Sunteți pe pagina 1din 23

Dispersia poluan!ilor n apele subterane.

1

Capitolul 1


POLUAREA APELOR SUBTERANE

n condi!iile n care calitatea apelor constituie o problem" prioritar" pe plan
mondial, iar singura surs" de ape nepoluate o reprezint" rezervorul de ape subterane,
men!inerea acestei rezerve reprezint" o condi!ie vital" pentru omenire. Apa
subteran" este o surs" bun" de ap" potabil" datorit" propriet"!ilor de purificare ale
solului. Fenomenul de poluare apare uneori #i n cazul apelor subterane, de#i acestea
sunt mai protejate dect apele de la suprafa!".
Poluarea este o modificare a propriet"!ilor fizice, chimice #i biologice ale
apei, restrngnd posibilit"!ile de folosire a apei subterane, f"cnd-o neutilizabil".
Calitatea apelor constituie o component" ecologic" #i economic" a sistemului de
gospod"rire a surselor de ap".
Poluarea apei subterane este asociat" unei multitudini de aspecte nepl"cute
cum ar fi gustul, mirosul, culoarea, duritatea, existen!a unor organisme patogene sau
a unor substan!e toxice, explozive sau inflamabile.
Poluarea apei subterane duce la imposibilitatea utiliz"rii acviferului pentru
perioade foarte lungi de timp, de ordinul deceniilor sau chiar secolelor. Acest fapt
este datorat vitezelor extrem de mici ale apei subterane.
Scopul final al studiului polu"rii apelor subterane l constituie realizarea unor
modele de prognoz" calitativ" #i cantitativ" precum #i stabilirea unor programe de
optimizare a investiga!iilor asupra mediului. De mare actualitate este problema
reabilit"rii acviferelor.
Abordarea unei probleme de poluare (fig.$.$) presupune:
$) culegerea #i tratarea informa!iilor;
2) construirea #i folosirea modelelor de prognoz",
3) verificarea modului n care se realizeaz" prognoza.
Culegerea #i tratarea informa!iilor presupune:
- identificarea sistemului;
- nregistrarea informa!iilor numerice;
- structurarea informa!iilor ne-numerice (calitative);
Poluarea apelor subterane. Anca Marina Marinov


2
2
- optimizarea informa!iilor #i a controlului.
Un model de prognoz" a polu"rii apelor subterane trebuie s" nglobeze:
- curgerea n mediu poros, n regim saturat;
- curgerea n mediu poros, n regim nesaturat;
- modelarea matematic" a dispersiei agen!ilor poluan!i n mediu
poros.
Datorit" interinfluen!ei dintre freatic #i apele de suprafa!" exist" o
interdependen!" #i din punct de vedere al calit"!ii apelor. Apele de suprafa!"
reprezint" condi!ii de frontier" pentru domeniul freatic, att din punct de vedere
hidraulic, ct #i din punct de vedere al concentra!iei poluantului.
Obiectivele studiilor de poluare a apelor subterane sunt:
$) estimarea rapid" a probabilit"!ii de curgere accidental" a poluantului spre
un pu! de pompare;
2) definirea influen!ei unor poluan!i prezen!i sau inevitabili n pu!uri, n
special ca o func!ie de regimurile de pompare;
3) definirea zonelor sensibile la poluare n scopul optimiz"rii amplas"rii de
noi pu!uri;
4) ob!inerea unui model la scar" mare ca un suport cantitativ de prognoz" #i
conducere;
5) informarea prin simple vizualiz"ri privind evolu!ia polu"rii.
Scopul cercet"rilor este ca pornind de la studiul experimental, pe modele, de
la experien!e efectuate "in situ", pe baza rezolv"rii matematice a problemei curgerii
fluidelor n medii poroase #i a problemei dispersiei, s" se elaboreze modele de
prognoz" pentru cazuri reale de poluare.
Poluarea apei subterane poate fi de tip continuu sau accidental #i se poate
datora unor poluan!i industriali, agricoli, sanitari.
Poluarea agricol" este datorat" apei de iriga!ie sau din ploaie, care transport"
mineralele, sarea, ierbicidele, pesticidele, ngr"#"mintele, spre apa subteran". O
observare atent" a poluan!ilor admisibili arat" c" cea mai frecvent" #i cea mai
periculoas" form" a polu"rii apelor subterane este cea cu substan!e miscibile cu apa.
Trebuie s" se !in" seama de faptul c" mi#carea fluidelor este uneori bine descris"
prin neglijarea efectelor de combinare (este exemplul studiilor la scar" mare #i, de
asemenea, al mi#c"rii poluantului prin c"i preferen!iale, n special cnd cantitatea de
poluant este foarte mic" dar toxicitatea este mare).
Exist" cazuri n care fenomenul de dispersie nu poate fi neglijat. Astfel
problemele de poluare a apelor subterane sunt de dou" tipuri: convective (advective)
#i dispersive.


Dispersia poluan!ilor n apele subterane.


3
1.1. SURSE DE POLUARE

Sursele de poluare a apei subterane pot fi localizate
- la suprafa!a terenului sau
- n subteran: - deasupra nivelului apei subterane sau
- sub nivelul apei subterane
Principalele surse de poluare ale pnzelor de ap" freatic" sunt:
$. Extragerea excesiv" din pu!uri (mai mult dect poate asigura pnza de ap"
Poluarea apelor subterane. Anca Marina Marinov


