezint" conturul reparti!iei. 7 Confirma!i cmpul dialog cu . .

8 Alege!i n Tip plas" op!iunea R378 $i confirma!i cu Plasa de arm"tur" este desenat".

9 Ap"sa!i ESC pentru terminare.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

287

Armarea reazemelor marginale Instrumentul Armare margine din modulul Armare plase este acela$i cu instrumentul s"u echivalent din modulul Arm"turi o!el. Sunte!i deja familiariza!i cu acest instrument. Procedura de selectare a tipului plaselor de arm"tur" $i setarea parametrilor este aceea$i ca pentru celelalte instrumente pe care deja le-a!i folosit din modulul Armare plase. n consecin!", acest instrument nu va fi descris n continuare. Un mod special de reparti!ie reparti!ia surplusului de plase poate fi folosit pentru armarea marginal". Pentru aceasta, crea!i diagrama de decupare a plaselor $i plasa!i-o n desen. Dup" aceea pute!i face click pe resturile plaselor $i le pute!i repartiza n totalitate sau numai por!iuni din aceste resturi de plase. Acest mod de reparti!ie este descris n detaliu n continuare. Distan!ieri Distan!ierii sunt de obicei importan!i numai cnd se face comanda pentru aprovizionare cu plase $i trebuie de regul" s" apar" n extrasul de armare. Aceasta este posibil numai dac" cadrul de desen n care a fost efectuat" armarea cu plase con!ine informa!iile necesare pentru a putea calcula cantit"!ile. Pute!i afi$a distan!ierii n dou" moduri: Defini!i zona de reparti!ie a distan!ierilor folosind instrumentul Reparti!ii cmp. Aceste zone sunt n general zonele cu arm"tura la partea superioar" (zonele f"r" arm"tur" la partea superioar" pot fi introduse ca ni$e. Selecta!i distan!ierul (de ex. U#6) folosind op!iunea Tip plase $i confirma!i reparti!ia. Prin afi$area reparti!iei n culoarea construc!iilor de ajutor aceasta devine vizibil" n spa!iul de lucru dar va fi exclus" din eventualele plot"ri. Avantajul acestei metode este ob!inerea automat" a cantit"!ilor. Dezavantajul este c" diagramele de decupare $i extrasul de plase de arm"tur" vor con!ine distan!ieri incomple!i. Aceasta nu se potrive$te cu necesit"!ile practice curente ale distribuitorilor $i atelierelor de fasonare a arm"turilor unde numai distan!ieri ntregi sunt comanda!i $i livra!i. Pute!i defini un distan!ier folosind Reparti!ie individual" $i calcula!i singuri num"rul necesar. Aceast" metod" este relativ rapid" $i foarte potrivit" pentru prezentare.

288

Armare 2D plan!eu f"r" model (metoda 3)

Allplot FT

Aceast" metod" (definire distan!ier Repartitie Individual") va fi folosit" $i n exerci!iul urm"tor.

Introducerea distan!ierilor
# Face!i click pe Reparti!ie individual" (Flyout Reparti!ie suprafa!" plase).

2 Alege!i din caseta de dialog Tip plas" distan!ierul U#6. Introduce!i num"rul necesar (de exemplu #20). Pentru num"rul de plase, introduce!i 2 $i seta!i num"rul de straturi la 60. Seta!i unghiul de reparti!ie la 0.00 grade. 3 Loc de reparti!ie / descriere panou: Face!i pe un punct (oriunde) n desen $i ap"sa!i ESC pentru terminare. 4 Folosi!i Modificare propriet"!i format (Flyout Prelucrare) pentru a transforma reparti!iile n construc!ii de ajutor (presupunnd c" vre!i s" le exclude!i din orice plotare ulterioar").

