Sunteți pe pagina 1din 144

I .

I
j :
"
SZTRANYiCZKI,SZILARD
\
1
S-a ' n 18 aprilie 1970, la Cluj-Napoca. A absolvit n anul 1997

.Facultatea de Drept a "Dimitrie Cantemir" din
Cluj-Napoca. A titlul de doctorn drept n anul 2006,
fiind prof. dr. EmestLupan. n aCtivitatea a fost
Il
i
inginer cadastru, consilierjuridic director al,Oficiului de'Cadastll.l
t
Publicitatc din Cluj (1992-2007), iar din anul 2007 este avocat
f
definitiv n cadrul Baroului Cluj. Din anul 2006 cste lector colaborator n
;t-
. cadrul Institutului de - Centrul Regional de Per-
1

. Cluj.intre anii 2007-2008 a predat cursul c!e f)rept comercial.

la FaCultatea de Geografie din.cadrul din
Cluj-Napoca., iardin aml1 2008 este cadmdidactic asociatla Universitatea
Sapientia din Cluj-Napoca, unde n cadll.ll juridice
caDrepfcivi/- partea Drept civi/- persoanele Drept
civil - drepturile reale.

j
A publicat, singursaun colaborare, mai multe articole n de
specialitate din (Dreptul, Analele din Oradea - Scria
Drept, Revista de Juridice din Romnia, Scientia furis,
Revista de Juridice etc.). .
t'
r

r
II
li
1
i
'i
'"
1:
ii
il!
1\
f .
i
'. '1'
i
!
SzilardSztranyiczki
Drept civil
..
Drepturile reale principale
conformNouluiCodcivil
..
/
/
.-
it
EdituraC.H.Beck
il.
\
2012
11\
!I!
"

AVE.RTISMENTI
"

Avnd n vedere amploarea d.!fenomenul fotvcopierii de
mai ales in domeniul atragem pOlr\,1l an. .14 140 din Leg'e:\
Of. 8/1996privinddreptul deautor df\,'ptur:ile conexe, reprodvcerl!ll.opcreJorsauII
produselorpurtiltoarededrepturiCOMxe, daci\rcspeciiva.reproducereilfost
fi'ilii autorizarea. sau ttularuilli drcpluriior recunoscute de iegea
constituie se nchisoares."u cu ..Prin
reproducere. cotiformlegii,se realizarea,integraUI sali alU\eia:ori a
maimultorcopii aleunei opere, indirect,tempornro.ri permanent,prinorice
mij suborice .
Nu faceti ladistrogerea
".
, .
EdituraC.H.Beck CNCSIS- ConsiliulNationalal
din Superior .
Dreptcivil. DrepturilerealeprincipaleconformNouluiCodcivil
SzilardSztranyiczki .
Copyright2012- EdituraC.H. Beck
ToatedreptUiile rezervate Editurii C.H. Beck
Nici opartedin lucrarenupoate fi acordul scrisal Editurii'C.H.Beck
Drepturilede n n exclusivitateediturii ,ff
. '$
DescriereaCIPa Bibliotecii a Romniei
SZTRANYICZKI,SZILARD
Dreptcivil:drepturiIereaJeprincipaleconform
NouluiCodcivil/SzilrdSztranyiczki .-
EdituraC.H. Bcck,2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-115-996-6
347
EcituraC.H.Beck, Str. Serg. Ion nr. 2, sector5,
Tel.: 021.410.08.47; .
021.410.08. 09;
021.410.08.73; .
021.410.08.46
.Fax: 021.410.08.48
E-mail:comenzi@bcck.ro
.-..........
Redactor:LauraTrifa
Tehnoredactor:'CorinaVoicu
Tiparul de Graficprint
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
i
I
.1
I
I
\
I
.,
Cuprins
PRIMAVERBA ................................, ...: ................................................XI
CapitolulLPatrimoniul drepturilepatrimoniale.............................1
1. depatrimoniu............... .. .. ... ........... .....1
1. generaledesprepatrimoniu
2. legalecarefac referirelapatrimoniundreptul civil
romn........... .................. .: ... ....... ............: .................................. .....2
.
.. . . I .
.
.
3.Defi patnmollIuUI .. :................................ ... ..........................)
"l
T .. d .. " . ' . 5'
4.eonl esprepatnmo11lu....... .. .................:..... ......:.. .:.......;..........
5. Caracterelejuridicealepatrimoniului ................. .. ....................8
a 2-a. patrimoniului.; ....................:......................13
I.Gajulgeneralal creditorilor....................... .. ... .. ............. ...... .... .13
2.Transmisiunea cutitlu universal.. . ............ ... ... .....15
3. cutitlu.uni versal cutitlu
particular............: ................;...... .. ... ....... ............. ....... .:...... ........:.16
a 3-a. Clasificarea drepturilorpatrimoniale.:. 18
1. Drepturilereale":'ius in re .................... ... ....... .... ............. .. .... .. 18
2. Drepturilede - ius ad .................................19
3. ntredrepturilereale drepturile de ........19
4.Clasificareadrepturilorreale....................................................21
CapitolulII.Teoria a ....: ...................................26
1. caractereledreptului
deproprietate .................... ..... ......... .... .. ..... .. .............. .........26
1. Preliminarii...........................,.....................................................26
2. dreptului de proprietate ............. .............. ....29
3. juridical dreptului deproprietate....................... ... .31
4. Caracterelejuridicealedreptuluideproprietate...... ............. ... .33
a 2-a. aledreptului deproprietate
............................................................... ..............................35
VI
I
-1
Drept civil. Drepturi reale principale .
2. LimiteInaterialealedreptuluide proprietate ... ....... ..... 37
j'
3; Limite legalealedreptuluide proprietate stabiliten
cadrul raporturilorde .............................. ;.................39
.\
.4. Limitejudiciareale dreptuluideproprietate stabilite
n cadrul raporturilorde ................................ ........... .43
5. Limite aledreptului de proprietate
stabilitencadrul raporturilor ............................ .. .44
;
"!
Capitolultn.Formeledreptuluide proprietate....... .......... ..............46
i
1. Dreptuldeproprietate ................................. .. .. ...46
I
" 1. dreptuluide ..........: .. ::... .. ::............. ,7....46 I
2. Subiecteledreptului'deproprietate ...... .... ........ :.... ... .... .48
a 2-a.. juridicealedrepturiiorreale
I
I
principale.. ... ...... ... ........ ........................ ... ..... ... ..: ....... ........ ... .. .. ......75
i
1. .......................... ............................................ ............ ...75
2.Proprietatea .................... .. :...... ...... ..... ........ :.......... ...76
"4
3. Proprietatea ........................................... .......... . .......79
4. Proprietatea .. ....:..... .... ............ ....... ....... .......80
I
.,
i
5. Coproprietatea pe ..... :... ..... ...... ....81
i
6. Coproprietateape ............ ........ ...-....93
I
6.1. Drepturile coproprietarilor.. .... ...... .. ................96 I
7. Dreptul de proprietate n ...........97.
8. Proprietatea ..............................................104.
a 3-a.Dreptuldeproprietate ................................107
I
1, generale............. ...................'.............................107
2. dreptului de proprietate ........ IlO
I
3. Subiecteiedreptului de proprietate ......................... ... 113
,..
I
4. Delimitareadomeniului publicaistatului de domeniul
publicde interes locaL. ...................................... .......................114
5. Dobndireadreptului de proprietate ..............,....,...... 115

6. Exercitareadreptlllui de proprietate ... .... ....................116
7.Stingereadreptului deproprietate ..............................125
"'.
I
CapitolulIV. Posesi2l..................................................................,........126
I
1. elementeleposesiei .. .. ............................... 126
J. posesiei ................ ;............ ,.....................,..............,... 126
2.Elementeleposesiei........................... ;....................................127
Cuprins VII
a2-a. Dobndirea pierdereaposesiei...... .. ....................129
1. Dobndireaposesiei ................ ...... ......... .................................129
2. Pierdereaposesiei................ .................... .... .................. ,....... .129
3. viciileposesiei...... :.... ........ ......................... .. ...... .130
a 3-a. EfecteleposesieL................... :.... .......................... .. 134
1. Enumerare............................. ,.................. ;................................134
2. Posesia o de proprietaten favoarea '.
posesorului.................... ... ........ .. ....... .......... .. ......................... :.. 135
3. Dobndireafructelorprin posesiade ...... ...:.....136
a4-a. posesorii........... :..... ................................ .139
1. posesorii.. ............................................. .. .139
2. Clasificarea posesorii.. .... ... ........ ;..........................140
3. deexercitare admisibilitatea
posesorii... :................................ ..... .. .............. ......... ....... ........140.
aposesiei.. ....................... .... .........142
CapitolulV. dreptuluide proprietate
..............................................................................................144
1. generale.................. ............ ... ................... 144
1. Preliminarii.. .:............................ ... .... ........ ...... ............ ...........144
2, Enumerare............ ;r: : ............. ............. . ..: ....... ..... ........ . ............145.
a2-a. DreptuYdesuperficie.............................. ................ 145
1. caracterejuridice........ .. ........................................ .145
2. Constituireadreptului desuperficie........................................146
3. Exercitareadreptului desuperficie.........................................148
. 4. ncetareadreptuluidesuperficie...... ......................... ..:...........149
a3-a. Dreptul de uzufruct ................................................ 150
1. dreptului de uzufruct.... ............ ,. :............................150
2. Caracterelejuridicealedreptuluide uzufruct.........................151
3. ..................... .. ...........152
4. Obiectuldreptului dellzufruct.. ........... :.. ... .................... .. .......152
5. Modurilededobndireauzufructului.. :................................154
6. Drepturile uzufructuarului ale nudului
proprietar.......................................................................,........,. 155
7. Drepturile lludului proprietar......................."... .158
8. Stingerealizufructului ............................................................159
9. Lichidareauzufructului .......... ........... ....... .... ...........................16:
VITl Drept civil. Drepturi .reale principale
Cuprins IX
'" a4-a. Dreptul de uz dreptul de .... .:......... ..........162
3. Efectele nrevendicare..............................................204
1. Caracteristicicomune............................. ,...................... .... ......162 4. n revendicare .................. ......... :............207
2. Dreptul deuz......................................... :........................;.........163 5. n revendicare ..........................................211
' 3. Dreptul de ............................... :...... ................. :.........164 6. Revendicareabunurilormobilen
a 5-a. Dreptul de .................... ...... .................. :... 165 art. 937alin. (2) (3)NCC..................................... ... .............214
1. caracterejuridice....... ............................................165 7. ale n revendicarecamijloc
2. Clasificarea .... ,............... .. ... :.. .................:............167 de adreptului deproprietate ... :.......................216
3. Exercitareadreptuluide servitute... .... .... .... .... ................. .... ...171 a 3-a. n .................................. ...........218

3.1. Drepturile proprietarului fondului a 4-a.Alte reale...... .... .................. ...... ... ....... ...... ....220
... dominant.....................:..................................:.............. ;.........171 '"1. negatoi-ie..................... :..... .... .................................. . 220
..... 3.2.Drepturile proprietarului fondului aservit....172 )2. confes<?rie........................................... ,.. :..................220

.4. Stingerea ....................................................... .. ......173
CapitolulVIlI.Publicitatea .............................................221
CapitolulVI.Modurilegeneralede dobndirea drepturilorreale
1. generaleprivindpublicitatea
principale........................................................................................,175 .
Necesitatea,obiectivele rolul imobiliare .. ........ ....221
1. generale ......... .......................... :....... .. .. :......:....175 1. generale....................... ......................... ,............221
S' 2 A" '''' 176 a -a. cceslunea.......... .. ........... ... ...... ..... ... ............. .,:f,@.... 2. sistemeledepublicitateimobiliare......................225
1. felurile accesiunii....................... ..... .............. :-:....176 3. Sistemulde publicitateprin funciare...........................227
2.Accesiunea ...............................................176 3.1.Caracterizare fundamente istorice
3.Accesiunea .......-.: .. .... .... .......................:'.178 reglementare:....................... ......... .. .................................. 227
4.Accesiunea ........................... .... ................. :............181 3.2.Structura obiec.tul funciare..
a3-a. Uzucapiunea................ ................. .. ........ .. .......... ... .184 Obiectul funciare .:...................... ................................231
1. ......... ...... ...... ....... :....... :.... ........ ...... ................... :.. ..... .184 3.3. Structura funciare................. .. ............:.....................233
.2. Justificare domeniude aplicare............. :.. ...... .....................185 3.4. Principiile funciare................................ ...... ........ ..234
3. Felurilelizucapiunii...... .............................. .. .........................186 3.5. nscrierilen cartea ...... .. .... .. .............. :...............241
4. posesiilor.. .......................... :... .. ........................ ....190 3.6. Efectelenscrierilorn funciare.. ...... ...... ............. ..245
. a4-a. ...... .. ......... ..... ....... ....... ......... ...............193 3.7. de carte .............. ...................................246
a5-a. .............. ............. ......... .. .................... .... 195
a6-a. ...................................... .. 198 Bibliografie............................................:.................:............................253
CapitolulVII. dreptuluide proprietate
a altordrepturireale...................................................................200
generaleprivindmijloacelejuridice
de adrepturilorreale principale..... .. ................................200
uneaa 2-a. unean revendicare............................ ... ...........201
1. caracterejuridice........................................... .. ......201
2. specificepentrupromovarea
n revendicare......................... ........................... ...... ...... ........ ...203
...,

"
I
1
PRIMA VERBA
1
i
I Prezentul curs universitar propune prezinte sistematizat proble-
matica de ansamblu a drepturilor reale potrivit Noului Cod civil, pus n
I
aplicare de la 1 octombrie 2011 .
I
Din acest punct de vedere, prezentarea materiei drepturilor reale este un
..
destul de anevoios, avnd n vedere noutatea juridice
. - 1
",
prezentate. n schimb, Noul Cod civil se ntr-un puternic raport de con-
!
tinuitate cu vechiul Cod civil, care zi rezistat - cu
interVenite - 147 de ani pe scena a trecnd
cu bine mondiale, regimul comunist 22 de
ani n regimul economiei de al Romniei democratice. ca
la sporturile pe echipe, unde intervin de n timpul unui

meci, vechiul Cod a fost "chemat" la marginea terenului, n
n locul acestuia a fost introdus Noul Cod. "schimbare" nu
vechiul Cod a fost ineficient, ci, mai a fost un
tor" experimentat, care vrstei nu a mai dinamicii
"jocului" cu societatea
n principal, de lingvistic au impus elaborarea, adoptarea
punerea n aplicare a Noului Cod, prin rescrierea acestuia n limba
n prezent. Apoi, regulile conturate n n
n cu diferitele ei au fost preluate n Noul Cod civil.
ca o s-a adoptat o prin tra-
tarea dreptului privat sub a Noului Cod civil,
respectiv problematica persoanelor, a familiei, a bunurilor, a
(i nclusiv contractele speciale), a extinctive, precum materia
dreptului privat au fost comprimate n textul noului act nor-
mativ. Redact01ii Noului Cod civil au seama de cuprinse n
codurile civile aie altor cum ar fi: Codul civil francez, Codul civil ita-
"
lian, Codul civil spaniol, Codul civil Codul civil din Quebec.
Drepturile reale plincipale constituie o a dreptului
nostru civil au, de o arie foarte de aplicare,
de o o aparte. Pentru a institu-
drepturilor reaie, potrivit Noului Cod civil, am prezentarea
XII Drept civil. Drepturi reale principale
..
Ne-am peparcursul facem mai multdect
un comentariual textelorlegale.
Drepturile reale au fost inclusen Carteaa III-a ,,Despre bunuri". Ca
s-a consacrat legislativ prioritatea private, n
cu proprietatea s-a formulat dintre cele

Unificarea sistemelor de publicitate prin adoptarea Legii
nr. 7/1996acadastrului a imobiliare,aimpusreorganizarean
NoulCodcivila funciare, efectconstitutiv
de drepturi reale nscrierilorn cartea care vaconsolida
tircuituJ.civil imobiliar Jntregul juridic din Romnia.
Deasemenea,s-aacordat-nonnelorcare posesiaocarac-
prinprevedereaacestorantr-untitludistinctncadrul
a III-a, astfel la nonnelorjuridice care
reglementau
aufost pusen noi de divizarea patrimo-
niului deadministrarea unor patrimoniale,prin insti-
fiduciei de administrarea bunuriloraltuia. acestor
nu a permis o n cadrul acestei
n ele au fost rezumate ntr-o prezentare n capitolul
referitorlapatrimoniu drepturilepatrimoniale.
Cursul pe rnd: patrimoniul drepturile patrimoniale, teoria
a formeledreptuluide proprietate,p'osesia,dezmerri-
dreptului deproprietate modurilededobndireadrep-
turilorrealeprincipale, <:ireptului deproprietate aaltor
dreptunreale publicitatea .
Lucrarease unei largisferedecititori, incluznd
practicienii dreptului - consilieri juridici,
publici, n domeniu, etc.- nun ultimul
rnd, dedrept.

Autorul
'''',
i
.1
1
i
!
I
Capitolul1
I
I
Patrimoniul drepturile patrimoniale
"1
i
" 1. de patrimoniu
!
i
1. gener,aledesprepatrimoniu
1
.
Oin's,tudiul generaleadreptuluicivil obiectuldrep-'
,1 tului civill constituieraporturilepatrimoniale nepatrimonialesauextra-
patrimoniale stabilitentre persoanefizice juridicecare se ntre ele
de egalitate o a
obiectului dreptului civilo constituieraporturile patrimoniale. Este patri-
I
,
monial acel raportal esteapreciatpecuniar Jn bani)l ;
Pentru exemplificare, ca fiind raporturijuridice de drept civil.cu ,
patrimonial :dreptul deproprietate
unei case, cel din contractul de a unui teren,
j
!
)
cel dobndit de beneficiarul unui legat particular dispus prin testament,
cel izvortdin dreptu1de aprehndedaune materialecaunnarea unui fapt
I
cauzatordeprejudicii etc.
I
raporturilejuridicecaren lorsunt lipsite de o
sunt nepatrimoniale. Pentru exemplifi-
I
care, cafiind raporturijuridicenepatrimoniale: dreptul la
I la demnitate, la nume, la domiciliu, la sediuetc.
I
,
: I
..,
Reglementatede nonneledreptului civil,attraporturilejuridicecivile
patrimoniale ct cele nepatrimoniale sunt privite n annonie, ele, chiar
"
clasificate caracterizate distinct, nu suntopuse unele altora. cum
':1
am ele obiectulgeneralal raportuluijuridiccivil,putndu-
se transfonna sau unul dintre ele constituind premisaaltuia.Astfel, atin-
' /
gerea sau onoarei unei persoane- care n categoria
drepturilor civile nepatrimonial.e - poate sine n
'/
echivalent patrimoniale.
I
Dintredrepturile subiectivecare raportuljuridic
J
civil,numaiaceleacareau ovaloare pentru
conturarea depatrimoniu.
I Termenulpecuniar estefolosit cu sensul de "evaluabiln bani" .
3
2 Patrimoniul drepturile patrimoniale
'"
2. legale care fac referire la patrimoniu n
dreptul civil romn
nu n vreun text legal, o abordare nici
Q a de patrimoniu. NCC diferite acte normative
fac o serie de referiri la acesta. Textul art. 2324 alin. (1) NCC cuprinde unele
elemente definitorii ale patrimoniului, o utilizare a tennetlu-
lui, "cel care este obligat personal cu toate bunu-
rile sale mobile imobile, prezente viitoare. Ele servesc drept
* p creditorilor ". Este consacrarea dreptului de gaj general al
&editorilor chirografari, asupra patrimoniului debitorului
-lor, privit ca o universalitafe care elementele de activ de pasiv
sunt variabile. De asemenea, nNoul Cod civil pe numeroasele texte
n care se face o a de patrimoniu n diferite
materii, n art. 31-33 (Cartea 1, "Despre persoane"), i gene-
rale despre de patrimoniu, astfel se definesc masele patrimoniale,
patrimoniile de transferul intrapatrimonial patriil\gniul pro-
fesionalindividuaF. .
1 NCC prescurtarea Codului civil romn, care a fost .adoptat
prin Legea nr. 287/2009, n M.Of. nr. 511 din 24.07.2009, completat
modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, n M: Of. nr. 409 din 10.06.20 II. Noul Cod ci vil
a fost republicat n M. Of. nr. 505 din 15.07.2011, mbinndu-se textele Legii
nr. 287/2009cu Legea nr.71/2011. .
2 Art. 31 . Patrimoniul. Mase patrimoniale de
Orice sau a unui patrimoniu care
include toate drepturile datoriile ce pot fi evaluate n bani acesteia.
Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei numai n cazurile
de lege.
Patrimoniile de sunt masele patrimoniale fiduciare, constituite
potrivit titlului IV al a III-a, cele afectate unei profe-
sii autorizate, precum alte patrimonii determinate potrivit legii.
Art. 32. Transferul interpatrimonial.
n caz de diviziune sau transferul drepturilor dintr-o
n alta, n cadru! patrimoniu, se face cu respectarea
.I
de lege a prejudicia drepturile creditorilor asupra fie-
mase patrimoniale.
n toate cazurile la alin. (1), transferul drepturilor
dintr-o n alta nu constituie o
I
Art. 33. Patrimoniul profesional individual.
.1
de patriJ770niu
Conceptul de patrimoniu este n textele altor legale:
art. 7 ali. 46 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la
art. 5, art. 19-20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
economice de stat ca regii autonome comerciale; art. 2, art. 158,
art. 230-231 din Legea nr. 31/ 1990 privind comerciale; art. 35
din Legea nr. 18/199] privind fondul funciar. Am de
patrimoniu Induce spre drepturi care au economic,
pot fi evaluate n bani. Deosebite de acestea sunt cele lipsite de
valoare care n principiu, nu pot fi evaluate n bani.
3. patrimoniului
nainte de a defini patrimoniul, trebuie n doctlina juri-
drepturile patrimoniale ale unei persoane pot fi abordate
n moduri 1. Primul, cnd fiecare drept sau unui
subiect de drept civil poate fi analizat n modde sine separat,
n propria individualitate, de orice cu celelalte
drepturi persoane, ut singuli.
n cadrul celui de-al doilea mod de abordare, drepturile
pot fi analizate "ca o totalitate, ca pe o universalitate
unei persoane, de individualitatea drept
rei n parte". n opinia .autorului citat: "Acest mod de abordare a
drepturilor ne la de patrimoniu".
Efortul de a sintetiza contura de patrimoniu revine analizei
pe care o doctrina legale implicit are meritul de a da
o cu valoare
Preocuparea doctnnei de a elabora o a dus la mai
multe cu care nu unele de altele,
toate pornind de la n doctrina

Marcel Planiol spu-
Constituirea masei patrimoniale afectate n mod individual a unei
profesii autorizate se prin actul ncheiat de titular, cu respectarea condi-
de de publicitate de lege.
alin. (1) se n mod n cazul i sau
patrimoniului profesional individual.
Lichidarea patrimoniului profesional individual se face n conformitate cu dis-
art . 1941-1948, prin lege nu se dispune altfel".
1 L. Pop, Dreptul de proprietate sale, Ed. Lumina Lex,
200 1) pp. 8-9.
2 M. Ploniol, G. Ripert, Traite pratique de Droit civil franyois, Tome m,Paris,
1926, pp. J 9-20: "On appele patrimoine l' ensemble des droits et des charges d' ti ne
4
5

Patrimoniul drepturile patrimoniale
nea patrimoniul constituie o unitate de bunurile
"
pe care le compune.
n doctrina patrimoniul a fost definit ca fiind "ansamblul drep-
turilor unei persoane, care au sau o valoare pecu-
sau se pot evalua n bani"l.
autori fac referiri la bunurile care pot exista n compunerea patri-
. moniului, definindu-l drept: "totalitatea drepturilor avnd
valoare a bunurilor la care se aceste drepturi,
'1"
unei persoane ale nevoi sau sarcini este destinat le
Desigur, sunt alte oefinitii date patrimoniului, din majoritatea lor
, '
"se desprinde, n J?atrlmoniul are n lui o
o
Latura este din valoarea tuturor drepturilor patrimoniale
unei persoane. Este vorba att de drepturile reale, ct despre
drepturile de
Latura este din valoarea tuturor patrimoniale
ale unei persoane. Cu alte cuvinte, este aceea care include datqrjile evalu-
abile n bani pe care le are persoana a patrimoniului. .
Activul pasivul patrimonial se ntr-o pentru
uneia persoane, sunt elemente indispensabile unul
altuia. celor laturi, uneia sau alteia nu afec-
universalitatea patrimoniului. laturii active sau dim-
a celei pasi ve ne (sau
patrimoniale a unei persoane, ceea ce are care probabil
a sugerat unor autori o viziune Dreptul
nu poate abdice de la comaridamentele etice chiar sunt materii
ale dreptului n care componentele practice, economice intervin n mod
evident. Patrimoniul face parte dintre aceste materii, raporturile juri-
dice ale individului sau sau cele ale n
personne appreciables en argent, envisage comme formant une universalite de
droits".
I C. Hamangiu, 1. Al. Tratat de drept civil, Ed.
Ciomei, voI. I, p. 845.
2 T S. Drepturi reale principale n R.S.R., Ed. Academiei,
1978, pp. 13-14.
3 pc. Vlachide, principiilor de drept civil, Ed. Europa Nova,
1994, p. 36; T S. op. cit., p. 13; C.
C. Brsan, Drept civil. Teoria a drepturilor reale, Universitatea din
1988, pp. 4-5.
i
I
'" ,
!
-r;-:.?
,
I
i
I
,
!
. I
I
,
!
.,
I
de patrimoniu
ansamblul se pe principii economice, apreciabile n echivalent
Dintr-o mai patrimoniul poate fi
unui recipient (reprezentant al n care din
care ies n alimentndu-I (activ) sau golindu-I (pasiv), valori
materiale sau exprimate n valori materiale, care independent de
circuitul acestora. Ca patrimoniul suma sau
elementelor de activ sau pasiv care l compun, lui nu este primej-
de acest circuit care, chiar nefiind constant, i este n schimb specific
Universalitatea identitatea patrimoniului nu este
dect cu ncetarea sau titularului cnd se
transmiterii universale saucu titlu universal.
n conformitate cu de art. 31 alin. (1) NCC,
care prevede "orice sau este a
unui patrimoniu care include toate drepturile datoriile ce pot fi evaluate
n bani acesteia" reunind toate elementele doctrinare prezen-
tate, de patrimoniu totalita-
tea drepturilor cu economic, unei
persoane.
:'"
4. Teodi despre patrimoniu
de de patrimoniu, att sub aspectul economic,
cat al dreptului civil, pentru explicarea justificarea n raport de evo-
au fost emise teorii considerate ca fiind cla-
sice: teoria a patrimoniului teoria patrimoniului
Succint ie vom analiza pe fiecare.
Teoria a patrimoniului sau a patrimoniului-personalitate
Ci. fost n este prima care a ncercat contureze justi-
fice ideea de patrimoniu, care apare ca o a umane,
expresia puterii juridice pe care o are o teorie a avut un
clar n codului civil francez, a noilor
clase afirmate progresiv pe scena istoriei, mpotriva ornduielilor feudale
statice. acesteia sunt francezi Aubry Raul, teoria lor
fiind la nceputui secolului Xx.
I Pentru teorie, a se vedea C. Aubry, C. Rau, Cours de droit civil
franc;:ais, Tome 6, Cosse, Marchal et BilIard, Imprimeurs-Editeurs, Paris, 1873,
pp. 229-260.
7
6 Patrimoniul drepturile patrimoniale
teorie n aceea patrimoniul este strns legat de
soana potrivit acestei patrimoniul ar avea
toarele specifice:
- numai persoanele pot avea patrimoniu;
- orice are un patrimoniu;
- patrimoniul nu poate fi separat de persoana i
-o poate avea numai un singur patrimoniu, care este unitar
indivizibil.
dezvoltarea creditului ci
capitalu)yi, care au caracterizat secolului XIX, au fost
-Gare nu mai regula patrimoniului carac-
terului unitar. teorie 'a fost ca
fiind logic n cu cerute
de dreptul pozitiv sau ca fiind mult prea chiar o foarte
pentru dezvoltarea raporturilor juridice.
pe plan practic efecte negative, de ecoul pe car:e l avea,
s-a recurs la pentru a ocoli principiul a stat la
baza teoriei personaliste, cnd se separa pauimoniul civil al
de unul saumai multe patrimonii comerciale ce de fapt
persoane.
Teoria patrimoniului-scop sau de

are ca punct de pOJ"nire
doctrina n alte n coduri civile care au fost
adoptate anul 1900. Teoria este n
In teoria patrimoniului-scop sau de

exis-
patrimoniului ca universalitate de drepturi independent
de faptul sau nu unei anumite persoane:
Teoria era ideii de personalitate are la
de persoane fictive, care artificial patrimoniul, cum
acestuia sunt diferite, inclusiv n domeniu cum
ar fi comerciale diversificate.
Regimul juridic este de asemeni distinct, cum s-au creat persoane
fictive sau mase de bunuri destinate pentru Cele de
. pe de oparte, de patrimoniu, pe de parte, trebuie sepa-
rate. Personalitatea nu se cu patrimoniui, care trebuie
1 A se vedea L. Pop, op. cit., p. 13.
2 teorie, de germani Brinz Bekker apoi
n prin intennediul lui Saleilles, nu mai unitatea patrimoniului de
persoana titularului ci descopul i este afectat patrimoniul.
de patrimoniu .
ceea ce este: o universalitate de drepturi afectate UDui
scop comun.
teorie; spre deosebire de cea anterior,
problema patrimoniului unic n mai multe mase de
bunuri, este locul unde trebuie ajunge la arti- .
ficiale, care sunt excese n sens contrar. Lipsa titularului unui patrimoniu
care duce la personificarea bunurilor, care la rndul ei nu poate
fi Cu alte cuvinte - potrivit teoriei - drepturile
privite unitar fac de la o ele fiind
legate de ideea de scop sau ..'.
Economia de n. progres, este de
teorie, ea ilustrnd practic de apar-
ticipa cu sau sociale la mai economici,
comerciale fiind exemplele cele mai elocvente, n care se limita-
rea pentru datoriile Ia capitalul acesteia.
I
Teoria nu are suport n realitatea dreptului pentru preocupndu-se de
problema patrimoniului n mase de bunuri afectate unor des-
diferite, persoanei ca subiect de drept. Realitatea
este numai persoanele pot avea drepturi Drepturiie obli-
cu patrimonial nu pot fi concepute unui
subiect de drept.
Teoriei sau apare n literatura ca c de
a formula o a treia pe ideea elemen-
telor realiste care valabilitatea din celor
descrise.
n literatura s-a exprimat ideea potrivit
patrimoniul este un cadru n care se raporturile juridice
active pasive evaluabiIe n bani ,ale unui subiect de drept, care nu se
cu elementele sale componentei.
De aici avem de n primul rnd, unicitatea patrimoniului
nu exclude divizibilitatea lui n al doilea rnd, este demonstrabil
. patrimoniul unei persoane (fiz.ice sau juridice), unic, poate fi
divizat. Teoria induce ideea patrimoniului faptul el este
I
I
o a persoanei umane sau a lor n care se constituie.
I
I A se vedea Pc. Vlachide, op. cit., p. 36.
I
9
Patrimoniul drepturile patrimoniale
8
'"
5. Caracterele juridice ale patrimoniului '1
I
A. Patrimoniul este o universalitate (universum ius, universitas
iuris), un ansamblu juridic avnd o unitate patri-
moniului, apreciat n calitatea sa de universalitate, este de
bunurile care compun patrimoniul. EI cao indi-
ferent de suferite n bunurilor, a
elementelor sale. care intervin nu sunt de neglijat,
dar eie nU fac dect modifice compunerea patrimoniului

care n lui neatins.
privit ca universalitate este definit ca atare n
"
'1
art. 31 alin. (1) NCC, ea fiind o entitate accen-
de elementele sale componente.
.
J
,
Sub aspectul juridice, patrimoniul este, ca entitate juri-
comparat cu un recipient ce are un n
prin dobndirea de noi drepturi prin modi-
-1
ficarea ori stingerea celor existente, ca acestea entitatea
prin recipient. Universalitatea presupune
t
niului, el cuprinznd bunuri viitoare, n art. 2324 alin; (1 )NCC,
pentru fiind strnS legat de titular, patrimoniul va evolua n sinu-
soidale, n sus n jos, de-a lungul a persoanei ti tulare.
Caracterul de universalitate a patrimoniului trebuie
de universalitatea de fapt, spre a evita confuzia.
Universalitatea de fapt (universitas facti) a fost n art. 541
NCC. Potrivit acestui text "constituie o universalitate de fapt ansamblul
bunurilor care persoane au .o
prin acesteia sau prin lege. Bunurile care universalitatea
de fapt pot, sau separat, obiectul unor acte sau raporturi
juridice distincte". . .
universalitatea de fapt este un ansamblu sau o grupare de bunuri
a unitate se pe o de fapt
juridic. universalitate este subiectiv de
persoanei. Ea nu este poate precum poate
se fie ,,0 precum poate fi ,,0 cu .
obiecte. De exemplu, n cazul unei biblioteci unitatea din natura
a bunurilor care o compun nu din valoarea ei
n mod individual diminuarea ntregului,
ntruct primit nu ia locul bunurilor este
de sau de Cnd universalitatea de fapt
de patrimoniu
este dintr-un ansamblu de animale domestice (herghelie,
stup etc.), ntregului este pe cale prin
reproducerea animalelor, iar nu pe cale
Universalitatea de fapt poate fi fie din bunuri de fel,
fie din bunuri de gen diferit, pentru cum este
numai subiectului de drept, care are alegerea de a aborda materiali-
tatea unor obiecte ca o sau disparat.
Problema care se pune este: cele se pot trans-
forma una ntr-alta.
Se universalitatea de drept poate fi n univer-
salitate de fapt, titularul o poate fi ca exemplu
cazul testatorului care un legat particular care are ca obiect lucruri sau
drepturi detenninate, dar n mod concret aceste lucruri limitat la
averea pe care o are cnd testamentul. Enumerarea lucrurilor,
n cuprinsul actului de le ca fiind o universa-
litate de fapt. .
Universalitatea de drept poate fi ca o universalitate de fapt
atunci cnd i una din laturile sale, sau pentru
numai dintre ele i
Astfel se poatentmpla la data pasivului unei succesiuni, pentru
nu se poate concepe o uniyersalitate de drept a
activului pasivului.
Pairimoniui este, deci o universalitate iar nu una de fapt.
n mod riguros, numai patrimoniul este o universalitate
iar masele patrimoniale sunt doar ale ntregului, chiar
o unitate de un anumit grad de generalitate.
B. Orice are n mod necesar un patrimoniu. Este un ade-
de necontestat orice sau are un patrimoniu.
realitatea patrimoniului, n art. 31
alin. (1) NCC, presupune unei persoane este de neconceput
un patrimoniu, pentru pe de o parte, tl ceea ce persoana
indiferent ct de ar fi, are cel obiectele de
iar, pe de parte, n cazul persoanei juridice, patrimoniul asigurarea
sale economice se impune chiar ca o de
Am din patrimoniului, acesta totali-
tatea drepturilor cu economic. numai persoa-
nele pot avea drepturi patrimoniul care le are un titular
n persoana
10
11 Patrimoniul drepturile patrimoniale .
'"
Persoanele (fizice sau juridice) au aptitudinea
de a dobndi drepturi este pentru
!
:1
nu poate fi unei persoane cel
'i
bunuri drepturi apreciabile n bani.
patrirrioniului n timp se ntinde cnd persoana
mai existe. Este, din acest punct de vedere, n cu universalitatea
patrimoniului, care se transmite altora la decesul sau declararea
a unei persoane fizice, sau cnd este o

care fiind uneia dintre de dizolvare, divizare
desfiintare sau lichidare. . "
. " C. patrimoniului. prin acest""
i
caracter o nu' poate avea dect un singur patrimoniu. Logica .
I
impune o universitas juris, am orice are
J
!
un patrimoniu, atunci n mod simetric un subiect de drept nu poate avea
.(
dect un singur patrimoniu.
Apreciat ca un recipient sau ca un cont curent, precum diversitatea
drepturilor care raporturile
1
. cum am definit-o, presupune divizibilit.atea ]fatrimoniu-
lui. Unicitatea divizibi!itatea patrimoniului de
I
mase de drepturi fiecare dintre acestea avnd regin'i jUridic :':'-
determinat. bunurilor este prin natura lor, prin
legii sau a titularului. n acest sens, art. 31 alin. (2) NCC prevede patri-
moniul "poate face obiectul unei diviziuni sau numai n
cazurile de lege". Masele patrimoniale patrimo-
niile de de urt. 31 alin. (2) (3) NCC sunt rezultatul
acestei diviziuni. are rostul de a sublinia o
nu .are mai muite patrimonii, ci mai multe mase patrimoniale, denumite
patrimonii de are o dimensiune
de scopul i este att drepturi ct
patrimoniale, Divizarea patrimoniului trebuie ntotdeauna
un temei legal. Exemplul cel mai elocvent este cel al persoanelor
torite, n. cazul regimul juridic al de bunuri. n
categorii de bunuri: bunurile comune
bunurile proprii. Regimul juridic distinct n principiu n aceea
fiecare dintre aceste categorii de bunuri sunt de creditorii
n raport de modul n care s-a Creditorii personali ai unuia
dintre pot bunurilor proprii ale datornic
nu este pot bunurilor comune
de patrimoniu
ale n acest caz, bunurile atribuite prin devin
proprii , care acele bunuri sunt susceptibile de a putea fi
te de creditorii personali ai respectivi .
de patrimonii este tot ca o divizibilitate
Astfel, art. 1156 alin. (5) (6) NCC un privilegiu credito-
rilor contra creditorilor inclusiv mpotriva cre-
ditorilor legatari cu titlu particular, ca un beneficiu individual, n virtutea
creditorul are dreptul sa fie din valoarea bunurilor
succesorale, cu de creditorii personali ai
Exercitarea privilegiului de patrimonii este de cali-
tatea de creditor al n care pentru
analiza de patrimoniul se transmite de la defunct la unul sau
mai succesori, nu confuziunea ntre cele patrimonii,
pentru a fi realizat caracterul de unicitate, ci partea prin
cesiune este ntr-o masa la stingerea pe
care o are creditorul sau ai defunctului .
n cadrul profesiilor liberal e - medici,
notari , executori etc. - presupun unui
patrimoniu profesional individual. n aceste cazuri este vorba de o
profesiei. Potrivit art. 33 alin. (1) NCC
"Constituirea masei patrimon)ale afectate n mod individual a
unei profesii autorizate se prin actul ncheiat de titular, cu respec-...
tarea de de publicitate de lege".
n Noul Cod civil a fost fiducia\ ca
care. unul sau mai constituitori drepturi reale, drepturi de
ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de ase-
menea drepturi, prezente ori viitoare, unul sau mai jiduciari
cai-e le cu un scop determ inat, nfolosul unuia sau al mai multor
benejiciari. Aceste drepturi o
de celelalte drepturi din patrimoniile jiduciarilor"
(art. 773) . fiduciei o divizare a patrimoniului
fiduciarului . n art. 786....:.787 NCC sunt reglementate dintre masa
I A se vedea a,t. 353 alin. (2)-(3) NCC._
1 Pentru detalii suplimentare, a se vedea H. Burian, Fiducia n lumina Noului
Cod civil, n Scientia Iuris,nr. l/2011 , pp. 30-48; C.R. Tripon, Fiducia, rezultat al
celor mari sisteme de drept: dreptul civil continental dreptul
anglo-sa);on. Conceptul, clasi ficarea, de validitate ale fidu-
ciei, n Revista de drept privat, nr. 2/2010, p. 165.
12 13 . Patrimoniul drepturile patrimoniale
'Y.
restul patIirnoniului fiduciarului, pe de o parte,
patrimoniul constituitorului fiduciei, pe de parte.
Astfel, n ipoteza deschiderii procedurii mpotriva fiducia-
mlui, creditorii nu se vor putea ndestula din masa
Titularii de n cu aceste bunuri sau acei creditori
ai constituitorului care au o asupra bunurilor acestuia a
opozabilitate este potrivit legii, anterior stabilirii fiduciei
vor putea bunurile din Dreptul de
'f
poate fi exercitat de creditori ai constituitorului,
numai n temeiul definitive de admitere a
prin care a fost sau a devenit inopozabil, n orice mod, cuefect
retroactiv, contractul de fiducie. Titularii n cu
bunurile din masa nu pot dect aceste bunuri,
cu cazului n care, prin contractul de fiducie, s-a obli-
fiduciarului a cOrlstituitorului de a pentru o parte sau
pentru tot pasivul fiduciei. n acest caz, va fi mai nti activul masei
. patrimoniale fiduciare, iar apoi, este necesar, bunurile
ale constituitorului, in limita n ordinea
de fiducie.
D. lnalienabilitatea patrimoniului.
dintre patrimoniu persoana i durnd atta timp ct ea
ca subiect de drept civil. Inprincipiu, toate elementele componente
ale patrimoniului pot fi ca prin aceasta se
patrimoniul, care este o un perimetru al titularului
din care pot lipsi mai multe sau mai ca el
entitatea ..
n ce persoanele fizice, ele pot un
drept sau o mai multe drepturi sau prin acte in/er
vivos, dar nu pot transmite ntregul patrimoniu. Transmiterea ntregului
patrimoniu se poate face numai ncetarea numai pentru
de moarte, cnd intervine momentul din a titularului
patrimoniului.
patrimoniului unei persoane fizice de ..
tenitorii n de art. 1747-1754 NCC, precum
transmisiune sau cu titlu universal n persoa-
nelor juridice, n legii. Cnd este
prin divizare are loc o transmisiune cu titlu parti-
cular, n sensul o din patrimoniu se desprinde se transmite
patrimoniului
I
mai multe persoane juridice existente sau care atunci se
Transmisiunea sau cu titlu universal nu
tea patrimoniului, transmitere are loc numai la un anumit
moment dat, iar nu n sensul se transmite patrimoniul, care nu se reduce,
I
sub aspect temporal, la un anumit moment, ci se prin penna-
continuitate pe durata persoanei juridice.
!
a 2-a. patrimoniului
I
Categoria de patrim9niu n unei
I
practice anume, privit ca universalitate, trei func-
!
importante, care permit producerea unor juridice
necesare circuitului civi\.Ele sunt:
1
- patrimoniul constituie obiectul gaj ului general al creditorilor
1
. chirografari;
-patrimoniul face transmisiunea cu
titlu universal;
- patrimoniul face cu titlu uni-
versal.
//
1. Gajul general aieditorHor
Creditorii chirografari sunt acei creditori care, de o garan-
ori privilegiu, care le asigure pe care o au, mpotriva
debitoruhli, au n schimb un drept de asupra ntregului patrimoniu
al debitomlui, privit n ansamblu ca o universalitate Creditorii
care au o au drept de de asupra bunului
I pentru satisfacerea lor. n schimb, creditoriichirografari au doar
1 un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului lor pentru recupe-
I
rarea Aparent ei ar fi este alta. Creditorii
I
chiragrafari n concurs cu creditorii care dispun de o - gaj,
. I
privilegiu -, au prioritate, sunt primii
.. I
din executarea a acelor bunuri sau mase de bunuri cu privire la care
. I
I
s-a constituit Numai aceea vin n ordine la executare
asupra a ceea ce a mai din patrimoniu creditorii chirografari. n
ipoteza nu este creditorii pen-

I
tru realizarea a sunt la continuarea
asupra celorlalte bunuri existente n universalitatea debitorului, de
14 15 Patrimoniul drepturile patrimoniale
,.
ei sunt simpli creditori chirografari, n concurs cu avnd
calitate.
n virtutea de gaj general al creditorilor, patrimoniul consti-
tUie singura a tuturor creditorilor titularului Cu alte
cuvinte, obiectul dreptului de gaj general al creditorilor chirografari l
constituie patrimoniul debitorului nu bunurile individuale care l
compun. Ideea este de. art. 2324 alin. (1) NCC, care dispune
"cel care este obligat personal cu toate bunurile sale mobile
imobile, prezente viitoare. Ele servesc drept a credito-
...
rilor ". De aici drept de gaj general al creditorilor
"'chirografari, beneficiarii art. 2324 alin. (1) NCC.
Creditorul poate bunurile prezente ale debitorului, dar bunurile
viitoare, cu ca acestea din existe n intervalul de timp
cuprins ntre asumarea n literatura s-a spus
nu poate bunuri viitoare dect pe ce
aceste bunuri devin prezente, n patrimoniu; el nu poate
nici bunurile care nu au intrat nici bunurile care au din patri-
moniu n momentul creditorul n-are un
lizat h fiecare bun particular, ci un simplu drept general ,asupra ntregului
n universalitatea sa"l.
Pe drept cuvnt, n literatura s-a "patrimoniul
debitorului are, printre altele, de
. a tuturor creditorilor"2. de aici ntre gajul general al cre-
ditorilor divizibilitatea patrimoniului. Creditorii pot numai acele
bunuri care fac parte din masa n Cll care s-au
. lor. Chiar este gajul este general, dar atunci
cnd este divizat pe grupe de bunuri, dreptul de gaj general este specializat.
Bunurile sunt te nu n virtutea lor la un anumit patri-
moniu, ci pe baza pe care o au cu o anumit drept de fiind
afectate acestuia: res, non persona debet .
intervenite n patrimoniului nu
gajului general, iar gajului general nu are
a lui statice. Titularul posesia
bunurilor pe care le are n patrimoniu, precum dreptul de a face acte de
actele de sunt frauduloase n dauna drepturi-
lor creditorilor, pot cenzureze, pe calea pauliene, actele
1 Ase vedea C. Hamangiu, 1. Ai. op. cit., p. 850.
2 A se vedea L. Pop, op. cit., p. 19.
patrimoniului
frauduloase ncheiate cu n scopui ca bunul se n patri-
moniul debitorului lor.
2. Transmisiunea cu titlu universal
de patrimoniu la baza transmisiunii universale cu titlu
universal. Aceasta presupune patrimoniLll n ntregul ori, caz,
o sau matematice, poate fi transmis de la o
la alta .
, Transmisiunea intervine atunci cnd se transmite ntregul
. 'patrimoniu, de la la Ea are loc n
cazul transmiterii ntruct are ca obiect patrimoniul persoanei
fizice decedate, ca universalitate totalitatea drepturilor
care au valoare care au defunctului . Nu
se transmit drepturile patrimoniale care se sting cu moartea titularu-
lui lor, ntruct au caracter viager sau sunt contractate ori intuitu
personae, precum patrimoniale legate de o calitate
a defunctului.
Transmisiunea intervine persoane-
lor jUlidice prin sau fuziune, saerprin ncetarea juri-
dice, cnd patrimoniul se transmite la una sau mai multe persoane juridice
existente sau altora nou
Transmisiunea cu titlu universal n transmiterea a
ntregului patrimoniu al unei persoane mai multe persoane sau n
desprinderea unei dintr-un patrimoniu spre a reveni altei persoane.
.1
La persoanele fizice, transmisiunea cu titlu universal are loc atunci
. I
I
cnd patrimoniul persoanei decedate este dobndit pe de
doi sau mai legali sau testamentari cu
n cazu! persoanelor juridice, transmisiunea cu titluuniversaJ se
cu prilejul lor, prin divizare sau
I
Transmisiunea transmisiunea cu titlu universal se deo-
sebesc ntre ele exclusiv din punct de vedere cantitativ, pentru ambele
presupun o transmitere a unei juridice sau o din
1
I
aceasta. Prin transmiterea se totalitatea valorilor
I
active pasive, iar prin transmiterea cu titlu universal se doar
o
I
I
16
17
Patrimoniul drepturile patrimoniale
'T
3. cu titlu universal
cu titlu particular
. Etimologic, de nlocuire, n dreptul
civil romn aceasta fiind de feluri:
3.1. are loc atunci cnd unul dintre subiectele
raportului juridic civil este nlocuit de o
un debitor obligat de alt debitor achite o datOlie unui creditor
ntreaga datorie, el se n drepturile creditorului n
locul acestuia I pe debitorul pentru care a pentru ceea ce
"acesta de faptc:.reditorului.

3.2. n nlocuirea unei valori cu valoare,
a unui bun cu un alt bun. De exemplu: un autoturism este dat n
schimbul unei motociclete al unei sume de bani, locul bunului
este luat de bunul primit de astfel la
fenomenul reale.
este cu titlu universal cnd se produce n patri-
moniului este cu titlu particular cnd se la un bun ut inguli.
. cu titlu universal se prin de
niu, ea este pentru se la bunuri, ea este pentru
se produce n cadrul patrimoniului, de felul natura
bunului nlocuit modalitatea care ea li avut loc. n orice
patrimoniu bunurile valorile se nlocuiesc ntre ele n mod automat,
a fi o prevedere a legii. Universalitatea a patri-
moniului permite acest schimb pennanent de valori n
valorile nou intrate lund locul, celor a:
o dobndesc. Astfel, valoarea de nlocuire a unui
bun comun al n masa bunurilor comune, pe cnd valoarea de
nlocuire a unui bun propriu al unuia dintre va intra n grupul bunuri- .
lor proprii ale acestuia. Aceasta duce la concluzia, n literatura
. cu titlu universal este n cu
gajul general al creditorilor ea este
patrimoniu!.ui! .
n s-a dat universalitatea a patrimoniului
care pennite schimbarea de valori n de
patrimoniu, n de fungibilitate, care
A se vedea L. Pop, op. cit., p. 21; C. C. Brsan, op. cit., p. 15.
2 A se vedea P.c. Vlachide, op. cit., p. 37..
patrimoniului
identitatea de valoare a bunurilor. Fungibilitatea este
unora dintre bunurile care patrimoniul de a se putea
nlocui unele prin altele ntr-o Fungibilitatea este proprie lucrurilor
de gen, anume bunurile care se (de exemplu: bani),
(de exemplu: cereale, combustibil) sau se (de exemplu: lungimea
stofei), cu de a fi de cantitate calitate. Fungibilitatea este
o calitate de caracterul material al bunurilor respec-
tive, ce se prin a bunurilor
respective, ele fiind considerate subaspectjuridic nu pier, conform prin-
cipiului genera non pereunt. .,
Ideea de fungibilitate este de Q.u care nu se
poate confunda pe care nu o poate explica pe temeiul n
fungibilitatea este tocmai a bunurilor.
Spre deosebire de aceasta, se prin aceea
lucrurile se ntre ele, pentru numai astfel apare necesitatea ca
bunul cuprins n universalitate ocupe pe care a avut-o
bunul
3.3. cu titlu particular. Aceasta nu este de func-
patrimoniului deaceea ea nu automat, ci numai n
cazuri de lege. Ea n nlocuirea unui bun individual deter-
minat, cu un alt bun, privit izola,t, ut singuli.
n Noul Cod civil n leg(speciale sunt reglementate cazurile de sub-
cu titlu particular:
a) art. 2330 alin. (1) (2) NCC prevede n cazul n care
bunul grevat a pierit ori a fost deteriorat, de asigurare sau,
caz, suma cu titlu de este la plata cre-
privilegiate sau ipotecare, rangul lor. Sunt afectate
sumele datorate n temeiul exproprierii pentru de
utilitate sau cu titlu de pentru ale dreptului
de proprietate stabilite prin lege. acest text de lege ar lipsi,
sau ipoteca ar fi ncetat existe pieirii lucrului ce-i
forma obiectul, iar suma ca ca urmare a
reale cu titlu universal, ar fi intr:at n gajului general al credito-
rilor chirografari;
b) n caz de expropriere, art. 28 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru de utilitate ca urmare a procedurii de
expropriere, bunul n proprietatea statului liber de orice sarcini, iar
sarcinile care grevau asupra lui (dreptul de privilegiul special
I
19
.18 Patrimoniul drepturile patrimoniale
'"
imobiliar) se de drept asupra care se fos-
tului proprietar. n Noul Cod civil, acest caz de cu titlu
particularestereglementatn art. 2330 alin. (2), anterior;
. c) Noul Cod civil alte cazuri de
De exemplu, art. .748 alin. (2) NCC prevede "uzufructul va continua
asupra de sau, caz, asupra de
asigurare, aceasta nu este pentru repararea bunului". Un ait
exemplu, n material ipotecii imobiliare, art. 2393 alin. (1) (2)
"Cel care un bunn cursul al activi-

\ " unei ntreprinderi care bunuri de fel,
:-bunulliberde ipotecileconstituitede chiar ipotecaeste
iar acesteia.nacestcaz, ipoteca
se asupra saualtorbunurirezultatedin bunu-
lui ipotecat".
d) Conform art. 24 din Legea nr. 99/1999 privind unele pen-
tru accelerarea reformei economice, "orice bun care bunul
constituit ca sau bunul n care a trecutvaloarea afectat
sepresupunea fi al bunului cu n
caredebitorul vaface dovada contrarie". Prin urmare,
confonn acestei legi va putea fi asupra bunul!,li care a
intratn patrimoniu.nmodsimilar,art. 2392alin. (1) (2)NCCprevede
"Ipotecaseextindeasuprafructelor productelorbunuluiipotecat,pre-
cum asupra tuturor bunurilor primite de constituitor n unna unui act
de administrareori de ncheiat cu privire la bunul ipotecat. Se
deasemenea,afiunprodusal bunului ipotecatoricebuncarel
sauncaretrecevaloareaacestuia". '
a3-a.Clasificarea
drepturilorpatrimoniale .1
Drepturilepatrimonialecadrepturi subiectivese n mari
categorii: drepturireale drepturi de
"
1.Drepturilereale- iusin re
Suntaceledrepturisubiectivecivilecu patrimonialnvirtutea
tiiularul lorpoate exercitan mod direct nemijlocitanumitepre-
rogative asupraunuibun, unei altepersoane.
Clasificarea drepturilor patrimoniale
erga omnes, sunt se de la orice care ar
puteampiedical} vreun fel liber deplinal acestordrepturi de
I
titularii lor.
I
I 2.Drepturilede - ius adpersonam
! .
I
Suntaceledrepturipatrimonialen virtutea subiectulactiv,numit
"}
creditor, poate pretindeo subiectului pasiv, numitdebi-
I
tor, dea, sau nu ceva, petitular apeleze
la deconstrngere,ncazulopunerii.
I
Drepturilede maisuntdenumite drepturi personale,ntruct
asuprapatrimoniuluiunei anumitepersoane,careestedebitorul.De
I
n cazulcontractuluide dreptul de
i
t
i
aprimi esteundreptde remitereasumeireprezentnd
impuneun raport un concursntre
3. ntredrepturilereale drepturilede
Drepturilerealesuntdrepturi absolute, fiindopozabiletuturor.Acestora
le corespunde de deanufacenimic
care le atingere. .
Drepturile de sunt drepturi relati ve, pentru sunt opozabile
doarstibiectuluiorisubiectelorpasive lerevineobliga-
dea da, dea facesaudea nu face. .
Intrndn drepturilorpatrimoniale,ntreacestea ase-
deosebiri.
Principalele sunt
- sub aspectul izvorului, al sursei lor, ambele din acte sau
faptejuridice stricta sensu; .
1
- sub aspectul naturii lor, avnd expresie
I
ambelesuntpatrimoniale.
Principalele deosebiri dintre drepturile reale drepturile de
sunt
- sub aspectul subiectului pasiv, n cazul dreptului real acesta nu este
1
1
cunoscut, este nedeterminat, este din toate celelalte subiecte de
I
drept,ncazuldreptuluide estecunoscuttitularulobli-
1
I corelative, careestedebitorul;
I
20
21
.,:1
Patrimoniul drepturile patrimoniale
"
- subaspectul corelative, ncazuldreptuluireal,
subiectului pasiv nedeterminat i
deanuface nimicde exercitarea a
dIeptului, spre deosebire de dreptul de i corespunde obli-
,{
debitorului de a avea o dea, sau t
nu ceva. El trebuie se de aface cevacearfi putut n
I
lipsauneiastfelde
I
- sub aspectul numeric, drepturile reale sunt limitate ca fiind
I
I
,
de legeexplicit implicit, lucrucareface oenumerare
a lor. drepturilede suntnelimitate,subiectelededrept
">. potcrea,nbazaprinciptuluiautonomieide orictedrepturidecre-
" f
ardori;
- sub aspectul duratei lor, drepturile reale au fie un caracter perpe-
tuu (de exemplu: proprietatea), fie o mai n timp

i

saudepinznd de un eveniment(deexemplu, la decesul beneficiaru-
lui), pecnddrepturilede sunt,n principiu, temporare, creditorul
putnd pretinde de la debitorndeplinirea drept de
I
estemai scurt; .
- sub aspectul al efectelor juridice, numai dreptul real
este de cele prerogative: dreptul de dreptul-de
.
Dreptul de nprerogativa titularuluidreptului
.real, dea bunulla carese dreptul real, n minile oricui.
s-ar n modnelegitim,n vederearestabilirii anterioare.
Astfel,proprietarulunuibunpierdutpoate revendicedela
rulnelegitim,creditorulipotecarpoatecerescoa'terealavnzareaimobilu-
lUI ipotecatchiar ntretimpafost dedebitoretc.
ncazuldreptuluide nu acestefect.Caracterul relativ
titularului doar posibilitatea de a pretinde numai numai de la
debitorexecutarea .
Dreptul de nprerogativa titularuluidreptu-
luirealdeaaveaprioritate deoricealtdrept,cuprivirela bun,
I
pecarepoate valorificenainteatitulariloraltordrepturi. Deexem-
plu:titulanlldreptuluideproprietate(dreptreal pincipal)areposibilitatea I
de a opunedreptul altei persoane carearfi dobndit drept, de
la autor cuprivire la bun, conservatlegal drep-
tul real dobndit(a intabulatdreptuldobndit). De este
alta n cazul drepturilor reale accesorii, dreptul de constndn
Clasificarea drepturilor patrimoniale
posibilitatea titularului dreptului real de realiza dreptul cu ntietate
ori prioritate de alti creditori cateau drepturi asuprabunului
darcareauun rang inferior. este vndut la
un imobil ipotecat, mai nti este creditorului ipotecar
n ipoteza mai valori elesedistribuien
creditorilor.chirografari.
n titularului dreptului de posibilitateasaeste
n a pretinde debitorului sau succesorilor acestuia executarea
asumate.
Sub aspectul mijloacelor procesuale de al modului de rea-
lizare. Drepturile reale sunt prin reale n reven-
dicare, pe cnd drepturile de sunt
prin personale pentrupredareabunului vndut,
.pentru plata etc.).
Modulderealizarese laefectelejuridicepecareleproduc.
cum s-a mai sus, dreptul real este un drept absolut, opozabil erga
omnes, realizabil concursulsubiectului pasivabstract, dreptul de cre-
ca drept relativ este opozabil numai debitorului, el poate fi realizat
numai cuconcursul- activ saupasiv- al titularului
. ..Subaspeclul drepturilerealesuntnprincipiuimpre-
drepturile de sunt supuse
Regimul extinctiveareanumite n de
felul drepturilorpatrimoniale,realesaude .
4. Clasificareadrepturilor reale
Criteriideclasificare
Clasificareadrepturilorrealeseface criterii:
- natura a bunurilorce constituie obiectuldrepturilorreale;
- desine adreptului .
aceste criterii principala clasificare este aceea n drepturi reale
principale drepturi reale accesorii.
Drepturile reale principale au o de sine soartalor
nedepinznd de LIn alt drepi. un dreptreal depindede unui
altdreptreal, primul dreptnu devine un drept realaccesoriu. Deexemplu,
dreptul de servitute are un,caracteraccesoriunraport cu dreptul de pro-
prietate, dar undreptreal principaL
Drepturile reale accesorii nu au o de sine ele
fiind afectate unor drepturi de astfel nct lor
22 23 Patrimoniul drepturile patrimoniale
depindedeceaadrepturilorgarantate.Drepturilerealeaccesorii,respectiv
"
dreptul de gaj, dreptul de privilegiile dreptul de sunt
analizatepelargncadrul materiei teoriei generalea avndn
vedere elesuntmenite unor astfelnctnprezentul
cursnu levomdezvoltanmod
-1
4.1. Drepturile reale principale: Articolul 551 NCC Il
categorii de drepturi reale, respectiv: dreptul de proprietate, de
superficie,dreptuldeuzufruct,dreptul deuz,dreptulde dreptulde
servitute, dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul de folo- .
I
* dlepturile,realede aitedrepturi legeale
r
-... acestcaracter.Cu-privireladreptuldeproprietate,art. 552NCC
aceastapoatefi I
Dreptul de proprietate estecel mai importantdreptreal principal.El.se
1
-1
sub forme: dreptul deproprietate care sta-
tului administrati v-teri toriale dreptul deproprietate .:!
care persoanelor fizice sau juridice, ntre cele din putnd
figura statulsausubdiviziunileadministrativ-teritorialeca juri-
dicededreptpublic,precum altepersoanejuridice stat,cum
suntregiileautonome, etc.
Dreptul deproprietatese nplenitudineaatributelorsaledirect
nemijlocitde proprietar. Sunt cnd dreptul de proprietate
se n unora dintre atributele sale- posesia
prinintennediulaltorpersoanedectproprietarul. Persoanelecare
aceste atribute pe temeiul unor acte sau fapte juridice civile, n vederea
bunului lui dobndescasuprabunu-
lui fieundreptpersonaLfie un dreptreal. .
Acestedrepturireaiecare dindreptuideproprietatesuntde
feluri :
a) drepturi reale principale derivate dil? dreptL!! de proprietate
respectiv: dreptul de administrare, dreptul de cOi'lcesiune dreptul de
De dreptul de proprietate nu se nmod
direct, de titul arii statul administrativ-teritoriale, ci
I
nmodindirect, prinintennediul titularilbrdrepturilorrealeconstituitepe
, .
temeiul
I
b) drepturi reale principale derivate din dreptul de proprietate
de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul
I
de dreptul de servitute, drepturile reale de alte drep-
turi legea le acestcaracter. n aceste dreptul de
Clasificarea drepturilor patrimoniale
proprietate este dezmembrat, astfel nct atributele care n
juridicse depersoane diferite.
4.2. Drepturile reale accesorii. n categoriesuntincluse: drep-
tul de gaj, dreptulde privilegiilespeciale dreptulde
Dreptul de gaj esteacel dreptreal accesoriuconstituitnfavoareaunui
creditor, asupraunorbunuri mobiledetenninateale debitorului sauale
unei persoane care permite titularului i se cu
prioritate de creditori,din ce dinvalorificareaaceior
bunuri; debitorul nu voluntar
Dreptul de esteundreptrealaccesoriu,constituitnumaiasupra
imobilelorproprietateaalteipersoane,carei titularului numit
creditor ipotecar, posibilitatea de a bunul n oricui s-ar
afla de a fi cu prioritate, din rezultatdin valorificareaace-
lui bun. cu punerean aplicare a Noului Cod civil s-a reglementat
posibilitatea constituirii a ipotecilormobiliare, instituite asupra bunuri-
lor mobile. Privilegiile sunt cauze legale de n virtutea
creditorii care au o calitate lor au posibilitatea fie
cu prioritate din valoarea unor bunuri determinate ale debitorului,
chiar decreditoriiipotecariposteriori.Exemplulclasicesteprivilegiul
unui imobil de a i se cu prioritate din valoarea
imobilului vndut, chiar timp vnzare) a
constituit un drept de acelui imobil, n favoarea unei
persoane.
Dreptul de este acel drept real care creditorului, care
esten timp debitoral derestituiresau predarealucrului,
posibilitatea de a acel lucru a refuza restituirea lui
cnd debitorul (care este creditor sau chiar proprietar al bunului) va
executa n cu lucrul respectiv, constndn chel-
tuielile ocazionate de sau conservareabunului . Cel
care dreptulde nueste titularaldreptului, el esteun deten-
tor al bunului un creditoral la careeste parte,
.n dreptul de pentru nu afost
Deaceea,dreptulde esteconsideratundreptreal
de imperfect.
reale. reale ocategorie inter-
ntre drepturile reale drepturile de Aceste
corespund unor drepturi de au o altfei de cu anu-
mitedrepturi realesaucuposesiaanumitorbunuri,nctle o
24 25
i

q
Patrimoniul drepturile patrimoniale
'" opozabilitate mai stricta cu debitorului
. 1;;
;t,
reale sunt de feluri: reale de a face,
propter rem opozabile lor, respectivscriptae in rem. ' :;
propter rem aparca.un accesoriu al unui dreptreal, a

o Ele sunt strns legate de un lucru, imobil sau
mobil, astfel nct se transmit cu acesta. Ele "decurg din


rea uno:r bunuri numain cu acele lucruri, propter

rem".2 Ele au izvorulnlege n
propterrem legale sunt expresdelege,dintrecare
" cu titludeexemplu potfjmentionate: .
.a) 74,art.79 art. 83 dinLegeanr.18/1991
pri vindfondul funciar,nsarcina deterenUl;: deii cultiva,dea
conserVa productivealesolului,deaefectua de
funciare,deapermite deregularizare.ascurgeriiapeipe
de corectarea nscopul de etc.;
b) deart. 15alin.(8)dinLegeanr. 407 a
torii a fondului cinegetic unde se prevede "proprietarii
de terenuri cu orice titlu, precum de de
pe terenufile din fondurile cinegetice sunt siia
rile de lege pentru faunei cinegetice a mediului
de pentru pagubele pe cw-e le produc acestora prin
ilicite cu sau din
c) de de art. 560 NCC, carel ndrep-
pe proprietardea cere ca vecinul Esau vecinii
buie suportecheltuieliiede lipite de aS .
propter i-em suntcelecaresenascdinacordul
"j
de al
scriptae in rem suntopozabile Elenu carac-
terele reale. suntattdestrnslegatede posesiaunuibun

1 AsevedeaTR. Popescu, P Anca, Teoria a Ed.
1968, pp. J6-17; M Planiol, G. Ripert, Traite practique de droit civil
fran<;:ais, Obligatior.nes,TomeVI, Paris, 1926, p. 328; C. Diaconll, Principiul ino-
pozabi contractelor de Ed. Lumina Lex, 11, 1999,pp. 21-22;
J. Privire asupra propter rem, n Dreptul nr. 8/2000,
p.IO.
2 Asevedea1. Albu, Dreptcivil. Introduceren studiul Ed. Dacia,

Clasificarea drepturilor patrimoniale
nct creditorul nu poate satisfacerea dreptului
dect posesorulactualal bunuluivafi obligat respecteacestdrept
La raportuluijuridicel era potrivitprincipiului
actelorjuridicenuartrebui fie opozabil. Dar opozabilitatese
transmite dobnditoruluisubsecvental dreptului real.
"
.
....
..
. Capitolul II
Teoria a
1. caracterele

d:reptului de proprietate
"
1. Preliminarii
de drept civil se n dreptul roman ,
acesta fiind punctul de plecare al demers, indiferent de
scopul Dar, n timp ce n cazul materiei civile poate
remarca o oarecare stabilitate, disputele doCtrinare viznd mai ales pro-
blema izvoarelor dect pe cea a raportului juridic1iJn ceea ce
drepturile reale, opiniile au evoluat aparent ireconciliabiT, probabil
valorii pe care o pentru societate, din toate .puri9tele de
vedere, dreptul care n acest tablou: proprietatea.
Un prim aspect interesant l faptul n
(fus in personam) era tiparul dreptului de
proprietate (ius in re), al dreptului real. prerogative erau
acordate ambilor titulari n sensul proprietarul putea dispune pro-
pria de lucttil iar creditorul de persoana debitorului insolvabiF . .
n sa, debitorul ca un obiect al unui drept
de proprietate, raportul cu creditorul (mai ales nceperea
reducndu-se la o care a evoluat ulterior spre
o
Pe de parte, nu putem pierdem din vedere puterea pe
care paier familias (, avea att asupra membri lor familiei, ct asupra
lucrurilor ce proprietatea
J.L. Gazzcmiga, lntroduction historique au droit des obligations, Presses
Universitaires de France, Paris, 1992, p. 8.
2 VI. Hanga, Drept roman, editia fi VIII-a, Ed. Argonaut, Cluj-Napocu,
1999, p. 252; /. Albu, Drept civil. Introducere n studiul Ed. Dacia,
Clll}Napoca, 1984, p. 20.
.t
31-

-1
F
l
l
i
caracterele dreptului de proprietate 27
Denumirea de pater jamilias familiei este o
care nu ideea de ci pe aceea de putere. n aceste condi-
paier jamilias era singurul proprietar al patrimoniului familial, singurul
preot al cultului familial Doar el era sui iuris,
independent, n timp ce copiii erau a/ieni iuris, iar sclavii, simple
de proprietate (res)l.
n ceea ce proprie.tatea aceasta avea un caracter ina-
lienabil ntr-o chiar indivizibil, la moartea capului familiei
putereafiind n continuare asupra unei ce se
supunea unei unice".
Plecnd de la realitatea dreptul.ro'mana recunoscut, n vremuri
vechi, un drept de - n cel mai propriu sens cu -, avnd
ca obiect persoane debitori sau sclavi) a permis
familiei n mod absolut, singur direct soarta oamenilor
bunurilor aflate sub autoritatea sa. n acest fel apare mai de de
ce romani concepeau dreptul de proprietate ca intrnd n
tul unui raport dintre o un lucru (ius in re) nu n cel al unui
raport dintre subiecte de drept. Este
o abordare ce poate fi att de resturile unei .
. primitive; ct de efectul pragmatice ntlnite n
activitatea rom,ani n ceea ce explicarea fenome -
nului juridic
3
. Unnarea a acestei o includerea
dreptului de proprietate n categoria bunurilor corporale, spre deosebire
de toate celelalte drepturi care erau considerate, att de Gaius ct de
Iustinian, incorporale
4
. Diviziunea filozofiei stoice nu
corespunde diviziunii dreptului n drepturi reale personale deoarece res
incorporales cuprind drepturi din ambele categorii.
Textele nu dreptul de proprietate printre lucrurile incorpo-
rale, iar n ceea ce lucrurile corp orale, sunt enumerate cteva,
a fi cuvntul ius. n realitate, lucruri!ecorporale nu sunt consi-
derate un element al patrimoniului, ci doar dreptul de proprietate. Lucrurile
I Gaius, trad. note A.N. Popescu, Ed, Academiei,
1982, L, p. 77.
2 J. M. Ke/(y, Roman Law of Property, Oxford University Press, 1963, p. 36.
3 VI. Hanga, op. cit., pp.163-164.
4 A se vedea Iustinian, Text latin traducerea n limba
cu note studiu introductiv, de prof. dr. doc. Vladimir Hanga, Ed. Lumina Lex,
2002, pp. J 2-14.
I

28 Teoria a
fiind doar obiect al dreptului de proprietate, se poate trage concluzia
"
lucrurile se la dreptul de proprietate asupra acestora, n
n careromanii confundaudreptuldeproprietatecuobiectulacestuidrept.
. este exagerata se pretinde romanii nu arfi cunoscut
;:
privatecadreptrealdistinctdeobiectul ca
atareori decteori claritatea ocerei.
Proprietateal-a peomdinzorile EIestesingura
care, cu a pus nu numai pe mediul natural, ci
pe celelalte S-adeclarat asupra a tot ce-I prin
r
l
intenpediulputerii. n diferitele stadii ale
" a preocuparea de a justifica toate curentele,
toate

au unanimen a necesitatea
ei, din interese care nu fac obiectul de au
diferitn originii a scopurilorsale,
Proprietateaeste ndublaei
ca o categorie proprietateaa existatde-a lungul socie-
producerea procurareade bunuri necesaretgiuluieste o
pentru ca atare, proPftetatea este
.strns desfera debunuri materiale deculegerearoade-
lor'acestei
.,' .-. , -_o
Proprietateaeste cafiind o categorie spredeose-
birede care, dreptul de proprietateeste o categorie se distinge
prinapropriere, a unui bun, iartitularuleste exer-
cite prerogativele dreptului prin putere proprie n interes propriu,
respectnd limiteleimpuse de lege, cu de apretinde tuturor
erga omnes de a se delaoriceactecare fie de a
stnjeniaceSI drept. Sensuljuridicestembinatcuceleconomic,pentru
totalitatea economicedintreoamenisuntn timp
juridice,pecare leauntreei n cubunurile.
narnbelesale proprietatea accesulsupremal omu-
lui laapropriereabunurilornaturalesau a celorcaresuntrezultatul activi-
umane nsfera debunurimateriale spirituale.
fie individual, fie colectiv.
I Tomulescu, Manual de drept privat roman, Litografia
1958,pp, 267-268.
2 AsevedeaG, Marty, P Raynaud, Droitcivil.Lesbiens,2emeedition,Sirey,
Paris, 1980,p.29. .
caracterele dreptului de proprietate
29
2. dreptului de proprietate
Dreptul de proprietate este strns legat de patrimoniu n doctrina
s-a considerat este strns legat de persoana titularului. Noul
Cod civil ntietatea private raportat la proprie-
tatea astfel teoria a fiind chiar teoria gene-
a dreptului de proprietate Este motivul pentru care art. 554
alin. (2) prevede prin lege nu seprevedealtfel, apli-
cabile dreptului de proprietate se dreptului de proprietate
numain ncaresuntcompatibilecuacestadin
Prinurmare, a dreptului deproprietate va
precede prezentarea dreptului de proprietate n Noul Cod civil
dreptul deproprietate estereglementatdeart. 555-692, iardreptul
de proprietate n art. 858-875.
a dreptului de proprietate se n
art. 555alin:. (1)NCC,undeseprevede "proprietatea estedreptul
titularuluideaposeda,folosi dispunedeunbunn modexclusiv,absolut
perpetuu,n limitelestabilitede lege".
n este departe de a fi 1
De aceea, n definirea trebuie se delacon
tuljuridical dreptului de propri/etate dinprerogativele(atributele)
recunoscutedelegeproprietarului,pedeoparte,iar,pede parte,aceste
prerogativese ahorpersoane,care subiec-
tul pasiv general nedetenninat. Deasemenea, suntnumeroase
cndo partea acestoratributesauchiartoatesuntexercitatedeo per-
dectproprietarul,pe temeiulunui altdreptreal, derivat din dreptul
deproprietate. este,de uzufructuarul, i suntrecunoscute
asuprabunuluiobiectaluzufructului,atributeledeposesie sau
superficiarul, care, mai mult dect att, poateexer<;ita pe posesie
atributede
Lantrebareaprincese proprietaruldealtepersoanetitulare
ale care uneledinatributeleapar-
proprietarului, se titularul dreptului de proprietate
atributeleacesteian plitere proprie n interes propriu. n putere
. proprie,aresensul nuestesubordonatjuridic cu legii,
I O a existat n art. 480din vechiul Cod civil, fiind
de mai autori.AsevedeaC. C. Brsan, op.cit.,pp.31-32;
L. Pop, op. cit.,fip. 29-32
31
30 Teoria a
'" titulari de drepturi reale fiind seama de aceasta.
n interes propriu, are sensul exercitarea dreptului de proprietate se face
n exclusivitate n scopul satisfacerii intereselor proprii,
de alte persoane.
dreptului de proprietate mijloace juridice
de exercitare a dreptului de proprietate prin intermediul altor persoane:
exercitarea lor acestui drept a preroga-
tivelor sale, decizia proprietarului n modalitatea
ncare el a exercite dreptul de proprietate la date
de lege.
--.. duce la concluzia celor trei atribute, n putere
proprie interes propriu, fie ele sunt exercitate nemijlocit, fie sunt
exercitate prin intermediul persoanelor n favoarea s-au constituit
anurhite drepturi reide (uzufruct, superficie etc.)!.
Pornind de la juridic apreciind n raport de
a proprietarului, dreptul de proprietate se
ca fiind acel drept real care titularului atributele de foio-
asupra unui bun, apropiat n atribute pe .
care le poate exercita n plen.itudinea lor, n putere prop.rie n interesul
propriU,. n' inod exclusiv, absolut perpetuu, cu respectarea' limitelor
materiale a limitelor juridice stabilite de lege. Exercitarea lui este rea-
prin concordanta care existe ntre capacitatea
. ,
dreptul subiectiv.
Concluzia ce din este se are n vedere
nutul juridic al dreptului de proprietate, din suma de atribute recu-
noscute proprietarului.
n epoca se o de ce tinde a
demonstra proprietatea nu se mai n prezent la simplul
statut al unui drept subiectiv - chiar acesta, prin el este unul
complex - ce o dimen-
siune din ce n ce mai numeroase pe care le n
zilele noastre exercitarea dreptului de proprietate, reliefnd con-
form proprietatea a mai fi un drept subiectiv intangibil
absolut spre a deveni, de familie, o
n serviciul


,. A se vedea j . Dobndirea dreptului de proprietate, Ed. Accent,
2000, p. 45.
2 G.N. op. cit.,p. 254.
caracterele dreptului de proprietate
1
Concomitent, se o a unor n plan
'9
li
universal sau n plan regional n vederea unor norme de
a drepturilor omului, printre acestea dreptul de propri-
etate. de a drepturilor omului, n
anul 1948 de Adunarea a Unite, o deose-
O a drepturilor omului
fundamentale de membre ale Consiliului Europei n anul
....
I
1950, n vigoare n anul 1950, iar n la 20 iunie 1994.
':
:i
1
Potrivit'Protocolului nr. 1, orice sau are
o dreptul de a-i fi protejate bunurile. Nimeni nu poate fi privat de proprieta-
tea sa dect pentru de utilitate n de
1
{
!I
lege de principiile generale de drept
Pe de parte revenind la ideea sociale a
n alin. (2) al text se prevede nu sunt de
atingere dreptului pe care l au statele suverane de a adopta legile pe
I
care le socotesc necesare pentru reglementarea bunurilor propri-
.(
I
,
etate n conformitate cu interesul general.
Fiind se asupra unui regulament
al Consiliului Europei, Curtea de la Luxemburg a decis "drepturile
fimdamentale n mod particular dreptul-de proprietate; nu pot genera ...
i
prerogative absolute, ci doar prerogalive limitate de fimcjiile sociale ale
. J
acestora. Asemenea rifectiv intereselor generale
-rite de Uniune, motiv pentru care ele nu pot constitui o exage-
I
ce ar putea pune n dreptului
garantat"2.
.-1
I
3. juridic al dreptului de proprietate
I
Ca drept real cu totul deplin, dreptul de proprietate este singurul drept
subiectiv care titularului cele trei atribute, care n
nutul posesia (ius possidendi), (ius utendi ius fntendi)
(ius abutendi)3.
--!
1 European Convention on Huinan Rights. as amended by Protocol no. 11,
European Treaty Serics, no. 5, Strasbourg, 2001, p. 27.
2 Curtea de a Europene, 1991, Cauza Georg Von Deetzen
C. Hauptzollampt Oldenburg, C 44/1989, Bulletin CJCE, nr. 18-1, p. 2.
J Pentru motivare" folosirii termenului latin ius possidendi n ceea ce
cllvntului posesie, ase vedea V. Stoica, Drept civil. Diepturile reale
piincipale, Ed. C.H. Beck, 2009, p. 95.
'"

-1
-
caracterele dreptului de proprietate
Teoria a 33
32
Posesia - sau ius possidendi - este acel atribut al dreptului de pro-
"'
4. Caracterelejuridicealedreptului de proprietate
prietatecare titularului posibilitatea de a faptic bunul
Suntcelecarel deosebescdecelelaltedrepturireale.Elesunt: caracte-
asupra are dreptul de proprietate. Este actul de
rul exclusiv deplin, caracterulabsolut inviolabil, caracterul perpetuu
potrivit nevoilor sale, pe carel el sau fie
transmisibil.
ncheind actejuridice Posesia este forma de exteriorizare mate-
'. Caracterul exclusiv deplin . titularului plena
a dreptului de proprietate prin ease utilizarea econo-
4
p;testas, toateceletrei atribute: posesia,
a bunului ."Niciun semn nu este mai vizibil dect posesia" remarca
Caracterulexclusivpresupune titularulacestuidrept pre-
Montesquieu' , care este elementulexteriordesprins din realitatea
rogativeleexcluzndorice de la dreptului. Cualte
constndnposibilitateaproprietaruluidea bunulce-i
fiind prinaceasta este titularul dreptuluideproprietate.
cuvinte,dreptuldeproprietateesteexclusiv,n sensul atributelesalesunt
.....
independentedeoriceputerialealtei persoaneasuprabunuluirespectiv,n
. - ius utenr!i - cuprinde,nsens juridic,nunumai
de cazurilecnd se constituie n doctrina
utilizareasa(ius utendi) ;. ci culegerea fructelor bunului (ius fruendi).
veche caraCterul exc\u.siv era disecat n elemente principale: unul
este deci ius utendi, dreptul de a utiliza bunul,
pozitiv unul negativ. El poate cu lucrul tot cenuesteoprit
posibilitatea pe care o are proprietarul de a se servi personal de lucru, n
mpiedicepe deaseatingedednsul; n acestuidrept
acordcunatura acestuia,pedeoparte,iarpede parte,este -
' .
nu poateatingesau drepturile intereselealtora
ius fruendi, poate fructele veniturile caresepot
Caracterul deplin dreptul de proprietate de toate celelalte
prin utilizarea bunului , respectiv dreptul de a trage din toate foloa-
drepturi reale, care sunt ale care lu sunt
selepe careestesusceptibil le procure, frind vorbade
depline atta timp ctnu dect acestoratribute.
fructelepropriu-zise,caresereproduc periodic celecivile industriale.
caatributal dreptului de proprietatenu Deexemplu,ncazuluzufructuarului,acestaaredoaratributeledeposesie
Ast(el dreptul de

se cu dreptul de cadreptreal autonom.
I
- ius abutendi - este prerogativa proprietarului de a dis-
-1
Caracterul deplin exclusiv este de actele de
punecuprivirela: sau abunurilordin proprietate. circumscrise n sfera de ius abutendi, care
poatefi exercitatcuanumite legale, caargumentesedesprind tex-
este posibilitateaproprietarului de a dispune de sub-
teledinart. 556alin.(l)-(3)NCC, undeseprevede:
bunului, de a-l transforma, consul!'a sau distruge, cu respec-
tarea normelor legale n vigoare. se n ,,(1) Dreptul de proprietate poate fi exercitat n limitele materiale ale
obiectului Acestea suntlimi tele corporale ale bunului care
posibilitatea proprietaruiui de a dreptul de proprietate, cu titlu
obiectul dreptului de proprietate,cu stabiliteprin lege.
oneros sau gratuit, prin acte intervivos sau mortis causa de a-l greva
(2) Prin lege poate fi exercitarea atributelor dreptului de
cu drepturi reale, principale sali accesorii , n favoarea altor persoane, cu
.
proprietate.
respectarealegii. Dreptulde al proprietaruluiestecel mai carac-
teristic dintre cele trei atribute se poate realiza prin (3) Exercitarea dreptului de proprietate poate fi prin
proprietarul ui,cu de lege".
altul,sau consum:ire, transformare sau chiar de distrugere, cu
Caracterul absolut al dreptului de proprietate
detitularal dreptuluide proprietateasupraaceluibun,fie
din lui. Caracterul absolut inviolabil al dreptului
subaspectjuridic fie sub aspectmaterial(consumare,degra-
deproprietate trebuie astfel :absolut,deoareceesterecunos-
dare,abandonare).
cut titularului saun raporturile acestuia cu din
I A se vedea D. Alexandresco, dreptului civil romn, val. III,
I A se vedeak(ontesquieu, L'espritdes lois,Ed.Pleiade,Paris, 1951, p. 1 O15.
partea1, Ed. Socec, 1927, pp.231-233.