4
4
freatic").
2. Introducerea poluan!ilor n apele freatice prin intermediul apelor de
suprafa!":
a) din fosele caselor sau din tratarca apelor uzate, menajere;
b) din efluen!ii industriali (apa uzat", neepurat" suficient);
c) din gunoiul solid amestecat cu apa;
d) folosirea excesiv", n agricultur" a pesticidelor #i a ngr"#"mintelor;
e) din scurgeri accidentale.
3. Salinitate excesiv". Aceasta se produce datorit" precipita!iilor reduse care
nu pot realimenta pnza freatic".
4. Poluare datorat" sistemelor de canalizare deficitare.
5. Poluare datorat" sta!iilor de epurare exploatate necorespunz"tor.
O clasificare riguroas" a surselor de poluare a apei subterane este realizat" de
Oficiul de Evalu"ri Tehnologice al Statelor Unite (US-OTA). Conform clasific"rii
OTA [Fetter, $993], cele #ase categorii de activit"!i care genereaz" poluarea apei
subterane sunt:
$) Surse de poluare datorate lucr"rilor destinate evacu"rii anumitor substan!e
n mediul subteran:
- percolarea n subteran din rezervoarele septice,
- infiltrarea din pu!urile de injec!ie folosite pentru desc"rcarea
apelor uzate,
- infiltrarea apelor din iriga!ii la care s-a folosit ap" uzat".
2) Surse de poluare datorate unor lucr"ri proiectate pentru stocarea, tratarea
sau depozitarea substan!elor, care func!ioneaz" necorespunz"tor:
- depozite de de#euri (sp"late de precipita!ii),
- depozite de materiale rezultate n urma excava!iilor din
construc!ii sau din activit"!i miniere,
- rezervoare de stocare subterane sau supraterane (deversare,
fisurare, deteriorarea nbin"rilor cu conductele de leg"tur"),
- desc"rcarea n gropile de excava!ii a de#eurilor de orice fel.
3) Surse de poluare datorate lucr"rilor proiectate pentru transportul unor
substan!e:
- conducte destinate transportului substan!elor chimice sau apelor
uzate,
- spargerea ambalajelor #i mpr"#tierea pe sol a unor produse
chimice, n timpul transportului.
4) Surse rezultate din alte activit"!i (surse indirecte):
- iriga!ii,
- aplicarea pesticidelor, ierbicidelor #i a fertilizatorilor,
- depozite de de#euri animaliere,
- apele provenite din precipita!ii pot polua solul prin
Dispersia poluan!ilor n apele subterane.


5

- sp"larea #oselelor (sare, al!i poluan!i),
- sp"larea #i dizolvarea poluan!ilor atmosferici,
- poluare urban",
- drenajul n zonele miniere.
5) Surse de poluare datorate unor lucr"ri care favorizeaz" desc"rcarea
poluan!ilor n subteran:
- lucr"ri de foraj executate necorespunz"tor,
- gropile de excava!ii pot colecta ape uzate provenite din zonele
urbane sau industriale.
6) Surse naturale de poluare a c"ror provenien!" este provocat" de activit"!i
umane:
- interac!iunea dintre apele de suprafa!" #i cele subterane (cnd
regimul natural al apelor de suprafa!" este modificat de om,
necorespunz"tor),
- scurgeri naturale care transport" minerale dizolvate,
- intruziunea apelor s"rate n acvifere n vecin"tatea m"rilor,
datorat" unor lucr"ri de pompare efectuate necorespunz"tor.

1.1.1. Generalit!"i asupra haldelor pentru depozitarea de#eurilor. Influen"a
haldelor asupra mediului

Haldele pentru depozitarea de#eurilor transportate mecanic sau hidraulic
influen!eaz" n mod negativ mediul ambiant, n ceea ce prive#te calitatea apelor de
suprafa!" #i subterane, calitatea aerului, a vegeta!iei #i a aspectului general al zonei,
dac" nu se iau m"suri corespunz"toare.
n ceea ce prive#te apele subterane, avnd n vedere folosin!ele multiple #i
cantit"!ile limitate ale acestora, problema principal" r"mne aceea de a preveni
impurificarea, prin m"suri eficace. Trebuie avut n vedere faptul c" efectele de
impurificare ale acestor ape sunt aproape ireversibile #i o mbun"t"!ire a calit"!ii apei
chiar n timp ndelungat este pe ct de dificil" pe att de costisitoare.

Cantitatea #i calitatea apei folosit! la transportul #i depozitatrea de#eurilor
Cantit"!ile mari de ap" folosite pentru transportul #i depozitarea de#eurilor n
halde pun, n special, probleme de impurificare a apelor de suprafa!" #i subterane #i
mai pu!in probleme de modificare a nivelurilor #i debitelor.
Apa folosit" la transportul #i depozitarea de#eurilor n halde #i modific" total
caracteristicile fizico - chimice ini!iale, ceeace are consecin!e nefavorabile asupra
folosin!elor n zona haldelor. Raportul de diluare a amestecului ap" - de#eu
influen!eaz" compozi!ia fizico - chimic" a apei de transport.
Cantit"!ile de ap" rezidual" provenite de la diferite instala!ii de preparare a
minereurilor se apreciaz" a fi de ordinul:
Poluarea apelor subterane. Anca Marina Marinov


6
6
- de la o flota!ie de 250 t minereu/zi rezult" $000 m
3
de ap";
- de la o cianura!ie de 250 t minereu/zi rezult" 2000 m
3
de ap";
- de la o sp"l"torie de 250 t minereu/zi rezult" 2500 m
3
de ap".
n industria energetic", n !ara noastr" cantit"!ile de ap" folosite la transportul
cenu#ii industriale n vederea depozit"rii au fost apreciate la cca. 50 milioane m
3
/an
pn" n $970, ajungnd n anul $980 la mai mult de $00 milioane m
3
/an.
Apa folosit" la transportul de#eurilor din industria minier" #i metalurgic"
con!ine frac!iuni de reactivi, folosi!i n procesul tehnologic al prepar"rii, ca varul
tehnic, cianura de sodiu, sulfatul de zinc, sulfatul de cupru, acidul sulfuric,
carbonatul de sodiu, xantatul de sodiu, flotanololul, alcoolul, fosfacresolul, uleiul de
pin, silicatul de sodiu, substan!e radioactive.
Indicatorul pH variaz" de la puternic acid (pH = 3) la intens alcalin (pH = $0
$$) la apele provenite din prelucrarea minereurilor feroase #i neferoase #i de pH =
3 la pH = 8 9, la prepara!iile de c"rbune.
Din industria coloran!ilor, pigmen!ilor etc. rezult" ape de transport cu o
mineralizare mare, cu o nc"rcare n substan!e organice generate de prezen!a
aceta!ilor #i substan!elor cu toxicitate crescut" cum sunt: cromul, plumbul #i zincul.
Din industria sodei rezult" ape de transport puternic mineralizate,
impurificate cu cloruri (de ordinul 75000mg/l) sulfa!i, calciu, magneziu. Indicatorul
pH variaz" ntre $2 $3.
n apa folosit" la transportul cenu#ii industriale se g"sesc cantit"!i mari de
sulfa!i solubili, urme de fier, aluminiu, sulfuri metalice #i alcalinoferoase, avnd un
indicator pH mare (variabil ntre 8.8 #i $3).
De#eurile provenite din industria chimic" prezint" probleme deosebit de
grele de depozitare prin:
- cantit"!ile mari de depozitare;
- diversitatea caracteristicilor fizico - chimice, mineralogice #i mecanice, a
stabilit"!ii lor n timp, sub influen!a mediului #i a condi!iilor de depozitare;
- marea majoritate a de#eurilor din industria chimic" pun probleme deosebit
de grele de poluare, necesitnd m"suri severe de protec!ie a mediului;
- de#eurile hidrotransportate trebuie depozitate n halde realizate cu baraje de
formare, dimensionate dup" legile cunoscute ale barajelor;
- majoritatea terenurilor ocupate pentru depozitarea de#eurilor
hidrotransportate nu pot fi redate n circuitul agricol dect cu m"suri speciale de
stabilizare sau consolidare, ntruct de#eurile nu se pot consolida n mod natural;
- n vederea unei explor"ri normale #i a protec!iei mediului, toate haldele
trebuie prev"zute cu AMC (aparate de m"sur" #i control);
- n vederea mic#or"rii cantit"!ilor de de#euri de depozitat #i a problemelor de
depozitare puse de aceste de#euri, se recomand" revizuirea proceselor tehnologice #i
valorificarea de#eurilor la maximum, ca #i evacuarea #i depozitarea lor grupat" n
vederea anihil"rii unor efecte toxice.
Dispersia poluan!ilor n apele subterane.