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

289

Inginerie 4: Crearea schi!elor #i reparti!ia resturilor de plas"


Func!ii: Schi!" Reparti!ii individuale Scop:

n finalul acestui exerci!iu realiza!i diagrame de decupare pentru pozi!ia inferioar" a plasei $i repartiza!i resturi de plas". Accesul la aceast" func!ie se face prin intermediul Flyouts din bara de instrumente Inginerie (configura!ia Inginerie). Este necesar urm"torul desen : Desen
#0

Num"r desen
#00

Con!inut desen
Plan$eu subsol-Plas" pozi!ie inferioar" F"r" model

Desenele sunt pozi!ionate n proiectul "Tutorial" din mapa "Model" (vezi "Capitolul 3 : Organizare proiect").

290

Armare 2D plan!eu f"r" model (metoda 3)

Allplot FT

Crea!i ini!ial o schi!" pentru pozi!ia inferioar" a plasei. Pentru a fi posibil" realizarea unei schi!" este necesar s" fi!i pozi!iona!i ntr-un desen plas". Dac" plasa este situat" n mai multe desene $i pentru toate este necesar" realizarea unei schi!e atunci se impune pozi!ionarea acestora activ n fundal.

Editarea pe un desen a unei schi!e pentru plas" pozi!ie inferioar"


# Activa!i desenul #00 $i dezactiva!i-le pe toate celelalte. 2 Face!i click pe Schi!" (Flyout Liste). Va fi inserat" caseta de dialog Schi!" :

3 Face!i click pe

Creare schi!".

4 Va fi inserat antetul listei. Descrie!i-l cu num"r $i con!inut plan. 5 Lista va fi construit" n Window.

Manual Practic

Capitolul 6: Plan de armare

291

6 Pozi!iona!i lista pe desen. 7 %i de aici pute!i salva schi!a n desen pentru o editare ulterioar". Lista va fi plotat" pe plan.

292

Armare 2D plan!eu f"r" model (metoda 3)

Allplot FT

Dup" pozi!ionarea schi!ei pe desenul plas" ave!i o privire general" asupra resturilor plasei sec!ionate.resturile pot fi preluate prin click n Allplot FT $i ulterior repartizate.

Reparti!ia resturilor plas" $i schi!ei


# Pn" n acest moment a!i realiza!i o schi!" $i a!i pozi!ionat-o n desen. Face!i click pe Reparti!ii individuale (Flyout Reparti!ie suprafa!", plas"). SFAT Dac" a#i m"rit dimensiunile resturilor de plas" preluate trece#i la definirea unei noi liste. Schi#a nu va fi n mod automat actualizat". 2 Face!i click pe Preluare.

3 Face!i click n schi!" pe resturile de plas" ce dori!i a le repartiza. 4 Repartiza!i rest plas". n acest moment pute!i p"stra sau reduce dimeniunile preluate n mod automat. Schi!a va fi actualizat" automat.

Opera!iile necesare a fi efectuate pentru scoaterea planului de armare pe plotter sunt descrise n cadrul "Exerci!iului #2: Paginare desene $i plottare".

Manual Practic

Capitolul 7: Tip!rire "i plotare

317

n cadrul acestui capitol ve!i parcurge dou" exerci!ii n care v" sunt prezentate opera!iile necesare edit"rii unui plan. Cu ajutorul func!iei Paginare desene, plotare ve!i efectua plotarea ca plan a arm"rii casei liftului realizat" n cadrul exerci!iului 8 (capitolul 6). Cu ajutorul modulului Macro ve!i realiza indicatorul sub forma unui cadru text variabil.

Cerin#e pentru plotare


nainte de a tip"rii sau plota, perifericul de ie#ire trebuie configurat corect. Dac" sunte!i conectat la o re!ea, pute!i folosi orice imprimanta sau ploter conectate la un alt calculator (presupunnd ca acesta este configurat corect). Pentru a face aceasta, conecta!i imprimanta #i instala!i-o n Print manager-ul de Windows NT, Windows 98 sau Windows 2000. n re!ea, instala!i driverul imprimantei (ploterului) pe calculatorul la care aceasta este conectata #i apoi dati drepturi de acces pt celelalte calculatoare (share). Pentru mai multe informa!ii, consulta!i documenta!ia dumneavoastr" de Windows sau capitolul Tip"rire #i plotarea din Manualul utilizatorului.