Teoria a
i
ale dreptului de proprietate 35
34
Esteposibilcancadrulunor juridicedreptul deproprietate
'"
fiind nu nimicde a-l inviolabil, n
sensul nupoatefi denimeni. Inviolabilitatea caracterul
se altuititular,cumeste;deexemplu,cazuluzucapiunii.Important
absolut. Eaeste de art. 135 pct. (6) din se impune
estede posibilitateatransmiterii dreptului de proprietatenucon-
cu statului.
travinecaracterului perpetuu,practicfiind chiarcorolarul
n virtutea acestui caracter, ori de cte ori bunul s-ar afla n
Transmisiunea prinactentrevii- inter vivos - peprincipiul
reasau posesia a altuia, proprietarul are dreptul la n
consensualismului pentru de moarte- mortis causa -,cndtrans-
misiuneaareloc caurmareadecesului, dinpatrimoniul defunctuluin cel
revendicare, carepoatefi mpotriva persoane.
care ope legis: a) exproprierea pentru.
al Att transmisiunile prin acte ntre vii, ct cele pe

de utilitate cnd n legii, bunurile imobile aflate
cale de succesiune sunt dintre cele mai frecvente moduri de dobndire a
n proprietate pot fi expropriate.Ea de art. 41
dreptului de proprietate, care lor prin
I
" pct.(3)

art. 602alin.(1)NCC Legea'nr. 33/1994privind
deschiderea acircuituluijuridicciviln societatea
anul 1990.
expropriereapentru deutilitate carecuprindecadrulgeneral
al exproprierii; b) folosirea exploatareasubsolului

1
De la principiul consensualismului, de cnd
transferul dreptului de proprietate areloc ntr-un alt moment dect cel al
imobiliare pentru de interes general, conform art. 41 pct. (4) din
acordului de Astfel:
Consti tu
1
De asemenea, art. 1din Protocolul la
- dreptul deproprietateasupraimobilelornsistemdecarte se
a DrepturilorOmului, normejuridicede
dela ladobnditornumai iadata dreptului
private: orice sau aredreptulla bunuri-
!
i
de proprietate;
lorsale, nimeni nu poatefi privatde proprietateasadectpentru de
-1
- transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor de gen are loc
utilitate n de lege de principiilegenerale
,
n momentul lor prin sau

dedrept
- transferuldreptului de proprietateasupraterenurilorare loc numai n
Cumnormelededrept lacareRomniaeste n
momentul ncheierii contractuluin
confonnitatecuart. Il 20din facparte dindreptul
I
intern, mai multchiar,se cu prioritate de acesta. Deaici
.- transferul dreptului de proprietate prin contracte de are loc
numai la datancheierii actului autentic;
inviolabilitateadreptului de proprietate un caracterridicat la rang
- transferuldreptului de proprietate asupra bunurilor viitoare are loc
I
de principiu dedreptcivil.
n cele de amintite, caracterul inviolabil face loc
1
atunci cndaceste bunuri s-aurealizat.
unor interese statale mai puternice, cu care este pus'n
stabilindu-se o
a2-a. aledreptului
Caracterul petpetuu transmisibil. Caracterulperpetuual dreptuluide
deproprietate
proprietateeste nsensul duratasanu are n timp, el nu se
pierdeprin (neuz) sau prin moarteatitularului .Dreptulde
1. generale.No.ul Codcivil dreptul de proprie-
proprietate este nelimitatn timp atta vreme ct bunul
tatecafiind un dreptexclusiv, absolut perpetuu,darel trebuie
care face obiectul Aceasta nu proprietatea este ntot-
exercitatn limitele stabilite de lege (art. 555 NCC).Altfel spus, o
deauna a titular, deoarece proprietarul poate decedeze, iar n
de avnd o amploare putnd afecta sau
acestcazbunulsetransmite Deasemenea,
ori asuprabunului.
proprietarul poate bunul unei alte persoane. Prin aceasta dreptul
. restrngeriledreptuluideproprietatese prinnece-
nu estemenit se el se setransmite.
sitatea unui echilibru ntre interesul general cel individual n
36
37

;!
Teoria a
'" materie. lor nu nici pe departe atingeri ale acestui
drept, aremenireadeaasiguraexercitarea adreptului
de proprietate, n scopul n care acest drept este recunoscut de lege, de
altfel cancazulcelorlaltedrepturi civile.
fierestrngeri nonnale ale unora din atributele
care se la obiectul impuse de interesele generale ale
saude adreptuluideproprietateal celorlaltesubiectede drept;fie

restrrtgeri cucaracter carepotduce chiarla pierderea drep-
,t
.tului,cumesteexpropriereapentru de utilitate n
*
legii. cumprevedeart.49din prinlegepotfi aduseanu-
j
mite dreptului deproprietate, caele fondul acestui
drept cu respectarea principiului iar, cum a statuat
Curtea legile de restrrtgere trebuie un caracter
organic
'
.
dreptuluideproprietate n generalproprietateaimo-
i1 special,proprietatea
ndreptul roman se impuneau anumite comportamentefie !1'# iriteresul
vecinilor, fie n interesul public.Astfel,ninteresulvecinilors&iimpuneau
anumitecomportamente:vecinuleraobligat arboretuldelahotar; .
ve.cinulav.eaactio aquare pluviae arundae, fie impo-
i
2 1
triva vecinului care a schimbat cursul natural al apei de ploaie . Pentru

interespubliceraustabilitensarcinaproprietaruluianumite inter-
1
de a demola casa cordul folosirea cu acordul
pretorului adrumului aflatpeteren etc. .
ndreptulmodern,de n dreptulfrancez aproape
nmodexclusivasupra funciare. Elesuntclasificaten
de ordin administrativ, legale, provenind din faptul
1
terenuriloretc.
3
NoulCodcivil, prinart. 556alegiferatlimitele dreptului de
proprietate astfel:
I
,,(1) Dreptul de proprietate poate fi exercitatn limitele materiale ale
obiectului Acesteasunt limitele corporaleale bunului care
obiectuldreptului deproprietate,cu stabiliteprinlege.
'-.
I
A se vedea Decizia nr. 19/1993, n M. Of.
I
nr. 105/1993;E. Safia-Romono, Dreptuldeproprietate n Romnia,
, 1
Ed. Graphix, 1993, pp. 37-38.
2 A se vedea 1.C. Curs elementar de drept roman, Ed. Cartea
Cluj, 1927,pp. 202-205.
3 Ase vedeaA. Colin, H. Capitant, op. cit., p. 961.
ale dreptului de proprietate
(2) Prin lege poate fi exercitarea atributelor dreptului de
proprietate.
(3) Exercitareadreptului de proprietate poate fi prin
proprietarului,cu de lege".
Prin unnare, limite materiale, limite legale, limitejudiciare
limite ale dreptuluideproprietate
Aceste aduse individuale imobiliarese
ntr-o nprincipal proprietarulneputnd exercitepe
deplin dreptul. Limitele dreptului de proprietate nu se
cu suprimarea acestuia. Expr,9prierea confiscarea
sunt n care chiar unei persoanede
dreptul de proprietate prin luarea unor obligatorii, pe
de publice.Astfel, aceste de drept nu
mai sunt ale dreptului de proprietate ci conduc
la stingerea dreptului de proprietate prin impunerea unor
imperative.
2. Limite materiale ale dreptului de proprietate
Articolul 556 alin. (1) NCC prevede "dreptul de proprietate poate
fi exercitat n limitele materiale qle obiectului A cestea sunt 'tim itele
corporale ale bunului care obiectul dreptului de proprietate,
cu stabilite prin lege ". Limitele materiale aun vedere numai
bunurile corporale exercitarea dreptului de proprietate n
de corporalitateaobiectului
ncazulbunurilormobilecorporale,delimitareaacestoraeste,deregu
nu puneproblemedeosebite. .
Limitele materiale ale suntconfigurate, de asemenea, n
modlimpede,astfelnct,decelemai multeori,nuaparprobleme.
nipoteza cumai multeapartamente unorpropri-
etari pot litigii fie n cu delimitarea apartamen-
teior, fien cu comuneindivizeaie n ambele
cazuri, pe verificareaactelor.de proprietate, este analiza
proiectelorde pe baza a fost

Cele mai multe probleme apar n cu limitele
rii dreptului de proprietate asupra terenurilor. Dreptul de pro-
prietate asupra terenurilor se ntinde nu numai asupra ci
I
39
. Teoria a 38
..
asupra aflatdeasupraterenului asuprasubsolului.Articolul559
alin. (1)-(2)NCC
,,(1) Proprietateaterenului sentinde asuprasubsolului a
dedeasupraterenului, curespectarealimitelorlegale.
(2)Proprietarulpoateface, deasupra nsubsolulterenului,toatecon-
ce de n de
stabilitedelege, poatetragedineletoatefoloaseleceacesteaarproduce.
EI este respecte, n n limitele determinate de lege,
lt
drepturile lor asupra resurselor minerale ale subsolului, izvoarelor
apelor-subterane, instalatiilorsubterane altoraasemenea".
, "'. . ,
Inainte de dezvoltarea traficului aerian, proprietarul tere-
nului avea exercite atributele dreptului de proprietate
la limita a atmosferic. cu dezvoltarea
traficului aerian, a fost de aerian, attndreptul
intern, ct n dreptui n dreptul de proprie-
tate asupra terenurilor se ntinde asupr3 aerian aflat deasupra
la limita aerian, ntruct obiectul
exclusiv al publice, conform ar!. 136 pct. (3)
practic este n cazul n care tere-
nurile sunt afectate de aeronautice
2
Zonele supuse
aeronautice suntstabilite, caz, de Ministerul Transporturilormpre-
cu publice locale cu avizul ministere-
lor interesate sau de Ministerul n bazaprevederilor
art.76dinCodulaerian. art.77din actnormativ
"nzonelesupuse de nupotfi construite
arriplasateniciunfel echipamentenoi aviiul
MinisteruluiTransporturilor".
Din punctde vedereteoretic, proprietarii terenurilor pot exercite
dreptullordeproprietateasuprasubsoluluinmodnelimitat, ncentru
nrealitate,dinpunctdevederepractic,acestdreptestegrevat
denumeroaselimitemateriale,stabilitede lege,exclusivn interespublic.
Confonn art. 136 pct. (3) din de interes public ale
subsolului(...) fac obiectulexclusival publice",n
dreptuldepropr,etate poatefi exercitat lalimitalacarencep
deinterespublicalesubsolului. conformart. 44pct. (5)
I Ase vedea V. Stoica, op. cit., p.l09.
2 Asevedea stabilireprin0.0.nr.2911997 privindCodul aerian, apro-
cu prinLegeanr. 130/2000.
'"1
t
ale dreptului de proprietate
din "pentru deinteresgeneral,autoritatea poate
folosi subsolul imobiliare, cu dea
proprietarul pentru daunele aduse solului, lor sau
precum pentrualtedauneimputabile Autoritatea tre-
buie sa unui interes general pentru executareaunor
Deasemenea, i de a pro-
prietarul pentrudauneleadusesolului, sau
n cuterenurile cu ape, art. 559 alin. (3) NCC "apele
-:r "
de albiile acestora proprietarului terenului pe care se
saucurg, n lege. Proprietarul unui teren
.
are,deasemenea,dreptuldeaapropria deautiliza;n legii,apa
izvoarelor a lacuriloraflate pe terenul respectiv, apa precum
apele pluviale". n art. 604-609NCCsuntcuprinse generale cu
;\ privirelafolosireaapelor,iarart. 610NCC aceste
1
generale se cu speciaie n materia regimului
i
apelor.
I
t
:1
3. Limite legale ale dreptului de proprietate
,
stabilitencadrulraporturilorde
Principiul de art.AI din prevede n
timp legea poate' ;tabili limite ale dreptului de proprietate.
Proprietatea, astfel cum este de art.5,55 NCC, este n
limitele stabilite de lege. n de pecarese
limitele legaleale dreptului de proprietatesuntstabilite de legiuitor
(limitejuridice).n acestcazeste vorbade limitele dreptuluide
proprietate n raporturile de naturale
legale. dreptului de proprietate pri-
potfi priviteca limitejuridicelato sensu ale acestui drept,
indiferent sunt deproprietarsause nasc prin uZLlcapiune.
n Noul Cod civil naturale
. legaleaufostcuprinsenart. 602-625 (Limiteiejuridicealedreptului de
proprietate- Capitolul III; 11 - Proprietatea Carteaa lIl-a-
Desprebunuri).
naturale (folosirea apelor, art. 604-610 NCC) au fost deja
amintite n cu limitele materiale ale dreptului de pro-
prietate,celelalte legalesunt:
intennediarecerutepentruanumite vederea
asupra vecinului; dreptul detrecere alte limitelegale.
41 40 Teoria a
"
a) referitor la folosirea apelor, regulile privind curgerea a ape-
lor (art. 604) proprietarul fondului inferior nu poate mpiedica
n niciun fel curgerea a apelor provenite de pe fondul superior. Cu
privire la regulile privind curgerea . a apelor, proprietarul fon-
dului inferior nu poate mpiedica. nici curgerea de proprieta-
rul fondului superior sau de alte persoane, cum este cazul apelor care .
pe acest din fond unor subterane ntreprinse
de proprietarul acestuia, al apelor provenite din secarea terenurilor

tinoase, al apelor folosite ntr-un scop casnic, agricol sau industrial,
numai curgere ntr-un curs de sau ntr-un
"' n a"est caz, proprietarul fondului superior obligat calea
mijloacele de scurgere .de prejudicii minime fondului
inferior, dator la plata unei juste prealabile
proprietarul acestui din fond. prezentului articol nu se
atunci cnd pe fondul inferior se o cu
dina curtea sau un cimitir. Cu privire la cheltuielile referitoare
ia proprietarul care vrea pentru terenului
apele naturale artificiale de care poate dispune n are
. dreptul ca, pe cheltuiala sa pe terenul riveranului opus
. necesare pentru captarea apei. Referitor la izvoa-
relor, proprietarul poate acorda orice izvorului ce ar exista
pe fondul sub rezerva de a nu aduce atingere drepturilor dobndi te de
proprietarul fondului inferior. Proprietarul fondului pe care se izvorul
nu poate schimbe cursul prin schimbare ar lipsi locuitorii
unei de apa pentru nevoilor curente;
b) n ceea ce servitutea de (art. 611 NCq,
se prevede orice proprietar este obligat casei sale
astfel nct apele provenind de la ploi nu se pe fondul proprieta-
rului vecin;
c) n cu intennediare cerute pentru anumite
referitor la n
(art. 612 NCq, se prevede orice sau se
pot face de, proprietarul fondului numai cu respectarea unei
minime de 60 de GlTI de linia de hotar, nu se prevede altfei prin
lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel nct nu se atingere
drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la se
poate face prin acordul exprimat printr-un nscris autentic. De ase-
menea, n cu pentru arbori [art. 613 alin. (1)-(3)
ale dreptului de proprietate
NCC] se prevede arborii trebuie la o de cel 2 metri
de linia de hotar, cu acelora mai mici de 2 mehi, a
a garduri lor vii. n caz de nerespectare a proprietarul vecin este
scoaterea ori, caz, la
a arborilor, ori a garduri lor vii, pe cheltuiala proprietarului
fondului pe care acestea sunt ridicate. Proprietarul fondului peste care se
ntind sau ramurile arborilor proprietarului vecin are
dreptul de a le precum dreptul de a fructele n mod
natural pe fondul
d) referitor la vederea asupra vecinului, cu privire la fereas-
tra sau deschiderea n zidul comun (art. 614 NCC), nu este pennis
sau deschidere n zidul comun, dect cu acordul" propri'eta-
rilor. Cu privire la pentru fereastra de vedere [art. 615
alin. (1)-(3) NCC] este obligatorie un.ei de cel 2
metri ntre fondul , sau proprietarului vecin,
fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea ce ar fi orien-
tate acest fond. Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea
neparalele cu linia de hotar spre fondul nvecinat sunt interzise la
o mai de un metru, se de la punctul cel
mai apropiat de linia de hotar, existent pe n care s-a deschis
vederea sau, caz, pe linig a ba1conului , la linia de
hotar. n neparalele, se tot perpendi-
. cular, de la: punctul cel mai apropiat al de linia de hotar la
linie. Cu privire la fereastra de (art. 616 NCq, se prevede
dreptul proprietarului de deschide, de ferestre de
I
sunt astfel construite nct mpiedice vederea spre fondul
nvecinat;
e) n ce dreptul de trecere (art. 617 NCq, proprietarul fondului
care este lipsit de acces la calea are dreptul i trecerea
pe fondul vecinului pentru exploatarea fondului propriu. Trecerea tre-
buie se n de o stnjenire
dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la caiea n
cazul n care mai multe fonduxi vecine au acces la calea trecerea
se va face pe fondul i s-ar aduce cele mai prejudicii. Dreptul
de trecere este imprescriptibiL EI se stinge n momentul n care fondul
dominant un alt acces la calea lipsa accesului
provine din vnzare, schimb, partaj sau dintr-un alt act juridic, trecerea nu
va putea fi dect celor care au dobndit partea de teren pe care se
42 43 Teoria a
!aceaanteriortrecerea. Cndlipsaaccesuluieste proprietarului
"
care pretindetrecerea, aceastapoate fi numai cu
proprietarului fondului careareacces la calea cu platadublului

f) alte limite legale(art. 621-625 NCC):
- dreptul de trecere pentru Proprietarul este obligat per-
trecerea prinfondul a edilitare ce deservesc fonduri
nvecinate sau din de natura conductelor de gaz saLI
alteleasemenea,acanalelor acablurilorelectrice,subteraneoriaeriene,
*
caz,precum a alte sauinaterialecu scop.
numaipentru n caretrecereaprin
partearfi saufoartecostisitoare.ntoatecazurile,
proprietarul are dreptul la plata unei juste. este vorba
despre noi, trebuie fie cur-
acestora suntexceptate de la acest drept de trecere,
eaarecaobiectconducte canale,subterane;n'cazulncareacesteasunt
noi;
' .
.- dreptul de trecere pentru efectuarea unor Proprietani1'este
obligat folosirea fondului pentru efectuarea unor
necesare fondului nvecinat, precum vecinului pe terenul '
pentru crengilor culegereafructelor,nschimbulunei
este cazul;
- dreptul de trecere pentru reintrarea n posesie. Proprietarul unui fond
nu poate mpiedicaaccesulaltuia pentru a redobndi posesia unui bun al
ajuns pefondulrespectiv, afost nprealabil.
n toate cazurile, proprietarulfondului are dreptul la o
pentru prejudiciile ocazionate de reintrarean posesie, precum pentru
celepe carebunul le-acauzatfondului;
- starea de necesitate. ncazuln careo a folositsaua distrus
un bunal altuiapentruase pesineori pe altul deun pericol iminent,
proprietarulbunuluiare o nLlmai de
la cel care afostsalvat. Nupoate pretinde nicio proprietarul
.,
careaprovocatsaua favorizat pericolului.
Aceste care suntn cadrul de se la
imobile,care delimitatematerial,se n cuterenu-
rilenvecinate, cucelelalteimobileprin naturalor. acestei naturi,
imob!lulnuesteindependent nuareo desine precum

r .
:

,,' f ale dreptului de proprietate
.
oaubunurile mobile. Folosirea imobilului potrivit economice,
nu excludeanumiteefecte directesauindirecteasupra imobilelorvecine
1

t
't
4. Limite judiciare ale dreptului de proprietate

stabilite n cadrul raporturilor de
Aceste limitejudiciare ale dreptului de proprietate
suntstabilitede n unorprevederilegale,ntr-o
. defaptcareface oasemenea pentrua echilibrulntre
,

sfereledeexercitarealedrepturilordeproprietate unor
proprietari Problema acestui echilibru se pune, n primul
rnd, n raporturile de n materie Astfel, conside-
numai prejudiciile de o gravitate pot fi reparate pe calea
ntructraporturilede presupun acceptarea a
inconvenientelor, acestea la un nivel rezonabil. Deasemenea,
aprecierea inconvenientelor, respectivaprejudiciilor, trebuie
se prinraportare la timpul locul ncarese raporturilede.


.
n'ceeace derepararea prejudiciului, cel
poate o de bani valorii
bei. Pe victimapoatesolicita obligevecinul
la ncetarea .. Articolul 630 alin. (1)-(3) dispun n
acest sens astfel: proprietarul prin exercitarea dreptului
inconveniente mai mari dectcele normale n de
de poate,dinconsiderentedeechitate, l obligela des-
n folosul celui precum la restabilirea ante-
rioareatuncicndacestlucruesteposibil. ncazulncareprejudiciul
zatarfi minern raportcunecesitateasauutilitatea
prejudiciabilede proprietar, vaputea
acelei Cel prejudiciat va avea dreptul la
prejudiciulesteiminentsaufoarte probabil, poate
pe cale de necesare pentru prevenirea
pagubei".
1 AsevedeaE. Lupan. 1. Uneleaspecteprivind limiteledreptului
de proprietate,n RevistaCurentul Juridicnr.1/1997,pp. 23-29,
2 Asevedea V. Stoica, ap.cit., p.128.
44
1 ' ''
Teoria a
"
5. Limite ale dreptului de proprietate
stabilite n cadrul raporturilorde
Prin propria sa proprietarul poate sau limiteze
exercitareadreptului de proprietate,n bazapr.evederilorart.- 556 alin. (3)
NCC. Proprietarul poate la limitarea dreptului prin acte
juridice nu ordinea bunelemoravuri.
se nmodconcretprin datncadrulunorraporturi
, juridice.Astfel, proprietarulpoateconstituiasupraunui bun ce
obiectul dreptului deproprietateun drept de uzufruct, cednd
posesiabunului,el cu ' .
i
'.
Din exemplul dat n cu uzufructul primul rnd
asemenea aparn cazul dreptului de propri-
etate.Atributele dreptului de proprietatesuntexercitatede titulari
asupra unor drepturi diferite. Prin aceasta se ajunge la dezmembrarea
dreptului de proprietate, n sensul ntotde,auna pro-
prietarului,iarcelelalte atribute- posesia - sunt
dealte persoane,n iegale. .
n al doilea rnd,o adreptului de proprietateo constituie
clauza de inalienabilitate. Inalienabilitatea este n principiu
de lege[ar1. 135pct. (5)din potrivit bumi-
riIe din domeniul public sunt inalienabile], dar eapoate avea caracter
Art. 627NCCprevedeclauzadeinalienabilitateastfel:"Prin
sautestamentsepoateinterzice unuibun, numai
pentruo decelmult49deani un interesserios legi-
tim. Termenul ncepe de ladata dobndirii Dunului. Dobnditorul
poate fi autorizat de debun interesul carea
- 1
justificatclauzade inalienabilitateabunuluia sau un interes
superior o impune. Nulitatea clauzei de inalienabilitate stipulate ntr-un
contract atrage nulitatea ntregului contract a fost la
' 1
ncheierea acestuia. n contractele cu titlu oneros, caracterul detenninant
I
se la proba Clauza de inalienabilitateeste subn-
n din care se de a transmite n viitor
o sau Transmiterea
I
bunuluipecale desuccesiunenupoatefi prinstipulareainaiienabili-
I
Prin proprietaruluieste restrngerea unuia:
.. I
sa'u altuia dintre atributele dreptului de proprietate De exemplu,
I
potrivit legii, trebuie existeo a
de linia de hotar, proprietarul unui teren poate restrnge dreptul de a
ale dreptului de proprietate
. 45
construi, prin pe care Nu se
n aC,estcaz, un aldreptuluideproprietate,ntruct
vecinul nu niciunatributasupraterenului primului proprietar. De
asemenea,esteposibilcaproprietarul exercitareapropriului
drept de proprietate, astfel sferei de exercitare a drep-
tului vecinului. Nici n acest caz nu este vorba de vreunui dez-
ntruct vecinul nu nicio asupra tere-
nului limitrof.Inalienabilitateapoaterezultadirectdin lege din
ntrepersoane, pecare lencheien mod liber, potrivitliberului lor

n literatura de specialitateproblema clauzei de
inalienabilitateeste n s-aadmis prin con- .
lor potstipulaclauza chiar legeanu o
prevedeexpres, se peun interes legitim
serios, nu este este n timpi.
/
I AsevedeaE. Lupan, 1. Uneleaspecteprivind limiteledreptului
deproprietate,n RevistaCurentulJuridicnr. 1/1997,pp. 23-29.
47

I
I
..
I
"t' /
CapitolulIII
I
Formeledreptuluideproprietate
....:.,1 .
, I
1. Dreptuldeproprietate
. i
...
]. dreptuluideproprietate I
" '.,-
'" cumamafinnat, civil ntietatea
private raportat la proprietatea astfelteoria a
fiind chiarteoria a dreptului de proprietate Este motivul
I
pentrucareact. 554alin.(2)prevede prinlegenuseprevedealtfel,
aplicabiledreptului de proprietate se dreptului
de proprietate numai n n care sunt cu
I
acestadin Prin unnare, adreptul;tidepro-
"' \
prietate vaprecedeprezentareadreptului de proprietate n
NoulCodcivildreptuldeproprietate estereglementatdeart.
art. 555-692,iardreptul de proprietate n art. 554 art. 858-875. .
I
Atunci cnd definim dreptul de proprietate avem n vedere,
n primul rnd, a Fonnade proprietate pri-
este de art. 136 pct. (5) din art. 552 NCC. I
n contextul dreptului nostru civil pe noi baze, prin adoptarea
punerea In aplicare a Noului Cod civil, a devenit (nu
numai teoretic) aceastapentru bunuri le ceo compunsunt
,1
ncircuitulcivIIgeneral,ceeaceface punerealorn valoare
pentruasigurareanevoilormaterialepennanenteale membrilor .
. a private, n cu proprietatea
dinfaptul aceastaeste tocmai prinaceea se
n cuct circuitul ei este mai mai rapid, are loc o
.dezvoltare a u!1ei economii a n interes general
particul2'. r. Per a contrario proprietatea este din circuit
civil, astfel nct, n cadrul sistemului proprietatea
este regula, iarproprietatea plin regimul ei strict, constituie
Garantarea ocrotirea ei din art. 44
I
alin. (1) al legii fundamentale, care prevede "dreptul de proprietate
I
J
Dreptul de proprietate
precum illpotrivastatului, suntgarantate",precum
art. 44 alin. (2) din confonn "proprietatea este
n modegal de lege, indiferentde titular".
Proprietatea este pe Cod
civjl,ntr-o seriede acte nonnative, legi organice, ordinare, printrecare
amintim Legea nr. 1811991 privind fondul funciar, Legea nr. 711996 pli-
vindcadastrul publicitatea etc. Reglementarea ceamai com-
aregimuluijnridical dreptului deproprietate este n
NoulCodcivil.
Caterminologie, din legislativen din
pecare le are, suntfolosite de"proprietate "proprietate,
. "domeniul privat al statului saual administrativ-
teritoriale".
Articolul555NCC dreptuluideproprietate
cafiind"dreptultitularuluideaposeda,folosi dispunedeunbunnmod
exclusiv,absolut perpetuu,nlimitelestabilite de lege",
n literatura dreptul de proprietate este definitcafiind
aceldreptrealsubiectivce persoanelorfizice, persoanelorjulidice,
statului sau administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile
imobile, ce titularilor dreptul de posesie,
prerogative care n mod exclusiv perpetuu, prin
putere n interespropriu,n limiteledeterminate de legei,
cum am amintit (vezi Capitolul II - Teoria a
subpunctul 2. dreptului de proprietate pornindde la
juridic apreciindnraportde aproprieta-
rului, dreptul deproprietate se ca fiind acel drept real
care titularului atributele de asupra
unui bun, apropiat n atribute pe care le poate exercita n
plenitudinea lor. n putere proprie in interesul propriu, n mod exclu-
siv, absolut perpetuu, cu respectarea limitelor materiale a limitelor
juridice stabilite de lege,
Proprietatea poate subiectdedrept, denumirea
de domeniu privat celui care statului sau admi-
nistrativ-teritoriale este doar o deosebi re de nicidecum de regim
juridic,careeste
I Ase vedeaD, Lupulescu, Dreptcivil. Drepturi reale principale, Ed. Lumina
Lex, 1997, p. 47; l.P ap, ci!., p. 109,
48 Formeledreptuluideproprietate
Dreptuldeproprietate
49
"
2. Subiecteledreptuluideproprietate
Statul administrativ-teritoriale, care sunt persoanejuridice
dedrept public,potfi larnduL lortitularealedreptului deproprietatepri-
Din chiar n principiu, dreptul de proprietate
ncazulacestora legalese ladomeniulprivatal sta-
poate subiectdedrept: persoanelorfizice, per-
tului administrativ-teritoriale.Legileorganicesuntcelecarefac
soanelorjuridice,statului administrativ-teritoriale.
referiri exprese ladomeniul privat,subambelesalecategoriidetitulari.
De asemenea, conform prevederilor art. 553 alin. (4) NCC, bunurile
Astfel, Lege'! nr. 18/1991,n art. 6, face referire la domeniul privataJ
obiectal private,indiferentdetitular, sunt in circuitu'/
statului al administrativ-teritoriale, terenurilece con-
civil, prin lege nu se dispune Elepotfi potface
stituie obiectal acestui drept;domeniul privateste supus de
obiectulunei silite pot fidobnditeprinoricemod de
>f
dreptcomun, prin legenu se dispunealtfel.
lege. imobilele(terenuri aflaten proprietate
'., , Domeniul privat al statului al teritoriale este din
surHncircuitul civilgeneral,astfelnctelepotfi dobndite
o, o bunuri aflate n proprietatea acestor persoanejuridice care nu suntn
prinoricaredintremodurile'reglementatede lege sau contract,
- - - 00 regimdedomeniupublic,reglementatastfeldeLegeanr. 213/1998.Legea
accesiune,uzucapiune ,
n art. 4, titulari au asupra acestorbunuri undreptde '
Terenurile proprietate fiind n circuitul civil,
'.
proprietate
estetransmisibilnu numai dreptul de proprietaten ntregul darpotfi
O prevedere celei cuprinse n art. 6 al Legii nr. 18/1991 este
constituite aleacestui drept.
n art.5 al Legii nr. 213/1998,supunnd regimuluijuridicde
2.1.Persoanelefizice. Orice poatefi subiectal-dreptu-
lui de proprietate. Regula este persoanele fizice suntn cea &hi mare
dreptcomun celelaltebunuridindomeniulprivat,alteledectterenurile.
lnterpretndaltfel ,s-arajungelaosuprapuneredetexte, pecndrealitatea
subiectealedreptuluideproprietate asupra bunuri ,
mobile sau imobile,n modnelimitat.
'este n primul caz referirile sunt exprese exclusive la terenuri, iarn
al doiieacaz, la oricealte bunuri dindomeniul privat.
2,2.Persoanelejuridicepotfi eletitularealedreptuluideproprietite

Constituirea formareadOI11eniuluiprivatalstatuluiarelocprinmoda-
de dreptcivil unelespecificenumaiacestui domeniu.
Persoanele juridice de drept pri vat sunt constituite din
comercialecucapitalprivatsaucucapitaldestat(constituitenbazaLegii
Regimul juridic al acestorbunuri estecel de drept comun, cusingura
nr. 3111990 Legiinr.1511990),persoanelejuridice scoplucrativ,aso-
deosebire titular al dreptului de proprietate este statul, sau
sindicatele,cultelereligioasesauorice
comuna, pe cnd n alte este orice sau persoana
dedreptprivat.
sau grupare prin O.G. nr. 26/2000, Legea nr. 54/2003, Legea
nr. 489/ 2006sauprinaltelegispeciale).
de laregula dreptul de proprietate poate fi dobndit nen-
Subiectealedreptuluideproprietate sunt agricole I
de persoanele fizice juridicesunt cele expres de
potrivit Legii nr. 3611991, ca pe de tip privat, ,-. 1
lege. cazuride speciale, de inalienabilitate
cu personalitate dar scopcomercial.Tot astfel, suntsubiecte
I
determinatede interesegeneraleale regimuluijuridical
I
terenurilor:
ale acestui drept cu scop lucrativ sub forma cooperativelor
a) speciale:
deconsum decredit.
Pot fi ti,uiaie ale dreptului de proprietate regiile autonome, I
- apatrizii persoanelejuridice potdobndi
organizaten bazaLegii nr. 1511990.
dreptuldeproprietate asupraterenurilor, n limitatepre-
, I
Persoanelejuridicededreptprivataucalitateadesubiectecolectivede
de art.44alin. (2) din deLegeanr. 312/2005.
drept, regimuljuridical pri vate este caracterizatfiind
"
n dreptului de proprietate asupra terenurilor, art. 44 pct. (2)
prin alienabilitate,sesizabilitate prescriptibilitate,subaspectachizitiv.
din posibilitatea apatrizilor de
a dobndi dreptul de proprietate asupra acestora, dar numai n
"-
51
50 Formele dreptului de proprietate
,.
rezultate din aderarea Romniei la Uniunea din alte tratate
lacareRomniaesteparte, pe dereciprocitate,ncon-
de legea Potrivitacestui text care
este reluat de art. 6 alin. , (I) din Legea nr. 312/2005, pe
ndeplinirea unor speciale, a I este
obligatorienasemeneatratate. Romnianuancheiatniciun
asemeneatratat care anumitor $i
apatrizi terenuri nRomnia.
,.
Legeanr. 312/2 005 privinddobndireadreptului deproprietate
asupra terenurilor de apatrizi, precum de
posibilitateadobndirii dreptului -ne pro- '
prietateasupraterenurilor,n acestorcategorii depersoane,deca- ,
lat de momentul Romniei laUniunea (l ianuarie
2007),precum n tratatelor lacareRomniaeste
parte:
Conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. Ji2/2005 unui stat
membru,apatriduicudomiciliulntr-unstatmembrusaun pre-

cum persoana n conformitatecu stat
membru pot dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole,
terenurilorforestiere lamplinirea unui termen de 7 ani"dela
data Romniei la Uniunea incapacitatespe-
se _vamplini ladatade 1ianuarie2014, cndva expiratermenul de
7ani detextul legal
de la sunt:
1) fermierii, care' sunt, caz:
ai statelor membre sau apatrizi cu domiciliul ntr-un stat mem-
bru, care stabilesc n Romnia sau apatrizi cu domiciliul
I dereciprocitate are, n dreptul mai multe
De tratatele au caractersinalagmatic, stabi li nd drepturi
reciproce pentru ambele n ipoteza textului
reciprocitatedeviIleobligatorie. Pe acestsens, dereciproci-
tate,n dreptul unaltsens,potrivit problemepot
firezolvatefieprin statelor,fie pe dereciprocitate. In acestnteles,
reciprocitateaesteun principiude rezolvarea problemelordintre state,n
unui tratat. Art . 6 alin. (1) din Legea nr. 312/2005
astfel: apatridul persoana statelor
I7Upot dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor n mai favorabile
dect cele aplicabile unui stat membru persoanei juridice constitu-
ite n corr!ormitate cu unui stat membru".
Dreptul de proprietate
n Romnia. Aceste persoane dobndesc dreptul de proprietate asupra
terenurilor agricole, terenurilor forestiere n condi-
cu cele aplicabile romni, de la data Romniei la
Uniunea Calitateade fermieri trebuie fie cudocu-
mente emise, caz, de competente din statul membru sau
de ori cu atestatul eliberat, n acestsens, de Ministerul
Agriculturii, Rurale.Toateacestepersoaneauobli-
de a nu schimba terenurilor agricole, a tere-
nurilor forestiere, dect expirarea termenului.de 7 ani, de
art. 5alin. (l)diriLege-apr. 312/2005;
II) unui stat membru nerezident n Romnia, apatridul
nerezidentin Romniacu-domiciliul ntr-un stat membru, precum
soana n conformitate cu unui
statinembm, potdobndi dreptul de piOprietateasupra terenurilorpentru
secundare, respecti v sedii secundare, la mplinirea unui termen
de 5 ani de la data Romniei la Uniunea (respectiv 1
ianuarie2012) .
- apatrizii pot dobndi dreptul de proprietate
asupra terenurilor prin n de art. 44
alin. (2) din
prin a devenit dobndirea dreptului
de proprietate de Per a contrario nu
pot dobndi dreptul de proprietate n cazul testamen-
tare. seamade principiilecare aplicarea legii civilen
timp, apatrizii potdobndi dreptuldeproprietate
asupraterenurilorn Romniade la data n vigoarea Legii derevi-
I zuirea Romnieinr.429/2003, darnumai succesiunean
I
cu care se calitatea lor de legali s-a deschis
I

!
,
b) Cazuri de inalienabilitate
- formei autentice a actelor juridice de CZl privire la
imobile (terenuri Potrivit art. 888 NCC, nscrierea n car-
tea se n bazanscrisului autentic notarial, a
a certificatului de sau n baza
unui alt act emis de administrati ve, n cazurile n care legea
prevede aceasta. Cu privire la imobile, art. 885 alin. (1) NCC prevede
drepturi le reale asupra acestora se dobndesc, attntre ct
de numai prin nscrierea lor n cartea pe baza actului sau
52
53

,tt., :
Formele dreptului de proprietate
'"
faptului care a justificat nscrierea. Mai mult dect att, art. 10 ( alin. (1) din
Legea nr. 114/1996 a dispune individuale '
pot fi dobndi te prin acte juridice ntre vii, ncheiate n
sub absolute. Dreptul de proprietate
asupra comune ale unui imobil se
numai cu dreptul de proprietate .
_ terenul dobndit conform prevederilor ari. 19 alin. (1). ari. 21
art. 43 din Legea nr. 18/ 1991 afonduluifunciar nu poate fi prin
".
acte ntre vii timp de 10 ani, de la nceputul anului celui
, n care sub absolute
\. de dobndite de titulari de
. contrl:Jci ai apartamentelor ce nu se restituie n proprieiarz
sau acestora. nu potfi timp de 10 ani da la data.
conform prevederilor art. 9 alin. ultim din Legea nr. 112/1995;
Se poate constata Legea fondului funciar permite intrarea bunului n
mod gratuit n patrimoniul celui care toate cerute
fi detinut calitatea de membru cooperator activ, n varianta care la
dobndi;ea acestei a mai de 5000 mp sau 'fili a adus
deloc teren n Cooperativa de sau, nu a
calitate, fi lucrat n orice mod ca 'angajat n ultimii trei .ani.n
sau n cooperatiste ori ntr-o localitate
cu excedent de cu deficit de de respectiv
fie membru al unei familii tinere de care provine din mediuL agri-
I
col montan care are priceperea ntr-o
!
de de factori naturali, cum sunt clima, altitudinea sau izolarea
I
I
se nscris creeze o aflridu-ne practic n unei
. 1
sau altfel spus, a unei constituiri a dreptului de proprietate. I
Constatarea n acest caz, poate fi n de
I
rie, procuror, precum de oricare
n cazul reglementat de art. 9 din Legea nr. 112/1995 nu se pre-
n mod identic, deoarece apartamentul pe care l
n temeiul unui contract de nchiriere valabil,
I
fiind un contract cu ti tlu oneros. Evident se poate discuta n acest punct
. , . .
cu care un astfel de imobil este dobndit care n mod indubitabil
I
este sub valoarea Practic valoare poate fi doar cu
aceea a lor achitate proprietarului, avnd bene-
ficiul bunului cu plata n rate; pe care statul
nu O are de fostul proprietar trebuie achite
stabilite de organele competente sau de
::., .
Dreptul de proprietate
n ambele s-a pe de o parte, protejarea unor categorii
clar determinate (cea a care efectiv care
trebuie beneficieze de posibilitatea de a n patrimoniu imobilul
care le sursa de cea a care nu au nicio
pentru imobile ce s-au aflat n patrimoniul unor persoane
care au intrat - ntr-un mod sau altul - n proprietatea statului, fiind
imposibil li se asigura acestora n varianta n care ar
opera o repunere n iar pe de parte, limitarea
ncheierii unor speculative avnd ca obiect aceste imobile ce sunt
de cei n mod gratuit sau cu plata unui inferior
valorii reale a bunului.
Aceste cazltri de inalienabilitate nu pierdut
alitatea, chiar a trecut mai mult de 10 imi de la intrarea n vigoare a
ambelor legi, ntruct atribuirea terenurilor se poate face chiar n prezent,
pe de o parte, iar termenul de 10 ani de la dobndirea apartamentelor poate
curge pe de parte;
- ipoteza de art. 497 alin; (4) din Codul de proce-
Conform acestei prevederi legale "Drepturile reale nscrise
de n cartea nu vor putea fi opuse
creditorului adjudecatarului, n de cazurile expres
zute de lege, sau de cazul n care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat
de acord cu acel act ori debitorul sau tertul dobndi tor a consemnat sumele
. '
necesare acoperirii ce se inclusiv dobnzi le chel-
tuielilede executare". n acest caz nu se prevede o de
nare, ci numai inopozabilitatea actului de sau de constituire a
drepturilor reale. Astfel, este cu
n viitor, de legeferenda ar trebui se
pentru imobilelor momentul ei de
n cartea
- exercitarea dreptului de

la vnzare a bunurilor mobile
imobile. Dreptul de a fost definit n literatura de specialitate
ca fiind "acel drept subiectiv civil, recunoscut de lege anumitor titulari,
n virtutea se de prioritate la unui teren
agricol din extravilan, n celelalte de lege"2.
1 A se vedea Fr. Deak, Dreptul de 111 Dreptul nr. 7/ 1992,
pp. 34-43; Gh. Beleiu, Dreptul de reglementat prin Legea nr. 1811 991
a fondului funciar, n Dreptul nI'. 12/1992, pp. 3-15; E. Chelanl, Dreptul de
reglementat de Legea nr. 54/1998, n Dreptul, nr. 8/1998, pp. 19-25.
2 A se vedea Gh. Beleiu, op. cit., p. 14.
55
54 Formele dreptului de proprietate
."
Evident, autorul citat s-a raportatdoar la prevederile Legii nr. 18/1991
a fondului funciar, n vigoare la acea Articolul 1730 alin. (1) NCC
a definit dreptul de astfel: "n stabilite prin lege
sau contract, titularul dreptului de numit preemptor, poate
cumperecu prioritateunbun". dreptul de este un
drept prioritarde aunuibun,n stabilite de legesau
prin dereglementarea putemdefini
dreptul de cafiind acel drept cu caracter temporar, stabilit de
lege sau prin prin' care titulari, preemp-
"1"
tari, au un.drept prioritar de a unui bun mobil sau imobil.
_"Oreptulde trebuie privit caci posibilitate unei
persoane de a dobndi un bl..1n.cu de orice alt
prioritatese prinexercitareadreptului ulterior':.ea- .
acordului de caracterizarea acestei ca .
fiind
de autori n lipsa unor legaJe n. Noul Cod
civil, n cazul legale
laacestdrept,titularul poate lipsireadeefecte
juridicprin invocarea relative!.
Dreptul de este de art. 1730-1740 NCC;iar
domeniul deaplicare aacestuiasentindeasupratuturorbunurilormobile
imobile.Titularii dreptului legal de sunt
i) n cazul terenurilor-d'in fondul forestier aflate n proprietate .
acesteasepotvinde cu respectarea,n ordine, a dreptului de
al coproprietarilorsauvecinilor(art. 1746 NeC). O a drep-
tului de este deart. 45 alin.(5)din Codulsilvic
(Legeanr. 46/2008). Potrivitacestuitextlegal statul are drept de preemp-
la de care constituie enclave n fondul forestier
lJroprietate a statului sau sun! limitrofe acestuia, la n con-
egale. aacestuidreptesteaceea el esterecunos-
cut n favoarea unui unic titular anume statul, n calitate de subiectde
drept civil, fiind exclusechiar administrativ-teritoriale. O
particularitateo ce se n cazul
dreptului, fiind nulitatea Mai trebuie de
textul legal n mod expres ca titularul dreptului
I Ase vedeaFr. Deak, Tratatde drept civil. Contracte speciale, a lIl-a,
Ed. Universul Juridic, 2001, p. 28 UnTI.; L. Pop, op. cit., pp. 77-78;
E. Chelanl, op. cit.,p. 24.
-: 1
I
I
J
1
I
-1
Dreptul de proprietate
I exercite n cazul n care vnzarea se face prin procedura execu-
. silite. Acest text de lege n cu prevederile art. 230
lit.bb)dinLegeanr. 7112011 pentrupunerean aplicareaLegiinr.287/2009
privindCodulcivil,confonn ladata nvigoareaNouluiCod
civil(1 octombrie2011)oricealte contrarese chiar
suntcuprinsenlegi speciale.Astfel, Codul civil avnd ntietate de
.Codul silvic, n cazul n carese vinde un teren din fondul forestier aflat
n proprietate (a Statului, a administrativ-teritoriale, a
persoanelor fizice sau a persoanelorjuridice) se va respecta dreptul de
al coproprietarilorsau vecinil9r, n ordine, conform
_ art. 1746 NCC. Astfel, textul a,rL 45 alin. (5)-(8) din Codul
silvic- s-aabrogattacitprinintrarean vigoareaNoului Codcivil;
ii) n cazul bunuriloragricole, are drept de cu
privire la bunurile agricole arendate (art. 1849 NCC). Bunurile agricole
arendatepotfi, deexemplu: terenurilecu anumetere-
nuriagricoleproductive- arabile,viile, livezile,pepiniereleviticole,pomi-
cole, fructiferi, de hamei duzi,
terenurile ocupatecu agrozootehnice,
piscicole de funciare, drumuriletehnologice, platfonnele
dedepozitarecareservescnevoilor agricole terenurile
neproductivecarepotfi amenajate folositepentru sau
animalele, de orice fel , utilajele alte asemenea
bunuri destinate agricole(art. 1836NCC);
iii) ncazul nchiriate, lancheiereaunui nou contract, chi-
are, la egale, dreptde EI nuare, acestdrept
atunci cnd nu executat n bazanchirierii anteri-
oare(art. 1828 NCC) .
Articolul 1732 NCC cu privire la de a dreptului
de prevede este obligat notifice
pe preemptor cu privire la cuprinsul contractului ncheiat cu un
Notificarea poate fi de acesta din notificare va
cuprinde numele prenumele descrierea bunului, sarcinile
carel termenii precum locul unde este
situatbunul. Preemptorul poateexercitadreptulprincomunicarea
a acordului de a ncheia contractul de vnzare, de
consemnarea la Dreptul de
se n cazul de bunuri mobile n termen de cel mult 10
zile, iarn cazul de bunuri imobile, n tennen de cel mult 30 de
57

56 Formele dreptI/lui de proprietate
"
zile. n ambele cazuri, termenul curge de la comunicarea preemptor
a
Cuprivirelaefectele (art. 1733NCC),contrac-
tuldevnzarese ncheiatntrepreemptor n
cuprinsencontractulncheiatcu iaracestdin contractsedes-
retroactiv. Cutoateacestea, de de
pentru ce dinexercitarea '
Il ;
NoulCodcivil,inspirndu-sedin aoptatpentruposi-
.,
bilitatea dreptuluide ulterior acorduluide
dintre care forma retractelor. Contractulse

ntre ulterior titularul dreptului de
!
(coproprietarul sau n-cazuiterenurilordin fondul forestier; aren- .,
. cuprivirelabunurileagricolearendate; lancheiereaunui I
i
nou contract de nchiriere a la egale) fiind notificatn ,
cu actuluitranslativdeproprietate.Acestaareposibilita-
tea uzeze de dreptul substituindu-se dincontractul
dobndindastfel toate drepturile
unei cesiuni 1. Avem rezerve de de le@uitorul
romn. variantapentru care s-a optat- exercitarea drep-
tului de ulteriorncheierii actelorjuridice- va dovedi
utilitatea Procedura care acest drept trebuie exercitat este
. multmai util pragmatic se naintea acordului
de cu privire la unbun, servindn acestfel mai bine cir-
cuituluicivil.
n cazul concursului dintre preemptor (art. 1734 NCC), contractulde
vnzarese ncheiat: . .
I
i) cu titularul dreptului legal de atunci cnd se n
concurscutitulari ai unordrepturi de
n, i
ii) cutitularul dreptului iegal de alesde cndse
I
nconcurs titulari ai unordrepturi legalede .
iii) bunul este imobil, cu titularul dreptului de
care a fost mai nti nscris ncartea atunci cnd
acesta se Inconcurs cu alti titulari ai unordrelJturi conventionale de
, "

I AsevedeaJ. Malaurie, L. Aynes. P-Yv. Gautier, Coursde droitcivil, t. VIII,
Les contrats speciaux civils et commerciaux, l4-e edition, Cujas, Paris, 2001,
p.132.
Dreptul de proprietate
iv) bunul este mobil, cu titularul de pre-
avnd data cea mai veche, atunci cnd acesta se n
concurscu titulariai unordrepturi de
Atuncicnd se n unui bun de
cu altebunuri pentru un singur poate pre-
tinde de la preemptornumai o parte din acest n cazul
n cares-auvndut altebunuri dectacela supus darcare
nuputeaufi deacesta fi pe exercitarea
dreptuluide nusepoatefacedect preemptorulconsem-
stabilitpentrutoatebunurilevndute(art. 1735
Dreptul de n cuunimobilse
.ncartea oasemeneanotareafost acordulpreempto-
rului nu estenecesarpentrucaacelacarea sub sLlspen-
si nscrie dreptul n cartea n temeiul contractului
de vnzare ncheiat cu proprietarul. nscrierea se face sub sus-
. ca, n termen de 30 de ziledelacomunicareancheierii prin care
s-adispusnscrierea,preemptorul nu notificebiroului decarte
dovada la Notificarea
ntermenbirouluidecarte comunicarea are
efecte.ntemeiul acestei preemptoml poate cere radierea din
cartea a dreptului nscriereadreptului
preemptorul nua notificareantermen, dreptul de preemp-
sestinge se dinoficiudincartea .
Deasemenea,dreptulde esteindivizibil nusepoateceda.
Dreptul de sestingeprinmoarteapreempto-
rului, cu ncarea fost constituitpeun anumetennen. n
acestdin caz, termenulsereduce la 5ani dela dataconstituirii,
a fost stipulatuntermenmai lung(art. 1740NCC).
c) determinate de interese generale:
- exproprierea. Pentru a putea defini expro-
prierea, este necesar a se cadrul normativ de reglementare. Chiar
CodulCalimach,nart. 479,precum Regulamentulorganical Moldovei
(cap. III, anexa lit. H, art.. 51) au posibilitateaconstrngerii pro-
prietarului n sensul n favoarea statului , sau
comunei, pentru o de utilitate legaimente
caatare, o
I A se vedea D. A/exandresco, a dreptului
civil romn, tomul III, partea 1, Atelierele grafice Socec & Co.,
p.257.
59 58 Formele dreptului de proprietate
:'\'
Expropriereaa fost n literaturade specialitatecafiind o insti-
de dreptpublicce n cu titlu oneros,
pentru de utilitate n legii subcontroljudiciar,
aunorbunuriimobileproprietate

de caracterul
pe carel exproprierea, reglementarea de principiu
este n Romniei, unde art. 44 pct. (3) dispune
"Nimeni nu poate fiexpropriat dect pentru de utilitate
potrivit legii, cu text
estereluat de art. 562alin. (3) NCC, careprevede "Exproprierease
'*
.poateface numaipentruo de'utilitate potrivitlegii,
Cl} de comun acord ntre proprietar
expropriator. n caz de asupra cuantumtilui
acestase pecale
Potfi expropriatedoaracele imobiledinproprietatea a persoa-
nelorfizicesaujuridiceoria administrativ-teritorialecarepermit
realizarea unor publicesaucaretrebuie pentrua putea
fi efectuateastfel de
Textul cuprinsnart. 136 pct.(5)prevede
este n legii organice". n expropri-
erii pentru de utilitate doctrina n a o considera
o limitare a caracterului inviolabil al o restrngere a
dreptului de proprietate sau, n fine, un mod de dobndire a dreptului de
proprietate O opinie expropriereaeste de
dreptuluideproprietate,pentru eaduce, deconfiscare,
lancetareadreptuluide proprietate
3
.
Persoana persoana au dreptu1 l'arespectareadreptului
deproprietateasuprabunurilorlor. Nimeni nupoatefi lipsitdeproprietatea
sadectpentru de utilitate n de lege
de principiilegeneralealedreptului cuprinsen
pentruDrepturileOmului.
I A se vedea E. Chelaru, a terenurilor, Ed. ALL Beck,
1999, p. 334.
: I
1 Ase vedea- L. Pop, op. cit ., p. 49: L. Pop, Exproprierea pentm de
!
utiiitate n FiatJustitia nr. 111996, p. 52; E. Chelanl, a
;[
terenurilor, Ed.AII Beck, 2000, pp. 332-333; C. Hamangiu, 1. Roselti- !
Al. Tratat de drept civil romn, voI. II, Ed. i
Ciornei , p. 60.
) AsevedeaJ.P. FilipesclI, Drept civil. Dreptul de proprietate alte drepturi
reaie, Ed. Actami, 1997,p. 184.
Dreptul de proprietate
nliteratura expropriereanueste doaro a
dreptului deproprietate,ci constituieo de la caracterul inviolabil
absolutal dreptului de proprietate.
nregimul al statelormoderne, reglementatn sec. XX,
complete caracteruldeprincipiual acestei suntcu
multmai importante, sferadedreptpri vatadreptuluicivil.
de pe care le n aplicareaprevederilorcon-
afost Legea nr. 33/1994, privind exproprierea pen-
tru de utilitate sferabunurilor imobile care
potface obiectul expresii, precum cadrul n care se pro-
ncepnd de la declararea de utilitate la
cererii de de competente.Articolul 1
din lege exproprierea de imobile, ntot sau n parte,
se poate face numai pentru de utilitate o
prin Mai departe, art. 4,
alin. (1)-(2), prevede .
,,(1) Cei pot conveni att asupra de transfer al
dreptului de proprietate, ct asupracuantumului naturii
cu respectarea legale privind de fond, de
de publicitate, a se procedura de expropriere n
prezentalege.
(2)n cazuln careacorduYde al numaimodali-
tateade transeral dreptului deproprietate,datnu cuantumul sau natura
vorlua act de
vorstabili numai cuantumul sau natura potrivit cap. IV din
prezentalege".
O reglementare a exproprierii este n Legea
nr. 198/2004 pri vind uneie prealabile de
de drumuri n Nonnele metodologice de apli-
care a acestei legi, aprobate prin RG. nr. 434/2009. De asemenea, tot
I n vederea unor care servesc unor publice
seamade caracterul de conferit de Romniei de Noul Cod
civil prinexpropriereadreptuluideproprietate drepta protec-
se de altfel ,pringarantarea ocrotireasade lege,n modegal,
indiferent de titular, s-aadoptatrepublicarea Legii nr. 33/1994 privind expropiie-
reapentru utilitate carecuprinde de asigureattcadrul
legal adecvatprocedurilorde expropriere stabilirea lor, ct
rea dreptului de proprietate Legeanr. 33/1994privindexproprieicapentru
de utilitate afost n M. Of. nr.472 din 5iulie2011.
60
Formele dreptului de proprietate
" ca o reglementare privind exproprierea pentru de utilitate
unor obiective de interes
local,afost Legeanr.255/2010 cuprevederileH.G.
nr. 53/20Il pentru aprobareaNormelor metodologice deaplicare a Legii
nr. 255/2010. art. 71it. (c) din Legea nr. 213/1998 privind pro-
prietatea regimuljuridicalacesteiaprevedenmodexpresexpro-
prierea,caunmoddedobndireadreptuluideproprietate nacest
context, este delasine bunurileproprietate nu mai pot
,faceobiectul deexpropriere,pentru arfi unnonsens.Bunurilor,
-1
1
'*
dejan domeniulpublic, li sepotda specificeacestui
l
domeniu, amai fi nevoiedeoexpropriere. Prin administrative
I
deautoritate administrative competenteasta-
tului saual administrative caz, acesteapotfi luateoricnd"
amai fi pusen cu exproprierii.
j
'i
I
Djn analiza conceptului de expropriere n doctrina
ancorat!1 legale care o principiul
privateastfel cum acestadin actua\,JiI drep-
tuluideproprietate,putem considera exproprierea pentru cf e}utilitate
ca acel mod legal de dobndire a publice, prin care
proprietatea asupra unor bunuri imobile, unor. p er-
soane fizice sau juridice, trece n proprietatea ca O de la '
caracterul absolut inviolabil al dreptului de proprietate
interesului caracterului Legeanr.33/i994
n detaliu procedura de expropriere, n urma opereze
transferul bunub.li imobil din proprietatea n proprietatea
Etapelereglementatede legesunt:a) ..utilitatea declarareaei ;b)

exproprierii - ca o pur admi-
c) exproprierea stabilirea ii lor;n faza d)
plata lor punereanposesieaexpropriatorului; e) dreptulde
, deretrocedare.
n procedurade exproprieresuntangrenatenmodpreponderentauto-
administrative, ceea ce exproprierii natura
dreptului public, daravndn vedere faptul cei pot
conveniatf. t asupra de transfer a dreptului de proprietate, ct
modalitatea poatefi cao a
din dreptul adn'linistrativ n dreptul civil. Daraceasta nu ope-
pe deplin, pentru exproprierea este premisa, iar acordul
dat cu ndeplinirea de fond, de de publicitate speci-
fice actelorjuridice' civile, au menirea simplifice procedurile supuse
Dreptul de proprietate 61
unorproceduricare - n cazul ncareexpropriatorul
expropriatul nu ajung Ici. o
cum din examinarea prevederilor art. 2 din Legea
nr. 33/ 1994,potfi expropriatenumai bunurileimobilecareconstituiepro-
prietateapersoanelorfizice saujuridice,cusau scop lucrativ, precum
cele aflate n proprietatea, a administrativ-teri toriale
(comune, municipii Conform art. 7 alin. (1) din Legea
nr. 33/1994,utilitatea se de Guvern pentru
de interes de consiliile Consiliul General al
Municipiului pentru deintereslocal.Atuncicnd
rile sunt de interes local se pe teritoriul mai multor
utilitatea este deocorI;isie consi -
respective, iarn cazdedezacord,aceastapoatefi
de Guvern.Atunci cnd sunt supuse exproprierii de cult, mOnLl-
mente,ansambluri situri cimitiresaualte devaloare
ori urbane sau rurale n ntregime, indiferent
de natura care a fi 'executate suntconsiderate
cnd utilitatea se numai prin lege [art. 7
alin.(4)].
Actul de declarare a publice de interes se aduce la
prin Igsediulconsiliului localna este
,situatimobiiul prinpublicarenMonitorulOficialal Romniei ,iaractul
dedeclararea pubiice de interes local se lasediulconsi-
liului localn a estesituatjmobilul se npresa
Nusuntsupuse actele prin carese utilitatea n
vederea unor privind
confonnprevederilorali. IIalin.(i )-(2)din Legeanr.33/1994.
seamade organul emitent, este unact administrativ
face partedin categoriacelorde autoritate,emi sewinod unilateral.Actul
administrativ Deci zie, Ordinetc.),actuldedeclarare
a publice poatefi atacat prin n contencios administrativ,
n conformitatecu Legeanr. 55412004
1
sau la Curtea

n
sens,n legilespecialecare diferite cauze de utilitate
(expropriereapelitru de drumuri
1 Ase vedeaL.Giurgiu, n cu Legeanr.33/1994pri vind
exproprierea pentru de uti litate n Dreptul, nr. 2/1995, p. 20;
1. op. cit.,p. 77.
2 Ase vedea V Stoica, op.cit. ,p. 152.
62
63
Formeledreptuluideproprietate
" exproprierea unorobiectivedeinteres jude-
local)se ntotdeaunasiiltagma deutilitate
Astfel, nu se poate invoca declara cauza de utilitate dect prin
lege.
care pot la expropriere sunt de art. 6 din
lege se la de interes sau local. Ori de cte ori se
aseefectuao lucraredeinterespublic,utilitatea trebuie
prin lege, pentrufiecare cazn parte.

