Sunteți pe pagina 1din 31

CUPRINS

V. POPESCW: La a 60-a aniversare a reiistei noastre. Maria WRAGAN : Genetica $i ameliorarea albinelor. Realidri $i preocupgri ale Institutului de cercebare $i prcducfie pemtmu apicukurz. V. ALEXANDRU : HrZnirea eficiend - condifie major5 pentru fntairirea familiilor de albine, pentru o bung iernare $i pentru valorificarea opt1m5 a marilor d a u r i . Concentrafia siropului de zahZr. V. I. LUP$AN : Prefcirea hmmi proteice p n t r u sfirtiml iertnzrii a1 melor. I. BALANA : Probleme actuale gi de crqwctivX E n acrivitater de cercecare pen^ i r n ~ u & f i r u resurdor mdifere $i polenizarea ~UltUdor agricole entornofile din tara noasts. Gr. POPESCU : Agricultura rnodernx ecologicl $i importanya ei in dnvoltarea apiculturii. Elem PALO$ : Produsale apicole in slujba I n % 61,ii oamenilor. Din activitatea secrcrrului de aptteraple. DIVERSE Maria Octavia MANISOR : Liceul apkol * pcpinied de cadre specializau pentru apicultura de rniine. DIN ACTIVITATEA O R G A N l Z A m NOASIRE 21 0 .MILEA : Reputafie crescindg a apiculturii r o d regti in lame. 21 I. R E C W : Filiale frunta* pe ytZ. 22 + C l . OCRAIN : Standul apicol d m cadrul exlpozik tiei organizatz la BuSu cu priiejd .Zilei re-

/ .

! . i

CALENDARUL APICULTORULUI
27

28 29 0 DE VORBA CU CITITORII 30 TEMATICA REVISTEI


.

! L i RAHAU : Prognoza meteorologid pentru luna ~anuarie. ! DOCUMENTAR APICOL


(F o t o coperta I-a

.
;
'

: ,

arh. C. Maimaduc)
.
1

f i i
1

'

"

. Lei 5

..

.".
;.
3%

' .

: . . -

n,
7
,

.-.--*;,..
<-

., '.
; ,

3,

'

..- . . *
-,..
'W

I ' .
7-.

<$":

** :+*
:
'

.*

*t<< .
:

.. h..!
.r.

. 1

... ,
'

i.

v. POPESCII.
,

'.
'

. - .

.,

.:' .
'

..

~ n i v e r s i r e aE n acest an .a',?are decenii ca : . Al. Buhghin, dr.. 6ioi;anu; D. Stade exi,stentZ 'a revistei *Ap,icultura in mateleche, C. Antonescu, prof. dr. ing. Rominia" (1925-1985); constituie, atft V. Harnaj , - actualmente prevedinte a,l pentru redacyte c i t qi pentru kititorii reFederati'ei Internationale a Asociatiilor de .vii;tei un prilej de l e g i t i d nihdrie, $i d e RpiculttlrZ - APIMONDIA, N. Romasarisfacyie profesionali. nescu, ing. N. Foti -- vicepreqedinte a1 Revista noas&, I~ cei 60 de pe Asociatiei CrescZtorilor de Albine din. care i-a S t r & Z t u t : . 23. de 'ani (1925.R. S. RomSnia si pretedinte a1 colegiului 194s) sub denumirea de, ,,RomSnia apiredatriori~l E n ultimii 32 de ani, I. Barac colic', ca organ a1 Soci'etgtii Centrah $.In-a. .. de Apiculturz ; 27 de ani (1948-1975) RelevantZ fn acest sens este cutezanya sub denurnirea de ,,Apicultpiaa: \i 1 0 ani de bun augur cu care, ;n urmg cu aProaPe , (1975-1985) sub denumirea aaualZ, este. 40 d e ani, ttnirul eminent apicultor la . vrernea aceea, ing. V. Harnaj aborda, ?n unica revistz lunar; de Schimb de experienyz qi .indrumare met&dlogici apkolg. cadrul artico:u!ui intitu'lat ,,Pentru o organizare 'tenzeinica' n stupa'ritului r o d - ' din tara.hoastr:, care $i-?, adus 0 contrinesc", d l i c a t i n revista ,,Romania apirneritorie la dezvo;ltarea qi progrecoli" nr. 4-8/1946> pag. 19-22, necesu) apiculturii romangti contemporane. sitatea reilizHrii ufiui grupaj de obiective , ~ ~au$ mai i existat preocup;ri pe linia orginizatorke' $ieconomice sintetizate E n: ditgrii de reviste cu profil apical, at;t iumznuncherea tuturor apicultorilor E n la *ivel national, ca , , ~ ~ l apiculto~ ~ i ~. ~ l cadrul unei organizatii ~rofesionale ?aruluicc, care Si-a ,desf;Surat activitatea inn toare JU1,922-1943 sub patronajul, lui tiona!e puternice, cu filiale E tre 'D. Stamatelache, precum $i alte reviste deyele ririi ; redementarea $i stimularea regionale, .vial? albindor., ,~stuparul dezvoltMi stupiritului pe baza unei leromlna, ,,prietenul apicultorulul~, ,stu- gislatii corespunzYtoare ; crearea- unei or-. p;ritulu, totuSi ele.n-au putut rezista cuganizatii econamice f n c.ailru:lasocia~iei,., de opini; $i fr;m;nt;rilor sociale, care s i corespundi cerintelor jmpuse de ceca ce a fgcut ca mai devreme sau mai mdernizarea apiculturii ; organizarea.. unei Scoli de pregitire a noilor cadre tirziu si-$i incetcze aparitia. pen tru- apiculturZ qi tipharea Stupilor sis-. Meritul revistei ,,Apicultura in Rom2tmatici. Cu, toate c; l a vremea aceea niau, a$a dup; cum de altfel f1 confirm: aceste obiective erau tonsidkrate de foarte . l n s b i indelungata sa exirtenti, constl in mlrlri ca nerealim,bile, datoritl hsg spirifaptul c i a 5 t h sZ-$i orienteze tematica tGlui de ornanizare .ri ,tenadtFtii iniliacore~punzZtor evolutiei d n v o l t i r i i $i protorului, ele auprins .,viit; pr,in idsntarea gresului,. apjcul fn plini dezvoltate din Asociayi& Cresc~tori~lor d e Albine diil Fara noistra, f a p t caie a f 2 u t sz fie'ind r ~ g i t id e ,mass apicultoi;hr, in rlujba R . S . Romdnia cu filiale tn toate judetele, crezrii - u n d ca&-u juridic a1 activitzfii ssia fn cei 60- de. gni. de aparirie nehtreruptYa. . . . apicole, realizZrii.!Co~n~binatului apicol qi -1uirrii fiinti a Liceului, apicol Bucuye~ti, Pfivin.d remsp&ctiv drumul par&rs. de n tele d o u i starevisti fn cei 60 de.mi; .se: cuvine s2 stand'ardizzrii stupilor P suri : Dadant' qi multietajat 9.m.a. aducem uri prinos de'recuno$ti,nyl tuturor acelora care, prin strZ&niile $i activitatea La .:PmbunitZyirea con'tinuZ , a tmaticii neobositZ pe care au depus-o, au contriyi a conditii,lor grafice ale ievistei, o .actibuit, cu ajutorul acestei publicatii, la provitate prodigioasi a depw ing. N.'Foti -. gresul $i afirmarea stuplritului rominesc, prqedintele colegiului redactional,$ sub a operl ce se identifici prin personalitzti cl,rui conducere de : peste- 32 de aai, .s-;k
,

'

, ,

.,

: ,

_
.

:,.;

. , . ......... .. .', . Y
'

.i: .'

, : i . . ' .. . . >,. . ,. '.:':.. . ".:.;.?' .... ,-'. .. . . .. . . . . . . . . . \ :. . . . ;<.. .. .. _ ...: _. .-.,. -,.:. , -: . . . -: . , .,

'

. . . . .

4 ' . . + , ,.,., ,,.. A ..:< . . . . ,.

. . .. . .
.,

. .

-:

'

.-

-7,

. I

:<

.;.',,:
,-

"

.. . . . . .. . .. *.+<:. . ,. . ..- . .. .. . . ,.,. . . .. . . . . . . . . . . . , ..f:E. .. ..


,

.>,

..
'

- .... . : , :*

.. ...
: '

'

,.I

.'%'

'

'

.,

'

-~p ap- p r ! d s , rirzuad ~ i q ~ h t t d b~ w -' ~ -:.+: . -!a$elndod n3 .zztiasa~p . : -:.:; ?n~nwnsu03? qwo!ieu ?a!ruouo3a a~esa3 . ,101 1n!~turo a!.zem t 3 s ~ m -au a p f d e asnpold ap !n1nwnIoa e ~ ~ ~ I al, I I !as!aaJ ?.xo1!1!5. 'eJoip 'Fj~v !%~RUI . . -.; : -ua33e @ue a ~ p o d s nuuad a ~ o ~ !+ew de r S nslv .A 'n!%Q :.Q ' y j e l ~ .I '@uiop~ , . i< -~ojy e a~!i~1~unqwz ap 5 ~ x 3 a ~ f a l d w o 3. -I,Q 'exlam 3 !S k ~ s a d o d'39 14. nri : e n s u!a aiuea~op ~ l s a ~ ea~zw!~dxa e -tuely !!lair!@ 'zje3ng -d 16 ire%& , I O % ! ! A ad JOI wquaa e " ! %req~a$eIasqxN !!%o1o!q 'ei-Te~*a . - a d nnuad p n s p ap !u!nI msapsa u; -%u! 'nwj=) '1 -%u! -1p 'nxap-1310~ .. '2 'n!S .,-..! 'lmaJ a p aprnloj asz3 ap a@3 zuea3e .-aq -A -N ' n x a u o ~ u v-3 :"3 ' ~ a l s r ~ a ! ei ad !9 alnxorm3 a g as yaleqe n s a x 'Iaj !~oleioqe1m !!un ap ~ s n d a ppns!agqnd . .'. .. . :,.. -]st? e3 nauad 'aapou aiuelsqins aqe !$ eala]rd!13e 5lsa 1sr80la ap 'zuruap 4xa1 appysad ,na m1!!ie3fxozu! e a r n s Jo1au!qIe -uo3 1saDe u l -!als!aal !e po1y!3 - a y q p ' .. e a r e c a o ~ d ap !a!ie~s?al ~ a ~ e w d s a m u ap !!Jo~Ps~.I~,a11:3 ap !!.xn11n3!dr. .f!lz3!1 el aqaud nst6a103!de ! ! i y r a ~ x e a ~ e l n k j - x ~ d tmeumJpu; , el.a p s ~ l!nq!Jlum ne . . . -sap UJ xaa! !ew 3~ a3 aapeSou ap3adse 'aleqqnd .roIale!Ja3em e i u a m ~S !~ v 'a 1 1 :! s ap zit?$ a3!l!ls ~ e w !upn~~ !am a e '!JOIEJ -Jaa!p 6ea~eoltth u!ld 'ale3 '!iuapuodsa.ro~ -oqeioa S ! a!i3ttpe~ a m p a p ealsldope u g ruotemqv~o3 .. ap !S snpv m;f e '$uori3ep :' ~ l s u c u!!JIuI~~!~v 1e "emp"ap q e u n '-a1 ln!Ba103 a p , asndap y!lmJoja $ 3 ~ ~ 1 : ad '!a~s!lzai. @ n!la1!1u'e3 IS a ! ~ e i . !~ m . ~ .nl *a3!1s!x1qnd aIe!'alew asranp 9 a1d -say vales!p!l 61, leuuIasp5 z ~ o d eu n -we1sew a;a3 n3 ?S!A~J el !!lpoqe10:, S ! zu!dna u ! n.13n1 ap !!3!uqal 'ap3!de lola! . p ~ s e o ue , n 5 u!p 103!de . - e p n 'eal!i~)~unqw;"1 ~ s e o ~ o ~ afinq ea !nInlol9as e ~lanlua33e!EUI 301 ealelpa - U ~ U Oo ~ s n p ne?S ale3 . T O ~ U O ' L ~ ~e ~?~C -zap ap asndu! c~a!lvxldeE3!qal IS ale1 . ~ S ! A ~ UUJ J ea~ez!?eptdod .upd 'zle~ouxeal -uawn3op ap ap;%afi iolaiu!~a3 ~oyzu~id -e~nw!~s ! sauawr1e-oae p p l d n3 aTaax1 - s a ~ o'agal!lue3 ~ q e s un ! S aza~ls!!da~u; a3em UJ !m3ra3 Eauawase loun ea~elu!!ju$ as RS 'a&!la!p3 ap.I!i~~yrnqw$ $3~51, ad !S a~eio3S alw!de ~olpns.rajeaeqap3e 6ce3 q w a d t a3 eaa3 'ru!~ed ap .!n;nlaumu . . IF S ! m~n!e~u le 1eu.wasu; ~ o d sun rezr~ : !iypues awuwasu; !ew a;a3 ] a s ap Inp -eal ,e-s z d a a ~lsea3V. u; IOL 'Epa!puoi; . -uoj q I T J ~ ne IS m s g q n c b I~A!U ti ! yeuo!it?u 'einyn3!di a~dsap !!iewlo~. pro3al ajo~!de ;!9npold lnu!iqo ne ale3 $ ., . ~o~!~a~rw a! 'aau~od d~ ap p ~ o qns g ' e a ~ -u! asleoloIan !eui . a p ' pu;u!iu03 ',,lo3 -ide ~ezuawn.maU r q r q n l eaJel!pa u!~d - y ~ e p l d o d: a m 1 a p l a o n p m ad p y n l * !& w n x ~ d"payn>!';ie nauad a!bnpmd ~ O U J O U ~e p u e w a u; papnpu! a g e u e S ! a~t?la~aas a p InlnIysuI urp !lol!ia~~a~ 81p3au JE-S. '103fda !n~nsal%.rd I? p u a !ipw 304 ap aleloqep '~s!$!iu!pS zlnu . . - p j a wJeInw!ls ru~uad 'eauawasz a 0 ! i ~11-e~ ap ; asys!s!~qnd !!ly!apsl: v~dase 'e.4 z3!1U3 t?lY)U ! S elua~dwe snd 'e-!S 'f!uaxp a1aq1fn' ' u!p anseou !!.IE~ e a3!wou03a ni~~!apse !puolap03 'maq~ue c e m ~ i e 3 ~ ~ 'pl!wiu~ e3, '~nasa : es !!iw!~qnd ap ~o~!~nua!d .xo.rntn~ ~3ps!.ralx~w areolean . eiua3sahlaj3 . . I ? ~13dl!p !em aa1eaouIold nlluad 'pol \ :epJ - e ~ o q e ~ o ~ a ! iJOI!J~IJOJQ ~ep~ -ea~e%n!uo3 - y w' S ~b~ u!p a m q v ap '~op.101z3sa.13 'ymnpes e3 wap!suw we ca!yI psea3e ad !a!ieposv e onp pa ~pa~y a.reils!rr!w p : . 101 .ap~!de !!s!ls!ylqnd e Enupuo3 e a n u -pa U; '.xals!u!w !n1sa3e 1n!euorltrd qrls -o!l3ajsad nnuad~ a n w q j e ap e f ~ n z ~ u ap ' a ~ e 1 u a u r y y!.r~saIpu~ ~ !S !pn1ln3u8v ., !S a1!~!u!rdw$ uud 'a.rxsleou Fs!aal p n n !np-IJals!U!W IF IL6I 6 U!P E Z I -!iuos UJ !S ~ u e u % a ~ pxp.~ d as 'apru3a '!nlnu!xro - 3 ~ 0 3 '!!~a3a.11 IS ~ ~ ayn! 6 1T !ade~ae z3!urouo~a -eaa!a!ue EzeaIoame el ap a~ada2u;.n3 !!~,d~.rd'!!ixpal wun ale:, '!aiua!?ja ' S ! !!ipges e m a d u t v . eaqpu;qop 3p!p3ej e a2 ~ d e- j 'au~~ras 'a103!de ~ ~ 3 9 3 ~ ~1 zd q ~ e l n d o d IS auosqoxne a[m!d@ !!~;~!A!IX n? .pap 101. ~ ~ ~ + ~ j t : ~nuflr~ds u ! !1saj!uvw 1-a~e3 ad alfnJ , :!~~ndeiuaa@uo3 qnw @w,;
,

. , .