318

Allplot FT

Func!ii :
Definire ploter #i pagin" Defini!ie plan A#ezare elemente plan Citire date din catalog Actualizare desene n plan Plotare planuri

Tip"rirea final" a planurilor reprezint" un pas important n procesul de elaborare a proiectului. n ALLPLAN FT, un plan reprezint" ceea ce ve!i tip"ri sau plota. Spre deosebire de desenarea tradi!ional" la plan#et", formatul plan#ei nu trebuie definit n avans. n general, ve!i l"sa la sfr#it realizarea planurilor (ceea ce implic" aranjarea #i suprapunerea desenelor). Tot ceea ce ave!i de f"cut este s" defini!i m"rimea hrtiei, unghiul etc. Pute!i crea pn" la $000 de planuri de plotare in fiecare proiect. n exerci!iul urm"tor ve!i asambla un plan ce con!ine vederile #i sec!iunile precum #i armarea casei liftului. Aceast" opera!ie implic" doua etape distincte : Setarea planului adic" definirea m"rimii plan#ei #i a chenarului. Selecta!i elementele pentru plan adic" mape/desene #i indicatoare.

Manual Practic

Capitolul 7: Tip!rire "i plotare

319

Definirea planului $ Activa!i Prelucrare plan (bara de instrumente Standard). (solu!ie alternativ" : face!i click n meniul Fisier #i selecta!i Prelucrare plan.) Cnd deschide!i pentru prima oar" acest modul n mod automat va fi inserat" caseta de dialog Selec!ie plan. 2 Face!i click n rndul $ sub Nume plan #i introduce!i : plan de armare casa liftului.

SFAT Pentru selectarea unui plan pute#i utiliza instrumentul Deschidere !i activare, dac! anterior a#i activat op#iunea Prelucrare plan.

3 Pentru confirmare ap"sa!i OK. 4 Face!i click pe Definire ploter "i pagin# (Flyout Plan).

320

Allplot FT

5 Selecta!i dispozitivul de ie#ire #i formatul hrtiei (de ex.: DIN A$). SFAT Informa#ii detaliate despre set!rile din fereastr! sunt oferite n Manualul Utilizatorului. 6 Face!i click pe Defini!ie plan (Flyout Plan).

SFAT Pute#i crea propriile m!rimi de chenare folosind op#iuni din cadrul instrumentelor dinamice.

7 Alege!i pentru dimensiune chenar Format DIN A$. 8 Seta!i punctul de plecare al chenarului n stnga jos.

Manual Practic

Capitolul 7: Tip!rire "i plotare

321

9 Alege!i pentru Tip chenar op!iunea Margine dubla indosariere STAS. $0 Confirma!i cu . $$ Plasa!i chenarul n col!ul din stnga jos.

322

Allplot FT

Elementele planului sunt n principal desene ce pot fi plasate n plan individual sau n grup (adic" ca mape). De asemenea pute!i extrage indicatorul (din fi#ierul simbol Text) pe care la!i desenat la nceputul acestui manual practic #i-l pute!i plasa n plan. Selectarea "i plasarea elementelor planului $ Face!i click pe SFAT Face#i click pe butonul Mapa dac! dori#i s! plasa#i toate desenele dintr-o map! n plan ntr-o singur! opera#iune. A"ezare elemente plan (Flyout Plan).

2 Face!i click pe cmpul Nr Des, alege!i desenul 70 #i plasa!i-l n plan. 3 Face!i click din nou pe cmpul Nr Des, alege!i desenul 8$ #i plasa!i-l n plan de plotare. 4 Ap"sa!i ESC pentru a termina selectarea elementelor planului.

SFAT Pentru a modifica scara, "terge#i cele dou! desene, modifica#i scara la $:25 "i aduceti mapa din nou in pagina de plotare. Observa#i cum se modific! factorul de scriere a fonturilor (FACT-S) f!r! a trebui s! face#i nici o modificare n desen.