Declararea de utilitate este de cercetarea preala-
a exproprierii de nscrierea n
planurileurbanistice de amenajareateritoriului,aprobate-conform legii-
de comisii abilitatede, organul administrativ competent(Guvernul
Romniei, a Consiliului sau de primarul
general al municipiului criteriile de art. 8-10
alelegii.
exproprierii sunt concepute ca o admi-
Ele declararea de
constnd,n primul rnd, n aceea expropriatorul, respectivS'tatul, prin
organismele desemnate de Guvern, pentru de interes
la nivel local sau comunele)
pentrucele de intereslocal,vorexecutaplanurile cuprinznd terenurile
propusespreexpropriere,cuindicareanumeluiproprietarilor,
precum a ofertelorde
Propunerilede exproprierea imobilelor procesul verbal n cares-au
consemnat rezultatele prealabile se vor notifica persoanelor 1
fizice saujuridice titulare de drepturi reale asupr'a imobilelorvizatespre '

expropriere,

Proprietarii titularii aitor drepturi t'eale asupra imobilelor n
: 1
potface ntmpinare n telmen de 45 zile de la primirea
i
comunicarea nus-aTacut nscris,apreciem nuse poatetrece 1
la a exproprierii.
se n termen de 30 zile de o comisie
prin aGuvernului pentru de interes
prindecizia permanenteaConsiliului saude
primaruluigeneral al municipiului pentrucelede interes local.
Activitatea cornisiei se prin adoptarea unei moti-
vate, care punctul de vedere al expropriatorului pe care poate
acceptesau l estecazui, va
. Dreptuldeproprietate
estecazul ,nvoialantre subluarea acestora. se
n 15 zilede laadoptare.
n cazul n care comisia respinge propunerile expropriatorului, acesta
are posibilitatea dosarul cu noi propuneri. n situa- .
n care noile propuneri sunt respinse de comisie, inte-
resate (expropriatorul, proprietarii titularii altor drepturi reale) asupra
imobiluluipropuspentruexproprierepotintroduceo mpotriva
la CurteadeApeln razade a este situat imo-
bilul,potrivitprevederilorLegiicontenciosuluiadministrativnr. 554/2004,
ncazuladmiteriipropunerii,n n careesteapre-
ca sau un interes subiectiv;poate El
n contenciosadministrativ
'
.
Potrivit art. 20 alin. (2) din lege, n contencios
. administmti v se de cu este de
taxadetimbru. decontenciosadministrativnu poatecenzura
declararea publice
2
. este vorba de declararea
publice prin lege, numai Curtea are
cenzureze aceasta, iar utilitatea a fost printr-un
actadministrativ, acestatrebuie atacatn modseparat,n
zuten Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
de Curteade fi cu recurs la naltaCurte de
potri vit LegiiDr. 554/2004.
o reglementare a fazei administrative a procedurii
exproprierii, attnart. 9dinLegeanr. 198/2004privindunele pre-
alablle de de drumuri ct n
art. 22 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru de utili-
tate unorobiectivede interes
locaL naceste numaieste caleaunei nconten-
ciosadministrativimpotriva comisiei,aceastaputndfi
numai n de dreptcomun. comunicarea
comisiei sau consemnareasumelorstabiliteca
nu se mai pot ncheia acte juridice pentru constituirea sau transferul de
I A se vedea E. Che/aru, a terenurilor, Ed. AII Beck,
2000, p,344; 1. op.cit., pp. n-78.
2 Ase vedeaF Baias, B. Dumitrache, pe marginea Legii nr. 33/1994
privind exproprierea pentru de utilitate n Dreptu!, nr. 4/1995,
p, 24;M.L. Be/u-Magdo, Exproprierea pentru utilitate efectelejuridice
ale exproprierii,n Revistade dreptcomercial, nr. 4/1995, pp. 87-88.
64
65

t" ' l
Formele dreptului de proprietate
"
drepturi reale cu privire la imobilele expropriabile, sub
absolute; conform prevederilor art 12 din Legea nr. 198/2004. n mod
similar, art. 29 alin. (1) din Legea nr, 255/20 l O prevede actele juridice
care se ncheie data privind cuantumul
sunt lovite de nulitate
'JI
Exproprierea stabilirea cererii de
expropriere expropriator revine spre
n a tribunalului de la locul imobilului. n
'1'
proces, pentru respectarea principiului vor fi citate
toate persoanele care au un interes legitim asupra drepturilor ce decurg
din acel imobil pe exproprierii le poate afecta n vreun fel
cu participarea obligatorie a sunt: expropriatorul,
proprietarii, titularii unor ale dreptului de proprietate,
posesorii, acestor titulari; creditorii ipotecari, creditorii pri-
locatari, cu care au edificat sau
superficiarii etc., care pot fi sau
n .;t
va administra probele necesare n vederea stabi-
. lirii sunt ntrunite toate cerute de lege pentru expropriere,
a puteg. repune n acele probleme de fond specifice fazelor
anterioare ale procedurii de expropriere care parcurse epuizate
sunt considerate legale intrate n puterea lucrului judecat. Tribunalul va
dispune asupra lor cu'ienite celor care figu-
cu diferite procesuale n proces. n sunt posibile
le ntre expropriat expropriator, de care va lua act fie
regulile privitoare la achiesarea fie .
prin de expedient. nvoiala poate fie putnd .
poarte att asupra exproprierii ct asupra cuantumului lor sau
poate fie numai
. ntre nu a intervenit o va proceda la stabi-
lirea lor pentru stabilirea ntinderii lor va desemna o comisie
de 3 unul desemnat de expropriiitor, unul numit de al
treilea desemnat de persoanele care au dreptul la Cuantumul.
lor va fi determinat n de de al
imobilelor. Legea prevede n raportul de se vor stabili
gubirile cuvenite proprietarului separat de cele care se cuvin titulari lor de
alte drepturi reale asupra imobilului. Expertiza, nu consti-
tuie o pentru eaputnd stabili .
Dreptul de proprietate
seama de faptul nu poate fi mai dect cea de expropriator
nici mai mare dect cea de proprietar de alte persoane intere-
sate, urmnd motiveze ntr-un fel sau altul.
. de este de atac, ape-
lului recursului, procedura n Codul de
dreptul comun n materie. n fazele de control judiciar se pot reac-
tualiza, la cerere, le cuvenite potrivit principiului consacrat n
art. 36 alin. (2) din lege. .
Plata lor punerea n posesie a expropriatorului (art. 30-33
. din Legea nr. 33/1994). Aceasta se va face h orice mpd convenit ntre
iar n lipsa acordului de judecat(v.a asupra
de Eliberarea titlului executontl punerea n posesie a
expropriatorului vor putea fi numai pe baza unei ncheieri a
care ndeplinirea privind nu mai trziu
de 30 de zile de la data acesteia. Punerea n posesie asupra terenurilor
cultivate sau a celor cu se va face numai ce recolta a fost
cu cazului n care n valoarea a fost
valoarea a recoltei neculese .
Dreptul de de retrocedare (art. 34-37 din lege). Astfel, arti-
colul 34 instituie un drept privitor la ncheierea imobilului expropriat, n
favoarea fostului proprietar, acesta este oferit spre nchiriere naintea
lui n scopul pentru care a fost expropriat. Se pune problema
alte forme ale sunt acceptate n favoarea fostului proprietar,
cum ar fi continuarea unui contract de arendare care este o varie-
tate a lucrurilor! sau un drept de n literatura nu
s-a exprimat n prezent niciun punct de vedere. textul
art. 34 al legii se lato sensu, astfel nct el poate fi extins la
toate formele de
n termen de un an bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate
potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat sau, caz,
nu au fost ncepute, proprietari pot retrocedarea lor,
nu s-a o declarare de utilitate n acest scop,
proprietari vor fi la adresa expropriatorului n
vederea cuvenite pentru imobilul expropriat. Cererea de
retrocedare se introduce la tribunal, n tennenul general de care
curge de la data n acest caz, tribunalul, verificnd temeiurile
I A se vedea M Contractele civile speciale, Ed. Cordial Lex,
pp. 58-59.
67
66 Formele dreptului de proprietate
'"
cererii ,vadispuneretrocedarea, iar imobilului seva stabili precum
n exproplierii, a
Drepturilereale altedrepturicare s-au stins cu actul exproprierii,
renascn favoareaexpropriatului, prin intennediul acestei speci-
alea caefectalprincipiuluiresaluto iure dantis rezalvitur jus
accipientis.
ncazulncare pentrucares-a expropriereanu s-aureali-
zat,iarexpropriatorul imobilului,expropriatul- fostul
Of
proprietar- areundreptprioritarla(re)dobndire
1
, laun cenupoatefi
maimare'dect nacestscop,expropriatorull va
"-
notificapefostul proprietat,iar acestanu pentru n
tennen de luni de la primirea imobilul poate fi
n mod liber. dreptulprioritarde dobndire este fostul
prietarsepoatesubstituin drepturile acestuiapre-
precum cheltuielileocazionatedevnzare. Dreptuldesllbstituirese
ntennen de de la data ncheierii prin care
s-adispus nscrierean cartea n folosul n acest
caz, fostul proprietarpreia locul acestuia
din n toate drepturile din contractul ncheiat
cu dreptului prioritardedobndire. Procesul-verbalncheiatde
executorul pentru a constata primirea de
sau, caz,ncheiereaexecutorului de_consta-
tare a de defi-
loc de titlu de proprietate. n acest caz este vorba evident de
un dreptde

direct din lege,fiind expres


imperativn favoareaexpropriatului la terenului carea
fostsupusexproprierii, care,dindiferite motive, nu s-aurealizat.
n fine, prevedereaart. 37 din lege, care instituie dreptul de preemp-
- I
a fost pentru unui interes particular. ei
[
este denulitate putndfi defostul titularal dreptu-
lui de proprietatesauaunuialtdreptreal, carepoate ladreptul
.1
...; 4
)OI' "
implicitla n expropriatorulpoate
rlnodliberde bunulimobil,nregimdedreptcomun.
1
.'1
1 Expresia de (re)dobndire a s-a folosit n Decizia
nr. 1255/1995, deCurteadeApel
.
2 AsevedeaL. Pop, op.cit.,p. 58:L. Pop, Expropriereapentru deutilitate
n FiatJustitianr. 111996, p. 84;1. op.cit., p. 84.

-",, 1
J
Dreptul de proprietate
Maiestede obiectalrestituiriipecalederetrocedaresauexer-
dreptul de dinparteaexpropriatuluilpotconstitui
numai imobilele expropriate procedura intrareanvigoare a
Legiinr. 33/1994,Celeexpropriateprin decrete sauprinalte
acte nonnative, adoptate anterior, potrivit principiului
legii civile,nu n
n s-a apreciat n concurs cu alte drepturi de
dreptulprioritarla nart. 37din Legeanr. 33/1994are
un rangsllperior
1
nacestcaz, se prevederile art. 1730-1740NCC
privinddreptul de
Actul exproprierii produce efectejuridice
2
:
1) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului expropi'iat n
proprietate Acesta n patrimoniul expropriatorului liber de
orice sarcini , n temeiul deve-
Textul art. 28 din lege prevede acest efect seproduce
ce stabilitensarcinaexpropriatoruluiprin jude-
aufost ndeplinite, plata lor.
Apreciem declarareadeutilitate
pot fi notate n cartea pentrua fi de procedura
dar nu sunt de a indisponibiliza imobilul. Astfel, pro-
prietarul poate saun cazde deces, poate fi dobnditprin
(la data decesului n patrimoniul antecesorului), n
intervalulcuprinsntre a a plata
rii .natari pentrubunulexpropriatseva noului
proprietar,acestasuportndefectele deexpropriere.
II) cu titlu particular. n confonnitatecuprevede-
rile art. 28 alin. (2) din lege, ipoteca privilegiul imobiliarse de
dreptasupra care au fost stabilite, legeareglementnd prin
aceasta un nou cazde cu titlu particular. n timp,
ce afost creditorul ipotecarnumai poatepro-
cedalaexecutarea a imobiluluirespectiv,chiar lamomen-
tul efective, debitorul fie proprietar,
III) Stingerea dreptului de proprietate.
deproprietate - uzul, uzufructul, abita-
superficia, precum ori ce alte drepturi reale - se sting prin efectul
1 A se vedea E. Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale,
Ed.AII Beck, 2000, p. t9.
2 A se vedea L. Pop, op. cit., p. 56; E. Chelaru, Efectele juridice ale expro-
prierii pentro de utilitate n Dreptul,nr. 4/1998,pp. 15-17.
68 69 Formele dreptului de proprietate
"
exproprierii, la fel dreptul real de dreptul de concesiune asu-
'pra imobilului expropriat. lmobilul n proprietate liber de
sarcini se sting pentru nu sunt compatibile cu
dreptul de proprietate
Se sting stabilite pri,n fapta omului, dar numai n
n care devin incompatibile cu a obiectului
prin expropriere. n trebuie
naturale cele legale fiind izvorte din raporturi de
sau locului n care sunt situate bunurile, acestea nu se
'"
vor stinge. Reiese titularii acestor pot, de beneficia
'(le art.}8 alin. (2), n partea raportu-
rile dintre vechiul noul proprietar 'dreptului
comun.
n fine, textul art. 28 al legii exproprierii se cu art. 13 din
Legea nr. 213/1998, n care se prevede ca asupra bunurilor din
domeniul public sunt valabile numai n n care sunt compatibile cu
uzul sau interesul public i sunt destinate bunurile
IV) Stingerea drepturilor' personale. Dintre drepturile personIDe care se
sting legea se la concesiune orice La acestea se
dreptul de care este o varietate a bunurilor.
- prorogarea a contractelor de nchirierei. Unul din principiile
efectelor actuiui juridic civil este cel al obligatorii al acestuia, con-
fonn prevederilor ari. 1270 alin. (1) NCC, potrivit contractul valabil
ncheiat are putere de lege ntre contractante. Astfel se
acordului de n raport cu subiectele de,drept care au detenninat ,
prin lor, valabil exteriorizat; unui raport juridic
civil. Potrivit ce au fost exprimate n acest principiu
este att de puternic nct el se impune nu numai ci
torului care - chemat fiind un litigiu viznd neexecutarea
, unei asumate prin actul juridic ce - va
fi respecte rezerve clauzele sale, neputndu-le modifica sau
refuza luarea lor n considerare
2
de la acest principiu sunt
,
A se vedea D, Cigan, Drepturi reale principale, Ed. din Oradea,
Oradea, 2001,pp. 52-55.
2 A se vedea E. Lupan, 1. Tratat de drept civil romn, voI. 1, Partea
Ed. C.H, Beck, 2006, p. 244; E. Lupan, Drept civil. Partea'
Universitatea "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Drept, Cluj-Napoca,
1997, p, 214.
Dreptul de proprietate
numeroase, ele fiind justificate de n care se care
impun obligatorie cunosc respectiv unele
restrngeri ale acesteia, iar altele - - limitele stabilite
de Acestea din se fie pe cazuri (suspen-
darea efectelor actelor juridice civile cu executare n caz de
fie pe intereselor generale.
Un exemplu n acest sens l legiuitorului sub
aspectul prelungirii tennenelor extinctive ce contractele de nchi-
riere ce au ca obiect, n principal, imobilele cu de n
mod de o restrngere a
rului exclusiv al dreptului de proprietate, fiind posibil la un moment dat ca
proprietarului locator i se unui C{)ntract de nChiriere
peste limita n vedere de acesta, evident, n anumite con-
expres
Perioadei n care majoritatea fondului locativ
de stat i este legiuitorului care era
de motive practice, nemaifiind nevoie ca locatarii se prezinte periodic
pentru a prelungi perioada de valabilitate a contractelor de nchiriere pe
care le ultima prorogare avnd loc n anul 1983. Trebuie
periodicitatea cu care aceste acte nonnative erau promulgate
nu se exclusiv prin grij<! de care au fost n acest
mod de o serie de prin abuzul de legiuitor, care
impunea proprietarului ce un excedentar l subnchirieze,
ajungndu-se n absurde n care, ntr-o unitate
mai multe familii.
Practic, evenimentele din decembrie 1989 i-au pe cea mai mare
parte a locatarilor ntr-o contractele lor de nchi-
riere fiind afectate de un termen extinctiv ce expirasen anul 1988, singu-
rele reprezentndu-Ie ncheiate n ultimii cinci ani, n
cazul tennenul nu se mplinise. Acest fapt a generat
ntr-un anumit moment un val de litigii avnd ca obiect evacuarea unor ast-
fel de de proprietarii care fie aveau ntr-un
alt imobil, fie n mQd cu iar formulate ,
privind aplicarea tacitei respectiva cu
termen ntr-una termen nu a creat niciun avantaj, deoarece ntr-un
astfel de caz simplul concediu pe locatar demersuri pen-
tru a elibera n general, de fond din Cluj nu
au de evacuare, argumentnd a
"
I
71
'"

"
'1<,
..
70
. Formele dreptului de proprietate
care ancheiatun contractvalabil cu ounitate n administra-
rea fondului locativ de stat trebuie i se asigure un de
locuit nvariantancarepierdeposesiaimobilului.ncteva
cazuri, au chemat n a .
regia n administrareaacestorlocuinte solicitnd, n cazul n
. . , .
se admitea, obligarea chematelorn la predarea
unui alt Aceste cereri au fost admise ntotdeauna,
cu att mai multcu ctau fostformulate nh-un nesemnificativ de
cazuri raportat latotalul cererilorde evacuareexistentelaunmomentdat
pe rol. a fost prin Legii nr. 1711994 pentru
1'relungireasau rennoirea contractelor de nchjriere privind unele supra-
locative, despre ale c:ii-ei - intrase deja n
vigoare, la art. 15 alin. (2) principiul legii -;-
este greu de spus producefecte numai pentru viitor, acestea acoperind
practic acordndlegitimitate denchirierepentruperioada
ntreanii 1988-1994.
Problema a n mod similarn urma n vigoq!;..e a Legii
nr. 112/1995 privind reglementarea juridice a unor cu
de trecuten proprietateastatului, acutizndu-se
H.G. nr.1111997 pentru modificarea completarea Normelor
metodologice privindaplicareaLegii nr. 112/1995. -
princarefostul proprietarsolicita seconstate trecereaunui imobiln
proprietatea statuluis-a cu nonnelorlegale n vigoare la
data dispuneau radierea dreptului de proprietate al
statuluidincoala restabilindsituatia Obtinndoastfel
de fie acesta maietan fie .
toriicare,nurmadezbateriisuccesorale, nscriaudreptul,seconsiderau
solicite evacuarea care, n opinia
locuiau n imobilele respective titlu. n general, practica
din raza deApelCluj' afost nsensul deaproteja
.n fala unei astfel de care uneori a chiar haina abuzului
dedrept, prin invocareaprincipiului a dedrept,
nici uniii bonus paterfamilias neputndu-i-se solicita ca, n momentul
ncheierii u;rui contract de nchiriere cu o unitate care - fapt notoriu -
fondullocativde stat, verifice de carte
ba,mai mult, cercetezetitlulcucareimobilula intrat- aintrat- n
I Tribunalul Cluj, decizia nr. 5271N1999 Curtea
deApel Cluj, decizianr. 721 IRJ2000
Dreptul de proprietate
proprietateastatului eventual refuze sau soli-
citeo alta, n de drepturilortabulare.
Dar indiferent de acestor litigii, care au fost ntr-un
relativ ridicatntr-o darcare sepierdn masa
mare a proceselor, nu sepoate nu se realitatea astfel de
norme exercitareadreptului deproprietate,aici trebuind incluse
O.u.G.nr. 40/ 1999privind stabili -
reachiriei pentru cu de cu
prinLegeanr. 241/2001,Cu ulte-
rioare, care, n mod de atribute ce revin titularului
dreQtului tabuIar.
mediului
l
cum se n art. 41 pct.'(6) din
dreptul de proprietate la respectarea sarcinilorprivind
mediului, aceasta din fiind cao activitate
spre realizarea unui scop
concret, constndn prevenirea con-
de pe
Este incontestabil la nceputul acestui mileniu una din problemele
cele mai importantepe caretrebuie le oamenii de o
protejarealumiincareomula manifestatcomple-
xitatea carese n pericol tocmai acestei Interesant
este aparent punctel-{de contact ntre care au preluat
drept sunt numeroase, necesitatea unor
n cazui unor norme care se pot dovedi vitale a
detenninat unor ce s-au dezvoltat ntr-o de
drept
Sub aspectul dreptului de proprietate, aceste Donne speciale
potimpune deimobile(nspecial terenuri) o condLl-
sau
Referitor la terenurile agricole (care au o se
att aacestora,ct cea asolului ,
unorastfelde bunurirevenindu-le deaasiguracultivarea
terenului, de a preveni sOiurilor, dea pune la dispo-
terenuriledinperimetrulde ameliorarenvederea
n proiectul deameliorare, deaasigurarespectarea
I Ase vedeaD. Cigan, op. cit., pp.61-63.
2 A se vedea E. Lupan, Dreptul mediului. Partea Ed. Lumina Lex,
. 1996,p. 39.
72 73 Formele dreptului de proprietate
"
n acordul demediunmomentulampla-
construirii puneriin a obiectivelorde orice
fel, precum de a se de la incendierea stufului, sau
ierboasen lipsa unei speciale.Toate aceste
suntreglementatede Legeanr.18/1991 Legeanr. 137/1995 a
mediului.
Pe de parte, schimbareacategoriei de a terenurilor agri-
cole poate avea loc doar n urma avizelor necesare, n temeiul
unormotivejustificate.Pentru terenurilecare,nurma polu-
pierdutcapacitatede vorfi executate de
'Orare suportate din bugetul destat, proprietarilorterenurilorrevenindu-Ie'
de a permiteefectuareaacestor .
n ceeacei peproprietariide alteterenuridinfondul
forestierprivat, ei trebuie le nconformitatecu regimul
silvic curegulileprivind sunt res-
pecteprevederileamenajamentelorsilvice, asigure
ngrijindu-se de generarea Mai mult, de pro-
prietate au conformCodului silvic, le nstare
de executela timp de precum celede
cusprijinul tehnical organelordespecialitate.
de arii protejatesau monumente ale naturii au de
a le conserva, a asigura pazaacestoran stabilitede
lege, similarerevenind celorce npatrimoniu
terestre sau acvatice limitrofeariilorprotejate.
Aceste exemple care s-au rezumat strict la proprietarilor
bunurilor imobile trebuie ca parte'dintr-un ansamblumult
mai largcecuprindetoatesferelelumiincare estepoateimpropriu
seafirme suntem.n unor ale fiind
poate mai corect nerespectareaacestor cafiind un
abuzival dreptuluideproprietatecepoateavea extrem
de nefaste asupraomenirii.
- administrative. Dezvoltarea ateorieidomeniului
ndoctrina de specialitate din ultimii ani impune,
se pare, distingerea administrative de cele naturale legale,
recunoscute la rndul lorca tiind ale dar specifice
domeniului privati.

Ase vedeaD. Cigan, Dreptul de supcrficie, de doctorat, Universitatea
Cluj-Napoca,2003, p. 87.
Dreptul de proprietate
administrative constituie unul din mijloacele sali procede-
ele utilizate pentru satisfacerea nevoilorpublice, fiind ale tehnicii
juridicemoderne cuconsacrareadreptului de proprietate
calibertate instituireaprincipiului n acti-
.vitatea
P9t unui interes edilitar de
cumestecazul reglementatdeLegeaTIr. 50/ 1991 privindautorizareaexe-
unele pentru realizarea Potrivit
. norinelaracesteia, civile,industriale,agricole de
potfi ridicatenumaicurespectarea deconstruire areglemen-
. privindproiectarea executareaacestora, actul eliberndu-sedoar

ncazul certificatului deurbanism. Corelativ,art. 91 din Legea
nr. 18/1991 prevede noile pot fi amplasate doar n intravi-
lanul reprezentndu-Ie imobilele care prin natura
lorpotgeneraefecte poluantefactorilor demediu, care, prin
natura lor, nu se potamplasan intravilan, precum le pentru
animale,carevorfi amplasaten extravilan.
n ceea ce monumentele istorice, de
cele arheologice, n jurul acestora sunt create zone de care
cuprind deterencenupotfi utilizatede persoanefizice saujuri-
.dicededreptprivatdectcuavizul abilitate,deoareceridicarea
de noi modificarea celor existel1te sau
lorarputeaducelaschimbareaperspectiveiasupramonumentului
sau acadrului natural.
Referitor la administrarea, proiectarea, modernizarea,
exploatarea drumurilor publice, acestea revin - caz - ministerului
de resort, prefecturilor sau consiliilor locale. Potrivit art. 16 alin. (2) din
O.G. TIr. 43/]997 privind regimul drumurilor,
- 1
realizarea de culturi agricole sau forestiere n zonele de este
un regim special avnd zonele de reglementate prin
a[t.17. terenurilor din drumurilor publice sunt
instalareape aceste terenuri a panourilor de a
. drumurilormpotriva apercepevreochirie,cu ca
nu mpiedice executarea agricole nu
culturilorde peacesteterenuri .
Trecerean aacestornormespeciale,pe o ilustrareexem-
a modului n care exercitarea dreptului de proprietate poate
fi ca urmare a interesului individual cu cel colectiv, I
74
75 Formele dreptului de proprietate
'"
concluzia potrivit legiuitorul este abilitat
o astfel de printr-un act normativ special cu aplicabilitate mai
sau mai de timp. Apreciem acestea sunt la care
se art. I din Primul Protocol la pentru
drepturilor omului a fundamentale, fiind evident
enumerate pot fi caracterizate ca fiind subordonate unui interes general.
- de bunuri. Precum n cazul exproprierii, este
de un interes general ce trebuie protejat n deosebite,
,. respectiv pe timp de sau n vederea prevenirii sau
unor dezastre. Potrivit art. I din Legea nr. 132/1997 privind
de bunuri servicii n interes publi.c,
prin'Legea 410/2004, este o a exerci-
dreptului de proplietate cu Cracter care poate fi
numai de organele publice mputernicite prin lege
economici, publice, precum alte persoane juridice
fizice la cedarea a unor bunuri mobile sau imobile.
nu este o lipsire de dreptul de proprietate ci
numai o lipsire de atributul de pe o lege.
Titularul dreptului de este statul, prin organele publice
competente. Ca o bunurile consumptibile cele perisabile pot fI
cu plata lor de lege, conform
prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 132/1997.
Pe durata proprietarii sau de bunuri sunt
de plata impozitelor taxelor pentru bunurile iar obliga-
din ccintractelegal ncheiate cu pri\,ire la aceste bunuri se
Potrivit art. 19 alin.(l) din lege, proprietarii au dreptul la
gubiri, bunurile au suferit sau De asemenea,
legea obligativitatea restituirii bunurilor la mplinirea termenului
sau la ncetarea cauzelor care au determinat pe baza unui pro-
ces-verbal. De asemenea, proprietarii au dreptul
de valoare pentru bUllurile care au suferit majore sau un blln
similar, ori contravaloarea bunului, n cazul n care acesta nu mai poate fi
restituit din motive obiective. Plata se face de organele
abiiitate de iege.
Legea instituie, ca structuri administrative, un sistem de comisii, respec-
tiv o comisie mixt2 la nivel de de prefect una n
subordinea Guvernului, al rol este aceia de a stabili
rile tarifele bunurilor precum de a diversele
.
"'r
.
,,:I
'"
).:

.-'i
I
i
-, 1
.
"" 1
I
I
I
'1
I
I
juridice ale drepturilor reale principale
litigii care din executarea Modul de ndeplinire a atri-
comisiilor mixte centrale de sunt stabilite n art. 12-20
din Nonna din 2005 de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind
de bunuri le de servicii n interes public.
Actele acestor comisii sunt acte administrative unilaterale, care pot fi
cenzurate de de contencios administrativ, confonn prevederilor
Legii nr. 554/2004.
.....: C((nflscarea. Potrivit prevederilor art. 44 pct. (9) din
"Bunurile destinate, folosite sau rezultate din ori
fi confiS<;,ate numai n legii". nrnod similar, art. 562 alin. (4)
NCC "Nu pot fi supuse dect bunuril!;! destinate sau
folosite pentru unei ori sau cele rezultate
din acestea". cazurile la care poate confiscarea se limi-
doar la bunurile destinate, folosite sau rezultate din sau
ntruct, n caz contrar, aceasta ar fi
n sunt cazurile
concrete n care poate interveni confiscarea, numai n
limitele amintite .
a 2:a. juridice
ale drepturHor reale pdndpaie
1.
Dreptul de proprietate se ca fiind pur simplu sau afectat deDreptul de proprietate pur simplu este acel drept care unei
singure persoane este dobndit de proprietarul n mod actual,
sigur irevocabil, ca n sa patrimoniul acestuia
de un eveniment sau de o mprejurare viitoare care ar putea l
prin revocare sau anulare.
I A se vedea V. Stoica, op. cit., p. 251-252; T S. op. cit.,
p. 155; C. C. Brsan, Drept civil. Teoria a drepturilor reale,
Ed. 1980, pp. 177-179; L. Pop, op. cit., pp. 127-128;
l.P Filipescu, op.cit., pp. 141-142; Gh. Beleiu, Drept civil romn. Introducere n
dreptul civil romn. Subiectele dreptului civil, Ed. 1994, p. 154;
D. Lupulescu, op. cit., p. 56, l.P op. cit., p. 220.
77
Formele dreptului de proprietate
76
..
Dreptul de proprietate afectat de atunci cnd i sunt
modificate caracterele generale, n sensul sa in patrimoniul
. unei persoane este o exercitnd atributele sale sau
poate concomitent la doi sau mai
de drept, fiecare dintre avnd la o parte din acest drept.
Proprietatea este regula iar proprietatea de
este A
Articolul 555 alin. (2) NCC "In legii, dreptul de
proprietate este susceptibil de
caz". Trebuie precizat nu numai dreptul de proprietate este suscep-
tib.il de t9ate celelalte drepturi reale principale. n acest

"
sens, art. 645 NCC care proprietatea
"se n mod n t azul
de sau mai multe persoane, a unui alt drept real principal". .
Dreptul civil romn drept ale dreptului de proprie-
tate: a) proprietatea b) proprietatea c) proprietatea
n unii autorii comune
rezolubile anulabile, le-au mclus pe ambele n sfera unei mai
largi de proprietate
2. Proprietatea
Proprietatea atunci cnd transferul dreptului s-a
printr-un act juridic afectat de o rezolutorie. Ea se mai
proprietate presupunem o vinde alteia un
bun sub conditia i se tin copil, acel bun se n .
patrimoniul sau al n exemplul dat, dobnditorul este
proprietar sub rezolutorie, iar este proprietar sub

este de art. 1399 NCC, conform
este de a eficacitate sau desfi depinde
de un eveniment viitor nesigur, iar este rezolutorie atunci cnd
ndeplinirea ei [art. 1401 alin. (1) NCC].
Soarta de proprietate depinde de realizarea sau nerealizarea eve-
nimentului viitor nesigur. Suntem n pendente con-'
ditione, din punct de vedere teoretic, bunul care face obiect al
I A se vedea V. Stoica, op. cit., pp. 253-256; L.Josserand, Cours de droit civil
positiv franryais, Tome premiere, Recueil Sirey, Paris, 1938, pp. 1009-10 14.
juridice ale drepturilor reale principale
este considerat la doi proprietari. Astfel, are un
I
drept de proprietate supus unei suspensive, iar dobnditorul are
I
un drept de proprietate supus unei De aici
rezolutorie ce-I pe dobnditor are n
I
torului efectele unei suspensive invers. dobnditorul este
proprietarul actual provizoriu, dreptul fiind pus sub semnlll incertitu-
dinii de rezolutorie, iar are posibilitatea de a deveni
proprietarul lucru se
Proprietatea poate rezulta. din existnd
cazuri cnd din lege. Prima este de
art. 1022 alin. (1 )-(2) NCC, potrivit promisiunea de se
de drept anterior sale se unul dintre cazurile
de revocare pentru ingratitudine la art. 1023 NCC dona-
tarul a atentat la donatorului, a unei persoane apropiate lui sau
atenteze,nu i-a donatarul se face
vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave de donator;
donatarul n mod nejustificat asigure alimente donatorului ajuns
n nevoie, n limita valorii actuale a bunului donat, seama
de starea n care se afla bunul la momentul De asemenea, promi-
siunea de se de drept atunci cnd, anterior sale,
a promitentului s-a deteriorat ntr-o asemenea
nct executarea promisiunii excesiv de pentru acesta
ori promitentul a devenit insolvabil. A doua este de
art. 1031 NCC, care prevede le dintre sunt revocabile numai
n timpul astfel dreptului de proprietate
al donatar.
r I
n efectelor rezolubile, deosebim trei
a) rezolutorie este pendente; b) s-a realizat; c)
' 1
nu s-a realizat.
f
a) rezolutorie este pendente, efectul n aceea dobn-
ditorul sub asemenea poate exercita asupra lucrului toate dreptu-
!
rile unui proprietar pur simplu. Drept unnare, el poate face asupra lucru-
!
lui acte de acte de conservare acte de precum
acte de transmitere mortis causa,. Actele de sunt rezolubile,
potrivit principiului nimeni nu poate constitui altora drepturi mai mari
dect are el conform principiului nemo plus iuris ad aiium transfere
potest quam ipso habet.
este proprietar sub n care
poate face asupra bunului acte de acte de conservare, iar dreptlll
se transmite asupra tot sub
--
79 Formele dreptului de proprietate
78
..
b) Cnd s-a realizat, dreptul dobnditorului dispare ca cum
nu ar fi existat redevine proprietar deplin este
-1
considerat nu ar fi Articolul 1407 alin. (1) NCC
.[
prevede este a produce efecte retroactiv,
,
iar art. 1407 alin. (4) atunci cnd rezolutorie produce

efecte retroactive, n caz de ndeplinire, fiecare dintre este

restituie celeilalte pe care le-a primit n temeiul ca
. I
cum nu ar fi existat
Regula nu se n mod absolut, fiind necesar se
. I
"
ntre actele de cele de administrare. Astfel , n actelbr
',-
de efectul retroactiv al duce la lor, potri-
I
vit principiului reso/ulo iure dantis resolvitur ius accipientis.
I
dobnditori sunt de este practic n
I
celui care a vndut bunul altuia. Dobnditorul de va
I
putea invoca n favoarea sa, fie uzucapiunea, n art. 930 sau
931 NCC, este vorba de un bun imobil, fie 937 NCC,
J
este vorba de un bun mobil.
. I
Actele de administrare nu sunt afectate de realizarea rezoluto-
rii valabile, .pentru asemenea ac te pot trebuie de orice
proprietar. Actele de administrare sunt de utilitate s-a admis
fructele culese ori ncasate naintea ndeplinirii cehii care
le-a [Jerceput, fiind de (art. 1410 NCC), iar n cazul
contr-;ctelo
r
cu executare sau afectate de o
rezolutorie, ndeplinirea acesteia nu are niciun efect asupra deja
executate (art.1407 alin. (2) NCC].
mpotri va proprietarului sub
ditie rezolutorie penden{e conditione nu sunt opozabile proprietarului sub
se nfrnge principiul efectelor
lucrul'ui judecat. este introdus parte n proces, a i este opo-
date n favoarea proprietarului sub rezolutorie
n contra lor folosesc proprietarului sub deoarece
acesta, prin analizarea devine creditorul fostului dobnditor,
astfel poate invoca toate drepturile acestuia pe calea oblicei. .
e) I1U s-a realizat, dreptul p;oprietarului afectat de
conditie se devine definitiv. In toate actele
conditione ?cvin valabile, iar drepturile lor se con-
retroactiv. In schimb, cel care transmite pierde dreptul retroactiv,
I A se vedeaC. Hamangiu, 1. Al. op. cit., p. 21.
juridice ale drepturilor reale principale
n care actele de el sunt considerate ca fiind revocate n mod
retroactiv.
3. Proprietatea
Prin proprietate se acea modalitate a dreptu-
lui de proprietate, care apare n n care transferul de la o .
la alta se face n temeiul unui act juridic lovit de nulitate
Este important fie vorba de nulitatea a actului juri-
dic, vi zeze doar interesele care au ncheiat actul
n' posibilitatea exprese sau tacite de cei care
sunt invoce nulitatea.
Fiind vorba n de nulitatea a actului juridic,
. pentru anularea de a actului este prescripti-
n termenul fi xat de lege, termenul de 3 ani, de noul
Cod civil.
la mplinirea tennenului de cel care a dobn-
dit dreptul de proprie-tate se n deoarece promovarea
n n anulare va retroactiv titlul
n cursul acestui termen, actul anulabil este confir-
mat n mod expres de ce.h;are putea invoca anulabilitatea sa, starea
de fragilit ate 3. actului dispare, iar dreptlil de proprietate se
definitiv.
Acestea sunt cele efecte ale anulabile.
Primul efect, actul nul este confinnat de cel la
n anuiare, se dreptul, ca ulterior mai reveni
sau mot ivul de nulitate unei eventuale silite. Efectele
nu se produc asupra cu succesorilor uni versali
sau creditorilor chirografari.
AI doilea efect se produce n ipoteza n care se motivul de
tate se titlul anulabile.
ntre efectel.e rezolubile ale celei anula-
bile, ambele produc efecte retroactive, iar succesorul n anulare are
valoarea unei rezolutorii, motiv pentru care unii autori, cum am
amintit, le-au denumit ca fiind
81
Formele dreptului de proprietate
80
" 4. Proprietatea
Este ca fiind cea mai modalitate a dreptului
de proprietate: n cazul acestei prerogativele dreptului comun
concomitent la 2 sau mai titulari . Conform pre-
vederilor art. 632 alin. (1) NCC, proprietatea este de feluri:
a) proprietatea pe cote- (coproprietatea) b) proprietptea
n
Proprietatea pe Proprietatea pe

sau coproprietatea este acea modalitate a cqmune n care un
'-., bun simultan concomitent la mai titulari, ca bunul
' " .- fie fractionatn materialitatea sa. Fiecare coproprietar are o
din dreptul de proprietate, care se
sub de sau chiar procente. Dreptul proprietar
. se cu drepturile proprietari asupra molecule
(particuIe)-ce n bunului n materialitatea sa.
n
a) fiecare proprietar este titular exclusiv asupra unei ideale,
abstracte, matematice din dreptul de proprietate. tlreptul este
divizat, iar cota-parte poate fi printr-o sau printr-un p.co.-
- . ceFlt, rewectiv 113, 114 2/4 sau 10%, 20% (n procente);
a fi n Unui drept exclusiv; .
b) bunul care face obiectul dreptului de proprietate nu este n I
materialitatea sa. Bunul n ntregul este cu titlu de proprietate .' I
iar drepturile se ntlnesc n fiecare dintre cele mai . 1
mici particule care bunul n lui.
Cu alte cuvinte, dreptul se la ntregul bun se
cu dreptul n fiecare a sa, toate particulele
ind bunul n materialitatea lui. La proprietatea pe ceea
ce este este dreptul, iar nu bunul n materialitatea lui.
Proprietatea pe indiviziunea. Apropierea din-
tre cele n regimului juridic deosebirea n
obiectulLli. Proprietatea are ca obiect un bun individual,
indiviziunea are ca obiect o universalitate de bunuri. S-a spus n literatura
proprietatea pe este o modalitate a dreptului
de proprietate, pe cnd indivizi unea este o modalitate a patrimoniului 1. '
AceSte drepturi ale coproprietarilor nu trebuie fie egale, le
sau procentele sunt, de cele mai multe ori, diferite.
1 A se vedea C. C. Brsan, op. cit., p. 181.

juridice ale drepturilor reale principale
n Noul Cod civil proprietatea pe are un regim
juridic bine definit, prin care s-au consacrat cele mai importante dintre
prezentate de care au fost sesizate n
(art. 634-666; art. 687-692).
Felurile comune pe n de durata copro-
avem: a) coproprietatea pe sau tem-
b) coproprietatea
5. Coproprietatea pe
Coproprietatea definitorii ale acesteia:
pluralitatea titularilor, diviziunea a dreptului de proprietate uni-
tatea a bunului care constituie obiectul Aceste
sunt sintetizate n art. 634 alin. (1) NCC, care prevede "Fiecare
coproprietar este titularul exclusiv al unei din dreptul de proprie-
tate poate dispune n mod liber de aceasta n de
Mai mult, acest caz de proprietate este temporar
poate nceta prin sau prin partajul bunului 1, Acest caracter tem-
porar al presupune ncetarea acesteia prin partaj,
dar nu exclude alte De exemplu, un coproprietar poate
uzucapa, toate ideale, matematice ale de
prqprietate, devenind unic pr6prietar. Coproprietatea apare fie
ca -o a cnd n urma vin la succesiune
mai fiecare dintre ei are cte o asupra
masei de bunuri succesorale, fie dintr-un act juridic cnd mai multe per-
soane dobndesc un bun comun.
Specific acestei forme a comune pe este faptu 1
ea poate fi oricnd, sens n care orice poate manifeste
Partajul este cel care dreptul de proprietate al


Temeiul de drept de ncetare a prin este
reglementat de art. 669 NCC, care are aplicabilitate el
"ncetarea prin partaj poate fi oricnd, de
cazul n care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori
,
, A se vedea D. Lupulescu, Dreptul de proprietate pe apli-
sale practice, Ed, 1973, p. 16; T. S.
op. cit., pp, 157-158.
2 A se vedea M Planiol, G. Ripert, op. cit., p. 280.
--
83
'"

.,
: 1
Formele dreptului de proprietate
82
Drepturile Principiile care drepturile aces-
tei sunt:
a) are un drept exclusiv asupra unei determinate din
bun, privit n materialitatea sa;
b) fiecare are un drept exclusiv numai asupra unei cote-
ideale, matematice din drept, drept care este nsa ntre
coproprietari.
Din primul principiu, niciun fel de act nu poate
fi cu pfivire la: bun n materialitatea sa, acordul unanim al
n acest caz se regula n literatura de spe-
cialita.
te
n practica principiul a fost aplicat cu
rigl;rozitate, unele atribute ale dreptului de proprietate
anume posesia, pot fi exercitate, n anumite limite, chiar cu
privire la ntregul bun, de fiecare proprietar.
Pentru a regulii este necesar se
dintre actele materiale actele juridice.
Actele materiale. n s-a decis n practica
actele de folosire sunt de fiecare are f010-.
bunului, cu ca n exercitarea fie respectate
drepturile nu va putea la schimbarea
bunului nu poate transforme modul de acor-
dul unanim al n acest sens dispune art. 636 alin. (1)
NCC, care fiecare coproprierar are dreptul de a folosi bunul
comun n n care nu nu aduce atingere drep-
turilor coproprietari.
posesia este acel atribut care poate fi exercitat de
ori de unul dintre ei. Posesia permite coproprietar


bunul, simultan cu n acest caz de fapt se
coposesia. care posesia se presupune o face pen-
trU un singur coproprietar n ntregime bunul
cU n lipsa unui acord ncheiat ntre coproprietari,
este obligarea celui care a folosit integral bunul la plata echiva-
al a cote din dreptul de
pro?Jietate. rezult2. din prevederile art. 635 NCC, unde se
coprcprietarii vor beneficiile vor suporta sarcinile copro-
cu cota lor parte din drept. O asemenea posesie se
prin echivoc, ea nu este nu poate duce la uzu-
capiune, pentru n favoarea tuturor. Cu toate acestea, atunci
-:;

:1
J
il
1
!
,' 1
,1
ale reale principale
cnd a dovedit a doar pentru sine, n mod exclusiv,
o asemenea posesie devine poate duce la dobndirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune.
Posesia este pe calea posesorii. Ea poate fi
chiar mpotriva coproprietari, este de
posesorii starea de fapt a bunului.
n Noul Cod civil nu este partajului judiciar de folo-
aceasta nu este

Conform principiului de drept civil con-
form ceea ce nu este interzis de lege este permis,
nu se ei pot cere partajul bunului
comun_ n acest sens art. 639 NCC modul de.folosire a bunu-
lui comun se 'prin acordul coproprietarilor, iar n caz de
legere, prin Modul de folosire a bunului comun
- n opinia - paltajul de se
impune ntruct att timp ct coproprietarii nu cer partajul, ei
sunt de acord cu un eventual partaj judiciar de conform princi-
piului: cine poate mai mult, poate mai Mai mult, nimic nu mpie-
titularii la ncheierea unui partaj de
poate, de asemeni, fie de coproprieta-
rii. posibilitatea bunului fiecare coproprietar
poate fructele produse de acel bun, potrivit cu cota pe care o
de reguli: nu schimbe
modul de utilizare a- bunului nu mpiedice
simultan concurent al
Fructele culese se cuvin coproprietarilor, n proprietate pe
ce bunul frugifer le-a produs sunt percepute, n raport cu cotele-
din dreptul de proprietate.
fructele naturale sau industriale au fost culese doar de
unul dintre coproprietari, au dreptul la restituire cu
cote de fiecare. cel care a cules fructele are dreptui
la restituirea contravalorii cheltuielilor peste cota sa parte. n,art. 638
aiin. (1) NCC se coproprietarul care a suportat singur cheltuielile
I nainte de punerea in aplicare a Noului Cod civil partajul de era
admisibil doar pe cale prin intre coproprietari. Nici
nu au admis partajul judiciar de lor a impus n unele
ca un statut de al sau al parta
jului de al unei comune pentru coproprietarii titulari asupra locuin-
Ase vedea, n acest sens, Decizia nr. 819/1968 nr. 2626/J 985 a Tribunalul
Suprem, n Revista de drept, nr. 1111968, p. 188.
,'1
-
l
l '
,-
'
t
..

J
[' .
,
Formele dreptului de proprietate 84
produceriisauculegeriifructelorre dreptul larestituireaacestorcheltuieli
de coproprietari, n cu cotele lor De asemenea,acest
drept la restituire este prescriptibiln termenul general de 3ani, conform
prevederilorart. 638alin.(2)-(3)NCC,undeseprevede fructelenaturale
sau fructele industriale ale bunului.comun de un coproprietarfac
partedin masa cttimp ele nu au fostconsumateori
saunu au pierit potfi identificate distinct. ncazcontrar, coproprietarul
interesat are dreptul la cu cazului n care fructele
au pieritn mod fortuit. Dreptul la n estesupuspre-
potrivitdreptului comun. Dreptul deareclamafructele civileale
" bunului comun de un coproprietarestesupus potrivit
di;eptului comun.
asuprabunuluisepoateexercitanumai
tuturor coproprietarilor. de transformare, reno-
vare, schimbare a nu se potface acordul Actele
de presupunschimbarea p'ecarele arebunul
pot inutilizabil sau
,
ise o care nu a

fost nu interes pentrucoproprietar. '''$
Actele juridice. Spredeosebirede actelemateriale,actelejuridicesunt
cele care privesc soarta abunului pot le peprimele.
Actelede suntncheiateavndnvederespecificul
n principiu sunt guvernate de regula Din
decurgeconcluzia fiecare avndnumaio dindreptul
deproprietate, nu poate face acordul acte de care
afecteze bunul n ntregul sau ntr-o parte
este nart.641 alin. (4)NCC "Oriceactejuridice
de cu privire la bunul comun,actelede cu titlugratuit,
cesiuniledevenituri imobiliare ncheiatepe termenmai mare
de 3ani, actele care exclusiv bunului
nusepotncheiadectcuacordultuturorcoproprietarilor.Oriceactjuridic
cu titlugratuitva fi consideratactde
n revendicare afost caunactde dis-
putndfi numaicuacordultuturorcoproprietari-
lor. n cu n revendicare,Cunea aDrepturilor
I Ase vedeaDecizianr. 66211960 aTribunaluluiSuprem,n Culegerede deci-
iii, 1960, pp. 356-357; Decizia nr. 2241/1972 aTribunalului Suprem,
n Culegere de decizii, 1972, pp. 84-85.
ale drepturilor reale principale 85 .
Omului, printr-o

adecis regula este
cu dreptul la un proces echitabil, n mod aceasta poate
fi ori de cte ori o imposibilitate de atragere a
tuturor coproprietarilorn proces, cum ar fi, de exemplu: imposibilitatea
deidentifIcareaunorcoproprietarisaurefuzulnejustificatal unoradealua
parteIa proces.Articolul 643 NCC2, ncazul n inclusiv
ncazul nrevendicare,pune astfel controverselorprivind
. acestora- ca fiind acte de conservare sau acte de -
dispunnd acesteasuntactejuridicede ..
Cese vantmpla cnd unul dintre coproprietari ncheieun act de
privind de proprietate,n ntregul ntrebare
n cazul"actelorjuridicedeadministrarencheiatede
unul dintre coproprietari. Articolul 642 alin.(l) NCC prevede actele
i
juridice cu nerespectareadreptului coproprietari sunt ino-
i
pozabilecoproprietaruluicarenu a expressau tacit,lancheierea
, \
actului. Mai departe, n art. 642 alin. (2) NCC, coproprietarului i
I
I
se dreptul ca, nainte de partaj, exercite posesorii
mpot'iva carear fi intratnposesiabunului comunn urmanche-
I
ierii actului. n acest caz, restituirea posesiei bunului se va face n folosul
tuturorcoproprietarilor, .cLl daune-interese, estecazul,nsarcinacelor
careau partiCi'patla ncheierea4c'tului: ntr-oasemenea posesorie,
ntrecoproprietarul coproprietariicareauncheiatactuljuridic
numai un raportdereprezentare.mprejurarea restituireaposesiei
sefacen folosul tuturorcoproprietarilor faptul posesia,castare
de fapt, trebuie fie n comun. coproprietarul reclamant
care nu aparticipat la ncheierea actuluijuridiccu poate solicite
I Asevedea din j 4decembrie2006aCE.O.O.,caZlza
impotriva Romniei, n M. Of:nr. 464din 10 iulie2007.
2 Art. 643 alin. (1 )-(3)NCCprevede:
,,(l) Fiecare coproprietar poate sta singur n indiferent de calitatea
n orice privitoare la coproprietate, inclusiv n cazul
n revendicare.
(2) le n folosul tuturor
coproprietarilor. potrivniceunuicoproprietarnusuntopo-
zabile coproprietari .
(3) Cnd nu este de coproprietarii, prtul poate
cere de introducerean a coproprietarin calitate
de n termenul n Codul de
pentru chemarean aaltorpersoane".
86
87 Formele dreptului de proprietate
"
obligarea la plata de daune-interese a acelor coproprietari care
dat ncheierea actului, tocmai pentru rec1aman-
tul a fost lipsit, n mod nejustificat, de folosinta a bunului.
n sistemul Noului Cod civil, actului juridic ncheiat cu
dreptului unui coproprietar va depinde de rezultatul
sub din prevederile art. 680
NCC, conform efectele juridice ale partaj ului se produc numai n
viitor. Ca urmare, n n care, l partaj, bunul este inclus n lotul
o;
coproprietarului care a ncheiat actul, partea din bun, sau ntregul
bun va ntra n patrimoniu! iar actul de dispozitie .sau de administrare
fi validat de la data de la care produce fie de la data
ncheierii actului de fie de la data
datei partaj ului; fie de la data definitive a
de partaj; fie, n cazul imobilelor, de la data nscrierii actului de partaj sau
a definitive de partaj n cartea -, iar, n caz
contrar, bunul, n ntregime, este inclus n lotul altuicoproprietar,
care nu a ncheiat actul de sau de administrare, nu va
mai produce niciun efect. actul juridic ncheiat este af..ectat de o
Consolidarea sau lui depinde de rezultatul
Consolidarea face ca dreptul fie pur simplu. Atunci cnd
bunul va reveni n locul altui coproprietar, se
n temeiul declarativ al
In baza art. 678 aiin. (1) NCC, creditorii personali ai unui coproprietar
pot silit cota lui parte din dreptul asupra bunului comun sau pot
cere bunului, caz n care se va face asupra
de bun sau, caz, asupra sun lei de bani 'cuvenite debitorului. De
asemenea, art. 678 alin. (3) NCC dreptul creditorilor care au un
drept de asupra bunului comun ori cei a s-a
n cu conservarea sau administrarea acestuia silit
bunul, n minile oricui s-ar att'.t inair:1.e, ct partaj.
Drepturile cu privire la cota-parte
din dreptul de proprietate. cum am asupra fiecare
un drept deo proprietate exclusiv. Cota-parte
ntindereZl prerogat\velor pe care flecare coproprietar este a le
exercita asupra bunului comun. Cu alte cuvinte, oricare coproprietar poate'
greva cota-parte ce ise cuvine din bun, fie n favoarea unui alt
fie a unei persoane. se doar
asupra cotei sale a avea nevoie de
ale drepturilor reale principale
coproprietari . Dreptul coproprietar de a dispune liber
de cota-parte ce-i este justificat de principiul pottivit asupra
fiecare are un drept propriu, exclusiv, din dreptul de proprietate
care are ca obiect bunul comun.
Tot n cadrul dreptului de coproprietarul poate greva
cota sa parte, cu drepturile reale, pentru prin aceasta nu se
drepturile coproprietari asupra bun. Cu privire la conse-
practice ale drepturilor reale de art. 682 NCC prevede
constituite de un coproprietar asupra cotei sale se
de drept asupra bunului atribuit acestuia sau, caz, a sumelor de bani
care i-au_fost atribuite prin partaj. Practic, n acest caz se instituie un caz
de cu titlu particular. . .
n cazul n care se cota-parte din dreptul de proprietate,
soarta a bunului dobnditorul cu orice titlu
va lua locul fostului coproprietar, fiind o succesiune de proprietari,
sens n care a statuat
Niciunul dintre coproprietari nu poate de soarta
a bunului, deoarece cota nu este ea purtnd
asupra din bunul comun. tuturor
poate fi numai unanim al tuturorcopropri-
etarilor. presupune sau natura
bunului, schimbndu-i utilitatea sau chiar lipsit de orice utili-
tate (ex. n caz de distrugere) de aceea este nec-esar acordul unanim al
coproprietari lor.
coproprietarilor. Coproprietarii au o serie de cu
privire la conservarea administrarea bunului comun.
Regula de literatura n practica
este aceea fiecare coproprietar este obligat, cu cota de pro-
prietate, contribuie la suportarea cheltuielilor care constau n
de conservare administrare cu privire la bunul obiect al
dreptului de proprietate Aceste cheltuieli pot fi datorate unuia din-
tre coproprietari ori unei persoane
2
. este n
art. 635 NCC, confonn coproprietarii vor beneficiile vor
suporta sarciiliJe cu cota lor parte din drept.
I A se vedea Decizia nr. 1199/ 1999 a Supreme de n
Dreptul, nr. 1/1992, p. 84.
2 A se vedea D. Lupulescu, Dreptul de proprietate pe
sale practice, Ed. 1973, pp. 192-193.
89 88 Formele dreptului de proprietate
'" Uneledin aceste sunt stabiliteope legis, cumeste cazul celei
instituite de art. 74 din Legeanr. 18/1991, princare sepreveden sarcina
tuturorcoproprietarilorunui terenagricol, deaasiguracultivarea
terehului solului, n art. 75 al legii stabilindu-se
pentru nendeplinireaacestei imperative.
ncetarea sau temporare. Avnd caractervre-
melnic, coproprietatea poatencetaprin mai multe moduri:
a) prin actejuridicencheiate ntre sau ntre
prin din coproprietarii bunul
r
comunn,favoarea
'" b) prinuzucapiune, cndunuldintrecoproprietari a intervertit posesia
nposesie opun-ndactepublicede de
coproprietari;
c) expropriereabunului pentm de utilitate
d) pieirea sau distmgerea bunului prin tituiaruiui sau
majore;
e) partajul sau
Partajul estemodulspecific cel mai frecvent.de ncetarea oopropri-
areo
n literatura este ca
prin care starea de coproprietate ori de indiviziune, n sensul
bunul sau bunurile pe sunt material-
mente ntre fiecare devenind proprietar exclusiv asupra unei
determinate sau asupra unui bun dintre cele care obiectul


Dreptul deproprietate se ntr-undrept
exclusiv.
Partajulsau esle: art. 669-686NCC.ncon-
NouluiCodcivilregulilecarese partaju!uiau devenitdreptul
comun, ele aplicndu-se n cazul partajului succesoral al
el.
Din cuprinsul art. 669 NCC, dreptul coproprietar
deacerepartajuleste imprescriptibil, decazuln carepartajula fost
suspendatprin lege, actjuridicori de
legiuitorca st"re au la posibilitateade a
sista starede coproprietateatuncicndei doresc.
pentru care legiuitorul, edictnd art. 669 NCC, a fost deter-
minat ct mai grabnic lichidarea indiviziunii, constau n faptul
I Ase vedeaL. Pop, op. cit.,p. 138; C. Brsan,op. cit., p. 181.
J

juridice ale drepturilor reaie principale
-
suntposibileabuzuri din parteacoproprietarului carese n posesia
bunului,existndpericolul dreptuluiprinuzucapiune oseriede "
n administrare, care sunt tot atteasurse de conflictenedorite.
Cu pecare potacordareciproccoproprietarii, princi-
piile exercitarea a prerogativelor suntn
realitate stnjenite. Cutoate acestea, art. 673 NCC
cucerereade partaj poatesuspenda partajului, pentru
cel multun an, pentru a nuseaduceprejudicii grave intereselor
coproprietari. pericolul acestor prejudicii este nainte de
mplinirea lacerelea interesate, va reveni asu-
pra Chiar dea amna
un'an nu este 6 pentru abuzul de drept, ci o aplicare
a principiului
Atunci cnd prelungirea indiviziunii le este
lor, sunt oferite de legiuitor mijloacele tehnice o Conform
art. 672 NeC,coindivizarii potncheia pentru
de indiviziune pentru o de cel mult 5 ani, n cazul imobilelor,
acestea trebuie ncheiate n supuse de
publicitate
coproprietarilor de n indiviziune trebuie pre-
expresdurata,carepoatefi demaxim5ani nicidecum iar
nuprevedeo nusepoateprezuma afost
pedurata ntext.Acestdreptlaudoarcoproprietarii,de
unde prin nusepoate impunesuccesori-
lor n indiviziune. termenuluide5 ani
estenulitatea a ntructse un interes privat.
-1
Partajul sau este cafiindceamai calede
lichidarea indiviziunii. Easepoaterealizan moduri:
I
a) prinbuna a (partajul
b) prin (partaj judiciar):
a) Partajul se n mod voluntar, prin acordul
tuturor de trebuind
toate de validitate ale unui actjuridic
l
. Specific pentru partajuJ
voluntar, specificesunt deart. 684 (2) art. 674,
I
I
anume:
- coproprietarii fie cu ocazia partajului, sub
I
I
absolute. acestei o n aceea
:\
I I A se vedea Decizia nr. 1173/1991 a Supreme de n
Dreptul, nr. II!992,p. 109. .
';il!

Formele dreptului de proprietate
90
" partajul voluntar este o care trebuie
pentru produce efectele, tuturor coproprietarlor,
exprime a acestora;
. _ capacitatea de Pentru cei lip-
de capacitate de sau cu capacitate de este ;:::
autorizarea de precum este cazul, a ocro-

titorului legal.
n de Noul Cod civil nu prevede ad validi-
;t tatem respectarea unor pentru ncheierea partaj ului voluntar. El
.,
poate fi ncheiat n principiu n orice iliclusiv verbal. Ca
irI. 680 alin. (2) NCC,in cazul imobiJelor, instituie principiul efectl.!lui
al partaj ului de la data nscrierii actului de partaj n cartea fun-
Forma a partajlllui voluntar se impune ad probationem
pentru a lnp!ini neajunsurile legate de ntocmirea unor 1.
.I
Conform prevederilor art. 671 alin. (2)-(3) NCC, partajul poate fi cerut
n cazul comune din cu mai multe etaje sau apartamente
I
_ji.tu!lci cnd aceste de a mai fi destinate
!
n cazul periodice a. celorlalte cazuri de coproprietate .
partajuleste posibil numai prin
n s-a decis dovada unui partaj
voluntar face ulterior pentm efectuarea partaj ului
judiciar:! .
b) Partajuljudiciar sau intervine atunci cnd
nu s-a putut realiza partajul voluntar sau n cazurile cnd acesta este obii-
gatoriu. n cele mai dese justificarea partajului judiciar este deter-
de neintelegerile coindivizarilor.
. .
Prin actiunea de partaj coindivizarii ca dreptul indiviz al fie-
ei, pe care l au asupra bunului sau a masei de bunuri supuse
fie nlocuit cu un drept exclusiv asupra unor bunuri precis.
detenninate, concrete, care fie atribuite n lotul ce revine dintre
astfel nceteze imixtiunile n modul de exercitare
a atributelor dreptului deproprietate. .
I A se vedea Decizia nr. 884/1992 a Supreme de n
Dreptul, nr. 11/1992, pp. 84-85.
2 A se vedea L. Pop, op. cit., p. 141; Decizia nr. 7541l 990 a Curtii
Supreme de n Dreptul, nr. 9/1991, p. 240; Decizia nr. 1238/1989 a
Tribunalului Suprem, n Dreptul, nT. 3/1990, p. 68.
juridice ale drepturilor reale principale 91
Sunt consacrate trei cauze legale ale partajului judiciar,
anume:
- cnd un nu este prezent la rezolvarea indiviziunii prin
nu este nici reprezentat prin mandatar cu
- cnd unul dintre coindivizari este lipsit de capacitate de sau
cu capacitate de iar autoritatea sau ocrotitorul
legal nu a autorizat actul de
- cnd cel unul dintre coindivizari se opune actu!uide
prin
Procedura judiciare este n prezent', de
art. 673
1
-673
14
din Codul de proceduri'! Pe regle"men-
s-a instituit, prin art. 675 NCC, inadmisibilitatea partajuluiln cazul
uzucapiunii, iar n arI. 676 NCC se regulile privitoare la modul de
comune att partaj ului prin ct la cea
concrete de realizare a partaj ului judiciar sunt:
- partajarea n a bunului sau a bunurilor care fac obiectul indi-
viziunii. Atribuirea n are loc prin fOTIl1area de loturi egale cu
rul coproprietarilor. n este regula este
arI. 67Y alin. (2) din Codul de coroborat cu arI. 676
alin. (l) NCC, prin care va face n
cu cota-parte a proprietar, procednd la fonnarea de
loturi la atribuirea lor. n n care loturil e nu sunt egale n valoare,
ele se ntregesc printr-o de bani.
Prin modalitatea de realizare a partajului n se o echi-
librare mai a intereselor economice ale pentru
bunuri care n dreptului rea! de proprietate nu
o a acestuia. n cazul de loturi ]"n care nu sunt
echilibrate valoric, echilibrare se y:a face prin plata imor suIte valo-.
rice de cei care au primit mai niult, cei care au
primit mai .
- atribuirea bunului n proprietatea a unuia ori a mai mul-
tora dintre urmnd echivalentui
al cote lor la care au dreptul. La modalitate se recurge cnd
bunul (de unul singur) nu poate fipartajat comod in deoarece
este indivizibil, s-ar distruge prin formarea mai multor loturi ,
n este sau pentru bunul ar fi rarmi-
excesiv. Astfel se va pune prin atribuirea bunului
unuia ori a mai multor dintre urmnd ca
93

..... ' ro,


:;
Formele dreptului de proprietate
92
echivalentul n bani al valorii la care au dreptul. Pentru ca atribuirea
"
fie se va aprecia n raport de o serie de cwn sunt:
ale naturabunului, timpul
de folosire, nevoia de acel bun, profesia de acel bun,
de punere n valoare etc. Criterii de atribuire sunt expres la
art. 673
9
din Codulde carese attla formarea
la atribuirealoturilor, astfel: va seama, caz, deacor-
dul cotei ce se cuvine bunurilor,
Of
domiciliul faptul unii dintre coproprietari, nainte
. de acere Tacut cuacordul copropri-
" etarilorsau alte asemenea". '.,. . . .
Cel ise atribuie'bunul'afla:d'n i>ldiviziune va fi obligat
sun1e cu titlu de cu
cotele de proprietate n bunul supus partajului, conform preve-
derilor instituite de art. 676 alin. (2) lit. a). nu se cu
privirelavaloareabunului, vaadministraprobaprivindefectuarea
unorexpertize,attpentruformarealoturilorct pentru valorii
.
. de abunuluisaumasei de bunurisupuse sens
... '
art.673
6
din Codul de
"..:., vnzQI'ea bun'itlili echivalentului este,a treia
modalitafece va fi bunul nu este partajabil n nici-
unul dintre nu preia n lotul Vnzarea seva
realiza prin dat acordul sau prin
acest acord nu poatefi rezultatvafi
distribuitntre cucota sensncaredispune
art676 alin. (2) lit. b) NeC. .
obiectal partaju!ui esteunbunsupusregimului drep-
tului de reglementat de Nou! Cod civil - rezultat din con-
coproprietarul sau vecinul, n cazul terenurilor din fondul
forestier; cu privire la bunurile agricole arendate - sau de alte
legi speciale,atunci acestdrept prioritarla unuibunmobilsau
imobil trebuie respectat. .
n cadrul adjudecatarul este unul dintre sunt,
de asemenea, aplicabile regulile privitoarela deoarecedato-
caracterului ex nunc al partajului,suntemn unei
Efectele partajului. Partajul este constitutiv de drepturi n
art. 680 alin. (1)-(2) NCC. acestui efect, numai actului
de partaj transferul dreptului de proprietatentre coproprietari,
,!
".' !
-1
-. :. \'
,
I
I
1
I
l'
I
I
-;'
juridice ale drepturilor reale principale
mai mult, n cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc
numai intabulareaactuluincartea Cota-partedeproprietate
. din indiviziune se n viitor- fie de la datancheierii
actului departaj; fie de la data de dar datei parta-
jului; fie de ladata definitivea departaj;
fie, ncazul imobilelor,deladatanscrieriiactuluidepartaj saua
definitivedepartajncartea ndreptdeproprietate
asuprabunuluisaumaseidebunuriatribuite
efectului constitutival partajului, actelejuridicede
saudeadministrarencheiatede cu privire la bunul indivizsunt
doarcu inopozabilitatea decoproprietarii carenu au con- '
expres sau tacit, la ncheierea acestora. Soarta actelor va depinde
de care se va da la partaj. n n care bunul va fi inclus n
lotul coproprietaruluicarea ncheiatUn asemeneaact, efecteleacestuianu
se vorproduce cu efectretroactiv, ci numai n viitor, respectiv de la data
la care produceefectelepartajul,confonnregulilorcuprinsenart. 680.
alin.C1H2) NCC.
Efectulex nunc al partajului poateconstitui temei aluzucapiuniitabu-
Iare sau extratabulare, n de art. 675, art. 930 sau
art. 931 NCC.
6.Coproprietateape
Coproprietatea esteacea de proprietate pe cote-
care se prin faptul se indepen-
dent de coproprietarilor, pentru n cele mai dese cazuri se
frnge asupra unor bunuri numite accesorii, deoarece acestea deservesc
alte bunuri numiteprincipale.Acestebunuri,prinnatura prin
lor fiind folositedemai proprietari nu potfi Perpetuitatea
asuprabunului accesoriu este de
pecareelo aredea servi bunul principal.
Coproprietateaeste deoarece se independent
n afara Eaeste scopuluisau des-
permanente i sunt afectate bunurile respective. n timp ce
coproprietatea de prin partaj sau
judiciar, coproprietatea nu poate nceta prin partaj, dect n mod
idee este de art. 671 alin. (1)-(3) NCC,
undeseprevede,ca inadmisibilitateapartajului- prin
94
95
<:...1


'1 -';" "
Formele dreptului de proprietate
sau priI"'. - n cazul
"
comune n precum n alte cazuri de
lege. cu caracter de partajul poate fi cerut n cazul
I
comune din cu mai multe etaje sau apartamente atunct cnd aceste
f
de a mai fi destinate cOmune. n cazul
:, :.1
periodice a celorlalte cazuri de coproprietate partajul
este posibil numai prin

a .., !
Caracterul accesoriu al este considerat impropriu
'
n literatura faptul bunurile care obiectul acestei I
'<"
I
ntr-o de alte bunuri aflate n --" I
'.proprietate De aici avem categorii de drepturi I
i
I
de proprietate: . ".
. a) d[eptul de proprietate ce fiedillli proprietar asu-
pra bunului principal; .
: :" 1
b) dreptul de proprietate pe asupra bunu-

':'; i
rilor considerate accesorii, pe bunurile principale, drept ce
tuturor coproprietarilor. ntre cele o ierarhizare potrivit
1
principiului accesorium sequitur principale, CLI alte cuvinte: coIS'lPprietatea
. ,.\
soarta a bunului principal. Asupra lui nu se pot

: l .-
1.:",
face acte de separate,_acest lucru este posibil numai
concomitent cu acte de asupra bunului principal.
Cazurile de coproprietate n art. 646 NCC sunt
cazuri de coproprietate
i
i) coproprietatea asupra comune din cu mai multe etaje
1
sau apartamente. Sunt considerate comune, n n care prin lege
I
i
ori prin act juridic nu se prevede altfel:
- terenul pe care se compus att din
ct din cea potrivit naturii sau con-
I
pentru a asigura exploatarea a acesteia; pentru even-
.-" I
! .
tuala proprietarii sunt titularii unei
. .
- curtea structura, structura de
I
r
dintre comune, aco-
teras.ele, casa holurile, subsol urile
necompartimcntate, rezervoarele de centralele tennice proprii
ascensoarele;
!
A se vedea L. Pop, op. cit., p. 145.
I
2 A se vedea D. Lupulescu, Dreptul de proprietate pe
sale practice, Ed. 1973, pp. 117-118.
ale drepturilor reale principale
- de canalizare, electrice, de de
zire de gaze de la la punctul de
aflate n proprietate canalele pluviale,
antenele colective, precum alte asemenea
- alte bunuri care, potrivit legii sau sunt n
De exemplu, prin art. 26 art. 28 din Legea nr. 112000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 ale Legii nr.169/ 1997, a fost reglementat un caz special de
coproprietate avnd ca obiect terenuri Cli
care _au de
vizate, composesoratelor, de
urbariale, comunelor politice, cooperativelor ori altor
fonne asociative cu diferite denumiri ,
de fum de aerisire, precurh pentru
sunt considerate comune exclusiv pentru coproprietarii care
aceste n conformitate cu proiectul
ii) coproprietatea asupra comune: zidul, precum
or-ice ntre sunt prezujTIate a fi n proprie-
tatea a vecinilor, contrariul din titlul de proprietate,
dintr-un semn de necomunitate/ori proprietatea nu a devenit
proprietate prin uzucapiune, n legii;
iii) proprietatea mai multe persoane succe-
siv repetitiv atributul specific dreptului de proprietate asupra
unui bun mobil sau imobil , n intervale de timp determinate, egale sau .
. inegale;
iv) copropri etatea asupra bunurilor considerate ca amintiri de familie.
Constituie amintiri de familie bunurile ce au membrilor familiei
stau istoriei acesteia. Sunt incluse n categorie bunuri
precum de membrii familiei, arhivele familiale,
anneie de portretele de familie, documentele, pre-
cum orice alte bunuri cu pentru respectiva
fanlilie.

_ 1
I
96
97
Formele dreptului de proprietate
6.1. Drepturile coproprietarHor
1
'"
a) Drepturile coproprietarilor n cazul sunt mai
largi dectdrepturilecoproprietarilorprivindproprietatea pecote-
ca cndaravea
undreptdepropnetate FIecaredmtrecopropnetanpoateposeda
folosi bunul obiect al a avea nevoie de <;:on-
coproprietari,curespectareaa limite,conform
,prevedcrilorart. 647 alin,(1)-(2) NCC:
"*
_ prin respecte acestuia nu
_ egal reciproc al copropr'tetari, care'ali drep-
turi de concurente de Nu
ideale matematice din bun, pe care o coproprietarul.
,Deexemplu, proprietarul unui apaliamentconipusdintr-o
dintr-unbloccumai multeapartamente, areo
mai din comune,nuisepoatelimitapotrivitcoteisalefolosi-
rea liftului, etc.Actelede
numaipentruutilizareabunului principal (proprietate exclusivr'@, pentru a
exploatare este destinat bunul accesoriu (aflat ncoproprietate for-
n armoniecu interesul coproprietari;,"
_ fiecare coproprietar poate dis cu privire la cota sa parte din
dreptul de proprietate asupra bunului comun numai cu exercitarea
dreptuluide asuprabunului principa1.
b) coproprietarilor n cadrul sunt de
a suporta, cu partea toatecheltuielilede
conservare a bunului comun, obiect al acestei
numaict deproprietateasuprabunu-
lui principal. Atunci cnd acest drept proprietarii
fie desuportareacheltuieliloraferente de coproprietate

Actelede ncheiatedeproprietarn bunuluicareface
obiectul dreptului de proprietate au de drept la
a bunului aflatn coproprietate n schimb,
A vedea D. Lupulescu, op, ci!., p. 119; L. Pop, op. cit. , pp. 145-146;
C. C. Brsan, op. cit., p. 190.
2 Art. 647 alin. (3)NCCdispune: "Cheltuielilepentru conserva-
reabunuluicomunse nmod cucota-partedindrepta
coproprietar".
juridice ale drepturilor reale principale
coproprietaml nu poate ncheia acte separate de cu privire la
,bunul aflatn coproprietate
ncetarea proprietatea pe
poatencetaoricnd, la cererea coproprietar,n schimb
':';!'- l!
coproprietatea vacontinua existe- de - pentreaga
"
a imobilului cu mai multe apartamente sau la ncetarea
"
defaptcarea coproprietatea. cllmamamin-
tit, cucaracterde sepoatesolicitapartajul voluntarsaujudiciar
n cazul comunedin cumai multe etaje sau apartamente
atunci cndaceste a mai fi destinate comune. De
. asemenea,n cazul periodice a celorlaltecazuri copropri-
.etate esteposibilnumai
nafarapartajului, cazuridencetarea
.
- cnd un coproprietar proprietatea a ntregului
bun. Este cazul n care un coproprietar celor-
atunci coproprietatea se n proprietate a
dobnditorului;
- pieirea a bunului aflat in coproprietate. obiectul
n mod logic, dispare coproprietatea.
. .

..,. n ,j. ' d ' .... v.


