Sunteți pe pagina 1din 8

TrF"%

tP

"

#Q. #g "

sW {&-

C-*rj*rr*Gnx-

A"o^r.tt Uo A,^rrri^h,L ,1" urn*,"n

tv

W
{',

rueazn*i,

ffi^rng-rA/-e^tlr,rrut,nh,
rt rl*

! f*e"
n-\

,&flwq ruafni Jpfud /, J, ",',u /yh,.:d- **,** -- *.*t;;^^;;T#"A a


'
-iJ

I**

,.-^ L"^gfA

,& *r1**, g W &pn*,/*ht.

**";

fffiot). /,,v*-

dr s,.< t)av.L P {wLan< {w.w {M^/Le.u}Lan< , rywu-L _ gry&./r ,f",^/;'*"t" (r"y J, L,C*^.tj

W-

uu,nh*a
ut

U zw,rubi p

rudaa
4
1

t
;

ffiffi*

t
I
:

\dt V

W^rWW&

fte *?t

WML

"#{,\ft

W*

tr[ v id***>1/ F+Lj


[' c

n*"#i

tj

*f& ,t^! 6\!

dfi
qi mare Elemente gi mecanisme de prin<lere gi antrenare penlru prelucrarea pieselor de tip arbore, de lungime medie

@
Ln prnlucrer&&

pnnronnn $I ANTRENARE PEttrRU PnELUCRAREA PmSELOR DE TIP ARBORE, DE LI'NGTME MEDm $I MARE

pieselor de tipul afbarilor, de lungime mndie (S S yd {12) sftu rnare t}/d }12),
prinderefl $e faoe intre vf,rfuri $au sll mscnni$ms c6re all tn componsnts vfirfuri"

Ansnmblut vfirf autnreglsbil cu plflcuts de sprijin (fig. 3) se compune din carpul 1, pI&cufa cle renaem ?, vfirful autoreglabil 3, arcul 4, ryurlrbul +i plurUerul 6. La unele con$tru*fii lipss$s qurubul 5 Vi pltudffit 6, caz ttr

tn fig. 1 ss arat& modul de prindere a piesmi intre vfirful de centrsre fix 2, v$rful de centrare 3, de obicei m*bil, {p gfuile de csnkffIe n) ryi antrenarsn acestsia de
inryurnbat& p* a)nil principal at masinii. Yf,tfrtl de csptrare fix 2 din fig 1 este stnndmrdizat, conul activ al Vfirfului ar* 600, iar coedfl conics cors$punds connlui intsrior al nxului arborelui principal (metric snu Morse). VArffi de centrnr* mobil 3 din fig. 1 estc rbtativ"

nu permite in timpul prelucr$rii


autoreglabil 3.

car$ forfn dervoltath de arc este nnrlt mai mftre, pqntru a

deplnsarea vfirfului

cfitre inima de antreimre

4 cu ajutorul flanqei 5,

in general, antrsnflrea piesei ln nrirycare de rotfltie se face cu ajutorul unei inimi de antrenars (elernentul 4 din fig. 1). hrirnile de antrbnnre pentru diametre ale piesei

mai mari de 50 mln prexintil o

dezechilibrare

cansiderabilE. Din aceast6 cauz$, la prehrcrarea cu turnlii ridicate, fo{e centrifugfi creqte $i, o dat& cn aceasta

ffi
tl,

-q\
It

+i 7
'r-*-l

Jrig,J. Frinder*a pi*sef ifiIrg vdrfuri pe strang normal

in sshitra din fig. 2 se pr*rifitft prelucraren piesei din fig. 1 cu simboliznrea infonnalionalf, & prinderii gi antrenfirii piesei. Orientarsa se realizeaz& cu vfuful de
c*ntrare ftx (1) +i cu v6rfu1 dn centrfffs mobil (?). Fixarea piesei $s realiznnf,& tot cil ajutorul vf;rfului centrare mobil 2 dupfi ce hI prealabil s-n r#alizat qi CI fo$S de reglare" Antrenarea piesei in miryfiflre de rotafie se fnce cu ajr$orul inimii de antsnars {3).

