Sunteți pe pagina 1din 14

DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR JUDETENE ARGES REGULAMENT DE UTILIZARE A DRUMURILOR JUDETENE

Capitolul I. Dispozitii generale Domeniul drumurilor Drumurile sunt cai de comunicatie terestra, special amenajate pentru circulatia vehiculelor si pietonilor.Ele fac parte din sistemul national de transport. Fac parte integranta din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile pentru parcare si stationare, plantatiile rutiere, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, precum si terenurile care fac parte din zona drumului, mai putin zonele de protectie. De asemenea, sunt asimilate ca fiind parte din drum, cladirile de serviciu si orice alte constructii, amenajari sau instalatii destinate apararii sau exploatarii drumurilor, inclusive terenurile aferente. Clasificarea si incadrarea drumurilor Din punct de vedere al destinatiei, drumurile se impart in : a) drumuri publice - obiective de utilitate publica, destinate circulatiei rutiere si pietonale, in scopul

satisfacerii cerintelor generale de transport ale economiei nationale, ale populatiei si de aparare a tarii; acestea apartin proprietatii publice; b) )drumuri de utilitate privata - drumuri destinate satisfacerii cerintelor proprii de transport rutier si pietonal spre obiective economice, forestiere petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale si altele asemenea, de acces in incinte si cele de acces din interiorul acestora, precum si cele pentru organizarile de santier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au in proprietate sau in administrare . Din punct de vedere a circulatiei, drumurile se impart in: a) drumuri deschise circulatiei publice - care cuprind toate drumurile publice si acele drumuri de utilitate privata care asigura, de regula, accesul nediscriminatoriual vehiculelor si al pietonilor; b)drumuri inchise circulatiei publice - care cuprind alte drumuri de utilitate privata care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum si acele drumuri inchise temporar circulatiei publice. Din punct de vedere functional si administrative teritorial, in ordinea importantei, drumurile publice se impart in urmatoarele categorii: a) drumuri de interes national; b) drumuri de interes judetean; c) drumuri de interes local. Drumurile de interes judetean fac parte din proprietatea publica a judetului si cuprind drumurile judetene , care asigura legatura dintre:

a) resedintele de judet cu municipiile, cu orasele, cu resedintele de comune, statiunile balneoclimaterice si turistice, cu porturile si aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apararea tarii si obiective istorice importante; b) orase si municipii intre ele, precum si intre acestea si resedintele de comuna; c) resedinte de comuna. Drumurile judetene, ca si cele nationale si comunale isi pastreaza categoria functionala din care fac parte, fiind considerate fara intrerupere in traversarea localitatilor, servind si ca strazi. Modificarea traseului acestora, in traversarea localitatilor se poate face numai cu acordul administratorului drumului, respectiv in concordanta cu planul urbanistic aprobat. Incadrarea in categoriile functionale a drumurilor nationale, judetene si comunale se face prin hotarare a Guvernului, iar a drumurilor vicinale si a strazilor prin hotarare a Consiliului Judetean sau local, dupa caz. Propunerile de incadrare in drumuri nationale si judetene se fac de catre administratorii acestor categorii de drumuri. Promovarea propunerilor se face cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Capitolul II Administrarea drumurilor Suprafetele de teren aferente drumurilor publice Zona drumului public cuprinde ampriza, zonele de siguranta si zonele de protectie. Ampriza drumului este suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: partea carosabila, trotuarele, pistele pentru biciclisti, acostamentele, santurile, rigolele, santurile de garda, taluzuri, ziduri de sprijin si alte lucrari de arta. Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de alta a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera, plantatiile rutiere sau pentru alte scopuri legate de intretinerea si exploatarea drumului, sau pentru siguranta circulatiei. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de consolidari ale terenului drumului si alte asemenea. In afara localitatilor, limitele minime ale zonelor de siguranta a drumurilor, in cale curenta si in aliniament, sunt prevazute in anexa nr.1 la prezentul regulament. Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranta este interzisa. Zonele de protectie sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranta, necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protectie sunt prevazute tot in anexa 1. Zonele de protectie raman tot in gospodarirea persoanelor fizice sau juridice care le au in administrare, sau in proprietate, cu obligatia ca acestea, prin activitatea