7


1.1.2. Influen"a reciproc! dintre apele subterane #i apele de suprafa"!

Starturile de ap" subteran" se alimenteaz" din apele de supraf!", fie prin
infiltra!ie pe versan!i, fie prin infiltra!ie din albia rului. n zonele n care rurile
alimenteaz" straturile subterane, modific"rile de regim ale acestora modific" #i
regimul apelor subterane. Astfel, la capt"rile din freatic, reducerea debitelor minime
pe ru provoac" o reducere a debitelor ce se pot extrage (idem la m"rirea debitelor)
Schemele de gospod"rire a apelor de suprafa!" pot influen!a n mod favorabil
resursele de ap" subteran" n zonele acumul"rilor, unde datorit" ridic"rii nivelului
apei se asigur" o alimentare mai bogat" a straturilor subterane. n sens invers, n
urma amenaj"rii apelor subterane, n special ca urmare a prelev"rii de debite din
aceste straturi, se poate provoca o coborre a nivelului apelor freatice #i deci se
poate mic#ora aportul de debite din straturile subterane n ru, iar n cazul
prelev"rilor foarte intense poate apare chiar inversarea fenomenului, adic"
alimentarea resurselor subterane din cursurile de ap" de suprafa!" (pe cursurile
inferioare ale rurilor n zona de #es, se ntmpl" frecvent ca stratul s" alimenteze
rul). Din punct de vedere al calit"!ii, apele de suprafa!" constituie condi!ii de
frontier" pentru apele subterane, deci solu!ia problemei dispersiei n mediul poros
(apa subteran") va fi influen!at" de concentra!ia substan!elor poluante din apele de
suprafa!".

1.1.3. Poluarea apelor subterane datorit! folosirii n agricultur! a pesticidelor,
a ngr!#!mintelor minerale #i a apelor uzate pentru iriga"ii

Irigarea cu ape uzate menajere #i industriale este un procedeu de epurare
avantajos n condi!iile n care nivelul apei subterane din zona respectiv" nu este
aproape de suprafa!a solului. Infiltrarea n sol a apelor uzate este condi!ionat" de
capacitatea de adsorb!ie a solului. Aceast" caracteristic" a solului i confer"
posibilitatea de a re!ine cea mai mare parte din substan!ele #i microorganismele din
apa uzat", realizndu - se astfel #i epurarea ei. Dar solul poate l"sa s" treac" prin el o
cantitate mai mare sau mai mic" de ap" poluat" care ajunge la stratul acvifer.
Dac" normele de irigare corespund capacit"!ii de adsorb!ie a solului, n cazul
unui sol omogen, teoretic, apele uzate trecute prin sol ar trebui s" nu mai con!in"
substan!e poluante.
n numeroase cazuri apar fenomene de poluare a solului ca urmare a
mineraliz"rii mereu crescnde (n special nitra!i #i nitri!i). Prezen!a unui con!inut
ridicat de nitra!i #i amoniac ndic" o poluare organic" cu ape uzate ca urmare a unei
epur"ri incomplete a apelor uzate n zona de aerare a solului.
Folosirea excesiv" a ngr"#"mintelor chimice #i a pesticidelor reprezint", de
asemenea, o surs" de poluare.
Poluarea apelor subterane. Anca Marina Marinov


8
8
1. 2. GENERALIT$%I PRIVIND POLUAREA SOLULUI &I A
APELOR SUBTERANE

1.2.1.Defini"ii

Poluarea este o modificare a propriet"!ilor fizice, chimice, biologice ale
apei, restrngnd propriet"!ile de folosire ale acesteia.
Elementele conservative sunt acele elemente care nu suport" nici un schimb
cu mediul poros sau cu aerul (nu apar fenomene de adsorb!ie sau de descre#tere
radioactiv").
Se numesc elemente n solu"ie, acele elemente care sunt incluse n
combina!ii chimice ce formeaz" s"ruri solubile n ap". Aceste s"ruri pot fi mai mult
sau mai pu!in ionizate. Elementele dizolvate pot fi prezente sub form" de complexe
chimice neutre electric, formate din agregate de diferite molecule sau ioni. Exist"
s!ruri insolubile, ce pot fi transportate n solu!ie ca elemente trasori. %innd seama
de toxicitatea unor radioelemente trasoare, concentra!ia acestora trebuie calculat" n
vederea siguran!ei radiologice. Exist" elemente transportate n agregate moleculare
precum coloidele. Acestea pot fi re!inute prin filtra!ie mecanic" n matricea poroas".
Toate aceste elemente transportate se numesc #i ele " in solu!ie" n m"sura n care
constituie o faz" mobil" diferit" de faza fluid". Ele se integreaz" ntr-o singur" faz"
fluid", modificnd eventual propriet"!ile fizice (densitatea, vscozitatea) #i chimice
ale acesteia.
Dac" elementele n solu!ie sunt transportate de un fluid n mi#care, se poate
defini o m"rime ce caracterizeaz" transportul. Aceast" m"rime este concentra"ia
volumic! a fluidului care circul", (n fiecare din substan!ele n solu!ie). Ea se
exprim", n general, n g/l sau mg/l sau pentru radioelemente n multiplii sau
frac!iuni din CMAP (concentra!ia maxim admisibil" n apa potabil" pentru
popula!ie).
Densitatea medie a apei reprezint" masa cuprins" n unitatea de volum,
respectiv

a
a
V
m
=
a
(kg/m
3
) ($.$)
Densitatea apei pure are un maxim, egal cu $000 kg/m
3
la temperatura de 4
C #i descre#te cu temperatura (excep!ie face intervalul de temperatur" 0 - 4 C n
care densitatea cre#te cu temperatura).
Pentru calculul densit"!ii apei pure, n Kg/m
3
, n func!ie de temperatur" (T &n
C), sunt recomandate rela!ii de forma ($.2) sau ($.3).
Rela!ia Thiesen - Scheel - Diesselhorst [Handbook of hydrology, $992] este:
Dispersia poluan!ilor n apele subterane.