Fig. 3. Vffattoreglabil cu pldcu{d de sprtiin a) srhila construttiv# b) sirnbol informalional


creryte qi amplitudinen vibraliilor, c&rs fac ca erorile de prelucrars sfr crea$c[, Pe lfing* inimile de antrenere mai $unt qi alte mecarti$me sn: vfufui cll antfenare,

vf,rfwi de antrenare striate, flanqe de antrenflre, dispozitive cu strfingere automat6 (mandrine


pneum.atice).

4sd-*
t?l

Verfwrile cpnice #u sntrenaye constau din vfirful autoreglabil 1 qi qntrenonrl din$ 2, GarP poate fi

schimbabil

(fie" 4). Arcul poate fi De obicei,


asemffI$e

tensionat

*or$$punu$tor incst vfuful s6 nu cedeze (deplaseze) la

sarcini mari.

vf;rfiri

surt

recomandate perrtru luerfiri de semifinisare, finisare.

Jtig, .?, ,Sim& olirarea iv{orma{ion*l& a prinderii gi

anffendrii piesei

La prelucrarsa? Intre vfrrfuri, prin stnu{iire a arborilor in trepts pe strnngUri cu sct{ele reglate la cot&, ad&ncimea gfrurilsr ccnice de centrare ryi distan{a dintre zuprnfelele frontale de cap$t &u o importan!f, deosebitfl. Abaterile acestor dimensiuni conduc la erori dimensionale ale lungirnilor treptelor. Pentru a preveni o
a$erncnfle situqlie,

o soffie

este de & considsra po

direc{ie nxial6, c& baz& tehnoloscd, suprafa{a plan&


frontal[ a arborelui de prelucnat. Cr:m gf,urile de cenkare au adf,ncixni diferite gi pentru e a$i$na o pozi{ie sorectfi, gi identic repetat& pentru difefitri arbori, tn pflpuga fixft a maqinii se folos e*c vdrftri awtoreglabtle axial cu pl6cu!6
de qprijin.

a)

JtfS'. 4, Vdrf conic cu antrenaT't sehila const"t.tctiv& b) simbol infarma$iona|

bu

-*H \

TD

O a1t6 modalitate de antreirme a arborilor prin partea frontal[ & 1or este fplosirea mandrinelor ctr

L/#

ffi

Elmrente gi mecanisme de prindere qi anteuare Pen *rrr,r, in cqpul mandrin*i $$ gfrso*e vflrful conic fig 2 qi arrtrenorut de tip culit 3 (fie' 5)' Fiesa de prelucrat este prins[ tntre vf,rfiui, i,ffr antrennren a*esteia in rnipme d; rohtie $s fnn$ Sffin ints,rmedl'ut

mm), realizfind-se o impnimarn a acestnia

effsrr{Jrului, fiflrs Sste deplasat hidrnulic (ltt*

in

* t*

*c 10

piesa de

pr*t**nt. Antrenorul nre ccrpul cilindric qi este prevflnrt *tt o dega.jare plan*, cflre vine in contnct cu placa 4 qi s*rve$e- la pf,skarea acestuia tntr-o pozilie f,nrs s&
permit* o antrenflrs uryoarfl. $e pot prelucra nrbori av&ncl diametnrl, de obic*i, de la 030 pfin[ ln $130 mm.

a)

*Ftg, 7, ]u{andrind pneumaticd tu vdrf rtx siniga cofistywsttvi_ b)simbol infurmafional

O altfl pcsibilitatm de prinder* n piesei


*-r
I

este tntr*un v$rf autoreglabil gi pl6nu{n rie resuem aflate in mandrina trmsuffiati*fr

l
I

Antrenarea piesei

ryi

un v&rf mobil tn Pnpuqa mobilil' in miqcnre de rotalie $s face cu doufr sau trei ffilci
autoreglabile (fie. 8)"

Fig.

tznlbl
Frs! 5. Mandrinrt cu vdd conic fix cu antl{eylor
de tiP cr,$it

a) s*hild eonstructivd h) sfrnbnl inf*rmn$innal

vfirfuri fle antrenare striate fixe 1, care se rotesc o dat6 cu arborefe principal. Vfirful 2 este mobil, rotativ, striat ssu neskiat (fig" 6),