:.UrepiL m """e prcpr:;,zl. l:eCDm'i.mam . 1
Dreptuldeproprietaten esteo a comune
n confonnitatecu care bunurilecarefac obiectul acesteia nedivi-
zat, tuturortitularilorcare,pur simplu,l mpre-
Conform prevederilorart. 667, poaterezultadinlegesau
n temeiul unui actjuridic.
Caracteristica a dreptului de proprietate n
n faptul titularii acestui drept mi cunosc nici ntinderea
dreptului lorde proprietate, nici cota-partecelerevine nici bunurile ce
n parte,n materialitatealor.
ntruct regimuljuridic al legale constituiedreptul comun
n materie,acestasevaaplican toatecazurilede cumsepre-
expresn art. 668 alin. (1)-(2)NCC.
Caracterizare cazurile de proprietate n Singurul
caz de are temeiul n comunitatea de bunuri
a din Obiect al acestui drept de proprietate l
I
98
99
Formele dreptului de proprietate
'" constituie bunurile dobndi te de oricare dintre n timpul
n proprietate. Comunitatea de bunuri a este de art. 339
NCCastfel: "Bunuriledobndi tentimpulregimului legalede
oricare dintre sunt, deladatadobndirii 16r, bunuri comunen
ale Din textullegal se desprinde proprietatean
a arecaobiectnumaiacelebunuricareaufostdobndite.
de ei saudeoricaredintreei n timpul
raporturilordeproprietate n
suntdeterminatede dintre Subiectal dreptului
'<'
..de proprietate n poate fi numai care
3Ste cei,poi sunttitulariai acestuidreptdepropri-
etate. El . -
Dreptul deproprietate n al nu se
nu se cu comunitatea de bunuri a aceasta din o
pe ceadinti. Cele ca
de la o parte la ntreg, ca de la gen la specie, comunitatea
de bunuriconstituind genul, iar special, Mai mult, conform
prevederilorart. 312NCC, potalegentreregimul legale,
regimul de bunuri regimul
nuau o asemenea alegere sau este de nulitate con-
se ca 'regimul
legale,conformprevederilorart. 329 coroboratcuart. 338NCC.
ncadrui debunuria constituieobiectul
lorcomune deci se tn numaiacelebunuriasupra
2
ei au un drept de proprietate n art. 339 NCC. Bunurile proprii
\ Pentrudetalii,aSevedeaf.P FilipesclI, A.!. Fi!ipescu , Tratatdedreptulfami-
liei, Ed, AJl Beck, 2001, pp. 51-150,
2 Confom1 arL 340NCC, suntbunuri proprii ale
a) bunurile dobndite prin legat sau cu
cazului n care a nmodexpres, ele vor ficomune;
, b) bunurilede uzpersonal;
c) bl!nurile destinate profesiei unuia dintre nu sunt ele-
menteale unui fond eareface partedin comunitateade bunuri;
"-
d) drepturile patj;,moniale de proprietate asupra sale
asupra semneiordistinctive pe care le-anregistrat;
e) bun\.iriledobndite cu titlu de premiu sau manuscrisele
sau literare, proiectele artistice, proiectele de alte
asemeneabunuri; .
f) deasigurare pentru orice prejudiciu material
sau moral adusunuiadintre
ile juridice ale drepturilor reale principale
ale care sunt enurilerate de art. 340 NCC, nu n sfera
bunurilorcomune.
este cafiind acea n
[
care ncomununbunsauo universalitatedebunuriasupra
au un dreptdeproprietatesauunaltdreptreal, ise
I
de la nceput ntinderea sau bunurile ce i n materialitatea lor.
se poate realiza ca modalitate asupra altor drepturi reale,
' 1
I
cum ar fi, spre exemplu, asupra terenului concesionat pentru a constitui
i
t mpreunao saude uzufruct,superficieetc,
. poaterezulta n temeiul unui actjuridic, cnd sau
I
1 "
i ' .: maimulte persoane acordul de n mod expres, prin
careconvincabunurilepecarele dobndesc sau separat
natura deproprietate sau asupraconstituirii
n n unuialtdreptreal. Particularitatea naceea
I
lancetarearaporturilordeproprietate n cnd
I
se ncoproprietate pe pentru fiecare copro-
I
prietar,nici unuldintreei nupoate prinactentrevii,dedreptul
deproprietate Aceastaeste faptului titularii drep-
tului de proprietate n nu auo
dindrept. Deexemplu:un cazncare poaterezultan..
temeiul unui actjuridi'c,o intlnil)lncazul concubinajului,cnd
femeia mpreuni ei convin imobile pe
numeleamndurora,cu iarimobileleastfel
vordeveni bunuri comune indiferent ulteriorei se
toresc sau nu. Pentru perioada anterioare actului
temeiul l constituie actele de
I
ncheiate.
I
,Exercitarea dreptuluj de proprietate n n prin-
i
1
cipiu, ca orice drept de proprietate, dreptul de proprietate n
aren atributeledeposesie, dispozi-
tie. Exercitareaatributelorpecarele dreptuldeproprietate
unele care sunt determinate de natura a
dintretitularii acestui drept. ceamai amoduluideexer-
citare<i dreptului de proprietaten este de regimuljuridic
legal instituitn cadrul debunuri a dintre
g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care inlocuiesc un bun propriu,
precum bunul dobnditn schimbulacestora;
h) fructele bunurilorproprii.
101
100 Formele dreptului de proprietate
" sunt bazate pe deplina egalitate a acestora n pe care le iau n
patrimoniuluicomun.Articolele345-346NCC modul
de exercitare aatributelordreptuluide proprietate n
din textul acestui articol pot de comun
acord, modul n care vor exercita acest drept. Conform prevederilor
art. 345 alin. (l )-(2)I art. 346alin. (2) NCC s-a instituit man-
datului tacitreciprocpentruasatisface circuituluicivil,pecarel
actelejuridicencheiatecu in timpnles-
'C
administrarea de abunurilor lor
comune. naceea atuncicndunuldintre
"
prerogativeleasuprabunurilorcomune,se presupune attn
nume propriu, ct al pe carel Suprapunerea celo.r
pune deseorin diticultateadeastabilicaredintre
eleeste mai se n dobnditor nu esteobli-
gat el trebuind doar tiede


este n n primul rnd nchei.eactuljuridic
cu un posesoral bunului mobil, mprejurarecare dreptu-
lui, na! doilea rnd, pc mandatului tacitdinue dar
care nmai mare raporturiledintreei. estefavo-
pentru careancheiatactuljuridicpentru el nu esteobJigat
verifice la actului dat ambii
estecomplicela actuljuridicefectuatde fiind
de cunoscnd celuilalt ace] act-este
cu nulitatea confonnprevederilorart. 347 alin. (1) NCC.
I Art.345alin. (J )-(2) "Fiecare are'dreptuldeafolosi bunulcomun
expres al celuilalt
"De asemenea, fiecare poate ncheia singur acte de conservare, acte de
administrarecuprivirela oricaredintrebunurilecomune, precum actededobn-
direabunurilorcomune".
Art. 346alin. (2) prevede:,,(...)oricaredintre poatedispunesingur,cu titlu
oneros,debunurilemobilecomunea nueste potri vitlegii,
anumitor de publicitate".
2 Conform prevederilor art. 345 alin. (4) art. 346 alin. (2) NCC, actele de
conservare, de de administrare chiar actele de de gre-
vare abunurilormobile a nu este potrivit legii, anumitor
de publicitate, se pot ncheia singur, de oricare dintre
celuilalt n acest caz, care nu ancheiat actul se
prejudiciat, el poate pretinde d,nme-interese de la afi
afectatedrepturiie dobndite de de
juridice ale drepturilor reale principale
mandatlliui tacitreciprocntre este eaputndfi
prindovada anume s-aopus lancheierea
actului sau nu adat mandatcu privire la un anumitact. Uneori opune-
rea unuia dintre de a la ncheierea unui actjuridic nu este
forma abuzului de drept n mod prin
atitudine comunitateade bunuri.
Mandatul tacit reciproc poate fi restrns prin a
sau unilateral pi-in unuia'dintre de a se opune la anumite acte
juridice sau la anumite categorii de bur.uri mobilei. Mandatul tacit ntre
este limitatde lege labunurilemobile. El nu se caatare este
exceptatn actelorde cuprivireladrepturilereale, imo-
....
bile, terenuri bunuri comune. Articolul346 alin.(1') NCC
prevede "actelede saude grevarecu drepturi realeavnd'ca
obiectbunuriiecomunenu potfi ncheiatedectcuacordulambilor
Acordul se poate realiza fie prin participarea a ambilor la
,ncheiereaactuluijuridic,fie unul din un mandat special de repre-
zentareceluilalt carevancheiasinguractuljuTidic. consim-
- care nu a partiCipat nemijlocit la ncheierea actului
juridic- nu presupune n mod obligatoriu semnarea acestuia de
respectiv. mprejurarean care el dat vaputea
fi de cel interes,at prin orice mijloc de chiar
nscrisul afost semnatnumai de unul dintre
din art. 346 aiin. (1) constituie o de pentru
n interes particular. Ca atare, este nulitatea ce
poatefi numaide carenu dat tot
el putnd confinneactul nul relativ.
Re"gi.liile cuprivirelamandatultacitreciprocse ncazuln care
,proprietatea se n temeiul unui actjuridic.
ncetarea dreptului de proprietate in Proprietatea
n fiind n ea
pe durata '
n modalitatede proprietate cu des-
facerea sau ncetarea Teoretic, n oricare din aceste momente,
I Ase vedea M, Georgescu, A. Oproiu, cu privire la limitele man-
datului tacit n raporturile patrimoniale dintre n Revista de drept ,
nr. 4/1982, pp. 29-32 ; Decizia nr. 64511992 a Supreme de
n Dreptul nr. 11/1993, p. 18; I.P Filipescu, Tratat de dreptul familiei,
Ed. AII, 1998, p, 126.

102
r,- "
Formele dreptului de proprietate
'.
dreptul de proplietate se ntr-o proprietate pe cote-
nu se dispune altfel, de ambele sunt egale. n
cadrul de este cu exactitate ntinderea
drepturilor dintre bunurile materiale ce vor deveni proprietate
a dintre ei . are loc regulile de la partaj,
deja analizate, prin ntre iar nu se va

Pentru motive temeinice, bunurile comune pot fi supuse
,.
n conformitate cu prevederile art. "358 alin. (1)-(4) NCC. Aceasta este o
este atunci cnd interese legitime ale
'>. bunurilor comune. n timpul regimului
tii, bunurile comune n tot sau n parte, prin act ncheiat
7n n caz de ori pe cale
n caz de Bunurile atribuite prin par-
taj devin bunuri proprii, iar bunurile bunuri comune.
Regimul nu dect n legii, chiar toate
bunurile comune au fost
Articolul 353 alin. (2) NCC prevede proprietatea
poate nceta n timpul ia cererea creditorilor personali ai

1
..sotilor, numai n acoperiri i creantelor lor. Efectul este
devin dreptului de prop6etate
al dintre devenind bunuri proprii.
Este de la data i n ca urmare
a sau desfacerii proprietate se ntr-o
de egalitate a
cotelor poate fi atunci cnd unul dintre are o .
mai mare att la dobndirea bunurilor comune, ct
la ndeplinirea comune asumate, n conformitate cu prevederile
art. 357 aiin. (2) NCC.
n cazul ca unnare a decesului unuia dintre
fizic sau se de la data decesului,
starea de indiviziune pe ntre
sotului decedat.
, Pentru identitate de n cazul n care proprietatea se
n temeiul ac( juridic, aceasta poate nceteze prin nvo-
tot printr-un act juridic sau prin partaj voluntar.
deosebiri ntre proprietatea pe pro-
prietatea n Fiind fonne ale
a dreptului de proprietate ntre ele deosebiri .
103 ..
juridice ale drepturi/or reale principaie

- n ambele cazuri concomitent mai titulari ai drepturui de
proprietate asupra bun sau illase de bunuri,
n materialitatea lor;
- n ambele titularii pot stabili de comun acord asupra modului
de organizare a prerogativelor dreptului de proprietate, fiecare
dintre titulari avl1d calitatea de subiect de drept de sine
-' n ambele variante coproprietatea prin partaj
. norme, cu
Deosebiri:.
- n cazu! dreptului de proprietate pe fiecare copro-
prietar are o din
dreptul de proprietate asupra bunului comun. Titulariidreptului de propri-
etate n nu au o asemenea atta
timp ct comunitatea de bunuri nerecunoscndu-se ntinqerea
a drepturilor ce se cuvin
- dreptul de proprietate pe se poate exista
indiferent de titularii (persoane fizice sau juridice), de drept publ ic sau
de drept privat, neavnd cal itatea n schimb,
indiferent de izvorul legea sau actul juridic, proprietatea n.
are un intuitu personae. n cazul celei legale este con-
de de
- dreptul de al celorialte prerogative ale este
diferit. Coproprietarii pe pot acordul cota
lor parte din drept asupra bunului. n schimb, proprietarii
neavnd ntinderea drepturilor lor, nu se pot bucura de un drept
de cum s-a mandatului tacit jeciproc are
reguli mai restrnse nu att de largi , de cele pe care le are proprie-
tarul
- bunurilor sau masei de bunuri care fac obiectul copropri-
pe se face avnd n vedere cota-parte a
coproprierar, a ntindere este dinainte (de exem-
plu: 1/3; 2/4; 20%; 60% etc.). La bunurilor comune n
de egalitate a lor este se
face potrivit criteriului la dobndirea bunurilor
comune;
- n cazul comune pe se regu la
n exercitarea atribi.!telor care dreptu lui
105 104 Formele dreptului de proprietate
-.
de proprietate, numai n n care nu aduc atingere folosin-
concomite!1te a proprietari nu bunurilor
respective. Exercitarea comune n este
prin lege, fiind instituit mandatul racit reciproc, n virtutea se fac
actedeadministrare de asuprabunurilorcomune, consim-
Desigurse au n vedere aduse
actelorde asuprabunurilorimobile.

8. Proprietatea
"
Este posibiLcadreptul de proprietate titulari,
fiecare dintreei repetitiv specific
dreptului de proprietate asupra unui hun mobil sau imobil, n intervale de
timp detenninate, egale sau inegale. a n
general n domeniul lor imobiliare, cu referire la casele
de afost n Noul Cod "ivil, art. 687-692. n
reglementarea din Noul Cod civil, proprietatea se ca.
un caz particular de coproprietate stabiliten
,,1
sauprocente se printr-un dublu att
dreptuldeproprietate,pedeoparte,n timptrebuie se
n partajarea bunului prin intermediul de timp,pede
parte.
.Regimulgeneralal iperiodiceseap1 obiigatoriun
unor speciale. Altfel spus, ori de cte ori sunt ntrunite ele-
mentelecaracteristice periodice,nu. poateoptapentru un alt
regimjuridical private. din prevederile
.art. 687 NCC, conform prezentului capitol (proprie-
tatea se n unei speciale". Per a
contrario prin lege s-a stabilit un regim juridic derogatoriu, aceasta
vafi
Din periodice caracteristici:.
.-:-:.dreptul de proprietate mai multortitulari;
.-atrit(utul dreptului de proprietatese
n succesiv repetitiv de titulari, n intervale de timp determinate, egale
sau inegale;
- poateavea ca obiectorice fel de bunuri mobile imobile.
Confonn prevederilorart. 688NCC, "Proprietatea se n
temeiulunuiactjuridic, nmateriedecarte aplicndu-se
juridice ale drepturilor reale principale
n Actuljuridicpoate fie un legatsauo
Cnd proprietatea se dintr-un legat, bunul care
obiectul acesteia n dreptul de proprietate n
forma sa se n proprietate
proprietatea se din suntposibile mai multesitua-
Deexemplu: convin la construireaunei case un
drept de proprietate convin Ia unui anumit
bun undreptde proprietate asupraacestuia;
convin transformarea !-or ntr-oproprietate
Exercitarea atributelor periodice
Posesia (ius possidendi). prezentatecu privire la exer-.
deposesien cazul vala-
bile n cazul periodice, chiar aceasta are caracter
n cuacteledeconservare,n art. 690alin.(1) NCCsepre-
vede fiecarecoproprietaresteobligat toateacteledeconservare,
n fel nct nu mpiedice ori ngreuneze exercitarea drepturilor
coproprietari.Pentru mari, coproprietarul careavan-
cheltuielilenecesarearedreptul la n raportcuvaloarea
drepturilor coproprietari. fiecaretitularare nu numai
dreptul, ci de a ncheia acte de conservare, a aduce
atingere de exercitare a dreptului de proprietate a
titulari .n regula nu mai
titular fiind acte materiale
ncheieactejuridicepentruobiectivareaacestui atribut, n n care
de ele respectiv nu le drepturile nu le
o mai grea.
(ius utendi ius fruendi). n cazul periodice
se n mod succesiv de titulari, n de timp
determinate, egale sau inegale. n de timp
trebuie fie ntotdeauna determinate, dar nudeterminabile. n
nimic nu le determine ulterior. Ct
timpnu s-a oasemeneadetenninare,apreciem suntemn
unei ncazul n care nu au determinat nici
nici ulterior unitatea de timp dintre
proprietari, apreciem prin care au dea
periodice ce are valoarea unei de amnare a parta-
jului. nu va putea 5 ani, conform
art. 672 NCC.
107
.,.-'
,
Formele dreptului de proprietate
106
" Chiar n general, este n cazul i
periodiGe, n speciale, nu Astfel,
potrivit prevederilor art. 690 alin. (J) NCC, pentru mari, copro-
prietarul care cheltuielile necesare are dreptul la
n raport cu valoarea drepturilor coproprietari. Deci, cheltuielile
legate de mari nu sunt legate strict de o unitate de timp.
Mai mult, confolm art. 690 alin. (4) NCC, coproprietarii pot ncheia un
contract de administrare, care, obiectul dreptului este un imobil, tre-

buie fie nscris n caliea
. fructelor civile revine acelui titular al periodice
i este n if!lervalul de timp, conform prevederilor art. 689
"
alin. (1) NCC, fiecare titular poate bunul
intervalului de timp ce i revine. ar ncheia contract de nchiriere
sau un alt act de administrare .cu privire la bun n afara intervalului de tirnp ';" 1
,
i dect cel care li se cuvine, actul astfel ntocmit va fi inopozabil titularului
asupra de timp respective.
(ius abutendi). nu se p03,1\e exercita
dect cu acordul tuturor titularilor. 1n se regula
Potrivit art. 690 alin. (2) w;e, actele pr.in care se n
'- . tot sau n parte bUDului pot fi Tacute numai cu acordul -
coproprietari. poate fi de fiecare titular, dar
numai n cu intervalul de timp ce i revine din dreptul de propri-
etate, astfel ar!. 689 alin. (i) Nee prevede orice coproprietar poate
ncheia, n legii, acte precum nchirierea, vnzarea, ipotecarea
altele asemenea. ntregul bun, este
nevoie de aCOidul tuturor titulari lor dreptului de proprietate
Actele de administrare sau de ncheiate cu nerespecta-
rea drepturilor proprietari sunt lovite de nulitate conform
prevederilor art. 689 alin. (3) NCC. Per a contraria ntr-un singur caz s-a
admis posibili tatea excluderii UDu i titular, cu titlu de n cazul n
care el n mod grav exercitarea periodice. Articolul 691
alin: (1 )-(6Y dispune procedura n acest sens.
""
I Art. 691 alin. (I)-(6) prevede:
"Nerespectarea n prezentul capitol atrage plata de des-

n cazul !1 care unul dintre coproprietari In mod grav exercitarea pro-
peri odice, acesta va putea fi exclus, prin la cere-
rea coproprietuni1ul
Dreptul de proprietate
Fiecare titular al periodice este orice
stea singur n ca prt cu privire la
bunul comun, dar le nefavorabile i vor fi opozabile
numai lui, n timp ce le favorabile tuturor
titulari lor.
. ncetarea periodice. Confonn prevederilor art. 692 NCe,
proprietatea prin radierea din cartea n temeiul
dobndirii de o a tuturor din dreptul de
proprietate precum n alte de lege.
n unele cazuri, ncetarea periodice poate interveni pe calea
partajului, numai a prin partajul judiciar
fiind-inadmiSibil n cazul conform prevederilor ari. 671
alin. (3) NCC.
ncetarea dreptului de proprietate are
acestei speciale de coproprietate, prin Ul1T1are dreptul de proprietate
se n drept de proprietate pur simplu. Altfel spus,
ncetarea dreptului de proprietate nu conduce la stingerea drep-
tului de proprietate
a 3-a. Dreptul de proprietate
/
1 . generaRe
mai multe ale formelor dreptului de proprietate: a) n
de subiectele dreptului de proprietate; b) modurile de dobn-
dire; c) dreptul de proprietate nu este sau este afectat
de d) unor regimuri juridice diferite.
Excluderea va putea fi numai unul dintre coproprietari sau
un cota-parte a celui exclus. '.'
n acest scop, se va mai nti, o ncheiere de admitere n principiu a
cererii de excludere prin care se va stabili sunt ndeplinite excluderii,
ncheiere care va putea fi cu recurs pe cale
a ncheierii de admitere In principiu, n
se va stabili silite pe de
consemnarea la banca de se va care
va loc de contract de
a acestei va putea Inscrie
dreptul n cartea iar va putea ridice suma la
banca de
109
108 . Formele dreptului de proprietate
,.
Principala a fonnelor de proprietate este regimul juridic,
unde avem fonne: dreptul de proprietate dreptul de pro- .
. prietate Aceste fonne ale dreptului de proprietate sunt enun-
expres n art. 136 pct. (l) din Consti n art. 552 NCC, potrivit
"Proprietatea este sau cum am afinnat, Noul
Cod civil intietatea private raportat/a proprie-
tatea astfel teoria a fi ind chiar teoria gene-
a dreptului de proprietate Este motivul pentru care art. 55.4
alin. (2) prevede prin lege nu se prevede altfel, apli-
'*
cabile dreptului de proprietate se dreptului de proprietate
numai n n care sunt compatibile cu acesta din
n Noul Cod cfvil dreptul de proprietate este regJementat n art. 554
art. 858-875.
art. 136 din n pct. (2) prevede "Proprietatea
statului sau administrati v-teritoriaie". n a\jnea-
tele sunt cupririse prevederi referitoare la principalele categorii
de bunuri care obiectul dreptitlui de proprietate exerci-
tarea acestui drept titularii dreptului de proprietate
generale din au valoarea de principiu
pe care le-o legea Acest cadru de principil.! al
publice este dezvoltatn di verse alte acte nonnati ve.
Legea este Legea nr. 21 3/ 1998 privind proprietatea
regimul juridic al E", regimul ji.lridic general al
acestei lege sediul materiei n ceea ce pri-
regimul general al dreptului de proprietate aspect ce
din art. 5 alin. (1 ): "regimul juridic al dreptului. de proprietate este
reglementat de prezenta lege, prin legi speciale nu se dispune altfel".
care unei legi organice nu exclude, precum alte legi speci-
ale, privind dreptul de proprietate care
unele de regimul juridic general.
1989, primul act normat iv care regimul juridic
al publice a fost Legea nr. 18/ 1991 a fondului funciar, care n
art. 4 face referiri la terenurile care n domeniul public, n raportare la
titularii acesfl:li drept, anume dOmeniul public de interes al
titular este statul , domeniul public de interes local al titular sunt
administrativ-tentoriale (comuna, municipiul
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar n art. 4 alin. (3) moda-
litatea de exercitare a dreptului de proprietate prin constituirea
dreptului de administrare a bunurilor care obiectul acesteia.
Dreptul de proprietate
I
n art. 5 al legii se face o enumerare a imobilelor, terenuri care
domeniului public, " care prin natura lor sunt de uz sau interes public",
observnd din este folosit criteriul Sunt
I
bunuri de uz public acelea care, prin natura lor, sunt de
. de exemplu: drumurile, parcurile publice, fntnile, cimitirele etc.
Prin bunuri de interes public, se acele bunuri care sunt destinate a
I
I
fi folosite sau exploatate n cadrul unor .care pe
membrii a avea acces la lor nemijlo-
I
orice saLI toate persoanele, CUlTI sunt: spita-
lelor, teatrelor, muzeelor, bibliotecilor, mIlitare.
I
Alte categ(xi de terenuri domeniului public sunt terenurile
agricole proprietate de stat, administrate de de
destinate producerii de mate-
rial tor din categorii biologice superioare animale de [art. 35
alin. (2) din lege] , precum tereni.lri le proprietate de stat folosite de uni-
de cu profil agricol sau silvic necesare acti-
didactice.
Legea nr. 215/ 200 l privind cuprinde dis-
referitoare la dreptul de proprietate n raport cu titularii
acestui drept, n conformitate cu art. 10 din lege,
publice locale caz, dispun de bunurile proprietate
sau ale comunelor, municipiilor n
conformitate cuprincipitil autonomiei locale.
Articolul 554 alin. (1) art. 858 NCC stabilesc, n mod similar,
bunurile statului ale administrativ-teritoriale care, prin natura
lor sau prin legii, sunt de uz sau de interes public
obiectul publice.
De asemenea, art. 136 alin. (3) din arI. 859 alin. (1) NCC
stabilesc, n mod, obiectul exclusiv al publice, anume:
de interes public ale subsolului, aerian, apele cu
energetic valorificabil, de interes plajele, marea resur-
sele naturale ale zonei economice ale platoului continental, precum
alte bunuri stabilite prin lege Mai departe, art. 860 alin. (3) NCC
prevede bunurile care obiectul exclusiv al publice
a statului sau a administrativ-teritoriale potrivit unei legi orga-
nice nu pot fi trecute din domeniul public al statului n domeniul public al
administrati v- teritoriale sau invers, dect ca urmare a
legii organice. n celel alte cazuri , trecerea unui bun din domeniul public al
III
"'"g -

C I
'"

.,
'1'
. '
110 Formele dreptului de proprietate
statului n domeniul public al administrativ-teritoriale invers se
facen legii. .
2. caracterele dreptului de proprietate
Dreptul de proprietate este dreptul de proprietate ce .
statului sau unei administrativ-teritoriale asupra bunuri-
lor care, prin natura lor sau prin legii, sunt de uz ori de interes
public, cu fie dobndite prin unul dintre modurile de
lege ale prerogati0e se n regim de drept public, acesta
,. . .
fiind inalienabil, insesizabil.
Caracterele juridice ale dreptului de proprietate din
iarnormativsedesprinddintextulaIt. 136pct. (4)pin
art. 861 alin. (1) NCC,art. II alin. (1)dinLegeanr. 213/1998,
art.120 alin. (2) din Legeanr. 215/2001 a publice locale
art. 5alin. (2) din Legeanr.18/1991 afondului funciar. ..
Textul preluatapoi delegilecitate,prevede "Bunurile
proprietate suntinalienabile".
Prevederea este prel n art. II djnLegea
nr. 21311998 a publicelocale,legea nmaterie,care
prevede n alin. (1) "Bunurile din domeniul public sunt inalienabile,
insesizabile imprescriptibile". caracterelorjuridice aie
publicesuntdefinite fiecare dintreele.
n alin. (2) al art. II se actelejuridicencheiate cu
regimului juridic al bunurilordin donleniul public sunt lovite de nulitate

Se suntutilizateattde legiuitor,ct de
de proprietate de domeniu public, care n limbajul practicieni-
lorau cele tenninologii fiind apreciate casinonime.
mai.sunt necesare la de domeniu public de
domeniaIitate propriedin n juridice
asupra dOln..eniului public, s-a considerat bunurile nu sunt sus-
ceptibil:;: de proprietate. S-a negat ideea pentru bunurile
care fac obiectui sunt inalienabile. Doctrina a impus, n pri-
domeniului public, acceptarea n favoarea titularului a unui drept
de proprietate,pe considerentul sunt prezente cele trei prerogative ale
unui astfel de drept, care la baza Romniei. Este
Dreptul de proprietate
de subliniat faptul de proprietate trebuie de
aceea de domeniu publici. .
Proprietatea o entitate din juri-
adreptuluide proprietate,o aacestuidrept,careareregimulsau
distinctn cadrul general al
Domeniul public este reflectarea adreptului de proprietate
care cuprindetotalitateabunuriloraptesau afectate obiec-
tul publice.
Dreptul de proprietate este inalienabil. Caracterul inalienabil
naceea bunurilecarefac obiectul publicesuntscoase
dincircuitulcivilgeneral, nu pot fi pecale prin
acte juridice inter vivos sau mortis causa. de pri-
imposibilitateaconstituiriiunordrepturirealeasupraacestora,cum
sunt: uzufructul,uzul, propriu-zise superficia.Aceste
bunuri potfi afectate de naturale legalecarenu sunt pro-
priu-zis veritabile,ci normalealedreptuluide proprietate.
Actele de cu privire la bunurile care fac obiectul
publicesuntlovitede nulitate pentru suntexceptatecircuitului
civil. Bunurilemobile imobiledin proprietatea suntafectate fie
uzului public,fie interesuluipublic eletrebuie
scopul Elesuntposi,bilen n carenu nicidecum
unei (de exemp}_u: servitute prin fapta omului, aceea de
trecere) pentru nu poate fi vorba de o ci de conco-
attaprincipiului ct allTIui alt drept real,
asupra acestui caracter.
Tot ca o concretizare a textului al art. 136 alin. (4), n
art. Il lit. a) din Legea nr. 213/1998 se prevede bunurile proprietate
"pot fi date numai n administrare,concesionatesau nchiriate, i-!
legii". Mai mult, aIt. 861 alin. (3) NCC bunurile
proprietate potfi date de cele trei
amintite.ncontextmai estede nu potfi constituite prin
gajareasau ipotecareaacestorbunuri.
. lnalienabilitatea publice duce n principiu la
dobndirii lor de particulari prin oricare dintre modurile
de lege. n s-a decis pentru terenurile
publice nu se pot emite ceriificate de atestare a dreptului de proprietate
comercialecucapitalde stat,n temeiul H.G. nr. 834/1991, iar
I A sevedea1. op. cit., p. 49.
Formele dreptului de proprietate
112
'" asupra terenuriloragricole nu se poate constitui sau reconstitui dreptul de
proprietate, procedura de legile fondului funciar. n fine,
terenurilenu potfaceobiectul unui schimbi.
bunului preluatdestatnu mai sau
revendicarea afost pe calea dreptului comun, apreciem prin
l'
strictsi limitativ prin retrocedare vechiul pro-
prietarse de la caracterul inalienabil.
[
Tot astfel, art.45 46 din Legea nr. 18/1991 dispun ca persoanele
I
fizice sau lor pe de o parte, coposesori sau
"
- 1
nitorii lor pe de parte,pot solicita terenurile cu
"
respectiv te,
cuprinsen perimetresilviceprin acte normativespeciale.
Dreptul de proprietate este imprescriptibiL. Imprescriptibilitatea
este bunurilor, a suntscoaSe
dincircuitul civil. Caracterul imprescriptibil n aceea dreptu1de
proplietate este imprescriptibilattextinctiv,ct achizitiv.
. Imprescriptibilitateasub aspect extinctiv face pro-
movarea unei III revendicare, indiferent este vd'rba despre

bunuri imobile mobile. dreptul la nu se stingen timp,
J
chiar nu afost exercitatde adreptului
tate asupra bunului respectiv.
lmprescriptibilitatea sub aspect achizitiv permite titularului dreptului
de proprietate asupra unui bun se -cu succes, parali-
zeze, invocnd caracteruluiimprescriptibil,n
naintatedeo sau dreptprivat, pentrucon-
statareauzucapiunii,n cazul imobilelor, prin posesia de
.

n cazul mobilelor.
. '
lmprescriptibi!itatea sub aspect extinctiv achizitiv este
de art.861alin. (2) NCC,unde se prevede proprietatea asupra acestor
bunuri nusestingeprinneuz nu poatefi de prinuzucapi-
1,.-
unesau, caz,prin posesiade asuprabunurilormobile.
J
\,1.
'
".
I ASevedeaDecizia nr. 1514/1997 a Supreme de de
contenciosadmiuistrativ,n Dreptul, nr. 6/ 1998,pp. 133- 134; DecizianI'.512/1998
a Supreme de de contencios administ rativ, n Dreptul ,
nr. 12I1998,pp.151-152; Decizianr. 1J04/1994a Supremede
de contencios administrat iv, in Dreptul , nr. 7/1994, p.86;Decizia nr. 103/1995
a Supreme de n Buletinul Culegerea de
decizii pe anul 1995, p.535.
Dreptul de proprietate
113
n mod similar, art.11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 213/ 1998 dispune
bunuriledin domeniulpublic"nupotfi dobnditede altepersoane
prin uzucapiune, iar bunurilemobileprin posesiade
DreptuL de proprietate este i'nsesizabil. Tot caracteru-
lui puternical publice, bunurilecare
obiectul acesteia sunt insesizabile, nupot fi te de creditori
pentrurealizarea lor. Insesizabilitatea n ipoteza
bunul se la un alt decttitularul,n cadrul unui
dreptde administrare, .concesionaresaunchiriere.
n carayterului insesizabil constituirii de
asuprabunurilerdindomeniulpublic.
n acest sens, arI.l-lalin. (1) lit.b) din Legea nr. 213/1998
bunuriledin domeniulpublicnu potfisupuse silite asupra lor
nu se potconstitui reale.
3. Subiecteledreptuluideproprietate
Actele normative care dreptul de proprietate
caresunttitularii n modlimitativ. nafaraacestora,de
sau publice, nicio sau nu
poate fie titlilaral dreptului de.proprietate
nacestsens,art. 136pct. (21'din "proprietatea
este prin lege statului
administrativ-teritoriale".Totastfel, art.1din Legeanr, 213/1998dispune
dreptuldeproprietate statuluisau administra-
tiv-teritoriale.Articolul 860 alin. (1)NCC distingentrebunuri proprietate
din domeniul public sau locaL Cu'referire la
terenurile proprietate art.4 (2) din Legea nr. 18/1991a fon-
dului funciardispune "domeniulpublicpoatefi de interes caz
n care proprietatea asupra sa,n regim de drept public, statului,
saude intereslocal,cazn careproprietatea,de asemeneanregimdedrept
public, comunelor,municipiilorsau
Din aceste texte legale titulari ai dreptului de proprietate
sunt: ..
. a) statuL, asupra bunurilordin domeniul public
b) administrativ-teritoriaLe - comuna, municipiul
- pentru bunurile din domeniul public sau local, apar-
administrativ-teritoriale, ca persoane juridice de drept
public.
.,

Formele dreptului de proprietate
1\4
Ele n ait. 2 din Legeanr. 213/1998,"posesia,fo10-
'"
!
sinta asupra bunurilor care domeniul public, n
I
lim'itel
e
n legii". exercitarea prerogativelor de
:\
titulari nu este caracterelorjuridice specifice nu
este dectn conformitate cu interesul general al acestei fonne a
l
dreptului de proprietate al regimuluijuridicpe carel
I
n acestcontext, estede subliniat niciun altsubiect de drept public
.:' ,j
1
sau de dreptprivatnu poate fie titularal dreptului de proprietateasupra I I
bunurilor din domeniul public. Aceste persoane juridice, dobndesc, tot
'i'l
* n cadrul oferit de lege, un drept de administrare, de de conce-
sionaresau de nchiriere asupra bunurilor din domeniul public, care sunt
"
,.1\ '
drepturi reale. Aceste drepturi nu trebuie confundate cu exercitarea
atributelordreptului de proprietate
I
I
4. Delimitareadomeniuluipublicalstatului dedome-
niul public de interes local
....
ntre cele categoiii ale domeniului public trebuie o deli-
mitare, criteriile acesteia fiind stabilite de art. 3 alin. (1)-(4) din Legea
nr. 21512001 privind proprietatea regimul juridic al acesteia.
Conformprevederilorart. 860alin. (2) delimitareadintredomeniul public
national, local sefaceJn legii.
,Astfel
_domeniul public al statului este din bunurile enumerate de
art. 136pct. (3) art.859alin.(1)NCC, anume:
de interespublic alesubsoiului, aerian,apelecu
va!orificabil, de interes plajele, marea resursele natu-
ralealezonei economice ale platoului continental,precum altebunuri
stabilite de legea fac obiectul exclusiv al publice".
Din concjziunea textului reiese exclusivitatea acestui drept, se face
trimitere la alte bunuri care pot forma obiectul publice,
sehs
n
careaceste bunuri sunt depunctul1din Anexa la Legea
..
ni. 213ilY98 privindproprietatea regimuljuridical acesteia;
_domeniul public al consideratastfel,este din bunu-
rile de punctul Il din Anexa la Legea nr.21311998, precum
dinaltebunuri de uzsaude interespublic declaratecaatare,prin
aConsiliului
I
Dreptul de proprietate 115
- domeniulpublical comunelor;al al municipiilor,n
irea bunurile de punctul TII dinAnexalegii organice,
la carese altebunuri de uz saude interes public local, declarate
astfel prin aConsiliului Local.
Prin Legea nr. 213/1998 sunt stabilitereguli privind inven-
tarului delimitarea domeniului public al statului, comunei,
sau municipiului, precum cu privire la litigiilorn
derulareaacestorproceduriI.
Pentru aplicarea Legii nr. 213/1998 s-a stabilitn sarcina Guvernului
elaborarea de normetehnice si metodologice pentru i'nyentarierea evi-
bynurilorcare domeniul Pllblic.al respectiv,
cele de interes iocal. Prin de guvern se bunU-
rilor la domeniul public de interes sau local. Legea mai prevede
litigiilecu privire ladelimitareadomeniului publicsuntde
decontenciosadministrativ, fiind procedurade '
cenzurareaacteloradministrative,potrivitprevederilorLegiinr. 554/2004
privindcontenciosul administrativ.
5. Dobndirea dreptului de proprietate
.' . '.
Articolul863NCC art. 7 Legeanr. 21311998 privindproprietatea
regimul juridic al acesteia principial cazurile de
dobndire a dreptului de proprietate Avnd n vedere faptul
ambele acte nonnative 6cazuri de dobndireadreptului de
proprietate din care doar 5 sunt identice, cazul de dobndire
pe cale adreptului de proprietate de aIi. 7
punctul a) din Legea nr. 213/1998 s-a abrogat tacit, conform prevederilor
art. 230 punctul bb) din Legea rir. 71/2011 pentru punerea n aplicare a
Legii nr. 287/2009 privindCodul civil, ntructNoul Cod civil arentie-
tate de oricealte contrare, chiar acesteasuntcuprinse
n legi speciale.n schimb, prin art.863 punctul d) NCC s-a
reglementat un cazde dobndire adreptului de proprietate nepre-
de Legeanr. 213/1998, aI!ume: dobndireaprin cu titlu
oneros, bunul, prin natura lui sau prin dobnditorului, devine
de uz ori de interes public. Dobndirea dreptului de proprietate
pe caie se n primul rnd, la momentul de a
I
I Ase vedea E. Domeniul administrativ, Ed. Lumina Lex,
I
J998, p. 26.
J
Dreptul de proprietate .117
Formele dreptului de proprietate.
116
"
,.
"
.
1
( .. ..
f'
dreptului de proprietate, specific fostului regim comunist, care n
economiei de libere a principiilor mai
au rostul rolul din trecuti. n al doilea rnd, acest mod de dobndire este
inoperant n cu de interes public ale subsolului cu alte
resurse naturale care s-ar forma n viitor, ntruct asemenea bunuri sunt
proprietate n baza legii [art. 136 pct. (3) din sau a altor
cuprinse n legi speciale].
n concluzie, de dobndire a dreptului de proprietate
sunt:
, a) prin n legii;
b) prin pentru de utilita'te n legii;
c) prin sau"1egat; acceptat n legii, bunul, prin
natura lui sau prin devine de uz ori de interes
public; .
d) prin cu titlu oneros, bunul, prin natura lui sau prin
dobnditorului, devine de uz ori de interes public;
e) prin transferul unui bun din domeniui privat al statuhJi n: domeniul
public al acestuia sau din domeniul privat al unei
toriale n domeniul public al acesteia, n legii;<' '.
f) prin alte moduri stabilite de lege.
Includerea n domeniul public a bunurilor se poate face prin "mijloace
, .-
de drept civil, administrativ sau penal.
Aceste mijloace pot fie - pe cele expres n Noul Cod
civil Legea nr. 213/1998 - de exemplu: trecerea n proprietatea statu-
lui a bunurilor a celor abandonate, comoara sau
tezaurul, succt:siunikvacante, arnenzile, taxele de timbru,
impozite taxe datorate prin legi speciale etc. .
Este de depinde de natura, sau de bunu-
rilor care acestea trebuie fie incluse in domeniul public sau n
domeniul privatal statului sau al administrativ-teritoriale.
6. Exercitarea dreptu.lui de proprietate
Finalitatea n exercitarea dreptului de proprietate este
satisfacerea interesului general. Acest deziderat se prin admi-
nistrarea a bunurilor care constituie obiectul publice
2

I ntr-un sens a se vedea V Stoica, op. cit., p. 199; E. Chelaru,
op. cit., p. 43.
2 Ase vedea L. Pop, op. cit., p. 77 unl1.
Prin lege, acest drept centrale ale puterii executive,
cu privire la bunurile din domeniul public publice
sau locale, cu privire la bunurile din domeniul public sau
local. Titularii acestui drept n virtutea unor prerogative admi-
nistrative, care sunt de normele de drept administrativ,
a dreptului public, ce acest rol n interesul general al
Regimul de drept administrativ este exercitat n virtutea unor acte de
putere. aceste au personalitate de drept civil, n
actele de administrare a domeniului public apar n calitate de subiecte de
drept administrativ asupra bunurilor au n care
n actului propriu-zis de administrare foarte rar n calitate de
subiecte de drept civil.
Dreptul de proprietate se direct nemijlocit, n pia-
nul dreptului civil de publice competente, n calitate de
titulari ai dreptului, fie se prin intermediul un.or alte subiecte de
drept. Atunci cnd se prin modalitate, bunurile
sunt prin acte de putere sau prin unor
persoane juridice n acest scop, cum sunt regiile autonome, sau
altor persoane juridice sau persoane fizice, cu scopul punerii n valoare
potrivit acestor bunuri. .
Exercitarea atributelor dreptului de proprietate sau a unora din
atributele dreptului de proprietate se ca atare prin intermediul
unor subiecte de drept civil. ./ .
Avem pe deoparte, dreptul de adaiinistrare care este cOilsti lui t
n favoarea unor persoane juridice de drept public ca modalitate
de exercitare a dreptului de proprietate pe de parte, o
modalitate de exercitare a acestui drept o constituie concesiona-
rea sau nchirierea bunurilor alte subiecte de drept civil.
n acest sens, art. 136 pct. (4) din prevede n
ile legii organice, bunurile proprietute pot fi date n administrare
I
regiilor autonome ori publice, sau pot fi concesionate ori nchi-
riate, de asemenea, ele pot fi date n de uti-
I
litate Textul este reluat n art. 861 alin. (3) NCC
art. 12 alin. (1)-(6) din Legea Of. 21311998 privind proprietatea
regimul juridic al acesteia. n ar:t. 123 art. 124 din Legea Of. 215/200l
privind sunt cuprinse iprin care sunt
reglementate dreptul de administrare, dreptul real de dreptul de
concesiune de nchiriere asupra unor astfel de bunuri 1. Dreptul de admi-
I n sensul drepturile reale constituite n baza dreptului de proprietate
nu sunt a se vedea L. Pop, op. cit., p. 80.
119

'i:-

:;

'.j'
!
, .
\ \
\..
Formele dreptului de proprietClte 118
nistrare va lua prin de Guvern sau aConsiliului
respectivConsiliul Local,n de domeniul din careface partebunul
- domeniul public al statului sau al administrativ-teritoriale.
Din analizatextelorlegale se potconstitui categorii de
drepturi, una de dreptadministrativ, constnd din dreptul de administrare
aregiilorautonomesau publice, altade dreptcivil,constnd
dindreptuldeconcesionare,de saudenchiriereasupraunui bun,
de imohile.
Oreptuideadministrare cumam regiilorautonome
publiceasuprabunurilorproprietate Reglementareade
principiu din art. 136 alin. (4) din Constitufie, preluat dezvoltat
"
de art. 867-870 NCC, att..I2 alin. (J)-(6) din Legea nr. 213/1998, Legea
nr.15/1990 privind reorganizarea economice de stat ca regii
autonome comerciale, art. 4-6 din O.G. nr. 15/1993 privind
unele pentru restructurarea regiilor autonome art. 4
alin. (2)-(3) din O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarearegiilor auto-
nome. ,,;;
Dreptul de administrare are ca izvorunactadministrativ, poate fi
o de Guvern, a Consiliului sau a Consiliului Local, n
de domeniul public din care face parte bunul -
sau local.
Dreptul de administrare este acel drept real principal inalienabil,
insesizabil impresctiptibil, cu titlu gratuit, constituit asupra unui bun
din domeniul public nfavoarea unei regii autonome sau a unei institu-
publice, care titularului atributele de posesie.
cu respectarea obligajii!or de lege de actul de
constituire.
Titulariai dreptuluideadministrarepotfi: regiileautonome,
publice centrale sau lOcale publice de interes
teansau local. n acestsens, titularuldreptului deadministrarepoatefolosi
dispunedebunuldatnadministraren lestabilitedelege
estecazul,deactul deconstituire.
Regiile autonome suntpersoanejuridicea organizare functio-
'- '
nare este de art. 2 din Legea nr. 1 SI 1990. Confonn textului
art.3 alin. (2), regiileautonomesepot prin aGuvemului,
pentru cele de interes sau prin a organelor
municipaleale de stat,pentrucelede intereslocal. Bunurile
proprietate suntdate n administrare pentru ndeplinirea scopului
.. ,..",'
...

' 1
....1
,"
..) ...
I
I
Dreptul de proprietate
pentrucareaufost Regiileautonomesuntsubordonate
lorcarele-au dreptuldeadministrarecarele seconstituie
ca o modalitate de exercitare a dreptului de proprietate n regim
dedreptadministrativ.
Dreptul de administrare este un drept real principal, derivat din drep-
tul de proprietate El este opozabil celorlalte subiecte de drept,
persoane fizice juridice, devine inopozabil titularilor dreptului de
.proprietate respectivstatului administrativ-teritoriale.
Aceste din pot modifice revoce dreptul
de administrare, prerogative care titularului, ca autoritate
Titular.ul dreptului de administrare poate dreptul
prinmijloacededrept iaractuladministratt'vpoatefi cenzu-
ratpecalea ncontenciosadministrativ,potrivitLegiinr.554/2004.
nschimb, n adreptului deadministrarerevinetitularului
dreptului.
Modalitateade exercitarea dreptului este de dreptcivil chiar atunci
cndseproduceo tulburarede dreptdin parteatitularului. La fel de
dreptul de administrare fiind un drept real, el devine opozabil erga
omnes, lui se prin mijloacede dreptcivil.
Caracterelejuridiceale dreptului de administrare din dreptul de .
proprietate care, la rl)dul are caractere, respectiv
este inalienabil ,imprescriptibr( inseslzabil.
Dreptul de administrare cu ncetarea dreptului de pro-
prietate sau prin actul de revocare emis, n legii,
interesul o impune, de organulcarel-aconstituit.
Concesionarea nchirierea bunurilorproprietate
anul J990 regimul juridic al au obiectul
unor succesive. nprezent,regimuljuridicai
estereglementatnart. 136pct.4)din ar\;871-873NCC,Legea
TIr. 213/1998 privind proprietatea regimul juridic al acesteia,
O.u.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelorde concesiune de bunuri
proprietate cu prin Legea nr. 22/2007
Normele metodologice cadru aplicarea O.U.G. nr. 54/2006, adop-
tateprinH.G. nr. 168/2007.Concesiuneaeste pe de contract
definit de art. 1 alin. (2) al O.U.G. nr. 54/2006, ca fiind acel contract,
ncheiat n prin care o autoritate conce-
dent,transmite,peo unei persoane,denumiteconce-
sionar, care pe riscul sa, dreptul de
120
121
'<
rj,
Formele dreptului de proprietate
Dreptul de proprietate
..
exploatareaunui bun proprietate n schimbul unei n
Au calitatea de concedent, n conformitate cu prevederile art. 5 din
termeni identici,art. 871 alin. (1) NCC concesionarul are dreptul
O.U.G. nr. 54/2006, n numele statului; municipiului,
n timp, deexploatareabunului,nschimbulunei rede- .
sau comunei:
pentm o cu respectarea
a) ministerele sau alteorgane de specialitateale publice
de lege acontractului de concesiune.
centrale, pentrubunurileproprietate astatului;
Contractuldeconcesiuneesteconsideratunactadministrativ.Specificul
b) Consiliile Consiliile Locale, Consiliul General al
acestui contract n unor imperative,obligaEorii,
Municipiului sau publice de interes local, pentru
indiferent acestea au fost inclusesau nu n contract unor
bunurileproprietate a saucomunei.
prevederi propriu-zis contractuale care cuprind clauze stabilite de
Procedurile de atribuire acontractului de concesiune

prin acordul lor. Clauzele stabilite prin caietul de sarcini constituiedis-
(art. 14 dinO.U.G. nr.54/2006):
"
pozitii obligatoriiale Exercitareadreptului de concesiunen
a) proceduralacarepersoana sau are
de drept de dreptul concedentuluide modi-
dreptul de adepune
fica unilateral imperative, din motive legatede
b) negocierea - proceduraprin careconcedentul cla-
interesul sau local, cu notificarea aconcesionamlui
uzele contractuale, inclusiv cu unul sau mai
cu plata pentru prejudiciile cauzate, conform prevederilor
la procedura de atribuireacontractului de concesiune.
art. 53 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 54/2006. Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate este ina-
Dreptul de concesiune este acel drept real principal, inaliel1abil, nse- lienabil, insesizabil imprescriptibil (att extinctiv ct achizitiv), dar
sizabil imprescriptibil, cu titlu oneros, constituit asupra uf;ti bun din temporar, limitat tennenuluideconcesiune(cel mult49 ani).
r
-Ii
domeniul public n favoarea unei persoane fizice sau juridice de drept Conformprevederilorart. 872alin. (1)NCC,concesionarulpoateefec-
;:
privat, care titularului n mod temporar, atributele deposesie, ' tuaorice acte materialesaujuridicenecesare pentru aasiguraexploatarea
cu respectarea de lege de bunului. Cu toateacestea,subsanctiunea c-oncesionarul
" ,
actul de constituire. nu poate nici gre'va bumI! dat n concesiune sau, caz,
Contractul de concesiune este intuitu personae, solemn, sinalagmatic, bunurile destinate ori rezultate din realizarea concesiunii care trebuie,
cu titluoneros,comutativ,cu executare constitutivde drepturi potrivitlegii sauactului constitutiv, fie predateconcedentului la nceta-
reale
l
. Fac obiectul contractului de concesiune care sunt propri-
rea, din oricemotive,aconcesiunii.
etate astatului sau a adn'linistrativ-teritoriale, potrivit
n acest sens, s-a recunoscut dreptul concesionamlui de a culege n
prevederilorart3din O.U.G. nr.54/2006. Bunurile din domeniulpublic
proprietate'fmctele, precum productele bunului concesionat
l
. Aceste
asupra se constituie dieptul de concesiune fac parte din categoria
au fost preluate deart. 872 alin. (2) NCC. Ct dis-
bunurideretur, conformprevederilorart. 52 lit. a) din O.U.G.
regula este aceea a dreptului de conce-
nr. 54/2006. Acestearevin de plin drept, gratuit libere de orice sarcini
siune. cu titlu de art. 34 alin. CI) din Legea petrolului
concedentuluilancetareacontractului de concesiune.
nr. 238/2004 posibilitateatransferuluidrepturilor
..Dreptulde concesiuneasuprabunurilorproprietate Calitatea
dintr-unacordpetrolier o cuaprobarea
a competente.
de con esionar opoateavea orice sau sau
n a dreptului de concesiune revine concesionarului,
conform art. 871 alin. (2) NCC aart. 6din O.U.G.
conformprevederilorart. 873 alin. (1) NCC.
nr.54/2006.
I Ase vedea M Nicolae, asupra Legii nr. 213/1998 privind pro-
lAsevedeaA.Sebeni, contractului de concesiune ncheiereaaces-
prietatea regimuljuridical acesteia,n Dreptul,nr. 6/1999,p. 18; L. Pop,
tuia,n Dreptul nr. 811999, p.17.
ci!., p.92. .
I
122
123 Formele dreptului de proprietate
..
n mi . 57 din O.U.G. nr. 54/2006 sunt cauzele de ncetare a
contractului de concesiune, anume:
a) la expirarea duratei stabilite n contractul de concesiune;
b) n cazul n care interesul sau local o impune, prin
de concedent, cu plata unei juste preala-
bile n sarcina acestuia, n caz de dezacord fiind de
. .
c) n cazul contractuale de
nar, prin reziliere de cu plata unei n sarcina
'*
concesionarului; .
'>. d) n cazul contractuale de .. :
prin reziliere de concesionar, cu plata unei n sarcina
concedentului;
e) la dintr-o de a bunului concesionat sau
n cazul obiective a concesionarului de a- I exploata, prin
plata unei
La ncetarea contractului de concesiune concesionarul este
restituie, n proprietate, liber de orice bunul con2esionat.
nchirierea bunurilor care fac parte din domeniul public este regle-
de art. 30-31 din Legea nr. L511 990. Astfel, bunurile din proprie ..... .
tatea a statului sau a administrativ-teritoriaie pot face
obiectul unui contract de nchiriere, pe baza Guvernului sau a
organului publice locale, caz. Contractul de nchiriere
se ncheie pe de n mod obligatoriu se va include clauza
bunului nchiriat, n confonnitate cu specificul aces-
tuia. Calitatea de locator o are autoritatea a dreptului de proprietate
sau cea care dreptul de administrare, iar cali tatea de locatar
poate o orice sau sau . .
Pentru validitatea contTactului, trebuie legii, ca loca-
! . tarul fie desemnat n urma unei publice a nchirierii
unor astfel de bunuri. Scoaterea la se face prin act administrativ,
,
emis detitularul dreptuiui.
\ Darea cu titlu gratuit a bunurilor din domeniul public.
Un alt mod de exercitare a dreptului de proprietate este darea n
succesiv de art. 136 alin. (4) din
art. 874-875 NCC, art. 17 din Legea 01'. 21311998 art. 124 din Legea
111'.21512001. A11:colul 874 alin. (1) NCC dreptul de
asupra bunurilor proprietate se cu titlu gratuit, pe termen
I
I
'.'
c.
'.\
I
I'
. Dreptul de proprietate
Iim itat, n favoarea de utilitate Chiar textele legale
sfera de aplicare a dreptului real de asupra bunu- .
rilor din domeniul public, bunurile proprietate pot
constitui obiect al acestui drept, conform principiului "cine poate mai mult
poate mai Important este ca bunul asupra se constituie
dreptul real de nu fie, n timp, obiectul unei alte
de exercitare a dreptului de proprietate De asemenea,
textele legale nu sfera bunurilor asupra se poate constitui
dreptul real de Ca unnare, acest drept real se poate con-
stitui nu numai asupra bunurilor mobile, ci asupra bunurilor imobile. n
cadrul acestui drept, cum din interpretarea textelor legale, se
. raportul juridic de drept administrativ cu raportul juridic de drept
civil, astfel un mixt.
Dreptul real de se poate constitui n favoarea de
utilitate conform. art. 874 alin. (1) NCC.
acest drept se poate constitui numai n favoarea persoanelor juridice de
drept privat care filantropice, de
binefacere etc.), iar nu n favoarea persoanelor juridice de drept public,
ct timp n favoarea acestora se poate constitui , tot n mod gratuit,_dreptul
de administrare.
Conform prevederilor art. 38 din O.G. nr. 2612.000 cu privire la
pentru ca o asemc11ea entitate fie de Guvernul
Romniei ca fiin d de utilimte rrebuieintrunite cumulativ
toarele
a) activitatea acesteia se n interes general sau al unor
caz;
b) de cel 3 ani;
c) prezinte un raport de acti'vitate din care rezulte
unei anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori
proiecte specifice scopului de financiare anuale de
bugetele de venituri cheltuieli pe uitimii 3 ani anteriori datei depunerii
cererii pri vind statutului de utilitate
d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori n
parte fie cel egal cu valoarea patrimoniului
Guvernul Romniei, prin organul silu de specialitate, poate, la propune-
rea administrative competente, acorde o de la nde-
plinirea Ia lit. a) b),
- sau a rezultat din fuziunea a sali
mai multe ori preexistente
::: 1
u
124 Formeledreptuluideproprietate
Dreptuldeproprietate
125
\.
- fiecare dintre sau preexistente ar fi ndeplinit
7, Stingereadreptuluideproprietate
cele arfi formulatsolicitarean mod independent.
deutilitate este nari.38'din O.G. nr. 26/2000
Stingerea dreptului de administrare apare n mod firesc ca o
simetrie a modului de care ca un principiun actele
. cu privire la conform prin utilitate "se
faptelejuridice. .
orice activitate carese n domenii de interes public
n acestsens,art. 864NCCprevede de proprietate se
general sau al unor
stinge bunulapieritoriafost trecutndomeniul privat, ancetat
Articolul 874 alin. (3) NCC n cazul constituirii
uzul sau interesul public,curespectarea de lege.
acestui dreptse prin regulilecare
't"
n anul 1990, sunt pri-
tul de administrare. Dreptul real de se constituie,
vind trecereaunorbunuri din domeniulpublicn domeniul
caz,p'rin a Guvernului sau a Consiliului respectiva
"
Astfel de sunt cuprinse nart. 5 alin. (2) dlf!. Legea
ConsiliuluiGeneralal municipiului sauaConsiliuluiLocal,apli-
nr. 18/1991,careprevede terenurileproprietate "nupo't fi intro-
cndu-sen acestcaz,prin ari,12 alin.(2)dinLegea
dusen circuitulcivil dect potrivitlegii, suntdezafectate din dome-
nr. 213/1998,care se ia dreptul de administrare.
niul public". De asemenea, art. 10.alin. (1) din Legea nr. 213/ 1998, care
Pentru identitate de precumn cazul dreptului de administrare,
de principiu, "dreptul de proprietate
acest drept real este inalienabil, insesizabil imprescriptibil. Pera con-
bunul a pierit ori afost trecutn domeniul privat". Modalitatea de trecere
(rarw titularul acestui drept nu poate nchiriezesau cedeze
I
I abunurilorndomeniul privatestede respectivprin
bunului,careconstituieobiectul dreptulrealde gra-
actejuridicede dreptadministrativ, caresunt le Guvernului,
are un caractertemporar,chiar legeanu prevededurata
I rrile consiliilor sau locale, respectiva Consiliului General al
pe care se poateconstitui. Deasemenea,n cu fructele civjle,ele
municipiului care administrative titulare,
nu pot fi culese de titularul dreptului de n lipsa unor dispozi-
caz. . ,
contrare n actul de constituire, conform prevederilorari. 874 alin. (2)
Introducerean circuitul civi1 se opelegis,respectivsitu-
NCC. Fructelenaturale fructele industrialepotfi culesedetitularul
de constituire reconstituire adreptului de proprietateasupratere-
dreptului. Cuprivirela titularulpoate anu-
nurilor agricole din intravilanul extravilanul
mite producte pe terenul datn nniciuncaz,
terenurilor cu de art. 45, 46, 47, 48 din
. titularul dreptnu poate exercite
Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, precum a legi
Sintetiznd, putemafirnla dreptul real de este acel drept
privitoare la fondulfunciar. De asemenea, ari. 35 din Legea nr. 33/1994
realprincipal, inalienabil, insesizabil cu titlu gratuit,
un alt caz n care, n virtutea legii, dreptul de
constituitasupra unuibun din domeniulpublicnfavoarea uneipersoane
proprietate se dreptul de proprietate Este vorba de
juridicede dreptprivatdeutilitate care titularului n n care n termende un an bunuriieimobileexpropriatenuau
modtemporar, atributeledeposesie, curespectarea fost utilizate potrivitscopului pentru careau fost preluatede Ia expropriat
de lege de actuldeconstituire. sau, caz, nu au fost ncepute, proprietari pot
.retrocedarealor, nu s-a o declararede utilitate
'"
I
1. n sens contrar, respectiv titularul acestui drept este lipsit nu numai de
atributulde ci de atributul de asevedea
1:
L. Pop, op.ci!., p. 95.
JIII
'1
1:
.
.
.

..
1
I
I
Capitolul IV
\'
Posesia
,1
" . 1
1. elementele posesiei I
,..
.1
1-
1. posesiei
"
1'
Posesiaare pentru este realitatea
n cu dreptul.Ea n de fapt asupraunui lucru cor-
1
poral. Sub aspect istoric, posesiunii apare n cu folosi- i
rea ogorului public(agerpublicus). EI statului roman eradat
I
n persoanelorparticulare, existnd astfel oposesiune n

folosuI
. '1iE .

Cuvntul
'
provinedinverbullatinpossidere,a origine .
se afi por sedere, care a sta pe ceva,a
aposeda un bun. ..
n Noul Cod civil posesia este deart. 916 alin. (1), confon11
"Posesiaeste exercitarean fapt aprerogativelor dreptului de pro-
prietateasupraunui bunde persoanacarel caresecom-
It
caun proprietar". Posesia este n art. 916-952NCC.
Ideea de principiu este posesia o o
realitate oputere ca atare
din pun'ctde vederejuridic independent de putereade dreptcare
tor este titularul dreptului subiectiv, posesia se
desprindecaun atributal acelei dedrept.Cndposesiaesteostare
de fapt, ca titularul dreptului seidentifice cu posesorul, pentru
iabazaei stau puternice de ordin social, legiuitorul i

S-aconsiderat de posesie n timpfaptul
generator dreptul generat de acel fapt, deoarece acesteasuntunite unul
de altul: ca stare de fapt, este a dreptului
I Ase vedea V. Hanga, Drept privat roman, Ed.
1978,p. 252,
. elementeleposesiei 127
derivatdin ea, faptulgeneratoral dreptului dreptul se
dreptul se cu faptul dispare cu eli.
2. Elementele posesiei
Posesiaare elementeconstitutive: corpus animus.
Elementulcorpusesteelementulmaterial presupunecontactulnemij-
locit n abunului, n realizareade acte
materiale de folosire a bunuiui. Printre asemenea acte sunt:
.
unui bun, culegerea fructelor, repararea unOi" ale bunului
etc. Elementul corpusal pose-
..:
siei sepoateconcretiza n actejuridicereferitoare la acelbun: mprumut
de nchiriere,administrareetc.
Esteimportantde abunuluise
diferit de posesor, avnd n.vedere natura a bunului, n de
dreptul real care se Astfel, posesia se diferit pentru un
imobil de ceaprivindunbun mobil, un uzufructuararecomportamen-
tuldiferitde al unui superficiar, ea rezultnd din titlul respectiv. Tot
posesia se la materiale exterioare speci"fice acelei
Acest element presupune exercitarea de posesor personal
sau prin intermediul altei perso,ane, cum ar fi mandatarul, locatarul etc.
Persoanele lipsitede capacitatede persoanelejuridice
posesia prin reprezentantul lor legal. Cel care pentru altul - cor-
porealiena- nuareelementulcorpus, mandatarul pentru
mandant.
Elementul animus, denumit psihologic sau n
sau celuicare de aexercita lucrulu,ipen-
.. tru sine, sub numedeproprietarsauncalitatede,titularal altui drept
real, cu drepturilorreale de S-aafirmat posesontlare
Clnimus dominisau animussibihabendi.
n dreptl1! nostrucivil este la art. 916 NCC o
iuris (antum privind pe care o are
lucrului de aposedapentru sinesub nume de proprietar. Aceasta
posibilitateadea legarededovadaeiementuluanimus,
crendposibilitateaprobei contrarii. de posesie este
de art. 919 alin. (1) NCC, conform acelacare
I
I
! Ase vedea D. Gherasim, Teoria aposesiei n dreptul civil romn,
Ed. Academiei, 1986,p. 23.
'1
I


Posesia
128
"
bunul este prezumat posesor. Mai mult, art. 919alin. (3) NCC instituie
de proprietate, astfel posesorul este considerat proprietar, cu
imobilelor nscrise n cartea
. Posesia ntre posesie un
elementcomun, anume exercitarean a fizice asu-
pralucrului,avndfiecareelementulcorpus. Lipsaelementuluipsihologic.
face cacel care bunul nu calitatea de posesor,
plasndu-lcalitativn aceeade simplu detentorprecar. .
Deosebireadintrecele esteaceea detentorulprecareste
'f
lipsit de elementul animus, lipsindu-i de a se comportaca titu-
.....
larul dreptului de proprietate sau altui drept real, cu drepturilor
reale de Ceea i detentorului precar este animus sibi
habendi, ceeaceldistingedeposesor.Cazurilecarenuconstituieposesi
y
,
ci se la unui bun de un detentor precar, sunt regle-
mentatede art. 918 alin. (l)lit. a)-d) NCC, precum:
a) locatarul, comodatarul, depozitarul,creditorul gajist;
b) titularul dreptului de superficie, uzufruct, uz, sau;!servitute,
. de nuda proprietate; . .
c) fiecare coproprietar,n ce-i revin;
.d) orice care, temporar un bun al altuia, este
l re'stituie saucarel cu acestuia.
arela dedublarea defaptaelementuluicor-
pus cu un titlu rezultnd dintr-un actjuridic,din iege saudintr-o
care este temeiul puterii fizice asupra lucrului..
!:
Pentru motivul detentorul precar pentru altul, precaritatea este
cu lipsaposesiei. este .
ase la proba ii1.tervertirii sale. Conform prevederilor
art. 920alin. (1)-(2) NCC, intervertirea n posesiesepoateface
n cazuri:
a) detentorul precar ncheie cu un act translativ
de proprietate cu titlu particular cu dect cu proprietarul
bunului;
',"
detentorul precar mpotrivaposesoruluiactederezis-
neechlvocen saledeancepe secomportecaun
proprietar; n acest caz, intervertireanu se va produce mai nainte de
mplinireatermenului pentrurestituireabunului;
c) detentorul precar bunul, printr-unacttranslativde
proprietate cu titlu particular, cu ca dobnditorul fie de

,.
,
.,-:;...

I
i
'.1
--.\
. '1
-
I
I

I
129 Dobndirea pierderea posesiei
n cazul imobilelor nscrise n cartea dobnditorul este de
nscrie dreptulnfolosul ntemeindu-sepecuprin-
sul funciare. n celelalte cazuri, este de dobnditorul
care nu nici nu trebuia, lipsa
de proprietaraceluide lacareadobnditbunul.
Detentorul precar are restituirii bunului la ncetarea raportu-
.Iui juridicpecarese astfel rezultnd el nu vaputeainvoca
posesia pentru dobndirea prin uzucapiune
'
.
Tot detentor precar este apreciat n practica cel care
bunul ca unnare a unui antecontract de n
momentul actuluin


a2-a.Dobndirea pierderea posesiei
1. DobmHreaposesiei
Posesia se prin ntrunirea celor elemente corpzis .
animus.
Elementul material al posesiei poate fi dobndit
fapt unilateral al posesorului. Acelacare bunul
posesor. Cel ce se pretinde necesar dovedeasC-:ca sunt
ntrunitecele elemente, /
De ambele elementetrebuie exercitatede fie
prin intermediul unei alte persoane, Prin persoanele lipsite de
capacitate de persoanelejuridice posesia prin repre-
lor legali .
2. Pierdereaposesiei
Posesia unul sau ambele elemente care au dus la con-
stituirea ei, dispar. Conform art: 921 NCC, posesiase pierde
pnn:
a) transformareasan
I Ase vedea Decizia nr. 1518/1978 aTribunalului Suprem, n Revista
de drept, TIr. 3/1979,p. 579.
2 Ase vedea E. Safia-Romano, referitoare la ante-
contractul de art. 12 din Decretul nr. 14411958, n Dreptul, nr. 1/1991,
p.31.
,
1:
....
....
131
130 Posesia
'"'
b) bunului;
c) abandonareabunului mobilsaunscriereancartea a decla-
de ladreptul deproprietateasupraunui bun imobil;
d) pieireabunului;
e) trecereabunuluin proprietate
f) nscrierea dreptului de proprietate al comunei, sau munici-
piului, caz;
g) deposedare, posesorul lipsit de posesia bunului mai
mult de un an.
posesorul sau bunul,disparambeleele-
..,.....
mente ale posesiei. Elef!1entele constitutive aleposesiei pot pe
rnd sau bunul a trecutn mna unui sau a pierit,
elementul material nu mai estentrunit. Elementul estepierdut
de posesor atunci cnd posesorul bunul, obiect al posesiei,
la un a devenit proprietar,
bunul mai departen celuide lacarel-aprimit caredevineastfel
este constitut af1ndu-
ne n ipotezei devine un simplu precar, el
nemaiavnd animus, ci doarcorpus.
-=- r
Dovada posesiei se face prin probarea concomitente'a ele-
mentelorsalecomponente.Elementulmaterialal posesieiestemai
dovedit caracterului aparent. Fiind vorba de un fapt material,
posesiapoatefi prinoricemijlocde care conturezecer-
titudinea faptice efective.

