Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect Statistic

1.Prezentare proiect

Participantii au luat parte la un program de training gandit cu scopul de a creste toleranta lor interpersonala, fata de comportamentele subordonatilor lor si de a creste de asemenea flexibilitatea lor ca manageri fata de dezvoltarea de noi proceduri, care ar putea aduce beneficii companiilor lor, chiar daca vor contraveni cutumei organizatiei (creativitate organizationala). Variabilele sunt "ManagTolerance" (toleranta interpersonala) si "Manag lexib" ( lexibilitate fata de noi proceduri). Variabilele au fost masurate inainte de training si la ! luni dupa finalizarea acestuia. "corurile din baza de date sunt scoruri brute. #u mai fost masurate urmatoarele variabile (si probele administrate)$ % variabile proximale$ % &'( ) (*ig ive, cu scalele &, ', (, # si +, exprimate in scoruri brute) % M#*%! (abilitati mentale, cu scala ),, exprimata in scoruri brute) % -olland "." (prima litera, corespunzatoare celei mai puternice preferinte vocationale este cuprinsa in variabila Preferinta/)#"'+) % variabile distale$ % 'ngagement % 0ellbeing % performanta in munca (exprimata sub forma de centile, in interiorul fiecarei organizatii) *aza de date mai contine si urmatoarele alte informatii$ % 1en (23masculin) % Varsta % &ationalitate (23roman, !3maghiar, 43tigan, 53altele) % 'ducatie (23Primar6 school, !31eneral school, 43Professional school, 53Technical college, 73-ighscool, 839niversit6, :3Master degree, ;3.octoral degree) % Mediu de provenienta (23urban) % &ivel managerial (23management, !3non%management) % (rganizatie Publica sa Privata (23privat)

2. Prezentarea testelor utilizate i analiza rezultatelor statistice 1. Pentru a putea analiza dac< programul de trening la care au fost supui participanii este eficient, dac< are un efect asupra variabilelor intite trebuie s< efectu<m analiza rezultatelor i a variabilelor, dar i normalitatea distribuiei. Pentru acest lucru am efectuat iniial analiza de frecvene ( fre=uences) pentru a afla indicatorii statistici ai distribuiei, media, mediana, modul, variana, abatere standard, s>e?ness i dispersia.#cestea sunt evideniate @n tabelul urm<tor.
Tabel 2$ )ndicatorii sintetici ai distribuiilor statistice

"e poate observa din tabel faptul c< nu avem variabile lips<, toi participanii au r<spuns
Man agTo leran ce2 & Val. vali de Bips a 2;A A 54.5 ; Mana g lexi b2 2;A A 5;.24 Manag Toleran ce! 2;A A 5C.;: Mana g lexi b! 2;A A 5;,8: 0el lbei ng 2;A A 5A.2 C 2.!; C Perfo rman ta 2;A A :A.5 5 'nga geme nt 2;A A 2A.4 8 ), & ' ( # +

2;A A 5C7. !! 7.A2 2

2; A A 4!. 82 2.; 48

2; A A !8. !4 2.! A4

2; A A 28 .! ! . :4 ! 27 .A A

2; A A 2A .: 4 . 5; ; 2A .A A

2;A A !A. :4 . CA4

Me die 'r. "td Me dia na Mo d #b ater e std. Var iant a ">e ?n ess

.7:C

.887

.:2!

.:58

.;!4

.!5;

5!.A A

5;.AA

5C.7A

5;.AA

5A.A A

8;.A A

2A.A A

5C2. 7A

!:. 7A

!7. 7A

!A. AA

4:

72

5:

55

5A

8;

22

72!

28

!2

!;

:.:: 4

;.C2C

C.75;

2A.AA 8

2:.! C2

22.A 58

4.44 !

8!.! !C

!5. 84 7

28. 24 8

C. ;! 4

8. 77 A

2!. 222

8A.5 2C

:C.75 !

C2.2:5

2AA.2 2!

!C;. CC!

2!!. A25

22.2 A5

572 C.:5 8

8A 8.; CC

!8 A.4 :A

C8 .5 ;5

5! .C A4

258 .88 ;

2.!8 !

.4;:

.747

.2:A

%.A! 7

.A;A

%.A75

%.2: 4

. ;4 2

. 52 :

. 48 2

. 42 !

. 2::

la testele aplicate i c< rezultatele sunt valide.