9


( )
( ) 3,9863 - T
68,12963 + T 508929,2
288,94 + T
+ 1 1000 =
1
]
1

2
a
($.2)
n [Steeter, 2000] este recomandat" rela!ia:
4 8 3 5
2 3 2
$0 9037785 9 $0 50957$ 3
$0 09745$ 7 $0 2$6485 4 9399 999
T ) ( , T ) ( ,
T ) ( , T ) ( , ,
a


+
+
($.3)
Pentru substan"ele solide dizolvate n ap!, leg"tura dintre densitatea apei
a
, densitatea solidului dizolvat
sd
#i densitatea amestecului (apa cu con!inut de
particule solide dizolvate)
s
, este

,
_

,
_

a
s
a
s
a
a
s
a
s
a
a
a s
a s
V
V
+ 1
m
m
+ 1
=
V
V
+ 1
m
m
+ 1
V
m
=
V + V
m + m
=
s
($.4)
unde
V
s
este volumul solidului, iar V
a
este volumul apei,
m
s
=
sd
V
s
- masa solidului,

a
m =
a
V
a
masa apei.
Concentra!ia substan!elor solide dizolvate se poate exprima n mg/l, iar
salinitatea (raportul dintre masa de sare #i masa de ap" marin", format" din ap" +
sare), n g/kg (g sare/ kg ap" marin") sau ppm (p"r!i pe milion).
n practic", pentru calculul densit"!ii unei solu!ii n func!ie de salinitate (S),
se folosesc formule aproximative. De exemplu

s
(kg/m3) =
a
+ A S + B S
3/2
+ C S
2
($.5)
A = 8, 2449310
-1
- 4, 089910
-3
T+ 7, 643810
-5
T
2
-8, 246710
-7
T
3
+
+ 5, 387510
-9
T
4
;
B = -5, 7246610
-3
+1, 022710
-4
T -1, 654610
-6
T
2

C = 4, 831410
-4

n aceast" rela!ie S este salinitatea n g/kg, iar T este temperatura n C.
a

'

este densitatea apei pure (func!ie de temperatur", dat" de rela!ia $.2 sau $.3).
n practic" se folosesc, ca o bun" aproxima!ie, rela!ii liniare de forma
( )
( )
( ) C
S
T
C
S
T
+
+

$
$
$
r
r
r
($.6)
n care
T
,
S
,
C
se numesc coeficien!i de dilatare volumic" pentru temperatur",
salinitate #i concentra!ie de sediment,
r
reprezint" o densitate de referin!" n jurul
c"reia apar perturba!ii liniare (nu valoarea maxim"), iar T , S , C sunt
Poluarea apelor subterane. Anca Marina Marinov


10
10
diferen!ele de temperatur", salinitate sau concentra!ie de sediment care provoac"
modificarea densit"!ii.
Apa de mare cu o densitate de 1025 kg/m
3
are S= 35 g/l (salinitate),
r
=
1000 kg/m
3
, C
0
= 0, g / l ,
S
4
$0 $4 7


n ingineria chimic" se folosesc, pentru concentra!ie, unit"!i ca moli/l sau
milimoli/l.
Conversia n mg/l se face nmul!ind molii de material dizolvat (moli/l) cu
masa atomic" sau molecular" (mg/mol).
n laboratoare se folose#te concentra!ia n miliechivalen!i (meq/l) sau mval/l.
Masa echivalent" (masa combinat") este masa molecular" a ionului dizolvat n ap",
mp"r!it" la sarcina ionului (ex: +$ pentru Na
+
. +2 pentru Ca
+2
, -$ pentru Cl
-$
)
Este recomandabil s" se calculeze masa echivalent" pentru anioni #i pentru
cationi, pentru a se vedea dac" sunt egale. Fiecare solu!ie trebuie s" fie neutr"
electrochimic. Concentra!ia n meq/l (mval/l) este transformat" n mg/l prin
nmul!ire cu masa echivalent".
Procesul de amestecare omogen" a dou" sau mai multe substan!e, urmat de
formarea unei solu!ii se nume#te dizolvare.
La dizolvarea substan!elor au loc concomitent dou" fenomene:
- un fenomen fizic, n cursul c"ruia particulele solventului difuzeaz" printre
particulele solventului (fenomen nso!it de absor!ie de c"ldur" - endoderm);
- un fenomen chimic, care const" n interac!ii cu formare de leg"turi ntre
particulele de solvat #i solvent, fenomen numit solvatare (are loc o degajare de
c"ldur" - exoterm).
Dac" solventul este apa, fenomenul se nume#te hidratare.
La dizolvarea compu#ilor ionici n ap", interac!iile dintre solvat - solvent
constau n formarea de leg"turi ion - dipol ntre ionii substan!ei dizolvate #i
moleculele polare de ap". Rezult" ioni nconjura!i de dipolii apei, ioni hidrata!i
(ace#ti ioni mobili explic" conductibilitatea electric" a solu!iilor de compu#i ionici,
s"ruri, baze).
La dizolvarea n ap" a substan!elor cu molecul" polar", se formeaz" leg"turi
dipol dipol ntre moleculele polare de solvat #i moleculele polare de ap", rezultnd
desfacerea dipolului n ioni (ionizarea solvatului). Ionii rezulta!i se hidrateaz" cu
moleculele de ap". De exemplu la dizolvarea acidului clorhidric n ap" are loc
reac!ia de ionizare:
HCl + H
2
O = > H
3
O
+
+ Cl
-

Apa este un amfolit acido - bazic: ea cedeaz" protoni n mediu bazic #i
accept" protoni n mediu acid.
Proprietatea unei substan!e de a se dizolva se nume#te solubilitate.
Solubilitatea se exprim" prin cantitatea maxim" de substan!" care se poate dizolva,
la o temperatur" dat", ntr-o anumit" cantitate de solvent (coeficient de solubilitate).
Dispersia poluan!ilor n apele subterane.