.
,

.
1

_'~enetkp ai ameliokatea albinelor

REALIZ~RI81 PREOCUP~RIALE lNSTlTUTULbll . DE CERCETARE $1 PRODUGTIE PENTRU A P ~ C U L T U R ~


material bio!ogic selectionat (mztci de albine), asigpdnd E n felul acesta cregterea efectivului de familii de albine dar $i P n permanent;,. mdiificare .. &tori6 istensiviGrii practlcani agriculturii, care, pre-' schimbarea celui necorespunzZtor. supune un oivel qgrotehnic ioaite ridicat, Pentm realizarea acestor deziderate tefapt-care inlfluenteaz; di,mt' viata albi- matica colectivului de cercetare a abornelor. dat douZ aspecte $itanume : unul legat de obtinerea de iinii selectionate de Pna'lt; Principda modificare ~.-condidi~lor de mediu pentru albitle, in 'special ! n zonele productivitate, verificate prin descendent; - ^In care se bractic; intensiv agri.cultup ' E n ceea ce privevte transmiterea Pnsu6ri(Cimpia DunZrii,]C?mpia de vest, Podllor vdloroase $i unul privind rmroductia, gul Moldovetiesc) const2 .haceea. cz P n incluzlnd tn aceasta nn minunchi de cerde-a .lunlocul unui cules 'de h t r e ~ m i e cetzri fundamen.tale $i unele cu consegul 'Pnrregdlri.;sezoti-adv; intensificat P n cinre practice, menite ; s aduc"a realizaunele perioade de sak?,m, tei, floarea-soarea $i difuzarea P n teritoriu a unui numir reiui, finere, In dprezent albinele bene.fi- sporit de rnztci se!ccyionate. ciaz; .numai de wurtc ' perioade de cules, Privind pr~blemede ameliorare aborde ,mdlte aii foarte intens (sal~fm,tei, date in.' cadrul colectivului fn urma verifloafea-&arehi), tntreruptc de lungi-:pe- fickilor ficute P n pardel fn Statia zonal; rioade lipsite total de nectar $i polen. de seleclic $i producere de material bioIn tontextul acestor: ~ n d i t i i sarcina . logic Bzneasa, clt $i fn omoloaga sa din principal: a apicukurii const; P n '?mbu- Banat au fost predate pepinierelor pen" " . permanent:$ natatirea a lnsu$irilor protru producerea mztcilor un numzr de I 0 /i dictive ale familiilor de albine i n . scapul linii de Pnalt; productivitate din care realizirii unor cantitgti sporite de proamintim : Stepa 1111976 ; Cop'iceni 1351 duse apicole $i a asigutsii ^In aGla$i timp 1978 ; Vlzsia 311979 ; Buriqu 1911980 ; a polenizzrii saturate a culttirilor entoBanat 6/32/1980 ; Banat 10/1980 ;' Banat ,) . mofile. 3/84/1981. , Reaharea acestor obiective este condi- . Liniile predate se caracterizeaz': prin 4 tionat: in primul rind de crqterea efectiprolificitate timpurie ridicat;, prductiviI vului de damilii de allbine dar . $i de .tate mzrit; P n condifiile unor ani.deosebit crqterea parametrilor cantitathi 6 cali* de n e f a v o d i l i Hpiculturii, Mlndete deo.tativi.ai acestor'a. Se impune deci, pe plan sebit;, instinct.de roire foarte putin i d i national, o inteqs; munc; de ameliorare vidudizat $i manifestarea P n s c h h b a fe; a populatiillor de albine, de Pnmu.ltire $i nomenului de schhbare Iini~tit; a d t ~i . I de p r ~ w i ea lor,. funqie de diferitele cilor. I . . .. zone naturale din tar;, . . Din rniterialul selectionat & ,fost':ixFi Pe aceistz liaie, colettivdui de. gene!! ; cute prin cele patru pepiniere beneficiare tic% $i a m e l i o r a ~ a albinelor P i revine sar, ' '(3. pepiniere Bucurgti $i o -pepin;&i B3.. . cina de a organiza selec+ prin ce'le 6 nat) qi-difuzate apic~ltori~lor.priri i-filialele statii;zonde de selectie, caracteristice eco(, A.C.A. judetene un. nrmi~r:.-de 240,000 tipurilor. aIbinei autohtone $is de a pfoI . mztci selecyionate,..?n ultimii ani. . -. - . . duce prin rey,eatxa sa d e pepiniere a unui 1 ,+. Ccmditi3Ie 4n care se practicz agicu.lV

/4

i' 1 4

&I. Maria DRAGGN lnstitutul de cencetzre $i producrie pentru apicuiturz '

mra E n ultimii ani ?n lara nbastra s'int

':

:I..

1
\
19

'

'

'

k
1

ii

'

/
I,

. . : :
.

'
' )

litativ $i cu eficient; economic; sporitz , -. -.*C&rea anare- de .material biologic .rematerialul reproducztor femel pen~rupro= . , :* -, p~ducZtor a.detentiinat piiiierea -3a purict teh- . . $ predarea.. spre exploatare ,.a unei tebno- ., . duqie. Astfel, In scopul perfec~ionarii . , logii ,de . productire industridZ, a matci-'.' nologiei de producere a mztcilor, se urmgrevte realizarea unui nucleu de Smpelor -In - flux. continuu, tehnologie ce este I * , rechere de mic; capacitate cu randame:t folosit: !n pepinierele inetitutului nostru , dublu, se limuresc ~ r o b l e m e de stocare lri precum $i In cele ale in'trepriaderilor agrispatii clitnatizate mai ales pentru 'asigucole de stat $i ale hlinisterului Silvicul.' , turii, putind asigura pe fiecare formariune rarea necesarului de mitci In perioadele -" cPnd nu se produc. : de lucru realizarea anual; a unei medii J" Tot In cadrul colectivului pentru gene.de circa 5 000 mztci . livraste. tic! $i ameliorare a albinelor au fost aborPunerea la - punct. a tehnologiei de lucru a ridicat probleme legate de crevterea . date studii privind individul (albina), . .propriu-zisi, asigurarea conlfortu!ui biolo- rezultatele urmirind a asigura un spor dc cunoagere in acest domeniu, dar $i cu gic reprducZtor, asigurarea Emperecherii irnpIicatie pentru practic;. Astfel s-a fno ~ t i m e ,realizarea unui n u F a r optim de ceput un mare studiu morfo-productiv a1 matci pe unitatea .bidogica (familia d;R albihelor din principalele emtipuri ale albine) $i pe kilogram de albinz foIosita. Rezoharea pe rind a acestor ~ r o b l e m e albinei autohtone In consextul studiului nou creat pe plan european in acest do: a dus ,la stdierea $i punerea la , punct meniu care implic: 41 in'dici morfologici. a unei tehnalogii de crestere a trintorilor , Scopul 1ucr"aii este precizarea definitiv; $i de stocare E n conditii optime a mitcia ~ o z i t i e itaxonomice a albinei rornanevti lor virgine $i, de formare eficienti a nyconform criteriilor moderne, avind in vecleelor. Sn momentul p n e r i i 'la punct a tehdere rolul pe care-1 vor juca rasele curate , , in ameliorarea prin selecyie.. Primele date nologiei d e producere a m'iitcilor In flux ; . , abordate privesc 21 de indici din care continuu a apirut necesitatea rezalvzrii mentionzm pe cei cu implicatii practice unui alt aspect $ i r u t in producyie, dem&imea glandei cu venin. In perspectiva ' 1 terminat d e realitztile existente. Astfel, s-a 16,) se va urmzri aspectul ,,albine pentru poconstatat c a n actiunea .de valorificare , lenizarea lucernei". a mztcilor produse ?n pepiniere, .una dint< I Pe linia perfectionzrii tehnologiilor de tre cele mai dificile probleme este neritmicitatea cererilor d e mztci in teren. reproducere la albin; a fost necesari '"1 Acest lucru determini la un moment dat abordarea unui studiu histogenetic a1 organelor constitutive ale aparatului reacumularea unei cantitzti mari de material biologic valoros, care, dac; nu era. producZtor al trintorilor d e vfrsti cupzstrat in conditii satisfZcZtoare, se- dep'renoscut;, P n scopul stabilirii unui procedeu . cia, in final tnregistrindu-se ca pierderi de conservare a materialului seminal. Cer, substanfiale pentru prductie. . Solutia cetarea a urmzrit precizarea particularipktrzrii lor. i n nucleu pin: la valorifit'i~ilor dilerentierii organelor genitale * ,care .nu era :eronmicoasZ producPnld scoamasculine in cursul ontogeniei, corelat cu terea din drcuiml .tehnologic a unui nustudiul dinamicii morfo-functionale manifestat; Pn cele 3 tipuri de organe con- mzr considerabill din. acestea. , stitutive ale aparatului reproducztor il'n . w m a .lwr:rilor. experimentale efectuate s;a pus la punct o tehnologie de mascul de la allbine (testicule, vezicule . ' stocare tn sezm a mztcilor P n unititi bioseminale -$i glande mucoase). Datele oblogice natura'le fn care se asigur; continute au intregit imaginea de ansamblu fortul voptim pentiu pzstrarea integral; asupra modului cum decurge sincronizarea ., a caliratilor acestora, perioade Pndelungate functional2 a organelor studiate, ficind ' ,i de timp. posibil; cunoasterea amZnuntit; a biologiei Bineinteles, lucrZrile experimentale vireproducerii- la albine, & vederea folo- zeazz .In continuare r ~ l v a r e a diverselor sirii optime a tnsZmin~Zrilorartificiale E n , aspecte :ineriite sz asigure cantitativ, cascop arneliorator. Avem in perspectivS
I
"

\i

L ,

1 '

'

/ ,

. :

>:
I ;

'

,.

ta$i : piogramul. national d e qneliorare: inducerea experimental; a poliploidioi prin 'insZmPntarea artificial:, prin trath- . a albind. romAne$tis. efortul de cercetare. mente termice $i chimice, avind 'in vedere propus. de acesc program. va f i . .reiolvat prin abordarea $i'. aprofundarea sturezultatele pozitive la alte insecte (viermi diizlor fundamentale privind .-,genetics $i de mKase). Obpinerea de linii poliploide (poliploidia somatic; fiind cunoscut2 ja comportammtul reprodu,c;t6rilor, scliemele. optime de selectie precum $i . g;,sirea genul Apis) la albine ar Ensemna o h t a variantelor celor mai avantajoase de urrire a caracterelor cantitative utile promirire P n teren a respectivelor scheme. ductiei precum $i material imens pentru -Dares E n functipne in anul acesa a apiinvestigarii teoretice. climatronului ne va pefmite. de asemenea Totodat; au fost efectuate cercetzri de aprofundarea unor aspecte. deL comportacitogenetici fundamentali, urmirindu-se vizualizarea constituientilor celulari im- .ment a1 albinei a1 ciror studiu ne-a fost' inaccesibil pin; ast"ai. $i acest studiu funplicati in ereditare, p r m $i precizarea damental va avea pentru noi 'efecte pracparticularititilor, rolillui $i interrelatiilor tice - imbunitZrirea tehnicilor de crqtere acestora. .~ - . .~ a mZtcilor $i 'ingrijire a lor pin; la instaS-a stabilit existenla urior .leq;turi inlarea P n noua colonie,'astfel &Ct s5. reatercromozomiale ce .se traduc fntr-o orl i z h un Pnalt grad de evidenqiere {rr stud dine gen0mia.1;~ precum $i. un raport dipinile tzrii a potentialului genetic a1 mitrect h t r e activitatea $i fdogene~atisucilor elit; care le furnizeaz; pepiaierele. Jar2 $i poliploidizarea lor in cursul onto; genezei. S-a presupus implicarea i,ndirecta Colaborarea colecti~ului nostru c u instia nucleolilor (constituienti nubleari oblitute de prdfile Pnrudite va :lua amploare gatorii, existenti n numsr direct prodin ce ?n ce rnai mare P n anii care uin n pro- .- mai ales $ directia proiectatelc stuportional cu gradul de ploidie) P e s u l de d i ~ i i i u n e,celuari. dii de genetica cdular; $i mdecullara careDin imbinarea cercetsri~lorde macroged a t i fiind ~i tehnicile de vPrf pe care*le netic; (stupins) cu cele de genetic; celureclam;, nu pot fi realizate dec?t conl a r i s-a putut obtine un impor,tant spor centrat pentru toate speciile dzbotehniei, de cunoapere, ceea ce va contribui la la o baz"acomunZ.- Pin; atunci ne preobtinerea P n continuare a unor linii sl gztim s ; facerp fa$ nu numai cerintelor hilbrizi de halt; productivitate. viitorului apropiat ci $i celor ale anilor Pentru anii care vin. colectivul nostru mai TndepKtati, prin sondarea 3ncZ de $-a propus s ; pun; En. aplicare, cu conacum a nevoilor $i a posibilitZti.lor . de cursul Academiei de qtiinte agricole $i silcare vom dispune. vice ~i cu participarea apicultorilor frun' - -

2
&

, ,
.&

' .

Ayc)a!$nS
I

U!pJO

-v

', ap , ~ ~ ~ u o !kaafp a n e ap nesfpy aI!JoIen .' nes JoIaurqp eie!a u; 101 unala JFZ ap m ~ n d o l pe!iw1uasuo3 ale : mleqanu; . a~Stzuas p m%!sap a!ien~!s xuease u~ '(( : s : T : 2) !iew !cur ! ~ l ~ 1 ~ u a s u o 3 ne-s e!lSa~v -ara!w a p ale8oq 3alawz '~olaalazal ea~ela1dwos mrubd 'euweol JE!, (1 : 5 ' 1 I 1 : 1) 13!u1 !ew !!ie~~uas - u o ~a~a;n-s ap !.I!~IEJ~ n ~ l + d. y e a -ztu!ld uj as-nplu!so~oj 'do~!s u; !npJEqez !a!ie~laax~osale !loIaA Gea~ase a~m!pu! 1 1 1 ; s alz~!~e!~ado a p ~ I I S Z O U a~nawaI!v ul '( : s n'es 1: z p.xe! nlluad !lew !ew !!ieuua3uos ! S ~3!pu! a!im![qnd EIIV .zde 1 z ef y e z 9y ( Ewe! n ~ l u a pler J : T doqs aza.us!u!urpz 3 zs zprmwosa~ ! a ~ ~ e ~ ~ ur!l dolrs d ap a1ala.1 a!Jaj!p nep BAOIZ=) ! S u!Aelna ~ ~ 6 ,,~~n11ns 1 -rde u g Jole_wn~pu ~~ alel3nI ~111: u~ n y e z ap doqs ap 9.y 9 pu;u;ur~.~dnls u; ED azSapu$! au!jtJg .ajau!qle ~ssaau&y +qez 8y g uyp '!!l?pnlald ~ndur!i u; u!ind !am ~dmsrto2 as IS ma!qjns lnqqez aim n3 d q s Eqlefj $S ale3 u!p . I E ~ xallaau! apu!qle ayie~1ua~uo3 ysease u i -ez aladwrw ~s !S aJezu;h n ~ l u a d$3allxa -~da n a y 1 "1 . ~ ~ q e9y z 5'1 ap 1~ode1 o ZS ln~o~lns!dee3 arrmvu zlelznapv ug alS?l$hd as ~ n d o ~ ! ~ :" aunds ' p g g ~ o alsa 'awq1e ap y!szdx:, aurq !S alt?l!I -a3 ~ u n q a p alsa !dms UQ !!.ma 1nySr;js a1 - !nlruoyn3!de ~ n p n u; u ~ " p~ ! n ~ 'laj .eaJa!w g3ea" :eaunds ~ I O O ~ -ISV -!ayq@ e!801o!z!j u; e_~arsuos~ o py e ~ e o ad ellode1 a1 e ~ 4 'a~~!do.~de ~ 3 !!iell ue3!lawe lo11n3yde alaltw 'eapuvr3 -uaDuo2 1a~au09u j ~ x p u !uome !i!~aj!p .Esellxa ala!w ap !a!i~npo~d !!~!lods ?qzz a p !n~ndol!s !a!ie~luasuo:, e ~ d n s v ealapaA ug me! m u a d lo1aAJazar wJ!n3 -01u; nllued sa;v !ew 1 ! 3 ']e~auaSu; 101 -au!q -au!qp e !S ! ~ q w e 1eno ap !!~EI!AU~E v -p ap JOI!!I!~.J e ~ d n s e ale a1 aim ad .s!w aleln-s ap doss U; InInue Inslm3 uj I ; I ~ - o u o s !S 3!2oro!z!~ u!p.~o ap af!!ieyr~dur! uyd ~ ~ u y ~ ~ o ap dw I!qasoap ! alsa ,,oaspo~ 1 y e z ap !n~ndOJ!s ~!1!~0103 m ! v e ~ d I!U UI' -o1a3dC' !alyaal Ie +861/5 -XI U; 1c3 -alu;ydw'; e-s loIau!qIe va~auylaauj qqnd Ie!Jalew un-11ug '1oS~eqos s!la!Aos p.101nz IS z 1 . e ~ wn3 ~ zdnp 'a~a1as~a3 ap !ly3n1 asewawnu e euIm q ' ~ u r e i q o ~ d pxov c d o l ~ s u! !nlnJ:yez e ~ w ! ~ d o e!lenua3uos a!j zs a!nqan ales : eualq aund as punle ' ~ z q e z ap do+ n3, ~uz.14a p JoIauaza1 !!~pa~dwor,ealel!saD
-0.d