5 Pentru a#ezarea cartusului face!i click pe catalog (bara de instrumente Standard).

Citire date din

6 Alege!i pentru Cale date op!iunea Birou n care a fost salvat indicatorul iar pentru Tip date alege!i Text. 7 Alege!i fi#ierul Indicator. Apoi selecta!i Original din sec!iunea Introducere de mai jos. 8 Punctul de referin!" al simbolului a fost deja definit n a#a fel nct el va fi ata#at cursorului n col!ul din dreapta jos. Plasa!i-l n chenarul interior al planului. 9 Pentru a termina opera!iunea de introducere a simbolului, ap"sa!i ESC.

Planul final este salvat #i poate fi plotat chiar acum sau mai trziu, dup" cum dori!i. Dac" sunt f"cute modific"ri desenelor,

Manual Practic

Capitolul 7: Tip!rire "i plotare

323

cele pozi!ionate n plan trebuie s" actualizate folosind instrumentul Actualizare desene n plan (Flyout Plan). Planul final trebuie s" fie acum plotat. Se presupune c" ploterul a fost instalat #i configurat corect. Plotarea planului SFAT n pagina Defini"ii pot fi efectuate set!rile specifice ploterului. $ Face!i click pe Plotare plan (Flyout Plan). 2 Face!i click pe pagina Ie"ire #i verifica!i dac" este selectat" corect imprimanta/plotterul. De aici pute!i selecta un alt periferic de ie#ire. De asemenea pute!i specifica dac" dori!i s" folosi!i drivere Nemetschek sau Windows. Consulta!i v" rug"m capitolul Tip"rirea #i plotarea din Manualul de referin!".

324

Allplot FT

3 Alege!i apoi pagina Selec!ie.

SFAT Dac! dori#i plotarea doar a anumitor elemente, de exemplu exclude#i din plan ha"urile, atunci pute#i deselecta aceste elemente n sec#iunea Elemente de plotat

4 Alege!i planul $. 5 Confirma!i cu plotarea cu Da. 6 Dezactiva!i Standard). #i r"spunde!i la ntrebarea, dac! trebuie

Prelucrare plan (bara de instrumente

Manual Practic

Capitolul 7: Tip!rire "i plotare

325

Func!ii :

Scop :

Dreptunghi Paralele la element %tergere element ntre 2 intersec!ii Text orizontal Text variabil
AMP L AS AME N: AR H IT E C T : T IP U L P R O IE C T U L UI: X X X C L IE NT : C lie nt:.......... C O NT INU T : X X X S cara:xxx D E S E N NU MAR U L : X/ Y D es e nator: L oc/S trada: _ ____ Arhitect _____

Cerin!e ale programului : Programul Allpot FT este achizi!ionat n diferite configura!ii. Verifica!i prin intermediul achizi!ionat #i modulul :
Macro

Navigator CAD, dac" a!i

326

Allplot FT

Allplot FT con!ine cteva indicatoare create pe baza stilurilor de atribute ale utilizatorului. Pute!i de asemenea s" v" crea!i propriile indicatoare sau pute!i modifica indicatoarele existente cu ajutorul modulului Macro. Avantajul acestor tipuri etichete este c" textul pe care-l con!in se actualizeaz" de fiecare dat" cnd se deschide un plan. Atributele pot fi folosite numai dac" ele au fost selectate #i definite la crearea proiectului n ProjectPilot/Gestiune. Crearea indicatorului $ Deschide!i un desen gol. SFAT Pa"ii $ "i 2 sunt necesari pentru ca indicatorul s! poat! fi prelucrat "i modificat direct n Paginare modulul desene, Plotare. 2 Face!i click n linia de stare pe cmpul SR #i stabili!i pentru scara de referin!" valoarea $.000. 3 Stabili!i n linia de stare pentru Unitate valoarea mm. 4 Desena!i cmpurile indicatorului. Desena!i un dreptunghi cu ajutorul functiei Dreptunghi (Flyout Construc!ii 2D) avnd urm"toarele dimensiuni : Lungime: $80 L#!ime: 280. Folosi!i Paralele la element pentru a desena liniile paralele la linia din partea de jos a dreptunghiului la urm"toarele distan!e (face!i click deasupra liniei din partea de jos a dreptunghiului pentru a defini sensul de reparti!ie): $25, 5, 30, 5, 30, 5, $5, 5, $5, 5, $5, 5. %terge!i liniile redundante folosind ntre 2 intersec!ii. %tergere element

mp"r!i!i cel de-al doilea, dreptunghi de sus n jos, n dou" dreptunghiuri situate la 5 mm unul de altul folosind func!ia Paralele la element. %terge!i liniile redundante folosind ntre 2 intersec!ii. %tergere element

Manual Practic

Capitolul 7: Tip!rire "i plotare

327

5 Face!i click pe

Text orizontal (Flyout Text).