lor, sa nu aduca prejudicii drumului, sau derularii in siguranta a traficului prin: a) neasigurarea scurgerii apelor in mod corespunzator; b) executarea de constructii ,imprejmuiri, sau plantatii care sa provoace inzapezirea drumului, sau sa impiedice vizibilitatea pe drum; c) executarea unor lucrari care pericliteaza stabilitatea drumului, sau modifica regimul apelor subterane sau de suprafata. Detinatorii terenurilor din vecinatatea drumurilor publice sunt obligati sa permita instalarea pe aceste terenuri a panourilor de aparare a drumului contra inzapezirii, fara a percepe vreo chirie, cu conditia ca aceasta operatie sa nu impiedice executarea lucrarilor agricole si sa nu produca degradari culturilor de pe aceste terenuri. Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice, in traversarea localitatilor rurale, distanta dintre gardurile sau constructiile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minimum 24 de m pentru drumurile judetene. Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei drumului pana la: 1,5 m de la marginea exterioara a santului, pentru drumului situate la nivelul terenului; 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu; 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea pana la 5,00 m inclusive;

5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de 5,00 m . Zonele de protectie sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei drumurilor. Pentru drumurile judetene aceasta distanta este de 20,00 m. Administrarea drumurilor judetene Organele administrative care coordoneaza drumurile sunt urmatoarele: - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, este organul administratiei publice centrale care exercita prerogativele dreptului de proprietate publica a statului in domeniul drumurilor nationale; - Administrarea drumurilor nationale se realizeaza de catre Administratia Nationala a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. - Administrarea drumurilor judetene, a drumurilor comunale, a drumurilor vicinale si a strazilor, se asigura de catre consiliile judetene sau comunale, dupa caz Sectoarele de drumuri nationale, judetene si comunale, incluzand si lucrarile de arta, amenajarile si accesoriile aferente, situate in intravilanul resedintelor de judete si municipiilor, sunt in administrarea consiliilor locale respective. Pe sectoarele de drumuri publice care traverseaza localitatile rurale, locuitorii sunt obligati sa intretina santurile, rigolele, podetele de la intrarile din curti,

plantatiile, trotuarele sau caile pietonale din dreptul locuintelor si ale terenurilor pe care le detin. Supravegherea indeplinirii acestor obligatii revine autoritatilor administratiei publice locale. In vederea asigurarii materialelor necesare construirii, modernizarii, repararii si intretinerii drumurilor publice, administratorii pot deschide si exploata cariere, balastiere si alte asemenea, si pot organiza activitati si servicii specializate in conditiile legii. Proiectarea si executia lucrarilor de drumuri La proiectarea, executia si interventia asupra drumurilor, se va tine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali si de aparare, de utilizarea rationala a terenurilor, de conservarea si protectia mediului inconjurator si de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobate, potrivit legii si de normele tehnice in vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu handicap si de varsta a treia. Documentatiile privind proiectarea constructiilor reabilitarea si modernizarea drumurilor, se intocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu avizele prevazute in normele metodologice. Conditii de exploatare a drumurilor Drumurile trebuie sa fie semnalizate si mentinute de catre administratorul drumului in stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta.