.. . din,,a$, f iirtd depozitat . in celu!el' ceva de regul; cZ pentru n momentul 'recollucrarea siropului m a i p u k concentrat . mai' conckitrat 'declt E albinele sEnt nevoite sa depunZ:un efort tZrii. . . , *.. ./. i mai mare, din care cauz"a t o a m a i Natura a inzestrat albina cu un sistem , ,; ;I ,. , $i dat albinelor Pntr-o -concentratie -mai faarte ,eficient d t ;n,depgrtare a apei din mare. Primivara c?nd are loc dezvoltarea n e ~ a r .Acest riSm cupride in primul 'i .t :, .? ! purerii familiei, siropul a t e dat m i di: imprigtierea nectarului I K supraluat, conside~Pdu-se c i plus111 de apa f*i mare a fagurilor deoarece cu clt sui! poate fi folosit de plbine ,la nrpterea prafata de contact a li~hiduluicu aerul. 1 puietului $i deci prin administrarea. unui ;i\ ,,ate m a i mare, cu at?t este mai puternici sirop maid,iluat se reduce eforml, de a&:,I; i evaporarea apei. La aceasta se a d a u g h i . !.. cere. a apei de citre, a'lbine h stup. ii ~ i de t este ipotezz, e5t.e : efectul mutzrii . repetate dintr-un . lot in ,it ., .. !I;' a!tul a1 nectarului. greu de spus, pentru cZ de$i logic; nici \ '! ' unul din ce!e doui cazuri nu au fundaU n rol deosebit de mare tn procesul de mentare ~tiintific:, de .aici piirerile dievaporare a apei, din nectar: jox~z ~i ferite l a diveqi autori,-precum pi nesigu- . tm.peritura din cuib. D ~ ~ tmperqr)lra ;. , :t I rania care apare la aplrcarea lor i n prymdiului ~ ~ este 2 5 ~ ~C $i .net- ~ lj 1 tic:. De aceea cel rnai corect este ca in * tarul are 720/0, la 35" continurn1 P n ap"a .I.> abotdarea acestui subiect G se 'porneasci scade la 520/0 ori P n c.uib se mentine toc-chiar din natura alibinei melifere. :f:! rnai o asemenea temperaturi. 9.n decurs de mii de ani organisrnulmalI?.! 1'1. VerItdalia activi $i cmrmui a d;bului adaptatfati de nectar, a r e i a binei '> devefiit hrana de bazi. N e c r a d floral de citre albine In urma cgreia aerul h-, ii;; i n marea -majoritate a cazurilor contine Great cu vapori de a p i calzi a t e h. i? 76-800/~ apa, acest confinut variind in locuit cu aer uscat diln afar;, duce de as? funqie de conditiile ,naturaile sau de pemenea la a ~ e din i mcta+. Ca /;j / rioada din zi. Dhnineata este secretat un re&ltat, nectarul p,ierde foarte re. nectar mai diluat (dupi CdLbucov 83pede, mult. mai repede decit ne-am ;n- . 86010)> amiazs: mai .concentTat (76+ . i p u i . noapt= al,binele tfec . 800/0) iar spre '.sftqituI zilei txmfinutu'l intregul nectar din zonele inferioare ale P n apa creste din nou. . ~. fagurilor h cele snperioare, eliminhd tot Pe timp uscat continuml. de .-ap; a1 1 plusul de api. Spre dim'ineatz a c t i v i t a ~ a nectarului scade p h i la 40Q/e, & I timp albinelor indreptati in scopal eliminirii j ce, pe tbp de .ploaie poate rreSte ph; . . i/ apei din nectar scade P n mod vkibil,. f,apt la 95010. ~ ; ~ funcfi.ei l ~ ~ glandelor i ~ conistatat de oricare din apicultori. Net!! de fermmlj, ;n .Special invrrtazei - tar" adus in ziua precedent3 este atlt . i,i catakatorulcaye .provoaca disocierea zk- de tngro~atPncit nu mai sare din celule ill harurilor compuse $i ,tranlpforrnarea lor . la scuturarea fagurilor, indilferent de can?n zaharuri simple - a mers P n mod natitatea In care a Eost adus. SZ ne gindim ,, directia adaptzrii'la nsctarul 5~ pn acest sens la culesurile pum,nice de turd I ,un cori~nut scZzut de zahir. N,u hdmpla- . 1, tei. . etc., c l d cantitatea de, tor zborul cel rnai acdv se observi in p e - nettar adus; de al,bi,ne .este uneori de rim& mai r k m o a G a zilei, c?nd nee. . 1.: 5-7-1Ok.g.. . tarul nu erne prea . conceitrat. CerceGri De altfel nici .nu ar fi putut altfe1.'efectuate In ultima vrexne araG c'i dm l ~fia duke cu un confinut mare , bhele aduc la stup nectar puf@ m& die a f i i tot felul -de a g n ~ de i ferIuat dec$t pe .care-l recolteaza d* flori in care s tn prezent ti, mentqie, care este nectarul, pus $n co* I si nu c'um si. considera d i ~ i i de temperatur; ridicatii di,n '.stup P n timpul zbomlui de la floare h stup, nectarul in gu$a aIbinei pierde o parte . poa,te foarte repede s b e strice intdmd

;r. 1
, '

Sk 'consider;

I!;. 1
,

A/
'[I

'

'

,!
I

I .

,.#

!I

;;I
!,

'

,,

sccretoare

'

;.j

!
.

i)

'
'

>

: .
L
i

Jir~ fennentatie. Singura cale de pYstrare rea, stabi~lind ' conditii proprice &ti" ; este eliminarea apei $i deci creqterea m- nugrii procesului de invertire. bn acest centratiei zah?irului tntr-un timp c'it rnai sens Comarov scrie : ,Adiugarea de por,. scurt. tii ~prmspetede solutie de zaharozi, deDup: cum vedem, eliminarea apei din' termini ,continuarea reactiei. In miere r5. nectar pentru albine nu este p m h e tot rnai putins zaharoz'a. Aceste Principalul este aducerea zahhilui in douZ situarii - spune cercetitorul sovieforme simple,, u p r de dig era^. tic - repe~areleadausuri de femnent $ i \ Odat: cu mutarea natarului din ceadiugarea de solu~ie~ r o a s ~ i tde ; zaha:r ~ z qe i reflect:. h mod nou unele carat* 11d: in ccluli, albinele adaug: de fiecare 1 teristici biologice ale familiei de albinea. dat; ferment inve~az;, care activeazi Pentru practic'i devine clar albinele reactia de hidrolizi a zaharozei, adic"a ,z desfacerea ei in zaharuri simple - g1ucoz"a prelucreaz: rnai wor $i aduc la w d i t i a de zaharuri *or asimilabile siropul de za$i fructozI. Acest proces este realizat de +, ; h i r rnai diiuat d d t cel cu concentrayie albinele tinere, ale cYror glande ating-tn mare. Nu inGnplitor familiille cHora li aceast; perioad; 'dezvolstarea maxima. se admir9istreaG simp concentrat, care DupZ observatiile lui Ccrmarov la albinele necesit: din partea albinelor o prealabil: cu1eg:toare glandele respectilve secret: , diluyie, sufer; o uzuri puternichi spre fbarte putin ferment $i practic %u au nici .* o influent: asupra invert+ zahardui din sflqitul hrhirii devin inactive $i chiar silbesc ca putere. nectar. Din aceas6 cauza sp$ranLa apiI n plus, cu toate eforturile depuse alcu!torului de a folosi albina batrina de Ia .1 binele nu reqesc si yansforme tn zahasfiryitul sezonului activ pentru prducra. ruri simple Pntreaga cantitate de zahzr rea siropului de zahzr, Pn v$erea pregzdin lsiropurile concentrate. In prdusul tirii rezervelor penau iarna, unu se -implinqte, In lucrarea respectiva fiindu in- rezultat rZmPne o cantitate de zaharozi si i .! de dou; ori, rnai putine substanw proteice. cluse tot albinele tinere care urmeaza !s +, g Aceasra 91 fac greu de asi~nillat $i mai ierneze $i care P n felul acesta ^lqi consuma ;- . sZrac fn calorii, iar din punct de vedere ' & resursele lor fiziologice. chimic $i tiiologic ~i mai Pndepzrtat de O d a t h cercetarea glandelor salivare ale albinelor, Comarov a istudiat procesul hrana natural; - mierea. De asemenea, hrana rezultati din siropul de zahii conbiochimic care are loc In nectar din mocentrat, " i urma insuficientei hidmlize mentul ajungerii' lui in faguri. tinde u$or $2 cristalizeze, fapt deosebit Disocierea zahzrului 'incepe inc: ditn de dZunZtor albinelor In timpul iernii. glandele nectarifere ale flori!or2 'in nectar ++ ?. Misurile care se iaur pentru uvurarea proi putindu-se g&i oricind glucoza. Fermen4 cesului de fermentare (hidro'liza) prin tnk invertazi adZugat de albine h nectar n sirop de diferiti acizi, re' g r s q t e acest proces.. La Pnceput reac~ia adzugarea P J -' zolvi doar ?n mi& m&uri problma. are loc Tntr-vo cantitate mare dt apZ, care 2. Din cercetirile efectuate de diferiti aunu Pmpiedica direct procesul dar 'c~nditori s-a stabilit cZ albinele culeg cu plZtioneaz; folosirea m e i cantitzti mai mari , cere nectardl care nu depZye$te 500/0 ? ': de ferment. Pe parcurs, pe mZsorZ ce zacmf:nut P n zahgr. Wctarul mai concenharoza este invertit; iar fermentwtcon; trat esu cules in continuare, a t e pre- ; snmat, reactia se incetinevte treptat, daca lucrat rnai greu. Acela~ilucru se refer; . albinele nu adaug; la timp doze aoi de ~i la siropul de zahzr. De aceea, ca o con- * : , ferment. cluzie direct; se poate considera c2 conIn u m a disocierii zaharozei, creqte .- 4 concentratia de zaharuri simple, care Pn- . centratia siropului preparat d i n t r a parse . , tep . G frtneze reactia de invertire. Pen- zah% $i una de apz, este cea mai ra- -. - '' f, I practica .tru -a ptdnttmpina acest fmt, albinde . rional; ~i mai q o r de folosit % t r apicolZ, corespunzhd Pn acelqi rimp gi adaug; in celulele cu m e proasp"aZ, - ,-.' , l ; concentratie-i naturale a zahgrului $ ' ' , ,@rti ntii de nectar proaspat, adicY de sonectar. Julie de zaharoz';, cu care di~lueaz; mie, C x.
G

,k
6
c i

I,:

.
, >

ti-

, + I

,,

zz

'

Lucrarl aplcole. In luna februarie

ajutad, iar pe c k , altZ parte t r o b w urmirit2 rnai hdeaproape. 2ji iat; de ce., Stimularea crqterii puietulai in aepst; perioadi ajut; f o a ~ t e mult la k v o l t a r e a tirnpurie a familiilor in vedetea rulesului la salcie, pomi fructiferi ~i h l c l m . Un purnn de albini realizat in plus prin priceperea. ~i sm&& stuparului are uc efect aca$teptat de b d . -Faptul se- explica prin aceea c2, dac5 primii~aratimpuriu, 3-4 dbine ingrijex o larva, d n d vremea se %a incazi, o singut; albin; poaze Ing~iji 3 sau chiar 4 larve. Surplusul de albin;, chiar dac; nu este .prea glare, va inlocui albina GtdnZ, uzat; ?n .timpul iemii ~i forta vital; a cuibului va crqte s i m ~ t o r . Februarie esre ultima lun'i de iarnY. Cre~terea p u i e ~ l u itrebuie ajutat: foTeritorial, aspectul ei general este mult losind toate mijloacele de mentinere a diversificat, &$a Pndt preocup2tile stupaczldurii cuibului care are In pijloc 34-' riIor vor fi $i ele diferite, caracteristice 35OC. Controalele 5e vor face rnai atent zonei P n care se afl;. D g i ziua se mzrqte, $ rnai des, utilizindu-se - q a cum s-a ?n regiunile nordie%. submontane @ de arztat la luna ianuarie - furtunul penn deal, iarna continua s2 se mentina i tm ascultare qi sPrma pentru conrrolul toart; puterea ei. In celelalte zone ale fundului de stup. Aceasta rnai ales b fa~"aii,temperatura crqte sinntitor $i zilele miliille care au inmat In iarn; cu rezerve reci l~c"aume,roase, alterneaz; cu ceIe niai inici de hran2. Altfel, dac; timpul rnai caldute. (In aceastZ~erioad?ia anunu este prielnic s e pot intPmip1.a lucruri lui, circulatia curentilor, atmosferici a t e - nedorite, &i luna februarie este f o a m mare, PncPt vremea s e poate schimba racapricioas5. dical de la o zi la alta. C u toate acestea, Pre7~ntapuietului P n cuib face cd Pn c r q e r e a u$oarZ a tmperaturii se' aceastg !uni consumul de miere G fie mult timyit; $i fn cuib, unde matca Pncepe sa spori't fay3 de luna precedent: DacZ r e oui. In stupii puternici. exist; deja puiet. zerva de hranI nu esw indestuMtoare, o C a urmare, In aceastg lun;, 'solicitarea perioadg prelungiti de frig poate ISsa cuistuparilor este ceva mai, mare $i aportul lor la dezvoltarea cuibului, foarte In-. semnat. 0 gre$ealZ sau o neatentie poate avea uranzri nydorite. De aceea, s2 ri?amintim sistanatic, care trebuie s'i fie . comportarea stuparilor fn aceste conditii.
x .

de t i garte, s t h u l a 6 i d ~ c ; este ,eazul

fat:

+emuhi3tcii. De aItfel, P n aceast; lung se incepe ~i~stimularea alQdor, dar nuIn general, lucrzrile lunii ianuarie 15rnai cu kahar candi sau serbet. DupZfemin valabiie qi pentru Iurra februarie, -mai ' lul cum hrana de stimulare este consuales acolo unde frigul persist% Se cere mat;, se pot face" $i unele aprecieri. Con"mG s; se dea o rnai mare atentie con- sumul rapid arata c2 a v m de a face cu troalelor periodice pentiu verificarea cono familie viguroas; sau poate crr una hditiilor de iernare, hmAt crqterea. puiefornetat;. $i intr-un fel $i In altul ajucului, &olo unde a fnceput, t r e h i e , pe t o d -este bine venit, In cazul P n care

1. CONTROLUL ACTIVJTA'JTI CUIBULUI

dl $erDet. dn felul acesta se?mnrsrfrrs

.."

hrana nu este conswnat?i, s e impune ve- . rificarea cuibului la prima o a z i e ptielnic:. Moanentul inceperii stimulzrii de' grimZvarZ,ia zahgr candi sau vfibet, trebuie judlcios ales, in funlctie de evoluria vremii. fneep"aorii este bine s { consulte stuparii cu mai mult; experiepta. In ani i n c a i r e a este mai timpur~e $ in altli rnai tirzie. De aceea, se va ufnisri tamperatura medie ambiant; $i nu aparitia unor zile fnsorite, urmate d e perioade reci. 0 alegere gresiti a ~cxmentuluid e $mulare poate' avea urmari grave. Daca d q voltarea rnai puternic; a cuibului a t e s u r ~ prins; *a cuan s-a arztat; de o perioada rece de rnai lung; durat:, dbh? nu va rnai putea folosi rezerva de hrana aflatG lateral yi familia va ~ i e r i r g r u p a t ipe ramele cu puiet. Terminarea hranei intr-un n u p este intotcleauna precedati de aparitia diareei, ca urmare a nelini~tii$binelor, ca $i de sunetul de fond, auzit rnai bine asculttnd cu furtunul. Avertizat, s t u ~ a r u lintervine salvator. Uneori poate surprinde gi f m i l i i muribunde. Acestea se recunasc 1a.desfacerea cuibului prin aceea c i nu rnai au nici un pic de miere, iar puietul uscat a fost supt. Majoritatea dbinelor sPnt in- ' trate cu capul E n celule, iar cele de pe : faguri, la cea rnai mici migcare cad-de p acgtia. Stropirea lor cu solutie calduta de miere $i apZ 1 : 1 sau in lips; cu sirop de zahzr cZldut esie salvatoare. Stimularea ac$asta timpurie nu trebuie confuedati cu g h r i ~ r e abundent;, care pe lingi f a p d ca nu ajuti la nimic, pOaTe aduce $i necazuti. Aeeszea c m t a u fn risip:, impurificarwmierii $i mai ales aducerea .albinelar in stare de, roit, ceea ce comprom;te culesd. -.
--

unor neglijente sau a unor defectiuni n c remediate.' Pentru conservarea cadurii, pe podi~or, sub salfeluti se va a$eza o f o a ~ ede zlar, eventual cu o g a u r k i t o monedg .dc 5 lti'deasupra sitei. Dac; ?n cuib se va constata umezealZ, se va mZri aceast; gaur;, dar numai dupg verificarea urdinGului, s; nu fie blocat cu albine moarte. 0 mai mare atentie trebuie acordati $i urdini~ului. Pe sdndurica de zbor pot, apzrea resturi h a t e de citre albine ?o urma zborurilor de curztire. Acestea pot fi albine moarte, crktale de zahzr, rozZtuG de faguri, larve, etc. Felul lot poate oferi infonnatii utile. Spre exemplu, cristalele de zahir pot proveni din hrana de stirnulare sau djn mierea cristalizat?i in faguri. In primul caz nu este nimic p a v . Albinele n-au putut dizolva cristalele de zahzr din qerbet lsau candi, din lips; de a p i $i le-au lzsat sZ cad; pe fundul stupului, de unde le scot afar;. Daci aceste cristale provin d i n , mierea cristalizat: in . faguri, atunci este m a ! grav. Familia poate rWmine 1 f z r i hrana $i stuparul trebuie J verifice situatia $i dacZ este cazul sZ intervin: salvator. Interven~iase va face astferl ca s; nu duc; la rzcirea prea puternic; a cuibului. In zilele insorite, u r d i n i ~ r i l estupilor este un zbor vioi. Albinele p&Zsesc stupii pentru curitirea intestinelor. La unii stupi aceast; activitate este redus: iar la altii deloc: CunoscPnd isnportnra zborului de curitire din zilel!e calde ale iernii, apicultorii stimuleazi iqirea albinelor ,din stupi, l&,gind urdinigurile sau e x p u n i d podi9oarele Pnczlzirii soarelui, prin ridicarea capacului stupilor.
I

