Sunteți pe pagina 1din 6

Evaluarea nteprinderii SC aurel SRL

1. Date de identificare a entitatii evaluate: Denumire: aurel SRL Stare societate: INREGISTRAT din data de 18 septem rie !"11 #od $iscal: 1%18!%8&! Numar Re'istrul #omertului ())*%&%*!"11 #apital social: !""+"" R,N !. Activitatea entitatii: #od #AEN principal: -&!1 Repararea aparatelor electrocasnice+ de u. casnic si activitate de comert: ec/ipamente fri'orifice+ camere fri'orifice+ vitrine fri'orifice+ la.i fri'orifice+ piese masini de spalat+ masini spalat second /and+ aparate aer conditionat+ instalatii fri'orifice+ aer conditionat+ piese masini de spalat automate+ materiale electrice pentru instalatii+ masini de spalat second /and. ). #onducere: Entitatea este ine'istrata ca societate comerciala cu raspundere limitata la Re'istrul comertului din !"11 cu numarul: ())*%&%. Societatea a fost infintata dei. #are este administrator unic. Asociat unic 1111 Nr parti sociale !" 0rocent 1""2

%. Numar mediu de salariati pentru anul !"1! : 3 an'a4ati a facut an'a4ari din anul !""! pana in anul !""- cu e5ceptia anului !""3+ cand numarul mediu de an'a4ati a fost de &. Din !""! pana in !""- numarul de an'a4ati a crescut cu & + adica cu 166+63 2. #ei mai multi an'a4ati au fost in anul !""- 7 numar persoane an'a4ate: 8. #ei mai putini an'a4ati au fost in anul !""! 7 numar persoane an'a4ate: ). #onform ultimului ilant conta il 8anul !""-9 numarul ramas acelasi cu cel al anului precedent.

$i'. 1 7 Grafic evolutie salariati

&. Informatii financiare aurel Srl:

#ifra de afaceri

#ifra de afaceri a Eurofri' Srl are o evolutie ascendenta cu scaderi in anii !""% si !""-+ cand cifra de afaceri a inre'istrat valoarea de 3).-"6+"" R,N+ respectiv !!8.%!"+"" R,N. Din anul !""! pana in anul !""- cifra de afaceri a crescut cu !1".6!)+"" R,N+ adica cu 1.18)+%32. #ea mai mare valoare a cifrei de afaceri a fost reali.ata in anul !""8 7 valoare: !6!.8-3+"" R,N. #ea mai mica valoare a cifrei de afaceri a fost reali.ata in anul !""! 7 valoare: 13.3-3+"" R,N. In ultimul ilant conta il 8 ilantul din anul !""-9 cifra de afaceri+ a sca.ut cu )%.%33+"" R,N+ adica cu 1&+"- 2+ fata de anul precedent.

$i' ! Grafic evolutie #A :enituri

:eniturile o tinute au o evolutie ascendenta cu scaderi in anii !""% si !""-+ cand veniturile reali.ate au inre'istrat valoarea de 3).--6+"" R,N+ respectiv !!8.%)1+"" R,N. Din anul !""! pana in anul !""- veniturile au crescut cu !1".%--+"" R,N+ adica cu 1.13)+832. #ele mai mari venituri au fost o tinute in anul !""8 7 valoare: !6!.-)8+"" R,N. #ele mai mici venituri au fost o tinute in anul !""! 7 valoare: 13.-)!+"" R,N. In ilantul din anul !""-8ultimul ilant inre'istrat9+ veniturile reali.ate+ au sca.ut cu )%.&"3+"" R,N+ adica cu 1&+11 2+ fata de anul precedent.