Limitele maxime ale tonajelor pe osie si ale gabaritelor, presiunile specifice pe imbracamintea drumului, precum si conditiile impuse vehiculelor admise in circulatie pe drumurile publice sunt prevazute in anexa 2. Transportatorilor romani si straini li se aplica tarife de utilizare a drumurilor, in conformitate cu prevederile acordurilor bilatrale si, respective reglementarile interne in vigoare, care se constituie, conform legii, in surse de finantare a lucrarilor de administrare, exploatare, intretinere, reparatii si modernizare a drumurilor publice. Transporturile efectuate cu vehicule a caror masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe osie si/sau ale caror dimensiuni maxime admise de gabarit depasesc limitele prevazute in anexa nr.2, se efectueaza pe baza autorizatiei speciale de transport emise de administratorul drumului pe care se efectueaza transportul, in conditiile stabilite de reglementari specifice, emise de Ministerul lucrarilor publice, transporurilor si turismului. Tarifele pentru transporturi speciale pentru drumurile judetene se propun de catre administratorul drumului si se aproba prin hotarare data de consiliul judetean. Masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe osie, dimensiunile maxime admise de gabarit, precum si conditiile impuse vehiculelor admise in circulatie pe drumurile publice, sunt cele prevazute in anexa nr. 2. Lista cuprinzand drumurile publice cu limitele maselor maxime admise si dimensiunilor prevazute in anexa nr.2 pentru vehicole transport marfa, va fi stabilita anual, prin

ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei . Limitele prevazute in anexa nr.2, pot fi modificate prin ordin al ministrului, pe masura executarii unor lucrari de marire a capacitatii portante a drumurilor publice. Transportatorilor romani si straini li se aplica tarife de utilizare a drumurilor, in conformitate cu prevederile acordurilor bilatrale si, respective reglementarile interne in vigoare, care se constituie, conform legii, in surse de finantare a lucrarilor de administrare, exploatare, intretinere, reparatii si modernizare a drumurilor publice. Transporturile efectuate cu vehicule a caror masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe osie si/sau ale caror dimensiuni maxime admise de gabarit depasesc limitele prevazute in anexa nr.2, se efectueaza pe baza autorizatiei speciale de transport emise de administratorul drumului pe care se efectueaza transportul, in conditiile stabilite de reglementari specifice, emise de Ministerul lucrarilor publice, transporurilor si turismului . Tarifele pentru transporturi speciale pentru drumurile judetene, se propun de catre administratorul drumului si se aproba prin hotarare data de consiliul judetean.

Nu se admite parcarea vehiculelor pe benzile de circulatie ale drumurilor judetene. Pe drumurile judetene, sunt interzise: a) competitiile sportive, fara acordul prealabil al administratorului drumului si al politiei;

intrarea vehiculelor cu noroi pe roti, pe senile, precum si pierderea prin scurgere din vehicule, in timpul transportului, de materiale de constructii sau alte materii; c) curatirea sau spalarea vehiculelor de pamant, de alte materiale sau substante; d) scurgerea lubrefiantilor sau a unor produse inflamabile, toxice sau de alta natura; e) ocuparea prin depozitare a partii carosabile, a statiilor mijloacelor de transport, in comun, a santurilor, trotuarelor, pistelor si zonelor de siguranta a drumurilor, precum si afectarea starii de curatenie a acestora. f) circulatia autovehiculelor pe acostamente, santuri, trotuare, pe spatiile de siguranta ale drumurilor; g) circulatia pe drumurile modernizate a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu senile, fara bandaje de protectie, precum si transportul prin tarare a unor obiecte sau materiale; Prin exceptie este admisa circulatia vehiculelor apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, in cazul in care nu exista posibilitatea evitarii drumurilor publice modernizate, cu acordul si in conditiile stabilite de administratorul acestora. Repararea, intretinerea, si exploatarea drumurilor judetene intra in sarcina administratorului drumului. Pe drumurile judetene se vor aplica masuri de protectie a mediului inconjurator, pe baza studiilor de impact.

b)

