Sunteți pe pagina 1din 3

GHID pentru completarea anexelor la Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind m !urile pentru "inali#area proce!ului de re!

tituire$ %n natur !au prin ec&ivalent$ a imo'ilelor preluate %n mod a'u#iv %n perioada regimului comuni!t %n (om)nia$ apro'ate prin Hot r)rea de Guvern nr. *01/2013 Di!po#i+ii generale ,rt. 1. - Prezentul ghid este elaborat n conformitate cu dispoziiile Legii nr. 165/2 1! pri"ind m#surile pentru finalizarea procesului de restituire$ n natur# sau prin echi"alent$ a imobilelor preluate n mod abuzi" n perioada regimului comunist n %om&nia$ denumit# n continuare lege, ale 'ormelor de aplicare ale legii aprobate prin (ot#r&rea de )u"ern nr$ * 1/2 1!$ denumite n continuare norme de aplicare, +i ale altor reglement#ri cu inciden# asupra acti"it#ii specifice. ,rt. 2. - )hidul stabile+te procedurile de lucru pri"ind completarea ane,elor care fac parte integrant# din normele de aplicare. Di!po#i+ii procedurale ,rt. 3. - -ne,ele la normele de aplicare se "or completa n format electronic .e,cel/$ furnizat de oficiile de cadastru +i publicitate imobiliar#$ denumite n continuare 01P2. ,rt. *. - -ne,a nr. 1 se refer# la terenurile pre"#zute de art. 6 alin. .2/ lit. a/ din lege +i se completeaz# dup# cum urmeaz#3 4 n coloanele 1 si 2 se menioneaz# datele puse la dispoziie de 01P25 4 primul r&nd din tabel se completeaz# cu sectorul $ suprafaa acestuia indic&ndu-se n coloanele 2 +i !5 4 coloanele *$ 5 +i 6 nu se completeaz#5 4 suma coloanelor !$ *$ 5 +i 6 trebuie s# fie egal# cu "aloarea indicat# n coloana 2 pentru fiecare r&nd5 4 coloana ! include +i terenurile din ane,ele nr. 2-6 precum +i alte terenuri neretrocedabile .de e,emplu3 suprafee ocupate de construcii industriale de locuine$ +anurile drumurilor$ parcuri$ drumuri de e,ploatare neincluse n sectorul $ in"entariate n domeniul public sau pri"at al statului +i al 6-7$ etc./5 4 n coloanele * +i 5 se indic# suprafeele din ane,ele "alidate5 4 prin sintagma titluri de proprietate din coloana * se nelege toate tipurile de acte de proprietate pre"#zute de legile propriet#ii5 4 n coloana 6 se indic# suprafaa pre"#zut# de art. 6 alin. .2/ lit. a/ din lege. ,rt. 5. - 7erenurile din ane,a nr. 2 sunt cele pre"#zute de art. 6 alin. .2/ lit. b/ din lege +i cuprind toate terenurile agricole aparin&nd domeniului public sau pri"at al statului$ cu sau f#r# in"estiii$ +i n administrarea unor autorit#i +i instituii publice. ,rt. 6. - -ne,a nr. ! se completeaz# dup# cum urmeaz#3 4 n coloana * nu se nregistreaz# terenurile nerestituibile$ acestea fiind e"ideniate n coloana 6 mpreun# cu temeiul legal al e,cept#rii de la restituire5 4 totalul suprafeelor din coloana * se "a trece n coloana * din ane,a nr. 8.
1

,rt. 8. - -ne,a nr. 5 cuprinde terenurile ocupate de islazurile comunale nscrise n titluri de proprietate$ decizii$ ordine ale prefectului$ hot#r&ri de gu"ern$ hot#r&ri ale consiliului local$ etc. ,rt. 9. - :iecare r&nd din ane,ele 2$!$*$5$6 "a reprezenta poligonul corespondent din ane,a nr. ;$ num#rul curent fiind num#rul poligonului din ane,a nr. ;. ,rt. -. . /10 -ne,a nr. ; se tip#re+te de c#tre 01P2 pe plan+e format -0$ la ni"el de unitate administrati"-teritorial#$ n ! e,emplare color$ f#r# strat de fundal ortofoto +i conine3 4 4 4 4 limita unit#ii administrati"-teritoriale5 limitele +i denumirile sectoarelor$ inclusi" sectorul 5 limitele poligoanelor suprafeelor retrocedabile precizate n ane,a nr. 8$ n coloanele 2 - 8 5 legenda .+ablonul "a fi pus la dispoziie de 1entrul 'aional de 1artografie/.