3. PREGATIREA VETREI

)
t

Notiunea aceasta de preggtire are un dublu sens. I n primul r h d este vofba de Controlul stupilor P n aceastg lun; treamenajarea terenului P n dorinta de a buie f&ut mai des $i mai con~tiinrios,in viata albinelor. Pentru aceasta se ocroti acela$ mad cum s-a arztat P n luna prehdepzrteaz; zipada din jurul stnpilot c o d e n d . Efectul pierderii ciMurii este $i s e presar; pe jos tala$, paie etc. Apoi a c . msi ~ mare $i este $cat ca mierea n e ~ se amenajeaz; un adGpipitor cu api; dacZ cesarX crestetii puietului s; fie consuanata se poate, cZldutZ. Dizolvarea de sare d e pentru rnczlzirea cuibului, ca unnare a
,

2. CONTROLUL STUPILOR

2 6 '

h s d k -', zbohl de.,&;toriie (dacg este nev6e se f0qea.z; p f n ridicarea capacelor 6 expnneiea podi$or.ului la razele soarelui .sau aplicsea de . cSrSnizi- inczlzite pe podiwr sau:hlte met& adecvate) $i numai d u p i efectuarea .acestui zbor se . . : . . . Ing. Y . L LUP$AN . 1 plaseaz; turtelc proteice deasupra speteiiei de sus a ramelor. .. In perioada anilor 195,s-195.8 si proPrin utilizarea acestcii metode, i.ri $.u.A. paga la noi iernarea a'lbitielor aumaj. pe s-a ajuns a se recolta de la flora extramiere, fn lipsa tota.1; a pisturii in. cuib. LucXiile mai tkzii, pe bazZ vtiimfi- timpurie (martie $i . aprilie) cantitzji de miere apropiate celor realizate in: * W U ~ ficI au arztat exact contrariul, demon: sezonului apicol de la flora melifer; care strind necesitatea 'prezente; hranei proa s i ~ u r zcdesuti3e curente.. .teice ?n tot ,timpul in cuibul' familiei de .Aceste turte Pn general se administrea6 albine, a t h t:n sezdnul activ CPE $i iarna, ?n cantitate de 200-500 g, mai rar la mai ales. E n momentul in. care Encepe crq-. 1 WO g, pmindu-se . In pungi de polietiterea de puiet. len; sau hfrtie pergament pentru a w i t ? Apicultorii fruntaqi din strlinZ,tate au uscarca $i a pzstra turia mai acccsibila arztat newitatea asiguririi polen~luitot consum~luide cztre albine. . " timpul, prin recoltarea lui de catre d- ,- - Pentru h r k i r e a proteicZ, atunci .cind bine, in sezonul cald sau prin .plasarea. aceasta nu' se' poate 'face i n excuclusivifagurilor cu p;sturS dup2 diafragun;, de tate cu polen, slnt date o 3erie d e retete unde albinele pot prelua Pn orirre timp cu Pnlocuitori de polen, .dintt;e cafe am lsrana proteicz. @sit ca f i i d mai adecvate cele PecoTanDeoarece la n o i albinele fncep c r e h date de ing. i 4 . MZlaiu, i'ng; I. Barac -gi rea puieplui - Pn' preajma datei de '15 aJti autori, .care fn general M bazeaz; ianuarie n u avem posibilitatea de a depe urrnztoarele produse : . . plasa stupii fn a c e a s t b r i o a d g . la! cules - drojdie d e bere inactiv; (omor?tZ) d e . polen, natura funniztnd acest produs - lapre praf degresat. mult m'ai tfrziu. Pentru aceasta sintern - polen tonserrat obligati t a , o d a t b u lnceperea crqterii iar Pn.micZ rnYsurS oul'integrd sau numai puietului, la farniliile de al'bine la care ' g,?kbenusul de ou. lipse~tep k t u r a in cuib, s 2 administrzm In vede~easatisfacerii apicultorilor cu q r t e proteice. Aceastz perioad; se caturte, cu Pnlocuitori de polen, Asocia~ia racterizeazg pri,ntr-uln consum intens Cresc2teriIor d e Albinc din R.S.R. a proteine, h vederea producerii hranel realizat intr-o perioa& produsul ,,FepalX larvare necesare ~uietului. In Iipsa unor care se baza pe un hidrolizat enzimatic .surse de proteine P n cuib, crgterea puiedin fiing de -soia $i dapte praf. Deoarece tului se va face pe seama rezervelor de apicultorii nu pot ajunge in posesia .proteine din organismul albinelor (corpu! acestui p r d u s , el fiind scos din producgras), fapt ce va duce ,la uzura exagera&a tie, hcerc In continuare s i expun modul. a.acestara,, la dirninuarea rimului de dezde preparare $i retetele uti'lizate de mi,ne voltare $i a ,rezistentei organismului fat; pentru sbitnerea de proteicz cu red e 5ntempqii $i boli. Admi.nistrarea hrazultate foarte bune Pn hrgnirea albineior. aei p ~ t e i c ePnsY,...conduce la acumularea - N u voi face o evaluare a eficienfei h 6 ?n,inmstinul g r ~ s a1 albinelor a p i r ~ i l o r nirilqr proteice a albinelor primIvara nedigerabile, .cage d a c b u s?nt. eliminate, timpuriu cu 2n'locuitori de polen, deoarece p o t a v e a i.fiifluenp negative asupra stgrii aceasta a 4ost demonstratz de o serie de de sZnZtate a . albinelor. . lnct%i din tar5 qi sti'ging,tate.,.Citez pe A. MIlaiu aatorul czrtii Sporirca proPentru acehta, Pn caz de 1ipg de pgstnrY in cuib., d u p ; 15 ianuanie este duqiei de miere" $i autorii care ad &ornecesar sY se asigure albinelor pe Eimp dat acest& pmbleme $i au' publicat ar-

Pregiitirea hranei proteice pentru pf 1r)itrrl ierniirii allbinelar

'

'

ticde P n revkta ,Apiculturaa qi SApiculmrZi P n RomSnia". Analizhd punctul de vedere a1 posibilitztilor de procurare a di'ferifilor inlocuimri de polan $2 a gradului mare de utilim recurs zare a acestora de cgtre albine, a la produsele arnintite mai sus, a v i d $i avantajul ci. ele prezint; o granulatie apropiati polenului ,(2-200 microni). De asemenea, continutul de vitamine, enzime, szruri minerale. factori de crestere. , uleiuri eterice, proteine, grzsimi, zaharuri etc. sinb cele mai apropiate polenwlui (cu excepth dro'diei. ele au toate substanple necesare de voltirii unui embripn). Este de- preferat'ca p r d u s d e amintite mai sus s i fie folosi-te in p i q i egale (la care se adaugi zahZrul pudri ?n axeavi prop~rtie sau in proportie rnai ,mare dup; practica fieckuia. Prezint in cmltinuare retetde care au fost bine folosite de albine si mi-au dat deplin; satisfacyie sub aspectul crevterii de puiet, .a1 dezvoltit-ii fapiliilor $i a rezultatelor obtinute tn valorificarea resurseior melifere : , ,
y

Reteta -3., ..

.:

- 1 park la;& $rif - 1 parte drojd?e ori16fftZ - 1 parte. polen usczt .. - 1 parte zahYar tos - 5 pzrti zahir pudrZ - 1 parte miere de allbine-.
. ,

-- ou; prmspete .integral. ( d b q

f-

inactivz (omoclti) - 1 parte .polen uscat recdltat cu colecrorul de polen P n sezonul activ - 1 parte xahir tos pentru pregztirea drojdiei - 3 p i q i zahir pudr; : - Fumidil B - 112 lflacon (Fumidilul poate fi tnlocuit cu 60 ml suc de ceap; la 1 kg p d u s ) ceai de plante medicinale P n cmtitate necesar;
\

- 1 parte lapte praf degresat - 1 parte drojdie canprimat;

Reteta 1

- . I parte p6leri .uscat . . - 1 parte zahiir ,tos - 5 piqi ~ a h i r ' ~ u d i z - 1-3 p & ~ imiere de albine

Reteta 2 . . - 1- pacte lipre praf, 1 Qarte drojdie omor?$


,

- Fumidil
-:
'

B 1/2 flat6n (sau suc de ceap; ca la refeta 1) ceai: dhi plante medi.cinale dupZ nevoie

benu$) cit necesit': turta. ,.. . In aceast"aeteG nu se utilizeaz; ceaiuI, deaarece o d e aduc aportul .necesar cle api. Turta proteic; se executi prin f r b i n l tarea zahzrului pudri, a aaptelui praf P n pealabil cernute $i a polenuIui, care; inainte de utilizare, se macini cu o rP$nit?i de cafea sau ~sezdrobevte P n piuliti ptnZ la consistenya fiinii (in caz de uti'lizare a polendui conservat in miere se adaug; ca atare). La acestea se adaugi drojdia omorit; sub f o m i de swul d e ceap; qi mierea de albine 'in prealabiI i n ~ c ~ ~ l zp?nZ iti la lichefiere (dac; este cristalizatz). Acestea se frimbt; tmpreun; pentru a ' forma o turt; similar; unui aluat bine frzm h t a t ~i omagen, de consistenla celui pentru tvaitei (care nu ,se.lipe$te de anhi, , dar care d a c b s t e strtns h t r e degete nu se sfir?mZ, ci 'se fntinde ca o coci tare). Daci aluatul este prea subtire se adaugz ' zahzr pudri, dac; este sfirlimicios se a d a u g miere de albine sau ceai, care este bine s i fie ficut ca un simp mai gros. In prepararea acestor rewte intervine operatia de omodre a drojdiei proaspete, care cere o atentie deosebiti $i ceva rutin;. Pentru aceasta vreau 5 ; precizez modul P n care execut personal aceast; lucrare. Se pune drojdia Pntr-un vas ernailat, pes:e care E toarng a c w i cantitate de zahar tos $i se freac; cu o Ilinguri de iernn, p?n; se obtine o soluFie l i ~ h i d igalben maronie (avPnd aspectul cafelei cu lapte), fgri s i adiugim apZ. lntre timp se tn- . cinge biqe plita, fapt $care are o importanti deosebiti la omortrea drojdiei. Vasul se prefer': a fi o cratiti si a avea un 'volum de circa zece ori rnai mare- decEt cantitatea de drojdie plus zahsul pe care-1 ~reluc&an.

tr

-,,mIaIanrI -uau~na 'TEZO!, po3 ' H aopas . 'L 'au

! ,

'

,-:.

I . .

, .
5'

'

w!nd s s a n p u p EJEAEW , :pios -pd ug ! S !!JEUJ~! e a ~ a p aut ~ S ~ J Bp d i o 3 a ~ s a d ap a ~ i e a u a s u o s o . ! :s l p . 1 9 ~ ~ s W o J .$-" a;l!oAau.;.lu$s a1a pUJ3."E.umo1 eiuouuaj ~ o d 'a1,!qe3!ldxau! pnzes ajaun a p lnaoz3s u; u a ~ o dap a~!sdly ,alauoz u; , UT 'a~np[o.rp' IZ;, .iauo!iuaw) a ~ n c u,o( ~. 1 ~ 3 a d sU~ 'rnlod 'P ! ~ P ' F ~ ~ I n5 Y 31Jnl a p 1nd'uxy 1pps.e p~!$dap c ~ m ~ \raua3e ' ealei!lpn loin%nl pueurosax . -6$u1s !aim t?iua~s!suoj ap aurxoj!un'gsxt 'E%'lold lua!s!3'a ez!I !aun ea~au!iqo el ~ u ; d 3e.~ o ealaqla!a -!In. a 'p eala!~!q!s'od na nu a T p q!!l!m -, r p , . a p ~ 0 p a l . j e a j e j ~ h d l&zg -ed 'p!310.1d E U C J ~ewm3-e ~ ! p %y c-1 . . I ;$.. Ednp le! ' a " ~ ! ~ 0c ! 'In' ap p a e l ! i u ~ j .!ern 51 !S a!jenus! 51 -!'Fs 'I la5 a q m j ,as psa~sawr:els,?a~ztuluad rso~oj as e a~,!ru~ada3 eaa3 'aunq . ,; !S. a m q asieoj. s u p .ap!1!urt?j ~ 3 t ? pau!q . '. .lua!3~jns a l p nu a ~ n y u r ep 4 ' ; . ..~ -1s: ap Ela;l;fjn, au!q alsa e u n L .puxaand alaia~ qaun u; s!J*ap ~ndw!J. .'aInu!W Of 2;: $ ~ o l 1 o ~ z a0.. p . $q?+. ES a1!fpurej '!ew "!!unl u!ind ra3 Esysasau .as ldej. ' a ~ a q ~ a ruj p d .. ' . ', .'zlaa!s!~ns 315.3 nu w!p ~nl!S.qjs el e s pugSun!e 'dol!~ ns a x ~ ~ n w EyJouro a!nqaJl . -. .. -!QJP ~ l ! l ~ d~3 o ~11nzas?3:meld Fa -US E.IE~ ,'au!q ~ e ~ ~ o a z 'ne-s a p aa!q,Ie ap . , ,. a p ~ ~ r 'pel n j !la~~ur!ld.ug n i y s , : k q!n3 "3,05~-001 ~ y 3 a d s a l'!a!plo~p ealyowo UJ ala!ur ap aluazal nuap!jns raun eiuaz nnuad Zlesaxu e ~ n ~ i ? ~ a d , u tu na s.s !eul l;> - a ~ du; 'a!~enm! SI n3 p u $ d 5 ~ 1"au!q~e $ d q ug ~ tyan%~e ~s a!nqall . L ~ m sa!j s a p -e!puref el; %y 1 ap alm!luas u$ p!al as !pymulraj Inuaurouaj e s n a u a g .-(py . -old y x n ~ ' 9 ~ ~ pu;zy!zn 3 3 ~ ' p e oz a a -o,&o alsa n u ~ ! p ! o ~ p dw!i ~ p a)m u a u u a j .au!a~d~d za%nzpa ne-s ales u!rd Ezeauuoj as as ~olazcki ea.1ei1~~1.y u? agla8.!aua !aueJq !!lzz!j!ln e a n t u ~ n g n ( a ' a p e .as e ap psalsaurB a & ~ a j 333 a s '!o~au alsad au!a~old a p a~e~!arreso 1n1dej ~ 2 %XI '~fiurm03'eanm18~d23 .~?!8 a~a2.u:e_s as-npu;%.!1qoau '!lcsa?au 101 alsa -o~o!q eareoIea asnpai g !- 16 a!alsa>e ea~aX a1 ales e!i~odo~du; ! S arohau ne :sap -n11s!p a m p a d as eaas 'eyp[olp (eurnje !erirnu ~ 3 ~ 1 0 . 1euely d ewnsuoa z ~ e o d~s 'apu!~d). ~ p as t nu ~s e3 :!&I.% puine I ! apu,!qp '?J n i ~ u a d lzyaz. ap gdur!s Fun1 o nnuFuo3 palsame as !$ so3 VT, e i y m , . ,b' S ! nep (a~a!w ap axuapgns a r a z a l ne aund -uuq.xe3 ap p?xo!q a p w . 9 ~ nu yau!qIe ~ s 'aqalorrd ~ p FlJm ealeas!a . -!p IS eae1uauuaj. adam; ' ~ r p l o ~d p . m a z : - p p e el ces8?asa nlluad -a!oAau nt? ale3 -a~d u; 'euese asaleoap 'soj ad fns,npo~d; ap enn!iut? UJ !t?umu fS !n~nurqua%uo ,a2& a u ~ d +UJ - .pru ~p 13 e armdm! as; ~~esasau a 1 p u p punle !~urdu ez!Ipn . . alexilsaur ap l n d w ! ~ . .!!laqua!j 1nl?dw,u$ ~ l w d o p a p u g a .I~XJ$lajlse ~ l e a s i u a1 . - n a ' d t+qris a n n w d 'ni3n1, .q a e q -!wp !J a a p ~nlnrdrxx!~d1mdape aup s n y ~ d 8q aie~a!j a p ~ d 2 e 001 e8napa ?s!alolct ,.putrjq WJVUS.+II@~:S pur~yd ,?lead.. F.'lt?!ja~p!~e-s e!p!wp a5 - z d n a
,

. ..... . ,. . .
,

./ . . .

?t
<:
:
~

-a' p ' ,
*: "'"X

.
/

: .

'.

.,
1

.,
I

.. ..

-4

1
. ,

, :

.:
'

; ,

.
I
I

Problsmeactuale sideperspectha in.activitatea de cercetare pentru TmbunMiitirea resurselor melifere. y ; ~ipolenizarea culturilor agricole entomofile din fara !: noastril . . .
\ ,
,,

I,

Ing.. I. BALANA Institutul de ceicetare ~ i ~ p r o d u c y i e pentru apicultarq

'

, .
.

!I . 1, .

I.

!i:
,.

1:

!!
1:

j
1:
1

I!
I 'f

i; 1,
i!
.,:

. ,;

!;

.ii
:i
:

t d.

t!

.,,j
'

- -1:.
I .,,

'i

.I!
i

1;. ,-if .,jl


,.
-.

'4; 1;. . :!
8%

..