Pentru protectia unor sectoare de drumuri, administratorul acestora poate institui restrictii cu caracter temporar, privind sarcinile pe osii ale vehiculelor admise sa circule pe sectorul respective. Capitolul IV Conducerea, coordonarea si controlul activitatii de drumuri Conducerea activitatii de proiectare, executie, modernizare, reparare si intretinere, exploatare si administrare a drumurilor judetene revine consiliului judetean. Amplasarea de constructii si instalatii in zona drumului judetean Amplasarea in zona drumului judetean de constructii sau instalatii, de orice natura, se face cu respectarea legislatiiei in vigoare si cu acordul prealabil al administratorului drumului. Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea supraterana sau subterana a unor constructii, instalatii sau panouri publicitare, accteptate de administratorul drumului se aplica tarife de utilizare care se constituie ca venituri la dispozitia administratorului, respective pentru administratarea, exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea drumurilor. Detinatorii constructiilor sau a instalatiilor acceptate in zona drumurilor sunt obligati sa execute pe cheltuiala lor demolarea, mutarea sau modificarea acestora daca astfel a fost convenit cu administratorul drumului.

Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza de regula in afara partii carosabile a drumului public in galerii vizitabile. Constructia, repararea si intretinerea acestor lucrari in zona drumului public, se fac cu aprobarea administratorului si cu respectarea legislatiei in vigoare. Proprietarul constructiilor, instalatiilor sau al altor asemenea, realizate in zona drumului fara respectarea conditiilor din prezenta sectiune, sau cu nerespectarea conditiilor din actul de acceptare, este obligat de a le desfinta sau a le muta pe cheltuiala sa in termenul stabilit de adminstrator. Detinatorii de constructii sau de instalatii amplasate in zona drumului sunt obligati sa execute revizia periodica si repararea acestora pentru a asigura estetica, protejarea drumului public. Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a masuratorilor si a studiilor necesare lucrarilor privind drumul public, au acces pe teren, indiferent de proprietar, cu exceptia terenurilor apartinand Ministerului Apararii Nationale de la care se solicita in prealabil acordul. Cai de acces la drumurile publice Proiectarea, constructia sau amenajarea cailor de acces la drumurile publice se fac, potrivit legislatiei in vigoare de catre cei interesati, cu acordul prealabil al administratorul drumului public si al Politiei rutiere. Repararea, intretinerea si exploatarea cailor de acces la drumurile publice intra in sarcina celor ce le detin.

Capitolul VII Conducerea, coordonarea si controlul activitatii de drumuri Ministerul Transporturilor coordoneaza din punct de vedere tehnic si metodologic intreaga retea de drumuri. El elaboreaza reglementari obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care detin drumuri in administrare sau in proprietate, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind autonomia administratiei publice locale si dreptul de proprietate.

Capitolul VIII Sanctiuni Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza conform reglementarilor legale, care au stat la baza elaborarii acesteia.

In ultimii ani, Consiliul Judetean Arges, a facut eforturi deosebite pentru reabilitarea, repararea si mentinerea in stare tehnica corespunzatoare a drumurilor judetene, astfel incat sa poata asigura desfasurarea traficului de calatori si de marfa in conditii de siguranta. Strategia judetului Arges in acest domeniu prevede ca si in perioada urmatoare sa se aloce fonduri importante pentru finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare pe principalele trasee de drumuri judetene, inclusiv constructia de poduri. Din constatarile specialistilor Directiei de Administrare Drumuri si Poduri Judetene, rezulta ca multe din cauzele care duc la deteriorarea drumurilor se concretizeaza in nerespectarea conditiilor de exploatare. Pentru prevenirea acestor situatii Directia de Administrare a Drumurilor si Poduri Judetene Arges a elaborat un proiect de exploatare a drumurilor judetene. Prtezentul regulament a fost elaborat in baza prevederilor urmatoarelor acte normative: Ordonanata Guvernului Romaniei nr. 43/1998, privind regimul juridic al drumurilor republicata, Ordonanta nr. 26/2003 privind regimul juridic al drumurilor de modificare si completare a O.G. 43/1998