11

Solu!ia care con!ine dizolvat" o cantitate de substan!" egal" cu solubilitatea
ei maxim" se nume#te solu"ie saturat! (nu mai poate dizolva o cantitate
suplimentar" de solvat).
Solubilitatea substan!elor solide #i lichide cre#te cu temperatura. Datorit"
cre#terii temperaturii, cre#te energia particulelor din solu!ie #i se m"re#te viteza de
difuziune a solvatului n solvent.
Presiunea influen!eaz" n special solubilitatea gazelor.

Concentra"ia unei solu"ii reprezint" cantitatea de substan!" dizolvat" ntr - o
anumit" cantitate de solu!ie sau dizolvant.

Concentra"ia procentual! (procente de mas")
C(%) = 100
m
m
sol
d
($.7)
m
d
= masa de dizolvat (mas" substan!" anhidr");
m
sol
= masa de solu!ie (ap" + sare).

Concentra"ia molar! indic" num"rul de moli (molecule gram) de substan!"
dizolvat" ntr - un litru de solu!ie (dm
3
).

sol
d
M
V M
m
= C ($.8)
m
d
- masa de dizolvat (g);
M - masa molecular" a dizolvatului;
V
sol
- volumul solu!iei (dm
3
)

Concentra"ia normal! indic" num"rul de echivalen!i-gram de substan!"
dizolvat" ntr-un dm
3
(l) de solu!ie:

sol g
d
N
V E
m
= C ($.9)
Eg = echivalent gram (g);
V
sol
= volumul solu!iei (dm
3
= l).

Echivalentul gram (Eg) este cantitatea n grame, dintr-o substan!", care se
combin" sau nlocuie#te $ g de hidrogen sau 8 g de oxigen.

valenta
gram - atom
=
atom g
E ($.$0)
9g = g
3
27
= E
Al g

rezult" c" 9 g Al se combin" cu 8 g oxigen sau nlocuiesc $ g de hidrogen.
Poluarea apelor subterane. Anca Marina Marinov


12
12

Echivalen"ii gram ai substan!elor compuse:

e) (bazicitat H de ioni Nr.
acid molara Masa
= E
+
acid g
($.$$)

aciditate) HO grupari Nr.
baza molara Masa
= E
-
baza g
(
($.$2)

metal ioni nr. metal Valenta
sare molara Masa
= E
sare g

($.$3)

O solu!ie normal" ($N) con!ine un echivalent-gram de solvat la un litru de
solu!ie.
n cazul polu"rii unui sol substan"ele solubile sunt substan!ele ce pot fi puse
n solu!ie, n apa din sol #i antrenate de c"tre aceasta (s"ruri, pesticide, nutrien!i).
Solu"ia din sol este apa din sol (solvant), nc"rcat" cu substan!ele dizolvate
(solubile).
Concentra!ia exprim" cantitatea de substan!" considerat", prezent" n sol sau ntr-
una din fazele constitutive ale solului (solid, lichid, gaz).
Substan"a solubil! care vine n contact cu mediul poros poate suferi diferite
procese:
- poate participa la schimbul ntre solu!ia de sol #i matricea solid" (adsorb!ie)
sau cu faza gazoas", n cazul compu#ilor volatili;
- componentele se pot g"si ntr- una din cele trei faze ale solului.
Substan!ele solubile din solu!ia de sol pot fi transformate #i degradate prin
procesele biologice (degradare datorat" microorganismelor), chimice (hidroliz",
oxidare, ionizare) #i fizic" (fotodescompunere). Ele pot suferi diferite procese
chimice (precipitare, punere n solu!ie) sau pot fi absorbite de plante.
Dac" substan!a poluant" r"mne mai mult" vreme la suprafa!a solului, ea
poate fi transportat" prin #iroirea de pe versan!i.
Dac" substan!a solubil" p"turnde n sol, sub form" de solu!ie de sol, ea este
antrenat" prin convec!ie, dispersie #i difuzie. n interiorul solului ea este expus"
fenomenelor de adsorb!ie, degradare #i absorb!ie prin r"d"cini. O parte din solu!ia de
sol nainteaz" spre pnza freatic" pe care o poate polua. Diferen!a dintre zona
nesaturat" (sol) #i cea saturat" (pnza freatic") const" n faptul c" curgerea se face
prin toat" suprafa!a porilor (nu mai exist" faza gazoas").
Stabilirea legilor de evolu!ie a comportamentului substan!elor solubile n sol
este extrem de dificil" datorit" multitudinii de fenomene ce intervin simultan,
interac!ionnd. Putem aminti:
- convec!ie (advec!ie), dispersie #i difuzie;
- adsorb!ie (fixare sau eliberare de poluant din matricea poroas");
- transform"ri biologice, chimice #i fizice;
Dispersia poluan!ilor n apele subterane.


13

- fotodescompunere;
- precipitare, punere n solu!ie #i dilu!ie;
- schimburi gazoase (volatilizare);
- absor!ie de c"tre plante.
Migra!ia fluidelor imiscibile cu apa poate diferi mult de cea a apei. Ele
constituie o faz" neapoas" a c"rei mi#care este puternic influen!at" de densitatea #i
vscozitatea substan!ei.
n procesul de modelare a polu"rii solului #i a pnzei freatice trebuie avut n
vedere:
- marea varietate de substan!e, avnd fiecare caracteristici proprii
(solubilitate, volatilitate, posibilit"!i de adsorb!ie sau degradare remanent");
- marea diversitate a mediului poros n ceea ce prive#te natura sa, structura,
con!inutul n materii organice, con!inutul de argil", activitatea biologic",
propriet"!ile de suprafa!" ale elementelor solide;
- marea variabilitate spa!io-temporal" a condi!iilor climatice (precipita!ii,
evapora!ie);
- diversitatea surselor de poluare.
Vom da, n continuare cteva defini!ii [Handbook of Hydrology, $992],
pentru fiecare proces fiind specificate:
1. numele procesului;
2. defini!ia;
3. impactul asupra transportului de poluant.

A. Procese legate de transportul substan"elor n solu"ie

1. Advec"ie (convec"ie).
2. Mi#carea elementelor din solu!ie ca o consecin!" a curgerii apelor
subterane.
3. Cea mai important" cale de transport a solu!iei de la sursa de contaminare.

1. Difuzie.
2. mpr"#tierea solu!iei datorit" difuziei moleculare ca urmare a existen!ei
unui gradient de concentra!ie.
3. Mecanisme de ordinul doi n cele mai multe sisteme de curgere, n care
convec!ia #i dispersia sunt dominante.