Sarcinile pri.iind sporirea efe&ivelor dC albine judelele din ~arH, in vederea aclimatizirii. $tiur in viitor la 2 milioane familii $i- a produqiei . fiind cP necesitg anumite conditii- de climg $i sol, d e miere 'la 21 mii tone, sint strins legate de asiam solicitat tuturor apicultorilor care. $i-au progurarea unei. baze melifere corespunzHtoare. D e curat puigri G colaboreze cu noi E n ceea ce pri, altfel, este unanim recunoscut c i tn domeniul veste inregistrarea $i -transmiterea unor date pdzootehniei, cre~terea continu: a producliei, indivind mo_dul de comportare a acestora in zona f e m t de specie, are la bazH asigurarea unor rase respecttva. superioare cu un Enalt potential productiv $i bio. 1, ,,bp, aia ;rr;bungdtirii ext*de~j logic, 6 asigurarea hranei corespunz~toare. resurselor melifere, am identificat in tar: $i alte ~ s ~ e c t uacesta. l m e valabil $i . in. domeniul specii . melifere autohtone $i , strgine la care a m ipiculturii. A$a sdnd lucmrile, colectivului nostru studii $i cercetgri privind capacitatea mede cercetare privind reswsele melifere $i polenizalifer:, recomafidind pentru inmulGrea $i introdurea cdturilor agricole. entornofile, E i revin sarcini cerea in arbori ca : Paulownia imberialis, deosebit de imponante .pe linia imbunHGlirii conKoelrenteria p a n i c u l a ~ , , ~ i l ~ ~ gland,ulosa, t h ~ ~ tinue a r e ~ 5 e l 0 r melifere di din tar5 fn scopul Catalpa bignonioides, Sophora japonica; arbu@ asigurgrii unor culesuri sperite de nectar $i po: cotoneaster sp., ~ ~ d d variabilis, l ~ j ~ poly- 1 ]en, Pe rot ~arcursulanujui - de primgvara degon~;mbaldschuanicum, Elaeagnus angustifolia, iar vreme $i pin5 toamna tirziu - necesare Pentru din grupa speciilor erbacee, spoAtaae $i de culEntretinerea $i dezvoltarea familiilor de albine turg : ~ ~ l tuberosus, i ~ cynara ~ ~scolimus, h ~ poli-~ . $i pentru productia de miere. gonum dumetorum (Fagopyrum dometorum), Reliefante E n acest sens sinf studiile $i cerceEchium vulgare, Borago offiunalis: Stachyr tHrile privind identificarea, inmultirea $i introannua, Leonurus cardiaca etc., cele mai valoroase: ' -ducerea in productie de noi specii melifere erbacee fiind recornandate pentru a ' fi extinse in culturz . . $i arboricole pentru asigurarea culermrilor dewf?~e propunm SH aprofundZm cercetgrile: privindf tre$nere $i .chiar de productie, ma1 cu seama ~n valoarea melifer5 a unor specii valoroase ca? perioadele deficitare dintre marile. culesuri. Spre . Paulownia $i Sophora, Si a unor specii erbacee exemplu, studiul speciei Evodia hupehensis (arbo,a Echium, $i prin seleqie, sg o b f i m , cele ma; Evodia cum e ~ t cbine cunoscud rele de miere valoroase forme pe care sg le i n m l t h $i sg in special de cstre apicultori) a permis pynerea in ,difuzim apicdtorilor ca smincer gi. & valoare- a calidlilor sde melifere, superloare CU &tor pentru extinderea in culturg. Avem de ase- . mult chiar unor specii de baz5 in_realizarea cumenea. in studiu qi alte specii ca DIogpim $ laurilor apicole din rara noastra, ca Robinia Xlbizzla, care dacH ~ o confirma r o valoare mepseudacacia (salcimul) care este depZ$it de Evodia lifer; superioari vom trece la inmultirea. fiintrodin punct de vedere al produqiei de nectar de ducerea acestora in culturi.. . 3-6 ori. Satisfac(ia c e a mai mare ne-a produs-o Din coresp,ondenta eurtati cu un mare receptivitatea apicultorilor fat5 de iritroducerea de apicultori din tars, din d i k t i i l e cu acestei noi specii in culturg. Chiar din primii ani . ocazia diverselor ~ ~ ~ amirqinut l ~ dbrinta, ~ ~ i .chd s-a .[recut la i n n u l ~ i r e solicidrile , din partea tors, in spetial a acelora ajunSi la ,,irstg inainapiciltorilor, a unitztilor apicole de stat $i co,,[g, de a practica apiculturg stationarI, de . operatiste $i a unor inspectorate silvice din tar; avea in preajma inei specii melifere au d e ~ i $ i tcu muit ~osibilitztib noastre de pro.rOase, cu inflorire e$Ef'oDld pe tot prcursul seductie. Ti, Entr-adevHr,: acest arbore . a t e nernaizonului $i in special perioade deficitare in cu-. & o 'm e n t i din Puncr de vedere a ~ i c o l iar d " ~ a les, pCrioade care sg fie suplinite cu speciile menopinia. unor.apicultori putca fi luat mai de mult fionate mai sus. De aceea, progrmul. nosrm .dc . in studiu, spre binele apiculturii. Este valoros penactivitate perioada care urmeazg, un ac'

, ~ :?I

. .

!:'.
.
, ,

'-

.;

,:,
.,
'
:
,

I
: '

,:
~:
1.
,

. : -

i,

,..: :,.
,

.j : ; ~

.,:
, ;l.

;.
4 .

;.:

..j. :

:
!

:
.

*:I/'^

.;,I
.

paioads in care are lot secretia nectadni (iulieau st), p e ~ i cunoscut6 o ~ ~ CA sgrac: in alte*sune d f e r e . In; prioada care urmeaz5 .ne-am p r o p inmulfiea in p d l a d e puiqi, difuzarea in toate
..
7

'

, . ,

.:.$
.

.il

.' .

12

" '

ii"

i
.

.
.

cent deosebit w va pune pe cercetarea tuturor . 5 speciilor melifere mai mult sau mai putin cu. : ! ' noscute (smdid speciei Eucalipt, mgerat de con. . duc:ra A.C.A., de e x e ~ l a ) ,c%(i a yoor wecii . ..;i,. noi p s5 mmplwze pedordcle deecicinre d c ,.'.?I . .
,

..

..

$.
3 :

*'.., .

. . . ... .

....,..

, . ,

...-;

.
. . ..

,"

..

.
.

. . ~ .' .
,

.
!

',>+., .

_ .. -:y,: ..,
7

. '.',

. i ,
, r,

"

,+,<,<,

I .

- .

. cules
:

'

..

'

stabilirea vdorii rnelifere $ i a radului de sau s i asigure cel putin culesurila de..:,i& atribivitate pennu albine $i studiu! factorilor wetinere. care influenpazZ secretia de nectar la soiurile . gi ' Tot in ideea fmbunZdtiiii resurxlor Aefifere, hibrizii din culturi $i din cimpurile de selecfie ; 'colectiv~l nostru de cercetare ,a abordat, h c i din anul 19674 'in c d a b o r ~ e cu Institutul de cercetiri cficienta economic; a poleniGrii culturii de floarea-soarelui de d t r e albine. $i amenajiri silvice - filiala CrGova, o temi Este unanim recunoscut c i floarea-soarelui -ate privind ameliorarea salcimului .in scopuri apicole. Sint cunoscute inconvenientele create de c o d i o foarte valoroasl planti meliferi, punind la ~ i i l e nefavorabiie din timpul cuie$ului la salcfm, dispozitia familiilor de albine insemnate can it;$ i n special in zona de cimpie, rind; datoriti pIoide nectar $ i polen pe timpul infloririi. In u 6 i m lor, vintului $i temperaturilor scizute, productia perioad5, prin cre,area de noi hibrizi de floareade miere este partial sau uneori total cpmprosoarelui (Romania este prima tar2 din lume care rnisZ. Prin cercetirile-intreprinse ne-am propus s i a obtinut $i introdus in culturg hibrizii de. floareadepZ$im aceasti perioadi deficitarz, de inceput soarel~i), caracterizqi prin productii mari de. sede mai, $i, prin selectie. in mas;, am obtinut vaminte, continut ridicat in ulei, rezi!tenfi la boli, r i e t l t ~ , clone ~i hibrizi de salc;m. cu perioadi l a ' crdere, seceti etc., s-a urmirlt $i sporlrea clecalati de hflorire, cu 10-14 zile. fay; de pecapacititii melifere a acestora. 'Secreiia de nectar rioada .normal5 supusi ca'!amitirii, din care 7-8 a ajuns la 1.4 mg/floare la unii hibrizi ca zile bune de cules, ceea ce insemneazi fqarte mult Fundulea 80, Fundulea 82 erc,, iar producfia de miere pin5 la 130 kg/ha, polen,la 850 kg/ha f a t i pentru o familie de albine bun;, respectlv o produc$e de miere in plus de peste 1OT15 kg pe rle soiul Record, considerat valoros din punct de .familie. Dar pe lingi produtfia realizati,_ca urvedere apicol a cirei productie. tle nectar este mare a prelungirii perioadei .de cules, lucranle de de 0,26 mdfloare, respectiv o productie de miere 'seieclie au urmrrit $i promovareit celor m_ai prode 15-30 kg,ha. ductive clone $i varieta'ti de salciun, a caror seDrepr urmare, in momentul de fat;; suprafetele cretie de nectar este mult superioari f a l l de forcele mai mari de floarea-soarclui sint ocupate de mele locale cle la care s-a plecat (cu. 12-14% hibrizi simpli : Fundulea 82 - 150000 h a ; Funmai mult). dulea S O - 80 000 ha ; Fundulea 53 , 80,000 ha ; Binein\eles, Pn selectia acestora, s-du urmkit $i Fundulea 59 - - 70 000 ha ; Fundulea 305 , obiective de interes forfstier cum ar fi : crestere3 55 0 a ha, restul suprafetelor. fiind ocupate . de rapid5, arbori drepti, ~nalti, E r g ramificafii etc. Er~ndulea 52, Fundulea 90, Fundulea 301, FunCa rezultat a1 unor ample IucrZri de cercetare dulea 306 ~i de soiurile Record, Select, Felix, Su~i selectie dup5 doul cicluri de cercetare a cite per etc (enurnerati in ordinea importaqei lor dip 4 ani fiecare s-au obtinut 81 forme ameliorate de punct de vedere al productiei de serninte, contlsalcim din care 11 hibrizi, 52 descendenre man u t u l i in ulei $i a valorii &lifere). $i, peqtru ferne ale acestora $i 18 clo~le folosite pentru . r l exist;. inc5 dubii din partea multor apicultori lnfiintarea in5 in prezent a 20 ha plantaje in in ceea ce privevte talmrea rneliferi a noilor hijudetele ~ e I e d i i q i ,Dolj, Bihor, Olt, Vilcea, Gabrizi de floaica-soarelui, cercetirile noastre au lati $i Vaslui care vor 'produce szmintt Jin care urmirit J stabileasd, in afara influenlei' factos-a precoruzat a se obtine peste 2 milibane puiep riior intern; (biologici), $i influenfa fa$torilor exnecesari pentru impiduriri pe circa 400 h a anual. ter~xi, de climi $i chiar a factorilor agrotehnici ca lucririle solului, densitzfii, epocii de semgnare, Punerea in valoare a 'rezultatelor acestor cercet3ri va 'ailuce in viitor, pe ling: ,sporirea proingriviminte chimice etc. ductiei de miere de salcim, $1 importante economii Foarte m u l ~ iapicultori ne pun Eritrebiri in felul de pe urma reducerii transporturilor pe distante acesta : mari a familiilor de ahine.,Dat in afara glantirii - ,,re acelari tip de sol $i in acelea~iconditii i n masiv, ncile varietZti de saldm p o t fi utsizate climatice, folosind la ,ins5mEntare.acela~i hibrid de cu succes $i pentru plantiri rizlete, pe terenuri flo~rea-soarelui, dar F n sple diferite, unii apiculneproductive, pentru fimrea unor terenuri supuse tdri au obtinut producfii foarte bune de miere, erodirii, pe marginea drumurilor, in curti ,$i . pe cind altii au inregistrat productii slabe"; ~i gosflrii etc., In afari-.aspectului melifer, Iem- . - ,Cretl c i pe tartaua unde am avut stupii a nu1 de shlclnt fiind $i foarte bun envh constructii fost (emgnat un hibrid de floarea-soare!ui cu tubul rurale, salclrnul.avind o crevtere reapti $i rapid:. corolei mai lung decit trompa albinelor, pehtN c i Pentru a veni in sprijinul apicultoriloi, Insti- - a m inregistrat o producfie slabi de miere, pe cind tptul de cercetare $i producfie entru apiculturi vcchul meu, pe tnrlaua din apropiere a obfinut 51-a propus ca, ihtepind cu. anuPl985, s5 trtaci o productie foarte mare de miere !" la inmulrirea celor mai valoroase clone in pepiplecind de la fa till ci gi uhul $i, altul din nierele pioprii $i distribuirea lot. sub formi de apicultori au avut de, albine. apmpiate ca puieti prin filialele A.C.A., hi. toate judete1.e t%i merge ,,ivel de - dezvoltare, peqtru cg la pentru a fi plantate pe terenurile ne'piiductive. , de reyl; cu famil; bune, s; limurim mai intii a Cunorind c i floarea-soarelui este cultura ce lungirea tubului corolei care trebuie eliminatZ de asiguri, alituri de salcim, re1 de-al doilea cules la inceput, intiucit in IucririIe de serecfie, dituri de criteriile de produclie, continut i n ulei etc, apicol de bazi din tara noastri a d c i cca 40% st; $i crittirlul Iegat de valbarca meliferi. Intre din productia. de miere marfi, o bun5 parte din .sn~diile $i rercetirile intreprinse de noi, au fojt aceste Fnsuqiri existi chiar o corelatie postivl, o r i e ~ a t espre aceasti specie in dou; direcjii : nici nu se poate altfel. Ce s-ai intimpla cu un soi . . .

PImilii

,I3

sau: hibrid de floarea-soareiui ale ca'mi fldr; au . tubvl cordei inaccesibil albinelor sau a r fi lipsit de nectar ? N u ar fi vizitate de d t r e albine sau ds czrre a l e insect. $i in acesr a r nu ar avea \ loc transportul polenului ,de pe o floare pe alm. iar f z r l aceasta productia de serninte $i continutul,, in ulei a r f i foarte sczzute, hibridul respectiv nu ar putea fi ornologat $i introdus in cultuG. . Excluzind ,a$a dar cauzele legate de puterea diferi,G a familiilor de albine $i cele legate de neconcordan~a lntre lungimea .tubului corolei $i a t r m ei albinei, altele sint cauze!e care au dus l a 01~inirea de produk~iidiferi*. Cercetzrile efectuate de noi pin; h prtzent au scos h evident; $i influenta altor factor1 (in afara celor cunoxuti dar nestZpin3i in totalitate d~ noi apicdtorii ca : factori genetici, de ternperatur;, urniditate etc.). Acegtia se refer: la influe?ta factonlor agroteh~iciasupra crrora putem sg Intervenirn. De exernplu, fertilizarea cu azot in exces duce la dminuarea i n proporfie foarte mare a secretiei de nectar. f n prezenta azotului in exces plantele cresc $i se dezvoltl luxuriant, dar glandele nectarifere i$i dirninueazl foarte -rnult secretia. Fosfontl are h schimb un rol preponderent i'n

I la ha. big"?, atest a' ect k fost carelat Ji: cu .c&+ i lalji factori care inXuenteaz5 recmia d e , mzta*,, ; . ca ternperaturz, urniditate, feniliiaie ecc;_ N u este, a$a dar, lipiit de import an^^ pstru* apicultori sZ aib; in vedere $i densitarea pl'an-. . telor la hectar atudci cind dcpiaseaz; f a m i n e d e albine la culesul de la floarea-soarelui. Este logic ,;, ; s5 sustinem influenla densitztii asupra secrqiei de: '. i nectar, pentru c5 cu cit suprafala de nutritie a fieczrei plante descre~te, aceasta i n f l i i e n t d . . direct atit asupra capacitilii Be de!zvolta~a plantei, respctiv producria de serninte, continutul Em. ulei, c ~ t$i asupra producfiei de nectar. Cerce-tzrile noastre au scos in evident5 existenla unei corelati; directe Entre capacitatea melifer; a noilor hibrizi $i productia de serninre ~i confinutul E n :ulei a acetora. Este Grex .sz. fie a$a pentru 'cz cu un soi sau un hibrid dintr-o specie d e plante entornofie are o valoare melifer% rnai mare, el este vizitat rrmi rnult. de cztre albine sau alte ,. insect?, im czutare de nectar $i polen, cu aceastz ; ; ocazie av?nd loc tra*sportul grauhcioriIor de pe .. : o floare pe d t a intr-un procent sporjt. f a 6 de spiurile $i hiBrizii rnai puti'n .atracpvl ptntru albine.

, ,,

- ,!(
,
'

.+

.,,
, :

I:.'

'

. . pe

efectuate de noi in perioada 1980-1983, atit au stabilit cu certiutdine cT principalul agent po,:-2 ripuri de sol cu fertilitate ridicatg ca lenizator (in coritexrul actual de rnodqrnizare a .:!i cemo2:omu~ leVigat de la ~ " ~ d c;t ~ l$i ~pc~ , agriculturii prin intenrivizarea chirniiirii, qrevterea gradului de mecanirare etc) il rrprezinti 11spur; de sol rnai putin fenile ral,urile pdzolice *.. , ' binele. , din nordul judetului Te!eorman, au scos in evi.: /:,:.; . . Pe aceast; linie, in' dtirna perioadz, colectident5 secrefii diferite de nectar in functie de m I nostru a efecuat nurneroase cercedri privind" ,+c.:: planrelor din c"lturL Astfel, pe , tehnologia polenizzrii lucernei, tehnologia pleni. ; , ? ! , ; : rile fertile, la densit5t.i ce depZ$esc 45 000-50 000 , : , ; ; cu zjutorul albinelor ,a culturii de dpSuni . .l+ ',plante la ha,,secretia de nectar descreste :n raport din solarii, tehnologia polenizgri; loturilor se, :.-: , . invers proportional cu cresterea densitztii, densimincere de trifoi, tehnologia pdenizzrii :cultuti; , G . ; ; . . tatea optirng pentru s ~ r e t i a n i a x i d de nectar de soia, toate acestea ,n scopul sporirii cantitative , .::j . .. i" -fiind .& 45 033 plantejha. Pe solurile mai pufin $i calitative a produciiilor de seminte, legume ~i.: . , .. fertile densitatea optirnz este cje 40 000 plante fructe.
,

'::!'
.a.