Elementul psihologic, care ?e este mai

greu de dovedit. Pentrua sarcinaprobei,legiuitorul a instituito pre-
"
,.
l' legnd dovadaacestuia de conexiunea cu apa-
., '
"
elementului material. este de art. 919
.;;
;/.-: . alin. (1) NCC, fiind dovada prin care se la
:;;
.' L
concluzia prtul estedoarun detentorprecar.
3. viciileposesiei
'"
Pentru afi posesia, pe eiementelesaleconstitutivecare
mprejurarea trebuie unele Ele
sunt de art. 922 alin. (2) NCC, astfel continuitatea, caracterul
.Il,
'!I (netulburat) caracterul public sunt posesiei, fiindnece-
sare pcntm producerea efectelorjuridicealeposesiei, pentru a face
1

-
',, 1
'"
I
I
I
I
I
I
Dobndirea pierderea posesiei
ca posesia fie Pe aceste n literatura n
practica s-aapreciat pentrua fi trebuie o calitate
. n plus: neechivocul. Cu toate acestea, legiuitorul romn prin Noul Cod
civil, pe dreptate, nu a calitate cadefinitorie,
decelelalte pentruutilitateaposesiei.Astfel,utilitateaposesieieste
suma a trei posesiatrebuie fie

Viciile posesiei suntcontrare posesiei au drept
aptitudinea posesiei de a constitui un fapt juridic a pro-
duce efectelejuridice ale acestuia. Ele sunt: discontinuitatea,
clandestinitatea.
Articolul 922 alin. (2) nu este posesia tul-
sau Continuitatea este calitatea posesiei care presu-
pune faptele de ale unui bun se n mod continuu,
curegularitatea pe care o cere natura bunului. Per a contrario art. 923
NCC prevede "posesiaeste att timp ct posesorul o exer-
cu anonnalen raport cu natura bunului". Continuitatea
sunt chestiuni de fapt la aprecierea De
exemplu,continuitateaposesiei unei case de este
este n zilele libere perioadele de restul timpuluiSunt
nonnale. Continuitateaposesiei este ntotdeauna
deart. 92Lain. (2)NCC. n sensul pose-
-soruI actual a posedat, ntr-un moment'dat, presupunndu-se
astfel a posedat n timpul intennediar. Pentru a fi
trebuie fie anticipatesau urmate de acte de
a bunului. Discontinuitatea poate fi posesorului de
orice
Discontinuitatea este un viciu cu caracter temporar ea
cndactelede devinregulate normale.Esteun viciuabso-
lut, poate fi invocat de orice anihileze efec-
tele posesiei. ncetarea n cazul n caren persoana
, este n ar!. 2229 din Codul civil francez. n acest
sens, a se vedea Decizia nr. ]-045/1982 a Tribunalului Suprem, n Revista
de drept, nr. 7/1983, p. 62; Decizia nr. 1903/1975 a Tribunalului
Suprem, n Culegere de decizii pe anul 1975, p. 66; Decizia nr. 769/1979, n
Revista dedrept,nr. 10/1979,p. 65; C. op. cit.,p. 781; T
S. Drepturilereale principale, Ed. Academiei, 1978, p. 169;
C. Brsan, Dreptcivil. Drepturilereale principale, Ed. AII Beck, 2001,
p. 245;L. Pop, op. cit., pp. 199-200.
132
Posesia
posesorului sevorreuni sevor cele elementeconstitutiveale
'"
posesiei, posesiavaputea
Posesiatrebuie fie pentru ntrerupereaeste o
.care duce la posesiei. Continuitatea este atitudinea
este opera posesorului, s-a spus n "discontinuitatea este o
a posesiei, pe cnd ntreruperea este moartea ei"'. n cazul n care
continuitatease faptei posesorului,ntrerupereaconducelapier-
dereaposesiei.
Posesia esteocalitatecare trebuie fie
r
i
se de-alungul saletotnastfelde Posesia " I
nu sefondeze peactede art. 924NCC "posesia
este cndeste sau prinactede ncori-
trasau dinparteaadversarului". este trebuind l
pe durataposesiei,pentru posesianu poate fi nici
I
nici prin acte de
Din lecturareatextului citatarrezulta la.o vedere a interzice 1
att ct exercitateinscop de nu
I
estede aviciaposesia,pentru esteinechitabil injus{ffiobligape.
cineva suporte aleunoracte fapte de .
o Doctlinaa apreciat consti-
tuie viciu al posesiei. Deasemeni, nici manifestate la intervale
de timpfoartemalinu calitateaposesiei, sub
dreptului
2

este n de anul 1989 .


s-aapreciat ntemerea fostului proprie-
tarde regimul comunistde arevendica un t>un imobil. S-a
preluareaimobilelors-a abuziv prin proprietarului,
prin de autoritate caiificate ca acte de
de aceea a fost pentru ulterior s-atransformat n
laschimbareasistemului politic. Proprietarulnu a
putut dincauzaimpedimentelor,rezultatealeconstrngeriimorale,
impusedesistemul deconstrngere al regimului
J
.
.......
Ase vedea D. Alexandresco, dreptului civil romn,tomul Xl,
19!5,p. 106.
2 Ase vedea C. Hamangiu, N. Georgescu, Codul civil romn adnotat, voI. 1,
Ed.Socec, 1929, p. 72;1.P op. cit., p. 251.
J AsevedeaDecizia nr.56/1992a Supremede Decizia
nr. 465/1993a Supremede comentatede E. Lupan 1.
pierderea posesiei 133
un viciual posesiei doarn raporturiledintre pose-
sor acelampotriva este numai acesta este
oinvocepentruampiedicaefecteleposesiei. esteun
viciu relativ, deci nu o pot invoca, idee de prevederile
art.926 alin.(2)NCC.Avndcaractertemporar,ncetarea deter-
ncepereaunei noi posesii.
Clandestinitatea esteviciul posesiei.Publicitatea
caposesiabunului fiedeacelfelnctorice lua
de sa.
Posesia fie n tuturor, fiind cunos-
de cei care ar putea avea vreo cu posesorul sau
bunulasupra se NoulCodcivil clandestinitatean
art. 925 astfel: "Posesia este se astfel nct nu
poatefi Publicitateaposesiei trebuie fie de nct
ii
proprietarul afla este mpotriva lui, nefiind obliga-
toriu efectiv de faptul bunul este posedatde
Este necesarcaposesia, pentru a fi de a se prescrie, fie
!J
publicpe durataei. Posesiadevine sau a fi
n ncare devinesau afi
Atuncicndactelede suntexercitatepeascuns, este
posibilitatea fie posesianurnai este cu
scopul astfel este de vi ciul Viciul nu
partea putea o eanuaavut efectiv
de de altul'. Clandestinitatea are
I
caracterejuridice:
i
a)esteun viciurelativ, putndfi invocatnumaide cel decare
II;
posesiaa fost
b) este un viciu temporar, ncetnd de ceposesia a devenit

c)este de posesieibunurilormobile,fiind mai greude

L
acceptatla bunurile imobi!e.
Echivocul nu este un viciu al posesiei. Inechivocul posesiei nu este o

calitate de Noul Cod civil, doctrina consi-
dernd este neintroducerea acestei modelul It!
Pop, n RevistaProJure, nr.2/1995,pp. 13-15;1. Dobndireadreptului
de proprietate, Ed. Accent, 2000, pp.204-205.
I
I Ase vedeaDecizia nr. 98/1972 aTribunalului Suprem.
li
I
134 Posesia
francez. S-a considerat posesiaeste atunci cnd nu se cu
"
sibi habendi
'
. '
nrezolvareaproblemeiechivocului,caviciual posesiei,trebuiepornit
delaelementeleposesiei mecanismul instituiteprinart.919
alin. (1) (3)NCC. ces-aracutprobaelementuluicorpus, se
privind elementuluianimus n prezum- '
de posesie de proprietate, cu imobilelornscrisen caJ1ea

A mai vorbi de echivocn a nega
a acestor Aceste sunt relatiVe; ele putnd fi
""

.1
!
'f
I
prinproba Dovada nu dovada
,echivocului, ci dovada n n care se face dovada
I
,'. l'
persoana'care a pierdut elementul animus,
s-a dovadachiarapierderiiposesiei.Pentrutoateacestea,
I
legiuitorului romn, privind neacceptarea echivocului ca viciu
al posesiei , cafiind una poatedoar
interpreteze normele legale, eventual de , lege ferenda,
abroge sau modificeo I

a3-a.Efecteleposesiei
1. Enumerare
,Posesiaesteo staredefapt care nu se cu dreptul, eaare
valoare trecen planul dreptului prinefectelesale.
acestorefectejuridice esten de caracteI}il posesiei, de buna-cre-
sau de precum n de naturabunului (mobil'
sau imobil). Efectelegeneralealeposesieisunt:
a) posesia o deproprietate;
I n acestsens,asevedeaDecizia nr. 1045/1982aTribunaluluiSuprem,
n Revista de drept, nr. 7Il983, p. 62; Decizia nr. 1903/1975
a Tribunalului Suprem, n Culegere de decizii pe anul 1975, p. 66; Decizia
nr. 769/1979;--.n Revista de drept, nr. 10/1979, p.65. Astfel, s-a decis
succesorii nu pot uzucapa unii mpotriva bunurile care constituie masa
deoarecefolosesc, unii pentnl bunurile de la autorul lor
deci, posesi aeste De asemenea, este de indi-
viziune, n care actele coindi vizar sunt prezumate a fi pentru
n cazu! echivocului, posesia dareste n cazul
calitateadeposesor.
Efectele posesiei
135
b) posesorulde n proprietatefructelebunu-
lui asupra posesia;
c) posesorul de proprietateaasuprabunului
mobil asupra posesia;
c) posesia n timp duce, prin uzucapiune, la dobndirea
dreptului de proprietaten cazul bunurilorimobile;
d) unea.
n continuare, vom examina numai dintre efectele poseSlel,
respectiv de proprietate dobndirea fructelor.,Uzucapiunea,
dobndirea bunurilormobile vor fi examinate n capitolul
privindmodurilededobndirea dreptului de proprietate.
2. Posesia o de proprietaten favoarea
posesorului
Potrivit prevederilor art. 919 alin. (3) ]''<jCC: "acel a care
bunul este prezumatposesor". Mai mult, ar!. 919 alin. (3) NCC instituie
deproprietate,astfel "posesorulesteconsideratproprietar, cu
imobilelornscrisen cartea Realitateaeste decele
mai multe ori, posesia ca stare de fapt este de titl!larul
dreptului'ae este de legiuitorprininstituireapre- -
relative de proprietaten favoarea posesorului. Aceasta
posesorulbllnuluiareo ncazdelitigiu,pe.ntru nu
trebuie probatorie,sarcinaprobeirevineceluicare
posesorului este mai n
proces,el are lanceputrolul dea nega, un rol pasiv,carese
seface probacontrarie.
de proprietate are un caracter absolut atunci cnd posesia
este de bunuri mobile,n conformitate
cu art. 919 alin. (3) art. 93'5 NCC. n materie de mobile, posesia este
posesorul actual va bunul posesiasavalo-
titlu de proprietate. Chiarmai mult, posesiafiind o stare de fapt, ea
estenunumaitemeiulunei depropr ietate,ci fundamentulunei
referitoare la unui altdrept real principal, cu
drepturilorreale de Pornind de la dintre posesiabunu-
rilor imobile a celor mobile, pentru acestea din posesorul actual
are o de proprietate iuris el de fure
l
Elementul timp
1 A se vedea C. Hamangiu, 1. Al. Tratat de
,dreptcivil, voI. ll , Ed. Ciomei , 1929, p.125. Pentn.: detalii ;asevedea
137
136 Posesia
darnu duratalui ,fiind suficientcaposesia fie de
"
actualitate. logic care a dus la adoptarearegulii instituite
de art. 919 alin. (3) art. 935 NCC n natura
bunurilormobiliare transmisiunealor asecontrolacaractenIi
legitimareaacesteitransmisiuniprinaltsemnexteriorsaudepublicitate,
dectacelacarese prin faptul posesiunii .Nu pentru
mobile un alt mijloc de publicitate mai bun dect realitatea, aceasta,din
constndn abunului .
Dovedirea aposesoruluiface ca deproprietate,

care n favoarea sa, nceteze. posesiade poate
efectefavorabileposesorului,nsensul poatedobndi drep-
tul de proprietate asupra-unui bun mobil prin uzucapiunea de 10 de ani,
deart. 939NeC.n bunurilorcarefac partedinpro-
prietatea nu de proprietatempotrivastatului
saua administrativ-teritoriale(art. 136 pct. 4 din art. 6
din Legeanr. 213/1998).
3. Dobndirea fructelor prin posesia de
Fructele sunt produsele periodice ale unui bun, prin a
percepere nu se sau bu'nului respectiv.
Fructele pot fi: naturale, industriale civile
l
. Sunt fructe ale bunurilor:
rccoltele,chiriile, dobnzile,sporul animalelor, pentruconce-
dobnzile bancare etc. Spre deosebire de fructe, productele sunt
produse ale bunuh.li, cele care nu au caracter periodic, iar culegerea lor
1. Dobndirea dreptului'de proprietate asupra bunurilor mobile, n
Curentuljuridic,nr. 1/1997,pp. 55-56.
1 Conform prevederilorart. 548 alin. (1)-(4) NCC:
,,(J) Fructele acele produsecare din folosirea unui bun,
adiminua acestuia. Fructelesunt: naturale, industriale civile. Fructele
civilese numesc venituri.
(2) Fructelenaturalesuntproduseledirecte periodiceale unui bun,
omului, cum ar fi acelea pe care le produce de la sine,
productia sporul animalelor.
(3) Fructele industriale.sunt produseledirecte periodiceale unui bun,
ca rezultatal omului,cum arfi recoltelede orice fel.
(4)Fructeleci vilesuntveniturilerezultatedin folos irea bunului de o
n virtutea unui actjuridic, precum chiriile, arenzi!e,dobnzile, venitul
rentelor dividendele".
Efectele posesiei
i
reduce valoarea reduce bunului sau conduce
I chiar la consumarea ei1. Exemplu deproducte: copacii din piatra
1
dintr-o etc. Productelesecuvin ntotdeauna proprietarului, indife-
- 1
rent posesorulestede saude
Fructele naturale suntaceleapecarelucrurilele producn modspontan
I
niciunefortdinparteaomului,cumsuntroadelelivezilor, ierburile,
l
I recoltelenaturaleetc. raft. 548 alin. (2) NCC].
Fructele industriale suntaceleacarepresupununefortdinparteaomu-
I
lui aplicat asupra elementului natural, avnd la origine activitatea
1.
elementelor naturii , cum arfi: cerealelordin cultivarea
preparareavinului dinstrugurietc. [art. 548 alin. (3)NCC].
I
. Fructele civile suntveniturileechivalaten bani pe care le produce un
- 1
bun,rezultatedinfolosirealui de o cumsuntdobnzile
I
bancare,chiria pentruun imobil, pentruoconcesionare
I
etc. [art. 548alin. (4) NCC].
Culegereafructeloreste un dreptal proprietarului de acel ele- ..
I
I
mental atributelorde care n juridic
al dreptului de proprietate. De la legiuitorul a instituit o
Astfel,art. 948 alin.(1)NCCprevede "posesorulde
drepturde proprietateasuprafnlctelor bunului
Posesorul este de cnd ca proprietarn puterea un
I
titlu translativ de proprietate, vicii nu-i sunt cunoscute nce-
de a mai fi de din mom.entul cndaceste vicii i sunt
I
cunoscute.
I opoateaveaposesondcare bunul
un titlu. Deexemplu: unui bunsuccesoral dela un
1
succesoreste de are convingerea il: dobndit bunul
I
la proprietar.
I Pentru ca fructele este deci caposesorul fie de
cu alte cuvinte, convingerea are un
titlu care-I fructele.
Componentele sunt de principiu, n art. 938
NCC astfel: "Este de posesorul care nu nici nu
trebuia, lipsa deproprietara
trebuie existeladata nposesia
a bunului".
1 Confonn prevederilor art. 549 NCC "Productele sunt produsele
dintr-un bun cu consumareasaudiminuarea acestuia".
139
r'
"
of
' ,
\..
1 ..
138 Posesia
n cazul dobndirii fmetelor, art. 948 alin. (2)-(4) NCC buna-
n mod astfel:
,,(2) Posesorul trebuie fie de la data perceperii fructe-
lor. Fructele civile percepute anticipat revin posesorului n n care ,
buna sa se mentine la data scadentei acestora.
(3) n cazu'l fructelo'r produse de imobile nscrise n cartea
se n rapQrt cu cerute lor dobndltori
pentru a respinge n rectificare.
(4) n celelalte cazuri, posesorul este de atunci cnd are
convingerea este proprietarul bunului n temeiul unui act translativ de
" proprietate ale cauze de ineficacitate nu le nici nu ar tre-
bui, l'e din momen-
tul n care cauzele de ineficacitate i sunt cunoscute".
Per a contraria proprietarul are dreptul la restituirea fructelor perce-
pute de posesorul de precum contravaloarea acelora pe
care -posesonll a omis le Posesorul devine de n
momentul n care a luat la de viciile titlului
Modul de dobndire a fructelor naturale industriale prin
percepere, de la data de bunul care le-a produs,
prin culegerea lor. Dreptul de proprietate asupra fructelor civile se dqbn-
zi cu zi. de la sunt de art 948
alin. (2), alin. (3) NCC.
Momentul trebuie existe n momentul culegerii
fructelor. Momentul este o chestiune de fapt la aprecierea
din probele administrate. posesof]ll este notificat sau este
chemat n cu primirea sau a buna sa '
, Toate fmctele percepute
fie restituite titularului dreptului , cu bunul care le-a produs. Fructele
care nu au fost percepute se cuvin proprietarului. Ori,ce percepere
nu pe posesor de restituirea fructelor.
Momentul perccperii este foarte important. Chiar erau ajunse la
n 'in care nu au fost efectiv percepute, fructele nu vor fi
considerate--ca dobndite de posesorul de
Justificarea dobandirii fructelor de posesorul de
fundamentul n considerente de echitate. Ar fi cu totul neechitabil
fie obljgat posesorul napoieze fructele percepute cu
pentru ar fi pentru el o prea mai ales atunci cnd pose-
sia este de
posesorii
,Posesorul este de atunci cnd viciile dobndirii
sale. Acesta nu are dreptul fructele, el trebuie restituie toate
fructele naturale, civile industriale, att pe cele percepute din momen-
tul i reiei ct cele pe care le-a perceput dea
seama. Ba mai mult, el este obligat la restituirea contravalorii acelor bunuri
pe care a omis le
Proprietarul nu poate se ca atare el
este obligat pe posesor n tuturor cheltuielilor
necesare pe care acesta le-a pentru producerea perceperea fructelor,
n art. 550 alin. (4H5) NC;C. Mai mult dect att, la plata
acestor cheltuieli, posesorul are un drept de asupra fructelor sau a ,
contravalorii acestora la limita valorii sale. Cu toate acestea,
proprietarul poate cere obligarea posesorului la predarea fructelor ori a
contravalorii acestora o
a 4-3. posesorii
1. posesorii
posesorii sunt definite n ca fiind acele uni judici-
are aflate la ndemna posesorutui, care au menirea de a posesia - ca
stare de fapt - mpotriva sau posesia,
atunci cnd ea a fost

n art. 949 alin. (1) NCC posesorii
au fost definite astfel: "Cel care a posedat un bun cel un an, poate
solicita de prevenirea ori a
posesiei sale sau, caz, restituirea bunului. De asemenea, posesorul
este pentru prejudiciile cauzate".
posesorii au deci ca scop restabilirea de fapt care
exista anterior sau Specificul posesorii este
se starea de fapt, se n dreptul asupra lucrului.
posesorie poate fi mpotriva proprietar,
fiind relevant doar faptul n sine, conform prevederilor ali. 950
alin. (1) NeC. De asemenea, posesorii este recunoscut
detentorului precar.
posesorii au anumite
J A se vedea L. Pop, ap_ cit., p, 204; C. C. Brsan, ap. cit., p. 210;
T S. op. cit., p. 17.
141 140 Posesia
" a) posesorii simplului fapt al al
materiale a bunului, de dreptului asupra bunului;
b) calea posesorii poate fi n general, pentru
rea posesiunii asupra bunurilor imobile. n mod
posesorii posesia bunurilor mobile;
c) posesorii au la o de
art.674-676 din Codul de prin celeritatc
mai sub aspect probator
'
.
;J-
posesorii
"
art. 674 alin. (1)-(2) din Coduide
art. 951 alin. (l )-(2) NCC, posesorii sunt de feluri:
a) posesorie n complngere (complenda),
posesorie de drept comun, apere posesia n caz de tul-
burare de a ei de piirt;
b) posesorie n reintegrare (reintegranda). prin
tul restabilirea anterioare, n cazul n care a Offitervenit o
deposedare sau tulburare cu . .
clarificare are la de fapt care stau ta .
baza posesorii, n act de tulburare respectiv de
deposedare.
3 . . de exercitare admisibiJitate a
posesorii
Pentru exercitarea posesorii n complngere, art. 674 alin. (1 )-(2)
NCC aii. 951 alin. (l) NCC cere ntnmirea a
trei
a) nu fi trecut mai mult de un an de la tulburare sau deposedare;
b) reci amantul fi posedat bunul imobil cel un an, nainte de
tulburare saLI deposedare;
c) posesia reclamantului fie o posesie ea tre-
buie posesiei cerute de art. 922 alin. (2) NCC.
I A se vedea l. Stoenescu. G. Porumb, Drept procesual civil romn,
Ed. 1966, pp. 374-375; F Drept
procesual civil, Ed. All Beck, 1999, pp. 637-638; V. M. Ciobanu, Tratat
teoretic practic de voI. II, 1996, p. 532.
posesorii
n cu prima tuiburarea sau deposedarea poate fie
j prin acte materiale (tulburare defapt), fie prin acte ntemeiate pe
o (tulburare de drept), exercitate mpotriva posesorului
I reclamant.
, I
Tulburarea de fapt din acte materiale, fapte cu
I
de a prin exterioare, posesia titularului (mutarea
I
unui gard, ocuparea unei de teren etc.).
I
Faptele materiale care nu sunt cu scopul de a se mpotrivi fap-
tului posesiei, cum ar fi culegerea fructelor, smulgerea unor plante dau
I dreptul la nu la posesorii.
Tulburarea de drept, dintr-un act juridic care pose-
. sia sau a titularului, spre exemplu: notificarea loca-
I
tondui pentru viitor chiria celui care a notificarea nu
I
proprietarului cu care locatarul a ncheiat contractul de punerea
n posesie a unui prin executorul n baza de
adjudecarea bunului atunci aflat n posesorului etc.
Tulburarea sau deposedarea trebuie fie cu de a aduce
atingere sau de posesiunea a bunului, de a se mpotrivi
faptului posesiunii. trebuie n termen de cel mult un an
de la data sau n caz contrar cererea va fi ca
tardiv Termenul de un an este un termen de extinc-
Ca unnare, sunt privind calculul, ntreruperea
suspendarea termenelor de precum repLmerea
n tennenul de este vorba de o tulburare con-
prin unor acte juridice sau fapte materiale succesive care
au ntre ele, termenul de un an ncepe de la data nceperii
aceste acte sau fapte succesive de tulburare nu au
ntre ele, tennenul de un an ncepe de la data act
de tulburare.
A doua n aceea ca probeze a pose-
dat cel un an nainte de tulburare sau deposC:dare. Posesia
n acest interval asupra bunului, n legii , fi fost de
posesor singur sau prin unirea posesiei sale cu aceea a antecesorului n
caz contrar, se posesia nu se Reclamantul va trebui
faca dovada unor apte caracteristice, din care se
trage concluzia posesiei, continuitatea prezumndu-se. Prtul
va putea face dovada discontinuitatea posesiei.
A treia a posesorii n complngere, aceea care nde-
de art. 922 alin. (2) NCC, n faptul
posesia trebuie fie
142 Posesia
""
posesorie i'n reintegrare intervine pentru
posesiei, atunci cnd deposedarea sau tulburarea s-a produs prin
nu poate avea nicio justificare n drept. ' mpotriva prin
este nu numai posesorul de dar cel de rea-
prima care trebuie fie fiind aceea a restabilirii
anterioare actelor de Nu se cere ca posesia fi avut o
nainte nici ca aceasta fi fost Aprecierea existen-
se face de n
de cauzei deduse poate fi sau
, Se prin loviri, insulte, intimidare etc.
, - ' '
p0gesorie.n reintegrare se fie o
anume: nu li trecut un an de la tulburare sau deposedare
[art. 674 alin. (2) din Codul de art, 951 alin. (2) NCC].
4. a posesiei
, '
Conform prevederilor art. 952 alin. (1)-(2) NCC a fost
a posesiei, constnd n luarea pentru
servarea bunului posedat. Cel care cere luarea acestor nu trebuie ,
dovada unui drept real principal asupra bunului aflat n pericol.
Simpla posesie, ca stare de fapt, este pentru a fonnula o astfel de
cerere. Spre deosebire de posesorii, care sunt exercitate ce
deposedarea sau tulburarea s-a produs, pentru conservarea bunu-
lui posedat sunt de prevenire a producerii sau
acestor sunt de'art. 952 alin. (1)-(2) NCC
astfel:
,,(1) motive temeinice se considere bunul posedat
poate fi distrus ori deteriorat de un lucru aflat n posesia unei alte persoane
sau ca urmare a unor precum ridicarea unei unor
arbori ori efectuarea unor pe fondul nvecinat, posesorul poate
luarea necesare pentru evitarea pericolului sau, este
cazul, ncetarea
(2) la cererii, posesorul ori, caz, per-
poate fi la plata uriei uni, la aprecierea
numai n
a) dispune, n mod provizoriu, deplasarea lucrului ori
ncetarea se n sarcina posesorului astfel
posesorii
143
nct se repara prejudiciul ce s-ar cauza prtuJui prin

b) lucrului n starea sa
ori continuarea se n sarcina prtului astfel
nct se asigure posesorului sumele necesare pentru restabilirea
anterioare".
,
"
..
4 il
II
:'>:'
Capitolul V
dreptuluideproprietate
L generale
.?..
">. I.Prelirrrinarii
..
S-aconstatatla analiiadreptuluide proprietate proprietatea
este dreptul cel mai compietasupra unui bun, deoarece atributele
ius possidendi, ius utendi, iusfruendi ius abutendi. Prerogativelejuridice
aledreptuluideproprietate- posesia, - potfi exerci-
taten plenitudinealorde titular.Atributelesuntopozabiletuturor.
Spre deosebire de proprietate, sunt drepturi reale care posi-
bilitatea ca unele prerogativeale dreptului de proprietate exercitate
, 1
de un alt titular. Acestea sunt drepturi care P9tfi exercitate asupra
unui lucrua proprietate altei persoanejurein re aliena. Pnn
separarea unor atribute, se drepturi reale distincte, care
denumirea de ale dreptului de proprietate.
dreptului de proprietate sunt acele drepturi reale
principale, derivate asupra bunurilor altuia, opozabile tuturor, inclusiv
..
proprietandui, .care se constituie sau se dobndesc prin desprinderea ori
limitarea unor atribute din juridic al dreptului de proprietate
l

n cazul dreptuluI deproprietateare locdisocierea
dintre atributele dreptului de proprietate, ele fiind intre titulari
Indiferent de natura dreptul de
totdeaunaproprietarului. esteunica carel
petitulamldreptului de proprietate, pentru a n minile
altuia, ceea ce duce automat la pierderea dreptului de proprietate. Curtea
a dreptului de statund pro-
acesteia
2

[AsevedeaL. Pop, op. cit.,p. 158: !.P Filipescu, op. cit.,p. 235; C.
C. Birsan, op. cit., p. 244.
2 A sevedea Decizianr. 4411996 a n M. Of.
TIr. 34511996.
-.
'f';'


Dreptul de superficie
I
145
Fiind drepturi reale; dreptului de proprietate sunt
opozabile erga omnes inclusiv proprietarului carele-a constituit, sau a
limitare aatributelorn favoarea unor este obligat le accepte
: I
"
!
(de exemplu,n cazul
sepotconstituinumaiasuprabunurilorcarese
n proprietate Dreptul de proprietate fiind inalienabil, n
totalitatea atributelor sale, nu este susceptibil de constituirea unor dez-
aledreptului de proprietate
l

2.Enumerare
Noul Cod civil, prinart. 693-772,
minteale private:
- dreptul de superficie;
-.dreptul de uzufruct;
- dreptui de uz;
- dreptul de
- dreptul de servitute.
a 2-a.Dreptuldesuperficie
1. caracterejurirlice
Superficia este n art. 693-702NCC. acesteia
se n ar!. 693 NCC, confonn "superficiaestedreptul de a
aveasaudeaedificao peterenulaltuia,deasupraorin subsolul
acelui teren,asupra superficiarul undreptde
acest textface referire numai la trebuie se seama
potrivitar!. 702NCC, referitoarelasuperficiese n
cazul lor, precum al altor autonomecu caracterdurabil.
din n cazuldreptuluidesuperficiesesuprapun
drepturideproprietate:celal titularuluidreptuluidesuperficieasupra
cel al proprietarului terenului pe care acesta se situat.
Proprietatea asupra deasupra ori n subsolul acelui teren,
atrage sine un dreptde asupraterenului,careestecaracteri-
[ A se vedea L. Pop, ap. cit., p. 185; C. Birsan, M. M. M. Piv"iceru,
Dreptcivil. Drepturi reale, Ed. Chemarea, 1997,p. 153.
147
*
;,
',1
'1 ,
146 dreptuluideproprietate
zat,ca cafiind undreptrealdesuperficie.Superficiaeste,
deci, un al dreptului deproprietateasupraunui teren.
Dreptuldesuperficie caracterejuridice:
a)esteun dreptrealimobiliar. avndcaobiectntotdeaunaun bunimo-
bil, un teren;
b) esteun drept constituitpeo n sensul
pe o decel mult99 ani,termencarepoate fi prelungit;
c)esteundreptimprescriptibil n revendicareputnd
fi desuperficiarattatimpctdreptul desuperficie
-
.."
2. ConstituireaQ,reptuluidesuperficie.
Dreptul desuperficiepoatelua n temeiul unui actjuridic,prin
I
I
uzucapiune sau prin efectul legii, n conformitate cu prevederile art. 693
I
alin. (2) NCC. De asemenea, ea se numai prin nscriere n cartea
I

- I
a) constituireadreptuluidesuperjicieprinactjuridic. desuper-
ficie se constituieprinactjuridicatunci cndarecatemei o un
testamentsauun actde concesiune.
testamei7tulconstituietitluripebaza' se
dreptuldesuperficieasupraterenurilorproprietate Prin
dreptuldesuperficiese atuncicndproprietarulterenului
acordul cao edificepeterenul o
n va puteafi cundeplinirea de validitate pre-
I
,
n Noul Cod civil. Contractul poate fie cu titlu oneros sau cu
titlugratuit, darntotdeaunancheiatn Desigur, dreptul
de superficieconstituitanteriorpunerii naplicarea Noului Codcivil este
valabil ,n ncarelegean vigoareladatancheieriicontractuluinu
I
impunea formei autentice!. .
I
n literatura s-a admis posibilitatea dobndirii dreptului de
superficie,indiferent estesaununscrisacestdreptn cartea
I
"
I S-a care a fost n
interbelid'i)Jrputeacreadreptuldeservitute.Asevedea,n.acestsens, C. Atunaru,
Noiaspecteteoretice practicealedreptuluidesuperficie,n Dreptul,nr.5-6/1993,
I
pp. 65-73.
In atuncicndse eliberarea deconstruiren teme-
iul Legii nr. 50/1991, administrative acte autentice privind
i
dreptul de aedifica pe un anumit teren. Astfel,n mai frecvente con-
prin careseconstituiesuperticiaeste prin nscris autentic.
Dreptuldesuperjicie
n cazuri: ridicatede peterenulunuiadintreei,
publice peterenulparticulariloretc.! Estede celmai
adesea,asemenea intervinn cadrul raporturilordefamilie,ntre
copii sau alterudeapropiate, cndse permitecaunii constru-
peterenul n asemenea poatefi
prinoricemijlocde
Prin dreptul desuperficie ia n n care tes-
tatorul proprietatea unui legatar proprietatea unui alt
legatar.
Tot astfel n cazul partajului ntre sunt
djntre iarterenulaI!lliadintre .
dovada uneI nu se face, constructorul nu va
dobndiundreptreal, ci doarun dreptde
Deasemenea, n art. 693 alin. (3)-(4) NCC au fost reglementate
cazuri specialedeconstituiren bazaunui actjuridicadreptului desuper-
ficie.Astfel :
,,(3) Superficia se poate nscrie n temeiul unui actjuridic prin care
proprietarul ntregului fond a transmis exclusiv ori a transmis
terenul n modseparat, persoane, chiar nu
s-astipulatexpresconstituireasuperficiei.",
(4) n n cares-ac0l'!struitpe terenul altuia,superficiase poate
nscrie pe baza proprietarului terenului la dreptul de a invoca .
accesiunea, n favoarea constructorului. Deasemenea,ease poatenscrie
n favoarea unui pebazacesiunii dreptului dea invocaaccesiunea".
b) Uzucapiunea poate la constituirea dreptului de superficie,
n acestcaz, trebuie se seamade specifice Llzllcapi-
unii tabuIare sauextratabulare.
c) Constituirea dreptului de superficie n temeiullegii. n
esteconsacratcaacestdrept se directdin lege, n
confonnitatecuprevederileart. 693 alin. (2) NCC.
De exemplu: dreptul de superficie ia atunci cnd con-
struiesc pe terenul bun propriu al unuia dintre ei. edificate
de pe terenul proprietatea a unuia dintre ei, sunt bunuri
comuneale neproprietaral terenului devenind titularal unui
dreptdesuperficie.Acestdreptesterecunoscutexlegen favoarea
I Ase vedea, nacestsens,D. Publicitateatransferurilordreptului de
proprietate n Dreptul, or.4/1992, p.22; 1. op. cit., p, 185.
I
149
dreptului de proprietate 148
neproprietar al terenului 1. Desigur, n contextul punerii n aplicare a Noului
'"
Cod civil, n cazul n care n timpul o con-
pe terenul unuia dintre ei, de cGnstituire
a dreptului de superflcie trebuie n vedere, dar numai n n
care se regimul legale de bunuri, n
de art. 339 NCC.
3. Exercitarea dreptului de superficie
*
Titularul are un drept de proprietate asupra n conse-.
superficiarul are as!:'pra acesteia, atributele dreptului de proprietate
- posesia, - n plenitudinea lor.
Asupra terenului, pe care sunt edificate sau
sale, superficiarul posesia un drept de dis-
limitat, n sensul poate aduce ale configura-
i
fizice a terenului pentru a realiza necesare construc-
cum sunt: le, neteziri, etc. I
Superficiarul este
nevoie proprietarului terenului. De asemenea, superfi-_
I
ciarul va exercita prerogativele dezmembrate din dreptul de proprietate
asupra terenului . n .acest sens, superficiarul poate productele
1-
terenului.
1
Acest drept se va transmite prin sau
dreptului succesoral. El poate fi grevat de sarcini reale n cazuri
precum: uzufructUl, uzul, servitutea, ipo,teca.
Dreptul de a transmite proprietatea sau de a greva superficia, poate
fi restrns sau limitat prin de ' constituire, printr-o prevedere
n acest sens.
n cazul n care superficia s-a constituit cu titlu oneros, nu
au alte de a de superficiar, titu-
larul dreptului de superficie sub de rate lunare, o
cu chiria pe seama de natura terenului,
1 A Se vedea, n acest sens C Blis{{!7, Regimul juridic al bunurilor imobile,
Ed. 1983, pp. 65-66; 1. Filipescu, Tratat de
dreptul familiei, Ed. Lumina Lex, 1998, p. 45; T S.
op. cit., p. 128; Decizia Ilr. 903/1983 a Tribunalului Suprem, n Revista
I
de drept, nr. 7/1983, p. 73; Decizia nr. 1261/1982 a Tribunalului
I
Suprem, n Revista de drept, Of. 7/1983, p. 58.
Dreptul de superjicie
de n cazul n care aceasta de zona n care se
terenul, precum de orice alte criterii de detenninare a contravalorii
n caz de ntre suma
terenului va fi pe cale n conformitate cu prevede-
rile art. 697 alin. (1 )-(2) NCC.
nu determinate limitele dreptului de superficie,
se vor aplica art. 695 alin. (1) conform "exercitarea drep-
tului de superficie este de de teren pe care
se de cea sau, caz,
de de teren de cea
edificate". ce a fost "nu poate
modifi.;a -s.tructura EI o poate deinola, dar cu
dea o reconstrui n forma n cazul n care superficiarul
structura proprietarul terenului poate n termen de
3 ani, ncetarea dreptului de superficie sau repunerea n
n al doilea caz, curgerea termenului de de 3 ani este suspen-
la expirarea duratei superficiei", n conformitate cu prevederile
art. 695 alin. (2)-(3) NCC.
4. ncetarea d.reptului de superficie
/
Aliicolul 698 NCC Clreptul de superficie se stinge prin radierea
din cartea pentru una dintre cauze:
a) la expirarea tennenului;
b) prin consolidare, terenul devin proprietatea ace-
persoane;
.c)prin pieirea n acest sens;
d) n alte cazuri de lege.
Ct efectele superficiei, se ntre expira-
rea termenului, consolidare pierirea . .
Conform prevederilor art. 699 alin. (1 )-(4) NCC:
,,(1) n cazul la art. 698 lit. a) NCC, n unei
contrare, proprietarul terenului dreptul de proprietate asupra
edificate de superficiar prin accesiune, cu de a
valoarea de a acesteia de la data tennenului.
(2) Cnd nu exista n momentul constituirii dreptului de
superficie, iar valoarea acesteia este sau mai mare dect aceea a
terenului, proprietarul terenului poate cere obligarea constructorului
150
fjf.
drEptului deproprietate
..
cumpere terenul la valoarea de pe care acesta ar fi avut-o
nu ar fi existat Constructorul poate refuza cumpere terenul
pe cheltuiala sa, pe teren repune terenul
n
(3) n unei contrare ncheiate cu proprietarul tere-
nului, de superficiar se sting n momentul
dreptului de superficie. Ipotecile care dreptul de super-
ficie se de drept asupra sumei primite de la proprietarulterenului
n cazul la alin. ( 1), se extind de drept asupra terenului n cazul
Of
prev}izut ia alin,. (2) teza 1 sau se de drepCasupra materialelor, n
laa,lin. (2) teza a II-a. : .
(4) Ipotecile constituite,cu privire la teren pe durata superfi-
ciei nu se extind cu privire i'a ntregul imobil n momentul drep-
tului de superficie n cazul la alin. (1). Ele se de drept
asupra sumei de bani primite de proprietarul terenului n cazul la
alin. (2) teza I sau se extind de drept cu privire la ntregui teren n cazul
la alin. (2) teza a II-a". . ..
n cazul dreptului de superficie prin conform
prevederilor art. 700 alin'- (1)-(2) NCC, n unei contrare
de superficiar se pe durata pentru
care au fost constituite, dar DU mai trziu de mplinirea tennenului inlial
al superficiei. Ipotecile pe durata superficiei se
fiecare n de obiectul asupra s-au constitui t(nuda proprietate
asupra terenului sau cu dreptul de asupra
terenului).
n cel de-al treilea caz, cnd superficia prin pieirea construc- .
potrivit art. 70 I alin. (!)-(2) NCC, drepturile reale care drep-
tul de superficie se sting, dad, legea nu prevede altfel: IpoteciJe cu
privire la nuda proprietate asupra terenului pe durata dreptului de
superficie se asupre, dreptului de proprietate rentregit.
a 3-3. Dreptul de uzuf:ruc!
."'-.
1. Notfrunea dre
.
otuiuR de ilzufruct
,
Potrivit prevederilor art. 703 NCC, "Uzufructul este dreptul de a folosi
bunul altei persoane de a culege fructele acestuia, ntocmai ca proprie-
tarul, cu ndatorirea de a-i conserva El este reglementat n
art. 703-748 NCC.
DreptuldeuZlljruct ISI
dreptului de uzufruct din prevederile art. 703 NCC,
prin urmare, dreptul de uzufruct este acel drept realprincipal, dezmem-
aldreptuluideproprietate care
titularului numit uzujructuar, dreptul de a exercita asupra
bunuluialtuiaatributulde a afolasiacelbun,inclusivposibili-
tatea emalumentului cu dea-iconserva

Dreptul de uzufruct ia prin dezmembrarea dreptului de proprie-
tate respectiv prin divizarea airibl!tului posesiei prin pierderea de
<;}itre proprietara usus(iusutendi) jructus(iusjruendi) , care
- 1
atributul dreptul de uzufruct este un ius in re
aliena, conferi facultatea de a dispune de lucru. Uzufructuarul
nu poate dispune de bun prin acte de sau distrugndu-i sub-
El este dator conserve bunului (salvaenllnsubstantia),
legiuitorului de a impune titularului dreptului de uzufruct
revenindu-i pe care proprietarul a dat-o
bunului.
2. Caracterele juridice ale dreptului de uzufruct
Din textul legal al art. 703 , NCC, definitia uzufructului din
analiza doctrinei:..juridice caractere juridice ale
uzufructului:
a) Uzufructul este un drept realprincipalasupra bunuluialtuia, dez-
aldreptului de proprietate care se opoza-
bilitate ntocmai ca dreptul de proprietate. Mai mult dectatt , poate fi
opus chiar nudului proprietar. dreptul
uzufructuarului de asupra bunului altuia dreptul de a culege
fructele pe care le acel bun, potrivit naturii pe care acesta
le are.
b) Uzufructul este un drept temporar(vremelnic).
titularul este o el poate fi cel mult viager; titularul
este o durata .lui n timp nu poate 30 de ani. La
persoanele juridice, chiar s-a o mai mare, 30
de ani de drept. Uzufructul constituit la data la care o
va ajunge la o la acea chiar
acea ar muri nainte de mpl inirea vrstei stabilite. el
este n favoarea a sau mai multe persoane, decesul
!
I
I
I
j I
I
152 153 dreptului de proprietate
uneiadintre ele, dreptul asuprantregului bun
"
n continuare, la [art. 708 alin. (l)-(4)NCC].
c) Uzufructul poate fi mobiliar sau imobiliar, corporal sau incorpora!,
poate face obiectul inclusiv o o universalitate de
fapt ori o din acestea (art. 706 NCC): Bamai mult,uzufructul
asupratuturoraccesoriilorbunuluidatnuzufruct,precum asupra
atot cese sau se nacesta(art. 707NCC).
d) Uzufructul poate fi cedat. Articolul 714 alin. (1) NCC, prevede
>!-
expres posibilitatea uzufructuarului de acedaemolumentul dreptului
acord.ul nudului proprietar, nmaterie de carte
fi)nd aplicabile.
3. uzufructului
Din uzufructul n faptul atributelede
posesie uzufructuarului,ceeace constituie
.jlliidic al dreptului de uzufruct, proprietarul doar cu atrigutul de
proprietateasafiindastfel de ntregime"'@atribu-
telorsale.Aceastase proprietate, iarproprietaruldevinenud
proprietar, n sensul arela doar Dinunirea
uzufructului cu nudaproprietatese deplinaproprietate. .
Ca uzufructul este un bun mijloc de a da cuiva
a unui lucru, care mai' departe n proprietatea titularu-
lui dreptului de proprietate. Proprietarul la un
momentdatproprietateasavadeveni pentrLi uzufructul are un
caractertemporar. Uzufructulesteunmijloc dea avantaje
pentru proprietar, la fel pentru uzufructuar, prin econo-
pe careoare.
Uzufructul poate avea dezavantaje. Fiind un drepttemporar, adese-
ori,se unoravantaje, exploatndu-sebunul la maxim,
supunndu-Iastfel uzuriirapide.Abuzurilede ncadrul
uzufructului,suntntlnitemai desla cuo
mai la ..
4. Obiectuldreptuluideuzufruct
Potrivitprevederilorart.707NCC:"Potfi datenuzufructoricebunuri
mobilesauimobile,corporaleorinecorporale,inclusivo
Dreptul de uzufruct
ouniversalitatede faptori6 din acestea".Bamai mult, uzufruc-
tul asupra tuturor accesoriilor bunului dat n uzufruct, precum
asupra a tot ce se sau se n acesta (art. 707NCC).
Uzufructul se poate constitui asupra unui bun sau asupra unui drept.
Tot astfel, poateavea caobiecto universalitate. Deci uzufructvafi,
caz, uzufruct universal sau cu titlu universal, precum asupra unui bun
determinat, cndavemde-afacecu un uzufructcu titluparticular.
De uzufructul arecaobiectbunuri neconsumptibile pentru
are de a bunului. Cu toate acestea, se
,admiteca"uzufructul se constitui cuprivireIa lucruriconSump-
tibile (banr;:grne, etc.), cazn care are
de a le napoia n cantitate, calitate valoare cu cele primite.
n realitateprinconsumarea bunului, obiectal uzufructului
setransmiteproprietatealui corelativCLI derestituire.Uzufructul
asupra unor iucruri consumptibile denumirea de cvasiuzufruct.
Acestaestereglementatde art.712NCC,care dreptul dea dispunede
, lucrurile consumptibile, cu de a restitui bunuri de
cantitate, calitate valoare sau, Ia alegerea proprietarului, contravaloa-
realorIa datastingerii uzufructului. Desprecvasiuzufructs-aremarcatn
literatura nu se n mod exclusiv izolat:
"Cvasiuzufructul lucrurilor consunptibile este totdeauna accesoriul unui
uzufructmai largstabilitasupraL1nor sumedebunuri,printrecarese
lucruri consumptibile,cumestecazul unei succesiunicarecuprindebani,
grne, roadeetc".1. . .
uzufructulse poateconstituiasupra bun,cu cael
se afle n circuitul civil, el se poate constitui asuprabunurilorincor-
, \.
porale(dreptde_proprietate chiarasu-
.!
pra n ceTe mai multedintre componenteleacesteia, cum arfi:
uzufructul sau sociale capitalului, uzu-
fructul dividendelor, uzufructul dobnzilor,uzufructulrentei viagere,uzu-
fructul asupraunei juridice uzufructul fondului de
I
(art. 737-745 NeC).
I
I
I
.I
1 A se vedea C. Hamangiu, 1. Al. op. cit.,
pp.32J ,322,
'-, !
155
IIml
;;.. . :-;..J I


-li;
154 . dreptului de proprietate Dreptul de uzujnlct
'" :S. Moduriiededobndire2'. uzufructului Atunci cnduzufructulseconstituieasuora unuiimobil (teren sau con-
prin actjuridic, acesta trebuie se perfecteze sub forma nscri-
Potrivitart. 704 alin.(1)-(2)NCC:
sului autentic.
,,(1) Uzufructul se poate constitui prin actjuridic, uzucapiunesau alte
moduri de lege, n materie de carte fiind
aplicabile.
6. Drepturile uzufructuarului ale nudului
(2).Uzufructul se poate constitui numai n favoarea unei persoane
proprietar
existente"..
Drepturileuzufructuaruluiconstaun posesieibunuluicare
Articoiul 704 alin. (2) NCC trebuie corelat cu art. 205
<. -
constituie obiectal uzufructului.
l"
...alin. din care juridicepot, chiarde ladata
a) are dreptul p,:ed.c;rea a bunului
-actului"de dobndeascadrepturi asume dar
care obiectul uZufructu!ui. proprietarul se opune la pre-
numai n pen,tru ca persoana ia n mod
dare, uzufmctuail.!l poate exercita confesorie mpotriva nudului
valabil.
proprietar sau a succesorilor acestuia, n uzufructul
Dobndirea uzufructului prin actjuridicse poate realiza n mod direct
s-aconstituitprintestament. uzufructuls-aconstituitprinactjuridic,
I
n modindirect. Prin proprietarultransmitecele atri-
llzufructuarulvaputea predareabunuluiavndla
butecarecompllllllZufructul pentrusinenudaproprietate,cnd
constituireallZllfructului este Deasemenea,constituire este
I din contract.
i
atuncicnd proprietarultransmitenudaproprietatelao cele-
b) Uzufructuarul are de a se folosi de bun de a-i culege fruc-
lalte atribute (posesia la o
.teie n cursul uzufructului, conformart. 709 NCC. Uzufructuarul are, n
.1
Constituirea este atunci cnd proprietarul nuda -1 general, toate drepturile de care se poate folosi proprietarul pentru nevoi
proprietate pentrusineatributelede posesie devenind interese personale. Acest drept n Cl,l de a con-
uzufructuar. serva buntllui,ceeace nrealitateo limitare, deoarece
I
Uzufructul se poate dobndi prin testament, care este frecventntlnit. i.lzufructuarui nu poate dea bunuriioro dect aceea
n materie de stabilire a acestui drept real. Legatul de uzufruct deproprietar,pentru el nu poateaveadrepturi mai largi dectproprieta-
I
uzufructuarului un beneficiu a prejudicia n mod definitiv ruL Trebuie avutn vedere proprietarul are dreptul dea oexploatare
legali . avnd calitatea de nuzi proprietari vordeveni 1 .. lucrului,mergnd la a-I degradasauchiardistruge, ceea ce
proprietari deplini ce uzufructuarul va ncetadin
I
uzufructuarul nu poate bunului de el trebuie
Uzufructul poatefi dobndit prinpartajvoluntar,caren realitateeste
fie mai n conformitate cu 1,Itilitatea bunului,
totoconstituireprinactjuridic. se ntreei ca unul
pe care proprietar cnd drepturile sale poate
I
preia uzufructul altUI nuda proprietate.
le schimbe. n cazul normale abunului,uzufructuarul "nu va
Uzufructul poate fi dobndit prin uzucapiune, cu respectarea reguli-
.\
fi obligat le restituie dectn starean carese vor af1a la data stingerii
lorcare vorfi analizate separat. adobndiriiuzufmc-
uzufructului" [art. 713 alin. (2) NCC]. Uzura nu se va confunda cu
tului prinuzucapiuneeste deoarece,de posesia ducela
deteriorarea a bunului prin utilizare, "n acestcaz, la uzu-
"
doMndirea Jeplinei
fillctului, Llzufructuarul va restitui valoarea pe care ar fi avut-o bunul la
n regimul de carte s-a consacrat regula potrivit drep-
din
turile reale imobiliare iau se se sau se sting
Uzufructuarul trebuie conserve bunului, cu cva-
numai de ladatanscrierii lorn cartea attntre ct
siuwfructului,privind lucruri consumptibile, unde i revine de a
de
nlocui bunurile consumate.
156 157 dreptului de .
" Uzufructuarul are dreptul fructele veniturile bunului
le nicio deada nudului proprietar.
Acest drept sentinde asupra fructelor (naturale, industriale, civile) se
din momentul constituirii uzufructului. Fructele naturale indus-
triale se dobndesc prin percepere, prin culegerea 10LEle
uzufructuarului din clipancare aintratn posesia lor. Fructele trebuie
la maturitate fie de bunul carele produce. Fructele
civilese cuvinuzufructuamlui cuduratauzufructului,dreptul
..
dealepretindedobndindu-Sezi cuzi. Uzufructuarulnuare dreptul
ntructacestea lucrului,
_. "n de uzufructuarul vaputeaface, de
nea, acte de conservare de'administrare. ..
c) Uzu(ructuarul are dreptul de a ceda beneficiul dreptului de uzu-
fruct. El poate ceda beneficiul dreptului n acest caz, notifica-
rea cesiunii, cesionarul fiind dator de nudul proprietar pentru toate
notificarea cesiunii. U7:ufructuarul dator
exclusiv de lludul proprietarnumai pentru
decesiune. Ia notificareacesiunii,llzufructuarul cesionarulraspund
solidar pentru ndeplinirea tuturor de nudul proprietar.
cesiune, dreptul de uzufruct caz, la mplini
c
rea termenului sau ladecesul uzufructuarului [art. 714
alin. (1)-(4) NCC].
Uzufructllarul poate nchiria sau arenda bunul primit n uzufruct, n
temeiul unui contractncheiatcu un
de imobilencheiate de uzufructuar,nscrisen carteafun-
suntopozabile proprietantlui sau acestuia, stin-
.gerea uzufructului prin decesuisau, caz, ncetarea juridice
auzufructuarului, la mplinirea tenr!enu!ui lor, darnu mai multde 3
ani de la ncetareauzufructului.
Rennoirile de nchirieri de imobile saude de uzufruc-
tuar nscrise n cartea nainte de expirarea contractelor
suntopozabileproprietarului peo decel mult
6luni ori, deunan, la datastingerii uzufructului nu au fost
pusen executare. in niciun caz, DU potdura mai multde 3 ani
de la datastingerii uzufructului .
n cazul n care uzufructul s-a stins prin expirareatermenului,
nile n toate cazurile, cu stingerea uzufructului [art. 715
alin. (1)-(4) NCC].
Dreptul de uzufruct
uzufructuaruiui
a) nainte de intrarea uzufructuarul are deapro-
ceda la inventarierea bunurilor mobile la constatarea n care se
imobilele, cu cazului n care uzufructul unui bun mobil este
Iii
dobndit prin uzucapiune (art. 723 NCC). Inventarierea este

prin carese cantitatea naturabunurilormobilesupuseuzufruc-
lti
l
\
tului, fie obligatorie evaluareaacestorbunuri. Inventarulmobile-
lor constatarea bunurilorimobile se ntr-un proces-
verbal, care poate fi Iacut n sau sub
. ,Cl! sc.oQulde a constitui mijloc de pentru predarea,bunurilorspre
Pentrundeplinirea uzufructuarului sepoateproceda

la constituireaunei confonn prevederilorart. 726-728 NCC.
b) n timpul dreptului de uzufruct, uzufructuarul are mai
multe de a se folosi de lucru ca un bun proprietar [art. 703
art.713 alin. (1)NCCj; deaaducela nuduluiproprietar
orice uzurpare a fondului orice contestare a dreptului de proprietate
(art. 734 NCC); de suportarea de a bunu-
lui (art. 729-730 NCC); de a sarcinile speciale sarcinile
anualeimpuse de proprietate [art. 733 alin. (2) art. 735 alin. (2) NCC],
dea cheituielileocazionatede litigiileprivitoarela
[art. 733 alin. (1) NCC], precum uzufructuarului universal sau
cu titlu universal de a (art. 732 art. 743 NeC).
Atunci cncfDunurile au pierit dintr-un caz fortuit, uzufructuarul va
fi absol vit de de restituire, n acest caz uzufructul va continua
asupra de sau, caz, asupra de
asigurare, aceasta nu este pentru repararea bunului; potri vit
art. 748 alin. (2) NCC. estevorba de bunuriconsumptibile, uzufruc-
tuarul nu vafi absolvit de de restituire bunurile au
dintr-un caz f0l1uit ,pentru d.el adevenitpropri etarn tnomentul
uzufructului, n care el va suportariscul pi eiri ifortui te abunului.
n art. 716 alin. (1 )-(4) NCC sunt cuprinse speciale cu
privire la Tacute de uzufructuar, cnd obiectul
uzufructului este un imobil. Astfel , la ncetarea uzufructului, uzufructua-
rul nu poatepretindevreo pentru unui bun
imobil, cu celor necesare, sau pentru aduse unui
bunmobil,chiaratuncicndprinacesteas-asporitvaloareabunului.
sau au fost proprietarului,
acestapoatecereobligareauzufructuarului la ridicarea lor la readucerea
I
158 dreptului de proprietate
'" bunului n starean care i-afost Uzufructuarul vaputeacereo
pentru necesare Deasemenea,el
vaputeacereo -pentrucelelalte
saupentru cu proprietarului, prin
acestea, s-a sporit valoarea bunului. n cazul autonome
de uzufructuarasupra unui bun imobil, vorfi aplicabile,n modcorespun-
de sau din
materiaaccesiuniiimobiliareartificiale [art. 716alin. (1)-(4)NCC].
"
" 7. D'tepturile nudului proprietar
Drepturile Dudului proprietar suntcele care din exercitarea
atributului
a)dreptuldea nudaproprietate,dobnditorulsubsecvent
obligat respecte uzufructul constituit,careesteun dreptreal;
b)dreptul de agreva nuda proprietatecu de aconstitui o ser-
vitute, ca prin aceasta mpiedice pe uzufructuar n
dreptului 'i'.
c) dreptul de a culege productele bunului, fructele se cuvin uzufruc-
tuarului;
d) bunulcare obiectul uzufructuluiesteexpropriat,pen-
tru dreptul de uZllfructesteexpropriabil, vafi
ntrenudul proprietar uzufructuar;
e) dreptuldeaexercitatoate n princarese drep-
tul de proprietate; caprin aceasta se atingeredrepturilor
uzufructuarului. El nu va plltearevendicabunul de la uzufruCtuarna-
inte de stingereauzufructuiui; -
Dudului proprietar sunt
a) sau de ase de la orice fapt material
de mpiedicepe uzufructuarn exerci tareadrephJ\ui
- b) de a-I garanta pe uzufructuar pentru n
dintrecazuri, anume:n cazul cnd de din
natura uzufructu!ui n cazulcnd proprietarul asumatnmodexpres
ci asemenea prin actul constitutiv alllzufructuiui, spreexemplu
atunci cnd are caracteroneros;
c) de a-l pe uzufructuar, cnda valoareade exploa-
tareabunului, obiectal dreptuluide uzufruct.
Dreptul de uzufnlct
159
8.Stingereauzufructului
dest ingereauzufructuluisuntreglementatedeart.746-748
NCC.Astfel, dreptul de uzufructsestingeprin:
a) Moartea uzufnictuanliui, ori, caz,ncetarea juri-
dice.Acestmoddestingereeste caracterului viageraldreptului
de llzufruct. uzufructulafostconstituitn favoareaambilor
nicio precizare, n practica s-a decis n caz de moarte
a- ui1Uia di.ntre uzufructul pentru ntregul imobiJl.
Stingerea uzufructului prinmoarteeste de ordine nsem-
nnd orice prin care s-ar stipula constituirea
perpetuu transmisibil,esteabsolut Este constituirea
deUZUfIUCtnbeneficiulmaimultorpersoanesuccesive. nacestsens,este
posibil se stipuleze ca uzufructul constituit n favoarea unei persoane
moarteaacesteia la cu ca bene-
ficiarii fie n Acest uzufruct trebuie considerat valabil pentru
se constituie, de fiecare independent succesi vn favoarea
beneficiar. stingereaprin moartea primului beneficiarse
anceputnmodexclusiv directn favoarea beneficiar
.1
..
I
tot mai departe, lamoarteaultimului beneficiaraluzufructului.
I
Pentruidentitatede n persoanelorjuridice,ncetareaper-
I
juridice conduce la persoanei juridice, ca subiect de
drept.
I
b)Ajungerealatennenul pentrucareafost constituit, atunci cndprin
s-astabiiitun anumittermenpentruexercitareauzufruc-
tului. Problemasepunedefiecare cnd uzufructuarulesteo
I
Uzufr uctuln favoarea unei persoanejuridice poate fi constituit
I pe durata de 30 de ani .
c) Consolidarea sau ntrunirean persoana uzufructuarului a
de proprietar. Nuda proprietate poate fi de uzufruchlar prin
sau orice actjuridic. Consolidarea devine
atunci cnd un att nuda proprietate, ct uzufruc-
tul. Nimeni nu poate exercita uzufructul asupra bunului pe care l are n
proprietate.
d) uzufructuarului ladreptul care poate fie
ori cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. trebuie fie
.1 AsevedeaDecizia nr. 1197/1988aTribunalulu iHunedoara,nRevista
de drept,ilr. 8/ 1989,p.67.
160 dreptului de proprietate
"
numai deuzufructuarucapabildea dispunededreptul poate
fi mpotriva nudului proprietar, devine
ntreuzufTuctuar nudulproprietarpoateintervenioconven-
putnd fi cu titlu oneros sau fie prin
este cutitlugratuit,ea cuo nudului
-.
proprietar.
e) Neuzul sau uzufructul are ca obiect
bunuri mobilesau imobile,neuzultimpde 10 de ani face cauzufructul
'f nceteze.Termenulncepe delaultimulactde al uzufruc-
tua,rului. esteo carenupoate
nu niciun folos,sau titularul nu are niciun interes,
astfel nuaprofitat10 ani, nu se mai utilitatea nu
niciun motiv spre a prelungi folos, pentru nimeni, o n care
dreptulproprietaruluieste restrns. Neuzultrebuie fie complet.
uzufructuarul numai dreptul acestanu se stinge.
Estenecesarcarreuzul fie continuu, actele fie succedate
normal natura bunului.Deasemenea, neuzul de
2ani,n cazuluzufructuluiunei conducela efect, r'&spectiv
stingereapecale adreptului deuzufruct.
f) Pieirea a bunului, rezultat dintr-un caz fortuit. n acest caz
dreptul deuzufructse stinge prin de obiect. ncaz de pieire
uzufructul seexerciteasupra din bun,n confor-
mitate cuart. 748alin. (1)NCC.
g) Abuzul de cauzate bunului ori degradarea
acestuiadin parteau:Zufructuarului. El se r,rin
lacerereanuduluiproprietar.nacestsensart.747alin. (1)-(3)NCC
prevede
,,(1) Uzufru.ctul poate nceta la cererea nudu!ui proprietaratunci cnd
uzufructuarul de bunului, aduce acestuiaori
l se degradeze.
(2)CreditoriiuzufTuctuaruluipotinterveninprocespentruconservarea
dreptUliiorlor; ei se poe angaja repare potpferi
pentru vii tor. '"
(3) poatedispune, fie stingereauzufructului,
fiepreluarea bunuluide l1udul proprietarcu aces-
tuia de a uzufructuarului o pe duratauzufructului. Cnd bunul
esteimobil,pentrugarantarearentei, poatedispunenscriereaunei
ipoteci ncartea
Dreptul de uzufruct
161
acestecazuridestingereadreptului deuzufnlctpotinterveni
cu titlu de atunci cnd uzufructuarul nu se de bun ca
un bunproprietar. EI de saul
sedegradezedin de
Pe acestecazuri reglementatede art. 746-748NCC, alte
moduridestingerea uzufructului, care dinaplicareaunorlegi spe-
ciale a unorprincipii generaleale dreptului, anume:
h) Expropriereapentrucazde utilitate cuopierdere
este de art.28alin. (3) din Legeanr. 33/1994,caun
- ....
cazdistipct.de -uzufructuarulurmnd fie
gubitnmoddirectde expropriator.-
i) sau nulitatea titlului prin care cel ce a constituit uzu- .
fructul a dobndit proprietatea asupra acelui bun sau titlului
constitutiv al uzufructului. titlul lludului proprietar se
atrage sine, caefect, drepturilor de acestan
favoarea lor, ntre care dreptul deuzufruct, n confonnitatecu prin-
cipiul resolulo iure dantis, resolvitur ius accipientis. De exemplu,
nudul proprietara dobnditbunul prin accesiune se ulterior
estedoarun aparent,bunulva reveni
uzufructulse vastingecaefectal pierderii deproprietar.
j)Uzucapiunea sau n favoarea unui cnd
acesta asuprabunului cfreptul de proprietate, uzucapnd
il
att uzufructul, ct nuda Uz-ucapiunea este un modoriginai

de dobndire a dreptului de proprietate. Uzucapantul nu va fi obligat
respecteuzufructul.Acestasevastinge.
9.Lichidareauzufructuiui
Caefectal stingerii dreptului de uzufruct, uzufructuarul esteobligat
restituienuduluiproprietartoatebunurilepecarele Cualtecuvinte,
el trebuie nceteze actele de redeaproprietarului posesia
bunului, obiect al dreptului de uzufruct. Aceste nu
uzufructul s-a stins prin consolidare sau prin pieirea a bunului din
cauze neimputabileuzufr!.!ctuarului."
Uzufructuarul este un detentor precar, el bunul pentru altul,
pentru nudul proprietar, restituirea urmnd a fi de
n starean care l-aprimit. uzufructuarul restituirea bunului,
proprietarul are la n revendicare sau poate recurge ia
din
-:';"T
:' .-' t
I
162 dreptuluideproprietate
Dreptulde uz dreptul
163
uzufructula avutcaobiectbunuri consumptibile,atunci uzufruc-
industriale, dar activitate trebuie numai n n
tuarul trebuie restituie bunuri de cantitate calitatesau
care sunt necesare nevoilor proprii ale memblilor familiei sale. Din
valoareaacestora.
limitare se ntrevede nu este cedarea emolumentului
Atunci cnd bunul mobil a pierit sau a fost deteriorat din culpa uzu-
drepturilorrespective. Cele drepturi titularului atributele
fructuarului, dea restitui este sau caz,de
de posesie precumn cazul uzufructului, a puteacesiona
de uzufructuarul trebuind acopere prejudiciul pe
beneficiul acestordrepturi.
carel-acauzatproprietarului .EI nu are
Attdreptulde uz ct cel de sestabilesc sestingn
sau bunului se sau normale
mod cadreptul de uzufructTitularii lortrebuie lucrul ca lin
a acestuia.

bun proprietar; ei trebuie dea inventarullucmrilor,
. bunul, uzufructuarul:este obJigat - l
-titularii acestordrepturi sunt

rale industriale pe care le-a perceput, stingerea El - - i
lafel ca uzufructuarul.
aveadreptul lafructele perceputesauajunse la n perioadadrep-
tului deuzufruct. ' .
Lancetareauzufructului, uzufructuarul nupoate pretinde vreo 2. Dreptu!deuz
gubirepentru unui bun imobil, cu celornece-
sare sau pentru aduse unui bun mobil, chiar atunci cnd
Dreptuldeuzpoatefi definitcafiindaceldreptrealprincipal, dezmem- YT]
,"(1
prin acesteas-asporitvaloareabunului. sau
aldreptuluideproprietate temporar, care
t:1 '
aufost proprietarului, acesta poate obliga- titularului dreptuldeaexercitaasuprabunuluialtuiaatributul

rea uzufructuarului la ridicarea lor la readucerea bunului n n dea afolosiacelbun, darnumain limitelesatisfaceriinevoilor
care i-afost Uzufructuarul vaputeacereo echi-
personale alefamilieisale.
pentru necesare De asemenea, el va putea cere Caracteristic pentru uzestefaptul este un dreptstrictpersonal, care
o pentru celelalte sau pentru nupoatefi cedat,nchiriatsau, caz,arendat.

cu proprietarului, prinacestea,s-a Limitele dreptului 'de uz sunt stabilite printr-un ac.Yuridic
sporitvaloareabunului .ncazul autonome deuzufructuar sautestament)sauprinalte moduri de lege.

asupraunuibunimobil,vorfiaplicabile,nmod n de Drepturileuzuarullli sunt:
rl
sau din materiaaccesiunii
I a) de a culege fructele naturale industriale pentru el pentru
imobiliare I familiasa;
..
Atunci cnd sarcinile che!tuielik proprietarului au fost suportate
b) de a fructele culese, el necesar, care este
de uzufructuar, nudul proprietar este obligat la rambursarea acestora, iar
o transformare a veniturilorsalen limitele nevoiloruZllarului sau

cnduzufructul este cu titlu oneros, nudul proprietar acestuia
ale familiei sale.
dobnda
uzuarului sunt:
a) de a da atuncicndse
b) constatestareaimobilului inventarulmobilelor;
a 4-a.Dreptulde uz dreptulde
c) toatecheltuielile.de de
a bunului carefac obiectuldreptuiui de uzufruct, manifestndu-se ca un
1.Caracteristicicomune
bunproprietar.
Dreptul de uz dreptul de sunt reglementate de art. 749-754
Nudlll proprietar poate pe uzuar, asupra modului de
NCC ale uzufructului, conferind titularului lor
executarea sale, cu privire la felul de de folo-
posibilitatea de a folosi bunul altuia de a-i culege fructele naturale
a bunului. El nu are dreptul la care cascop
. 164 dreptului deproprietate
executarea a cum ar fi readucerea imobilului n starea
'"
lui de stingerea uzului (sau uzufructului)'.
Stingerea dreptului de are loc n ca dreptul de
Uzllfruct, analizate n . .
3. Dreptul de
Drephd de poate fi definit ca fiind aceldrept real principal,
aldreptuluide proprietate tempo-
rar, titu/arului :drefjliJl-de a 'locui n dar
.. .. ,
numai n limitelesatisfaceriinevoi/orpersonalesau cu
copiii chiar nua/os! saunuaveacopiiladata la care
s-a constituit abita/ia, precum cu ori alte persoane aflate n
.
Dreptul de este un drept real principal, n temeiul titu-
larul poate folosi o o un locativ n general, ce
unei alte persoane. 4l
Deosebirea de uzufruct n aceea fiind un drept stridpersonal
nu poate fi sau grevat. ..
Dreptul de se poate constitui, precum n dreptul de uz,
un act juridic sau testament) sau prin alte moduri de
lege.
Articolul 973 alin. (l)-(5) NCC
.
a reglementat un drept de cu
.
caracter special, constituit n favoarea care nu are n
proprietate o drept care se poate prin efectul legii ..
n n momentul deschiderii succesiunii,
un drept de sunt ntrunite
cumuiativ
a) casa de locuit fie n masa de la
decedat;
b) fie vorba despre casa n care a locuit la
deschiderea
. c) nu fie unicul al defunctului;
d) nu niciun drept real de a folosi o
nevoilor sale.
I A se vedea Decizia nr. 1122/1%6 a Tribunalului Suprem, n Revista
de drept, nr: 3.' 1967, p.I64.
L:]tl
I
.
I
:
,: I
, I
!
I
!
. \ "
I
I
I
I
i
I
I
Dreptulde servitute 165
Durata dreptului de este special la momentul partajului,
I
dar nu mai de un an de Ia decesul sau la momentul ei

chiar nainte de mplinirea termenului.
este la nevoile Oricare
dintre poate cere fie restrngerea dreptului de

nu este n ntregime fie schimba-
r
!
r
rea obiectului pune la o r
.
Toate litigiile cu' privire la acest drept special de se
de judece partajul care va de'
n camera de consiliu. ' '' ..
Drepturilor titularului dreptului de i se
reguliledeladreptuldeuz, cu singurele drepturi ale
lui se la dreptul de a ocupa cu copiii
chiar nu a fost sau nu avea copii ia data la care s-a constituit
precum cu ori alte persoane aflate n
Stingereadreptuluide are loc n mod precum uzufruc-
tul. Pentru dreptului de titularul este la
unea n avnd la o confesorie, pentru
dreptului real, fie o din actul juridic care la
temeiul constituirii
Nudul proprietar nu este la evacuarea titularului dreptului de
din imobil pentru altor locatari, avnd ca
temei legale ale raporturilor dintre proprietari regle-
mentate prin Legea nr. 114/1996, pentru titularul nu
este un ci are conferit un drept real principal, al
dreptului de proprietate. rlL"
a 5-a. Dreptul de servitute
l
1. caractere juridice
Dreptul de servitute este reglel!1entat de art. 755-772 NCC. Servitutea
este acel drept real principal, al dreptului de proprietate
perpetuu indivizibil, constituit asupra unui imobil, numit fond
I A se vedea L. Pop, op. ct.; p. 173; Gh. Fekete, 1. Zinveliu, Drept civil.
Drepturi reale, Ed. 1969, pp. 235-236; I.P
op. cit., p. 275; MB. Cantacuzino, ap. cit., pp. 162-163; C. Hamangiu,
dreptului de proprietate
166
"
aservit,pentru uzul sau utilitateaaltui imobil ,numitfond dominant,care
uriui altproprietar.
.Servitutea este o ce ia are pentru uzul
sau utilitatea unui fond, spre deosebire de uzufruct, uz care
sunt constituite n favoarea unei persoane. Utilitatea din
a fondului dominantsau ntr-o sponrea confortulUi
acestUia.
sunt care se constituie asupra imobilelor
'f _ Controversa din privind _
tatea asupra bunUrIlor dln-domemul publiC;; a fost de ;:"
arf'13 alin. (1) din Legeanr.213/1998,care le "valabilenumai
n n care aceste sunt compatibile cu uzul sau interesul
public i sunt destinate bunurileafectate". n sunt
anterioare[art. 13 (2) ?in
Din acest motiV sunt conSiderate ITI doctnna clasica sarcml reale.
Din definitia caracterejuridice ale dreptului de
servitute: .
. _este un drept real imobiliar, el fiind constituitasupra unor
prinnaturalor; -- _.-
_ este lin drept perpetuu, se atta timp ct cele
imobile mprejurareacare a determinat constituireaei. Caracter;:l
perpetuu al acestui. dreptestedenaturasa nu de acestui drept. In
. prin lor, proprietarii fondurilorlimitrofe, el poatefi
limitatsaustins'
_ este un ac;esoriu alfondului dominant. Aceasta nupoate
fi de fondul principal,cuscopul de afonnun dreptdesine
Eanupoatefi sau nmodinde-
pendent de fondul al accesoriu este, ea putndu-se transmite numai
cu fondul. cmIl s-a stabilit in art. 755 NCC, pentru fondul
aservit,servituteaeste o
_ servitutea este, n general, prinaceasta
ntreguluifond dG111inant nmodcorelativ n
fondulaservit. deaici caatunci cnd se
ncoproprietate mai multor titUlari, servituteanu sepoatestabdlasuprasa
N. Georgean , op. cit., voI. 1, pp. 693-694; I.P Filipescu, op. cit., pp. 252-254;
C. Hamangiu, 1. Al. op. cit.,voI. II, p. 261 urm.
1 Ase vedea C. Hamangiu. 1. Al. op.cit.,
p.261.
'....... . c<
,,-

'ZT
;" j
I
!
."' I
i
._: i
. I
I
. \. .
' ., : .: ' .
' ., l.
i
I
i
,
1
.,
1
I
1..
I
I
I
i
"
Dreptul de servitute 167
It
l-
nfavoarea acelui bundectcu tuturortitularilor, potrivit
regulii. Regula nu are apl icabilitate la care se
stabilesc prin n favoarea fondului dominant, n
laconstituireaeiarfi suficientacordulunuiadintrecopro-
prietari, pe deactulacestuia
caz d.e
.dommant sau al fondulUI aservlt nu aduce mClo schimbare ITI ce
moduldeexercitarea fondul dominantsemparte,servitu-
__ tea fi pen_tru uzul situa-
- poata fi agravata.DacaJond"ll aservltseuupllrte"
sepoateexercita,pentruuzul utilitateafondului dominant,pe
toate rezultatedin [art. 769 alin. (1)-(2) NCC].
Cu toate acestea, prin de la regula n art. 769
alin. (3) se este_ pent:u uzul
tatea exclUSiva a uneia dmtre te dm Iondul dommant, on
nu sepoateexerci ta dectpe unadin din fondul aserv;t,
ser'l ituteaasupraceiorlalte sestinge;
.- este un drept real principal asupra bunului aZiuia. j us in re aliena, o
dezmembrarea altuia;
- presupune a fonduri vecine, care de propri-
etari cum am .n imobilul asupra se
constituieservitutease dominant ,iarce! pecareeste
servituteaestefondul aservii. Inpractica s-adecis pentru
stituireaunuidreptdeservitutedetrecereestenecesarcacele fondur i
unorproprietari Cnd se nindiviziune,att
asuprafondului dominantct asupra fondului aservi t, nu suntntrunite
pentruconsti tuireadreptului deservitutedetrecere,devremece -
fiec2l'e esteproprietarpe


2.Clasificarea
nconfODni tate cu cuprinse111 Noul. Codci vil
putemclasifica mai multe criterii, anume:
I Ase vedea Decizia nr. 116211982 a Tribunalului Suprem, n Revistn
dedrept,nr.8/1983,p.60;idem, nr. 385/1989.
2 A se vedea Decizia nr. 38511989 a Tribunalului Suprem, n Revista
dedrept,nr. J-211990,p. 127. Asevedea,nacestsens,C. Turianu, Dreptul
i,l
de proprietate altedrepturi reale,Ed. AII Beck, 1999, p. 69.
l
i(41
.
Ilrw'\
169
168 dreptuluideproprietate
a) modulde exercitare, sempartncontinue necon-
"
/inue. Suntcontinue "al estesaupoatefi continuu
afi necesarfaptul actual al omului,cumarfi servituteade vedereori
servitutea de a construi" [art. 761 alin. (2) NCC]. Suntnecontinueacelea
"pentrua estenecesar'faptul actualalomului,cumarfi ser-
vituteadetrecerecupiciorulori cumijloacedetransport"[an.76i alin.(3)
NCC]: Ease numainlimitatitlului princarea fost
aputeafi schim
1

pentru determinarea caracterului continuu sau necontinuu alunei servituti nu este
..' ,
_continuitatea sau necontinuitatea sale, ci
. .'
mprejurarea pentrua servituteaare sau nu are nevoie de
"faptul actual al omului". Setvitutea este aceea care se
ca omul fie obligat acte succesive repetate de
pe cnd servitutea acte repetate pozitive de,
exercitareaei.
b) felul n carese se mpartnaparente
neaparente. aparente suntacelea a
de un semn vizibil de servitute, cum arfi o o unpeduct
[art. 760alin.(2)NCC]. neaparentesuntaceleaa
nu este de vreun semn vizibil de servitute, cum ar fi servitutel:l
de a nu construi ori de a nu construi peste o [ar1. 760
ali n. (3) NCC]. ,
Caracterulaparentsauneaparentdepindenuattdenatura ct
de felul cumse de defapt. servitute
poate fi pe o
de combustibil , estela servituteaeste
este n servituteaeste
n care ntre servitutile continue
necontinue, pe de o parte aparente neaparente, pe de
parte, s-a ajuns la combinarea acestora noi categorii de
astfel: continue aparente, cum este aceea de vedere;
continue neaparente, cum este aceea de a nu servi/u/ile
necontinue aparente, careeste aceea de trecere pe o
necon/inue.:;'i neaparente,cumesteaceeadea
I A se vedea Decizia nr. 1123/1990 a Supreme de n
Revista dedrept,nr. 7-8/1991,p. 125.Asevedea,n acestsensC. Turianu,
op. cit., p. 91.
"'<-"1

"?,,, I
!
,
I
I
..1
Dreptulde servitute
c) obiectullor sunt:pozitive negative.
pozitive pe proprietarul fondului dominant
exerciteo parte din prerogativeledreptului deproprietateasuprafondului
aservit,cumarfi servituteadetrecere[art. 762alin. (2)NCC]. n favoarea
titularului un dreptunilateral care instituie un regimjuridicde ine-
galitate, nfavoarea fondului dominant.
Servitutea nu poate fi nici pentru
fondul aservit. Potrivit (irt. 617 alin. (2) NCC, trecerea trebuie se
I) de o stnjenire dreptului de

- asuprafondului ce are acces lacalea mcazuLn.care
mai'multefonduri vecineau acceslacalea trecereaseva pe
fondul i s-araducecelemai prejudicii, chiar nprinci-
piu, se nmod trecereaceamai


negativesuntaceleaprincareproprietaruluifonduluiaservit
este obligat se de la exercitareaunora dintreprerogativeledrep-
tului deproprietate,cumarfi servituteadea nu construi. Proprietaml
fondului aservitare de nonfacere, dea nuface_
Acestea sunt simple restrngeri ale limitelor dreptului de
proprietate,cuscopul unor de
Toate aceste [!it. a), b) c)] sunt reglementate de Noul Cod
civii au fost tratate pe larg n,.(;apitolul II- Teoria a propri-
a II-a ale dreptului de proprietate
fiind nu numai propriu-zise, ci,n
unilaterale sau bilaterale ale dreptului de proprietate,
constituite prin actjuridic ori prin uzucapiune, n cadrul raporturilor de

Pe aceste n au fost admise alte
aitecriterii,precum:
d) naturafondului dominant, urbane rurale.
urbane suntcelestabiliten folosul indiferentde
localitate. .
, ruralesuntcelestabiliten favoareaterenurilor.
e) modul de constituire; se mpart n trei categorii :
naturale, legale stabilite prinfapta omului
prin testament, sau uzucapiune).
1 A se vedea Decizia nr. 13611 994 a Supreme de n
Dreptul, nr. 5/1995,p. 79.n sens,ase vedea C. Turianu, op. cit., p_ 62.
1
170
I
dreptului de proprietate
:'Ijo
nat'urale suntaceleacare au origineasauizvorulnsitua-
afondurilor. Astfel servituteaprivindcurgerea
I
!
aapelor (art. 604 NCC), servitutea privind curgerea a apelor
I
(art. 605 NCC), izvoarelor (art. 608 NCC) etc. Aceste
sunt, n timp, care se impun proprie-
tarilor vecini din nevoiaunei bune de n
societate.
legale, cele stabilite prin legee;r lege aren vedere
'!-
fie utilitatea fie utilitatea proprietarilor unor fonduri nvecinate.
Privite' sub aspect !egale, la rndul'lor sunt de
.
" interes public de interes privat.
Suntconsiderate (art. 611 NCC),dis-
n (art. 612 NCC), vederea asupra
vecinului (art. 614-6l6 NCC), servitutea de trecere (aii. 617-623 NCC),
pentru arbori (art. 613 NCC) etc.
Se naturale
legale, sunt n realitate, .cum am legale de&irate din
raporturi de pentru simplasituareaimobilelor la
numai cndlegeale ca atare
l
.
Servi/utile stabilite prin fapta omului suntconsiderate singurele servi- .
veritabilesau propriu-zise".
Eleseconstituieprinaetjuridic- sautestament-
sarcini n favoarea unui imobil n defavoarea celuilalt caorice titlu,
cauzaacestuianupoatecontraveni ordinii publice bunelormoravuri.
Apoi mai.pot fi constituite prin uzucapiun,e sau prin
proprietaru1ui.
stabilite prin act juridic (art.756NCC)au-la
sau testamentuL Orice servitute poate fi prin titlu, avnd mare
aplicabilitate putndfi prinactjuridiconerossaugratuit.
Formaactuluijuridicvafi aceea de legepentruactuljuridic
prin care se servitutea. De exemplu, servituteaeste constitu-
sub de vii, eatrebuie prinact autentic, ca la
orice se instituie prin legat,actul juridic respectiv va trebui
I
unui testament. O servitute, poate fi i
I
I
I Asevedea,n acestsensE. Llipan, 1. Uneleaspecteprivind limi- I
teledreptului de proprietate,n Curentul Juridic, nr. 1/1997,p.23.
I
1 Ase vedea, in acestsens L. Pop, op. cit., p. 175; M.B. Cantacuzino, op. cit.,
p.152.
Dreptul de 171
expres, dar poate fi n mod tacit, acesteia
rezulte implicitdin interpretarea clauzelorcontractului.
ntruct Noul Cod civil a adoptat principiul efectului constitutiv de
drepturi al nscrierilor n cartea servitutea se poate
I
constituinumai prinactjuridicautenticnscrisn cartea (art. 756
NCC).
Uzucapiunea sau poatestalabazadobndiriiser-
oriceservitutepoatefi prinuzucapiune
numai pozitivepotfi dobndite prin uzucapiune extrata-
(?rt. 763 NeC) . n ambele cazuri nmatefie'.clecarte.
suntaplicabile. . . .
Dobndirea prin proprietarului are loc n cazul
celorcontinue aparente.Atunci cnd proprietarul unic a imobiJe
vecine ntreeleostarede fapt carearputeaconstituioservitute,
n ipotezancaren viirorfondurilear unorproprietaJi ne
n create prin proprietarului. Este de
servitutease numai n momentul n careproprietarul unic
al celor fonduri, unul din cele imobile sau ambele
laproprietari Servitutea prinactulde
nare nu au prin stareade fapt, prin
unicului primului proprietar.Acestcazdedobndirea a
fost reglementatn art. 758 Net,conform servitutease poate con-
stituin vedereaunei viitoareafondului dominant. l'
Il'
3. Exercitareadreptuluideservitute
II
3.1.Drepturile proprietaruluifondului dominant
Proprietarulfondului dominantare drepturi: il
a) principalul drepteste aceia de ase foiosi dyservitute.Articolul 765
"
III
.alin. (1) NCCprevede titularul fondului dominantpoateluatoate

rile poate face,pe cheltuialasa, toate pentru a exercita con-
I
servaservitutea;
1I1
b) dreptul de aefectua numai acele pe fondul aservit care sunt
: I
absolutnecesare nonnale,nefiind carenu ser- II I
vesc
c) constituirea presupune punerea la a mijloa-
celor care sunt necesare pentru exercitarea ei. Sunt cnd o
,II
servitute care, pentru a fi are nevoie de o servitute, a doua