Pentru antrenarea arborilor tnbulari sE fblosesn

in anrbele cnmri ale r*itizmii mandrinei, se pennrite prelr:crarefl unor piese sarff preniutfl deuax&ri fntre eX"# g**ii de s,nkars $t &xn zuprafelei cilindrice de afrfenare. Astfel, in fig. 9,4. se prezirrtfi rrnrlt mni sugestiv entffnitd preeintfr prinderea nrborelui excentricitate s intre gflire de centrare qi suprafala exterioflrs, in vfirfirl coni* 1, antrenarea fficfindu-se prin cele doufi bacuri (fhlci) autoreglabile 3. Fig' 3,b prerint6 simbolut aferent mandrinei cu vfirf conic ryi cu antrenare

2, ce

prin doufi ba$lri autoreglabile'

-+*
Jtfg
6" AntrenfrYea arhwelui prin vddrtri de antrensre a) schila consfiu ctivd b) simboluri informaPionale

Mandrinele pneumatice asigurh o reducere ryi mai mare a timpului auxiliar. Piesa se orienteazfl inte cele dou& conuri, unrrl fix al mandrinei gi attul mobil in papuga mobil&. Fixarea $e face cu ajutonrl conului mobil, iar arrttenarea pinsei in migoare de rotalie ss face cu ajutorul a dou6 sau trei fhlci 1, *are ac$ioneauf, cu-o fortX a$upra piesei tfig. 7). Deplassfsa fdlcilor t se face cu mnngonul 3, ac{ionat de qurubul 4 din tija ci}indrului pnnurnatic. Manqornrl 3 transmite migcarea la ff,[cile 1 prin pf;,rghiile 5"

Jrfg' 9, fuIandrin& pneurnaticd ea vdd conic autoreglabl/ fl -cw pldc@rt de spiiin gi an#'enffife cu dourt bacuri nutoreglabile a) schipa constrwctivd b) simbol informa$ional

$tabi}frea sahemef de pa'flmdere 9i amtrexrare pemtnw


p neruc

r.

--$ffiffiJ#ffi;,fl;ffi tH_f.uH'fi

arb o re,

v$rfiri a pieselor de tip arbare $e semiautomate, alrtomate, de normnle, face pe s.trunguri copiat, cu comand* numeric* etc., cfit $i pe maqini de rectificat rotund gniversaleo semiautomate, automate, cu comsndfi numeric[ etc.
Prinderea fntre

iwl
-_-Elernente gi mecanisme de prindere $i antenate penku preh*r"rgu fie un arh*rry la c&rs se prsl$ffeau6 o $uprflfef& cilindrisfi ft qi unn plana $r (fie- l0). A T Pentrn orientnrsa piesei ss folosesc elemente de ffirnt informafionde simbaluri cdror ale tU orisntnre

pt"t"l9l d* tip qb*", d" lulgfu

med,i"

MS: Vfirf A:
(3);

.9t

mtrj
ssn:.c

antnreglabil (2), plilcuffi de spnjin

preusntftts
fCIlosesc

tn fig. 1 1. Ca vnriante tehnic posibile

$n

Inimf;
de

de

antrenare (6)

(2) $i clr plfisqfi de spnJin (3) $au $r

vfirfiil conic fix (1), v$rfirl conic cu autorsglnrs


5

plflcu{fl pie*ei $e mei nx& a materializa (4). Fentru uutoteglnbilf, foloseryte qi vfufid conic mobil (5), prin sftrs ss rnaliznaza, de A$ffinsneq forfa de reglare qi de fi;ffire.