1. Dispersia.
2. Amestecul fluidului datorit" efectelor eterogenit"!ii (distribu!iei
permeabilit"!ii).
3. Un mecanism care reduce concentra!ia solu!iei n "pan"" de poluare, de#i
ntinderea acesteia este mai mare dect n cazul singular al convec!iei.
Poluarea apelor subterane. Anca Marina Marinov


14
14

B. Procese legate de influen"a transform!rilor biologice asupra transferului de
mas!.

1. Transform!ri biologice.
2. Reac!ii privind degradarea compu#ilor organici, a c"ror vitez" de reac!ie
este controlat" de abunden!a microorganismelor #i a condi!iilor redox.
3. Un mecanism important de reducere a concentra!iei solu!iilor poluante, dar
care poate conduce la apari!ia unor compu#i nedori!i (filia!ie).

C. Procese legate de transferul de solu"ie.

1. Descre#tere radioactiv!.
2. Sc"derea ireversibil" a activit"!ii unui radionuclid, ntr-o reac!ie nuclear".
3. Un mecanism important de atenuare, cnd perioada de njum"t"!ire este
comparabil" cu intervalul de timp ct exist" solu!ia poluant" n apa subteran". Apar
probleme suplimentare datorate fenomenului de filia!ie.

1. Adsorb"ia.
2. Reac!ia ntre solu!ie #i suprafa!a solidului cauznd modificarea fazei solide
prin atragerea particulelor din solu!ie.
3. Un mecanism important care reduce viteza pe care solu!ia o are aparent n
mi#care. Face mai dificil" mi#carea solu!iei.

1. Disolu"ie / precipitare.
2. Procesul de ad"ugare de componente n solu!ie prin reac!ii de dizolvare
sau de creare de al!i compu#i.
3. Precipita!ia este un mecanism de atenuare care poate limita concentra!ia n
solu!ie. Disolu!ia acestor solide poate ncetini procesul de sp"lare a acviferului,
ac!ionnd ca surse continue.

1. Reac"ii acid - baze.
2. Reac!ii privind transferul de protoni (H
+
).
3. Exercit" un control indirect, dar important, asupra transportului de solu!ie
prin controlul pH-ului apelor subterane.

1. Complexare.
2. Combina!ia cationilor #i anionilor pentru a forma un ion mai complex.
3. Un mecanism care produce cre#terea mobilit"!ii metalelor prin formarea
unor ioni nc"rca!i sau nenc"rca!i sau prin cre#terea solubilit"!ii metalelor.

Dispersia poluan!ilor n apele subterane.


15

1. Hidroliz! / Substitu"ie.
2. Reac!ia unui compus organic cu apa sau cu un component (ion) al apei
(hidroliz") sau cu alt anion (substitu!ie).
3. Adesea reac!iile de hidroliz"/substitu!ie produc un compus organic mai
susceptibil la biodegradare #i mai solubil.

1. Reac"ii redox (oxido - reducere).
2. Reac!ia chimic" n care are loc un transfer de electroni de la o specie
chimic" (donor), care poate ceda electroni, la o alta (acceptor), care poate primi
electroni.
3. O familie de reac!ii care afecteaz" mobilitatea metalelor prin schimbarea
sarcinilor ionice #i a solubilit"!ii, iar pentru compu#ii organici prin reac!ii de
degradare.

1.3. INTERPRETAREA ANALIZELOR CHIMICE &I
EVALUAREA CALIT$%II APELOR SUBTERANE

1.3.1. Analiza s!rurilor con"inute n apele subterane

Un buletin de analize a con!inutului de substan!e chimice con!ine, n general,
concentra!ia anionilor #i cationilor identifica!i, n mg / l. Evaluarea calit"!ii apei
analizate const" n :
- verificarea corectitudinii analizei chimice pe baza echilibrului ntre anionii
#i cationii identifica!i;
- calculul durit"!ii apei;
- clasificarea apei subterane pe baza indicilor lui Palmer;
- compara!ii chimice bazate pe formula ionic". [Aplica!ii #i probleme
hidrogeologice, $983]:
Rezultatele unei analize chimice sunt acceptabile dac" diferen!a dintre suma
anionilor #i cationilor (exprimat" n mval/l) reprezint" mai pu!in de 2 % din suma
tuturor ionilor (n mval/l)
% 2 < 100
r + r
r - r
=
C A
C A
($.$4)
r
A
= suma con!inutului n miliechivalen!i a tuturor anionilor con!inu!i;
r
C
= suma con!inutului n miliechivalen!i a tuturor cationilor con!inu!i;
Calculul con!inutului n miliechivalen!i (r) pentru fiecare ion se face
raportnd con!inutul n mg/l al ionului respectiv n solu!ie, la echivalentul chimic E
al ionului.

i elementulu Valenta
i elementulu a atomica Masa
= E ($.$5)
Poluarea apelor subterane. Anca Marina Marinov


16
16

Con!inutul n miliechivalen!i va fi

l) / (mval
E
l) (mg/ in continutul
= r
($.$6)
100
r
r
= % r
l e
l e

= con!inutul n miliechivalen!i, n procente = procente echivalene.


r
e l
= suma miliechivalen!ilor anionilor #i cationilor din solu!ie.
Fie urm"torul buletin de analiz"

Tabel 1.1. Buletin de analiz!
Element Simbol Con"inut (mg/l)
ANIONI
clor

Cl
-


$6,0
sulfat SO
4
- -
$0,0
carbonat HCO
3
-
$97,0
azotat NO
3
-
4,0
CATIONI
sodiu

Na
+


24,0
potasiu K
+
$0,0
calciu Ca
++
23,0
magneziu Mg
++
$9,0
amoniu NH
4
+
2,0

Pentru elementele din buletinul de analiz" se face calculul lui cu rela!ia
($. 7), grupnd anionii #i cationii separat.

Tabelul 1. 2. Calculul echivalen"ilor chimici
Ionul Masa atomic! Valen"a Echivalentul chimic!
E
Cl
-
35.45 $ 34,45
SO
4
- -
96,06 2 48,03
NO
3
-
62,00 $ 62,00
HCO
3
-
6$,02 $ 6$,02
Na
+
22,99 $ 22,99
K
+
39,$0 $ 39,$0
Ca
++
40,08 2 20,04
Mg
++
24,3$ 2 $2,$5
NH
4
+
$8,0$ $ $8,0$
Dispersia poluan!ilor n apele subterane.