..,. , . .<..S>,.

--p
'
'

une&'&* tihAplbg;i'& trebuit d fiel air&{&re& +fbarte' m d t .t&u &ar . i dispairut .o - part& din en@mbfanna polhnitatbae f lbaticL I nmte date $ idaptate conditiile moderriibrii tehliou a crescut Iogiilor de lucru, a introducerii de sdiuri $i . hibrizi, condbii -nechitarea polenizZrii - ~ albinele i noi etc. Astfel, s-au efectuat noi cercet5ri privind . considerabil in ultima perioaa. $i in, fara noastr:. u stabiliiea tehnologiilor de polenizare - controlat: Datoritii importanlei sale, acriunea de polenieare a ajutorul albinelor a plantatiilor intensive de cu albinele se irnpune ca o conditie necesar: $i obligatorie care concur: alzturi de celeldte mZsari m5r $i a plantayiilor intensive de vifm. Motivalia / abordzrii unor astfel dq cercetti la vi~in,.de agrotehnice la sporirea producliei dturilor agriexemplu, s-a datorft fedrnengui d e nerdire a cole iar aceasG necesitate trebuie inpleas5 in primul rind de cZtre unitztile agricole cultivaacestuia, f e n o m ~nregistrat In tara noastrK in ultimii 10-15 a$. A fost necesar: studierea vatoare, la specialivtii din agricul?urK care. s5 -,sprij:ne. pe apicultori E n apzrarea vigii albinelor. lorii rndifere la noile soiuri aflate in IantaGi , ri rolul albinelor in polenizarea acesmra. f n urma In perioada care urrneazl, avind in vedere satacestor studii, sporur2e cantitative de productie, ' cinile sporite privind dezvoltarea apiculturii in tar? ca umare a polenizIrii cu ajutorul albinelor au noastr:, atit in ceea ce ,prive$te sporirea efectifost evaluate in funcfi de soiurile $ hibrizii velor dar $i crevterea produqiei de miere, colec- . din culture, intre 15 $i 60% la floarea-soarelui, t i v ~ l nostru $i-a propus realizarea urrn%toare!or 5C-6@/0 la loturile semincere de IucernZ $i 230-30Q/0 ,la loturile. semincer6 de trifoi r'o~u, obiective : - Frnbun5tZlirea continua a resurselor melietc. Pe ling5 ~spcctul cantitativ, polenizan?a cu fere $i sporirea produqiei culturilor agricde entoalbine duce $i la ,imburiit5qirea calitativ: a sernofile prin polenizarea acestora cu albinele ; mintelor, legumelor: $i frucrelor, ca valoare biostabilirea factorilor care inftuenfeaZi &un- . logic: a eminrelor (valoare germinativ; etc), con. ;inutul in ulei -la saninfele de, oleaginoase, mzri- denla $i durata secrgiei de nectar la principal el^ , culturi agricole entornofile ; mea, - fonpa, culoarea, aroma etc. 1% .fructe. gi legume. Avhd in vedere ,toate aceste sporuri nu - identificarea $i selectia de noi sgkcii de exagerzm d a d a f i r i n h d aportul @ care apiplante cu mare capacitate nectaro-polenifere ?n cultura il aduce la dezvoltar'ea agriculmtii E n tara vederea acoperirii golurilor de cults $i idtrodu- , noastr: ajnnge la 6-7 miliarde lei anual. Numai caea acestora in d t u r ; ca w c i i fumjbo-melila &area-soarelui sporul de produqie anual fere, cult& duble, culturi succesive etc., cart s : ' realiiat ca urrnare a poleniGrii ajunge $n5 'la serveasc: deopotrivg in hrana animaldor $i 300 000 tone seminte. tru apicultur5 ; , In conditiile dezvolt5rii agricuiturii E n tara - cercetzri privind perfectionarea tehnologii!or noastr5, a .luptei duse irnpotriva bolidor $i -Gun% de -po!enizare cu albinele a culturilor agricole, tordor culturilor agricde prin aplicarea . repetati . cu accent deosebit pe polrnizarea loturilor S$i pe suprafete intinse a substantelor chimice-s-a rnincere de lucern:.

.'

,"

'

Asigurap-vi rtypinele . cu fagurii necesae producPei apicole din anul 1985..,,

!n ocest sc*:

0 predati ! n perioada\SEPTE:MBRIE-MARW fihalei judclcne a Asocia$ci rCres&torilor de Albine,.de care apareneti, la yhimb $i achizitii, cel putin 500/0 din cantitatea de cear5 pe czre o produceti anual. ,

Deci nu uitafi:
numai in acest mod vi se poate asigura satisfacerca la timp a necesarului dv. de faguri artificialii deoarece pantru prelucram arii in faguri este n e cesarii o perioadii de cel putin 30 zile.

$
4

,i P R E D A ~IMEDIAT CEL P

6
c

U 506/0 ~ DIN CANTITATEA DE CEARA

j
I ,

.
I I

'

PRODUSA ANUL ACESTA SPRE A VA ASIGURA APROVIZIONAREA DIN TIMP FAGuRn NEcEsARI A m W T o R .

cu
~

i.
\

1 5

G;. POPESCU Consilier ecolog a1 Consifiului impom1 pentru protectia mediului inconjurZtor
De-a lungul intregii 'istorii a omenirii, agricultura a fost ecologicZ, primitiv;. Pe parcurs, E n dorinja de progres, o q e n i i ah dezvoltat-o, selectiodnd plante, pomi, animale $i albine, rezistente la diferiti dj:unZtori sau boli din naturi. Ecologia se implici $i in agricultura modern; ' pentru a asigura protec$a biosferei, copsiderat5 ca un Ian! nesfir~it$i bine Enchegat de ecosisteme, naturale sau artificiale, create de om. Agricultura modern; ecologic; contribuie intensiv la protectia mediului inconjura'tor, a v i d me- . tode $i mijloace specifice pentru obtinerea de maximum de productivitate calitate $i protectie a mediului inconjur5tor. Ea )olose$te cde mai moderne rnetodc ale agrobiologiei, ale luptei integrate, biologice contra dZunItorilor $i contra tuturor boIilor care pot d+na iplantelor, animalelor $i albinelor. Agricult~ram o d e r g ecologicZ este rezu!tanta celor mai dinamice discipline ; ea folose$te datele genetice cele mai recente, ale fiziologiei animalelor $i plantelor, ciberneticii, electronicii, chimiei, fizicii, agrobiochimiei $i entomologiei. In prezent exist5 materiale biologice seiectionate de citre institute specializate in aceste domenii, pentru ameliorare, selectare $i inginerie genetics, factori de baz; pentru crearea unor soiuri de plante, rase de animale $i de albine, mereu mai productive. Astfel, Institutul de cercetare $i productie pentrb apiculturZ in colaborare cu cadr: . didactice universitare de specialitare elaboreaza noi metode pentru ameliorarea. albinelor, a productivitgrii lor $i a resurselor melifere pentru cresterea randamentulni lor melifer. f n d de mai multi ani unii dintre cei cc luc r e a d in agriculturi, inclusi; $i unii apicultori $i-au pus Entrebarea : sEnt oare absolut necesare IngrZ~Zmintele chimice $i peyicidele in agriculturii? Evident c? ,da, cu condilia sZ apliczm riguros datele guse.la dispozitie de agricultura modern;, chimizat;, mecanizat; $i irigatg, adic; exact o agricultur; de tip ecologic. In agricultura ecologic5 se analizeazl atent $i permanent balanfa energetic; a fiecZrdi agrosistem pentru a face ca #flu& de nhrerie $i energie care-1 stsbate J aibZ maximum de eficieng. Chimizarea, caracteristic; de virf a agriculturii moderne, se realizeaz; prin substante din ce in ' ce mai numeroase, mai diversificate, mai specifice, J e tip N.K.P. fazot, potasiu, fosfor) ; s-a trecut apoi la cele mai complexe, cu microelemena, cu ioni sinergici; pesticide dintre cele mai variate, sistemice $i selective. Acestea pot distruge insecrele diunZtoare, buruienile, dar fZr5 sE ucidi albiielc ; pesticide c; remanent: sGzut5 E n sol $i respectiv in plante, controlabilL, pesticidele degradabile care s; nu rnai apar; ca reziduuri in rlectar, s5 nu hltereze cilitZtiIe naturale ale nectarului $i polenului, respectiv ale mhrii de albine. Rotariile de culturi $i ap!icarea judicioas; a i n g r i e n t e l o r favorizeaG o abunden6 floral; de unde albineie pot culege o cantitate sporitj: de nectar, cu sporul de'miere corespunzimr, atit cantirativ cit si calitativ. Activitntea de cercetare ~tiintific: E n agroecologia modern: tinde si iniocuiasc~ pesticidele clasic? - produse chimice de sintezg - cu noi arme 'contra dZunHtorilor $i bolilor, cum este .arms biologic;" de mare eficacitate, total lipsit5 de toxicitate pentru plante, flori $i albine, care Fn viitor nu va mai influenta cu nimic calitatea produselor apicole. Aceasta insemn; folosirea de pesticide de tip biologic, extrase din substante naturale,.cum ar fi un anulne tip, de iarb; d e mare, din viermi anelizi marini etc., substante de mare eficieni; contra d5unZtorilor din agricultur?, a bolilor ei caracteristice, substante fzr; nici o toxicitate pentru albine, fapt ce constiruie' un 'succes $i un progres deosebit. e strZduiesc zi de zi sZ gZBioentomologii, Z seasc; $i s5 selecteze din naturg noi insecte nedZunZtoare agriculturii ~i care .,,puse la treab;" distrug masiv pe cele dZunZtoare, f5rL sZ periditeye viata albinelor $i fZt5 sg polue~e plantele ' $i solul, n e c t a d florilor $i mierea de dbine. - A n d , in 'agricultura rnondial; sint folosite circa 1 W milioane tone de Engri~zminte chimice $i circa 1 503-2 C00 tipuri de substante de tip pesticid, de o remapen6 $i o toxicitate din' ce E n ce mai scKzutH. Aceste substante aduc un spor de productie echivaleoti cu 40% din productia mondialz de c e d e 4 salvind circa 30-500/0 din recoltele obtinute, inclusiv ca productie de miere. In acest sens, agroecologia p h c Z de l a convingerea ferm; d iertilizarea-chimizarca solului sEnt absolut necesare pentru o agricukura rnodern:, de mare randament, cii aceste mijloace sfnt
1

' .,

I . ~ . .

*.
'

..

. ,

.
'

. .. .
,

.~

.,
,

'

o t o q o n e n d .* a i n g r i c r i i solului,. a labqtitoate .& i. 4ir.5, ,~aitro!eaz5 iigtlros .. acestc plantelor $i a floriior i)nipotrivi ' ~ ~ W i l.-$ o ridH~~s-"PtbduSe; depisnrea* eioy Aai' 4ici &i. torilor. I n funcfie de calitatea solului, :2.;.eosigtedUUOi~fdB, Eforrul comun al turnrOr acesrnului .respectiv, a tipologiei'sale. perlologice,. a fac-~ tbra are stop . final ca in produsele, agricole mrdor meteorologici, y i d * i j ! : o b l v l i Ce f i e de oi/gine a n i m l l i szu % exis& cancantitzti, ce tipuri 'ile p+sticide ;au concen'trat;i mai scgzuie 26 ksficide, c; gradul de se vor foIosi..Astfel, Nnisterul Agriculturii $i , nocivitaie tel mai posibil. acest fel 1 .' Industriei Alimentare -.: Academia. -de' $tiin;e m&raculoasele- &ine, produc-roare dintotdeauna Agricole $i .Silvice au. un centru d e calcul elecale celui mai universal medicament $i tonic natural, , ironic cart calculeazZ";a$esti fnctoii, elaborind s H . fie la adgPost , d e ' necazuri,, potenrialul lor ptognpze.. pe; diritit'e' ~te~meni.:, ' rnelifer sH, sporeasd. an de an, spre bucuria tuh i i m t u l de . : pedolagie' ~i . agrochimie vegheaz2 turor ce iubesc $ folosesc . acest inegalabil produs natural, s H sporeascS: veniturile harnicilor n o ~ t r i . cu c$mpeten$i :ji atentie ca gradul &e toxicitate it1 pefilcidelor sZ fie ,clt mai sczzut,' cu remanenla apicultoii; a c5ror faimz 'ii'e~rirbit; dzinuie de minimi E n sol, ' i n planre, in fldii. De asemenea, deste ' d o u ~milenii. inspectoratele judefene pentm.protecfia plantdorfn fn esentH, agricultura etologic: va deveni o ' realitate $i va Putea asigura viitorul - omehirii, colaborare cu direcyiile geneiale pentru agricultuf8 hrana ei cotidians, din '-care mierea .de albine nu $i industrie alimentarZ judeiene ~i cu c6misiil jadefene $i a municipiului Ba'clrreyti de protec~ie a trebuie SZ lipseascg, in mgsura En,. care problemele ' mediului inconjura'tor, in subd:dinea..Consiliului dificile,, printre care $i combaterea poluirii, innational pentru protccyia' rnediului ,%conjuritor clusiv in agriculturi, cu care omenirea este a s a z i + in. R ~ R vegheaz: . c ~ ~ f r u n t a tvoi i , fi rezolvate $i in mrsura E n care '$ "se preompz de controlul toturor tipurilor de pesticide. Labora-- se va intelege cZ nimic nu. se poate ob~ine, dar .. torul central. pentru c ~ n t r o l u l . . ~ r o d u s e l 'de ~ r orimai ales E n agriculturP, fZr2 muncz, inteligentg gine vegetal: siu animal:' al M.A.I.A. $i alte creatoare, pasiune, dgruire $i'fierseveren~ii.
'

ca

'

'

+
,-b-.-.i.-+.-+-t-.e.-+*

~~nsulta gratuit ~ i . 'literatura de specialitate aflat; h dispozitia dv. Pn. t + ! biblioteca Asociatiei ~ r e s c l t o r i l o ~ d Albine e din R. S. 'Romania. b ! ,'~ibhotica dispuni d e un bogat pi variat fond documentar apicol din f ', ; i . tari ~i din striinitate : . . . . - 9 000 volume de literaturl de specialitate ;n linibile r b r n a ~ frars , f cezi, englezi, german$ Etalianii, spanioli, rusi, maghiayi, bulgarii $;a. ; ! ! . . - 2 000 volume cu, colectiile anuale ale revistelor .de apicultur; din . 4 + ' Romania (de la aparitie ~ pin; i - In prezent) qi din peste M de, ta'ri ale lumii ; ? . . . numeroase planpe didactice ; . !' . . ! .. ! . ! -. colectii de diapozitive peteme apicole. . 1 , . . ! - ~ a t e r i a l i l esint la dispozi~iadumneavoastri? $ p o t fi'cbnsultate ntimai . i ! in sala . d e . lecturi : a bibliotecii debarete nu ,se . $c . . imprurnuturi pentru ,i . . b . ! aqasii. , '. ! ! ~ i b l i o t e & & desehh5 I* toiite ziMe l " c r 3 t ~ r e ale sZptimlnii intre ! I! orele S ~i 14,30 c d ei?eitia d l e f de rimbzti cind biblioteca e n e inchis;. ! ; ! :. Biblioteca apic& funqiotiead in n o u l ,du r d i u din cadrul Inairu! t ,tului. de cercetare ~i produc#pmtru apicultur5, bd. Ficusvlui n r 42. ! -. ! Mijiorce de transport : troleibuzele 81, 82 (stalia ~ e r o k r Bineasa). t i
-.

APICULTORI ! .-.-.-.i*-+ . -

i.

,
'
,

'

'

'

,.