9rm<torul pas @n analiza datelor a fost identificarea normalit<ii distribuiei. #ceasta a fost testat< cu aDutorul testului "hapiro 0il>.#cesta indic< rezultatul comparaiei distribuiei observate cu distribuia teoretic< normal<. En urma analizei rezultatelor se observ< c< pragul de semnificaie este mai mic de A.A7 ceea ce indic< faptul c< se respinge ipoteza conform c<reia distribuia este normal<. Pentru c< distribuia nu respect< condiia de normalitate, pentru a vedea dac< programul de trening este eficient i are efect asupra variabilelor tintite, se v%a utiliza un test neparametric. # fost utilizat testul 0ilcoxon pentru diferena rangurilor a dou< eantioane pereche, pentru a verifica ipoteza conform c<reia programul de trening este eficient. En urma efectu<rii analizei statistice, rezultatele indic< faptul c< programul de training este semnificativ @n ceea ce privete tolerana interpersonal<, la un prag de semnificaie mai mic decFt A.A7 i are un efect asupra acestei variabile. Valoarea testului 0ilcoxon este G3%C.C!, la un eantion cu &32;A, un prag de semnificaie mai mic decFt A.A7 i puterea efectului r3A.:4, indicFnd un efect puternic al programului de trening asupra toleranei interpersonale. Testul indic< totodat< faptul c< programul de training nu are nici un efect asupra variabilei flexibilitate fa< de noi proceduri, cu un G3%2.8C i un prag de semnifica ie mai mare decFt A.A7 (A.AC2), respingFnd astfel ipoteza conform c<reia programul are un efect asupra variabilelor intite. 2. Pentru a testa cea de%a doua ipotez< conform c<reia variabilele intite au un efect asupra performanei am efectuat o regresie multipl< pentru a prezice efectul variabilelor tolerana interpersonal< i flexibilitate pentru noi proceduri asupra performanei i pentru a evidenia dac< variabilele coreleaz< @ntre ele. En urma analizei de regresie s%au evideniat indicatorii statistici descriptivi ai variabilelor, mediile si abaterile standard. Pentru Performan< media este m3:A.55 i cu o abatere standard de s322.A5, pentru variabila ManagTolerance2, media este m354.5; i abaterea standard de :.::, pentru Manag lexib2 media este m35;.24 i abaterea standard de ;.C2, pentru

ManagTolerance!, media este m35C.;: i abaterea standard de C.75, iar pentru Manag lexib!, media este 5;.8: i abaterea standard 2A.AA8. "%a efectuat i matricile de corelaie dintre variabile i se observ< faptul c< nu exist<corelaii semnificative @ntre variabilele Performan< i ManagTolerance2 (p este mai mare decFt A.A7 i r3A. A;), ManagTolerance! (r3 A.:4), Manag lexib2( r3 A.C7) i Manag lexib! (r3 A.AC), ci doar @ntre variabilele int<. +oeficienii de regresie indic< faptul c< variabilele nu au un efect asupra performanei ( /3A.2!, / patrat3 A.A2,/ corectat3%A.AA8, df35).#cetia indic< faptul c< variabilele predictor nu au un efect asupra performanei. "emnificaia coeficientului / este dat< de rezultatul testului #&(V#, @n care p este mai mare decFt A.A7 i 3 A.:4, ceea ce eviden iaz< faptul c< este nesemnificativ statistic i trainingul i variabilele ManagTolerance2, ManagTolerance! i Manag lexib2 i Manag lexib! nu au un efect asupra performanei. +oeficienii *eta susin rezultatele pentru variabilele independente (predictori) conform c<rora nu au un efect asupra variabilei dependente (criteriu)./ezultatele sunt *3 %A.A7 pentru ManagTolerance2, *3A.75 pentru Manag lexib2, *3%A.A4 pentru ManagTolerace! i *3A.A5 pentru Manag lexib! si au un prag de semnificaie mai mare decFt A.A7. En urma aplic<rii analizei de regresie, rezultatele susin respingerea ipotezei conform c<reia programul de trening i variabilele independente au un efect asupra performanei. 3. Pentru a testa cea de%a treia ipotez<, pentru a identifica dac< sunt alte variabile, psihologice, demografice, comportamentale care influeneaz< variabilele intite de intervenie, care influeneaz< performana sau leg<tura dintre variabile s%a efectuat procedura statistic< #nova factorial<. En urma analizei statistice #nova actorial<, rezultatele evideniaz< faptul c< nicio alta variabil< nu are un efect asupra performane, variabilele independente nu au un efect asupra variabilei dependente ( 3 A.C2, la un prag de semnificaie p mai mic decFt A.A7, cu o medie de 228.75 i gradele de libertate df3;;). "e constat< faptul c< nicio alt< variabil< nu are un efect asupra alteia i ipoteza se respinge.

4. +onsider c< s%ar fi putut introduce alte variabile( motivaie, productivitate), variabile care aDut< la creterea performanei i s%ar fi putut lua @n considerare angaDamentul i implicarea @n activit<ile manageriale, dar i motivaia participanilor la training.