Sunteți pe pagina 1din 3

STAREA DE BINE IN PSIHOLOGIA MUNCII

Psihologia sanatatii ocupationale

De!i"a #in psihologia ocupationala Me#ii #e luc!u sanatoase in ca!e oa$enii ca!e au #ep!in#e!i si a%ilitati &o!$ate pent!u un anu$it loc #e $unca au pe!&o!$ante'satis&actii si %unasta!e psihologica Consta in aplica!ea psihologiei la i$%unatati!ea calitatii "ietii in $unca si in p!ote(a!ea si p!o$o"a!ea sanatatii a anga(atilo! Sanatatea este un concept po)iti" ce contine !esu!se sociale'pe!sonale si a%ilitati &i)ice Sanatatea este o sta!e #e %ine co$pletaTA la ni"el &i)ic'$intal si social nu #oa! a%senta unei #is&unctionalitati sau in&i!$itati Nu se ocupa #oa! #e anga(ati ci si #e so$e!i si #e inte!&ata $unca si &a$ilie Mo# #e a%o!#a!e a psihologiei sanatatii ocupationale *+ Ni"elul in#i"i#ual,$ecanis$e #e apa!a!e #e st!es'sta!e #e %oala '#i&e!ite si$pto$e -+ Postul #e luc!u plecin# #e la &isa postului,sup!asolicita!ea sau su%solicita!ea '!olul cont!olului si lipsa lui .+ Ni"elul o!gani)ational,!olul in o!gani)atie'con&lictul #e !ol'in(ustitia in o!gani)atie /+ Ni"elul e0te!n,e"eni$ente #e "iata p!i"ata Psihologia sanatatii ocupationale in Eu!opa *+ Este cent!ata pe !e)ol"a!e #e p!o%le$e -+ Este o stiinta aplcati"a %a)ata pe #o"e)i,cu $eto#ologii si teo!ii noi .+ Este $ulti#isciplina!a,p!esupune cunostiinte #esp!e $unca'$unca in o!gani)atii'cunoaste!ea anga(atiilo! /+ Rolul e#ucatiei in o!gani)atii in ca!e pa!ticipanti sunt si anga(atii si anga(ato!ii 1+ Rolul teo!iei inte!"entiei #e la schi$%a!ea politicii o!gani)atiei pina la t!einingu!i si consilie!ea anga(atiilo!2legi #e sanatate si sigu!anta la locul #e $unca'lege i$pot!i"a #isc!i$ina!ii'p!otectiei pe!soanelo! cu #i)a%ilitati'a sanatatii $intale3
*

PROBLEME IN CERCETARE *+ Concent!a!e pe p!o%le$atica st!esului si a &acto!ilo! #e !isc psiho 4sociali ca &iin# cau)ele st!esului2ce!ceta!i 4st!esul gene!at #e !ol'lipsa !esu!selo! la locul #e $unca si in&luenta asup!a sanatatii si con&o!tului psihic al sala!iatiilo!'3 -+ Ce!ceta!i asup!a a%senteis$ului'%olii'&luctuatiei'satis&actia in $unca'%olile ca!#io"ascula!e'epi)a!ea in $unca .+ O%oseala ocupationala ca!e gene!ea)a e!o!i u$ane'acci#ente'concenta!ea pe p!ocesele cogniti"e ene!getice si $oti"ationale ca!e sunt i$plicate in sup!a inca!ca!ea $entala in $unca'pe!&o!$anta si !ecupa!a!e /+ Pe!sonalitatea anga(atiilo!'!olul e$otiilo! la locul #e $unca'$o#ele e0plicati"e ale st!esului ocupational'su%solicita!ea p!o&esionala'plictiseala la locul #e $unca 1+ Legatu!i ce!te int!e sanatatea 'secu!itatea si %unasta!ea psihologica la locul #e $unca'pe!&o!$anta ocupationala'aspectele &inancia!e ale &i!$ei si ale anga(atiilo! Inst!u$ente &olosite in psihologia sanatatii ocupationale *+ P!otocoale #e int!e"entie #upa &olosi!ea anchetelo! in o!gani)atii -+ Chestiona!e pent!u epui)a!ea in $unca'#e st!es'#e !isc De !e$a!cat ca sunt putine $eto#e stan#a!#i)ate si sunt ce!ceta!i pent!u a #e)"olta $eto#e si inst!u$nte ca!e sa !aspun#a p!o%le$aticii apa!ute in acest #o$eniu Sta!ea #e %ine Sta!ea #e %ine este un const!uct la!g %iopsihosocial ca!e inclu#e sanatatea &i)iaca'$entala si sociala2&ace ca o!gani)atia sa &ie p!o#ucti"a si $ai !esponsa%ila &ata #e anga(atii sai35 Sta!ea #e %ine la locul #e $unca este legata #e c!ea!ea unui $e#iu ca!e sa p!o$o"e)e o sta!e #e $ultu$i!e ca!e sa pe!$ita anga(atilo! sa se #e)"olte si sa atinga cel $ai inalt potential in %ene&iciul lui si a o!gani)atiei in ca!e $unceste Sanatate 6sta!e #e %ine Te!$enul #e sanatate se !e&e!a la si$pto$atologia &i)ica si &i)iologica in conte0t $e#ical2#iagnosticul unei %oli3 In conte0t o!gani)ational accentul ca#e pe te!$eni &i)iologici si psihologici ca!e sunt &olositi pent!u a e"alua sta!ea #e sanatate a anga(atilo! Pe linga sanatate' sta!ea #e %ine inclu#e e0pe!iente #e "iata2satis&actia in "iata'%ucu!ie'&e!ici!e3'e0pe!iente legate #e $unca2atasa$ent't!ai!i3si #i$ensiuni speci&ice cu$ a! &i satis&actia &ata #e colegi '&ata #e sala!iu Inte!&e!enta #int!e $unca si "iata p!i"ata este o te$a #e actualitate a psiholgiei $uncii si o!gani)ationale STAREA DE BINE Dupa ALLARDT a a"ea o "iata %una insea$na
-

*+ A a"ea2satis&ace!ea ne"oilo! $ate!iale si i$pe!sonale3 -+ A iu%i2satis&ace!ea ne"oilo! sociale3 .+ A &i2sats&ace!ea ne"oilo! #e #e)"olta!e pe!sonala3 Co!elate psihice ale sta!ii #e %ine *+ Sti$a #e sine -+ Satis&actia #e "iata .+ Inc!e#e!e in sine /+ Pe!ceptia supo!tului social in co$unitate 1+ Sigu!anta si i$plica!ea sociala2opus,an0ietatea si e"ita!ea sociala3 7+ Siste$ul #e "alo!i ca!e (alonea)a e0istenta spi!ituala a pe!soanei Speciali)a!ea psihologia sanatatii ocupationale,co$petente *+ Consultanta o!gani)ationala'#iagno)a p!o%le$elo! si gasi!ea solutiilo! ca!e #uc la i$%unatati!ea e&icientei o!gani)atiei si la c!este!ea capacitatii #e a#apta!e a o!gani)atiei la schi$%a!e si #e)"olta!e5 -+ Inst!ui!ea p!o&esionala legata #e g!upul #e $unca #e)"olta!ea echipelo! e&iciente .+ Selectia si e"alua!ea pe!sonalului p!ecu$ si o!ienta!ea "ocationala