173

172
dreptului de proprietate
fiind accesorie. pe exemplu, pentru a lua din care este servi-
'"
tutea presupune ca imobilul nvecinat suporte servitutea de
trecere peste fondul aservit.
Proprietarul fondului dominant are
a) titularul este obligat exercite servitutea numai n limitele stabilite
prin act juridic, iar a fost prin uzucapiune este obligat o
exercite potrivit cu actele de de posesie anterioare;
b) titularul are de a suporta cheltuielile legate de exercitarea
conservarea n n avantaje el
'"
[art)65 alin. (l)-(2jNCC]; " .
" c) titularul are de a nu face niinic de agra-
veze servitutea, mai pentru fondul aservit.
Astfel, art. 768 NCC prevede proprietarului fondului dominant de .
a nu agrava fondului aservit de a nu produce prejudicii proprie-
tarului fondului aservit prin exercitarea
3.2. Drepturile obligatiile propretarului fondului ascr:;yit
. .
Proprietaml fondului aservit are drepturi: '-'.
a) de a sa.u de a greva bunul obiect al a se leza
exercitarea acestuia;
b) dreptul de a pretinde de la proprietarul fondului domi-
nant, respectiv de la titularul dreptului de servitute;
c) n 'cazul n care suportarea cheltuielilor \egate de exercitarea con- .
servarea revine proprietarul fondului aservit, acesta este
el se va putea ,ex6nera de
la dreptul de proprietate asupra fondului aservit n ntregime
sau asupra din fondul aservit necesare pentru exercitarea n
favoarea proprietarului fondului dominant. n materie de carte _
aplicabile, conform art. 766 NCC;
d) are un interes legitim serios (de exemplu, servitutea a deve-
nit prea proprietarul fondului aservit va putea schimba
locul prin care se servitutea n n care exercitai-ea
la fel pentru proprietarul fondului dominant [art. 767
alin. (2) NCC]. .
proprietarului fondului aservit:
a) proprietarul fondului aservit are non facere, care
n aceea trebuie se de la orice act care ori
Astfel, el nu va putea schimba lucru-
rilor ori exercitarea n alt loc [art. 767 alin. (1) NCC];
Dreptul de servitute
b) el mai are de a efectua necesare pentru exercitarea
conservarea n n care ar avantaje sau profit
[art. 765 alin. (2) NCC]. .
I
fondul dominant se mparte, servitutea va putea fi
i tru uzul utilitatea ca fondului aservit
I
fi fondul aservit se mparte, sei-vitutea se poate exercita,
I
I
pentru uzul utilitatea fondului dominant, pe toate rezultate din
Cu toate acestea, este pentru uzul
utilitatea a uneia dintre din fondul dominant ori
I
'. nu se poate exercita dect pe una din din fondul aservit, .
I
I
servitutea asupra celorlalte se stinge [art. 769 alin. (1)-(3) NCC].
4. Stingerea
Articolul 770 alin. (1) NCC prevede sting pe cale prin-
prin radierea lor din cartea pentru una dintie
cauze:
a) consolidarea, atunci cnd ambele fonduri ajung pro- '
prietar;
b) proprietarului fondului dominant;
c) ajungerea la termen; /
d) - de trecere va putea fi .
proprietarul fondului aservit o ntre utili-
tatea care fondului dominant inconvenientele sau deprecierea
fondului aservit. n caz de ntre poate
suplini proprietarului fondului dominant. La stabilirea .
de va cont de vechimea de
schimbarea valorii celor fonduri;
e) imposibilitatea de exercitare;
f) neuzul timp de 10 de ani - termenul de 1 Ode ani curge de la data
ultimului act de al necontinue ori de la data primului
act contrar continue. Exercitarea de un copro-
prietar ori de uzufructuar coproprietari, respectiv
nudului proprietar;
g) a acestora.
Servitutea se stinge, de asemenea, prin exproprierea fondului aservit,
servitutea este publice i va fi afectat bunul
expropriat.
174
... ""?i.' 'lf ....
.
.. j.....
] .."...'
dreptului de proprietate
"
La aceste cauze de stingere a dreptului de servitute, se mai
alte cauze de stingere, decurgnd din dreptul comun, respectiv: piei-
rea fondului aservit titlului constitutiv, ca unnare a rezo-
sau actului juridic prin care aceasta a luat potrivit
principiului resaIuta jure dantis reso/vitur jus accipientis. Capitolul VI

,,-,..(
'-',
"- '"
"'.."
Modurile generale de.dobndire
a drepturilor reale principale
1. generale
Sintagma "modurile generale de dobndire a drepturilor reale prin-
cipale" totalitatea mijloacelor de drept civil, reglementate de
lege - acte fapte juridice - prin care se pot dobndi drepturile reale
principale.
Conform prevederilor art. 557 alin. (1)-(4) NCC:
,,( 1) Dreptul de proprietate se poate dobndi, n legii, prin
+J,
sau accesiune, uzucapiune,
efect al posesiei de n cazul bunurilor mobile al 'fructelor,'
prin precum prin atunci
cnd ea este de prin ea
(2) n-cazuriJe de jege, proprietatea se poate. dobndi prin
efectul unui act administrativ.
I
(3) Prin lege se pot reglementa alte moduri de dobndire a dreptului
I
de proprietate.
I (4) Cu cazurilor aniJme de lege, n cazul bunuri-
lor imobiie dreptul de proprietate se prin nscriere n cartea'
I .
i
Modurile de dobndire a drepturilor reale principale riu pot fi tratate n
i
mod unitar. Unele dintre ele sunt att de strns legate de drepturile reale
I
principale, nct se impune tratarea lor cu acestea. Alte moduri de
I
dobndire a drepturilor reale principale o tratare
seama de multitudinea de drept De exemplu: materia
I
este de materia drepturilor reale principale, iar institu-
a contractelor este un alt obiect de studiu, sub aspect general,
iar n mod particular, materia contractelor
speciale. De asemenea, dobndirea mobiliare prin posesia de
fie n n capitolul destinat
I
drepturilor reale.
,._1
177 176 Modurile generale de dobndire a drepturilor reale principale
"
n n acest capitol vor fi tratate doar moduri de
, .
dobndire a drepturilor reale principale: accesiunea, uzucapiunea, ocupa-

Secthmea a 2-a.
, .
Accesiunea
.
1. felurile accesiunil
'" Dreptul de accesiune estereglementat de art. 567 NCC este enu,:
merat modurile de do-hn'dire ale dreptului de proprietate,
zute de art. 557 alin. (l) din cod, constituind un mod originar de
dobndire. Conform art. 567 NCC, "prin accesiune, proprietarul unui bun
devine proprietarul a tot ce se' cu bunul ori se n
acesta, legea nu prevede altfel". Ceea ce numim accesiune, este o
a materiale a unui bun accesoriu cu bunul principal,
unor proprietari conform adagiului accesorium
principale,
de alipire nu se numai la simpla unire a bunud,-
Este nevoie ca ntre cele bunuri existe o de la principal la
accesonu,
de ncorporare presupune pe principal- acce-
. soriu, se o att de nct separarea lor
nu se mai poate produce dect prin deteriorarea lor sau distrugerea unuia
dintre ele.
Accesiunea este de art. 567-601 NCC.
Conform prevederilor art. 568 NCC, accesiunea este cnd
unirea sau ncorporarea este unnarea unui eveniment natural, ori art(fl-
cnd din fapta proprietarului ori a unei alte persoane.
'. Accesiunea este de feluri: Accesiunea
la rndui ei, poate fi sau
2. Acct'siunea
Este acea accesiune care se omului
n alipirea sau ncorporarea a bunuri, avnd proprietari
n Noul Cod civil sunt reglementate cazuri de accesiune

Accesiunea
a) aluviunile (art. 569) . Prin aluviuni se le de teren Ia
malurile apelor Acestea revin proprietarului fondului riveran,
numai ele se treptat;
b) terenul de apele (art. 570). n acest caz, proprietarul
fondului riveran de asemenea, terenul de apele
toare care s-au retras treptat de la respectiv;
1
c) terenul de apele (art. 571). Se la cazul n care
proprietarul terenului nconjurat de iazuri, canale alte aseme-
nea ape nu devine proprietarul terenurilor prin
. a acestor ape sub scurgere. Tot astfel, proprietarul
" ... acestor ape m; niciun' drept asupra terenului acoperit ca unnare
. ..a unor sporadice;
d)avulsiunea (art. 572), conform proprietarul terenului de la care
o a smuls brusc o de mal din teren, alipind-o la
terenul altui proprietar riverail, nu pierde dreptul de proprietate
desprinse o n termen de un an de la data faptului;
e) albiile rurilor, insulele (art. 573). Textul art . 573
alin. (1 )-(3) prevede albiile rurilor proprietarilor riverani,
cu acelora care, potrivit legii, fac obiectul publice.
Insulele prundurile care nu sunt n cu terenurile avnd malul
la nivelul mediu al apei revin proprietarului albiei. insula
proprietarilor riverani trece apei, fiecare dintre ei are
dreptul de proprietate asupra de ce se ntinde spre el pornind
de la apei;
f) dreptul de proprietate asupra insulelor nou-formate (art. 574). n
cazul n care o un nou, terenul
unui proprietar riveran; el proprietar asupra insulei astfel create;
g) albiile de apele (art. 575). n acest caz albia
o care fonnat un nou curs va avea regimul juridic
stabilit n legea
. h) accesiunea asupra animalelor (art. 576). Animalele domes-
tice pe terenul altuia revin acestuia din proprietarul nu
le n tennen de 30 de zile de la data la
de proprietarul terenului. Porumbeii, iepurii, alte asemenea
animale care trec pe fondul altui proprietar acestuia ct timp
pe fond, cu cazului n care trecerea a fost prin
sau prin artificii. Roiul de albine trecut pe terenul altuia revine proprieta-
rului acestuia numai proprietarul roiului nu l sau
l timp de zile.
ai
178
Modurile generale de dobndire il drepturilor reale principale
Accesiul1ea
179
3.Accesiunea
iar a fostde poatefi obligat
laplataunordaune-interese,ntemeiul civiledelictuale. Denumireade presupunefaptul se prin inter-
omului.Este deart. 577alin.(1)-(2)NCC,undesepre-
Ori de cte ori este ntinderea indem-
sau a ea va seama de valoarea de a vede oricealte efectuateasupraunui
bunului ladata (art. 595 NCC);
imobil, denumite n continuare revin proprietarului acelui imobil
- realizarea unei autonome cu caracter durabil asupra imobi- prinlegesauactjuridicnuseprevedealtfel. Cndlucrareaestereali-
lului altuia (art. 581
deproprietarulimobiluluicumaterialelealtuia,dreptul deproprietate
I
i
De proprietarulimobilului devine,prin accesiune, proprietar asupra se nfavoareaproprietaruluiimobiluluidinmomentul
"*
pe ei, prin legesauactjuridicnu
al unei autonome Tratamentuljuridic al constructorului
diferit, a fost de sau, -de
S8 prevedealtfel".
Astfel:
efectuateasupral,lnui imobilpotfiautonomesau cu
i) n cazul n care autorul autonome cu caracter durabil asu-
caracterdurabilsaupr:ovizoriu..
pra imobilului altuia este de proprietarul imobilului are
autonomesunt oricealte cu dreptul :
caracterdesine realizateasupraunui imobil.
- nscrierea san cartea ca pro-
nuaucaracterde sine Elepotfi:
a) necesare, atunci cnd n lipsa acestora imobilul ar pieri
prietar al la alegerea sa, autorului fie valoarea
s-ar materialelor a manoperei,fiesporuldevaloareadusimobiluluiprinefec-
'Ii;
I
deteriora;
tuarea sau

b) utile, atunci cndsporescvaloarea a imobilului;


- obligareaautorului cumpereimobilul la valoarea
li
c).voluptuare, atunci cnd sunt pentru simpla a celui
,1
de pecareacestaadiavut-o lucrareanus-arfi efectuat. !I
Gafe le-a realizat, a spori valoarea a imobilului [art.. 578 Ori decteori proprietaml pentru obligareaautorului

alin. 0D-(2)NCC].
'
Articolele580-585NCC treicazUl'i deatcesiuneimobi-
la imobilului,n proprietarul poate Ilh
..
i
cere siabiiirea unei
anume:
care loc de contract de Proprietarul al

_ realizarea asupra propriului imobil cu materialele altuia imobiluluiare un dreptde asupraacestuia pentruplatapre-
[art. 580alin. (1)-(2) NCC]. ncazuln care a realizatlucrareacumateri- de autorul
alele altuia, propJietarul imobilubi deyineproprietarul neputnd ii) n cazuln careautorul autonomecu caracterdurabilasupra
fiobligatla acesteia nicila restituireamaterialel orntrebu- imobilului altuiaestede proprietarul imobilului aredreptul:
Proprietarulmaterialelorare numai dreptullacontravaloareamate- - nscrierea san cartea ca pro-
riaielor, precum larepararea,n legii,a alteprejudicii pri etaral cuplata,la alegereasa, autorul
cauzate.
din vaioarea materialelor a manoperei ori din sporul de valoare adus
suntndeplinite deart. 937NCC,proprietaml imobilului;sau
imobilului materialele pe temei ul posesiei de ...: obligareaautorului la acesteia;sau
cazn care nu"mai are a mai contravaloareaacestora. n - obligareaautonllui cumpereimobi!ul la valoarea
cazul deart. 580NCC,accesiunea de pecareacestaarfi avut-o iucrareanus-arfi efectuat.
n moddirect,pe materialelorn pro- seface, curespectarea legalenmate-
prietarul imobiluluia fostde n momentul . rie, pecheltuialaautoruluiacesteia,careeste
el trebuie restituie contravaloarea materialelor, n temeiul principiului
repareorice
prejudicii cauzate, inclusivpentrulipsade
181
Modurile generale de dobndire a drepturilor reale principale
J 80
_ realizarea unei cu caracter durabil asupra imobilu-
"
lui altuia (art. 583-585).
nacestcaztrebuie distingemntreconstructorulde
decelde
i) nprimul caz, proprietarul imobilului dreptul de propri-
etate asupra necesare din momentul acesteia,
autorului cheltuielile rezonabile racute de acesta, chiar imn.:.
bilul nu mai
r ncazulncareautorul utileestede proprietarul
_.
':",' _ irpobill,lI"uiqe';i.I1.e cu"
l'
o. _
'.: plata,laalegereasa: .
. - a valoriimaterialelor manoperei;sau
- a sporuluidevaloareadus imobilului.
n cazui voluptuare, proprietarul imobilului are dreptul
proprietarul nscriere n cartea nicio
autorul Autorul de al poate
o ridicenaintederestituireaimobilului proprietar,cu de
a readuce imobiluln
ii)ncazultitularuluiunei de deasemenea
proprietarul imobilului dreptul de proprietate asupra
din momentul acesteia, autorului cheltuielile rezonabile
deacesta, chiar imobilulnumai dinsuma
deproprietarulimobiluluisevaputeadeducevaloareafructelorimobilului
cucosturilenecesare acestora.
n cazuln care autorul utile este de proprietarul
imobiluluiaredreptul:
_ proprietarui n de regimul acesteia, cu sau
1
nscrierencartea caz, laalegereasa, autorului
I
fie din valoareamaterialelor a manoperei,fie
i
dinsporul devaloareadus imobilului; sau
- obligareaautorului la acesteia, curepu-
I
nereaimobiiuluin platadedaune-interese.
I
n voluptuare, imobilului aredreptul:
I
- proprietarul nscrierencartea
nicio autorul ori
- obiigarea autorului de al
I
rea acesteia, cu readucerea imobilului n plata de
1
daune-interese.
I
i
I
. Accesiunea .
n ambele cazuri, attn cazulconstmctorului de ct
ncazultitularului de cndvaloarea
este proprietarul imobilului poate cere obligarea automlui
l cumpere la valoareade pe care imobilul ar fi avut-o
lucrareanu s-arfi efectuat.
de a autorului n cazul acce-
siunii imobiliare este reglementatmultmai restrictiv, ca urmarea institu-
i1'ii efectuluiconstitutivdedrepturial nscrierilorncartea astfel
art: 586 alin. (!)-(3) NCCprevede:
. ,,(1) Autorul ge se fie pe
cuprinsul funciare n care, la data eranscris ca
proprietaral imobilului, fie peun mod de dobndire nesupus nscrierii n
cartea n ambelecazuri,nurezultadincartea nu
a cunoscutpenicio caieviciul titlului
(2) Cutoate acestea, nu poate invoca cel care constru-
n lipsasau cunerespectarea cerutedelege.
(3) alin. (1) (2) suntaplicabile autorului care
se peun dreptde superficiesaupeoricealtdreptcare, potrivit
legii, i permite, realiznd o lucrare asupra imobilului altuia,
proprietarul acesteia".
trebuie existen momentul o
lucrare zile, luni chiarani.
- ea unnare, trebuie se trebuie existepe
durata n momentul acesteia. Astfel,
pedurata i autorulacesteia nuesteproprieta-
rulimobilului lucrarea,el vafi consideratde
cuprivire lantreaga iucrare,
Cuprivireladreptul de al autorului de proprietar, .
dreptului la al autorului privind plata indem-
nu curge ct timp el este de proprietar imobilul..
Autorul de are un drept asupra
imobilului iaplata
4.
Accesiunea arelocatunci cnd seunesc bunuri mobile
care la proprietari sau cnd o
un bun prin munca sa, folosind n total sau n parte materialele altuia.
4
1-::; .,
182 Modurile generale de dobndire a drepturilor reale principale
Accesiunea este n art. 598alin. (1)-(2) NCC, astfel:
"
"Buoul mobil produscumaterialelealtuia celuicarei-a
natsau, caz, proprietarului materialelor, n de raportul dintre
valoareamaterialelor, determinat la data bunu-
I
lui. Proprietarul bunului egale cu valoareamanope-
I
rei sau, caz, cu valoareamaterialelor". Din texteleart. 598-60INCC
-1
din de autori de specialitate sunttrei
j
cazuri de accesiune mobil conjilziu-
nea sau umestecul
l


JnJoate forme-suntvalabile reguligenerale:
">. n pri'mul rnd, obiectelecarese unescapm1in proprietar,
. se de la sine tot.el devine proprietarul bunului nou creat prin
unire.
n al doilea rnd, cele (sau mai multe) bunuri unor
proprietari atunci cnd o ntre ei, att n ce pri-
de ncorporareabunurilorsau cnd s-aprodus .
.dar au convenit asupra anibuirii bunului nou, nvoiala dintre ei trebuie
Jl
n al treilea rnd, chiar bunurile se reunesc n cu o
de a bunuri lor care s-au ncorporat,
1
elepot fi la starea aproduce prejudicii, fiecare
proprietar dreptul de a cere desprinderea bunului aici
pot ntr-un fel sau altul, de textele
legale
n al patrulea rnd, textelelegalecare accesiuneamobi-
nu sunt aplicabile de cel ce fructele ca posesor de
1
chiar fructele suntprodusedeunbun rezultatn unna
I
accesiunii;pentru acestaeste un altmedde dobndire a
Din Noului Cod civil privitoare la accesiunea
se desprinde principiul proprietatea ntregului proprietarului
bunului principal, conform adagiului accesorium sequitur principale. EI
are de a pe proprietarul acelui accesoriu.
n Noul Codcivil uneaesteregula, amestecul
sau sunt nu sepoate separareabunuri-
lormobile prin amestec,atuncisuntaplicabileregulile
confolln prevederilorart. 601 NCC.
I Ase vedea, n acestsens C Hamangiu, N. Georgean, op. cit., pp. J03-104;
MN. Cos/in, op. cit., p. 377; T. S. op. cit., p. J90; RJ MOiica,
op.cit., pp. 121-122; L. Pop, op. cit., pp. 255-256.
u
Accesiunea
183
a) n prelucrarea unui bun transformarea lui
n fel nct se un obiect cu totul nou. De exemplu, dintr-o
se un costum, din material lemnos se face mobilier
etc. (art. 598-599 NCC). Muncaeste de o care con-
bunul nou, folosind materialul sau un bun altuia.
Aici se un buncu munca, realizndu-se un lucrunou. Articolul 598
NCC prevede obiectul realizat va proprietarului materialului
valoarea acestuiavafi manoperei, iarn caz
contrar proprietatea va celui care a prestat manopera. Ei se vor
la valQ[ii bunului sau a
manoperei, caz. n toate cazurile n ca,re.valoarea materialelor este
cumanoperasau o proprietateaasu-
pra bunului este n conformitatecu prevederileart. 599 NCC. n
acest cazcoproprietateaia ex lege.
b) este de art. 600 NCC ca unireaa bunuri
mobileavndproprietari fiecarepoatepretindeseparareabunurilor
prinaceasta proprietarnu arsuferi un prejudiciumai marede
ozecime din valoarea bunului unirea a
bunuri mobile avnd proprietari n fel nct, se
un bun nou, cele bunuri din care distincte se pot
chiar De exemplu, inelul S:U diamante. bunurilese ncorpo-
unul n ele deosebite pot fi recunoscute mare
difi<;:ultate. Se ca principal acela care are o valoare mai mare.
bunulncorporatareun superiorceluiprincipal,proprietarul
poate cu nu se o degradare mai
mare de o zecime din valoarea bunului nu se vor putea separa
.bunurile se regulile dela n n care niciunul
dintr,e criteriile nu poatedetenninacaredinbunuri este principal
'1
careesteaccesoriu,bunurilefiinddevaloare sauexistndo
devenind cu atunci se va o
'w
i
coproprietaten coteegaleideale,iar atribuiriiseva face prin

de din indiviziune, bunul atribuindu-se unuiadintre
cu obligarea lui la plata n pentru partea
l
ilr,'!
1. :1
celuilalt care reprezinte bunului pe careacesta l-a pierdutprin
unire.
c) Amestecul sau conjilziuneaeste, de asemenea, de
art. 600NCC.Arelocatuncicndmai multebunurimobilece unor
proprietari s-au unit n fel nct nu se mai pot De
lt!
l
1"

184 Modurilegeneralede dobndireadrepturilorrealeprincipale
,.
exemplu, metaleau fost topite arezultatun nou aliaj sau
amestecul a lichide.
n acest caz este greu de conceput bunurilor rezultate prin
amestec, astfelnctse regulilegeneralede la Bunul
principal poatefi considerat oricecriterii, proprietarul devenind;
prin accesiune, proprietaral noului bun, cu de a-l pe
Cnd nu sunt.elementede detenninarepentruafi stabilitcaredin-
tre bunuri esteprincipal (mai de valoare), ceeace s-a prin amestec
".
va n coproprietate pe egale. ncetarea
se {eguliledreptului c.omun;nmaterie de sist.are a
-.;. pe Prin de:partaj sau prin par-
taj voluntai' bunulrezultat'din amestec se atribuieunuia sau la mai
cu obligarealaplataechivalentuluicelorlaltecote,darnimicnu-i
pe titulari n coproprietate.
a3-a.Uzucaphmea.
,:':;;,1

1.
Uzucapiunea sau este un modde dobndire a
a altordrepturi reale, prinposesiuneabunu-
iui n timpuljixatde lege!. Este de art. 928 NCC ca unul dintre.
efectele posesiei, iar sediul materiei este reglenientat prin art. 928-934
art.939 NCC. n Noul Cod civil se face se face ntre uzucapi-
unea prin art..930-934 uzucapiu-
nea n art. 939. Noul Cod civil aachiesat,
pe dreptate, la potrivit pot fi uzucapate bunurile
mobilen n careelenu suntdobnditecaefectal posesiei de

posesiunease o sunt realizateanu-
mite prescrise de lege acest fapt nu poate
juridice,cea mai fiind dreptului de pro-
prietate, de asupra imobilului, n favoarea persoanei care a avut
posesia aacestuia. Posesia ntimp este de lege
I A se vedea,n acestsens C Hamangiu, 1. Al.
op.cit.,p. 243;L Pop,op. cit., p. 256;C op. cit.,p. 843;PM. Cosmovici,
Drept civil. Drepturi reale, Ed. AIl, 1995, p. 94; V. Geonea, Curs de
dreptcivil, Ed.Scaiul, 1996,p. 45.
Uzucapiunea 185
un izvoral Stareade fapt se n starede drept, care
esteefectul principal al posesiei.
Din uzucapiuneanu este bunul a fost
n temeiul unui acttranslativdeproprietate,cumarfi, deexemplu,.
un contractde unui acttranslativde proprietate drep-
tul titularului la n realizareadreptului,darnulaceanconstatare, .
cumse n cadruluzucapiunii.Or, potrivitart. 111 dinCodulde
n constatarenu este parteaare
calea n realizarea dreptului, careare la un titlu de dobn-
dire. dreptuluideproprietate,orialtuidrept
real, asuprauimibunimobil prinposedarea lui de unasaumaimulte
persoanen termenele de lege. Posesiatrebuie fie
Ease numaidrepturilorreale.
2.Justificare domeniudeaplicare
Uzucapiuneaesteo adreptului deproprietate constituie
unul din efectelecele mai importanteale posesiei.
n primul rnd, posesie este o defapt a unui bun
apare din punctul de vedere al posesorului ca o manifestare a
unui drept reaL n aceea de cele mai
multe ori posesia corespunde dreptului de proprietate!. Dovada dreptu-
lui de proprietateeste o de aceea uzucapiuneaca:'modde
dobndire inconvenienteleprobei dreptului de proprietate.
n al doilea rnd, sunt juridice neclarificate, prin convertirea
posesorului util n proprietarse o ntr-un
dreptde proprietatecert indiscutabiL
n al treilea rnd, proprietarul neglijent, care a timp ndelungat
posesia unei alte persoane, nu poate nicio pe plan
el apennis altei persoane posesia bunului
nicio mpotrivire, acesta s-a comportat public ca un proprietar, legea nu
poate stare de lucruri juridice.
Referitor Ia domeniulde aplicare al uzucapiunii, acesta nu se
numai la bunuri imobile, ci labUiluri mobile, cum am
care trebuie se aflen circuitciviL Se n circuitcivil imobilele
proprietate deosebirede titularul dreptuluide proprietatecare
poate fie: o de drept privat, statul,
I Asevedea L Pop, op.cit.,p. 257; C. C. Brsan, op. cit., pp. 290-291.
186 Modurilegeneralededobndireadrepturilorrealeprincipale
..
Oregie etc. Pera contraria nu pot fi uzucapate bunurile care,
naintesau intrarean posesie,au fostdeclarateprin lege inalienabile
(art. 929 NCC).
3. Felurile uzucapiunii
Noul Cod civil areglementat.trei feluri de dobndire a dreptului de
proprietateprin uzucapiune, anume:'
'f a) uzucapiunea
' .. ..... ....
b) uzucap{unea
.,
" c) uzucapiunea
- ,',
a) Confonnprevederilorart.930alin.(1)-(2)
NCC:
,,(1) Dreptul de proprietate asupra unui imobil
sale pot fi nscrise n cartea n temeiul uzucapiunii, n folosul
celui care l-a posedattimp de lO ani
a) proprietarul nscris n cartea a decedat ori,
ncetat o?:
b) afost n cartea de la
prietate;
c) imobilul nu eranscrisn nicio carte
(2)n toatecazurile,llZucapantulpoatedobndi dreptulnumai
nregistratcerereadenscrierencartea naintecao
fi nregistratpropriacereredenscriereadreptului n folosul pe
baza unei cauze legitime, n cursul sau chiar mplinirea tennenull.li
de L1zucapiune". .
Pentru ainvoca, uzucapiunea trebuie ndeplinite
cumu!ativ 5 anume:
- proprietarul nscris n cartea a decedat ori, caz,
ncetat fie afost n cartea de renun-
la proprietate; fie imobilul nu eranscris n nicio carte ca
alternative;
- o nu fi nregistratpropriacereredenscriereadrep-
tului n folosul pe baza unei cauze legitime, in cursul sau chiar
mplinirea de uzucapiune, dar nainte de nregistrarea cererii
lIzlicapantului;
- posesia fie oposesie Viciile
posesiei cursul uzucapiunii;
Uzucapiunea 187
i
l'
- posesia durezecel 10 ani, ten-oencare,n ipotezele

deart.930lit. a) b) nuncepe naintededatadecesuluisau,


caz,a juridiceaproprietarului,respectivnaintededata

nscrierii de la proprietate.nacestcazdeuzucapiune
nu posesorul estede sau de
- cerereadenscriere n cartea auzucapiunii extratabulare
fie .
Se poateconstata Noul Codcivil aavutn vedere nu numai
1"
n care proprietarul este ci cazul n care titularul este
o juridi . .. .
Momentul n care ncepe tennenul de 10 ani se dife-

- n de art. 930 alin. (1) lit. a) b) trebuie ndepli-
nite cumulative, anume: fi intervenitdecesulsaunceta-
,1
rea proprietaruluinscrisn cartea ori fi fost
de la proprietate, respectiv fi nceputposesia celui
care uzucapiunea;
,::J
- n cazulncareimobilulnueranscrisnniciocarte temlenul
t
din momentul n care uzucapantul aintratn posesia imobilului.
Momentuldobndiriidreptului de proprietateeste cu momentul
cererii de nscriere a uzucapiunii extratabulare, regis-
tratorul admite cererea, potriviyart. 890 alin. (1) NCC, conform
"nscrierilen cartea vorproduceefectelede iadata
cererilor, contde data, ora minutul acestora
n toate cazurilen care cererea a fost personal ,prin mandatarori
notar public sau, caz, prin teiefax, sau
I
prin alte mijloace ce transmiterea textului confirmareaprimirii
cererii de nscrierecu toate documentelejustificative".
Prin efectul uzucapiunii extratabulare se dreptul de proprietate

al uzucapantului. Acest efect achizitiv se produce numai din momentul
cererii de nscriere a uzucapiunii ncartea astfel el

nu ci seproduce numai n viitor. .
b) Uzucapiunea imobi/iar Confonn prevederilor art. 931
alin. (1)-(2) NCC:
,,(1) Drepturile celui care afost nscris, n cartea
ca proprietaral unui imobii sau titular al unui alt drept real, nu
mai pot fi contestate cnd cel nscris cu aposedat imobilul
timpde 5ani momentul cererii denscriere, posesia
saafost
"""1
188 Modurile generale de dobndire a drepturilor reale principale
.,
(2) Este suficient ca existe n
cererii de nscriere n momentul n posesie".
Din textul legal pentru a putea invoca uzucapiunea
trebuie ntrunite cumulativ 4 anume:
- nscrierea a dreptului uzucapantului;
- posesia fie Viciile. posesiei cursul
UZuca,pIUnll;
- posesia fie de

- posesia o de cel 5 ani.
Uzucapiunea tabu se in drepturilor reale principale
care au fost nscrise n cartea pe baza
unui titlu nevalabil. Ele vor valabil dobndi te titularul dreptu-
lui le-a posedat cu potrivit legii, timp de 5 ani. Acest fel de.
uzucapiune se prin titlului, expresie care suge-
trecerea unui anumit timp, are ca efect titlului de viciile
sale se dreptul existent atunci ntr-o stare de
n acest fel posibilitatea unui dezacord permanent de
drept ceea ce dinintabularea dreptului real n cartea
Sintagma legitima" un titlu de dobndire neva-
labil, pentru este afectat de o de nulitate, care de ia
ratul proprietar. Constituie titlu nevalabil, de exemplu, contractele de loca-
comodat. De asemenea, nu constituie just titlu antecontractul de
vnzare-cum pa-rare. Contractul de de asemenea, nuconsti tuie
titlu legal, pe drepturilor lor, nu
dreptul de proprietate. are caracter decla-
rativ, ceea ce constituie regula 'in materie, nu consti'tuie titlu valabil.
Chiar este la dobndirea mobi-
liare prin posesia de pentru identitale de se impune
a fi n cazul uzucapiunii tabulare. Astfel , conform prevederilor
art. 938 alin. (1 )-(2) NCC, este de proprietarul care nu
nici nu trebuia, lipsa
lui de proprietar. trebuie existe la data n posesia
a bUDJdlui continue la mplinirea tennenului de 5 ani.
Este suficient ca existe n momentul cere-
rii de nscriere n momentul n posesie. este apre-
cierea de posesor bunul este al lui el este
proprietar. Atunci cnd posesorul nevaliditatea titlului el este de

Uzucapiunea 189
este pentru de forul interior al fie-
persoane; spre deosebire de unele puncte de vedere din

nu
necesar ca posesorul bunele prin investi-
I
asupra reale a bunului. Sarcina probei i revine celui care
1,
nu posesorului. Stabilirea ei este o chestiune de
fapt la aprecierea care, n analiza ce o face,
. de la
Efectele uzucapiunii tabulare nu face altceva dect valideze cauza,
a nscrierii dreptului real principaL urmare, temeiul
dobndirii dreptului de proprietate va fi chiar titlul care:afCist nscris n
. .
11: 1
cartea iar momentul acestui drept va fi momentuL nre-
cererii de nscriere a acestui titlu. trecerea unui timp de 5 ani,
. de un titlu nevalabil sau chiar putativ produce att efectul
lor dobnditori, ct consolidarea a dreptului lor,
chiar de la data nscrierii nevalabile n favoarea lui, ce devine
cu nscrierea n temeiul unui titlu valabil. se
retroactiv, prin aceea titlul se de viciile
c) Uzucapiunea Conform prevederilor art 939 NCC, acela
care bunul altuia timp de 10ani, n alte dect dobndirea
mobiliare prin posesia de poate dobndi drep-
tul de proprietate, n temeiul u:zucapiunii. art. 932 alin. (2),
art. 933 934 se n mod
ntruct textul art. 939 NCC face trimitere la aplicabile
uzucapiunii imobiliare - tabulare extratabulare - n cu efectul
suspensiv al viciilor posesiei, cu posesiilor la materia privind
regimul j:uridic al uzucapiunii mobiliare
se cu regimul juridic ii! uzucapiunii extratabulare, n

- ambele au o de 10 ani nu posesorul
este de sau de
- ambele ca posesia fie Viciile pose-
siei cursul uzucapiunii. posesiilor se nambele
cazun.
anume:
- uzucapiunea se numai la imobile, pe cnd uzuca-
piunea cuprinde numai mobile;
1 A se vedea D. Gherasim, ap. cit., p. 127.
190 Modurilegeneralededobndirea drepturilorrealeprincipale
'" - n cazul uzucapiunii extratabulare, dreptul de proprietate se dobn-
din momentul cererii de nscriere n cartea n
cazui admiterii acesteia. n uzucapiunii mobiliare, n momentul
.mplinirii termenului de 10 ani se doar un drept de
pentru aoputea invocan deoareceprevederileart. 939 NCC fac
trimiterelamateria extinctive,iardin art. 2512 NCC
nu poate fi din oficiu.

4. posesiilor
. .
.....
posesiilor la toate cele 3 cazuri d.e lizucapiune
reglementatede Noul Cod civil, la uzucapiunea tabu-
Confon11 prevederilorart. 933 alin. (1)-(2)NCC:
,,(1) Fiecare posesor este considerat ncepe n persoana sa o
posesie, indiferent bunul a fost transmis cu titlu uni versal sau par-
ticular.
(2) Cu toate acestea, pentru a invoca uzucapiunea, actual
poate propria posesiecu aceeaaautomlui
posesiilor este la posesIa ce o posesorul
actualaintervaluluidetimpctposesiaafost de autorul
nsemnnd cele posesiunireunitesuccesiv termenul
necesarpentru dobndireadreptului de proprietateprin uzucapiune.
n Noul Cod civil posesiilor posibilitatea unei interpre-
mai largi, attpentrutransmisiunea ct
pentru cea cu titluparticular. n mai este accesiunea
posesiunilor.
Din interpretareaart. 933 alin. (2)NCC posesiilor
este ofacultate laapreciereaposesor-ului, eare poate deci se folo-
sau laea.El poate oposesie cnd nu
semai poateprevaladeceaaautorului Autoresteacelacareaposedat
anterior nu estetitular al dreptului de proprietate, iar acesta atransmis
posesiaca stare da fapt. nacest sens, practica astabilit pen-
tru auzucapa, posesorul actual nu poate uni posesiunea cu cea
anterior de dreptului de proprietate asupra imobiluiui respectiv.
Posesiunea fie de un neproprietar.
astatuat autorul celui care nu poate fi proprietarul
imobilului. Prinautorse numaipersoanacare,ca celcare
uzucapiunea, nu este titularul dreptului real, deoarece n cazul titularului
Uzucapiunea 191
acesta poate a mai face invocarea
uzuc-apiunii.
Pentruase uni operacele posesiintr-una secerende-
plinirea a fie vorba de o posesie

o posesie posesorul actual ofi dobndit de la
i :,'J ,
}'
autorul pebazaunui raportjuridic.Acestraportjuridictrebuie steala

bazafaptului materialal transmitelii efectiveabunului, este
ij
necesar unui act translativ de proprietate.Spre


exemplu, transmiterea s-a bazat pe un act lovi t de nulitate
'nu poate opera posesiilor. are loc, n exprimarea
art.933alin. (2)NCC,n moduniversalsauparticular: Lamodul
se are n vedere transmiterea cu titlu universal, atunci cnd dobndito-
rii n posesia patrimoniului vor putea cere reunirea
posesiunii lorcu aceeaaautorului.
Transmiterea posesiei n temeiul unui raportjuridic cu titlu particular
arevaloarepentru posesiei,atunci cndactultranslati v, dinorice
motive devine ineficient, cum arfi unantecontractde
sau orice care dreptul posesorului prescrie
mpotrivatitula,uluidreptului.Predarea abunuluiestetotoastfel
de transmitere. Interes practic au n prezent prin
protocoalentre persoanejuridice, cnd nu este titularal drep-
tului real. aicipnnpredarea bunurilor
posesorie.Asemeneaprotocoalesunt de de
guvern emisen temeiul Legii nr. 1511990, acele de guvern prin
care ncetatacti vitatea industriale. Deasemenea,seimpune
posesiilor,cnds-au depatrimoniintrepersoanele
juridicevechi supuse celenou
Uzurpatorui nu poateinvoca cuposesiapecareauzurpat-o.
Este cazu! semnalatde atuncicnd s-a constituitdreptul de pro- {!
prietate prin Legea n;. 18/1991 afondului funciar,dar uzurpatoml.
preiaposesia acordul titularului.EI nu poate invoca posesiaantece-
llii!
sorului careavea titlu de piOprietate pentm esteo
Este necesar existe oposesie nu una Cel careO
IIII1
trebuie fie un succesorn'drepturial automlui nu unuzurpator.
Posesia care nu se sub nume de proprietar poate deveni posesie

printre altele, n cazul n care transmiterea eide la un la

altul se printr-un act cu titlu uni versal, sLlccesontl este de
n asemenea se poate cere cu posesia


autorpentru aputeauzucapa. Jlji
',1
1
1
'IL,
192
Modurile generale de dobndire a drepturilor reale principale
,.
Pentru afi posesiilor, legatde aspectul ce-I anali-
posesiilesuccesive calitate fie doarvorba
de posesii, este de ca att autorul, ct succesorul
nu fi fosttitulariidreptuluireal. Prinurmare,nuesteposibi unireaduratei
posesiunii titularului dreptului real cu aceea denetitular.
posesorii actuali au dobndit dreptul de proprietate de la autorii lor prin
acttranslativ, pentru erauproprietari de drept n cartea'
nu o a posesiei nu poate duce lauzucapiune'.
'!"
n de sau a autorului a posesorului
situatii:
..... a)cnd este-de cuposesiaautorului,ambii
fiind de Posesorul actual calitatea are
tennenca autorul putnduzucapantermenul de5deani,conform
uZLlcapiunii tabulare saun 10 ani,in cazul uzucapiunii extratabulare sau
auzucapiuniimobiliare;
b) cnd posesia este de cu posesia autorului,.
ambii fiind de Posesorul. actual calitatea ace-
termen ca auiorul putnd uzucapa n termen de 10
uzucapiunii extratabularesauauzucapiunii mobiliare;
c) cndposesorul actualestede iarautorul aexercitat
, .
oposesiede sepoateuzucapan termende 10 ani,ncazul
uZLlcapiunii extratabularesaua uzucapiunii mobiliare;
d) c.nd posesonll actual este de iar autorul a exer-
citat o posesie de el va putea uzucapan termenul de 5 ani,
conformuzucapiimii tabulare saun timp de 10 ani, n cazul uzucapiunii
extratabulare a uZllcapiunii mobiliare.
Posesorul care alege Dosesia sa' cu aceea a autorului
,
.trebuie continue posesie se termenul cerut
pentru posesia autorului. Concluzia care se desprinde de aici este
posesiunea pentru ca cele douii. posesiuni ntre
ele, este necesar ace-
legiuiri . Cualte cuvinte, nu s-arputeauni posesiunilecarecurgsub
regimurijuridicediferite nus-arputeainvoca posesoriedintre
posesiunea deexemplu,subregimulCoduluicivilvechi apoi
sub regimul Noului Cod civil. Aceasta, pentru atunci cnd
anceputsub regimul Coduluicivilvechi, ea curs, iar
anceputsubregimulNouluiCodcivil,deasemenea.
, Asevedea,n acestsensDecizia nr. 25/1992 aTribunalului Suceava,
n Dreptul nr. 411993, p. 53.
193
Sectitmeaa4-2. Ocupatiunea
, ,
n prezentacest mod de dobndire a dreptului deproprietatea crescut
vertiginos, ca de cazuri. Mai ales n municipii comune,
avn:d un marede locuitori ,cantitateabunurilormobileabandonate
a crescut n ultimii ani aici estevorbanunumai de lucrurile
existente n gunoiul menqjer,.ci de televizoare vechi, de
alteobiectede uzcasnic, vechi, materialede etc.
este de art. 941-947 NCC. Este
de titlul prin-care se proprietatea unui
lucrucarenu prin h.iarea lucrului in n scopul'
dea-i dobndi proprietatea'. . .
Articolul 941 alin. (l)NCC n termeni
nea, anume: .
,,(1 )Posesorulunuilucrumobilcarenu devinepropri-
etarul acestuia,prin de ladata nposesie".
Numaibunurilemobilepotfi dobnditeprin nacestsens,
art.941alin. (2)NCCprevede bunurimobilecarepotfi dobn- .
diteprin bunurilemobileabandonate,precum bunurilecare;
.prin natura lor, nu au un proprietar, cumsuntanimalele
resurseleacvaticevii dinbazinele piscicolenaturale, fructele de
ciupercile comestibile din flora plantele medicinale aroma-
ti ce altele asemenea. Per a contraria lucrurilemobilede valoare foarte
sau foarte deteriorate caresunt ntr-un loc public, inclusiv pe
un drum public sau ntr-un mijlocde transportn comun, suntconsiderate
lucruri abandonate [art. 941 alin. (3) NCC].
.Totprin se atunci cndproprietarul de drept
al bunului se de bun,
Apreciem debunpoatefi
indirect cu un dar Tacut nedeterminat primul venit. Acesta nu mai
esteunbun saupierdut. celcare nposesia
unui bun de care proprieta:u! s-a cu scopul de a-I oferi primului
sau fiindu-i indiferent acest lucru, el prin n pro-
prietateaacestuiprimposesor. nu poatefi cubunurilece
sub uzucapiunii nici cubunurilepierdute. Pierdereaunui
bun nu are stingerii dreptului de proprietate. n acest sens,
art. 942alin.(1)NCCprevede "bunulmobilpierdut
I A sevedea C. Hamangiu, N Georgean, op. cit., p. 343.

""
*
194 Modurilegeneralede dobndire adrepturilorrealeprincipale
proprietarului Mai departe bunului este obligat ca,
n tennen de 10 zile, restituie proprietarului ori acesta nu poate
fi cunoscut, predea organului de din localitatea n care a fost
Acestaare de a bunul timp de6luni, fiindaplicabile
n acestsens privitoareladepozitul necesar. Organul de
va la sediul pe pagina de internet un privitor la pierde-
rea bunului, cu tuturor elementelorde descriere a acestuia'?
[art. 942 alin. (2)-(3)NeC].Deasemenea, bunul afost ntr-un .
loc public,elvafi predat, pe de proces-verbal, persoanei caredetine
un titlu, altul dect titlul de pro'prietate asupra locufui
" n termen de 3zile de la data bunului pierdut,
este predea, deproces-verbal,organelorde din
localitate"(art.943NCC).ncontinuare, lorsau
anaturiibunului, satinde diminuezevaloareaori devineprea
costisitoare, el va fi vndut prin conform iegii. n acest
caz, drepturile legate de bun se vor exercita n cu
n urina (art. 944NCC).
"Bunulsau dinvalorificarealui seva remiteproJ5fietaru-
lui, acestal pretinde, sub n termen de 6 luni,
nu mai nainte de ase achita cheltuielile legate de bunului:
De asemenea, n cazul bunurilor cu valoare proprietarul este
obligat orecompens8. reprezentnd a zecea parte
din saudin valoarea abunului. de arecompen-
sei nu n cazul bunului este persoana
care ori un reprezentant sau un angajat al acesteia. n cazul
n care proprietarul afacut o de are
dreptul de aopta ntresuma la care s.-a obiigat proprietarul prin
recompensa de legeori de
bunul ori nu este pretinsde proprietaruloriginar, el va
fi consideratlucru remis pe de proces-verbal.
n acest caz, dreptul de proprietate prin
Dovada unii sepoate face prin procesul verbal sau prin
alt mijloc de preia bunul sau
acestarevine comunei, sau municipiului pe teritoriul afost
in domeniul privatal acesteia"[art. 945 alin.,(1 )-(5) NCC].
nart.946alin.(1)"tezaurulestedefinitcafiindoricebunmobilascuns
saungropat, chiarinvoluntar,n nimeni nu poatedovedi
este proprietar. Dreptul de proprietateasupratezaurului descoperitntr-un

195
bun imobil sau ntr-un bun mobil n cote egale, proprietarului 'fK
j'
bunului imobil sau al bunului mobil n care a fost descoperit desco-

peritorului. Dobndirea dreptului de proprietate asupra tezaurului nu se
bunurilor mobile culturale, calificate astfel potrivit legii, care sunt
descoperite fortuitsau caurmareaunor arheologicesistematice,
1,
nici acelor bunuri care; potrivit legii, fac obiectul publice"
[art. 946alin.(2)-(3) NCC].

presupune, cum am luarea n posesie a unui


,lucru. Posesiatrebuie fie aib2. o Acestele- .
men.t face ntre uzucpiune mobil sau"dobndi':.
Iti, :,
"!"il
rea mobilelorprinposesiade Estenecesar caposesorul
' }jl
se comporte ca proprietar, iarnu ca titularal altui drept real principal.
Este can momentul n posesie, lucrul nu

nui. n cazul se apropielucrurile,cu

..,'1'
nu bunurile, cu Astfel, lucru-
' f'i\:
rilor mobile materiale, nu bunurilor incorporale, cum ar fi, de exemplu,
dreptul de autor. n acest sens legiuitorul sintagma lucruri
lucruri care nu care sunt bunuri mobile
abandonate care sunt susceptibile dobndirii dreptului de proprietate
prin
unea dreptului de proprietate n favoarea
posesorului peracontrariastingereadreptului de proprietateal proprie-
tarului este n cazulabando-
nului unui bun mobil n cu cares-au constituit
sau sarcini reale. n acestcaz, bunul decade n starea de lucru, prin aban-
don,astfelnctnemaifiindobiectulunuidreptde proprietate,nu.mai poate
face nici obiectul unor sau sarcini reale.
SectiuneaaS-a.Traditiunea
, ,
Prin se remiterea sau predareabunului de
la la dobnditor. esteunmod de dobndireadrep-
tului deproprietateenumeratexpresdetextul art. 557alin. (1)NCC.Acest
mod de dobndire pierdut nzilelenoastre.
Termenul de neconsacrat expres de Noul Cod civil, are n
diferite totattde diferite Astfel, art. 1053, coroborat
cu art. 431 din Codulcivilaustriacde la 1811, dispunea proprietatease
numai prin nuprincontractde
--.i.

196 Modurile generale de dobndire a drepturilor reale principale
,.
Daraceastanu n de ceeacear duce la con-
trazicerea dintre cele texte ci ca
comentatoriiacestui cod, estede feluri:lamobilepredarea
iar laimobile intabularea
1
Actuljuridic(contractul de vnzare- '
de etc.) numailaunraportdedreptpersonal,
prin care de poate pretinde lucrului cum-
, Actuljuridic, caracterului dominant volitiv, poate fi alterat
devicii sau afectat de este de transmi- ,
'f terea dreptului real, careeste al doilea moment. Cele momente sunt
"distincte;caatare esreaceacare H)Olnentul transmiterii
....dreptului real, prinsupunere,la fonnale afeJegii(ex. imobile)
sauprinremiterea ilbunului(ex. la mobile). dovada traditi-
. . . . '
unii corporale amobilelor, carese la un nu sepoateconsidera
s-a dobndit proprietatea.Intabularea n nregistrarean registrele
publicedecarte adreptului real transmis, echivalentul
intabu!areaera aceastatransmiteadreptuldepro-
prietate,iarnu Pelngaschimbarea a
prin este necesarcaproprietatea se n favoarfa achi- '.
zitorului de drept se opereze nscrierean cartea nscrierea
estemomentul consensului se cu
. formalitate. Titlul, contractul, testamentul,
sau legii constituiau ale mijlocite. Dar
art. 425 din Codul civilaustriac preciza "titlulsingur Dt.) propri- ,
etate". Proprietatea se poate numai prin predare luarenprimire


Practica Coduluicivil austriac a consacrat dobndirea deplinei
prin intabuiare;ca de aceaci. con-
sensuluiprin actjuridic. .
Am asupraacestui aspectavndn vedereNoul Codcivil,
care prevede la art. 885 alin. (1) drepturile reale asupra imobilelor
cuprinse n cartea se dobndesc, att ntre ct de
numai prin nscrierea 101:n cartea Astfel, intabularea este
momentul constituiriidreptului de proprietate. Publicitatea prin
regimul de c:lrte la noi are, la originesis-
temu! din
I Asevedea Laday, Codul civil austriac n vigoare n Ardeal, comentat,
Ed. Ministeruiui Directoratul Cluj, 1924, pp. 713-722.
1 Ase vedea Laday, op. cit. ,p.713.

197
Indiscutabil legiuitorul nostru s-a inspirat din timpului
la redactarea Noului Cod civil pentru a da imobiliare rolul
puternic, prin consacrarea efectului constitutiv de drepturi nscrieri-
lorn cartea Putem conchide proprietatea se
prin seamade art. 1674 NCC, unde se prevede
"proprietatease dedrept din momentulncheierii
contractului, chiar bunul nu a fost predat ori nu a fost
aspectul depinde de transmiterea
cu ncheierea contractului. Cuprecizarea cum se
prevede.n articolul mai sus-citat, se regula consensualismului, n
mobile. .
Mai este de n cazul darurilor manuale, ndeplinite alte
. momentul dobndirii dreptului este acelaal remiterii, al u'adi-
bunului n miniledonatorului, acestadevenind veritabil proprietar.
Conformprevederilorart.10Il alin.(4)NeC, sZJnt de valoare
bunurile mobile corporale pot fi donate prin dar manual. Dant! manual
se incheie valabil prin acordul de al de
.bunului de la donator la donatar. n aprecierea valorii reduse a bunuri/or
care constituie obiectul darului manual se seama de starea
a donatontlui. cums-asubliniatn darul manual n
a unui bun l'l!0bil corporal de la o la alta,
atunci cnd apare de a.gratifica, fiind necesar acordul manifes-
tat al celor practic prin predarea, respectiv preluarea bunului1.
Darurile manuaie sunt speciale, elese prin
caataresuntsupuse cedecurg din aceasta.
unor mobile, pentru afi
dar manual fiind o de la regula formei autentice a lor,
trebuie de cel careopretinde. n contextul dovedirii este necesar
ase stabili att animus donandi ct remiterea a bunului mobil
corporalsau realizarea a ' ,
este caavndo deaplicarefoarte
La darurilemanualeeaesteosolemnitatecare forma
ce contractul de din materializarea ges-
tului. Transmitereadreptului de proprietate prin la
I A se vedea D. Drept civil. Contracte speciale, Ed. Cordial,
Cluj-Napoca, 1994, pp. 161-162; l. ZinveIiu, Contracte civile, Ed. Dacia,
Cltti-Napoca, 1978,p. 156.
199 198 Modurile generale de dobndire a drepturilor reale principale
titlurilor la de stat,
'"
depuneri la la comerciaJe)'.
Concluzia ce se desprinde este ca mod de dobndire
a dreptului de proprietate, este cel mai bine n cazul darului '
manual. - att doctrina, ct practica sunt unanime'
n acest sens -,ea putnd diferite forme n raporturile sociale
fiindu-i asimilateremitereatitlului care valoareacndestela
saudepunerilela despecialitate C.E.c.etcf
nfine,apreciemcafiindvalabil ceeaceuniiautori ncazul
* dobndiriiprin a unorbunuridetenninatedespecialor, pe
deindividualizare(prin trebuie
opereze

'
a6'-a.
Posibilitatea dobndirii dreptului de prin
atunci cnd aceasta este de proprietate, expres
n art. 557alin. (i)NCC.. "$
Regula este au caracterdeclarativ
de drepturi. Aceste nu duc prin ele nsele la dobndirea dreptu- .
lui de proprietate. de constituie un modde'
dobndireadreptuluideproprietatenumain cazul cndacesteaaucarac-
tertranslativ dedrepturi.
n categorie, n principal,
translativedeproprietate:
a) deadjudecarevinca,ese executarea
prinvnzareala a bunurilorce debitorului;
b) suplinirea ofertantului care retras n mod
intempestiv oferta, n n care este vorba de un act translativ de
proprietate sau de alte drepturi reale principale. Se n principal, la
oferta conformprevederilorart. 1191 alin.(1)-(2)NCC;
A se vcdea T Menesi, la Decizia ni. 17811979 a Tribunalului
Bihor, in Revista de drept, r,r. Il/!979,pp. 40-41.
2 A se vedea, n acest sens Decizia nr. 1291/1978 Decizia
nr. 757/1979 aTribunalului Suprem, publicate n J.G. Repertoriu pe anii
1975-1980,p. 97.
J A se vedea M. Planiol, G. Ripert, Traite practique de droit civil fran<;:aise,
Tome III, Paris 1926,p. 572; C. Hamangiu, N. Georgean, op.cit., p.339.
:;",'1
H
c) dobndirea dreptului de proprietate prin expropriere pentru
de utilitate potrivit Legii nr. 33/l994.Atunci cnd expropriatul
se opune, exproprierea se dispune prin de
potrivitart. 21-29 din lege. Dealtfel, textul art. 28 alin. (l)vine
n sprijinul acestei opinii statund "transferul dreptului de proprie-
tate asupra bunurilor supuse exproprierii n patrimoniul expropriatorului
se produce ce impuse lui prin
au fost ndeplinite". Este de dreptul de proprietate, n cazul
exproprierii,se nscrierencartea
d) dobndireadreptului de proprietate prin efectul partajului judiciar..
Partajul are caracter constitutiv de drepturi n cazu! partajuljudiciar,
dreptuldeproprietateesteclarificatprinatribuireaunuiadintre
saumasadebunuri comod n se distribuie peloturi
caracterului constitutivse dreptul de
proprietate, caefectal partajului. Cnd stareadeindiviziune
fie prin vnzarea la a bunurilor supuse
iar efectuarea acestei proceduri, bunul este de un
de adjudecareeste,deasemenea, dedrepturin
n prinadjudecatesepoatedobndi
dreptul deproprietate;
e)suplinirea care executareaunui con-
tract bilateraiprincare s.-ah obligat ncheien viitorun contract
translativ de proprietate. posibiiitate trebuie att n
cu antecontractele de ct n cazul alte
antecontracte bilaterale care au ca obiect ncheierea n viitor a unor acte
translativedeproprietate;
I f) suplinirea creditoruJU.ilacontractul de prin
r
I
procedura ofertei reale de confonn
art. 586-590 din Codul de dar numai n n care
este vorbade transmitereadreptului deproprietate asupra unui bun mobil
n momentul lui,nunmomentulncheieriicontractului.Deexem-
plu, n cazu! bunurilor de gen, individualizarea lor se face n momentul
.
1
I
I
I
'"
CapitolulVII
dreptuluideproprietate
a altordrepturireale
*
L generaleprivindmijloacele
'.
'>. .Juridicede adrepturilorreale
..
Ca orice drept subiectiv; dreptul de proprietate se de
juridicacare se printr-odiversitate.de mijloacejuridice,directe
sau indirecte, reglementatededreptulcivil,dreptulprocesualcivil,dreptul
penal, dreptul administrativetc.
Prin mijloace de drept civil, drepturile reale principale slint n
mod direct, iar prin celelalte mijloace de drept se ocrotire
Mijloacelede indirecte realizareaaltorscopuri '
numai n-subsidiarse efectul drepturilorreale. .
Mijloacele juridice nespecifice de a dreptului de proprietate
constau n din contracten cuexecutarealor, cu
pentrurepararea prejudiciilorcauzatede fapte ilicite,
rezultatedin nanulareasaunulitatea.
actelorjuridice.Elese direct nemijlocitpedreptulde
se nasc se n cu dreptul deproprietate.
Mijloacelejuridicespecificesaudirecte
.
de a drepturilor reale
.
sunt reale, care se pe actiunile petitorii
posesorii.
pititoriisunt acele reale prin care se instan-
de se n mod direct, reclamantul este titu-
larul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupraunui bun.
Redobndirea posesiei n urma admiterii reclamantului este doar
un efectaccesoriu al admiterii petitorii .Sunt incluse n categoria
petitorii: n revendicare; confesorii;
n n de carte
negatorii. petitorii exclusivdreptului
posesorii sunt ?cele prin care se
posesiei, ca stare de fapt, mpotriva fie pentru a
n revendicare 201
o fie pentru a oredobndi aceasta a fost Ele pre-
avantajul reclamantul nu trebuie dreptul de
proprietateasupraimobilului,ci doarfaptul posesiei,n anumite
Atunci cnd posesorul este proprietarul terenului, mprejurare mai des
prinredobndireaposesiei,caefectal admiterii posesorii,
se dreptul deproprietate.
a 2,:,a. nrevendicare
"1. caracterejuridice
Noul Cod civil n revendicare n art. 563
alin. (1 )-(4), dispunnd:
,,(1)Proprietarulunuibunaredreptuldea-l revendicadelaposesorsali
de lao carel drept. El are, de asemenea,dreptul
la estecazul:
(2) Dreptul la n revendicare este imprescriptibil,cu
cazurilorn careprin legesedispunealtfel.
(3) Dreptul deproprietatedobnditcu n legii
estepedeplinrecunoscut.
(4) prin cares-a admis n reve
l1
di--
careeste poatefi mpotriva dQbnditor,-n
Coduluide
n revendicare poate fi ca acea prin
care reclamantul cere de i se dreptul de'
,1,1
.proprietateasupraunui bundeterminat pecalede oblige
pe prt laredareaposesiei bunului de la posesorul neproprietarsau de la
o carel drepti. .
n s-adecis n revendicareeste prin
care proprietarul neposesor deci restituirea bunului de
laposesorneproprietar. La aceastase pe posesorul nepro-
prietar ,,0 caref. drept".
I Ase vedea, n acestsens, fonnulate de L. Pop, op. cit. ,
p. 252; C. petitorii,n Dreptul,nr.9-12/1990,p.96.
2 Ase vedea Decizia nr.206311 955 aTribunalului Suprem,n Culegere
de decizii, 1955, p. 53; Decizia nf. 516/1972 aTribunalului
Suprem,n Revista de drept, nr. 9/1973,p. 153.
202 dreptuluideproprietate aaltordrepturireale
Revendicareaesteceamai petitorie,ritructareca
obiect att invocarea raportului juridic al dreptului de proprietate, ct
asigurarea vizndn moddirectproprietatean com-
plexitateasa. Prinintennediul proprietarul facecunoscutdreptulpe
1
i
carel are asuprabunului,rei vindicatio,se pe dreptului
de proplietate arecascop posesiunii. I
nrevendicareestecel mai specificmijlocjuridicde
a dreptului de proprietate a altor drepturi reale. Se poate conchide !
't esteo este pedreptulde
priri care setinde a dovedi n realitate reclamantul este ti1ularal drep-
tului,carel predareaposesiunii unui bunde cel
- I
cesepretindeproprietar. .
l
Caracterelejuridice generale ale n revendicare sunt
toarele:
a) n revendicareeste o avnd acest caracter
imprimatde naturadreptuiuideproprietatecareestedreptul real cel
mai complet. Este poatefi mpotriva
carea dreptul de proprietate este n mQ.d directdt bunul
1
a proprietate se Caracterul real al n revendicare
.I
atta timp ct posibilitateade readucere a bunuluin .
moniuirevendicantului,n Mai mult, prin
cares-aadmis nrevendicare este dobnditor
poatefi mpotrivaacestuia;
b) nrevendicarearecamcterpetitoriu,ntructpunendiscu-
dreptul de proprietate. n r.eclamantuJ este
dovadadreptului deproprietrr tc. Prin aceastase dis-
. dintre posesoriicare de posesiune petitorii
care pri vesc dreptului de proprietate;
c) nrevendicare esten principiu subaspect
extinctiv. Acest caracter din perpetuitateadreptului de proprietate
careatrage sine imprescriptibilitatea carel Dreptul
la se stingenumaiodati', cu stingerea a dreptului de propri-
etate pe carel Stingereadreptului de proprietate apare
. \
n ipoteza cnd a fostdobndit de o prin uzucapiune, iarn
cazul bunurilormobiieprinposesiade sauprintr-unaltmod
de lege;
d) n revendicare este o n realizare, deosebindu-se
de nconstatare,nt ructaceasta tinde nu numai la

,.
n revendicare 203
dreptuluideproprietate,ci larealizareaacestuia,prinrestituirea
rii materialeabunului. atttimpctreclamantul are
a bunuiui , o n revendicare ar fi ca
de interes.
2. pentru promovarea
nrevendicare
a)Per:soonelecarepotintroduce n revendicare. Fiindo acti-
pedreptul deproprietate,titularal
.n nu'poate fi dectproprietarulexclusival bunului. Cel ce
undrept,cel careface opropunere trebuie
confonnprincipiuluiactori incubitonusprobandi.
Chiar proprietatea este sub rezolutorie dreptul la
revendicare. unui bunn raportde care
trat facultatea, de ntr-lin termen determinat, poate promova
o nrevendicare.
n cu calitateadereclamantn n revendicare, jitera-
tura practica au fost aproape unanime n a considera
ca actiunean revendicare de unulsau o parte din
copropri etari unui bunindivizi. n

solu-
afost deC.E.D.O.cafiind,npiincipiu,nacordcu
dreptului la un proces echitabil, cnd nu este atragerea tuturor 1,, '
coproprietarilorn proces n calitate de Noul Codci vil a tran-

n mod echitabil, n revendicare putnd fi
Iii" I
deoricarecoproprietar invers,mpotriva coproprietar, .

nanumite
n cazul coproprietarilor care au'numai ideale, matematice
asupra bunului , n revendicare nu poate fi cnd este
de unul mpotriva
I Asevedean acestsens C. C. Bn'an, op.cit. ,p. 195;Decizia
nr. j33511978 aTribunaluluiSuprem,nCulegerede decizii, 1978,p. 32; Decizia
nr. 1030/1975 aTribunal ului Suprem, n Culegerede decizii , 1975, p. 222;
Decizia nr. 892/1995 a Supreme de n Dreptul, nr. 2/1996,
p. 103; Decizia nr.295/1993,n Dreptul nr. 7/ 1994,p. 85.
2 Ase vedea D. Posibilitatea n revendicare de ,:
un singurcoindivizar,n Dreptul, nf. 11/1998,pp.28-29.
,1
l'

204 dreptului de proprietate a altor drepturi reale
"
nrevendicare legatari lorpentrubunuriledetenni-
nate ce le-aufost printestamentdedefunct.
n fine, nrevendicarepoatefi decreditoriichi:-
rografari pe calea oblice,precum decreditorii ipotecari.
b) Persoanele mpotriva s,e poate intenta n revendi-
care au calitate
Prin revendicarese dreptului real de proprie-'
taie predareaposesiunii iucrului,astfel este
7'
trivacelui care dreptul lucrulrevendicatnmaterialitatea
lui.Prtuleste,de posesorulbunului,darpoatefi o
care buhul drept, obiectal
c) Dovada n revendicare. Reclamantul din nreven-
dicare, care pretinde este proprietarul bunului revendicat, trebuie
proprietateasa reguliledreptului comun. 1n cazcontrar,
posesorul bunului va avea de el nu are nicio de a
proba, n pasivitate
l
. Prtui are o
pentru n favoarea lui o de proprietate din
simplulfapt al posesiei.::;j
Reclamantul este dovezi, de acte care ateste
- ,
dreptul deproprietate,deasemeni, invoceun titlu princare
dobndirea bunuluirevendicatnvirtuteaunui faptjuri-
dic de a realiza transmiterea contractul, succesiunea,
testamentul etc. n cazul imobilelor nscrise n cartea dovadL--
dreptului deproprietatese face cuextrasul decarte
Revendicarea se peo care trebuie aceasta
constituindtemeiuljuridiCal Reclamantulvafacedovadaposesiei
el este titularul dreptului deproprietateal bU\lllll.1i revendicat.
3. Efectele nrevendicare
n unna admiterii n revendicare de recu-
dreptul ui de proprietate al rec!amantului de revenire a
bunului n patrimoniul 2.cestuia. Efectele admiterii n revendicare
sunt deart. 566alin.(1)-(9) NCC
2
.
i A se vedea Decizia nr. 146711992 a Supreme de n
Dreptul nr. 7/1993,p. 91.
2 Art. 566alin.(1)-(9)NCCprevede
,, (1) Prtul vafi obligatlarestituireahUllUlui sau la bunul a
pieritdin culpasa ori a fost n prtul va fi obligatla
n revendicare \ 205
a) Restituirea bunului };evendicat proprietar, Ia care va
fi obligatprtul. Bunulrevinen patrimoniulproprietarului liberdeorice
sarcini, conform principiului reso/uto jure dantis, resolvitur jus accipien-
tis. Restituirea se face, de n iar acest lucru nu mai
este posibil (pieirea, distrugerea, degradarea bunului, aces-
tuia, dobndirea bunului de un de exproprierea
n timpul posesiei prtului etc.), restituirea se face prin echivalent, prin
acordarea de pieirea lucrului s-a produs dincaz fortuit
sau prtulposesorde nupOatefi obligatladez-
ntructriscul pieirii bunului estesuportatde proprietar, confonn
adagiului res perit domino. Atunci cndbunul a pieritdin cazfortuit sau
de iar prtul a fost un posesorde acestava fi
obligat la plata reprezentnd contravaloarea bunului,
nu bunular fi pierit laproprietar. .. . .
bunul carea fostdistrus saua pierita fostasigurat, prtul dato-
deasiguraren ncareancasat-o. aceasta
restituireaproductelorSaliacontravaloriiacestora. n toatecazurile,
vorfi evaluaten raportcu momentul restituirii.
(2) Posesorulde sau precarvafi obligat, la cerere, la
restituireafructelor produsede bun lanapoierea acestuia proprietar.
(3) Proprietarul poatefi obligat, la cerere, restituie posesorului cheltuielile
necesarepe careacestale-a
(4) Cheltuielile utile se restituie, la cerere, n limitasporului de valoare,
prin legenu seprevedealtfel.
(5) De asemenea, proprietarulva putea fi obligat, la cerere, la restituireachel-
tuielilornecesarepentru producerea culegereafructelorsauaproductelor.
(6) Prtul areun dreptde asupf3. produselor larestituireacheitu-
ielilor pentru producerea culegereaacestora,cu cazului n care
proprietarul prtului o
(7) Dreptulde nupoatefi exercitatn niciuncazasuprabunuluifrugifer
saucnd intrarean abunului s-a prin ori
saucndproduselesuntbunuriperisabileori suntsupuse,ca unnareatreceriiunei
perioadescurtede timp,unei semnificativeavalorii lor.
(8) Proprietarul nu este dator acopere cheltuielile voluptuare. Posesorul

are dreptul de efectuate cu aceste cheltuieJi numai prin

r
aceasta bunul nu se
(9) alin. (3), (4) (8) se numai n acele n carechel-
tuielile nu se ntr-o lucrare cazn caresuntincidentedispozi-
din materiaaccesiunii imobiliareartificiale".
'I
II
.::1::Z4?f
206 dreptului de proprietate a altor drepturi reale
este n raport cu valoarea bunului, atunci va fi obligat la
plata la valoarea n caz a fost de
n cnd prtul a bunul, iar un a dobndit pro-
prietatea, a prin care s-a admis n revendi-
care este poate fi mpotriva dobnditor, n
Codului de
Prtul va fi obligat la restituirea. productelor sau a contravalorii
tora. n toate cazurile, le vor fi evaluate n raport cu momentul
restituirii.
"*
b) Pentru restituirea/ructelor trebuie l1tre posesoml
de cel de Posesorul de va fi
-obligat restituie fructele nattlri1le, civile industriale, ncasate sau per-
cepute sau contravaloarea lor, le-a consumat ori nu le-a perceput din
fructele cuvenindu-se proprietarului . n schimb, el are dreptul
cheltuielile necesare pe care le-a efectuat pentru culegerea fruc-
telor, ntruct cheltuieli le-ar fi proprietarul, cu
cazului n care proprietarul prtului o
Dreptul de nu poate fi exercitat n niciun caz asupra bunuLJ'i frugi-
fer sau cnd intrarea n a bunului s-a prin .
ori sau cnd produsele sunt bunuri perisabile ori sunt supuse, ca
unnare _a tTecerii unei perioade scurte de timp, unei semnificative a
valorii IOr:
posesorul a fost de cu alte cuvinte nu a cunoscut
viciui titlului plltea fructele percepute la data promo-
. n revendicare de proprietarul reat. nce-
n prealabile cel mai trziu momen-
1
tul posesorului n drept urmare, acesta este obligat
restituie fructele percepute de el sau de n sa

c) Restituirea cheltuielilor necesare utile este un alt efect al
n revendicare, care n reclamantului de a restitui poseso-
rului prt, indiferent acesta a fost de sau de rea-cre-
cheltuienle necesare utile cu bunul revendicat.
Cheltuielile necesare constau n sume sunt cele pentru
conservarea lucrului care nu ar fi fost efectuate lucrul ar fi pierit.
1 A se vedea C Birsan, M MN. Pivniceru, op. cit., p. 13; L. Pop,
op_ cit., p. 256.
n revendicare
207
Cheltuielile utile sume de bani sau munca pentm spo-
rirea valorii fondului ele se restituie numai n sporului ae valoare
adus bunului . Valoarea sporului este aceea din momentul restituirii bunului
proprietar.
d) Cheltuielile de agrement sau voluptuare sunt de art. 566
alin. (8) NCC au ca scop bunului. Aceste cheltuieli efec-
tuate de posesorul neproprietar pentru pasiunile lui exclusiv
personale, nu valoarea de a bunului
lui nu plata lor. Posesorul care
le-a Tacut le. poate ridica de bun, cu conditia nu prin
aceasta vreo deteriorare. ., ' .: '.
Restituirea cheltuielilor necesare utile n favoarea posesorului nepro-
prietar se pe principiul natural nu i este
se temei legitim n detrimentul altuia este cu totul
echitabil restituie ceea ce ar reprezenta echivalentul acestei
4. n revendicare
Regulile care este n revendicare
sunt desprinse din generale ale art. 563 alin . (1 )-( 4), art. 565
art. 566 alin. (1)-(9) NCC. Din analiza acestor prevederi
elemente n revefdicare are caracter imprescriptibil, cu
cazurilor n care prin ege se dispune altfel proba dreptului de
proprietate asupra bunului revendicat revine n sarcina reclamantului.
n revendicare este, n principiu, .
Imprescriptibilitatea are n caracterul perpetuu al dreptului de
proprietate, ceea ce el nu se stinge prin neuz, indiferent ct timp
titularul nu !-a exercitat n mod girect sau prin
n revendicare se stinge cu dreptul pe care este

apere. Cu alte cuvinte, ea poate fi sau
prin invocarea uzucapiunii, n de Noul Cod civil.
Prin de la conform prevederilor art. 520

alin. (1 )-(2) din Codul de n revendicare imobili-
se prescrie n termen de 3 ani de ta data nscrierii actului de adjudecare ,
n cartea n cazul n care este vorba de un imobil supus
silite vndut la