MO: VArf
plf,cufd
(3);

conic

autbreglsbil

(?), sprijin

A:

pldcuffi de *prijin

$p

Sr

(3) stdntf, (8)


EO: Vffrf nffdc (1);

#Ehl& +il (3)glj {u LJtJ-l


w

A: Me*anism cu fHlci doufi


autoreglabile (9)

t4)q

jrdgq

I#,

Schsmd de

wief*tre $fixwe tnlwri*psibile


EO: Vffrf conic (1);

".,,P' Ar$rennrea pinsei tn mirycare de rotafie (fig. 12) se poate face: cu ininrft de antrennrff (6); cu v&rf conic fix striat (7); prin irrtermedirrl urnri ankenur {8) osrs aegicrnenun pe $uprafala frontnl[; prin mecanism 01r dotf6 ffilci (9) sau cu trei fhlci (10) de nntrsnars autoreglnbile'

A: Mecanism

fHlci
( 10)

cu trei autqreglabiln

rJ)

(e)

fg_ir

$r

MO: Vffr'f
plficuf$

cnnic

autnreglabil

fiffi*rbfiffi L]
L}
,.F"fSI.

de

(?), sprijin

A: Mscs. cu doufi ffilci autnreglsbile


(e)

(3);

J3' ,Scft sme de antrenare tehnic posibile

MO: VArf

conic

autareglabil
pldcufil
(3);

$chemele cflre pentru a:rhenarea arborehii

prelucrat folosesc flnnqe de antrenare

su

de strf;ngere

de

(?), sprijin

automate (cu dr;u[ bacr.ui) sau mandrine pneumatice cu

dou& snu trei bacr.rri ail timpii arxiliari de skfrngere foarte mici qi de eces& se utilizeaz& de la produclia de serie mijlccie tn sus. tn tab,l se prezint& schemele de orientare, fixnre $i sntrennre tehnic posibile, SOFA-TP, rer,ultate prin conrbinsrea simbolurilsr de orisntare ryi cu cele de antrenare. Pentru aceste scheme de orientare, fixare qi
antrenare existft gi corespondent practic, mai pu]in pentru schemele (1 1) qi (12), dar gi ?n aceste caruri $s pot con*trui, cil ugurinls, mecanismele respective. Tabelrnl 1

A: Mecs. cu trei ffilci autoreglabile


( 10)"

MO: VArf
10

conic

autoreglebil
plflcufE

de

(2), sprijin
ds

A:

autoreglabilfl (a);

Inim&

arrtrenare (6).

MO: VA$
11

conic

autoreglnbil Q), pl[cutd de sprijin


autoreglabilil (a);

Nr.
crt.

Schernn orientf,rii,

fixdrii

gi antrenfirii

ilemente de orien* ;are {EO) sau mssa"* risme de ori*ntare IMO) diu stfingn si
nntrenare

A:
(e)

Mecanism

cu

fud filci attmrghbile

(A)

MO: Verf
L2

corric

*utoreglabil
plficufs

A:

EO: Vfirf cunic arrtrenare (6)

Inimf,

(l);
ds

ds

(?), sprijin

A:

autoreglabilil (4); tvlecsnism cu

tei

ftficiu*nrryffie {10)

A:

EO: Vf,rf scnic (t);

Mangtl#inel

de

cauciuc snu{x$t(S)

rr

EO,
s*riat

A: vfirf

conic

l}.G Pt"uilu---t* ,^Io,;J"rL N ,.ir*X/," lo.G-,J. h"! attb,wbt ( ^rlrre- &^#") 6/'r,,;4Jrt,*t t ,{*^;^"L 1r1}_e t>apt ,.^/"/, e*,hh*/e
;^nu,, d qs _ so * AnLor^zr^
>,r'rrw"tt

re,o(_

I _ 5o ^ Seo o14/r/L
aa'q ,^.*,r^1,&_ *r^t_d

/nze",/^,he)

^pu-L /on ,on *r*1

{
-----:***-

!)

eJ

ert.rb"Ag

tr fir.orgwm*_

%*a
V-rd.

Artr *zdW
t

"rrd*

"/"'*;- {:t J* *ru;r-,t N A ^{. ,c a( /, /u

eP

"fb"k

- Ar4^!- 7**"t /od. ,i Au?,(! ,*V{, A

tu,(a

3;

-T\
9\

>{*l -I -E f;1
t! EI \*-*r---1

inl

t0- 6

1b\^*ytn no.ad"&;,tw,

.3

42ffi

W,

S-ar putea să vă placă și