$i'.) 7 Grafic evolutie venituri 8R,N9

#/eltuieli

valoarea c/eltuielilor in crestere din anul !""! pana in anul !""- cu e5ceptia anului !""%+ cand aceastea au avut o valoare de 3&.%-6+"" R,N. Din !""! pana in !""- c/eltuilelile au crescut cu !"3.3%!+"" R,N+ adica cu 1.186+8- 2. #ele mai multe c/eltuieli au fost reali.ate in anul !""- 7 valoare: !!&.!%&+"" R,N. In ilantul din anul !""- c/eltuielile+ au crescut cu 1+"" R,N+ adica cu "+"" 2+ fata de anul precedent.

$i'.% Grafic evolutie c/eltuieli 8R,N9

6. Anali.a indicatorilor din Situatile financiare ale entitatii:

3. Determinarea valoarii entitatii prin metoda activului net conta il: Evaluarea este o activitate efectuata de profesionisti care respecta niste principii+ metode si standarde specifice prin care se determina o valoare pentru proprietate sau intreprinderea respectiva+ care sa fie c;t mai apropiata de cea pe care recunoaste piata <n urma tran.actiilor. :aloarea re.ultata <n urma unei evaluari nu tre uie confundata cu pretul de v;n.are al <ntreprinderii sau a unei parti din actiunile ei. Am ales sa utili.e. metoda de evaluare pe a.a activului net conta il la entitatea Eurofri' deoarece timpul depus pentru aceasta este foarte redus si cel mai important avanta4 este caci nu costa mult evaluarea. :aloarea <ntreprinderii este dat= de calculul valori activului net conta il. Determinarea acestuia din urm= se face dup= formula: :aloarea <ntreprinderii > Activ net conta il > Total Activ ? 8Datorii @ Active f=r= valoare9 #onform datelor din alanta conta ila am intocmit Ailantul su forma de ta le pentru a putea determina activul net conta il. In urma intocmirii ilantului se determina elementele necesarii efectari calculului si re.ulta urmatoarele date: Activul net conta il in ca.ul de fata este dat de total active+ sca.and din acestea amorti.arile+ diferentele de pret si T:A nee5i'i ila 8specific entitatilor tip comerciali.are marfuri9. Si re.ulta in ca.ul pre.entat un Activ net conta il in valoare de !!.6"6+&% lei. Datoriilie sunt in valoare de 11."138+8& lei+ care includ: furni.orii+ c/eltuelile cu personalul si datoriile catre asociatii. Valoarea ntreprinderii = 225.606,54 110.178,85 = 115.427,69 lei In urma evaluarii efectuate pentru entitatea re.ulta o valoare a inteprinderii de 115.427,69 lei.

#onclu.ii: 7 , iectivul evaluarii este sta ilirea valorii de piata+ a valorii de circulatie a unurilor+ activelor si intreprinderilor+ el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici in spatial economic al tariiB

Necesitatea evaluarii unei intreprinderi apare cand in viata intreprinderii au loc unele sc/im ari semnificative cum sunt: modificari in marimea si strucura capitalului social+ modificari in numarul si componenta actionarilor sau asociatilor+ in ca.ul tran.actiilor comerciale+ cu oca.ia privati.arii cand elementele pre.entate in ilantul conta il nu reflecta valori de piata ci mai de'ra a valori administrative+ sau costuri istorice mult diferite de valorile 4usteB

,rice evaluare de active+ firma sau societate etc. are ca punct de pornire ilantul conta il+ auditul financiar 7 motorul tuturor operatiunilor de evaluare+ deoarce in el se reflecta volumul fondurilor proprii+ piata+ strate'iile aplicate de firma+ el reflecta situatia patrimoniului+ a averii accumulate de firma de la infiintare si re.ultatele financiare o tinute in ultima periaoda pentru care s7a inc/eiat.

Ai lio'rafie: 1. #urs Evaloarea inteprinderii !. Seminar Evaluarea inteprinderii ). /ttp:**CCC.firme.info*eurofri'7srl7cui1%18!%8%* %. /ttp:**CCC.firmepenet.net*Eurofri'7Srl7#od7$iscal71%18!%8%./tml &. /ttp:**CCC.mfinante.ro*a'enticod./tml