.2/ Poligoanele ce determin# suprafeele din ane,a nr. 8 "or fi e"ideniate grafic distinct n ane,a nr. ;. .!/ <pecialistul n m#sur#tori topografice +i n identificarea tarlalelor +i parcelelor r#spunde pentru realizarea urm#toarelor aspecte tehnice3 4 4 4 corespondena ntre suprafeele poligoanelor +i suprafeele terenurilor in"entariate n ane,a nr. 85 poligoanele nu au "oie s# intersecteze limitele sectoarelor cadastrale5

n fiecare poligon se "a nscrie n interiorul s#u num#rul curent corespondent din ane,ele 2$!$*$5 si 6$.precedat de num#rul ane,ei$ si separat de aceasta prin "irgula. =,.3 >-!$8> reprezentand numarul curent 8 din ane,a ! Di!po#i+ii privind !tandardi#area activit +ii comi!iilor locale de "ond "unciar pentru aplicarea art. 1 din lege ,rt. 10. . /10 n termen de 12 de zile de la data intr#rii n "igoare a legii$ comisiile locale de fond funciar au obligaia de a centraliza toate cererile de restituire nesoluionate$ n "ederea stabilirii suprafeei de teren necesare pentru finalizarea procesului de restituire. .2/ <e consider# nesoluionate cererile pentru care$ p&n# la data intr#rii n "igoare a legii$ nu s-a emis titlul de proprietate sau nu s-a emis titlul de plat# ori titlu de con"ersie pentru suprafaa solicitat# +i do"edit#. .!/ Procesul de reconstituire a dreptului de proprietate ca urmare a cererii depuse n termen legal$ la entit#ile n"estite de lege$ n conformitate cu pre"ederile legilor fondului funciar are loc$ se consider# finalizat la momentul emiterii3 4 titlului de proprietate$ atunci c&nd reconstituirea se face n natur#5 4 titlului de plat# sau a titlului de con"ersie$ n situaiile n care reconstituirea se realizeaz# prin acordarea de desp#gubiri. /*0 Pentru realizarea situaiei pre"#zute la alin. .1/ se au n "edere3 4 cererile din dosarele nesoluionate la ni"elul comisiei locale pentru identificarea c#rora se procedeaz# dup# cum urmeaz#3 4 se "erific# registrul pre"#zut de art. ; alin. .6/ din Legea fondului funciar nr. 19/1;;1$ republicat#$ cu modific#rile +i complet#rile ulterioare5 2

4 se identific# cererile formulate +i depuse n termenul legal$ asupra c#rora comisia local# de fond funciar nu s-a pronunat prin soluii de admitere sau respingere$ "alidate de c#tre comisia ?udeean# de fond funciar5 4 se "erific# toate poziiile din ane,ele "alidate de comisia ?udeean# de fond funciar$ complet&ndu-se pentru fiecare dintre acestea .de e,emplu3 ane,a nr. 2a$ 2b/$ de preferin# n format e,cel$ urm#toarele date3
'r. 'r crt poziiei din ane,# 1 'umele prenumele persoanelor beneficial e 2 +i <uprafaa "alidat# .ha/ ! 'r. 7P emis <uprafaa nscris# n 7P Biferen# n Biferen# n minus plus .ha/ .ha/

4 se stabile+te suprafaa terenurilor ce constituie rezer"a comisiei locale de fond funciar5 4 pentru identificarea terenurilor disponibile se au n "edere poziiile "alidate +i pentru care nu e,ist# posibilitatea punerii n posesie$ din moti"e obiecti"e$ cu ntreaga suprafa# de teren "alidat#5 4 n situaia n care au fost emise pentru suprafee de teren care nu coincid$ din punct de "edere a ntinderii acestora$ cu suprafaa "alidat# n ane,#$ se stabile+te dac# trebuie emis un titlu de proprietate suplimentar pentru diferena de teren. n caz contrar$ se specific# moti"ele pentru care nu se impune emiterea unui titlu de proprietate suplimentar. 4 cererile din dosarele transmise comisiei ?udeene sau$ dup# caz$ 1omisiei de :ond :unciar a @unicipiului Aucure+ti$ cu propuneri de desp#gubiri5 4 cererile din dosarele nregistrate la -utoritatea 'aional# pentru %estituirea Propriet#ilor$ n cazul n care persoanele ndrept#ite opteaz#$ n condiiile art. *2$ pentru returnarea dosarului la comisia local#$ n "ederea atribuirii de teren5 4 hot#r&rile definiti"e +i ire"ocabile pronunate de instanele ?udec#tore+ti$ a"&nd ca obiect restituirea unor suprafee de teren$ in"entariindu-se toate hot#r&rile ?udec#tore+ti definiti"e +i ire"ocabile pri"ind terenuri pentru care procedura emiterii titlurilor de proprietate nu a fost finalizat#5 4 cererile care au stat la baza dosarelor "alidate de comisiile ?udeene sau$ dup# caz$ de 1omisia de :ond :unciar a @unicipiului Aucure+ti +i aflate n lucru la comisiile locale n "ederea constituirii dosarelor de desp#gubire. /50 <ituaia suprafeelor de teren necesare n "ederea finaliz#rii procesului de restituire se transmite comisiei ?udeene de fond funciar sau$ dup# caz$ 1omisiei de :ond :unciar a @unicipiului Aucure+ti$ n termenul pre"#zut la alin. .1/$ respecti" p&n# cel mai t&rziu n data de 18. ;.2 1!. ,rt. 11. . Pre#entul g&id$ %n!o+it de anexele care "ac parte integrant din ace!ta$ !e adre!ea# 2"iciilor de 3ada!tru 4i 5u'licitate Imo'iliar $ %n rela+ia ace!tora cu 3omi!iile Locale de inventariere i are caracter o'ligatoriu. G&idul urm re4te implementarea unor practici unitare cu !copul de a "acilita centrali#area datelor la nivel 6ude+ean 4i na+ional.