6 Introduce!i textul orizontal a#a cum este ar"tat mai jos n"l!imea textului fiind 4 (similar exerci!iului $).

328

Allplot FT

AMPLASAMENT:

ARHITECT: TIPULE PROIECTULUI: XXX

CLIENT:

CON&INUT: XXX Scara: XXX

DESEN NUM'RUL: X/Y

Manual Practic

Capitolul 7: Tip!rire "i plotare

329

Salvarea indicatorului sub forma unui text variabil $ Face!i click n adi!ionale pe Navigator CAD n cadrul Module Macro. Text variabil (Flyout Creare).

2 Face!i click pe op!iunea

3 Face!i click n cmpul Text variabil pe Atribut. Alege!i din cmpul Selec!ie atribut domeniul Manager Plan #i atributul Client #i ap"sa!i pentru confirmare .

SFAT Pute#i controla alinierea textului folosind butonul din mijloc al mouse-ului cnd l plasa#i sau pute#i folosi ulterior func#ia Aliniere text (Flyout Text).

4 Plasa!i atributul astfel nct s" fie aliniat la stnga sub cuvntul Client. 5 Plasa!i atributul Loc/Strada n dreptul Amplasament. n acela#i domeniu g"si!i #i atributul Arhitect, pe care-l pozi!iona!i al"turi de cuvntul Arhitect.

330

Allplot FT

6 Atributul Data crearii l g"si!i n domeniul Gestiune. Plasa!i-l sub Num#r desen.

AMPLASAMENT: ARHITECT:

Loc/Strada______ Arhitect_______

TIPUL PROIECTULUI: XXX

CLIENT: Client________

CONTINUT: XXX Scara: XXX

DESEN NUMARUL: X/Y Desenator

7 Face!i click n cmpul Text variabil pe Def-Mat (pentru definire masc"). 8 ncadra!i ntr-o fereastr" de selec!ie ntregul indicator (cu ajutorul tastei din mijloc a mouse-ului). 9 Face!i click pe col!ul din dreapta jos al dreptunghiului pentru a-l defini ca punct de referin!".

Manual Practic

Capitolul 7: Tip!rire "i plotare

331

SFAT Numai simbolurile ce au fost salvate n fi"ierul num!rul 8 pot fi extrase pentru a fi folosite n modulul Paginare desene, plotare prin intermediul functiei Descriere.

$0 Indicatorul trebuie salvat n Fi#ierul num"rul 8. Face!i click n Introducere pe fi#ierul 8 #i introduce!i n cmpul dialog op!iunea Indicatoare.

332

Allplot FT

$$ Face!i click n sec!iunea Introducere pe $ #i stabili!i plan cofraj. $2 Ap"sa!i ESC pentru terminare. Indicatorul este acum salvat ca atribut utilizator.

Manual Practic

Capitolul 8: Introducerea datelor

331

Pe m!sura dezvolt!rii continue a sistemului CAD subiectul Schimbul Informa"ional a c!p!tat n ultima perioad! a nou! dimensiune. Deseori n raporturile ntre grupele de proiectan"i #i arhitec"i subiectul sistemul CAD ocup! primul loc. n cadrul acestui capitol v! sunt prezentate, ntr-o form! scurt!, modalitatile de schimb de date si procedeele ce le ave"i la dispozi"ie pentru prelucrarea acestora.