!. ,--.-.,-r-.-,.r+-.~+O.~.-~~.'
:

.-.-.-.-.-.-.-.-.*..-.-.-.*n.-.-.i..,~
. . .* ,

PRODUSELE APICOLE IN SLUJBA OAMENILOR


k

SANATATII~ ,,, i
, .. , . . . .-,;-:,
..
I-*

dlN ACTIVITATEA
,

SECTOR ULU l DE APlTERAPlE

.. .,. ,.
,

Farm. Elcna PALO$


Institutul de .cercetare $i produqie pentru apiculfurL In ultimii 10 ani,. pe plan mondial $i in tara noastrz s-au intreprins ample -actiuni fn vederea folosirii. pe scar; tot mai largZ a produselor naturale pentru menginerea sZniiralii oaknilor. I n acesr context,. eficienta produselor apicole a - fost doveditz pe baze vtiintifice E n numeroase Gri. Cercesrile din qara noastrl, produsele apirerapeutice $i f o ~ i f i a n t erealizate, au primit o .ape: ciere deosebitz in cadrul manifesdrilor vtiiytifice internationale de apiterapie . situfnd activltatea stiintifici din acest domeniu, pe un lot fruntas in lume. I n scopul folosirii akenor res rse naturale precum $i pentru a l5rgi (i diverdica productia apicola in c,adrul Institutului 3 e cetcetare $i producCie pentru apiculturg functioneaz; organizat pe . biu riguros $tiinpiice un, colecriv de cerccrare ale czrui preocupzri sinc ?are pe douZ mari prob!erne 6 anume : valorificarea la ;n i n d t nivel a tururor produselor srupului Si deci rentabilizarea apiculNrii ca -activitate economic^ Si in doilea rind, urrnzrirea efectelor sociale deosebit de de necontestat, ale accstor produse naturalc menfierea .stZrii de s5nZtate a populariei. Dup; cum s e $tie, s X t a t e a nu este doar o 5i"'~lg absent5 a bolii- Ea ~ r e s o ~ ~ un r i eanunlit echilibru fizic vi mora!, o stare natural5 de bine din ce in ce mai periclitat; acrualmentr . de civiliwfie industria!;. DupZ opinia speciali~tilor, medicina viitorului v a utiliza intr-o tot mai larg5 mrsura metodele terapeutice traditionale $i produsele namrale. De pe acum exist5 in lume o intens; precxxlpare pentru acest domeniu, pe deplin justificat5 de urmarile consumului excesiv de medicamente. Incf d e acum citiva ani a luat fiint5, in cadrul Organizatiei Mondiale a SgniitZ~ii(O.M.S.), o seqie d e medicing naturalz, care piomoveaz5 aplicarea tot, mai largz a mijloacelor terapeutice naturale. Apiterapia re$iezintZ un nou domeniu ,al medicinei, care ;?re ca principal obiectiv utilizarea prodvselor stupului En diferite afectiuni . ale organismului, f n scopuri profilactice sau curative. ~ ~ ~ nostTu t ip r m ~o y e ~a ~ ~ apiterapia l ca pe iile activitate $i,.itific;. . care, sg asigure pentru .folosirea de ,-ive medici a pro,juselor apiSi -a preparatelor elaboratk pe baza acestora, camij{6ace terapeutice in cadrul fiecgrei discipline. d e strict; specialitate Realizarea practic5 a dezideratelor cerce&rii in apiterapie este condi: $onad de .studi aprofundate privind mecanismele d e acfiune a acestor produse precum $i de. expioatarea intensiG a NhlrOr produselor stupdui.

..

, .. ., ,. ?

, :;.,
7:~.
9.

. -...'.4

'

'

,-'

I n acest :ens se pune accentul nu numai pe miere, ': , . ::, ear;, polen, dar mai ales pe veninul & albine, .,.-'-5 ,. .<:':i pZstur2, propolis, extracte de albine, larve, etc. la acest scop activitatea de cercetare a colectivului de apiterapie este asiguratZ de patru formariuni > : ! de lucru ~i anume : formatia de cercetare pro.:v. priu-zis6 care realizeaz; pe baza unei temtici - .;(.I de cercetare - noi produse aplterapeutice, for!,;. ~ ; . , mule galenice, precum $i studii privind chimia . . $i biochimia acestor produse.; ' . .* .. formatiunea ce realizeas controlPll d i ~ i i i ,.--:,.$ produselor apiqole $i a prohselor medicamentoase.; , . . , .,.. - sectoru~. de m;croproduc~i~ ce aplic. ;n ppiac: , ... 6,; multaarcle cercetbii in icest domeniu ; , . -.$-it - sectom1 medical de a iterapie care studiazi . .. , ;.. . , efectele terapeutice $i proelaxia anumitor a f k ,.:. . produse. s . .-... . ..' .:. Studierea prod;sglor apicole .a fosr cuprinsz in teme d e cercetare care au urmZrIt : .stabilirea . ' metodeior de standardizare a produsdor api-cole, .. .: obtinerea de. extracte $i preparate standard c a ~5 asigure. cOnditii farmacO1Ogice privind con. stanti parametrilor, reproductibilitatea, 'dozarea componen~ilor chimici $i biochimici. in vederea , , aprecierii efecrului terapeutic ; elaborarea de for. mgrea~ mule galenice care sg compleeze +i acgiunea t e r a p e ~ i c g a produselor apicole, precrun $; stabilirea tehnologiei de obiinere a produselor ap;t,r,p;ce rmpective. pe aceasta iinie s-a ur-, . . mirit transpunerea in practic; a rezultatclor ob{inure in cercetare realizind produse noi care se fabric5 E n sectorul de microproductie, fzcindu-se . astfel integrarea cercetzrii cu productia. S-au , . realimt produsi apiterapeutice de. uz intern destinate diferitejor tratamente 'privind afecfiuni de ', nutritie, procese degenerative, reglarea unor tul. burzri . metabolice, etc. Pentru uz extern s-au efectuat medicamente apiterapeutice indicate in 1 afectiuni dermatologice, ORL, oftalrnice, stoma' O totogice $i cosmetblogice. ' - . . . Ca acthitate medicalti de sine sttGtoare, spite-' rapia,s-a concretizat abia E n ultimul deceniu, cind . . nenumlrati cercetarori din domeniul medicinei, chimiei, biochimiei, farmaciei $i biologiei au evidentiat prin rezultate clinice $i de laborat&, efec. . tele f aoorabile a!e , produselor apicole, care contin , . principii active de o. deosebitz~valoare terapeuti& yi care alzturi de alte medicamente clasice pot Em.. . b 0 g 5 ~arsenalul mijloacelor de combatere a bo.. ..,..-.. . lilor dar $i de pistrare $i ~re!ungire a viefii. , Teinatica de cercetare a coleccivului; i n z f a g . .. de cele m ~ i o n a t emai sus a . fost orientat; $i : ' ; ' functie de. complexitatea produselor medicamen, tease realizate, care sint praentate .in diferite ',

''z:-.

I '

%,

: ,

' '

'

'

'

'

'

'

.'.

In fiecare an, fn bazi iiriui ieguiimiiii, 26ii~iiiiiiil p e tar: ,Filiale A.C.A. frunta$ea. Scopd concursului este : - antrenarea $i stimularea filialelor judelene .A.C.A. pentru realizarea $i depZ~irea indicatorilor de p!an tehnici, organizatorici, de propagandi, economici $i financiari ; - antrennrea oameniior muncii de diferite profesii $i a tineretu_lui pentr? racticarea apiculn~rii, organizarea, pregatirea $i mXumarea acestora pentru exercitarea acestei ocupatii, in vederea cresterii ~umIruluifzmiliilor de albine $i sporirea productiei de miere, cear: $i alte produse apicole ; - diversificare~. producyiei, .achizitionarea $i predarea la fondul de stat a unor cantitiii sporite de produse apicole. Pentru stabilirea filialelor frunta~e se iau in calcul indicatorii tehnici, organizatorici, de propaganda, economici '$i financiari, stabiliri prin planurile anuale $i rezultatele obtinute l a sfir~itul anului de fiecare filial; E n parre. In anul 1983 pe primele trei Iocuri s-au, clasat urmitoarele filiale : locul I, diplomi $i cupi de aur : jude! Sibiu ; locul 11, diplomi $i cup; de arglnt : juderul Mure$ ; . . locul 111, diplomZ $i cupi de bronz : judetul A1eam[. bntr-un cadru festiv la sediul Comitetului Esecutiv a1 Asociariei Crescatorilor de Albine, acestor filiale li s-au inminat diplome, cupe $i premii fn bani. Rezultate bune nu obfinut $i urmitoarele filiale judetene : lalom![a, Mehedinti, Vilcea, mlln. Burnrejti $i ,Silaj, care s-au clasat pe locurile 4-8.

~mporranf@ ~ ~ n f j f l i fdt! i 'mierc iit~ 1 produse apicole. De asemenea au atras atentia vuitatorilor utilaje!e si uneltele apicole expuse realizate de Comb,inatul api,col Bucuresti $i in mod deosebic remorca monoaxi tractati de autoturismul Da. cia 1300 $i colectorul de polen proiectat $i experimentat de Filialn A.C.A. judet BuzZu $i cxecutat d e cZrre Combinatud a.pico1 Bucureqti.. . De tin interes deosebit s-au bucurat $i au fost mult solicitate produsele apiterapice realizate de . 1ns;Itutul de cercetare $i productie pentru apiculturi. Esplicatii:e date de conducerea filialei, insorite de graficeie ,privind cresterea efectivelor de judey, de la 34 600 iamilii de albine. in anul 1981 . la 46 703 in anul 1984 $i a sporurilqr de reco!tZ cu peste 50/0 realizate prin polenizarea ' florii-sonrelui cu ajutorul albinelor, ,tern; cer-cetntz de personalul filialei, precum $i analiza ba!antei melifere care impun uncle mzsuri de imbuniitztire in continuare, au argumentat cupZriie npicultorilor blizoieni $i ale A.C.A. RuzIu pentru dezvoltarea apiculturii.

d e. Stat ---

..--..--..

',

, ,

'

fE;r%

ASPECTE DIN MUNCA FILIALEI A.C.A. JUD. BISTRITA-NASAUD

Premiul I cu diplorn5 conferit de Consi-

liul popular judctean la Expoziria zootehnic5 1984


Juderul Bistriia-IVZsaud este situat in partea de nord a ririi, pe cursul superior a1 Some$ului \ Mare, fnglob;nd zona muntoas5 a Kodnei, Tible~ului $i Cilimanului, Caracteristica prin regiuni deluroase $i rnasive muntoase, suprafafa judetulii, de 5 305 lim2, cuprinde aproape 180 000 ha fond forestier, 110 000 ha teren arabil $i aproape tot atitea hectare de pZ+, peste 60 000 ha finefe ~i alte suprafcte, peste 16 030 ha livezi $i pepinierc ponlicole $i aproape 2 500 ha vii $i pepiniere vi~icole.

STANDUL AFICOL DIN CADRUL EXPOZITIEI ORGANIZATA LA RUZAU C U PRILETUL. ,,ZILEI RECOLTEI 1984" '
Ing. CI. OCRAIN
I

'

.
,

i
I

"

Organizarea unei ample ex)pozitii la nivelul judetului BazZu cu prilejul ,Zilei recoltei 1984" a ofedt atf.t apicultorilor cft si filialei judetene A.C.A. un .moment de bucurie $\ de satisfactik, c i n d biroul comitetului judetean P.C.R. $i or;gane ale conducerii Consiliului popular judqean .$i municipal au vizitat standul organizat de diliala noascrl, apreciind une!tele $i prodpsele .igicole expuse. Aci, pe trei' spaiii aepart~zate imG au fost exjpuse $i produse apicole realizate fn judeiul BuzZu de apicultorii f r u n t ~ i V. An,drrescu din comuna Berca, care a predat l a f o * dul de stat in acest an 1 222 kg miere, T. M. ,Gheorghe din comuna Glodeanu Sili~tea,C . Belu. din. comuna BfMeanu, Maria Dragomir de la 1C.A.P. Srinti.leanca, C. Petre de CAP. Flor i a , Y. ,flie de la :C.A.P. Cir,pini$tea,: F. ChiKana .de la Statiunea pomicolZ O i n d e ~ ~ i Gh,.. , S t a n de la 3~5pector,aiul silvic judet BuzZu. $i . altii, care ali realizat $i ~ r e d a rpent? fonduF

Fig. f . Magazinul apicol din Singeorz-Bii

'

Din populatia totali a judetuldi, d e h i i 6 6 e 300 @30 locuitori, 1 430 sint apicu[tori membri ai asociatiei noastre. Acestia posed; E n prezent X)DW familii de albine, cu circa 2@/0 mai mdlte ca la recmsZmintu1 din februarie trecut, iar la sfir~itul acestui an numa'rul farniliilor de albine urmead 2 fie swrit, conform pianului, la p-ye 23 000. In regiune s o .. r a c t i s mai mult , smpant salionar, albinele benek!ciind aici de cuIesuri satisfZcZtoare de la livezi, finear: $i man:, dar se practic; $i stupzrit past'ml. ;In vara ariului 1984 au fost deplasate succaiv un n u d r de 6 240 familii de albine la culesurile de la salcimui I, I1 $i fforZ montan5 $i 710 familii de . albine in aqiuni de polenizare a .unor livezi, Comitetul fi!ialei X.C.A. avind ca prevedinte pe ing. M. Mircea, desfZ~oar5o intens; activitate pentru atragerea de noi membri in Asociarie $i pentru Endrumarea tehnicz de specialitate, atit a apicultoril~r incepztori, d t i a celor experimen. tati, atEt prin cursuri aPico!e &!.inas!, abrolrite anul trecut de 64 de apicultori, -1ar In acest seFig. 2. Apicu:rorul I. Monda in stupina sa inizon Gnt ~colarizatialti 60, cit $i prin conferinte, ~iindu-$inepotul in tainele micronucleului realizat me? rotunde $i: schifiburi de exprientZ, organide el. zatc periodic, pe timpul'itrtiii, .In cadrul celor 16 cercuri apicole ce funciioneaz:. pe cuprinsul judeyului;. . practic: un stupgrit stayionar, avind stupina a m A c t i v i 6 ~ l etehnic5, de' ichizitie +i' desfacere, ca. plasat: in livada sa, la o altitudine de 600 m, -$i c e l e financiar-cmtabile, desfil-rate m consecunde albinele beneficiaz: ins: de culesuri bune ven$ dtactivd .fikIei condus de G. Paoletto - sede la l i v e ~ i $i fine+, apicultorul I. Monda in cretar-$i M a r i a Suciu contabil $ef, se remarc5 ultimii 5 ani este fruntav in cdectarea de polen prin reafizarea planului pc acest an in unidti (cite circa 400 kg/an) presnd totodaG la fondul conven~ionale miere $i prin decernarea diplbrnei de stat E n sezonul apicol trecut $i 10 fomilii de alcu premiul I filialei, de cztre Consiliul popular bine pe cite 10 rame, 26 kg cear;, 2 kg propolis a1 judetului Bistri~a-NIsZud cu pri'lejul Expoziiiei $.a., In conditiile unui an cu culesuri partial zootehnice din 4.XI.1984.. calamiiate. Pentru activitatea apicolK deosebi6 desf&ZlratZ Prof. G. MZnarcZ iernead 58 familii pe cite in anul 1984, in cadrul filialei au fost acordate ,6-7 tame fiecaie. El a adoptat un mod original trei titluri de fruntasi apicultorilor: D. Strunde impachetare a cuibului cu pla'ci de po'iester ,garu din municipiul Bistrita, cartier ,Vii$oara, care a predat la fondul de stat roduse E n valoare ' expandat in care practic: o ferestruic; acoperita cu o folie din P.V.C. $i cZpZce1, care permit total: de 30000 lei, I. din comuna Jovizionarea activita'rii albinelor $i administrarea cu senii Blrga'ului satul Mijlocenii BirgZului u$urintZ a hranei pe timpul iernii fZr5 a la 27950 lei $i Gr. Chi$ din. municipiul Bistrita, deranja. De asemenea, el $i-o confectionat nuclee Aleea Pionierilor - 20.000 lei. Au mai fost de pentru iernarea mZtcilor, un tip original de coasemenea acordate $i trei mentiuni apicdtorilor.: lector de polen pentru fundul stupului, care asiNicolai Traian. din Singeorz BZi, G. MZnarca' gura intrarea albinelor prin colector $i ie~irealor din N b g u d $i P. Moldovan din Prundu Bir, liberg din stup, precum $i un eficient topitor de '6uIui. ,. , cearZ solar, cu geamuri duble $i .rabatabil dupa AvPnd ocazia sa' vizitez- stupinele Hpicultorilor soare. I. Monda $i prof. G. MZnarc5 am r h a s plzcut impresionat de ,faptul c3 acevtia, pe lEngZ Centrul de prelucrare a cerii din faptul cZ-$i confeffioneaza' singuri inventarul apiBeclean col $i utilajele neiesare, au $iuhele originale ino~ a t i ice le fac cinsie. Astfel, 'I. Monda $-a conlnfiintat in anul ' 1977 Centrul de prelucrare feqionat singur cei 80 de stupi verticali din stua cerii din Beclean apartinpnd de Filiala A.C.A. pina sa $i unele nuclee originale pentru iernarta jud. Bistriya-NZs&d intrE in produqie la capamZtcilor, de mare capacitate, o t ~ t r i f u g : de ti citate total; E n anul 1978, lucrfnd cu dou; prese industrial, actionat5 electric, un preuwltor hidraulice. Din anul 1981 centrul se dezvold prin polen electric cu aer cald, un u s d t m de polen darea in fo!osint: $i unei a treia prese hidrauprin jet de aer EncZlzit electric - l a 4s6, avind o lice, iar in anul 1984, pentru reducerea consuca acitate de .uscare de 12 kg cu un consum de mului de energie, realizeaz; prin autodotare $i o 6 gW/7 ore dotat cu un termometru, colectoare de a patra presX care, funcrionind manual, folosrjte polen cu o capacitate de 800 g, prevzzute cu dou: drept combustibil reziduurile rgmase de la extracplzci active injectate, un ventilator. special pentru tia cerii de la cele trei prese hidraulice. I~tregul cura'rirea de impuriGti .a polenului $.ma. Defi
'

on&

&tqcul.?to it este bansyatat i n s w a b ; succesire a l t e d d c u , paie de in,. in e v e l e p r e s e l ~ care funqioneazj; l a 140 atm. Ce;z~aobtinuti prrn ptesate a t e de calitate $ieste livrat5 C a m b i q ~ p i d apicol pentru comercializare. A . D e remarcat ac~ivitatea rnancitoc~lui G, Rebreanu care este $i responsabil el conmmlpi $i w e prin prlcepera $i indeuiinarea sw realizead $ toate actividlile de h t r q i w r e $i & dezvoltare tehnicg $i mecanicg ale ,unitZrii, organizind ~i EndrumEnd totodatg munca Entregului colectiv, astftl inch centrul reupqte .sZ realizeze in acest mod $i o substanlialg reducere. a cheltuielilor culrnte de produc*. Dintre frunta~iil^n a&iziliile reziduuri:~~ de cear3 se evidenjiug 1 1 . Jkmure din CHianul Mare 238, I. Ptlnga dia Gianula

Fig. 3. Cele trci prese hidraulice ale Centrului de prelucrare a cerii din Beclean.
:

..

utilaj $i echipament din dotare a fost realizaa de citre Combinat:il apicol pe b a ~ a proiectelor intocmite de Institutul de cercetare $i productie pentru apiculrur5. In prczent centrul lucreazz Fa trei schimburi in flux continuu $i este incadrat cu 5 muncitori. Planul anaal este de 30 t cearg, dar prin efortul susginnt a1 oamcnilor muncii de aici se re:!i.-eaz6 40-45 t prin extragerea cerii din -reziduurile cle cearr achizilionate din-intreaga ~ a r i de cgtre 56 achi~itori angajati ai filia!ei. Dill 1979 centrul Iucreazg numai fn beneficiu, realizind, an de an, pianul de produclie in proportie de 1403io. Reziduuri!e de cear; aduse de citre achizitori sfnt sf9rimate ~i apoi introduse in trei caznne, in amestec cu np9, in care sfnt topite. l a circa 123C printr-un arzaror cu motoring. I)e aici

Mic 50 ~i Gr. Vidican din CZianul Pfic 292, toti acqtia realizindu-Ti a n ~ a ! ~ l a n u lde cear5 e x t r a i F:i procent de peste 153010. Stridania ~i n ~ ~ n c depuse z de 'acest hainic COlpctiv fac ca Centrul de prelucrare a cerii &din i:ec!ean a1 Filialei A.C.A. jud. Eistrita-NZsIud G se bucure de aprecierea apicultorilor din intreaga tarX.