; "'1

I Conform arL 520 alin. (1 )-(2) NCC: "Orice cerere de sali

!
I
v'i
1

privind imobilul adjudecat este i1110bilul adjudecat era nscris

n cartea de la data cererii de nscriere formulate de
iIii
I

208 dreptului de proprietate a altor drepturi reale
..
Proba dreptului de proprietate revine reclamantului. Avnd n vedere
caracterul judiciar al probelor, se considera, nainte de
adoptareaNouluiCodcivil, pe dreptate,careglementareaprobelor.
nmaterie fie numainCodulde

Avnd
n vedere doctrinare,NoulCodcivil nu a mai reglementat,n mod
distinct, mijloacelorde arevenit,n mod
firesc,nouluiCodde Avndnvedere de
- NoulCodcivil intratn vigoare,darnereglementnd'
..
mijloacelorde NoulCodde neintrat
n vigoare,'dardispunnd,n asupraprobelor- n celece
, '. .
. . o ne raportam preconizate prin notil Codde
trimiterelavechiulCodcivil.
Sarcina probei, punerea n vigoare a Noului Cod de
sevaface regula deacestanart. 243, anume: "Cel
care face o ncursul procesului trebuie o n
decazurileanume delege".Acesttextestereproducereaaproape
afostuluiart. 1169dinvechiulCodcivil,careadispus:"Ctlfceface
. :cl
opropunerenaintea trebuie o Aceasta
sarcinaprobei, dovedireaactului faptuluijuridicgeneratoarede'
drepturi revine,nprimulrnd,rec\amantului,celuicare
dreptul sau
Ce! ce un drept, cel care face o propunere trebuie o
conformprincipiului actori ineubit onus probandi.
Larndulei nrevendicareeste de acestprincipiu,ca
n orice n revendicare poate<fi numai
reclamantul a probatdreptulpecarel pretinde. .
dobnditorui anterior al dreptului nscris n folosul teI1\..dui adjudecatar, au trecut
cel 3 ani.
n c2zul imobilelor nscrise pentru prima n cartea n temeiul
actului de adjudecare, cererea de se va prescrien termen de3 ani de la
datanscrierii actului de 'Ldjudecaren cartea curge
mpotriva minorilor persoanelorpusesub
1 Ase vedeaA. Probelen procesLiI civil, pp. 16- J8; o. n
Tratat de drept civil (1989), p. 267; Gh. Beleiu, Dreptcivil romn, 1995, p. 103;
I. Deleanu, Tratat de voI. fI, Ed. Europa Nova, 1997, p. 250;
VM. Ciobai7u, Tratat teoretic practic de voI. 1, Ed.
1997, p. 150; M Drept civil. Partea 1999, p. 201;
G. Boroi, Drept civil. Partea 1999; p. 87; o. Ungureanu, Drept civil.
Introducere,2002,p. 195;E. Lupan, Introduceren dreptul civil,2003,p. 114 etc.
n revendicare
209
Proba dreptului de proprietate este o n se
ntlnesc serioase carepot din
lipsanscrisurilorreferitoarelatransmitereadreptuluideproprietateasupra
imobilului - mai ales n trecut nu seredactau -,precum
caacestenscrisuri nu se mai sau date insufi-
ciente;n numeroase nscrisurilenucuprinddatedeidentificaresau
nu sunt de planuri de arriplasare a imobilului,
releveudedelimitare de etc.; probatoriea unor
nscrisuri sau titluri prin care se tinde dovedirea dreptului de proprietate;
o se desprinde din principiul actelorjuridice,
potrivit acteleproducefectenumaintre carele-auncheiat,.
acesteanefiindopozabile n bazaprincipiului
reclamantul n un nscrisconstatatoral transmiterii drep-
tului de proprietateasuprabunului revendicat, prtuI vaputea ca !':i
acel actnui este opozabil, deoarece este deacel raportjuridic.
Dificultateaprovine dinfaptul nun toatecazurileproprietarii
I
dispun de titluri scrise, iaralteori aceste titluri suntanulabile pentm vicii II
I'
de sau de fond, nu suntcompleteetc.
IJ
n practica s-a impus de ordin procedural, caambele
probeze titlurile. Reclamantul n de.revendIcare se
de dreptului n folosul [art. 900 alin. (1)
NCC]. de proprietate n favoarea reclamantu- l

l{rr-nscris n cartea care este mult mai dect posesia
prtului .Mai mult,art. 565 NCCdispune "ncazul imobilelornscrise
1:lfl!i
1,
n cartea dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de
II
I
,
carte n temeiul efectului constitutiv de drepturi al nscrierilor
n cartea singura care face dovada dobndirii dreptului de
!t:1
proprietateestechiarcartea respectivcopiapentruconfonnitatea IIIJ:'I

. funciaresauextrasuldecarte Prtulvafi obligat din


pasivitate dovada, la rndullui,atitluluicel Prin titlu se

actul juridic care dobndirea sau transferul dreptului

..
de proprietate, ncheiat n n materie de revendicare, titlul
este valabil de la proprietar. Titlurilesunt acte
juridice translative de proprietate cele declarative de drepturi, inclusiv

n unelecazuri. Wi

toate transferurile succesive de proprietate
careau avutloc, dovada fiind fie spre ante-
riori, dinautorn autor din posesornposesor. O asemenea este
II

210 dreptuluideproprietate aaltordrepturireale
",'
derealism,deaceeaa fost prohatiodiabolica
sau
Pentru a nu pune n unor insurmontabile, n lite-
raturadespecialitate npractica s-austabilitctevareguli care
larezolvarealitigiilorderevendicare
a) ambele fiecare cte un titlu, care provine de la
autor,trebuie nfavoareaaceloracareaundeplinit
transcrierii n cartea Confonnprevederilorart. 900

alin. (1) dreptului n favoarea celui nscris n
cartea Drepturi potdobndi nunele
nscrierencartea fiind deart. 887alin.(1)
NCC.Estevorbade c-
l1
deleprovindin accesiunenatu-
vnzare exproprierepentru deutilitate precum
naite cazuriexpres de lege. Deci, estevorbade
unoraltetitluridectcele anterior- attalreclamantuluict
al prtului sau numai al unuiadintre ei -,atunci reclamantului
sevarespinge,ntruct landeplinirea nscrieriidreRtuluin
cartea recI amantul nua dobndit acestdrept;
b) este vorba despre titluri provenite din accesiune
vnzare expropriere pentru de utilitate
precum n alte cazuri expres de lege, acela care un
asemeneatitlu vaavea de ntructnueste naceste
. ndeplinirea dreptului de proprietaten cartea
iarcel careare un asemeneatitlu esteconsideratproprietar;
c) att prtul ct reclamantul unul dintre titlurile pre-
de art. 887 alin. (l) NCC, se vor comparatitlurile ntre ele
reguli:
- vaavea de acelacare dataceamai veche, n ipo-
teza estevorbade dispuseprintestamentesuccesive,
se n dreptul succesoral este valabil testamentul care
dataceamai pentru revocapecel dinti;
- vaavea de acelacarea dobnditbunul al titlu este
mai preferabil. Titlul preferabil este acela care este mai bine caracterizat
din punct vedere juridic, avnd o valoare n
normejuridiceconcrete.
Estede nafaradovediriidreptului deproprietate,i'n mod
subsidiar, reclamantul este dovada prtul este posesoral
imobilului, acesta face acte de n caz contrar, prtul este
lipsitdecalitate
n revendicare
211
5, nrevendicare ill
n reglementarea circuitului civil, revendicarea bunurilor mobile are
unregimjuridicdistinctdeal bunurilorimobile aceasta,nprimulrnd,
pentru o reglementare Acestmod de dobn-
r

dire estereglementatnart. 935-938 art. 940NCC.
Articolul 937alin. (1tNCCd.ispune,ca
,,( 1) Persoanacare, ncheiecuun neproprietarun act
translativdeproprietatecutitluonerosavndcaobiectunbunmobil,devine
proprietarulacelui salenposesie
Textul caposesorul fiede Articolul938
alin. Ci )-(2) NCC "estede posesorul care nu
I
nici nutrebuia, lipsa de
proprietara trebuie existeladata
'il
1,
nposesia abunului". El trebuie bunul i apar-
!I

n mod legitim. este atunci cnd dintr-un
titlutranslativdeproprietate.nschimb nrealitateacesttitluesteviciat,
darviciile nu-i suntcunoscute. Posesorul de propri-

etateatuturorfructelorfaptceeste,nprincipiu,valabilattpentruposeso-
rul cutitlu particular,ct pentruacelaal unei
n momentulcndposesorul viciul
arepentru posesorulvarestituifructele. S-aconside-
rarn practic2. cnds-aintrodusmpo-
triva posesorului n revendicare
l
. Este indiferent n care grad de
s-a dat de proprietarului, fiind
produceefectelepedata cererii n
atunci cnd se o
posesorie, cnd posesorulestenotificatpentru restituirea bunului,
tii
cndproprietarulface acteexterioareevidentecesuntde a-i curma
;:1
ntitlul Deexemplu,proprietarul n vn-
zareasaunchirierea prin a bunului posedat. Posesorul la
!r
:[
1 ,1
rndul nu poatestapasivsub aprecierii aretitlu, dimpo-
esteobligat verifice ceseaducposesiei sale.
n bunurilor mobile, "legiuitorul a considerat nu mai este III
trecerea unui timp pentru dobndirea dreptului de proprietate
asupra lor. n acestsens,simpiaposesiea bunurilormobile titlu
l'
de proprietate, art. 919 alin. (3) NCC prevede n acest sens la
I
I Asevedea, n acestsens,Decizia TIr. 1422/1970aTribunalului Suprem,
,li
213
.?,[!: :;-
212
dreptului de proprietate a altor drepturi reale
"' proba posesorulesteconsideratproprietar,cu imobilelor
nscrisencartea nmodsimilar,art. 935NCC posesoru-
lui unuibunmobil deproprietate,dispunnd "Oricinese
launmomentdatnposesiaunuibunmobilestepn::zumat areuntitlude
dobndirea dreptului de proprietateasuprabunului"..TransferUl dreptului
de proprietaten cazul bunurilormobilese publcitate.
Posesia de a bunului mobil opozabilitatea de;
aactelor juridiceconstitutivesautranslativededrepturireale,conform
... prevederilorart.936NCC.
Regula n art. 919alin. (3) art.935NCC puter-
nic regimuljuridical bunurilor mobile. Aceasta pentru n
lipsa unei formale unaa posesiei, crend
posesorului n sa de proprietate, care
titlu. Textul legal ideea dreptului de proprietate asupra bunurilor
mobile prin instantanee, de posesia: de
caren realitateesteo dispune posesiaduce vreo
gere de timp la dobndirea dreptului de proprietate'.Eanu arstabi:U, pro-
priu-zis un mijloc de dobndire, ci, mai legarg;iuris
et deiure a dreptului care se prin a bunului ..
logic care a dus ia adoptarea regulii respective n
unea natura lucrurilor mobil iare transmisiunea lor,
acontrolacaracterul legitimitateaacestei transmisiuniprinaltsemn
exteriorsaudepublicitate,dectacelacarese prin faptul
posesiunii lucrului, care este un element firesc foarte perceptibil
n lumea

asupra n a
acestor texte din statuarean posesorul actual se
de mpotri va nu se admite proba con-
posesoruluil de dovada pro-
Pentruel este simpla a defapt a posesiei,
pentrucareesteadmisibil oricemijloc de
Mai este de regulile de art. 919 alin. (3), art. 935,
precum art. 937 alin. (1) NCC nu se bunurilor mobile care sunt
1 Ase vedea T S. ap. cit., p. 175.
2 Asevedea!. op. cit., pp. 110-112.
J A se vedea Decizia nr. 1238/1960 Decizia nr. 1938/ 1967 a
TribunaluluiSuprem,n C. A. Lesviodax, nRepertoriu de
n materie 1952-1969,Ed. 1970,
pp. 177-178;f. op. cit.,p. 115. .
n revendicare
accesorii unui imobil, darse n cu dobndireadreptului
de uzufruct a dreptului de uzasupra unui mobil n cazul titlurilor la
n careprin legispeciale nu sedispunealtfel.
prezum,tiei de proprietate. Fiind O abso-
de proprietate n favoarea posesorului actual al bunului, pentru a fi
incidente prevederile art. 919 alin. (3), art. 935, precum ale art. 937
alin. (1) NCC sunt necesare ndeplinirea a

a) posesia fie nsensul dobnditorul n per-
soana sacele ale posesiei: corpus- a
bunului cmimus sil)"i .habendi - dea poseda.nlipsa
.unuiadintrecele posesiabunuluimobilnu regula
aplicabilitatea;
b) posesia nsensuldea fi
Problema nu se poate pune ct timp simpla posesie
este o instantanee, orice curgerede timp. Fiind o posesie
nu are nici continuitateaacesteiaeafiind
viciuluintreruperii;
c) posesia fie de ca
dobnditor nu faptul nu este proprietarul
bunului, ignoreviciul decareesteafectattitlul celui delacareadobn-
dit. este nu numai / 6 n persoana
dobnditor, dar o calitate a posesiei pe care el o Ea trebuie
existeladata n posesia abunului, iarnulaceaancheierii
cor.tractului,conformart. 938alin. (2)NCC.
Faptul imrarean posesie, dobndi tor datseama
nu a dobndit bunui de la proprietar, nu are nicio
deoarecen nuare a intervenit
ulterior;
ci) unui act tral1slativ de proprietate cu titlu oneros. Estenece-
sar existe unacttranslativdeproprietate,cutitluoneros,ncare
dobndi tor s-a ncrezut, dar care n realitate este viciat faptului
provenea de la o iarnu de la proprietar al
bunulUI.
214 dreptului de proprietate a"aftor drepturi reale
6. Revendicarrea DUil8.!.rUOr mobHe in art. 937
alin.(2) (3) NCC
a) Revendicarea bunurilor mobile de la posesorul de n
ipoteza de art. 937alin. (2) NCC.
Textulart. 937alin. (2)NCC expres revendicareabunu-
rilor careau din patlimoniul proprietarului voia lui.Textul pre-
vede "Cutoateacestea,bunulpierdutsaufuratpoatefi reven-
dicat de ia posesorul de este sub

n tennen de 3 ani de-Ia.sJata la careproprietarul a
'p.i.erdlJt aDunului".CazuipI;\;Zentatse
n carebunul mobil pierdut 'sau furataajunsn posesia de a
unui care l-a dobnditde'ia sau de la autorul furtului, deci'nu
de la detentorul precar.
n revendicareabunului mobil pierdutsaufuratpoatefi inten-
mpotrivadobnditorului de n termen de 3 ani, sub
care ncepe dela data pierderii
materiale abunului, pierdereaelementuluicorpus al
.acest termen 11 u este respectat, proprietarul pierde dreptul de pro-
prietate. de pierdere de furtau fostinterpretaten sens largn"
literatura n acestsensse au nvedere toate n ca're
bunul a din patrimoniul proprietarului voia sa, deci nu numai
furtul propriu-zis, dar pirateria. Pierderea este
orice din patrimoniulproprietaruluiaunui bun, chiarnegli-
salesau deun alteveniment,incl usi vcazul fortuitsau

Cel ce UD bun este
el afost posesor al bunuiui, acesta i-a din patrimoniu voiasa
bunul revendicat este identic cu cei care 1- a pi erdut sau i s-a furat.
Dovada este prin orice mijloc de inclusiv prin martori ;
sali
dobnditorcare arestituitbunulrevendicatde titularsevaputea
ndreptampotrivaautorului respectiv la cel care-l pentru afi
ltlemeiulunei personale.
b) Revendicarea bunului de la posesorUl de n ipoteza
de art. 937alin. (3) NCC.
Articolul 937 al in. (3) dispune astfel: bunul pierdut sau furat a
fost dintr-un locoridela o care vinde'in mod
bunuri de fel, ori a fost adjudecat la o iar
n revendicare 215
n revendicareafost termenuluide3ani, pose-
sorulde poate bunul laindemnizareasa
pentru
Este o de ipotezei n cadrul
posesoradobnditcu bunul saufurat, dar
s-a ntr-un loc public,n unde astfel de au loc
n mod curent De asemenea, ipoteza se cazului n
I
care bunul afost adjudecat la o de locul
public faptul acolo se n.mod curent specifice
I
I
- pentru trguri, oboaresau l pe de orice
I
verificare punela fiind de Proprietarul ori-
I
ginar nu poate revendica bunul dect ntorcnd posesorului
(din blci, trg sau n cadrul unei publice) indemnizarea
I
pentru pe care l-a Posesorul are un drept de asupra
bunului cndproprietarulrevendicanti pecarel-adat
celui de lacareadobnditposesia.
Chiar proprietarul reluatbunul careadus la pierdereagaran-
de dreptulde de posesor,acesta n con-
tinuare la rambursarea de
proprietarcare bunul a are la nde-
n autorului furtului sau a aceluia
carel-a pe civiledelictuale.
c) Revendicarea bunului mobil de la posesorul de de
..:.-
la sau de la Este considerat de posesorul care a
dobnditbunul acelbunafost pierdutdeproprietarsaui-afost
furati. Prininterpretareatextuluiart.938alin.(1)-(2)NCC" carereg1emen-
" putem afinna este de posesorul care
sau trebuia, calitateade proprietar
a trebuie existeladata n posesi a
abunului.Posesiade nu constituietitludeproprietate,
posesorul nu este de prevederileart. 919 alin. (3), art. 935, precum
Ase vedea D. Lupulescu, Dreptul de proprietate Ed.
1967, p.226.
2 Textul art. 938 NCC prevede:
,, 1) Este de posesorul carenu nici nu trebuia,
lipsa de proprieta,a
(2) trebuie existe la data n posesia a
bunului".
217
216 dreptului de proprietate a altor drepturi reale
,.
ale art. 937 alin. (1) NCC. proprietar se poate ndrepta cu
n revendicare mpotriva posesorului.
n tennenului de exercitare a au fost exprimate opinii
diferite n
n termenului de exercitare a doctrina
au apreciat n ceea ce normelor privind
nu se poate face nicio ntre drepturile reale imobiliare
cele mobiliare dreptul la n revendicare, indiferent de natura
-<-
bunului, esteimprescriptibil
'
.
D.e n revend(care a proprietarului se pres<;rie
-"n tennen de 3 ani numai lor subdobnditori' de
ea devine atunci cnd este mpotriva
n contra lor de dobnditori
cu titlu gratuit chiar mpotriva lor dobnditori de a
titluri au fost chiar
fiind, poate fi plin invocarea uzucapiunii de 10 ani, n temeiui
uzucapiunii mobiliare, n baza art. 939 NCC. bunul a pierit sfl:,u a fost
deteriorat din culpa posesorului de proprietarul
litatea intenteze o mpotriva acestuia pentru a
recupera contravaloarea prejudiciului suferit. este
termenului de de 3 ani. .
7. ale n revendicare ca mijloc
de a dreptului de proprietate
Avnd n vedere caracteristice ale dreptului de proprietate
enumerate de art. l36 alin. (4) din reluat de art' 11
alin. (1 )-(2) din Legea nr. 213/1998, care este n domeniu-
inalienabilitatea, imprescriptibilitatea insesizabilitatea- este de la sine
n revendicare a acesteia care
o deosebesc de revendicarea de drept comun.
Titularii dreptului la sunt statul administrativ-terito-
riale. n litigiile privitoare la dreptul de proprietate, potrivit art. 12 alin. (5)
din Legea TIr. 213/1998, statul este reprezentat de Ministerul iar
administr<:tiv-teritoriale de Consiliul de Consiliul
General al municipiului sau caz, de consiliile locale, care
I A se vedea E.s. Romana, op. cit., p. 13; L. Pop, op. cit., p. 285, I.P Fi/ipescu,
op. cit., p. 232.
Tn revendicare
dau mandat scris, n fiecare caz, Consiliului sau
primamlui, putnd desemna un alt de stat sau un avocat
care reprezinte n
Articolul 865 alin. (1)-(3) NCC prevede
,,(1) n a publice revine titu-
larului .
(2) Titularii drepturilor publice sunt

a) sal informeze pe proprietar C).l privire la orice tulburare drep-
tului de pr9prietate '. .
b) l introdllca n proces pe titUlarul dreptului de proprietate
n de Codul de
(3) art. 563 se n mod
art. 865 alin. (3) fac trimitere n revendicare,
desigur, n mod se art. 566 NCC, care
efecteie admiterii n revendicare.
n revendicare pe dreptul de proprietate este
o petitorie, cu caracter de realizare.
Regimul special al drepturilor de proprietate con-
n reguli:
a) lmprescriptibilitatea slIbpspect e.xtinctiv a n revendicai'e a
unui bun ce publice, indiferent de caracterul imobiliar
sau mobiliar al respectivuluibun. n revendicare a bunurilor pro-
prietate este absolut fiind prin aceasta
de revendicarea de drept comun a private.
b) Revendicarea dreptului de proprietate nu poate fi
de prt prin invocarea modurilor de dobndire a n
dreptul comun. Aceasta reve.!1dicarea publice nu
poate fi de prt prin invocarea uzucapiunii, n ce bunu-
rile imobile mobile a posesiei de a bunurilor mobile
corporale.
c) domeniului public. Am n dreptul
comun posesorul este prezumat a fi proprietarul bunului revendicat la
,
I
proba contrarie. nu este atunci
cnd revendicant este statul sau unitatea cu pri-
vire la bunurile ce domeniului public de interes sau local.
!
Bunurile din domeniul public sunt scoase din circuit civil nu pot
I
forma obiectul private.

!
219
7 ...
"
ct
218 dreptului de proprietate a altor drepturi reale
n toate cazurile n care statul bunuri dintre acelea care prin
natura lor fac parte din domeniul public [art. 136 alin (3) din
o de proprietate - iuris et de iure - n favoarea
statului sau a administrativ-teritoriale.
a3-a. n
Potrivit art. 560 NCC: "Proprietarii terenurilor nvecinate sunt
contribuie la prin re,:onstituirea hotarului fixarea semne-
lQr suportnd, n mod egal, cheltuieUle ocazionatede
aceasta". Orice proprietar obliga pe vecinul (sau vecinii la
lipite de a sa fixarea semnelor de hotar, cheltuie-
lile fiind suportate n mod egal. Prin de
se detenninarea prin semne exterioare a hotarului ntre fondurile
vecine, ce de titulari se poate reaiiza prin
pe cale sau prin

>i
n poate fi ca fiind acea care
se reconstituirea liniei de hotar fixarea semnelor
toare ntre limitrofe.
are rolul de a delimita o proprietate de
nvecinate, altor proprietari, prin sen:me exterioare de hotar. Ea
este o care cele mergnd
pe linia de contur".
Atunci cnd nu conflict ntre titularii fondurilor limitrofe
fie potrivit cu acordul lor.
Fiecare proprietar are facultatea de a-l obliga pe vecinul (sau vecinii
fie de acord cu n raport Cu titularii dreptului real asu-
pra fondurilor nvecinate, este pe de o parte, o
de a face propter rem, pe de parte, din punctul de vedere al
I A se vedea Decizia nr. 52911982 a Tribunalului Suprem, n Revista
de drept: nr. 311983 , p[) 64-65; Decizia TIr. 420/1987, n Revista
de drept, nr. IZ1l987, p. 62; Decizia TIr. 1989/1987, n Revista
de drept, nr. 3/1988, p. 59.
2 n prezent se poate efectua cu mare precizie
instrumentelor de a instrumentelor electronice de calcul,
pe de o parte, precum a pe ntreg teritoriul Romniei, a sistemului unic
de coordonate Stereografic 1970, pe de parte.

celui ce o este un atribut al dreptului reaj!. Cu aite cuvinte,
entitate dintr-un drept o este un atribut esen-
al dreptului de proprietate.
n cazul n care vecinul (sau vecinii)
conflict referitor la traseul de urmat al liniei de hotar,
va trebui fie prin mijlocirea folosind calea n

n caracterelor juridice n este o
petitorie, de drepturi.
--
.. - Caracterul real al ca's.e nte-
pe dreptul de proprietate asupra fondului sau pe oricare drepr'real.
Caracterul petitoriu n aceea are drept scop deiimitareapro-
limitrofe, realiznd astfel n dreptului de
proplietate.
Caracterul imobiliar imprescriptibil are n vedere faptul numai
bunurile imobile pot fisupuse ntre ele.
de drepturi. pentru prin delimitarea a fondurilor
prin se reconstituirea marcarea
tului hotar, ceea ce face tie de drepturi, iar nu
n poate fi de proprietar sau titular
al altui drept real principal. Cel pre are doar un drept de ca
drept sau nu poate avea calitatea de reclamant
n de dar poate avea calitatea de prt, dar numai cu
introducerea n a proprietarului terenuiui
2
. Ea se mpo-
triva proprietarului sau titularului altor drepturi reale principale a fondului
. vecin. De asemenea, nu se poate introduce ntre coprciprietarii
fond. n schimb, n poate fi de un singur
copmprietar, con.form art. 643 a1in. (1) NCC: "Fiecare coproprietar poate
sta singur n indiferent de calitatea n orice
privitoare la coproprietate, inclusiv n cazul n revendicare".
Sarcina probei revine tuturor implicate. Fiecare dintre acestea
au roiul att de reciamant, ct de prt, considerndu-se n
are caracterul unuijudicium duplex, fiecare avnd rolul celui-
lalt. Poate fi fOlosit ori ce mijloc de pentru stabiiirea liniei de hotar,
I
I
1 A se vedea C. Brsan, n n Revista de drept,
I
nr. 8/1984, p. 34; P Perju, Probleme privind n n Dreptul
I
TIr. 6/1991, pp. 32-33.
i
I
2 A se vedea C. Brsan, op. cit., p. 23 i.
I
. !
220 dreptului de proprietate a altor drepturi reale
..
care este o chestiune de fapt , n cele mai multe recurgndu-se la
efectuareaunei expertize tehnice de specialitate n domeniul topografiei,
cadastrului saugeodeziei. . '
. Efectul principal al n fiind acela se
delimitarea se
linia de hotar ntre sau mai multe Autoritatea lucrului
judecatal se seva laacestaspect:
Cheltuielilede privindtrasarea marcareahotarului stabilit

de se egal de.toate proprietarii
cumpreyedeart.560NCC.. "
. . . .. ,
"

Sectiuneait 4-a.Alteactiunireale
, ,
1. negatode
Conf6nnprevederilorart. 564alin. (1)-(2}NCC:
,,(l) Proprietarul poate intenta negatorie contra per-
soane carepretinde este titulal1Jl vreunui drept real, altul cel de
proprietate, asuprabunului
(2) Dreptul la negatorieeste imprescriptibil". .
negatarie este acea prin care recla-
mantul cere de prin ce o va
prtul nu are un anumit drept real - superjicie, uzufruct, uz,
servitute, ori drepturi reale de - asupra bunului aflat n
proprietatea sa oblige pe cale de nceteze exercitarea
lui
Esteo petitorie, nconstatarededrepturi.
2. confesorie
confesorie este n art. 696, art. 705, 754
art. 757 NCC.
. este acea prin care reclamantul cere
dejudecat prin ce o va el
este titulant! unui drept real, al dreptului de proprietate
- superjicie, lIZlIjruct, uz, sau servitute - asupra bunului altuia
oblige pe prt care poate ji proprietarul sau o
permita exercitarea lui
Esteo petitorie, n realizarededrepturi.


. CapitolulVIII .'
Publicitatea 1
1. generaleprivindpublicitatea
. Necesitatea,obiectivele
. rolul .
1. generale
Nevoiadepace de echitatea raporturilor interumaneconsti-
tuieattscopul normelormoralect a nonnelorjuridice.Scopul norme-
lorjuridiceesteaceladea danecesitatea circuituluicivil, dreptul ,
prin normele sale, are sarcinade a drepturile prezente celece se
vordobndide persoanefizice persoanejuridice.Sistemuidedrept
tindespre cuctel maibinedelimitarea face
fiemaibinecunoscutedrepturile estecuattmairespectat
cuctelse mai concis/;i mai corect. Nevoiade a rapor-
turilorjuridicecivile este prin pubiicitateacelor mai importante
dintreele.
Securitatea a drepturilor subiective civile patrimoniale este
prinstatica dinamica drepturilor patrimoniale.
I
Dreptul obiectiv prevede, pe de o parte, juridic mijloa-
I
celede mpotriva practiceposibile,reglementnd
statica drepturilor patrimoniale, prevedemodurile dedobndire,
modificare stingerea acestordrepturi n temeiul legii sauprin actejuri-
dice, pe de parte, realiznd dinamica drepturilor patrimoniale. Cu
alte cuvintestatica drepturilorpatrimoniale
valabil dobndite, iar dinamica, acestor drepturi de la
I ncadrulacestuicapitolnevomlimitalaacreionadoarprincipaleleelemente
ale imobiliare, urmnd ca n cadrul unui alt volum n
limitele unei discipline separate exhaustiv Pentru detalii
a se vedeanntregime, M Nicolae, Tratatde publicitate
voI. I-II, Ed. UniversulJuridic, 2006.
,"

--:::" .
t .
; ' ,
222 Publicitatea
generale privind publicitatea 223
" !a stingerea lor, realizndu-se prin aceasta circuitul juridic
- fonna pentru probarea actului juridic forma ad
patrimonial.
probationem), a nerespectare nu atrage nevalabilitateaactului, ci, n
Securitatea cea se ntr-o dedeter-
principiu, imposibilitateadovedirii lui cuunaltmijlocde de
minare. Fiecare titularal drepturilorsubiectivede are
forma ad probationem presupune ntocmirea unor nscrisuri juridice cu
nevoiedeocrotirea adrepturilorsale, desecuritatea scopul de afacilita posibilitatea ncazdelitigiu,deaface dovada
precum de ncrederea n juridice prin care se pot actuluijuridicvalabilncheiat
l
. Dealtfel, cums-aobservat,nscrisu-
dobndidrepturipatrimoniale, securitatea aceasta riIesunt, necesare pentrurealizarea de publicitate
fiind o impuse de lege, nspecialceledepublicitate .
1"
Mijloacelede realizare a juridicestatice a drep- - forma pentruopozabilitatea actului de a neres-
turilor patrimorriale constau n totalitatea' mecan-isrneier, pectare, de .asemenea,nu atragenevalabilitateaactului,ci numai inopoza-
..
d'eelor'prin care se acestor drepturi . Prin caracterul lor, bilitatea, ineficacitatealui de persoane actultrebuia
acesteasuntde feluri: mijloacepreventive mijloacerepresive. le fie adus la n prestabilitede lege.
Mijloacelepreventivesuntjorma actelorjuridice publicitatea opera- toate celetrei sunt autonome, satisfa-
juridicereferitoareladrepturilepatrimoniale.Mijloacelerepresive cereaunorscopuri distincte nu se suprapun sau, cuattmai mult, nu se
cuprind juridicedeordincivil,penal administrativ exclud reciproc. De aceea,n eletrebuie, n principiu,ndeplinite
delegepentrunesocotireasau drepturilorcivile. integral. Prinpublicitate se princareanumiteactesau
Astfel,n dreptulactual,forma actuluijuridiceste princi- juridicesuntaduse la publicului ori, caz, sunt
piul consensualismului, confonn simplamanifestare de este n locuri publice; cusau participareaacestuia.
nu numai ci pentru caactuljuridic ia n Formele de publicitatesuntdiverse, ele natura sau speci-
mod valabil dinpunctulde vedereal formei sale. regulao consti- ficul juridicesupuse Astfel:
tuiealegerea a formei actelorjuridicede autorii acestora,ceea - legile celelalteactenoIl]1ativepentrua intran vigoare a deveni
cecorespundeprincipiilor actelorjuridice(autonomiei obligatoriise nMonitorulOficialal Romniei, partea1saunalte
consensualismuluipecareacestadin se oficiale, caz;
Principiul consensualismului nu este o Din de - proceselesedezbatn publice,cu cazurilor
ordine dar de ordine s,au ocrotireadrepturilor de lege, sprea asigurapublicului accesul la dezbatere;
sauintereselorunor persoane uneori,chiarale s-auformu- - uneleactejuridicesencheienlocuri publicepentrua permiteacce-
lat de laacestprincipiu: sul persoaneinteresate(deex. celebrarea civile,
- fonna pentru valabilitatea actului juridic iile lalicitatie tranzactiile la
, , ,
fonna ad vaiiditatem sau ad solemnitatemJ, a nerespectare atrage - flHumite juridicecareprivesc drepturile patrimonialesunt
nulitatea a actului;n fonna este ca supuse ele prin nscrierea lorn registre publice, n scopul
defonna (n special,anscrisuluiautenticnotarial)2; ocrotirii drepturilorsauintereseloraltorpersoanesauuneori, pentrua pro-
duceefectejuridice, chiar deautorii lor.
Probele drepturilor reale se pun n mod diferit, cum
I Asevedea l. Albu, Noile funciare, Ed. Lumina Lex, 1994,
estevorbade bunuri mobilesaudebunuri imobile.
p.4.
n cazul bunurilor mobile nu se simte necesitatea pentru
2 Principalele ale formei ad validitatem ;n dreptul civil sunt, de
circuitul civil rapid lacaresuntsupusearfi stnjenitde unor
lege lata, 1) 2) legatul; 3) revocarea a unui legat;
4) acceptarea succesiunii sub beneficiude inventar; 5) la suc-
cesiune; 6) subroga!ia n drepturile creditorului de debitor; 7) ipoteca I Exempli gratia, depozitul voluntar, sau contractul denchiriere a
8)contractulde
I
, ,
224 225 Publicitatea
;,.
de publicitate. n materia mobilelor, cum am pose-
siunea titlu de proprietate, ca atare posesiunea care este un fapt
material "la vedere" formalismul care este special
limitat
l
. ,
_',1" n cazul bunurilor imobile, publicitatea nu este numai dar
fixe a bunurilor prin natura sau
lor pentru asigurarea certitudinii circuitului jurI-
dic prin precise pe care le poate oferi.

Publicitatea este un mijloc tehnic, eficient adecvat de
realizeze securitatea prin
drepturilor imobiliare,a persoanelor fizice juridice;' ct securita-
tea prin informarea celor referitoare la
a imobilelor.
_ Publicitatea la rndul nu este nicinupoate
fi, pentru o parte din modurile de dobndire cum sunt uzuca,piimea,
accesiunea, fi ind fapte juridice n sens strict, nu sunt susceptibile, n timpul
lor, de publicitate, iar transmiterea data
--Aeschiderii succesiunii, dar sef ac ulterior.
_ Rolul imobiliare depinde de sistemul de publicitate adoptat
de
Astfel, n unele sisteme au rolul limitat de a face ca drepturile dobn-
dite ntre opozabiie tuturor, cum este cazul lor
bazate pe principiul consensualismului inspirat din Codul civil francez al
lui Napoleon. Drepturile se dobndesc la data actuluitranslativ
sau constitutiv de drepturi reale, dar se numai ca efect al
transcrierii n registrele publice. n alte sistelne, cum este la noi, rolul
nscrierii este de a produce efecte translative sau de drepturi
reale, att ntre ct de este doar creatoare de
Sistemul a fost adoptat de le de
n acest caz, numai de la data nscrierii n registre publice dreptul
se devine opozabil de lumea.
cum, se va analiza, la noi au fost n vigoare n diferite ale
ambele sisteme de publicitate, care au n istoria
a provinciilor
I A se vedea M Nicolae, op. cit. , p. 79_
generale privind publicitatea
2. sistemele de publicitate imobiliare
de publicitate are sensuri, din perspectiva analizei
juridice. ,
n sensul larg, publicitatea acele prin ckre
anumite acte sau juridice sunt aduse la publicului ori
realizate n locuri publice, cu sau participarea publicului, dar cu scopul
de a fi cunoscute de asuma efectele. Legile alte acte nonnative se
n Monitorul Oficial al Romniei, actele administrative se
n presa se la locuri anume stabilite; unele acte se ncheie
n locuri publice pentru a se asigura -accesul celor
celebrarea anumite juri-
dice sunt transcrise sau n regi-stre publice (registrul
registrul portului unde sunt nregistrate navele, funciare etc.).
. n sensul restrns al imobiliare aceasta totali-
tatea mijloacelor juridice de lege prin care se situ-
a imobiielor, n mod public, pentru a da ocrotire
statice dinamice a circuitului civil, referitor la bun\j-
riIe imobile.
Sistemele de publicitate fn dreptul romn.
lor istorice n care poporul romn s-a format a n mai multe provin-
cii istorice sunt aplicabile diferite. . _-
Realizarea statului unitar a fost succesiv n etape
istorice diferite, marcate de vicisitudini iar organizarea
cadrul juridic au fost marcate de dezinteresul factorilor de
putere din perioada
Din aceste cauze din alte au existat ale legiu-
itorului, Marea Unire din 1918, nu s-a unificarea a
sistemului legislativ, fapt ce face ca pe teritoriul noastre fi existat
mai multe si steme de publicitate
a) Sistemul registrelor de reglementat de
Codul civil vechi, Codul de Legea 60311943, aplicabil
pe cea mai mare parte a teritoriului mai precis n din
provinciile istorice care au intrat n Romniei - vechea
nainte de Unirea de la l decembrie 1918.
b) Sistemul funciare, reglementat de Codul civil austriac, Legea
nr. 115/1938 Legea nr. 24111947, existent n acele regiuni care au
parte din fostul Imperiul Austriac (Transilvania, Banat Bucovina de
Sud).
226

Publicitatea
".
c) sistem intermediar al de publicitate
reglementat de Decretul nr. 242/1947 de unele ale Legii
nr. 115/1938,aplicabillaun restrns de ale Ilfov
n municipiul . .
d) Sistemul de publicitate cu caracter provizoriu ntemeiatpedispozi-
Decretuluinr. 163/1946,privind de
Ele au fost cu scopul de a nlocui funciare distruse, sus-'
trase sau pierduteintimpul Ungariei, pentru unele din
'!"
Transilvania. . '.
Publicitatea viitoarendreptulromnse peLegea, -
cad'astrului imbiliare ilr. 7/1996 Noul Codcivil, care au
reglementatstructura a distincte interferente:
a cadastrolui a jimciare.
cadastrului are n vedere efectuarea unor tehnice
cadastrale, topografice geodezice,care realizezeun cadastro general
al iarprin funciare se ntocmirea unui
sistemreal unic de publicitate pentruntreaga
fiemplinitdezideratulmultor de caprintr-unsistirm uriic
fie inlocuite toate sistemele de publicitate existente n dreptul romn
actual.
Conformart. (l)din Legeanr. 7/1996, cadastrul cartea for-
un sistem unitar obligatoriu de
atuturorimobilelordepentregul terito-
riu al Scopul acestui sistemeste:
a) determinarea tehnice,economice, juridicereferitoare
laimobiie;
b) asigurarea drepturilor reale imobiliare n baza actelor
princare s-auconstituit,transferat, modificatsau stinsacestedrepturi;
c) sistemuluide impozitare a imobiliare;
d) laasigurarea imobiliare facili-
creditului ipotecar. .
Conformprevederilorart.2alin.(2)dinLegeanr. 7/i996,prinsistemul
decadastru carte se
a) identificarea,descrierea nregistrareandocumentele cadastralea
imobilelor prin natura lor, reprezentarea acestora pe
pianuri cadastrale, precum stocareadatelorpesuporturi informatice;
b)identificarea nregistrareaproprietarilor,aaltor legalide
imobile a posesorilor;
generale privind publicitatea
227
c) furnizareadatelornecesaresistemuluideimpozite taxepentrusta-
bilirea a fiscale ale contribuabilil or, solicitate de insti-
abilitate.
nprezent, confonn prevederilorart. 3 art. 18 din Legea nr.711996;
aceste sunt reglementate, coordonate controlate de
I
de Cadastru Publicitate n subordinea,
Ministerului Internelor. n cadrul
I
;'
activitatea de publicitate este n responsabilitatea de
I! ,
publicitate Lanivelul n municipiul
cadastru publicitate denumite ofi-'
' ,; cii teritoriale, ca cu personalitate n subordinea
precum birouridecadastru publicitate ncadrul
oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate este n sarcina
registratorilordecarte sub responsabilitatea unui
n cadrul birourilor teritoriale, activitate este n responsabilitatea
unui registrator-coordonator.
ntructsistemele de publicitate de la lit. a)-d) s-auabrogat
prin punerean aplicare a Noului Codci vil, lorfiind mai mult
de ordin istoric,n continuarevafi prezentatsistemul de publicitateregle-
mentatprin Legeanr. 7/1996 Noul Codcivil.
3.Sistemulde prin fundare
3.1.Caracterizare fundamenteistorice reglementare
Articolele876-915 NCCaureglementatsistemul funciare.
Prinsistemul funciarecarese pe identificareatopogra- .
, aimobilelorse pubiicitatea deplina
(completa) transmisiune constituirededrepturi imobiliare.
Cartea descri eimobilele drepturilerealeceau caobiect
acestebunuri.ncazurile delegepotfi nscrisencartea
altedrepturi , fapte sau raporturijuridice, au cu
cuprinsen cartea
a funciare se n art876 alin. (J)-(2)
NCC, conform cartea descrie imobilele drepturile
reale ce au ca obiect aceste bunuri. n cazurile de lege pot fi
nscrisencartea altedrepturi ,fapte sauraporturijuridice,
au cu imobilelecuprinsencartea
229
Publicitatea
228
.,.
Pornindde la cont deprevede-
rileart. 883 (consacrareacaracteruluipublic),art. 885 (care nscri-
erilorn cqrtea efect constitutiv sau translativ de drepturi reale),
" "
art887 (din care posibilitatea dobndirii unor drepturi reale
nscrieren cartea n cazuldrepturilorrealedobndi te prin
tenire,accesiune vnzare exproprierepentru deutili-
tate precum n altecazmi delegeorincazul
silite),art.902(dincare drepturile,faptelesaualteraporturijuri-
dicedevinopozabile persoaneexclusivprinnotare) art. 903 (din
"*
care unele acte fapte juridicepotfi notate n cartea
efectni.lmardeinformare,respectiv sauristrngerea,prin
efectullegii,a de oride deutilitate
n vederea exproprierii unui imobil; orice alte fapte sau raporturi
juridicecareau cuimob.ilul caresunt nacestscopde
lege), sepoateconcluziona potrivitNoului Codcivil de carte

1
apare ca un registru ojicial public care descrie imobilele
cuprinde drepturilor reale ce au ca obiect aceste bunuri''fi.recum
drepturile personale, faptele sau alte raporturi juridice n cu
acestea, n principal n scopul constituirii, transmiterii saustingerii unor
drepturi reale, iar n subsidiar, pentru a asigura opozabilitatea de
a unor drepturi reale SQU pentru a asigura informarea
Cartea constituie punctul central al raporturilor -juridice prin
care drepturile reale se constituie, transmit, satlsesting are
sarcinadeada complete sigureasupra dedreptpri-
vind aceste imobile.Aceste informatii se la individualizareabunu-
lui imobil la la saujuridice
exercite un drept asupra bunului, la titlul pe care se nte-
dreptul, la unele ale dreptului
personaleatitularului, lasarcinilece titlul nscrisetc.
funciareconstituieun sistemde publicitatereal, deoareceau la
identitatea aimobilelor.Toatenscrierilesefacpeimobile
nicidecumpeproprietari_ Fiecareimobil are propriasacarte n
caresunt orice ce intervinn sa
1 Sintagma de "carte este n alte a) sis-
tem de publicitate b) c) birou de carte
d) registru cadastral de publicitate Pentru detalii, asevedea C. Cucu,
cadastrului a imobiliare, Comentarii Ed. All
Beck, 2005,p. 70.
generale privind publicitatea
Deasemenea, funciare un sistemde publicitate
complet, opublicitate a tuturortransmisiunilor
constituirilordedrepturirealeimobiliare.Bamaimult,nanumitecazuri
expres delege, n cartea suntnscrise unele drepturi
personale,fapte saualteraporturijuridicen cu bunurileimobile.
Cartea are o pentru titularul dreptului
nscris nupoate fi oricumdelaexercitarealui nu este
:i!ii
obligat aperenoricemoment,iar tratndcucelnscris
'I II
llil
n cartea cu proprietar. a
:;11"
;:! .
funciare se tocmai pepublicitateaei, de stat. Astfel,
prin acestsistem se previn desele conflicte de-drept, ncazUt cnd ele',.,
apar,se rezolvarealor
l
. '"
Prin cartea are o
titularul bunului imobil l mult mai efi-
cient, n interesul al pe de o parte, iar pe de parte,
cei ce bani titularului nscris au lor din
vnzarea a imobilului.
Drepturilerealeimobiliarenscrisencartea senumesc"drep-
turi tabu/are ". Drepturile tabuIare sunt raporturi de drept care
I
sau sedobndescprinnscriereancartea Elesuntdrepturi reale
imobiliare, deoarecese de titularii lordirect asuprabunului
imobil, concursul altorpersoSlne. Drepturilereale suntdrepturi abso-
lute, opozabile tuturor (erga omnes) care pe titularii
lor exercite astfel,realizareaatributeior pri-
vitoarelaun lucru, aaltorpersoanecare,casubiecte
pasive, suntobligate numai a nuface nimicde a stnjeni
I
acestoratributede titularuldreptului reaF.
n prezent, sistemul de publicitate prin funciare estereglementat
I
deLegeaDT, 7/1996 Noul Codcivil.
I
funciare au fost introduse, pentru prima n Austria, din
ordinul IosifalII-lea,nvederea pebazereal topogra-
fice a impozitului funciar, caren acea vreme constituiaprincipalul venit
al imperiului austriac
3
, aceea n alte europene. In prezent,
1 Ase vedea E. Crin/eseu, Cadastrul,cartea comasarea,
1936, p. 9.
2 Asevedea T S. Dreptul de proprietate alte
drepturi realeprincipalede tip nou n dreptul R.P.R., 1964, p. 28.
3 un uimitorrecordfaptul teritoriulTransilvaniei cel al Ungariei
au fost n doar3ani cu indicarea numerelor topograficea!e
tuturorparcelelor, lucrare careastatla bazantocmirii funciare.
I
___I
231 230
Publicitatea
-. acestsistemdepublicitatese nAustria,Germania, Ungaria,
Cehia, Slovacia, fosta Iugoslavie, n unele teritorii din Polonia, Italia, n
perioada nAnglia, n coloniile britanice'.
Peteritoriul noastre, funciareaufostintrodusenTransilvania
Bucovina, n modtreptat, cum
-1794- n fostele regiuni
-1855- n teritoriileundese dreptul maghiar;
-1870- nteritoriilesupuseCoduluicivilaustriac, inclusivn Bucovina.
pe teritoriulTransilvanieise aplicau trei regimuri de cartefun-
r.
prezentau unele de regle- .
mentare. Ele n vigoare statului unitar
romn, la punerean aDecretului-legenr.11511938(1947n
Transilvania 1938nBucovina).
. funciare dinTransilvaniaau fostreglementatede aus-
n unele de n altele. n regle-
mentare Consiliul Dirigent de laSibiu2, care a administrat
teritoriul transilvann perioada2decembrie1918- 2apriiie 1920,.amen-
funciare, iar Consiliului1;}irigent
preluarea de guvernul romn, la--i aprilie 1920,
acesta a funciare sub-denumirea de
. care adurat la adoptarea Decretului-lege
nr. 115/1938.
Avndu-se n vedereavantajele acestui sisrcm, s-a preconizat intro-
ducerea funciare pe ntregul teritoriu al Romniei. Astfel, a fost
Legeanr. 23/1933 pentruorganizareacadastruluifunciar pentru
introducerea funciareri vechea Urmareaacestuifaptaunce-
put de cadastrun n unele comune din fostul
I1fov_ n anul 1937 au demarat dentocmirea funciare.
La 27 aprilie 1938 esteadoptatDecretul-legenr. IlS pentruunificarea
privitoarela funciare,care nmodunitar
regimul juridic al funciare pe ntregul teritoriu al Acest act
I A sevedea-J:. Pop, op. cit., p_ 233.
, Consiliul Oirigem,al afost ales Iuliu Maniu, a
funciare, ca fiind un sistem de publicitate superior
registrelor de din vechea iar apoi guvernul
romn, condus de Ionel a fimciare din
Transilvaniaca dar laintroducereaunuisistem real uni-
tarde publicitate pentruntreaga
generale privind publicitatea
normativafost pus n aplicare n Bucovina prin Decretul nr. 511 din 15
octombrie 1938. Punerean vigoareaLegii nr. 115/1938,n toatecelelalte
teritorii a fost laadoptarea punerean aplicare aCodului
civil romn unificat.
Codul civilromn unificatdin 6septembrie 1940, evenimen-
telor istorice, nu a mai fost pus n vigoare. De aceea, prin Decretul-lege
nr. 389/22iunie 1943,s-aextins n
teritoriilede peste n ceeace ArdealuldeNord,extinderea
s-arealizat, anul 1944, prin Decretulnr. 260/ 1945.
Deoarece, anul 1938, cadastrale,efectuatenv.echea
0\ . . . ,
nuaucontinuat,prinLegeanr. 241 din 12 iuiie 1947afostcompetat pus
n aplicarepe tot cuprinsulTransilvaniei Decretul-legenr. 115/1938,prin
cares-arealizatunificareanormelorprivitoarela f ..mciare.
au fost scoase din vigoarelegile, regulamentele locale din
acest domeniu, deosebirilor de regimjuridical
funciare.
cumam n n ctevacomunelimitrofe,n anul
1937, au nceput de ntocmire a funciare. Prin art. 163
- ale Decretului-lege nr. 115/1938 s-a dispus ntocmirea de
funciare provizorii". aceea funciareprovizorii" urmau
fie declarate funciare", n urma recti-
nu a/putut fi de aceea, prin Legea
TIr. 242 din 12 iulie 1947, funciare provizorii" au fost transformate
n de publicitate
3.2.Structura obiectul funciare.Obiectul funciare
funciaresuntntocmite numerotatepecomune, muni-
sipii_ funciare privitoare la imobilele din
salI municipiu, registrul cadastra! de publicitate imobiliar
al acelei administrative. Registrul cadastral de publicitate imobi-
cuprinde deci, totalitatea funciare cu registrul de
intrare, cu planul cadastrai, cu registrul cadastral al imobilelor, indicnd
. cadastral al imobilelor de ordine al funciare
n care sumnscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor cu o
n care se cererile de nscriere, mpreuna cu un exemplar al
nscrisurilorconstatatoarealeactelorsaufaptelorjuridicesupusenscrierii
[art. 17 alin. (3)-(4) din Legeanr. 7/1996].
232 Publicitatea
...
Confonn art. 876 alin. (3) NCC, prin imobil se lina sau mai
multeparcelede indiferentdecategoriade cusau
proprietar, situate pe teritoriul unei
administrativ-teritoriale care sunt identificate printr-un
cadastral unic. Acest text preia practic de imobil din
cuprinsul art. I alin. (5) din Legea nr. 7i1996. carte nu
poatecuprindedectun singurimobil.
. Drepturile reale imobiliare nscrise I1 cartea funciara suntdreptuii
tabuIare. Ele se dobndesc, se modificij. se sting numai cu respectarea
regulilordecarte .
" abiei:titl funCiare denumitnliteratura obiectul dreptu-
rilor tabulare
l
l constituieimobilelenscrisencartea respectiv
drepturilerealeimobiliarenscriseasupraacestuia,precum ncazurLpre-
delege,drepturilede actele,faptele raporturilejuridicen
Cll imobilelenscrisen cartea Drepturile tabulare sunt
raporturi dedrept care sausedobndesc prinnscrierean cartea

. Obiectuldrepturilortabulareesteimobilulcare, car-
tea nu mai poate fie modificat dect cu respectarea
lor de carte Confonn prevederilorart. I alin. (5)-(7) din Legea
nr. 7/1996, prin imobil se unasaumai multe parcele cu:
sau de pe teritoriul unei administrativ-teritoriale,
indiferent de categoria de unui proprietar sau mai
multor proprietari, care se printr-un cadastral unic se
!lscrientr-ocarte de aleacestui sistemsuntpar-
cela, proprietarul. Prin se deteren
cu o categoriede .
carte nu poate cuprindedect un singur imobil. Mai
proprietari nu potfi n carte dect se
n coproprietate pe ori n [art. 878 alin. (1 )-(3)
NeC].
Noul Cod civil dispune imobilul poate fi modificat prin alipiri sau
dezlipiri (art. 879-880NCC).
Imobilul nscrisn cartea se poate modifica prin alipiri,
'" .
mai multe imobile se unesc ntr-un singur imobil sau se
o parte dintr-un imobil la un alt imobil, ori, caz, se
ntindereaacestuia.
I Asevedea1. Albu, op. cit., p. 23;L Pop, op. cit.,p.279; M. Miclea, Cadastrul
cartea Ed.Al!, 1998,pp. 296-297.
generale privind publicitatea 233
De asemenea, imobilul nscris n cartea se prin
dezlipiri, sedesparteopartedin imobil sause ntinderea
acestuia.
Alipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini nu se poate face
dect cu titularilor acelor sarcini. Refuzul titularilor sar-
cinilor nu trebuie fie abuziv, el putnd fi cenzurat de
.
.
creditorii ipotecari consimt la alipireasau, caz,att la'
dezlipirea, ct la alipireaimobilului grevat laun imobil, n lipsa de
1

ipotecile vor lua rang ce imobilul
l' ,
lacares-a alipirea.

demodificarea imobiluluinscrisncartea prin
,n

alipiri sau dezlipiri, au caractermaterial nu nIciun transfer de ,...
!
proprietate.
\
ncazdealipiresaudezlipire,imobilelerezultatesevortra..'1scrien
funciarenoi,CL! noului cadastralpentrufiecare imobil,
t';I;,
iarcartea sau, caz,vechile funciaresevornchide,

ase mai putearedeschidepentrualtenscrieri.

ntregulimobilnscrisncartea afostttanscris,aceastase
vanchide nuvamai puteafi pentrunoi nscrieri.
,
3.3.Structura funciare
nconformitatecuart. 19 dinLegeanr. 7/1996,cartea propriu-
este dintr-un titlu, indicnd ei numele
precum trei
A. Partea1, referitoareladescriereaimobilelor, carevacuprinde:
a) deordine celcadastral al imobilului;
b) imobiiului, categoriilede caz,
ile;
c) planul imobilului cu descrierea imobilului consti-
tuie anexa la partea1a funciare, conform regulamentului
aprobatprin ordincu caracternonnatival directorului general al
carese n Mon'itorul Oficialal Romniei.
B.Parteaa Il-a,referitoare lanscrierileprivinddreptul deproprietate,
carecuprinde:
a) numeleproprietarului;
b)actul sau faptuljuridiccareconstituietitlul dreptului de proprietate,
precum nscrisului pecarese acestdrept;
234 Publicitatea
'" c)
d) constituiten folosul imobilului;
e) faptelejuridice, drepturilepersonalesau alte raporturijuridice, pre-
cum privitoare la proprietate;
f) orice sali ces-arfacentitlu,n
tea1sau aII-aa funciare, cuprivire lanscrierileac.ute.
.C. Partea a III-a, referitoare la nscrieriie privind
dreptului de proprietate sarcini,carevacuprinde:
>t
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, concesiune,
.administrare, n sarcinafondului aserVit, ipoteca priv(le'giile
" '.; .
imobiliare,precum c,esiuneade
b) faptelejuridice, drepturile personalesau alte raporturijuridice,pre-
cum privitoare la drepturile realenscrise n parte;
c) sechestrul, imobilului sauaveniturilorsale;
d) orice sau ce s-ar face cu pri vi rela
nscrierileacuten parte.

3.4.Principiile funciare

Acesteprincipii suntmenite asigure justificesuperioritateasis-
temuluirealdepublicitaten raportcu oricesistemdepublicitate
realizarea juridiceacircuituluicivil imobiliar.
n cuprinsul prevederilor care cartea din Noul Cod
civil (art. 876-915)nu niciuntextcare evoceprincipiilecarecr-
muiesc sistemul funciare, ele din ntreaga economie
a care le cuprinde. literatura de specialitate
sunt unanimen ce desprinderea principiilor
lor funciare, nu un punctde vedere unitar cu privire la
denumireaacestora;.
a) Principiul integrale ntemeiat pe faptul sistemul
funciare este un sistem real complet de publicitate
deoarece se pe imobiie iar nu pe persoane asi-
publicitatea a transmisiunilor constituirilor de drepturi
reaie imobiliare.Cu deja - atunci cnddrepturilereaiese
dobndesc prin accesiune vnzare expropriere
.' I Ase vedea, n acest sens S. o
1938, pp. 82-95;1. Albu, Curs de dreptfunciar, Litogratla Tipografia
1957,pp.390-39!;L. Pop, op.cit., pp. 280-282.
generale privind publicitatea 235
pentru deutilitate precum naltecazuri de lege
ori n cazul silite, drepturile reale se dobndesc nscriere n
cartea - toate aceste sunt supuse nscrierii n cartea
precum tuturor sau care
intervin prin alipire, dezlipireetc.
Ca atare, principiul integrale a funciare este acea
.. -
caresupunenscrieriin cartea toateactele fapfele-jur i-
dice translative sau constitutive de proprietate alte drepturi reale imo-
biliare, materiale,precum drepturi personale,faptele sau alte
raporturi -j uridice n cuimobilele cuprinse: ntr-o

b) Principiul efectului translativ sau constitutiv de drepturi reale al
nscrierii de NoulCodcivila instituitefectulconstituti vde
drepturi realenscrierilorn cartea de Legeanr. 7/1996 care
a consacratdoar efectul de opozabilitate de n
Legea nr. 7/1996 va trebui Oricum, ce se va modifica
Legea nr. 7/1996, aceste prevederi cu privire la efectul nscrierilor nu se
mai conform art. 230 lit bb) din Legea nr. 71/2011,
care prevede abrogarea a contrare Noului Cod civil.
Prin(re)introducereaacesteireguli,s-aexprimat,n superio-
ritatea funciare de Legeanr.711996.n s-aafirmat
prinintroduGerean Legeanr:"711996 a caracterului n cazul
nscrieriiorn cartea aceasta a fost o a
principiilor consensualismului al contractuale contra partiza-
nilorprincipiului riguros al absoluten materia transmiterii
constituirii dedrepturi reale imobiliare.
Acestefecteste de art.885 alin.(l)-(4) NeC,potrivit
,,(1)Subrezervaunor legalecontrare, drepturilerealeasupra
imobi lelorcupinse.ncartea sedobndesc,attntre ct
de numaiprinnscrierealorn cartea pebazaactuluisau
faptului careajustificatnscrierea.
(2) Drepturilerealesevorpierdesaustingenumaiprinradierea lordin
cartea cu titularuluidatprinactautenticnotarial.
I
Acest nu estenecesar dreptul sestingeprinmplinirea
termenului nnscriereori prindecesulsau, caz,prin ncetarea
juridicea titularului, acestaerao
(3) dreptulce fie radiatestegrevatnfolosul unei
persoane, radierea se va face cu dreptului acestei persoane, cu
I
cazuriloranume de lege.
1
1
'. j
237
236 Publicitatea
'"
(4) sau, n cazurile de
lege,actul administrativevanlocuiacordulde sau,
caz, titularului".
De asemenea, modificarea drepturilor reale asupra imobilelorse face
potrivitregulilorstabilitepentrudobndireasaustingereadreptllrilorreale,
prin lege nusedispunealtfeL
Drepturile reale cu privire la imobilepot H constituite modificate sau
stinse numai prinnscrierealorn cartea Prinaceastase
".f nscrierea saustingedrepturi le face.opo-
zabile de DrepturilerealeaS1,lpra i!ll0bilelbrvorfi constitUitesau
str'mutate numa:i ce a,u fost nscrise n cartea. Drepturile
realesevorstingenumai dacaradierealors-anscrisn cartea cu
n contratitularului.
n sistemul funciareorice princaresetinde
la sau constituireadedrepturi realeimobiliaresecompunedin3
juridicesuccesive:
j) dintr-un act ius ad rem - (contract de
schimb etc.) care de transmfere sau
constituireadreptului real care obiectulcuprinsului
.2)dintr-un act real- ius in rem - dentocmirea lor depre-
dare abunului prin careparteacare asumat o consimteprin
nscrisul datcaacel drept fie intabulatn cartea
3) nscrierea a dreptului real carese n momentul nre-
oficiale a cererii labiroul de cadastru publicitate a
oficiului competent. Simpla a se n
obliga/ional nu prinea transferul sauconstituirea
dreptuluireal. Raportul rezultatdinncheierea este
un dreptde el fi indopozabil doardebitorului care de
prin
Momentul sauconstituiriidreptuluireal este unic - nscrie-
rea - acestprincipiu. Prin aceastase
dintre a imobilului n

De la acest principiu cteva [art. 26 alin. (1)-(2) din
Legea nr.711996 art. 887 alin. (1}(2)NCC]: n cazul drepturilor reale
dobndite prin accesiune vnzare e.;r:propriere
pentru de utilitate precum n alte cazuri de
lege ori n cazul silite, cnd dobndirea are loc independent de
generale privind publicitatea
nscriere.Elesuntnumite drepturiextratabulare, drepturi realecare
sedobndesc nscrieren
c)Principiul carepresupune naintedeasedispunenscri-
ereaprin ncheiere, registratoml de carte are dreptul
. verificelegalitateatitlului sauaactuluiprezentatsprea-I folosi ca
pentrunscriereancartea
Principiul aspecte: legalitatea lega-
lit.atea verificarea nscrisul pe baza se
nscrierea de fond de de lege
" e'"st eaptpentru a fi transcris [art. 47 alin. (1)-(9),art. 48 alin. (1)-(3) din -
"'Legea nr. 7/1996,art. 886alin. Ci )-(2),art. 887,art. 885-888,art. 902-906
NCC].
d) Principiul care din faptul nscrierilencartea
trebuie fie precise complete, astfel nct fie
dubiile cares-arputea n cufelul, obiectul sau lor.
Numai respectnd acest mod de efectuareanscrieriloreste con-
figurarea a formale a materiale referitoare la
imobilele intabulate(art. 42-45din Legeanr.711996, arL 876-880NCC).
e) Principiul expresia n materia funciare
prin adagiul qui prior tempo re potior jure. Ordinea cererilor
sau rangulJ1scrierilor.AcestpTincipiu estereglemen-
tat de art. 890 alin. (1 )-(5) NCC, potrivit nscrierile n cartea fun-
vor produce efectele de la data cererilor,
cont de data, ora minutul acestoran toate cazurile n
care cererea a fost personal , prin mandataT ori notar public sau,
caz, prin telefax, ori prin alte mijloace
ce transmitereatextului confirmareaprimirii cereriidenscriere
cu toate documentelejustificative. n cazul drepturil or de ordi-
nea cererilorvadetermina rangul acestora. mai mu1te
cereri s-au primitn zi prin sau curier, drepturile de
voravea rang, iarcelelalte drepturi vordobndi numai provizoriu
rang egal, urmnd ca se la cererea persoane
interesate, asupra rangului va fi cazul, asupra radierii nscrierii
nevalabile. In cazul n care sau mai multe drepturi au primitprovi-
zoriurangegal ,vafi preferat, indiferentde data a titluriloraflaten
concurs, cel care a fost pus n posesia bunului sau, caz, cel de
careqebitorul executatceldinti cei cu
drepturilorde carevoravea rang.n ncareniciunul
238
239
',.;::'.
Publicitatea
'"
dintredobnditorin-afost pusnposesiabunului sau, caz, debitoml
nu executat deniciunul dintre ei, vafi preferatcel care
asesizatcel dinti .
Principiul ncazulconflictuluidintre dobn-
ditori de laun autorcomun,ncazulncare sau mai multe persoane
au fost prin acte ncheiate cu autor,
drepturiasupra imobilcareseexcludreciproc,celcare nscris '
-.
primul dreptul vafi socotit titularul dreptului tabular, indiferent de data
... titluluintemeilJl s-a nscriereancartea "
Deaseme-nea,n dobnditorde cel
a fost actjuridic valabil ncheiat, nscrie un
dreptrealnfolosul poatecereradiereadincartea aunui drept
concurentsau, caz, acordarea de rang de nscrierea
de numai suntntrunite trei

- actuljuridicn temeiul se sau acordarea ran-
guiui fie anterior aceluia n baza nscris

- dreptul reclamantului celal dobnditor de la un
autorcomun;
- nscriereadreptuluinfolosul reclamantului fi de
dobnditorprin sauviclenie, caz.
Radierea sau acordarea rangului poate fi
ori vicleniaa provenitde la o dect dobndi-
tor,darnumai acesta din a cunoscutsap, caz, trebuia
mprejurarefa datancheierii'contractuluinbaza
adobnditdreptulintabulatn folosul Dreptulla seprescrien
termen de3ani deladatanscrierii de a dreptului n folosul
De asemenea, art 25 alin. (1)-(3), art 28,art. 29 alin. (1)-(5), art. 47
alin. (4) art. 55 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 dispun n mod ase-

Prin rang tabular se efectul unei nscrieri n raport cu .alte
nscrieri din carte n acestsensavnd exclu- -
siv data, ora minutul cererii.
j) Principiul se pe art. 22 din Legea nr. 711996
art. 893 NCC n sensul a titularului nscrisn
cartea dispunnd nscrierea unui drept real se poate efectua
numai:
generale privind publicitatea
- mpotrivaaceluiacare, ladata cererii,estenscriscatitu-
laral dreptului asupra nscrierea fie
- mpotrivaaceluiacare,naintedea fi fostnscris, grevatdreptul,
nscrierilesecer
Principiul cuprindeacea n baza nscrierea
unui dreptn cartea sepoateface numaimpotrivaaceluiacarela
nregistrareacererii estenscrisca titular
. .
al dreptului asupra nscri- , .
_ .
erea a fi ..
nscrierilor cu principiului este
nillita'tea t:u radierii din'cartea ii dreptnrilor
astfel intabulate,dar,n acordului interesate,numai prin
unean rectificare, potrivitart. 908NCC.
de la acest principiu sunt reglementate prin art. 23-24 din
Legeanr.7/1996, precum art. 894-895NCC,confonn n cazuin
careun dreptsupusnscrieriin cartea a obiectul unorcesi-
uni succesive canscrierile fi fostefectuate,cel din
nu va putea cere nscrierea dreptului n folosul dect
cunscriereaacestuia, nscriereadobndirilorsuccesiveanterioare
pe care le va dovedi cunscrisuri originalesau copii legalizate, caz.
nscrierilentemeiatepe defunctuluisevorputea
cedreptul afostnscrispe numain n
care este aceste
Cel nscris este numit antecesor tabular, iar cel care fie
nscris,succesor tabu Iar.
g) Principiul probante a nscrierii de carte Este un
principiu absolut dinart. 30a!in.(1)-(2) din Legeanr.7/1996
.art. 900NCC se la sau unuidi'ept
tabular, constnd din acea potrivit n cartea
s-a nscris un drept real n folosul unei persoane, se dreptul
n folosul ci. Invers, undreptreals-aradiatdincartea
se acel dreptnu Dovada se poate face numai
n cazul dobndirii unor drepturi reale nscriere, precum pe calea
n rectificare.
Cuprinsul funciare, n afara legale se
a fi exact n folosul acelora care nscris cu
un drept real n cartea n materialitatea sa publicitatea de carte
atrage sine attun efect pozitiv ct unul negativ. Efectul
pozitiv ceeacecuprinde cartea se exact
generale privindpublicitatea
241
240
Publicitatea
3.5. nscrierilencartea
'"
n folosul celuicareadobnditimobiluI.Efectul negativ n prin-
cipiu niciun dreptreal nu poate exista nu poate fi opus devreme ce nconformitatecuprevederileart.26alin.(4) art. 881 alin.(1) NCC,
. acesta nu a fost nscris n cartea ntr-o fonnulare mai
nscrierilen cartea suntdetreifeluri: intabularea, nscrierea pro-
acestprincipiuesteconsacrat ncazuldobndiriicu aunui
vizorie notarea.
nscrisul trebuie care sunt comune
drept tabuIar de arC 901 alin. (1)-(2) NCC, conform sub
rezervaunor legalecontrare,oricineadobnditcu
pentru toate cele trei forme de nscrieri, conf6nn prevederilorart. 48
vreun drept realinscris n cartea n temeiul unui actjuridic'cu alin. (l)lit.a)-f) dinLegeanr. 7/1996, anume:
chiar a) estencheiatcurespectareaformelorprescrisede lege;
titlu oneros, va fi socotit titularul dreptului nscris n folosul
b) corectnumelesaudenumirea codul
,.. la cererea titular, dreptul autorului este radiat din
cartea Tertul dobnditoreste consideratde numai
numeric de identificare codul de nregistrare
'
' .
saucodul upicdenregistrare, caz,atribuitacestora;
ladata cereriidenscriereadreptuluinfolosul
J
sunt
'"
c) imobilul printr-un de carte un
ndeplinite
cadastral sau topografic, caz. n cazul n care identificarea
- nu a fost nicio prin cani se cuprinsul
. a imobilului nu este pe baza datelor existente, vor fi
funciare;
care justifice folosite cadastrale ntocmite conform preve-
- din cuprinsui fimciare nu
derilorprezentei legi ;
rectificareaacesteianfavoareaaltei persoane;
- nu a cunoscut,pe cale, inexactitateacuprinsului d) este de o traducere actul nu este ntocmitn
suntaplicabile carea dobnditcu
lilnba
e) este caz, deocopiea extrasului decarte
un dreptde ntemeiulunui actjuridicncheiatcutitularuldecarte
oricusuccesorul n drepturi, caz. Aceste nu truautentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza ntocmirii
actului;
potfi opusedeo parte celeilalte nici desuccesorii lor
/
f) este de dovada tarifului de publicitate cu
.'::"'universali saucutitiuuniversal, caz.
.
scutirilorlegale.
Dinambeleefecte putereadoveditoare anscrierilorde
carte celcareadobndit cu undreptreal
1) 1ntabularea este nscrierea prin care se transmite, constituie sau
stinge un drept real, cu titlu definitiv, de la data cererii de
ntemeiatpecuprinsui funciare estepus la de orice de
nscriere. Drept unnare intabularea este o nscriere poate fi
Domeniul deaplicare a principiului probantea nscrierii
Ea
este circumscrisde lege att sub aspectul juridice care s-au
nsensul nu nicio
are efectconstitutivdedrepturi.
efectuat, ct a persoanelorn folosul mpletindu-se
Confonnprevederilorart. 88l alin. (2) NCC, intabularea nscrierea
cu principiul nscrieriloL Principiul numai n cazul
provizorieau caobiectdrepturiletabuIare.
acelordrepturitabulareconstituiteprinactejuridicecesuntefectivnscrise
.nscrierean cartea se n bazaactuluiautenticnota-
n cartea
rial a acertificatului de
h) Principiul Potrivit acestui principiu, nscrierile n
torsaun baza unui altactn cazl}rilen care legeaprevedeaceasta.
cartea sefac numai lacererea persoanei a reprezen-
la intabulare suntcele comune sens n care este de
tantului legal, ori, pecalea oblice, lacerereacreditorilor,pre-
subliniat generalea dovedirii actului juridic n temeiul
cum ncazurile de lege, la cererea competente'.
justificarea.Pentrudetalii,asevedeaL Pop, op. cit.,p. 298;M Nicolae,
Anumite publice- nOiari, etc.- suntobligate
I
op. cit.,pp. J98-20 1; o. Ungureanu, C. Munteanu, Tratatdedreptcivil. Bunurile.
prin lege, n unele cazuri, de a comunica biroului de cadastru carte
,
Drepturilerealeprincipale,Ed. Hamangiu, 2008,pp. 685-686.
actelentocmtesau astfelnctacestprincipiu
__ I
242
Publicitatea generale privindpublicitatea
243
"
se cere nscrierea printr-unnscrisoriginal carepoatefi, caz,
de riscul unei eventualealte n favoarea unui Ease conso-
nscris autentic sau nscris sub nscrierea seface
n intabularen momentul depuneriidenscrisuri apte
n temeiul sau a unui act administrativ suntsufici- intabularea.
entecopii legalizatede peacestea. trebuie fie
3) Notarea esteprocedeulcarearecascop dea face opozabile
persoane drepturile, faptele sau alte raporturi juridice privind drepturile
2) nscrierea provizorie estenscri;reaprin carese modi-
tabulare, acele care independent de nscrierea n
saustingeundreptreal imobiliarnumaisub justifir .cartea
lui ulterioare.Easemai prenotare sau intabuiare
n afara cazurilor de lege, suntsupuse n cartea fun-

:;
are locncazurilecnd:.'
. .
- dreptul real dobnditeste afectatdeo ori rezolti:.
1, punerea . .ridicar.ea>ace.;;tei
toriesau ori o viitoare; n cazul nscri-
2. cererea de declarare a unei fizice, jude-
erii provizorii avnd.caobiecto viitoare,justificareaacesteia
de declarare a cererea de anulare sau de rectificare a
dedeclararea
sefacen legii;
- n temeiul unei care nu este partea n 3.calitateadebuncomunaunui imobil;
afost la constituireasaustingereaunuidrept
4. precum modificareasau, caz,nlo-
cuireaei;
tabularori cel care bunurileuneialtepersoaneafostobligat
:" 5. unui imobilde a familiei;
deao
6. cesiuneadevenituri;
- debitorul a consemnatsumelepentrucarea fost ipofica;
7, aportul de lacapitalul social al unei
- se undrepttabuIarnscris provizoriu; -
- ambele consimtdoarpentru efectuareaunei nscrieri.provizorii
8. de sau de grevarea unui drept
nscris;
Cart. 898NCC).
9. vnzarea curezerya 'dreptului deproprietate;
nscriereaprovizorieare.J&efectdobndirea,modificareasaustingerea
10. dreptuidea revocasau unilateral contractul;
unui drepttabularde la data cererii, sub n
Il. pactul comisoriu de saude reziliere unila-
ei.Justificareauneinscrieriprovizoriisefacecu
tul celui mpotriva efectuat nscrierea provizorie dat n acontractului;
sali n temeiul unei "definitive. Justificarea 12. antecontractul pactul de
radierii dreptului de se face n temeiul de 13. dreptul de din
.14. dea saude a ipoteca;
validare definitive, a creditorului datn
15. schimbarea rangului ipotecii, poprirea, gajul sau constituirea altei
aprocesului-verbalntocmitdeexecutorul princare
realeasupra ipotecare;
se acceptarea sau, caz, ancheierii ntocmitedeacesta
prin carese efectuarea Justificarea unei
16. deschiderea procedurii ridicarea dreptului de admi-
nistrare al debitorului supus acestei precum nchiderea acestei
inscrieri provizorii intinde efectul asupra tuturor nscrieri lorcare s-au
dejustificareaei; nejustificarea unei nscrieriprovizorii proceduri;
atrage, la cererea celui interesat, radierea ei a tuturor nscrierilor care i7. sechestru!, imobIlului, afructelorori veniturilorsale;
18. n njustificare n
s-au condi dejustificareaei [art. 899 alin.(1)-(4) Nce].
rectificare;
Rolul nscrierii provizorii este acela de a conferi acestei nscrieri, n
19. pentru drepturilorrealenscrisencartea
momentulncarevadeveni data rangulpecarel-aavutnscri-
n partaj, n actuluijuridic pentru nulitate,
ereaprovizorie. Prinnscriereaprovizoriecel interesateste pus la
,
.
I
I
245
Publicitatea
244
"
ori altecauzede revocatorie, precum
oricealte privitoarelaalte drepturi,fapte, alte raporturijuridicen
cuimobilelenscrise;
20. punerea n a penale pentru o nscriere n car-
tea printr-o de legea [art. 902
alin. (2) NCC).
Unele aucaracterinfonnativ, anume:
a) incapacitatea sau restrngerea, prin efectul legii, a de
1"
oride ,
.b) ,(;le utilitate n vedereaexproprieriiunui imobil;
"c) oricealte fapt,e s'au raporturijuridicecare au cu imobilul
caresunt n aceststopdelege(art. 903 NCC).
nart.903 NCCsuntprezentatecazurilen care n carteafun-
audoarefectinformativ, anume:
_ incapacitateasaurestrngerea,prinefectullegii,a deexer-
oride
_ de utilitate n vedereaexproprierii unui imqbil;
_ orice alte fapte sau raporturijuridicecare au cu imtibilul
caresunt n acestscop de lege.
nart.39-40 art.904-905NCCsunt denotare
a de a saudeaipoteca, iarnart. 906NCCsuntprezen-
tate procedurilede notareaantecontractelor apactelorde


I Art.904alin, (1)-(2)NCC prevede:
,,(1) Proprietarul unui imobil poatecere ca de a sau de a
ipotecan folosul unei anumite persoane tie n acest din
caz sumacecorespunde garantate.
(2) sauipotecarease n termende3luni delanota-
rea de sau ipoteca, dreptul nscrisvaavearangul
Art. 905 alin.(1)-(2) NCCdispune:
. ,,(1) Notarea de a sau de a ipoteca pierde efectul prin
trecerea unui tem1ende 3 iuni de la data cererii.
(2)Anul;luna ziua'incarenotarea pierdeefectul vorfi attn
notare,ct n ncheiereaceadispus-o".
Art. 905 alin.(J)-(4)cuprinde:
,,(i)Promisiuneadea ncheia un contractavnd ca obiect dreptul de proprie-
tate asupraimobilului sauun altdreptn cu acestase poatenotan cartea
promitentulestenscrisncartea catitularul dreptului care
face obiectul promisiunii, iarantecontractul, sub respingerii cererii de
notare,prevedetenl1ennlncare afi ncheiatcontractul.Notareasepoate
generale privind publicitatea
Prin notare se atrage persoane asupra imobilului
nscris n cartea n curs un proces sau alte de
soarta aacestuia. Notareanu car-
tea circuitul civil al imobilelor, astfel nctsepotncheiaacte
juridice care au ca obiect drepturi tabuIare la care se notarea, iar
toate riscurile care din a acestor
drepturi. .
ObieGtul poate constituie care se refere la
a titularului dreptului nscris, drepturile perso-
nale sau alte raporturi juridice;anumite n n cu.
imobilulnscris n cartea etc.
3.6. Efectelenscrierilor n funciare
Efectelenscrierilorn funciare suntstrns legate de principiile
acestuisistemde publicitate sunt
a) Efectul translativ sau constitutiv de drepturi reale al
atuncicndestecazul ,al nscrieriiprovizorii. .
b) Efectul de opozabilitate de al n cartea
juridice ale acestui efect constau n aceea drepturile de
efecteia oricnd n termenul stipulatn antecontract pentru executarea sa, dar nu
mai trziu de6 luni"de la
(2) Promisiunea-Sevaputearadia, cel nu acerut 'pro-
care locdecontract,ntermende6 luni de la trecerea
tenl1enului fixatpentruncheierealuisau ntretimp, imobilulafost definitiv
adjudecatn cadrul silitede un carenu este de
III
promitentului. .