17


Tabel 1. 3. Verificarea corectitudinii analizei chimice
Anioni mg/l r
(mval/l)
( )
$00
c a
r + r
r
el

(%)
Cationi mg/l r
(mval/l)
( )
$00
c a
r + r
r
el

(%)

Cl
-
$6,0 0,464 5,79 Na
+
23,0 $,00 $2,472
SO
4
- -
$0,0 0,208 2,594 K
+
$0,0 0,255 3,$8
HCO
3
-
-

$99, 3,26$ 40,670 Ca
++
23,0 $,$47 $4,305
NO
3
-
4,0 0,065 0,8$0 Mg
++
$9,0 $,563 $9,493
NH
4
++
$,0 0,055 0,684
r
a
- 3,998 49,864 r
c
- 4,02 50,$36

% 2 < % 0,27 =
4,02 + 3,998
4,02 - 3,998
= $00 , deci analiza chimic" este satisf"c"toare din
punct de vedere al echilibrului chimic.
Duritatea apei este determinat" de concentra!ia n s"ruri de calciu #i
magneziu a acesteia.
Vom nota:
D
T
- duritatea total" (dat" de con!inutul total de ioni de calciu #i magneziu);
D
P
- duritatea permanent" (dat" de con!inutul de sulfa!i #i cloruri de calciu #i
magneziu);
D
t
- duritatea temporar" (dat" de hidrocarbona!ii de calciu #i magneziu)
Duritatea apei se exprim" n grade de duritate:
- grade germane [h ] 2,8 =
litru 1
) 1mvalCa(Mg
h
O ap" cu un con!inut de $ miliechivalent de Ca sau Mg la un litru de ap", are
duritatea de 2, 8 h (grade hidrotimetrice).
- grade franceze $h = $, 79 grade franceze;
- grade engleze $h = $, 25 grade engleze;
- grade americane $h = $, 04 grade americane.
Se mai poate defini duritatea de $h ca fiind duritatea unei ape cu un con!inut de $0
mg /l de oxid de calciu (CaO).
Pentru proba de ap" din buletinul de analiz", duritatea total" este:
D
T
= (rCa + rMg) 2, 8 = (1, 147 + 1, 563) 2, 8 = 7, 588 h
Pentru determinarea durit"!ii permanente #i temporare trebuie s" se
analizeze compozi!ia chimic" a apei pe baza principalelor tipuri de grup"ri existente
n solu!ie.
Poluarea apelor subterane. Anca Marina Marinov


18
18

Tabel 1.4. Calculul capacit!"ilor de reac"ie
Tipul
grup"rii
Nota!ie Componen!i Capacit"!i de
reac!ie r (%)


pe componente total
Acizi puternici a Cl
-
+SO
4
--
+NO
3
-
5,79+2,594+0,8$ 9,$94
Acizi slabi b HCO
3
-
40,67 40,67
Baze puternice c Na
+
+K
+
$2,472+3,$8 $5,652
Baze slabe d Ca
++
+Mg
++
+NH
4
+
$4,305+
$9,493+0,68
34,484

%innd seama de ordinea de reac!ie ntre principalele tipuri de reac!ie ntre
principalele tipuri de grup"ri, compozi!ia chimic" probabil" a probei de ap" va fi:
NaCl = 2 5,79 = $$,58 %
rest Na = $2,472 - 5,79 = 6,682 %

Na
2
SO
4
= 2 2,594 = 5,$88 %
rest Na = 6,682 - 2,594 = 4,088 %

NaNO
3
= 2 0,8$ = $,62 %
rest Na = 4,088 - 0,8$ = 3,278 %

NaHCO
3
= 2 3,278 %
rest HCO
3
= 40,67 - 3,278 = 37,392 %

KHCO
3
= 2 3,$8 = 6,36 %
rest HCO3 = 37,392 - 6,36 = 3$,032 %

Ca(HCO
3
)
2
= 2 $4,305 = 28,6$0 %
rest HCO
3
= 3$,032 - $4,305 = $6,727 %

Mg(HCO
3
) = 2 $6,727 = 33,454 %
rest Mg = $9,493 - $6,727 = 2,7$2 %
Vor r"mne necombinate 2,7$2 % Mg #i 0,686 % NH4.
n concluzie apa nu con!ine sulfa!i sau cloruri de calciu sau magneziu.
Duritatea permanent" a probei D
p
= 0, iar duritatea total" este identic" cu duritatea
temporar" D
T
=D
t
. S"rurile care dau duritatea temporar" se depun pe vasele n care
este fiart" apa, producnd acea crust" dur" numit" piatr".

Dispersia poluan!ilor n apele subterane.


19

1.6.2 Clasificarea apelor subterane pe baza indicilor lui PALMER

Stabilirea echilibrului salin.
Echilibrul salin al substan!elor dizolvate n ap" se stabile#te prin combinarea
(nsumarea) grupelor de reac!ie, exprimate prin valoarea capacit"!ii de reac!ie.
Cele patru grupe de reac!ie a, b, c, d sunt prezentate n tabelul $. 4.
- Dac", capacitatea de reac!ie corespunz"toare grupei c este mai mare dect
cea corespunz"toare grupei a (c < a), se combin" grupa bazelor alcaline cu grupa
acizilor puternici (salinitate primar" S
$
), iar surplusul din grupa c se combin", pn"
la neutralizare cu o parte din grupa acizilor slabi (alcalinitate primar" A
$
). Restul
grupei acizilor slabi (b), se combin" cu bazele alcalino - feroase (d) (alcalinitate
secundar" A
2
).
- dac" a (r %) > c (r %), surplusul grupei acizilor puternici (fa!" de bazele
alcaline) se combin" cu grupa bazelor alcalino - feroase (d) rezultnd o salinitate
secundar" S
2
, iar excesul de acizi puternici r"mne liber n ap" (salinitate ter!iar" S
3
).
- Dac" a (r %) < c (r %) + d (r %), surplusul grupei bazelor alcalino - feroase
(fa!" de acizii puternici) se combin" cu grupa acizilor slabi rezultnd alcalinitatea
secundar" A
2
.
Calculul indicilor de salinitate (S) #i alcalinitate (A)
Grupele de reac!ie se combin" numai n limitele valorii capacit"!ii de reac!ie.
Astfel, indicii S #i A (procent-echivalentul s"rurilor formate) se calculeaz" prin
suma valorilor capacit"!ilor de reac!ie ale grupelor de reac!ie (cnd grupele au valori
egale). n cazul cnd grupele au valori diferite se calculeaz" dublul valorii mai mici,
surplusul grupei cu valoare mai mare ad"ugndu-se la valoarea grupei de reac!ie,
intrnd n reac!ie n ordinea ar"tat" mai sus.