332

Allplot FT

De-a lungul timpului diversele formate de fi#iere CAD au suferit modific!ri ale specifica"iilor lor ini"iale. Fiecare genera"ie succesiv! a acestor formate precum #i varia"iile din programele de conversie ale diferi"ilor produc!tori de software duc la un transfer nu tocmai perfect al acestor fi#iere de la un program la altul. n acest sens au fost create interfe"e pentru u#urarea transferului informa"ional. Dac! to"i colaboratorii utilizeaz! programul Allplot FT se reduce la minim gama problemelor ce trebuie rezolvate pentru executarea transferului. Totu#i se mai impune s! primi"i de la partenerii dumneavoastr! urm!toarele informa"ii : Pe ce sistem de operare a fost creat fi#ierul ? (Windows 98, Windows NT, Windows 2000) Cu ce versiune a fost realizat! construc"ia ? Ce anume a fost salvat (proiectul, desenul...). Dac! datele sunt comprimate iar n cazul afirmativ care a fost programul utilizat ? Solicita"i fi#iere cu caracteristici de decomprimare proprii (autoextractabile). Dac! sunt prezente construc"ii 2D sau 3D au fost acestea create cu modulul din Allplot FT Pere!i, deschideri, elemente constructive ?

Programul Allplot FT poate fi instalat pe diferite calculatoare. Este posibil ca un fi#ier creat pe un anumit calculator s! dori"i sa-l introduce pe calculatorul dumneavoastr!.

Manual Practic

Capitolul 8: Introducerea datelor

333

Pentru derularea acestor opera"ii ave"i la dispozi"ie mai multe instrumente n cadrul aplicatiei Allmenu - op"iunea Allbib. Aici sunt pozi"ionate mai multe optiuni din care pute"i selecta optiunea care se preteaza cerin"elor dumneavoastr!.

Coprimarea datelor
Datele ce trebuie transferate pe dischet! pot avea dimensiuni mai mari de $,44 MB. De aceea pentru salvarea acestora este necesar! utilizarea unui program de comprimare. n cadrul acestor opera"ii se realizeaz! comprimarea datelor ce sunt ulterior decomprimate n momentul citirii lor. Datele comprimate ob"in la salvare diferite extensii. Programul Allplot FT recunoa#te urm!toarele formate respectiv extensii : dxf zip exe lha backup.00$ 3.3) = Standard necomprimat = comprimat PKZIP = fi#iere DXF care se dezarhiveaz! singure = comprimate LHA, pot fi doar citite = DOS Backup (ncepnd cu versiunea DOS

334

Allplot FT

V! recomand!m pentru a fi posibil! utilizarea la maximum a facilita"ilor programului Allplot FT s! folosi"i doar aceste formate (stabilite de comun acord cu partenerii dumneavoastr!). n plus pe dischete trebuie notat! #i versiunea programului de arhivare pentru a prentmpina erorile ap!rute datorit! diferitelor versiuni ale acestora.

Manual Practic

Capitolul 8: Introducerea datelor

335

Cum se realizeaz" citirea unui fi#ier Allplan FT/Allplot FT $. Face"i click n Allmenu pe Configura!ia Periferc de salvare #i selecta"i perifericul de unde doriti citirea datelor. SFAT La efectuarea opera!iilor de introducere ntr-un proiect deja existent desenele cu acela"i num#r vor fi rescrise. 2. Face"i click pe Salvare date #i selecta"i Incarcare salvare. 3. Face"i click pe Proiecte denumite #i alege"i proiectul n care dori"i introducerea datelor.

4. Alege"i proiectul #i face"i click pe OK. Dezarhivarea datelor se va face n mod automat.

336

Allplot FT

Programul Allplot asigur! o gam! ntreag! de op"iuni pentru citirea fi#ierelor DXF, DWG #i DGN. n acest caz se realizeaz! transferul datelor CAD din fisierul surs! n fisierul "int! prin intermediul programelor de conversie. Al!turi de date se produce #i crearea respectiv salvarea configuratiilor conform c!rora au fost realizate datele CAD. Introducerea #i conversia datelor DXF este realizate in trei etape : Copierea fisierelor DXF n directorul intermediar/de transfer. Definirea unui nou proiect, pentru a nu se produce suprascrieri datorit! identit!"ii. Conversia datelor DXF prin intermediul modulului Interfe!e #i introducerea lor n proiect Introducerea n Allplot FT a fisierelor DXF de pe o dischet" $. Face"i click n Allmenu pe Interfa!" #i alege"i Gestiune fi#iere DXF/DWG/DGN. SFAT Informa!ii ob!ine!i consultnd descrierile suplimentare. 2. Face"i click pe Citire fi#iere DXF/DWG/DGN.