(3) Radiereaseva dispune dinoficiu, la expirareatenl1enuluide6 Iii
luni laalin. (2), n-a fost nscrierea dreptuluicare a obiectul
promisiunii,cu cazuluicndcel acerutnotarean carteafunci-
a la alin. (2). De asemenea,promisiunease va radiadin ofi-
ciun toatecazurilecnd, lancheiereacontractuluiamintit mai susori
la a la alin. (2) ,imobilul afostdefinitiv
adjudecatn cadrul silitede un carenu este de
promitentului.
(4) prezentuluiarticol se prin pactelorde
une notaten cartea n aceste cazuri , la expirarea termenului
stipulat n contract pentru exercitarea beneficiarul pactului nu
n baza de a dovezii sale parte,
intabularea dreptului ce a fi dobndit, se va dispune din oficiu radierea
pactuluinscrisn folosul
246
247
Publicitatea
:.:
pot fi valorificate mpotriva unor persoane n n care
au fost nscrise n cartea Aceste persoane sunt respecte
aceste drepturi sau juridice chiar suporte negative pe
carele-ar putea reflecta. De exemplu, un bunul ignornd
cu este ipotecat, el va suporta toate
pornite de creditorul ipotecar.
c) efectul de informare de n cele 3 cazuri de
art. 903 NCC.
..
3.7. carte
"
Noul Cod civil n tabu-
in rectificare a' nscrierilor de carte
a) in nscrierile de carte au efect
constitutiv de drepturi n art. 885 NCC. s-a ncheiat un act
translativ sau constitutiv de drepturi, efectele acestuia se produc numai
ce a fost nscris n cartea Ca atare, drepturile reale n
sistemul Noului Cod civil se pot constitui , trans111ite, modifica sai! stinge
numai au fost nscrise n cartea n acest scop, cel c' a con-
la constituirea, modificarea, transmiterea sau stingerea unui drept
real imobil iar este obligat, potrivit art. 27 alin, (J) din Legea nf. 711996,
predea toate nscrisurile necesare pentru intabularea dreptului de proprie-
tate n cmiea ,
Invers, un drept nscris n cartea se stinge, titularul este
obligat predea celui nscrisurile ne-::esare radierii [art. 27
alin. (2) din Legea nr, 7/1996]. " "
, n n care cel oblig;It nu persoana
va putea solicita nscrierea n cartea
de va supiini ia nscriere al care
are de a preda nscrisuril e necesare nscrieri i [art. 27 alin. (3) din
Legea nr. 7/J 996]. ,
n sens, art. 896 alin. ( 1)-(2) NCC cu caracter
general, n '
,, (1) n cawrile n care cel obligat constituie ori
modifice n folosul aituia un drept real asupra unui imobil nu
necesare pentru nscrierea n cartea se va putea cere
nscrierea; dreptul la este pre-
scriptibil n legii .
generale privind publicitatea
(2) ri a fost n cartea
se va nscrie, din oficiu mpolTiva acelora care
au dobndit vreun drept tabu Iar notare".
n cazul n care predea nscrisul necesar pentru intabulare sau
cel de radiere a dreptului din cartea cel se poate adresa
care va putea dispune intabularea, respectiv radierea dreptului real
imobil iar. care se va nlocui acordul de sau con-
celui obligat, dar care l dea. va loc
de nscrisul n baza se va face nscrierea de carte Actiunea
n va fi mpotliva celui care
de la constituirea, transmiterea, modificarea
sau stingerea dreptului real imobiliar.
n forma sa n se va putea ndrepta
mpotriva dobnditor nscris anterior n cartea
sunt ndeplinite
- actul juridic invocat de reclamant fie anterior celui n temeiul
a fost nscris dreptul dobndi tor;
- tertul dobndi tor fi fost de rea-cred la data ncheierii actului .
' - .
Dreptul-Ia mpotriva se prescrie n-tennen de 3 ani de la
data nscrierii de acesta a dreptului n folosul cu cazului
n care dreptul la al reclll;mantului contra antecesorului tabuIar s-a
prescris mai nainte [art. 897 iltn. (1 )-(2) NCC] .
Aceste prevederi vin n cu art. 27 alin. (5)
\it. b) din Legea nr. 7/1996, care prevede ca tel1ul fi dobndit imobilul
cu titlu gratuit sau, dobndit cu titlu oneros, fie de
n art. 897 alin. (1) NeC se cere ca dobnditor fie de
indiferent actul juridic care dobndirea a fost
unul cu titlu gratuit sau unul cu titlu oneros, astfel nct, n acest caz,
Noului Cod civil se vor aplica, iar textul aii. 27 alin. (5) \it. b)
s-a abrogat tacit.
bj n rectificarea nscrierilor n Confon11 pre-
vederilor art. 907 alin. (1)-(3) NCC:
,,(1) Cnd o nscriere I! cartea nu corespunde cu
se poate cere rectificarea acestei a.
(2) Prin rectificare se radierea, ndreptarea sau corectarea ori-
nscrieri inexacte efectuate n cartea
(3) trebuie rezulte dintr-o
de titularul nscrierii a rectificare se prin n
248 249 Publicitatea
'" ori dintr-o pro-
mpotriva acestuia, prin care s-a admis de fond.
de fond poate fi, caz, o n anulare, sau
orice pe o de ineficacitate a actului juridic".
art.33 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 rectificarii -la
n care cuprinsul funciare nu corespunde, n nscrierii, cu
- posibilitatea acesteia.
Conform prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, prin modi-
ficare se orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilu-
Iui,schimbare care nu .care asupra acelui
imobil. Modificarea nu se poate face la cererea titularului dreptului
de proprietate. ,.. . .
Articolul 914 NCC prevede posibilitatea descrierii imobilu-
lui, acordnd posibilitatea proprietarului imobilului nscris n cartea funci-
cere oricnd modificarea din cartea privi-
toare la descrierea, sau acestuia, n )egii.
n rectificare are menirea n acord starea cu
starea a unui imobil, prin ea se cere radierea, sau
corectarea unei nscrieri real care a fost n mod
n cartea O asemenea poate avea ca obiect.
rectificarca a nscrierii provizorii sau a
Cazurile de rectificare a unei sau nscrieri provizorii sunt
. zute de art. 908 alin. (1)-(4) NCC:
,,(1) Orice poate cere rectificarea unei sau
nscrieri provizorii,
't
1. nscrierea sau ncheierea nu este ori ach.t1 n temeiul a
fost nscrierea a fost n ile legi i, pen tru cauze ori
motive anterioare sau cbncomitente richeierii ori, caz, emiterii lui;
2. dreptul nscris a fost calificat;
3. nu mai sunt ntrunite de a dreptului nscris sau au
ncetat efectele actului juridic n temeiul s-a Tacut nscrierea;
4. nscrierea n cartea nu mai este, din orice alte motive, n
cu situatia a imobilului.
(2) ns'crieriior n cartea se poate face fie pe
cale prin a titularului dreptului ce
a firadiat sau modificat, fie n caz de litigiu prin

(3) Cnd dreptul nscris n cartea a fi rectificat, titu-
larul lui este obligat sa predea celui cu
generale privind publicitatea
n pentru efectuarea nscrisurile
necesare, iar n caz contrar, persoana va putea solicita
nscrierea n cartea n acest din caz,
de va suplini la nscriere al care
are de a preda nscrisurile necesare
(4) n rectificare poate fi concomitent sau separat,
ce a fost de fond, cnd este cazul. Ea poate fi for-
att mpotriva dobnditorului nemijlocit, ct mpotriva
dobnditori, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, n la
art. 909, cu ntemeiate pe alin. ti}pct.
4, care nu poate fi mpotriva care nscris vreun drept
real, dobndit cu printr-un act juridic cu titlu oneros sau,
caz, n temeiul unui contract de ntemeindu-se pe cuprinsul
i funciare".
Articolul 34 din Legea nr. 7/1996 n mod similar,
cazuri cnd se poate solicita rectificarea sau nscrierii provizo-
rii, precum cele de art. 908 alin. (1) NCC.
n cu acestei art. 909 alin. (1)-(4) NCC

,,(1) Sub rezerva dreptului la n fond, n
rectificare este de dobnditorul nemUlocit, precum
de a dobndit cu dreptul nscris n folosul .
de fond pe cale a fost n
rectificare este, de asemenea, att mpotriva celor care au
fost n ct mpotriva care au dobndit un drept
real ce de fond a fost n cartea
(2) de persoane care au dobndit cu un drept
real prin sau legat cu titlu particular, n rectificare, sub
rezerva dreptului la de fond,nu se va putea intro-
duce dect n termen de 5 ani, de la nregistrarea cererii lor de
nscriere.
(3) De asemenea, sub rezerva dreptului la n fond,
n rectificare, exclusiv pe art. 908 alin. (1)
pct. l 2, se va putea ndrepta mpotriva persoane care
nscris vreun drept real, dobndit cu printr-un act juridic
cu titlu oneros sau, caz, n temeiul unui contract de nteme-
indu-se pe cuprinsul funciare. n aceste cazli11, termenul va fi de
250


Publicitatea
3ani, de ladata cereriide nscriereformulate de
'"
dobnditorul nemijlocital dreptului a rectificarese cere, cu
cazuluicndncheierea,princares-aordonatnscriereacareface obiectul
n rectificare, a fost celui cazn care
menul va fi de un an de lacomunicareaacesteia.
(4)Termenele la alin. (2) (3)sunttennenede
prin care se admite rectificarea unei nscrieri nu va aduce'
.atingere drepturilornscrisenfolosul celorcarenuau fost n . .
-; n rectificareafost ncartea
de admitere'se va Inscrie, din ofiCiu:' acelora
au dobnditvreundrept notare,carese varadia Ci.!
dreptulautorului lor.
c) Rectificarea este deart. 911 NCC intervine
nlipsa titularului,cndoricepersoana vaputea
cere rectificarea unei n cazurile la art. 908 NCC, pre-
cum ori de cte ori, din alte cauze, notarea nu este sau ancetat fie
i
Rectificarea se va n temeiul unei
definitive..
Efectele admiterii n rectificare sunt ca n cazul inta-
nscrierii provizorii..
n rectificarea este
Ct erorilemateriale,alteledectcelecareconstituiecazuride
rectificare,pot fi ndreptate, la cereresau din oficiu.
funciareeste deproblema birourilor
decadastru publicitate n ncare,printr-o
cu saudin de un salariat,n cadrul de
administrare a funciare,s-acauzatun prejudiciu unei persoane.
n acest ne pe civile delictuale
a n solidar cu angajatul vinovat. In acest sens,
art. 915aii!'i. (1)-(2)dispune:
,,(1)Celprejl!diciatprintr-o chiardin n
administrerea funciare vaputeacere obligarea, n solidar, laplata
de aoficiului teritorial de cadastru publicitate
de la locul imobilului apersoanei de prejudiciul
astfelcauzat, prejudiciulnu apututfi ntotsaunparte,prin
exercitarea deatac de lege.
generale privind publiciiatea 251
(2) Dreptul la se prescrie ntr-un termen de un an, socotit din
ziua n care cel a cunoscut faptul numaitrziu
de 3ani de la datacnd s-a fapta prin care s-acauzat prejudiciul.
este prin exercitarea de atac pre-
de lege pentru efectelorfaptei
I
"
".
"
.".
";<"
Bibliografie
1.
AUTORI ROMNI
,
.,
A. Tratate. Monografii. Cursuri universitare
',!
1. Adam, 1., Regimuljuridical dobndirii imobilelor-
terenuri EdituraEuropaNova, 1996.
2. Adam, 1., Dreptcivil. Teoria a drepturiior reale, Editura
EuropaNova, 1998.
.lt
3. Adam, 1., Proprietatea asupra imobilelor n
"-r.
Romnia, EdituraAli Beck, 2000.
- 4. A/bu, 1., Curs de drept funciar, Litografia Tipografia
Jllntului, 1957.
5. Albu, 1., Dreptcivil. Introducere n studiul Editura
Dacia,Cluj-Napoca, 1984. .
6. Albu, 1., Noile funciare, EdituraLuminaLex, 1997.
7. Alexandresco, D., a dreptului
civilromn,volumulIII,parteaI, EdituraSocec, 1927.
8. Alunaru, e, dreptului de proprietate regle-
mentate de Codul civil romn, de doctorat, Universitatea
Bolyai"Cluj-Napoca,Facultateade Drept, 1998.
9. Bacaci, Ar, Dumitrache, V, Hageanll, e,Dreptulfamiliei ,Editura
Augusta, 1998.
10. E., Domeniuladministrativ,EdituraLuminaLex,
1998.
II . Beleiu, Gh., Dreptcivilromn.IntroducerendreptulciviLSubiec-
tele dreptului civil, Casa de S.R.L.,
1999.
12. Beleiu, Gh., Calmuschi, 0., O., Cojocaru, A. , Cosmovici,
P. (coordonator), Pop, T. , Sachelarie, O.,TratatdedreptciviLvoI.I,Partea
EdituraAcademiei, 1989.

I
}
. 1
I

254 Drept civil. Drepturi reale principale
...
13. Birsan, e, Regimuljuridic al bunurilor imobile, Editura
1983.
. 14. Birsan, e, Drept civil. DreptUlile reale principale, Editura All
Beck, 200l.
15 . Birsan, e, M, Pivniceru, M, Drept civil. Drepturile reale,
Editura "Chemarea", 1997.
16. A., posesia publicitatea
drepturilor, Editura Lumina Lex, 1999.

17. MD" Testamentul. succesiunii testamentare n
dreptul romn, voI. 1, Editura Lumina Lex; 2000.
" 18. Boroi, G., Drept civil. Partea ed. a Il-a, Ed. All Beck,
1999. " .
19. s., o 1938.
20. Buga, e, Probleme juridice privind agricultura
Editura Ceres, 1986.
21 . Buga, e, Regimul juridic al fondului funciar, Editura Jus-R.B.A.,

22. Burghelea, D., Drept imciar cad astru romn, Editura Mbldova,
1994. .
23. Cantacuzino, MB" Elementele dreptului civil, 1921.
24 . le, Curs elementar de drept roman, Cluj, Editura
Cartea 19"P.
25. Berceanu, B., Ceterchi, 1., Dvoracek A-i , Firoiu, D., Georgescu, .
V.AI.; Gionea, V, N., Herlea, Al., Kovacs, 1., Marcu, L.P, Matei,
1. , Mioc, D., Sachelarie, 0., Strihan, P, v., Vintu, 1.,
R., Istoria dreptului romnesc, voI. II, Partea nti, Editura Academiei;
1984; ' Ve!. II, Partea a doua, Editura Academiei,
1987.
26. Ceterchi, l (coordonator), Cront, Gh., Floca, 1., Georgescu, v.,
Al., N., Hanga, VL., Herlea, Al., Marcu, L., p, Matei, 1., Mioc,
D., Sachelarie, 0., Stoicescu, N., Strihan, P, v., R.,
Istoria romneSC, voI. II, Editura Academiei, 1980.
27. Chela(u, E., a terenurilor, Editura Ai! Beck,
1999:
28. Chelaru, E., Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura
All Beck, 2000.
29. D" Drept civil. Contracte speciale, Editura Lumina Lex,
1997,
Biblioirajie
255
30. D., Drept civil. Succesiuni testamente, Editura Rosetti ,
2003 ,
31. Cigan, D., Drepturi reale principale, Editura din
Oradea, Oradea, 200 l. .
32 , Cigan, D., Dreptul de superficie, de doctorat, Universitatea
Cluj-Napoca, 2003 .
33 . Ciobanu, V M, Tratat teoretic practic de
Volumul 1. Teoria Editura 1996; Volu-
. mul Il; Judecata n de atac. Proceduri speciale.
. Arbitraj ul. Activitatea Editura 1997..
.:
34. V.M, de drept roman, Volumul II, Editura Polirom,
1999.
35. Drept roman, Editura AII Beck, 2000.
36. Corhan, A., Dreptul familiei. Teorie Editura Lumina
Lex, 2001 . .
37 . Cosmovici, P.M, Drept civil. Drepturi reale. Editura
ALL, 1994.
38. Cos tin, MN., Marile ale dreptului civil romn. Dreptul
de proprietate celelalte drepturi reale principale, Editura Dacia,
Ciuj-Napoca, 1982,
39. Costin, MN., Costin, MC., Dictionar de drept civil, voI. r, Editura
, '
Lumina Lex, f.a. .-
40, Costin, MN., M, Ursa, v., de drept civil,
Editura 1980.
41. c., Editura Academiei,
1976.
42. Cucu, e, cadastmlui a -imobiliare,
Comentarii Editura All Beck, 2005.
43. Deak, Fr., Tratat de drept civil. Contracte speciale, a m-a,
Editura Universul Juridic, 2001.
44. Deak, Fr., Tratat de drept succesoral, a II-a,
completat2., Editura Universul Juridic, 2002.
45. Deleanu, 1., Tratat de voI. II, Editura Europa
Nova, 1997.
46. Deleanu, 1., Deleanu, S, enciclopedie a dreptului, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2000,
47. Deleanu,l., v., n drept, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1981,
256 Dreptcivil. Drepturirealeprincipale
"
48. Demeny, P., funciare, EdituraKriterion, 1993.
49. Demeter, 1., Ceterchi, 1., Introduceren studiul dreptului, Editura
1962;
50. Diaconu, e, Principiul contractelor de
EdituraLuminaLex, 1999. .
51. Djuvara,M,Eseuridefilosofieadreptului,EdituraTrei,
1997.
52. Djuvara, M,Teoria adreptului. Drept izvoare

dreptpozitiv,EdituraAli Beck, 1999.
.53. Duculescu; V, C, DlIculeSCU, . G., .
EdituraLuminaLex, 1998.
54. Eliescu,M,Curs desuccesiuni,
EdituraHumanitas, 1997.
55. Fekete, Gh., Zinveliu, 1., Drept civil. Drepturile reale,'Editura.
1969.
.56. Filipescu, 1.P,Dreptulcivil. Dreptulde altedrepturi
reale, EdituraActami, 192;8.
57. Filipescu, 1.P, Tratat de dreptul familiei, Editura AYf Beck,

58. Gaius, traducere note A.N. Popescu, Editura
Academiei, 1982. _
59. Georgescu, Filosofia dreptului . Oistorie a ideilor din ultimii
2500deani, a II-a, EdituraAII Beck, 2001.
60, Gherasim, D., Teoria a posesiei n dreptul civil romn,
EdituraAcademiei, 1986. ,
61 . Gionea, V, Curs de drept civil. Proprietatea alte drepturi reale.
Teoria a Contracte speciale. Succesiuni, Editura
Scaiul, 1996. . .
62. Gionea, V,Sistemulde publicitate
EdituraScaiul, 1996.
63. E., Cadastrul, cartea comasarea,
1936.
64. Hamangiu, c. , Georgean, N., Codul civil adnotat cu textul arti-
coluui. francez, italian belgian, cu doctrina
de la 1868-1927, n 9 volume, Editura
"Universala"Alcalay&Co., 1925-1934.
65. Hamangiu, e, 1., Al., Tratat de
dreptcivil romn,Volumul II, EdituraCiornei, 1929.
Bibliografie
257
66. Hamangiu, e, 1.; AI., Tratat de
dreptcivil romn, EdituraALL, Volumul II, 1996.
67. Hanga, V!., Dreptprivatroman, Editura
1978.
68. Hanga, VI., Drept roman, a VIII-a, Editura Argonaut,
Cluj-Napoca, 1999.
69. Hanga, V!., Marilegiuitoriailumii,EdituraLuminaLex,
1994.
70. Ranga,.VI., Dreptprivat roman, Editura
1964. . _ _ _ _ .
71. A., Drept civil. Partea Editura
1963. .
72. r, Barasch, EA., A., s.,Eliescu,
M, Economu, V, Eminescu, .y., Eremia, MI., Roman, E., 1.,
VD., Tratat de drept civil, Volumul 1. Partea Editura
Academiei, 1967.
73. r, s., Dreptulde proprietate alte
drepturi realeprincipaledetipnoundreptulRepubliciiPopulareRomne,
Editura 1964.
, -
74. r, s.,DrepturilerealeprincipaleIn Republica
Romnia, EdituraAcademiei, 1978.
75. A., Costin,M, Surdu, c.,
practicii la dezvoltarea principiilor dreptului civil romn,
EdituraAcademiei, 1973.
76. Iustinian, Text latin traducere n limba cu
note studiu introductiv pr:of. dr. doc. Vladimir Hanga, Editura Lumina
Lex, 2002.
77. Laday, Codul civil austriacn vigoarenArdeal completatcu
iegile regulamentelemodificatoare cuprinznd Editura
Ministerului Directoratul general Cluj, Cluj, 1924; Editura
deApelCluj, voI. II, Cluj, 1926. .
78. Laday, funciare, Institutul de Arte Grafice "Cultura"
Cluj, 1927.
79. 1., Unificarea funciare,
lnstiturui deartegrafice Brawo- 1939.
80. Lupan, E., Dreptulmediului.Partea EdituraLuminaLex,
I
1996. .
I
81. Lupan, E., Drept civil. Partea Universitatea "Dimitrie
I
Cantemir",Facultateade Drept, Cluj-Napoca, 1997.
1
II
Drept civil. Drepturi reale principale 258
"
82 . Lupan, E., Introducere n dreptul civil, Editura Argonaut,
Cluj-Napoca, 1999. '
83. Lupan; E., Reghini, L., Drept civiL Drepturile reale principale,
Universitatea Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, 1977.
84. Lupan, E., J., Tratat de drept civil romn, voI. 1, Partea
Editura C.H. Beck, 2006.
85,. Lupulescu, D., Dreptul de proprietate Editura
1967.
86. Lupulescu, D., Dreptul de proprietate pe apli- '
"*
,
.,
sale practice, Editura 1973 .. , - . - -

87. Lupulescu, D., Drept civil. Drepturile reale principale, Editura
Lumina Lex, 1991: "
88 . GN, Teoria a drepturilor reale. Teoria patrimo- ,
niului. Clasificarea bunurilor. Drepturile reale principale, 1947.
89. Mandicevschi, E., Problema registrelor funciare n Romnia,
Tipografiile Romne Unite, 1933.
90. Manoliu, 1., Durac, Gh., Drept civil. Drepturile reale pIilj!cipale,
Editura "Chemarea", 1993.
9l. G., Drept proces ual civil, Editura AII Beck,
1999.
92. Micescu, 1., Curs de drept civil, Editura AII
2000.
93. Mic lea, M, Cadastrul cartea Editura ALL, '
1995.
94. ' Miclea, M, Mic Jexicon de Editura AII
Beck, 2000.
95. M, Corcodel, Gh, Chirilov, 1., Cadastrul general
publicitatea Editura Ceres, 1995.
96. Minculescu, Al., Dreptul de superficie, Cadastrului
funciare, 1945.
97. Molcuf, E., Drept roman, Editura "Press Mihaela" S.R.L., Bucu-
1999.
98. Maleu/, E., Oancea, D., Drept roman, Casa de
S.R.L., Editura "Universul", 1993.
99. Motica, I.R., Manual de drept funciar publicitate
Noile funciare, Editura AII Beck, 2001.
100. Ai, Drept civil. Partea Editura Cordial Lex,
Cluj-Napoca, 1996.
, Bibliografie
259
101. M, Contractele civile speciale, EditLira Cordial Lex,
1999.
102. Negrea, e, Dreptul civil al ardelene ungurene n
cu dreptul civil romn, volumul I, fasciculul 1, Tipografia
Bernat, Cluj, 1920.
103. Nicolae, M, Publicitatea noile funciare, Editura
"Press Mihaela" S.R:L., 2000. ' ' .
104. Nicolae, M, Tratat de publicitate voI. I-II, Editura
Universui Juridic, 2006.
,.' 105. V, Regimul juridic al situate n
intravilanul Editura "CaIi strat 1995.
106. Petrescu, R., Scherer, V, Nichita, ' Gh., Probleme teoretice
practice de drept civil, Editura Scrisul Romnesc, Craiova, 1987,
107. Plastara, G., Curs de drept civil romn pus la curent cu noua
Volumul II, Editura "Cm1ea f.a.
108. Plastara, G., Curs de drept civil romn pus la curent cu jurispru-
noile juridice, dreptul COmparat dreptul
provinciilor alipi te, Volumul X, Editura "Curierul Judiciar", Societate
1928.
109, Plopu, G., alese din dreptul privafungar, Tomul I, 1. Partea
Il. Dreptul real, Tippgrafia "Ateneul" Societate
Oradea-Mare, 1929. / ..
IlO. Poenaru, E., Drept civil. Volumul 1. Raportul juridic.
Actele juridice, Editura Europa Nova, 1994.
Il 1. Pop, A., Beleiu, Gh., Curs de drept civil. Partea Centml
de multiplicare al 1973 .
112. Pop, L , Regimul juridic al terenurilor destinate ,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980.
113. Pop, L., Drept civil - drepturile reale principale, Editura S.C.
"Cordial" S.R.L., Cluj-Napoca, 1993.
114. Pop, L., Drept civiL Teoria a Tratat,
Editura "Chemarea", 1994.
115. Pop, L., Drept civil. Teoria a drepturilor reale, Editura
Dacia, C!uj-Napoca, 1997.
116. Pop, L., Drept civil. Teoria a Editura Lumina
Lex, 1998.
117. Pop, L., Dreptul de proprietate Editura
Lumina Lex, 2001.
,
- 1,
1
260
..,
Dreptcivil. Drepturirealeprincipale
'"
118. Pop, r,Dreptcivil romn.Teoria EdituraLumina Lex,

119. Popa, E.r, n revendicare, Editura Lumina Lex, Bucu- ,
1998.
120.Popescu, rR., Anca,P, Teoria a Editura
1968. '
121.Porumb,'Gr., Codul de adnotat,
1962. ' .
'<"
122.Preda, M,Dreptadministrativ. Partea
Editura Lumina Lex, 2.000; Partea editie
EdituraLuminaLei, 2001. 7-"": .
123. A.,Publicitateadrepturilorreale,imobiliare registrele'..
deproprietate, 1923.
124. Reghini, 1., Diaconescu Vasilescu, P., Introducere n dreptul
civil,EdituraSfera Cluj-Napoca,2008.
125. I.P, Drept civil. Drepturile reale, Editura ijnpriineriei
deVest, Oradea, 19%. "
126. 1., Sachelarie, O., Nedelcu, N.G., pfihcipiile
dreptului civil romn,EdituradeStat, 1947.
127.Rotam, M, Anculete, Gh.,Sistemul cadastral regimul funciar
din Romnia, Editura 1996.
128. 1., Dobndirea dreptului de proprietate, Editura
Accent, 2000.
129.Safta-Romano,E., Dreptul de proprietate n
Romnia, EdituraGraphix, 1993.
130.Smbrian, r, Drept roman. texte celebre,
Casade S.R.L, 1994.
131.Scrieciu, F, posesorii, Editura Lumina Lex,
1998.
132. c., Dreptcivil.Teoria adrepturilorreale. Intro-
ducerenteoria a Universitateadin 1973.
c., Bfrsan, C,Tratat de drept civil. Teoria a
Academiei, 1981.
134.Stne?cu, c., Brsan, C.,Dreptcivil.Teoria a drepturilor
reale, Universitateadin 1988.
135.Stoenescu, 1., Porumb, G., Drept procesual civil romn, Editura
1966.
136.Stoica, V, Drept civil. Drepturile reale principale, voI. 1, Editura
Humanitas, 2004.
Bibliografie 261 "
137.Stoica, V, Dreptcivil. Drepturile reale principale, voI. II, Editura
Humanitas, 2006.
138. Stoica, V, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura C.H.'
Beck, 2009.
139. Toader, c., ncontractelecivile,EdituraALL,
1997.
140. Tomulescu, Manual 9:e. drept privat roman, Litografia
1958..
141.Turianu, C, Dreptul de proprietate alte drepturi reale.
EdituraAl! Beck, 1998.
142.Uliescu, M, Gherghe, A., Dreptcivil. Drepturilereale principale"
EdituraUniversulJuridic, 20Il.
143. Ungureanu, O., Drepturi reale. Curs practic, Editura Rosetti,
2001.
144:Ungureanu, 0., Dreptcivil.Introducere,EdituraRosetti,
2002.
145. Ungureanu; O., Munteanu, C, Tratat de drept civil. Bunurile.
Drepturilerealeprincipale, EdituraHamangiu, 2008.
146. Urs, I.R., Angheni, s.,Dreptcivil. VoI. II. Drepturi1\e reale. Teoria
a civile, EdituraOscarPrint, 1997.
147.Vasileseu, P, Relativitatea actului juridic civil. Repere pentru o
teorie a actului ge drept privat, Editura Rosetti,
2003 . /
148. Vlahide, P.C, principiilor de drept civil, vol. 1, Editura
EuropaNova, 1994.
149.Zinveliu, 1., Contractecivile,EdituraDacia,Cluj-Napoca, 1978.
150. VD., Drept privat comparat, Editura Oscar Print,
1997.
'"o
ISI. VD., Tratatelementardedreptcivilroman.Teoriagene-
voI. 1, Casa "Calistrat 2000.
B.Articole,studii,note,publicatenrevistede specialitate
1. Adam, 1., Reglementarea, dobndirii drepturilor reale imobiliare
prin t.!zucapiune n cazul succesiunii mai multor legi n timp, n Dreptul,
nr. 10-11, 1995,p. 63-67.
2. Albu, 1., Regirriul juridical terenurilor proprietate de statatribuite
n scopul construirii de cu crediteacordate de stat, n
Legalitatea nr. 7,1961,p. 13-26.
.
.
262
Drept civil. Drepturi reale principale
3. Albu. 1., Publicitatea n dreptul romn. Noile
'"
funciare, n Dreptul, nr. tI, 1996, p. 43-59.,
4. Albu, 1., Man 1.M, Regula "nemo plus juris ad alium transferre
potest quam ipse habet" abaterile de la n Revista de drept
comercial, nr. 7-8/ 1996, p. 83-91.
5. Alexandru,!., Popescu, M, Brsan, c.,
de titularul dreptului de superficie, n Revista de drept
. comercial, nr. 9, 1976, p. 30-32.
6. Alunam, c., Legilor nr. S81l974 nr. 5911974 asupra
;r.
dreptu.lui de superficie n sistemul de publicitate al funciare, n
. de drept, nr. '4; 1984, p. 22-25.
7. Alunani, c., Noi teoretice practice ale dreptului de
superficie, n Dreptul, nr. 5-6, 1993, p. 65-73.
8. Alunaru, c., Aplicabilitatea n dreptul civil romn a principiului
din teoria a drepturilor reale, n Dreptul, nr. 1,2000,
p.42-54.
9. Alunaru, C., referitoare la momentul dobndirii
dreptului de superncie, n Dreptul, nr. 12,2002, p. 47-'62.
10. Anca, p, Eremia, MI., juridice ale bunei n dteptul
. civil, n nr.12, 1965, p. 36-51.
Il. Baias, F, Dumitrache, B., pe marginea Legii nr. 33/ 1994
privind exproprierea pentru de utilitate n Dreptul, nr. 4,
1995, p. 20-29.
12. Barbu, v., Principiul ocrotirii n cazul aCCeSlUnl1
,imobiliare artificiale, n Dreptul, nr. 6, 1999, p. 25-28.
13. Basarab Ai., Cadastrul publicitatea sa\,l
drumul spre iad e pavat cu 'bune n Buletinul notarilor publici
nr. 4/1999, p. 10-11.
14. Gh., Dreptul de reglementat prin Legea
nr. 18/1991 a fondului funciar, n Dreptul, nr. 12, 1992, p. 4-17.
15. Belu-Magdo, M L., Exproprierea pentru utilitate efectele
juridice ale exproprierii .. n Revista de drept comercial nr. 4, 1995,
p.90-104. '. .
16. Brsan, C"" n n Revista de drept nr. 8,
1984, p. 36-43.
17. M.D ., Natura a n n
Dreptul, nr. 10, 1998, p. 23-35.
18. MD., O.ncercare de reconsiderare a ari. 494 din
Codul Civil, n Dreptul, Ii.r. Il, 1998, p. 47-56.
Bibliografie
263 .'
19. S., Problema dobndirii dreptului de proprietate a altor
drepturi reale prin uzucapiune n lumina dreptului socialist, n Legalitatea
nr. 12,1956, p. 1443-1459.
20. S., Probleme de drept cu privire asupra dreptului
de superficie, n nr. 1,1957, p. 41-54.
21. S, Unele aspecte ale funciare, in lumina
social-economice din statul nostru democrat-popular, n
Legalitatea nr. 2, 1961, p. 32-42 .
22. S, regimului juridic . al. . terenurilor
I
urbane, n Juridice nr. i, J964, p. 49-68.
,1
23. S, Unele probleme privind drepturile desuperflcie,
de de servitute, n lumina prevederilor Legilor nr. 58/1974
nr. 59/1974, n Revista de drept, nr. 5, 1977, p. 30-43.
I
24. Burian, H., Fiducia n lumina noului .Cod civil, n Scientia Iuris,
nr. 112011, p. 30-48.
25. 1., privind de obiect al raportului
juridic, n nr. 9, 1965, p. 78-94.
26. Chelant, E., Efectele juridice ale exproprierii pentru' cauza de
utilitate n Dreptul nr. 4, 1998, p. 15-26.
27. Chelant, E., Dreptul de reglementat . de Legea
nr. 54/1998, n Dreptul nr. 8, 1998, p. 19-29.
28 . D., valorificareadrepturilorconstructomlui
pe terenul unui n Revista de drept, nr. 1,1987, p. 3-11.
29. D., legislative
nare asupra imobilelor proprietate n Dreptul nr. 6,
1991, p. 22-31.
30. D., Publicitatea tmflsferurilor drepturilor de proprietate
'n

n Dreptul nr. 4, 1992, p. 18-28.

31. D., Posibilitatea n revendicare de
n
un singur coindivizar, n Dreptul, Of. 11, 1998, p. 28-29.

32. D., Regimul juridic al imobilelor preluate de
stat titiu de la subdobnditorii care se de buna lor

la data n Dreptul nr. 1,2002, p. 34-39.
33. 1., D., Stoenescu, 1. , practicii

judiciare n dezvoltarea unor principii de drept sociaiist, n
nr. 4, 1963, p. 36-48.,

34. Cos/in, M, Minec:, M, privind dezmembrarea dreptului
de proprietate n Studii Juridice
i
nr. 3, 1980, p.263-282.
h'1\1


c

264
Bibliografie 265
Drept civil. Drepturi reale principale
35. Drjan, r, ladecizianr. 1731 din 13 octombrie 1999 a
..
deApelCluj, n Dreptulnr. 12,2000,p. 113-117.
36. Drjan, r, dintre n executare aantecon-
tractuluide n n dinamica
sistemelorde publicitate nDreptulnr. 7, 2002, p. 104-118.
37. Deak, Fr., Dreptul de n Dreptulnr. 7,1992,p. 34-43.
38. Deleanu, }., Probtema prevederilor art. 494
alineat ultim, teza a doua, dinCodul civilromn, n Dreptulnr. 6, 2002,
p. 18-26.
. 39. Gh:, Din practica, regimului legal al terenurilor
_ ::;----
.aferente n Revista de drept, nr. 7, 1978,.
p.15-2\.
40. Dobrican, Gh., Este constituireaul1t\i dreptdesuperficie
n n care copii constnliesc o pe terenul proprietatea
cu acordul acestora, n Revista de drept, nr. Il, 1983,
p.15-17.
41. Dobrican, Gh., nscriereadreptului deproprietaten cmtea
asupra executate de construire, de
prietarul terenului,nDreptulnr. 6, 2001, p. 56-60.
42. Eliescu, M., n Revista de .
drept, nr. 10, 1972, p. 89-199.
43. Eminescu, r, Teoria drepturilor subiective n literatura
nStudii Juridice,nr. 2, 1964,p. 295-311.
44. Georgescu, M, Oproiu, A., cuprivirelalimitelemandatului'
tacit n raporturile patrimoniale dintre n Revista de drept,
nr. 4, 1982, p. 29-32. ' .
45. Ghineel, MI., Efectele actului de auneicon-
asupra juridicea terenului aferent(Il), n Revista
de drept, nr. 10,1976,p.
46. Giurgiu, L., n cu Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru de utilitate n Dreptul, nr. 2,1995,
p. 17-23. .
47 . H-z.. privind transcrierea actelor
de precum privilegiilor,
ipotecilor amanetelor,n Dreptul,nr. 7/1996,p. 77-8l.
48. Ionescu, M, Principiile de ale imobiliare ale
noului sistem de publicitate adoptat prin Legea nr. 7/1996, n DreptL11,
nr. 6/1997,p. 43-44.
49. Ionescu, M, Marina, S, Ciortoloman, P, Marina. C , Unele
problemededrept n practica n Buletinulnotarilor
publici,TIT. 3, 2001, p. 10-16.
50. 1., Privire asupra "propter rem", n
Dreptul nr. 8, 2000,p. 8-22.
51. Lupan, E., 1., Cu privire la aplicabilitatea efectele
juridice n timp ale unor acte nonnative succesive n materia dobndirii
.dreptului de proprietate, n Pro Iure - Revista de Drept a Uni-
;,DimitrieCantemir", nr: 2, 1995,p. 23-39.
. 52.Lupan. E., 1., Unele aspecte privind dreptului
...
nCurentuljuridicnr. 1, 1997, p. 19-31.
'.' 53. Mayo, M., unei de beneficiaml
unui antecontract de vnzare neunnat de actul autentic de n
Revista de drept, rir. 7,1976,p. 22-29.
54. Menesr. r, la Decizia nr. 178/1979aTribunaluluiBihor,
n Revista dedrept,nr. 12, 1979, p. 40-41.
55. M, ale Legii nr. 58/1974 asupra
antecontractelor de n Dreptul,'nr. 7-8, 1991
p.91-100.
56. Nicolae, M., Efectele Legilor nr. 58/1974 m. 59/1974 asupra
dobndirii terenurilor prin n Dreptul, nr. 5, 1996,
p. 45-5\. '
57 . Nicolae, M, la nr. 4205/1995 al
sectorului 5 n Dreptul,m.ll,1996, p. 34-47.
58. Nicolae, M, asupra Legii nr. 213/1998 privind pro-
prietatea regimul juridic al acesteia, n Dreptul TIr. 6, 1999,
p.21-42.
59. Nicolpe, M, CLi privirela aplicarean timp aart. 35-36 din
Legeanr. 33/1994privindexpropriereapentrucauzade utilitate n
Dreptul, nr. 11, 2000, p. 24-36. .
60. Oancea, M., Unele probleme n cu noile
privinddreptul deproprietateasupraterenului,n Revista dedrept,
nr. 7,1975,p. 15-21.
61. c., petitorii, n Dreptul , nr. 9-12, !990,
p. 96-101.
62. Pepelea, N, administrative, n Dreptul, nr. 9, 1994,
p. 36-51.
63. Perju, P, Problemeprivind n Dreptul,TIr. 6,
1991, p.32-37.
II.


IM
266
Drept civil. Drepturi reale principale
,.
64. Pop, L., Exproprierea pentru de utilitate n Fiat
Justitia, nr. 1, 1996, p. 50-57.
65. Pop, T (1), S. (II), n cu dobndirea,
stingel'ea dreptului de proprietate cu privire la n
nr. 4, 1966, p. 84-97.
66. Popa, 1., Natura il dreptuiui real al al
apatrizi lor asupra terenurilor aferente proprietatea. lor, n ,
Dreptul, nr.7, 1998, p. 32-36. .
67. Popan.M (1) , Popa, l. (Il), Inadmisibilitatea nscrierii legate n
'"
cartea a dreptului de proprietate asupra' edificate,
de proprietarii terenurilor, 1n Dreptul, nr. 12,
2001, p. "
68. Popescu, C-L., Regimul al subsolului. Romniei, n
Dreptul, nr. 3, 1995, p. 11-24.
69. Popescu c.-L., Posibilitatea persoanelor fizice sau juridice care nu
au respectiv de a fi titulare ale dreptului
de asupra terenurilor n Romnia, n Dreptul, nr. 8,.) 998,

70. Racu, C. (1), Stoica, V. (11), Momentul n care se dreptui de
accesiune n Revista de drept, nr. 9, 1987,
p. 30-38. ' -
71. Rizeanu. D., pe marginea deciziei de ndrumare
.nr. 13/1959 a Plenului Tribunalului Suprem cu privire la aplicarea
art. 494 din Codul civil, n Legalitatea nr. 10, 1961, p. 674-692.
72 . 1., Dobndirea dreptului de proprietate asupra bunurilor
. mobile, n Curentul juridic, nr. 1, 1997, p. 52-59 . . . '
73. Sofia-Romane, E., referitoare la antecon-
tractul de articolul 12 din Decretul nr. 144/1958, n Dreptul, nr. 1,
1991, p. 31-38. .
74. Safta-Romana, E., Aspecte teoretice practice actuale privind
edificate pe terenul altuia, n Dreptul, nr. 10,1992, p. 28-38.
75 . Seb!ni, A., contractului de concesiune ncheierea aces-
tuia, n Dreptul"nr. 8, 1999, p. 17.
76. StoiC.l, V, Admisibilitatea n constatare CL! privire la drepht!
constructonllui asupra edificate pe terenul altei persoane, n Revista
de drept, nr. 12, 1985, p. 28-35.
. 77. Stoica, V, Drepturi patrimoniale atipice, n Dreptul, nr. 3, 2003,
p. 33-58.
Bibliografie 267
78. Surdu, C, practicii judiciare la consacrarea

dreptului de superficie, n Studii Juridice, nr. 4, 1973,
p.673-684.
79. Sztranyiczki, Sz., Cu ce se oficiul de cadastru agricol orga-
nizarea teritoriului agricol din Cluj?, n Revista pentru Erdelyi
Gazda, nr. 11 , 2000, p. 13-16.
80. Sztranyiczki, Sz., Despre legea nr. 16/ 1994, n Revista
pentru Erdelyi Gazda, nr. 5,200cr, p. 9-14. 1;
81. Sztranyiczki, Sz., Prima verba, n Revista pentru Erde1yi
:1
Qazda, nr. 4, 2000, p,)-4. .
li.
. . 82. Sztranyiczki, 'Sz., principiului
Ilri
imobiliare, Revista 'de Juridice din nr. 1, 2003,
II
p.45-51.
83. Sztranyiczki, Sz., uni privind scoaterea terenurilor din
1.
lill
circuitul agricol n cartea n Dreptul, nr. 1, 2003,
Il
p. 84-93.
. 84. Sztranyiczki, Sz., Despre natura a ade-
i
de proprietate, Revista de Juridice din Romnia
r
nr. 2, 2003, p. 27-30.
85. Sztranyiczki, Sz., n cu scoaterea terenurilor din
I
circuitul agricol n cartea n Revista de Cadastru,
RevCad a ,,1 1918" din Alba-Iulia, nr. 5,2005, I!ri
1
p.237-246.
86. Sztranyiczki, Sz., Drja, M, Budiu, V, Ortefecan, M, Jurian,
V, Deak, 1., Evaluarea unui teren agricol situat n extravilanul
Muntele comuna jud. Cluj, n Revista de Cadastru,
1\
II
RevCad a 1 Decembrie 1918" din Alba-fulia, DT. 5, 2005,
p.227-230.
1;"
87 . Sztrany iczki, Sz. , Lupan, E:, Cu privire la regilT1ul juridic al
:ii
nurilor aferente casei de locuit, anexelor
n fostele zone cooperativizate, n Analeie din Oradea, Seria
Drept, Anul VI, 1998, p. 35-39.

88. Sztranyiczki, Sz. , Llipan, E., Certain problems concern ing lands '
removal from the agricultural c;ircuit, Procedeeings ' of the Interna-
III[
tional Conference on Economics, Law and Management, volume Il,
Law, Administrative Science, n Editura "Petru Maior"
2005, p. 256-263 .
89. s., Efectele antecontractelor de a
imobilelor abrogarea Legii nr. 58/1974, a art. 44-50 din Legea
268
Drept civil. Drepturi reale principale '
'" nr. 59/1974 a Decretului nr. 144/1958, n Dreptul, nr. 12, 1991,
p.35A8.
90. Ti'ipon, e.R., Fiducia, rezultat al celor mari
sisteme de drept: dreptul civil continental dreptul anglo-saxon. Concep-
tul, clasificarea, de validitate ale fiduciei, n Revista
de drept privat, nr. 2, 2010, p. 165-17l.
91. A.A., de carte n lumina actualei regle-
n Dreptul, nr. 11, 1999, p. 33-39.
92. Ungureanu, A., Antohe, E., Admisibilitatea dobndirii, prin acte
autentificate de notarii publici, de terenuri n Romnia, de
"
'., avnd de ' a nscrierii actului,
, n cartea Calitatea a notarului public a ju-
. ui delegat de la biroul de carte a n Revista
de drept comercial, n, 2000, p. 21-35.
93, Vurdea, !. e., Aspecte teoretice practice privind le n
cartea nr. 6, 1960, p, 1076- i 078.
94, Vurdea, l.e., privind imobilelor, n
Dreptul nr, 6, 1990, p. 38-52. 4J
'of' .
AUTORI
. Tratate. Monografii. Cursuri universitare
1. Aubert, JL., Introduction au droit et themes fondamentaux du droit
civil, 5e edition, A.C61in, Paris, 1992,
2, Aubry, c., Rau, e., Cours de droit civil fran<;:ais, vo1. II, 4e edition,
Imprimerie et Librairie Generaie de Jurisprudence Marchal, Billard et. Co.,
Paris, 1869,
3, Aubry; e., Rau, c., Cours de droit civil fran<;:ais, Tome 6, Cosse,
M<l.rchal et 8illard, Imprimeurs-Editeurs, Paris, 1873,
4, Barreau, E., Etud.e sur le droit de superficie en droit romanin et en
droit franyais, Tnese,Rennes, 1889.
5. Batiffol, ---l:!., Lagarde, P, Droit international privee, 8
cmc
edition,
LG.D.J., Paris, 1993. .
6. Bergel, J-L, Bruschi, M, Cimamonti, s., Traits de droit civil, sous
la direction de J. Ghestin, Les biens, L,G,DJ., Paris, 2000.
7. Beseler, G., Beitrage zur Kritic der romischen Rechtsquellen,
Tubingen, 1920. .
Bibliografie 269
8. Betti, Em. , Diritto romano, Napoli, 1968.
9. Blondi, B., La categoria romana delle "servitutes", Milano, 1938:
10, Bosso, G" Schemi giuridici e societa nella storia del diritto private
romano, Institute Editoriale Universitari o, Torino, 1970.
11. Bozoky, A., Az ausztriai rendszere, Budapesta, 1891.
12. Boudon,R., Effets pervers et ordre social, 2e edition, P.U.F., Paris,
1979.
13. Bove, R., Richerche sugli "agri vectigales", Napoli, 1960.
14. Bdzza, Fr., La possessio del'ager publicus, Napoli, 1938.
15. Bufnoir, C., et Gontrat, Librairie Arthur Rousseau, Paris,
1924. ' . "., . . II
It:
16. Capogrossi-Colognesi, L., La struttura delta proprieta e la forrna-

zione dei "iura praediorum" nell eta republicana; Editrice Simone, Milano, II;,.
1969.
"
17. Carbonnier, J, Sociologiejuridique, P.U.F., Paris, 1994.
18. Cardinal, J-G., Le droit de superficie, modalite du droit de propriete,
. Wilson et Lafleur, Montreal, 1957.
19. Cohn, J, Manual of German Law, British Institut of Comparation
Law, London, 1968.
20. Colin, A., Capitant, H, Droitcivil franyais . Tomepremier;' 7e edition,
DallOZ, Paris, 1931.
- 21. Cornu, G., Introduction.r.es personnes. Les biens, Montchrestien,
i.
-=--6e edition, Paris, 1993. . .
22. Costa, E., Storia del'dirito romano private, ed. II, Torino, 1925.
23. Coviello, N, Della superficie, IV edizione, Roma, 1937.
24. Dabin, J, Le droit subjectif, Dalloz, Paris, 1952.
25. D 'Amico, D., Gagliardi, G., Mola, A., Paradiso, e., Pezzano, R.,
Rosiello, A., Starace, s., Diritto civile. Istituzioni di diritto privaie, VI edi-
zione, Esselibri-Simone, Napoli, 1998.
26. Driscoll, J, Wilfiams, D., Boston, Ch., Handbook of Residential
Tenancies, Sweet & Maxwell, London, 200 l.
27.Dufour, VA., Le droit considere comme une obligation passive
universelle, P.U.F., Paris, 1989.
28. Duguit, L., Traite de droit constitutionnel, I, Ancienne Librairie
Fontemoing et. Co. (Cujas), 3e edition, Paris, 1927.
29. Gaius, Traducere, studiu introductiv, note si
de Aurel N. Popescu, Editura Academiei, 1982.

30. Gazzaniga, JL., Introduction historique au droit des obligatio:1s,
P.U,F., Paris, 1992.
Iii
,111 1
270
271
-
Drept civil. Drepturi reale principale
Bibliografie
'"'
31. Ghestin, J, Goubeaux, G., Traite de droit civil. Introduction
generale,3 edition,L.G.DJ., Paris, 1990.
32. Girard, PP, Senn, F., Textes de droit romain, 7-e Dalloz,
Paris, 1967.
33 . Gottl, A., Maganjogi dontvenytar, voI. IV, Budapesta,19l1.
34. Gridel, P, Notionsfondamentales dedroit etdroit franyais, Dalloz,
Paris, 1992.
35. Guarino, A., Profilodel dirittoprivatoromano,Napoli, 1954.
'" 36.Iustinian, Institutiones. Text latin traduceren limba cu
studiuintroductivdeptof.df. doc. VladimirHanga,EdituraLumina
2002..
37. Jhering, Von R., L' esprit du droit romain (Geist des Romischen
Rechts),traduceredeo.deMeulenaere,Maresq,tomeIV, Paris, 1878.
38. Jhering, Von R., Luptapentrudrept,traduceredeS. Constantinescu,
Institutul deArteGrafice, 1938.
39. Josserand, L.; Cours de droit positiffranyais, Librairie du Recueil
Sirey, Paris, 1920. " " " .
40.Josserand, L., Coursdedroitcivil positivfran9ais, Tome
Librairiedu Recueil Sirey, Paris, 1938. "
41.Kant, 1., Scrieri moral-politice,Editura 1991.".
42. Karlowa, C.Fr., Romisc!1eRechtgeschichte,II,Leipzig, 1901.
43.Kelly, JM, Roman. law of property, Oxford University Press,
1"963. -
44. Ke/sen, H., Teoria a statului,Tiparul "Oltenia",
1928.
45. Kramef; S.N., IstoriancepelaSumer,Editura
i962.
46. Lafranchi, G., Studisull'agervectigalis,1. Laclassicitadell'actioin
rem vectiga1is, 1938; II. ProblemadeHa uSllcapibilita degli agri
vectigales, 1939; lll. Latransmissibilitaa titolo particolare del ius in agro
vectiga1i, 1940.
47.Legrand, P, Dreptul comparat, Editura Lumina Lex,
2001. "
48. Luzzatto, ' G., Le organizzazioni preciviche e 10 Stato, Modena,
1948.
49. Ma/aurie, Ph., Aynes, L., Coursdedroitcivil. Introductiona l'etude
du droit, parPhilippeMalaurie,2eedition,Cujas, Paris, 1994.
50. Malaurie, Ph., Aynes, L., Cours de droit civil. Les successions.Les
1iberalites,parPhilippeMalaurie,4eedition, Cujas, Paris, 1998.
51. Malaurie, Ph., Aynes, L., Coursdedroitcivil. Lesbiens.Lapublicite
fonciere, 4eedition, Cujas,Paris, 1998.
52. Ma/aurie, Ph., Aynes, L., Cours de droit civil. Les suretes. La
publicitefonciere, parLaurentAynes, 10eedition, Cujas, Paris, 2000.
53. Ma/aurie, Ph., Aynes, L., Cours de droit civil. Les obligations.
VolumeII.Contrats, quasi-conrrats; Volume TIt Le regime general, 11e
edition, Cujas, Paris,2001.
54:Ma/aurie, Ph., Aynes, L., Gem/ier, P -Yv., Cours de droit ci vi1. Les
contratsspeciauxtivilsetcommerciaux, 14-eedition,Cujas, Paris, 200t.
".55.Martineau, P, Les biens., CoursTHEMIS,Montreal,1975.
56. Marty, J-P, Ladissociationjuridiquede1 'immeuble,contributiona
I'etudede droit,L.G.DJ.,Paris, 1972.
57. Marty, G., Raynaud, P, Droitcivil. Les biens, Urneedition, Sirey,
Paris, 1980.
58. Mazeaud, H , Mazeaud, L., Afazeaud, J, Chabas, Fr., Leyonsdedroit
civiL Deuxiemevolume. Biens. Droitde etsesdemembrements,
8eedition parFranyoisChabas,Montchrestien,Paris, 1994.
59. Meng, J-Ph. , Urbanismeetsuperpositionde prophetespubliqueset
privees,Ministeredel'Environnenmentetdu Cadre de Vie, Paris,1979.
60. Monition, T., LecadastrevaudoisauXIX-esiecle, Lausanne, 1989. _
61. Montesquieu, Ch., L'espritdes lois, EdituraPleiade, Paris, 1951.
62. Montesquieu, Ch., Despre spiritul legilor, Editura
1964.
63 . Parsons, r,Thelaw and social control, n Law and Sociology, by
W. M. Evan, NewYork, 1962.
64. P/anio/, M, Traite elementaire de droit civil. Principes generaux.
Lespersonnes. Lafamilie. Lesincapables. Les Biens,8eedition, Librai rie
Generalede DroitdeJurisprudence, Paris, 1920, _
65. P/anio/ M, Ripert, G., Traite pratiquede Droitcivii franyois, Tome
1II, LibrairieGeneraledeDroitetJurisprudence, Paris, 1926.
66. Plano/, M, Ripert, G., Droit civil franyais, Les biens, 2e edition,
LibrairieGeneralede DroitetJurisprudence,Paris, 1952.
67. Plartz Bosch, M, Principios de derecho privado gennanico,
EdicionesRosaristas, Barcelona,1957.
68. Pugliese, G. , Processoformuiare, Geneva, 1947-1948.
69. RaJJay, F, A magyar maganjog kezikonyve, '101. II, a III-a,
Budapesta, 1909.
"70.Roubier, P , Droit subjectif et situations juridiques, Sirey, Pais,
1963.
I
I
n
Il
'1
I!I
fi
II,

I
'1
I
'illr
1' /
272
Dreptcivil. Drepturirealeprincipale
Bibliografie
273
., 71.Ruedin, R., Ledroitreel, IdesetCalendes,Neuchtel , 1969.
6. Bon/anle,P,Fonneprimitiveedevoluzionedeliaproprietaromana; .
72.Sanfilippo, c.,Istituzionidi diritto romano,Catania, 1964.
n Scitti giuridici varii, Unione Tipografice, Editrice Torinese, Torino,
73.Scialoja, v., Teoriadeliaproprietnel dirittoromano, Roma, 1928-
1926, p. 7-56.
1931. 7. Branga, G.,Considerazioni intorno aUa propriet superficiaria nel
74.Segre, G., Notealle PandettedelGluck,Vr, 1932.
dirittogiustinianeo,n MelangesDeVisscher, 1950,p. 194-228.
.75 .Simler, Ph., Delebecque, Ph., Droit civil. Les suretes. Lapublicite
8. Chauveau, M,Classificationnouvelledesdroitsreelesetpersonnels,
. fonciere,2eedition,Dalloz,Paris, 1995. n Revuecritiquedelegislationetdejurisprudence, 1931,p. 535-572.
76.SoldiRondinini, G., Lezionedi storiamedievale, IstitutoEditoriale 9. Dabin, J.,Droitsubj ectifetsubjectivismejuridique,nArchi vesde
r Uni versitario,Milano, 1978. philosophiedudroit, nr. 9, 1964,p. 82-106.
77.SouriO
ux
i'.,J.L.,Introductionau le edition, P.U.F.,Paris, 10. Frezza, P; L'istituzionedellacolJ-egialitindirittoromana,nStudi .
1990...... .. - ' . ..- - - . .
i;onoredi S.Solazzl,Neapole, 1948,p. 507-549.
78.Starck, V.B.:'Roland,H.,13oyer, 1., Introduction audroit,3eedition, 11. Gallo, F, Osservazioni sulla signoria del pater familias in epoca
Sitec,Paris, 1991.
arcaica,nStudi DeFrancesci ,Milano, 1956,p. 195-239.
79.Suhajda,J.,A magyarpolgari-anyagi maganjog rendszere, a
12. Gallo, F,Disciplinagiuridicaecostruzionedogmaticanellalocatio
S-a, Tipografia Buda, degli agri vectigales,n SDHI, p. j39.
1871.
13.Gaudemel, J.,SurvivancesRomainesdansledroitdelaMonarchie
80. Tabbah, B.,Proprietepriveeetregistrefoncier, Paris, 1950.' ..
franque duVe auXesiecle,nR.H.D.,p. 149-206.
81.Terre,Fr., Introductiongeneraleaudroit,Dalloz,Paris, 1991.'j}.
14. Going, H,Significationde lanotioh dedroitsubjectif,nArchives 82.Terre, Fr., Simler, Ph., Droit civil. Les biens, 5e edition, Dalloz,
dephilosophiedudroit, nr. 9, 1964,p. 4-28.
Paris, 1998.
15. Hansenne,J.,Del'obligationreelleaccessoire l'obligationreelle 83. Voigt, H, Das Erbbaurecht des Klassischen romischen Recht,
principal,n EtudesA. Weill' Da}loz, 1983,p. 325-348.
Leipzig, 1950.
. 84.Windscheid, B.,LehrbuchdesPandektenrechts, eG. 9, Frankfurtam
16. Kelsen,- La theorieji.Jridique de la convention, n Archives de
philosophiedudroit,nr.9, 1964,p. 33-57.
Main,LiterarischeAnstaltRuttenundLoening, 1906.
.
17. Levy,E.,WestRomanLawofProperty,nMemoirsoftheAmerican . 85.Zancan,P,Agerpublicus,Padova, 1935.
PhilisophicSociety, Washington, 1951,p. 87-11 4.
18. Maschi, A., Propriet divisa per piani, superficie e I'estensione
B..Articole, studii, note pub!icate n reviste de specialitate din
ai provinciali del principio "propriet solo cedit", n Studi in onore di V.

Arangio-Rui z,NapoIi, 1953,p. 153-170.
1. Aglae,M.-J.,Di visionenvolumesetpropriet6priveesurledomaine
19. Maschi, CA.,Fontigitlstinianeeefontibizantinein temadipropriet
superficiaria,nArchivesdedroitprivee, 1953,p: 97-131 . public,n Revue dedroit immobilier, 1993,p.313-338.
2. Albertario, E., Il pegrio deliasuperficie, nStudidi diritto romano,
20.Meynia1, P ,Notessurlaformation delatheoriedu domainedivise
Torino, 1950, p.471-495.
(domainedirectetdomaineutile)duXIIauXIVsieciedanslesromanistes,
3. Amirante,r.... ,Ricerchein temadi locazione,nBIDR3,nr. 1,.1959,
n MelangesFitting, Montpellier,J908,p. 42-76.
p.25-86.
21.MichaelideNVouaros,G.,Ledroitsubjectifenquestion,nArchi ves
de philophiedudroit, nr.9, 1964,p. 134-149.
4. Bertrel, J.-?, L'accession artificielle immobiliere, n Revue
trimestrielle dedroitcivile,nr. 4, 1994,p.737-775.
22. Perozzi, S, Un paragone in materia di compropriet, n Melanges
5. Boccara, B., Lebaii emphyteotique,n Revue economique etdroit
Gerardin,Paris, 1926,p.331-361.
immobilier; 1964,p.448-462.
23.Schmidt,HH.,RechtderLand,n ZSS, 1980, p. 136-158.
274
Drept civil. Drepturi reale principale
.. 24. Segre', G., SullefonnulerelativealiaNegotiorumgestioesull'Editte
e il iudicium de eperis libertorum,nStudi in onere di L. Meriani, 1928,
p.311-342.
25. Salmi, A., Il diritto civile nei documenti italiani del Medio Evo, n
Rivistadi diritto civile,Milano, 1915,p. 472-514.
26. Matte, J., Unnouveautypedelocation: laconcession immobiliere,
nRevuedesloyers, 1968,p.96-126.
"
; Il, .
.....
"
1. Tribunalul Popular Raion. nr. 212/ 1955,
I. Al. Lesviodaxn Repertoriude n
materie aTribunaluluiSuprem aaltor peanii
1952-1969, Editura 1970,p. 180:
2. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia nr. 1045/1982, n Revista
dedrept, nr. 7, 1983,p. 62.
. 3. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia
de drept, nr. 1-2, 1990,p. 127.
4. Tribunalul Suprem, sec. ci v., decizia
de drept, nr. 3,1983,p.64-65.
5. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia
dedrept, nr. i2, 1987,p. 62.
6. Tribunalul Suprem, sec. civ., deci zia
de drept, nr. 3,1988,p. 59.
7. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia
de drept, nr.11, 1968,p: 188.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
8. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizianr.
dedrept,nr. Il,1968,p. 188.
9. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia nr.
dedrept,nr. 8, 1983,p.60.
10. Tribunalul Suprem. sec. civ., decizia nr.
dedrept, nr.7,1983,p.73.
:;
385/ 1989, n
529/1982, n Revista
420/ 1987, n Revista
1989/1987, n Revista
262611985, n Revista
819/ i968, n Revista
1162/1982, n Revista
90311983, n Revista
Il.Tribunal'JISuprem, sec. civ., decizia nr. 1261 /1982, n Revista
dedrept, nr. 7, 1983,p. 58.
12. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia nf. 1197/i988, n Revista
dedrept, nr. 8, 1989,p. 67.
13. Tribunalul Suprem, sec. civ.,decizia nr. 1122/1966, n Revista
dedrept, nr.3, 1967,p. 164.
Bibliografie 275
14. Tribunalul Suprem, col. ci v., decizia nr. 662/ 1960, n Culegere de
decizii, 1960,p. 356-357.
15.Tribunalul Suprem, col. civ., decizia nr. 9811972, n Culegere de
decizii, 1972, p. 248.
16. Tribunalul Popular Raiori nr. 135311957
de1. C. VurdeanCulegerededecizii, 1956,voI. 1,
.p.1080, C. Surdu, practiciijudiciarelaconsacrarea
. dreptului de proprietate, n Studii Juridice, nr. 4,
1973,p.681.
. .17. TribunalulSuprem, sec.civ.,deciziaT}ff..241/1972,n Culegere de
decizii, 1972,p.84-85. . '
18. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia nr. 1238/1989, n Dreptul,
nr.3, 1990,p. 68.
19.Tribunalul Suprem, col. civ. , decizia nr. 40611958, de
1. Al. Lesviodax n Repertoriu de n matetie
aTribunalului Suprem a altor pe anii J952-
1969, Editura 1970, p. 169.
20. Tribunalul Suprem, col. civ., decizia nr. 123811960 decizia
nr. 1938/1967, de 1. AI. Lesviodax n Repertoriu de
II
nmaterie aTribunalului Suprem aaltor
pe anii 1952-1969, Editura 1970,
p.I77-178. ..'
I
21. Plenul Tribunalului Suprem, decizia-ele ndrumare nI'. 13/1959, n
il
l
CulegerededeciziidendrumareaPlenuluiTribunaluluiSupremnmaterie
peanii 1952-1965,Editura 1966, p. 9'1-94. Il
22: Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia nr. 151811978, n Revista
!
dedrept, nr.3, 1979,p. 579.
L
23. Tribunalul Suprem, sec. ci v., decizia rir. 1291(1978 Decizia
II
nr. 757/1979,publicaten 1. G. Repertoriu pe anii 195-1980.
'1
24.TribunalulSuprem,deciziadendrumarenr. 103011975,nCulegere
dedecizii, 1975,p. 222. .
1
25. Tribunalul Suceava, decizia nr. 25/1992, n Dreptul, nr. 4, 1993,
il
p.53.
III
26. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia nr. 2124/1974, n 1. I
Repertoriu de n materie a Tribunalului Suprem
ij
altor pe anii 1969-1975, Editura
I
1976, p.97.
27. nr. 6919/1975, de1. M
n Problemede drept din practica pe anul 1976 a Tribunalului Suprem n
1:
materie n Revista de drept, nr.6, 1977,p. 34.
276
:.
Drept civil. Drepturi reale principale
..
28. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia nr. 1045/1982, n Revista
de drept, nr. 7, 1983, p. 62.
29. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia nr. 1903/1975, n Culegere de
decizii, i975, p. 66.
30. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia nr; 1422/1970, n Culegere de
decizii, 1970, p. 42.
31. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia nr. 769/1979, n Revista
"'. de drept, nr. 10, 1979, p. 65.
32. nr. 968/1977, deI,
n de dreptdin practica pe anul 1977 a Tribunalului Suprem n
n Revista de drept, nr. 6,1978, p. 2i ....
33. Baia Mare'; nr. 58/1977, de
1. n Probleme de drept din practica pe anul 1977 a Tribunalului
Suprem n materie n Revista de drept, nr. 6, 1978, p. 27.
34. Tribunalul Dolj, decizia nr. 127/1979, n Revista
de drept, nr. 5, 1980, p. 56.
35. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia nr. 206311955, n CulegeJ;-e de
decizii, 1955, p. 53. ..":(
36. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia nr. 516/1972, n Revista
de drept, nr. 9, 1973, p. 152.
37. Tribunalul Suprem, sec. civ., decizia nr. 1335/1978, n Culegere de
decizii, 1978, p. 32.
. 38. Curtea de decizia nr. 56/1992
decizia nr. 465/1993, n ProJure, nr. 2,1995, p. 13-15.
. 39. Curtea de decizia nr. 645/ 1992, n
Dreptul, nr. Il, 1993, p. 18. . .
40. Curtea de decizia nr. 892/ 1995, n
Dreptul, nr. 2, 1996, p. 103.
41. Curtea de decizia nr. 295/ J993, n
Dreptul, nr. 7,1994, p. 85.
42. Curtea de de contencios administrativ,
decizia nr: 1514/1997, n Dreptul, nr. 6,1998, p. 133-134.
43. Curtea de de contencios administrativ,
decizia nr. 1104/1994, n nr. 7, 1994, p. 86.
44. Curtea de decizia nr. 103/1995, n
Buletinul Culegere de decizii pe anul 1995, p. 535.
45. Curtea de decizia nr. 884/1992, n
Dreptul, nr. II, 1992, p. 84-85.
Bibliografie
277
46. Curtea de decizia nr. 1123/1990, n
Revista de drept, nr. 7-8,1991; p. 125.
47. Curtea de decizia nr. 75411990, n
Dreptul, nr. 9, 1991, p. 240.
48. Curtea de decizia nr. 1199/1999, n
Dreptul, nr. 1, 1992, p. 84.
49. Curtea de decizia nr. 136/1994, n
Dreptul, nr. 5, 1995, p. 79.
50. Curtea de decizia nr. 1467/1992, n
Dreptul, nr J, 1993, p. 91. " . ' . ' ..
51. blrtea nr:"19/l993, h M. Of.
TIr. 105/1993.
52. Curtea decizia nr. 44/1996, n M. Of.
nr. 345/1996.
53. ncheierea fir. 77/1999
M. Ionescu, S. Marina, P. Ciortoloman, C. Marina, Unele pro-
bleme de drept controversate n practica n Buletinul Notarilor
Publici, nr. 3, 2001, p. 12.
54. Curtea de de contencios administrativ,
decizia nr. 21312000, n Pandectele Romne, nr. 3, 2001, p. 103 urm.
I
II
II
,II
II