Tabel 1.5. Indicii PALMER
Acizi Baze
puternice
c
slabe
d
foarte slabe
e
puternici
a
S
$

Salinitate
primar"
S
2
Salinitate
secundar"
S
3
Salinitate
ter!iar"
salbi
b
A
$
Alcalinitate
primar"
A
2
Alcalinitate
secundar"
A
3
Alcalinitate
ter!iar"

a, b, c, d, e sunt grupele de reac!ie, exprimate n procente echivalente:
a: r % CL
-
+ r % SO
4
- -
+ r % NO
3
-
(produc salinitate)
b: r % CO3- + r % HCO
3
-
+ r % S
- -
(produc alcalinitate)
c: r % Na
+
+ r % K
+
+ r % Li
+
Poluarea apelor subterane. Anca Marina Marinov


20
20
d: r % Ca
++
+ r % Mg
++

e: r % Fe
++
+ r % Al
+++
S
1
, S
2
, S
3
, A
1
, A
2
, A
3
sunt indicii lui PALMER;

S
$
, S
2
, S
3
- indici de salinitate;
A
$
, A
2
, A
3
- indici de alcalinitate.

Tabel 1.6. Clasele de ape. Caracterizarea apelor func"ie de indicii PALMER
Clasa Indicii Formul
a
Caracterizarea apelor
I S
$
, A
$
, A
2
(A
3
) a < c ape alcaline moi, asociate rocilor
cristaline #i z"c"mintelor petoliere
II S
$
, A
2
(A
3
) a = c ape de tip intermediar
III S
$
, S
2
, A
$
(A
2
) a > c
a < c + d
ape dure, asociate rocilor sedimentare
IV S
$
, S
2
(A
3
) a = c + d ape cu compozi!ie apropriat" de a
apelor marine sau freatice din regiuni
secetoase
V S
$
, S
2
, S
3
(A
3
) a > c + d ape acide, asociate z"c"mintelor de
minereuri, cu concentra!ii ridicate de
ioni de hidrogen #i metale grele

Pentru proba din tabelul $.$
a = 5, 79 + 2,594 + 0,8$ = 9,$94
b = 40,67
c = $2,472 +3,$8 = 9,$94
d = $4,305 + $9,493 + 0,686 = 3,484
S
$
= a + c = 9,$94 + 9,$94 (din $,652) = $8,388
Rest c = $5,652 - 9,$94 = 6,458 (baz" puternic") se combin" cu acid slab
b rezultnd A
$
(alcalinitate primar")
A
$
= c + b = 6,458 + 6,458 (din 40,67) = $2,9$6
Rest b = 40,67 - 6,458 = 34,2$2 (acid slab) se combin" cu baz" slab" d,
rezultnd A
2
(alcalinitate secundar")
A
2
= b + d = 34,2$2 + 34,2$2 (din 34,484) = 68,424 rest 34,484 - 34,2$2 =
0,272 (baz" slab").
Cu S
$
= $8,388, a < c, A
$
= $2,9$6 A
2
= 68,424 apa se ncadreaz" n clasa I a
apelor alcaline moi.

1.6.3. Reprezent!ri grafice pentru definirea tipurilor de ap!

Cele mai utilizate diagrame sunt
Dispersia poluan!ilor n apele subterane.


21

- diagrama ternar;
- diagrama semilogaritmic (H. Schoeller - E. Berkaloff)

Diagrama ternar! const" n dou" triunghiuri echilaterale pe care sunt
reprezentate concentra!iile anionilor #i cationilor, n procente echivalente (r %).

Figura 1.2. Diagrama ternar"

Fiecare latur" reprezint" un procent de 50 %.
Pe baza ncadr"rii punctelor n unul din cele #apte cmpuri n care este
mp"r!it triunghiul, se stabile#te denumirea apei dup" anioni (A) #i cationi (C).
Apa studiat" este hidrocarbonat".

Diagrama semilogaritmic!(H.Schoeller-E.Berkaloff) este format din
#apte sc"ri logaritmice corespunznd principalilor ioni :
- cationii Ca
++
, Mg
++
, Na
+
+ K
+
;
- anionii Cl
-
, SO
4
- -
, CO
3
-
+ HCO
3
- -
, NO
3
-
.
Valorile sunt n mg / l.
Dou" sc"ri de referin!" ale miliechivalen!ilor #i o scar" pentru un ion
suplimentar. Sc"rile sunt astfel decalate nct pe o orizontal" (n ordonat") s" se
poat" citi att con!inutul n mg / l ct #i miliechivalen!ii corespunz"tori acestui
con!inut.

Cu ajutorul acestei diagrame (figura $.3) se poate analiza, pe baza con!inutului
chimic al probei caracterul apei respective, compararea apelor ntre ele (apele cu
aceea#i compozi!ie chimic" au reprezent"ri grafice paralele), compararea valorilor
reale cu cele admisibile (STAS-ul de potabilitate).
n diagrama din figura $.3 sunt reprezentate prin puncte, valorile maxime
admisibile pentru ionii respectivi precum #i reprezentarea grafic" a apei din buletinul
de analiz". Apa este potabil", cu caracter carbonat.
HCO
3
-


Cl
-
SO
4
- -

Ca
++
Na
+
Mg
++
Poluarea apelor subterane. Anca Marina Marinov


22
22
.


Figura 1.3. Diagrama Schoeller - Berkaloff.
Con!inuturi maxime admise de STAS-ul de potabilitate

Diagrama PIPER-TRILINEAR [Handbook of hydr.$992]
Cationii #i anionii dintr-o proba sunt desenati separat n dou"
triunghiuri.Compozitia chimic" este determinat" prin proiec!ia acestor puncte n
rombul central.Concentra!iile ionice sunt desenate n procente de echivalen!i pe litru,
calculate separat pentru cationi #i anioni.Echivalen!ii pe litru sunt calcula!i prin
raportul ntre valoarea n mg/l #i greutatea atomica, nmul!it cu valen!a ionului.
Aceast" reprezentare poate fi folosita pentru a descrie calitativ cum se
schimb" caracteristicile chimice ale apelor subterane n lungul liniilor de curent.
Diagrama Piper este prezentata n continuare.
Coninutul n mg/l
Dispersia poluan!ilor n apele subterane.


23