Manual Practic

Capitolul 8: Introducerea datelor

337

Va fi inserat! ntrebarea referitoare la modul n care se va efectua citirea datelor.

3. R!spunde"i la aceasta selectnd op"iunea Automatic. 4. Alege"i Unitatea Floppy #i introduce"i discheta. Programul va recunoa#te n mod automat tipul fi#ierelor salvate pe dischet! #i va proceda la selectarea metodei corespunz!toare ce permite citirea datelor.

SFAT Dac# la posibilit#!i de selec!ie nu v# este oferit# "i op!iunea Dischet# A, verifica!i n Allmenu n Configura!ie periferic pentru Allbib/Interfe!e, ce periferic este stabilit.

5. Dac! datele au extensia exe iar dumneavoastr! a"i r!spuns cu Da la ntrebarea privind securitatea sistemului atunci datele vor fi citite #i eventual dezarhivate. Dac! datele au fost salvate cu Fcopy va fi utilizat pentru introducere programul Frestore, ale c!rui pasi ii ve"i urma. La final va fi n mod automat ini"iat programul test DXF.

338

Allplot FT

6. n acest moment datele DXF sunt acum introduse n directorul intermediar/de transfer. n continuare se va proceda la transformarea acestora n fisiere Allplot FT.

Manual Practic

Capitolul 8: Introducerea datelor

339

Cum realiza!i conversia datelor DXF n date Allplot FT $. Defini"i un nou proiect nainte de introducerea datelor DXF. Stabili"i n cadrul acestuia toate set!rile pe op"iunea Proiect. 2. Alege"i un desen liber #i selectati modulul 3. Face"i click pe Interfe!e. Import (bara de instrumente Creare).

SFAT O descriere complet# a op!iunilor "i posibilit#!ilor de transfer DXF/DWG/DGN g#si!i n Help Online sau n manualul de referin!#.

4. Alege"i din cmpul Import fi#ierul/-rele pe care le dori"i a converti, activa"i Mod automat de atribuire #i face"i click pe Deschidere (Open). Recomandare : Cu ajutorul op"iunii Mod automat de atribuire ve"i putea converti fi#ierul chiar dac! nu-i sunt alocate toate elementele. 5. Face"i click pe Deschidere. Allplot FT va ini"ia n mod automat atribuirea.

6. Ini"ia"i conversia cu OK. Recomandare : dac! dori"i verificarea sau modificarea atribuirii de creioane, culori, linii, etc, face"i click pe Modificare. 7. Controla"i la final fi#ierul log de conversie a datelor.

340

Allplot FT

Felul #i modul n care sunt prelucrate datele n continuare depinde de tipul acestora. Date bidimensionale Aceste date pot fi prelucrate n cadrul modulului Construc!ii 2D f!r! a mai fi necesar! o transformare intermediar!. Stabili"i scara de referinta dorit! #i modifica"i dac! este necesar creionul #i linia. Anumite elemente individuale : sec"iuni, detalii sau ha#ur!, cote sau texte pot fi extinse/completate sau #terse realiznd astfel cu pu"ine opera"ii construc"ia dorit!. Date tridimensionale Pentru prelucrarea unor astfel de date pot fi abordate mai multe metode : Completarea construc"iei cu elemente 2D, ntr-un desen. Completarea respectiv prelucrarea cu ajutorul modulului Modelare 3D sau Pere!i, Plansee, Elemente de constructie. Cu ajutorul modulului Vederi #i Sec!iuni pot fi create diferite sec"iuni #i vederi. Este posibil! de asemenea #i un import 2D al construc"iei. n acest caz ns! se pierde cea de-a treia dimensiune (n!l"imea = axa Z).