! (
,

@ 0 carte dertinat: tuturor celor ce vor si cwnoascl din ainele (i curiozi-

tjtile viclii albinelor $ eficienfei mincvloase s pmdusdor apieole pentru ssn5taiea omuini.
@ DI: VTNZARE PRIN CHID$CURILE DE DIFUZARE A PRESEI DIN IEITREACA TARA $ PRIN I MAGAZINELE APIGOLE ALE FILIA-

LELoR JuDETENE A.C.A.

i i i i
\

I1ISVNVJ.V ' I 4'%t'

I
,

'

41
I

1
I

I
1

~ o p ~ e d neiuazald ls 1 4 . a~!!u%u~ FlInur !ew~ 101 et!saxu 104 aIau!qle ! S A!IX puoz -as a!cbzde -as a~amoap'ze?~ ap ?lalo u g a1emsaxa r.4 a l ' e x j l u ~ ~ 'ad u!q a!nqaa !JE.I> -n1 a s a q - n o ~01!~n%ej eaJegjpoy -ea 'lol aa1euu;su; ' ~ o ~ a aa~euo!l3ag m ~ -1.103 w ~ l ~ a '~3unu1 ~d z l p m z~!saxx~ an3 r o ~ ! q ~ s aley~o!ld n~ e p e a as ~-e!%ds pout .ar .!!.xyuawnmp S ! a!l~e ~nuozasm u a d umsuo> ap rola@!Jalew e a ~ ~ g % a a rp d cla!lale ap ~ I ! J E J ~ I t?I!g;eloAej I alsa 'owe! op !up1 .aqe1a1a3 !$ e3 'a!~enlqaj eun?

. - 3 a IAeuIoq ~ o ~ ~ d eaJeIoy nls .*pe, 0-nu; !op a l p leula! ne aJe3 !!&is ~8ug.1 1!leds ap ealesy ?i!un aynqan a~e3. .~o~!dnss ealelnlye : d m ap a!ewq yInur.
nep ' ~ p z o r ~ a d ElseaDt: u5 al!lz%a~d 1u;s
nu ~ x anes p ,a1!1y3n~ y p e ~ q 3 ye^
I

.
,

'

-aw ~ol!!inq!~~$pezgeue u!p 'lapsv - :. 1r1~i 1" 3psan ~111ol3as u; aluapunqe p w ~rr;s al!fizl!dpa~d 'a!~enw'f run1 UJ p!uoued e ! d u q ~ 1uaAaaJj ~ i a a s ~ a a axe3 t ~ l 'y.xe1 - a % p w w~qqu!p JOI!UOI~!" $ F ! A ! P Z a m n ~ j u !q n s *aiy~nq nes aqys ,!assqu

-od 2 i . 1 ~yur nu !".IXI alsax .'sap !em yadar as a1pnloqz p e a -1sod~pe' u!p 903s ne-s pume p ayj ' ~ J E J E lama! ne ~3 arf 6a%e11n>!jppxej S ! olu!lop odnp 'essa ad aI!q!umj ezfue2boa~~ o d as 'eauaurase a a -~o~!dnls eur[ea~du; a t u e u o d q !~$euawa aIaun a x j ~d as 'waq% u$ 11nw !ew ne1s apu!qIe p u p u r n ~ e'PU;J eapop UI tlnwnsuo alSa~!rn 'n11g ei % T '~p~olykp ede e u l y aam nes a!iypvq

'

1
1

"

.A. .
, .:
Z

1
I

!'

.'

.&fortwile s a W ; + N : hzvo~: . tarea a p i c u e i i ge, indreapt6,dtze ob-es generalizatl.de familii de albine puternice $i mecanizaFea lucririlor grele, indeosebi v e d ~ e appsto- : ralului. ' , (Nuzhdin, A. S. 1 9 : Peelsvodstve, d m . , ,1982) 1
+ ,

k ;-PI,

I
i

.
a

i .;;
I I!
,! [ i.

/ j!. II,.
1 I'
'

I 1

!
., ..

t
I

.,
!i
J.

('!I

; i.
! I

!:

3.-. ;; :. t
;\I

. : iI' , .
$1:

'.ij
1
I

, I ;
I

5, .
I

1:
i:

fn U.R.S.S. apicultura este practicati in 10 800 colhozuri $i sovhozuri, ' producria medie anualZ variFd in jur de 52030 Hne miere $j 3 200 t o m ceara. Din totalul familiilor de albine, circa 350 030 sint concentrate in 12 sovhozuri, situate in Extremul Orient, Caucazul de Nord, Altai $i R. S. S.. T l t a r l ele realizind o productie medie de 17-20 kg miere pP stup. D u p l ponderea pe care o ocupl apicultura in activitatea acestor unitlii de stat, ele pot fi impkfite E n trei grupe : in 39 unitz~i situate in Extremul Orient $i Siberia, apicuitura realizeazl 70-goof0 din venituri, restul provenind din activitlti auxiliare ; E n 63 unitifi apicultura are o pondere aproximativ egall cu agricultura cerealierl, aceasta din urmi constituind o econmie mai stabilH; in 10 sbvhozuri, mari crescltoafe de anima!e datoriti imenselor suprafete de pQuni pe care k pose&, apicultura ocupl o pondere redud. La Habarov, in Extremul Orient, existl cea mai mare concen,trare apicoll, circa 70 000 familii de albine, care realizeazi intre 703 $i 1500 tone mieie. In Caucazul de Nord, se produc albine $i mitci : La Krasnopoliansk, s-a ajuns la 6 700 nuclee, 265 000 mHtci $i o mare cantitate de llptivor de matcl. I n prezent sEnt in curs de organizare ferme apicale cu 2 000-3 000. familii de albine In cadrul sovhozurilor $i colhozurilor. Existl, de asemenea $i 25 intreprinderi i~tercooperatiste cu cite 1200 farnilii de albine, dintre care unde sint nevoite 1 cultive cereale ca sb$i asigure rentabilitatea. Citeva unitlti nu lucreazi de o manihl satisfiicztoare : pierderi de familii de albine, productivitate slabi $i o tehnologie care nu fine pas cu progresul. De asemenea, avind in vedere c l jumitate din sovhozuri $i colhozuri nu se ocupi cu ' apicultura, existl bogate resurse apicole care nu : sint valorificate. Ambele ,aceste doul aspecte stau in fata Ministerului Agriculturii 'care P$i propune s i ia mzsuri in consecinfl. lnttucit Lipsa mrtcilor , timpurii constituie o frinl in ,dezvoltarea apiculturii, se' apeleazl la apicultorii din &bechistan, Caucaz $i republicile din Asia centrall, care pot sil produc; rnltci P n luna mai. ' C In ultimul timp, datorita conditiilor meteorologice adesea nefavorabile, precum $i a vamoozei, un nurnlr mare de apkultori amatori Encep sB producl material biologic.

Principiul roirii artificiale este cunoscur de toti apieultorii. El consti din divizarea unei colonii <in , . douZ plrti, numite nuclee, firmate fiecare din puiet, miere, polen $i albine. Scopul' opera1iunii.r . , -. 1 Inmulrirea nmlrului de familii. Obtinerea de roiuri ii 4 prin divizarea coloniilor se poate face dup& 1 numeroase metode. A$a de exemplu : se poate 4 Iua jumztate din puiet $i albine tinere Empreuni . i cu matca, IZsind ve loc cealaltl iumltate. dim 1 puieo $i albine tinere EmpreunL cu toate dbinele culegHtoare; sau se ia puietul n^nlr impreuni cu albinele acoperitoare dar f i r 5 niatci gi se a$az& pe lwul unui stup care va fi deplasat cu cel pufin .doi metri, astfel F?cEt nucleul s l fie indrit , , cu albinele culegltoare ale acestuia ; sau se fac nuclee din rame cu hranl, puiet d p l c i t $i albine, czrora li se d l cite o botcl maturi. Elio Bailo a inovat urmltoarea metodi, deosebia de interesantl : a. se a ~ a z i1Fqgl o colonie puternicl un magazin cu 10 rame, prevlzut cu soclu, podi~or $i capac ; b. se deplaseaS colonia cu cEtiva metri ; c. se a$azH magazinul in locul coloniei d C p h sate. In el se introduce o batci maturl, fixind-v cu propo!is. intre doui ramq, precum 6 un hrinitor. Dupg o oarecare ezitare, cuIegZtoareIe coloniei deplasate vor intra in nucleuL$i se vor i n g r i m 3 in jurul botcii. Prezenta acesteia precum $i a hranei Ie vor refine E n nucleu. D u p l 24 ore, noua matcs 'va ecloziona ,$i dupl alte 15 zile nucleul va puteab fi deschis pentru a se controla prezenta puietului. Procentul de nuclee reusite, respectiv cu matca imgerecheati $i cu prezenta puietului dupl 15 zile, a t e de SO%, deci asemlnitor cu cel obtinut prim metadele traditionale. La prima experimentare, din 15 nuclee formate, 14 au reu~itiar unul a e ~ u a t 1' din cauza clderii botcii pe fundul 'stupului $i 1 moart'ca mztcii. Albinele acestuia s-au refugiat E n nucleii $i stupii apropiafi. Operatiunea a f~ facilitat; de p e k a d a de c u h l^n care s-a d s G
y .

- I

..

.. . ,.

. .

.,

-.

,
-

.,~.

Faptul r i .pBpularia nucleului .este .. format5 ._-dh'care;. a ,f6st amplasat5 famiria puternid $i. urculegitoare*nu .constituie -un handicap'-=ids.- .N- .'.'.&isid. ca . albinele I se . repartizeze, ech~tabil ibinele r adapteazi /la mnditiile m a r e : a. D ' ! . ? - intre-qle: . mare elaaicitam. G h n h l c lor i~ 1 'producs R frarFaire ~ ~ . j ~ p i~ c u ~ t~ u raug.e, (naira, E.. : . d i n nou Ifpigor ~i cearti, ava. cum se Enclmpli luwpt., 1953: p. 431-432) crurile $ i la sflrgiul iernii, cind toate albinele au virsta de 3-5 luni. $ T I A n C&.,. A"toru1 a lucrat cu faguri din mateiial plastic, insi; nimk nu; impiedi: . folosiirea .fagurihr d i n . :. .. existi ' ii o $bi&. sahariaha F W c i i s 5 prntru ceara, cl5diti sau neclfdi$ ; .. dup% - cuni nimic. nu Empiedicii folosire? unei.. r o i n i l ~a c u ; . l f .t faguri~ . . -prima >dati: del-apirmltorul Philippe Baldeesperger i n 1882 $i a d u d l ^ n Europa cte Alin Caillas in Dadant. Avantajele rnetodei sint c i operatia sefexecuti - 1921, aceastg albing (supranumiti afectuos $i repede, nu mai trebuie ciutat5 matca, nu ma; tre,sultana") triiegte in ,partea sudicf a granitei dintre Maroc $i Algeria, precum ..$..in oazele, dintre 'buie -deschis stupnl ipentru luarea cule$toarelor, muntii Atlas $i Sahara. Ea are o frumoasf .culoare F n caz de varrooziS albinele f i r 5 puiet pot fi galben-awie-I~i.1 se caracterizead prin rezistentf la deparazitate cu u~uriati. cZlllur5 .gi fr$. Pentra..a-$i feri dbinele de durt Un nuoleu bun- trebuie fohnat din circi.:?5000 IucrHtoare, deci 1,5 kg albin;. Pentru a .se dez- .:..-(si totodat; de-.cilduri), crescftorii din zona de srigine le a&poscesc .fn;.zidul casei dinspre curtea volts bine ping $n toamnZ, ,un hucleu leu - 1 kg interi~vg,, ,io giurii sobite special $i tencuite apoi, albin5 are nevoie de circa la b~rirop. . : . . . .... . .. k c i t abia urdini~ul, se ma> poate vedea. 0 , colonic p ~ t z r n i ~ ZformaG.,din , c i , ~ a60030, , astfel; albirie, pO%te ss ' furnizeze circa 30.000 culegg-. 1964) . , . : : (Im: Abeil[& et fleur, stoare, 1cu care se pot forma 2-3 .roi, prin am-. . , . . . . ~ L ~ t realiZatZ i ~ 2 de' dr; '4: OGRADA glasar.ea nuclaelor .in evancai in jurul locului., in :
'

...

'

... :
I

..
. , ... .

..

F1. LICIU, rtr, Saturn, UT. 41, SC. B, up. 13, Brty6-c mat: cum procedeazi peatru in-, dreprarea fimiliiiar de albine bezmetice. FZri indoialg d Idmrea' !a care v i referit; prbvoaci marl dificult5ti $i df mult de luiru in numeroase aupine. De aceea v i recornandim s5 ap!icaji pentru simplificarea lucrzrii $i recomlndzrile fZcute in, lucrarea ,,Albinele vie.. noi", ed. a 11-a, edit. A.C.A.: Bucuresti., 1984. n. 128. C. MOISE, cotn. Vizirsr. jud. ,BrZila, descrie fn materialul ,Pregitirea ' $i iernarea familiilor cle albine" modul in care realizeazi aceani lucrare fundament a l i pentru prevenirea pierderilor in sezonul rece $i asigurarea prodnctivitiiii acestora in sezonul apicol urmftor, f5ri a fi nevoie d e intervenfii i hriniri suplimenTare pe tirnpuf iernii. - Aveti dreptate. Lucrarca a fost dezbitutK pe laig atit in literatura de specialitate cit $i : n coloanele. revistei n o m e . Ea 5e rezymi in final la asigurarea a douf condi~iicsenfiale : intratea in iarni a tuturor fanailiilor

de albine in stare puternic: (c&e sg acopere 7-8 _intervale dintre fagurii de marlrnea ramelor standard' , t i provizii in f a y r i i respectivi.care s i Fnsumeze in jar de 16 kg miere $i pisturi de calkate corespunzZtoare). $i inci un lucsd : pregftirea familiilor de albine la nivelul aritat nu se realizeazi in totalitate la sfir~itul rerii $i inceputul toamnei, ci incepind de la ie~irea din iarna precedent2 F. FARCASAMU, Odobefti, str. Smlrdan nr. 12, iud. Vrancea In marerialul intitular ,Cel mai bun model de stup", se rqferf la condifiile ce trebuie s i le indeplineasci un stup sistematic. . - ,Alegerea unui tip de stup sistematic se face, dup; cum se ?tie, de cjrre crescitorul de aibine In cauza, in urrna consultirii literaturii de specialitate gi contactarea pe viu - a caracteristicilor acestuia in citwa stupine din m n i $i uneori in baza unei experiente proprii cu mentiunea cf stupii sistematici tomlneqt~, rod al 'gindirii $i tehnici romine$ti $i stGdaniilor Co-

mitetului Executiv A.C.A. fac f a t i cu cinste multiplelor rerinfe irnpuse de $tiinfa $i practica apicolg contemporani. PrecizZm, de asemenea, c5 stupul cel mai bun pentru intreaga mas5 de crescztori de albine nu a fost pini in prezent inventat, ihtrucit : preterintele diferi de la caz la caz, de la o z o n i la alta, ca $i condiriile de mediu in care un tip de stup poate oferi , ma; mulre avantaje $i invers.

..."

rn I.'. FARCAU, s o . Azjram lancu nr. 37, Satq Mare, jud. Satlc Mare, apreciind interesanti descrierea tipului de smp sistematic folosit de Loubet de 1'Hoste din lucrarea .Stupfritul nou' ed. a 11-a de C-tin L. Hristea, solicit5 redactiei noastre .datele constructive detaliate ale stupului, pe pirfi componeate ..." - %ritru aracteristicile tipului de stup are v5 intereseazf nu v i putem m d a relafii suplimentare, ins; vf recomandim d lecturati descrierea $i minuirea stupilor sistematici romlne$ti.